Page 1

Nº 20 | juny 2013

Hostalriquenc ÈPOCA 2

Pressupostos aprovats · POUM · Cicle Formatiu d’AlimentaciÓ · Entrevista al Club d’Escacs i molt més...

Butlletí d’Informació Municipal


Nº 20 | juny 2013

Descobreix Hostalric

Alcaldia

Coneixeu aquest racó?

Si el coneixeu i sabeu on és, envieu-nos un correu electrònic amb la resposta a l’adreça hostalric@laselvacomunica.cat. I si sabeu algun racó interessant, bonic, amagat i per descobrir, feu-nos arribar una fotografia a la mateixa adreça. El proper racó que descobrim d’Hostalric pot ser el vostre! Al número anterior us vam ensenyar una imatge d’una de les plaques que identificaven els oficials que s’estaven a les cases del carrer Raval. En aquesta ocasió, ja es veu que qui s’hi estava era un ‘gefe’.

CRÈDITS: EDITA: Ajuntament d’Hostalric CONTINGUT: La Selva Comunica (www.laselvacomunica.cat) IMATGE PORTADA: La Selva Comunica FOTOS: Rita Saurí, Carles Colomer, La Selva Comunica, Escola Bressol el Patufet, Punt d’Informació Juvenil, Biblioteca Modest Salse, M. Dolors Illa Morera, Patronat de Turisme Girona-Costa Brava. MAQUETACIÓ I IMPREMTA: Indústria Gràfica Montserrat DATA DE TANCAMENT: 10 de juny de 2013 Dipòsit Legal: GI. 1884-2012

2

Benvolgudes amigues i amics, En els darrers mesos hem estat treballant molt dur per donar forma a un projecte de futur que creiem que tindrà molta importància per a la nostra vila, i afortunadament la bona feina s’està traduint en bons resultats. Em refereixo a un tema que ja havia apuntat en un Hostalriquenc anterior: el mòdul de formació de tècnic en alimentació. Com sabeu, la implicació amb la gastronomia i la qualitat dels aliments de proximitat és una part essencial del projecte de futur d’Hostalric. Una bona mostra n’és l’aposta decidida per un equipament tan potent com la Domus Sent Soví. El fet que l’IES Vescomtat de Cabrera pugui acollir a partir del curs que ve el Grau Mig de Tècnic en Elaboració de Productes Alimentaris no deixa de ser una peça més d’aquesta estratègia que ens ha de servir per ressituar el nostre municipi a molts nivells. A partir del curs vinent, per tant, Hostalric passarà a ser l’únic lloc de les comarques gironines (i un dels poquíssims del nostre país) on els joves es podran formar en la manipulació i elaboració d’aliments. La indústria de l’alimentació està d’enhorabona perquè Hostalric es convertirà en una població de referència en el sector de la producció alimentària! Aquest mòdul serà la peça clau per fer que Hostalric es converteixi en seu d’un clúster de coneixement al voltant de l’alimentació, amb el vincle entre la Domus i Mòdul Formatiu. Possiblement, una manera de tancar aquest cercle virtuós que ens posiciona tan decididament en el sector de l’alimentació sigui generar una marca pròpia que vertebri els valors de l’alimentació de proximitat i els millors estàndards de qualitat alimentaria. Ens podríem posar mans a l’obra en aquest projecte proposant que els propers pressupostos participatius destinin una partida a aquest concepte. Gràcies a aquesta eina, podríem destinar recursos per donar concepte i viabilitat a aquesta marca de productes d’alimentació que ha de vincular de forma inequívoca el nom d’Hostalric amb l’alimentació de qualitat. Tots aquests projectes són molt engrescadors i els hem d’anar treballant en el present perquè tinguin lloc a mig i llarg termini. Ara mateix, però, el que sí que tenim a sobre és la festa major. Sens dubte una ocasió immillorable per celebrar el fet de ser hostalriquenc o hostalriquenca. Celebrar que vivim en un indret privilegiat i que estem en una comunitat oberta i solidaria que compartim amb la família, els amics i els veïns. I malgrat les circumstàncies, una festa major és, avui en dia, una celebració de la joia de ser on som i que hem de viure amb alegria. Us desitjo que passeu una molt bona festa major a a tots!

Ajuntament d’Hostalric

Josep Antoni Frias Alcalde

3


Nº 20 | juny 2013

Notícies aprovació inicial de la revisió del poum

Pressupostos de contenció I futur

L’aprovació s’ha fet amb el vot a favor de l’equip de govern (CiU/PSC) i el vot en contra d’ERC i IC-Verds

El Ple de l’Ajuntament de 19 de març de 2013 va aprovar per unanimitat de tots els regidors el pressupost de l´exercici corrent, el detall del qual trobareu seguidament resumit per capítols:

El Pla General d’Ordenació Urbana d’Hostalric vigent es va aprovar l’any 1986. En aquests 27 anys s’han fet 14 modificacions puntuals i s’han aprovat 2 documents de planejament derivat. El procés de revisió del pla general ha inclòs també accions de participació ciutadana, abans de portar-lo al ple de l’Ajuntament per a la seva aprovació inicial. El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal és el document clau que ordena i regula el futur de manera sostenible i equilibrada, definint el model de vila que es vol assolir en els propers 15 anys. El creixement que s’ha donat a Hostalric els darrers anys ha suposat un important rejoveniment de l’estructura de la població. Aquest procés, però, no s’ha distribuït per tots els barris sinó que s’ha concentrat a la Conna i a l’Estació, quedant-ne el nucli antic al marge. Com a conseqüència de l’estancament del nucli antic respecte al desenvolupament immobiliari durant els anys de major ritme constructiu, no s’ha renovat ni millorat el parc d’habitatge d’aquesta zona, impedint el rejoveniment demogràfic i incrementant el risc que s’iniciï un procés de regressió urbana i social difícil de revertir. En aquest sentit, l’alcalde d’Hostalric, Josep Frias, ha apuntat que “des de l’Ajuntament s’han fet, es fan i es faran accions per revaloritzar la zona i adequar-la a les seves necessitats, però en el cas dels habitatges del nucli antic, aquests es rehabilitaran si els seus propietaris volen fer-ho”. En relació a l’increment de població experimentat els darrers anys i la relació amb els llocs de treball existents al municipi, l’oferta de sòl industrial el qual ja s’ha exhaurit, caldrà preveure ampliar aquesta oferta per afavorir la creació de llocs de treball. En els darrers anys, Hostalric ha experimentat un creixement total de 1.151 habitants, el que suposa un increment total del 40%. Aquest fet s’ha concentrat entre els anys 2003 i 2009 i ha tingut conseqüències importants en l’estructura poblacional. La revisió del POUM d’Hostalric aplica mesures de creixement sostenible per als propers anys, que s’anirà desenvolupant en funció de les necessitats. Els documents de la revisió del POUM es poden consultar al web de l’Ajuntament d’Hostalric: www.hostalric.cat

RESULTATS Ple ordinari 19 de març de 2013

Resultat de les votacions del ple

1. Examen i aprovació de l’acta de la sessió anterior - aprovat per unanimitat 2. Examen i aprovació del pressupost ordinari i únic exercici 2013 - aprovat per unanimitat 3. Adjudicació de la licitació del projecte de millora, visita i acolliment de visitants al castell d’Hostalric - aprovat per unanimitat 4. Examen i aprovació inicial del Reglament del mercat municipal d’Hostalric de venda no sedentària - aprovat per unanimitat 5. Aprovació definitiva del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) - aprovat per unanimitat 6. Moció del grup municipal d’ERC de rebuig a la investigació d’hidrocarburs mitjançant la fracturació hidràulica - aprovat per unanimitat 7. Moció del grup municipal d’ERC en suport al moviment “Diem Prou”, que aposta per pagar els impostos a l’Agència Tributària Catalana en lloc d’Hisenda - aprovat per unanimitat 8. Moció del grup municipal d’ERC per declarar Hostalric municipi lliure de desnonaments - aprovat per unanimitat

