Page 1

LANGEMARK-POELKAPELLE

Infoflash november/december 2012 - januari 2013 | verschijnt vijfmaal per jaar | 11e jaargang - nr. 57

Langemark - Poelkapelle

www.langemark-poelkapelle.be


IN T R O

‘INFOFLASH’ is het officiële informatieblad van de gemeente Langemark-Poelkapelle.

Redactieraad Robert Barthier Koen Bentein Jean-Marie Callewaert Delfien Denorme Sabine De Wandel Marleen Soete Cindy Timperman Lieven Vanbelleghem

Redactieadres Kasteelstraat 1 8920 Langemark-Poelkapelle Tel. 057/49.09.19 Fax: 057/48.60.50 infoflash@langemark-poelkapelle.be www.langemark-poelkapelle.be De volgende ‘INFOFLASH’ verschijnt eind janauri (= activiteiten voor februari, maart 2013). Activiteiten digitaal ingeven op www.uitdatabank.be vóór donderdag 3 janauri 2013.

Verantwoordelijke uitgever Gemeentebestuur Langemark-Poelkapelle Schepen Lieven Vanbelleghem Vormgeving en druk Cuvelier Graphics nv ‘Industrial printing’ Oostkaai 29 – 8900 Ieper tel. 057/20 07 49 cuveliergraphics@skynet.be www.cuveliergraphics.be

IN H O U D Woord vooraf Leven Wonen Werken Ontspannen Flashback Wedstrijd Uit in Langemark-Poelkapelle

WO O R D v oo R a f Beste inwoners, Na een periode van zes jaar is dit de laatste flash die verschijnt onder de huidige redactieraad. Dankzij de artikels die verzameld werden door alle diensten en organisaties konden we je ongeveer driemaandelijks een informatief gemeentelijk tijdschrift bezorgen. Daarom wil ik hier graag iedereen danken die bijgedragen heeft tot de realisatie van dit infoblad en wens ik de volgende redactieraad reeds alle succes. We naderen de eindejaarsperiode. Naast de sfeer van kerstverlichting, kerstbomen en de activiteiten die ermee gepaard gaan, is het ook een periode van korte dagen. Dit gekoppeld aan landbouwactiviteiten en wat guurder weer wens ik iedereen een mooi en veilig eindejaar, gevolgd door een gelukkig Nieuwjaar. Lieven Vanbelleghem Schepen van Informatie

Sluitingsdagen gemeente en OCMW

datum

gelegenheid

Do. 1 nov.

Allerheiligen

Vr. 2 nov.

Allerzielen Tijdens de Kerstvakantie (van 24 Kerstmis december tot en met 4 januari) zijn het gemeentehuis en de 2de Kerstmis OCMW-diensten enkel in de Nieuwjaar voormiddag geopend van 9.00u tot 12.00u. 2de Nieuwjaar

Di. 25 dec. Wo. 26 dec. Di. 1 jan. Woe. 2 jan.

2

p. 2 p. 3 p. 6 p. 11 p. 13 p. 16 p. 12 p. 18


Le VE N burgerzaken, ocmw, onderwijs, veiligheid

11.11.11 omslagen In deze flash vind je de 11.11.11-omslag. Deze omslag wordt niet opgehaald maar kun je afgeven in de verschillende parochies bij: - voor Langemark Ignace Depouvre, Boezingestraat 37 - voor Poelkapelle: Hilaire Brusselle, Houthulstseweg 21 - voor Sint-Juliaan: Chris Ghyselen, Hanebeekstraat 29 - voor Madonna: Rita Vergote, Gistelhofstraat 32 - voor Bikschote: Patrick Truwant, Broekweg 4 Alvast bedankt voor je steun !

Burgerlijke stand Geboorten Holvoet Mirabelle Deprez Lukas Deprez Lars Vanderhaeghe Lauren Van Slembrouck Sammy Tommeleyn Michiel Catrysse Mathis Hooreweghe Cécile Lafaut Maithé Depuydt Felien Logier Lotte Verbeke Thibo Verreth Stien Derdaele Sef Pareyn Thore El Amelie Vanderhaeghe Marcel

Overlijden °15/05/2012 °06/08/2012 °06/08/2012 °13/08/2012 °08/08/2012 °12/08/2012 °23/08/2012 °27/08/2012 °29/08/2012 °05/09/2012 °07/09/2012 °09/09/2012 °09/09/2012 °10/09/2012 °22/09/2012 °25/09/2012 °28/09/2012

Samyn Bertha Tierssoone Martin Vanthourenhout André Willaert Raphaël Delie Marcela Van Gelder Silvana Noyez Paula Laleman André Pattou Marcellus

°25/10/1926 °28/04/1964 °03/02/1929 °05/04/1934 °20/03/1926 °18/12/1964 °25/06/1927 °21/08/1934 °22/09/1925

+22/08/2012 +31/08/2012 +09/09/2012 +16/09/2012 +16/09/2012 +22/09/2012 +27/09/2012 +29/09/2012 +29/09/2012

3


LEVE N

burgerzaken, ocmw, onderwijs, veiligheid

Ouderenweek 19 – 25 november 2012

De Ouderenweek toont hoe ouderen ‘actief ouder worden’. In die week organiseren ouderen-organisaties allerlei initiatieven die gaan van een vorming, een uitstap tot een interessante gespreksnamiddag. Het zijn oudere vrijwilligers die instaan voor de organisatie hiervan. Tijdens de week kan ook stilgestaan worden bij de vele ouderen die zich dagelijks inzetten als mantelzorger voor hun partner, buren, kinderen en kleinkinderen. Ook dit is een vorm van actief ouder worden. Maar ook ouderen met beperkingen of die zorgbehoevend zijn, kunnen op een actieve manier een bijdrage leveren aan hun families, vrienden, buurt en samenleving. De Ouderenweek is het moment bij uitstek om dit verhaal in de kijker te zetten.

>> Meer informatie over de campagne vind je op www.ouderenweek.be en www.vlaamse-ouderenraad.be.

Open vergadering Seniorenadviesraad Begin 2013 worden de leden van de Seniorenadviesraad (SAR) herkozen. Zoals het woord het zelf zegt, is de SAR een adviesraad, die advies kan geven aan het gemeenteen het OCMW-bestuur omtrent het beleid. In eerste instantie gaat dit natuurlijk over beleid dat de senioren aanbelangt, maar dit kan evengoed voor een ander be-

4

leidsaspect zoals bijvoorbeeld het Lokaal Sociaal Beleid. Daarnaast stelt de SAR tot doel om de belangen van alle senioren te behartigen en hiertoe acties te ondernemen of aan te moedigen. Zo organiseert de SAR zelf jaarlijks een activiteit en wordt er ook bijgedragen aan de bekendmaking van activiteiten van andere organisaties en verenigingen. Als laatste bevordert de SAR de samenwerking van verschillende groeperingen die bezig zijn met seniorenwerk. Zo wordt bijvoorbeeld uitleg gegeven over het gemeentelijk sportaanbod voor senioren. De SAR telt maximum 15 leden. De leden zijn actoren in de gemeente die het leven van de derde leeftijd bevorderen, zoals: - Alle seniorenverenigingen en –instellingen die werken met vrijwilligers en een werking ontplooien om het grondgebied van de gemeente, - Deskundigen inzake senioren die wonen in de gemeente, - Individuele senioren die niet namens een vereniging zetelen. Elke vereniging of instelling wijst, volledig vrij, één effectief lid en één vervanger als vertegenwoordiger aan. De duur van het mandaat bedraagt zes jaar, gelijklopend met de gemeenteraadsverkiezingen. Om dit alles wat concreter te maken, houden we op maandag 10 december om 9u30 een open vergadering met de SAR. Iedereen die geïnteresseerd is om gedurende de volgende zes jaar mee te werken is welkom op deze vergadering die doorgaat in zaal De Nieuwe Wereld, op de tweede verdieping in het gemeentehuis. Wilt u als vereniging vertegenwoordigd zijn in de SAR? Dan is deze gelegenheid het moment om de stap te zetten! Allen van harte welkom. Kan je op dat moment niet aanwezig zijn, dan kan je altijd contact opnemen met een lid van de SAR of met Delfien Denorme op 057/49.08.27.


