Page 1

l POWIAT PIASECZYŃSKI l POWIAT GRÓJECKI l URSYNÓW l

ROK XIII NR 37 (503) 11-17 PAŹDZIERNIK A 2013 ISSN 1643-2843

G AZETA BEZPŁ ATNA

l POWIAT GRODZISKI l POWIAT PRUSZKOWSKI l

W NUMERZE

Jedyny kosmonauta w jedynce str. I

Tataspartakiada pod znakiem uśmiechu i cytryny str. IV

Gminy przeciwko odroczeniu budowy S7 POWIAT W związku z podaną kilkanaście dni temu przez premiera informacją o dokończeniu budowy południowej obwodnicy Warszawy kosztem południowego odcinka trasy S7, łączącego Okęcie z Tarczynem, trzy gminy powiatu piaseczyńskiego złożyły oficjalny protest na ręce Prezesa Rady Ministrów i ministra transportu, Sławomira Nowaka str. VI

Niebezpiecznie na drogach Czas uleczy gminną służbę zdrowia? str. XIII

str. III, VII, X R

E

K

L

A

M

A


2

KURIER POŁUDNIOWY

AKTUALNOŚCI

nr 37 (503)/2013

Dekada zmian na Mazowszu Pod koniec września w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie przy Placu Bankowym odbyła się konferencja prasowa, podczas której odbyło się porównanie danych statystycznych i wyników spisu na Mazowszu z lat 2002 i 2011. Podczas prezentacji przedstawiono portret statystycznego mieszkańca województwa Podczas konferencji dane statystyczne z ostatniej dekady przedstawił Krzysztof Kowalski, zastępca dyrektora Urzędu Statystycznego w Warszawie. - Statystyki pokazują ważne trendy w życiu społecznym i pomagają dostosować działania administracji do potrzeb społeczeństwa. Cieszę się, że te dziesięć lat przyniosło pozytywne zmiany. Jednocześnie wyniki spisu pomogą zdiagnozować sfery, które wymagają wsparcia, jak chociażby wzrastająca liczba osób starszych na Mazowszu – powiedział Jacek Kozłowski, Wojewoda Mazowiecki. Statystyczny mieszkaniec Mazowsza Według tych danych średni wiek kobiety w województwie to ponad 40 lat. Statystyczna mieszkanka Mazowsza jest dobrze wykształcona i mieszka w mieście. Jest mężatką – wyszła za mąż w wieku ponad 26 lat, a więc wtedy, gdy osiągnęła już określony poziom wykształcenia i rozpoczęła zawodową karierę. Na urodzenie dziecka zdecydowała się, mając ok. 30 lat. Na 1 kobietę w wieku rozrodczym przypada statystycznie 1,4 dziecka. Średnio co druga kobieta pracuje zawodowo. Najczęściej jako pracownik na etacie w prywatnej firmie. Średnia długość życia kobiet w regionie wynosi blisko 82 lata. Natomiast statystyczny mężczyzna ma 37 lat i zamieszkuje miasto. Średnio jego długość życia wynosi 73 lata. Ma wykształcenie średnie. Najczęściej żyje w związku małżeńskim, na który zdecydował się mając blisko 29 lat. Dwóch na trzech mężczyzn pracuje zawodowo, podobnie jak w przypadku kobiet, najczęściej jest to praca na etacie w prywatnej firmie. Na Mazowsze z kraju i zagranicy W ciągu ostatnich 10 lat liczba mieszkańców województwa zwiększyła się o ponad 3 proc. i na koniec 2012 r. wyniosła 5,3 mln. Liczba mężczyzn jest nieznacznie niższa od liczby kobiet, które stanowią 52 proc.

mieszkańców województwa. Dwie trzecie populacji Mazowsza to mieszkańcy miast. Na przestrzeni 10 lat niemal 140 tys. osób zdecydowało się na osiedlenie w naszym województwie. Na Mazowszu osiedlają się najczęściej mieszkańcy sąsiednich województw: lubelskiego, łódzkiego i podlaskiego. Zmieniły się kierunki migracji zagranicznych. W 2002 r. najwięcej wyjazdów za granicę notowano do USA (17,6 proc.), a w 2012 r. do Wielkiej Brytanii (24,6 proc.). Zmieniły się też kierunki napływu ludności z zagranicy. W 2002 r. najwięcej osób przyjeżdżało na Mazowsze z USA (15 proc.), a w 2012 r. z Ukrainy (13,6 proc.). W ciągu dekady zwiększył się wskaźnik przyrostu naturalnego. W 2003 r. był na ujemnym poziomie -1,2 proc., a w 2012 r. osiągnął 0,5 proc. Rodzina coraz później Ze statystyk wynika, że młodzi ludzie na Mazowszu coraz częściej decydują się na założenie rodziny dopiero po osiągnięciu określonego poziomu wykształcenia oraz stabilizacji ekonomicznej. Kobiety później rodzą dzieci – 10 lat temu średni wiek wynosił 27 lat, teraz blisko 30 lat. Liczba osób żyjących w związkach partnerskich wzrosła o 70 proc., ale ich udział w całej populacji nadal jest niewielki (w 2002 r. – 1,3 proc, w 2011 r. 2,2 proc.). Wzrosła też liczba osób rozwiedzionych – o 30 proc. (w 2002 r. stanowili 4,6 proc. populacji, a w 2011 r. – 5,8 proc.). Osoby w wieku produkcyjnym stanowią ok. 63 proc. ludności Mazowsza. Większy odsetek zanotowano wśród mężczyzn (68 proc.) niż kobiet (58 proc.). Wzrosła liczba osób w wieku poprodukcyjnym, zwłaszcza wśród kobiet. W 2002 r. ta grupa stanowiła 21,5 proc. populacji kobiet, w 2012 r. już 24,7 proc. Jednocześnie zmniejsza się liczba osób w wieku przedprodukcyjnym. Wśród kobiet ten odsetek zmniejszył się z 20,1 proc. w 2002 r. do 17,3 proc. w 2012 r. , a wśród mężczyzn z 22,8 proc. do 19,9 proc.

Wykształcenie zmniejsza bezrobocie W ciągu ostatnich 10 lat wzrosła liczba osób z wyższym wykształceniem, najbardziej wśród kobiet. Co czwarta ma wykształcenie wyższe (25,9 proc.). Wśród mężczyzn odsetek ten jest niższy - w 2011 r. wyniósł 21 proc. W przypadku obu płci można zauważyć spadek liczby osób z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym. Jednak wciąż najwięcej mieszkańców Mazowsza ma wykształcenie średnie (ogólnokształcące, średnie zawodowe i policealne). Chętniej niż w 2002 r. korzystamy z dóbr kultury. Częściej chodzimy do kina i teatru, mimo że ceny biletów w porównaniu do 2002 r. znacznie wzrosły. Czytamy jednak coraz mniej książek. W 2011 r. na 1 czytelnika przypadało średnio 15 wypożyczonych książek – o 3 książki mniej niż w 2002 r. Lepiej na rynku pracy Na przestrzeni 10 lat można zauważyć również poprawę na rynku pracy. W porównaniu do 2002 r. wśród osób w wieku 15 lat i więcej, zwiększyła się grupa osób aktywnych zawodowo. Wzrósł tym samym wskaźnik zatrudnienia – z 49 proc. w 2002 r. do 55,1 proc. w 2012 r. W 2012 r. wskaźnik zatrudnienia wśród kobiet wyniósł niemal 50 proc., a wśród mężczyzn ponad 63 proc. Stopa bezrobocia była większa w przypadku kobiet - 8,3 proc., niż mężczyzn - 7,6 proc. Najwięcej bezrobotnych jest wśród osób z ukończonym gimnazjum (19 proc.), najmniej wśród osób z wyższym wykształceniem (3,7 proc.). Najwięcej, bo aż 68 proc. pracujących zatrudnionych jest w sektorze prywatnym. Natomiast 32 proc. mieszkańców Mazowsza pracuje w sektorze publicznym. Co piąta osoba pracuje na własny rachunek. Lepsza sytuacja na rynku pracy przełożyła się na skrócenie średniego okresu jej poszukiwania – obecnie wynoR

www.kurierpoludniowy.pl

E

K

L

A

M

Jacek Kozłowski, Wojewoda Mazowiecki (z lewej) i Krzysztof Kowalski, zastępca dyrektora Urzędu Statystycznego w Warszawie si niespełna 10 miesięcy (w 2002 r. – 18 miesięcy). Większe mieszkania i telefony komórkowe W ciągu dekady w województwie poprawiły się także warunki mieszkaniowe. Nieznacznie zwiększyła się przeciętna powierzchnia mieszkania – teraz wynosi ona ponad 67 m kw. (2002 r. – 66 m kw.). W 2011 r. przeciętna liczba osób przypadających na jedno mieszkanie wyniosła 2,6 - tym samym powierzchnia mieszkania przypadająca na jedną osobę to blisko 27 m kw. Mieszkamy bardziej komfortowo. W ponad połowie mieszkań na Mazowszu jest kuchenka mikrofalowa, w co piątym jest zmywarka. Znacząco wzrósł odsetek gospodarstw domowych posiadających telefon komórkowy - do 92,5 proc. (wzrost o 50,4 punkty procentowe), komputer osobisty - 71,4 proc. (wzrost o 45,7 punkty procentowe), komputer z dostępem do Internetu - 67,5 proc. Aż 63 proc. gospodarstw domowych ma samochód - w porównaniu do danych sprzed 9 lat to wzrost o 17 punktów procentowych. Jesteśmy zdrowsi Z analizy danych wynika, że mieszkańcy Mazowsza obecnie

A

! Czytaj on-line ieże Codziennie św www.facebook.com/kurierpoludniowy informacje www.kurierpoludniowy.pl Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo do ich skracania i redagowania. Rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej bez pisemnej zgody wydawcy jest zabronione

Redakcja: 05-500 Piaseczno, ul. Ludowa 2; tel./fax: (22) 756 79 39; e-mail: redakcja@kurierpoludniowy.pl 05-800 Pruszków, al. Wojska Polskiego 16a/41; tel./fax: (22) 758 70 52; e-mail: pruszkow@kurierpoludniowy.pl

Redaktor naczelny: Kamil Staniszek Redaguje zespół: Grzegorz Traczyk (z-ca redaktora naczelnego), Tomasz Wojciuk, Sławomir Krejpowicz, Anna Żuber

Stale współpracują: Adam Braciszewski, Grzegorz Tylec, Wawrzyniec Kornacki, Ewa Adamowicz, Leszek Świder

Dział reklamy: Piaseczno tel. (22) 756 79 39, Pruszków (22) 758 70 52. Dyrektor: Anna Staniszek

Katarzyna Paradowska (z-ca dyrektora ds. reklamy i promocji), Marek Marciniuk, Michał Deryngowski, Przemek Matyjasiak, Anna Modzelewska, Zuzanna Heba

Wydawca: Kamil Staniszek

Skład: Galia Reklama Poligrafia

Nakład: 50 tys. egz. (powiat piaseczyński i Ursynów), 30 tys. egz. (powiat pruszkowski i grodziski), 20 tys. egz (powiat grójecki) ISSN: 1643 - 2843

nieco częściej chodzą do lekarza i dentysty, ale są oni mniej dostępni, ponieważ w porównaniu z 2002 r. spadła liczba lekarzy i dentystów. W 2011 r. na 1 lekarza przypadało 435 mieszkańców, w 2002 r. - 357 (na 1 dentystę 3816 mieszkańców w 2011 r., 2231 w 2002 r.). Wzrosła natomiast dostępność aptek. Na jedną placówkę w 2011 r. przypadało ponad 3,5 tys. osób, to o 2 tys. mniej niż w 2002 r. Coraz chętniej sięgamy po leki bez recepty. Prawie 70 proc. mieszkańców Mazowsza zażywało leki na własną rękę. Dorośli najczęściej cierpią na choroby układu krążenia (51 proc. schorzeń), a dzieci na różnego rodzaju alergie (26 proc.). Dwie trzecie ludności województwa mazowieckiego ocenia swoje zdrowie jako dobre lub bardzo dobre. Zmniejszyła się liczba palaczy – do 27,6 proc. (spadek o 2,2 punkty procentowe). Coraz częściej uprawiamy sport – zarówno kobiety, jak i mężczyźni najchętniej jeżdżą na rowerze i pływają. Trzecie miejsce w rankingu popularności dyscyplin sportowych w przypadku mężczyzn zajmuje piłka nożna, w przypadku kobiet aerobik i zajęcia fitness.

Grzegorz Traczyk/inf.


Powiat Piaseczyński

Jedyny kosmonauta w jedynce

KONSTANCIN-JEZIORNA W czwartek, 10 października Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wojewódzkiej odwiedził pilot i kosmonauta generał Mirosław Hermaszewski. Jedyny Polak, który był w kosmosie, opowiedział dzieciom o swoich przeżyciach, cierpliwie odpowiadał na pytania, pokazywał zdjęcia i podpisywał swoją książkę pt. „Ciężar nieważkości” Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wojewódzkiej od pewnego czasu organizuje spotkania uczniów ze znanymi ludźmi, osobami mającymi nietypowe pasje lub wykonującymi interesujące zawody. - Na początku ubiegłego roku szkolnego razem z rodzicami, wychodząc naprzeciw hasłu szkoła z wartościami, postanowiliśmy pokazać dzieciom ludzi z pasją w życiu – mówi Paulina Karczmarczyk, dyrektor szkoły. - Naszym pragnieniem było pokazać dzieciom, że ciekawi ludzie są blisko nas, a niejednokrotnie w naszych domach. Wspólnie stworzyliśmy cykl „Spotkania z ciekawymi ludźmi”. Raz w miesiącu zapraszaliśmy ludzi dorosłych, którzy w swoim życiu odkryli pasję do podróży, pływania, wspinania się po wysokich górach

niu rodziców i nauczycieli, w ubiegłym roku szkołę odwiedzili m.in. Monika Rogozińska, zdobywczyni Mount Everestu, Michał Pawlikowski, ratownik TOPR, Mariusz „Molo” Kowalewski, windsurfer i żeglarz, Krzysztof Elwart, marynarz i ratownik morski, Wojciech Kwiatkowski, strażak oraz Katarzyna Mazurkiewicz, podróżniczka, miłośniczka Nepalu i Tybetu, a nawet tybetański mnich. Wcześniej szkołę odwiedzali jeszcze pisarze Grzegorz Kasdepke i Wanda Chotomska.

Z kosmosu do Konstancina W czwartek z dziećmi spotkał się kosmonauta Mirosław Hermaszewski – jedyny jak dotychczas Polak, który odbył lot w kosmos. Kosmonauta opowiedział dzieciom o swoim locie, który odbył się w 1978 roku, o codziennych czynnościach Najcenniejsze jest to, co z kosmosu przywiozłem ze w stacji orbitalsobą w pamięci, to nie przeliczalne na pieniądze, nie- nej Salut 6 oraz o 1,5-rocznych przypowtarzalne wspomnienia. Dużym skarbem są dla gotowaniach do mnie również takie spotkania z wami, jak dzisiaj, które 8-dniowej misji. Żeby przyzwyczaodbywają się dzięki mojej podróży w kosmos ić się do nieważMirosław Hermaszewski kości przez dwa kosmonauta tygodnie musiaczy ratowania ludzi. Dzieci z wielkim łem spać z głową w dół – opowiadał kozainteresowaniem słuchały niezwy- smonauta. - Ludzkie serduszko nie rozkłych opowieści naszych gości, z prze- poznaje nieważkości i pompuje do mójęciem oglądały zdjęcia, przymierzały zgu dużo krwi, dlatego też przez pierwstrój nurka, strażaka, uczyły się rato- sze dni w kosmosie człowiek może źle wać ludzkie życie w górach i na morzu się czuć, ma wrażenie jakby miał pełną – dodaje dyrektor. Dzięki zaangażowa- głowę. Mogą pojawić się również nud-

R

EK

L

A

M

A

przeżywając to duchowo. - Tuż przed startem, kiedy zobaczyłem tę ogromną rakietę, która miała aż 9 metrów w biodrach i 50 metrów wysokości przez chwilę zadrżały mi nogi i nie chciały same iść. Kiedy sobie uzmysłowiłem, że to nie jest symulator i co mogłoby się stać, kiedy to całe paliwo by wybuchło... Człowiek chce żyć, a w takich chwilach kładzie się na szali swoje życie, rodzinę, dzieci. Jednak ja bardzo chciałem lecieć – opowiadał kosmonauta, który w czasie misji miał 37 lat. Opowiadał też o wielu zabawnych sytuacjach związanych z nieważkością, a także o posiłkach, podczas których trzeba było zarówno siebie, jak i jedzenie, pojemniki i sztućce przypinać do stołu. - Tak bardzo się do tego przyzwyczaiłem, że kiedy już po powrocie żona przygotowała mi mój ulubiony obiad – rosół z makaronem oraz kotleta – jedząc, co chwilę chowałem sztućce pod obrus, żeby mi nie odleciały – śmiał się Mirosław Hermaszewski, który był 89 człowiekiem w kosmosie. Dzisiaj rodzina kosmonautów liczy już 520 osób.

ności – dodał. Mirosław Hermaszewski wyświetlił uczniom slajdy, na których mogli zobaczyć jego zdjęcia z kosmosu. Z rakiety do poloneza Kosmonauta cierpliwie odpowiadał na pytania maluchów, nawet na te najbardziej wścibskie. Dzieci interesowało m.in. to, ile zarobił w kosmosie. - Za swoją misję nie dostałem ani grosza – przyznał kosmonauta. - Dostałem jednak nowego poloneza w kolorze zieleń stepowa oraz czarno-biały telewizor – mówił z uśmiechem. - Jednak najcenniejsze jest to, co z kosmosu przywiozłem ze sobą w pamięci, to są nieprzeliczalne na pieniądze, niepowtarzalne wspomnienia. Dużym skarbem są dla mnie również takie spotkania z wami, jak dzisiaj, które odbywają się dzięki mojej podróży w kosmos – dodał Mirosław Hermaszewski. Obiad w stanie nieważkości Kosmonauta przyznał również, że największymi przeżyciami z misji były dla niego start oraz imponujące wschody słońca, które mógł obserwować aż szesnaście razy na dobę, R

EK

L

A

M

A

Mirosław Hermaszewski zaprezentował dzieciom swój hełm, który każdy mógł przymierzyć Na zakończenie kosmonauta zaprezentował dzieciom swój hełm, który każdy mógł przymierzyć oraz rozdawał autografy i podpisywał swoją książkę pt. „Ciężar nieważkości”.

