MuntMonnaieMagazine 26

Page 1

KERSTIN AVEMO, HECTOR BERLIOZ, ROMEO CASTELLUCCI, NICK CAVE, SIDI LARBI CHERK AOUI MARIE DAULNE, BERLINDE DE BRUYCKERE, CLAUDE DEBUSSY, STÉPHANE DEGOUT, GABRIEL FAURÉ H A RT M U T H A ENCH EN, R EN É JACOBS, GU Y JOOST EN, LOT H A R KOEN IGS, N ICHOLAS LENS J U LI A LEZH N EVA, F R A N K M A RT I N, F ELI X M EN DELSSOH N-BA RT HOLDY, LU DOV IC MOR LOT WOLFGANG AMADEUS MOZART, AN PIERLÉ, MAURICE RAVEL, JÉRÉMIE RHORER, FRANZ SCHUBERT DMITRY SHOSTAKOVICH, RICHARD STRAUSS, ROBIN TICCIATI, LUDWIG VAN BEETHOVEN, JUDITH VINDEVOGEL

26 LA MONNAIE

1


Editoriaal ¦ Éditorial

De onvoltooid tegenwoordige tijd ¦ Le présent inachevé Het verglijden van de tijd, het controleren of het bewaren ervan: het houdt ons intens bezig. Als mens blijven we immers verwonderd over hoe beperkt de ons gegeven tijd is, en dat roept vragen op over hoe we die het best besteden. Aangezien we het fenomeen ‘tijd’ slechts moeizaam beheersen, kiezen we al te makkelijk voor een concentratie op het hier en nu, zonder bezig te zijn met de context waarin we ons bewegen, laat staan met de erfenis uit het verleden die dit heden bepaalt of de gevolgen van onze daden voor de toekomst: een erkenning van ons menselijke potentieel maar ook van onze begrenzingen.

A LLES iS MO G ELiJ K tO ut ESt pOSSibLE De Munt - Jenůfa van Leoš Janáček La Monnaie - Jenůfa de Leoš Janáček

picture: © Karl und Monika Forster

Dit project is er Dankzij u. c e proj e t e X iste Gr âce à Vou s .

Via de Nationale Loterij steunt u onrechtstreeks tal van projecten waar iedereen iets aan heeft. In 2013 ging op die manier meer dan 10 miljoen euro naar culturele projecten zoals dit. Avec la Loterie Nationale, jouer, c’est aussi soutenir de nombreux projets qui profitent à tous. En 2013, plus de 10 millions d’euros ont été redistribués à des projets culturels comme celui-ci.

DAnK ziJ u GrâcE à vOuS

“Opera, jouw achtste hoofdzonde” is het motto van het nieuwe seizoen, waarin we een gezonde balans tussen deugden en tekortkomingen wensen op te zoeken. Kunstbeleving kan ons helpen stil te staan bij dingen waar we al te vaak aan voorbijlopen. Herinneren aan het verleden om beter samen te leven vandaag en een basis te leggen voor een gezondere samenleving voor de toekomst – dat beschouwen we als onze hoofdopdracht. Daphne, Richard Strauss’ dertiende opera, is geprogrammeerd naar aanleiding van de honderdvijftigste verjaardag van de componist. Dit nooit eerder in Brussel uitgevoerde werk laat ons toe om via de mythologie commentaar te geven op onze maatschappij. Ook Shell Shock legt een vinger op een wel erg vieze wonde; naar aanleiding van de honderdste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog presenteren we een wereldcreatie die reflecteert over de gevolgen van conflict en strijd. Daphne wordt in de visie van regisseur Guy Joosten een hedendaagse hipster, een eco-bewuste tiener die wel wil revolteren maar enkel in slogans en niet in daden denkt en vooral geen verantwoordelijkheid wenst op te nemen. Ze vlucht in haar fantasie, in de natuur. Haar revolte wordt een trend, een lifestyle, een modegril en blijft hangen op het niveau van het concept, van de intentie. Met een magistrale dirigent als Lothar Koenigs, die samen met Joosten een beklijvende Elektra neerzette (met de inmiddels wereldberoemde Evelyn Herlitzius in haar roldebuut, op dit moment dé Elektra-vertolkster van haar generatie). Nu is het Sally Matthews die – na haar eerste Jenůfa in januari van dit jaar – eens te meer een nieuwe rol voor ons instudeert. LA MONNAIE

Le temps qui défile, que l’on voudrait contrôler ou retenir : voilà qui nous préoccupe beaucoup. En effet, l’homme, singulièrement surpris par le temps limité qui lui est imparti, s’interroge sur la façon dont l’employer au mieux. La difficulté à maîtriser le phénomène « temps » conduit à faire le choix trop facile de se concentrer sur l’instant présent, sans s’inquiéter du contexte dans lequel on évolue, ni de l’héritage du passé qui détermine ce temps présent ou encore des conséquences de nos actes pour l’avenir : la reconnaissance de notre potentiel humain mais aussi de nos limites. « L’opéra, votre huitième péché », telle est la devise de notre nouvelle saison, au cours de laquelle nous souhaitons trouver un équilibre sain entre vertus et vices. L’expérience artistique peut nous aider à réfléchir à des choses que nous ignorons trop souvent. Se souvenir du passé pour mieux vivre ensemble au présent et poser les bases d’une société plus saine à l’avenir – nous considérons que telle est notre mission principale. Daphne, le treizième opéra de Richard Strauss, est programmé à l’occasion du cent-cinquantième anniversaire du compositeur. Cette œuvre jamais jouée à Bruxelles nous permet de commenter notre société par le truchement de la mythologie. Shell Shock met également le doigt sur une blessure révoltante ; nous présenterons cette création mondiale, qui réfléchit aux conséquences du conflit et des combats, à l’occasion du centième anniversaire de la Première Guerre mondiale. Dans la vision du metteur en scène Guy Joosten, Daphne est une hipster contemporaine, une adolescente écoconsciente qui veut se révolter, mais qui ne pense qu’en slogans et non en actes, et qui surtout décline toute responsabilité. Elle s’évade dans son imagination, dans la nature. Sa révolte devient tendance, style de vie, tocade, et reste cantonnée au niveau du concept, de l’intention. L’opéra sera dirigé par le magistral chef d’orchestre Lothar Koenigs, qui a déjà signé avec Joosten une mémorable Elektra (avec la désormais mondialement célèbre Evelyn Herlitzius dans ses débuts dans le rôle, dont elle est aujourd’hui l’interprète de référence de sa génération). Sally Matthews – après sa première Jenůfa en janvier de cette année – étudiera une nouvelle fois un nouveau rôle pour nous. ÉDITORIAL

3


Het is u inmiddels bekend dat we rondom onze opera­titels steevast ook concerten, recitals en een ‘satelliet’-programmering aanbieden. Ik kan niet genoeg benadrukken hoezeer deze projecten in elkaars verlengde liggen en elkaar onderling bevruchten. In dit nummer vindt u alle extra activiteiten terug, zoals de Librettolezing: Strauss’ Daphne die we in samenwerking met WALPURGIS presenteren, de eerste Immersion van het seizoen, waarbij regisseur Guy Joosten ons letterlijk mee het bos inneemt voor een discussie omtrent spiritualiteit en natuur. Maar ook de twee Ravel-concerten die onze chef-dirigent Ludovic Morlot (Daphnis et Chloé) en gastdirigent Robin Ticciati (Raison et sentiments) presenteren. Beide muzikale lijnen, de Duitse en Franse school, van Strauss tot Ravel komen samen in het recitalprogramma Horizons van onze favoriete bariton Stéphane Degout. Twee andere bijzondere recitals vervolledigen het herfstprogramma: Schwanengesang D744 in een bijzondere interpretatie voor zangeres, actrice en pianist in een visualisering door Romeo Castellucci en het Italiaanse recital door Julia ­L ezhneva met het barokorkest Il Pomo d’Oro. Naar aanleiding van de honderdste verjaardag van ‘den Grooten Oorlog’ en in het kader van de federale herdenking van de Eerste Wereldoorlog, gaf de Munt een creatieopdracht aan onze landgenoot Nicholas Lens. Hij nodigde Nick Cave uit om de ‘lyrics’ bij zijn compositie te schrijven. Hun opera Shell Shock, A Requiem of War wordt een intense mijmering over de gevolgen van elk militair conflict, in deze tijd of in het verleden... We overtuigden choreograaf Sidi Larbi Cherkaoui om zich voor het eerst aan een groots muziektheaterstuk met symfonisch orkest, koor, solisten en dansers te wagen. Deze uitzonderlijke artistieke combinatie is nu reeds the talk of the town... een evenement om niet te missen. U kan uw kaarten bestellen vanaf 6 september. Ook rond de thematiek van de Ira (woede, conflict, één van de zeven hoofdzonden) zijn concerten en bijzondere evenementen gepland: voor Hartmut Haenchen, in 1943 in Dresden geboren en opgegroeid in Oost-Duitsland, heeft het concert In times of war and peace (Beethoven & Sjostakovitsj) een zeer persoonlijke betekenis. Het concert Walpurgisnacht onder leiding van Jérémie Rhorer in Flagey heeft eveneens een dubbele lading: terwijl in de jaren 1939-45 miljoenen mensen sneuvelden smeedde de Zwitserse componist Frank Martin 4

EDITORIAAL

Vous êtes maintenant coutumiers des nombreuses propositions de concerts, de récitals et de « satellites » en marge de nos productions d’opéra. Je ne saurais trop insister sur la complémentarité de ces projets, qui se prolongent et se nourrissent mutuellement. Dans ce numéro, vous retrouverez toutes nos activités annexes, comme la Lecture de livret : Strauss’ Daphne que nous présenterons en collaboration avec WALPURGIS ; puis la première Immersion de la saison, au cours de laquelle nous irons littéralement nous promener dans les bois en compagnie du metteur en scène Guy Joosten pour une discussion autour de la spiritualité et la nature. Une promenade que nous ferons aussi avec les deux concertos de Ravel, présentés l’un par notre chef titulaire Ludovic Morlot (Daphnis et Chloé) et l’autre par le chef invité Robin Ticciati (Raison et sentiments). Ces deux courants musicaux, l’école allemande et l’école française, de Strauss à Ravel, seront réunis dans le récital Horizons de notre baryton favori, Stéphane Degout. Deux autres récitals d’exception complèteront notre programmation de l’automne : Schwanengesang D744 dans une version originale pour chanteuse, actrice et pianiste mise en espace par Romeo Castellucci, et le récital italien de Julia Lezhneva accompagnée de l’orchestre baroque Il Pomo d’Oro. Dans le cadre des commémorations fédérales du centième anniversaire de la « Grande Guerre », la Monnaie a commandé une création à notre compatriote Nicholas Lens, qui a lui-même invité Nick Cave à écrire les paroles de sa composition. Leur opéra Shell Shock, A Requiem of War sera une profonde réflexion sur les conséquences de tout conflit militaire, à notre époque ou par le passé... Nous avons convaincu le chorégraphe Sidi Larbi Cherkaoui de se risquer pour la première fois à la mise en scène d’une imposante œuvre de théâtre musical, avec orchestre symphonique, chœur, solistes et danseurs. Cette exceptionnelle alliance artistique est déjà de toutes les conversations... un événement à ne pas manquer ! Vous pourrez commander vos billets à compter du 6 septembre.

de tekst Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke van Rainer Maria Rilke tot een heel persoonlijke bezinning op de oorlog. Meer dan ooit moeten we jonge generaties bewustmaken van het belang van harmonie en vrede: een bijzonder empowerment-programma getiteld Songs Not Bombs biedt een kans aan jong en oud om zich uit te drukken in het schrijven en performen van anti-oorlog songs, en dit in de vorm van een zangwedstrijd met een heuse jury waarvoor je je kan aanmelden om mee te doen. Samen met onze federale collega’s bij Bozar werken we ook aan Visual Voices – een serie van experimentele filmprojecties met live vocale interventies voor families en kinderen, een nieuw en toekomstig publiek voor onze cultuurinstellingen.... Met Bozar zijn we tevens partner voor een concertante uitvoering van Die Entführung aus dem Serail, het vervolg van René Jacobs opwindende Mozartcyclus. “Niets is lelijker dan wraak. Daarentegen is menselijkheid en goedmoedigheid voorbehouden aan grote geesten!” Een meer humanistische boodschap kunnen we u niet meegeven. It is all happening as we speak... Opera is geen dode kunstvorm. Het tegendeel is waar, en onze programmering dient dit te weerspiegelen, zoals Romeo Castellucci nog op een onnavolgbare wijze wist aan te tonen in diens aangrijpende interpretatie van Orphée et Eurydice in het einde van het vorig seizoen. In de rubriek Afterglow ten slotte leest u een persoonlijke commentaar op Castellucci’s werk door beeldend kunstenares Berlinde De Bruyckere. Peter de Caluwe

dirigé par Jérémie Rhorer à Flagey sera aussi doublement chargé de sens : alors que des millions de gens tombaient au front dans les années 1939-1945, le compositeur suisse Frank Martin s’est emparé du poème Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke de Rainer Maria Rilke pour livrer une réflexion très personnelle sur la guerre. Nous devons plus que jamais faire prendre conscience aux jeunes générations de l’importance d’un climat de paix et d’harmonie. Un projet original de notre département développement culturel, intitulé Songs Not Bombs, offrira à jeunes et moins jeunes la possibilité de s’exprimer en écrivant et interprétant un chant pacifiste, dans le cadre d’un concours présidé par un authentique jury. Inscrivez-vous pour participer ! Avec nos collègues fédéraux de Bozar, nous travaillons aussi à Visual Voices, une série de projections de films expérimentales, agrémentées d’interventions vocales en live à l’intention des familles et des enfants, nouveau public et public d’avenir pour nos institutions culturelles.... Nous sommes par ailleurs partenaires de Bozar pour une version de concert de Die Entführung aus dem Serail, la suite de l’étourdissant cycle Mozart de René Jacobs. « Rien n’est plus laid que la vengeance. Mais l’humanité et la clémence sont l’apanage des grandes âmes ! » Difficile de transmettre message plus humaniste ! It is all happening as we speak... L’opéra n’est pas une forme artistique morte. Mais la contrepartie est vraie, ainsi que notre programmation s’efforce de le refléter. Romeo Castellucci a notamment su le montrer sans pareil dans sa saisissante interprétation d’Orphée et Eurydice en clôture de la saison passée. Dans la rubrique Afterglow vous pouvez lire l’appréciation personnelle du travail de Castellucci par la plasticienne Berlinde De Bruyckere. Peter de Caluwe

Nous prévoyons également plusieurs concerts et événements autour de la thématique de l’Ira (colère, conflit, un des sept péchés capitaux) : pour Hartmut Haenchen, né en 1943 à Dresde et ayant grandi en Allemagne de l’Est, le concert In times of war and peace (Beethoven et Chostakovitch) aura une importance très personnelle. Le concert Walpurgisnacht DE MUNT

LA MONNAIE

ÉDITORIAL

5


Praktische info ¦ Info pratiques

INVEST IN AN ICONIC PROJECT, RESIDENTIAL SERVICES INCLUDED

Info & tickets +32 (0)2 229 12 11 www.demunt.be Leopoldstraat 23 – 1000 Brussel

Infos & tickets +32 (0)2 229 12 11 www.lamonnaie.be 23, rue Léopold – 1000 Bruxelles

Wanneer reserveren? Van dinsdag tot en met vrijdag van 12 uur tot 18 uur en zaterdag van 11 uur tot 18 uur. Vanaf een uur voor aanvang van elke voorstelling in de inkomhal.

Quand réserver ? Du mardi au vendredi de 12 heures à 18 heures et samedi de 11 heures à 18 heures. À partir d’une heure avant chaque représentation dans le hall d’entrée.

Hoe reserveren? Ter plaatse: MM Box Office Telefonisch: +32 (0)2 229 12 11 Via het internet: www.demunt.be Schriftelijk: Leopoldstraat 23 – 1000 Brussel Per fax: +32 (0)2 229 13 84 Na ontvangst van uw schriftelijke aanvraag zal ons MM Box Office u contacteren om uw reservering te bevestigen of om u een alternatief voor te stellen.

Comment réserver ? Sur place : MM Box Office Par téléphone : +32 (0)2 229 12 11 Par Internet : www.lamonnaie.be Par courrier : 23, rue Léopold – 1000 Bruxelles Par fax : +32 (0)2 229 13 84 Après réception de votre lettre, le MM Box Office vous contactera pour confirmer votre réservation ou vous proposer une alternative.

Hoe betalen? U betaalt binnen de tien dagen na reservering. U kunt cash betalen, via overschrijving (679-2004754-55) of met Bancontact/Mister Cash, Mastercard/Eurocard, Visa, Diners Club en American Express. Reservering via internet kan enkel met creditcard.

Comment payer ? Le paiement doit être effectué au plus tard dix jours après la réservation. Paiement cash, par virement (679-2004754-55), Bancontact / Mister Cash, Mastercard/Eurocard, Visa, Diners Club et American Express. Paiement par Internet uniquement par carte de crédit.

Adressen De Munt Munt – 1000 Brussel

Lieux des représentations La Monnaie Place de la Monnaie – 1000 Bruxelles

Ateliers van de Munt Leopoldstraat 23 – 1000 Brussel

Ateliers de la Monnaie 23, rue Léopold – 1000 Bruxelles

Flagey Heilig-Kruisplein – 1050 Elsene

Flagey Place Sainte-Croix – 1050 Ixelles

Paleis voor Schone Kunsten Ravensteinstraat 23 – 1000 Brussel

Palais des Beaux-Arts 23, rue Ravenstein – 1000 Bruxelles

TI AL N E D ES R ES I

C D I V R S E LUDE INC FOR 2

NOWRS FREE YEA

CHAMBON. A LUXURY RESIDENCE ON A HISTORICAL SITE IN THE VERY HEART OF BRUSSELS. De Munt ¦ La Monnaie Munt ¦ Place de la Monnaie 1000 Brussel ¦ Bruxelles 070 23 39 39 www.demunt.be www.lamonnaie.be

PERSPECTIVE ON A HIGH RETURN • Unique historical heritage: a durable investment • Prime location in the heart of Europe’s capital city • With exclusive service package for your residents • Rents in the higher segment • Growing demand from expats and for living in the centre of the city

Cover ¦ Couverture © Pierre Debusschere

ALL INFO AT WWW.THECHAMBON.BE OR 02/201 00 01

De Munt is een ecodynamische onderneming. La Monnaie est une entreprise éco-dynamique. 6

PRAKTISCHE INFO ¦ INFOS PRATIQUES

DE MUNT

3268_ALF_Romeo&Julia_Munt-Monnaie_ENG_250x190.indd 1

3/06/14 17:01


Inhoudstafel ¦ Sommaire

8 – Daphne

100 – MM Young Friends & Friends

26 – Librettolezing ¦ Lecture de livret

104 – It Happened Tomorrow Last minute programmawijzigingen en praktische informatie Modifications de dernière minute dans la programmation et informations pratiques

Interview met regisseur Guy Joosten – p. 10 Entretien avec le metteur en scène Guy Joosten – p. 10 Interview met dirigent Lothar Koenigs – p. 18 Entretien avec le chef d’orchestre Lothar Koenigs – p. 18

Interview met Judith Vindevogel – p. 26 Entretien avec Judith Vindevogel – p. 26

30 – Shell Shock

Interview met componist Nicholas Lens en librettist Nick Cave – p. 32 Entretien avec le compositeur Nicholas Lens et le librettiste Nick Cave – p. 32 Interview met regisseur Sidi Larbi Cherkaoui – p. 40 Entretien avec le metteur en scène Sidi Larbi Cherkaoui – p. 40

46 – Songs not Bombs Interview met An Pierlé en Marie Daulne– p. 48 Entretien avec An Pierlé et Marie Daulne – p. 48

52 – Satellieten ¦ Satellites 56 – Concerts & Recitals

DELPHINE BOËL PR AY HARDER

C O C K TA I LV E R N I S S A G E Z AT E R D A G 6 S E P T E M B E R VA N 18 T O T 2 0 U U R E X P OSI T IE VA N 7 SEP T E M BER T O T 5 OK T OBER 2 014

GUY PIE TERS GALLERY

A L B E R T P L E I N 15 - 8 3 0 0 K N O K K E - B E L G I Q U E T.+3 2 (0) 5 0 6 2 3 3 8 0 - F.+3 2 (0) 5 0 61 5 6 0 7 KNOKKE@GUYPIE TERSGALLERY.COM - W W W.GUYPIE TERSGALLERY.COM

Horizons - Stéphane Degout – p. 56 Schwanengesang D744 - Romeo Castellucci – p. 60 Walpurgisnacht - Jérémie Rhorer – p. 65 Daphnis & Chloé - Ludovic Morlot – p. 66 Die Enführung aus dem Serail - René Jacobs – p. 71 Viaggio in Italia - Julia Lezhneva – p. 72 In Times of War & Peace - Hartmut Haenchen – p.76 Raison et Sentiments- Robin Ticciati – p. 81

82 – Chamber Music

Het programma van de Concertini van oktober tot november Le programme des Concertini d’octobre à novembre

86 – Empowerment through the Arts Opera & Family – p. 86 Abonnementen ¦ Abonnements MMDiscovery & MMChoice – p. 88 Open Monumentendag ¦ Journée du Patrimoine – p. 90 Nuit Blanche – p. 96

LA MONNAIE

106 – Fundraising & PR Interview met mecenas Marc Raisière Entretien avec le mécène Marc Raisière 110 – Opening Night Onze artiesten in de actualiteit L’actualité de nos artistes 112 – Afterglow Berlinde De Bruyckere 116 – Calendar

Hoofdredacteur Directeur de la rédaction Krystian Lada (KL) Adjunct en coördinator Adjoint et coordinateur Carl Böting (CB) Redactiecomité Comité de rédaction Christophe Bezzone (ChB) Antonio Cuenca Ruiz (ACR) Marie Goffette (MG) Geertrui Libbrecht (GL) Marie Mergeay (MM) Reinder Pols (RP) Katrine Simonart (KS) Vertalingen Traductions Brigitte Brisbois Charlotte Klima Geertrui Libbrecht Marie-Andrée Pieters Emilie Syssau Evelyne Sznycer Koen Van Caekenberghe Iconografe Iconographe Jana Keppens Verantwoordelijke uitgever Éditeur responsable Peter de Caluwe BaseDESIGN www.basedesign.com ISSN 0779-9713

INHOUDSTAFEL ¦ SOMMAIRE

9


Opera / Opéra

DAPHNE

9 – 30 Sept 2014

© Tina Sosna

10 DAPHNE

DE MUNT

LA MONNAIE

DAPHNE 11


GUY JOOSTEN

Het verhaal van de mooie Daphne die zowel door de eenvoudige herder Leukippos als door de god Apollo wordt bemind – zoals beschreven in Ovidius’ Metamorfosen – maakt deel uit van het Westerse cultuurgoed. Omdat het in ons collectief geheugen zo sterk aan de boom is gelinkt, situeert regisseur Guy Joosten deze ‘bucolische tragedie’ in de wereld van een ecologisch geïnspireerde ‘hipster’. In zijn visie is Daphne een outsider: iemand die zich niet thuis voelt in deze wereld, een positie inneemt aan de rand van de mainstream, zich afzet tegen de heersende consensus en de harde economische realiteit... Een ge­sprek over zijn interpretatie van de mythe en over de grens tussen de revolte en daadwerkelijk activisme. Le mythe de la belle Daphné, courtisée autant par le simple berger Leucippe que par le dieu Apollon, est décrit dans Les Métamorphoses d’Ovide et figure depuis dans notre patrimoine culturel occidental. Ce mythe étant étroitement lié à l’arbre dans notre mémoire collective, le metteur en scène Guy Joosten situe cette « tragédie bucolique » dans le monde d’une « hispter » aux idéaux écologiques. Dans la vision qu’il nous propose, Daphné est une marginale : elle ne se sent pas à sa place dans ce monde, elle se positionne en marge du courant dominant, se dresse contre les consensus et la dure réalité économique... Entretien sur l’interprétation du mythe et sur la frontière entre révolte et activisme. Richard Strauss’ eenakter Daphne is zeker geen repertoirestuk. Waarmee heeft dit werk toch uw hart weten te veroveren? In deze opera vertelt Strauss het verhaal van de nimf Daphne, dochter van de riviergod Peneios en van de aardgodin Gaia. Daphne wordt zowel bemind door de herder Leukippos als door de god Apollo. In een aanval van jaloezie doodt Apollo zijn rivaal en probeert nadien zijn fout ten overstaan van Daphne goed te maken: hij vereeuwigt haar door haar op het einde van de opera te metamorfoseren in een boom. Ik was onmiddellijk gefascineerd door het slot van dit werk. Het getuigt voor mij namelijk van een geweldige durf om een opera te laten eindigen met een lang symfonisch naspel, zoals Strauss dit hier doet. Helemaal op het einde weerklinkt daarin weliswaar nogmaals de stem, maar dan zonder woorden, enkel nog in tonen. Deze vreemde gang van zaken kreeg voor mij al snel de betekenis van een nieuw begin: in het begin was er niets, dan kwam de klank en daarna was er het woord. Kortom: mijn fascinatie is begonnen met het einde, en van daar uit heb ik met terugwerkende kracht mijn interpretatie ontwikkeld. Het verhaal van Daphne, dat in Ovidius’

© Chantal Anderson

12 DAPHNE

DE MUNT

LA MONNAIE

Vous vous êtes intéressé à Daphne, un opéra en un acte de Richard Strauss, qui n’est pas une œuvre de répertoire. Qu’est-ce qui a retenu votre attention ? Dans cet opéra, Strauss raconte l’histoire de la nymphe Daphné, fille du dieu fleuve Pénée et de la déesse terre Gaïa, qui est aimée du berger Leucippe et du dieu Apollon. Piqué par la jalousie, Apollon tue son rival et essaie ensuite de réparer sa faute envers Daphné : il l’immortalise en la métamorphosant en un arbre. J’ai d’emblée été fasciné par la fin de cette œuvre. Selon moi, terminer un opéra par un long postlude symphonique, comme Strauss le fait ici, témoigne d’une audace incroyable. À vrai dire, la voix fait encore une apparition tout à la fin, mais sans paroles, juste sous forme de son. Et pour moi, cet étrange enchaînement signifie un nouveau commencement : au début, il n’y avait rien, ensuite, il y a eu le son, puis il y a eu le verbe. En bref, c’est d’abord la fin qui m’a fasciné et c’est à partir de là que j’ai élaboré mon interprétation. L’histoire de Daphné apparaît dans les Métamorphoses d’Ovide et fait depuis lors partie de notre patrimoine culturel occidental. Ce récit est tellement lié au motif de l’arbre dans notre inconscient collectif que je peux DAPHNE 13


Metamorfosen voorkomt en sindsdien deel uitmaakt van ons Westers cultuurgoed, is in ons collectief geheugen zo sterk aan de boom gelinkt, dat ik geen verrassing wegneem door de boom reeds van in het begin te tonen. De boom staat namelijk (letterlijk!) heel centraal in mijn concept.

montrer l’arbre dès le début sans déflorer aucun effet de surprise. L’arbre occupe une position tout à fait centrale (au propre comme au figuré) dans mon concept.

Strauss composa Daphne pendant les années 19351937, alors que le nazisme était en plein essor et qu’il Strauss componeerde Daphne in de jaren 1935-1937, venait de diriger lui-même la Reichsmusikkammer in het opkomende nazisme, terwijl hijzelf van 1933 de 1933 à 1935. Est-ce que l’on en retrouve des traces tot 1935 hoofd van de Reichsmusikkammer was. dans cette œuvre ? Vind je hiervan iets J’ai beaucoup de symterug in dit werk? Guy Joosten werd geboren in pathie et d’admiration Ik heb een ongelooflijke Genk. Hij debuteerde als thea- pour Richard Strauss. sympathie en bewonterregisseur alvorens zich in Bien sûr, je me suis aussi dering voor Richard 1991 aan opera te wagen met plongé dans sa biograStrauss. Natuurlijk ben Rossini’s La Cenerentola voor phie et je suis conscient ik ook gaan grasduide Vlaamse Opera. Hij was des côtés sombres de nen in zijn biografie en oprichter en tot juli 2004 ook sa personnalité. Il a ben ik me bewust van de artistiek directeur van eu des liens avec le de duistere kant van de Operastudio Vlaanderen nazisme mais il a touzijn persoonlijkheid. te Gent. Al enkele jaren is jours trouvé le moyen de Hij heeft inderdaad hij regelmatig te gast in de faire primer l’art sur la banden gehad met het grote Europese (Barcelona, politique de son temps. nazisme, maar heeft het Düsseldorf, Hamburg, Leip- Par ailleurs, Strauss est steeds gepresteerd om zig, Wenen…) en Amerikaanse operahuizen (hij debu- un grand opportuniste, de kunst te laten pri- teerde bij de MET met Roméo et Juliette van Gounod). c’était autant un homme meren op de politiek In de Munt regisseerde hij onder meer Oedipus Rex d’affaire qu’un artiste et van die tijd. Anderzijds van Stravinski, Werther van Massenet, Lucia di Lam- il se saisissait de toutes was Strauss een grote mermoor en Lucrezia Borgia van Donizetti en Elektra les occasions possibles opportunist, die altijd en Salome van Strauss. pour faire jouer ses evenzeer zakenman als Guy Joosten est né à Genk. Il a débuté sa carrière comme œuvres. D’après moi, kunstenaar was en die metteur en scène de théâtre avant de se tourner vers dans Daphne, il n’y a geen gelegenheid liet l’opéra en 1991 avec La Cenerentola de Rossini au pas assez d’éléments voorbijgaan om zijn Vlaamse Opera. Il a été fondateur et, jusqu’en juillet qui nous permettraient werk te laten uitvoe- 2004, le directeur artistique de l’Operastudio Vlaan- d’y déceler un message ren. In Daphne vind ik deren à Gand. Depuis plusieurs années, il est régulière- politique lié au contexte te weinig aanknopings- ment invité dans de grandes maisons d’opéra en Europe de l’époque. À mon avis, punten om in het kader (Barcelone, Düsseldorf, Hambourg, Leipzig, Vienne…) et c’est exclusivement l’invan die tijd een poli- aux États-Unis (il a fait ses débuts au MET avec Roméo térêt du mythe qui a tiek statement te zien. et Juliette de Gounod). Á la Monnaie, il a notamment guidé Strauss dans son Ik denk dat hij zich hier mis en scène Œdipus Rex de Stravinsky, Werther de choix. Au moment où il uitsluitend heeft laten Massenet, Lucia di Lammermoor et Lucrezia Borgia a écrit Daphne, c’était leiden door het interes- de Donizetti, Elektra et Salome de Strauss. purement un artiste : il sante gegeven van de avait acquis un statut et mythe. Op het ogenblik dat hij Daphne schreef, was pouvait se distancier de la situation politique. D’après hij een kunstenaar pur sang die zijn status veroverd moi, cette œuvre n’est donc pas liée à une quelconque had en die zich kon distantiëren van de politieke prise de position politique. situatie. Voor mij staat dit werk dan ook los van elke politieke stellingname van dat moment. Qui est Daphné selon vous ? Daphné est une jeune femme en prise aux difficulWie is Daphne voor jou? tés, qui vit dans un contexte où elle ne se sent pas à Daphne is een jonge vrouw die het niet makkelijk l’aise et qui résiste, mais seulement en paroles, pas heeft, die leeft in een context waarin ze zich niet thuis en actes. De cet fait, elle ressemble fort aux jeunes voelt en die zich daartegen ook verzet, maar alleen que l’on retrouve dans certains mouvements de pro14 DAPHNE

DE MUNT

in woorden en niet in daden. Ze is daarmee heel testations apparus ces dernières décennies, comme verwant aan de jongeren die we terugvinden in een les hipsters, les indignés, les adeptes du « paléo » aantal protestbewegingen van de laatste decenniën, et les membres du mouvement Occupy. Ses idées zoals de hipsters, de indignado’s, de paleo-adepts of ne sont pas encore suffisamment mûres pour être de occupy-beweging. Vaak zijn deze protesten ook concrétisées. Contrairement à Salomé et à Électre, gebonden aan een terugkeer naar de natuur. Daphne qui sont tourmentées par leur entourage et passent heeft ideeën die nog niet rijp zijn om geconcretiseerd à l’acte – de manière très violente –, elle n’a ni projet te worden. Anders dan Salome en Elektra, die getor- ni objectif. Et de ce fait, mon choix de porter Daphne menteerd worden door hun omgeving en die over- à la scène peut paraître étrange, car jusqu’à prégaan tot soms zeer brutale acties, heeft zij plan noch sent, dans mes productions pour la Monnaie, c’était doel. Mijn keuze voor la figure de la « femme DAPHNE forte » qui me servait Daphne kan daarom vreemd lijken, omdat Strauss’ “bucolische tragedie” vertelt het verhaal van de fil rouge. Mais je “de sterke vrouw” voor de mooie Daphne, dochter van riviergod Peneios en ne considère pas pour mij een leidraad was in oermoeder Gaea, die zowel door de eenvoudige herder autant Daphné comme mijn vorige Muntpro- Leukippos als door de god Apollo wordt aanbeden: une femme faible, ducties. Maar hoewel Apollo doodt zijn rivaal, laat Daphne ontroostbaar même si je reconnais ze een jeugdige esprit achter en vereeuwigt haar in de vorm van een lau- qu’elle est encore très heeft en zeker nog tijd rierboom. In haar één-wording met de natuur vindt jeune d’esprit et qu’elle en ruimte nodig heeft Daphne uiteindelijk rust en geluk, waarnaar ze in een a encore besoin de om zichzelf te vinden, op seks en genot beluste mensenwereld vruchteloos temps pour se trouver. beschouw ik haar niet op zoek was. Par ailleurs, comme sa als een zwakke vrouw. La « tragédie bucolique » de Strauss raconte l’ histoire voix résonne de nouGezien haar stem op de la belle Daphné, fille du dieu de la rivière Pénée veau à la fin de l’opéra, het einde opnieuw weer- et de la mère originelle Gaïa. Daphné est désirée par cela signifie clairement klinkt, betekent dit dui- l’ humble berger Leucippe, mais aussi par le dieu Apol- qu’elle n’a pas dit son delijk dat het voor haar lon : celui-ci tue son rival, abandonne Daphné éplorée et dernier mot. Elle continiet voorbij is. Ze leeft l’immortalise sous l’aspect d’un laurier. Dans sa fusion nue de vivre à travers verder in haar ideeën. avec la nature, Daphné finit par trouver la quiétude et ses idées. Lorsqu’on Als je als mens deze pla- le bonheur, auxquels elle n’a cessé d’aspirer désespéré- quitte cette planète en neet verlaat, verdwijnen ment dans le monde des hommes, avides de sexe et de tant qu’homme, notre je individualiteit en je jouissance. individualité et notre vorm definitief, maar forme disparaissent wanneer je sterke ideeën nalaat, kan het gebeuren définitivement, mais quand on laisse des idées mardat zo’n idee voortleeft. En dat is voor mij een belang- quantes, il se peut que ces idées subsistent. C’est rijke kracht die Daphne zeker heeft! certainement là une des grandes forces de Daphné ! Wat doe je als regisseur met het feit dat je hoofdpersonage op het toneel in een boom verandert? Als regisseur ondervind je problemen door inconsequenties in toneelstukken, door libretto’s die met haken en ogen aan elkaar hangen – omdat de censuur ingegrepen heeft, omdat men compromissen moest maken, omdat bepaalde delen van de partituur verloren gegaan zijn... –, maar het vinden van een omzetting van sterke beelden vormt nooit een probleem. Het is sowieso niet mijn job als regisseur om dingen te illustreren, maar om dingen te interpreteren. Grote en sterke ideeën moet je dus zeker niet altijd letterlijk vertalen. Bij een sterk beeld als dit ga je eerder op zoek naar de betekenis dan naar het feit hoe je dat technisch kan oplossen. Voor mij ligt die betekenis erin dat dit natuurelement alleen maar kan bestaan in het daglicht. Het daglicht is LA MONNAIE

Que fait-on en tant que metteur en scène lorsque la protagoniste se métamorphose en un arbre sur scène ? Ce qui pose problème au metteur en scène, ce sont plutôt les incohérences dans les pièces de théâtre, ou les livrets qui ne tiennent pas debout – en raison de l’intervention de la censure, des compromis qu’il a fallu faire, de la disparition de certains passages de la partition… Mais cela ne représente jamais un problème pour lui de trouver comment transposer des images fortes. De toute façon, ma tâche de metteur en scène ne consiste pas à illustrer les choses, mais à les interpréter. Et cela va de soi qu’il ne faut pas toujours traduire les grandes idées de manière littérale. Dans le cas d’une image forte comme celle que vous évoquez, je m’intéresse davantage à sa signification qu’à une solution technique. DAPHNE 15


vitaal voor Daphne en natuurlijk ook voor zonnegod Apollo. Daphnes liefde voor het licht staat in dit werk in schril contrast met de nacht, waarin de mens zijn contouren verliest, niet meer ziet wat hij doet en de natuur vertrappelt. Op symbolisch vlak staat het vertrappelen van de natuur en het vervagen van de contouren natuurlijk voor de mens die zijn perversiteit botviert en de moraal verliest. Dit wijst Daphne resoluut af, en Apollo speelt daar handig op in. Daphne denkt voor het eerst een medestander gevonden te hebben in hem, iemand die haar niet zoals Leukippos wil bezitten, maar iemand die dezelfde passie en interesse voor de natuur heeft als zij. Als ze echter ontdekt dat Apollo evenzeer op haar vrouwelijkheid uit is, wijst ze hem af. Zijn woede keert zich dan niet alleen tegen Leukippos maar ook tegen haar en tegen de hele gemeenschap. Apollo is de wrakende god die gewoon is te krijgen wat hij wil. Als dat niet gebeurt, straft hij. En daarom verstoort hij hun wereld. Dit is voor Daphne een onoplosbaar probleem. Is Daphne, die de seksuele liefde volledig afwijst, wel een personage van vlees en bloed dat op de scène geloofwaardig overkomt, of is ze veeleer een archetype uit de mythologie? Die scheidingslijn wil ik niet zo duidelijk trekken. Opera zit vol archetypen, en juist dit maakt het genre zo attractief, omdat het gaat om duidelijke, sterke, uitgesproken visies, die aanvankelijk soms banaal lijken te zijn, maar die mensen intrigeren door de manier waarop ze verteld worden. Daarbij kan de opera zeer uitgesproken, archetypische personages gedifferentieerder voorstellen doordat de muziek een extra laag toevoegt aan het woord. Voorts is het zo dat de mythologie een ideeëngoed is dat je moet interpreteren en niet letterlijk mag weergeven. Daphne zweert de fysieke liefde af, maar ze heeft het wel over een zuster- of broederliefde, en is daarin heel menselijk. Haar liefde en haar seksualiteit moeten zich ongetwijfeld nog ontplooien. Ze voelt wel die krachten in het ontluiken van de natuur, maar de seksualiteit die ze rondom zich ziet in de bacchanalen is voor haar een inhoudsloze seksualiteit. Seksualiteit is bij haar zuiver poëtisch, en moet nog tijd en ruimte krijgen om tot ontplooiing te komen. Leukippos en Apollo zijn veel te opdringerig voor haar. Zij wenst die vorm van seksualiteit niet omdat die voor haar niet verenigbaar is met haar broederlijke liefde, noch met haar liefde voor de natuur. Je zou in Daphne zeker een ecologisch fundamentalisme kunnen herkennen. Is dat een thema voor jou? Ja, dat is zeker een thema voor mij, omdat we dit 16 DAPHNE

Et selon moi, il est important de souligner que cet élément naturel, l’arbre, peut seulement exister à la lumière du jour. Celle-ci est également vitale pour Daphné et pour le dieu solaire Apollon. Dans cette œuvre, l’amour de Daphné pour la lumière s’inscrit en contraste avec la nuit, où l’homme devient une vague silhouette, où il ne voit plus ce qu’il fait et où il piétine la nature. Sur un plan symbolique, les contours qui deviennent flous et la nature qui est piétinée évoquent l’homme qui donne libre cours à sa perversité et se détourne de la morale. Daphné s’oppose résolument à cela, et Apollon en profite adroitement. Lorsqu’elle le rencontre, Daphné pense avoir trouvé pour la première fois un compagnon de lutte, un ami qui ne souhaite pas la posséder à l’instar de Leucippe, mais qui partage sa passion et son intérêt pour la nature. Cependant, lorsqu’elle découvre qu’Apollon la convoite également en tant que femme, elle le repousse. À ce moment-là, elle retourne sa colère non seulement contre Leucippe, mais également contre elle-même et contre toute la société. Apollon est quant à lui le dieu vengeur qui a l’habitude d’obtenir ce qu’il veut, sinon il punit. Et c’est la raison pour laquelle il perturbe leur monde. Il s’agit d’un problème insoluble pour Daphné. Daphné, qui refuse complètement l’amour charnel, est-elle un personnage de chair et de sang crédible sur scène ou un archétype de la mythologie ? Je ne souhaite pas tracer une ligne de démarcation entre ces deux approches. L’opéra foisonne d’archétypes, et c’est précisément cela qui rend ce genre si attrayant. S’y déploient des visions fortes, claires et précises qui peuvent sembler banales à première vue, mais qui intriguent le public par la manière dont elles sont racontées. L’opéra peut en outre proposer des personnages archétypiques avec plus de nuances dès lors que la musique ajoute une dimension supplémentaire au texte. Par ailleurs, la mythologie offre des idées qu’il faut interpréter et que l’on ne peut présenter de manière littérale. Daphné renie l’amour charnel, elle aborde les relations sous l’angle de l’amour fraternel ; en cela, elle est très humaine. Il ne fait pas de doute que l’amour et la sexualité doivent encore s’épanouir en elle. Elle sent bien les forces à l’œuvre dans l’éclosion de la nature, mais la sexualité qu’elle voit se déployer autour d’elle dans les Bacchanales est à ses yeux une sexualité vide de sens. Sa sexualité est d’ordre purement poétique et elle a encore besoin de temps et d’espace pour s’épanouir. Leucippe et Apollon sont beaucoup trop pressants pour elle. Elle refuse ce type de sexualité car elle le considère comme inconciliable avec l’amour fraternel et l’amour pour la nature qu’elle éprouve. DE MUNT

© Sarah Eechaut / Enseamble

ook terugvinden bij een deel van de jongeren die misschien niet echt weten wat ze wél willen, maar wel zeker weten dat ze de huidige situatie niet willen. Sommigen gaan terug naar het prille begin en willen leven als holbewoners. Anderen verbergen hun identiteit achter een façade, leven onder een schuilnaam in de moderne media. Weer anderen beginnen te recycleren als protest tegen de wegwerpmaatschappij. Er zijn activisten die werkelijk in een boom gaan leven en zich vastketenen aan de takken. Deze protestbewegingen zijn een conglomeraat van vele visies, maar geen van alle leidt tot iets echt revolutionairs. De vragen die de jongeren zich vandaag stellen, zijn ongetwijfeld zeer terechte vragen, maar de manier waarop ze tegen de wantoestanden ageren, is niet sterk genoeg om daar ook maar iets aan te veranderen. En dan zijn we terug bij Daphne. Ik begrijp volledig dat ze zich wil distantiëren van de verrotte wereld van haar ouders, maar als je die wereld wil bekampen, moet je iets anders doen dan in een boom gaan zitten, de vlag uithangen en zeggen hoe mooi de natuur is. Daarover gaat dit werk zeker ook. Als ze merkt dat ze bedrogen is door diegene in wie ze dacht een geestverwant gevonden te hebben, compromitteert ze zich onmiddellijk met de wereld LA MONNAIE

On pourrait certainement y voir une sorte de fondamentalisme écologique. Est-ce que vous en faites un enjeu dans votre mise en scène ? Oui, certainement, car on retrouve la même chose chez une partie des jeunes : ils ne savent peut-être pas vraiment ce qu’ils veulent, mais ils savent pertinemment bien qu’ils ne veulent pas de la situation actuelle. Certains en reviennent aux origines et vivent comme les hommes de cavernes. D’autres cachent leur identité derrière une façade et vivent sous un pseudonyme dans les nouveaux médias. D’autres encore commencent à recycler en signe de protestation contre la société du prêt-à-jeter. Il y a aussi des activistes qui vont véritablement vivre dans un arbre et qui s’enchaînent à ses branches. Ces mouvements de protestation rassemblement des visions différentes, mais aucun d’eux ne mène à quelque chose de vraiment révolutionnaire. Les questions que les jeunes se posent aujourd’hui sont certainement pertinentes, mais ils ne réagissent pas contre les situations intolérables avec suffisamment de force pour pouvoir susciter un changement. Et cela nous ramène à Daphné. Je comprends tout à fait qu’elle veuille se distancier du monde corrompu de ses parents. Mais si on veut lutter contre ce monde, DAPHNE 17


die ze steeds verafschuwd heeft. Ze gaat mee in de dans, met de verklede Leukippos, en doet mee met het bacchanaal waarvan ze steeds afkeer had gehad. Met één vingerknip is alles beëindigd. Ik kom zonet terug uit Madrid; op de Plaza del Sol is er niets dat nog herinnert aan de bezetting door de activisten, alles gaat zijn gang alsof er niets gebeurd is. Er is niets veranderd, en toch hebben ze hun protest opgegeven... Kan je met kunst hier (een stukje van) de wereld veranderen? Nee, met theater heb je niet de kans om de dingen te veranderen zoals concrete acties dat kunnen. Maar wat wij wél kunnen, is het gedachtengoed veranderen. Dit is misschien zelfs belangrijker, want het gedachtengoed blijft langer voortleven. Het individu sterft, vergaat tot as, zoals ook bij Daphne zal gebeuren. Maar het ideeëngoed is onze kracht, dat moeten wij naar buiten brengen. Theatermakers zijn bruggenbouwers tussen droom en realiteit. Opgetekend door RP

il faut faire autre chose qu’aller se nicher dans un arbre, arborer un drapeau et vanter les beautés de la nature. Cette œuvre parle aussi de cela. Lorsque Daphné constate qu’elle a été trahie par celui en qui elle pensait avoir trouvé une âme sœur, elle se compromet avec le monde qu’elle a toujours détesté. Elle rejoint la danse, aux côtés de Leucippe travesti, et participe à la Bacchanale qui lui avait toujours inspiré du dégoût. En un tournemain, tout est fini. À ce propos, je reviens juste de Madrid : sur la Puerta del Sol, rien ne rappelle que l’endroit a été occupé par des activistes, les choses ont repris leur cours comme si de rien n’était. Fondamentalement, rien n’a changé, mais les indignés ont quand même abandonné leur mouvement de protestation…

ART AND SCIENCE

Peut-on changer le monde (en partie) grâce à l’art ? Non, on ne peut changer les choses avec le théâtre comme on peut le faire au moyen d’actions concrètes. Mais on peut changer les conceptions des gens. Et c’est peut-être même plus important, car les changements au niveau de la pensée subsistent plus longtemps. L’individu meurt, il devient poussière, tout comme Daphné. Mais les idées restent, c’est notre force, et nous devons les transmettre. Les hommes de théâtre sont des bâtisseurs de ponts entre le rêve et la réalité. Propos recueillis par RP

exclusive Fazioli distributor Belgium

Land van Waaslaan 150 l 9040 Gent | 09 227 77 37 l www.jspiano.be 18 DAPHNE

DE MUNT tryout 14.pdf 1

11/06/13 20:21


LOTHAR KOENIGS Het droeve verhaal van Daphne inspireerde Richard Strauss tussen 1935 en 1937 tot zijn dertiende opera, een opera die misschien wel zijn beste muziek bevat. Hij componeerde een partituur van zo’n betoverende en verblindende schoonheid, dat je je kan afvragen in welke mate hij zich wilde afwenden van het oorverdovende bruine straatgewoel dat in die jaren niet meer te negeren viel. Een gesprek met dirigent Lothar Koenigs. La triste légende de Daphné a inspiré à Richard Strauss, entre 1935 et 1937, son treizième opéra, un opéra qui renferme peut-être sa plus belle musique. Il a composé une partition d’un éclat si envoûtant et aveuglant que l’on peut se demander dans quelle mesure il voulait ainsi se soustraire à l’assourdissante agitation brune désormais impossible à occulter à cette période. Entretien avec le chef d’orchestre Lothar Koenigs.

