Page 1

l POWIAT PIASECZYŃSKI l POWIAT GRÓJECKI l URSYNÓW l

ROK XIII NR 2 1 ( 4 8 7 ) 14-20 CZERWC A 2013 ISSN 1643-2843

G AZETA BEZPŁ ATNA

l POWIAT GRODZISKI l POWIAT PRUSZKOWSKI l

W NUMERZE

Chwile grozy po ulewie

90 lat OSP Brwinów str. III

Pamiętajcie o ogrodach str. VI

PRUSZKÓW Po niedzielnej ulewie, 9 czerwca, w szczególnie trudnej sytuacji znaleźli się mieszkańcy jednej z kamienic przy ulicy Sienkiewicza, którzy musieli spędzić noc poza domem. Podejrzewano bowiem, że osunięcie się chodnika przy sąsiedniej posesji może spowodować zawalenie się budynku str. III R

E

K

L

A

M

A


2

KURIER POŁUDNIOWY

DODATEK BUDOWLANY

nr 21 (487)/2013

Odnawiamy ściany wewnętrzne

Lato to świetna pora na odnowienie domu czy mieszkania. Często samo malowanie czy tapetowanie ścian nie wystarczy. Okazuje się, że musimy także poprawić tynki, zrobić gładzie, czasami zamaskować pewne miejsca płytami gipsowo-kartonowymi. Podpowiadamy jak zabrać się do remontu i w jaki sposób go przeprowadzić Zaczynając odnawianie ścian wewnętrznych w pierwszej kolejności powinniśmy zorientować się, w jakim stanie są tynki. Najpierw trzeba tynk dokładnie obejrzeć, sprawdzając czy się nie wykrusza, nie pęka i czy nie ma w nim ubytków, a następnie opukać – gdy wydaje głuchy dźwięk, oznacza to, że odstaje od podłoża. Taki tynk trzeba skuć i otynkować pomieszczenie na nowo.

– gładź. Tynkując ściany latem, gdy wać. Malowanie pomieszczenia zana zewnątrz panują wysokie tempe- wsze zaczynamy od sufitu, kładąc naratury, można dodać do gładzi nie- przemiennie dwie warstwy farby. Do co więcej wiążącego wodę wapna, co sufitów najlepsze są farby matowe. zmniejszy ryzyko pękania tynków. Również dwa razy malujemy ściany. Aby uzyskać idealną gładkość Zaczynamy od narożników. Ściany ścian, na tynk powinno malomożemy naciąwać się wałkiem, Nawet przez gnąć gładź gipruchem krzyżosową. Przed nawym od góry do łożeniem gładzi dołu. Drugą warutrzyma się na ścianie ścianę dobrze stwę farby nakłaTynkujemy jest zagruntować. damy od góry do właściwie położony tynk Ubytki w tynku z powodzeniem Ścianę zaciągadołu, prostopadle można uzupełnić masą szpachlową my gładzią dwudo podłogi. na bazie gipsu lub gipsem budowla- krotnie pamiętając, aby po pierwOczywiście farbę możemy nałonym. Zanim przystąpimy do napra- szym razie przyszlifować zaciąganą żyć też na ścianę, która była już kiewy, powierzchnię ściany należy oczy- powierzchnię. dyś malowana. Jeżeli na odświeżaścić z pyłu, odtłuścić, starannie umyć nej ścianie znajduje się stara farba wodą z dodatkiem detergentu i wy- Płyty gipsowo-kartonowe emulsyjna, wystarczy umyć ją dosuszyć. Jeśli musimy otynkować poJeśli nie chcemy „bawić się” w brze wodą z dodatkiem mydła, farmieszczenie na nowo, możemy użyć tynkowanie, do gołych ścian może- by klejowe i wapienne dobrze jest zedo tego tynku cementowego lub ce- my przymocować płyty gipsowo- skrobać, a farby olejne – zeszlifować. mentowo-wapiennego. kartonowe. Płyty przytwierdza się Zanim zaczniemy tynkowanie, za pomocą specjalnego, nakładane- A może tapeta? dobrze jest sfotografować „gołą” go na spód kleju i dociska do ściany. Tapety zwykle stosuje się jako ścianę z rozłożonymi na niej prze- Jeśli ściany są nierówne należy za- kontrastujący z pomalowanymi ściawodami i instalacjami. Mocując po- stosować najpierw tzw. pasy kierun- nami dodatek, który nadaje pomiesztem kinkiety czy obrazy, nie prze- kowe, do których następnie przykle- czeniu niepowtarzalnego charakteru. wiercimy przypadkowo jakiegoś ka- jamy płyty. Kolejne kroki to zaszpa- Są one zdecydowanie bardziej dekorabla. Aby tynki dobrze się trzyma- chlowanie, a następnie przyszlifowa- cyjne od farb, ale także sporo droższe. ły, muszą zostać położone na chro- nie spoin między płytami. Płyt gip- Tapety kładziemy na idealnie równej powate podłoże. Tynki cemento- sowo-kartonowych można używać ścianie, którą wcześniej pokrywamy we z powodzeniem można kłaść na nie tylko do obkładania ścian, ale preparatem gruntującym. Samo tapeściany z cegły czy pustaków. Bar- także do wykonywania podwiesza- towanie wymaga pewnego doświaddziej skomplikowana sytuacja jest nych sufitów i robienia ścianek dzia- czenia. Dlatego, aby tapeta była doz drewnem. W tym przypadku do łowych (wówczas są one mocowane brze położona, warto skorzystać z pościany należy przymocować siatkę do stelaży). mocy specjalisty. lub matę trzcinową, które zapewnią Obecnie na rynku dostępnych jest tynkowi właściwą przyczepność. Zaczynamy malowanie kilka rodzajów tapet. Najtańsze, ale i Na ścianę naGdy doprowa- najmniej trwałe, są tapety papierowe. Zanim zaczniemy leży nałożyć dwie dzimy już do ładu Powinno stosować się je w mniej ekslub trzy warstwy ściany, ewentu- ploatowanych pomieszczeniach (np. tynkowanie, dobrze jest tynku. Tynkowaną alnie położymy sypialnie), w których nie będą narasfotografować „gołą” powierzchnię najnowe tynki, może- żone na zabrudzenie czy uszkodześcianę z rozłożonymi na niej my zacząć ich wypierw trzeba oczyścić z kurzu, pyłu, przewodami i instalacjami kańczanie. Najpozwilżyć wodą i zapularniejszym zagruntować. Jeśli mamy do otynkowa- biegiem jest oczywiście malowanie. nia niewielką powierzchnię, możemy Zwykle do malowania pomieszczeń zrobić to ręcznie. Pierwsza warstwa wewnątrz domu używa się farb akrytynku – obrzutka – poprawia przy- lowych, które są elastyczne, łatwo się czepność podłoża. Druga warstwa – rozprowadzają i szybko schną. Aby narzut – wyrównuje podłoże, stano- zapewnić farbie lepszą przyczepność wiąc podkład pod ostatnią warstwę i większą wydajność, malowaną ściawygładzającą z domieszką wapna nę dobrze jest wcześniej zagruntoR

E

K

100 lat

L

A

M

A

www.kurierpoludniowy.pl Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo do ich skracania i redagowania. Rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej bez pisemnej zgody wydawcy jest zabronione

Redakcja: 05-500 Piaseczno, ul. Ludowa 2; tel./fax: (22) 756 79 39; e-mail: redakcja@kurierpoludniowy.pl 05-800 Pruszków, al. Wojska Polskiego 16a/41; tel./fax: (22) 758 70 52; e-mail: pruszkow@kurierpoludniowy.pl

Redaktor naczelny: Kamil Staniszek Redaguje zespół: Grzegorz Traczyk (z-ca redaktora naczelnego), Tomasz Wojciuk, Sławomir Krejpowicz, Tomasz Kuźmicz, Anna Żuber

Stale współpracują: Adam Braciszewski, Grzegorz Tylec, Wawrzyniec Kornacki, Ewa Adamowicz, Leszek Świder

Dział reklamy: Piaseczno tel. (22) 756 79 39, Pruszków (22) 758 70 52. Dyrektor: Anna Staniszek

Katarzyna Paradowska (z-ca dyrektora ds. reklamy i promocji), Marek Marciniuk, Michał Deryngowski, Przemek Matyjasiak, Anna Modzelewska, Zuzanna Heba

Wydawca: Kamil Staniszek

Skład: Galia Reklama Poligrafia

Nakład: 50 tys. egz. (powiat piaseczyński i Ursynów), 30 tys. egz. (powiat pruszkowski i grodziski), 20 tys. egz (powiat grójecki) ISSN: 1643 - 2843

Miejsce na Twoją

REKLAMĘ tel. 22 756 79 39 22 758 70 52 reklama@kurierpoludniowy.pl

nie. Dekoracyjne tapety welurowe poleca się do eleganckich gabinetów lub domowych bibliotek, tapety winylowe, jako że można je łatwo zmywać, polecane są do pomieszczeń gospodarR

E

K

L

A

M

A

czych, kuchni, przedpokoju, wiatrołapu, zaś tapety tekstylne, które dodają wnętrzu ciepła i oryginalności, nadają się do sypialni bądź salonu.

TW


POWIAT PRUSZKOWSKI POWIAT GRODZISKI

Zmiana komendanta powiatowego POWIAT PRUSZKOWSKI W ubiegły czwartek mł. insp. Waldemar Perdion przestał pełnić obowiązki komendanta powiatowego policji w Pruszkowie. Na jego miejsce komendant stołeczny policji powołał nadkom. Huberta Kowalczewskiego Zgodnie z policyjnym ceremoniałem, ustępujący komendant oraz jego następca oddali honor sztandarowi jednostki oraz zameldowali gotowość do pełnienia dalszej służby. Uroczyste przekazanie obowiązków nastąpiło w czwartek, 6 czerwca w pruszkowskiej komendzie. Nadkom. Hubert Kowalczewski dotychczas pełnił funkcję Komendanta Powiatowego Policji powiatu warszawskiego zachodniego i to właśnie jego miejsce zajmie Waldemar Perdion. Podczas uroczystości obecni byli włodarze starostwa i gmin powiatu pruszkowskiego, którzy podziękowali za długą, bo siedmioletnią współpracę. Waldemar Perdion, od momentu powstania powiatów, był najdłużej sprawującym funkcję komendanta. - Myślę, że wszyscy przez ten czas zauważyli zmiany w zakresie podniesienia poziomu bezpieczeństwa – powiedziała Elżbieta Smolińska, starosta powiatu pruszkowskiego. - Pan Perdion to człowiek o wysokiej kulturze umiejętności współpra-

cy, ceniony przez wszystkich samorządowców. Policja chętnie uczestniczyła w naszych uroczystościach, począwszy od pielgrzymek do Rokitna, zabezpieczanie wszystkich festynów. Zawsze gotowi, aby stawić się tam, gdzie są potrzebni. Decyzja o przeniesieniu pruszkowskiego komendanta do nowej placówki była dla władz powiatu zaskoczeniem. Co prawda komendant stołeczny w tego typu ruchach kadrowych zasięga opinii władz samorządowych, ale mają one jedynie charakter doradczy. - Nie wiedziałam jakie losy czekają naszego komendanta więc moja opinia była pozytywna w przypadku, gdyby takiego człowieka jak Waldemar Perdion komendant wojewódzki chciał awansować. W innym przypadku taka być nie mogła dodała Elżbieta Smolińska. Podczas uroczystości przekazania obowiązków komendanta zwierzchnik Waldemara Perdiona decyzje personalne podsumował krótko. - Żeby być dobrym managerem, trzeba zdobywać doświadczenie – powiedział R

E

K

nadinsp. Dariusz Działo, komendant stołeczny policji. - Nie można go zdobywać w jednym miejscu. W ubiegły wtorek, podczas sesji władze powiatu podziękowały dotychczasowemu komendantowi za współpracę i powitały jego następcę. Waldemar Perdion otrzymał kwiaty, list gratulacyjny i zegarek z wygrawerowaną pamiątkową inskrypcją. - Niech ten podarunek odmierza panu jak najlepszy czas – powiedziała Elżbieta Smolińska. - Przychodzi taki moment, że trzeba odejść do innej jednostki – dodał Waldemar Perdion. - Jesteśmy jednostką zmilitaryzowaną, zhierarchizowaną. Przychodzi polecenie i należy je wykonać. Odchodzący komendant podziękował wszystkim radnym i zarządowi powiatu za wieloletnią współpracę, ale i pomoc finansową, dzięki której komenda i komisariaty mogły wzbogacać się o dodatkowy sprzęt. - Dziękuję moim pracownikom, policjantom – dodał. - Oddaję komendę z dobrych rąk, ale i w dobre ręce. Proszę o kredyt zaufania dla nowego komendanta. L

A

M

A

Nadkom. Hubert Kowalczewski (z lewej) i mł. insp. Waldemar Perdion

Hubert Kowalczewski zadeklarował, że będzie kontynuował działania poprzednika. - Nie potrzebne są żadne rewolucje – powiedział. - Chcę, aby służba policyjna była jak najbliżej społeczeństwa. Aby mieszkańcy mieli w nas partnerów i mówili o policji jako o swojej. A reszta? Najlepiej po czynach a nie po słowach poznać człowieka. Mam nadzieję, że tutaj też tak się stanie.

WK

R

E

K

L

A

M

A


II

KURIER POŁUDNIOWY

WYDANIE POWIATU PRUSZKOWSKIEGO I GRODZISKIEGO

AKTUALNOŚCI

nr 21 (487)/2013

KRONIKA POLICYJNA GRODZISK MAZOWIECKI

Okradł podczas libacji Po libacji alkoholowej jeden z jej uczestników stwierdził, że zginęło mu wszystko, co miał przy sobie. Poinformowani o tym funkcjonariusze zaczęli sprawdzać szczegóły sprawy. Ustalenia pozwoliły na wytypowanie 30-letniego mężczyzny, który został zatrzymany i osadzony w celi. Pokrzywdzony rozpoznał go jako uczestnika libacji alkoholowej i był przekonany, że to on okradł go z telefonu, pieniędzy, kart płatniczych i zegarka. Decyzją prokuratora, wobec Piotra Z. zastosowano dozór policyjny oraz zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego i kontaktowania się z nim. Za kradzież grozi mężczyźnie nawet 5 lat pozbawienia wolności.

PRUSZKÓW

Zerwał przechodniowi łańcuszek Przy ul. Niepodległości, rowerzysta mijając przechodnia, zerwał mu z szyi złoty łańcuszek. Kilka godzin później do policjantów dotarła informacja, że sprawcą kradzieży jest mieszkający w pobliżu komendy znany funkcjonariuszom Marcin K. W opuszczonym pomieszczeniu sąsiadującym z jego mieszkaniem, znaleziono odpowiadający opisowi świadków rower. 31-latek oświadczył, że rzeczywiście zerwał łańcuszek z szyi przechodnia, ale natychmiast wypadł mu on z ręki. Nie zatrzymał się, aby go podnieść i odjechał. Policjanci sprawdzą, co rzeczywiście stało się z biżuterią. Zatrzymany mężczyzna jest recydywistą. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

Wpadł złodziej roweru Przed dwoma tygodniami z klatki schodowej na jednym z pruszkowskich osiedli zginał rower górski. Niezwłocznie po przyjęciu zawiadomienia o kradzieży policjanci z wydziału kryminalnego rozpoczęli pracę operacyjną. Po tygodniu zebrane informacje pozwoliły im wytypować jako sprawcę 26-letniego Rafała D. Mężczyzna przyznał się do kradzieży. Powiedział też, że skradziony rower zdążył już sprzedać w Warszawie. Grozi mu do 5 lat za kratkami.

