Page 1

l POWIAT PIASECZYŃSKI l POWIAT GRÓJECKI l URSYNÓW l

ROK XIII NR 1 7 ( 4 8 3 ) 10-16 MAJA 2013 ISSN 1643-2843

G A Z E TA B E Z P Ł AT N A

l POWIAT GRODZISKI l POWIAT PRUSZKOWSKI l

W NUMERZE

Piaseczyńska Mila Konstytucyjna

Las porósł, a wspomnienia wciąż żywe str. II

Artystyczna lekcja Historii str. V

PIASECZNO W piątek, 3 maja już po raz trzynasty odbył się symboliczny bieg ulicami miasta. Piaseczyńska Mila Konstytucyjna, która udanie wpisała się w doroczny sportowy kalendarz gminnych wydarzeń, stanowi znakomitą formę integracji okolicznych mieszkańców. Swoją szansę na udział w imprezie mieli tego dnia zarówno dorośli, jak i dzieci str. VI

Turniej rycerski z atrakcjami str. IX

więcej zdjęć: www.kurierpoludniowy.pl jeszcze więcej zdjęć: facebook.com/kurierpoludniowy R

E

K

L

A

M

A

Decyzja wojewody mazowieckiego, za-

Szukasz skutecznej promocji? Chcesz zamieścić ogłoszenie? największy nakład, największa skuteczność, w każdy piątek

Piaseczno, ul. Ludowa 2 tel. 22 756 79 39 , Pruszków, Al. Wojska Polskiego 16 a, lok. 41 tel. 22 758 70 52

reklama@kurierpoludniowy.pl

twierdzająca projekt budowlany oraz zezwalająca na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na terenie powiatu


2

KURIER POŁUDNIOWY

DODATEK BUDOWLANY

nr 17 (483)/2013

Termowizja prawdę ci powie

Izolacja budynku to jeden z najistotniejszy elementów, mających ogromny wpływ na jego późniejszą eksploatację. W końcu nikt nie lubi chłodu w domu i wysokich rachunków za ogrzewanie. Wielu właścicieli budynków zastanawia się skąd ucieka ciepło, a sprawdzić można to w bardzo prosty sposób. Badanie termowizyjne, bo o nim mowa, bez ingerencji w obiekt wskaże wady projektowe czy wykonawcze, a nawet wykryje wilgoć Termografia to proces obrazowania w paśmie średniej podczerwieni, uważana obecnie za najbardziej atrakcyjną metodę pomiaru temperatury na odległość. Pozwala na rejestrację promieniowania cieplnego emitowanego przez ciała fizyczne w przedziale temperatur spotykanych w warunkach codziennych, bez konieczności oświetlania ich zewnętrznym źródłem światła oraz, dodatkowo, na dokładny pomiar temperatury tych obiektów.

z firmy „Nowy Konstancin”. - Powyższa zasada odnosi się również do istniejących obiektów. Możemy określić ich stan właśnie dzięki prostemu badaniu kamerą termowizyjną. W ostatnich latach metoda ta na tyle rozpowszechniła się, że stała się ważnym elementem w czasie prowadzenia robót związanych z budowaniem nowych domów, jak również przeprowadzania termomodernizacji powstałych już obiektów.

Zbadaj, gdy grzejesz Uzyskać komfort termiczny Termowizja pomaga w określeMetoda powstała na potrzeby niu błędów wykonawczych i projekdziałań militarnych, a obecnie służy towych nowego domu, ale też daje także w badaniach naukowych, me- obraz stanu technicznego domu, dycznych oraz przy diagnostyce urzą- który np. chcemy zakupić. Dziędzeń mechaniczki niej poznamy Badanie kamerą nych, czy instalakoszty ewentualcji elektrycznych. nej modernizatermowizyjną możemy W ostatnich latach cji, czyli daje nam przeprowadzać zarówno termografia stała kartę przetargową na zewnętrz jak i wewnątrz w negocjacjach ze się bardzo przydatobiektu, jednak nym narzędziem sprzedawcą. także w budownic- podstawowym czynnikiem Ponadto profetwie. sjonalna kamestanowiącym Kontrola tero miarodajnych wynikach ra termowizyjna mowizyjna, czyli pomoże określić, jest przeprowadzanie badanie pola rozczy technologia go w okresie grzewczym kładu temperabudowania danetur na powierzchgo obiektu zostani budynku po jego wykonaniu i roz- ła optymalnie dobrana i czy wszystpoczęciu eksploatacji, jest podsta- kie ściany zewnętrzne zostały odpowowym elementem prowadzącym wiednio zaprojektowane i wykonane. do rozpoznania faktycznego stanu Badanie kamerą termowizyjną technicznego i własności termoizo- możemy przeprowadzać zarówno lacyjnych. na zewnętrz jak i wewnątrz obiektu, - Analiza termowizyjna to istot- jednak podstawowym czynnikiem ny element dający nam informa- stanowiącym o miarodajnych wycję jakie koszty związane z ogrze- nikach jest przeprowadzanie go w waniem, będziemy ponosić w przy- okresie grzewczym, czyli wtedy, kieszłości, czy też jaki komfort termicz- dy temperatury zewnętrzne zmuszany jesteśmy w stanie w nim uzy- ją nas do włączenia ogrzewania. Poskać – tłumaczy Adam Czajkowski zwala nam to na określenie miejsc

ucieczki ciepła z domu, jak również na określenie obszarów, którymi zimno dostaje się do badanych pomieszczeń. Dzięki termowizji możliwe jest optyczne sprawdzenie ocieplenia domu, bez ryzyka zniszczenia konstrukcji. Znajdzie wyciek wody - Zastosowanie kamery termowizyjnej jest szersze, bo przy jej pomocy jesteśmy w stanie sprawdzić również stan izolacji dachu, klasę i poprawność montażu okien, czy drzwi wejściowych - podkreśla Adam Czajkowski. - Termogram, czyli zdjęcie w podczerwieni, pozwoli nam też na znalezienie wycieku wody z instalacji poprowadzonej w ścianie czy podłodze. Może także pomóc w określeniu stanu instalacji elektrycznej. Dzięki kamerze kable czy połączenia w miejscach przeciąznaczący sposób pozwala to zaoszżeń łatwo namierzyć. W okresie letnim również może- czędzić czas i pieniądze porównumy przeprowadzać kontrolę termo- jąc do tradycyjnych metod rozbiórwizyjną, jednak w trochę innym za- ki znacznych połaci w celu zlokakresie. O ile dla instalacji elektrycznej lizowania usterki. Badanie termograficzne kamenie ma to znaczerą termowizyjną nia, to już dla baDzięki termowizji dokładnie wskadania izolacyjnomożliwe jest optyczne że miejsce, gdzie ści budynku jest sprawdzenie ocieplenia konieczna jest naogromne. Słońce domu, bez ryzyka prawa, lub w któnie jest sprzymierym miejscu bęzniszczenia konstrukcji rzeńcem tej medzie trzeba taką tody, jednak przy spełnieniu odpowiednich warunków naprawę przeprowadzić w najbliżpomaga przy badaniu kamerą ter- szym czasie. mowizyjną w innej ważnej kwestii, a mianowicie przy kontroli warstw po- Kamerą sprawdzisz wykonawcę Co ciekawe, z uwagi na fakt, że szycia dachu. Bez prowadzenia rozbiórek pokrycia możliwa jest kontro- wilgotne miejsca w inny sposób oddają temperaturę, w ich poszukiwala termowizyjna zawilgocenia. Kamera wykaże, czy dach wy- niu na dachu termowizję przepromaga renowacji ze względu na miej- wadza się późną nocą lub wczesnym scowe nieszczelności, czy też nie. W rankiem. R

www.kurierpoludniowy.pl Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo do ich skracania i redagowania. Rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej bez pisemnej zgody wydawcy jest zabronione

Redakcja: 05-500 Piaseczno, ul. Ludowa 2; tel./fax: (22) 756 79 39; e-mail: redakcja@kurierpoludniowy.pl 05-800 Pruszków, al. Wojska Polskiego 16a/41; tel./fax: (22) 758 70 52; e-mail: pruszkow@kurierpoludniowy.pl

Redaktor naczelny: Kamil Staniszek Redaguje zespół: Grzegorz Traczyk (z-ca redaktora naczelnego), Tomasz Wojciuk, Sławomir Krejpowicz, Tomasz Kuźmicz, Anna Żuber

Stale współpracują: Adam Braciszewski, Grzegorz Tylec, Wawrzyniec Kornacki, Ewa Adamowicz, Leszek Świder

Dział reklamy: Piaseczno tel. (22) 756 79 39, Pruszków (22) 758 70 52. Dyrektor: Anna Staniszek

Katarzyna Paradowska (z-ca dyrektora ds. reklamy i promocji), Marek Marciniuk, Michał Deryngowski, Przemek Matyjasiak, Anna Modzelewska

Wydawca: Kamil Staniszek

Skład: Galia Reklama Poligrafia

Nakład: 50 tys. egz. (powiat piaseczyński i Ursynów), 30 tys. egz. (powiat pruszkowski i grodziski), 20 tys. egz (powiat grójecki) ISSN: 1643 - 2843

E

K

L

A

M

A

Koszt badania zaczyna się od kilkuset złotych. Uzależniony jest od wielu czynników, m.in. stopnia trudności dostępu do miejsc, które chce się zbadać. Czasami niezbędne jest nawet użycie podnośnika hydraulicznego czy gondoli dźwigu o kilkudziesięciometrowym wysięgu, co w znaczny sposób zwiększa cenę analizy termowizyjnej. Nawet jeśli jest to znacząca kwota, prędzej czy później się zwróci. Ze względu na szybkie wykrycie awarii czy miejsc, przez które ucieka ciepło, można dokonać naprawy i tym samym zmniejszyć koszty ogrzewania. Jeśli dopiero co postawiliśmy dom, albo wykonaliśmy ocieplenie, warto sprawdzić, czy wykonawca inwestycji zrobił wszystko prawidłowo, zanim zapłacimy mu za usługę.

Anna Żuber


Powiat Piaseczyński

By młodzież pamiętała KONSTANCIN-JEZIORNA W środę, 8 maja z okazji 68. rocznicy zakończenia II wojny światowej na cmentarzu w Skolimowie odbyła się uroczystość upamiętniająca bohaterską śmierć żołnierzy, poległych nie tylko podczas walk na terenie gminy oraz sąsiednich miejscowości, lecz także w stolicy i na innych frontach w kraju. Cześć bohaterom oddali m.in. przedsta wiciele władz miasta oraz lokalnych organizacji społecznych, składając na grobie kwiaty

W imieniu Związku Komba- cie żyć tylko historią, ponieważ trzetantów RP i Byłych Więźniów Poli- ba patrzeć w przyszłość, podejmutycznych w Konstancinie-Jeziornie jąc nowe życiowe wyzwania, ale nazebranych przywitała Irena Cejba - leży pamiętać o przeszłości, by do tażona zmarłego w ubiegłym roku mjr. kiej wojny nigdy już nie doszło. A to Zygmunta Wielochy, który dotych- już w dużym stopniu zależy od was i czas prowadził skolimowskie uroczy- od następnych pokoleń – dodała Irena Cejba. stości. Podziękowała mieszkańcom za przyby- Cieszę się, że dzisiaj zebrało się tu dużo więcej młodziecie. - Cieszę się, ży niż nas starszych, bo to wy musicie przejąć od nas paże dzisiaj zebrało łeczkę i kultywować pamięć o naszych bohaterach się tu dużo więIrena Cejba cej młodzieży niż ZKRPiBWP w Konstancinie-Jeziornie nas starszych, bo to wy musicie przejąć od nas pałeczkę i kultywować pamięć o naszych bohaterach – zwracając się do młodzieży mówiła Irena Następnie głos zabrał wiceburCejba. – Nie jesteście tutaj dla ozdo- mistrz Ryszard Machałek, który w by, ale by pamiętać o naszej historii kilku zdaniach przypomniał zebrai przekazywać tę wiedzę następnym nym najważniejsze informacje dopokoleniom. Oczywiście nie może- tyczące wojny, przytaczając wie-

le ciekawostek i danych statystycznych. Podczas Apelu Poległych uczczono pamięć zarówno żołnierzy spoczywających w wojskowych mogiłach w Skolimowie, Gassach i w Słomczynie, jak i innych mieszkańców gminy, poległych na różnych frontach II wojny światowej. Wśród nazwisk przywołanych przez Bogdana Poprzęckiego znaleźli się także lotnicy, którzy zginęli w katastrofie na polach Czarnowa oraz powstańcy warszawscy. Następnie przy wojskowej mogile, w której spoczywa 30 żołnierzy, złożono kwiaty i zapalono znicze. Konstanciński samorząd reprezentował burmistrz Kazimierz Jańczuk, jego zastępca Ryszard Machałek oraz Andrzej Cieślawski, przewodniczący rady miejskiej. Wojskową mogiłę ozdobiły również wieńce R

Miejsce na Twoją

REKLAMĘ

tel. 22 756 79 39

EK

L

A

M

A

W imieniu władz samorządowych wieniec złożyli burmistrz Kazimierz Jańczuk, jego zastępca Ryszard Machałek oraz Andrzej Cieślawski, przewodniczący rady miejskiej złożone m.in. przez przedstawicieli związku emerytów i rencistów, kombatantów oraz zarządu lokalnego koła Polskiego Stronnictwa Ludowego. Obchody uświetniały poczty sztandarowe konstancińskich szkół,

organizacji kombatanckich, PSL-u oraz harcerze i strażnicy miejscy, pełniący wartę przy grobie, a także orkiestra.

Grzegorz Traczyk


II

KURIER POŁUDNIOWY

WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

AKTUALNOŚCI

nr 17 (483)/2013/W1

Las porósł, a wspomnienia wciąż żywe

KRONIKA POLICYJNA KONSTANCIN-JEZIORNA

Śmiertelna awantura Do szokującego zdarzenia doszło w poniedziałek, 6 maja przed południem w jednym z domów przy ulicy Ogrodowej w Konstancinie-Jeziornie. 80-letni Stanisław O. zaatakował nożem swojego 62-letniego znajomego, zadając mu siedem ciosów w klatkę piersiową, szyję i głowę. Mężczyzna, na skutek obrażeń, zmarł na miejscu. O zdarzeniu poinformowała policję kobieta, która była świadkiem zajścia. W chwili zatrzymania Stanisław O. był nietrzeźwy. Usłyszał zarzut zabójstwa, za co może grozić mu nawet dożywotnie więzienie. Prokuratura wystąpiła do sądu o jego tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. - W tej chwili wyjaśniane są okoliczności tego zdarzenia – informuje Artur Wańdoch, zastępca prokuratora rejonowego w Piasecznie.

URSYNÓW Wczoraj, 9 maja po raz 25. na polanie w Lesie Kabackim odbyła się msza upamiętniająca ofiary katastrofy lotniczej, do której doszło w 1987 roku

Przed uroczystą mszą odczytano imiona i nazwiska wszystkich 183 osób, które 26 lat temu zginęły w katastrofie. Przy krzyżu i kamieniu upamiętniającym ofiary zgromadzili się ich najbliżsi, znajomi i rodziny. Jak co roku na uroczystości nie zabrakło przedstawicieli władz Ursynowa oraz przedstawicieli Polskich Linii Lotniczych. Mszę świętą celebrował proboszcz parafii w Józefosławiu, ks. Stanisław Śmigasiewicz. - Od tego tragicznego wydarzenia minęło już 26 lat, a nam wydaje się, że to było tak niedawno – mówił ks. Stanisław Śmigasiewicz. - Las porósł, wspomnienia się zacierają, niektórzy już nie pamiętają lub nie chcą pamiętać tej tragedii. W takich chwilach jak ta, budujemy swoją tożsamość. Życie idzie do przodu, ale nowe chwile powinny wyrastać z poczucia jedności. Jestem wdzięczny tym, którzy pamiętają i uczestniczą w dzisiejszej mszy. Ił-62M wystartował z Okęcia w sobotę, 9 maja 1987 roku o godz. 10.17. Na pokładzie znajdowało się 170 pasażerów, w tym 17 z amerykańskimi paszportami i 25 Polaków mieszkających za granicą. Pierwszym pilotem był doświadczony kapitan Zygmunt Pawlaczyk. Samolot miał lecieć do Nowego Jorku. Niestety, już po 23 minutach lotu na wysokości 8 200 metrów (w okolicach Grudziądza) doszło do awarii. W samolocie doszło do zablokowania sterów – bezpośrednią przyczyną była eksplozja wału turbiny. Konstrukcja samolotu (po dwa silniki blisko sąsiadujące ze sobą po obu stronach kadłuba) spowodowała, że zniszczeniu uległ silnik. Fragment turbiny, rozgrzanej do temperatury 500 stopni C utknął w ładowni wypełnionej bagażami. Wybuchł pożar. Podjęto decyzję, by powrócić na Okęcie, gdyż samolot nie mógł lądować ani na bliżej położonym lotnisku w Modlinie, ani na lotnisku Rębiechowo. Natychmiastowego lądowania samolotu z pełnymi zbiornikami paliwa, ważącego ok. 165 ton nie wytrzymałoby podwozie. Z powodu północnego wiatru zrezygnowano z możliwości lądowania na pasie 11 (kierunek południowo-wschodni), „Tadeusz Kościuszko” miał lądować na pasie 33 (kierunek północno-zachodni). Wydłużenie trasy podejściowej do lądowania zostało spowodowane koniecznością ominięcia gęstej zabudowy. 55 minut po starcie z Okęcia i 33 minuty od pierwszej awarii w

Zatrzymano sprawcę rozboju W środę, 1 maja 18-letni Błażej B. zaczepił młodego mężczyznę. Grożąc mu nożem zrabował zegarek oraz portfel z pieniędzmi i dokumentami. Kilka dni później policjanci zatrzymali sprawcę rozboju, który był już wcześniej objęty dozorem policyjnym za znęcanie się nad rodziną. 18-latek został zatrzymany, prawdopodobnie sąd zdecyduje o jego tymczasowym aresztowaniu. Za rozbój grozi do 12 lat więzienia.

Nie zdążył schować trawki W środku nocy policjanci zatrzymali do kontroli forda. Gdy kierowca szukał miejsca do zatrzymania, pasażer wykonywał ruchy, jakby szybko potrzebował coś ukryć. Nie zdążył – policjanci zastali go nerwowo ściskającego w ręce zawiniątko z dwoma gramami marihuany. 22-letni Adam D. został zatrzymany. Odpowie za posiadanie środków odurzających za co grozi do 3 lat więzienia.

Odpowiedzą za zniszczenie przystanku Nocą na ulicy Warszawskiej dwaj wandale uszkodzili baner informacyjny stacji benzynowej i wiatę przystanku autobusowego. Świadkowie zdarzenia poinformowali straż miejską, w chwilę potem pijani wandale zostali zatrzymani i przekazani w ręce policji. 33-letni Łukasz W. i 22-letni Tomasz W. usłyszeli zarzuty uszkodzenia mienia. Grozi im kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

POWIAT

Od wykroczenia do przestępstwa

W jednym ze sklepów Tomasz B. ukradł artykuły spożywcze o wartości 20 zł. Mężczyznę zatrzymała ochrona i przekazała w ręce funkcjonariuszy. Podczas kontroli, w kieszeni jego kurtki znaleziono zawiniątko z marihuaną. Za kradzież mężczyzna został ukarany mandatem, natomiast za posiadanie środków odurzających stanie przed sądem. Grozi mu do 3 lat więzienia.

PIASECZNO

Podrobiona odzież W centrum handlowym w Wólce Kosowskiej policjanci zwrócili uwagę na bluzki, opatrzone znakami towarowymi znanych producentów. Po sprawdzeniu towaru okazało się, że znaki zostały użyte bezprawnie. Podrobiona odzież o wartości około 3 tys. zł została zarekwirowana. 35-letni właściciel stoiska, zgodnie z artykułem 305 ustawy o prawie własności przemysłowej, za handel wyrobami z zastrzeżonymi znakami towarowymi może zostać ukarany grzywną, karą ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 5 lat.

LESZNOWOLA

Złodziejki z centrum handlowego Kilkanaście dni temu policjanci zostali powiadomieni o kradzieży, do której doszło na terenie centrum handlowego w Wólce Kosowskiej. Okradziony mężczyzna opowiadał funkcjonariuszom, że podczas oglądania towaru podeszły do niego dwie kobiety, które zainteresowały się tym samym asortymentem. Po chwili jednak kobiety wyszły z boksu handlowego i szybko się oddaliły. Pokrzywdzony zorientował się, że z kieszeni zniknęło mu 20 tys. zł. Dysponujący portretami pamięciowymi złodziejek funkcjonariusze przystąpili do czynności operacyjnych. Pracę ułatwiły im same kobiety, które niespodziewanie po kilku dniach znów pojawiły się na terenie centrum. Tam też zostały zatrzymane. Okazało się, że 24- i 29-latka są obywatelkami Rumunii. Po przewiezieniu na komisariat usłyszały zarzut kradzieży wspólnie i w porozumieniu za co grozi do 5 lat więzienia. O ich dalszym losie zdecyduje sąd. KO

N

D

O

L

E

N

C

J

E

czasie podejścia do lądowania, dowódca samolotu kpt. Zygmunt Pawlaczyk stracił resztki sterowności. Samolot rozbił się kilka kilometrów od lotniska, przy zderzeniu z ziemią doszło do eksplozji paliwa. Wpadając w las z prędkością 480 KO

N

D

O

km/h, Ił-62 rozpadł się na kawałki. Ostatnie słowa jakie padły w kabinie brzmiały: „Cześć! Giniemy!”. Udało się zidentyfikować ciała tylko 100 spośród 180 ofiar katastrofy.

Adam Braciszewski L

E

N

C

J

E


WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

P

nr 17 (483)/2013/W1

Fankronopank PIASECZNO Pod tą niecodzienną nazwą kryje się impreza muzyczna, która zorganizowana została w piątek, 26 kwietnia w Domu Kultury. W ramach połączenia rockowej energii z klimatami funky na miejscowej scenie wystąpiły zespoły Salvator Elvis i Pongo Abelii

Grzegorz Tylec R

EK

L

A

M

A

O

M

OC

J

A

BIO delikatesy w Auchan w Piasecznie

 produkty własne Organic Farmy Zdrowia  żywność z gwarancją   „zdrowy adres” godny polecenia  Organic Farma Zdrowia uruchomiła kolejne delikatesy - tym razem w Auchan w Piasecznie. Wybór produktów w nowej placówce jest bogaty i pozwala na przygotowanie pełnowartościowych śniadań, obiadów, kolacji – w całości z użyciem ekologicznych produktów. Przede wszystkim oferuje świeże warzywa i owoce oraz mięso i wędliny od najlepszych polskich masarzy, jaja, nabiał, sery, pieczywo, soki, miody, słodycze, bakalie, wyroby garmażeryjne z małych wytwórni, a także artykuły sypkie i suszone. Wśród nich ponad 200 produktów pod własną marką. Większość produktów jest certyfikowana, a więc mająca gwarancję, że

W trakcie imprezy najpierw swoje muzyczne umiejętności zaprezentowali panowie z Salvator Elvis - nie całkiem fikcyjnej „supergrupy rokendrolowej” powołanej na potrzeby skanalizowania twórczego ciśnienia pewnej autorki komiksów i niespełnionego prozaika. Zespół zagrał w składzie: Elvis – wokal, Stroszek – gitara, Lou – bas i Krwawy Orzeł – perkusja. Pongo Abelii to z kolei siedmioosobowy kolektyw, który narodził się w puszczach Zalesia Dolnego, mieszający zręcznie jazz z funky, soulem, drum’n’bass i electro. Sekcję kreatywną (tzw. lead) tworzą Benny i Zoa. Współbrzmiąc na scenie przenoszą się z bluesująco-jazzujących kameralnych klimatów ku wielkoformatowym, klubowo elektryzującym kompozycjom. Obydwu występom towarzyszyły efektowne wizualizacje oraz wystawa krótkich form komiksowych autorstwa Katarzyny Wawrykowicz przedstawiająca scenki z życia muzyków z Salvator Elvis.

R

do wyrobu nie użyto ani agrochemii, ani sztucznych konserwantów i barwników, ani GMO. W ofercie znajdują się również liczne produkty

bezglutenowe, bezcukrowe czy bez laktozy. W nowych delikatesach są obecne najlepsze krajowe i europejskie marki branży ekologicznej. Szeroki wybór produktów został przygotowany dla każdej grupy wiekowej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci. Oprócz organicznych artykułów spożywczych, na półkach są również ekologiczne i naturalne kosmetyki oraz BIO środki higieny osobistej i domowej. Uwaga: warto zwrócić uwagę na liczne prowadzone obecnie akcje promocyjne. Otwarte: pon. - sob. - godz. 10 - 21; niedziela - godz. 10 - 20


IV

KURIER POŁUDNIOWY

WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

AKTUALNOŚCI

nr 17 (483)/2013/W1

Święto małych form teatralnych POWIAT Jak co roku w kwietniowy weekend, w piaseczyńskim Domu Kultury, już po raz czternasty, odbyła się EFFka, czyli Festiwal Małych Form Teatralnych. Celem imprezy jest konfrontacja dorobku zespołów teatralnych z województwa mazowieckiego oraz inspirowanie młodych ludzi do pracy nad małą formą sceniczną. W trakcie tegorocznej edycji nawet brak prądu nie przeszkodził w świetnej zabawie widowni i uczestnikom W piątek, 19 kwietnia odbyły się prezentacje w dwóch kategoriach (przedszkola i szkoły podstawowe). Ogółem wystąpiło tego dnia 15 zespołów, a więc grubo ponad 300 uczestników.

Akcja „ratowania maluchów” Od stycznia trwa ogólnokrajowa akcja zbierania podpisów o zwołanie referendum, pod hasłem „Ratuj Maluchy i starsze dzieci też”. Podpisy zbierane są także w powiecie piaseczyńskim

Pierwszy dzień festiwalowy zakończył się o godzinie 22 ze względu na fakt przyznania przez jury festiwalu (w składzie: Marta Alaborska, Hanka Brulińska, Artur Pontek) mnóstwa nagród i wyróżnień.

Teatralne napięcie EFFka potrzebuje większej sceny Mimo braku prądu wszyscy do- - Bardzo żałuję, że nie ma w jechali, a dzieci, nawet te najmłod- Piasecznie odpowiedniej sali, aby sze, dzielnie się trzymały, oczeku- z tego rodzaju imprez uczestnicy i jąc na możliwość zaprezentowania publiczność mogli korzystać w pełsię na scenie. Po podłączeniu agre- ni – mówi Ewa Kłujszo, inicjatogatu spektakle nadal się odbywa- ra EFFki. - W regulaminie musieły, tyle że był wielki tłok. Kiedy o liśmy prosić, aby zespoły nie były godzinie 15 włączono wreszcie za- zbyt liczne. Te, które jednak zdesilanie, wszyscy odetchnęli z ulgą. cydowały się na występ z ponad 20 Impreza wisiała bowiem wówczas osobowym składem, musiały liczyć na przysłowiowym „włosku”- agre- się z faktem, że scena w Domu Kulgat wszak dłutury nie ma kulis, a i sama w sobie go by nie pociąjest ona niewielka. gnął. Warsztaty z „teatru fizycz- Bardzo żałuję, że nie ma w Piasecznie odpowiedniej nego” odbyły się sali, aby z tego rodzaju imprez uczestnicy i publiczjednak planowo, a wzięło w nich ność mogli korzystać w pełni” Ewa Kłujszo, inicjatorudział ponad 30 ka Festiwalu Małych Form Teatralnych dzieci. Opóźnienie udało się nadrobić dzięki pra- Organizatorzy imprezy podkrecownikom Centrum Kultury i wo- ślali, że chcieliby ugościć wszystlontariuszom z Teatrów prowa- kich, zaprosić na widownię wszystdzonych przez Ewę Kłujszo. Mło- kie grupy, zapewnić im dobrą widzież i dorośli z grup Cha cha Hi doczność, bo - szczerze mówiąc Hi He He, Stu Uśmiechów i Jedne- - jedynie z pierwszych rzędów wigo Smutku oraz ŁUPS! zwijali się dać co nieco z tego, co dzieje się na jak w ukropie, aby pomóc sprawnie scenie. Z braku miejsca musieli nazainstalować się na scenie teatrzy- tomiast prosić, aby grupy przybyły kom biorącym udział w festiwalu. na EFFkę już przebrane, na krótko

POWIAT

przed swoim występem, a po nim, niestety, aby odjechały. - To nas, jako organizatorów, bardzo boli – tłumaczy Ewa K łujszo – Ja, jako pomysłodawczyni, chciałabym, aby EFFka była świętem teatru, aby grupy, instruktorzy poznawali się i zaprzyjaźniali, aby oglądały i przeżywały swoje spektakle, dyskutowały o nich, a nie tylko, niby te „gwiazdy”, przyjeżdżały na swój występ i znikały. Bez odpowiedniej sceny, widowni, sal, gdzie można się przygotować, nie jest to niestety możliwe. Improwizacja na koniec Drugi dzień EFFki przebiegł już spokojnie, ale bynajmniej nie mniej ciekawie. Pierwotnie zgłosiło się dziewięć zespołów, ostatecznie udało się przyjechać sześciu grupom. Każda prezentacja była inna. Nie zabrakło scenariuszów znanych, autorskich, gier teatralnych i poezji. Rozpiętość wiekowa uczestników była duża: od gimnazjalistów aż po dojrzałych aktorów. Jury miało, jak można było oczekiwać, R

EK

L

A

M

A

twardy orzech do zgryzienia. W przerwie bardzo udane warsztaty „improv” z ponad 30 osobową grupą poprowadził juror Robert K ibalski, aktor Teatru Ab Ovo. Kolejna EFFka już za rok.

Grzegorz Tylec EFFKA dziecięca

I miejsce - Koło Teatralne i Zespół Wokalny z SP Nr 2 w Piasecznie II miejsce – teatr ZGRAJA Z ZIELONEJ z Szkoły Marzeń w Piasecznie III miejsce – teatr PÓŁ ŻARTEM PÓŁ SERIO z ZSP im. Tadeusza Zawadzkiego w Piasecznie

EFFCIA

I miejsce - teatr PÓŁNUTKI z przedszkola „Nutka” II miejsce – teatr FANTAZJA z przedszkola „Fantazja” III miejsce – teatr ŚWIAT BAJEK z przedszkola „Świat Bajek”

EFFKA

I miejsce - teatr MINIATURA z Konstancińskiego Domu Kultury II miejsce – teatr BCA FLASH z Konstancińskiego Domu Kultury III miejsce – teatr KRZESIWO z Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. dr Zofii Galewskiej

Osoby domagające się referendum chcą by Polakom postawić następujące pytania: Czy jesteś za zniesieniem obowiązku szkolnego sześciolatków? Czy jesteś za zniesieniem obowiązku przedszkolnego pięciolatków? Czy jesteś za przywróceniem w liceach ogólnokształcących pełnego kursu historii oraz innych przedmiotów? Czy jesteś za stopniowym powrotem do systemu: 8 lat szkoły podstawowej + 4 lata szkoły średniej? Czy jesteś za ustawowym powstrzymaniem procesu likwidacji publicznych szkół i przedszkoli? - Ludzie chętnie składają podpisy – mówi Dorota Cichocka-Zawada, aktywizująca przebieg akcji w powiecie piaseczyńskim. - Aby referendum mogło zostać przeprowadzone trzeba uzbierać 500 tys. podpisów. Oficjalnie zebrano ok 300 tys. podpisów, ale myślę, że w rzeczywistości może być dużo więcej, bo wiele list wciąż krąży wśród ludzi. Więcej o akcji można dowiedzieć się na stronie www.ratujmaluchy.pl. Podpisy można składać m.in. w redakcji „Kuriera Południowego” od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18.


WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

P

R

O

M

OC

J

A

nr 17 (483)/2013/W1

Artystyczna lekcja historii GÓRA KALWARIA W weekend, 20 i 21 kwietnia w Domu Modlitwy Cadyka Altera przy ul. Pijarskiej z okazji 70. rocznicy wybuchu powstania w warszawskim getcie odbyła się wystawa Roberta Lisowskiego pt. „Wczorajszym zmarłym - jutrzejszym żywym”. Towarzyszyły jej także występy artystyczne oraz prelekcje i pokazy

Uroczyste otwarcie wystawy pt. „Wczorajszym zmarłym - jutrzejszym żywym” odbyło się w sobotę, 20 kwietnia. Na ekspozycję składało się około 50 obrazów, kilkadziesiąt grafik, kilkanaście instalacji artystycznych oraz 30 obrazów wielkoformatowych, a także liczne dokumenty, pamiątki i zdjęcia poświęcone wydarzeniom Holokaustu na polskich ziemiach.

Wystawę Roberta Lisowskiego pt. „Wczorajszym zmarłym jutrzejszym żywym” przez dwa dni obejrzało kilkaset osób prestiżowych nagród za osiągnięcia artystyczne. Jego prace wyróżniają się symboliką, dzięki której są niezwykle przejmujące i sugestywne. Autor chciał złożyć hołd pomordowanym Polakom i Żydom oraz oddać okrucieństwo Holokaustu.

Symbolika Sztuka zagłady uczy historii 50 obrazów, 30 prac wielkofor- Robert Lisow Robert Lisowmatowych, kilkadziesiąt grafik, ski stara się łąski jest niezwykle wszechstron- kilkanaście instalacji artystycznych, czyć różne fornym artystą, do- a także liczne dokumenty, pamiątki my sztuki, ponieskonale znanym i zdjęcia można było obejrzeć na waż uważa, że mieszkańcom posam film, obraz wystawie Roberta Lisowskiego czy rzeźba nie odwiatu piaseczyńskiego, ponieważ dają wszystkiego. ma na swoim koncie kilka niezwy- Dlatego też jego ostatniej wystawie w kle interesujących wystaw poświę- Górze Kalwarii towarzyszył program conych m.in. ofiarom Katynia, wi- artystyczny w wykonaniu piosenkarzerunkowi koni w polskiej sztuce ki Danuty Stankiewicz oraz aktorów czy kobietom świata, a także wiele Teatru Żydowskiego w Warszawie. R

EK

L

A

M

A

Na wystawie znalazły się również prace poświęcone postaciom związanym z historią Góry Kalwarii oraz z wydarzeniami sprzed 70 lat m.in. Cadyka Altera, Henryka Prajsa, Feliksa Karpmana z Góry Kalwarii. W programie wystawy znalazły się więc także wykład o Januszu Korczaku (lekarzu, pisarzu, założycielu domu dla sierot) i projekcje filmów o jasnowidzu Wolfie Messingu i o prof. Mojżeszu Schorre z 12. Wielkiej Synagogi w Warszawie, zniszczonej w Trakcie Wojny Getta Warszawskiego. Chociaż wystawę można było oglądać tylko przez dwa dni, przez historyczny budynek w Górze Kalwarii przewinęło się kilkaset osób, także z zagranicy, które były zachwycone, a także niekiedy poruszone prezentowanymi dziełami. Współorganizatorem wydarzenia było Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce.

Grzegorz Traczyk

Mały alergik kontra pyłki roślin Alergia na pyłki roślin wiąże się z nadwrażliwością na alergeny wziewne, które wnikając do organizmu drogami oddechowymi, zaburzają działanie układu oddechowego. Pylące sezonowo nasiona roślin kwiatowych, traw, drzew i krzewów powodują takie objawy jak katar sienny, łzawienie oczu, bóle głowy i astmę pyłkową. Jeżeli więc wybieramy się na wakacje z dzieckiem alergikiem, urlop spędźmy na nadmorskich lub wysokogórskich terenach. Miejsca te nie obfitują w bujną roślinność, co automatycznie zmniejszy ryzyko kontaktu dziecka z alergenami. Pyłkowica często dotyka dzieci z atopowym zapalenie skóry, może być też przekazywana dziedzicznie. Jak zatem rozpoznać, że malec jest uczulony na pyłki roślin? Pierwsze dolegliwości uaktywniają się w okresie wczesnego dzieciństwa. Głównym symptomem alergii są serie kichnięć wraz z wodnistym wyciekiem z oczu i nosa. Może się też pojawić obrzęk powiek. Prócz tego uczucie ogólnego zmęczenia, razem z gorączka, napadami duszności oraz bólami stawów czy żołądkowymi. Dziecko uczulone na pyłki należy w miarę możliwości separować od terenów porośniętych przez pylące drzewa, krzewy i trawy. Jeżeli mieszkacie na takim obszarze, w okresie wzmożonej aktywności alergennych roślin, postarajcie się wyjechać nad morze albo w góry. Pamiętajcie też, że najmniejsze stężenie pyłków notuje się w okolicach zbiorników wodnych.

Centrum Medyczne CMP Piaseczno, ul. Puławska 49


VI AKTUALNOŚCI KURIER POŁUDNIOWY

WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

nr 17 (483)/2013/W1

Piaseczyńska Mila Konstytucyjna

KONSTANCIN-JEZIORNA

Pałac literatów

PIASECZNO W piątek, 3 maja już po raz trzynasty odbył się symboliczny bieg ulicami miasta. Piaseczyńska Mila Konstytucyjna, która udanie wpisała się w doroczny sportowy kalendarz gminnych wydarzeń, stanowi znakomitą formę integracji okolicznych mieszkańców. Swoją szansę na udział w imprezie mieli tego dnia zarówno dorośli, jak i dzieci Choć pogoda nie zachęcała może tego dnia specjalnie do spacerów, ale za to do biegania była wręcz wymarzona. - Życzę wszystkim, nawet tym, którzy dobiegną jako ostatni, dobrej zabawy i zapraszam do wspólnego świętowania – otworzyła oficjalnie XIII Piaseczyńską Milę Konstytucyjną wiceburmistrz Piaseczna Honorata Kalicińska. Przedszkolaki, a także dzieci ze szkoły podstawowej i gim-

nazjum swój start w imprezie potraktowali w większości bardzo poważnie, o czym świadczyły chociażby zażarte walki o pozycje startowe w poszczególnych kategoriach. Niektórzy najmłodsi kończyli wprawdzie swój bieg z drobną pomocą rodziców, ale najważniejszy był przecież tego dnia sam w nim udział i to, że udało się ostatecznie dotrzeć do mety. Tegoroczna trasa biegu głównego biegła ulicami Kościuszki, Nada-

rzyńską, Sierakowskiego z metą dzo dobry termin, dużo ludzi biegało i dopisała pogoda. Przyznam na rynku i miała atest PZLA. Największe emocje były w rywali- szczerze, że spodziewałem się dziś zacji pań, którą o włos wygrała Ewa zwycięstwa, ale przed biegiem nigdy Chreścionko (z czasem 5:14), zaled- nie jest pewne kto wygra. wie o sekundę wyprzedzając na ostat- Zwieńczeniem imprezy był posiłek z grilla i uronich metrach Edyczysta dekoratę Lewandowską. 250 osób wystartowało we wszystcja najlepszych - To już mój kich biegach, które odbyły się uczestników biedrugi bieg w Piapodczas Piaseczyńskiej Mili Konsty- gu. Nagrody i secznie – mówiła tucyjnej specjalne pamiątEwa Chreścionko kowe medale wręz Wyszkowa. - W zeszłym roku zajęłam trzecie miej- czyli wspólnie wiceburmistrz Hosce, a w tym udało mi się wygrać na norata Kalicińska i przewodniczący ostatnich metrach i to nie z byle kim. komisji sportu rady miejskiej w PiaMarzyłam o podium, ale na pew- secznie Krzysztof Dudek. Zwycięzcy no nie o pierwszym miejscu, bo spo- biegów (miejsca I–III.) w zależnodziewałam się, że Edyta Lewandow- ści od kategorii, prócz medali i staska jest poza zasięgiem. Jestem bar- tuetek, otrzymali nagrody rzeczowe dzo szczęśliwa i w przyszłym roku oraz pieniężne. W tym roku GOSiR na pewno ponownie przyjadę na Piaseczno obchodzi 15–lecie swej działalności. Z tej okazji na każdego Milę. Wśród panów najszybszy był z zawodnika, który ukończył bieg czekolei Dawid Kubiec ze Staracho- kał pamiątkowy medal. Pełne wyniwic (4:34). ki Piaseczyńskiej Mili Konstytucyj - Imprezę oceniam bardzo pozy- nej 2013 dostępne są na stronie intywnie – powiedział po zakończeniu ternetowej www.mila-piaseczno.pl. biegu głównego zwycięzca. - To barGrzegorz Tylec R

EK

L

A

M

A

W sobotę, 11 maja w Konstancińskim Domu Kultury przy ul. Jaworskiego 18 o godz. 17 odbędzie się kolejne spotkanie z c yk lu Wir tualne Muzeum Konstancina. Tym razem będzie niepowtarzalna okazja, żeby poznać historię Domu Literatów w Oborach. W Pałacu w Oborach, odebranym mocą dekretu o nacjonalizacji rodzinie Potulickich, w 1948 roku otwarto Dom Pracy Twórczej Związku Literatów Polskich. Przez lata miejsce to było enklawą dla wielu znanych oraz wybitnych pisarzy i poetów. Bywali tu m.in. Marian Brandys, Julia Hartwig, Józef Hen, Maria Janion, Antoni Słonimski czy Tadeusz Różewicz. Podczas spotkania, które poprowadzi redaktor Hanna Zofia Etemadi, będzie można nie tylko poznać historię domu i jego mieszkańców, lecz także obejrzeć pamiątki i fotografie.

gt PIASECZNO

Żyj zdrowo! W najbliższą sobotę, 11 maja w godz. 12-14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Ecolandia przy Placu Piłsudskiego 4 odbędą się warsztaty zdrowego stylu życia w rodzinie, które poprowadzi Ewa Spiechowicz. Podczas warsztatów będzie można dowiedzieć się, jak zdrowo się odżywiać i przygotowywać posiłki. W programie m.in. nauka pieczenia chleba na zakwasie oraz degustacja zdrowych potraw. Wstęp wolny.

TW


WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

nr 17 (483)/2013/W1

Housowe podsumowanie PIASECZNO W sobotę, 27 kwietnia w Domu Kultury w Piasecznie odbyła się ostatnia przed wakacjami edycja Housespital – imprezy tanecznej zainicjowanej przez Dj Martina Rosę. Tym razem organizatorzy postawili na różnorodne sety, przy dźwiękach których zabawa trwała w najlepsze

Czwarta już edycja Housespital stanowiła swoiste podsumowanie wszystkich poprzednich edycji. W trakcie imprezy zagrały wszystkie osoby, które wystąpiły na niej wcześniej: Dj Martin Rosa, Cast Away, Dj Alexis, Paul R, Emgee Seven i Art Nou. Kolejnym występom towarzyszyły wizualizacje związane z szeroko pojętą kulturą muzyki klubowej. Na zakończenie Dj Martin Rosa zaprosił wszystkich obecnych (około 100 osób) na imprezę plenerową, która odbędzie się w Piasecznie 29 czerwca. - Housepital jest moim autorskim projektem i jestem wdzięczny Centrum Kultury za możliwość i pomoc w organizacji tego rodzaju spotkań – mówi Dj Martin Rosa. - Szeroko rozumiana elektronika jest teraz głównym nurtem w muzyce popularnej i rozrywkowej, a zwłaszcza House. Organizacyjnie czekam właśnie na odpowiedź, czy bez problemu będę miał scenę na czerwcowy Housepital i potem będę ustalać już dokładniej ile będę mieć środków na realizację całego eventu. Chciałbym zaprosić kogoś znanego ze środowiska muzyki elektronicznej. Jeśli pozwolą mi na to pieniądze, to zrobię to bez wahania. Wszystkie informacje odnośnie postępów w organizacji imprezy plenerowej w Piasecznie można śledzić na fanpage, wpisując na Facebooku po prostu HOUSEPITAL.

Grzegorz Tylec R

EK

L

A

M

A


VIII AKTUALNOŚCI KURIER POŁUDNIOWY

WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

nr 17 (483)/2013/W1

Zaniedbany plac zabaw PIASECZNO We wrześniu 2011 roku przy ulicy Leśnej w Jazgarzewie został otwarty nowy, piękny plac zabaw. Dziś plac już tak dobrze nie wygląda. Teren jest zaśmiecony i zdewastowany. Poza tym plac często okupowany jest przez pijącą piwo i głośno zachowującą się młodzież, przez co wiele mam boi się wprowadzać na jego teren swoje dzieci W chwili otwarcia był to jeden nych mieszkańców. W końcu postaz najładniejszych i najlepiej wypo- nowiono przenieść boisko na plac sażonych placów zabaw na terenie zabaw w Woli Gołkowskiej. W Jagminy. W znacznej części powstał zgarzewie został po nim tylko funza pieniądze z funduszu sołeckiego dament. (57 tys. zł), choć duży udział w powstaniu placu mieli także prywatni Gdzie ta piękna trawa? sponsorzy i gmina. Jedną z poważ- Tuż przed otwarciem placu w niejszych i trudniejszych inwestycji 2011 roku na jego części rozłożono było wylanie okrągłego fundamen- gęstą, idealnie równą trawę z rolki. Po zielotu pod boisko do piłki argennym dywanie tyńskiej. Samo pozostały dziś jedynie nieboisko sprezenpr z y st r z y ż o towała gmina. kosztowała budowa placu zabaw w ne, niezbyt esKosztowało 36 Jazgarzewie tetyczne kępy. tys. zł i dziś... nie ma po nim Altanka, która śladu. Kiedy młodzież zaczęła grać miała zapewniać schronienie przed na nim w piłkę zrobiło się głośno i słońcem i deszczem, została połazaczął protestować jeden z okolicz- mana. Obok stoi stół do tenisa sto-

Około 90 tys. zł

...a tak wygląda teraz

łowego. Podobno gra w ping-ponga jest – obok picia i palenia - jedną z ulubionych atrakcji odwiedzającej plac młodzieży. „Kreatywne” nastolatki wpadły na pomysł, aby zrobić paletki do ping-ponga z... elementów altanki. Środek placu zabaw również nie wygląda najlepiej - „zdobi” go błotna kałuża, w której walają się resztki zniszczonych zabawek. Miejsce spotkań hałaśliwej młodzieży - Plac w Jazgarzewie został zdewastowany, nie bójmy się tego słowa – mówi mieszkający w sąsiedztwie pan Zbigniew. - Mamy od dawna nie chodzą tam już ze swoimi dziećmi, bo po prostu się boją. Tam króluje niesforna młodzież pijąca piwo. Niektóre elementy wyposażenia zostały pomazane sprejami, dookoła walają się puste butelki. Kilka razy je posprzątałem, ale dzień później pojawiały się następne. Od maja ubiegłego roku sołtysem Jazgarzewa jest Agnieszka Bielińska. Jak sama jednak podkreśla, jest sołtysem, a nie ochroniarzem czy służbą porządkową, co jest aluzją do tego, co obecnie dzieje się na placu przy ulicy Leśnej. - Poprosiłam straż miejską, aby częściej zaglądała na nasz plac – mówi pani sołtys. - Odpowiedzieli mi, że podobne problemy mają w innych miejscowościach. - Nikt wcześniej nie zgłaszał nam tego problemu – poinformował nas w ubiegłym tygodniu Mariusz Łodyga, komendant straży miejskiej. - Chętnie jednak wyślemy tam patrol. R

EK

L

A

M

A

Tak wyglądał plac zabaw w Jazgarzewie we wrześniu 2011 roku... Kto posprząta plac? Agnieszka Bielińska uważa, że o porządek na placu powinni dbać mieszkańcy Jazgarzewa, ale nikomu na tym nie zależy. Wcześniej teren był zamykany, jednak młodzież sforsowała furtkę, uszkadzając zamek. Teraz na teren placu może wejść każdy o dowolnej porze. - Wkrótce naprawimy ten zamek za pieniądze z funduszu sołeckiego – informuje sołtys Jazgarzewa. - Chcemy zagospodarować także część ziemną placu, zrobić odwodnienie, uzupełnić piasek na boisku do siatkówki plażowej, posiać trawę, kupić nową zabawkę i – być może – postawić kosz do koszykówki. Choć planowane jest dosianie trawy nie wiadomo kto będzie ją kosił, bo – jak twierdzi sołtys – nie garną się do tego ani mieszkańcy, ani gmina. Wiceburmistrz Piaseczna Daniel Putkiewicz podkreśla, że lokalne społeczności zwykle aktywnie uczestniczą w utrzymaniu placów zabaw. - Tereny re-

kreacyjne dla rodzin i dzieci są dla nas priorytetem – dodaje. - Jeśli nie ma kto skosić trawy, to sołtys danej miejscowości powinien zasygnalizować problem gminnemu wydziałowi utrzymania terenów publicznych. Gmina jest po to, aby w takich sytuacjach służyć mieszkańcom pomocą. Jak się dowiedzieliśmy, Grzegorz Chrabałowski naczelnik wydziału utrzymania terenów publicznych i sołtys Agnieszka Bielińska mają wspólnie wypracować rozwiązania, mające doprowadzić do uporządkowania placu. Gmina cały czas zastanawia się też nad tym, czy zatrudnić kogoś do jego pilnowania. Osoba ta otwierałaby plac rano, zamykała go wieczorem i kontrolowała, kto zjawia się na nim w ciągu dnia. - Okazjonalne wizyty straży miejskiej to zbyt mało – uważa Daniel Putkiewicz. - Takiego miejsca trzeba doglądać każdego dnia.

Tomasz Wojciuk


WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

KURIER POŁUDNIOWY

AKTUALNOŚCI

nr 17 (483)/2013/W1

IX

Turniej rycerski z atrakcjami

GÓRA KALWARIA W sobotę i niedzielę, 27 i 28 kwietnia na Dworze Konrada Mazowieckiego w Czersku odbył się V Turniej Rycerski. Na imprezę ściągnęły bractwa rycerskie z Polski i zagranicy. Ich zmaganiom przyglądało się w sumie około 4 tys. widzów

Turniej rycerski w Czersku śmiało można obwołać jednym z najciekawszych wydarzeń kulturalnych w całym powiecie piaseczyńskim. Organizatorzy, którymi są Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii i Bractwo Rycerskie Smocza Kompania dbają o to, aby była to impreza dla całych rodzin. I tak rzeczywiście jest. W tym roku turniej oglądało nieco mniej widzów, czemu winna była pogoda – w niedzielę znacznie ochłodziło się i zaczął padać ulewny deszcz. Święto XIII-wiecznego rycerstwa Jak co roku, prowadząca do zamku droga została obstawiona kramami z zabawkami, łakociami i stylizowanymi na średniowieczne wyrobami. Aby przekroczyć bramę prowadzącą na zamkowy dziedziniec, wcześniej trzeba było kupić bilet wstę-

pu. Choć wiele osób grymasiło, sięga- Białorusi i Ukrainy, gdzie odtwórjąc do kieszeni, mało kto wie, że pie- stwo historyczne jest równie popuniądze te w znacznym stopniu pokry- larne jak u nas. Można było podziwają koszty związane z organizacją wiać epokowe stroje zbrojnych i dam imprezy. W tym roku jej budżet wy- dworu. Wszyscy oni prezentowali nosił około 90 tys. zł i był nieco mniej- się świetnie, gdyż bractwa rycerskie szy niż rok wcześniej. Między innymi szczególnie dbają o zgodność ubiowłaśnie dlatego organizatorzy musie- ru i uzbrojenia ze średniowiecznymi li zrezygnować z czeskich sokolników, realiami. - Nasz turniej jest najwiękktórzy za dwa dni spędzone na zamku szą imprezą XIII-wieczną w Polżyczą sobie około sce, a pojedynki rycerskie cie7 tys. zł. szą się w śro Turniej rozpoczął się w sodowisku coraz większym botę, w samo kosztowało zorganizowanie turnieju południe od zainteresowarycerskiego na zamku w Czersku wjazdu orszaniem i prestiżem – mówi ków. Później odbyły się pierwsze pojedynki ry- Beata Polaczyńska, dyrektor Ośrodcerskie. W sumie w Czersku stawi- ka Kultury w Górze Kalwarii. - W ło się około 300 współczesnych ryce- tym roku było też wyjątkowo dużo rzy z Polski, ale także Rosji, Litwy, kramów rzemieślniczych, co znakomicie wpisywało się w historyczny charakter imprezy.

90 tys. zł

Perfekcyjna organizacja Beata Polaczyńska podkreśla również znakomitą organizację turnieju. - Wszystko zostało perfekcyjnie przygotowane. Może dlatego, że robiliśmy to już piąty raz – dodaje. Widzowie mogli przez dwa dni oglądać to, co działo się na zamkowym dziedzińcu. Elektryzujące były zwłaszcza pojedynki rycerzy. Walczyli oni do trzech czystych trafień nienaostrzonymi mieczami, aby nie R

EK

L

A

M

A

zrobić sobie krzywdy, a nad przebiegiem rywalizacji czuwali trzej sędziowie oraz loża dam, rozstrzygająca sporne sytuacje. Wiele emocji wzbudziły także pokazy konne (najbardziej niebezpieczna konkurencja) oraz odbywający się w zamkowej fosie turniej łuczniczy. Elementem humorystycznym był natomiast wyścig dam. Startujące w nim panie musiały wykazać się sprytem i zręcznością, pokonując w jak najkrótszym czasie trudny tor przeszkód. Wielu widzów przyciągnął także koncert muzyki dawnej. W rozbitych wokół zamkowego dziedzińca kramach można było nabyć produkty rękodzielnicze (m.in. drewniane kufle, ozdoby, repliki średniowiecznej broni), kupić domowej produkcji wino, miody, ciasteczka oraz posilić się (pyszne były zwłaszcza wypiekane na miejscu podpłomyki z różnymi dodatkami). Niektóre stoiska miały asortyment skierowany do współczesnych rycerzy. Sprzedawano na nich m.in. sukno do produkcji średniowiecznych strojów. To właśnie z takich materiałów

powstają potem wełniane nogawice, lniane gacie i koszule, pikowane kaftany czy strojne suknie. Dużo atrakcji dla dzieci Jako że była to impreza rodzinna, organizatorzy zadbali również o dzieci. W ubiegłym roku do Czerska przyjechał teatr Gry i Ludzie z „Opowieściami wagantów”. Tym razem najmłodsi widzowie mogli obejrzeć w akcji Teatr Rozrywki Trójkąt z Zielonej Góry, który przyjechał z przedstawieniem „Dawno, dawno temu...”. Spektakl oparty był oczywiście na tekstach i stylistyce średniowiecznej. Zapewnił dzieciom rozrywkę, ale pełnił także funkcję edukacyjną. Inną atrakcją skierowaną do najmłodszych były warsztaty plastyczne zorganizowane wspólnie przez młodzież z Gimnazjum w Osiecku i uczniów LO w Górze Kalwarii. Dzieci musiały pokolorować przygotowane wcześniej czarno-białe szablony, które mogły później zabrać na pamiątkę do domu.

Tomasz Wojciuk


X

KURIER POŁUDNIOWY

WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

AKTUALNOŚCI

nr 17 (483)/2013/W1

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością opozycji POWIAT Podczas ostatniej sesji, która odbyła się 25 kwietnia, rada powiatu większością głosów wyraziła zgodę na utworzenie Spółki Infrastrukturalnej Powiatu Piaseczyńskiego, która ma powstać do końca roku. Do jej zadań ma należeć m.in. gospodarowanie i administrowanie majątkiem powiatu oraz utrzymanie i remontowanie dróg powiatowych. Projekt wzbudził kontrowersje wśród radnych Grzegorz Traczyk Za powołaniem spółki głosowało 13 radnych, siedmiu było przeciwko, a dwóch wstrzymało się od głosu. Głosowanie poprzedziła dość długa i burzliwa dyskusja. Radni Platformy Obywatelskiej zarzucili zarządowi brak dostatecznej ilości materiałów, szczegółowych analiz prawnych i finansowych, które umożliwiłyby im podjęcie rozsądnej decyzji. Głosem opozycji był tym razem radny Piotr Kandyba, który wyświetlając prezentację multimedialną i odwołując się do uczciwości, apelował do pozostałych radnych, by odłożyć tak ważną i brzemienną w skutki decyzję na kolejną sesję. Małymi krokami do celu - Nie jestem przeciwny spółkom, ale metodzie, jaką chce się tę spółkę utworzyć, po cichu, bez analizy, w pośpiechu, bez podania argumentów, stawiając radnych przed faktem dokonanym – mówił Piotr Kandyba. - Mieszkańcy muszą wiedzieć, co się planuje zrobić z ich majątkiem, jakie są zagrożenia i możliwości dla rozwoju spółki. Musimy wziąć pod uwagę, że istnieje duże zagrożenie upadku spółki i wyprzedaż majątku mieszkańców za bezcen – dodał radny. Zarząd odpierał zarzuty radnego, przekonując, że nie ma zagrożenia, a spółka pomoże samorządowi zracjonalizować koszty. - To czysto techniczna uchwała, wyrażająca jedynie zgodę dla zarządu – uspokajał starosta Jan Dąbek. - Dopiero po

podjęciu tej uchwały przeprowadzimy szczegółowe analizy finansowe, żeby ograniczyć wszelkie zagrożenia, a rada zdecyduje o szczegółach jej funkcjonowania. Chcemy powołać spółkę małymi krokami, żeby wszystko było transparentne, żeby ci radni, którzy nie rozumieją, bądź nie chcą zrozumieć, mieli czas, by poznać specyfikę spółki – przekonywał starosta.

Radny Piotr Kandyba stwierdził, że głosowanie powinno być poprzedzone wnikliwymi analizami, tymczasem materiał przedstawiony radnym mieścił się na dwóch stronach

Zaoszczędzić VAT Zdaniem zarządu wykonywanie zadań własnych powiatu przez spół- wych i nie podlega ona także przepikę umożliwi efektywniejsze gospo- som ustawy o pracownikach samodarowanie środkami finansowymi, rządowych. Jednak według zarządu jakimi dysponuje samorząd. Spółka powiatu jedną z największych zalet będzie mogła bowiem zaciągać kre- powołania spółki będzie możliwość dyty oraz współpracować z innymi odzyskiwania podatku VAT, co popodmiotami w ramach partnerstwa zwoli znacznie zmniejszyć koszty, publiczno-prywatnego. Co niezwy- a co za tym idzie wykonać więcej kle istotne, zdazadań. Według szacunków powiat niem urzędniw latach 2010-2012 odprowadził 7 ków starostwa, wszystkie zobo- Dopiero po podjęciu tej uchwały przeprowadzimy wiązania finansowe spółki nie szczegółowe analizy finansowe, żeby ograniczyć będą powodo- wszelkie zagrożenia, a rada zdecyduje o szczegółach wały zwiększe- jej funkcjonowania. Chcemy powołać spółkę małynia ogólnego zadłużenia budże- mi krokami, żeby wszystko było transparentne, żeby tu powiatu. Za- ci radni, którzy nie rozumieją, bądź nie chcą zrozurządzanie spółką mieć, mieli czas, by poznać specyfikę spółki będzie efektywJan Dąbek niejsze, gdyż nie jest ona tak ograstarosta powiatu piaseczyńskiego niczona przepisami prawa jak bu-

dżetowa jednostka samorządowa, którą jest Zarząd Dróg PowiatoR

EK

mln złotych podatku VAT. Gdyby to spółka była inwestorem, pieniądze L

A

M

A

wróciłyby do jej kasy i mogłyby być ponownie wydane na cele publiczne. Głosowanie bez zaufania Większość tych argumentów nie przekonała opozycji, ponieważ ich zdaniem nie są poparte szczegółowymi analizami i wyliczeniami, które powinny być podstawą do rozmów na temat powołania spółki. Radny Kandyba zgodził się, ze spółka daje więcej możliwości pozyskiwania funduszy, ale zwrócił uwagę, że i tak zawsze w razie kredytu czy zadłużenia spółki zagrożony będzie majątek powiatu. - Nie negujemy powstania spółki jako takiej, bo nam też zależy na racjonalizacji kosztów, ale najwyraźniej nie mamy do siebie zaufania, stąd prośba o liczby i konkrety – mówiła radna Katarzyna Obłąkowska-Kubiak (PO). - Niestety z powodu braku tego zaufania musimy głosować w ciemno – dodała radna. Mimo długiej dyskusji, ar-

gumenty radnych PO okazały się nie mieć większego znaczenia i uchwała została przyjęta. Opozycja głosowała przeciwko powstaniu spółki. Zastąpi ZDP Spółka ma powstać do końca roku, co poprzedzi seria szczegółowych uchwał, określających m.in. statut, zakres i sposób funkcjonowania spółki. Ma zastąpić przede wszystkim Zarząd Dróg Powiatowych i przejąć jego siedzibę oraz sprzęt w Wilczej Górze. Jednak planuje się, że spółka będzie miała o wiele więcej zadań niż tylko troska o powiatowe drogi. Samorząd ma powierzyć jej również gospodarowanie majątkiem powiatu oraz świadczenie usług dotyczących utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych. Jedynym właścicielem spółki ma być samorząd powiatu, który obejmie wszystkie udziały, wpłacając na początek 50 tys. złotych. W przyszłości spółka ma przejąć część majątku, prawdopodobnie będzie go dzierżawić od powiatu. - Nie zlikwidujemy ZDP dopóki nie będziemy mieli pewności, że spółka zadziałała – zadeklarował Jan Dąbek. Starosta dodał również, że pracownicy ZDP będą chronieni pakietem socjalnym. R

EK

L

A

M

A


WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

nr 17 (483)/2013/W1

PIASECZNO

List do redakcji

W nawiązaniu do artykułu pt. „Gigantyczne dopłaty do wody”, dotyczącego Spółdzielni Mieszkaniowej „Jedność” pragnę odnieść się do wypowiedzi pana prezesa Roberta Gołasia, w której to mocno mija się z prawdą, żeby nie nazwać tego dosadniej. Kiedy kilka lat temu pan Gołaś objął stanowisko prezesa SM „Jedność” na jednym z pierwszych spotkań gorąco nas namawiał, aby wymienić dotychczasowe wodomierze na nowe, legalizowane, gdyż odczyty z nich nie bilansują się z odczytem wodomierza głównego w budynku. Zgodziliśmy się z argumentacją pana prezesa i wymieniliśmy wodomierze, aby nie było w przyszłości problemu. Raz na kwartał przychodził pracownik administracji, spisywał aktualne wskazania wodomiaru i na tej podstawie byliśmy rozliczani ze zużytej wody. Sytuacja taka trwała do 19 marca 2012 roku. To właśnie wtedy zarząd spółdzielni poinformował nas, że musimy dokonać dopłat do zimnej wody, ponieważ wodomiar główny wskazuje większe zużycie wody niż nasze legalizowane wodomierze zainstalowane w mieszkaniach. Jak się później dowiedziałem, ta sytuacja ciągnie się od 2009 roku, a zarząd sprawę przespał, nie rozwiązując problemu przez 3 lata. I tak niedobór w budynku, w którym ja mieszkam w 2011 roku wyniósł ponad 46 tys. zł, co odpowiada „wyparowaniu” ponad 4,6 tys. m sześć. wody. Za lata 2009-2011 w tym budynku niedopłata wyniosła prawie 122 tys. zł. W związku z powyższym zadałem zarządowi pytania, na które do chwili obecnej nie uzyskałem odpowiedzi. Zapytałem czemu miała służyć wymiana wodomierzy na legalizowane skoro teraz każe nam się dopłacać do wody poza wskazaniami wodomierza i w jakim celu pracownicy SM „Jedność” co kwartał spisywali odczyty wodomierzy w lokalach i co z tą wiedzą robili przez 3 lata. Jak widać pytanie nie tyle są trudne, co niewygodne. Wodny bałagan w sumie kosztował spółdzielców niemal 660 tys. zł z tytułu niedopłat. Pieniądze miały pójść z naszych kieszeni. Po burzy wśród mieszkańców zarząd wycofał się z pomysłu indywidualnych naliczeń, a kwotę wynikającą z niedoboru wody pokrył częściowo nadwyżką za wywóz śmieci (385 tys. zł). Jednak to przecież też są nasze pieniądze. Na pewno wiele osób może zadawać sobie pytanie, co w tym czasie robiła rada nadzorcza. Odpowiem krótko – nic. Członkowie rady w mojej ocenie są osobami przypadkowymi i nie sprawują nadzoru nad finansami spółdzielni. Gdyby było inaczej, to nie byłoby takich numerów, jak z wodą. Wysłałem do rady nadzorczej kilka pism, w których wskazuję błędy i zaniedbania w funkcjonowaniu spółdzielni. Bez odzewu. Stąd wnioskuję, że albo oni nie rozumieją o czym piszę, albo nie wiedzą, co odpowiedzieć.

Stanisław Perłowski

KURIER POŁUDNIOWY

AKTUALNOŚCI

XI

Uroczystości rocznicowe

PIASECZNO W zeszły piątek w kilku różnych miejscach w gminie Piaseczno świętowano obchody 222. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Organizatorzy postanowili z tej okazji przygotować dla mieszkańców zarówno coś dla ciała, jak i dla ducha, a w sporym zainteresowaniu imprezami nie przeszkodziła bynajmniej niepewna tego dnia pogoda Obchody rocznicowe rozpoczęły się o godzinie 13 w kościele św. Anny w Piasecznie od mszy za ojczyznę z udziałem chóru „Lira”. Po jej zakończeniu zebrani na rynku reprezentanci lokalnej władzy i stowarzyszeń złożyli wiązanki pod tablicą pamięci marszałka Józefa Piłsudskiego umiejscowioną na ścianie miejskiego ratusza. Wszystkich obecnych powitał Paweł Górski, prowadzący uroczystość z ramienia Centrum Kultury Piaseczno. Następnie głos zabrała Honorata Kalicińska, wiceburmistrz Piaseczna, która przypominała okoliczności historyczne i genezę Konstytucji 3 Maja. - Dziś w wolnym kraju zebraliśmy się jak co roku i świętujemy to wydarzenie – mówiła wiceburmistrz. - Świętujemy, bo to jest dla nas ważna rocznica, bo możemy być dumni, że nasi przodkowie dążyli do wzmocnienia państwa, które tak bardzo ukochali. Jesteśmy tu dziś, bo czujemy to samo. O historycznym znaczeniu Konstytucji 3 Maja mówiła również Hanna Krzyżewska, wiceprzewodnicząca rady miejskiej. - Po wielu perturbacjach związanych z obchodami tego święta w przeszłości dzień ten wpisał się na stałe w kalendarz najważniejszych polskich świąt narodowych i obchodzony jest bardzo uroczyście – podkreślała pani wiceprzewodnicząca. - Nie wiąże się bezpośrednio z martyrologią narodu polskiego jak większość naszych świąt państwowych, więc jest świętem radosnym, pełnym patriotyR

EK

L

A

zmu, a maj jest czasem budzącej się do życia przyrody, pełnym nadziei i optymizmu. Życzę państwu wiele radości i prawdziwie wesołego udziału w przygotowanych atrakcjach. Uroczystość uświetniła Piaseczyńska Orkiestra Dęta, wykonując hymn narodowy i wiązankę pieśni patriotycznych. Po zakończeniu części oficjalnej obchodów na rynku wystartowała XIII Piaseczyńska Mila Konstytucyjna, a dwie godziny później odbył się koncert patriotyczny „Witaj majowa jutrzenko” w wykonaniu Klasycznego Kwintetu DęteM

A

go, który - z uwagi na trudne warunki atmosferyczne - przeniesiony został do pobliskiego Domu Parafialnego. Zamiast na rynku, w Przystanku Kultura odbyło się natomiast tegoroczne „XIII Spotkanie z Pieśnią”, czyli wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych połączone z gawędą historyczną prof. Grzegorza Nowika. Święto 3 maja obchodzono również uroczyście w Zalesiu Górnym, gdzie miłośnicy śpiewania spotkali się na boisku Klubu „Hubertus”.

Grzegorz Tylec


P

R

O

M

OC

J

A


WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

KURIER POŁUDNIOWY

AKTUALNOŚCI

nr 17 (483)/2013/W1

Sportowy dzień przedszkolaka

XIII

Malarstwo Witalija Szyszkina

KONSTANCIN-JEZIORNA W piątek, 26 kwietnia w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji odbył się Gminny Dzień Przedszkolaka. Wzięły w LESZNOWOLA W piątek, 26 kwietnia w Galerii Pasaż w filii Gminnego Ośrodka Kultury nim udział dzieci z czterech publicznych przedszkoli. Maluchy rywali- Lesznowola w Mysiadle (ul. Topolowa 2) odbył się wernisaż wystawy malarstwa Witalizowały w konkurencjach sportowych ja Szyszkina. Wydarzenie uświetnił mini-koncert w wykonaniu Tomasza Winiarskiego

Dzieci z publicznych przedszkoli wzięły udział w Gminnym Dniu Przedszkolaka, podczas którego w GOSiR-ze odbyła się spartakiada Tegoroczne święto przedszkolaka miało charakter sportowy. W konkurencjach sprawnościowych wystartowało pięć drużyn z czterech gminnych przedszkoli. Maluchy wzięły udział w niezwykle pomysłowych konkurencjach sportowych, które przygotowali ich opiekunowie oraz instruktorzy GOSiR-u. Przedszkolaki rywalizowały i sprawdzały swoje umiejętności m.in. na torze przeszkód, w piłce nożnej i unihokeju oraz w slalomie. Wszyscy walczyli z ogromnym poświęceniem i zaangażowaniem, każdy przedszkolak chciał być pierwszy na mecie. Jednak podczas zawodów wyróżnienia i nagrody nie były istotne. Od miejsca na podium ważniejsza była bowiem dobra zabawa, duch fair-play oraz promocja zdrowego trybu życia. Biorąc pod uwagę widok uśmiechniętych buzi, dzieci bawiły się wspaniale. Nie brakowało również prawdziwej sportowej atmosfery, której nie powstydziłyby się żadne profesjonalne zawody. Przedszkolaki rywalizowały wśród okrzyków, zagrzewających ich do walki kibiców, wśród których znaleźli się oczywiście rodzice i dziadkowie. Na zakończenie wszystkie dzieci zostały nagrodzone, otrzymały pamiątkowe medale Spartakiady Przedszkolaków. Dodatkową atrakcją był natomiast występ iluzjonisty oraz słodki poczęstunek. Pokaz magika zrobił ogromne wrażenie na zgromadzonej publiczności. Dzieci brały czynny udział w prezentowanych scenach. Przedszkolaki zgromadzone na sali mogły same „wyczarowywać” różne przedmioty za pomocą czarodziejskiej różdżki, poznać działanie magicznych piłeczek i wykonywać inne czarodziejskie sztuczki.

Grzegorz Traczyk R

EK

L

A

M

A

Po zakończeniu występu arty- trety, pejzaże i abstrakcje). Ekspozystycznego głos zabrał opiekun wy- cję oglądać będzie można do 26 maja. stawy Jan Drewicz, który nakreślił Witalij Szyszkin urodził się 20 sylwetkę artysty. marca 1935 roku w Turkiestanie w - Chciałbym zwrócić państwa arystokratycznej rodzinie rosyjskiej. uwagę na niebywały kunszt arty- Rodzina Szyszkinów od pokoleń styczny prac Wiżyła twórczo. Witalij odziedziczył po talija – mówił Jan Drewicz. Myślę, że będą mieli państwo jednakową radość jak - Kompozycja, w y s m a k o w a n e ja, oglądając te prace Jan Drewicz kolory i przede opiekun wystawy wszystkim niepowtarzalny nastrój panujący w tych obrazach oraz biją- pradziadach miłość do życia, muzyca z nich ciepła energia. Chylę czoła ki, sztuk plastycznych, psów i wędroprzed wielkim mistrzem. Myślę, że wania. Absolwent Państwowego Inbędą mieli państwo jednakową ra- stytutu im. Uszyńskiego w Odessie. Po raz pierwszy ujawnił swój talent dość jak ja, oglądając te prace. Na wystawie zobaczyć można na wystawach w Odessie. Następnie przekrój twórczości artysty o różno- przyszła kolej na Kamczatkę, Wyrodnej tematyce (między innymi por- spy Kurylskie, Sachalin, Ałma-Atę i

R

EK

L

A

M

A

Polskę. Wybrał nasz kraj przez sentyment dla swojej ukochanej babki - Wandy Szymanowicz. Od 1991 roku Witalij Szyszkin żyje i tworzy w Polsce. Po wielu wystawach zyskał uznanie krytyki i przyjaciół. Artysta o wielkim temperamencie twórczym, który wyznaje filozofię Leonarda da Vinci: „Od rzeczy małych zależy doskonałość, a doskonałość jest rzeczą wielką...”. Prace Witalija Szyszkina znajdują się w muzeach i prywatnych galeriach Rosji, Ukrainy, Kazachstanu, Francji, Polski, Japonii, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Holandii i Włoch. Więcej informacji o działalności artysty znaleźć można na stronie internetowej: www.szyszkin.com.pl.

Grzegorz Tylec


XIV AKTUALNOŚCI KURIER POŁUDNIOWY

WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

nr 17 (483)/2013/W1

Konserwator ochroni fabrykę

KONSTANCIN-JEZIORNA Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków zdecydował o objęciu indywidualną ochroną konserwatorską najstarszej części fabryki papieru w Mirkowie. Do rejestru zabytków został wpisany zespół budowlany tzw. dolnej papierni wraz z otoczeniem. Tworzy go 15 obiektów położonych przy ul. Mirkowskiej, znajdujących się na terenie zamkniętej w ubiegłym roku fabryki papieru Metsä Tissue Grzegorz Traczyk Pod koniec kwietnia ubiegłego roku Rafał Nadolny, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków podczas spotkania z samorządowcami i mieszkańcami, które odbyło się w Konstancinie-Jeziornie, zadeklarował, że najstarsza część kompleksu przemysłowego w Mirkowie zostanie objęta indywidualną ochroną. Konserwator słowa dotrzymał – niemal dokładnie rok później część zakładu została wpisana do rejestru zabytków, o co zabiegały m.in. lokalne stowarzyszenia. Oznacza to, że żaden z zabytkowych budynków nie może być wyburzony, a wszelkie planowane inwestycje na tym terenie muszą być konsultowane z konserwatorem. Walory historyczno-artystyczne Ochroną objęto zespół budowlany, na którym znajduje się 15 najstarszych obiektów fabryki: komin fabryczny, budynek dyrekcji, budynek mieszkalny (oba powstały w latach 1888-1896), budynek holendrów I i II maszyny papierniczej, hala I, II oraz IV maszyny papierniczej wraz ze składem i warsztat stolarski (1900-1913). W rejestrze znalazły się także obiekty powstałe w latach 1925-1935: pralnia, budynki holendrów, w których mieściły się kolejne maszyny papiernicze, turbinownia, magazyn bibułki i laboratorium, magazyn techniczny i papieru, a także nieco późniejsze pomieszczenia wykańczalni papieru i warsztatu mechanicznego. Poszczególne obiekty współtworzą zintegrowany zespół, dokumentujący środowisko przemysłowe, począwszy od zaplecza socjalnego po poszczególne zabudowania mieszczące proces technologiczny i infrastrukturę trans-

portowo-magazynową. - Decydu- bytków wpłynęły wnioski o rozbiórje to o wartości historyczno-nauko- kę niektórych obiektów na terenie fawej zespołu – mówi Agnieszka Żu- bryki w Mirkowe, zagrażających bezkowska, rzecznik prasowa MWKZ. pieczeństwu – informuje Agnieszka - Równie istotny jest jego walor arty- Żukowska. - Są to budynki współstyczny. Ceglane budowle fabryczne czesne, powojenne, w złym lub barpowstałe w latach 1888-1913, prze- dzo złym stanie technicznym. Konważające liczebnie w zespole, otrzy- serwator wyda decyzję w tej sprawie mały histeryzujący kostium, czer- – dodaje rzecznik. Miejmy nadzieję, piący ze stylistyki gotyku – doda- że w trakcie prac, choćby przypadje Agnieszka Żukowska. Mimo że kowo, nie zniknie któryś z zabytków większość obiektów objętych ochro- i że żaden z nich przez pomyłkę nie ną jest w fatalnym został już zrównany z ziemią przed stanie i wymaga wpisem do rejestru. natychmiastowego remontu, histo- Ceglane budowle fabryczne powstałe w latach ryczne założenie 1888-1913, przeważające liczebnie w zespole, otrzypapierni do dziś zachowało nie- mały histeryzujący kostium, czerpiący ze stylistyki mal niezmienio- gotyku ny układ oraz forAgnieszka Żukowska mę architektoniczną. - Wielrzecznik prasowa MWKZ koprzestrzenne założenie papierni, ostatecznie ukształtowane na Co powstanie na terenach poprzeprzełomie XIX i XX wieku na obsza- mysłowych będzie zależało od rady rze ok. 61 hektarów, oparte o doli- miejskiej, która uchwali nowy plan nę rzeki Jeziorki oraz trakty do Kla- zagospodarowania przestrzennego, rysewa i Obór (ul. Mirkowska), sta- uwzględniający oczywiście ochronowi istotny składnik decydujący o nę zabytków. Prace nad planem rozróżnorodności kulturowej i krajo- poczęły się w połowie ubiegłego roku brazowej Konstancina-Jeziorny – i trudno powiedzieć, kiedy będzie decyzje o wpisie do rejestru uzasad- uchwalony – może to zająć od kilkunia rzecznik prasowa. nastu miesięcy do kilku lat. Teren tzw. dolnej papierni (Metsä Tissue w MirWyburzenia kontrolowane? kowie) wraz z zabytkowym zespo Warto dodać, że wiosną na te- łem papierni górnej (obecna CH Starenie przemysłowym rozpoczęły się ra Papiernia), który został wpisany intensywne prace rozbiórkowe. Met- do rejestru zabytków w 1958 oraz w sä Tissue postanowiła wyburzyć bu- 2001 roku, należą do najstarszej czędynki, które nie mają historycznej ści miejscowości Jeziorna (dzisiejszewartości, by przygotować teren dla go Konstancina-Jeziorny). ewentualnego inwestora. Postanowiliśmy sprawdzić czy Mazowiecki Konstytucja 3 Maja z Konstancina Urząd Ochrony Zabytków kontrolu- Początki papierni sięgają XVIII je wyburzenia. - Do Mazowieckiego wieku, kiedy to w Jeziornie zbudoWojewódzkiego Konserwatora Za- wano pierwszy młyn. Warto podkre-

Budżet gminy z naruszeniem prawa?

Najstarsze budynki fabryki, nad którymi góruje komin, powstały w latach 1888-1896 ślić, że właśnie tu powstał papier, na którym wydrukowano Konstytucję 3 Maja. O lokalizacji przemysłu papierniczego w Jeziornie zadecydował dostęp do energii wodnej rzeki Jeziorki oraz bliskie sąsiedztwo Warszawy. Zespół papierni konstancińskiej stanowi ilustrację zastosowania układu tzw. fabryk ciągłych, polegającego na lokalizowaniu poszczególnych zakładów produkcyjnych w kolejności zgodnej z technologią wytwarzania danego wyrobu wzdłuż rzek. Ten system, propagowany przez Stanisława Staszica w Staropolskim Zagłębiu Przemysłowym, dla potrzeb papierni rozbudował sprowadzony przez Bank Polski francuski inżynier Gabriel Planche. Papiernia została założona w 1776 roku i funkcjonowała pierwotnie jako manufaktura królewska (papiernia górna). Następnie w czasach Królestwa Polskiego, działając jako Papiernia Banku Polskiego, od 1843 roku wykorzystywała napęd parowy. W 1887 roku po przejęciu przez Towarzystwo Akcyjne Mirkowskiej Fabryki Papieru zakład wszedł w okres swego największego rozwoju. Z Mirkowa do Mirkowa Spółka wcześniej prowadziła papiernię w Mirkowie koło Wieruszowa w województwie łódzkim. Jednak postanowiła zlokalizować zakład w Jeziornie. Nowy właściciel przeniósł

pod Warszawę nie tylko produkcję, lecz także wszystkich pracowników oraz nazwę miejscowości. Fabryka składała się z dwóch zakładów (dzisiejsza CH Stara Papiernia i Metsä Tissue), znajdujących się po obu stronach kanału, biegnącego wzdłuż obecnej Al. Wojska Polskiego. Pomiędzy zespołami papierni rozlokowano osadę robotniczą oraz rezydencję ówczesnego właściciela fabryki E. Natansona. Wokół zakładu wyrósł nowy Mirków – niemal samowystarczalna osada robotnicza z własnym szpitalem, domem ludowym, szkołą i kościołem. Zelektryfikowane w 1901 roku kompleksy papierni górnej oraz dolnej, pięć lat wcześniej połączone kolejką wąskotorową, do 1939 roku zatrudniały 1200 pracowników i produkowały 13 000 ton papieru rocznie. Fabryka przetrwała obie wojny. Kolejny znaczący rozkwit przeżyła w czasie PRL-u. Znacjonalizowane Warszawskie Zakłady Papiernicze w latach 80. zatrudniały ok. 2200 ludzi, którzy pracowali przy produkcji aż 75 tys. ton papieru rocznie. Spółki Metsä Tissue oraz Konstans przejęły zakład w latach 90. Kierowały nim do końca marca 2012 roku, kiedy to zakończyła się produkcja papieru, która trwała ponad 250 lat. Zakład, ten był najdłużej działającą fabryką papieru w Polsce.

URODZENI W PIASECZNIE

LESZNOWOLA W połowie kwietnia Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie negatywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Lesznowola za 2012 rok Dochody gminy Lesznowola w 2012 roku wyniosły prawie 110 mln zł, co stanowiło 84 proc. planowanych dochodów. Dochody majątkowe zostały zrealizowane na poziomie niecałych 16 proc. Tu gmina spodziewała się uzyskać ponad 22 mln zł ze sprzedaży gruntów. Tymczasem sprzedała je za niecałe 1,4 mln zł, co stanowiło zaledwie 6 proc. planu. Stąd wzięły się późniejsze problemy z dopinaniem budżetu. Regionalna Izba Obrachunkowa w uzasadnieniu zwróciła uwagę, że zobowiązania gminy według tytułów dłużnych wyniosły na koniec 2012 roku prawie 86 mln zł, stanowiąc 78 proc. wykonanych dochodów. Na długi gminy złożyły się zaciągnięte kredyty, pożyczki i wyemitowane obligacje. RIO podkreśliła, że relacja długu do dochodów kształtowała się więc znacznie powyżej granicy określonej przez ustawę o finansach publicznych. Ustawa mówi, że łączna kwota długu samorządu terytorialnego pod koniec roku nie może przekroczyć 60 proc. wykonanych dochodów. Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie zaznacza, że przekroczenie przez gminę Lesznowola na koniec 2012 roku dopuszczalnego poziomu zadłużenia w istotny sposób narusza art. 170 ustawy o finansach publicznych i stanowi podstawę do wydania negatywnej opinii o wykonaniu budżetu za 2012 rok. Teraz oceny działań wójt Lesznowoli dokona rada gminy, która podczas najbliższej sesji zdecyduje o przyznaniu lub nie przyznaniu Marii Jolancie Batyckiej-Wąsik absolutorium. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że rada zdominowana jest przez radnych popierających urzędującą wójt, trudno spodziewać się, że absolutorium nie zostanie przyznane.

TW

Amelia Rombek 3300g 52cm 4.05.2013

Bartosz Wiśniewski 3460g 55cm 7.05.2013

Magda Łysiak 3780g 55cm 7.05.2013

Filip Kalbarczyk 3920g 60cm 5.05.2013

Paulina Matulka 3500g 56cm 7.05.2013

Damian Idaczek 3460g 56cm 6.05.2013

Rozalia Urbańska 3520g 55cm 6.05.2013

Leon Wójcik 3080g 51cm 6.05.2013

Michał Matusik 2920 51 cm 26.04.2013

Zuzanna Trojanowska 3420g 56cm 01.05.2013

Szymon Świerada 3400g 54cm 8.05.2013


WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

nr 17 (483)/2013/W1

Kolejna zaniedbana posesja

PIASECZNO Na skrzyżowaniu ulic Julianowskiej i Chyliczkowskiej znajduje się opuszczona, zaniedbana i okropnie zaśmiecona posesja. - Już dwukrotnie poprosiliśmy właściciela nieruchomości, Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, o zabezpieczenie i uprzątnięcie tego terenu. Jak na razie bez rezultatu – mówi Mariusz Łodyga, komendant straży miejskiej

Zaniedbana posesja na rogu ulic Chyliczkowskiej i Julianowskiej jest własnością Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Na terenie gminy Piaseczno jest wę warszawskiej straży miejskiej, wiele „niczyich” miejsc, które – prę- aby wyegzekwowała od właściciela dzej czy później – zamieniają się w konkretne działania. Nam też wymiejsca towarzyskich spotkań i dzi- gląd tej posesji bardzo się nie pokie wysypiska śmieci. W poprzed- doba, zrobimy wszystko, aby zonim numerze Kuriera Południowego stała ona uporządkowana. pisaliśmy o takim miejscu przy ulicy Nadarzyńskiej, na odcinku mię- Mieszkańcy, weźcie dzy ulicą Wojska Polskiego, a ulicą sprawy w swoje ręce! Dworcową. Piętrzące się tam śmieci Straż miejska w Piasecznie apezostały porozrzucane po pobliskim luje do mieszkańców, aby wskazypolu i okoliczwali zaniedbanych zaroślach. W ne, wymagająStraż miejska apeluje do krzaki też strach ce uprzątnięcia mieszkańców, aby wskazywali było wchodzić. miejsca. - Wszystzaniedbane, wymagające Tam z kolei pełkie takie zgłoszeuprzątnięcia nieruchomości no było potłuczonia potraktujemy nego szkła i zgnieznajdujące się na terenie gminy z należytą powacionych puszek po gą, ponieważ nie piwie. Sprawą zajęła się straż miej- wiemy wszystkiego – mówi Mariusz ska. Ustalono właściciela działki i Łodyga. - Zależy nam, aby miapoproszono go o uporządkowanie sto było czyste i uprzątnięte, dlateterenu. O dziwo, teren szybko został go będziemy robić wszystko, aby tak posprzątany, choć komendant Ma- właśnie było. riusz Łodyga zastrzegł, że może to Tomasz Wojciuk trochę potrwać. - Niestety, już następnego dnia R EK L A M A w tamtym miejscu zaczęły pojawiać się nowe śmieci – dodaje Mariusz Łodyga. - Teraz właściciel terenu poważnie zastanawia się nad jego ogrodzeniem. Teraz straszy przy Julianowskiej - Opuszczona posesja na rogu ulic Chyliczkowskiej i Julianowskiej to kolejne miejsce, którym powinna zająć się straż miejska – zaalarmowali nas Czytelnicy. - Oczyszczony ze wszystkiego, co miało jakąkolwiek wartość dom służy za noclegownię i miejsce schadzek, natomiast dookoła panuje niewyobrażalny bałagan. Posesja była kiedyś ogrodzona, jednak większość słupków dawno ścięto. Zniknęła także siatka, która trafiła pewnie na jeden z okolicznych skupów złomu. - Znamy sprawę, już się nią zajęliśmy – uspokaja Mariusz Łodyga, komendant straży miejskiej. - Wezwaliśmy właściciela nieruchomości, którym jest GDDKiA, do uprzątnięcia i zabezpieczenia terenu. Wysłaliśmy w sumie dwa pisma, ostatnie w kwietniu. Jeśli nie będzie reakcji, przekażemy spra-

P

R

O

M

OC

J

A

Zespół Szkół Nr 1 - Technicznie najlepsi Najlepsze matury w powiecie, ścisłe kontakty z pracodawcami, znaczący przyrost wiedzy i oczywiście ludzie z pasją do techniki - wszystko to znajdziesz zaraz pod bokiem w Zespole Szkół Nr 1 Białe święta Wielkiejnocy, dwóch papieży, Lance Armstrong oszustem, Gates największym filantropem – trudno być czegoś pewnym w ostatnich czasach. Jedną rzecz mamy jak w banku- zawody techniczne będą podstawą przyszłości. Już teraz branże technologiczne płacą najlepiej, nawet młodym pracownikom, jak podaje portal wynagrodzenia.pl. Bezrobocie nie jest w nich znaczącym zagrożeniem. Niebezpieczeństwo utraty pracy na stanowiskach technicznych jest 2-krotnie mniejsze niż wśród pracowników biurowych i 3–krotnie, porównując z osobami zatrudnionymi przy prostych pracach (Diagnoza Społeczna 2011). Wyczuwają to powoli gimnazjaliści coraz częściej wybierając szkoły techniczne (już 30% ). Edukacja to inwestycja, a inwestując warto zbadać, który produkt jest najlepszy. Zespół Szkół Nr 1 w Piasecznie jest najlepszym technikum w powiecie pod względem wyników maturalnych. Kładziemy duży nacisk na sprawność zawodową uczniów - mówi dyrektor szkoły mgr inż Elżbieta Malinowska. Niech o tym świadczy 100% zdawalność egzaminu zawodowego wśród naszych informatyków. Miesięcznik Perspektywy określa jednostki z takimi wynikami Szkołami Mistrzów. Rankingi rankingami, ale czy mój syn czy córka poprawi swoje wyniki w tej szkole, czy dużo się nauczy – mógłby zapytać czujny rodzic. Od niedawna można to sprawdzić. Służy temu specjalny wskaźnik EWD. Można za jego pomocą określić, czy uczeń wypadł na maturze lepiej niż na egzaminie gimnazjalnym. ¾ absolwentów techników mogłoby naszym uczniom pozazdrościć. Po Wiadukcie średni matematycznie uczeń gimnazjalny będzie dobrym maturzystą – w porównaniu z innymi technikami i wcale niezłym w porównaniu z licealistami. Instrukcja złożenia technika czyli technologia na kolorowo Sieć dziś jest jak powietrze - to truizm. Gdyby do odbioru tlenu potrzebna była działalność fachowców, czy mogliby liczyć na sowite wynagrodzenie? Tak trochę jest z zawodem teleinformatyka. Zwykle uczniowie dowiadują się, że to jest potrzebny zawód, jak dostaną pierwszą wypłatę – głosi nauczycielskie powiedzenie. Pionierzy współczesnych technologii byli trochę takimi natchnionymi majsterkowiczami. Siedzieli w garażach i próbowali z prowizorycznych często części konstruować urządzenia, które później zmieniały świat. Od Edisona poprzez Gatesa czy Woźniaka światowy postęp był dziełem pasjonatów, którzy z zapałem, metodą prób i błędów tworzyli prototypy. Wprawdzie to już nie czasy Klubu Domorosłych Komputerowców z Menlo Park z Doliny Krzemowej, ale gdy z kilku kabelków i scalaków wydobędzie się dźwięk albo gdy kilka kółek i płytka drukowana wystartuje w zawodach robotów - satysfakcja jest przednia. I to dzięki Tobie, to Ty zrobiłeś. Łukasz Midnerski próbował sił z elektroniką już w szkole podstawowej. Najpierw był kolorofon. Dodaje barw muzyce, a nie dużo właściwie potrzeba. To było gdzieś pod koniec podstawówki. Zegarek widmowy? Jaki?– dopytuję. Taki gadżet, który pokazuje godzinę jak się nim rusza -zostawia ślad widmowy – opowia-

da Łukasz. Dzięki takiemu zegarkowi biegacze nie muszą zatrzymywać się, żeby sprawdzić godzinę?- nie do końca, ale to naprawdę jest zabawa zabawa elektroniką. Twoja nauka - twój Jobs Pasja jest praktyczna? - Była w tym przypadku. Łukasz został jednym z pierwszych stypendystów firmy CCS w ZS 1. Będzie dostawał co miesiąc 200 pln za naukę tego co i tak lubi. Duże znaczenie przywiązujemy do współpracy w firmami zewnętrznymi-mówi Małgorzata Różycka, kierownik praktycznej nauki zawodu. Stypendia wypłacane przez firmy otrzymywało już na Wiadukcie ponad 30 osób. Tradycyjnie silnie obecna jest firma Intercars S.A. wspierająca uczniów kształcących się w zawodach samochodowych. Dla młodych tworzą trampolinę rozwoju zawodowego, a dla siebie kształcą liderów nowoczesnej technologii. Taka jest idea programu Młode Kadry Intercars – do którego firma wybrała ZS1 jako jedyną szkołę z Mazowsza. Jesteśmy rozpoznawalni na lokalnym rynku pracy-tłumaczy inżynier Różycka- stąd bliżej od nas do pracodawców. Mój samochód tankuje stypendium - puentuje Konrad Morawski-wieloletni stypendysta firmy Intercars, uczeń 4 klasy technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych. Należę do trzeciego pokolenia pasjonatów motoryzacji - to zobowiązuje-nie mogłem nie być dobry. Jak się coś lubi to nie jest trudno o wyniki. Wiele rzeczy wynosi się już z domu - wiele godzin majstrowania z ojcem i dziadkiem nie mogło nie dać rezultatu. Wyobraźnia nadaje ducha maszynie, ale maszyny potrafią też poruszyć wyobraźnię. Budowanie maszyn wiatrowych wodnych, robotów sumo czy tzw. followlinerów to przedni trening właśnie dla niej. Mogli się o tym przekonać uczniowie, którzy chętnie próbowali swych sił w tematycznych konkursach. To co zaprojektujesz, musi przekonać do siebie innych, ktoś musi chcieć to kupić. Nie każda maszyna ma urok R2D2 czy C3PO. Układy scalone się same nie zareklamują. Co innego jednak, gdy będą uzbrojone w fajny układ graficzny, zręcznie połączenie słów czy zabawną historyjkę. Trzeba je zawinąć w te odpowiednie sreberka - wtedy ktoś je kupi - mówi Dorota Frajnt nauczyciel reklamy i marketingu w ZS1. Masz wygadanego, lecz bujającego w obłokach potomka i chcesz to praktycznie wykorzystać? No to fru go do klasy technik organizacji reklamy. Zanim Steve Jobs nadał designerski charakter produktom marki Apple zapisał się na zajęcia z kaligrafii. Tak po prostu. Otwarta głowa jest ważna w pracy z technologią. Nigdy nie wiadomo, jak i kiedy zrobi się z tego użytek – mówi polonistka. Nie zaniedbujemy więc rozwoju humanistycznego w ZS1. Wspomniany wskaźnik EWD z polskiego jest korzystny dla Wiaduktu. Po maturze może przecież przyjść ochota na zupełnie nieinżynierski kierunek studiów. Nietypowe pozatechniczne zainteresowania procentują czasem w nieoczekiwanych momentach.