Grzegorz Traczyk R

EK

L

A

M

A


II

KURIER POŁUDNIOWY

WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

AKTUALNOŚCI

KRONIKA POLICYJNA PIASECZNO

Próbowali ukraść skóry Piaseczyńscy kryminalni zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy próbowali ukraść 150 bydlęcych skór o łącznej wartości 60 tys. zł. Złodzieje chcieli wywieźć je samochodem ciężarowym z terenu jednej z firm. Po przeprowadzeniu w firmie kontroli wewnętrznej okazało się, że brakuje skór wartych 390 tys. zł. 27-letni Piotr S., pracownik okradzionego przedsiębiorstwa, i jego kolega 30-letni Rafał N. usłyszeli po dwa zarzuty kradzieży i zostali objęci dozorem policyjnym. Grozi im do 5 lat więzienia.

Dwóch pijanych, dwie kolizje W nocy z piątku na sobotę policjanci z piaseczyńskiej drogówki zostali wezwani do kolizji przy ulicy Puławskiej. Mężczyzna kierujący oplem najechał na innego jadącego przed nim opla. Sprawca kolizji, Radosław S., miał w organizmie 3,5 promila alkoholu. W niedzielę późnym wieczorem na ul. Puławskiej doszło do drugiej, niezwykle podobnej kolizji. Tym razem kierowca golfa stuknął w tył... innego golfa. Sprawca, podobnie jak wcześniej, był nietrzeźwy – Paweł M. miał w organizmie 1,5 promila alkoholu. Obydwaj kierowcy odpowiedzą za swoją bezmyślność przed sądem. Grozi im do 2 lat więzienia.

Zakupy bez płacenia W jednym z centrów handlowych młody mężczyzna próbował ukraść swetry i kurtki znanych firm. Rzeczy wkładał do specjalnie przygotowanej torby. Nie wiedział, że jego poczynania obserwuje ochrona. Po przekroczeniu linii kas mężczyzna został zatrzymany i przekazany policji. Okazało się, że część skradzionych rzeczy zdołał już wynieść do samochodu (w sumie ukradł odzież o wartości 2800 zł). O dalszym losie Roberta F. zdecyduje sąd, grozi mu do 5 lat więzienia

Marihuana przy Dworcowej W rejonie ulicy Dworcowej funkcjonariusze zauważyli grupkę dziwnie zachowujących się młodych osób. Na widok policyjnych legitymacji, młodzież rzuciła się do ucieczki. Policjantom udało się jednak ich zatrzymać. Przy 16-letnim chłopaku mundurowi znaleźli torebkę z marihuaną. Sprawą zajęli się policjanci z zespołu ds. nieletnich. O dalszym losie 16-latka zdecyduje sąd rodzinny.

GÓRA KALWARIA

Jechał na podwójnym gazie W rejonie Baniochy policjanci zwrócili uwagę na niepewnie jadące audi i od razu zatrzymali pojazd do kontroli. Jak się okazało, siedzący za kierownicą pojazdu Wojciech S. był nietrzeźwy – mężczyzna miał w organizmie 2,8 promila alkoholu. Mężczyźnie grozi do 2 lat więzienia, o jego dalszym losie zdecyduje sąd.

Odzyskano skradziony tablet Kilka dni temu z jednego ze sklepów został skradziony tablet o wartości 300 zł. Kierownik sklepu złożył zawiadomienie o kradzieży i przekazał funkcjonariuszom nagranie z monitoringu. Na tej podstawie policjantom szybko udało się zidentyfikować złodzieja. Damian D. został zatrzymany. Za kradzież grozi mu do 5 lat więzienia, o jego dalszym losie zdecyduje sąd.

LESZNOWOLA

Przywłaszczyła sobie ponad 20 tys. zł

nr 37 (503)/2013/W1

Przyjemne z pożytecznym PIASECZNO Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul. Szpitalnej w ubiegłym tygodniu, w ramach współpracy z firmą Axa Direct powstał plac zabaw - Niedawno cieszyliśmy się z otwarcia sali integracji sensorycznej, a dziś możemy cieszyć się nowym placem zabaw – mówi wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Teresa Markiewicz. - Wszystko dzięki aktywności naszych nauczycieli, którzy nawiązują kontakty z firmami, inicjują współpracę i znajdują sponsorów. Sala integracji sensorycznej nie powstałaby gdyby nie ogrom pracy jaką wykonał pan Marcin Skwira. Współpraca z firmą Axa, dzięki która zaaowocowała m.in. placem zabaw była możliwa dzięki zaangażowaniu pana Jacka Kasztankiewicza. - W ostatnim czasie na popularności zaczynają zyskiwać imprezy firmowe w klimacie społecznej odpowiedzialności biznesu – mówi Piotr Kasztankiewicz, właściciel Agencji Eventowej Profeska, która przygotowała imprezę dla pracowników Axa Direct. - Budowa profesjonalnego placu zabaw, rewitalizacja zieleni znajdującej się na terenie ośrodka oraz gruntowny remont sali gimnastycznej wraz z wyposażeniem jej w niezbędny sprzęt sportowy i rehabilitacyjny dla dzieci to tylko niektóre z zadań, jakie wykonali pracownicy firmy AXA Direct. Dlaczego korporacje wybierają tego typu rozwiązania? - Odpowiedź jest prosta, klasyczne formy

Awaria wody w Mysiadle

LESZNOWOLA W poniedziałek rano pod ulicą Kwiatową puściły śruby na tzw. nawiertkach przyłączy wodnych do budynków. Mieszkańcy Mysiadła i części Nowej Iwicznej do godz. 17 byli pozbawieni wody

Policjanci zatrzymali 57-letnią Krystynę P. Kobieta jest podejrzana o to, że pracując w jednym ze sklepów w ciągu ostatnich trzech miesięcy, przywłaszczała sobie część utargu. W sumie kobieta ukradła ponad 20 tys. zł. Oprócz utraty pracy, Krystynie P. grozi do 5 lat więzienia.

Pijani rowerzyści Na przestrzeni ostatnich kilku dni policjanci zatrzymali dwóch nietrzeźwych rowerzystów. Jan K., który miał 2,8 promila alkoholu w organizmie, został zatrzymany w Kosowie, zaś Włodzimierz S. (1,8 promila) w Wilczej Górze. Obydwu mężczyznom grozi do 1 roku więzienia.

PRAŻMÓW

Wpadł z heroiną W Krępie policjanci zatrzymali do kontroli mężczyznę kierującego fiatem. Podejrzewając, że Michał S. może być pod wpływem środków odurzających, funkcjonariusze przeszukali go i po chwili znaleźli porcję heroiny. Kierowcy pobrano także krew do badań. Teraz policjanci ustalają gdzie i od kogo Michał S. kupował narkotyki. Za posiadanie środków odurzających grozi do 3 lat więzienia.

URSYNÓW

Dozór za wymuszenie Do ursynowskiego komisariatu zgłosił się mężczyzna, który powiadomił mundurowych, że jakiś czas temu sprzedał jednej z firm wózek widłowy. Z jego relacji wynikało, że jakiś czas potem został on zaatakowany przez dwie osoby, które zażądały zwrotu blisko 5 tys. złotych za rzekomo niesprawny pojazd. Napastnicy mieli także grozić swej ofierze śmiercią. Policjanci zatrzymali 45-letniego Waldemara W. oraz 44-letniego Jacka K. Mężczyźni zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty i zostali objęci dozorem policyjnym. Grozi im do 5 lat więzienia.

Kiedy doszło do awarii, ekipa naprawcza próbowała znaleźć zawór znajdujący się na terenie KPGO Mysiadło, aby na czas usuwania usterki odciąć wodę w ciągu ulicy Kwiatowej. Zaworu jednak nie znaleziono, być może został on przysypany ziemią podczas przygotowań do zawodów enduro, które odbywały się na terenie Mysiadła przed kilkoma tygodniami. W konsekwencji trzeba było wyłączyć wodę dla całego Mysiadła i części Nowej Iwicznej. Awarię udało się usunąć dopiero około godz. 17.

TW

imprez integracyjnych w wielu przypadkach zostały już nadmiernie wyeksploatowane i bardzo często nie stanowią atrakcyjnej propozycji dla pracowników firm – mówi Piotr Kasztankiewicz. - Budowa placu zabaw to zarówno świetna zabawa, możliwość pokazania się pracodawcy od innej strony, a przede wszystKO

N

D

O

kie ogromna satysfakcja z wykonania czegoś co posłuży naszym milusińskim i sprawi im radość – podkreśla Kasztankiewicz. Rzeczywiście – humory pracownikom firmy Axa Direct dopisywały, a praca przy placu zabaw okazała się znakomitą integracyjną zabawą.

AB L

E

N

C

J

E


WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

P

nr 37 (503)/2013/W1

Śmierć przy Centrum Chińskim LESZNOWOLA We wtorek rano, na Alei Krakowskiej w pobliżu Centrum Chińskiego została potrącona 42-letnia mieszkanka Warszawy. Kobieta zginęła na miejscu

R

O

M

OC

J

A

Żłobek u Żwirka z dofinansowaniem unijnym

W ramach II edycji rządowego programu „Maluch 2013” realizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Żłobek u Żwirka znajdujący się w Baszkówce pod Piasecznem, otrzymał dofinansowanie unijne. Dzięki temu, przez trzy ostatnie miesiące tego roku, czesne za pobyt w placówce wyniesie jedynie 270 zł Przy ul. Sadowej 14B w Baszkówce znajduje się nowoczesny, ekologiczny żłobek, wykonany w technologii pasywnej. Został on naszpikowany innowacyjnymi technologiami, mającymi zapewniać dzieciom zdrowie, komfort i bezpieczeństwo. W budynku żłobka znajdują się cztery przestronne sale z osobnymi łazienkami, przeznaczone dla dzieci w różnym wieku.

Do wypadku doszło około godz. 6. w pobliżu sygnalizacji świetlnej na Alei Krakowskiej przy Centrum Chińskim. Przed jadące od strony Warszawy w kierunku Grójca bmw wyszła na jezdnię 42-letnia mieszkanka Warszawy, która chciała dostać się do centrum. Kierowca, który jak twierdzi, miał zielone światło, nie zdążył zahamować. Potrącił kobietę, która poniosła śmierć na miejscu. - Trwa ustalanie okoliczności tego zdarzenia, w czym na pewno pomogą opinie biegłych, którzy przyjechali na miejsce wypadku – mówi aspirant Maciej Blachliński z KPP w Piasecznie. - Nie wiemy jeszcze, czy kobieta została potrącona na przejściu, czy w jego sąsiedztwie. Wiemy natomiast, że kierujący bmw był trzeźwy.

TW

Komfortowo, zdrowo, bezpiecznie W żłobku nie ma zróżnicowania na strefy termiczne co oznacza, że w każdym miejscu panuje taka sama temperatura (różnice temperatur i przeciągi sprzyjają przeziębieniom). Tradycyjne grzejniki zastąpiono przeciwpożarowych oraz dźwiękowy ogrzewaniem podłogowym, co jest system ostrzegawczy. Dziećmi opiekuukłonem w stronę bezpieczeństwa. je się wykwalifikowana kadra pedagoPonadto ściany żłobka są wykonane z giczna, ale także personel medyczny neutralnych dla zdrowia bloczków si- z pediatrą, psychologiem i rehabililikatowych, a w budynku znajduje się tantem. Ogromnym zapewniająca stały atutem placówki dopływ świeżego Do żłobka przyjmowane są jest piękny, duży powietrza wentyla- dzieci w wieku od 6 miesięcy ogród. cja mechaniczna.

do 3 lat. Placówka jest czynTeraz tylko 270 zł na w godzinach 6.45-18 Żłobek u ŻwirDzięki programo-

ka został objęty nowoczesnym systemem monitoringu. Aby dostać się do środka, trzeba przyłożyć do czytnika kartę elektromegnetyczną. Budynek został wyposażony także w inteligentny system czujek R

EK

L

A

M

A

wi „Maluch 2013”, od października do końca grudnia tego roku czesne za pobyt dziecka w żłobku będzie w 80 proc. dofinansowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. - Dzięki temu rodzice

maluchów zapłacą tylko 270 zł miesięcznie – mówi Agnieszka Zawiślak, właściciel placówki. - Z początkiem przyszłego roku będziemy ubiegać się o kolejne dofinansowania. Bardzo liczymy na dotację z gminy. W tym miejscu chciałabym podziękować wiceburmistrz Pani Honoracie Kalicińskiej, za okazaną pomoc podczas uruchamiania żłobka. Więcej informacji na temat dostępności miejsc i warunków przyjęcia do żłobka można uzyskać pod numerami telefonów 698 760 495, 604 954 772 lub (22) 757 80 83 lub na stronie internetowej www.przedszkoleuzwirka.pl


IV

KURIER POŁUDNIOWY

WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

aktualności

nr 37 (503)/2013/W1

Tataspartakiada pod znakiem uśmiechu i cytryny

POWIAT W ubiegłą sobotę, w ZS im. Jana Pawła II w Łazach odbyła się kolejna, ósma już edycja Tataspartakiady, czyli pikniku sportowego dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Podczas imprezy przyznawanym przez dzieci Orderem Uśmiechu uhonorowany został prezes stowarzyszenia Dobra Wola, Jacek Zalewski

Każdego roku imprezę organizowaną przez stowarzyszenie Dobra Wola odwiedza wiele znanych osób ze świata polityki, sportu czy kultury. Podobnie było i tym razem. Oprócz wójt Marii Jolanty Batyckiej-Wąsik na Tataspartakiadzie można było spotkać prof. Wawrzyńca Konarskiego, wicepremiera Janusza Piechocińskiego czy znanego muzyka, Michała Wiśniewskiego. Imprezę, jak co roku, poprowadził były koszykarz, Leszek Karwowski, a honorowym patronatem po raz drugi objął ją Minister Pracy i Polityki Społecznej, Władysław Kosiniak-Kamysz. Międzynarodowa obsada Z każdą kolejną edycją Tataspartakiada cieszy się coraz większą popularnością, co jest zasługą nie tylko przemyślanej organizacji, ale także panującej na imprezie świetnej atmosfery. W tym roku do szkoły przy ul. Ks. Słojewskiego 1 w Łazach przybyło ponad 300 niepełnosprawnych (w sumie 22 zespoły) z różnych miejsc Polski, ale także z Białorusi i Ukrainy. Razem z rodzicami, wolontariuszami i zaproszonymi gośćmi na terenie ZS przebywało w sumie około 1000 osób.

Uroczyste powitanie Po wykonaniu nieoficjalnego hymnu Tataspartakiady, czyli piosenki „Dziwny jest ten świat” Czesława Niemena, Sławomir Żaboklicki z Mazowieckiego Związku Pracodawców w gminie Lesznowola tradycyjnie wręczył głównemu organizatorowi zawodów Jackowi Zalewskiemu koszulkę „Dobrej Woli”. Nie obyło się także bez gratulacji i ciepłych słów, popierających szczytną inicjatywę zawodów dla niepełnosprawnych i ich rodzin. Ludowa Tataspartakiada W tym roku jednymi z największych atrakcji imprezy były występ ukraińskiego chóru Ranok oraz kwartetu klasycznego. Pozytywną energię w serca dzieci wlewał też klaun, który nie tylko rozśmieszał, ale także prezentował wiele cyrkowych sztuczek. Niepełnosprawnych odwiedzili też strażacy oraz rycerze z Piaseczyńskiego Stowarzyszenia Rycerskiego Eodem Tempore, którzy rozstawili przed szkołą wioskę rycerską i prezentowali różnego rodzaju pokazy. Sportową rywalizację, która była jak co roku niezwykle zacięta prowadzili radny powiatowy Piotr Kandyba i Leszek Karwowski.

Pojedynki super ojców Jednym z najważniejszych momentów każdej Tataspartakiady jest wybór Supertaty. W tym roku, po raz pierwszy, do rywalizacji przystąpili nie tylko ojcowie, ale i mamy. Nad przebiegiem nietypowej konkurencji, która polegała na wyłonieniu najlepszego szermierza (walczono na imitujące miecze, gąbkowe makarony), czuwali rycerze z Eodem

odbyło się jeszcze jedno, nietypowe wydarzenie, którym było uhonorowanie Jacka Zalewskiego Orderem Uśmiechu, przyznanym mu przez specjalnie powołaną kapitułę na początku kwietnia. Po nadaniu tytułu Kawalera Orderu Uśmiechu i uroczystym pasowaniu, aby tradycji stało się zadość, Jacek Zamusiał wypić sok niepełnosprawnych rywalizowało i bawiło lewski z cytryny, który wycisnęli do srebrnego pusię podczas ósmej Tataspartakiady charu jego podopieczni. Spisał się znakomicie Tempore. Atmosferę rywalizacji i po przełknięciu ostatniego łyka na podgrzewały dodatkowo atrakcyjne jego twarzy pojawił się promienny nagrody, ufundowane przez Prezesa uśmiech. Rady Ministrów. Zwycięzca otrzymał wieczne pióro z wygrawerowa- Szampańska zabawa nym podpisem premiera, a za drugie Hasłem przewodnim każdej Tai trzecie miejsce przewidziane były taspartakiady jest dobra zabawa, eleganckie długopisy (również z gra- połączona z integracją różnych śrowerunkiem). Nagrody wręczał wice- dowisk. Idee te realizowane są popremier, Janusz Piechociński. przez rywalizację sportową, podczas której niepełnosprawni pokoPiękny uśmiech za kwaśny sok nują własne słabości, walcząc o zwy W tym roku podczas imprezy cięstwo. Przez cały czas na terenie

Ponad 300

R

EK

L

A

M

A

ZS działała stołówka, w której można było zjeść pyszny obiad. W menu, standardowo już, królowała sezonowa zupa z dyni. Wśród wzbudzających największy aplauz atrakcji warto wymienić puszczanie baniek mydlanych, wjazd na halę sportową motocyklistów oraz konfetti, które zostały wystrzelone na zakończenie imprezy. Dzięki ludziom wielkiego serca... To, że Tataspartakiada kolejny raz zakończyła się wielkim sukcesem, jest zasługą wielu osób zaangażowanych w jej organizację oraz przebieg. Wszyscy oni usłyszeli podziękowania od organizatorów - Byliście naprawdę wspaniali – mówił, nie kryjąc swego wzruszenia Jacek Zalewski. - To dzięki wam uczestnicy Tataspartakiady mogli dostać ogromną porcję radości. Następny, dziewiąty piknik sportowo-rekreacyjny już za rok.

