Page 1


Profile for lasha.gabunia

მე-20 საუკუნის თანამედროვე ქართული მუსიკის ისტორია  

შესულია წიგნში „ქართული ხელოვნების ისტორია“ © Et Cetera 2018

მე-20 საუკუნის თანამედროვე ქართული მუსიკის ისტორია  

შესულია წიგნში „ქართული ხელოვნების ისტორია“ © Et Cetera 2018

Advertisement