Næringsbilag til Kvinnheringen – 2018

Page 1

NÆRINGSBILAG TIL KVINNHERINGEN | ONSDAG 21. NOVEMBER 2018

Ein ny vår

i Kvinnherad

Satsing innanfor næringslivet er det som gir næring til lokalsamfunnet og får det til å spira og gro. I 2014 blei eit frø av håp sådd då Hydro kjøpte Søral, og i desember 2017 begynte det for alvor å spira med gladmeldinga om opninga av b-hallen. Til våren vil hjørnesteinsbedrifta blomstra av aktivitet, og det som skjer på Hydro Husnes får positive ringverknadar og rotfeste i heile kommunen.


2

HYDRO OPNAR B-HALLEN

Endeleg ser vi lyset Det har eigentleg vore relativt tøffe tider i Kvinnherad heilt sidan finaniskrisa tok oss for ti år sidan. Hydro Husnes (tidlegare Søral) har gått for halv maskin, og det har vore utfordrande for det lokale næringslivet. Vi har alle venta på at Hydro ville starta opp igjen b-hallen, men for kvart år som har gått har nok fleire og fleire lurt på om det i det heile tatt ville skje. No skjer det, og det komande halvtanna året vil det syda av liv inne på Hydro sitt område. Oppstarten vil med andre ord gje liv i kommunen både før og etter at b-hallen igjen er i drift, og det treng vi. Folketalet i kommunen står på staden kvil, og vi treng nye naboar og innbyggjarar. For både handelsstanden og industrien er det som skjer høgst naudsynt. I kamp mot netthandel og utan folkevekst er det tøft å driva lokalbutikk. Med fleire folk i kommunen og høg aktivitet er det lov å håpa på ein oppsving innanfor både handelsnæringa, restaurantar og overnattingsstader, for dei som byggjer og sel hus, ja – generelt for dei fleste næringar. At lokale bedrifter òg får oppdrag i samband med oppstarten av b-hallen er svært gledeleg, og kanskje kjem det dei neste vekene nye og kjekke meldingar der lokale selskap har fått store jobbar. Akkurat no ser det meste bra ut for oss, og om vi no på sikt kan få betre kommunikasjon ut og inn av kommunen, då er vi sikre på at Kvinnherad går ei særs lys framtid i møte. For eigentleg finst det jo ikkje ein betre kommune på Vestlandet, eller kanskje i heile Norge, å bu og leva i!

5460 HUSNES • Telefon 53 48 21 30

NÆRINGSBILAG onsdag 21. november 2018. Bilaget vert òg distribuert til skular i Kvinnherad og industri­ verksemder i Odda, Jondal og Sunnhordlandsregionen. Utgjevar Kvinnheringen Ansv. redaktør Tomas Bruvik Layout Vidar Håland Trykk Bladet Sunnhordland Foto på framsida Vidar Håland og Mona Grønningen

Næringsbilag | onsdag 21. november 2018


3

Næringsbilag | onsdag 21. november 2018

HYDRO OPNAR B-HALLEN

– DET VIL VISA IGJEN I SAMFUNNET Snart blir det ein aktivitet på Husnes som ein neppe har sett maken til sidan Søral vart bygd tidleg på 60-talet. TOMAS BRUVIK tomas@kvinnheringen.no

Kenneth Blom (t.v. på bildet), prosjektansvarleg, Ørjan Normann (t.h.) leiar i Husnes kjemiske fagforening og fabrikksjef, Johan Berg (i midten) tek imot oss ein hustrig haustdag på Husnes. Det er «litt stille før stormen». Stille før det ut mot sommaren tek av med aktivitet inne på Hydro sitt område. I vel 10 år har det vore stille i b-hallen på Husnes. Tilsette vart permitterte og forsvann ut dørene. Både i produksjonen og i administrasjonsbygget forsvann det ut folk. Så stille var det faktisk i kontorbygget, at Kvinnheringen ei tid var nær ved å få lokale i bygget. Det er ikkje aktuelt no. No har dei det travelt, alle dei tilsette på Hydro. Travlare enn nokosinne. Fram til det blir nyopning av b-hallen skal det heile tida vera full drift i eksisterande a-hall, og berre dét er ei utfordring i seg sjølv i anleggsperioden. Vel 250 personar utanfrå vil vera i sving under den mest hektiske perioden som startar til våren, og i løpet av oppgraderinga vil meir enn 1.000 personar ha vore innom Hydro Husnes på ulike oppdrag. Når våren kjem må ein faktisk rekna med rundt 100 fleire bilar gjennom rundkøyringane på Husnes enn vanleg, så dette vil merkast.

Kva skal skje?

Kenneth Blom smiler frå øyre til øyre om dagen, til og med når vi ser han joggande langs vegane på Husnes. – Jo, det er kjekt, veldig kjekt. Går eg på butik-

ken så er det dette folk snakkar om. Det er så kjekt at folk er interesserte og lurer på kva som skjer! seier Blom. Han forklarer kva som skal gjerast inne på området til Hydro. For det er ikkje berre b-hallen som skal vekkast til live igjen. Støyperiet får ny omn, det kjem ei ny stor sag same staden, det kjem ny teknologi i elektrolysecellene, og to av fire reinseanlegg vert oppgraderte. Dessutan kjem det eit nytt, stort bygg der dei skal reinsa panner ved verksemda. Eit arbeid som tidlegare er gjort på Halsnøy. No tek Hydro arbeidet heim igjen.

Positivt

Fabrikksjef Johan Berg gjer stort sett ikkje anna enn å skriva under kontraktar med ulike leverandørar om dagen. Både store og små kontraktar, med både lokale, nasjonale og internasjonale firma. – Vi gler oss sjølvsagt stort over dette, og særleg er vi glade for at lokale entreprenørar òg får arbeid på Husnes, seier Berg. I byrjinga av november var 50 prosent av avtalane underskrive, og det neste halve året vil alle kontraktane vera på plass. Mellom dei som var tidleg inne og fekk kontrakt var Byggservice, som har bygd ein rampe inn i b-hallen. Via rampen skal alt av utstyr som skal inn i den nye hallen fraktast inn, og ikkje minst skal mykje gammalt ut. >>>


4

Næringsbilag | onsdag 21. november 2018

HYDRO OPNAR B-HALLEN

BREIE SMIL: F.v. Kenneth Blom, Johan Berg og Ørjan Normann smiler breitt om dagen. B-hallen bak dei til høgre skal snart leva igjen.

>>> Blom kan fortelja at det er mykje logistikk som skal på plass og som ein må finna ut av. Men det meste av trafikken til og frå området vil ein faktisk ikkje merka noko til. – Vi har teke i bruk eit kaiområde på industriområdet. Der blir det no arbeidd og planert ut, slik at det området kan ta imot dei 200 nye omnane som skal inn i hallane, forklarer Blom. Dessutan kjem det ein brakkerigg for kontor på området der det tidlegare administrasjonsbygget var. Dette bygget skal husa dei som har fått kontraktar. Noko overnattingsbrakke kjem det truleg ikkje.

Velja sjølv

Eit bevisst val for Hydro har vore at dei som får jobbane med oppgradering sjølv må skaffa plass

å bu for arbeidsfolket som kjem til bygda. Mange har spekulert i om det kjem ein brakkelandsby som på 60-talet, eller eit flotell, men slik blir det ikkje. – Det er gull for mange som har eit rom å leiga ut, og vi gler oss over at lokalsamfunnet på denne måten kan få igjen for utbygginga, seier Ørjan Normann. Han viser til at alle dei som skal jobba må eta og leva her, noko som igjen vil vera bra for både mat- og restaurantbransjen. Ved Hydro håpar dei utbetringa vil vera bra for mange. Mellom anna for dei som sel og bygger hus òg. Fram til oppstart i 2020 og dei neste par åra vil det vera behov for rundt nye 110-120 nye personar ved Hydro Husnes. Om lag 90 er nye stillingar, og vel 20-30 på grunn av folk som sluttar eller går av med pensjon ved verksemda.

– Vi reknar absolutt ikkje med å klara å rekruttera alle desse internt i Kvinnherad, og håpar difor vi får ein del nye innflyttarar dei komande åra, seier Ørjan Normann. Johan Berg trur det kanskje kan bli ein fin auke i folketalet i Kvinnherad dei to komande åra. – Vi treng folk innanfor ei rekkje ulike fagområde, alt frå operatørar i elektrolyse og støyperi til elektrikarar, mekanikarar og ingeniørar. Det vi treng klart mest av er arbeidarar innan prosessfag, og vi er så smått byrja å lysa ut, men den store bølgja kjem utover våren i 2019, forklarer Berg. Alle dei tre håpar verkeleg at det kan bli ein realitet med prosessfag på Kvinnherad vidaregåande skule. I dag er det slik at ein må til Knarvik eller Bergen for å ta dette faget, men no er håpet at ei


5

Næringsbilag | onsdag 21. november 2018

HYDRO OPNAR B-HALLEN

– Ulminga er over!

JUBLAR: Kristine Røyrvik i Kvinnherad Nærings­ service har store forventningar til utviklinga framover.

Kristine Røyrvik jublar på vegner av Hydro og heile kommunen. TRUDE AARSAND trude@kvinnheringen.no

’’

kan få inn ei slik linje på KVV, noko som vil vera svært positivt for Hydro Husnes.

Auka produksjon

Med ny hall i drift vil produksjonen av aluminium auka monaleg på Husnes. I dag produserer ein rundt 95.000 tonn i a-hallen, medan målet er 190.000 tonn når b-hallen er i drift. Dette er 20.000 tonn meir enn då b-hallen stengde for 10 år sidan. – Folk flest vil nok ikkje merka så mykje til at det er gjort store endringar ved Hydro Husnes. Utanfrå blir b-hallen akkurat som før, vi får med andre ord ikkje noko nytt «operahus» i bygda, seier Kenneth Blom. Men han forklarer at dei no jobbar med å sjå om dei kan «sprita» opp hallane innadørs, mellom anna med nye fargar. – I dag er alt grått innvendig, vi får no vurdert

om vi kan gjera hallane litt lysare og friskare med bruk av fargar, fortel Blom. Det har vore ein god del skjer i sjøen på vegen mot vedtaket om at b-hallen igjen skal opnast. Fabrikksjef Johan Berg ser ikkje mange skjer i sjøen igjen no. Det har heldigvis ordna seg med råstoffet alumina. Det var ei verkeleg utfordring då verket i Brasil stengde ned. Samtidig er det eit problem at det berre er 50 prosent produksjon der, men Berg håpar dette vil ordna seg på sikt. Ørjan Normann strekar òg under at ein no er utruleg glade for situasjonen slik den er. – No berre gler vi oss. Sjølv om det er mykje arbeid som står igjen er vi berre glade for at vi skal driva for fullt igjen. Vi ser storleg fram til opningsfesten. Den håpar vi det blir sett av masse pengar til, blunkar Ørjan Normann.

– Altfor lenge har noko utrygt lege over samfunnet. Spørsmålet om kva som kom til å skje med Hydro Husnes har plaga og bremsa mange. Uvissa har fått ulma fritt. Derfor er det all grunn til å jubla over at ulminga endeleg er over. Det utrygge har vike plass for langsiktig tryggleik, seier Faste, sikre prosjektkoordinator Kristine Røyrvik i Kvinnherad Næringsog fleire service. arbeids­ – Kva betyr dette for plassar samfunnet? – Nesten alt. Faste, skapar ein sikre og fleire arbeidsheilt annan plassar skapar ein heilt atmosfære annan atmosfære overalt, og utsiktene til overalt vidare utvikling står i kø, hevdar ho. Kristine Røyrvik I tankane har ho ringverknader og vekst i andre lokale bedrifter, etablering av nye bedrifter, oppsving for detaljhandelen, ny fart i bustadbygginga, folketalsauke, fleire kulturelle tilbod, fleire fritidsaktivitetar og eit på alle måtar meir levande samfunn.

Meir kompetanse

Røyrvik håpar òg at samfunnsutviklinga skal opna opp for fleire stillingar for godt kvalifiserte personar, og at rekrutteringa til slike blir lettare enn før. – Vi vil jo gjerne ha jobbar til godt kvalifiserte folk, og vi ønskjer også at unge skal flytta heim igjen. No har vi kanskje sjansen til å få til begge delar, seier ho optimistisk. Kort sagt ser Røyrvik svært lyst på framtida og det den kan bringa med seg. – Kvinnherad kjem truleg til å bli ein meir attraktiv plass å flytta til – og bli verande i. Det blir i det heile veldig spennande å følgja med på kva som skjer vidare, avsluttar Kristine Røyrvik med eit stort smil.


6

Næringsbilag | onsdag 21. november 2018

HYDRO OPNAR B-HALLEN

Eit stort løft for kommunen – Endeleg skjedde det vi så lenge har venta og håpa på! TRUDE AARSAND trude@kvinnheringen.no

Det er ordførar Peder Sjo Slettebø som seier dette. Han snakkar om Hydro Husnes og den storstila satsinga som vil gi 90 nye arbeidsplassar og fart i utviklinga på mange felt. – Vi har lenge vore prega av at Hydro har gått for halv maskin. Avgjerda om oppstart av b-hallen har gitt oss optimismen tilbake. Dette er verkeleg gledeleg, seier ordføraren vidare. Han ser føre seg vekst og betre tider også i andre industribedrifter, eit utvida servicetilbod, oppsving i byggeaktiviteten og meir til. – Ekstra kjekt er det at Husnes har fått eit ansiktsløft på Opsangervegen i starten av oppgangsperioden. Det gir endå ein grunn til å kjenna seg stolt for oss kvinnheringar.

Bidrag frå kommunen

Ordføraren peikar på at CO2-kompensasjonsordninga kom på plass var viktig for Hydro si avgjerd om å satsa på Husnes. – Kommunen var ein av partane på banen for å påverka den prosessen, og vi kan gjera meir for å bidra til vekst i tida som kjem, lovar ordføraren. Han nemner det å leggja til rette for nyetableringar, vera på jakt etter nye bedrifter, betra kommunikasjonen til og frå kommunen, skapa attraktive sentrum, halda seg på eit konkurransedyktig avgiftsnivå og syta for tilstrekkeleg byggeland for industri og bustader. – Kommunen og næringslivet er òg engasjerte i å få på plass ei kjemiprosesslinje ved KVV frå neste haust. Den kan bidra til at fleire unge kvalifiserer seg til faste jobbar hos Hydro Husnes, og såleis vel å bli buande i kommunen. Det er på alle måtar ei ønskt utvikling, hevdar Slettebø.

Inga kvilepute

Ordføraren ser svært lyst på situasjonen framover, men kjem likevel med ei åtvaring. – Hydro må ikkje bli ei kvilepute. Alle partar må hugsa på at ein alltid må jobba hardt for å få til god utvikling. Hydro har gitt oss fin draghjelp, men vi må likevel stå på vidare på kvar vår kant i tida som kjem no, oppmodar ordførar ­Slettebø.

SENTERSJEFEN SMILER T – Mange nye arbeidsplassar hos Hydro og fleire nettbutikkar skal sikra oss, hevdar senterleiar Geir Jakobsen. TRUDE AARSAND trude@kvinnheringen.no

Det er ein blid, opplagd og glad Geir Jakobsen som møter oss for å snakka om notida og framtida. Utgangspunktet for praten er kva han trur ei dobling av produksjonen og 90 nye arbeidsplassar ved Hydro Husnes vil få å bety for det indre livet i Husnes Storsenter. – Hydro si satsing betyr mykje for mange. Ikkje minst for optimismen i heile samfunnet, det å våga litt meir.

Fleire butikkar

Jakobsen ser fleire positive verknader for Husnes Storsenter. – 90 nye og sikre arbeidsplassar på Husnes betyr utan tvil meir handel hos oss. Det gjer oss sterkare, meir optimistiske og meir villige til å satsa, seier han. Han peikar også på at slik positiv utvikling betyr svært mykje for kor attraktivt Husnes Storsenter er å etablera seg i for nye butikkar. – Når butikkar vurderer etablering her, er noko av det første dei spør om korleis situasjonen i samfunnet rundt oss er. Det som skjer hos Hydro no skapar vekst og optimisme og kan derfor bli verdfullt på fleire måtar, hevdar Jakobsen. – Er det nyetableringar på gang no? – I mål er vi ikkje, men komne så langt at eg kan seia at vi truleg får ein ny møbelbutikk frampå vårparten. Så får vi sjå etter kvart kva vi elles kan få til, seier senterleiaren optimistisk.

Netthandel

Vi spør senterleiaren om han trur den aukande netthandelen, på den andre sida, kan få negative følgjer for handelen i Husnes Storsenter. – Tidlegare såg eg på netthandel som eit uhandterleg spøkelse som kunne trua oss, men eg ser lysare på det no. Netthandelen er komen for å bli, og i alle fall det faktumet at kundane orienterer seg på nettet før noko blir kjøpt. Spørsmålet er berre korleis vi på beste måten kan møta dette, seier han og trekkjer pusten før han held fram. – Løysinga for oss er at kvar av butikkane opprettar sin eigen nettbutikk, eller i alle fall ein nettstad, i tillegg til den vanlege butikken. Ein stad der kundane kan gå inn og sjå kva som finst lokalt, for deretter å bestilla det i nettbutikken, eventuelt gå rett til butikken i storsenteret for å få vara med seg med det same. – Får du butikkane med deg på denne tankegangen? – Der ligg det heilt klart ei utfordring. Mange vil helst driva på same måten som før. Det kan sjølvsagt gå bra ei stund, men personleg tvilar eg på at det går i lengda. Framtida er butikk + nett. Butikkar som ikkje er villige til å vurdera det, vil nok slita mest, trur Jakobsen.

Miljøbevisst ungdom

– Unge folk er den gruppa som først tyr til nettet, sjølv om eldre kjem meir og meir etter. Ikkje alle ungdomar tenkjer

OPTIMIST: Senterleiaren i Husnes Storsenter, Geir Jakobsen, gler seg storleg over storsatsinga til Hydro

over konsekvensane av ikkje å handla lokalt, men dei er gjerne miljøbevisste. Det å få sendt ein pakke frå eksempelvis Kina, som skjer rett som det er når ein bestiller noko på ein ikkje-lokal nettbutikk, er på ingen måte miljøvenleg. Derfor trur eg vi kan fanga opp mange med gode nettbutikkar og nettstader som fortel kva som kan kjøpast lokalt, tenkjer Jakobsen. Han kjem òg innpå temaet tempo. – Folk i dag blir meir og meir utolmodige. Å venta på noko kan lett bli ein frustrasjon ein prøver å unngå. Dette kan

lokale butikkar møta med gode og informative nettbutikkar eller nettstader. Dei mest utolmodige kan då gå rett til den lokale butikken å kjøpa vara der og då. – Kva med prisane, det er ofte billegare på nett? – Eg er overbevist om at prisane kjem til å jamna seg ut etter kvart som nettsal aukar i omfang, også i høve til andre land. Den utviklinga er alt komen eit godt stykke på veg.

Mest over disk

Senterleiar Jakobsen trekkjer fram tal


7

Næringsbilag | onsdag 21. november 2018

HYDRO OPNAR B-HALLEN

TIL FRAMTIDA

– Har veldig tru på framtida

POSITIVT: Helge Vassvik meiner nyopninga av B-hallen til Hydro vil bety mykje for Kvinnherad.

Helge Vassvik ved Gry Helges Camping ser berre oppsider med Hydro si utbygging. TOMAS BRUVIK tomas@kvinnheringen.no

Ekteparet Helge Vassvik og Gry Hege Vassvik har til no ikkje fått oppleva Hydro for full musikk etter at dei tok over campingplassen. No ser dei fram mot endå travlare tider. – Vi har eigentleg aldri opplevd dei gode tidene til Hydro eller det som var Søral. Likevel har vi klart oss veldig godt i dei dårlege tidene til Hydro. For både mat og overnattingsdelen vil nok det som skjer vera veldig positivt. Ved campingplassen har dei i dag i overkant av fem årsverk, 10 hytter med 33 sengeplassar, og restaurant. – Inntektene kjem nok sånn 50/50 frå kvar av delane. I vekene er det veldig mange firma som brukar oss til overnatting, medan det er meir privatfolk i helgane, forklarer Helge.

Opptur

Han har vore i kontakt med fleire firma som har behov for husvære framover, og reknar med det vil bli rimeleg fullt på overnattingssida

fram mot oppstarten av b-hallen. Han ser òg at fleire av firmaa som kjem er på jakt etter å leiga hus, og Vassvik reknar med at mange med tomme hus får leigd desse ut. Ved campingen har dei ikkje planar om å utvida kapasiteten.

’’

I vekene er det veldig mange firma som brukar oss på overnatting, medan det er meir privatfolk i helgane Helge Vassvik

– Vi var på nippen til å laga eit bygg med 25 rom for fire-fem år sidan, men gjorde det ikkje. Akkurat dét angrar eg veldig på no, det trur eg ville vore smart. Vassvik fortel at Hydro er tema heile tida blant gjestene som er innom. – Folk snakkar veldig mykje om dette, og stiller spørsmål, og det som oftast er sprøsmålet er når ein verkeleg skal i gang.

Merkbart for Rosendal Arne Havnerås ved Rosendal Fjordhotel er av dei som alt har merka at det skjer noko ved Hydro på Husnes.

Husnes.

som slett ikkje er ille for tradisjonelle butikkar. Ferske statistikkar viser at berre sju prosent av den totale handelen går føre seg på nettet. Resten skjer over disk. – Statistikken viser også at 80 prosent av dei som handlar i tradisjonelle butikkar har orientert seg på nettet i forkant, noko som er det aller beste argumentet for å hevda at lokale butikkar bør ta i bruk internett i tillegg til den vanlege utsalsstaden sin, meiner Jakobsen. Han har meir statistikk å visa til, tal som fortel at 82 prosent av alle kvinnhe-

ringar i snitt er innom Husnes Storsenter éin gong i månaden. – Ikkje verst det, men målet er sjølvsagt at kundane skal koma endå oftare, og at vi i større grad greier å tiltrekkja oss kundar frå andre område. – Korleis får de det til? – Vi skal i alle fall utvikla storsenteret til å bli ein kjekk plass å koma til – anten ein kjøper noko eller ikkje. Storsenteret skal vera ein heilt naturleg møteplass der alle kjenner seg velkomne. Huset er faktisk sentrum på Husnes, noko vi tar på stort alvor.

TOMAS BRUVIK tomas@kvinnheringen.no

– Vi har i grunnen i eit halvt års-tid merka at det vil bli auka aktivitet ved Hydro Husnes, seier Arne Havnerås. Han fortel at dei ved hotellet lenge har hatt kontakt med Hydro, og at dei nok er av dei første som har fått ringverknader av utbygginga. – I fasen framover vil vi verkeleg sjå at det skjer noko, og så vil det nok normalisera seg igjen for oss når utbygginga er ferdig, seier Havnerås.

Han kan ikkje seia noko nøyaktig om kor mange rom som dagleg er i bruk av folk knytt til Hydro. – Det er vanskeleg å seia, men vi trur det vil bli fleire og fleire i tida som kjem. Hotelldirektøren kan fortelja om relativt gode tider, der ein særleg merkar at det skjer noko i næringslivet for dei knytt til laks, fiske og kraft, medan det er meir stabilt innanfor andre område innan næringslivet. – Det er veldig positivt det som skjer i andre delar av kommunen. Vi ser at det som er bra for Husnes òg er bra for Rosendal, og det som er bra for Rosendal er bra for Husnes. Vi skapar ikkje noko nytt om vi skuggar mot kvarandre, seier Havnerås.


8

Næringsbilag | onsdag 21. november 2018

HYDRO OPNAR B-HALLEN

– Vil bety meir enn vi trur Even Teigen ved Byggern Teigen trur utbygginga ved Hydro Husnes vil bety langt meir enn ein kan førestilla seg no.

STORJOBB TIL LOKALT SELSKAP

TOMAS BRUVIK tomas@kvinnheringen.no

– Eg trur det vil bety meir enn det vi tar innover oss. Det vil vera positivt for absolutt alle, seier Even Teigen. Om effekten ikkje er der heilt enno, er han sikker på at det vil merkast om nokre år. Teigen kan frå før av snakka om travle tider i byggevarebransjen. Det er alt i dag ein kamp om å få tak i nok fagfolk, og akkurat dét trur han blir enno tøffare. For selskapet til Teigen betyr Hydro si satsing at dei vil gå i gang med nye prosjekt, som kanskje elles ikkje hadde blitt starta opp. – Det kjem eit spennande prosjekt i løpet av vinteren, om vi får tid til å jobba med det, seier Teigen, som òg trur det vil bli merkbart betre for dei som både skal selja gamle og nye hus. – Det er klart det er god hjelp om det blir vekst i bruktmarknaden. Det vil òg vera med på å pressa prisane, trur vi. Even Teigen synest òg det er gledeleg at lokale selskap kan få kontraktar med Hydro. – Alt som skjer no gjer meg svært så optimistisk med tanke på framtida. Det er ein grunn til at vi no satsar på å kjøpa nærings­ eigedommar. Det blir nok etablert meir på Husnes i tida framover, meiner Teigen.

B-HALL-RAMPE: Byggservice har laga denne rampen der mykje nytt ustyr etter kvart skal fraktast inn i b-hallen. (Foto: Jonn Karl Sætre).

Byggservice AS har fått eit ­ Hydro-oppdrag som er større enn det største til no. TRUDE AARSAND trude@kvinnheringen.no

Mange ulike jobbar

God draghjelp

– Eg er viss på at det som skjer med Hydro vil hjelpa på etterspurnaden. Alt då det var klart at Hydro skulle starta opp igjen, så gjorde det noko mentalt med markanden, seier Ove Lemicka, som òg er aktiv i eigedomsmarknaden. – Eg har leigd ut bustader til fleire nye innbyggjarar som er komne for å jobba på Hydro, og utsiktene for å leiga ut og selja blir større og betre. Sjølv er eg ikkje av dei største, men trur dei som er store verkeleg vil merka Hydro si satsing. Lemicka meiner utbygginga vil vera med på å danna grunnlag for dei prosjekta som han jobbar med, og trur han kan få meir å gjera. Konsekvensar som at det blir hotell igjen, og andre som får kontraktar, er òg direkte positive følgjer av Hydro-oppstarten. Lemicka peikar på at det ikkje har vore svart den seinare tida i Kvinnherad. Eigedommar har jamt og trutt blitt selte, men det som skjer no set ein fart i utviklinga.

og den andre halvparten folk i sving for Byggservice sine underleverandørar. Dagleg leiar Fred Nilsen og prosjektleiar Sigthor Ari Sigthorsson er strålande fornøgde. – Aldri har vi hatt ein større jobb!

GRUNNARBEID: Eitt av dei første oppdraga til Byggservice hos Hydro Husnes har vore å gjera grunnarbeid for ein Rubbhall. (Foto: Jonn Karl Sætre).

Det er god stemning hos Byggservice på Sandvoll for tida. Selskapet har nyleg skrive kontrakt med Hydro Husnes på eit arbeid som skal starta i desember og vera ferdig i september neste år. På det meste vil 30 mann vera engasjerte, medan snittet ligg på 22 arbeidsfolk i drift dagleg i heile 10 månaders-perioden, inkludert folka som jobbar for underleverandørane. Byggservice har i tillegg vore engasjert sidan juni med eit anna stort arbeid for Hydro Husnes, også det i samband med oppstart av b-hallen. Det skal vera ferdig i desse dagar. Frå juni til no har 10–12 personar vore i dagleg arbeid ved Hydro Husnes, om lag halvparten eigne folk

Del 1 av oppdraget, det som skal vera ferdig i desse dagar, omfattar planering av fleire uteområde som ulike andre selskap kan bruka i samband med jobbar for Hydro, for eksempel til å plassera brakker på eller parkera maskinar og utstyr på. Vidare har selskapet laga ein solid innkøyringsrampe i nordre enden av b-hallen. Her kan store køyretøy ta seg rett inn i hallen. Rampen er godt synleg, det same er ein rubbhall som er bygd, og som skal brukast til diverse lagring. I tillegg har selskapet hatt arbeid med ein del mindre betongkonstruksjonar. Del 2 av jobben, den som startar i desember, omfattar nytt kompressorbygg, grunn- og betongarbeid til ein ny omn i støyperiet, opparbeiding av eit område der ei ny sag skal plasserast og tilrettelegging for ny stasjon for badknusar og kjølebelte.

Lokale underleverandørar

Til både del 1 og 2 har Byggservice underleverandørar med på laget, alle lokale selskap. På første delen av arbeidet har Into Røyr, Into Elektro, Hauge Transport, Leganger Maskin og Sandvoll Entreprenør vore underleverandørar. – Vi kjem til å bruka lokale selskap også i arbeidet som startar i desember, opplyser Nilsen.

– Kor viktige er desse oppdraga for Byggservice? – Veldig viktige, særleg det som vi snart skal begynna på. Vinteren er vanlegvis ei roleg tid med kamp om jobbane, men denne vinteren kan vi sjå lyst på, seier Nilsen og Sigthorsson. – Ligg det mykje arbeid bak? – Det kan vi ikkje nekta for. Det er tidkrevjande å rekna på jobbane, og nokre gonger har vi rekna på delar av det same som underleverandør til andre selskap. Men om det er mykje arbeid, er det absolutt verd det, slår prosjektleiaren og den daglege leiaren fast.

Vinn-vinn

– Betyr jobbane mykje for stemninga på jobb? – Absolutt. Vi er alle glade, letta og optimistiske. Selskapet har fått eit skikkeleg løft. Mange er sjølvsagt også glade for at dei slepp å reisa på jobbar i andre kommunar ei stund. Vi fekk ein nedtur i samband med krisa i oljebransjen, derfor har vi bak oss ein periode der vi har konkurrert om jobbar i heile landet. Vi må nok det seinare òg, men i månadane som kjem har vi fullt opp å gjera på Husnes, fortel Nilsen. Han ser òg fordelar som går på lokal kompetanse. – Gjennom slike oppdrag tileignar vi oss ny kompetanse, som igjen styrker konkurranseevna vår. For Hydro er det dessutan ein fordel at kompetansen finst i lokalmiljøet. Vi er her etterpå òg, om det skulle vera noko, det same er underleverandørane vi brukar. Så dette er utan tvil ein vinn-vinn-situasjon, konkluderer Fred Nilsen med.


9

Næringsbilag | onsdag 21. november 2018

HYDRO OPNAR B-HALLEN

MÅLEPUNKT: Her støyper Byggservice fundament for eit målepunkt som blir ein av referansane for det som skal skje av oppmåling under Hydro Husnesutbygginga. Elisabeth Rosland frå Betongvarer Dimmelsvik styrer sementen, medan Byggservicekarane Kurt Reidar Jegteberg (midten) og Roald Rusten ser til at fundament-forskalinga blir fylt skikkeleg opp ved hjelp av vibrasjonar. (Foto: Jonn Karl Sætre).

– Opti­mismen er tilbake

OBS: Husnes Vekst-leiar Åsmund Kåre Rørvik løftar ein peikefinger mot styresmaktene og åtvarar mot innstraming i rammevilkåra for Hydro Husnes og annan norsk kraftforedlande industri.

Husnes Vekst-leiaren gler seg stort over utviklinga ved Hydro Husnes, men åtvarar mot statlege strupetak. TRUDE AARSAND trude@kvinnheringen.no

Åsmund Kåre Rørvik er verkeleg begeistra for Hydro si satsing på Husnes, og trur at denne kan få tilstandar ut av daudvatnet på fleire område. – Kvinnherad slit med alderssamansetninga, mangel på arbeidsplassar og nedgang i folketalet. 90 nye og permanente arbeidsplassar på Hydro Husnes inneber ei betydeleg tilflytting av menneske som vil gi ringverknader og setja fart på utviklinga på mange område, meiner Rørvik. Han byggjer under påstanden med å peika på at alle desse nye menneska treng varer, tenester, skule, heimar og anna, noko som dannar grunnlag for byggeaktivitet, etablering av fleire servicetilbod, lågare gjennomsnittsalder og folketalsauke. – Ikkje minst vert Hydro sjølv ein vesentleg innkjøpar av varer og tenester, særleg frå industribedrifter, noko som i neste runde kan gi fleire arbeidsplassar i mange bedrifter, om dei er konkurransedyktige.

Treng gode rammevilkår

– Best av alt er det at aluminium er eit miljøretta metall som har framtida føre seg på alle måtar. Hydro er også eit veldrive selskap som vi er glade for å ha her. Det einaste eg er redd for er at styresmaktene set kjeppar i hjula for vidare utvikling i form av svekte rammevilkår, seier Husnes Vekst-leiaren. I tankane har han først og fremst straumprisane. Han er redd for at marknadstilpassing og betydeleg eksport av kraft etter kvart skal gi dyrare straum og høgare nettleige. – Aluminiumsindustrien høyrer til den kraftforedlande industrien vår. Tilsynelatande små endringar i kraftprisen, kan gi store konsekvensar for storforbrukarar som Hydro, åtvarar han. Rørvik meiner at norsk produksjon skal ha fordelar av den gode tilgangen på vasskraft i landet. Viss ikkje kan industrien fort koma til å slita. – Dersom aluminiumsverk i Norge blir tvungne til å leggja ned fordi høge kraftprisar og andre avgifter gjer dei lite konkurransedyktige, vil aluminiumen bli produsert i andre land, og då gjerne på miljøureinande kolkraft. Dette kan få store konsekvensar både for norske arbeidsplassar og for det globale miljøet. Så oppmodinga mi er at styresmaktene tenkjer seg om og legg til rette for at vi kan behalda aluminiumsindustrien i Norge i framtida òg, inkludert Hydro Husnes, hevdar Husnes Vekst-leiar Åsmund Kåre Rørvik med ettertrykk.


10

Næringsbilag 2018

Foto: Kvinnheringen

Kvinnherad kommune

Samarbeidspartnar for næringslivet Kvinnherad kommune • Sentralbord 53 48 31 00 • 5470 Rosendal


11

Næringsbilag 2018

Satsar saman i Hardanger og Sunnhordland

Vi kjenner nærmiljøet ditt!

Investering i nytt bad, betrar ikkje berre den daglege komforten din, den aukar også verdien på huset ditt.

Kontakt oss for ein prat om bank og kjøp/sal av bustad

Tysnes Sparebank

– lokalbanken din –

www.tysnes-sparebank.no

Badet du drøymer om?