Tomasz Wojciuk


WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

KURIER POŁUDNIOWY

AKTUALNOŚCI

nr 37 (503)/2013/W1

Rajd pod osłoną nocy

KONSTANCIN-JEZIORNA W sobotę, 28 września odbył się VII Nocny Konstanciński Rajd Rowerowy, w którym wzięło udział ok. 30 osób. Podczas wieczornego rajdu, który zaczął się w Parku Zdrojowym, rowerzyści przejechali 12 kilometrów. Rajd zakończył się ogniskiem w Parceli, gdzie w tym roku była zlokalizowana meta Konstanciński Rajd Rowe- czyło 30 osób. Sympatyków rorowy, który organizuje Gmin- werowej rekreacji odstraszyny Ośrodek Sportu i Rekreacji w ła zapewne nie tylko wieczorna Konstancinie-Jeziornie, odbył się pora, lecz także nie najlepsza pojuż po raz siódmy. W ubiegłym goda – było dość zimno i padał roku na linii startu stawiło się aż deszcz. Jednak uczestnicy z pew170 rowerzynością nie żałują wspólnestów. Tym razem GOSiR go przejazdu. p o s t a n o w i ł wzięło udział w VII Nocnym Konstan- Trasa liczyzaprosić miłoła ok. 12 km cińskim Rajdzie Rowerowym śników dwóch i przebiegakółek na jego ła przez miejnocną edycję. W ostatnim raj- scowości: Borowina, Kawęczydzie, który o godz. 18 zaczął się nek, Słomczyn i Łyczyn. Rajd w Parku Zdrojowym, uczestni- zakończył się na placu zabaw w

Około 20 osób

V

Dzień Seniora PIASECZNO We wtorek, 8 października odbyła się uroczystość z okazji Dnia Seniora

Parceli, gdzie zostały wręczone medale i nagrody. Na koniec organizatorzy zaplanowali wspólne ognisko, pieczenie kiełbasek oraz losowanie atrakcyjnych nagród. W ten sposób GOSiR zamknął tegoroczny sezon rowerowy, ale to nie koniec propozycji na aktywny wypoczynek w plenerze. Jesień jest bowiem ulubioną porą roku biegaczy. Już w najbliższą niedzielę w południe w Habdzinie odbędzie się VII Otwarty Bieg Papieski.

Grzegorz Traczyk

Tegoroczny rajd rowerowy zakończył się ogniskiem w Parceli

Po mszy świętej wszyscy zaproszeni goście oraz licznie przybyli członkowie Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Piasecznie, zgromadzili się w sali parafialnej. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli samorządów, m.in.: starosty piaseczyńskiego Jana Dąbka, burmistrza Zdzisława Lisa, wiceburmistrz Honoraty Kalicińskiej oraz przewodniczącego rady miejskiej w Piasecznie, Piotra Obłozy. Przeczytano również list z życzeniami wójt gminy Lesznowola, Marii Jolanty Batyckiej-Wąsik. Po przywitaniu gości przez Honoratę Kucharską - przewodniczącą Zarządu Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów wręczono dyplomy i upominki. Honorowe odznaczenie przyznano między innymi burmistrzowi Piaseczna, Zdzisławowi Lisowi. Drugim punktem uroczystości było wręczenie kwiatów i upominków 80-latkom. W części artystycznej wystąpił Chór Złota Jesień, poprzedzający koncert w wykonaniu Polskiej Grupy Artystycznej BENE im. Jana Kiepury.

AB R

EK

L

A

M

A


VI

KURIER POŁUDNIOWY

WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

aktualności

nr 37 (503)/2013/W1

Gminy przeciwko odroczeniu budowy S7

POWIAT W związku z podaną kilkanaście dni temu przez premiera informacją o dokończeniu budowy południowej obwodnicy Warszawy kosztem południowego odcinka trasy S7, łączącego Okęcie z Tarczynem, trzy gminy powiatu piaseczyńskiego złożyły oficjalny protest na ręce Prezesa Rady Ministrów i ministra transportu, Sławomira Nowaka

Kilkanaście dni temu premier Donald Tusk zapowiedział, że będzie kontynuowana budowa południowej obwodnicy Warszawy, kosztem odsunięcia w czasie budowy dwóch odcinków (północnego i południowego) trasy S7. Jeszcze w grudniu mają odbyć się przetargi na budowę 2,5-kilometrowego tunelu pod Ursynowem oraz nowego mostu na Wiśle. Dokończenie południowej obwodnicy Warszawy planowane jest do 2019 roku i ma kosztować 6 mld zł. Gminy protestują Informacja o odsunięciu w czasie budowy 29-kilometrowego odcinka trasy S7, łączącego Okęcie z Tarczynem odbiła się szerokim echem wśród mieszkańców powiatu piaseczyńskiego i lokalnych władz samorządowych. Pierwszą reakcją na decyzję rządu był list protestacyjny wystosowany 4 października do ministra transportu, Sławomira Nowaka, pod którym podpisali się burmistrz Piaseczna Zdzisław Lis, wójt Lesznowoli Maria Jolanta Batycka-Wąsik oraz wójt Prażmowa, Grzegorz Pruszczyk. W liście włodarze trzech gmin oświadczyli, że z niepokojem przyjęli publiczną deklarację Preze-

sa Rady Ministrów i ministra transportu o odroczeniu tak długo oczekiwanej budowy trasy ekspresowej na odcinku Warszawa-Grójec. Zaprotestowali także przeciwko odroczeniu tej inwestycji kosztem dokończenia południowej obwodnicy Warszawy. W liście jest także mowa o tym, że budowie trasy S7, zwanej Puławską-bis, gminy powiatu piaseczyńskiego od lat podporządkowują wszystkie strategiczne dokumenty, projekty inwestycyjne, a także plany przestrzenne i studia układu komunikacyjnego. Oprócz tego gminy angażują się finansowo w opracowanie węzłów drogowych na tej trasie. Burmistrz i wójtowie wspomnieli także o przygotowywanej dokumentacji (prawie dwa lata temu została wydana decyzja środowiskowa), którą, wraz z odsunięciem inwestycji w czasie, kolokwialnie mówiąc, będzie można wyrzucić do kosza oraz zaapelowali do ministra transportu o wpisanie Puławskiej-bis do Krajowego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020. „Zwracamy się również z prośbą o wytłumaczenie naszym mieszkańcom Pańskich zamiarów, planów i terminów obowiązujących dla realizacji trasy

S7 [...] prosimy o szczegółowe wyjaśnienia, które pozwolą nam wierzyć, że zależy Państwu na rzeczywistym rozwiązaniu problemów komunikacyjnych południowej części aglomeracji warszawskiej” - czytamy w zakończeniu pisma. Nadzwyczajna sesja rady w Piasecznie W ubiegły poniedziałek, na nadzwyczajnej sesji spotkali się piaseczyńscy radni. Projekt uchwały protestacyjnej, przeciwko odłożeniu w czasie budowy południowego odcinka drogi S7 odczytał radny Mariusz Słowik. „... przedmiotowy odcinek trasy jest od lat oczekiwany przez społeczność lokalną

Odsunięcie w czasie budowy południowego odcinka trasy S7 może opóźnić tę inwestycję nawet o 10 lat jako niezbędny dla udrożnienia obsługi komunikacyjnej naszej gminy i powiatu piaseczyńskiego. Ponadto trasa S7 ma znaczenie strategiczne dla całej Europy Środkowej...” - czytamy w projekcie uchwały. Radni, bez względu na opcję polityczną, szybko ustaR

EK

L

A

M

A

Piaseczyński radny Mariusz Słowik był inicjatorem uchwały protestacyjnej lili wspólne stanowisko i jednogłośnie podjęli uchwałę protestacyjną. - W 100 proc. popieramy treść tej uchwały – zwrócił się do radnych Zdzisław Lis (klub PO). - Też jesteśmy oburzeni wypowiedziami premiera. Lesznowola apeluje Natomiast w środę, dwa dni po uchwale podjętej przez radę miejską w Piasecznie, apel do premiera i ministra transportu wystosowali radni w Lesznowoli, prosząc o zmianę decyzji w sprawie rezygnacji z budowy trasy krajowej S7 na odcinku Warszawa-Grójec. Na sesję rady gminy przyszło również kilkoro zainteresowanych tą inwestycją mieszkańców. - Pas pod drogę ekspresową jest zarezerwowany od 40 lat – mówi Adrian Kociszewski, mieszkaniec Wilczej Góry. - Tak się składa, że droga ta będzie przebiegać także po mojej działce. Mam już dosyć życia w niepewności. Jestem właścicielem ziemi, z którą od dawna nie mogę nic zrobić. Liczę, że państwo wresz-

cie, tak jak wielokrotnie zresztą zapowiadało, ją przejmie i wypłaci mi uczciwe odszkodowanie. - Mój komentarz jest tu chyba zbędny – zaczęła dyskusję wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik. - Nasze odczucia są jednakowe. Wkrótce przekonamy się, czy wystąpienia gmin powiatu piaseczyńskiego przyniosą oczekiwany skutek. Na razie jest to pierwszy krok, który trzeba podjąć. W zależności od tego co wydarzy się w październiku, będziemy zastanawiali się nad podejmowaniem kolejnych działań. Radny Michał Otręba zaproponował, aby podjęty przez radę apel przekazać także do wiadomości wicepremierowi Januszowi Piechocińskiemu i posłom, mieszkającym na terenie powiatu piaseczyńskiego. Na razie GDDKiA nie wstrzymała prac związanych z opracowywaniem koncepcji programowej trasy. Być może kolejne informacje, dotyczące planowanej budowy S7 pojawią się w drugiej połowie października.

Tomasz Wojciuk


WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

KURIER POŁUDNIOWY

AKTUALNOŚCI

nr 37 (503)/2013/W1

Kto wydzierżawi teren w Mysiadle?

VII

Śmiertelny wypadek w Grzędach TARCZYN W sobotę, 5 października na skrzyżowaniu ulicy Brzozowej i Alei Krakowskiej doszło do zderzenia dwóch samochodów. Pasażerka jednego z pojazdów zginęła na miejscu, kierowcy aut biorących udział w wypadku zostali przewiezieni do szpitala

LESZNOWOLA W połowie 2011 roku gmina Lesznowola przejęła ponad 83 ha atrakcyjnych terenów po KPGO Mysiadło. Od początku tego roku ogłoszono już kilka przetargów na sprzedaż części nieruchomości, które zakończyły się jednak niepowodzeniem. Teraz okazuje się, że gmina chce ponad 12 ha gruntów wydzierżawić

Podczas ostatniej i przedostatniej sesji rady gminy radni podjęli w sumie trzy uchwały, zgadzając się na wydzierżawienie na okres 30 lat odpowiednio 6,5 ha, 4,5 ha oraz 1,3 ha gruntów położonych na terenie dawnego KPGO Mysiadło. W sumie, z tytułu wieloletniej dzierżawy, gmina spodziewa się uzyskać dochód rzędu nawet kilkudziesięciu milionów złotych, który – ze względu na ogromne zadłużenie - byłby dziś dla niej prawdziwym zbawieniem. Kto jednak wydzierżawi owe grunty? Na razie, choć w samorządzie teoretycz-

nie wszystko powinno być jawne, owiane jest to tajemnicą. Mówi się, że jednym z potencjalnych dzierżawców ma być duża sieć sklepów handlu hurtowego. Z kolei najmniejsza działka (1,3 ha), która jest przeznaczona pod budowę infrastruktury sportowej, znajduje się w kręgu zainteresowań jednego z bardziej znanych piaseczyńskich przedsiębiorców. A trzecia działka? Na tym terenie zainteresowana firma mogłaby zbudować powierzchnie biurowe i magazynowe. Wcześniej jednak trzeba by zmienić studium i

plan zagospodarowania przestrzennego. To ile firmy zapłacą za dzierżawę działek zależy od operatu szacunkowego, który dopiero ma zostać wykonany. W tej chwili rada, podejmując stosowne uchwały, dała wójt zielone światło do prowadzenia negocjacji, które – jak wszystko dobrze pójdzie - zakończą się zawarciem umów na dzierżawę. Niedługo na konto gminy mają wpłynąć pierwsze transze od zainteresowanych firm.

Do wypadku doszło w Grzędach, około godz. 19. Kierowany przez Sławomira M. opel astra jechał ulicą Brzozową i chciał skręcić w Aleję Krakowską w kierunku Woli Mrokowskiej. Przed wykonaniem tego manewru kierowca powinien ustąpić pierwszeństwa przejazdu samochodom jadącym Aleją Krakowską. Najwidoczniej jednak tego nie zrobił, w wyniku czego doszło do zderzenia z jadącym w stronę Warszawy mercedesem. Uderzenie było niezwykle silne, tak, że opel kilkanaście metrów przeleciał w powietrzu. W wypadku na miejscu zginęła pasażerka astry, a jej mąż w ciężkim stanie został przetransportowany helikopterem do szpitala. Do szpitala z obrażeniami głowy trafił również kierowca mercedesa. - Chociaż prawdopodobną przyczyną wypadku było nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu przez kierowcę opla, dochodzenie w tej sprawie przeprowadzi prokuratura – informuje asp. Maciej Blachliński, rzecznik KPP w Piasecznie.

Tomasz Wojciuk

TW

R

EK

L

A

M

A


VIII aktualności KURIER POŁUDNIOWY

WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

nr 37 (503)/2013/W1

Wieczór z Irminą Wieczorek

PIASECZNO W piątek, 4 października w Domu Kultury w Piasecznie odbyło się spotkanie z piaseczyńską poetką Irminą Wieczorek. Okazją do niego była premiera najnowszego, czwartego już tomiku poezji autorki zatytułowanego „Obłok we mgle”. Jedną z atrakcji spotkania był nietypowy, bo mocno zintegrowany z twórczością bohaterki wieczoru, występ zespołu Varsovia Manta

Spotkanie poprowadziła aktorka Joanna Fijałkowska–Pilarczyk, która na samym początku podzieliła się z licznie zgromadzoną publicznością swoimi osobistymi wspomnieniami z dotychczasowych relacji z Irminą Wieczorek. - To już jest 15 lat, kiedy poznałam Irminę – mówiła prowadząca. - Jako uczennica szkoły podstawowej podeszła do mnie i powiedziała, że próbuje pisać wiersze. Przeczytałam je, spo-

– kontynuowała spotkanie Joanna Fijałkowska–Pilarczyk. - Nie chodziła z koleżankami na ploty, natomiast w wolnych chwilach pisała wiersze. Robiła to, co kochała najbardziej. Kolejny z zaprezentowanych wierszy poświęcony był mamie, która – jak się okazało – z początku nie była zachwycona tym, że jej córka pisze, ponieważ zależało jej na tym, by miała w szkole same piątki. Oceny nie są jednak wykładnikiem szczęścia, a są nimi raczej „ślady, które zostawiamy za sobą”. - SzczęSzczęście to jest robić to, co się kocha i iść za tym ście to jest robić marzeniem, wiedząc, że jest piękny odbiór tego co to, co się kocha i się pisze iść za tym marzeIrmina Wieczorek niem, wiedząc, poetka że jest piękny odtkałyśmy się i powiedziałam jej „Wiesz biór tego co się pisze – mówiła Irmina Irmina, pisz dalej, próbuj”, no i tak to Wieczorek. się zaczęło. Jej determinacja i świado- W trakcie spotkania odczytany zomość własnego człowieczeństwa, spe- stał również list, nieobecnego na wycyficznego powołania została wyra- darzeniu z powodu obowiązków służżona w jej wierszach. bowych, Duszpasterza Służby Zdro Następnie pani Joanna wyrecy- wia Diecezji Warszawsko-Praskiej towała jeden z utworów Irminy zaty- ksiądza Arkadiusza Zawistowskietułowany „Akceptuję siebie”, w któ- go. Gościem honorowym wieczorym poetka przedstawia stosunek do ru była natomiast piaseczyńska dewłasnej niepełnosprawności. Ten sam biutująca poetka Magdalena Duwiersz autorka przeczytała również dzic-Radomyska, a najbardziej chychwilę później po angielsku. ba zaskakującym elementem spotka - Irmina wydawała się od począt- nia okazał się być tekst hip-hopowy ku dojrzalsza od swoich rówieśników autorstwa Irminy w aranżacji ze-

społu Varsovia Manta. Poetka odebrała również certyfikat (z numerem 11) „Być Więcej” z rąk prezes fundacji Moniki Gawrylak, która zaświadczyła publicznie, że Irmina jest osobą, która „chce dawać siebie innym”. Bohaterka wieczoru opowiadała też o tym jak powstawał jej najnowszy tomik „Obłok we mgle”. - Ten tomik mną wstrząsnął – poR

EK

L

A

M

A

wiedziała o „Obłoku we mgle” Joanna Fijałkowska–Pilarczyk. - Irmina jest w tym tomiku niezwykle dojrzała, a te wiersze są nam wszystkim potrzebne. Kiedy się je czyta, próbujemy dotrzeć do głębi człowieka. Irmina daje nam w tych wierszach odkrycie swojej duszy i przekazuje swój duchowy testament. Na zakończenie tego niezwykle udanego wieczoru wszystkich przy-

byłych zaproszono na poczęstunek, a wiele osób kupiło tomiki Irminy Wieczorek i skorzystało z możliwości uzyskania do autorki osobistej dedykacji. Więcej informacji o poetce i o tym gdzie można nabyć jej tomiki znaleźć można na stronie internetowej www. irmina-wieczorek.pl.

Grzegorz Tylec


WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

KURIER POŁUDNIOWY

AKTUALNOŚCI

nr 37 (503)/2013/W1

Nowy skuter dla WOPR-u

GÓRA KALWARIA W niedzielę, 6 października na nadwiślańskiej plaży odbyło się uroczyste poświęcenie i wodowanie nowego skutera, zakupionego przez Piaseczyńskie WOPR

IX

Pingpongiści na medal PIASECZNO Świetnie rozpoczął się nowy sezon dla tenisistów stołowych z Piaseczna. Aleksander Werecki zwyciężył w turnieju o Grand Prix Polski Kadetów rozgrywanym w Krakowie, od zwycięstw zaczęli swoje zmagania także ligowcy

Po powitaniu zaproszonych gości, prezes Piaseczyńskiego WOPR Arkadiusz Głowacki podziękował ratownikom z Góry Kalwarii za zaangażowanie w pozyskanie nowego sprzętu i pracę społeczną na rzecz WOPR. Zakup skutera został sfinansowany ze środków własnych WOPR (25 proc.) i dotacji Wojewody Mazowieckiego (75 proc.). Piaseczyńskie WOPR, dzięki wygranemu w 2013 roku konkursowi na dofinansowanie zadań z zakresu ratownictwa wodnego na terenie powiatu piaseczyńskiego zakupiło m.in. silnik do łodzi motorowej, skuter z platformą ratowniczą, sprzęt ratunkowy i sprzęt do łączności. Na uroczystości przekazania nowego skutera obecny był także ksiądz

Damian Kalemba z parafii NMP z Góry Kalwarii, który poświęcił sprzęt, życząc ratownikom samych udanych akcji. Zaraz po zwodowaniu skutera ratownicy rozpoczęli szkolenie na Wiśle. Ćwiczono udzielanie pomocy ofiarom wypadków na wodzie przy wykorzystaniu zarówno łodzi, jak i skutera. - Nowy sprzęt będzie wykorzystywany przez nas do patrolowania Wisły, a w szczególności jej licznych odnóg, gdzie trudno dopłynąć jednostką napędzaną silnikiem zaburtowym. – mówi Piotr Rytko, wiceprezes Piaseczyńskiego WOPR. - Skuter z napędem strugowodnym może wpływać wszędzie tam, gdzie występują mielizny i przepłycenia.

Skuter skuteczny jest także wszędzie tam, gdzie występuje ograniczona zdolność manewrowania ze względu na małą szerokość akwenu. Na terenie powiatu piaseczyńskiego na rzece Wiśle znajdują się liczne odnogi, m.in. w rejonie Gassów, Brześc, Potyczy, Ostrówka, Kępy Radwankowskiej. Odnoga przy Kępie Radwankowskiej to jedna z najdłuższych odnóg Wisły - ma ponad 4,5 km długości. Ze względu na przepłycenia oraz podwodne przeszkody wpływanie do niej możliwe jest tylko przy wykorzystaniu jednostki z napędem strugowodnym.

TW R

EK

L

A

M

A

Aleksander Warecki, zawodnik UKS Return Piaseczno był głównym faworytem do zwycięstwa w zawodach, w których udział wzięło 64 najlepszych zawodników z Polski do lat 15. I nie zawiódł, pewnie przechodząc przez grupowe eliminacje (stracił w nich zaledwie seta). Równie dobrze Wareckiemu szło w turnieju głównym. Doszedł aż do finału, w którym po emocjonującym 7-setowym pojedynku pokonał Kamila Nalepę (ZKS Drzonków). Dobrze spisali się także ligowcy. Pierwsza drużyna Returnu w II-ligowej konfrontacji z UKS 14 Ursus-Marymont wygrała zdecydowanie 8:2 a punkty zdobyli: Najwer i Kotarski (po 2,5 pkt) oraz Karmoliński i Bieniek (po 1,5 pkt). W III-lidze, w identycznym stosunku punktowym Return Piaseczno uporał się z drużyną SPTS Pro Futuro Łomianki. Dla drużyny z Piaseczna punkty zdobyli: Orman, Rogowski, Borowski (po 2,5 pkt) i Sztuka (1,5 pkt).

TW


X AKTUALNOŚCI KURIER POŁUDNIOWY

P

321...festiwal!

KONSTANCIN-JEZIORNA Za tydzień, w dniach 19-20 października w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Żeromskiego 15 (wejście od ul. Piasta) odbędzie się III Ogólnopolski Festiwal Sportów Teatralnych 321 impro, którego organizatorem jest Konstanciński Dom Kultury. Dla naszych czytelników przygotowaliśmy konkurs, w którym można wygrać zaproszenia na festiwal Konstanciński festiwal, który w tym roku odbędzie się pod hasłem „Impro to magia”, jako pierwszy w Polsce pokazał, jak szerokim zainteresowaniem cieszy się sztuka improwizacji zarówno wśród zawodowych aktorów, zespołów kabaretowych, amatorów jak i publiczności. Jedyny w Polsce festiwal, łączący w sobie teatr, sport i kabaret, na którym to publiczność rządzi, rozpocznie się w sobotę, 19 października o godz. 16. Jako pierwsza na scenie wystąpi grupa AB OVO, która w 2010 roku z inicjatywy aktorki Katarzyny Michalskiej powstała przy Konstancińskim Domu Kultury. Następnie na scenie (od godz. 17.30) wystąpi dziesięć debiutujących grup, które, bawiąc publiczność, będą rywalizowały o tegoroczną nagrodę „End Scene”. Pu-

bliczność to najważniejszy element w impro i właśnie ona, będąc integralną częścią każdego skeczu, po raz drugi wybierze swojego faworyta. W niedzielę, 20 października o godz. 15.30 odbędzie się Impro Kids Shaw, podczas którego swoje umiejętności zaprezentuje pierwsza w Polsce dziecięca grupa improwizacji teatralnej, która trenuje w KDK. Potem, o godz. 17 publiczności przypomni się grupa Żbik, która w ubiegłym roku zdobyła główną nagrodę festiwalu. Natomiast na godz. 18 zaplanowano Wielki Mecz Improwizacji, w którym wezmą udział przedstawiciele wszystkich zespołów, a także odbędzie się uroczyste wręczenie nagrody „End Scene 2013”. W tym roku po raz pierwszy widzowie będą także świadkami długiej formy impro: improwi-

zowanego spektaklu teatralnego, zainspirowanego sugestią publiczności - „True Man Show”, który rozpocznie się o godz. 20. Niewątpliwie w sobotę oraz niedzielę, 19 i 20 października Konstancin-Jeziorna stanie się stolicą improwizacji. Informacje o festiwalu są dostępne na stronach www.321impro.pl. Bilety można kupić na www. bilecik.pl lub ebilet.pl oraz w KDK, a także w dniu Festiwalu w GOSiR-ze.

Grzegorz Traczyk Mamy pięć podwójnych zaproszeń na festiwal dla czytelników Kuriera Południowego, którzy w poniedziałek, 14 października w godz. 14.00-14.10 jako pierwsi zadzwonią do redakcji Kuriera Południowego tel. (22) 737 23 48 i podadzą hasło „impro”.

Wypadek w Kątach

GÓRA KALWARIA We wtorek rano w Kątach peugeot zderzył się z nissanem i autobusem. Kierowca peugeota, który był sprawcą wypadku, został przetransportowany do szpitala

Do zdarzenia doszło około godz. 9 rano. Jadący od strony Góry Kalwarii peugeot, zaczął wyprzedzać jadącego przed nim i skręcającego w lewo, w ulicę Akacjową, nissana. Konsekwencje tego nieprzemyślanego manewru były tragiczne w skutkach. Peugeot najpierw zderzył się z nissanem, a po chwili uderzył w jadący od strony Piaseczna autobus. W wypadku został ranny siedzący za kierownicą peugeota 40-letni Piotr P. Mężczyznę, ze złamaną nogą i innymi urazami, przetransportowało do szpitala pogotowie lotnicze. Tam pobrano od niego krew, co pomoże ustalić czy w momencie zdarzenia był trzeźwy.

TW R

EK

L

A

M

A

R

O

M

OC

J

A


KURIER POŁUDNIOWY

WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

AKTUALNOŚCI

nr 37 (503)/2013/W1

XI

Święto latawca na Łąkach Oborskich KONSTANCIN-JEZIORNA W sobotę, 5 października na Łąkach Oborskich, za targowiskiem odbyło się Święto latawca. W konkursie na najlepsze latawce wzięło udział ok. 70 osób. Rywalizację zwieńczyły niezwykle efektowne pokazy modeli samolotów Grzegorz Traczyk Tegoroczne święto latawca przyciągnęło na łąkę za targowiskiem wielu sympatyków modelarstwa. Mimo niesprzyjających wiatrów, nad łąkami szybowało kilkadziesiąt latawców, a także samoloty zdalnie sterowane. Dzieci, młodzież oraz doświadczeni modelarze wystartowali w konkursie na najlepszy latawiec. Najlepsze latawce nagrodzone Jurorzy z Maciejem Kozłowskim, sędzią głównym zawodów, na czele mieli twardy orzech do zgryzienia. Musieli ocenić zarówno wykonanie wielobarwnych, misternie przygotowanych latawców, jak i ich loty, z którymi większość modelarzy miała problemy, ponieważ wiatr był bardzo słaby. W ogólnej klasyfikacji punktowej wśród dzieci do 10 lat wygrał Bartosz Goliszewski. Drugie miejsce na podium zajął Antoni Doromiejczuk, a trzecie zespół w składzie Lena Herynowska i Ola Żukowska. W kategorii młodzieży do 14 lat jurorzy najlepiej ocenili latawiec Aleksandra Łukasika. Drugie miejsce zdobyła Kasia Banecka, trzecie przypadło Mariuszo-

wi Tycowi. Konkurs rozstrzygnięto Katastrofa lotnicza wiceburmistrza również w kategorii open, w której Nagrody i puchary wręczali Zbirywalizowali starsi i bardziej do- gniew Ciećwierz, kierownik zawoświadczeni modelarze, którzy zbu- dów oraz instruktor modelarstwa dowali latawce skrzynkowe. Naj- w KDK, a także wiceburmistrz Rylepszy model przygotował Dariusz szard Machałek. Zastępca burmistrza, jak Ciszewsk i, się okazaktóry ma na ło, w młoswoim kondości rówcie modelarwzięło udział w zawodach towanież pasjonoskie sukcesy. rzyszących tegorocznemu Świętu wał się modeJeden ze swolarstwem. Ryich mistrzowlatawca szard Machaskich tytułów sprzed lat zdobył dzięki lataw- łek ma na swoim koncie nawet niecowi, który wzbił się na wysokość aż groźną katastrofę lotniczą. - Jesz900 metrów. Drugie miejsce zajął la- cze jako harcerz wspólnie z kolegatawiec przygotowany przez Michała mi zbudowaliśmy model szybowKozłowskiego i Patryka Kucia. Trze- ca, którego skrzydła miały rozpięcie miejsce zajął natomiast Aleksan- tość 1,5 metra – opowiadał wiceburder Konopka. Podczas Święta lataw- mistrz. - Puszczaliśmy go w Warca rozstrzygnięto również rywaliza- szawie przy ulicy Sobieskiego, któcję drużynową. Puchar Burmistrza ra nie była wtedy tak zabudowaKonstancina-Jeziorny oraz Dyrek- na, jak dzisiaj. Niestety lot naszego tora Biura Mazowieckiej Organiza- szybowca dość pechowo skończył cji LOK zdobyli uczniowie Zespo- się na pobliskim kominie – dodał łu Szkół nr 2 przy ul. Żeromskie- z uśmiechem wiceburmistrz, któgo, którzy zdobyli najwięcej punk- ry pogratulował wszystkim modetów. Drugie miejsce przypadło Ze- larzom i życzył im kolejnych sukspołowi Szkół nr 3 przy ul. Bielaw- cesów. W zawodach w sumie wzięskiej, a trzecie modelarzom z Kon- ło udział aż 70 modelarzy, którym kibicowały rodziny. stancińskiego Domu Kultury.

70 osób

Najlepsi zawodnicy otrzymali puchary od wiceburmistrza Ryszarda Machałka Jak na pikniku lotniczym Piknik zwieńczyły zapierające dech w piersiach pokazy profesjonalnych modelarzy. Swoje niesamowite umiejętności zaprezentował Paweł Dziuba, mistrz świata w modelarstwie lotniczym, który na łąkach zaprezentował powietrzne ewolucje modelem samolotu na uwięzi. Na najmłodszych duże wrażenie zrobił także lot modelu helikoptera, który dzięki kunsztowi operatora, robił w powietrzu różne figury. Natomiast Arkadiusz Pacuszko z Góry Kalwarii zaprezentował konstancińskiej publiczności swój model zdalnie sterowanego dwupłatowca. - Cieszę się, że tylu młodych ludzi interesuje się R

Paweł Dziuba, mistrz świata w modelarstwie lotniczym na łąkach zaprezentował powietrzne ewolucje modelem samolotu na uwięzi R

KONSTANCIN-JEZIORNA

Bieg Papieski w Habdzinie W najbliższą niedzielę, 13 października w Habdzinie odbędzie się VII Otwarty Bieg Papieski. Zapisy do biegu rozpoczną się w samo południe. O godz. 13 w Habdzinie odbędzie się msza dziękczynna za beatyfikację Jana Pawła II. O godz. 14.30 wystartują biegacze, a już godzinę później odbędzie się uroczysta dekoracja zawodników. Biegowi będzie towarzyszył piknik rodzinny, podczas którego nie zabraknie licznych atrakcji zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Na scenie będzie można usłyszeć Piosenki Starej Warszawy oraz Cygańskie Romanse. Obchody Dnia Papieskiego zakończy Apel Papieski zaplanowany na godz. 17.

gt

EK

L

A

M

A

EK

modelarstwem – mówi Zbigniew Ciećwierz, instruktor modelarstwa, który zaprasza młodzież do nowo otwartej pracowni modelarskiej, znajdującej się w świetlicy KDK przy ul. Jaworskiego 24. - W najbliższy weekend w tym samym miejscu odbędzie się kolejne spotkanie modelarzy. - Jeśli pogoda nam na to pozwoli, będziemy się starali nauczyć dzieci i młodzież puszczania latawców – dodaje. Organizatorami Święta latawca byli Biuro Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego LOK – Warszawa oraz Konstanciński Dom Kultury.

L

A

M

A


XII AKTUALNOŚCI

WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

KURIER POŁUDNIOWY

nr 37 (503)/2013/W1

Poczta szykuje się do przeprowadzki

Pływacy MKS Piaseczno podbili Szwecję

KONSTANCIN-JEZIORNA Pod koniec roku poczta, która znajduje się w Skolimowie przy ul. Moniuszki, przeniesie się do budynku przy ul. Pułaskiego 20. Poczta Polska S.A. PIASECZNO W drugiej połowie września grupa 21 pływaków z Piasecz- zdecydowała się na przeprowadzkę z uwagi na zły stan techniczny kamienicy, w któna wzięła udział w zawodach Speedo Ungdom Cup w Szwecji, zdoby- rej znajduje się obecnie wając w sumie 16 medali

Zawody odbywały się w Upplands Vasby, jednak wcześniej pływacy postanowili trochę się zrelaksować, grając w kręgle. Udało im się także zwiedzić miasteczko Sigtuna, które było pierwszą stolicą Szwecji. To wszystko sprawiło, że do rywalizacji przystępowali zrelaksowani, co przełożyło się na wyniki. Pływacy z Piaseczna zdobyli w sumie 16 medali, poprawiając 122 rekordy życiowe w 144 startach. Jako, że zawody były dla nich niezwykle udane, chcieliby wrócić tu za rok.

TW

Kto podpalił redakcję Kuriera Południowego?

PIASECZNO W poniedziałek, 7 października ok. godz. 1 w nocy nieznani sprawcy podpalili drzwi naszej redakcji przy ul. Ludowej 2 w Piasecznie

Pod koniec obecnego lub na początku przyszłego roku poczta z ul. Moniuszki 22 przeniesie się do lokalu przy ul. Pułaskiego 20 Poczta będzie musiała się wyprowadzić z budynku przy ul. Moniuszki 22b, ponieważ gminna, stara kamienica wymaga generalnego remontu, na który w tej chwili samorząd nie może sobie pozwolić. Dlatego też poczta od kilku lat szuka w pobliżu nowego lokalu i znalazła odpowiednią lokalizację. - Na przełomie 2013 i 2014 roku planujemy uruchomienie placówki pod innym adresem – przy ul. Kazimierza Pułaskiego 20 – informuje Grzegorz Warchoł z biura prasowego Poczty Polskiej S.A. - Jesteśmy w trakcie ustalania warunków umowy z najemcą lokalu więc

precyzyjne określenie daty będzie możliwe w niedalekiej przyszłości. Już teraz wiadomo, że w nowej siedzibie standard jakości naszych usług będzie odpowiadał aktualnym potrzebom klientów Poczty Polskiej. Szykujemy zmianę aranżacji, kolorystyki i wyposażenia zgodnie z nowym modelem sieci. Miejsce, w którym placówka znajduje się obecnie, uniemożliwia przeprowadzenie remontu – dodaje rzecznik. Przeprowadzka ma się odbyć bez komplikacji dla mieszkańców, a skolimowska poczta ma nieprzerwanie obsługiwać mieszkańców. O

LESZNOWOLA

Wystawa poplenerowa

W piątek, 11 października w świetlicy GOK Lesznowola w Mysiadle odbędzie się wernisaż wystawy poplenerowej Gminnego Ośrodka Kultury. Początek o godzinie 18.