Praatcafé Dementie “Tijdige zorgplanning en medisch begeleid sterven”

Inzameling gebruikt speelgoed, kinderkledij, …

Iedereen vraagt zich wel eens af hoe hij zich op zijn levenseinde kan voorbereiden. Die vraag stelt zich ook bij mantelzorgers die dagelijks zorg dragen voor een persoon met dementie: - Hoe bereid ik me voor op het einde van die zorgverlening ? - Welke zijn de mogelijkheden om op een menswaardige manier te sterven ? - Wat is de zin van lijden in het leven ? - Welke zijn de medische mogelijkheden om ondraaglijk lijden te voorkomen ? - Wat is een ‘wilsbeschikking’ en hoe werkt dit in de praktijk ?

De sociale dienst van het OCMW is op zoek naar verschillende goederen die je niet meer gebruikt, om er anderen gelukkig mee te maken! Heb jij op je zolder, in je kelder of in je tuinhuis volgende zaken liggen: - Bruikbaar speelgoed: geen halve puzzels, maar speelgoed dat nog volledig is - Degelijke kledij voor baby’s en peuters: te klein, maar niet versleten? - Overschot van pampers: je baby of peuter eruit gegroeid, maar toch een overschot? - Babymateriaal: geen kleine kinderen of kleinkinderen meer, maar een eetstoel of babybadje op overschot? - Kerstgerief: tijd om te vernieuwen, maar het oude is nog niet versleten? Breng al je vondsten van 1 december tot en met 20 december naar de sociale dienst van het OCMW (Zonnebekestraat 71, Langemark). Dit kan op donderdag tussen 16.00u en 18.00u. Lukt het je echt niet om dan langs te komen? Maak dan vooraf een afspraak: Delfien Denorme, 057/49 08 27 of delfien.denorme@ocmwlangemarkpoelkapelle.be

Dit is de leidraad van ons volgend Praatcafé Dementie. Miguel Dehondt, pastor in het Jan Yperman Ziekenhuis en een medewerker van het Netwerk Palliatieve Zorg begeleiden ons in deze thematiek. Er is ruimte voor vraagstelling en de uitwisseling van ervaringen als mantelzorger van een persoon met dementie. Als mantelzorger bent u welkom – gratis toegang. Wij bieden u graag een kop koffie en een versnapering. Afspraak op dinsdag 13 november om 14.00u in zaal WESTLANDIA, A. Dehemlaan 8, 8900 Ieper (achter de Thuiszorgwinkel in Ieper).

>> Meer informatie in het Thuiszorgcentrum Ieper of Kortrijk, tel 056/26.63.30 of 056/26.63.39. 5


Won e n

(ver)bouwen, milieu, mobiliteit, premies, woonzorg Sint-Paulus

Openbaar onderzoek Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan solitaire vakantiewoningen in de Westhoek

Een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) formuleert een langetermijnvisie op het gebruik van de ruimte binnen de gemeente voor de verschillende maatschappelijke functies zoals wonen, werken, landbouw, recreatie, natuur… Daarbij moet er rekening gehouden worden met de beschikbare ruimte enerzijds en de wensen en de verschillende functies die daarin moeten worden ondergebracht anderzijds.

De Provincie West-Vlaanderen is bezig met de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)‘Solitaire vakantiewoningen – Westhoek’. Dit moet het mogelijk maken om een woning in het agrarisch gebied te herbestemmen als vakantiewoning. Tijdens deze procedure heeft de provincie advies gevraagd aan de Dienst Milieueffectrapportage (MER). Deze dienst heeft beslist dat er door de Provincie West-Vlaanderen aangetoond is dat het RUP geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER dan ook niet nodig is.

Een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan bestaat uit drie delen: • Het informatieve deel bevat een overzicht van de bestaande structuren die terug te vinden zijn in de gemeente. • In het richtinggevende deel wordt aangeduid in welke richting de gemeente zich wil ontwikkelen. • In het bindend gedeelte zijn de acties opgenomen die de gemeente effectief wenst uit te werken. Elke Vlaamse gemeente is verplicht een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan op te maken. Het ontwerp van gemeentelijk structuurplan is voorlopig goedgekeurd door de gemeenteraad op 10 september 2012. Dit ontwerp kan door iedereen geraadpleegd worden tijdens de duur van het openbaar onderzoek, dat loopt tot en met donderdag 27 december 2012, alle werkdagen van 9.00u tot 12.00u, dienst Ruimtelijke Ordening, in het gemeentehuis van Langemark-Poelkapelle. De teksten met alle ontwerpen zijn beschikbaar op www.langemark-poelkapelle.be. Bezwaren of opmerkingen dienen - schriftelijk - onder gesloten omslag - per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs overgemaakt worden aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO), P/A gemeentehuis Kasteelstraat 1 te 8920 Langemark, uiterlijk tegen 27 december 2012 om 12.00u. De gemeente organiseert op dinsdagavond 04 december 2012, om 19 uur in zaal de Bron in het gemeentehuis, een informatie- en inspraakvergadering.

>> Meer info : Dienst ruimtelijke Ordening, Guy Menu, Kasteelstraat 1, 8920 Langemark-Poelkapelle, 057/49.09.15. 6

Je kan de screeningsnota en de ontheffingsbeslissing raadplegen op het gemeentehuis en op de website van de dienst MER, www.mervlaanderen.be (dossiernr SCRPL12147)

Premies voor energiezuinige toepassingen Als energiebewuste gemeente stimuleren wij onze inwoners om te investeren in energiezuinige toepassingen. In totaal werden in 2011 door Eandis 405 premies uitbetaald voor een totaal bedrag van e118.923. Naast buitenzonwering, zonneboilers, muurisolatie en thermostaatkranen waren de grote aanvragers : - dakisolatie : 153 dossiers - vervanging enkel glas : 84 dossiers - aardgascondensatieketels : 51 dossiers Alle actievoorwaarden en premieformulieren vind je via www.eandis.be. Op de onthaalpagina vind je een rechtstreekse link “premieaanvraag huishoudelijke klant”. Bij de dienst Ruimtelijke Ordening kan je terecht voor een handige infogids met alle premies die je kan krijgen bij het nemen van energiebesparende maatregelen.

>> Meer info : Dienst Ruimtelijke Ordening, Heleen Haghedooren, Kasteelstraat 1, 8920 LangemarkPoelkapelle, 057/49.09.34, heleen.haghedooren@ langemark-poelkapelle.be


112 en 101 : alleen noodoproepen ! Stel: je friteuse vat vuur, je moeder valt van de trap of je ziet iemand inbreken in het huis van je buurman. Je belt een noodnummer omdat je dringend hulp nodig hebt van de brandweer, een medisch team of de politie. Een operator aan de andere kant van de lijn stelt je een aantal vragen, vertelt je wat je moet doen en verwittigt de nodige hulpdiensten om je te helpen. Maar wat gebeurt er als je belt naar een noodnummer zonder dat je dringende hulp nodig hebt? Hoe vaak gebeurt dit? Wat zijn de gevolgen? Noodnummers in België In België zijn er twee belangrijke noodnummers voor dringende hulp: • 112 voor ambulance en brandweer • 101 voor politie 112 is bovendien het Europees noodnummer. Als je in Europa op reis bent, dan kan je 112 bellen voor zowel de brandweer, een medisch team als de politie. Wat zeg je als je een noodnummer belt? Als je een noodnummer moet bellen, bevind je je meestal in een stressvolle situatie. Toch is het belangrijk dat je precieze en juiste informatie kunt meedelen aan de operator en dat je zijn vragen kunt beantwoorden. Dit wil de operator van je horen: • de juiste locatie • wat er gebeurd is • of er gewonden zijn • wie je bent Wat is het verschil tussen een dringende en een niet-dringende oproep? Enkele voorbeelden. Je mag naar 112 of 101 bellen als je dringend de brandweer, een medisch team of de politie nodig hebt. Als het niet dringend is, bel je beter de lokale brandweer, je huisarts (buiten de uren de wachtdienst van huisartsen) of de lokale politie. Er zijn ook nog andere noodnummers voor specifieke problemen, zoals de zelfmoordlijn of het antigifcentrum.

Nog enkele tips: - Wacht rustig op antwoord. Haak niet in, want daardoor kom je opnieuw aan het begin van de wachtrij te staan. - Als je per ongeluk een noodnummer hebt gebeld, hang dan niet op, maar zeg de operator dat alles in orde is. Zo is de operator er zeker van dat er geen sprake is van een noodgeval. Wat gebeurt er als je geen dringende hulp nodig hebt en je toch een noodnummer belt? Mensen bellen om de meest uiteenlopende redenen naar een noodcentrale: omdat ze echt dringend hulp nodig hebben, maar ook om een taxi te bestellen of per ongeluk omdat het toetsenbord van iemands GSM niet geblokkeerd is. In België is meer dan één op vier oproepen naar een noodcentrale eigenlijk geen noodoproep. Als je de hulpdiensten zonder geldige reden opbelt, kunnen de operatoren in de noodcentrales de oproepen van mensen die echt in nood zijn niet aannemen. Deze mensen moeten dus langer wachten op een antwoord en dus ook op de hulpdiensten. Daarom stellen personen die opzettelijk naar noodcentrales bellen voor de grap zich bloot aan gerechtelijke vervolging, wat kan leiden tot een strafrechtelijke veroordeling. Wil jij tijdig geholpen worden als het nodig is? Bel dan alleen naar 112 of 101 als je echt dringend hulp nodig hebt van de brandweer, een medisch team of de politie. Met andere woorden “Noodoproepen: geen gezever”.

>> Meer informatie? Surf naar www.sos112.be.

7


Won e n

(ver)bouwen, milieu, mobiliteit, premies, woonzorg Sint-Paulus

Heraanleg Wolvengrachtstraat De Wolvengrachtstraat is een lokale landbouwweg, enkel bedoeld voor plaatselijk verkeer. Toch wordt deze weg door heel wat doorgaand verkeer gebruikt als verbindingsweg tussen Langemark en Klerken – Diksmuide. Als gevolg van dit vele verkeer raakte de weg dan ook voortdurend beschadigd. Met de heraanleg zouden alle problemen nu ‘van de baan moeten zijn’. Om geen extra verkeer aan te trekken, werd de rijbaan niet breder gemaakt. De rijbaanbreedte blijft behouden op 3,50m. Op 4 plaatsen zijn wegversmallingen aangebracht met op goed gekozen plaatsen uitwijkstroken waar auto’s veilig kunnen wachten tot het verkeer uit de andere richting gepasseerd is. De kantstroken werden verstevigd met een betonnen boord zodat de weg niet voortdurend verder afbrokkelt door het zware verkeer dat in de berm gaat rijden. Het kruispunt met de Pottestraat krijgt ten slotte een nieuwe voorrangsregeling met voorrang van rechts. Samen met de bomen die enkele jaren geleden werden aangeplant, moeten al deze maatregelen er voor zorgen dat het verkeer langs de Wolvengrachtstraat weer veilig en rustig kan verlopen.

Renovatie gevelbekleding sporthal den Tap In 2011 werd er op de sporthal een nieuw geïsoleerd dak gelegd. Dit jaar werden de zijkanten aangepakt. Daarbij werden de asbesthoudende panelen verwijderd aan de kant van de bibliotheek en vervangen door isolerende sandwichpanelen. Ook de voorkant en de zijkant van de kleedkamers werden hierbij aangepakt.

Doe elk kakje in een zakje! Knotcursus voor houtzoekers Je leert hoe je knotwilgen moet planten en hoe je veilig en vakkundig kan knotten. In de namiddag trek je met een kleine groep het veld in om zelf te knotten onder deskundige begeleiding. Breng je eigen kettingzaag (indien je die hebt) en picknick mee! Een drankje wordt voorzien.   > Zaterdag 1 december, van 9.00u tot 16.00u > Vlaams Bezoekerscentrum De Otter, Iepersteenweg 56 te Woumen > e8 (betalen ter plaatse), max. 30 deelnemers > Inschrijven voor 28 november via info@rlijp.be of 051/54.59.62 > Organisatie: Regionaal Landschap IJzer & Polder, 8 www.rlijp.be

Met dit bordje herinneren we hondenbaasjes aan de verplichting om hondenpoep op te ruimen! Het zakje gooi je daarna in de vuilbak. Betrapt? Dan volgt een boete. Recent kregen we ook klachten over achtergelaten hondenpoep op de begraafplaats Bridge House in de Roeselarestraat, op het speelplein,…. Honden zijn hier niet toegelaten. Dit getuigt van weinig respect.


Vr i j e t i j d

Groepsaankoop Groene Stroom: samen naar goedkopere en groene energie

Gas en elektriciteit – Durf vergelijken ! Uitgaven voor aardgas en elektriciteit nemen een steeds grotere hap uit het gezinsbudget. Daarom heeft de FOD Economie een campagne opgezet om de consumenten te helpen zoeken naar de meest aangepaste leverancier.

