__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

^tíNEU

1996

POPULA^


Les cantades de C A R A M E L L E S

és un

costum i una tradició ben arrelades al nostre país. A L a Pulióla en tenim constancia des deis voltants de 1.920, época en que al nostre poblé hi hagué eclosió de bons can taires. A

l'ATENEU

POPULAR

les

C A R A M E L L E S foren una de les primeres activitats que es varen fer, a partir ja deis seus inicis, per la Pasqua del 1980. Els seus cants rememoren la resurrecció de Jesús; de llavors cnqa,

tota una m u n i ó de petits i grans

recorren els carrers i places, amb els seus cants, els seus sons, les seves cisteíl^s i la seva gresca. Aquest recuU de can^ons vol ser albora el recull deis cants deis nostres caramellaires, i el record imprés de les canijons que eps fan arribar tot just encetar la primavera.


EL NOSTRE POBLE E l nostre poblé canta com sempre amb alegría í bon humor í avuí que és Pasqua, Pasqua florida hem de cantar amb mes il.lusíó. Les Caramelles de L a Fülíola canten amb forga aquesta cangó que és el míssatge deis germans nostres un cant de goíg, un cant d'unió. Cant de goíg (cant d'unió) pels germans (germans tots) cantem dones nostra canqó. É s el día de la Pasqua, és un día universal, perqué els nostres cors estimen amb amor sentimental. Sí les flors neixen boniques (son les flors) si els arbres floreixen tots (ben florits) És perqué les Caramelles porten cants de pau i amor.


C A R A M E L L E S J O V E N T U T 1984 (Havanera) Despertem totes les coses deis nostres volguts verals amb campanes d'Al.leluia i amb can9ons primaverals. I amb la fe del nostre escut, escampem nova alegría; i amb la fe del nostre escut escampem nova alegría; í amb la fe del nostre escut abrandem la joventut. Tots portem camisa blanca í espardenyes de mudar amb corbata de rosella la que els Reís ens van passar I ens posem tots a cantar per la nova primavera; i ens posem tots a cantar que Jesús ressucitáü

^


L A P R I M A V E R A 85 H e vist al Uuny la serra blava desemboirar-se lentament davant la Pasqua que arrivaba, cap a les Terres de Ponent. Avui quln goig al néixer el dia tot vell com és, quina armonía no ets encara el millor, no ets encara el millor, el millor temps pero en tens tota alegría. Ja ve, ja ve, ja ve la primavera rossinyolets canteu que ella us espera les flors están obertes a la pradera,^ veniu, veniu i oloreu, veniu i oloreu que és primavera. M o n cor estima les caramelles gent com nosaltres la formem cantem arreu del nostre poblé així el farem mes noble i vell. Avui quin goig al néixer el dia ...


HEREUS i FADRINES (Tonada de l ' H E R E U R I E R A ) Després del Calvari la jola ha tornar Jesús ens salvaba i ha ressucitat. , Tra-la-ra-la, tra-la-ra-la tra-la-ra-la, lala. Tra-la-ra-la, tra-la-ra-la L a Pasqua ha arribar. Quina nit mes bella; quan dia mes gran! Caníjons i corrandes del cor sortiran. Tra-la-ra-la... Donzelles boniques, veniu a escoltar aquesta ocellada que US ve a refilar. Tra-la-ra-la....


Els fadrins que us canten son minyons galants que esperen ofrenes de les vostres mans. Tra-la-ra-la... Si el cant US agrada i els minyons que el fan, el Rector i els pares ja ho arreglaran. Tra-la-ra-la... AdĂŠu, damisel.les, adĂŠu, xics i grans... Passeu bones Pestes i . . . fins un altre any! Tra-la-ra-la...