© Natalia Drepina

20 DAPHNE

DE MUNT

U hebt zonet Schoenbergs Moses und Aron gedirigeerd in de Welsh National Opera, en begint nu aan de repetities van Daphne in Brussel. Een grote overgang? O ja, dat zijn twee verschillende werelden die in tijd weliswaar dicht bij elkaar liggen, maar een heel andere muzikale taal hanteren: Schoenbergs atonaliteit (het werk is volledig dodekafonisch opgevat) contrasteert sterk met Strauss’ tonaliteit. Het is ongelofelijk als je ziet dat Schoenberg aan zijn partituur van Moses und Aron werkte in de jaren 1930-1932, terwijl Strauss zijn Daphne componeerde tussen 1935 en 1937. Als je de muziek hoort, zou je denken dat de chronologie juist omgekeerd zou zijn... Schoenberg is veel directer, compromislozer, in zekere zin ‘waarachtiger’; bij Strauss heb je steeds zijn betoverende instrumentatiekunst, die om je heen draait, die je omspeelt, zijn ranken om je heen slingert, haast als een verleidingspoging in de muziek. Ongetwijfeld is Strauss ook waarachtig in zijn muziek, maar het gaat om een andere soort waarachtigheid. Interessant is het dat Schoenberg steeds volhield dat Strauss van hen beiden in het begin van de twintigste eeuw de vooruitstrevendste componist was: Strauss’ Salome noemde hij nieuw, zijn eigen Verklärte Nacht zag hij zelf meer in de lijn van de traditie!

Vous venez de diriger Moses und Aron de Schoenberg au Welsh National Opera, et vous commencez maintenant les répétitions de Daphne à Bruxelles. C’est un gros changement ? Oh oui ! Ce sont deux univers distincts, certes proches dans le temps, mais qui emploient un langage musical totalement différent : l’atonalité de Schoenberg (l’œuvre est entièrement dodécaphonique) contraste fortement avec la tonalité de Strauss. C’est incroyable de constater que Schoenberg travaillait à sa partition de Moses und Aron dans les années 1930-1932, alors que Strauss a composé sa Daphne de 1935 à 1937. En écoutant la musique, on imaginerait une chronologie est inversée... Schoenberg est beaucoup plus direct, il fait moins de compromis, dans un certain sens, il est plus « vrai » ; chez Strauss, il y a toujours cet art envoûtant de l’instrumentation qui vous enveloppe, qui vous mystifie, vous entoure de ses lianes, presque comme une tentative de séduction en musique. Strauss est bien sûr lui aussi vrai dans sa musique, mais c’est une autre forme de vérité. Fait intéressant : Schoenberg a toujours soutenu que Strauss était, d’eux deux, le compositeur le plus progressiste au début du XXe siècle : il jugeait Salome novatrice, tandis que sa Verklärte Nacht était davantage dans la ligne de la tradition !

Is Daphne dan geen ‘nieuwe muziek’ voor zijn tijd? Nee, je kan Daphne bezwaarlijk ‘nieuwe muziek’ noemen. Strauss gaat hier verder op de weg die hij insloeg met Der Rosenkavalier, dat niet meer in de progressieve of zelfs avant-gardistische lijn van Salome en Elektra lag. Natuurlijk vinden we ook in Daphne Strauss’ typische laatromantische tonale stijl met

Daphne ne serait donc pas une « musique nouvelle » pour son époque ? Non, on peut difficilement qualifier Daphne de « musique nouvelle ». Strauss y poursuit la voie qu’il a ouverte avec Der Rosenkavalier, qui n’est plus dans la veine progressiste ni même avant-gardiste de Salome et Elektra. Bien sûr, on trouve aussi dans

LA MONNAIE

DAPHNE 21


alle nodige dissonanten en dies meer. Maar hier is Daphne le style tonal de la fin du romantisme typique hij verder gegaan in de ontwikkeling van wat hij al de Strauss, avec entre autres toutes les dissonances lang in zich droeg: zijn talenten als klankvirtuoos. requises. Mais ici, il est allé plus loin dans le déveHij is ongetwijfeld één van de grootste toonschilders loppement de ce qu’il portait en lui depuis longgeworden, die met die techniek briljant kan omgaan temps : ses talents de virtuose de la sonorité. Il est om tal van stemmingen op te roepen. Men zei dat indéniablement devenu un des plus grands peintres Strauss alles kon uitbeelden in de muziek, zelfs een du son, capable d’utiliser cette technique avec brio pour convoquer diverses half glas water... De Duitse dirigent Lothar ambiances. On a dit que Toen de Duitse tv in Koenigs studeerde piano en Strauss pouvait tout orkestdirectie in Keulen. Nie- représenter en musique, de zomer van 1949, mand minder dan Leonard même un verre d’eau à kort voor zijn dood, een documentaire over Bernstein en Seiji Ozawa invi- moitié plein... en met Strauss realiteerden hem tot driemaal toe seerde, had men aan de in Tanglewood. Vervolgens Lorsqu’elle a réalisé à componist gevraagd om werd hij Kapellmeister in l’été 1949, peu avant sa zelf een stuk te kiezen diverse Duitse operahuizen. mort, un documentaire uit zijn oeuvre, en zijn Met groot succes dirigeerde sur et avec Strauss, la keuze viel op de symfohij in 2003 in de opera te Lyon télévision allemande nische slotmuziek van Wozzeck (Berg) waardoor hij er opnieuw werd uitge- avait demandé au comDaphne. Verwondert u nodigd voor een hele Janáčekcyclus (Jenůfa, Kát’a positeur de choisir une dat? Kabanová en De zaak Makropoulos). Vanaf 2009 is de ses œuvres. Son Nee, dit verwondert mij hij muziekdirecteur van de Welsh National Opera choix s’était porté sur hoegenaamd niet. Het te Cardiff waar hij debuteerde met een opgemerkte le final symphonique is ongetwijfeld de mooi- interpretatie van Wozzeck, gevolgd door Khovansjt- de Daphne. Cela vous ste muziek uit de hele sjina (Moesorgski), Tosca (Puccini) en Die Meistersinger surprend ? opera, en behoort tot von Nürnberg en Tristan und Isolde (Wagner). Lothar Non, pas du tout. C’est het mooiste uit zijn hele Koenigs debuteerde in de Munt in 2010 met de opge- indéniablement la plus oeuvre. Deze muziek is merkte interpretatie van Elektra (Strauss). belle musique de cet betoverend, verleidelijk, Le chef d’orchestre allemand Lothar Koenigs a étudié opéra, et elle compte verblindend mooi, haast le piano et la direction d’orchestre à Cologne. Reconnu parmi les plus belles hemels! A nderzijds d’emblée comme un chef extrêmement prometteur, il est pages de l’ensemble de heb ik wel het gevoel invité par Leonard Bernstein et Seiji Ozawa à diriger à son œuvre. C’est une alsof hij zich met deze Tanglewood mais c’est en Allemagne qu’il construit son musique envoûtante, prachtige muziek wilde vaste répertoire lyrique et symphonique. En 2003, il séduisante, aveuglément afkeren van de harde dirige avec un grand succès Wozzeck (Berg) à l’Opéra belle, presque céleste ! realiteit, zich wilde weg- de Lyon et y poursuit sa collaboration avec un cycle D’autre part, j’ai le draaien van wat er in de d’opéras de Janáček (Jenůfa, Kát’a Kabanová et sentiment qu’il voulait wereld gebeurde op dat L’Affaire Makropoulos). Il est chef d’orchestre prin- par cette magnifique cipal au Welsh National Opera de Cardiff depuis musique en quelque moment... 2009 où il a fait ses débuts avec Wozzeck suivi de sorte se soustraire à la I nde r d a a d b e g o n La Khovanchtchina (Moussorgski), Tosca (Puccini) et rude réalité, qu’il vouStrauss in 1935 aan Die Meistersinger von Nürnberg et Tristan und Isolde lait se détourner de ce Daphne te compone- (Wagner). Lothar Koenigs a fait des débuts remarqués à qui se passait dans le ren, kort nadat hij ont- la tête de l’Orchestre symphonique de la Monnaie avec monde à ce moment-là... slag genomen had uit de Elektra (Strauss) en 2010. Reichsmusikkammer. Strauss a en effet comHoor je in zijn muziek sympathieën voor het Derde mencé à composer Daphne en 1935, peu après avoir été nommé à la Reichsmusikkammer. Entend-on Rijk doorklinken ? Ik denk echt niet dat je in Daphne ergens nazimuziek dans sa musique des sympathies pour le Troisième kan horen, of dat hij zo gecomponeerd zou hebben Reich ? om het naziregime te bevallen. Noch de keuze van het Je ne pense pas vraiment que l’on puisse entendre onderwerp, noch de muziek van Daphne is iemand dans Daphne une quelconque musique nazie, ni naar de mond geschreven, lijkt mij. Strauss was zeker même qu’il l’ait composé pour plaire au régime 22 DAPHNE

DE MUNT

© Magdalena Nishe

geen antisemiet, zoals moge blijken uit zijn vriendschap met Stephan Zweig die van Joodse afkomst was. Toch blijft het een uiterst moeilijke kwestie. Wat hij werkelijk dacht, weet niemand. Men zou zich kunnen afvragen waarom hij niet in ballingschap is gegaan? Dit zou solidair geweest zijn met meerdere collega’s, niet alleen diegene die Joods waren, maar ook diegenen die als “entartet” (‘ontaard’) waren bestempeld. Als je bedenkt dat Daphne geschreven is in de jaren van het opkomend nazisme, kan je je afvragen of dit werk niet té mooi is voor zijn tijd... Begrijp me niet verkeerd: ik kijk er enorm naar uit om deze muziek te brengen en ik hou heel veel van Strauss, maar toch blijft Strauss voor ons steeds een vraagteken. Hoe zou u Strauss’ toonspraak hier omschrijven? De ductus van de muziek is in Daphne veel lyrischer dan in Elektra, maar op het vlak van de harmonie gaat Strauss hier duidelijk minder ver dan in dat vroegere werk. Passages waarin hij echt atonale muziek schrijft, zoals in Elektra, komen in Daphne helemaal LA MONNAIE

nazi. Ni le choix du sujet, ni la musique de Daphne ne cherchent à flatter quelqu’un, me semble-t-il. Strauss n’était assurément pas antisémite, comme le laisse à penser son amitié avec Stephan Zweig, qui était d’origine juive. Mais cela reste néanmoins une question très épineuse. Personne ne sait ce qu’il pensait réellement. On pourrait se demander pourquoi il ne s’est pas exilé par solidarité avec plusieurs de ses collègues – ceux qui étaient juifs et ceux qui étaient « entartet » (« dégénérés »). Quand on pense que Daphne a été écrit au moment de la montée du nazisme, on peut se demander si cette œuvre n’est pas trop belle pour son époque... Ne vous méprenez pas sur mes propos : je suis impatient d’interpréter cette musique et j’aime énormément Strauss, mais Strauss restera toujours une énigme. Comment décririez-vous ici le langage sonore de Strauss ? La musique est conduite de façon beaucoup plus lyrique dans Daphne que dans Elektra, mais sur DAPHNE 23


niet voor. Wel spreidt hij hier een enorme kleurenrijkdom in het orkest tentoon: enerzijds schrijft hij voor een reusachtig groot orkest met bijvoorbeeld ook bassethoorns, terwijl daarbij ook nog een alpenhoorn en een orgel op het toneel ingezet worden, maar anderzijds gebruikt hij het orkest zelden in zijn voltallige formatie. Het klinkt als kamermuziek. Ik ken geen partituur die zo gedifferentieerd is wat de orkestratie betreft. Strauss was gewoon een virtuoos van de orkestratie. Dit element is zo sterk dat het de andere overtreft: de muziek op zich, zijn muzikale inspiratie, zijn creativiteit en vindingrijkheid zijn hier niet meer zo krachtig of vloeiend dan in zijn vroegere opera’s. Bij tal van overgangen van de ene scène naar de andere vindt men oplossingen die hij ook in andere opera’s reeds toegepast had. Daphne klinkt daarom iets minder ‘jeugdig’ dan Ariadne auf Naxos, Der Rosenkavalier of Die Frau ohne Schatten, maar Strauss maakt dit volledig goed met een ongelooflijk rijk orkestpalet. Hij creëert een omspelend orkestraal web dat uniek is. Daarnaast is de versierde vocale lijn een fundamenteel kenmerk van zijn stijl. Kijk als voorbeeld maar naar Daphnes eerste ‘aria’. Maar ook in de instrumentale partijen komt het versierende, ornamentele element vaak naar voor. En tot slot heb je dan ook een aantal motieven die steeds weerkomen – zonder daarom direct van leidmotieven te spreken. Dit lijken mij de belangrijkste elementen van Strauss’ muzikale stijl in Daphne. Schept dit grote en rijke orkest moeilijkheden voor een dirigent? Daphne is op dit vlak niet te vergelijken met Elektra, waar het orkest nóg groter is. Als het met Elektra lukt om een goede balans te krijgen, zal het met dit stuk zeker ook lukken... Het eerste wat een dirigent moet doen, is een balans vinden binnen het orkest, en als die er is, dan heeft men doorgaans geen problemen met de balans met de scène. Is dit een stuk dat ons vandaag nog aanspreekt? Die vraag is complex, want doet eerst de vraag rijzen waarom dit stuk na de creatie niet in het repertoire gebleven is en waarom het nu wel bovenkomt. Hierop heb ik geen antwoord. Maar er zitten in Daphne heel universele elementen die voortkomen uit de mythologie van de klassieke oudheid. Die houden uiteraard hun eeuwige waarde. Peneios en Gaia zijn voor ons goed herkenbaar als vertegenwoordigers van een maatschappij die op de terugweg is. Daarnaast staat de problematische relatie tussen man en vrouw in het centrum. Zelfs als Apollo Daphne in zijn armen neemt, klinkt er in de partituur geen vreugdekreet maar hoor ik een duistere, zwarte atmosfeer... Hoewel 24 DAPHNE

le plan de l’harmonie, Strauss va ici clairement moins loin quand dans cette précédente œuvre. À l’inverse d’Elektra, Daphne ne comporte aucun passage de musique véritablement atonale. Strauss y déploie cependant une riche profusion de couleurs à l’orchestre : d’une part, il écrit pour un orchestre gigantesque, comportant par exemple aussi des cors de basset, tout en employant aussi sur scène un cor des Alpes et un orgue ; mais d’autre part, il utilise rarement la formation au complet. On dirait de la musique de chambre. Je ne connais aucune partition aussi différenciée en termes d’orchestration. Strauss était tout simplement un virtuose de l’orchestration. Cet élément est si fort qu’il éclipse le reste : la musique en tant que telle, son inspiration musicale, sa créativité et son inventivité ne sont plus ici aussi puissantes ou fluides que dans ses précédents opéras. Dans nombre de transitions d’une scène à l’autre, on trouve des solutions qu’il avait déjà appliquées dans d’autres opéras. Daphne sonne de ce fait un peu moins « jeune » qu’Ariadne auf Naxos, Der Rosenkavalier ou Die Frau ohne Schatten, mais Strauss utilise une palette orchestrale incroyablement riche. Il crée un réseau orchestral envoûtant, unique. La ligne vocale ornée est par ailleurs une caractéristique unique de son style – comme le montre le premier air de Daphné. Mais l’élément ornemental, décoratif, survient aussi souvent dans les parties instrumentales. Enfin, on trouve aussi plusieurs motifs récurrents – sans parler précisément de leitmotivs. Voilà ce que me semblent être les éléments majeurs du style musical de Strauss dans Daphne. Cet orchestre imposant et riche cause-t-il des difficultés à un chef d’orchestre ? Sur ce plan, Daphne est sans comparaison avec Elektra, dont l’orchestre est encore plus grand. Si l’on parvient à obtenir un bon équilibre dans Elektra, alors on peut assurément le faire dans cette œuvre aussi... La première chose qu’un chef d’orchestre doit faire, c’est trouver un équilibre au sein de l’orchestre ; une fois celui-ci instauré, l’équilibre avec la scène ne pose généralement aucun problème. Est-ce une œuvre qui nous parle encore aujourd’hui ? Cette question est complexe, car elle en soulève une autre : pourquoi cette œuvre n’est-elle pas restée au répertoire après sa création, et pourquoi refait-elle surface aujourd’hui ? Je n’ai aucune réponse à cela. Mais il y a dans Daphne des éléments très universels issus de la mythologie de l’Antiquité classique, qui conservent une valeur éternelle. On reconnaît facilement en Pénée et Gaïa les représentants d’une société sur le retour. L’opéra est par ailleurs construit DE MUNT

ik wist dat Strauss het einde positief duidde – omdat Daphne volgens hem haar vervulling tegemoet ging wanneer ze in een boom getransformeerd werd –, had het aanvankelijk voor mij iets verschrikkelijks. Ik vond dat dit stuk veel zegt over hoe de man naar de vrouw kijkt... Misschien zag ik dat teveel met ogen van vandaag: een maatschappij die een vrouw ertoe drijft dat ze verlangt om een boom te worden, die een vrouw zover brengt dat ze geen deel van de maatschappij meer wil zijn, zit fundamenteel verkeerd. Ik ben daarom heel blij dat Guy Joosten daaraan een veel positievere duiding geeft, waarbij Daphnes idealen getransformeerd worden en blijven voortleven. Dit lijkt me een mooi uitgangspunt. Als we dat kunnen realiseren, is het fantastisch. Opgetekend door RP

autour de la relation problématique entre l’homme et la femme. Même quand Apollon prend Daphné dans ses bras, la partition ne laisse éclater aucun cri de joie ; j’entends plutôt une atmosphère noire, sombre... même si je savais que pour Strauss la fin était positive – la transformation de Daphné représentant selon lui son accomplissement –, elle avait initialement pour moi quelque chose de terrible. Je trouvais que cette œuvre en dit beaucoup de la façon dont l’homme regarde la femme... Peut-être que je l’appréhendais trop avec les yeux d’aujourd’hui : une société qui oppresse une femme au point qu’elle aspire à devenir un arbre, qui la pousse à ne plus vouloir en faire partie, est fondamentalement mauvaise. Je suis donc très heureux que Guy Joosten donne à l’opéra un sens beaucoup plus positif, en transformant les idéaux de Daphné pour qu’ils survivent. Cela me semble un beau point de départ. Si nous arrivons à le rendre, ce sera fantastique. Propos recueillis par RP

IMMERSION – GUY JOOSTEN – 14.9.2014 - 10:30 (p. 52) A NIGHT AT THE OPERA – WITH VISMETS – 31.10.2014 - 19:00 (p. 53) Opera ¦ Opéra DAPHNE Richard Strauss Nieuwe productie ¦ Nouvelle production Productie ¦ Production De Munt ¦ La Monnaie Met de steun van ¦ Avec le soutien de Belfius 9, 11, 16, 18, 23, 25, 27 (Night -30) & 30 september ¦ septembre 2014 20:00 14 & 21 september ¦ septembre 2014 15:00 De Munt ¦ La Monnaie Muzikale leiding ¦ Direction musicale Lothar Koenigs Regie ¦ Mise en scène Guy Joosten Decors ¦ Décors Alfons Flores Kostuums ¦ Costumes Moritz Junge Belichting ¦ Éclairages Manfred Voss Video ¦ Vidéo Franc Aleu Choreografie ¦ Chorégraphie Aline David Koorleider ¦ Chef des chœurs Martino Faggiani

LA MONNAIE

Peneios Iain Paterson Gaea Birgit Remmert Daphne Sally Matthews Leukippos Peter Lodahl Apollo Eric Cutler Erste Magd Tineke Van Ingelgem Zweite Magd Maria Fiselier Schäfer Matt Boehler, Gijs Van der Linden, Kris Belligh, Justin Hopkins Symfonieorkest en herenkoor van de Munt ¦ Orchestre symphonique et chœurs d’hommes de la Monnaie Inleidingen een half uur voor de voorstelling ¦ Introductions une demi-heure avant les représentations Duur ca 1u45’ (geen pauze) ¦ Durée ca 1h45’ (pas d’entracte) Boventiteling in het Nederlands en in het Frans ¦ Surtitrage en français et néerlandais Tickets ¦ Tickets € 125 – € 97 – € 82 – € 56 – € 30 – € 12 www.demunt.be ¦ www.lamonnaie.be – +32 (0)2 229 12 11

DAPHNE 25


Nadat hij de samenwerking met Stefan Zweig onder Après avoir dû, sous la pression du nazisme, mettre druk van het nazisme had moeten stopzetten, fin à sa collaboration avec Stefan Zweig, Richard componeerde Richard Strauss (1864-1949) tussen Strauss (1864-1949) compose entre 1935 et 1937 son 1935 en 1937 zijn dertiende opera, Daphne, op een treizième opéra, Daphne, sur un livret de Joseph libretto van Joseph Gregor. Sinds zijn eerste opera, Gregor. Depuis son premier opéra, Guntram, en Guntram, uit 1894, had hij zowat alle aspecten van 1894, il s’était exercé à toutes les déclinaisons du het genre beoefend, gaande van schandaalstuk- genre : d’une pièce à scandale comme Salome à ken als Salome tot hoog-filosofische werken als Die l’œuvre hautement philosophique qu’est Die Frau Frau ohne Schatten, van expressionistische tragiek ohne Schatten, du tragique expressionniste d’Elektra in Elektra tot luchtige komedie in Die schweigsame à la comédie légère de Die schweigsame Frau, de la Frau, van een historisch fresco als Der Rosenkavalier fresque historique de Der Rosenkavalier au Spietot een eigentijdse Spieloper als Intermezzo, van een loper contemporain Intermezzo, d’une comédie pretentieloos werk over liefdeslyrique sur les déboires amouperikelen als Arabella tot een reux comme Arabella au forum esthetisch discussieforum als de discussion esthétique de Capriccio... In Daphne bereikt Capriccio... Dans Daphne, il hij opnieuw een klassiek evenretrouve un équilibre entre wicht tussen vorm en inhoud forme et contenu et se révèle à en weet hij een aantal van de même de rassembler certaines grote krachtlijnen van zijn hele lignes de force qui marquent oeuvre samen te brengen: de toute son œuvre : la mythologie mythologie van de klassieke de l’antiquité classique (présente dans Elektra, Ariadne oudheid (die we ook terugvinden in Elektra, Ariadne auf Naxos ou Die ägyptische Helena), son thème favori de la auf Naxos of Die ägyptische métamorphose (dans Die Frau Helena), zijn geliefde thema ohne Schatten, les Metamorvan de metamorfose (zoals in Die Frau ohne Schatten, of phosen pour 23 instruments à in de Metamorphosen voor 23 cordes ou son poème symphostrijkers, of in zijn symfonisch nique Tod und Verklärung), un gedicht Tod und Verklärung), grand rôle de soprano au cœur een grote sopraanpartij in de sa musique (Salome, Elektra het muzikale centrum (zoals et tant d’autres, sans oublier Salome, Elektra, en zovele © Richard-Strauss-Institut Garmisch-Partenkirchen ses lieder, dont les fameux andere, naast zijn liederen, tot de Vier letzte Lieder Vier letzte Lieder), une orchestration extrêmement toe), een uiterst geraffineerde orkestratie en een raffinée et une force de suggestion inouïe de la ongehoorde uitbeeldingskracht van de muziek... De musique... La partition de Daphne pourrait bien partituur van Daphne bevat misschien wel Strauss’ renfermer les plus belles pages de Strauss. Sa strucmooiste muziek, en is weinig traditioneel wat de ture est tout sauf conventionnelle : le finale de cette structuur betreft: de finale van dit werk is zuiver œuvre est purement orchestral : seuls quelques sons orkestraal, met nog slechts enkele woordeloze klan- sans paroles nous parviennent de la protagoniste. ken van de hoofdrol. Juist deze schoonheid mag mis- Cette originalité à elle seule pourrait surprendre schien verwonderen in het geval van Daphne, want dans la partition de Daphne, car rien en elle ne laisse uit deze partituur blijkt helemaal niet dat de wereld percevoir la catastrophe humaine qui se prépare onder invloed van het nazisme op een menselijke sous l’influence du nazisme, ni le fait que Strauss catastrofe afstevende waarbij Strauss zelf in het oog est lui-même dans l’œil du cyclone (le compositeur van de storm zat (de componist was hoofd van de a dirigé la Reichsmusikkammer entre 1933 et 1935). Reichsmusikkammer geweest tussen 1933 en 1935). Mais peut-être Strauss n’a-t-il été qu’un artiste naïf Maar misschien was Strauss een naïef kunstenaar of ou un opportuniste qui ne songeait qu’à la Beauté ? opportunist die alleen maar aan Schoonheid dacht? (RP) (RP) 26 DAPHNE

DE MUNT

Enjoy responsibly – www.moet.com

Richard Strauss – Daphne


JUDITH VINDEVOGEL

Librettolezing / Lecture de livret

Met hun librettolezingen slaagt het muziektheatergezelschap WALPURGIS, onder bezielende leiding van sopraan Judith Vindevogel er steeds opnieuw in om de grenzen van het klassieke operarepertoire af te tasten en ze, vanuit een vrolijke anarchie, al eens over te steken. Met hun aanstekelijk spelplezier en hun onconventionele aanpak doen ze er alles aan om dit repertoire te ontsluiten voor een breder publiek. Samen met de Munt stelt WALPURGIES deze libretto­lezing nu ook voor aan schoolgroepen. Avec ses lectures de livret, la troupe de théâtre musical WALPURGIS, placée sous la direction vivifiante de la soprano Judith Vindevogel, tente inlassablement d’explorer les frontières du répertoire de l’opéra classique et de les franchir dans une joyeuse anarchie. Avec leur plaisir communicatif du jeu et leur approche peu conventionnelle, ils font tout pour ouvrir ce répertoire à un large public. Avec la Monnaie, WALPURGIS présentera aussi cette lecture de livret devant plusieurs écoles.

LIBRETTOLEZING

LECTURE DE LIVRET 8 & 10 Sept 2014 © Jonas Jungblut / Gallery Stock

28 LIBRETTOLEZING

DE MUNT

Opera is koorddansen op de subtiele nuances van muziek, tekst en beeld. Hoe moet ik me zo’n librettolezing voorstellen? De librettolezingen zijn een genre apart maar je zou ze ook een beetje kunnen beschouwen als een alternatieve, meer gedramatiseerde en ludieke inleiding tot de opera. De tekst wordt gelezen door enkele acteurs en hier en daar gekruid met muzikale citaten uit de opera. Het zijn dus zeker geen droge, academische lezingen maar wel een erg fijne en originele manier om met de opera kennis te maken of bepaalde aspecten ervan vanuit een ander perspectief te zien.

L’opéra, c’est se frotter aux subtiles nuances de la musique, du texte et de l’image. Comment imaginer une lecture de livret ? La lecture de livret est un genre à part, mais on peut aussi y voir une forme alternative d’introduction à l’opéra, plus dramatisée et ludique. Le texte est lu par quelques acteurs, et agrémenté ici et là de citations musicales de l’opéra. Il ne s’agit donc pas du tout de lectures académiques « sèches », mais plutôt d’une manière très subtile et originale de découvrir l’opéra ou certains de ses aspects dans une toute autre perspective.

Wat maakt een librettolezing zo bijzonder? Een librettolezing geeft ons de mogelijkheid om heel vrij met de tekst om te gaan, zonder vooringenomen ideeën en zonder gebonden te zijn aan kleur en ritme, en dus aan de muzikale invulling die de componist er aan gegeven heeft. De tekst kan door de spelers ‘open en bloot’ in de mond genomen worden, zodat de inhoud ervan op een andere manier kan resoneren. Soms kunnen er verrassende accenten gelegd worden waardoor – gewild of toevallig – andere associaties ontstaan. En hoewel de nadruk ligt op de tekst, vlecht ik er hier en daar wel een muzikaal citaat door. Een gezongen zin, een uitroep, een koortje of een aantal akkoorden... als verre echo van de echte opera. Dat laat ons toe om ons ook op muzikaal vlak enkele vrijheden te permitteren. Zo gebeurt de rolverdeling in de opera op basis van het stemtype. Dat stemtype komt overeen met een stemvak en bij dat stemvak hoort een welbepaald repertoire. Zo zal de rol van Apollo in Richard Strauss’ opera Daphne altijd gezongen worden door een heldentenor

En quoi une lecture de livret est-elle particulière ? Une lecture de livret donne la possibilité d’aborder très librement le texte, sans idées préconçues, et sans être tenu par la couleur et le rythme, donc l’interprétation musicale, que lui a donnés le compositeur. Les acteurs peuvent donc « franchement » se mettre en bouche le texte pour que son contenu résonne différemment. Parfois, on peut imprimer des accents surprenants – volontairement ou par hasard –, faisant naître d’autres associations d’idées. Et même si l’on insiste sur le texte, j’insère ici et là une citation musicale. Une phrase chantée, un appel, un petit chœur ou plusieurs accords... comme un lointain écho du véritable opéra. Cela nous permet aussi de prendre quelques libertés sur le plan musical. À l’opéra, la distribution des rôles se fait par exemple en fonction du type de voix. Ce type de voix correspond à une tessiture, et à cette tessiture correspond un répertoire bien défini. Ainsi, dans l’opéra Daphne de Richard Strauss, le rôle d’Apollon sera toujours chanté par un ténor héroïque,

LA MONNAIE

LECTURE DE LIVRET 29


en niet door een lichtere tenor. In een librettolezing et non par un ténor léger. Dans une lecture de livret, zijn wij niet gebonden aan dat soort codes en hoeven on n’est pas lié par ce genre de codes et on ne doit donc we ons dus niet zo strikt aan die stemtypes te houden pas s’en tenir strictement à ces types de voix pour pouom de muziek te kunnen oproepen. In De fladdermuis voir convoquer la musique. Dans De fladdermuis par bijvoorbeeld, onze tweede librettolezing naar Die Fle- exemple, notre deuxième lecture de livret d’après Die dermaus van Johan Strauss, werd de rol van Adele bijna Fledermaus de Johan Strauss, le rôle d’Adele est chanté een octaaf lager gezongen door een mezzosopraan, presque une octave plus bas par une mezzo-soprano, en niet door een colloratuursopraan. Een ander ver- et non par une soprano colorature. Autre différence schil met de opera is dat aan de creatie een heel lange avec l’opéra : une création est précédée d’une très repetitieperiode vooraf gaat. Dat kan ook niet anders. longue période de répétitions. C’est d’ailleurs imposVoor onze librettolezingen repeteren we hooguit drie sible de faire autrement. Pour nos lectures de livret, dagen. Net genoeg om het werk te kaderen, de tekst een nous répétons trois jours tout au plus. Cela suffit pour paar keer door te lezen, cadrer l’œuvre, parcouJudith Vindevogel is oprichtster rir le texte deux ou trois de rollen te verdelen, de geselecteerde muzikale van het muziektheatercollectief fois, distribuer les rôles, citaten door de tekst te WALPURGIS. Ze is sopraan entremêler aux textes weven, enkele rudimenen studeerde achtereenvolgens les citations musicales taire afspraken te maken dans, filosofie en theater. Als sélectionnées, convenir en een paar kostuums en gastdocente was ze o.a. verbon- de quelques arrangeaccessoires bij elkaar te den aan de Hogeschool voor ments rudimentaires et zoeken. Een groter verDramatische Kunst, Muziek en rechercher costumes et schil tussen een librettoDans Antwerpen en P.A.R.T.S., accessoires. Cette brève lezing en een echte opera de dansschool van Anne Teresa période de répétition is er bijna niet. Die korte De Keersmaeker. Judith Vinde- suffit, car une lecture repetitietijd is voldoende vogel debuteerde in de Munt als de livret doit pouvoir omdat een librettolezing Papagena in de legendarische producie van Die Zau- s’inspirer du moment het moet kunnen heb- berflöte in de regie van Karl-Ernst en Ursel Herrmann. et du talent d’improviben van de inspiratie Judith Vindevogel est fondatrice du collectif de théâtre sation des acteurs. Cela van het moment en het musical WALPURGIS. Soprano, elle a successivement donne bien sûr à cette improvisatietalent van étudié la danse, la philosophie et le théâtre. En tant que lecture quelque chose de spelers. Dat geeft professeur invité, elle a notamment été liée à la Hogeschool d’imprévisible, de riszo’n lezing natuurlijk iets voor Dramatische Kunst, Muziek en Dans d’Anvers et qué, mais ce ne serait onvoorspelbaars, iets ris- à P.A.R.T.S., l’école de danse d’Anne Teresa De Keers- pas bon d’essayer de tout kants, maar het zou niet maeker. Judith Vindevogel a fait ses débuts à la Monnaie contrôler et de tout fixer goed zijn om alles pro- dans le rôle de Papagena dans la production légendaire à l’avance. « Au commenberen te controleren en de Die Zauberflöte, mise en scène par Karl-Ernst et Ursel cement était le chaos », op voorhand vast te leg- Herrmann. écrit Ovide dans Les gen. “In den beginne was Métamorphoses. Nous er chaos.” schrijft Ovidius in de Metamorphosen. Die essayons de laisser une part de chaos dans nos lecchaos proberen we in onze librettolezingen toe te laten. tures de livret. Bien sûr, je prépare en profondeur Natuurlijk bereid ik zo’n lezing wel goed voor: ik stel cette lecture : je compose la distribution, je fais des de cast samen, doe vooraf dramaturgisch onderzoek, recherches dramaturgiques en amont, je choisis les kies de muzikale fragmenten die ik graag zou wil- fragments musicaux que j’aimerais utiliser, et je veille len gebruiken, en zorg voor een vertaling die goed à avoir une traduction qui aille bien en bouche. Mais in de mond ligt. Maar eigenlijk drijft ze vooral op het en réalité, cette lecture repose sur le plaisir de jouer spelplezier en de ontdekkingsdrift van de groep, en et la soif de découverte du groupe, et sur la solidade solidariteit waarmee de spelers zich in het project rité avec laquelle les acteurs s’investissent dans le smijten. Dat primeert boven een weldoordacht regie- projet. Dans une lecture de livret, cela prime sur un concept, een goed onderbouwde esthetiek en de vocale concept de mise en scène bien imaginé, une esthéprestaties van de solisten. De charme van de libret- tique bien étayée et les prestations vocales des solistes. tolezingen is dat je als publiek getuige wordt van de Le charme des lectures de livret, c’est que le public vrijheid die de zangers en de acteurs nemen om met devient témoin de la liberté que prennent chanteurs het materiaal te spelen, én dat je tegelijkertijd mede- et acteurs dans l’interprétation du matériel, et que plichtig wordt aan het plezier dat ze daar in hebben. De l’on est en même temps responsable du plaisir que le

spelers stappen in en uit hun rol, geven commentaar op de tekst, soms ook op elkaar, tasten grenzen af en hebben vooral veel plezier in het overschrijden van die grenzen. En normaal gezien hou ik er absoluut niet van om een acteur te zien schmieren maar de librettolezingen vragen om een soort losbandigheid en een vrolijke anarchie die lak heeft aan allerhande do’s-and-don’ts. Het is, denk ik, die onconventionele manier om met dat grote repertoire om te gaan dat de librettolezingen ook zo geliefd maakt bij mensen die nog nooit in de opera geweest zijn.

public éprouvera à cette lecture. Les acteurs endossent leur rôle, le quittent, commentent le texte, parfois se commentent l’un l’autre, jouent avec les limites et ont surtout beaucoup de plaisir à les franchir. En général, je n’aime pas du tout voir un acteur cabotiner, mais les lectures de livret requièrent une forme d’excès et une joyeuse anarchie dénuée de toutes sortes d’obligations et d’interdictions. C’est, je crois, la manière peu conventionnelle d’aborder ce grand répertoire qui fait que les lectures de livret sont autant appréciées par les gens qui ne sont jamais allés à l’opéra.

Het wordt jullie negende librettolezing. Denk je dat deze erg zal verschillen van de vorige? Elke lezing is anders. Maar wat ik in ieder geval heel spannend vind aan deze reeks in de Munt is dat we ook twee keer voor scholen zullen spelen. We kregen namelijk al een paar keer de vraag waarom we dit soort lezingen niet ook voor scholen brengen. Ik vind het dus heel fijn dat het eindelijk eens is gelukt.

C’est votre neuvième lecture de livret. Pensez-vous qu’elle différera beaucoup des précédentes ? Chaque lecture est différente. Mais ce que je trouve en tout cas passionnant dans cette série à la Monnaie, c’est que nous la donnerons deux fois devant des écoles. On nous a en effet demandé plusieurs fois pourquoi nous ne faisions pas ces lectures devant un public scolaire. Je trouve donc très chouette que ce soit enfin le cas.

Voor zijn operaproductie Daphne heeft regisseur Guy Joosten een duidelijk concept en plaatst hij de figuur van Daphne als ecologisch geïnspireerde hipster in een hedendaagse omgeving. Ik ben heel benieuwd hoe hij dat idee concreet zal invullen. Het is in ieder geval een intrigerend vertrekpunt. Zelf vind ik de zorg voor het milieu misschien wel een van de belangrijkste opdrachten van de mensheid om serieus te nemen. Ik kijk er dus in ieder geval naar uit.

Pour sa production d’opéra Daphne, le metteur en scène Guy Joosten a un concept bien déterminé et fait de la figure de Daphné une « hipster » écolo dans un environnement contemporain. Je suis très curieuse de voir comment il va mettre concrètement en œuvre cette idée. C’est en tout cas un point de départ passionnant. Je suis moi-même d’avis que se soucier de l’environnement est probablement une des missions majeures de l’humanité et qu’il faut la prendre au sérieux. Je guette donc le résultat.

Opgetekend door Marianne Van Boxelaere

Propos recueillis par Marianne Van Boxelaere

30 LIBRETTOLEZING

LA MONNAIE

DE MUNT

Librettolezing ¦ Lecture de livret DAPHNE WALPURGIS

Concept, dramaturgie en tekstbewerking ¦ Concept, dramaturgie et adaptation du texte Judith Vindevogel Scenografie ¦ Scénographie Stef Depover

Nieuwe productie ¦ Nouvelle production

Acteurs Evelien Bosmans, Stefaan Degand, Nico Sturm, Jeroen Van der Ven Soprano Judith Vindevogel Mezzo Eurudike De Beul Piano Johan Bossers

Productie ¦ Production WALPURGIS Copresentatie ¦ Coprésentation De Munt ¦ La Monnaie 8 september ¦ septembre 2014 11:00 (NL - schoolvoorstelling) 8 september ¦ septembre 2014 20:00 (NL) 10 september ¦ septembre 2014 11:00 (FR - représentation scolaire) 10 september ¦ septembre 2014 20:00 (FR) De Munt, Fioccozaal ¦ La Monnaie, Salle Fiocco

Tickets ¦ Tickets € 20 / € 10 (-18 jaar ¦ ans) www.demunt.be ¦ www.lamonnaie.be – +32 (0)2 229 12 11

LECTURE DE LIVRET 31


Opera & Dans / Opéra & Danse

SHELL SHOCK

24 Okt / Oct — 2 Nov 2014

© Ronny Delrue

32 SHELL SHOCK

DE MUNT

LA MONNAIE

SHELL SHOCK 33


NICK CAVE &

NICHOLAS LENS

© Ronny Delrue

Of je het nu oorlogsneurose noemt dan wel posttraumatisch stresssyndroom, een oorlog slaat diepe psychologische wonden. Honderd jaar nadat de Grote Oorlog uitbrak, schreven de Belgische componist Nicholas Lens en de Australische auteur en muzikant Nick Cave hierover een opera. In twaalf gedichten of canti roept librettoschrijver Nick Cave de anonieme protagonisten van de oorlog op in een uiterst persoonlijke en vloeiende stijl: soldaten, moeders, wezen, gevangenen, enz. De getuigenissen van die individuele personages, met wie iedereen zich kan identificeren, doen een universele oproep voor een menselijke en vreedzame wereld. Qu’on les qualifie de psychoses traumatiques ou de névroses post-traumatiques, la guerre inflige de sérieuses blessures psychologiques. Cent ans après le déclenchement de la Grande Guerre, le compositeur belge Nicholas Lens et le musicien et écrivain australien Nick Cave en ont fait le sujet d’un nouvel opéra. En un poème en douze chants, le librettiste Nick Cave évoque avec une gracieuse aisance et un style très personnel les protagonistes anonymes du conflit : les soldats, les mères, les orphelins, les prisonniers… On s’identifie à chacun d’eux et leurs témoignages formulent l’exigence universelle d’un monde d’ humanité et de paix.

34 SHELL SHOCK

DE MUNT

Hoe bent u bij de start van het project op het idee van Shell Shock gekomen en hoe bent u eraan begonnen? Nicholas Lens: Als kind – ik was zelfs nog geen tiener (ik ben geboren in Ieper, een legendarische oorlogsstad, volledig omringd door militaire begraafplaatsen) – ging ik vaak rondwandelen en tegen bomen zitten op die schone, perfect onderhouden en tijdens de week uitgestorven begraafplaatsen. Misschien trok de stilte van de anonieme graven me wel aan. Of mogelijk had het iets te maken met het gegeven dat de dood op die plaats niet gekoppeld is aan ouderdom. Daar heeft de dood betrekking op erg jonge mensen. En ik weet niet goed wat dat met me deed. Misschien maakte het mijn ziel, die in die tijd nog erg rusteloos was, iets minder zwaar. Ik ging weg uit Ieper toen ik vijftien was. Vele jaren later kwam het idee in me op iets over die herinneringen te schrijven, omdat ik merkte dat die bezoekjes tijdens mijn kindertijd een diepe indruk op me hadden gemaakt. De aanvankelijke bedoeling en drijfveer van deze opera was om een stem te geven aan wie nooit werd gehoord, niet aan wie de gewapende conflicten in LA MONNAIE

Quelles furent les prémices de Shell Shock ? Comment Shell Shock vous est-il venu à l’esprit et de quelle manière l’avez-vous ensuite construit ? Nicholas Lens : Je suis né à Ypres, une ville emblématique de la guerre, cernée de cimetières militaires. Très souvent, je me promenais dans ces cimetières proprets, parfaitement entretenus, déserts pendant les jours de semaine et je m’asseyais au pied des arbres qui les ornaient : je n’étais alors qu’un enfant, pas même un adolescent. J’ignore si le silence des tombes anonymes m’attirait. Peut-être était-ce lié au fait qu’en ce lieu, la mort n’était pas rattachée à la vieillesse. Elle était associée à de très jeunes gens. Je ne me souviens pas de ma perception d’alors. L’extrême agitation de mon âme y trouvait sans doute un peu de répit. Je quittai Ypres à l’âge de quinze ans. Plus tard, bien des années plus tard, l’idée me vint d’aborder ces souvenirs par l’écriture, car les visites hebdomadaires de mon enfance semblaient m’avoir laissé leurs empreintes. La motivation et la ligne directrice quant au contenu de l’opéra furent de donner une voix aux oubliés de l’Histoire, pas aux SHELL SHOCK 35


het leven riep of stuurde, want die kennen we niet. décideurs ni aux organisateurs des combats. Nous We kennen allemaal wel iemand die er op de ene of connaissons tous quelqu’un qui, d’une manière ou andere manier bij betrokken was. Het zijn die men- d’une autre, y a été mêlé. Nous donnons la parole à ces sen met hun herinneringen, of de herinneringen gens-là, avec leurs souvenirs, ou les souvenirs de leurs van hun verwanten of vrienden, mensen die niets te proches et amis, aux gens qui n’avaient pas leur mot à zeggen hadden en de oorlogsgebeurtenissen gewoon dire dans le cours du conflit qui les emportait – aux ondergingen, die we een stem geven – getuigen die témoins anonymes : ils sont devenus les acteurs prinde anonieme hoofdrolcipaux de notre œuvre. spelers van ons werk zijn Nick Cave vertolkt al meer dan Ils pa rleront pour geworden. Zij spreken 30 jaar muziek en hij schreef ceux qui sont morts au voor de gesneuvelden, en publiceerde meer dan 250 champ d’honneur, pour de overlevenden en de songs als frontman van The les survivants, pour les wezen. Birthday Party, Nick Cave and orphelins. Nick Cave: Nicholas the Bad Seeds en Grinderman. Nick Cave : NichoLens haalde me erbij om Zijn jongste album Push the las Lens m’a invité à een idee uit te schrijven Sky Away werd uitgebracht écrire un livret sur une dat hij al duidelijk in zijn in februari 2013. Samen met idée qu’il avait déjà hoofd had zitten. Wat Warren Ellis realiseerde Nick bien mûrie. Issu de la me aanvankelijk bijzonCave daarnaast ook sound- musique rock’n’roll, je der aantrok was dat ik, tracks voor The Assassination n’avais presque aucune die afkomstig ben uit de of Jesse James by the Coward Robert Ford (2006) van connaissance de l’opéra rock ‘n’ roll, nagenoeg Andrew Dominik, voor The Proposition (2005), The en tant que genre lyrique niets wist over de opera Road (2009) en Lawless (2012) van John Hillcoat en et, pour être honnête, je als vorm, en eerlijk voor tal van documentaires. Nick Cave schreef niet n’avais presque aucun gezegd ook nauwelijks alleen filmmuziek maar ook filmscenario’s, romans rapport signifiant avec enige relatie van bete- en poëzie (King Ink, And the Ass Saw the Angel, The la musique classique kenis had met moderne Death of Bunny Munro) en was bij gelegenheid zelfs moderne : voilà ce qui klassieke muziek in als acteur te zien. m’a initialement attiré het algemeen. Ik had Auteur-compositeur-interprète depuis plus de trente vers cette création. er absoluut geen idee ans, Nick Cave a écrit et enregistré plus de 250 chansons Je ne comprenais pas van hoe het was om ten en tant que leader des groupes The Birthday Party, mieux ce que pût signistrijde te trekken of een Nick Cave & the Bad Seeds et Grinderman. Son dernier fier d’aller à la guerre geliefde te hebben die album, Push the Sky Away, est sorti en février 2013. ou d’avoir un être cher naar de oorlog moest. En collaboration avec Warren Ellis, Nick Cave a par qui y fût mêlé. J’ai donc Ik ben dan ook groten- ailleurs composé et enregistré les bandes originales des abordé ce projet sous deels onwetend aan het films The Assassination of Jesse James by the Coward un gros nuage d’ignoproject begonnen. Dat Robert Ford (2006) de Andrew Dominik, The Proposi- rance. Néanmoins, j’ai heeft echter mogelijk in tion (2005), The Road (2009) et Lawless (2012) de John pensé que cela pouvait mijn voordeel gespeeld. Hillcoat, ainsi que de nombreux documentaires. Cet constituer un avantage Soms biedt het je meer artiste multidisciplinaire qui a lui-même été acteur, pour moi. Ne pas être vrijheid als je niet echt a aussi écrit des scénarios ainsi que des romans et des initié aux contraintes perfect op de hoogte poèmes (King Ink, And the Ass Saw the Angel, The du genre permet parfois une plus grande liberté. bent van de vormver- Death of Bunny Munro). eisten. Dans le travail d’écriture et de composition de Shell Hoe werkten jullie samen tijdens het schrijven aan Shock, de quelle façon votre coopération s’est-elle établie, en d’autres mots comment vos contributions en componeren van Shell Shock? Nick Cave: Ik kreeg de opdracht om twaalf canto’s respectives se sont-elles nourries ? te schrijven voor een oorlogsrequiem en zo de ver- Nick Cave : J’ai été invité à écrire douze chants pour schillende spelers in het oorlogsdrama een stem te un requiem de guerre, à donner une voix aux diffégeven – de Soldaat, de Verpleegster, de Wees, enz. rents acteurs du drame – le Soldat, l’Infirmière, l’OrNicholas nam vrijdag contact met me op, en zaterdag phelin… Nicholas m’a adressé une liste un vendredi et al mailde ik hem twee canto’s door van de lijst die hij le samedi, par courriel, je lui ai envoyé le chant de la me had toegestuurd: die van de Moeder en die van Mère et le chant de l’Orphelin. Ils présentaient tous

de Wees. Ze hadden een totaal uiteenlopende struc- les deux des structures fortement contrastées, mais tuur, maar Nicholas dacht wel dat hij er iets mee kon. Nicholas sentit qu’il pouvait les utiliser. Le chant du De volgende canto op de lijst was die van de Soldaat. Soldat occupait la troisième position sur la liste. Une Zodra ik die had geschreven, kwamen de resterende fois celui-ci rédigé, les autres chants – du Déserteur, canto’s (de Deserteur, de Vermiste, de Overlevende, du Survivant, du Soldat porté disparu… – s’enchaîenz.) er vliegensvlug. nèrent naturellement. Nicholas Lens: Mensen denken soms dat een com- Nicholas Lens : Les gens se représentent parfois un ponist alleen maar bij compositeur sans cesse zijn piano of bureau zit De Belgische componist rivé à son piano ou à te schrijven. Dat is bij Nicholas Lens werd geboren in sa table de travail. Je Ieper. Hij leerde al vroeg viool ne travaille ainsi que mij de laatste stap. Er gaan lange periodes van maar schakelde als tiener over dans un second temps. nadenken aan vooraf en naar trompet en contrabas, en De longues périodes de je moet alle elementen later ook viola da gamba. Als réflexion et de collecte eerst samenbrengen. student aan het Koninklijk d’éléments précèdent Tijdens de periode van Conservatorium van Brussel l’étape d’écriture. Penhet denkproces zou je schreef hij zijn eerste professi- dant ces moments de de indruk kunnen krijonele composities voor theater, concentration, on peut gen dat de componist film en televisie. Vervolgens avoir l’impression que niets aan het doen is en werd hij lid van het Nationaal le compositeur ne fait maar wat in het rond zit Orkest van België en werd hij door dirigent Mendi rien, rien du tout, qu’il te staren. Ik luister dan Rodan uitgenodigd als contrabassist voor de Israel regarde dans le vide. nauwelijks naar andere Sinfonietta Beer Sheva. Nicholas Lens componeerde Alors, j’écoute rarement muziek omdat ik er niet onder meer de liedcyclus Orrori dell’Amore (1995), de une autre musique, car door beïnvloed wil wor- soundtrack voor de film Mein Erstes Wunder (2003, in je crains son influence. den. Dan hoor ik echt regie van Anne Wild), de trilogie The Accacha Chroni- Non, alors, il n’y a place alleen deze muziek in cles (1994-2005), The Puppet Designer (2006) en Wired que pour cette musique mijn hoofd. Ik hoor You Xian (2006). Zijn film Love is the only master I’ ll dans ma tête. J’entends het hele stuk, steeds serve (2006) ging in wereldpremiere op het Brooklyn la pièce entière, encore opnieuw, met de orkes- International Film Festival. et encore, avec l’orchestratie, de kleuren en Le compositeur belge Nicholas Lens est né à Ypres. Il tration, les modulations, zelfs de uitvoering door apprend d’abord le violon, puis se tourne à l’adolescence et aussi avec l’interpréde muzikanten en solis- vers la trompette et la contrebasse, et ensuite la viole tation des musiciens ten, zonder dat ze in de de gambe. Il écrit ses premières compositions à titre et des solistes, sans buurt zijn. Dat voelt iet- professionnel pour le théâtre, le cinéma et la télévision qu’ils m’entourent. Cela wat vreemd aan, maar zo durant ses études au Conservatoire royal de Bruxelles. paraît étrange, mais ça werkt het nu eenmaal. Membre de l’Orchestre national de Belgique, il est invité se passe comme ça. La Je bent pas blij met de par le chef d’orchestre Mendi Rodan au sein de l’Israel performance ne me uitvoering als die in de Sinfonietta Beer Sheva en sa qualité de contrebassiste. rendra heureux que buurt komt van wat je Nicholas Lens a composé entre autres le cycle de lieder lorsq ue l ’exécution in je hoofd had toen jij Orrori dell’Amore (1995), la bande originale du film de l’œuvre se rappronog de enige was die Mein Erstes Wunder (2003, réalisé par Anne Wild), de chera de ce que j’aurai de muziek kon horen. la trilogie The Accacha Chronicles (1994-2005), de The entendu intérieurement Het klinkt misschien Puppet Designer (2006) et de Wired You Xian (2006). au cours de ces jours vreemd dat muziek van Son film Love is the only master I’ll serve (2006) a été où j’étais le seul à l’enanderen me niet inspi- présenté au Brooklyn International Film Festival. tendre. Ça peut paraître reert bij het schrijven. bizarre que la musique Ik haal inspiratie uit boeken, gebeurtenissen, uit het des autres ne m’inspire pas lorsque j’écris, mais le kijken naar mensen en ze te horen praten, uit bewe- souffle me vient des événements, de la lecture de ging, hedendaagse dans (die in mijn geboorteland livres, ou simplement de mon regard sur les gens, de al een aantal decennia sterk aanwezig is), vogels en mon écoute quand ils parlent, du mouvement, de la lange boeiende gesprekken, uit reizen en het kijken danse contemporaine – elle est très présente depuis naar een rivier, zoals de Mekong, waarin je een com- des décennies dans le pays où je suis né –, des oiseaux binatie van sterke activiteit en bezinning terugvindt. et de leurs longues conversations agitées, des voyages

36 SHELL SHOCK

LA MONNAIE

DE MUNT

SHELL SHOCK 37


Shell Shock krijgt de ondertitel “A Requiem of War” en wordt omschreven als een “Dance oratorio in twelve Canti”. Requiem, Oratorio, Canti... waarom koos u bij een hedendaags werk voor oude religieuze vormen? Nick Cave: Als jongeman kreeg ik eens een prachtig volume van de Cantos van Ezra Pound cadeau, een boek dat in die tijd een enorme indruk op me maakte. Het woord Cantos vond ik, net als de gedichten zelf, bovennatuurlijk en bijzonder mysterieus klinken. Toen me gevraagd werd om deze cantos te schrijven – een lang gedicht, opgedeeld in kortere gedichten vond ik het een fijne gedachte om te kunnen schrijven over één enkele monsterlijke oorlogsdaad, bekeken vanuit verschillende standpunten. Dat idee begon te groeien en het requiem evolueerde tot het losse verhaal dat het nu is. Nicholas Lens: Het werk is in essentie een opera, want het vertaalt dramatische teksten die één groot thema met elkaar gemeen hebben in een muzikale taal met terugkerende motieven. Toch is het niet één lang verhalend relaas met een begin, een midden en een eind, maar eerder een lyrische benadering van verschillende karakters die elk hun eigen, individuele moment hebben. De karakters helpen elkaar soms hun verhaal te vertellen, of hun identiteit verandert en valt uiteen in een of meerdere entiteiten. De operastructuur is het resultaat van een evolutie, want helemaal in het begin was er geen sprake van enscenering. Vanuit dat standpunt moeten de vormen requiem, oratorium en/of canti (sommige van die namen werden door anderen aan het werk gegeven) worden beschouwd als historische collectieve generische namen die oorspronkelijk inderdaad een klerikale connotatie hadden, maar voor mij alleen verwijzen naar een vergelijkbare technische structuur, en geenszins naar een godsdienstige uitdrukking van een dogmatische denkwijze. Is opera een kunstvorm die dit universele gevoel beter kan vatten dan andere vormen? Nicholas Lens: Beter? Dat zou ik niet durven te stellen. Maar de operastructuur is wat mij betreft wel de ultieme theatervorm. Ze bevat zoveel expressieve lagen en elke laag heeft haar eigen dramaturgische spanning. Indien ze correct worden gebruikt, komen al die lagen samen in één overweldigend geheel om zo een indruk te creëren die met geen enkele andere podiumvorm kan worden vergeleken. Een zangstem liegt niet, niet omdat ze dat niet zou willen, maar omdat ze dat gewoon niet kan. Elke aarzeling, zelfs al wordt die technisch gecamoufleerd, is hoorbaar. Op die manier krijg je de kans om schoonheid te combineren met ruwheid, virtuositeit met eenvoud, 38 SHELL SHOCK

et de l’observation d’une rivière, comme le Mékong par exemple, dont l’intense activité rejaillit sur celui qui s’y ressource dans la contemplation. Shell Shock est sous-titré A Requiem of War [Un Requiem de Guerre] et est décrit comme un Dance oratorio in twelve Canti [Danse sur un oratorio en douze chants.] Requiem, Oratorio, Canti… Pourquoi avezvous choisi des formes religieuses anciennes pour une création contemporaine ? Nick Cave : Dans mes jeunes années, je me suis procuré un magnifique volume des Cantos d’Ezra Pound, un livre qui m’a fortement impressionné à l’époque. Semblable à un poème, le mot Canto était pour moi profondément mystérieux, il relevait d’un autre monde. Lorsqu’on m’a proposé d’écrire ces chants – un long poème divisé en poèmes plus courts –, je fus attiré par le sujet : un seul et monstrueux acte de guerre, mais considéré selon diverses perspectives. En fin de compte, l’idée a germé et le requiem s’est développé en un récit littéraire que nous présentons maintenant. Nicholas Lens : Par essence, l’œuvre est un opéra en ce qu’il transmet des textes dramatiques reliés entre eux par un thème central, dans un langage musical où des motifs se répondent. Cependant, il ne s’agit pas d’un long récit avec un commencement, un milieu et une fin, mais plutôt d’une approche lyrique de différents personnages dont chacun, individuellement, reçoit son moment propre. Parfois, les interprètes s’entraident pour raconter leur histoire ou les mutilations et transformations de leur identité en une ou plusieurs entités. La structure de l’opéra est le résultat d’une évolution, de la même manière que la mise en scène n’était pas conceptualisée initialement. Dans cette perspective, les formes du requiem, de l’oratorio ou des canti – le choix de certains mots émane de tiers – sont associées à des noms génériques appartenant à l’histoire collective, appellations qui bien sûr à l’origine présentaient une connotation religieuse, mais qui pour moi se réfèrent à une structure technique comparative et en aucune manière à l’expression d’une foi en une opinion dogmatique. L’opéra est-il une forme artistique qui, mieux qu’une autre, permet d’atteindre cette universalité ? Nicholas Lens : Mieux…? Je ne me risquerais pas à dire cela. Pour moi, la structure opératique atteint la forme suprême du théâtre. Elle présente toutes ces strates d’expression dont chacune exprime sa propre tension dramaturgique : si elles sont bien utilisées, toutes les lignes dramaturgiques se rassemblent en un tout fulgurant qui donne une impression incomDE MUNT

© Kasia Wozniak

LA MONNAIE

SHELL SHOCK 39


verhevenheid met indecentie. Omdat het niet om gesproken taal gaat, is het gevoel van communicatie anders, minder direct misschien, maar in ieder geval doordringender. Er wordt immers genoeg tijd genomen om de luisteraar volledig van de ervaring te doordringen. Vooral op de lange termijn werkt dat als een trage, maar aangename en gezonde vorm van bedwelming. Als het goed gebeurt, blijft de intensiteit immers bij je als een doordringende geur die maar niet wil verdwijnen. Vooral in een tijd waarin we voor de dingen in het algemeen nog maar kort en weinig aandacht kunnen opbrengen, is opera een uiterst volledige vorm van balsem voor de geest. Je zou Shell Shock, die tussen het verleden en het heden in zit, zowel een herdenking van de Eerste Wereldoorlog als een universeel kunstwerk kunnen noemen, dat over elke mogelijke oorlog en de mensheid in het algemeen gaat. Hoe brengt u beide invalshoeken met elkaar in evenwicht? Nicholas Lens: Anderen zullen oordelen of de opera Shell Shock al dan niet een kunstwerk is. We hebben voor dit project onmiskenbaar gekozen voor een uiterst persoonlijke artistieke uitdrukkingsvorm. Je kunt het werk in verband brengen met de grote herdenkingsplechtigheden van dit moment, maar de inhoud van deze opera heeft geen begin- of vervaldatum. De enige directe muzikale verwijzing vind je in de orkestratie van de canto van de Onbekende Soldaat, waarin fragmenten en passages uit de Last Post verborgen zitten. Dat heb ik gedaan omdat het muzikaal klopte, maar misschien ook wel omdat ik de Last Post als kleine jongen vaak heb gespeeld tijdens ceremonies op Britse en Amerikaanse begraafplaatsen. Toen ik een jaar of tien was speelde ik het ooit eens in de restanten van de loopgraven voor een film. Nick Cave: Toen ik de canto voor de Soldaat moest schrijven, werd het me plots pijnlijk duidelijk dat ik geen enkele autoriteit had om deze opera te schrijven. Wat weet ik immers over wat het betekent om ten strijde te moeten trekken? Hoe kan ik weten hoe het voelt om opgeleid te worden om te doden? Hoe kan ik weten hoe het is om iemand om te brengen of een kameraad te zien sterven? Het duurde twee jaar voor ik wist hoe ik de canto van de Soldaat moest schrijven. Ik deed alles wat ik kon om mijn weg te vinden in dat lied. Ik las boeken over verschillende oorlogen, interviews met veteranen en soldaten die de oorlog overleefden, keek naar oorlogsfilms, verdiepte me in studies, maar uiteindelijk werd het toch gewoon een strijd tussen mezelf, mijn schrijfmachine en verbeelding. Het was het allermoeilijkste lied dat ik moest schrijven. Uiteindelijk weet ik niet zeker of iemand wel echt kan doordringen tot de kern van dergelijke 40 SHELL SHOCK

parable à toute autre forme de mise en scène. Une voix ne ment pas, peut-être ne le souhaite-t-elle pas, mais plus simplement, elle en est incapable. Toute hésitation, fut-elle techniquement dissimulée, sera entendue. L’opportunité est donc créée de combiner beauté et primitivisme, virtuosité et pondération, distinction et indécence. Puisque la langue n’est pas parlée, une autre vibration de la communication émerge, moins directe peut-être, mais certainement plus pénétrante, car le temps est mis à profit pour laisser l’expérience de l’ensemble pénétrer les os et les articulations. À long terme surtout, cette aventure serait capable de fonctionner comme une lente, mais séduisante et tonifiante intoxication. Si elle est bien menée, cette intensité reste vraiment en vous comme une flaveur entêtante qui refuserait de s’évaporer. En particulier à une époque où notre attention portée aux choses en général est devenue brève et limitée, l’opéra offre un sentiment de bienêtre spirituel complet.

ervaringen zonder er zelf mee te zijn geconfronteerd. Nicholas Lens: Dat ik geboren ben in een stad waar je elke dag wordt geconfronteerd met de restanten van een vreselijke periode uit onze gemeenschappelijke geschiedenis, heeft me mogelijk meer beïnvloed dan ik besefte. Ja, dat blijkt wel degelijk het geval te zijn. Op dat moment speelt het geen rol meer welke nationaliteit de gesneuvelden, de slachtoffers en de overlevenden hebben. Verdriet heeft geen nationaliteit. Het velt geen vonnis, oordeelt niet. Het bestaat gewoon en geeft uitdrukking aan een diepe menselijke pijn – een pijn van honderd jaar geleden, een pijn van vandaag, een universele pijn van alle tijden. Opgetekend door ACR

Entre le passé et le présent, Shell Shock figure-t-il à la fois une commémoration de la Première Guerre mondiale et une œuvre d’art universelle qui parlerait de toutes les guerres et de la condition humaine ? Comment évaluez-vous ces perspectives ? Nicholas Lens : D’autres que nous jugerons si l’opéra Shell Shock accède au rang d’œuvre d’art. Nous avons certainement choisi de traiter le sujet dans une expression artistique très personnelle, sous la forme opératique. L’œuvre peut certes être reliée à la grande commémoration actuelle, mais eu égard à son contenu, elle s’est affranchie des dates de commencement et d’aboutissement. L’unique référence musicale directe se trouve dans le chant du Soldat inconnu où des passages et des extraits fragmentaires de la Sonnerie aux Morts apparaissent sourdement dans l’orchestration. Cette référence se justifie bien musicalement, mais peut-être l’ai-je aussi envisagée parce que, quand j’étais un très jeune enfant, j’interprétais régulièrement la Sonnerie aux Morts lors des cérémonies organisées dans les cimetières britanniques et américains. Et j’ai joué sur les vestiges des tranchées, pour un film, j’avais alors à peu près dix ans. Nick Cave : Au moment où la tâche de rédiger le chant du Soldat s’est imposée à moi, j’ai soudainement et brutalement réalisé que je n’avais aucune autorité pour écrire cet opéra, absolument aucune. Qu’est-ce que je connaissais du fait d’aller à la guerre ? Comment pouvais-je savoir à quoi ressemble un entraînement à tuer ? Comment évaluer ce que représente tuer quelqu’un ou voir succomber un camarade ? Il m’a fallu deux années pour écrire le chant du Soldat. DE MUNT

J’ai fait tout ce que j’ai pu pour trouver une voie dans ce chant particulier. J’ai lu des livres sur différentes guerres, des entretiens avec d’anciens combattants et avec des soldats qui ont survécu à la guerre, j’ai regardé des films, je me suis penché sur des études de cas, mais au bout du compte, cela revenait à une bataille entre ma machine à écrire, mon imagination et moi. Ce fut, entre tous, le chant le plus difficile à composer. En définitive, je ne suis pas sûr qu’on puisse réellement mesurer la vérité de ce genre d’expérience sans y avoir été exposé soi-même. Nicholas Lens : Né dans une ville où, chaque jour, quelqu’un se trouve confronté aux infâmes vestiges d’une période de notre histoire commune, je pourrais en avoir subi l’influence au-delà de ma conscience. L’imprégnation est sans doute bien réelle. Et puis, la nationalité des morts, des victimes et des survivants de la guerre n’a aucune importance. Parce que pour moi, l’affliction ne connaît pas de frontières. Elle ne stigmatise personne, elle ne juge pas. Elle existe simplement et reflète une profonde peine de l’homme – une peine ancestrale, une peine contemporaine, une peine universelle et de tous les temps. Propos recueillis par ACR

Rue Fossé-aux-loups 32 Wolvengracht . B-1000 Brussels T +32 2 217 21 87 . info.brussels@belgaqueen.be www.belgaqueen.be

LA MONNAIE

SHELL SHOCK 41


SIDI LARBI

CHERKAOUI

Met Shell Shock, dat de ondertitel A Requiem of War meekreeg en kadert in de herdenking van de Eerste Wereldoorlog, maakt Sidi Larbi Cherkaoui in de Munt zijn debuut als operaregisseur. Een uitgelezen kans voor de Belgische choreograaf om zijn artistieke taal opnieuw uit te vinden en de humanistische vraagstellingen die als rode draad zijn oeuvre doorkruisen verder te zetten. Le chorégraphe signe à la Monnaie sa première mise en scène d’opéra. Sous-titré « A Requiem of War », Shell Shock est créé dans le cadre de la commémoration de la Première Guerre mondiale. Une possibilité pour Sidi Larbi Cherkaoui de réinventer une nouvelle fois son langage et de poursuivre l’interrogation humaniste qui traverse ses créations. Waar in uw artistieke parcours situeert zich ­Shell ­Shock? Ik voel me nauw betrokken bij de Munt, waar ik in 2007 Apocrifu en in 2010 samen met Damien Jaliet BABEL(Words) creëerde, en waar ik in 2009 Sutra opvoerde. Peter de Caluwe zag me er wel een opera regisseren, terwijl Nicholas Lens, die aan de basis ligt van Shell Shock, me in gedachten had als regisseur van dit project. Doorgaans kies ik voor mijn voorstellingen zelf de muziekstukken uit en bepaal ik zelf hoe ze samengebracht worden, waarbij ik een persoonlijk parcours volg. Dat ik bij opera te maken heb met een muziek die definitief vastligt en vooraf gekend is, schrikt me af. Maar Shell Shock is anders, want alles is nieuw en het publiek moet die muziek nog ontdekken. Ik hou van zo’n uitdaging en ben trots op het vertrouwen dat in mij wordt gesteld. Bij opera moet alles bovendien al lang van tevoren beslist en ingepland worden, terwijl ik er net van hou om voor mezelf een stukje vrijheid te laten, om na de verschijningsdatum verder te kunnen werken of op het laatste moment bepaalde dingen aan te passen. Ik breng voortdurend correcties aan op wat er reeds gerealiseerd is. De manier van werken zoals nu voor Shell Shock is dus nieuw voor mij. Benadert u, in vergelijking met uw vroegere creaties, het repeteren met operazangers dan op een andere manier?

© Ronny Delrue

42 SHELL SHOCK

DE MUNT

LA MONNAIE

Comment s’inscrit Shell Shock dans votre parcours artistique ? Je me sens très lié à la Monnaie, où j’ai créé Apocrifu en 2007, BABEL(Words) avec Damien Jalet en 2010, et où j’ai représenté Sutra en 2009. Peter de Caluwe me voyait y mettre en scène un opéra, tandis que Nicholas Lens, à l’origine de Shell Shock, m’a pressenti pour mettre en scène de ce projet. Normalement, je choisis les morceaux musicaux et leur assemblage, suivant un parcours personnel. Dans le cas d’un opéra, je suis réticent à l’idée d’avoir une musique définitivement fixée et déjà connue. Mais Shell Shock est différent, car tout y est nouveau et le public en découvrira la musique. J’aime ce défi et je suis fier de la confiance qu’on m’accorde pour le relever. En outre, à l’opéra, tout doit être planifié et décidé longtemps à l’avance. Or j’aime me laisser une marge de liberté, pour pouvoir continuer à travailler après les échéances ou modifier certaines choses jusqu’au dernier moment. Je réévalue sans cesse le travail accompli. Travailler tel que je le fais pour Shell Shock est donc nouveau pour moi. Par rapport à vos créations passées, abordez-vous d’une façon particulière le travail avec les chanteurs d’opéra ? J’ai plusieurs fois mis en scène des chanteurs : Patrizia Bovi, Christine Leboutte dans du chant médiéval, les chanteurs corses A Filetta dans Apocrifu, entre SHELL SHOCK 43


Ik heb al meermaals zangers geregisseerd, waaronder autres. Les chanteurs d’opéra ont pour spécificité Patrizia Bovi of Christine Leboutte in middeleeuwse d’être extrêmement investis corporellement. J’ai très gezangen of de Corsicaanse zangers van A Filetta in envie d’expérimenter avec eux ce que le chant et leurs Apocrifu. Operazangers hebben als bijzonder ken- corps permettent. De ce point de vue et à bien d’autres merk dat ze lichamelijk uiterst betrokken zijn. Ik zit égards, Shell Shock est un projet qui va m’apprendre te popelen om met hen uit te testen tot wat hun zang beaucoup, qui me met dans une position que je ne en hun lichaam in staat zijn. Vanuit dit oogpunt, en connaissais pas avant. J’aime être dans un contexte où je ne peux pas me répéter nog vele andere, is Shell Sidi Larbi Cherkaoui heeft et où je dois trouver des Shock een project waarmeer dan 15 choreografieën solutions nouvelles, en van ik veel ga opsteken, een project dat me in een uitgewerkt voor o.a. het Ballet composant avec des élépositie plaatst die ik nog de Monte-Carlo, Sadler’s Wells ments auparavant inconnooit ervaren heb. Ik in Londen, het Grand Théâtre nus. Dans mon travail en bevind me graag in een de Genève, de Cullberg Bal- général, j’ai tendance à context waarin ik mezelf lets te Stockholm. Sinds 2006 aimer le métissage. Je niet kan herhalen en is Antwerpen zijn thuishaven, pense que c’est la seule waarin ik nieuwe oploseerst als artiest in residentie manière de survivre. En singen moet vinden door bij het Toneelhuis en nu met biologie ou en génétique aan de slag te gaan met zijn compagnie Eastman in notamment, les inforvoorheen onbekende deSingel. In augustus 2008 mations se mélangent elementen. In mijn werk © Koen Broos wordt hij door Ballet Tanz sans cesse. Une inforheb ik doorgaans de nei- gekozen als ‘choreograaf van het jaar’ voor zijn pro- mation dégénère si elle ging om kruisbestuivin- ducties van het seizoen 2007-2008: Myth, Apocrifu, ne se mélange pas à gen te bevoordelen. Vol- Origine en Sutra. De stichting Alfred Toëpfer kent d’autres. Tout ce qui est gens mij is dit de enige hem in 2009 de Kairos Prize toe voor zijn artistieke dans le purisme total manier om te overleven. visie en zijn zoektocht naar een culturele dialoog. risque de devenir mort. In de biologie, en met Hij was verschillende malen te gast in de Munt met L’hybridation est parfois name in de genetica, zijn dansvoorstellingen Apocrifu (2007), Myth (2008), très discutée mais étant is er voortdurend een Sutra (2008), BABEL(Words) (2010) en Play (2011). donné mon expérience vermenging van mate- In 2009 was hij choreograaf voor de operacreatie je confirme que c’est la riaal. Genetisch mate- House of the Sleeping Beauties van Kris Defoort. seule manière de surriaal degenereert als Sidi Larbi Cherkaoui a créé plus de quinze chorégra- vivre et d’avancer, bien het zich niet kruist met phies pour de nombreuses scènes, notamment le Ballet que le changement qui ander genetisch mate- de Monte-Carlo, le Sadler’s Wells à Londres, le Grand en résulte ne soit pas touriaal. Alles wat binnen Théâtre de Genève, les Ballets Cullberg de Stockholm. jours évident parce qu’il een absoluut purisme Anvers est devenu son port d’attache, d’abord comme effraye — d’abord soiblijft, dreigt af te ster- artiste en résidence au Toneelhuis depuis 2006 et ensuite, même en tant qu’artiste, ven. Hybridisatie is soms avec sa compagnie Eastman, au Singel. En août 2008, mais aussi le public. zeer omstreden, maar le Ballet Tanz le proclame « chorégraphe de l’année » vanuit mijn ervaring kan pour ses spectacles de la saison 2007-2008 : Myth, Cette notion de mélange ik enkel bevestigen dat Apocrifu, Origine et Sutra. La fondation Alfred est présente dans Shell het de enige manier is Toëpfer lui attribue en 2009 le Kairos Prize pour sa Shock, où se mêleront om te overleven en erop vision artistique et sa recherche d’un dialogue cul- musique, poésie, danse, vooruit te gaan, hoewel turel. Chorégraphe invité à de nombreuses reprises vidéo… de veranderingen die à la Monnaie, il y a présenté Apocrifu (2007), Myth Oui, mais le mélange eruit voortvloeien niet (2008), Sutra (2008), BABEL (Words) (2010) et Play (2011). existe déjà dans la altijd vanzelfsprekend En 2009 il était le chorégraphe de la création lyrique musique composée zijn, omdat ze angst House of the Sleeping Beauties de Kris Defoort. par Nicholas Lens. La inboezemen – allereerst dimension opératique de la partition s’enrichit d’autres influences et d’autres bij jezelf als artiest maar ook bij het publiek. langages, parfois exotiques, en écho à la provenance Deze idee van versmelting is ook aanwezig in Shell de certains personnages, comme le soldat colonial. Shock, waarin muziek, poëzie, dans, video... zich met Par moments, je retrouve dans Shell Shock des éléelkaar vermengen. ments caractéristiques de la musique indienne, de sa

Dat klopt, maar die versmelting vinden we ook al in de muziek van Nicholas Lens zelf. De lyrische dimensie van zijn partituur wordt verrijkt met invloeden uit andere, soms exotische talen, als een echo van de herkomst van sommige personages, zoals bijvoorbeeld de koloniale soldaat. Soms herken ik in Shell Shock typische elementen van de Indische muziek, van haar vloeibaarheid. Deze verwijzingen en cultureel uiteenlopende registers vormen uiteraard een goede voedingsbodem voor de choreografie.

