Page 1

willem2.nl

WAARIN BEN JIJ KONING? AR6 J18A 66 - 201

SCHOOLGIDS '15-'16 R A J18A 16 0 2 6 6


Schoolgids 2015-2016

Koning Willem II College Tatraweg 80, 5022 DS Tilburg | T 013-543 66 31 | info@willem2.nl | willem2.nl |


INHOUD Voorwoord p 07 Koning Willem ll College

01

p 08

03

p 26

Gegevens van de school en personalia

Organisatie van het onderwijs

• Bestuur en organisatie van de leiding van de school • Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tilburg • Schoolleiding • Raad van Toezicht • Afdelingscoördinatoren • Decanen • Mentoren • Interne coördinatie leerlingenzorg en leerlingenbegeleiding • Inspectie • Vragen over onderwijs • Meldpunt vertrouwensinspecteurs • Onderwijzend personeel • Onderwijs ondersteunend personeel • Medezeggenschapsraad • Leden MR • Gemeenschappelijke MR • Ouderraad • Leerlingenpanels • Leerlingenraad

• Belangrijke gegevens voor het schooljaar 2014-2015 • Begin van het schooljaar • Pauzes • Lestijden • Verkort lesrooster • Vakanties en vrije dagen • Rapporten • Wegingen rapporten 2014-2015 • Bevorderingsreglement • Begrippen • Afspraken • Bevordering algemeen • Bijzondere voorwaarden voor bevordering • Doubleren • Interne stroomstoring • Criteria voor doorstroom • Activiteiten buiten de gewone lessen • Excursies • Culturele activiteiten • CJP • Sportieve activiteiten • Speciale activiteiten • Informatie en communicatie • Spreekuren • Ouderavonden • Leerlingadministratie • Willem Tweet • Social Media

02

p 22

Kenmerken van de school • Openbare scholengemeenschap • Onderwijs • Personeel • Omgangscode van het Koning Willem II College • Burgerschap

04 p 38 Structuur van de school • De onderbouw algemeen • De brugklas • De heterogene brugklas • De vwo-brugklas • De vwo-afdeling • Gymnasium • Atheneum • Onderbouw vwo • Bovenbouw vwo • Versterkt talenonderwijs • WetenschapsOriëntatie Nederland (WON) • De Havo-afdeling • Onderbouw havo • Bovenbouw havo • Van havo-5 naar vwo-5 • De afdeling Vmbo-tl • Onderbouw vmbo-tl • Bovenbouw vmbo-tl • Van vmbo-4 naar havo-4 • De afdeling Muzisch en Topsport • Muzisch • Topsport • LOOT-status

05

p 46

Tabellen van lesuren • Afdeling Muzisch en Topsport • Onderbouw • Bovenbouw


06

p 52

Leerlingenzorg • • • • •

Mentoraat Studie- en begeleidingslessen Decanaat Zorgteam en Zorg- en adviesteam Huiswerkbegeleiding

07

p 56

Schoolregels • Begrippen • Huiswerk en toetsing • Huiswerk • Toetsing • Aan- en afwezigheid • Beschikbaarheid • Lesuitval • Op tijd en te laat • Verzuim wegens ziekte • Verzuim bij LO • Verlofaanvragen • Absent bij examen • Schoolverzuim leerplicht • Gedragsregels • Verblijf in de school • Verblijf tijdens pauzes en tussenuren • Gebruik van de aula’s • Gebruik van het buitenterrein • Verwijdering uit de les • Eten, drinken en afval • Schoolpasje • Fietsen, brommers en scooters • Telefoongebruik • Liften

• Roken • Drugs • Alcohol • Energiedrank • Gokken • Vuurwerk en verboden voorwerpen • Kleding • Kluisje • Garderobe • Gevonden voorwerpen • Sancties • Straf • Schorsing en verwijdering • School en veiligheid • Cameratoezicht • Mediatheek en leerlingwerkplekken

08 p 68 Resultaten • Kwaliteitszorg • Examenresultaten • Percentages geslaagden • De opbrengstenkaart voor het onderwijs

• LO-kleding, danskleding en rekenmachines • Vrijwillige ouderbijdrage • Toelichting bij de algemene vrijwillige ouderbijdrage • De ouderbijdrage voor specifieke stromen en/of activiteiten • Kampen jaar 2 en vwo 6 • Muzische stromen • Topsportleerlingen • Reizen • Betaling • Overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage • Dr. Bastiaenenstichting • Stichting Leergeld • Scholierenongevallenverzekering • Sponsoring

10

p 80

Klachtenprocedure • Contactpersonen • Klachtencommissie KOMM

Agenda

09

p 72

Financiën • Studiefinanciering • Tegemoetkoming ouders • Tegemoetkoming scholieren • Kluisjes • Boekenfonds • Danskleding en rekenmachines

p 84


‘Namens alle medewerkers wens ik onze leerlingen en hun ouders een succesvol jaar!’


150 jaar Koning Willem ll College Dit jaar is een bijzonder jaar. In 1866 is de school gestart met een handvol leerlingen. Gestart tegen de katholieke verdrukking van die tijd in. Tilburg was amper een stad te noemen, er reden nog geen auto’s en de verschillen tussen arm en rijk waren groot. 150 jaar later is het Koning Willem ll College een vitale school met een goede reputatie in een stad met meer dan 200.000 inwoners. Een school met een grote diversiteit aan onderwijs met veel keuzevakken, een grote verscheidenheid aan leerlingen, afkomstig uit alle lagen van de bevolking. Een school die midden in de maatschappij staat en de leerlingen zo goed mogelijk probeert voor te bereiden op het ‘echte’ leven. Wij staan dit jaar uitgebreid stil bij deze mijlpaal. Dat doen we met concerten, lezingen, voorstellingen, een tentoonstelling, een officiële receptie, sportwedstrijden, een reünie en een leerlingenfeest. Je wordt immers niet elke dag 150 jaar oud. Voor meer informatie verwijs ik naar willem2.nl en onze social media. Dit alles neemt niet weg dat ook in het schooljaar 2015-2016 het onderwijs centraal staat en moet staan.

halen, of misschien nog beter geformuleerd: de leerling helpen het maximale uit zichzelf te halen. Het is onze ambitie de leerling het antwoord te laten vinden op de vraag “Waarin ben jij Koning?” Naast uitdagend, vinden we het belangrijk dat onze school persoonlijk is. Een school waar elke leerling zich gezien en gehoord voelt. Een grote en grootse school, die klein aanvoelt, waar een goede samenwerking tussen leerling, ouders en school heel belangrijk is. Deze samenwerking is gebaat bij korte lijntjes. Als wij denken dat het nodig is zullen we contact opnemen met ouders en wij vragen de ouders datzelfde te doen bij ons.

Schoolgids Bijgaand vindt u de schoolgids voor het schooljaar 2015-2016, met daarin de belangrijkste informatie over de school, de regels van de school en de jaaragenda. Daarnaast zullen wij u geregeld informeren per Willem Tweet (onze nieuwsbrief), de mail en de website (Willem2.nl). Namens alle medewerkers wens ik onze leerlingen en hun ouders een succesvol jaar!

Waarin ben jij Koning? Onderwijs draait om talentontwikkeling. Wij willen samen met de ouders het maximale uit de leerling

Mr. Dick te Boekhorst Rector

7


01 Gegevens van de school en personalia


Bestuur en organisatie van de leiding van de school Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tilburg Het Koning Willem ll College maakt samen met het Beatrix College deel uit van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tilburg. Het bevoegd gezag van deze stichting berust bij het College van Bestuur, bestaande uit de rectoren van beide scholen, te weten mr. H.M. te Boekhorst (Koning Willem ll College) en drs N.F.J. Bootsma (Beatrix College).

Raad van Toezicht Het toezicht op het functioneren van het College van Bestuur van de Stichting is in handen van de Raad van Toezicht.

Schoolleiding

In de Raad van Toezicht hebben zitting: • Mr. W. van den Elsen • M. van Iersel • Drs F. Mutsaers • Drs. W.M.A.E. Vermeer Msc • Drs. M. Verbunt

De schoolleiding van het Koning Willem ll College bestaat uit een rector, een plaatsvervangend rector (samen de directie) en vijf afdelingsdirecteuren voor de afdelingen brugklas, muzisch/topsport, vmbo-tl, havo en vwo (atheneum en gymnasium).

Het postadres van de Raad van Toezicht is: • Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tilburg Ketelhavenstraat 3 5045 NG Tilburg

• Mr. H.M. te Boekhorst, rector Kasteel Doorwerthstraat 68, 5037 TT Tilburg

013-463 40 12

d.teboekhorst@willem2.nl

06-24 47 52 58

n.brans@willem2.nl

013-544 069

m.cuppers@willem2.nl

013-534 45 98

e.lambooij@willem2.nl

0161-43 27 81

k.feskens@willem2.nl

06-55 37 03 61

i.akdeniz@willem2.nl

013-535 11 91

j.deveer@willem2.nl

• drs. C.A.W. Brans MEM, plaatsvervangend rector Berkenlaan 31, 5061 AW Oisterwijk • drs. M. Cuppers MME, afdeling muzisch en topsport Bochtje 7, 5133 TL, Riel • E.M.S. Lambooij-Erckens, afdeling brugklassen De Hilver 50, 5052 VL Goirle • C.J.M. Feskens, afdeling vmbo-tl Jan Oomenstraat 8, 4854 BC Bavel • I. Akdeniz, afdelingsdirecteur havo Katwijkstraat 47, 5341 TB Oss • drs. J.J.M. de Veer, afdeling vwo Westpoint 47, 5038 KG Tilburg

9


Afdelingscoördinatoren Elke afdeligsdirecteur wordt ondersteund door een afdelingscoördinator, die tevens docent is. A.J.A. Groen, afdeling brugklassen

013-468 40 69

b.groen@willem2.nl

J.A.G.M. van Boxtel, afdeling vmbo-tl

0416-28 05 77

a.vanboxtel@willem2.nl

D. Leermakers, afdeling havo

06-49 89 35 54

d.leermakers@willem2.nl

M.M.E. Krekels, afdeling vwo

013-468 36 56

m.krekels@willem2.nl

M.E.I. van Warmerdam, afdeling muzisch/topsport

013-543 60 67

m.vanwarmerdam@willem2.nl

Decanen De school heeft drie decanen. Zij adviseren voor de afdelingen vwo, havo, vmbo-tl en muzisch/topsport. Decanen adviseren de leerlingen en ouders bij pakket-, studie- en beroepskeuze. M.C.W.M. Maton, voor de vwo-afdeling

06-18 79 87 47

r.maton@willem2.nl

A.M. Vingerhoets, voor de havo-afdeling

ph.vingerhoets@willem2.nl

H.W.J.M. Wielens, voor de vmbo-afdeling

h.wielens@willem2.nl

Mentoren Iedere klas of groep krijgt op de eerste schooldag één of twee mentoren toegewezen. Naast een meer individuele begeleiding van de leerling is een van diens taken het onderhouden van het contact tussen school en ouders.

Interne coördinatie leerlingenzorg en leerlingenbegeleiding C.J.M. Willems, zorgcoördinator, leerlingcounselor drs. W. van der Heyden, onderwijspsycholoog S.L.M. van der Valk, leerlingcounselor, vertrouwenspersoon

Inspectie

Meldpunt vertrouwensinspecteurs

De inspectie van het onderwijs is als volgt te bereiken: info@owinsp.nl www.onderwijsinspectie.nl

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld 0900-1113111 (lokaal tarief)

Vragen over onderwijs 0800-8051 (gratis)


Onderwijzend personeel * voorzitter van een vakgroep

Naast de naam van de docent is de afkorting weergegeven die voor hem/haar gebruikt wordt in les- en spreekuurrooster.

Nederlands T. Borsten

BOR

A.F. Broeders

BRS

t.borsten@willem2.nl

J. Koppen

KPN

j.koppen@willem2.nl

W. Koster

XKS

w.koster@willem2.nl

C.A.M. Krahmer

KRM

S.G. Meeuwissen

MWS

J.H.M. Megens

MEG

L.F.G. Plompen

PLP

l.plompen@willem2.nl

06-38 00 18 38

013-536 16 07

l.broeders@willem2.nl

c.krahmer@willem2.nl s.meeuwissen@willem2.nl

013-533 56 44

a.megens@willem2.nl

R.J.O. Pothuijzen

PTH

r.pothuizen@willem2.nl

O.D.F. van der Veer *

VRO

o.vanderveer@willem2.nl

mr. Y.E. Visser

VSR

013-455 47 01

y.visser@willem2.nl

J.A.M. van Dooremalen-van Alphen

ALP

013-533 45 27

j.vanalphen@willem2.nl

drs. O.M.P.W. Lebbink

LBK

013-544 61 60

o.lebbink@willem2.nl

drs. P.H.H. van der Pasch *

PSH

030-230 03 93

p.vanderpasch@willem2.nl

Klassieke talen

Frans drs. L. Brummel *

BRL

e.brummel@willem2.nl

J.M.A.J. Henebiens

HBS

ibjm.henebiens@willem2.nl

J.E.M. Horsten

HRS

j.horsten@willem2.nl

C.M.C. Rijven-van de Wouw

WOU

H.M. Schollen-van Gompel

SLN

M.A. van Unen

UNE

J. van Genk-van Winden

GNK

c.vandewouw@willem2.nl e.schollen@willem2.nl m.vanunen@willem2.nl

013-542 16 44

j.vangenk@willem2.nl

11


Duits F. van den Bosch

BSH

f.vandenbosch@willem2.nl

drs. D.P.C. Giesen

GSN

d.giesen@willem2.nl

M.M.A. Heijnsbroek

HBK

m.heijnsbroek@willem2.nl

J. Jongbloed

JON

j.jongbloed@willem2.nl

M.M.E. Krekels

KRE

m.krekels@willem2.nl

M.M.W. Lennartz

LNZ

m.lennartz@willem2.nl

M.J.C. van de Pas *

PAS

C.A.C.M.Roels-Vogels

RLS

m.vandepas@willem2.nl 013-467 30 13

i.roels@willem2.nl

Engels drs. E. van den Berg

BRG

e.vandenberg@willem2.nl

J.A.G.M. van Boxtel

BOX

drs. J.P.M. de Bruijn

DBR

j.debruijn@willem2.nl

drs. V. van Gorp

GRP

v.vangorp@willem2.nl

G.G.M.van der Heijden

HEY

l.vanderheijden@willem2.nl

drs. H.G.A. Honders

HON

A.J. Martin *

MAR

D. de Mooij

MOY

d.demooij@willem2.nl

D.C. van der Pennen

PEN

d.vanderpennen@willem2.nl

Y. Sazak

SAZ

y.sazak@willem2.nl

G. Bodifee

BDF

g.bodifee@willem2.nl

J.A.M. van Dooremalen-van Alphen

ALP

D. van Duin

XDN

d.vanduin@willem2.nl

S. Gijzen

GZN

s.gijzen@willem2.nl

N. Jansen

JSN

n.jansen@willem2.nl

A.J. Lubbers

LBS

013-543 21 57

a.lubbers@willem2.nl

drs. P.E.J.M. Nuijten *

NTN

013-468 59 22

p.nuijten@willem2.nl

drs. J.L. Scholtes

SLS

06-50 23 09 63

h.scholtes@willem2.nl

W.L.M. van Wanrooy

WAN

0416-28 05 77

a.vanboxtel@willem2.nl

h.honders@willem2.nl 0416-39 17 91

a.martin@willem2.nl

Geschiedenis en staatsinrichting 013-533 45 27

j.vanalphen@willem2.nl

r.vanwanrooy@willem2.nl


Filosofie dr. T.L.L.P. van de Laar

LAR

06-28 43 80 92

t.vandelaar@willem2.nl

P.H.H. Boekhort

BKT

013-535 01 80

p.boekhort@willem2.nl

Th.J.M. Driedonks

DRS

A.J.A. Groen

GRO

W.L.M. van Wanrooy

WAN

M.E.I. van Warmerdam

WRM

R.J.H.M. van de Wetering *

WTR

r.vandewetering@willem2.nl

C. de Bekker

BKR

c.debekker@willem2.nl

N.M. Brocken

BRC

n.brocken@willem2.nl

S. Brosens

BSS

C.J. Eijkemans *

EYK

drs. W.M. Hilhorst

HIL

M. Hendrickx-Nefkens

HND

M.J. Oorthuizen

OOR

m.oorthuizen@willem2.nl

dr. ir. S.M.P. Smolders

SML

s.smolders@willem2.nl

R.M. Spel

SPL

ir. H.E.P. de Swart

SWT

013-737 01 08

h.deswart@willem2.nl

P.A.M. Wentholt

WEN

013-505 16 02

p.wentholt@willem2.nl

H.W.J.M. Wielens

WNS

h.wielens@willem2.nl

E. Wijnant

WNT

e.wijnant@willem2.nl

Aardrijkskunde d.driedonks@willem2.nl 013-468 40 69

b.groen@willem2.nl r.vanwanrooy@willem2.nl

013-543 60 67

m.vanwarmerdam@willem2.nl

Wiskunde

s.brosens@willem2.nl 013-533 40 83

c.eijkemans@willem2.nl w.hilhorst@willem2.nl

013-571 50 19

m.hendrickx@willem2.nl

r.spel@willem2.nl

Algemene natuurwetenschappen M.C.W.M. Maton*

MAT

06-18 79 87 47

r.maton@willem2.nl

Natuurkunde J.J.F. van Brunschot

BRN

j.vanbrunschot@willem2.nl

R.J.F. van Enckevort

ECV

A.J.A.M. van Heesch

HES

073-656 79 37

r.vanenckevort@willem2.nl t.vanheesch@willem2.nl

A.M. Jones *

JNS

013-570 40 58

a.jones@willem2.nl

J.F. Wolst

WST

s.wolst@willem2.nl 13


Scheikunde drs. ir. C.W.M. van Aarle

ARL

k.vanaarle@willem2.nl

G.P.G. van der Doelen

DOE

e.vanderdoelen@willem2.nl

M.C.W.M. Maton

MAT

L. Rodenburg

RDG

l.rodenburg@willem2.nl

J. Vos

XVS

j.vos@willem2.nl

drs. ir. C.W.M. van Aarle *

ARL

k.vanaarle@willem2.nl

J.J.E. van Brunschot

BRN

j.vanbrunschot@willem2.nl

A.J.A.M. van Heesch

HES

t.vanheesch@willem2.nl

dr. K.A.J.M. van der Lee

LEE

k.vanderlee@willem2.nl

dr. ir. S.M.P. Smolders

SML

s.smolders@willem2.nl

R.J.H.M. van de wetering

WTR

r.vandewetering@willem2.nl

06-18 79 87 47

r.maton@willem2.nl

Natuur, Leven en Technologie

ICT en informatica F.H.W.A. de Brouwer *

BRO

J.J.E. van Brunschot

BRN

A.M. Jones

JNS

013-570 40 58

a.jones@willem2.nl

ir. H.E.P. de Swart

SWT

013-581 06 00

h.deswart@willem2.nl

S. Brosens

013-504 60 09

f.debrouwer@willem2.nl j.vanbrunschot@willem2.nl

BSS

s.brosens@willem2.nl

Techniek C.J.M. Willems *

WLS

013-534 01 00

c.willems@willem2.nl

Biologie drs. F.A.M. Bary

BAR

f.bary@willem2.nl

ir. M. van Griensven *

GRV

m.vangriensven@willem2.nl

G.W.P.M. Heesters

HEE

w.heesters@willem2.nl

J.A.H.M. Heuvelmans

HEU

A. Kivits

KVS

dr. K.A.J.M. van der Lee

LEE

j.heuvelmans@willem2.nl 013-211 10 10

a.kivits@willem2.nl k.vanderlee@willem2.nl


Economie, management en organisatie drs. G. van den Brekel

BRK

g.vandenbrekel@willem2.nl

M. Gijtenbeek

GTB

m.gijtenbeek@willem2.nl

P.A. van Heerbeek

HRB

p.vanheerbeek@willem2.nl

M.F. Hamers

HAM

m.hamers@willem2.nl

W.C.M. Maas

MAA

P. Namli

NML

A.M. Vingerhoets

VHS

E.M.J. v.d. Wijngaart-van Helvoirt *

WYN

0032-14814527

w.maas@willem2.nl p.namli@willem2.nl ph.vingerhoets@willem2.nl

0161-45 19 77

e.vandenwijngaart@willem2.nl

Maatschappijleer G. Bodifee *

BDF

g.bodifee@willem2.nl

B. Gommers

GMS

b.gommers@willem2.nl

Drama A.A.M. van Esch

ESH

C. Paans *

PNS

06-12 47 09 45

a.vanesch@willem2.nl c.paans@willem2.nl

Culturele en kunstzinnige vorming N.J.J.M. Brekelmans

BRE

b.brekelmans@willem2.nl

R. Bussman

BSM

013-590 64 74

r.bussman@willem2.nl

N.J.M. van Steyn

STY

013-535 63 83

n.vansteyn@willem2.nl

T.H. Vervoort *

VER

0032-14 44 02 27

t.vervoort@willem2.nl

Beeldende vormgeving N.J.J.M. Brekelmans

BRE

R. Bussman

BSM

b.brekelmans@willem2.nl

H.T.M. Duyghuisen

DUY

e.duyghuisen@willem2.nl

M.J.W.M. Hermans

HRM

m.hermans@willem2.nl

N.J.M. van Steyn *

STY

013-535 63 83

n.vansteyn@willem2.nl

T.H. Vervoort

VER

0032-14 44 02 27

t.vervoort@willem2.nl

S.L.M. van der Valk

VLK

013-505 16 02

s.vandervalk@willem2.nl

C.J.M. Willems

WLS

013-534 01 00

c.willems@willem2.nl

013-590 64 74

r.bussman@willem2.nl

15


Kunstbeschouwing en kunst algemeen N.J.J.M. Brekelmans *

BRE

b.brekelmans@willem2.nl

H.T.M. Duyghuisen

DUY

e.duyghuisen@willem2.nl

M.M. Jacobs

JCB

m.jacobs@willem2.nl

S. Vredeborg

VRB

s.vredeborg@willem2.nl

drs. C. Waiboer *

WAI

k.waiboer@willem2.nl

Muziek

Lichamelijke opvoeding L. Kockmann *

KCK

D. Leermakers

LRS

l.kockmann@willem2.nl

A. Lodewijks

LOO

a.lodewijks@willem2.nl

M.A. Riemslag

RMS

m.riemslag@willem2.nl

R. Smits

SMS

013-468 74 86

r.smits@willem2.nl

G.A. Toemen

TOE

013-463 96 88

g.toemen@willem2.nl

P.J.M. van de Voort

VOO

013-544 36 22

p.vandevoort@willem2.nl

06-498 935 54

d.leermakers@willem2.nl


Onderwijs ondersteunend personeel Rooster M. Eikenaar

m.eikenaar@willem2.nl

P.P Sadikrama

p.sadikrama@willem2.nl

Personeel M.C.H. Vos-Klessens (hoofd)

m.vos@willem2.nl

M.A.M Burgers A.M.A.C. Noordermeer

FinanciĂŤn drs. I.J. Vink (hoofd)

i.vink@willem2.nl

M. Soethout

m.soethout@willem2.nl

J. Wolthuizen

j.wolthuizen@willem2.nl

Facilitaire dienst A. Stawicki (hoofd)

