Page 1

BOSILJKA KONDIĆ, dipl.oec, Mr.sc. ŽIVKO KONDIĆ VIZIJA, Varaždin Veleučilište u Varaždinu, Varaždin bosiljka.kondic@dan.hr zkondic@vels.hr

ISTRAŽIVANJE PRIMJENE STATISTIČKIH TEHNIKA U HRVATSKIM PODUZEĆIMA Sažetak: U članku se prezentiraju rezultati istraživanja opsega u kojem se statističke tehnike koriste među poduzećima metaloprerađivačke industrije u Republici Hrvatskoj, a koje su svoje poslovanje i sustav upravljanja kvalitetom uskladile sa zahtjevima međunarodne norme ISO 9001:2000. Rad predstavlja sažetak opsežnijeg istraživanja u sklopu projekta primjene suvremene metodologije poboljšanja procesa, odnosno „Šest sigma“. Rezultati pokazuju da su najstarije i najjednostavnije metode ujedno i najpopularnije. Vrlo je malo poduzeća koja primjenjuju statističke tehnike predložene u literaturi. Razlozi su različiti. Ključne riječi: Upravljanja kvalitetom, poboljšavanje kvalitete, statističke tehnike, metaloprerađivačka industrija.

1. UVOD Životno iskustvo potvrđuje da ništa nije tako dobro da se ne bi moglo poboljšati. Upravo ova filozofija pokreće kotač stalnih promjena u tvrtkama i gospodarstvu i stvara preduvjete za napredak čovječanstva. Bilo kakvo opuštanje i zasićenje s trenutnim stanjem može rezultirati nesagledivim posljedicama. Osim «biti prvi» veoma važno je imati kvalitetniji proizvod od konkurencije i ispuniti zahtjeve, potrebe i očekivanja kupaca, odnosno korisnika. Tvrtke koje to shvate i razumiju imaju realne šanse u tržišnoj utakmici. Cilj svake tvrtke je vrlo jasan: živjeti i uspjeti. Proizvoditi moraju ono što tržište, odnosno kupci žele, uz određeni nivo kvalitete i uz prihvatljivu cijenu i rokove isporuke. Put k tome cilju nije tako jednostavan. Svjetski proizvođački kapaciteti su narasli do takvih mogućnosti da bi usporedba s nekim prošlim vremenima bila ponekad i besmislena. U takvim gospodarskim razmjerima glavni cilj tvrtki je opstanak na tržištu i konkurentnost. Razlika između uspješnih i manje uspješnih tvrtki je u tome, što uspješne prepoznaju i poštuju potrebe i zahtjeve kupaca, te procesima poboljšanja postavljaju kvalitetu svojih proizvoda na prvo mjesto. Princip stalnog poboljšanja je opće poznat i priznat u teoriji i praksi modernog menadžmenta. Pravilna i pravovremena primjena uvijek donosi dobit. Poštujući ovaj princip, tvrtke dokazuju da uvijek postoji bolji i kvalitetniji proizvod, efikasniji proces, racionalnija i uspješnija proizvođačka metoda, produktivniji strojevi i naprave, bolja motiviranost djelatnika itd. Na ovoj logici temelji se i zahtjev niza normi ISO 9000. Tvrtke moraju planirati i primjenjivati procese nadzora, mjerenja, analize i poboljšavanja radi neprekidnog podizanja učinkovitosti sustava upravljanja kvalitetom. To je i jedan od razloga za izlazak tehničkog izvješća ISO /TR 10017:2003 kao pomoć tvrtkama pri definiranju statističkih tehnika koje

