Page 1

Petar Cota, dipl.ing.građ. Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb petar.cota@hac.hr

SUSTAV UPRAVLJANJA HRVATSKIH AUTOCESTA D.O.O. USKLAĐENJE S NORMAMA ISO 9001 i ISO 14001 TE SPECIFIKACIJOM OHSAS 18001 Sažetak Hrvatske autoceste d.o.o. u proteklih su 7 godina bile snažan pokretač razvoja u Republici Hrvatskoj, izgradivši i za europske pojmove rekordno brzo skoro 500 km autocesta, što je doprinijelo zamahu građevinske industrije te stvorilo mogućnost za daljnji razvoj višestrukih grana gospodarstva. Ali, i nakon tih poslovnih i graditeljskih uspjeha Hrvatske autoceste d.o.o. ostaju dosljedne "Brandu": Hrvatske autoceste - pokretač razvoja, te su u smislu sve prisutnijih i sve zahtjevnijih pojmova "kvalitete", "održivog razvoja" te "zdravlja i sigurnosti" uskladile svoj sustav upravljanja sa zahtjevima normi ISO 9001 i ISO 14001 te zahtjevima specifikacije 18001. Ključne riječi: kvalitetan sustav upravljanja, procesni pristup, zahtjevi korisnika, održivi razvoj, zdravlje i sigurnost 1. UVOD Hrvatske autoceste su društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje, građenje i održavanje autocesta, registrirano je i započelo s radom 11. travnja 2001. kao jedan od dva pravna sljednika Hrvatske uprave za ceste. Društvo je u 100%-tnom vlasništvu Republike Hrvatske. Misija tvrtke određena je Zakonom o javnim cestama: "Autocestama upravlja, gradi ih, rekonstruira i održava trgovačko društvo Hrvatske autoceste, društvo s ograničenom odgovornošću, sa sjedištem u Zagrebu". Viziju tvrtke utvrđuje četverogodišnji program koji donosi Vlada Republike Hrvatske, a to je trenutno Program građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2005. do 2008. godine. Vezano na predmet poslovanja: o projektiranje te ishođenje lokacijske, Slika 1: Inter-regionalni čvor Bosiljevo građevinske i uporabne dozvole za autoceste, o otkup zemljišta i objekata, ustupanje radova građenja autocesta i cestovnih objekata s naplatom cestarine, o organizacija stručnog nadzora i kontrole građenja, o redovito i izvanredno održavanje autocesta i cestovnih objekata, zaštita autocesta,


o osiguranje uklanjanja oštećenih i napuštenih vozila, ophodnja, o obavješćivanje javnosti o stanju prohodnosti autocesta, o priprema za dodjelu koncesije, o odlučivanje o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti, o organizacija sustava naplate cestarine, o organiziranje financiranja građenja i održavanja autocesta, o ostale djelatnosti u vezi s gospodarenjem i upravljanjem autocestama, logična je težnja tvrtke ka usklađenju sustava upravljanja s međunarodno priznatim normama. Tako Hrvatske autoceste još u travnju 2003. godine naručuju projekte "Redizajn organizacijskog ustroja temeljen na procesnom pristupu" i "Uspostava sustava upravljanja kvalitetom prema ISO 9001:2000", ali nakon predaje analize organizacijskog ustroja u studenom 2003. godine dolazi do zastajanja daljnjih aktivnosti na tim projektima. Uprava Hrvatskih autocesta pokazuje znatno veću odlučnost za usklađenje sustava upravljanja s Slika 2: Autocesta kroz Slavoniju međunarodnim normama početkom 2005. te osniva posebnu službu, odnosno Samostalni odjel za standardizaciju i kvalitetu u travnju 2005. godine s isključivim ciljem provođenja i koordinacije svih aktivnosti potrebnih za usklađenje sustava upravljanja prvenstveno s normama ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001, kao i s drugim relevantnim međunarodnim normama. Rezultat takvog pristupa je dobivanje tri certifikata: ISO 9001:2000, Sustavi upravljanja kvalitetom, 11.06.2007.