TOTALENTREPRISE:

Vi hjelper deg med heile prosessen frå idè til ferdig produkt. God planlegging er viktig for å halda kostnadane nede, og sikra deg kvalitet i alle ledd.

Ta kontakt i dag for eit uforpliktande tilbod.

Husnes Røyr AS Eiendomsmegling www.aktiv.no/eiendomsmegler/sunnhordland

Onarheimsvegen 4, Husnes • Tlf. 53 47 59 00 www.husnesroyr.no

Bygg med oss! KNALLTILBOD! TrelasThandel – Byggevarer – verkTøy

HUNTONIT PANELBORD

÷45%

Ferdigmalte, tak/vegg

VINDU

Pr. kvm

139,-

Priskupp!

ISOLASJON 10-15-20 cm

Priskupp!

÷

30%

Totalentreprenøren Byggservice AS Verksemda er ein entreprenør som utfører alle typar grunn-, betong- og tømrararbeid. Oppdraga omfattar bustader, forretningsbygg, offentlege bygg, kaianlegg , småkraftverk og betongdemningar.

Nesv. 283 – 5474 Løfallstrand - Tlf. 53 48 02 60

Velkommen innom, ikkje ein ting vi ikkje kan hjelpa med! Ope Husnes: Ope Løfallstrand: Mån.-fred. 8-17 Mån.-fred. 8-16 Torsdag 8-18 Laurdag stengt Laurdag 9-14 Nesvegen 283, 5474 Løfallstrand - Avd. Husnes, Husnes Industriområde v/Sim - Tlf. 53 48 02 60

5452 SandVOll info@byggserviceas.com - Tlf. 53 47 05 20

30 års erfaring - heile Vestlandet som arbeidsplass


12

Næringsbilag 2018

H2 H2 elektro elektroas as H2 elektro as

Best på pris, kvalitet og service !

Best på pris, kvalitet og service ! Best på pris, kvalitet og service !

driftSSikre løSninger til kreVende miljø Våre tjeneSter:

Våre produkter:

- planlegging og prosjektering - produktutvikling - konstruksjon og tegning - Automasjon - Service og ettersyn

- Automatiske kasselager for epS og plastkasser - produksjon, lagring og distribusjon av is - transportører og produksjonslogistikk - palleteringsløsninger - kjøle og utblødningstanker

Over 30 år med kvalitetsprodukter til næringsmiddelindustrien — Kvalitet fra A til Å!

Tlf: 4007 6606

Tlf: 4007 6606 Tlf: 4007 6606 epost: post@h2elektro.no epost: post@h2elektro.no epost: post@h2elektro.no www.h2elektro.no www.h2elektro.no www.h2elektro.no

-

53 48 28 00 • post@k-el.no

-

• Graving • Drenering • Transport • Planering av hustomter • Brøyteoppdrag på forespørsel om vinteren • Vi formidlar og sand, pukk og singel frå leverandør.

Halsabrotet 90, 5463 Uskedalen – post@muslandmaskin.no Mobil: 950 32 664 - Tore: 901 05 285

vak ker t ly s sk apa r e i n vak ker he i m

kontakt oss for utval & tilbod!

Nybygg

NatursteiNsmuriNg

Kontakt oss for prisoverslag og produkt.

www.oelve.no • +47 53 47 00 00

-

- Nybygg Nybygg - Service Service - Service - Småindust Småindustri - Småindu LandbrukLandbruk - Landbru - Småkraft Småkraft - Småkraf El-kontroll - El-kontroll

Tube Pendel

El-kontr


13

Næringsbilag | onsdag 21. november 2018

INN PÅ TUNET

SPESIELT BAND: Det er ingen tvil om at Kari Ersland har eit heilt spesielt band til hestane sine. Dei flotte dyra er viktige medhjelparar i terapitilbodet på Erslandsgarden. (Foto: Privat).

Kari Ersland sin gard er ikkje som alle andre gardar. Bli med på tunet der menneske og dyr får vera seg sjølve, uansett kva utfordringar dei har. MONA GRØNNINGEN mona@kvinnheringen.no

Kari produserer livsmeistring

>>>


14

Næringsbilag | onsdag 21. november 2018

INN PÅ TUNET

>>> Vi rullar inn på tunet til Erslandsgarden på Sand-

voll ein solrik morgon i august, og Kari tar imot oss på trappa. Sjølv om vi kjem eit kvarter for tidleg, får vi komma inn i «gamlehuset» der odelsjenta Kari sjølv vaks opp, og som farfaren hennar bygde på 1920-talet. I dag fungerer det som kontor for arbeidsplassen ho og mannen Arild har skapt for seg sjølve, og i tillegg opphaldsrom med kjøken, stove og garderobe for personar som nyttar seg av tiltak på garden. Interiøret er uforandra, bortsett frå litt moderne utstyr som ein prosjektør, lerret og skrivar. Kari har kokt kaffi og tevatn, og serverer sjokolade, frukt og bollar til oss. – Eg var usikker på om eg skulle pussa opp her, men fann ut at eg lèt det vera. Deltakarane synest det er sjarmerande og koseleg her, fortel Kari etter at vi har kommentert dei kule 60-tals-møblane.

«Headhunta»

Inn på tunet «Inn på tunet» er ei samlenemning på det mangfaldet av tilrettelagte aktivitetar som blir tilbydd på gardsbruk, for ulike brukargrupper og i samarbeid med ulike etatar og tenester. Grønt arbeid (Vilje viser Veg – Gardsbruket som arena) er ein av desse aktivitetane, og er eit arbeids­ marknadstiltak for personar med psykiske helseproblem.

Og deltakarane ho snakkar om er dei som besøkjer garden kvar veke, gjennom «Inn på tunet»-tilbodet som no er blitt levebrødet til Kari. Gjennom «Grønt arbeid» tilbyr Erslandsgarden sju plassar til personar med rus- og psykiske problem frå 18 år og oppover, som skal vera arbeidsførebuande trening. Staten, gjennom Nav, betalar økonomisk tilskot per deltakar, og tilbodet er underlagt Kvinnherad Vekstbedrift. Kari blei «headhunta» til å driva tilbodet på grunn av kompetansen sin, og har faktisk hatt ventelister på opp til eitt år. Fordi det er så viktig å bruka god tid, kan deltakarane nytta seg av dette tilbodet i opp til to år. Dei får arbeidstrening, strukturerte dagar, sosialisering og øving i å samarbeida med andre. – Nokre av deltakarane er berre glade for å ha meiningsfulle dagar, medan andre vil finna ut av kva dei kan jobba med, forklarer Kari. Ho har faste samarbeidsmøte med andre i hjelpeapparatet rundt deltakarane, som til dømes Nav, fastlegar, psykisk helsefagarbeidarar og Folgefonn DPS. Kvar tredje månad skriv ho ein statusrapport om kvar deltakar som kartlegg utviklinga deira, og kva mål ein skal setja seg vidare. – Eg er ein organisator, og likar å sjå heilskapen rundt menneske, fortel Kari. Men prosessen med å bli ein godkjent Inn på tunet-gard tok lang tid. Det er nemleg mange strenge krav knytta til tilbodet. – Det er nesten som å driva ei bedrift. Du må ha beredskapsplan og prosedyrar på alt for å drifta ein godkjent Inn på tunet-gard etter krava til Matmerk. Alle Kari var i kontakt med då ho søkte om å få begynna med eit slikt tilbod var veldig positive, men prosessen var lang og tung. – Eg var i ferd med å gi opp. Men heldigvis, i 2015 kom den kjekke e-posten frå Nav Forvalting som tidlegare hadde vore på synfaring: «Kari, vil du driva Grønt arbeid-tilbod på garden din?». Eg blei så glad! Ho fortel at ho har fått støtte frå Innovasjon Norge, regionalt næringsfond, Kvinnherad kommune og LIONS. – Når ein skal starta opp sjølv er det utruleg viktig å ha slike instansar som hjelper deg på veg, så det er eg svært takksam for.

Dyreterapi

Kari er utdanna sjukepleiar, med vidareutdanning i psykiatri og rusomsorg. At ho valde den yrkesvegen er kanskje ikkje så rart med tanke på at mora òg er sjukepleiar, og faren ergoterapeut. – På denne garden har det alltid vore liv og røre. Eg hugsar at pappa, som jobba på Valen sjukehus, hadde med seg pasientar til garden. På den måten fekk eg tidleg forståing av kor nyttig dette samspelet mellom menneske, dyr og natur kan vera. Eg elskar å ha folk rundt meg, fordi eg er så van med det, smiler Kari entusiastisk. Etter sjukepleiarutdanninga jobba ho i rusoms-

orga i Bergen. Kari fekk sin første hest då ho var seks år, og hadde sjølvsagt hestane sine med seg til byen. Der fekk ho lov til å ta pasientar med til stallen. – Eg er ikkje så god på faste rammer, og likar å prøva ut nye ting. Derfor har eg alltid vore ein «kan eg få lov til å prøva det?»-person. Heldigvis har eg hatt sjefar som har sagt ja. Kari har òg teke utdanninga «dyreassistert intervensjonar» på Ås, samt etterutdanning i Hesteassisterte intervensjonar som det første kullet i landet. Ho er ein av 18 i landet med denne utdanninga. – Ein bruker dyr i behandling og aktivitet for å betra helsa til personar med og utan utfordringar.

Magiske augeblikk

På Erslandsgarden finst det mange dyr, både høner, marsvin, kaninar, ein hund, ein katt og tre hestar. Desse dyra er med på å hjelpa deltakarane på Inn på tunet-tilbodet – spesielt hestane. – Hestar er heilt unike dyr. Fordi dei er byttedyr les dei kroppsspråket vårt, og dei godtar oss som art. Eg har tre hestar, alle med ulik personlegdom. Å velja ut rett hest til rett menneske er det viktige, fortel Kari. Den eldste hesten til Kari er Gutti.

– Ho var ein tidlegare traumatisert hest som ikkje hadde hatt det så godt, men som eg har trena opp. Du finn ikkje betre terapihest! Ho er liksom «tanta» i flokken. Mira, ein kaldblodstravar, er «divaen». Ho må du jobba litt med for å få ho til å lika deg. Og sistemann er sjarmøren min, Bjørgegut. Han er ein unghest med mykje energi som sjarmerer alle. Kari bruker hestane aktivt for å gi deltakarane meistringskjensle og for å skapa tillit. – Bruk av hesten i aktivitetar og i terapi medfører at vi kan ufarleggjera vanskelege tema. Vi byggjer relasjonar og kjem fram til kjerneproblema til deltakarane. Hesten er eit sterkt og stort dyr som krev at du er til stades. Aktivitetar med hesten skapar meistring og kan gi betre sjølvbilde. Hesten har helsefremjande effektar både for den fysiske og psykiske helsa vår, fortel Kari. Det oppstår mange magiske augeblikk på garden hennar når dyr og menneske møtest. – Ein deltakar sa til meg at «det er så godt å ha ein flokk!». Men Kari er bevisst på at dyra skal få «fri» og berre vera dyr når det ikkje er deltakarar på garden: – Eg er veldig oppteken av dyrevelferd. Dyra er


15

Næringsbilag | onsdag 21. november 2018

INN PÅ TUNET

medhjelparane mine her på garden, og då er det viktig at dei har det bra.

Livskvalitet

IDYLL: På den idylliske Erslandsgarden på Sandvoll har Kari og mannen Arild bygd opp eit unikt Inn på tunet-tilbod. Her knyter menneske og dyr tette band, og på garden finst høner, marsvin, kaninar, ein hund, ein katt og tre hestar. SKOGSARBEID: Deltakarane på Inn på tunet-tilbodet til Erslandsgarden får driva med mykje spennande, blant anna skogsarbeid. (Foto: Privat).

På Erslandsgarden finn dei på mykje spennande. Det kan vera alt frå skogsarbeid og vedlikehald av bygg og maskinar, til sveising, snikring og juleverkstad. Dei drar òg på fisketurar. På eit eige område på garden skal dei no laga drivhus, og då får deltakarane vera med på heile prosessen – frå teikningar til ferdig bygg med innhald. – Dette skal bli eit grøntområde, der vi skal kunna læra om prosessen frå frø til spire og til slutt matbordet. Her skal vi dyrka grønsaker, urter og anna godt! smiler Kari medan ho viser oss rundt. Kari seier at ho og Arild har ein slags «Pippi»-mentalitet i jobbane sine. – Det er mykje vi set i gang med som vi ikkje kan frå før, og som gjer at vi òg lærer – saman med deltakarane. Eg og Arild er veldig ulike, men samarbeider godt. Han er «bygut», eg er frå landet. Eg er utolmodig, han er tolmodig. Vi bruker oss sjølve veldig i jobben, og er opne. Det trur eg er viktig. På garden produserer dei litt ved, høy og egg, men det er noko Kari meiner er langt viktigare som blir skapt her: – Mange driv Inn på tunet som ei bi-inntekt, og produserer til dømes mjølk. Eg plar å seia at hovudproduktet vårt er «livsmeistring». Eg vil at folk skal kjenna at dei har hatt ein god dag her når dei går heim. Og deltakarane på Inn på tunet og Grønt arbeid er ikkje dei einaste som får nyta godt av Erslandsgarden og Kari sitt brennande engasjement. Etter at ho kom i kontakt med kommunen og Aktiv fritid, starta ho opp ei gruppe for kvinner med fokus på hesteassisterte aktivitetar med terapeutisk tilnærming. Det er støttekontakt-tenesta i kommunen som driv kvinnegruppa under Aktiv fritid, og no har Kari fem damer med seg på garden éin dag i veka. – Det handlar om å skapa nettverk, og ha ein plass å gå til. I gruppa bruker vi hesten aktivt for å skapa meistringskjensle, og vi har fokus på overføringsverdien til kvardagen deira. Kari har hatt gode resultat med tilboda sine. Ho har til dømes funne hospiteringsplassar til nokre av deltakarane. Då er dei ute på andre arbeidsplassar, men får oppfølging av Kari og er tilknytt garden. Andre har faktisk kome seg ut i jobb eller inn i skulegang. – Eg kunne tenkt meg å ha mange fleire Grønt arbeid-plassar, og eg kjem nok til å vidareutvikla tilbodet mitt. Eg stortrivst med jobben min, for ingen dagar er like. Eg har skapt min eigen draumejobb! smiler ho.

Takksame

Nokre av deltakarane på garden har fått i oppgåve å beskriva kva Kari og Erslandsgarden betyr for dei, og Kvinnheringen har fått lov til å formidla det vidare: «Utan denne plassen var eg berre ein skugge i eige liv» «Kari byggjer ein opp på ein måte eg ikkje trudde var mogleg, med måten ho er på og med dyra på garden» «Eg hadde ALDRI vore her eg er i dag hadde det ikkje vore for dette tiltaket, deltakarane og leiarane» «Eg er stolt av å jobba her» «Kari sitt mellomnamn er HMS. Så vi blir kanskje litt for godt tatt vare på!» «Eg veit aldri kva dagen vil bringa, men veit alltid at den vil bli kjekk» «Her får vi vener for livet» «Alle har sin bagasje. Her må du ikkje bera «maske» om du har ein dårleg dag» «Meistringskjensle kan vera alt fra å komma seg på jobb til det å fella sitt første tre med motorsag».


16

NĂŚringsbilag 2018

Vi er aluminium

Vi er meir enn 35 000 medarbeidarar som kvar dag arbeider for ü laga det mest berekraftige aluminiumet i verda. Saman med kundane vüre utviklar vi tusenvis av nyskapande produkt og løysingar som formar samfunnet vi er ein del av. Vi gjer det fordi det er viktig for framtida.

Vi er aluminium.

hydro.com


17

Næringsbilag 2018

Photo: Øyvind Sætre

Kvalitet og miljø i Fokus

HMR er ein prioritert samarbeidspartnar for prosessindustri, vasskraft, olje og gass, infrastruktur og landbruk.

“Vi yter gjerne litt ekstra for at du skal kunne sove godt!” HMR Group AS | Prestnesvegen 68, 5450 Sunde | e-mail: hmr@hmr.no

www.hmr.no

Husnes Industriområde | NO 5460 Husnes | Tlf +47 53 48 28 80 | e-post:reins@reins.no | www.reins.no ©Reins Maskinering AS

sunnhordland as skal du skifta tak, vindu eller dører?

skal du fornya taket ditt?

Lurer du på kva type tak du skal velja og kva det kostar? Eller treng du hjelp til arbeidet? Taktekking/takskifting må bli utført nøye og alle sikkerhetsforskifter må følgjast!

Kanskje du berre treng å fornya eksisterande tak? Vi høgtrykkspyler, impregnerer og maler taket og skiftar ut eventuelle skada takstein. Tømrarane våre har god erfaring med takarbeid, og kan hjelpa deg, anten du skal skifta heile taket, eller fornya/reparera det du har.

Ta kontakt med oss! Vi har kvalifiserte og dyktige tømrarar til alt tømrararbeid. Saghaugen 1, Sunde – Tlf.: 975 61 291

E-post: hans@ntsh.no


18

Næringsbilag | onsdag 21. november 2018

JOBBAR I KOMMUNEN

FEKK AKKURAT DEN JOBBEN H

Kvinnherad kommune Tilsette: 1.450 (No er også alle brannfolka med i dette talet) Årsverk: 1.054 Lærlingar: 20 Lærlingane finn vi i IKT (stab), sektor oppvekst og sektor omsorg, helse og sosial.

