Page 1

КАРИЕРНОТО КОНСУЛТИРАНЕ В УЧИЛИЩЕ – ЕФЕКТИВЕН НАЧИН ЗА ОТКРИВАНЕ И МОТИВИРАНЕ НА ДОБРИ СПЕЦИАЛИСТИ Илияна Калинова, Общински детски комплекс, Пловдив В доклада се изследват важните проблеми за отговорния избор на професия и кариерен план, които всеки ученик трябва да обмисли, преди да вземе своето решение за бъдещето си. Основната теза е, че това решение е необходимо да бъде обосновано на база актуални данни за личностните характеристики, способностите и интересите на всеки отделен ученик. Анализират се възможностите на психологическия тренинг, който се явява важен елемент при избора на кариера: чрез различни техники и упражнения се подпомага ученикът при осъзнаване на мотивите за избора, дава му се възможност да „надникне” в избраната професия, да изясни своето призвание. Мощен мотиватор за вземане на решението е достатъчната, актуална и пълна информация за пазара на труда и тенденциите в него. Ключови думи: кариерно консултиране, избор, планиране, призвание

Изборът на професия от младия човек е нещо много сериозно и отговорно. Докато, минавайки в гимназиалния етап на обучение, децата ни се допитват до родители, близки и приятели, то при завършване на средно образование родителските и приятелските съвети не стигат. В тази възраст, 17–19 години, младите хора се нуждаят от подкрепа, насърчение и помощ от специалист – консултант, за да вземат информирано решение за кариерата си. В днешно време изборът на професия по метода „проба – грешка” е недопустим. От съвременното образование се изисква да даде на днешните ученици не само знания, но и да формира умения и да изгради положителни нагласи за пълноценен живот. За съжаление обаче действителността е друга. Както с пълно основание пише Д. Павлов в книгата си „Образователни информационни технологии”, „от съвременното образование недоволни са всички“. yy Учащите се, защото не разбират смисъла му, не виждат връзка между образованието и своите реални потребности, мотиви, интереси. yy Учителите (преподавателите), защото всяко ново поколение, което идва в училище, все по-трудно и колебливо приема, че знанието, особено в неговите абстрактни измерения, е приоритетна ценност.

56


УЧИТЕЛЯТ – ОТ ПРИЗВАНИЕТО ДО ПРИЗНАНИЕТО

yy

Родителите, защото добре съзнават, включително и на базата на собствения си опит, генералното разминаване между образованието и живота. yy Обществото, поради ниската ефективност и осезаемата неадекватност между влаганите ресурси и инвестиции в образованието и получаваните резултати, най-често със символичен характер. Днес голяма част от българските ученици, завършващи средно образование, нямат дори основни познания за света на професиите и за своето място в него; за възможностите за професионално развитие и за пътя, по който да тръгнат. Добрите специалисти, в която и да е област, не се раждат такива. Те се създават. Добрият професионален избор трябва да отговаря едновременно на способностите и предпочитанията на индивида и на изискванията и възможностите на пазара на труда. За това е необходимо, от една страна, задълбочено себепознание (познаване на собствените заложби, знания, умения, личностни особености; интереси, желания, ценности), а от друга – много добра информираност за реалните възможности за обучение и работа (какви различни професии съществуват и какви качества са необходими за упражняването им, какви са изискванията по отношения на квалификацията, доколко търсена е една или друга професия, какви са перспективите в развитието й). Тоест, за да направи добър избор, човек трябва да има много обширни и актуални познания за трудовия пазар, трудовите отношения, професиите, образователната система и видовете учебни заведения у нас и по света.

Възможностите на кариерното консултиране в училищна възраст за успешен професионален избор Изборът на кариера е израз на личността, а не на някакво случайно събитие. Процесът започва с възникване на професионални желания, преминава през формиране на лични намерения и цели, които влияят върху поведението при избора на професия. Дефиниция, цели, задачи Една от дефинициите на професионалното консултиране за кариерата (Сюпър, 1951) гласи: кариерното консултиране е процес, който помага на индивида да създаде вътрешно съгласуван и подходящ образ на самия себе си и на своята роля в света на труда, да провери тази концепция и да я реализира на практика с цел постигане на собствено удовлетворение и обществена полза. Рамковата цел на консултирането е да подпомага индивида самостоятелно и компетентно да вземе решение за своето обучение, следване и професия. 57