INGRESSOS CAPÍTOL I IMPOSTOS DIRECTES . . . . . . . . . . . . . 1.878.341 CAPÍTOL II IMPOSTOS INDIRECTES . . . . . . . . . . . . . 35.000 CAPÍTOL III TAXES I ALTRES INGRESSOS . . . . . . . . . . . 777.100 CAPÍTOL IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS . . . . . . . . . 788.958 CAPÍTOL V INGRESSOS PATRIMONIALS . . . . . . . . . . . 24.816 CAPÍTOL VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL . . . . . . . . . 458.456 CAPÍTOL IX PASSIUS FINANCERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.962.671

DESPESES CAPÍTOL I CAPÍTOL II CAPÍTOL III CAPÍTOL IV CAPÍTOL VI CAPÍTOL IX

DESPESES DE PERSONAL . . . . . . . . . . 1.245.008 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS . . . 788.013 DESPESES FINANCERES . . . . . . . . . . . . . 48.290 TRANSFERÈNCIES CORRENTS . . . . . . . . . 898.105 INVERSIONS REALS . . . . . . . . . . . . . . . 588.092 PASSIUS FINANCERS . . . . . . . . . . . . . . . 395.163 TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.962.671

Aquests són uns pressupostos que segueixen la línia de contenció en la despesa ordinària dels darrers exercicis, però garantint al mateix temps el funcionament dels serveis bàsics i l´atenció a la comunitat i a les persones en els diferents àmbits, social i assistencial, cultural, educatiu, esportiu i de lleure. Les inversions en béns i equipaments mantenen també la política de reducció i el seu finançament és suportat majoritàriament per programes d´ajut d´altres administracions. Enguany el 80% és subvencionat per Fons Europeus, Generalitat i Diputació, i el 20% restant amb càrrec al pressupost ordinari. Per tercer any consecutiu no es formalitzarà cap operació de crèdit a llarg termini complint amb la llei pressupostària vigent, el qual ens permet reduir progressivament el deute viu i millorar la ràtio d´endeutament. Aquesta ha passat del 70% de l´exercici 2009 al 56% del 2012 i previst per sota del 50% al final del 2013, a la part baixa del límit legal permès i situant-nos en bona posició de cara al finançament de futurs pressupostos i necessitats. Podeu accedir al pressupost amb més detall a través del portal de la web de l´Ajuntament www.hostalric.cat Principals partides d’inversions El pressupost s’eleva a 3.962.671,00 euros. La partida d’inversions és 588.092,00 euros, més de la meitat de la qual es destinarà al projecte de millora de la visita i acolliment del castell d’Hostalric, amb un pressupost de 350.900 euros. Aquest projecte està subvencionat al 100% entre la Diputació de Girona, la Generalitat de Catalunya i el FEDER. Una de les actuacions més importants que es faran és la del castell, que consisteix, en una primera fase, en la instal·lació de maquinaria audiovisual, maquinaria interactiva, producció audiovisuals i interiorisme i suports expositius. L’Ajuntament d’Hostalric ha adjudicat aquests treballs a l’empresa Playmedia ja que va ser la que va presentar la proposta econòmicament més avantatjosa. El projecte bàsic i executiu de restauració del castell d’Hostalric, que s’anirà fent per fases, té un pressupost d’execució d’1.585.333 euros. Per a la Llei de Barris hi ha diverses partides que s’eleven en total a 72.500 euros que seran destinats a l’arranjament i rehabilitació de façanes. Pel que fa als pressupostos participatius, per segon any consecutiu s’hi destinaran recursos. En concret, 25.000€. El procés per tal que els veïns i veïnes d’Hostalric decideixen a on i en què volen que es destinin els diners assignats ja ha començat. L’alcalde d’Hostalric, Josep Frias, ha qualificat d’austers els pressupostos 2013 manifestant que “són uns pressupostos basats en l’austeritat, en la mateixa línia que els de l’any passat. Ens els darrers 4 anys hem fet un esforç de contenció molt important que ens ha permès tancar els pressupostos amb romanents de tresoreria positius. Cal remarcar que els darrers tres anys l’Ajuntament d’Hostalric ha amortitzat 1.200.000 euros fent que la situació de l’endeutament millori considerablement”

Resultats de les votacions dels altres plens a les pàgines 22 i 23 4

5


Nº 20 | juny 2013

Notícies

Notícies

L’Associació de Veïns del Nucli Antic d’Hostalric ja té un any de vida El mes d’abril l’alcalde ens va rebre per tal d’escoltar algunes de les demandes recollides dels veïns del nucli antic. Es van tractar temes com ara la poca il·luminació de la vila, sobretot en els mesos d’hivern, la brutícia acumulada al camí dels Ollers i la decoració dels balcons per la festa major. En tots tres casos se’ns van proposar solucions a dur a terme entre l’Ajuntament i els membres de la junta de l’associació, com ara fer un estudi dels punts més foscos de la vila per tal de millorar-ne l’efectivitat i organitzar una jornada de feina alhora que festiva per tal de netejar el camí dels Ollers entre tots i fer-nos conscients del que s’arriba a llençar en aquest tram. Pel que fa a la Festa Major, la proposta va ser engalanar els balcons amb unes garlandes a més de la decoració que cada vilatà cregui convenient. Així doncs, animeu-vos a posar ben bonics els balcons per gaudir d’una festa ben guarnida. Associació de Veïns del Nucli Antic

vint-i-quatrena Festa geGAntera Van acompanyar als gegants d’Hostalric les colles geganteres de Santa Coloma de Farners, la Llagosta, Montmeló, Tordera, Moià, Matadepera, Sant Celoni, Sant Andreu del Palomar i Santa Maria d’Oló. Els escenaris d’aquesta activitat van ser el Centre Cultural Serafí Pitarra, el claustre de l’Ajuntament i els carrers del centre històric per on va transcorre la cercavila de gegants.

L’alcalde d’Hostalric s’incorpora al Patronat de Turisme Costa Brava - Girona Josep Antoni Frias ocupa el càrrec de conseller al Consell d’Administració del Patronat des del passat 23 de maig, en representació del Consell Comarcal de la Selva.

gran èxit de públic i d’activitat comercial a la 17a fira medieval El sopar medieval que va aplegar 800 persones al pavelló d’Hostalric va tancar l’edició 2013 de la Fira Medieval

la Brigada Roja d’Hostalric recapta 150 € per l’ONG Intermon Oxfam Aquesta entitat va organitzar la cursa Trailwalker del passat 20 d’abril que va tenir com a escenari el camp d’airsoft de Sant Vicenç de Montalt. L’objectiu de la Trailwalker 2013 és recaptar diners per aportar aliments i subministrament d’aigua potable als països castigats per severes sequeres. 6

