Page 1

Đuro Tunjić, Leon Maglić, Živko Kondić, Milan Kljajin dr. sc. ĐURO TUNJIĆ, TÜV Croatia d.o.o., Zagreb, dtunjic@tuv-croatia.hr dr.sc. LEON MAGLIĆ, Strojarski fakultet Slavonski Brod, lmaglic@sfsb.hr dr.sc. ŽIVKO KONDIĆ, Veleučulište Varaždin, zkondic@velv.hr dr.sc. MILAN KLJAJIN, Strojarski fakultet Slavonski Brod, mkljajin@sfsb.hr

ISTRAŽIVANJE RAZINE SVIJESTI O KVALITETI KOD ZAPOSLENIH U PODUZEĆIMA U METALOPRERAĐIVAČKOJ INDUSTRIJI U RH Izvorni znanstveni rad/ Original scientific paper Sažetak Provedeno je istraživanje razine svijesti o kvaliteti u odabranim poduzećima u metaloprerađivačkoj industriji u RH. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi međusobnu ovisnost svijesti o kvaliteti u poduzeću s ukupnim djelovanjem sustava kvalitete. Početna postavka bila je da je razina svijesti o kvaliteti u cjelokupnoj organizaciji poduzeća u izravnoj vezi s učinkovitosti primjene sustava. Anketirane su osobe koje obavljaju potpuno nezavisne poslove u odnosu na QMR-a na različitim radnim mjestima u poduzeću. Na ovaj način mogla se napraviti stvarna usporedba razine svijesti onih zaposlenih koji nemaju izravne veze s implementacijom i certifikacijom SUK-a već je primjena njegovih zahtjeva dio njihovog svakodnevnog obavljanja posla. Prikupljeni podaci su analizirani i obrađeni te su rezultati interpretirani. Rezultati ukazuju na visoku razinu svijesti ali i potrebu daljnje edukacije u području sustava upravljanja. Aktivnosti na podizanju razine svijest o kvaliteti moraju pronaći svoj put u cijelom poduzeću jer je samo uključivanjem svih zaposlenih moguće dobiti pozitivne efekte implementacije i certifikacije sustava upravljanja kvalitetom. Ključne riječi: kvaliteta, svijest, sustav upravljanja kvalitetom, istraživanje 1. UVOD Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi međusobnu ovisnost svijesti o kvaliteti u poduzeću s ukupnim djelovanjem sustava kvalitete. Početna postavka bila je da je razina svijesti o kvaliteti u cjelokupnoj organizaciji poduzeća u izravnoj vezi s učinkovitosti primjene sustava. Anketa je provedena u 12 poduzeća odabranih iz uzorka ukupno anketiranih poduzeća (127) kao dio šireg istraživanja o učinkovitosti certifikacije sustava upravljanja kvalitetom u metaloprerađivačkoj industriji u RH. Kriterij za odabir bili su veličina i unutarnja organizacija (dovoljno duboka organizacijska struktura) s obzirom na važnost da na anketu odgovore osobe koje nisu previše povezane s QMR-om poduzeća (predstavnik uprave za kvalitetu). Tražene su osobe (5) koje obavljaju potpuno nezavisne poslove u odnosu na QMR-a na različitim radnim mjestima u poduzeću. Na ovaj način mogla se napraviti stvarna usporedba razine svijesti onih zaposlenih koji nemaju izravne veze s implementacijom i certifikacijom SUK-a (Sustav upravljanja kvalitetom) već je primjena njegovih zahtjeva dio njihovog svakodnevnog obavljanja posla. Ankete je sadržavala 4 osnovne skupine podataka: 1. Opća informiranost zaposlenih o sustavu upravljanja kvalitetom 2. Stav zaposlenih o važnosti pojedinih čimbenika na poslovni uspjeh 3. Utjecaj sustava upravljanja na poduzeće 4. Utjecaj certifikacije prema ISO 9001 na poduzeće.

14. HRVATSKA KONFERENCIJA O KVALITETI I 5. ZNANSTVENI SKUP HRVATSKOG DRUŠTVA ZA KVALITETU Baška, otok KRK, 15. – 17. svibnja 2014. g.

