Ekologiset elokuvateatterit

Page 1

EKOLOGISET ELOKUVATEATTERIT OPPAAN TEKIJÄT

Mervi Kemppainen Kati Nuora

OPAS EKOLOGISESTI KESTÄVÄMPIEN ELOKUVATEATTEREIDEN TOIMINTAANEKOLOGISET ELOKUVATEATTERIT OPAS EKOLOGISESTI KESTÄVÄMPIEN ELOKUVATEATTEREIDEN TOIMINTAAN

Mervi Kemppainen Kati Nuora Creative Export Innovations Digitaalinen versio Julkaisuajankohta: Helsinki 1.11.2021

Kaikki oikeuden pidätetään. Tämän julkaisun tai se osa-alueen jäljentäminen ilman tekijän kirjallista lupaa painamalla, monistamalla, äänittämällä tai muullatavoin on tekijänoikeuslain mukaisesti kielletty. Opas perustuu kirjoitushetkellä saatavaan tietoon kestävästä kehityksestä. Vältäthän julkaisun printtaamista.


EKOLOGISET ELOKUVATEATTERIT

TOIMINTA LÄHTEE PIENISTÄ ASIOISTA, JOIHIN VOI VAIKUTTAA JOKAINEN MEISTÄ. SINÄ VOIT VALITA MISTÄ ALOITAT JA MIKÄ SOPII JUURI SINUN TOIMINNALLESI.

6


SISÄLLYS Johdanto: Kohti kestävämpää toimintaa 1. Hiilijalanjälki 2. Mistä päästöt syntyvät? 3. Kestävän kehityksen suunnitelma 4. Kiinteistöt 4.1 Lämmitys, viilennys ja ilmanvaihto 4.2 Valaistus 4.3 Sisustus ja materiaalit 4.4 Energiakäyttö 4.5 Jätehuolto 4.6 Vesi ja säästäminen 4.7 Ekologinen siivous 5. Elokuvateatterin tekniikka 5.1 Elokuvateatterin projektoritekniikka 6. Oheistuotteet 6.1 catering 7. Saavutettavuus 7.1 Julkinen liikenne 7.2 Pyöräily ja kävely 7.3 Digitaaliset palvelut 8. Kestävän kehityksen johtaminen 8.1 Henkilökunnan sitouttaminen 8.2 Ekologiset elokuvateatterit Suomessa 8.3 Rahoitus elokuvateattereille 9. Yhteistyön askeleet 9.1 Viestintä ja markkinointi 9.2 Viestinnän työkaluja Yhteenveto Oppaan tekijät Mukana hankkeessa Sanasto Lisätietoa


EKOLOGISET ELOKUVATEATTERIT


Kohti kestävämpää toimintaa JOHDANTO EKOLOGISTEN ELOKUVATEATTEREIDEN TOIMINTAAN Ekologisempi elokuvateatteri luo

Elokuvateatterin kestävän kehityksen ja ekologisen

liiketoimintansa vastuullisesti ja kestävän

toiminnan rakentaminen vaatii pitkäaikaista sitoutumista,

kehityksen periaatteiden mukaisesti. Ekologinen

joten tekemiseen on varattava aikaa. Kehityksessä mukana

toimintamalli on pitkällä tähtäimellä myös

pysyminen on tärkeää ja vaatii suunnitelmallisuutta. Alan

taloudellisesti kannattavampi. Mene siis

toimijoiden keskuudessa haasteena on tiedon puute - mitä

rohkeasti eteenpäin ja kehitä elokuvateatteriasi

tehdä ja miten? Kuinka toimia kestävästi kun lupaviidakot,

- tee muutoksia, luo uusi tapoja ja palveluita. Katse eteenpäin!

hankehakemukset, rahoitus, vanhat kiinteistöt ja nopeasti vanhentuva tekniikka ovat arjen käytännön haasteina.

Ilmaston lämpeneminen ihmisen toiminnan seurauksena on yksi suurimmista maailmanlaajuisista kriiseistämme.

Nykyisten toimintatapojenkehittäminen aina ole se helpoin

Ilmastonmuutos vaikuttaa koko maapalloon. Napajäätiköt

tehtävä, jos ei tiedä mihin tarttua. Tässä oppaassa pyrimme

sulavat ja nostavat merenpintaa. Äärimmäiset sääilmiöt ja

tarjoamaan lähtökohtia toiminnan kehittämiseksi. Oppaan

sateet yleistyvät toisaalla, toisia taas koettelevat rajut

lopusta löydät sanaston tueksesi. Oppaassa on myös

helleaallot ja kuivuus. Vaikutusten odotetaan voimistuvan

vinkkejä, joista voit poimia sinulle sopivia työkaluja kestävän

rajusti tulevina vuosikymmeninä.

kehityksen edistämiseen. Olemme jakaneet kirjan eri osaalueisiin. Tarjoamme tietoa niin kiinteistöistä ja tekniikasta

Voimme kuitenkin edelleen hillitä ilmastonmuutosta. 2015 solmittu Pariisin ilmastosopimus asettaa tavoitteeksi pitää maapallon keskilämpötilan nousu selvästi alle kahdessa

kuin myös ekologisesta johtamisesta ja viestinnästä. Lisätietoa käsiteltävistä aiheista löytyy helposti lisäämistämme linkeistä.

asteessa ja pyrkiä toimiin, joilla lämpeneminen saataisiin rajattua alle 1,5 asteen. Ilmaston lämpeneminen ja luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen on pysäytettävä. Suomi on asettanut tavoitteeksi olla hiilineutraali vuoteen 2035. Hiilineutraalius tarkoittaa, että hiilidioksidipäästöjä tuotetaan korkeintaan sen verran kuin niitä voidaan sitoa ilmakehästä hiilinieluihin. Hiilinieluja on pidettävä yllä ja niiden lisäksi tarvitaan poistoja.

Hiilidioksidi päästöjen pitäisi olla lähellä nollaa. Nollapäästöjen saavuttamiseksi kaikki maailman kasvihuonekaasupäästöt on kyettävä ottamaan talteen. Suurin osa pohjoisten leveysasteiden kiinteistöjen päästöistä syntyy luonnollisesti lämmityksestä. Kiinteistöjen energiatehokkuutta parantavilla hankkeilla on niihin suuri vaikutus. Vuonna 2015 laadittu Yhdistyneiden Kansakuntien Agenda 2030 puolestaan määrittelee kestävälle kehitykselle 17 eri päätavoitetta. (Ympäristöministeriö)

Kestävä kehitys ja ilmastomuutoksen torjuminen on kaikkien meidän yhteinen vastuu. Suomen elokuvateattereita voidaan rakentaa ympäristöystävällisemmäksi yhdessä. Keinoja on useita - kaikki eivät sovi jokaiselle elokuvateatterille, mutta pienikin askel on jo osa kokonaisuutta. Intoa lukemiseen ja kohti uusien "valkokankaiden" kehittämistä! Lisätietoa: Ympäristöministeriö - Pariisin ilmastosopimus 2015 Agenda 2030 - Kestävän kehityksen tavoitteet GHG- Protocol Kauppakamarin ilmastositoumus


1 Hiilijalanjälki Hiilineutraalien tuotteiden, palveluiden ja yritysten määrä on kasvanut todella nopeasti. Myös elokuvateatteri voi tavoitella hiilineutraaliutta. Tämä kannattaa aloittaa laskemalla oman toimintansa hiilijalanjälki. Hiilijalanjälki on toimiva mittari ilmastopäästöille. Mitä enemmän elokuva-alan toimijat kertovat tuotteidensa ja palvelujensa hiilijalanjäljestä, sitä helpommaksi tehdään ekologiset ostopäätökset asiakkaalle. Ilmastokuormaa kuvataan hiilijalanjäljellä ja se lasketaan tietyllä rajattavissa olevalla kokonaisuudella. Hiilijalanjäljen laskemista voidaan toteuttaa palvelulle, tuotteelle, yritykselle tai suunnittelussa olevalle investoinnille. Laskennassa otetaan huomioon kaikki kokonaisuuteen liittyvät välittömät ja välilliset päästöt elinkaaren aikana. Elokuvateatterin, tuotteen tai palvelun hiilijalanjälki voidaan määrittää valittua aikayksikköä kohti, esimerkiksi suomalaisen keskiverto hiilijalanjälki on 10300kg CO2e/hlö/vuosi. (Sitra) Hiilijalanjäljen laskemisen standardi perustuu GHG (Greenhouse Gas) protokollaan. Siinä määritellään päästöt suoriksi kuten omissa kiinteissä ja

autoissa käytetyt polttoaineet ja ostoenergian epäsuorat päästöt kuten ostettu sähkö, lämmitys ja jäähdytys. Epäsuoriin päästöihin kuuluu vuokrakiinteistön lämmitys ja sähkö, sekä kaikki muut toimintaa varten ostetut tuotteet ja palvelut. Tällaisia ovat esimerkiksi jälleenmyyntiin ostetut elintarvikkeet, jätehuolto, henkilökunnan matkustaminen. Oman elokuvateatterin hiilijalanjäljen laskua aloitettaessa kiinnität erityistä huomiota seuraaviin osa-alueisiin: Kiinteistö ja sen energiankulutus, laitteistohankinnat ja niiden kierrätys, jätteet ja yleisön logistiikka. Käsittelemme näitä kaikkia osa-alueita tässä oppaassa ja tarjoamme lisätietoa eri osa-alueista. Ne ilmastopäästöt, joita ei ole teknisesti tai taloudellisesti mahdollista vähentää muilla keinoilla, voidaan kompensoida. Kompensoinnissa ostetaan päästövähennysyksiköitä syntyneitä päästöjä vastaavalla määrällä. Varoilla tuetaan esimerkiksi uusiutuvan energian tai maan ja metsien kestävää käyttöä ympäri maailman. Kompensointi ei kuitenkaan toimi yksistään kestävän kehityksen edistäjänä. Jatkossa on mahdollista vapaaehtoisten kompensoinnin kannan tiukentaminen esimerkiksi laisäädännön kautta.

Miksi kannattaa panostaa hiilijalanjäljen tutkimiseen ja oman hiilikädenjäljen vertailuun: Elokuvateatteri voi suunnata omia resurssejaan oikeisiin ratkaisuihin kestävässä kehityksessä Laskureiden avulla voidaan laskea hiilijalan- tai kädenjälki, asettaa päästö- ja kompasaatiotavoitteita. Kysyntä vastuulliselle toiminnalle kasvaa B2B kentässä ja kuluttajien parissa Hiilikädenjäljellä voidaan vaikuttaa mm. asiakkaan hiilijalanjälkeen Y-HIILARI on yksinkertainen työkalu yrityksen hiilijalanjäljen laskentaan. Työkalu on kehitetty Suomen ympäristökeskuksen Kohti hiilineutraalia kuntaa -hankkeessa. Tapahtuma-alalle kehitetty Tapaus Oy:n hiilijalanjälkilaskuri.

Lisätietoa: Y-hiilari Tapaus Oy - tapahtuma-alan laskuri Ilmastoapu - kompensointi Istuta puita - kompensointi


2

EKOLOGISET ELOKUVATEATTERIT

Mistä päästöt syntyvät?

Asiat joihin on helpompi vaikuttaa ja välitön vaikutus on tarvittava.

OSTETUT TUOTTEET JA PALVELUT

Asiat joihin on paneuduttava ja välitön vaikutus on hyvä. Asiat joihin on haastava vaikuttaa, mutta välitön vaikutus on merkittävä.

LIIKEMATKUSTUS

Merkittävimmät päästölähteet

OMAT AJONEUVOT

MUU KÄYTTÖOMAISUUS

ELOKUVATEATTERI KIINTEISTÖ

SUORAT PÄÄSTÖLÄHTEET

ESITYSLAITTEISTOT

VESI SÄHKÖ, LÄMMITYS JA JÄÄHDYTYS

MYYTYJEN TUOTTEIDEN KÄYTTÖ

KULJETUS JA JAKELU

JÄTTEET

MUU TEKNIIKKA

TYÖMATKA LIIKENNE

EPÄSUORAT PÄÄSTÖLÄHTEET

KAAVIO: Sovellettu kaavio päästölähteistä GHG-protokollan mukaisesti

Ennen kuin voidaan vaikuttaa elokuvateatteritoiminnan ekologisuuteen, on kartoitettava se mistä oman toiminnan päästöt syntyvät. Päästöjen koolla ja merkityksellä voi olla eri näkökulmia elokuvateatterin toiminnan koosta riippuen. Päästöjen kuormitukseen vaikuttavat oleellisesti kiinteistön ikä, kunto ja sijainti. Tämä taulukko on siis vain suuntaaantava ja se voi muuttua sen mukaan millainen elokuvateatteri on kyseessä. Päälähtökohtana kuitenkin suurimmat päästöjen tekijät ovat kiinteistön lämmitys ja viilennys, sekä energian

kulutus. Seuraavana on päästälähteenä ovat myytävien tuotteiden hiilijalanjälki, kuljetus ja jätteet. Kaikessa toiminnassa on tarkasteltavia kohteita, joissa täytyy pohtia voisiko toiminnon tehdä ekologisemmin. Haasteet voivat olla yksilöllisiä, elokuvateatterikohtaisia, mutta pääsääntöisesti kun muutoksia tehdään, kokonaisvaikutus on kuitenkin hyvä. Tarkastellessa omaa toimintaa, kestävän kehityksen kohteita voi löytyä yllättävän paljon. Toisaalta saattaa löytyä myös paljon positiivisia, jolloin kannattaa olla ylpeä ja hyödyntää niitä esimerkiksi omassa viestinnässä.

"On laskettu, että 90 minuutin animaatio-elokuvan tekemisessä syntyy niin paljon hukkalämpöä, että sillä lämmittää nelihenkisen perheen käyttöveden noin 28 vuodeksi.”

