Page 1

Lusterka Kierownice OsprzĂŞt kierownicy


Lusterka Kierownice OsprzĂŞt kierownicy


Wszystkie zawarte w katalogu dane s¹ zgodne ze stanem wiedzy na grudzieñ 2012 roku i oparte na materia³ach dostarczonych przez producentów lub ich przedstawicieli. Fotografie w katalogu mog¹ nieznacznie odbiegaæ od stanu rzeczywistego. Zastrzegamy sobie mo¿liwoœæ wyst¹pienia w katalogu b³êdów oraz zmianê cen.

UWAGA! W katalogu nie znajdziecie Pañstwo przyporz¹dkowañ do motocykli. Mo¿na je znaleŸæ na stronie internetowej www.larsson.pl, wpisuj¹c w wyszukiwarce numer katalogowy produktu. Zwracamy przy tej okazji uwagê, i¿ w naszej ofercie znajduj¹ siê równie¿ towary o zastosowaniu uniwersalnym, które nie posiadaj¹ ¿adnych przyporz¹dkowañ do pojazdów. Wiêkszoœæ towarów opatrzono dwoma numerami katalogowymi. Ma to zwi¹zek z planowan¹ zmian¹ numerów katalogowych, która nast¹pi na prze³omie 2013 i 2014 roku. Zarówno stare jak i nowe numery katalogowe funkcjonowaæ bêd¹ równolegle przez okres kilku lat. W dziale lusterka spotkacie siê Pañstwo z takim piktogramem: Oznaczyliœmy nim wszystkie lusterka, które posiadaj¹ wymagan¹ prawem europejskim homologacjê, umo¿liwiaj¹c¹ stosowanie danego lusterka na terytorium Unii Europejskiej. Oznaczenie homologacyjne jest coraz czêœciej sprawdzane podczas corocznych przegl¹dów pojazdów, wykonywanych w stacjach diagnostycznych. Ponadto, w tym samym dziale wystêpuj¹ nastêpuj¹ce oznaczenia lusterek: prawe / lewe – oznacza, ¿e lusterko to, mo¿na zamontowaæ zarówno po prawej jak i po lewej stronie kierownicy. Cena – za jedn¹ sztukê. Zamawiaj¹c dany numer katalogowy, zamawiasz 1 sztukê. prawe + lewe – oznacza, ¿e lusterko jest sprzedawane wy³¹cznie jako para (prawe oraz lewe). Cena – za 2 sztuki. Zamawiaj¹c dany numer katalogowy, zamawiasz 2 sztuki.

IDENTYFIKATOR (kod kontrahenta)

HAS£O

© Copyright by Larsson Polska sp. z o.o. Gdañsk 2013

Katalog przygotowali: Micha³ Dominiak, Andrzej Pikor i Tomasz Utracki

Druk: LCL DYSTRYBUCJA sp. z o.o. 93-231 £ódŸ, ul. Gen. J. D¹browskiego 247/249


SPIS TREŒCI

1. Lusterka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. Lusterka z tworzywa sztucznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Lusterka z kierunkowskazem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3. Lusterka osadzone w kierownicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4. Lusterka z gwintem M8 prawym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5. Lusterka z gwintem M8 lewym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.6. Lusterka z gwintem M10 prawym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7. Lusterka z gwintem M10 lewym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.8. Lusterka szybkiego mocowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.9. Komplety lusterek (lewe + prawe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.10. Lusterko enduro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 4 13 14 15 29 34 49 56 57 57

2. Adaptery lusterek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 3. Kierownice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Kierownice uniwersalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Kierownice chopperowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3. Kierownice Cafe Racer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4. Kierownice CLIP-ON (sportowe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5. Kierownice motocross / enduro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60 60 61 64 64 64

4. Koñcówki kierownicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 5. Prze³¹czniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1. Prze³¹czniki zintegrowane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2. Prze³¹czniki pojedyncze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3. Uchwyty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.4. W³¹czniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67 67 69 69 69

6. Manetki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1. Repliki standardowych manetek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2. Manetki uniwersalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.3. Manetki skuterowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.4. Manetki ATV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.5. Manetki aluminiowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.6. Manetki na kierownice calowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.7. Manetki ogrzewane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70 70 71 75 77 77 77 78

7. Rolgazy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 8. Ciêgna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.1. Œruba regulacyjna do ciêgna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.2. Linki ciêgna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.3. Linki ciêgna zarobione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.4. Pancerz linki ciêgna – czarny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.5. Komplet naprawczy ciêgna sprzêg³a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.6. Komplet naprawczy ciêgna gazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.7. Komplet naprawczy ciêgna zmiany biegów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.8. Koñcówki do ciêgien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.9. Tulejki do ciêgna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86 86 86 86 87 87 87 87 87 87

Ogólne warunki wspó³pracy – wyci¹g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88


LUSTERKA

1.1.a. Lusterka z tworzywa sztucznego – carbon – g³ówka lusterka (wys. x szer.) 55 x 120 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 90 x 200 mm – rozstaw œrub: 28 / 51 mm

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 55 x 115 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 70 x 210 mm

lewe

prawe

prawe

5330267 5330270

(7135429)

117,40

(7135437)

117,40

5330366 5330369

(7135536)

42,30

(7135528)

42,30

5330024 5330072

(7135015)

99,70

(7135031)

99,70

5330096 5330099

(7135049)

99,70

(7135056)

99,70

5330198 5330264

(7135254)

79,90

(7135353)

79,90

5330354 5330360

(7131063)

144,00

(7131071)

144,00

5332493 5332508

(7134125)

100,00

(7134133)

100,00

5332682 5332685

(7134737)

107,00

(7134745)

107,00

1.1.b. Lusterka z tworzywa sztucznego – czarne

4

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 90 x 150 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 130 x 250 mm – rozstaw œrub: 28 / 51 mm

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 90 x 150 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 150 x 220 mm – rozstaw œrub: 28 / 51 mm

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 55 x 120 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 90 x 200 mm – rozstaw œrub: 28 / 51 mm

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 80 x 120 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 195 x 140 mm – rozstaw œrub: 28 / 51 mm

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 100 x 180 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 170 x 250 mm – rozstaw œrub: 28 mm

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 94 x 174 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 150 x 330 mm – rozstaw œrub: 40 mm

lewe

Szczegó³y dotycz¹ce aktualnych cen i dostêpnoœci na www.larsson.pl

prawe

prawe

prawe

prawe

prawe

prawe


LUSTERKA

1.1.b. Lusterka z tworzywa sztucznego – czarne 5332106 5332277

(7132863)

165,00

(7132871)

165,00

5331047 5331044

(7130164)

125,00

(7130156)

125,00

5331182 5331185

(7137425)

44,00

prawe

(7137433)

44,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 120 x 120 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 110 x 230 mm – rozstaw œrub: 25 / 44 mm

lewe +prawe

5330150

(7138480)

154,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 115 x 150 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 110 x 280 mm – rozstaw œrub: 16/42 mm

lewe / prawe

5330189

(7138662)

129,80

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 95 x 140 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 110 x 280 mm – rozstaw œrub: 41 mm

lewe

5331059 5331056

(7130206)

76,00

(7130198)

76,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 90 x 145 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 180 x 250 mm – rozstaw œrub: 36 mm

lewe

5331041 5331038

(7130149)

92,00

(7130131)

92,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 105 x 150 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 120 x 300 mm

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 110 x 155 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 210 x 240 mm – rozstaw œrub: 50 mm

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 110 x 140 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 150 x 180 mm – rozstaw œrub: 55 mm

lewe

Szczegó³y dotycz¹ce aktualnych cen i dostêpnoœci na www.larsson.pl

prawe

prawe

prawe

prawe

5


LUSTERKA

1.1.b. Lusterka z tworzywa sztucznego – czarne

6

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 87 x 140 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 170 x 170 mm

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 90 x 140 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 130 x 200 mm – rozstaw œrub: 33 mm

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 85 x 140 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 100 x 270 mm – rozstaw œrub: 28 mm

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 85 x 130 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 140 x 220 mm – rozstaw œrub: 28 mm

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 85 x 130 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 130 x 280 mm – rozstaw œrub: 30 mm

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 90 x 148 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 200 x 270 mm – rozstaw œrub: 28 mm

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 90 x 148 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 190 x 300 mm – rozstaw œrub: 28 mm

lewe

Szczegó³y dotycz¹ce aktualnych cen i dostêpnoœci na www.larsson.pl

prawe

prawe

prawe

prawe

prawe

prawe

prawe

5331611 5331614

(7136112)

81,00

(7136120)

81,00

5332439 5332445

(7133671)

82,00

(7133879)

82,00

5331032 5331029

(7130115)

85,01

(7130107)

85,01

5331026 5331023

(7130099)

63,00

(7130081)

63,00

5331053 5331050

(7130180)

67,00

(7130172)

67,00

5332688 5332691

(7134778)

107,00

(7134786)

107,00

5332526 5332538

(7134224)

96,00

(7134323)

96,00


LUSTERKA

1.1.b. Lusterka z tworzywa sztucznego – czarne – g³ówka lusterka (wys. x szer.) 85 x 147 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 180 x 290 mm – rozstaw œrub: 38 mm

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 90 x 145 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 180 x 280 mm – rozstaw œrub: 28 mm

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 90 x 150 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 220 x 250 mm – rozstaw œrub: 40 mm

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 90 x 140 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 190 x 210 mm – rozstaw œrub: 28 mm

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 90 x 140 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 230 x 240 mm – rozstaw œrub: 28 mm

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 90 x 150 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 190 x 260 mm – rozstaw œrub: 28 mm

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 90 x 150 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 200 x 280 mm – rozstaw œrub: 28 mm

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 110 x 160 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 190 x 350 mm – rozstaw œrub: 95 mm

lewe

Szczegó³y dotycz¹ce aktualnych cen i dostêpnoœci na www.larsson.pl

prawe

prawe

prawe

prawe

prawe

prawe

prawe

prawe

5331779 5331782

(7137458)

87,00

(7137466)

87,00

5331089 5331086

(7130305)

86,00

(7130297)

86,00

5332481 5332496

(7133788)

112,00

(7133929)

112,00

5331731 5331728

(7136690)

94,00

(7136682)

94,00

5331737 5331734

(7136716)

94,00

(7136708)

94,00

5331743 5331740

(7136807)

100,00

(7136773)

100,00

5331566 5331569

(7130495)

94,00

(7130503)

94,00

5331899 5332001

(7132178)

66,00

(7132160)

66,00

7


LUSTERKA

1.1.b. Lusterka z tworzywa sztucznego – czarne

8

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 115 x 162 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 210 x 350 mm – rozstaw œrub: 95 mm

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 118 x 162 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 220 x 360 mm – rozstaw œrub: 95 mm

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 112 x 152 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 263 x 270 mm – rozstaw œrub: 71 mm

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 90 x 150 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 140 x 280 mm – rozstaw œrub: 28 mm

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 90 x 150 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 210 x 260 mm – rozstaw œrub: 28 mm

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 90 x 180 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 175 x 310 mm – rozstaw œrub: 58 mm

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 100 x 150 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 130 x 270 mm – rozstaw œrub: 28 mm

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 90 x 145 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 150 x 280 mm – rozstaw œrub: 27 mm

lewe

Szczegó³y dotycz¹ce aktualnych cen i dostêpnoœci na www.larsson.pl

prawe

prawe

prawe

prawe

prawe

prawe

prawe

prawe

5332358 5332190

(7133465)

111,00

(7133457)

111,00

5332193 5332361

(7133473)

166,00

(7133481)

166,00

5332133 5332301

(7133051)

140,00

(7133069)

140,00

5331578 5331581

(7130537)

130,00

(7130545)

130,00

5331131 5331128

(7130446)

100,00

(7130438)

100,00

5331677 5331701

(7136468)

84,00

(7136591)

84,00

5332463 5332478

(7133770)

93,00

(7133911)

93,00

5331083 5331080

(7130289)

90,00

(7130271)

90,00


LUSTERKA

1.1.b. Lusterka z tworzywa sztucznego – czarne – g³ówka lusterka (wys. x szer.) 90 x 140 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 220 x 270 mm – rozstaw œrub: 38 mm

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 85 x 130 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 125 x 180 mm – rozstaw œrub: 50 mm

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 89 x 140 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 200 x 300 mm – rozstaw œrub: 40 mm

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 80 x 145 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 120 x 280 mm – rozstaw œrub: 40 mm

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 80 x 145 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 140 x 260 mm – rozstaw œrub: 40 mm

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 100 x 150 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 180 x 290 mm – rozstaw œrub: 48 mm

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 80 x 145 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 130 x 260 mm – rozstaw œrub: 38 mm

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 90 x 150 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 180 x 290 mm – rozstaw œrub: 39 mm

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 90 x 140 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 150 x 280 mm – rozstaw œrub: 40 mm

lewe

Szczegó³y dotycz¹ce aktualnych cen i dostêpnoœci na www.larsson.pl

prawe

prawe

prawe

prawe

prawe

prawe

prawe

prawe

prawe

5331113 5331110

(7130388)

81,00

(7130370)

81,00

5331095 5331092

(7130321)

64,00

(7130313)

64,00

5332424 5332433

(7134083)

160,99

(7134091)

160,99

5331101 5331098

(7130347)

85,01

(7130339)

85,01

5331020 5331017

(7130073)

67,00

(7130065)

67,00

5332460 5332475

(7133762)

99,00

(7133903)

99,00

5331005 5331002

(7130024)

70,00

(7130016)

70,00

5331557 5331554

(7130461)

96,00

(7130453)

96,00

5331125 5331122

(7130420)

96,00

(7130412)

96,00

9


LUSTERKA

1.1.b. Lusterka z tworzywa sztucznego – czarne – g³ówka lusterka (wys. x szer.) 90 x 140 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 130 x 270 mm – rozstaw œrub: 39 mm

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 90 x 150 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 230 x 260 mm – rozstaw œrub: 41 mm

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 85 x 147 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 195 x 250 mm – rozstaw œrub: 42 mm

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 90 x 140 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 200 x 260mm – rozstaw œrub: 40 mm

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 90 x 148 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 200 x 300 mm – rozstaw œrub: 28 mm

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 89 x 148 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 230 x 360 mm – rozstaw œrub: 41 mm

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 90 x 148 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 170 x 300 mm – rozstaw œrub: 28 mm

lewe

prawe

prawe

prawe

prawe

prawe

prawe

prawe

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 90 x 150 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 220 x 232 mm – rozstaw œrub: 40 mm

10

Szczegó³y dotycz¹ce aktualnych cen i dostêpnoœci na www.larsson.pl

prawe

5331713 5331710

(7136633)

92,00

(7136625)

92,00

5331719 5331716

(7136658)

97,00

(7136641)

97,00

5331857 5331860

(7131725)

86,00

(7131733)

86,00

5331065 5331062

(7130222)

72,00

(7130214)

72,00

5332517 5332529

(7134166)

100,00

(7134174)

100,00

5332520 5332532

(7134182)

100,00

(7134190)

100,00

5332523 5332535

(7134208)

100,00

(7134216)

100,00

5332214 5332382

(7133648)

64,00

(7133655)

64,00


LUSTERKA

1.1.b. Lusterka z tworzywa sztucznego – czarne – g³ówka lusterka (wys. x szer.) 89 x 148 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 190 x 260 mm – rozstaw œrub: 40 mm

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 100 x 150 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 230 x 270 mm – rozstaw œrub: 50 mm

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 100 x 150 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 230 x 180 mm – rozstaw œrub: 50 mm

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 90 x 160 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 190 x 250 mm – rozstaw œrub: 50 mm

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 85 x 140 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 180 x 240 mm – rozstaw œrub: 30 mm

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 85 x 145 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 180 x 220 mm – rozstaw œrub: 44 mm

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 90 x 140 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 200 x 380 mm – rozstaw œrub: 27 mm

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 85 x 145 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 170 x 290 mm – rozstaw œrub: 50 mm

lewe

Szczegó³y dotycz¹ce aktualnych cen i dostêpnoœci na www.larsson.pl

prawe

prawe

prawe

prawe

prawe

prawe

prawe

prawe

5332655 5332658

(7134653)

101,00

(7134661)

101,00

5332490 5332505

(7133812)

177,00

(7134034)

177,00

5332484 5332499

(7133796)

174,00

(7133937)

174,00

5332487 5332502

(7133804)

177,00

(7134026)

177,00

5331107 5331104

(7130362)

90,00

(7130354)

90,00

5331014 5331011

(7130057)

71,00

(7130040)

71,00

(7130404)

96,00

(7130396)

96,00

(7139942)

89,00

(7139959)

89,00

5331119 5331116

5331308 5331311

11


LUSTERKA

1.1.b. Lusterka z tworzywa sztucznego – czarne

12

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 90 x 130 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 140 x 250 mm – rozstaw œrub: 30 mm

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 85 x 140 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 190 x 250 mm – rozstaw œrub: 58 mm

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 85 x 140 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 190 x 240 mm – rozstaw œrub: 53 mm

lewe

Szczegó³y dotycz¹ce aktualnych cen i dostêpnoœci na www.larsson.pl

prawe

prawe

prawe

5331254 5331257

(7139926)

63,00

(7139934)

63,00

5331194 5331197

(7137599)

42,00

(7137607)

42,00

5331248 5331251

(7139876)

47,99

(7139884)

47,99


LUSTERKA

1.2.a. Lusterka z kierunkowskazem z tworzywa sztucznego – czarne – g³ówka lusterka (wys. x szer.) 97 x 163 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 140 x 240 mm

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 90 x 135 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 160 x 280 mm – rozstaw œrub: 42 mm

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 100 x 150 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 150 x 200 mm – rozstaw œrub: 47 mm

lewe

prawe

prawe

prawe

5332250 5332082

(7132673)

227,00

(7132665)

227,00

5331725 5331722

(7136674)

184,00

(7136666)

184,00

5332415 5332421

(7133663)

130,00

(7133861)

130,00

5330315 5330318

(7130669)

124,60

(7130677)

124,60

5330309 5330312

(7130644)

120,70

(7130651)

120,70

1.2.b. Lusterka z kierunkowskazem z gwintem M10 prawym, chrom – tworzywo sztuczne – g³ówka lusterka (wys. x szer.) 90 x 165 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 140 x 270 mm

lewe prawe

1.2.c. Lusterka z kierunkowskazem z gwintem M10 prawym, czarny – tworzywo sztuczne – g³ówka lusterka (wys. x szer.) 90 x 165 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 140 x 280 mm

Szczegó³y dotycz¹ce aktualnych cen i dostêpnoœci na www.larsson.pl

lewe prawe

13


LUSTERKA

1.3. Lusterka osadzone w kierownicy metalowe, chromowane

14

5330156 5330159

(7138209)

71,91

(7137078)

71,91

5330171 5330174

(7138217)

45,69

(7138225)

52,10

5331467 5331470

(7138233)

52,00

(7138241)

52,00

5330183 5330186

(7138258)

60,80

prawe

(7138266)

60,80

lewe

5330162

(7138340)

116,10

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 80 x 120 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 150 x190 mm

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 80 x 120 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 90 x 130 mm

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 80 x 120 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 90 x 120 mm

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 110 x 110 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 130 x 190 mm

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 80 x 120 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 150 x 190 mm

Szczegó³y dotycz¹ce aktualnych cen i dostêpnoœci na www.larsson.pl

prawe

prawe

prawe


LUSTERKA

1.4.a. Lusterka z gwintem M8 prawym, carbon – tworzywo sztuczne 5330291 5330294

(7137177)

135,71

(7137193)

135,71

5330177 5330168

(7139983)

119,61

prawe

(7139975)

119,61

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 53 x 115 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 180 x 207 mm – posiada adapter: M8 lewy

lewe / prawe

5330372

(7133093)

52,80

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 90 x 130 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 162 x 215 mm * UWAGA! lusterko ma gwint M8 lewy

lewe

5332085 5332253 *

(7132681)

51,00

(7132699)

51,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 90 x 130 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 136 x 221 mm

lewe

5332136 5332304

(7133077)

66,00

(7133085)

66,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 92 x 138 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 177 x 235 mm

lewe

5332145 5332313

(7133143)

40,00

(7133150)

40,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 55 x120 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 200 x 140 mm – posiada adapter: M8 lewy, M10 prawy, M10 lewy

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 61 x 114 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 180 x 220 mm – posiada adapter: M8 lewy, M10 prawy, M10 lewy

lewe

Szczegó³y dotycz¹ce aktualnych cen i dostêpnoœci na www.larsson.pl

prawe

prawe

prawe

prawe

15


LUSTERKA

1.4.b. Lusterka z gwintem M8 prawym, chrom – tworzywo sztuczne – g³ówka lusterka (wys. x szer.) 120 x 120 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 210 x 230 mm

lewe / prawe

5331425

(7135924)

238,01

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 88 x 149 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 197 x 207 mm – posiada adapter: M8 lewy

lewe / prawe

5332064

(7132921)

67,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 55 x 120 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 200 x 140 mm – posiada adapter: M8 lewy, M10 prawy, M10 lewy

lewe

5330279 5330282

(7136005)

95,10

(7136013)

95,10

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 55 x 120 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 200 x 140 mm – posiada adapter: M8 lewy, M10 prawy, M10 lewy

lewe

5330297 5330300

(7137201)

130,29

(7137227)

130,29

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 80 x 120 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 265 x 180 mm – posiada adapter: M8 lewy, M10 prawy, M10 lewy

lewe

5330357 5330363

(7131089)

160,00

(7131097)

160,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 120 x 120 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 250 x 190 mm – posiada adapter: blokada k¹ta ustawienia * UWAGA! lusterko ma gwint M8 lewy

lewe

5331356 5331359 *

(7135585)

149,00

prawe

(7135593)

149,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 114 x 114 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 224 x 200 mm

lewe / prawe

5331950

(7132251)

155,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 120 x 120 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 240 x 180 mm

lewe / prawe

5332613

(7138845)

164,00

1.4.c. Lusterka z gwintem M8 prawym, czarne – tworzywo sztuczne

16

Szczegó³y dotycz¹ce aktualnych cen i dostêpnoœci na www.larsson.pl

prawe

prawe

prawe


LUSTERKA

1.4.c. Lusterka z gwintem M8 prawym, czarne – tworzywo sztuczne – g³ówka lusterka (wys. x szer.) 120 x 120 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 270 x 220 mm

prawe

5332619

(7137961)

128,01

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 120 x 120 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 250 x 230 mm

lewe

5331440 5332616

(7137938)

114,53

prawe

(7137946)

128,01

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 120 x 120 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 230 x 280 mm

lewe / prawe

5331521

(7138829)

128,01

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 120 x 120 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 240 x 200 mm

lewe / prawe

5331524

(7138837)

128,01

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 120 x 120 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 230 x 200 mm

lewe

5331431 5331335

(7137292)

128,01

prawe

(7135411)

128,01

KOMPLET lusterek (lewe i prawe) – g³ówka lusterka (wys. x szer.) 90 x 160 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 120 x 260 mm – posiada adapter: M8 lewy, M8 prawy

lewe + prawe

5332634

(7130925)

119,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 110 x 110 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 310 x 260 mm

lewe / prawe

5331437

(7137920)

60,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 110 x 103 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 290 x 290 mm

lewe / prawe

5331485

(7138548)

60,00

Szczegó³y dotycz¹ce aktualnych cen i dostêpnoœci na www.larsson.pl

17


LUSTERKA

1.4.c. Lusterka z gwintem M8 prawym, czarne – tworzywo sztuczne

18

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 110 x 110 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 280 x 190 mm

lewe / prawe

5331401

(7135825)

61,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 108 x 150 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 150 x 250 mm

lewe

5331410 5331413

(7135858)

56,00

(7135866)

56,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 85 x 135 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 140 x 200 mm – posiada adapter: M8 lewy * UWAGA! lusterko ma gwint M8 lewy

lewe

5331404 5331407 *

(7135833)