1


mogu biti korisne kod implementacije, primjene, održavanja i poboljšavanja sustava upravljanja kvalitetom. U primjeni principa stalnog poboljšanja u sustavima kvalitete korisnici se susreću s poteškoćama koje uglavnom proizlaze iz pomanjkanja znanja o osnovnim čimbenicima poboljšanja i procesima kao i o primjeni i opsegu primjene adekvatnih tehnika. Značaj tehnika i njihove mogućnosti pri pravilnoj primjeni su ogromne. Tu prvenstveno mislimo na statističke tehnike. Dokaz za to je sve popularnija poslovna strategija «Six sigma» koja se fokusira na razvoj i proizvodnju proizvoda, koji su po kvaliteti blizu perfekcije, a temelji se na korištenju statističkih tehnika. Efikasno i učinkovito funkcioniranje sustava upravljanja kvalitetom je nezamislivo bez primjene statistike. Kad se statističke tehnike pravilno koriste postaju jednako važne kao i alat, mjerni instrument ili najsuvremeniji stroj za proizvodnju. Uz pomoć dobro primijenjenih statističkih tehnika kontrolira se i upravlja proizvodnim i drugim procesima, prate se trendovi i utvrđuju veze između čimbenika, predviđa se nastanak ili nestanak niza pojava te događaja bitnih za funkcioniranje organizacija. Bez statistike se ili „ne vidi drveće od šume“ ili se „vidi samo drveće, ali ne i šuma“. Tvrtka koja ima točne podatke i koja ih zna analizirati, te poduzeti mjere poboljšanja, posjeduje vrlo snažno sredstvo za uspješno upravljanje. Uviđajući značaj statističkih tehnika u sustavima upravljanja kvalitetom i ASQ (American Society for Quality) je radio niz godina na uređivanju kapitalnog djela (teorija, primjena, primjeri i softweri za statističke tehnike). Radi se o materijalu s 20.000 stranica, čiju pripremu i izdavanje je financirala vlada SAD, preko NIST (National Institute for Standards and Tehnoilogy). U opticaju je i e-verzija ovog djela koju koriste američki stručnjaci za kvalitetu. Analizirajući ove i ostale aktivnosti, možemo kazati da se definitivno radi o «povratku statistike» u gospodarstvo zapadnih zemalja. Zapad je lansirao statistiku u gospodarstva. Japan je prvi razumio, primijenio i tako još jednom potvrdio tezu da «učenik može postati bolji od učitelja». Japanski poslovni bum dugo je šokirao Zapad i trebalo je dosta vremena da se pronikne u tajne njegovog uspjeha, u čijoj je osnovi bila nova filozofija kvalitete. Svi pokazatelji u svijetu kvalitete govore da je došlo vrijeme da «učitelji uče od učenika». Povratak statističkih tehnika u gospodarstvo Zapada definitivno je tu. S tim se slažu svi koji razumiju ulogu i značaj statistike. Ako ima dilema oko primjene statističkih tehnika onda su one samo u tome kako ih realizirati? Odgovor je svakako u procesima poboljšanja sustava kvalitete i novim strategijama poslovanja koje kvalitetu proizvoda stavljaju u prvi plan. U nastavku slijedi pojašnjenje o ulozi statističkih tehnika u procesima poboljšavanja, te kratka prezentacija rezultata istraživanja o primjeni statističkih tehnika u metaloprerađivačkoj industriji Republike Hrvatske. 2. KONTINUIRANO POBOLJŠAVANJE KVALITETE 2.1 Razlozi za poduzimanje poboljšavanja Iz nezadovoljstva trenutnim stanjem izviru brojne želje za boljim, potpunijim, savršenijim, i bogatijim životom. Iz tih razloga države, zajednice, tvrtke i pojedinci postavljaju sebi planove i ciljeve za porast i poboljšanje kvalitete življenja. Cilj je svakog poboljšanja racionalizacija. To znači da se uz upotrebu svih postojećih sredstava i ljudi postižu što bolji rezultati i to bez štete za bilo koju od zainteresiranih strana. Kombinacijom racionalizacije i odmjerenih investicija postiže se najbolji efekt i učinkovitost. Poboljšanje bilo kojeg procesa u organizaciji i kompletnog sustava je neminovno. Ukoliko toga nema, i najbolja je organizacija osuđena na propast. Iz toga izvlačimo zaključak da i

