Page 1

Kolejny numer 23 sierpnia Numer 15 (89) • 9 - 22 sierpnia 2011 • Rok IV • ISSN 1899-1785 • al. Marcinkowskiego 12k, Kępno • Tel.: 62 58 31 550

Poszło o żonę

Inwestycja zagrożona?

Sprawa Investora dzieli kępińskich radnych

str. 5

R E K LA M A


2

INFORMACJE

Gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY POWIATU KĘPIŃSKIEGO Numer 15 (89)

9 - 22 sierpnia 2011

Strategia drogowa powiatu Miechowskie Regionalia

W

Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie n.t. Strategii Rewitalizacji Dróg Powiatu Kępińskiego. W spotkaniu udział wzięli członkowie Zarządu Powiatu, burmistrz oraz wójtowie poszczególnych gmin powiatu, a także Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie. Głównym zamierzeniem zebrania było przedstawienie włodarzom gmin ramy działania w zakresie finansowania budowy i utrzymania dróg na terenie Powiatu Kępińskiego w okresie 2012-2016 oraz nowego okresu finansowania z Unii Europejskiej. Celem strategicznym działań Powiatu Kępińskiego jest zapewnienie możliwości pozyskania jak niewiększych środków finansowych na drogi, a także określenie działań pozwalających na maksymalne wykorzystanie posiadanego potencjału. Obecnie, wspólnie z gminą Kępno prowadzone są prace, nad uporządkowaniem stanu prawnego ulic w Kępnie: ul. Broniewskiego, Al. Marcinkowskiego, Staszica, Sikorskiego, Dworcową, Wieluńską, Przemysłową. Pozostają do uregulowania stany prawne dróg w gminach, chociażby droga w Czerminie, w Biadaszkach, w Joance. W poprzednich latach PZD w Kępnie opracował ewidencję dróg powiatowych na pięciu gminach. Obecnie zlecono opracowanie dla gminy Trzcinica i Rychtal. Opracowanie to zamknie cały obszar powiatu kępińskiego. Dodatkowo rozbudowano zakres opracowania o uwzględnienie ewidencji gruntów tj. numeracji gruntów po których przebiegają drogi. Tematem na przyszłość jest kategoryzacjia dróg. Należy tu wspomnieć dla przykładu o drodze z Przyby-

szowa do Szklarki Mielęckiej, czy z Mnichowic do Turkowych. Drogi te są oczywiście bardzo ważne chociażby ze względów na potrzeby mieszkańców, niemniej ze względów strategicznych istnieją drogi ważniejsze, które należy utrzymywać w odpowiednim standardzie. Pozostają również drogi, których lokalizacja może budzić wątpliwości ze względu na przypisaną funkcję drogi powiatowej, a nie zostały uregulowane na etapie porozumień z gminami przy tworzeniu mapy dróg powiatowych w 1999r. INWESTYCJE Plany powiatu na lata 20112013 zapowiadają się ciekawie, o ile uda się pozyskać środki. Planowane inwestycje: 1. rondo Grębanin - wniosek na 17 miejscu; wartość zadania 1.270.756,93 zł; dofinansowanie 1.016.605,54 zł, wkład powiatu 254.151,39 zł w tym wkład gminy Baranów 100.000,00 zł, 2. kanalizacja deszczowa w Łęce Mroczeńskiej - wniosek o pożyczkę do WFOŚiGW w Poznaniu - szacunkowa wartość zadania ok. 250.000,0 zł wkład powiatu 100.010,0 zł; 3. ul. Osińska w Kępnie - wniosek o pożyczkę do WFOŚiGW w Poznaniu – wartość zadania ok. 1.900.000,0 zł wkład powiatu 890.000,0 zł; zakres obejmuje wykonanie całej kanalizacji deszczowej oraz nawierzchnię asfaltową z krawężnikami na odcinku od Al. Marcinkowskiego do ul. Boh. Września; II etap obejmować będzie nawierzchnię asfaltową drugą warstwę; do wykonania pozostanie ciąg pieszo-rowerowy i przebudowa torowisk; 4. chodnik w Miechowie – sporządzona dokumentacja techniczna na chodnik wraz

z zabudowa rowów; szacunkowa wartość zadania ok. 1.000.000,0 zł, 5. chodnik w Laskach – wykonanie chodnika wzdłuż remontowanej w ramach budowy kanalizacji sanitarnej ul. Kępińskiej; wartość zadania ok. 70.000,0 zł, 6. chodnik w Proszowie – przekazanie materiałów drogowych (kostki i obrzeży) na odbudowę chodnika po kanalizacji sanitarnej na odcinku 1000,0 mb, 7. chodnik w Krzyżownikach – odcinek ok. 120 mb będący zakończeniem dojścia do przejścia dla pieszych; szacunkowa wartość zadania ok. 25.000,00 zł; 8. „węzeł” Bralin – powiat posiada w WPI wykazane środki finansowe w kwocie 567.102,0 zł na rok 2013 dla przebudowy drogi powiatowej mającej stanowić dojazd do zjazdu z drogi S-8, 9. remont ul. Przemysłowej w Kępnie –odcinek 400,0 m; szacunkowy koszt to kwota ok. 300.000,0 zł, która obejmować będzie nawierzchnię asfaltową na podbudowie z kruszywa oraz odbudowę rowów; przetarg ogłoszony 21.06.2011r., 10. zlecona dokumentacja na przebudowę ul. Przemysłowej w Kępnie na odcinku od „serwisówki” do przejazdu kolejowego przy ul. Poznańskiej; odcinek ok. 2,5 km; 11. zlecona dokumentacja na rewitalizacje drogi Koza Wielka-Rychtal wraz z chodnikami w Kozie Wielkiej i Nowej Wsi; odcinek ok. 21 km.

Czy zamierzenia uda się zrealizować - czas pokaże. Wiadomo nie od dziś, że plany planami, a rzeczywistość rzeczywistością. (red, mz)

W

Miechowie w niedzielne popołudnie 7 sierpnia gmina Perzów i Sołectwo Miechów zorganizowało festyn rekreacyjno sportowy boisko Miechowa pod hasłem „Miechowskie regionalia”. Na festynie witano gospodarza gminy wójt Bożenę Henczyca, delegację węgierską, Prezesa LGD Wrota Wielkopolski Grzegorza Grzunkę, członkinie KGW i prezesów OSP z Gminy Perzów, proboszcza Domasłowa ks. Piotra Szkudlarka, radnych z przewodniczącą, zaproszone chóry sołtysa Miechowa i KGW z Miechowa współorganizatorów festynu, lokalne media. Festyn zorganizowano w ramach projektu Miechowskie

3

Regionalia. Można było obejrzeć wystawione rękodzieła i posmakować kulinariów rodzimych Kół Gospodyń Wiejskich; posłuchać w II Przeglądzie Zespołów Ludowych chóru ZERII z Łęki Opatowskiej, zespołu Perzowianie, Radowiczanie. Po części oficjalnej przystąpiono do konkurencji sportowych dla dzieci i dorosłych, m.in.: powożenie

taczką, obieranie ziemniaków; polsko - węgierski maraton w workach. Kulminacyjnym punktem imprezy była promocja książki „Perzów - Erdotelek - Miechowskie Regionalia”, a potem zabawa taneczna z grupą wokalną „Takt”. Pogoda trochę spłatała figla, ale humory dopisywały.

(daria)

Zawody Wędkarskie

0 lipca 41 wędkarzy rywalizowało o Puchar Starosty Kępińskiego i Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu zorganizowane przez PZW Koło w Kępnie na stawie Kopalnia. Nad całością czuwała komisja z sędzią głównym Aleksandrem Cudniewiczem. W zawodach osiągnięto następujące wyniki: I miejsce - Zbigniew Dobień 5230g ryb,

II miejsce - Dariusz Vogel 4430 g ryb, III miejsce - Damian Dębski - 4240 g ryb. Pucharem wyróżniono również złowione najdłuższe ryby i tak najdłuższą rybę - karpia o dł. 36 cm złowił Robert Wojtasik. Kolejno uplasowali się: Damian Dębski - leszcz 33 cm, Krzysztof Skiba - leszcz 31 cm, Mariusz Napierała - karp 29 cm, Robert Rozwadowski -

leszcz 29 cm. Najcięższą rybę złowił Robert Wojtasik - karp 770 g. Puchary otrzymali Zbigniew Dobień za I miejsce w zawodach i Robert Wojtasik za najdłuższą rybę. Ponadto Ilona Skiba wręczyła ufundowaną przez Crazy Carp nagrodę na najcięższą rybę Robertowi Wojtasikowi. (daria) REKLAMA


Gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY POWIATU KĘPIŃSKIEGO Numer 15 (89)

INFORMACJE

9 - 22 sierpnia 2011

Spotkanie przy grillu W

szystkie drogi w niedzielne popołudnie siódmego sierpnia prowadziły seniorów do Trzcinicy. Zaproszonych gości, przyjaciół i miejscowych członków Koła PZERiI witała przewodnicząca Agnieszka Dubiel. W spotkaniu uczestniczyli: Zarząd Oddziału Rejonowego PZERiI Maria Jasnowska przewodnicząca, zastępca Jan Schudy, skarbnik Halina Potyrała, media seniorzy z Trzcinicy i ich przyjaciele z Kępna, Świby, Ostrówca, Domasłowa. Menu wyśmienite, atmosfera wspaniała. Ludzie jesieni i sprawni inaczej bawili się wspaniale przy muzyce z dawnych minionych lat. Muzyka i taniec to dla seniorów balsam dla ducha i ciała. Warto podkreślić więc, że bardzo dużą rolę w społecznościach lokalnych odgrywają koła seniorów, które organizują czas dla starszych. (daria)

W

Plażowa w Piaskach

miejscowości Piaski odbył się V Otwarty Turniej Siatkowej Piłki Plażowej PIASKI 2011. W turnieju wzięło udział 18 drużyn męskich i 10 par mieszanych. Organizatorami turnieju byli: MUKS Lider Piaski, Urząd Gminy w Łęce Opatowskiej oraz OSP w Piaskach. Imprezę otworzył sołtys wsi Piaski Radosław Szubert i Prezes MUKS Lider Piaski Rafał Skiba. W wyniku przeprowadzonych rozgrywek w kategorii męskiej 3 miejsce zajęli Łukasz Styrczewski i Mateusz Pawlak, 2 miejsce Dawid Misiak i Paweł Ruszkowski. Zwycięzcami zostali Piotr Staszewski i Mateusz Klóska. W kategorii par mieszanych 3 miejsce zajęli - Dariusz i Magdalena Tomalik, 2 - Robert Wróbel i Anna Tomczyk, a zwycięzcami zostali

Anna Stempin i Krystian Łuźniak. W turnieju przyznano także Puchar Fair-Play ufundowany przez Andżelikę Możdżanowską, a otrzymali go Anna Stempin i Krystian Łuźniak. Puchary zwycięzcom wręczył wójt gminy Łęka Opatowska Witold Jankowski, Prezes MUKS Lider Piaski Rafał Skiba oraz sołtys wsi Piaski Radosław Szubert. Dodatkową atrakcją był turniej piłki nożnej o Puchar Prezesa OSP Piaski. W wyniku przeprowadzonych rozgrywek I

3

miejsce zajęła drużyna OSP Słupia, II - OSP Piaski, a III OSP Raków. Puchary zwycięzcom wręczył Prezes OSP Piaski Ignacy Skiba. Wieczorem odbyła się impreza taneczna. Turniej dofinansowany był m.in. ze środków Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego. Dzięki dobrej organizacji i współpracy LIDERA Piaski, OSP Piaski, KGW Piaski i Urzędu Gminy w Łęce Opatowskiej możliwe było sprawne i profesjonalne zorganizowanie turnieju.

REKLAMA


4

W

Numer 15 (89)

Niech zwycięża Lech!

sobotę w Kępnie rozegrano Turniej piłkarski Fan Clubów Lecha Poznań. W turnieju zagrali kibice kolejorza z całej Polski. Zespoły rywalizowały o Puchary i medale Kuriera. Organizatorem tej wielkiej piłkarskiej, a zarazem kibicowskiej imprezy sportowej był Fan Club Kolejorza z Kępna. - Cieszymy się, że udało się przyjechać do Kępna tylu kibicom. To dopiero pierwsze tak poważne zawody, które nasz Fan Club organizuje i myślę, że kolejne będą także organizowane. To nie tylko zawody, ale przede wszystkim doskonała integracja sympatyków Lecha – mówił

REKLAMA

Gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY POWIATU KĘPIŃSKIEGO

INFORMACJE

Zbigniew Wełdziński z FC „Kolejorz” Kępno. Mecze eliminacyjne toczyły się w dwóch grupach. Najlepsze zespoły awansowały do

ta, że nie mam praktycznie dużo pracy i o to chodzi. Doskonale się bawimy nie tylko na trybunach przy Bułgarskiej w Poznaniu, ale

finałów. Arbitrem głównym turnieju był Tomasz Kendzia. - Na tym turnieju jestem „rozjemcą”, ale atmosfera jest tak znakomi-

i tutaj, na boisku w Kępnie - dodał Kendzia. W meczu finałowym Ratajscy Fanatycy Poznań pokonali 2:0 FC Leszno i zdobyli Puchar

redaktor naczelnej naszej gazety. - Jestem dumna, że mogła być uczestnikiem tak wspaniałej imprezy. Otrzymałam od sympatyków Lecha koszulkę „Dumy Wielkopolski” z nr 1, która przyniesie mi szczęście - powiedziała Andżelika Możdżanowska. W meczu o III miejsce Sekcja Wilda Poznań pokonała e-Lech Poznań 4:1. W turnieju zagrali także sympatycy kolejorza z Ultras KSZO Ostrowiec Świętokrzyski, Bnina, Śremu, Ostrowa Wlkp. oraz kilku poznańskich. Zwycięza, jak mówili sami uczestnicy był tylko jeden w myśl hasła „Niech zwycięża Lech!”. (dete)

W

9 - 22 sierpnia 2011

Cor Unum się wspina

ramach akcji letniej Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży COR UNUM zorganizowało dla dzieci zajęcia rekreacyjne na ściance wspinaczkowej. Zajęcia trwały od poniedziałku 1 sierpnia do czwartku 4 sierpnia w dwóch grupach wiekowych, gdzie dzieci i młodzież uczyły się wspinaczki, 5 sierpnia pojechały w jurę krakowsko-częstochowską, aby pod okiem instruktora wspinać się prawie profesjonalnie, były także inne atrakcje, jak zwiedzanie zamku i

REKLAMA

tym podobne, a wspinaczka, to fajna forma spędzania wolnego czasu. Potwierdziła to jedna z uczestniczek wspinania Patrycja Kocera. Natomiast jak powiedziała Anna Dulian instruktor i właścicielka ściany wspinaczkowej, wspinanie, to świetna zabawa. Jak mówią zgodnie wszyscy uczestniczący w zajęciach, jeżeli raz spróbujesz, już nie możesz z tym skończyć, a organizatorzy akcji ze Stowarzyszenia COR UNUM wierzą w to, iż będą to kontynuować. (gab)


INFORMACJE

Gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY POWIATU KĘPIŃSKIEGO Numer 15 (89)

9 - 22 sierpnia 2011

5

Prezes Investora odchodzi po 16 dniach pracy

4

Radni będą decydować o podwyżce cen wody i ścieków

sierpnia odbyła się IX sesja zwyczajna Rady Miejskiej. Najbardziej oczekiwaną kwestią była podwyżka cen wody i odprowadzania ścieków, ale to przesunięto na 30 sierpnia. Na początek przyjęto m.in. informacje z prac Burmistrza i Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, wysłuchano interpelacji i zapytań radnych, oprócz tego podjęto uchwały w sprawach: zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok, zmieniono uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości, a także zmieniono uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru

godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych. Wiele kontrowersji wzbudziła sprawa złożenia rezygnacji z zajmowanego stanowiska przez byłego prezesa spółki Investor Kępno Adama Czaczkowskiego, każda ze stron przedstawiała swoje racje. Radni opozycji po przeanalizowaniu oświadczenia Czaczkowskiego

doszli do wniosku że styl sprawowania władzy przez obecnie rządzących, metody jakie stosuje Burmistrz Kępna dalekie są od obowiązujących standardów. Z dyskusji można wysunąć wniosek, że powodem rezygnacji przez Czaczkowskiego z funkcji prezesa było potraktowanie go przez burmistrz Anielę Kempa jako człowieka byłego burmistrza. Wynika to także z oświadczenia byłego prezesa Investora. Koalicja rządząca zarzucała, że żona prezesa Czaczkowskiego kandydowała z list Porozumienia Samorządowego (ugrupowanie burmistrza Psikusa). Jak się okazało

jeszcze podczas sesji Pani Czaczkowska nie kandydowało w ogóle. Stwierdzeniu byłego burmistrza, że obecnie rządzący najchętniej skazali by na wygnanie z Kępna wszystkie 75 osób, które kandydowały z list Porozumienia Samorządowego, nie zaprzeczył nikt z obecnych władz. Po zakończeniu obrad radni spotkali się z firmą wrocławską opracowującą plan zagospodarowania przestrzennego gminy. Właściwie wychodząc z każdej miejskiej sesji ma się wrażenie, że nie dobro mieszkańców Kępna jest najważniejsze, a przysłowiowe przepychanki, pomiędzy „starą” a obecną władzą. Jak mówiliśmy wcześniej, bulwersująca wielu z nas sprawa podwyżki cen wody i odprowadzania ścieków, została przesunięta na 30 sierpnia. Ale jak znamy życie, podwyżka jest nieuchronna. (gab, red)

3

sierpnia odbyła się VIII sesja Rady Gminy Baranów. Wójt gminy Bogumiła Lewandowska-Siwek poinformowała na niej m.in. o prze-

kazaniu połowy kwoty pieniędzy zebranych podczas Dni Baranowa dla pogorzelca z miejscowości Żurawiniec. Na sesji m.in. wójt gminy

T

uliczne, nawierzchnie drogowe oraz chodniki. - Realizowana inwestycja na ul. Lipowej w Laskach stanowi dla gminy duże wyzwanie. Z jednej strony należy zadbać o rosnące na niej blisko stuletnie lipy, które w procesie inwestycyjnym w żaden sposób nie mogą zostać uszkodzone, a z drugiej strony odremontowana ulica winna spełniać standardy spełniające oczekiwania

Klub Radnych Rady Miejskiej POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE Kępno, 03 sierpnia 2011 roku

ranów w trakcie charytatywnej zbiórki pieniędzy zebrano 10 tysięcy złotych, a pieniądze te zostaną rozdysponowane na szczytne cele. 5 tysięcy złotych otrzyma pogorzelec z miejscowości Żurawiniec, kolejne 5 tysięcy otrzyma pięć szkół z terenu gminy, a te pieniądze, jak zgodnie orzekli dyrektorzy, przeznaczone będą na wycieczki szkolne. Po raz kolejny okazało się, że są wśród nas ludzie dobrej woli. (gab)

Budowa kanalizacji w Laskach

rwają prace budowlane przy kanalizacji oraz wymianie instalacji wodociągowej w Laskach. Inwestycja finansowana jest z programów obszarów wiejskich w wielkości 75 procent wartości netto. Pozostała kwota to środki własne gminy. Ponadto odtwarzana jest na ulicach Kępińskiej i Lipowej kanalizacja deszczowa. Naprawiane są przepusty

Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki ,Inwestor - Kępno” Sp. z o.o. z dnia 16 czerwca 2011 roku zostałem powołany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. Obowiązki służbowe objąłem z dniem 1 lipca br. Po trzech dniach pracy w Spółce tj. w dniu 5 lipca br. zostałem poproszony przez Panią Burmistrz Anielę Kempa do Jej gabinetu na rozmowę, podczas której Pani Burmistrz oświadczyła, że nie jestem dla Niej osobą godną zaufania, ponieważ cyt. „(...) jestem człowiekiem byłego Burmistrza”. Nadmieniam, że Pani Burmistrz nie miała żadnych uzasadnionych powodów, aby wysnuwać tego typu twierdzenia z nieprawdziwych i nierzetelnych informacji o rzekomym braku uczciwości wobec Niej. Na marginesie jedynie dodam, ze sposób w jaki Pani Burmistrz oświadczyła swoje stanowisko wobec mojej osoby znacznie odbiegało od ogólnie przyjętych norm w kontaktach miedzyludzkich. Nadto w czasie mojej krótkiej obecności w Spółce, otrzymywałem jednoznaczne sugestie, że oczekuje się ode mnie konsultowania z Panią Burmistrz wszelkich decyzji będących w kompetencji Prezesa Spółki. Z uwagi na pełnioną w Spółce funkcję Prezesa i wynikające z niej prawa i obowiązki nie mogłem się zgodzić na tego rodzaju propozycje. Ponieważ Prezes jako osoba stojąca na czele Zarządu Spółki powinien przede wszystkim działać na korzyść Spółki i być w swych działaniach niezależny, nie może ulegać naciskom ze strony jednego ze Wspólników Spółki. Mając na uwadze obecną prawną i finansową sytuację Spółki oraz będąc ograniczony w swobodnym podejmowaniu decyzji w kwestiach dotyczących jej działalności i funkcjonowania, nie mogę godzić się na pełnienie funkcji Prezesa dyspozycyjnego wobec jednego ze Wspólnikow Spółki. Tym bardziej, że funkcja Prezesa wiąże się z dużą odpowiedzialnością, zarówno karną, jak i cywilną, za podejmowane decyzje i składane w imieniu Spółki oświadczenia woli. Mając świadomość, że w związku z zaistniałymi sytuacjami, moja obecność w Spółce może eskalować dalsze konflikty z Panią Burmistrz, co w istocie może przełożyć się na dalsze opóźnianie realizacji projektu: ,,Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu oleśnickiego”, postanowiłem w dniu 12 lipca br. zrezygnować z pełnienia funkcji Prezesa Zarzadu. Prezes Zarządu (-) Adam Czaczkowski OGŁOSZENIE PŁATNE

5 tysięcy dla pogorzelca przedstawiła sprawozdanie z działalności za okres międzysesyjny, a także z realizacji uchwał. Przewodnicząca Rady Gminy także przedstawiła swoje sprawozdanie z działalności za okres międzysesyjny, ponadto podjęto uchwały w sprawie zmian budżetu, a także zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy. Ale chyba najważniejszą informacją dla wszystkich było poinformowanie o bardzo istotnej sprawie. Podczas Dni Gminy Ba-

OŚWIADCZENIE

w sprawie rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Zarzadu Spółki Inwestor - Kępno Sp. z o.o.

OŚWIADCZENIE

przekazane do protokółu Sesji Rady Miejskiej w Kępnie w dniu 04 sierpnia 2011 roku W dniu 28 lipca 2011 roku odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej tzw. debata, podczas której omawiano niektóre z projektów uchwał przygotowane na Sesję RM. Podczas obrad Z-ca Burmistrza Szymon Szczęsny, a następnie również Burmistrz Aniela Kempa mówili o potrzebie zmian, a właściwie o potrzebie ich zdaniem koniecznej redukcji udziałów Gminy Kępno w Spółce Inwestor poprzez dobrowolne umorzenie udziałów. W/wym. oczekiwali że po 7 minutowym omówieniu swoich propozycji [załączone do naszego oświadczenia], jako radni wyrazimy swoje stanowisko, swoją opinię. Przypominamy, że Klub nasz poprosił o 5 minutową przerwę na podjęcie decyzji. Dziś, po siedmiu dniach od debaty stanowisko nasze pozostaje bez zmian. Przypominamy je: W sprawach dotyczących Spółki Inwestor, prowadzonej przez nią działalności, planowanych inwestycjach które ma zrealizować kompetentnymi do podejmowania decyzji są : a. Zarząd Spółki b. Rada Nadzorcza c. Zgromadzenie Wspólników, w którym Gminę Kępno reprezentuje Burmistrz Aniela Kempa. Dysponujemy obecnie bardzo niewielką wiedzą na temat aktualnej sytuacji Spółki Inwestor. Wiedzę na temat Spółki Inwestor, od grudnia roku 2010 czerpiemy z lokalnych mediów, traktuje się nas w sposób instrumentalny i dlatego, że jest ona zbyt mała odmawiamy wyrażenia swoich opinii w sprawach dotyczących Spółki, a poruszonych przez Burmistrz Anielę Kempę i jej Zastępcę Szymona Szczęsnego podczas debaty w dniu 28 lipca br. Członkowie Klubu PS Andrzej Stachowiak, Jan Blabuś, Kazimierz Czworowski, Grażyna Grygier, Piotr Psikus, Adam Tęsiorowski, Anna Wojtaszek REKLAMA

mieszkańców - powiedział wójt gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik. Zakończenie prac na obu

ulicach przewiduje się w drugiej połowie sierpnia.

(amro)

Masz zbędne rzeczy po swoim dziecku? Nie masz z nim co zrobić - przyjdź do Nas. Kupisz lub sprzedasz. poniedziałek-piątek 10.00-18.00, sobota 10.00-13.00 KOMIS DZIECIĘCY, KĘPNO, UL. STARA


6

O

INFORMACJE

Gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY POWIATU KĘPIŃSKIEGO Numer 15 (89)

Ranna 9-letnia dziewczynka

ogromnym szczęściu może mówić 9-letnia dziewczynka, która ucierpiała w groźnej kolizji drogowej, do której doszło w niedzielne przedpołudnie, 31 lipca kilkanaście minut przed godziną 11 na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Chojęcin, w powiecie kępińskim. Zderzyły się tam 3 samochody osobowe. Jak wynika z wstępnych ustaleń policji kierujący samochodem osobowym Renault, 40-letni mieszkaniec gminy Wieruszów nie dostosował prędkości jazdy do panujących warunków ruchu i uderzył w poprzedzający go pojazd tej samej marki, którym kierował 67-letni mieszkaniec Wielu-

nia. Siła uderzenia była tak duża, że auto wpadło na kolejny jadący przed nim samochód marki Hyundai, którym kierował 26-letni mieszkaniec miejscowości Kosów, w województwie mazowieckim.

W wyniku zdarzenia poważnym uszkodzeniom uległy wszystkie biorące udział w kolizji samochody. Straty nie zostały jeszcze oszacowane. Będą jednak wysokie. Jedna z pasażerek, 9-letnia dziewczyn-

9 - 22 sierpnia 2011

ROZBIŁ BANKOMAT

Przy pomocy młotka i dłuta chciał zdobyć pieniądze z bankomatu 28-letni mieszkaniec gminy Bralin.W nocy z wtorku na środę dyżurny kępińskiej policji otrzymał informacje od przypadkowego przechodnia o uszkodzeniu bankomatu w Bralinie. Dzięki zapisowi z monitoringu, policjanci odtworzyli całe zdarzenia minuta po minucie. - Z nagrania wynikało, że młody mężczyzna początkowo oglądał tylko bankomat, a następnie oddalił się, by wrócić po kilkunastu minutach z młotkiem i dłutem, przy pomocy których zdewastował bankomat, usiłując wyrwać podajnik pieniędzy - powiedziała rzecznik prasowy KPP w Kępnie Gabriela Kurzawa. Na podstawie nagrania policjanci wytypowali osobę, odpowiadającą rysopisowi sprawcy. 28-letni mieszkaniec gm. Bralin został zatrzymany w swoim mieszkaniu a następnie przewieziony do kępińskiej komendy i osadzony w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych. Straty po uszkodzeniu bankomatu wyceniono na ponad 9 000 złotych. Za przestępstwo które popełnił, zgodnie z przepisami kodeksu karnego grozi kara do 5 lat pozbawianie wolka, doznała obrażeń ciała i ności. (jk) trafiła do kępińskiego szpitala. KOLIZJA Z ZAPRZĘGIEM Dziecko po zaopatrzeniu medycznym zwolniono do domu. Nie stosowanie się do znaków drogowych i pośpiech były przyWiadomo już, że kierujący czyną kolizji drogowej, do której doszło w sobotę w Nowej Wsi Książęceja. W zdarzeniu udział brał zaprzęg konny. wszystkimi pojazdami byli Do zdarzenia doszło 6 sierpnia. Jak wynika z wstępnych ustaleń, trzeźwi. (maw) powożąc zaprzęgiem, 31-letni mieszkaniec gm. Bralin, w wyniku nie udzielenia pierszeństwa przejazdu doprowadził do zderzenia z jadącym prawidłowo samochodem osobowym m-ki VW, kierowanym przez 59-leniego mieszkańca gm. Rychtal. Kierujący pojazOdznakę Zasłużony Policjant dami byli trzeźwi i w wyniku kolizji nie doznali obrażeń ciała, w otrzymał mł. asp. Mateusz wyniku zdarzenia nie ucierpiały również zwierzęta. Sprawca został ukarany mandatem karnym kredytowanym. (KPP Kępno) Lewek. Za zasługi dla pożarnictwa PASAŻERKA DOZNAŁA OBRAŻEŃ Brązowym Medalem odzna25-letnia pasażerka jadąca motocyklem, trafiła do szpitala z czeni zostali: podinsp. Dariusz obrażeniami ciała, które odniosła w wyniku kolizji drogowej. Gawlik, asp. sztab. Dariusz Do zdarzenia doszło po godzinie 19:00 w Kępnie na ul. WroSodomski, asp. Sławomir cławskiej. Kasprzak. Skierowani na miejsce zdarzenia policjanci ustalili, że 24-letni Nie zabrakło też wspaniałych mieszkaniec gm. Kępno, kierując motocyklem m-ki Honda, na życzeń i kwiatów od zgroma- łuku drogi, nie dostosował prędkości jazdy do warunków panudzonych gości. Uroczystość jących na drodze, stracił panowanie nad jednośladem i przewrócił była okazją do refleksji na te- się. W wyniku zdarzenia, 25-latnia pasażerka jednośladu z obramat trudnej pracy policjantów. żeniami ciała w postaci stłuczenia lewego barku oraz biodra trafiła (KPP Kępno) - My ze swojej strony chcemy do szpitala.

Nominacje i awanse kepińskiej Policji

C

oroczne święto obchodzili uroczyście w piątek, 22 lipca Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Kępnie. Dla mundurowych był to również dzień awansów na wyższe stopnie. W piątkowej uroczystości udział wzięli m.in. poseł Józef Racki, władze samorządowe gminy, dyrektorzy zakładów pracy i szkół, przedstawiciele duchowieństwa, organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, policyjni emeryci oraz zaprzyjaźnione służby wojskowe i pożarnicze. Wszystkich gości przywitał Komendant Powiatowy Policji w Kępnie Krzysztof Zimny, który

R E K LA M A

podczas uroczystości mówił o genezie powstania i rozwoju policji. W swoim wystąpieniu omówił też osiągnięte przez funkcjonariuszy wyniki w I połowie 2011 roku. Bardzo ważnym elementem obchodów było wręczenie nominacji i odznaczeń. W tym roku awansowanych zostało w sumie 16 funkcjonariuszy. W korpusie oficerskim akty nominacyjne na wyższe stopnie Policji, otrzymało - 2 funkcjonariuszy (podinsp. Krzystof Kostusiak, nadkom. Robert Ciesielski, w korpusie aspirantów 4 funkcjonariuszy (asp. Mirosław Gola, asp. Andrzej Szlezynger, mł.asp.

Paweł Marczyk, mł.asp. Leszek Mikulski), w korpusie podoficerów 9 funkcjonariuszy (sierż.sztab. Andrzej Biały, sierż.sztab. Arkadiusz Bober, sierż.sztab. Aleksander Chudy, sierż. sztab. Daniel Kłodnicki, st. sierż. Marcin Chmielarz, st.sierż. Piotr Świeściak, st. sierż. Danuta Waloszczyk, st.sierż. Sebastian Zięba, st. sierż. Robert Fidyka). Ponadto Złoty Medal za Długoletnią Służbę otrzymali mł. insp. Ireneusz Krysiak, asp. sztab. Zbigniew Kokot, asp. sztab. Marian Szubert. Medal Brązowy mł. insp. Krzysztof Zimny.

zrobić wszystko, żeby tak było. Jeżeli są sygnały, że coś nam nie wychodzi, my staramy się to naprawić - mówił Krzysztof Zimny, komendant KPP. O godzinie 16:00 w Kościele Parafialnym w Siemianicach odbyła się Msza Św. w intencji policjantów oraz ich rodzin i zmarłych kolegów. Następnie odbyły się mniej formalne obchody uroczystości. Kępińscy funkcjonariusze wraz ze swoimi rodzinami świętowali przy wspólnym ognisku i muzyce. (jk)

PIJANI KIERUJĄCY NA DROGACH

W ciągu ostatniego weekendu kępińscy policjanci zatrzymali na drogach powiatu aż sześciu nietrzeźwych kierujących. Pierwszego nietrzeźwego kierowcę policjanci patrolówki zatrzymali w Kępnie na ul. Poznańskiej. 39-letnia mieszkanka gm. Kępno, kierowała rowerem. Wynik przeprowadzonego badania na zawartośc alkoholu w organizmie wskazał iż kobieta miała w organizmie blisko 3 promile alkoholu. Kolejnego nietrzeźwego kierującego zatrzymali dzielnicowi 6 sierpnia w Lipiu. 37-letni mieszkaniec gm. Rychtal kierował motorowerem, mając w organizmie ponad 0,84 promila alkoholu. 7 sierpnia policjanci drogówki i patrolówki zatrzymali łącznie czterech nietrzeźwych rowerzystów. Dwóch z nich zostało zatrzymanych w Osinach. 17 i 18- letni mieszkańcy gm. Kępno mieli w organizmach 0,79 i 0,8 promila alkoholu. Kolejnych dwóch zostało zatrzymanych w Kępnie na ul. Solidarności o godz. 08:15. 45 i 37-letni mieszkańcy gm. Kępno, kierowali rowerami mając w organizmach odpowiednio 2,39 i 1,17 promila alkoholu. (KPP Kępno)


Gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY POWIATU KĘPIŃSKIEGO Numer 15 (89)

F

INFORMACJE

9 - 22 sierpnia 2011

Na sportowo w Mikorzynie

estyn rekreacyjno -sportowy w Mikorzynie zorganizował Ośrodek Wypoczynkowy w Mikorzynie Stowarzyszenie Społeczne im. „Mikory”, Ludowy Zespól Sportowy Mikorzyn, Koło Gospodyń Wiejskich Mikorzyn i Fundacja Rozwoju Społecznego Agrafika.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że od dnia 25 lipca Biuro Powiatowe ARiMR w Kępnie z siedzibą w Mianowicach zostanie przeniesione do nowego lokalu w Kępnie przy ul.Przemysłowej 1 A. Zapraszamy do nowego siedziby.

REKLAMA

Najlepsza drużyna turnieju piłki nożnej Sebastian Balcerek i Karol Rybczak (LZS Kuźnica Bobrek). W kategorii open o pierwsze miejsce walczyli w strugach deszczu Paweł Ruszkowski i Tomasz Jakubczyk z parą Dawid Misiak i Dawid Średziński. Punktacją 27: 29 zwyciężyli Ruszkowski i Jakubczyk, III miejsce zajęli Bartosz Górecki i Dawid Smaga (Kępno).

daktor naczelny Radia i Tv Sud. W turnieju piłki nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Adama Tęsiorowskiego rywalizowały drużyny LZS: Kierzna, Olszowy, Ostrówca, Świby i Mikorzyna. I miejsce i Puchar zdobyła drużyna ze Świby, II miejsce Mikorzyn i III miejsce Kierzno. Po sportowych emocjach prezes

Medale wręczyli Andżelika Możdżanowska, redaktor naczelna Kuriera i Andrzej Mroziński, re-

Stowarzyszenia Mikory Janusz Wojciechowski zaprosił na zabawę. (daria)

Medale wręczają Andżelika Możdżanowska i Andrzej Mroziński Pomimo kapryśnej pogody zawody przebiegały sprawnie. Od samego rana młodzi wędkarze rywalizowali w Zawodach spławikowych o puchar prezesa Zarządu Społecznego im. „ Mikory”. Szerokie zainteresowaniem wzbudził pokaz profesjonalnych modeli pływających i latających z Aero Model Klub z Wołowa. Równolegle na dwóch boiskach odbywały się zawody siatkówki plażowej w dwóch

kategoriach: junior i open o Puchar Redaktor Naczelnej Kuriera Lokalnego i Turniej Piłki Nożnej LZS Gminy Kępno o puchar Przewodniczącego Rady Gminy LZS. I miejsce i Puchar zdobyli Przemysław Urbański i Patryk Świerczyński (Perzów), II miejsce Anna Tomczyk i Krystian Łuźniak (Piaski), III miejsce

Prace w Smardzach na finiszu

D

obiega końca remont Domu Ludowego w Smardzach .Jest on dofinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W bieżącym roku pracami zostały objęte remont instalacji elektrycznej i odgromowej, wymiana części stolarki drzwiowej i okiennej, wykonanie podłóg ceramicznych w kuchni, sali głównej oraz pomieszczeniach przyległych, remont sceny, wykonanie remontu okładzin sufitów wraz z malowaniem pomieszczeń. W ramach prac zewnętrznych zamontowano daszki aluminiowe oraz ułożono kostkę polbrukową. - Całość prac zamknęła się kwotą około 99

UWAGA ROLNICY!

7

526 złotych brutto z czego około 51 731,38 złotych po wykonaniu zadania i jego rozliczeniem zostanie zrefundowane ze środków unijnych - powiedział wójt gminy Trzcinica Grzegorz

Hadzik. W chwili obecnej prowadzone są prace malarskie i porządkowe wykonywane przez pracowników interwencyjnych w pomieszczeniach kuchennych i po-

mocniczych nie objętych zasadniczym zadaniem. Uroczyste otwarcie budynku planowane jest podczas Dożynek Gminnych 28 sierpnia. (jk)


8 Warsztaty wokalne w Perzowie INFORMACJE

W

Perzowie odbyły się warsztaty wokalne pt: „Zaśpiewaj z Gwiazdą” czyli wakacyjne warsztaty wokalne dla młodzieży zrzeszonej w sekcji wokalnej „Takt” działającej przy Bibliotece Publicznej w Perzowie. Zajęcia poprowadziła Grażyna Łobaszewska - wybitna wokalistka polskiej sceny muzycznej. Zwieńczeniem pracy był koncert pt. „Tylko u nas ludzie z duszą”. - W sekcji wokalnej Takt jest kilka bardzo ciekawych osób, które jak się dowiedziałam

UWAGA: Od 1.08.2011 w każdy czwartek w REKLAMA

Gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY POWIATU KĘPIŃSKIEGO Numer 15 (89)

J

9 - 22 sierpnia 2011

Bezpiecznie w rolnictwie

ako że mamy okres żniwny, w miniony czwartek 4 lipca odbyła się konferencja na temat profilaktyki bezpieczeństwa podczas prac w rolnictwie. Na konferencji obecni byli prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski, poseł RP z ramienia PSL, Andżelika Możdżanowska, Paweł Stasiak, kierownik Powiatowego Biura Wielkopolskiej Izby Rolniczej, a także Andrzej Zalewski, koordynator działań profilaktycznych na terenie okręgowego inspektoratu w Poznaniu. - Podczas prac w rolnictwie, powinniśmy między innymi

chowców jak Grażyna Łobaszewska. Każda wskazówka tak wybitnej wokalistki, każda rada którą służyła, dla tych młodych ludzi jest niezwykle ważna powiedziała Małgorzata Kula z GOK w Perzowie. Młodzież zrzeszona w sekcji wokalnej ”TAKT” przez trzy dni doskonaliła swoje umiejętności wokalne. - Wykonaliśmy solidną pracę, której owocem była piosenka przygotowana w nowej aranżacji w ciągu jednego dnia - mówił zadowolony z zarwają czynności zwiąjęć Jarosław Kula, uczestnik zane z gromadzeniem warsztatów. (dete) danych do szacowania szkód w uprawach rolnych, wynipobieranie krwi w Kępnie odbywać się będzie kających z suszy trwającej kilka majowych i czerwcoKlubie Nauczyciela Anatol od 8.00 do 11.00. wych tygodni. podczas wspólnych zajęć chcą wiązać przyszłość ze śpiewaniem. Jestem mile zaskoczona, że w tak niewielkiej społeczności jest tyle uzdolnionej młodzieży - powiedziała Grażyna Łobaszewska. Organizatorem warsztatów była Biblioteka Publiczna w Perzowie oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. - To bardzo dobra edukacja dla wszystkich z sekcji wokalnej. Cieszę się, że nasza praca przynajmniej raz do roku, jest korygowana przez takich fa-

zadbać o bezpieczeństwo najmłodszych - mówił Andrzej Zalewski, koordynator działań profilaktycznych na terenie okręgowego inspektoratu w Poznaniu. - Zorganizujmy bezpiecz-

ne miejsca zabawy i przede wszystkim, przestrzegajmy podstawowych zasad bezpieczeństwa, a te żniwa wówczas będą bezpieczne - dodał Zalewski. (gab)

Zgłaszanie szkód w Baranowie

T

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Baranów, pokój nr 200, do 12 sierpnia. Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy Baranów oraz do pobrania ze strony internetowej www.baranow.pl

Wnioski o oszacowanie strat złożone po 12 sierpnia ze względów proceduralnych nie będą mogły być rozpatrzone przez zespół Gminnej Komisji. (red)


INFORMACJE

Gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY POWIATU KĘPIŃSKIEGO Numer 15 (89)

9 - 22 sierpnia 2011

Sportowe inwestycje w gminie Trzcinica

W

gminie Trzcinica realizowany jest dwuletni program rozwoju bazy sportowej. Najbardziej zaawansowane prace są przy boisku wielofunkcyjnym znajdującym się na terenie szkoły w Laskach. Na nawierzchni poliuretanowej młodzież będzie miała możliwość rywalizowania w grach zespołowych takich jak koszykówka, piłka ręczna czy siatkówka. Cały plac będzie ogrodzony, a nawierzchnia ze względu na swoją strukturę ma zaletę minimalizującą urazy. Inwestycja finansowana jest ze dochodów własnych gminy w wysokości 100 tys. zł oraz dotacji sejmiku województwa wielkopolskiego w wysokości blisko 60 tys. zł. Oprócz tego kompleksu powstaje kilka boisk trawiastych w różnych sołectwach na te-

W

REKLAMA

Orlik w Rychtalu już powstaje

R

renie gminy. W Wodzicznej, Kuźnicy Trzcińskiej, Piotrówce i Trzcinicy młodzież może już z nich korzystać. Natomiast planowane są jeszcze inwestycje w Pomianach, Smardzach i Aniołce Pierwszej. - Plany są ambitne, zwłaszcza, że gmina nie należy do najbardziej zamożnych. Nie mniej jednak, jeśli inne inwestycje też mają priorytet to o sporcie nie zapominamy - powiedział

wójt Trzcinicy Grzegorz Hadzik. Nie są to jedyne plany inwestycyjne jakie planuje w najbliższym czasie realizować samorząd w Trzcinicy. Na etapie finalizacji dokumentacji projektowo finansowej jest budowa boiska w ramach rządowego programu Orlik 2012. Boisko to w przyszłym roku powstanie przy szkole w Trzcinicy. (amro)

Badania dla mieszkańców gminy

Rychtalu zostały przeprowadzone bezpłatne badania RTG klatki piersiowej dla mieszkańców gminy Rychtal połączone z badaniem spirometrycznym. Badania zostały sfinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, przepro-

9

wadzone przez specjalistów z Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy koło Kalisza. Z bezpłatnego badania RTG klatki piersiowej przeprowadzonego w ambulansie skorzystało 88 osób, ze spirometrii

zaś 26 osób – przede wszystkim osoby palące papierosy. Mieszkańców Rychtala i innych miejscowości zachęcamy do udziału w tej profilaktyce. Zapraszamy też do korzystania z organizowanych cyklicznie badań profilaktycznych. (red)

ozpoczęły się prace przy budowie boiska sportowego w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”. Jak przyznaje wójt Rychtala Czesław Balcerzak były drobne problemy z drogą dojazdową do budowy, ale inwestor i gmina znaleźli rozwiązanie problemu. - Ruszyły prace.Pogoda na razie jest. Najgorszy jest dowóz kruszywa i najcięższych elelmentów na budowę - przyznaje wójt. Koszty tego przedsięwzięcia wynoszą 860 tysięcy zł, gmina Rychtal wykłada 160 tysięcy zł. Resztę środków przeznacza na ten cel Ministerstwo Sportu oraz Urząd Marszałkowski. - To

będzie obiekt otwarty, będzie ogólnodostepny. Będzie tam boisko do piłki siatkowej, koszykowej i małe boisko do piłki nożnej. Tradycyjny Orlik, nie mogłem tu nic zmienić, więc będzie to standardowy obiekt tego typu - dodaje wójt. Plany wójta były jednak bar-

dziej rozbudowane. - Miałem w planach to boisko poszerzyć, zrobić tam kort, ale Ministertwo nie wyraziło zgody. My sobie później sami kort dobudujemy. Prace przy rychtalskim Orliku powinny zakończy się do 30 września tego roku. (mz)

Okradł emerytów, gdy ci byli w kościele

D

zielnicowi z Posterunku Policji w Laskach, zatrzymali 27-letniego mieszkańca gm. Byczyna, który zaledwie okradł dom samotnie mieszkających emerytów, którzy przebywali w oddalonym o kilka kilometrów kościele. Z relacji pokrzywdzonej wynikało, że kiedy wrócili do mieszkania zauważyli, że brakuje pozostawionych przez nich pieniędzy w kwo-

cie 400,00zł, złotych kolczyków, zegarka i kilku drobnych przedmiotów. Straty wyniosły blisko 1.000,00zł. Gdy pokrzywdzeni uświadomili sobie co się stało, zawiadomili policję. Kilku godzin potrzebowali dzielnicowi, aby wytypować osobę, która mogła mieć związek z przestępstwem. Dlatego też niezwłocznie zapukali do drzwi 27-letniego mieszkańca gm. Byczyna. Nie zastali go jednak w domu. Obserwacja

jego mieszkania pozwoliła zatrzymać mężczyznę. 27-latek był zaskoczony. W trakcie przesłuchania przyznał się do dokonania kradzieży, policjanci znaleźli przy nim pieniądze, pozostałe przedmioty mężczyzna zdążył ukryć w kompleksie leśnym, które zostały odnalezione i przekazane pokrzywdzonym. Za przestępstwo, którego się dopuścił grozi kara pozbawienia wolności do lat 5. (maw)


INFORMACJE

10 XXI edycja Lokaty SGB rozstrzygnięta

W

czwartek 4 sierpnia po raz kolejny podsumowano Lokatę SGB. Była to już XXI edycja. Organizatorem loterii promocyjnej Lokaty SGB XIX edycja o nazwie „ Lokata z nagrodami - Last Minute” był oczywiście Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. w Poznaniu. Loterię zorganizowano na podstawie zezwolenia Dyrek-

W

tora Izby Celnej w Poznaniu. W loterii wzięły udział 124 Banki Spółdzielcze. Promocją objęto lokaty terminowe „SGB” 6 miesięczne, z wpłatą minimum 500 złotych lub jej wielokrotnością. Losowanie nagród rzeczowych I i II stopnia odbyło się 14 lipca br. w siedzibie GBW SA w Poznianiu. Łączna pula nagród I i II stopnia uwzględniająca kwoty

podatku wynosiła 565.790,00 złotych brutto. Zwycięzca nagrody I stopnia otrzymał samochód osobowy marki Volvo S60 o wartości 115.000,00 złotych brutto. Samochód otrzymał klient Banku Spółdzielczego w Sławnie, oddział Polanów. Wśród laureatów losowania nagród II stopnia znaleźli się klienci Banku Spółdzielczego w Kępnie, któ-

rzy otrzymali: zestaw kina domowego - Błażej Makowski, klient Centrali SBL, notebook - Urszula Szenfeld, klient oddziału w Bralinie, tymczasem odkurzacze otrzymali: Małgorzata Walentynowicz, klient Oddziału Kobyla Góra, Anna Drelak, klient oddziału w Baranowie i Koło Łowieckie „ Knieja”, klient Centrali Banku. Jak powiedział Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Kępnie Adam Hofman, po mimo dużej konkurencji, bank świetnie daje sobie radę w Kępnie. Od 18 lipca do 10 października klienci banku mają możliwość dokonywania wpłat na kolejną XXII edycję lokaty SGB pod nazwą „ Ruszaj po zysk”. Zasady promocji lokaty są podobne do zasad obowiązujących w poprzednich edycjach. (gab)

Dofinansowanie dla OSP Piaski

Poznaniu pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego a Ochotniczą Strażą Pożarna w Piaskach została zawarta umowa dotycząca dofinan-

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Samorząd Województwa Wielkopolskiego reprezentowała Emilia Dunal – Dyrektor Departamentu PROW, natomiast Ochotniczą Straż Pożarną w

sowania operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego Programem

Piaskach – Prezes OSP Piaski Ignacy Skiba, Skarbnik Mieczysław Brzeziński oraz Sekretarz Artur Sołyga. Cel operacji zawarty w umowie

W

Gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY POWIATU KĘPIŃSKIEGO

dotyczył remontu obiektu użyteczności publicznej - sali OSP należącej do kompleksu rekreacyjno-sportowego w Piaskach. Zadanie zostało zrealizowano wiosną bieżącego roku, a prace remontowe obejmowały między innymi docieplenie, gipsowanie, tynkowanie oraz malowanie ścian i sufitu. Cały obiekt oraz remontowana sala stanowi miejsce spotkań różnych grup społecznych jednak dotychczasowy jej stan nie zachęcał do korzystania z niej. - Przeprowadzony remont miał na celu zachęcenie społeczności lokalnej do aktywnego spędzania czasu poprzez pełne korzystanie z obiektu. Całkowity koszt realizacji operacji wyniósł 24 523,81zł brutto, natomiast kwota dofinansowa-

nia z UMWW to 14 999,00zł - mowi Artur Sołyga. Dofinansowanie uzyskane zostało za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania WROTA WIELKOPOLSKI. Dzięki pomocy finansowej oraz ogromowi prac społecznych mieszkańców Piasek przy remoncie, zniszczone pomieszczenia sali obecnie niczym nie ustępują nowoczesnemu budownictwu. Podwyższenie standardu sali uzyskano również dzięki instalacji systemu wentylacji oraz instalacja CO sfinansowanego z budżetu Gminy Łęka Opatowska. Zdjęcia wyremontowanego obiektu można obejrzeć na stronie internetowej OSP Piaski pod adresem www. piaski.osp.org.pl. (red)

Mają swoje miejsce rekreacji

ostatnim czasie w Piotrówce trwały prace porządkowe na terenie sportowo – rekreacyjnym. W ramach prac inwestycyjnych wykonano malowanie betonowego ogrodzenia oraz uprzątnięto teren naprawiono i pomalowano ławki. Następnie w ramach gminnego programu rozwoju bazy sportowej zamontowano atestowane bramki do piłki nożnej typu ORLIK. Kolejne prace dotyczyły placu zabaw, w pierwszej kolejności przygotowano niezbędną dokumentację techniczną jednocześnie został przygotowany wniosek do Urzędu Marszałkowskiego

w Poznaniu Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i otrzymano dotację na częściowe sfinansowanie zakupu wyposażenia

nowego placu zabaw w ramach zadania” Remont placu zabaw połączony z utworzeniem miejsca sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Piotrówka ”. - W chwili obec-

nej całość terenu rekreacyjnosportowego może już służyć mieszkańcom Piotrówki - powiedział wójt gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik. (jk)

Numer 15 (89)

9 - 22 sierpnia 2011

ABC UNII EUROPEJSKIEJ 1 lipca 2011 roku Polska objęła Przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Z prof. nadzw. dr hab. Jerzym Babiakiem, Prodziekanem Uniwersytetu im.Adama Mickiewicza, Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu rozmawiała Joanna Kaczorowska. Panie Profesorze czym jest Parlament Europejski? - Parlament Europejski jest jedną z kluczowych instytucji Unii Europejskiej i zarazem jedyną, do której przedstawiciele wybierani są w wyborach bezpośrednich, na pięcioletnią kadencję. Podstawowym zadaniem 736 posłów jest reprezentowanie obywateli państw członkowskich na forum Wspólnoty. Posłowie do PE zasiadają według frakcji utworzonych ze względu na zbieżność poglądów politycznych, a nie z uwagi na kraj, z którego zostali wybrani. W obecnej kadencji jest ich 7: Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci), Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim, Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy, Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy, Grupa Zielonych/Wolne Przymierze Europejskie, Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej/Nordycka Zielona Lewica oraz Europa Wolności i Demokracji. Parlamentarzyści pochodzący z Polski przynależą do trzech pierwszych. Trzeba jednak zaznaczyć, iż nie ma obowiązku przynależności do konkretnej grupy. Część europarlamentarzystów pozostaje niezrzeszona (aktualnie 28). Na każdy kraj przypada określona liczba miejsc w Parlamencie, która jest w przybliżeniu proporcjonalna do liczby jego ludności. Nieprzekraczalna granica liczby deputowanych do Parlamentu dla danego państwa wynosi między 6 a 96. Polsce przypada 50 mandatów. Główne kompetencje PE związane są z funkcjami: - legislacją – współuczestniczy wraz z Radą Unii Europejskiej w tworzeniu unijnego prawa, - kontrolną – sprawuje nadzór nad innymi instytucjami Unii Europejskiej, w szczególności nad Komisją Europejską będącą organem wykonawczym UE, - budżetową – wraz z Radą Unii Europejskiej podejmuje debatę na temat kształtu przyszłego budżetu Wspólnoty, - zatwierdzającą – PE aprobuje bądź odrzuca kandydata Rady na szefa Komisji Europejskiej. W odróżnieniu od parlamentów krajowych prawodawstwo nie jest jedyną funkcją PE. Wyraźną w tym obszarze rolę odgrywa Rada Unii Europejskiej. Wprowadzone Traktatem Lizbońskim z 2000 r. przepisy, poszerzyły zakres kompetencji Parlamentu. Procedurą współdecydowania, zgodnie z którą PE dzieli władzę z Radą Unii Europejskiej, zostało objętych 40 nowych obszarów, m. in. rolnictwo, polityka energetyczna, imigracja, unijne fundusze. Tryb pracy PE dzieli się na sesje roczne, a te na miesięczne sesje plenarne. Kalendarz obrad Parlamentu Europejskiego jest określony przez 4-tygodniowy rytm pracy. I tak: w pierwszym tygodniu każdego miesiąca odbywają się posiedzenia plenarne (Strasburg), w drugim i trzecim tygodniu zaś odbywają się posiedzenia Komisji Parlamentarnych (tzw. „Tygodnie Komisji”), w czwartym tygodniu odbywają się posiedzenia frakcji parlamentarnych (tzw. „Tydzień Frakcji”), sierpień jest miesiącem wolnym od jakichkolwiek posiedzeń. Parlament Europejski ma trzy siedziby: w Brukseli (Belgia), w Luksemburgu i w Strasburgu (Francja). Całością prac Parlamentu kieruje jego przewodniczący, którego kadencja wynosi dwa i pół roku, przy czym może on zostać wybrany ponownie. Aktualnie do końca bieżącego roku, funkcję tę pełni Jerzy Buzek.

POMOC DLA ROLNIKÓW Do 29 sierpnia ARiMR przyjmuje wnioski o wsparcie z PROW 2007 - 2013 na odbudowę gospodarstw zniszczonych przez klęski żywiołowe. Oferowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wsparcie na odbudowę produkcji rolniczej w jednym gospodarstwie może wynieść do 300 tysięcy złotych. Można starać się o jego uzyskanie w wypadku wystąpienia szkody spowodowanej przez co najmniej jedno z wymienionych zdarzeń losowych: przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, suszę, powódź, deszcz nawalny, huragan, grad, obsunięcie się ziemi, lawinę i piorun. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć w Oddziale Regionalnym ARiMR. Pomoc ma wynosić maksymalnie 300 tys. zł na jedno gospodarstwo. Formularz wniosku o przyznanie pomocy są udostępnione na stronach internetowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl (otwórz) oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl. Można je będzie również otrzymać w oddziałach powiatowych Agencji.


INFORMACJE

Gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY POWIATU KĘPIŃSKIEGO Numer 15 (89)

9 - 22 sierpnia 2011

Motocyklowy festyn w Klinach

W

Klinach odbył się festyn sportowo-rekreacyjny. Jego organizatorem było Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Kliny. Festyn rozpoczął się wystawą starych motocykli. Miłośnicy tych pojazdów mogli nacieszyć swoje oko wspaniałymi okazami. Najstarszym motocyklem biorącym udział w pokazie, okazał się motocykl marki WSK z 1959 roku. Jego właściciel Marek Dąbrowski, którego reprezentował syn Szymon, otrzymał pamiątkową statuetkę ufundowaną przez Andżelikę Możdżanowską. - Trzeba dużo czasu poświęcić aby doprowadzić do formy taki motor, mój tata składał go prawie rok, włożył sporo wysiłku dbając o wszystkie detale -

mówił syn zwycięzcy Szymon Dąbrowski. Podziwiać można było inne zabytkowe motocykle, które brały udział w pokazie: Junaka Stanisława Stasika, SHL Janusza Błacha, Panonię Lechosława Wróbla. Wszystkie motocykle, które zjechały w tym dniu do Klin wzięły udział we wspaniałej paradzie i honorowej rundzie wokół wsi. - Tego typu impreza w Klinach zorganizowana została po raz pierwszy, ale nie ostatni - powiedział prezes Stowarzyszenia Rozwoju Miejscowości Kliny Mirosław Wiśniewski. Jedną z wielu atrakcji był też otwarty Rajd Nordic Walking na trasie 6 kilometrów odbywający się w okolicznych lasach. Udział w nim wzięły w

większości panie. Wśród nich znalazł się jeden rodzynek radny Sejmiku Wojewódzkiego Andrzej Mroziński, który ufundował specjalny puchar za propagowanie Nordic Walking. Otrzymała go Beata Fita. Organizatorzy festynu ufundowali dla uczestników rajdu nagrodę w postaci trzydniowego pobytu nad morzem, którą w drodze losowania zdobyła pani Beata Fita. Podczas imprezy odbywały się też różnego rodzaju konkursy dla dzieci

oczywiście nagrody.W konkursach dla dorosłych nagrodami były swojskie wyroby w postaci: chlebów, jaj i wędzonych serów. Publicznośc miała też możliwość wyboru „super motocykla”. Najwięcej głosów oddano na motocykl Wojciecha Pacyny marki Honda Goldwing. Nagrodą był także trzydniowy pobyt nad morzem. Choć w sobotnie popołudnie nie dopisała pogoda, dopisali organizatorzy. Żałować można

M

aja Drelak, 12-latka z Bralina na 2. miejscu w wyścigu Nutella Mini Tour de Pologne, który towarzyszy

BARANOWSKIE PEJZAŻE Od września do końca listopada tego roku realizowany będzie projekt Towarzystwa Rozwoju Gminy Baranów pn. „Baranowskie Pejzaże Pędzlem Malowane” - wydanie publikacji i cykl porzedzających je warsztatów definiujących dorobek 20 edycji pleneru malarskiego w Baranowie”. W lipcu w siedzibie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu miało miejsce podpisanie umowy na realizację przedsięwzięcia z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Podczas realizacji projektu w różnych częściach powiatu kępińskiego, odbędzie się cykl 4 warsztatów prowadzonych przez regionalistów i postacie na trwale związane z plenerem. Ich celem jest zebranie jak najwiekszej liczby fotografii, zapisków, wycinków prasowych i innych materiałów dokumentujących historię pleneru, jak i zmian zachodzących na przestrzeni lat na obszarze gminy Baranów, które posłużą w opracowaniu treści publikacji. Założeniem, postawionym przez członków Towarzystwa jest udokumentowanie lokalnego dziedzictwa historyczno-kulturalnego w oparciu o plener malarski, co w założeniu ma pokazać zmiany, jakie zaszły na terenie gminy Baranów w okresie minionych 20. lat. Sam projekt to nie tylko budowanie wiedzy na temat regionu, to również generowanie aktywności społecznej mieszkańców, zdopingowanie ich do spotkań, dyskusji, efektywnego spędzenia wolnego czasu. Na realizację tego przedsięwzięcia Towarzystwo pozyskało kwotę 12.880,00 złotych, co stanowi 70 % kosztów ogólnych projektu. (jk)

KONKURS GRANTOWY i dla dorosłych, jak chociażby rzut workiem z sianem na odległość, bieg ze związanymi nogami, rzut oponą motocyklową na odległość czy wbijanie gwoździa na czas. Były też

jedynie tego, że z zaproszenia do wspólnej zabawy nie skorzystali licznie mieszkańcy. To przecież specjalnie dla nich zorganizowano rodzinny festyn. (jk)

Maja Drelak rozsławia Bralin Tour de Pologne UCI World Tour, największej imprezie kolarskiej w Polsce z udziałem g w i a z d światowego kolarstwa. Maja Drelak, 12-latka z Bralina, zaw odn iczka MTB Team Sokół Bralin Vidioni wystartowała w II etapie Mini Tour de Pologne, który odbył się 1 sierpnia w Dąbrowie Górni-

11

czej. Wśród 107. startujących w kategorii: szkoła podstawowa Maja zajęła drugie miejsce. W wyścigu wystartowała również jej młodsza o 3 lata siostra – Milena. W kategorii I, w której zmagały się obie dziewczyny, rywalizować mogły dzieci urodzone w latach 1999-2002. Milena, mimo iż należała do najmłodszych zawodniczek, zajęła wysokie 14. miejsce. Wśród swoich rówieśniczek dotarła na metę jako czwarta. Dziewczyny miały do przejechania dystans 2,4 km, który Maja pokonała w 4 min 22 sek., a Milena – 6 min 46 sek. Już po raz drugi, równocześnie z zawodo-

wym peletonem Tour de Pologne, mogą rywalizować dzieci w specjalnie przygotowanym dla nich wyścigu Nutella Mini Tour de Pologne. Zawody odbywają się przed przyjazdem kolarzy na metę w 6-ciu miastach: Warszawie, Dąbrowie Górniczej, Katowicach, Cieszynie, Zakopanem i Krakowie. Zgodnie z regulaminem każdy z zawodników może wybrać maksymalnie dwa etapy wyścigu (miasta), na trasie których będzie startować. Dziewczynom oraz ich rodzicom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. (mk)

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła nową edycję Regionalnego Konkursu Grantowego. W konkursie o dotacje do 7000 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2012 roku i trwające nie dłużej niż do 31 lipca 2012 roku mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych, które chcą założyć organizację pozarządową, z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). Celem projektów realizowanych w ramach Programu „Równać Szanse” jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej (w wieku 13 - 19 lat) z małych miejscowości. Termin składania wniosków mija 11 października 2011 roku. Informacje o konkursie, zasady i kryteria oceny merytorycznej oraz link do elektronicznego formularza znajdują się na stronie http:// www.rownacszanse.pl/aktualnosci/aktualnosc/?cid=969. Dodatkowo, informujemy, iż potencjalni beneficjenci będą mogli wziąć udział w bezpłatnych, jednodniowych szkoleniach, które we wrześniu odbędą się w sześciu miastach w Polsce. (red)

ZAPROSZENIE

Komisja Socjalna przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kępnie organizuje wycieczkę do WŁOCH (Werona, Mediolan, Genua, Pisa,Padwa, Asyż, Rzym) od 17 września do 25 września 2011r, Koszt wycieczki ok. 1375,00 zł od osoby Zgłoszenia przyjmowane będą osobiście w Sekcji Kadr do 15.07.2011r Przy zapisie obowiązuje wpłata 400,00 złotych.

Informacje: 62 7827315 REKLAMA


12

SPORT

Gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY POWIATU KĘPIŃSKIEGO Numer 15 (89)

9 - 22 sierpnia 2011

Ligowy raport piłkarski

Wyniki

PŁOMIEŃ OPATÓW – POLONIA KĘPNO 0:3

klasa okręgowa

Na otwarcie nowego sezonu kaliskiej klasy okręgowej ZINA spotkały się dwie drużyny z powiatu kępińskiego. Mecz, który pierwotnie zaplanowano na niedzielę, na prośbę gospodarzy rozegrano dwa dni wcześniej. Niewiele brakowało a do spotkania nie doszłoby w ogóle w terminie inauguracyjnej kolejki, bowiem o 18.00 nad Opatowem przeszła ulewa, która uniemożliwiła rozpoczęcie rywalizacji. Ostatecznie spotkanie rozpoczęło się z półgodzinnym opóźnieniem. Mecz z dużym animuszem zaczęli gospodarze. Piłkarze trenera Krzysztofa Ludwiczka, grając nowym ustawieniem z trzema napastnikami oddali kilka strzałów, po których

piłka poszybowała obok bramki, lub stała się łupem bramkarza Artura Woźniaka. Z upływem każdej minuty przewaga biało-niebieskich stawała się bardziej wyraźna. Raz nawet piłka po zagraniu Rafała Simlata wpadła do siatki Tomasza Kaźmierczaka, ale znakomicie prowadzący tego dnia zawody sędzia Kacper Jeziorski, dla którego był to debiut na boiskach okręgówki, podjął słuszną decyzję i gola nie uznał. Kępnianie mogli, a nawet powinni objąć prowadzenie po dwóch sytuacjach klarownych, w których znalazł się Jakub Górecki. Debiutujący w drużynie seniorów 16-letni napastnik Polonii mając przed sobą bramkarza, dwukrotnie minimal-

Zwycięstwem 3:1 nad beniaminkiem kaliskiej klasy okręgowej ZINA Zefką Kobyla Góra rozpoczęli sezon piłkarze Orła Mroczeń. - Jestem zadowolony z wyniku. Mieliśmy przewagę przez cały mecz, ale brakowało w naszym zespole zgrania. Widać było gołym okiem, że drużyna po zmianach kadrowych, jakie zaszły w przerwie letniej potrzebuje czasu. Do momentu strzelenia pierwszego gola, gra była mało składna. Nasza przewaga zaczęła rosnąć w momencie, kiedy otworzyliśmy wynik meczu. Wówczas grało nam się już łatwiej, z większą swobodą - powiedział po

meczu trener Orła Mariusz Posadzy. W 30 minucie powracający z Opatowa do zespołu z Mroczenia Marcin Górecki otrzymał znakomite podanie od Marcina Grądowego i z najbliższej odległości wpakował piłkę do siatki. Z Góreckim do Mroczenia wrócił także Damian Owczarek, lecz były zawodnik Płomienia nie zaliczy debiutu w nowej drużynie do udanych. Szkoleniowiec popularnego „Owcę” wprowadził na plac gry w drugiej połowie, a ten po 12 minutach gry zobaczył czerwoną kartkę za faul na przeciwniku. Szczęścia nie miał także Grądowy, który znakomicie

nie przestrzelił. W 28 minucie 20 metrów od bramki faulowany był Piotr Cierlak, a Maciej Kamoś pięknym strzałem z rzutu wolnego pokonał golkipera miejscowych. Tuż przed przerwą szanse na wyrównanie mieli gospodarze, ale w ostatniej chwili piłkę zmierzającą w kierunku bramki zablokował Damian Kurzawa. Druga połowa rozpoczęła się od huraganowych ataków Płomienia. W ciągu zaledwie 10 minut gospodarze w sobie znany tylko sposób nie potrafili pokonać bramkarza miejscowych, będąc niekiedy więcej niż w przysłowiowych „setkach”. Płomień niemalże wszystkie sytuacje wypracował w identyczny sposób. Z autu daleką piłkę na piąty metr wrzucał Bartłomiej Biniek, jednak jego koledzy z drużyny razili nieskutecznością. Polonia wróciła do kombinacyjnej gry po kilkunastu minutach, przeprowadzając kilka ciekawych kontrataków. W 77 minucie Marcin Gruszka dośrodkował w pole karne do Rafała Simlata, a były piłkarz Startu Namysłów strzałem głową pokonał Kaźmierczaka. Nowy nabytek Polonii pokazał, że dla swojego nowego klubu będzie sporym wzmocnieniem. Simlat technicznym strzałem przelobował

golkipera miejscowych. Popularny „Simi” mógł skompletować hattricka, lecz w trzeciej minucie doliczonego czasu gry, piłka po jego strzale odbiła się od słupka. - Nie spodziewałem się tak trudnej przeprawy w Opatowie. Mieliśmy sporo szczęścia w drugiej połowie, kiedy gospodarze mocno nas naciskali. Nie wiem jak to możliwe, że nie straciliśmy w tym okresie gola, ale szczęście ponoć sprzyja lepszym. To był bardzo twardy mecz jak na derby przystało. Boisko nie sprzyjało grze technicznej, a dodatkowo piłkarze Płomienia postawili nam trudne warunki gry. Zagrali z nami o klasę lepiej niż wiosną, mimo że z zespołu odeszło kilku piłkarzy powiedział Bartosz Medyk, trener Polonii. - Spotkanie skończyło się dla nas fatalnie. Wysoka porażka to wina naszej nieskuteczności. Gdybyśmy wykorzystali którąś z tych sytuacji na początku drugiej połowy, wynik mógłby być różny – podsumował mecz Krzysztof Ludwiczak, trener Płomienia. W piątek Polonię czekają jeszcze jedne derby. To pojedynek z LKS Jankowy. W poprzednim sezonie dwukrotnie lepsi okazali się biało-niebiescy. Płomień zagra na wyjeździe z beniaminkiem LKS Czarnylas.

ORZEŁ MROCZEŃ – ZEFKA KOBYLA GÓRA 3:1

Budowana przez nowego szkoleniowca drużyna LKS Jankowych 1968 na inaugurację rozgrywek okręgówki zagrała w jaskini lwa z

jednym z faworytów tegorocznych rozgrywek. - Zagraliśmy dobre zawody, byliśmy stroną przeważającą. Mogliśmy strzelić kilka bramek

Terminarz okręgówki drużyn powiatu kępińskiego 2 kolejka - 12.08.2011 17:00 Polonia Kępno - LKS Jankowy 1968 2 kolejka - 14.08.2011 15:00 LKS Czarnylas - Płomień Opatów 11:00 Olimpia Brzeziny - Orzeł Mroczeń 3 kolejka - 21.08.2011 16:00 Orzeł Mroczeń - KKS Włókniarz 1925 Kalisz 16:00 Astra Krotoszyn - Polonia Kępno 16:00 LKS Jankowy 1968 - LKS Czarnylas 16:00 Płomień Opatów - CKS Zduny 4 kolejka - 27.08.2011 17:00 CKS Zduny - LKS Jankowy 1968 4 kolejka - 28.08.2011 11:00 Barycz Janków Przygodzki - Płomień Opatów 11:00 Polonia Kępno - Orzeł Mroczeń 5 kolejka - 04.09.2011 16:00 Zefka Kobyla Góra - Polonia Kępno 16:00 Orzeł Mroczeń - LKS Czarnylas 16:00 LKS Jankowy 1968 - Barycz Janków Przygodzki 16:00 Płomień Opatów - Iskra-Prosna Sieroszewice 6 kolejka - 10.09.2011 16:00 Iskra-Prosna Sieroszewice - LKS Jankowy 1968 6 kolejka - 11.09.2011 15:00 GKS Jaraczewo - Płomień Opatów 11:00 CKS Zduny - Orzeł Mroczeń 11:00 Polonia Kępno - Olimpia Brzeziny 7 kolejka - 17.09.2011 16:00 KKS Włókniarz 1925 Kalisz - Polonia Kępno 7 kolejka - 18.09.2011 16:00 Orzeł Mroczeń - Barycz Janków Przygodzki 16:00 LKS Jankowy 1968 - GKS Jaraczewo 16:00 Płomień Opatów - KS Opatówek 8 kolejka - 24.09.2011 16:00 KS Opatówek - LKS Jankowy 1968 8 kolejka - 25.09.2011 16:00 Pogoń Nowe Skalmierzyce - Płomień Opatów 16:00 Iskra-Prosna Sieroszewice - Orzeł Mroczeń 14:00 Czarni Dobrzyca - Polonia Kępno 9 kolejka - 02.10.2011 11:00 Polonia Kępno - LKS Czarnylas 15:00 Orzeł Mroczeń - GKS Jaraczewo 15:00 LKS Jankowy 1968 - Pogoń Nowe Skalmierzyce 15:00 Płomień Opatów - Czarni Dobrzyca

Czerwona kartka dla Damiana Owczarka, fot. Daria Wierzba uderzył w 35 minucie, jednak piłka Dziergwa i miejscowi prowadzili zatrzepotała w siatce dopiero po do- już 3:0. Rozmiary porażki zmniejbitce Bartłomieja Głowika. W 78 szył w 89 minucie Adam Kowalminucie po dośrodkowaniu pięk- czyk. W następnym meczu Orzeł nym strzałem popisał się Łukasz zagra w Brzezinach z Olimpią.

KKS 1925 KALISZ - LKS JANKOWY 1968

fot. Mariusz Kruchowski

1 kolejka - 5, 6, 7 sierpnia Płomień Opatów - Polonia Kępno 0-3 KKS Włókniarz 1925 Kalisz - LKS Jankowy 1968 4-0 KS Opatówek - CKS Zduny 7-1 GKS Jaraczewo - Barycz Janków Przygodzki 2-1 Pogoń Nowe Skalmierzyce - LKS Czarnylas 2-1 Olimpia Brzeziny - Astra Krotoszyn 1-4 Orzeł Mroczeń - Zefka Kobyla Góra 3-1

4:0

więcej, ale nie ma co narzekać, skoro wygrywa się w pierwszym meczu 4:0. Myślę, że optymalną formę dopiero złapiemy za dwa, trzy mecze. Mamy kilku nowych chłopaków, którzy muszą się w komponować w zespół - powiedział Mariusz Kaczmarek, trener kaliskiej drużyny. Mecz nie ułożył się po myśli jankowian. Już w 1 minucie były napastnik jankowych Marcin Czajczyński strzelił mocno na bramkę gości, a piłka niefortunnie po odbiciu się od Marcina Szefnera wpadła do bramki jankowian. Mocno cofnięta do obrony drużyna trenera Kłodnickiego grająca jednym tylko napastnikiem miała szanse na wyrównanie, jednak Dawid Żłobiński trafił w słupek. Tuż przed przerwą

po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Jacek Rosadziński strzałem głową wpakował piłkę do siatki. Ten sam zawodnik podwyższył w 63 minucie na 3:0. Popularny „rosa’ także popisał się celną główką po dośrodkowaniu z lewej strony boiska. Chwilę później groźnej kontuzji nabawił się Mirosław Hojka, dla którego jest to już prawdopodobnie koniec rundy. Pomocnik jankowian wrócił do domu z nogą w opatrunku gipsowym. - Straszny pech, żeby w pierwszym meczu sezonu nabawić się tak groźnej kontuzji. Kaliszanie zagrali znakomite zawody i odnieśli zasłużone zwycięstwo - mówił po meczu Mirosław Hojka. Wynik meczu ustalił Czajczyński na kwadrans przed końcem meczu.

10 kolejka - 08.10.2011 15:30 CKS Zduny - Polonia Kępno 10 kolejka - 09.10.2011 15:00 Płomień Opatów - LKS Jankowy 1968 15:00 KS Opatówek - Orzeł Mroczeń 11 kolejka - 16.10.2011 11:00 Polonia Kępno - Barycz Janków Przygodzki 15:00 Orzeł Mroczeń - Pogoń Nowe Skalmierzyce 15:00 Astra Krotoszyn - Płomień Opatów 15:00 LKS Jankowy 1968 - Czarni Dobrzyca 12 kolejka - 22.10.2011 15:00 Iskra-Prosna Sieroszewice - Polonia Kępno 12 kolejka - 23.10.2011 14:00 LKS Jankowy 1968 - Astra Krotoszyn 14:00 Płomień Opatów - Orzeł Mroczeń 13 kolejka - 30.10.2011 11:00 Polonia Kępno - GKS Jaraczewo 14:00 Zefka Kobyla Góra - Płomień Opatów 14:00 Orzeł Mroczeń - LKS Jankowy 1968 14 kolejka - 05.11.2011 14:00 KS Opatówek - Polonia Kępno 14 kolejka - 06.11.2011 14:00 Astra Krotoszyn - Orzeł Mroczeń 14:00 LKS Jankowy 1968 - Zefka Kobyla Góra 14:00 Płomień Opatów - Olimpia Brzeziny 15 kolejka - 11.11.2011 11:00 Polonia Kępno - Pogoń Nowe Skalmierzyce 11:00 Płomień Opatów - KKS Włókniarz 1925 Kalisz 11:00 Olimpia Brzeziny - LKS Jankowy 1968 11:00 Orzeł Mroczeń - Czarni Dobrzyca 16 kolejka - 13.11.2011 14:00 Zefka Kobyla Góra - Orzeł Mroczeń 14:00 LKS Jankowy 1968 - KKS Włókniarz 1925 Kalisz 14:00 Polonia Kępno - Płomień Opatów 17 kolejka - 19.11.2011 14:00 LKS Jankowy 1968 - Polonia Kępno 17 kolejka - 20.11.2011 14:00 Płomień Opatów - LKS Czarnylas 14:00 Orzeł Mroczeń - Olimpia Brzeziny


SPORT

Gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY POWIATU KĘPIŃSKIEGO Numer 15 (89)

9 - 22 sierpnia 2011

Jesteśmy faworytem

Powoli dobiegają przygotowania drużyny z Hanulina do rozgrywek sezonu 2011/12 na boiskach klasy B, solidnie przepracowaliście ten okres? - Myślę, że tak. Frekwencja na zajęciach była bardzo duża. Pracowaliśmy trzy razy w tygodniu, ale i również jak pod koniec lipca każdego dnia. Do-

szły także gry kontrolne, także tych jednostek treningowych było sporo. Pojawiło się kilka nowych twarzy w drużynie, będą wzmocnieniem drużyny? - To się okaże w trakcie sezonu, ale myślę, że tak. To są zawodnicy, którzy już w grach kontrolnych się wyróżniają. Cieszyłbym się gdyby pozostali zawodnicy zrobili postęp i drużyna była bardziej wyrównana. Na jednym z treningów naliczyłem prawie 30 piłkarzy. KS Hanulin będzie dysponował tak liczną kadrą w trakcie sezonu? - Na mecz będzie powoływana kadra 17 piłkarzy. Każdy trener chciałby dysponować taką liczbą piłkarzy, problem jednak w tym, żeby wszyscy grali na

Rozmowa z Adamem Tęsiorowskim, trenerem pilkarzy KS Hanulin jednakowym poziomie a z tym równie bywa i myślę, że w naturalny sposób selekcja wykrystalizuje piłkarzy, którzy będą grywać w meczach ligowych. Jak będą wyglądały ostatnie dni przed nowym sezonem? - Planujemy trening prawie każdego dnia. Może to trochę śmiesznie wygląda że klub z klasy B pracuje tak często, ale niestety w zespole są także piłkarze którzy nigdy nie grali w piłkę w klubie i muszą doskonalić swoje umiejętności. Do pracy treningowej macie teraz znakomite warunki, których wam może pozazdrościć nie jeden nawet Aklasowy klub. - To prawda. Trenujemy zarówno na boisku KOSiR, gdzie rozgrywać będziemy mecze li-

utrzymanie zespołu w Wielkopolskiej Lidze Juniorów zarówno młodszych jak i starszych porównywalny jest z kosztami utrzymania klubu na poziomie IV ligi. Jednak doświadczenie zebrane w tych rozgrywkach przez młodych graczy jest niewspółmierne do kosztów. W żadnych rozgrywkach młodzieżowych w naszym okręgu zawodnicy nie zdobędą takiego bagażu doświadczenia jak w lidze Wielkopolskiej, w której grają między innymi: Lech Poznań, Warta Poznań, MSP Szamotuły, Błękitni Wronki, czy Jarota Hotel Jarocin. W tym roku Wielkopolski Związek Piłki Nożnej tak zorganizował rozgrywki, by kluby mające swoja drużyny w obydwu kategoriach wiekowych jeździły na mecze jednym transportem. Dla przykładu w pierwszej kolejce zarówno Marcinki jak i Polonia grać będę w Popowie z Lechem, a w drugiej kolejce na mecz do Kępna z naszymi drużynami przyjadą tego samego dnia dwie kaliskie drużyny Włókniarz i Calisia. Marcinki Kępno wszystkie mecze w roli gospodarza rozgrywać będą na boisku KOSiR, podobnie jak Polonia. W przypadku biało-niebieskich dwa mecze rozegrane będą w Grębaninie. To mecz 6 kolejki z Olimpią

Koło i 14 kolejki z Obrą 1912 Kościan. Terminarz spotkań: 1 kolejka - 13.08. 11:00 Lech Poznań - Polonia 13:00 Lech Poznań – Marcinki 2 kolejka – 17.08. 13:00 Polonia - Calisia Kalisz 16:00 Marcinki - Włókniarz Kalisz 3 kolejka - 20.08. 11:00 Polonia 1912 Leszno Polonia Kępno; 13:00 Polonia 1912 Leszno – Marcinki 4 kolejka - 27.08. 14:00 Polonia Kępno - Sparta Złotów; 11:00 Marcinki - Nieba Wągrowiec 5 kolejka - 31.08. 15:00 Victoria Września - Polonia Kępno; 13:00 Victoria Olimp Września - Marcinki 6 kolejka - 03.09 11:00 Polonia Kępno - Olimpia Koło (w Grębaninie); 11:00 Marcinki - Olimpia Koło 7 kolejka - 10.09.2011 12:00 Warta Poznań - Polonia Kępno; 15:00 Warta Poznań Marcinki 8 kolejka - 17.09. 14:00 Polonia Kępno - Polonia Środa Wlkp.; 11:00 Marcinki Kępno - Warta II Poznań 9 kolejka - 24.09. 13:00 Sparta Oborniki - Polonia Kępno; 25.09

REKLAMA

ARTYKUŁY SZKOLNE Hurtownia Papiernicza „KACPER” KUPON RABATOWY – 5%

Zapraszamy - Kępno, ul. Zachodnia 1 (były dworzec PKP) Czynne: poniedziałek - piątek: od 8.00-17.00 sobota: 8.00-13.00

DRYGAS W REPREZENTACJI POLSKI

Trener reprezentacji Polski do 21 lat Stefan Majewski powołał kadrę na towarzyski mecz z Danią, który zostanie rozegrany gowe, jak i na nowo wyremon10 sierpnia w Grodzisku Wielkopolskim. Wśród powołanych towanym boisku w Hanulinie. jest wychowanek Marcinków Kamil Drygas. W tym klubie pod względem organizacyjnym niczego nie brakuje. Poprzedni sezon traktowaliście jako przetarcie, w tych zamierzacie powalczyć o wyższe cele? - Tak, stawiamy sobie za cel awans. Uważam, że jesteśmy faworytem rozgrywek i nie boje się tego powiedzieć. Trudno żeby takie celu sobie nie stawiać przy takim zaangażowa- Dla Kamila Drygasa będzie to już czwarty występ w młodzieżoniu Zarządu, piłkarzy, przy wych reprezentacjach Polski. Do tej pory kępnianin wystąpił w wzmocnieniach drużyny. trzech meczach reprezentacji Polski U-20. Pod koniec sierpnia Kto może pokrzyżować wam 2010 roku Kamil Drygas otrzymał od Stefana Majewskiego powołanie do reprezentacji Polski do lat 20 na spotkania towarzyskie plany awansu? - Groźny na pewno w tym se- z Uzbekistanem i Włochami. 3 września 2010 roku rozegrał 45 zonie będzie LZS Mikorzyn i minut w zremisowanym 1:1 spotkaniu z reprezentacją Uzbekistanu, a trzy dni później wystąpił przez 36 minut w wygranym Przełom Toczeniec. 1:0 meczu z Włochami. 10 października 2010 roku rozegrał pełne Rozmawiał Daniel Tarchała spotkanie przeciwko reprezentacji Niemiec, przegrane przez naszą kadrę 0:1. (dete)

Marcinki i Polonia w elicie Wielkopolski Przed nami historyczny moment dla piłkarstwa w powiecie kępińskim. Po raz pierwszy w historii rozgrywek Wielkopolskiej Ligi, Kępno reprezentowały będą dwa kluby. W kategorii juniora młodszego zagrają Marcinki Kępno. W juniorze starszym do rywalizacji przystępuje Polonia Kępno. O ile Marcinki Kępno rywalizują na tym szczeblu rozgrywek od kilku sezonów, o tyle Polonia powraca do tej elitarnej stawki po kilku latach nieobecności. Zestaw drużyn zarówno w kategorii młodszej jak i starszej jest podobny. Teoretycznie biało-niebieskich czeka o wiele trudniejsze zadanie, niż ich młodszych kolegów z Marcinków. Jednak trzeba pamiętać, że obydwie drużyny młodzieżowe są w budowie. Dla piłkarzy i trenerów Wielkopolska Liga to spore wyzwanie sportowe, natomiast dla działaczy obydwu klubów duże obciążenie finansowe. Zarówno Polonia jak i Marcinki biorąc aspekty terytorialne mają najdalsze wyjazdy na mecze. Dla przykładu na mecz do Złotowa Polonia przemierzy ponad 300 km. W ciągu roku obydwie drużyny wyjadą także kilkanaście razy w okolice Poznania. Śmiało można porównać, że dla klubu

13

16:00 Amica Wronki - Marcinki Kępno 10 kolejka - 01.10. 14:00 Polonia Kępno - Lubuszanin Trzcinka; 11:00 Marcinki Kępno - Avans Górnik Konin 11 kolejka - 08.10. 13:00 MSP Szamotuły - Polonia Kępno; 13:00 Noteć Czarnków – Marcinki Kępno 12 kolejka - 15.10. 14:00 Polonia Kępno - Unia Swarzędz; 11:00 Marcinki Kępno – Centra Ostrów Wlkp. 13 kolejka - 22.10. 15:00 Jarota Hotel Jarocin - Polonia Kępno; 13:00 Jarota Hotel Jarocin – Marcinki Kępno 14 kolejka - 29.08. 14:00 Polonia Kępno - Obra 1912 Kościan (w Grębaninie); 11:00 Marcinki Kępno –Przemysław Poznań 15 kolejka - 05.11. 11:00 Poznaniak Poznań - Polonia Kępno; 13:00 Poznaniak Poznań – Marcinki Kępno 16 kolejka - 11.11. 11:00 Polonia Kępno - Lech Poznań; 11:00 Marcinki Kępno – Lech Poznań. (dete)

PARY I RUNDY PUCHARU POLSKI

W siedzibie Kaliskiego OZPNodbyło się losowanie par I rundy rozgrywek Pucharu Polski edycji 2011/2012. W tym roku rozgrywki te nie cieszyły się dużym zainteresowaniem. Do rywalizacji przystępują od razu zespoły z kaliskiej klasy A. Wydział Gier i ewidencji podczas losowania zastosował także klucz terytorialny. Pierwsza runda Pucharu Polski rozegrana zostanie w niedzielę 14 sierpnia. Zobaczymy w niej osiem drużyn z powiatu kępińskiego. Beniaminek klasy „A” GKS Rychtal Skoroszów spotka się z Pogonią Trębaczów, która w poprzednim sezonie grała w okręgówce. Pozostałe pary tworzą także zespoły z klasy A. Sokół Świba zagra ze Strażakiem Słupia. Beniaminek Zawisza Łęka Opatowska zagra z Vctorią Laski, a LZS Trzcinica z Sokołem Bralin. Do rozgrywek Pucharu Polski nie zgłosił się żaden zespół B-klasowy z naszego powiatu. RUNDA I - 14 sierpnia: LZS Jedlec /niezrzeszony/ - KORONA Chełmce PROSNA Chocz – Kwileń - UNIA Szymanowice LZS Czajków - PELIKAN Grabów LZS Godziesz - ZIELONI Koźminek KS Kościelna Wieś - FORTUNA Dębniałki MASOVIA Kraszewice - LILIA Mikstat PELIKAN Nowy Karolew - CKS Zbiersk AJAX Rojów - KS Rogaszyce OKS Ostrów Wlkp. - BŁĘKITNI Biadki PIAST Czekanów - RASZKOWIANKA Raszków ŻAKI Taczanów - KORONA-POGOŃ Stawisz. GKS Rychtal-Skoroszów - POGOŃ Trębaczów SOKÓŁ Świba - STRAŻAK Słupia ZAWISZA Łęka Opatowska - VICTORIA Laski LZS Trzcinica - SOKÓŁ Bralin PROSNA Kalisz - wolny los GORZYCZANKA Gorzyce W. - wolny los ODOLANOVIA Odolanów - wolny los OGNIWO Łąkociny - wolny los (dete)


14

Gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY POWIATU KĘPIŃSKIEGO

OGŁOSZENIA PRACA

Kobieta lat 27, wykształcenie wyższe admin., z doświadczeniem w pracy biurowej szuka pracy; tel.: 695 428 140 (21.07) Kobieta (wiek po 30) szuka pracy w branży meblowej; tel.: 662546516 (22.07) Dziewczyna 21 lat poszukuje pracy jako opiekunka do dziecka; tel.: 697 530 268 (22.07) Dziewczyna 21 lat poszukuje pracy, wykształcenie średnie zawodowe - technik ekonomista; doświadczenie w pracy biurowej, tel.: 667 026 091 (22.07) Szukam pracy, jako opiekunka do dziecka; tel.: 661604491 (22.07) Przyjmę dwie osoby z doświadczeniem w montażu płyt gipsowych; tel.: 692572186 (22.07) Prywatny kierowca dla VIP. Przewóz osób, paczek. Uczciwy, elegancki, w razie potrzeby pełna dyskrecja; tel.: 721818039 (25.07) Uczciwa, sumienna kobieta zajmie się sprzątaniem mieszkań lub biur w Kępnie lub bliskiej okolicy; tel.: 693626330 (25.07) Praca po godzinach dla tapicera; tel.: 793713919 (25.07) Szukam pracy na terenie gminy Łęka Opatowska i okolice jako sprzątaczka mieszkań, biur itp.; tel.: 667105499 (28.07) Szukam pracy jako opiekunka do dziecka; tel.: 601199606 (28.07) Mężczyzna lat 31, prawo jazdy kat. B + C oraz uprawnienia na wózki widłowe podejmie pracę w okolicach Kępna; tel.: 515450199 (29.07) Przyjmę szycie tapicerki w domu, tel.: 783829574 (29.07) Pilnie szukam pracy - pomoc domowa, sprzątanie lub opieka na dzieckiem, mam doświadczenie, wiek 34 lata; tel.: 697133763 (01.08) Mężczyzna - 26lat, poszukuje pracy, posiada prawo jazdy kat B+C z uprawnienia na wózek widłowy (z 5-letnim doświadczeniem), tel.: 791772159 (01.08) Rencista (47 lat) szuka pracy jako stróż w rejonie Bralina; tel.: 667897241 (01.08) Mężczyzna 50 lat, opłacony ZUS, prawo jazdy B, obsł. komputera, podejmie dodadkową pracę - Kępno, bliska okolica; tel.: 668724599 (02.08)

kierowniczym stanowisku. Kontakt: 889 437 550

MOTORYZACJA Sprzedam Seata Ibize 2000r 1.4 benzyna +gaz sekwecyjny; przebieg 166tys., zarejestrowany, ważny przegląd i OC, cena10.500 do negocjacji, tel.: 500 314 646 (21.07) Sprzedam VW passat b4 1995r 1.9TD 75 Km 245 tys km, klimatyzacja, wspomaganie kierownicy, szyberdach, alufelgi, centralny zamek; tel.: 696859158 (22.07) Sprzedam tanio części do Astry 1f, alternator, lusterka, lampy, pompka paliwa, centralny zamek; tel.: 726633607 (22.07) Sprzedam Peugeot 206, 3-drzw, granat, 2002r, klimatyzacja, el. szyby; tel.: 605887399 (22.07) Sprzedam fiata 126p. Garażowany, czerwony, rok prod 1997; tel.: 692859860 (22.07) Sprzedam Opel Astra F 94r biały, 1.6 benz-gaz, 228tys. km, stan dobry RM+ZM, CD Sony, 2x PP, ABS, Cena: 2800 do negocjacji; tel.: 602532904 (22.07) Sprzedam ciągnik Ursus C-330 rok produkcji 1982 nie malowany stan bdb cena 14.000 zł; tel.: 888756485 (23.07) Sprzedam Opla Vectra 2l benzyna, 1989, srebrny metalik, cena 1100; tel.: 627815317 (26.07) Sprzedam VW Passata kombi 90r, benz. 1.8 gaz; tel.: 783126983 (26.07) Sprzedam Renault 19, cena 900 zl, rok 92, poj. 1.8l, benzyna; tel.: 531959180 (26.07) Sprzedam włoski skuter Malaguti F15 Firefox,pojemność 80cm3, przebieg 15.500 km, rok produkcji 1997, cena 2500 zł (do negocjacji); tel.: 724134529 (26.07) Sprzedam skuter TIGER MAX poj.50ccm, przeb. 5200, 2008r. zarejestrowany, nie na chodzie, bez tylnego koła, cena 500zł; tel.: 725156254 dzwonić po 17 (27.07) Sprzedam VW Golf III, 1.9 TDI, stan bdb, dobrze wyposażony, zimowik; tel.: 726604237 (27.07) Sprzedam motorower skuter 2007 rok stan bdb, ważne OC, cena 1200 zl, tel.: 661442047 lub 607337100 (27.07) Sprzedam Renault clio 1.5tdci 2002r. bordowy + komplet opon zimowych; tel.: 501194335 (27.07)

28-letni mężczyzna w prawem jazdy, prawo kat.B poszukuje pracy jako kierowca; tel.: 725989046 (03.08)

Sprzedam VW Polo 1996r., 1.0 benzyna, wspomaganie, 2 airbag, niebieski, cena 2900 zł; tel.: 696067208 (28.07)

Zaopiekuję się osobą starszą w zamian za lokum Kępno-Syców; tel.: 514107536 (05.08)

Sprzedam Poloneza Caro 1.6. rok prod.1998. instalacja gazowa, kolor zielony, cena do uzgodnienia; tel.: 603917091 (28.07)

Mężczyzna, wykształcenie wyższe, m.in. nauczyciel praktycznego zawodu w zakładach pracy. Bardzo dobra znajomość w zarządzaniu zasobami ludzkimi, logistyki i marketingu, podejmie pracę na

Sprzedam Opla Tigra, 1995 rok, 1.6 16V gaz sekwencja, czerwony, wspomaganie, airbag, zmienione lampy, alufelgi, komplet opon letnich i zimowych, elektr. szyby

Usługi rolnicze w zakresie śrutowania, mieszania pasz u rolnika tel.: 600 074 047

APTEKI

Numer 15 (89) i lusterka, stan dobry, ważny przegląd do lipca 2012, cena 4700 zł do negocjacji; tel.: 661 072 398 (29.07) Sprzedam nieużywanego, fabrycznie nowego Fiata 126P ELX TOWN, stan idealny, cena do uzgodnienia; tel.: 627821187 (29.07.) VW Vento 97r., czarny, silnik 1,6i (101 koni), ekonomiczny, elektryka, klima, stan idealny, po opłatach, 6400 zł; tel.: 506079821 (31.07) Sprzedam tanio Cinquecento, cena do uzgodnienia; tel.: 726633607 (01.08) Sprzedam Renault trafic, 96 rok, diesel 2.1, 3300 gotowy do pracy po opłatach; tel.: 889 994 895 (01.08) Sprzedam Kawasaki GPX 600, 1991r., 85 KM, stan oryginalny, bardzo dobry, 6 biegów, do rejestracji, cena: 3500 zł; tel.: 605118104 (02.08) Sprzedam volkswagen transporter T5, 2004r., 2500DI, biały, zadbany, od osoby prywatnej lub zamienię na sam.osobowy; 693717504 (05.08) Sprzedam ładne BMW 316, E36 compakt rok 94., poj. 1.6 czerwone, elektryczne szyby, centralny zamek, szyberdach alumfelgi; tel.: 785511672 (05.08)

RÓŻNE Sprzedam podręczniki do klasy 1 i 2 gimnazjum w Opatowie; tel.: 664159661 (21.07) Sprzedam kombajn do ziemniaków Anna, tel.: 62 78 170 71 Sprzedam wyposażenie sklepu odzieżowego oraz odzież roboczą i mundurową, tel.: 889-437-550 Sprzedam książki do kl. 1 gimnazjum nr 1 w Kępnie, kupię do kl. 2 gimnazjum nr 1; tel.: 723295261 (21.07) Sprzedam modem usb huawei e173 7,2 Mb/s (blueconnect); tel.: 531991534 po 16-tej (22.07) Kupię zboże, także ekologiczne i niepełnowartościowe oraz groch, grykę, łubin, kukurydzę i rzepak w ilości min. 23 tony, płatne w dniu załadunku; tel.: 504082106 (22.07) Sprzedam agregat prądotwórczy briggs 3,5 kw stan bd, mało używany; tel.: 697671551 (22.07) Sprzedam siewnik zbożowy POZNANIAK 1983 r., szer. 2.70m stan bdb, cena 1500zl, tel.: 695839703 (22.07) Sprzedam jałówkę drugi raz cielną oraz owczarka niemieckiego szczeniaka, cena do uzgodnienia; tel.: 627842153 (22.07) Sprzedam klacz śląską, 9 lat; tel.: 692087040 (23.07) Sprzedam niedrogo ładne meble pokojowe w dobrym stanie, komoda gratis; tel.: 512 102 225 (23.07) Sprzedam suknię ślubną z dodatkami, tanio; tel.: 663075355 (23.07) Sprzedam lodówkę firmy Polar

08.07 - 14.08 „Pod Wagą” 15.08 - 21.08 „Św. Maksymiliana” 22.08 - 28.08 „Centrum”

ul. Rynek 37 ul. Solidarności 18 ul. Broniewskiego 2a

PMax 149. Stan idealny. Używana jedyne pół roku. TANIO; tel.: 723 916 091 (25.07) Sprzedam srebrny rower Cadex, 3 przerzutki, koszyk, bagażnik za 400zł. Możliwość obejrzenia w Kępnie; tel.: 516808659 (25.07) Sprzedam szlifierkę do podłóg tzw. cyklinarkę, SP 25, silnik trójfazowy, 380 nna, papier bezkońcowy po remoncie, tel.: 693661641 (25.07) Sprzedam tanio pustaki POROTHERM WINERBERGER - pozostałość po budowie, 23 palety wymiar 38, 4 palety wymiar 25; tel.: 600633634, 627812733 (26.07) Sprzedam oryginalne krople niemieckie na kolkę Sab Simplex, tel.: 691957217 (27.07) Sprzedam kuca walijczyka, ułożony, spokojny, chodzi w zaprzęgu i siodle; tel.: 661442047 lub 607337100 (27.07) Kupię siano w kostkach lub balach; tel.: 607337100 (27.07) Sprzedam suknię ślubną, rozmiar 36/38. Suknia warta uwagi. Polecam; tel.: 607 091 435 (27.07) Sprzedam prasę zwijającą Z230 zmienno-komorowa pasowa 150*150, cena 4000 do uzgodnienia; tel.: 697576432 lub 774145935 po 20; (27.07) Tanio sprzedam suknię ślubną białą roz. 36/38 bolerko z koronki i rękawiczki gratis; tel.: 669347963 (27.07) Sprzedam solidne meble ogrodowe dębowe dwie ławki z oparciem i stół, cena 750 zl; tel.: 785217070 (29.07) Sprzedam okna używane plastikowe w b. dobrym stanie, niemieckie 2szt, wys. 130 szer. 156, 1szt wys. 150 szer. 202cm; 1szt. wys. 130 szer. 101cm, Rychtal, tel.: 723380466 (29.07) Sprzedam używane drzwi balkonowe niemieckie szklane prawe w bardzo dobrym stanie, wysokość 225cm szer. 97cm plastik białe, Rychtal; tel.: 723380466 (29.07) Sprzedam śrutownik walcowy, do płatkowania zboża, znakomicie spisuje się przy hodowli bydła, koni i trzody chlewnej, duża wydajność śrutowania; tel.: 627821187 (29.07) Sprzedam bojler firmy Bluker, 50 l oraz gazówkę o wymiarach 50/50 na cztery palniki; tel.: 790448032 (31.07) Sprzedam króliki; tel.: 783702817 (01.08)S Sprzedam butle tlen+acetylen z osprzętem; tel.: 606830688 (01.08) Sprzedam owczarka niemieckiego z rodowodem po tresurze; tel.: 606830688 (01.08) Sprzedam kilka przyczep siana popresowanego w kostkę, cena i ilość do uzgodnienia; tel.: 627821187 (01.08) Kupię książki do 2 klasy Gimnazjum nr 1 w Kepnie; tel.: 663 313 883 (01.08) Sprzedam telefon Nokia c2-01; proszę dzwonic po godz. 16; tel.: 531991534 (01.08)

Sprzedam bryczkę; tel.: 886463810 Sprzedam okna drewniane zaszklone, 3szt: 1435x1775; 1435x1475; 1435x875; tel.: 669077503 (01.08) Kupię książki do drugiej klasy gimnazjum nr 1 w Kępnie - od osoby z rocznika 1996; (osoby starsze mają już inne komplety), tel.: 663 313 883 (01.08) Sprzedam siodło brązowe, rajdowe, stan bardzo dobry, cena 600 zł; tel.: 513803269 (01.08) Sprzedam książki do klasy 2 Gimnazjum w Kępnie; tel.: 627861685 (02.08) Sprzedam wysoko cielną krowę; tel.: 696073819 (02.08) Sprzedam nową kuchenkę mikrofalową Samsung - G, cena do uzgodnienia ; tel : 781029449 (03.08) Sprzedam łóżeczko dziecięce 120 x 60 z drewna BUK wraz z materacem; tel.: 505450936 (05.08) Sprzedam tanio suknię ślubną rozmiar 38 białą, plus dodatki; tel.: 724838873 (05.08) Sprzedam podręcznki do kl. 4 SP nr 3 Kępno, cena 55 zł; tel.: 791773668 (05.08) Sprzedam używaną przewijarko-przeglądarkę do tkanin, cena do uzgodnienia; tel.: 506632773 (05.08)

NIERUCHOMOŚCI Sprzedam działkę budowlaną w Donaborowie; tel.: 627819394 (21.07) Sprzedam działkę o pow. 0,4100 ha wraz z domem 56m2+strych w Mariance Siemieńskiej (gmina Łęka Opatowska); cena 130,000 zł; tel.: 501419278 (21.07) Do wynajęcia lokal usługowo-biurowy o pow. 90 m kw., w Kępnie przy ul. Wrocławskiej; tel.: 602 319 951 (22.07) Sprzedam dom, gospodarstwo 9ha w tym las, ładne miejsce pod hodowlę koni, agroturystykę, działalność gospodarczą, cena 430tys.zł; tel.: 783079378 (22.07) Pilnie poszukuję pokoju lub mieszkania do wynajęcia w Kępnie lub najbliższej okolicy; tel.: 663475800 (22.07) Do wynajęcia zakład ślusarski w Ostrzeszowie, tel.: 693138300 (22.07) Sprzedam dom wolnostojący, stan surowy zamknięty, 200m2, działka uzbrojona, dogodna lokalizacja w Hanulinie; tel.: 697671551 (22.07) Kupię nieużytek, teren podmokły, łąkę lub las; tel.: 509155025 (23.07) Sprzedam mieszkanie do remontu w Siemianicach; tel.: 663075355 (23.07) Do wynajęcia kawalerka w Kępnie przy ul. Pogodnej; tel.: 607863143 Do wynajęcia mieszkanie w centrum Kępna; tel.: 601553608 (25.07) Sprzedam działki budowlane w miejscowości Kochłowy; tel.: 694937349 (25.07)

ZAMIEŚĆ OGŁOSZENIE

9 - 22 sierpnia 2011

Do wynajęcia pomieszczenie na magazyn o powierzchni 150m kw. w okolicy Kępna; tel.: 535256587 (25.07) Sprzedam grunt orny 2,09 ha w Bralinie przy szosie do Mnichowic; tel.: 503077717 (25.07) Sprzedam las 6700m kw. w Bralinie przy ulicy Nowej dochodzi do ul. Lipowej, cena 67 tys. zł; tel.: 503077717 (25.07) Do wynajęcia mieszkanie 63 m2 w Kępnie, na Rynku; tel.: 607 166 680 (26.07) Sprzedam działkę 10100m kw w okolicach Kępna, woda, kanalizacja, tel.: 603818825 (27.07) Sprzedam dzialke 10000m kw, 4 km od Kępna, uzbrojona, woda, kanaliza, prąd; cena 40 zl za metr kw.; tel.: 661442047 (27.07) Sprzedam las o pow. 0,86 ha; tel.: 606745626 (27.07) Sprzedam działkę budowlaną o pow. 0,11ha, Trzebień; tel.: 886754321 (27.07) Sprzedam grunt rolny; 606443642 (28.07)

tel.:

Sprzedam działkę w Czerminie 17 arów, cena do uzgodnienia, tel.: 669480169 (29.07) Sprzedam działkę budowlaną w Myjomicach 980 m2; tel.: 661350593 (01.08) Sprzedam dom w Mroczeniu, 385 tys.; tel.: 886463810 (01.08) Sprzedam działkę budowlaną 15 arów, Myjomice; tel.: 505763385 (01.08) Kupię grunt podmokły lub łąkę. Może być nieużytek lub las; tel.: 509155025 (01.08) Sprzedam działkę budowlaną 12 arów, Bralin, ul. Leśna; tel.: 609253481 (01.08) Sprzedam 6 działek budowlanych o pow. 15a każda, w Rakowie (gm. Łęka Opatowska), atrakcyjna lokalizacja, korzystna cena; tel.: 667 602 800 Sprzedam działkę budowlaną na os. Kopa w Kępnie, wszystkie media; tel.: 796351242 (05.08) Sprzedam mieszkanie własnościowe 72 m2, Kępno, Wiosny Ludów; tel.: 608679301, lub 602389890 (po godz 17) (05.08) Sprzedam mieszkanie w Kępnie 62 m2 + garaż w odległości 50 m na osiedlu 700 Lecia, osiedle najbliżej centrum; tel.: 693721502 (05.08)

USŁUGI Usługi remontowo - budowlane, kompleksowe wykończenia wnętrz, płytki, panele, regipsy; Andrzej Konieczny - tel.: 886 558 382 Przyjmę zlecenia remontowo-budowlane: wykładanie płytek, rozbudowa poddaszy, gładzie, tynki ozdobne wewnętrzne, prace regipsiarskie. Mistrz budowlany Jacek Domański; tel.: 889 163 303 Firma TOMLAS oferuje: wykaszanie traw, rowów, trawników; wycinka drzew, pielęgnacja młodników; tel.: 668 662 102

Wyślij SMS-a o treści: SUD DROBNE treść ogłoszenia pod numer 73601 (3,69 zł brutto) Uwaga! Oferta dotyczy osób prywatnych. W cenie sms’a publikacja w jednym numerze. Treść - max. 150 znaków


Gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY POWIATU KĘPIŃSKIEGO Numer 15 (89)

INFORMACJE

9 - 22 sierpnia 2011

W TRZCINICY REMONTUJĄ SZKOŁY

W gminie Trzcinica w okresie przerwy wakacyjnej prowadzone są prace inwestycyjne w placówkach oświatowych.

Trwa budowa przedszkola w Trzcinicy, gotowe są ściany działowe wewnętrzne, trwa montaż instalacji wewnętrz-

REDAKCJA

nych. W sierpniu rozpoczęły się też prace malarskie na drugim piętrze w budynku Zespołu Szkół w Trzcinicy. Natomiast w Zespole Szkół w Laskach zakończyły się prace przyłączeniowe nowej kanalizacji sanitarnej i nowej sieci wodociągowej a także trwają prace związane z nowym chodnikiem wzdłuż ulicy Lipowej z wjazdem do obiektów szkolnych. Ponadto w Zespole Szkół w Laskach prowadzone są prace malarskie na korytarzach, pomieszczeniu holu, świetlicy i pomieszczeniach dydaktycznych. (jk)

POZORY MYLĄ, DOWÓD NIE... Gmina Baranów przystąpiła do kampanii edukacyjnej „Pozory mylą, dowód nie”. Jej celem jest zmiana zachowań sprzedawców, co do respektowania prawa w zakresie zakazu sprzedaży alkoholu małoletnim oraz zwiększanie społecznej dezaprobaty dla tego procederu. Kampania ma w efekcie przeciwdziałać spożywaniu alkoholu wśród osób, które nie ukończyły 18 roku życia. Kampania jest realizowana już po raz trzeci

przez Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce - Browary Polskie, we współpracy z Komendą Główną Policji. Głównym zadaniem kampanii jest ograniczenie sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim oraz przeciwdziałanie spożyciu alkoholu przez młodzież poniżej 18 roku życia. Mając świadomość, że nie zawsze dorosły wygląd oznacza pełnoletniość, kampania zachęca sprzedawców alkoholu, by mając

do czynienia z osobami młodymi, częściej prosili je o okazanie dowodu tożsamości. Polskie prawo zezwala na to bowiem jednoznacznie, zaś na sprzedających alkohol niepełnoletnim nakłada surowe kary. Do urzędów gmin oraz gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych (a także do lokalnych organizacji społecznych) są dystrybuowane bezpłatne pakiety edukacyjno – informacyjne, przygotowane w konsultacji z Policją i psycholo-

15

giem. W skład każdego pakietu wchodzą ulotki, plakaty oraz naklejki informujące o tym, że dany punkt nie prowadzi sprzedaży alkoholu niepełnoletnim, jak również film szkoleniowy dla sprzedawców (pokazujący jak reagować, gdy małoletni próbuje kupić alkohol) i broszura dla rodziców. W dotarciu do punktów sprzedaży alkoholu na terenie poszczególnych gmin pomogą funkcjonariusze Policji, będący lokalnie monitorować przebieg kampanii. (red)

NASZE BOBASY

PATRYK, syn państwa Lidii i Grzegorza Leks z Kępna urodził się dnia 15.07.2011 r. o godz. 13.05. W dniu urodzenia chłopiec ważył 3540 g i miał 52 cm.

ANTONINA, córka państwa Michalskich z Żurawińca urodziła się dnia 21.07.2011 r. o godz. 23.58 .W dniu urodzenia dziewczynka ważyła 2990 g i miała 53 cm.

MATEUSZ, syn państwa Magdaleny i Damiana Mieszkałów z Kępna urodził się dnia 30.07.2011 r. o godz.3.45. W dniu urodzenia chłopiec ważył 4430 g i miał 57 cm.

LENA, córka państwa Wioletty i Waldemara Głębockich z Taboru Wielkiego urodziła się dnia 19.07.2011 r. o godz.23.20. W dniu urodzenia dziewczynka ważyła i miała 57 cm.

NIKODEM, syn państwa Agaty i Pawła Paś z Piotrówki urodził się dnia 27.07.2011 r. o godz.14.15. W dniu urodzenia chłopiec ważył 3000 g i miał 54 cm.

JAGODA, córka państwa Agnieszki i Mariana Góreckich z Ostrówca urodziła się dnia 31.07.2011 r. o godz. 2.10. W dniu urodzenia dziewczynka ważyła 3100 g i miała 52 cm.

KINGA, córka państwa Małgorzaty i Waldemara Grzesińskich z Bralina urodziła się dnia 19.07.2011 r. o godz.10.10. W dniu urodzenia dziewczynka ważyła 3480 g i miała 52 cm.

Córka państwa Agaty Wychowaniec i Jarosława Słupianka z Kępna urodziła się dnia 25.07.2011 r. o godz. 18.50. W dniu urodzenia dziewczynka ważyła 3270 g i miała 52 cm.

MARCEL, syn państwa Karoliny i Grzegorza Supianków z Miechowa Ludwiczyna urodził się dnia 31.07.2011 r. o godz. 15.55. W dniu urodzenia chłopiec ważył 3320 g i miał 54 cm.

MAKSYMILIAN, syn państwa Magdaleny i Janusza Nagel z Opatowa urodził się dnia 19.07.2011 r. o godz.8.55. W dniu urodzenia chłopiec ważył 3180 g i miał 52 cm.

ZOFIA, córka państwa Justyny i Piotra Kasperków z Kępna urodziła się dnia 27.07.2011 r. o godz. 10.23. W dniu urodzenia dziewczynka ważyła 3540 g i miała 54 cm.

MICHALINA, córka państwa Małgorzaty i Leszka Zawadów z Nowej wsi Książęcej urodziła się dnia 2.08.2011 r. o godz.10.15. W dniu urodzenia dziewczynka ważyła 3980 g i miała 56 cm.

ALAN, syn państwa Katarzyny i Roberta Rabiegów z Lasek urodził się dnia 21.07.2011 r. o godz.18.15. W dniu urodzenia chłopiec ważył 3200 g i miał 53 cm.

Córka państwa Małgorzaty i Łukasza Raczyńskich ze Słupi pod Bralinem urodziła się 1.08.2011 r. o godz. 2.55. W dniu urodzenia dziewczynka ważyła 3680 g i miała 54 cm.

KAROL, syn państwa Karoliny i Daniela Gogół z Nowej Wsi Książęcej urodził się dnia 2.08.2011 r. o godz.2.45. W dniu urodzenia chłopiec ważył 2550 g i miał 48 cm.

ALICJA, córka państwa Magdaleny i Damiana Nowaków z Feliksowa urodziła się dni 21.07.2011 r. o godz. 20.25. W dniu urodzenia dziewczynka ważyła 4590 g i miała 62 cm.

ADAM, syn państwa Judyty i Grzegorza Gąszczaków z Łęki Opatowskiej urodził się dnia 29.08.2011 r. o godz. 1.40. W dniu urodzenia dziewczynka ważyła 3780 g i miała 55 cm.

JAŚ, syn państwa Beaty i Rafała Kowalczyków z Bralina urodził się dnia 1.08.2011 r. o godz. 8.00. W dniu urodzenia chłopiec ważył 3180 g i miała 51 cm.

Gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY POWIATU KĘPIŃSKIEGO Adres redakcji: al. Marcinkowskiego 12k, 63-600 KĘPNO • tel.: 62 58 31 590 • fax.: 62 58 31 550 Zespół redakcyjny: Andżelika Możdżanowska - redaktor naczelny • Andrzej Mroziński • Marcin Wiśniewski • Daniel Tarchała • Joanna Kaczorowska • Ireneusz Czechlowski • Gabriela Deierling • Witold Rybczyński; Skład: Redakcja, mSTUDIO PRODUKCJA MEDIALNA Michał Zaczyk Reklama: tel.: 62 58 315 50; Dystrybucja: tel.: 62 58 315 50; Współpraca: FOTO-STUDIO 2000; Druk: POLSKAPRESSE POZNAŃ Wydawca: CENTRUM OBSŁUGI BIZNESU


16

REKLAMA

Gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY POWIATU KĘPIŃSKIEGO Numer 15 (89)

9 - 22 sierpnia 2011

kurier lokalny powiatu kepinskiego 15 89  

kurier lokalny powiatu kepinskiego gazeta bezplatna

Advertisement