Zatrzymani za pobicie W miniony weekend, tuż po północy, w Pęcicach trzej sprawcy napadli na mężczyznę, który w wyniku poniesionych obrażeń trafił na kilka dni do szpitala. Zaraz po uzyskaniu informacji o zdarzeniu przystąpili do pracy pruszkowscy i michałowiccy policjanci. Ich ustalenia pozwoliły zatrzymać we wtorek trzech agresorów. 22-latkowie usłyszą zarzut pobicia. O ich dalszym losie zdecyduje sąd. Grozi im do 3 lat za kratkami.

RASZYN

Okazja czyni złodzieja Kilka dni temu około godz. 14.30 dyżurny z Raszyna został poinformowany przez pracownika jednego z marketów o ujęciu złodzieja. Kiedy funkcjonariusze pojechali na miejsce, okazało się, że 54-latek zauważył nieostrożność pracowników wykonujących prace przy zmianie dekoracji. Idąc na przerwę, zamiast zabrać sprzęt ze sobą, schowali go w wystawowej lodówce. Gdy Sławomir G. zbliżył się do miejsca ukrycia sprzętu, pracownik wewnętrznego monitoringu natychmiast zareagował i uniemożliwił sprawcy opuszczenie sklepu. Za usiłowanie kradzieży grozi mu do 5 lat więzienia. R

E

K

L

A

M

A

niowy.pl www.kurierpolud

Czytaj on-line! Jesteśmy również na:

www.facebook.com /kurierpoludniowy

Groźne kolizje na Al. Wojska Polskiego

PRUSZKÓW Tylko w ostatni poniedziałek w Pruszkowie doszło do trzech groźnych zdarzeń, w tym dwóch w rejonie Al. Wojska Polskiego. - Od lat toczy się dyskusja na temat ułatwienia warunków jazdy na tej ulicy, niestety nie wszystko jest wykonalne – przyznaje podkom. Wojciech Wójcik, naczelnik wydziału ruchu drogowego KPP w Pruszkowie Anna Żuber W poniedziałek, 10 czerwca ok. godz. 10.40 w Al. Wojska Polskiego doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. - Kierująca skodą felicją, jadąc od strony Warszawy, nie ustąpiła pierwszeństwa skodzie superb, która jechała od strony Grodziska Mazowieckiego – informuje podkom. Dorota Nowak, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie. - Sprawczyni została zabrana do szpitala, jednak nie odniosła żadnych poważnych obrażeń. Wypadek na blisko godzinę niemal sparaliżował ruch w tym rejonie miasta. Uszkodzone samochody długo blokowały dwa pasy jezdni. Zakorkowana była nie tylko Al. Wojska Polskiego, ale także Al. Niepodległości czy przeciwległa Al. Armii Krajowej. Jednak to nie jedyna kolizja w tym miejscu. Również w poniedziałek doszło tam do niegroźnego zderzenia skody z manem. Tego samego dnia w wypadku, najprawdopodobniej niegroźnie, ucierpiał młody mężczyzna, jadący motorowerem. - Prowadząca skodę, wyjeżdżając z ulicy Działkowej, nie ustąpiła mu pierwszeństwa – relacjonuje podkom. Dorota Nowak. - Jadący jednośladem trafił do szpitala, choć nic poważnego mu się nie stało. Mimo to, z uwagi na fakt, że jest nieletni, kwalifikujemy to zdarzenie jako wypadek. Chłopak miał uprawnienia do kierowania motorowerem.

Na skrzyżowaniu Al. Wojska Polskiego z Aleją Niepodległości i Armii Krajowej systematycznie dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń. - Od lat toczy się dyskusja na temat ułatwienia warunków jazdy na tej ulicy, niestety nie wszystko jest wykonalne – przyznaje podkom. Wojciech Wójcik, naczelnik wydziału ruchu drogowego KPP w Pruszkowie. - Najlepszym rozwiązaniem byłoby wyznaczenie oddzielnych lewoskrętów do zjechania w Al. Niepodległości i Armii Krajowej. Niestety jest tam ciasno, a żeby dołożyć po pasie z każdej strony jezdni, trzeba by wyburzyć niektóre budynki. Innym rozwiązaniem byłoby wyłączenie jednego pasa do jazdy na wprost z przeznaczeniem na lewoskręty, ale zdaniem policji to w znacznym stopniu pogorszyłoby przepustowość skrzyżowania. To wydawać się może

jednak najrozsądniejszym rozwiązaniem, zwłaszcza, że skręcający w lewo i tak blokują pasy do jazdy prosto. Przy takim nasileniu ruchu w tym miejscu funkcjonariusze przestrzegają przed jazdą na zasadzie „może się uda”. - Właśnie to jest przyczyną kolizji i wypadków – zauważa podkom. Wojciech Wójcik. - Manewr skrętu w lewo z natury jest w naszym kraju trudny, ale kierowcy mają obowiązek upewnić się, że wjazd na skrzyżowanie jest możliwy, zgodny z przepisami i mogą bezpiecznie je opuścić. Nie powinni z niego zjeżdżać, jeśli mają ograniczoną widoczność. Dla bezpieczeństwa powinni zatrzymywać się przed sygnalizatorem i czekać na możliwość zjazdu, oczywiście na zielonym świetle. Jeśli nie radzą sobie w takich warunkach, pozostaje im objechanie tego newralgicznego miejsca.

Od grodziska do Grodziska

GRODZISK MAZOWIECKI W ostatnią sobotę ponad 300 uczniów z grodziskich szkół wzięło udział w barwnym korowodzie „Od grodziska do Grodziska”, nawiązującym do powstania i historii miasta. Przemarsz młodzieży z udziałem przedstawicieli władz samorządowych zakończył się plenerową imprezą w Parku Skarbków Na szczęście sobotnie popołudnie było słoneczne. Historyczny korowód złożony z uczniów grodziskich szkół podstawowych i gimnazjalnych ruszył spod pomnika malarza Józefa Chełmońskiego. Przebrania młodzieży nawiązały do różnych epok historycznych, ale i wydarzeń z dziejów Grodziska Mazowieckiego. Mieszkańcy obserwujący przemarsz mogli zobaczyć chociażby „płynącego” i pozdrawiającego ich słynnego żeglarza Leonida Teligę, a wcześniej, dostojnie przechadzającego się króla, zapewne Zygmunta Starego, który 22 lipca 1522 roku Grodziskowi nadał prawa miejskie. Muzykę zapewniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta oraz zrekonstruowana na potrzeby przemarszu, Orkiestra Włościańska pod batutą znanego grodziskiego muzyka Feliksa Dzierżanowskiego. W korowodzie wzięli udział także przedstawiciele władz samorządowych. Burmistrz Grzegorz Benedykciński oraz Joanna Wróblewska, przewodnicząca rady miejskiej w Grodzisku Mazowieckim przywdziali stroje z czasów Rzeczpospolitej Szlacheckiej.

Impreza z licznym udziałem młodzieży inicjowała tegoroczne obchody kolejnej rocznicy nadania praw miejskich. - To trochę inna forma świętowania, angażująca uczniów – mówi Aneta Caban z urzędu miejskiego w Grodzisku Mazowieckim. - Jak wiadomo w lipcu, niemal w środku wakacji trudno byłoby tego typu korowód zorganizować. Oczywiście na 22 lipca planujemy spore wydarzenie kulturalne

– koncert muzyki klasycznej w wykonaniu Synfonia Viva. Nie zabraknie programu dla dzieci. Barwny korowód przemaszerował deptakiem (ulicą 11 Listopada), potem ulicami: Spółdzielczą, Kościuszki, 1 Maja aż do Parku Skarbków. Tam wszystkie grupy zaprezentowały się na scenie. Przed liczną widownią wystąpiły zespoły folklorystyczne z Austrii, Litwy i Czarnogóry.

wk


WYDANIE POWIATU PRUSZKOWSKIEGO I GRODZISKIEGO

KURIER POŁUDNIOWY

AKTUALNOŚCI

nr 21 (487)/2013

Chwile grozy po ulewie

90 lat OSP Baranów

BARANÓW W niedzielę, 2 czerwca druhowie z baranowskiej Ochotniczej Straży Pożarnej obchodzili 90-lecie istnienia formacji. Obchody połączone były z przekazaniem nowego samochodu strażackiego

PRUSZKÓW Po niedzielnej ulewie, 9 czerwca, w szczególnie trudnej sytuacji znaleźli się mieszkańcy jednej z kamienic przy ulicy Sienkiewicza, którzy musieli spędzić noc poza domem. Podejrzewano bowiem, że osunięcie się chodnika przy sąsiedniej posesji może spowodować zawalenie się budynku

Uroczystości rozpoczął wymarsz zastępów okolicznych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych ze strażnicy w Baranowie do miejscowego kościoła. Po mszy zgromadzeni goście zostali przywitani przez prezes jednostki druhnę Annę Morawską. Jednocześnie poznali niemal wiekową historię zmagań baranowskich strażafot. Wioletta Badowska ków z żywiołami. Część uroczystą zakończyło poświęcenie niedawno wybudowanych garaży, wiatrakowca i nowego samochodu. Ten ostatni otrzymał nazwę „Rysiek”, na część zmarłego w ubiegłym roku Ryszarda Szymańczaka, radnego gminnego i wieloletniego członka OSP. „Rodzicami chrzestnymi” zostali Wanda Szymańczak oraz Zbigniew Charzyński. Następnie druhowie zaprosili wszystkich zgromadzonych do wspólnej zabawy. Podczas uroczystości złotym znakiem związku odznaczeni zostali druhowie: Ryszard Szymańczak (pośmiertnie), Feliks Pietraszek, natomiast Anna Morawska - złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa. Brązowe medale za zasługi dla pożarnictwa otrzymali: Izabella Stegienko, Krzysztof Modrzejewski, Łukasz Florczak. Natomiast odznaki strażaka wzorowego: Justyna Bagatela, Paulina Modrzejewska, Aleksandra Łopacińska, Mariusz Pindor. Druh Zdzisław Szymańczak otrzymał odznakę za wysługę 55 lat. Za wysługę 45 lat dla OSP odznaczeni zostali: Adam Nagadowski i Włodzimierz Stegienko. Stefan Łasica, Władysław Gontarczyk, Euzebiusz Stegienko (wszyscy 40 lat w OSP). Marek Szwarc (35 lat w OSP). Odznakę za wysługę 30 lat otrzymali: Marek Deliś, Waldemar Deliś, Jerzy Figura, Adam Zając, Witold Stegienko, Joanna Zimochocka, Anna Morawska, Renata Deliś. Druhna Teresa Morawska otrzymała odznakę za 25 lat służby. Odznaki za wysługę 20 lat i mniej otrzymali: Dariusz Szymańczak, Rafał Zimochocki, Robert Stegienko, Adam Szymańczak, Janusz Szymańczak, Sylwester Zając, Artur Stegienko (wszyscy 201 lat służby), Krystyna Łasica, Małgorzata Stegienko, Katarzyna Stegienko, Monika Szymańczak, Anna Parol, Jadwiga Stegienko, Piotr Szymańczak (syn Adama), Tomasz Szymańczak, Robert Parol, Wanda Szymańczak, Danuta Stegienka, Maria Szymańczak, Grażyna Stegienka, Piotr Stegienka, Kamil Stegienko (wszyscy 15 lat służby), Piotr Szymańczak (syn Janusza), Łukasz Florczak, Grzegorz Szymańczak, Robert Pindor, Mirosława Ciołek, Krzysztof Modrzejewski (wszyscy za 10 wysługi) oraz Izabella Stegienko, Renata Stegienka (odznaka za 5 lat służby).

Tomasz Kuźmicz Przy ulicy Sienkiewicza TBS „Zieleń Miejska” prowadzi inwestycję. Obecnie są tam głębokie wykopy, przy których po niedzielnej ulewie zapadł się chodnik. Zagrożona też była stojąca obok kamienica. Jej mieszkańcy, w sumie siedem rodzin, zostali ewakuowani. - W niektórych lokalach widać nowo powstałe pęknięcia i odpryski, to znaczy, że budynek musiał osiąść – twierdzą zaniepokojeni. - Nie wiadomo czy się nie osunie cała ściana. - Jesteśmy już po wstępnej ocenie inspektora – mówiła tuż po incydencie Alina Tybora z TBS „Zieleń Miejska” w Pruszkowie. - Jednak na pełną ocenę musimy poczekać. Budynek powinien sprostać zagrożeniu, bo na terenie sąsiadującej z nim budowy już wcześniej przygotowano specjalne betonowe zabezpieczenia, chroniące przed osunięciem. Wątpliwości budzi jedynie niczym nie chroniony róg budynku. Jak udało się nam ustalić, kamienica nie ma fundamentów, wobec czego niepokój był w pełni uzasadniony. Ponadto mieszkańcy wyliczają kolejne przykłady usterek, które wskazują na to, że wypadek nie pozostał bez wpływu na stan R

E

K

L

A

M

A

Po ulewnym deszczu przy ul. Sienkiewicza zapadł się chodnik. Osunięcie się ziemi spowodowało również pęknięcia w sąsiedniej kamienicy – jej mieszkańców trzeba było ewakuować kamienicy. - Właściciel mieszczącej się od ulicy kwiaciarni miał problem z otwarciem drzwi do swego pomieszczenia – mówi jeden ze świadków. Przedstawiciele wszystkich rodzin podpisali oświadczenia, że mają gdzie nocować i poza dwiema osobami tej pierwszej nocy nie potrzebują wsparcia. Szybko okazało się jednak, że nie wszyscy z pozostałych członków rodzin są z tego faktu zadowoleni. - Właściwie TBS powinno zapewnić nam noclegi bez mrugnięcia okiem, nie musielibyśmy tułać się po znajomych – komentował jeden z mieszkańców. - Skoro oświadczenia są już podpisane, to trudno. Ale jutro nie

przyjmiemy podobnych wyjaśnień: że nie wiadomo, że są jakieś problemy, czy że jeszcze nie teraz. Do południa w poniedziałek jakoś sobie poradzimy sami, potem ma zapaść decyzja, co dalej. Zgodnie z zapewnianiami Aliny Tybory, budynek został obejrzany przez inspektora nadzoru budowlanego i następnego dnia, w poniedziałek, mieszkańcy mogli wrócić do swoich mieszkań. Wciąż jednak nie są pewni czy ich zdrowiu i życiu nic nie zagraża. - Powiedziano nam, że możemy wrócić, ale mamy na to tylko słowo więc właściwie czuwa nad nami jedynie opatrzność – mówi jedna z mieszkanek kamienicy. R

E

K

III

WK L

A

M

A


IV

KURIER POŁUDNIOWY

WYDANIE POWIATU PRUSZKOWSKIEGO I GRODZISKIEGO

AKTUALNOŚCI

nr 21 (487)/2013

Nawałnica dała się we znaki

POWIAT PRUSZKOWSKI Po obfitych opadach, w miniony weekend jednostki straży pożarnej otrzymały kilkadziesiąt wezwań w różnych częściach powiatu. W Pruszkowie osłabieniu uległy fundamenty jednej z kamienic, w Domaniewie zalanych zostało kilkanaście posesji i domów, w Piastowie piorun uderzył w przyłącze gazowe, natomiast w Gąsinie Przemysłowym pod naporem wody zawalił się dach jednego z magazynów wielkopowierzchniowych

