Page 1

Anitra Arkko-Saukkonen • Anželika Krastiņa

LUOVAT ASKELEET INNOVAATIOON

CREATIVE STEPS 2.0 -menetelmä

LAPIN AMK:N JULKAISU Sarja C. Oppimateriaalit 4/2018 1/2018


Creative Momentum -hanke https://mycreativeedge.eu/site-pages/creative-momentum-project/

Alkuperäinen teos: Arkko-Saukkonen, A. & Krastina, A. (2018) Creative Step-by-Step. Creative Steps 2.0 Innovation Workshop. Lapland University of Applied Sciences publication. Serie C. Study Material 1/2018. Rovaniemi. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-316-212-9x

© Lapin AMK ja kirjoittajat ISBN 978-952-316-231-0 (pdf) ISSN 2342-2513 (verkkojulkaisu) Lapin ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja C. Oppimateriaalit 4/2018 Rahoittajat: Northern Periphery and Arctic Programme, Euroopan unioni – Euroopan aluekehitysrahasto, Lapin ammattikorkeakoulu Kirjoittajat: Anitra Arkko-Saukkonen ja Anželika Krastiņa Kuvitus: Marianne Kammonen (Anna Koivukangas) Ulkoasu ja taitto: Anitra Arkko-Saukkonen

Lapin ammattikorkeakoulu Jokiväylä 11 C 96300 Rovaniemi Puh. 020 798 6000 www.lapinamk.fi/julkaisut Lapin korkeakoulukonserni LUC on yliopiston ja ammattikorkeakoulun strateginen yhteenliittymä. Konserniin kuuluvat Lapin yliopisto ja Lapin ammattikorkeakoulu. www.luc.fi


CREATIVE STEPS 2.0


Sisällys Johdanto

6

Askel askeleelta kohti liikeideaa 9 Askel 0 Viitekehys toimeksiannolle

Askel I Toimeksiannon määrittäminen

14

16

Askel II Verkkotyöskentelyn mahdollistaminen 18 Askel III Toimeksiannon ymmärtäminen

20

Askel IV Liikeidean muotoilu

24

Askel V Idean arviointipiste

26

Askel VI Liiketoimintaosaamisen kehittäminen 28 Askel VII Luova klinikka

30

Askel VIII Liikeideasta prototyypiksi

32

Askel IX Asiakastestaus

34

Askel X Myyntipuhe

36

Edut kaikille osallistujille

40


Creative Ste ps 2.0 -työpajaan si sältyy 1 + 10 askelta, joiden kautta saavutetaan työpajan päätavoite

– uusi tuote tai palvelu.

JOHDANTO Tämä opas tarjoaa menetelmän ja työkaluja askel askeleelta etenevään innovointiprosessiin, joka on kehitetty oppilaitoksen ja työelämän yhteiseen toimintaan. Yhteistyö tapahtuu opiskelijoiden, yritysten ja asiantuntijoiden välillä. Työskentely voidaan järjestää myös kansainvälisesti, jolloin toimitaan verkkoyhteyksin ja verkkovälineitä hyödyntäen. Creative Steps 2.0 -menetelmää (CS 2.0) voidaan hyödyntää monipuolisesti ja soveltaen erilaisissa ideointi ja innovointitoiminnoissa, joissa kehitetään liikeideaa, tuotteita tai palveluita, miksei jopa toimintatapaa. Työskentelyä ohjaavat valmentajat, jotka tukevat työprosessin eri vaiheita. Ulkopuoliset asiantuntijat kutsutaan mukaan sparraamaan kehittämistyötä. ”Luovan klinikan” aikana opiskelijatiimit saavat erilaisia näkökulmia ideoiden kehittelyn avuksi. Työprosessin lopuksi ulkopuolinen asiantuntijaraati arvioi kehitetyn prototyypin.

6


Globalisaatio ja arktinen perspektiivi

Creative Steps 2.0 -menetelmä on kehitetty ja testattu Creative Momentum -hankkeen aikana vuosien 2015-2018 välillä neljässä eri maassa kansainvälisinä toteutuksina. Yrittäjät kohtautettiin kansainvälisesti keskenään ja opiskelijatiimit auttoivat innovointityössä yrityksiä saavuttamaan lisäarvoa uusien tuote- tai palveluideoiden kautta (ks. Arkko-Saukkonen & Krastina 2016). Innovointiprosessissa ideat rakennettiin prototyypiksi asti. Creative Momentum -hanke on tukenut aloittavia ja olemassa olevia luovan alan yrityksiä erityisesti kansainvälistymisen, verkostoitumisen ja osaamisen kehittämisen kautta (Creative Momentum). CS 2.0 -menetelmää on hyödynnetty myös monipuolisesti työelämälähtöisessä toiminnassa Lapin ammattikorkeakoulun opintojaksoilla ja arktisessa kesäkoulussa.

Arktisilla alueilla haasteet kulminoituvat pitkiin välimatkoihin. Toisaalta tämä haaste on myös mahdollisuus, sillä välimatkat edesauttavat kehittämistyötä, jolloin aktiivisesti on pohdittava miten kurotaan umpeen etäisyyksiä myös kansainvälisesti. Globaalissa maailmassa paikalla ei ole enää samanlaista merkitystä kuin aiemmin. Innovaatio voi tapahtua maantieteellisten rajoja yli erilaisten verkkotyövälineiden ja toimintatapojen avulla. Se on erityisen oleellista sellaisille yrityksille, joiden toimintaalue sijaitsee harvaanasutuilla arktisilla alueilla. Yritykset pystyvät saavuttamaan kilpailukykyä kehittämistyön, verkostojen, kansainvälisyyden myös digitaalisen osaamisen kautta, jolloin ne toimivat tasaväkisemmin muiden yritysten rinnalla. (Krastina & Arkko 2017).

Koulutus tarvitsee menetelmiä, joiden avulla tuetaan aikamme vaatimuksia vastaavaa työelämälähtöistä oppimista. Samoin työelämän ja yritysmaailman puolella on myös paikka yritysten kehittämistyötä tukeviin malleihin. CS 2.0 -menetelmän kehittämisessä on pyritty huomioimaan nämä vaatimukset ja tulevaisuuden tarpeet luomalla työskentelymahdollisuus, jossa hyödynnetään verkkotyövälineitä. Pystymme entistä paremmin löytämään yhteistyömahdollisuuksia, myös kansainvälisesti, kun valjastamme verkkotyökalut ja yhteisöllisen työskentelytavan käyttöön. Siinä tärkeässä roolissa on oikea-aikainen tuki työprosessille.

Creative Steps 2.0 -työpajassa luodaan erinomaiset mahdollisuudet monipuoliseen verkostoitumiseen osallistujien kesken

Yhteistyökumppanien löytäminen ja verkostoituminen ovat merkittävässä roolissa koko CS 2.0 työpajan aikaisen työskentelyn aikana. Osallistujat edustavat erilaisia sidosryhmiä ja sen kautta lisäävät työpajan arvoa ja hyödyllisyyttä kaikille mukana olijoille.

7


DEVELOPING INNOVATIVE BUSINESS IDEA

s ei e om p tc oty Ou prot a

e tiv y va wa o n e in tiv ith crea w ng in ki ods r o W eth m

ONLINE INTERACTION

Pitch

Evaluate with experts

ch ed oa ifi pr od ap r m ed o id ps ps Gu ste ste +1

Validate

by ts ck er ba xp inic ed l e Cl Fe rna ve te ti ex Crea -

Improve pototype

10

s nt , pa nts i c e rti d ts pa , stu per t s n x re nie l e ffe a na Di mp ter co ex

rts l pe ex n oo al tio P rn a ve te alu a Ex ev ive C at re -C

CROSS-BORDER COLLABORATION

g al in ion h t c at na es M ter ani in p e m th co

Prototype Formulate idea

Start Journey

Expand expertise Select business case

Collaborate with online tools

CS 2.0 -menetelmä on kehitetty ja pilotoitu kansainvälisesti Creative Momentum -hankkeen aikana.


ASKEL ASKELEELTA KOHTI LIIKEIDEAA

toimivat ja minkälaisia haasteita yrityksillä on. Opiskelijaryhmät toimivat työskentelyprosessin aikana aktiivisesti yritysten kanssa. Opettajat ovat toteutuksen organisoijia ja toimivat työpajassa valmentajan roolissa kannustaen, tukien ja ohjaten ryhmiä. Valmentajina he pitävät koko kehittämisprosessin liikkeellä.

Creative Steps 2.0 -prosessi Creative Steps 2.0 toteutetaan työpajana. Opastamme lukijaa 10 innovaatioaskeleen polulla kuvaamalla kunkin vaiheen päätavoite, käytettävissä olevat työkalut, odotetut tulokset ja työskentelymenetelmä tarkkoine prosessikuvauksineen. Työpaja toteutetaan yleensä opiskelijoiden, yritysten ja asiantuntijoiden muodostamien tiimien yhteistyönä. Verkon välityksellä työskentelevät tiimit saavat opastusta ja tukea sopivien verkkotyökalujen käytöstä kunkin vaiheen toteutuksen yhteydessä.

Luovan klinikan (Creative Clinic) tarkoituksena on tukea opiskelijaryhmien työtä eri alojen ammattilaisten avulla. Jotta opiskelijaryhmät pystyvät kehittämään ideoita ja ajatuksia sekä huomioimaan kaikki oleelliset näkökulmat, alan asiantuntijat tarjoavat tähän sparrausapua ammattilaisena oman osaamisalueen perspektiivistä. opiskelijatiimit hyötyvät eri näkökulmista. OSALLISTUJATAHOT

CS 2.0 -työpaja, voi mitallisesti vaihdella päivän toteutuksesta 10 päivän työpajaan tai jopa pidemmälle ajanjaksolle, jolloin työskentely rytmitetään CS 2.0 menetelmän askelten mukaan. Tärkeintä on johdattaa osallistujat kohti konkreettista lopputulosta selkeän toimintamallin eli julkaisussa esitettyjen askelten kautta. Prosessin aikainen tuki ja ohjaus ovat tärkeitä, jotta työ etenee ja yhteistyö osallistujien välillä on sujuvaa.

Yritykset ja organisaatiot, jotka ovat halukkaita liittymään kansainväliseen verkostoon ja kehittämään tuotteita, palveluita tai toimintojaan Opiskelijat eri koulutusaloilta, myös kansainväliset opiskelijat, jotka haluavat kehittää taitojaan innovaation ja yrittäjyyden osalta. (Luovat tiimit) Asiantuntijat, jotka tukevat prosessia antamalla palautetta ja sparrausta innovointityön aikana tuote- ja palvelu tai liikeideoihin (Luova klinikka)

Koulutuksen näkökulmasta opiskelijoiden osallistuminen innovointiprosessiin antaa heille mahdollisuuden kehittää ammatillista osaamista. Opiskelijoista muodostetaan monialaisia luovia tiimejä (Creative Teams), jolloin tiimin jäsenet pystyvät tuomaan oman alansa osaamista ja perspektiiviä työskentelyyn. Yritysyhteistyö antaa loistavan tarkastelupaikan opiskelijoille myös siihen, miten yritykset

Yritysneuvojat, asiantuntijat, jotka arvioivat ja antavat palautetta lopullisisesta prototyypista. Opettajat valmentajan roolissa, jotka tukevat ja ohjaavat prosessia koko työpajan ajan.

9


Yhteenveto prosessista CS 2.0 -työpajaan mukaan valittu yritys tai yritykset tuodaan yhteen opiskelijoiden muodostaman luovan tiimin tai tiimien kanssa. Työpajassa voi olla mukana yksi yritys, jonka kanssa työskentelee useita tiimejä, tai useita yrityksiä, joilla on kullakin oma luova tiiminsä. Yritysten taustat sekä markkinapotentiaali ja haasteet analysoidaan ja niiden pohjalta muodostetaan toimeksianto, joka toimii lähtökohtana koko prosessille. Toiminnassa painotetaan yritysten resursseihin perustuvan innovatiivisen tuotteen tai palvelun tai uuden prosessin kehittämistä hyödyntäen yritysten vahvuuksia ja määritettyä markkinapotentiaalia. Innovointiprosessissa käytetään erilaisia luovia menetelmiä ja innovointityökaluja.

Tuoreiden ideoiden ensimmäinen tarkastuspiste on luova klinikka, jossa mukaan kutsutut ulkopuoliset asiantuntijat ja yrittäjät antavat palautetta uusista liikeideoista. Tämän jälkeen tiimit jatkavat toimeksiannon työstämistä ja siihen liittyvän sisällön tutkimista tarkemmin ja kehittävät ensimmäisen prototyypin, minkä jälkeen uusi tuote tai palvelu validioidaan. Testauksen ja markkinakysynnän analysoinnin jälkeen prototyyppi päivitetään ja esitetään lopuksi kansainväliselle asiantuntijaraadille (Creative Cave Pool), joka kriittisesti arvioi ja antaa palautetta sekä kehittämisehdotuksia opiskelijatiimille ja toimeksiannon antaneelle yrittäjälle.


CREATIVE STEPS 2.0

ASKELEET KOHTIINNOVATION INNOVAATIOTA STEPS TOWARDS

XX PIT SAU S PITC HING

IX IX PR ASI OV AKA INGSTE STA MAR KETUS DEMAND VIII LIIK VI II BU EAN SIEID NESS IDEA PRO TOT PROT INTI OTYPO YPIN G

VII LUO CREAVA VII TIVEKLI CLNIK INIC KA VIEN LIIK ETO IMINTAOSAAMISEN VI HA NCIN G BUSINESS EX LAAJENTAM PERTISE INEN

V ID V EAAN IDE EVARV ALUAIOIN TIP TION IST CH ECEKPOINT IV FORMULAT IV LIIKEIDEANINMU G AOTO POTE ILU NTIAL BUSINESS ID EA III NDMEK ERST III U TOI A DINON SIA G YMMÄRRYS THE BUSIN NNN ESS CASE IIIIVER ENAKKO BLINTYÖ G OSKE NLINNTE E TOLYN MAHDOLLISTAM INEN OLS I ITOI IDEN MEK SIA TIFY ON MÄÄRITTÄMINEN INNN G TH E BUSINESS CASE 0. 0. VIIT THEKE TOIMEKSIANNOLLE E FRHYS AMEW ORK – CS 2.0 OF A PAJAN KÄYNNISTÄM BUTYÖ SINES INEN S CASE - LAUNCHIN G CS 2.0 WORKSHOP

Guided step-by-step ideatio process to help the business to reach new height.

Climb through innovation b following safe path to the new prototype.

Jump into international cross-border collaboration by using online tools. Virtua world offers efficient way to connect across the borders.