УЧИТЕЛЯТ: ПРИЗВАНИЕ, КОМПЕТЕНТНОСТ, ПРИЗНАНИЕ

Основните задачи, стоящи пред кариерните консултанти, са: 1. Развитие на индивидуалната компетенция за вземане на решения при младежи и възрастни; 2. Помощ за вникване в самостоятелна концепция като необходима предпоставка и като част от индивидуалното съзнание; 3. Обвързване на избора на професия с цялостната личност на човека; 4. Осигуряване на свободен избор на професия посредством съпоставка на възможностите на професията с личностните качества; 5. Съблюдаване на индивидуалните различия при професионалното развитие като основен белег на свободното общество; 6. Стимулиране на индивидуалната гъвкавост и на способността за поставяне на постижими цели и изпробване на различни пътища за реализирането им. В много страни в Европа кариерното консултиране е доказало своята ефективност. За съжаление у нас все още възможностите му се пренебрегват. Едно ново изследване на CEDEFOP (европейски център за развитие на професионалното обучение) извежда задачите и приоритетите на професионалното консултиране така: yy Информационен мениджмънт (събиране, конкретно насочена обработка и предаване на информации за образование, обучение, пътища за професионално израстване, пазар на труда, консултантски и информационни служби) – 27%; yy Индивидуално консултиране (преценка на пригодността, предоставяне на информация, консултиране) – 21%; yy Работа с групи (професионално ориентиране, групово консултиране, стимулиране на групи за взаимопомощ) – 12%; yy Посредничество, последващо подпомагане, коопериране с работодатели, осъществяване на външни контакти – 30%; yy Мениджмънт, администриране – 10%. Усилията на консултирането в средното образование у нас би трябвало да се насочат приоритетно към групова и индивидуална работа с учениците в следните дейности: yy Информиране: предоставяне на значима и актуална информация за вземане на решения в образователен и професионален план; насочване към източници за допълнителна информация; съдействие за обработване и използване на информацията; yy Оценяване: използване на психологически тестове и игрови методи за установяване и оценка на професионално значимите качества, интересите, предпочитанията, ценностите на ученика, факторите на неговото обкръжение; 58


УЧИТЕЛЯТ – ОТ ПРИЗВАНИЕТО ДО ПРИЗНАНИЕТО

yy yy yy

Съветване: даване на предложения и препоръки на учениците и техните родители относно избора на учебно заведение и професия; Консултиране: разработване съвместно с клиентите на програма за професионално и кариерно развитие на учениците и оказване на подкрепа при осъществяването ; Тренинг за умения: развиване на умения за себеизследване, планиране на професионалното развитие, себепредставяне и себеутвърждаване, общуване, ефективно учене.

Специализирани дейности Професионално информиране Професионалното информиране представлява процес на натрупване на информация, необходима на индивида за вземане на решение относно избора на професия, пътя за придобиване на тази професия, подходящите учебни заведения, курсове и др. Информацията трябва да е точна, достоверна, достъпна и актуална. Информацията, осмислена и усвоена от индивида, се превръща в познание и в крайна сметка определя решенията, плановете и действията, свързани с кариерното развитие. Главна цел на професионалното информиране е създаването на интерес и отношение към широк кръг професии и възможности за професионална кариера. Учениците получават знания за професиите не само в училище. Източници на информация са също медиите, книги, списания, роднини, познати и т.н. При този начин на получаване на информация има опасност да се повлияе на отношението към определени професии, вследствие на което едни професии да се представят неоправдано по-привлекателни, а към други да се създаде атмосфера на недоброжелателност. Професионална диагностика и пригодност Когато консултирането се провежда от психолог, възможностите за по-точна оценка на ученика нарастват значително, защото психологът може да изпол­ зва по-богат инструментариум за диагностика. Чрез различни въпросници и тестове се получава достоверна информация за личностните особености на ученика – темперамент, ниво на мотивация, стил на учене, психологически тип, равнище на способности, област на интереси и др. Процесът на професионалното диагностициране започва със събиране на данни за изследвания човек и завършва със съставяне на предположение, оценка на онези значими качества на личността, които могат да се дефинират като предпоставки или бариери за професионален успех. Професионалното диагностициране служи