66,00

(7135841)

66,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 110 x 145 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 220 x 250 mm – posiada adapter: M8 lewy * UWAGA! lusterko ma gwint M8 lewy

lewe

5331392 5331395 *

(7135767)

75,01

prawe

(7135775)

75,01

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 110 x 150 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 180 x 260 mm

lewe

5332586

(7138969)

72,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 110 x 110 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 310 x 190 mm

lewe / prawe

5331380

(7135700)

44,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 110 x 110 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 260 x 220 mm

lewe / prawe

5331383

(7135718)

52,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 110 x 110 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 250 x 230 mm

lewe / prawe

5331386

(7135726)

49,00

Szczegó³y dotycz¹ce aktualnych cen i dostêpnoœci na www.larsson.pl

prawe

prawe


LUSTERKA

1.4.c. Lusterka z gwintem M8 prawym, czarne – tworzywo sztuczne – g³ówka lusterka (wys. x szer.) 110 x 110 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 250 x 220 mm – posiada adapter: blokada k¹ta ustawienia

lewe / prawe

5330048

(7139835)

19,20

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 110 x 110 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 250 x 180 mm

lewe / prawe

5331275

(7139009)

33,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 90 x 130 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 190 x 230 mm

lewe

5331572 5331575

(7130511)

31,00

(7130529)

31,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 111 x 152 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 218 x 200 mm

lewe

5331863 5331962

(7131923)

39,00

(7131915)

39,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 111 x 152 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 208 x 204 mm

lewe

5331866 5331965

(7131949)

39,00

(7131931)

39,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 92 x 162 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 200 x 230 mm * UWAGA! lusterko ma gwint M8 lewy

lewe

5332160 5332328 *

(7133242)

39,00

(7133259)

39,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 96 x 142 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 227 x 231 mm

lewe

5332088 5332256

(7132707)

36,00

(7132715)

36,00

Szczegó³y dotycz¹ce aktualnych cen i dostêpnoœci na www.larsson.pl

prawe

prawe

prawe

prawe

prawe

19


LUSTERKA

1.4.c. Lusterka z gwintem M8 prawym, czarne – tworzywo sztuczne

20

5332139 5332307

(7133101)

53,00

(7133119)

53,00

5331887 5331986 *

(7132087)

34,00

(7132079)

34,00

5331890 5331989

(7132103)

44,00

prawe

(7132095)

44,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 116 x 116 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 195 x 159 mm

lewe / prawe

5332100

(7132806)

41,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 92 x 153 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 200 x 208 mm * UWAGA! lusterko ma gwint M8 lewy

lewe

5332115 5332286 *

(7132939)

79,00

(7132947)

74,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 110 x 152 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 218 x 240 mm

lewe

(7132129)

44,00

prawe

5331893 5331992

(7132111)

44,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 111 x 111 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 287 x 223 mm

lewe / prawe

5332232

(7133267)

72,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 92 x 164 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 166 x 250 mm

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 92 x 137 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 208 x 207 mm * UWAGA! lusterko ma gwint M8 lewy

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 110 x 152 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 222 x 239 mm

lewe

Szczegó³y dotycz¹ce aktualnych cen i dostêpnoœci na www.larsson.pl

prawe

prawe

prawe


LUSTERKA

1.4.c. Lusterka z gwintem M8 prawym, czarne – tworzywo sztuczne 5331896 5331998

(7132152)

47,00

(7132145)

47,00

5332073 5332241 *

(7132608)

47,00

prawe

(7132616)

47,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 112 x 138 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 231 x 225 mm

prawe

5332235

(7132566)

204,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 94 x 140 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 175 x 240 mm

lewe

5331905 5332004

(7132202)

39,00

(7132194)

39,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 116 x 116 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 213 x 225 mm * UWAGA! lusterko ma gwint M8 lewy

lewe

5331908 5332007 *

(7132236)

37,00

(7132228)

37,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 94 x 148 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 180 x 239 mm

lewe

5332622 5332625

(7134612)

56,00

(7134620)

56,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 95 x 142 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 223 x 288 mm

lewe

5332181 5332349

(7133390)

56,00

(7133408)

56,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 111 x 154 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 171 x 240 mm

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 109 x 154 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 210 x 211 mm * UWAGA! lusterko ma gwint M8 lewy

lewe

Szczegó³y dotycz¹ce aktualnych cen i dostêpnoœci na www.larsson.pl

prawe

prawe

prawe

prawe

prawe

21


LUSTERKA

1.4.c. Lusterka z gwintem M8 prawym, czarne – tworzywo sztuczne

22

5331911 5332010

(7132277)

49,00

(7132269)

49,00

5331914 5332013

(7132293)

40,00

(7132285)

40,00

5332079 5332247 *

(7132640)

53,00

(7132657)

53,00

5331875 5331974

(7132004)

37,99

(7131998)

37,99

5331920 5332019

(7132335)

56,00

prawe

(7132327)

56,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 112 x 149 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 211 x 203 mm

prawe

5332379

(7133614)

50,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 91 x 155 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 202 x 240 mm

lewe

5331923 5332022

(7132350)

37,99

(7132343)

37,99

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 87 x 135 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 200 x 225 mm

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 93 x 140 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 174 x 239 mm

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 109 x 156 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 215 x 237 mm * UWAGA! lusterko ma gwint M8 lewy

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 116 x 116 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 301 x 240 mm

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 92 x 148 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 181 x 240 mm

lewe

Szczegó³y dotycz¹ce aktualnych cen i dostêpnoœci na www.larsson.pl

prawe

prawe

prawe

prawe

prawe


LUSTERKA

1.4.c. Lusterka z gwintem M8 prawym, czarne – tworzywo sztuczne 5331926 5332025

(7132376)

45,01

(7132368)

45,01

5332148 5332316

(7133168)

46,00

(7133176)

46,00

5332109 5332280

(7132889)

72,00

prawe

(7132897)

72,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 120 x 120 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 247 x 189 mm

prawe

5332028

(7132384)

57,99

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 95 x 142 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 182 x 240 mm

lewe

5332103 5332268

(7132814)

41,00

prawe

(7132822)

41,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 95 x 142 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 176 x 225 mm

prawe

5332274

(7132855)

35,01

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 111 x 155 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 211 x 225 mm

prawe

5332298

(7133044)

47,99

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 111 x 154 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 174 x 260 mm

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 92 x 137 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 183 x 260 mm

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 92 x 152 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 177 x 244 mm

lewe

Szczegó³y dotycz¹ce aktualnych cen i dostêpnoœci na www.larsson.pl

prawe

prawe

23


LUSTERKA

1.4.c. Lusterka z gwintem M8 prawym, czarne – tworzywo sztuczne

24

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 92 x 151 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 183 x 227 mm

lewe

5332070 5332238

(7132582)

55,01

prawe

(7132590)

55,01

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 89 x 127 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 196 x 208 mm

lewe / prawe

5332058

(7132574)

41,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 90 x 156 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 172 x 250 mm

lewe

5332172 5332340

(7133333)

37,99

prawe

(7133341)

37,99

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 116 x 127 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 277 x 180 mm

lewe / prawe

5331953

(7132400)

39,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 111 x 152 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 200 x 219 mm

lewe

(7132723)

43,00

prawe

5332091 5332259

(7132731)

43,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 107 x 107 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 209 x 250 mm

lewe / prawe

5331959

(7132459)

29,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 96 x 142 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 187 x 233 mm * UWAGA! lusterko ma gwint M8 lewy

lewe

5331938 5332040 *

(7132509)

41,00

(7132491)

41,00

Szczegó³y dotycz¹ce aktualnych cen i dostêpnoœci na www.larsson.pl

prawe


LUSTERKA

1.4.c. Lusterka z gwintem M8 prawym, czarne – tworzywo sztuczne – g³ówka lusterka (wys. x szer.) 95 x 142 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 194 x 220 mm * UWAGA! lusterko ma gwint M8 lewy

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 94 x 143 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 208 x 225 mm

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 115 x 145 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 206 x 219 mm

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 111 x 154 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 210 x 230 mm

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 93 x 137 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 190 x 231 mm

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 92 x 137 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 190 x 210 mm * UWAGA! lusterko ma gwint M8 lewy

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 112 x 112 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 218 x 198 mm * UWAGA! lusterko ma gwint M8 lewy

lewe

Szczegó³y dotycz¹ce aktualnych cen i dostêpnoœci na www.larsson.pl

prawe

prawe

prawe

prawe

prawe

prawe

prawe

5332094 5332262 *

(7132749)

41,00

(7132756)

41,00

5332202 5332370

(7133549)

39,00

(7133556)

39,00

5332196 5332364

(7133507)

51,00

(7133515)

51,00

5332205 5332373

(7133564)

44,00

(7133572)

44,00

5332199 5332367

(7133523)

35,01

(7133531)

35,01

5332127 5332295 *

(7133010)

37,99

(7133028)

37,99

5331941 5332043 *

(7132525)

33,00

(7132517)

33,00

25


LUSTERKA

1.4.c. Lusterka z gwintem M8 prawym, czarne – tworzywo sztuczne

26

5331902 5332046 *

(7132186)

33,00

(7132533)

33,00

5332220 5332388 *

(7133705)

50,00

(7133713)

50,00

5332217 5332385 *

(7133689)

55,01

(7133697)

55,01

5332052 5332271 *

(7132830)

35,01

(7132848)

35,01

5332097 5332265 *

(7132780)

49,00

(7132798)

49,00

5332124 5332292 *

(7132996)

53,00

prawe

(7133002)

53,00

lewe / prawe

5331341

(7135478)

63,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 95 x 142 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 203 x 215 mm – posiada adapter * UWAGA! lusterko ma gwint M8 lewy

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 96 x 142 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 213 x 290 mm – posiada adapter * UWAGA! lusterko ma gwint M8 lewy

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 114 x 154 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 195 x 185 mm – posiada adapter * UWAGA! lusterko ma gwint M8 lewy

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 95 x 142 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 187 x 220 mm – posiada adapter * UWAGA! lusterko ma gwint M8 lewy

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 89 x 156 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 205 x 204 mm – posiada adapter * UWAGA! lusterko ma gwint M8 lewy

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 95 x 142 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 231 x 237 mm – posiada adapter * UWAGA! lusterko ma gwint M8 lewy

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 110 x 110 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 185 x 165 mm – skok gwintu: 1,5

Szczegó³y dotycz¹ce aktualnych cen i dostêpnoœci na www.larsson.pl

prawe

prawe

prawe

prawe

prawe


LUSTERKA

1.4.d. Lusterka z gwintem M8 prawym, chrom – metalowe – g³ówka lusterka (wys. x szer.) 110 x 110 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 110 x 320 mm

prawe

5331497

(7138746)

121,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 110 x 110 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 260 x 230 mm

lewe

5331473 5331476

(7138357)

121,00

prawe

(7138365)

121,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 110 x 110 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 220 x 260 mm

lewe / prawe

5331455

(7138092)

67,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 110 x 110 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 210 x 260 mm

lewe

5331509 5331515

(7138787)

121,00

prawe

(7138803)

121,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 105 x 105 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 220 x 170 mm

lewe

5331278

(7139017)

31,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 123 x 123 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 246 x 251 mm

lewe

5331881 5331980

(7132046)

83,00

(7132038)

83,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 123 x 123 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 235 x 260 mm

lewe

5332175 5332343

(7133358)

83,00

(7133366)

83,00

Szczegó³y dotycz¹ce aktualnych cen i dostêpnoœci na www.larsson.pl

prawe

prawe

27


LUSTERKA

1.4.d. Lusterka z gwintem M8 prawym, czarne – metalowe

28

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 110 x 110 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 110 x 320 mm

prawe

5331506

(7138779)

121,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 110 x 110 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 110 x 250 mm

lewe

5331500 5331503

(7138753)

121,00

prawe

(7138761)

121,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 110 x 110 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 110 x 260 mm

lewe

5331479

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 110 x 110 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 220 x 260 mm

lewe

5331434

Szczegó³y dotycz¹ce aktualnych cen i dostêpnoœci na www.larsson.pl

(7138373)

(7137912)

121,00

70,00


LUSTERKA

1.5.a. Lusterka z gwintem M8 lewym, carbon – tworzywo sztuczne 5330291 5330294

(7137177)

135,71

(7137193)

135,71

5330177 5330168

(7139983)

119,61

(7139975)

119,61

5332085 * 5332253

(7132681)

51,00

prawe

(7132699)

51,00

lewe / prawe

5330372

(7133093)

52,80

lewe / prawe

5332064

(7132921)

67,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 55 x 120 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 200 x 140 mm – posiada adapter: M8 prawy, M10 prawy, M10 lewy

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 61 x 114 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 180 x 220 mm – posiada adapter: M8 prawy, M10 prawy, M10 lewy

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 90 x 130 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 162 x 215 mm * UWAGA! lusterko ma gwint M8 prawy

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 53 x 115 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 180 x 207 mm – posiada adapter: M8 prawy

prawe

prawe

1.5.b. Lusterka z gwintem M8 lewym, chrom – tworzywo sztuczne – g³ówka lusterka (wys. x szer.) 88 x 149 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 197 x 207 mm – posiada adapter: M8 prawy

Szczegó³y dotycz¹ce aktualnych cen i dostêpnoœci na www.larsson.pl

29


LUSTERKA

1.5.c. Lusterka z gwintem M8 lewym, czarne – tworzywo sztuczne

30

5330279 5330282

(7136005)

95,10

(7136013)

95,10

5330297 5330300

(7137201)

130,29

(7137227)

130,29

5330357 5330363

(7131089)

160,00

prawe

(7131097)

160,00

KOMPLET lusterek (lewe i prawe) – g³ówka lusterka (wys. x szer.) 90 x 160 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 120 x 260 mm – posiada adapter: M8 lewy, M8 prawy

lewe + prawe

5332634

(7130925)

119,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 85 x 130 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 140 x 200 mm * UWAGA! lusterko ma gwint M8 prawy

lewe

5331404 * 5331407

(7135833)

66,00

prawe

(7135841)

66,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 110 x 110 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 210 x 240 mm

lewe /prawe

5331818

(7137524)

61,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 110 x 140 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 220 x 240 mm

prawe

5331329

(7135395)

62,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.):110 x 145 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 220 x 250 mm * UWAGA! lusterko ma gwint M8 prawy

lewe

5331392 * 5331395

(7135767)

75,01

(7135775)

75,01

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 55 x 120 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 200 x 140 mm – posiada adapter: M8 prawy, M10 prawy, M10 lewy

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 55 x 120 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 200 140 mm – posiada adapter: M8 prawy, M10 prawy, M10 lewy

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 80 x 120 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 265 x 180 mm – posiada adapter: M8 prawy, M10 prawy, M10 lewy

lewe

Szczegó³y dotycz¹ce aktualnych cen i dostêpnoœci na www.larsson.pl

prawe

prawe

prawe


LUSTERKA

1.5.c. Lusterka z gwintem M8 lewym, czarne – tworzywo sztuczne – g³ówka lusterka (wys. x szer.) 92 x 162 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 200 x 230 mm * UWAGA! lusterko ma gwint M8 prawy

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 92 x 137 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 208 x 207 mm * UWAGA! lusterko ma gwint M8 prawy

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 109 x 154 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 210 x 211 mm * UWAGA! lusterko ma gwint M8 prawy

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 116 x 116 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 213 x 225 mm * UWAGA! lusterko ma gwint M8 prawy

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 109 x 156 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 215 x 237 mm * UWAGA! lusterko ma gwint M8 prawy

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 96 x 142 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 187 x 233 mm * UWAGA! lusterko ma gwint M8 prawy

lewe

Szczegó³y dotycz¹ce aktualnych cen i dostêpnoœci na www.larsson.pl

prawe

prawe

prawe

prawe

prawe

prawe

5332160 * 5332328

(7133242)

39,00

(7133259)

39,00

5331887 * 5331986

(7132087)

34,00

(7132079)

34,00

5332073 * 5332241

(7132608)

47,00

(7132616)

47,00

5331908 * 5332007

(7132236)

37,00

(7132228)

37,00

5332079 * 5332247

(7132640)

53,00

(7132657)

53,00

5331938 * 5332040

(7132509)

41,00

(7132491)

41,00

31


LUSTERKA

1.5.c. Lusterka z gwintem M8 lewym, czarne – tworzywo sztuczne

32

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 95 x 142 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 194 x 220 mm * UWAGA! lusterko ma gwint M8 prawy

prawe

5332262

(7132756)

41,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 92 x 137 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 190 x 210 mm * UWAGA! lusterko ma gwint M8 prawy

lewe

5332127 * 5332295

(7133010)

37,99

(7133028)

37,99

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 112 x 112 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 218 x 198 mm * UWAGA! lusterko ma gwint M8 prawy

lewe

5331941 * 5332043

(7132525)

33,00

(7132517)

33,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 95 x 142 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 203 x 215 mm * UWAGA! lusterko ma gwint M8 prawy

lewe

5331902 * 5332046

(7132186)

33,00

(7132533)

33,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 96 x 142 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 213 x 290 mm * UWAGA! lusterko ma gwint M8 prawy

lewe

5332220 * 5332388

(7133705)

50,00

(7133713)

50,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 94 x 141 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 200 x 295 mm * UWAGA! lusterko ma gwint M8 prawy

lewe

5332223 * 5332391

(7133721)

71,00

(7133739)

66,00

Szczegó³y dotycz¹ce aktualnych cen i dostêpnoœci na www.larsson.pl

prawe

prawe

prawe

prawe

prawe


LUSTERKA

1.5.c. Lusterka z gwintem M8 lewym, czarne – tworzywo sztuczne – g³ówka lusterka (wys. x szer.) 114 x 154 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 195 x 185 mm * UWAGA! lusterko ma gwint M8 prawy

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 95 x 142 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 187 x 220 mm * UWAGA! lusterko ma gwint M8 prawy

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 89 x 156 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 205 x 204 mm * UWAGA! lusterko ma gwint M8 prawy

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 95 x 142 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 231 x 237 mm * UWAGA! lusterko ma gwint M8 prawy

lewe

Szczegó³y dotycz¹ce aktualnych cen i dostêpnoœci na www.larsson.pl

prawe

prawe

prawe

prawe

5332217 * 5332385

(7133689)

55,01

(7133697)

55,01

5332052 * 5332271

(7132830)

35,01

(7132848)

35,01

5332097 * 5332265

(7132780)

49,00

(7132798)

49,00

5332124 * 5332292

(7132996)

53,00

(7133002)

53,00

33


LUSTERKA

1.6.a. Lusterka z gwintem M10 prawym, carbon – tworzywo sztuczne – g³ówka lusterka (wys. x szer.) 55 x 120 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 200 x 140 mm – posiada adapter: M8 prawy, M8 lewy, M10 lewy

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 61 x 114 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 180 x 220 mm – posiada adapter: M8 prawy, M8 lewy, M10 lewy

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 93 x 134 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 197 x 245 mm

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 90 x 130 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 194 x 269 mm * UWAGA! lusterko ma gwint M10 lewy

lewe

prawe

prawe

prawe

prawe

5330291 5330294

(7137177)

135,71

(7137193)

135,71

5330177 5330168

(7139983)

119,61

(7139975)

119,61

5332157 5332325

(7133226)

66,00

(7133234)

66,00

5332076 5332244 *

(7132624)

35,01

(7132632)

35,01

1.6.b. Lusterka z gwintem M10 prawym, chrom – tworzywo sztuczne

34

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 80 x 175 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 140 x 250 mm – posiada adapter: M10 lewy

lewe

5330393 5330396

(7135445)

57,99

prawe

(7135635)

57,99

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 120 x 120 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 260 x 250 mm

lewe / prawe

5330129

(7136781)

181,70

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 105 x 159 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 167 x 165 mm

lewe / prawe

5332652

(7135809)

73,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 94 x 151 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 214 x 226 mm

lewe

5332553 5332556

(7134406)

263,99

(7134414)

263,99

Szczegó³y dotycz¹ce aktualnych cen i dostêpnoœci na www.larsson.pl

prawe


LUSTERKA

1.6.b. Lusterka z gwintem M10 prawym, chrom – tworzywo sztuczne – g³ówka lusterka (wys. x szer.) 94 x 151 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 227 x 247 mm * UWAGA! lusterko ma gwint M10 lewy

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 60 x 120 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 140 x 240 mm

lewe

prawe

prawe

5332565 5332568 *

(7134448)

296,00

(7134455)

303,99

5330285 5330288

(7136039)

129,90

(7136047)

129,90

5330138 5330141

(7135064)

92,20

(7135239)

92,20

5330279 5330282

(7136005)

95,10

(7136013)

95,10

5330297 5330300

(7137201)

130,29

(7137227)

130,29

5330357 5330363

(7131089)

160,00

(7131097)

160,00

1.6.c. Lusterka z gwintem M10 prawym, czarne – tworzywo sztuczne – g³ówka lusterka (wys. x szer.) 90 x 150 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 145 x 245 mm

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 55 x 120 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 200 x 140 mm – posiada adapter: M8 prawy, M8 lewy, M10 lewy

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 55 x 120 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 200 x 140 mm – posiada adapter: M8 prawy, M8 lewy, M10 lewy

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 80 x 120 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 265 x 180 mm – posiada adapter: M8 prawy, M8 lewy, M10 lewy

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 80 x 175 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 140 x 250 mm – posiada adapter: M10 lewy

lewe

5330399 5330402

(7135643)

54,00

prawe

(7135650)

54,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 120 x 120 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 250 x 250 mm

lewe / prawe

5332610

(7134570)

220,00

Szczegó³y dotycz¹ce aktualnych cen i dostêpnoœci na www.larsson.pl

prawe

prawe

prawe

prawe

35


LUSTERKA

1.6.c. Lusterka z gwintem M10 prawym, czarne – tworzywo sztuczne

36

KOMPLET lusterek (lewe i prawe) – g³ówka lusterka (wys. x szer.) 90 x 160 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 170 x 240 mm – posiada adapter: M10 lewy, M10 prawy

lewe + prawe

5332637

(7130479)

119,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 120 x 120 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 190 x 290 mm

lewe / prawe

5331482

(7138514)

81,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 110 x 110 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 250 x 240 mm

lewe

5331263

(7135346)

80,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 120 x 120 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 240 x 270 mm

lewe / prawe

5330132

(7136906)

72,50

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 120 x 120 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 260 x 240 mm

lewe / prawe

5331530

(7136914)

67,99

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 115 x 150 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 240 x 310 mm

lewe / prawe

5330102

(7136799)

85,90

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 120 x 120 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 220 x 200 mm

lewe / prawe

5331398

(7135783)

66,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 90 x 170 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 250 x 260 mm

lewe

5331812 5331815

(7135163)

110,00

(7135171)

110,00

Szczegó³y dotycz¹ce aktualnych cen i dostêpnoœci na www.larsson.pl

prawe


LUSTERKA

1.6.c. Lusterka z gwintem M10 prawym, czarne – tworzywo sztuczne – g³ówka lusterka (wys. x szer.) 60 x 120 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 120 x 240 mm

lewe

5330273 5330276

(7135973)

123,10

prawe

(7135999)

123,10

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 110 x 110 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 290 x 190 mm

lewe / prawe

5331389

(7135759)

44,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 109 x 109 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 210 x 250 mm

lewe / prawe

5332451

(7133622)

57,99

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 130 x 140 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 260 x 210 mm

lewe

5332442 5332448

(7133747)

57,99

prawe

(7133887)

57,99

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 125 x 125 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 260 x 180 mm

lewe / prawe

5331305

(7139918)

17,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 125 x 125 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 250 x 200 mm

lewe / prawe

5331272

(7138985)

19,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 110 x 110 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 250 x 180 mm

lewe / prawe

5331296

(7139652)