PIASECZNO

Tyl.

Bieg Złotych liści

Stowarzyszenie Kondycja zaprasza na bieg Złotych liści z cyklu trzech biegów Rozbiegajmy Piaseczno, który odbędzie się w dniu 20 października (niedziela) o godzinie 11, tuż obok Starostwa Powiatowego przy ulicy Chyliczkowskiej. Zapisy pod linkiem http://www.kondycja.com.pl/rozbiegajmy-piaseczno.

Tyl. PIASECZNO Doszczętnie spalił się stojący obok kosz na śmieci, nadpaliła się elewacja i fragment poszycia dachowego. Dzięki szybkiej interwencji straży pożarnej, wezwanej przez jednego z mieszkańców udało się w porę stłumić płomienie i nie dopuścić do rozprzestrzeniania się ognia na cały budynek. Policja poszukuje świadków podpalenia. Serdecznie dziękujemy osobie, która zadzwoniła po straż pożarną. Jeśli w nocy z niedzieli na poniedziałek ktoś widział sprawców podpalenia i mógłby przekazać na ich temat jakiekolwiek informacje, prosimy o kontakt z redakcją.

AB

Koncert i spotkanie autorskie We wtorek, 15 października w sali Domu Kultury w Piasecznie odbędzie się koncert Aldony Jędrzejewskiej połączony ze spotkaniem autorskim Zbyszka Rułkowskiego. Początek o godzinie 20.

Tyl.

G

Ł

Samorządowcy chcą, by poczta jednak kiedyś wróciła do centrum Skolimowa. Burmistrz Kazimierz Jańczuk chciałby opracować koncepcję zagospodarowania gminnego terenu między ulicami Prusa, Wojewódzką i Rycerską. Jego zdaniem mógłby tu w przyszłości powstać duży budynek usługowo-handlowy, w którym znalazłoby się także miejsce dla poczty. Trudno jednak teraz powiedzieć, kiedy i czy w ogóle wspomniany obiekt powstanie i czy wtedy poczta będzie chciała otworzyć w nim swoją placówkę.

OSZE

Grzegorz Traczyk N

IE


WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

KURIER POŁUDNIOWY

AKTUALNOŚCI

nr 37 (503)/2013/W1

XIII

Czas uleczy gminną służbę zdrowia? KONSTANCIN-JEZIORNA We wtorek, 8 października w sali posiedzeń rady miejskiej przy ul. Świetlicowej odbyła się debata na temat teraźniejszości i przyszłości podstawowej opieki zdrowotnej w gminie Konstancin-Jeziorna. W spotkaniu wzięli udział mieszkańcy, radni, urzędnicy oraz przedstawiciele konstancińskich przychodni Grzegorz Traczyk Wszystkie przychodnie medyczne do 2016 roku muszą dostosować się do dość restrykcyjnych wymogów. Wymaganych standardów nie spełnia żaden z czterech budynków Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w KonstancinieJeziornie. Dlatego też na początku roku burmistrz Kazimierz Jańczuk zaproponował radzie, by zgodziła się na budowę nowej przychodni w partnerstwie publiczno-prywatnym, która mogłaby powstać w Skolimowie przy ul. Prusa i Rycerskiej obok Ośrodka Pomocy Społecznej. Radni uznali, że przed podjęciem tak ważnej decyzji należy dokładnie sprawdzić i przedyskutować wszystkie możliwości. Dlatego też w kwietniu odbyła się pierwsza debata publiczna na temat przyszłości konstancińskiej służby zdrowia, a w ostatni wtorek kolejna.

powierzchnia mogłaby być przeznaczona na różnego rodzaju usługi, których brakuje w Skolimowie – dodał burmistrz Kazimierz Jańczuk. Jego propozycję poparł Andrzej Cieślawski, przewodniczący rady miejskiej. - W ten sposób moglibyśmy nie tylko wykorzystać na ten cel prywatne fundusze, nie angażując naszego budżetu, lecz także ożywić Skolimów, w którym obecnie brakuje takiego miejsca – mówił przewodniczący.

nie popiera remont istniejących przychodni, do których przyzwyczaiło się ok. 15 tys. leczących się w nich pacjentów. Ponadto niektórzy radni obawiają się, że samorząd może stracić nieruchomość przy ul. Wareckiej, jeśli przestanie na niej funkcjonować przychodnia. Działka jest bowiem przekazana gminie w darowiźnie tylko na cele publicznej opieki zdrowotnej. Zmiana przeznaczenia mogłaby sprawić, że nieruchomość przejmie Skarb Państwa. - Nie możemy tak gospodarować, żeby narazić się na utratę tak dużego majątku – mówił radny Marek Skowroński, który jest jednym ze zwolenników remontu starej przychodni. - Ta działka jest jak samochód, który

Nieruchomość jak samochód Kolejnym omawianym wariantem było dostosowanie obecnych budynków SP ZOZ-u, co wymaga dość dużych nakładów finansowych. Jerzy Tarnowski, dyrektor publiczneJeżeli mamy utrzymać publiczny „zoz”, trzeba w niego „zozu” stwierdził, że na nie- go zainwestować, remontując budynek lub budując zbędną moder- nowy albo sprawdzić propozycję pana doktora MuStara-nowa propozycja nizację dwóch szyńskiego. Trzeba zdecydowanie zintensyfikować Burmistrz Kazimierz Jańczuk głównych budynwycofał się ze swojej wcześniejszej ków przychodni prace i podjąć jakąś decyzję Piotr Stankiewicz propozycji i przedstawił nowy pomysł przy ul. Wareckiej radny urzędu, który również zakłada po- i Pocztowej potrzeba po 1,5 mln złowstanie nowej przychodni w Skolimo- tych. Oba obiekty zyskałyby nie tylko może skręcać tylko w prawo. Niby jest wie. - Uważam, że powinniśmy wy- nowe miejsca parkingowe, lecz także nasza, ale nic nie możemy z nią zrokonać koncepcję zagospodarowania gabinety i windy – każdy z nich byłby bić. Nie możemy z niej w pełni korzytego terenu, a następnie znaleźć in- rozbudowany o ok. 30 proc. - Mamy stać, musimy tylko na nią łożyć – nie westora, który za własne pieniądze na już wstępny kosztorys niezbędnych zgadzał się Andrzej Cieślawski. gminnej działce zbuduje nowy obiekt. prac oraz wizualizację architektonicz- - Zgadzam się, że teraz przepiDo części nowego budynku mogliby- ną – poinformował dyrektor. Część sy nieco nas ograniczają, ale musiśmy przenieść nasz „zoz”, a pozostała radnych i mieszkańców zdecydowa- my zrobić wszystko, żeby nie stracić tej nieruchomości, a dopóki będzie tam przychodnia, nikt nam tego nie zabierze – dodał Marek Skowroński. Urząd wystąpił do starosty, reprezentującego Skarb Państwa o zmianę dość anachronicznego zapisu, rozszerzenie przeznaczenia terenu, ale odpowiedź była negatywna. Starosta stwierdził, że ze względu na przepisy, jest to niemożliwe. - Zrobimy wszystko, żeby tej działki nie stracić – uspokajał burmistrz Kzimierz Jańczuk. - Jeśli zajdzie taka potrzeba, będziemy się starali urządzić tam inną publiczną służbę zdrowia np. Burmistrz Kazimierz Jańczuk jest zwolennikiem budowy przychodnię rehabilitacyjną, ale nie należy kurczowo trzymać się „zozu” budynku usługowego w Skolimowie przy ul. Rycerskiej, w tym miejscu. Nie jestem zwolenni-

w którego części mógłby funkcjonować gminny SP ZOZ O

PIASECZNO

Rap Łikend w Piasecznie W piątek, 11 października od godziny 18 w Domu Kultury w Piasecznie wystąpią: MACH ADSON & PRZEKRĘT, PEŁEN ETAT, REZYDENT, BLUNT BROTHERS, CHAINA, KOLOROFONIA, ZORAK 3000 (Human Beatbox), NIKONE, BISZ x B.O.K. LIVE BAND. W sobotę, 12 października od godziny 11 na sali koncertowej Domu Kultury będzie PCHLI TARG, warszaty beatbox prowadzone przez Zorak’a (NTK/W2B/TABASCO) i wystawa plakatów z dotychczasowych Hip-Hop’owych imprez, które odbyły się w naszym mieście. W sobotę od godziny 18 wystąpią: SHAMAN, FORTE alias UMR, DZIEJE się, MBH, JACO, BIARA/MŁODY GRZECH, ROCKAFELLAZ CREW (BBoying), EFEKT WINYLA i SMAGALAZ. Cena biletu: I dzień : 10 zł, II dzień : 20 zł (przy zachowaniu biletu z piątku, cena na dzień drugi to 10 zł).

Tyl.

G

Ł

OSZE

N

IE

Część mieszkańców i radnych uważa, że samorząd powinien zmodernizować budynki gminnych przychodni, na które według wstępnej koncepcji potrzeba kilku milionów złotych kiem inwestowania w budynki obecnej przychodni, ponieważ w ten sposób nigdy nie będziemy mieli przychodni z prawdziwego zdarzenia, a ona należy się mieszkańcom naszej gminy. Apeluję byśmy nie podjęli pochopnej decyzji – dodał burmistrz. Komisja Uzdrowiskowa, Zdrowia i Opieki Społecznej, której przewodniczy Marek Skowroński, już dwukrotnie, choć niejednomyślnie (3:2) pozytywnie zaopiniowała przebudowę publicznych przychodni. Trzy nowe przychodnie Trzecim rozwiązaniem problemu, dość nieoczekiwanie okazały się plany inwestycyjne prywatnych firm – w najbliższym czasie w Konstancinie-Jeziornie zostaną zbudowane trzy nowe prywatne przychodnie, które wśród swoich usług będą miały również podstawową opiekę zdrowotną w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jedna z nich powstaje przy ul. Pułaskiego. - To będzie dwupoziomowa przychodnia z parkingiem – potwierdził Adam Muszyński, właściciel sieci Centrum Zdrowia, który prowadzi już cztery przychodnie w Piasecznie i w Ustanowie. - Wystąpimy do NFZ -u o wszystkie usługi, ale jeszcze nie wiadomo na które otrzymamy kontrakty. Jednak w nowej przychodni na pewno będzie pediatria i podstawowa opieka zdrowotna. Otwarcie planujemy na marzec lub kwieO

G

Ł

cień przyszłego roku – dodał właściciel. Adam Muszyński podczas debaty zaproponował samorządowcom, że może przejąć gminny „zoz” z personelem, pacjentami i kontraktem, nie zamykając przy tym żadnego z obecnych obiektów medycznych. Część samorządowców uznała zaskakującą propozycję za godną rozważenia. - Za chwilę w naszej gminie powstaną trzy przychodnie z prawdziwego zdarzenia więc problem może się sam rozwiązać i nie należy się spieszyć z decyzjami dotyczącymi inwestycji – stwierdziła radna Grażyna Chojnowska. - Wolałbym, żebyśmy jednak podjęli jakąś decyzję i nie czekali – mówił radny Piotr Stankiewicz. - Jeżeli mamy utrzymać publiczny „zoz”, trzeba w niego zainwestować, remontując budynek lub budując nowy albo sprawdzić propozycję pana doktora Muszyńskiego. Trzeba zdecydowanie zintensyfikować prace i podjąć jakąś decyzję – apelował radny. Podczas debaty nie podjęto żadnych decyzji, ale urzędnicy oraz komisje radnych mają przedyskutować nowe rozwiązania i wybrać z nich najbardziej korzystne. Jeśli jednak będą zwlekali zbyt długo może się okazać, że nowe przychodnie przejmą nie tylko pacjentów, lecz także personel gminnego „zozu” i problem sam się rozwiąże.

OSZE

N

IE


XIV AKTUALNOŚCI

WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

KURIER POŁUDNIOWY

nr 37 (503)/2013/W1

URODZENI W PIASECZNIE fot. Marcin Otulak

Prawdy i mity o dietach

PIASECZNO W środę, 2 października mieszkańcy Piaseczna mieli możliwość skorzystania z bezpłatnych warsztatów poświęconych zdrowemu odżywianiu. Organizatorami imprezy byli Klub równowagi - bez diety i na zawsze, Fundacja CMP Czy mogę pomóc? oraz Centrum Medyczne CMP, a  patronat nad wydarzeniem objął Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Zdzisław Lis Amelia Przybylińska 05.10.2013, 3360g, 50cm

Blanka Pawlak 29.09.2013, 3420g, 55cm

Karolina 03.10.2013, 3600g, 54cm

Kostek Salecki 02.10.2013, 4180g, 56cm

Artur Stykowski 03.10.2013, 3480g, 53cm

Julek Kowalczyk 02.10.2013, 4160g, 56cm

Julia Hyjek 06.10.2013, 4100g, 59cm

Lech Konkol 02.10.2013, 3760g, 56cm

Apolonia Wrochna 02.10.2013, 3360g, 53cm

Joanna Khan 07.10.2013, 3300g, 57cm

Klara Sarbok 02.10.2013, 3460g, 56cm

Maksymilian Szymański 02.10.2013, 3700g, 53cm

Środowe spotkanie poprowadziła psychodietetyk Anna Szczypek z Klubu równowagi. Licznie przybyłe grono uczestników mogło dowiedzieć się tego wieczoru wielu ciekawych rzeczy na temat skuteczności diet i ich różnego rodzaju suplementów, a także o psychologicznych aspektach odchudzania oraz wpływie ćwiczeń na tempo chudnięcia. Informacje podane zostały w sposób prosty i przystępny, a zrozumienie wystąpienia ułatwiała prezentacja multimedialna i wyświetlane filmiki. Słuchacze odpowiadali również na skierowane do nich pytania, np. z czym kojarzy im się dieta? O tym jak poważnymi problemami współczesnego świata są nadwaga i otyłość świadczą prognozy dotyczące długości życia. Obecne pokolenie dzieci w USA będzie żyć statystycznie krócej niż ich rodzice, co zdarzy się po raz pierwszy w historii. - Wszyscy są na diecie i jest coraz gorzej – tłumaczyła Anna Szczypek. - Tymczasem to właśnie „dieting” jest przyczyną tycia, a naszego ciała nie da się oszukać.

Następnie była, między innymi, mowa o następstwach efektu jo-jo, jedzeniu bezwiednym i mitach związanych z tzw. idealnym wizerunkiem, który jest coraz częściej efektem obróbki zdjęć czy operacji plastycznych. Interesujący był również fragment spotkania poświęcony nawykom i sposobom ich zmiany. O swoich osobistych doświadczeniach ze zrzucaniem wagi opowiedziała

też jedna z członkiń Klubu równowagi. Na zakończenie prowadząca chętnie odpowiadała na pytania z sali, a uczestnicy wypełnili ankiety i wzięli udział w losowaniu atrakcyjnych nagród. Organizatorzy zapewnili także podczas warsztatów odżywczy poczęstunek.

Grzegorz Tylec

Koncert na inaugurację

LESZNOWOLA W niedzielę, 29 września w świetlicy w Starej Iwicznej odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i roku kulturalnego w Gminnym Ośrodku Kultury Lesznowola. Wydarzenie uświetniły koncerty Chóru Oktawa oraz gościnne występy Magdaleny Frątczak-Horoszkiewicz i Grzegorza Toporowskiego Marcel Sakowski 30.09.2013, 3600g, 54cm

Michał Górzyński 06.10.2013, 3260g, 52cm

Nataniel Jankowski 01.10.2013, 3720g, 57cm

Pożegnali lato

PIASECZNO W sobotę, 28 czerwca w Szkole Podstawowej nr 5 w Piasecznie odbył się pierwszy w historii Festyn Rodzinny „Pożegnanie Lata”. Główne atrakcje imprezy skupione były na sali gimnastycznej i boisku szkolnym. Festyn wsparła gmina Piaseczno oraz sponsorzy prywatni

Na początku inauguracji dyrektor GOK Lesznowola Jolanta Walentyna-Sobolewska życzyła wszystkim słuchaczom UTW w Lesznowoli wspaniałego roku akademickiego i możliwości realizacji swoich pasji oraz rozwijania talentów. Następnie głos zabrała przewodnicząca rady gminy, Bożenna Korlak. - To już po raz szósty spotyka Na terenie szkoły zjawiły się tego dnia całe rodziny z dziećmi – nie tylko te związane z SP nr 5. Organizatorzy festynu (rada rodziców) przewidzieli, między innymi, zawody sportowe, pokazy taneczne, wyprzedaż garażową, loterię fantową, degustację potraw i mnóstwo innych atrakcji. W meczu siatkówki Rodzice pokonali Uczniów 2:1. W trakcie imprezy obecne były również elementy drewniane z Polskiego Stowarzyszenia Animatorów i Pedagogów Klanza z Warszawy, które po raz pierwszy pojawiło się w Piasecznie. - Z uwagi na duże zainteresowanie imprezą, festyny w SP nr 5 mają być organizowane cyklicznie – mówi Anna Grzegrzułka, nauczyciel świetlicy w SP nr 5. - Następny planowany jest na 7 czerwca przyszłego roku.

Grzegorz Tylec

my się na rozpoczęciu roku akademickiego – mówiła pani przewodnicząca w imieniu gminnego samorządu. - Życzę państwu dużo słońca, satysfakcji, a także nowych znajomości i przyjaźni. Oby ten zbliżający się rok akademicki był rokiem szczęśliwym. W części artystycznej wystąpił miejscowy Chór Oktawa pod egidą

Z Joanną Zielińską, koordynatorką UTW w Lesznowoli, rozmawia Grzegorz Tylec UTW w Lesznowoli uchodzi za dość kameralny... - Jak dotychczas liczba słuchaczy w semestrze nie przekraczała 60 osób. Stanowimy bardzo dobrą alternatywę, zwłaszcza dla ludzi samotnych. Dbam o to, żeby atmosfera była u nas sympatyczna. Nie ma tutaj natłoku ludzi i jakiegoś pędu, żeby zdobywać wiedzę za wszelką cenę. Stawiamy przede wszystkim na dobrą atmosferę i bardzo ciekawy program, który każdorazowo konsultowany jest ze studentami.