Som nyutdanna byggingeniør håpa Lena Aakre Sjo (26) på jobb heime i Kvinnherad. Og ho fekk full klaff! JONN KARL SÆTRE jonn.karl@kvinnheringen.no

Lena tok utdanninga ved Høgskulen på Vestlandet, altså i Bergen, og var ferdig der i vår. Hovudsatsinga i studiet var på miljø, plan- og infrastruktur, og bachelor-oppgåva handla om vatn og avlaup. I mars lyste kommunen ut to ingeniørstillingar ved avdelinga for Prosjekt og utbygging. Lena søkte, vart plukka ut, og 20. august byrja ho i jobben. For tida er Lena mellom anna byggjeleiar for kommunen og Trio sin fellesgarasje som er under

bygging ved Triohuset. Ho stortrivst i jobben som kommunal byggingeniør: – Det var utruleg kjekt at kommunen ville satsa på ein nyutdanna ingeniør som ville heim igjen til Kvinnherad, smiler Lena som no har busett seg på Valen. Av andre prosjekt ho er delaktig i for tida, nemner ho nokre vatn- og avlaup-utbyggingar, samt nokre mindre vegprosjekt knytte til trafikksikring. – Eg synest også vegarbeid er spennande, seier Lena.

Tett oppfølging

Kvinnheringen møter den ferske byggingeniøren i den nemnde fellesgarasjen som er under bygging ved Triohuset.

– Kva er oppgåvene dine som prosjektleiar her? – Eg skal følgja opp prosjektet, framdrifta og HMS-arbeidet. I starten handlar det om å utarbeida til dømes SHA-plan (sikkerhet, helse, arbeidsmiljø), ha oppstartmøte for å avklara kva løyve som må på plass, og sikra at begge partar er kjende med alle delar i prosjektet, forklarar Lena. Sidan Halsnøy Trelast har totalentreprisen, handlar prosjektleiinga mykje om å gjennomføra byggjemøte kvar 14. dag for å vita om alt går etter planen. – Om entreprenøren kontaktar meg om naudsynte eller eventuelt ønskte endringar i forhold til dei opphavlege planane, må eg ta stilling til om det kan skje innanfor budsjettramma. Og så kan det dukka opp uføresette ting, forklarar Lena.


19

Næringsbilag | onsdag 21. november 2018

JOBBAR I KOMMUNEN

HO VILLE HA

Held kontroll med drikkevatnet vårt Kva hobbyar bioingeniør Jan Ove Olsen dyrkar på fritida anar me ikkje, men på jobb dyrkar han bakteriar. JONN KARL SÆTRE jonn.karl@kvinnheringen.no

BYGGJELEIAR: Her Lena Aakre Sjo fotografert kommunen og Trio sin fellesgarasje som er under bygging ved Triohuset på Husnes. Bildet vart tatt i slutten av oktober.

– Synest du at du har skaffa deg ein spennande jobb? – Ja, veldig spennande. I kommunen får eg mange varierte oppgåver, og eg føler meg veldig godt mottatt. Eg jobbar med mange erfarne folk, og det er trygt og godt for meg som er nyutdanna og har mykje å læra. I utgangspunktet har Lena rådhuset som arbeidsstad, men kontorfellesskapet i vassbehandlingsanlegget på Helland, samt driftssentralen ved Husnes ungdomsskule, har òg kontorplassar å by på om det passar betre inn med avtalar og byggjeplassar. – Kommunen er ein kjekk arbeidsplass og eg er veldig glad for at det blir satsa også på nyutdanna folk, smiler Lena.

Og det for at du og eg skal vera sikre på at det kommunale drikkevatnet er gullande reint. Olsen driv rett og slett med kvalitetssikring av dei kommunale vassverka. Heile tida. I tillegg – og bokstaveleg tala i andre enden av vatn- og avlaupssystemet – kontrollerer han også at slamavskiljarar og reinseanlegg gjer den jobben dei skal gjera. Altså at det som kjem ut ikkje er meir ureint enn krava tilseier. – Dei prøvane blir sende til andre laboratorium, men drikkevassprøvane blir analyserte her på laboratoriet, forklarar Olsen og viser rundt i lokala han har til rådvelde i den kommunale basen ved Husnes vassverk på Helland. Både vatnet som kjem inn – råvatnet – og vatnet som går ut, blir kontrollert for å sjekka at kvaliteten ved dei ni kommunale vassverka til ei kvar tid tilfredsstiller krava frå Mattilsynet. Husnes vassverk er det desidert største, og naturleg nok det som blir kontrollert oftast. Og då må det takast prøvar rundt om der vatnet kjem fram, til dømes på Halsnøy. Bakteriar kan koma til både her og der, til dømes om det er brot på ein vassleidning ein stad langt unna vassverket. – Vatnet blir kontrollert for bakteriar – særleg tarmbakterien E. coli, farge, ph-verdi, leidningsevne (seier noko om salt og mineralar) og turbiditet (klarhet), forklarar Olsen, og viser resultat av gårdagens bakteriedyrking. Vassprøvane blir filtrerte og filtra lagde i kvar sitt beger toppa med eit flak av eit stoff laga av dyregalle. Denne galleguffa er verkeleg mat for bakterie-Mons. Olsen viser oss eit beger der bakteriane frå ein råvassprøve har vakse seg fargerike og feite i løpet av 24 timar i 37 grader, medan begeret med det

VASSPRØVE: Jan Ove Olsen heller i ein vassprøve som blir sogen gjennom eit filter. Filteret blir i neste omgang blir utsett for bakteriedyrking i 24 timar.

FINT RESULTAT: Bakte­ riedyrkinga viser at det var bakteriar i råvatnet (t.v.), medan det behand­ la vatnet viste seg å vera fritt for basseluskar.

behandla vatnet er fint og kvitt som snø. – Slik skal det vera, smiler Olsen.

Kontinuerleg arbeid

Mengda av vatn som blir produsert bestemmer kor ofte det skal takast prøvar. For det største vassverket med flest abonnentar, Husnes Vassverk, er det tale om nye prøvar kvar veke. – Det er eit kontinuerleg arbeid som aldri blir ferdig, smiler 61-åringen. Han minner journalisten spøkefullt på at «eg var no nettopp i avisa», men reportasjen frå den gong det var nytt laboratorium i Aksen, viser seg å vera 22 år gamal. Paradoksalt nok var det ein vasslekkasje som førte til at vasskontrolløren måtte flytta til nye lokale på Helland for nokre år sidan. – Men det er eit godt og kjekt miljø her i ved ved vassverket, seier Olsen. I tillegg til kontinuerleg kvalitetskontroll med kommunalt vatn og avlaup, har Olsen jamleg kontakt med Mattilsynet, utarbeidar såkalla ROS-ana-

lysar (risiko- og sårbarhet) og gjennomfører analysar også for private vassverk og privatfolk som ønskjer å kjøpa slike tenester lokalt. Men den viktigaste oppgåva er å kontrollera det kommunale drikkevatnet.

Vannvittig utvikling

Den erfarne bioingeniøren har opplevd ei enorm utvikling innan vassforsyninga i kommunen. – På ein måte er det litt rart: Drikkevatnet er reinare enn nokon gong – samstundes tar me langt fleire kontrollar no enn før. Men så er òg vassbehandling blitt ein vitskap med avanserte system av mange slag, og nøye kontroll på aller baugar og kantar. – Til dømes blir vassleidningar desinfiserte ved hjelp av klorvatn før dei blir tatt i bruk, fortel Olsen som eit døme på nye tider. – Så den nye hovudvassleidningen i Opsangervegen måtte gjennom slik behandling? – Ja, den vart desinfisert før vatnet vart sett på, smiler Olsen.


20

Næringsbilag 2018

REISEN STARTER HER!

MARINEREISER OFFSHORE

SKAL SØKJESKULEPLASS SKULEPLASS TIL SKAL DUDU SØKJE TILHAUSTEN? HAUSTEN?

BERG-HANSEN.NO

OddaVidaregåande vidaregåandeskule skule Odda tilbyr opplæring i følgjande utdanningsprogram tilbyr opplæring i følgjande utdanningsprogram

Berg-Hansen Arriva Telefon: 55 08 80 00 | E-post: arriva@berg-hansen.no

YRKESFAG

Me tilbyr:

• Alt i grAving • MAssetrAnsport • Utleige

Kvinnherad Maskin AS

5462 Herøysundet – Mobil: 970 67 097 michael@kvinnheradmaskin.no

STUDIEFØREBUANDE

 Bygg- og anleggsteknikk Vg1 YRKESFAG

STUDIEFØREBUANDE  Idrettsfag Vg1, Vg2 og Vg3

 Byggteknikk Vg2

•  Elektrofag Bygg- og anleggsteknikk Vg1 Vg1 • Byggteknikk Vg2  El-energi Vg2 • Elektrofag Vg2 og oppvekstfag Vg1 •  HelseEl-energi Vg2 Vg2 •  Helsearbeidarfag Helse- og oppvekstfag Vg1 •  Teknikk Helsearbeidarfag Vg2 og industriell produksjon Vg1 •  Kjemiprosess Teknikk og industriell produksjon Vg1 Vg2 • Kjemiprosess Vg2  Kjøretøy Vg2 • Kjøretøy Vg2  Industriteknologi Vg2 • Industriteknologi Vg2 Vg2 og Vg3 •  Smedfag Smedfag Vg2 og Vg3

 Studiespesialisering Vg1, Vg2 og

• Idrettsfag Vg1, Vg2 og Vg3 Vg3 • Studiespesialisering Vg1, Vg2 (Realfag, Språk, samfunnsfag og Vg3 og økonomi) (Realfag, språk, samfunnsfag og økonomi)

Odda har eit rikt kulturliv, og mange lag og organisasjonar har eit godt fritidstilbod til dei fleste. www.hordaland.no/oddavgs—Tlf 57 30 74 00

Lundeneset VGS er en kristen internatskole i Ølensvåg. Vi tilbyr Medieproduksjon, service og samferdsel, studiespesialisering og påbygging til generell studiekompetanse.

respekt

I tillegg til en god skolegang gir vi deg et trygt miljø, varierte fritidstilbud og venner for livet!

engasjement tryggleik og samstemt

Les mer om oss på www.lvs.no

Velkommen til Fusa Vidaregåande skule! Skulen ligg i Eikelandsosen i Fusa kommune. Me har lyse og moderne lokale, og eit tett samarbeid med næringsliv og kommunar. Med gjensidig respekt mellom vaksne og elevar, ynskjer me å bidra til at alle lærer og trivest i åra dei er hjå oss.

Hjemmefra, men ikke alene!

studietilbod: • Helse- og oppvekstfag • Naturbruk-akvakultur • Restaurant og matfag • Teknikk og industriell produksjon

• Studieførebuande: Kunst, design og arkitektur • TAF: Helse - Marin Industriteknologi - Kokk og servitør

tlf: 56 58 09 00 - e-post: post.fuv@post.hfk.no Besøk nettsida vår: www.hordaland.no/fusavgs


21

Næringsbilag 2018

Skal du Ta førarkorT?

Organiser deg! Bli ein del av fellesskapet!

Du treff oss på Næringsdagen. Husnes Storsenter 22. nov. Lo i Kvinnherad • Fagforbundet i Kvinnherad Fellesforbundet Hardanger Sunnhordland • Husnes Kjemiske Fagforening

Ta kontakt med oss! Har du spørsmål om trafikkopplæring, finn du oss også på NÆRINGSDAGEN på Husnes Storsenter torsdag 22. november. Ta turen innom standen vår!

Avd. Leirvik: 48 08 88 87 Avd. Husnes: 97 01 75 07 www.invia.as • post@invia.as

Treng du skuleplass? Treng du Treng du skuleplass? Treng du skuleplass? skuleplass? KVV tilbyr mange spennande

KVV tilbyr mange ulike utdanningsprogram innan yrkesfag og studiespesialiserande! Skulenutdanningsprogram har i tillegg tilbod innan idrett. Vaksne får tilbod KVV - - om utKVVtilbyr tilbyrmange mangeulike ulike utdanningsprograminnan innanyrkesfag yrkesfagogogstudie studie danning gjennom Vaksenopplæringssenteret vedidrett. skulen. Viog har nye lokale, spesialiserande! har får tilbod KVV tilbyr mangeSkulen ulike utdanningsprogram innan yrkesfag studie -fineom spesialiserande! Skulen hari tillegg i tilleggtilbod tilbodinnan idrett.Vaksne Vaksne får tilbod omutututdanningsprogram innan med kantine, bibliotek, trimrom, eit godt miljø og eit eineståande uteområde! danning gjennom Vaksenopplæringssenteret ved skulen. Vi har nye fine lokale, spesialiserande! Skulen har i tillegg tilbod innanved idrett. Vaksne får tilbod om utdanning gjennom Vaksenopplæringssenteret skulen. Vi har nye fine lokale, yrkesfaguteområde! og studiespesialisemed bibliotek, trimrom, ogogeit danning gjennom Vaksenopplæringssenteret ved skulen. Vi har nye fine lokale, medkantine, kantine, bibliotek, trimrom,eiteitgodt godtmiljø miljø eiteineståande eineståande uteområde! rande. Skulen har i tillegg med kantine, bibliotek, trimrom, eit godt miljø og eit eineståande uteområde!

Treng du skuleplass? Treng du skuleplass? tilbod innan idrett.

KVV tilbyr mange ulike utdanningsprogram innan yrkesfag og studieKVV tilbyr mange utdanningsprogram innan yrkesfag ogut-studie Vi har får nye, fine om lokale og spesialiserande! Skulen harulike i tillegg tilbod innan idrett. Vaksne tilbod spesialiserande! Skulen har i tillegg tilbod innan idrett. Vaksne får danning gjennom Vaksenopplæringssenteret ved skulen.godt Vi har nye fine lokale, læringsmiljø og eit tilbod om utdanning gjennom Vaksenopplæringssenteret ved skulen. Vi har nye fine lokale, med kantine, bibliotek, trimrom, eit godt miljø og eit eineståande uteområde! eineståande uteområde.

med kantine, bibliotek, trimrom, eit godt miljø og eit eineståande Valekrossen er ei eiga uteområde!

Velkomen til KVV! Velkomen VelkomentiltilKVV! KVV! Studiespesialisering Velkomen til KVV! Studiespesialisering

Vg2 ogStudiespesialisering Vg3 Realfag, Vg1 Vg1Studiespesialisering Språk, Vg2 Vg1 Studiespesialisering Vg2og ogVg3 Vg3Realfag, Realfag, Velkomen til KVV! samfunnsfag og økonomi Vg2 Realfag, Vg2ogogVg3 Vg3Språk, Språk, • Studiespesialisering samfunnsfag og Vg2 og Vg3og Språk, Helse- og oppvekstfag Vg1 Helseoppvekstfag samfunnsfag ogøkonomi økonomi Velkomen til KVV! • Helse- og oppvekstfag samfunnsfag og økonomi Vg2 Barneog ungd.arbeidarfag HelseVg1 Helse-og ogoppvekstfag oppvekstfag Vg1HelseHelse-og ogoppvekstfag oppvekstfag •ungd.arbeidarfag Elektrofag Studiespesialisering Vg1 Studiespesialisering Barneogogoppvekstfag ungd.arbeidarfag Helse-Velkomen og oppvekstfag HelseVg2Helsearbeidarfag Barne-og til KVV! Vg2 og Vg3 Realfag, • Bygg- og anleggsteknikk Vg2 Helsearbeidarfag Barneog ungd.arbeidarfag Vg2Elektrofag Helsearbeidarfag Vg1 Elektrofag og Vg3 Språk, Vg2 Helsearbeidarfag Studiespesialisering Vg1 Studiespesialisering • Teknikk og ind.produksjon Vg2 Elenergi Vg1 Elektrofag Vg1Elektrofag Elektrofag Elektrofag samfunnsfag og•og økonomi Vg2 Vg3 Realfag, Vg2 Elenergi Serviceog samferdsel Vg1 Elektrofag Elektrofag Vg2ByggElenergi ByggVg1 og anleggsteknikk Helse- og og anleggsteknikk oppvekstfag Vg1 Helseog oppvekstfag Vg2 og Vg3 Språk, Vg2 Elenergi • Påbygg Vg2 Byggteknikk ByggBygg-og oganleggsteknikk anleggsteknikk Vg1 Vg1ByggBygg-og oganleggsteknikk anleggsteknikk Vg2 Barneog ungd.arbeidarfag samfunnsfag og økonomi • Kvardagsliv/arbeidstrening Vg2 Byggteknikk Byggog anleggsteknikk Vg1 Byggog Vg2 Byggteknikk Vg2 Teknikk Helsearbeidarfag Teknikk og ind. produksjon Vg1 oganleggsteknikk ind. produksjon Helseog oppvekstfag Vg1 Helseog oppvekstfag Vg2 Teknikk Byggteknikk Ansvar og læring gjennom Teknikk Vg1 produksjon Teknikkog ogind. ind.produksjon produksjon Vg2 Vg1Industriteknologi Teknikkogogind. ind. produksjon Vg1 Elektrofag Elektrofag meistring og motivasjon. Vg2 Barneog ungd.arbeidarfag Vg2 Industriteknologi Teknikk og ind. Vg1 Teknikk og ind. produksjon Restaurantogproduksjon matfag Vg2RestaurantIndustriteknologi Vg2 Elenergi Vg1 og matfag Vg2 Helsearbeidarfag Vg2 Industriteknologi Restaurantog matfag Vg2 Kokkog servitørfag Vg1 ogogmatfag Restaurantog matfag Vg1RestaurantRestaurantmatfag Byggog anleggsteknikk Vg1 Byggog anleggsteknikk Restaurantog matfag Elektrofag Vg2 Kokkogog Restaurantog matfag Elektrofag Service og samferdsel Vg1 ogservitørfag samferdsel Vg2Service Kokk-Vg1 servitørfag Vg2 Byggteknikk Vg2 Kokkogog servitørfag Vg2 Elenergi service Service og samferdsel Vg1 Service samferdsel Serviceog ogind. samferdsel Vg1Sal, Service og samferdsel ! tryggleik gog Teknikk produksjon Vg2 Vg1 Teknikk og ind. produksjon esamferdsel d r Sal, service og tryggleik Service og samferdsel Vg1 Service og æ Vg2 Sal, service og tryggleik n Vg3 yrkesfaga Påbygg ePåbyggingsår, Bygg- og anleggsteknikk l Vg1 Byggog anleggsteknikk Vg2 Industriteknologi u k s Vg2 Sal, service og tryggleik n i e Vg3 Påbyggingsår, yrkesfaga Påbygg å Vg3 Påbyggingsår, p yrkesfaga Påbygg Vg2 Byggteknikk i Innføringsklasse Restaurant- og matfag Innføringsklasse, framandspråklege elevar d Vg1 Restaurantmatfag Innføringsklasse Førebuingsår for og Vg3 Påbyggingsår, yrkesfaga Påbygg ninga n a Innføringsklasse Innføringsklasse, framandspråklege elevar Vg2 Kokkog servitørfag d minoritetsspråklege Innføringsklasse t Innføringsklasse, framandspråklege elevar Tilbod til elevar særskilte behov. Vg1 med Teknikk og ind. produksjon a u Teknikk og ind. produksjon TKvardagsliv Innføringsklasse Innføringsklasse, framandspråklege elevar Service og samferdsel Vg1 Service og samferdsel Kvardagsliv Tilbod Kvardagsliv Vg2 med Industriteknologi Tilbodtiltilelevar elevar medsærskilte særskiltebehov. behov. Vg2 service og tryggleik Adr: Opsangersvg.160, 5460 Husnes, tlf: 53 47 Sal, 57til00. E-post:med post.kvv@hfk.no Kvardagsliv Tilbod elevar særskilte behov.

