HEMAB Guide feb 2024

Page 1

Problem

Dålig värme i hela bostaden men det finns varmvatten.

Möjlig anledningÅtgärd

Reglercentralen på din fjärrvärmecentral är felinställd.

Cirkulations-pumpen har stannat.

Dålig värme i delar av bostaden.

Låg eller hög varmvattentemperatur i hela bostaden.

Låg eller hög varmvattentemperatur i delar av bostaden.

Dålig värme och inget varmvatten/låg varmvattentemperatur i hela bostaden.

1.Kontrollera temperaturinställningarna i reglercentralen.

2.Kontakta vår kundservice.

1.Kontrollera dina säkringar och ditt överlastskydd.

2.Starta om cirkulationspumpen.

3.Kontakta vår kundservice

Trycket är dåligt.1.Kontrollera att trycket är över 0,8 bar. Om det är lägre måste du fylla på systemet.

2.Lufta elementen. Läs mer om hur du luftar elementen här.

3.Kontakta vår kundservice

Trycket är dåligt.1.Kontrollera att trycket är över 0,8 bar. Om det är lägre måste du fylla på systemet.

2.Lufta elementen. Läs mer om hur du luftar elementen här.

3.Kontakta vår kundservice

Element-termostaten kärvar.

1.Smörj upp ventilen eller byt termostat.

2.Kontakta en VVS-firma.

Felaktig injustering av fjärrvärmecentralen.

1.Justera temperaturen på tappvarmvattnet.

2.Kontakta vår Kundservice

Fel på blandaren.1.Byt eller reparera blandaren.

2.Kontakta vår Kundservice.

Problem i fjärrvärmeleveransen.

1.Kontrollera om vi har några driftstörningar i ditt område.

2.Kontakta vår Kundservice.

Optiskt öga för avläsning och konfiguration QR-kod med serienummer Året då batteriet tar slut Infokoder Teknisk information Produktionsår Certifikat Display som visar vattenförbrukningen Denna del visar aktuellt flöde Kundettikett, logotyp och/eller serienummer

Felsökhemmavidströmavbrott

Scannakolenförattkomma fi((vårweGGmetfmerinfo

1. Har grannen el? omatt(efsöb. �

Omdetlyserhosgrannenskadu iförstahandsökaorsakentillströmavbrottetidinegenfastighet. Kontrolleraomnågonavdinasäkringarhargåttidinundercentral.

Nyatyperavautomatsäkringarharenvipparmsomnormalt sett skavarariktaduppåt. Omdenharfallitnerharsäkringengått.

Äldretyperavskruvsäkringar (proppar) harenfärgadprickisin mitt. Omprickenharlossnatbetyderdetattsäkringenhargått ochbehöverbytasut. Iblandmåstesäkringentasutförattdu skaseattdenhar lossnat.

Säkerställ att du har rätt storlek på skruvsäkringen/proppen. Vanliga storlekar för hemmabruk är 6A, 1OA och 16A.

2. Vad gjorde du strax innan strömavbrottet?

Drogdu igångenmaskin, koppladeinettgammalt våffeljärnellerhadeovanligtmångaelapparaterigångsamtidigsomkanha orsakat avbrottet? Testaattbytapropp/återställa automatsäkringen ochförändranågotavovanförattseomdet hjälper.

3. Är du helt eller delvis utan ström?

Kollaomdetär strömlöst överalltellerbaraivissadelaravdinbostad. Omduärutanströmiettbegränsat utrymmesomtill exempelköketsåkandetvaraensäkringsomhargått -seovan. Omdetärströmlöstistörredelavhusetkandetvaraeneller flerahuvudsäkringarsomhargåttihuvudcentralen. Dessafinnerduvidelmätarendärdinfastighetanslutertillelnätet. Provaatt bytautdessatretillsäkringarsomduvetärnyaochhela. Omhelahusetärströmlöst, kollaom jordfelsbrytaren harlöstut- se nedan. Omduinteharnågonjordfelsbrytare- kontaktaoss.

4. Har jordfelsbrytaren löst ut?

Jordfelsbrytaren ären billiglivförsäkringsomävenskyddar motelbränder. Denbryterströmmen snabbtomtillexempel enapparatshöljeskulleblispänningsförande. Testaförstattslåifrånalla säkringar ochsenåterställajordfelsbrytaren. Slåsedantillensäkringitagettillsduhittatfelet. Kontaktaannarsen behörigelinstallatör.

Lyser din elmätare?

Serdutextpåelmätarensdisplaytyderdetpåattduhar spänningframtill mätaren. Straxunderdärdukanutläsadinelförbrukningielmätarensdisplayskall detlysa L1, L2 och L3. Lyserallatresåärdetingetfel påelnätet, utanfeletfinnsnågonstansi dinegenanläggning. Kontaktadåenelinstallatör.

Lyserbaraenellertvåavdessasåbythuvudsäkringar. Ärdetfortfarandenågonsomintelysertrotsattdubytthuvudsäkringar såkontaktarduoss på HEMAB.

7-fär/iittarluvårafipsocfirålkf�YIJ,efsäkerfiefi fiemmef,enef'_Jie/fekfiviseriYJ_'JJorr/fefsGrytaresamtval somärGraattfänbpåvilströmavGrotf.

Skannaföratt&isamerom rlinefmäfare-fiurlusflin_'}er avocfipålenpårättsättocfi vi(bfunkJ;onerlenliar.

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.