Najwięcej pracy strażacy wszystkich jednostek mieli w Domaniewie i Domaniewku na terenie gminy Brwinów. - Kilka posesji zostało zalanych przez wodę spływającą w błyskawicznym tempie z okolicznych pól – mówi kpt. Karol Kroć z Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie. - Ulice zamieniły się w wartkie potoki, a poziom wody sięgał około pół metra. Do środy obie miejscowości były nieprzejezdne. Odpompowywanie wody trwało od ustania deszczu w niedzielę do 4 nad ranem w środę. - Najpierw udało się obniżyć jej poziom do jakiś 20-30 cm – tłumaczy kpt. Karol Kroć. - W poniedziałek przepompowywaliśmy ją na drugą stronę ulicy do cieku wodnego, który wciąż był wypełniony. Wodę z posesji i ulicy udało się usunąć dopiero po kilku dniach. Teraz trzeba poczekać aż opadnie poziom wód gruntowych, który jest tutaj bardzo wysoki. Wówczas rozpocznie się osuszanie pomieszczeń położonych pod poziomem gruntu. Na miejscu akcji strażaków obecny był Arkadiusz Kosiński, burmistrz Brwinowa. - Zalana została ogromna połać terenów – mówił podczas poniedziałkowej sesji rady miejskiej. - W wielu domach woda na parterze była na wysokości jednego metra. Trochę lepsza sytuacja była w Domaniewku, ale tam też chodnik został rozebrany, a droga zamieniła się w rzekę. Chciałbym wyrazić słowa uznania dla mieszkańców za solidarne działanie, sypanie piasku do worków, zabezpieczanie kolejnych posesji zagrożonych zalaniem, a nawet za kanapki i ciepłą herbatę dla ratowników. Dziękuję pani sołtys za przyjęcie pod swój dach jednej z rodzin. Jeszcze w środę trwało usuwanie z jezdni naniesionego przez wodę błota. Z pewnością w wielu miejscach zniszczona nawierzchnia będzie wymagała odbudowy. Strażacy interweniowali także w Pruszkowie i Piastowie. - Najgroźniejsza sytuacja była na ulicy Sienkiewicza – dodaje kpt. Karol Kroć. - Tam osłabieniu uległy fundamenty, dlatego niezbędna była ewakuacja kilkunastu mieszkańców. Natomiast na terenie Gąsina Przemysłowego, przy ulicy Parzniewskiej 4 zawalił się dach jednego z wielkopowierzchniowych magazynów. W chwili zawalenia nie przebywali tam ludzie. Konstrukcja nie wytrzymała naporu wody. W Piastowie podczas burzy piorun uderzył w przyłącze gazowe. Dwie osoby zostały ewakuowane z domu, z czego jedna trafiła pod opiekę służb ratowniczych.

WK

Rada już w komplecie

MILANÓWEK Podczas ostatniej sesji Witold Rytwiński złożył uroczyste ślubowanie i oficjalnie objął mandat w radzie miasta Milanówka. W wyborach uzupełniających, przeprowadzonych 21 maja, w okręgu wyborczym nr 5 zdobył 160 głosów Witold Rytwiński zgłoszony został przez Komitet Wyborczy „Milanówek – Dziś i Jutro”. O mandat w radzie miejskiej ubiegała się także Małgorzata Podgórska-Paciorek, jako kandydatka niezależna. W dniu wyborów na Witolda Rytwińskiego zagłosowało 160 osób, natomiast na Małgorzatę Podgórską-Paciorek – 138. Do urn poszło 302 wyborców, z czego ważnych głosów oddano 298. Frekwencja wyniosła niespełna 14,5 procent. Zaprzysiężenie nowego radnego odbyło się 23 maja, podczas ostatniej sesji rady miejskiej. - Mam ogromną satysfakcję, że mogę dzisiaj być razem z państwem jako radny – powiedział po złożeniu przysięgi Witold Rytwiński. - W każdej swojej działalności społecznej starałem się pracować z pełnym zaangażowaniem. Jako radny będę pracował dla miasta i mieszkańców ze wszystkich sił i zdolności. Witold Rytwiński objął mandat po Barbarze Wiśniewskiej, zmarłej pod koniec ubiegłego roku. wk

Mistrzowski jubileusz nadarzyńskiej orkiestry

NADARZYN Świętująca 15-lecie istnienia nadarzyńska orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej, podczas XXII Ogólnopolskiego Festiwalu Orkiestr OSP nie miała sobie równych. Muzycy zdobyli Grand Prix imprezy, wygrywając konkurencję musztry paradnej oraz w koncercie i przemarszu Anna Żuber Ogólnopolski Festiwal Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnej organizowany jest co dwa lata. - W przedniej edycji wystąpiliśmy jako gość specjalny z uwagi na fakt, że w 2009 r. byliśmy najlepsi – tłumaczy Mirosław Chilmanowicz, założyciel i dyrygent orkiestry. - W tym roku przed wielkim finałem imprezy, którą nazwać można mistrzostwami Polski, odbyły się eliminacje. Spośród 800 zespołów wybrano 20. Święto wizytówki Nadarzyna Najlepsi spotkali się w amfiteatrze im. St. Hadyny w Wiśle. Zarówno w koncercie i przemarszu, jak również w musztrze paradnej nadarzyńska orkiestra nie miała sobie równych, zgarniając Grand Prix XXII edycji festiwalu. Tydzień wcześniej orkiestra zaprezentowała się na scenie Matecznika Mazowsze w ramach obchodzonego jubileuszu 15-lecia istnienia. Koncert „muzycznej wizytówki” Nadarzyna zainaugurował także obchody 560-lecia nadania mu praw miejskich. Wśród gości znaleźli się m.in.: JE Kardynał Kazimierz Nycz, JE Hasan Aziz ogly Hasanov – Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Azerbejdżanu w Polsce, przedstawiciele władz powiatu pruszkowskiego oraz gminy i sąsiednich samorządów, przedstawiciele ochotniczej i zawodowej straży pożarnej czy kombatanci. Koncert rozpoczął się projekcją filmu nakręconego podczas wizyty orkiestry na Malcie. Następnie prowadząca galę Anna Walewska przybliżyła historię Nadarzyna oraz orkiestry OSP.

Po części oficjalnej zespół porwał publiczność utworami muzyki filmowej, jazzowej i polskiej muzyki rozrywkowej. Koncert uświetnili goście specjalni, m.in. Robert Janowski, Magdalena Tul oraz Michał Rudaś.

jąć wyzwanie. Początki były trudne, miałem 5 tys. złotych na zorganizowanie całej orkiestry, a tyle kosztował wtedy jeden instrument. Wyszukiwałem w różnych miejscach używane instrumenty, a z czasem sytuacja wyglądała coraz lepiej. Dziś cieszymy się z tych zasobów, które Początki były trudne mamy. Co najważniejsze, nigdy nie W trakcie obchodów jubile- brakowało chętnych do grania. uszu marszałek województwa ma- Orkiestra OSP Nadarzyn lizowieckiego Adam Struzik uhono- czy obecnie 83 muzyków, zarówrował orkiestrę Medalem Pamiąt- no dorosłych, jak i studentów oraz kowym „Pro Masovia” za wybitne uczniów szkół podstawowych i średzasługi oraz całokształt działalno- nich. W swoim dorobku ma już trzy ści na rzecz województwa mazo- płyty. W 2008 roku Minister Kultuwieckiego. ry i Dziedzic - Kiedy potwa Narodowstawał nasz Kiedy powstawał nasz zespół, nie są- wego przyznał zespół, nie są- dziłem, że będzie odnosił tak wiele jej odznaczenie dziłem, że bę„Zasłużony dla dzie odnosił suckcesów Kultury PolMirosław Chilmanowicz skiej”. Od potak wiele sukdyrygent i założyciel orkiestry OSP Nadarzyn czątku istniecesów – przyznaje Mironia odgrywa sław Chilmanowicz. - Miałem duże ważną rolę w propagowaniu kultury wątpliwości, obawy, jednak zaan- muzycznej w Polsce i zagranicą. Zegażowanie i wsparcie tego projek- spół zdobywa liczne nagrody i wytu przez władze gminy było ogrom- różnienia podczas festiwali czy konne, dlatego zdecydowałem się pod- kursów, także międzynarodowych.

Ledy, kolektory i domy pasywne PRUSZKÓW W Miejskim Ośrodku Kultury „Kamyk” odbyło się seminarium na temat wprowadzenia i budowy różnych źródeł tzw. zielonej energii na terenie miasta i całego powiatu pruszkowskiego. Spotkanie zorganizowało Stowarzyszenie „Przyszłość, Pruszków, Porozumienie” „Czy miasto Pruszków i powiat pruszkowski może stać się źródłem zielonej energii?” Na to pytanie starali się odpowiedzieć uczestnicy sympozjum zorganizowanego przez Stowarzyszenie „Przyszłość, Pruszków, Porozumienie”. - Chcemy zainteresować mieszkańców nowymi technologiami, ekologią i przepisami, dotyczącymi wytwarzania tego typu energii – powiedział Marek Prędota, przewodniczący SPPP. W czasie spotkania przedstawiciele firm zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem niekonwencjonalnych rozwiązań w pozyskiwaniu źródeł energii, przekonywali o potrzebie zastosowania ich w jednostkach publicznych, ale i gospodarstwach domowych. Według prelegentów, domy pasywne, zastosowanie kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, światła ledowego, biomasy pozwoli na oszczędność i długotrwałe zachowanie walorów środowiska. Cześć z nich obejmuje forma dofinansowania w ramach unijnych projektów. Uczestnicy podkreślali, że wdrażanie nowych technologii usystematyzuje ustawa o odnawialnych źródłach energii, nad którą wciąż trwają prace. - Jesteśmy przekonani, że pruszkowska aglomeracja ma szanse rozwojowe w zakresie wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii – napisali we wspólnym stanowisku do Prezesa Rady Ministrów i władz samorządowych uczestnicy sympozjum. - Wykorzystując potencjał intelektualny lokalnej społeczności, przedsiębiorczość, nowoczesne technologie oraz fundusze unijne, można stworzyć wspólny program samorządowy. Jeste-

śmy zgodni, że głównym problemem pomyślnej realizacji tego projektu jest brak aktualnych przepisów ustawowych. W seminarium wzięli udział przedstawiciele władz pruszkowskiego samorządu. Jak zapowiada Marek Prędota, kolejne spotkania upowszechniające ideę wykorzystania zielonej energii odbędą się z udziałem mieszkańców, szczególnie tych zamieszkujących osiedla domów jednorodzinnych. - Mamy w Pruszkowie kilka miejsc, które na wzór niemiecki możemy przekształcić w obszary nowoczesnej gospodarki energetycznej – tłumaczy przewodniczący SPPP. - Przykładem może być Szpital Kolejowy i zainstalowane na jego dachu kolektory słoneczne.

wk


WYDANIE POWIATU PRUSZKOWSKIEGO I GRODZISKIEGO

KURIER POŁUDNIOWY

AKTUALNOŚCI

nr 21 (487)/2013

V

Poczucie bezpieczeństwa wzrosło NADARZYN Mimo iż coraz więcej samorządów decyduje się na likwidację straży miejskiej czy gminnej, władze Nadarzyna są zadowolone z jej powołania. - Statystyki za pierwszy rok pokazują, że działalność naszej jednostki jest potrzebna – mówi Adam Piskorz, komendant straży gminnej w Nadarzynie. W pierwszym roku istnienia odnotowała ona ponad 3,5 tys. interwencji Anna Żuber Straż gminna w Nadarzynie rozpoczęła swoją działalność 1 czerwca 2012 roku. W jednostce pracuje 11 osób, w tym ośmiu funkcjonariuszy, księgowa, pracownik gospodarczy (w niepełnym wymiarze godzin) i administracyjny. Roczny koszt utrzymania jednostki to 1 mln złotych. Trafna decyzja o powołaniu - Oceniając pierwszych 12 miesięcy funkcjonowania straży, to na pewno był udany okres, a liczba interwencji pokazuje, że funkcjonariusze mają dużo pracy – ocenia wójt Janusz Grzyb. - Decyzja o jej utworzeniu w momencie, kiedy niektóre miasta tną koszty i likwidują straż, była słuszna. Jesteśmy specyficzną gminą, rozwijającą się bardzo dynamicznie. Mamy wprawdzie całodobowy komisariat, ale obsługiwał on tak dużą liczbę zgłoszeń, że nie pozwalało to na patrolowanie ulic. Teraz jest to możliwe dzięki patrolom mieszanym, a poczucie bezpieczeństwa wzrosło. Jak informuje Adam Piskorz, komendant straży gminnej w Nadarzynie, od początku działalności do 31 maja funkcjonariusze odnotowali 3539 interwencji. - W głównej mierze interweniowaliśmy wobec osób wykraczających poza przepisy ustaw takich jak prawo o ruchu drogowym, utrzymaniu porządku i czystości w gminach czy kodeksu wykroczeń – dodaje komendant.