Studiespesialisering Studiespesialisering

Velg yrkesfag – Ta fagbreV Eit fagbrev gjer deg meir attraktiv i arbeidsmarknaden, og er også eit godt utgongspunkt for deg som vil ta høgare utdanning. Du møter oss på Næringsdagen på Husnes!

Aksen, 5480 Husnes, tlf. 53 47 24 60 E-post; post@suo.no/www.suo.no

H A U G E S U N D -T O P P I D R E T T S GY M N A S . N O

avdeling av KVV, kjenneteikna av tett oppfølging og underVg1 Studiespesialisering visning i små grupper.

Restaurant- og matfag

Vg1 Restaurantog matfag Adr: Opsangersvg.160, 57 Adr: Opsangersvg.160, 5460Husnes, Husnes,tlf: tlf:53 5347 47 5700. 00.E-post: E-post:post.kvv@hfk.no post.kvv@hfk.no Adr: Opsangersvg. 160,5460 5460 Husnes, tlf: 53 47 57 00. E-post: post.kvv@hfk.no Vg3 Påbyggingsår, yrkesfaga Påbygg Les meir om oss på heimesida vår: www.kvv.hfk.no. Vg2 Kokkog servitørfag Adr: Opsangersvg.160, 5460 Husnes, tlf: 53 47 57 00. E-post: post.kvv@hfk.no

Innføringsklasse Innføringsklasse, framandspråklege elevar Les om påpå heimesida vår: www.kvv.hfk.no. Lesmeir meir omoss oss heimesida vår:vår: www.kvv.hfk.no. Service og samferdsel Vg1 Service Les meir om oss på heimesida kvv.hfk.no og samferdsel Les meir om oss på heimesida vår: www.kvv.hfk.no. Kvardagsliv Tilbod til elevar behov. Vg2 med Sal, særskilte service og tryggleik

Vg3 Påbyggingsår, Påbygg 5460 Husnes, tlf: 53 47 57 00. E-post: Adr: Opsangersvg.160, post.kvv@hfk.no

yrkesfaga

Innføringsklasse Innføringsklasse, framandspråklege elevar Haugesund Kvardagsliv Tilbod til elevar med særskilte behov. Toppidrettsgymnas Les meir om oss på heimesida vår: www.kvv.hfk.no.

Adr: Opsangersvg.160, 5460 Husnes, tlf: 53 47 57 00. E-post: post.kvv@hfk.no

Les meir om oss på heimesida vår: www.kvv.hfk.no.

- Spesialtrenere i alle våre idretter - Dyktige faglærere - Tilbud om alle realfag - Treningsleirer til Spania på alle trinn - Gode eksamensresultater

Med utøveren og eleven i fokus.


22

Næringsbilag 2018

SVEISING: Rose Marie Andersen (24) har nett starta lærligtida si hos Oil-Comm AS, og held til i lokala på Sunde industriområde og får gjera det ho likar best, nemleg å sveisa.

I NEDGANGS­TIDER BLEI DET LIV I OIL-COMM AS Målet til Oil-Comm AS ved oppstarten i 2016, var at bedrifta skulle vera skikkeleg oppe og gå innan fem år. Halvparten av tida er no gått, og bedrifta er allereie godt etablert i lokala på Sunde industriområde. HILDE ELISE FØRDE-TISLEVOLL hilde@kvinnheringen.no

KJERNA: Dagleg leiar Egil Smith (framme) driv i dag Oil-Comm AS saman med økonomisjef Jens Guddal (t.v.), styreleiar Eirik Tøsse og senioringeniør Richard Totland. Leiar for instrumentrøyrlegging Ørjan Fludal var ikkje til stades.


23

Næringsbilag 2018

I eit lokale i Herøysund, som tidlegare husa eit gatekjøkken, blei dei første tankane og ideane til industrirøyrleggjar-firmaet «sveisa» i hop. Resultat: Seks ivrige gründersjeler starta OilComm AS, som i ettertid har vist seg å bli eit lite eventyr. Bak det heile ligg dedikasjon og hardt arbeid, og i dag held verksemda til i lokale på Sunde industriområde.

Oppstart i nedgangstider

ingen tvil: Guddal skulle koma tilbake under deira venger. – Ein kjernekar som Jens skal ein ikkje sleppa så lett, smiler den daglege leiaren og ser bort på økonomisjefen.

Kontor i dei største byane

Smith og Guddal estimerer at 95 prosent av aktiviteten i Oil-Comm AS skjer utanfor Kvinnherad sine kommunegrenser. – Mange av kjernekundane våre held til i Bergen og Stavanger, fortel Guddal, som fleire dagar i veka sit på kontoret til Oil-Comm AS i Media City Bergen-bygget. Enn så lenge har dei kontor i Bergen, men med planar om å oppretta eit kontor i oljebyen også. – Vi har eit ønske om å dekka området mellom Bergen og Stavanger geografisk. Å oppretta kontor i Stavanger, i tillegg til det eksisterande i Bergen, for å få nærare kundekontakt, er ein del av strategien vår. Men hovudsetet til bedrifta vil alltid vera i Kvinnherad, understrekar den daglege leiaren.

Oil-Comm AS starta i nedgangstider, og det var ein tanke bak det: – Om bedrifta kunne overleva ei etablering i nedgangstider, ville vi vera godt rusta og ha god erfaring om det skulle koma ei ny nedgangstid, fortel den daglege leiaren, Egil Smith. To og eit halvt år etter startskotet kan selskapet visa til fleire kundar og trekkjer fram Kværner, Apply Sørco og HMR som dei største per dags dato. Av lokale aktørar i Kvinnherad, nemner dei HMR som ein viktig kunde. – I starten var HMR veldig viktig for oss, og det er dei fortsatt, understrekar Smith. Svingingar i marknaden er noko Ny lærling på plass dei stadig må vera førebudde på, Rose Marie Andersen (24) og berre for nokre månadar begynte i starten av oktober på sidan måtte det endringar lærlingtida si ved Oil-Comm til. Oil-Comm AS hadde AS. Ho er i full sving når vi Det er ei dame som ein stor kontrakt med er innom fabrikklokalet Kværner om «Johan Svertil bedrifta. kan sveisinga si, det! drup-feltet». Etter ned– Eg likte i grunn Ho har definitivt gjort bemanningar her måtte best å sveisa medan eg dei dessverre redusera gjekk på mekanikarlinja noko av den beste arbeidsstyrken. ved Kvinnherad vidaresveisinga eg nokon – Vi var på det meste gåande skule, så det fell nesten 60 tilsette, men no naturleg for meg å følgja gong har sett. er talet justert til omtrent 50, den yrkesretninga, fortel Egil Smith held han fram. Andersen. Halvparten av dei som var Lovorda om den dyktige lærinvolvert i arbeidet på «Johan Sverlingen lèt seg ikkje venta på: drup-feltet», er no blitt flytta til «Goliat­ – Det er ei dame som kan sveisinga si, det! feltet». bryt Smith ut, medan Guddal nikkar samtyk– Det var veldig gledeleg at vi fekk ein ny kon- kjande. trakt, slik at vi fekk behalda ein god arbeidsstab, – Ho har definitivt gjort noko av den beste fortel Smith. sveisinga eg nokon gong har sett, fortel Smith entusiastisk. Tæring etter næring – Det er mykje god arbeidskraft i Kvinnherad, Oil-Comm AS er ei servicebedrift for offsho- og vi har trua på at ein kan finna mykje av den renæringa som har spesialisert seg innan instru- kompetansen vi treng her, legg Guddal til. mentrøyrlegging og bygging av kabelgater. I tillegg grev dei opp oljetankar som ligg rundt om Gründerlivet kring i mange hagar i Kvinnherad. Det er lovpå- Telefonen ljomar i eitt sett medan den utsende lagt at desse skal vera fjerna innan 2020. frå Kvinnheringen er innom lokala til Oil-Comm – Kva er de meste stolt av? AS, og den daglege leiaren Egil Smith må titt og – Vi har ikkje ei krone i lån, seier Smith. ofte ta seg ein tur ut for å svara. – Vi har betalt ned rubbel og bit undervegs. – Det er travle dagar, men det igjen viser at det Vi har ikkje investert i noko utan at vi har vore er mykje aktivitet. Det likar vi, understrekar den sikre på å ha ryggraden til det, understrekar han. smilande daglege leiaren. – Vi har sysselsett mange i Kvinnherad kom– Som gründer brenn ein ofte lyset i begge mune som elles hadde stått utan jobb, og det er endar før ein innser at det er behov for å tilsetja fleire, fortset han. noko å ta med seg vidare, legg Jens Guddal til. Guddal er nok ein av dei yngste økonomisjefane I lange tider har dei arbeidd gjerne til tolv-eitt vi finn i Kvinnherad, og 22-åringen frå Guddal om kvelden, og måtte innsjå at det var behov for har vore på bana sidan oppstarten av firmaet i å auka talet på tilsette. 1. november begynte Jeamai 2016. nette Skatvold som personalkoordinator. – Eg fekk jobben medan eg var student i Bergen, – No kan vi bruka ressursane meir målretta fortel Guddal. mot dei ulike ansvarsoppgåvene vi har i bedrifta, – Eg «headhunta» rett og slett Jens, held Smith noko som vil føra til ein betre struktur og effekfram. tivisering av verksemda, fortel Guddal. – Egil har tilsett meg to gonger, faktisk, fortset – Det er mykje tøffare å starta bedrift enn ein Guddal og kikkar på Smith. skulle tru, legg Smith til. – Ja, og eg har vore like bestemt begge gongene på at eg skulle ha deg, ler Smith. Eit industrieventyr Den første gongen duoen jobba i lag var i det Fleire nasjonar er representerte i bedrifta, inklutidlegare Bergen Group Skarveland, og den gong dert Sverige, Danmark Island, Polen, Estland og var Guddal mekanikarlærling. Fleire av gründe- Norge. rane i Oil-Comm AS har lang erfaring herifrå, og i I lokala på Sunde industriområde er dei ideelt tillegg til dei to førstnemnde, var også senioringe- plassert, med flotte lokale og tilgang til kai, og dei niør Richard Totland, leiar for instrumentrøyrleg- har ingen planar om å flytta verksemda. ging Ørjan Fludal og styreleiar Eirik Tøsse tilsette – Her er vi komne for å bli. Vi er ein gjeng som her. Då bedrifta gjekk konkurs, leika Smith og likar å sjå resultat av arbeidet vi legg ned, så vi blir dei andre med tanken om å starta eige firma. Då å sjå framover i næringslivet både i Kvinnherad og dei bestemde seg for å forfølgja draumen var det Norge elles, avsluttar den daglege leiaren.

’’

KONTOR: Det er travle dagar på kontoret og telefonen til dagleg leiar Egil Smit ljomar i eitt sett.

ØKONOMI: Økonomisjefen Jens Guddal (22) er nok blant dei yngste økonomisjefane vi finn i Kvinnherad.


24

Næringsbilag | onsdag 21. november 2018

FOLGEFONNA DYREKLINIKK

Christian Mæland har drive Folge­fonna dyreklinikk i tre år og trivst med det. Men veterinærlivet byr òg på utfordringar som mange dyreeigarar kanskje ikkje tar inn over seg. KAREN ANNA KLEPPE karen.kleppe@kvinnheringen.no

Mange har kanskje drøymt om å bli dyrlege, med idylliske tankar om å få bruka arbeidstida på kosa med små kvalpar, eller redda livet til familiekatten. Men i det verkelege livet er situasjonen ein ganske annan. Veterinær-­yrket krev mykje av deg som person. Lange og uføreseielege arbeidsdagar, lite løn for strevet og lite forståing frå kundane. På Løfallstrand har veterinær Christian Mæland drive Folgefonna dyreklinikk i tre år, og han fortel at han trivst godt med det. Han dreg fram takksame kundar og utfordrande og spennande arbeid som noko av det positive. Likevel er ikkje alt ein dans på roser. I august skreiv Dagens Næringsliv om veterinær-yrket, og ein urovekkande høg sjølvmordsstatistikk. Dei intervjua >>>


25

Næringsbilag | onsdag 21. november 2018

FOLGEFONNA DYREKLINIKK

EIT TØFT YRKE: Veterinærlivet er ikkje for alle. Og dei som blir veterinær kan få seg eit sjokk då arbeidsdagane er lange, og dei etiske problemstillingane står i kø. Men Christian Mæland på Folgefonna dyreklinikk er ikkje i tvil om at det er dette han vil halda fram med. – Det beste med denne jobben er alle eigarane som er glade for at vi kom til kommunen, seier han.


26

Næringsbilag | onsdag 21. november 2018

FOLGEFONNA DYREKLINIKK

SAMAN PÅ JOBB OG HEIME: Christian Mæland og Anita Maurangnes er godt gift med to born, og bur i lag over Fol­ gefonna dyreklinikk, der også begge har arbeidet sitt. Etter tre år er dei framleis ikkje leie av å vera i lag dag og natt.


27

Næringsbilag | onsdag 21. november 2018

FOLGEFONNA DYREKLINIKK

VIL UT: Desse herlege små kvalpane var ivrige etter å komma ut av buret og utforska dyreklinikken. Lite visste dei kva som venta. Lat oss håpa dei ikkje har sprøyteskrekk. HELSESJEKK: Denne katten får seg ein skikkeleg helsesjekk av dyrlege Christian før den skal i narkose for ein liten operasjon. TRYGG: Denne lille kvalpen synest ikkje det var noko kjekt med vaksine, men alt blir litt betre når ein kan kvila i eigaren sine trygge hender.

>>> fleire veterinærar om kva dei trudde grunnen var, men vi ville høyra kva vår eigen smådyrveterinær tenkte om den mørke statistikken, og korleis arbeidsdagen hans som veterinær i Kvinnherad er.

«Snillisme» i bransjen

– Når det første du gjer når du les veterinærtidsskriftet er å sjekka dødsannonsane, kor gammal personen blei, og om det var sjølvmord, då er det noko gale, seier Mæland. Sjølv har han aldri vore i denne faresonen, men han er klar over at det er eit problem i bransjen. Mæland meiner at noko av grunnen for at han aldri har hatt slike tankar, er at han klarer å distansera seg frå dei triste skjebnane. Men viss du elskar dyr, er kanskje ikkje veterinær-yrket vegen og gå. – Du «druknar» viss du er for glad i alle dyra. Grunnen til at eg valde å bli veterinær er at eg ønskte ein utfordrande jobb, psykisk som fysisk, variert og vanskeleg teoretisk, seier Mæland. Hans teori om den høge sjølvsmordstatistikken er at veterinærar er så tett på døden heile tida, og at dei kan argumentera for kvifor det å avslutta eit liv kan vera betre enn å la det halda fram. Dei har òg kompetansen til å ta eit liv. – Er du i ein slik situasjon at du ønskjer å ta livet ditt, veit du at det er fredeleg. I tillegg meiner han fleire av personane som blir veterinærar har dette «snill pike»-syndromet. Dei er hardtarbeidande folk som stiller høge krav til seg sjølve, men krava kan vera vanskelege å leva opp til. – Ein tenker at berre det beste er godt nok. Og ofte kan du bli skulda for at du berre bryr deg om pengar, noko som gir deg endå dårlegare samvit på toppen av det samvitet du allereie har om at du ikkje strekk til, seier Mæland.

