Page 1

Więcej na str. 5-6

nR107 l ROKIV l CzWaRTeK22WRzeŚnIa2011 l ISSn1689-9563

Demolka na urodziny

Jest węgiel z Tomisławic

Fot. R. Olejnik

JakpoinformowałportalLM.pl,wewtorekwydobytopierwszywęgielz odkrywkiTomisławice,któryjeszczetegosamegodniazostałprzewiezionydokonińskichelektrowni.

DowódcaJRGnr2st.kpt.TomaszKruszyńskipokazujeskutkinocnegoatakunastrażnicę RegularnyszturmnastrażnicęPaństwowejStrażyPożarnejwstarym Koninieprzypuściliwsobotęuczestnicyurodzinowejimprezy,bawiący sięwprzyległymbudynkuOSP.Doatakunabramystrażackichgaraży młodziludzieużylikonteneranaśmieci,kostkibrukoweji...noża.

Siedziba Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 przy ulicy 3 Maja to nowy gmach, oddany do użytku niespełnadwalatatemu.Znakomiciewyposażonajednostkaspieszyzpomocą mieszkańcompołudniowejczęścipowiatu konińskiego i lewobrzeżnego Konina.Żebysamochódzratownikamimógłwyjechaćwjaknajkrótszym czasie,boożyciuofiarpożarulubwy-

padku samochodowego często decydują sekundy, dyżurny pilnuje, żeby niktniezastawiłbramgarażu. W nocy z soboty na niedzielę w JRG nr 2 czuwała jak zwykle jedna zmianaczylidwunastustrażaków.Kilkanaście minut po godzinie 22 pod jednązbramgarażupodjechałsamochódosobowy,zktóregowysiadłokilkaosób.Dyżurnystrażakwyszedłna

zewnątrz,żebyzwrócićuwagękierowcy,żewtymmiejscunienależyparkować, a przy okazji otworzył furtkę, prowadzącą do świetlicy OSP, która przylega do bocznej ściany garażu, przepuszczającmłodekobietyudające się na imprezę. W tym momencie podszedł do niego jeden z uczestników urodzinowego przyjęcia, który kręciłsięniespokojniewpobliżuzdarzenia,pytającdlaczegoczepiasiękierowcy.Zanimstrażakzdążyłodpowiedzieć,żeniewolnoblokowaćwyjazdu zgaraży,mężczyznazcałejsiłyuderzył gopięściąwtwarz.

DlaKopalniWęglaBrunatnegow Koniniejesttowydarzeniewyjątkowe również dlatego, że jest to pierwsza odkrywka uruchomiona w Polsce po wejściu naszego kraju do Unii Europejskiej.–IotodzisiajruszaeksploatacjaiodstawawęglazodkrywkiTomisławice do Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin – powiedział prezesSławomirMazurek.–Toświadectwotego,żewęgielwregioniejest. Odwadnianie złoża Tomisławice rozpoczęto prawie dwa lata temu, a w maju ubiegłego roku zdjęto pierwszy nadkład.Dopokładuwęglagórnicydotarliwpołowieczerwca,niemalwtym samymczasie,kiedyzamykanoodkrywkęKazimierzPółnoc.20wrześniaokoło godziny10.koparkaRs560wydobyła pierwszy węgiel, który został przewiezionysamochodamidoodległejo18kilometrów załadowni w Lubstowie. Po załadowaniucałegoskładu,jeszczetego samego dnia pociąg zawiózł brunatne paliwodokonińskichelektrowni.Wożącewęgielsamochody(którychdocelowo

będzie dwanaście) mają naczepy przykrywanenasuwanąplandeką,któremajązatrzymaćzanieczyszczenia. Tomisławicetodziesiątawhistorii konińskiejkopalniodkrywkawęglabrunatnego.ZłożepołożonejestwwiększościnatereniegminyWierzbinekizawiera węgiel utworzony w środkowym miocenie - przemysłowe zasoby węgla oszacowanona41mlnton. Choćzakończenieeksploatacjinastąpidopierookołoroku2030,jużod chwilirozpoczęciazdejmowanianadkładuprowadzonesątampracezwiązanezprzyszłąrekultywacjątechnicznąibiologicznąwyrobiska.Wmiejscu odkrywki powstanie między innymi kompleks obiektów sportowo-rekreacyjnychorazzbiornikwodny. Jak powiedział prezes Sławomir Mazurek,wciągunajbliższychdwóch latKWBKoninspodziewasięuzyskać koncesje na wydobywanie węgla z dwóchkolejnychzłóż. OLER Film ilustrujący tę informację możnaobejrzećnawww.LM.pl

DOK. NA STR. 4

PremierDonaldTuskodwiedziłwśrodęKonin, gdzie przez około półtorej godziny rozmawiał główniezkandydatamiPlatformyObywatelskiej doparlamentu.