44 SHELL SHOCK

LA MONNAIE

DE MUNT

Hoe gaat u dan concreet te werk voor Shell Shock? In een eerste fase werken we enkel met negen mannelijke dansers en een danseres. Met hen tracht ik bewegingen te creëren die me juist lijken, die gelijklopende verhalen vertellen, sommige nauw verwant aan de tekst, andere abstracter. We trachten spanningen te creëren tussen de verschillende bouwstenen van de voorstelling en een manier te vinden om zowel de soldaten als de slachtoffers van een oorlog gestalte te geven. Me die muziek eigen maken en een manier zoeken om er parallelle verhalen doorheen te weven, is een boeiende oefening. In dit werkproces is een van de eerste onderzoekpistes die we volgen ons voorgegeven door de titel zelf. De keuze van de titel Shell Shock om het te hebben over de Eerste Wereldoorlog, vormt op zich al een krachtige en vruchtbare leidraad. De historische realiteit waar deze titel naar verwijst, is dus een van uw uitgangspunten? De tekst is zeer open en gefragmenteerd. Hij kan perfect verwijzen naar een ander gewapend conflict, bijvoorbeeld naar de Vietnamoorlog. Op dit moment focus ik me op de Eerste Wereldoorlog en de specificiteit daarvan. Deze oorlog is een van de eerste waarover zo veel informatie beschikbaar is, mede doordat in die dagen de film in volle opkomst was. Er zijn indrukwekkende beeldarchieven van de fysieke symptomen waaraan soldaten lijden als gevolg van hun trauma’s. Hun bewegingen zijn als een echo van wat ze hebben meegemaakt. Verwondingen zijn duidelijk zichtbaar als ze een ledemaat betreffen of een gelaat misvormen. Maar wanneer iemand die van te dichtbij een bombardement heeft meegemaakt, lijdt aan een tic die zo uitgesproken is dat hij zich niet meer kan verplaatsen, treft de blessure op een heel andere wijze het lichaam. Vanuit dat perspectief bekeken zijn de teksten van Nick Cave heel juist. Ze geven het woord aan slachtoffers wiens verwondingen min of meer zichtbaar zijn. Al deze slachtoffers stellen zichzelf heel wat vragen en voelen de nood om er over te praten. Nu is het mijn taak een manier te vinden om me te verhouden tot die verwondingen en tot die woorden.

fluidité. Ces rappels et ces différents registres culturellement riches son évidemment très fructueux pour la chorégraphie. Quel processus de création suivez-vous donc pour Shell Shock ? La première étape du travail se fait uniquement avec neuf danseurs masculins et une danseuse. Avec eux, je cherche à créer des mouvements qui me semblent justes, qui racontent des histoires parallèles, parfois très proches des paroles, d’autres fois plus abstraites. Nous tentons de créer des tensions entre les différents éléments du spectacle, et de trouver une manière d’incarner des soldats et toutes les victimes d’une guerre. M’approprier cette musique et trouver une façon d’y tisser des histoires parallèles est un exercice passionnant. Dans ce travail, l’une des premières pistes de recherche que nous suivons nous est donnée par le titre lui-même. Le choix du titre Shell Shock pour parler de la Première Guerre mondiale constitue une proposition puissante et riche. La réalité historique à laquelle renvoie ce titre est-elle l’un de vos points de départ ? Le texte est très ouvert et fragmenté. Il peut parfaitement faire référence à un autre conflit armé, comme la guerre du Vietnam par exemple. En ce moment, je me focalise sur la Première Guerre mondiale et sur ses spécificités. Cette guerre est l’une des premières à avoir été à ce point documentée, à une époque où le film était en plein essor. Il y a beaucoup d’archives impressionnantes montrant des soldats qui souffrent d’un trauma physique. Leurs mouvements font écho à ce qui leur est arrivé. Les blessures sont évidentes quand elles affectent un membre ou défigurent le visage. Mais quand quelqu’un qui s’est trouvé trop près d’un bombardement souffre d’un tic tellement prononcé qu’il n’arrive plus à se déplacer, la blessure imprègne tout autrement le corps. Dans cette perspective, les textes de Nick Cave sont très justes. Ils donnent la parole à des victimes dont les blessures sont plus ou moins manifestes. Toutes ces victimes se posent beaucoup de questions et éprouvent la nécessité de parler. Maintenant, c’est à moi de trouver une manière de me mettre en relation avec ces blessures et ces paroles. L’ouverture du texte modèle un double visage aux personnages : ils sont à la fois individualisés et archétypiques. Dans le texte de Nick Cave, un certain nombre d’allusions mythologiques relève la dimension universelle des personnages. Par exemple, des soldats se comparent aux divinités grecques Kratos et Arès. Cela dit, SHELL SHOCK 45


De openheid van de tekst geeft de personages een dubbel gezicht: het zijn zowel individuen als archetypes. In de tekst van Nick Cave tonen mythologische toespelingen de universele dimensie van de personages. Zo vergelijken soldaten zich met de Griekse goden Kratos en Ares. Maar dit gezegd zijnde wil ik deze mythologie niet expliciet tonen. Ik heb de indruk dat de honderd jaar die ons scheiden van de Eerste Wereldoorlog, deze oorlog op zich al ‘mythologisch’ maken. Als ik al aan een historisch aspect zou werken, dan is het met betrekking tot de eeuw die sedertdien is voorbijgegaan. Wat de personages in hun geheel betreft, die ondervinden inderdaad de spanning tussen hun eenzaamheid en de massa waartoe ze behoren, zoals de soldaten in de loopgraven – fysiek heel dicht bij elkaar maar psychisch onderling zeer verschillend. Dit is een zeer vruchtbaar aspect voor de choreografie. Dat geldt ook voor de medische aanwijzingen in de tekst. Het personage van de verpleegster bijvoorbeeld raakt alle lichaamsdelen aan. Ze manipuleert de gewonden om hun wonden te dichten, te verbinden, te ontsmetten, toe te naaien... U haalt hier de verpleegster aan. We hadden het al over de soldaten. Wat valt er nog te vertellen over de vrouwelijke personages in Shell Shock? De oorlog treft iedereen, zonder onderscheid van leeftijd of geslacht. Tijdens de Eerste Wereldoorlog vervulden vrouwen taken die traditioneel zeer mannelijk waren – om de paradox scherp te stellen: vrouwen vervaardigden de munitie die de soldaten zou doden, waaronder wellicht ook die van hen zelf. Rekening houden met deze historische realiteit maakt het mogelijk om contrastrijke en actieve vrouwelijke personages te creëren, wars van stereotypen. Shell Shock heeft drie vrouwelijke personages: een verpleegster, de vrouw van een soldaat en een moeder waarvan de zoon aan het front is omgekomen. Die moeder zegt: “Fuck God / Give me my son back”. Ze verwijt God dat ze haar zoon verloor, en dat laat toe om de relatie die God, Christus en de maagd Maria verenigt, op een andere manier te behandelen. Hier doet de moeder meer dan weeklagen: ze revolteert en daagt God uit! Ik was diep geraakt door de getuigenissen van vrouwen die de oorlog meemaakten. Zo las ik dat een verpleegster zich de vraag stelde hoe ze zichzelf nog als vrouw kon beschouwen, aangezien wat zij op haar verplegingstafel aantrof geen mannen meer waren maar losse ledematen... In dit geval voedt dit tekstfragment mijn benadering van de rol van de verpleegster en haar lijden. Het geweld dat zij te verduren krijgt, is een condensaat van de brutaliteit aan het front. Ze ondergaat er de schokgolf van. 46 SHELL SHOCK

je ne veux pas explicitement illustrer cette mythologie. J’ai l’impression que les cent ans qui nous séparent de la Première Guerre mondiale la rendent déjà « mythologique ». Si je travaillais sur un aspect historique, ce serait sur le siècle qui s’est écoulé depuis. Quant aux personnages en général, ils sont effectivement tendus entre leur solitude et la multitude à laquelle ils appartiennent, tout comme les soldats dans les tranchées, à la fois extrêmement proches physiquement mais psychologiquement très éloignés les uns des autres. Cet aspect-là est très fécond pour la chorégraphie. Il en va de même avec les indications médicales du texte. Le personnage de l’infirmière, par exemple, touche toutes les parties du corps. Elle manipule les blessés pour fermer leurs plaies, les panser, les désinfecter, les coudre… Vous évoquez l’infirmière. Au-delà des soldats, qu’en est-il des personnages féminins dans Shell Shock ? La guerre affecte tout le monde, sans distinction d’âge ou de sexe. La Première Guerre mondiale est une période pendant laquelle des femmes ont accompli des tâches habituellement très masculines — confinant au paradoxe : des femmes fabriquent les munitions qui tueront les soldats, et peut être certains des leurs. Prendre en compte cette réalité historique permet de créer des personnages féminins plus contrastés et actifs, débarrassés de certains stéréotypes. Plus précisément, Shell Shock compte trois figures féminines : une infirmière, la femme d’un soldat et une mère dont le fils est mort au front. Cette dernière s’en prend à Dieu : « Fuck God / Give me my son back » dit-elle. Cette femme qui s’en prend à Dieu parce qu’elle a perdu son fils permet de traiter d’une autre manière la relation qui unit Dieu, le Christ et la Vierge Marie. Ici, la mère ne fait pas que se lamenter. Elle se révolte et lance un défi à Dieu ! J’ai été frappé par les témoignages de femmes qui ont vécu la guerre. J’ai par exemple lu qu’une infirmière se demandait comment elle pouvait se considérer comme une femme étant donné que ce qu’elle recevait sur la table n’étaient plus des hommes mais des membres épars… En l’occurrence, ce texte nourrit mon approche du rôle de l’infirmière et de sa souffrance. La violence qu’elle endure condense la brutalité du front. Elle en subit l’onde de choc. Cent ans ont passé. Quel bilan dressez-vous de cette période et de l’histoire qui s’est écoulée depuis ? Nous n’avons plus de mémoire vivante de la Première Guerre mondiale, contrairement à la Seconde dont des anciens combattants sont encore là pour témoigner. C’est à partir de ce moment-là, en l’absence d’une connexion physique avec ceux qui ont vécu la guerre, DE MUNT

Honderd jaren zijn er sedertdien verstreken. Welk bilan maakt u van deze periode en van de geschiedenis nadien? We hebben geen levende herinnering meer aan de Eerste Wereldoorlog, dit in tegenstelling tot de Tweede Wereldoorlog waar oud-strijders nog getuigenis van afleggen. Het is vanaf dat moment, vanaf het moment dat de fysieke connectie wegvalt met zij die de oorlog aan de lijve hebben ondervonden, dat het risico terug opduikt dat dezelfde vergissingen opnieuw zullen worden begaan. Het is dus noodzakelijk dat er artistieke vormen worden gevonden die de herinnering aan de oorlog levend houden.

que surgit le risque de commettre les mêmes erreurs. Il est donc nécessaire de trouver des formes artistiques qui maintiennent vivante la mémoire de la guerre. Propos recueillis par ACR

Opgetekend door ACR

MEET THE ARTISTS – PHILIPPE BOESMANS, NICHOLAS LENS & PASCAL DUSAPIN – 20.9.2014 - 18:00 (p. 53) HAPPY SUNDAY! – 26.10.2014 - 11:00 (p. 86) A NIGHT AT THE OPERA – WITH PAON – 31.10.2014 - 19:00 (p. 54) Opera ¦ Opéra SHELL SHOCK, A REQUIEM OF WAR Nicholas Lens & Nick Cave Opdracht van de Munt ¦ Commande de la Monnaie Wereldcreatie ¦ Création mondiale Productie ¦ Production De Munt ¦ La Monnaie Coproductie ¦ Coproduction Eastman Dance Company Met de genereuze steun van ¦ Avec le soutien généreux de BNP Paribas Fortis & BNP Paribas Foundation Met ondersteuning van de Federale Regering ¦ Avec l’aide du Gouvernement Fédéral In het kader van de herdenking Eerste Wereldoorlog ¦ Dans le cadre de la commémoration de la Première Guerre mondiale 24, 25, 28, 29, 30 & 31(Night -30) oktober ¦ octobre 2014 20:00 26 oktober ¦ octobre 2014 (Happy Sunday!) 15:00 1 november ¦ novembre 2014 20:00 2 november ¦ novembre 2014 15:00 De Munt ¦ La Monnaie Muziek van ¦ Musique de Nicholas Lens Libretto ¦ Livret Nick Cave Muzikale leiding ¦ Direction musicale Koen Kessels Choreografie en regie ¦ Chorégraphie et mise en scène Sidi Larbi Cherkaoui Decors en video ¦ Décors et vidéo Eugenio Szwarcer Kostuums ¦ Costumes Khanh Le Thanh Belichting ¦ Éclairages Willy Cessa Dramaturgie ¦ Dramaturgie Ruth Little Koorleider ¦ Chef des chœurs Martino Faggiani

LA MONNAIE

Soprano Claron McFadden Mezzo-soprano Sara Fulgoni Contratenore Gerald Thompson Tenore Ed Lyon Basso Mark S. Doss Dans ¦ Danse Eastman Dance Company: Aimilios Arapoglou, Damien Jalet, Kozuki Kazutomi, Jason Kittelberger, Elias Lazaridis, Johnny Lloyd, Guro Nagelhus Schia, Nemo Oeghoede, Shintaro Oue, Ira Mandela Siobhan Symfonieorkest en koor van de Munt ¦ Orchestre symphonique et chœurs de la Monnaie Inleidingen een half uur voor de voorstelling ¦ Introductions une demi-heure avant les représentations Boventiteling in het Nederlands en in het Frans ¦ Surtitrage en français et néerlandais

Tickets ¦ Tickets € 90 – € 85 – € 60 – € 40 – € 20 – € 12 www.demunt.be ¦ www.lamonnaie.be – +32 (0)2 229 12 11

SHELL SHOCK 47


SONGS NOT BOMBS

Wedstrijd / Concours

Schrijf je eigen protestlied en misschien sta je wel op het podium van de Munt. Composez votre propre protestsong et peut-être vous vous retrouverez sur la scène de la Monnaie. Songs Not Bombs is een reflectie op vrede. Hoe zien anti-oorlogsliederen er tegenwoordig uit? Hoe kan je relevant zingen over een dergelijk thema? De Munt nodigt iedereen – jong én oud, amateur of professionele muzikant – uit om aan de wedstrijd mee te doen: componeer je eigen song, chanson of aria op je eigen tekst, voer het live uit, alleen, gebruik instrumenten, een laptop of objecten naar keuze en upload op onze website een video waarop we je optreden kunnen zien. Songs Not Bombs is parallel ontstaan met Shell Shock, een opera- en dansproductie in regie van Sidi Larbi Cherkaoui rond oorlog, psychologische wonden en de herdenking van Wereldoorlog I waarvoor Nick Cave het libretto schreef en Nicholas Lens de muziek.

13 Okt / Oct 2014

48 SONGS NOT BOMBS

STUUR ONS ¦ ENVOYEZ-NOUS

DE WINNAAR KRIJGT ¦ LE GAGNANT RECEVRA

van juni tot september 2014 ¦ de juin à septembre 2014 via de website van de Munt ¦ sur le website de la Monnaie een anti-oorlogslied, uitgevoerd met stem en (niet-)instrumenten van elke soort ¦ un chant pacifiste, interprété par une voix et (non-) instruments de toutes sortes in het Frans, het Nederlands of het Engels ¦ en français, néerlandais ou anglais op een video van max. 3 minuten ¦ sur un vidéo de max. 3 minutes in formaat mp4 of mov ¦ en format mp4 ou mov

- een masterclass op 4, 5 en 11 oktober geleid door An Pierlé en Marie Daulne ¦ une master class les 4, 5 et 11 octobre sous la direction de An Pierlé et Marie Daulne - het mooie podium van de Munt helemaal voor zich alleen tijdens een galaconcert op 13 oktober waar An Pierlé en Marie Daulne eveneens zullen optreden ¦ la belle scène de la Monnaie, pour lui seul à l’occasion d’un Gala qui aura lieu le 13 octobre et au cours duquel An Pierlé et Marie Daulne se produiront également

Galaconcert ¦ Concert de gala 13 oktober ¦ octobre 2014 20:00 De Munt, Grote Zaal ¦ La Monnaie, Grande Salle

Tickets ¦ Tickets 8 €

Met de steun van ¦ Avec le soutien de Belgacom

© John Franks / Getty Images

DE MUNT

Songs Not Bombs est une réflexion sur la paix. À quoi ressemblent aujourd’hui les chants pacifistes ? Comment pouvez-vous chanter avec pertinence sur un tel thème ? La Monnaie invite tout un chacun – jeune ou âgé, amateur ou professionnel – à participer au concours : composez votre propre mélodie, chanson ou aire, sur votre propre texte, présentez-la live, seul, utilisez des instruments, un laptop ou objet au choix et télécharger sur notre site Internet une vidéo sur laquelle nous pourrons suivre votre prestation. Songs Not Bombs est né en parallèle avec Shell Shock, une production lyriWco-chorégraphique mise en scène par Sidi Larbi Cherkaoui, autour de la guerre, des blessures psychologiques et de la commémoration de la Première Guerre Mondiale. Nick Cave a écrit le livret de l’oeuvre, Nicholas Lens signe la musique.

LA MONNAIE

meer info ¦ plus d’ infos empowerment@demunt.be ¦ empowerment@lamonnaie.be www.demunt.be/songs ¦ www.lamonnaie.be/songs

SONGS NOT BOMBS 49


Naar aanleiding van ons project Songs not Bombs begeleiden Marie Daulne van Zap Mama en An Pierlé de winnaars van de wedstrijd tijdens een masterclass, met als hoogtepunt een slotgala in de Munt op 13 oktober aanstaande. Een gesprek met deze twee grote dames uit de pop- en wereldmuziek. À l’occasion de notre projet Songs not Bombs, Marie Daulne de Zap Mama et An Pierlé, encadreront les gagnants du concours lors d’une master class qui se clôturera en apothéose par un gala sur la scène de la Monnaie le 13 octobre prochain. Entretien avec ces deux grandes dames de la pop et de la musique du monde. Zowel bij het schrijven van popmuziek als van opera’s zet je woorden op muziek. Welk verband bestaat er volgens jullie tussen opera en andere muziekgenres? An Pierlé: Er zijn tal van links, want de opera wil uitdrukking geven aan emoties, een verhaal vertellen. De spanningsboog en muzikale conventies zijn dan wel weer verschillend. Volgens mij kun je de ‘operahits’ van toen vergelijken met de hits van vandaag. Natuurlijk zou ik graag over een operabudget kunnen beschikken voor mijn eigen projecten, om met echte orkesten, decors en kostuums te kunnen werken, en de luxe te hebben om nummers te schrijven die een geheel vormen, zonder me af te hoeven vragen of de lengte en structuur wel geschikt zijn voor de radio. Nu ik erover nadenk, besef ik plots dat ik eigenlijk al halverwege tussen popmuziek en opera in zit! Marie Daulne: Ik heb het gevoel dat de opera aan een elite toebehoort. Het genre stamt uit een ver verleden en is het huwelijk van verschillende traditionele Europese kunstdisciplines. De componisten van die tijd waren in volmaakte harmonie met en hadden oog voor het verband tussen de menselijke emoties en de natuur, waardoor de emoties uiterst waarachtig zijn weergegeven en op die manier tijdloos worden.

Écrire de la musique pop ou un opéra, c’est mettre des mots sur de la musique... Quels liens voyez-vous entre l’opéra et les autres types de musique ? An Pierlé : Il y a beaucoup de liens puisque l’opéra veut exprimer des émotions, raconter une histoire, mais la « courbe de tension » et les conventions musicales ne sont pas les mêmes. Mais j’aime penser que certains « hits » lyriques étaient à l’époque les « hits » de maintenant. Par contre, j’aimerais beaucoup avoir le même budget que pour un opéra pour mes propres projets, pour pouvoir travailler avec de vrais orchestres, des décors et costumes, et avoir le luxe de faire des chansons qui forment un tout sans penser si la longueur et la structure sont assez « radiophoniques ». Mais maintenant que j’en parle, je pense que je suis déjà à mi-chemin entre la musique pop et l’opéra ! Marie Daulne : Pour ma part, il me semble que l’opéra appartient à une élite. L’opéra est un reflet qui appartient à une époque lointaine, c’est le mariage de plusieurs disciplines artistiques traditionnelles de l’Europe. Les compositeurs de l’époque étaient en harmonie parfaite et à l’écoute pure du lien des émotions humaine et de la nature, ce qui donne une justesse émotive intemporelle.

Jullie schrijven jullie muziek en voeren ze ook uit. Hoe kijken jullie tegen het creatieproces aan? M.D.: Je moet aandachtig luisteren naar de boodschap die je verwacht wordt over te brengen, en die muzikaal en emotioneel moet kloppen. Je moet de makers begeleiden in de context van het van tevoren vastgelegde thema. Daarbij is het natuurlijk bijzonder handig als je elkaar blindelings kunt vertrouwen en alle hindernissen kunt wegnemen.

Vous écrivez, interprétez et jouez votre musique. Comment envisagez-vous l’acte de création ? M.D. : En étant à l’écoute, en étant attentive au message attendu qui doit être entendu dans sa justesse musicale et émotive. Guider les créateurs dans le contexte du sujet définit au départ. De manière plus pratique, le processus serait de se mettre en total confiance et d’enlever toutes barrières. A.P. : L’acte de création même est devenu moins roman-

50 SONGS NOT BOMBS

DE MUNT

A.P.: Het creëren zelf is heel wat minder romantisch tique depuis la naissance de ma fille puisqu’il me faut geworden sinds de geboorte van mijn dochter, omdat travailler de façon très structurée, mais ce n’est pas pour ik bijzonder gestructureerd te werk moet gaan, maar autant moins mystérieux. C’est une combinaison de se daarom is het niet minder mysterieus. Het is een combi- « brancher dans le cloud de l’inspiration » et d’un vrai natie van je laten meevoeren op een wolk van inspiratie métier. J’adore écrire, je suis toujours curieuse de voir ce en een ambacht uitoefenen. Ik schrijf erg graag en blijf que je vais faire. Et apparemment je peux provoquer des benieuwd naar wat ik ga doen. Blijkbaar kan ik bijzonder émotions très fortes chez les gens. Certaines personnes sterke emoties losmaken. ont parfois l’impression De pianiste-songwriter An Pierlé que j’ai vraiment écrite Mensen denken wel eens is een veelzijdige artieste die sur eux, et ça, c’est très dat ik het over hen heb in mijn liedjes, en dat vind nooit bang is om zich helemaal important pour moi. Parik erg belangrijk. Soms opnieuw uit te vinden, waarbij fois ça n’a rien à voir avec heeft het niets te maken ze haar eigen stijl trouw blijft. ce que la chanson veut met wat het nummer voor Ze werd bekend met haar eer- dire pour moi personnelmij persoonlijk betekent, ste soloalbum Mud Stories. lement, mais j’aime l’idée Samen met haar vaste partner, de cette sublimation. Et maar ik kan me wel vinden in die vorm van subliKoen Gisen, richtte ze de band le fait de pouvoir jouer matie. Voor een publiek White Velvet op, waarmee ze de devant un public, de parte mogen spelen en die albums Helium Sunset, Live Jet tager cette énergie, c’est le energie te kunnen delen, Set with Orchestra, An Pierlé plus grand cadeau... & White Velvet en Hinterland dat is natuurlijk het alleropnam. An Pierlé componeerde ook de muziek voor En écho à notre promooiste geschenk... verschillende films en kreeg de titel ‘Stadscomponist duction Shell Shock qui Als ik in het licht van onze van Gent’. In die rol schreef ze een werk voor beiaard, commémorera la Preproductie Shell Shock ter gaf ze een orgelconcert in een kerk en schreef ze een mière Guerre mondiale, herdenking van de Eerste werk voor het orkest van het conservatorium van de si je vous dis « Liberté », Wereldoorlog, de woor- stad. Afgelopen jaar bracht ze twee soloalbums uit, « Paix », « Guerre »... den ‘Vrijheid’, ‘Vrede’ en Strange Days en Strange Way, waarin haar muzikale qu’est-ce que cela vous ‘Oorlog’ uitspreek, waar fantasie, stem en pianospel blijven ontroeren. inspire ? denken jullie dan aan? La pianiste songwriter An Pierlé est une artiste éclectique M.D. : Je dis : « Faisons M.D.: Dan zeg ik: “Laten qui n’a jamais peur de se renouveler tout en restant fidèle en sorte d’avoir l’Esprit we ervoor zorgen dat onze à son style personnel. Son premier album solo Mud Stories en paix, ce qui empêchegeest tot rust komt, zodat l’a fait connaître. Avec son compagnon de toujours Koen rait de rentrer en guerre we geen oorlog meer hoe- Gisen, elle a fondé son groupe White Velvet et proposé les et enfin vivre en toute ven te voeren en eindelijk albums Helium Sunset, Live Jet Set with Orchestra, An liberté ! » in vrijheid kunnen leven!”. Pierlé & White Velvet et Hinterland. An Pierlé a aussi A.P. : C’est quelque A.P.: Dit is een tijd waarin composé la musique de plusieurs films, et a été nommée chose de très interpelant zich tal van angstwek- « Compositeur de la ville de Gand », un rôle qui lui per- à notre époque où il se kende dingen voordoen met d’écrire pour un carillon, de se produire dans une passe tellement de choses en we zwaar bevochten église avec un orgue ou encore d’écrire pour l’orchestre effrayantes, et où on est vrijheden stuk voor stuk du conservatoire de la ville. L’année dernière, elle a sorti en train de perdre petit à verliezen. Voor mijn laat- deux albums solo, Strange Days et Strange Way, dans petit des libertés si dureste album Strange Days lesquels son imagination musicale, sa voix et son jeu au ment acquises. Sur mon heb ik twee nummers piano ne cessent de nous toucher. dernier album Strange specifiek over de oorlog Days, j’ai écrit deux changeschreven, wat niet eenvoudig was omdat ik er nooit een sons spécifiquement sur la guerre, ce qui était très difheb meegemaakt. Het lijkt misschien arrogant of onge- ficile puisque je n’en ai jamais vécue. Ça peut paraître past om te schrijven over vreselijke dingen die anderen arrogant ou impertinent d’écrire sur des choses tellement ook echt meemaken. Ik probeer me altijd te baseren op dures que d’autres vivent vraiment. J’essaie toujours de dingen die ik heb gelezen of gezien, en die emoties heb- me documenter par des choses que j’ai lues ou vues et ben losgemaakt die ik wel degelijk zelf heb ervaren. Zo is qui ont provoqué des émotions que j’ai vraiment vécues. het nummer ‘Suburban Skies’ het resultaat van alles wat Par exemple, ma chanson « Suburban Skies » est le fruit ik over Dresden heb gelezen, maar ook van interviews de nombreuses lectures que j’ai faites sur Dresde, mais met piloten van bommenwerpers die bevelen moesten aussi d’interviews de pilotes de bombardier qui devaient LA MONNAIE

SONGS NOT BOMBS 51


opvolgen en zelf ook bang waren dat ze nooit meer zou- obéir à des ordres et qui avaient en même temps peur de den thuiskomen om met hun liefje te trouwen, net als al ne jamais rentrer pour épouser leur copine, tout comme diegenen die vreesden dat ze de schuilkelders nooit meer les gens qui craignaient de ne jamais sortir de leur cave zouden verlaten om naar hun geliefden terug te keren. pour retrouver leurs proches. Ma chanson « Secret Het nummer ‘Secret Thoughts’ beschrijft het beeld van Thoughts » décrit les images d’un soldat de la Première een soldaat uit de Eerste Wereldoorlog die in het zieken- Guerre hospitalisé après une attaque de gaz. Je ne sais huis terechtkwam na een gasaanval. Ik weet niet waarom, pas pourquoi, je décris des images et sentiments qui me maar ik beschrijf altijd viennent, c’est comme si beelden en gevoelens die De zangeres Marie Daulne, je vivais un film, c’est très in me opkomen, alsof er oprichtster van de groep Zap bizarre. een film in mijn hoofd Mama, werd altijd al beïnvloed wordt afgespeeld. door haar dubbele achtergrond: Qu’attendez-vous de ce ze heeft zowel Afrikaanse als projet Songs not Bombs Wat verwachten jullie Europese wortels. Zap Mama de la Monnaie ? van het project Songs not werd populair in de vorm van A.P. : J’ai hâte d’écouter Bombs van de Munt? een origineel vrouwelijk poly- les chansons, de découA.P.: Ik kan nauwelijks foon vocaal kwintet. De groep vrir de jeunes talents. wachten om de nummers werd bekend met zijn eerste Peut-être qu’après plute beluisteren en het jonge a capella-album, Zap Mama, sieurs années, certaines talent te ontdekken. Misdat in 1991 uitkwam. Vandaag personnes oseront prélegt de groep zich vooral toe op senter leur chanson pour schien zijn er wel mensen bij die na jaren voor het persoonlijke projecten met een voorkeur voor rap en la première fois… J’aime eerst hun liedje durven te Amerikaanse soul, waarbij ook instrumentale stukken et je suis très curieuse laten horen… Ik kijk ook worden toegevoegd. Marie Daulne bracht een tiental à l’idée d’un échange erg uit naar de menselijke albums uit, met als meest recente Recreation, Super- humain aussi. Et puis clôuitwisseling. En dat we dat moon en Ancestry in Progress. turer cette aventure par avontuur mogen afsluiten La chanteuse Marie Daulne, fondatrice du groupe Zap un gala dans la superbe met een gala in de prach- Mama, a toujours été influencée par sa double appar- salle de la Monnaie est un tige zaal van de Munt is tenance à la culture africaine et européenne. Dans un régal ! een echt cadeau! premier temps, Zap Mama a connu beaucoup de succès M.D. : Vivre une nouvelle M.D.: Een nieuwe erva- sous la forme d’un quintette vocal polyphonique féminin expérience, un nouveau ring en een nieuwe uit- original. Le groupe s’est fait connaître avec son premier challenge à partager à daging die we met ver- album a capella, Zap Mama, sorti en 1991. Aujourd’ hui, plusieurs ! schillende mensen mogen le groupe Zap Mama s’apparente de plus en plus à des delen! projets personnels et se rapproche davantage du monde du Comment imaginez-vous rap et de la soul américaine, en introduisant notamment les candidats qui se préWat verwachten jullie van des parties instrumentales. Marie Daulne a sorti une senteront pour cette avende kandidaten die zich dizaine d’albums dont les plus récents sont Recreation, ture particulière ? Qui recherchez-vous... voor dit speciale avon- Supermoon et Ancestry in Progress. tuur zullen inschrijven? M.D. : C’est un peu tôt Waarnaar zijn jullie precies op zoek? pour moi, pour répondre à cette question, je dois être M.D.: Voor mij is het nog wat vroeg om op die vraag te plus dans le processus du travail… Je n’ai encore rien antwoorden, daarvoor moet ik al iets verder in het werk- imaginé : qui vivra verra ! proces zitten. Ik heb er nog geen duidelijk beeld van, we A.P. : Pour moi les propositions peuvent aller de la musique pop à l’électro, en passant par la musique zien het wel! A.P.: Voor mij mogen de inzendingen gaan van pop tot contemporaine et le hip hop. Du moment qu’il y a une elektro, hedendaagse muziek en hip hop. Als je echt ern- vraie urgence dans ce qu’on fait, tous les styles et âges ont stig met je muziek bezig bent, zijn alle stijlen en tijdperken de la valeur. J’espère trouver des perles rares et partager interessant. Ik hoop een zeldzame parel te ontdekken, en des moments forts et rigolos à la fois... sterke maar ook grappige momenten te beleven... Propos recueillis par MG Interview opgetekend door MG

52 SONGS NOT BOMBS

DE MUNT

Voor iedereen die niet elke avond naar een live concert kan: een live concert.

Klara Live: de meest prestigieuze concerten uit binnenen buitenland. Van maandag tot donderdag om 20u. Klara. Blijf verwonderd.


Satellieten ¦ Satellites

INSIDE THE SINGERS STUDIO with Stéphane Degout NEW – 12.9.2014 - 21:30

IMMERSION – Guy Joosten rond ¦ autour de Daphne NEW – 14.9.2014 - 10:30

Neem een unieke kijk in het leven en het werk van gerespecteerde operazangers. De meest charismatische operastemmen van nu doen een boekje open over hun vak. Een inhoudelijk gesprek voor iedereen en alleman. De Franse bariton Stéphane Degout – geen onbekende bij ons publiek – is de eerste gast van deze nieuwe reeks ontmoetingen. Découvrez sous un angle unique la vie et l’œuvre d’ éminents chanteurs d’opéra. Les voix d’opéra les plus charismatiques du moment vous révèlent les arcanes du métier. Une discussion de fond accessible à tous. Stéphane Degout, le baryton français bien connu de notre public, sera le premier invité de cette nouvelle série de rencontres.

Immersion is een eveneens nieuwe serie ontmoetingen om zich onder te dompelen in het universum van onze regisseurs en enkele van hun voornaamste inspiratiebronnen te ontdekken. Tijdens de eerste Immersion, neemt Guy Joosten ons mee naar het Zoniënwoud voor een artistieke wandeling tijdens welke hij ons vertelt over zijn relatie met de stilte en de natuur, maar ook over schilderkunst, architectuur, zijn passie voor het podium en liefde voor de goede keuken. Immersion est également une nouvelle série de rencontres, qui vous invite à plonger au cœur de l’univers de nos metteurs en scène et de découvrir une des principales sources de leur inspiration Pour la première rencontre Immersion, Guy Joosten nous emmènera dans la Forêt de Soignes pour une promenade artistique au cours de laquelle il nous parlera de son lien avec le silence et la nature, mais aussi de la peinture, de l’architecture, de sa passion pour la scène et de son goût pour les bonnes choses de la table.

De Munt, Grote Foyer ¦ La Monnaie, Grand Foyer Na het recital van ¦ À l’ issue du récital de Stéphane Degout Gratis, op vertoon van een ticket voor het recital ¦ Gratuit, sur présentation d’un ticket pour le récital In het Frans, met simultaanvertaling naar het Nederlands ¦ En français, avec traduction simultanée vers le néerlandais

54 SATELLIETEN

De Munt ¦ La Monnaie Heen en terug met een bus van de Munt ¦ Départ et retour en bus de la Monnaie €8 Afwisselend in het Nederlands en het Frans ¦ En alternance, en français et néerlandais Plaatsen beperkt - reservatie verplicht ¦ Réservation obligatoire - nombre de places limité boxoffice@demunt.be ¦ boxoffice@lamonnaie.be – +32 (0)2 229 12 11 DE MUNT

MEET THE ARTISTS Philippe Boesmans, Nicholas Lens & Pascal Dusapin – 20.9.2014 - 18:00

In het kader van de Open Monumentendag (p. 90) organiseert de Munt onder de noemer ‘Very Alive Composers’ een Meet the Artists met een aantal van de belangrijkste componisten van deze tijd. Een unieke gelegenheid om kennis te maken met Philippe Boesmans, Nicholas Lens en Pascal Dusapin, drie symbolische figuren uit de operawereld, samen op één locatie, en om een beter inzicht te krijgen in waar bij het hedendaagse composities om draait. Dans le cadre de la Journée du Patrimoine (p. 90), la Monnaie organise – sous le thème de « Very Alive Composers » – un Meet the Artists avec quelques-uns des compositeurs les plus importants de notre époque. Une occasion unique de rencontrer Philippe Boesmans, Nicholas Lens et Pascal Dusapin, trois figures emblématiques du monde lyrique réunies en un même lieu, et de mieux comprendre les enjeux de la création contemporaine. De Munt, Grote Foyer ¦ La Monnaie, Grand Foyer €6/€5 In het Frans, met simultaanvertaling in het Nederlands ¦ En français, avec traduction simultanée vers le néerlandais boxoffice@demunt.be ¦ boxoffice@lamonnaie.be – +32 (0)2 229 12 11

LA MONNAIE

A NIGHT AT THE OPERA with Vismets rond ¦ autour de Daphne -30 – 27.9.2014 - 19:00

Op de eerste Night at the Opera dit seizoen nodigt de Munt u uit om de avond door te brengen in het gezelschap van Vismets, de Brusselse groep die bekend werd met zijn synthesizerklanken en binaire ritmische rock. Patrick Leterme ontvangt de groep voor een inleiding op de uitvoering van Daphne, maar ook na de opera, bij een glas, voor een verrassende ontmoeting tussen Vismets en zangers die net van het podium komen. De avond eindigt met een mini-liveoptreden van Vismets, speciaal voor u! Pour la première Night at the Opera de la saison, la Monnaie vous propose de passer la soirée avec Vismets, le groupe bruxellois bien connu pour ses sons de synthés et ses rythmiques rock binaires. Patrick Leterme recevra le groupe pour une introduction avant la représentation de Daphne, mais aussi après l’opéra, autour d’un verre, pour une rencontre surprenante avec Vismets et des chanteurs lyriques fraîchement sortis de scène. La soirée se clôturera par un mini live de Vismets, juste pour vous ! De Munt ¦ La Monnaie Met de gulle bijdrage van ¦ Avec la généreuse participation de BNP Paribas Fortis Met de steun van ¦ Avec le soutien de Pure FM € 23 Ontmoeting in het Engels ¦ Rencontre en anglais boxoffice@demunt.be ¦ boxoffice@lamonnaie.be – +32 (0)2 229 12 11

SATELLITES 55


Satellieten ¦ Satellites

A NIGHT AT THE OPERA with Paon rond ¦ autour de Shell Shock -30 – 31.10.2014 - 19:00

IMMERSION – Krzysztof Warlikowki rond ¦ autour de Don Giovanni NEW – 29.11.2014 - 20:00

FREE ONLINE STREAMING Daphne – 1 > 21.10.2014 Shell Shock – 14.11 > 4.12.2014

De vreemde vogel Paon ontstond uit de samenwerking tussen Ben (The Tellers) en Aurelio (Lucy Lucy). Fraaie zalen, prestigieuze festivals en indrukwekkende voorprogramma’s... Een echte ontdekking! De Night at the Opera bestaat uit drie delen: een inleiding door Patrick Leterme in aanwezigheid van Paon, de uitvoering van Shell Shock, en daarna, bij een glas, de uitzonderlijke ontmoeting tussen Paon, de zangers van de productie en Patrick Leterme. Paon eindigt de avond in schoonheid met twee nieuwe nummers. Un drôle d’oiseau que ce Paon. Ou quand Ben (The Tellers) et Aurelio (Lucy Lucy) décident de parader côte à côte. De belles salles, de prestigieux festivals et des premières parties de choix... Une belle révélation ! La Night at the Opera se déroulera en trois temps : une introduction par Patrick Leterme en présence de Paon, la représentation de Shell Shock, puis, auto ur d’un verre, une rencontre exceptionnelle avec Paon, des artistes lyriques de la production et Patrick Leterme. Et, pour finir la soirée en beauté, Paon nous interprétera deux morceaux.

In de tweede editie van onze nieuwe reeks Immersion stelt Krzysztof Warlikowki een uitzonderlijke avond voor die u ongetwijfeld zal verrassen! Vlak voor de première van zijn lang verwachte Don Giovanni vertelt de grote Poolse regisseur u over zijn passie voor literatuur. Aan de hand van voorgelezen teksten, unieke ontmoetingen en kleine artistieke interventies dringt u door tot de innerlijke wereld van deze getalenteerde regisseur. Pour cette deuxième édition de notre nouvelle série Immersion, Krzysztof Warlikowki vous concoctera une soirée qui ne manquera pas de vous surprendre ! Juste avant la création de son Don Giovanni tant attendu, le grand artiste polonais partagera avec vous sa passion pour la littérature. Lecture de textes, rencontres inédites et petites formes artistiques vous permettront de vous immerger dans le monde intérieur de ce metteur en scène de talent.

Of u zich nu midden in de kurkdroge woestijn bevindt, in dichtbegroeid regenwoud, op de hoogste bergtop, op tropische zeeën of thuis op de bank : geen excuus, de Munt is overal ! Het enige dat u nodig heeft is een internetverbinding, en de beste en boeiendste artiesten van de internationale operascène komen naar u toe. Enkele dagen na de laatste voorstelling van iedere productie kunt u onze opera’s gedurende drie weken gratis herbekijken op onze website. Que vous vous trouviez en plein désert aride, au cœur d’une forêt redoutable, dans les montagnes les plus inaccessibles, sur les mers tropicales ou dans votre salon, vous n’avez plus aucune excuse : la Monnaie est partout ! Il vous suffit d’une connexion Internet et les artistes les plus exigeants et passionnants de la scène lyrique internationale viendront à vous. Dans les jours qui suivent la dernière représentation d’un opéra, vous pouvez voir ou revoir la production, gratuitement et pendant trois semaines sur notre site Internet.

De Munt ¦ La Monnaie Met de gulle bijdrage van ¦ Avec la généreuse participation de BNP Paribas Fortis Met de steun van ¦ Avec le soutien de Pure FM € 23 Ontmoeting in het Engels ¦ Rencontre en anglais boxoffice@demunt.be ¦ boxoffice@lamonnaie.be – +32 (0)2 229 12 11 56 SATELLIETEN

De Munt ¦ La Monnaie In samenwerking met het Pools Instituut – Dienst cultuur van de Ambassade van de Republiek Polen in Brussel ¦ En collaboration avec l’Institut Polonais – Service culturel de l’Ambassade de la République de Pologne en Belgique €8 In het Frans ¦ En français boxoffice@demunt.be ¦ boxoffice@lamonnaie.be – +32 (0)2 229 12 11

DE MUNT

www.demunt.be ¦ www.lamonnaie.be

LA MONNAIE

A genuine Starck. The bathroom by Philippe Starck. Encore plus nuancée. Encore plus élégante. Encore plus variée. La série Starck combinée avec le mobilier approprié. Voici un exemple de la vaste gamme proposée par Duravit - appareils sanitaires, meubles, accessoires de bain, baignoires, receveurs de douche et saunas. | Nog genuanceerder. Nog eleganter. Nog meer mogelijkheden. De reeks Starck gecombineerd met het bijbehorende meubelprogramma. Slechts één voorbeeld van het ruime assortiment van Duravit - keramiek, badkamermeubels, accessoires, baden, wellnessproducten en sauna’s. Catalogue gratuit disponible sur demande/ Brochure gratis bij Duravit BeLux, info@be.duravit.com, www.duravit.be


STÉPHANE DEGOUT

Recital / Récital

Afgelopen seizoen werden zijn vertolking van de titelrol in Hamlet van Ambroise Thomas en zijn creatie van de rol van Ori in Au monde van Philippe Boesmans en Joël Pommerat unaniem toegejuicht. Als trouwe vriend keert de Franse bariton Stéphane Degout nu terug naar de Munt voor een recital met een eclectisch maar verleidelijk programma. Son interprétation du rôle-titre de Hamlet d’Ambroise Thomas et sa création du rôle d’Ori dans Au monde de Philippe Boesmans et Joël Pommerat ont été unanimement saluées la saison passée. En amitié fidèle, le baryton français Stéphane Degout revient à la Monnaie pour un récital au programme éclectique et séduisant.

HORIZONS

12 Sept 2014 Naïve © Thibault Stipal

58 HORIZONS

DE MUNT

Zet uw interesse voor het theater u er toe aan om een bijzondere dramaturgie uit te werken voor uw recitals? Er zijn twee manieren om een programma uit te werken. De eerste is om vooraf een thema te nemen en op basis daarvan een aantal stukken te kiezen. Een andere benadering bestaat erin om een patchwork te maken van uitgelezen, favoriete werken, zonder andere band dan het genoegen die werken te kunnen zingen of te mogen aanhoren.

Votre intérêt pour le théâtre vous pousse-t-il à élaborer des dramaturgies particulières pour vos récitals ? Il existe deux façons de concevoir un programme. Une première approche consiste à se donner un thème préexistant à partir duquel sélectionner un certain nombre de pièces. L’autre approche vise à composer une sorte de patchwork d’œuvres choisies et appréciées, sans autre lien qui les unisse que le plaisir de les chanter ou de les écouter.

En hoe heeft u dan dit Muntrecital samengesteld? Het recital dat ik zal brengen, bevindt zich tussen beide benaderingen in. Met Simon Lepper heb ik zopas een reeks recitals afgewerkt in Toulouse, Bordeaux, Londen, Straatsburg, Chicago, Edinburgh en Frankfurt. Voor het recital in Brussel, dat ik met Michaël Guido verzorg, wijzigt het eerste deel omdat ik die ballades acht jaar geleden al in de Munt zong. We hebben die vervangen door liederen van Strauss, enerzijds omdat we dit jaar zijn honderdvijftigste geboortedag herdenken, anderzijds om ons aldus in te voegen in de programmering van dit huis, waar op dat moment Daphne speelt. Haast als een evidentie vervolledigen liederen van Wolf op poëzie van Mörike dit eerste deel van het recital. Als we het geheel beschouwen is er tussen Wolf, Strauss, Fauré en Liszt geen echt uitgesproken thema, maar er zijn wel verbanden tussen elke groep van werken onderling.

En l’occurrence, comment avez-vous conçu le récital donné à la Monnaie ? Le récital à venir se situe entre les deux. Avec Simon Lepper, nous venons d’achever une série de récitals à Toulouse, Bordeaux, Londres, Strasbourg, Chicago, Édimbourg et Francfort. Pour le récital à Bruxelles, que je donne en compagnie de Michaël Guido, la première partie de soirée change parce que j’ai déjà donné ce répertoire à la Monnaie, il y a huit ans. Nous l’avons remplacée par des lieder de Strauss, d’une part parce que nous fêtons cette année les cent cinquante ans de la naissance du compositeur, et d’autre part afin de s’inscrire dans la saison du théâtre, où Daphne est donné au même moment. Presque comme une évidence, des lieder de Wolf, sur des poèmes de Mörike, ont complété cette première partie du récital. Dans l’ensemble, entre Wolf, Strauss, Fauré et Liszt, il n’y a pas, à proprement parler, de thème affirmé, mais il y en a à l’intérieur de chaque groupe.

Welk thema bezielt dan bijvoorbeeld het eerste deel van dit recital? Ik werkte het programma met werken van Strauss uit met de pianist Ruben Lifschitz. Naarmate onze keuze vorderde, ontspon de notie van “de tijd die voorbijgaat” zich als een rode draad tussen deze gedichten,

À titre d’exemple, quel thème anime la première partie du récital ? J’ai imaginé le programme d’œuvres de Strauss en compagnie du pianiste Ruben Lifschitz. Au fur et à mesure de nos choix, la notion du temps qui passe a dessiné entre ces différents poèmes un fil conduc-

LA MONNAIE

HORIZONS 59


solide genoeg om ze samen te houden maar toch ook teur, assez solide pour les faire tenir ensemble mais voldoende discreet om die niet al te zeer te moeten assez discret pour ne pas devoir trop le souligner. Je benadrukken. Ik zing bijvoorbeeld Geduld; Lob des chante par exemple Geduld [Patience] ; Lob des LeiLeidens, een lofzang op het lijden, de ouderdom en dens, éloge de la souffrance, de la vieillesse et de l’aude herfst van het leven; het zeer ontroerende Befreit; tomne de la vie ; le très émouvant Befreit [Libérée] ; Allerseelen, of ook nog Die Georgine [De Dahlia], Allerseelen [Jour des morts], qui prend place à la waarin de dichter zich richt tot een bloem die pas in Toussaint ; ou encore Die Georgine [Le Dahlia], où de herfst bloeit, waarin hij zichzelf herkent omdat hij le poète s’adresse à une fleur qui n’éclot qu’à l’aude lente in zijn leven niet tomne, dans laquelle il kende en pas laat intens Stéphane Degout studeerde zang in Lyon en werd er ver- se reconnaît, car il n’a verliefd werd. Na Wolfs volgens lid van het ensemble van de Opéra de Lyon en pas connu le printemps ballade Der Feuerreiter de Académie du Festival d’Aix-en-Provence, waar zijn de sa vie et ne tombe [De Vuurridder], waarin opgemerkt roldebuut als Papageno (Die Zauberflöte, intensément amoureux de narratieve dimensie Mozart) in 1999 zijn internationale carrière lanceerde. que tardivement. Après zeer uitgesproken is en In de Munt verzorgde hij reeds twee recitals en zong la ballade Der Feuerwaaruit het fabelachtige hij diverse de rollen (Orfeo, Schaunard, Papageno, reiter [Le Cavalier de opduikt, creëren deze Guglielmo, Pelléas, Il Conte Almaviva, Orest). Dit feu] de Wolf, dont la liederen van Strauss een seizoen vertolkte hij bij ons de titelrol in Hamlet van dimension narrative est meditatief moment. De Ambroise Thomas en creëerde hij de rol van Ori in de très accusée et où suridee van de tijd die voor- wereldcreatie van Au Monde van Philippe Boesmans. git le fantastique, ces bijgaat is de componist Stéphane Degout werd Artiste Lyrique de l’année 2012 lieder de Strauss créent trouwens dierbaar – ik bij de uitreiking van de Victoires de la Musique Clas- un moment méditatif. denk daarbij bijvoor- sique en is Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres. L’idée du temps qui beeld aan Die Zeit, de Stéphane Degout a étudié le chant à Lyon avant de passe est d ’ailleurs aria van de Marschallin devenir membre de la troupe de l’Opéra de Lyon et chère au compositeur de l’Académie du Festival d’Aix-en-Provence où ses – je pense par exemple in Der Rosenkavalier. débuts remarqués en 1999 dans le rôle de Papageno à l’air de la MaréHet betreft dus een zeer (Die Zauberflöte, Mozart) l’ont lancé sur la scène inter- chale « Die Zeit » dans gevarieerd programma nationale. À la Monnaie, il a donné deux récitals et a Der Rosenkavalier. dat van de uitvoerders chanté dans un répertoire très diversifié (Orfeo, Schauveelzijdigheid en vol- nard, Papageno, Guglielmo, Pelléas, Il Conte Almaviva, Il s’agit donc d’un proharding vergt. Orest). La saison passée, il a incarné sur notre scène le gramme très varié, qui Dat blijkt vooral in het rôle-titre de Hamlet d’Ambroise Thomas et Ori dans la exige des talents multweede deel van dit pro- création mondiale Au Monde de Philippe Boesmans. tiples et de l’endurance. gramma. Zoals andere Stéphane Degout a été nommé Artiste lyrique de l’année Ces exigences sont évicomposities voor bari- aux Victoires de la Musique Classique 2012 et Chevalier dentes dans la seconde ton van de hand van de l’Ordre des Arts et des Lettres. partie du programme. Comme d’autres comGabriel Fauré, lijkt L’Horizon chimérique misschien gemakkelijk om te positions de Gabriel Fauré pour baryton, L’Horizon zingen, maar in werkelijkheid stelt het werk heel chimérique peut paraître simple à chanter. En réalité, wat uitdagingen. Het is opgebouwd uit lange zinnen l’œuvre présente des difficultés considérables. Elle die het noodzakelijk maken om de ademhaling te est construite sur de longues phrases qui nécessitent laten samenvallen met de tekst. Deze lange zinnen d’être sur le souffle et le texte. Cette longueur des stellen een dubbel probleem. Enerzijds technisch, phrases présente une double difficulté. Celle-ci est omdat ze een goede adembeheersing vergen, maar technique, exigeant une bonne maîtrise du souffle, et anderzijds ook op het vlak van de tekstcontinuïteit, se situe également au niveau de la continuité du texte, omdat de ideeën zich verder ontwikkelen en vaak pas car les idées s’y prolongent et ne trouvent leur résohun oplossing vinden aan het einde van de zinnen. lution souvent qu’en fin de phrase. Par exemple, le Zo verschijnt het onderwerp van het eerste gedicht sujet du premier poème n’apparaît que dans les trois pas in de laatste drie verzen, alvorens weggevoerd premiers vers, avant d’être emporté par « le vaste te worden door “de alomvattende beweging van de mouvement des vagues » et de voler en compagnie golven” en weg te vliegen in het gezelschap van “ver- des « goélands perdus ». Il faut donc constamment se dwaalde meeuwen”. Als zanger moet je ook voortdu- tenir en équilibre entre le « chanté » et le « parlé » : rend balanceren tussen het zingen en het spreken: trop chanter un passage de L’Horizon chimérique le

een passage van L’Horizon chimérique al te zeer zingen knipt de band door met de rest, teveel spreken doet het werk materie ontberen.