16,00

Szczegó³y dotycz¹ce aktualnych cen i dostêpnoœci na www.larsson.pl

37


LUSTERKA

1.6.c. Lusterka z gwintem M10 prawym, czarne – tworzywo sztuczne

38

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 110 x 110 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 239 x 184 mm

lewe / prawe

5331302

(7139793)

23,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 110 x 110 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 248 x 190 mm

lewe / prawe

5331269

(7138936)

17,99

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 88 x 125 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 210 x 112 mm

lewe / prawe

5332469

(7134042)

14,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 88 x 148 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 200 x 210 mm

lewe

5332670 5332673

(7134679)

93,00

prawe

(7134687)

93,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 105 x 105 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 220 x 170 mm

lewe / prawe

5331233

(7139686)

33,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 115 x 115 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 260 x 200 mm

lewe / prawe

5331200

(7138860)

19,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 110 x 110 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 160 x 215 mm – prawy gwint mocowania

lewe

5331605

(7136096)

103,64

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 85 x 143 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 240 x 210 mm

lewe

5331839 5331842

(7130685)

83,00

(7130693)

83,00

Szczegó³y dotycz¹ce aktualnych cen i dostêpnoœci na www.larsson.pl

prawe


LUSTERKA

1.6.c. Lusterka z gwintem M10 prawym, czarne – tworzywo sztuczne – g³ówka lusterka (wys. x szer.) 88 x 140 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 200 x 210 mm

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 94 x 174 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 200 x 240 mm

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 90 x 130 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 215 x 230 mm

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 115 x 110 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 200 x 220 mm

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 120 x 140 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 220 x 210 mm

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 95 x 155 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 210 x 250 mm

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 90 x 140 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 220 x 230 mm

lewe

Szczegó³y dotycz¹ce aktualnych cen i dostêpnoœci na www.larsson.pl

prawe

prawe

prawe

prawe

prawe

prawe

prawe

5332649 5332646

(7134695)

87,99

(7134703)

87,99

5332676 5332679

(7134711)

93,00

(7134729)

93,00

5331584 5331587

(7135072)

35,01

(7135080)

35,01

5331212 5331215

(7138944)

29,00

(7138951)

29,00

5332511 5332514

(7134141)

91,00

(7134158)

91,00

5332547 5332550

(7134364)

155,00

(7134372)

155,00

5332589 5332595

(7134463)

37,99

(7134471)

37,99

39


LUSTERKA

1.6.c. Lusterka z gwintem M10 prawym, czarne – tworzywo sztuczne

40

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 90 x 140 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 240 x 215 mm

lewe

5332640 5332598

(7134489)

47,99

(7134497)

47,99

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 105 x 105 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 230 x 175 mm

lewe / prawe 5331290

(7139421)

27,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 88 x 110 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 230 x 180 mm

lewe

5330054 5330057

(7139579)

15,10

(7139587)

15,10

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 56 x 110 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 180 x 200 mm

lewe

5332454 5332457

(7134067)

31,00

prawe

(7134075)

31,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 110 x 130 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 270 180 mm

lewe

5331170

(7137367)

47,99

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 115 x 115 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 215 x 220 mm

lewe

5331227 5331230

(7139264)

22,00

(7139272)

22,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 105 x 105 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 240 x 200 mm * UWAGA! lusterko ma gwint M10 lewy

lewe

5331224 5331164 *

(7139249)

17,00

(7139256)

17,00

Szczegó³y dotycz¹ce aktualnych cen i dostêpnoœci na www.larsson.pl

prawe

prawe

prawe

prawe


LUSTERKA

1.6.c. Lusterka z gwintem M10 prawym, czarne – tworzywo sztuczne 5332601 5332604

(7134505)

95,01

(7134513)

95,01

5332154 5332322

(7133200)

77,00

(7133218)

77,00

5332163 5332331

(7133275)

116,00

(7133283)

116,00

5331869 5331968

(7131964)

41,00

(7131956)

41,00

5332151 5332319

(7133184)

134,00

(7133192)

134,00

5331884 5331983

(7132061)

31,00

prawe

(7132053)

31,00

prawe

5332283

(7132913)

119,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 120 x 140 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 250 x 240 mm

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 92 x 138 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 215 x 243 mm

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 91 x 144 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 195 x 245 mm

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 111 x 152 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 226 x 214 mm

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 106 x 197 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 200 x 239 mm

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 88 x 141 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 200 x 248 mm

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 92 x 153 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 200 x 208 mm

Szczegó³y dotycz¹ce aktualnych cen i dostêpnoœci na www.larsson.pl

prawe

prawe

prawe

prawe

prawe

41


LUSTERKA

1.6.c. Lusterka z gwintem M10 prawym, czarne – tworzywo sztuczne

42

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 94 x 138 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 277 x 276 mm

lewe

5332184 5332352

(7133416)

55,01

prawe

(7133424)

55,01

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 88 x 149 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 209 x 205 mm – posiada adapter: M10 lewy

lewe / prawe

5332061

(7133499)

64,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 120 x 120 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 248 x 230 mm – posiada adapter: M10 lewy

lewe / prawe

5331947

(7132244)

54,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 111 x 152 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 205 x 220 mm

lewe

5331935 5332034

(7132475)

50,00

(7132467)

50,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 96 x 142 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 175 x 250 mm

lewe

5332208 5332376

(7133580)

54,00

prawe

(7133598)

54,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 92 x 137 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 164 x 231 mm

lewe

5332559

(7134422)

46,00

Szczegó³y dotycz¹ce aktualnych cen i dostêpnoœci na www.larsson.pl

prawe


LUSTERKA

1.6.c. Lusterka z gwintem M10 prawym, czarne – tworzywo sztuczne – g³ówka lusterka (wys. x szer.) 115 x 115 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 175 x 185 mm

lewe

5332628

(7134638)

52,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 105 x 150 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 270 x 230 mm – skok gwintu: 1,5

lewe

5331563 5331347

(7130487)

70,00

prawe

(7135494)

70,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 110 x 110 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 200 x 190 mm – szk³o pomniejszaj¹ce – gwint 10 mm prawy oraz zacisk na kierownicê 22 mm – przegub pozwalaj¹cy z³o¿yc lusterko do kierownicy

lewe / prawe

5330321

(7137284)

76,40

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 120 x 120 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 155 x 235 mm

lewe

5331176

(7137409)

91,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 115 x 115 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 150 x 170 mm

lewe / prawe

5331068

(7130230)

45,01

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 115 x 115 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 210 x 240 mm

lewe / prawe

5331071

(7130248)

47,99

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 115 x 115 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 200 x 150 mm

lewe

5331188 5331191

(7137508)

22,00

(7137516)

22,00

1.6.d. Lusterka z gwintem M10 prawym, chrom – metal

Szczegó³y dotycz¹ce aktualnych cen i dostêpnoœci na www.larsson.pl

prawe

43


LUSTERKA

1.6.d. Lusterka z gwintem M10 prawym, chrom – metal

44

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 80 x 80 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 110 x 190 mm

lewe / prawe

5330255

(7097553)

51,70

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 110 x 110 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 210 x 260 mm * UWAGA! lusterko ma gwint M10 lewy

lewe

5332571 * 5332574

(7134380)

199,00

prawe

(7134398)

199,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 110 x 110 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 200 x 160 mm

prawe

5331452

(7137995)

210,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 120 x 120 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 120 x 290 mm

lewe / prawe

5331266

(7135452)

125,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 110 x 110 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 220 x 220 mm

lewe

5330117 5330120

(7136757)

71,00

(7136765)

71,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 110 x 110 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 220 x 220 mm

lewe

5330111 5330114

(7136732)

68,40

(7136740)

68,40

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 110 x 110 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 250 x 200 mm

lewe

5330123 5330126

(7136849)

70,41

(7136856)

70,41

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 127 x 127 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 130 x 390 mm

lewe

5331491 5331494

(7138621)

107,99

(7138639)

107,99

Szczegó³y dotycz¹ce aktualnych cen i dostêpnoœci na www.larsson.pl

prawe

prawe

prawe

prawe


LUSTERKA

1.6.d. Lusterka z gwintem M10 prawym, chrom – metal – g³ówka lusterka (wys. x szer.) 115 x 115 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 230 x 210 mm

lewe

5331281 5331284

(7139074)

37,99

prawe

(7139082)

37,99

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 120 x 120 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 220 x 170 mm

lewe / prawe

5331293

(7139595)

33,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 120 x 120 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 260 x 200 mm

lewe / prawe

5331287

(7139090)

46,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 120 x 120 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 130 x 220 mm

lewe / prawe

5331074

(7130255)

72,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 100 x 146 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 170 x 280 mm

lewe

5331800 5331803

(7137722)

79,00

(7137730)

79,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 90 x 140 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 170 x 170 mm

lewe

5332406 5332409

(7133754)

97,99

(7133895)

97,99

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 115 x 115 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 260 x 200 mm

lewe

5331203 5331206

(7138878)

23,00

(7138886)

23,00

Szczegó³y dotycz¹ce aktualnych cen i dostêpnoœci na www.larsson.pl

prawe

prawe

prawe

45


LUSTERKA

1.6.d. Lusterka z gwintem M10 prawym, chrom – metal

46

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 110 x 150 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 200 x 190 mm

lewe

5331773 5331776

(7137391)

52,00

prawe

(7137441)

52,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 115 x 115 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 180 x 270 mm

lewe / prawe

5331077

(7130263)

50,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 115 x 115 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 220 x 250 mm

lewe

5331218 5331221

(7139181)

45,01

(7139199)

45,01

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 90 x 150 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 190 x 280 mm – w zestawie t³umik drgañ (zamontowany)

lewe

5331851 5331854

(7131691)

67,00

prawe

(7131709)

67,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 115 x 115 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 230 x 250 mm

lewe / prawe

5331035

(7130123)

50,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 110 x 110 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 190 x 240 mm

lewe / prawe

5332667

(7130008)

99,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 65 x 140 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 165 x 200 mm

lewe

5330324 5330339

(7130768)

106,30

(7130792)

106,30

Szczegó³y dotycz¹ce aktualnych cen i dostêpnoœci na www.larsson.pl

prawe

prawe


LUSTERKA

1.6.d. Lusterka z gwintem M10 prawym, chrom – metal – g³ówka lusterka (wys. x szer.) 68 x 132 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 170 x 240 mm

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 67 x 130 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 150 x 160 mm

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 104 x 104 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 110 x 210 mm

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 80 x 145 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 180 x 200 mm * UWAGA! lusterko ma gwint M10 lewy

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 90 x 130 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 180 x 250 mm * UWAGA! lusterko ma gwint M10 lewy

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 90 x 150 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 150 x 210 mm * UWAGA!lusterko ma gwint M10 lewy

lewe

Szczegó³y dotycz¹ce aktualnych cen i dostêpnoœci na www.larsson.pl

prawe

prawe

prawe

prawe

prawe

prawe

5330327 5330342

(7130818)

104,60

(7130941)

104,60

5330333 5330348

(7131022)

96,60

(7131030)

96,60

5330336 5330351

(7131048)

122,30

(7131055)

122,30

5331236 5331239 *

(7139702)

42,00

(7139710)

42,00

5331242 5331245 *

(7139736)

39,00

(7139744)

39,00

5331758 5331761 *

(7137086)

55,01

(7137094)

55,01

47


LUSTERKA

1.6.d. Lusterka z gwintem M10 prawym, chrom – metal – g³ówka lusterka (wys. x szer.) 90 x 150 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 180 x 220 mm * UWAGA! lusterko ma gwint M10 lewy

lewe

5331764 5331767 *

(7137102)

75,01

prawe

(7137136)

75,01

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 90 x 150 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 150 x 210 mm

lewe

5331590

(7135098)

75,01

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 82 x 147 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 190 x 260 mm * UWAGA! lusterko ma gwint M10 lewy

lewe

5331785 5331788 *

(7137474)

52,00

(7137482)

52,00

5332577 5332580

(7134588)

126,00

(7134596)

126,00

5331752 5331755

(7136955)

52,00

(7137052)

52,00

prawe

1.6.e. Lusterka z gwintem M10 prawym, czarne – metal

48

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 130 x 130 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 240 x 220 mm

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 110 x 150 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 220 x 230 mm

lewe

Szczegó³y dotycz¹ce aktualnych cen i dostêpnoœci na www.larsson.pl

prawe

prawe


LUSTERKA

1.7.a. Lusterka z gwintem M10 lewym, carbon – tworzywo sztuczne – g³ówka lusterka (wys. x szer.) 55 x 120 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 200 x 140 mm – posiada adapter: M8 prawy, M8 lewy, M10 prawy, M10 lewy

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 61 x 114 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 180 x 220 mm – posiada adapter: M8 prawy, M8 lewy, M10 prawy, M10 lewy

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 90 x 130 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 194 x 269 mm * UWAGA! lusterko ma gwint M10 prawy

lewe

prawe

prawe

prawe

5330291 5330294

(7137177)

135,71

(7137193)

135,71

5330177 5330168

(7139983)

119,61

(7139975)

119,61

5332076 * 5332244

(7132624)

35,01

(7132632)

35,01

5330393 5330396

(7135445)

57,99

(7135635)

57,99

5332553 * 5332556

(7134406)

263,99

(7134414)

263,99

1.7.b. Lusterka z gwintem M10 lewym, chrom – tworzywo sztuczne – g³ówka lusterka (wys. x szer.) 80 x 175 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 140 x 250 mm – posiada adapter: M10 prawy

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 94 x 151 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 214 x 226 mm * UWAGA! lusterko ma gwint M10 prawy

lewe

Szczegó³y dotycz¹ce aktualnych cen i dostêpnoœci na www.larsson.pl

prawe

prawe

49


LUSTERKA

1.7.c. Lusterka z gwintem M10 lewym, czarne – tworzywo sztuczne

50

5330279 5330282

(7136005)

95,10

(7136013)

95,10

5330297 5330300

(7137201)

130,29

(7137227)

130,29

5330357 5330363

(7131089)

160,00

(7131097)

160,00

5330399 * 5330402

(7135643)

54,00

prawe

(7135650)

54,00

KOMPLET lusterek (lewe i prawe) – g³ówka lusterka (wys. x szer.) 90 x 160 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 170 x 240 mm – posiada adapter: M10 lewy, M10 prawy

lewe + prawe

5332637

(7130479)

119,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 110 x 130 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 270 x 180 mm * UWAGA! lusterko ma gwint M10 prawy

lewe

5331170 * 5331173

(7137367)

47,99

(7137375)

47,99

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 55 x 120 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 200 x 140 mm – posiada adapter: M8 prawy, M8 lewy, M10 prawy

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 55 x 120 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 200 x 140 mm – posiada adapter: M8 prawy, M8 lewy, M10 prawy

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 80 x 120 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 265 x 180 mm – posiada adapter: M8 prawy, M8 lewy, M10 prawy

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 80 x 175 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 140 x 250 mm – posiada adapter: M10 prawy * UWAGA! lusterko ma gwint M10 prawy

lewe

Szczegó³y dotycz¹ce aktualnych cen i dostêpnoœci na www.larsson.pl

prawe

prawe

prawe

prawe


LUSTERKA

1.7.c. Lusterka z gwintem M10 lewym, czarne – tworzywo sztuczne – g³ówka lusterka (wys. x szer.) 88 x 149 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 209 x 205 mm – posiada adapter: M10 prawy

lewe / prawe

5332061

(7133499)

64,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 120 x 120 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 248 x 230 mm – posiada adapter: M10 prawy, M10 lewy

lewe / prawe

5331947

(7132244)

54,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 92 x 137 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 164 x 231 mm * UWAGA! lusterko ma gwint M10 prawy

lewe

5332559 * 5332562

(7134422)

46,00

(7134430)

46,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 115 x 115 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 175 x 185 mm * UWAGA! lusterko ma gwint M10 prawy

lewe

5332628 * 5332631

(7134638)

52,00

(7134646)

52,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 120 x 120 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 155 x 235 mm * UWAGA! lusterko ma gwint M10 prawy

lewe

5331176 * 5331179

(7137409)

91,00

(7137417)

91,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 105 x 105 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 240 x 200 mm * UWAGA! lusterko ma gwint M10 prawy

lewe

5331224 * 5331164

(7139249)

17,00

(7139256)

17,00

Szczegó³y dotycz¹ce aktualnych cen i dostêpnoœci na www.larsson.pl

prawe

prawe

prawe

prawe

51


LUSTERKA

1.7.d. Lusterka z gwintem M10 lewym, chrom – metal

52

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 110 x 110 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 210 x 260 mm * UWAGA! lusterko ma gwint M10 prawy

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 80 x 145 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 180 x 200 mm * UWAGA! lusterko ma gwint M10 prawy

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 90 x 130 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 180 x 250 mm * UWAGA! lusterko ma gwint M10 prawy

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 90 x 150 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 150 x 210 mm * UWAGA! lusterko ma gwint M10 prawy

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 90 x 150 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 180 x 220 mm * UWAGA! lusterko ma gwint M10 prawy

lewe

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 82 x 147 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 190 x 260 mm * UWAGA! lusterko ma gwint M10 prawy

lewe

Szczegó³y dotycz¹ce aktualnych cen i dostêpnoœci na www.larsson.pl

prawe

prawe

prawe

prawe

prawe

prawe

5332571 5332574 *

(7134380)

199,00

(7134398)

199,00

5331236 * 5331239

(7139702)

42,00

(7139710)

42,00

5331242 * 5331245

(7139736)

39,00

(7139744)

39,00

5331758 * 5331761

(7137086)

55,01

(7137094)

55,01

5331764 * 5331767

(7137102)

75,01

(7137136)

75,01

5331785 * 5331788

(7137474)

52,00

(7137482)

52,00


LUSTERKA

1.7.e. Lusterka z gwintem M10 lewym, czarne – metal 5332466 5332472

(7133838)

71,00

prawe

(7133846)

71,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 80 x 120 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 230 x 260 mm

lewe

5330081

(7137029)

45,40

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 80 x 120 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 80 x 320 mm

lewe

5330030

(7138001)

47,31

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 80 x 120 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 80 x 320 mm

prawe

5330039

(7138019)

52,20

lewe

5331419 * 5331422

(7135908)

149,00

(7135916)

149,00

5331356 * 5331359

(7135585)

149,00

prawe

(7135593)

149,00

lewe / prawe

5330063

(7137144)

41,60

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 120 x 120 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 200 x 230 mm

lewe

1.8.a. Lusterka szybkiego mocowania, chrom – tworzywo sztuczne

1.8.b. Lusterka szybkiego mocowania, czarne – tworzywo sztuczne – g³ówka lusterka (wys. x szer.) 120 x 120 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 230 x 180 mm * UWAGA! lusterko ma gwint M8 prawy prawe

lewe

prawe

Rozwi¹zanie stosowane w motocyklach BMW

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 120 x 120 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 250 x 190 mm * UWAGA! lusterko ma gwint M8 prawy

lewe

Rozwi¹zanie stosowane w motocyklach BMW

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 110 x 110 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 240 x 240 mm

Szczegó³y dotycz¹ce aktualnych cen i dostêpnoœci na www.larsson.pl

53


LUSTERKA

1.8.c. Lusterka szybkiego mocowania, czarne – tworzywo sztuczne

54

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 110 x 110 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 250 x 220 mm

lewe / prawe

5330066

(7137151)

41,60

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 110 x 110 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 260 x 220 mm

lewe / prawe

5330027

(7136815)

53,51

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 117 x 112 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 250 x 240 mm

lewe / prawe

5331488

(7138597)

40,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 103 x 110 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 240 x 240 mm

lewe / prawe

5330060

(7137169)

41,60

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 85 x 135 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 90 x 330 mm

lewe

(7138399)

82,40

prawe

5330144 5330147

(7138464)

82,40

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 120 x 120 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 210 x 280 mm

lewe / prawe

5330093

(7137185)

75,50

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 87 x 152 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 180 x 270 mm

lewe

5331770 5331791

(7137359)

51,00

(7137490)

51,00

Szczegó³y dotycz¹ce aktualnych cen i dostêpnoœci na www.larsson.pl

prawe


LUSTERKA

1.8.c. Lusterka szybkiego mocowania, czarne – tworzywo sztuczne – g³ówka lusterka (wys. x szer.) 110 x 130 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 230 x 240 mm

lewe

5332412 5332418

(7133630)

44,00

prawe

(7133853)

44,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 110 x 110 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 250 x 220 mm – posiada adapter: M8 prawy

lewe / prawe

5330048

(7139835)

19,20

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 120 x 120 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 190 x 290 mm

lewe / prawe

5332430

(7133820)

115,01

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 116 x 116 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 253 x 215 mm

lewe / prawe

5332055

(7131147)

39,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 110 x 110 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 200 x 190 mm – szk³o pomniejszaj¹ce – gwint 10 mm prawy oraz zacisk na kierownicê 22 mm – przegub pozwalaj¹cy z³o¿yc lusterko do kierownicy

lewe / prawe

5330321

(7137284)

76,40

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 110 x 110 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 110 x 350 mm

lewe / prawe

5332394

(7131162)

69,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 110 x 110 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 110 x 360 mm – czarne obramowanie

lewe / prawe

5330018

(7137003)

52,50

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 110 x 110 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 110 x 360 mm

lewe / prawe

5330051

(7139306)

79,30

1.8.d. Lusterka szybkiego mocowania, chrom – metal

Szczegó³y dotycz¹ce aktualnych cen i dostêpnoœci na www.larsson.pl

55


LUSTERKA

1.8.d. Lusterka szybkiego mocowania, chrom – metal – g³ówka lusterka (wys. x szer.) 127 x 127 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 130 x 370 mm – czarne obramowanie

lewe / prawe

5330009

(7138290)

73,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 110 x 110 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 110 x 360 mm – czarne obramowanie

lewe / prawe

5330015

(7138274)

70,41

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 56 x 100 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 60 x 210 mm

lewe / prawe

5330006

(7138084)

71,70

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 75 x 135 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 80 x 370 mm

lewe / prawe

5330003

(7138332)

89,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 95 x 140 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 100 x 350 mm

lewe

5332226 5332229

(7131584)

69,00

prawe

(7131568)

69,00

– g³ówka lusterka (wys. x szer.) 110 x 110 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 240 x 270 mm

lewe

5330069

(7137045)

55,69

lewe / prawe

5330021

(7137011)

52,50

1.8.e. Lusterka szybkiego mocowania, czarne – metal – g³ówka lusterka (wys. x szer.) 110 x 110 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 110 x 350 mm

56

Szczegó³y dotycz¹ce aktualnych cen i dostêpnoœci na www.larsson.pl


LUSTERKA

1.9. Komplety lusterek (lewe + prawe) KOMPLET lusterek (lewe i prawe) – g³ówka lusterka (wys. x szer.) 90 x 160 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 120 x 260 mm – posiada adapter: M8 lewy, M8 prawy

lewe + prawe

5332634

(7130925)

119,00

KOMPLET lusterek (lewe i prawe) – g³ówka lusterka (wys. x szer.) 90 x 160 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 170 x 240 mm – posiada adapter: M10 lewy, M10 prawy

lewe + prawe

5332637

(7130479)

119,00

KOMPLET lusterek (lewe i prawe) – g³ówka lusterka (wys. x szer.) 80 x 120 mm – gwint M10 prawy – obudowa z tworzywa sztucznego, czarna

lewe + prawe

5330405

(7130000)

72,00

lewe / prawe

5330321

(7137284)

76,40

1.10. Lusterka Enduro czarne – tworzywo sztuczne – g³ówka lusterka (wys. x szer.) 110 x 110 mm – wymiary ca³kowite lusterka: 200 x 190 mm – szk³o pomniejszaj¹ce – gwint 10 mm prawy oraz zacisk na kierownicê 22 mm – przegub pozwalaj¹cy z³o¿yc lusterko do kierownicy