Magdaleny Świderek, który rozpoczął swój mini-koncert od wykonania tradycyjnej pieśni „Gaudeamus Hodie”. Na zakończenie inauguracji wystąpił duet: Magdalena Frątczak-Horoszkiewicz (śpiew) i Grzegorz Toporowski (akordeon), którzy wykonali repertuar z kręgu piosenki francuskiej.

Grzegorz Tylec

Czego, oprócz tradycyjnych wykładów, mogą się w tym roku spodziewać słuchacze? - Zapraszamy serdecznie do pracowni ceramicznej. W tym roku po raz pierwszy otwieramy się na seniorów i jest dla nich przygotowany specjalny program w naszej dobrze wyposażonej pracowni we Władysławowie. Będziemy również jeździć na wycieczki, między innymi do Muzeum Literatury i Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie. Ile wynosi w tym roku czesne i w jaki sposób można się zapisać na UTW w Lesznowoli? - Czesne wynosi 65 złotych i 60 złotych (dla par) za semestr. Zajęcia odbywają się w świetlicy GOK Lesznowola w Starej Iwicznej (ul. Nowa 6 - II piętro). Najlepiej przyjść na jeden z naszych środowych wykładów i zapisać się na miejscu albo skontaktować się mailowo (joanna. zielinska@gok-lesznowola.pl) lub telefonicznie (692 143 536).


WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

KURIER POŁUDNIOWY

SPORT

nr 37 (503)/2013/W1

Koszykarze już grają KOSZYKÓWKA W połowie września w Legionowie rozegrany został tradycyjny przedsezonowy turniej Mazovia Cup. Zawodnicy KS Piaseczno zmierzyli się na nim kolejno z drużynami Polonii Warszawa, Sokoła Ostrów Mazowiecki i Legii Warszawa. W ostatni weekend zainaugurowane zostały również rozgrywki drugiej ligi

XV

Jedności zabrakło jakości PIŁKA NOŻNA, LIGA OKRĘGOWA, JEDNOŚĆ ŻABIENIEC – LKS CHLEBNIA 0:1 Po wyraźnej, czterobramkowej porażce w wyjazdowym meczu z Perłą Złotokłos, piłkarze Jedności liczyli na przełamanie i zwycięstwo z ostatnią drużyną w tabeli. Niestety, po końcowym gwizdku cieszyli się jedynie przyjezdni, którzy – choć nie zagrali wybitnego spotkania – wygrali w Żabieńcu zasłużenie

Piasecznianie w pierwszym meczu Mazovia Cup, mimo ambitnej pogoni w końcówce, ostatecznie ulegli młodej drużynie Polonii Warszawa różnicą czterech punktów (53:57). W sobotę KS był już jednak zdecydowanie lepszy od Sokoła Ostrów Mazowiecki (80:61), a na szczególne uznanie zasługuje występ w tym meczu Sebastiana Okoły, który zdobył aż 33 punkty. W konfrontacji z Legią Warszawa, triumfatorem całej imprezy, spodziewano się szczególnie trudnej przeprawy, ale KS długo grał z faworyzowanymi warszawiakami, jak równy z równym, ulegając im ostatecznie 14 punktami (55:69). Choć wyniki nie napawają może jakimś szczególnym optymizmem, to jednak trzeba wziąć pod uwagę fakt, że piasecznianie zagrali na Mazovia Cup w mocno eksperymentalnym składzie – zawodnikami, którzy mieli ze sobą wcześniej kilka wspólnych treningów. Fatalna była na całym turnieju skuteczność rzutów osobistych (z Legią nie trafiono aż 18 rzutów osobistych!), co również miało istotne przełożenie na końcowe rezultaty.

- Na turnieju zabrakło nam przede wszystkim zmian na pozycji zawodników wysokich – mówi Wojciech Makowski, drugi trener KS Piaseczno. - Codziennie graliśmy innymi zawodnikami i myślę, że przed turniejem takie wyniki mogliśmy brać w ciemno. Po naszych dotychczasowych przygotowaniach nasz występ był wielką niewiadomą, ale myślę, że z czasem nasza gra będzie wyglądać coraz lepiej. Niestety, wraz z początkiem października pojawiły się problemy z miejscem do trenowania na sali gimnastycznej w SP nr 5. - W tamtym roku dostaliśmy prezent na święta, że nie będziemy dalej sponsorowani, a teraz, tydzień przed rozpoczęciem sezonu, dowiadujemy się, że możemy trenować tu tylko dwa razy w tygodniu – mówi Todor Mollov, trener KS Piaseczno. - W poniedziałek i w czwartek. To nie są dla nas dobre dni, ale mogę powiedzieć, że obojętnie, co robią z nami, to i tak wytrzymamy. Uważamy, że należy utrzymać zespół w drugiej lidze i poczekać na lepsze czasy. Dotychczasowe godziny zarezer-

Wyniki naszych zespołów seniorskich

IV liga grupa południowa Kolejka 12 - 5-6 października

Pauza: Mszczonowianka Mszczonów Mazowsze Grójec 2-2 Energia Kozienice Victoria Sulejówek 1-1 Józefovia Józefów Wilga Garwolin 2-4 Orzeł Wierzbica Okęcie Warszawa 0-0 Szydłowianka Szydłowiec UKS Łady 1-3 Znicz II Pruszków Oskar Przysucha 3-2 Sparta Jazgarzew PKS Radość (Warszawa) 0-6 Pogoń II Siedlce Ożarowianka Ożarów Mazowiecki 3-0 Drukarz Warszawa Tabela IV ligi grupy południowej 1. Pogoń II Siedlce 11 28 9 1 1 33-16 2. Ożarowianka Ożarów Mazowiecki 11 25 7 4 0 15-6 3. Mazowsze Grójec 11 23 6 5 0 20-12 4. Orzeł Wierzbica 12 20 6 2 4 22-20 5. Mszczonowianka Mszczonów 11 19 5 4 2 22-12 6. Szydłowianka Szydłowiec 12 19 5 4 3 16-12 7. Energia Kozienice 12 18 5 3 4 21-21 8. Okęcie Warszawa 11 18 5 3 3 17-13 9. Drukarz Warszawa 11 18 5 3 3 21-13 10. Wilga Garwolin 11 12 2 6 3 18-17 11. Oskar Przysucha 11 12 3 3 5 25-16 12. Józefovia Józefów 12 12 2 6 4 10-13 13. Znicz II Pruszków 12 10 2 4 6 15-23 14. Sparta Jazgarzew 11 9 2 3 6 16-19 15. Victoria Sulejówek 11 7 1 4 6 10-17 16. UKS Łady 11 6 1 3 7 11-30 17. PKS Radość 11 2 0 2 9 12-44

Liga okręgowa warszawska – grupa II

Kolejka 12 - 5-6 października Pauza: Kosa Konstancin GLKS Nadarzyn 1-4 KS Konstancin Świt Warszawa 0-2 Laura Chylice Przyszłość Włochy 2-1 Milan Milanówek Błonianka Błonie 2-2 Sarmata Warszawa Piast Piastów 1-5 KS Raszyn Korona Góra Kalwaria 1-0 KS Teresin Perła Złotokłos 3-0 Ursus II Warszawa Jedność Żabieniec 0-1 LKS Chlebnia Tabela ligi okręgowej warszawskiej 1. KS Raszyn 11 28 9 2. Laura Chylice 11 25 8 3. KS Konstancin 11 25 8 4. Perła Złotokłos 11 22 7 5. Ursus II Warszawa 12 19 6 6. Błonianka Błonie 11 18 5 7. Przyszłość Włochy 11 17 5

1 1 1 1 1 3 2

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

GLKS Nadarzyn 12 Korona Góra Kalwaria 11 KS Teresin 12 Kosa Konstancin 11 Milan Milanówek 11 Świt Warszawa 12 Jedność Żabieniec 11 LKS Chlebnia 12 Piast Piastów 11 Sarmata Warszawa 11

16 15 15 13 12 11 10 8 8 7

5 4 4 4 3 2 2 2 2 1

1 3 3 1 3 5 4 2 2 4

6 4 5 6 5 5 5 8 7 6

19-24 16-20 24-26 23-24 23-27 13-24 12-20 13-26 10-24 12-33

A klasa – grupa III

Kolejka 8 - 5-6 października UKS Siekierki 6-1 Walka Kosów KS II Konstancin 0-2 KS II Raszyn AMT Nowa Wieś 0-2 Perła II Złotokłos Gwardia Warszawa 1-2 Sparta II Jazgarzew UMKS Piaseczno 6-0 Okęcie II Warszawa Piast II Piastów 0-2 SEMP Ursynów FC Lesznowola 3-0 Amigos Warszawa Tabela trzeciej grupy warszawskiej A klasy 1. FC Lesznowola 8 22 7 1 0 2. KS II Raszyn 8 21 7 0 1 3. UMKS Piaseczno 8 20 6 2 0 4. SEMP Ursynów 8 16 5 1 2 5. Sparta II Jazgarzew 8 15 5 0 3 6. Perła II Złotokłos 8 15 5 0 3 7. KS II Konstancin 8 13 4 1 3 8. Gwardia Warszawa 8 12 4 0 4 9. AMT Nowa Wieś 8 10 3 1 4 10. UKS Siekierki 8 9 3 0 5 11. Walka Kosów 8 4 1 1 6 12. Amigos Warszawa 8 4 1 1 6 13. Piast II Piastów 8 1 0 1 7 14. Okęcie II Warszawa 8 1 0 1 7

30-10 21-6 24-6 21-8 27-19 24-22 14-14 19-14 16-21 18-21 14-29 10-19 7-25 8-39

Kolejka 6 - 5-6 października AZS PSW Biała Podlaska 1-4 Mitech Żywiec AZS Wrocław 0-6 Medyk Konin Gol Częstochowa 0-6 Górnik Łęczna Zagłębie Lubin 4-0 GOSiR Piaseczno Unia Racibórz 7-0 KKP Bydgoszcz

1 2 2 3 5 3 4

51-22 28-17 30-9 23-14 20-20 20-14 25-18

6 6 6 6 6 6 5 6

18 16 11 9 9 5 4 4

6 5 3 2 3 1 1 1

0 1 2 3 0 2 1 1

0 0 1 1 3 3 3 4

Grzegorz Tylec

9. AZS PSW Biała Podlaska 5 3 1 0 4 2-17 10. Gol Częstochowa 4 0 0 0 4 2-22

Ligowe zapowiedzi IV liga grupa południowa Kolejka 13 - 12-13 października

Pauza: Znicz II Pruszków. Drukarz Warszawa - Mazowsze Grójec Pogoń II Siedlce - Ożarowianka Ożarów Mazowiecki Sparta Jazgarzew - PKS Radość 12 października, g.15 Mszczonowianka Mszczonów - Oskar Przysucha Szydłowianka Szydłowiec - UKS Łady Orzeł Wierzbica - Okęcie Warszawa Józefovia Józefów - Wilga Garwolin Energia Kozienice - Victoria Sulejówek Liga okręgowa – II grupa Kolejka 13 - 12-13 października

Ekstraliga kobiet

Tabela Ekstraligi kobiet 1. Medyk Konin 2. Unia Racibórz 3. Górnik Łęczna 4. AZS Wrocław 5. Mitech Żywiec 6. KKP Bydgoszcz 7. Zagłębie Lubin 8. GOSiR Piaseczno

wowane przejęła trzecioligowa drużyna MUKS Piaseczno, która swoje rozgrywki rozpoczyna 12 października od spotkania u siebie z UKS Przyszłość Zielonka (SP nr 5, godzina 19). - MUKS, jako na razie rządząca siła w koszykówce, ma pierwszeństwo do sali – kończy trener Mollov. - Trzecia liga będzie trenowała trzy razy, a druga liga będzie trenowała dwa razy albo raz, w zależności od terminarzu. W pierwszym spotkaniu nowego sezonu rozgrywek drugiej ligi koszykarze KS Piaseczno ulegli na wyjeździe MKS Skierniewice (84:68). Nie wystąpił chory Sebastian Okoła, a Rafał Pietrzak nabawił się w trakcie zawodów (już w 15 sekundzie!) kontuzji (złamał kość piszczelową). Dobry mecz zaliczył w sobotę Patryk Andres (13 punktów i 13 zbiórek), ale niestety musiał przedwcześnie opuścić parkiet z powodu przewinień. Kolejne spotkanie KS Piaseczno rozegra w najbliższą niedzielę o godzinie 17.30 w SP nr 5. Przeciwnikiem piasecznian będzie TS Wisła Kraków.

35-4 27-3 14-6 9-8 15-16 8-19 7-9 8-23

Pauza: LKS Chlebnia Ursus II Warszawa - Jedność Żabieniec KS Teresin - Perła Złotokłos KS Raszyn - Korona Góra Kalwaria Sarmata Warszawa - Piast Piastów Milan Milanówek - Błonianka Błonie Laura Chylice - Przyszłość Włochy 12 października, g.15 KS Konstancin - Świt Warszawa Kosa Konstancin - GLKS Nadarzyn A klasa – III grupa Kolejka 9 - 12-13 października Amigos Warszawa - UKS Siekierki SEMP Ursynów (Warszawa) - FC Lesznowola Okęcie II Warszawa - Piast II Piastów Sparta II Jazgarzew - UMKS Piaseczno Perła II Złotokłos - Gwardia Warszawa KS II Raszyn - AMT Nowa Wieś Walka Kosów - KS II Konstancin Ekstraliga kobiet Kolejka 7 - 12-13 października KKP Bydgoszcz - AZS PSW Biała Podlaska GOSiR Piaseczno - Unia Racibórz (mecz przełożony) Górnik Łęczna - Zagłębie Lubin Medyk Konin - Gol Częstochowa Mitech Żywiec - AZS Wrocław Nie bierzemy odpowiedzialności za terminy błędnie podane nam przez kluby, zmienione lub odwołane.

Pierwsza połowa spotkania dwóch walczących, póki co, o utrzymanie w lidze okręgowej zespołów nie była porywającym widowiskiem. Dominowała walka w środku pola, a jedyne większe zagrożenie pod obiema bramkami stwarzane było po stałych fragmentach gry. W 14. minucie silne uderzenie z rzutu wolnego obronił Adrian Ulejczyk. Dopiero w 30. minucie zrobiło się naprawdę ciekawie. Najpierw wydawało się, że bramkę zdobędzie Jedność. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego piłkę głową uderzył Przemysław Piekarz, a bramkarz zdołał ją zatrzymać dopiero na linii bramkowej. Odpowiedź gości była błyskawiczna. Po szybko wyprowadzonym kontrataku Dorian Zdanowicz strzelił w poprzeczkę. Pod koniec pierwszej połowy jeszcze dwukrotnie na prowadzenie mogła wyjść Chlebnia. W 41. minucie w ostatniej chwili został uprzedzony przez jednego z obrońców Paweł Brudziński, a minutę później Marcin Ejsmont uderzył ładnie z narożnika pola karnego, ale piłka minęła okienko bramki. Po zmianie stron, w 52. minucie Brudziński minimalnie nie sięgnął piłki głową po dobrym dośrodkowaniu w pole karne i nadal było 0:0. W 57. minucie groźnie zaatakowali wreszcie gospodarze. Po dośrodkowaniu Piotra Senatora, piłkę przedłużył Adam Niewiadomski, ale niestety Piekarz, w dogodnej sytuacji, nie trafił czysto i zamiast gola był jedynie rzut rożny. W 58. minucie Bartłomiej Fielek zdecydował się z kolei na dośrodkowanie, które o mały włos nie znalazłoby drogi do bramki. Przełomowa dla losów spotkania akcja miała jednak miejsce w 63. minucie. Po błędzie formacji defenŁukasz Matulka, sywnej Zdanowicz uprzedził wychotrener Jedności Żabieniec dzącego bramkarza, delikatnie „dziubnął” piłkę i posłał ją do siatki. Od tego W pierwszej połowie zbyt dużo się momentu Jedność bardziej zdecydona boisku nie działo i tempo meczu wanie ruszyła do przodu, ale zespołobyło raczej piknikowe. Potem brak kowi wyraźnie brakowało tego dnia jakomunikacji w obronie spowodował, że ści w ofensywie. Chlebnia nastawiła się straciliśmy bramkę. Zareagowaliśmy z kolei na kontry i to ona była bliższa nawet dobrze, ale nasze okazje kończypodwyższenia prowadzenia. W ostatły się zwykle na próbie dośrodkowań. Ostatnio ciężko nam się gra, po porażce nich minutach swoje szanse mieli jeszw Złotokłosie zespół był w lekkim dołcze Mateusz Piorkowski (dwukrotnie) i ku, ale mam nadzieję, że ta dzisiejsza Brudziński, ale bramki już w tym spoprzegrana wywoła w chłopakach sportkaniu nie padły. tową złość i chęć walki o zwycięstwo w kolejnych spotkaniach.

Grzegorz Tylec

SIATKÓWKA, III LIGA KOBIET

Siatkarki startują W najbliższy weekend zainaugurowane zostaną rozgrywki trzeciej ligi siatkówki kobiet na Mazowszu. Z powiatu piaseczyńskiego zagrają ostatecznie nie trzy, a dwie drużyny (LKS Perła Złotokłos wycofała się ostatecznie z III ligi). W najbliższą niedzielę, 13 października o godzinie 13 MUKS Krótka Mysiadło podejmie w hali szkoły w Lesznowoli zespół Sparty Warszawa, a w czwartek, 17 października SPS Konstancin-Jeziorna zmierzy się o godzinie 20.15 w hali przy ul.Bielawskiej 57 w Konstancinie- Jeziornej z drużyną Lider Radom.