Van ser tres dies d’intensa activitat medieval els que va viure la vila que va centrar l’interès de milers de visitants que van voler conèixer la fira, la vila i van poder descobrir o redescobrir el passat medieval de la que va ser capital del vescomtat de Cabrera i on residien les principals personalitats encarregades de fer les gestions administratives i econòmiques del vescomtat. En aquesta edició s’ha fet una trobada Instagram your city-Fira Medieval, introduint així la Fira Medieval a aquesta popular xarxa social. Els participants van començar la jornada amb un esmorzar medieval que els va oferir l’Ajuntament i que es va fer a la Domus Sent Soví. Després, acompanyats per dos guies, van poder fer fotos de diferents punts d’interès com la torre dels Frares, la torre d’Ararà, el castell, la fortalesa i els seus passadissos interiors o el nucli històric de la vila i els seus carrers que concentraven un gran ambient de Fira Medieval. 7


Nº 20 | juny 2013

Notícies Escola Bressol El Patufet

Els lleons. Mona 2013

Piscina Municipal - Temporada 2013

Els elefants. Mona 2013

Aquest estiu us podeu beneficiar de les activitats que us proposa la Piscina Municipal i a uns preus accessibles a tothom. Si us voleu apuntar a un curs de natació, abonar-vos a la piscina o abonar a tota la família, només cal que presenteu les sol·licituds corresponents. Trobareu tota la informació i els documents que us cal omplir al web www.hostalric.cat

Cicle Formatiu de Grau Mig de Tècnic en Elaboració de Productes Alimentaris Els nens i nenes representen la Llegenda de Sant Jordi

Fem la mona

L’IES Vescomtat de Cabrera amplia la seva oferta i es converteix en l’únic de les comarques gironines a on es podrà fer aquesta formació

Visita a la biblioteca

Pujada al castell

Toquem el tambor…

Les girafes. Mona 2013

Anem al castell

Fem corones medievals, casc de cavallers i cavalls

La durada d’aquest cicle és de 2 anys acadèmics i les sortides professionals estan relacionades amb el sector alimentari, un dels de més projecció de la comarca de la Selva, com a tècnic en elaboració de productes alimentaris o en empreses dedicades a produir, transformar, preparar, distribuir i comercialitzar productes alimentaris. La comarca de la Selva destaca per tenir importants empreses alimentàries i de molta diversitat en quant a productes i processos. Un conjunt significatiu d’aquestes empreses col·laboren en aquest cicle formatiu oferint una estada formativa als 20 alumnes del cicle. Amb aquest mòdul es rebrà formació en l’elaboració de productes alimentaris d’acord als processos de producció i de qualitat de les empreses, efectuant el manteniment de primer nivell dels equips i aplicant la legislació vigent d’higiene i seguretat alimentària, de protecció ambiental i de prevenció de riscos laborals.

Hostalric s’afegeix a les Aules Musicals de la Selva El Consell Comarcal de la Selva va engegar el curs passat aquest projecte d’aprenentatge musical amb l’objectiu d’universalitzar la música en els municipis de la comarca. L’oferta formativa que actualment cobreix les Aules Musicals de la Selva és de sensibilització i d’aprenentatge bàsic per a nens i nenes de 4 a 8 anys. L’inici del curs escolar serà el dia 12 de setembre de 2013 i s’acabaran el 20 de juny de 2014. Les classes s’impartiran a l’aula de música del Col·legi Mare de Déu dels Socors. Per informació: amis@amis.cat o als telèfons 972 21 31 62 / 972 84 21 61

Toquem el tambor…

8

Esmorzem i escoltem com toquen els músics medievals

9


Nº 20 | juny 2013

Gent del poble MONTSERRAT CASAS AMETLLER La Montse de Can Baguet A mitjans dels anys 50 i al llarg de la dècada dels 60, el carrer Major d’Hostalric era ben diferent de com és avui. De la plaça de la Vila a la plaça dels Bous hi havia un reguitzell de botigues, a les cases hi vivien normalment tres generacions (avis, pares, fills) i entre la gent hi havia una gran relació de veïnatge; de fet, el carrer era una continuació de les cases i els veïns constituïen una gran família. La vida també era molt diferent: feia poc que s’havien acabat les cartilles de racionament (1952) i moltes ferides de la guerra encara eren obertes. Eren uns anys difícils, com a societat sortíem d’una llarga postguerra i les famílies tiraven endavant amb dificultats i, sovint, amb privacions. En aquest context va néixer el 6 de setembre de 1955 Montserrat Casas Ametller, la primera filla de la Lluïseta i l’Andreu. La Montse va néixer al número 33 del carrer Major, a can Baguet, i hi va créixer al costat dels seus avis, l’Angeleta i en Joan. L’any 1960 naixia el seu germà Joan. Un dels primers records que conservo de la Montse és el de les tardes que estudiàvem juntes al menjador de casa seva. Ara que escric aquestes paraules, m’adono que no podia ser d’altra manera, tractant-se de la Montse, que el seu record vagi indestriablement lligat a l’estudi. Tot i que la Montse era un any més petita que jo, ens vam preparar juntes per fer la prova d’ingrés al batxillerat. Estudiàvem a les Escoles Nacionals d’Hostalric i la senyoreta Flora ens va ajudar per fer aquest examen previ al primer curs del batxillerat elemental. Ens vam examinar, lliures, a l’institut de Girona, que llavors era al capdamunt del carrer de la Força, a tocar la Catedral. L’examen va ser el 29 de maig de 1965 i vam aprovar. El curs següent (1965-66) vam estudiar el primer de batxillerat lliure. Això volia dir que la senyoreta Flora, a més de fer la classe per a totes les alumnes, ens preparava, a la Montse i a mi, de les matèries de les quals ens hauríem d’examinar, a final de curs, a Girona. Examinar-se lliure volia dir que en dos dies es feien tots els exàmens (Religión, Lengua Española, Geografia e Historia, Matemáticas, Dibujo, Educación Física, Formación del Espíritu Nacional i Enseñanzas del Hogar). Al juny, vam aprovar totes les assignatures llevat de 10

La Montse, la primera de l’esquerra, amb les amigues del carrer, Anna Codony, Fina Massachs i Rosa Illa.

les matemàtiques, que aprovàvem al setembre. No ho sé del cert, però diria que ha estat l’únic suspès de la brillant carrera de la Montse. Encara que ens n’havíem sortit prou bé, era molt complicat continuar estudiant a les escoles d’Hostalric. El curs següent, la Montse va continuar el batxillerat a l’Institut Vicens Vives de Girona i jo vaig fer-ho a les Carmelites de Granollers. Molts records de la Montse d’aquells anys segur que els comparteixo amb les altres nenes del carrer Major, que des de ben petites vam formar una colla: la Montse Riera, la Fina Massachs, l’Anna Codony, la meva germana Rosa,... La “doctrina” dels dissabtes a la tarda a la sagristia amb mossèn Dari (Darius Pastells), les “excursions” al castell els diumenges després de missa, les tardes a la riera, les nits d’estiu a la plaça,... Quants records, quantes emocions. Tot de vivències que ens van unir més enllà del temps i la distància. Què puc dir de la Montse que no hagin dit, arran de la seva prematura mort, plomes molt més qualificades en articles publicats als diaris més importants del país. Tothom ha reconegut la seva vàlua com a professora, investigadora i rectora de la Universitat de les Illes Balears; també n’han ressaltat la seva manera de ser: intel·ligent, treballadora incansable, afable, sensible i senzilla. Tot i el seu brillant currículum, publicacions i càrrecs, la Montse mai no en va fer ostentació. Quan parlava de la seva feina ho feia amb naturalitat però amb vehemència perquè l’apassionava. La investigació la va portar a passar llargues temporades fora, primer a París i després a Trento i a l’Argentina. Tot això sense comptar els incomptables viatges arreu del món. El merescut descans el trobava a la casa familiar de Mallorca, amb el seu marit i el seu fill i per les vacances de Nadal, Pasqua i a l’estiu sempre feia una escapada a Hostalric, a casa. Adéu, Montse. Trobarem a faltar el teu somriure. M. Dolors Illa Morera

Escola d’Hostalric, grup de nenes de la senyoreta Flora, any 1964

11


Nº 20 | juny 2013

Notícies La Festa de la Vellesa 2013 d’Hostalric aplega 330 participants La festa ha arribat a la dinovena edició organitzada per l’Ajuntament i el Casal de la Tercera Edat d’Hostalric Enguany s’ha homenatjat a dues de les persones de més edat de la vila com són Joan Treserras i Pilar Vila. Tots els participants a la trobada van celebrar la seva diada amb un dinar al pavelló poliesportiu.