2


najbolje strukturiran sustav upravljanja kvalitetom mora biti podvrgnut stalnom procesu poboljšanja. Samo na taj način se osiguravaju svi preduvjeti za kvalitetne proizvode i usluge, odnosno stvaraju uvjeti za ispunjenje zahtjeva kupaca, njihovih potreba i očekivanja. Rezultat mora biti zadovoljstvo svih zainteresiranih strana. Sa stajališta kontinuiranog poboljšanja za kvalitetu možemo reći da nije fiksan cilj. Ljepše rečeno, kvalitetu možemo usporediti s pokretnim stepenicama u velikim robnim kućama. One su u stalnom pokretu i uvijek idu prema gore. I kvalitetu moramo podići prema gore, odnosno, s njom želimo realizirati: bolje, veće, jače, sigurnije, pouzdanije, prikladnije, jeftinije, itd. Za tu realizaciju, organizacija mora ići putem kontinuiranog poboljšanja ne samo proizvoda ili usluga koje je krajnji output, već svih faza u glavnim i logističkim procesima koje vode do toga outputa. 2.2 Kontinuirana poboljšavanja kvalitete Načelno, postupke poboljšanja možemo promatrati kroz kontinuirana postupna i kontinuirana skokovita poboljšavanja. Kontinuirana postupna poboljšavanja se primjenjuju u periodima stabilnog poslovanja u tvrtkama. Karakterizira ih primjena vlastitih iskustava uz korištenje znanja i iskustva drugih kroz traženje rješenja za probleme koji su rezultat unutrašnjih i vanjskih promjena. Ova su poboljšavanja suptilna uz participaciju svih uposlenika. Kao takva implicitno su sadržana u MB i EFQM modelima poslovne izvrsnosti, a zasnivaju se na principima PDCA petlje. U literaturi ih srećemo pod nazivom Quality Improvement – QI. Teoretski gledano kontinuirana postupna poboljšanja podrazumijevaju konstantnu veličinu poboljšanja u određenim intervalima vremena. Međutim, tempo života i tržišne utakmice zahtijevaju i druge vrste poboljšavanja. To su prvenstveno poboljšavanja ostvarena uvođenjem inovacija i tehničkih unapređenja u poslovne procese kao i rezultati većih reorganizacija i investicija. Skokovita poboljšavanja (slika br.1) su nešto rjeđa i predstavljaju korjenito poboljšavanje karakteristika tvrtke, sa značajnim diskontinuitetom u odnosu na postojeće stanje. U literaturi, ovakva skokovita poboljšavanja možemo sresti i pod nazivom proboji /3/. Prema Juranu /3/ proboj znači radikalnu promjenu, dinamično i odlučno gibanje k novoj i višoj razini karakteristika. Svakako, da je kombinacija postupnih i skokovitih poboljšanja najpoželjnija situacija u tvrtkama. Ona dovodi znatno brže do definiranog cilja. Slika broj 6 prikazuje primjenu kontinuiranog postupnog i skokovitog i poboljšavanja. Stupanj efikasnosti (η)

Razina: n+2

Razina: n+1

v (brzina)

A C

Razina: n

P D

}

}

SKOKOVITO POBOLJŠANJE

SKOKOVITO POBOLJŠANJE

POSTUPNO POBOLJŠANJE

Razina: 2

Razina: 1

Početna razina

}

}

}

SKOKOVITO POBOLJŠANJE

POSTUPNO POBOLJŠANJE vrijeme (t)