ISO 14001:2004, Sustavi upravljanja okolišem, 14.06.2007.

OHSAS 18001:1999, Sustavi upravljanja zdravljem i sigurnošću, 03.10.2007.

čime je uspješno završena prva faza opsežnog projekta integrirane certifikacije Hrvatskih autocesta d.o.o. 2. PROCESNI PRISTUP Međunarodna norma ISO 9001:2000, odnosno zahtjevi za sustave upravljanja kvalitetom, potiče prihvaćanje procesnog pristupa pri razvoju, primjeni i poboljšanju učinkovitosti sustava upravljanja, tako da je kroz postupak usklađenja Hrvatskih autocesta d.o.o. s tom normom prepoznato i utvrđeno pet glavnih procesa kojima tvrtka upravlja, a to su: ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

upravljanje projektiranjem, upravljanje stručnim nadzorom i građenjem autocesta, upravljanje prometom, naplata cestarine i održavanje autocesta. 2.1. Upravljanje projektiranjem


Hrvatske autoceste u dijelu predmeta poslovanja vezanog za izgradnju autocesta prvenstveno su investitorska kuća i time upravljaju provedbom svih potrebnih aktivnosti projektiranja, kao i aktivnosti potrebnih za ishođenje lokacijskih i građevinskih dozvola. Samu izradu projektne dokumentacije, osim naravno izrade projektnih zadataka, putem sustava javne nabave, odnosno sklapanja ugovora kao rezultata provedbe javne nabave Hrvatske autoceste ustupaju na izradu specijaliziranim projektantskim tvrtkama, koje su svojom stručnošću i radnim iskustvom ispunile zahtjeve postavljene u fazi nadmetanja. Zbog toga je kao glavni proces prepopoznato upravljanje projektiranjem. 2.2. Upravljanje stručnim nadzorom i građenjem autocesta Kao investitor u izgradnji autocesta Hrvatske autoceste putem javne nabave povjeravaju vanjskim izvršiteljima, odnosno izvođačkim tvrtkama, poslove gradnje i opremanja dionica autocesta i objekata. Budući da investitor prema zakonu o gradnji ne može sam provoditi stručni nadzor nad izgradnjom, i poslovi stručnog nadzora ustupaju se vanjskim izvršiteljima, isto putem postupka javne nabave uz ispunjenje zadanih zahtjeva od strane ponuditelja. Kako su poslovi stručnog nadzora vezani za gradnju prema vremenu provedbe, upravljanje građenjem i stručnim nadzorom dio su istog glavnog procesa.

Slika 3: Maslenica: Čvor, Centar za održavanje i kontrolu prometa, Naplatna postaja i Most Tijek proces Upravljanja projektiranjem i procesa Upravljanja stručnim nadzorom i građenjem autocesta, kao i tijek ostalih glavnih pocesa, opisan je u Priručniku sustava upravljanja Hrvatskih autocesta. Bitno je napomenuti da je u navedena dva procesa sudržan cjelokupan project-management izgradnje autocesta. U Hrvatskim autocestama upravljanje