- W pierwszych tygodniach działalności funkcjonariusze za większość przewinień stosowali pouczenia. Mieszkańcy dowiadywali się, że pewne ich zachowania (przyzwyczajenia) naruszają przepisy. W wielu przypadkach nie byli tego świadomi więc forma pouczeń była jak najbardziej adekwatna. Statystyki pokazują, że działalność naszej jednostki jest potrzebna. Parkują na zieleni Dopiero w przypadku rażącego naruszenia prawa oraz niewłaściwej postawy sprawcy, nakładano mandaty lub kierowano wnioski o ukaranie do sądu. - Należy podkreślić, że na początku większość interwencji było podejmowanych z własnej inicjatywy strażników – stwierdza Adam Piskorz. - Dopiero w późniejszym czasie zaczęły napływać zgłoszenia od mieszkańców, zarówno osobiście, jak i telefonicznie oraz za pomocą internetu. Strażnicy interweniowali również na zgłoszenia porzucenia oraz niewłaściwego traktowania zwierząt. Tak było w 60 przypadkach. Kontrolowali umowy na wywóz nieczystości, karali za niedopełnienie obowiązku odśnieżania m.in. chodników (111 przypadków). „Dostało się” nawet tym, którzy palili papierosy lub spożywali alkohol w miejscach zabronionych (łącznie ponad 170 interwen-

cji). Ponad 200 razy funkcjonariusze reagować musieli na niewłaściwe parkowanie pojazdów, w tym na zieleni, chodnikach, a nawet przejściach dla pieszych oraz miejscach dla inwalidów. Blisko 60 razy funkcjonariusze interweniować musieli wobec osób spalających śmieci w domowych piecach lub przydomowych ogniskach. Nikogo nie łupią W stosunku do osób naruszających przepisy strażnicy nałożyli 1273 mandaty na kwotę blisko 300 tys. zł., ale jak podkreślają, dotyczyło to sprawców wykroczeń najbardziej uciążliwych, powodujących niebezpieczeństwo dla środowiska oraz innych osób. Znaczna część interwencji kończyła się pouczeniem. - Rolą straży gminnej nie jest łupienie kogokolwiek - stwierdza wójt Janusz Grzyb. - Oczywiście fotoradar jest używany i potrzebny, a w ciągu pół roku „ukarał” kierowców na kwotę 60 tys. zł, ale priorytety jednostki są inne. Chodzi o ogólny porządek i bezpieczeństwo, wyłapywanie TIR-ów, które niszczyły drogi, kontrolę umów na wywóz śmieci. Zdaniem Adama Piskorza, obecność strażników na ulicach zmieniła mieszkańców. - Obserwując kolejne miesiące naszej pracy, muszę przyznać, że społeczeństwo coraz częściej zdaje sobie sprawę z tego, że należy postępować zgodnie z li-

terą prawa – stwierdza komendant. - Zauważalny jest spadek liczby wykroczeń popełnianych przez kierujących, a ujawnianych za pomocą fotoradaru. Ponadto napływa do nas coraz więcej zgłoszeń dotyczących nielegalnych wysypisk, zakłócania porządku itp., co mnie bardzo cieszy. Dla jasności, nie cieszy mnie, że takie wykroczenia mają miejsce, ale to, że ludzie reagują. Instruują, a mieszkańcy dziękują Mieszkańcy przysyłają strażnikom drogą elektroniczną zawiadomienia wraz z dokumentacją fotograficzną, co bardzo ułatwia wyciągnięcie konsekwencji wobec sprawców. - Wiedzą, że skoro działamy na tym terenie, to mogą na nas liczyć, często zdarzają się podziękowania za szybkie załatwienie sprawy, wyjaśnienie, poinstruowanie – mówi Adam Piskorz. - Oczywi-

Tabletyzowanie rady rozpoczęte

Piknik

z różnościami

GRODZISK MAZOWIECKI Grodziscy radni zostali wyposażeni w przenośne komputery, popularne tablety. Koszt jednego urządzenia to około 1000 złotych. Od teraz samorządowcy będą otrzymywać wszystkie informacje drogą elektroniczną

Zakup tabletów był zapowiadany przez burmistrza Grzegorza Benedykcińskiego już w ubiegłym roku. Jednak jak informują władze ratusza, długo trwały testy różnych urządzeń i przygotowanie specyfikacji przetargu. - Musieliśmy sprawdzić, która z dostępnych na rynku ofert spełni nasze oczekiwania – mówi Jan Pazio, naczelnik wydziału wspierania rozwoju przedsiębiorczości i innowacji urzędu miejskiego w Grodzisku Mazowieckim. - Ponadto trzeba było się pochylić nad aspektem ekonomicznym. Koszt jednego tabletu to około 1000 złotych. Urządzeń jest 21, czyli tyle, ile osób liczy rada miejska, plus dwa zapasowe. Podczas majowej sesji radni mogli przetestować urządzenia. - Wcześniej wszyscy odbyli stosowne szkolenia z obsługi tabletów, jednak premiera faktycznie miała miejsce podczas ostatniego posiedzenia – dodaje Jan Pazio. - Staraliśmy się, aby było to najprostsze urządzenie, żeby osoby najmniej obeznane z tabletami, bo to trochę inny rodzaj komputera, mogły jak najszybciej nauczyć się jego obsługi. Oczywiście każde z urządzeń

ma możliwość rozszerzania swoich funkcji, ale to już będzie zależało od indywidualnych potrzeb radnych. Radni podpisali stosowne umowy na wypożyczenie urządzeń do końca kadencji. Ci, którzy nie przejdą pozytywnej weryfikacji u wyborców lub zrezygnują z ponownego kandydowania będą musieli swój tablet oddać do biura rady miejskiej. Jak podkreślają władze ratusza, wyposażenie rady w nową technologię ma aspekt ekonomiczny i ekologiczny, ale nie tylko. - Obsługa drukowania materiałów dla radnych to koszt rzędu 6-7 tysięcy złotych rocznie – wylicza Jan Pazio. - Rzecz w tym, że chodzi o dostęp do informacji. Żyjemy już w nieco innym świecie. Potrzebujemy przetwarzać informacje błyskawicznie i w każdym miejscu. Być dobrze poinformowanym. Ten warunek można spełnić jedynie na drodze elektronicznej. To dzieje się wszędzie, a teraz i u nas. Grodzisk Mazowiecki jest pierwszym samorządem w regionie, który wprowadził nowe rozwiązanie. - Dzwonią do nas koledzy z innych gmin, pytając jakie tablety wybrali-

śmy, jaki mamy system udostępniania informacji – dodaje Jan Pazio. - Rozglądając się podczas ostatniej sesji po sali konferencyjnej widziałem, że użycie tabletów wśród radnych wahało się w granicach 60-70 procent. Mam nadzieję, że w dalszym czasie będzie już tylko rosło. Od maja grodziscy samorządowcy, z wyjątkiem dwójki radnych

ście nie zawsze jest tak miło i kolorowo, czasem znajdzie się ktoś niezadowolony. Najczęściej są to osoby, które miały lekceważący stosunek do przepisów, jednak zdecydowana większość osób, z którymi ja i moi pracownicy mieliśmy do czynienia, postrzegają nadarzyńską straż gminną pozytywnie. Funkcjonariusze jednostki obserwują spadek interwencji związanych z zakłócaniem porządku w miejscach takich jak parki czy boiska. - Pełniąc służbę w terenie, zarówno w ramach wspólnych partoli z policją, jak i we własnym gronie, ich zadaniem jest być tam, gdzie są najbardziej potrzebni – podkreśla komendant. - Jeśli zdarza się, że załogi nie ma tam, gdzie coś się dzieje, to oznacza, że nie mamy takiej wiedzy, wobec czego prośba do wszystkich o informacje, jeśli zauważą niepokojące zachowania.

RASZYN W niedzielę,16 czerwca na rynku w Raszynie odbędzie się Piknik Ekologiczny

korzystających dotąd z własnych urządzeń, wkroczyli na w pełni elektroniczną ścieżkę w swojej pracy na rzecz gminy. - Odtąd wszystko będzie na tabletach. Likwidujemy kserokopiarkę, a panie z biura rady zapominają, jak się ją obsługuje – żartował burmistrz Grzegorz Benedykciński.

wk

W programie imprezy, która rozpocznie się o godz. 14, m.in. zabawy i konkursy dla dzieci, zumba, hip-hop, kuchnia wegańska, polska, hinduska i wietnamska, wymiana baterii na roślinki i zbiórka sprzętu AGD. Ponadto będzie można bezpłatnie zbadać wzrok, uzyskać porady dietetyczne, jak również dowiedzieć się wszystkiego o porodzie, karmieniu piersią i rodzicielskiej bliskości. Zorganizowane będą także warsztaty szycia zabawek, prezentacja kultury hinduskiej i wietnamskiej czy pokaz wschodnich sztuk walki. W ramach pikniku odbędzie się bazar z naturalnymi kosmetykami i ekologicznymi środkami czystości. Na piknik zapraszają Gminny Ośrodek Kultury w Raszynie oraz Fundacja Zdrowia i Kultury „Kochaj Życie”, która działa m.in. dla dzieci i młodzieży z porażeniem mózgowym.


VI

KURIER POŁUDNIOWY

WYDANIE POWIATU PRUSZKOWSKIEGO I GRODZISKIEGO

AKTUALNOŚCI

nr 21 (487)/2013

Pamiętajcie o ogrodach

MILANÓWEK/PODKOWA LEŚNA W ubiegły weekend w obu miastach, w ramach Festiwalu Otwarte Ogrody, odbyło się kilkadziesiąt wydarzeń kulturalnych. W Podkowie Leśnej była to dziewiąta edycja imprezy, natomiast Milanówek swoje ogrody otworzył po raz ósmy Wawrzyniec Kornacki IX Festiwal Otwarte Ogrody zainaugurowała konferencja „Wyszehrad w Otwartych Ogrodach Podkowy Leśnej” z udziałem gości z miast ogrodów krajów Grupy Wyszehradzkiej. Spotkaniu towarzyszyły dwie ekspozycje: „W+mieszkanie” oraz „Miasto Ogród”. - Często jestem pytana, jak sobie radzimy w mieście-ogrodzie – powiedziała podczas inauguracji Małgorzata Stępień-Przygoda, burmistrz Podkowy Leśnej. - Łatwo nie jest, ponieważ miasto wpisane do rejestru zabytków to wiele przyjemności, ale i ograniczeń. To jak dalej funkcjonować, rozwijać się i nie zatracić tego, co najcenniejsze i najpiękniejsze, może być tematem na kolejną, dziesiątą jubileuszową edycję Festiwalu. Koncerty, wystawy, gry Burmistrz podziękowała mieszkańcom za wkład w organizację imprezy i otwarcie swoich prywatnych przestrzeni, często w zabytkowych domach. W sumie lokalne organizacje pozarządowe i instytucje kultury zorganizowały ponad 40 kameralnych wydarzeń kulturalnych, artystycznych, edukacyjnych, ekologicznych, sportowych. - Odbyły się liczne plenerowe koncerty, m.in. cieszące się dużym zainteresowaniem publiczności koncert piosenek Zuli Pogorzelskiej z przedwojennych kabaretów i piosenki szantowej i balladowej w wykonaniu podkowianina Marka Majewskiego i Mirka „Kowala” Kowalewskiego - wylicza Agnieszka Wojcierowska z Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich, koordynatora Festiwalu. - Można było także posłuchać muzyki kameralnej, operowej i operetkowej i podziwiać wystawę rysunków zabytkowych pod-

kowiańskich willi, a także wystawy plastyczne i fotograficzne autorstwa amatorów oraz artystów profesjonalnych. Spektakl na stacji Teatr Badros ze Słowacji przedstawił spektakl dla dzieci „O królewnie z dużymi nogami”, znana aktorka Zofia Kucówna czytała „Wiersze leśne i polne”. - W sobotę grupa mieszkańców Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów wystąpiła przed tłumnie zgromadzoną publicznością w spektaklu zatytułowanym „Kto za kolejką tą stoi” - dodaje Agnieszka Wojcierowska. - Za naturalną scenę posłużyła stacja WKD Podkowa Leśna Główna. Duzi i mali mogli uczestniczyć w warsztatach ceramicznych i lalkarskich. W Ogrodzie Leonarda da Vinci rozegrano konkurs na najciekawszy pastisz słynnej Mona Lisy. Spragnieni ruchu mogli wziąć udział w licznych grach i zabawach, poćwiczyć jogę, odbyć konsultacje medyczne, pojechać rowerem na wycieczkę, przyprowadzić na wystawę ukochanego (niekoniecznie rasowego) psa. - W kinie pod chmurką wyświetlono film „Yuma” - dodaje Agnieszka Wojcierowska. - Publiczność mogła spotkać się z jego reżyserem. Kolekcjonerzy dzieł sztuki uzyskali fachowe porady i obejrzeli kolekcje zabytkowych kart pocztowych oraz ludowej sztuki sakralnej. Była też szansa na spotkania z autorkami kryminałów, których akcja związana jest z Podkową, ze specjalistami od kuchni i mentalności włoskiej oraz na degustację włoskich potraw, warsztaty samby w ogrodzie brazylijskim, a także na spróbowanie specjałów kuchni ekologicznej i leśnej.

Nie przeszkodził nawet deszcz Na zakończenie Festiwalu zespół folklorystyczny Sedlican ze Słowacji zaprezentował tańce regionalne. Potem warsztaty płynnie przeistoczyły się w tradycyjną już potańcówkę na dechach. - Atmosfery święta i wspaniałej zabawy nie zmąciła nawet burza, która przetoczyła się nad Podkową w niedzielne popołudnie – podsumowuje Agnieszka Wojcierowska. - Festiwalowe wydarzenia zgromadziły w sumie około 5 tys. uczestników - zarówno podkowian, jak i gości z sąsiednich miejscowości, z Warszawy, a nawet z odległych stron Polski. Wielu z nich wyrażało zachwyt niezwykłą ideą Festiwalu – imprezy tworzonej oddolnie przez mieszkańców, integrującej lokalną społeczność, i deklarowało, że powróci tu za rok, na kolejną, jubileuszową edycję. Gościnna atmosfera Ogrodów Także w Milanówku miniony weekend był niecodzienną okazją do odwiedzenia prywatnych ogrodów, posłuchania plenerowych koncertów, zobaczenia licznych wystaw. Nie zabrakło spotkań, wykładów, dyskusji. Wiele wartościowych wydarzeń kulturalnych, zainicjowali głównie mieszkańcy Milanówka. - Podczas Festiwalu w ogrodach panowała gościnna atmosfera, program był różnorodny i każdy mógł znaleźć coś dla siebie – mówi Aneta Majak, dyrektor Milanowskiego Centrum Kultury. Inauguracja FOO odbyła się w willi Borówka. - To miejsce związane jest z Festiwalem i nieprzypadkowo spotykamy się właśnie tutaj - powiedział Jerzy Wysocki, burmistrz Milanówka. - Życzę wszystkim niezapomnianych i wyjątkowych wrażeń.

Szarpał się z dzieckiem i nauczycielami GRODZISK MAZOWIECKI W środę rano w Szkole podstawowej nr 8 rodzic jednej z uczennic zaatakował ucznia i wdał się w awanturę i szarpaninę z nauczycielami i dyrektor szkoły. W ten sposób usiłował na własną rękę rozwiązać konflikt, do jakiego doszło między jego córką a jej rówieśnikiem 31-letni ojciec jednego z dzieci uczęszczających do pruszkowskiej podstawówki przyszedł rano do szkoły, chcąc wymierzyć sprawiedliwość, której, według świadków zdarzenia jego zdaniem, nie można oczekiwać od wychowawców. Prawdopodobnie chodziło o jakieś zdarzenie, do którego doszło w sobotę poza terenem szkoły. Córka mężczyzny poczuła się urażona, natomiast on postanowił nauczyć jej 8-letniego rówieśnika, jak się powinien zachowywać. Znalazł go na szkolnym korytarzu i zaczął popychać. Zauważyli to nauczyciele, którzy próbowali odciągnąć agresora. Ten jednak nie zamierzał się poddać. Był wulgarny, krzyczał i nie szczędził gróźb. Kiedy dyrektor zdecydowała o powiadomieniu służb mundurowych, mężczyzna zaatakował ją, popchnął i wyrwał z ręki telefon. W tym czasie na miejscu pojawiła się policja. - Funkcjonariusze przewieźli zatrzymanego do komendy

Ojciec 8-letniego dziecka chciał na własną rękę wymierzyć sprawiedliwość i nauczyć moresu rówieśnika swojej córki

– relacjonuje Dorota Nowak – rzecznik prasowy Komendy Policji Powiatowej w Pruszkowie. - Tam też przesłuchali świadków. 31-latkowi zostały przedstawione zarzuty gróźb karalnych oraz naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicz-

Spotkania z ciekawymi ludźmi FOO rozpoczął koncert Roberta Kasprzyckiego, który zachwycił publiczność nie tylko polską piosenką autorską, ale również licznymi, zabawnymi anegdotami. Tego samego wieczoru swoje urodziny obchodziła willa Emanów, gdzie wyświetlono Teatr Telewizji pt. Hedda Gabler reżyserii Krystyny Jandy. Goście spotkali się z aktorką tuż po spektaklu. Efektowny pokaz fireshow przy Klubokawiarni Fonostacja przyciągnął młodszą grupę mieszkańców. - W sobotę otworzyły się ogrody milanowskich artystów, prezentujących m.in. obrazy wielkoformatowe, fotografię rodzinną, prace rękodzielnicze – wylicza Aneta Majak. - Mogliśmy zobaczyć ciekawe wystawy dokumentów, artykułów i zdjęć dotyczących historii Milanówka. Odbyły się także ciekawe spotkania, np. z profesorem Ryszardem Horodeckim w Ogrodzie Gdańskim, drem Leszkiem Żebrowskim w Ogrodzie Historyczno-Literackim czy architektami podczas spaceru połączonego z wykładem o dawnej i współczesnej architekturze ul. Krasińskiego. Stuletnie Wille: Emanów, Waleria i Księżanka „zapraszały” do obejrzenia wystaw o ich historii. Dorożką historycznym szlakiem W miniony weekend po Milanówku szlakiem najstarszych willi

krążyły bezpłatne dorożki. Nie zabrakło atrakcji dla dzieci. - Oprócz zabaw animacyjnych, konkursów, najmłodsi mogli posłuchać m.in. koncertu piosenek W. Lutosławskiego do wierszy J. Tuwima i J. Porazińskiej, wziąć udział w opowiadaniu bajek połączonym z warsztatami plastycznymi, zbudować wille z klocków lego i zobaczyć współczesną wersję Czerwonego Kapturka wystawionego przez rodziców - dodaje dyrektor MCK. W czasie Festiwalu różnorodne wydarzenia odbyły się w ponad 30 miejscach. - Każdy z ogrodów odwiedziła liczna grupa uśmiechniętych gości – podsumowuje Aneta Majak. - Na spektaklu muzycznym zamykającym tegoroczny Festiwal artyści wraz z publicznością zaśpiewali „Pamiętajcie o ogrodach”. Opuszczający ogród Willi Waleria goście zapewniali, że Festiwalowe spotkania i wydarzenia będą długo wspominać. Ogromne podziękowania należą się mieszkańcom za zaangażowanie i udział w ósmej edycji FOO. Milanówek to idealne miejsce na organizację tak wspaniałego pomysłu. Do zobaczenia w przyszłym roku! FOO odbyły się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego i Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Gazeta Kurier Południowy objęła nad imprezą patronat medialny.