06-512 196 72

a.stawicki@willem2.nl

Onderwijspsycholoog drs. W. van der Heyden

w.vanderheyden@willem2.nl

Systeem- en applicatiebeheer J.C.M. van Eijk

j.vaneijk@willem2.nl

J.J.M. van Hest

j.vanhest@willem2.nl

G.J.A.M. van Houtum

h.vanhoutum@willem2.nl

B.F.H.W. van de Sanden

b.vandesanden@willem2.nl

J.B. Wolfs

h.wolfs@willem2.nl

Onderwijsassistenten J.C.M. van Eijk

j.vaneijk@willem2.nl

B.C.P.M. van Kuik

b.vankuik@willem2.nl

G.J.W. Martens

j.martens@willem2.nl

P.C.W.M. Snels

p.snels@willem2.nl

H. van Zuilen

h.vanzuilen@willem2.nl

17


Toezichthouder topsportlokaal E. Nysen

e.nysen@willem2.nl

Receptie M.I. Lauffer

m.lauffer@willem2.nl

Administratie C.C.N.M. Michel-Vermeer

s.vermeer@willem2.nl

C. Siwalette

c.siwalette@willem2.nl

M.G.C. Vingerhoets-van de Pas

m.vingerhoets@willem2.nl

D.J. van de Wiel

d.vandewiel@willem2.nl

ConciĂŤrges J.M.A. de Kort

m.dekort@willem2.nl

C. Martens

r.martens@willem2.nl

M.W. Pijnenburg

m.pijnenburg@willem2.nl

C.J.A. van de Wouw

k.vandewouw@willem2.nl

P. Coehorst

p.coehorst@willem2.nl

Drukkerij E. Wellens

e.wellens@willem2.nl

Mediatheek P.F.W.M. van den Besselaar

n.vandenbesselaar@willem2.nl

A.M.G.M. Donders

a.donders@willem2.nl

S.P.E.M. Schapendonk

s.schapendonk@willem2.nl

Schoolverpleegkundige H.Verheijden

h.verheijden@ggdhvb.nl

Schoolmaatschappelijk werk B. Verbeek

b.verbeek@willem2.nl


Medezeggenschapsraad Op het Koning Willem ll College is een medezeggenschapsraad (MR) aanwezig. Deze raad bestaat uit maximaal 16 personen uit verschillende geledingen van de school: 4 ouders, 4 leerlingen en 8 personeelsleden (docenten en onderwijsondersteunend personeel). De MR heeft als taak de openheid in de school te bevorderen. Daarom heeft zij regelmatig contact met de schoolleiding. De MR bespreekt alle zaken die de school betreffen. Voorbeelden: de lessentabel, het formatieplan, de begroting, het lesrooster, de vakantieregeling, toetsweken, veiligheid in en om de school. In het bijzonder bespreekt de MR het beleid van schoolleiding. Zij heeft daarbij twee belangrijke rechten, te weten adviesrecht en instemmingsrecht. Welk recht op enig moment mag worden toegepast staat precies beschreven in het MRreglement. Dit reglement is te vinden op de website van de school. De MR komt minimaal vijf keer per schooljaar op een avond bijeen om te vergaderen. De personeelsgeleding vergadert elke week. Uit en door leerlingen wordt een vertegenwoordiging in de MR gekozen. Leerlingen in de MR ondervinden daarvan geen nadelen voor hun positie in de school. Binnenkort zijn er weer nieuwe verkiezingen.

Leden Medezeggenschapsraad: Leerlingen • Bart Schepens • vacature • vacature • vacature Ouders • H. Lammers • vacature • vacature • vacature (voorzitter) Personeel • drs. ir. C.W.M van Aarle • J.A.M. van Alphen • A.F. Broeders • J. Martens • A.J.A.M. van Heesch • S.G. Meeuwissen • J.H.M. Megens • ir. H.E.P. de Swart (secretaris)

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Over zaken die het gezamenlijke belang van de twee openbare scholen voor voortgezet onderwijs aangaan (het Beatrix College en het Koning Willem ll College), adviseert of beslist de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Namens het Koning Willem ll College hebben zitting: • S. Meeuwissen • ir. H.E.P. de Swart • vacature 19


Ouderraad ‘School maak je samen’ is het motto, en daarvoor is een open contact tussen schoolleiding, ouders en leerlingen onontbeerlijk. Een actieve bijdrage van een afvaardiging van de ouders is hiervoor noodzakelijk. Waar krijgt u informatie over de laatste schoolprestaties en kunt u daar over verder praten? En waar kunt u uw zorgen omtrent ontwikkelingen in de school kwijt? Bij de ouderraad moet u zijn! De oudervereniging stelt zich ten doel: • mede richting te geven aan de doelstellingen en de identiteit van het Koning Willem ll College, in contact met de medezeggenschapsraad; • in overleg met de schoolleiding aandacht te schenken aan zaken die invloed hebben op het welbevinden van de leerlingen, en het didactische klimaat op school; • een financiële bijdrage te leveren aan - niet door de overheid gesubsidieerde - voorzieningen die ten goede komen aan het onderwijs aan leerlingen en hun welbevinden op school.

Op 3 november 2015 komt op verzoek van het ouderpanel digitalisering in het onderwijs aan bod.

Alle ouders zijn door betaling van de vrijwillige ouderbijdrage automatisch lid van de oudervereniging. Per leerling wordt aan ouders een vrijwillige, ouderbijdrage gevraagd; met deze gelden ondersteunt de oudervereniging activiteiten en voorzieningen op school. De afgelopen jaren is subsidie toegekend voor de aanschaf van een laptopkar, de spiegels bij natuurkunde en een bijdrage voor een nieuw podium. De ouderraad - waarvoor alle ouders zich kandidaat kunnen stellen - vormt het bestuur van de oudervereniging en legt tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering verantwoording af over zijn beleid en bestedingen. Verder wordt in de jaarvergadering altijd een actueel en informatief onderwerp belicht.

Suggesties, ideeën of signalen die u wilt neerleggen bij de ouderraad zijn altijd van harte welkom bijvoorbeeld via onderstaand mailadres. Nog beter: neem zitting in de ouderraad, vele handen maken licht werk!

De rol van de ouderraad is met name het vervullen van een brugfunctie tussen school, ouders en leerlingen. De ouderraad fungeert als klankbord voor schoolleiding en ouders, en overlegt over onderwerpen die binnen de school actueel zijn, bijvoorbeeld: toetsing en cijfergeving, waarden en normen, veiligheid in en rond de school, de leefbaarheid in het gebouw, de catering, etc.. De ouderraad verzorgt een vaste rubriek in de Willem Tweet om informatie aan de andere ouders te geven. Via het ouderpanel, dat dit jaar opnieuw is opgezet, worden viermaal per jaar enkele vragen voorgelegd over een actueel onderwerp. Verslagen van de vergaderingen en andere informatie kunt u op de website vinden onder het kopje ouders.

Voorzitter Mw. J.E.A. Wernsen ouderraad@willem2.nl Secretaris F.J.M. van der Vlugt Penningmeester C. L..A. Maas


Leerlingenpanels Per afdeling worden leerlingenpanels gevormd die enkele keren per jaar overleggen met de betreffende afdelingsdirecteur.

Leerlingenraad De leerlingenraad bestaat uit een groep van 8-12 leerlingen die de belangen van de leerlingen vertegenwoordigt. Tijdens de vergaderingen praten ze over het beleid van de school en vormen hierover een mening. Deze mening brengen ze over aan de schoolleiding. Ook is een aantal malen per jaar de rector of ĂŠĂŠn van de afdelingsdirecteuren bij de vergadering aanwezig. Samen met de MR en de schoolleiding probeert de leerlingenraad samen te werken aan een leuk, goed en veilig schoolklimaat.

21


02 Kenmerken van de school


Enkele jaren geleden werden de doelstellingen van de school vastgelegd in een overzicht: de Beginselen van het Koning Willem ll College. In deze doelstellingen wordt ingegaan op de openbaarheid van de school, op het onderwijs dat de school biedt, op de zorg voor een kwalitatief goed personeelsteam en voor goede arbeidsomstandigheden. Zonder dat zulks steeds bewust geconstateerd wordt, is de overtuiging gerechtvaardigd dat in de school geleefd en gewerkt wordt in de geest van deze beginselen.

Openbare schoolgemeenschap De school is een openbare school: • toelating tot de school vindt plaats ongeacht afkomst of levensbeschouwelijke overtuiging; • de school betrekt ouders en verzorgers van leerlingen bij het leerproces van hun kinderen, zij legt via het schoolplan verantwoording af; • de school benadrukt de gelijkwaardigheid van mensen en bevordert dat leden van de schoolgemeenschap op basis van wederzijds respect met elkaar omgaan en daarbij solidariteit tonen; • de school bevordert de verdraagzaamheid en neemt passende maatregelen tegen hen die zich, in woord en daad, schuldig maken aan onverdraagzaamheid.

Onderwijs De school biedt goed onderwijs aan: • zij rust de leerlingen toe met zodanige kennis en vaardigheden dat zij goed voorbereid kunnen deelnemen aan het examen; • zij verzorgt een breed pakket van vakken; zij begeleidt de leerlingen in hun leerproces en helpt waar nodig; • zij biedt leerlingen de mogelijkheid zich in de brugklas te profileren naar de door hen gewenste vervolgopleiding;

• zij begeleidt leerlingen in het keuzeproces van vakken en profielen en stimuleert hierin een actieve opstelling van de leerling; • zij volgt relevante maatschappelijke ontwikkelingen en past zonodig vakinhoud en werkvormen hierbij aan; • zij volgt ontwikkelingen op het gebied van techniek en technologie, en maakt leerlingen vertrouwd met het gebruik van hulpmiddelen om met technologie om te gaan. De school bevordert de actieve en passieve belangstelling van leerlingen op cultureel en kunstzinnig gebied: • zij zorgt voor een goede afstemming van lesinhouden werkvormen van de cognitieve en de culturele en kunstzinnige vakken; • zij biedt buitenschoolse activiteiten aan in de culturele en kunstzinnige sfeer; zij begeleidt leerlingen met gebleken talent op • muzisch gebied gedurende hun schoolloopbaan; zij schept faciliteiten voor de leerlingen die hun • vaardigheden op muzisch gebied willen bevorderen. De school helpt leerlingen bij hun vorming tot kritische, zelfbewuste burgers: • zij verschaft de leerlingen inzicht in het complexe, pluriforme en internationale karakter van de Neder landse samenleving;

23


• zij leert leerlingen op een verdraagzame wijze met elkaar om te gaan, op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds respect; • zij leert de leerlingen kritisch te kijken naar het modieuze en voorbijgaande karakter van veel moderne waarden; • zij wijst de leerlingen op hun verantwoordelijkheden en hun rechten en plichten in hun omgang met anderen; • zij leert de leerlingen om te gaan met maatschappelijke problemen van morele en ethische aard;. • zij maakt leerlingen bewust van hun verantwoordelijk heid jegens het milieu; • zij schept in algemene zin een zodanig pedagogisch klimaat dat leerlingen leren op grond van hun keuzes en de verantwoording daarvan, bewust deel te nemen aan de maatschappij.

Personeel De school zorgt voor een goed personeelsteam en voor goede arbeidsomstandigheden en loopbaanmogelijkheden voor het personeel: • zij trekt leerkrachten aan die zowel vakinhoudelijk als qua didactische vaardigheden gekwalificeerd zijn; zij bevordert daarbij dat het personeelsteam een • evenwichtig en goed samenwerkend geheel vormt; • zij propageert een actieve maatschappelijke betrok kenheid van het personeel en stimuleert de docenten om die betrokkenheid op de leerlingen over te brengen; • zij biedt docenten scholing en begeleiding tijdens hun loopbaan, op basis van autonomie in hun discipline en uitgaande van hun bereidheid om kennis en ervaring uit te wisselen en daartoe samen te werken; • zij stimuleert een goed werkklimaat voor het personeel; • zij draagt in algemene zin bij aan de factoren die van belang zijn voor de handhaving en, zo mogelijk, de verbetering van de kwaliteit van het geboden onderwijs.

Omgangscode van het Koning Willem ll College Door ondertekening van de omgangscode geven de leerling, de stagiair en de medewerker aan bij te dragen aan goede omgangsvormen en een goed leef- en werkklimaat op school. De tekst luidt als volgt:

Omgangscode van het Koning Willem ll College (de ‘7 gouden regels’) Van de leerling, stagiair en medewerker van de school wordt verwacht dat zij/hij in school leeft, werkt en


samenwerkt in overeenstemming met de beginselen en regels van het Koning Willem ll College, de gangbare regels van fatsoen en correcte omgang met de ander, en van zorgvuldig gebruik van de ruimten en de materialen van de school.

Leerlingen volgen opdrachten van docenten en onderwijsondersteunend personeel op. Als leerlingen het met een opdracht absoluut niet eens zijn, voeren ze deze toch uit en wenden zich daarna eventueel tot hun afdelingsleiding.

Door ondertekening van deze omgangscode geef ik aan dat ik de volgende zeven gouden regels van het Koning Willem ll College vanzelfsprekend vind en zal naleven: • ik behandel anderen met respect; • ik discrimineer niet; • ik toon respect voor andere opvattingen en ik heb recht op mijn eigen mening; • ik heb respect voor ieders levensovertuiging; • ik draag bij aan een veilig, schoon en prettig leefen werkklimaat, in en rond het schoolgebouw; • ik respecteer de eigendommen van anderen; • ik ga zorgvuldig om met het gebouw en de materialen.

Leerlingen laten gebruikte ruimten in opgeruimde en onbeschadigde staat achter. Eventuele schade wordt op de leerlingen of hun ouder(s) verhaald. Een leerling die zich onrechtmatig behandeld voelt door een medeleerling, stagiair of een medewerker kan zich wenden tot de mentor of de afdelingsleiding.

Leerlingen behandelen anderen met respect en hebben er recht op met respect behandeld te worden. Discriminatie op welke grond dan ook is verboden. Leerlingen hebben vrijheid van meningsuiting, met inachtneming van artikel 7 van de Grondwet, artikel 137 van het Wetboek van Strafrecht, het leerlingenstatuut en reglementen van de school. Voor leerlingen is een aanplakbord beschikbaar waarop affiches en mededelingen kunnen worden gehangen. Leerlingen hebben het recht voorstellen en suggesties te doen over alle zaken op school. Leerlingen hebben recht op een veilig en prettig leefen werkklimaat en dragen daaraan zelf actief bij.

Burgerschap De school wil actief burgerschap en sociale integratie van leerlingen in de samenleving bevorderen. In de reguliere vaklessen komen actuele thema’s aan de orde. De school vindt het belangrijk dat leerlingen het besef krijgen dat zij niet alleen een mening hebben over mensen in andere landen, maar dat mensen in andere landen ook door hun eigen bril naar ons kijken. In de modules wereldburgerschap, die verzorgd worden in alle leerjaren van de onderbouw, biedt de school vraagstukken van (onder)ontwikkeling, internationale samenwerking, mensenrechten en duurzaamheid thematisch aan, om op die wijze een positieve houding te ontwikkelen ten aanzien van mondiale problematiek. Ook via het cultuuronderwijs wil de school actief burgerschap en sociale integratie bevorderen. De school heeft hiertoe doelstellingen voor cultuuronderwijs geformuleerd waaronder het ontwikkelen en beargumenteren van een eigen mening en het bevorderen van een zelfstandige cultuurparticipatie. De praktische uitwerking hiervan is terug te vinden in het curriculum van elke afdeling.

25


03 Organisatie van het onderwijs


Belangrijke gegevens voor het schooljaar 2015-2016 Begin van het schooljaar

Lestijden klas 1, 3, 5 en 6

Het schooljaar begint op maandag 31 augustus 2015 met een personeelsvergadering en vergaderingen van de vakgroepen. Ook worden op die dag alle klassen ontvangen voor de opening van het schooljaar en het afhalen van de lesroosters. Op dinsdag 1 september beginnen de lessen.

1e lesuur 2e lesuur korte pauze 3e lesuur 4e lesuur lunchpauze 5e lesuur 6e lesuur korte pauze 7e lesuur 8e lesuur 9e lesuur

Op dagen waarop rapportvergaderingen zijn gepland, zijn de lestijden anders. Dan geldt het verkort lesrooster zoals hiernaast is afgebeeld. Een enkele klas heeft- na een korte pauze - op zulke dagen nog een zevende lesuur. Dat gebeurt dan in overleg tussen klas, docent en afdelingsdirecteur.

Pauzes De ochtend- en de lunchpauze worden door de leerlingen ‘gescheiden’ doorgebracht. Dat wil zeggen: in principe geldt dat de klassen 1, 3, 5 en 6 na het tweede en vierde lesuur pauzeren; voor de klassen 2 en 4 valt de pauze na het derde en vijfde lesuur.

08.30 - 09.20 09.20 - 10.10 10.10 - 10.25 10.25 - 11.15 11.15 - 12.05 12.05 - 12.35 12.35 - 13.25 13.25 - 14.15 14.15 - 14.25 14.25 - 15.15 15.15 - 16.05 16.05 - 16.55

Verkort lesrooster 1, 3, 5 en 6 uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur

Lestijden klas 2 en 4 1e lesuur 2e lesuur 3e lesuur korte pauze 4e lesuur 5e lesuur lunchpauze 6e lesuur korte pauze 7e lesuur 8e lesuur 9e lesuur

08.30 - 09.20 09.20 - 10.10 10.10 – 11.00 11.00 – 11.15 11.15 – 12.05 12.05 – 12.55 12.55 – 13.25 13.25 - 14.15 14.15 - 14.25 14.25 - 15.15 15.15 - 16.05 16.05 - 16.55

uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur

Het is mogelijk dat we i.v.m. de grote keuzevrijheid van leerlingen, er niet aan ontkomen om – bij hoge uitzondering - negende lesuren in te roosteren.