Uczniowie ZS1 znajdują i na to czas. Michał Lazurek bierze bierze regularnie udział w rekonstrukcjach historycznych. Karol Osica wywalczył drugie miejsce w powiatowym konkursie recytatorskim. Nie tylko dobrze mówi, ale też będzie z niego technik na schwał – jego osiągnięcia w nauce nagrodzono stypendium prezesa rady ministrów. Inni po mistrzowsku tańczą (Adam Żyrek –mistrz świata w ip-Hop& Electric Boogie& Break Dance z klubem Grawitacja), jeżdżą na hulajnodze (January Gardecki - scoot battle poland 2012), czy profesjonalnie grają w gry komputerowe (Rafał Krawczak – jeden z nielicznych Polaków na Taiko World Cup). Pomyślcie o zawodzie, w którym ciągle możliwe są kariery niemal od zera, który rozpala wyobraźnię młodych ludzi. Informatyka, bo o niej mowa, to zawód z perspektywami. To najbardziej dochodowa branża. Praca w niej nie przypomina wcale zabawy w grze komputerowej. Choć może ktoś stąd stworzy następnego Wiedźmina? Sześć pracowni komputerowych czeka na chętnych. Rurkowiec wieczorową porą Warsztat szkoły bywa otwarty do późnych godzin wieczornych. – U niektórych błysk w oku widać dopiero w warsztacie - mówi Marcin Błoński nauczyciel, który poświęcił wspieraniu budowy Szayowozu niejeden wieczór. Grupa pochłoniętych uczniów pochyla się nad nietypowym pojazdem. Jeszcze nie ma siedzenia. Silnik pochodzi z malucha. Boczną siatkę zabezpieczającą zaplata chłopak, który przygotował ją samodzielnie w domu. Wpada inny, zakatarzony uczeń z drobną częścią w dłoni. Nie miał dziś zajęć. Przyjechał specjalnie, by ją zamontować . Od kilku tygodni przyszli mechanicy pojazdów samochodowych konstruują szayowóz przy wsparciu automobil klubu rzemieślnik. On nigdy się nie ścigał? Ma chłopak talent. Mówili automobiliści po pierwszym próbnym slalomie. Pół nocy spędzili w warsztacie przed pucharem Polski Junior Buggy – debiutujący pojazd musiał być przygotowany na tip top. Brawurowy przejazd Michała Junkhe został dostrzeżony. Walczył jak równy z doświadczonymi zawodnikami. Auto to nie tylko przygoda. Praktyczne podejście do życia posiada wielu uczniów. Zbierane ze stypendium pieniądze Bartek Dąbrówka z technikum samochodowego przeznaczy na sprzęt do renowacji samochodów, dzięki któremu będzie mógł sprawniej i więcej dorobić w czasie wolnym. Talentów nie można zakopać w ziemi – uśmiecha się Bartek. Spora część uczniów pójdzie na studia. W odróżnieniu od kolegów z liceum będą już mogli zarabiać w zawodzie. Dzięki praktykom będą też mieli za sobą pierwszy kontakt z pracodawcą. Uczestnicy konkursów zawodowych czy stypendyści firm będą mogli chwalić się w Cv osiągnięciami zawodowymi bezpośrednio po maturze. No i jakie będą mieli wspomnienia. Do przyszłości najlepiej przez Wiadukt!

Jakub Górecki


XVI AKTUALNOŚCI KURIER POŁUDNIOWY

WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

nr 17 (483)/2013/W1

Pożyjemy, pojedziemy?

KONSTANCIN-JEZIORNA W poniedziałek, 6 maja w sali posiedzeń rady miejskiej z wielką pompą w obecności mieszkańców, urzędników, przedstawicieli samorządów gmin, powiatu, województwa oraz posłów podpisano umowę na opracowanie koncepcji i uzyskanie decyzji środowiskowej obwodnicy Konstancina-Jeziorny i Góry Kalwarii. Jednak, jeśli wszystko dobrze pójdzie, budowa rozpocznie się dopiero w latach 2017-2020

Grzegorz Traczyk Przygotowania do budowy nowe- tej koncepcji i rozpocząć wszystko od go przebiegu drogi wojewódzkiej nr nowa – dodał wicemarszałek. 724 (obwodnicy Konstancina-Jeziorny i Góry Kalwarii) trwają wiele lat. Papierowa obwodnica Już w 2008 roku Mazowiecki Zarząd Umowę uroczyście podpisali Dróg Wojewódzkich zawarł umowę Zbigniew Ostrowski, dyrektor Maz projektantazow ieck iego mi, którzy mieli Zarządu Dróg opracować konWoj e wó d zcepcję przebie- może kosztować budowa obwodnicy, kich w Warszagu obwodnicy i wie oraz Czeuzyskać decyzję która ma się zacząć w latach 2017-2020 sław Połedniok, środowiskową. wiceprezes zaJednak proponowany przebieg został rządu spółki Mosty Katowice. - Druoprotestowany zarówno przez miesz- gi raz startujemy do tego przetargu i kańców gminy Konstancin-Jeziorna, mamy nadzieję, że tym razem z sukcejak i sąsiedniej Góry Kalwarii. Po pię- sem – mówił Zbigniew Ostrowski. - Ten ciu latach procedura wraca do punktu pierwszy, najważniejszy krok, jakim bęwyjścia i wszystko zaczyna się od po- dzie uzyskanie decyzji środowiskowej, czątku. - Dzisiejsze podpisanie umo- umożliwi podjęcie dalszych działań, wy to pierwszy krok do nowego otwar- rozpoczęcie prac projektowych i przycia w sprawie budowy tej drogi, któ- stąpienie do realizacji zadania. Przebura jest niezwykle ważna i konieczna, dowa drogi nr 724 znacznie poprawiła ale przebiega przez gęsto zaludnio- układ komunikacyjny w tym rejonie, ale ne obszary gminy Konstancin-Jezior- doskonale zdajemy sobie sprawę, że nie na oraz gminy Góra Kalwaria – mó- satysfakcjonuje to zarówno samorząwił Krzysztof Strzałkowski, wicemar- dów, jak i mieszkańców. Pełnym sukszałek województwa mazowieckiego. cesem będzie dopiero budowa nowe- Tym samym zdanie opinii publicznej, go przebiegu tej trasy, czyli obwodnicy mieszkańców, co do przebiegu tej dro- Konstancina-Jeziorny i Góry Kalwarii. gi jest dla nas niezwykle ważne. Kil- Licząc na współpracę z oboma samoka miesięcy temu postanowiliśmy po- rządami oraz mieszkańcami, mam nażegnać się z poprzednim wykonawcą dzieję, że szybko przebiegną prace lo-

800 mln złotych

Umowę na opracowanie nowego przebiegu obwodnicy uroczyście podpisali Zbigniew Ostrowski, dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie (z lewej) oraz Czesław Połedniok, wiceprezes zarządu spółki Mosty Katowice kalizacyjne i uzyskamy pozytywną de- gi nie da się wybudować w powiecyzję środowiskową – dodał dyrektor trzu i gdzieś będzie musiała powstać. MZDW. Firma projektowa ma 15 mie- Jednak postaramy się, by lokalizasięcy na opracowanie nowego przebie- cja spełniała wszelkie wymogi uwagu obwodnicy na odcinku od granicy runkowań środowiskowych. Na pewWarszawy oraz Konstancina do nowe- no nad przebiegiem tej drogi odbędą go przebiegu drogi krajowej nr 79 na te- się szerokie konsultacje z mieszkańrenie gminy Góra Kalwaria i uzyska- cami – uspokajał dyrektor Ostrowski. nie decyzji środowiskowej, za co otrzyma ponad 712 tys. złotych brutto. Je- Podpisanie umowy to pierwszy krok do nowego śli procedura przeotwarcia w sprawie budowy tej drogi, która jest niebiegnie bez komplikacji, do 2017 roku zwykle ważna i konieczna, ale przebiega przez gęsto MZDW ma dyspo- zaludnione obszary miasta i gminy Konstancin-Jenować kompletną ziorna oraz gminy Góra Kalwaria. Tym samym zdanie dokumentacją inopinii publicznej, mieszkańców, co do przebiegu tej westycji.

drogi jest dla nas niezwykle ważne

Będą szerokie konsultacje społeczne Samorząd województwa mazowieckiego ma nadzieję, że uda się rozpocząć prace budowlane w latach 2017-2020. Jednak mieszkańcy terenów przez, które ma przebiegać trasa (m.in. Cieciszewa) z pewnością będą „walczyli” o to, by nowa droga nie zniszczyła im życia. - Poprzednia procedura nie zakończyła się sukcesem, ponieważ planowany przebieg naruszał interesy mieszkańców. Wiadomo, że dro-

Krzysztof Strzałkowski wicemarszałek województwa mazowieckiego Unia pomoże? Budowa obwodnicy według wstępnych szacunków może pochłonąć nawet ponad 800 mln złotych. By sprostać temu wyzwaniu, samorząd województwa będzie potrzebował wsparcia ze środków unijnych. - Budowa tej drogi nabiera szczególnej wagi w kontekście przyszłej perspektywy unijnej, w której będziemy mogli finansować ze środków unij-

nych tylko te drogi, które będą dobrze przygotowane środowiskowo i nie będą budziły żadnych wątpliwości, a po drugie będą komunikować się z europejskim systemem transportowym – mówił wicemarszałek Krzysztof Strzałkowski. - Ta obwodnica będzie się włączała w drogi krajowe, więc w takim systemie będzie zajmowała ważne miejsce – dodał wicemarszałek, który podziękował również za przychylność i pomoc samorządów gminnych. - Jest to pierwszy zdecydowany i znaczący krok naprzód dla rozwoju naszej gminy i jej uzdrowiskowego charakteru – przyznał burmistrz Kazimierz Jańczuk. - Obwodnica umożliwi również całkowite wyprowadzenie ruchu ciężkich samochodów przez nasze miasto, co znacznie wpłynie na środowisko w uzdrowisku – dodał burmistrz zapewniając, że samorząd będzie wspierał przygotowania do inwestycji. Trudno powiedzieć, kiedy dokładnie mieszkańcy Konstancina i Góry Kalwarii pojadą nową obwodnicą. Ważne jednak, że po kilkuletnim marazmie, samorząd województwa się przebudził i znów zaczęto w tej sprawie coś robić.

Kolizja na siódemce Z ekologią do przedszkolaków TARCZYN W piątek, 26 kwietnia w miejscowości Rembertów na drodze krajowej nr 7 doszło do groźnie wyglądającej kolizji. Osobowy hyundai zderzył się z dostawczym renault

Do zderzenia doszło ok godz. 15 na krajowej „7” na wysokości miejscowości Rembertów, znajdującej się kilka kilometrów od Tarczyna w stronę Grójca. Sprawcą kolizji był kierowca hyundaia, który uderzył w renault mastera. Mimo że kolizja wyglądała dość groźnie i samochody zostały mocno zniszczone, żaden z kierowców nie odniósł poważnych obrażeń. Obaj zostali skontrolowani na zawartość alkoholu – byli trzeźwi. Policja ustaliła, że sprawcą kolizji był kierowca osobowego hyundaia, który za spowodowanie zagrożenia został ukarany mandatem. Kolizja wymagała interwencji straży pożarnej, policji oraz pogotowia ratunkowego. Spowodowała również krótkotrwałe utrudnienia w ruchu - kierowcy innych aut, musieli omijać rozbite samochody.

gt

PIASECZNO Uczniowie Gimnazjum nr 1 w Piasecznie w ramach edukacji ekologicznej najmłodszych odwiedzają przedszkola z warsztatami „Śmieciu – precz”

Projekt prowadzony jest pod czujnym okiem nauczycielek z piaseczyńskiej placówki - Wiesławy Papież i Lidii Kurcińskiej. - Młodzież doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że piękno otaczającej nas przyrody zależy tylko od naszych decyzji i działań – przekonują. - Dlatego wpadli na pomysł, aby to oni - starsi koledzy - uczyli przedszkolaki szacunku dla środowiska. W ramach akcji placówka współpracuje z publicznymi przedszkolami nr 5 i nr 10 w Piasecznie. Podczas zajęć najmłodsi dowiadują się jak i dlaczego należy segregować odpady, co to są elektrośmieci i dlaczego są niebezpieczne, a nawet co ma wpływ na powstawanie dziury ozonowej i dlaczego należy gasić światło, wychodząc z pokoju. Gimnazjaliści pokazują też, jak można powtórnie wykorzystać śmieci. Edukacja odbywa się przez zabawę, i to, że warsztaty nie są prowadzone przez osoby dorosłe, lecz starszych kolegów, sprawia, iż maluchy łatwiej chłoną wiedzę i kształtują się u nich postawy ekologiczne – podkreśla Lidia Kurcińska. - Wspólnie tworzą recyklingowe pszczółki czy grają w kręgle zrobione z pustych butelek.

Dzieci nie muszą nawet wiedzieć, co to jest freon czy tlenek węgla, które są negatywnymi bohaterami przedstawienia w wykonaniu gimnazjalistów. Wystarczy, że zapamiętają, iż jest to coś złego, szkodliwego. To bardzo fajne zajęcia – ocenia

Dorota Bieńkowska z Przedszkola nr 5. - Reakcja dzieci jest super, są bardzo zainteresowane tym, co dzieje się podczas spotkań, a gimnazjaliści mają z nimi świetny kontakt.

Anna Żuber


WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

KURIER POŁUDNIOWY

AKTUALNOŚCI

nr 17 (483)/2013/W1

Powiat jest z nich dumny

XVII

POWIAT Ostatnią sesję rady powiatu, która odbyła się 25 kwietnia, rozpoczęła uroczystość. Tym razem samorządowcy wyróżnili osoby zaangażowane w działalność społeczną, kulturalną i sportową. Gratulacje od radnych i zarządu powiatu odebrali ludzie, którzy wyróżniają się swoją pracą na rzecz powiatu piaseczyńskiego i jego mieszkańców Grzegorz Traczyk Dyplom, kwiaty i gratulacje jako pierwsza odebrała Honorata Kucharska, przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Piasecznie. Wyróżnienie wręczono z okazji 50-lecia piaseczyńskiego oddziału związku, który zrzesza osoby starsze i schorowane, a także opiekuje się nimi, wspiera je i organizuje liczne wydarzenia kulturalne, a także akcje społeczne. Najjaśniejsza z gwiazd kultury Następnie z okazji 15-lecia piaseczyńskiego teatru Łups! wy-

różniono jego założycielkę – Ewę Kłujszo oraz Ewę Dudek, dyrektor Centrum Kultury w Piasecznie. Mam zaszczyt pracować z wieloma

50-lecie

działalności obchodzi Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Piasecznie wybitnymi ludźmi – mówiła Ewa Dudek. - Pani Ewa Kłujszo jest jed-

ną z najjaśniejszych gwiazd na firmamencie kultury powiatu – przyznała dyrektor Centrum Kultury. Dziękując za wyróżnienie, Ewa Kłujszo (m.in. istruktor teatralny, reżyser, choreograf i pedaZ okazji 15-lecia teatru Łups! samorząd powiatu wyróżnił jego gog) wspominała początki swozałożycielkę Ewę Kłujszo oraz Ewę Dudek, dyrektor Centrum jej teatralnej pracy w Piasecznie. Kultury w Piasecznie - Zaczynaliśmy od 8 osób. A teraz prowadzę aż 4 grupy, w których jest ok. 100 osób w różnym w której mogłyby się odbywać duże tof Małyska na co dzień pracuje w wieku – mówiła Ewa Kłujszo. koncerty oraz spektakle teatralne. konstancińskim komisariacie po- Niestety brakuje nam miejsca, Jednak jej budowa byłaby niezwykle licji. - Najważniejsze, że Krzyszw którym moglibyśmy wystawiać kosztowna i póki co, samorządu po- tof promuje nie tylko nasz kraj, ale wszystkie nasze sztuki. Mam na- wiatu na to nie stać. przede wszystkim powiat – poddzieję, że kiedyś w Piasecznie poczas uroczystości stwierdził Dawstanie taka scena – dodała. Suge- Policjant na medal riusz Malarczyk, członek zarządu stię natychmiast podchwycił staro- Jako ostatni wyróżnienie ode- powiatu piaseczyńskiego. - W traksta Jan Dąbek, który przypomniał, brał Krzysztof Małyska, który w cie imprez, w których uczestniczy, że samorząd powiatu w sąsiedz- marcu uczestniczył w Półmarato- zawsze podkreśla na pierwszym twie parku planuje budowę biblio- nie Lizbońskim – jednej z najwięk- miejscu, że jest z Piaseczna – chwateki, w której poszych tego typu imprez biegowych lił lokalnego patriotę. wstałyby m.in. - Jako mieszkanka Konstancisala widowiskona-Jeziorny czuję się wyjątkowo wa oraz amfite- Mam zaszczyt pracować z wieloma wybitnymi ludź- bezpieczna, bo wiem, że w razie atr. - Słowa pani mi. Pani Ewa Kłujszo jest jedną z najjaśniejszych potrzeby pan Krzysztof Małyska Ewy Kłuszo to szybko przybiegnie na pomoc – z najlepszy argu- gwiazd na firmamencie kultury powiatu uśmiechem dodała Maria Miodument za tym, szewska, przewodnicząca rady poEwa Dudek wiatu piaseczyńskiego. Krzysztof by w Piaseczdyrektor Centrum Kultury Małyska zaprezentował swój menie powstała biblioteka powiatowa, w której mogliby grać nasi najlep- na świecie. Sportowiec amator ok. dal, opowiedział o swojej pasji do si artyści – powiedział Jan Dąbek, 21-kilometrową trasę przebiegł w biegania i rywalizacji w Lizbonie. zwracając się do radnych. rewelacyjnym czasie. W kategorii Następnie podziękował nie tylko za W Piasecznie rzeczywiście przy- policjantów zajął 3. miejsce, zdo- wyróżnienie, lecz także za wsparcie dałaby się duża sala widowiskowa, bywając brązowy medal. Krzysz- samorządu powiatu.

Krzysztof Małyska, konstanciński policjant w swojej kategorii zajął 3. miejsce w Półmaratonie Lizbońskim

Dwa medale w karate

PIASECZNO W ubiegłą sobotę dwoje zawodników z Piaseczna wywalczyło medale w zawodach karate rozgrywanych na warszawskim Bemowie

W zawodach startowało 136 zawodników w czterech kategoriach wiekowych. Wśród nich było 12 młodych karateków z Piaseczna. Dwoje z nich zdobyło medale. Wśród dziewcząt z rocznika 2004 w kata indywidualnym triumfowała Julia Kuźnicka, uczennica SP nr 5, zaś trzecie miejsce wśród chłopców z rocznika 2005 zajął Mateusz Kluź (również kata indywidualne) z tej samej szkoły.

TW

Wspólne dzieło filmowe

PIASECZNO W piątek, 19 kwietnia w Przystanku Kultura w Piasecznie odbył się pokaz krótkometrażo-

wego filmu „Królewna”. W realizację projektu włączyło się ponad 50 osób, młodzież i dorośli, a opiekunem artystycznym całego przedsięwzięcia był aktor Grzegorz Emanuel – mieszkaniec Piaseczna

Wszystkich obecnych na pokazie powitał Grzegorz Emanuel, który opowiedział pokrótce o genezie „Królewny”. Film nakręcony został w ramach projektu „Kręćmy film! 2” zrealizowanego przez Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Filmowy ILUZJON z Krasnegostawu, który prowadzi Ewa Magdziarz - laureatka nagrody PISF w kategorii Edukacja Młodego Widza, wręczonej na 36. Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni. Uczestnikami nakręconego w ciągu tygodnia projektu byli jednak nie tylko mieszkańcy Krasnegostawu, ale również młodzież z Białegostoku, Piaseczna, Lublina i Łańcuta. - Choć film został nakręcony amatorsko, domowo i sympatycznie, to myślę, że jest w nim coś co sprawia, że warto go pokazywać – zaprosił na projekcję Grzegorz Emanuel. Bohaterkami „Królewny” są siostry: starsza – Paulina – licealistka, wzorowa uczennica, lubiana przez uczniów i nauczycieli oraz jej młodsza siostra Małgosia, która urodziła się z zespołem Downa. Muzykę do filmu nagrała grupa młodzieży uczęszczającej na warsztaty muzyczne organizowane w Centrum Kultury w Piasecznie pod opieką Artura Liwińskiego – kierownika muzycznego Przystanku Kultura. Realizacji nagrania podjął się Piotr Zbrzeźniak, a ma-

stering jest dziełem Wojciecha Wojnarskiego. Po projekcji „Królewny” zaprezentowany został ośmiominutowy „making of” autorstwa licealistów: Aleksandry Nowickiej z Piaseczna i Karola Domańskiego z

Krasnegostawu. Grzegorz Emanuel zapowiedział na zakończenie, że planuje w przyszłości realizację podobnego typu projektu.