60 HORIZONS

LA MONNAIE

DE MUNT

De Tre Sonetti di Petrarca van Liszt daarentegen zijn heel vocaal.... Dat klopt. Wij voeren die overigens uit in de door Petrarca neergeschreven volgorde (eerst Benedetto sia’l giorno, dan Pace non trovo en I vidi in terra angelici costumi) en in hun eerste versie, getransponeerd voor bariton. Deze schikking lijkt me zowel coherenter als muzikaal rijker. Deze Tre Sonetti zijn echte opera-aria’s die prachtige belcantozinnen bieden die de liefde bezingen van de dichter voor Laura, aan wie de sonnetten van de Canzoniere zijn opgedragen. Petrarca zou die vrouw slechts eenmaal in zijn leven hebben gezien, bij het verlaten van een kerk in Avignon. Hij wijdde zich dus aan een onvoorwaardelijke maar onmogelijke liefde want verzonnen, gedroomd. Opgetekend door ACR

déconnecte du reste, le parler excessivement lui fait manquer de matière. Les Tre Sonetti di Petrarca de Liszt sont en revanche très vocaux… Oui. Nous les présentons d’ailleurs dans l’ordre écrit par Pétrarque (d’abord Benedetto sia’ l giorno, puis Pace non trovo et I vidi in terra angelici costumi) et dans leur première version, transposée pour baryton. Cette disposition me semble à la fois plus cohérente et plus riche musicalement. Ces Tre Sonetti sont de véritables airs d’opéra qui offrent des phrases belcantistes magnifiques, chantant l’amour du poète pour Laura, à qui les sonnets du Canzoniere sont dédiés. Pétrarque n’aurait pourtant vu cette femme qu’une seule fois dans sa vie, à la sortie d’une église avignonnaise. Il s’est donc voué à un amour inconditionnel et impossible, car fantasmé, chimérique. Propos recueillis par ACR

INSIDE THE SINGERS STUDIO – STÉPHANE DEGOUT – 12.9.2014 - 21:30 (p. 52) Recital ¦ Récital HORIZONS Stéphane Degout Productie ¦ Production De Munt ¦ La Monnaie Copresentatie ¦ Coprésentation Bozar Music 12 september ¦ septembre 2014 20:00 De Munt ¦ La Monnaie Baritono Stéphane Degout Piano Michaël Guido Programma ¦ Programme Hugo Wolf Gedichte von Eduard Mörike (1888) [Fussreise / Der Jäger / Auf ein altes Bild / Karwoche / Denk’ es, o Seele / Der Feuerreiter] Richard Strauss Die Georgine (Hermann von Gilm, 1885, op.10)

Geduld (Hermann von Gilm, 1885, op.10) Lob des Leidens (Adolf Friedrich von Schack, 1886, op.15) Befreit (Richard Dehmel, 1898, op.39) Allerseelen (Hermann von Gilm, 1885, op.10) Gabriel Fauré Automne (Armand Sylvestre, 1878) L’Horizon chimérique, op.118 (1921) [La mer est infinie / Je me suis embarqué / Diane, Séléné / Vaisseau, nous vous aurons aimés] Franz Liszt Tre Sonnetti del Petrarca, S.270 (1842 / 1882) [Benedetto sia ‘l giorno / Pace non trovo / I’ vidi in terra]

Tickets ¦ Tickets € 40 – € 30 – € 25 – € 12 www.demunt.be ¦ www.lamonnaie.be – +32 (0)2 229 12 11

HORIZONS 61


ROMEO CASTELLUCCI

Staged recital

Vertrekkend van Schwanengesang D744, een lied van Franz Schubert, bouwt Romeo Castellucci, samen met de zangeres Kerstin Avemo en de actrice Valérie Dréville een scenisch recital op. De sopraan staat centraal op het podium, op een eigenaardige afstand van de pianist. Haar subtiele zang verheft zich, de liederen volgen elkaar op in een statische onbeweeglijkheid. Dan begint ze te struikelen, verdwijnt ze naar de achtergrond terwijl de actrice haar plaats inneemt. Wanneer die zich omdraait en haar blik die van het publiek kruist, ontploft ze: “Waar kijken jullie naar?”. De schubertiaanse pijn teruggekeerd als woede. En inderdaad: waar kijken jullie naar? Theater in zijn definitieve radicaliteit. À partir de Schwanengesang D744, un lied de Franz Schubert, Romeo Castellucci a conçu un récital scénique avec la complicité de la chanteuse Kerstin Avemo et de l’actrice Valérie Dréville. La soprano est au centre de la scène, curieusement distante du pianiste. Son chant précieux s’élève. Les lieder se succèdent, dans une impassibilité totale. Puis elle trébuche, s’éloigne vers le fond de scène et la comédienne se glisse là où se trouvait la chanteuse. Tournée vers le regard avide de la salle, la comédienne explose : « Qu’est-ce que vous regardez ? » La douleur schubertienne retournée en rage. Et effectivement, que regardez-vous ? Le théâtre dans sa définitive radicalité.

SCHWANENGESANG D744 4 & 5 Okt / Oct 2014 © Christophe Raynaud de Lage

62 SCHWANENGESANG D744

DE MUNT

Schwanengesang D744 werd reeds in 2013 in Avignon opgevoerd. Hoe is dit project ontstaan? Ik koesterde al lang de wens om eens met Valérie Dréville samen te werken. Ik wilde nadenken over de vraag wat het betekent om een acteur te zijn, reflecteren over de wezenskern ervan. Daarbij had ik zeker ook de acteurskwaliteiten van Valérie voor ogen, zonder weliswaar al een concrete voorstelling in gedachten te hebben. Ik luisterde toen veel naar Schubert, een componist die er in slaagt om ons tot op het bot te raken. Bovendien leerde ik in die periode ook Kerstin Avemo kennen. En zo waren de verschillende elementen voor de voorstelling voorhanden. De liederen van Schubert hebben voor mij een bijzondere weerklank, vooral als ze door een vrouw worden gezongen. Dan wordt het mogelijk om er volledig in op te gaan – het wordt een innerlijke beluistering of blik, een uitdrukking die ik als de mijne ervaar, alsof ikzelf zing. Bij Schubert vindt de perfecte transfer plaats van de intimiteit van de vertolker naar die van de toeschouwer. De voorstelling heeft dan de vorm gekregen van een liedavond: met een pianist, een zangeres, een lege scène, een selectie van liederen. Het recital moet bij voorkeur plaatsvinden in een theater, in een ‘klassiek’ kader, maar dan wel volledig leeggehaald, alsof de lege scène een grot is. Het LA MONNAIE

Schwanengesang D744 a déjà été donné à Avignon en 2013. Comment ce projet a-t-il vu le jour ? Je souhaitais depuis longtemps déjà travailler avec Valérie Dréville autour de la question « Qu’est-ce qu’être acteur ? » et réfléchir à l’essence même de cet acte. Valérie est une actrice douée d’une grande sensibilité ; je me trouvais donc face à ces qualités, sans cependant avoir une idée concrète. À l’époque, j’écoutais beaucoup Schubert. Au même moment, j’ai également fait la connaissance de la soprano Kerstin Avemo. Tous les éléments étaient ainsi réunis pour ce projet. Les lieder de Schubert ont pour moi une résonance particulière, surtout quand ils sont chantés par une femme. On peut alors s’y perdre totalement – on accède à une écoute ou un regard intérieurs, à une expression que je ressens comme mienne, comme si je chantais moi-même. Chez Schubert s’opère le parfait transfert de l’intimité de l’interprète à celle du spectateur. Le concept a alors pris la forme d’un récital de lieder, avec un pianiste, une chanteuse, une scène vide, une sélection de lieder. Le récital doit de préférence être donné dans un théâtre, dans un cadre « classique », mais entièrement nu, comme si la scène vide était une caverne. Le public s’attend alors à assister à un récital de lieder traditionnel. En effet, Kerstin Avemo est sur scène et elle chante. SCHWANENGESANG D744 63


publiek verwacht een traditionele liedavond mee te Mais ensuite, quelque chose commence à mal tourmaken. Kerstin Avemo staat inderdaad op scène, en ner… Son interprétation cale littéralement, elle ze zingt. Maar dan begint er iets mis te lopen… Haar commence à dérailler. La chanteuse ne peut plus vertolking loopt als het ware vast, begint te ontspo- se défendre de la mélancolie des lieder. Dans cette ren. De zangeres heeft geen verweer meer tegen de production, je présuppose en effet que chaque mot melancholie van de liederen. In deze voorstelling stel des lieder est authentique et doit être cru. Schubert a ik namelijk voorop dat elk woord van deze liederen mis en musique des textes, souvent en collaboration avec des amis poètes. Et echt is en geloofd moet worden. De teksten De Italiaanse regisseur Romeo grâce à sa dramaturgie Castellucci stichtte in 1981 musicale, il parvient heeft Schubert vaak samen met zijn zus Claudia à accentuer davanin samenwerking met Castellucci en Chiara Guidi tage encore le sens des bevriende dichters op muziek gezet. En dankde Socìetas Raffaello Sanzio mots. En s’abandonzij zijn muziekdramawaarvan de voorstellingen te na nt complètement turgie slaagt hij erin de gast waren in de belangrijkste aux mots, la chanteuse theaters en festivals wereld- prend conscience qu’il betekenis van de woorden nog uit te vergroten. wijd. In zijn theaterwerk maken n’est plus possible pour Omdat de zangeres zich we kennis met unieke visuele elle de rester sur scène. helemaal heeft overgewerelden die hij als plastisch Mais la scène ne peut leverd aan de woorkunstenaar van de ruimte ont- rester vide ; Valérie den, ervaart ze dat het wikkelt. Zijn werk wordt geken- Dréville y prend alors niet langer mogelijk is merkt door dramatische lijnen die niet meer onder- place. Elle se met à om op scène te blijven. worpen zijn aan de primauteit van de literaire tekst réciter le texte du derMaar het podium mag maar veeleer beeldende universums vormen, rijk aan nier lied, Abschied – car niet leeg blijven en dus uiteenlopende visies. Zo ontwikkelde hij een eigen taal c’est de cela que parle neemt Valérie Dréville die even bevattelijk kan zijn als die van de muziek, de le récital : de l’adieu, haar plaats in. Zij begint beeldhouwkunst, de schilderkunst of de architectuur. du chant du cygne, de de tekst te reciteren van In de Munt regisseerde hij door pers en publiek beju- « comment je quitte het laatste lied, Abschied belde producties van Parsifal (Wagner) en Orphée et la scène, comment on – want daar gaat dit reci- Eurydice (Gluck / Berlioz). me quitte ». Mais à un tal over: over afscheid, Le metteur en scène italien Romeo Castellucci a moment donné, l’acover de zwanenzang, fondé, en 1981, avec Claudia Castellucci, sa sœur, trice relève la tête pour over “hoe verlaat ik de et Chiara Guidi, la Socìetas Raffaello Sanzio dont regarder le public – le scène, hoe word ikzelf les productions ont été représentées dans les plus péché mortel au théâtre. verlaten”. Maar op een importants théâtres et festivals internationaux. Elle confronte le public gegeven moment heft Dans chacune de ses créations théâtrales se à son statut de spectade actrice het hoofd op sont affirmés des univers visuels uniques qu’ il teur : « Qui êtes-vous ? om het publiek aan te développe comme un plasticien de l’espace. Que voulez-vous ? Que kijken – de doodzonde Le travail de Romeo Castellucci se caractérise par des regardez-vous ? » Sa bij uitstek in het thea- axes dramatiques qui ne sont plus sujets à une primauté tirade est de plus en plus ter. Ze confronteert het du texte littéraire mais qui tiennent davantage d’univers agressive, jusqu’à ce publiek met zijn status plastiques, riches en visions. Il a ainsi développé un que survienne ici aussi als toeschouwer: “Wie langage compréhensible comme peuvent l’être ceux de un nouveau revirement, zijn jullie? Wat willen la musique, la sculpture, la peinture ou l’architecture. la dernière rupture de jullie? Waar kijken jul- À la Monnaie, il a mis en scène Parsifal (Wagner) et ce récital. lie naar?” Haar aanval Orphée et Eurydice (Gluck / Berlioz), deux productions wordt steeds agressie- très remarquées par la presse et le public. Schwanengesang, le ver, tot ook hier weer titre de ce récital, fait een omslag plaatsvindt, de laatste breakdown van référence à un lieder particulier de Schubert et non deze recitalavond. au recueil entier du même nom. Comment la sélection des lieder chantés s’est elle faite ? De titel van dit recital is afgeleid van één enkel lied Les lieder les plus mélancoliques semblaient touvan Schubert, en niet van de gelijknamige cyclus jours s’imposer, des lieder qui décrivent la solitude. van de componist. Hoe is de selectie van de gezongen C’est bien sûr le cas de nombreux lieder de Schubert,

liederen er gekomen? Telkens bleken de meest melancholische liederen bovendrijven, liederen die de eenzaamheid beschrijven. Dat geldt natuurlijk voor veel van Schuberts liederen, maar beter dan welke componist dan ook weet hij die eenzaamheid op te roepen. Ik voel me hierdoor nog sterker met hem verbonden. Het publiek moet de tekst ook dicht op de huid zitten, dat is een belangrijk aspect van ons project en daarom zullen er ook boventitels zijn. De verlatenheid waarover Schubert het heeft, gaat niet zozeer over de strijd met het leven of de conflicten met de ander, maar wel over de diepe eenzaamheid die het meest eigen is aan de mens en hem in zijn grootste intimiteit toont: een moeder zingt een wiegenlied voor haar kindje, maar gaandeweg vernemen we dat het kind gestorven is. En zo gaat het in elk van de liederen: een verlaten vrouw, de eenzaamheid te midden van de natuur… telkens presenteert Schubert een iets van een haast kosmische eenzaamheid die uitdijt in een dimensie die de persoonlijke ervaring overstijgt.

64 SCHWANENGESANG D744

LA MONNAIE

DE MUNT

De tekst is belangrijk, maar je gaf ook reeds aan dat het in de eerste plaats de muziek is die jou in staat stelt om bepaalde dingen te percipiëren? Het project is inderdaad enkel mogelijk met deze muziek. Het oorspronkelijke idee om met Valérie te werken kreeg een concrete invulling met Schuberts liederen. Ik voel me erg verwant met Valérie – we hebben veel gemeenschappelijk, zelfs op een paradoxale manier. Voor deze productie hebben we echter weinig en zeer ingehouden gerepeteerd. Valérie wilde zich weliswaar goed voorbereiden, maar de energie, de ontlading, de ontploffing hield zij voor op de scène, wanneer er het moment voor was. In het programmaboek van Avignon staat een citaat van Schubert dat men het leed van de ander nooit kan doorgronden. Ook in jouw Orphée et Eurydice kwam dit naar voor: we kunnen niets zinnigs zeggen over het leed van de ander, maar we kunnen het evenmin ontlopen. Zindert dit thema mee in al jouw werk? Het thema houdt me de afgelopen jaren wel bezig. Er is een zeker verband tussen beide projecten. In dit recital valt de actrice uit naar het publiek omdat het naar haar zit te kijken. En het kijken – of het verbod tot kijken – staat niet alleen centraal in het verhaal van Orpheus, maar ook in mijn productie van Orphée et Eurydice, waarin we binnenkijken in een ziekenhuiskamer. Hoewel het beide muzikale projecten zijn, gedacht vanuit de muziek, wordt ‘de blik’, de manier waarop men kijkt, geleidelijk aan een protagonist. Beide voorstellingen kijken de toeschouwer in het gezicht en benadrukken dat we ons

mais il sait mieux que n’importe quel compositeur convoquer la solitude. Je me sens ainsi encore plus étroitement lié à lui. Le texte doit aussi marquer et envahir le public, c’est un aspect important de notre projet, d’où la nécessité des surtitres. La désolation dont parle Schubert ne concerne pas tant la lutte pour la vie ou les conflits avec l’autre que la profonde solitude qui est inhérente à l’homme et le dévoile dans toute son intimité : une mère chante une berceuse pour son enfant, mais on comprend peu à peu que l’enfant est mort. Et il en va ainsi dans chaque lied : une femme abandonnée, la solitude au cœur de la nature… Schubert présente constamment des bribes d’une solitude presque cosmique qui se dilate dans une dimension qui dépasse l’expérience personnelle. Le texte est important, mais vous avez aussi indiqué que c’est d’abord la musique qui vous permet de percevoir certaines choses ? Le projet n’est en effet possible qu’avec cette musique. L’idée initiale d’une collaboration avec Valérie Dréville s’est concrétisée avec les lieder de Schubert. Je me sens très proche de Valérie – nous avons beaucoup en commun, même de façon paradoxale. Pour cette production, nous avons cependant peu répété, et tout en retenue. Valérie voulait évidemment se préparer correctement, mais elle a réservé son énergie, la décharge, l’explosion pour la scène, quand le moment était venu de les exprimer. Dans le programme de salle d’Avignon, on trouve une citation de Schubert disant que l’on ne peut jamais percer la souffrance de l’autre – ce qui s’imposait aussi dans votre Orphée et Eurydice : on ne peut rien dire de sensé sur la souffrance de l’autre, mais on ne peut pas non plus l’esquiver. Ce thème est-il présent dans toute votre œuvre ? Ce thème me préoccupe ces dernières années. Il y a sûrement un lien entre les deux projets. Dans ce récital, l’actrice s’en prend au public parce qu’il la regarde. Et le regard – ou l’interdiction de regarder – est au cœur du mythe d’Orphée comme de ma production d’Orphée et Eurydice, où l’on regarde dans une chambre d’hôpital. Bien qu’il s’agisse de deux projets musicaux, imaginés à partir de la musique, « le regard », la façon de regarder, devient progressivement un protagoniste. Ces deux spectacles « regardent » le spectateur et soulignent qu’un spectateur doit être conscient de son regard, que regarder est un acte, un geste dont il faut payer le prix : la prise de conscience que l’on ne regarde pas quelque chose d’anodin, mais que l’on se regarde soi-même. La seule façon dont Orphée peut être éthiquement acceptable, c’est en faisant sienne la SCHWANENGESANG D744 65


als toeschouwer bewust moeten zijn van onze blik, dat kijken een daad is, een gebaar waar we een prijs voor moeten betalen. Het besef dat we niet zomaar iets vrijblijvends bekijken, maar onszelf. De enige manier waarop deze Orphée et Eurydice ethisch aanvaardbaar is, is het leed van de ander tot mijn eigen leed maken. Zonder een dergelijke transfer mislukken deze projecten. Wat niet uitgesloten is, want Orphée en Schwanengesang zijn fragiele projecten die gemakkelijk verkeerd begrepen kunnen worden.

souffrance de l’autre. Sans ce transfert, ces projets tombent à plat. Ce qui n’est pas exclu, car Orphée et Schwanengesang sont des projets fragiles qui peuvent facilement être mal compris.

Concert ⁄ Concert

Propos recueillis par MM

Opgetekend door MM

WALPURGISNACHT 26 Sept 2014 © Levon Dymond, Millenium Images

LET’S CONCERT!

-18

Voor kinderen en tieners is de kennismaking met een groot orkest een onvergetelijke ervaring. Elke volwassene kan bij aankoop van een ticket iemand die jonger is dan 18 jaar gratis meebrengen naar een concert van het Symfonieorkest van de Munt.

Pour un enfant ou un adolescent, la découverte d’un grand orchestre est inoubliable. Chaque adulte peut faire profiter un jeune de moins de 18 ans d’une place gratuite en l’accompagnant à un concert de l’Orchestre symphonique de la Monnaie.

Reserveren verplicht via ¦ Réservation obligatoire au +32 (0)2 229 12 11

Recital ¦ Récital SCHWANENGESANG D744 Kerstin Avemo & Romeo Castellucci

Soprano Kerstin Avemo Actrice ¦ Comédienne Valérie Dréville Piano Alain Franco

Productie ¦ Production Socìetas Raffaello Sanzio Coproductie ¦ Coproduction De Munt ¦ La Monnaie, Festival d’Avignon

Programma ¦ Programme Franz Schubert Lieder

Concert ¦ Concert WALPURGISNACHT Frank Martin, Felix Mendelssohn-Bartholdy Productie ¦ Production De Munt ¦ La Monnaie Copresentatie ¦ Coprésentation Flagey 26 september ¦ septembre 2014 20:15 Flagey

4 oktober ¦ octobre 2014 20:00 5 oktober ¦ octobre 2014 15:00 De Munt ¦ La Monnaie Concept en regie ¦ Concept et mise en scène Romeo Castellucci Regie-assistentie ¦ Assistante à la mise en scène Silvia Costa Dramaturgie ¦ Dramaturgie Christian Longchamp & Piersandra di Matteo Interferenties ¦ Interférences Scott Gibbons Kostuums ¦ Costumes Laura Dondoli & Sofia Vannini

66 SCHWANENGESANG D744

Muzikale leiding ¦ Direction musicale Jérémie Rhorer Koorleider ¦ Chef des chœurs Martino Faggiani Mezzo Michèle Losier Alto Birgit Remmert Tenore Peter Lodahl Baritono Konrad Jarnot Basso Iain Paterson

Tickets ¦ Tickets € 50 – € 30 – € 15 www.demunt.be ¦ www.lamonnaie.be – +32 (0)2 229 12 11

DE MUNT

LA MONNAIE

Symfonieorkest en koor van de Munt ¦ Orchestre symphonique et chœurs de la Monnaie Programma ¦ Programme Frank Martin ‘Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke’ für Alt und kleines Orchester (1942-1943) Felix Mendelssohn-Bartholdy ‘Die erste Walpurgisnacht’, Ballade von Goethe für Chor und Orchester, op.60 (1841) Inleiding een half uur vóór het concert ¦ Introduction une demiheure avant le concert Tickets ¦ Tickets € 40 – € 30 – € 25 – € 12 www.demunt.be ¦ www.lamonnaie.be – +32 (0)2 229 12 11

WALPURGISNACHT 67


Concert / Concert

DAPHNIS

& CHLOE

LUDOVIC MORLOT

Maurice Ravel componeerde Daphnis et Chloé, het liefdesverhaal van twee jonge mensen die samen opgroeien, in opdracht van Diaghilev. Dit prachtige ballet vond de weg naar de concertzaal dankzij de twee orkestsuites die Ravel eruit distilleerde. Zijn twee pianoconcerti die ook op het programma staan, vertonen dan weer veel sporen van de jazz die hij in de VS had leren kennen. Chef-dirigent Ludovic Morlot en het Symfonieorkest van de Munt sluiten dit concert af met Claude Debussy’s Sirènes, de derde en laatste van zijn Nocturnes, ter vervanging van de eerder aangekondigde Cantata profana van Béla Bartók. Maurice Ravel a composé Daphnis et Chloé, l’ histoire d’amour de deux jeunes gens qui ont grandi ensemble, à la demande de Diaghilev. Ce superbe ballet a gagné les salles de concert grâce aux deux suites pour orchestre que Ravel en a tirées. Ses deux concertos pour piano – également au programme de ce concert – revêtent de nombreux traits du jazz, qu’il avait découvert aux États-Unis. Notre chef titulaire Ludovic Morlot et l’Orchestre symphonique de la Monnaie refermeront ce concert avec Sirènes, troisième et dernier Nocturne de Claude Debussy, en remplacement de la Cantata profana de Béla Bartók précédemment annoncée. Vanwaar deze recente programmawijziging? Martino Faggiani en ikzelf waren erg enthousiast om de Cantata profana van Bartók te brengen, maar we hadden onvoldoende voorbereidingstijd om dit project tot een goed einde te brengen. Verder leek het ons interessant om dit werk te vervangen door Sirènes van Debussy, een werk waarin net zoals in Ravels Deuxième suite de Daphnis et Chloé een koor meezingt, maar dan zonder woorden. Zo krijgt het koor in dit concert een wel heel bijzondere rol. Doordat het zonder tekst zingt, krijgt het koor een mysterieuze présence. Het vult ook de schriftuur voor groot orkest aan; het koor is als een extra ‘instrument’, de ‘bijkomende klankkleur’ waarnaar Ravel en Debussy op zoek waren. Doorgaans vermijd ik het om te spreken over kleur en impressionisme, maar hier lijkt het me wel legitiem. Het is geweten dat Debussy eiste dat de verschillende ‘stemmen’ – orkest en koor – een volmaakt geheel zouden vormen. Om dit resultaat te bereiken heeft hij overigens meermaals zijn partituur herschreven. Ja, hij had een aanwezigheid voor ogen die zou kunnen verdwijnen, die zou kunnen opgaan in het orkestrale weefsel. In zekere zin heeft Nocturnes (waarvan Sirènes de derde beweging is) te lijden gehad onder deze vernieuwing van Debussy, zozeer zelfs dat het

11 Okt / Oct 2014 © National Geographic

68 DAPHNIS & CHLOÉ

DE MUNT

LA MONNAIE

Quelle est la raison du récent changement de programme ? Nous étions, Martino Faggiani et moi-même, emballés par la Cantata profana de Bartók, mais nous ne disposions pas d’un temps de préparation suffisant pour pouvoir mener à bien ce projet. Par ailleurs, il nous semblait intéressant de remplacer cette pièce par Sirènes de Debussy, une œuvre qui, comme la Deuxième suite de Daphnis et Chloé de Ravel, fait intervenir un chœur sans paroles. Du coup, un rôle tout à fait particulier sera dévolu au chœur dans ce concert. Comme il ne chante pas sur un texte, le chœur est investi d’une présence mystérieuse. En outre, il vient enrichir l’écriture pour grand orchestre. Le chœur apporte cet instrument « en plus », cette « couleur supplémentaire » que Ravel et Debussy recherchaient. Généralement, j’évite de parler de couleur et d’impressionnisme, mais ici cela semble légitime. Nous savons que Debussy exigeait que les différentes « voix » – l’orchestre et le chœur – en viennent à former un tout parfaitement unifié. Le compositeur a d’ailleurs réécrit plusieurs fois sa partition afin d’obtenir ce résultat. Oui, il souhaitait une « présence » capable de disparaître, de se fondre dans le tissu orchestral. D’une certaine manière, Nocturnes (dont Sirènes est le troiDAPHNIS & CHLOÉ 69


maar zelden wordt op gevoerd.

sième mouvement) a souffert de cette innovation de Debussy, à ce tel point que l’œuvre est rarement exécutée.

Nocturnes put zijn inspiratie uit een buitenmuzikaal idee, zoals zo vaak het geval is bij de instrumentale composities van Debussy. Hier laat hij zich leiden Nocturnes est inspiré d’une idée « extra-musicale », door Whistlers schilderijen van de Theems... comme c’est souvent le cas dans les pièces instru… en door de natuur in haar geheel, een onuit- mentales de Debussy. Ici, le compositeur se nourrit puttelijke bron van inspiratie voor Debussy, die des évocations de la Tamise que Whistler a peintes… … et de la nature en gefascineerd was door het water, door de wolNa een opleiding als violist général, source d’inspiken en het gevoel van studeerde Ludovic Morlot ration intarissable pour onmetelijk heid dat orkestdirectie aan de Royal Debussy, qui était fasAcademy of Music te Londen – ciné par l’eau, les nuages daaruit voortkomt... Hij baseerde zich vaak waar hij in 2007 verkozen werd et l’impression d’espace op een programma of tot “associate” – en daarna aan infini qui s’en dégage. een poëtische gedachte, het Royal College of Music. Il s’appuyait souvent sur maar hij was er niet op Pendelend tussen Franrijk en une idée programmauit om die gedachte de Verenigde Staten bouwde tique, poétique, mais il hij intussen een stevige repu- ne visait pas à la reprote illustreren in zijn tatie op als een van de meest duire ou l’illustrer dans muziek. Zo evoceert veelbelovende dirigenten van sa musique. La mer, par hij de zee veeleer als © Sussie Ahlburg een poëtisch beeld, als zijn generatie. Zijn werk met de Seattle Symphony exemple, il l’évoque plude weergave van een Orchestra, waar hij sinds 2011 artistiek directeur is, tôt comme une image herinnering. Debussy levert daarvan het beste bewijs. Als chef-dirigent van poétique, comme la was gefascineerd door de Munt dirigeert hij dit seizoen de opera’s Don Gio- représentation d ’un Turner en Whistler, hij vanni (Mozart) en de wereldcreatie Penthesilea (Pascal souvenir. Debussy était ondernam zelfs ver- Dusapin), en niet minder dan vier concerten. fasciné par Turner et schillende reizen naar Violoniste de formation, Ludovic Morlot a étudié la Whistler, au point d’enLonden om hun schilde- direction d’orchestre à la Royal Academy of Music de treprendre plusieurs rijen te gaan bekijken. Londres – dont il a été élu « membre associé » en 2007 voyages à Londres In de reeks schilderijen – puis au Royal College of Music. Depuis 2001, il est pour aller voir leurs waarop Nocturnes geba- étroitement lié au Boston Symphony Orchestra. Partagé œuvres. Dans la série seerd is, geeft Whistler entre la France et les États-Unis, le jeune chef s’est déjà de tableaux dont Nocde Theems in Londen forgé une belle réputation, et son travail avec le Seattle turnes s’inspire, Whistweer op verschillende Symphony Orchestra, où il a été nommé directeur artis- ler évoque la Tamise à momenten va n de tique en 2011, en donne toute la mesure. En tant que Londres à différents dag. Debussy wilde de chef permanent de la Monnaie, il dirige cette saison moments de la journée. indruk (l’ impression) l’opéra Don Giovanni (Mozart) et, en création mondiale, Debussy a voulu rendre weergeven die hij had Penthesilea (Pascal Dusapin), ainsi que quatre concerts. en musique l’ impresbij het bekijken van die sion qu’il a éprouvée en schilderijen… contemplant ces peintures… Met de instrumentale suite uit Daphnis et Chloé belanden we bij een werk dat een zeer duidelijke band heeft met de podiumkunsten. Waarover gaat het? Het verhaal van Daphnis en Chloë gaat terug op een Griekse tekst uit de tweede eeuw v.C. die niets van zijn moderniteit of universaliteit heeft verloren. We vinden er een driehoeksverhouding volgens een alom bekend patroon: het verleidingsspel tussen een man en een vrouw wordt verstoord door de komst van een derde. Ik onthoud er vooral het gevoel van afgunst van, de strijd om het hart van de andere te 70 DAPHNIS & CHLOÉ

Avec la suite instrumentale Daphnis et Chloé, nous passons à une œuvre qui a un lien très clair avec les arts de la scène. De quoi nous parle-t-elle ? L’histoire de Daphnis et Chloé remonte à un roman grec du IIe siècle, mais elle n’a rien perdu de sa modernité ni de son universalité. Nous y trouvons un trio amoureux selon une disposition très connue : le jeu de séduction entre un homme et une femme est interrompu par l’arrivée d’un troisième protagoniste. J’en retiens surtout le sentiment de jalousie, le combat pour s’approprier le cœur d’autrui. Le ballet de Ravel date de la période de gloire du chorégraphe DE MUNT

winnen. Het ballet van Ravel dateert uit de hoogdagen van de Russische choreograaf Sergej Diaghilev en valt te situeren in dezelfde dynamiek als van Stravinsky’s Vuurvogel, Petroesjka en Le Sacre du printemps. Het is echt een van de pareltjes van de balletmuziek aan het begin van de twintigste eeuw! Het verhaal stroomt over van details. Wanneer ik het volledige ballet breng, zorg ik er doorgaans voor dat het publiek enkele indicaties over het verhaal aangereikt krijgt, zodat het de sleutelmomenten tijdens de beluistering herkent (zonder evenwel te verhinderen dat de verbeelding haar werk kan doen). Voor een uitvoering van de instrumentale suites is dit wellicht niet onontbeerlijk – de muziek is zo evocatief, zeker in de tweede suite die hier op het programma staat. Denken we maar aan die schitterende zonsopgang, met een crescendo dat geheel vanzelf een moment van geboorte of schepping in de schoot van de natuur oproept. Hoe zit het met de rest van dit concertprogramma? We wilden de twee pianoconcerti van Ravel brengen. Die zijn onderling zeer verschillend, hoewel Ravel ze in hetzelfde jaar componeerde, na een lange concertreis door de Verenigde Staten. Ik open het concert met Sirènes, omwille van het wonderlijke karakter van dit werk, en ik sluit af met Daphnis. Het zou kunnen dat ik na Sirènes het Concerto pour la main gauche plaats om een hevig contrast te bekomen: dit concerto ontplooit zich met grote kracht zonder ooit te stoppen! Na de pauze dompelt het Concerto en sol ons opnieuw onder in een grote lyriek, waarna we het concert afsluiten met de dansante energie van Daphnis. Kunt u ons wat meer vertellen over deze twee concerti en over wat hen kenmerkt? Het Concerto pour la main gauche is als een natuurkracht die zich ontketent, terwijl het Concerto en sol lyrischer is, zoals ik daarnet vertelde. Dit laatste werk telt drie delen en sluit sterker aan bij de traditie van het concertante genre, waarin orkest en solist tegenover elkaar komen te staan. Het bevat de jazzy elementen die de componist na aan het hart lagen en toont ook duidelijk met hoeveel talent en liefde hij voor piano schreef. Dat blijkt met name uit de lyriek van de tweede beweging, met haar lange inleiding voor piano solo... In het Concerto pour la main gauche vind ik veeleer de Ravel van La Valse terug. De componist was dit werk beginnen schrijven als eerbetoon aan de Weense wals, maar toen de oorlog uitbrak, verleende hij het een sombere kracht, naar het beeld van de historische gebeurtenissen. Eenzelfde kracht kenmerkt het begin van het Concerto LA MONNAIE

russe Serge Diaghilev et s’inscrit dans la même dynamique que L’oiseau de feu, Petrouchka et Le Sacre du printemps. Il compte véritablement parmi les joyaux du début du XXe siècle dans le domaine de la danse ! L’histoire regorge de détails. Quand je crée le ballet en entier, je m’assure généralement que le public ait à sa disposition quelques indications sur l’histoire afin qu’il puisse identifier les moments clés pendant l’écoute (sans pour autant empêcher l’imagination de faire son travail). Pour une exécution des suites instrumentales, ceci n’est sans doute pas indispensable – la musique est tellement évocatrice, surtout dans la deuxième suite qui est au programme de ce concert. Je pense par exemple au magnifique lever du soleil, dont le crescendo évoque tout naturellement un moment de naissance ou de création au sein de la nature. Qu’en est-il du reste du programme de ce concert ? Nous souhaitions jouer les deux concertos pour piano de Ravel, qui sont très différents, même si Ravel les a composés la même année, après une grande tournée aux États-Unis. J’ouvrirai le concert par Sirènes, pour l’élément merveilleux que cette pièce apporte, et je le terminerai par Daphnis. Après Sirènes, il se peut que je place le Concerto pour la main gauche afin de susciter un vif contraste : ce concerto progresse avec une force incroyable, sans jamais s’arrêter ! Après l’entracte, le Concerto en sol nous replongera dans un grand lyrisme, après quoi nous clôturerons le concert avec la force énergique de Daphnis. Pourriez-vous nous en dire plus sur ces deux concertos et sur ce qui les caractérise ? Le Concerto pour la main gauche se présente véritablement comme une force de la nature qui se déchaîne, alors que le Concerto en sol est plus lyrique. Ce dernier comporte trois mouvements et s’inscrit davantage dans la tradition du genre, où le soliste et l’orchestre s’affrontent. Cette œuvre, qui comporte des éléments qui font référence au jazz cher au compositeur, révèle aussi le talent avec lequel il écrit pour le piano et l’amour qu’il a pour cet instrument. En témoigne notamment l’élan du deuxième mouvement, avec sa grande introduction du piano seul… Dans le Concerto pour la main gauche, je retrouve plutôt le Ravel de La Valse. Le compositeur avait commencé à écrire cette pièce en hommage à la valse viennoise, mais quand la guerre a éclaté, il lui a insufflé une force sombre, à l’image des événements historiques. Une même force caractérise le début du Concerto pour la main gauche : le piano commence dans le grave, avec un accompagnement des violoncelles et des contrebasses. Le premier instrument de DAPHNIS & CHLOÉ 71


pour la main gauche: de piano begint in het lage register, begeleid door celli en contrabassen. Het eerste orkestinstrument met een solistische rol is de contrafagot... De band met de oorlog is trouwens overduidelijk, aangezien het werk een opdracht was van de Oostenrijkse pianist Paul Wittgenstein die in de strijd een arm was verloren. Om te begrijpen wat de twee concerti onderscheidt, moeten we het ook hebben over de orkestbezetting. De samenstelling van het orkest wijst er op dat Ravel van bij aanvang een totaal verschillend concept voor beide werken voor ogen had. Voor het Concerto en sol is het orkest kleinschalig – weinig strijkers naar de normen van die tijd, houtblazers per twee, een enkele trompet, een trombone... Het Concerto pour la main gauche echter vergt een groot orkest.

l’orchestre à s’exprimer en solo est le contrebasson… Le lien avec la guerre est d’ailleurs évident, puisque ce concerto a été commandé par le pianiste autrichien Paul Wittgenstein, qui avait perdu un bras lors d’un combat. Pour comprendre ce qui distingue les deux concertos, il faut aussi évoquer les forces orchestrales. La composition de l’orchestre indique que, dès le départ, Ravel avait une conception complètement différente des deux œuvres. Pour le Concerto en sol, l’orchestre est réduit – les cordes en petit nombre pour l’époque, les bois par deux, une seule trompette, un seul trombone… Le Concerto pour la main gauche nécessite en revanche, un grand orchestre.

Concertante opera / Opéra en concert

Propos recueillis par MM

Opgetekend door MM

LET’S CONCERT!

DIE ENTFÜHRUNG

-18

Voor kinderen en tieners is de kennismaking met een groot orkest een onvergetelijke ervaring. Elke volwassene kan bij aankoop van een ticket iemand die jonger is dan 18 jaar gratis meebrengen naar een concert van het Symfonieorkest van de Munt.

Pour un enfant ou un adolescent, la découverte d’un grand orchestre est inoubliable. Chaque adulte peut faire profiter un jeune de moins de 18 ans d’une place gratuite en l’accompagnant à un concert de l’Orchestre symphonique de la Monnaie.

Reserveren verplicht via ¦ Réservation obligatoire au +32 (0)2 229 12 11 Concert ¦ Concert DAPHNIS ET CHLOÉ Claude Debussy, Maurice Ravel

Programma ¦ Programme Claude Debussy Sirènes, uittreksel uit ¦ extrait de « Nocturnes », L.91 (1899)

Productie ¦ Production De Munt ¦ La Monnaie Copresentatie ¦ Coprésentation Bozar Music

Maurice Ravel Concerto pour la main gauche (1929-1930) Concerto en sol majeur pour piano et orchestre (1931) Daphnis et Chloé, Fragments symphoniques, 2 e série (1913)

11 oktober ¦ octobre 2014 20:00 Paleis voor Schone Kunsten ¦ Palais des Beaux-Arts Muzikale leiding ¦ Direction musicale Ludovic Morlot Koorleider ¦ Chef des chœurs Martino Faggiani Piano Steven Osborne Symfonieorkest en koor van de Munt ¦ Orchestre symphonique et chœurs de la Monnaie Vlaams Radio koor

72 DAPHNIS & CHLOÉ

AUS DEM SERAIL

22 Sept 2014 René Jacobs © Marco Borggreve

Concertante opera ¦ Opéra en concert DIE ENTFÜHRUNG AUS DEM SERAIL Wolfgang Amadeus Mozart

Inleiding een half uur vóór het concert ¦ Introduction une demi-heure avant le concert

Productie ¦ Production Bozar Music & Festival van Vlaanderen Brussel Copresentatie ¦ Coprésentation De Munt ¦ La Monnaie 22 september ¦ septembre 2014 19:00 Paleis voor Schone Kunsten ¦ Palais des Beaux-Arts

Tickets ¦ Tickets € 40 – € 30 – € 25 – € 12

Muzikale leiding ¦ Direction musicale René Jacobs

www.demunt.be ¦ www.lamonnaie.be – +32 (0)2 229 12 11

DE MUNT

LA MONNAIE

Konstanze Robin Johannsen Blonde Mari Eriksmoen Belmonte Mauro Peter Pedrillo Julian Prégardien Osmin Dimitry Ivashchenko Bassa Selim Cornelius Obonya Akademie für Alte Musik Cappella Amsterdam Tickets ¦ Tickets € 50 € – € 30 – € 15 www.bozar.be – tickets@bozar.be – +32 (0)2 507 82 00

DIE ENTFÜHRUNG AUS DEM SERAIL 73


JULIA LEZHNEVA

Recital / Récital

Voor haar tweede recital in de Munt grasduint de Russische sopraan Julia Lezhneva uit het repertoire van de Italiaanse barokmeesters waar ze zich zo thuis in voelt en waarin ze de volheid, de rekbaarheid en het temperament van haar zuivere stem kan demonstreren in virtuoze aria’s. Het orkest Il Pomo d’Oro begeleidt haar onder leiding van de violist Dmitry Sinkovsky. Pour son deuxième récital à la Monnaie, la soprano russe Julia Lezhneva a puisé dans le répertoire des maîtres du baroque italien, dans lequel elle se sent particulièrement à l’aise et dont les arias virtuoses lui permettent de démontrer la plénitude, l’élasticité et le tempérament de sa voix pure. Elle est accompagnée par l’orchestre Il Pomo d’Oro, dirigé par le violoniste Dmitry Sinkovsky. Ten tijde van dit interview in het late voorjaar rondde u net uw eerste grote solotournee af. Een hele belevenis? Zeker en vast! Ik had een tournee van vijf soloconcerten in ongeveer elf dagen, en mijn eerste soloconcerten in het Londense Barbican en het Weense Konzerthaus. Ik heb er erg van genoten en het was een hele eer, want ik had de kans om op te treden met mijn geliefde ensemble Il Giardino Armonico onder leiding van Giovanni Antonini. Het is een plezier om met dit orkest op zoek te gaan naar nieuwe kleuren, om samen te improviseren – en na elke repetitie of optreden blijft het gevoel dat we samen nóg verder kunnen zoeken.