Inwentaryzacja przy trasie S8 RASZYN We wtorek, 12 czerwca rozpoczął się monitoring budynków zlokalizowanych w pobliżu budowanego odcinka drogi S8 Inwentaryzacja polega na fotografowaniu i opisie budynków w celu stwierdzenia ich stanu technicznego. Obiekty będą monitorowane także podczas prac budowlanych oraz po zakończeniu inwestycji. Do wykonania robót polegających na inwentaryzacji wytypowanych budynków narażonych na potencjalne oddziaływanie budowy została wybrana firma Mentor Consulting z siedzibą w Toruniu. Zgodnie z harmonogramem do 15 czerwca sprawdzany będzie stan nieruchomości położonych wzdłuż budowanej drogi na odcinku od granicy z gminą Michałowice (ul. Pruszkowska) do węzła Sokołowska.

ms

Futbolowa walka sołectw NADARZYN W sobotę, 22 czerwca w Nadarzynie odbędzie się Turniej Sołectw w Piłce Nożnej

nego. Mężczyzna przyznał się i wyraził zgodę na dobrowolne poddanie się karze sześciu miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata oraz 2 tysiące złotych grzywny.

Impreza integracyjno-sportowa odbędzie się na boisku przy Szkole Podstawowej (ul. Sitarskich 4). Zgłoszenia drużyn przyjmowane będą do 20 czerwca w siedzibie organizatora - klubu GLKS Nadarzyn (ul. Żółwińska 20). W turnieju wystartować mogą mieszkańcy sołectw gminy Nadarzyn. Drużyna może liczyć nie więcej niż 12 zawodników, a na boisku znajdować się będzie 6 piłkarzy (5 w polu i bramkarz). Zespoły powinny mieć jednolite kolorystycznie stroje. Zabroniona będzie gra w butach z metalowymi wkrętami oraz gra wślizgiem. Każde spotkanie trwać będzie 20 min (2 x 10 minut).

Ewa Adamowicz

ms


WYDANIE POWIATU PRUSZKOWSKIEGO I GRODZISKIEGO

KURIER POŁUDNIOWY

SPORT

nr 21 (487)/2013

Siatkarki nie próżnują

SIATKÓWKA Mimo zakończenia rozgrywek ligowych, w tym sezonie siatkarki GLKS-u Nadarzyn nie zwalniają tempa. W ostanim czasie startowały w kilku dużych turniejach ogólnopolskich

VII

Pogoń zagrała pod Paryżem PIŁKA NOŻNA Trampkarze Pogoni Grodzisk Mazowiecki zajęli ósme miejsce w rozgrywanym we Francji międzynarodowym turnieju piłki nożnej U-15 Rywalizację 16 drużyn zainaugurowano uroczystym otwarciem imprezy i odegraniem hymnów narodowych zespołów. Trampkarze Pogoni w swoim pierwszym meczu we francuskim Ozoir la Ferriere po emocjonującym spotkaniu pokonali gospodarzy 1:0. Bramkę na wagę zwycięstwa zdobył Mikołaj Ozimek. Podopieczni trenera Jakuba Popińskiego uporali się też z Arsenalem Pt-bourg 2:0, dzięki czemu awansowali do 1/4 finału. O półfinał polski zespół musiał walczyć z drużyną FC Champigny, jednak tym razem to rywale byli lepsi (0:2). Zawodnicy Pogoni przegrali także mecz o siódmą lokatę, plasując się ostatecznie na ósmej pozycji. Z uwagi na fakt, iż grodziski zespół w dużej mierze złożony był z zawodników nie tylko rocznika 1998, ale także 1999, miejsce w połowie tabeli uznać należy za dobry wynik.

aż Młode zawodniczki GLKS-u wzięły udział w Międzynarodowym Turnieju Kadetek w Żyrardowie, gdzie zajęły trzecie miejsce. W ciągu dwóch dni rywalizacji nadarzynianki pokonały GOSiR Żyrardów I (2:0), A.S. Colleluna Terni (2:1) i uległy 0:2 Wrzosowi Międzyborów oraz KS Żyrardów (1-2) . Drużyna była jedną z najmłodszych ekip turnieju i jako jedyna pokonała włoski zespół A.S. Colleluna Terni - triumfatora zawodów. Ponadto Agnieszka Krupińska została uznana najlepszą libero turnieju. Siatkarki GLKS-u Nadarzyn zaprezentowały się także w III Ogólnopolskim Turnieju Kadetek (rocz. 1997) w Leżajsku. Zespół z Nadarzyna oparty na dziewczętach z roczników 1997-1999, wzmocniony Ewe-

liną Brzezińską, zajął szóstą lokatę. Jak podkreśla sztab szkoleniowy, przed młodymi siatkarkami jeszcze bardzo dużo pracy, jednak cieszy ich ambitna i momentami dojrzała gra drużyny. W zespole z Nadarzyna bardzo dobry turniej z rocznika kadeckiego zagrała rozgrywająca Iwona Zuzel (otrzymała wyróżnienie) oraz Agnieszka Krupińska i Karolina Głodek. W ataku nie do zatrzymania była Ewelina Brzezińska (w przyszłym roku już juniorka). Dobrze zaprezentowały się także zawodniczki rocznika 2002 podczas finału wojewódzkiego turnieju Kinder+Sport, zorganizowanego w Lesznowoli. GLKS Nadarzyn w kategorii dwójek reprezentowały Natalia Bajerskia, Kinga Wrońska i Hela Kras-Gorzkowska. Dziewczę-

ta w trakcie dwumiesięcznych eliminacji zakwalifikowały się do wielkiego finału, w którym zagrało 16 najlepszych ekip, wyłonionych z pośród ponad 120 drużyn. Dziewczęta dzielnie walczyły do końca i ostatecznie zajęły 14. miejsce w gronie znacznie dłużej trenujących siatkarek. Z Kolei Kinga Wrońska w ramach projektu „Sport zamiast używek” odniosła duży sukces wygrywając organizowany w Błoniu Ogólnopolski Turniej Mini-Siatkówki w kategorii „jedynek”. Zawody były przeznaczone dla dziewcząt z rocznika 2002, a siatkarka nadarzyńskiego klubu choć rok młodsza, była najlepszą zawodniczką. Na starcie stanęło 37 młodych siatkarek, które grały na małych boiskach „jeden na jeden”.

Pogoń reprezentowali: Kusik (r.1998), Parol (r.’99), Kołota (r.’98), Duda (r.’98), Patanowski (r.’99), Janik (r.’99), Potocki (r.’98), Fitas (r.’98), J.Maciejewski (r.98), Ozimek (r.’98), Łabęda (r.’98), Przybylski (r.’99), Rapacki (r.’99),O.Maciejewski (r.’99), Radzikowski (r.’99), Juszczak (r.’99); trenrzy Popiński, Witczak, Groński.

Wyniki Pogoni Grodzisk Mazowiecki: Faza grupowa Pogoń - Ozoir I 1:0 (bramka: Ozimek) US Gagny - Pogon 1:0 Pogon - Arsenal 2-0 ( Fitas, Ozimek) Ćwierćfinał: FC Champigny - Pogoń 2:0 mecz o miejsca 5:8 AJ Auxerre- Pogoń 2:0 mecz o 7 miejsce Pogoń- Viry Chatillon 1:2 (Patanowski)

1. Pitray 2. Wasquehal 3. Champigny 4. Gagny 5. Auxerre 6. Bobigny 7. Chatillon 8. Pogoń 9. Reims St. 10. Capestere 11. Bagneaux 12. Ozoir I 13. Gisors 14. Arsenal 15. Estuiare 16. Ozoir II

Nowe twarze w Zniczu Basket Urzędnicy z Nadarzyna KOSZYKÓWKA I LIGA Filip Put, młodzieżowy reprezentant Polski, zagra w Zniczu Pruszków. Zawodnik zastąpi innego młodzieżowca - Łukasza Bonarka. Do zespołu dołączyli także Rafał Kulikowski, Dawid Mieczkowski i Adam Linowski W nowym sezonie w szeregach Znicza nie wystąpi już Łukasz Bonarek (pierwszy z lewej), który zdecydował się na wyjazd do Stanów Zjednoczonych

Filip Put jest skrzydłowym, a ostatni sezon spędził w drugoligowym GTK Gdynia, gdzie 20-latek notował średnio 16,1 punktu, 6,1 zbiórki oraz 1,6 asysty. Put ma zastąpić w pruszkowskim zespole Łukasza Bonarka, który zdecydował się na wyjazd do USA. Do drużyny dołączyl także Rafał Kulikowski. Pochodzący z Białegostoku zawodnik od 2004 do 2010 roku grał w Żubrach Białystok. Po spadku drużyny z Podlasia do drugiej ligi przeniósł się do Spójni Stargard Szczeciński. W sezonie 2011/2012 Kulikowski był zawodnikiem MKS-u

Dąbrowa Górnicza, a jego ostatnim klubem było SKK Siedlce. Znicz Basket wzmocni też najlepszy podający drugiej ligi - Dawid Mieczkowski. Wychowanek STK Czarnych Słupsk w poprzednim reprezentował barwy KS-u Pułaski Warka. Przed kilkoma laty trafił nawet do grającego w Ekstraklasie Śląska Wrocław, jednak nie zdołał tam zadebiutować z powodu poważnej kontuzji. Po okresie rekonwalescencji przeszedł do KS-u, gdzie został czołowym zawodnikiem ligi. W pruszkowskiej drużynie zagra również Adam Linowski, który

jest wychowankiem WTK Włocławek, a do Pruszkowa przeniósł się z pierwszoligowego AZS-u Radex Szczecin. W przeszłości bronił barw Legii Warszawa, AZS Politechniki Warszawskiej, Polonii 2011 Warszawa, AZS-u WSGK Polfarmex Kutno i AZS-u Radex Szczecin. W poprzednim sezonie notował średnio 5,6 punktu, 3,4 zbiórki oraz 1 asystę na mecz. Jak już informowaliśmy, zespół wciąż prowadzić będzie terener Michał Spychała.

najlepsi na Mazowszu

PIŁKA NOŻNA Reprezentacja Gminy Nadarzyn wygrała Otwarte Mistrzostwa Mazowsza Samorządów w Piłce Nożnej Mazovia Cup

Rozgrywki piłkarskie dla samorządowców Mazovia Cup odbyły się już po raz szósty, a ich organizatorami są starostwo powiatowe w Legionowie oraz gminy Legionowo, Jabłonna, Nieporęt i Wieliszew. Uroczyste otwarcie imprezy odbyło się w czwartek, 6 czerwca, ale rywalizacja trwała też w sobotę. O tytuł triumfatora tej edycji Otwartych Mistrzostw Mazowsza Samorządowców walczyło ponad 20 drużyn, a na inaugurację zespół z Nadarzyna, w składzie m.in. z zastępcą wójta Tomaszem Muchalskim, pokonał drużynę Olszewo-Borki 3:1. Nadarzynianie rozprawili się też z ekipią ZTM-u 5:1, Nasielska 4:1 oraz rozgromili Gaz-System S. A. aż 10:0. Mimo porażki z Wieliszewem 0:2, drużyna awansowała do dalszej fazy rozgrywek i dotarła aż do finału. Zmierzyła się w nim z ekipą Płocka, a walka o pierwsze miejsce była bardzo wyrównana. Zwycięzcę po remisie w podstawowym czasie gry 1:1 wyłoniły dopiero rzuty karne, w których lepsi byli nadarzynianie (2:0).


VIII

WYDANIE POWIATU PRUSZKOWSKIEGO I GRODZISKIEGO

KURIER POŁUDNIOWY

AKTUALNOŚCI

nr 21 (487)/2013

Vega i jej dzieciaki BRWINÓW W maju, w Otrębusach doszło do nietypowego zjazdu rodzinnego. Po ponad sześciu miesiącach od adopcji ze swoimi dzieciakami spotkała się Vega – suka, która w ubiegłe lato porzucona w zaawansowanej ciąży, głodna, pogryziona przez psy walczyła o życie. Dzięki Małgorzacie Wilczyńskiej, milanowiance od lat dbającej o lepsze życie porzuconych i źle traktowanych zwierząt, cała gromada znalazła nowe domy Sławomir Krejpowicz Zlot Vegowej Rodziny był nie tylko spotkaniem dzisiaj wesołej sfory rozbrykanych psiaków i ich opiekunów. To także szczęśliwy finał akcji ratowania od śmierci Vegi, Luny, Oriona, Syriusza, Aresa, Ariel, Ledy i Hermesa. Historia jakich wiele Zaczęło się, jak często w takich wypadkach, banalnie i okrutnie. - Ktoś w ubiegłe wakacje wyrzucił z auta szczenną sukę na chwilę przed rozwiązaniem – mówi Małgorzata Wilczyńska, która wraz ze swoją rodziną przygarnęła Vegę. - Pogryziona przez psy, pobita przez ludzi znalazła kryjówkę u mojej koleżanki w stodole. Tam powiła 7 uroczych maluchów. Wakacje się skończyły i moja znajoma musiała wracać do Warszawy, nie miała serca pozostawić karmiącej matki z jej dziećmi. Dla tak dużej gromady trudno było znaleźć nowego opiekuna. - Koleżanka, znając moją dotychczasową działalność na rzecz zwierząt, zadzwoniła z błaganiem o pomoc – wspomina Małgorzata Wilczyńska. - Mimo, że sama mam 4 psy i 2 koty, przyjęłam pod swój dach porzucone i niechciane bidule. Nie była to łatwa decyzja. Mam dużo pracy, ciągłe wyjazdy. Poza tym nigdy nie miałam do czynienia z taką gromadą parotygodniowych szczeniaków. Cały dzień biłam się z myślami, nie mogłam skupić się na obowiązkach. Wykończona po pracy z kubkiem R

E

K

L

herbaty usiadłam w ogrodzie. Musiałam odpocząć, rozluźnić się, naładować akumulatory. To był ciężki dzień. Patrząc w niebo myślałam o psiakach ze stodoły. Patrzyłam w gwiazdy, które tego wieczoru świeciły z ogromną mocą. Myśląc o nich zaczęłam nadawać im imiona: Vega, Luna, Orion, Syriusz, Ares, Ariel, Leda, Hermes. Już wiedziałam, że będą u mnie. Zaczęłam działać.

mada mogła beztrosko pobiegać po wielkim ogrodzie. - Zabrakło Ledy i Ariel, ale one żyją u naszej znajomej we Frankfurcie w Niemczech – mówi Małgorzata Wilczyńska. - Ich podróż byłaby zbyt długa i dla nich uciążliwa. Patrząc na to, jakie zamieszanie wprowadziła pozostała szóstka, strach myśleć co byłoby, gdyby rodzina stawiła się w komplecie – żartuje.