- 331 -


Đuro Tunjić, Leon Maglić, Živko Kondić, Milan Kljajin 2. OPĆA INFORMIRANOST ZAPOSLENIH O SUSTAVU UPRAVLJANJA KVALITETOM Cilj ovog dijela ankete bio je doći do podataka o informiranosti zaposlenih o zahtjevima sustava upravljanja kvalitetom i norme ISO 9001. Sustav upravljanja kvalitetom generira određenu dokumentaciju sustava koja se koristi za njegovu implementaciju i bez čije primjene nije moguće razvijati i graditi sustav. Preduvjet dobroj implementaciji i daljnjem razvoju i poboljšanju sustava je da svi zaposleni budu uključeni u njegovo definiranje i primjenu, sukladno svojoj poziciji i vrsti posla koji obavljaju. Sukladno ovome, provedena je anketa s takvom grupom pitanja čiji su rezultati prikazani u tablici 1. Tablica 1 Rezultat ankete o općoj informiranosti o sustavu upravljanja kvalitetom [1] Broj pitanja 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Pitanje Prošao sam nekakvu obuku o sustavu upravljanja kvalitetom Omogućeno mi je da se upoznam sa zahtjevima norme ISO 9001 Upoznat sam s Politikom kvalitete Upoznat sam s Ciljevima kvalitete Upoznat sam s Priručnikom kvalitete Posao koji obavljam definiran je dokumentacijom SUK-a i upoznat sam s njima SUK mi je olakšao obavljanje mojih svakodnevnih poslova Ukupno

Broj odgovora Broj odgovora Razlika DA NE DA - NE 38

22

16

48

12

36

47 47 47

13 13 13

34 34 34

50

10

40

43

17

26

320

100

220

Rezultat ankete dao je vrlo važan podatak o tome da je 3 puta više pozitivnih odgovora na postavljena pitanja. To znači, da se većina zaposlenih izjašnjava pozitivno o tome da su informirani o osnovnim značajkama sustava kao što su politika, ciljevi, procedure i dr. Najmanja razlika između pozitivnih (DA) i negativnih (NE) odgovora pojavljuje se, nažalost, na prvom pitanju ankete koje je povezano s edukacijom iz područja sustava upravljanja kvalitetom. Još jednom se potvrđuje činjenica da poduzeća premalo ulažu u edukaciju svojih djelatnika za područje kvalitete. Zanimljivo je da su u 3 poduzeća od 12 anketiranih svih 5 anketiranih osoba (zaposlenih) odgovorili da nisu prošli nikakvu obuku na temu sustava upravljanja, dok je u jednom poduzeću to prošla samo jedna od pet anketiranih osoba. Vrlo je teško povjerovati da je moguće imati izgrađeni funkcionalan sustav upravljanja kvalitetom bez provedene edukacije šireg sloja zaposlenih. Najveća snaga u izgradnji i stalnim poboljšanjima leži upravo u potencijalu i idejama svih zaposlenih. Vjerojatno je ovako lošem rezultatu dijelom pridonijela i ekonomska kriza, odnosno nedostatak novaca za ulaganje u dodatnu edukaciju. Pri tomu se očito zanemarila mogućnost provođenja internih edukacija. Ali bez obzira na sve okolnosti, očito je nužno djelovati na menadžment poduzeća i dodatno naglašavati važnost edukacije ako se žele iskoristiti sve mogućnosti koje pruža sustav upravljanja kvalitetom. Educirati nije dovoljno samo osobe zadužene za implementaciju sustava već i one koje su zadužene za primjenu njegovih zahtjeva

14. HRVATSKA KONFERENCIJA O KVALITETI I 5. ZNANSTVENI SKUP HRVATSKOG DRUŠTVA ZA KVALITETU Baška, otok KRK, 15. – 17. svibnja 2014. g.