Osallistujien osallistaminen Työpajan alussa esitellään kaikille sidosryhmille prosessi ja sen vaiheet. Opiskelijat osallistuvat työpajan jokaiseen vaiheeseen. Yrityksille suositellaan osallistumista ainakin aloitukseen ja työpajan lopussa pidettävään esitykseen. Lisäksi yritysten toivotaan olevan mukana myös luovassa klinikassa sekä prosessin aikana järjestettävän arviointipisteen aikana. Opiskelijat edistävät työtä kymmenen askeleen aikana, ja yritysten aktiivinen osallistuminen sekä kommunikointi opiskelijatiimin kanssa parantaa prosessin aikaista kehittämistyötä. Työskentelyn aikana järjestetään luova klinikka, johon kutsutaan asiantuntijoiksi paikallisia yrittäjiä tai liiketoiminnan asiantuntijoita. He antavat palautetta luoville tiimeille heidän kehittämistään idea-aihioista. Lopuksi innovoinnista syntyneiden prototyyppien esittämistilaisuuteen pyydetään mukaan arviointiraati, ja erityisesti kansainvälisissä toteutuksissa suositellaan kansainvälistä arviointiraatia. Jäsenet ovat asiantuntijoita, jotka arvioivat CS 2.0 -työpajassa kehitettyjä liikeideoita ja niiden markkinapotentiaalia työpajan esitystilaisuudessa. Valmentajat osallistuvat työpajan jokaiseen vaiheeseen valvoen ja ohjaten luovia tiimejä ja tukien koko osallistujien välistä yhteistyöprosessia.

12


Creative Steps innovointityöpajassa käytetään askel askeleelta etenevää menetelmää, jolla kehitetään liikeideoita kansainvälisen yhteistyön kautta.

13


ASKEL 0

CS 2.0 TYÖPAJAN KÄYNNISTYS VIITEKEHYS TOIMEKSIANNOLLE

PÄÄTAVOITE:

TYÖMENETELMÄ:

Yleisesittely: CS 2.0 menetelmään tutustuminen, kaikkien osallistujien tapaaminen sekä tutustuminen, yhteistyön käynnistäminen ja taustan luominen toimeksiannolle.

CS 2.0 -työpaja alkaa työpajaprosessin esittelyllä sekä osallistujien ja mukana olevan yrityksen yleisellä esittelyllä. Luova tiimi tutustuu yritykseen ja liiketoiminnan kontekstiin. Tiimi saa yleiskuvan yrityksen toiminnasta ja tuotteista/palveluista sekä haasteista, ongelmista ja odotuksista. Keskustelua voidaan tehostaa 10Q-menetelmällä.

TYÖKALUT: 10Q

TULOS: TOIMEKSIANNOLLE MÄÄRITELTY RUNKO

VALMENTAJIEN ROOLI: CS 2.0 toimintamallin esittely, 10Q-verkkokeskustelujen fasilitointi ja ohjaus

10Q-työkalu – liiketoimintahankkeen laukaisin 10Q-menetelmässä käytetään kysymyssarjaa, jolla tuetaan keskustelua ja käynnistellään CS 2.0 -työpajan osallistujien, luovien tiimien ja valittujen yritysten, välistä vuorovaikutusta. Peruskysymyksiä on yhteensä kymmenen. Luova tiimi esittää yritykselle kymmenen kysymystä verkkotyökalun avulla (esim. Padlet-virtuaaliseinä) ja

14

jatkaa sitten keskustelua esittämällä jatkokysymyksiä, jotka pohjautuvat aiempaan keskusteluun. Yritykset kirjoittavat vastauksensa verkkoseinälle tai vastaavat tiimille suullisesti. Luova tiimi ja valmentajat tukevat keskustelua. Alustalle voidaan lisätä muutakin tarpeellista materiaalia, kuten linkkejä, kuvia ja postereita.


10Q-menetelmä 1. KUVAILKAA YRITYSTÄNNE.

Mukana olevalle yritykselle/yrityksille esitetään seuraavat 10 kysymystä:

2. TUOTE/PALVELU: mitä tuotteita tai palveluita yrityksenne tarjoaa?

3. KUVAILKAA ASIAKKAITANNE: KEITÄ HE OVAT, MISSÄ HE OVAT JA MIKSI JUURI HE?

4. MITEN TUOTTEENNE/PALVELUNNE RATKAISEE ASIAKKAANNE ONGELMAT TAI TARPEET, KIPUPISTEET?

5. MITEN TUOTTEENNE/PALVELUNNE EROAVAT KILPAILIJOISTA?

6. MITÄ MAHDOLLISUUKSIA NÄETTE? ONKO MIELESSÄNNE IDEAN SIEMENIÄ JOHONKIN SUUREMPAAN?

7. MITÄ TRENDEJÄ ALALLANNE ON TÄLLÄ HETKELLÄ?

8. LIIKETOIMINTAMALLI: mitä prosessia noudatetaan tuotannossa, tarjouksissa, myynnissä ja laskutuksessa?

9. MITKÄ OVAT YRITYKSENNE TÄRKEIMMÄT HAASTEET JUURI NYT?

10. NYT SAATTE UNELMOIDA – KUVAILKAA YRITYSTÄNNE SUURENA MENESTYSTARINANA, JOLLAISENA NÄETTE SEN TULEVAISUUDESSA!

Kun kaikkiin kysymyksiin on vastattu ja kaikki kohdat täytetty, kasassa on toimeksiannon RUNKO: tärkeimmät tiedot liiketoiminnasta, yleiskuva yrityksen toiminnasta ja tuotteista/palveluista sekä haasteista, ongelmista, odotuksista ja alueista, joilla on kehitys- ja innovointipotentiaalia.

TYÖSKENTELY VERKOSSA: Jos tiimi ja yritys työskentelevät yhdessä verkon välityksellä, järjestäkää tilanne, jossa opiskelijat ja yritykset pääsevät työskentelemään yhtä aikaa kysymyksiin vastattaessa. Käyttäkää parhaiten sopivaa verkkotyökalua (mahdollisesti Padlet), joka voidaan jakaa kaikille osallistujille samaan aikaan ja siinä oleviin kysymyksiin voidaan vastata ajantasaisesti siten, että vastaukset tulevat näkyviin heti keskustelun aikana. Jokaisella osallistujalla pitäisi olla mahdollisuus myös puheyhteyteen verkossa (Skype, Adobe Connect tms.). Valmistaudu tukemaan verkkotyöskentelyä.

15


ASKEL I

TOIMEKSIANNON MÄÄRITTÄMINEN

PÄÄTAVOITE: Kun toimeksiannolle on määritetty runko ja saatu kuva yrityksen toiminnasta, luova tiimi pitää aivoriihen potentiaalisista kehittämisalueista sekä liikeideoista ja lopulta tunnistaa ja määrittää varsinaisen toimeksiannon, tehtävän itsellen, jonka pohjalta ideointia jatketaan.

TYÖKALUT: Miellekartta toimeksiannosta

TULOS: TOIMEKSIANTO – tunnistettu ja määritetty liiketoiminta-alue, jonka pohjalta innovointia ja liikeidean kehittämistä jatketaan

VALMENTAJIEN ROOLI: Aivoriihen tukeminen

16


TYÖMENETELMÄ: Luovien tiimien kannattaa hyödyntää miellekarttaa työkaluna jatkoideoinnissa käytettävän toimeksiannon tunnistamiseksi (Business Case Mindmap). Käyttäkää 10Q-työpajan/-menetelmän avulla hankittuja materiaaleja ja tietoja. Työstäkää 10Q-tuloksia. Yhdistäkää lopuksi yritysten vastaukset yhteen miellekarttaan käyttäen värikkäitä tarralappuja ja tusseja ilmaisemaan eri sisältöjä ja niihin liittyviä haaroja.