Xerrada informativa sobre els desfibril·ladors El passat dia 8 de març, en el local de l’Associació de la Tercera Edat d’Hostalric, es va fer una xerrada col·loqui sobre el funcionament dels desfibril·ladors instal·lats en diferents llocs del municipi. Aquesta xerrada la va promoure l’Ajuntament d’Hostalric, conjuntament amb Dipsalut, que és l’organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona. La província de Girona és el primer territori càrdio-protegit de tot Europa, amb un total de 650 desfibril·ladors de 3a generació repartits entre totes i cada una de les poblacions de la província. La xerrada va anar a càrrec d’un professor de l’escola d’infermeria de Girona que va remarcar reiterades vegades, que si es pot utilitzar en els primers minuts en que el malalt pateix l’aturada cardíaca, hi ha un 30% de possibilitats d’èxit. Cal tenir en compte que a Catalunya es produeixen entre 3000 i 4000 casos anuals de mort sobtada, i un percentatge important es pot evitar amb l’ús adequat dels desfibril·ladors. Els 51 assistents, d’edats molt diferents, van poder tenir a les mans l’aparell amb tots els seus components i constatar que el seu funcionament és molt senzill, ja que es va fer una demostració in situ, servint-se d’un maniquí, de com es pot utilitzar de manera correcta i de com no comporta cap risc per el pacient ni per la persona que el manipuli. Els desfibril·ladors a Hostalric estan col·locats al Mercadona, davant de l’Ajuntament i al poliesportiu. La policia municipal en porta un de mòbil. 12

centre de serveis de Fogars de la Selva El centre de serveis de Fogars de la Selva va obrir les seves portes a l’octubre del 2010. Varem iniciar el servei d’estada amb 7 persones i a poc a poc, hem anat sumant, s’han anat incorporant més persones fins a formar una pinya de 23 usuaris, sense oblidar a l’equip de professionals. El centre de serveis de Fogars de la Selva i l’Ajuntament d’Hostalric tenen signat un conveni gràcies al qual els veïns i veïnes de la vila poden utilitzar aquestes instal·lacions. La vivència del dia a dia és d’haver generat uns vincles forts que permeten que realitzem un acompanyament proper, un suport en la seva quotidianitat, tenint presents els nostres objectius; . Oferir un espai estimulador, amb un programa d’activitats integral. . Generar la possibilitat de que la persona gran pugui continuar vivint a casa seva si així ho desitja, malgrat la pèrdua d’autonomia i seguir mantenint una bona qualitat de vida, assistint al centre durant el dia. El nostre centre, de dimensions considerables, està distribuït en dues grans sales (la sala d’activitats o de treball i el menjador) ben il·luminades per la llum natural, el que tots valorem moltíssim. També trobem un llarg passadís on s’hi reparteixen diferents estances: el despatx, la infermeria, la dutxa i els lavabos i finalment, en una àrea més reservada, la cuina i el magatzem. També disposem d’una part exterior, dividida en un extens pati amb moreres i la zona del porxo en la qual els dies de bonança s’arriben a realitzar llargues passejades amunt i avall. Tant és així que aquesta primavera el vàrem omplir de plantes i ara ha estat anomenat com la rambla de les flors de Fogars. Als inicis, miràvem les grans sales i arreu ho trobàvem buit i immens. Aleshores, entre tots vàrem proposar decorar el menjador com si fos el d’una masia de la seva època, amb objectes que els recordessin com molts d’ells tenien aquest espai a casa seva. Entre tots varem portar porrons, càntirs, una lletera....i fins i tot tenim una màquina de cosir antiga. D’aquesta manera es genera una sensació més propera a la seva idea de llar. Però el centre el formem moltes persones i no podem descuidar-nos dels familiars i dels usuaris de tallers; tant el taller de memòria com el d’activitat física... perquè ens ajuden a fer més gran el nostre projecte. 13


Nº 20 | juny 2013

Fòrum Empresarial En la passada edició del Fòrum d’Empresaris d’Hostalric es va concedir el Premi a la Innovació a Mobles Gurdó, una empresa que ha lluitat per continuar innovant i sorprenent als seus clients amb respostes creatives i eficients, fent accions a l’estranger per continuar buscant feina i reptes a assolir L’Oriol i la Mireia Gurdó són dos germans que estan al capdavant de l’empresa hostalriquenca Fusteria i Mobles Gurdó. Són la quarta generació d’una família que des de l’any 1896 treballa la fusta. El negoci el va començar Joan Gurdó i Font, després el va continuar Alfons Gurdó Moré. La tercera generació va ser la del pare de l’Oriol, la Marta i la Mireia, en Josep Oriol Gurdó, qui malauradament va morir molt jove, moment en que la seva dona, Magda Callís i la seva filla Marta, van fer-se càrrec del negoci familiar. L’empresa, que actualment té 21 treballadors, sempre ha tingut dues seccions: la botiga de mobles situada al carrer Raval, i el taller que tenen al polígon industrial de Gaserans. En el darrer Fòrum d’Empresaris d’Hostalric, van ser guardonats amb el Premi a la Innovació per la seva lluita per continuar innovant i sorprenent als seus clients, amb respostes creatives i eficients, obrint mercat a l’estranger per continuar tenint feina i reptes a assolir. La Mireia va estudiar la carrera de Dret, però les circumstàncies familiars la van portar a tenir una participació important a la botiga, on va decidir quedar-s’hi ara ja fa 17 anys. Actualment compagina aquesta tasca amb una col·laboració amb l’Oriol al taller, encapçalant la part de Contract que darrerament han estat potenciant. L’Oriol va estudiar Arts de la fusta als Salesians de Sarrià (Barcelona) i després va fer la carrera d’enginyeria tècnica mecànica a Girona. La quarta generació Gurdó ha esta marcada per la prematura mort del pare “van ser moments complicats. Teníem la botiga en obres i el taller amb un bon rendiment. La mare, juntament amb la Marta i amb la col·laboració d’alguns treballadors que estaven des