59


УЧИТЕЛЯТ: ПРИЗВАНИЕ, КОМПЕТЕНТНОСТ, ПРИЗНАНИЕ

за прогнозиране на пригодността на индивида към определен вид труд, определена професия. Професионалната пригодност е специфичен израз на възможността и способностите на личността да изпълнява ефективно определена трудова дейност. В понятието се обединяват две страни: – природна даденост, изразяваща се в налични физически и психически качества на личността и отразяваща потенциалните възможности за работа в съответна професионална област; – развиване на притежаваните качества и способности чрез професионално обучение, трудов опит, специализиран стаж. Близко по значение до термина „професионална пригодност” е понятието за индивидуален стил на работа (А. Климов). Индивидуален стил на работа е съвкупността от общи и индивидуални методи на работа, позволяващи максимално да се използват ценните качества на личността и да се компенсират (наваксат, смекчат) неговите недостатъци. Професионален избор, вземане на решение, планиране Изборът на професия и кариера е основен компонент от процеса на кариерното развитие на личността. Яна Мерджанова уточнява, че „от гледна точка на обществото човек избира професия, подходяща за него и търсена на пазара. От гледна точка на самия себе си, в контекста на личния си жизнен проект, той избира кариера – проектира своето движение, развитие, професионален растеж. Не е достатъчно да ориентираме младите хора към професия, нужно е тази професия да се преценява, интерпретира и избира в контекста на кариерното развитие и на неговото осъществяване чрез конкретни длъжности. Все повече днес професионалният избор е избор на кариера и на работа”. При избора на професия и кариера е необходимо спазването на следните принципи: – съзнателност – професионалното ориентиране помага на индивида да разбере сам себе си и на база натрупаната информация да вземе отговорно решение за бъдещето си; – самостоятелност – изборът на конкретен вид обучение, професия и кариера е дело на самия индивид, проява на достигната от него зрелост и лична и социална отговорност; – свобода на избора – изборът на професия и кариера е израз на упражняването на свободната воля на личността във всичко, свързано със съществуването . Мотивите при избора на професия до голяма степен определят устойчивостта на образователните и кариерните планове. От тях зависи позитивното отношение към изучаваната или упражнявана професия, както и стабилизи60


УЧИТЕЛЯТ – ОТ ПРИЗВАНИЕТО ДО ПРИЗНАНИЕТО

рането в нея. Типовете мотиви за избор на професия най-общо могат да се сведат до: – свързани със стопанската ситуация – перспективи за развитие на дадена професионална област, потребности на пазара на труда и други; – свързани със стопанско-икономическия статус на професията – социален статус, удобно работно време и други; – свързани с психологическото съдържание на професията – престиж, възможност за творчество, интереси, способности, нагласи, ценностни ориентации и други. Реализирането на професионалния избор е свързано с процеса на вземане на решение и планиране на бъдещи действия за осъществяване на направения избор. В този смисъл се приема, че планирането на кариерата представлява синтез от обмислени цели и действия, които да подпомогнат реализирането на целите. Доста често съставянето на професионален план се пренебрегва. Съставянето на план за бъдещи стъпки се смята за неползотворна дейност, но в действителност чрез него индивидът обогатява представите си за своята професионална дейност в близка и далечна перспектива. Психологически тренинг Всички стъпки, описани по-горе, са наистина важни за всеки ученик, но найголяма полза за учениците има включването им в тренинг-групи, където чрез различни техники и упражнения се подпомагат при осъзнаване на мотивите за избора, дава им се възможност да „надникнат” в избраната професия, да изяснят своето призвание. Дейностите могат да бъдат насочени към: – детайлно запознаване с различни професионални направления и конкретни дейности, които са включени във всяко от тях; – организиране на срещи с представители на различни професии и разширяване на информацията за определено професионално направление и конкретна професия; – посещение в естествени условия на работно място и наблюдение на дадената професия „на терен”; – практикуване (стаж) на предпочитаната професия с цел „преживяване” на работната среда в цялост; – информационни презентации (брошури, филми, мултимедийни демонстрации), които разкриват същността и особеностите на трудовата дейност при различни професии.