Szczegó³y dotycz¹ce aktualnych cen i dostêpnoœci na www.larsson.pl

57


ADAPTERY LUSTEREK

2.1. Adaptery lusterka M8 na M8

M8 lewy gwint na 18,20 M8 prawy gwint, czarny M8 lewy gwint 5333138 (7134851) na M8 prawy gwint, chrom 18,20

5333126 (7132012)

M8x1,25mm lewy gwint na M8x1,25 otwór, chrom M8x1,25mm lewy gwint 5333189 (7135130) na M8x1,25 otwór, czarny

5333186 (7135122)

Harley-Davidson M8x1,25 chrom Harley-Davidson M8x1,25 5333165 (7134968) czarny

5333162 (7134950)

19,70 19,70

M8x1,25mm prawy gwint na M8x1,25 otwór, chrom M8x1,25mm prawy gwint 5333183 (7135114) na M8x1,25 otwór, czarny

5333180 (7135023)

17,70 17,70

17,70 17,70

2.2. Adaptery lusterka M8 na M10

M8 lewy gwint na M10 prawy gwint, chrom M8 lewy gwint na 5333132 (7132418) M10 prawy gwint, czarny

5333144 (7134877)

18,20 18,20

M8 prawy gwint na M10 prawy gwint, czarny M8 prawy gwint na 5333012 (7130578) M10 prawy gwint, chrom

9,50 9,50

5333123 (7131865)

M10 lewy gwint na M8 lewy gwint, czarny M10 prawy gwint na 5333114 (7134810) M8 prawy gwint, czarny

7,00

5333015 (7130586)

5333009 (7130560)

M8 prawy gwint na M10 23,00 prawy gwint, czar ny d³. 85mm

2.3. Adaptery lusterka M10 na M8

M10 lewy gwint na M8 prawy gwint, czarny M10 lewy gwint na 5333141 (7134869) M8 prawy gwint, chrom

5333129 (7132210)

18,20 18,20

5333111 (7134802)

7,00

M10 prawy gwint na M8 prawy gwint, czarny M10 prawy gwint na 5333018 (7130594) M8 prawy gwint, chrom

9,50 8,91

2.4. Adaptery lusterka M10 na M10

M10 lewy gwint na 18,20 M10 prawy gwint, czarny M10 lewy gwint 5333147 (7134885) na M10 prawy gwint, chrom 18,20

5333117 (7132772)

M10x1,25mm prawy gwint na M8x1,25 otwór, chrom M10x1,25mm prawy gwint 5333171 (7134984) na M8x1,25 otwór, czarny

5333174 (7134992)

5333135 (7132483)

5333168 (7134976)

58

17,70 17,70

M10 prawy gwint na 15,90 M10 lewy gwint, czarny M10 prawy gwint 5333120 (7132764) na M10 prawy gwint, czarny 15,90

5333150 (7134901)

M10x1,25mm lewy gwint na M8x1,25 otwór, chrom M10x1,25mm lewy gwint 5333177 (7135007) na M8x1,25 otwór, czarny

5333204 (7135270)

17,70 17,70

M10x1,25 prawy gwint, czarny M10x1,25 lewy gwint, 5333153 (7134919) czarny

Harley-Davidson M10x1,25 chrom Harley-Davidson M10x1,25 5333207 (7135288) czarny

Szczegó³y dotycz¹ce aktualnych cen i dostêpnoœci na www.larsson.pl

34,40 34,40

39,40 38,70


ADAPTERY LUSTEREK

2.5. Akcesoria do monta¿u lusterek

adapter lusterka uniwersalny 5333213 (7135361) do owiewki

131,60

5360000 (7138407) 5360003 (7138415)

5333021 obejma do mocowania lusterka 5360009 (7138563) M10, calowe kierownice

59,00

5333027

5333192 uchwyt lusterka M10 prawy gwint, 5333006 (7130552) czarny 34,90 do kierownicy 7/8" (22mm)

5333195

obejma mocuj¹ca lusterka 8mm obejma mocuj¹ca lusterka 10mm

uchwyt lusterka M10 prawy gwint, czarny do kierownicy 7/8" (22mm) uchwyt lusterka M10 prawy gwint, (71 30628) chrom do kierownicy 7/8" (22mm) (71 30602)

nakrêtka do lusterka uchwytem o œr. 10mm M10x1,25 prawy gwint, chrom nakrêtka do lusterka uchwytem o œr. (71 35213) 10mm M10x1,25 prawy gwint, czarne (71 35189)

12,00 12,00

obejma d o m ocowania l usterka M 10, 5360006 (7138381) metryczne k ierownice

19, 00

5333 024

28, 20

5333 030

9,10

5333 198

9,10

5333 201

uchwyt l usterka M 10 l ewy g wint, czarny d o k ierownicy 7 /8" ( 22mm) uchwyt l usterka M 10 l ewy g wint, (7130636 ) chrom d o k ierownicy 7 /8" ( 22mm) (7130610 )

nakrêtka 1 7mm d o l usterka z u chwytem o œ r. 1 2mm M 10x1,25 p rawy g wint, c hrom nakrêtka 1 7mm d o l usterka z u chwytem (7135262 ) o œ r. 1 2mm M 10x1,25 p rawy g wint, c zarna (7135247 )

13,00

19, 00 25, 50

9,10 9,10

M10x1,25 mm

Do kierownic o œrednicy wew. 11-24mm koñcówki kierownicy z uchwytem na lusterko, chrom koñcówki kierownicy z uchwytem (7304645) na lusterko, czarny

5333216 (7304413) wspornik lusterka 10mm 5333210 (7135320) prawy gwint,

46,00

5333219

118,81

uchwyt l usterka C NC, M 10 p rawy g wint, 5333156 (7134927) czarny, d o k ierownicy 1 c al ( 25,4mm)

46,10

118,81

uchwyt l usterka C NC, M 10 p rawy g wint, (7134935) srebrny, d o k ierownicy 1 c al ( 25,4mm)

46,10

5333159

Szczegó³y dotycz¹ce aktualnych cen i dostêpnoœci na www.larsson.pl

59


KIEROWNICE

3.1. Kierownice uniwersalne

168

185

5380045 (7303175) Tommaselli 234, chrom, replika Moto Guzzi 159,90

5380048 (7303183) Tommaselli 186, chrom, turystyczna, Honda 159,90

740

45

675

85

715

62

740

160

5380054 (7303209) Tommaselli 190, chrom, replika Honda

725

159,90

45

79

675

Tommaselli Ducati Monster, kolor srebrny

5380096 (7309974) b³yszcz¹cy, Œrednica rury 22 mm (7 / 8 "") 155,50

178

5380306 (7651029) Lucas MCL102C superbike alum. 22mm

750

110

5380312 (7651045) Lucas MCL104G superbike alum. 22mm

B = 53 mm C = 230 mm D = 110 mm

151,20

200

755

B = 120 mm C = 170 mm D = 140 mm

151,20

5380315 (7651565) Lucas MCL110SC classic wysoka stal chrom 137,70

5380333 (7651649) Lucas M CL124SC s peedfighter s tal c hrom 2 2mm 137,70

B = 70 mm C = 110 mm D = 60 mm

5380318 (7651573) Lucas M CL111SC c lassic n iska s tal c hrom 2 2mm 137,70

775

770

160

160

B = 90 mm C = 140 mm D = 140 mm

B = 80 mm C = 115 mm D = 100 mm

5380336 (7651664) Lucas M CL126SC S BK c omfort s tal c hrom 2 2mm 137,70

5380339 (7651672) Lucas M CL127SC S BK e legance s tal c hrom 2 2mm 137,70

760

865

775

210

200

160

B = 50 mm C = 110 mm D = ___ mm

5380342 (7651680) Lucas M CL128SC S BK s portive s tal c hrom 2 2mm 137,70

161,20

200

B = 53 mm C = 230 mm D = 110 mm

b = 75 mm c = 85 mm d = 80 mm

B = 53 mm C = 230 mm D = 110 mm

178

5380309 (7651037) Lucas MCL103S superbike alum. 22mm

750

865

151,20

750

190 178

B = 53 mm C = 230 mm D = 110 mm

5380300 (7651003) Lucas MCL100B superbike alum. 22mm

110

151,20

110

110

5380303 (7651011) Lucas MCL101R superbike alum. 22mm

102,20

750

B = 53 mm C = 230 mm D = 110 mm

178

160

5380099 (7720592) Tommaselli kierownica

750

178

110

b = 120 mm c = 121 mm d = 151 mm

100

B = 75 mm C = 85 mm D = 80 mm

5380354 (7651771) Lucas M CL124SA S peedfight a lulook s tal 2 2mm 137,70

770

760

160

210

B = 90 mm C = 140 mm D = 140 mm

5380357 (7651789) Lucas M CL126SA S BK c omf. a lulook s tal 2 2mm 137,70 750

110

B = 80 mm C = 115 mm D = 100 mm

B = 50 mm C = 110 mm D = ___ mm

5380360 (7651797) Lucas M CL127SA S BK e legance a lulook s tal 2 2mm 137,70

5380363 (7651805) Lucas M CL128SA S BK s portive a lulook s tal 2 2mm 146,90

850

5380366 (7653223) Lucas MCL106A superbike alum. 22mm

850

5380369 (7653553) Lucas MCL150B speedfighter alum. 22mm 188,20

50

B = 60 mm C = 220 mm D = 80 mm

200

B = 60 mm C = 220 mm D = 80 mm

5380372 (7653561) Lucas MCL150C speedfighter alum. 22mm 188,20

200

650

5381005 (7100126) Fehling 7202 22mm p³aska, szeroka

60

b = 100 mm c = 110 mm d = 70 mm

201,50

200

5381077 (7307879) Fehling 7191 22mm

B = 60 mm C = 220 mm D = 80 mm

5380375 (7653579) Lucas MCL150T speedfighter alum. 22mm 188,20 660

920

250

151,20

850

50

50 200

B = 53 mm C = 230 mm D = 110 mm

178

b = 60 mm c = 70 mm d = 55 mm

183,29

200

5381083 (7307895) Fehling 7194 22mm

Szczegó³y dotycz¹ce aktualnych cen i dostêpnoœci na www.larsson.pl

b = 105 mm c = 105 mm d = 110 mm

194,09


KIEROWNICE 745

710

b = 235 mm c = 165 mm d = 220 mm

250

5381086 (7307903) Fehling 7781 22mm, BMW, Kawasaki, Suzuki 201,50 745

710

b = 200 mm c = 135 mm d = 260 mm

180

5381089 (7307911) Fehling 7794 22mm, BMW

201,50

5381092 (7307945) Fehling 7080 22x710mm, turystyczna

730

b = 170 mm c = 150 mm d = 155 mm

175

5381095 (7307952) Fehling 7204 22x745mm, turystyczna

201,50

680

b = 85 mm c = 125 mm d = 55 mm

5381113 (7308075) Fehling 7791 22mm, Suzuki

182,00

810

b = 160 mm c = 105 mm d = 140 mm

5381098 (7307960) Fehling 7784 22x730mm, turystyczna

201,50

b = 75 mm c = 105 mm d = 100 mm

5381200 (7300017) Fehling 7011 22 mm 7/8 cala chromowana

194,09

5381110 (7308026) Fehling 7790 22mm, Suzuki

171,40

750

b = 120 mm c = 155 mm d = 150 mm

170

5381116 (7308083) Fehling 7060 22mm, Yamaha

201,50

b = 60 mm c = 85 mm d = 55 mm

200

5381119 (7308166) Fehling 7090 22mm, BMW

194,09

710

b = 135 mm c = 120 mm d = 150 mm

275

5381203 (7300018) Fehling 7053 22 mm 7/8 cala chromowana 194,09

b = 75 mm c = 105 mm d = 100 mm

210

5381206 (7300014) Fehling 7007 22 mm 7/8 cala chromowana 181,90

755

770 100

760

b = 80 mm c = 90 mm d = 60 mm

200

220

870

310

194,09

660

800

200

b = 110 mm c = 80 mm d = 100 mm

175

b = 75 mm c = 105 mm d = 100 mm

260

5381209 (7300016) Fehling 7098 22 mm 7/8 cala czarna

181,90

5382025 (7300635) stalowa

169,00

180

5382052 (7657976) Speedfighter srebrna

B = 70 mm C = 190 mm D = 100 mm

352,40

808

795

135

b = 50 mm c = 60 mm d = 30 mm

125

c = 192 mm f1 = 120 mm h = 87 mm

5382106 (7296718) alum.

c = 195 mm f1 = 119 mm h = 77 mm

135

454,80

5382109 (7296643) alum.

454,80

3.2. Kierownice chopperowe 845

5381014 (7116072) Fehling 7014 22mm, prosta

985

133,41

5381032 (7303852) Fehling 7009 22mm, prosta

845

140,70

5381179 (7300008) Fehling 7 050 2 2 m m 7 /8 c ala c zarna

133,41

725

794 695

215 202

5380042 (7303167) Tommaselli 89, chrom, replika Yamaha

b = 140 mm

155,50

805

215

b = 64 mm

5380057 (7303217) Tommaselli 226, chrom, p. prosta, do mot. zabytkowych 137,70

b = 200 mm

5380060 (7303225) Tommaselli 2 99, c hrom, w ysoka, t urystyczna

780

213,20

785

220 220

5380063 (7303233) Tommaselli 290, chrom, wysoka, do motocykli chopper 133,30

910

330

5380327 (7651615) Lucas MCL121SC dragbar d³uga stal chrom 22mm

210

B = 160 mm C = 220 mm D = 200 mm

b = 160 mm

5380321 (7651581) Lucas MCL112SC touring wysoka stal chrom 22mm

137,70

5380324 (7651599) Lucas M CL113SC t ouring n iska s tal c hrom 2 2mm 137,70

920

810

f = 160 mm

137,70

330

5380330 (7651623) Lucas MCL122SC dragbar stal chrom 22mm

B = 150 mm C = 180 mm D = 120 mm

f = 110 mm

137,70

300

B = 140 mm C = 210 mm D = 100 mm

5380345 (7651698) Lucas M CL130SC M ystic w ysoka s tal c hrom 2 2mm 232,61

Szczegó³y dotycz¹ce aktualnych cen i dostêpnoœci na www.larsson.pl

61


KIEROWNICE 840

910

810

260 B = 250 mm C = 150 mm D = 220 mm

5380351 (7651763) Lucas MCL137SC Apehanger stal chrom 22mm 208,10

330

330

f = 160 mm

5380405 (7651607) Lucas MCL120SC 25,4mm, p³aska, chrom 149,10

5380408 (7651631) Lucas MCL123SC 25,4mm, p³aska, chrom 149,10

920

870

B = 75 mm C = 85 mm D = 80 mm

200

5380411 (7651656) Lucas MCL125SC 25,4mm, niska, chrom

149,10

980

300

230

B = 160 mm C = 210 mm D = 110 mm

5380414 (7651706) Lucas MCL131SC 25,4mm, wysoka, chrom 257,09

B = 60 mm C = 180 mm D = 30 mm

5380417 (7651714) Lucas MCL132SC 25,4mm, œrednia, chrom 257,09 930

920

980

f = 110 mm

260

240 B = 85 mm C = 170 mm D = 175 mm

B = 170 mm C = 160 mm D = 300 mm

B = 240 mm C = 180 mm D = 210 mm

5380420 (7651722) Lucas MCL133SC 25,4mm, œrednia, chrom 240,99

5380423 (7651748) Lucas MCL135SC 25,4mm, œrednia, chrom 257,09

5380426 (7651755) Lucas MCL136SC 25,4mm, wysoka, chrom 232,61

220

830

755

910

190 f = 160 mm B = 120 mm C = 170 mm D = 140 mm

5380432 (7658073) stalowa Lucas MCL110SS 22mm czarna

146,90

B = 70 mm C = 110 mm D = 60 mm

200

5380435 (7658081) stalowa Lucas MCL111SS 22mm czarna

146,90

330

5380438 (7658099) stalowa Lucas MCL121SS 22mm czarna

770

865

910

b = 75 mm c = 85 mm d = 80 mm

200

b = 80 mm c = 115 mm d = 100 mm

f = 160 mm

160

5380441 (7658107) stalowa Lucas MCL124SS 22mm czarna

146,90

5380444 (7658115) stalowa Lucas MCL127SS 22mm czarna

F = 110 mm

5380465 (7650856) stalowa Lucas MCL123SS calowa

149,60

B = 75 mm C = 85 mm D = 80 mm

200

5380453 (7650492) stalowa Lucas MCL125SS 25,4mm czarna 149,60

870

5380447 (7650450) stalowa Lucas MCL120SS 25,4mm czarna 149,60

910

f = 160 mm

330

5380459 (7650773) stalowa Lucas MCL120CKB calowa 810

870

146,90

CALOWA

CALOWA

330

200

330

910

810

264,79

172,70

5380474 (7651326) stalowa Lucas MCL125AKK calowa

B = 75 mm C = 85 mm D = 80 mm

172,70

200

200

CALOWA

5380471 (7651128) stalowa Lucas MCL125SA calowa

B = 75 mm C = 85 mm D = 80 mm

149,60

920

CALOWA

5380477 (7651359) stalowa Lucas MCL125CKK calowa

B = 75 mm C = 85 mm D = 80 mm

172,70

300

CALOWA

5380480 (7651474) stalowa Lucas MCL131CKK calowa

870

980

172,70

870

f = 110 mm

5380468 (7650864) stalowa Lucas MCL123CKK calowa

F = 160 mm

5380462 (7650831) stalowa Lucas MCL120CKK calowa

CALOWA

330

CALOWA

330

870

CALOWA

146,90

B = 160 mm C = 210 mm D = 110 mm

253,29

980 220

230

CALOWA

5380483 (7651490) stalowa Lucas MCL132CKB calowa

62

B = 60 mm C = 180 mm D = 30 mm

264,79

CALOWA 230

5380486 (7651524) stalowa Lucas MCL132CKK calowa

B = 60 mm C = 180 mm D = 30 mm

253,29

CALOWA

5380489 (7651540) stalowa Lucas MCL133CKK calowa

Szczegó³y dotycz¹ce aktualnych cen i dostêpnoœci na www.larsson.pl

B = 85 mm C = 170 mm D = 175 mm

253,29


KIEROWNICE 930

920

240

CALOWA

260 B = 170mm C = 160 mm D = 300 mm

5380492 (7651896) stalowa Lucas MCL135CKK calowa

252,10

755

CALOWA

5380495 (7652019) stalowa Lucas MCL136CKK calowa

970

1030

264,79

192,30

635

5381002 (7100068) Fehling 7082 22mm typ 'Drag Bar'

1030

f = 165 mm

345

5381041 (7307572) Fehling 7030 22mm, typ Drag Bar

f = 65 mm

CALOWA

f = 180 mm

375

310

B = 240mm C = 180 mm D = 210 mm

5381044 (7307580) Fehling 7020 25,4mm, typ Drag Bar

212,10

163,50

CALOWA

f = 180 mm

375

5381047 (7307598) Fehling 7031 25,4mm, typ Drag Bar

820

820

330

330

212,10

CALOWA

f = 135 mm f = 165 mm

190

5381056 (7307697) Fehling 7303 22mm, typ Drag Bar

140,70

755

5381062 (7307713) Fehling 7086 22mm, typ Drag Bar

163,50

171,40

730

250 b = 180 mm c = 230 mm d = 75 mm

5381101 (7307978) Fehling 7795 22x755mm, chopper

213,60

b = 200 mm c = 200 mm d = 150 mm

5381104 (7307986) Fehling 7787 22x745mm, chopper

780

CALOWA

f = 165 mm

345

5381155 (7300098) Fehling 7218 25,4mm, typ Drag Bar czarny mat 242,40

865

5381065 (7307747) Fehling 7091 25,4mm, typ Drag Bar

745

240

970

f = 165 mm

CALOWA

213,60

880

f = 100 mm

5381161 (7300361) Fehling 7001 25,4mm, typ Drag Bar chrom 200,19

990

5381107 (7308018) Fehling 7793 22x730mm, turystyczna

CALOWA

225

b = 90 mm c = 120 mm d = 110 mm

160

225

194,09

CALOWA

f = 120 mm

5381164 (7300593) Fehling 7003 25,4mm, typ Drag Bar chrom 222,80

CALOWA

865

CALOWA

280

280 b = 155 mm c = 245 mm d = 205 mm

5382034 (7300726) stalowa

334,90

b = 90 mm c = 195 mm d = 160 mm

235

5382040 (7300676) stalowa

244,91

b = 155 mm c = 245 mm d = 205 mm

5382043 (7300684) stalowa

272,90

850 905

œrednica: 31,75mm

CALOWA

5382076 (7115801) kierownica b = 280 mm c = 195 mm d = 210 mm

260

5382049 (7300700) stalowa

272,90

870

CALOWA

920

350

5382094 (7115884) kierownica

b = 85 mm c = 25 mm d = 50 mm

569,99

5382079 (7115819) kierownica

463,10

œrednica: 31,75mm

b = 85 mm c = 32 mm d = 50 mm

862,50

350

CALOWA

5382088 (7115850) kierownica

850

350

5382097 (7115868) kierownica

œrednica: 31,75mm

445,90 œrednica: 31,75mm

230

5382082 (7115827) kierownica

850

300

5382085 (7115843) kierownica

950

870

b = 145 mm c = 120 mm d = 110 mm

598,00

890,80

œrednica: 31,75mm

330

f = 175 mm

870

b = 145 mm c = 120 mm d = 110 mm

300

5382100 (7115876) kierownica

Szczegó³y dotycz¹ce aktualnych cen i dostêpnoœci na www.larsson.pl

545,90

970

5382091 (7115835) kierownica

œrednica: 31,75mm

f = 175 mm

602,29

œrednica: 31,75mm

b = 85 mm c = 120 mm d = 50 mm

890,80

63


KIEROWNICE

3.3. Kierownice Cafe Racer

a = 575, b = 104, c = 150, d = 67, e = 230

5381122 (7308265) Fehling 7093 22x575mm, M-kszta³tna 5381173 (7300009) Fehling 7040 22 mm 7/8 cala czarna

234,91 235,00

a = 610, b = 85, c = 200, d = 145, e = 290

5381125 (7308323) Fehling 7540 22mm, Yamaha 5381176 (7300010) Fehling 7096 22 mm 7/8 cala czarna

287,91 287,91

5381182 (7300000) Fehling 7994, 22 mm, D=28 mm, chromowana 5381185 (7300001) Fehling 7990, 22 mm, D=30 mm, chromowana 5381188 (7300003) Fehling 7997, 22 mm, D=33 mm, chromowana 5381191 (7300004) Fehling 7946, 22 mm, D=36 mm, chromowana 5381194 (7300005) Fehling 7945, 22 mm, D=37 mm, chromowana 5381197 (7300006) Fehling 7998, 22 mm, D=38 mm, chromowana 5381212 (7300002) Fehling 7992, 22 mm, D=32 mm, chromowana

307,50 307,50 307,50 307,50 307,50 307,50 307,50

a = 617, b = 59, c = 190, d = 90, e = 240

5381128 (7307788) Fehling M-kszta³tna, chrom

245,50

3.4. Kierownice CLIP-ON (sportowe)

L = 265 mm D = ??? mm (patrz nazwa)

3.5.a. Kierownice motocross / enduro 850

865

b = 167 mm c = --- mm d = --- mm

254

5380012 (7303068) Tommaselli enduro 259, wysoka, czarna

106,60

804

843

b = 102 mm c = --- mm d = --- mm

240

5380024 (7303100) Tommaselli e nduro 2 13, n iska, c zarna

106,60

213

5380027 (7303118) Tommaselli e nduro 1 69, n iska, c hromowana

b = 73 mm c = --- mm d = --- mm

5380084 (7305600) Tommaselli 225, Aluminowa srebrna

262,10

b = 68 mm c = --- mm d = --- mm

184

5380087 (7305584) Tommaselli 3 64, A luminowa a ntracyt

262,10

5380093 (7305618) Tommaselli 3 69, A luminowa a ntracyt

B = 65 mm C = 190 mm D = 85 mm

5380378 (7653595) Lucas MCL153B niska alum. 22mm, niebieska 188,20 5380381 (7653603) Lucas MCL153C niska alum. 22mm, srebrna 188,20 5380384 (7653611) Lucas MCL153T niska alum. 22mm, tytanowa 188,20