Kuulea Energia Oy


3

Tuotteet

Arvo Maine

Toiminnan läpinäkyvyys

Palvelut

Tuotot Riskit

Erottautumisen suunnitelma

ja niiden välttäminen

Mahdolliset markkinat

Sertifikaatit Standardit

KESTÄVÄN KEHITYKSEN YRITYS Kustannussäästöt

Tehokas toiminta

Kustannus tehokkuus Investoinnit

KAAVIO: Kolme kestävän kehityksen polkua yrityksen menestykseen (Sitra)

Kestävän kehityksen suunnitelma Ilmastonmuutos aiheuttaa elokuva-teattereille tarpeen muuttaa toimintatapoja. On vaikeaa muuttaa kerralla kaikkia tuotteitaan tai toimintaasa ekologisiksi, joten siksi on tärkeä tehdä muutoksen tueksi kestävän kehityksen suunnitelma. Se on yrityksellesi kätevä “Roadmap” lähitulevaisuutta varten. Sitra on määritellyt työkaluksi kolme yrityksen kestävän kehityksen polkua, joita ovat riskienhallinta, erottautuminen sekä kustannustehokkuus. Tämän polun avulla voi yritys luoda itselleen kestävän kehityksen suunnitelman. Muutos vie kehitystä eteenpäin, luoden myös uusia liiketoiminnan malleja. Useammissa yritys tarkasteluissa on todettu, että monillakin toimijalla on kestävän kehityksen toimia, mutta niitä ei ole huomioitu. Riskienhallintastrategialla halutaan vastata yrityksen ulkopuolelta tulleeseen kritiikkiin tai sen uhkaan, joka kohdistuu yrityksen maineeseen. Kuluttajat, yhteistyökumppanit, rahoittajat ja sijoittajat haluavat yrityksiltä vastuullista toimintaa ja välttää toiminnan huonoja vaikutuksia ympäröivään yhteiskuntaan.

Merkitys on kasvanut, koska yhä useampi kuluttaja on alkanut miettiä kuluttamisen eettisiä valintoja. Erottautumisen suunnitelmassa tai strategiassa tärkeintä on yrityksen tarve erottautua tuotteillaan ja palveluillaan siten, että tarjonta pohjautuu ekologisesti kestävään kehitykseen ja kysynnän trendeihin. Elokuvateatteri voi tarjota jotain sellaista, mitä se itse eikä kukaan sen kilpailijoista ole pystynyt aiemmin tarjoamaan. Erottautumisen suunnitelman tärkein asia on tulevaisuuden suunnittelu ja siihen valmistautuminen. Kustannustehokkuusstrategiaa on tarpeellista tarkastella resurssien, kuten henkilöstöresurssien, kiinteistön, logistiikan ja ohjelmistojen viisaammasta käytöstä ja niiden myötä tehostuvasta toiminnasta. Näistä syntyy kustannussäästöjä ja se edistää kilpailuetua markkinoilla. Yksi tapa soveltaa kustannustehokkuusstrategiaa on investoida henkilöstöresursseihin esim. kiinnittämällä huomiota työntekijöiden hyvinvointiin ja sitoutumiseen tai työkalujen ajanmukaisuuteen sekä kehitykseen.

Kestävä kehitys ja hyvinvointi kulkevat samalla polulla. Polulle astumisen voisi aloittaa miettimällä oman elokuvateatterin kohdalla seuraavia asioita ja sitä mitä hyötyä näistä toimista on koko toiminnalle: Päätä mittarit, joilla seuraat muutosta - mm. hiilijanjälki, lämmön-, veden- ja sähkönkulutus Iso kokonaiskuva eli suunnitelma, mitä kestävä kehitys elokuvateatterissasi tarkoittaa ja miten vastuullisuus tulee esille Kiteytä arvot ja valinnat käytännön toiminnassa Käytännön toimenpiteet suunnitelmaksi, mitä tehdään ja millä aikavälillä Viesti toiminnastasi suunnitelmallisesti Varmista että organisaationne koko henkilökunta on sitoutunut ja noudattaa suunnitelmaa Toimi ekologisesti, että asiakastyytyväisyys kasvaa Ennakoiva kunnossapito Yrityksen imagon parantaminen Tuotteiden ja palveluiden elinkaaren pidentäminen Uudet rahoitusmahdollisuudet Lisätietoa: Sitra Ekokompassi Microentre


Asiakkaiden vaatimukset

Lainsäädäntö

Ympäristö ja ilmastonmuutos

Työntekijät

Sijoittajat

Motiivit ekologiselle suunnittelulle Oma halu & erottuminen

Päästölähteiden tutkiminen

Völittömät päästölähteet

Hyötyjen löytäminen

Kustannusäästöt

Pääoma

Muutoskohteiden valinta ja toimenpiteiden listaaminen

Välilliset päästölähteet

Muut

Motiivien täydentäminen

Uudet tuotteet ja liiketoimintamallit

Rahoitusmallien kartoitus ja haku

Osaaminen, tutkimus ja kehitys

Hallinto, sosiaaliset verkostot

Suunnitelma asiakirja

Ennakoiva toiminta

Turvallisuus ja pitkäkestoisuus

Ekologisesti ja taloudellisesti kestävä

Sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestävä

Hiilijalanjälki Ei

Kyllä

Muut mitattavat

Asiakastyytyväisyys

Mahdolliset investoinnit

Henkilökunta ja vastuuhenkilöt

Johtaminen

Sidoskumppanit

Arvot, maine, läpinäkyvyys

KAAVIO: Roadmap eli kestävän kehityksen toimintasuunnitelma. Tämä on suuntaa antava ehdotus, kuinka aloittaa suunnittelu toiminnassa.


KIINTEISTÖN JA TEKNIIKAN MERKITYS ELOKUVATEATTEREIDEN EKOLOGISESSA KEHITYKSESSÄ ON SUURI. TOIMINTA PERUSTUU TEKNISIIN LAITTEISIIN, NIIDEN INVESTOIHIN, SEKÄ KÄYTTÖIKÄÄN.


EKOLOGISET ELOKUVATEATTERIT

Kiinteistöt Elinkaariajattelu ja kestävä kehitys ovat voimakkaassa nosteessa myös kiinteistöjen osalta. Elokuvateattereiden toiminnassa kiinteistöllä on merkittävä rooli ja sen ekologiseen toimintaan kannattaa kiinnittää huomiota. Kiinteistötekniikassa elinkaariajattelu on vielä suhteellisen nuorta. Elinkaarisuunnittelun ja ekotehokkuuden tavoitteena on tuottaa kestävällä tavalla rakennus, joka täyttää omistajien, käyttäjien ja yhteiskunnan vaatimukset koko elinkaarensa ajan. Koska energiasta maksetaan kulutuksen mukaan, sitä mitataan jo tarkasti. Samoin vedenkulutusta mitataan kaikissa kiinteistössä.Vähentyvä energian ja veden käyttö näkyy siis suoraan pienenevinä laskuina. Kiinteistöstä toimittajariippumaton energiatodistus on hyvä lähtökohta energiaan liittyvien elinkaarikustannusten tarkasteluun. Energiatodistusta tutkimalla on helpompaa havaita kiinteistön puutteet ja mahdolliset investointeja vaativat korjauskohteet.

4

Ylläpitoon liittyvät kustannukset ja voivat olla kiinteistön omistajalle epäselvät. Mikäli elokuvateatteri toimii vuokrakiinteistössä, voi ylläpito ja remontointi aiheuttaa ennaltaarvaamattomia korotuksia vuokraan. Yleisin kiinteistötekninen ongelma ja kärsiminen liittyy ilmanvaihtoon, joka nousee useasti myös lehtien otsikoihin esimerkiksi huonona sisäilman laatuna. Keinoja kiinteistön parannukseen on useita. Näitä voivat olla esimerkiksi energiatehokkuusremontit: lisäeristykset, ovet ja ikkunat. Kaukolämmön kulutuksen vähentäminen suosituilla ilmalämpöpumpuilla tai siirtymällä maalämpöön. Myös jäteveden lämmöntalteenoton mahdollisuudet kannattaa tarkastaa. Lämpötilan ja viilennyksen optimointi kiinteistössä voi sekin tuoda jo merkittäviä säästöjä. Jatkossa on hyvä huomioda ilmaston äärisäät kiinteistön suunnittelussa. Näitä tekijöitä voivat olla esimerkiksi kovat helteet ja myrskyt. Vihreiden vuokrasopimusten käyttöönotto on myös mahdollisuus. Tällöin energiansäästöistä koituu hyötyä sekä omistajalle, että vuokralaiselle. Jos vanha kiinteistö ei ole enää korjauskelpoinen, saattaa edessä olla muutto energiatehokkaampaan kiinteistöön.

Huomiotavia asioita kiinteistöissä: Muuntojoustavaksi suunnitellut tilat Turvalliset älykkäät järjestelmät, kuten ovien sulkeutumiset, lukitukset, valaistus Uusiutuvat materiaalit ja puurakentaminen Energiaremontit ja lisäeristykset Kiinteistöjen etävalvonta esim. lvilaitteet Käyttöikä, turvallisuus ja esteettömyys Ympäristöpaineet ja elinkaarikustannukset Lisätietoa: Sitra Hankintakeino - Ekologinen kestävyys Rakentajan ekolaskuri


EKOLOGISET ELOKUVATEATTERIT

Kiinteistöjen lämmitys, viilennys ja ilmanvaihto Elokuvateattereiden kiinteistöjen toimintaan kuuluu olennaisesti kiinteistön lämmitys ja viilennys sekä tehokas ilmanvaihto. Esitystekniikan sisältävä tila vaatii hyvän ilmanvaihdon, sekä tasaisen lämpö-tilan ja ilmankosteden. Asiakas- ja myymälätilat edellyttävät hyvän keskilämpö-tilan, salit puolestaan hyvän ilmanvaihdon suurille asiakas-määrille. Kuinka näissä voidaan toimia ekologisesti?

Tilannetta haastaa se, että elokuvateatterirakennukset muodostuvat erilaisista tiloista, auloista, käytävistä, projektoritilasta ja saleista. Useilla on omat ilmanvaihto- ja lämpötilavaatimuksensa.

Elokuvateatterit ovat lämmitys- ja ilmastointijärjestelmien kannalta erillaisempia kuin monet muut kiinteistöt tekniikan ja suurten asiakasmäärien vuoksi.. Entistä paremmasta ilmanvaihdosta on huolehdittava tiukentuneiden rakennusmääräysten vuoksi. Tämän lisäksi samalla halutaan vähentää ilmanvaihtojärjestelmän aiheuttamia kuluja.

Elokuvateatterin hiilijalanjäljen laskemiseen tarvitaan enemmän tietoa energiakulutuksesta. Seurattavalla datalla voidaan löytää keinoja säästämiseen energiatehokkaammilla järjestelmillä. Useat uudet järjestelmät ovat helppoja seurata ja toimintoja on helppo automatisoida tilanteeseen sopivaksi.

Suureen energian kulutukseen voi vaikuttaa esimerkiksi liian tehokas LVIjärjestelmä sen tarpeeseen verrattuna. Jos esimerkiksi tilat ovat tyhjillään ei tiloja ole tarve lämmittää, viilentää liian kovalla teholla. Tilojen kosteudenhallinnalla vältetään tarpeeton lämpötilan säätäminen ja siitä aiheutuvat kulut.

4.1 Vinkkejä kiinteistön onnistuneeseen ja hyvään sisäilmaan: Jäädytystarpeen minimointi, sekä älykäs lämmityksen ohjaus ja optimointi Uusiutuvat energiamuodot ja hybridilämmitys Energian- ja lämmön talteenottojärjestelmät Turvalliset ja älykkäät järjestelmät LVI tekniikassa Terve, hyvä ja puhdas sisäilma Lisätietoa: Vahvacon - Ekologia- ja energiakysymykset Sitowise


Valaistus Ekologinen valaistus on muotoilultaan ja materiaaliltaan pitkäikäistä. Sen tulee käytettävydeltään sopia moneen eri tilaisuuteen ja tilanteeseen. Valaistus on elokuvateattereissa sekä toiminnallinen että yleisilmeen tuoja. Valaistuksella voidaan luoda tunnelmaa ja muuntaa tilojen sopivuutta useampaan tilaisuuteen ja luonteeseen. Ekologinen valaistus tarkoittaa sitä, että valaisimien suunnitellaan olevan muotoilultaan ja materiaaliltaan pitkäikäisiä ja niiden tulee sopia moneen tilaan. Lisäksi kannattaa huomioida vastuullisuus tuotteen koko elinkaaressa Dynaaminen valaistus tarkoittaa, että valaistusta muuttamalla tai mukauttamalla jäljitellään vuorokauden luonnollista rytmiä.

4.2 Dynaamisessa valaistuksessa nykyaikaiset led-valonlähteet sekä erilaiset ohjausjärjestelmät mahdollistavat valaistuksen säätämisen tarpeen ja tilanteen mukaan. Valon määrää voi säätää himmentimillä ja valon värilämpötilaa voi muuntaa lämpimästä kylmään. Värisävyjä voi vaihtaa RGB sävyissä eri tunnelmien ja tilanteiden mukaan. Läsnäolotunnistimien käyttö mahdollistaa sen, että valon määrää voidaan kasvattaa, kun tullaan paikalle tilaan. Vastaavasti valon määrää voidaan laskea, kun huoneesta poistutaan. Erityisesti elokuvateattereissa, joissa pimeästä salista saavutaan esim. eteisen kautta aulaan, voidaan käyttää sekä katsojaystävällistä että energiaasäästävää valaistusta.