Slika br.1: Kontinuirana poboljšavanja

3


3. Mjesto i uloga statističkih tehnika u procesima poboljšavanja Samo tvrtke koje teže prema poslovnoj izvrsnosti i koje proces poboljšavanja i unapređenja poslovanja smatraju svojom obvezom, mogu uspješno koristiti suvremene metode. Nije isključena njihova primjena na nižim organizacijskim nivoima (organizacija u smislu razvijenosti i poslovnih rezultata). Neka istraživanja govore da se na nižim nivoima koriste jednostavnije metode i alati, a na višim jednostavne i složenije. Statistička metodologija, kao instrument, našla je svoju primjenu u tvrtkama zahvaljujući i razvoju kontrole kvalitete. Za uspješnu primjenu statističkih tehnika u svim procesima poslovne tvrtke, potrebna je potpuna predanost kvaliteti, koja mora započeti s top menadžmentom i teći kroz sve menadžerske strukture. Cilj sustava kvalitete je postizanje očekivane ili zahtijevane kvalitete kroz smanjenje poremećaja u poslovnim procesima. Naglasak je na procesima, a ne na proizvodima ili uslugama. Ovakav pristup omogućava kontrolu varijabilnosti, i što je još važnije sprečava nastajanje nesukladnih proizvoda. Niz matematičko-statističkih tehnika koriste se u upravljanju kvalitetom proizvoda i usluga, no s druge strane specifični zahtjevi i problemi upravljanja kvalitetom nameću potrebu usavršavanja postojećih i razvijanja novih i efikasnijih matematičko-statističkih tehnika zaključivanja i odlučivanja. Smatra se da je u Japanu danas teško pronaći menadžera ili čak zaposlenika da ne poznaje sedam tradicionalnih alata za poboljšanje kvalitete. To su tehnike iz deskriptivne statistike, koje su poznate pod imenom «seven tools». U opticaju su i sve se više spominju sedam novih metoda statističke kontrole kvalitete procesa. U djelu «Management for Qualitiy Improvement: The 7 QC Tools», Mizuno spominje sedam novih menadžerskih alata statističke kontrole kvalitete, koji su rezultat istraživanja diljem svijeta od strane japanskog društva za razvoj tehnika kontrole kvalitete (Japanese Society for Quality Control Technique development). Svakako, s ovih 7+7 tehnika tvrtke nisu limitirane. Postoji još mnogo metoda, jednostavnih i složenih koje zaslužuju da se koriste, odnosno primjenjuju u konkretnim uvjetima. Teško je i zamisliti organizaciju koja u svojem poslovanju ne treba neku od tehnika navedenih u normi ISO/TR 10017:2003. 4. ISTRAŽIVANJE PRIMJENE STATISTIČKIH TEHNIKA 4.1. Ulazne pretpostavke za istraživanje Pored svih spoznaja o značaju statističkih metoda mnogi pokazatelji govore da njihova primjena u tvrtkama nije na potrebnoj razini. Koji su razlozi tomu? Odgovor je potražen u samim tvrtkama. Provedeno je istraživanje u hrvatskim tvrtkama strojarske i elektro struke (zagrebačka, varaždinska i osječka regija) koje su svoj sustav kvalitete ustrojile prema međunarodnoj normi ISO 9001:2000 s ciljem utvrđivanja stanja korištenja statističkih metoda na stratificiranom uzorku i uzroka nedovoljne razine korištenja statističkih metoda. Pretpostavka je bila da za nekorištenje statističkih tehnika ima više razloga: kulturološki, nedovoljan nivo znanja, neučinkovit menadžment, veličina tvrtke, vlasnička struktura, djelatnost, neusklađeni kriteriji certifikacijskih kuća, i dr. Rezultati istraživanja poslužili su u izradi prijedloga za efikasnije i učinkovitije korištenje statističkih metoda u tvrtkama s ciljem podizanja efikasnosti i učinkovitosti sustava kvalitete. Do podataka se došlo provedbom anketnog upitnika u svakoj promatranoj organizaciji. Kroz istraživanje je potraženo i mišljenje eksperata iz područja kvalitete, kao i nezavisnih certifikacijskih kuća koje djeluju u Hrvatskoj u području sustava upravljanja kvalitetom.

4


U tablici br.1 prikazana je kategorija organizacija gdje je izvršeno istraživanje i to prema broju zaposlenika u tri regije. Ukupan broj promatranja bio je na 59 tvrtki. U tablici br.2 prikazana je struktura vlasništva anketiranih organizacija u tri promatrane regije. Struktura promatranih organizacija prema EAC kodu prikazana je u tablici br.3. KATEGORIJA ORAGNIZACIJE

VELIČINA (broj zaposlenika)

S1 S2 S3 S4 S5

<50 51-100 101-300 301-500 >500

*

ZG regija 13 11 3 1 0

UKUPNO

*

UČESTALOST VŽ* OS* regija regija 7 5 6 5 5 3 0 0 0 0

28

18

∑ 25 22 11 1 0

13

59

ZG –zagrebačka regija; VŽ – varaždinska regija; OS – osječka regija

Tablica br. 1- Kategorizacija anketiranih organizacija prema broju zaposlenika Red. br. 1. 2. 3. 4.

STRUKTURA VLASNIŠTVA Državno vlasništvo Dioničko društvo Društvo s ograničenom odgovornošću Privatno vlasništvo UKUPNO

ZG regija 0 6 9 8 23

VŽ regija 0 4 7 6 17

OS regija 0 5 7 7 19

∑ 0 15 23 21 59

Tablica br.2 – Struktura vlasništva u promatranim tvrtkama Red. br. 1. 2. 3.

Područje djelatnosti organizacija (EAC klasifikacija djelatnosti) Proizvodi od metala Strojevi i oprema Električna i optička oprema UKUPNO

EAC /šifra/ 17/R 18/S 19/T

Broj organizacija 32 17 10 59

Tablica br.3 – Struktura promatranih organizacija prema EAC kodu 4.2. Prikaz rezultata istraživanja Na anketno pitanje: „Koristite li statističke tehnike?“, ispitanici su odgovorili s DA ili NE. Rezultat je prikazan u tablici broj 4. Ispitanici koji koriste statističke tehnike zamoljeni su da navedu koje od navedenih tehnika konkretno koriste (tablice br.5), te u kojim prilikama ih najčešće koriste: na ulazu, na izlazu, u procesima, u svim fazama i za rješavanje problema (slika br.2). Zbog usporedbe dani su i rezultati anketiranih stručnjaka i od certifikacijskih kuća. Veličina tvrtke Odgovor anketiranih DA NE