1e lesuur 2e lesuur korte pauze 3e lesuur 4e lesuur 5e lesuur 6e lesuur

08.30 - 09.10 uur 09.10 - 09.50 uur 10.05 10.45 11.25 12.05

-

10.45 11.25 12.05 12.45

uur uur uur uur

Verkort lesrooster 2 en 4 1e lesuur 2e lesuur 3e lesuur korte pauze 4e lesuur 5e lesuur 6e lesuur

08.30 - 09.10 09.10 - 09.50 09.50 - 10.30 10.30 - 10.45 10.45 - 11.25 11.25 - 12.05 12.05 - 12.45

uur uur uur uur uur uur uur

Vakanties en vrije dagen • studiedag 15 september 2015 • herfstvakantie 26 t/m 30 okt. 2015 • kerstvakantie 21 dec 2015 t/m 1 jan. 2016 • voorjaarsvakantie 8 t/m 12 februari 2016 • paasweekend 26 t/m 28 maart 2016 • meivakantie 25 april t/m 6 mei 2016 • pinksteren 16 mei 2016 • zomervakantie maandag 25 juli 2016 t/m vrijdag 5 september 2016

27


Rapporten

Wegingen rapporten m.i.v. 2015-2016

Leerlingen ontvangen drie rapporten per jaar, m.u.v. leerlingen in de examenklassen, die na elke toetsperiode een overzicht van de resultaten van het schoolexamen ontvangen. De rapportcijfers zijn gebaseerd op de resultaten van de toetsen. Aan het begin van het schooljaar wordt door docenten aan leerlingen bekend gemaakt op welke wijze de rapportcijfers tot stand komen. De rapportcijfers bevatten een weergave van het periodecijfer en van het voortschrijdend gemiddelde. De rapportcijfers in de onderbouw en in 4 vwo zijn gebaseerd op de waardering van tenminste twee toetsen.

Vak

Onderbouw

Bovenbouw

Nederlands

1-1-2

1-1-1

Klassieken

1-1-2

1-1-2

Engels

1-1-2

1-1-2

Frans

1-2-2

1-2-2

Duits

1-2-2

1-2-2

geschiedenis

1-2-2

1-2-2

aardrijkskunde

1-2-2

1-2-2

economie

1-2-2

1-2-2

m&o

-

1-2-2

wetenschap

1-1-1

-

wiskunde

1-1-2

1-1-2

ict

1-1-2

1-1-2

natuurkunde

1-2-2

1-2-2

scheikunde

1-2-2

1-1-1

biologie

1-2-2

1-1-1

nlt

-

1-1-1

anw

-

1-1-2

techniek

1-2-2

-

filosofie

-

1-1-1

beeldend*

1-1-1

1-1-1

muziek*

1-2-2

1-1-2

drama*

1-2-1

1-1-1

lo

1-1-1

1-1-1

vooropleiding dans

1-1-2

1-1-1

ckv

-

1-1-1

Kcv

-

1-1-1

kua*

-

1-1-1

extra beeldend

1-1-1

-

extra muziek

1-1-1

-

Voor leerlingen in de bovenbouw vmbo en havo en voor leerlingen in 5 en 6 vwo is de wijze waarop de rapportcijfers en de cijfers voor het schoolexamen tot stand komen, vastgelegd in het examenreglement en het PTA. Leerlingen komen het rapport ophalen op school op een daarvoor afgesproken tijdstip. Het rapport (met uitzondering van het eindrapport) wordt binnen twee weken op school ondertekend ingeleverd, bij minderjarigheid ondertekend door de ouder(s).

* Het cijfer kua wordt gemiddeld met het cijfer van beeldend, drama of muziek. Het levert dus ĂŠĂŠn cijfer op voor kubv, kudr of kumu.


Bevorderingsreglement Aan het bevorderingsreglement ligt de slaag- en zakregeling ten grondslag.

Begrippen Met bespreekzone wordt de extra bespreekruimte bedoeld zoals omschreven in “bevordering algemeen”, punt 3. Examenvakken zijn vakken die afsluiten met een schoolexamen en/of een centraal examen.

Afspraken • De bevordering van het eindrapport vindt plaats op afgeronde cijfers. • Een 5 telt voor één verliespunt, een 4 voor twee en een 3 of minder telt voor drie verliespunten. (NB: twee verliespunten kunnen zich voordoen bij twee vijven of één vier) • Het cijfer voor het vak beeldende vormgeving is het gemiddelde van de disciplines, afhankelijk van de lessentabel in het betreffende leerjaar. • Een leerling mag niet twee opeenvolgende jaren op hetzelfde niveau doubleren. • Doubleren in de eerste klas is niet toegestaan. • De afdelingsdirecteur kan een leerling in bespreking brengen. • De bevordering wordt vastgesteld door de leraren vergadering en vindt plaats op basis van het gewogen jaargemiddelde voor een vak, afgerond op gehelen en het advies van de lerarenvergadering. • Bij een gelijk aantal stemmen beslist de afdelings directeur • Bij de bevordering van leerjaar 1 naar leerjaar 2 en van muzisch en topsport 3 naar leerjaar 4 is het advies van de vergadering doorslaggevend. • In vmbo-3, H4, V4 en V5 wordt voor CKV en LO alleen gebruik gemaakt van de beoordelingen O, V of G.

Bevordering algemeen • Voor alle afdelingen en alle leerjaren geldt dat een leerling slechts bevorderd kan worden indien deze over alle vakken een gemiddelde van minstens 6,0 heeft over de afgeronde cijfers. • Voor alle bevorderingen naar en binnen de niveaus havo of vwo is hoogstens één verliespunt voor de vakken Nederlands, Engels, wiskunde toegestaan. • Een leerling valt in de bespreekzone als de leerling ten hoogste vier onvoldoendes en vijf tekorten heeft. Het gemiddelde van alle vakken moet groter of gelijk aan 5,9 zijn. • In alle andere gevallen vindt geen bevordering plaats. Daarnaast bestaan er per afdeling en leerjaar nog bijzondere voorwaarden.

29


Bijzondere voorwaarden voor bevordering

van > naar >

van > naar >

van > naar >

brugklas - vwobrugklas - muzisch / sport 1

Leerjaar 2

ten hoogste drie onvoldoendes én ten hoogste 4 verliespunten;

• 2 vmbo - muzisch/sport 2 (vmbo)

de bespreekzone wordt verruimd van 1 naar 2 verliespunten;

• 2 havo - muzisch/sport 2 (havo)

minstens een 7,0 gemiddeld over alle vakken;

• 2 vwo - muzisch/sport 2 (vwo)

minstens een 7,5 gemiddeld over alle vakken;

• 2 vwo (vanuit de vwo-brugklas)

alle leerlingen worden bevorderd tenzij de vergadering anders beslist;

Leerjaar 2

Leerjaar 3

ten hoogste drie onvoldoendes én ten hoogste 4 verliespunten;

• musp verrijking

voor vwo-perspectief moet het gemiddelde ≥ 7,5 zijn

3 vmbo 3 havo 3 muzisch/sport (vmbo)

Leerjaar 4 • 4 vmbo

ten hoogste 1 verliespunt

in de examenvakken

van de leerling;

LO voldaan;

3 vwo (havo/vwo)

3 muzisch/sport

ten hoogste drie onvoldoendes én ten hoogste 4 verliespunten;

• 4 havo

ten hoogste 2 verliespunten

ten hoogste 2 verliespunten

in de examenvakken van

in de examenvakken van

de leerling in 4 havo;

de leerling in 4 havo;

• 4 vwo

ten hoogste 2

ten hoogste 2 verliespunten

verliespunten

in de examenvakken van

in de examenvakken van de leerling in 4 vwo;

de leerling in 4 vwo;

minstens een 7,5 gemiddeld over alle vakken;


van > naar >

van > naar >

4 havo

4 vwo

Leerjaar 5 • 5 havo

ten hoogste 2 onvoldoendes én ten hoogste 3

verliespunten in de examenvakken;

CKV en LO moeten met een V of G beoordeeld zijn.

• 5 vwo

ten hoogste drie onvoldoendes én ten hoogste 4

verliespunten;

ten hoogste 2 onvoldoendes én ten hoogste 3

verliespunten in de examenvakken van de leerling

in 5 vwo;

LO met een V of G beoordeeld.

5 vwo

Leerjaar 6

ten hoogste drie onvoldoendes én ten hoogste 4 verliespunten;

• 6 vwo

ten hoogste 2 onvoldoendes én ten hoogste 3 verliespunten in de examenvakken;

CKV en LO moeten met een V of G beoordeeld zijn.

De normen waaraan de leerling moet voldoen om naar het volgend leerjaar te kunnen worden bevorderd, worden jaarlijks vóór 1 oktober vastgesteld – in het kader van het Programma van Toetsing en Afsluiting – en via de site van de school gepubliceerd.

31


Doubleren

Criteria voor doorstroom

De school hanteert de algemene regel dat een leerling die tweemaal in opeenvolgende leerjaren niet wordt bevorderd, of tweemaal doubleert in dezelfde klas, de school moet verlaten, of indien dat nog mogelijk is, naar een lagere afdeling wordt verwezen. In principe mag een leerling bij ons niet in de brugklas doubleren, zeer uitzonderlijke omstandigheden (bijv. langdurige ziekte) daargelaten. Een brugklasleerling die niet bevorderd wordt, krijgt een bindend advies voor een andere vorm van onderwijs.

• Voor vmbo-leerlingen is de belangrijkste vorm van doorstroming die van 4 vmbo naar 4 havo. Criteria: - een positief advies van de afleverende vmboafdeling/ school; - het gemiddelde van 6,8 voor de schoolexamencijfers van de vakken waarin centraal examen wordt gedaan is in maart van het examenjaar; - in de vakken Nederlands, Engels en wiskunde mag geen onvoldoende voorkomen bij de gemiddelde schoolexamencijfers. • Sommige havo-leerlingen kunnen aan het eind van klas 5 havo, na slagen, doorstromen naar 5 vwo. Criteria: - een tweede moderne vreemde taal; - een positief advies van de afleverende havo-afdeling/ school; - een gemiddelde 7 voor schoolexamens in maart van het examenjaar; - in de vakken Nederlands, Engels en wiskunde mag geen onvoldoende voorkomen bij de schoolexamencijfers. Beslissingen over toelating tot 5 vwo worden genomen in de loop van het voorjaar na bespreking met docenten en de betreffende leerlingen en hun ouders. • Leerlingen in 3 of 4 vwo kunnen aan het einde van het schooljaar zonder moeilijkheden van het gymnasium overstappen naar een atheneumklas.

Interne doorstroming Binnen het Koning Willem ll College bestaan diverse doorstromingsmogelijkheden naast de normale bevordering. Soms stromen onderbouwleerlingen aan het einde van het schooljaar door naar een volgend leerjaar in een andere afdeling. In een enkel geval ook tijdens het schooljaar. Aan het einde van de brugklas worden de leerlingen in de voor hen beste afdeling geplaatst. In bijna alle gevallen lukt dat goed, maar soms ontwikkelt een leerling zich beter dan verwacht of het blijkt dat een leerling in klas 2 of 3 alleen maar met veel moeite mee kan komen. Veranderen van afdeling kan dan verstandig zijn. Aan het eind van het schooljaar doorstromen naar het volgende leerjaar van een “lagere” afdeling kan dan het alternatief van doubleren zijn. In dergelijke gevallen brengt de lerarenvergadering advies uit, maar de keuze ligt bij ouders en leerlingen. Doorstromen in de onderbouw is goed mogelijk doordat de tabellen van lessen en de gebruikte methodes goed op elkaar aansluiten. Als ervaringsregel geldt wel dat de leerlingen aan het einde van klas 3 definitief in de voor hen beste afdeling moeten zitten.

Ieder besluit tot tussentijdse verandering van afdeling wordt met de ouders en de leerling uitvoerig besproken, nadat van de betrokken docenten informatie is ingewonnen en er zekerheid is dat er in de nieuwe klas geen plaatsgebrek is. Leerlingen moeten hun school-


carrière vlot kunnen afronden. Ieder jaar worden door de Inspectie van het onderwijs bij alle scholen doorstroomresultaten opgevraagd. Uit dat overzicht van in-, door- en uitstroomgegevens blijkt hoe de leerlingen met en zonder vertraging hun schoolloopbaan volgen, en wat de aard is van vertragingen: doubleren, van afdeling veranderen, van school gaan zonder diploma. Deze gegevens, Ên een vergelijking met de scholen in Nederland met eenzelfde structuur, worden jaarlijks binnen de school nauwkeurig bestudeerd. We vinden dat de opbouw van de drie afdelingen evenwichtig moet zijn, dat met name de uitval van leerlingen na de brugklas beperkt moet blijven. We willen blijven bevorderen dat veel leerlingen doorstromen van vmbo naar havo, en van havo naar vwo. Een laag percentage doubleurs, en van leerlingen die naar een lagere afdeling overstappen, duidt evenzeer op een goede doorstroming. In het algemeen laat de school over jaren gerekend een vrij constant beeld zien. De veranderingen die de doorstroming soms wat belemmeren, proberen we te traceren en te corrigeren. De gegevens over doorstroming zijn bij de schoolleiding ter inzage beschikbaar.

33


Activiteiten buiten de gewone lessen Sportieve activiteiten Er zijn veel activiteiten buiten de normale lessen om. Daar zijn veel goede redenen voor aan te voeren. Bezwaarlijk is wel dat daardoor ook lesuitval ontstaat. Zorgvuldige afweging van belangen hierbij blijft belangrijk. Zo wordt gestreefd naar concentratie van activiteiten in zogenaamde activiteitendagen.

Excursies In directe relatie tot de lessen staan de excursies. Vooral voor de leerlingen die kunstbeschouwing volgen zijn ze belangrijk; ook andere vakken en de afdelingen afzonderlijk verzorgen excursies. Ieder schooljaar wordt ook gestreefd naar deelname aan de landelijke techniekdagen voor derde- en vierdeklassers, aan een van de Technische Universiteiten en Hogescholen.

Culturele activiteiten Er zijn er heel wat: een schoolmuziekensemble, theateractiviteiten, koffieconcerten, muziekuitvoeringen in de aula of andere optredens. En sinds enkele jaren voeren alle leerlingen van de muzische afdeling in het voorjaar hun muziektheater op. De school streeft er ook naar om leerlingen op vertoon van hun schoolpas toegang te verlenen bij musea.

CJP Een aantal leerlingen ontvangt jaarlijks de zogenaamde CJP-pas. Deze pas is een digitale, persoonsgebonden kaart met een magneetstrip waarmee een leerling kan betalen via de cultuurkaartsite of bij een kassa van een culturele instelling. De pas geeft ook korting op cultureleactiviteiten. Ook de school financiert hiermee gezamelijke culturele projecten.

De docenten lichamelijke opvoeding bieden veel kansen voor leerlingen die in sportieve activiteiten ge誰nteresseerd zijn. Zij organiseren diverse toernooien voor onder- en bovenbouw: voetbal, volleybal, basketbal, softbal, hockey, unihockey, badminton, squash, survivalrun en veldvoetbal. Daarnaast worden leerlingen met interesse voor de vakopleiding Sport en Bewegen en Fontys Sport Hogeschool extra begeleid. Voor alle leerlingen is er een grote sportdag.

Speciale activiteiten Voor klas 3 vmbo zijn er speciale activiteiten rond de keuze van het vakkenpakket. Er zijn stedelijke beroepenvoorlichtingsavonden voor klas 4 vmbo, voor 4 havo, 4 en 5 vwo. Vwo4 bezoekt de Universiteit van Tilburg en havo 4 brengt een bezoek aan een hboinstelling. Vaste punten in het activiteitenprogramma zijn verder: de tweedaagse activiteiten van de brugklas (o.a. een theaterdag), excursies, ckvreizen in vmbo4, meerdaagse reizen in havo 4 en vwo 5, en de driejaarlijkse griekenlandreis in 4-5-6 vwo. De opsomming is niet uitputtend, maar geeft een beeld van de vele mogelijkheden.


‘Er wordt gestreefd naar concentratie van activiteiten in een drietal zogenaamde activiteitendagen.’ 35


Informatie en communicatie Het doorgeven van informatie aan of het communiceren met leerlingen en ouders gebeurt op diverse manieren.

Digitaal Communicatie met leerlingen vindt meestal plaats via de website, Magister of It’s Learning. Daarnaast gebruiken we voor leerlingen de informatieschermen in de school. Leerlingen zijn verplicht regelmatig kennis te nemen van de website en de informatieschermen. Voor ouders wordt naast de website en Magister (voor cijfers, absenties e.d.) vooral gebruik gemaakt van de e-mail. We vragen de ouders aan het begin van het schooljaar om hun e-mailgegevens in te voeren en actueel te houden. Brieven ten behoeve van alle ouders, ouders van een specifieke afdeling, jaarlaag en/of klas(sen) worden als pdfbijlage bij de mail in briefvorm verzonden. Om de ouders te informeren over de algemene zaken van de school verspreiden we met regelmaat per mail de digitale nieuwsbrief ‘Willem Tweet’. Schriftelijk In de schoolgids vindt u de belangrijkste informatie. Belangrijke of specifieke informatie wordt soms per brief gecommuniceerd, maar meestal digitaal (zie hierboven). Behaalde resultaten worden via de rapporten, die driemaal per jaar aan de leerlingen worden meegegeven, gecommuniceerd. Mondeling Mondeling wordt informatie gegeven op algemene ouderavonden (bijvoorbeeld ter kennismaking met de school, de afdelingsdirecteur en de mentor, of ter voorbereiding op een sector- of profielkeuze, of voorafgaand aan een schoolreis) op spreekuren, bij individuele gesprekken op afspraak, en per telefoon.

Spreekuren Rector en afdelingsdirecteuren hebben geen wekelijks spreekuur. Uiteraard kunt u wel telefonisch een afspraak maken voor een gesprek. Na het eerste en tweede rapport krijgen alle ouders de gelegenheid om leerkrachten te spreken naar aanleiding van de cijferresultaten. De school roostert de aanvragen zodanig in, dat ouders maximaal twee leerkrachten van hun kinderen kunnen spreken. Veel ouders vragen daarbij in ieder geval een kort gesprek met de mentor. De spreekuurcontacten zijn bedoeld om kort de vorderingen van kinderen met de leerkracht door te spreken, en mogelijk ideeën op te doen ter verbetering. De data hiervoor in het schooljaar 2015-2016 zijn: na het eerste rapport op 16 en 17 december na het tweede rapport op 5 en 7 april. Voor problemen op ander terrein, bijvoorbeeld op sociaal-emotioneel vlak, of bij de keuze van afdeling, pakket of vervolgstudie, zijn deze gesprekken vaak te beknopt. Voor overleg in deze sfeer is een ruimere afspraak met mentor, decaan, coördinator of afdelingsdirecteur verstandiger.

Ouderavonden In de loop van het schooljaar wordt een aantal algemene ouderavonden georganiseerd. De ouders van de leerlingen uit klassen in een bepaald leerjaar worden daarbij uitgenodigd om zich op school te informeren over belangrijke zaken die in dat schooljaar voor hun kinderen aan de orde komen. Bijvoorbeeld het aanstaande examen in de eindexamenklassen, of de pakketkeuze die in de derde of vierde klas plaatsvindt, maar ook een kennismaking met de


Social media code

school, met de mentoren of de leiding van de afdeling. De ouderavonden worden steeds tevoren schriftelijk aangekondigd. Tijdens algemene ouderavonden kunnen specifieke vragen over individuele leerlingen niet aan de orde gesteld worden. Het gaat meer om de globale informatie die van belang is voor een goed begrip van zaken. Mentoren, decanen, (studieles)coördinatoren en afdelingsdirecteuren zijn uiteraard bereid om naast deze informatieavonden op afspraak met ouders en leerlingen zaken meer persoonlijk door te spreken.

Leerlingenadministratie De school heeft een leerlingenadministratie, die in overeenstemming is met de feitelijke situatie. Deze administratie staat onder verantwoordelijkheid van de schoolleiding. De gegevens, voor zover noodzakelijk, zijn toegankelijk voor de schoolleiding, de mentor, de docent, de medewerker van de administratie, en voor de leerling en diens ouders voor wat betreft de betreffende leerling. De leerling en zijn ouder(s) of wettelijke verzorgers hebben het recht gezamenlijk correcties te doen aanbrengen in de feitelijke gegevens betreffende de leerling. De gegevens worden vernietigd nadat de leerling de school heeft verlaten, behoudens andersluidende wettelijke bepalingen.