Vinkkejä elokuvateatterin valaistuksen käyttöön ja suunnitteluun: Vaihda energiatehokkaammat LED valaisimet ja lamput Dynaaminen valaistus sopiviin tiloihin luo sekä säästöä että käyttömukavuutta. Valojen sammutus & sytytys, joko käsin tai automatiikalla, kun valaistukselle ei ole tarvetta. Suomalainen valaistustekniikka ja ammattiosaaminen on korkealaatuista ja sen suosiminen on ekoteko. Lisätietoa: Lumen Valoram


4.3

Sisustus ja materiaalit Elokuvateattereiden AULA- ja MYYMÄLÄTILOJEN täytyy olla toiminnallisia ja tehokkaita. Niiden toteutuksessa ekologisia vaihtoehtoja on esimerkiksi ympäristöystävälliset maalit, uusiomateriaalit sekä kierrätysmateriaalista valmistetut myymäläkalusteet. Myymälätiloissa asiakasta voi opastaa toimimaan ekologisesti, esimerkiksi valitsemaan lähi- ja luomutuotteita.

Ekologinen sisustus liittyy oleellisesti ekologiseen rakentamiseen, ja niiden tulisi kulkea rinnakkain suunnitteluvaiheesta lähtien. EKOLOGINEN SISUSTUSSUUNNITTELU voi olla paikallisten yritysten tarjoaminen tuotteiden, palveluiden sekä osaamisen mahdollisimman laajaalaista hyödyntämistä. Ekologisen sisustussuunnittelun mukaista ovat niin uusiokäytettävät ja aikaakestävät materiaalit kuin ajattomat valinnat, jotka johtavat siihen, että tuotteiden elinkaari on pitkä.

Isoimmat pinnat, lattia, katto ja seinät ovat erityisen tärkeä suunnitella EKOLOGISESTI KESTÄVISTÄ MATERIAALEISTA, joiden eettinen alkuperä on tiedossa. Eri sertifikaatit, kuten JOUTSENMERKKI ja YMPÄRISTÖMERKKI kertovat materiaalin ekologisuudesta ja päästöttömyydestä valmistusprosessin aikana. Itse materiaalin ekologisuuden lisäksi on syytä kiinnittää materiaalin pintakäsittelyyn, jonka senkin tulisi olla ekologisesti kestävää ja päästötöntä.

Puu materiaalina on erinomainen, ekologinen vaihtoehto. Puurakentamisen hiilijalanjälki on pieni koko rakentamisen elinkaarta tarkasteltaessa. Lattiavaihtoehdoiksi hyviä valintoja ovat esimerkiksi massiivipuulattia sekä kierrätetty puu. Puun lisäksi hyviä vaihtoehtoja ovat mm. luonnonkivi, korkki, linoleum ja betoni. Muovi ei ole kestävän kehityksen mukainen pintamateriaali. Laminaateissa ja vinyylilattioissa on yleisemmin käytetty raaka-aineena uusiutumatonta maaöljyä, josta syntyy ympäristölle haitallisia päästöjä.

Kun suunnitellaan katto-, ja seinäpintoja, ekologiseen ja kestävään toteutukseen päästään käyttämällä seinien ja kattojen rakentamisessa vain MYRKYTTÖMIÄ JA YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISIÄ VAIHTOEHTOJA. Oikealla tavalla käsitelty puu, kokopuiset paneelit sekä lautapaneelit ovat hyviä vaihtoehtoja. Muita ekologisia vaihtoehtoja ovat esimerkiksi luonnonkivi, laatoitus sekä lasi.

Mikäli seinäpinnalla halutaan käyttää tapettia, sitä valittaessa tulisi kiinnittää huomiota tapetin päästöttömyyteen sekä sen ominaisuuksiin tapetin hengittävyyden osalta. Ekologisia vaihtoehtoja tapeteiksi ovat mm. pellavaöljyinen tai kokonaan pinnoittamaton tapetti. Saatavilla on myös ekologista, nestemäistä kangastapettia. Tapetin materiaalin ja ominaisuuksien lisäksi on tärkeää kiinnittää huomiota tapetin kiinnitykseen käytettäviin tuotteisiin, joiden niidenkin tulisi olla ekologisia sekä päästöttömiä.

Materiaalien lisäksi on hyvä kiinnittää huomiota näiden pintakäsittelyyn. Pintakäsittelyn kannalta ekologisia vaihtoehtoja ovat maalit, lakat ja vahat, jotka ovat valmistettu suurilta osin LUONNONMATERIAALEISTA. Luonnollisia, ekologisia vaihtoehtoja pintakäsittelyyn ovat mm. pellavamaalit ja ,-öljyt, kalkkimaali, sekä luonnonmukaiset raappaukset ja laastit sekä kipsi ja savi. Luonnolliset pintamateriaalit ovat yleensä allergiaystävällisiä. Usein niillä on myös sisäilmaa parantavia sekä antibakteerisia ominaisuuksia.


EKOLOGISET ELOKUVATEATTERIT

Hyvin suunniteltu pohjaratkaisu on tärkeä myymälän NELIÖIDEN HYÖDYNTÄMISEN kannalta ja luo asiakkaalle miellyttävän ympäristön tehdä ostoksia. Asiakkaan liikkumista myymälässä voidaan ohjata muun muassa kalusteiden, hyllyjen, pöytien tai sohvien sijainnilla, kylttien opastuksella, musiikin voimakkuudella sekä valaistuksella. Myymäläkalusteet ovat olennainen osa myymälämielikuvaa, jonka vuoksi ne on aina mitoitettava myymälän kokoon. Kalusteiden tulisi vastata yrityksen imagoa ja asiakkaan odotuksia. Ekologinen myymälä on kompakti, täyttää sekä elokuvateatterin että asiakkaan tarpeet. Siinä on käytetty ekologisia materiaaleja sisustuksessa ja asiakasohjauksessa, tuotteiden lisäksi.

Sisustustarvikkeille ja huonekaluille on olemassa sertifikaatteja ekologisuudesta. Suositeltavaa on valita tuotteita, joilla on esimerkiksi EU-KUKKA tai REILUN KAUPAN merkki. Näin voi varmistaa, että tuotteen valmistuksessa on kiinnitetty huomiota ympäristöön. Elokuvasalien penkkien hankinnassa kannattaa panostaa laatuun. Hyvin säilyvät materiaalit ja ajaton design lisää käyttäikää. Penkkien lisäämisessä ja salien kokojen muutoksissa voi myös käyttää kierrätettyjä penkkejä. Suositeltaa on olla aktiivinen ja kysyä alalla toimivilta uudistusten yhteytessä esimerkiksi penkkien vaihdosta tai uusioköytöstä.

Elokuvateatterin TEKSTIILIEN VALINNASSA kannattaa suosia EKOLOGISIA KANKAITA. Tällaisia ovat mm. kierrätysmateriaaleista valmistetut kankaat sekä luomulaatuiset kankaat ja neulokset. Ekologiset tekstiilituotteet ovat tekstiilialan nopeimmin kehittyvä ja laajeneva luokka ja sen markkinaosuus on suurin. Sieltä löytyy vaihtoehtoja niin tilojen mukavuuden lisäämiseen kuin akustointiin.

EKOLOGISET TEKSTIILITUOTTEET ovat mm. tekniset tekstiilit - joita käytetään ympäristönsuojeluun, pölyn ja savun suodattamiseen, eroosion estämiseen, kemikaalien ehkäisyyn ja myrkyllisten jätteiden suojaamiseen. Tekstiilituotteet, jotka sisältävät vain 70% orgaanisia kuituja, voivat olla ekologisesti sertifioituja. ECO Textile (ECOmark) on maailman johtava orgaanisten kuitujen tekstiilituotteiden jalostusstandardi. Se määrittelee korkeatasoiset ympäristökriteerit koko orgaanisen tekstiilien toimitusketjussa ja edellyttää tarkkojen kriteerien noudattamista.

Hyvin suunnitellussa ympäristössä KASVIT VÄHENTÄVÄT STRESSIÄ ja terveysongelmia. KESTÄVÄLLÄ VIHERSISUSTUKSELLA voidaan tuoda kompensaatiota ja rentoutta mm. aulatiloihin, jolloin myös akustiikka paranee, meteli on pienempi kun kaiut ja hälinä on rauhallisempaa. Vihersisustuksen kustannukset mietityttävät ja investointi vihreyteen saattaa tuntua vieraalta, vaikka viherkasvien lukuisat terveyttä edistävät vaikutukset ovatkin laajalti tiedossa. Ulkotilat voidaan muuttaa sopivaksi villieläimille ja ihmisille. Kasvilaatikoista, mehiläispesistä ja selkärangattomien puupaaluista voidaan tehdä vihreää infrastruktuuria. Muita Green Cinema Toolkit työkaluja ovat esimerkiksi puiden istutus, istutuskoneet, puutarhat, elävät seinät ja vihreät katot.


Energiankäyttö Suomessa pyritään jatkuvasti kehittämään tehokkaita tapoja tuottaa energiaa ympäristöystävällisesti ja uusiutuvia energialähteitä hyväksi käyttäen. Uusiutuva energiantuotanto on juuri nyt ala, johon kohdistuu voimakkaat odotusarvot ja kehityspaineet. Useimmiten ekologiseksi ajatellaan uusiutuvilla energianlähteillä tuotettua sähköä ja niitä ovat ensisijaisesti vesi, tuuli ja aurinko. Jos sähköntuotantoa sen aiheuttamien katsotaan päästöjen mukaan, on mahdollista viitata myös sellaiseen energiantuotantoon, josta ei synny hiilidioksidipäästöjä, kuten ydinvoima. Yleensä ekologisella sähköllä tarkoitetaan kuitenkin nimenomaan uusiutuvilla luonnonvaroilla tuotettua sähköä.

4.4

Suomi ei kykene tällä hetkellä tuottamaan kaikkea tarvitsemaansa sähköä itse, joten osa sähköstämme tulee muualta. Lähtökohtana on että suomalainen sähkö perustuu jatkossa puhtaalle sähkölle ja tavoitteena on olla omavarainen.

Vinkkejä energiankäyttöön: Sammuta sähkölaitteet, kun et niitä käytä Sammuta valaistus poistuessasi

Suurin osa elokuvateattereiden sähkönkulutuksesta liittyy kiinteistön ylläpitoon liittyvistä tekniikasta. Ilmanvaihto, lämmennys, viilennys, tekniikka, kylmiöt ja lämpökaapit, jotka ovat jatkuvasti päällä ja kuluttavat suuren määrän energiaa.

Tarkista lämpötilojen optimaalinen säätö

Esitystekniikka ja tietotekniset laitteet ovat myös merkittäviä energian kuluttajia. Valaistus, useat tv- ja julistenäytöt pyörivät päällä ja syövät virtaa helposti jatkuvasti. Olisiko näillä osa-alueilla jotain sellaista vaihtoehtoa, joka elokuvateatterissasi voitaisiin päivittää vähemmän energiaa vievään muotoon?

Suosi ekologisesti tuotettua sähköä

Sammuta virta tai älä käytä laitteita jotka eivät ole tarpeellisia Huomioi toiminnan hiilijalanjälki

Lisätietoa: Motiva SwecoEKOLOGISET ELOKUVATEATTERIT

Jätehuolto Jätehuollon järjestäminen on jätelain mukaan ensisijaisesti jätteen haltijan velvollisuus. Mitä ekologisuus tarkoittaa elokuva-teatterin jätehuollossa ja mitä erilaisia kierrätysvaihtoehtoja on olemassa? Jätehuolto on kansalaisten terveyteen ja elinympäristöön vaikuttava peruspalvelu ja osa infrastruktuuria. Jätehuolto on siirtymässä perinteisestä kaatopaikalle keskittymisestä kierrätyksen ja muun hyötykäytön suuntaan. Muita jätehuoltomenetelmiä ovat esimerkiksi jätteiden syntymisen vähentäminen, kierrätys, uusiokäyttö, polttaminen ja kompostointi. Kunnan velvollisuus järjestää jätehuolto on määritelty jätelain 32 §:ssä. Elinkeinotoiminnassa syntyvä jäte on pääsääntöisesti kunnan jätehuollon ulkopuolella, joten yritykset, kaupat, yksityinen palvelutoiminta vastaavat lähtökohtaisesti itse jätehuollostaan ja

4.5

hankkivat palvelut haluamiltaan palveluntarjoajilta. Kunnan vastuulle ovat perinteisesti kuuluneet "kivijalkayritysten" jätteet. Näitä ovat asuinkiinteistöissä sijaitsevissa liikehuoneistoissa syntyvät jätteet jotka vastaavat ominaisuudeltaan, koostumukseltaan ja määrältään asumisessa syntynyttä jätettä. Näihin ei lueta vaarallisia jätteitä ja ne toimitetaan keräys-, ja lajittelupaikkaan. Jos yritys ei saa jätehuoltopalveluita jätehuoltoa tarjoavilta yrityksiltä, sillä on mahdollisuus pyytää jätehuoltoa kunnalta tai kunnalliselta jäteyhtiöltä. Lain mukaan kunnan on järjestettävä yrityksen jätehuolto, jos yritys tätä muun palvelutarjonnan puutteen vuoksi pyytää ja jäte laadultaan ja määrältään soveltuu kuljetettavaksi tai käsiteltäväksi kunnan jätehuoltojärjestelmässä. Joidenkin jätteiden osalta tuotteen valmistaja ja maahantuoja vastaavat käytöstä poistetun tuotteen jätehuollosta ja siitä aiheutuvista kustannuksista.

