a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

BL KN

E

KE

GG

-H EI

19

10

ST

4

~

OK

RU

15

GE

ER

6

EB

NB

ZE

KE

NE

E

DE

12

UI

EN

EN 9

AN

ND

ED

ST 2

7

WE

BR

OO

E 13

DE

IJD

5

EN

DS

3

ST

AR

RT

E 18

WE

MB

RK 11

OO

KE

WP

IN

16

EU

DU

NI

ST

E

14

LO

OO

E

IJD

NN

KS

PA

KO

DE 8

1

11

O

S

T

E

N

B

E

R

G

H

E

~

17

OOSTDUINKERKE

~

START

MAR IAKAPEL (LEO PO LD II-LAAN 250 A)

R

N

E

IE

N

B

V

LA

E

N

R

K

E

V A

E

N

B

LE

E

R

G

E

Om 10 uur is er een plechtige eucharistieviering in de Sint-Antoniuskerk. Na een korte optocht is er aansluitend om 11.20 uur een evocatie met muziek, choreografie en volkskunst op de zeedijk, ter hoogte van het Vissershuldeplein. Om 12 uur volgt de zegening van de zee waarna het Visserslied het geheel afrondt.

A T K ©

SIN T -AN TO N IUSKERK HEIST

Om 17.30 uur is er een plechtige vissersmis in de Sint-Antoniuskerk georganiseerd door de ‘Gemeenzaamheid van O.L.V. van Meetkerke’. De viering wordt opgeluisterd door het Sint-Rochuskoor van Blankenberge onder leiding van M. Bourdon.

N

Om 16.30 uur wordt in de kerk de rozenkrans gebeden. Om 17 uur volgt een vissersmis voor de overleden vissers uit de streek van Lombardsijde. Deze mis wordt georganiseerd ter gelegenheid van de noveen van Onze-LieveVrouw van Lombardsijde (van 2 t.e.m. 10 juli).

START

KNOKKE-HEIST

SI N T - A N TON I USK ERK

S TA R T

E

KERK O N ZE-LIEVE-VRO UW BEZO EKIN G ( DO RPSPLEIN )

Woensdag 15 augustus 2018

BLANKENBERGE

S

VOR M > G OTC HA! W W W. G OTC HA-DESI G N. BE

START

De openlucht eucharistieviering met als thema ‘Over gewicht’ vindt om 10 uur plaats op het strand ter hoogte van de vuurtoren en het staketsel en is ook live te volgen op televisie (Eén). Het koor ‘Zingen is Zijn’ onder leiding van Luc Delanghe luistert de viering op. Daarna wordt het bloemenkruis in de zee gelegd en de zegen over de zee uitgesproken. Tal van boten laveren voor de kustlijn en vergezellen de boot met de priester tijdens de zeezegening. Als vreugdegebaar worden tot slot vuurpijlen afgevuurd en klinken de bootstoeters.

17

Zaterdag 3 november 2018

19

B

V. U. M AR LEEN DE SOETE ZANDVOOR DESC HOR R EDI JKSTR AAT 289 A 8400 OOSTENDE

LOMBARDSIJDE

STAKETSEL

Om 9 uur is er een vissersmis met als thema ‘Zij die ‘voor anker gingen’ dragen we in ons hart’. Daarna volgt een bloemenhulde op het ereplein voor de overleden vissers op het binnenplein van het NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum.

E

13

Zaterdag 7 juli 2018

BLANKENBERGE

SI N T - N I K L A ASK ERK

S TA R T

D

N E E M E E N K IJ K J E O P W W W.K U STE RFGO E D.B E .

Zondag 15 juli 2018

Het Genootschap van de Zalige Idesbaldus organiseert in overleg met de gemeente Koksijde en de Pastorale Eenheid Ster der Zee om 10 uur een eucharistieviering in het teken van ‘De Zalige Idesbald, patroon van de vissers’. Verschillende verenigingen die betrokken zijn bij de visserij en folkloristische groepen nemen deel en Abt Leo van Schaverbeeck van de Sint-Bernardusabdij in Bornem gaat de viering voor. VRT zendt deze viering live uit op Eén.

OOSTDUINKERKE

F

START

BE N I E U W D NA A R ME E R PRO JECTE N VAN K U STERFGOED?

MET DA N K A A N A L L E PA RTN E RS

15

O N ZE-LIEVE-VRO UW T ER DUIN EN KERK

Donderdag 13 september 2018

18

IE

De Duynewake met als thema ‘Storm voor de stilte’ start om 18 uur met een vissersmis aan de Visserskapel. Daarna volgt een processie naar de vloedlijn en wordt hulde gebracht aan al wie op zee het leven liet. Een folkloristische vissersmarkt vormt achteraf het decor voor een gezellig samenzijn.