ovim procesima u nadležnosti je Sektora za građenje, dok ostali Sektori i Samostalni odjeli imaju ulogu procesa podrške. 2.3. Upravljanje prometom Glavni proces Upravljanje prometom je osnovna djelatnost (core business) ne samo Hrvatskih autocesta, nego svih cestarskih tvrtki te je od izuzetne važnosti prepoznati taj proces i dobro utvrditi tijek, odnosno sve korake procesa, kao i nadležnosti i odgovornosti u procesu. U Hrvatskim autocestama za Monitoring odnosno Nadzor nad prometom i za Operativno upravljanje prometom nadležan je Sektor za održavanje, za Prikupljanje podataka o prometu i okolišu, obradu i analizu podataka te Koordinaciju s ostalim subjektima (MUP, HAK, HC, koncesionari, 112 itd.) nadležan je Sektor za promet, dok je za Pripremu i davanje informacija zainteresiranim stranama nadležan Odjel za poslovne komunikacije pri Upravi Društva. 2.4. Naplata cestarine Za Glavni proces naplate cestarine nadležan je istoimeni sektor, odnosno Sektor za naplatu cestarine, koji te poslove provodi sa svojim zaposlenicima i vlastitom opremom. Osnovni proizvod Hrvatskih autocesta je usluga korištenja moderne, prohodne i sigurne autoceste te ako se izuzme onaj kratki dio krakova čvorišta autoceste ili dijela autoceste Slika 4: Čvor Bisko kojom se korisnik doveze do naplatne postaje, naplata cestarine prvi je proces s kojim se korisnik susreće pri korištenju naše osnovne usluge, kao i završni proces kada korisnik napušta područje autoceste. 2.5. Održavanje autocesta Održavanje autocesta temeljni je proces koji osigurava prohodnost autocesta, a uz Upravljanje prometom te zadovaljavanje nužnih zahtjeva još u fazi projektiranja i građenja, ključan je i za sigurnost prometa na autocestama. Nadalje, osim kvalitetnog projektiranja i građenja, direktno utječe na trajnost autoceste, a primjereno održavanje zaslužno je za dugogodišnje odgovarajuće korištenje autocesta. Proces je podijeljen na Redovno održavanje autocesta i Upravljanje izvanrednim održavanjem, a polazna aktivnost nakon koje se proces usmjerava u jednom ili drugom smjeru su Obilasci i pregledi dionica te utvrđivanje obima i složenosti nedostataka. Za cijeli proces nadležan je Sektor za održavanje, a poslove redovnog održavanja provode zaposlenici tog Sektora s opremom koja je u vlasništvu Hrvatskih autocesta, dok se poslovi Upravljanja izvanrednim održavanjem provode gotovo jednako kao i procesi Upravljanja projektiranje i Upravljanja građenjem, budući da se kod izvanrednog održavanja radi o zahvatima većih sanacija i rekonstrukcijama.


Glavni procesi, koji trebaju odgovoriti zahtjevima zaniteresiranih strane, a posebno zahtjevima korisnika, traže čitav niz procesa podrške, kao što su odnosi s javnošću, razvoj, poslovne komunikacije, ljudski resursi, nabava, financije, informatika i telekomunikacije, standardizacija, pravni poslovi itd. Nositelji procesa podrške su Sektori, Samostalno odjeli i odjeli. 3. POSTUPAK CERTIFIKACIJE Raspisivanjem međunarodnog natječaja u srpnju 2005. prema pravilima Svjetske banke za usluge "Certificiranja integriranog sustava upravljanja" Hrvatske autoceste potpisuju u ožujku 2006. godine Ugovor za certificiranje sustava upravljanja i izobrazbu zaposlenika za vodeće auditore s tvrtkom Det Norske Veritas Adriatica, koja je u sastavu Det Norske Veritasa, norveške tvrtke sa sjedištem u Oslu i koja je s oko 7.000 zaposlenih u 300 ureda u 100 zemalja među pet vodećih certifikacijskih tvrtki u svijetu. Sredstva za provedbu postupka certifikacije i izobrazbe zaposlenika osigurana su u okviru šireg zajma koji je Republika Hrvatska potpisala sa Svjetskom bankom, odnosno Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj (IBRD). Isto tako putem međunarodnog natječaja prema pravilima Svjetske banke iz svibnja 2006. za usluge provođenja neovisnih unutarnjih ocjena, odnosno internih audita, te izobrazbe i treninga zaposlenika za interne auditore i Ugovorom iz srpnja 2006. Hrvatske autoceste dobivaju još jednog snažnog partnera u projektu, tvrtku Bureau Veritas Croatia, koja je dio francuske certifikacijske tvrtke sa sjedištem u Parizu, s preko 25.000 zaposlenih u oko 700 ureda i laboratorija u gotovo svim zemljama na svijetu i koja je time i vodeća svjetska certifikacijska tvrtka. Angažiranje dviju certifikacijskih kuća, jedne za provedbu postupka certifikacije i izobrazbu zaposlenika, a druge za provedbu internih audita i izobrazbu i trening zaposlenika, uz korištenje vlastitih kadrova za ostale nužne poslove uspostave, dokumentiranja, provedbe, održavanja i neprekidnog poboljšavanja sustava, do sada je jedinstven pristup postupku usklađenja s predmetnim normama, a Hrvatskim autocestama donio je korist kroz dodatnu kvalitetu i veću efikasnost uspostave usklađenog integriranog sustava.