61


УЧИТЕЛЯТ: ПРИЗВАНИЕ, КОМПЕТЕНТНОСТ, ПРИЗНАНИЕ

Прилагането на интерактивния подход осигурява среда, стимулираща активното участие на учениците чрез: – моделиране – ясно представяне на поведение, което учениците трябва да научат; – ролеви игри – разиграване на ситуации за изследване на различни модели на поведение и приемане на роли; – дискусии – групово обсъждане на проблеми и въпроси с цел изясняване на ценности, отговорности, поведение; – обратна връзка – даване на одобрение или корективна забележка. Поставени в тренингова обстановка, в защитена и закриляща атмосфера, учениците се включват в психологически симулации. Всяка една от тях представлява реални или въображаеми ситуации, които осигуряват условия за учене чрез преживяване. По този начин се дава смисъл на дейността, а преживяването позволява на всеки участник да осъзнае собствената си роля и възможните проблеми, които трябва да преодолява. Участието в подобни дейности спомага за: – изразяване на собствените потребности и ценности като начин на живот; – справяне с негативни чувства; – овладяване на умения за съвместна работа и подкрепа; – развитие на позитивна нагласа и сътрудничество. Основната цел на тренинг-срещите е да се убедят учениците, че единствено тяхната активност е решаваща при подготовката им за бъдеща кариера, да се фокусира вниманието им към собствените им ресурси и да се мобилизират пълноценно за реализацията на техния кариерен план. Необходимо е в този етап на работа учениците да се подпомогнат в случай на известни затруднения при вземане на решение, които най-често са: – колебания за окончателен професионален избор поради неумения да съпоставят предимствата и недостатъците на определени професионални направления; – неглижиране на собствените ресурси при избор на професия поради нереална, понижена самооценка или липса на себеувереност; – наличие на вътрешни емоционални конфликти, които възпрепятстват вземането на решение; – нежелание за поемане на отговорност за професионална реализация или честа смяна на професионалните избори и планирането на кариерата поради социална незрелост. Най-важният психологически критерий за успешен избор на професия е удовлетворението от дейността. В процеса на тренинга ученикът има възмож-

62


УЧИТЕЛЯТ – ОТ ПРИЗВАНИЕТО ДО ПРИЗНАНИЕТО

ност да анализира и обсъди своя кариерен план и да пристъпи към реализирането му отговорно и спокойно.

Откриване на бъдещите отговорни и компетентни учители чрез методите на кариерния консултант Конфуций е казал: „Избери си работа, която обичаш, и повече няма да работиш дори и един ден!” Кариерните консултанти добавят, че истинско удовлетворение от труда си можем да имаме само тогава, когато намерим своето призвание. Призванието е дейност, която човек извършва най-добре и изпитва чувство на пълно удовлетворение, сякаш се е родил точно за това. За всяка професия се изискват знания, умения и съответните компетентности. Но за учителската професия освен всичко друго трябва и призвание. Как да направим така, че въпреки негативното отношение на голяма част от обществото, ниското заплащане и ниския престиж на учителската професия да се привлекат отговорни и амбициозни млади хора в училище, но вече като учители. Индивидуалната работа с всеки ученик, изявил желание да се посвети на учителската професия (в своята практика досега отчитам, че тези ученици са около 8–10% от всички), дава добри резултати. Не са рядкост случаите, когато те стават обект на присмех, и е много важно на този начален етап на обмисляне на бъдещите кариерни планове желанието им да станат учители да не се прекърши. Още в етапа на информиране е нужно да се предостави достоверна информация за същността на учителската професия – за възможностите за кариерно развитие както по вертикала, така и по хоризонтала; за характера на труда; за отговорностите и радостите. Обективната, пълна и актуална информация за професията, тенденциите, вариантите за усъвършенстване и творчество може в този момент да се превърне в мощен мотиватор при вземането на решение. За да насочи учениците към една или друга професия, кариерният консултант трябва да е запознат с характеристиката на всяка професия. Всяка една професия има шифър и код в националния класификатор на професиите. За всяка една от професиите се изготвят информационни листове, в които има описание на съдържанието на професията, изискванията към нея като социална заявка и като личностни възможности, след това като възможности за обучение на изпълняващите, след това като предмети и свойства на труда, изисквания към работното място, работната среда и т.н. Към информационния блок има и отделен раздел, който описва изискванията към хората, които ще я изпълняват. Тези изисквания са свързани с физическите, психическите и личностните качества, както и със затрудненията, които препятстват практикуването на професията.