Tällä tarkoitetaan tuottajavastuuta. Suomessa on käytössä sähkö- ja elektroniikkalaitteita, romua, keräyspaperia ja pakkauksia koskevat tuottajan vastuun periaatteella toimivat jätehuoltojärjestelmät. Tuottaja­vastuu ulottuu myös paristojen ja akkujen sekä sellaisia sisältävien laitteiden jätehuoltoon. Onko yrityksesi jätteiden lajittelupaikka ajantasalla ja sieltä löytyvät mm. sekajäte, bio-,paperi-, pahvi-, paristojätteile oma paikkansa? Jätehuolto on päivittämässä toimintaansa jatkuvasti vihreämpään suuntaan. Toimijalla on mahdollisuus vaikuttaa siihen millaisten yritysten jätehuollon palveluja he käyttävät! Voisiko sinun yrityksesi kannustaa vihreämpiä jätehuollon yrityksiä? Lisätietoa: Ilmasto-opas HSY - jäteopas


Erilliskerättävien jätteiden tunnusvärit SEKAJÄTE

BIOJÄTE

PAPERI

KARTONKI

METALLI

VAARALLINEN JÄTE

ENERGIAJÄTE

LASI

MUU HYÖTYJÄTE


Vinkkejä jätehuoltoon ja kierrätykseen JÄTEHUOLLOSSA jos missä pätee sanonta vähemmän on enemmän. Jätteen vähentäminen on hyvä lähtökohta. Mitä roskiin päätyvää materiaalia voisi kokonaan poistaa? Jätekuorman vähentämisessä on hyvä harkita esimerkiksi pakkausjätteen vähentämistä, paperin käytön vähentämistä ja siirtymistä pois kertakäyttöisistä tuotteista. Kuten yleensäkin, vain toimija itse tietää mitkä muutokset ovat järkeviä ja sopivat omalle teatterille.

PAPERIN KÄYTÖN VÄHENTÄMINEN Voisiko teille sopia paperilippujen sijaan digitaalinen lippujärjestelmä? Voisiko painettavien mainosten ja ohjelmalehtisten käyttöä vähentää ja suosia sosiaalista mediaa ja sähköistä viestintää?

PAKKAUSJÄTTEEN vähentämisessä voi harkita, olisiko mahdollista jättää yksittäispakkaamatta myyntituotteita ja voisiko esimerkiksi vitriinissä olevat tuotteet tulla toimeen ilman muovikelmuja.

KERTAKÄYTTÖISESTÄ MONIKÄYTTÖISEEN Usein kestävämpi toimintamalli on paluuta vanhaan. Olisiko elokuvateatterissa mahdollista ottaa käyttöön esimerkiksi pestävät käsipyyhkeet tai käsipyyherulla sen sijaan, että käytetään kertakäyttöisiä paperipyyhkeitä? Olisiko mahdollista myydä juomat pestävissä laseissa ja kupeissa kertakäyttöisten sijaan? Olisiko mahdollista käyttää tavallisia lusikoita kertokäyttölusikoiden tilalla?


EKOLOGISET ELOKUVATEATTERIT

JÄTE mitä ei ole mahdollista jättää kokonaan pois, on aina mahdollista kierrättää. Jätteiden lajittelu on vihreän elokuvateatterin ydinosaamista. Eri jätteiden oikean kierrätystavan löydät esimerkiski HSYn jäteoppaasta, johon voit syöttää jätteen nimen ja opas kertoo miten jäte kierrätetään.

JÄTTEEN LAJITTELU kannattaa tehdä mahdollisimman helpoksi. Roska-astioissa on hyvä olla selkeästi merkityt, erilliset osiot eri jätetyypeille. Julkisten tilojen yleisemmät jätetyypit ovat sekajäte, biojäte, pakkausjäte, energiajäte ja kierrätyspaperi.

Asiakastiloista tulevan jätteen lisäksi on hyvä pitää mielessä, että OMASTA TOIMINNASTA tuleva jäte täytyy myös kierrättää asianmukaisesti.Esimerkiksi osa projektoripolttimoista sisältää vaarallista ympäristöjätettä. Voit myös valita ekologisesti toimivan jätehuollon! Painetut mainosjulisteet- tai -lehtiset saattaisivat olla haluttuja askartelumateriaaleja paikallisessa päiväkodissa. Samalla lapset tulisivat jo varhain tietoiseksi paikkakunnan elokuvateatterin ohjelmistosta. YHTEISTYÖKUVIOT jatkokäytön ympärillä synnyttävät parhaimmillaan uusia käyntikertoja elokuvateatteriin.

27


EKOLOGISET ELOKUVATEATTERIT

4.6

Vesi ja säästäminen Elokuvateattereiden väkimäärät voivat olla suuria ja yleisö-wc:ssä vettä voi kulua paljon. Siivous kuluttaa vettä ja saattaa kuormittaa ympäristöä. Kiinteistötekniikassa on paljon tuttuja ja näkyviä asioita käyttäjälle. Esimerkiksi lämpimästä käyttövedestä näkyvät vesikalusteet: suihku, hana, lavuaari ja viemäriaukko. Näkyvien osien huolto ja silmämääräinen tarkastelu on helppoa. Näkymättömien osien käsittely on tärkeää, koska niiden kustannusvaikutukset elinkaarinäkökulmasta ovat paljon merkittävämmät. Esimerkiksi lämpimän käyttöveden näkymättömiä osioita ovat mm. lämpötilaa säätävät laitteet, joissa sekä säästetään kuluissa että säästetöön ympäristövaikutuksia.

Kulutuksen tarkastelu edellyttää, että tarkastettavat luvut pitävät paikkansa. On oltava varma, että veden kulutus johtuu vain käytöstä. Pienikin vuoto voi minuuttitasolla olla jopa desin suuruinen. Mitättömältä kuulostava vika kuluttaa vuodessa yli 50 kuutiota vettä, joka tuotetaan, jaellaan ja puhdistetaan ja maksetaan. Etäluettavat mittarit, vuotohälyytysjärjestelmät, ajantasalla oleva putkisto ja vedenpaineen taso ovat tärkeitä osaalueita. Esimerkiksi ylisuuri paine kasvattaa vedenkulutusta, aiheuttaa ääniä putkistoon ja tiloihin, lisää korroosiota, ja paineiskut voivat hajoittaa hanoja ja putkistoa. Ekologiset siivoustuotteet voivat merkittävästi vähentää siivouksesta ympäristölle muodostuvaa rasitusta.

Usein ei tulla ajatelleeksi sitä, mitä likavesille tapahtuu sen jälkeen, kun ne on laskenut viemärin kautta pois. Vaikka suuri osa vedestä saadaan puhdistettua jätevedenpuhdistamossa, pesuainejäämiä pääsee silti jätevesien kautta myös järviin ja muille vesialueille, joihin ne eivät kuulu. Ekologisen siivouksen osiossa kerrotaan enemmän veden ja pesuaineiden käytöstä.

Lisätietoa: Motiva University of Helsinki Ympäristöosaava Sitra


SULJE HANA huolellisesti, kun et tarvitse vettä, tai käytä automaattisesti toimia hanoja.

Muistuta asiakkaita KYLTEILLÄ veden säästämisestä.

Hyödynnä wc-istuimen kaksoishuuhtelua ja tarkista ettei istuin vuoda, tihkuta tai jää päälle valuttamaan vettä.

Laske kiinteistön VEDEN LÄMPÖTILAA ja tarkista VEDENPAINE.

VAIHDA vesikalusteet vettä säästäviin versioihin.

KORJAA vuodot vesikalusteissa ja putkistoissa välittömästi.


EKOLOGISET ELOKUVATEATTERIT

Ekologinen siivous Elokuvateatteiden siisteydestä vastaavat joko elokuvateatterin työntekijät itse tai ulkopuolinen toimija. Samat ohjeet pätevät molempiin tapauksiin. Ekologinen siivous alkaa elinkaariajattelusta. Se on tuntemusta tuotteen suunnittelusta ja materiaalien alkuperästä, valmistuksen tuottamasta energiankulutuksesta, kemikaaleista ja jätteiden syntymisestä. Tietoa kiinteistössä käytetyistä materiaaleista löytyy kiinteistön suunnittelijalta tai omistajalta. Siivouksen elinkaariajattelulla tuotteelle tai palvelulle kohdennetaan kaikki ne ympäristövaikutukset, jotka toiminta aiheuttaa koko elinkaarensa ajalta. Kun siivous tuote tai palvelu on käytetty, sen ympäristökuorma jatkuu esimerkiksi jäteveden mukana tai pakkausmateriaalien kautta. Ekologiseen siivoukseen voidaan myös yhdistää älykkäät järjestelmät, robotiikka ja tunnistimet turhan siivoustyön poistamiseksi ja tehokkuuden lisäämiseksi.

4.7

On useita tapoja vähentää siivouksen ympäristörasitusta, joista tärkeimpiä yksittäisiä seikkoja ovat oikea veden käyttö, pesuaineiden valinta ja oikeat siivoustekniikat. Perussiivous kannattaa tehdä tiheämmin kuin harvemmin, sillä säännöllisesti siivoamalla ei tarvita ympäristölle haitallisia myrkkyjä siivoukseen. Ekologinen siivous tarkoittaa ympäristöystävällisiä siivousaineita. Ekologisissa siivousvälineissä säästetään ympäristön lisäksi myös asiakkaita, sillä moni on herkkä ylimääräisille kemikaaleille. Euroopassa pesuaineilla on tiukka sääntely ainesosien kannalta. Puhdistusaineiden hankinnassa on hyvä huomioida, kuinka paljon eri tuotteet rasittavat ympäristöä. On hyvä huomioida missä maassa tuote on valmistettu ja mistä ne on tänne kuljetettu. Suurin osa pesuaineiden sisällöstä on kuitenkin vettä.

Vinkkejä ekologisempaan siivoukseen: Siivousaineiden raaka-aineet; vesi, materiaalit ja kemikaalit kuormittavat ympäristöä. Biohajoavat pesuaineet hajoavat ympäristössä pienemmiksi yhdisteiksi. Ekologinen puhdistusaine kuormittaa ympäristöä mahdollisimman vähän. Panosta kestäviin ja riittäviin siivousvälineisiin ja siivousaineisiin. Pesuaineiden ympäristökuormasta suuri osa syntyy käytön aikana siitä, että pesuainetta ei annostella oikein. Kannata Avainlippu tai pohjoismaisia tuotteita, joille on myönnetty ekologinen Joutsen-merkki. Lisätietoa: Motiva Siistiksi.com Ecobio EkoshopEKOLOGISET ELOKUVATEATTERIT

Elokuvateatterin tekniikka Vastuullisessa laitehankinnassa on huomioitava sosiaalinen, ekologinen ja taloudellinen kestävyys laitteiden ja palveluiden käyttötavoissa, laitteiden kierrättämisessä ja hävittämisessä. Elokuvateatterissa on paljon erilaista tekniikkaa. Varsinainen elokuvasalin tekniikka pitää sisällään esitys-, ja tapahtumatekniikan. Tämän lisäksi tekniikkaa on ainakin myymälän laitteissa, aulatiloissa (TV-näytöt, julistetaulut), toimistossa ja muissa teknisissä hallintatiloissa. Yhä isompi osa käyttämistämme laitteista valmistetaan kaukomailla ja huoli tuotannon vastuullisuudesta on kasvanut ympäristön ja ihmisoikeuksien puolesta. Tekniikka ja tietotekniikka ovat yksi riskialttiimmista aloista. Laitteiden tuotanto pirstaloitunutta ja valmistus tapahtuu usein maissa, joissa työntekijöiden ja ympäristön oikeuksien valvonta on puutteellista. Myös yritykset tekevät kiemuraisia rahoitusjärjestelyitä eri toimijoiden kesken, joten eettisyyden tarkastaminen voi olla haastavaa.

Tekniikan suurimmat ympäristörasitukset ovat energiankulutus ja siitä aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt, kaivannaisten louhinnan ympäristövaikutukset, elektroniikkajäte sekä laitteissa käytetyt myrkylliset kemikaalit ja raskasmetallit. Eniten energiaa kuluttavat palvelimet, konesalit, kopio- ja monitoimikoneet, tietokoneet ja näytöt. Suosimalla hankinnoissaan mahdollisimman vastuullisia laitteita ja palveluita elokuvateatterit voivat edistää omalla toiminnallaan vastuuvelvoitteitaan ja näyttää esimerkkiä muille. Ekologisesti tuotetun tekniikan suosiminen antaa tuottajille mahdollisuuden vastuullisuuden lisäämiseen ja laitteiden kehittämiseen. Huomattava osa eurooppalaisten käyttämistä laitteista ja palveluista tuotetaan kokonaan tai osittain EU:n ulkopuolella. Osto- ja hankintapäätöksillä on siis kauaskantoisia seurauksia. Suomessa tehty päätös ostaa saattaa muuttaa olosuhteita maailman toisella puolen.

5

Vinkkejä tekniikan ekologisuuden huomioimiseen: Onko laitteet valmistettu ekologisesti ja eettisesti? Mikä on laitteiden ja varaosien saatavuus? Voiko laitteita saada Suomesta tai lyhyempien matkojen päästä? Osataanko laitteita huoltaa paikallisesti ja vaatiiko huolto ulkomaalaista osaamista? Onko tuote kestävä, millainen takuu sillä on ja mikä on sen oletettu käyttöikä? Mikä on laitteen virran kulutus? Kuinka hävitän kierrätettävää elektroniikkaa? Lisätietoa: Eettisempää elektroniikkaa


Elokuvateatterin projektoritekniikka Pieni virrankulutus, huollettavuus, luotettavuus ja pitkä käyttöikä ovat ekologisia ratkaisuja, mutta tuottavat myös säästöjä järjestelmien asentajille ja käyttäjille. Elokuvateattereiden konehuoneet ovat viimeisen sadan vuoden ajan vaihtaneet lamppuja ja teatterin johtajat puristevat nyrkkejään vaihtojen yhteydessä, että vastahan nämä vaihdettiin. Monissa kotitalouksissakin on siirrytty ekologisesti kantaviin järjestelmiin, mutta joko olisi elokuvateattereiden vuoro?

5.1

Eurooppalaiset elokuvateatteriprojektorit kuluttavat keskimäärin 700 GWh vuodessa, johon vaikuttavat kirkkauden säätö ja esitysajat ja rasitus, sekä projekteroiden kunto. Laseriprojektorin optinen hyötysuhde voi olla 5-60% korkeampi laitetoimittajien mukaan.