14

de molt joves a l’empresa, van decidir tirar endavant”. En aquells temps el taller estava dins del poble, al carrer Ravalet. “La mare va ser molt valenta, i una vegada més, uns anys després va apostar per l’empresa. Amb molts esforços va comprar una nau al polígon industrial per traslladar-hi el taller, que és on estem des del 20 de febrer del 1994. La veritat és que logísticament és una zona amb molt bones comunicacions, estem ben posicionats”. Treballen tot el que està directa i indirectament relacionat amb el món de la fusta. S’hi fan peces de tancament, portes finestres, parquet, components de fusta i mobles a mida, així com mecanitzats industrials per a tercers, components pel sector ferroviari... “El creixement de l’empresa es va iniciar als anys 70, quan ens vam anar introduint en la fabricació industrial de mobles i components per diverses empreses”. Fins aquell moment, bàsicament es treballava per a particulars, fent mobles i fusteria a mida. “Afectats també per la crisi actual hem buscat altres vies, i des de fa 3 anys treballem per a industrials, editors de disseny, i fent reformes o noves instal·lacions d’interiorisme en la hostaleria o el sector turístic, oferint feines Claus en mà”. Actualment han obert molt mercat a França i al Marroc i tenen projectes damunt de la taula per introduir nous reptes a l’empresa: “tenim entre mans un projecte de mobiliari de disseny amb la nostra marca, per vendre per Internet. Estem molt il·lusionats ja que és un tema al qual fa temps que li donem voltes. Un altre canvi que hem introduït recentment és que estem potenciant la part comercial, ara sortim a vendre, no ens esperem a que ens arribin els encàrrecs”. L’Oriol i la Mireia tenen molt clar que el sector del moble habitat té un futur complicat, “la crisi ha fet canviar molt els hàbits de compra. Ara bé, sempre hi ha el client que busca l’assessorament, que els facin un disseny, el muntatge... un tracte personalitzat. Aquest client és el que encara mantenim, tot i que ara sigui un grup més reduït”. La quarta generació de Mobles i Fusteria Gurdó té molt clar que els està tocant treballar en una època molt difícil marcada per l’excepcional crisi econòmica que travessa el país, però volen seguir presents, i segueixen apostant per la innovació i per nous productes més tecnològics.

15


Nº 20 | juny 2013

PIJ Punt d’Informació Juvenil – Properes accions Brigada Jove “Projecte 4T: Joventut, cultura, turisme i treball” D’on va sorgir la idea? La realització d’una “Brigada Jove” es va aprovar en els Pressupostos Participatius realitzats al nostre municipi el passat 2012. En què consisteix? El projecte “4T” oferirà una orientació laboral a mida amb un servei de borsa de treball als residents al municipi d’Hostalric (especialment al col·lectiu amb més risc d’exclusió social), i a més, oferirà la possibilitat als joves del municipi a tenir accés a una primera feina o a una primera feina relacionada amb els seus estudis. Hostalric es troba en un emplaçament privilegiat i gaudeix d’un ric llegat cultural i en un entorn natural de gran potencial. Des de la Regidoria de Promoció Econòmica i Joventut volem, mitjançant aquest projecte, sumar el màxim de recursos i esforços per realitzar activitats inclusives i comunitàries per millorar les oportunitats i l’ocupabilitat d’aquets col·lectiu. Què realitzaran? El mes de maig es va obrir la convocatòria per la qual s’han contractat 12 joves, als quals se’ls oferirà un lloc de treball relacionat amb oportunitats que genera el municipi relacionades amb el patrimoni i el turisme així com en altres àrees de l’Ajuntament (IPunt, Biblioteca, etc.). Es dividirà els joves en dos grups que realitzaran diferents tasques durant els mesos de juliol i agost. Des de la Regidoria de Joventut i Formació endeguem aquest projecte amb molta il·lusió i esperem que l’experiència de dur a terme una Brigada Jove en el municipi aquest 2013 sigui enriquidora tan pels joves contractats com per nosaltres. FORMACIÓ ACTIC Què és l’ACTIC? Les sigles ACTIC corresponen a la denominació “Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació”. L’ACTIC és la certificació acreditativa de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència. L’ACTIC permet a qualsevol persona de més de 16 anys demostrar les seves competències en TIC mitjançant una prova per ordinador. La prova és telemàtica, encara que s’ha de fer en un centre col·laborador autoritzat per la Generalitat, el qual garanteix que es fa en les condicions adequades. Hi ha més de 300 centres distribuïts per tot Catalunya, amb molta diversitat d’horaris d’avaluació. La sol·licitud i l’obtenció del certificat també són telemàtics. No cal esperar cap convocatòria per presentar la sol·licitud. Les persones que superen satisfactòriament la prova obtenen un certificat (bàsic, mitjà o avançat) que emet la Generalitat i que els possibilita acreditar un determinat nivell (1, 2 o 3, respectivament) de competències en TIC davant de qualsevol empresa o administració. Aquests certificats són, doncs, una eina que pot facilitar l’obtenció d’una feina, la promoció professional, l’accés a eines d’aprenentatge virtual o l’obtenció d’una certificació professional. Què t’oferim? • Seguiment personalitzat, tutor, tutorials i exercicis dels temes • Horari formació: Dimecres de 17 a 19h • Lloc: IPUNT • Preus d’inscripció: 15€/ residents - 20€/ no residents

16

Classes d’Anglès Nivell Bàsic El passat mes d’abril es van iniciar les classes d’Anglès de Nivell Bàsic dirigides a gent en situació d’atur i apuntades a la Borsa de Treball d’Hostalric. La formació es fa tots els dilluns de 10 a 12h, al Centre Cultural Serafí Pitarra. Preu classes: • Usuari Xarxa Sio Hostalric 15€/mes • Usuari Xarxa Sio altres municipis 20€/mes Classes Alemany Nivell Bàsic El passat mes de febrer van iniciar les classes d’Alemany de Nivell Bàsic obertes a tothom. La formació es realitza tots els dijous de 19.00 a 20.30, a la Biblioteca Carles Roig de l’INS “Vescomtat de Cabrera” . Preu classes: • Joves de 15 a 30 anys: 15€/mes • Majors de 30 anys: 20€/mes Biblioteca Carles Roig de l’INS “Vescomtat de Cabrera” De nou, el present curs escolar 2012-13, s’ha obert la biblioteca Carles Roig de l’Institut d’Hostalric les tardes de dimarts i divendres. Aquesta iniciativa va sorgir a partir del conveni signat entre la direcció de l’Institut i la Regidoria de Joventut i Formació el passat curs 2011-12. A part del servei de préstec, connexió a internet, etc. També s’han realitzat tallers infantils i un hora del conte amb molt bona acceptació. • Taller de Carnestoltes • Taller Joies del Nil • Taller Construïm la nostra fortalesa • Taller Primavera La biblioteca Carles Roig tanca el servei durant els mesos de juny, juliol i agost . Ens veiem el proper curs! COMMUNITY MANAGER II Què és un Community Manager? Un Community Manager o Social Media Manager és la persona encarregada de gestionar, construir i moderar comunitats entorn una marca a Internet. Aquesta professió es perfila dins de les empreses que descobreixen que les converses socials en línia són cada vegada més rellevants i que necessiten un professional que conegui sobre comunicació en línia, fent ús dels nous canals de comunicació a través de les xarxes socials. El perfil de Community Manager és cada vegada més demandat dins les ofertes laborals i per tant, des de la Regidoria de Joventut i Formació, és va decidir tirar endavant la formació endegant el passat mes de febrer el primer curs de Community Manager. Tal va ser l’èxit i acceptació del curs, per part dels alumnes i gent interessada, que de nou, aquest mes de maig s’ha iniciat la segona part . El curs es realitza tots els dimarts de 19 a 21h a la sala d’ordinadors de la Biblioteca Modest Salse. (Inscripcions tancades) Per inscripcions i més informació : IPUNT C/ Major, 32 17450 HOSTALRIC Telèfon: 972 87 41 61 Correu: pijhostalric@gmail.com

HORARI: Dilluns i dijous de 10h a 13h Dimecres de 15h a 19h IPUNT Biblioteca Carles Roig (INS) Dimarts i divendres de 15:30h a 19h 17


Nº 20 | juny 2013

Biblioteca Modest Salse ACVTIVITATS www.bibgirona.cat/hostalric bibliopiscina Hora del conte

Durant tot el curs escolar s’ha dut a terme l’Hora del conte cada 15 dies els divendres a la biblioteca. Tornarem a iniciar l’Hora del conte a l’octubre. Aquí teniu una mostra d’algunes sessions. Ioga per nadons A més vam fer Ioga per nadons adreçats a nens i nenes d’1 a 3 anys.