Slika 5: most u izgradnji, ušće rijeke Krke

4. KVALITETAN UPRAVLJAČKI SUSTAV Naziv norme ISO 9001:2004, koji u službenom hrvatskom prijevodu glasi: "Sustavi upravljanja kvalitetom - zahtjevi", doslovni je prijevod s francuskog jezika. Slobodan prijevod s engleskog i njemačkog, kao što je navedeno i u Priručniku sustava upravljanja Hrvatskih autocesta, a to je "Kvalitetan upravljački sustav - zahtjevi", daleko više ocrtava suštinu norme.


U smjeru te suštine je i vođen postupak usklađenja s normom ISO 9001, a može ga s podijeliti u tri područja: a) procesni pristup, koji je ukratko opisan u poglavlju 2., b) organizacijsko-administrativni dio zahtjeva norme, vezano uz zahtjeve koji se odnose na dokumentaciju, zatim dobrim dijelom uz zahtjeve za upravljanjem resursima itd., c) plansko-realizacijsko-kotrolno-korektivan dio, koji objedinjuje zahtjeve za planiranje, realizaciju proizvoda/usluge, zatim nadzor, mjerenje i analizu te poboljšanja, odnosno dio koji se suštinski oslanja se na metodologiji "planiraj - provedi - provjeri - postupi". Ta metodologija, poznatija kao PDCA: Plan - Do - Check - Act, koja se naziva i "Demingov krug" prema Williamu Edwardsu Demingu, američkom ekspertu i jednom od utemeljitelja teorije kvalitete, temelj je ISO 9001, kao i ISO 14001 i OHSAS 18001.

Slika 6: prema Šestanovcu autocestom Hrvatske autoceste vrlo uspješno upravljaju svojim glavnim procesima, a u području c) posebno težište se stavlja na mjerljive ciljeve, programe, nadzor programa i analize rezultata te poduzete radnje na temelju analiza na svim razinama taktičkog i operativnog managementa u smislu kontinuiranog poboljšanja poslovanja, što je i stalan zahtjev naših korisnika. 5. SUSTAV UPRAVLJANJA OKOLIŠEM Republika Hrvatska ima zahtjevnoj zakonsku regulativu u području zaštite okoliša i Hrvatske autoceste se prema zakonskoj regulativi u svom poslovanju pridržavaju oko 700 zahtjeva iz 120 zakona i zakonskih propisa. Uz to, usklađenje s normom ISO 14001:2004 pomoglo nam je prepoznati aspekte okoliša naših djelatnosti odnosno aktivnosti, kao i njihove utjecaje na okoliš te utvrditi značajne utjecaje na okoliš kojima moramo upravljati. Određivanje konkretnih mjerljivih pojedinačnih ciljeva vezano za značajne utjecaje na okoliš svake naše lokacije te programa koji iz tih ciljeva proizlaze, omogućuje se sustavno nadziranje, mjerenje i analiziranje, kao i na temelju analiza poduzimanje radnji u smislu poboljšanja. Iz pojedinačnih ciljeva naših lokacija proizlazi utvrđivanje općih ciljeva na razini tvrtke.