Pienempi virrankulutus ei ole ainoa mahdollinen ekologinen vaikutus. Digitaalisen elokuvan projektorin lamput vaihdetaan keskimäärin 500-3000 tunnin välein, useista asioista riippuen. Usein jokainen lamppu toimitetaan yksin ja omassa pakkauksessaan. Projektoreiden toimittajia on useita, mutta esimerkiksi Barcon RGB-laserprojektori toimii jopa Laserprojektoreiden myötä tämä hetki on 30000 tuntia odotettavissa olevan lähempänä kuin koskaan. Hyödyt ovat valohäviön ollessa vain 20%. tiedossa: suurempi kirkkaus, laajempi väriskaala, pidempi käyttöikä, Laitteiden kestävyyden lisäksi on ekologisuus ja ympäristövaikutukset ovat huomiotava kuljetus ja syntyvä jäte. pienemmät. Ekologiset näkökohdat Esimerkiksi käytössä olevat Xenonsaattavat olla välillä pienin huolen aihe, lamput sisältävät vaarallisen jätettä ja mutta osat sidosryhmistä välittävät radioaktiivista materiaalia. tekniikan kestävästä näkökulmasta.

Elokuvateattereiden projektorivalmistajista ovat osa alkaneet merkitä tietoja laitteen ekologisuudesta. Laite valmistajien tietoja on vertailtava ja on suositeltavaa olla valveutunut valmistajien ekologisesta kehityksestä. Lisätietoa Sharp /NEC Barco NEC Sony


EKOLOGISET ELOKUVATEATTERIT

6

Oheistuotteet

Se mitä tuotteita ja palveluita elokuvateatterissa tarjotaan vaikuttaa myös yrityksen julkiseen kestävän kehityksen imagoon. Oheistuotteiden valinnassa kannattaa kiinnittää erityistä huomiota muun muassa ympäristönäkökulmiin, tuoteturvallisuuteen sekä paikallisuuteen. Ilmastonmuutos ja ympäristötietoisuus vaikuttavat kuluttajien asenteisiin ja valintoihin ja haastavat kauppaa toimimaan entistäkin vastuullisemmin. Kaupanala on kuitenkin osaltaan mukana useissa vapaaehtoisuuteen pohjaavissa sopimuksissa ja hankkeissa, joilla edistetään esimerkiksi muovin ja ruokahävikin vähentämistä sekä energiajätteen vähentämistä eri keinoin. Myös kotimaisilta tuottajilta löytyy valikoimastaan tuotteita, jotka ovat joko valmistettu kestävän kehityksen periaatteiden mukaan tai niiden pakkauksessa ja kuljetuksessa on huomioitu ympäristönäkökulmat.

Ympäristövaikutusten vähentämisen ohella kaupan yritykset kehittävät muun muassa tuotantoon ja työntekijöiden kohteluun kohdistuvaa valvontaa riskimaissa, tämä näkyy mm. siinä että elokuvateattereihin voidaan valita eettisesti tuotettuja palveluita ja tuotteita.

Vinkkejä ekologisten oheistuotteiden valintaan: Suosi lähituotteita Suosi kotimaisia tuotteita Suosi luomutuotteita

Myös pakkausmateriaaleilla on merkitystä ja sen vuoksi merkintä pakkauksen ympäristöystävällisyydestä on tärkeä. Karkeasti yleistettynä kierrätettävä PETmuovipullo tai tetrapakkaus on lasipulloa ekologisempi, sillä lasipullo painaa enemmän ja sen valmistukseen kuluu enemmän energiaa.

Käytä eettisesti tuotettuja raakaaineita tai tuotteita Vältä hävikkiä Vältä turhia muovipakkauksia Vältä turhaa pakkaamista

Paperi ja pahvituotteet voivat myös olla kierrätysmateriaalia. Ylimääräistä muovia voi karsia ja vaihtaa ekologisimpiin pakkaustapoihin. Elokuvateatteri voi kysyä toimittajilta heidän ekologisuudestaan ja tuoda omiin hyllyihin esille esim. "ekologinen tuote", "luomu", "lähellä tuotettu" kylttejä.

Vältä pitkälle prosessoituja tuotteita Käytä kierrätettäviä pakkausmateriaaleja


6.1

Catering Ekologisesti tuotettua ja sesongin mukaista ruokaa ja juomaa lähialueiden paikallisilta toimijoilta voi olla helppoa ottaa tarjontaan. Ruuan kuljetus toiselta puolelta maapalloa aiheuttaa luonnollisesti päästöjä niin toimituksen, kuin säilytyksenkin osalta. Myöskään ei voida olla täysin varmoja, että lähtömaissa ruoka on tuotettu eettisesti, ihmisoikeuksia ja luonnon monimuotoisuutta kunnioittaen. Ekologinen ja ilmastoystävällinen ruoka on useimmiten kasvispainotteinen, siinä pyritään välttämään ruokahävikkiä, ruoan turhaa pakkaamista ja ideaalitilanteessa ruoka tulee mahdollisimman läheltä. Erityisesti kannattaa suosia kotimaisia kasviksia, marjoja ja kalaa. Hyvää ruokaa ja sen ekologisuutta on tärkeintä pohtia ihmisten kulutustottumuksien kautta. Harvoin ruoka on täysin ekologinen ja ilmastoystävällinen, mutta ruokapalveluissa kannattaa ottaa huomioon myös yksilölliset paikalliset mahdollisuudet. Usein nämä kokemukset ovat niitä, jotka jäävät asiakkaiden

Lähiruoassa kuljetusmatkat pysyvät lyhyinä, eikä tuotteita tarvitse pakata moninkertaisiin pakkauksiin. Erilaiset ruokapiirit ja toimittajat edesauttavat myös ruokahävikin vähentymistä. Ruokahävikki on turhaa jätettä, johon voidaan vaikuttaa ennakoimalla, valmistamalla tai säilyttämällä ruoka toisin. Turhaan tuotettu ruoka kuormittaa ympäristöä. Hävikiksi päätyvän ruoan tuottamisen aiheuttamat ilmastovaikutukset ovat noin 1000 miljoonaa CO2ekvivalenttikiloa. Juomissa vaihtoehdot ovat nykyään hyvät ja ne ovat suosittuja. "Vihreä valinta" -merkinnän ovat saaneet luomu-, biodynaamiset ja vegaaniset juomat, paikallisesti kestävään kehitykseen sitoutumisesta sertifioidut juomat ja ympäristövastuulliseen pakkaukseen pakatut juomat ovat helposti saatavilla. Juomissa voi myös käyttää lähialueen panimoita ja viinitiloja. Tavaran tilaaminen sopivissa erissä on helppoa esimerkiksi yhteistilauksissa alueen kumppaneiden kanssa.

Vinkkejä ekologisen cateringin valmistamiseen: Paljonko ruokaa valmistetaan tai tilataan, syntyykö hävikkiä? Missä ruoka on tuotettu? Onko ruoka kotimaista? Onko tuote luomua? Onko kyseessä satokauden tuote? Onko ruoka pitkälle prosessoitua? Miten tuote on pakattu ja onko pakkaus kierrätyskelpoinen? Suosithan suuria pakkauksia ja vältät yksittäispakattuja tuotteita. Kierrätä pakkaukset oikein sen jälkeen kun ruoka on otettu. Ota huomioon Reilun kaupan tuotteet, sekä ruokapiirit Lisätietoa: MTT - Lähiruoka ja ekologinen vaikutus Turun yliopisto - pellolta pöytään Ruokavirasto


EKOLOGISET ELOKUVATEATTERIT

7.1 Julkinen liikenne

Elokuvateatterit toimivat iltaisin, viikonloppuisin ja loma-aikoihin, jolloin osalla pienemmistä paikkakunnista ei järjestetä kyseiseen aikaan julkista liikennettä lainkaan. Tämä voi muodostaa paikalliset haasteet saavutettavuudelle ja julkiselle liikenteelle. Globaalisti liikenne on yksi ympäristön suurimpia saastuttajia. Yksittäisten kuluttajien joukossa eniten hiilidioksidipäästöjä aiheuttavat liikenne, asuminen ja ravinto. Liikenteen saasteet vaikuttavat monimuotoisesti sekä ihmisten hyvinvointiin, terveyteen, että luonnon kantokykyyn.

Vinkkejä julkisen liikenteen hyödyntämiseen: Suomalaiset elokuvateatterit toimivat hyvin erilaisilla alueilla. Osa sijaitsee alueensa keskeisillä paikoilla, keskustassa,

Kannusta asiakastasi julkisen liikenteen käyttämiseen

korttelikeskuksissa, toiset kauppakeskuksissa ja osa hieman

oman autoilun sijaan, se on ympäristöteko.

yksilöllisemmin syrjemmässä. Liikennejärjestelyt erilaisilla alueilla vaativat erilaisia ratkaisuja. Miten haja-asutusalueiden

Sovita toimintaasi julkisen liikenteen aikataulujen

liikenne tulisi järjestää? Mikä olisi ratkaisu kaupunkien

mukaan ja tuo asiakkaillesi helposti esille aikataulut

ruuhkiin? Mikä on maantie-, rautatieliikenteen asema pidemmän matkan liikenteessä?

Kehitä yhdessä alueellasi toimivan julkisen liikenteen toimijan kanssa aikatauluja ja tehkää kokeiluja sen

Tavoitteena on kiinnittää huomiota kaikkiin niihin liikkumiseen

käytölle

liittyviin valintoihin, joita me jokainen teemme päivittäin omassa arjessamme. Suomalaiset tekevät suurimman osan

Suosittele julkista liikennettä esim. koululaisnäytöksiin,

päivittäisistä matkoista henkilöautolla. Myös lyhyistä, yhdestä

senioriryhmille, kokouksiin

kolmeen kilometriä pitkistä matkoista autoillaan noin puolet. Se on helppoa ja tuntuu usein nopeimmalta tavalta siirtyä

Julkisen liikenteen toimiessa et tarvitse parkkipaikkoja

paikasta toiseen. Se on myös ekologisesti kaikkein pahinta.

samalla tavoin asiakkaillesi

Jokainen voi tehdä päivittäin valintoja liikennesaasteiden

Lisätietoa:

vähentämiseksi valitsemalla ekologisempia vaihtoehtoja liikkua

Ympäristö.fi - julkinen liikenne

paikasta toiseen. Liikkua voi ekologisemmin suosimalla julkista liikennettä, lähimatkailua, kimppakyytejä ja ekologisia autoja.


7.2 Lyhyempien etäisyyksien suhteen kävely antaa mahdollisuuden liikkua ekologisella tavalla ja nauttia samalla ympäröivistä maisemista tai kaupunkikeskustassa vaikkapa näyteikkunoista. Kauppakeskuksissa toimivat elokuvateatterit kannustavat asiakkaitaan jo lähtökohtaisesti saapumaan kävellen. Usein kauppakeskuksiin toimii hyvin myös julkinen liikenne.

Laajemmasta perspektiivistä katsoen ekologiseen liikkumiseen liittyy ekologisen kestävyyden lisäksi myös taloudellinen kestävyys ja sosio-ekonominen kestävyys. Paikasta toiseen liikkuessa kulutetaan paikallisia resursseja, luonnonvaroja ja palveluita niin kotimaassa kuin ulkomailla.

Pyöräily ja kävely

Siksi ympäristöystävälliseen paikasta toiseen liikkumiseen kuuluvat ekologisimpien liikennevälineiden valitsemisen lisäksi myös vastuullisen matkailun perusperiaatteet.

Vinkkejä kävelyn ja pyöräilyn suosimiseen: Mahdollistaako sijaintisi saapumisen kävellen tai

Pyöräily on erinomainen tapa liikkua paikasta

pyöräillen?

toiseen vaivattomasti ja ekologisesti. Useimmissa suuremmissa kaupungeissa on

Onko yrityksellänne varattuna pyöräparkkeja?

asianmukaiset pyörätiet ja julkisilla paikoilla on pyörätelineitä, joihin pyörän saa helposti

Onko tarjolla vaate naulakoita ja sateenvarjoja?

jätettyä parkkiin. Suositeltavaa onkin pitää huolta että elokuvateatterin lähettyvillä on

Kehitä läheisten kumppaneittesi kanssa "kävellen /

saatavilla hyviä ja turvallisia pyöräparkkeja.

pyöräillen paikalle" -kampanja.

Kaikkein paras tapa matkustaa on pyöräily. Tämä

Kannusta työntekijöitäsi pyöräilyyn

vaihtoehto on paras ilmaston kannalta kuin myös hyvinvoinnin. Pyöräily pitää yllä kuntoa ja useilla

Liikennealan yritykset voivat viestiä

paikkakunnilla pyörillä voi liikkua jopa autoilua nopeammin.

vastuullisuudesta ja saada asiakkaat toimimaan

Pyöräilyn voi katsoa olevan ympärivuotista, joten

ekologisemmin.

pyöräparkkien saatavuus myös talvikeleillä on etu.