Aquest estiu ens tornareu a trobar a la piscina amb llibres, revistes i la premsa diària. Horaris: Dilluns tarda de 16h a 20h Dimecres matí de 10h a 14h Divendres tarda de 16h a 20h Hora del conte a la piscina Divendres 19 de juliol a les 6h de la tarda. “Neda que neda” amb Cia. La Bleda.

PREMIS LITERARIS Els guanyadors dels Premis Literaris Modest Salse 2013 han estat: NARRATIVA Categoria B1 Títol: S’acosta un front fred Autora: Maria Sanchez Leiva

POESIA Categoria B1 Títol: Les retallades Autor: Sergi Blazquez Iglesias

La finestra màgica Una altra de les novetats d’aquest any va ser la celebració de la Revetlla de Sant Jordi amb una Hora del conte amb tauletes. La companyia Apprendre 3.0 ens va explicar un conte a través d’una pantalla gran i després vam poder interactuar amb les tauletes i fins i tot crear la nostra pròpia història. Una experiència divertida i apassionant.

Categoria B1 Títol: De peluts i calbs Autora: Clara Roura i Julià

Categoria B2 Títol: L’acompanyament del meu pare Autora: Libertad Muñoz Fernandez

Categoria B2 desert

Categoria B3 Títol: Potser em deixo dominar Autora: Noèlia Rodríguez Molera

Visites escolars Com cada any durant el curs escolar hem rebut la visita de diferents aules del CEIP Mare de Déu dels Socors i de l’INS Vescomtat de Cabrera. A tots ells els hem ensenyat la biblioteca i han pogut gaudir una estona de la lectura. La novetat d’enguany ha estat la visita dels nens i nenes de la Llar d’Infants El Patufet.

Categoria B3 Títol: Reservat el dret d’admissió Autor: Juli Sànchez Leiva

Categoria C Títol: Tot mirant per la finestra Autor: Xavier Solé Salvat

Categoria C Títol: El desig Autora: Helena Codorniu Dejuan Podeu llegir les obres guanyadores a la nostra web: www.bibgirona.cat/hostalric

Presentació del llibre Un excés de felicitat de Núria Martí El passat 19 d’abril l’escriptora Núria Martí va venir a la biblioteca a presentar el seu nou llibre: Un excés de felicitat. Vint contes perversos. Vam tenir la companyia de Rosa Artigas i Pep Juanhuix. 18

19


Nº 20 | juny 2013

Entrevista Francesc Cobos i Joan Fontanillas DEL Club Escacs Hostalric El Club d’Escacs Hostalric és una de les entitats de recent creació al nostre municipi. Va començar la seva activitat el mes de desembre de l’any 2012 i està obert els dimarts i dijous de 17:00h a 20:00h. El club, que ara té 12 socis, va néixer amb l’objectiu d’omplir un buit que hi havia a la comarca de la Selva pel que fa a la presència de clubs d’escacs a nivell federatiu, ja que n’hi ha molt pocs en aquest territori. La junta de l’entitat està formada per Francesc Cobos (president), Joan Fontanillas (vicepresident), David Cobos (tresorer), Jordi Cobos (vocal) i Ariadna Moreno (secretària). L’Ajuntament d’Hostalric ha donat suport al Club d’Escacs subvencionant el material de joc i els ha facilitat el local on hi ha la seu, al número 71 del carrer Ravalet.

Com teniu previst anar creixent? El proper mes de novembre ens inscriurem a la Federació Catalana d’Escacs per poder començar la competició l’any 2014. Durant el torneig, també obrirem els diumenges al matí per acollir les partides de la Lliga Nacional Catalana. Per a la Festa Major d’Hostalric ens estrenarem amb un triangular d’escacs, el I Torneig Interclubs d’Escacs Vila d’Hostalric. I el proper mes de juliol, els divendres de 21:00h a 23:00h, a la plaça dels Bous, farem l’activitat “Escacs a la fresca”. De cara a la propera tardor tenim la intenció d’organitzar un campionat social pels veïns de la vila i també partides simultànies, que són espectaculars. Serà un bon aparador pel club i pel poble. Voldríem destacar que recentment hem incorporat al club a en Fernando Méndez, que és veí d’Hostalric. És un gran jugador d’escacs que abans militava a Divisió d’Honor i té la categoria de Mestre Català amb un nivell força proper al de Mestre FIDE (Federació Internacional d’Escacs). Quan pot durar una partida? Les més lentes poden arribar a 4 o 5 hores. També fem partides ràpides que tenen una durada d’entre 5 i 10 minuts. Com heu equipat la seu? Tenim el material de joc, les eines necessàries per ensenyar a jugar, una biblioteca amb llibres, publicacions i revistes especialitzades on es poden fer consultes sobre temes escaquístics. Aquest espai, que de moment és bastant modest, l’anem fent créixer amb donacions i aportacions del nostre fons particular. També disposem d’un ordinador en el que fem l’anàlisi de les partides. En quina posició està Catalunya pel que fa a clubs d’escacs? És la federació que té més socis a l’Estat i hi ha una gran activitat. Sorprenentment, la Selva és una zona amb pocs clubs a nivell federatiu, motiu pel qual ens vam animar a crear el Club d’Escacs d’Hostalric i animem tothom a passar-se pel club.

Com marxen els inicis del Club Escacs Hostalric? Estem molt contents, els dies que obrim ve molta gent, fan partides o bé els ensenyem com jugar millor a escacs. Estem oberts a totes les edats i nivells. Actualment, l’esport dels escacs es practica molt a casa, amb programes d’ordinador i no és senzill trobar llocs on jugar en viu amb altres afeccionats. A la nostra seu, a més de jugar, es poden comentar les partides i altres aspectes del joc. Els escacs tenen un component social molt interessant ja que ens iguala a tots. Es tracta d’un esport molt minoritari, però té l’avantatge que no et jubiles mai i practicar-lo no representa una despesa econòmica elevada. Ens veiem no només com a club d’escacs sinó també com un servei al poble. Tothom està capacitat per jugar a escacs? I tant! Per exemple, hi ha mecanismes amb els que també juguen persones invidents. La pràctica dels escacs estimula el cervell, hi ha molta estratègia i tàctica. Cada jugador crea el seu propi estil. Hi ha centres d’ensenyament on fins i tot els escacs són una assignatura del currículum educatiu. A Hostalric tenim pensat poder fer classes extraescolars a l’INS Vescomtat de Cabrera. 20