De Provincie West-Vlaanderen organiseert opnieuw een groepsaankoop groene stroom en/of gas. Hiermee biedt ze haar inwoners de kans om bewust te kiezen voor 100 % groene stroom. De Provincie wil daarmee meer mensen de stap laten zetten naar milieuvriendelijke en uiteraard ook goedkopere energie. Hoe meer mensen inschrijven, hoe goedkoper de prijs wordt. Je kan inschrijven voor elektriciteit en/of gas vanaf 5 november 2012 tot en met 5 februari 2013. De groepsaankoop wordt stap voor stap begeleid door de firma iChoosr die via een online veiling op 6 februari 2013, alle deelnemers zal aanbieden aan de geïnteresseerde energieleveranciers. Nadien krijgt elke deelnemer een persoonlijk aanbod en kan er, na akkoord, ook effectief worden overgestapt naar een energiecontract van 100 % groene stroom. De prijzen die worden aangeboden zullen geldig zijn voor één jaar. Deelnemers kunnen kiezen voor een gecombineerd leveringscontract voor groene elektriciteit én aardgas of voor elektriciteit of gas alleen.

>> iChoosr: 0800 18 711 >> samengaanwegroener@west-vlaanderen.be >> www.samengaanwegroener.be >> dienst milieu, 057/49 09 30 >> milieu@langemark-poelkapelle.be

Op woensdag 7 en donderdag 8 november (van 9.00u tot 12.00u en van 14.00u tot 16.00u) kan je terecht in het gemeentehuis om de V-test te laten uitvoeren en het aanbod van de verschillende energieleveranciers te vergelijken. Breng zeker de volledige laatste jaarlijkse factuur (eindafrekening) van je energieleverancier voor elektriciteit en/of aardgas mee !

>> Meer info: economie.fgov.be

Hoe verklein jij de afvalberg? Speel tip en win! > Speel mee Test tot 20 december jouw aankoopgedrag op www.koopminderafval.be. Een online game daagt je uit om in een recordtijd afvalarm te winkelen. Aan de kassa verneem je jouw eindscore. Wekelijks wint één van de deelnemers een fietstas. > Deel jouw tip We zijn ook benieuwd naar jouw ultieme tip om afval te voorkomen tijdens het poetsen, tuinieren, klussen… Post jouw tips voor 20 december op www.koopminderafval.be. De meest bruikbare tips worden beloond met een fietstas en worden in een brochure over afvalpreventie opgenomen.

Belangrijke data • nog tot 5 februari 2013: inschrijven via de website www.samengaanwegroener.be • 6 februari 2013: online te volgen veiling • vanaf 18 februari 2013: wie zich inschreef, ontvangt een persoonlijk voorstel • vóór 18 maart 2013: elke deelnemer beslist al dan niet in te gaan op het voorstel. De datum van overstap kan gekozen worden tussen 15 april en 30 september 2013 9


Won e n

(ver)bouwen, milieu, mobiliteit, premies, woonzorg Sint-Paulus

Trage wegen in beweging Heel wat trage wegen (veldwegen, kerkwegels,‌) zijn in het verleden verdwenen, jammer genoeg want trage wegen hebben een cultuurhistorische en ecologische waarde, kunnen gebruikt worden als veilige verbinding voor zwakke weggebruikers en bieden mogelijkheden als wandel- of fietspad. In 2008 heeft de gemeente een actieplan opgemaakt m.b.t. de trage wegen. Het gemeentebestuur heeft in eerste instantie de beleidskeuze gemaakt om de bestaande trage wegen in de Madonna, die regelmatig gebruikt worden, her in te richten, beter te onderhouden en recreatief uit te bouwen. De eerste realisatie in kader van dit actieplan is een feit: in september werd de trage weg tussen de Helftweg en de Kerkstraat heraangelegd in beton.

- De handelaar in je buurt zal je eveneens graag zien komen: fietsers zijn vaak trouwe klanten en ze maken de winkel beter bereikbaar voor iedereen. - Hoe meer je fietst, hoe beter voor het milieu en voor ons klimaat. Wie fietst, houdt de lucht proper! - Fietsen is sociaal en romantisch: je kan een babbeltje slaan met de fietser naast je aan het rode licht of een gezellig uitstapje doen naar de mooiste picknickplekjes.

Dus neem de fiets en test deze trage weg eens uit want er zijn veel goeie redenen om meer de fiets te nemen : - Geregeld fietsen is gezond. Per dag twee keer een kwartiertje met de trappers volstaat om de conditie op peil te houden. - Gedaan met zoeken naar een parkeerplaats! Met je fiets rij je tot vlak voor de deur. - Met de fiets ben je vaak sneller dan met de wagen. Als fietser ontloop je de files en rijd je kriskras door de straten. - Ook eenrichtingsstraten houden je niet tegen. - Hoge benzineprijzen of dure parkeertickets? Daar zijn fietsers immuun voor. Als fietser bespaar je gemiddeld e3 per 10 km! - Ook de gemeente wint: meer fietsers betekent minder auto’s. Het hart van de gemeente wordt daardoor rustiger, veiliger en aangenamer om in te vertoeven.

Midden december valt de nieuwe ophaalkalender in de brievenbus. De kalender heeft een nieuwe look, maar bevat nog steeds alle vertrouwde informatie: > de ophaaldata > de openingsuren en de sluitingsdagen van het recyclagepark > de sorteerregels Bewaar hem dus op een goed zichtbare plaats!

Ophaalkalender 2013

Wie geen kalender in de bus kreeg, kan terecht bij de milieudienst of raadpleeg de kalender op www. mirom.be. De verkeerde kalender ontvangen? Neem contact op met MIROM Roeselare op 051/26.03.14. TIP: Een extra geheugensteuntje nodig? Integreer de ophaalkalender in jouw Google of Outlook agenda. De links naar deze kalenders vind je vanaf eind december op www.mirom.be.

TIP: Plaats je afvalzakken bij sneeuw op een goed zichtbare plaats en controleer of ze niet zijn ondergesneeuwd. Bij streng winterweer zijn sommige wegen niet bereikbaar voor de ophaaldiensten waardoor de afvalzakken blijven staan. Neem deze zakken terug binnen en plaats ze bij de volgende ophaling opnieuw buiten.

10


WE R K E N economie, landbouw en tewerkstelling

Actie ‘Modder op de weg’ Straks begint voor onze land- en tuinbouwers weer een drukke periode: aardappelen, bieten, maïs maar ook heel wat groenten dienen geoogst te worden, en heel wat velden zullen geploegd en gezaaid worden voor het nieuwe seizoen …. Helaas kunnen die werkzaamheden niet altijd in optimale omstandigheden gebeuren. Vooral regen kan een spelbreker zijn en er voor zorgen dat bevuilde machines heel wat aarde en modder achterlaten op openbare wegen. Daarom nemen ook wij zoals ieder jaar als gemeente deel aan de actie “modder op de weg” die door de Provincie georganiseerd wordt. We doen daarbij een oproep naar zowel de landbouwers zelf, als naar alle andere weggebruikers: Aan de landbouwers en loonwerkers vragen wij extra zorg te besteden aan het reinigen van machines (vnl. banden) op het veld vooraleer op de openbare weg te komen. Er kan heel veel energie en tijd gespaard worden door preventief op te treden. We vragen ook dat de borden “modder op de weg” worden weggenomen van zodra de weg terug proper is.

Groenbedekkers inzaaien in functie van erosiebestrijding De inzaai van een gewas voor de winter verhindert in belangrijke mate dat de grond afspoelt. Zowel voor de landbouwer als de omwonenden is dit een goede zaak: de landbouwer verliest geen vruchtbare grond en in de omgeving is er minder last van modder op de weg, verstopping van beken enz.. Op initiatief van de Lanbouwraad hebben alle landbouwers sinds enkele jaren de mogelijkheid om een toelage aan te vragen voor het inzaaien van groenbedekkers in functie van erosiebestrijding. Elk jaar kunnen landbouwers die toelage aanvragen tegen 15 november. Aanvraagformulieren en reglement kunnen via de website gedownload worden.