Digitaaliset palvelut Palvelukulttuuri on muuttunut ja tarve henkilökohtaiseen asiointiin ”paikan päällä” vähenee jatkuvasti. Ostoksia voi tehdä

7.3

Saavutettavuus ei ole vain tekninen toimenpide, jonka voi naksauttaa päälle tai pois. Se on kokonaisvaltainen tapa suhtautua verkkoviestintään ja digitaalisiin palveluihin.

internetin kautta, mobiilisti vain muutamalla klikkauksella. Viime aikojen nopea kaupan suuntautuminen internettiin on tuonut palvelut lähemmäksi lähes kaiken ikäistä väestöä. Elokuvateatterin hallinnointi, elokuvien tiedonsiirto ja useat muut yritystoiminnot ovat siirtyneet digitaalisiksi. Jokainen nettisivun klikkaus aiheuttaa myös laskennallista dataa palvelinsaleihin. Datapalvelinkeskukset ovat myös energiakäytön osalta isoja päästöjen luojia. Tosin useat datakeskukset myös itsessään pyrkivät aktiivisesti olemaan ekologisempia ja kokonaisuudessaan ne kuitenkin auttavat monia yrityksiä olemaan ekologisempia heidän toiminnassaan. Saavutettavuus on tärkeä osa-alue palveluiden digitalisointia myös elokuvateattereissa. Suurella osalla alan toimijoista on toimivat nettisivut ja nettikauppa. Jos sitä ei huomioida toiminnoissa, monet jäävät palveluiden ulkopuolelle. Käytännössä saavutettavuus on kuitenkin eri asioita eri kohderyhmille. On tärkeää tiedostaa, kenelle verkkopalvelua suunnitellaan. Jos halutaan palvella kaikkia, monien kriteerien pitää täyttyä. Elokuvateatterit palvelevat ihmisiä nuoresta vanhaan, joten selkokielisyys on yksi perus kriteereistä. Saavutettavien verkkopalveluiden kehittämisessä käytetään WCAG-standardia. Verkkopalvelun täytyy siis täyttää siihen kuuluvat määreet. Elokuvateattereiden nettivustoja ja kauppaa kannattaa kehittää selkokieliseksi, helposti käytettäväksi, loogiseksi ja selkeäksi. Kun asiat on esitetty ja selitetty yksinkertaisesti, on ne helpompi ymmärtää. Asiointi sujuu tämän jälkeen vaivattomammin. Myös epäselvyyksistä johtuvat puhelut ja sähköpostit vähentyvät selkokieltä käyttämällä. Saavutettavuus voi tarkoittaa eri asioita eri kohderyhmille. Sokeiden tarpeet eroavat näkövammaisten tarpeista. Lukihäiriöt ja liikuntarajoitteet asettavat myös erilaisia vaatimuksia. Nettisivuja ja verkkokauppaa suunniteltaessa kannattaa huomioda eri selain toiminnot, skaalautuvuus, sekä automaatiotoiminnot.

Yksinkertaistettuna voidaan sanoa, että saavutettavuus tarkoittaa helppokäyttöisempiä verkkopalveluita. Siis paremmin suunniteltuja ja tehtyjä. Yksinkertainen perussääntö: Mitä vähemmän klikkauksia nettisivuillasi itse toimintaan, sitä parempi. Tämä myös helpottaa viestintää elokuvateatterin ja asiakkaiden kesken. Omat ekologiset toimet kannattaa sisällyttää sekä itse informoitavaan viestiin nettisivuilla, sekä käytännön toiminnallisuuten. Digitaalisiin palveluihin sisältyy myös yrityksen omat sisäiset tietojärjestelmät, digitaaliset esitys-, latausalustat, tietovarastot, maksuliikenteen järjestelmät ja asiakirjojen säilytys. Yrityksen on hyvä tarkkailla myös näiden toimijoiden ympäristövastuullisuutta ja ekologisuutta.

Vinkkejä sähköiseen saatavuuteen: Toimivat selkeät nettisivut ja nettikauppa Yksinkertainen viesti ja informaatio Eri kielet,tekstin kuuntelu mahdollisuus ja värisokeiden huomiointi. Hakukoneoptimointi ja näkyvyys kun asiakas etsii tietoa Google näkyvyys Maksutapojen helppous Osaavien yhteystyökumppaneiden hyödyntäminen sähköisten palveluiden rakentamiseen Lisätietoa: Valtiovarainministeriö Digi- ja väestötietovirasto Selkokeskus Saavutettavuus


EKOLOGISET ELOKUVATEATTERIT

8

Kestävän kehityksen johtaminen Kestävällä johtajuudella tarkoitetaan vastuullisen ja kannattavan toiminnan johtamista, joka huomioi sekä ihmisen että luonnon hyvinvoinnin. Merkittävä asia kestävässä johtajuudessa on se, että tulokset eivät synny yhdessä hetkessä, vaan ne ovat pitkällisen, suunnitel-mallisen toiminnan tulosta. Hyvä kestävä johtaja keskittyy pidemmällä aikavälillä elokuvateatterin terveeseen kasvuun henkilökuntansa avulla. Johtaja sitouttaa, motivoi ja palkitsee henkilökuntaansa toimimaan ekologisin keinoin. Hän pitää huolta, että kaikki toimivat yhteisten arvojen mukaisesti. Pitkäjänteisen kestävän johtajuuden kantavia ajatuksia ovat sosiaalisten ja ekologisten asioiden näkeminen ja

huomioiminen johtajuudessa siten, että se synnyttää kilpailuetua. Elokuvateatterialan johtajana on hyvä miettiä oman organisaationsa toimintatapojen kestävyyttä ja toimintatapojen kehittämistä. Kestävä kehitys, ekologisuus, kiertotalous ja siihen liittyvät innovaatiot ovat vahvasti sekä Suomen, että EU:n asialistalla. Energiansäästö on ja sen on oltava globaali ilmiö, ja maat, joilla on mahdollisuus tehdä asioita, ovat voittajia kaikilla liiketoiminnan aloilla ja jatkossa. Tulevaisuudessa hankkeiden rahoitusmallit kannustavat ja jopa vaativat kestävän kehityksen huomioimista liiketoiminnassa. Uusi sukupolvi on tietoinen ja vaatii yrityksiltä, sekä kumppaneiltaan parempia ja kestävämpiä arvoja.

Kestävä johtaminen pohjautuu neljään huomioitavaan asiaan, jotka ovat: Jatkuvan kehittämisen periaate Oletko ajantasalla kehityksessä ja kuinka voisit edistää omaa toimintaa? Reiluuden periaate Onko tavat toimia inhimillisesti, eettisesti ja ekologisesti oikein? Läpinäkyvyyden periaate Kuinka ilmaista muille toiminnasta? Osallistamisen periaate Oletko mukana paikallisesti, valtakunnallisesti ja globaalisti edistämässä kestävää kehitystä? Hyödyllisiä linkkejä: https://www.motiva.fi/ https://www.microentre.fi/


Henkilökunnan sitouttaminen

8.1

SELKEÄT ARVOT JA YHTEISET PELISÄÄNNÖT kertovat työntekijällesi sitoutumisesta ekologisiin tavoitteisiin

TYÖVAATTEET voivat olla ekologisista materiaaleista valmistettuja, lähellä tehtyjä tai suomalaista tuotantoa.

Kannusta ja tue käyttämään julkisia kulkuvälineitä, kävelyä ja pyöräilyä TYÖMATKA liikkumisessa.

TYÖKALUT kannattaa valita kestävinä, laadukkaina, ekologisesti valmistettuina.

TIETOTEKNIIKAN hankinnassa kannattaa panostaa vähän energiaa kuluttaviin, eettisesti tehtyihin, ekologisesti tuottettuihin ja kestäviin ratkaisuihin.

TYÖPISTEIDEN ENERGIASÄÄSTÖÖN kannattaa kiinnittää huomiota. Luokaa yhteiset pelisäännöt laitteidenturhasta latauksesta ja sähkölaitteiden virrankatkaisusta.


EKOLOGISET ELOKUVATEATTERIT

Kerro henkilökunnallisesi, että he ovat kaikessa toiminassaan OSA SUUREMPAA KOKONAISUUTTA jota yrityksesi arvostaa. Omalla toiminnallaan he vaikuttavat onnistuneeseen lopputulokseen.

HENKILÖKUNNAN palkitsemisessa voidaan käyttää myös ekologisia, lähellä tehtyjä tuotteita tai palveluita.

Kannusta henkilökuntaasi TERVEELLISIIN ELÄMÄNTAPOIHIN , hyötyliikuntaan, kuntoiluun ja terveelliseen ruokailuun. Hyvinvoiva henkilökunta on sekä taloudellisesti, että ekologisesti parempi vaihtoehto.

Pidä KIINTEISTÖSI KUNNOSSA. Terveellisessä kiinteistössä viihtyvät myös työntekijät. Varmistan hyvä ilmanlaatu ja oikeat työskentelyolosuhteet.

JAA HENKILÖKUNNALLESI TIETOA yrityksen kestävän kehityksen tavoitteista elokuvateatterissasi. Miten toimitaan ja millaisia ekologia tekoja te teette. Millaisia tuotteita, palveluita ja tuotteita yrityksesi tarjoaa. Henkilökuntasi on ekologisen toimintasi KÄYNTIKORTTI.


EKOLOGISET ELOKUVATEATTERIT

Ekologiset elokuvateatterit Suomessa Green Screens – elokuvateatterit ovat ekologisia, teknisesti edis-tyneitä, ympäristöystävällisiä elokuvateattereita, jotka suuntaavat toimintaansa kestävään kehitykseen huomioiden taloudelliset, sosiaaliset ja ekologiset tekijät. Muutoksen tarkastelua ja suunnittelua ei tarvitse tehdä yksin. Euroopassa ja maailmalla on jo useita pilotoituja hankkeita, joista on saatu hyviä toiminnallisia esimerkkejä. Työkaluja ja koulutusta on saatavilla sitä haluaville. Elokuvateatterin koko ja toiminnan suuruus ei ole kestävässä kehityksessä pääasia, vaan uudenlainen ajattelu ja toimintatavat ovat. Tärkeää on kartuttaa hankekohteet ja tehdä yhteistyötä. Tällöin voidaan luoda investointikanavia, yritystoimintaa edistäviä hankkeita ja tuoda

rahoitusmahdollisuuksia helpommin tavoitettavaksi. ICO:n (Independent Cinema Office) Green Cinema Toolkit:sta löytyy inspiroivia käytännön esimerkkejä ja vinkkejä vihreisiin elokuvateattereihin. Sieltä löytyy myös linkkejä työkaluihin, ohjeisiin ja resursseihin. Hyviä käytännön esimerkkejä löytyy myös Green Cinema Label hankeesta, joka keskittyy energiatehokkuuteen, uusiutuviin energialähteisiin, toimilupaja jätehuoltoon ja jossa toteutetaan erilaisia kestäviä toimenpiteitä. Ekologista toimintaa suomalaisissa elokuvateattereissa voi kehittää kiinteistöjen lisäksi asiakasohjauksessa, myynnissä, saavutettavuudessa, sähköisessä markkinoinnissa, esitys tekniikassa ja kierrätyksessä. Kootusti voidaan rakentaa kaikille soveltuvaa koulutusta ja yhtenäistä viestintää ekologisista toimista.

8.2 Asioita joihin olisi tarpeellista kiinnittää huomiota Suomen elokuvateatteri kentässä: Alalla toimivien yritysten kannustaminen ja yhteisten pelisääntöjen kehittäminen Asiallisen ja toimivan yhteisen koulutuksen ja viestinnän rakentaminen Yhteistyö EU:n sisällä yhteisessä hankkeessa Hankekohteiden kartoitus ja rahoitusmallien luominen alan toimijoille Lisätietoa: Ympäristöministeriö Green Cinema Toolkit Green Films shooting


Rahoitus elokuvateattereille

8.3

Useimmat rahoitusmuodot ja tuet ovat harkinnan-varaista julkista tukea, jonka käyttöä säätelevät valtion lait. Eri väylien kautta on mahdollista etsiä itselle sopivia tukimuotoja ja rahoitusta kulttuurin, ekologisuuden ja kestävän kehityksen edistämiseen. Tukea jaetaan hakemusten perusteella.

Suomen elokuvasäätiön tavoitteena on edistää laajaa ja kattavaa elokuvan tarjontaa ja jakelua. Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat osallisuus, moniarvoisuus, kulttuurinen moninaisuus ja taiteen vapaus. Esitys- ja levitystoiminnan tukien tarkoituksena on edistää elokuvan kotimaista ja kansainvälistä ammattimaista esitys- ja levitystoimintaa kunkin tukimuodon hakuilmoituksissa kerrotuilla perusteilla. Tukea voidaan myöntää elokuvateattereiden teknisiin laitehankintoihin sekä esitys- ja yleisötilojen kunnostamiseen sekä elokuvan saavutettavuutta eri vammaisryhmille edistäviin hankkeisiin. Myös teatterin energiansäästöön kuuluvat tai muut Green Screen -hankkeet ovat tukikelpoisia. Myös julkisissa hankinnoissa asetetaan entistä useammin kasvihuonekaasupäästöihin liittyviä kriteerejä. Kun merkittävä kilpailutus tulee ajankohtaiseksi, sellaisilla toimijoilla on etulyöntiasema, jotka tuntevat omien tuotteidensa ja palvelujensa hiilijalanjäljet ja osaavat kertoa, millaisilla toimilla ilmastovaikutuksia tullaan jatkossa pienentämään. Kestävän kehityksen EU-rahoitus on ns. “Do no significant harm”-periaatteen mukaista. Rahoitusta saadakseen investointi ei saa aiheuttaa merkittävää haittaa EU:n kuudelle keskeiselle ympäristötavoitteelle, jotka ovat ilmastonmuutoksen hillintä, ilmastonmuutokseen sopeutuminen, vesi- ja luonnonvarojen kestävä käyttö, vesivarojen ja merten kestävä käyttö, kiertotalouteen siirtyminen, ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja biologisen monimuotoisuuden suojelu. Ennen tukihakemuksen lähettämistä, tutustu huolellisesti tukimuodon hakuilmoitukseen, tukioppaisiin ja tuen edellytyksiin.

KUINKA MUUTTAA TOIMINTAA EKOLOGISEMMAKSI JA ONKO SIIHEN SAATAVILLA RAHOITUSTA? Lisätietoa: Business Finland Ympäristöministeriö Suomen elokuvasäätiö SES EU Green Deal Valtiovarainministeriö Ely-keskus Rakennerahastot Bisnes.fi Suomi.fi


EKOLOGISET ELOKUVATEATTERIT

9

Yhteistyön askeleita AJATTELE LUOVASTI ja mieti miten voisit tehdä asioita toisin? Yksin ei tarvitse pohtia. Mahdollisia kumppaneita voi löytyä alan toimijoista, sekä yhteistyökumppaneista yllättävän läheltä, jotka ovat pohtineet samoja asioita.

HIILIJALANJÄLJEN kaventamiseksi voi tehtä konkreettisia tekoja pienillä muutoksilla. Kun pieni muutos kertautuu usean toimijan kesken on tulos jo isompi.

