Page 1

ZUREBULEGORAJOANGABE

t r ansf er ent zi aegi ndezakezul abadaki zu?

SOFATI KMUGI TUGABE?

or dai nagi ri aor dai ndudezakezul a? Ezgal dudenbor agehi agoet ahasizur eoper azi oaker osoagoet aazkar r agoegi t en kut xazai net ai nt er netbi dez.Begi r anol a!

I NTERNETENLANEGI TEA Qui éndi j oqueoper arI nt ernetescompl i cado, ¡ seequi vocaba!Yt el ovamosademost r ar : Jaki nnahiduzut r ansf er ent zi abatnol aegi n? i neBankansar t uI FZet a 1.Onl gakoar enbi dez.

akont ut i k 2.Zordunket

“Tr ansf er ent zi a”auker at uet a mot aai pat u( Ni r eKut xabank kont uart ean,best e er akunder enbat er a. . . ) .

KUTXAZAI NETANLANEGI TEA

Tr ansf er ent zi abategi t enbadaki zu? el asar t u.Auker at u“ Menu 1.Txart

nagusi a”et aj ar r ai an“Tr ansf er ent zi ak kont uet ar a.Abonuakt xart el et ar a” . zendi zki zut endat uaksar t u: 2.Eskat •kont uhart zai l ear enzk •zenbat ekoa •onur aduna,et ab. . . bai t aagi nduemai l ear eni zenaer e. uakbai ezt at u. 3.Dat

Or dai nagi ribator dai ndunahialduzu? el asar t u.Auker at u“ Menu 1.Txart er ent zi ar endat uak 3.Transf

sar t uet aer agi ket abal enzt at u GakoenTxart elPert sonal eko koor denat uenbi dez.

Or dai nagi r ibator dai ndubeharduzu? 1.Onl i neBankansar t uI FZ er agakoar enbi dez. uakauker an, 2.Kont

“ Er agi ket ak”er l ai t zean, zor dunket akont uaet a “ Or dai nagi rior dai nket a” er agi t ekaauker at u. nagi r i andaudendat uak 3.Ordai sar t uer aer agi ket abai ezt at u GakoenTxart elPer sonal ar en koor denat uar enbi dez.

nagusi a”et aj ar r ai an“ Or dai nagi ri ak, Kuot aket aZar gakOr dai ndu” . ai l anager t zendi r enj ar r ai bi deak 2.Pant j ar r ai t uet aor dai nagi r i akkoder i kbadu sakat u“ eskaneat u”et aor dai nagi r i a i r akur gai l ut i kpasat u.

r akur r i koezbal u,dat uakeskuzsar t u 3.I ahaldi t uzut ekl at uar enbi dez.

Or ai nbi l et eaksobr er i kgabesar t ukodi t ugu el asar t u.Auker at u“ Menu 1.Tzart nagusi a” .

a“ Bi l l et eakgut unazal 2.Ondorenet bari ksart u”auker at uet ager o, zanbat ekoa,et ab.Sar t u.

l l et eakzi r r i ki t ut i ksar t uet a 3.Bi egi azt agi r i aat er a.

Sarbi degakoagogor at zenezbaduzuedoer abi l t zenduzunl ehenengo al di abadaet azal ant zakbadi t uzu,ezl arri t u! DEI TUI GUZUETALAGUNDUKOZAI TUGU

HARREMANETARAKO TELEFONOA:

900445566

I NFORMAZI OGEHI AGO:

www. kut xabank. es

Interneten lan egitea / Kutxazainetan lan egitea  
Interneten lan egitea / Kutxazainetan lan egitea  

Ez galdu denbora gehiago eta hasi zure operazioak erosoago eta azkarrago egiten kutxazain eta internet bidez. Begira nola!