180 F = 90 mm

B = 80 mm C = 190 mm D = 100 mm

5380390 (7653637) Lucas M CL154C œ rednia a lum. 2 2mm, s rebrna 188,20 5380393 (7653645) Lucas M CL154T œ rednia a lum. 2 2mm, t ytanowa 200,70 5380456 (7650526) Lucas M CL154B œ rednia a lum. 2 2mm, n iebieska 188,69

750

180 F = 110 mm

795

b = 150 mm c = 120 mm d = 185 mm

b = 100 mm c = 100 mm d = 145 mm

200

200

5381017 (7303712) Fehling 7196 22mm, cross z poprzeczk¹

204,40

880

210

5381023 (7303738) Fehling 7 884 2 2mm, c ross w ysoka

204,40

5381026 (7303761) Fehling 7 897 2 2mm, c ross

890

b = 130 mm c = 75 mm d = 120 mm

b = 100 mm c = 100 mm d = 145 mm

220

5381029 (7303795) Fehling 7216 22mm, cross czarna

204,40

210

5381140 (7114051) Fehling 7 894 c ross 2 2mm

204,40

5381143 (7114069) Fehling 7 898 c ross 2 2mm

f 22

f 28,5

3.5.b. Kierownice zmiennoprofilowe 5382001 (7305147) 5382004 (7302821) 5382007 (7302839) 5382010 (7302847) 5382013 (7302888) 5382016 (7309149) 5382022 (7302854) 5382112 (7296536) 5382115 (7296361) 5382118 (7296189)

X X X X X X X X X X

204,40

795

b = 150 mm c = 120 mm d = 185 mm

200

B = 110 mm C = 190 mm D = 120 mm

5380396 (7653652) Lucas M CL155B w ysoka a lum. 2 2mm, n iebieska 188,20 5380399 (7653660) Lucas M CL155C w ysoka a lum. 2 2mm, s rebrna 188,20 5380402 (7653678) Lucas M CL155T w ysoka a lum. 2 2mm, t ytanowa 188,20

880

b = 150 mm c = 90 mm d = 180 mm

f 22

262,10

800

F = 85 mm

180

64

b = 93 mm c = --- mm d = --- mm

210

800

800

222,10

809

800

210

b = 103 mm c = --- mm d = --- mm

Line Line Line Line Line Line Line Line Line Line

(a (a (a (a (a (a (a (a (a (a

= = = = = = = = = =

808, 808, 795, 808, 808, 827, 768, 805, 750, 797,

b b b b b b b b b b

= = = = = = = = = =

135, 135, 135, 135, 135, 134, 135, 131, 137, 139,

c c c c c c c c c c

= = = = = = = = = =

189, 193, 186, 189, 189, 230, 169, 231, 210, 217,

f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1

= = = = = = = = = =

120, h = 63) 119, h = 77) 120, h = 87) 120, h = 63) 105, h = 80) 206, h = 101) 117, h = 60) 117, h = 76) 98, h = 107) 138, h = 97)

Szczegó³y dotycz¹ce aktualnych cen i dostêpnoœci na www.larsson.pl

454,80 454,80 454,80 454,80 454,80 586,50 454,80 431,20 489,40 489,40

204,40


KOÑCÓWKI KIEROWNICY 4. Koñcówki kierownicy

– wykonane ze stali nierdzewnej – do kierownic stalowych 22 mm – do kierownic z aluminium o 3mm, 4mm, 5mm gruboœci scianek – gwint M6 i M16

230g

5361002 5361005 5361008

(7052590) LS Classic typ M6 stal nierdzewna szlif. 202,00 (7052608) LS Classic typ M6 chrom mat satynowy 202,00 202,00 (7052616) LS Classic typ M6 czarny proszkowy

230g – wykonane ze stali nierdzewnej – gwint M8 – dedykowany dla BMW i Kawasaki

5361017

(7052640) LS Classic typ M8 czarny proszkowy

37g

5361038 5361041 5361044 5361047 5361080

(7651813) (7651839) (7651847) (7651854) (7658123)

46g

5361116 5361119

56,10 56,10 56,10 56,10 56,10

– wykonane z aluminium – do zastosowania w kierownicach stalowych ró¿nych producentów motocykli.

60g

5361104 5361107

aluminiowe niebieski aluminiowe srebrny aluminiowe czarny aluminiowe z³oty aluminiowe czerwony

5361104 5361107

aluminiowe srebrne (kier. stalowa) aluminiowe czarne (kier. stalowa)

41,40 41,40

– wykonane z aluminium – do zastosowania w kierownicach aluminiowych ró¿nych producentów motocykli. 5361116 5361119

aluminiowe srebrne (kier. aluminiowa) aluminiowe czarne (kier. aluminiowa)

56,60 56,60

5361056 (7654767) 5361059 (7654775) 5361062 (7654783) 5361065 (7654791) 5361068 (7654809) 5361071 (7654817) 5361074 (7654858) 5361077 (7654957)

5361110

70g

5361122 5361167

aluminiowe srebrny aluminiowe czarny aluminiowe czerwony aluminiowe z³oty aluminiowe niebieski aluminiowe tytanowy chromowane aluminiowe

111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 111,40 121,50 121,50

– wykonane ze stali – do zastosowania w kierownicach stalowych ró¿nych producentów motocykli.

143g

5361110

202,00

5361020 5361026

– wykonane z aluminium – do kierownic z aluminium o 5mm gruboœci scianki – gwint M6

66g – wykonane z aluminium – do kierownic z aluminium o 5mm gruboœci scianki – gwint M6

– wykonane ze stali nierdzewnej – do kierownic stalowych 22 mm – do kierownic z aluminium o 3mm, 4mm, 5mm gruboœci scianek – gwint M6

230g

stalowe chromowane 143g

61,60

aluminiowe srebrne, Honda aluminiowe czarne, Honda

55,60 41,91

– wykonane z aluminium – do kierownic z aluminium o 5mm gruboœci scianki – gwint M6

83g

5361083 5361083 5361086 5361086 5361089 5361089 5361092 5361092 5361095 5361095 5361098 5361098 5361101 5361101

206g

5361113

5361125 5361176

Szczegó³y dotycz¹ce aktualnych cen i dostêpnoœci na www.larsson.pl

superbike srebrne superbike niebieskie superbike czarne superbike antracytowe superbike czerwone superbike czarne superbike chromowane

136,51 136,51 136,51 136,51 136,51 136,51 150,80

– wykonane ze stali – do zastosowania w kierownicach stalowych ró¿nych producentów motocykli. 5361113

98g

– wykonane z aluminium – do zastosowania w oryginalnych kierownicach motocykli Honda. 5361122 5361167

(7052657) LS 1000 typ M6 stal nierdzewna szlif. 202,00 202,00 (7052673) LS 1000 typ M6 czarny proszkowy

stalowe chromowane 206g

72,20

– wykonane z aluminium – do zastosowania w oryginalnych kierownicach motocykli Yamaha. 5361125 5361176

aluminiowe srebrne, Yamaha aluminiowe czarne, Yamaha

81,80 62,00

65


KOÑCÓWKI KIEROWNICY

70g

5361128 5361173

230g

5361137

40g

5361185 5361191

40g

5361182 5361188

66

– wykonane z aluminium – do zastosowania w oryginalnych kierownicach motocykli Suzuki. 5361128 5361173

aluminiowe srebrne, Suzuki aluminiowe czarne, Suzuki

56,60 41,91

– wykonane ze stali nierdzewnej – do kierownic z aluminium o 3mm, 4mm, 5mm gruboœci scianek o 11÷16 mm œrednicy wewnêtrznej – gwint M6 (7056732) Classic V200A czarne proszkowe

166,80

– aluminium CNC – nadaje siê do kierownic ze stali i aluminium o 13 lub 17 mm œrednicy wewnêtrznej – nie nadaje siê do kierownic aluminiowych o 5 mm gruboœci œcianki – wymiary: 20 x 22 mm (7305576) JMT srebrne 17/13 mm (7305402) JMT czarne 17/13 mm

– – – –

28,50 28,50

aluminium CNC 17mm œrednica wewnêtrzna wymiary: 16 x 28 mm do kierownic stalowych 22 mm

(7305881) JMT czarne 17 mm (7305519) JMT srebrne 17 mm

12,90 12,90

85g

5361131 5361170

230g

5361143

20g

– wykonane z aluminium – do zastosowania w oryginalnych kierownicach motocykli Kawasaki. 5361131 5361170

aluminiowe srebrne, Kawasaki aluminiowe czarne, Kawasaki

56,60 41,91

– wykonane ze stali nierdzewnej – do kierownic stalowych 22 mm – do kierownic z aluminium o 3mm, 4mm, 5mm gruboœci scianek o 17÷21 mm œrednicy wewnêtrznej – gwint M6 (7056989) Classic V200S czarne proszkowe

166,80

206g – wykonane ze stali nierdzewnej – do zastosowania w kierownicach stalowych ró¿nych producentów motocykli.

5361179

16,61 16,61

54,60

– wykonane ze stali nierdzewnej – gwint M6

5361161

34g

5361197 5361203

60g

(7057482) Classic V200S/H czarne proszkowe

151,60

– aluminium CNC – do kierownic z aluminium (13-14 mm œrednica wewnêtrzna) – nie nadaje siê do kierownic aluminiowych o 5 mm gruboœci œcianki – wymiary: 16 x 28 mm (7305303) JMT srebrne 13 mm (7305097) JMT czarne 13 mm

12,90 12,90

60g – gwint M6 – do kierownic stalowych 22 mm

– gwint M6

5382070

stalowe czarne, 206g

230g

– aluminium CNC – do kierownic z aluminium (13-14 mm œrednica wewnêtrzna) – nie nadaje siê do kierownic aluminiowych o 5 mm gruboœci œcianki – wymiary: 9 x 32 mm

5361194 (7305345) JMT srebrne 13 mm 5361200 (7305253) JMT czarne 13 mm

5361179

(7658131) koñcówki kierownicy

102,59

5382073

Szczegó³y dotycz¹ce aktualnych cen i dostêpnoœci na www.larsson.pl

(7658412) koñcówki kierownicy

112,00


PRZE£¥CZNIKI

5.1. Prze³¹czniki zintegrowane

Wielofunkcyjny prze³¹cznik z wi¹zk¹ przewodów do kierownicy 22 mm – prze³¹cznik œwiate³: mijania / drogowe – klakson – w³¹cznik kierunkowskazów z wy³¹cznikiem

1420063 (7300080) Zintegrowany zespó³ prze³¹czników (L)

51,40

Wielofunkcyjny prze³¹cznik z dŸwigni¹ hamulca do skuterów (lewa strona). – prze³¹cznik œwiate³: mijania / drogowe – przycisk klaksonu – prze³¹cznik kierunkowskazu z wy³¹cznikiem

Wielofunkcyjny prze³¹cznik (prawa strona). – w³¹cznik œwiate³: postojowe / mijania – przycisk rozrusznika 1420075 (7300023) Zintegrowany zespó³ prze³¹czników (P)

Wielofunkcyjny prze³¹cznik z dŸwigni¹ hamulca do skuterów (prawa strona). – w³¹cznik œwiate³: postojowe / mijania – przycisk rozrusznika

1420072 (7308844) Zintegrowany zespó³ prze³¹czników (L)

49,50

1420078 (7303472) Zintegrowany zespó³ prze³¹czników (P)

SERIA 2A

1420090 (7306962) Zintegrowany zespó³ prze³¹czników (L)

Wielofunkcyjny prze³¹cznik z wi¹zk¹ przewodów do kierownicy 22 mm – w³¹cznik œwiate³ – przycisk rozrusznika

170,00

1420093 (7307010) Zintegrowany zespó³ prze³¹czników (P)

SERIA 2A

Wielofunkcyjny prze³¹cznik z wi¹zk¹ przewodów do kierownicy 22 mm – prze³¹cznik œwiate³: mijania / drogowe – klakson – prze³¹cznik kierunkowskazów z wy³¹cznikiem

1420096 (7307051) Zintegrowany zespó³ prze³¹czników (L)

Wielofunkcyjny prze³¹cznik z wi¹zk¹ przewodów do kierownicy 22 mm – klakson – w³¹cznik kierunkowskazów z wy³¹cznikiem

1420084 (7720485) Zintegrowany zespó³ prze³¹czników (L)

Wielofunkcyjny prze³¹cznik z wi¹zk¹ przewodów do kierownicy 22 mm – w³¹cznik œwiate³: postojowe / mijania – przycisk rozrusznika

178,30

1420108 (7307440) Zintegrowany zespó³ prze³¹czników (P)

SERIA 2A

1420081 (7720501) Zintegrowany zespó³ prze³¹czników (L)

124,40

1420066 (7720519) Zintegrowany zespó³ prze³¹czników (P)

99,49

SERIA 2A

Wielofunkcyjny prze³¹cznik z wi¹zk¹ przewodów do kierownicy 22 mm – w³¹cznik œwiate³ – przycisk rozrusznika

Wielofunkcyjny prze³¹cznik z wi¹zk¹ przewodów do kierownicy 22 mm – prze³¹cznik œwiate³: mijania / drogowe – przycisk rozrusznika

SERIA 2A

111,91

SERIA 2A

Wielofunkcyjny prze³¹cznik z wi¹zk¹ przewodów do kierownicy 22 mm – w³¹cznik œwiat³a: mijania / drogowe – klakson – w³¹cznik kierunkowskazów z wy³¹cznikiem

184,50

49,50

SERIA 2A

Wielofunkcyjny prze³¹cznik z wi¹zk¹ przewodów do kierownicy 22 mm – prze³¹cznik œwiate³: mijania / drogowe – klakson – prze³¹cznik kierunkowskazów z wy³¹cznikiem

SERIA 2A

51,40

82,90

1420117 (7307481) Zintegrowany zespó³ prze³¹czników (P)

Szczegó³y dotycz¹ce aktualnych cen i dostêpnoœci na www.larsson.pl

136,80

67


PRZE£¥CZNIKI

SERIA 1C

SERIA 1C

Wielofunkcyjny prze³¹cznik z wi¹zk¹ przewodów do kierownicy 22 mm – wy³¹cznik œwiat³a: mijania / drogowe – funkcja mrugania œwiat³em drogowym – w³¹cznik kierunkowskazów – klakson

1420120 (7307812) Zintegrowany zespó³ prze³¹czników (L)

Wielofunkcyjny prze³¹cznik z wi¹zk¹ przewodów do kierownic 22 mm – w³¹cznik zap³onu – kontrola, komputer pok³adowy – przycisk rozrusznika

244,60

SERIA 2B

1420165 (7309255) Zintegrowany zespó³ prze³¹czników (P)

145,10

Wielofunkcyjny prze³¹cznik z wi¹zk¹ przewodów do kierownic 22 mm – w³¹cznik zap³onu – kontrola, komputer pok³adowy – przycisk rozrusznika

1420129 (7308554) Zintegrowany zespó³ prze³¹czników (P)

SERIA 2B

Wielofunkcyjny prze³¹cznik z wi¹zk¹ przewodów do kierownicy 22 mm – prze³¹cznik œwiate³: mijania / drogowe – prze³¹czni kierunkowskazów – klakson

1420111 (7307457) Zintegrowany zespó³ prze³¹czników (L)

SERIA 1C

Wielofunkcyjny prze³¹cznik z wi¹zk¹ przewodów do kierownicy 22 mm – w³¹cznik œwiate³: On / Off – przycisk rozrusznika

161,70

1420105 (7307432) Zintegrowany zespó³ prze³¹czników (P)

78,81

SERIA 2B SERIA 2B

Wielofunkcyjny prze³¹cznik z wi¹zk¹ przewodów do kierownicy 22 mm – w³¹cznik œwiat³a: mijania / drogowe – klakson – w³¹cznik kierunkowskazów z wy³¹cznikiem

1420033 (7308216) Zintegrowany zespó³ prze³¹czników (L)

Przycisk rozrusznika do kierownicy 22 mm

153,41

SERIA 8A

Prze³¹cznik funkcji silnika z prawej strony. – w³¹cznik zap³onu – przycisk rozrusznika Do kompletu nale¿y dokupiæ uchwyt 1420054 lub 1420057 (patrz s.69)

143,00

SERIA 7A

68

1420042 (7308257) Zintegrowany zespó³ prze³¹czników (P)

95,40

SERIA 7A

Wielofunkcyjny prze³¹cznik z wi¹zk¹ przewodów do kierownicy 22 mm – prze³¹cznik œwiate³: mijania / drogowe – prze³¹cznik kierunkowskazów – funkcja mrugania œwiat³em drogowym – klakson

1420099 (7307390) Zintegrowany zespó³ prze³¹czników (L)

72,59

SERIA 8A

Wielofunkcyjny prze³¹cznik z wi¹zk¹ przewodów do kierownicy 22 mm – w³¹cznik œwiate³: postojowe / mijania / drogowe – klakson – w³¹cznik kierunkowskazów z wy³¹cznikiem Do kompletu nale¿y dokupiæ uchwyt 1420057 (patrz s.69)

1420039 (7308232) Zintegrowany zespó³ prze³¹czników (L)

1420162 (7307499) Przycisk rozrusznika (P)

Wielofunkcyjny prze³¹cznik z wi¹zk¹ przewodów do kierownicy 22 mm – prze³¹cznik œwiate³: œwiat³a postojowe / mijania / drogowe – w³¹cznik zap³onu – przycisk rozrusznika

244,60

1420102 (7307424) Zintegrowany zespó³ prze³¹czników (P)

178,30

Szczegó³y dotycz¹ce aktualnych cen i dostêpnoœci na www.larsson.pl

248,80


PRZE£¥CZNIKI

SERIA 9A

SERIA 9A Wielofunkcyjny prze³¹cznik z wi¹zk¹ przewodów do kierownicy 22 mm – przycisk rozrusznika silnika – w³¹cznik zap³onu – 4-pinowe z³¹cze

Wielofunkcyjny prze³¹cznik z wi¹zk¹ przewodów do kierownicy 22 mm – w³¹cznik œwiat³a: mijania / drogowe – w³¹cznik kierunkowskazów z wy³¹cznikiem – klakson

1420012 (7304157) Zintegrowany zespó³ prze³¹czników (L)

228,01

1420015 (7304165) Zintegrowany zespó³ prze³¹czników (P)

145,10

5.2. Pojedyncze prze³¹czniki SERIA 5A Wielofunkcyjny prze³¹cznik z wi¹zk¹ przewodów do kierownicy 22 mm – w³¹cznik œwiate³: postojowe / mijania / drogowe – klakson – w³¹cznik kierunkowskazów z wy³¹cznikiem Do kompletu nale¿y dokupiæ uchwyt 1420054 lub 1420057 (patrz poni¿ej)

1420045 (7308273) Zintegrowany zespó³ prze³¹czników (L)

Wielofunkcyjny prze³¹cznik z wi¹zk¹ przewodów do kierownicy 22 mm – w³¹cznik œwiate³ – przycisk rozrusznika

228,01

1420087 (7306418) Zintegrowany zespó³ prze³¹czników (P)

SERIA 1A

SERIA 3B

Wielofunkcyjny prze³¹cznik z wi¹zk¹ przewodów do kierownicy 22 mm – w³¹cznik œwiat³a: mijania / drogowe – klakson – w³¹cznik kierunkowskazów z wy³¹cznikiem Do kompletu nale¿y dokupiæ uchwyt 1420054 lub 1420057 (patrz poni¿ej)

1420027 (7308182) Zintegrowany zespó³ prze³¹czników (L)

99,49

Wielofunkcyjny prze³¹cznik z wi¹zk¹ przewodów do kierownicy 22 mm – przycisk rozrusznika – w³¹cznik zap³onu

157,50

1420168 (7309610) Zintegrowany zespó³ prze³¹czników (P)

159,70

5.3. Uchwyty

1420171 (7309982) Uchwyt mocujacy do prze³¹czników

24,90

1420174 (7720535) Uchwyt mocujacy do prze³¹czników

43,51

1420177 (7720543) Uchwyt mocujacy do prze³¹czników

uchwyt mocujacy do prze³¹czników: 1420027, 1420030, 1420042, 1420045

1420054 (7300767) Uchwyt mocujacy do prze³¹czników

64,30

uchwyt mocujacy do prze³¹czników: 1420027, 1420030, 1420039, 1420042, 1420045

53,90

1420057 (7300759) Uchwyt mocujacy do prze³¹czników

62,20

5.4. W³¹czniki

Przycisk rozrusznika lub klaksonu Nadaje siê do ró¿nych Yamaha gównie XS i XJ.

W³¹cznik klaksonu - okr¹g³y przycisk z uchwytem monta¿owym i kablem do kierownicy o œrednicy rurki 22 mm.