VIAGGIO IN ITALIA 3 Nov 2014 Decca © Uli Weber

74 VIAGGIO IN ITALIA

DE MUNT

Uw Brusselse recital is opgebouwd rond de titel De jonge G.F. Handel in Italië. U hebt nu ongeveer dezelfde leeftijd als de jonge Handel tijdens zijn verblijf in Italië. Wat trekt u aan in Handels muziek? Inderdaad, Handel had toen mijn leeftijd en mede daarom vind ik het interessant en het juiste moment om me op zijn muziek uit die periode te storten! Ik voel veel passie, concentratie en diepgang in zijn Italiaanse composities. Het was blijkbaar een uiterst productieve en intense periode voor hem: Handel schreef in alle mogelijke genres talrijke partituren – van sacrale en liturgische muziek (zoals het motet Salve Regina en de psalm Dixit Dominus) tot uiterst seculiere muziek en opera’s als Rodrigo en Agrippina. Ik vind zijn werk bijzonder innovatief: er zijn grote contrasten, opvallende harmonische veranderingen, extreme tempi en in sommige stukken zijn de solopartijen, of ze nu voor stem, viool, hobo of trompet zijn, bijzonder virtuoos. De emoties en inspiratie die hij uit talrijke ontmoetingen putte, komen in zijn werk tot leven. Bovendien zou hij later, bijvoorbeeld tijdens zijn Londense jaren, uit zijn Italiaanse melodieën blijven putten. LA MONNAIE

Au moment de cette interview, à la fin du printemps, vous venez d’achever votre première grande tournée de soliste. Une belle aventure ? Sans aucun doute ! J’avais une tournée de cinq concerts en solo en plus ou moins onze jours, et mes premiers concerts de soliste au Barbican Centre de Londres et au Konzerthaus de Vienne. Je me suis régalée, et ce fut un grand honneur pour moi, car j’ai eu la chance de me produire avec cet ensemble que j’aime tant, Il Giardino Armonico, sous la direction de Giovanni Antonini. C’est un plaisir, avec cet orchestre, de chercher de nouvelles couleurs, d’improviser ensemble – et après chaque répétition ou concert demeure le sentiment qu’ensemble, nous pouvons aller toujours plus loin. Votre récital à Bruxelles est construit autour du titre Le jeune G.F. Haendel en Italie. Vous avez aujourd’hui à peu près le même âge que le jeune Haendel lors de son séjour en Italie. Qu’est-ce qui vous attire dans la musique de ce compositeur ? Effectivement, Haendel avait à l’époque le même âge que moi, et c’est une des raisons pour lesquelles je trouve intéressant et le moment opportun de me plonger dans ses œuvres de cette période ! Je perçois beaucoup de passion, de concentration et de profondeur dans ses compositions italiennes. Ce fut manifestement pour lui une période extrêmement productive et intense : Haendel a écrit d’innombrables partitions dans tous les genres possibles, de la musique sacrée et liturgique (comme le motet Salve Regina et le psaume Dixit Dominus) à la musique séculière et à des opéras comme Rodrigo et Agrippina. Je trouve son œuvre particulièrement novatrice : il y a de grands contrastes, des changements harmoniques étonnants, des tempi extrêmes, et dans certaines pièces, les parties de soliste, qu’elles soient pour voix, violon, hautbois ou trompette, VIAGGIO IN ITALIA 75


Hoe koos u de aria’s uit? Heeft u deze operarollen ooit sont d’une virtuosité extraordinaire. Les émotions et l’inspiration qu’il puisait dans ses nombreuses renop de planken gebracht? Ik speelde in Il Trionfo del Tempo e del Disinganno contres prennent vie dans son œuvre. Il continuera enkele keren de rol van Piacere in een concertante en outre, plus tard, par exemple pendant ses années à versie, op tournee met René Jacobs en het Freibur- Londres, à emprunter à ses mélodies italiennes. ger Barockorchester, en met Il Giardino Armonico onder leiding van Giovanni Antonini. Voorheen zong Comment avez-vous choisi les airs ? Avez-vous déjà ik ook al het ontroerende motet Saeviat tellus uit Han- interprété ces rôles d’opéra sur une scène ? dels Italiaanse tijd. Dat J’ai chanté quelques fois inspireerde mij om op Sopraan Julia Lezhneva studeerde aan het Conservato- le rôle de Piacere dans zoek te gaan naar nog rium van Moskou en aan de Guildhall School of Music une version concertante meer muziek die Handel and Drama. Ze behaalde de grote prijs op het Internati- du Trionfo del Tempo e in deze periode compo- onaal Concours Elena Obraztsova, de eerste prijs op de del Disinganno, en tourneerde. Ik voel mij nauw Competition for Young Vocalists (2006) en de Compe- née avec René Jacobs et verwant met deze muziek tition for Young Opera Singers (2007). In januari 2008 le Freiburger Barockoren ben altijd blij als ik werd ze laureate van de vermaarde Russische zangprijs chester, et avec Il Giarhet kan delen met een Triumph, in 2009 won ze de zesde editie van de Mirjam dino Armonico sous la publiek. Helin International Singing Competition in Helsinki direction de Giovanni en in 2010 de eerste prijs van de International Opera Antonini. J’avais déjà Dit is uw eerste samen- Competition in het Théâtre des Champs-Élysée te Parijs. chanté aussi l’émouwerking met Il Pomo Ze debuteerde in de Munt als Urbain (Les Huguenots, vant motet Saeviat tellus d’Oro en Dmitry Sin- Meyerbeer) en gaf een eerste recital bij ons in april 2013. de la période italienne kovsky. Hoe leerden jul- La soprano Julia Lezhneva a étudié au Conservatoire de Haendel. Cela m’a national de Moscou et à la Guildhall School of Music and donné l’envie de recherlie elkaar kennen? Ik leerde Dmitry kennen Drama de Londres. Elle a notamment reçu le Grand Prix cher d’autres compositijdens zijn concert in du Concours international Elena Obraztsova ainsi que le tions de Haendel datant BOZAR met Joyce DiDo- Premier prix de la Competition for Young Vocalists 2006 et de cette période. Je me nato, in februari 2013. de la Competition for Young Opera Singers 2007. Lauréate sens des affinités étroites Hij maakte ogenblik- en janvier 2008 du prestigieux prix russe « Triumph », elle avec cette musique et je kelijk een diepe indruk a remporté en 2009 la Sixième édition de la Mirjam Helin suis toujours heureuse de op mij. Zijn vioolspel is International Singing Competition à Helsinki et en 2010 pouvoir les partager avec zo virtuoos en hij is een le Premier prix de l’International Opera Competition qui un public. artiest pur sang met een s’est tenue au Théâtre des Champs-Élysée à Paris. Elle a schijnbaar onuitputteli- fait ses débuts à la Monnaie dans le rôle d’Urbain (Les C’est votre première coljke energievoorraad. In Huguenots, Meyerbeer) et donné un premier récital sur laboration avec Il Pomo het gezelschap Il Pomo notre scène en avril 2013. d’Oro et Dmitry Sind’Oro spelen er naast kovsky. Comment vous Italianen ook veel Russen mee: dat vind ik een prettig êtes-vous rencontrés ? vooruitzicht, niet in het minst omdat hieruit blijkt dat J’ai fait la connaissance de Dmitry lors de son concert Russische musici het beter en beter doen in het baro- à BOZAR avec Joyce DiDonato, en février 2013. Il m’a krepertoire. tout de suite fait grande impression. Son jeu au violon est d’une telle virtuosité ; c’est un artiste « pur-sang », Het barokrepertoire, en in het bijzonder het Italiaanse doté de réserves d’énergie apparemment inépuisables. barokrepertoire, lijkt u erg na aan het hart te liggen. L’ensemble Il Pomo d’Oro compte, outre des Italiens, beaucoup de Russes : une perspective réjouissante, Hoe is uw affiniteit gegroeid? Eigenlijk hou ik van alles wat ik doe. Ik kan evenzeer je trouve, notamment parce que cela montre que les in Duitse liederen opgaan en zong al vrij veel Schu- musiciens russes ne cessent de s’améliorer dans le bert en Schumann, en recent ook Franse liederen van répertoire baroque. Berlioz en Debussy met piano. Maar het is waar dat ik mij vooral focus op Italiaanse barokopera’s. Ik voel mij Le répertoire baroque, et plus spécialement le répernauw verwant met deze muziek en dan groeit er vanzelf toire baroque italien, semble vous tenir très à cœur. een soort vertrouwdheid. Mijn eerste concertante opera D’où vous vient cette affinité ? was Vivaldi’s Ottone in villa, in 2010. Er was ook een cd- Je peux me fondre tout autant dans des lieder alleopname aan gekoppeld en tijdens dit hele werkproces mands, j’ai déjà chanté assez bien de Schubert et de

met Giovanni Antonini groeide de droom om nog veel Italiaanse barokopera’s te zingen. De recitatieven, de ruimte tot improvisatie, de da capo-aria’s en vele andere facetten blijven mij inspireren.

76 VIAGGIO IN ITALIA

LA MONNAIE

DE MUNT

Zijn er ook Russische componisten die u aan het dromen zetten? Absoluut! Allemaal eigenlijk, te beginnen met Botrnjanski van wie ik als koormeisje talrijke orthodoxe kerkgezangen zong, tot Glinka, Moesorgski, RimskiKorsakov, Tsjajkovski, Rachmaninov, Gretsjaninov, Sjostakovitsj en vele anderen... Staan er op de korte termijn terug operarollen op stapel of gaan uw plannen een andere richting uit? Op korte termijn concerteer ik in een aantal Missen. Ik heb er altijd van gedroomd om Philippe Herreweghe te ontmoeten en binnenkort breng ik Schuberts Messe nr. 6 in Es groot met hem. Ik kan niet wachten om met hem aan de slag te gaan. U moet weten dat ik ben opgegroeid en dweepte met cd-opnames met Herreweghe aan het hoofd van het Gentse Collegium Vocale. Volgende zomer debuteer ik in Covent Garden als Zerlina in Don Giovanni. Tussen alle concerten probeer ik de noodzakelijke rustpauzes in te lassen: die zijn essentieel voor mij. Ik ben nog jong en mijn stem is nog kwetsbaar. Daarom wil ik, net als de voorbije jaren, mijn optredens in alle rust voorbereiden. Opgetekend door GL

Schumann, et récemment des mélodies françaises avec piano de Berlioz et de Debussy, aussi. Mais c’est vrai que je me centre surtout sur les opéras baroques italiens. Je me sens très proche de cette musique, et il y a alors une sorte d’intimité qui s’installe d’elle-même. Mon premier opéra en concert était Ottone in villa de Vivaldi, en 2010. L’opéra a aussi été enregistré sur CD, et au fur et à mesure de tout ce processus de travail avec Giovanni Antonini, je rêvais de plus en plus de chanter d’autres opéras baroques italiens. Les récitatifs, la place laissée à l’improvisation, les arias da capo et de nombreuses autres facettes continuent de m’inspirer. Y a-t-il aussi des compositeurs russes qui vous font rêver ? Absolument ! Tous, en fait, à commencer par Bortnianski dont j’ai chanté, quand j’étais jeune choriste, de nombreux chants religieux orthodoxes, mais aussi Glinka, Moussorgski, Rimski-Korsakov, Tchaïkovski, Rachmaninov, Gretchaninov, Chostakovitch et bien d’autres. Avez-vous à nouveau des rôles d’opéra en vue à brève échéance ou vos projets vont-ils dans une autre direction ? À brève échéance, je vais chanter dans plusieurs messes. J’ai toujours rêvé de rencontrer Philippe Herreweghe, et je donnerai prochainement avec lui la Messe n°6 en mi bémol majeur de Schubert. Je suis impatiente de travailler avec lui. Vous devez savoir que j’ai entendu et adoré pendant toute mon enfance les CD de Herreweghe à la tête du Collegium Vocale de Gand. L’été prochain, je ferai mes débuts à Covent Garden, dans le rôle de Zerlina dans Don Giovanni. Entre tous ces concerts, j’essaie de garder des périodes de respiration, elles me sont essentielles. Je suis encore jeune et ma voix est encore très fragile. Je compte donc, comme les années précédentes, y aller en douceur pour bien préparer mes concerts. Propos recueillis par GL

Recital ¦ Récital VIAGGIO IN ITALIA Julia Lezhneva Productie ¦ Production De Munt ¦ La Monnaie Copresentatie ¦ Coprésentation Bozar Music

Il Pomo d’Oro Programma ¦ Programme Werken van ¦ Œuvres de Arcangelo Corelli, George Frideric Handel, Antonio Vivaldi

3 november ¦ novembre 2014 20:00 De Munt ¦ La Monnaie Soprano Julia Lezhneva Muzikale leiding ¦ Direction musicale Dmitry Sinkovsky Viool ¦ Violon Dmitry Sinkovsky Luit ¦ Luth Luca Pianca

Tickets ¦ Tickets € 40 – € 30 – €  25 – € 12 www.demunt.be ¦ www.lamonnaie.be – +32 (0)2 229 12 11

VIAGGIO IN ITALIA 77


HARTMUT HAENCHEN

Concert / Concert

IN TIMES OF

WAR & PEACE

Uw concert In Times of War and Peace in Brussel kadert in een internationaal project waarbij u onder de titel “War & Peace Project” meerdere gebeurtenissen herdenkt die de wereld in de twintigste eeuw een ander gelaat gegeven hebben. Wat houdt dit project in? In 2014 herdenken we de honderdste verjaardag van Eerste Wereldoorlog, de vijfenzeventigste van de Tweede Wereldoorlog en vijfentwintig, jaar geweldloze hereniging van Duitsland. Elk van deze gebeurtenissen heeft wel een afzonderlijk herdenkingsdag, maar ik wilde door middel van de kunst – die zich met het probleem ‘oorlog en vrede’ intensief beziggehouden heeft! – doordringen tot de universaliteit van het fenomeen en een overkoepelend moment van reflectie scheppen over deze drie gebeurtenissen heen. Dit wil ik doen in twintig concerten met verschillende programma’s die plaatsvinden in Helsinki, Tokio, Stockholm, Brussel, Kopenhagen, Oslo, Madrid, Amsterdam, Toulouse, Stuttgart, Bergen en Barcelona, en in een reeks van acht voorstellingen van Beethovens opera Fidelio in Madrid. Het is trouwens geen concerttournee met één orkest: in elk van die steden werk ik met een orkest van daar. Toen ik het project drie jaar geleden plande, waren de omstandigheden nog heel verschillend. Toch zien we ook vandaag rondom ons – niet enkel in Syrië of Afghanistan maar ook in Europa – een nijpende situatie waaruit blijkt dat we niet voldoende lessen getrokken hebben uit de geschiedenis. Ik probeer door middel van de muziek mensen bewust te maken dat we in een precaire situatie leven. Ieder voor zich,

9 Nov 2014 © Anthony Arciero / Gallery Stock

78 IN TIMES OF WAR & PEACE

Beethovens Vijfde symfonie is met zijn bekende openingsmotief een van de meest emblematische werken uit de westerse muziekgeschiedenis. Dmitri Sjostakovitsj componeerde zijn Achtste symfonie tijdens de Tweede Wereldoorlog en is doordrongen van de tragiek van de oorlog en van pessimisme over de toekomst. Voor Hartmut Haenchen, in 1943 in Dresden geboren en opgegroeid in OostDuitsland, heeft dit concert een persoonlijke betekenis. Hij brengt deze werken samen in het kader van een reeks concerten rond het thema ‘oorlog en vrede’ Avec son célèbre motif d’ouverture, la Cinquième symphonie de Ludwig van Beethoven est l’une des œuvres les plus emblématiques de la musique occidentale. La Huitième symphonie de Dmitri Chostakovitch, composée dans la seconde moitié de 1943, est marquée du sceau tragique de la guerre et du pessimisme. Pour Hartmut Haenchen, qui est né à Dresde en 1943 et a grandi en Allemagne de l’Est, ce concert revêt une signification personnelle. Il s’inscrit dans un cycle sur le thème « guerre et paix ».

DE MUNT

LA MONNAIE

Votre concert In Times of War and Peace à Bruxelles s’inscrit dans le cadre d’un projet international où, sous le titre de « War & Peace Project », vous commémorez plusieurs événements qui ont changé la face du XXe siècle. En quoi consiste ce projet ? En 2014, nous commémorons le centenaire de la Première Guerre mondiale, le 75e anniversaire de la Deuxième Guerre mondiale et 25 ans de réunification pacifique de l’Allemagne. Il est vrai que chacun de ces événements a son propre jour de commémoration, mais j’entends toucher à l’universalité du phénomène par le truchement de l’art – qui s’est occupé intensivement du problème « guerre et paix » ! – et créer un moment commun de réflexion sur ces trois événements. Je prévois de réaliser ce projet avec vingt concerts qui proposeront plusieurs programmes et auront lieu à Helsinki, Tokyo, Stockholm, Bruxelles, Copenhague, Oslo, Madrid, Amsterdam, Toulouse, Stuttgart, Bergen et Barcelone. À ces concerts s’ajoutera une série de huit représentations de l’opéra Fidelio de Beethoven à Madrid. Il ne s’agira cependant pas d’une tournée de concerts avec un seul orchestre : dans chaque ville, je travaillerai avec un orchestre local. Lorsque j’ai planifié ce projet voici trois ans, le contexte était très différent. Aujourd’hui, nous observons autour de nous – et cela pas seulement en Syrie ou en Afghanistan mais aussi en Europe – une situation explosive, montrant que nous n’avons pas tiré tous les enseignements de l’histoire. À travers la musique, je m’attache à faire prendre conscience aux hommes de la précarité dans laquelle ils vivent. Chacun d’entre nous, avec ses propres moyens, se IN TIMES OF WAR & PEACE 79


met zijn eigen middelen, moet zijn steentje bijdragen aan de vrede en aan het vredevolle samenleven.

doit de contribuer à la paix et à une vie sociale harmonieuse.

Dans cette perspective, quelles œuvres avez-vous En welke werken hebt u daarvoor uitgekozen? Wel, dit resulteert in meerdere, tamelijk ongebrui- choisies ? kelijke programma’s. Eén ervan koppelt bijvoorbeeld J’ai composé plusieurs programmes assez inhaBernd Alois Zimmermanns Ich wandte mich und sah bituels. L’un d’entre eux associe, par exemple, Ich an alles Unrecht, das geschah unter der Sonne aan wandte mich und sah an alles Unrecht, das geschah Schuberts C-Dur-symunter der Sonne de fonie, die ‘Grosse’, maar Hartmut Haenchen startte Bernd Alois Zimmerook Martinů’s Lidice of zijn loopbaan in het vroe- mann avec La Grande Karl Amadeus Hartgere Oost-Duitsland. Zijn symphonie en ut majeur manns Concerto funebenoeming als directeur van de Schubert, mais il y a bre zit erin, gekoppeld de Nederlandse Opera (1986- aussi Lidice de Martinů aan Haydns Die Schöp1999) en als eerste dirigent van ou le Concerto funèbre fung. Ook in Beethohet Nederlands Filharmonisch de Karl Amadeus Hartvens Missa solemnis zijn orkest (1986-2000) betekende mann, en combinaison een nieuw begin. Bij DNO avec Die Schöpfung de oorlog én vrede aan de Amsterdam bracht hij onder Haydn. La guerre et la orde; het gaat hier dan wel meer om de inner- meer Tannhäuser (Wagner), Capriccio (Strauss). paix sont aussi au cœur lijke vrede, terwijl de Vervolgens dirigeerde hij Der fliegende Holländer de la Missa solemnis de oorlogsscène haast vol- (Wagner) en Die Soldaten (Zimmerman). Zijn inter- Beethoven, mais il s’agit ledig uitgewerkt is als pretatie van Wagners’ Ring, in een regie van Pierre ici plutôt d’une paix in een opera. Maar het Audi, werd opgenomen op cd en dvd. Naast bekroonde intérieure, tandis que meest ongebruikelijke cd-opnamen publiceerde hij ook over Wagner en la scène de guerre est programma – en dit is Mahler. Sinds 2009 brengt hij samen met het Symfo- traitée presque entiètrouwens wat ik in Brus- nieorkest van de Munt een serie concerten gewijd aan rement comme dans un sel zal brengen – is de Mahler. Daarnaast dirigeerde hij Parsifal (Wagner) en opéra. Toutefois, le procombinatie van Beeth- Król Roger (Szymanowski). gramme le plus insolite ovens Vijfde symfonie, La carrière d’Hartmut Haenchen a débuté dans – qui est celui que je de ‘Noodlotssymfonie’, l’ancienne Allemagne de l’Est. Elle a amorcé un nou- présenterai à Bruxelles met Sjostakovitsj’ Acht- veau départ lorsqu’il est devenu directeur musical du – est la combinaison de ste symfonie, de ‘Sta- Nederlandse Opera (1986-1999) et premier chef du la Cinquième sympholingradsymfonie’. Nederlands Filharmonisch Orkest (1986-2002). Il y a nie, celle « du destin », récemment dirigé Tannhäuser (Wagner) et Capriccio de Beethoven, et de la Hoe passen deze sym- (Strauss). Ont suivi les productions Der fliegende Hol- Huitième symphonie de fonieën in de thematiek länder (Wagner) et Die Soldaten (Zimmerman). Son Chostakovitch, celle van uw project? Ring, dans une mise en scène de Pierre Audi, a paru « de Stalingrad » . Deze t wee werken sur CD et DVD. En plus de nombreux CD primés, il a tegenover elkaar plaat- publié d’importantes études sur Wagner et Mahler. Au Comment ces deux symsen vind ik heel span- pupitre de l’Orchestre symphonique de la Monnaie, phonies s’inscriventnend. Beide werden il dirige depuis 2009 une série de concerts consacrés elles dans la thématique gecomponeerd tegen à Mahler. Il a aussi assuré la direction musicale de de votre projet ? Il me semble passioneen achtergrond van Parsifal (Wagner) et Król Roger (Szymanowski). nant de confronter ces oorlog. Sjostakovitsj’ componeerde zijn Achtste symfonie in 1943, nadat hij deux œuvres. L’une et l’autre ont vu le jour dans le de zege van het Rode Leger bij Stalingrad had verno- contexte d’une guerre. Chostakovitch a composé sa men, een zege die de oorlog een andere wending gaf. Huitième symphonie en 1943 lorsque parvint, de StaToch is dit geen overwinningsmuziek; het lijden van lingrad, l’annonce de la victoire de l’Armée rouge qui de bevolking in Stalingrad tijdens de belegering van imprimait un nouveau tournant à la guerre. Ce n’est de Duitse troepen is steeds de ondertoon. Bij Beet- pourtant pas une musique triomphale, car elle ne hoven ligt het enigszins anders. Al voor zijn Derde cesse d’évoquer la souffrance de la population de Stasymfonie had Beethoven het titelblad met de opdracht lingrad à la suite du blocus des troupes allemandes. aan Napoleon vernietigd toen hij vernam dat deze Chez Beethoven, il n’en va pas tout à fait de même. 80 IN TIMES OF WAR & PEACE

DE MUNT

veldheer niet was wie hij had gehoopt! De Vijfde symfonie begint met het lijden van het volk onder de napoleontische oorlogen, maar verzinnebeeldt nadien de grote stap voorwaarts van de mensheid. Hoewel Beethovens Vijfde en Sjostakovitsj Achtste allebei beginnen in dezelfde toonaard van c-moll en eindigen in C-Dur, zijn ze totaal verschillend. Beethoven straalt een groot optimisme uit, gelooft erin dat de mens uit de tegenslagen van het noodlot een positieve kracht kan ontwikkelen en dat het Goede in de wereld kan overwinnen, terwijl uit Sjostakovitsj’ fletse C-Dur aan het einde helemaal geen overwinningsroes spreekt maar eigenlijk zelfs een duidelijke resignatie, uiteraard onder invloed van de ervaringen die de componist had met het stalinistische systeem. Als je al kan zeggen dat in beide werken de thematiek ‘van tragedie naar triomf’ zit, dan valt die triomf bij Sjostakovitsj toch wel heel klein uit: er rest slechts een sprankeltje hoop... In beide gevallen gaat het over de verwerking van de slagen van het ‘noodlot’, die niet door God of welke macht dan ook worden toegebracht, maar door de mens zelf. Voor mij is het noodlot iets wat we zelf in handen hebben. Dit geldt sowieso voor alles wat verband houdt met oorlog en vrede. Er bestaat geen hogere macht die ons een oorlog opdringt; oorlog is iets wat mensen zichzelf aandoen. Beethovens Vijfde symfonie is een van de bekendste werken van het repertoire, maar schrikt dirigenten blijkbaar af... Er wordt al eens beweerd dat Beethovens Vijfde een vaak gespeeld werk is. Niets is minder waar. Het is één van de bekendste stukken uit het symfonische repertoire en net daarom wordt het maar zelden uitgevoerd. Ik moet eerlijk toegeven dat deze symfonie voor elke dirigent een toetssteen is, en daarom wagen slechts weinigen er zich nog aan. Ik heb me zoals steeds eerst met de bronnen beziggehouden. Nadat je Beethovens handschrift, dat erg moeilijk te lezen is, ontcijferd hebt, moet je de muzikale structuur zo interpreteren dat ze ook speelbaar wordt. Het is voor het orkest een erg delicaat en gecompliceerd stuk, maar ik ken het Symfonieorkest van de Munt en vertrouw er op dat ze mij zullen volgen. En ook Sjostakovitsj’ Achtste symfonie is geen gemakkelijke muziek... Sjostakovitsj laat de uitvoerder vaak in het ongewisse omdat hij zo spaarzaam is met aanwijzingen in zijn partituren, spaarzamer dan Brahms zelfs! Ik heb aan dit stuk kunnen werken met Yevgeny Mravinsky, de dirigent die het werk in 1943 gecreëerd heeft. Hij bracht me veel bij over Sjostakovitsj’ wenLA MONNAIE

Déjà dans sa Troisième symphonie, Beethoven avait supprimé la page de titre, avec une dédicace à Napoléon, après avoir appris que ce chef de guerre n’était pas celui qu’il espérait être ! Sa Cinquième symphonie s’ouvre sur la souffrance du peuple durant les guerres napoléoniennes, mais elle symbolise ensuite la grande avancée de l’humanité. Du reste, bien que toutes deux s’ouvrent dans la tonalité d’ut mineur et se referment en ut majeur, elles n’en sont pas moins tout à fait différentes. Beethoven fait rayonner un grand optimisme : il croit en effet qu’en réaction aux coups ingrats du sort, l’homme peut développer une force positive et faire triompher le Bien dans le monde. En revanche, à la fin de la symphonie en ut majeur de Chostakovitch, il n’est aucunement question d’ivresse de la victoire, mais plutôt d’une résignation manifeste, marquée par les épreuves que le compositeur a vécues sous le système stalinien. Si tant est que la progression « de la tragédie vers le triomphe » inscrit une thématique commune aux deux œuvres, chez Chostakovitch, la dimension triomphale se réduit à un très faible espoir... Dans les deux cas, il s’agit d’une réflexion sur les coups du « destin », qui ne sont pas infligés par Dieu ou par quelque puissance que ce soit, mais par l’homme luimême. Pour moi, le destin est entre nos mains. Cela vaut d’ailleurs pour tout ce qui touche à la guerre et à la paix. Il n’y a pas de puissance supérieure qui nous précipite dans une guerre : la guerre est quelque chose que les hommes s’infligent à eux-mêmes. La Cinquième symphonie de Beethoven est l’une des œuvres les plus connues du répertoire, mais apparemment elle effraie les chefs d’orchestre... On dit que la Cinquième symphonie de Beethoven est une œuvre fréquemment jouée. Rien n’est moins vrai. C’est l’une des pièces les plus connues et c’est pourquoi elle n’est que rarement exécutée. Je dois honnêtement reconnaître que, pour chaque chef d’orchestre, cette symphonie est une pierre de touche, et c’est la raison pour laquelle rares sont ceux qui s’y risquent encore. Je me suis comme toujours d’abord occupé des sources. Après avoir décrypté le manuscrit de Beethoven, qui est très difficile à lire, il faut interpréter la structure musicale de façon à la rendre jouable. Pour l’orchestre, c’est une pièce très délicate et compliquée, mais je connais l’Orchestre symphonique de la Monnaie et j’ai entièrement confiance en lui. Et la Huitième symphonie de Chostakovitch n’est pas facile non plus... Chostakovitch plonge souvent l’interprète dans l’incertitude parce qu’il est très parcimonieux avec IN TIMES OF WAR & PEACE 81


sen en bedoelingen. Maar ik had ook het geluk om de componist zelf tweemaal te kunnen spreken. De informatie die ik uit die ontmoetingen haalde, is me nu nog steeds kostbaar, omdat ze antwoord geeft op een aantal belangrijke vragen die de partituur niet beantwoordt. Het tempo bijvoorbeeld staat niet altijd goed aangegeven. Toen ik Sjostakovitsj vroeg of zijn metronoomgetallen in de partituur wel juist zijn, antwoordde hij dat je je niet mag blindstaren op getallen, maar dat je het tempo vanzelf zult vinden als je uitdrukt wat hij bedoeld heeft. In de eerste beweging is de vraag naar het tempo heel pertinent, maar in de Toccata is het duidelijk dat het om een mechanisch tempo gaat: hier heerst een scherp contrast tussen de vrijere emotionele expressies en het onverbiddelijk strenge tempo van wat hij de “oorlogsmachine” noemde. Bovendien bevestigde Sjostakovitsj me dat de finale geen triomf is: niet de ‘vrede’ of de ‘overwinning’ primeren hier, wel het feit dat er opnieuw hoop bestond op een leven waarin de goede waarden weer naar boven kunnen komen. In deze symfonie staat niet de oorlog in het middelpunt, maar het menselijke leed, de hoop en de verwachting... Opgetekend door RP

les didascalies de ses partitions, plus encore que Brahms ! J’ai eu la chance de pouvoir travailler cette œuvre avec Yevgeny Mravinsky, le chef d’orchestre qui l’avait créée en 1943. Il m’a beaucoup parlé de Chostakovitch, de ses souhaits et intentions, mais j’ai aussi eu le bonheur de m’entretenir à deux reprises avec le compositeur. L’information que j’ai recueillie à l’occasion de ces rencontres me sont encore toujours précieuses, parce qu’elle répond à une série de questions importantes que la partition laisse en suspens. Par exemple le tempo, qui n’est pas toujours bien indiqué : à ma question de savoir si les valeurs métronomiques de la partition étaient bien justes, Chostakovitch a répondu qu’il ne fallait pas se fier aveuglément à des chiffres, mais qu’il s’agissait de trouver soi-même le tempo pour exprimer ce qui doit l’être. Dans le premier mouvement, la question du tempo est très pertinente, mais dans la Toccata, il s’agit à l’évidence d’un tempo mécanique : ici règne un vif contraste entre les expressions émotionnelles subjectives et le tempo inexorablement sévère, ce qu’il appelait la « machine de guerre ». Il me confirma aussi que pour lui le finale n’avait rien d’un triomphe : ce ne sont pas la paix ou la victoire qui priment ici, mais bien une nouvelle lueur d’espoir en un avenir où les bonnes valeurs reprendraient le dessus. Dans cette symphonie, ce n’est pas la guerre qui est centrale, mais bien la souffrance humaine, l’espoir et l’attente...

Concert / Concert

Propos recueillis par RP

RAISON ET SENTIMENTS LET’S CONCERT!

16 Nov 2014

-18

Voor kinderen en tieners is de kennismaking met een groot orkest een onvergetelijke ervaring. Elke volwassene kan bij aankoop van een ticket iemand die jonger is dan 18 jaar gratis meebrengen naar een concert van het Symfonieorkest van de Munt.

Pour un enfant ou un adolescent, la découverte d’un grand orchestre est inoubliable. Chaque adulte peut faire profiter un jeune de moins de 18 ans d’une place gratuite en l’accompagnant à un concert de l’Orchestre symphonique de la Monnaie.

Reserveren verplicht via ¦ Réservation obligatoire au +32 (0)2 229 12 11

© Marco Borggreve

Concert ¦ Concert RAISON ET SENTIMENTS Gabriel Fauré, Hector Berlioz, Maurice Ravel, Claude Debussy

Programma ¦ Programme Gabriel Fauré Pelléas et Mélisande, suite pour orchestre, op.80 (1898)

Productie ¦ Production Bozar Music Copresentatie ¦ Coprésentation De Munt ¦ La Monnaie

Hector Berlioz La Mort de Cléopâtre, scène lyrique, H.36 (1829)

Concert ¦ Concert IN TIMES OF WAR AND PEACE Ludwig van Beethoven, Dmitry Shostakovich

Programma ¦ Programme Ludwig van Beethoven Symphonie Nr.5 in c-moll, op.67 (1807-1808)

Productie ¦ Production De Munt ¦ La Monnaie Copresentatie ¦ Coprésentation Bozar Music

Dmitry Shostakovich Symphonie Nr.8 in C minor, op.65 (1943)

16 november ¦ novembre 2014 20:00 Paleis voor Schone Kunsten ¦ Palais des Beaux-Arts

Maurice Ravel Valses nobles et sentimentales, pour orchestre (1912)

9 november ¦ novembre 2014 20:00 Paleis voor Schone Kunsten ¦ Palais des Beaux-Arts

Inleiding een half uur vóór het concert ¦ Introduction une demi-heure avant le concert

Muzikale leiding ¦ Direction musicale Robin Ticciati

Claude Debussy La Mer, trois esquisses symphoniques (1905)

Muzikale leiding ¦ Direction musicale Hartmut Haenchen

Tickets ¦ Tickets € 40 – € 30 – € 25 – € 12

Symfonieorkest van de Munt ¦ Orchestre symphonique de la Monnaie

82 IN TIMES OF WAR & PEACE

Mezzo Elina Garanča Koninklijk Concertgebouworkest

Tickets ¦ Tickets € 88 – € 66 – € 46 – € 22 www.bozar.be – tickets@bozar.be – +32 (0)2 507 82 00

www.demunt.be ¦ www.lamonnaie.be – +32 (0)2 229 12 11

DE MUNT

LA MONNAIE

RAISON ET SENTIMENTS 83


KAMERMUZIEK IN DE MUNT

MUSIQUE DE CHAMBRE À LA MONNAIE OKTOBER ¦ OCTOBRE 2014

NOVEMBER ¦ NOVEMBRE 2014

3.10.2014 Franz Schubert Klavierquintett A-Dur „Die Forelle“, D.667 (1819) Michel Poskin (vl), Tony Nys (vla), Sébastien Walnier (vc), Korneel Le Compte (cb), Muhiddin Dürrüoglu (pf)

7.11.2014 Johannes Brahms Klavierquartett Nr.3 c-moll, op.60 (1875) Ludwig van Beethoven Sonate Nr.3 A-Dur für Violoncello und Klavier, op.69 (1808) Saténik Khourdoian (vl), Yves Cortvrint (vla), Sébastien Walnier (vc), Alexander Gurning (pf)

>> Rond ¦ Autour de Schwanengesang (Franz Schubert)

10.10.2014 Hongaars programma: werken van ¦ Programme hongrois : œuvres de Ferenc Farkas, György Kurtág, Sándor Veress Blaaskwintet van de Munt ¦ Quintette à vent de la Monnaie

>> Rond ¦ Autour de In Times of War and Peace (Ludwig van Beethoven, Dmitry Shostakovitch)

14.11.2014 Ludwig van Beethoven Sextett Es-Dur für Bläser, op.71 (1796) Franz Lachner Oktett B-Dur für Bläser, op.156 (1850) Blaasoktet van de Munt ¦ Octuor à vent de la Monnaie

17.10.2014 Belgische werken voor vier trombones van ¦ Œuvres belges pour quatre trombones de Flor Peeters, Jef Maes, Jan Van der Roost, Hans De Jong & Koen Severens Vier op een rij: de trombones ¦ Puissance quatre : les trombones Jan Smets, Bram Fournier, Koen Severens, Geert De Vos (trb)

21.11.2014 Franz Schubert Streichquintett C-Dur, D.956 (1828) Saténik Khourdoian (vl), Michel Poskin (vl), Tony Nys (vla), Sébastien Walnier (vc), Corinna Lardin (vc)

24.10.2014 Johannes Brahms Trio Es-Dur für Horn, Violine und Klavier, op.40 (1865) György Ligeti Trio for Horn, Violin and Piano (1982) Saténik Khourdoian (vl), Jean-Noël Melleret (cr), Mara Dobresco (pf)

28.11.2014 “Bach meets Bach” Werken van ¦ Œuvres de Johann Sebastian Bach, Jan Bach & Witold Lutosławski Koperkwintet van de Munt ¦ Quintette de cuivres de la Monnaie

>> Rond ¦ Autour de Shell Shock (Nicholas Lens)

31.10.2014 (*) Richard Strauss Sonatine Nr.2 Es-Dur für 16 Bläser „Fröhliche Werkstatt“ (1944-1945) Wim Henderickx Mysterium voor 10 houtblazers (1989) Blazersensemble van de Munt ¦ Ensemble à vent de la Monnaie NN (muz. leid. ¦ dir. mus.)

>> Rond ¦ Autour de In Times of War and Peace (Ludwig van Beethoven, Dmitry Shostakovich)

>> Rond ¦ Autour de Schwanengesang (Franz Schubert)

>> Rond ¦ Autour de Partita 2 (Johann Sebastian Bach)

>> Rond ¦ Autour de Daphne (Richard Strauss)

CONCERTINI De Munt, Grote Foyer ¦ La Monnaie, Grand Foyer (*) Fioccozaal ¦ Salle Fiocco 12:30

© Marco Borggreve

84 CONCERTINI

DE MUNT

LA MONNAIE

Tickets ¦ Tickets € 8 www.demunt.be ¦ www.lamonnaie.be – +32 (0)2 229 12 11

CONCERTINI 85Onze eerste Happy Sunday! van het seizoen bijt de spits af met Shell Shock. Wij ontvangen zowel kinderen als volwassenen met een nieuwe family workshop-formule om hen allen samen op een actieve manier te laten kennismaken met de poëtische teksten van Nick Cave en de muziek van Nicolas Lens. Cette saison, c’est Shell Shock qui inaugurera notre série Happy Sundays! Nous avons le plaisir d’accueillir ausi bien les enfants que les adultes pour leur faire découvrir, dans un family workshop, au moyen d’activités participatives, les textes poétiques de Nick Cave et la musique de Nicholas Lens. De Munt ¦ La Monnaie

KUNSTENDAG VOOR KINDEREN – 16.11.2014 11:00

Op de derde zondag van november kunnen kinderen én volwassenen zich via een workshopparcours laten onderdompelen in de wereld van Don Giovanni, het hoofdpersonage uit Mozarts gelijknamige opera die in december in de Munt wordt opgevoerd. Bewegen, zingen en acteren met de hele familie… Dat is opera! Le troisième dimanche de novembre, un parcours de workshops invitera les enfants et les adultes à se plonger dans le monde de Don Giovanni, le protagoniste de l’opéra éponyme de Mozart à l’affiche de la Monnaie au mois de décembre. Bouger, chanter et faire du théâtre en famille…C’est ça, l’opéra !

Tickets ¦ Tickets 8 € per deelnemer ¦ par participant Vanaf 6 jaar ¦ À partir de 6 ans boxoffice@demunt.be ¦ boxoffice@ lamonnaie.be - 02 229 12 11

De Munt ¦ La Monnaie

Niet vergeten bij reservatie voornaam, achternaam, leeftijd en taal (NL – FR) van het kind te vermelden. ¦ Lors de la réservation, n’oubliez pas de mentionner le prénom, le nom, l’ âge et la langue (NL – FR) de l’enfant.

Tickets ¦ Tickets 5€ Reservatie verplicht ¦ Réservation obligatoire boxoffice@demunt.be ¦ boxoffice@ lamonnaie.be - 02 229 12 11

Meer info ¦ Plus d’ infos family@demunt.be ¦ family@lamonnaie.be

11:00 - 13:00 of ¦ ou 14:30 - 16:30 In het Nederlands ¦ En néerlandais Vanaf 6 jaar ¦ À partir de 6 ans

Meer info ¦ Plus d’ infos family@demunt.be ¦ family@lamonnaie.be

VISUAL VOICES – 28.9, 19.10 & 9.11.2014 11:00

MM FAMILY abonnement ¦ abonnement

Geen productie immers zonder een massa restjes van stoffen en hout, afval en ongebruikt materiaal. In een nieuwe reeks workshops leren de deelnemers – gegidst door kunststudenten en door vaklui van de Munt – de materiële implicaties van een productie kennen en hergebruiken voor hun eigen kunstwerk. Enkele dagen voor de wereldpremière van de opera Shell Shock, wordt u uitgenodigd om talismannen, amuletten en totems te komen maken, als waarschuwingstekens voor de gevaren van de oorlog. Pas de production sans amoncellement de chutes de tissus, copeaux et résidus. Guidés par des étudiants en art et par des artisans de la Monnaie, les participants percevront les implications matérielles d’une production et exploreront ces ressources pour créer une œuvre. Quelques jours avant la création mondiale de l’opéra Shell Shock, il sera proposé d’ inventer talismans, porte-bonheur et totems comme autant de signes dénonciateurs des dangers de la guerre.

Door de kinderen experimentele films aan te reiken, wil Visual Voices letterlijk de ogen openen. Kinderen en hun ouders kunnen zangers horen zingen op diverse films uit de filmgeschiedenis of musici ontdekken die een klanktapijt leggen onder de geprojecteerde beelden. Elke sessie wordt ingeleid door een expert op het gebied van film en muziek (tweetalig). Dit nieuwe format voor de hele familie is gecreëerd in samenwerking met Bozar Films en de Muziekkapel Koningin Elisabeth en bestaat uit een reeks maandelijkse afspraken op zondag om 11 uur. En proposant des films expérimentaux aux enfants, Visual Voices entend leur ouvrir les yeux au propre comme au figuré. Aux côtés

Shell Shock 26.10.2014 15:00 Don Giovanni 7.12.2014 15:00 Medúlla 8.2.2015 15:00 Un Ballo in maschera 24.5.2015 15:00

De Munt, Ateliers ¦ La Monnaie, Ateliers Info en reservering ¦ Info et réservation empowerment@demunt.be ¦ empowerment@ lamonnaie.be

De workshop van 18 oktober is in het kader van het Festival Place aux Enfants en is gratis voor 8 tot 12-jarigen die ingeschreven zijn voor het festival. ¦ L’atelier du 18 octobre est organisé dans le cadre du Festival Place aux Enfants et est gratuit pour les 8-12 ans inscrits au festival.