Tak powstała rodzina Pracy było wiele. Szczepienia, chipowanie i najważniejsze, szukanie domów dla całej ósemki. Vega i jej dzieciaki wzięły udział w pionierskiej akcji „Adoptuj Przyjaźń Niezwykłych Psów ze Zwykłej Ulicy”. - W ten sposób powstała Rodzina Vegowa – tłumaczy Małgorzata Wilczyńska. - Każdy z opiekunów mógłby pozwolić sobie na kupienie rasowego szczeniaka z super rodowodem i z super hodowli. Dzięki naszej akcji pokazujemy, że zamożniejsze osoby mogą także adoptować, po prostu ratować porzucone psy. To co odróżnia nasze działanie od typowych adopcji to fakt, że nowi opiekunowie kontaktują się ze mną i ze sobą, naszą idee przekazują bliższym i dalszym znajomym. Oprócz tego budujemy relacje międzyludzkie w czasach, kiedy życie towarzyskie odbywa się przede wszystkim na internetowych forach. Majowy Zlot Rodziny Vegowej był pierwszą okazją, aby psia gro-

Każdy inny, wszyscy swoi Faktycznie, gonitwy trwały non stop z małymi przerwami na smakołyki, wodę i pieszczoty opiekunów. Ci ostatni nie mogli wyjść z podziwu, że w zasadzie każdy z czworonogów był innej wielkości. - Luna podobna jest do Vegi, Syriusz jest najmniejszy, Ares podobny do Hermesa, chociaż ten ostatni bardziej płochliwy – wylicza Małgorzata Wilczyńska. - Natomiast Orion, jedyny o białym umaszczeniu, jest olbrzymi. Są wspaniałe. Rozmów, śmiechu było wiele. - Firma DżemDżus przygotowała nam smaczny poczęstunek, nato-

A

M

A

miast Klaudiusz ze Sklepu Zoologicznego Mila Zoo przywiózł parę psich gadżetów – wylicza Małgorzata Wilczyńska. - Dużą pomoc otrzymaliśmy od milanowskiej Kliniki Weterynaryjnej Auxilium. Szczepienia, chipowanie odbywało się u nas w domu. Kiedy któreś ze szczeniąt kasłało lekarze, przyjeżdżali nawet wieczorem bez dodatkowych opłat. Nasz zlot zakończyliśmy ogniskiem. Psiaki już odpoczywały. Oczywiście, nie zabrakło drapania za uszami. Jak podkreśla Małgorzata Wilczyńska, przygarnięcie Vegi i szczeniaków było wyzwaniem i nie udałoby się bez pomocy rodziny i przyjaR

E

K

L

A

M

A

ciół. - Energia szczeniaków dała mi siłę do działania - mówi. - Ich zabawy, psoty i szaleństwo powodowały wzrost hormonu szczęścia. Kiedy dzisiaj patrzę na ich zabawy w ogrodzie, uśmiecham się sama do siebie. Magia zwierząt jest ogromna. Ta dobra energia płynąca od moich podopiecznych pozwoliła mi poznać fantastycznych ludzi, którzy dali im super domki. Wiedziałam, że jeżeli coś robimy z miłością, pasją i zaangażowaniem to cały wszechświat będzie nam sprzyjał. Następne spotkanie Vegi i jej dzieciaków już w sierpniu. - Nasze maluchy skończą wówczas rok – dodaje Małgorzata Wilczyńska.


KURIER POŁUDNIOWY

OGŁOSZENIA DROBNE

nr 21 (487)/2013 DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

Gazeta Kurier Południowy zatrudni specjalistę ds. sprzedaży powierzchni reklamowej. Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku . Praca na etat w biurze w Pruszkowie, CV proszę kierować na mail m.deryngowski@kurierpoludniowy.pl

Elektroinstalacje, tel. 608 13 12 14

Firma handlowa z Piaseczna zatrudni pracownika do księgowości, CV proszę kierować na adres: rekrutacja.przedsiebiorstwo@wp.pl

Do sprzątania, opieka i prasowanie, Ukrainka, tel. 787 277 440

KIEROWCA KAT.C, PIASECZNO, TEL. 605 414 216

Polka, sprzątanie, referencje, tel. 518 159 622 dzwonić po 19:00

Zatrudnię wychowawcę w przedszkolu w Kamionce, CV proszę wysyłać na maila info@akademiapoziomkowa.pl Nowy portal informacyjny o Piasecznie poszukuje do współpracy lokalnych dziennikarzy, ambitnych studentów i osób obeznanych z lokalnymi tematami. E-mail: piaseczno4u@op.pl Przyjmę mężczyznę do piaskowania uprawnieniami, Łazy, tel. 501 314 711

Chętnie w kulturze, sztuce lub społecznej, prawo jazdy kat.B, angielski średnio zaawansowany, dobra prezencja, zamiłowanie do ludzi i sztuki tel. 784 943 137

Kierowca kat.B tel. 694 532 210 Sprzątanie, prasowanie, mycie okien tel. 534 073 033 Sprzątanie tel. 505 837 002 Handlowiec tel. 694 532 210

z

Zatrudnię kierowcę C+E stałe trasy Warszawa - Rumunia , tel. 501 19 66 83 Firma cateringowa z Piaseczna, przygotowywanie sałatek, z samochodem osobowym, książeczka sanepidu cv na adres: aspress@aspress.pl W sklepie spożywczym w Głoskowie, tel. 785 855 013 Pracownika fizycznego do produkcji i naprawy palet, mile widziane uprawnienia na wózek widłowy, umowa o pracę, Józefowice k/Tarczyna, tel. 506 311 650

SPRZEDAM Siatka ocynkowana tel. 22 72 75 575 Rowery elektryczne. Nowe modele, tel. 22 750 28 36, 502 708 824 Drewno kominkowe, opałowe, każda ilość, tanio, tel. 502 544 959 Zgrzewarkę punktową do blach 3+3mm, tel. 605 228 060 Drewno Kominkowe i Opałowe, tel. 606 955 809

Fryzjera do salonu w Baniosze, tel. 604 66 11 80

Krzewy ozdobne z pół ceny tel. 784 943 137

Budowa domów, rozbudowy, elewacje tel. 501 386 629

Drewno kominkowe, tel. 508 23 85 86

Zatrudnię pielęgniarkę z okolic Tarczyna, tel. 602 637 732

EKOGROSZEK – Producent, Odsiarczony z certyfikatem, Ceny letnie – Promocja, Kl. 28 - 730 zł brutto, kl. 25 - 650 zł brutto, Miał odsiew kl 25 - 500 zł brutto, tel/fax: 22 727 07 00, Prażmów

Sklep ogólnospożywczy w Piasecznie zatrudni sprzedawcę, tel. 501 406 160

Nowe elektronarzędzia Hilti, tel. 728 758 738

Kierowca C+E, kraj+EU. Ciągnik siodłowy Baza na terenie Piaseczna, falkom@falkom.com.pl, tel. 791 344 545 Recepcjonistka do klubu Fitness. Miejsce Pracy Piaseczno, CV na: falkom@falkom.com.pl, Praca na cały Etat 2 zmianowa, tel. 791 344 545 Human Pro sp. zo.o. poszukuje pracowników do zakładu przetwórstwa spożywczego. Praca w Tarczynie z możliwościa bezpłatnego dojazdu. Wymagana książeczka sanepidu. Tel. 784 995 203, 790 274 040, 668 132 172 Ekspedientkę do delikatesów w Piasecznie, tel. 793 016 890 Sushi Master oraz kelner/ka, Piaseczno tel. 782 837 121 Zatrudnię samodzielną brygadę brukarzy, tel. 601 114 307 Spawacz Migomat Tig - ślusarz, Gołków Piaseczno, tel. 22 757 80 01, 602 253 180 Na budowę, tel. 601 20 98 98 Nowa Agencja Bankowa PKO BP w Grójcu poszukuje osoby na stanowisko doradca bankowy z min 2-3 letnim doświadczeniem. CV prosimy przesyłać na adres: rekrutacjapko@gmail.com Zatrudnię mechanika samochodowego z doświadczeniem w zakresie prowadzenia nowo powstałego warsztatu samochodowego na terenie Piaseczna, tel. 502 211 761

Kostka brukowa, 15 zł/m kw., 150m, belki żelazne dachowe, tel. 788 473 420 Akordeon, tel. 697 659 271 Szkielet domu drewnianego, 25m kw + poddasze, cena 4800zł tel. 508 494 073 Tuje duże, tel. 880 479 679 Peugot 207, akordeon, telewizor plazmowy 42 cale tel. 601 953 027 Drewno opałowe i kominkowe, tel. 602 77 03 61 Drewno opałowe różne, średn. 5 - 50 cm po 76 zł / m kubiczny, dostawa gratis od 10 ., tel. 504 091 797, www.lasiogrod.eu Drewno opałowe, kominkowe tel. 605 094 400 Sztachety ogrodzeniowe producent, tel 504 477 302 Drewno kominkowe i opalowe tel. 504 477 302 Drewno kominkowe, tel. 607 133 222

KUPIĘ Pocztówki PRL i starsze, tel. 692 77 95 65 Skupujemy opony używane w dobrym stanie, tel. 505 040 047

Avon - zapisz się na wiosnę! Tel. 605 532 475

Aktualnie antyki wszelkie za gotówkę, tel. 504 017 418

Praca na budowie, pomocnik, Piastów, tel. 515 688 677

Laptop, tel. 664 695 444

Kierowcę kat.C+E na trasach PL-IT i PL-FIN. CV: mc.marcin@poczta.fm Ekspedientkę do sklepu spożywczego w Konstancinie,tel. 601 28 20 71 Pomoc lakiernika, Nowa Wola tel. 515 233 313 Human Pro sp. zo.o. poszukuje pracowników do zakładu przetwórstwa spożywczego. Praca w Tarczynie z możliwością bezpłatnego dojazdu. Wymagana książeczka sanepidu, tel. 784 995 203, 790 274 040, 668 132 172 Na produkcję okien aluminiowych, z doświadczeniem, Jazgarzew, tel. 602 322 750 Pracownik do montażu okien, z doświadczeniem, tel. 600 446 225 Pizzeria Słoneczniki, pomoc kucharza, na okres letni tel. 22 737 19 45 , girasoli@wp.pl Piekarnia zatrudni kobiety do pracy na produkcji, tel. 22 727 05 80 Lesznowola k.Piaseczna, prace pomocnicze, branża kosmetyczna ,cv na adres : rafal.kacprzyk@aasystems.pl Apteka w Piasecznie zatrudni magistra i technika farmacji na pełny etat. CV na adres: apteka@anamedica.eu Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywczego „Emilka”, Ustanów, tel. 602 601 676 Punkt przedszkolny w Piasecznie poszukuje nauczyciela przedszkolnego tel. 722 082 900 Zatrudnimy samodzielnych kucharzy, kelnerów, restauracja w Piasecznie tel. 665 138 537 Kierownika robót elektrycznych tel. 664 656 931 Elektryka tel. 664 656 931 Przyjmę do pracy alpinistycznej pilarza oraz do pracy fizycznej, tel. 661 920 022 Zatrudnię pomocnika kucharza z prawem jazdy, Nowa Iwiczna, tel. 697 612 714

Zatrudnię sprzedawcę do sklepu z kominkami, wymagania: obsługa komputera, pakietu office. CV ze zdjęciem proszę wysłać na biuro@kominkireko.pl Kierowcę z doświadczeniem do składu budowlanego, w Starej Iwicznej na stanowisko kierowcy kat.: C + HDS, tel. 609 669 899 Zatrudnię ekspedientkę z doświadczeniem do sklepu spożywczego, Piaseczno, tel. 607 945 100 Glazurnik, prace wykończeniowe tel. 605 057 467 Ekspedientkę do piekarni Pruszków, tel. 601 545 906

Mieszkanie 47 m kw., umeblowane, Piaseczno, tel. 501 781 953

Kostka brukowa, chodniki, podjazdy, tel. 603 304 250

Architekt Zbigniew Jankowski 603 862 559 projekty indywidualne, adaptacje, nadzory

Quad nowy zmodernizowany, tel. 607 421 013, 601 616 492

Lokal użytkowy 85 m kw., Piaseczno, na dużym osiedlu, 1700 zł + opłaty licznikowe, tel. 608 489 113, 608 489 110

Glazura, terakota, poddasza, ocieplenia, elewacje, tel. 601 304 250

Tarasy drewniane,zadaszenia, tel. 501 371 831

NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM Prażmów 1100 oraz 1500m kw. ostatnie dwie działki, przy asfalcie, media, pilne tel. 502 232 559 Prażmów 1100 oraz 1500 m kw. ostatnie dwie działki, przy asfalcie, media, PILNE, tel. 502 232 559 Pół bliźniaka w Górze Kalwarii tel. 22 72 74 330 Domy do 590 tys za stan deweloperski, www.osiedleskalna.pl,tel. 515 000 040 Konstancin, 800 m kw., budowlana, media, PILNA SPRZEDAŻ, tel. 502 232 559 Konstancin, 800 m kw., budowlana, media, PILNA SPRZEDAŻ, tel. 502 232 559 Bezpośrednio działkę budowlaną 1537 m kw., Piaseczno, tel. 500 515 043 Działkę budowlaną, Dobiesz, 1135 m kw., media przy działce, tel. 501 297 558 Dom 120/300 m kw., centrum Tarczyna, cena do negocjacji, tel. 600 740 676 Działki na jeziorami i rzeką Skrwą od 120 km od Warszawy, tel. 605 099 422 Gocław Bezpośrednio 66 m kw., tel. 513 999 150 Okazyjnie 2 pokoje, mieszkanie w Piasecznie, tel. 728 29 58 07 Dom jednorodzinny 175/1300 m kw., Krzaki Czaplinkowskie, tel. 602 397 714 Działki rolne w Gminie Konstancin – Jeziorna, tel. 22 754 45 18, 603 838 885 Sprzedam działkę pod budowę wielorodzinną, 1km od Piaseczna tel. 66 27 08 990 Działkę 2000 m kw., z linia brzegową jeziora k. Rypina, tel. 693 461 703 Bodowlana, Baszkówka, 1380 m kw., 120 zł/m kw., do negocjacji. Bezpośrednio, tel. 602 196 690