Tyl


Miejsce na Twoją

REKLAMĘ

tel. 22 758 70 52


KURIER POŁUDNIOWY

OGŁOSZENIA DROBNE

nr 37 (503)/2013 DAM PRACĘ ZATRUDNIĘ PRACOWNIKA DO PROWADZENIA SKLEPU INTERNETOWEGO TEL. 535 800 331 ZATRUDNIĘ KRAWCOWE DO SZYCIA FIRAN TEL. 502 470 170 Gazeta Kurier Południowy zatrudni specjalistę ds. sprzedaży powierzchni reklamowej. Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku . Praca na etat w biurze w Pruszkowie, CV proszę kierować na mail m.deryngowski@kurierpoludniowy.pl Murarzom, tel. 663 777 532 Poszukujemy pomocy nauczyciela i nauczyciela w przedszkolu niepublicznym w Kamionce. Od kandydatów oczekujemy:, wykształcenia wyższego o kierunku pedagogika przedszkolna, doświadczenia w prowadzeniu grupy przedszkolnej, umiejętności zarządzania grupa, chęć do rozwijania wiedzy i umiejętności, samodzielności, komunikatywności, zaangażowania, umiejętności pracy w zespole. Oferujemy: pracę w zespole młodych kreatywnych osób, wsparcie merytoryczne możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji praca@akademiapoziomkowa.pl Panią do gotowania, prania, prasowania, 3x w tygodniu, po 5-7 godzin, Konstancin-Jeziorna, tel. 795 527 941 Mechanika samochodowego lub ucznia przyjmę tel. 504 763 862 Aktualnie firma spożywcza zatrudni do pracy na produkcji, w magazynie i przy obróbce warzyw. Dawidy k. Raszyna, tel. 22 720 57 42 w 125 Zatrudnię młodego pracownika do zakładu wulkanizacji tel. 22 737 16 27 Zatrudnię pomoc na kuchnię, kuchnia polska, praca w Fashion House Piaseczno, tel. 22 750 03 96 Poszukuję do pracy w biurze nieruchomości w Pruszkowie i Piasecznie, tel. 797 700 610 Zatrudnię kucharkę z doświadczeniem, możliwość zamieszkania, Zajazd Staropolski, Konstancin-Jeziorna, tel. 22 756 33 66, 605 033 103 Sprzedawcę do delikatesów w Prażmowie, tel. 694 451 562 Pracownika do kawiarnio – lodziarni w Piasecznie, mile widziane doświadczenie, tel. 503 13 05 05

Zatrudnię magazyniera do sklepu spożywczego w Ustanowie, tel. 602 119 041 Dam pracę przy posadzkach, tel. 603 633 529 Na budowę, tel. 601 20 98 98 Pomocnikowi lakiernika do przeszkolenia, płeć obojętna, wiek do 35 lat, stolarnia Baniocha, tel. 604 13 43 23, 604 13 43 24 Piekarnia w Zalesiu ul. Dworska 1, zatrudni piekarza i cukiernika, tel. 22 756 90 01 Fryzjerkę i manicurzystkę w K.Jeziornie, tel. 606 817 356 Zatrudnię mechanika samochodowego (osobowe, dostawcze), Piaseczno, tel. 606 517 429 Przedszkole w Nadarzynie zatrudni pomoc do kuchni, tel. 607 615 231 Tanie sprzątanie domów,mieszkań,biur itp., tel. 723 046 826 Zatrudnimy osoby sprzątające z gr II na Urzędzie Skarbowym w Piasecznie, tel. 508 143 614

TWÓJ OWOC SP. Z O.O. Zatrudni: operatora maszyn sortujących i pakujących owoce oraz sklejarki kartonów, operatora wózka widłowego, magazyniera. Mile widziane doświadczenie. Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV na adres: Twój Owoc Sp. z o.o. Wichradz 32 A, 05-660 Warka, e-mail: info@twojowoc.pl, bądź osobisty kontakt w siedzibie Firmy. Pomoc Domowa – Gotowanie, sprzątanie. Możliwość zakwaterowania lub dojazdy, tel. 502 426 819 Murarza, fachowiec, do Magdalenki, pilnie, tel. 782 096 454 Zatrudnię operatora wózka widłowego wysokiego składowania, z doświadczeniem, CV osobiście w siedzibie firmy: Piaseczno, Al. Lipowa 65 Kucharza do baru w Piasecznie, tel. 667 348 672 Zatrudnię cukiernika i pomoc cukiernika, Złotokłos, tel. 22 726 90 51 Pomoc do ślusarni (cięcie, szlifowanie, wiercenie), z prawem jazdy kat.B – jazda po Polsce, Konstancin, praca stała, tel. 696 811 904 Kelner/ka Piaseczno do klubu bilardowego. CV ze zdjęciem na: manager@klubbillart.pl Przyjmę do pracy w delikatesach, Nowa Iwiczna, tel. 501 105 411 Zatrudnimy samodzielnych kelnerów – restauracja Aromat w Piasecznie tel. 665 138 537 Piekarnia zatrudni do pracy na produkcji, tel. 22 727 05 80 Zatrudnię ucznia do przyuczenia w zawodzie piekarz, tel. 601 28 20 71 Poszukujemy samodzielnych ekip do montażu stolarki okiennej, tel. 608 208 249 Panią z samochodem z okolic Józefosławia do pomocy w domu 3 dni w tygodniu. Tel. 697 515 989 Mechanika samochodowego, tel. 602 615 674 Pracownia Reklamy w Piasecznie zatrudni: elektryka-montażystę oraz osobę do obkładania liter i cięcia na roterze. Wymagane doświadczenie i prawo jazdy TEL (22) 846 83 00 CV na sekretariat@plastica.net.pl Firma budowlana zatrudni pracowników i brygady z doświadczeniem w pracach wykończeniowych: elewacje/tynki . Mile widziane prawo jazdy kat.B, tel. 798 285 206 Zatrudnimy pracowitą, dokładną osobę do myjni i wulkanizacji w warsztacie samochodowym w Konstancinie-Jeziornie. Tel. 22 701 71 13

Lokal lub garaż do 120 m kw., Piaseczno i okolice. Od zaraz, tel. 782 096 454

NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM Dom jednorodzinny – mieszkalne 160 m kw., usługi 100 m kw., działka 320 m kw., - Warszawa, Wilanów Niski, dobry punkt, okazja, właściciel tel. 691 706 872 Domy do 590 tys. za stan deweloperski, www.osiedleskalna.pl, tel. 515 000 040 Działki nad jeziorem koło Sierpca, 140 km od Warszawy, 15 zł za m kw., tel. 605 099 422 Zawodne 1140 m kw., 63.000pln, tel. 502 232 559

Mechanika samochodowego z doświadczeniem ,Gołków, tel. 791 143 517

Działki nad jeziorami i rzeką Skrwą od 120 km od Warszawy, tel. 605 099 422 BP Sprzedam gotowy dom 200/1026 w Jeziórku koło Zalesia Górnego. Cena 749000. Tel. 606 611 113

Chętnie w kulturze, sztuce lub społecznej, prawo jazdy kat.B, angielski średnio zaawansowany, dobra prezencja, zamiłowanie do ludzi i sztuki, tel. 784 943 137 Drewno kominkowe, tel. 508 23 85 86

Pilnie, 3-pokojowe, 60 m kw., Piaseczno, tel. 664 648 268 Okazja, dom 300 m kw., z działką 1720 m kw., tanio, Siedliska, przy głównej ulicy, tel. 605 726 356 1200M KW PRAŻMÓW, BUDOWLANA, MEDIA, ASFALT, 72.000 ZŁ., PILNE, TEL. 502 232 559

Drewno opałowe i kominkowe, tel. 602 77 03 61 Sprzątanie, tel. 505 837 002

SPRZEDAM SUPER mieszkanie w Piasecznie / centrum / 3 pokoje z dużą kuchnią, tel. 608 613 003

Zaopiekuję się dzieckiem, tel. 794 582 617 Sprzątanie, tel. 788 124 024

NIERUCHOMOŚCI DO WYNAJĘCIA

Lokal użytkowy 39 m kw., Piaseczno, Powstańców Warszawy, róg Szkolnej, tel. 609 299 565

Porządkowanie terenu, tel. 518 452 245

Kostka brukowa, chodniki, podjazdy, tel. 603 304 250

Halę usługowo – handlowo-magazynową z częścią socjalną o powierzchni 290 m kw., wszystkie media i dodatkowy przydział mocy 36 kw, utwardzony plac 2000 m kw., trasa Góra Kalwaria – Piaseczno, tel. 509 455 229 Widoczny z obwodnicy lokal biurowy 30 m kw., ul. Młynarska Piaseczno, tel. 609 216 710 Lokal na imprezy okolicznościowe, Piaseczno tel. 607 36 37 08, www.harddogcafe.pl

Folię strecz, tel. 503 373 038

SPRZEDAM Frezowany asfalt (destrukt), gruzobeton, betonowe, ceglane, na utwardzenie dróg + możliwość transportu , tel. 668 12 96 43 Siatka ocynkowana tel. 22 72 75 575 Tanio wypoczynek pomarańczowy – wersalka+2 fotele, BRW, stan bardzo dobry, pilnie 650 zł za całość!, Tel. 668 172 777 Drewno Kominkowe i Opałowe, tel. 606 955 809 Drewno kominkowe, opałowe, każda ilość, tanio, tel. 502 544 959

Hydraulika, domy jednorodzinne, tel. 692 857 639

Wynajmę lub sprzedam segment 91 m kw. z ogródkiem 220 m kw. w Górze Kalwarii. Domek z 2008 r. wykończony do zamieszkania. Tel. 608 577 684

Instalacje, piece, Vaillant, Saunierduval, Junkers, solary, tel. 603 132 454

Naprawa, pralki, lodówki tel. 603 047 616

Dachy, Kominy, tel. 798 836 860

Architekt Zbigniew Jankowski 603 862 559 projekty, adaptacje, kierownictwo budowy.

Mały domek, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, tel. 661 360 004

Posadzki mixokretem, zacieranie mechaniczne, laserowe pomiary, tel. 508 017 870

Kruszenie gruzu z dojazdem. Tel. 601 166 278

Garaż, Piaseczno, tel. 501 103 273

Poprowadzę księgowość, tel. 664 708 403 po 16.30

Przechowywanie opon 20 zł, wulkanizacja Piaseczno. Tel. 501 277 407

Usługi mini-koparką i koparko-ładowarką tel. 698 630 451

Brukarstwo, najsolidniej. Tel. 696 437 501

Kwatery tel. 514 283 048

Tanio, komplet wypoczynkowy, przedłużacze siłowe, okna piwniczne, tel. 511 505 265 Pralkę Elektrolux, 6 kg, 250 zł, tel. 660 836 667 Tuje duże, tel. 880 479 679

Drewno kominkowe i opałowe tel. 605 094 400

AUTO-MOTO SPRZEDAM

Lokal 67 m kw. Piaseczno. Tel. 502 709 455 lub wynajmę

Atrakcyjna działka(otulina chojnowskiego parku krajobrazowego) 1,29ha,pod Warszawą,7 km od Piaseczna. Atrakcyjna cena, tel. 609 921 207 Piaseczno, mieszkanie 46 m kw. 2 pok.wysoki standard, tel. 506 781 127

Opel Corsa D 2007r., tel. 503 746 630 Mercedes Vito 110, 2.3, 96r. Tel. 530 700 055 Chevrollet Blazet, 5.7, 93r. Tel. 530 700 055

AUTO-MOTO KUPIĘ

Grunt rolny Prażmów 1,1 i 7 ha, tel. 602 77 03 61 Zalesie Dolne dom 160/600 m kw., 690 tys. zł, tel. 504 000 155

KUPUJEMY AUTA WSZYSTKICH MAREK W KAŻDYM STANIE RÓWNIEŻ USZKODZONE, POWYPADKOWE, TEL. 731 928 081

Okazja! Mieszkanie 47 m kw. Konstancin-Jeziorna, 259 tys. z wyposażeniem. Tel: 662 185 790

KUPIĘ KAŻDE AUTO, UCZCIWIE ZAPŁACĘ, TEL. 506 199 149

Działki budowlane Prażmów, tel. 602 77 03 61

Skup samochodów, tel. 503 394 426

Działki, Prażmów, 1256 m kw., tel. 606 920 791

Skup aut za gotówkę tel. 692 49 11 82

2-pokojowe 40 m kw., Piaseczno, tel. 505 82 82 14

Każdy rozbity lub cały, uczciwie, gotówka, tel. 604 874 874 Skup aut. Całe, rozbite, skorodowane, tel. 609 001 824

NIERUCHOMOŚCI - KUPIĘ

Skup aut – wszystkie marki, tel. 512 391 270

Stolarza zatrudnię, tel. 501 212 937

Skup pojazdów, złomowanie, transport, gotówka, tel. 604 868 998

Zatrudnię ucznia do przyuczenia zawodu stolarza, tel. 501 212 937

Skup aut. Gotówka. Transport gratis. Tel. 500 400 890

Garaż na Pawiej 2, Piaseczno, tel. 511 734 134 Domek z wygodami w Józefosławiu, tel. 506 326 381 Mieszkanie, 2 – pokojowe 42 m kw., Ursynów, tel. 784 64 44 81 2-pokojowe, kompletnie wyposażone, centrum Piaseczna, tel. 22 756 23 93 Lokal 40 m kw., tel. 517 822 428 3-pokojowe, Wysiadło, tel. 504 057 483

Pokój, pracującej, Zalesie, tel. 512 461 692 Kwatery, tel. 728 899 673 Kwatery - super warunki, tel. 889 129 234 Piętro domu jednorodzinnego, okolice Piaseczna, tel. 505 040 137 Pokój, umeblowany, dla jednego mężczyzny, Piaseczno, tel. 608 180 758 2-pokojowe, umeblowane, w Piasecznie, tel. 508 739 993 3 – pokojowe, Piaseczno, tel. 505 82 82 14 2-pokojowe 45 m kw., Józefosław, tel. 505 82 82 14 2-pokojowe 48 m kw., Piaseczno, na działalność, tel 505 82 82 14 Pokoje dwu-, cztero-, siedmioosobowe, w Nowej Iwicznej tel. 793 405 305 Kwatery pracownicze. Chyliczki, Tel 509 310 592 52 m kw. Piaseczno, tel. 504 716 505 Pawilon 28 m kw. Piaseczno, tel. 501 277 407

Dom, okolice Mszczonowa, 520 tys. zł., tel. 509 916 548 Bezpośrednio mieszkanie własnościowe, 5-pokojowe, 84 m kw., z 6 – metrową loggią i garażem, 480 tys zł, Konstancin, os. Jaworskiego, tel. 515 585 986

AUTO-SKUP WSZYSTKIE MARKI – CAŁE, USZKODZONE, SKORODOWANE – SZYBKO I SOLIDNIE, GOTÓWKA, TEL. 510 357 529

Bezpośrednio, 2-pokojowe, Natolin, tel. 509 562 566

Lokal 98 m kw., w Piasecznie, tel. 609 106 898

Pilnie sprzedam segment Piaseczno. Tel. 502 213 518

Akordeon, tel. 697 659 271

24m kw. w Pia-

Bezpośrednio, 50 m kw., Piaseczno, tel. 500 254 999

Działkę budowlaną uzbrojoną (woda + prąd), 1005 m kw. w Górze Kalwarii, przy lesie. Dodatkowo odsprzedam plany domu i część materiałów budowlanych. Tel. 601 166 278

Domek z działką do 180 tys. zł., Piaseczno i okolice, tel. 881 966 833 Kupię ziemie rolną / pow.piaseczn,Grójec poł.W-wy/, tel. 608 613 003 Kupie grunt rolny powyżej 3 ha / 60 km od Wwy/,tel. 602 340 549

Wycinka drzew, tel. 721 881 995

Okna PCV, raty, tel. 22 643 06 54, 601 20 14 75

Powierzchnię warsztatowa 120 m kw., tel. 666 041 577

Sprzedam dom okolice Prażmowa tanio, tel. 791 920 804

Wycinka drzew – alpinistycznie, tel. 661 795 098

Architekt wnętrz, projekty, nadzory, realizacje, tel. 602 210 701

Budowlana, 4700 m kw., media, gm Tarczyn, tel. 601 433 437

Działki nad jeziorami, Pojezierze Kujawskie, Dobrzyńskie, od 15 zł m kw., tel. 605 044 270

Wylewki betonowe agregatem, tel. 668 327 588

Studnie, tel. 508 84 16 16

Lokal mieszkalny, usługowy, Prażmów, tel. 603 495 418

Konstancin, działka 1970 m kw., dom 80 m. kw., 720 tys. zł. bezpośrednio tel. 0043 699 1104 8713, L.stan@gmx.at

Brukarstwo, tel. 502 379 809

Układanie kostki brukowej, tel. 609 755 190

Sprzedam super działkę w SIEDLISKACH, tel. 608 613 003

Działkę w Lesznowoli, 1000 m kw., tel. 509 120 987

Działkę w Dobieszu, tel. 502 851 976

BRUKARSTWO, tel. 501 683 631 www.gost-bruk.pl

Drzwi stalowe na wymiar, raty, tel. 22 643 06 54, 601 20 14 75

Dom, 200 m kw., Bobrowiec, tanio, tel. 664 00 85 28

Działkę budowlaną 2730 m kw., Sierzchów, tel. 603 201 216

Tynki ozdobne i dekoracyjne, tel. 503 318 519

Budowa domów, rozbudowy, elewacje tel. 501 386 629

Bezczynszowe, Żyrardów, tel. 509 464 042

Aktualnie antyki wszelkie za gotówkę, tel. 504 017 418

ABC Remonty Oleba.pl, tel. 796 329 415

CYKLINOWANIE, PARKIETY, WWW.SCHODYPODLOGI.PL, TEL. 502 514 388

DWIE HALE MAGAZYNOWE DO WYNAJĘCIA O POW. 1450M2 KAŻDA, WYSOKOŚĆ SKŁADOWANIA 5M, LOKALIZACJA 5KM OD GRÓJCA, TEL. 504 470 675