DE MUNT

Fearless © Andrew Rich

RECYCLING OPERA – 18.10 & 8.11.2014 16:00

Tickets ¦ Tickets 8€

88 OPERA & FAMILY

Open Mouth © Jesse Holborn

© Bian Ignacio

© Maarten Groven

© GS / Gallery Stock

Opera & Family

HAPPY SUNDAY! – 26.10.2014 11:00

LA MONNAIE

de leurs parents, les enfants pourront écouter des chanteurs qui accompagnent différents

films de l’histoire du cinéma et des musiciens qui déroulent un tapis sonore sous les images projetées. Chaque session sera introduite en deux langues par un expert du domaine « musique et cinéma ». Proposé en collaboration avec Bozar Films et la Chapelle Reine Elisabeth, cette nouvelle formule destinée à toute la famille se compose d’une série de rendez-vous mensuels le dimanche à 11 heures. De Munt ¦ La Monnaie, Fiocco (19.10) Bozar (28.9 & 9.11)

Praktische info ¦ Infos pratiques - Deze formule biedt 4 operavoorstellingen op zondag (om 15 uur) en voorafgaande workshops (van 11 tot 13 uur) voor de hele familie ¦ Cette formule propose 4 représentations d’opéra du dimanche (à 15h) et des ateliers en amont (de 11h à 13h) pour toute la famille. De voorstelling Don Giovanni is enkel voor volwassenen – tijdens de voorstellingn krijgen kinderen een workshop aangeboden ¦ La représentation de Don Giovanni est uniquement pour adultes – lors du spectacle, les enfants seront proposés un atelier Minimum samenstelling: 2 volwassenen + 1 kind (6-12 jaar) ¦ Composition : au minimum 2 adultes + 1 enfants (6-12 ans) Uw voordelen ¦ Vos avantages Dit abonnement biedt 10% korting op de prijs van de losse tickets. ¦ Cet abonnement offre une réduction de 10% sur le prix des billets en vente libre. Dit abonnement biedt een voordeeltarief van € 5 in de plaats van € 8 voor de workshops. Volwassenen gratis. ¦ Tarif avantageux pour les Happy Sundays! : 5 € au lieu de 8 €. Gratuit pour adultes. Extra tickets voor elk bijkomend kind aan 50% korting ¦ Tickets pour chaque enfant supplémentaire : 50% de réduction sur le tarif des tickets Meer info ¦ Plus d’ infos boxoffice@demunt.be ¦ boxoffice@ lamonnaie.be - 02 229 12 11

Tickets ¦ Tickets Volwassenen ¦ Adultes 6 € Kinderen (6-12 jaar) ¦ Enfants (6-12 ans) 4 € boxoffice@demunt.be ¦ boxoffice@ lamonnaie.be - 02 229 12 11 28.9.2014 The Sound of the Sea (Bozar, 6+) 19.10.2014 Murmurations (De Munt ¦ La Monnaie, 9+) 9.11.2014 Elephant Cemetery (Bozar, 6+) OPERA & FAMILY 89


ABONNEMENT MM DISCOVERY

ABONNEMENT MM CHOICE

De juiste keuze voor iedereen die het stuur in handen wil nemen: MM Choice is een flexibel abonnementsformule waarmee u zelf kiest op welke data u de voorstelling bijwoont. Te koop vanaf 27 augustus 2014. Le bon choix pour tous ceux qui veulent être aux commandes : MM Choice est une formule d’abonnement flexible qui vous permet de choisir vous-même vos dates de spectacle. En vente à partir du 27 août 2014. MM Choice 1 Daphne Don Giovanni Alcina Jakob Lenz Rachmaninov Troika 1 concert of recital naar keuze ¦ 1 concert ou récital au choix MM Choice 2 Shell Shock (wereldcreatie ¦ création mondiale) Schwanengesang D744 Tamerlano Penthesilea (wereldcreatie ¦ création mondiale) Un Ballo in maschera 1 concert of recital naar keuze ¦ 1 concert ou récital au choix

To the sky © Andrew Rich

Van Strauss en Rachmaninov tot Björk en Nick Cave, zet de eerste stap binnen de wereld van grote emoties en ontdek alle facetten van opera en van de Munt. het abonnement MM Discovery is een perfecte oplossing voor beginnende operaliefhebbers en voor jongeren, die bovendien een korting van 50% op de abonnementsprijs genieten. Met MM Discovery kiest u zelf op welke data u de voorstellingen bijwoont en ontvang je 10% korting op de prijs van losse tickets. De Strauss et Rachmaninov à Björk et Nick Cave, faites votre entrée dans le monde des émotions intenses et découvrez toutes les facettes de l’opéra et de la Monnaie. L’abonnement MM Discovery est la solution idéale pour les amateurs d’opéra débutants et pour les jeunes, qui bénéficient en plus d’une réduction de 50 % à l’achat de cette formule. Avec MM Discovery, les abonnés choisissent leurs dates de spectacle et reçoivent une réduction de 10% sur le prix des tickets hors abonnement. MM Discovery Daphne Shell Shock (wereldcreatie ¦ création mondiale) Medúlla Rachmaninov Troika

Vraag advies en bestel je abonnement via de MM Box Office (boxoffice@demunt.be) ¦ Renseignezvous et commandez votre abonnement au MM Box Office (boxoffice@lamonnaie.be) Jonger dan 30 jaar? Geniet 50% korting op alle abonnementen van de Munt en krijg er meteen een Go!pera-kaart bij.

Meer info: boxoffice@demunt.be¦ plus d’infos : boxoffice@lamonnaie.be 90 ABONNEMENTEN

MM Choice 1 & 2 Daphne Schwanengesang D744 Shell Shock (wereldcreatie ¦ création mondiale) Don Giovanni Tamerlano Alcina Jakob Lenz Penthesilea (wereldcreatie ¦ création mondiale) Un Ballo in maschera Rachmaninov Troika 1 concert of recital naar keuze ¦ 1 concert ou récital au choix

DE MUNT

LA MONNAIE

-30

Uw voordelen als abonnee –– Ontvang het MMMagazine thuis. –– Geniet van recht op voorverkoop voor de aankoop van extra tickets en de mogelijkheid om tickets te ruilen voor een andere voorstelling van dezelfde productie (afhankelijk van de beschikbaarheid). –– Geniet 25% korting op de prijs van losse tickets voor concerten en recitals (enkel geldig voor Muntproducties). –– Ontvang € 2 korting op de rondleidingen op zaterdagmiddag. –– Krijg 10% korting bij aankoop van een fles champagne in de Champagnothèque. Bovendien kan u er op voorhand uw tafel reserveren. –– Geniet extra voordelen tijdens het hele seizoen. Vos avantages en tant qu’abonné –– Vous recevez le MMMagazine à votre domicile. –– Vous avez le droit d’acheter en prévente d’autres billets et vous pouvez échanger vos billets pour une autre représentation du même spectacle, dans la limite des places disponibles. –– Vous bénéficiez d’une réduction de 25% sur les concerts et récitals (valable uniquement pour les productions de la Monnaie). –– Vous recevez 2 € de réduction sur les visites guidées du samedi midi. –– Vous bénéficiez de 10% de réduction à l’achat d’une bouteille de champagne à la Champagnothèque et vous pouvez réserver votre table à l’avance. –– Vous bénéficiez d’avantages supplémentaires tout au long de la saison. Moins de 30 ans ? Vous bénéficiez une réduction de 50% sur nos abonnements et vous recevrez en même temps une carte Go!pera. ABONNEMENTS 91


Performance installation

VERY ALIVE

COMPOSERS

OPEN MONUMENTENDAG JOURNEE DU PATRIMOINE DE MUNT, EEN HUIS VAN CREATIES ¦ LA MONNAIE, UNE MAISON DE CRÉATIONS

Op zaterdag 20 september neemt de Munt deel aan de Open Monumentendag van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Onder de noemer “Very Alive Composers. De Munt een huis van creaties” wordt een vrij bezoekersparcours aangeboden dat op eigen tempo wordt afgelegd. Le samedi 20 septembre, la Monnaie participe aux Journées du patrimoine de la Région de Bruxelles-Capitale. Sous la bannière « Very Alive Composers. La Monnaie, une maison de créations », les visiteurs pourront suivre, chacun à leur rythme, un parcours à travers le théâtre. Een bijzonder parcours gidst u langs de interesses van onze ‘huis’-componisten. Philippe Boesmans op kop met vijf wereldcreaties in de Munt, in gezelschap van twee componisten van wie dit seizoen een werk wordt gecreëerd: Nicolas Lens en Pascal Dusapin. Ontdek hun inspiratiebronnen, hun methodes en hun eigenaardigheden op een vernieuwende manier en op uw ritme. Deze dag sluit af met Meet the Artists waar de componisten zelf getuigen over het belang van operacreaties en hoe zij zo’n bijzondere belevenis ervaren, opgeluisterd door enkele fragmenten van hun composities. Open Monumentendag is eveneens de première van een smartphone applicatie die door de Munt werd ontwikkeld in samenwerking met het artiestencollectief circumstance en met zangers van de Muziekkapel Koningin Elisabeth. Met deze applicatie verkent men op een nieuwe artistieke manier de inkomhal én de omgeving van de Munt.

20 Sept 2014

OPEN MONUMENTENDAG ¦ JOURNÉE DU PATRIMOINE 20 september ¦ septembre 2014 10:00 De Munt ¦ La Monnaie

© Alisa Nikulina / Millennium Images

92 OPEN MONUMENTENDAG

DE MUNT

LA MONNAIE

Un parcours spécial vous guide à travers les intérêts de nos compositeurs « maison » : Philippe Boesmans, dont cinq créations mondiales ont eu lieu à la Monnaie, sera entouré de deux artistes dont les œuvres verront le jour cette saison, Nicholas Lens et Pascal Dusapin. Découvrez leurs sources d’inspiration, leurs méthodes et leurs singularités selon une approche innovante et à votre rythme. Cette journée se clôturera par une rencontre Meet the Artists lors de laquelle les compositeurs témoigneront de l’intérêt de créer des opéras et de la manière dont ils vivent cette expérience. On entendra aussi quelques extraits de leurs compositions. À l’occasion de cette Journée du patrimoine, une nouvelle application sera inaugurée. Conçue par la Monnaie en collaboration avec le collectif d’artistes circumstance et des chanteurs de la Chapelle musicale Reine Élisabeth, cette application permettra de porter un regard neuf selon une perspective artistique sur le Hall d’entrée et les abords du théâtre.

Vrij parcours tot 18:00 (laatste toegang 17:00) ¦ Parcours libre jusqu’ à 18:00 (dernière entrée à 17:00) Gratis , geen reservatie ¦ Gratuit, pas de réservation 18:00 – 19:00 Meet the Artists (p. 53)

JOURNÉE DU PATRIMOINE 93


DUNCAN SPEAKMAN

Door onderling zeer verschillende ruimtes binnen de stad met elkaar te verbinden, breidt het werk van het kunstenaarscollectief circumstance de toneelervaring uit en palmt het de straat en de publieke ruimte in. Duncan Speakman, een van de leden van circumstance, verhuisde recent naar Brussel, waar hij een langetermijnproject uitwerkt voor de Munt dat in september start als onderdeel van de Open Monumentendag. Een intieme ervaring waarbij de poëtica van de technologie de manier waarop wij opera ervaren zal veranderen, een uitnodiging die circumstance zal aanwenden om de manier te herdenken waarop wij met muziek, de stad en haar bewoners omgaan. En reliant entre eux des espaces très différents à l’intérieur même de la ville, le collectif d’artistes circumstance propose une œuvre qui élargit l’expérience théâtrale, qui se transporte dans les rues et s’empare des lieux publics. Ducan Speakman, actuellement en résidence à Bruxelles, participe à ce collectif. Un projet en cours, qu’il développe pour la Monnaie, sera présenté en septembre dans le cadre des Journées du Patrimoine. Une invitation au voyage où la poétique des technologies peut transformer la manière dont nous éprouvons l’opéra : une occasion que circumstance compte mettre à profit pour reconsidérer notre appréhension de la musique, de la cité et de ses habitants. Hoe kan een kunstenaarscollectief als dat van u nadenken over opera? We zijn een collectief van componisten, musici en schrijvers. Nagenoeg alles wat we maken vertrekt vanuit de muziek, waarop vervolgens tekst en vertolking worden gebouwd. In vele opzichten kan ons werk dus al beschouwd worden als opera, al zit het niet vervat in de specifieke esthetiek van de traditionele opera. Het feit dat wij ons werk niet in schouwburgen brengen maar in een ‘ongecontroleerd’ kader, biedt een kans om te zien wat er gebeurt als operavormen nauwer verweven raken met het leven van elke dag. Wat mag het publiek verwachten van deze eerste samenwerking met de Munt? Iets zeer kleins en verfijnds dat mensen een korte glimp geeft van onze opvattingen en werkwijzen. We zouden zeer graag de steun krijgen om een volwaardige productie uit te werken, iets met een narratieve structuur en een live performance. Wordt de stad dan het podium van het operaproject dat u met ons wil ontwikkelen? Op dit moment hebben we een werk voor ogen waarbij de performers door de stad trekken en wij hun parcours zien en hun stemmen horen die draadloos naar de zaal worden doorgestuurd. De musici in die

© circumstance

94 OPEN MONUMENTENDAG

DE MUNT

LA MONNAIE

Un collectif d’artistes tel que le vôtre peut-il modifier la conception traditionnelle de l’opéra ? Notre collectif rassemble un compositeur, des musiciens ainsi que des écrivains. Presque toutes nos créations partent d’une base musicale sur laquelle le texte et l’interprétation viennent s’inscrire. Ainsi et à maints égards, notre performance, même si elle ne répond pas à l’esthétique particulière de l’opéra traditionnel, en partage néanmoins la nature. Le fait que nous réalisions notre travail à l’extérieur des bâtiments, dans des contextes incontrôlés, offre l’occasion d’observer ce qui advient des formes de l’opéra quand elles sont plus étroitement mêlées à la vie quotidienne. Que peut attendre le public de cette première collaboration avec la Monnaie ? Un petit rien d’une sensibilité particulière donnera au public un aperçu furtif de nos idées et de notre démarche. Nous aimerions bénéficier de soutien afin de réaliser vraiment une production complète à la Monnaie, qui se fonderait sur une structure narrative et utiliserait des performances en direct. La ville deviendra-t-elle la scène de ce projet d’opéra que nous allons élaborer ensemble ? Nous prévoyons une performance où les artistes JOURNÉE DU PATRIMOINE 95


zaal creëren een live soundtrack voor een soort van denkbeeldige film die evenwel plaatsvindt in de stad die je al kent. De klank van de stad is dus niet enkel het podium maar de echte inhoud van het werk, ergens tussen fictie en realiteit in.

parcourront la ville tandis qu’en un lieu distinct, nous suivrons leurs trajets et entendrons leurs voix transmises sans fil. En cet endroit et en direct, les musiciens s’attacheront à créer une bande sonore pour une sorte de film improvisé : précisément, le film qui sera en tournage à ce moment-là, dans la ville dont chacun est familier. Le bruit de la ville constitue ainsi, non pas uniquement le théâtre, mais le véritable contenu de la prestation artistique : il se situe entre fiction et réalité.

Kunnen we het zo stellen dat, net zoals schilders verf en cineasten film, circumstance het publiek gebruikt als grondstof om mee aan de slag te gaan? Ik zou het publiek niet willen vergelijken met een grondstof! Vaak proberen wij toeschouwers Circumstance is een internationaal kunstenaarscol- Pourrions-nous dire te laten optreden voor lectief dat filmische ervaringen creëert in verrassende que, à l’instar des elkaar en zetten wij omgevingen. Deze ervaringen nemen vele vormen aan, peintres utilisant la eerst een stap achteruit. van grootse participatieve performances en zacht in peinture et des réaliZo neemt het publiek het oor gefluisterde verhalen tot boeken, installaties sateurs tirant parti du het eigendomsrecht van en workshops. Op die manier wil het collectief in het film, circumstance « se het werk over. Soms zijn alledaagse het buitengewone manifest maken. Opge- sert » du public comme de structuren die wij richt in 2010 als kader voor de samenwerking tussen d’un matériau brut pour creëren binnen onze Duncan Speakman, Sarah Anderson en Emilie Gre- donner forme à ses proverhaallijnen afhanke- nier, werkt circumstance met diverse internationale jets ? lijk van de interactie kunstenaars aan specifieke projecten. Je ne voudrais pas comtussen het publiek. Circumstance est un collectif international d’artistes parer le public à un proposant des expériences filmiques dans des lieux matériau brut ! Nous Zo participeert het inattendus. Ces expériences peuvent se présenter sous tentons souvent de publiek dus actief in uw de multiples formes, allant de performances faisant laisser les participants werk... intervenir la foule à des histoires intimes chuchotées à interpréter un rôle l’un In veel van ons werk l’oreille, en passant par des livres, des installations ou des pour l’autre, puis peu à is de onderliggende workshops. Ainsi, le collectif fait apparaître le quotidien peu nous nous effaçons. politieke agenda veel- dans ce qu’il a d’extraordinaire. Lancé en 2010 pour Par cette méthode, le eer gerelateerd aan de servir de cadre à la collaboration de Duncan Speak- public assume la resmobiele technologie man, Sarah Anderson et Emilie Grenier, circumstance ponsabilité de la créadie ons publiek reeds accueille aujourd’ hui de nombreux autres artistes venus tion. Parfois même, les op zak heeft. Waar deze les rejoindre pour des projets spécifiques. structures de notre récit se retrouvent tributaires toestellen zeer geschikt zijn om ons te verbinden met mensen en plaatsen die des interactions entre les personnes. ver van ons verwijderd zijn, vervreemden ze ons vaak van onze onmiddellijke sociale en fysieke omgeving. Le public participe donc activement à votre travail… Wij trachten dit te herdenken en willen deze tech- L’idée politique sous-jacente à une large part de nologieën hanteren op manieren die ons publiek notre production se trouve plus corrélée à la techdwingen connectie te maken met hun onmiddel- nologie mobile. Alors que les appareils mobiles sont lijke omgeving en met de mensen die zich daarin omniprésents, qu’ils s’avèrent performants et nous bevinden. relient à des personnes et des lieux éloignés, ils nous distancient souvent de notre proche environnement Hoe kan volgens u opera evolueren rekening houdend social et physique. Nous essayons de réévaluer cette met de steeds groeiende impact van de virtuele en technologie, de l’utiliser de telle manière que notre digitale wereld? public communique avec son entourage et son enviVooraleer opera relevant kan worden voor het heden- ronnement immédiats. daagse digitale publiek, moet het genre volgens mij zichzelf eerst toegankelijk maken voor dat publiek. Avec l’importance toujours croissante du monde De eerste verandering die moet gebeuren, ligt eerder virtuel et numérique, comment, selon vous, l’opéra op financieel dan op artistiek vlak. Deels door het va-t-il évoluer ? vrije verkeer van informatie beseffen deze digitaal Je pense qu’avant de devenir pertinent sur ce terrain, gefocuste toeschouwers zeer goed hoezeer opera l’opéra doit d’abord se rendre accessible au public 96 OPEN MONUMENTENDAG

DE MUNT

gesubsidieerd wordt, terwijl ze nog steeds geconfronteerd worden met ticketprijzen die even duur zijn als de smartphone in hun broekzak. Dit leidt ertoe dat het eigentijdse publiek mentaal operahuizen (en opera als genre) associeert met een gedateerd model van artistieke creatie, productie en presentatie. U werkt ook op het raakvlak van het gedrukte en het digitale boek. Kunt u ons iets meer vertellen over uw projecten op dat gebied? We houden van de kwaliteiten van fysieke boeken, en er zijn veel interessantere manieren om met digital publishing om te gaan dan enkel e-books. We trachten bijzondere verhalen uit te werken die tegelijk een gedrukte en digitale uitgave kennen, zodat wanneer je een element weghaalt het verhaal onvolledig zou zijn. Veel van de software die u ontwikkelt, is open source. Helaas is de muziekwereld gedomineerd door het credo van het copyright. Denkt u dat technologie ook de slaaf zal worden van het copyrightbeleid of zal die zichzelf bevrijden? Ik denk dat technologie al heel lang met handen en voeten gebonden is aan dat copyrightbeleid, kijk maar naar de voortdurende juridische strijd tussen de grote ontwikkelaars van hard- en software. Het lijkt me onwaarschijnlijk dat technologie zichzelf volledig zal kunnen bevrijden, maar zoals bij de muziek zal er altijd wel een alternatieve ‘underground’-scene voor technologie zijn; ongetwijfeld niet welgesteld, maar hun ambitie ligt dan ook elders. Opgetekend door José Luis Villalobos

de l’ère numérique. Je crois aussi que le premier changement nécessaire est d’ordre financier et non pas esthétique. La circulation des données sur la toile rend le public centré sur le digital parfaitement au fait des subsides importants dont bénéficie l’opéra, et pourtant, le prix du ticket ouvrant le droit d’assister au spectacle avoisine celui du téléphone intelligent qui tient dans presque toutes les poches. Cela conduit souvent le public contemporain à associer mentalement l’opéra (comme institution et comme spectacle) à un modèle de création, de production et de représentation artistiques démodé. Vous travaillez aussi à l’intersection du livre physique et numérique. Voudriez-vous nous parler un peu de ces projets ? Bien sûr, nous aimons les qualités d’un livre palpable. Mais il existe aussi de multiples façons intéressantes de travailler avec l’édition numérique : nous les exploitons. Nous essayons de nourrir des intrigues singulières qui se déploient simultanément dans l’édition physique et numérique de sorte que, si vous en retiriez un élément, le récit ne serait pas complet. Vous développez la plupart de vos programmes en logiciels libres. Malheureusement, le monde de la musique apparaît dominé par le credo du copyright. Que pensez-vous de la politique du droit d’auteur ? Je crois que tout a été réglé depuis longtemps déjà par la politique du copyright. En témoignent les continuelles batailles livrées sur le plan légal entre les programmeurs de logiciels et les constructeurs de matériel informatique sur une plus grande échelle. Il paraît peu probable que la technologie puisse s’épanouir librement, mais, comme pour la musique, il y aura toujours des scènes pour la technologie alternative ou d’avant-garde : sans doute ne seront-elles pas riches, mais leur ambition se situe probablement ailleurs. Propos recueillis par José Luis Villalobos.

LA MONNAIE

JOURNÉE DU PATRIMOINE 97


NUIT BLANCHE

Film & concert / Film & concert

Op zaterdag 4 oktober doet de Munt voor het eerst mee aan Nuit Blanche, de culturele manifestatie die onze stad omtovert in een nachtelijke ruimte die bruist van kunst en vertier. Zoals steeds zal ook deze editie focussen op het streven om de stedelijke ruimte vanuit een nieuwe insteek te (her)ontdekken en (opnieuw) te veroveren. Dit jaar neemt Nuit Blanche de filmkunst als rode draad. Pour la première fois, la Monnaie participera le samedi 04 octobre à la Nuit Blanche, manifestation culturelle qui transforme notre ville en un espace nocturne de vivacité artistique et divertissante. Cette édition 2014 s’inscrit comme toujours dans le désir de (re)découvrir ou (re)conquérir l’environnement urbain d’un nouveau point de vue. Cette année, la Nuit Blanche prend pour thème le cinéma. Het Muntplein en het De Brouckèreplein vormen het epicentrum en vandaaruit waaiert het parcours uit naar de omliggende straten en doet het in de binnenstad diverse locaties aan die te maken hebben met film. Voor deze gelegenheid werkt de Munt opnieuw samen met de cineast, visueel kunstenaar en fotograaf Pierre Debusschere, die een reeks werken creëerde ter begeleiding van onze seizoenscampagne en ditmaal twee van zijn nieuwste werken presenteert. De eerste video wordt geprojecteerd op de gevel van het gebouw tegenover onze schouwburg, met het Muntplein als luisterplek. Op het scherm in onze Grote Zaal is de film I KNOW SIMPLY THAT THE SKY WILL LAST LONGER THAN I te zien, een persoonlijk eerbetoon van Debusschere aan de kunstgeschiedenis en de muziek die hem inspireerde. De musici van de Munt spelen onder leiding van de Pools-Libanese dirigent Bassem Akiki op diverse locaties in ons gebouw muziek die speciaal werd uitgekozen om de beelden van Pierre Debusschere te begeleiden. Schoenberg, Barber, Donizetti: het publiek kan zich onderdompelen in dit audiovisuele universum en de subtiele muzikale keuzes van Bassem Akiki komen beluisteren die diverse sterke emoties uitdrukken en van elke vertoning van de film een nieuwe zintuiglijke ervaring maken. U kunt ze ook in haar geheel ontdekken in onze schitterende Grote Zaal, op het Muntplein of door een parcours te volgen langsheen de diverse locaties waar onze musici spelen. De avond eindigt op het Muntplein met live elektronische muziek, tot in de vroege uurtjes.

4 Okt / Oct 2014 © Pierre Debusschere

98 NUIT BLANCHE

DE MUNT

Prenant la place de la Monnaie et la place De Brouckère pour épicentre, le parcours rayonnera dans les rues avoisinantes en animant divers lieux liés à l’activité cinématographique dans le centre-ville. À cette occasion, La Monnaie collaborera une nouvelle fois avec le cinéaste, artiste visuel et photographe Pierre Debusschere – qui a créé une série originale d’oeuvres pour accompagner notre saison – et aura l’honneur de présenter deux de ses dernières pièces. La première vidéo sera montrée sur la façade de l’édifice en face de notre maison, avec la place de la Monnaie comme espace d’écoute. Sur l’écran de notre Grande Salle, le film I KNOW SIMPLY THAT THE SKY WILL LAST LONGER THAN I dans lequel Pierre Debusschere rend hommage à ses sources d’inspiration. Les musiciens de la Monnaie, dirigés par le chef de orchestre polonais-libanais Bassem Akiki, joueront dans différents espaces de notre bâtiment, une musique spécialement choisie pour accompagner les images de Pierre Debusschere. Le public pourra se plonger dans cet univers audio-visuel en écoutant les subtiles sélections musicales de Bassem Akiki (Schoenberg, Barber, Donizetti), qui exprimant des émotions diverses et puissantes, feront de chaque vision du film une nouvelle expérience sensorielle. Il sera aussi possible d’en découvrir la totalité dans notre splendide Grande Salle, de l’écouter sur la place de la Monnaie ou encore de suivre un parcours en retrouvant les lieux où joueront les musiciens. La soirée se terminera place de la Monnaie avec de la musique électronique live, jusqu’à la fin de la nuit.

NUIT BLANCHE 4 oktober ¦ octobre 2014 20:00 De Munt ¦ La Monnaie

van 22u tot 1u ’s nachts (binnen in de Munt) ¦ de 22h à 1h du matin (à l’ intérieur de la Monnaie)

van 20u tot 5 u ’s ochtends (Muntplein) ¦ de 20h à 5h du matin (place de la Monnaie)

Gratis ¦ Gratuit www.nuitblanchebrussels.be

LA MONNAIE

NUIT BLANCHE 99


KINEPOLIS & DE MUNT / LA MONNAIE PRESENT

EXTRA OPERAS

AT THE CIN NEM A •

Hoe een HonD een SluitenD antWoorD VonD op loSSe VeterS Toen zijn hond thuiskwam met een pels vol klitten ontdekte George

31/8 & 8/9 14/9 & 22/9 28/9 & 6/10

De Mestral hoe lastig het was om de zachte pels en de ruwe klitten uit mekaar te krijgen. Het gaf hem het idee voor een revolutionaire sluiting voor kledingstukken, met aan de ene kant zacht velours, en de andere ruw crochet. Of kort gezegd: Velcro. Wie openstaat voor het onverwachte, vindt soms meer dan hij zoekt. Of hoe u op zoek gaat

IL TROVATOR RE LA TRAVIATA A RIGOLETTO

naar een naald in een hooiberg en eruit rolt met de boerendochter. U maakt het mee in De Standaard. Beginnen bij het nieuws en

Recorded operas with subtitles (Dutch, French). Ticket: € 15 / season ticket (3 operas): € 39

eindigen met... iets nieuws. Verwacht het onverwachte in De Standaard en De Standaard Weekend, met het Weekblad en het Magazine.

kinepolis.be/opera Verwacht het onVerwachte


MM YOUNG FRIENDS & FRIENDS Love and Passion make great things happen! Bent u liefhebber of operakenner, nieuwsgierig en gepassionneerd? Geniet u eenvoudigweg van boeiende uistappen en interessante ontmoetingen? Dan zijn de Vrienden van de Munt iets voor u! Love and Passion make great things happen! Vous êtes amateur ou fin connaisseur d’opéra, curieux ou passionné ? Vous aimez les sorties captivantes et les rencontres intéressantes ? Les MM Young Friends & MM Friends sont faits pour vous !

K. & M. Forster C. Thôme

MM Friends (+ 40 jaar) De MM Friends volgen al een aantal jaren nauwgezet het artistieke parcours van de Munt. Omdat wij steevast kunnen rekenen op uw engagement en enthousiasme krijgt u van ons een brede waaier van activiteiten aangeboden die u toelaten om de mikro­ kosmos van de opera in de diepte te ontdekken. U geniet bovendien van fikse voordelen: het recht op vroegboekingen, een uitnodiging voor de pregenerale repetities, atelierbezoeken, binnen- en buitenlandse reizen enzovoort. Bent u nieuwsgierig naar meer voordelen van een lidmaatschap? Het Vriendensecretariaat geeft u graag meer tekst en uitleg. Een lidmaatschap kan al vanaf € 100 maar biedt u stapsgewijs meer dienstverlening als u Friends Silver (€ 250) of Friend Gold (€750) wordt. Meer info via vrienden@demunt.be.

MM Young Friends (30 tot 40 jaar) Ook jongeren tussen 30 en 40 jaar kunnen bij ons terecht. Om beter op hun wensen en verlangens in te spelen werd in september 2013 speciaal voor hen de MM Young Friends opgericht. Het lidgeld voor de MM Young Friend bedraagt slechts € 25. Voor die prijs word je eind augustus uitgenodigd voor een gratis rondleiding achter de schermen van de Munt en ontvang je eveneens een welkomstpakket. Dit jaar krijg je, naar aanleiding van Shell Shock – een van de wereldcreaties die dit seizoen op de affiche staan en waarvoor Nick Cave het libretto schreef – zijn recentste boek De dood van Bunny Munro.

A. Waerenburgh

S. Forthomme

H. de Pril

Daarbovenop heb je als MM Young Friend recht op gratis tickets voor de bijkomende activiteiten van de Munt en kortingen op dansvoorstellingen, concerten en recitals. En dat is nog niet alles. Je krijgt ook uitnodigingen voor generale repetities en uitstappen naar andere operahuizen in binnen- én buitenland. Sterk aan te raden als je samen met leeftijdsgenoten de prachtige wereld van de opera wil ontdekken!

C. Thôme

PP. Hofmann

102 MM YOUNG FRIENDS & FRIENDS

A. Waerenburgh

MM Friends (+ 40 ans) Voilà déjà plusieurs années que les MM Friends suivent étroitement le parcours artistique de la Monnaie. Encouragés par votre engagement et votre enthousiasme indéfectibles, nous vous proposons un vaste choix d’activités pour vous permettre de découvrir les secrets du microcosme de l’opéra. Vous bénéficiez en plus d’avantages généreux : droit aux réservations anticipées, invitation aux répétitions prégénérales, visites d’ateliers, voyages en Belgique et à l’étranger, etc. Vous souhaitez mieux connaître les avantages procurés par votre adhésion ? Le secrétariat des Friends vous fournit tous les documents et explications complémentaires. Vous pouvez devenir membre dès 100 € et bénéficier progressivement de plus amples services en devenant ensuite Friend Silver (250 €) ou Friend Gold (750 €). Pour toute information : amis@lamonnaie.be.

MM Young Friends (30 à 40 ans) Les jeunes de 30 à 40 ans trouvent également leur bonheur chez nous : pour mieux répondre à leurs souhaits et désirs, nous avons en septembre 2013 créé spécialement à leur intention les MM Young Friends. L’adhésion aux MM Young Friends ne coûte que 25 €. Pour ce prix, vous êtes convié fin août à une visite guidée gratuite des coulisses de la Monnaie et vous recevez également un cadeau de bienvenue – cette année La mort de Bunny Munro, le roman de Nick Cave, librettiste de Shell Shock, une de nos créations mondiales de cette saison. Les MM Young Friends ont de plus droit à des billets gratuits pour certaines activités de la Monnaie et à des réductions pour les spectacles de danse, les concerts et les récitals. Et ce n’est pas tout ! Vous bénéficiez aussi d’invitations aux répétitions générales et à plusieurs sorties dans d’autres maisons d’opéra en Belgique et à l’étranger. À conseiller impérativement à tous ceux qui veulent découvrir le monde fabuleux de l’opéra en compagnie de gens de leur âge !

C. Thôme

DE MUNT

LA MONNAIE

MM YOUNG FRIENDS & FRIENDS 103


Go!pera (jonger dan 30 jaar) Ben je jonger dan 30, dan is Go!pera dé aangewezen kaart bij uitstek om de fascinerende wereld van de Munt te leren kennen: de kaart kost slechts € 5 en meteen geniet je tot 50% korting op een abonnement of 30% op losse tickets. Het flagship event voor Go!peraleden is A Night at the Opera: opera ontdekken, samen met muzikanten uit de pop-, rock of folkwereld die de productie vanuit hun standpunt bespreken en die voor elektriciteit zorgen tijdens een verrassende ontmoeting met de operacast! En dat aan een zeer uitzonderlijk tarief!

Go!pera (- 30 ans) Go!pera est une formule qui invite les jeunes de 18 à 30 ans à découvrir la Monnaie autrement. Avec la carte Go!pera que vous recevrez pour seulement 5 €, vous profitez immédiatement de réductions jusqu’à 50% (abonnement) ou 30% (vente libre). Pour les adhérents Go!pera, l’événement phare est A Night at the Opera : une découverte de l’opéra en compagnie de musiciens de l’univers pop, rock ou folk, qui partagent leur point de vue sur une production et font souvent jaillir une ambiance électrisante lors d’une rencontre surprenante avec les chanteurs lyriques ! Tout cela à un tarif particulièrement attractif !

SUPPORTING PROFESSIONAL MAKEUP ARTISTS WORKING IN FILM, TELEVISION, THEATRE, MUSIC, EDITORIAL AND THE PERFORMING ARTS

Happy Welcome – 30.9.2014 – 11:30 (voor ¦ pour MM Young Friends) Na de eerste kennismaking, volgt om 12 uur een rondleiding in de Munt en in de Ateliers. Iedereen die voor het nieuwe seizoen lid wordt van de Young Friends krijgt het boek De dood van Bunny Munro van Nick Cave cadeau.

Après la prise de connaissance, nous poursuivons à midi avec une visite guidée de la Monnaie et de ses Ateliers. Tous les adhérents Young Friends de la nouvelle saison recevront le livre La mort de Bunny Munro de Nick Cave.

Gratis, inschrijven via vrienden@demunt.be

Gratuit, inscriptions via amis@lamonnaie.be

Meet the Makers MM Friends en MM Young Friends zijn beide van harte welkom op Meet the Makers, een vriendenactiviteit die u de kans geeft om nader kennis te maken met medewerkers van de Munt en alles te vernemen over onze collega’s en hun specifieke opdracht binnen de Munt. Voor Young Friends: op zaterdagvoormiddag mét ontbijt! (6.9, 4.10 en 8.11) Voor Friends: afwisselend op dinsdagnamiddag of donderdagavond (11.9, 7.10 en 18.11) € 15, inschrijven via vrienden@demunt.be De specifieke thema’s en locaties zullen worden vermeld op de website. De eerste Meet the Makers gaat over dramaturgie Young Friends: op zaterdag 6 september om 10u30 met ­K rystian Lada Friends: op donderdag 11 september om 18:u30

Les MM Friends et MM Young Friends sont tous chaleureusement invités à Meet the Makers, une nouvelle activité qui vous permettra de faire plus ample connaissance avec les collaborateurs de la Monnaie et leur mission spécifique au sein de la Monnaie. Pour les Young Friends : le samedi matin (6.9, 4.10 et 8.11), petit-déjeuner inclus ! Pour les Friends : en alternance les mardis après-midi ou jeudis soir, (11.9, 7.10 et 18.11) 15 €, inscriptions via amis@lamonnaie.be Les thématiques spécifiques et les lieux seront précisés sur notre site Internet. Le premier Meet the Makers sera consacré à la dramaturgie. Pour les Young Friends : samedi 6 septembre à 10h30 avec Krystian Lada Pour les Friends : jeudi 11 septembre à 18h30

Bezoek ¦ Visite de Piano’s Maene (Ruiselede) — 14.11.2014 (voor ¦ pour MM Friends) Van creatie tot emotie: bezoek aan de ateliers en de toonzalen gevolgd door een klankpresentatie op een aantal historische instrumenten: klavecimbel, fortepiano, historische velugelpiano’s, Steinway & Sons.

De la création à l’émotion : visite des ateliers et des salles d’exposition et présentation sonore sur des instruments historiques : clavecin, pianoforte, pianos historiques et Steinway & Sons.

Prijzen te bepalen, inschrijven via vrienden@demunt.be

Prix à déterminer / inscriptions via amis@lamonnaie.be

ARTISTRELATIONS@MACCOSMETICS.COM 104 MM YOUNG FRIENDS & FRIENDS

DE MUNT

Mac_pubs_05.14.indd 1

5/05/14 14:40


IT HAPPENED TOMORROW

LAST MINUTE – LAST MINUTE – LAST MINUTE – LAST MINUTE – LAST MINUTE – LAST MINUTE

RICHARD WAGNER

ufzügen n three acts ctes

e la Monnaie

CCI

MEO CASTELLUCCI EO

elles - 20/02/2011

300972 760115 3

D ON THIS

HARTMUT HAENCHEN ROMEO CASTELLUCCI

RCLASSIQUES.COM

DE: 0 heft

Parsifal

naie

2 BAC097

dvd Parsifal bekroond De jury van de Prix du RICHARD WAGNER Syndicat de la Critique heeft onze dvd van Parsifal heeft uitgeroepen tot “beste audiovisuele uitzending van het jaar”! Richard Wagners Parsifal wordt a lgemeen beschouwd als een werk vol raadsels en tegenstellingen. Dat schrikte regisseur Romeo Castellucci echter niet af: in 2011 regisseerde hij in de Munt een zeer persoonlijke en vernieuwende versie ervan. De gedurfde enscenering en controversiële stijl maakten van deze Parsifal een atypische voorstelling. Goed voor een dvd en een internationale nominatie. Een dubbele dvd gerealiseerd door de Munt, duur: 239 minuten, ondertiteling in FR, EN, NL en DU, uitgegeven door Bel Air.

Parsifal ANDREW RICHARDS ANNA LARSSON JAN-HENDRIK ROOTERING THOMAS JOHANNES MAYER TóMAS TóMASSON VICTOR VON HALEM

Orchestre symphonique de la Monnaie Chœurs de la Monnaie HARTMUT HAENCHEN Stage direction

ROMEO CASTELLUCCI

« Un Parsifal hallucinatoire » LE MONDE « La beauté inouïe du Parsifal de Castellucci » LES INROCKUPTIBLES « Un enchantement musical » LE NOUVEL OBSERVATEUR ‘’ Wagner, Sleek but Deep ‘’ NEW YORK TIMES

COLLECTIONARCHIVES

2 DVD SET

DVD de Parsifal couronné

Le jury du Syndicat de la Critique a proclamé le DVD de Parsifal « meilleure diffusion musicale audiovisuelle de l’année » ! Parsifal de Richard Wagner est généralement considéré comme une œuvre pétrie d’énigmes et de contrastes. Cela n’a cependant pas intimidé le metteur en scène Romeo Castellucci : en 2011, celui-ci a livré sur la scène de la Monnaie une version très personnelle et inventive du dernier opéra de Wagner. Son approche audacieuse et son style controversé en ont fait une production hors des sentiers battus, ce qui lui a valu un enregistrement DVD et une récompense internationale. Un double DVD réalisé par la Monnaie, durée 239 minutes, sous-titres en français, anglais, néerlandais et allemand, édité par Bel Air. Start ticketverkoop - 06.09.2014 Vanaf 6 september zijn tickets te koop voor alle voorstellingen van 1 oktober tot 31 december 2014.

Ouverture de la vente - 6.9.2014

À partir du 6 septembre vous pouvez acheter vos tickets pour toutes les représentations du 1er octobre jusqu’au 31 décembre 2014. 106 IT HAPPENED TOMORROW

60 woorden om de Munt te ontdekken Er bestaat nog geen gids voor het grote publiek over de Munt. Tot nu! Aan de hand van 60 zorgvuldig geselecteerde woorden die worden voorzien van overvloedig beeldmateriaal wordt de lezer uitgenodigd om de geschiedenis van de gebouwen te ontdekken, de opera als genre, de coulissen, de technici, het instituut en zijn medewerkers. Op die manier kunnen we binnenkort een beknopt en bekoorlijk naslagwerk leveren dat bedoeld is voor iedereen, of men nu wel (of niet!) de smaak van opera te pakken heeft. Prijs: 18 euro In de boekhandel vanaf eind oktober 2014. 60 mots pour découvrir la Monnaie. Il n’existait aucun guide grand public sur la Monnaie. Jusqu’à maintenant ! Au gré de 60 mots soigneusement sélectionnés, des mots simples et directs enrichis d’une abondante iconographie, le lecteur sera invité à découvrir l’histoire des bâtiments et du genre lyrique, les coulisses et ses techniciens, l’entreprise et ses collaborateurs. Enfin nous pouvons proposer un petit ouvrage facile et attractif qui s’adresse à tous, quel que soit son goût (ou pas !) pour l’opéra. Prix en librairie : 18 euros Parution en librairie : fin octobre 2014 Lulu op dvd Krzysztof Warlikowski’s veelgeprezen regie van de opera Lulu verschijnt binnenkor t op dvd! Herontdek de tweede opera van Alban Berg die, twaalf jaar na Wozzeck, de soms lichtende en buitensporige intensiteit van veelsoortige relaties beschrijft. Een requiem als ‘nagedachtenis aan een engel’ of een gewroet in de menselijke psyche. In elk geval een niet te missen meesterstuk in uw dvd-collectie. Een dubbele dvd van de Munt, uitgebracht op 23 september 2014 door Bel Air.