Willem Tweet De Willem Tweet is de digitale nieuwsbrief, bestemd voor ouders, die gemiddeld eenmaal per zes weken verspreid wordt. Hierin worden actuele mededelingen en nieuwtjes vermeld.

Het Koning Willem II college werkt met een social media code voor leerlingen. Onder social media vallen alle internettoepassingen waarmee je informatie kunt delen, zoals Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat, Whatsapp en blogs. Wanneer je op social media een bericht wilt plaatsen over onderwerpen die met school te maken hebben, willen we je graag op het volgende wijzen: • Alleen de schoolleiding of bevoegde medewerkers van het Koning Willem II college brengen officiële berichten naar buiten van de school, bijvoorbeeld over vacatures of calamiteiten. • Plaats of verspreid geen berichten of (film)beelden zonder toestemming van anderen, vooral niet als het gaat om privé-informatie of vertrouwelijke informatie. Jij wilt zelf toch ook niet dat anderen zo omgaan met informatie over jou. • Plaats geen berichten of (film)beelden die bedreigend, discriminerend, beschadigend of haatdragend zijn voor een andere persoon (leerlingen en/of mede werkers) en/of voor het Koning Willem II college. • Gedraag je online zoals je je ook binnen de school hoort te gedragen. De schoolregels en de omgangsvormen binnen school zijn ook van toepassing op social media. • Pesten op school wordt absoluut niet getolereerd, dus ook niet op social media. Het is belangrijk dat iedereen zich aan de social media code houdt, dus jij ook. Je bent persoonlijk verantwoordelijk voor je publicaties en verspreiding van publicaties via social media, zowel in als buiten de school. 37


04 Structuur van de school


De Brugklas De heterogene brugklas Onze school kent nog een grotendeels heterogene brugklas, dat wil zeggen dat de leerlingen daar niet zijn ingedeeld naar niveau. In ieder van deze heterogene brugklassen zitten leerlingen voor alle in onze school opgenomen schooltypen: vmbo-tl, havo, atheneum en gymnasium. De brugperiode duurt één jaar. Aan het einde van de brugklas kan een leerling naar één van de hierboven genoemde afdelingen worden bevorderd. In de loop van het schooljaar zal aan de hand van de behaalde resultaten getracht worden tot een juist oordeel te komen over de te volgen richting. Na het tweede rapport volgt hierover een advies. Bij de eindvergadering neemt de lerarenvergadering een definitieve beslissing, die tot stand komt aan de hand van een aantal gegevens: de cijfers voor de vakken, de adviezen van mentoren en docenten, de resultaten van studielessen en de wensen van leerling en ouders. Slechts in uitzonderingsgevallen zal worden toegestaan de brugklas te doubleren. In het brugjaar krijgen de leerlingen naast de verplichte vakken wekelijks twee studielessen. Een van deze lessen wordt het hele jaar gebruikt om extra sturing te geven aan het leren van de leerling en aan het ontwikkelen van een goed klassenklimaat. Een juiste studiemethode verbetert de motivatie, de leerling ontwikkelt het gevoel dat

bepaalde taken overzichtelijk en haalbaar zijn. De tweede studieles wordt na de introductieperiode gebruikt voor begeleiding van leerlingen die bij een vak achter zijn geraakt, voor het bijwerken van taal- of rekenachterstanden, voor het zelfstandig maken van extra taken (verrijking) of voor een beknopte cursus Latijn.

De vwo-brugklas In deze brugklassen wordt gewerkt met leerlingen die op grond van een hoge test en advies en op grond van eigen keuze vrijwel zeker naar het gymnasium of de vwo-afdeling gaan. Deze klassen kennen voor het merendeel dezelfde lessentabel, lesstof, proefwerken, beoordeling en activiteiten als de reguliere brugklassen. Er is ruimte gemaakt voor de vakken Latijn(se cultuur) en wetenschap. In het vak wetenschap is met name aandacht voor de theorie en praktijk van het onderzoek doen. Binnen de reguliere vakken wordt verdieping aangebracht door middel van vraagstelling, zelfwerkzaamheid en aanbod van onderwerpen. Voor leerlingen uit de heterogene brugklassen blijft instroom in 2 gymnasium gewaarborgd door het volgen van het verrijkingsprogramma Latijn in de studielessen vanaf de derde periode.

De Onderbouw algemeen Centraal in de inrichting van de onderbouw staat het streven om in de afdelingen te komen tot doorlopende leerlijnen door alle leerjaren heen, en tegelijkertijd recht te doen aan verschillen: in vwo andere oplossingen kiezen dan in bijvoorbeeld vmbo, of inspelen op het bijzondere karakter van muzisch en sport. De school koos daarbij voor vakgerichte lessen in alle afdelingen. Vakoverstijgende thema’s worden aangeboden in de vorm van projecten. 39


De Vwo-afdeling Het vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) leidt op voor een studie aan een universiteit of hogeschool en duurt, het brugklasjaar inbegrepen, 6 jaar. De vwo-brugklas bereidt voor op een vwoopleiding maar ook via de heterogene brugklas is deze overgang mogelijk. Binnen het vwo op het Koning Willem ll College kennen we een gymnasium- en een atheneumafdeling.

Gymnasium In het gymnasium kan vanaf de tweede klas Latijn en vanaf de derde klas Grieks gevolgd worden. Examen doen in een van deze klassieke talen levert een gymnasiumdiploma op. De gymnasiumstudie eist meer van de leerling omdat hij in de onderbouw meer vakken krijgt dan een atheneumleerling. Een gymnasiumstudie kan belangrijk zijn zowel voor de persoonlijke vorming als voor de verdere studie, ze legt nadrukkelijk verbanden tussen allerlei aspecten uit de klassieke oudheid en onze hedendaagse cultuur. Gedurende de opleiding worden extra activiteiten georganiseerd die de gymnasiale vorming ondersteunen.

Atheneum Het atheneum is de vwo-vorm zonder de klassieke talen. Evenals in de andere afdelingen wordt ook in de vwo-opleiding onderscheid gemaakt tussen de onderen de bovenbouw

Onderbouw vwo In de onderbouw zitten de leerlingen nog in een klassenverband in het gymnasium of het atheneum. Naast de reguliere vakken is in vwo2 het vak wetenschap ingeroosterd, met extra aandacht voor de geschiedenis, theorie en praktijk van de wetenschap op

alfa-, bèta- en gammaniveau. In de derde klas maak je voor de vierde klas een keuze voor de A- of de B-stroom. De A-stroom bereidt in het algemeen meer voor op de talen en de zaakvakken (geschiedenis, aardrijkskunde, economie en filosofie), de B-stroom op de exacte vakken (natuurkunde, scheikunde, biologie).

Bovenbouw vwo (de Tweede Fase) De bovenbouw is, met name vanaf de vijfde klas, voor een belangrijk deel gericht op het examen in een van de vier profielen Cultuur en Maatschappij (CM), Economie en Maatschappij (EM), Natuur en Gezondheid (NG) en Natuur en Techniek (NT). De profielen leiden op voor een vervolgstudie in het hoger beroeps onderwijs (hbo) of het wetenschappelijk onderwijs (wo). In de vierde klas volgen de leerlingen de A- of de B-stroom waardoor de definitieve profielkeuze nog een jaar uitgesteld wordt. Aan het einde van vwo4 kiezen ze een van de genoemde profielen. Een B-leerling kan, als de exacte vakken toch niet zo goed lukken, aan het einde van het vierde leerjaar nog een overstap naar een A-profiel maken. Hij moet dan wel in vwo4 bepaalde vakken in zijn/haar pakket opgenomen hebben. Een overstap van A naar B is niet mogelijk. Wekelijks staat op het rooster van leerlingen vwo4 een excellentie-uur. Hierin wordt verbreding/verdieping geboden. Naast de algemene verplichte vwo-vakken kent elk profiel standaardvakken. Ook moeten en kunnen er vakken buiten het profiel gekozen worden. De keuze is groot. Naast de voor een vwo-opleiding gebruikelijke zijn dat: Latijn, Grieks, wiskunde-D, informatica, filosofie, management & organisatie, kunst beeldend, kunst muziek en kunst drama. In de examenklas voltooien de leerlingen in groepjes op basis van hun


profiel een afsluitend profielwerkstuk, over twee vakken. De regeling van het eindexamen dat bestaat uit schoolexamens en een centraal examen ligt vast in een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Naast beoordeling door middel van cijfers zijn er ook onderdelen en vakken die ‘voldoende’ of dan wel ‘goed’ moeten krijgen om het examen te kunnen afronden.

Versterkt talenonderwijs In de vwo-afdeling is het mogelijk certificaten te behalen voor Cambridge-Engels, Goethe-Duits en Delf scolaire. Voor Cambridge-Engels wordt vanaf de vierde klas een aparte klas gevormd om gezamenlijk te proberen aan de gestelde exameneisen in vwo-5 te voldoen. Een selectie op basis van capaciteiten gaat aan de plaatsing hierin vooraf.

WetenschapsOriëntatie Nederland (WON) Onze school is lid van deze stichting die beoogt vanaf de onderbouw een steviger basis te leggen voor wetenschappelijk denken en werken, waardoor de overgang naar de universiteit soepeler kan verlopen. In het onderwijscurriculum worden de diverse WONelementen en -criteria opgenomen en activiteiten in dat kader georganiseerd.

41


De Havo-afdeling Denkers én doeners Het havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs) is uniek als opleiding en leidt je, de brugklas inbegrepen, in vijf jaar tijd op voor een vervolgopleiding in het hoger beroepsonderwijs (hbo). Een diploma van het havo opent de deuren naar de wereld van de hogeropgeleiden, de aanpakkers, die kunnen denken, maar ook graag doen. De havo-opleiding is onderverdeeld in de onder- en bovenbouw.

Onderbouw In leerjaar 2 en 3 moet je bewijzen of de keuze voor de afdeling een juiste is geweest. Dat doe je in een hecht klassenverband onder leiding van een mentor. In de loop van het derde jaar kies je een profiel voor de bovenbouw. Informatieavonden, voorlichtingsbijeenkomsten, een loopbaanoriëntatietraject, oudergesprekken met mentoren en decaan gaan hieraan vooraf.

Bovenbouw (de Tweede Fase) Vanaf de vierde klas volg je, naast de verplichte vakken, één van de volgende profielen: • Cultuur en Maatschappij (CM) • Economie en Maatschappij (EM) • Natuur en Gezondheid (NG) • Natuur en Techniek (NT) Elk profiel kent ook een aantal verplichte vakken. Daarnaast kunnen er vakken binnen en buiten het profiel gekozen worden. Via loopbaanoriëntatie worden de leerlingen verder voorbereid op een vervolgstudie. Veel vakken kunnen gekozen worden. Naast de voor een havo-opleiding gebruikelijke zijn dat: natuur, leven & technologie, informatica, filosofie, management &

organisatie, kunst beeldend, kunst muziek en kunst drama. Een aantal leerlingen volgt ook een extra vak, omdat ze dat aankunnen. Ook is het mogelijk speciale lessen te volgen om een certificaat te behalen voor een hoger taalniveau in Engels (Cambridge-Engels). Het echte klassenverband is vanaf de vierde klas verdwenen. Je volgt les in clusters (lesgroepen) en volgt dus ieder lesuur les met andere havoleerlingen. Vanaf havo4 word je voorbereid op het examen, onderdelen daarvan worden al in havo4 getoetst. Ondanks de grotere zelfstandigheid van de leerling speelt de docent een centrale rol. Hij stuurt het leerproces, bewaakt het en is de eerst aangewezen persoon om de leerling te helpen bij het zoeken van de weg naar zelfstandigheid. We organiseren ook een buitenlandse reis voor de leerlingen havo4 waarvoor je je kunt inschrijven. Havo5 is het echte examenjaar, waarin ook het profielwerkstuk (pws) en maatschappijleer aan bod komen. In het pws laat je zien dat je je de havovaardigheden van je profiel eigen gemaakt hebt. Als je je diploma behaald hebt, staat het hbo voor je open maar je kunt ook je weg vervolgen in vwo5. Aan dat laatste zijn wel bepaalde eisen gesteld.

Doorstroming havo5 naar vwo5 De criteria voor doorstroming van havo5 naar vwo5 zijn op het Koning Willem ll College als volgt: • Een positief advies van de afleverende havo-afdeling/-school; • een gemiddelde 7 voor de schoolexamens in maart van het examenjaar; • een gemiddelde 7 op het overgangsrapport van havo4 naar havo5.


‘Via loopbaanoriëntatie worden de leerlingen verder voorbereid op een vervolgstudie.’ 43


De afdeling Vmbo-tl Binnen onze school bieden wij de leerlingen alleen maar de theoretische leerweg (vmbo-tl) aan. Deze leidt op voor een studie in het middelbaar beroeps onderwijs (mbo) of zorgt voor doorstroming naar 4 havo. De theoretische leerweg duurt, het brugjaar inbegrepen, vier jaar. Ongeveer 25% van de leerlingen stapt na het behalen van het diploma over naar het havo. Er wordt onderscheid gemaakt tussen onder- en bovenbouw.

vmbo4 een sectorwerkstuk maken dat apart voor aanvang van het examen wordt beoordeeld. De regeling van het eindexamen bestaat uit schoolexamens en centrale (landelijke) examens en ligt vast in een programma van toetsing en afsluiting (pta). Naast beoordeling door middel van cijfers zijn er ook onderdelen en vakken die ‘voldoende’ of dan wel ‘goed’ moeten krijgen om het examen te kunnen afronden.

Van vmbo4 naar havo4 Onderbouw vmbo-tl De onderbouw bestaat uit klas 2 en 3. Voor aanvang van het derde leerjaar moet duidelijk zijn uit het advies van de school of de leerling in staat geacht wordt examen af te leggen in deze theoretische leerweg, die slechts één niveau kent. Is dat advies negatief, dan zal een andere - niet door onze school geboden - leerweg moeten worden gekozen. In klas 3 maken de leerlingen een keuze uit de vakken natuurkunde of Frans en een keuze uit beeldende vormgeving of muzisch. Formeel kunnen vanaf 3 vmbo al onderdelen van het schoolexamen worden afgesloten. Resultaten van het schoolexamen worden dan verzameld in het examendossier. In de derde klas maken de leerlingen voor de vierde klas een keuze uit een van de vier sectoren: techniek, zorg en welzijn, economie, of landbouw.

Bovenbouw vmbo-tl We streven ernaar dat iedere leerling in 7 vakken examen doet. Op de lessentabel staan daarnaast ook nog de vakken maatschappijleer en lichamelijke opvoeding. Iedere leerling moet een sectorwerkstuk maken dat apart voor de aanvang van het examen wordt beoordeeld. Het vak kunstvakken 1 wordt in projectvorm aangeboden. Iedere leerling moet in

Voor vmbo-leerlingen is de belangrijkste vorm van doorstroming die van 4 vmbo naar 4 havo. Criteria: • een positief advies van de afleverende vmboafdeling/ school; • een gemiddelde 6,8 voor de schoolexamens in maart van het examenjaar; • in de vakken Nederlands, Engels en wiskunde mag geen onvoldoende voorkomen bij de schoolexamen cijfers. Principiële beslissingen in dezen, worden genomen in het voorjaar na bespreking met docenten, ouders en uiteraard de leerlingen die toelating tot 4 havo vragen.


De afdeling Muzisch en Topsport Leerlingen die een bijzonder talent hebben op kunstzinnig of sportief vlak kunnen worden toegelaten tot de afdeling Muzisch en Topsport. Deze leerlingen zijn in klas 1 t/m 3 bij elkaar in speciale musp-klassen geplaatst.

Muzisch Het Koning Willem ll College biedt muzische leerlingen een bijzonder programma aan met verbreding en verdieping in de kunsten. De school werkt hiertoe onder andere samen met de Faculteit der Kunsten van Fontys Hogescholen, het Zuidelijk Toneel, het Nederlands Instituut voor Animatiefilm en zelfstandige kunstenaars uit de stad Tilburg. De muzische klassen zijn onder meer bedoeld voor leerlingen die zich willen oriënteren op een studie in het kunstvakonderwijs (conservatorium, kunstacademie, dansacademie, toneelschool). Zij krijgen daarom de gelegenheid hun middelbare schoolopleiding te combineren met extra uren beeldende vorming, muziek, dans, of drama. Daarnaast zijn leerlingen met een brede belangstelling voor creatieve vakken welkom, ook zonder dat zij al aan toekomstige beroepen denken, of leerlingen die komen uit gezinnen waar aandacht voor kunst en cultuur op prijs wordt gesteld. Leerlingen die willen worden toegelaten moeten auditie doen, waarbij naast kennis en kunde ook affiniteit en motivatie belangrijke criteria zijn voor toelating. In de eerste drie leerjaren blijven muzische leerlingen en topsporters bij elkaar. De klassen zijn heterogeen samengesteld en er wordt gedifferentieerd lesgegeven op vmbo-, havo en vwo-niveau. Het eindresultaat moet overigens óók een regulier vmbo-tl, havo- of vwo diploma inhouden. Na het derde leerjaar stromen de leerlingen in in de bovenbouw van de reguliere afdelingen (vwo, havo en vmbo-tl). Hier kan die verdieping en verbreding doorgezet worden door kunstvakken (drama, dans, beeldende vorming of muziek) als examenvak te kiezen.

Topsport Naast muzische leerlingen bieden we topsporters een aangepast programma. De afdeling muzisch en topsport biedt extra ontplooiingskansen voor sporters die in hun sportbeoefening een landelijk niveau hebben bereikt, of daartoe de potentie hebben. Selectie voor deze klassen vindt plaats door de Stichting Topsportopleiding Tilburg en/of op basis van de landelijke erkende LOOT-status. De lessen in deze klassen eindigen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag om 14.15 uur om de sporters in de gelegenheid te stellen te trainen. Daarnaast zijn er voor de sporters één tot vier lesuren ingeroosterd waarbij zij studeren onder toezicht in het daarvoor bestemde studielokaal. In de eerste drie leerjaren blijven de leerlingen in de afdeling muzisch en topsport bij elkaar. De klassen zijn heterogeen samengesteld en er wordt gedifferentieerd lesgegeven op vmbo-, havo en vwoniveau. Na het derde leerjaar stromen de leerlingen in in de bovenbouw van de reguliere afdelingen (vwo, havo en vmbo-tl).

DAMU- en LOOT-status Dansers van de vooropleiding Dans mogen gebruik maken van de DAMU-status van onze school. Hierdoor krijgen zij ontheffing voor bepaalde vakken. Het Koning Willem ll College heeft de LOOT-status. Dat betekent dat de school topsporters met een topsportstatus, verleend door de eigen sportbond, op individuele basis extra faciliteiten mag verlenen. Deze liggen op het gebied van een aangepast rooster, vrijstellingen van de leerstof en lesuren, aanpassingen in de examinering en ondersteuning van twee aangestelde LOOTbegeleiders.