Elefanten i rommet

For økonomi er elefanten i rommet i veterinærbransjen. Det tar rundt seks år å utdanna seg som veterinær, og ein god dose studielån. I tillegg er mange nøydde til å kjøpa inn utstyr i millionklassen for å kunna drifta klinikken. Dei har også ugunstige arbeidstider, og må ofte avstå frå familietid, for å hjelpa eit dyr i naud. Mæland har

blant anna hatt borna sovande i gangen på natta opp til fleire gonger, medan han sjølv var inne på operasjonssalen. Likevel er gjennomsnittsløna til ein veterinær i starten av 30-åra ikkje meir enn 504.000 kroner. – Det er fleire som reagerer på at vi har høge prisar, men folk er nøydde til å tenka på at vi er utstyrt som eit lite sjukehus. Sjølv om ikkje kvar kunde skal nytta seg av det, er det eit spleiselag for å ha alt tilgjengeleg, seier Mæland. Kona hans, Anita Maurangsnes, er utdanna sjukepleiar, men har tatt kurs og jobbar no ved Folgefonna dyreklinikk. Ho fortel at då ho starta var det ubehageleg å fortelja prisen til kundane. – Eg trur mange tenker at vi gjer dette berre fordi vi er spesielt glade i dyr. Dei tenker ikkje på at dette er levebrødet vårt, seier Anita. Veterinærbransjen er òg meir ressurskrevjande på personell, då nokon må konstant overvaka dyret. På den tida veterinærane bruker på å legga eit dyr i narkose for å trekka ei tann, er den humane tannlegen gjerne ferdig med heile behandlinga.

Ingen menneskerett

Mæland peikar også på at folk er nøydde til å tenka seg om før dei skaffar seg eit dyr. Det kostar pengar. – Det er ingen menneskerett å ha dyr, du må ha midlar til å ta vare på det. Det hender vi må avliva «friske» dyr fordi kundane ikkje har pengar til behandling, og det er ikkje difor eg blei veterinær! Men det er ikkje det mest frustrerande, fortel >>>


28

Næringsbilag | onsdag 21. november 2018

FOLGEFONNA DYREKLINIKK

’’

Det er ingen menneskerett å ha dyr, du må ha midlar til å ta vare på det. Det hender vi må avliva «friske» dyr fordi kundane ikkje har pengar til behandling, og det er ikkje difor eg blei veterinær! Christian Mæland

>>> Mæland. Han blir mest opprørt når folk ikkje vil behandla, men heller ikkje vil avliva dyret. – Det er frustrerande. Då veit eg at dyret sakte men sikkert vil døy.

Hektisk

Likevel går drifta rundt på klinikken på Løfallstrand. Så lenge kommunikasjonen er bra mellom veterinær og kunde, går det som regel fint. Mæland er ikkje i tvil om at han vil halda fram i jobben: – Ein får variasjon og glede, og det er stort sett nøgde dyre-eigarar. Eg føler òg eg har blitt flink i jobben, og eg vil ikkje kasta vekk den kompetansen. Han trivst, og har ikkje problem med å svara på korleis draumedagen ville sett ut. – For det første inneber den lunsj, seier veterinæren lattermildt, før han held fram: – Eg får først inn ein vanskeleg tannpasient som er tilvist frå Bergen eller Haugesund, før vi har litt kirurgi, seier Mæland som har spesialisert seg innan tannpleie. I tillegg vil det vera ein veterinær til på jobb, som kan ta imot akuttpasientar og som Mæland kan samarbeida med på dei indremedisinske pasientane. Til motsetnad er det dei dagane han ikkje klarer å gapa over alt som kjem som er dei vanskelegaste. – Det kan fort bli hektisk. Ein får ikkje tid til lunsj eller toalettbesøk, og ein får heller ikkje følgt opp prøvar frå andre dyr. Mæland synest det kan vera frustrerande å ikkje kunna ta seg god tid til ein pasient, og at han då må stola på at avgjersla han tar er den rette. – Ein skulle gjerne brukt meir tid i enkelte tilfelle, men det er ikkje alltid ein har det. Då er du redd for å gjera feil, og kan bekymra deg for at det er din feil viss dyret døyr, seier Mæland, som fortel at hans største frykt er å stå igjen med eit utfall som burde vore løyst på ein annan måte. – Men dette er òg ei drivkraft. Den mestringskjensla du får dei gongene du kjem deg gjennom noko vanskeleg. Etter tre hektiske år på klinikken i Kvinnherad, har Mæland enno ikkje tenkt på å byta jobb. – Eg ønskjer å driva med dette, eg får variasjon og glede og kontakt med menneske og dyr, seier Mæland, og fortel at det beste med denne jobben er alle eigarane som er glade for at dei kom til kommunen for å starta dyreklinikk-tilbodet, og kjensla av å gjera ein forskjell.

EIT LITE SJUKEHUS: Sjukepleiar Anita Maurangnes sjekkar hjarterytmen til den vesle katten i narkose. Det er ikkje mykje som skil pleien ein får ved eit sjukehus for menneske og den vesle dyreklinikken på Løfallstrand.


29

Næringsbilag | onsdag 21. november 2018

Samarbeidspartner og leverandør til landbruksnæringa i Kvinnherad. - Vi er her for deg! FK Butikken Kvinnherad

Tlf. 993 84 870 Omvikedalsvegen 370, 5464 Dimmeslvik Ope: Mån.-fre. 9-17, laur. 9-14.

Hus/hyttedraum?

Har du ein hus- eller hyttedraum i Kvinnherad eller omegn? Vi er klare til å hjelpa deg med planlegging og bygging. Ta kontakt for ein uforpliktande prat.

GJE GASS! Ingen veit kva framtida bringer. Uansett gjeld det å ha trua på seg sjølv, krumme nakken og gje gass!

Bestill vår hus eller hyttebok på www.norgeshus.no eller kom innom vårt kontor i Skålafjæro 10 i Rosendal.

I PALFINGER MARINE er vi fleire enn 1600 tilsette som har trua, energien og viljen til å utrette store ting. Det har gjort oss til leiande leverandør av maritimt livrednings-, løfte- og dekksutstyr til kundar over heile verda.

BOLIG HYTTE REHABILITERING OMBYGGING TILBYGG

Kven veit, kanskje har vi deg med på laget om nokre år?

PALFINGERMARINE.COM

kjell.hoyland@norgeshus.no • 928 52 363 christian.smith@norgeshus.no • 951 18 496 helene.hoyland@norgeshus.no • 928 19 475

5472 Seimsfoss – Tlf. 53 48 28 90 – post@kvinnheradbygg.no

ALT PÅ EIN PLASS • Byggjevarer • Maling • Interiør • Betongprodukt • Husqvarna Lokal byggjevarebutikk med utval og kompetanse


30

Næringsbilag 2018

eg bolig

Signer før nyttår

FÅ GRATIS EFFEKT

Juletilbud til deg som Signer før nyttår d tilskal deg selge bolig i 2019 FÅ GRATIS Juletilbud til deg FÅ GRATIS EFFEKT EFFEKT som skal selge bolig selge bolig Verdi: 10.000 ,Verdi: 10.000 ,-

Signer før nyttår

Verdi: 10.000 ,-

Bente Faksnes

Ove Sagenes

Marita Pedersen

Totallevering av bad

Christian Andre Larsen

TOMTER & husvæRE på halsnøY ER 7 TOMTTBYGD u , E iG D uR, lE TRukT inFRasTasTisk Fan ikT! uTs Rå pRis F M TO TE .000,590

Vi Har byGGekLare, soLVendTe TomTer frå 800 TiL 1000 m2, med nydeLeG sjøuTsikT på HaLsnøy. Lokale handverkerar med lang erfaring sikrar deg fagmessig arbeid i alle ledd i byggeprosessen.

Hyttetomter i Grunnavåg

Tomannsbustad i Landamarka

Ein unik plass!

spør oss om tilbod!

00,-

2.850.0

• Nyinstallasjonar

Nybygd, flott og moderne part av tommansbustad i Landamarka til sals. Ca 115m2

• Serviceoppdrag • Kamerainspeksjon • Trykktesting • Vannboren varme

Børnes 23, 5463 Uskedalen E-post: uskedal.royr@gmail.com

Tlf. 46 80 80 10

Me har 4 tomter igjen i hyttefeltet i Grunnavåg. Tomtene er solvendte med fantastisk utsikt. Ferdig opparbeid felles strand nedanfor hyttefeltet. Tomtene er klargjort med vatn (eige borehol og pumpehus), avløp, fiber og straum. Gode fiskemuligheter, flott turterreng.

Ta kontakt for info/visning: Tlf. 53 48 00 00

ØYBYGG

A S

Alt du treng – gjort enkelt

GLEDE: Partane gratulerer kvarandre med ein solid sponsoravtale. Karl Øivind Kristiansen i Rosendal Musikklag (t.v.) og Sondre Eide frå Eide Fjordbruk. (Foto: Marianne Lamberg).

Me støttar lokalsamfunnet

Eide Fjordbruk vil bidra til at bygdene i Hardanger er levande og attraktive, også i framtida. Difor har me lokale tilsette, lærlingar og leverandørar. Me støttar og organisasjonar, som Me støttar ii tillegg tillegglokale lokalt lag kulturliv, lag Idrettslaget Trio. og organisasjonar.


31

Næringsbilag 2018

Dei 100 verksemdene med sterkast årsresultat i 2017

PÅ TOPP: Søral, Hydro Husnes, var bedrifta med sterkasts årsresultat i Kvinnherad i fjor.

1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Sør-Norge Aluminium AS, Husnes Fjelberg Fjordbruk AS, Fjelberg Flesland Holding AS, Valen HMR Group AS, Sunde Kvinnherad Energi AS, Dimmelsvik Sparebank 1-stiftinga Kvinnherad, Husnes Barge Invest AS, Høylandsbygd BKS Holding AS, Sunde Søllesvik Holding AS, Dimmelsvik Leite Invest AS, Fjelberg Sjohav AS, Sæbøvik Knut Hjelmeland Holding AS, Dimmelsvik BKS Industri AS, Sunde Norwater AS, Høylandsbygd Fjelberg Kraftlag Sa, Sæbøvik Audun Hjelmeland Holding AS, Dimmelsvik Magne Hjelmeland Holding AS, Dimmelsvik Varden Holding AS, Sandvoll Kvinnherad Breiband AS, Dimmelsvik Husnes Storsenter AS, Husnes Eide Marine Logistics AS, Høylandsbygd Benjaco AS, Halsnøy Kloster Ros Holding AS, Valen Jama Båt AS, Varaldsøy Sæbøvik Eigedom AS, Sæbøvik Fureneset Eiendom AS, Sandvoll Ølve Industrier AS, Ølve Eikestø Eiendom AS, Valen Dimmelsvik Bil AS, Dimmelsvik Eico Invest AS, Høylandsbygd Solvang-invest AS, Rosendal Magne Sjo AS, Halsnøy Kloster Brødrene Musland Maskin AS, Uskedalen H2 Elektro AS, Dimmelsvik Viking Fjord AS, Sunde Sæbøvik Mat AS, Sæbøvik Fureneset Invest AS, Sandvoll Eikestø AS, Valen Byggservice AS, Sandvoll HMR Service Partner AS, Sunde K. Hjelmeland AS, Dimmelsvik Rosendal Fjordhotel Eiendom AS, Rosendal Halsnøy Dokk AS, Høylandsbygd Nilsen Handel AS, Uskedalen K E Invest A/S, Rosendal Valen Kraftverk AS, Dimmelsvik Tronds Marine Service AS, Høylandsbygd Ølve Elektro & Vvs AS, Ølve Vika Kraft AS, Åkra Rosendal Fjordhotel AS, Rosendal

63.720.000 43.038.000 32.037.000 15.658.000 15.318.000 12.421.000 10.251.000 6.677.000 6.131.000 6.041.000 5.419.000 4.363.000 4.359.000 4.330.000 4.273.000 4.108.000 4.101.000 4.098.000 3.861.000 3.802.000 3.790.000 3.694.000 3.642.000 3.394.000 3.301.000 3.199.000 3.075.000 2.924.000 2.690.000 2.528.000 2.500.000 2.434.000 2.416.000 2.369.000 2.138.000 2.132.000 2.093.000 2.085.000 2.056.000 1.943.000 1.905.000 1.901.000 1.838.000 1.779.000 1.729.000 1.707.000 1.673.000 1.662.000 1.645.000 1.570.000

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Torden Holding AS, Sunde Sunde Brygge AS, Sunde Teigen Holding AS, Sunde Rosendal Fus Barnehage AS, Rosendal Nilsen Eigedom AS, Uskedalen Husnes Sandblåsing & Sprøytemaling AS, Husnes Into Elektro AS, Sunde Lio Sag & Treforedling AS, Løfallstrand Kvinnherad Vekstbedrift AS, Uskedalen Ship & Offshore Advice AS, Husnes Rosendalstiftinga, Rosendal Berler II AS, Rosendal Varehuset Rosendal AS, Rosendal HMR Husnes AS, Sunde Måge & Nistad Bygg AS, Ølve Bekkenes AS, Husnes Sima Utleige AS, Uskedalen Kvinnheringen AS, Husnes Adonis AS, Høylandsbygd TS Entreprenør AS, Varaldsøy Tinto Holding AS, Valen Spl Norway AS, Høylandsbygd Øvrevik Invest AS, Sæbøvik Ytre Matre Energi AS, Matre Rødland Holding AS, Ølve Edvin Invest AS, Husnes Borvika AS, Valen Even Invest AS, Husnes Ørjan Invest AS, Husnes S Rødsten Bilforretning AS, Herøysundet Teigen Eiendom AS, Sunde Ommer ANS, Sæbøvik Slangeservice AS, Herøysundet Gjetingsdalen Kraft AS, Mauranger BKS Service AS, Sunde Husnes Elektro AS, Husnes Sverre Myklebust Maskinstasjon AS, Uskedalen Senter Woman AS, Husnes Øybygg AS, Sæbøvik Naterstad Consulting AS, Seimsfoss Kronviken AS, Ølve TM Anlegg AS, Herøysundet Herskedal Holding AS, Husnes Solvang-eigedom AS, Rosendal Sandvoll Mat AS, Valen Dagfinn Gjerde AS, Husnes Dagfinn Eide AS, Sæbøvik Giatex Husnes AS, Husnes Landakraft AS, Dimmelsvik Blue Tech AS, Sunde

1.557.000 1.537.000 1.487.000 1.413.000 1.408.000 1.406.000 1.404.000 1.334.000 1.291.000 1.262.000 1.251.000 1.220.000 1.174.000 1.168.000 1.141.000 1.112.000 1.110.000 1.095.000 1.090.000 1.082.000 1.070.000 1.066.000 1.047.000 1.034.000 1.011.000 1.009.000 1.007.000 996.000 996.000 979.000 971.000 947.000 873.000 868.000 858.000 831.000 826.000 824.000 812.000 807.000 775.000 751.000 749.000 742.000 714.000 708.000 707.000 705.000 700.000 693.000


32

Næringsbilag | onsdag 21. november 2018

NÆRINGSFONDET – EI VIKTIG STØTTE

I 16 år har dei gitt nærings­­ livet håp og støtte

– Det er ikkje alltid store beløp, men det betyr noko å få ei anerkjenning, seier næringsrådgjevar Karin Thauland, om næringsfondet i kommunen. KAREN ANNA KLEPPE karen.kleppe@kvinnheringen.no

Sidan 2002 har Kvinnherad kommune løyvd summar til ferske gründerar, lokale butikkeigarar og andre som har ønskt å satsa på arbeid i næringslivet i Kvinnherad. Alle kan søka, men tilskotet skal ikkje vera over 30.000 kroner. Pengane kjem frå eit statleg pålagt fond og avtalemidlar frå SKL i samband med kraftutbygging. Sjølv om det ikkje er snakk om store beløp per person, synest næringsrådgjevar Karin Thauland at det er eit viktig tiltak. – Vi hadde ei undersøking for ei stund sidan, der det kom fram at det betydde mykje for dei som fekk det. Det at nokon hadde tru på dei gav inspirasjon, seier Thauland. Men det er ikkje slik at alle som har fått stønad frå næringsfondet, held på med det same i dag. – Ein har jo ikkje garanti for at nyetablerte næringar vil vara, men slik er det. Det å tora å satsa og kanskje berre driva i nokre få år skapar aktivitet i samfunnet, meiner Thauland.

Kunne etablert større næringar

I løpet av desse 16 åra har det vore fleire forslag om å setja av meir pengar. – Dukkar det opp ei hjørnesteinsbedrift som treng millionvis med kroner, hjelper det ikkje med 30.000 frå næringsfondet, seier Thauland, men legg til at store bedrifter med kanskje 30 tilsette heller ikkje plar å søka. Men ho fortel at viss fondet hadde hatt store pottar, kunne det vore med på å skaffa pengar til å etablera større næringar i kommunen.