- 332 -


Đuro Tunjić, Leon Maglić, Živko Kondić, Milan Kljajin u obavljanju svakodnevnih poslova. Edukacijom se sigurno smanjuju otpori i nerazumijevanje a kroz podršku većine zaposlenih postižu se dodatna poboljšanja sustava. [1] Poslodavci ulaganje u edukaciju još uvijek smatraju troškom za poduzeća, a ne ulaganjem koje će se dugoročno višestruko isplatiti. 3. VAŽNOST UTJECAJA POJEDINIH ČIMBENIKA NA POSLOVNI USPJEH U drugom dijelu ankete istraživao se stav zaposlenih o važnosti pojedinih utjecajnih čimbenika, koji su sastavni dijelovi implementacije sustava upravljanja kvalitetom, na poslovni uspjeh poduzeća. Zaposlene se pitalo koliko su ti čimbenici (koji su posljedica implementacije sustava upravljanja kvalitetom) prema njihovom viđenju važni za poslovni uspjeh poduzeća. S obzirom da se radi o zaposlenima koji obavljaju svoje svakodnevno poslove sukladno zahtjevima sustava (a nisu izravno uključeni u njegovu kreaciju i implementaciju u drugim odjelima poduzeća), važno je bilo istražiti njihovo mišljenje o važnosti svakog pojedinačnog utjecaja. Rezultati su prikazani u tablici 2. Kao najznačajniji utjecaj na poslovni uspjeh poduzeća anketirani su ocijenili zadovoljstvo kupca i ispunjenje njegovih zahtjeva. To pokazuje da sustav kvalitete ipak postiže svoju svrhu i djeluje pozitivno na svijest zaposlenih. Bez obzira što neki drugi rezultati pokazuju nedovoljno ulaganje u edukaciju, rezultat djelovanja implementacije sustava i certifikacije poduzeća dovodi do toga da zaposleni počinju shvaćati svu važnost kvalitete, odnosno stavljanja kupca na centralno mjesto svih događanja. [1] Certifikacija poduzeća nalazi se na drugom mjestu po značaju. To je također pozitivna ocjena i u principu potvrđuje da je proces certifikacije i iz perspektive zaposlenih jedan od najvažnijih u gradnji konkurentne sposobnosti poduzeća i poboljšanju tržišne pozicije. Također je izuzetno pozitivno ocijenjen utjecaj stvarne zainteresiranosti menadžmenta vezano za kvalitetu i sustav upravljanja kvalitetom. Zaposleni ocjenjuju da je od velike važnosti da menadžment ima iskreni pristup uvođenju sustava upravljanja kvalitetom i da svojim primjerom pokažu maksimalnu opredijeljenost i uključenost u sve procese i aspekte kvalitete. Tablica 2 Rezultati istraživanja o važnosti pojedinih čimbenika na poslovni uspjeh poduzeća[1] Ocijenite važnost sljedećih čimbenika na poslovni uspjeh poduzeća Zadovoljstvo kupca i ispunjenje njegovih zahtjeva Stvarne zainteresiranosti menadžmenta vezano za kvalitetu i sustav upravljanja kvalitetom Prijedlozi za poboljšanje od zaposlenika Svijest o kvaliteti zaposlenih i interes za edukacijom na temu kvalitete te povećanje opće razine znanja Zainteresiranosti menadžera za edukaciju na temu kvalitete Certifikacija sustava

Prosječna ocjena za poduzeća 1

2

3

4

5

6

7

8

4 4,8 4,8 4,2 4,4 4,4 5 4,8

9

10 11 12

Uk. prosj.

5 4,2 4,6 4,6 4,57

3,6 3,8 4,2 3,8 4,2 4,6 4,6 3,6 4,4 3,2 4,6 4,4 4,08 3,6 4,6 4,2 2,4 3,8 3,6 4 3,2

4 3,4 4,4 4

3,77

3,6 4 3,8 3,4 4,2 4 4,2 4,2

4 3,4 4,4 3,6

3,9

3,2 3,4 3,8 3,6 4,4 4,2 4,2 3,6

4 2,8 4,6 4,2 3,83

4,2 3,8 4,2 4,6 4,8 4,6 3,4 4,8 4,4 2,4 4,2 4,4 4,15

14. HRVATSKA KONFERENCIJA O KVALITETI I 5. ZNANSTVENI SKUP HRVATSKOG DRUŠTVA ZA KVALITETU Baška, otok KRK, 15. – 17. svibnja 2014. g.