Utjecaji na okoliš mogu se svrstati u dvije kategorije. U prvoj su takoreći radni, odnosno dnevni utjecaji koji su posljedica aspekata naših djelatnosti koje se redovito provode, kao što su radovi na održavanju autocesta, rad i održavanje strojeva, trafostanica i kotlova, skladištenja, prijevozi i pretovari, pa sve do uredskih poslova. Druga kategorija su utjecaji na okoliš koji ima građevina, odnosno autocesta i objekti, i koji su daleko značajniji. Mada je preusmjeravanje prometa na autoceste doprinos zaštiti okoliša, jer se promet na autocesti provodi daleko kontroliranije, uz manju potrošnju guma i energije i uz sve projektirane mjere zaštite okoliša, a taj se promet prije izgradnje autocesta odvijao nekim drugim prometnicama, ipak moramo pristupiti autocesti kao potpuno novoj građevini koja nastaje u prostoru, odnosno okolišu. Bitno je naglasiti da smo u svim odnosima s Međunarodnom bankom za razvoj i obnovu (IBRD), Europskom bankom za razvoj i obnovu (EBRD) i Europskom investicijskom bankom (EIB) bili uvijek pohvaljivani vezano za zakonom regulirani odnos prema zaštiti okoliša u izgradnji autocesta, te je isto uvijek bilo naglašavano da su naše autoceste u tom pogledu jedne od najboljih u Europi, posebno u području sustava odvodnje.

Slika 7: vijadukt Biakuše kod Dugopolja Vrlo bitan pojam "održivog razvoja", čije je osnovno načelo u općim crtama definirala UNova Komisija pod vodstvom Gro Harlem Brundtland, bivše premijerke Norveške, 1987. godine u i danas prihvaćenom obliku: "Odgovoriti na zahtjeve današnje generacije, a da se pri tome ne unište mogućnosti da buduće generacije odgovore na svoje zahtjeve.", obvezuje nas na obazrivi način ponašanja u našem poslovanju, što uz poštivanje zakonskih zahtjeva podrazumijeva i korak više, a jedan od tih koraka više je usklađenje sustava upravljanja okolišem sa zahtjevima međunarodne norme ISO 14001:2004. 6. SUSTAV UPRAVLJANJA ZDRAVLJEM I SIGURNOŠĆU U području zaštite zdravlja i sigurnosti međunarodni auditori su uvijek pohvalni prema izuzetno strogoj zakonskoj regulativi Republike Hrvatske, koja audite u hrvatskim tvrtkama čini daleko jednostavnijima nego u nekim drugim zemljama. Uz obvezno pridržavanje zakonskih zatjeva, međunarodna specifikacija OHSAS 18001 pomogla nam je da unaprijedimo i sustav planiranja, određivanje ciljeva i izrade programa zaštite, posebno u pogledu dodatnih osposobljavanja i provjere osposobljenosti, kao i


provođenja analiza i kontrole uspješnosti zaštitnih i popravnih radnji. Uz pozitivne ocjene na našim lokacijama, analize koje Hrvatske autoceste provode u području upravljanja prometom ocjenjene su kao vrhunske. Dodatne mjere zaštite zdravlja i sigurnosti naših korisnika, kao što su dežurstva medicinskih timova hitne pomoći na dionicama autocesta za vrijeme turističke sezone te ustrojavanje vlastitih vatrogasnih postrojbi na tunelima i operativnih vatrogasnih dežurstava na drugim lokacijama, još više su doprinjele visokim ocjenama našeg sustava, kojem je glavni cilj povećanje zaštite zdravlja i sigurnosti naših djelatnika i korisnika naših usluga. 7. OPREDJELJENJA HRVATSKIH AUTOCESTA Hrvatske autoceste donijele su svoju "Politiku kvalitete, upravljanja okolišem te zdravljem i sigurnošću" u ožujku 2006. godine, koja je objavljena na web-stranici www.hac.hr u Katalogu informacija. Neka od osnovnih opredjeljenja u politici su: u svakom trenutku biti na usluzi našim korisnicima, kako bi im osigurali nesmetano korištenje prometnica i ostalih infrastrukturalnih objekata kojima upravljamo,  naše djelovanje temeljiti na odgovornosti prema društvenoj zajednici sa stanovišta kvalitete usluge te očuvanja zdravlja i sigurnosti, kao i zaštite okoliša u skladu sa ciljevima održivog razvoja,  trajno uvažavati potrebe za kvalitetnom uslugom i osiguravati postizanje postavljenih ciljeva u području upravljanja okolišem, te zdravljem i sigurnošću naših djelatnika i korisnika naših usluga,  pratiti i primjenjivati zakone i zakonske propise Republike Hrvatske te norme koje se odnose na naše djelatnosti,  razvijati, pratiti i primjenjivati interne akte Društva čime se osigurava pravilno upravljanje kvalitetom, okolišem te zdravljem i sigurnošću,  planirati i poduzimati preventivne i korektivne radnje,  težiti stalnom napredovanju i obrazovanju naših zaposlenika te razvijati njihov ljudski potencijal i intelektualni kapital s naglaskom na izraženu svijest o značenju svakog pojedinca za organizaciju,  osiguravati neophodne materijalne resurse kao Slika 8: sretni Puntari garanciju za kontinuirani napredak i razvoj upravljanja kvalitetom, okolišem te zdravljem i sigurnošću. 