Ryhmitelkää 10Q-tulokset seuraaviin sisältöihin:

M L M

äärittäkää nykyiset resurssit: tunnistakaa olemassa oleva tuote/palvelu, liiketoimintamalli, kehittämispotentiaali, odotukset, iso idea. uokitelkaa ongelmat: määrittäkää tarkemmin asiakkaan kipupisteet, niiden mahdolliset syyt sekä analysoikaa ongelmien syyt. äärittäkää trendit ja mahdollisuudet aiheeseen liittyen.

Seuraavaksi järjestetään aivoriihi miellekartan perusteella: Mitä tietoja saatte miellekartasta? Näettekö mahdollisuuksia projektin tarkempaan suuntaamiseen? Näettekö ongelmaalueita? Näettekö alueita, joista löytyy mahdollisuuksia? Rajatkaa alueet, joissa huomaatte olevan ONGELMIA/ MAHDOLLISUUKSIA (jatkokehitysalueet) ja merkitkää

ne PUNAISELLA. Katsokaa sitten, osuvatko ne asiakkaan todellisiin kipukohtiin. Näettekö mahdollisen ”kipupisteen”, joka voidaan ratkaista? Kehittäkää miellekarttaa edelleen lisäämällä ajatuksianne/ ideoitanne valitulle PUNAISELLE alueelle. Tämän vaiheen viimeinen tehtävä on varsinaisen toimeksiannon muotoilu: Kirjoittakaa lyhyt, muutaman kappaleen kuvaus valitusta sisällöstä ja esitelkää se aivoriihen päätteeksi. Esityksessä pitäisi selittää, mikä on ongelma tai asiakkaan ”kipupiste” ja kuinka tiimi aikoo ratkaista sen.

17


ASKEL II

VERKKOTYÖKALUJEN KÄYTÖN MAHDOLLISTAMINEN

PÄÄTAVOITE: Verkkotyökalujen tehokas käyttö CS 2.0 -työpajan aikana. Tämä on erityisen tärkeää, koska suuri osa ryhmän työskentelystä sekä yhteistyöstä yritysten ja työpajan muiden osallistujien kanssa tapahtuu verkossa.

TYÖKALUT:

Verkkotyöskentelyalustat ja -työkalut

TULOS: ERI VERKKOALUSTOJEN JA -TYÖKALUJEN KÄYTÖN MAHDOLLISTAMINEN

VALMENTAJIEN ROOLI: Koulutus CS 2.0:n aikana käytettävistä verkkotyökaluista työpajaan osallistujille

18


TYÖMENETELMÄ: Osallistujille esitellään erilaisia työkaluja, jotka sopivat parhaiten tehokkaaseen ja vuorovaikutteiseen verkkotyöskentelyyn ja -yhteistyöhön. Osallistujille voidaan esitellä esimerkiksi seuraavia työkaluja:

Tarvittaessa voidaan käyttää myös inspirointityökaluja. Verkkotyökalujen esittelyn jälkeen kukin tiimi jatkaa keskustelua ja päättää, mitä verkkotyökaluja tiimit ja yritykset käyttävät työssään. Päätökseen vaikuttavat työkalujen hyvät ja huonot puolet, käyttökokemusten jakaminen ja mahdolliset päätökset uusien työkalujen opettelusta.

Neuvotteluhuoneet Yhteisölliset työkalut Esitystyökalut Ideointityökalut

19


ASKEL III

TOIMEKSIANNON YMMÄRTÄMINEN

PÄÄTAVOITE: Luovat tiimit perehtyvät syvällisemmin (askeleessa I määritettyyn) liiketoimintahankkeeseen liittyviin aiheisiin hankkimalla lisätietoja. Monet askeleen I aikana havaitut alueet ja aiheet voivat olla uusia useimmille tiimien jäsenille, joten on varattava aikaa eri aiheisiin tutustumiseen ja taustatietojen hankkimiseen useista lähteistä.

TYÖKALUT: Tiedonhaku eri menetelmillä. Tiimit hakevat lisätietoja aiheista ja asioista määritetyllä tavalla.

TULOS: PAREMPI TIETÄMYS LIIKETOIMINTAHANKKEESEEN LIITTYVISTÄ AIHEISTA

VALMENTAJIEN ROOLI: Ohjaus verkossa

TYÖMENETELMÄ: Tämän vaiheen aikana tiimit käyttävät ongelmalähtöisen oppimisen menetelmää. Ongelmalähtöinen oppiminen on strategia, jolla kehitetään tietämystä ja osaamista koulutuksen ja työskentelyn yhteydessä (Poikela, 2006). Tiimeillä on käytössään toimeksiannon runko (yleistiedot) sekä muotoiltu ja määritetty toimeksianto tunnistettuine ongelmineen. Nyt opiskelijoiden on varmistettava, mitä he jo tietävät, mistä heidän täytyy saada enemmän tietoa, miten päästä tietoon käsiksi (tiedonsaanti) ja miten tiedonhankintatyö järjestetään. Tiimi määrittää tämän perusteella itselleen oppimistehtävät ja hankkii tiedot itsenäisesti.

20


21


Tiedonhankintamenetelmiä ei rajoiteta. Tässä muutamia ehdotuksia käytettäviksi ‣ Benchmarkkaus – tutustuminen yritysten toimialaan ja potentiaalisiin kilpailijoihin sekä asiakkaiden tarpeisiin ja ”kipupisteisiin”, lisäksi tiedonkerääminen kaikista mahdollisista lähteistä kuten yrityshaastatteluista. ‣ Inspiraatiomateriaalin kerääminen aiheeseen liittyvien haasteiden ja kehittämisongelmien ympäriltä. ‣ Trendejä käsittelevien artikkelien lukeminen. ‣ Heikkojen signaalien tunnistus. ‣ Kaikkien kirjastosta saatavien painettujen lähteiden käyttö. ‣ Internetin käyttö. ‣ Kysyminen asiantuntijoilta, opettajilta ja yrityksiltä Tiedonhankinnan lopuksi tiimien jäsenet valmistelevat pienen esityksen.

22


NEUVOJA VERKKOTYÖSKENTELYYN

VINKIT

• Rohkaise osallistujia verkkotyöskentelyyn!

• Anna ohjeita verkkotyökalujen käyttöön, jos osallistujille työkalut eivät ole ennestään tuttuja. Selitä työkalujen toiminnot ja käyttö.

• Kerro verkkotyökalun käytön tärkeydestä työprosessissa.

• Anna selkeitä ohjeita siitä, mihin valitun verkkoalustan käytöllä pyritään. Ohjeet kannattaa myös kirjoittaa alustalle tai muuhun helposti löytyvään paikkaan.

• Valmistaudu siihen, että kaikki osallistujat eivät osaa käyttää työkalua, joten

opasta ennakolta ja tue oikea-aikaisesti verkkotyöskentelyä. Osallistujilla on usein hankaluuksia alussa.

• Rohkaise osallistujia kokeilemaan videoneuvottelutyökalun käyttöä ennen yhteistä verkkotapaamista.

• Kuulokemikrofonia on parasta käyttää videoneuvottelun aikana, jotta ääni on selkeä ja vältytään äänen kaikumiselta.

• Usein on hyvä olla varasuunnitelma, jotta verkkotapaaminen ei keskeydy teknisten ongelmien takia.