- 333 -


Đuro Tunjić, Leon Maglić, Živko Kondić, Milan Kljajin upravljanja prema ISO 9001 Interni auditi koji se provode u poduzeću Prosjek po poduzeću,

3,8 3,2 3,6 3,2 3,6 4,6 3,4 4,4 3,2 2,6 3,8 4,6 3,67 3,7 3,9 4,1 3,6 4,2 4,3 4,1 4,1 4,1 3,1 4,4 4,3 3,99

Kao najmanji utjecaj na poslovni uspjeh poduzeća ocijenjen je učinak provođenja internih audita. Interni auditi odličan su mehanizam na putu stalnih poboljšanja i jedan od najboljih alata razvijenih za tu svrhu. Mehanizam internih audita ugrađen je i u samu normu ISO 9001. Obučeni i iskusni auditori u redovitim i planiranim vremenskim intervalima provjeravaju funkcioniranje sustava upravljanja kvalitetom i uočavaju sve njegove slabosti. Bez kvalitetno provedenih internih audita poduzeće može vrlo teško poboljšavati implementirani sustav i nastaviti put prema poslovnoj izvrsnosti. Ovako loša ocjena utjecaja internih audita govori i o nedovoljnoj educiranosti i shvaćanju od strane zaposlenih važnosti ove aktivnosti. Iz rezultata se zaključuje da zaposleni ne razumiju koliko su interni auditi važni za poduzeće. Na ovaj rezultat dodatno ima utjecaj i veličina organizacije i to posebno na onim zahtjevima sustava upravljanja kvalitetom koji se odnose na poboljšavanje procesa. [2] Ovaj se podatak može jako dobro povezati s nedostatkom adekvatne edukacije zaposlenih. Izobrazba za sustave upravljanja kvalitetom kojoj je sastavni dio i izobrazba za interne auditore, ne bi trebala biti usmjerena samo na osobe za koje postoji ambicija da se i bave tim poslom u budućnosti. Edukacija je također potrebna i drugoj, auditiranoj strani. Nerazumijevanje voditelja pojedinih službi i zaposlenika samih mehanizama audita, njegove svrhe i cilja dovodi do ovakvog stava zaposlenih o njegovoj neefikasnosti. Ovaj rezultat može biti putokaz osobama u poduzećima uključenim u provođenje internih audita da analiziraju kvalitetu svoga posla. Postoji mogućnost da se interni auditi provode samo formalno i da zaposleni nisu osjetili stvarnu korist od njih. U tom slučaju zaposleni provođenje internih audita doživljavaju kao nepotrebnu aktivnost koja im oduzima vrijeme a nije dovoljno efikasna kao mehanizam stalnih poboljšanja. Ovo je svakako jedno od važnih područja i bilo bi zanimljivo kroz dodatna istraživanja doći do podataka o stvarnim razlozima ovakvog rezultata. Ipak, kao konačan stav može se izvesti zaključak da većina zaposlenih u poduzećima ima visoko razvijenu svijest o kvaliteti i da razumije važnost osnovnih utjecajnih čimbenika na poslovni uspjeh poduzeća. 4. UTJECAJ UVOĐENJA SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM NA POBOLJŠANJA U PODUZEĆU PREMA OCJENI ZAPOSLENIH U daljnjem dijelu ankete istraživao se stav zaposlenih o utjecaju sustava upravljanja kvalitetom na poduzeće. Anketa je sadržavala 10 pitanja. U tablici 3. prikazana su pitanja iz ankete. Tablica 3. Pitanja o utjecaju uvođenja SUK-a na poboljšanja u poduzeću [1] R. br. 1. 2. 3. 4. 5.

Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom u poduzeću djelovalo je na: Povećanje zadovoljstva kupca Smanjenje broja reklamacija kupaca Poboljšanje pouzdanosti nabave i dobavljača Smanjenje pogrešaka u proizvodnji Povećanje razine kvalitete

14. HRVATSKA KONFERENCIJA O KVALITETI I 5. ZNANSTVENI SKUP HRVATSKOG DRUŠTVA ZA KVALITETU Baška, otok KRK, 15. – 17. svibnja 2014. g.

