Page 1

Trzy miejskie spółki (MPEC, PGKiM i PWiK) mają już nowych prezesów. Tymczasem jedna z kandydatek na prezesa zarządu PGKiM skarży się, że niedopuszczono do jej udziału w konkursie, łamiąc postanowienia regulaminu.

NR 116

l

ROK IV

l

CZWARTEK 1 GRUDNIA 2011

l

ISSN 1689-9563

Wnuki za kratki Pechowa dla oszustów okazała się pani Kazimiera z Turku, która nie tylko nie uwierzyła, że dzwoniący do niej mężczyzna to jej wnuk Marcin, ale zachowała tyle przytomności umysłu, by nie dać po sobie poznać, że wie o podstępie.

Choć Sąd Okręgowy w Koninie skazał pięciu młodych mężczyzn za podszywanie się pod wnuczków starszych osób, od których wyłudzili w sumie około pół miliona złotych, wciąż nie wiadomo, kto zorganizował cały ten proceder.

Wyrok w tej sprawie zapadł 30 listopada już na drugiej rozprawie, ponieważ wszyscy oskarżeni – mieszkańcy Łodzi i Zabrza – przyznali się do winy i dobrowolnie poddali się karze, co zaakceptował prokurator i wszyscy pokrzywdzeni. Z aktu oskarżenia wynika, że mężczyźni wyłudzali pieniądze w całej Polsce. Ich ofiarą padły mieszkanki (w zdecydowanej większości były

to kobiety): Ozorkowa, Tomaszowa Mazowieckiego i Łaska, Bełchatowa oraz Radomska i Rawy Mazowieckiej (łódzkie), Legionowa, Wołomina, Płońska i Marek (mazowieckie), Włocławka (kujawsko-pomorskie), Trzebnicy i Kłodzka (dolnośląskie), Pucka (pomorskie) i wreszcie Turku, gdzie we wrześniu ubiegłego roku złapali ich policjanci.

DOK. NA STR. 4 reklama

Fot. R. Olejnik

n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n

Kon kurs czy ustaw ka? y rz la p m ze g e 0 0 0 5 1 NAKŁAD

W numerze Czas podwyżek – str. 2

Dla dobra zwierząt – str. 2

we wła dze. Zmia ny wy wo łał kon flikt w po przed nim za rzą dzie. Za czę ło się od te go, że czwo ro człon ków po przed nie go za rzą du zło ży ło wo bec po zo sta łych wo tum nie uf no ści i oskar ży ło mię dzy in ny mi o mal wer sa cje fi nan sowe przy prowa dze niu schro ni ska dla zwie rząt.

Ko niń skie To wa rzy stwo Opie ki nad Zwie rzę ta mi ma no-

MIKOŁAJKI w Ferio (3-4 grudnia) – str. 12

W Koninie podrożeją woda i ścieki. Od nowego roku wzrosną także ceny biletów MZK. Władze miasta tłumaczą, że to nie podwyżki, ale konieczna regulacja cen.

reklama

W ubiegłym tygodniu prezydent Józef Nowicki publicznie zaprezentował wyniki konkursów na szefów miejskich spółek w Koninie i poinformował, że zarekomenduje radom nadzorczym powołanie na stanowiska prezesów osoby, które uzyskały najwięcej punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym. Sta ni sław Ja rec ki bę dzie więc pre ze sem za rzą du MPEC, Zbi gniew Szym czak obej mie ta ką sa mą funkcję w PWiK, a sze fem PGKiM po zo sta nie Ja ro sław Derdziń ski. Kon kurs na pre ze sa za rzą du Miej skie go Przed się bior reklama

stwa Energe ty ki Ciepl nej wygrał Sta ni sław Ja rec ki, po ko nując dotych cza sowe go sze fa spół ki – An drzeja Chmie lec kie go. Stanisław Jarecki przez wiele lat związany był z KWB Konin, ostatnio na stanowisku zastępcy dyrektora do spraw rozwoju i inwestycji. Po odejściu z kopalni pracował krótko w konińskim Urzędzie Miejskim jako kierownik wydziału gospodarczego, później był wicewójtem Starego Miasta, a ostatnio dyrektorem w firmie Europoles. DOK. NA STR. V


2 aktualności

Podwyżek czas W Koninie podrożeją woda i ścieki. Od nowego roku wzrosną także ceny biletów MZK. Władze miasta tłumaczą, że to nie podwyżki, ale konieczna regulacja cen.

Opłata za metr sześcienny wody wzrośnie średnio o 8, a ścieków o 24 grosze. Miesięcznie będzie to oznaczało dla jednego gospodarstwa domowego średnio o 3,40 złotych więcej. Gospodarze miasta twierdzą, że podwyżkę wymusił rynek, a zwłaszcza wzrost cen energii i paliw, a także potrzeba mo der ni za cji i re mon tów sie ci

wodnej i kanalizacyjnej. – Musimy znaleźć sposób na dokapitalizowanie przedsiębiorstwa, ale nie z budżetu miasta – mówi Józef Nowicki, prezydent Konina. – Nie rozważamy opcji związanej ze sprzedażą udziałów przedsiębiorstwa. Zależy nam raczej na tym, by sprostało wyzwaniom, które przed nim stawiamy. Jednocześnie miasto deklaruje dopłatę dla tych, którzy będą chcieli podłączyć się do kanalizacji. – Jeszcze około 6000 gospodarstw nie odprowadza ścieków – mówi Marek Waszkowiak, zastęp-

ca prezydenta. – Koszt przyłącza zależy od głębokości i odległości do sieci. Kolejną planowaną podwyżką są ceny biletów MZK. Z 2,20 złotych ce na wzro śnie do 2,60 i na biletach ulgowych z 1,10 na 1,30 zł. Jednocześnie średnio o osiem procent spadną ceny biletów okresowych na wszystkie linie i we wszystkie dni tygodnia w danym miesiącu z 96 złotych na 88. Nowością będą od nowego roku bilety trzymiesięczne za 108 złotych – ulgowy i 216 złotych nor malny. Ponadto dwie fir my transpor towe należące do miasta: MZK i PKS Konin będą pracować nad wspólnym biletem elektronicznym na swoje kursy. SKA

Barbórka

Top Bulwar Miasto Konin otrzymało Grand Prix Konkursu Towarzystwa Urbanistów Polskich w Poznaniu, organizowanego pod hasłem „Najlepiej zagospodarowana przestrzeń publiczna w Wielkopolsce” – za Bulwar Nadwarciański w Koninie”.

Zanajważniejszy atut prezentowanej przestrzeni publicznej uznano wysoką rolę społeczną, jaką bulwary pełnią wprocesie reintegracji starej i nowej części Konina oraz ich znaczenie w systemie Wielkiej Pętli Wielkopolski. Kapituła konkursu doceniła także doskonale przygotowane materiały, prezentujące całość przeprowadzonych działań – od pomysłu do realizacji, a także kolejne ich etapy. Barbórka

Dla dobra zwierząt Konińskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami ma nowe władze. Zmiany wywołał konflikt w poprzednim zarządzie. Tymczasem do połowy grudnia trwa konkurs na administratora schroniska. Czy konińskiemu TOZ uda się uporządkować konfliktowe sprawy i dalej opiekować bezdomnymi zwierzakami?

Zaczęło się od tego, że czworo członków poprzedniego zarządu złożyło wobec pozostałych wotum nieufności i oskarżyło między innymi o malwersacje finansowe przy prowadzeniu schroniska dla zwierząt. – Ten galimatias, który trwa od kilku miesięcy, doprowadził do tego, że ja już nie mam siły walczyć – przyznała Marta Libionka, która zrezygnowała z funkcji prezesa. – Nie przyznaję się do żadnych malwersacji finansowych. Od września rzeczywiście w schronisku pracuje moja siostra, drugą osobą, która podpisała umowę zatrudnienia, była Katarzyna Rosińska, która ten zarzut mi teraz stawia. W minioną sobotę zebrało się nadzwyczajne walne zebranie, na którym spotkali się członkowie TOZ. – Sytuacja jest bardzo napięta, łamany jest statut w naszym oddziale. Chcemy coś zmienić – mówiła Katarzyna Rosińska, która wraz z kilkoma innymi działaczami wytoczyła ciężkie zarzuty wobec dawnych kolegów. Do ratowania sytuacji

w konińskim TOZ przy jechali przedstawiciele struktur okręgowych. – Trzeba uspokoić sytuację. Na tym cierpią tylko i wyłącznie zwierzęta – mówiła Aleksandra Berdychowska, wiceprezes zarządu okręgu Poznań. – W kwestii konfliktowej każdy z członków może natomiast zwrócić się do sądu koleżeńskiego i nikomu tej furtki nie zamknęliśmy – wyjaśniała, dlaczego na walnym nie odniesiono się do zarzutów postawionych przez kilka osób. Wybrano nowy zarząd. Prezesem został Krzysztof Fur manek, wiceprezesem – Piotr Tomczak, sekretarzem – Agata Waleriańczyk, a skarbnikiem – Mar ta Łoboda. Na kierownika schroniska powołano Jarosława Bagińskiego. – Nie może być tak, że ludzi, którzy bezinteresownie działają od lat dla dobra zwierząt, obrzuca się błotem. Przez te wojenki w poprzednim zarządzie straciliśmy mnóstwo czasu i energii. Chcemy ten czas nadgonić – zadeklarował od razu nowy prezes. – Chcemy się teraz skoncentrować na przygotowaniu ofer ty dla Urzędu Miasta na prowadzenie schroniska. Termin składania ofert mija za dwa tygodnie. Musimy także rozpocząć akcję pomocy kotom wolno żyjącym, ważnym tematem jest też czipowanie zwierząt – mówił pre zes w imie niu nowych władz Towarzystwa. SKA


aktualności 3

czwartek, 1 grudnia 2011

Wierszowana historia Pod hasłem „860 lat inskrypcji konińskiej” odbyła się w Miejskiej Bibliotece Publicznej konferencja naukowa.

Konferencję poprzedziło odczytanie tekstu, znajdującego się na konińskim słupie drogowym, przez członków Towarzystwa Przyjaciół Konina, pod czujnym okiem filologa klasycznego Tomasza Płóciennika z Uniwersytetu Warszawskiego. Jak się okazuje, tekst jest pisany wierszem. Natomiast w konińskiej bibliotece odbyła się sesja naukowa z okazji 860 rocznicy powstania słupa. Według Tomasza Płóciennika, koniński zabytek to jedyny znany średniowieczny słup drogowy w Europie. Zebranych powitał w imieniu organizatorów prezes TPK Piotr Rybczyński. Tło historyczne wschodniej Wielkopolski w połowie XII wieku omówił prof. dr hab. Józef Dobosz z Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu. Konkluzją jego znakomitego wywodu było wskazanie Pioreklama

Barbórka

tra Włostowica jako najbardziej prawdopodobnego fundatora konińskiego znaku drogowego. Inskrypcję z punktu widzenia filologa omówił Tomasz Płóciennik z Uniwersytetu Warszawskiego. W przerwie zebrani obejrzeli wystawę „Inskrypcja Konińska w piśmiennictwie począwszy od Jana Długosza”, nawiązującą do kolejnego wykładu. Historię opisywania i odrysowywania naszej inskrypcji zrelacjonował w formie prezentacji Michał Gruszczyński, szef Zespołu ds. Słupa Konińskiego w Oddziale PTTK w Koninie. Po nim Jerzy Łojko wszedł na Wielką Drogę Wrocław – Gdańsk. Przedstawił aktualny stan badań prowadzących do poznania zawiłych zależności, które spowodowały, że droga przez osadę w miejscu dzisiejszego Konina stała się warta tak solidnego oznakowania. PTTK Filmową ilustrację tej informacji można obejrzeć na www.LM.pl

Przygarnij zwierzaka! ADEL trafiła do konińskiego schroniska 8 listopada 2011 roku. Przywieziono ją z Łężyna, gdzie do tej pory się błąkała. Jest bardzo łagodna, lecz do ludzi podchodzi z pewnym dystansem. Uwielbia być brana na ręce, wtedy dopiero czuje się bezpieczna. Jest delikatną, małą suczką. Adel urodziła się w czerwcu 2011 roku. Adel czeka na Ciebie w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Koninie (ul. Gajowa 7a), tel. 63 243-80-38. reklama


4 kurier kryminalny Za padł wy rok w spra wie gan gu na cią ga czy

DOK. ZE STR. 1

Zanim znajomy fałszywego wnuczka dotarł do jej mieszkania, by odebrać 16 tys. zł, które były potrzebne na opłacenie szkód spowodowanych w wypadku samochodowym, zawinionym jakoby przez Marcina, kobieta zdążyła zawiadomić policjantów. Kiedy w drzwiach stanął młody człowiek o ujmującej i budzącej zaufanie twarzy, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Turku już na niego czekali.