> Info bij Hilde Sissau, Dienst Landbouw , 057/49.09.40, landbouw@langemark-poelkapelle.be

Aan de gebruikers van voornamelijk de landelijke wegen vragen wij begrip voor de situatie. Ook andere zaken (neervallende bladeren bv.) kunnen wegen vervuilen en gevaarlijk maken. Pas daarom je rijgedrag aan, matig in elk geval je snelheid zodat remafstanden kleiner worden. Besteed bijzondere aandacht op die plaatsten waar je signalisatie borden ziet staan, of waar je tractoren met oranje knipperlichten ziet staan. Misschien is men bezig met het reinigen van de weg. Veiligheid is een zaak van ieder van ons. Als elkeen zijn steentje er toe bijdraagt kunnen wij samen de risico’s zo klein mogelijk houden. En dat is toch de wens van iedereen?

Op de foto hierbij zie je duidelijk het verschil tussen een veld met ingezaaide groenbedekkers (rechts) en een ander veld.

11


W on e n

Op zoek naar subsidies of financiering als ondernemer ? In de Subsidiedatabank voor de ondernemer vind je informatie over de belangrijkste steunmaatregelen van de provinciale, Vlaamse, federale en Europese overheden. Niet alleen subsidies zoals de kmo-portefeuille en ecologiepremie vind je er terug, ook andere financieringsmogelijkheden zoals het Business Angels Netwerk (BAN) Vlaanderen zijn in deze databank opgenomen. www.subsidiedatabank.be Te veel informatie? Via verschillende criteria kan je een selectie maken op maat van jouw project.

W e d s tr i j d

Daarnaast biedt de website jou voor verschillende thema’s (energie & milieu, aanwerving & opleiding, investeringen, starten en innovatie) een brochure aan met een overzicht van de belangrijkste subsidiemaatregelen. Je kan deze subsidieleidraden downloaden op de website. Zo heb je steeds de meest actuele informatie.

Wil je maandelijks geïnformeerd worden over wijzingen en nieuwe maatregelen? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief “Subsidieleidraad Online”. Je kan jezelf ook abonneren op de RSS-feed. Zo blijf je continu op de hoogte van alle aanpassingen in de subsidiedatabank. Agentschap Ondernemen Heb je vragen over steunmaatregelen? Wil je een concreet project verder toelichten? Bel gratis 0800 20 555 voor een helder antwoord of een afspraak met een medewerker van het Agentschap Ondernemen in jouw buurt. Of stuur een e-mail naar info@agentschapondernemen.be.

VRAAG: Wat is het Europese noodnummer, waarmee je zowel medische hulp, politie en brandweer kan oproepen?

ANTWOORD :

........................................................................................................................................................................................

Bezorg je antwoord voor 1 januari aan het onthaal, Kasteelstraat 1, 8920 Langemark-Poelkapelle, infoflash@langemark-poelkapelle.be.

20

Naam : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… Adres : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Winnaar wedstrijd Infoflash 56: Rosa Stevens 12


ON T S P A N N E N bibliotheek, cultuur, jeugd, sport, toerisme en recreatie

Wordt Langemark-Poelkapelle de Slimste Gemeente van Vlaanderen ? Begin 2013 produceert Woestijnvis een nieuwe Quiz met als titel “De Slimste Gemeente van Vlaanderen”. Hierbij gaat tv-zender VIER op zoek naar de gemeente die één jaar lang die eretitel mag dragen. Alle 308 gemeenten van Vlaanderen worden uitgenodigd om één quizploeg af te vaardigen naar de preselectie. Zo’n ploeg telt 2 kandidaten: een man en een vrouw, inwoners van Langemark-Poelkapelle. De quiz doet een beroep op de kennis en de intelligentie van doorgewinterde quizkandidaten, maar heeft ook aandacht voor populaire cultuur.

17.00u in de raadzaal van het gemeentehuis. We schotelen je 100 vragen voor die je moet beantwoorden in één uur. De winnaars (één vrouw en één man uit Langemark-Poelkapelle) worden op zaterdag 1 december 2012 verwacht voor de grote preselectie bij Woestijnvis. De 80 ploegen die als beste uit die preselecties komen, gaan door naar de opnames van het tv-programma, begin 2013. In het tv-programma wordt de ploeg uitgebreid tot 3 personen: de geselecteerde quizploegen worden aangevuld en aangevoerd door de burgemeester.

Wil jij Langemark-Poelkapelle graag vertegenwoordigen? Schrijf je dan vóór 7 november 2012 in bij de communicatiedienst, info@langemark-poelkapelle. be, 057/49.09.19: naam, adres, leeftijd, telefoon en mailadres. De inschrijvingen gebeuren individueel (je hoeft dus niet op zoek te gaan naar een partOm de “slimste” man en vrouw te selecteren, organiseren ner), maar je kan natuurlijk wel je vrienden, kennis, we een supersnelle quiz voor alle inwoners. Deze eerste buren, familieleden, … aanmoedigen om ook deel te selectieronde gaat door op zaterdag 10 november om nemen! Ben jij een snelle quizer ? Heb je een ruime kennis? Ben je 18 jaar of ouder en woon je in Langemark-Poelkapelle? Dan vertegenwoordig jij misschien onze gemeente op VIER !

Help ze niet naar de tuut - geluidsnormen verstrengd! Luid, luider, luidst…zo gaat het er vaak aan toe op festivals en concerten. Maar ook daarbuiten hebben we het graag heel luid. Hoe vaak moet je naar elkaar roepen als je op café bent om boven de muziek uit te komen? Hoe vaak kan je gewoon meeluisteren met je vriend of vriendin die een hoofdtelefoon opheeft? Hoe vaak tuiten je oren nog de dag of dagen na een stevig nachtje fuiven? We gaan er allemaal van uit dat gehoorschade iets is waar we ons geen zorgen over moeten maken. Het lijkt iets waar we nooit last van zullen hebben. Wil je weten hoe dat precies in z’n werk gaat? Volg de tips die je op www.helpzenietnaardetuut.be vindt en je zal jouw risico op gehoorschade tot een minimum beperken. Deze campagne is één van de flankerende maatregelen bij de nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten die op 1 januari 2013 van kracht worden. De regelgeving bepaalt drie categorieën van ‘inrichtingen’, ingedeeld op basis van het maximaal geluidsniveau en zijn van toepassing op muziekactiviteiten waar elektronisch versterkte muziek geproduceerd wordt (dus ook de combinatie van bijvoorbeeld akoestisch

onversterkte drum met andere versterkte instrumenten). Een activiteit met uitsluitend niet-versterkte muziek (bijvoorbeeld symfonisch orkest, fanfare,...) valt niet onder deze regelgeving. Naast het maximale geluidsniveau worden per categorie nog een aantal flankerende maatregelen bepaald: • Categorie 1 (niet-ingedeelde muziekactiviteit) gaat tot een maximaal geluidsniveau van 85 dB(A), dit betekent dat het gemiddeld geluidsniveau gemeten over een periode van 15 minuten maximum 85 dB(A) mag bedragen. • Categorie 2 gaat tot maximum 95 dB(A), ook gemeten over een periode van 15 minuten. Er wordt gemeten ter hoogte van de mengtafel of een andere representatieve meetplaats gedurende de volledige activiteit, registratie is niet verplicht. Een geluidsbegrenzer die zo afgesteld is dat de norm gerespecteerd wordt, is gelijkwaardig aan de verplichting tot meten en/of registreren.  Een eenmalige melding klasse 3 bij het college van burgemeester en schepenen is noodzakelijk. 13