KIERTOTALOUS on kasvava ala. Jos et ole saanut ekologiselle ideallesi kaikua aiemmin, sen aika on nyt.

Olisiko olemassa HANKE johon olisit valmis lähtemään mukaan muuttaaksesi toimintaasi kestävän kehityksen mukaiseksi?

Ole yhteydessä tärkempiin sidosryhmiisi ja palveluntuottajiisi. Voitteko yhdessä kehittää toimintaa parempaan suuntaan? Voisiko kaikilla toimijoilla olla yhteinen työkalupakki?


9.1 Viestintä ja markkinointi Kun toimet kestävyyden parantamiseksi elokuvateatterissa on aloitettu, voit hyödyntää asiaa viestinnässä ja markkinoinnissa. Elokuvateatterin brändi voi kertoa vastuullisuudesta ja aiempaa ekologisemmasta toiminnasta. Vihreän toiminnan imago voi olla jotain, johon kaikki kuluttajat voivat samaistua iästä, sukupuolesta ja koulutuksesta riippumatta. Kestävän kehityksen ja ekologisesta toiminnasta viestiminen on moninainen ja pitkäaikanen sitoutuminen. Sitä voi tehdä pienemmässä tai profiloivammassa mittakaavassa. Tärkein

Vinkkejä kestävän kehityksen viestinnästä ja

kuinkin on, että haluttu viesti menee eteenpäin ja

markkinoinnista:

elokuvateatterin brändi kertoo vastuullisuudesta, sekä ekologisemmasta toiminnasta.

Ole selkeä ja johdonmukainen

Onko sertifiointi vai media PR-paketti vai jokin muu paras

Tee pitkäjänteistä brändityöskentelyä

tapa, mutta tarkoituksenmukainen asia on saada asioita eteenpäin. Viestinnän on tärkeä olla läpinäkyvää ja

Kerro vastuullisuudestasi sinun keinoin

perustua faktoihin. Erilaisen viherpesun tietoiset kuluttajat tunnistavat yhä herkemmin.

Viesti samaa viestiä useilla eri välineillä ja keinoilla

Ulkomailla ja Euroopassa on elokuvateattereita jotka ovat

Käytä tunnisteta ja hashtageja

kokonaisuudessaan brändänneet itsensä "ekologiseksi elokuvateattereiksi", mutta on myös heitä, jotka kertovat

Osallistu ja ole aktiivinen kestävässä kehityksessä

vastuullisista toimistaan hillitysti. Viestintä ja markkinointi kestävässä kehityksessä elokuvateattereissa voi olla

Lisätietoa:

tulevaisuuteen suuntaavaa ja huomioon ottavaa mm. kiinteistöjen kehityksessä, toiminnassa, sekä myytävien tuotteiden ja palveluiden esille tuonnissa.

Business Finland - työkaluja vastuulliseen viestintään


EKOLOGISET ELOKUVATEATTERIT

9.2

Viestinnän työkaluja TUTKI ympäristöäsi ja VERKOSTOIDU samankaltaisten ekologisista asioista kiinnostuneiden toimijoiden kanssa. Ne voivat olla julkisen tahon toimijoita tai yrityskumppaneita.

Valitse KANAVAT joiden kautta sinun yritykselläsi on paras tapa näkyä ja joiden kautta tavoitat parhaiten sinun asiakkaasi.

Käytä tunnettuja TERMEJÄ, sanoja, lauseita ja #hashtageja. Voit kehittää oman uuden tai käyttää jo valmiita tunnettuja ekologisuudesta kertovia tunneisteita.

Kerro VIESTISI selkeäsi ja johdonmuokaisesti käyttäen valitsemiasi kanavia. Kerro samaa viestiä kaikkialla, ole yhdenmukainen.

Ole AKTIIVINEN toiminnassasi. Käytä hetki aikaa osallistuaksesi "tykkäämällä", kommentoimalla ja osallistumalla keskusteluun. Kerro asiaasi eteenpäin!Yhteenveto KESTÄVÄ KEHITYS on paikallisesti ja maailmanlaajuisesti, tapahtuvaa jatkuvaa suunnattua muutosta yhteiskunnassa, jonka tavoitteena on turvata tämän hetkiselle ja tuleville sukupolville onnistuneet elämisen mahdollisuudet. Tämä tarkoittaa, että ihminen, ympäristö ja talous otetaan huomioon päätöksissä ja käytännön toimissa.

YHTEISTYÖSTÄ saa VOIMAA ilmaston ja kehityksen hyväksi lukuisten eri kumppanien kanssa. Matkalla voi olla mukana useita työryhmiä, yhteistyöfoorumeita ja kehittämishankkeita.

KIERRÄTYS on materiaalin, esineen tai muun kulttuurillisen asian käyttämistä hyödyksi uudessa yhteydessä. Kierrätyksellä voidaan tarkoittaa jätteiden uudelleen käyttöä uusien tuotteiden valmistuksessa. Yritys voi itse kierrättää tai myydä kierrätettyjä tuotteita. Samaa, jo valmistettua tuotetta, voi nauttia useampi ihminen yhtäaikaa. Näin elokuvanäytäntökin voidaan mieltää kierrätyksenä.

KIINTEISTÖJEN EKOLOGISUUS ja ympäristövaikutukset kerääntyvät koko rakennuksen elinkaaren ajalta. Purkamisesta materiaaleihin, kuljetus, rakentaminen, käyttäminen ja ylläpito. Vastuullinen kiinteistössä toimija hyödyntää jatkuvasti tietoa ympäristöön vaikuttavista asioista ja toimii oman liiketoiminnan ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

ENERGIAN KÄYTTÖ ja uusiutuvan energian tuotanto on tällä hetkellä ala, johon kohdistuu voimakkaasti kehityspaineita ja odotuksia, sillä ilmaston lämpeneminen uhkaa useiden eläinlajien ja ihmisen toimeentuloa monilla alueilla. Hiilen kiertokulkuun pohjautuvaa energiantuotantoa on syytä vähentää.

TALOUS ja KESTÄVÄ KEHITYS on edellytys yhteiskunnan perustoiminnoille. Kestävän kehityksen perustana on monimuotoisuuden ja ekologisen kokonaisuuden säilyttäminen, sekä yrityksen taloudellisen ja aineellisen toiminnan sopeuttaminen pitkällä aikavälillä luonnon kantokykyyn ja kestävyyteen.


EKOLOGISET ELOKUVATEATTERIT

ÄLYVALAISTUKSEN tekniikka tulee koko ajan edullisemmaksi ja saatavuus paranee. Laitteiden tekniikka kerää tietoa ympäristöstä ja jakaa informaatiota keskenään ohjatakseen valaistusta sopivaksi. Tämä helpottaa toimintoja, säästää energiaa, parantaa turvallisuutta ja luo viihtyvyyttä tiloihin.

JÄTTEIDEN LAJITTELUN ja jätehuollon tärkein osa-alue yrityksessä on yritys itse, asiakas, työntekijöiden, sekä siivouspalveluiden tuottajat. Kierrätys ja jätteiden lajittelu ovat kaikkien yhteinen etu. Kun elokuvateatteri, jossa jätemäärät voivat olla suuriakin lajittelee ohjeiden mukaan, pakkaukset päätyvät oikeisiin astioihin ja kierrätysprosessi sujuu mutkattomasti.

SÄHKÖAUTOILU ja LATAUSPISTOKKEET Täyssähköauto ei aiheuta ajonaikaisia päästöjä. Kasvihuonekaasupäästöt ovat kiinni siitä, millä tavalla akkuun ladattu sähköenergia on tuotettu. Autoilu useammilla paikkakunnilla julkisen liikenteen puutteen vuoksi voi olla välttämätöntä. Voit toki tuoda asiakkaitesi tietoisuuteen lähialueesi latauspaikat.

VEDEN KÄYTTÖ ja veden saatavuus on helppoa Suomessa. Elokuvateattereissa mm. yleisö wc-tilat kannattaa varustaa automaattisilla, vettä säätävillä hanoilla. Vesijalanjäljen lisäksi voi kiinnittää huomiota muihinkin asioihin esimerkiksi lämmön talteenottojärjestelmiin.

Lähiruoka on tuotantoa ja -kulutusta, joka käyttää oman alueensa raakaaineita ja tuotantoa. Alueellisessa toiminnassa kannatetaan paikallista suomalaista työtä ja toimeentuloa. Lyhyiden kuljetusmatkojen suosiminen on myös ekologisesti kannattavaa. Lisäksi on hyvä miettiä pakkausmateriaaleja, sekä niiden kierrätettävyyttä.

Ekologisiksi tavoiksi liikkua luetaan kävely, pyöräily, julkinen liikenne ja kimppakyyditykset. Moottoria yksilöllisesti käyttävän matkustustavan käyttäminen on huonoin vaihtoehto. Sijaitseeko elokuvateatteri sellaisella alueella, jonne on helppo päästä julkisilla kulkuneuvoilla? Jos ei, niin voiko alueesi toimijoiden kesken neuvotella esimerkiksi julkisen liikenteen ja mahdollisuuksien lisäämistä?


OPPAAN TEKIJÄT

MERVI KEMPPAINEN

KATI NUORA

Kuka olen

Kuka olen

Olen intohimoinen elokuvien ystävä! Olen työskennellyt 13 vuotta

Olen työskennellyt elokuva-alalla 20 vuotta, erityisesti viennin

elokuva-alalla Kajaanin, Hyvinkään ja Riihimäen

parissa. Takana on 8 vuotta tuotantoyhtiö Kristallisilmä Oyssä ja

elokuvateattereiden Teatterivastaavana Bio Rex Cinemas Oy:ssa

Suomen elokuvasäätiössä. Vuodesta 2017 olen ollut yrittäjänä ja

vuosina 2008-2019, sekä elokuva levityksessä Myyntipäällikkönä

vetänyt mm. elokuva- ja TV-alan vientihanketta Kiinaan. Yritykseni

BlackLion Productions Oy yrityksessä 2019. Urani aikana

teki 2018 ensimmäisen elokuva-alan kestävään kehitykseen

elokuva-alalla olen saanut kokea monta murrosta ja

keskittyneen tapahtuman yhteistyössä Suomen elokuvasäätiön,

kehitysaskelta pienestä elokuvateatterista kasvavaan ketjuun.

AVEKin ja Lapin elokuvakomission kanssa. Olen myös ollut

Tällä hetkellä työskentelen pelialalla Kajak Games osk

perustamassa luoviin aloihin ja kestävyyteen keskittyvää Creasus

toimitusjohtajana, pelituottajana ja artistina.

ry:tä, jonka kautta olemme tehneet yhteistyöhankkeita mm. Sitran kanssa.

Ajatuksia ekologisuudesta

Ajatuksia ekologisuudesta

Olen elokuvateatteritoiminnan kestävyyttä edistävän

Ekologisuudesta puhuttaessa on hyvä pitää mielessä, että

kansainvälisen Green Screen -mallin puolesta puhuja. Ekologiset

kaikella toiminnallamme on hiilijalanjälki. Kestävässä

elokuvateatterit analysoivat toimintansa ympäristövaikutuksia ja

toimintamallissa kyse onkin minun mielestäni enemmän

panostavat ekologisiin, teknologisesti kehittyneisiin ratkaisuihin.

ajattelutavan muutoksesta ja pyrkimyksestä parempaan. Jokainen meistä voi muuttaa omaa toimintaansa kestävämmäksi

Kyse on myös asenteesta, valmiudesta etsiä kestäviä

ja myös pienet teot huomioidaan. Perusjuttujen pistäminen

vaihtoehtoja ja kehittää uusia toimintatapoja. Olen perehtynyt

kuntoon on verrattain helppoa, mutta tie on loputon, sillä

Suomen mahdollisuuksiin toimia kansainvälisenä

parannettavaa on aina.

suunnannäyttäjänä Green Screen -hankkeissa Euroopan sisällä. Meillä on mahdollisuus ottaa merkittävä rooli kestävien

Olen nähnyt, että luovilla aloilla on motivaatiota ja pyrkimystä

ratkaisujen kehittelyssä ja johtaa vihreän teknologian, kestävän

ekologisempaan toimintamalliin. Uskon, että luovilla aloilla on

kehityksen vientiä ulkomaille.

myös paljon annettavaa koko yhteiskunnan kestävään kehitykseen. Usein uuden, kestävämmän toimintamallin huomaamiseen tarvitaan juuri luovaa ajattelua.


EKOLOGISET ELOKUVATEATTERIT

Mukana hankkeessa Hankkeen tiedot ja julkaisu Tämän oppaan kirjoittaminen on rahoitettu Suomen elokuvasäätiön SES tuella. Oppaan kirjoitus ja suunnittelu: Mervi Kemppainen Edit ja hankesuunnittelu: Kati Nuora, Creative Export Innovations Ulkoasu, kuvat (lisenssikuvat lueteltu erikseen) ja taitto: Mervi Kemppainen Logokuvat: Canva, lisenssi Mervi Kemppainen Kuvat ovat kuvituskuvia, eivätkä liity todelliseen tilanteeseen. Lisensioidut kuvituskuvat: Getty Images Pro, lisenssi Mervi Kemppainen s.5 (alin), 19, 20, 28 Kiitokset: Matti Paunio, Suomen elokuvasäätiö Ilmari Arnkil, Suomen elokuvasäätiö Tero Koistinen, Suomen Filmikamari ry Useat alan asiantuntijat Suomen elokuvateatterialalla, sekä kestävän kehityksen asiantuntijat.

Julkaisuajankohta: Helsinki 1.11.2021


Sanasto Lähde: Google

Hiilijalanjälki Tarkoittaa palvelun, tuotteen tai toiminnan aiheuttamaa ilmastokuormaa eli kuinka paljon kasvihuonekaasuja toimien elinkaaren aikana syntyy. Hiilijalanjäljen ja ilmastokuorman käsitteet on suunniteltu mittariksi, jonka avulla voidaan laskea erilaisten tekojen ja valintojen vaikutusta ilmaston lämpenemiseen.