• Mieti etukäteen, miten ongelmatilanteessa toimitaan, miten neuvottelua tai työskentelyä jatketaan, ja mistä työkalusta tai menetelmästä voisi olla apua haastavan tilanteen ilmaantuessa.

• Varaa osallistujille aikaa harjoitella verkkoesityksiä: materiaalin jakoa,

kuulijoiden ohjaamista puheella, sisällön esittämistä sekä muistuta, että

äänensävyt vaikuttavat myös kuulijaan. Etäesitys vaatii erilaista valmistautumista kuin kasvokkain tapahtuva esitys.

• Vaikka tulisi vaikeuksia, rohkaise osallistujia oppimaan niistä. • Kannusta ja innosta yhteisölliseen työskentelyyn

ILOA JA INNOSTUSTA VERKKOTYÖSKENTELYYN! 23


ASKEL IV

LIIKEIDEAN MUOTOILU

PÄÄTAVOITE: Luovat tiimit pitävät aivoriihen uudesta liikeideasta ja valmistautuvat esittelemään sen ja saamaan ensimmäiset palautteet.

TYÖKALUT: Padlet-esitys

TULOS: UUDEN LIIKEIDEAN ESITTELY

VALMENTAJIEN ROOLI: Ohjaus verkossa sekä opastuksen ja palautteen antaminen tiimin pyynnöstä

TYÖMENETELMÄ: Luovat tiimit kokoontuvat omien ryhmiensä kesken, kun askel III on valmis – kaikki jäsenet ovat hankkineet uutta tietoa ja oppineet lisää liiketoiminnasta. Nyt kukin jäsen kertoo lyhyesti, mitä on oppinut tai mitä tietoa on löytänyt tiedonhankintavaiheessa. Kun kaikki osallistujat ovat jakaneet oppimansa asiat, tiimi aloittaa ideoinnin ja miettii aivoriihen avulla ratkaisuja ongelmiin, joita jäsenten mieliin on tullut tähän mennessä tehdyn työn ja kerättyjen tietojen perusteella. Tiimit muotoilevat yhden tai useampia liikeideoita ja valmistelevat lyhyen esityksen (enintään 10 minuuttia). Tiimeille annetaan esitystä varten malli, joka auttaa heitä esittelemään liikeideansa. Heitä neuvotaan noudattamaan tärkeimpiä esityskohtia, jotka olisi hyvä ottaa huomioon. Tiimi voi kuitenkin joustavasti lisätä tai poistaa esityskohtia omien tarpeidensa mukaan ja esityksen selkeyden vaatimalla tavalla. Tiimien kannattaa käyttää esitykseen visuaalista alustaa esim. Padlet-virtuaaliseinää. Seuraavalla sivulla on muutama suositus tiimien esityksiä varten.

24


Esitelkää TUOTE-/PALVELUIDEA, kuvailkaa se ja perustelkaa se seuraavien kohtien mukaisesti:

>> Lyhyt kuvaus yrityksestä ja sen nykyisistä tuotteista/palveluista. >> Kuvaus määritetystä liiketoimintahankkeesta. >> Mitä ongelmia on havaittu ja mitä ratkaisuja suunniteltu? >> Miten potentiaalinen liikeidea ratkaisee asiakkaan nykyiset ”kipupisteet” ja ongelmat ja mitä lisäarvoa se tuottaa? >> Mitä resursseja tarvitaan, mitä täytyy kehittää/parantaa jotta idea käytännössä toteutuu tai mitä puuttuu? >> Uusi liikeidea tai -ideat lyhyesti kuvattuna.

25


ASKEL V

IDEOIDEN ARVIOINTIPISTE

PÄÄTAVOITE:

TYÖMENETELMÄ:

Ideoiden testaus hankkimalla palautetta ja ajattelemalla asioita uusista näkökulmista Tämä on ensimmäinen tarkastuspiste, jossa uusi liikeidea esitellään yrityksille, muille tiimeille ja valmentajille. Lisäksi tämä vaihe auttaa osallistujia ajattelemaan hieman eri tavalla, katsomaan asioita uusista näkökulmista ja löytämään innovatiivisempia ratkaisuja ongelmaan.

Ensimmäisessä tapaamisessa kukin tiimi pitää 20 minuutin esityksen alkuperäisestä liikeideastaan ja saa palautetta muilta tiimeiltä, valmentajilta ja jos mahdollista, mukaan kutsutuilta ulkopuolisilta asiantuntijoilta. Tapaaminen päättyy keskusteluun ja johtopäätöksiin, joita tiimit tekevät saadun palautteen perusteella.

TYÖKALUT: SCAMPER, Energisoivat harjoitukset

TULOS: PÄIVITETYT LIIKEIDEAT palautteen ja innovatiivisen ideointiprosessin avulla

VALMENTAJIEN ROOLI: Esitysten, keskustelujen ja palautteen tukeminen

26


Tiimit jatkavat ideointia. Tiimien on tärkeää ottaa huomioon saatu palaute, joka tuo ideointiprosessiin innovatiivisemman kipinän. Näin tiimit saavat mahdollisuuden katsoa asioita uusista näkökulmista. Aika ajoin osallistujien on hyvä virkistäytyä ja selkeyttää ajatuksia ideointityön ohella. Valmentajat järjestävät energisoivia aktiviteetteja työskentelyn lomaan tiimien innostamiseksi. Nämä harjoitukset toimivat tehokkaina irtiottoina ideointityöstä, jotta työ voi jatkua sen jälkeen tehokkaampana. Ideointityössä tiimien kannattaa käyttää ideointityökaluja, esimerkiksi SCAMPER-työkalua. Työ voidaan tehdä verkossa. On päätettävä, mitä verkkotyökalua on parasta käyttää. SCAMPER on tarkoitettu liikeideoiden keksimiseen aivoriihen avulla ja innovatiivisten ratkaisujen kehittämiseen nykyisiin ongelmiin. Se herättelee ajatusprosessia pakottamalla ajattelemaan uudella tavalla. SCAMPER-työkalulla osallistujien on punnittava ideaa vastaamalla seuraaviin kysymyksiin:

Nyt luovat tiimit ovat saaneet palautetta ideoistaan ja lisänneet ”hulluja” ideoita SCAMPER-ideoinnin perusteella. Seuraavaksi on aika hioa ideoita ja antaa niiden myös hautua hieman, ennen kuin ne esitellään arviointiraadille, liiketoiminnan asiantuntijoille, jotka ovat valmistautuneet arvioimaan lopulliset liikeideat koko työpajan päätteeksi. Tämän vaiheen lopussa tiimit ovat päivittäneet liikeideansa esittelyn Padletalustalle.

vaihtaa? • Voidaanko jotain yhdistää? • Voidaanko jotain muuttaa? • Voidaanko jotain kata? n varmaankin muo • Joitain osia voidaa ksia ja/tai luoda itu ko tar uita käyttö m iä ks ke o nk aa id • Vo uusia skenaarioita? ä ei poistaa jotain, mik • Onko mahdollista ? lta a niin olennaise tunnu idean kannalt stoin äntää asioita päinva • Ja lopuksi: yritä kä ntyy. perspektiivi siitä sy ja katsoa, millainen


ASKEL VI

LIIKETOIMINTAOSAAMISEN LAAJENTAMINEN

PÄÄTAVOITE: Laajennetaan tietämystä liiketoiminnan äärellä ja annetaan samalla idealle hieman aikaa hautua. Pidetään pieni tauko ideointiprosessista, osallistutaan ulkopuolisiin tapahtumiin, katsellaan asiantuntijoiden videoita tai muuta tietoa lisäävää sisältöä – pysytään liiketoiminta-alueella, mutta hankitaan uusia näkökulmia.