- 334 -


Đuro Tunjić, Leon Maglić, Živko Kondić, Milan Kljajin 6. 7. 8. 9. 10.

Uštede u proizvodnji skraćivanjem proizvodnih ciklusa, poboljšanjem tehnoloških veza Poboljšanje efikasnosti poslovnih procesa poduzeća Optimalizaciju broja dokumenata i zapisa u primjeni Povećanje zadovoljstva zaposlenih Podizanje kulture organizacije

Za analizu odgovora na ova pitanja zanimljivo je bilo usporediti odgovore skupina zaposlenih različite kvalifikacijske strukture, koja dijelom nije prošla nikakvu edukaciju na temu kvalitete i koja nije izravno uključena u poslove vezano uz implementaciju sustava s odgovorima koja su davali QMR-ovi koji su izravno odgovorni za implementaciju sustava i pripremu za certifikaciju. Iznenađujući podatak da su u 5 poduzeća zaposleni ocijenili značajniji utjecaj sustava upravljanja na anketirane faktore nego što su to napravili QMR-ovi. Apsolutno je bilo za očekivati da će QMR-i ocijeniti važnijim utjecaj sustava upravljanja kvalitetom na pojedine aspekte funkcioniranja poduzeća u odnosu na ostale zaposlene. Oni su ''predvodnici'' kvalitete u poduzećima, osobe koje su najviše eksponirane, koje su prošle najviše edukacija na ovu temu i koje su na kraju uključene u sve aspekte implementacije sustava u poduzeće. Zaposleni s druge strane često doživljavaju implementaciju sustava kao dodatni pritisak na njihov posao, dodatno reguliranje obavljanja njihovog posla koji je već svakako nadziran s nekoliko strana i vrlo često (i opravdano) postavljaju pitanje o stvarnoj koristi od implementacije sustava upravljanja. Zato može radovati visoka ocjena koju su dali zaposleni o važnosti utjecaja sustava upravljanja kvalitetom. [1] Rezultat ukazuje dijelom i na nedovoljnu educiranost odnosno nisku razinu svijesti o kvaliteti u tim poduzećima jer ako QMR-ovi nisu dovoljno educirani i imaju razvijenu svijest o kvaliteti onda i implementirani sustav teško može biti efikasan. Iz toga se može zaključiti da je nužno djelovati na edukaciji i podizanju razine svijesti u poduzećima i to na svim razinama, počevši od QMR-a, internih auditora i svih osoba koje su direktno uključene u implementaciju sustava i stalna poboljšanja pa do svih zaposlenih koji moraju imati minimalno osnovna znanja kako bi dali dodatni doprinos razvoju sustava. 5. OCJENA UTJECAJA CERTIFIKACIJE SUK-A PREMA NORMI ISO 9001 NA POBOLJŠANJA U PODUZEĆU PREMA OCJENI ZAPOSLENIH Prethodnim dijelom ankete istražio se stav zaposlenih o utjecaju implementacije sustava upravljanja kvalitetom na pojedine aspekte poslovanja poduzeća. U ovom dijelu ankete dalje se istraživao stav istih zaposlenih o utjecaju certifikacije sustava upravljanja kvalitetom na pojedine aspekte poslovanja poduzeća. Ovaj dio ankete također je sadržavao 10 pitanja. Na ista pitanja odgovarali su zaposleni različite kvalifikacijske strukture a s druge strane odgovore su davali QMR-ovi koji su izravno odgovorni za certifikaciju poduzeća. I u ovom dijelu ankete zaposleni u 5 poduzeća utjecaj certifikacije SUK-a na poduzeće ocijenili su važnijim nego što su to ocijenili QMR-ovi. Od toga su 4 poduzeća ista u kojima su zaposleni također ocijenili važnijim utjecaj implementacije sustava upravljanja nego što su to ocijenili QMR-ovi. U petom poduzeću iz prethodne ankete ocjene su skoro identične (zaposleni i QMR) tako da i kod tog poduzeća je skoro identična ocjena. Ponovo postoji situacija da zaposleni koji su u proces certifikacije uključeni samo dijelom svojih aktivnosti u poduzeću, ocjenjuju utjecaj procesa certifikacije značajnijim nego što se to dobilo od QMR-a ti poduzeća. Time se još jednom potvrđuje da je nužno djelovati na svijest zaposlenih kao nužnog preduvjeta za postizanje efektivnosti sustava upravljanja kvalitetom. 6. ZAKLJUČAK