ON T S P A N N E N

• Voor categorie 3 geldt een maximaal geluidsniveau van 100 dB(A), ter hoogte van de mengtafel gemeten over een periode van 1 uur. In deze categorie zijn zowel meting gedurende de volledige activiteit als registratie verplicht. Er moeten ook gratis oordoppen ter beschikking gesteld worden. Deze inrichtingen moeten een milieuvergunning klasse 2 aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen. >> Meer info: Milieudienst, milieu@langemark-poelkapelle.be, tel.: 057/49.09.30

Bakelandtloopcriterium Op zaterdag 24 november kan lopend Vlaanderen terug naar Langemark afzakken voor de nagelnieuwe 5de wedstrijd van het Bakelandtloopcriterium. De Milcobelrun, met start en aankomst aan OC Den Tap, doet zowel de vijver, de markt van Langemark als het bedrijf Milcobel aan. De Milcobelrun start om 15u, dames lopen 7km, heren 10.5 km. Voor de lopers die het minder groots zien, is er een jogging van 3.5km voorzien met start om 14u15. Na de Milcobelrun sluiten we op zondag 9 december het Bakelandtloopcriterium traditiegetrouw af met de Kertcorrida, dit jaar reeds aan de 12de editie toe! Alle info over deze wedstrijden is terug te vinden op de site van het criterium sites.google.com/site/bakelandtloopcriterium of op de wedstrijdsites www.milcobelrun.be en www.kerstcorrida-langemark.be.

Kerstgrabbelpas De kerstvakantie komt eraan! Tijd om een dekentje te nemen en een kop warme chocomelk te drinken voor de open haard. Voor wie geen zin heeft om de hele tijd thuis te blijven heeft de jeugddienst een aantal activiteiten geprogrammeerd. We laten ons amuseren met kindertheater, gaan een filmpje meepikken in de Cityscoop van Roeselare en er is ook een voorleesuurtje en knutselen gepland op zaterdag 29 december in de bib.

>> Meer info krijg je met de folder die je via school krijgt. Hou ook www.langemark-poelkapelle.be in de gaten voor het uitgebreide programma. Voor vragen en inschrijvingen kan je terecht bij Saskia Candry op jeugddienst@langemark-poelkapelle.be, 057/49.09.17.

De media binnen HET bereik van je vereniging Je organiseert met je vereniging een evenement en wil graag dat de media daar de gepaste aandacht aan schenken. Hoe benader je de dag- en weekbladen het best? Patrick Anthone, pers en communicatiespecialist, leert je het reilen en zeilen van de lokale en regionale pers kennen. Hij legt de nadruk op de schrijvende pers, waarbij je leert waarom iets wel of niet in een krant verschijnt. Je traint jezelf ook in het schrijven van een effectief persbericht. Maar meteen wordt aangetoond dat je lang niet alles zelf in handen hebt. Praktisch > Maandag 19 en 26 november 2012 telkens van 20.00u tot 22.30u > Deelname : e10 (Min. 8 - max. 12 deelnemers) > Adres: Nieuwe sporthal, Boezingestraat, 8920 Langemark > Organisatie: Vormingplus, ism Cultuurdienst CO7 en Dienst Vrije Tijd Langemark-Poelkapelle > Vooraf inschrijven tot en met 12 november op www.vormingplusow.be of 058/31.14.94

Smartboard en nieuwe piano voor de muziekschool De afdeling Langemark-Poelkapellevan de muziekschool kon het nieuwe schooljaar extra feestelijk inzetten. De oude piano was niet meer te stemmen en dringend aan vervanging toe. Na prijsvraag werd een nieuwe piano, een Seiler Primus, aangekocht. Daarnaast werd een nieuw digitaal schoolbord, een smartboard, geĂŻnstalleerd om de theoretische muzieklessen te geven. Met dit bord en projector wordt reeds enkele jaren gewerkt in de hoofdafdeling in Ieper. 14


Voorlezen in de bib • Jonge oortjes (voor 1e en 2e leerjaar) Op zaterdag 27 oktober gaan we griezelen in de bib. Sidder en beef tijdens onze eerste voorleessessie van dit schooljaar. Durf je het aan? Of nog beter: bezorg je ons de daver op het lijf? Kom dan naar de bib! • Jonge oortjes (voor 1e en 2e leerjaar) Op zaterdag 29 december kruipen we lekker dicht bij elkaar in de bib. Het is koud, de chocolademelk staat op het vuur, het jaar is bijna ten einde. Het voorleesboek ligt opengeslagen klaar op de stoel, het is muisstil, het kerstverhaal kan beginnen… Na het voorlezen gaan we knutselen! We starten om 10.00u. Om 11.00u is de activiteit afgelopen. Deze activiteit is gratis. Inschrijven kan in de bibliotheek of via mail naar evelyne.vangelder@bibliotheek.be

• Piepjonge oortjes (voor 2e en 3e kleuter) Op woensdag 28 november haalt onze voorlezer een stokoud sprookjesboek uit de kast. We halen diep adem, blazen het stof eraf en stappen binnen in het grote bos. Maar in het bos zijn er nog geen dieren! Daarbij hebben we jullie hulp nodig! Breng een knuffeldier mee naar de bib! • Piepjonge oortjes (voor 2e en 3e kleuter) Op woensdag 30 januari gaan we rijmen. Doe je mee? We lezen voor uit de leukste gedichtjes- en prentenboeken van het moment. Na het voorlezen gaan we knutselen! We starten om 15.00u. Om 16.00u is de activiteit afgelopen. Deze activiteit is gratis. Inschrijven kan in de bibliotheek of via mail naar evelyne.vangelder@bibliotheek.be

CINEBIB Cinébib: 20 films Eind december is het alweer tijd voor een nieuwe Cinébib-collectie. Deze keer maken we kennis met China. Niet alle werken zijn voor ons Westerlingen even vanzelfsprekend, maar daarom niet minder de moeite waard. Een Cinébibfilm ontleen je gratis en voor een week. Elke drie maanden volgt een nieuwe selectie.

Tentoonstelling Onzichtbare steden van Kunstkring 20-10 in de bib Tussen 30 november en 29 december 2012 loopt de tentoonstelling ‘Italo Calvino’s Onzichtbare steden’ in de bib. De tentoonstelling toont kunstwerken van Kunstkring 20-10. De kunstenaars laten zich stuk voor stuk inspireren door een verhaal uit het boek ‘De Onzichtbare steden’ van Italo Calvino. Een hele maand te bezichtigen tijdens de openingsuren van de bib.