TYÖKALUT: Osallistutaan ulkopuoliseen tapahtumaan, josta saadaan uusia näkökulmia ja inspiraatiota liiketoiminnan aiheesta.

TULOS: LAAJEMPI NÄKÖKULMA LIIKETOIMINTAAN

VALMENTAJIEN ROOLI: Ulkopuoliseen tapahtumaan osallistumisen mahdollistaminen (seminaari, konferenssi, muu työpaja tai videoiden katselu, artikkelien lukeminen ja niistä keskustelu jne.)

28


TYÖMENETELMÄ: Luoville tiimeille annetaan mahdollisuus pitää tauko ideointiprosessista ja oppia erilaisista liikeasioista eri lähteiden avulla. Tiimit voivat esimerkiksi tavata kokeneita yrittäjiä, osallistua yrityskonferenssiin tai katsoa mielenkiintoisen elokuvan tai videon ja keskustella siitä. Vaikka tapahtuman pitäisi olla opettavainen, se ei kuitenkaan saa vaatia liikaa keskittymistä ja sen pitäisi tuoda prosessiin hieman iloa ja hauskuutta sekä inspiraatiota. Näin tiimien kehittämät liikeideat saavat myös hautumisaikaa ennen prototyyppivaihetta.

29


ASKEL VII

LUOVA KLINIKKA

PÄÄTAVOITE: Saada liikeideoista ammattilaispalautetta asiantuntijoilta

TYÖKALUT: Kiertomenetelmä (Go Around), Padlet esityksiin

TULOS: AMMATTILAISPALAUTE LIIKEIDEASTA

VALMENTAJIEN ROOLI: Työpajan ja kiertomenetelmän järjestäminen ja tukeminen

TYÖMENETELMÄ: Luova klinikka on tilaisuus, johon osallistuvat kutsutut asiantuntijat, ammattilaiset ja/tai kokeneet yrittäjät. He neuvovat luovia tiimejä liikeidean jatkokehittelyssä omasta asiantuntijaperspektiivistään käsin, ja jakavat omia kokemuksiaan tiimien kanssa. Kiertomenetelmä tarkoittaa, että luovat tiimit kiertävät pitämässä lyhyen esityksensä vuoron perään eri ammattilaisille ja saavat näiltä arvokasta palautetta. Esitys ja palautteenanto tapahtuvat sparrauksen muodossa. Kukin tiimi keskustelee yhden asiantuntijan tai asiantuntijaryhmän kanssa kerrallaan.

30


Luovat tiimit ovat päivittäneet liikeideansa ja valmistelleet esityksen aiemman innovointityöskentelyn jälkeen (ks. askel V ideoiden arviointipiste). Nyt tiimin esitys kootaan visuaaliselle verkkoalustalle (Padlet). Esitykseen liitetään kuvia, kuvauksia, videolinkkejä ym., jotta sisältöä voidaan helposti jakaa ja seurata verkon välityksellä. Sparrauksen aikana kukin tiimi tapaa yhden tai kaksi asiantuntijaa. Tiimit esittelevät ideansa, ja asiantuntijat antavat palautetta koko esityksestä, sisällöstä ja ideasta tai liikeidean tietyistä osista, joihin pitäisi heidän mielestään kiinnittää enemmän huomiota. Kun tiimejä on useita, tiimit kiertävät vuorotellen eri asiantuntijoiden luona esittämässä esityksensä. Jos työskentely tapahtuu pelkästään verkkoyhteyden kautta, silloin jokainen tiimi vuorollaan

tapaa asiantuntijan sovitussa videoneuvottelutilassa. Ihannetapauksessa mukana on vähintään kahdesta neljään eri asiantuntijaa tai kokenutta yrittäjää, jotka pystyvät antamaan palautetta sparraamalla. Tämä on hyvä tapa tarkastella tiimin esittelemää sisältöä eri näkökulmista asiantuntijoiden avulla. On suositeltavaa toteuttaa esitykset virtuaaliseinällä (padlet) perinteisen esityksen sijaan, jotta mukaan saadaan myös kuvat, erilaiset sisältöjen kuvaukset, videolinkit ja muut tarvittavat linkit ja tiedot. Sparrauksen aikana Padletalustalla olevia tietoja voidaan täydentää ja muokata sekä asiantuntijoiden kommentteja voidaan tallentaa. Tietoja voivat käyttää ajantasaisesti myös mukana olevat yritykset, jotka haluavat ehkä seurata idean kehitystä.

31


ASKEL VIII

LIIKEIDEASTA PROTOTYYPIKSI

PÄÄTAVOITE: ”Nopea testaus, nopea epäonnistuminen, nopea korjaus.” – Tom Peters

TYÖKALUT: Prototyyppityöpaja

TULOS: TUOTTEEN/PALVELUN VALMIS PROTOTYYPPI

VALMENTAJIEN ROOLI: Prosessin tukeminen kasvokkain ja verkossa.

32


TYÖMENETELMÄ:

Tärkein tehtävä tässä vaiheessa: • Tehdään ensimmäinen versio tuotteesta/ palvelusta. • Muotoillaan selkeästi, mikä tuote on (enintään kaksi virkettä). • Visualisoidaan tuote/palvelu, jotta se voidaan esitellä paremmin potentiaaliselle asiakkaalle.

kuvata käyttäjäkokemusta ja tuotteen/palvelun prototyypin sisältöä. Käytännössä tiimit voivat käyttää mitä tahansa esitysmuotoa, kunhan siitä selviää, mistä tuotteessa tai palvelussa on kyse. Kukin tiimi luo prototyypin: Virtuaaliseinä (Padlet), josta löytyy tuotteen/palvelun kuvaus sisältäen kommentit/ kuvat/prosessikuvauksen/asiakastapauksen.

Prototyyppivaiheessa luodaan tarkempi konsepti tuotteesta, palvelusta tai niiden yhdistelmästä. Luovien tiimien pitäisi nyt rakentaa demo-versio tuotteensa ensimmäisestä versiosta. Jos kyseessä on fyysinen tuote, tiimi luo fyysisen esittelykappaleen käytettävissä olevista materiaaleista. Jos liikeidea perustuu palveluun, tiimit voivat luonnostella palvelupolun etenemistä tai käyttää skenaarioita apuna. Toisinaan video voi olla paras tapa

33


ASKEL IX

ASIAKASTESTAUS

PÄÄTAVOITE: Tuotteen testaus ja validointi sekä markkinakysynnän arviointi

TYÖKALUT: Markkinakysynnän analyysi

TULOS: VALIDOINTI JA MARKKINA-ANALYYSIRAPORTTI

VALMENTAJIEN ROOLI: Prosessin tukeminen verkossa, neuvonta

TYÖMENETELMÄ: Tässä vaiheessa luovien tiimien tehtävänä on tunnistaa uuteen liikeideaan kohdistuva markkinakysyntä ja osoittaa se visuaalisessa muodossa. Kehitetyn prototyypin avulla tiimit testaavat liikeideaa potentiaalisilla asiakkailla ja saavat palautetta. Tehtävä toteutetaan seuraavasti:

34


• Analysoi, ketkä ovat kilpailijoita; tee luettelo ja lyhyt kuvaus. • Tunnista tuotteen/palvelun potentiaaliset markkinat. Käytä erilaista lähestymistapaa: analysoi markkinatrendejä, tarkkaile, lue artikkeleita, tutki trendejä Google Trends -palvelusta, käytä sosiaalista mediaa – analysoi, mitä asiakkaat puhuvat tuotteesta. • Tunnista kohdeasiakas. Toteuta kysely kohderyhmässä. Hanki mielipiteitä ja palautetta tuotteesta/palvelusta eri ryhmiltä (kavereilta, kaverien kavereilta, sukulaisilta ym.). • Luo testimyymälä: yksi parhaista ja luotettavimmista tavoista testata idean kysyntää on lähestyä todellista potentiaalista asiakasta – esittele tuotteen/palvelun prototyyppi ja pyydä asiakkaalta palautetta. • Valmistele yhteenvetoraportti markkinakysynnästä. Tehtävän tavoitteena on ymmärtää, mikä on todellinen markkinakysyntä ja ratkaiseeko tuote/palvelu todellisen ongelman, asiakkaan tarpeen. Markkinakysynnän analyysi auttaa ymmärtämään tuotteen vahvuudet ja heikkoudet sekä potentiaalisten asiakkaiden todelliset reaktiot ja antaa taustatietoa prototyypin parantamista varten.

35

Jokainen luova tiimi luo virtuaaliseinän (Padlet), jolla voidaan tutkia löytöjä ja toteuttaa validointi ja markkinakysynnän analyysi johtopäätöksineen. Tiimit päivittävät prototyyppiään ja liikeideaansa tässä vaiheessa tehtyjen johtopäätösten perusteella niin paljon kuin rajallinen aika antaa myöten. Prototyypin ja liikeidean esityksen lopullisen version on oltava tässä vaiheessa melkein valmis lopullista myyntipuhetta varten.


ASKEL X

PITSAUS

PÄÄTAVOITE: Pitsaus / myyntipuhe

Käytettävät TYÖKALUT: Hissipuhe

TULOS: LOPULLINEN ESITYS JA ARVIOINTIRAADIN PALAUTE

VALMENTAJIEN ROOLI: Lopullisen pitsauksen valmistelun ohjaus ja verkkoesitystilaisuuden tukeminen. Johtopäätöksien koostaminen koko CS 2.0 -prosessista ja sen tuloksista.

36


TYÖMENETELMÄ: Valmentajat antavat ohjeet lopullista pitsausta ja materiaalin esitystä varten: rakenne, sisältö ja aikataulu. Pohjana voidaan käyttää seuraavaa ehdotusta: • Kukin tiimi voi käyttää esitykseen 5–15 minuuttia. • Esitykseen voidaan käyttää mitä tahansa visuaalisia apuvälineitä (PowerPoint, Prezi, videot ym.). • Yksi esittäjä kerrallaan. Jokaisella tiimin jäsenellä on oma osuutensa tai yksi jäsen esittelee koko projektin. • Harjoittele esitystä hyvin, erityisesti silloin jos käytät verkkotyökaluja ja esität sisällön pelkästään verkon välityksellä. • Ole mahdollisimman vakuuttava! Myy uusi tuote/palvelu! Esityksen sisältö voi olla seuraavanlainen: • otsikko / tiimi / tiimin jäsenet • lyhyt kuvaus mukana olevasta yrityksestä • lyhyt kuvaus toimeksiannosta – havaittu ongelma/mahdollisuus, asiakkaan ”kipupisteet” • arvolupaus • prototyypin esittely • kilpailuanalyysi ja markkinakysynnän osoitus • johtopäätökset.

Esitykset toteutetaan verkossa, ja mukaan kutsuttu arviointiraati, jotka ovat ulkopuolisia asiantuntijoita, antavat esityksen jälkeen palautteen. Osallistujat kuuntelevat esityksen ja arviointiraadin antaman palautteen verkon välityksellä. Tämä voi olla luoville tiimeille epätavallinen ja uusi kokemus, joten on tärkeää järjestää mahdollisuus harjoitella esitystä etukäteen, sillä verkkoesityksen osalta on otettava huomioon pitsauksen erityispiirteet. Valmentajat valmentavat tiimejä ja tukevat esitystä. Päivän ja koko CS 2.0 -työpajan päätteeksi tiimit pitävät esityksen, saavat palautetta arviointiraadin jäseniltä, yrityksiltä ja valmentajilta ja antavat palautetta toisilleen. Valmentajat tekevät loppuyhteenvedon tilaisuudesta ja koko CS 2.0 työpajasta.

37


Innovointiprosessi on kuin vuorikiipeilyä: ajoittain se tuntuu vaikealta ja työläältä, mutta kun ylittää haasteet ja pääsee huipulle, edessä avautuu uusi avara maisema. Nauti matkastasi Creative Steps 2.0 -innovointityöpajan halki.

38


Lue lisää Creative Steps 2.0 -prosessista, innovoinnista ja digitaalisista työkaluista

julkaisusta Creative Steps 2.0 – Step by Step Guidelines to Business Idea (Arkko-Saukkonen, A. & Krastina, A. 2016)

39


EDUT KAIKILLE OSALLISTUJILLE Creative Steps 2.0 tuottaa tärkeitä etuja yrityksille toimeksiantajina, opiskelijoille oppijoina ja kouluttajille prosessin sidosryhmänä. Yhteinen innovointiprosessi antaa yrityksille poikkeuksellisen mahdollisuuden verkostoitua toisten yritysten kanssa yli rajojen ja osallistua Creative Steps 2.0 -toteutukseen. Samaan aikaan luovilla tiimeillä on mahdollisuus tehdä tiivistä yhteistyötä näiden yritysten kanssa. Opiskelijatiimit saavat työelämälähtöisiä tehtäviä, aidon yrittäjyysympäristön oppimista varten sekä mahdollisuuden kehittää uusia ideoita todellisten yritysten tuotteiksi ja palveluiksi.

kanssa ntuntijoiden ia as an n in oim kanssa sekä iskelijoiden ysten ja liiket p it o yr en st en li id u vä in öm työhön kansa • yhteisty reena yhteis sa tu u hön ö ik ty va ti ovoin • vuoro i avuksi inn im ti va o n lu kse kanssa samalla sta tarpeista istö oppilaito är p ym ys iden nousevi it o eh in k k llistujien k en ar in m te sen ja • yh stettujen osa yk it ru yr va tä la il il o im id ovalta ti t erilaisilla ta • ideat lu jotka syntyvä , at lm u k ö ta äk • uudet n ökumppanei ästä usia yhteisty u m h ää ry yt a lö st et va d luo mahdollisuu oituminen ja st o rk ve • lisesti kehitys ja kansainvä palveluiden i ta en d ei tt paikallisesti innan, tuo ön ityksen toim ovointityöh pastusta inn • oman yr o ta il jo ti n n asiantu • eri aloje välistyminen • kansain

40


onialaisesti itumisen paikka m to os rk ve n ne tei ut yritysten kanssa • vuorovaik työelämää edustavien tä lis vä ain ns ka ja opiskelijoiden öelämästä saatava ymmärrys ty ta ut ka en oj nt sia • toimek en prosessin aikana: aamisen kehittymin os n/ se yk täminen, täm tie • an tarpeiden ymmär ilm aa sm ity yr t, do vuorovaikutustai toitumistaitojen ja hittyminen, verkos ke n lu tte aja an ov oman lu minen elyn taitojen kehitty digitaalisen työskent yttää osaamistaan • mahdollisuus nä n eri toimialoille • jalka oven välii innovointityöhön tuntijoilta opastus ian as jen alo i er • inen • kansainvälistym

• • • • • • •

oppimis-, opetus- ja työ skentelymenetelmien keh ittäminen ja arviointi lisääntynyt tietämys työ elämän tarpeista verkkotyökalujen ja sos iaalisen median hyödyn täminen osana prosessia ja siitä oppim inen opettajien yrittäjyysosaam isen kehittäminen verkoston laajeneminen näkökulmien saaminen innovointityöhön eri alo jen asiantuntijoilta kansainvälisen yhteistyön kehittäminen

41


Lähde mukaan innovaation ja luovuuden uusiin ulottuvuuksiin! Hyppää pois turvalliselta alueelta. Ideoi ja innovoi tuote tai palvelu, jolla on markkina-arvoa.