Voor meer informatie dhr. R. Spel of mw. M. Riemslag

45


05 Tabellen van lesuren


Onderbouw

Vakken onderbouw

brugklas vwo

gymnasium

atheneum

havo

vmbo

leerjaar

1

2

3

2

3

2

3

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

3

2

3*

1

Nederlands

4

4

3

2

Latijn

0

1,5

4

3

Grieks

4

Frans

2

3

3

Duits Engels

3

2

2 3

3

3

3

3

3

3

3

2

3

3

3

3

3

3

3

geschiedenis

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

aardrijkskunde

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

wiskunde

4

4

natuurkunde

3

3

3

4

3

4

3

4

2

2

2

2

2

2

2

3*

informatie- en communicatie technologie

1

techniek

1

1

scheikunde biologie

2

wetenschap

2

2

2

3

2

2

1

muziek

1

1

3

2

economie 1

drama

2**

1

2**

1

2**

3

2

2 1

2**

1 2

2

3

2

2

3

2**

2

2**

2**

beeldende vormgeving 2

2

2

2**

2

2**

2

2**

2

2**

lichamelijke opvoeding 3

3

2

2

2

2

2

3

3

2

studieles mentor

1

1

steun- of talentuur

1

0

afdelingsuur 1 * leerlingen kiezen tussen Frans en natuurkunde ** leerlingen kiezen 1 kunstvak

47


Bovenbouw Vakken bovenbouw vwo havo leerjaar 4 5 6 4 5 Nederlands 3 3 3 4 3 Latijn 3 3 3 Grieks 3 3 3 klassieke culturele vorming 2 Frans 3 3 3 4 3 Duits 3 3 3 4 3 Engels 3 2 2 3 3 Cambridge-Engels 3 3 2 geschiedenis 3 3 2 3 3 aardrijkskunde 2 3 2 3 3 wiskunde wiskunde A 3 3 3 4 3 wiskunde B 3 3 4 4 3 3 2 wiskunde C wiskunde D 3 3 algemene natuurwetenschappen 2 natuur, leven en technologie 3 3 natuurkunde 3 3 3 3 4 1 3 3 3 3 informatica scheikunde 2 3 3 3 3 biologie 3 3 3 3 4 economie 2 3 3 4 3 management en organisatie 1 3 3 3 3 filosofie 2 3 2 3 3 culturele en kunstzinnige vorming 2 2 2 3* 4* 3* 3* beeldende vormgeving tekenen drama 2 3* 4* 3* 3* muziek 2 3* 4* 3* 3* maatschappijleer 2 2 lichamelijke opvoeding 2 2 1 2 1 profielwerkstuk 2 2 Excellentie-uur 1 1 Mentoruur 1 * inclusief 1 of 2 uur kunst algemeen

vmbo 4 4

4 4 4 4 4 4

4 4 4 4

4 4 2 2


Afdeling muzisch en topsport

Vakken

leerjaar 1 musp1 drama

musp1 beeldende

musp1 muziek

musp1 dans

musp1 sport

Nederlands

4

4

4

4

4

Duits

0

0

0

0

0

Engels

3

3

3

3

3

Geschiedenis

2

2

2

2

2

Aardrijkskunde

2

2

2

2

2

Wiskunde

4

4

4

4

4

ICT

1

1

1

1

1

Scheikunde

0

0

0

0

0

Biologie

2

2

2

2

2

Frans

3

3

3

3

3

Economie

0

0

0

0

0

Muziek

1

1

1

1

1

Natuurkunde

0

0

0

0

0

Beeldende vormgeving

3

3

3

2

2

Lichamelijke opvoeding

3

3

3

0

2

Studieles mentor

1

1

1

1

1

Extra beeldend

0

2

0

0

0

Extra drama

2

0

0

0

0

Extra muziek

0

0

2

0

0

Muziektheaterles

1

1

1

1

0

Muziektheater

0

0

0

0

0

Studieles topsport

0

0

0

0

1 tot 4

49


Onderbouw

Vakken

leerjaar 2

musp2 musp2 musp2 musp2 musp2 musp2 musp2 musp2 musp2 musp2 dans sport sport drama drama beeldende beeldende muziek muziek dans verrijking basis verrijking basis verrijking basis verrijking basis verrijking basis

Nederlands

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Duits

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Engels

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Geschiedenis

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Aardrijkskunde

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Wiskunde

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

ICT

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Scheikunde

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Biologie

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Frans

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Economie

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Muziek

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

Natuurkunde

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

2

2

Studieles mentor 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Extra beeldend

0

0

2

2

0

0

0

0

0

0

Extra drama

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

Extra muziek

0

0

0

0

2

2

0

0

0

0

Muziektheaterles 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Muziektheater

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

Studieles topsport 0

0

0

0

0

0

0

0

1 tot 4

1 tot 4

Beeldende vormgeving Lichamelijke opvoeding


Vakken

leerjaar 3

musp3 musp3 musp3 musp3 musp3 musp3 musp3 musp3 musp3 musp3 dans sport sport drama drama beeldende beeldende muziek muziek dans verrijking basis verrijking basis verrijking basis verrijking basis verrijking basis

Nederlands

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Duits

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Engels

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Geschiedenis

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Aardrijkskunde

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Wiskunde

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

ICT

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Scheikunde

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Biologie

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Frans

3

3 of 0 3

3 of 0

3

3 of 0

3

3 of 0 3

3 of 0

Economie

0

3

0

3

0

3

0

3

0

3

Muziek

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

Natuurkunde

2

2 of 0 2

2 of 0

2

2 of 0

2

2 of 0 2

2 of 0

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

Studieles mentor 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Extra beeldend

0

0

2

2

0

0

0

0

0

0

Extra drama

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

Extra muziek

0

0

0

0

2

2

0

0

0

0

Muziektheaterles 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Muziektheater

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

Studieles topsport 0

0

0

0

0

0

0

0

1 tot 4

1 tot 4

Beeldende vormgeving Lichamelijke opvoeding

Leerlingen musp3-basis maken een keuze uit Natuurkunde of Frans

51


06 Leerlingenzorg


In de loop van vele jaren heeft de school een fijnmazig begeleidingssysteem ontwikkeld, waarin voortschrijdend regelmatig aanpassingen en verbeteringen worden doorgevoerd. Ouders verwachten terecht van de school dat hun kinderen goed gevolgd worden in hun leerproces, maar ook op sociaal-emotioneel gebied; en dat de school bij problemen of belangrijke keuzemomenten voldoende initiatieven neemt naar leerlingen toe, maar daar ook de ouders goed in betrekt: een open, actieve opstelling dus. Het begeleidingssysteem is vastgelegd in een ondersteuningsprofiel. In het schoolondersteuningsprofiel is de basisondersteuning beschreven en de extra ondersteuning die de school kan bieden. Hiervoor verwijzen we u naar de website van de school. Als bij de aanmelding van een leerling blijkt dat –binnen het door de school gehanteerde begeleidingssysteem– de juiste zorg niet kan worden geboden, kan een leerling doorverwezen worden naar een andere vorm van onderwijs.

Mentoraat Alle leerlingen hebben één of twee mentor(en). In de leerjaren in de onderbouw volgen de leerlingen klassikaal les, en hebben zij dus als klas een mentor. In bepaalde bovenbouwklassen, met name in 6 vwo bestaat niet echt een klassenverband. De leerlingen daar hebben mentoren die op meer individuele basis begeleiden. In een digitaal volgsysteem worden gegevens over de leerlingen geregistreerd. Deze betreffen persoonlijke zaken, rapportcijfers, gesprekken die in de loop van het jaar plaatsvinden, bijzonderheden die zich voordoen. De gegevens worden ieder jaar doorgegeven aan de docent die in het volgende jaar mentor is van de leerling. De mentor gaat met de klas als geheel om. Hij houdt zicht op de wijze waarop leerlingen met elkaar omgaan, en corrigeert waar nodig. Zonodig

reserveert de mentor in het lesrooster een klassenuur waarin met de klas of leerlingen persoonlijk, zaken besproken worden. De school werkt met de leerlingen aan een goed klassenklimaat. Als leerlingen klassikaal deelnemen aan buitenlesactiviteiten, draagt de mentor mede zorg voor de organisatie en de rol van de klas daarbij, bijvoorbeeld bij excursies en activiteitendagen. Aan het begin van het schooljaar organiseert de school een reeks ouderavonden waar de mentoren kennismaken met de ouders van de leerlingen. Tijdens die avonden wordt eveneens informatie gegeven over belangrijke zaken voor de leerlingen in de loop van dat schooljaar, bijvoorbeeld de keuze van de vervolgafdeling in de tweede klas en de advisering daarbij, aanstaande pakketkeuzes, de activiteitendagen, reizen. Mentoren overleggen over de cijferresultaten van hun leerlingen met de afdelingsdirecteuren en/of coördinatoren en bereiden met hen de rapportvergaderingen voor. Zij bespreken de adviezen over vervolgafdelingen, met name in brugklassen en tweede klassen met de afdelingsleiding en spreken die adviezen ook met de ouders door.

Studie- en begeleidingslessen In de brugklassen krijgen de leerlingen twee studielessen per week, gedurende het gehele jaar. Het jaar wordt daarbij verdeeld in een viertal perioden. Gedurende de eerste periode ligt het accent op de introductie in de middelbare school, een goede methode van plannen, huiswerk maken. Beide studielessen worden gedurende deze periode door de mentor gegeven. In periode twee tot en met vier, blijft de mentor één studieles geven: kinderen leren studiehoudingen, studiegewoonten en studievaardigheden aan. De tweede studieles wordt gegeven door vakdocenten, in kleinere groepen: spelling, rekenen, zelfvertrouwen, lessen sociale 53


vaardigheden, begrijpend lezen, en ook gerichte hulp bij vakken als Frans, Engels en wiskunde. Daarnaast worden verrijkingslessen gegeven voor leerlingen die dat aankunnen; ook de voorbereiding op het gymnasium valt hieronder; leerlingen krijgen gedurende een periode een introductie op het vak Latijn. Gerichte begeleiding vindt plaats voor kinderen die kampen met leerproblemen, en lees- of spellingsproblemen. In het begin van de brugklas wordt nagegaan, welke leerlingen door een of andere oorzaak slechter spellen of lezen dan de anderen. Kinderen bij wie dat noodzakelijk is, worden in de tweede periode in een studieles spelling geplaatst. Voor een aantal van deze kinderen levert deze begeleiding een werkelijke verbetering op. Maar tijdens deze lessen blijkt ook dat sommige kinderen nog een langere tijd behoefte houden aan individuele hulp. Soms is een uitgebreid onderzoek nodig om er achter te komen wat er precies speelt. Dan kan blijken dat de hulp die geboden moet worden, buiten de mogelijkheden van de school valt. Overleg met andere instanties (testbureaus), èn met ouders is dan noodzakelijk. De kosten van deze onderzoeken en individuele begeleiding zijn aanzienlijk, en kunnen in principe niet of slechts gedeeltelijk door de school gedragen worden. Onderdeel van het ondersteuningsprofiel is het zogenaamde dyslexieprotocol. Het protocol is gepubliceerd op de website. Bij leerproblemen kan, in overleg met het zorgteam, beperkt beroep gedaan worden op de orthopedagoge. De dyslexiecoach coördineert schoolbreed de begeleiding van leerlingen met dyslexieproblemen.

Decanaat Een goede oriëntatie op mogelijke vervolgstudies en loopbanen is voor leerlingen belangrijk. Op beslissende momenten moeten verstandige keuzes gemaakt worden, zoveel mogelijk door de leerlingen zelf. Maar hulp daarbij van daartoe gespecialiseerde decanen is onmisbaar. Dat keuzeproces start al in de laagste klassen. Leerlingen moeten leren een juist beeld van zichzelf te krijgen op de vraag wie ze zijn, wat ze willen, en wat ze kunnen; zelfonderzoek aan de hand van een gebruikte methode, wat later aan de hand van de resultaten van de beroepeninteressetest, vormen de instrumenten. Wanneer de leerlingen in klas 3 of 4 een pakket van examenvakken kiezen, helpt de decaan hen daarbij. Na klassikale voorlichting en na algemene ouderavonden die aan de keuze gewijd waren, voeren tot slot de decaan, de leerling en de ouders gesprekken, naar aanleiding van gemaakte keuzes. Voor de oriëntatie op vervolgstudies en studieplaatsen die in de hoogste klassen plaatsvindt, doet de decaan een beroep op een actieve instelling van de leerlingen: er zijn overal in het land open dagen en meeloopdagen aan beroepsopleidingen, er zijn stedelijke informatieavonden, de school legt contacten met oudleerlingen en nodigt hen uit om ervaringen in het beroepsonderwijs aan leerlingen mee te geven. Kortom, er is een scala aan mogelijkheden voor leerlingen om een redelijk beeld te krijgen van de opleidingenmarkt. Desondanks blijkt dat het vaak moeilijk is om een verstandige keuze te maken. Het aantal leerlingen dat na hun start in het beroepsonderwijs toch nog van opleiding verandert, blijft een zorg.


Zorgteam en Zorg- en adviesteam De structuur van de school is zodanig ingericht dat leerlingen gemakkelijk en zonder hoge drempels hulp en begeleiding kunnen vragen bij problemen van meer persoonlijke aard. Mentoren en afdelingsdirecteuren zijn altijd bereid te helpen, uiteraard binnen hun mogelijkheden. Bij persoonlijke of sociaal-emotionele begeleiding kan een beroep gedaan worden op het zorg-team. Aanmelding via de afdelingsdirecteur of de afdelingscoördinator. Het zorgteam bestaat uit een orthopedagoog, twee leerlingcounselors, een schoolmaatschappelijk werker, een afdelingsdirecteur en een zorgcoördinator. In bepaalde gevallen kan informatie ingewonnen worden bij het zorg- en adviesteam. Daar zijn behalve de leden van het zorgteam ook een medewerker van de GGZ, een schoolverpleegkundige (GGD), en de leerplichtambtenaar bij betrokken.

Huiswerkbegeleiding Wij bieden ruimte aan Spectrum Brabant om professionele huiswerkbegeleiding binnen onze school te verzorgen. Spectrum is een social enterprise en werkt met structureel lage tarieven en kortingen. Leerlingen kunnen kiezen uit drie vormen van studiebegeleiding: • huiswerkkamer: huiswerk maken en leren onder toezicht. • huiswerkbegeleiding intensief: plannen en organiseren, leren lezen en vakinhoudelijke ondersteuning. • gespecialiseerde studiebegeleiding: afgestemd op leerlingen met bijzondere hulpvragen zoals autisme en ADHD. Voor meer informatie: www.spectrumbrabant.nl/huisbegeleiding-tilburg

55


07 Schoolregels


Huiswerk en toetsing Begrippen

Huiswerk

In deze schoolregels wordt bedoeld met:

Er vindt een redelijke spreiding van het huiswerk over de week plaats. Huiswerk sluit aan bij de behandelde of de te behandelen lesstof. Huiswerk wordt consequent gecontroleerd en besproken. Leerlingen maken het opgegeven huiswerk op tijd en verzorgen het netjes. Als het niet af is meldt de leerling dit voor aanvang van de les bij de docent, met opgaaf van redenen. De docent kan bij het niet maken van huiswerk een sanctie opleggen.

ouders

zij die het ouderlijk gezag in de

zin van de wet uitoefenen;

medewerkers

personeelsleden van de school;

docenten

personeelsleden met een

onderwijstaak;

mentor

docent die belast is met de

specifieke zorg voor een

bepaalde klas;

onderwijsonder-

personeelsleden met een andere

steunendpersoneel dan een onderwijstaak; schoolleiding

rector, plaatsvervangend rector

en afdelingsdirecteuren;

afdelingsleiding

afdelingsdirecteur en

afdelingscoördinator;

onderbouw

klassen 1 tot en met 3;

bovenbouw

klassen 4 en hoger.

Toetsing Toetsen vinden plaats in de vorm van proefwerken en overhoringen. Werkstukken en praktische opdrachten kunnen ook als proefwerk of overhoring worden beoordeeld. Normen waaraan werkstukken en praktische opdrachten moeten voldoen worden, waar mogelijk via een scoringsformulier, bekendgemaakt door de docent. Dat geldt ook voor de inleverdatum. Bij geconstateerde fraude (zoals spieken, of het gebruik van spiekbriefjes) kan het cijfer één gegeven worden. Onder spieken wordt ook verstaan het gebruik van digitale communicatiemiddelen, gsm’s, smartphones etc. Ongeacht voor welk doel deze worden gebruikt: tijdens een toets staat hiervoor automatisch het cijfer 1. Leerlingen die een werkstuk, een boekenlijst of iets dergelijks niet op de afgesproken tijd inleveren, dienen daarvoor een geldige reden te hebben. De ouders stellen de betrokken docent daarvan schriftelijk op de hoogte. Bij in gebreke blijven kan de docent het cijfer 1 toekennen.

57


Alle (deel)-werkstukken voor een bepaald vak moeten zijn ingeleverd, voordat een eindcijfer kan worden gegeven. Een leerling die wegens wettig verzuim niet in staat is aan een schriftelijke toets deel te nemen, neemt de eerstvolgende les na terugkomst op school het initiatief tot inhalen hiervan. Bij absentie van examenkandidaten bij schoolexamen en examen moet de wettelijk vertegenwoordiger binnen 24 uur op school een verklaring tekenen. De uitslagen van toetsen dienen uiterlijk tien lesdagen na toetsdatum bekend te worden gemaakt en digitaal te worden gepubliceerd. Leerlingen en ouders hebben recht op inzage in de gemaakte werken. Bij verschil van mening met betrekking tot de beoordeling van toetsen kan een leerling een beroep doen op de afdelingsleiding.

Proefwerken worden minimaal een week voorafgaand aan de toetsdatum opgegeven, waarbij ook de leerstof en de toetsvorm bekend worden gemaakt. Voor leerlingen in de bovenbouw vmbo en havo en voor leerlingen in 5 en 6 vwo gelden bovendien de in het examenreglement en PTA opgenomen regels. Leerlingen in de onderbouw

hebben maximaal ĂŠĂŠn proefwerk per dag, m.u.v. van de toetsweken. Leerlingen in de bovenbouw hebben bij uitzondering twee proefwerken per dag, met een maximum van zeven proefwerken per week, m.u.v. de toetsweken. Voor schoolexamens zijn de regels in het PTA van toepassing. Vijf lesdagen voor aanvang van een toetsweek mogen er geen voor te bereiden proefwerken worden gegeven die meetellen bij de bepaling van een eindcijfer of rapportcijfer, ook niet na overleg met de klas. Een uitzondering wordt gemaakt voor vakken die niet in het rooster van de toetsweek zijn opgenomen en voor inhaalproefwerken.

Overhoringen kunnen aangekondigd en onaangekondigd worden gegeven en hebben een minder zwaar gewicht bij de bepaling van een eindcijfer (rapportcijfer) dan de aangekondigde proefwerken. Voor leerlingen in de bovenbouw vmbo en havo en voor leerlingen in vwo 5 en 6 gelden bovendien de in het examenreglement en PTA opgenomen regels. Vijf lesdagen voor aanvang van een toetsweek mogen er geen voor te bereiden overhoringen worden gegeven die meetellen bij de bepaling van een eindcijfer of rapportcijfer, ook niet na overleg met de klas. Een uitzondering wordt gemaakt voor vakken die niet in het rooster van de toetsweek zijn opgenomen.


Aan- en afwezigheid Beschikbaarheid Leerlingen dienen tijdens schoolperioden beschikbaar te zijn tussen 08.30 en 16.55 uur. Leerlingen zijn verplicht alle lessen te volgen, zoals die in het rooster voor hen zijn vastgesteld.

de regel vrij gegeven. Vallen er voor een klas twee of meer uren achter elkaar uit – en zijn lesomzettingen onmogelijk – dan mogen de leerlingen op aangeven van de afdelingsleiding kiezen tussen op school blijven en naar huis gaan. Leerlingen uit klas 1 en 2 blijven altijd op school.

Lesuitval Lesuitval ontstaat door ziekte van docenten of om organisatorische redenen, zoals schoolexamens, docentenvergaderingen en buitenlesactiviteiten als excursies en werkdagen. De school beperkt lesuitval zoveel mogelijk. Zo worden vergaderingen van afdelingen, vakgroepen, mentoren en commissies als regel gehouden op maandagmiddag het 7e en 8e uur, aansluitend op de laatste lessen. Op dagen waarop rapportvergaderingen plaatsvinden wordt gewerkt met een verkort lesrooster, in lessen van 40 minuten, om de lesuitval te minimaliseren. De totale vergadertijd wordt zo kort mogelijk gehouden door vergaderingen zoveel mogelijk parallel te plannen. Lesuitval door excursies, kampen en werkdagen van andere klassen wordt zoveel mogelijk beperkt door het aantal begeleidende docenten tot een redelijk minimum te beperken. In geval van onverwachte lesuitval (bijvoorbeeld door ziekte van een docent) worden deze zoveel mogelijk door lesomzetting opgevuld. Als dit niet lukt wordt deze uitval in klas 1 en 2 opgevangen door een waarneming of door een verdeling van de leerlingen over andere klassen. Een eerste of laatste uur van de dag wordt in

Indien een docent na 10 minuten nog niet is gearriveerd, gaat de klassenvertegenwoordiger naar de loge.

Op tijd en te laat Leerlingen zijn op tijd in de les. Leerlingen die te laat komen worden geregistreerd in Magister en melden zich, bij goede reden, de volgende dag om 8.00 uur bij de loge. Leerlingen die te laat komen zonder goede reden horen van de loge of afdelingsleiding welke sancties opgelegd worden.

Verzuim wegens ziekte Bij ziekte van de leerling stellen de ouders de school hiervan telefonisch op de eerste ziektedag tussen 8.00 en 9.00 uur op de hoogte. Bij terugkeer op school, na ziekte die langer dan een schooldag heeft geduurd, levert de leerling voor de eerste les in de postbus bij de loge een door de ouders getekend ‘formulier weer aanwezig’ (zie website) in. Leerlingen die tijdens schooltijd ziek worden, melden zich bij de afdelingsleiding. De afdelingsleiding laat de leerling pas naar huis gaan nadat contact is opgenomen met de ouders. Indien de afdelingsleiding afwezig is, wordt deze rol overgenomen door de leiding van een andere afdeling. Bij veelvuldig ziekteverzuim kan de schoolarts ingeschakeld worden.