Så mykje har blitt løyvd

Dei fleste åra er det blitt sett av mellom 250.000 og 300.000 kroner til næringsfondet sin disposisjon. Oftast blir desse summane brukte opp i løpet av året, men Thauland kan fortelja at nokre år har pengane blitt overført til det neste året, då det ikkje har vore gode nok søknadar til å bruka opp alt. Frå 2015 til halvvegs i 2018 er det blitt løyvd 1.632.000 kroner til 72 forskjellige saker.


33

Næringsbilag | onsdag 21. november 2018

NÆRINGSFONDET – EI VIKTIG STØTTE

– Næringsfondet var avgjerande for oss

Næringsfondet har å bidrege til at fleire har kunna realisert draumane om å starta noko nytt. Jannicke og Marius er to av dei. KAREN ANNA KLEPPE karen.kleppe@kvinnheringen.no

I enden av ein sidearm til Hardangerfjorden ligg Sundal, og på ein bakketopp over fjorden ligg butikken Lycke Rideutstyr. Jannicke (30) og Marius Sundal (34) opna hesteutstyrsbutikken i november 2013, og i 2016 fekk dei 30.000 kroner frå næringsfondet i Kvinnherad. Næringsfondet er der for å hjelpa personar som ønskjer å skapa noko nytt, og spesielt i næringssvake område i kommunen. – Eg hadde ikkje moglegheit til å jobba, men eg ønskte å ha noko å pusla med, seier Jannicke, om kvifor dei starta den vesle og avsidesliggande butikken. Ho var tidlegare aktiv innan hestesport, men grunna sjukdom kunne ho ikkje lenger driva med hest. Då fann paret ut at dei ville starta opp noko eige. – Vi gjekk gjennom kva som var aktuelt, det var ikkje gitt at det skulle vera hesteustyr, fortel ektemannen Marius. Dei laga til ein liten butikk i den gamle møbelverkstaden på garden, og fekk opp ein nettbutikk samstundes. Dei søkte også

om midlar frå næringsfondet, og fekk det. – Næringsfondet var heilt avgjerande for oss, det hjelpte veldig, seier Jannicke. Dei måtte starta i det små, og så bygga seg opp, fortel paret. Då kan 30.000 kroner vera mykje pengar.

Reiser langt for å handla

Utan at Jannicke og Marius visste det, starta dei butikken i ein nedgangsperiode. Det gjekk godt for dei store kjedebutikkane, noko som førte til at dei små blei skvisa ut. Men etter kvart merkte dei at folk søkte til små spesialbutikkar og personell med kunnskap. Lycke Rideutstyr er akkurat ein slik butikk. Dei har merke ein nesten ikkje finn i andre butikkar, og ein eigar som veit kva ho snakkar om. Og etter 15 år har også Marius fått ganske god peiling på hest og utstyr. – Folk kjem eins ærend frå Haugesund for å handla i butikken, seier Jannicke. No har dei kundar frå blant anna Odda, Haugesund og Bergen. Medan kvinnheringar ikkje er blant dei beste til å støtta opp under dei lokale butikkane. – Det kan verka som om kvinnheringar handlar meir på nett. Då vi starta hadde vi vel kanskje venta at dei i nærmiljøet ville komma i større grad. Likevel går det rundt. Dei er ærlege på at ein ikkje blir rik av butikken, men at

det går så godt dei ønskjer det skal gå, då begge har anna arbeid i tillegg. – Men dette blei mykje større enn det vi først hadde trudd, innrømmer Marius.

Ein livsstil

Jannicke og Marius sin spesialbutikk er eit godt eksempel på at det er mogleg å lukkast i mindre strøk. – Eg trur det er viktig å treffa den rette kundegruppa, og imøtekomma krava kundane har til at vi skal ha eit visst utval, seier Jannicke. Det går òg bra med nettbutikken. Og ein nettbutikk kan ofte vera nødvendig skal du driva på ein liten plass. – Når du startar må du på nett, det betyr ikkje så mykje kor butikken ligg då, seier Jannicke, som legg til at dei likevel har knytt gode band til fleire av kundane som kjem innom, noko som er vel så viktig som det å vera god på nettet. Og då Marius er bonde på garden og Jannicke er mykje heime, er dei fleksible og kan som oftast møta kundane som kjem langvegs frå når dei måtte ønskja det. – Det er jo ein livsstil. Vi tar ofte laurdagen her nede saman med borna, fortel dei, før dei kjem med eit siste tips til alle gründerar som sit heime og brenn inne med eit prosjekt: – Du må berre hoppa i det og prøva!


34

Næringsbilag | onsdag 21. november 2018

NÆRINGSFONDET – EI VIKTIG STØTTE

HARDTARBEIDANDE: Yngve Olsen jobbar dag og natt med både Yngves konditori, Pizzabakeren og Cølibak. Her står han på konditoriet på morgonkvisten og gjer klar havrebriks og ciabattar.

Folk frå heile landet ønskjer Cølibak-produkt Yngve Olsen har vore fast leverandør av gluten- og laktosefrie pizzabotnar til Pizzabakeren. Men no går kontrakten ut, og Olsen må finna nye leverandørar. KAREN ANNA KLEPPE

karen.kleppe@kvinnheringen.no

For fem år sidan starta Yngve Olsen Pizzabakeren på Husnes, og tre år etterpå kom selskapet Cølibak. Grunnen til at Olsen starta Cølibak var at han syntest dei gluten- og laktosefrie botnane som blei brukte hos Pizzabakeren ikkje var gode nok. – Eg bakte nokre sjølv som eg gav til dei i styret, og botnane fall i smak, seier Olsen. Men no, tre år etter, er kontrakten med Pizzabakeren gått ut, og Olsen fekk den ikkje fornya. Likevel går det fint med Cølibak, og Olsen ser seg om etter nye leverandørar. – Eg har no begynt å levera til Rema 1000, Spar Valen, eg skal levera til Rosendal og håpar å få levera til Sæbøvik. I tillegg har han sendt søknad til tre forskjellige grossistar, deriblant Asko, for å høyra om dei ønskjer å ta inn botnane hans. – Vi er avhengige av leveransar, og har jo meir enn berre pizzabotnar, seier bakaren, som håpar på å få landa ein kontrakt før året er omme.

Vil selja nasjonalt

Sjølv om det berre er tre månadar sidan han slutta å levera til Pizzabakeren, er det fleire som har merkt seg at botnen ikkje lenger er som før.

– Eg har fått telefonar både frå Nord-Norge og Stavanger, der folk lurer på om det er mogleg å få tak i botnane mine på anna vis, no når dei ikkje lenger er å finna hos Pizzabakeren, seier Olsen. Han legg til at han set pris på det, og difor er det også viktig å komma inn hos dei store grossistane, slik at botnane kan bli selde nasjonalt. NASJONAL ETTERSPURNAD: Etter kontrakten med Pizzabakeren gjekk ut, er det fleire som har ringt Yngve personleg og spurt om kor dei kan få tak i pizzabotnane hans. Det må vera eit godt teikn for bakaren.

­­­­– Det var ei god hjelp

Då Olsen bestemte seg for å starta Cølibak kjøpte han gamle Sunde bakeri, og måtte også gå til innkjøp av ei maskin til nærare 300.000 kroner. Til dette trong han midlar, og gjorde som fleire før seg, søkte Næringsfondet om stønad. Han fekk 30.000 kroner. – Det var ei god hjelp, alle moner dreg, seier Olsen, som fortel at akkurat den maskina er kjernen i sjølve produksjonen. Olsen trur det er viktig med eit slikt fond i kommunen, og kanskje då spesielt for nyetablerarar. – Eg har jo drive i mange år og kjenner til systemet, men for dei som startar opp for seg sjølve er det nok mykje god hjelp å få frå både næringsfondet og Kvinnherad næringsservice, meiner bakaren.


35

Næringsbilag | onsdag 21. november 2018

STORT UTVAL LOKAL BUTIKK Slangeservice er leverandør av

SLANGAR – VERKTØY – UTSTYR OG TENESTER

til både industri, landbruk, offentlege etatar og privatpersonar.

Freshwater • Omvendt Osmose • Kundar over heile verda • Drikkevatn frå sjøvatn • Produsert i Kvinnherad • Framtidsretta produkt • Spanande teknologi w w w. n o r wa t e r. n o

•Herøysundet •Tlf. 481 13 300 •Epost: kvinnherad@slangeservice.as

Livsglad mat frå HAVET! Sidan 1948

Sjømat, lokalprodusert i Uskedalen! Fiskematen vår har i fleire år vunne prisar og utmerkingar. Bli med oss på laget! Vi har alltid bruk for gode fagarbeidarar.

Tlf. 53 48 22 00 e-post:firmapost@hjoennevaag.com Industriavisa 180x120mm 300ppi.indd 1

08.11.2016 13:33:38

r e l D n a h r o f s u h a b i h e Din lokal tveit, Haugland og støle – du kan stola på fagfolk! Vår kunnskap er din trygghet. Vi tek på oss alt frå små tilbygg, til større oppdrag, og hjelper med nabovarsel og byggemelding. Vi prosjekterer og teiknar alle typar oppdrag! Ta kontakt i dag for ein uforpliktande samtale.

Teigen Bygg & Trelast AS, Husnes Tlf. 53 47 59 10 info@teigen.byggern.no


36

Næringsbilag 2018

NYTT MOBILKRANTILBOD I KVINNHERAD S.S Holding AS er eit nytt firma i Kvinnherad som har investert i eigen mobilkran og starta samarbeid med eit anna mobilkranselskap. Slik kan vi utføre alle aktuelle oppdrag: • Kraftig kran på 45 tonn og 50 m. max bomlengde • Kan ta mange ulike typar løfteoppdrag for industri og private • Montering, demontering, tunge løft, flytting av båtar mm. • Vi har bilar som tek transportoppdrag av last • Stasjonert på Husnes • Dyktige fagfolk med nødvendige kvaifikasjonar som vil yta deg den aller beste service • Lokalt tilbod, med lokal kompetanse

Lokal leverandør av engineeringstenester innan maskin, røyr, design og prosjektkontroll Zenit Engineering AS Tlf: 4003 1250 - Mail: post@zenit.no Onarheimsvegen 96, 5460 Husnes

www.zenit.no

S.S HOLDING AS SINDRE STENSLETTEN, tlf. 907 33 507

HØSTKUPP

TRAKTORER PÅ LAGER FOR LEVERING I 2018 Vær rask! Priser gjelder kun lagertraktorer

NY OG FORBEDRET A-SERIE MED MARKEDETS BESTE HYTTE! ELEKTRONISK VENDEGIR INKL. VALTRAS PARK-FUNKSJON. Rimelig finansiering, kun 0,99% rente! 5 års garanti uten egenandel.

2,29% rente og 5 års ESG garanti!

Valtra A114

Valtra A94

MF 5712 S

MF 4709 Global

• 110hk med laster inkl. elektrisk styring • 3 uttak • Luftsete • Gjennomsiktig tak • AC • 600/65R34 og 480/65R24

• 95hk med laster • 3 uttak • Luftsete • Gjennomsiktig tak • AC • 540/65R34 og 440/65R24

• 57 l/m pumpe • 3 mek. Ventiler • Komplett frontlaster 936 X • Svingbare fremmskjermer • 540/65 34 og 440/65 24 hjul • Radio dab+ +++

555.000,-

505.000,-

• Åpent senter 100 l/m • 3 mek. Ventiler • Laster Annfestning mek spak oh hyd. • Kraftutak 540/540E/1000 • Svingbare fremmskjermer • 540/65 R38 og 440/65 R 28 hjul • Radio dab+ • Arbeidslys og brøytelys +++

ekskl. mva

Eiksenteret Haugesund Eikeskogvegen 72, 5570 Aksdal Tlf. 52 75 44 44 Arve Frantsen tlf. 957 60 549 Stian Berge tlf. 412 13 790

ekskl. mva

610.000,-

ekskl. mva

490.000,-

ekskl. mva


37

Næringsbilag 2018

DIMMELSVIK ENTREPRENØR AS

!

alt i grunn- & betongarbeid • Graving – sprenging • Masseflytting • Gråsteinsmurar • Veg, vatn, avløp

Treng du hjelp til hagearbeid? Vi utfører alt som trengs i hagen:

Klipping, trefelling, stubbfresing, legging av naturstein og mindre snekkerarbeid, med mykje meir. Med maskinar frå 1 til 5 tonn og tek vi arbeid med graving og grusing. Vi har også bark for sal. Ta kontakt for synfaring. Vi vil finne den beste løysinga for deg! Hagemeister Gytis, Toralivegen 9, 5450 Sunde. hage.meister@yahoo.com • Tlf. 966 87 557 Facebook: Hagemeister Gytis

Tlf. 928 89 088 - Epost: post@dimmelsvik.no 5464 Dimmelsvik - www.dimmelsvik.no

REIN ENERGI

SKL produserer elektrisk energi frå rein vasskraft - nok til 160.000 norske husstandar Heimeside: www.skl.as Instagram: sklvannkraft Facebook: sklvannkraft Stikk innom standen vår på næringsdagen, Husnes Storsenter.

www.skl.as

Du treng berre ein leverandør! Vi har lang erfaring og kompetanse. into elektro

Totallever an into røyr av bad! dør

• Bustadinstallasjonar • Industriinstallasjonar • Nettverk • Brann- og innbrotsalarm • Elektrisk kontroll • Varmepumper, luft/ og vannboren

• Sanitæranlegg • Varme- og kjøleanlegg • Sprinkleranlegg • Va-anlegg • Sal av røyr- og deler • Røyrinspeksjon med kamera • Alt av sanitærutstyr

Vi er store nok til å ta større oppdrag og små nok til å ha tid til deg Sundsvegen 77, 5450 Sunde

Tlf. 53 48 20 30

tore@intoelektro.no thomas@intoroyr.no


38

Næringsbilag | onsdag 21. november 2018

BRØDRENE HJØNNEVÅG AS

FRÅ 35


39

Næringsbilag | onsdag 21. november 2018

BRØDRENE HJØNNEVÅG AS

5 TIL 1200 KVADRATMETER – ei fiskemathistorie

DAMP: I fiskeproduksjonen er det tidvis høg luftfukt i lokalet. Det doggar både på briller og linser. Wojciech Zmyslony er mannen i dampen.

Kvadratmetrane fortel om ei av verksemdene i Kvinnherad som gjennom 70 år har gledd kvinnheringar og andre med produkta sine. Brødrene Hjønnevåg AS har bygd opp familieverksemda på lange tradisjonar, respekt for gode råvarer og ambisjonar om å bli ved å utvikla seg i riktig retning. >>> JORUN LARSEN redaksjon@kvinnheringen.no


40

Næringsbilag | onsdag 21. november 2018

BRØDRENE HJØNNEVÅG AS

FISKE BIL :F ikkje kjøle iskebilen, som vart utstyr, og kjøpt i de sember 1 var heller fisken he ldt 957, ikk over i den je noko særleg va seg fersk i kassar m hadde rmeutsty ne. Her e ed is. Det r r fo Harald Hjø til å vera nnevåg p r bilføraren å skry like kaldt ta å ve ute Seljestad som inne i bilen. F gen, der det ser ut , ein gong otografie t tidleg på er tatt på 1960 -tale t.

>>> 7. september, klokka 20.42 tikkar det inn ein sms hos underteikna. – Gull fiskepudding og sølv ost- og baconburger. Etterfølgd av to stykk «tommel opp», samt to gule smilefjes av typen med det breidaste gliset. Meldinga kom frå Marit Hjønnevåg, som hadde vore til Oslo for å delta på NM i Sjømatprodukt. Vedlagt var det også eit bilete, der to menneske gliser i kapp med «emojiane» frå sms-en. Marit, med ein medalje i kvar hand, og ein strålande blid fiskeriminister, Harald Tom Nesvik. Gratulasjon vert straks sendt i retur, dette er jo storvegs! Ein festkonfetti-emoji understreka innhaldet.

Premieresept

Dette er ikkje første gong Hjønnevåg har sanka medaljar i denne konkurransen. Faktisk er det slik at dei har fått medalje kvar gong dei har delteke, noko som talar for både god oppskrift og eit produkt av høgaste klasse. Før Oslo-turen hadde dei fått melding om at det ville vera lurt å møta opp, så dei ante allereie i forkant at det kunne bli pallplassering. – Det er viktig for oss å delta på slikt, for det er ein måte å sjekka at ein er på riktig kurs. Det er også veldig kjekt at vi har vunne på tradisjonsprodukta våre, som fiskekaker og fiskepudding, fortel Marit stolt. Ho er dagleg leiar for verksemda, og Kvinnheringen er innom ein haustdag for å laga reportasje om jubilantverksemda. Då er det ekstra stas for alle partar at det vert hausta medaljar som slår fast at dei framleis – etter 70 år – leverer kvalitet med produkta sine. Oppskrifta på fiskepuddingen er så godt som originalresept frå Besten, berre med små smaksjusteringar. Såleis får dei også bekrefta at forfedrane og -mødrene deira hadde teft når det kom til sunn og smakfull sjømat. Fiskeburgeren som fekk sølv er eit heilt nytt produkt, med smak av ost og bacon. Når produktet er premiert allereie før det hamnar i daglegvarehyllene, vert det trygt for produsent og kunde å selja og kjøpa. Betre kvalitetsstempel å driva marknadsføring med må ein vel leita lenge etter!