U tom smislu smo prema svima Vama kao zaiteresiranim stranama otvoreni za Vaše sugestije, koje nam možete uputiti putem e-maila na adresu info@hac.hr ili putem telefaxa na broj 01/4694-500.


LITERATURA [1] International standard ISO 14001:2004, Environmental management system - Requirement with guidance for use, International Organization for Standardization, 2004 [2] Europska norma EN ISO 9001:2000, Sustavi upravljanja kvalitetom - Zahtjevi, Državni zavod za normizaciju, 2002. [3] Zakon o javnim cestama, Narodne novine, br. 180/04. i 138/06. [4] Zakon o prostornom uređenju, Narodne novine, br. 30/94., 68/98., 61/00., 32/02. i 100/04. [5] Zakon o gradnji, Narodne novine, br. 175/03. i 100/04. [6] Nacionalna strategija zaštite okoliša, Narodne novine, br. 46/02. [7] Politika kvalitete, upravljanja okolišem te zdravljem i sigurnošću, Hrvatske autoceste, 2006. [8] Priručnik sustava upravljanja, Hrvatske autoceste, 2007. [9] Procedura za praćenje zakonskih propisa, Hrvatske autoceste, 2007. [10] Procedura za utvrđivanje aspekata okoliša i određivanje značajnih utjecaja na okoliš, Hrvatske autoceste, 2007. [11] Procedura za provođenje internih audita, Hrvatske autoceste, 2007. [12] M. Kovačević, Na tragu japanskog čuda, Hrvatsko gospodarsvo, br. 93, 1997.

MANAGEMENT SYSTEM OF CROATIAN MOTORWAYS LTD. ADJUSTMENT TO STANDARDS ISO 9001, ISO 14001 AND SPECIFICATION OHSAS 18001 Summary Croatian Motorways Ltd. has been a strong initiator of development in the Republic of Croatia over the last six years, constructing nearly 500 km of motorways, which has brought growth to the construction industry and created the possibility of further development for many branches of the economy. But after these successes in business and construction, Croatian Motorways Ltd. remains true to its brand, and in accordance with more current and demanding conceptions of "quality", "sustainable development" and "health and safety", our company has adjusted its own management system to the requirements of international standards ISO 9001, ISO 14001 and specification 18001. Keywords: quality management system, process approach, customer requirements, sustainable development, health and safety

SUSTAV UPRAVLJANJA HRVATSKIH AUTOCESTA D.O.O. USKLAĐENJE S NORMAMA ISO 9001 i ISO 14001  
SUSTAV UPRAVLJANJA HRVATSKIH AUTOCESTA D.O.O. USKLAĐENJE S NORMAMA ISO 9001 i ISO 14001  

9. HRVATSKA KONFERENCIJA O KVALITETI Hrvatske autoceste d.o.o. u proteklih su 7 godina bile snažan pokretač razvoja u Republici Hrvatskoj, i...

Advertisement