59


Verzuim bij LO Leerlingen die om bepaalde redenen niet deel kunnen nemen aan lessen lichamlijke opvoeding melden dit voorafgaand aan de docent LO. Afhankelijk van de oorzaak kan de afdelingsleiding, na overleg met de docent LO, een vervangende opdracht geven of voor een beperkt aantal lessen vrijstelling geven.

Verlofaanvragen Een verzoek om verlof anders dan om medische redenen wordt alleen in incidentele gevallen door de afdelingsleiding gehonoreerd. De afdelingsleiding kan zich hierbij laten adviseren door de leerplichtambtenaar. In de regel neemt de afdelingsleiding dit advies over. Extra verlof op dagen onmiddellijk tegen vakanties verleent de school in principe niet. Het aanvragen van extra verlof gebeurt vooraf door de ouders aan de hand van het ‘formulier verlofaanvraag’ (zie website).

Absent bij examen Bij absentie van examenkandidaten bij schoolexamen en examen moet een van de ouders binnen 24 uur op school een verklaring tekenen.

Schoolverzuim leerplicht Ongeoorloofd verzuim is afwezigheid van school (of stage/werkplek) zonder voorafgaande toestemming van de afdelingsleiding, of zonder goede reden achteraf, dit ter beoordeling van de afdelingsleiding. De afdelingsleiding kan deze toestemming slechts geven binnen de wettelijke mogelijkheden. Verlof geven is gebonden aan strakke regels: een maximaal aantal dagen en alleen bij bijzondere gevallen. In gevallen dat de school niet kan of wil beslissen, wordt de aanvraag voorgelegd aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Tilburg. In de regel neemt de afdelingsleiding dit advies over.

In geval van ongeoorloofd verzuim vanaf 25 uur (dit betreft ook 25 maal te laat komen) is de school verplicht dit te melden aan de leerplichtambtenaar. Omdat verzuim verschillende oorzaken kan hebben, doet de leerplichtambtenaar altijd onderzoek. Dit kan betekenen dat de leerling en diens ouders worden uitgenodigd voor een gesprek. Als sanctie kan de leerplichtambtenaar volstaan met een waarschuwing, maar het is ook mogelijk dat een verwijzing volgt naar bureau HALT, of dat een proces-verbaal wordt opgemaakt en een boete wordt opgelegd.


‘Omdat verzuim verschillende oorzaken kan hebben, doet de leerplichtambtenaar altijd onderzoek.’

61


Gedragsregels Verblijf in de school

Gebruik van het buitenterrein

De toegang tot de school en het schoolgebouw is uitsluitend voorbehouden aan de eigen leerlingen. Het is niet toegestaan anderen mee te nemen naar school of naar het schoolterrein. De school is vanaf 8.00 uur open. Als de bel gaat, gaan leerlingen naar het lokaal. Na de laatste les gaan leerlingen naar huis, behalve in geval van activiteiten die door of namens de school worden georganiseerd.

Leerlingen mogen tijdens pauzes en tussenuren op het schoolplein verblijven. Het gebruik van de patio is alleen voorbehouden aan leerlingen uit klas 1. In de zomer mogen leerlingen pauzeren op het grasveld voor de school. Leerlingen mogen niet pauzeren voor de hoofdingang, op het parkeerterrein of bij de fietsen. De uitgangen van de kluisjesingang moeten vrij blijven.

Verblijf tijdens pauzes en tussenuren Leerlingen mogen alleen pauzeren in aula 1, aula 2, de hal tot de plantenbakken en buiten op de schoolpleinen. Leerlingen mogen niet pauzeren bij de kluisjes, in de garderobe, en tijdens de ochtend- en lunchpauze in de gangen, en voor lokaal C010, vanwege de lessen die daar dan zijn. Leerlingen die beginnen aan de korte ochtendpauze of aan de lunchpauze gaan zo snel mogelijk weg uit het lokaal en uit de gangen. Tijdens de korte middagpauze mogen leerlingen ook bij het lokaal blijven. Tijdens tussenuren en voor 8.20 u. mogen leerlingen alleen verblijven in de aula’s en op het schoolplein.

Gebruik van de aula’s De leerlingen mogen aula 1 tijdens pauzes als verblijfsruimte gebruiken. Op andere momenten is aula 1 bestemd voor studie. Leerlingen mogen daar dan niet eten, snoepen, drinken of luid praten. Leerlingen mogen aula 2 als verblijfsruimte en als studieruimte gebruiken. Leerlingen die stoelen verplaatsen, zetten deze voor vertrek aangeschoven terug aan de tafel.

Leerlingen van de klassen 1 en 2 verlaten de school nooit in pauzes of tijdens tussenuren.

Verwijdering uit de les Leerlingen spannen zich in om het onderwijsproces goed te laten verlopen. Leerlingen zijn verplicht alle boeken, schriften en verdere benodigdheden bij zich te hebben. Een leerling die, naar het oordeel van de docent, een goede voortgang van de les verstoort, is verplicht de les te verlaten, als de docent dat verlangt. De verwijderde leerling meldt zich direct bij de afdelingsleiding, of bij afwezigheid daarvan, bij de leiding van een andere afdeling. Nadien informeert de docent de afdelingsleiding en geeft aan welke maatregel is getroffen. Als een leerling naar het oordeel van een docent zijn taak niet op een behoorlijke wijze vervult, kan dat door de docent aan de orde worden gesteld bij de leerling, en daarna zo nodig bij de mentor van die leerling. Vervolgens bespreekt de docent de klacht, indien nodig, met de afdelingsleiding, waarna eventuele maatregelen worden genomen.


Eten, drinken en afval

Telefoongebruik

Leerlingen gooien afval, zowel binnen als buiten, altijd in de afvalbak. Leerlingen zijn verantwoordelijk voor de tafel waaraan ze zitten en voor het afval rondom dedirecte zit- of staplaats. Aanwijzingen van personeel met betrekking tot het opruimen van afval worden direct opgevolgd. De catering is geopend in de ochtend- en de lunchpauze. Leerlingen mogen alleen kleine zakjes chips of andere eetwaren en blikjes drinken mee naar school nemen. Grootverpakkingen eten of drinken worden in beslag genomen.

Voor het gebruik van de gsm, smartphone én soortgelijke apparatuur (zoals bijvoorbeeld de IPod en de IPad, of gelijksoortige apparatuur van andere merken) gelden de volgende regels: • in de leslokalen staat de telefoon uit en is ieder gebruik ervan verboden, tenzij de docent anders beslist; • fotograferen, filmen en het spelen van muziek op de luidspreker is niet toegestaan op het terrein van de school (binnen én buiten); • bellen is alleen toegestaan buiten het schoolgebouw (dus wel op het schoolplein); • andere toepassingen zijn alleen toegestaan in aula’s, gangen en buiten het gebouw; • bij overtreding van deze regels wordt de telefoon of het soortgelijke apparaat ingenomen. Om 17.00 uur kan de telefoon worden afgehaald bij de loge. In geval van herhaalde overtreding kan deze maatregel (telkens om 17.00 uur afhalen) diverse dagen achter elkaar worden toegepast. • De Google Glass is verboden.

Schoolpasje Alle leerlingen krijgen een schoolpasje dat regelmatig wordt vernieuwd. Leerlingen hebben het schoolpasje altijd bij zich, en zijn verplicht zich tegenover personeelsleden met behulp van het pasje te legitimeren, bijvoorbeeld bij controle van absenties, of te laat komen, of tijdens de dagelijkse surveillance in pauzes of tussenuren. Ook voor deelname aan buitenlesactiviteiten (bijvoorbeeld schoolfeesten of excursies) is het schoolpasje verplicht. Op vertoon van het pasje heeft de leerling recht op toegang tot computers op school en kunnen boeken worden geleend bij de mediatheek. Bij verlies van het schoolpasje is de leerling verplicht, tegen betaling van €6,-, een nieuw schoolpasje aan te vragen.

Liften Het gebruik van liften is alleen toegestaan aan personeel, en aan leerlingen die daarvoor een pasje hebben van de conciërge. Pasjes worden verstrekt aan leerlingen die al dan niet tijdelijk een handicap hebben, waardoor zij geen gebruik kunnen maken van de trap.

Fietsen, brommers en scooters Fietsen, bromfietsen en scooters mogen alleen op daartoe aangewezen plaatsen worden geparkeerd. Verkeerde geparkeerde fietsen, bromfietsen en scooters worden verwijderd en/of aan de ketting gelegd. De ketting wordt om 17.00 uur verwijderd. Het is verboden met bromfietsen en scooters over het schoolterrein te rijden.

Roken Leerlingen mogen niet roken in het schoolgebouw en evenmin op de buitenterreinen van de school, inclusief het schoolplein, het parkeerterrein en de fietsenstallingen. Dit verbod geldt voor alle leerlingen, inclusief de 18-jarigen.

63


Drugs Gebruik en bezit van drugs is verboden.

Alcohol Met de scholen in de regio is het met ingang van 1 januari 2014 het volgende convenant gesloten: Gebruik en bezit van alcohol is verboden, behoudens de uitzonderingen die zijn gemaakt in het ‘convenant alcohol’. Het convenant alcohol luidt als volgt: 1. Vanuit de pedagogische opdracht neemt de school de verantwoordelijkheid leerlingen te leren verant woordom te gaan met alcohol, en de medewerkers van de school geven hierbij zelf het goede voorbeeld. 2. Het is leerlingen verboden alcoholhoudende drank mee te nemen naar activiteiten door de school geor ganiseerd. Dit geldt eveneens voor activiteiten in het buitenland (‘De Nederlandse wet gaat mee op reis’). 3. Op activiteiten door de school georganiseerd mogen jongeren onder 18 jaar geen alcohol gebruiken. 4. Scholen mogen ook besluiten om deze activiteiten geheel alcoholvrij te verklaren. 5. Verantwoord gebruik van zwakalcoholhoudende drank (bier, wijn en gedistilleerde drank met minder dan 15% alcohol) kan, behoudens punt 4., door de school worden toegestaan tijdens door de school georganiseerde activiteiten voor leerlingen van 18 jaar en ouder, waarover vooraf met de oudergeleding van de MR overeenstemming is bereikt. Voor de genoemde activiteiten geldt: a. Bovenmatig gebruik van zwakalcoholhoudende drank is verboden. Of hiervan sprake is wordt beoordeeld door een door de school aangewezen toezichthouder. b. Indien deze toezichthouder constateert dat er sprake is van bovenmatig gebruik van zwakalco-

holhoudende drank kan de toezichthouder de leerling een waarschuwing geven en/of de leerling van de activiteit (laten) verwijderen. c. Indien sprake is van bovenmatig gebruik van zwakalcoholhoudende drank worden de ouders/ verzorgers zo spoedig mogelijk geïnformeerd. d. Indien de leerling van de activiteit wordt verwijd erd, worden de ouders/verzorgers onverwijld geïnformeerd, met als doel om hen per direct de verantwoordelijkheid over de leerling te laten overnemen. 6. Sterke drank (gedistilleerde drank met 15% alcohol of meer) wordt niet geschonken en gebruik daarvan is altijd verboden. Indien de toezichthouder constateert dat er sprake is van gebruik van sterke drank, wordt de leerling van de activiteit verwijderd en worden de ouders/verzorgers onverwijld geïnformeerd, met als doel om hen per direct de verantwoordelijkheid over de leerling te laten overnemen. 7. Indien sprake is van overtreding van de wet schakelt de school tevens de politie in.

Energiedrank Het gebruik van energiedrankjes is verboden.

Gokken Het is verboden om op welke wijze dan ook te gokken. Het kaartspelen met inzet van geld valt ook onder dit verbod.

Vuurwerk en verboden voorwerpen Het in bezit hebben van vuurwerk en bij de wet verboden voorwerpen (zoals wapens en daarop gelijkende voorwerpen) is verboden.


Sancties Kleding

Straf

Leerlingen zijn vrij in hun uiterlijke verschijningsvorm met inachtneming van de eisen van veiligheid, de voortgang van het onderwijs of algemeen geaccepteerde normen. Het is echter niet toegestaan jassen in de klas te dragen. Petten, mutsen e.d. mogen nergens in de school gedragen worden. De school kan bepaalde kleding verplicht stellen als deze aan bepaalde gebruiks- en/of veiligheidseisen moet voldoen.

Medewerkers mogen, met in achtneming van de regelgeving, straf opleggen. De opgelegde straf is in overeenstemming met de aard en de ernst van de overtreding. Bij de strafoplegging bestaat overeenkomst met eerder gegeven straffen. Bij het opleggen van straf is het duidelijk voor welke overtreding de straf gegeven wordt. Lijf- en tuchtstraffen zijn ten strengste verboden.

Kluisje Leerlingen hebben een kluis waarin zij jassen, gymspullen en boeken voor de betreffende dag kunnen bewaren. De school heeft het recht om de inhoud van de kluis te controleren.

Garderobe Jassen kunnen eveneens in de leerlingengarderobe worden opgehangen. Leerlingen waken over hun eigen spullen en laten geen waardevolle spullen in jas of tas zitten.

De schoolleiding neemt maatregelen tegen leerlingen die op school in het bezit zijn van alcohol, drugs, vuurwerk, wapens en voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden. De schoolleiding neemt maatregelen tegen leerlingen die zich schuldig maken aan handelingen die indruisen tegen de algemene normen van fatsoen en de op school gangbare omgangsvormen zoals geformuleerd in de schoolregels. Indien sprake is van een vermoeden van het plegen van een strafbaar feit doet de schoolleiding melding of aangifte bij de politie.

Schorsing en verwijdering Gevonden voorwerpen De school spant zich in om toezicht te houden en het verdwijnen van eigendommen te voorkomen. Indien eigendommen desondanks verdwijnen is de school daarvoor niet aansprakelijk. Gevonden voorwerpen worden bewaard in de loge.

De regels die gelden voor schorsing en verwijdering zijn opgenomen in de artikelen 13, 14 en 15 van het Inrichtingsbesluit W.V.O. Artikel 13: Schorsing 1. Het bevoegd gezag kan met opgave van redenen een leerling voor een periode van ten hoogste één week schorsen. 2. Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de betrokkene en, indien deze nog niet de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt, ook aan de ouders, voogden of verzorgers van de betrokkene bekendgemaakt. 3. Het bevoegd gezag stelt de inspectie van een schorsing voor een periode langer dan één dag schriftelijk en met opgave van redenen in kennis. 65


Artikel 14: Definitieve verwijdering 1. Het bevoegd gezag kan besluiten tot definitieve verwijdering van een leerling nadat deze en, indien de leerling nog niet de leeftijd van 18 jaren heeft bereikt, ook diens ouders, voogden of verzorgers, in de gelegenheid is onderscheidenlijk zijn gesteld hierover te worden gehoord. Een leerling wordt op grond van onvoldoende vorderingen niet in de loop van een schooljaar verwijderd. 2. Definitieve verwijdering van een leerplichtige leerling geschiedt slechts na overleg met de inspectie. Hangende dit overleg kan de leerling worden geschorst. Het overleg strekt er mede toe, na te gaan op welke andere wijze de betrokken leerling onderwijs zal kunnen volgen. 3. Het bevoegd gezag stelt de inspectie van een definitieve verwijdering schriftelijk en met opgave van redenen in kennis. Artikel 15: Beslistermijn bij bezwaar 1. De besluiten tot weigering van de toelating van een kandidaat-leerling of tot definitieve verwijdering van

een leerling worden schriftelijk en met opgave van redenen aan de leerling en, indien deze nog niet de leeftijd van 21 jaren heeft bereikt, ook aan diens ouders, voogden of verzorgers, bekendgemaakt, waar bij tevens de inhoud van het tweede lid wordt vermeld. 2. Binnen zes weken na de bekendmaking kunnen belanghebbenden bezwaar maken bij het bevoegd gezag. 3. Het bevoegd gezag beslist in overeenstemming met artikel 27 van de wet binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift, doch niet eerder dan nadat de kandidaat-leerling, onderscheidenlijk de leerling en, indien deze nog niet de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, ook diens ouders, voogden of verzorgers, in de gelegenheid is, onderscheidenlijk zijn gesteld, te worden gehoord en kennis heeft onderscheidenlijk hebben kunnen nemen van de op die besluiten betrekking hebbende adviezen of rapporten. 4. Het bevoegd gezag kan de desbetreffende leerling, gedurende de behandeling van het bezwaar tegen een besluit tot definitieve verwijdering de toegang tot de school ontzeggen.


School en veiligheid Er bestaat een samenwerkingsverband van de scholen in Tilburg en Goirle, met de Politie, Justitie en Buro Halt, onder de naam De Veilige School. Doel is de bevordering van een veilig klimaat op en rond de school. Bij strafbare feiten in en rondom de school, of in relatie tot de school, wordt altijd melding/aangifte bij de politie gedaan. Hierbij moet gedacht worden aan vormen van fysiek of psychisch geweld, diefstal, digipesten, vernieling, seksuele intimidatie, en ook het bezit van (nep)wapens, drugs, alcohol of gestolen goederen. In samenspraak met de politie vinden er periodiek preventieve controles plaats van eigendommen in tassen en kluisjes op verkeerde bezittingen. Ook vindt er controle plaats op framenummers van fietsen.

vastgelegde beelden worden gebruikt bij vermissing van goederen dan wel bij calamiteiten om eventuele betrokkenen op te sporen. Op verzoek van de politie worden de beelden ter beschikking gesteld.

Mediatheek en leerlingwerkplekken Leerlingen kunnen in stilte werken in de mediatheek, boven de mediatheek, in aula 1 en aan de tafels in gebouw B. Leerlingen storen elkaar niet in de mediatheek. Eten, snoepen of drinken is in en boven de mediatheek niet toegestaan. In de mediatheek zijn jassen en tassen verboden. Leerlingen kunnen gratis boeken lenen bij de mediatheek op vertoon van het schoolpasje. Niet op tijd terug brengen van boeken levert boete op.

Cameratoezicht In het kader van de bevordering van de veiligheid beschikt de school over een camerasysteem, zowel binnen als buiten. De camera’s zijn duidelijk en zichtbaar opgesteld. De camerabeelden worden vastgelegd en bewaard over een periode van maximaal 7 dagen. De

67


08 Resultaten


Kwaliteitszorg

De opbrengstenkaart

Leerlingen worden via jaarlijks te organiseren leerlingpanels bij het beleid van de afdeling betrokken. Ook verschijnt jaarlijks in het najaar een schooljaarverslag voor ouders, leerlingen en medewerkers. Zie 'kwaliteitszorg op het Koning Willem ll College' op www.willem2. nl en de site van de inspectie www.onderwijsinspectie.nl

Sinds vele jaren verzamelt de Inspectie van het Onderwijsresultaten van scholen om de prestaties landelijk of regionaal te kunnen vergelijken. Binnen de school wordt daar veel aandacht aan besteed. Examenresultaten geven een belangrijk maar zeker geen compleet beeld van wat een school presteert. Statistisch gezien leveren in- en door- en uitstroomgegevens evenals gegevens over het onderwijsaanbod en vakdeelnamepercentages minstens even belangrijke informatie op. Wezenlijk bij het lezen van dit cijfermateriaal is te bedenken dat de school haar leerlingenveel meer te bieden heeft dan examenstof. Het is goed dat ieder die zich inzet voor de school of geïnteresseerd is in de kwaliteit van het onderwijs dat er gegeven wordt, deze objectieve gegevens kan vergelijken. De waarde van zo’n meetinstrument ligt niet zozeer in een mogelijk competitie-element. De metingen waren en blijven vooral nuttig bij het afstemmen van het beleid in de school. Voor buitenstaanders is het nuttig te beseffen dat sfeer, zorg en pedagogisch klimaat niet zo gemakkelijk in statistiek te vangen zijn. Op de volgende bladzijde de meest recente opbrengstenkaart voor onze school.

Examenresultaten Al vele jaren zijn de examenresultaten van leerlingen van de school altijd erg bevredigend geweest: meestal slaagden leerlingen in een percentage tussen 90 en 100% voor hun examen. En dat de slagingspercentages liggen boven de landelijke resultaten, is voor de school een normale eis. De school stimuleert de keuze van een extra vak en probeert daar bij de roostering rekening mee te houden. De percentages hier wijken in gunstige zin sterk af van de landelijke gegevens. Ook daar zijn we dus trots op.

Percentages geslaagden gemiddelden perioden 2007-2015 vmbo

95%

havo

86%

vwo

92%

69


Meerjarenopbrengsten VO 2015 (gebaseerd op resultaten behaald in 2012, 2013 en 2014) Bevoegd gezag:

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tilburg

Naam school:

Koning Willem II College

Adres:

Tatraweg 80

BRIN:

16MQ

Plaats:

5022 D S Tilburg

Vestigingsnr.