Grzegorz Tylec


XVIII AKTUALNOŚCI KURIER POŁUDNIOWY

WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

nr 17 (483)/2013/W1

Żeby było bezpieczniej

TARCZYN W środę, 24 kwietnia w budynku przedszkola przy ul. Dobrowolskiego odbyła się debata społeczna na temat bezpieczeństwa w gminie. Przedstawiciele władz samorządowych, policji oraz innych służb i instytucji wysłuchali opinii i sugestii mieszkańców na temat poprawy bezpieczeństwa Grzegorz Traczyk W ramach programu rządowego „Razem bezpieczniej” w dwóch gminach powiatu piaseczyńskiego odbyły się debaty, podczas których mieszkańcy mogli zgłaszać najbardziej palące problemy dotyczące kwestii bezpieczeństwa. Po gminach Lesznowola i Góra Kalwaria przyszła kolej na Tarczyn, w którym podobna debata została zorganizowana we wtorek, 24 kwietnia. W debacie wzięli udział m.in. mł. insp. Witold Wójcicki, Komendant Powiatowy Policji, wicestarosta Marek Gieleciński, Barbara Galicz, burmistrz Tarczyna, Jan Dębski, przewodniczący rady miejskiej, podkom. Marek Kruszewski, Komendant Komisariatu Policji w Tarczynie, Andrzej Toporkiewicz, komendant straży miejskiej oraz przedstawiciele straży pożarnej, nadleśnictwa, straży granicznej, urzędnicy, radni i mieszkańcy gminy. Razem dla bezpieczeństwa Wszystkich zebranych powitała burmistrz Barbara Galicz, która przedstawiła gości i organizatorów debaty. - Bezpieczeństwo mieszkańców naszej małej ojczyzny powinno być najważniejsze i spełniać najwyższe standardy, a także być naszą dumą – mówiła burmistrz. Następnie głos zabrał komendant Witold Wójcicki, który zachęcał mieszkańców, by

W 14 wypadkach drogowych zginęły 3 osoby, a 23 zostały ranne podzielili się swoimi sugestiami i problemami. - Najbardziej dotkliwe dla lokalnej społeczności są małe, ale niezwykle istotne sprawy jak np. grafiti na klatkach schodowych, spożywanie alkoholu w miejscach publicznych czy kradzież roweru. Chciałbym, żeby

państwo zasygnalizowali nam swoje problemy, żebyśmy mogli skutecznej je rozwiązywać – dodał. Komendant zapewnił również, że za rok na podobnym spotkaniu zarówno policja, jak i inne służby ponownie spotkają się z mieszkańcami, by rozliczyć się ze wszystkich omawianych kwe-

1764 interwencje w 2012 roku podjęła tarczyńska policja

stii. - Jednym z celów debaty jest to, żebyśmy my, jako przedstawiciele różnych służb i instytucji usłyszeli o problemach, które bardzo często nie są nam znane, byśmy mogli je rozwiązywać – mówił Marek Gieleciński, wicestarosta powiatu piaseczyńskiego. Bezpieczeństwo gminy w liczbach Następnie Marek Kruszewski, komendant tarczyńskiej policji przedstawił statystyki. W ubiegłym roku tarczyńska policja, w której nad bezpieczeństwem 10,9 tys. mieszkańców gminy czuwa 21 funkcjonariuszy, podjęła 1764 interwencje. Wszczęto 258 postępowań, a wykrywalność wyniosła 60 proc. W ubiegłym roku na terenie gminy Tarczyn najwięcej było przestępstw polegających na uszkodzeniu ciała. Nieco mniej razy policjanci mieli do czynienia z kradzieżami z włamaniem. Kolejne miejsca w statystykach zajmują rozboje, kradzieże, uszkodzenia mienia, bójki i pobicia oraz kradzieże samochodów. Policjanci odnotowali 36 czynów karalnych, których sprawcami byli nieletni. Siedmiokrotnie policjanci zatrzymywali osoby posiadające nar-

KONSTANCIN-JEZIORNA

Soyka na rozpoczęcie sezonu

kotyki. Na tarczyńskich drogach w 2012 roku doszło do 14 groźnych wypadków drogowych, w których ucierpiały 23 osoby, a trzy zginęły. Dużym problemem na drogach, przebiegających przez gminę są nietrzeźwi kierowcy. W ubiegłym roku policjanci zatrzymali ich aż 42.

Ustronie i Kółkowa – czarne punkty szybami na warszawskich i prusz Po prezentacji głos oddano kowskich blachach, z których sprzemieszkańcom, którzy nie szczędzili dawane są narkotyki – mówił jeden z słów krytyki pod adresem zarówno mieszkańców. policji, jak i straży miejskiej. Uczestnicy debaty przyznali, że policja po- Piraci drogowi na radarze winna poprawić bezpieczeństwo na Mieszkańcy wiele zastrzeżeń mieosiedlu Ustronie, na którym często li również do organizacji targu. Zwródochodzi do bójek, alkoholowych li- cili uwagę nie tylko na handel nielebacji i do zakłócania ciszy nocnej. galnym alkoholem i papierosami, lecz - Policja jest tam kompletnie niewi- także na niewłaściwe parkowanie sadoczna – grzmiał jeden z mieszkań- mochodów i na zagradzanie chodniców osiedla. Komendant Wójcicki ka przez sprzedających. - Straż miejprzyznał, że jeżeska powinna się za to wziąć – apeloli chodzi o zakłówali mieszkańcy. Poprosili również, canie ciszy, policja bardzo często ma związane W przypadku Tarczyna z pełną świadomością mogę ręce. - Jeśli zgła- przyznać, że te środki techniczne są adekwatne do szający nie chcą zagrożenia i fotoradary znacznie poprawiły bezpiesię ujawniać, nie ma pokrzywdzo- czeństwo. Wystarczy spojrzeć na statystyki, z których nego, czego wy- wyraźnie wynika, że zmalała liczba śmiertelnych wymaga artykuł, padków, do których bardzo często dochodziło zarównie możemy wyciągnąć żad- no na skrzyżowaniu w Tarczynie, jak i w Pamiatce mł. insp. Witold Wójcicki nych konsekwenKomendant Powiatowy Policji cji wobec osób zakłócających spokój – mówił komendant Witold Wójcic- by w Pawłowicach przy osiedlu poki. Zdaniem mieszkańców policjan- licja lub straż miejska kontrolowaci powinni również częściej patrolo- ła prędkość samochodów i trzeźwość wać okolice ulic Kółkowej i Reszki, kierowców. - Kierowcy tirów bardzo które są miejscem spotkań młodzie- często piją alkohol za kierownicą, a ży, spożywania alkoholu oraz roz- „małpki” lądują w przydrożnych roprowadzania narkotyków. - To ta- wach – mówił jeden z mieszkańców. jemnica poliszynela, że podjeżdżają Podczas debaty poruszono rówtam samochody z przyciemnionymi nież kwestię fotoradarów, które w ca-

URSYNÓW

Festyn ekologiczny „Ursynowskie kwiaty” W niedzielę, 12 maja w godz. 10 – 15 na parkingu przy Ratuszu Dzielnicy Ursynów (Al. KEN 61, stacja metra Imielin) odbędzie się druga edycja festynu ekologicznego „Ursynowskie kwiaty”. Mieszkańcy w zamian za przyniesioną makulaturę, stare urządzenia elektroniczne lub zużyte baterie otrzymają sadzonki kwiatów balkonowych. Jedną sadzonkę będzie można otrzymać w zamian za 3 kg makulatury, 0,5 kg baterii lub jedno urządzenie elektryczne. Podczas festynu będzie można zasięgnąć bezpłatnych porad ogrodniczych, a dla dzieci zostaną przygotowane gry i zabawy.

Już w najbliższą niedzielę, 12 maja o godz. 19.30 w konstancińskim amfiteatrze odbędzie się otwarcie Letniego Sezonu Muzycznego w Parku Zdrojowym. Cykl niedzielnych koncertów zainauguruje występ znanego muzyka Stanisława Soyki. Muzycy zagrają dla konstancińskiej publiczności utwory z repertuaru Czesława Niemena z ostatniej płyty „W hołdzie Mistrzowi”. Popularny wokalista, kompozytor i instrumentalista na konstancińskiej scenie zaśpiewa i zagra wraz z zespołem o nazwie „Soyka Kolektyw”i z gościem specjalnym, którym będzie Tomasz Jaśkiewicz. Koncert z pewnością będzie ogromną dawką świetnej muzyki i zapewni publiczności wiele pozytywnych emocji. Wstęp wolny. Organizatorami występu są Konstanciński Dom Kultury oraz Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna. gt

Przedstawiciele policji i samorządu zapewniali, że dołożą wszelkich starań, by poprawić bezpieczeństwo mieszkańców na terenie gminy Tarczyn

POWIAT

Debaty społeczne W poniedziałek, 13 maja o godz. 14 w sali posiedzeń rady miejskiej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Świetlicowej 1 oraz w czwartek 16 maja o godz. 10 w UMiG w Piasecznie odbędą się debaty, o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, przemocy w rodzinie oraz bezpieczeństwie w miejscu zamieszkania i w miejscach publicznych. TW

łej Polce wśród kierowców wzbudzają kontrowersje, a w gminie Tarczyn, na krajowej 7 działają aż dwa takie urządzenia. - W przypadku Tarczyna z pełną świadomością mogę przyznać, że te środki są adekwatne do zagrożenia i fotoradary znacznie poprawiły bezpieczeństwo. Wystarczy spojrzeć na statystyki, z których wyraźnie wynika, że zmalała liczba śmiertelnych wypadków, do których bardzo często dochodziło zarówno na skrzyżowaniu w Tarczynie, jak i w Pamiątce – uzasadniał komendant. Obiecali poprawę Na zakończenie debaty przedstawiciele policji oraz straży miejskiej zapewnili, że dołożą wszelkich starań, by wszystkie poruszone przez mieszkańców problemy zostały rozwiązane. Andrzej Toporkiewicz, komendant straży miejskiej przyznał, że w przypadku części spraw działania już zostały podjęte i zapewnił, że mieszkańcy wkrótce zauważą pozytywne zmiany. Wymienił m.in. organizację ruchu i handlu na targowisku oraz drogę w Pawłowicach. Natomiast komendant Kruszewski dodał, że wkrótce zostanie rozbudowany i udoskonalony miejski monitoring, który zwiększy bezpieczeństwo w mieście i na wspomnianych osiedlach, ponieważ umożliwi szybszą i skuteczniejszą interwencje policji, a ponadto będzie pełnił funkcje prewencyjną.

Poszukiwany za rozbój URSYNÓW Policjanci prowadzą postępowanie dotyczące rozboju z użyciem niebezpiecznego przedmiotu. W tej sprawie został sporządzony portret pamięciowy sprawcy. Funkcjonariusze zwalczający przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, proszą o kontakt wszystkie osoby, które rozpoznają mężczyznę lub mają jakiekolwiek informacje na jego temat

Do zdarzenia doszło 7 lutego 2013 roku około godz. 20.35. Sprawca wszedł do sklepu przy ul. Dereniowej i sterroryzował ekspedientkę przedmiotem przypominającym broń palną. Potem mężczyzna zmusił kobietę do otwarcia kasy, z której ukradł pieniądze. Podczas trwającego postępowania biegły z zakresu kryminalistyki sporządził portret pamięciowy sprawcy. Poszukiwany jest mężczyzna w wieku około 40-45 lat, wzrostu około 180-190 cm., o szczupłej sylwetce, siwych włosach oraz niebieskich oczach. W dniu zdarzenia sprawca ubrany był w jeansową kurtkę koloru niebieskiego, jeansowe spodnie koloru niebieskiego, białe buty sportowe oraz ciemną czapkę. Wszyscy, którzy rozpoznają mężczyznę widniejącego na portrecie pamięciowym lub mają jakiekolwiek informacje na jego temat, proszeni są o kontakt z ursynowskimi policjantami pod numerami telefonów (22)

6031978, (22) 6016978 lub z prowadzącym postępowanie pod numerem telefonu (22) 6031662. Informacje można również przekazywać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mokotow@policja.waw.pl

gt/inf.


WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

KURIER POŁUDNIOWY

SPORT

nr 17 (483)/2013/W1

W Żabieńcu bez goli

XIX

Strzelanina w Nowej Woli

PIŁKA NOŻNA, B KLASA, FC LESZNOWOLA – GS GASSY UNITED 11:0 W spotkaniu zmierzającej pewnie do A klasy drużyny z Lesznowoli z grającyPIŁKA NOŻNA, A KLASA, JEDNOŚĆ ŻABIENIEC – RKS MIRKÓW 0:0 Pierwsze spotkanie w sezonie obu drumi już w zasadzie tylko dla przyjemności piłkarzami z Konstancina fażyn obfitowało w wiele negatywnych, pozasportowych emocji. W Mirkowie ostatecznie lepsi okazali woryt mógł być tylko jeden. Gospodarze nie mieli tego dnia litości dla się być gospodarze, strzelając bramkę w końcówce, ale sędzia pokazał w tym spotkaniu aż pięć czerwoprzyjezdnych, strzelając im – bez większych problemów – aż 11 goli nych kartek. Ligowy rewanż okazał się być na szczęście znacznie spokojniejszy

O tym, że pomiędzy Żabieńcem i Mirkowem unoszą się jakieś dziwne, negatywne fluidy przekonać się można było także podczas ostatniego Memoriału Kazubka, kiedy to spotkanie obu ekip (zakończone zwycięstwem Jedności 2:1) skutkowało małą awanturą na hali GOSiR-u. Tym razem być może to piękna wiosenna pogoda sprawiła, że nastawienie do meczu obu ekip było wyraźnie mniej bojowe niż ostatnio. W pierwszej połowie zaznaczyła się dominacja przyjezdnych, którzy pewnym krokiem zmierzają do ligi okręgowej. Choć gra toczona była głównie w środku pola, w 15. minucie Michał Madej posłał piłkę do siatki Jedności, ale sędzia dopatrzył się w tej sytuacji pozycji spalonej. Ko-

Od IV ligi do B klasy – wyniki naszych zespołów seniorskich IV liga grupa południowa Kolejka 22 - 27-28 kwietnia Mazowsze Grójec 2-1 Znicz II Pruszków Józefovia Józefów 3-3 Szydłowianka Szydłowiec Okęcie Warszawa 0-6 Pilica Białobrzegi Wilga Garwolin 3-0 Pogoń II Siedlce UKS Łady 1-0 Sparta Jazgarzew Wulkan Zakrzew 1-0 Żyrardowianka Żyrardów Polonia Iłża 3-2 Mszczonowianka Mszczonów Energia Kozienice 1-1 Victoria Sulejówek Kolejka 23 - 4-5 maja Energia Kozienice 1-1 Mazowsze Grójec Victoria Sulejówek 4-0 Polonia Iłża Mszczonowianka Mszczonów 2-0 Wulkan Zakrzew Żyrardowianka Żyrardów 1-0 UKS Łady Sparta Jazgarzew 4-1 Wilga Garwolin Pogoń II Siedlce 7-0 Okęcie Warszawa Pilica Białobrzegi 4-0 Józefovia Józefów Szydłowianka Szydłowiec 0-1 Znicz II Pruszków Tabela IV ligi grupy południowej 1. Pilica Białobrzegi 21 53 63-15 2. Żyrardowianka Żyrardów 21 46 29-13 3. Victoria Sulejówek 20 38 49-26 4. Mszczonowianka Mszczonów 20 36 32-20 5. Szydłowianka Szydłowiec 21 32 25-34 6. Sparta Jazgarzew 21 31 33-34 7. Józefovia Józefów 21 30 41-36 8. Znicz II Pruszków 21 30 36-38 9. Wilga Garwolin 21 28 34-36 10. Energia Kozienice 21 27 27-28 11. Mazowsze Grójec 21 24 30-39 12. Okęcie Warszawa 21 24 27-44 13. Pogoń II Siedlce 21 21 35-45 14. UKS Łady 21 18 19-35 15. Polonia Iłża 21 16 29-49 16. Wulkan Zakrzew 21 16 13-30 Liga okręgowa warszawska – grupa II Kolejka 22 - 27-28 kwietnia Perła Złotokłos 2-0 Skra Konstancin Obory Świt Warszawa 2-2 Ursus II Warszawa Orkan Sochaczew 0-3 KS Teresin (wo) Kosa Konstancin (Konstancin-Jeziorna) - Naprzód Stare Babice odwołany z powodu złego stanu boiska GLKS Nadarzyn 1-1 LKS Chlebnia Laura Chylice 2-3 Ryś Laski KS Raszyn 3-2 Milan Milanówek Ożarowianka Ożarów Mazowiecki 2-1 Przyszłość Włochy (Warszawa) Kolejka 23 - 4-5 maja Ożarowianka Ożarów Mazowiecki 3-2 Perła Złotokłos Przyszłość Włochy (Warszawa) 2-1 KS Raszyn Milan Milanówek 3-1 Laura Chylice Ryś Laski 1-2 GLKS Nadarzyn LKS Chlebnia 2-1 Kosa Konstancin (Konstancin-Jeziorna) Naprzód Stare Babice 3-0 Orkan Sochaczew (wo) KS Teresin 4-2 Świt Warszawa Ursus II Warszawa 4-2 Skra Konstancin Obory Kolejka 17 – 7-8 maja (zaległa z 23-24 marca) Ryś Laski 1-4 Perła Złotokłos LKS Chlebnia 1-1 Milan Milanówek Naprzód Stare Babice 0-3 Przyszłość Włochy (Warszawa) KS Teresin 0-1 Ożarowianka Ożarów Mazowiecki Skra Konstancin Obory 0-1 Laura Chylice Świt Warszawa 5-1 GLKS Nadarzyn Orkan Sochaczew 0-3 Kosa Konstancin (Konstancin-Jeziorna) (wo) Tabela ligi okręgowej warszawskiej 1. Ożarowianka Ożarów Mazowiecki 21 57 74-17 2. Perła Złotokłos 22 48 47-19 3. Przyszłość Włochy (Warszawa) 21 42 63-28 4. GLKS Nadarzyn 21 38 37-23 5. Skra Konstancin Obory 21 37 55-34 6. KS Raszyn 20 35 42-34 7. Milan Milanówek 22 33 51-31

lejnych dogodnych okazji w tej części gry nie wykorzystali ponownie Madej i Bartłomiej Wilczyński. Gospodarze odpowiedzieli dopiero w 45. minucie gry, kiedy to strzału z dystansu spróbował Michał Wachulak, ale jego uderzenie nie sprawiło większych problemów Cezaremu Osuchowi. Po zmianie stron nadal nieco lepsze wrażenie robili goście z Mirkowa. W 55. minucie strzelał mocno Łukasz Bąkowski, ale jego uderzenie skutkowało tylko rzutem rożnym. Pięć minut później ze środka pola wyrwał się szybki Patryk Kościanek, którego faulował Adam Stelmasiak. Zawodnik z Żabieńca otrzymał za swoje zdecydowane wejście bezpośrednią czerwoną kartkę, choć można było mieć wątpliwości czy nie na-

leżała mu się raczej druga żółta. Sytuacja ta, jak można było oczekiwać, wzbudziła spore poruszenie na trybunach. Co ciekawe, od tego momentu inicjatywę w meczu przejęła jednak Jedność. Niestety, sytuacji bramkowych dalej było w tym spotkaniu jak na lekarstwo. W samej końcówce doszło jeszcze do kolejnej sporej kontrowersji. Szybki atak trzech zawodników Jedności przerwany został faulem, a sędzia – zamiast puścić grę i pozwolić na dokończenie obiecująco zapowiadającej się akcji – odgwizdał przewinienie. Rzutu wolnego nie udało się zamienić na bramkę i po chwili arbiter zakończył zawody.