Wnuczki za kratki

Oszustem okazał się być 23-letni Rafał C., bezrobotny kawaler urodzony w Łodzi, który wyjaśnił policjantom, że działał na zlecenie o rok odeń starszego Rafała R., z zawodu kucharza, pracownika jednej z łódzkich restauracji. Rafał R. przekazywał C. telefon, na który dzwonił do niego niejaki Tomasz, a którego śledczym nie udało się bliżej zidentyfikować. Ów Tomasz przekazywał telefonicznie Rafałowi C. nazwę miejscowości, do której ten ostatni miał się udać. Na miejscu otrzymywał dalszy ciąg instrukcji: nazwisko i adres konkretnej osoby i potrzebne informacje w rodzaju imienia wnuczka, za którego znajomka miał się podać. Jeśli babcia dała biżuterię, sprzedawał ją w najbliższym lombardzie, a całą zdobytą gotówkę przekazywał Rafałowi R. Z czasem R. zaczął zabierać C. do banku, skąd wysyłali większość gotówki do Anglii. Potem Rafał C. robił to już sam. Potrącał tylko prowizję dla siebie i wspólnika. Odbiorcami tych przekazów były różne osoby, których nie udało się zidentyfikować. Ale to właśnie te przekazy pomogły wyłapać pozostałych członków zorganizowanej grupy przestępczej. Z wykazów, jakie bank przekazał poznańskiej Komendzie Wojewódzkiej Policji najpierw wyciągnięto nazwiska odbiorców przekazów, a potem wszystkich, którzy tym osobom przysyłali pieniądze. W ten sposób ustalono również trasy wędrówek młodych oszustów. Bardzo pomocne okazały się też billingi pokrzywdzonych i... dziewczyny Rafała R., do której wysyłał esemesy z swojego „służbowego” telefonu, co pozwoliło go zidentyfikować jako użytkownika telefonu używanego do wprowadzenia ofiar w błąd.

Nieufne babcie Do pierwszego przestępstwa, objętego aktem oskarżenia, doszło 29 reklama

Fot. R. Olejnik

Przekazy i billingi

czerwca ubiegłego roku, kiedy Rafał C. usiłował wyłudzić 20 tys. zł od starszej mieszkanki Ozorkowa, ale babcia nie uwierzyła w jego opowieść. Jeszcze tego samego dnia mężczyzna zapukał do innego mieszkania w tej samej miejscowości i wyszedł z pięcioma tysiącami złotych. 1 lipca panowie wybrali się do Tomaszowa Mazowieckiego, gdzie wzbogacili się o 3 tys. zł w gotówce, trzy złote łańcuszki i pierścionek. Nazajutrz zdobyli w Legionowie 500 zł i biżuterię, wartą 5 tys. zł. Z Wołomina wyjechali bez grosza, a i w Łasku udało im się dopiero za drugim razem – ale zdobyli zaledwie 5 tys. zł. Tydzień później „wnuczkowie” wyruszyli w długi, czterodniowy rajd. Zaczęli 20 lipca od Bełchatowa, gdzie trafili najpierw na nieufną babcię, ale ostatecznie zdobyli 11 tys. zł od kobiety, której wmówili, że biorą

je dla jej wnuka Arkadiusza. Nazajutrz udali się do Włocławka, gdzie znów zaczęło się nie najlepiej – pierwsze dwie z upatrzonych ofiar nie uwierzyły oszustom i dopiero trzecia z wytypowanych starszych pań oddała im 10 tys. zł – dla wnuczka. 26 lipca pojechali do Turku, ale tam spotkał ich podwójny niefart – żadna z dwóch odwiedzonych pań w opowieść o siostrzeńcu i wnuczku w tarapatach nie uwierzyła. 29 lipca we Włocławku aż trzy kolejne kobiety posłały ich do wszystkich diabłów i dopiero czwarta oddała rzekomemu koledze syna Witolda 10 tys. zł. W kolejnych dniach przestępców prześladował pech: 31 lipca, Bełchatów – nic, 2 sierpnia, Włocławek – zero, 4 sierpnia, Płońsk – dwa razy bez grosza i dopiero za trzecim razem udało im się wyłudzić tysiąc złotych w gotówce i wartą trzy razy tyle biżuterię.

Kucharz Tymoteusz Rafałowi C. prokuratura zarzuciła, że w sumie wyłudził lub usiłował wyłudzić od kilkudziesięciu osób ponad 337 tys. zł. Rafała R. podliczono na dużo mniejszą kwotę, bo 73 500 zł. Oprócz wymienionych dwóch Rafałów w grupie działał jeszcze 24-letni Tymoteusz P., bezrobotny kucharz, który zajmował się głównie przyjmowaniem pieniędzy od odgrywających wnuczków wspólników i wysyłaniem ich za granicę. Przez jego ręce przeszło 30 400 zł. 23-letni Michał T. był bardzo przekonujący przez telefon i dlatego to głównie on dzwonił do potencjalnych ofiar. Podliczono go na 80 tys. zł. Dwa razy tyle przypisano 21-letniemu Kajetanowi Sz. z Zabrza, magazynierowi w firmie kurierskiej. Sąd Okręgowy w Koninie ogłosił wyrok w środę, 30 listopada. Zaakceptowano ugodę oskarżonych z prokuraturą,

zktórej wynika, że Rafał C. spędzi wwięzieniu 2 lata i zapłaci 5 tys. zł grzywny. Został również zobowiązany do naprawienia szkody na ponad 117 tys. zł. Tyle samo spędzi za kratami również Rafał R., który będzie też musiał zapłacić 2,4 tys. zł grzywny. Tymoteusz P. przystał nakarę roku iczterech miesiące pozbawienia wolności i zapłatę 3 tys. zł grzywny. Ma on też wspólnie z Michałem T. naprawić szkodę na13 tys. zł. Michał T. będzie też musiał zapłacić 3,5 tys. zł grzywny, a w więzieniu spędzi 2 lata. Najniższy wyrok usłyszał Kajetan Sz., któremu prokurator zaproponował rok i trzy miesiące w zawieszeniu na 4 lata i dozór kuratora. Mężczyzna zapłaci też 4 tys. zł grzywny. Wyrok nie jest prawomocny. RO BERT OLEJ NIK Filmową ilustrację tej informacji można obejrzeć na www.LM.pl


kurier kryminalny 5

czwartek, 1 grudnia 2011

Poświęcenie w cenie

Zmiany w policji Likwidacja komisariatu w starym Koninie, mniej kierowników, a więcej policjantów na ulicach to plan zmian, zapowiadanych przez nowego komendanta konińskiej policji.

Listami gratulacyjnymi i nagrodami pieniężnymi wyróżnił we wtorek funkcjonariuszy uhonorowanych Kryształową Gwiazdą Komendant Miejski Policji w Koninie podinsp. Sławomir Jądrzak.

Dwaj z wyróżnionych policjantów uratowali w ubiegłym roku życie mężczyźnie, który chciał popełnić samobójstwo, trzej inni podjęli interwencję wobec agresywnych pseudokibiców, narażając własne życie i zdrowie i za to zostali uhonorowani Kryształową Gwiazdą podczas okolicznościowej gali, jaka odbyła się w podpoznańskim Kiekrzu. TS

– We wtorek z wyróżnionymi policjantami spotkał się podinsp. Sławomir Jądrzak i w obecności swojego zastępcy mł. insp. Jerzego Kołeckiego skierował do policjantów podziękowania – poinformowała naszą redakcję kom. Renata Purcel-Kalus, rzeczniczka KMP. Mł. asp. Waldemar Janiak oraz sierż. Adam Jędro – policjanci Komisariatu Policji w Koninie – zapobiegli próbie samobójczej mężczyzny, który stojąc za barierkami wiaduktu zamierzał skoczyć podjadące autostradą pojazdy. Wykorzystując chwilą nieuwagi desperata, chwycili go, wciągnęli nawiadukt iprzekazali przybyłemu na miejsce lekarzowi pogotowia ratunkowego.

Z kolei asp. Robert Nalewski, st. sierż. Tomasz Szelewski, st. sierż. Marcin Kowalski – policjanci Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego, Wydziału Prewencji oraz Komisariatu Policji w Ślesinie – podczas zabezpieczenia meczu piłkarskiego w marcu 2010 roku, narażając własne życie i zdrowie, podjęli interwencję wobec agresywnych pseudokibiców, doznając bardzo poważnych obrażeń ciała, co skutkowało wielomiesięcznym leczeniem szpitalnym i rehabilitacją. – Komendant podkreślił, że to wielka duma móc zarządzać takimi podwładnymi – dodała pani komisarz. OLER

– Chodzi o to, żeby nie dublować w komisariacie stanowisk kierowniczych, które i tak są w Komendzie Miejskiej – wy jaśnił podczas spotkania z dziennikarzami podinsp. Sławomir Jędrzak, nowy ko men dant ko niń skiej po li cji. Zmia ny, któ re wej dą w życie od początku nowego roku, zmniejszą licz bę sta nowisk kie row ni czych, za to zwiększą liczbę policjan tów bez po śred nio za an ga żowa nych w ochro nę bez pie czeń stwa obywateli. – Posterunki policji w Krzymowie i Starym Mieście, gdzie sięgała do tej pory jurysdykcja komisariatu w starym Koninie, będą teraz miały własną obsadę w liczbie 7-10 funkcjonariuszy. Komendant Sławomir Jędrzak podkreślił jednocześnie, że bardzo do brze oce nia dotych cza sowe funkcjo nowa nie Ko men dy Miej skiej Policji w Koninie, a zaprowadza ne zmia ny to kon ty nu acja przedsięwzięć rozpoczętych jeszcze przez jego poprzedników. Nowym pomysłem są natomiast... płatne partole policyjne. – Takie rozwiązanie funkcjonuje już w Poznaniu – poinformował Sławomir Jądrzak, który do Konina przyszedł z właśnie z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, gdzie pełnił funkcję pierwszego zastępcy ko-

mendanta. Gminy będą mogły teraz przekazać policji pieniądze, które pozwolą na opłacenie dodatkowych patroli w czasie i miejscach, które są – zdaniem obywateli i przedstawicieli samorządu – nie dość bezpieczne. Funkcjonariusze będą wykonywali te patrole w czasie wolnym, czyli w nadgodzinach. Pod insp. Sławo mir Ją drzak rozpoczął służbę w policji w roku 1991, w Wydziale Prewencji Komendy Rejonowej Policji Poznań Nowe Miasto. Z czasem awansował między innymi na stanowisko asystenta, potem specjalisty Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KMP w Poznaniu, a wreszcie naczelnika sekcji prewencji. W roku 2003 został powołany na stanowisko zastępcy komendanta Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto, któ re go po trzech la tach zo stał szefem. Obowiązki Komendanta Miejskiego Policji w Koninie Sławomir Jądrzak będzie pełnił do czasu rozstrzygnięcia konkursu na to stanowi sko. – Je śli kon kurs zo sta nie ogłoszony, będę w nim star tował – zadeklarował. OLER Filmową ilustrację tej informacji można obejrzeć na www.LM.pl


6 rozmaitości „Sala samobójców” najlepsza

Jak zostać RockMannem?