PrzedSzkołąPodstawowąnr6,gdziezapowiedziano wizytę Donalda Tuska, czekało na Tuskobuskilkadziesiątosób.Niewszyscyjednakmogli wejść na teren boisk Orlika, co stało się później przyczyną okrzyków niezadowolenia. - Nie uchylamy się od spotkania z mieszkańcami Konina –wyjaśniłwrozmowiezdziennikarzemnaszejredakcji rzecznik rządu Paweł Graś – i na koniec premier na pewno porozmawia z osobami, które nieweszłynaboisko. DOK NA STR. 2

Fot. P. Ordan

Tusk w Koninie

Fot. R. Olejnik

n n n gazetabezPŁaTna n n n gazetabezPŁaTna n n n gazetabezPŁaTna n n n gazetabezPŁaTna n n n gazetabezPŁaTna n n n gazetabezPŁaTna n n n

y rz la p m ze g e 0 0 0 5 1 D ŁA K A N

RozładunekwęglawLubstowie reklama


2 aktualności

Fot. R. Olejnik

sondaż

Tusk w Koninie DOK. ZE STR. 1

Z premierem rozmawiali przede wszystkim konińscy politycy Platformy Obywatelskiej. Radny Kazimierz LipińskizachwalałnowybulwarizachęcałDonaldaTuskadospacerunad Wartą. Byli radni Wiesław Steinke, PiotrKorytkowskiiMateuszCieślak, starostaMałgorzataWaszak,posłowie IrenaTomaszak-ZesiukiTomaszNowak. Wszyscy oni tłoczyli się wokół premiera,żebyzamienićzszefemrząduchoćkilkasłów.

Pytany o sprawy konińskie, premierpolemizowałztezamiJarosława Kaczyńskiego, który tydzień temu ogłosiłpodsiedzibąkonińskiejkopalni w Kleczewie, że jej prywatyzacja jest niepotrzebna. – Wręcz przeciwnie, prywatyzacja tak kopalni jak i elektrownitojedynadrogadopozyskania kapitałunainwestycjewtymsektorze przemysłu–powiedziałDonaldTusk. Spotkaniutowarzyszyłykomentarze konińskiego przedstawiciela RuchuJanuszaPalikota,któryprzezmegafonzachęcałpremieradorozmówz

emerytaminatemattrudnychwarunkówżycia.Irzeczywiście,wdrodzedo autobusu,DonaldTuskzatrzymałsię wśródczekającychnaniegoosóbiodpowiadałnaichpytania. Spotkanie usiłowało też zakłócić kilkumłodychludziztransparentami „Przeżyliśmy Ruska, przeżyjemy Tuska”i„Piłkanożnadlakiboli”,ale–jak nakiboliprzystało–twarzeschowali zatransparentamiipodkapturami. Po odjeździe premiera, któr y udał się dalej do Wrześni i Poznania,rozgorzałagorącadyskusjamiędzyzwolennikamiiprzeciwnikami premiera.Dorękoczynów,naszczęście,niedoszło. OLER

Wiadukt Briański do zamknięcia Od1stycznia2012zamkniętyzostaniedlaruchuwiaduktbriańskiw Koninie.Toskutekzłegostanutechnicznegoobiektuiplanowanejprzebudowy.