0

vmbo k

vmbo (g)t

Bevoegd gezagnr. 41623

Opbrengstenoordeel

vmbo b

havo

vwo

- - voldoende voldoende voldoende

Per onderdeel Rendement onderbouw Score

1-10-2012

112

1-10-2013

109

1-10-2014

107

Relatieve score

1-10-2012

1-10-2013

1-10-2014

3-jaarsgemiddelde

1 2 3 4 5

Oordeel voldoende

Per onderdeel Van 3e leerjaar naar diploma zonder zitten blijven vmbo b

vmbo k

vmbo (g)t

havo

vwo

Percentage

2011/12 - 2012/13

80

51

48

2012/13 - 2013/14

83

48

56

77

58

63

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

2013/14 - 2014/15

Relatieve score

2011/12 - 2012/13

2012/13 - 2013/14

2013/14 - 2014/15

3-jaarsgemiddelde

Oordeel voldoende onvoldoende

1 2 3 4 5 voldoende


Per onderdeel Gemiddeld cijfer centraal examen - relatief vmbo b

vmbo (g)t

havo

vwo

Cijfer

2011/12

vmbo k

6,4

6,3

6,4

2012/13

6,3

6,3

6,5

2013/14

6,3

6,2

6,3

Relatieve score

2011/12

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

voldoende voldoende Oordeel

voldoende

2012/13

2013/14

3-jaarsgemiddelde

Per onderdeel vmbo (g)t

havo

vwo

Verschil

Cijfer schoolexamen minus cijfer centraal examen vmbo b

2011/12

vmbo k

-0,06

-0,02

0,30

2012/13

-0,06

-0,02

0,13

2013/14

0,01

0,15

0,39

-0,03

0,04

0,27

3-jaarsgemiddelde

Oordeel gering verschil gering verschil gering verschil

Per onderdeel Gemiddeld cijfer centraal examen - absoluut vmbo b

vmbo (g)t

havo

vwo

Verschil

2011/12

6,4

6,3

6,4

2012/13

6,3

6,3

6,5

2013/14

6,3

6,2

6,3

6,33

6,28

6,38

3-jaarsgemiddelde Oordeel

vmbo k

boven de norm boven de norm boven de norm 71


09 FinanciĂŤn


Studiefinanciering Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs bestaan twee mogelijkheden om van de rijksoverheid een bijdrage ter ondersteuning van de studie te krijgen. Voor leerlingen jonger dan 18 jaar geldt de regeling “Tegemoetkoming Ouders” en voor leerlingen van 18 jaar en ouder is er de regeling “Tegemoetkoming Scholieren”.

Tegemoetkoming Ouders (studiekosten scholieren jonger dan 18 jaar) De hulp van de overheid kan bestaan uit een tegemoet-koming in de directe studiekosten (boeken, leermiddelen). Of u in aanmerking komt voor een dergelijke tegemoetkoming en op welk bedrag u recht hebt, is afhankelijk van uw financiële situatie: belastbaar inkomen en vermogen. De tegemoetkoming voor het schooljaar 2015-2016 moet u vóór 31 juli 2016 aanvragen (zie www.duo.nl). De administratie en decanen kunnen u behulpzaam zijn bij de aanvraag.

Tegemoetkoming Scholieren Leerlingen die 18 jaar of ouder zijn kunnen zelf een tegemoetkoming aanvragen. Deze bestaat uit een basistoelage en een eventuele aanvullende toelage. De hoogte van de toelage hangt af van de thuissituatie van de leerling: wel of niet thuiswonend. Je moet de tegemoetkoming zelf aanvragen. Dit kan gedurende het hele schooljaar, liefst 3 maanden voor je 18e verjaardag (zie www.duo.nl). De administratie en decanen kunnen u behulpzaam zijn bij de aanvraag.

Kluisjes Leerlingen gebruiken verplicht een kluisje voor het wegbergen van hun jas en eventuele gymspullen. Leerlingen die voor het eerst een kluisje krijgen, betalen € 12,50 als borg voor gebruik van de sleutel. Bij hun uiteindelijk vertrek van school wordt deze borg

geretourneerd bij inlevering van de sleutel. Voor de betaling van de borg ondertekenen de ouders een opdracht voor een eenmalige incasso, die met de zomerpost wordt toegestuurd. In het geval de sleutel is kwijtgeraakt of kapot gegaan, dan kost vervanging € 13,50.

Boekenfonds Leerlingen krijgen de boeken uit het boekenfonds in bruikleen. Buiten het boekenfonds vallen woordenboeken en atlassen. De school bestelt zelf voor alle leerlingen de boeken bij de leverancier. De boeken worden ruim vóór aanvang van het nieuwe schooljaar via Post-NL thuisbezorgd. Bij de aflevering van de boeken wordt een lijst verstrekt met de titels van de boeken die in bruikleen worden gegeven. In een aantal werkboekjes mag niet worden geschreven. De vakdocenten wijzen hun leerlingen in de klas hierop. Algemene leermiddelen, en dus door de leerlingen zelf aan te schaffen, zijn verder de schoolagenda, schrijfgerei en een stevige tas voor de boeken. Ouders zijn aansprakelijk voor vermissing of beschadiging. Bij vermissing of zodanige beschadiging dat het boek niet meer gebruikt kan worden, moeten zij een (nieuw) exemplaar vergoeden. De boeken moeten aan het einde van het jaar op school weer ingeleverd worden. Als dit niet (correct) gebeurt, loopt u de kans dat u het hele pakket tegen nieuwprijs dient te vergoeden.

Een tweetal opmerkingen: • De grote Bosatlas die de leerlingen voor het vak aard rijkskunde bij hun examen gebruiken, zal de school in voldoende exemplaren ter beschikking stellen. Ouders hoeven die dus niet aan te schaffen. • De voorwaarden van het boekenfonds worden ieder jaar in het laatste nummer van de Oversteek bekend gemaakt. 73


LO kleding, danskleding en rekenmachines

Waar mogelijk streeft de school als openbare school naar lage drempels van toegankelijkheid en betaalbaarheid. We vragen voor het schooljaar 2015-2016 een algemene bijdrage voor alle afdelingen en leerjaren van € 60,-.

Ouders kopen LO- en danskleding zelf. Ouders van leerlingen in klas 4vwo en 4havo kunnen – indien zij dat willen – met enig financieel voordeel via de school een grafische rekenmachine aanschaffen.

De ouderbijdrage voor specifieke stromen en/of activiteiten

Vrijwillige ouderbijdrage

Naast de vraag aan alle ouders om een algemene, vrijwillige ouderbijdrage, zoals hierboven omschreven, vragen we van ouders voor specifieke groepen leerlingen een bijdrage in de kosten voor bijzondere activiteiten of stromen. Het niet of niet tijdig betalen van de kosten voor die dienst of activiteit, kan betekenen dat de leerling van de desbetreffende dienst of activiteit is uitgesloten.

Scholen mogen ouders een vrijwillige financiële bijdrage vragen voor extra voorzieningen en activiteiten, die niet tot het gewone lesprogramma behoren en die daarom niet door de overheid worden bekostigd. Deze bijdrage is niet verplicht, maar het functioneren van de school wordt bemoeilijkt als ouders niet betalen. De oudergeleding van de medezeggenschapsraad stemt jaarlijks vooraf in met de vaststelling of een wijziging van de hoogte of van de bestemming van de vrijwillige ouderbijdrage.

Toelichting bij de algemene vrijwillige ouderbijdrage

klas 4havo/ klas 5havo/

klas 1,2,3

klas 4vmbo

4 en 5vwo 6vwo

Ondersteuning van de Ouderraad

3,00

3,00

3,00

3,00

Bijdrage klassenuitstapjes en eindejaardag

12,50

12,50

12,50

12,50

Bijdrage toernooien, sportdagen en bijzondere sporten 7,50

7,50

7,50

7,50

Bijdrage excursies en museumbezoek

10,00

10,00

10,00

10,00

Bijdrage gastlessen en gastsprekers

5,00

5,00

5,00

5,00

Bijdrage nieuwjaarsconcert en open podium

2,50

2,50

2,50

2,50

Bijdrage culturele activiteiten

10,00

10,00

10,00

10,00

Bijdrage presentaties schoolexamens en jaarboek

2,50

5,00

Bijdrage kosten ouderavonden

5,00

5,00

5,00

5,00

Bijdrage kosten kopieerwerk en materiaal via school

5,00

5,00

5,00

5,00

Totaal per leerjaar/afdeling

60,50

63,00

60,50

65,50


Kampen jaar 2 en vwo 6 Alle leerlingen van jaar 2 nodigen we uit om samen op kamp te gaan. Dit kamp vindt plaats in de tweede lesweek van het schooljaar en is vooral bedoeld om op een leuke manier kennis te maken met je nieuwe klasgenoten. Het kamp duurt twee dagen, dus is inclusief één overnachting. De kosten voor het kamp bedragen € 30,-- per leerling. De leerlingen van vwo 6 gaan op een driedaags kamp, inclusief 2 overnachtingen. Belangrijkste doel van het kamp is de leerlingen voorbereiden op het examenjaar. De kosten voor dit kamp bedragen € 60,-- per leerling. Voor beide kampen geldt dat indien deze bijdrage niet wordt voldaan, de betreffende leerling wordt uitgesloten van deze activiteit.

Muzische stromen Deelname aan de activiteiten van de muzische stromen is voor de leerlingen van de muzische klassen heel wezenlijk. Deze specifieke ouderbijdrage in de kosten daarvan proberen we zo beperkt mogelijk te houden en bedraagt dit schooljaar € 125,--. Met de bijdrage zijn we in staat om programma’s van goede kwaliteit te bieden. Wel stellen we dat leerlingen, voor wie een bijdrage in de muzische stromen niet wordt voldaan, van deelname aan deze activiteiten zijn uitgesloten. De bijdrage aan de muzische stromen wordt besteed aan extra lessen (2 lesuren per week en extra lessen ten behoeve van het muziektheater) en extra materialen (voor zowel de lessen als de voorstellingen). Het afgelopen jaar is dit bedrag aangepast aan de kostenverhogingen. Dekking van deze kosten uit algemene middelen was niet langer correct. Dit bijgestelde bedrag geldt voor nieuwe instromers.

Voor zittende leerlingen willen we het oude bedrag handhaven. Dansleerlingen betalen hun bijdrage van € 1.270,-- aan de Hogeschool voor de Kunsten.

Topsportleerlingen Voor topsportleerlingen hebben we een aantal speciale voorzieningen getroffen in de sfeer van begeleiding: Er is een LOOT-begeleidingsteam (1 LOOT-coördinator en 2 LOOT-begeleiders) ten behoeve van de studiebewaking; leerlingen hebben een eigen lokaal, waarin ze kunnen studeren en huiswerk kunnen maken gedurende tussenuren of als ze moeten wachten op een training. Daarnaast worden ze een deel van het jaar begeleid door een stagiaire sport- en prestatiepsycholoog. De kosten voor deze voorzieningen worden op verschillende wijzen gedekt: • Ouders van leerlingen die (verplicht) aan de Stichting Topsportopleiding Tilburg verbonden zijn, betalen aan de Stichting. Voor leerlingen in de onderbouw geldt daarvoor een bedrag van € 220,--, voor leer lingen in de bovenbouw is dit € 75,--. De Stichting sluist een deel van deze gelden door naar de school. • Ouders van leerlingen in de onderbouw die niet (verplicht) verbonden zijn aan de Stichting, maar wel toelaatbaar zijn op grond van hun LOOT-status betalen rechtstreeks aan de school. Voor leerlingen in de onderbouw is dit € 150,--, voor leerlingen in de bovenbouw is de bijdrage € 50,--. Wel stellen we dat leerlingen, voor wie deze bijdrage niet wordt voldaan, van gebruik van deze faciliteiten zijn uitgesloten. Deze bedragen gelden voor nieuwe leerlingen, die per schooljaar 2014-2015 instromen.

75


Reizen

Overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage

De kosten van de reizen worden niet in de schoolgids opgenomen. Uitgangspunt is om zoveel mogelijk leerlingen deel te kunnen laten nemen aan een van de reizen, dus dat we de kosten zo laag mogelijk proberen te houden. Prijswijzigingen zijn niet altijd goed voorspelbaar. Vandaar dat we de kosten van de verschillende reizen pas in de loop van het jaar bekend maken aan de ouders van de leerlingen die in het betreffende jaar mee kunnen.

Door het tekenen van de eenmalige incasso opdracht verklaart u dat u onderstaande overeenkomst hebt gelezen, en dat u akkoord bent met de inhoud ervan. “In aanmerking nemende • dat de wettelijk vertegenwoordiger de leerling heeft ingeschreven op het Koning Willem ll College; • dat de school naast het verzorgen van het reguliere, op diplomering gerichte, onderwijs, zich ook sterk maakt voor een verdieping van het onderwijs door middel van een scala van activiteiten, die tot doel hebben de culturele, maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van de leerling te bevorderen; • dat voor genoemde activiteiten volgens artikel 27 lid 2 Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO) een overeenkomst voor een ouderbijdrage gesloten kan worden; • dat deze ouderbijdrage vrijwillig is, zodat deze overeenkomst niet behoeft te worden aangegaan, doch wanneer deze overeenkomst is ondertekend er wel een verplichting tot betaling van de overeen gekomen bijdrage door de wettelijk vertegenwoor diger bestaat; • dat het voor de wettelijk vertegenwoordiger mogelijk is de overeenkomst slechts voor een gedeelte van de door de school aangeboden diensten en activiteite aan te gaan; • dat de wettelijk vertegenwoordiger het van belang acht dat de leerling naast het reguliere onderwijs tevens deelneemt aan de hierna genoemde, door de school verzorgde activiteiten, en bereid is de daaraan verbonden kosten aan de school te voldoen; • dat de wettelijk vertegenwoordiger door het aangaan van deze overeenkomst eveneens gehouden is de daarin opgenomen bijdrage aan de school volledig en tijdig te voldoen, verklaren te zijn overeengekomen:

Betaling Voorafgaand aan de eerste betaling van de bijdrage dient de school een schriftelijke en ondertekende overeenkomst met de ouders aan te gaan, waaruit blijkt dat het aangaan van de overeenkomst en de betaling vrijwillig plaatsvinden, en dat na het sluiten van de overeenkomst wel een betalingsverplichting ontstaat. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de schoolloopbaan van de betreffende leerling. Ouders worden wel elk jaar in de gelegenheid gesteld de betaling van de ouderlijke bijdrage stop te zetten. De overeenkomst geeft een overzicht van de voorzieningen waarvoor wordt betaald en bevat de mogelijkheid een keuze te maken uit deze voorzieningen. Voor de ouderbijdrage ontvangen de ouders – met de zomerpost – een opdracht voor een eenmalige incasso die met behulp van een retourenvelop naar de school teruggestuurd kan worden. Door het ondertekenen van de eenmalige incassoopdracht verklaart u dat u onderstaande overeenkomst hebt gelezen en dat u akkoord bent met de inhoud ervan.


Dr. Bastiaenenstichting 1. De wettelijk vertegenwoordiger wenst voor de duur van het verblijf van de leerling aan de school jaarlijks de vrijwillige ouderbijdrage te betalen. 2. Indien de wettelijke vertegenwoordiger er voor kiest om onderdelen van de algemene vrijwillige ouder bijdrage niet te betalen, neemt hij/zij in september 2014 contact op met de financiële administratie van de school, om aan te geven welke onderdelen wel en welke onderdelen niet voor betaling in aanmerking komen. 3. De wettelijk vertegenwoordiger betaalt het hiervoor vermelde totaalbedrag eind september, door middel van een eenmalige incasso-opdracht. Het niet betalen van de kosten voor een dienst of activiteit dan wel niet (tijdige) betaling van de daaraan verbonden kosten betekent dat de leerling van de desbetreffende dienst of activiteit kan worden uitgesloten. 4. De school geeft jaarlijks aan alle ouders tijdig bericht van de hoogte van het bedrag van de vrijwillige ouder bijdrage en de datum van incassering. Indien ouders willen afzien van betaling, kunnen zij dat tot vijf werkdagen vóór de datum van incassering aan de school doorgeven. 5. Op verzoek van de wettelijk vertegenwoordiger kan de school, indien de eigen middelen ontoereikend zijn om de ouderlijke bijdrage te betalen, de wettelijk vertegenwoordiger gehele of gedeeltelijke kwijt schelding verlenen. 6. Deze overeenkomst eindigt zodra de leerling niet meer bij de school is ingeschreven.”

In de periode 1930-1946 was Dr. J.A. Bastiaenen directeur van de school. In zijn tijd waren maatschappelijke verschillen in draagkracht wellicht groter dan in deze tijd. Hij stichtte een fonds, dat leerlingen die in een in financieel opzicht nadelige positie verkeerden, moest helpen. Dat fonds bestaat nog steeds en ook nu nog worden leerlingen in staat gesteld deel te nemen aan schoolactiviteiten waaraan zij dat normaal gesproken niet zouden kunnen. Er wordt bijgesprongen als de eigen middelen niet ver genoeg reiken, ook op het gebied van de aanschaf van leerboeken, het maken van excursies, het deelnemen aan werkweken. Hier zij dus vermeld dat het voor de ene ouder mogelijk is een beroep te doen op dit fonds (door de rector te bellen of aan te spreken) en dat van de andere ouder een bijdrage wordt gevraagd. Elk jaar wordt bij de diplomauitreiking aan de aanwezigen gevraagd een bijdrage te leveren. Storting kan geschieden door overschrijving op bankrekening NL 45 RABO 0149 2185 16). Het bestuur van de stichting is als volgt samengesteld: Voorzitter • Mr. H.M. te Boekhorst, rector Secretaris • Mw. M.G.C. Vingerhoets-van de Pas, oud-leerlinge Penningmeester • J.H. Lückman, oud-collega Leden • Mw. E.M.S. Lambooij-Erckens, afdelingsdirecteur • Mw. C.M.J. Janssen, oud-collega Voor nadere inlichtingen kan men zich te allen tijde wenden tot een van de bestuursleden.

77


‘De Stichting Leergeld zet zich in voor schoolgaande kinderen die door gebrek aan financiële middelen niet mee kunnen doen met leeftijdgenootjes.’


Stichting Leergeld

Sponsoring

De Stichting Leergeld zet zich in voor schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar die door gebrek aan financiële middelen in het gezin niet mee kunnen doen met leeftijdgenootjes. Ouders/verzorgers van deze kinderen kunnen beroep doen op hulp van de stichting Leergeld Tilburg, indien ze bepaalde binnenof buitenschoolse activiteiten voor hun kinderen niet kunnen betalen en een aantoonbaar inkomen hebben beneden 130% van het bijstandsniveau. Voor meer informatie: www.leergeld.nl

Binnen onze Stichting en de daaraan verbonden scholen is het convenant “Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring” (19 februari 2009) van toepassing. Hierin is opgenomen het kader waarbinnen sponsoring van scholen kan plaatsvinden. Bij sponsoring gaat het om “geldelijke en/of materiële bijdragen, niet gebaseerd op de onderwijswetgeving, niet zijnde ouder-/leerlingbijdragen, niet zijnde subsidies van charitatieve instellingen of de overheid, indien het bevoegd gezag daarbij, al dan niet uit eigen beweging, in welke vorm dan ook verplichtingen op zich neemt waar de leerlingen in schoolverband worden geconfronteerd.” Zie artikel 1 van het genoemde convenant. De MR heeft instemmingsrecht als het gaat om de aanvaarding van de genoemde geldelijke en materiële bijdragen.

Scholieren-ongevallenverzekering De eenvoudige collectieve scholieren-ongevallenverzekering geldt voor alle leerlingen. Deze verzekert de leerling op weg van huis naar school, tijdens het verblijf op school en gedurende hetgeen verder in schoolverband gebeurt, alsmede bij het teruggaan naar huis. Deze verzekering is uitsluitend op schooldagen van kracht. Materiële schade, zoals schade aan brillen, kleding, (brom-)fietsen, wordt nooit vergoed. De verzekerde bedragen zijn: • € 12.500,-- in geval van overlijden • € 60.000,-- als maximum bij blijvende invaliditeit • € 3.000,-- voor tandheelkundige behandeling per beschadigd element • € 3.000,-- maximaal voor geneeskundige kosten ten gevolge van een ongeval. Als een 24-uurs dekking op prijs gesteld wordt, dient men zelf een ongevallenverzekering af te sluiten.