S1 2 23

S2 4 18

S3 7 4

S4 1 0

S5 0 0

∑ 14 (24%) 45 (76%)

Tablica br.4 – Odgovori ispitanika o korištenju statističkih tehnika

5


U tablici br.6 prikazana su mišljenja o rezultatima koji se postižu upotrebom statističkih tehnika onih koji su se izjasnili da ih koriste. Od ispitanika gdje se statističke tehnike ne koriste zatraženo je da navedu tri glavna razloga za to. Razlozi su prikazani u tablici br.7 gdje je naveden postotak. Red. br.

«The 7 QC Tools»

ISO /TR 10017:2003

«Seven Tools».

1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Veličina tvrtke Tehnike ili grupe statističkih tehnika prema ISO /TR 10017:2003 Deskriptivna statistika Dijagram uzrok-posljedica Histogram Dijagram raspršenje Paretov dijagram Kontrolne karte Dijagram tijeka Ispitni list Matrični dijagram Dijagram srodnosti Matrična analiza podataka Dijagram oblika strijele Programirane karte za proces odlučivanja Sustavni dijagram-stablo dijagram Uzročni dijagram-dijagram međuodnosa Plan eksperimenta Ispitivanje hipoteze Analiza mjerenja Analiza sposobnosti procesa Analiza regresije Analiza pouzdanosti Uzorkovanje Simulacija Kontrolne karte (SPC) Statistička tolerancija Vremenska analiza serija

Σ S1 2 2 1 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

S2 4 4 3 0 4 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0

S3 7 6 5 0 7 0 7 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5 0 0 0 0

S4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0

14 13 10 1 14 1 14 11 2 0 0 0 0 1 0 0 0 5 1 1 0 7 0 1 0 0

Tablica br.5 – Prikaz organizacija koje koriste neku od navedenih statističkih metoda

6


45

40 40

36

36

35

33

35

32

30

%

25

20

18

20

15

14

15 10

7

5

5

6 3 0

0 input

procesi

autput

sve faze

problemi

Područje primjene Anketa tvrtki

Anketa stručnjaka

Anketa cert.kuća

Slika br.2 - Korištenje statističkih tehnika prema mjestu korištenja

Redni broj 1. 2. 3. 4.

KORISNOST VELIČINA TVRTKE primjene statističkih tehnika S1 S2 S3 S4 Bez značaja 1 Umjereno korisni 1 1 Korisni 1 4 Značajni 2 3 1 UKUPAN BROJ ODGOVORA

S5

% 7,1 14,3 35,7 42,9

Tablici br. 6 - Koristi koji se postižu upotrebom statističkih tehnika Redni broj 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

RAZLOZI ZBOG KOJIH SE NE KORISTE STATITIČKE TEHNIKE Vrsta djelatnosti Pojedinačna proizvodnja Nedostatak znanja Nedovoljan angažman menadžmenta Kulturološki razlozi 100-postotna kontrola je bolja Veličina tvrtke Slaba informatička podrška Nitko ne zahtjeva Kombinacija gornjih razloga Nema adekvatnog razloga UKUPNO ODGOVRA 45 x 3

Broj ispitanika koji ne koriste statističke tehnike (45 x 3 odgovora=135) 10 4 33 25 5 11 30 13 2 1 1 135