KOKSIJDE

H

VIS SERSKAPEL (HOEK KAPELST RAAT KLEM SKERKEST RAAT )

Om 10.30 uur vertrekt een indrukwekkende optocht met versierde vaartuigen van de lokale vissersclub ‘De Pannevissers’, figuranten, de Koninklijke Muziekmaatschappij ‘Nu of Nooit’, reuzen en paardenvissers naar de zeedijk. Daar vinden vervolgens de plechtigheid met zee- en botenzegening, de huldiging van de op zee gebleven vissers en muzikale animatie plaats.

START

Zondag 12 augustus 2018

C

BREDENE

GEMEEN T EHUIS ( ZEELAAN )

16

R

START

Zaterdag 7 juli 2018

DE PANNE

A

neemt deze taak graag opnieuw op zich. De erfgoedcel zet zich in om het roerend en immaterieel erfgoed dat typisch is voor de kust uit te dragen naar een breed publiek en daarbij de waardering voor deze mooie tradities en rituelen te vergroten.

12

Zondag 8 juli 2018

S

START

L EC A

KU ST E R FG OE D

14

D

startte in 2015 een traject op rond zeezegeningen en vissersmissen in samenwerking met het Bisdom Brugge, Maria door Vlaanderen Gedragen, erfgoedcel Brugge en erfgoedcel Kusterfgoed. De krant ‘Woelig Water’ waarin u meer te weten kan komen over wat zeezegeningen en vissersmissen vandaag betekenen en hoe ze beleefd worden, kan gratis gedownload worden op www.lecavzw.be. De bijhorende kalender werd erg positief onthaald en dus besloten de partners ook in 2017 en in 2018 een kalender uit te brengen die de informatie over de zeezegeningen en vissersmissen aan de Belgische kust bundelt.

Op de zondag van de Garnaalfeesten vindt om 9.30 uur een eucharistieviering plaats met de vissersfamilies uit Oostduinkerke. Het Sint-Niklaaskoor omkranst het geheel met muziek. In de aansluitende processie stappen o.m. de garnaalvissers te paard mee naar de zeedijk. Na de zegening op zee volgt een bloemenhulde en een gebed op het strand.

TA

C

O

LL

EC

T

IE

R

O

N

N

Y

V A

N

T

R

O

~

Zondag 24 juni 2018

4-luik A5 folder Kust Erfgoed.indd 1

12/03/18 18:06


E G R E B N E K N LA B E N

1

Zondag 11 februari 2018 (zondag voor Aswoensdag)

4

OOSTENDE

6

Maandag 21 mei 2018 (Pinkstermaandag)

9

WENDUINE

Zondag 17 juni 2018 OOSTENDE

Maandag 21 mei 2018 (Pinkstermaandag) NIEUWPOORT

LE E V A R E V N IE R

Zondag 24 juni 2018 ZEEBRUGGE

VERKO O PHAL ST EDELIJKE V I SM I J N

SIN T -BERN ARDUSPLEIN

Om 10.30 uur is er een eucharistieviering in de Sint-Bernarduskerk met aansluitend de zeezegening op het Sint-Bernardusplein. Deze zegening kadert in het weekend ‘Santé aan zee’ en wordt opgeluisterd met poëzie en muziek. Na de zegening biedt het stadsbestuur een gratis drankje en wat gebakken vis aan de aanwezigen.

N

B

E

R

G

E

S TA R T

LA B E N N E B E D F IE

S TA R T

ZUST ERST RA AT

V A

E

LE

Om 9.45 uur vertrekt de processie aan de Roezemoesschool in de Zusterstraat. Door de straten van Zeebrugge stappen lokale figuranten samen naar het Visserskruis waar er om 11 uur een eucharistieviering in openlucht is over het thema ‘Een zee van vrede’. Na de viering volgt de zegening van de zee. Bij slecht weer gaat de viering door in de Sint-Donaaskerk.

R

SI N T -T H ERESI A K A P EL (H EN RI J ASPA RL A A N )

E. H. Bart Lagrange gaat om 10 uur de eucharistieviering voor in de Sint-Theresiakapel. Om 11 uur trekt een optocht met folkloristische groepen en het ankerkruis van de kapel naar de Koning Ridderdijk. Daar heeft de zeezegening plaats ter hoogte van de Meeuwenlaan. Afrondend worden er snoepjes in de vorm van visjes geworpen.

8

Zaterdag 16 juni 2018 DE PANNE SI N T - P I ET ERSK ERK (K ERKST RA AT 53)

Onder het thema ‘De zee die geeft, de zee die neemt’ wordt tijdens de vissersmis om 17 uur een plaats gegeven aan vreugde en pijn. Het duo Rik Decramer en Philip Goessen brengt verhalen en liederen die de rijke visserstraditie levendig houden. De vissersmis kadert in het kermisgebeuren van De Panne Centrum.