79


10 Klachtenprocedure


Klachten

Contactpersonen

Overal waar mensen samenwerken, kan iets fout lopen. Ook op een school. Degenen die zich het slachtoffer voelen van gedragingen of beslissingen van anderen, kunnen daarover een klacht indienen.

De interne vertrouwenspersonen ten behoeve van de school • Mw. S.L.M. van der Valk s.vandervalk@willem2.nl 013-543 66 31

De school is aangesloten bij de Stichting KOMM (Klachten Over MachtsMisbruik) en heeft daarmee ook de klachtenregeling van de Stichting overgenomen. De Stichting KOMM is een onafhankelijke regionale klachtencommissie. In de klachtenregeling is de procedure opgenomen die gevolgd kan worden als er een klacht is. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen klachten over: • Machtsmisbruik: daaronder verstaan we seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, gebruik van geweld en pesten. • ‘Overige’ klachten; hierbij kan het gaan over bijvoorbeeld begeleiding van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, de schoolorganisatie. • Klachten met betrekking tot het examen: hiervoor is er een aparte Commissie van Beroep (zie hiervoor het PTA: Programma van Toetsing en Afsluiting). De volledige klachtenregeling ligt ter inzage bij de schoolleiding en is te raadplegen via de website van de school. Naast onderstaande procedure is het ook mogelijk dat partijen in onderling overleg kiezen voor bemiddeling.

De externe vertrouwenspersonen ten behoeve van de school • Mw. drs. I. van Hezewijk De interne klachtencommissie bestaat uit een onafhankelijk voorzitter van de Stichting KOMM, en enkele leden op voordracht.

De klachtencommissie KOMM Stichting KOMM regio West T.a.v. Mw. A. de Koning-Meeus Postbus 75 4850 AB Ulvenhout 06-105 85 367 kommadk@gmail.com Voor klachten m.b.t. het examen is er een aparte commissie van beroep. Zie het PTA (programma van toetsing en afsluiting)

Een schematische weergave van de klachtenprocedure bevindt zich op de volgende twee pagina's.

81


Klachten over machtsmisbruik

'Overige' klachten

Onder machtsmisbruik verstaan we seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, gebruik van geweld en pesten.

Klachten, niet zijnde klachten over machtsmisbruik, zoals klachten over begeleiding van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, de schoolorganisatie.

Stap 1: De school heeft een interne vertrouwenspersoon in dienst waar u terecht kunt met een klacht over machtsmisbruik door iemand van de school (personeel, leerlingen, ouders, vrijwilligers, enz.). Deze medewerker zal naar uw verhaal luisteren en samen met u kijken wat er nu gaat gebeuren. De contactpersoon gaat niet zelf met de klacht aan de slag, maar verwijst u door naar de externe vertrouwenspersoon.

Stap 1: We gaan ervan uit dat u met een klacht in eerste instantie naar de betrokkene(n) gaat, bijvoorbeeld de docent.

Stap 2: De school heeft een externe vertrouwenspersoon aangezocht, die deskundig is op het terrein van machtsmisbruik en de gevolgen ervan. De externe vertrouwenspersoon zal met u over de klacht praten en kijken welke volgende stappen wenselijk zijn. Dat kan een vorm van hulpverlening zijn, het indienen van een klacht en/of het doen van aangifte bij de politie. U beslist welke stappen u zet. De vertrouwenspersoon ondersteunt u desgewenst daarbij. Hebt u geen vertrouwen in de interne contactpersoon, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon.

Stap 2: Komt u er samen niet uit, dan kunt u bij de schoolleiding terecht. Veruit de meeste ongenoegens over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden opgelost.

Stap 3 en 4 âž?


Klachten over machtsmisbruik

'Overige' klachten

Onder machtsmisbruik verstaan we seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, gebruik van geweld en pesten.

Klachten, niet zijnde klachten over machtsmisbruik, zoals klachten over begeleiding van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, de schoolorganisatie.

Stap 3: De externe klachtencommissie: Mocht u een officiĂŤle klacht willen indienen, dan komt u terecht bij de onafhankelijke klachtencommissie van de Stichting KOMM. Bij voorkeur is de klacht eerst besproken met de interne contactpersoon en/of de externe vertrouwenspersoon, maar rechtstreeks indienen bij de klachtencommissie mag ook. De commissie bestaat uit drie leden, die deskundig zijn op het gebied van onderwijs, machtsmisbruik en recht. De voorzitter is een jurist, de twee andere leden zijn gedragsdeskundigen. De commissie heeft een ambtelijk secretaris. De externe klachtencommissie zal u en de aangeklaagde uitnodigen voor een hoorzitting. De commissie zal vaak ook getuigen horen. Voor het horen van jonge kinderen bestaat een aparte regeling. Wanneer de klachtencommissie klaar is met haar onderzoek, doet ze uitspraak of de klacht wel of niet gegrond is. Bij een gegronde klacht wordt bovendien een advies aan het bevoegd gezag (College van Bestuur) gegeven over te nemen maatregelen. Het CvB, de klager en de aangeklaagde krijgen de uitspraak en het advies op schrift.

Stap 3: Voor problemen of klachten die door de schoolleiding niet afdoende zijn opgelost kunt u zich wenden tot het College van Bestuur, dat optreedt namens het bestuur van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tilburg. Het CvB kan zelf een poging doen de partijen te verzoenen. Als dat niet lukt, kan in overleg met de klager de onafhankelijke klachtencommissie van de Stichting KOMM worden ingeschakeld. Die commissie behandelt de klacht op dezelfde wijze als bij een klacht over machtsmisbruik (zie hiernaast).

Stap 4: Het CvB beslist wat ze met het advies doet en laat dat aan alle partijen weten. Als ze het advies van de klachtencommissie niet opvolgt, moet ze dat uitvoerig toelichten.

Stap 4: Het CvB beslist wat ze met het advies doet en laat dat aan alle partijen weten. Als ze het advies van de klachtencommissie niet opvolgt, moet ze dat uitvoerig toelichten.

83


Agenda

schooljaar 2015-2016


Augustus | Week 35

• Ophalen/kopen gymkleding + woordenboeken

Augustus/September | Week 36 | Week 01

M

24

D

25

01

W

26

02

D

27

03

V

28

04

Z

29

05

Z

30

06

31

• Opening schooljaar • Ophalen rooster

• WILLEM TWEET 1


September | Week 37 | Week 02

September | Week 38 | Week 03

07

• Kampen klas 2 • Ouderraad

14

• Ouderavond brugklas

M

08

• Kampen klas 2 • Activiteitendag 1

15

• Studiedag schoolplan en personeelsmiddag • Alle leerlingen gehele dag lesvrij

D

09

• Kampen klas 2

16

• Kamp vwo 6 • Ouderavond musp1

W

10

• Kampen klas 2

17

• Kamp vwo 6 • Ouderavond havo2 • Ouderavond havo3

D

11

• Kampen klas 2

18

• Kamp vwo 6

V

12

19

Z

13

20

Z

87


September | Week 39 | Week 04

September/Oktober | Week 40 | Week 05

M

21

• Ouderavond havo4 • Ouderavond havo5

28

• MR-vergadering • Ouderavond musp3 • Ouderavond musp2

D

22

• Ouderavond vwo4 • Ouderavond vwo3

29

• Ouderavond vmbo4 • Ouderavond vwo6

W

23

• Ouderavond vmbo2 • Ouderavond vmbo3

30

D

24

• Ouderavond vwo2 • Ouderavond vwo5

01

V

25

02

Z

26

03

Z

27

04


Oktober | Week 41 | Week 06

05

Oktober | Week 42 | Week 07

M

12

06

• Zorgvergadering brugklas, vmbo2 en 3 en musp1, 2, 3

13

• Ouderraad

D

07

• Zorgvergadering brugklas, vmbo2 en 3 en musp1, 2, 3

14

• Havo4/5 en vwo5/6 Regionale Studie Voorlichtingsavond Tilburg • GMR-vergadering

W

08

• Zorgvergadering brugklas, vmbo2 en 3 en musp1, 2, 3

15

• Havo3 profielvoorlichting Avans

D

09

16

V

10

17

Z

11

18

Z

89


Oktober | Week 43 | Week 08

Oktober/November | Week 44

M

19

26

• Herstvakantie

D

20

27

• Herstvakantie

W

21

28

• Herstvakantie

D

22

29

• Herstvakantie

V

23

30

• Herstvakantie

Z

24

31

Z

25

01

• WILLEM TWEET 2


November | Week 45 | Week 09

November | Week 46 | Week 10

M

02

• Huiswerkvrij klas 1, 2 en 3

09

03

• Meerdaagse reis vmbo4 • Jaarvergadering ouderraad

10

• Schoolfotograaf

D

04

• Meerdaagse reis vmbo4

11

• Schoolfotograaf

W

05

• Meerdaagse reis vmbo4 • Stralingspracticum (onder voorbehoud)

12

D

06

• Meerdaagse reis vmbo4 • Stralingspracticum (onder voorbehoud)

13

V

07

14

Z

08

15

Z

91


November | Week 47 | Week 11

November | Week 48 | Week 12

M

16

• Toetsweek 1

23

• Toetsweek 1 (bovenbouw)

D

17

• Toetsweek 1

24

• Toetsweek 1 (bovenbouw)

W

18

• Toetsweek 1

25

• Infoavond muzisch, topsport en sport • Project Moving Futures dans

D

19

• Toetsweek 1

26

• Project Moving Futures dans

V

20

• Toetsweek 1 • Cultuurdag brugklassers

27

• Project Moving Futures dans

Z

21

28

Z

22

29


November/December | Week 49 | Week 13

December | Week 50 | Week 14

30

07

• Rapportvergaderingen • Verkort lesrooster • Ouderraad

M

01

08

• Rapportvergaderingen • Verkort lesrooster • GMR-vergadering (BC)

D

02

09

• Rapportvergaderingen • Verkort lesrooster

W

03

• Rapportvergaderingen • Verkort lesrooster

10

• MR-vergadering

D

04

• Rapportvergaderingen • Verkort lesrooster

11

• Uitreiking 1e rapport

V

05

12

Z

06

13

Z

93


December | Week 51 | Week 15

December | Week 52

M

14

21

• Kerstvakantie

D

15

22

• Kerstvakantie

W

16

• Ouderspreekuur n.a.v. rapport 1

23

• Kerstvakantie

D

17

• Ouderspreekuur n.a.v. rapport 1

24

• Kerstvakantie

25

• Kerstvakantie

AR J18A 66 - 2016 R A J18A 66 - 2016 en aanloop naar 150 jaar • Eindejaarsdag V

18

• Alle leerlingen 1e uur lesvrij • WILLEM TWEET 3

AR J18A 66 - 2016

AR J18A 66 - 2016

Z

19

26

Z

20

27


December/Januari | Week 53

Januari | Week 01 | Week 16

28

• Kerstvakantie

04

• Huiswerkvrij klas 1, 2 en 3 en les 8 lesvrij

M

29

• Kerstvakantie

05

• Ouderavond vwo4 profielkeuze

D

30

• Kerstvakantie

06

W

31

• Kerstvakantie

07

D

01

• Kerstvakantie

08

V

02

09

Z

03

10

Z

95


Januari | Week 02 | Week 17

M

Januari | Week 03 | Week 18

11

18

• SE Luistervaardigheid examenklassen • Herkansing examenklassen

19

• Studiemiddag (verkort lesrooster) • Profielkeuzeavond voor ouders en leerlingen havo3 en musp3 (verrijking) • SE Luistervaardigheid examenklassen

20

• Snuffelmiddag (regulier, vwo en musp zonder dans) • SE Luistervaardigheid examenklassen

D

12

W

13

D

14

21

V

15

22

Z

16

23

Z

17

• Open avond 16.00 - 20.30 uur

• 150: Nieuwjaarsconcert AR Tilburg A 66 - 2016 ConcertzaalJ Theaters 18

AR J18A 66 - 2016

AR J18A 66 - 2016

AR J18A 66 - 2016

24


Januari | Week 04 | Week 19

Februari | Week 05 | Week 20

25

26

• Ouderraad

27

• Officiële viering 150 jaar Paleis raadhuis Tilburg

AR• Presentaties talentenjacht vmbo3 J18A 66 - 2016

AR J18A 66 - 2016

02

03

D

• Snuffelmiddag (regulier, vwo en musp met dans)

W

D

04

• 150: Leerlingendag en feest in de Koepelhal Tilburg

05

AR J18A 66 - 2016 30

06

AR J18A 66 - 2016 31

• Sectorkeuzeavond voor ouders en leerlingen vmbo3 en musp3 (basis)

AR J18A 66 - 2016

AR J18A 66 - 2016

28

29

M

01

V

AR J18A 66 - 2016

Z

AR J18A 66 - 2016

07

Z

97


Februari | Week 06

Fabruari | Week 07 | Week 22

M

08

• Voorjaarsvakantie

15

• Huiswerkvrij klas 1, 2 en 3

D

09

• Voorjaarsvakantie

16

• Wetenschapsavond (onder voorbehoud)

• Audities Vooropleiding Dans • Bètawedstrijd voor gr. 7 • Havo4 Fontys oriëntatiemiddag (13.00 - 16.00 uur)

W

10

• Voorjaarsvakantie

17

D

11

• Voorjaarsvakantie

18

V

12

• Voorjaarsvakantie

19

Z

13

20

Z

14

21

• WILLEM TWEET 4


Februari | Week 08 | Week 23

Februari/Maart | Week 09 | Week 24

M

22

29

23

01

• Aanmelden nieuwe leerlingen • Uiterste inleverdatum adviezen vwo4 en derde klassen

D

24

• Snuffelmiddag (regulier, vwo)

02

• Toetsweek 2 (bovenbouw)

W

25

• MR-vergadering

03

• Toetsweek 2 (bovenbouw) • Aanmelden nieuwe leerlingen

D

04

• Toetsweek 2 (bovenbouw)

V

26

27

28

AR J18A 66 - 2016

AR J18A 66 - 2016

AR J18A 66 - 2016 05

Z

06

Z

AR J18A 66 - 2016

• 150: De Willem II presenteert zich in de Willem II-straat Tilburg

99


Maart | Week 10 | Week 25

Maart | Week 11 | Week 26

M

07

• Toetsweek 2 (brugklas lesdag t/m 6e uur)

14

D

08

• Toetsweek 2

15

W

09

• Toetsweek 2 • Audities muzisch beeldend, drama, muziek

16

• UvT oriëntatiedag vwo4 09.00-12.30 uur

D

10

• Toetsweek 2

17

• GMR-vergadering (KWII)

V

11

• Toetsweek 2

18

• WILLEM TWEET 5

Z

12

• 150: Reünie alle oudleerlingen op school

19

Z

13

AR J18A 66 - 2016

AR J18A 66 - 2016

AR J18A 66 - 2016 20

AR J18A 66 - 2016


Maart | Week 12 | Week 27

Maart/April | Week 13 | Week 28

21

• Rapportvergaderingen • Verkort lesrooster

28

• Tweede paasdag

M

22

• Rapportvergaderingen • Verkort lesrooster

29

• Uitreiking 2e rapport • Meerdaagse reizen

D

23

• Rapportvergaderingen • Verkort lesrooster • Presentatie profielwerkstukken

30

• Meerdaagse reizen

W

24

• Rapportvergaderingen • Verkort lesrooster • Dansexamens (Academietheater FHK)

31

• Meerdaagse reizen

D

25

• Rapportvergaderingen • Verkort lesrooster • Voorstelling Fontys dramaproject

01

• Meerdaagse reizen • Eindexamen muziek vt4/h5/v6 (Paradox)

V

26

02

Z

27

03

Z

101


April | Week 14 | Week 29

April | Week 15 | Week 30

11

• Toetsweek 2a

• Toetsweek 2a • Ouderspreekuur

12

• Toetsweek 2a

06

• Toetsweek 2a

13

• Toetsweek 2a herkansingen

D

07

• Toetsweek 2a • Ouderspreekuur

14

• Eindexamen drama h5/v6 (Nwe Vorst)

V

08

• Toetsweek 2a

15

Z

09

16

Z

10

17

M

04

D

05

W


April | Week 16 | Week 31

April/Mei | Week 17

18

• MR-vergadering

25

• Meivakantie

M

19

• Ouderraad

26

• Meivakantie

D

27

• Meivakantie

W

20

21

• Bericht toelating toekomstige brugklassers

28

• Meivakantie

D

22

• Feest examenleerlingen

29

• Meivakantie

V

23

30

Z

24

01

Z

103


Mei | Week 18

Mei | Week 19 | Week 32

M

02

• Meivakantie

09

• Exameninstructie • Huiswerkvrij klas 1, 2 en 3

D

03

• Meivakantie

10

• Examentraining

W

04

• Meivakantie

11

• Examentraining

D

05

• Meivakantie • Hemelvaart

12

• Centraal examen vmbo, havo en vwo

V

06

• Meivakantie

13

• Centraal examen vmbo, havo en vwo • WILLEM TWEET 6

Z

07

14

Z

08

15


Mei | Week 20 | Week 33

Mei | Week 21 | Week 34

16

• Tweede Pinksterdag

23

• Centraal examen vmbo, havo en vwo

M

17

• Centraal examen vmbo, havo en vwo • Veldwerkdagen biologie havo4, vwo4 • MR-vergadering

24

• Centraal examen vmbo, havo en vwo

D

25

• Centraal examen vmbo, havo en vwo • 150: Muziektheater RoemZucht in Concertzaal Theaters Tilburg

18

• Centraal examen vmbo, havo en vwo • Veldwerkdagen biologie havo4, vwo4

19

• Centraal examen vmbo, havo en vwo • Veldwerkdagen biologie havo4, vwo4 • Beroepenavond Tilburg, h4/5, v4/5/6 (Cobbenhagen)

26

• 150: Muziektheater RoemZucht in Concertzaal Theaters Tilburg

20

• Centraal examen vmbo, havo en vwo • Veldwerkdagen biologie havo4, vwo4

27

• 150: Muziektheater RoemZucht in Concertzaal Theaters Tilburg

A J18A 66

AR J18A 66 - 2016

W

J18

AR J18A 66 - 2016

D

V

21

28

Z

22

29

Z

105


Mei/Juni | Week 22 | Week 35

Juni | Week 23 | Week 36

M

30

• Taaldorp klas 2 en 3

06

D

31

• Taaldorp klas 2 en 3

07

W

01

• Taaldorp klas 2 en 3

08

D

02

09

V

03

10

Z

04

11

Z

05

12


Juni | Week 24 | Week 37

13

• Presentaties muzische stromen: beeldend en muziek • Ouderraad

14

Juni | Week 25 | Week 38

M

20

21

• Centraal examen 2e tijdvak

D

15

• GMR-vergadering (BC)

22

• Centraal examen 2e tijdvak

W

16

• Bekendmaking examennormen 1e tijdvlak

23

• Presentaties muzische stromen: drama • Eindpresentatie wetenschap • Voorstelling Vooropleiding Dans (FHK)

D

17

24

• Activiteitendag 2 • WILLEM TWEET 7 • Cambridgereis • Voorstelling Vooropleiding Dans (FHK)

V

18

25

• Cambridgereis • Voorstelling Vooropleiding Dans (FHK)

Z

19

26

Z

107


Juni/Juli | Week 26 | Week 39

M

27

D

28

W

29

D

30

• Cambridgereis

• MR-vergadering

Juli | Week 27 | Week 40

04

05

• Toetsweek 3 • Kennismakingsmiddag brugklassers (fotograaf) • Bekendmaking examennormen 2e tijdvak

06

• Toetsweek 3

07

• Toetsweek 3

AR J18A 66 - 2016 V

01

08

• Toetsweek 3 • Personeelsfeest 150-jarig bestaan

AR J18A 66 - 2016 Z

02

09

Z

03

10

J18A 66

J


Juli | Week 28 | Week 41

Juli | Week 29

11

• Toetsweek 3

18

• Rapportvergaderingen • Inleveren boeken

M

12

• Invoeren cijfers • Inhaalwerken

19

• Rapportvergaderingen

D

13

• Rapportvergaderingen • Diploma-uitreiking vmbo

20

W

14

• Rapportvergaderingen • Toetsinzage • Diploma-uitreiking havo

21

D

15

• Rapportvergaderingen • Diploma-uitreiking vwo

22

• Uitreiking 3e rapport • Jaarafsluiting

V

16

23

Z

17

24

Z

109


Juli | Week 30

M

27

D

28

W

29

D

30

V

01

Z

02

Z

03

• Zomervakantie


111


Tatraweg 80, 5022 DS Tilburg | T 013-543 66 31 | info@willem2.nl | willem2.nl |

Schoolgids Koning Willem II College 2015 - 2016  

Schoolgids Koning Willem II College 2015 - 2016

Advertisement