14. HRVATSKA KONFERENCIJA O KVALITETI I 5. ZNANSTVENI SKUP HRVATSKOG DRUŠTVA ZA KVALITETU Baška, otok KRK, 15. – 17. svibnja 2014. g.

- 335 -


Đuro Tunjić, Leon Maglić, Živko Kondić, Milan Kljajin Aktivnosti na podizanju razine svijest o kvaliteti moraju pronaći svoj put u cijelom poduzeću jer je samo uključivanjem svih zaposlenih moguće dobiti pozitivne efekte implementacije i certifikacije sustava upravljanja kvalitetom. Ocjene iz ankete potvrđuju da u velikom broju certificiranih poduzeća zaposleni nekada više vjeruju u efikasnost implementiranog i certificiranog sustava od samih QMR-a. To ne bi bilo moguće bez njihove ozbiljne uključenosti u razvoj i izgradnju sustava upravljanja kvalitetom i bez činjenice da su se u svakodnevnom obavljanju posla uvjerili u sve prednosti i koristi koje imaju od obavljanja posla sukladno zahtjevima norme ISO 9001. Ovo je svakako pozitivan rezultat jer pokazuje da zaposleni imaju visoko razvijenu svijest o kvaliteti i razumiju nužnost implementacije sustava. Visoke ocjene koje su iste ili slične ocjenama od QMR-a pokazuju da sustav upravljanja kvalitetom i njegova certifikacija nije napravljena samo zbog nekih ''viših'' interesa već da je zaživjela u svim strukturama poduzeća. Sustav upravljanja kvalitetom implementira se sa svrhom poboljšanja svih poslovnih procesa i on mora obuhvatiti cijelo poduzeće i uključiti svakog zaposlenog. Rezultati ove ankete, iako naravno pokazuju i određene slabosti implementiranih sustava, definitivno potvrđuju da su zaposleni zainteresirani za primjenu sustava i da žele biti njegov sastavni dio. Njihova svijest o kvaliteti je na visokoj razini da razumiju potrebu kvalitetnijeg provođenja internih audita i potrebe za daljnjim usavršavanjem. Oni ne žele biti pasivni promatrači već se žele dodatno educirati i djelovati na unapređenje sustava. [1] Također je zanimljiv podatak da su zaposleni u velikoj mjeri ocijenili značajnijim utjecaj implementacije sustava i certifikacije prema vanjskim faktorima u odnosu na QMR-ove kao što su npr. ugled u javnosti poduzeća, pozicija kod kupaca i drugi slični utjecaji. Očito se radi o psihološkom pristupu i vjeri zaposlenih da certifikacija SUK-a olakšava nastup na tržištu dok još uvijek ne prepoznaju unutarnje koristi od sustava. QMR-i su ocijenili utjecaj implementacije i certifikacije SUK-a većim prema unutarnjim faktorima nego što su to napravili zaposleni, kao što su: povećanje kvalitete, uštede u proizvodnji i sl. QMR-ovi kao stručnjaci za kvalitetu potpuno razumljivo na prvo mjesto stavljaju unutarnje koristi i poboljšanja dok vanjski utjecaj tretiraju kao posljedicu poboljšanja. Ovaj rezultat pokazuje na još jedan način visoko razvijenu svijest zaposlenih o važnosti sustava kvalitete i njegovoj certifikaciji. Zaposleni u hrvatskim poduzećima vjeruju da im certifikacija pomaže u ostvarivanju bolje tržišne pozicije i mjesta kod postojećih i potencijalnih kupaca. Oni razumiju moderne tržišne mehanizme i podupiru ove aktivnosti. S druge strane, dovoljno su svjesni svih mogućnosti sustava upravljanja kvalitetom i kritički se osvrću prema njegovoj efikasnosti unutar samog poduzeća i njegovom djelovanju na poboljšanje procesa. Oni osjećaju i apsolutno su u pravu, da potencijal sustava upravljanja kvalitetom nije dovoljno iskorišten čime pokazuju svoju zrelost i visoki stupanj razine svijesti o kvaliteti. LITERATURA [1]Tunjić, Đ.: Učinkovitost certifikacije sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001 u metaloprerađivačkoj industriji, Doktorska disertacija, SFSB Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2013. [2]Maglić, L.: Istraživanje efektivnosti sustava upravljanja kvalitetom, Doktorska disertacija Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zg, 2008. [3]International Organization for Standardization: ISO 9001:2008 Sustav upravljanja kvalitetom – Zahtjevi, Ženeva, 2008 [4]Jašarević, S.: QMS u BiH – Pregled stanja – Istraživanje učinaka uvedenog sistema kvaliteta u BH organizacijama, Mašinski fakultet u Zenici, Zenica, 2010. [5]Kondić, Ž.: Kvaliteta i ISO 9001 – primjena, TIVA, Varaždin, 2002.