21


Nº 20 | juny 2013

Partits La situació econòmica actual és catastròfica. La crisi que ens toca viure té conseqüències terribles entre la població i, sobretot, entre els que es troben en una situació més precària dintre de la societat, que cada vegada són més. Sí que és veritat que la crisi respon a un fenomen que supera l’àmbit català, però també és igualment veritat que els que en van haver de gestionar l’inici, fins el 2010, no van dur-ne a terme una gestió responsable, i això ara ho paguem tots. El Compte General del 2010, auditat per una entitat independent i de prestigi com és la Sindicatura de Comptes, posa de manifest que el govern del tripartit va seguir gastant més del compte en plena crisi econòmica. Es van realitzar despeses sense que estiguessin cobertes per les previsions de recaptació d’impostos, es va incrementar desmesuradament la contractació de personal públic (cobrint les necessitats existents, però també col·locant els seus amics), es va incrementar el dèficit en gairebé 4.000 milions d’euros, etc. La gestió de l’anterior govern va voler guanyar a cop de talonari la credibilitat que no va aconseguir entre la ciutadania, i els compromisos contrets per la Generalitat en aquella època no acabaran de saldar-se fins el 2108! Aquestes xifres i aquestes dades provoquen esglai allà on s’ensenyen. Per això trobem que sigui tan injust i tan cínic que els mateixos que no van saber gestionar la crisis i van portar al país, i a les properes generacions, a la dificilíssima situació actual, ara s’amaguin darrera les pancartes reclamant que donem solució a allò que ells van malgastar, malbaratar i fer malbé. No cal ni dir que des del moment que ens hem presentat a les eleccions i hem assumit la responsabilitat de tirar el país endavant, el nostre govern farà mans i mànigues per treure Catalunya i a tots els seus ciutadans d’aquest pou. El que passa és que la gestió irresponsable del tripartit no ens ho ha posat fàcil. Gens fàcil. Des del nostre grup municipal ICV-EUA-EPM us desitgem a tots els vilatans d’Hostalric bona Festa Major i que pugueu gaudir el màxim possible dins de les possibilitats de cada família amb aquesta crisi que estem patint els més desafavorits. Serà molt difícil poder satisfer als nostres fills i néts en els seus petits capritxos en aquests dies de Festa Major i no sabrem explicar-los, perquè puguin entendre, que la crisi que nosaltres no hem creat és la culpable que ells no puguin gaudir de tot el que vulguin d’aquestes festes. Quan els bancs, les grans fortunes i els diferents governs segueixen sense escoltar el clam dels ciutadans en les diverses manifestacions i protestes a tot el país, demanant diàriament solucions als problemes quotidians per poder subsistir i tenir alguna il·lusió en aquesta vida. Hostalric pateix aquesta crisis, tenim una taxa d’atur alta que no s’aconsegueix reduir, moltes famílies necessitades de les coses més bàsiques i ens veiem impotents davant aquest gran precipici que ens porten els diferents governs d’aquest país. Us demano que us aixequeu contra aquests “pirates econòmics” especuladors i acabem amb les seves macro economies que només beneficien els bancs i companyies multinacionals que ens estan esprement. El passat dia 3 juny 2013 hi va haver ple extraordinari amb un sol punt a l’ordre del dia: Examen i aprovació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Hostalric (POUM). Des del nostre grup hem estudiat i valorat el projecte i el nostre vot ha estat negatiu. Entenem que el número de creixement d’habitacles és excessiu comparat amb l’antic Pla General d’Ordenació Urbanística d’Hostalric, del 1986, que ja estableix un creixement de 2244 habitatges, amb un rati del 2.7. És a dir, 6058 habitants, i si li sumem 336 nous habitatges, estaríem parlant d’una possible població d’entre 6000 i 7500 habitants. És un cost massa alt per un municipi de 3.4 Km2 com Hostalric i amb una orografia accidentada en el nostre territori. Si la generalitat aprova el projecte del nou POUM aprovat per CIU i PSOE al Ple, nosaltres creiem que acabarem de liquidar la poca vida del casc antic, quan la solució no és tenir més ofertes d’habitatge fora del nucli, sinó potenciar des de l’Ajuntament la recuperació d’habitatges al nucli, buscant subvencions per la rehabilitació de les cases, acotar el temps dels permisos d’obres i donar les màximes facilitats als veïns del nucli perquè la zona es recuperi. Conclusió per el nostre Grup, aquest nou POUM hauria de ser per reordenar tot el que tenim en l’actualitat en el nostre municipi (300 habitatges buits aprox.), i no fer aventures que a la llarga els nostres néts hagin de pagar una factura molt cara per la nostra inoperància. Des d’aquestes línies també volem fer un crit d’atenció sobre la casa Can Ciurana que tenim a darrera de l’estació de la RENFE, actualment propietat d’ADIF, però patrimoni d’Hostalric. Aquest edifici, per la seva estructura i antiguitat, ha sigut sempre un lloc on molts de nosaltres hem plantejat fer-hi un emplaçament d’equipaments per tot el poble. Actualment, és objecte de vandalisme, s’han emportat el ferro, les portes, els cables, i si algun dia ADIF cedeix aquest edifici al nostre poble estarà en ruïnes. Fem des d’aquí una crida d’atenció al propietari actual perquè conservi i protegeixi l’edifici, i que no el tirin a terra per urbanitzar la zona i fer 50 habitatges més.

RESULTATS Ple EXTRAordinari 3 de juny de 2013

Resultat de les votacions del ple

1. Examen i aprovació inicial del Pla d’ordenació urbanística municipal d’Hostalric Aprovat amb els vots a favor de CiU i PSC i el vot en contra d’ERC i ICV

22

Des de que l’any 2009 va començar el procés per dotar Hostalric d’un nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), els regidors del Grup Municipal d’ERC hem apostat de forma molt clara pel desenvolupament d’un pla que tingués en compte unes condicions imprescindibles: 1) Adaptació al nou marc jurídic i la nova reglamentació urbanística. 2) Promoció i diversificació de les activitats econòmiques 3) Millora de la viabilitat i de l’espai públic. 4) Prioritzar l’ocupació d’habitatges buits, la urbanització dels solars disponibles i afavorir, a través del planejament, la rehabilitació dels habitatges del nucli antic permetent el plurihabitatge. 5) Descartar, a tots els efectes, el desenvolupament de nous sectors residencials, amb un objectiu bàsic: creixement zero. La proposta de planejament urbanístic que ens ha presentat l’equip redactor en les seves diverses etapes, s’ha anat polint al llarg d’aquests dos anys, però sempre ha insistit en la tendència d’establir estratègies de desenvolupament basant-se en un creixement que el propi planejament defineix com a “moderat”. Ben lluny d’aquesta descripció, estimem absurd catalogar com a “sostenible” un creixement de la població de l’ordre del 28,6% i considerem totalment desatinat plantejar la creació de nous sectors residencials amb una edificació potencial de 352 nous habitatges, quan el pla actual ja disposa d’una reserva de 742. També hem comentat i rebatut sobradament l’informe de sostenibilitat econòmica preliminar elaborat per l’equip redactor en resposta als dubtes expressats sobre la viabilitat econòmica del Pla Inicial, demostrant que aporta dades que no superen els principis econòmics més elementals. Les facilitats que tindran a més els nous propietaris i promotors en el desenvolupament del nou sector, sumat a la proposta de convertir l’avinguda Coronel Estrada en un eix comercial, acabarà d’enterrar les escasses probabilitats de recuperació d’una zona molt més castigada com és el Nucli Antic. En el període d’exposició pública, Esquerra va presentar fins a 11 esmenes a l’Avanç, 4 de les quals demanaven, explícitament, l’exclusió del creixement de la zona nord. Totes van ser desestimades, com tampoc s’ha recollit l’inequívoca manifestació expressada a les taules públiques de debat, contraries a aquesta expansió. Ens trobem, doncs, amb una proposta que enlloc de racionalitzar el planejament actual, supedita el progrés urbanístic, viari i social, d’Hostalric exclusiva i forçosament subjecte al creixement d’un nou sector residencial. La insistència en aquest desenvolupament evidencia un dels principis bàsics d’aquest planejament: la compensació. És a dir, d’una banda, el desenvolupament de nous sectors residencials, lligats al compromís que els propietaris corrin en part amb els costos d’urbanització, inclosos dins de les càrregues de desenvolupament que hauran de cedir a l’Ajuntament i, de l’altra banda, finalment reconegut després de dos anys, la de donar compliment al compromís d’aprofitament en el nou sector als veïns afectats pels enderrocaments dels terrats de la muralla. En conclusió, els regidors d’ERC, tot i reconeixent alguns aspectes positius, considerem que la proposta que es desplega en aquest Pla Inicial, s’allunya totalment dels criteris de sostenibilitat i creixement zero en què es fonamenta el nostre model de poble, es basa en un sistema de desenvolupament de nou sectors a canvi de compensació als propietaris, va en detriment de la rehabilitació i recuperació de les zones urbanes consolidades i no estableix amb encert l’impacte econòmic resultant d’aquest desenvolupament. Tot i valorant l’esforç de l’equip de govern per aconseguir el consens en l’opció de vot en aquest projecte o en tot cas, minimitzar l’impacte d’un vot en contra, ens vam plantejar abstenir-nos, però l’abstenció és una opció que significa no pronunciar-se ni a favor ni en contra d’una proposta i en el cas del planejament que es posa avui a votació en aquest ple, hem de confessar que no podem tenir les idees més clares. Per això el nostre vot ha sigut NO.