S

TA

D

S

A

R

C

H

WESTENDE

E

S TA R T

Zondag 10 juni 2018

V

Donderdag 10 mei 2018 (Onze-Lieve-Heer Hemelvaart)

7

N

De vissersmis om 10 uur heeft als thema ‘Zij die ‘voor anker gingen’ dragen we in ons hart’. De muzikale opluistering is in handen van het Koninklijk koor Zanglust Tielt onder leiding van Bart Snauwaert en de Koninklijke Katholieke Fanfare Nieuwpoort. Daarna volgt een botenzegening langs de kade en een bloemenhulde aan het vissersmonument.

IE

START

NIEUWPOORT BAD START

10

SIN T -PET RUS- EN -PAULUSKERK

Om 9.30 uur vindt er in de Sint-Petrus- en -Pauluskerk een vissersmis plaats met als thema ‘Zij die ‘voor anker gingen’ dragen we in ons hart’. De muzikale opluistering is in handen van het Tieltse koor Amuzang onder leiding van Rik Stevens en orgelist Peter Ledaine. Daarna volgt een bloemenhulde aan het zeeliedenmonument.

3

Op de eerste zondag na de feestdag van Sint-Antonius is er om 9.30 uur een vissersmis in de Vuurtorenwijk. Voor de organisatie ervan werkt de Sint-Antoniusparochie samen met het Sint-Antoniuskoor, het kinderkoor, het Onze-Lieve-Vrouwecollege Vuurtorenwijk, het Koninklijk Werk Ibis, de werkgroep Vuurtoren en mensen uit de visserij.

R

START

SI N T - A N TON I USK ERK (V UURTOREN W I J K )

A T

5

Na de plechtige eucharistieviering om 9.30 uur vertrekt een processie met het Heilig Sacrament naar de Rotonde. Om 10.45 uur wordt een evocatie opgevoerd van de Legende van het Heilig Kruis. Deze legende wordt op zee en op het strand uitgebeeld in een sfeervol totaalspektakel met poëzie en zang. Afsluitend wordt de zee gezegend en wordt het Heilig Kruis in processie overgebracht naar de parochiekerk. Het dragen van het Heilig Kruis is een eeuwenoud privilege dat voorbehouden is aan Blankenbergse vissers.

S TA R T

K

OOSTENDE

K ERK V/ D H EI L I G K RUI SV ERH EF F I N G (K ERKST RA AT )

©

Maandag 2 april 2018 (Paasmaandag)

E

Zo divers als de mensen zijn die instaan voor de organisatie van de zeezegeningen en vissersmissen, zo verschillend zijn ook de vieringen zelf. Van eeuwenoude tradities tot recent opgestarte evenementen, met of zonder processie vooraf of optocht nadien, onder grote publieke belangstelling of juist in besloten kring: tussen februari en november krijgen de zeezegeningen en vissersmissen aan de Belgische kust op de meest uiteenlopende manieren vorm. En dat is net goed, want die rijkdom aan verscheidenheid maakt de vieringen des te boeiender. Daartegenover staat dat ene element dat alle zeezegeningen en vissersmissen onderling zo sterk verbindt: hun hechte band met de vissersgemeenschap.

2

Om 15 uur is er een oecumenische zeezegening aan het Monument der Zeelieden (bij slecht weer in de Kapucijnenkerk), gevolgd door een optocht naar de Visserskaai. Om 16 uur start de inscheping van de priesters van de verschillende geloofsovertuigingen en de zegening van de vloot in het Mercator- en Montgomerydok die deelneemt aan Oostende voor Anker.

N

S

TA

D

S

A

R

C

H

IE

F

D

E

B

E

N

N

E

B

C

LA

O

N

LL

K

E

EC

N

T

B

E

IE

R

B

G

IB

E

LI

O

T

H

E

E

K

T

O

LH

U

IS

Met de zeezegeningen wordt van oudsher om bescherming gevraagd voor wie zich op zee begeeft; tijdens vissersmissen herdenkt men vissers die hun graf op zee vonden. Tot op vandaag vormt dat de kern waar alle vieringen aan de kust op geënt zijn.

Om 10 uur is er een plechtige herdenkingsviering voor vissers en zeelieden in de Sint-Antoniuskerk met als thema ‘Zij die ‘voor anker gingen’ dragen we in ons hart’. De Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Heist onder leiding van Rik Bonny luistert de viering op. Daarna volgt een bloemenhulde aan het zeeliedenmonument.

K

S

TA

S TA R T

A T

MO N UMEN T DER ZEELIEDEN

K

START

D

SIN T -AN TO N IUSKERK

©

START

S

A

R

C

H

IE

F

D

E

B

E

N

KNOKKE-HEIST

Zaterdag 12 mei 2018

4-luik A5 folder Kust Erfgoed.indd 2

12/03/18 18:06

Profile for Kusterfgoed

Zeezegeningen en vissersmissen aan de Belgische kust - kalender 2018  

Zeezegeningen en vissersmissen aan de Belgische kust - kalender 2018  

Advertisement