Fot. A. Pilarska

Widzowie, zakończonego w niedzielę, Przeglądu Polskich Filmów Fabularnych „Debiuty” w Koninie wybrali najlepszy film tego wydania. Została nim „Sala samobójców” w reżyserii Jana Komasy, ze zdjęciami Radka Ładczuka z Konina. Jak poinformował nas autor zdjęć, ich film zyskał nie tylko szereg nagród, lecz przede wszystkim publiczność. Do tej chwili w Polsce „Salę” oglądało 900.000 widzów.

RockMann, czyli Wojciech Mann z wrodzonym poczuciem humoru opowiadał, dlaczego został radiowcem i nie nauczył się grać na saksofonie. Po publiczności zgromadzonej w szkole w Żychlinie widać było, że RockMann wciąż ma wielu fanów.

– Są takie dziedziny, w których nie zaistniałem, na przykład balet – tłumaczył bohater wieczoru swoje liczne zajęcia, do których dołączyła ostatnio także reklama. – W radiu jednak wypadam najlepiej – nawiązywał doswojej aparycji.

Przyznał, że radio, muzyka to jego największa miłość. Do pisania książek skłoniło autora bogate doświadczenie, zdobyte między innymi z Krzysztofem Materną, towarzyszem i współautorem dawnych programów satyrycznych w telewizji. Wojciech Mann nie lubi jednak szufladkowana, a zwłaszcza nazywania go pisarzem. Robi to, co lubi. Chętnie więc opowiadał o swoich muzycznych fascynacjach, którymi dzieli się od wielu lat na antenie radiowej Trójki. Szacunku do płyt winylowych, których nie brakuje w je-

go bogatych muzycznych zbiorach i o tym, jak dzieli się tymi fascynacjami z synem. Towarzyszył temu humor, z którym RockMann kojarzony jest niemal od zawsze. Organizatorem spotkania była Biblioteka Publiczna w Starym Mieście, która przyzwyczaiła już mieszkańców Konina i okolic do spotkań autorskich. Można powiedzieć, że z nowościami wydawniczymi jesteśmy na bieżąco. Mało tego, mamy okazję zobaczyć, poznać iposłuchać ich autorów. SKA

Nowak ma dom, a Hofman – długi Spośród posłów z naszego regionu Tomasz Nowak ma najdroższy dom, a Eugeniusz Grzeszczak największe oszczędności – wynika z opublikowanych przez Sejm oświadczeń majątkowych.

W rubryce osiąganych dochodów najwyższą kwotę spośród sześciu wybranych przez nas parlamentarzystów wpisał Eugeniusz Grzeszczak (PSL), w sumie nieco ponad 144 tysiące złotych (w całym 2010 roku), na które złożyło się uposażenie podsekretarza stanu i dieta poselska. Posłowie, którzy są w Sejmie po raz kolejny, zarobili średnio po 110 tysięcy złotych. Najmniejszą kwotę w oświadczeniu wpisał debiutujący w Sejmie Jacek Kwiatkowski z Ruchu Palikota – niecałe 15 tysięcy złotych dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej i 6 940 zł renty inwalidzkiej. Poseł Kwiatkowski ma też najstarszy spośród tej szóstki parlamentarzystów samochód – dziesięcioletniego renault scenic. Najnowsze samochody

mają: poseł Tadeusz Tomaszewski z SLD, który jeździ fiatem bravo, Eugeniusz Grzeszczak z PSL, który wpisał do oświadczenia audi A4 i Tomasz Nowak z PO, który ma toyotę auris – wszystkie rocznik 2008. Wszyscy mają też domy lub mieszkania, a najczęściej i jedno i drugie albo co najmniej dwa mieszkania. Tylko jeden dom ma Tomasz Nowak (PO), a jedno mieszkanie poseł Adam Hofman (PIS), ale on ma do tego grunt orny. Grunty ma też poseł Eugeniusz Grzeszczak (PSL) oraz – jako jedyny w tym zestawieniu – działkę rekreacyjną. W oświadczeniu majątkowym posłowie wskazują też zgromadzone środki pieniężne. Żadnych oszczędności nie wykazał Jacek Kwiatkowski (RP), a najwięcej – 359 tys. zł – wpisał Eugeniusz Grzeszczak (PSL). Poseł Tadeusz Tomaszewski (SLD) jako jedyny wykazał oszczędności w walutach obcych – 610 dolarów i 800 euro. Rzadkością są za to kredyty. Poseł Tomasz Nowak (PO) wpisał kre-

dyt budowlano-hipoteczny na niecałe 95 tys. zł, a z oświadczenia posła Adama Hoffmana wynika, że wciąż spła ca jesz cze kre dyt stu dencki, kredyt mieszkaniowy, samochodowy i kredyt na rachunku ROR, w sumie – 531 500 złotych. W żad nym ze stawie niu – ani „naj mniej”, ani „naj wię cej” – nie zna lazł się Wi told Czar nec ki z PiS, któ ry ma 67-me tro we miesz ka nie i udzia ły w in nych nie ru cho mo ściach, 65 tys. zł oszczęd no ści, nie ma pa pie rów war to ścio wych ani kre dy tów i jeź dzi 7-let nią sko dą fa bia. Przej rze li śmy oświad cze nia majątkowe posłów: Tadeusza Toma szewskie go (SLD), Wi tol da Czar nec kie go (PiS), Eu ge niu sza Grzeszczaka (PSL), Adama Hofmana (PiS), Jac ka Kwiat kowskie go (RP) i Tomasza Nowaka (PO). Pełne oświadczenia majątkowe można znaleźć na www.sejm.gov.pl. MAG DA LE NA BIED NIK

Wśród filmów, na które głosowała publiczność, znalazło się osiem tytułów: „Ki” w reż. Leszka Dawida, „Ewa” w reż. Adama Sikory i Ingmara Vilquista, „Lincz” Krzysztofa Łukaszewicza, „Daas” wyreżyserowany przez Adriana Panka, „Prosta historia o miłości” w reż. Arkadiusza Jakubika, „Nie ten człowiek” Pawła Wendorffa, „Kret” Rafaela Lewandowskiego i „Sala samobójców” w reż. Janka Komasy. Konińskie „Debiuty” to również pokazy specjalne, wydarzenia towarzyszące i spotkania z twórcami. W tym roku gośćmi wydarzenia byli: aktor Teatru Narodowego w Warszawie i reżyser filmów niezależnych Wojciech Solarz (m. in. „Jasminum”, „U Pana Boga w ogródku”, „U Pana Boga za miedzą” „Popiełuszko. Wolność jest w nas”, „1920. Bitwa Warszawska”, ostatnio – „80 milionów”); aktor Teatru Nowego im. Kazi-

mierza Dejmka w Łodzi Bartosz Turzyński (m. in. „Przebacz” w reż. Marka Stacherskiego, Nagroda Publiczności na XVII PPFF „Debiuty” w Koninie), odtwórca głównej roli w debiutanckiej produkcji Pawła Wendorffa „Nie ten człowiek”; Paweł Wendorff – scenarzysta, producent, operator filmowy oraz Radosław Ładczuk, autor zdjęć do filmu „Sala samobójców” w reżyserii debiutanta Jana Komasy, obsypany nagrodami przez czytelników miesięcznika „Film” (Złote Kaczki za scenariusz, zdjęcia, rolę męską i za film sezonu 2010/2011 i m.in. Nagroda Publiczności na XV PPFF „Debiuty” w Koninie za nowelowy film „Oda do radości”, 2005). W pokazach specjalnych, adresowanych także do młodzieży ponadgimnazjalnej, publiczność oglądała niezależne obrazy Wojtka Solarza (rola męska w „Odwyku” Krzysztofa Jankowskiego oraz „Norbert Juras i Syn” w jego reżyserii), Andrzeja Barańskiego („Parę osób, mały czas”), Antoniego Krauzego („Czarny czwartek”), Janusza Morgensterna („Do widzenia, do jutra”) oraz w Debiutach Mistrza – dokument „Szkoła Podstawowa” i fabuła „Rebus” w reżyserii zmarłego w tym roku Tomasza Zygadło. SKA Filmową ilustrację tej informacji można obejrzeć na www.LM.pl

Inżynier do spalarni Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie podpisał umowę na inżyniera projektu budowy zakładu termicznej utylizacji odpadów. Przetarg wygrała poznańska firma Grontmij Polska, która zaoferowała cenę 4 mln 305 tys. zł. Jak powiedział Jan Skalski, prezes MZGOK, w najbliż-

szych dniach ogłoszony zostanie przetarg na projekt i wykonawstwo. Wykonanie projektu i budowę realizować ma jedna firma. – Przetarg będzie prowadzony według systemu brukselskiego, są tam dłuższe terminy i dlatego potrwa osiem tygodni – powiedział Jan Skalski.

Więcej węgla

Leczenie z Internetu

W pierw szym pół ro czu te go ro ku zwięk szy ło się w Pol sce wy do by cie wę gla bru nat ne go. Naj lep szą po pra wę wy ni ków za no to wa ła ko niń ska ko pal nia.

Ca ła bran ża wę gla bru nat ne go za notowa ła wzrost wy do bycia. Po ro zu mie nia Pro du cen tów Wę gla Bru nat ne go po da je, że wy do bycie prze kro czy ło 30 mln ton wę gla. Naj więk szą po pra wę wy ni ków w po rów na niu do ro ku ubie głe go pod wzglę dem za opa trze nia elek trow ni w wę giel uzy ska ła w pierw szym pół ro czu KWB Ko nin, któ ra do star czy ła do elek trow ni w tym okre sie 4.896 tys. ton wę gla, czy li o 20 proc. wię cej niż w pierw szym pół ro czu ubie głe go ro ku. Tak do bry wy nik jest spowo dowa ny głów nie osią gnię cia mi uzy ska ny mi w pierw szym kwar ta le, w któ rym sprze daż wę gla wy nio sła 2.416 tys. ton wę gla, czy li w po rów na niu do ana lo gicz ne go okre su 2010 ro ku na stą pił wzrost o 13 proc.

RAD

Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koninie zaprasza rodziców dzieci klas IV-VI szkół podstawowych oraz I-III gimnazjum na zajęcia edukacyjne pt. „Współczesne zagrożenia cywilizacyjne – uzależnienie od internetu”, które odbędą się 7 grudnia (środa) od 16.30 do 18.30 w siedzibie Poradni, przy ul. Sosnowej 12.

W programie m. in.:

Eksperci zastanawiają się czy te wyniki wpłyną na cenę kopalni, którą chce sprzedać Ministerstwo Skarbu.

– „czerwone sygnały” – symptomy uzależnienia od internetu, – sposoby przeciwdziałania uzależnieniom cywilizacyjnym, – jak oceniać ryzyko uzależnienia od Internetu i gier, – analiza indywidulanych przypadków. Zainteresowani rodzice proszeni są o telefoniczny kontakt z Miejską Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w godzinach 8-16 w celu zgłaszania chęci udziału w zajęciach, tel. (63) 243 18 66 i (63) 243 18 95. Liczba miejsc ograniczona. Zajęcia „Współczesne zagrożenia cywilizacyjne – uzależnienie od internetu” poprowadzi psycholog poradni Joanna Piotrowska.

DOK

OLER


IV rozmaitości

Na podwójnym rondzie

Budowali wolną Polskę

Ponad pół miliona więcej więcej, niż pierwotnie szacowano, będzie kosztowała przebudowa skrzyżowania ulic: Wyszyńskiego, Jana Pawła II i Popiełuszki w Koninie.

W auli PWSZ w Koninie spotkali się członkowie Komitetów Obywatelskich z 1989 roku. Zaprezentowano także książkę poświęconą historii tamtych czasów.

reklama

W najlepszym wypadku rondo turbinowe uda się wybudować w połowie przyszłego roku. Każda z ofert zgłoszonych do przetargu przekraczała jednak pier wotną kwotę. Radni musieli znaleźć dodatkowe fundusze, aby można rozpocząć w najbliższym czasie przebudowę skrzyżowania na drodze do Lichenia. – Żadna z ofert nie mieściła się w kosztach opiewających na 2,5

Fot. R. Grzelak

W spotkaniu wzięło udział ponad dwustu działaczy Komitetów Obywatelskich. Jak podkreślił profesor Jerzy Stępień, gość specjalny konferencji, taka frekwencja świadczy o dynamice życia publicznego w regionie konińskim. – Sam byłem związany Komitetem Obywatelskim w Kielcach. Gdybym jednak chciał zorganizować takie spotkanie, to sala musiałaby być znacznie mniejsza – powiedział prof. Jerzy Stępień. Historię Komitetów w regionie konińskim przypomniał senator Ireneusz Niewiarowski. – Komitet Obywatelski regionu konińskiego zawiązał się 16 kwietnia 1989 roku. W jego strukturę weszły obie,, Solidarności” oraz Duszpasterstwa Pracownicze z Konina i Turku, Polska Organizacja Harcerska, Stowarzyszenie Katyń, Koniński Klub Polityczny,, Ład i Wolność”. Zostałem przewodniczącym, a na siedzibę wybraliśmy kościół Kolbego. Już na drugi dzień wyłoniliśmy kandydatów do Sejmu i Senatu. Pierwszy gminny komitet powstał 17 kwietnia w Przedczu. Kampania była bardzo dynamiczna, brak umiejętności nadrabiano entuzjazmem. Zebrano ponad 120 tysięcy podpisów, a wiec prezentujący kandydatów zgromadził 5 tysięcy ludzi. Komitety odniosły ogromny sukces zarówno w wyborach parlamentarnych jak i samorządowych. Dziś wszyscy uznajemy ogromną rolę KO w budowaniu wolnej Polski. Moje środowisko chcąc kontynuować działania na tym polu w 1994 roku założyło Towarzystwo Samorządowe, które wspiera lokalną społeczność – powiedział senator Ireneusz Niewiarowski.

Goście wysłuchali również przemówień niektórych działaczy KO. Marek Waszkowiak, pierwszy prezydent Konina, powiedział że jak dowiedział się, że będzie prezydentem był przerażony. – Wszyscy szliśmy po omacku. Panował wielki entuzjazm, ale mieliśmy mało wiedzy i doświadczenia – dodał Marek Waszkowiak. To samo podkreślił Jan Radzimski z Turku. – Była idea, ale nie było przygotowania. Naszą siłą byli ludzie – powiedział Jan Radzimski. Z kolei o idei komitetów mówił w krótkim wykładzie prof. Jerzy Stępień. Za najważniejszy efekt powstania komitetów uznał budowanie świadomości obywatelskiej, która może przydać się w trudnych czasach. – Komitety Obywatelskie powstawały w Polsce zawsze w trudnych, przełomowych sytuacjach.

mln. złotych. Kosztorys był znacznie wyższy bo na ponad 4 miliony – mówi Wiesław Steinke, przewodni czą cy Ra dy Mia sta Ko ni na. – Znalezienie wykonawcy na poziomie 3 milionów złotych jest i tak sukce sem. To wy ma ga ło jed nak zmian w bu dże cie, zna le zie nia oszczędności. Zwiększenie kwoty na budowę pozwoli kontynuować inwestycję. – I tak będzie musiała przejść na następny rok – mówi przewodniczący rady. – To będzie oryginalne rondo turbinowe, podwójne. Mamy bowiem dwa zbliżone skrzyżowania, które są kolizyjne. Te dwa ronda powinny to wszystko rozwiązać. SKA

Złodziej namierzony

Wyłudzacz kredytów

Policjanci z Kramska zatrzymali mężczyznę, który włamał się do pensjonatu i zabrał jednemu z gości pieniądze oraz laptopa.

Konińscy policjanci zatrzymali oszusta, który na podstawie sfałszowanych dokumentów wyłudzał kredyty. Wpadł, kiedy podawał się za emerytowanego żołnierza.

Kiedy we wrześniu 1939 roku rozpadła się struktura państwa powołano właśnie komitety. To samo stało się na początku I wojny światowej. A czym były powstania narodowe? To też był ruch obywatelski. Pierwiastek samoorganizacji był zawsze bardzo silny w Polsce. A dziś musimy pamiętać, dokumentować komitety z 1989 roku. Może jeszcze w jakiś trudnych czasach przyda nam się ta wiedza – powiedział prof. Jerzy Stępień. Zaprezentowano także książkę poświęconą historii Komitetów Obywatelskich w dawnym województwie konińskim Autorem pracy jest dr Piotr Gołdyn. Jak zapewnił senator Ireneusz Niewiarowski, dalej będą gromadzone dokumenty, wspomnienia, niewykluczone więc, że postanie aneks do pracy.

Jeden z gości pensjonatu zgłosił, że podczas jego nieobecności z pokoju zniknęły pieniądze i torba z laptopem. Sprzęt znaleziono w salonie gier, ale trop prowadził do innego z hotelowych pokoi. W środku policjanci zastali trzech młodych mężczyzn. Ustalili, że to jeden z nich, gdy w sąsiednim pokoju nie było nikogo, otworzył drzwi i zabrał znajdującą się w środku torbę z laptopem. Dzień wcześniej z tego samego pomieszczenia wyniósł 280 zł, które zaraz przeznaczył na alkohol. Okazało się również, że ten sam mężczyzna był poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Zabrzu nakazem doprowadzenia do zakładu karnego, celem odbycia kary pozbawienia wolności za wcześniej popełnione przestępstwo kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości.

Policjanci ustalili, że w jednym z banków w Koninie może dojść do usiłowania wyłudzenia kredytu, bowiem podejrzany złożył fałszywe dokumenty w banku kilka dni wcześniej. Policjanci zatrzymali nieuczciwego kredytobiorcę tuż przed podpisaniem umowy. Zamierzał wziąć kredyt w wysokości 30.000 złotych. Przy zatrzymanym znaleziono sfałszowane dokumenty, dowód osobisty na nazwisko innej osoby i legitymację emeryta wojskowego. Funkcjonariusze ustalili również, że oszust wyłudzał kredyty w innych miastach. Szacuje się, że pobrał w ten sposób około 120.000 złotych. Zatrzymany 49-latek bez stałego miejsca zamieszkania, usłyszał zarzuty usiłowania wyłudzenia kredytu i oszustwa oraz fałszowania dokumentów.

RAD

SKA

SKA


rozmaitości V

czwartek, 1 grudnia 2011 Wy bra no pre ze sów miej skich spół ek

DOK. ZE STR. 1

Zbigniew Szymczak, który pokonał konkurentów w staraniach o fotel prezesa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Koninie, w latach 2001-2003 pełnił funkcję wiceprezydenta Konina odpowiedzialnego za sprawy społeczne. Niegdyś dziennikarz Przeglądu Konińskiego, później właściciel firmy wydawniczej, ostatnio związany był zawodowo z firmą Franspol.

Konkurs czy ustawka? Stanisław Jarecki (z lewej) i Zbigniew Szymczak

Na swoim stanowisku pozostanie natomiast na kolejną kadencję Jarosław Derdziński, który stanowisko prezesa zarządu konińskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej piastuje już od ponad siedmiu lat. – Dołożono wszelkich starań, żebym się na tym konkursie nie pojawiła – poskarżyła się naszej redakcji Ewa Perlińska, niedoszła – i na pewno groźna – rywalka prezesa Derdzińskiego. Bowiem Ewa Perlińska to była zastępca dyrektora w Zarządzie Komunalnym Zasobów Lokalowych w Poznaniu (w latach 2009-2011), wcześniej naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Jarocinie oraz członek zarządu miasta Kalisza odpowiedzialna między innymi za gospodarkę komunalną. Ukończyła studia podyplomowe z zarządzania przedsiębiorstwami na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i wyceny nieruchomości w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz liczne kursy na temat obrotu nieruchomościami. Ma też doświadczenie w biznesie.

Na ostatnią chwilę Ewa Perlińska nie miała jednak szansy stanąć w szranki z pozostałymi kandydatami, bowiem 3 listopada nie stawiła się na rozmowę kwalifikacyjną z komisją konkursową. Twierdzi, że została o niej poinformowana dopiero na kilka godzin przed terminem. – Trzeciego listopada o godzinie 9.35 zadzwoniła do mnie pani Jadwiga Czerniejewska, przewodnicząca komisji, z pytaniem, czy zjawię się dzisiaj na rozmowę – powiedziała nam Ewa Perlińska. – Odpowiedziałam, że nie mogę, bo przebywam aktualnie w Warszawie i nie jestem w stanie rzucić nagle wszystkiego i stawić się w Koninie. reklama

Fot. R. Olejnik

Prezes z wątpliwościami

Dopiero następnego dnia Ewa Perlińska odebrała zawiadomienie o rozmowie kwalifikacyjnej. – Zostało wysłane 24 października, a więc komisja konkursowa nie uwzględniła czternastodniowego terminu, po którym dopiero uznaje się poleconą przesyłkę pocztową za skutecznie doręczoną – tłumaczy kandydatka na prezesa PGKiM.

Przewodnicząca nie pamięta Zarzuty wyglądają poważnie i każą zapytać, czy aby komisja konkursowa, w której skład wchodzili między innymi podwładni starającego się o utrzymanie stanowiska Jarosława Derdzińskiego, nie była jednak zainteresowana odrzuceniem groźnej kontrkandydatki pod byle pretekstem. Taką tezę podważa z kolei fakt, że taki pretekst już na wcześniejszym etapie postępowania dostarczyła sama zainteresowana, nie załączając o swoich dokumentów zaświadczenia o niekaralno-

ści. Wprawdzie komisja nie zakwalifikowała jej do drugiego etapu, ale prezydent Józef Nowicki uwzględnił odwołanie Ewy Perlińskiej i zmienił decyzję komisji. Sama zainteresowana twierdzi jednak, że zawiadomiono ją o tym w taki sposób, żeby na rozmowę przybyć nie mogła. – To w interesie prawnym pani Ewy Perlińskiej było, żeby znajdowała się w miejscu, które podała jako swój adres – odpiera zarzut prezydent Józef Nowicki. – Problem w tym, że zawiadomienie wysłano na mój adres domowy, choć do korespondencji podałam adres moich rodziców. Gdyby wysłano je do nich, na pewno natychmiast by mnie poinformowali o nadejściu przesyłki – ripostuje znów kandydatka. Jest jeszcze problem zawiadomienia telefonicznego. Otóż regulamin konkursu mówi, że „Komisja Konkursowa telefonicznie zawiadamia kandydatów o zakwalifikowaniu do dalszego etapu konkursu co najmniej z 2-dnio-

wym wyprzedzeniem”. Kiedy zapytaliśmy Jadwigę Czerniejewską, dlaczego poinformowała Ewę Perlińską o terminie drugiego etapu kwalifikacyjnego zaledwie z kilkugodzinnym wyprzedzeniem, odparła że nie pamięta wprawdzie, kiedy dokładnie dzwoniła, ale na pewno nie było to tego samego dnia, kiedy miała odbyć się rozmowa. Kandydatka z kolei jest przekonana, że billingi telefoniczne potwierdzą właśnie jej wersję.

Za mało danych Ale to nie ko niec za rzu tów Ewa Perlińskiej pod adresem komisji konkursowej. – Każdy kandydat miał przedstawić „Koncepcję zarządzania i rozwoju Spółki na okres trzech lat z wykorzystaniem metod scenariuszowych” – przy po mi na. – Ja ko pod stawę, na której mieliśmy się oprzeć, udostępniono nam sprawozdanie finansowe bez żadnego opisu.

Niedoszła kandydatka uważa tymczasem, że aby opracować sensowną koncepcję rozwoju firmy, potrzeba o wiele więcej danych. Na przykład tylko znajomość schematu organizacyjnego PGKiM i wiedza o liczbie osób tam pracujących pozwoli ocenić efektywność zatrudnienia. Z kolei dla jakiejkolwiek oceny i planowania pracy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej trzeba znać liczbę lokali socjalnych i tymczasowych w zasobie komunalnym, liczbę oczekujących na lokale socjalne z wyroków eksmisyjnych, strukturę powierzchni lokali mieszkalnych, liczbę pustostanów, stan techniczny budynków i lokali mieszkalnych i wiele innych informacji. Tych danych ani Ewa Perlińska, ani też żaden z pozostałych kandydatów na prezesa zarządu PGKiM nie otrzymał. Oprócz, co oczywiste, Jarosława Derdzińskiego, który koniec końców wygrał ten konkurs uzyskując 89,9 punktów. Tadeuszowi Neczyńskiemu, najwyżej ocenionemu z jego rywali, komisja przyznała tych punktów zaledwie 59. Przy okazji Ewa Perlińska zwróciła uwagę na to, że „w spółce naruszono art. 171 par. 1 Kodeksu Pracy, tworząc rezerwę na niewykorzystane urlopy wypoczynkowe. Oznacza to, że niewykorzystywanie urlopów jest działaniem jak najbardziej planowym i praktykowanym co najmniej od 2009 roku.”

Celowe złamanie? Jeśli Ewa Perlińska faktycznie została zawiadomiona o terminie rozmowy kwalifikacyjnej nieprawidłowo, to konkurs na prezesa zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koninie został przeprowadzony ze złamaniem, być może nawet celowym, przepisów regulaminu. Warto to zbadać tym bardziej, że odrzucona kandydatka nie zamierza poprzestać na składaniu skargi jedynie do przewodniczącego Rady Miasta. RO BERT OLEJ NIK Filmową ilustrację tej informacji można obejrzeć na www.LM.pl


czwartek, 1 grudnia 2011

reklama 7


8 rozmaitości

Medyk: Awans do półfinału

Kup sobie Górnika O 150 tys. złotych więcej wyda w przyszłym roku na sport miasto Konin. Do dwudziestu procent z przyznanych kwot kluby będą mogły teraz przeznaczyć na stypendia sportowe.

– Prezydent Józef Nowicki podjął decyzję o przeznaczeniu w przyszłorocznym budżecie dodatkowo 100 tys. zł na stypendia sportowe – poinformował na konferencji prasowej Dariusz Wilczewski, zastępca prezydenta Konina. Natomiast 50 tys. zł uzyskano przesuwając na wniosek Dariusza Wilczewskiego pieniądze z wydziału promocji do wydziału sportu, dzięki czemu nie trzeba będzie płacić podat-

ku VAT od kwoty 230 tys., jaka pozostawała w dyspozycji tego pierwszego. Zadowolenia z takiego obrotu sprawy nie ukrywali przedstawiciele zarządu Górnika Konin, który był gospodarzem wczorajszej konferencji. – Nasi wychowankowie odchodzą do innych klubów, gdzie mogą dostać choćby o sto czy dwieście złotych więcej – tłumaczył prezes Piotr Bajerski – i my się im nie dziwimy, bo to są ludzie młodzi, często zakładający własne rodziny, dla których każda złotówka jest ważna. Mamy nadzieję, że wielu z nich teraz do nas wróci. – Konin stać na silny drugoligowy zespół – tłumaczył Piotr Bajerski.

Na konferencji była też mowa o zmianie strategii pozyskiwania sponsorów i powrocie do starej nazwy Górnik Konin, już bez dodatku Avans, co powinno umożliwić dotowanie innym podmiotom. Jej elementem jest też utworzenie „Klubu 100” dla firm i osób fizycznych, które zechcą finansowo wesprzeć Górnika. – Minimalna kwota wpłaty wynosi 100 zł, więc współwłaścicielem Górnika Konin może zostać każdy – zachęcał Dariusz Wilczewski. – Można wręcz zaapelować „Kup sobie klub”, jak to czynione jest już w innych miastach Polski przy podobnych inicjatywach. OLER

Fot. R. Olejnik

ZSGE Medyk II Franspol Konin wywalczył awans do półfinału Mistrzostw Polski Juniorek U19 w piłce nożnej. W turnieju eliminacyjnym koninianki dwukrotnie pokonały swoje rywalki.

W tur nieju udział brały trzy ekipy: ZSGE Medyk II Franspol Ko nin, ULKS MO SiR Sie radz i Zagłębie Lubin. Każda drużyna grała po jednym meczu z każdym z przeciwników, a dwie najlep sze za pew nia ły so bie awans do dal sze go eta pu roz gry wek. W pierwszym spotkaniu Medyk Konin zmierzył się z Zagłębiem Lu bin. Ko ni nian ki bez pro ble mów po ko na ły lu bi nian ki 2:0. Bramki dla Medyka strzelały Sandra Lichtenstein i Anna Jankowska. W dru gim spotka niu pod opiecz ne Ja nu sza Ga jew skie go spotkały się z ULKS MOSiR Sieradz. Koninianki powtórzyły rezultat z pierwszego meczu, a gole strzelały Aleksandra Flegel i Paulina Zawiślak. W trzecim meczu toczył się bój o drugie miejsce premiowa ne awan sem. Osta tecz nie zwyciężył ULKS MOSiR Sieradz, pokonując Zagłębie Lubin 1:0. reklama

Przygarnij zwierzaka!

Zbyt silni dla Tęczy Juniorzy młodsi Startu Konin pokonali u siebie zespół Tęczy Kościan 44:28. Goście ani razu nie objęli prowadzenia w meczu.

KA RI NA za miesz ka ła w schronisku 14 listopada 2011 roku. Sunia błąkała się na terenie gimnazjum przy ul. Benesza w Koni nie. Uro dzi ła się w sierp niu 2011 roku. Jest typowym szczeniakiem – zawsze wesoła, otwar ta

i skora do zabaw. Potrafi chodzić na smyczy. W przyszłości może być średniej wielkości psem. Karina czeka na Ciebie w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Koninie (ul. Gajowa 7a), tel. 63 243-80-38.

Wynik otworzył Maciej Rolnik, a w drugiej minucie, po rzucie karnym wyrównał Piotr Sikora i to był jedyny moment, w którym Tęcza nie przegrywała z gospodarzami. Start szybko wyszedł na kilkubramkowe prowadzenie, bezlitośnie kontrując niedokładnych w ataku gości. Od dziesiątej minuty Start prowadził sześcioma bramkami, a wybitnie do takiego stanu rzeczy przyczynił się golkiper gospodarzy, który trzykrotnie popisał się udanymi interwencjami. Pierwsza połowa skończyła się rezultatem 16:12. W drugiej części meczu Start powiększył swoje prowadzenie do ośmiu bramek. Skutecznie w tej części meczu punktowali Grzegorz Stawicki i Maciej Rolnik. W okolicach 40. minuty do tego duetu dołączył jeszcze Filip Biniewicz. Dzięki dobrej końcówce Start znacznie powiększył ostateczny rezultat, który wyniósł 44:28. BAS

Medyk zajął pierwsze miejsce z sześcioma punktami na koncie. Drugie miejsce przypadło Sieradzowi z trzema punktami, a dwie porażki i trzecie miejsce zanotowało Zagłębie Lubin. Zagłębie Lubin – ZSGE Medyk II Franspol Konin 0:2 (0:1). ZSGE Medyk II Franspol Konin: Agnieszka Gizler – Dorota Czech, Karina Szymańska, Kinga Sołtysiak, Ewelina Robak – Paula Wi śniew ska, An na Jan kow ska, Dagmara Kaszubiak (35' Aleksandra Polak), Paulina Zawiślak (35' Anna Szcześniewska), Aleksandra Flegel (40' Ilona Dobrzańska) – Sandra Lichtenstein. ZSGE Medyk II Franspol Konin – ULKS MOSiR Sieradz 2:0 (0:0) ZSGE Medyk II Franspol Konin: Agnieszka Gizler – Dorota Czech, Karina Szymańska, Kinga Soł ty siak, Ewe li na Ro bak (38' Alek san dra Po lak) – Pau la Wi śniewska (45' Anna Szcześniewska), Anna Jankowska, Dagmara Ka szu biak (40' Ilo na Do brzań ska), Paulina Zawiślak, Aleksandra Flegel – Sandra Lichtenstein. BAS


ogłoszenia 9

czwartek, 1 grudnia 2011

nSprzedam dom Konin Gosławice na działce 425m2. Cena: 155tys. do negocjacji. 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, WC, kanaliza miejska. Tel.795 114 620. nSprzedam grunty rolne-4.029ha w Zagórowie. W skład gruntów wchodzą: łąki, oczko wodne, działka budowlana do uzbrojenia. Cena do uzgodnienia. Tel: 665698000. n Sprzedam tanio lub zamienię mieszkanie na mniejsze. Mieszkanie 3-pokoje, 60m2, Zatorze, balkon z widokiem na nowy Sad. Tel: 693161775. n Sprzedam mieszkanie w Poznaniu 61m.kw dwupoziomowe. Tel: 693425349. n Sprzedam piękny dom o powierzchni 250m2, 4 pokoje, salon, kuchnia z jadalnia oraz 2 łazienki. Dom podpiwniczony, w piwnicy znajduje się : kotłownia z 2 piecami : na gaz oraz miał, pralnia, suszarnia, garderoby oraz 2 stanowiskowy garaż. Wysoki standard wykończenia domu. Posesja jest ogrodzona. Polecamy. Cena: 890 000zł do negocjacji Telefon: 665028033, 534028033. nSprzedam dom w stanie surowym zamkniętym o pow.167m2, na działce o pow. 7,5ar w miejscowości Brzeźno pod Koninem. Dom z zewnątrz ocieplony. Prąd, woda, kanalizacja w działce. Dach pokryty czerwoną, ceramiczną dachówką , typu" S", mury z cegły. Atrakcyjna lokalizacja. Cena do negocjacji. Cena: 280 000zł. Telefon: 665028033, 534028033. n Do wynajęcia kawalerka w centrum Konina. Umeblowana i wyposażona, wolna od zaraz. Opłaty 600zł +czynsz + prąd. Kaucja zwrotna. Kontakt: 665 414 001. n Sprzedam kawalerkę Zatorze. Na sprzedaż mieszkanie 1-pokojowe w wieżowcu na 2 piętrze, duży balkon, mieszkanie po remoncie. Polecamy. Cena 120 000zł. Telefon: 665028033.

n Nauczyciele udzielają korepetycji, także przygotowanie do matury. Matematyka, tel: 696-549-967. J. Angielski, tel: 600-986-470. nUdzielam profesjonalnych lekcji gry na skrzypcach i pianinie dzieciom i młodzieży. Tanio!!! Serdecznie zapraszam:) Telefon: 514110399. n Niemiecki. Korepetycje, przygotowanie do matury (nauczyciel LO po studiach w Niemczech). Tel: 792 000 953. n Studentka V roku Geografii- udzieli korepetycji na wszystkich poziomach nauczania. Możliwość dojazdu do domu ucznia. Zapraszam! Tel.: 609-254-286. nChemia-korepetycje. Jeśli masz problem z przygotowaniem do matury, sprawdzianu, lub innej formy sprawdzenia wiedzy- jestem odpowiednia osobą aby Ci w tym pomóc. W miłej, nie stresującej atmosferze opanujesz dane zagadnienia. Duże doświadczenie w udzielaniu korepetycji + przygotowanie pedagogiczne. Telefon: 721775997. nUdzielękorepetycjizjęzykaniemieckiego.Jestem absolwentką Filologii germańskiej. Zapewniam bogate materiały dydaktyczne, solidną naukę i miłą atmosferę. Cena 20zł/60min.Tel. 781-071-026. n Studentka filologii angielskiej udzieli korepetycji z języka angielskiego na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum. Zapewniam potrzebne materiały i miłą atmosferę. 20 zł/60 min Możliwy dojazd. Tel: 669 104 624. n Pedagog z doświadczeniem udzieli korepetycji z chemii na poziomie gimnazjum i szkoły średniej. Również przygotowanie do matury. Tel: 661055838.

dzie pozyskiwanie nowych klientów biznesowych. Wynagrodzenie: podstawa + premia + konkursy sprzedażowe. CV proszę składać na rekrutacja.mielczarek@gmail.com. nPotrzebna od zaraz uczciwa i cierpliwa pani (wiek 25-35 lat) do opieki nad starszą schorowaną kobietą. Praca w centrum Konina. Telefon kontaktowy 63 / 2422784. nZatrudnię pracownika na stację paliw w okolicach Starego Miasta. Mile widziany emeryt/rencista. Wymagana podstawowa znajomość obsługi komputera. Kontakt 63/2416161, 506100046. n Lider na rynku branży finansowej poszukuje pracowników / współpracowników. Wymagania: średnie wykształcenie, niekaralność, chęć do rozwoju i nauki. Mile widziane doświadczenie w branży finansowej, ubezpieczeniowej lub doświadczenie managerskie. Oferujemy: jasną ścieżkę rozwoju i awansów, zarobki adekwatne do zaangażowania, nienormowany czas pracy. Zainteresowanych prosimy o CV na adres m.nowak@arum24.pl lub Kontakt tel. 601-522-491. nZatrudnię kierowcę busa, kat. B, z doświadczeniem, transport towarów po Niemczech. CV proszę przesyłać na mail: autoart.transport@wp.pl. Tel. 885-789-999. n Zatrudnimy natychmiast kucharza w Pizzerii - kontakt 609297808. n Nawiążemy stałą współpracę z organizatorami : wesel, przyjęć, bali itp. Warunki do uzgodnienia. Tel: 783 842 913 , e-mail: mbozuchowski@interia.pl.

nJEŻELI ZAPŁACIŁEŚ 500 ZŁ ZA KARTĘ POJAZDU w okresie od 01-05-2004 do 14-042006, przysługuje Tobie zwrot 425 zł nadpłaty, nawet jeśli nie jesteś już właścicielem pojazdu. Wejdź na www.kartapojazdu.info lub zadzwoń (063)220 23 30 – i odzyskaj swoje pieniądze! nAuta całe, uszkodzone, powypadkowe, wyeksploatowane, skorodowane. Wszystkie marki i roczniki kupimy. Dojazd do każdej miejscowości po auto. Tel: 691084580. n Auto-skup całe, powypadkowe, wyeksploatowane, skorodowane. Wszystkie marki i roczniki kupimy. Szybki dojazd po auto. Tel: 691843403. n Kupię każde auto po cenie złomu. AUTO KASACJA. Tel: 721382733. nSkup aut. Każda marka i stan złomowania, kasacja aut . Tel: 511145017. n Sprzedam Daewoo Matiz 1.0 benzyna, 2004 rok,klimatyzacja,pełnaelektryka,wspomaganie,2 poduszki, ABS, c. zamek, radio, 2 kluczyki, książka serwisowa, auto świeżo sprowadzone,oszczędne idealnedomiasta.Cena 9000zł.Tel.602749000. nSprzedam Forda Sierrę, rok produkcji 1992 ale 2 lata stał w salonie. Auto ogólnie w bdb stanie technicznym i wizualnym. Auto posiada instalacje gazową, centralny zamek, szyberdach, hak. Więcej informacji pod numerem telefonu: 725-184-688. Cena do negocjacji. n Sprzedam Honde Accord 2.7 V6 200km benzyna. Rok 1995. Wyposażenie: Skóra, Klima, el. fotele, el. lusterka, panoramiczny, regulacja kierownicy,tempomat, 2AIR BAG, Alufelgi Itd.. Silnik bez wycieków, skrzynia pracuje znakomicie. Cena 3000 zł. Kontakt. 603 256 351.

nNaprawa komputerów, instalacja systemów operacyjnych i oprogramowania, odzyskiwanie danych , naprawa i konfiguracja sieci komputerowych, tworzenie stron internetowych, dojazd do klienta. tel.: 600 213 561; e-mail: skomp.pl@gmail.com. nNaprawa komputerów PC,laptopów, usuwanie wirusów, formatowanie, instalacja systemów operacyjnych i oprogramowania, odzyn Firma poszukuje pracownika na stanowi- skiwanie danych, zdjęć z dysków, podłączenie sko telemarketera/ki. Głównym zadaniem bę- internetu oraz konfiguracja urządzeń siecio-

wych (Routery, Access Pointy, Modemy, Drukarki), Dojazd do klienta. Tel. 665-190-529. nSprzedamAcerAspireoneD255rnWINDOWS 7, procesor Atom, pamięć ram 1GB, dysk 160GB, microsoft office 2010, niezniszczony, pełen komplet( kartonik, wszystkie papiery, ładowarka). Cena 580 zł do małej negocjacji. Telefon: 724579122. n Sprzedam monitor LCD 17 Cali LG L1718s w bardzo dobrym stanie. Cena 140zł do uzgodnienia. Telefon: 697-587-548.

n UWAGA NOWOŚĆ - Wiele banków w jednym miejscu, łączymy wszystkie twoje raty w jedną mniejszą, bezpłatne doradztwo finansowe, dla zadłużonych pożyczki bez BIK-u. Tel: 063 244-85-16 n "But-Gaz" Kamil Stasiński DOSTAWA GAZU "Shell" w butlach 11 kg na telefon. Dostarczamy 7 dni w tygodniu. Podłączanie kuchni gazowych. Najwyższa jakość. Zapraszam 663-955-868 lub (63) 21-21-153. n Czyszczenie-Karcher: dywanów, wykładzin, tapicerki samochodowej meblowej. Dywany zabieram do prania i odwożę suche. Tel: 695496452, 632705881. n Czyszczenie KARCHER dywany wykładziny, tapicerka meblowa, samochodowa. SOLIDNIE. Tel: 728-772-312 lub 608-265-284. nJeżeli żona lub mąż cie zdradza, czujesz, że jesteś podsłuchiwany- pomogę rozwiać wątpliwości. YBA wywiadownia dla osób prywatnych i firm. Zadzwoń: 691 281 427. nFirma sprzątająca DEXTER. Pracujemy na profesjonalnych środkach czystości oraz posiadamy niezbędne akcesoria do sprzątania. O nic się nie martwisz. Sprzątamy biura, domy, mieszkania. Zadzwoń: 793 90 08 21. nMalowanie, szpachlowanie, panele podłogowe i ścienne. Regipsy (ścianki działowe, zabudowy, półkiozdobne)iinne.Zapraszamy.Tel:781960544. n Szafy wnękowe, garderoby,meble na wymiar. Tel: 503721431.

n Może właśnie na Ciebie czeka u nas Twoja Druga Połówka? Dzięki nam już 150 osób znalazło miłość. Biuro Matrymonialne Rusałka zaprasza. Tel: 662 400 165 www.biurorusalka.xt.pl. nSprzedam lub zamienię na samochód osobowy towar + wyposażenie sklepu odzieżowego do dalszego prowadzenia działalności gospodarczej (wypożyczalnia sukien ślubnych) w kwocie 6000 zł. Tel: 063 244 39 17, 533105905. nKupie każde zboże pasz i kons, rzepak, łubin, grykę, ekologie. Ilość min 23t. Zapewniam transport, płace w dniu załadunku. Tel: 509-942-079. n Sprzedam akwarium 120l w dobrym stanie. Cena 80zł. Tel: 782098428. nSprzedam 7-tygodniowe yorki, zostały 3 suczki, szczeniaki wraz z matką do obejrzenia na miejscu. Cena 350 zł. Telefon: 601-66-72-55. n Sprzedam 1 roczne akwarium profilowane o wymiarach 60x30 cm i wysokości 33cm. Dodatkowo ozdobna fototapeta i korzeń. Polecam. Tel: 663887300. Cena za komplet: 90 zł. Telefon: 663 887 300. nWitam. Mam do sprzedania mało używany rower firmy Giant /rozmiar L/rn. Więcej informacji pod numerem: 691-188-608. n Sprzedam Modlitewnik, Sztanga- 170cm, Worek Bokserski 100cm + rękawice bokserskie. Sprzęt w idealnym stanie, prawie nie używany. Cena 550zł. Kontakt: 667240796. nSprzedam firmowe buty narciarskie włoskie Tecno: rozmiar wkładki 25,5cm; rozmiar buta 292mm + narty 130cm firmy Elan. Sprzęt jak nowy, używany przez dziewczynkę 2 tygodnie. Zapraszam do przymiarki. Cena promocyjna buty + narty 300 złotych. Telefon 605 275 334.


10 informator ááá TELEFONY ALARMOWE

TELEFONY ALARMOWE Pogotowie Ratunkowe 63 246-76-80 Policja 997 Straż pożarna 998 Straż miejska 986

999,

POMOC MEDYCZNA SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego ul. Szpitalna 45, tel. 63 240-46-03

POGOTOWIA

W przedświąteczny nastrój wprowadzi fanów muzyki artrockowej zespół Believe, który zagra 8 grudnia w konińskim Oskardzie. Dla naszych czytelników mamy pięć biletów na ten koncert.

– Projekt „Believe świątecznie” to zbiór naszych piosenek świątecznych, które co roku piszemy – mówi Mirek Gil, lider i kompozytor warszawskiej formacji Believe. – Oprócz tego zagramy też wybrane na tę okazję piosenki z naszych czterech płyt. Wszystko to w nowych akustycznych aranżacjach, co daje miły nastrój melancholii i zadumy. Believe to warszawski zespół grający rock progresywny. Wśród jego założycieli było trzech muzyków grupy Collage. Zespół powstał z inicjatywy gitarzysty Mirka Gila, a wokalistą został Tomek Różycki, który śpiewał na pierwszej płycie Collage „Baśnie”. Rockowe brzmienie Believe wzbogacone jest o dźwięk skrzypiec japońskiej skrzypaczki Satomi. W 2006 roku ukazał się debiutancki album grupy „Hope to see

Ciepłownicze 63 249-74-00 Gazowe 992 Energetyczne 991 Wodociągowe 994, 63 240-39-33 Pogrzebowe usługi całodobowe: Administracja cmentarza komunalnego w Koninie, tel. 63 243-37-11, 502-167-765

another day” wydany w Szwajcarii. Po nagraniu drugiej płyty „Yesterday Is a Friend” zespół opuścił Różycki, a zastąpił go Karol Wróblewski. Skład: Mirek Gil– gitara, Karol Wróblewski – śpiew i flet, Satomi – skrzypce, Konrad Wantrych – piano elektr., Przemysław Zawadzki – bas, Vlodi Tafel – perkusja. – Wszystkich fanów dobrej muzy z Konina, i nie tylko, zapraszam na ten niezwykły koncert – zachęca Ryszard Bazarnik. – Przypominam: 8 grudnia, godz. 19 w sali widowiskowej Oskard. Bilety w cenie 20 zł w kasie Oskardu. Dla naszych czytelników mamy pięć biletów na ten koncert. Otrzymają je osoby, które w niedzielę, 4 grudnia przyślą na adres redakcja@kurierkoninski.pl e-mail z tematem „Believe świątecznie” jak najbliżej godziny 20. W e-mailu proszę podać swoje imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego.

TELEFONY ZAUFANIA Alkoholizm: Telefon zaufania Anonimowych Alkoholików 723-100-973 Konińskie Stowarzyszenie Abstynentów „Szansa”, od pn. do pt. w godz. 18.00-20.00, tel. 63 242-39-35 Ośrodek Leczenia Uzależnień i Współuzależnień, od pn. do pt. w godz. 8.00-20.00, tel. 63 243-67-67 Amazonki Koniński Klub „Amazonki”, wtorki i czwartki w godz. 15.00-17.00, tel. 63 243-83-00 Bezdomność

ááá PLACÓWKI KULTURALNE I MUZEA n Centrum Kultury i Sztuki, ul. Okólna 47a, czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-18.00, tel. 63 243-63-50 n Galeria Sztuki „Wieża Ciśnień", ul. Kolejowa 1a, czynna od wtorku do piątku w godz. 10-18, soboty w godz. 1014, tel. 63 242-42-12 n Biblioteka repertuarowa działająca przy CKiS, czynna w poniedziałki i czwartki w godz. 10–15, wtorki i środy w godz. 12 – 17 n Górniczy Dom Kultury „Oskard”, aleje 1 Maja 2, tel. 63 242-39-40 n Koniński Dom Kultury, pl. Niepodległości 1, tel. 63 211-31-30 n Klub Energetyk, ul. Przemysłowa 3d, tel. 63 243-77-17, 63 247-34-18 n Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Po wstań ców Wiel ko pol skich 14,

OLER KIEDY: 8 GRUDNIA, GODZ. 19 GDZIE: KONIN, DK OSKARD BILETY: 20 ZŁ

Kino HELIOS od 2 do 8 grudnia

Happy Feet 2 3D

Listy do M.

Animowany/familijny/muzyczny/dub- Komedia romantyczna; prod. Polska: bing; prod. USA, Australia; 114 min.; 130 min.; wiek: 15 lat; godz. 11.30, wiek: b.o.; godz. 9.00, 11.15, 15.45, 18.00; 14.00, 18.30, 21.00;

W kontynuacji wyróżnionego nagrodą Akademii hitu kasowego Happy Feet 2 widzowie znów spotkają się z najpopularniejszym stepującym pingwinem Mambo, miłością jego życia Glorią i ich starymi znajomymi Ramonem i Lovelace’em. Mambo i Gloria mają syna Erika, który próbuje znaleźć swoje powołanie w świecie cesarskich pingwinów. Nowe zagrożenia nadciągają jednak nad populację pingwinów i aby ocaleć, wszystkie pingwiny będą musiały współpracować — i tańczyć.

To film, w którym pogubieni życiowo bohaterowie odkryją, że to, co ich spotkało, to właśnie miłość. W jeden wyjątkowy dzień w roku pięć kobiet i pięciu mężczyzn przekona się, że przed miłością i świętami nie da się uciec.

Saga Zmierzch: Przed świtem, cz. 1 Thriller/horror/romans; prod. USA, Wielka Brytania 2011; wiek: 15 lat; godz. 20.00;

Animowany/familijny/muzyczny/dub- Wyjazd integracyjny bing; prod. USA, Australia; 114 min.; Komedia; prod. Polska; wiek: 15 lat; godz. 9.30, 16.30; wiek: b.o.; godz. 13.30;

REDAKCJA:

BIURO REKLAMY:

62-510 Konin, ul. Przyjaźni 2 (IX pietro), tel. 63 2180054, fax 63 2180001 redakcja@kurierkoninski.pl

tel. 63 2180051, fax 63 2180001 reklama@kurierkoninski.pl www.kurierkoninski.pl

WYDAWCA

czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8-18, tel. 63 243-86-24 n Muzeum Okręgowe Konin-Gosławice, ul. Muzealna 6, czynne we wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 10-16, soboty w godz. 10-15, niedziele w godz. 11-15, bilet ulgowy: 5 zł, normalny: 10 zł, w niedziele: wstęp wolny na wystawy stałe, tel. 63 242-75-30. n Muzeum byłego Obozu Zagłady w Chełmnie nad Nerem czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8-14, oddziały: las rzuchowski (tel. 501-610710), teren dawnego pałacu (tel. 63 271-94-47) n Skansen Archeologiczny w Mrówkach koło Wilczyna, czynny tylko w sezonie od 1 kwietnia do 30 września codziennie w godz. 10-18.

ááá BIBLIOTEKI

Happy Feet 2 2D

Lokalne Media Sp. z o.o. na podstawie umowy franchisowej z Pro Media Sp. z o.o.

Dom noclegowy i schronisko dla bezdomnych PCK w Koninie, ul. Nadrzeczna 56, tel. 63 244-52-95 Dzieci Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Zarząd Oddziału Powiatowego, Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy TPD, Społeczny Rzecznik Praw Dziecka, ul. Noskowskiego 1A, 63 242-34-71 Narkotyki Punkt Konsultacyjny Stowarzyszenia Monar, ul. Okólna 54, od pn. do śr. i w pt. w godz. 10.00-18.00, tel. 63 240-00-66 Pogotowie „Makowe” 988 (od 9.00 do 13.00) Przemoc Jesteś bity, zastraszany, okradany, boisz się o tym powiedzieć w domu, w szkole - wyślij anonimowego e-maila na adres: anonim@konin.policja.gov.pl Przemoc w rodzinie Bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie, mediacje: od pn. do pt. w godz. 15.0017.00 w Towarzystwie Inicjatyw Obywatelskich w Koninie, ul. PCK 13, tel. 62 240-61-93 Rodzina Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Przyjaźni 5, tel. 63 242-62-32 MOPR, Sekcja Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej, ul. Staszica 17, 63 244-59-16 (dyżur całodobowy), niebieska linia 0 801-141-286, od pn. do pt. w godz. 15.00-17.00

REDAGUJE ZESPÓŁ

NAKŁAD:

Radosław Grzelak, Robert Olejnik (redaktor naczelny), Anna Pilarska, Bartosz Skonieczny.

15000 egz

n PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA, ul. Przemysłowa 7, czynna w poniedziałki i wtorki w godz. 8.30-18.30, środy – nieczynna (lekcje biblioteczne), czwartki i piątki w godz. 8.30-18.30, soboty w godz. 8-13, tel. 63 242-63-39 n MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA, ul. Dworcowa 13, tel. 63 242-85-37 - Wypożyczalnia główna - Czytelnia książki i prasy - Czytelnia internetowa - Wypożyczalnia „książki mówionej” i zbiorów muzycznych; czynna w poniedziałki, wtorki, środy, piątki w godz. 9–18, czwartki w godz. 12-15, soboty w godz. 10-14. n Filia „Starówka”, wypożyczalnia i czytelnia dla dzieci i młodzieży (bezpłatna sala internetowa), ul. Mickiewicza 2, tel. 63  242-85-62, czynna w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godz. 9-18, czwartki w godz. 12-15, soboty w godz. 10-14.

n Filia dla dzieci i młodzieży, ul. Powstańców Wielkopolskich 14, tel. 63 242-38-30, czynna w poniedziałki, środy i piątki w godz. 10.30-17.15, wtorki w godz. 9-15.30 n Filia nr 3, ul. Goździkowa 2, tel. 63 24501-85, czynna w poniedziałki, środy i piątki w godz. 10.30-18, wtorki w godz. 915.30, czwartki w godz. 12-15.30 n Filia nr 7 (można bezpłatnie korzystać z INTERNETU), ul. Sosnowa 16, tel. 63  243-11-43. Czynna w poniedziałki, środy i piątki w godz. 11-18, wtorki w godz. 9-15, czwartki w godz. 12-15. n Filia nr 8, ul. Szpitalna 45, tel. 63 240-4505, czynna w poniedziałki i środy w godz. 9-18, wtorki i piątki w godz. 7.30-15.30 n Filia Gosławice-Zamek, ul. Gosławicka 46, tel. 63  242-74-60, czynna w poniedziałki, środy i piątki w godz. 9-16 i wtorki w godz. 9-15. n Filia nr 11, Cukrownia Gosławice, al. Cukrownicza 4, tel. 63 240-45-05, czynna we wtorki i piątki w godz. 11-17.


sport 11

czwartek, 1 grudnia 2011

Sportowy weekend

Przegrana na koniec

W najbliższy weekend amatorów basketu czekają cztery mecze koszykówki, w tym dwa z udziałem seniorskich zespołów MKS MOS Konin. Natomiast Start Konin po raz ostatni w tym roku zagra na własnym parkiecie, podejmując Kujawię Inowrocław.

3 grudnia (sobota):

Fot. Marek Jasik/Ino-online.pl

l godz. 12.00: Wojewódzka Liga Juniorów: MKS MOS Konin – Stal Ostrów Wlkp., hala przy ul. Dworcowej 2a l godz. 14.00: Wojewódzka Liga Seniorów: MKS MOS Konin – Rawia Rawicz, hala przy ul. Dworcowej 2a l godz. 16.30: mecz piłki siatkowej kobiet (III liga): KTPS Konin – UKS Środa Wlkp., hala przy ul. Popiełuszki

W ostatnim meczu w tym roku KS Avans Górnik Konin przegrał z Kujawią Inowrocław 0:1. Był to czwarty ligowy mecz koninian bez zwycięstwa.

Głównym powodem słabej postawy Górnika były osłabienia w składzie. W bramce po raz kolejny stanął Arkadiusz Kmieczyński, zastępujący kontuzjowanego Dawida Smuga. O wiele większe problemy miał trener Jerzy Banaszak z obsadą ataku biało-niebieskich. Wobec absencji Artura Kraszkowskiego i Pawła Błaszczaka,

na szpicy zagrał ofensywny pomocnik – Maciej Adamczewski. Pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem. Gola dającego trzy punkty zdobył w 80. minucie Krzysztof Kretkowski. Był to czwarty ligowy mecz Górnika bez zwycięstwa. Ostatni raz podopieczni trenera Banaszaka zwyciężyli 20 października w meczu z Piastem Kobylin. Spotkanie z Kujawią Inowrocław było meczem zamykającym terminarz rozgrywek III ligi w tym roku. Po siedemnastu spotkaniach Górnik Konin zajmuje dziesiąte miejsce z dorobkiem

24 punktów. Koninianie mają jedenaście oczek przewagi nad strefą spadkową i tracą czternaście punktów do lidera tabeli – Lecha Rypin. W pierwszym meczu w przyszłym roku Górnik Konin podejmie u siebie Chemika Bydgoszcz. KS Avans Górnik Konin: Arkadiusz Kmieczyński – Adam Kosmala, Adrian Majewski, Mateusz Majewski, Mateusz Augustyniak – Bartosz Modelski, Filip Zborowski, Mateusz Insiak, Krystian Sobieraj, Arkadiusz Bajerski – Maciej Adamczewski. BAS

4 grudnia (niedziela): l godz. 11.00: I Turniej Kobiecy Karakal Squash Cup, klub Squashsfera przy ul. Spółdzielców 26 l godz. 11.30: mecz piłki siatkowej kobiet (junior młodszy): KTPS Konin – MKS MOS Turek, hala przy ul. Popiełuszki l godz. 16.00: mecz piłki ręcznej (III liga): Start Konin – Cuiavia Inowrocław, hala Rondo l godz. 17.00: I Liga Centralna Kobiet: MKS PWSZ Kon-Bet Konin – BasketPro Jelenia Góra, hala przy ul. Dworcowej 2a Szósta kolejka I ligi futsalu, hala Rondo: lgodz. 18.00: Lidrex XXL Zatorze – AnnStal lgodz. 18.45: Smag – Bawa Tytan lgodz. 19.30: Tomiz – Cosmos Spedycja lgodz. 20.15: Jacol – Gruby Benek

Bowling po dwóch rundach Pierwsza drużyna KWB przed Hof-domem i Domaksem zajmują miejsca na podium po dwóch rundach Konin Bowling Ligi w sezonie 2011/2012.

Prowadzi pierwsza drużyna KWB, która w pierwszej rundzie zdobyła 1009 punktów, wyprzedzając drugi Hof-Dom aż o 50 punktów, co dało jej wystarczający zapas, by pozostać na prowadzeniu, choć w drugiej rundzie znalazła się za KWB-2 o 13 oczek. Drugi w tej klasyfikacji Hof-Dom ma po dwóch rundach 1863 punktów, a trzeci Domax – 1838. W pierwszej dziesiątce znajdują się jeszcze drużyny ZE PAK (1826 pkt), KWB-2 (1821),

Hydrostal (1807), MK Bowling (1804), Art-Metal (1779), Wymiatacze (1738) i Y. N. W. A. (1664). Indywidualnie najlepszy jest po dwóch rundach Grzegorz Gralikowski z KWB-1 (1031 pkt.), przed Marcinem Trawińskim zMK Bowling (967) iJackiem Kuszyńskim z Hydrostalu (950). W czołówce znajdują się jeszcze Krzysztof Hofman (Hof-Dom), Bartosz Ziemniarski (Art-Metal) iKrzysztof Samuła (Domax). Natomiast najlepsze wyniki osiągnęli jak dotąd: Sławomir Andrzejewski (197 pkt), Marcin Trawiński (189 pkt), Waldemar Osajda (187 pkt), Grzegorz Gralikowski (185 pkt), Robert Nadolski (184 pkt) i Robert Woźniak (183 pkt). OLER

Smag wciąż liderem Kosz: druga porażka z rzędu W ubiegłą niedzielę odbyła się piata kolejka I ligi futsalu. Pierwsze miejsce, bez zmian, należy do Smagu, który wygrał z Cosmos Spedycją 9:2.

W pierwszym meczu piątej kolejki spotkali się ze sobą outsiderzy I ligi – Tomiz i Lidrex XXL Zatorze. Zajmujący ostatnie miejsce w tabeli Tomiz odniósł pierwsze zwycięstwo, pokonując znajdujący się nad nim Lidrex 4:2. Bramki dla Tomizu strzelali Adam Markiewicz, Maciej Sanigórski (2) i Przemysław Zawieruszyński. Dwa trafienia dla Lidreksu zanotował natomiast Tomasz Tylman. Dzięki zwycięstwu Tomiz przesunął się w tabeli na siódme miejsce, a Lidrex spadł na ostatnią pozycję. Oba zespoły mają na koncie po trzy punkty. W kolejnym spotkaniu Bawa Tytan rozbiła Jacola 10:1. Aż pięć bramek dla zwycięzcy zdobył Mariusz Olczyk, dwa trafienia dołożył Seweryn Kupczak, apojednym Kamil Eszrych, Marek Radocki i Damian Tylak. Honorowego gola dla Jacola zdobył Piotr Kubica. Układ w tabeli obu zespołów pozostał bez zmian – Bawa umocniła się na trzecim miejscu z dorobkiem dziesięciu punktów, aJacol wciąż zajmuje piąte miejsce z sześcioma oczkami na koncie. W trzeci meczu AnnStal pokonał Motor MZK 4:3. W ekipie AnnStalu

do siatki trafiali: Marcin Dołowiec, Dominik Łomnicki i Marcin Słowiński (2). Natomiast dla Motoru MZK bramki zdobyli Przemysław Skibiszewski i Szymon Ziemski (2). AnnStal utrzymał fotel wicelidera i z dwunastoma oczkami na koncie ustępuje Smagowi jedynie bilansem bramkowym. Natomiast Motor MZK wciąż zajmuje szóstą pozycję z zaledwie jednym zwycięstwem po pięciu meczach. W ostatnim spotkaniu lider I ligi – Smag – zmierzył się z Cosmos Spedycją. Dziewięć bramek dla Smagu zdobyli: Krystian Andrzejczak (2), Paweł Jakubowski, Jakub Koszela, Mateusz Majewski, Łukasz Pietrzak (2) i Marcin Woźniak (2). Natomiast dwie bramki dla Cosmos Spedycji zanotowali: Paweł Bryzgalski i Michał Szymański. Smag utrzymał fotel lidera, mając nakoncie dwanaście oczek. Natomiast Cosmos Spedycja z dorobkiem siedmiu punktów zajmuje czwarte miejsce. W klasyfikacji strzelców prowadzi Przemysław Pawlak (Lidrex XXL Zatorze) z ośmioma trafieniami na koncie. Tuż za nim lokuje się Mariusz Olczyk (Bawa Tytan) zsiedmioma bramkami oraz Seweryn Kupczak (Bawa Tytan) zsześcioma trafieniami. Szósta kolejka I ligi odbędzie się już w najbliższą niedzielę – 4 grudnia. BAS

Po przegranej w Lublinie seniorki MKS PWSZ Kon-Bet Konin odnotowały trzecią porażkę w lidze, ulegając u siebie Language School Pabianice 47:61.

Mecz od początku nie układał się po myśli koninianek. Chaotyczna i niedokładna gra spowodowała prowadzenie Pabianic w piątej minucie 13:9. Mimo kilku punktów straty MKS zaczął grać składniej i niedługo później wyszedł na prowadzenie. Cztery punkty rzucone przez Anitę Szemraj dały wyrównanie, a kolejne dwa celne rzuty Anity i akcja Katarzyny Motyl prowadzenie 17:13. Od szóstej minuty gra się niezwykle zaostrzyła – aż pięciokrotnie wykonano rzuty osobiste. Koninianki powiększyły prowadzenie i zakończyły kwartę wynikiem 25:18. Podobnie wyglądała druga część meczu. Częste faule i szarpana, niedokładna gra skutkowała niską zdobyczą punktową. Dodatkowo w ekipie z Konina brak było wykończenia akcji, co zaowocowało zaledwie sześcioma zdobytymi punktami w tej części meczu (średnia skuteczność w całym meczu – 34,9 proc.). Podopieczne Edyty Koryznej trafiły natomiast jedenaście oczek i zmniejszyły prowadzenie MKS do 31:29. Początek trzeciej kwarty to wyrównanagra obu zespołów, które doszóstej minu-

ty dzieliły zaledwie dwa punkty. Do tego momentu o wiele lepiej na parkiecie prezentowały się zawodniczki zPabianic, które systematycznie budowały swoją przewagę. Wkońcówce, dzięki dwóm celnym rzutom za trzy punkty, Pabianice odskoczyły MKS na jedenaście punktów. Skuteczność rzutów zdystansu wcałym meczu była owiele większa postronie Pabianic, które wykorzystały aż pięć trafień, wobec zaledwie jednego rzutu za trzy Katarzyny Motyl. Trzecia kwarta zakończyła się wynikiem 8:21, a w całym meczu Konin przegrywał 39:50. W ostatniej kwarcie koninianki podjęły heroiczną próbę doścignięcia Pabianic. W szóstej minucie, po rzutach osobistych Mileny Krzyżaniak, pojawiła się nadzieja – koninianki przegrywały 45:54. Jednak już dwie minuty później za trzy trafiła Renata Piestrzyńska, dobijając tym samym walczący jeszcze MKS. Ostatecznie kwarta wygrana została przez Pabianice 11:8, a cały mecz 61:47. – Nie przeceniałbym Pabianic, mają dwie porażki w lidze, wygrały po dramatycznym meczu w Polkowicach. My chwyciliśmy chyba jakiś dołek, przegrany mecz w Lublinie, przegrany tutaj. Potrafimy napewno grać wkoszykówkę, pierwsze połowy o tym mówią. Natomiast w drugiej połowie mamy problem. Jest selekcja rzutów, mamy problem z celnością. Z Pabiani-

cami trzeba grać agresywnie. Jeśli my w czwartej kwarcie mamy na koncie zero fauli, to praktycznie kryjemy na radar. Zawodniczki z Pabianic chwytają oddech, wysoka częstotliwość meczu im nie sprzyja. Pod naciskiem ich skuteczność momentalnie spada i z tego trzeba grać kontrę. Z Pabianicami nie wygra się pięć na pięć, one fizycznie nas przerastały – skomentował spotkanie trener MKS PWSZ Kon-Bet Konin Tomasz Grabianowski. Na półmetku rozgrywek MKS PWSZ Kon-Bet Konin zajmuje piąte miejsce w grupie B I ligi. Koninianki mają na koncie jedenaście punktów, tyle samo co czwarte TS Ostrovia Ostrów Wlkp. oraz trzecie Domeny. pl Siemiaszka. Dolidera AZS OPTeam RES-DROB Rzeszów oraz wicelidera Language School Pabianice koninianki tracą zaledwie jedno oczko. Za tydzień rozpocznie się runda rewanżowa, a w pierwszym meczu MKS podejmie u siebie BasketPro Jelenia Góra. MKSPWSZKON-BETKonin – Language SchoolPabianice47:61 (25:18, 6:11, 8:21, 8:11). MKS PWSZ KON-BET Konin: Katarzyna Motyl 11, Anita Szemraj 10, Milena Krzyżaniak 7, Iwona Płóciennik 6, Aleksandra Kaja 5, Marta Libertowska 4, Angelika Kuras 3, MagdalenaLewandowska 1. BAS


12 reklama

116 Kurier Koniński  
116 Kurier Koniński  

Proces fałszywych wnuczków i wątpliwości co do poprawności konkursu na nowego szefa PGKiM to dwa główne tematy najnowszego Kuriera Konińskie...

Advertisement