RESULTATS Ple ordinari 27 de maig de 2013

Resultat de les votacions del ple

1. Examen i aprovació de l’acta de la sessió anterior - aprovat per unanimitat 2. Examen i aprovació compte general pressupost 2012 - aprovat per unanimitat 3. Aprovació definitiva del pressupost general per a l’exercici 2013 - aprovat per unanimitat 4. Ratificació i convalidació de l’acord de la Junta de Govern Local de data 11 de març de 2013, d’aprovació del conveni de col·laboració en matèria de protecció civil entre l’Ajuntament d’Hostalric i l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil d’Hostalric - aprovat amb els vots a favor de CiU, PSC i IcV i l’abstenció d’ERC (2) 5. Ratificació i convalidació de l’acord de la Junta de Govern Local de data 22 d’abril de 2013, de nomenament de membres com a voluntaris de protecció civil de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil d’Hostalric - aprovat amb els vots a favor de CiU, PSC i ICV i l’abstenció d’ERC (2) 6. Examen i aprovació inicial del protocol d’actuació en matèria d’assetjament - aprovat per unanimitat 7. Examen i aprovació inicial de l’ordenança reguladora de les condicions d’ocupació de terrenys d’ús públic amb terrasses per part de determinats establiments públics dedicats a la restauració amb finalitat lucrativa - aprovat per unanimitat 8. Examen i aprovació inicial del reglament per a la concessió de la distinció d’Hostalriquenc il·lustre de l’Ajuntament d’Hostalric - aprovat per unanimitat 9. Aprovació definitiva de l’ordenança del mercat municipal d’Hostalric de venda no sedentària - aprovat per unanimitat 10. Moció per demanar la supressió de la delegació i subdelegacions del govern espanyol a Catalunya - aprovat per unanimitat 11. Constitució Comissió Commemoració 11 de setembre de 1714 - aprovat per unanimitat

23


Divendres

5 de juliol 21.00h. Sopar amb pa amb tomàquet, botifarra, beguda i postres TOT PER 8,00€ (Per reserves: 675 835 470 607 669 635 - 699 286 331) Organitza: At. Club Hostalric (A la zona esportiva) 22.00h. Teatre amb l’obra HOTOT de la companyia CASCAI Teatre de Marcel Tomàs Preu: anticipades 10,00 € (Venda d’entrades a l’Ajuntament tel. 972 864 011 ext. 641), el mateix dia abans de la funció 12,00€ (A la sala Serafí Pitarra) 23.00h. Nit jove a càrrec dels grups locals: MOTARO, SILICONA BABE, LA CLAVE i AUTODESTRUCCIÓ (A la zona esportiva) 02.30h. Grup de versions RAGGATUNNING Una formació explosiva que reformula els grans hits de l’estiu, amb sons llatins, tropicals i discotequers (A la zona esportiva)

Dissabte

6 de juliol 9.00 / 14.00h. Torneig de petanca Festa Major Organitza la Penya Benavinguts (A la plaça del Bon Repòs) 17.00 / 19.00h. Demostració i presentació de treballs de puntes de coixí i labors amb punt de mitja Organitza les puntaires d’Hostalric i punt de mitja (Als baixos del c/ Major núm. 32 –al costat del CAP–)

18.00 / 22.00h. Mostra de Caves i Vins de la D.O. Penedès. Organitza: Comas i Calls Vinateria Podeu visitar-la a: www.lavinateria.net Davant del celler C/ Mossèn Cinto Verdaguer, 10 (Programes a part) 18.00h. Cercavila amb els nostres Gegants Sortida de la Porta de Barcelona fins a la plaça de la Vila on faran la ballada Organitza Colla Gegantera d’Hostalric 18.30h. Espectacle infantil a càrrec del grup d’animació ORIOL BERGALLÓ amb l’espectacle AMANIDA DE MAINADA (A la plaça de la Vila) 18.30h. III Trobada de Corals. Hi participen: Coral LES VEUS DEL CRIC de Riudellots de la Selva Coral SILENE de Sils Coral PARROQUIAL VERGE DELS SOCORS d’Hostalric Organitza: Coral Parroquial Verge dels Socors (Al Serafí Pitarra) 20.00 / 22.00h. Cercavila pels carrers amb la xaranga "DAMMER" amb tapes i refrescos Organitza: Ateneu d’Hostalric (Programes a part) 21.00h. Sopar a la fresca (per reserves: 675 835 470 607 669 635 699 286 331) Organitza: At. Club Hostalric (A la zona esportiva) 24.00h. Ball de nit per grans i joves a càrrec de l’orquestra NUEVA ALASKA 05.00h. Festa de l’ESCUMA (per anar a dormir ben fresquets) (A la zona esportiva)

Diumenge

7 de juliol 9.30 / 13.00h. 1r. Torneig Interclubs d’Escacs VILA D’HOSTALRIC Lloc: c/ Ravalet, 71 Organitza Club Escacs Hostalric 18.00h. Sardanes (A la plaça de la Vila) 20.30h. Concert de Festa Major 21.00h. Sopar a la fresca (per reserves: 675 835 470 607 669 635 – 699 286 331) Organitza At. Club Hostalric (A la zona esportiva) 24.00h. Ball de nit (A la zona esportiva) Totes les actuacions aniran a càrrec de l’orquestra INTERNACIONAL SELVATANA 01.00h. Karaoke i música fins que surti el sol (Davant la MINA DELS BOLETS del CASTELL) Hi haurà servei de bar Organitza: Ateneu d’Hostalric

Dilluns

8 de juliol 17.00h.

19.00h.

Festa per la mainada: ESCUMA A TRES BANDES de la Companyia 3/4 de 15 (A la zona esportiva) Fi de festa amb havaneres a càrrec del grup ELS PESCADORS DE L’ESCALA amb rom cremat a la mitja part (A la plaça de la Vila)

FESTA MAJOR

2013

HOSTALRIC

Hostalric Interessa - Hostalriquenc Nº 20  
Hostalric Interessa - Hostalriquenc Nº 20  

Juny 2013 - Revista municipal d'Hostalric

Advertisement