63


УЧИТЕЛЯТ: ПРИЗВАНИЕ, КОМПЕТЕНТНОСТ, ПРИЗНАНИЕ

На ниво диагностика психологът може да определи наличието на значими лични качества, да очертае кръг от специфични способности и да изследва професионалните интереси на ученика. Следващата стъпка е съотнасянето на тези показатели към определена кариера (и у нас вече се използват въпросници и тестове за диагностика – напр. тест на Холанд, Климов, Кейрси и др.). Фокусирането върху взаимовръзката искам – мога – трябва в етапа на взимане на решение има много добри резултати. Създадената от А. Климов триада подпомага осмислянето на избора. Сферата „искам” включва интереси, склонности, нагласи, ценности, стремежи, намерения, предпочитания. Сферата „мога” включва способности, умения, компетентности, личностни черти, образование, квалификация. Сферата „трябва” описва стопанската конюнктура, изискванията на професията, географски характеристики на населеното място, семеен статус. Оптималният избор е в пресечната точка на трите сфери. Много важно е младите хора, които са се насочили към учителската професия, да преминат целия път на планирано решение за кариерата, който включва девет стъпки. Стъпка 1. Осъзнаване на необходимостта от решение Стъпка 2. Поставяне на цели Стъпка 3. Намиране или създаване на алтернативи Стъпка 4. Прогнозиране на последствията от всяка алтернатива и събиране на допълнителна информация Стъпка 5. Обсъждане на стойността на всяка алтернатива Стъпка 6. Избор на алтернатива с най-голяма стойност Стъпка 7. Повторно обмисляне на избора Стъпка 8. Привеждане на избора в действие (създаване на план) Стъпка 9. Изпитване на последствията Процесът на вземане на решение е обратим до стъпка 7, включително. Това означава, че ученикът може да се върне на всяка от предишните стъпки, ако прецени, че не ги е преминал успешно или крайните резултати не го задоволяват. Всеки, който планира своето решение за избор на кариера по този модел, е човек, който върви обмислено напред. В решенията му няма нищо импулсивно и случайно. * * * Кариерното развитие е процес, който протича през целия живот на човека. Той обхваща професиите, видовете работа и дейностите, както и заниманията през свободното време, които съответното лице си избира. Личните решения, които се взимат в рамките на този процес, се влияят от семейната 64


УЧИТЕЛЯТ – ОТ ПРИЗВАНИЕТО ДО ПРИЗНАНИЕТО

среда, семейното и училищното възпитание, религиозната ориентация и други социални фактори. За много млади хора постъпването във висше учебно заведение се оказва крайна цел, а не първа крачка в професионалното развитие. Нека сега им напомним старата мъдрост: „Когато не знаеш къде отиваш, винаги стигаш другаде…”

ЛИТЕРАТУРА 1. Василев, Д., Я. Мерджанова. Теория и методика на професионалното ориентиране. София, 2003. 2. Данаилова, И. Професионалното ориентиране и ефективността на човешките ресурси. София, 2009. 3. Ертелт, Б., У. Шулц. Консултиране в образованието и професията. София, 2002. 4. Искрев, Д. Основи на професионалното ориентиране. Благоевград, 2000. 5. Концепции и практики за кариерно развитие. Изд. „Арти”, 2010. 6. Мерджанова, Я. Наръчник по професионално консултиране. София, 2001. 7. Стаменкова, Н. Професионална психодиагностика. ВСУ, 2005. 8. Тасевска, Д. Практикум по психологическо консултиране в училище. Велико Търново, 2008.

CAREER COACHING AT SCHOOL – EFFECTIVE WAY FOR FINDING OUT AND MOTIVATING GOOD SPECIALISTS Iliyana Kalinova, Municipal Children Complex, town of Plovdiv This presentation discusses the importance of making the best career choice by an individual. The main thesis is that the career decision should be based on the student’s abilities, skills and interests. Psychological training is an important factor in career coaching. The student can be supported in the process of understanding his career choices by means of different methods and exercises. In this way the student can have a closer view of the chosen career and also clarify his vocation. An important motivational factor is the comprehensive information of the labor market and its tendencies. Key words: career coaching, choice, planning, vocation

65

Кариерното ориентиране в училище  

КАРИЕРНОТО КОНСУЛТИРАНЕ В УЧИЛИЩЕ – ЕФЕКТИВЕН НАЧИН ЗА ОТКРИВАНЕ И МОТИВИРАНЕ НА ДОБРИ СПЕЦИАЛИСТИ Илияна Калинова, Общински детски комплекс...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you