DE MUNT

IT HAPPENED TOMORROW

LAST MINUTE – LAST MINUTE – LAST MINUTE – LAST MINUTE – LAST MINUTE – LAST MINUTE DVD Lulu

La fameuse Lulu du metteur en scène Krzysztof Warlikowski paraîtra bientôt en DVD ! Redécouvrez le deuxième opéra d’Alban Berg qui, douze ans après Wozzeck, décrit l’intensité tantôt lumineuse tantôt excessive d’un large éventail de relations humaines. Un requiem « à la mémoire d’un ange » ou un coup de sonde dans les profondeurs de la psyché humaine ? En tout cas, un chef-d’œuvre qui se doit de figurer dans votre collection de DVD. Un double DVD de la Monnaie édité par Bel Air et qui paraîtra le 23 septembre 2014. Verklärte Nacht Twintig jaar geleden formuleerde Anne Teresa De Keersmaeker een choreografisch antwoord op Schönbergs Verklärte Nacht (1899), het herfstig, hoogromantisch jeugdwerk van de strenge modernistische grootmeester. Nu, in een coproductie met de Ruhrtriënnale,
 zoekt ze voor de tweede keer een choreografische vorm voor de bewogen muziek van Schönberg. In 1995, ging ze voluit voor grootse en meeslepende romantiek: herfstige sepiatinten, een somptueus decor, zes koppels en twee vrouwelijke solisten. Anno 2014 keert De Keersmaeker terug naar de essentie: een kale dansvloer, neutraal, objectiverend licht, en één koppel, in het openingsbeeld vergezeld door een derde man. Een driehoeksverhouding, de meest beknopte formulering van een tragisch liefdesverhaal. Van 5 tot 11 september 2014 in de Rosas Performance Space. Verklärte Nacht Il y a vingt ans, en 1995, Anne Teresa De Keersmaeker a formulé une réponse chorégraphique à Verklärte Nacht d’Arnold Schoenberg (1899), une œuvre musicale nimbée de couleurs automnales, hautement romantique en effet, et par ailleurs première grande partition de celui qui deviendra l’emblème d’un intransigeant modernisme musical. Aujourd’hui, dans une coproduction avec le Ruhrtriënnale, la chorégraphe donne une nouvelle lecture de l’œuvre poignante de Schoenberg. Dans sa première version, De Keersmaeker déployait tous les ingrédients d’un romantisme flamboyant : des teintes sépia caressées de mélancoliques lumières

LA MONNAIE

automnales, un superbe décor, six couples et deux danseuses solistes. Dans la nouvelle version, elle se concentre sur l’essentiel : un plateau de danse nu, parfaitement neutre, une certaine objectivité de l’éclairage et un seul couple en scène, à peine accompagné d’un troisième homme dans le tableau d’ouverture. Nous voici au plus près d’une épure tragique : un triangle amoureux. Cette production est à voir du 5 jusqu’au 11 septembre 2014 au Rosas Performance Space. Before we go Een film van Jorge Léon gerealiseerd in de Munt. Brussel. De Muntschouwburg. Drie personen aan het einde van hun leven ontmoeten choreografen, acteurs en musici. De cineast Jorge León zette hen aan om hun therapeuthische omgeving te verlaten en zich naar de opera te verplaatsen – de emblematische plaats waar het tragische wordt verbeeld. Samen met de artiesten proberen ze vorm te geven aan de vragen, hopen en angsten waarmee hun nakende dood hen confronteert… Before We Go is een indringend verslag van hun ervaring. Deze film wordt vertoond in Brussel op 19 september (Bozar, 20u) en 24 september (GALERIE cinéma, 20u). Before we go Un film de Jorge Léon réalisé à la Monnaie. Bruxelles. Opéra de la Monnaie. Trois personnes en fin de vie rencontrent des chorégraphes, acteurs et musiciens. Le réalisateur Jorge León incite les participants de quitter l’espace thérapeutique et de migrer vers l’opéra, lieu emblématique de la représentation du tragique pour tenter de donner forme à des questions, des espoirs et des peurs que la fin de vie engendre… Before We Go nous plonge au cœur de cette expérience Ce film sera projeté à Bruxells le 19 septembre (Bozar, 20h) et le 24 septembre (GALERIES cinéma, 20h).

IT HAPPENED TOMORROW 107


MECENASSEN VAN DE MUNT

MÉCÈNES DE LA MONNAIE

Marc Raisière is afkomstig uit Namen. Hij studeerde wiskunde en actuariële wetenschappen aan de Université catholique de Louvain en werkte voor Fortis AG en vervolgens voor de groep AXA, waarvoor hij in België en in Frankrijk directiefuncties vervulde. In 2012 verruilde hij AXA voor Belfius, waarvan hij sedert januari 2014 CEO is. D’origine namuroise, Marc Raisière a étudié les sciences mathématiques et les sciences actuarielles à l’Université catholique de Louvain. Après avoir travaillé pour Fortis AG, il intègre le groupe AXA où il exerce des fonctions directoriales d’abord en Belgique, puis en France. Il quitte AXA en 2012 et rejoint Belfius, où il accède au poste de CEO dès janvier 2014 Welke herinnering heeft u aan uw eerste contacten met de operawereld? De eerste keer dat ik een operavoorstelling bijwoonde, dat was zowat 12 jaar geleden, ben ik in slaap gevallen! Ik vond dat heel vervelend, het was zelfs zo erg dat ik vandaag niet meer in staat ben om u te vertellen over welke opera het ging. Mijn carrière leidde me vervolgens naar Parijs, waar ik met mijn echtgenote meermaals de tempels van de lyrische kunst, het Palais Garnier en de Opéra Bastille, heb bezocht: opera was immers een van de favoriete bezigheden van de voorzitter van het bedrijf waarvoor ik werkte, waardoor ik geacht werd aanwezig te zijn. Op een dag beleefde ik een echte openbaring. Het betrof een zeer moderne regie van Rigoletto. Ik ontdekte dat in dat werk iets verteld werd dat aan de kern raakte van onze condition humaine. Deze opera vertelde me over de liefde, de macht, het geld, de positie van de vrouw. Sedertdien werd ik voortdurend uitgedaagd door regies die opera op een resoluut eigentijdse manier benaderen.

FUNDRAISING & PR

En zo komt het dat u niet geschokt bent door vernieuwende lezingen van de grote klassieke werken? Integendeel! Dat is precies wat ik verwacht van een voorstelling. Een operavoorstelling die zich netjes invoegt in de klassieke traditie trekt me helemaal niet aan. Sedert mijn terugkeer naar België, nu twee jaar geleden, put ik een groot genoegen uit het feit dat Belfius een van de hoofdsponsors van de Munt is. Want dit huis staat net bekend om de vermetelheid van zijn artistieke keuzes.

© Arnaud Ostrowski

108 FUNDRAISING & PR

DE MUNT

LA MONNAIE

Quel souvenir gardez-vous de vos premiers contacts avec le monde de l’opéra ? La première fois que j’ai assisté à une représentation d’opéra – c’était il y a une douzaine d’années – je me suis endormi ! J’ai trouvé cela profondément ennuyeux, au point que je ne serais même plus capable de vous dire aujourd’hui de quelle œuvre il s’agissait. Ma vie professionnelle m’a ensuite amené à Paris, où avec mon épouse j’ai fréquenté à maintes reprises les temples de l’art lyrique, Garnier et Bastille : l’opéra était en effet une des activités favorites du président de la société dans laquelle je travaillais, de sorte que j’étais tenu d’y assister. Jusqu’au jour où j’ai eu une véritable révélation. Il s’agissait d’une production très moderne de Rigoletto. J’ai découvert qu’il y avait là-dedans quelque chose qui touchait à l’essentiel de notre condition humaine. Cette œuvre me parlait de l’amour, du pouvoir, de l’argent, de la condition de la femme. Depuis lors, je n’ai jamais cessé d’être interpellé par les mises en scène qui abordent l’opéra sous un angle résolument contemporain. De sorte que vous n’êtes pas choqué par certaines relectures novatrices de grandes œuvres classiques ? Au contraire ! C’est exactement cela que je recherche quand je me rends à un spectacle. Une représentation d’opéra qui s’inscrit sagement dans la tradition classique ne m’attire nullement. Depuis que je suis rentré en Belgique il y a deux ans, j’ai tiré une grande satisfaction du fait que Belfius figure parmi les principaux sponsors de la Monnaie. Car ce qui caractérise cette maison, c’est précisément l’audace de ses choix artistiques. FUNDRAISING & PR 109


Kunt u ons van de recente producties enkele opsommen die u bijzonder geraakt hebben? Wat eerst in me opkomt, is het drieluik met als rode draad de positie van de vrouw in onze samenleving: Puccini’s Manon Lescaut, Bergs Lulu en Verdi’s La Traviata. Elk van deze werken stelde wezenlijke vragen. Ik genoot ervan. Verder denk ik ook nog aan Olivier Py’s zeer vindingrijke regie van Hamlet van Ambroise Thomas. Ik zal je op mijn smartphone een foto laten zien die ik bewaar van Janáčeks Jenůfa. Wat een verbeeldingskracht! De kostuums waren van een ongelooflijke schoonheid. Soms vroeg je je af of er geen poppen op het podium stonden, maar dan besefte je dat het wel degelijk levende personen waren. Met welke ingesteldheid komt u naar een operavoorstelling? Da’s heel eenvoudig: ik wil onthutst worden, ik hou niet van het comfort van het déjà vu. Wat me in de Munt zo bevalt, is het lef van Peter de Caluwe en diens team. Hij neemt risico’s en daar ben ik hem erkentelijk voor. Tegelijkertijd slaagt hij er in om het budget in evenwicht te houden (hier spreekt de financier in mij)... Hoe dan ook, je kunt niet voor iedereen goed 110 FUNDRAISING & PR

Pourriez-vous citer, parmi les productions récentes, quelques spectacles qui vous ont marqué ? D’emblée, ce qui me vient à l’esprit, c’est ce triptyque où il y avait comme fil rouge la condition de la femme dans la société : Manon Lescaut de Puccini, Lulu de Berg et La Traviata de Verdi. Chacun de ces spectacles posait des questions essentielles. J’ai adoré. Je pense aussi à la mise en scène très inventive d’Olivier Py pour le Hamlet d’Ambroise Thomas. Sur mon téléphone portable, je vais vous montrer une photo que j’ai conservée de la Jenůfa de Janáček. Quelle imagination visuelle ! Les costumes étaient d’une beauté incroyable. On se demandait un moment si ce n’étaient pas des poupées sur scène, et puis on se rendait compte que c’étaient bel et bien des personnes vivantes. Dans quel état d’esprit allez-vous à l’opéra ? C’est bien simple : j’y vais pour être secoué. Je n’aime pas le confort du déjà vu. Ce qui me plaît à la Monnaie, c’est l’audace de Peter de Caluwe et de son équipe. Il prend des risques et je lui en suis reconnaissant. Et en même temps, il est capable de tenir un budget en équilibre (ici, c’est le financier qui parle)... De toute façon, on ne peut pas plaire à tout DE MUNT

doen bij het produceren van voorstellingen. Ik kom even terug op La Traviata, een productie die wat ophef maakte. Volgens mij raakte de regie aan de kern van het werk. Men vergeet wel eens dat vrouwen 150 jaar geleden in een werkelijk schandalige positie van afhankelijkheid en ondergeschiktheid werden gehouden. Ik geef toe dat de scenische uitwerking van deze onderdrukking schokkend kan overkomen. Maar het was wel het echte leven dat ons getoond werd! Zolang de Munt vanuit deze ingesteldheid blijft verder werken, is mijn steun gegarandeerd.

le monde quand on produit des spectacles. Je reviens un instant sur le cas de La Traviata, qui avait causé quelques remous. Selon moi, cette mise en scène touchait au cœur même de l’œuvre. On oublie qu’il y a 150 ans, les femmes étaient tenues dans un état de dépendance et de soumission proprement scandaleux. J’admets que l’expression scénique de cette sujétion pouvait choquer. Mais c’était tout de même la vraie vie qu’on nous montrait là ! Aussi, tant que la Monnaie continuera à travailler dans cet état d’esprit, mon soutien lui restera acquis.

Wat vindt u van het beleid van Peter de Caluwe aan het hoofd van onze nationale opera? Hij is moedig en schuwt de routine – zoals het betaamt voor een operahuis dat al vaak geroemd werd om zijn lef. Hij is ook benaderbaar, hij luistert naar wat mecenassen hem te zeggen hebben, hij gaat echt met hen in gesprek. Wat voor mij eveneens van belang is, is dat de Munt een van de laatste federale instellingen van ons land is: ik ben blij dat ik voorstellingen kan bijwonen waarbij onze twee culturen met elkaar vermengd worden. Met betrekking tot de positionering van de onderneming, sluit dit perfect aan bij ons DNA: in Belfius vind je ook de letters Bel... Daarbij komt nog dat ik het, als verantwoordelijke van een dienstverlenende organisatie, zeer aangenaam vind dat ik zowel Franstalige als Nederlandstalige klanten naar de opera kan uitnodigen.

Comment appréciez-vous l’action de Peter de Caluwe à la tête de notre opéra national ? Il est courageux et il est ennemi de la routine – comme il convient à une maison d’opéra qui dans le passé a souvent été célébrée pour son audace. C’est aussi un homme accessible, qui écoute ce que lui disent les mécènes et qui entretient un vrai dialogue avec eux. À mes yeux, ce qui importe également, c’est que la Monnaie est dans notre pays une des dernières institutions fédérales : je suis heureux de me retrouver dans des manifestations où il y a un mélange de nos deux cultures. Par rapport au positionnement de l’entreprise, cela s’inscrit parfaitement dans notre ADN : dans Belfius, il y a Bel... J’ajoute qu’en tant que responsable d’un organisme qui est au service du public, je trouve très agréable de pouvoir inviter à l’opéra des clients tant francophones que néerlandophones.

Opgetekend door Marcel Croës

Propos recueillis par Marcel Croës

MM MAECENAS 02 210 84 24 maecenas@demunt.be ¦ maecenas@lamonnaie.be

LA MONNAIE

FUNDRAISING & PR 111


OPENING NIGHT – OPENING NIGHT – OPENING NIGHT

Na haar rolvertolking als Despina in Così fan tutte (Mozart), keert Kerstin Avemo terug naar de Munt voor Schwanengesang D744, dat ze nadien herneemt in Parijs. We vinden haar ook in Stockholm voor de rol van Atalanta in Serse (Handel) en in het Teatro Real te Madrid voor El Pubico van Mauricio Sotelo. Après avoir été Despina dans Così fan tutte (Mozart), Kerstin Avemo revient à la Monnaie pour Schwanengesang D744 qu’elle reprendra ensuite à Paris. Elle sera également à Stockholm pour le rôle d’Atalanta dans Serse (Haendel) et au Teatro Real à Madrid pour El Pubico de Mauricio Sotelo.

Eric Cutler keert terug naar ons podium voor Daphne nadat hij er de rol van Raoul in Les Huguenots (Meyerbeer) vertolkte. In de loop van het seizoen 2014-2015 vinden we hem achtereenvolgens in Essen voor Idomeneo (Mozart), in Frankfurt voor Euryanthe (Weber) en in de English National Opera voor Carmen (Bizet). Eric Cutler revient sur notre scène pour Daphne après y avoir chanté Raoul des Huguenots (Meyerbeer). Au cours de cette même saison 2014-2015, on le retrouvera ensuite à Essen pour Idomeneo (Mozart), à Francfort pour Euryanthe (Weber) et à l’English National Opera pour Carmen (Bizet).

Iain Paterson maakt met Daphne zijn Muntdebuut. Op zijn agenda vinden we verder drie Wagnerrollen: Kurwenal (Tristan und Isolde) in Covent Garden, Hans Sachs (Die Meistersinger) in de ENO en Wotan (Die Walküre) in Houston. Iain Paterson fait avec Daphne ses débuts à la Monnaie. Parmi ses projets, retenons notamment trois rôles wagnériens : Kurwenal ( Tristan und Isolde) à Covent Garden, Hans Sachs (Die Meistersinger) à Na Das klagende Lied keert Birl’English National Opera et Wotan git Remmert voor Daphne terug (Die Walküre) à Houston. naar de Munt. Vervolgens vertoeft ze in november in Zürich voor een andere opera van Strauss, Die Frau ohne Schatten. Après Das klagende Lied, Birgit Remmert revient à la Monnaie pour Daphne. Elle sera ensuite en novembre à Zürich pour un autre opéra de Strauss, Die Frau ohne Schatten.

112 OPENING NIGHT

Na rolvertolkingen als Amonasro (Aïda,Verdi) en Pizzaro (Fidelio, Beethoven) in Engeland en Jochanaan (Salome, Strauss) in São Paulo zingt Mark Steven Doss Shell Shock in de Munt. Nadien trekt hij naar het Teatro Verdi te Sassari om ook daar Jochanaan te vertolken. Mark Steven Doss chantera dans Shell Shock à la Monnaie après avoir interprété Amonasro (Aida, Verdi) et Pizzaro (Fidelio, Beethoven) en Angleterre et Jochanaan (Salome, Strauss) à São Paulo. Il sera ensuite au Teatro Verdi de Sassari pour incarner à nouveau Jochanaan.

Sidi Larbi Cherkaoui, die al tal van zijn dansvoorstellingen op ons podium heeft voorgesteld, keert terug naar de Munt voor de creatie van Shell Shock. Daarna trekt hij met zijn voorstellingen opnieuw op tournee, naar Istanbul en Nice (Play), Londen en Venetië (D’Avant), doorheen de USA (Puz/ zle), om uiteindelijk in deSingel te belanden voor de creatie van Fractus. Après avoir présenté nombre de ses créations chorégraphiques sur notre scène, Sidi Larbi Cherkaoui revient à la Monnaie pour la création de Shell Shock. Il sera ensuite à nouveau sur les routes avec ses spectacles, notamment à Istanbul et Nice ( Play), Londres et Venise ( D’Avant), en tournée aux ÉtatsUnis (Puz/zle) et au Singel pour la création de Fractus.

Na Elektra (Strauss) vorig seizoen is Lothar Koenigs terug in de Munt om er Daphne te dirigeren, maar eerst verzorgt hij de muzikale leiding van Moses und Aron (Schönberg) in de Welsh National Opera. Daarna is hij in Dresden voor Elektra en Königskinder (Humperdinck), in Oslo voor Don Giovanni (Mozart) en in Zürich voor Elektra. Après Elektra (Strauss), Lothar Koenigs est de retour à la Monnaie pour y diriger Daphne. Il aura auparavant assuré la direction musicale de Moses und Aron (Schoenberg) au Welsh National Opera. On le retrouvera ensuite à Dresde pour Elektra et Königskinder (Humperdinck), à Oslo pour Don Giovanni (Mozart) et à Zürich pour Elektra.

DE MUNT

OPENING NIGHT – OPENING NIGHT – OPENING NIGHT

Behalve Shell Shock in de Munt dirigeert Koen Kessels in de herfst van 2014 concerten in Brussel en Antwerpen, en balletuitvoeringen in Birmingham (De Notenkraker), de Wiener Staatsoper (Het Zwanenmeer) en de Opéra national de Paris (La Source). Outre la direction musicale de Shell Shock à la Monnaie, Koen Kessels dirigera à l’automne 2014 des concerts à Bruxelles et Anvers, ainsi que des ballets à Birmingham (Casse-noisette), au Wiener Staatsoper (Le Lac des cygnes) et à l’Opéra national de Paris ( La Source).

Na Elektra en Salome vervolgt Guy Joosten in de Munt zijn Strausscyclus met Daphne. Zopas regisseerde hij Don Giovanni (Mozart) in de Vlaamse Opera. Als projecten vermelden we nog Die schweigsame Frau (Strauss) in Essen en Frühlings Erwachen (Benoît Mernier) in Gent, in het kader van de International Opera Academy die hij aldaar leidt. Après Elektra et Salome, Guy Joosten poursuit à la Monnaie son cycle Richard Strauss avec Daphne. Il vient par ailleurs de mettre en scène Don Giovanni (Mozart) au Vlaamse Opera. Parmi ses projets, citons Die schweigsame Frau de Strauss à Essen et Frühlings Erwachen de Benoît Mernier à Gand, dans le cadre de l’International Opera Na Jenůfa (Janáček) keert Sally Academy qu’ il dirige dans cette Matthews terug naar de Munt voor de titelrol in Daphne. Vervolgens même ville. zingt ze hoofdzakelijk concerten, met het Deutsches SymphonieOrchester en Tugan Sokhiev, met de Berliner Philharmoniker en Sir Simon Rattle in Berlijn en op tournee, en met het Koninklijk Concertgebouworkest en David Robertson. Après Jenůfa (Janáček), Sally Matthews revient à la Monnaie pour le rôle-titre de Daphne. On la retrouvera ensuite principalement en concert, avec le Deutsches Symphonie-Orchester et Tugan Sokhiev, avec le Berliner Philharmoniker et Sir Simon Rattle à Berlin, puis en tournée avec le Koninklijk Concertgebouworkest et David Robertson.

LA MONNAIE

Na zijn rolvertolking als Tanzmeister (Ariadne auf Naxos, Strauss) in Covent Garden komt Ed Lyon naar de Munt voor Shell Shock. Nadien keert hij terug naar Covent Garden voor de rol van Steuerman (Der fliegende Holländer, Wagner) en duikt hij op in het Teatro Real te Madrid als Jaquino (Fidelio, Beethoven). Ed Lyon sera à la Monnaie pour Shell Shock après avoir chanté le Tanzmeister (Ariadne auf Naxos, Strauss) à Covent Garden. Il y retournera ensuite pour le Steuerman ( Der fliegende Holländer, Wagner), puis se produira au Teatro Real à Madrid dans le rôle de Jaquino (Fidelio, Beethoven).

A ls engagementen van Peter Lodahl na deze Daphne in de Munt, vermelden we Der Rosenkavalier (Strauss), Die Zauberflöte (Mozart) en I Vespri siciliani (Verdi) in de Koninklijke Deense Opera. Parmi les futurs engagements de Peter Lodahl après Daphne à la Monnaie, citons Der Rosenkavalier (Strauss), Die Zauberflöte (Mozart) et I Vespri siciliani (Verdi) à l’Opéra royal danois.

Na de uitvoeringen van Beethovens Egmont en Fidelio afgelopen seizoen, verzorgt Jérémie Rhorer opnieuw een Muntconcert. Daarna dirigeert hij tweemaal na elkaar Mozart: Die Entführung aus dem Serail in Frankfurt en La Clemenza di Tito in het Théâtre des ChampsÉlysées te Parijs. Après Egmont et Fidelio de Beethoven la saison passée, Jérémie Rhorer revient à la Monnaie pour un concert. Il dirigera ensuite deux Mozart : Die Entführung aus dem Serail à Francfort et La Clemenza di Tito au Théâtre des Champs-Élysées à Paris.

Na eerdere rolvertolkingen in Cendrillon (Massenet) en La Clemenza di Tito (Mozart) keert Michèle Losier terug naar de Munt voor Der Cornet (Frank Martin). Nadien trekt ze naar het Parijse Théâtre des Champs-Élysées te Parijs voor Castor et Pollux (Rameau) en naar het Teatro Real te Madrid voor de rol van Stéphano in Roméo et Juliette (Gounod). Michèle Losier revient à la Monnaie pour Der Cornet (Frank Martin) après y avoir chanté dans Cendrillon (Massenet) et La Clemenza di Tito (Mozart). On la retrouvera ensuite au Théâtre des ChampsÉlysées à Paris pour Castor et Pollux (Rameau) et au Teatro Real de Madrid dans le rôle de Stéphano dans Roméo et Juliette (Gounod).

OPENING NIGHT 113


AFTERGLOW In de overtuiging dat kunst mag ontroeren, raken én snijden, bieden we in deze rubriek de kans aan een artistieke persoonlijkheid om de gloed die een operaproductie bij hem of haar heeft nagelaten met ons en u te delen. De internationaal gerenommerde kunstenares Berlinde De Bruyckere zag hoe de productie Orphée et Eurydice van Romeo Castellucci theater werkelijkheid wordt en werkelijkheid theater. Convaincus que l’art peut émouvoir, toucher et briser, nous offrons l’occasion à une personnalité artistique de partager avec vous (et nous), dans cette nouvelle rubrique, l’émotion qu’un spectacle d’opéra a suscitée en elle. L’artiste de renommée internationale Berlinde De Bruyckere a vu la production Orphée et Eurydice de Romeo Castellucci devenir une réalité au théâtre et un théâtre de la réalité.

Tranen In Orphée et Eurydice mag je huilen. Geen omstuimige tranen, die zouden ongepast zijn, maar stille tranen. Om zij wiens ziel omsloten is door een roerloos lichaam. Teruggefloten en monddood gemaakt. De onscherpe zwart-wit beelden in de video tonen wat je voelt zoals een stel ogen die worden vertroebeld door tranen. Afscheid Voor mij representeert de mythe van Orpheus en Eurydice het onvermogen om afscheid te nemen. Dit is evengoed een locked-in gesteldheid die tergend langzaam doet wegkwijnen. Tot Orpheus de god van de onderwereld kan ontroeren met zijn hemelse muziek en zijn geliefde Eurydice terug brengt van de dood. In feite gaat het verhaal over de eenzaamheid die dat met zich meebrengt, het niet kunnen loslaten van je geliefde. Hier komt het thema van rouwen aan bod: omdat er geen afscheid wordt genomen kan het rouwproces niet beginnen. Daar moet je door om tot iets anders (en verder) te kunnen. Er is geen mogelijkheid tot verwerking zonder dit rouwproces. Tijd Tussen het creëren van een opera en het maken een sculptuur zit het grootste verschil in de tijdsbeleving. Regisseur Romeo Castellucci werkt in alle intensiteit aan een voorstelling met een nu of nooit-catharsis als gevolg. Ik vertrek vanuit een idee of een gevoel en neem daarbij zoveel mogelijk de tijd als ik nodig heb om een beeld te maken. Maar allebei hertalen we een wereld die

© Nele De Roo

114 AFTERGLOW

DE MUNT

LA MONNAIE

Larmes Dans Orphée et Eurydice, on a le droit de pleurer. Pas un torrent de larmes, qui serait inadapté, mais des larmes silencieuses. Pour celle dont l’âme est emprisonnée dans un corps inanimé. Rappelée à l’ordre et condamnée au silence. Les images noir et blanc floues de la vidéo révèlent ce que l’on ressent derrière une paire d’yeux troublés par les larmes. Adieu Pour moi, le mythe d’Orphée et Eurydice représente l’incapacité à dire adieu. C’est aussi un état de locked-in qui incite à dépérir lentement. Jusqu’à ce qu’Orphée parvienne à émouvoir le dieu des enfers par sa musique céleste et à ramener sa bienaimée Eurydice de la mort. En réalité, ce mythe traite de la solitude dont s’accompagne la mort, de l’incapacité à laisser partir ceux que l’on aime. On aborde ici le thème du deuil : l’incapacité à dire adieu empêche le déclenchement du processus de deuil. Il faut pourtant faire son deuil pour pouvoir tourner la page (et continuer). L’acceptation est impossible sans ce processus de deuil. Temps La création d’un opéra et la réalisation d’une sculpture diffèrent essentiellement par l’expérience du temps. Le metteur en scène Romeo Castellucci travaille avec une intensité extrême à une production, avec pour conséquence une catharsis – immédiate ou à jamais. Moi, je pars d’une idée ou d’une sensation, et je prends tout le temps dont j’ai besoin pour réaliser une sculpAFTERGLOW 115


we goed kennen. Hertalen is schrappen, toevoegen en aanpassen aan je eigen nood.

ture. Mais nous recréons tous deux un univers que nous connaissons bien. Recréer, c’est supprimer, ajouter, adapter à ses besoins.

Elie In de voorstelling Orpheus en Eurydice dacht ik Élie aan de hand van Elie: een beeld in was dat één La production Orphée et Eurydice m’a fait penwordt met het kussen waarop hij ligt. Zijn hand is ser à la main d’Élie : une sculpture de cire qui teer en breekbaar, en fait un avec le coussin straalt dezelfde rust De sculpturen, installaties sur lequel elle repose. uit zoals de hand van en tekeningen van de Bel- Sa main est délicate het hoofdpersonage gische kunstenares Berlinde et fragile, et dégage dat stilletjes wacht op De Bruyckere trachten de le même calme que la bevrijding. Een beeld grote verhalen van de wereld main du personnage dat mij bij mijn naam te omvatten. De vormen en principal qui attend roept, dat mij diep materialen die ze gebruikt zijn paisiblement la déliraakt en ontstelt. consequent gekozen omwille vrance. Une sculpture van hun metaforische kracht. qui me parle, qui me In 1999 breekte ze internatio- touche et m’émeut Els Ik heb een onnoemnaal door na België te hebben profondément. ba a r r espect voor vertegenwoordigd op de Biënmensen die met zo nale van Venetië. Ook in 2013 nam Berlinde De Bru- Els weining verder kun- cykere deel aan de 55ste editie van de Biënnale met J’ai un respect indesnen. Die echt willen de installatie “Kreupelhout - Cripplewood”. Een grote criptible pour les perblijven leven voor hun overzichtstentoonstelling van haar oeuvre is deze sonnes qui peuvent gel iefden. P r acht ig herfst te zien in het Gentse S.M.A.K. continuer avec si peu. hoe muziek hier kan À travers ses sculptures, installations et dessins, l’artiste Qui veulent vraiment troosten en louteren. Berlinde De Bruyckere tente de saisir les grandes his- rester en vie pour ceux Hoe Orpheus mu­z iek toires du monde. Les formes et matériaux qu’elle utilise qu’ils aiment. C’est wordt d ie door de sont choisis en fonction de leur puissance métaphorique. fa buleu x comme la hoofdtelefoon contact En 1999, Berlinde De Brucykere représente la Belgique musique peut dans ce maakt met de muziek à la Biennale de Venise, ce qui l’a fait connaître sur la cas consoler et apaiser. (Els). Hoe opera hier scène internationale. En 2013, elle participe à la 55e Comme la musique leert omgaan met de édition de la Biennale avec son installation Kreupel- d ’Or phée ent re en dood. Het is niet te ver- hout – Cripplewood. Cet automne, le S.M.A.K. de Gand cont act avec Eu r ytalen met woorden en propose une vaste rétrospective de son œuvre. dice (Els) par l’interbeelden die kan je hermédiaire du casque. lezen en herbekijken maar het is de vluchtigheid Comme l’opéra apprend ici à côtoyer la mort. van de muziek en de tijdelijkheid van de scène C’est impossible à traduire en mots et en images die hierdoor uniek wordt. que l’on pourrait relire et revisionner, mais c’est la fragilité de la musique et la temporalité de la Opgetekend door Marianne Van Boxelaere scène qui deviennent ici uniques. Propos recueillis par Marianne Van Boxelaere

116 AFTERGLOW

DE MUNT


CALENDAR CALENDAR SEPTEMBER – SEPTEMBRE 2014 8

Librettolezing - Daphne Librettolezing - Daphne

Schoolvoorstelling ¦ Représentation scolaire Muziektheater ¦ Théâtre musical

OKTOBER – OCTOBRE  2014 De Munt ¦ La Monnaie, Fiocco

11:00

De Munt ¦ La Monnaie, Fiocco

20:00

De Munt ¦ La Monnaie

20:00

De Munt ¦ La Monnaie, Fiocco

11:00

Lecture de livret - Daphne

Opera ¦ Opéra Schoolvoorstelling ¦ Représentation scolaire Muziektheater ¦ Théâtre musical

De Munt ¦ La Monnaie, Fiocco

20:00

11

Daphne

Opera ¦ Opéra

De Munt ¦ La Monnaie

20:00

12

Stéphane Degout

Recital ¦ Récital

De Munt ¦ La Monnaie

20:00

Stéphane Degout

Inside the Singer Studio

De Munt ¦ La Monnaie, GF

21:30

Guy Joosten

Immersion

De Munt ¦ La Monnaie

10:30

Daphne

Opera ¦ Opéra

De Munt ¦ La Monnaie

15:00

16

Daphne

Opera ¦ Opéra

De Munt ¦ La Monnaie

20:00

18

Opera ¦ Opéra

De Munt ¦ La Monnaie

20:00

Vrij bezoek ¦ Visite libre

De Munt ¦ La Monnaie

10:00

Meet the Artists

De Munt ¦ La Monnaie

18:00

21

Daphne Open Monumentendag ¦ Journée du Patrimoine Philippe Boesmans, Nicholas Lens, Pascal Dusapin Daphne

Opera ¦ Opéra

De Munt ¦ La Monnaie

15:00

22

Die Entführung aus dem Serail

Concertante opera ¦ Opéra en concert Bozar

19:00

23

Daphne

Opera ¦ Opéra

De Munt ¦ La Monnaie

20:00

25

Daphne

Opera ¦ Opéra

De Munt ¦ La Monnaie

20:00

26

Jérémie Rhorer

Concert ¦ Concert

Flagey

20:15

27

A Night at the Opera

Go!pera

De Munt ¦ La Monnaie

19:00

Daphne

Opera ¦ Opéra

De Munt ¦ La Monnaie

20:00

28

Visual Voices

Opera & Family

Bozar

11:00

Asaf Avidan

Concert ¦ Concert

De Munt ¦ La Monnaie

20:00

30

Daphne

Opera ¦ Opéra

De Munt ¦ La Monnaie

20:00

9

Daphne

10

Lecture de livret - Daphne

14

20

GF : Grote Foyer ¦ Grand Foyer Fiocco : Fioccozaal ¦ Salle Fiocco Malibran : Malibranzaal ¦ Salle Malibran Bozar : Paleis voor Schone Kunsten ¦ Palais des Beaux-Arts 118 CALENDAR

DE MUNT

3

Concertino

Chamber Music

De Munt ¦ La Monnaie, GF

12:30

4

Schwanengesang D744

Staged recital

De Munt ¦ La Monnaie

20:00

Nuit Blanche

De bioscoop ¦ Le cinéma

Munt ¦ Place de la Monnaie

20:00

5

Schwanengesang D744

Scenisch recital ¦ Récital scénique

De Munt ¦ La Monnaie

15:00

7

MM Maecenas Dinner

Fundraising & PR

De Munt ¦ La Monnaie

19:00

10

Concertino

Chamber Music

De Munt ¦ La Monnaie, GF

12:30

11

Ludovic Morlot

Concert ¦ Concert

Bozar

20:00

13

Songs Not Bombs

Galaconcert ¦ Concert de gala

De Munt ¦ La Monnaie

20:00

17

Concertino

Chamber Music

De Munt ¦ La Monnaie, GF

12:30

18

Recycling Opera

Opera & Family

De Munt ¦ La Monnaie, Ateliers

16:00

19

Visual Voices

Opera & Family

De Munt ¦ La Monnaie

11:00

24

Concertino

Chamber Music

De Munt ¦ La Monnaie, GF

12:30

Shell Shock

Opera ¦ Opéra

De Munt ¦ La Monnaie

20:00

25

Shell Shock

Opera ¦ Opéra

De Munt ¦ La Monnaie

20:00

26

Happy Sunday!

Opera & Family

De Munt ¦ La Monnaie

11:00

Shell Shock

Opera ¦ Opéra

De Munt ¦ La Monnaie

15:00

28

Shell Shock

Opera ¦ Opéra

De Munt ¦ La Monnaie

20:00

29

Shell Shock

Opera ¦ Opéra

De Munt ¦ La Monnaie

20:00

30

Shell Shock

Opera ¦ Opéra

De Munt ¦ La Monnaie

20:00

31

Concertino

Chamber Music

De Munt ¦ La Monnaie, Fiocco

12:30

A Night at the Opera

Go!pera

De Munt ¦ La Monnaie

19:00

Shell Shock

Opera ¦ Opéra

De Munt ¦ La Monnaie

20:00

NOVEMBER – NOVEMBRE 2014 1

Shell Shock

Opera ¦ Opéra

De Munt ¦ La Monnaie

20:00

2

Shell Shock

Opera ¦ Opéra

De Munt ¦ La Monnaie

15:00

3

Julia Lezhneva

Recital ¦ Récital

De Munt ¦ La Monnaie

20:00

7

Concertino

Chamber Music

De Munt ¦ La Monnaie, GF

12:30

8

Recycling Opera

Opera & Family

De Munt ¦ La Monnaie, Ateliers

16:00

9

Visual Voices

Opera & Family

Bozar

11:00

Hartmut Haenchen

Concert ¦ Concert

Bozar

20:00

14

Concertino

Chamber Music

De Munt ¦ La Monnaie, GF

12:30

16

Kunstendag voor Kinderen

Opera & Family

De Munt ¦ La Monnaie

11:00

Robin Ticciati

Concert ¦ Concert

Bozar

20:00

21

Concertino

Chamber Music

De Munt ¦ La Monnaie, GF

12:30

28

Concertino

Chamber Music

De Munt ¦ La Monnaie, GF

12:30

29

Krzysztof Warlikowki

Immersion

De Munt ¦ La Monnaie

20:00

LA MONNAIE

CALENDAR 119


LE SOIR, CURIEUX DE TOUTE LA CULTURE

Travex Voyages pour mettre vos vacances

en musique...

Travex Voyages PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ DU CLUB MED En tant qu’agent officiel du Club Med, l’agence Travex vous conseille et vous guide afin de trouver le village qui vous convient. Notre équipe se charge également de réserver votre séjour et ce au meilleur prix. www.travex-travel.be 8 Parvis de la Trinité, 1050 Bruxelles +32 (0)2 537 11 00

Profitez des temps forts de la culture et abonnez-vous au Soir, 3 jours/semaine : mercredi > le Mad, vendredi > TV news et samedi > les livres et Victoire. Offre spéciale culture : 3 jours/semaine, pendant 2 mois = 23 € au lieu de 46 €*. Intéressé(e) ? Téléphonez au 078/05.05.10 et donnez le code 4339 ou rendez-vous sur www.lesoir.be/culture

LES FRÈRES

* prix de vente au n° en 2014 validité de l’offre : 30/06/2015

TRAITEUR s.a.|n.v.

Offre

-50%

J’y vois clair les frères Debekker - traiteur sa/nv tel 02 736 00 40 · fax 02 736 67 00 traiteur@lesfreresdebekker.be · www.lesfreresdebekker.be


Onze bijzondere en hartelijke dank aan de leden van onze Nos remerciements particuliers et chaleureux aux membres de notre Our special thanks to the members of our MM CORPOR ATE CLUB

BNP Paribas Fortis steunt de jongerenprojecten van de Munt. BNP Paribas Fortis soutient les projets Jeunes de la Monnaie. BNP Paribas Fortis supports La Monnaie’s Youth projects. Electrabel, De Nationale Loterij ¦ La Loterie Nationale, SWIFT & Allianz bieden ondersteuning aan het sociale programma van de Munt ‘Een brug tussen twee werelden’. apportent leur soutien au programme social de la Monnaie « Un pont entre deux mondes ». give support to La Monnaie’s social programme « A bridge between two worlds ».

Wij danken van harte de gulle mecenassen die de Munt steunen Nos profonds remerciements aux généreux mécènes qui soutiennent la Monnaie Our heartfelt thanks to the gracious maecenases who support La Monnaie MM MAECENAS PLATINUM Mme Ronny Bruckner, M. François Casier, Mme Patrick Chiche, M. et Mme Damien Courtens, Mme Gisèle Croës, Cte et Ctesse Guy de Brantes, Dhr. en Mevr. Marnix Galle, M. et Mme Erol Kandiyoti, M. et Mme Daniel Lebard, Mme Véronique Lhoist, M. et Mme Alain Mallart, Dhr. Arne Quinze, M. et Mme Gilles Silberman, Bon et Bonne Guy Ullens de Schooten, M. et Mme Bernard Vergnes, Mme Thésy Viret, Nationale Bank van België ¦ Banque Nationale de Belgique MM MAECENAS GOLD Bones Paul Janssen, Mme Michelle Rohé, M. et Mme Leonard Schrank, M. et Mme Robert Skalli, M. et Mme Hans C. Schwab, M. Daniel Thierry, Mevr. Simonne Timmermans, M. et Mme Emmanuel van Innis, Banque de Luxembourg, Fondation Gruman MM MAECENAS SILVER M. Jean Boghossian, Me Armand Broder, M. et Mme Michel Chalude, M. Didier Claes, Dhr. en Mevr. Christophe Convent, M. et Mme Bernard Darty, M. et Mme Pieter Dreesmann, Mme Simone Guttman, M. Jean-Jacques Hervy, M. et Mme Adnan Kandiyoti, M. et Mme Laurent Legein, M. G. Mulliez, M. Roberto Polo, M. et Mme Frédéric Samama, Dhr. en Mevr. Vic Swerts, Dhr. en Mevr. Bart Van Malderen, Dhr. en Mevr. Christian Van Thillo MM MAECENAS Mme Martine Abelew-Levy, M. et Mme Patrick Baillieux, Mme Barbara Beech, Dr. en Dr. Willem en Dagmara Boer-Dilling, M. Philippe Boesmans, M. Thierry Bosquet, M. Olivier Bourgois et Mme Alice Goldet, Dhr. Hans Bourlon, M. et Mme Lázaro Campos, M. Philippe Carlier et Mme Françoise Gorez, Mme Paul Ceuzin, M. Jean-Pierre Clamadieu, M. et Mme Marc Corbiau, M. et Mme Didier de Callataÿ, M. et Mme Dominique de Saint Rapt, Chevr et Mme de Spot, Chevr Godefroid de Wouters, M. et Mme Emile Deletaille, Mme Cécile Defforey, M. et Mme Philippe Delusinne, M. et Mme Paul Dupuy, M. J-Pierre Durant des Aulnois, M. et Mme Peter Gangsted, Mme Evelyn Gessler, M. Jacques Halperin, Mme Diane Hennebert, Dhr. Xavier Hufkens, M. Charles Kaisin, M. et Mme Serge Klein, Enfants Colette Le Jeune, M. et Mme Elliot Levy, Cte et Ctesse Paul Lippens, M. et Mme Clive Llewellyn, M. Jean-Luc Lorenzetti, M. Xavier Lust, Dhr. en Mevr. Luc Luyten, Dhr. en Mevr. Patrick Maselis, Dhr. en Mevr. Peter Nicolaï, Bon et Bonne Andrew Pucher, M. et Mme Bernard Ruiz-Picasso, Mevr. Catherine M. Sabbe, M. et Mme Samir Sabet d’Acre, M. et Mme Pierre Saey, M. et Mme Jean Schreder, Bon Velge, Dhr. en Mevr. Axel Vervoordt, M. et Mme Reinhard Walther, Club Rodrigo, Fondation FEE MM CHANNEL M. Philippe Austruy et Mme Valérie Bach, Me Armand Broder, Mme Ronny Bruckner, M. et Mme Frank Carbonez, Mme Patrick Chiche, M. et Mme Damien Courtens, Mme Gisèle Croës, Cte et Ctesse Guy de Brantes, M. et Mme Pieter Dreesmann, M. François Gérard, M. et Mme Adnan Kandiyoti, M. et Mme Daniel Lebard, M. et Mme Laurent Legein, M. et Mme Clive Llewellyn, M. et Mme Alain Mallart, Mme Jessica Parser, M. Roberto Polo, M. et Mme Leonard Schrank, M. et Mme Hans C. Schwab, M. et Mme Gilles Silberman, Bon et Bonne Guy Ullens de Schooten, M. et Mme Christian Velten-Jameson, M. et Mme Bernard Vergnes, Mme Thésy Viret En andere anonieme MM Maecenas ¦ Et d’autres MM Maecenas anonymes ¦ And other anonymous MM Maecenas 122

DE MUNT


La métamorphose, une histoire Hermès

Sac « Oxer » en crocodile mat, taurillon Clémence et veau Barénia Bruxelles/Brussel Tél. (02) 511 20 62 Anvers/Antwerpen Tel. (03) 227 09 43 Knokke Tel. (050) 62 71 99 Hermes.com 124

DE MUNT