Tynki maszynowe profesjonalnie, tel. 608 444 405

Kawalerka, umeblowana, Piaseczno ul. 1-go maja, tel. 603 294 174

Tani transport 1,5T tel. 516 856 115 www.transport-i-przeprowadzki.pl

Kawalerka, tel. 22 756 83 28

Wysokiej jakości meble pod wymiar, solidnie i profesjonalnie, fachowe i miłe doradztwo, tel. 504 147 251

Pokój, centrum Piaseczna, tel. 723 514 869 Kwatery w Chylicach, tel. 514 283 048 Dom 70 m kw. Zalesie Górne, tel. 663 022 405

CYKLINOWANIE, PARKIETY, WWW.SCHODYPODLOGI.PL, TEL. 502 514 388

Dwupokojowe, centrum Góry Kalwarii, 1200zł + opłaty tel. 795 465 169

BRUKARSTWO tradycyjne i artystyczne, www.dobrybrukarz.pl, tel. 698 698 839

Pawilon handlowo – usługowy, 2 poziomowy, 118 m kw., Józefosław, ul. Osiedlowa, tel. 606 205 646

DEKARSKO – BLACHARSKIE, TEL. 507 595 394

Kwatery, tel. 728 899 673 Pawilon wolnostojący w Piasecznie, dwa pokoje, 60m kw i 70 m kw plus zaplecze 49m kw i własny parking, na działalność dydaktyczną (języki obce, korepetycje). Możliwość współpracy tel. 601 274 808 50 m kw., 2-pokojowe z kuchnią, Piaseczno, tel. 695 023 166 Pawilon 28 m kw. Piaseczno, tel. 501 277 407 Pokój z kuchnią w Głoskowie, tel. 697 086 066 Mieszkanie 40 m kw. Konstancin, tel. 519 674 003 Magazyny od 50 m kw. do 500 m kw. w Antoninowie, ul. Masztowa 65, ochrona całodobowa, monitoring, tel. 604 470 270, 604 470 370 2 pokoje z aneksem kuchennym, 52 m kw., z przynależną komórką lokatorską i miejscem garażowym, Piaseczno, tel. 501 586 063, 517 630 849 Umeblowaną kawalerkę 34 m kw., na ul. Strusia, tel. 697 263 396 Tanie mieszkanie, Góra Kalwaria, tel. 694 851 008 Samodzielny domek, umeblowany z parkingiem, tel. 515 753 972

Sprzedam lub wynajmę segment w Piasecznie. Okazja, tel. 880 211 886

Warsztat samochodowy, 2 stanowiska + parking, możliwość zmiany przeznaczenia, Konstancin, tel. 502 10 13 18

Pokój z kuchnią, 31,5 m kw, po remoncie, Warszawa Mokotów, tel. 602 463 705

47 m.kw., 280 tys. z wyposażeniem. Konstancin-Jeziorna, tel. 662 096 761

Ziemia rolna 3,67ha, Stachowo, gmina Lesznowola tel. 508 204 917

Kwatery - super warunki, tel. 889 129 234

Działki na mazurach nad jeziorem Śniardwy, tel. 698 249 198 Budowlana, uzbrojona, 814 m kw., Warka, tel. 515 172 500

40 m kw, parter, Nad Perełką, Piaseczno,tel. 500 624 727

Atrakcyjna działka budowlana 1200 m kw. przy drodze asfaltowej w Prażmowie. Tel. 508 237 320

NIERUCHOMOŚCI WYNAJMĘ Poszukuję domu 80 – 100 m kw., w Piasecznie lub okolicach, tel. 781 136 148 Poszukuję mieszkania 3,4 pokoje w Piasecznie lub okolicach, tel. 781 136 148

Układanie kostki brukowej, tel. 604 174 152 Elewacje, docieplenia tel. 518 452 245

Koszenie trawników. Utrzymywanie terenu tel. 518 452 245

Elektryk, instalacje, przyłącza, dokumenty, tel. 602 876 843

Wycinka drzew, alpinistycznie i z podnośnika tel. 518 452 245

Hydraulik, podłogówki, kotłownie, pełen zakres, tel. 602 876 843

Glazurnictwo, malowanie, remonty, tel. 501 513 740

Remonty, wykończenia, hydraulika, elektryka pełny zakres, tel. 601 304 250

Malowanie dachów i elewacji tel. 602 873 419

Studnie, tel. 508 84 16 16 Hydrauliczne, gazowe, modernizacje kotłowni tel. 691 983 917

Kupię grunt rolny w Konstancinie. Tel. 601 552 277, e-mail: nieruchomosci.vip@gmail.com

USŁUGI GLAZURA, HYDRAULIKA, REMONTY, tel. 600 604 547 AUTOMATYCZNE SYSTEMY NAWADNIANIA OGRODÓW, www.ogrodybrukarstwo. pl, TEL. 698 698 839

Działka 4000 m kw., 50 min od W-wy, media, 20 zł/m kw., tel. 608 486 889

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

GLAZURA, TERAKOTA, KOMPLEKSOWE WYKOŃCZENIA WNETRZ TEL. 792 456 182

2–pokojowe, 51,5 m kw., Piaseczno, tel. 511 559 624

DOCIEPLENIA PODDASZY, ZABUDOWY KARTON/GIPS, TEL. 792 456 182

Każde auto tel. 789 432 021

Działkę Ustanów, blisko PKP, świetna inwestycja, tel. 601 892 543

TYNKI CEMENTOWO – WAPIENNE, RĘCZNE, TEL. 792 456 182

Skup samochodów, tel. 792 118 666

Nieużytki rolne, 4 ha, tel. 501 610 198

Volkswagena, Lanosa, Opla, Yaris, tel. 502 968 566

Sprzedam działkę na przedmieściach GRÓJCA ok.1000 m kw. z dostępem do mediów / 5 min. Drogi od CENTRUM/ całość kosztów ok. 10 000 zł szczegóły, tel. 602 340 549

DOCIEPLENIA BUDYNKÓW, ELEWACJE Z MATERIAŁEM, CENY PRODUCENTA, TEL. 792 456 182

Działki budowlane 1000 m kw. po 40 zł 1 m kw. – SUPER OKAZJA !!! Tel. 604 624 875

Auto Skup samochodów droższych, tel. 694 54 72 04

Sprzedam Działki na lokatę pod Warszawą, tel. 698 225 965

Stare Toyoty i Mercedesy, tel. 668 171 639

Działka pod zabudowę jednorodzinną lub bliźniaczą 3500 m kw., w Antoninowie, tel. 501 610 198 Sprzedam Działki blisko W-Wy / budowlane / ok. 1000 m kw. –ŁĄCZNY KOSZT WSZYSTKICH OPŁAT ok. 26 000 zł JEDYNA OKAZJA, tel. 698 225 965 lub 22 750 33 66.

Docieplenie budynków. Remonty, tel. 603 722 837 Tynki gipsowe, tel. 502 788 561 Brukarstwo. Tel. 517 477 531 konkurencyjne

Naprawa Pralki Lodówki Zmywarki Kuchnie, tel. 511 204 952 Ogrodzenia montaż i malowanie referencje, tel.793 047 004 Instalacje hydrauliczne - profesjonalnie, szybko, tanio, tel. 605 079 907

Auto gaz, tel. 504 273 376 Do ślubu biały Jaguar, tel. 601 595 086

OGRODY – pielęgnacja, zakładanie, tel. 609 318 008 Przewóz osób 24H, 2 zł/km, tel. 514 787 506

Malarskie tel. 696 120 208 Instalacje elektryczne, tel. 601 41 88 01 Cyklinowanie bezpyłowe, tel. 501 125 307

Hydraulika, domy jednorodzinne, tel. 692 857 639 Ogrodzenia, tel. 661 920 022 Wycinka drzew, tel. 661 920 022 Remonty od A do Z, tel. 661 920 022

Montaż i konserwacja systemów alarmowych, domofony, elektryka. Tel. 505 449 708

Ogrodzenia montaż i malowanie referencje, tel.793 047 004

Remonty, wykończenia wnętrz, glazura, terakota, kuchnie, łazienki. Tel. 501 462 388

Remonty, hydraulika od A-Z, tel. 516 485 516 Instalacje hydrauliczne - profesjonalnie, szybko, tanio, tel. 605 079 907

Tanie usługi hydrauliczne, tel. 694 509 322

Posadzki cementowe i anhydrytowe z agregatu, tel. 603 633 529 Elektryk - instalacje, awarie, przyłącza, tel. 506 498 222 Docieplanie budynków, poddaszy, malowanie elewacji - kilkunastoletnie doświadczenie, tel. 501 62 45 62 Docieplenia budynków, szybko, tanio, solidnie, tel. 502 053 214 Cyklinowanie, tel. 604 651 722

Kraty, bramy, ogrodzenia, wiaty, balustrady i inne konstrukcje stalowe. Tel. 601 351 670 Domofony, tel. 603 375 875 www.dachy-ebos.pl

RÓŻNE WYWIOZĘ NIEODPŁATNIE ZŁOM, stare pralki, komputery, telewizory, kuchnie, piece, kaloryfery itp, Piaseczno, Konstancin - Jeziorna i bliskie ok. tel. 698 698 839

ZDROWIE I URODA Najlepszy dla Twojego zdrowia i samopoczucia www.masazhawajski.pl Tel. 530 444 345 Ginekolog zabiegi, tel. 535 512 411 Masaż, tel. 607 607 031

Tynki, tel. 515 424 332

Masaż, tel. 504 825 005

Dachy - pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

Porady dietetyczne, tel. 792 008 516

Gładź bezpyłowo, panele, płyty K/G, malowanie, tel. 885 397 821

Masaż, tel. 504 825 005

Remonty, tanio, tel. 882 579 808 Tynki tradycyjne, wylewki tel. 518 226 033 Glazura, gipsy i inne, tel. 721 155 158 Malowanie, remonty, wykańczanie wnętrz, tel. 606 141 944 Regeneracja Trawników, tel. 511 126 841 Ogrodzenia panelowe i nie tylko, tanio, tel. 511 126 841 Wykaszanie traw, parków, tel. 511 126 841

Leczenie pijawką lekarską, tel. 602 671 758 Dromader – Prywatny Ośrodek Detoksykacji i Terapii Uzależnień w Piasecznie, tel. (22) 497 93 90, 608 168 510. Możliwa bezpłatna terapia pod NFZ.

NAUKA Angielski indywidualnie,od 30 zł/godz.,z dojazdem, tel. 784 943 137 Matematyka, poprawki, tel. 602 690 229

Malowanie, remonty, wykończenia, tel. 517 477 531

Native speekera z dojazdem (Ustanów), tel. 502 222 221

Instalacje hydrauliczno – gazowe, kompleksowo, tel. 784 363 960

Podłogi, tarasy, tel. 601 54 32 64

Francuski, tel. 792 008 516

Naprawa, regulacja, smarowanie okien, wymiana szyb, tel. 697 051 266

Pranie dywanów, wykładzin, tapicerki, tel. 501 277 407

Matematyka, fizyka, tel. 602 29 05 95

Cyklinowanie, tel. 663 163 070

Matematyka, tel. 785 493 923

Dachy, rynny, tel. 512 256 799

Chemia, tel. 791482233

Odczyt kart kierowców, tachografów cyfrowych – dojazd, fv, tel. 600 450 786

Naprawa, krycie dachów, tel. 511 928 895 Tynki, tel. 513 008 131 Wylewki betonowe mixokretem spalinowym, tel. 695 04 22 88

Transport i przeprowadzki, tel. 531 566 124 Remonty od A do Z, tel. 882 579 808 ABC remonty kompleksowo, gwarancja, tel. 731 604 165, remonty.edu.pl

Gmina Tarczyn, 32 000 m kw. tel. 692 339 521

Świadectwa energetyczne, szybko solidnie tanio, tel. 501 120 289

Hydraulik, tel. 600 650 139

Ogrody kompleksowo, odwodnienia. Krótkie terminy. tel. 504 008 309 ELEKTRYK, tel. 501 236 987 Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

Lokal pod usługi fryzjersko-kosmetyczne, Julianów, tel. 501 311 227

Układanie kostki brukowej. Gwarancja. Krótkie terminy, tel. 504 008 309 OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW, TEL. 501 231 791

Każdy samochód tel. 519 455 452

Wynajmę nowe biura i magazyny w gm.Lesznowola, tel. 601 334 453, e-mail. info@transbud.net

Opel Meriva 1,7 DTI 2004 i Volvo V40 1999 1,9 d, tel. 601 142 524

Do wynajęcia magazyn 65 m kw., w Piasecznie , tel. 508 488 827 85 zł/tydz., tel. 502 222 555

Malowanie, montaż drzwi i inne tel. 513 986 439

Ogrodnicze, tel. 661 920 022

Usługi „Rem-Bud”- gazury,malowanie,remonty,tel. 692 205 668

NIERUCHOMOŚCI DO WYNAJĘCIA

Porządkowanie terenów, tel. 605 094 400

Budowa domów, rozbudowy, elewacje tel. 501 386 629

Gospodarstwo rolne 3,25 ha gmina Mszczonów, tel. 502 539 126

Dzialka 1640 m kw., gm. Lesznowola, tel. 608 717 224

Kierownik budowy, projekty architektoniczne, www.domwarowny.pl l tel. 602 43 79 08

REMONTY, TEL. 535 372 608

Budowa domów. Usługi budowlane, tel. 694 401 711

OGRODY, TRAWNIKI, TEL. 501 233 483

Skup aut w każdym stanie i roczniku, najwyższe ceny, płatność od ręki, 500 540 100

Brukarstwo, tel. 508 732 895

Ziemię rolną kupię, 1,2 ha lub więcej, tel. 722 268 838

Dom 100 m kw. Dąbrówki (+media) na działce 900 m kw.,blisko dworca Strzyżyna. Cena do uzg. Tel. 505 510 988

Firma Transportowo- Spedycyjna zatrudni kierowców samochodów ciężarowych – TIRY. Atrakcyjne wynagrodzenie. Tel. (48) 663 22 29, 0 501 207 252

Dachy, z materiałem tel. 518 313 627

Porządkowanie terenu tel. 518 452 245

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Całe, uszkodzone, skorodowane, tel. 601 270 078

Ucznia do piekarni, Konstancin, tel. 601 28 20 71

Wycinka i pielęgnacja drzew metodą alpinistyczną oraz opryski, tel. 504 091 797, www.lasiogrod.eu

Prace ziemne minikoparką, szerokość od 30cm do 60cm, głębokość 1,9m. Tel. 506 929 819