8. LKS Chlebnia 21 30 25-30 9. KS Teresin 21 26 33-38 10. Ursus II Warszawa 20 24 30-44 11. Świt Warszawa 21 23 33-45 12. Laura Chylice 21 22 24-39 13. Ryś Laski 22 20 30-56 14. Kosa Konstancin (Konstancin-Jeziorna) 20 19 29-54 15. Naprzód Stare Babice 20 16 22-61 16. Orkan Sochaczew 22 8 17-59

gorzata Dudek 75, Linda Dudek 80 Pogoń Szczecin Women 0-3 Górnik Łęczna (wo)

A klasa – grupa III Kolejka 19 - 27-28 kwietnia RKS Mirków (Konstancin-Jeziorna) 4-0 FC Płochocin Sparta II Jazgarzew 3-0 Jedność Żabieniec Okęcie II Warszawa 0-3 KS II Raszyn Gwardia Warszawa 1-0 Anprel Nowa Wieś Sarmata Warszawa 4-0 Perła II Złotokłos Amigos Warszawa 3-0 Walka Kosów Orzeł Baniocha 0-3 UKS Siekierki (Warszawa) Kolejka 20 - 4-5 maja FC Płochocin 7-1 Orzeł Baniocha UKS Siekierki (Warszawa) 0-0 Amigos Warszawa Walka Kosów1-1 Sarmata Warszawa Perła II Złotokłos 2-3 Gwardia Warszawa Anprel Nowa Wieś 6-3 Okęcie II Warszawa KS II Raszyn 3-0 Sparta II Jazgarzew Jedność Żabieniec 0-0 RKS Mirków (KonstancinJeziorna) Tabela trzeciej grupy warszawskiej A klasy 1. RKS Mirków (Konstancin-Jeziorna) 17 44 71-13 2. Sarmata Warszawa 18 39 54-20 3. UKS Siekierki (Warszawa) 18 34 52-22 4. Anprel Nowa Wieś 18 33 51-28 5. Amigos Warszawa 18 32 32-39 6. Gwardia Warszawa 18 31 26-20 7. Jedność Żabieniec 18 31 29-14 8. Sparta II Jazgarzew 18 23 35-44 9. KS II Raszyn 18 22 30-35 10. Walka Kosów 18 21 34-45 11. Perła II Złotokłos 18 18 34-43 12. Okęcie II Warszawa 18 16 25-47 13. FC Płochocin 18 16 28-55 14. Orzeł Baniocha 17 0 11-87 B klasa – grupa III Kolejka 17 - 27-28 kwietnia Milan II Milanówek 1-1 Legion Pruszków Ryś II Laski 3-2 Świt II Warszawa FC Lesznowola 11-0 GC United Gassy Sparta Tarczyn 1-2 Grom Prace Małe Piast II Piastów 1-3 Przyszłość II Włochy (Warszawa) Jedność II Żabieniec 3-1 Ożarowianka II Ożarów Mazowiecki Kolejka 18 - 4-5 maja GC United Gassy 2-1 Ożarowianka II Ożarów Mazowiecki Legion Pruszków 0-3 Ryś II Laski Świt II Warszawa 1-2 Jedność II Żabieniec Przyszłość II Włochy (Warszawa) 2-0 Sparta Tarczyn Grom Prace Małe 0-7 FC Lesznowola Tabela trzeciej grupy warszawskiej B klasy 1. FC Lesznowola 15 37 62-14 2. Przyszłość II Włochy (Warszawa) 15 33 47-24 3. Jedność II Żabieniec 14 28 36-16 4. Ryś II Laski 15 28 35-18 5. Ożarowianka II Ożarów Mazowiecki 15 28 36-27 6. Piast II Piastów 14 26 36-25 7. Milan II Milanówek 14 16 34-41 8. Świt II Warszawa 15 15 26-45 9. Sparta Tarczyn 14 15 27-30 10. GC United Gassy 15 14 21-43 11. Legion Pruszków 15 10 26-43 12. Grom Prace Małe 15 6 11-71 Ekstraliga kobiet Kolejka 13 - 27-28 kwietnia KKP Bydgoszcz 1-4 Unia Racibórz Medyk Konin 0-0 Mitech Żywiec AZS UJ Kraków 0-1 AZS Wrocław AZS PSW Biała Podlaska 2-4 GOSiR Piaseczno Sylwia Gorbacewicz 31, Aleksandra Sosnowska 78 (k) - Katarzyna Chapska 17, Marta Stodulska 57, Mał-

Grzegorz Tylec

Kolejka 14 - 4-5 maja Unia Racibórz 3-0 Pogoń Szczecin Women (wo) Górnik Łęczna 2-1 AZS PSW Biała Podlaska GOSiR Piaseczno 1-1 AZS UJ Kraków Linda Dudek 47 - Kinga Wilk 37 AZS Wrocław 1-1 Medyk Konin Mitech Żywiec 3-0 KKP Bydgoszcz Tabela Ekstraligi kobiet 1. Unia Racibórz 2. Medyk Konin 3. Górnik Łęczna 4. Mitech Żywiec 5. AZS Wrocław 6. GOSiR Piaseczno 7. AZS PSW Biała Podlaska 8. KKP Bydgoszcz 9. AZS UJ Kraków 10. Pogoń Szczecin Women

14 13 13 13 13 14 13 13 12 14

34 48-12 27 29-7 25 24-14 24 20-20 22 15-14 16 23-31 12 13-20 10 19-36 2 7-31 16 12-25

Ligowe zapowiedzi: IV liga, grupa południowa Kolejka 24 - 11-12 maja Mazowsze Grójec - Szydłowianka Szydłowiec Znicz II Pruszków - Pilica Białobrzegi Józefovia Józefów - Pogoń II Siedlce Okęcie Warszawa - Sparta Jazgarzew 11 maja, 11:00 Wilga Garwolin - Żyrardowianka Żyrardów UKS Łady - Mszczonowianka Mszczonów Wulkan Zakrzew - Victoria Sulejówek Polonia Iłża - Energia Kozienice Kolejka 25 - 15 maja Polonia Iłża - Mazowsze Grójec Energia Kozienice - Wulkan Zakrzew Victoria Sulejówek - UKS Łady Mszczonowianka Mszczonów - Wilga Garwolin Żyrardowianka Żyrardów - Okęcie Warszawa Sparta Jazgarzew - Józefovia Józefów 15 maja, 17:00 Pogoń II Siedlce - Znicz II Pruszków Pilica Białobrzegi - Szydłowianka Szydłowiec Liga okręgowa, druga grupa warszawska Kolejka 24 - 11-12 maja KS Teresin - Skra Konstancin Obory LKS Chlebnia - Orkan Sochaczew Perła Złotokłos - Ursus II Warszawa 11 maja, 17:30 Świt Warszawa - Naprzód Stare Babice Kosa Konstancin (Konstancin-Jeziorna) - Ryś Laski 11 maja, 17:30 GLKS Nadarzyn - Milan Milanówek Laura Chylice - Przyszłość Włochy (Warszawa) 11 maja, 16:00 KS Raszyn - Ożarowianka Ożarów Mazowiecki A klasa, trzecia grupa warszawska Kolejka 21 - 11-12 maja Jedność Żabieniec - FC Płochocin RKS Mirków (Konstancin-Jeziorna) - KS II Raszyn 11 maja, 15:00 Sparta II Jazgarzew - Anprel Nowa Wieś Okęcie II Warszawa - Perła II Złotokłos Gwardia Warszawa - Walka Kosów 12 maja, 17:00 Sarmata Warszawa - UKS Siekierki (Warszawa) 11 maja, 11:00 Amigos Warszawa - Orzeł Baniocha B klasa, trzecia grupa warszawska Kolejka 19 - 11-12 maja Ożarowianka II Ożarów Mazowiecki - Grom Prace Małe 12 maja, 17:00 Jedność II Żabieniec - Ryś II Laski Świt II Warszawa - GC United Gassy 11 maja, 14:30 FC Lesznowola - Przyszłość II Włochy (Warszawa) Sparta Tarczyn - Milan II Milanówek Piast II Piastów - Legion Pruszków Ekstraliga kobiet Kolejka 15 - 11-12 maja Mitech Żywiec - Unia Racibórz KKP Bydgoszcz - AZS Wrocław Medyk Konin- GOSiR Piaseczno AZS UJ Kraków - Górnik Łęczna AZS PSW Biała Podlaska - Pogoń Szczecin Women Nie bierzemy odpowiedzialności za terminy błędnie podane nam przez kluby, zmienione lub odwołane.

Po obfitych opadach deszczu boisko w Nowej Woli było tego popołudnia mocno nasiąknięte wodą, ale jednak nadawało się do gry. Przez pierwszy kwadrans goście bronili się wprawdzie dzielnie, ale – po prostych błędach obrony – worek z bramkami w końcu się rozwiązał. W efekcie do przerwy Lesznowola prowadziła już 5:0 i w drugiej odsłonie gry mogła pozwolić sobie na grę na luzie. Znakomite zawody rozegrał zwłaszcza napastnik Oskar Śliwowski, który zdobył sześć goli. Szczególnie trafienie numer trzy było przedniej urody – Oskar posłał bowiem piłkę do siatki efektownym strzałem z przewrotki. Godna odnotowania Piotr Stefanowski, była również asysta... bramkarza FC trener Lesznowola Krystiana Bartnickiego, FC Lesznowola który dalekim wykopem uruchomił - Mecz był barSebastiana Kobyłeckiego, po czym... dzo jednostronpadła kolejna bramka dla gospodany. Cieszę się z gry rzy. Dość zabawna była również syi bramek, chociaż tuacja, po której zarówno bramkarz dla mnie w każdym meczu najważniejgości, jak i piłka zatrzymali się na sze są trzy punkty i moment w kałuży obok narożnika oczywiście dobra gra zespołu. Jestem pola karnego, co wykorzystał skrzętczłowiekiem ambitnym i zawsze stanie Oskar Śliwowski. wiam sobie tylko i wyłącznie najwyż Przez cały mecz Gassy stworzysze cele. Interesuje mnie tylko zwycięły sobie może jedną, dwie sytuacje stwo i tylko awans z pierwszego miejdo zdobycia gola, ale ostatecznie sca. Plany mamy takie żeby grać nawet nie udało im się zaliczyć honorowew lidze okręgowej, ale chciałbym żeby za poziomem sportowym poszedł takgo trafienia. Lesznowola mogła naże poziom bazy treningowej. Chcielitomiast wygrać jeszcze wyżej. W 75. byśmy mieć szatnie i większe boisko. minucie Łukasz Brzeziński musiał boMamy zagwarantowaną pomoc pani wiem zejść z boiska z powodu konwójt, który widzi, że zespół się rozwija i tuzji obojczyka, a jako że wszystkie nas wspiera. Wydaje mi się, że dla ludzi, zmiany były już wówczas wykorzyktórzy tutaj mieszkają jest to frajda, że stane, gospodarze nie mieli innemożna przyjść na mecz i zobaczyć swogo wyjścia, jak tylko kończyć mecz ich chłopaków w akcji. w dziesiątkę. Mimo to, ich przewaga była nadal widoczna, a w samej Jan Grabski, końcówce meczu Damian Natkaniec trener ustalił wynik spotkania strzałem głoGS Gassy United wą, po dobrym dośrodkowaniu z rzu - Graliśmy na początku nieźle, do tu rożnego. Tego dnia na listę strzelmomentu, w któców wpisali się również dwukrotnie rym obrońcy nie Adam Borowski i grający prezes kluzaczęli popełniać bu Kamil Boguta. Warto podkreślić błędów. Inaczej gra się także na takulturalną i sympatyczną atmosferę kim małym boisku. Mam bardzo młopanującą na meczu w Nowej Woli – dą drużynę i na razie dostajemy frycozarówno wśród kibiców, jak i samych we, które nam się należy. Myślę jedzawodników. Gra przez cały czas tonak, że od nowego sezonu jakoś się to wszystko poukłada i będzie dobrze. czona była fair i bez zbędnych, negaChcę ograć chłopaków, nie ma napiętywnych emocji, które często udziecia, stawiamy na młodzież i robimy lają się niestety meczom ligowym. wszystko żeby na nowy sezon się dobrze przygotować.

Grzegorz Tylec R

EK

L

A

M

A


KURIER POŁUDNIOWY

OGŁOSZENIA DROBNE

nr 17 (483)/2013 DAM PRACĘ

Kierowca kat.B tel. 694 532 210

Do zakładu kamieniarskiego na terenie Warszawy, polerowników i krajzegowych ze stażem, tel. 607 149 243 Serwis sprzątający zatrudni osobę z doświadczeniem, tel. 691 075 709 Firma z branży spożywczej zatrudni pakowaczki do pracy przy pakowaniu słodyczy w systemie 3zmianowym .Miejsce pracy: Żabia Wola koło Grodziska Mazowieckiego. Wymagana książeczka sanepidu. Tel. 604 527 592 Zatrudnię kierowcę C+E stałe trasy Warszawa - Rumunia , tel. 501 19 66 83 Przyjmę mężczyznę na stanowisko spawacz-przypalacz Tel. 501 314 711 Ekspedientka, sklep spożywczy, Warszawa-Powsin tel. 889 648 388, 22 648 11 49 Manikiurzytkę do salonu w Ustanowie, tel. 502 222 221 Młodych energicznych mężczyzn do pracy przy zakładaniu ogrodów, wymagane prawo jazdy kat b, tel. 698 698 839 Zatrudnię pielęgniarkę z okolic Tarczyna, tel. 602 637 732 Hotel Borowina zatrudni kelnerów na bankiety CV prosimy przesyłać na adres rekrutacja@borowina.com.pl Zakład kamieniarski w Łosiu zatrudni młodego mężczyznę, tel. 504 175 598 Zatrudnię ekspedientkę do sklepu ogólnospożywczego w Piasecznie, tel. 501 406 160 Poszukuję osób do sprzątania, tel. 506 30 22 27 dzwonić po 18:00 Do pralni w Konstancinie na cały i pół etatu tel. 605 332 585 Zatrudnię ekspedientkę, Piaseczno, tel. 22 750 19 20 Zatrudnię Panią do poprawek krawieckich, Piaseczno tel. 603 642 377 Do ochrony z okolic Piaseczna i Tarczyna, z orzeczeniem o niepełnosprawności tel. 22 243 49 69, Fryzjerkę z doświadczeniem, Stara Iwiczna, tel. 602 864 348 Zatrudnimy kucharzy, kelnerów, restauracja w Piasecznie tel. 665 138 537 Poszukujemy Specjalistę ds. zaopatrzenia w zakładzie produkcyjnym. Wykształcenie min. średnie- kierunki techniczne, j.angielski mile widziany. Miejsce pracy: Karolina k.Góry Kalwarii. CV na praca@eipolska.pl Do ochrony z okolic Piaseczna i Tarczyna, z orzeczeniem o niepełnosprawności tel. 22 243 49 69 Warsztat blacharsko – lakierniczy w Konstancinie poszukuje samodzielnego lakiernika, tel. 504 777 496 Manikiurzystkę z doświadczeniem, Piaseczno, tel. 503 361 300

Handlowiec tel. 694 532 210 Ukrainka, sprzątanie, prasowanie, okien, referencje, tel. 889 561 504

mycie

Poszukujemy fryzjerów, kosmetyczki i manikiurzystki do nowego salonu w Podkowie Leśnej. Proszę o kontakt e-mail biuro@galeriaarkadius.pl lub tel. 604 16 00 99 Bardzo pilnie! Krawcowe, Piaseczno ul. Dworcowa tel. 509 305 868 Zatrudnię ekspedientkę, Konstancin Jeziorna, tel. 691 07 66 55 Zatrudnię kucharza z doświadczeniem w Wólce Kosowskiej, tel. 502 474 614 Na produkcję okien aluminiowych, tylko z doświadczeniem, Jazgarzew, tel. 602 322 750 Pracownik do montażu okien, tylko z doświadczeniem, tel. 600 446 225 Wynajmę umeblowany gabinet kosmetyczny lub przyjmę kosmetyczkę do spółki, Piaseczno tel. 22 750 71 21 Prace ogrodnicze, brukarstwo, świadczeniem tel. 607 811 727

tylko z do-

Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę. Piaseczno tel. 697 097 959 Ekspedientkę do delikatesów, Nowa Iwiczna. Pilnie, tel. 502 159 936 Firma Transportowo- Spedycyjna zatrudni kierowców samochodów ciężarowych – TIRY. Atrakcyjne wynagrodzenie. Tel. (48) 663 22 29, 0 501 207 252 Ucznia do piekarni, Konstancin, tel. 601 28 20 71

Ziemia ogrodowa, piasek, kora, tel. 503 502 507

Dom jednorodzinny 175/1350 m kw., k.Góry Kalwarii, tel. 602 397 714

Słupki ogrodzeniowe z daszkiem fi 51 / wys.2m/ści.3/cena 25zł/szt. Tel. 793 047 004

Działka 2200 m kw., budowlana, uzbrojona, Okrzeszyn, gm. Konstancin, 350 zł/m kw., tel. 508 875 862

Słupki ogrodzeniowe-nowe Fi51/ści.3/ wys.2m/25zł-szt., tel. 793 047 004

Działkę budowlano – rolną, Barcice Drwalewskie, 10800 m kw., 11zł/m kw., tel. 506 061 361

Drewno kominkowe, tel. 508 23 85 86

Sprzedam lub wydzierżawię działkę o pow. 1 ha w miejscowości Laszczki, gm. Raszyn. Tel. 662 156 255

Lokal na imprezy okolicznościowe, Piaseczno tel. 607 36 37 08, www.harddogcafe.pl

Mieszkanie w Tarczynie, 44 m kw, tel. 504 096 217

Kawalerka 40 m kw. z garażem, Piaseczno, tel. 505 82 82 14

Dom w Zalesiu Górnym, tel. 22 756 53 58

Pokój, pracującej, Zalesie, tel. 512 461 692

Działka budowlana Gabryelin, tanio tel. 604 210 219

Kwatery pracownicze. Chyliczki, Tel 509 310 592

Duże tuje i inne krzewy ozdobne okazja, tel. 664 468 456 Przyczepę kempingową z przedsionkiem, tanio, tel. 602 424 170 Tanio sprzedam metalowe używane ogrodzenie z rozbieranego parkingu, 32 przęsła 3 x 2 m + słupki, tel. 605 077 537 EKOGROSZEK – Producent, odsiarczony z certyfikatem, ceny letnie – Promocja,Kl. 28 730 zł brutto, kl. 25 - 650 zł brutto, miał odsiew kl 25 - 500 zł brutto, tel/fax: (22) 727-07-00 Prażmów

Instalacje hydrauliczne - profesjonalnie, szybko, tanio, tel. 605 079 907 Brukarstwo, tel. 508 732 895

Wynajmę dom wolno stojący, całoroczny , 50m kw, Zalesie Górne tel. 607 509 996

Ogrodzenia-montaż-malowanie -ranczo siatka-itp-doświadczenie, tel.793 047 004

Mieszkanie 47 m kw., umeblowane, Piaseczno, tel. 501 781 984

Tynki gipsowe, tel. 502 788 561

Dwupokojowe mieszkanie na parterze domu jednorodzinnego w Starej Iwicznej tel 601 616 539 Lokal 36m kw na działalność usługową tel. 501 086 828 Mieszkanie 2-pokojowe, Piaseczno, tel. 609 997 949, 609 209 980

Brukarstwo. Tel. 517 477 531 Docieplanie budynków, ceny, tel. 795 96 96 96

konkurencyjne

Ogrodzenia-Montaż-Malowanie-RanczoSiatka-itp-Doświadczenie, tel. 793 047 004 Remonty tel. 721 155 158 Glazura, gipsy i inne tel. 667 356 939

Studnie, tel. 608 109 108 Hydraulik 24h, tel. 535 872 455 Posadzki cementowe i anhydrytowe z agregatu, tel. 603 633 529 Docieplanie budynków, poddaszy, malowanie elewacji - kilkunastoletnie doświadczenie, tel. 501 62 45 62 Docieplenia budynków, szybko, tanio, solidnie, tel. 502 053 214 Docieplanie budynków, podbitki, profesjonalnie, tanio, tel. 507 768 230 Cyklinowanie, tel. 604 651 722 Budowa domów. Usługi budowlane, tel. 694 401 711 Dachy - pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

Czyszczenie dachów, malowanie, tel. 508 772 787

Gładź bezpyłowo, panele, płyty K/G, malowanie, tel. 885 397 821

Systemy alarmowe, monitoring, ochrona, tel. 603 150 545

Budowa domów, rozbudowy, ocieplenia, tel. 507 834 857

Układanie kostki brukowej, tel. 509 069 235

Malowanie, remonty, wykończenia, tel. 517 477 531

Wylewki betonowe agregatem, tel. 668 327 588

Działkę w Bobrowcu (1300 m kw.) lub zamienię na mieszkanie, tel. 693 158 147

Dwupokojowe, Piaseczno, tel. 694 870 392, 600 786 726

Hydrauliczne, gazowe, modernizacje kotłowni tel. 691 983 917

Usługi transportowe, roboty ziemne, tel. 601 304 272

Działka budowlana 1300 m kw., okolice Piaseczna, tel. 694 851 008

Mieszkanie 2 – pokojowe, umeblowane, parter, Piaseczno, 38 m kw., tel. 512 166 735

Brukarstwo, tel. 660 408 847

Rynny, tel. 609 830 170

Działki budowlane, Wola Prażmowska, 50zł/m kw., cena do negocjacji, Tel. 791 130 634, 601 385 173

Domek - kwatera, ok./Piaseczna, tel. 505 040 137

Wykopy rozbiórki, tel. 503 502 507

Glazura, terakota, gres, tel. 502 720 600

Elektryk, instalacje, przyłącza, papiery, tel. 602 876 843

Kostka brukowa, kompleksowe realizacje, tel. 501 572 941

Hydraulik, podłogówki, kotłownie, pełen zakres, tel. 602 876 843

Podłogi, tarasy na legarach, tel. 601 54 32 64

Kosiarkę spalinową, tel. 696 264 523 Niedrogo 2 rowery młodzieżowe, tel. 606 903 381 Krzewy ozdobne, tel. 880 479 679 Rozrzutnik obornika 3,5 t., jednoosiowy, nowy 14000 zł, maszynki do siewu cebuli i ogórków z wałem 2000 zł, tel. 660 455 538

Biuro 94 m kw., Piaseczno. ul. Puławska 45 a, tel. 502 285 188

Sztachety ogrodzeniowe producent, tel 504 477 302

Budowlana, uzbrojona, 814 m kw., Warka, tel. 515 172 500

Drewno kominkowe i opalowe tel. 504 477 302

2-pokojowe, Piaseczno, 51 m kw., tel. 511 559 624

Drewno kominkowe, tel. 607 133 222

Działka 400 m kw., Pyry ul. Puławska, tel. 504 641 445

Tuje braband, szmaragd, Gołków, ul. Łąkowa 11 – tanio tel. 501 679 121

Lokal użytkowy 32m kw, Piaseczno, 185 tys. zł tel. 515 631 058

Sosna opałowa, tel. 602 77 03 61

Budowlaną 5700 m kw., pod Piasecznem, bezpośrednio, tel. 692 559 273 Działki 1000 m kw i 3000 m kw, po 15zł/m kw tel. 516 579 740 Działkę budowlaną, 1600 m kw., w Tomicach, tel. 511 398 617

Pokój 20 m kw., Łazy, tel. 515 043 217

Pustaki, tel. 501 757 450 Magiel, tel. 793 203 603 Rozrzutnik obornika 3,5 t., jednoosiowy, nowy 14000 zł, maszynki do siewu cebuli i ogórków z wałem 2000 zł, tel. 660 455 538 Tanio młode tujki, tel. 22 756 53 35

KUPIĘ Aktualnie antyki wszelkie za gotówkę, tel. 504 017 418

3 – pokojowe, 1 p.,w Piasecznie lub zamienię na 2 – pokojowe na 1, 2 piętrze, tel. 785 956 171 między godz.17 a 21

Mieszkanie, kawalerka po remoncie 18 m kw., centrum Piaseczna, tel. 601271 740

Pokój w Gołkowie tel. 696 542 216

Hydrauliczne tanio i solidnie, tel. 606 13 00 18

Kraty, bramy, ogrodzenia, wiaty, balustrady i inne konstrukcje stalowe. Tel. 601 351 670

Kwatery - super warunki, tel. 889 129 234

MALOWANIE OGRODZEŃ, TEL. 504 571 038

Tapety, panele, tel. 728 167 670

Lokal 19,5 m kw. z zapleczem, na działalność, w Piasecznie, tel. 508 288 782

CYMERMAN produkcja przyczep i podzespołów, specjalne,servis. www.przyczepy.waw. pl „,tel. 601 449 898

Usługi glazurnicze, tel. 503 949 628

Mieszkanie umeblowane, pokój z kuchnią, w Piasecznie, ul. Strusia, tel. 697 263 396

Mieszkanie 37 m kw., Piaseczno, tel. 693 440 622

Imprezy dla dzieci, kucyki tel. 691 772 592

40m kw., Nad Perełką, Piaseczno, tel. 500 624 727

Pawilon 20 m kw., bazarek Piaseczno, tel. 757 05 33

Wypożyczalnia maszyn ogrodniczych tel. 691 772 592

Dom 40 m kw. Raszyn, 900 zł + media, tel. 508 849 688 Pokój z kuchnią, Konstancin Grapa, tel. 22 717 38 98

Działki budowlane, Prażmów, tel. 602 11 03 61 Dom w Jeziórku 200/1200 - do zamieszkania, tel. 606 611 113

KAŻDE AUTO, STAN , MARKA, WIEK NIEISTOTNY, TEL.720 80 20 85

Gm.Tarczyn 80 zł/ m kw. budowlana w działce woda,prąd, tel. 504 372 384

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ

Atrakcyjne działki budowlane 1000 m kw. i 800 m kw w Pruszkowie, tel. 690 42 49 90