1420051 (7057268) W³¹cznik sygna³u dŸwiêkowego lub rozrusznika 4,80

1420006 (7054083) W³¹cznik sygna³u z obejm¹ 22 mm

Wodoodporny, dwu pozycyjny on/off w³¹cznik z obejm¹ do kierownicy o œrednicy 22 mm

14,90

1420003 (7053812) Wy³¹cznik zap³onu z obejm¹ 22 mm

Szczegó³y dotycz¹ce aktualnych cen i dostêpnoœci na www.larsson.pl

29,00

69


MANETKI

6.1. Repliki standardowych manetek

Replika standardowych manetek Honda. – œrednica kierownicy: 22 mm – kolor: czarny – d³ugoœæ: 133 mm – œrednica wewnêtrzna: lewa 21 mm, prawa 25 mm – œrednica ko³nierza: 45 mm – design jak Honda 53165-342-670 / 53166-342-670

Replika standardowych manetek Honda. – œrednica kierownicy: 22 mm – kolor: czarny – d³ugoœæ: 133 mm – œrednica wewnêtrzna: lewa 21 mm, prawa 25 mm – œrednica ko³nierza: 45 mm – design jak Honda 53165-390-780 / 53166-390-780

5320150 (7308752) Komplet manetek Honda

11,80

5320153 (7308760) Komplet manetek Honda

Replika standardowych manetek Honda. – œrednica kierownicy: 22 mm – kolor: czarny – d³ugoœæ: 120 mm – œrednica wewnêtrzna: lewa 21 mm, prawa 25 mm – œrednica ko³nierza: 50 mm

5320183 (7309016) Komplet manetek Honda

Replika standardowych manetek Honda. – manetki otwarte – kolor: czarny – œrednica kierownicy: 22 mm – d³ugoœæ: 125 mm – œrednica wewnêtrzna: lewa 21 mm, prawa 23 mm – œrednica ko³nierza: 49 mm

12,20

Replika standardowych manetek Honda. – manetki otwarte – kolor: czarny – œrednica kierownicy: 22 mm – d³ugoœæ: 120 mm – œrednica wewnêtrzna: lewa 22 mm, prawa 23 mm – œrednica ko³nierza: 42 mm

5320417 (7296502) Komplet manetek Ariete wzór Honda

18,11

5320285 (7295371) Komplet manetek Ariete wzór Honda

Replika standardowych manetek Kawasaki. – manetki otwarte – kolor: czarny – œrednica kierownicy: 22 mm – d³ugoœæ: 120 mm – œrednica wewnêtrzna: lewa 21 mm, prawa 23 mm – œrednica ko³nierza: 53 mm

69,80

5320288 (7295348) Komplet manetek Ariete wzór Kawasaki

70

69,80

69,80

Replika standardowych manetek Kawasaki. – manetki otwarte – kolor: czarny – œrednica kierownicy: 22 mm – d³ugoœæ: 120 mm – œrednica wewnêtrzna: lewa 21 mm, prawa 23 mm – œrednica ko³nierza: 53 mm

Replika standardowych manetek Kawasaki. – manetki otwarte – kolor: czarny – œrednica kierownicy: 22 mm – d³ugoœæ: 120 mm – œrednica wewnêtrzna: lewa 22 mm, prawa, 24 mm – œrednica ko³nierza: 53 mm

5320750 (7295082) Komplet manetek Kawasaki

69,80

5320774 (7298078) Komplet manetek Replica Kawasaki czarny

Szczegó³y dotycz¹ce aktualnych cen i dostêpnoœci na www.larsson.pl

75,01


MANETKI

Replika standardowych manetek Yamaha. – manetki otwarte – kolor: czarny – œrednica kierownicy: 22 mm – d³ugoœæ: 120 mm – œrednica wewnêtrzna: lewa 21 mm, prawa 23 mm – œrednica ko³nierza: 53 mm

5320294

(7295363) Komplet manetek Ariete wzór Yamaha

69,80

Replika standardowych manetek Suzuki. – manetki otwarte – kolor: czarny – œrednica kierownicy: 22 mm – d³ugoœæ: 120 mm – œrednica wewnêtrzna: lewa 21 mm, prawa 23 mm – œrednica ko³nierza: 53 mm

5320777

Replika standardowych manetek Yamaha. – manetki otwarte – kolor: czarny – œrednica kierownicy: 22 mm – d³ugoœæ: 120 mm – œrednica wewnêtrzna: lewa 21mm, prawa 23mm – œrednica ko³nierza: 53 mm

5320780 (7298094) Komplet manetek Replica Yamaha czarny

75,01

Replika standardowych manetek Suzuki. – manetki otwarte – kolor: czarny – œrednica kierownicy: 22 mm – d³ugoœæ: 120 mm – œrednica wewnêtrzna: lewa 21 mm, prawa 23 mm – œrednica ko³nierza: 53 mm

75,01

(7298086) Komplet manetek Replica Suzuki czarny

5320291 (7295355) Komplet manetek Ariete wzór Suzuki

69,80

Replika standardowych manetek Piaggio. – manetki zamkniête – œrednica wewnêtrzna: 22 mm – d³ugoœæ 130 mm – kolor br¹zowy

5320888

(7290002) Komplet manetek 22 mm Piaggio

67,00

6.2. Manetki uniwersalne

– manetki zamkniête – kolor: czarny – œrednica kierownicy: 22 mm – d³ugoœæ: 118 mm – œrednica ko³nierza: 61mm – œrednica wewnêtrzna: lewa 22 mm, prawa 24 mm

– manetki zamkniête – kolor: czarny – œrednica kierownicy: 22 mm – d³ugoœæ: 125 mm – œrednica ko³nierza: 65 mm

®

5320033 5320573

(7295330) Manetka Magura lewa œrednica wew. 21mm (7290059) Manetka Magura Enduro prawa œrednica wew. 23,5mm

29,80 27,50

5320561 (7290992) Komplet manetek Domino Enduro czarne

Szczegó³y dotycz¹ce aktualnych cen i dostêpnoœci na www.larsson.pl

33,00

71


MANETKI

– manetki zamkniête – œrednica kierownicy: 22 mm – d³ugoœæ: 118 mm – œrednica ko³nierza: 57mm – œrednica wewnêtrzna: lewa 22 mm, prawa 24 mm – Slimline

5320471 (7290331) 5320474 (7290406) 5320477 (7290489) 5320480 (7290497)

– manetki zamkniête – œrednica kierownicy: 22 mm – d³ugoœæ: 118 mm – œrednica ko³nierza: 62mm – œrednica wewnêtrzna: lewa 22 mm, prawa 24 mm

Komplet manetek Domino Cross czarno/czerwone Komplet manetek Domino Cross czarno/pomarañczowe Komplet manetek Domino Cross czarno/zó³te Komplet manetek Domino Cross niebiesko/szare

63,90 63,90 63,90 63,90

5320564 (7291008) Komplet manetek Domino EXPERIENCE 3 czerwony/czarny/szary 5320567 (7291016) Komplet manetek Domino EXPERIENCE 3 pomarañczowy/czarny/szary

– manetki zamkniête – œrednica kierownicy: 22 mm – d³ugoœæ: 120 mm – œrednica wewnêtrzna: lewa 22 mm, prawa 25 mm – œrednica ko³nierza: 65 mm

5320630 (7291040) Komplet manetek Progrip 790 czarny/szary/czerwony 5320639 (7291206) Komplet manetek Progrip 790 czarny/szary/niebieski

80,90 80,90

– manetki zamkniête – kolor: czarny – œrednica kierownicy: 22 mm – d³ugoœæ: 125 mm – œrednica wewnêtrzna: lewa 22 mm, prawa 25 mm – œrednica ko³nierza: 60 mm

80,41 80,41

– manetki zamkniête – œrednica kierownicy: 22mm – d³ugoœæ: 115mm – œrednica wewnêtrzna: lewa 22, prawa 25 – œrednica ko³nierza: 62 mm

5320642 (7291453) Komplet manetek Progrip 793 szary/czerwony 5320645 (7293327) Komplet manetek Progrip 793 szary/niebieski 5320717 (7294838) Komplet manetek Progrip 793 szary/pomarañczowy

65,40 65,40 65,40

– manetki zamkniête – œrednica kierownicy: 22 mm – d³ugoœæ: 125 mm – œrednica wewnêtrzna: lewa 22mm, prawa 24mm – œrednica ko³nierza: 45 mm

5320660 (7294648) Komplet manetek ProGrip Rally czarny

42,40

5320807 (7297013) Komplet manetek Domino czarny/czerwony 5320804 (7297021) Komplet manetek Domino czarny/szary

64,00 64,00

– manetki zamkniête – œrednica kierownicy: 22 mm – d³ugoœæ: 122 mm – œrednica wewnêtrzna: lewa 22 mm, prawa 25 mm – œrednica ko³nierza: 53 mm

5320903 (7290007) 5320906 (7290008) 5320909 (7290009) 5320912 (7290012) 5320915 (7290010) 5320918 (7290011) 5320921 (7290006) 5320924 (7290005)

72

Komplet manetek ProGrip 731 czarny Komplet manetek ProGrip 731 czarny/niebieski Komplet manetek ProGrip 731 czarny/¿ó³ty Komplet manetek ProGrip 731 czarny/szary Komplet manetek ProGrip 731 czarny/zielony Komplet manetek ProGrip 731 czarny/pomarañczowy Komplet manetek ProGrip 731 czarny/czerwony Komplet manetek ProGrip 731 czarny/bia³y

67,00 67,00 67,00 67,00 67,00 67,00 67,00 67,00

– manetki zamkniête – kolor: jasny szary – œrednica kierownicy: 22 mm – d³ugoœæ: 115 mm – œrednica wewnêtrzna: lewa 22mm, prawa 24mm – œrednica ko³nierza: 63 mm

5320762 (7298029) Komplet manetek jasny szary

Szczegó³y dotycz¹ce aktualnych cen i dostêpnoœci na www.larsson.pl

71,60


MANETKI

Manetki Superbike – otwarte – œrednica kierownicy: 22 mm – kolor: czarny – d³ugoœæ: 125 mm – œrednica wewnêtrzna: lewa 21 mm, prawa 23 mm – œrednica ko³nierza: 50 mm

– œrednica kierownicy: 22 mm – d³ugoœæ: 125 mm – œrednica wewnêtrzna: lewa 21 mm, prawa 21 mm – œrednica ko³nierza: 50 mm – materia³: g¹bka

5320174 (7308976) Komplet manetek Baja czarne 5320180 (7308992) Komplet manetek Baja czerwone

28,60 28,60

(7309396) Komplet manetek Superbike

33,30

– manetki zamkniête – œrednica kierownicy: 22 mm – d³ugoœæ: 118 mm – œrednica ko³nierza: 57mm – œrednica wewnêtrzna: lewa 22 mm, prawa 24 mm – œrednica ko³nierza: 60 mm – half waffle

– manetki zamkniête – œrednica wewnêtrzna: lewa 22 mm, prawa 25 mm – d³ugoœæ: 115 mm – œrednica ko³nierza: 60 mm

5320828 (7296676) 5320825 (7296684) 5320831 (7296692) 5320672 (7294689)

5320228

Komplet manetek Progrip 799 pomarañczowy/czerwony Komplet manetek Progrip 799 pomarañczowy/czarny Komplet manetek Progrip 799 pomarañczowy/niebieski Komplet manetek Progrip 799 szary

65,01 65,01 65,01 65,40

5320453 5320447 5320456 5320450

(7294911) (7294929) (7294937) (7294945)

Komplet manetek Domino Cross czarno/¿ó³te Komplet manetek Domino Cross czarno/czerwone Komplet manetek Domino Cross niebiesko/bia³e Komplet manetek Domino Cross czarno/pomarañczowe

– manetki zamkniête – kolor: czarny – œrednica kierownicy: 22 mm – d³ugoœæ: 115 mm – œrednica wewnêtrzna: lewa 22mm, prawa 25mm – œrednica ko³nierza: 60 mm

5320735 (7295017) Komplet manetek Progrip 794 czarny

38,20

63,90 63,90 63,90 63,90

– manetki zamkniête – œrednica kierownicy: 22 mm – kolor: czarny – d³ugoœæ: 115 mm – œrednica wewnêtrzna: lewa 21 mm, prawa 23 mm – œrednica ko³nierza: 65 mm

5320186 (7309024) Komplet manetek Enduro

14,19

– manetki zamkniête – œrednica wewnêtrzna: lewa 22 mm, prawa 25 mm – d³ugoœæ: 115 mm – œrednica ko³nierza: 62 mm

– manetki zamkniête – œrednica wewnêtrzna: lewa 22 mm, prawa 25 mm – d³ugoœæ: 115 mm – œrednica ko³nierza: 60 mm

5320663 (7294655) Komplet manetek Progrip 797 czarny/czarny 5320720 (7294846) Komplet manetek Progrip 797 czarny/czerwony 5320723 (7294853) Komplet manetek Progrip 797 czarny/niebieski 5320726 (7294861) Komplet manetek Progrip 797 czarny/szary 5320876 (7296601) Komplet manetek Progrip 797 ¿ó³ty/czarny 5320864 (7296650) Komplet manetek Progrip 797 zielony/czarny 5320822 (7296668) Komplet manetek Progrip 797 pomarañczowy/czarny

65,40 65,40 65,40 65,40 65,01 65,01 65,01

5320870 (7295561) 5320867 (7295629) 5320837 (7295751) 5320708 (7294804) 5320711 (7294812) 5320714 (7294820)

Komplet manetek Progrip 788 ¿ó³ty/szary/czarny Komplet manetek Progrip 788 zielony/szary/czarny Komplet manetek Progrip 788 szary/czarny Komplet manetek Progrip 788 czarny/szary/czerwony Komplet manetek Progrip 788 czarny/szary/niebieski Komplet manetek Progrip 788 czarny/szary/pomarañczowy

Szczegó³y dotycz¹ce aktualnych cen i dostêpnoœci na www.larsson.pl

81,00 81,00 81,00 80,90 80,90 80,90

73


MANETKI

– manetki otwarte z zamkniêciem – œrednica kierownicy: 22 mm – kolor: czarny – d³ugoœæ: 130 mm – œrednica wewnêtrzna: lewa 21 mm, prawa 25 mm – œrednica ko³nierza: 50 mm

– manetki zamkniête – kolor: czarny – œrednica kierownicy: 22 mm – d³ugoœæ: 115 mm – œrednica wewnêtrzna: lewa 22 mm, prawa 24 mm – œrednica ko³nierza: 57 mm

5320756 (7298003) Komplet manetek czarny

71,60

5320129 (7308463) Komplet manetek Fantasy

13,80

– manetki zamkniête – kolor: czarny – œrednica kierownicy: 22 mm – d³ugoœæ: 114 mm – œrednica wewnêtrzna: lewa 23,5 mm, prawa 23,5 mm – œrednica ko³nierza: 47 mm

– manetki zamkniête – kolor: czarny – œrednica kierownicy: 22 mm – d³ugoœæ: 114 mm – œrednica wewnêtrzna: lewa 22mm, prawa 23 mm – œrednica zakñczenia: 46 mm ®

5320753 (7295090) Komplet manetek czarny

®

10,90

– manetki zamkniête – kolor: czarny – œrednica kierownicy: 22 mm – d³ugoœæ: 114 mm – œrednica wewnêtrzna: lewa 21 mm, prawa 23 mm – œrednica ko³nierza: 47 mm – dla modelu przepustnicy 270 i 273

5320114 (7302698) Komplet manetek uniwersalnych

– manetki zamkniête – kolor: czarny – œrednica kierownicy: 22 mm – d³ugoœæ: 126 mm – œrednica wewnêtrzna: lewa 21 mm, prawa 23 mm – œrednica ko³nierza: 50 mm – do modelu przepustnicy 275, 309 i 283

®

®

5320108 (7302672) Komplet manetek Magura

36,80

5320111 (7302680) Komplet manetek Magura

– manetki zamkniête – kolor: czarny – œrednica kierownicy: 22 mm – d³ugoœæ: 125 mm – œrednica wewnêtrzna: lewa 22 mm, prawa 25 mm – œrednica ko³nierza: 55 mm

5320666 (7294663) Komplet manetek Progrip 723 czarny

38,20

5320738 (7295025) Komplet manetek Progrip 713 czarny

42,40

– manetka zamkniêta – kolor: czarny – œrednica kierownicy: 22 mm – d³ugoœæ: 125 mm – œrednica wewnêtrzna: prawa 21 mm – œrednica ko³nierza: 50 mm

®

5320012 (7293079) Manetka Magura L œrednica wew. 21 mm

50,60

– manetki zamkniête – kolor: czarny – œrednica kierownicy: 22 mm – d³ugoœæ: 125 mm – œrednica wewnêtrzna: lewa 22 mm, prawa 25 mm – œrednica ko³nierza: 50 mm

– manetka otwarta – kolor: czarny – œrednica kierownicy: 22 mm – d³ugoœæ: 125 mm – œrednica wewnêtrzna: lewa 21 mm – œrednica ko³nierza: 50 mm

74

36,80

®

89,80

5320015 (7293111) Manetka Magura P œrednica wew. 21 mm

Szczegó³y dotycz¹ce aktualnych cen i dostêpnoœci na www.larsson.pl

18,20


MANETKI

®

– manetka otwarta – kolor: czarny – œrednica kierownicy: 22 mm – d³ugoœæ: 128 mm – œrednica wewnêtrzna: prawa 23,5 mm – œrednica ko³nierza: 50 mm

– manetki zamkniête – kolor: czarny – œrednica kierownicy: 22 mm – d³ugoœæ: 122 mm – œrednica wewnêtrzna: lewa 22 mm, prawa 25 mm – œrednica ko³nierza: 48 mm

5320741 (7295033) Komplet manetek Progrip 717 czarny

65,40

5320084 (7301625) Manetka Magura prawa

27,50

– manetki zamkniête – kolor: czarny – œrednica kierownicy: 22 mm – d³ugoœæ: 125 mm – œrednica wewnêtrzna: lewa 22 mm, prawa 25 mm – œrednica ko³nierza: 52 mm

– manetki zamkniête – kolor: czarny – œrednica kierownicy: 22 mm – d³ugoœæ: 122 mm – œrednica wewnêtrzna: lewa 22 mm, prawa 25 mm – œrednica ko³nierza: 50 mm

5320900 (7290004) Komplet manetek ProGrip 730 czarny

42,00

5320744 (7295041) Komplet manetek Progrip 721 czarny

65,40

– manetka zamkniêta – kolor: czarny – œrednica kierownicy: 22 mm – d³ugoœæ: 125 mm – œrednica wewnêtrzna: prawa 22,5 mm – œrednica ko³nierza: 50 mm

– manetka otwarta – kolor: czarny – œrednica kierownicy: 22 mm – d³ugoœæ: 120 mm – œrednica wewnêtrzna: prawa 26 mm – œrednica ko³nierza : 32 mm

® ®

5320000 (7290190) Manetka Magura P œrednica wew. 26mm

20,60

5320057 (7293095) Manetka Magura prawa

18,20

– manetka otwarta – kolor: czarny – œrednica kierownicy: 22 mm – d³ugoœæ: 128 mm – œrednica wewnêtrzna: lewa 21 mm – œrednica ko³nierza: 50 mm

– manetka zamkniêta – kolor: czarny – œrednica kierownicy: 22 mm – d³ugoœæ: 115 mm – œrednica wewnêtrzna: prawa 24 mm – œrednica ko³nierza: 47 mm

® ®

5320090 (7290760) Manetka Magura 0494050 250.1-10.5 KSZ

11,30

5320087 (7301633) Manetka Magura lewa

27,50

6.3. Manetki Skuterowe

Komplet manetek skuterowych z elementem po³yskuj¹cym. – manetki zamkniête – kolor: czarny/po³yskuj¹cy – œrednica kierownicy: 22 mm – d³ugoœæ: 120 mm – œrednica wewnêtrzna: lewa 21 mm, prawa 23 mm – œrednica ko³nierza: 49 mm

– manetki zamkniête – kolor: czarny – œrednica kierownicy: 22 mm – d³ugoœæ: 125 mm – œrednica wewnêtrzna: lewa 22 mm, prawa 22 mm – œrednica ko³nierza: 50 mm

5320141 (7296304) Komplet manetek Vespa

26,70

5320297 (7295777) Komplet manetek Ariete Flash 2

Szczegó³y dotycz¹ce aktualnych cen i dostêpnoœci na www.larsson.pl

37,20

75


MANETKI

– manetki zamkniête – œrednica wewnêtrzna: lewa 22 mm, prawa 25 mm – d³ugoœæ: 125 mm – œrednica ko³nierza: 54 mm

5320669 5320675 5320684 5320879 5320861 5320834

(7294671) (7294697) (7294721) (7290067) (7290109) (7290398)

– manetki zamkniête – œrednica wewnêtrzna: lewa 22 mm, prawa 25 mm – d³ugoœæ: 122 mm – œrednica ko³nierza: 50 mm

Komplet manetek Progrip 724 czarny/czerwony Komplet manetek Progrip 724 czarny/niebieski Komplet manetek Progrip 724 czarny/czarny Komplet manetek Progrip 724 ¿ó³ty/czarny Komplet manetek Progrip 724 zielony/czarny Komplet manetek Progrip 724 szary/czarny

65,40 65,40 65,40 65,01 65,01 65,01

5320678 5320681 5320687 5320690 5320819 5320858 5320873

(7294705) (7294713) (7294739) (7294747) (7295223) (7294549) (7291479)

Komplet manetek Progrip 725 czarny/czerwony Komplet manetek Progrip 725 czarny/czarny Komplet manetek Progrip 725 czarny/niebieski Komplet manetek Progrip 725 czarny/szary Komplet manetek Progrip 725 pomarañczowy/czarny Komplet manetek Progrip 725 zielony/czarny Komplet manetek Progrip 725 ¿ó³ty/czarny

– manetki zamkniête – œrednica wewnêtrzna: lewa 22 mm, prawa 25 mm – d³ugoœæ: 115 mm – œrednica ko³nierza: 65 mm

– manetki zamkniête – œrednica kierownicy: 22 mm – d³ugoœæ: 125 mm – œrednica wewnêtrzna: lewa 22 mm, prawa 25 mm – œrednica ko³nierza: 53 mm

5320606 5320882 5320813 5320609 5320615 5320612 5320597 5320600 5320603

(7295405) (7295413) (7295447) (7295462) (7295975) (7295967) (7292071) (7292253) (7292949)

Komplet manetek Progrip 732 czarny/niebieski Komplet manetek Progrip 732 ¿ó³ty/czarny Komplet manetek Progrip 732 czarny/ró¿owy Komplet manetek Progrip 732 czarny/zielony Komplet manetek Progrip 732 czarny/szary Komplet manetek Progrip 732 czarny/pomarañczowy Komplet manetek Progrip 732 czarny/bia³y Komplet manetek Progrip 732 czarny/czerwony Komplet manetek Progrip 732 czarny

65,40 65,01 65,01 65,40 65,40 65,40 65,40 65,40 65,40

– manetki otwarte – kolor: czarny – œrednica kierownicy: 22 mm – d³ugoœæ: 128 mm – œrednica wewnêtrzna: lewa 22 mm, prawa 24 mm – œrednica ko³nierza: 50 mm

5320591

(7299001) Komplet manetek Domino Scooter

65,40 65,40 65,40 65,40 65,01 65,01 65,01

5320840 5320843 5320846 5320849 5320852 5320855

(7296734) (7296700) (7296742) (7296775) (7296767) (7296759)

Komplet manetek Progrip 801 szary/czarny Komplet manetek Progrip 801 szary/czerwony Komplet manetek Progrip 801 szary/niebieski Komplet manetek Progrip 801 szary/pomarañczowy Komplet manetek Progrip 801 szary/zielony Komplet manetek Progrip 801 szary/zó³ty

65,01 65,01 65,01 65,01 65,01 65,01

– manetki zamkniête – kolor: czarny – œrednica kierownicy: 22 mm – d³ugoœæ: 128 mm – œrednica wewnêtrzna: lewa 22 mm, prawa 24 mm – œrednica ko³nierza: 50 mm

28,91

5320594 (7299019) Komplet manetek Domino Scooter 2

33,00

TEMPOMAT MOTOCYKLOWY

– manetki zamkniête – œrednica wewnêtrzna: 22 mm – d³ugoœæ: 118 mm – œrednica ko³nierza: 45 mm

Proste i doœæ u¿yteczne rozwi¹zanie dla osób podró¿uj¹cych motocyklem na d³ugich dystansach. Dziêki temu rozwi¹zaniu oraz jego ergonomicznemu kszta³towi, obs³uga manetki gazu nie wymaga du¿ego wysi³ku, co przeciwdzia³a wystêpuj¹cym skurczom bólowym nadgarstka. Przyrz¹d dostosowany do wszystkich typów manetek (metrycznych i calowych). Obs³uguje równie¿ manetki podgrzewane. Kolor czarny.

5320885 (7299027) Komplet manetek PIAGGIO

76

15,01

7310162 (7305139) JMT tempomat motocyklowy

Szczegó³y dotycz¹ce aktualnych cen i dostêpnoœci na www.larsson.pl

20,00


MANETKI

6.4. Manetki ATV

Manetki przeznaczone do pojazdów ATV. – manetki zamkniête – kolor: czarny – œrednica kierownicy: 22 mm – d³ugoœæ: 120 mm – œrednica wewnêtrzna: lewa 22 mm, prawa 22 mm – œrednica ko³nierza: 60 mm – mo¿liwoœæ drutowania.