Lokal usługowo-biurowy seczno, tel. 664 225 017

Bezpośrednio, 3-pokojowe, 60 m kw., Piaseczno, lub zamienię na mniejsze (ok. 40 m kw.), tel. 509 053 930

Wycinka drzew alpinistycznie i z podnośnika, tel. 518 452 245

Ogrodzenia kompleksowo, tel. 517 519 532, 884 028 744

Działka budowlana w Ustanowie, 2 x 950 m kw, pilnie sprzedam, tel. 514 004 444

Kupię używane półki i wsporniki systemu IKEA BRODER. e-mail: marcin.gosiewski@bvsystemy.pl

Glazura, terakota, poddasza, ocieplenia, elewacje, tel. 601 304 250

Budowy domów tel. 798 836 860

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Dom częściowo umeblowany-najchętniej dla pracowników, tel. 607 144 495

Sprzedam mieszkanie własnościowe 50 m kw., taras 11 m kw., 2 pokoje + aneks kuchenny, garaż, Piaseczno tel. 512 601 733

Prace ziemne minikoparką, szerokość od 30cm do 60cm, głębokość 1,9m. Tel. 506 929 819

Rynny, montaż i naprawa, tel. 518 452 245

Najładniejszą, najtańszą w pełni uzbrojoną działkę pod Piasecznem, tel. 602 340 549

KUPIĘ

Naprawa pralek, tel. 605 112 216

Anteny nowocześnie, tel. 603 375 875

Jako operator żurawia samojezdnego lub przenośnego(II Ż, M II) i/lub koparki, tel. 501 27 97 97

Antyki kupimy za gotówkę, Piaseczno – Zalesie Dolne, ul. Pod Bateriami 9, tel. 697 477 620

Remonty, budowy tel. 730 953 413

ANTENY TELEWIZJA, montaż, serwis NAJTANIEJ tel. 534 10 20 10

Kominki, tel. 509 916 548

Działki w CHYLICACH, tel. 604 624 875

Dom w Zalesiu Górnym, tel. 22 756 53 58

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

Mieszkanie 60 m kw., w dobrej cenie, Konstancin – Jeziorna, tel. 603 071 052

Elektryk, tel. 608 13 12 14

Dom, okolice Mszczonowa, 520 tys. zł., tel. 509 916 548

Elektryk, instalacje, przyłącza, dokumenty, tel. 602 876 843

Dachy, docieplenia, rynny, tel. 798 836 860

Wynajmę domek umeblowany, 50m kw., w Zalesiu Górnym, 2 pokoje, łazienka, kuchnia, tel. 607 509 996

Sprzątanie, prasowanie, tel. 692 318 332

Hydraulik, tel. 601 807 302

Hydraulika – tanio, solidnie, tel. 602 876 843

Fotograf na każdą okazję, wolne terminy 2013, lemonphoto13@gmail.com, tel. 692 569 927

DUŻY WYBÓR DZIAŁEK BUDOWLANYCH POD PIASECZNEM - 50 % ceny rynkowej, tel. 602 340 549

Mieszkanie w Piasecznie, tel. 66 94 25 665

Instalacje hydrauliczno – gazowe, kompleksowo, tel. 784 363 960

Tapetowanie, malowanie, profesjonalnie tel. 502 062 131

Wożenie dzieci, Piaseczno, tel. 604 412 605

Młody emeryt wdowiec zaopiekuje się domem, zwierzętami, kierowca osobisty, prezencja, tel. 501 077 491

PANI DO ZAJMOWANIA SIĘ DOMEM, KAJETANY 4/5 DNI W TYG. PORZĄDKI, ODBIÓR DZIECI Z PRZEDSZKOLA/SZKOŁY W ŁAZACH. 6 H DZIENNIE 12-18, DO UZGOD. TYLKO OSOBA ODPOWIEDZIALNA, ZORGANIZOWANA, KOCHAJACA DZIECI, Z SAMOCHODEM. ATRAKCYJNE WARUNKI. TEL.602 206 390

Opla, Seata, Volkswagena, Toyotę, tel. 604 157 703

Działkę przemysłowo/usługową (UM) narożną, 4200 m kw., w Łubnej, tel. 600 038 201

Kierowcę C+E , stała trasa Warszawa – Rumunia, tel. 501 19 66 83

Przyjmę do pracy pomocnika ślusarza, Łazy k. Magdalenki, tel. 608 58 58 57

Poszukuję: Siedlisko, Chynów, min. 2 lata, pilne tel. 501 22 95 73

Firma z okolic Janek zatrudni pomocników blacharza-lakiernika info@euro-truck.pl z dopiskiem stanowiska

SZUKAM PRACY

NIERUCHOMOŚCI WYNAJMĘ

Matiza, Lanosa, Punto, tel. 502 968 566

Działkę budowlaną, Dobiesz, 1135 m kw., media przy działce, tel. 501 297 558

Opiekunka do dziecka, referencje, tel. 691 196 229

Przyjmę do pracy handlowca z kat. C i praktyką kierowcy, Łazy k. Magdalenki, tel. 604 626 444

Skup aut, tel. 793 304 091

Pomocnika mechanika do serwisu samochodów ciężarowych w Mrokowie k/Janek zatrudnimy info@euro-truck.pl z dopiskiem stanowiska

Do szwalni prasowacza odzieży damskiej, tel. 605 88 33 74

Kobietę do sprzątania hotelu w Tarczynie, tel 509 198 920

Każde auto, tel. 519 455 452

3

Usługi hydrauliczne, modernizacje kotłowni, tel. 691 983 917 Instalacje hydrauliczne - profesjonalnie, szybko, tanio, tel. 605 079 907

WAPIENNE,

Układanie glazury, terakoty, gresu, tel. 601 722 578 Docieplanie poddaszy - solidnie, tel. 501 624 562 Budowa domów, tel. 694 401 711 Posadzki cementowe i anhydrytowe z agregatu, tel. 603 633 529

BRUKARSTWO tradycyjne i artystyczne, www.dobrybrukarz.pl, tel. 698 698 839 Naprawa, krycie dachów, tel. 511 928 895 Tynki, tel. 513 008 131 Anteny TV/SAT. TV cyfrowa. Tel. 508 329 491 Wylewki betonowe mixokretem spalinowym, tel. 695 04 22 88 Świadectwa energetyczne, szybko solidnie tanio, tel. 501 120 289

Matematyka, fizyka tel. 601 07 21 77 Logopeda - terapia dzieci i dorosłych 607 166 215, ania@logopedzi.pl „TARGET B” Szkolenia z języka angielskiego biznesowego, tel. 505 030 066, www.targetb.pl Angielski, francuski skutecznie, tel. 607 079 705 Matematyka, fizyka, tel. 510 420 318 Matematyka, tel. 22 711 00 81

Docieplanie budynków, poddaszy, malowanie elewacji - kilkunastoletnie doświadczenie, tel. 501 62 45 62

Chemia, tel. 504 270 495

Docieplenia budynków, szybko, tanio, solidnie, tel. 502 053 214

Angielski, chemia, dojeżdżam, tel. 794 702 351

Usługi księgowe, pełen zakres, tel. 881 200 326

J. Angielski, nauczycielka, 30zł/60min, z dojazdem, Piaseczno i okolice tel. 663 401 199

Docieplanie budynków, podbitki, tanio, solidnie, tel. 507 768 230

Matematyka, tel. 667 415 381

Gładź bezpyłowo, panele, malowanie, płyty k/g, ocieplenia, tel. 885 397 821

Matematyka, nauczyciel z doświadczeniem, Grodzisk i okolice, tel. 662 473 914

Docieplanie budynków, elewacje, podbitka, tel. 507 740 469 Remonty, złota rączka, tel. 518 731 920 Naprawa pralek, tel. 602 322 951, 503 598 382 Cyklinowanie, tel. 604 651 722 Dachy - pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605 Prace wykończeniowe, elewacje, remonty, budowa domów. Kierownik budowy, tel. 602 238 620 Pranie dywanów, wykładzin, tapicerki, tel. 501 277 407 www.dachy-ebos.pl www.mo-studio.pl Koparko – ładowarka Volvo – roboty ziemne, rozbiórki, porządkowanie terenu, tel. 603 932 235

Ogrodzenia, tel. 661 920 022 Wycinka drzew, tel. 661 920 022

Ogrodnicze, tel. 661 920 022

WYCINKA DRZEW – ALPINISTYCZNIE, TEL. 695 708 422

NAUKA Angielski indywidualnie, od 30 zł/godz., z dojazdem, tel. 784 943 137

Usługi księgowe(pełna księgowość,KPiR, ewidencja przychodów),kadrowo-płacowe,ZUS,TANIO!! oferuje Biuro Cechu w Piasecznie, tel. 22 756 77 33

Remonty od A do Z, tel. 661 920 022

KOMPLEKSOWO REMONTY, GLAZURNICTWO, TEL. 503 318 519

Studnie, tel. 793 73 44 85

Studnie, tel. 694 869 194

DOCIEPLENIA PODDASZY, ZABUDOWY KARTON/GIPS, TEL. 792 456 182

GLAZURA, TERAKOTA, REMONTY, TEL. 600 604 547

Wykaszanie zarośli, karczowanie działek, tel. 519 874 891

Matematyka, egzaminator, tel. 602 690 229

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

DOCIEPLENIA BUDYNKÓW, ELEWACJE Z MATERIAŁEM, CENY PRODUCENTA, TEL. 792 456 182

Hydraulik 24h, tel. 535 872 455

Brukarstwo. Tel. 517 477 531

Glazurnictwo, malowanie, remonty, tel. 501 513 740

USŁUGI TYNKI CEMENTOWO – RĘCZNE, TEL. 792 456 182

Remonty, wykończenia, hydraulika, elektryka pełny zakres, tel. 601 304 250

Domofony, tel. 603 375 875 Elektryk, tel. 692 434 893 Ogrodnik, tel. 782 090 900 Złota rączka - hydraulika, elektryka, prace remontowe. Tel.602 210 701, 605 908 901 Transport, przeprowadzki, samochody z windami, cały kraj, tel. 501 574 697 Naprawa, pralki, lodówki tel. 603 047 616 Dachy kompleksowo, malowanie tel. 500 556 941

Matematyka, dojeżdżam, tel. 509 464 042

Chemia, Biologia tel. 791482233

ZDROWIE I URODA Kurs makijażu 400 zł + kosmetyki, tel. 602 690 229 Ginekolog zabiegi, tel. 535 512 411 Dom opieki, Piaseczno, tel. 22 757 20 19 Masaże, tel. 504 825 005 Lekarz seksuolog, tel. 22 825 19 51 Dromader – Prywatny Ośrodek Detoksykacji i Terapii Uzależnień w Piasecznie, tel. (22) 497 93 90, 608 168 510. Możliwa bezpłatna terapia pod NFZ. Masażysta, Piaseczno i ok. możliwość dojazdu do Klienta, tel. 731 710 578 Mobilna kosmetyczka. Zabiegi na twarz i na ciało. Manicure i pedicure, makijaż itp. Tel. 609 243 888 www.studio-elady.pl

ZWIERZĘTA Owczarki niemieckie, tel. 600 588 040 Owczarki niemieckie, tel. 502 789 239

MATRYMONIALNE Czekam na prawdziwą, wielką i piękną miłość, mężczyzna 35 lat, gg47204315, mail: luka.perla@gmail.com

RÓŻNE WYWIOZĘ NIEODPŁATNIE ZŁOM, stare pralki, komputery, kuchnie, piece, kaloryfery itp, Piaseczno, Konstancin - Jeziorna i ok. tel. 698 698 839

Remonty, wykończenia wnętrz, glazura, terakota, kuchnie, łazienki. Tel. 501 462 388

Opony zimowe Yokohama, wszystkie rozmiary, sprzedaż, montaż, Nowa Iwiczna, ul. Mleczarska 7 tel. 22 756 88 90

Kraty, bramy, ogrodzenia, wiaty, balustrady i inne konstrukcje stalowe. Tel. 601 351 670

Wróżka, tel. 693 76 52 83

Prywatny catering ( imprezy domowe), tel. 507 773 484

Tłumaczenia angielski, francuski, tel. 607 079 705

www.kurierpoludniowy.pl


4

KURIER POŁUDNIOWY

AKTUALNOŚCI

nr 37 (503)/2013

Święto na służewieckim torze Szczepienie lisów Jubileuszową, setną Wielką Warszawską wygrał Patronus, przed klaczą Kundalini i nieliczonym Suo. Na finiszu odpadł za to faworyzowany Camerun i zajął odległe, szóste miejsce. Wielka Jesienna Gala przyciągnęła na tor rekordową liczbę widzów Mateusz Błaszczak Wielki Patronus Tegoroczna Wielka Warszawska to zdecydowany tryumf koni trzyletnich. Reprezentanci rocznika derbowego obsadzili całe podium, a zwyciężył aktualny derbista - Patronus. Ogier został kupiony po niezłej karierze dwulatka (jedno zwycięstwo i trzy drugie miejsca) przez milionera - Konstatina Zgarę. Pochodzący z Ukrainy Zgara dobrze zainwestował swoje pieniądze - jego pupil w tym sezonie wygrał dla niego już około 280 tysięcy złotych: zwyciężając w Derby i Wielkiej Warszawskiej. Faworyt publiczności - Camerun próbował na początku prostej nawiązać walkę z młodszymi rywalami, jednak nie był w stanie przyspieszyć tak, jak zrobił to Patronus i Kundalini. Jakby tego było mało, dzielny ogier musiał uznać wyższość jeszcze trzech koni, kończąc bieg na 6. miejscu - pierwszym bez nagrody. Wielki Walicki Warto zaznaczyć, że zarówno Patronusa, jak i drugą w celowniku Kundalini, trenuje jeden szkoleniowiec - Andrzej Walicki. Doświadczony i posiadający olbrzymią wiedzę trener ma udany sezon. Chociaż początek nie należał do zarówno jego młodych koni, jak i starszych, pokazał w jaki sposób przygotowywać swoje konie do najważniejszych biegów.

Pierwszym sukcesem były tegoroczne Derby, gdzie zaskoczył wszystkich zwycięski duet Patronus - Kundalini. Klacz wygrała jeszcze najważniejszy sprawdzian dla trzyletnich klaczy - OAKS, żeby zanotować później lekki spadek formy i odzyskać ją właśnie w najważniejszym punkcie sezonu - Wielkiej Warszawskiej. To nie pierwszy dublet tego trenera w Wielkiej Warszawskiej, wcześniej udała mu się ta sztuka w 2004 roku. Wielki Mazur Tej Wielkiej Warszawskiej nie zapomni nigdy Szczepan Mazur. Osiemnastolatek robi błyskawiczną karierę na Służewcu: w zeszłym roku zaliczył na swoim koncie wygrane m. in. w Derby i OAKS, natomiast w tym zwyciężył w swojej 100.

R

E

K

L

A

M

gonitwie, zdobywając tytuł dżokeja. Tym razem miał pojechać na słabszej klaczy, nie mającej szans na zaistnienie w biegu, jednak szczęście uśmiechnęło się do utalentowanego Szczepana. W piątek zagraniczny portal wyścigowy podał, że zakontraktowany przez Konstanina Zgarę, wielokrotny czempion brytyjskich torów, mający być gwarantem sukcesu Patronusa, doznał kontuzji i w najbliższych dniach nie będzie mógł startować. W tej sytuacji właściciel wraz z trenerem podjęli decyzję, że na Patronusie pojedzie właśnie młody Mazur. Chłopak spisał się rewelacyjnie, wyczuwając moment, w którym powinien zaatakować na prostej i razem z Patronusem mógł świętować wielki sukces. Mimo chłodu, święto na warszawskim torze wyścigów konnych, przyciągnęło rekordowe tłumy. Przy tak wyjątkowych okazjach odczuwa się jednak brak drugiej trybuny, która na szczęście ma być remontowana i oddana do użytku podczas przyszłorocznej Gali Derby. Przykro, że w tak ważnym i historycznym momencie dla polskich wyścigów konnych, zabrakło głównego patrona głównej gonitwy - prezydent Warszawy - Hanny Gronkiewicz Waltz. Z kolei miłym akcentem na zakończenie mitingu było zaintonowane przez Marka Siudyma i odśpiewane przez cały hipodrom „sto lat” dla Wielkiej Warszawskiej i dla całych wyścigów.

na Mazowszu

Od 5 do 14 października Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii prowadzi akcję szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie. Szczepionka jest zrzucana z samolotów na lasy, pola i łąki województwa. Nie wolno dotykać szczepionki – preparat z zapachem człowieka nie zostanie podjęty

Szczepienie jest wykonywane przy użyciu doustnej szczepionki umieszczonej we wnętrzu przynęty o kształcie niewielkiej kostki (wymiary 4,5 na 4,5 na 1 cm), koloru brunatno-zielonego, o zapachu rybnym. Preparat jest zrzucany w ilości 30 dawek na 1 km kw.; we wschodniej części powiatu łosickiego oraz 20 dawek na pozostałym terenie województwa. Zrzuty nie obejmują akwenów, dróg i terenów zabudowanych. Szczepionka uodparnia na wirus wścieklizny wyłącznie lisy i nie jest stosowana R

E

K

wobec innych zwierząt dzikich, domowych czy gospodarskich. Każdy, kto zetknie się ze szczepionką, powinien niezwłocznie skontaktować się z lekarzem medycyny. Należy także zwrócić uwagę na domowe czworonogi, których przypadkowy kontakt z preparatem należy zgłosić do lekarza weterynarii. Po wyłożeniu szczepionki przez 14 dni psy należy wyprowadzać na smyczy, a koty trzymać w zamkniętych pomieszczeniach.

inf L

A

M

A

A

Miejsce na Twoją

REKLAMĘ

tel. 22 756 79 39

Kurier Południowy 37(503), wydanie piaseczyńsko-ursynowskie, 11.10.2013  

37(503), wydanie piaseczyńsko-ursynowskie, 11.10.2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you