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ

Bezpośrednio Wola 33 m kw., tel. 513 999 150

Lexus 95 GS300, stan dobry, tel. 692 318 269

Krycie dachów papą termozgrzewalną tel. 601 229 860

Remonty tel. 667 356 939

Wylewki betonowe agregatem, tel. 668 327 588

Skup aut – wszystkie marki, tel. 512 391 270

Skoda Felicia 97r. Tel. 664 279 666

Naprawa pralek, tel. 605 112 216

Roboty ziemne koparko-ładowarką. Transport. Tel. 604 120 875

Tanie mieszkanie, Góra Kalwaria, tel. 694 851 008

Kupię każde auto, uczciwie zapłacę tel. 506 199 149

Ciągnik C 330, 1976 r., stan dobry, tel. 500 728 726

Budowy domów tel. 798 836 860

Naprawa, pralki, lodówki tel. 603 047 616

Działka budowlano - usługowa przy trasie 722, tel. 602 77 03 61

Agencja ochrony zatrudni do ochrony na terenie Piaseczna i okolic, tel. 691 737 741 dzwonić w godz. 8-15

Tynki, wylewki agregatem, tel. 509 685 125

Tynki, docieplenia – solidnie, tel. 609 511 496

Sprzedam działkę budowlaną, 7 km od Konstancina, 700m kw, wszystkie media tel. 602 298 681

Skup aut za gotówkę tel. 692 49 11 82

Tigra 99r., żółta, tel. 602 463 705

Dachy, docieplenia, rynny, tel. 798 836 860

Budowy rozbudowy remonty, tel. 667 993 337

Grunt rolny 7 ha Prażmów, tel. 602 77 03 61

Chevrolet Blazer, 93 r., silnik 5.7, tel. 530 700 055

Glazura, malowanie, wykończenia, www.remdom.com.pl, tel. 798 828 783

Hydraulika, domy jednorodzinne, tel. 692 857 639

Lokal usługowo-handlowy 100 m kw. W miejscowości Henryków Urocze, tel. 502 082 759

Każdy rozbity lub cały, uczciwie, gotówka, tel. 604 874 874

Volkswagen Passat, 1.8, benzyna+gaz tel. 697 485 682

Dachy, Kominy, tel. 798 836 860

Pranie dywanów, obić mebli, tapicerek samochodowych, mycie tarasów, tel. 506 44 99 92

Sprzedam dwa pokoje na Józefosławiu, garaż tel. 602 298 681

Sprzedam dom 200/ 750 m kw. w Warce, tel. 519 155 738

Nissan Almera 1999r, tel. 507 44 26 38

Instalacje, piece, Vaillant, Saunierduval, Junkers, solary tel. 603 132 454

Pranie kompleksowo, tel. 668 101 920

Docieplanie budynków, ceny, tel. 795 96 96 96

Skup aut – stan bez znaczenia, tel. 510 357 529

Honda civic 96 r, sedan 1,5 V-tek, 115 km tel. 783 012 839

Budowa i rozbudowa domów, tel. 518 420 242

Koparko-ładowarka Volvo, roboty ziemne, rozbiórki, tel. 603 932 235

Dom 40 m kw. Raszyn, 900 zł + media, tel. 508 849 688

Grunt rolny 1,10 ha Prażmów, tel. 602 77 03 61

Skoda Felicia 98/99 r.,1,3, cena do uzgodnienia, tel. 793 288 222

Rębak do gałęzi - wynajem i usługi, tel. 516 471 501

Hydraulik 24h, tel. 535 872 455

Sprzedam cztery pokoje 87m kw, Piaseczno tel. 602 298 681

Auto skup, www.adicar24.pl, tel. 501 830 898

AUTO-MOTO SPRZEDAM

Budowa domów, dachy, rozbudowy, tel. 508 529 008

Remonty,wykończenia,ogrody, tel. 730 030 115

Dom firmie dla pracowników lub na biuro, Piaseczno tel. 792 008 516

Grunt rolny, Prażmów tel. 602 77 03 61

Każdy Zadbany, tel. 604 157 703

ZAKŁADANIE OGRODÓW, profesjonalnie i kompleksowo, www.ogrodybrukarstwo.pl, tel. 698 698 839

Tynki, tel. 518 488 335

Sprzedam działkę 6400mkw + dom 200m kw, 189 tys zł tel. 602 298 681

KAŻDE AUTO, STAN , MARKA, WIEK NIEISTOTNY, TEL.720 80 20 85

Każdy samochód tel. 519 455 452

BRUKARSTWO, tel. 501 683 631

Transport, przeprowadzki, duży Mercedes, tel. 602 682 352

Nowy dom, 2 pok. ,40 m kw., Osowiec k.Żabiej Woli, tel. 792 008 516

Działka budowlana 1300 m kw., Bogatki, tel. 694 851 008

Skup aut w każdym stanie i roczniku, najwyższe ceny, płatność od ręki, 500 540 100

Anteny nowocześnie, tel. 603 375 875

Pawilon 30 m kw. Bazarek Piaseczno, tel. 609 209 181

Koszenie Trawników-Wykaszanie Zarosli, tel. 603 315 531

Budowlana, Prace Duże, 1225 m kw., 55 zł/m kw., do uzgodnienia, tel. 500 416 365

AUTO SKUP – KAŻDA MARKA, KONKURENCYJNE CENY, GOTÓWKA tel. 506 20 15 15

Skup aut tel. 516 938 671

Elektryk – Instalacje, tel. 602 805 997

Dwupokojowe, umeblowane, z parkingiem okolice Piaseczna, tel. 505 040 137

Działka okolice Góry Kalwarii, tel. 600 903 095

AUTO SKUP –UCZCIWE CENY OD 98 R., GOTÓWKA, tel. 608 174 892

Pokoje do wynajęcia, Józefosław, tel. 501 311 227

Budowlano-rolna, 5700 m kw., Wola Gołkowska, tel. 506 950 462

AUTO-MOTO KUPIĘ

Ekspedientkę do delikatesów, Nowa Iwiczna. Pilnie, tel. 502 159 936 Do sklepu spożywczego przy stacji PKP w Ustanówku, tel. 602 512 677

Corsa C, 2002r., 1.0, benzyna, 127 tys., tel. 508 344 451

8300 m kw., wszystkie media, Mroków, gm. Lesznowola, tel. 502 396 505

Zatrudnię nianię Gołków, tel. 509 245 587

3

REMONTY, TEL. 535 372 608 Anteny TV/SAT. TV cyfrowa. Tel. 508 329 491 Styropian-Tanio! Docieplenia tel. 604 938 861 Układanie kostki brukowej, tel. 509 069 235

Profesjonalne biuro rachunkowe, tel. 507 402 353 Cyklinowanie, układanie, renowacja podłóg, tel. 601 091 977

ZWIERZĘTA Opieka nad zwierzętami, wyprowadzanie piesków, tel. 692 400 581

MATRYMONIALNE Czekam na prawdziwą, wielką i piękną miłość, mężczyzna 35 lat, gg47204315, mail: luka.perla@gmail.com

Brukarstwo. Tel. 696 437 501 ŚLUSARSTWO, ogrodzenia, schody, balustrady, tel. 697 610 243 Tynki gipsowe, cementowo – wapienne, tel. 691 888 333 Ogrodzenia,docieplenia,malowanie dachów, tel. 505 564 064 Udziele pożyczki pod zastaw samochodu, tel. 604 778 543

Zamów ogłoszenie drobne

Piaseczno, ul. Ludowa 2, tel. 22 756 79 39, pon-pt 8:30-18 Pruszków, Al. Wojska Polskiego 16 a, lok. 41 tel. 22 758 70 52, pon-pt 9-17


4

KURIER POŁUDNIOWY

AKTUALNOŚCI

nr 21 (487)/2013

Warszawą przenosi w czasie NADARZYN Andrzej Szałański z Rozalina jest właścicielem wyjątkowego egzemplarza samochodu marki Warszawa, wyprodukowanego w 1958 roku. W ubiegłym tygodniu wziął on udział w międzynarodowej akcji „Day it drive”. - Jeżdżąc nią nie mam wielkich przywilewój na ulicach, czasem ktoś mnie przepuści, a czasem strąbi, bo jadę za wolno – śmieje się Szałański Anna Żuber pojechała na złom. Zrobiło mi się szkoda tego wszystkiego, więc wynająłem garaż i „maluchem” wywoziłem co cenniejsze. Leżało to 10-15 lat, aż postanowiłem zakupić zabytkowe auto. To miał być taki powrót do dzieciństwa. Szałański w 2007 r. kupił Warszawę, której odrestaurowanie trwało Powrót do dzieciństwa Nie inaczej było na jednym z do połowy 2010 roku. - Modernizopruszkowskich parkingów, gdzie wałem ją trochę sam, resztą zajęły się wyspecjalizowane umówiliśmy się firmy – przyznaW listopadzie 2010 r. na spotkanie. Co je. - Ja zrobiłem chwilę przechodsamochód wpisano do mechanikę i eleknie przystawali, by ewidencji prowadzonej trykę, a blacharkę, podziwiać piękne przez Mazowieckiego lakierowanie i taczerwone auto, liWojewódzkiego picerowanie zleciczące ponad pół łem. Pierwszy raz wieku. - Cudo! Konserwatora Zabytków przejechałem się - stwierdził jeden z mężczyzn, długo przyglądając się nią w czerwcu 2010 roku, wraz z roWarszawie. - Ile to kosztuje? - dopy- dziną i przyjaciółmi. tywał ktoś inny. - Mój ojciec przez 20 lat miał Laweta nie była potrzebna Auto wyposażone jest w orygifirmę motoryzacyjną, ale kiedy zachorował, musiał ją zlikwidować i nalny radioodbiornik lampowy „Żew inny sposób starać się zarobić na rań” z 1961 r. produkcji ZRK, ale życie – opowiada Andrzej Szałań- także odtwarzacz CD. Jadąc z paski. - W zakładzie miał dużo części nem Andrzejem można całkowisamochodowych, z czego większość cie przenieść się do czasów poło-

wy ubiegłego wieku. Z odtwarzacza dobiega dźwięk muzyki powojennej, piosenki wojskowe, kabaretowe, a nawet utwory orkiestry marynarki wojennej. - Lubię wszystko, czego słuchałem za młodu, a podczas różnych zjazdów tworzy to odpowiedni klimat – mówi Szałański. - Biorę udział w imprezach samochodów zabytkowych, ale z racji, że sam finansuje wyjazdy, a ich koszty nie są małe, nie mogę być wszędzie. Pojazd brał udział w wielu rajdach pojazdów zabytkowych, zlotach czy wystawach, gdzie otrzymywał różne wyróżnienia i nagrody. Na początku maja tego roku zdobył puchar od Konsula RP w Bratysławie za najładniejsze auto biorące udział w rajdzie Nekla - Praga - Bratysława – Nekla, gdzie pokonał trasę 2286 kilometrów. - Wszystkie auta dały radę pokonać trasę, ale moje było najstarsze – mówi mieszkaniec Rozalina. - Mimo tak dużego i zróżnicowanego dystansu, w tym odcinka górskiego, laweta nie była potrzebna. Zdarza się, że ludzie przywożą swoje auta na imprezy lawetą, włączą silnik na 10 minut, a potem wywożą go z powrotem na holu. Ja chcę, żeby moje auto jeździło, bo jest świadectwem tego, co było dawniej, reliktem naszej techniki, która powstawała w trudnych czasach. Szałański swoją Warszawą w drugiej połowie czerwca jedzie na Ukrainę, gdzie weźmie udział w Grand Prix Lwowa.

Pojazd Andrzeja Szałańskiego budzi ogromne zainteresowanie, gdziekolwiek się pojawi. - Ludzie reagują różnie, zatrzymują się, niektórzy zaglądają do środka – przyznaje właściciel Warszawy model M – 20/57.

Czasami zawiezie do ślubu Auto wyprodukowane w 1958 r. w Fabryce Samochodów Osobowych Żerań, ma silnik dolnozaworowy, zasilany gaźnikowo benzyną o pojemności skokowej 2120 cm sześć., o mocy 50 koni mechanicznych. Średnie zużycie paliwa to 10,5 l benzyny R

E

K

L

A

M

A

na 100 km, a maksymalna prędkość spotyka się tylko współczesne auta to 110 km/h. Pan Andrzej jest w po- w drodze do pracy czy sklepu. siadaniu oryginalnej instrukcji obsługi pojazdu, zachowało się też fa- Dziedzictwo w rękach bryczne wyposażenie, takie jak kor- kilkunastu ludzi ba rozruchowa, lewarek, pompka do Szałański pytany o to, czy popompowania kół, latarka przewodo- ruszanie się tak wyjątkowym auwa, zestaw narzędzi z łyżkami do tem daje mu na drogach jakieś przyzdejmowania opon z felg. wileje, odpowiada: - Czasem ktoś W listopadzie 2010 r. samochód mnie przepuści, a czasem strąbi, wpisano do ewidencji prowadzonej bo jadę za wolno – śmieje się Szaprzez Mazowieckiego Wojewódzkie- łański. - Cóż, jedni doceniają świago Konserwatora Zabytków. - Oczy- dectwo technologii, z której możemy wiście na codzień nią nie jeżdżę, a być dumni, inni nie, a obecnie auta zimą w ogóle nie jest użytkowana robione są na określony czas. Co – mówi Andrzej gorsze, porównuSzałański. - Cza- Auto wyprodukowane w 1958 jąc dbałość o mosami zawiezie kor. w Fabryce Samochodów toryzacyjne dogoś do ślubu, ale Osobowych Żerań, ma silnik konania chociażtylko najbliższych by Czechów i Podolnozaworowy, zasilany czy znajomych. laków, wypadamy gaźnikowo benzyną o Dziś zrobię trofatalnie. Oni mają chę kilometrów, pojemności skokowej 2120 sztab ludzi, któbo biorę udział w cm sześć., o mocy 50 koni rzy zachowali to akcji Day it drive. całe dziedzictwo i mechanicznych. Andrzej Akcja ma na dbają o nie. A co celu popularyza- Szałański jest w posiadaniu zostało z FSO? oryginalnej instrukcji cję historii motoŚwiadectwo tego, ryzacji i ruchu we- obsługi pojazdu,jak również co było, jest w ręterańskiego, zrzewyposażenia fabrycznego kach kilkunastu szającego tysiące czy kilkudziesiępasjonatów motoryzacji i zabytko- ciu ludzi, którzy troszczą się o to na wych pojazdów z całej Europy. Mię- własny koszt. Ubolewam nad tym, dzynarodowa Organizacja Pojaz- że sprzedając FSO, nie pomyślano o dów Historycznych FIVA wyznaczy- zachowaniu części fabryki. ła dzień 5 czerwca jako ten, w któMieszkaniec Rozalina, który narym pojazdy zabytkowe traktowa- leży do Automobilklubu Lubelskiene będą jako użytkowe, także w tych go - Sekcja Pojazdów Zabytkowych, sytuacjach, w których na co dzień oprócz Warszawy, ma także inne starocie. - Motocykl z 1960 r., który stał w stodole i należał do mojego kolegi. Jak zobaczył wyremontowaną Warszawę to stwierdził, że u mnie będzie miał lepiej i mi go oddał - opowiada mężczyzna. - Mam też bardzo stare, a wciąż działające aparaty fotograficzne, jeden z 1938 roku. Robię nimi zdjęcia na zlotach. R

E

K

L

A

M

A

Kurier Południowy 21(487) wydanie pruszkowsko-grodziskie, 14.06.2013  

21(487) wydanie pruszkowsko-grodziskie, 14.06.2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you