14. HRVATSKA KONFERENCIJA O KVALITETI I 5. ZNANSTVENI SKUP HRVATSKOG DRUŠTVA ZA KVALITETU Baška, otok KRK, 15. – 17. svibnja 2014. g.

- 336 -


Đuro Tunjić, Leon Maglić, Živko Kondić, Milan Kljajin [6]Hodžić, E.: Kvalitet kao temeljni oslonac konkurentskih prednosti Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, Magistarski rad, Ekonomski fakultet u Sarajevu, Sarajevo, 2005. [7]Bhuiyan, N.; Alam, N.: ISO 9001:2000 implementation – the North American experience, International Journal of Productivity and Perfomance management, Bradford, 2004., Vol. 53, Iss. 1/2, str. 10-17 [8]Casadessus, M.; Gimenez, G.: The benefits of the implementation of the ISO 9000 standards – Empirical research in 288 Spanish Companies, The TQM Magazine, Vol 12, No. 6, str. 432-440 [9]Heras, I.; Landin, G.; Casadesus, M.: The impact of quality management in Europiean companies’ performance: The case of Spanish companies, European Business Review, 2006., Vol. 18, Iss.2, str. 114 – 131

INVESTIGATION OF QUALITY AWARENESS AMONG EMPLOYEES OF METALWORKING COMPANIES IN THE REPUBLIC OF CROATIA Summary Research was conducted among selected companies in the metal industry in Croatia regarding their quality awareness. The aim of the study was to determine the interdependence of the companies' quality awareness and the general functioning of the quality-management system. The initial premise was that the level of quality awareness in the companies' overall structure was directly related to the efficiency of the system. The respondents were employees who work in completely different jobs in relation to the QMR in different positions in the company. This approach enabled real comparison of the quality-awareness levels of employees that do not have much participation in the implementation and certification of the quality-management system, but fulfilment of its requirements is part of their everyday duties. The collected data are analysed and processed, and the results are interpreted. The results show a high level of quality awareness, but also show a need for further education relating to management systems. Activities for increasing the level of quality awareness have to be applied in all parts of the company, because the inclusion of all employees is the only way to get the positive effects of implementation and certification of the qualitymanagement system. Key words: quality, awareness, quality-management system, investigation

14. HRVATSKA KONFERENCIJA O KVALITETI I 5. ZNANSTVENI SKUP HRVATSKOG DRUŠTVA ZA KVALITETU Baška, otok KRK, 15. – 17. svibnja 2014. g.

- 337 -

ISTRAŽIVANJE RAZINE SVIJESTI O KVALITETI KOD ZAPOSLENIH U PODUZEĆIMA U METALOPRERAĐIVAČKOJ ...  

14. Hrvatska konferencija o kvaliteti www.kvaliteta.net