42


Anitra Arkko-Saukkonen

Anželika Krastiņa

TaM Creative Steps 2.0 • koordinaattori • kehittäjä ja valmentaja

MEd. Creative Steps 2.0 • kehittäjä ja valmentaja

”Kun maailma etsii edelleen uusia tapoja ja uutta pedagogiikkaa yrittäjyyden opettamiseen, CS 2.0 -menetelmä on edistysaskel koulutuksessa joka tukee yrittäjyysajattelua. Sekä paikallisiin että maailmanlaajuisiin tarpeisiin räätälöitynä ratkaisuna se on ainutlaatuinen.” – Anželika

43

”Työelämä on muuttunut kaikkialla, ja huomaamme, kuinka työskentely yhdessä muiden kanssa voi hyödyttää meitä erityisesti innovointiprosessissa. Verkkoyhteistyötaidot ovat välttämättömiä tänään ja tulevaisuudessa, jotta päästään viestimään maantieteellisistä etäisyyksistä huolimatta. Creative Steps 2.0 -prosessissa jokainen osallistuja voi oppia virtuaalitaitoja osallistumalla rajat ylittävään yhteistyöhön.” – Anitra


HYÖDYLLISIÄ LÄHTEITÄ Arkko-Saukkonen, A. 2013. Toolbox for innovation methods. Julkaisussa A. Arkko-Saukkonen & M. Merivirta (toim.) Creative Steps – On the Way to an Idea. A Model for the Realisation of an International Workshop. Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportit 18/2013, 58–73. http://urn. fi/URN:ISBN:978-952-5897-86-9. Arkko-Saukkonen, A. & Krastina, A. 2016. Creative Steps 2.0 – Step by Step Guidelines to Business idea. Lapin ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja C. Oppimateriaalit 5/2016. http://www.lapinamk. fi/loader.aspx?id=ae7057f1-d7fe-46f0-ae26-79ac0551799a. Arkko-Saukkonen, A. & Merivirta, M. (toim.) 2013. Creative Steps – On the Way to an Idea. A Model for the Realisation of an International Workshop. Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportit 18/2013. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-5897-86-9. Arkko-Saukkonen, A. & Saukkoriipi, S. 2013. Online working at the Creative Steps workshop. Julkaisussa A. Arkko-Saukkonen & M. Merivirta (toim.) Creative Steps – On the Way to an Idea. A A Model for the Realisation of an International Workshop. Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportit 18/2013, 83–94. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-5897-86-9. Creative Momentum. Creative Momentum project. https://mycreativeedge.eu/site-pages/creativemomentum-project/. Christensen, C. 2016. The Innovator’s Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail (Management of Innovation and Change). Harvard Business Review Press. Boston. Davies, A., Fidler, D. & Gorbis, M. 2011. Future Work Skills 2020. Palo Alto, Kalifornia: Institute for the Future for the University of Phoenix Research Institute. http://www.iftf.org/uploads/media/ SR-1382A_UPRI_future_work_skills_sm.pdf. Drucker, P. 2006. Innovation and Entrepreneurship. Routledge Classics. Lontoo. Holmes, J. 2012. Education Futures: University Grads Don’t Make the Grade. Woods Bagot. http:// ctibi2012.wikispaces.com/file/detail/Business_Schools_EducationFutures.pdf.

44


Kim, C. W. & Mauborgne, R. 2015. Blue Ocean Strategy. Expanded Edition: How to Create Uncontested Market Space and Make the Competition Irrelevant. Harvard Business Review Press. Boston. Krastina, A. & Arkko, A. 2017. Encouraging Arctic Cross-Border Entrepreneurship Through Collaborative Creative Steps 2.0 Methodology. In Heininen, L., H. Exner-Pirot and J. Plouffe (eds.) (2017). Arctic Yearbook 2017. Akureyri, Iceland: Northern Research Forum. https://issuu.com/ arcticportal/docs/ay17_final_pdf_for_arctic_portal_oc. Morris, L. 2015. Agile Innovation: The Revolutionary Approach to Accelerate Success, Inspire Engagement, and Ignite Creativity. http://www.innovationmanagement.se/2015/01/12/agileinnovation-the-revolutionary-approach-to-accelerate-success-inspire-engagement-and-ignitecreativity/. Murphy Jr., Bill & Burgstone, J. 2012. Breakthrough Entrepreneurship. Farallon Publishing. Kindle Edition. San Francisco. Osterwalder, A. & Pigneur, Y. 2010. Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers. New Jersey: John Wiley & Sons Inc. Raij, K. (toim.). 2014. Learning by Developing Action Model. Espoo: Laurea-ammattikorkeakoulu. Robinson, K. 2011. Out of Our Minds: Learning to be Creative. Chichester, UK: Capstone Publishing Ltd. Rubin, K. S. 2013. Essential Scrum: A Practical Guide to the Most Popular Agile Process. Boston: Addison-Wesley. SCAMPER 2016. Improving Products and Services. Saatavilla: https://www.mindtools.com/pages/ article/newCT_02.htm. Sleeswijk Visser, F., Stappers, P. J., van der Lught, R., Sanders, E. B.-N. 2005. Contextmapping: Experiences from Practice. CoDesign, 1(2), 119–149. http://studiolab.io.tudelft.nl/manila/gems/ sleeswijkvisser/Codesign2005sleeswijk.pdf. Stockleben, B., Thayne, M., Jäminki, S. ym. Educ Inf Technol (2017) 22: 575. https://doi. org/10.1007/s10639-016-9483-z.

45


46


”Luovuus on mielentila, josta ideat kumpuavat. Yhteisöllinen työskentely on ponnistelua muiden kanssa. Ideoinnin kautta juoksuta ajatukset liikkeelle. Innovoinnin avulla kiihdytä ja muuta ne todeksi, käytäntöön.” – Anitra ja Anželika

47


Creative Steps 2.0 -innovointityöpajassa käytetään askel askeleelta etenevää menetelmää, jolla kehitetään liikeideoita kansainvälisessä yhteistyössä opiskelijoiden ja yritysten välillä. Verkkotyöskentely tarjoaa tehokkaan tavan toimia yhdessä yli maantieteellisten rajojen. Soveltamisen kenttä on vapaa.

www.lapinamk.fi

ISBN 978-952-316-231-0

Luovat askeleet innovaatioon  

Creative Steps 2.0 -innovointityöpajassa käytetään askel askeleelta etenevää menetelmää, jolla kehitetään liikeideoita kansainvälisessä yhte...

Luovat askeleet innovaatioon  

Creative Steps 2.0 -innovointityöpajassa käytetään askel askeleelta etenevää menetelmää, jolla kehitetään liikeideoita kansainvälisessä yhte...