E N L A PASQUA D E L SENYOI^ Q u a n la Pasqua arriba canten els ocells; també tots nosaltres hem de fer com ells. • A n e m a la prada anem-hi corrents, farem amb les roses uns bonics pomells. Aqüestes cantades al m i g deis carrers volen expressar-vos de Joia els presents. Sortiu ben depressa, sortiu tots corrents, jovent i mainada sortiu també els vells. Escampem cantades a tots quatre vents; no h i ha cant mes noble que el cant del jovent. D e nostres cantades feu-ne u n bell ramell, será per nosaltres el record mes bell


N o venim nosaltres peí goig d'un present, dones portem ais llavis desigs de cants bells; mes si volea fer-nos algún regalet, les can^ons de banda i els presents també. Grácies, grácies, grácies, tots marxem contents, la próxima anyada si Déu vol, vindrem.


RENAIXENgA Q u a n l'ocell canta cants de victoria; m i l flors reneixen amb nou vigor. Q u a n ja el bon temps triomfa esplendent, quan ja la vida veng a l'hivern. D a m u n t els cors portem senyera, peiiyora plena d'amor fratern. TORNADA. Així l'alegria, el goig de viure, tornará, quan tots molt amunt nostra senyera aixecarem. Q u a n el desánim sembla que impera, quan nostra vida


sembla blandera. L a Primavera dins nostre esperit remou campanes amb nou repic. I un Al.leluia i un crit pregón que ve la Pasqua per salvar el món. TORNADA. I quan veus de joia, d'amarada germandat, cantin l'armonia i el concert de tots els cors. Així, l'alegria, el goig de viure tornará quan tots, molt amunt, nostra senyera aixecarem.


LES CAMPANES D E L'ERMITA Sonen campanes a Termita moltes campanes sonen ja és Termita els qui les gronxa i el ventijol les fa cantar. D a n c danc danc toquen d'alegria danc danc danc son de veritat danc danc danc res no les atura les campanes de Termita mai no es cansen de jugar. Allá a Termita de la vida hi manca el vent i Termita mes les campanes trigadores de nit i dia dringuen ja. D a n c danc danc toca toca toca danc danc danc toca tocará danc danc danc toca toca toca danc danc danc toca tocará les campanes de Termita mai no es cansen de jugar.


Sonen campanes a l'ermita moltes campanes sonen ja és Termita qui les gronxa i el ventijol les fa cantar. D a n c danc danc toca toca toca danc danc danc toca tocará danc danc danc toca toca toca danc danc danc toca tocará les campanes de Termita mai no es cansen de jugar. D a n c danc danc toca toca toca danc danc danc toca tocará, Sonen campanes a Termita moltes campanes sonen ja és Termita el qui les gronxa i el ventijol les fa canta. D a n c danc danc toca toca toca.


FALAGUERA Falaguera, nit de Pasqua, nit de bones il.lusions, pels camps corren alegries i pels cors les festes d'or. A v u i tot el món celebra amb festiva devoció la gran joia de la Pasqua que és la festa de l'amor. Deixeu, donzelletes deixeu vostres Hits i obriu les finestres que és clara la nit. I ompliu les cistelles deis vostres afanys, salut donzelletes, salut, per molts anys! Som cantaires molt alegres nostres cors son ideáis, la Pasqua és la nostra festa per aixó cantarem ben alt. I en el cor de les fadrínes hi haurá sempre bon humor que és la feta de la Pasqua la gran festa de l'amor.


FALAGUERA Falaguera, nit de Pasqua, nit de bones il.lusions, pels camps corren alegries i pels cors les festes d'or. A v u i tot el món celebra amb festiva devoció la gran joia de la Pasqua que és la festa de l'amor. Deixeu, donzelletes deixeu vostres Hits i obriu les finestres que és clara la nit. I ompliu les cistelles deis vostres afanys, salut donzelletes, salut, per molts anys! Som cantaires molt alegres nostres cors son ideáis, la Pasqua és la nostra festa per aixó cantarem ben alt. I en el cor de les fadrínes hi haurá sempre bon humor que és la feta de la Pasqua la gran festa de l'amor.

Profile for Ateneu Popular

Cançoner caramelles Ateneu  

Cançoner amb les caramelles que cada diumenge de Pasqua canten els caramellaires de l'Ateneu Popular de La Fuliola

Cançoner caramelles Ateneu  

Cançoner amb les caramelles que cada diumenge de Pasqua canten els caramellaires de l'Ateneu Popular de La Fuliola

Profile for lafulla
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded