Kurier Plus - e-wydanie 2 lipca 2022

Page 3

KURIER PLUS 2 LIPCA 2022

www.kurierplus.com

3

Zabawa fotografi¹ z Tomkiem Sikor¹

í1 Tomek Sikora dysponuje wspania³ym ponad 50 letnim dorobkiem fotograficznym i artystycznym. Jak sam stwierdzi³ fotografiê traktuje jako zabawê, nawet mimo powa¿nych, profesjonalnych projektów i znacz¹cych osi¹gniêæ Dlatego swojej misternie, wizualnie i dŸwiêkowo zaprojektowanej prezentacji nada³ tytu³ „Zabawa fotografi¹”. Zobaczyliœmy wiêc zdjêcia z wielu ró¿notematycznych projektów; fotografii ulicznej, kreowanej, reklamowej, ilustracyjnej, portretowej, krajobrazowej, itd. Czêœæ pokazanych projektów dotyczy³a eksperymentów artysty z ro¿nymi technikami fotograficznymi, których efekty zapewne zadecydowa³y o wielokrotnym nagradzaniu Tomka za kreatywnoœæ w fotografii. Podobnie jego kreatywnoœæ mo¿na by³o zobaczyæ podczas projekcji wideo „Obrazy odkrywane na nowo” Jest to pro-

jekt polegaj¹cy na wyodrêbnieniu fragmentu zwyk³ego zdjêcia najlepiej wykonanego aparatem z matryc¹ o niskiej rozdzielczoœci i uczynienie go ekspresyjnym obrazem malarskim. Jestem przekonany, ¿e wielu uczestników spotkania bêdzie eksperymentowaæ z tym „Efektem Sikory”. Anegdota opowiedziana przez Tomka o wyra¿eniu mu wspó³czucia przez kobietê z powodu zepsucia siê aparatu, po zobaczeniu jego zdjêæ, kiedy eksperymentowa³ z ostroœci¹, œwiadczy, ¿e nie powstrzymywa³ siê przed wydawa³oby siê irracjonalnymi posuniêciami. Efekt okaza³ siê fantastyczny o czym przekonaliœmy siê naocznie. Dla mnie tytu³ „Zabawa fotografi¹” jest nieco przekorny, bo zabawa kojarzy siê raczej z rozrywk¹ ni¿ z powa¿n¹ twórczoœci¹. Tomek „Œwiat³oczu³y” Sikora bawi siê rzeczywiœcie doskonale œwiat³em, ale efektem

tej zabawy jest wspania³a, wartoœciowa twórczoœæ. Wydaje mi siê, ¿e zas³uguje na taki oficjalny pseudonim artystyczny, co ju¿ po czêœci zaakceptowa³ wydaj¹c album zatytu³owany „Tomek Sikora œwiat³oczu³y”. W czasach, kiedy fotografia tak bardzo spowszednia³a, te niemal trzy godziny spêdzone z Tomkiem, przypomnia³y uczestnikom spotkania, ¿e fotografowanie jest nadal interesuj¹c¹ i fascynuj¹c¹ sztuk¹. W imieniu zarz¹du Polsko-Amerykañskiego Klubu Fotografika i wszystkich

cz³onków i sympatyków dziêkujê bardzo Tomkowi Sikorze za to wspaniale spotkanie i zapraszam do utrzymania kontaktów z Klubem. Spotkanie by³o mo¿liwe do zorganizowania dziêki sponsorowaniu go przez Centrum Polsko-S³owiañskie. Dziêkuje za to Radzie Dyrektorów i w³adzom wykonawczym Centrum. Dziêkujê za nieocenion¹ pomoc Zosi ¯eleskiej-Bobrowski i panu Dariuszowi Kanarkowi w koordynacji tego wydarzenia.