– manetki zamkniête – kolor: czarny – œrednica kierownicy: 22 mm – d³ugoœæ: 125 mm – œrednica wewnêtrzna: lewa 22 mm, prawa 22 mm – œrednica ko³nierza: 34 mm

5320771 (7298060) Komplet manetek Ariete ATV/Quad czarny

71,60

ATV Progrip uchwyt z dwóch materia³ów – manetki zamkniête – œrednica kierownicy: 22 mm – d³ugoœæ: 125 mm – œrednica wewnêtrzna: lewa 22 mm, prawa 22 mm – œrednica ko³nierza: 37 mm

5320576 (7294895) 5320582 (7294903) 5320579 (7294960) 5320732 (7294978)

Komplet manetek Progrip 964 EVO ATV / JETSKI czerwone Komplet manetek Progrip 964 EVO ATV / JETSKI niebieskie Komplet manetek Progrip 964 EVO ATV / JETSKI ¿ó³te Komplet manetek Progrip 964 EVO ATV / JETSKI czarny/zielony

65,40 65,40 65,40 65,40

5320588 (7298052) Komplet manetek Ariete ATV czarne

33,30

Manetki ogrzewane, dostosowane do 12V instalacji elektrycznej pojazdu klasy ATV. Podstawowe cechy: – czterostopniowa regulacja mocy grzania, – funkcja Quick Heat (szybkie nagrzewanie rozruchowe), – pamiêæ ostatnio stosowanego poziomu grzania, – czterokolorowa sygnalizacja diodowa poziomu grzania, – wodoodpornoœæ. Najwy¿szej jakoœci manetki ogrzewane z wygodnym i trwa³ym manipulatorem, mocowanym do kierownicy motocykla. Zalecamy, aby monta¿ manetek zosta³ przeprowadzony przez wyspecjalizowany warsztat motocyklowy, bowiem niew³aœciwe pod³¹czenie mo¿e uszkodziæ instalacjê elektryczn¹ pojazdu. Pobór mocy na poszczególnych poziomach: Poziom 1: 18 W Poziom 2: 27,6 W Poziom 3: 36 W Poziom 4: 51,6 W

5320810 (7061948) Komplet manetek ogrzewanych Daytona do ATV – 4 stopnie grzania

297,00

6.5. Manetki aluminiowe

– manetki otwarte – kolor: czarny aluminium – œrednica kierownicy: 22 mm – d³ugoœæ: 125 mm – œrednica wewnêtrzna: lewa 22mm, prawa 24mm – œrednica ko³nierza: 34 mm

5320789 (7298128) Komplet manetek Ariete Alu czarny

229,00

– manetki zamkniête – œrednica kierownicy: 22 mm – d³ugoœæ: 122 mm – œrednica wewnêtrzna: lewa 22 mm, prawa 25 mm

5320927 (7290003) Komplet manetek ProGrip 728 czarne aluminium 5320930 (7297070) Komplet manetek ProGrip 728 srebrne aluminium

92,00 92,00

6.6. Manetki na kierownice calowe Manetki ogrzewane, dostosowane do 12V instalacji elektrycznej motocykla z kierownic¹ calow¹. – trzystopniowa regulacja mocy grzania, – elementy chromowane – wodoodpornoœæ. Najwy¿szej jakoœci manetki ogrzewane z wygodnym i trwa³ym manipulatorem przekrêcanym, zespolonym z lew¹ manetk¹ Zalecamy, aby monta¿ manetek zosta³ przeprowadzony przez wyspecjalizowany warsztat motocyklowy, bowiem niew³aœciwe pod³¹czenie mo¿e uszkodziæ instalacjê elektryczn¹ pojazdu.

– kierownica o œrednicy 1 cala – kolor: czarny/ chrom – d³ugoœæ: 133 mm – œrednica wewnêtrzna: lewa 25,4 mm, prawa 28,5 mm – œrednica ko³nierza: 50 mm – materia³: tworzywo sztuczne

5320792 (7301278) Komplet manetek na kierownicê calow¹ czarny/chrom

26,80

5320801 (7061534) Komplet manetek ogrzewanych Daytona calowe - 3 stopnie grzania

Szczegó³y dotycz¹ce aktualnych cen i dostêpnoœci na www.larsson.pl

486,99

77


MANETKI

6.7. Manetki ogrzewane Komplet manetek ogrzewanych z manipulatorem zmiany stopnia grzania, przytwierdzanym do kierownicy. Komplet przeznaczony do typowych kierownic motocyklowych o œrednicy zewnêtrznej 22 mm. W zestawie klej do przyklejenia manetek do kierownicy/rolgazu oraz wszystkie niezbêdne elementy do przytwierdzenia manipulatora. Manetki dostarczane s¹ ze specjalnymi zaœlepkami, które u¿ywa siê w przypadku gdy motocykl nie jest wyposa¿ony w koñcówki kierownicy. W innym przypadku zaœlepki zamykaj¹ manetki z zewn¹trz. Kolor zaœlepek: czarny. – 5 poziomów ogrzewania, – kolor manetek: czarny, – ³atwy monta¿, – opakowanie: blister.

ή O W NO

Kraj pochodzenia: Tajwan.

5320897 (7060338) JMT Komplet manetek ogrzewanych - 5 stopni grzania

195,00

– panel kontrolny wbudowany w lewa manetkê zwiêkszaj¹cy bezpieczeñstwo i komfort u¿ytkowania – trzy poziomy grzania – chromowane zakoñczenie manetek oraz panelu kontrolnego – kable l¹cz¹ce manetki ukrywane w kierownicy – ³atwa instalacja – miêkka guma manetki zwiêksza komfort prowadzenia

– czterostopniowa regulacja mocy grzania, – funkcja Quick Heat (szybkie nagrzewanie rozruchowe), – pamiêæ ostatnio stosowanego poziomu grzania, – czterokolorowa sygnalizacja diodowa poziomu grzania, – manetki otwarte – wodoodpornoœæ. Najwy¿szej jakoœci manetki ogrzewane z wygodnym i trwa³ym manipulatorem, mocowanym do kierownicy motocykla. Zalecamy, aby monta¿ manetek zosta³ przeprowadzony przez wyspecjalizowany warsztat motocyklowy, bowiem niew³aœciwe pod³¹czenie mo¿e uszkodziæ instalacjê elektryczn¹ pojazdu. Pobór mocy na poszczególnych poziomach: Poziom 1: 18 W Poziom 2: 27,6 W Poziom 3: 36 W Poziom 4: 51,6 W

Specyfikacja poboru pr¹du: pozycja 1 - 15,5 W 2,6 A pozycja 2 - 23,3 W 3,8 A pozycja 3 - 34,4 W 5,7 A Wyprodukowano w Japonii.

5320570 (7060940) Komplet manetek ogrzewanych Daytona do Harley Davidson - 3 stopnie grzania 452,50 486,99 5320801 (7061534) Komplet manetek ogrzewanych Daytona calowe - 3 stopnie grzania

5320618 (7294747) Komplet manetek ogrzewanych Daytona 22 mm - 4 stopnie grzania 5320810 (7061948) Komplet manetek ogrzewane Daytona do ATV - 4 stopnie grzania

297,09 297,00

Manetki do systemu ogrzewanych manetek BMW

Manetki do oryginalnego systemu manetek ogrzewanych firmy BMW. – manetki otwarte – kolor: czarny – kierownica o œrednicy 24 mm – d³ugoœæ: 125 mm

Manetki do oryginalnego systemu manetek ogrzewanych firmy BMW. – manetki otwarte – kolor: czarny – kierownica o œrednicy 24 mm – d³ugoœæ: 130 mm

5320894 (7290596) Komplet manetek Ariete do BMW

78

100,00

5320891 (7290612) Komplet manetek Ariete do BMW

Szczegó³y dotycz¹ce aktualnych cen i dostêpnoœci na www.larsson.pl

103,00


ROLGAZY

7. Rolgazy

®

®

Rolgaz na jedn¹ linkê z manetk¹ i d¿wigni¹ hamulca – k¹t obrotu 92 stopni – œrednica obrotu 26 mm

5340003

(7300650)

Rolgaz Magura na jedn¹ linkê. – k¹t obrotu 103 stopni – œrednica obrotu 48 mm

180,90

Rolgaz 270.66.9LS/KSZ2 model 270

5340006

(7301328)

178,81

Rolgaz 314.22KSZ/SZ7 model 314

®

®

Rolgaz na jedn¹ linkê z manetk¹ i d¿wigni¹ hamulca – k¹t obrotu 92 stopni – œrednica obrotu 26 mm

5340012

(7302524)

Rolgaz Magura na jedn¹ linkê. – k¹t obrotu 213 stopni – œrednica obrotu 50 mm

159,30

Rolgaz 270.52.8LS/KSZ2 model 270

5340015

(7302607)

Rolgaz 309.1KSZ/TSZ B model 309

152,90

®

Rolgaz na jedn¹ linkê z manetk¹ – k¹t obrotu 102 stopni – œrednica obrotu 44 mm – do motocykli enduro

Rolgaz na jedn¹ linkê z manetk¹ i d¿wigni¹ hamulca – k¹t obrotu 92 stopni – œrednica obrotu 26 mm

5340018

(7302862)

Rolgaz Magura 270.9.9LS

170,10

Rolgaz na jedn¹ linkê z manetk¹ – k¹t obrotu 67 stopni – œrednica obrotu 43 mm – do motocykli enduro

5340024

(7304215)

Rolgaz Domino

5340021

(7304207)

Rolgaz Domino Rally

107,80

DŸwignia gazu do pojazdów ATV/Quad na kierownicê 22 mm.

134,70

5340027

(7304223)

DŸwignia gazu ATV

Szczegó³y dotycz¹ce aktualnych cen i dostêpnoœci na www.larsson.pl

80,80

79


ROLGAZY

Rolgaz na jedn¹ linkê z manetk¹ – k¹t obrotu 66 stopni – œrednica obrotu 48,5 mm – do motocykli enduro

5340030

(7304231)

Rolgaz na jedn¹ linkê z manetk¹ – k¹t obrotu 80 stopni – œrednica obrotu 46 mm – do motocykli enduro

177,10

Rolgaz Domino HR Cross 4 t.

Rolgaz na jedn¹ linkê z manetk¹ – k¹t obrotu 80 stopni – œrednica obrotu 46 mm – do motocykli enduro

5340036

(7304256)

(7304272)

(7304249)

115,50

Rolgaz Domino HF Cromato

Rolgaz na jedn¹ linkê z manetk¹ – k¹t obrotu 75 stopni – œrednica obrotu 47 mm – do motocykli enduro

111,60

Rolgaz Domino HF

Rolgaz Domino – w³¹cznik zaplonu – przycisk rozruchu – k¹t obrotu 67 stopni – œrednica obrotu 36 mm

5340042

5340033

5340039

(7304264)

157,80

Rolgaz Domino Formula

Rolgaz na dwie linki z manetk¹ – k¹t obrotu 112/90 stopni – œrednica obrotu 36/28 mm

188,60

Rolgaz Domino z prze³¹cznikami

5340045

(7304280)

161,70

Rolgaz Domino KRE

®

Magura 3-biegowa manetka 683 kompletna z dŸwigni¹ sprzêg³a – obudowa malowana na czarno ze skal¹, prowadnic¹ kabli i œrub kablowych – zacisk mocuj¹cy – czarna plastikowa dŸwignia

Rolgaz elektryczny – k¹t obrotu 75 stopni – d³ugoœæ 150 mm – obci¹¿enie 1 Watt – zakres potencjometru 5 kOhm – d³ugoœæ kabla 1800 mm

5340051

80

(7290182)

®

Rolgaz elektryczny Magura317.4KSZ/KSZ2 model 317

245,59

5340057

(7290646)

DŸwignia sprzêg³a z mechanizmem zmiany biegów, trzy biegi+luz

Szczegó³y dotycz¹ce aktualnych cen i dostêpnoœci na www.larsson.pl

258,60


ROLGAZY

Rolgaz na jedn¹ linkê z manetk¹ – k¹t obrotu 91 stopni – œrednica obrotu 48 mm – do motocrossu

5340060

(7290679)

Rolgaz Magura 314.22 KSZ model 314

Rolgaz na jedn¹ linkê z manetk¹ – k¹t obrotu 91 stopni – œrednica obrotu 48 mm – do enduro

®

152,90

Rolgaz na jedn¹ linkê z manetk¹ – k¹t obrotu 84 stopni – œrednica obrotu 35 mm

5340066

(7306079)

Rolgaz Domino Ghepard

(7308000)

Rolgaz Domino Comando

80,80

(7308059)

Rolgaz Domino Cross

Rolgaz Magura 314/029 KSZ/SZ7 model 314

217,60

5340069

(7306301)

Rolgaz Domino Moto

84,70

Rolgaz na jedn¹ linkê z manetk¹ – k¹t obrotu 79 stopni – œrednica obrotu 42 mm

84,70

Rolgaz na jedn¹ linkê z manetk¹ – k¹t obrotu 78 stopni – œrednica obrotu 69 mm – do motocykli 2T crossowych

5340078

(7290836)

Rolgaz na jedn¹ linkê z manetk¹ – k¹t obrotu 90 stopni – œrednica obrotu 26 mm

Rolgaz na jedn¹ linkê z manetk¹ – k¹t obrotu 79 stopni – œrednica obrotu 42 mm

5340072

5340063

®

5340075

(7308042)

Rolgaz Domino Comandos

77,00

Rolgaz na dwie linki z manetk¹ – k¹t obrotu 91 stopni – œrednica obrotu 54 mm – do motocykli enduro

111,60

5340081

(7308067)

Rolgaz Domino Enduro

Szczegó³y dotycz¹ce aktualnych cen i dostêpnoœci na www.larsson.pl

111,60

81


ROLGAZY

Rolgaz na dwie linki z manetk¹ – k¹t obrotu 78 stopni – œrednica obrotu 48 mm – do motocykli enduro

5340084

(7308109)

Rolgaz Domino Endross

Rolgaz na jedn¹ linkê z manetk¹ – k¹t obrotu 66 stopni – œrednica obrotu 48,5 mm – do motocykli 2T crossowych

134,70

(7308133)

Rolgaz Domino SCE

71,20

(7308174)

Rolgaz Domino KRE

134,70

Rolgaz do motocykli wyœcigowych na dwie linki z manetkami – k¹t obrotu 36/74 stopnie – œruby anodowane

5340105

82

(7308414)

Rolgaz Domino Grand Prix

Rolgaz Domino HR Cross 2 t.

177,10

5340093

(7308141)

Rolgaz Domino Moped

127,00

Rolgaz na jedn¹ linkê z manetkami – k¹t obrotu 36/66 stopni – œruby anodowane

Rolgaz na jedn¹ linkê z manetk¹ o krótkim skoku – k¹t obrotu 112 stopni – œrednica obrotu 36 mm – œruby anodowane

5340099

(7308117)

Rolgaz do motoroweru na jedn¹ linkê z manetk¹ – k¹t obrotu 112 stopni – œrednica obrotu 46 mm

Rolgaz na jedn¹ linkê z manetk¹ model SCE – k¹t obrotu 89 stopni – œrednica obrotu 48 mm

5340090

5340087

5340102

(7308406)

Rolgaz Domino Grand Prix

223,29

Rolgaz na jedn¹ linkê z manetkami – k¹t obrotu 36/67 stopni

331,10

5340108

(7308422)

Rolgaz Domino Grand Prix

Szczegó³y dotycz¹ce aktualnych cen i dostêpnoœci na www.larsson.pl

134,70


ROLGAZY

Rolgaz na jedn¹ linkê z 2 manetkami – k¹t obrotu 124 stopni

5340111

(7308430)

Rolgaz Domino Trial

Rolgaz do motocykli Enduro/Cross na dwie linki bez manetki – k¹t obrotu 73/94 stopnie – wykoñczenie w kolorze czarnym

73,10

Rolgaz do motocykli Enduro/Cross na dwie linki bez manetki – k¹t obrotu 73/94 stopnie – wykoñczenie w kolorze z³otym

5340120

(7308471)

Rolgaz Domino

(7301583)

Rolgaz Domino

173,20

(7302466)

Rolgaz Domino

Rolgaz Domino

123,20

5340123

(7301369)

Rolgaz Domino

82,80

Rolgaz na jedn¹ linkê z manetk¹ – œrednica obrotu 57 mm – k¹t obrotu 65 stopni

207,89

5340129

(7302318)

Rolgaz Domino

211,70

Rolgaz na jedn¹ linkê z manetk¹ – œrednica obrotu 46 mm – k¹t obrotu 136 stopni

Rolgaz na jedn¹ linkê z manetk¹ – œrednica obrotu 66 mm – k¹t obrotu 52 stopni

5340132

(7308455)

Rolgaz na jedn¹ linkê bez manetki – k¹t obrotu 101 stopni

Rolgaz na jedn¹ linkê z manetk¹ – œrednica obrotu 48,5 mm – k¹t obrotu 66 stopni

5340126

5340117

365,70

5340135

(7303134)

Rolgaz Domino

Szczegó³y dotycz¹ce aktualnych cen i dostêpnoœci na www.larsson.pl

161,70

83


ROLGAZY

Rolgaz na jedn¹ linkê bez manetki – œrednica obrotu 69 mm – k¹t obrotu 78 stopni

5340141

(7303860)

Rolgaz Domino

Rolgaz na dwie linki z manetk¹ – œrednica obrotu 45 mm – k¹t obrotu 113 stopni

88,50

Rolgaz na jedn¹ linkê – œrednica obrotu 36,5 mm – k¹t obrotu 87 stopni

5340147

(7303084)

(7302060)

Rolgaz Domino

146,30

84

(7302763)

Rolgaz Domino

227,09

Rolgaz Domino

Rolgaz Domino

5340150

(7301922)

Rolgaz Domino

96,20

Rolgaz dla dwóch linek z manetk¹. – k¹t obrotu 73/94 stopni

192,50

Rolgaz drogowy dla dwóch linek z manetk¹. – k¹t obrotu 90/112 stopni

5340159

(7302946)

Rolgaz dla dwóch linek bez manetki. – k¹t obrotu 90/112 stopni

Rolgaz dla dwóch linek z manetk¹. – k¹t obrotu 73/94 stopni

5340153

5340144

5340156

(7300981)

Rolgaz Domino

192,50

Rolgaz drogowy dla dwóch linek z manetk¹. – k¹t obrotu 89/114 stopni

134,70

5340162

(7301849)

Rolgaz Domino

Szczegó³y dotycz¹ce aktualnych cen i dostêpnoœci na www.larsson.pl

134,70


ROLGAZY

Rolgaz uniwersalny na jedn¹ linkê. – d³ugoœæ: 124 mm

5340165

(7720311)

Rolgaz Domino do Gilera/Piaggio

Rolgaz uniwersalny na jedn¹ linkê. – d³ugoœæ: 119 mm

48,11

Rolgaz uniwersalny na jedn¹ linkê. – d³ugoœæ: 112 mm

5340171

(7720337)

Rolgaz Domino do Gilera/Piaggio

(7720295)

Rolgaz Domino do Piaggio

(7720329)

Rolgaz Domino do Piaggio

48,11

Rolgaz Domino do Piaggio

84,70

Zestaw z dŸwigni¹ kut¹. Na jedn¹ linkê gazu.

48,11

Rolgaz uniwersalny na dwa ciêg³a gazu (A i B).

5340177

5340168

5340174

(7720279)

Rolgaz domino bez gumy manetki. – œrednica kierownicy 20 mm – k¹t obrotu 70 stopni

100,10

5340180

(7720352)

Rolgaz Aprilia/MBK/Piaggio/Yamaha

46,20

Zaprojektowany we wspó³pracy z najlepszymi zespo³ami w klasie Moto2 i pasuje do najbardziej popularnych sportowych motocykli, takich jak Honda CBR 600 RR, CBR 1000 RR i Yamaha R1 i R6. Rolgaz zbudowany z lekkiego stopu aluminium. Œruby i nakrêtki wykonane s¹ z tytanu. S¹ lekkie i zapewniaj¹ d³ug¹ ¿ywotnoœæ. Wyposa¿ona w trzy ró¿ne pierœcienie: bia³y Pierœcieñ: 55 stopni – do normalnego u¿ytkowania czerwony pierœcieñ: 53 stopni – do u¿ytku sportowego zielony pierœcieñ: 60 stopni – do u¿ytku na mokrych nawierzchniach

5340183

(7301302)

Rolgaz Domino XM2

Szczegó³y dotycz¹ce aktualnych cen i dostêpnoœci na www.larsson.pl

308,00

85


CIÊGNA

8.1. Œruba regulacyjna do ciêgna G mm L mm I mm D mm d mm t mm SW mm

* – œruba naciêta

iloϾ

numer

cena

M5

34,0 24,0

7,0

3,0

8,5

8,0

1 szt.

547 0117

(7311293)

5,60

M5

34,0 24,0

7,0

3,0

8,5

8,0 *

1 szt.

547 0120

(7311301)

11,40

M6

34,0 24,0

7,0

3,0

8,5

8,0

1 szt.

547 0123

(7311319)

6,80

M6

34,0 24,0

7,0

3,0

8,5

8,0 *

1 szt.

547 0126

(7311327)

12,10

M7

34,0 24,0

7,0

3,7

8,5

8,0

1 szt.

547 0129

(7311335)

9,30

1 szt.

547 0132

(7311343)

11,40

M8

34,0 24,0

7,0

4,0

8,0

9,0

5470261

(7317589) œruba do regulacji linki/klabla M8X1.25

20,60

5470264

(7317662) œruba reg. linki sprz. M8 x 1,25 kolor z³oty 17,00

5470267

(7317746) Domino œruba reg. sprzêg³a M8x1.00

13,30

5470270

(7317761) Domino œruba reg. sprzêg³a M8x1.00

11,09

5470273

(7317779) Domino œruba reg. ham./sprz. M6x1.00

8,91

5470276

(7317787) Domino œruba reg. ham./sprz. M7x1.00

12,00

5470279

(7317795) Domino œruba reg. ham./sprz. M6x1.00

4,40

5470282

(7317837) Domino œruba reg. M8x1.25

8,91

5470285

(7317886) Domino œruba reg. ham./sprz. M6x1.00

4,40

5470288

(7317894) Domino œruba reg. M10x1.25

40,00

5470291

(7317902) Domino œruba reg. M8x1.00

60,00

5470294

(7317910) Domino œruba reg. M8x1.25

8.2. Linki ciêgna

8.3. Linki ciêgna zarobione œrednica

d³ugoœæ jedn.

cena

L x o mm

16,00

1,600 x 1,5

6,0 x 8,0

1 szt.

547 0198 2,30 (7313372)

16,00

1,600 x 2,0

6,0 x 8,0

1 szt.

547 0204 4,40 (7313406)

17,31

1,600 x 2,0

6,0 x 13,0

1 szt.

547 0210 4,19 (7313422)

172,80

2,000 x 1,5

6,0 x 8,0

1 szt.

547 0201 2,71 (7313380)

21,00

2,000 x 2,0

6,0 x 8,0

1 szt.

547 0207 4,80 (7313414)

209,80

1,600 x 1,50

3,2 x 5,0

1 szt.

547 0216 2,30 (7313448)

24,70

2,000 x 1,25

3,2 x 5,0

1 szt.

547 0213 2,50 (7313430)

61,70

2,000 x 1,50

3,2 x 5,0

1 szt.

547 0219 2,30 (7313455)

33,30

1,600 x 1,5

6,0 x 5,5

1 szt.

547 0225 2,50 (7313539)

38,30

1,600 x 1,5

6,0 x 12,5

1 szt.

547 0228 4,40 (7313562)

49,40

2,000 x 1,5

5,0 x 7,5

1 szt.

547 0222 3,80 (7313521)

10 m

rolka

547 0162

1,25

10 m

rolka

547 0165

1,50

10 m

rolka

547 0168

100 m

rolka

547 0171

10 m

rolka

547 0174

100 m

rolka

547 0177

10 m

rolka

547 0180

25 m

rolka

547 0183

3,00

10 m

rolka

547 0186

3,50

10 m

rolka

547 0192

4,00

10 m

rolka

547 0195

2,50

rozmiar koñcówki iloœæ

numer

1,00

2,00

86

13,30

(7313182)

(7313190)

(7313208)

(7313224)

(7313240)

(7313257)

(7313273)

(7313281)

(7313299)

(7313315)

(7313331)

Szczegó³y dotycz¹ce aktualnych cen i dostêpnoœci na www.larsson.pl

numer

cena


CIÊGNA

8.4. Pancerz linki ciêgna – czarny I-o x A-o mm dla linki mm d³ugoœæ jedn. 2,0 x 4,0

1,0-1,5

2,5 x 4,5

2,0

3,0 x 5,5

2,5

8.5. Komplet naprawczy ciêgna sprzêg³a numer

L x o ciêgna koñcówka w mm pancerz o jedn.

cena

10 m rolka

547 0135

(7313000)

32,10

10 m rolka

547 0138

(7313026)

32,10

100 m rolka

547 0141

(7313042)

296,10

10 m rolka

547 0144

(7313067)

40,70

100 m rolka

547 0147

(7313083)

394,90

2,000 x 1,5

6,0 x 8,0

2,5

numer

0237 1 szt. 547 (7313638)

cena 10,10

8.6. Komplet naprawczy ciêgna gazu L x o ciêgna koñcówka w mm pancerz o jedn. 2,000 x 1,5

3,2 x 5,0

2,5

numer

cena

0231 10,10 1 szt. 547 (7313612)

8.7. Komplet naprawczy ciêgna zmiany biegów

3,5 x 6,0

3,0

10 m rolka

547 0150

(7313109)

46,90

4,0 x 6,5

3,5

10 m rolka

547 0153

(7313125)

51,80

L x o ciêgna koñcówka w mm pancerz o jedn.

5,0 x 8,0

4,0

10 m rolka

547 0156

(7313141)

69,10

2,000 x 1,5

6,0 x 5,5

2,5

numer

cena

0234 10,10 1 szt. 547 (7313620)

8.8. Koñcówki do ciêgien korpus o mm otwór o mm

g³ówka o mm korpus o mm otwór o mm d³ugoœæ

d³ugoœæ

jedn.

numer

cena 2,30

-

2,5

1,5

3,3

1 szt. 547 0003

1,09

2,60

4,5

3,0

2,0

11,0

1 szt. 547 0006

2,20

2,80

5,0

3,0

1,6

12,0

1 szt. 547 0009

2,60

2,71

6,0

3,5

2,3

9,0

1 szt. 547 0015

1,70

6,30

6,0

3,5

1,8

13,0

1 szt. 547 0018

2,00

3,20

6,0

3,5

2,3

13,0

1 szt. 547 0021

2,00

2,71

6,0

3,5

2,5

13,0

1 szt. 547 0024

2,00

3,10

6,0

3,5

2,8

13,0

1 szt. 547 0027

2,00

3,00

-

8,0

3,0

8,0

1 szt. 547 0012

2,80

3,70

-

8,0

4,0

9,0

1 szt. 547 0030

2,30

3,20

-

8,0

3,8

12,0

1 szt. 547 0078

3,30

5,90

-

8,0

4,0

9,0

1 szt. 547 0033

2,10

5,30

-

10,0

4,0

16,0

1 szt. 547 0075

9,59

5,69

10,0

8,0

4,0

14,5

1 szt. 547 0081

4,40

5,0

1,8

7,0

1 szt.

547 0042

5,0

2,0

8,0

1 szt.

547 0036

5,5

2,0

10,0

1 szt.

547 0039

5,5

1,8

5,5

1 szt.

547 0072

6,0

1,8

5,0

1 szt.

547 0069

7,0

2,0

7,0

1 szt.

547 0066

6,0

2,3

7,0

1 szt.

547 0054

7,0

2,0

9,5

1 szt.

547 0057

7,0

2,5

9,0

1 szt.

547 0051

8,0

2,0

15,0

1 szt.

547 0063

8,0

2,5

9,0

1 szt.

547 0045

8,0

2,3

14,0

1 szt.

547 0048

9,0

2,5

10,5

1 szt.

547 0060

6,0

2,2

13,0

1 szt.

547 0084

4,0

2,3

11,0

1 szt.

547 0000

(7310717)

(7310691)

(7310709)

(7310824)

(7310808)

(7310790)

(7310758)

(7310766)

(7310741)

(7310782)

(7310725)

(7310733)

(7310774)

(7310972)

(7310162)

jedn.

numer

(7310428)

(7310493)

(7310527)

(7310550)

(7310576)

(7310592)

(7310600)

(7310618)

(7310535)

(7310642)

(7310873)

(7310659)

(7310865)

(7310881)

cena

3,00

8.9. Tulejki do ciêgna œrednica wew.

Tulejka

œrednica zew. œrednica otworu d³ugoœæ iloœæ

numer

cena

4,1

5,0

2,0

11,0

1 szt. 547 0240

(7311368)

2,00

4,9

5,7

2,5

12,0

1 szt. 547 0090

(7311095)

2,00

5,1

5,8

2,5

9,7

1 szt. 547 0087

(7311087)

2,00

5,5

5,3

3,0

9,0

1 szt. 547 0243

(7311384)

2,00

5,5

6,3

3,0

12,0

1 szt. 547 0093

(7311103)

2,00

6,2

7,9

3,5

13,0

1 szt. 547 0096

(7311129)

2,00

6,9

7,9

4,0

13,0

1 szt. 547 0099

(7311137)

2,00

Szczegó³y dotycz¹ce aktualnych cen i dostêpnoœci na www.larsson.pl

87


OGÓLNE WARUNKI WSPÓ£PRACY – WYCI¥G Sk³adanie zamówieñ: Zamówienia mog¹ Pañstwo sk³adaæ: poprzez sklep internetowy www.larsson.pl; faxem, wype³niaj¹c druk zamówienia i wysy³aj¹c w ka¿dy dzieñ tygodnia pod numer faxu: 58/ 341 85 82 (fax czynny ca³¹ dobê); pisz¹c na adres biuro@larsson.pl; telefonicznie (tylko w przypadku kontrahentów detalicznych), dzwoni¹c pod nr tel.: 58/341 0 900 od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 9.00 do 17.00. UWAGA! Na zamówieniach podaje siê wy³¹cznie numery czêœci znajduj¹ce siê w katalogu. Numer katalogowy czêœci sk³ada siê z siedmiu cyfr. Prosimy nie umieszczaæ nazw czêœci, nazw motocykli, ich roczników oraz innych danych. Je¿eli zamówienie jest nieczytelne, Larsson zastrzega sobie prawo do interpretacji treœci. Zamówienia bez podanego numeru klienta (w przypadku firm) lub/i pe³nej nazwy oraz adresu zamawiaj¹cego nie bêd¹ realizowane. Z³o¿one zamówienia pozostaj¹ aktualne do momentu realizacji b¹dŸ z³o¿enia pisemnej rezygnacji. Nie ma mo¿liwoœci rezygnacji z zamówienia towarów sprowadzanych na specjalne zamówienie przed up³ywem 14 dni roboczych. W przypadku podejrzenia podania nieprawdziwych danych, Larsson zastrzega sobie prawo do nie wys³ania towaru. Zamówienie nie wymaga ze strony sprzedawcy potwierdzenia. Z³o¿enie zamówienia jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu. Realizacja dostawy: Wysy³ka nastêpuje na koszt zamawiaj¹cego, w dniu wp³yniêcia zamówienia, je¿eli zamówienie dotar³o przed godzin¹ 13:00, a nastêpnego dnia, w przypadku, gdy zamówienie dotar³o po godzinie 13:00. W formularzu zamówienia proszê zaznaczyæ wybrany przez siebie sposób wysy³ki (Poczta Polska, serwis miejski lub GLS). Pocztowych wysy³ek priorytetowych Larsson nie wysy³a. W przypadku braku zaznaczenia przewoŸnika, Larsson zastrzega sobie prawo jego wyboru. Paczki o wartoœci powy¿ej 500 z³ brutto wysy³amy za poœrednictwem kuriera GLS. W uzasadnionych wartoœci¹ przesy³ki sytuacjach, zastrzegamy sobie prawo do zmiany sposobu wysy³ki z Poczty Polskiej na spedycjê GLS. Towarów zamówionych nie nale¿y ponawiaæ w nastêpnych zamówieniach. Zamówienia, przy których nie zosta³a zaznaczona opcja "realizacja ca³oœciowa" bêd¹ realizowane sukcesywnie, tzn. wysy³ane bêd¹ na bie¿¹co towary, które w danym momencie s¹ dostêpne. Ka¿de zamówienie jest traktowane jako osobne zlecenie zatwierdzane na bie¿¹co - kilka zamówieñ sk³adanych jednego dnia mo¿e zostaæ wys³ane kilkoma paczkami. Larsson nie bierze odpowiedzialnoœci za zmiany warunków us³ug œwiadczonych przez przewoŸników, a w szczególnoœci za zmiany cennikowe. Larsson zobowi¹zuje siê do informowania swoich klientów o zmianach cen us³ug œwiadczonych przez przewoŸników na oficjalnej stronie internetowej: www.larsson.pl. Cena: Larsson sprzedaje towar na podstawie cen zawartych w katalogu. Larsson zastrzega sobie mo¿liwoœæ zmiany ceny towarów w wyniku drastycznych zmian kursów walut lub zmian cenników hurtowych przez dostawców. Zamówienia z³o¿one przed zmian¹ cennika bêd¹ realizowane w cenach z dnia zamówienia. Nasza ca³a, bie¿¹ca oferta wraz z aktualnymi cenami znajduje siê w naszym katalogu internetowym na stronie www.larsson.pl. Do ceny Larsson dolicza koszty zwi¹zane z wysy³k¹. Larsson udziela firmom bran¿y motoryzacyjnej rabatów na zakup towarów, przeznaczonych do monta¿u us³ugowego lub do dalszej odsprzeda¿y. Szczegó³owe zasady udzielania rabatów firmom zarejestrowanym, reguluje za³¹cznik do niniejszego regulaminu, dostêpny na stronie internetowej www.larsson.pl. Mo¿na równie¿ go otrzymaæ dzwoni¹c pod tel.: 58/ 341 0 900. Ryzyko: Ca³oœæ ryzyka zwi¹zanego z ewentualn¹ utrat¹ lub uszkodzeniem towaru spoczywa na kupuj¹cym od momentu odbioru towaru z magazynu lub z r¹k przewoŸnika, jeœli z jego us³ug kupuj¹cy zdecydowa³ siê skorzystaæ. Larsson zwolniony jest z odpowiedzialnoœci za paczkê zniszczon¹ lub zagubion¹. Zgodnie z polskim prawem przewozowym, odpowiedzialnoœæ tak¹ przejmuje w ca³oœci przewoŸnik. W przypadku wyst¹pienia opisanego powy¿ej zdarzenia, proszê kontaktowaæ siê telefonicznie z nami w godzinach pracy pod nr tel.: 0-58/ 341 0 900. Czas rozpatrzenia reklamacji jest uzale¿niony od warunków, jakie ustala regulamin przewoŸnika. Jeœli kupuj¹cy nie odbiera towaru lub odmawia jego przyjêcia w wyznaczonym czasie, Larsson automatycznie zwolniony jest z zobowi¹zañ zamówieniowych i przys³uguje mu prawo do natychmiastowej sprzeda¿y towaru innym osobom. Gwarancja: Larsson udziela na oferowane produkty rocznej gwarancji. W przypadku firm zarejestrowanych na ogólnych warunkach wspó³pracy w firmie Larsson okres rêkojmii wynosi jeden rok od dnia sprzeda¿y towaru klientowi koñcowemu. W takim przypadku nale¿y dostarczyæ paragon od konsumenta. Larsson nie uwzglêdni reklamacji rzeczy u¿ywanej w sposób niew³aœciwy, niezgodny z jej przeznaczeniem lub zamontowanej w motocyklu w sposób niedba³y lub niezgodny z podstawowymi zasadami „kultury technicznej”, a tak¿e, gdy wyst¹pi¹ szkody powsta³e na skutek wypadku, b³êdu u¿ytkownika, u¿ycia towaru w sporcie lub innej imprezie o sportowym charakterze lub innego u¿ycia towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem lub w niezgodnych z jego przeznaczeniem warunkach, przechowywania towaru w z³ych warunkach, nara¿eniu go na wilgoæ, dokonaniu niezalecanych modyfikacji, przeróbek, napraw, niew³aœciwej instalacji, zastosowaniu nieodpowiedniego zasilania, poddaniu go naciskom mechanicznym, nie zastosowaniu siê do instrukcji obs³ugi lub innych dzia³añ, za które odpowiedzialnoœci Larsson nie ponosi. Larsson nie odpowiada ponadto za szkody powsta³e na skutek powodzi, burzy, po¿aru, dzia³ania piasku, kurzu lub brudu, trzêsieñ ziemi, si³y wy¿szej, przepiêæ i wahañ zasilaj¹cego napiêcia elektrycznego, wycieku z akumulatora lub baterii, wystawienia towaru na dzia³anie œwiat³a s³onecznego, wilgoci, mrozu, upa³u i œrodowiska powoduj¹cego korozjê, z powodu kradzie¿y lub w zwi¹zku z pod³¹czeniem innych urz¹dzeñ, niezalecanych do wspólnego pod³¹czania przez Larsson. Reklamacje: Reklamacje zostan¹ uwzglêdnione tylko w przypadku, gdy: – po otrzymaniu towaru wykryte zostan¹ w nim wady techniczne lub – zosta³ on uszkodzony mechanicznie podczas dostawy lub – na skutek u¿ytkowania powstan¹ wady, na które udzielana jest gwarancja. W przypadku, gdy któraœ z powy¿szych sytuacji bêdzie mia³a miejsce, prosimy o jak najszybsze odes³anie towaru do siedziby firmy, na w³asny koszt. Wysy³any towar musi byæ czysty i dostarczony w ca³oœci. Do przesy³ki prosimy do³¹czyæ wype³niony formularz reklamacji / zwrotu towaru (znajduj¹cy siê na koñcowych stronach katalogu oraz na naszej stronie internetowej). Jeœli nie otrzymamy w/w formularza lub zawarte w nim dane bêd¹ niekompletne, reklamacja nie zostanie rozpatrzona. Jeœli reklamacja zostanie uznana, zwrócimy naprawiony produkt lub wymienimy go na pe³nowartoœciowy w najszybszym mo¿liwym terminie. Jeœli bêdzie to ju¿ niemo¿liwe (na przyk³ad z powodu wyczerpania zapasów magazynowych lub zakoñczonej produkcji), wystawimy fakturê koryguj¹c¹ i zwrócimy pieni¹dze. Zwroty towaru: Larsson zobowi¹zuje siê przyj¹æ z powrotem sprzedany towar, pod warunkiem, ¿e jego stan oraz stan oryginalnego opakowania umo¿liwia dalsze jego odsprzedanie. Niemo¿liwe s¹ zwroty produktów, nosz¹cych œlady u¿ywania lub montowania w pojeŸdzie. Zwrócony towar nale¿y zaopatrzyæ w wype³niony formularz reklamacji/zwrotu towaru. Je¿eli towar zosta³ Ÿle dobrany lub omy³kowo skompletowany z winy wysy³aj¹cego, nale¿y powiadomiæ Biuro Obs³ugi Klienta o zaistnia³ej pomy³ce lub/i chêci zwrotu towaru. Towar nale¿y przygotowaæ do wysy³ki i oczekiwaæ zamówionego przez Larsson kuriera. Prosimy nie wysy³aæ zwracanego towaru samodzielnie na koszt odbiorcy. Przesy³ki takie nie bêd¹ odbierane. Gdy zwrot towaru nastêpuje z winy kupuj¹cego, koszty przesy³ki ponosi zamawiaj¹cy. W przypadku zarejestrowanych firm Larsson pobiera przy zwrocie 15% ceny towaru jako koszt ponownego wprowadzenia towaru na magazyn. W przypadku klientów detalicznych, z towaru zakupionego drog¹ wysy³kow¹ w firmie Larsson mo¿na zrezygnowaæ, bez podania przyczyny, w ci¹gu 10 dni od daty odebrania przesy³ki. Zwroty nie obejmuj¹ towarów sprowadzonych na specjalne zamówienie oraz te, które zosta³y wycofane z oferty katalogowej lub ich wycofywanie w³aœnie trwa. Ochrona danych osobowych: Larsson zobowi¹zuje siê przechowywaæ wszelkie dane swoich klientów w sposób nale¿yty, zgodny z za³o¿eniami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29-08-1997 r. Dane osobowe s¹ przechowywane i przetwarzane w celu realizacji zamówieñ oraz w celach marketingowych. Wszystkie osoby dysponuj¹ prawem wgl¹du, poprawiania oraz zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Larsson mo¿e, z zachowaniem wymogów ww. Ustawy, udostêpniæ dane osobowe innym podmiotom. Larsson Polska sp. z o.o. wykorzystuje dane osobowe swoich kontrahentów do przekazywania im informacji handlowych. Uczestnictwo w takich akcjach jest w pe³ni dobrowolne i w ka¿dej chwili mo¿ecie Pañstwo zobowi¹zaæ nas do wstrzymania przekazywania Pañstwu informacji i powiadomieñ, stosuj¹c siê do procedur opisanych na naszych stronach www. Pobierane dane osobowe to najczêœciej: adres e-mail, nr telefonu, adres zamieszkania, imiê i nazwisko, data urodzenia. Larsson Polska sp. z o.o. pozyskuje równie¿ dane przy okazji zawierania umów handlowych lub innych umów o podobnym charakterze. Oprócz zasad opisanych w niniejszym zobowi¹zaniu maj¹ wówczas zastosowanie ustalenia szczegó³owe, dotycz¹ce poszczególnych przypadków. Wszelkie dane pobrane od naszych klientów s¹ wysoce poufne. Przekazanie danych organom administracji publicznej, urzêdnikom lub innym s³u¿bom, których misj¹ jest zachowanie porz¹dku publicznego, nastêpuje z zachowaniem prawa polskiego i miêdzynarodowego. Dane uzyskane przez naszych pracowników w trakcie wykonywania przez nich obowi¹zków s³u¿bowych s¹ u¿ywane wy³¹cznie do realizowania ich obowi¹zków w czasie pracy Jednoczeœnie wszyscy pracownicy i wspó³pracownicy Larsson Polska sp. z o.o., którzy weszli w posiadanie danych osobowych naszych kontrahentów, zostali uœwiadomieni i zobowi¹zani pisemnie do zachowania tajemnicy s³u¿bowej, nawet w przypadku rozwi¹zania ich stosunku pracy z Larsson Polska sp. z o.o. Rozstrzyganie sporów: Larsson Polska sp. z o.o. dzia³a wed³ug prawa polskiego. Wszelkie spory, wynikaj¹ce ze wspó³pracy, bêd¹ rozstrzygane przez s¹d, w³aœciwy dla miejsca siedziby sprzedawcy (Gdañsk).

88


80-557 Gdañsk, ul. Narwicka 21

tel. 58 / 341 0 900; fax 58 / 341 85 82 www.larsson.pl

biuro@larsson.pl

Lêbork Boles³awice

Gdañsk

Braniewo

Kartuzy

Koszalin

Bytów Olsztyn

Szczecin

Bia³ystok Pi³a

Bydgoszcz Toruñ

Gorzów Wlkp. Poznañ

Krosno Odrzañskie Sulechów

Wrzeœnia

Œroda Wlkp.

Konin

Marki Warszawa G³owno Pruszków

Ostrów Wielkopolski

£uków

Be³chatów

Oleœnica Lublin Czêstochowa

Namys³ów Wilków Zabrze

Kielce

Gliwice Miko³ów Kraków

Tarnów

Rzeszów

Racibórz

¯ywiec

Nowy S¹cz

SKLEPY FIRMOWE Filia Gdañsk ul. Grunwaldzka 229 80-266 Gdañsk tel.: 58/ 345 26 57 fax: 58/ 345 26 57 gdansk@larsson.pl

Filia Poznañ ul. Bu³garska 65A 60-320 Poznañ tel.: 61/ 868 85 88 fax: 61/ 868 85 88 poznan@larsson.pl

Filia Warszawa ul. Po³czyñska 51 01-336 Warszawa tel.: 22/ 877 45 15 fax: 22/ 877 45 16 wawa.polczynska@larsson.pl

SKLEPY PATRONACKIE LARSSON BE£CHATÓW 97-400, al. W³ókniarzy 20A, tel. 697/ 256 831; LARSSON BIA£YSTOK 15-815, ul. Porzeczkowa 12a, tel. 85/ 653 68 79; LARSSON BOLES£AWICE 76-251, ul. S³upska 48b, tel. 59/ 841 38 40; LARSSON BRANIEWO 14-500, ul. D¹browskiego 10, tel. 504/ 976 575; LARSSON BYDGOSZCZ 85-739, ul. Fordoñska 116 (kartodrom), tel. 52/ 348 90 81; LARSSON BYTÓW 77-100, ul. Staszica 2, tel. 607/ 540 502; LARSSON CZÊSTOCHOWA 42-200, ul. Krakowska 52, tel. 34/ 372 62 33; LARSSON GLIWICE 44-141, ul. Knurowska 2, tel. 32/ 235 01 25; LARSSON G£OWNO 95-015, ul. £ódzka 4, tel. 42/ 710 76 11; LARSSON GORZÓW/K£ODAWA 66-415, ul.Jeziorna 34, tel. 500/ 048 202; LARSSON KARTUZY 83-300, ul. Gdañska 29, tel. 58/ 681 44 99; LARSSON KIELCE 25-526, ul. Okrzei 47/51, tel. 41/ 344 58 10; LARSSON KONIN 62-510, ul. Jana Paw³a II 49 A, tel. 63/ 243 31 24; LARSSON KOSZALIN 75-137, ul. Szczeciñska 34A, tel. 0-94/ 345 99 33; LARSSON KROSNO ODRZAÑSKIE 66-600, ul. Boles³awa Chrobrego 4, tel. 607/ 406 660; LARSSON LÊBORK 84-300, ul. Abrahama 7, tel. 663 803 500; LARSSON LUBLIN 20-050, ul. Na³êczowska 190, tel. 81/ 745 61 71; LARSSON £UKÓW 21-400, ul. Zdanowskiego 11, tel. 25/ 798 86 40; LARSSON MARKI 05-270, ul. Pi³sudskiego 73, tel. 22/ 771 31 00; LARSSON MIKO£ÓW 43-190, ul. Wspólna 6, tel. 32/ 226 31 66; LARSSON NAMYS£ÓW-WILKÓW 46-113, ul. Wroc³awska 6, tel. 77/ 543 09 77; LARSSON NOWY S¥CZ 33-300, ul. Podgórska 30, tel. 18/ 547 35 43; LARSSON OLEŒNICA 56-400, ul. Soko³owice 102A, tel. 502/ 781 025; LARSSON OLSZTYN 10-683, ul. Augustowska 17, tel. 89/ 538 09 91; LARSSON OSTRÓW WLKP 63-400, ul. Kaliska 49, tel. 62/ 735 89 71; LARSSON PI£A 64-920, al. Poznañska 191, tel. 67/ 215 59 15; LARSSON PRUSZKÓW 05-802, al. Jerozolimskie 459, tel. 22/ 728 57 57; LARSSON RACIBÓRZ 47-400, ul. Rybnicka 29, tel. 32/ 415 04 35; LARSSON RYDU£TOWY 44-280, ul. Ofiar Terroru 28, tel. 32/ 457 87 21; LARSSON RZESZÓW 35-125, ul. Lewakowskiego 8, tel. 17/ 856 71 18; LARSSON SULECHÓW 66-100, ul. Walki M³odych 1, tel. 68/ 385 22 69; LARSSON SZCZECIN D¥BIE 70-800, ul Przestrzenna 76, tel. 660/ 904 646; LARSSON ŒRODA WLKP 63-000, ul. Wiosny Ludów 10, tel. 697/ 777 657; LARSSON TARNÓW 33-100, ul. Tuchowska 72a, tel. 695/ 773 269; L ARSSON TORUÑ 87-100, ul. Gen. Sikorskiego 29, tel. 56/ 65 990 88; LARSSON WARSZAWA 03-743, ul. Kijowska 11, tel. 22/ 818 14 85 ;LARSSON WRZEŒNIA 62-300, Wrzeœnia ul. Szeroka 11, tel. 502 999 219; LARSSON ZABRZE 41-800, ul. Stalmacha 7/4, tel. 32/ 271 77 70; LARSSON ¯YWIEC 34-300, ul. Browarna 28, tel. 33/ 861 55 05;

Katalog - kierownice  

Katalog - kierownice

Katalog - kierownice  

Katalog - kierownice

Advertisement