Stein på stein

Men suksessen og soliditeten i den lokale verksemda, slik den er i dag, har ikkje kome av seg sjølv. Som Isac Newton, står dagens Hjønnevåg på skuldrene til dei som kom før. Grunnsteinen vart lagt av Henrik Bastiansen Hjønnevåg, som kom til Uskedalen i 1939. Han arbeidde med fisketransport fram til båtane hans vart konfiskerte av tyskarar under krigen. Deretter forsørga han

familien ved å jobba på sardinfabrikken i Uskedalen, noko han gjorde fram til han bestemte seg for å etablera ei eiga fiskemat-verksemd. I 1948 vart denne etablert i Rosendal, i huset der Helene’s frisørsalong held til i dag. Ein kan lesa grundig om heile historia i Sjur Tjelmeland si bok, Livsglad mat frå Havet (2016), men eit lite utdrag frå den første etableringa kan me ta med her. «I første høgda innreidde han fiskematkjøken og utsal. I eit uthus laga han til eit lite røykeri og røykte makrell, sild, pir og torsk. I starten kjøpte han fisken frå lokale fiskarar, på ei handvogn drog han fisk og sild frå kaien.» Kona hans, Gudrun Karina, var også med i verksemda. Ho tok bussen frå Uskedalen til Rosendal fleire gonger i veka for å steika fiskekaker. Frå 1951 vart produksjonen flytta til Uskedalen, der ekteparet bygde hus og innreia eit 35 kvadratmeter stort lokale i kjellaren til verksemda. Derfrå gjekk det slag i slag med auke i omsetnad og påfølgande behov for større plass; I 1958 måtte dei utvida, og var oppe i 85 rutemeter golvflate. Fire år etter overtok sønene, Alf og Harald, verksemda, som då fekk namnet Brødrene Hjønnevåg. Fire år deretter, i 68, vart arealet 200 kvadratmeter. På byrjinga av 80-talet måtte dei flytta verksemda til Børnes, og arealet vart dobla. No, tretti år etter, held dei framleis til på Børnes, i moderne og romslege lokale, spreidd over 1200 kvadratmeter. Det er ikkje lenger brørne Alf og Harald som regjerer, men Marit. Søskena hennar Rune og Inger arbeider også fulltid i familieverksemda, og trekløveret utgjer såleis tredje generasjon sjømatprodusentar i familien Hjønnevåg som held tradisjonane i hevd. Harald, far deira, er framleis engasjert i drifta, men ifølgje borna har han vore flink til å gje slepp på roret og styringa. – Å vera ei familiebedrift har sine utfordringar, men også sine styrkar, meiner Marit, og held fram. – Det er viktig å ha ei ryddig organisering, og ein ser at jobben kjem langt opp på agendaen. Vi jobbar tett, og er mykje saman på fritida, så bedrifta utgjer heilt klart ein stor del av kvardagen.

Fellesskap på tvers av etternamn

Ei tid var det halvt om halvt med tilsette frå familien og tilsette med eit anna etternamn. Ein av måtane å organisera ein ryddig arbeidsplass på då, var såleis å gje lik behandling til alle, uansett etternamn. Slik er det framleis, og dei tolv tilsette som jobbar der har det tilsynelatande veldig godt.


41

Næringsbilag | onsdag 21. november 2018

BRØDRENE HJØNNEVÅG AS

DEI SISTE: Eit proppfullt stativ med peparmakrell er blitt pakka i ein fart. Dette var dei siste – for denne gong. F.v. Wigdis Ersland, Marit Hjønnevåg, Gunvor Havås og Inger Hjønnevåg. SLØYING: Tomas Lukauskas, Askil Hauge og Jerzy Macocki ved sløyebenken. PAKKING: Denne dagen vert det pakka peparmakrell. Rutinane er tydeleg innarbeidde.

Det kan ein sjå på det låge sjukefråværet og på den gode stemninga rundt langbordet på pauserommet. Rune fortel vitsar, og kommentarane elles sit laust medan matpakka vert inntatt. – Det er viktig for oss å ha felles pausar. Dessutan er det godt å bryta opp dagen med noko sosialt. Eg trur folk som jobbar i slike yrke som dette er glade i rutinar, men vi er nok ganske ulike, og det er samstundes viktig å ha faste folk som er dyktige på sine ting, slår Marit fast. Ho understrekar at fellesskapet er viktig. Det er eit element som kjem godt fram etter ein runde i lokalet. Frå bygningsdelen med kontor og pauserom, må ein ut for å koma til produksjonshallane. Ein kjenner på kroppen kor viktig god hygiene er når ein ikler seg ein kvit frakk, eingongslue og trør oppi dei blå plastsokkane. Hendene vert vaska og sprita ved fleire stasjonar, og det er faste og tydelege rutinar på området. Når ein har kome seg gjennom dei første rundane med hygienetiltak, er ein klar til å oppleva pulsen i hjarta av produksjonen.

Ei sanseleg oppleving

Store, funksjonelle og lyse rom husar alt frå herleg duftande røyketorsk, pallar med ferdigpakka >>>


42

Næringsbilag | onsdag 21. november 2018

BRØDRENE HJØNNEVÅG AS

>>> peparmakrell og gylden bøkling, fersk fisk i store bakkar fylte av is og meterlange maskinar for å produsera det enorme talet fiskekaker og andre smakfulle sjømatprodukt som skal leverast til lukkelege kundar i nær framtid. Vidare er det rom for røyking, kjøl, vask, lagring, med meir. Dei tilsette me møter på vår veg jobbar rutinerte som maur, kledde i sine lakserosa vaskehanskar og blå eller kvite kjeledressar. Ei sanseleg oppleving som gler både auga, øyra og nase. – Sjå her, seier Gunvor Havås, dagens omvisar samt kontor- og produksjonsarbeidar, og opnar ei dør. Bak den gøymer det seg eit fullt stativ med nyrøykte torskesider, varmgule og med ei duft som ville fått ein kvar journalistmage til å rumla. Bak oss vert peparmakrell pakka med stø hand og formidabel effektivitet. Wigdis Ersland, Inger og Marit får alle delane av prosessen til å sjå lett ut. I fellesrommet, der dei store bakkane med fisk og isvatn står, er det lange benkar langs den eine veggen. Veggen over benkane er opna opp med store vindauge ut mot fjorden. Framføre benkane står tre menn med rosa hanskar på rekkje, og jobbar seg frå blodfersk rund fisk til perfekt skårne filetar. Makrell først, og seinare på dagen torsk. Det vert dagens underdriving å seia at dette har dei gjort før, men fiskane er filiterte på ein blunk, effektiviteten lar seg vanskeleg fotografera. Tomas Lukauskas, Askil Hauge og Jerzy Macocki jobbar seg imponerande kjapt gjennom dagens fangst. Fiskematproduksjonen føregår bak andre dører. Ein må sprita seg på ny og byta til eit nytt par plastsokkar for å koma dit. Der durar lyden av maskinar, temperaturen er høgare, luftfukta dampar rundt oss. Gourmetkaker, fiskekaker- og burgarar fyller stativ på stativ, medan to menn ser til at maskineriet fungerer som det skal. Fem gourmetkaker vert ferdige samstundes, og det er ikkje lenge før fem nye er klare. Wojciech Zmys-

lony plukkar dei opp med varsame hender, og plasserer dei i hopetal på stativ; ein av dei naturlege mellomstoppa på veg frå rund fisk til ferdigpakka produkt. Fiskefarsen vert laga i store mengder like ved. Maciej Bednarski har alle ingrediensane klare, der det nykverna fiskekjøtet naturleg nok speler den store hovudrolla.

Alt rett, kvar gong, kvar dag

Om det var den nye fiskeburgaren som vart produsert då Kvinnheringen var på besøk er uklart. RØYKETORSK: Bak lukka dører finn ein velduftande delikatessar som dette stativet fullt av røyketorsk. MARIT: Marit Hjønnevåg har vert dagleg leiar ved bedrifta sidan 2003.

Men produksjonen bladfyken var vitne til denne dagen fortel om rutinar og erfaringar som er blitt etablerte og justerte gjennom 70 år. Den fortel om dyktige fagfolk – ein kan kalla dei handverkarar – som er svært dyktige i jobben sin, og som legg si stoltheit i produkta dei leverer frå seg. Dagleg leiar meiner bedrifta er heldig som har så gode medarbeidarar, og påpeikar i boka Livsglad mat frå Havet at ein i matvareindustrien treng folk som arbeider nøyaktig og gjer alt rett, kvar gong, kvar dag. Resultata dei kunne smykka seg med etter NM i Sjømatprodukt stadfestar at dette er noko Hjønnevåg meistrar. – Vi plukkar ut eit tilfeldig produkt av produksjonen vår når vi skal delta i konkurranse, og det som vert sendt til vurdering er såleis representativt for den øvrige produksjonen vår, fortel Marit. Ein kan dermed konkludera med at alle produkta dei leverer frå seg til grossistar held den same kvaliteten. Hjønnevåg leverer frå seg om lag 700 tonn fiskemat på årleg basis. I desse mengdene er det ikkje berre mange sunne måltid, men også trygge måltid, toppa med ei smaksoppleving i særklasse. I tillegg kjenner dei på ansvaret for å formidla fiskemat som ein viktig del av eit sunt og variert kosthald. Det medfører eit fokus på å vidareutvikla dei gode smakane dei allereie har smakt seg fram til, og samstundes vera innovative med nye smakar. Forutan å markera jubileumet og dei gode fiskeprodukt-resultata, er Hjønnevåg representert på næringsdagen på Husnes Storsenter 22. november. Statistikken frå opplæringskontoret syner ei auka interesse for å søkja på utdanning innan næringsmiddelproduksjon, og Marit fortel at det finst mange spennande jobbar i næringa som tydeleg lokkar søkjarane. Dette er heldig, då det stadig trengst meir kompetanse på feltet, der mellom anna krav om dokumentasjon og krav til trygg mat skal imøtekomast.


43

Næringsbilag 2018

TESS er ei heilnorsk verksemd og er i dag største

leverandør i landet, av slanger, slangetilbehør og sveiseprodukt. I tillegg kjem eit breitt spekter av tenester, drift- og vedlikehaldsprodukt og spesialproduksjon.

Frå etableringa i 1968 har TESS hatt jamn vekst og er no etablert på stader rundt om i heile landet. Over 100 servicesenter sørgar for kontinuerlege vareforsyningar og teknisk slangeservice til industrikundane våre. Eit servicesenter inneheld slangeverkstad, serviceverkstad og butikk. I tillegg kjem mobilservice. Medarbeiderane våre er alltid fagfolk som veit kva fagfolk krev.

ig-rør, kummer, kabelkanaler, lokk og rister. Støttemursblokk, forskalingslokk, kantstein og beleggning. Haugesund tlf 48 95 95 91

Elementer

For bygg til bolig, næring og landbruk.

Velkommen til ein fagprat! TESS Odda

TESS Boliden

Husnes Industriområde Almerket 26 -28 Eitrheim, 5750 ODDA TESS Kvinnherad TESS Odda 45A, 5460 Husnes 5750 ODDA 53 65 18 50TESS Boliden 53Husnes 48 80 40 Industriområde 53 64 40Almerket 80 boliden@tess.no 26 -28 Eitrheim, 5750 ODDA kvinnherad@tess.no odda@tess.no 45A, 5460 Husnes 5750 ODDA 53 65 18 50

53 48 80 40 kvinnherad@tess.no

Transport og pumping med erfarne sjåfører. Blandeverk i Suldal, Vindafjord, Stord og Tysvær.

Betongvarer

Velkommen til ein fagprat! TESS Kvinnherad

Ferdigbetong

53 64 40 80 odda@tess.no

Tlf. 5377 5200 mail@olenbetong.no www.olenbetong.no

boliden@tess.no

RøynstRand EntREpREnøR as er eit ingeniør- og entreprenørfirma på industriområdet Eitrheim i Odda. Selskapet har spesialisert seg på totalentreprisar innan bygg og anlegg, men utfører óg mellomstore og mindre oppdrag, i tillegg til ingeniørtenester. Røynstrand Entreprenør utfører alt innan: • VA-arbeid • Grunn- og betongarbeid • Tømrar- og snikkararbeid • Murararbeid • Rehabilitering • Stikningsarbeid • Totalentreprisar

+47 53 65 00 30 postmaster@roynstrand.no

www.roynstrand.no


44

Næringsbilag 2018

Jubileumsår 2018 – 15 år! Vi er enormt stolte og audmjuke som får vere breibandsleverandør i Noregs vakraste kommune, med over 4200 kundar som ein del av breibandsfamilien, og ikkje minst nærare 100 % dekningsgrad. Dette er rett og slett heilt unikt og verkeleg noko vi er svært stolte over. Vi oppmodar alle som ynskjer å høyre meir om kva vi driv med og sjå kva vi kan levere av tenester til å vitje heimesida vår www.kband.no eller fylgje oss på facebook i kvardagen. Her legg vi ut informasjon om stort og lite i selskapet. Du kan møta oss på Næringsdagen på Husnes storsenter 22/11 eller gjerne også kontakt med vårt kundesenter for ein prat på telefon 53 47 56 40, her er ope alle virkedagar frå kl. 07:30 – 15:00. skaff deg breiband hjå din lokale breibandsleverandør i Kvinnherad!

! de år n a r gnist

Kvinnherad breiband, Vikjo 7, 5464 Dimmelsvik – wwww.kband.no – Tlf. 53 47 56 40


45

Næringsbilag 2018

GK er en totalteknisk entreprenør og servicepartner Vi leverer smarte løsninger for nye og eksisterende næringsbygg

RBM Noor er en allsidig og moderne klassiker som tilfører liv til ethvert rom. En kolleksjon av møte-, konferanseog kantinestoler med høy ergonomisk komfort.

GK Odda utfører alle oppdrag innen ventilasjon og blikkenslagerarbeider. Vi har eget verksted, og vi utfører alt av utvendige blikkarbeider. Vi leverer og prosjekter ventilasjonsløsninger for alle tiltaksklasser, og våre serviceteknikere utfører service på alle tekniske anlegg. Vår tverrfaglige ingeniørkompetanse bidrar til et bedre inneklima og lavere energibruk til glede for våre kunder, samfunn og miljø. Med vår fagkompetanse er vi blant markedets ledende innenfor all teknikk i bygg: Ventilasjon, Byggautomasjon, Kulde, Energi/Miljø, Elektro og Rør/VVS. GK er en TotalTeknisk Entreprenør og Servicepartner. Vil tilbyr helhetlig rådgiving, ledende teknologi og en lang rekke smarte løsninger som bidrar til betydelige energi- og miljøgevinster i kombinasjon med optimal komfort for byggets brukere. Vi er tilstede lokalt i hele Norge, Sverige og Danmark, og vi har fordelen av et bredt støtteapparat med teknisk kompetanse på høyeste nivå. www.gk.no

HÅG Tribute er komfortabel og luksuriøs. Bred og sjenerøst polstret, men likevel stram, elegant og stilfull. Et eksklusivt møbel som motiverer til arbeid og tilfører kontoret det lille ekstra.

Ver velkomne innom i Allmerke 38 Kontakt oss via tlf. 913 73 991 eller på epost: post@boerve.no GK INNEKLIMA AS Eitrheimsvegen 121, 5750 Odda | Tlf: 53 64 41 88 | www.gk.no

Boliden er et ledende EuropEisk mEttalsElkap Vi har kjernekompetanse innen prospektering, gruvedrift, smelteverk og gjenvinning. Hovedmetallene er sink og kobber. Andre viktige metaller som utvinnes er bly, gull og sølv. Konsernet er inndelt i to virksomhetsområder: Gruver og Smelteverk. Boliden odda har ca. 300 ansatte og 30 lærlinger. Vi produserer sink, sinklegeringer, svovelsyre, kadmium og kobbersement. Boliden odda har de siste årene modernisert og investert i nytt produksjonsutstyr. Boliden odda sine hovedmål for 2018 er 0/200.000 0 skader og en produksjon på 200.000 tonn sink!

www.boliden.com


46

Næringsbilag 2018

NÆRINGSDAG ToRSDAG 22. NovembeR kl 11–17 på HuSNeS SToRSeNTeR Der kan du treffa små, mellomstore og store verksemder innan ulike næringar i Kvinnherad kommune. Du vil få eit spennande møte med eit mangfoldig næringsliv. Er du ute etter ny jobb, lurer du på utdanningsval, ønskjer verksemda di nye oppdrag eller å rekruttera arbeidskraft?

DeTTe eR møTeSTADeN Du må TA TuReN TIl!

Arrangementet er eit samarbeid mellom: Kvinnherad Næringsservice, Kvinnheringen, Kvinnherad vidaregåande skule, Opplæringskontoret for Sunnhordland, Husnes Storsenter


47

Næringsbilag 2018

HALD DEG OPPDATERT…

…på det som skjer i Kvinnherad Med eit abonnement på Kvinnheringen held du deg rimeleg bra oppdatert. Tar du full pakke med papir, e-avis og nett, kan du lesa avisa kor du er i verda. Ring 53 48 21 30, eller send ein e-post til abonnement@kvinnheringen.no for å tinga abonnement.

OBS! Som

abonnement på Kvinnheringen har du ingen garanti mot sterke frustrasjonar, lynande sinne, litt lått og breie smil innimjødlå.


– No berre gler vi oss. Sjølv om det er mykje arbeid som står igjen er vi berre glade for at vi skal driva for fullt igjen. ØRJAN NORMANN leiar i Husnes kjemiske fagforening


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.