Leesgroep Vier keer per jaar nodigt de leesgroep van het Davidsfonds samen met de bibliotheek lezers uit om rond een vooraf gelezen boek leeservaringen uit te wisselen. Op woensdag 5 december gaan we met psychotherapeute Frieda Klein op stap, het hoofdpersonage uit de succesvolle, nieuwe Nicci French-reeks (met ondermeer Blauwe maandag, en Dinsdag is voorbij). Instappen kan op ieder moment. Meer info bij Josiane de Kock (057/48.61.58) en Nadine Vanysacker (051/54.58.07).

De pc-klas: hoe werken met je eID? De bibliotheek organiseert samen met CVO-WW op regelmatige basis pc-klassen voor senioren van de gemeente Langemark-Poelkapelle. Eerste klas: Het abc van de eID. We hebben allemaal een elektronische identiteitskaart maar weet je ook wat je er allemaal mee kan doen? Tijdens de eerste pc-klas leren we werken met de eID. Wat is eID? Hoe gebruik je de kaartlezer? Hoe ga je om met Tax-on-Web? De klas gaat door op 17 december 2012 van 14.00u tot 16.00u in de polyvalente zaal (Langemark). Kostprijs : e4 per persoon. De plaatsen zijn beperkt. Snel inschrijven is de boodschap. Schrijf in via mail: evelyne.vangelder@bibliotheek.be of in de bibliotheek tijdens de openingsuren. 15


F L AS H B A C K

Een terugblik aan de hand van foto’s van evenementen, activiteiten die in september en oktober georganiseerd of ondersteund werden door het gemeentebestuur. Scholenveldloop Tijdens de scholenveldloop kwamen 486 scholieren uit alle lagere scholen van Langemark-Poelkapelle zich uitleven en streden samen met hun leeftijdsgenoten voor een gouden, zilveren of bronzen medaille. Kinderen van het eerste, tweede en derde leerjaar liepen 1 rondje; de grotere kinderen mochten zich wagen aan 2 ronden. Aangezien we de Olympische gedachte hoog in het vaandel dragen, kregen alle deelnemers een appel en een drankje. Multimove for kids Het project Multimove for kids zette met groot succes begin september de deuren open. Maar liefst 75 kinderen waren op de afspraak. Alle multimovers werkten ondertussen al een ganse testbatterij af, waarin lenigheid, stabiliteit, evenwicht, sprongkracht,… en nog vele andere motorische eigenschappen onder de loep genomen werden. Na de 30 lessen zullen de kids de testen nogmaals afleggen en kunnen we zien hoeveel verbetering ondertussen al werd geboekt.

Dank aan alle enthousiaste snoeiers! Tussen 15 juni en 1 september werd opnieuw taxus ingezameld op de recyclageparken van MIROM ten voordele van de ‘Vergroot de Hoop’ actue. Taxus bevat de kostbare stof Baccatine die verwerkt wordt in kankerbestrijdende geneesmiddelen. De inzamelactie was een groot succes. In de MIROM-regio haalde een gespecialiseerde firma 334,14 m³ taxussnoeisel op, waarvan 11,06 m2 werd ingezameld op het recyclagepark van Langemark-Poelkapelle. Dat is bijna een verdubbeling in vergelijking met vorig jaar. Per kubieke meter ingezameld snoeisel gaat bovendien 50 euro naar Kom op tegen Kanker, goed voor een totaalbedrag van 16.707 euro. 2012 was een recordjaar voor de actie die in gans Vlaanderen plaatsvond. 268 Vlaamse gemeenten ondersteund door 21 intercommunales zamelden in totaal 6.400 m³ taxussnoeisel in. Met deze hoeveelheid kunnen 6.400 chemotherapieën aangemaakt worden en vergroot de hoop voor duizenden kankerpatiënten. De Grote Thuisbak op markten en kermissen…! Gewapend met klopper en deegrol in de ene en flyer in de andere hand, bestookten onze bakguerrilla’s markten, kermissen, feestjes en stoeten om iedereen warm te maken voor De Grote Thuisbak. Op de avondmarkt zorgden onze gelegenheidsbakkers voor de nodig animo. Onze mannen op de bakfiets werden ook gebombardeerd tot voorhoede van de kinderverkleedstoet, terwijl onze dames, onder deskundige leiding van Nancy Veracx, 900 cupcakes afwerkten en aan de mensen uitdeelden. Bak alsnog mee voor 17 november en help ons naar de overwinning! En kom zeker op 17 november in de namiddag taart eten ten voordele van 11.11.11. Meer info in deze Infoflash. 16


FL AS H B A C K

Suskewiet – Tentoonstelling, Radio Langemark en Nacht van de Vinnige vink In september zette de Dienst Vrije Tijd (Cultuur en Jeugd) de vink in de kijker. In het gemeentehuis was de interactieve rondreizende tentoonstelling van CO7 en H. Familie te gast. In de Boezingestraat & JH De Flodder werd de vink op een heel andere speciale manier geëerd. Bekijk hier enkele sfeerbeelden van Radio Langemark met onze jeugdverenigingen, DJ Marcel & Vicky, de kaffiezetting van Bataclan en de andere acts “met een hoek” af tijdens de Nacht van de Vinnige Vink. Stonden hiervoor “in de reke”: Preuteleute, Devoo, Tiny Legs Tim, Johannes Verschaeve, Yzerbeat, Steven H, Raf Coppens en Ziggy & Mayken. Na de concerten werd er op losgevinkt met DJ Meester Steve en DJ Gerrit K. Organisatie: Dienst Vrije Tijd (Cultuur en Jeugd), CO7, JH De Flodder, De Jeugdraad en Hyponoiz. Meer foto’s op www.suskenieuws.be, facebookpagina van Tante Cultuur en Jeugd en gemeentelijke website.

17


in Langemark-Poelkapelle Een avond vrij, maar geen zin om overal uit te pluizen of er iets te beleven valt ? Begrijpelijk. Maar vanaf nu geen excuus meer. Want sinds kort vind je het vrijetijdsaanbod van onze gemeente op www. uitinlangemark-poelkapelle.be. Heb je ook activiteiten ? Geef deze in de databank in via www.uitdatabank.be. Meer info ? Contacteer de communicatiedienst, 057/49.09.19, info@langemark-poelkapelle.be

Iedere zondag tem 24 februari 2013

Zaterdag 17 november

> Loop of wandel activiteit (tussen 3,7 en 6,6 km) Deelname gratis afspraak om 8.45u aan het Dorpshuis in Poelkapelle Org. AC Guynemer, www.acguynemer.be

> Warme beenhesp Gebraisseerde ham met rodenbachsaus, gestoomde aardappelen in veldkleed en groentenassoriment Volwassenen VVK e13, ADD e14 – kinderen VVK e6 ADD e7 Vanaf 19.00u in de Vrije Basischool Sint-Juliaan Org : Ouderraad VBS Sint-Juliaan ouderraadsj@hotmail.be, http://masj.be

Iedere zondag tem 17 maart 2013 > Loop of wandel activiteit Deelname gratis - afspraak om 9.00 uur aan De Gilde Org. Lava, Ghislain D’Hallewin, 057/48.96.44

maandagen in de maand tem 29 april 2013 > Breiatelier Op 5/11, 12/11, 10/12, 17/12, 7/01, 21/01, 04/02, 18/02, 04/03, 18/03, 01/04, 15/04 en 29/04 Lidgeld e30 of e42 met verzekering en voordeelpas van VIVA Telkens van 19.00u tot 21.30u in de polyvalente zaal naast Den Tap Org : VIVA, ukkepuk67@pandora.be

