Page 1

ZUREBULEGORAJOANGABE

t r ansf er ent zi aegi ndezakezul abadaki zu?

SOFATI KMUGI TUGABE?

or dai nagi ri aor dai ndudezakezul a? Ezgal dudenbor agehi agoet ahasizur eoper azi oaker osoagoet aazkar r agoegi t en kut xazai net ai nt er netbi dez.Begi r anol a!

I NTERNETENLANEGI TEA Qui éndi j oqueoper arI nt ernetescompl i cado, ¡ seequi vocaba!Yt el ovamosademost r ar : Jaki nnahiduzut r ansf er ent zi abatnol aegi n? i neBankansar t uI FZet a 1.Onl gakoar enbi dez.

akont ut i k 2.Zordunket

“Tr ansf er ent zi a”auker at uet a mot aai pat u( Ni r eKut xabank kont uart ean,best e er akunder enbat er a. . . ) .

KUTXAZAI NETANLANEGI TEA

Tr ansf er ent zi abategi t enbadaki zu? el asar t u.Auker at u“ Menu 1.Txart

nagusi a”et aj ar r ai an“Tr ansf er ent zi ak kont uet ar a.Abonuakt xart el et ar a” . zendi zki zut endat uaksar t u: 2.Eskat •kont uhart zai l ear enzk •zenbat ekoa •onur aduna,et ab. . . bai t aagi nduemai l ear eni zenaer e. uakbai ezt at u. 3.Dat

Or dai nagi ribator dai ndunahialduzu? el asar t u.Auker at u“ Menu 1.Txart er ent zi ar endat uak 3.Transf

sar t uet aer agi ket abal enzt at u GakoenTxart elPert sonal eko koor denat uenbi dez.

Or dai nagi r ibator dai ndubeharduzu? 1.Onl i neBankansar t uI FZ er agakoar enbi dez. uakauker an, 2.Kont

“ Er agi ket ak”er l ai t zean, zor dunket akont uaet a “ Or dai nagi rior dai nket a” er agi t ekaauker at u. nagi r i andaudendat uak 3.Ordai sar t uer aer agi ket abai ezt at u GakoenTxart elPer sonal ar en koor denat uar enbi dez.

nagusi a”et aj ar r ai an“ Or dai nagi ri ak, Kuot aket aZar gakOr dai ndu” . ai l anager t zendi r enj ar r ai bi deak 2.Pant j ar r ai t uet aor dai nagi r i akkoder i kbadu sakat u“ eskaneat u”et aor dai nagi r i a i r akur gai l ut i kpasat u.

r akur r i koezbal u,dat uakeskuzsar t u 3.I ahaldi t uzut ekl at uar enbi dez.

Or ai nbi l et eaksobr er i kgabesar t ukodi t ugu el asar t u.Auker at u“ Menu 1.Tzart nagusi a” .

a“ Bi l l et eakgut unazal 2.Ondorenet bari ksart u”auker at uet ager o, zanbat ekoa,et ab.Sar t u.

l l et eakzi r r i ki t ut i ksar t uet a 3.Bi egi azt agi r i aat er a.

Sarbi degakoagogor at zenezbaduzuedoer abi l t zenduzunl ehenengo al di abadaet azal ant zakbadi t uzu,ezl arri t u! DEI TUI GUZUETALAGUNDUKOZAI TUGU

HARREMANETARAKO TELEFONOA:

900445566

I NFORMAZI OGEHI AGO:

www. kut xabank. es

Interneten lan egitea / Kutxazainetan lan egitea  

Ez galdu denbora gehiago eta hasi zure operazioak erosoago eta azkarrago egiten kutxazain eta internet bidez. Begira nola!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you