Dużą działkę, udział w powiecie piaseczyńskim do 30 pln/m kw., tel. 502 232 559

Skup samochodów, tel. 792 118 666 Lanosa Opla Punto Yaris, tel. 502 968 566 Każdy Zadbany, tel. 604 157 703 Skup aut w każdym stanie i roczniku, najwyższe ceny, płatność od ręki, 500 540 100

AUTO-MOTO SPRZEDAM Skuter, tel. 885 736 525 Skuter Ferro, tel. 503 956 291

Honda Civic 92r., tel. 533 109 039 Skoda Felicia, 99 r., disel, tel. 883 738 634

NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM

Zatrudnię do remontów z okolicy Piaseczna, z prawo jazdy kat.B tel. 604 40 39 71

Prażmów 1140 m kw. ostatnie 2 działki, media, tel. 502 232 559

Zatrudnię pomocnika magazyniera oraz ekspedientkę do sklepu spożywczego w Ustanowie, tel. 602 119 041

Mieszkanie 55 m kw., Piaseczno, lub zamienię na działkę, tel. 696 425 357 Działka budowlana pod Konstancinem, tel. 794 534 554 Działka rekreacyjna z dostępem do jeziora i własnym pomostem, z domkiem drewnianym, k./Rypina, woj. kujawsko-pomorskie, 185 tys. zł, tel. 502 328 510 Pół bliźniaka w Górze Kalwarii tel. 22 72 74 330 Domy do 590 tys za stan deweloperski, www.osiedleskalna.pl,tel. 515 000 040 Działki na jeziorami i rzeką Skrwą od 120 km od warszawy, tel. 605 099 422 1500 m kw Ludwików przy asfalcie, media, st.budowlane PILNE, tel. 502 232 559

Sprzedam bezpośrednio lub wynajmę II poziomowe 92 metrowe mieszkanie w Piastowie blisko pętli autobusowej. Kontakt: 660 498 204 Sprzedam lub zamienię działkę budowlana w Nadarzynie na mieszkanie do 50 m kw. w Pruszkowie (nowe budownictwo), tel. 661 854 476 Działkę budowlaną i rolną, w Korytach k./ Prażmowa, tel. 600 662 650 BP36 m kw. Piaseczno Strusia, tel. 504 935 503 Sprzedam bardzo atrakcyjnie położoną działkę budowlaną w miejcowości Głosków koło Piaseczna.Powierzchnia dzialki 1600 m, cena za metr 220 zł. W pobliżu las, szkoła podstawowa,przedszkole,przystanek autobusowy(linia 727),sklepy.Działka uzbrojone-kanalizacja. Telefon 662 13 31 15

Kierowca kat. A, B, C, T, tel. 516 561 546 Polka, sprzątanie, referencje, tel. 518 159 622 dzwonić po 19:00

Działkę budowlaną, Dobiesz, 1100 m kw., media przy działce, tel. 501 297 558

Zakładanie ogrodów tel. 500 150 977 Usługi glazurnicze, tel. 503 949 628 Ogrody, tel. 882 579 808 Remonty tel. 882 579 808 Tynki tradycyjne tel. 518 226 033 Remonty i wykończenia domów oraz mieszkań, instalacje hydrauliczne, ogrzewanie, kotłownie, kompleksowe wykonawstwo, tel. 507 288 688 Glazurnicze, tel. 507 120 438 Klinkier, tel. 513 986 439 Remonty, wykańczanie wnętrz, tel. 606 141 944 Malowanie, tapetowanie, gładź, tanio, www.remont-warszawa.eu, tel. 602 50 73 25

USŁUGI

Naprawa, pralki, lodówki tel. 603 047 616

GLAZURA, TERAKOTA, KOMPLEKSOWE WYKOŃCZENIA WNETRZ TEL. 792 456 182

Naprawa pralek, tel. 605 112 216

DOCIEPLENIA BUDYNKÓW, ELEWACJE Z MATERIAŁEM, CENY PRODUCENTA, TEL. 792 456 182

Układanie kostki brukowej, tel. 697 204 993

TYNKI CEMENTOWO – WAPIENNE, RĘCZNE, TEL. 792 456 182

ZWIERZĘTA Hotel dla zwierząt Remik, tel. 533 109 039

RÓŻNE Wspólnota mieszkaniowa „Nefrytowa” w Piasecznie zleci wykonanie termomodernizacji budynku. Zgłoszenie na: nefrytowa@onet.eu Szybkie kredyty, tel. 503 098 683 WYWIOZĘ NIEODPŁATNIE ZŁOM, stare pralki, komputery, telewizory, kuchnie, piece, kaloryfery itp, Piaseczno, Konstancin - Jeziorna i bliskie ok. tel. 698 698 839 Złota rączka, solidnie, tel. 518 804 967 Zlecę firmie podwyższenie terenu, Tarczyn tel. 501 54 84 53 Ziemię przyjmę, zapłacę, Tarczyn, tel. 501 54 84 53

Układanie kostki brukowej, tel. 502 379 809

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

DOCIEPLENIA PODDASZY, ZABUDOWY KARTON/GIPS, TEL. 792 456 182

www. dachy-ebos.pl

Piaskowanie metali, tel. 697 204 993

ZDROWIE I URODA Odchudzanie, tel. 602 690 229 Dromader – Prywatny Ośrodek Detoksykacji i Terapii Uzależnień w Piasecznie, tel. (22) 497 93 90, 608 168 510. Możliwa bezpłatna terapia pod NFZ.

Roboty ziemne koparko-ładowarką. Transport. Tel. 604 120 875

Masaż, tel. 504 825 005

Cyklinowanie bezpyłowe, tel. 501 125 307

Rehabilitacja, tel. 501 278 548

Malowanie, montaż drzwi i inne tel. 513 986 439

Lekarz seksuolog, tel. 22 825 19 51

Porządkowanie terenów, tel. 661 79 50 98

Działka 1,6ha, Kędzierówka, tel. 508 005 406

WIOSENNA AERACJA TRAWNIKÓW, TEL. 698 698 839

Budowlana 1800 m kw., Siedliska k/Piaseczna, tel. 696 460 611

Świadectwa energetyczne, szybko solidnie tanio, tel. 501 120 289

Działka bud., 50 min od W-wy, 4000 m kw., 20 zł/m kw. Tel. 608 486 889

Wylewki betonowe mixokretem spalinowym, tel. 695 04 22 88

Domy drewniane na zamówienie, letniskowe i całoroczne, wiaty, altanki, zadaszenia, tarasy, tel. 601 39 26 18

Angielski indywidualnie,od 30 zł/godz., Piaseczno i okolice, tel. 784 943 137

Mieszkanie 47 m. kw, Konstancin-Jeziorna. Tel. 552185790

Kominki, budowa, remont, tel. 509 916 548

Ogrodzenia, tel. 601 39 26 18

Komputer od podstaw, tel. 698 166 368

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

Hydraulika, domy jednorodzinne, tel. 692 857 639

Komputer, internet dla seniora, tel. 604 95 99 94

Układanie kostki brukowej. Gwarancja. Krótkie terminy, tel. 504 008 309

Profesjonalna renowacja mebli, tel. 516 561 461

Angielski, dojeżdżam, tel. 607 596 383

Sprzedam piekną działkę w CZRNYM LESIE k/Piaseczna, tel. 604 273 249 lub 602 340 549. Sprzedam tanio działkę w ŁAZACH k/ Magdalenki – 100% uzbrojona, tel. 602 340 549. Do sprzedania Działki budowlane poł.W-Wy po 40 zł 1 m kw., tel. 698 225 965 lub 22 750 33 66. Sprzedam super Działki w CHYLICACH k/Konstancina, tel. 698 225 965 lub 602 340 549. Sprzedam działkę budowlaną przy Parku Chojnowskim - 1000 m kw. -100 zł 1m kw., tel. 602 340 549 Ustanów, działka budowlana 960 m kw., uzbrojona, pilnie, tel. 514 004 444 Sprzedam szkielet domu drewnianego 25 m kw + poddasze 5400 zł, tel. 508 494 073 Segment do zamieszkania Piaseczno- Julianów. Tel. 502 213 518 Pilnie mieszkanie 46 m. kw., Konstancin-Jeziorna. Tel. 662 096 761 Mieszkanie 32 m kw.,umeblowane,, balkon 4 m kw. (piwnica + miejsce garażowe) osiedle strzeżone, Piaseczno, Cena 190 t ys. zł, tel. 512 691 867 Mieszkanie 3-pokojowe, 62 m kw., Piaseczno, okazja, tel. 505 82 82 14 1000 m kw. Łoziska, Fabryczna, tel. 501 406 191

Dom weselny, okolice Radomia, tel. 690 657 731 Piękna działka budowlana zadrzewiona, ogrodzona 1860 m kw., Piskórka, gm. Prażmów, media, w otulinie Parku Chojnowskiego, tel. 602 10 85 65

Magazyny od 100 m kw. Antoninów, monitoring, ochrona, tel. 604 470 270, 604 470 370

Montaż i konserwacja systemów alarmowych, domofony, elektryka. Tel. 505 449 708

PRASOWANIE! Odbierzemy, uprasujemy, odwieziemy. 608 305 440

Grunt rolny, Prażmów tel. 602 77 03 61

AUTO SKUP – KAŻDA MARKA, KONKURENCYJNE CENY, GOTÓWKA tel. 506 20 15 15

Skup Pojazdów Złomowanie Transport Gotówka, tel. 604 868 998

Toczenie, frezowanie, wiercenie, spawanie stali, tel. 504 042 145, 22 847 21 52

Instalacje, piece, Vaillant, Saunierduval, Junkers, solary tel. 603 132 454

SKUP AUT-STAN BEZ ZNACZENIA, GOTÓWKA, tel. 510 357 529

Skup aut – wszystkie marki, tel. 512 391 270

Malowanie, remonty, tel. 728 167 670

Podnajmę część lokalu na działalność 300 zł tel. 504 250 151

Kostka brukowa, kompleksowe realizacje, tel. 501 572 941

Ładne mieszkanie wyremontowane, 56,20 m kw., Mokotów, bezpośrednio, tel. 888 20 15 52

Dachy, rynny, tel. 512 256 799

Remonty, wykończenia, hydraulika, elektryka pełny zakres, tel. 601 304 250

Budowlaną na Ursynowie, 1700 m kw. Okazja, tel. 797 223 732

Skup aut za gotówkę tel. 692 49 11 82

Transport, przeprowadzki, cały kraj tel. 514 891 395

Glazura, remonty, tel. 609 926 758

2-pokojowe w centrum Tarczyna, tel. 503 109 648

AUTO-MOTO KUPIĘ

Auto skup, www.adicar24.pl, tel. 501 830 898

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Pokój, kulturalnej Pani w Tarczynie, tel. 607 690 606

Działki na mazurach nad jeziorem Śniardwy, tel. 698 249 198

Działki nad jeziorem koło Sierpca, 140 km od Warszawy, 11 zł za m kw., tel. 605 099 422

U mądrej, kulturalnej, nie lubiącej gotować pani domu, tel. 609 051 216

Naprawa, krycie dachów, tel. 511 928 895

Pomagamy uzyskać wysokie odszkodowanie powypadkowe i zadośćuczynienie. Tel. 692 075 971

Działkę budowlaną, 1900 m kw., Bobrowiec, tel. 517 799 188

Podnajmę fryzjerce, wyposażone stanowisko, tel. 509 310 592

Sprzątanie tel. 505 837 002

Glazura, malowanie, wykończenia, www.remdom.com.pl, tel. 798 828 783

Ogrody-Koszenie Trawników,Wykaszanie, tel. 603 315 531

Kaczki, tel. 696 264 523

Skuter, tel. 507 221 523

Chętnie w kulturze, sztuce lub społecznej, prawo jazdy kat.B, angielski średnio zaawansowany, dobra prezencja, zamiłowanie do ludzi i sztuki tel. 784 943 137

DOMEK LETNISKOWY NAD MORZEM TEL. 601 677 704 www.domki-rowy.eu

OGRODY, KOMPLEKSOWO, TEL. 698 698 839, www.ogrodybrukarstwo.pl

Brukarstwo. Tel. 696 437 501

Lokal na kosmetykę przy dobrze prosperującym salonie fryzjerskim, Stara Iwiczna, tel. 602 864 348

Tapicerów,szwaczki do produkcji foteli i krzeseł biurowych.Opacz. Tel. 538 37 73 43

Drewno kominkowe, tel. 508 23 85 86

Mieszkanie 52 m kw, hipoteka + działka, piwnica, parking tel. 505 413 317

Lokal pod usługi fryzjersko-kosmetyczne, Julianów, tel. 501 311 227

BRUKARSTWO tradycyjne i artystyczne, tel. 698 698 839, www.dobrybrukarz.pl

Wycinka i przycinka drzew,koszenie trawy, oczyszczanie działek. Telefon 519 874 891

48 m kw., 2 – pokojowe w Piasecznie sprzedam lub zamienię na większe, tel. 693 823 319

Mercedes 1999r., automat, skóra, pełna elektronika, tel. 696 498 102

SZUKAM PRACY

Dom 110 m kw./3000m kw., gm. Głowaczów sprzedam lub zamienię na mieszkanie do 60 m kw.., Warszawa i okolice, tel. 691 285 505

Piaseczno, 300 zł/m-c, tel. 502 222 555

Budowa i rozbudowa domów, tel. 518 420 242 Rębak do gałęzi - wynajem i usługi, tel. 516 471 501

Piaskarkę do czyszczenia metali, tel. 697 204 993

Pracowników ochrony z licencją i bez w Wólce Kosowskiej tel.513 291 188

Cukiernika - specjalistę od tortów; piekarniawzorowa@gmail.com

Magazyn 65 m kw., w Piasecznie, tel. 508 488 827

Działkę blisko Piaseczna, ogrodzoną, pięknie urządzoną, tel. 664 468 456

Volkswagen Lupo tel. 511 386 951

Zatrudnimy osobę do działu obsługi klienta, tel. 22 750 22 45, biuro2@atsreklama.pl

Lokal użytkowy 85 m kw., Piaseczno, na dużym osiedlu, 1800 zł + opłaty licznikowe, tel. 608 489 113, 608 489 110,

Drewno kominkowe, opałowe, każda ilość, tanio, tel. 502 544 959

Avon - zapisz się na wiosnę! Tel. 605 532 475

Pośrednictwo kredytowe, tel. 512 299 297

85 zł/tydz., tel. 502 222 555

Działki 2 x 1256 m kw., Prażmów, tel. 606 920 791

Polonez, 91 r., tel. 602 831 385

Zatrudnię pracownika biurowego do działu handlowego, praca stacjonarna na Ursynowie - Pyry. Wymagane: wykształcenie średnie / wyższe, j. angielski. CV na: biuro@eurogold.pl

NIERUCHOMOŚCI DO WYNAJĘCIA

SPRZEDAM

Ogrody, Podkowa Leśna, tel. 696 039 978

Mechanika , elektromechanika , pomocnika . CV na praca.warsztat@onet.pl Tel. 536 122 951

Mieszkanie 60m kw, Piaseczno tel. 601 208 722 Dom 120/300 m kw., centrum Tarczyna, cena do negocjacji, tel. 600 740 676

Do sklepu spożywczego przy stacji PKP w Ustanówku, tel. 602 512 677 Zatrudnimy kierownika oraz sprzedawcę. Delikatesy mięsne w Piasecznie, CV na adres: juscilowski@sobsmak.com.pl

Pięknie położona działka 1735 m kw z ciekawym domem 260 m kw. pow. Całkowitej, asfalt, Chojnowski Park Krajobrazowy, OKAZJA tel. 784 943 137

3

Ogrody kompleksowo, odwodnienia. Krótkie terminy. tel. 504 008 309 GLAZURA, HYDRAULIKA, REMONTY, tel. 600 604 547 OGRODY TEL 601 219 482 OGRODY – pielęgnacja, wiosenne porządki, tel. 609 318 008

Poszukuję lokalu handlowego w ścisłym centrum Pruszkowa, Grodziska Mazowieckiego i w Grójcu, tel. 792 248 219

Układanie kostki brukowej, tel. 604 174 152

Remontowo – budowlane, tel. 601 956 725 Blacharsko – dekarskie, naprawa, przeróbki od a do z, tel. 510 654 657 Glazurnictwo, remonty, malowanie tel. 501 513 740 Naprawa telefonów, tabletów, elektroinstaklacje tel. 888 733 744

Tani transport 1,5T tel. 516 856 115 www. transport-i-przeprowadzki.pl

Instalacje elektryczne, tel. 601 41 88 01

Kierownik budowy. Nadzory, projekty architektoniczne, wykonawstwo. Tel. 602 43 79 08 Instalacje hydrauliczno – gazowe, kompleksowo, tel. 784 363 960

Poddasza, glazurnictwo, malowanie, łazienki, kompleksowo, hydraulika, elektryka, tel. 509 069 238

Ogrodzenia, tel. 661 920 022

Anteny nowocześnie, tel. 603 375 875

Wycinka drzew, tel. 661 920 022

Styropian-Tanio! Docieplenia tel. 604 938 861

Remontowe, tel. 661 920 022

Tapetowanie, malowanie, profesjonalnie tel. 502 062 131

Ogrodnicze, tel. 661 920 022

CYKLINOWANIE, PARKIETY, WWW.SCHODYPODLOGI.PL, TEL. 502 514 388

Budowa domów, dachy, rozbudowy, tel. 508 529 008

TURYSTYKA WAKACJE NAD MORZEM? ROWY. DOMKI W NADMORSKIM LESIE. 300M DO PLAŻY. WYŻYWIENIE. NAJTANIEJ I SMACZENIE tel. 601 677 704, www.nadmorski-rowy.pl

MATRYMONIALNE Czekam na prawdziwą, wielką i piękną miłość, mężczyzna 35 lat, gg47204315, mail: luka.perla@gmail.com

Dachy, docieplenia, okna PCV, tel. 22 757 84 09, 606 920 791

Glazura, terakota, remonty, tel. 601 304 250

DEKARSKO – BLACHARSKIE, TEL. 507 595 394

NAUKA Matematyka, egzaminator, tel. 602 690 229

Krycie dachów papą termozgrzewalną tel.601 229 860

Tynki, tel. 513 008 131

Instalacje elektryczne, tel. 501 236 987

NIERUCHOMOŚCI WYNAJMĘ

Wycinka drzew, tel. 661 79 50 98

Domofony, tel. 603 375 875 Architekt Zbigniew Jankowski 603 862 559 projekty indywidualne, adaptacje, nadzory Kolektory słoneczne. Dotacje. Tel. 22 642 92 00, 601 246 676 Remonty,wykończenia,ogrody, tel. 730 030 115 Ogólnobudowlane. Tel. 723 06 82 81

Brukarstwo, tel. 501 683 631

Ogrodzenia,docieplenia,podbitki, tel. 505 564 064

Elektryk - instalacje, awarie, przyłącza, tel. 506 498 222

Malowanie, gipsowanie tel. 501 446 102

Zamów ogłoszenie drobne największy nakład, największa skuteczność, w każdy piątek, cena od 3 zł za słowo

Piaseczno, ul. Ludowa 2, tel. 22 756 79 39 pon-pt 8:30-18 Pruszków, Al. Wojska Polskiego 16 a, lok. 41 tel. 22 758 70 52, pon-pt 9-17


4

KURIER POŁUDNIOWY

AKTUALNOŚCI

Maliszewski zrzeka się immunitetu

Mirosław Maliszewski (poseł PSL) - po zapoznaniu się z wnioskiem Prokuratury Rejonowej Radom - Wschód o odebranie mu immunitetu - sam złożył do marszałka Sejmu oświadczenie o zrzeczeniu się immunitetu poselskiego. Zgodnie z procedurą, oświadczenie to zostało przekazane do opinii Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich i zostanie rozpatrzone na najbliższym posiedzeniu - Sprawa dotyczy dopłat unijnych w 2010 r - mówi nam poseł Maliszewski. - Zapoznałem się z pismem prokuratury. Chodzi o sprawy związane ze złożeniem wniosku o unijną dopłatę bezpośrednią w maju 2010 r. Dostałem - tak jak wszyscy mający gospodarstwa rolnicze - z ARiMR wniosek wypełniony już w 90 procentach i wystawiony na moje nazwisko. Takie wnioski otrzymywałem od kilku lat. Dopiero po kilku dniach przyszła refleksja, że przecież gospodarstwo przepisałem w międzyczasie na żonę. Gdy okazało się, że ona też wystąpiła o dopła-

tę - natychmiast swój wniosek wycofałem. O ile wiem, nie był nawet rozpatrywany. Żadnych pieniędzy nie wziąłem (to kwota około 14 tys. zł), o co - po tajemniczych informacjach prokuratury - wielu mnie podejrzewa. We wniosku prokuratury znalazł się także zarzut podrobienia podpisu żony, co również jest nieprawdą i zeznała to podczas przesłuchania w prokuraturze. Jestem niewinny, nie obawiam się niczego, dlatego sam poprosiłem o uchylenie immunitetu poselskiego - zakończył poseł Mirosław Maliszewski.

Dzień Prawa na Uczelni Łazarskiego

W najbliższą sobotę, 11 maja na terenie Uczelni Łazarskiego odbędzie się „Dzień Prawa na Uczelni Łazarskiego”. Celem akcji jest bezpłatna pomoc prawna osobom, których sytuacja finansowa na to nie pozwala, ma także uświadomić społeczeństwu, jakie prawa przysługują im w sądzie Zaproszeni specjaliści z różnych dziedzin prawa pomogą na podstawie przyniesionej dokumentacji sprawy (umowy, pisma urzędowe, akty notarialne itp.) znaleźć rozwiązanie, postarają się wyjaśnić zawiłości prawne, poinformują o możliwości skorzystania z adwokata z urzędu czy zwolnienia z opłat sądowych. Zaplecze merytoryczne przedsięwzięcia zapewnią absolwenci Uczelni Łazarskiego, prowadzący własne kancelarie, będący pracownikami kancelarii prawnych, wykładowcy uczelni-praktycy oraz eksperci z zaproszonych kancelarii. Uczelnia Łazarskiego posiada doświadczenie w organizacji charyta-

R

E

K

tywnych i prospołecznych inicjatyw. Na swoim koncie ma organizację m.in. akcji: „Wypełnij PIT w Uczelni Łazarskiego (bezpłatna pomoc przy wypełnianiu deklaracji PIT), „Dzień Zdrowia na Uczelni Łazarskiego” (podczas akcji przebadało się 1300 osób), „Dzień Dawcy Szpiku” – trzy edycje, kampanii społecznej „Depresję można pokonać”, dnia walki z chorobą nowotworową, cyklicznych akcji krwiodawstwa, charytatywnych licytacji i wiele innych charytatywnych inicjatyw. Podczas całej akcji pomagać będą wolontariusze z Uczelni Łazarskiego, którymi będą pracownicy, absolwenci i studenci uczelni.

AB

L

A

M

A

Kurier Południowy 17 (483) wydanie piaseczyńsko-ursynowskie, 10.05.2013  
Kurier Południowy 17 (483) wydanie piaseczyńsko-ursynowskie, 10.05.2013  

17 (483) wydanie piaseczyńsko-ursynowskie, 10.05.2013

Advertisement