Edward Madej, Prezes

Doroczny koncert KOBO Music Studio

Amelia Zabinska

Maja Madajewska

W sobotê, 18 czerwca, w audytorium szko³y Stanis³awa Kostki na Greenponcie mia³ miejsce doroczny, 52 z kolei koncert KOBO Music Studio. Wziê³o w nim udzia³ 36 uczniów. Najm³odszy uczestnik mia³ zaledwie piêæ lat, najstarszy 18. Ka¿dy z nich reprezentowa³ poziom zale¿nie od swojego wieku, posiadanych umiejêtnoœci oraz lat spêdzonych na lekcjach i æwiczeniu w domu. Jak co roku program koncertu by³ niezwykle bogaty i zachwyca³ ró¿norodnoœci¹: od klasyki Chopina i Beethovena po muzykê pop i piosenkê z filmu Disneya. By³a gra na pianinie, gitarze i skrzypcach, by³ te¿ œpiew. Niektórzy zagrali nawet na dwóch instrumentach. Nie zabrak³o te¿ piêknie œpiewaj¹cych g³osów.

NEW YORK • PENNSYLVANIA • CONNECTICUT • NEW JERSEY • MASSACHUSETTS

KURIER P L U S

P O L I S H

W E E K L Y

M A G A Z I N E

redaktor naczelny

Zofia Doktorowicz-K³opotowska ki

Artur Opio³a

Antoni ¯arkowski

Koncert rozpoczêli nauczyciele: Kerri Thompson (wokal) oraz Nicholas Kaponyas (pianino) prezentuj¹c zebranym swoje niew¹tpliwe zdolnoœci. Nicholas wspaniale poprowadzi³ te¿ konfenansjerkê razem z mam¹ Bo¿en¹ Konkiel za³o¿ycielk¹ i nauczycielk¹ KOBO Music Studio. Gor¹ce brawa nale¿¹ siê nie tylko uczestnikom koncertu i ich nauczycielom, ale tak¿e rodzicom. To oni poœwiêcaj¹ swój czas na dowo¿enie lub przyprowadzenie swoich pociech na próby, przypominaj¹ o æwiczeniach i pilnuj¹c ¿eby siê odbywa³y. To oni finansuj¹c edukacjê muzyczn¹ swoich dzieci czêsto kosztem w³asnych wyrzeczeñ otwieraj¹ przed nimi drogê do artystycznego œwiata pe³nego wra¿liwoœci i piêknych dŸwiêków.

sta³a wspó³praca

Maria Bielski, Andrzej Józef D¹browski, Ma³gorzata Ka³u¿a, Czes³aw Karkowski, Krzysztof K³opotowski, Bo¿ena Konkiel, Weronika Kwiatkowska, Chris Miekina, Jolanta Szczepkowska, Katarzyna Zió³kowska

Uczestnicy koncertu. Pierwsza z lewej Bo¿ena Konkiel – szefowa KOBO Music Studio. Na zdjêciu w kó³ku Lucas Robert – jeden z najm³odszych uczestników konkursu.

Wszyscy uczestnicy jak co roku otrzymali za swoj¹ ciê¿k¹ pracê pami¹tkowe statuetki. Jednak najwiêksz¹ nagrod¹ powinna byæ duma z ich ciê¿kiej pracy, uœmiechy na twarzach widowni i gromkie brawa po ich wystêpach. KOBO Music Studio ¿yczê kolejnych 30 lat oraz utalentowanych muzycznie uczniów, dla których nauka na instrumencie to nie tylko ciê¿ka praca, ale i pasja, która daje zadowolenie.

Tekst i zdjêcia: Katarzyna Zió³kowska fotografia

Zosia ¯eleska-Bobrowski

wydawcy

John Tapper Zofia Doktorowicz-K³opotowska Adam Mattauszek

Mateusz Wylaz, Agnieszka Nalepa i Angelika Sarnacka

Kurier Plus, Inc. Adres: 176 Java Street Brooklyn, NY 11222 Pokój numer 10

Tel: (718) 389-3018 (718) 389-0134 E-mail: kurier@kurierplus.com Internet: www.kurierplus.com Redakcja nie odpowiada za treœæ og³oszeñ.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.