Zondag 4 november > Mosselfestijn Zeeuwse mosselen met frietjes of vol-au-vent met frietjes Reservatie voor 31 oktober Vanaf 12.00u in OC De Poelkring Org : Landelijke Gilde Poelkapelle, 0474/47.18.05 www.lg.poelkapelle.be

Donderdag 8 november

> Seniorenfeest Om 14.00u in OC Den Tap O.a. viering van 80 jarige leden, ook leden die 50 of 60 jaar gehuwd zijn Org : Okra Langemark, Robert De Wandel, 057/48.74.68, robert.dewandel@skynet.be

Dinsdag 13 november > Bloedgeven van 17.30u tot 20.30u in OC Den Tap Org. Bloedgevers Langemark, Johan Vannoote, 0473/62.25.88 18

> Grote thuisbak (zie achterflap) > Q-party Vanaf 21.00u in OC Den Tap VVK e10, ADD e12 (bij Frituur Vercruysse, De Kubus, Come-Back, ’t Vervolg, Family-pizza en sportkaffee Eleven Org : Rapid Langemark, www.rapidlangemark.be

Maandag 19 november > De media binnen je bereik (pag 14) > Bloedgeven van 17.30u tot 20.30u in OC Den Tap Org. Bloedgevers Langemark, Johan Vannoote, 0473/62.25.88

Dinsdag 20 november > Bloedgeven van 17.30u tot 20.30u in OC De Hazebrug Org. Bloedgevers Langemark, Johan Vannoote, 0473/62.25.88

Zaterdag 24 november > Milcobelrun Jogging 3,5 km – prestatieloop dames 7 km prestatieloop heren 10,5 km 5de wedstijd van het Bakelandtloopcriterium inschrijving : e6, dag zelf e8 prijzentafel van e9.000 Org : solidariteitsfonds Milcobel, www.milcobelrun.be


Vr i j e t i j d

Maandag 26 november > De media binnen je bereik (pag 14) > Infoavond Psycho Sociale Hulpverlening Om 19.00u in OC Den Tap Org : PSH Langemark-Poelkapelle, Heleen Haghedooren, 057/49.09.34, hh@langemark-poelkapelle.be

Woensdag 28 november > Piepjonge oortjes : sprookjes (zie pag 15)

Zondag 9 december > Kerstcorrida (zie pag 14)

Woensdag 5 december > Leesgroep Davidsfonds Thema : Blauwe maandag van Nicci French Om 19.00u in de bilbiotheek Org. Davidsfonds

Vrijdag 14 december > Kerstmarkt Sint-Jansstraat Bikschote Org : KSA Bikschote, ksabikschote@hotmail.com > Koekjeskaarting Vanaf 18.00u in de Mariazaal Inleg e1,25 – maat naar keuze Doorlopend prijsuitreiking van de kermisballonwedstrijd Org : Kermiscomité Bikschote, 0495/18.39.29

Donderdag 20 december > Eindejaarsfeest Om 14.00u in OC Den Tap Org : Okra Langemark, Robert De Wandel, 057/48.74.68, robert.dewandel@skynet.be > Kerstmarkt Met creatieve werkjes van alle leerlingen Vanaf 16.30u in BS Ter Berken Org. Ter Berken, www.bsterberken.be

Zondag 23 december > Kerstconcert Vanaf 19.30u in de kerk van Poelkapelle Het muziekensemble Il Sogno Particolare van De Lovie brengen hun kerstprogramma. De avond wordt geopend door het gelegenheidsgroepje TUP (Talent uit Poelkapelle). Vier Poelkapelse jongeren brengen een instrumentale opwarmer. Org. Davidsfond Poelkapelle, Femma Poelkapelle en KVLV Poelkapelle, rik.vanoverberghe@pandora.be

26

december Woensdag > “Van hazen, keuns en witte kerstdagen …” Een komisch toneel in 3 bedrijven over dagdagelijkse toestanden geplaatst in de typische sfeer rond kerstmis. Inhoudelijk schippert het stuk tussen fictie en non-fictie, waardoor een en ander allicht tot geamuseerd nadenken zal zetten. Tekst en regie : Willy Dewilde Om 14.30u in OC De Poelkring. Deuren om 13.30u Ongenummerde toegangskaarten VVK e4, ADD e8, leden Okra e2 Kaartenverkoop en info : Willy Dewilde, 057/48.82.98, wil.dewilde@skynet.be

Zaterdag 29 december > Jonge oortjes : Kerstmis (zie pag 15)

Woensdag 30 januari > Piepjonge oortjes : gedichtendag (zie pag 15)

Zaterdag 9 februari > Volksleute in Den Tap Een gezellig avondje uit met oude volksspelen, een nagelblok, een stute met vlees, kaas en groentjes en overheerlijke streekbieren Vanaf 18.00u in OC Den Tap Broodmaaltijd volw e6, kinderen e3, deelname 7 volksspelen e1 Org : Ouderraad VBS Langemark, 0474/99.45.24, maelfeyt.zakenkantoor@recordbank.be

Zaterdag 22 december > Kerstmarkt Poelkapelle Vanaf 17.00u Org. Kerstcomité Poelkapelle, kerstmarkt@poelkapelle.be 19


Afsluit De Grote Thuisbak op 17 november Feest 11.11.11 Op zaterdag 17 november volgt de apotheose van ons schitterende bakfestijn. Vanaf 14.00u zijn jullie met z’n allen welkom in OC De Hazebrug. We verkopen dan het zelfgemaakte gebak ten voordele van 11.11.11. Verorber een lekker stukje taart, slurp van een hete kop koffie of geniet van een lekkere frisse pint terwijl passende demonstraties, animaties en optredens de revue passeren. En dit allemaal voor het goede doel! Op het einde van de avond maken we bekend hoeveel LangemarkPoelkapelle uiteindelijk gebakken heeft. Bovendien loten we de winnaars van onze eigen Grote Thuisbak-wedstrijden. Wie gaat er lopen met de lekkere waardebons van bij onze lokale bakkers? Welke vereniging of organisatie slaagde erin de meeste thuisbakkers te mobiliseren om te bakken voor De Grote Thuisbak? Binnenbrengen gebak Bak je ook voor het goede doel? Breng dan al het lekkers dat je maakte binnen in de Hazebrug tussen 9.00u en 12.00u. Het binnenbrengen gebeurt onder het waakzame oog van een

gerechtsdeurwaarder, die alle gebak wikt en weegt. De gemeente of stad die het meeste bakte, wint namelijk de Grote Thuisbak, een wedstrijd van De Week van de Smaak. Meebakken kan nog ! Wil je bakken maar diende je geen inschrijvingsformulier in? Geen probleem. Alle gebak is welkom. Enkel je recept zal dan niet in het receptenboek worden opgenomen maar je gebak telt wel mee voor het totale gewicht. Alle info vinden jullie op onze websites: - lpbakt.blogspot.be - www.langemark-poelkapelle.be - www.weekvandesmaak.be

Infoflash november - december 2012 - januari 2013  

Langemark-Poelkapelle