Hiilikädenjälki Hiilikädenjälki kertoo tietyn toimintaan pohjautuvan ratkaisun positiivisia ilmastovaikutuksia sen koko olemassa olon aikana. Positiivinen hiilikädenjälki syntyy siitä, että tarjotun esim. palvelun käyttäminen pienentää jonkun toisen vaikkapa asiakkaan hiilijalanjälkeä. Tällainen palvelu voi olla esim. yrityksen parantama energiatehokkuus, uusiutuvan energian käyttö, jätteen vähentäminen, tuotteen ja palvelun ilmastohyödyllinen ostaminen tai käyttö. VTT ja LUT-yliopisto ovat kehittäneet hiilikädenjäljen laskentaa ja julkaisseet oppaan aiheeseen.

Biodiversiteetti Elollisen luonnon monimuotoisuus. Ilmaston lämpenemisen ohelle luontokato on määritelty ihmisen elinoloja uhkaavaksi asiaksi.

Kestävä kehitys Jatkuva muutos, joka tapahtuu maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tavoitteenaan turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvän elämän mahdollisuudet kutsutaan kestäväksi kehitykseksi. Tämä tarkoittaa, että ympäristö, ihminen ja talous otetaan tasavertaisesti huomioon päätöksenteossa ja toiminnassa. Kestävään kehitykseen liittyy aineen kierrätys, luonnonvarojen tehokas hyödyntäminen ja syntyvän saasteen ja epäjärjestyksen estäminen maapallolla. YK on määritellyt kestävän kehityksen tavoitteet Agenda 2030 sopimuksessa.

Ekologinen Sana ekologinen tarkoittaa ihmisen ja ympäristön keskinäisiä suhteita tai mahdollisimman vähän energiaa ja/tai resursseja kuluttavaa.

Energiatehokkuus Energiatehokkuus puolestaan tarkoittaa energian vähentämistä tai parempaa tehokkuutta samalla energiamäärällä.

Ilmastokuorma Ilmastokuorma aiheutuu kasvihuonekaasujen, kuten hiilidioksidin (CO2), metaanin (CH4) ja typpioksiduulin (N2O), päästöistä ilmakehään. Hiilijalanjälki ilmaistaan hiilidioksidiekvivalentteina, jossa eri kasvihuonekaasujen erilaiset ilmastoa lämmittävät vaikutukset on otettu huomioon.

Ilmastopäästöt eli hiilidioksidipäästöt Hiilidioksidipäästöt syntyvät palamisreaktioissa, joista lopputuotteena on muun muassa hiilidioksidikaasua. Ilmastonmuutos johtuu hiilidioksidipäästöistä ja muista ihmiskunnan toiminnan aiheuttamista kaasuista ja pakotteista energian ja ruoan tuotannossa, liikenteessä, maankäytössä ja teollisissa prosesseissa. Myös esimerkiksi liha, maito, maatalous ja teollisuus synnyttää hiilidioksidipäästöjä. Päästöt lisäävät luonnollisen kasvihuoneilmiön voimakkuutta mikä johtaa alailmakehän ja merien lämpenemiseen.


Kompensaatio Yksi keino vähentää päästöjä ja tavoitella hiilineutraaliutta on kompensoida yhdellä sektorilla tuotettuja päästöjä vähentämällä niitä jossain muualla. Kompensointi voidaan toteuttaa esimerkiksi investoimalla uusiutuviin energialähteisiin, energiatehokkuuteen tai muihin puhtaisiin, vähähiilisiin teknologioihin. EU:n päästökauppajärjestelmä tai vapaaehtoinen kompensointi ovat esimerkkejä hiilidioksidipäästöjen kompensoimisesta. EU:n päästökauppajärjestelmässä on lupia tietty määrä joka pienenee lineaarisesti EU:n ilmastotavoitteiden mukaisesti. Vapaaehtoinen kompensointi on avoin järjestelmä eikä siinä ole alenevaa päästökattoa. Elinkaariajattelu Elinkaariajattelun perusperiaatteena on, että tuotteen aiheuttamat ympäristövaikutukset tulee sisältää valmistusprosessin (suorat vaikutukset) lisäksi kaikki ne ympäristövaikutukset, jotka aiheutuvat tuotteen elinkaaren eri vaiheissa ennen ja jälkeen sen valmistuksen Ekotehokkuus Ekotehokkuus tarkoittaa sitä, että tehdään enemmän tavaroita ja palveluja samalla kun tuotetaan vähemmän päästöjä ja saasteita. Datakeskus Datakeskus eli palvelinkeskus on huone tai rakennus, jossa on useita tietokoneita ja niiden oheisjärjestelmiä, jotka tallentavat ja käsittelevät suuria määriä dataa. Niissä voi olla suurimmillaan useita satoja tuhansia yksittäisiä palvelimia ja sähkönkulutus voi olla useiden megawattien luokkaa. Muuntojoustava Muuntojoustoa on kahdenlaista: muunneltavuutta, jonka avulla tila saadaan muutettua uuteen tarkoitukseen sopivaksi jonkinasteisia rakennustöitä tekemällä sekä monikäyttöisyyttä, jossa tila sopeutuu useisiin tarkoituksiin sellaisenaan esimerkiksi kalustemuutoksien avulla. Hybridilämmitys Hybridilämmityksellä tarkoitetaan kahden lämmitysmuodon vuorottelua esimerkiksi vuodenajan tai vuorokauden ajan mukaisesti, jolloin hyödynnetään kummankin lämmitysmuodon parhaat puolet ja olosuhteet. Lämmitysmuotoja voi olla useampikin vuorottelemassa tai myös samanaikaisesti toiminnassa. Dynaaminen valaistus Dynaaminen valaistus jäljittelee yön ja päivän luonnollista rytmiä. Biohajoava Biohajoavuus tarkoittaa aineen pilkkoutumista luonnossa pienemmiksi yhdisteiksi, kuten hiilidioksidiksi, vedeksi ja mineraalisuoloiksi. Raaka-aineiden biohajoavuus on määritelty siten, että nopeasti biohajoavat raaka-aineet pilkkoutuvat testattaessa 28 päivän aikana vähintään 60 prosenttisesti. Hiilineutraali Hiilineutraalius tarkoittaa, että hiilidioksidipäästöjä tuotetaan korkeintaan sen verran kuin niitä voidaan sitoa ilmakehästä hiilinieluihin. Hiilinielu sitoo enemmän hiilidioksidia kuin päästää ilmakehään. Hallitustenvälisen ilmastopaneelin koontien ja Pariisin sopimuksen mukaisesti hiilineutraaliudessa haetaan netto-nollapäästöjä. Tämä tarkoittaa mm. hiilen, öljyn ja maakaasun käytöstä luopumista, nykyisten nielujen toimintakykyä ja hiilidioksidin poistoa ilmakehästä teknisesti tai erilaisten maankäyttömuotojen kautta. Lopullisen lämpötilanousun määrittelee kumulatiivinen määrä fossiilisia polttoaineita joita poltetaan tällä vuosisadalla (ns. hiilibudjetti).Lisätietoa! Ekologinen sisustus: https://innogreen.fi/ https://www.ecomark.com.tr/fi/ https://www.bonava.fi/inspiraatio/vinkkeja-asumiseen/sisusta-ekologisesti https://tuplaatilasi.wordpress.com/ekologiset-tuotteet/ https://rakennusmaailma.fi/mita-tarkoittaa-ekologinen-sisustaminen-asiantuntija-vastaa/ https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/29495/Pekkinen%20Henna_EKOLOGISUUS%20SISUSTUSSUUNNITTELUSSA_16.5.2011.pdf?sequence=1 Kestävä rakentaminen https://www.sitra.fi https://www.hankintakeino.fi/fi/kestavyys-ja-innovatiivisuus/mika-kestava-hankinta/ekologinen-kestavyys http://www.rakentajanekolaskuri.fi/taustatietoa.php https://www.rakennustieto.fi/Downloads/RK/RK030305.pdf https://www.kingspan.com/fi/fi-fi?gclid=Cj0KCQjw6ZOIBhDdARIsAMf8YyFHBc8xloyCU-27eRyQkCD5Hxi5Y38SjboKmR2_rVToxVJvktfuojQaAjS7EALw_wcB Ekologinen valaistus: https://lutpub.lut.fi/bitstream/handle/10024/73963/Myllysaaren%20ekologinen%20valaistus.pdf?sequence=1&isAllowed=y https://blogi.eoppimispalvelut.fi/lumenlehti/2020/10/29/kestavan-kehityksen-periaatteiden-huomioiminen-valmistavan-yrityksen-toiminnassa-ja-lopputuotteessa/ https://valoram.fi/blogi/julkisten-tilojen-valaistus-asiakaskokemusta-ja-alya/ https://www.m-light.fi Kiintestö LVI: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/159489/Aleksi_Graf_YAMK_Kiinteistotekniikka_Elinkaari_1812011.pdf?sequence=1&isAllowed=y https://vahvacon.fi/wp-content/uploads/Ekologia-ja-energiakysymykset-201218-2018.pdf https://www.sitowise.com/fi/kiinteistot-ja-rakennukset/lvi-suunnittelu Ekologinen veden käyttö: https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/hyva_arki_kotona/vedenkulutus https://keke.bc.fi/Kestava-kehitys/suomi/ekologinen/ https://wwf.fi/app/uploads/z/i/y/t2zi2zza3jpxr44qvrk5e2d/vesijalanjaelkiraportti_final.pdf https://blogs.helsinki.fi/ruoka-ja-kestavyys/luokka/ekosysteemit-ja-luonnonvarat/vesi/ Ekologinen siivous: https://www.motiva.fi/julkinen_sektori/kestavat_julkiset_hankinnat/tietopankki/siivouspalvelut_ja_teknokemian_tuotteet https://siististi.com/kodin-siivousvinkit/ekologinen-siivous/https:/ www.hyria.fi/files/6643/Ymparistohuolto_koulutus_OSA3.pdf https://ecobio.fi/ https://ekoekoshop.fi/collections/kiinteistohuolto-ja-julkiset-tilat Energiatehokkaat laitteet https://www.barco.com/en/news/2020-09-21-sustainability-target-reached-one-year-in-advance https://www.hedengren.com/fi/frico-uuden-sukupolven-ilmaverhot/? gclid=Cj0KCQjw6ZOIBhDdARIsAMf8YyHblCR4h2Smyq8L__41FkPF5alYW_wSQStJjJaxiIXodynH48kUYMUaAtFHEALw_wcB https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/kestava_kuluttaminen_ja_hankinnat/energiamerkinta https://eetti.fi/vastuullinentekniikka/ Kestävän kehityksen tuet: https://www.ses.fi/tuenhakijalle/tukioppaat/ https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_fi https://vm.fi/hankinnat-ekologinen-kestavyys https://www.ely-keskus.fi/yrityksen-kehittamisavustus1 http://www.rakennerahastot.fi/vanhat_sivut/rakennerahastot/fi/01_rakennerahastotoiminta/02_eu_tukee/06_ymparisto/04_keke_hankkeet/index.html https://bisnes.fi/yritystuet/ https://www.suomi.fi/yritykselle/yrityksen-rahoitus-ja-tuet/tuet-ja-avustukset/palvelut Ekologiset energiaratkaisut: https://www.motiva.fi/ratkaisut/energiankaytto_suomessa https://kotimaatutuksi.fi/vastuullisuus/vihrea-sahko/ https://www.sweco.fi/energia/?gclid=Cj0KCQjw6ZOIBhDdARIsAMf8YyFDYzt0JEnANwt2ldfJs1VwcyzOouLXH-muL797gS-jl2KtHZ-drSUaAjj7EALw_wcB https://www.kuulea.com/tietoa-meistä Kestävä kehitys ja saavutettavuus: https://vm.fi/saavutettavuusdirektiivi https://dvv.fi/saavutettavuus https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Elinymparisto_ja_kaavoitus/Yhdyskuntarakenne/Liikenne?f=Uudenmaan_ELYkeskus https://www.ykliitto.fi/yk-teemat/kestavan-kehityksen-tavoitteet Ekologinen yritystoiminta: https://www.motiva.fi/kestava_kehitys https://www.theseus.fi/handle/10024/31178 https://kestavakehitys.fi/seuranta/julkiset-hankinnat-ja-kuluttaminen https://coolthings.vincit.fi/ https://www.aaltoee.fi/ohjelmat/strategic-sustainability-for-business?gclid=Cj0KCQjw6ZOIBhDdARIsAMf8YyG5otk6RM41adHNDuJPKG4Y3KPzF7k1z5B8o2jTTsLH9rCe9pyErQaAngkEALw_wcB https://www.microentre.fi/kestavan-kehityksen-huomioiminen-yritystoiminnassa/ Lähiruoka: http://www.mtt.fi/mttraportti/pdf/mttraportti145.pdf https://www.utupub.fi/bitstream/handle/10024/91652/502597.pdf?sequence=2&isAllowed=y https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/usein-kysyttya---pk-yritysten-valvonta-ja-toimintaedellytykset/ Hiilijalan- ja kädenjälki: https://www.footprintcalculator.org/ https://www.openco2.net/fi/


Ekologisempi elokuvateatteri luo liiketoimintansa vastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Ekologinen toimintamalli on pitkällä tähtäimellä myös taloudellisesti kannattavampi. Toiminta lähtee pienistä asioista, joihin voi vaikuttaa jokainen meistä. Sinä voit valita mistä aloitat ja mikä sopii juuri sinun toiminnallesi. Nykyisten toimintatapojenkehittäminen ei ole se helpoin tehtävä, jos ei tiedä mihin tarttua. Oppaan kirjoittaja Mervi Kemppainen ja hankkeen toteuttaja Kati Nuora tarjoavat lähtökohtia elokuvateatterin ekologisen toiminnan kehittämiseksi.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.