Tablica br.7 - Razlozi ne korištenja statističkih tehnika

7


5. KRATKI KOMENTAR REZULTATA I ZAKLJUČCI ƒ

ƒ ƒ

ƒ

ƒ ƒ

ƒ

ƒ

U istraživačkom projektu nedostatak znanja o statističkim tehnikama bila je najupadljivija i najžalosnija impresija do koje se došlo. Činjenica da je dio organizacija koje koriste statističke tehnike zadovoljan njima, te da ih i dalje želi koristiti i proširiti njihovu upotrebu, čini se da je glavna svijetla točka za uvođenje ovih tehnika u sve organizacije. Dvije trećine ispitanika koji koriste statističke tehnika znanja su dobili učeći samostalno, bez nadzora i smišljeno planske edukacije. Međutim, samo nuđenje velikog broja seminara neće riješiti ovaj problem. Seminari imaju smisla ako se ljudi šalju na usavršavanje i ako ih zahtijevaju sami korisnici. U tom smislu uočava se velika odgovornost menadžmenta. Vrlo malo organizacija (svega 24% anketiranih) iz metaloprerađivačke i elektro industrije Hrvatske primjenjuje statističke metode koje se danas predlažu u literaturi a naročito u ISO/TR 10017:2003. Statističke deskriptivne tehnike najčešće se upotrebljavaju u praksi. Najčešće korištene tehnike su tehnike iz grupe Seven Tools, i to: Pareto dijagram , Ishikawa dijagram i dijagram tijeka. Sedam novih statističkih alata skoro nitko ne koristi. Svega tri ispitanika koriste matrični dijagrama ili stablo dijagram. Razlozi su u nepoznavanju tehnika koje se nude. I kod ostali tehnika koje se navode u ISO/TR 10017:2003 je slična situacija. Uglavnom se njihovo nekorištenje povezuje s nedostatkom znanja. Analizom odgovora kod primjene metoda uzorkovanja ispitanici nisu mislili na jednostruko ili višestruko uzorkovanje, već općenito na primjenu uzorkovanja u kontroli kvalitete. Na slici br.2 prikazan je postotak organizacija koje koriste statističke tehnike prema mjestu korištenja. Više od polovine ispitanika (58%) koriste navedene tehnike u procesima i za rješavanje različitih oblika problema. Veoma mali broj organizacija koristi ove tehnike na ulazu u procese i na izlazu iz procesa. Zbog usporedbe, dani su i rezultati anketiranja stručnjaka koji se bave konzalting uslugama u sustavima upravljanja kvalitetom i stručnjaka koji profesionalno rade u certifikacijskim kućama na području primjene sustava kvalitete. Rezultati su očekivani ali su zabrinjavajući oni dobiveni od konzultanata i certifikacijskih kuća. Rezultate koji se postižu primjenom statističkih tehnika više od 70% organizacija ocijenilo je kao korisne ili značajne. Primjena statističkih tehnika je vezana uz veličinu organizacije. Porastom veličine tvrtke raste i broj tvrtki koje ih koriste. Obzirom da pokazatelji o veličinama tvrtki kod nas govore da se radi o malim organizacijama bilo bi interesantno provesti istraživanje vezano općenito za ovu vrstu poduzeća. Istraživanje je pokazalo da i oblik vlasništva nad organizacijama ima utjecaja na primjenu statističkih tehnika. Najviše je poduzeća gdje se koriste statističke tehnike sa statusom društva s ograničenom odgovornošću ili dioničko društvo. Utjecaj strukture vlasništva je u daljnjim istraživanjima koja su vršena isključen. Regije iz kojih dolaze ispitanici, odnosno organizacije, nemaju direktnog utjecaja na primjenu statističkih tehnika i kao prethodni čimbenik isključen je iz daljnjeg istraživanja.

8


LITERATURA: [1] [2] [3] [4]

Norma ISON 10017:2003 Thomas Pyzdek – The Six Sigma handbook J. M. Juran - «Managerial Breakthrougth», McGraw_Hill, Inc., revised Edition. FSB Zagreb – „Mjerenje i kontrola kvalitete“, materijal sa školovanja djelatnika mjernih laboratorija i odjela kontrole kvalitete, Zagreb, 2004. [5] Nikola Šakić i Dalibor Benić – Statistika u kontroli kvalitete, Podloge za seminar iz statističke kontrole kvalitete, FSB, Zagreb, 1996.

RESEARCH ON THE IMPLEMENTATION OF STATISTICAL TECHNIQUES IN CROATIAN FIRMS Summary: The paper presents the results of research into the extent to which statistical techniques are used among firms, in the metal-processing industry in Croatia, that have adjusted their own business methods and systems of quality management in accordance with the requirements of international quality standard ISO 9001:2000. The paper presents a summary of more detailed research in the context of projects to implement a modern methodology of process improvement, namely “Six Sigma”. The results show that the oldest and the simplest methods are, at the same time, the most popular. There are few firms that apply the statistical techniques suggested in the literature. The reasons are various. Keywords: Management quality, Improving quality, Statistical techniques, Metal-processing industry.

9

ISTRAŽIVANJE PRIMJENE STATISTIČKIH TEHNIKA U HRVATSKIM PODUZEĆIMA  

8. HRVATSKA KONFERENCIJA O KVALITETI

ISTRAŽIVANJE PRIMJENE STATISTIČKIH TEHNIKA U HRVATSKIM PODUZEĆIMA  

8. HRVATSKA KONFERENCIJA O KVALITETI

Advertisement