W najbliższym czasie ogłoszony zostanie przetarg na przebudowę wiaduktu. Być może do końca tego roku uda wyłonić się wykonawcęgruntownegoremontu.Jeśli proceduraprzetargowapotrwadużej, to wiadukt i tak zostanie zamknięt y od początku przyszłego roku ze względu na tragiczny stan techniczny. Miastoczekawtejchwilinapozwolenie na budowę. Do wojewody wielkopolskiegotrafiłkompletdoku-

mentów wraz z opinią środowiskową,którejzebraniezajęłowięcejczasu niż pierwotnie przypuszczano. Władzom miasta zależałoby jednak nawyłonieniuwykonawcydokońca tego roku, aby ruszyć z pracami od początkuprzyszłegoroku.Przebudowa wiaduktu potrwa przynajmniej 12 miesięcy. Koszt inwestycji to 27 milionówzłotych. W związku z zamknięciem wiaduktuod1stycznia2012rokuwprowadzone zostaną objazdy. - Ruch

Pierwsza taka masa

Wyprzedaż w hucie KonińskahutaaluminiumzamierzasprzedaćnieruchomościwKoninie. Huta sprzedaje budynki nie związane z działalnością przemysłową, chceteżsprzedaćlubwydzierżawićczęśćgruntów.

Do 31 października inwestorzy mają czas na złożenie ofert w przetargu na trzy budynki.Nasprzedażsądwabudynki w centrum nowego Konina:hotelCentralwyceniono naponad4,6mlnzłotychnet-

to,aklubHutnikczekananabywcę,któryzaoferuje2,5mln złotych netto. Za ośrodek wypoczynkowywMikorzyniehutachceponad9,8mlnzłotych. DopodanychkwottrzebadoliRAD czyćpodatekVAT.

JakpoinformowałportalLM.pl,prawiesiedemdziesiątosóbwyjechało wminionypiąteknaulice,byzademonstrowaćswojeniezadowolenieze stanuiilościścieżekrowerowychwKoninie.

Zaczęłosięoddyskusjinaportalu LM.pl na temat rowerowej masy krytycznej,któraodtrzechlatjestorganizowanamiędzyinnymiprzezWojewódzkiOśrodekRuchuDrogowego,awspieranaprzezpolicjęiUrządMiejski.–To zaprzeczenie idei masy krytycznej – możnabyłoprzeczytaćnaforum.Irzeczywiście:zapoczątkowana19lattemu tradycjatoodbywającesięjużnacałym świecie spontaniczne manifestacje ro-

werzystów,którzyblokującruchuliczny,zwracająuwagęurzędnikówprzede wszystkim na obecność rowerów w mieście,bydoprowadzićdopowstania spójnejsieciwygodnychibezpiecznych drógrowerowych. Konińscyrowerzyściumówilisięna facebooku na spotkanie pod zegarem przed dawnymi Domami Towarowymi Centrumi16wrześniaprzejechaliulicamiDworcową,Poznańską,Warszawskąi

tranzytowy skierowany zostanie na ulicęPrzemysłową–mówiGrzegorz Pająk, kierownik Wydziału DrogownictwaUrzęduMiejskiegowKoninie.-Objazdbędzieobejmowałulicę Torową,którazostaniewcześniejwyremontowana. Na skrzyżowaniu TorowejzulicąPaderewskiegozainstalujemynatenczassygnalizacjęświetlną. Na Zatorze będzie można dostać się takżeutwardzonymodcinkiemdrogi łączącejulicęRumiankowąnaChorzniu z ulicą Zakładową. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać do końca przyszłegoroku. RAD Film ilustrujący tę informację możnaobejrzećnawww.LM.pl WojskaPolskiegonaplacWolności,gdzie wznieśli kilka okrzyków, żądając więcej ścieżekrowerowych.-Jesteśmytutaj,żeby przypomnieć władzom o rowerzystachifatalnymstaniedrógrowerowych wmieście–powiedziałWładysławWojtulewiczzkluburowerowegoPTTKCiklowKoninie.–Nawetteścieżkirowerowektóresą,mamtunamyśliścieżkęprzy ulicySpółdzielców,toczęstobardziejtory przeszkódniżtraktydlajednośladów– dodałinnyuczestnikprotestu. Ponieważwszyscyzgodnieuznali,że imprezasięudała,niewykluczoneżerowerowamasakrytycznabędziesięteraz odbywaławKoninieczęściej.OLER Filmowy zapis tego wydarzenia możnaobejrzećnawww.LM.pl


aktualności 3

czwartek, 22 września 2011 ogłoszenie płatne KW SLD

Matematyka po... niemiecku rodzajulekcjeniemieckiego. -Odbywamywspólnelekcjewjęzykuobcym(geografia,matematyka) –wyliczadalejGrzegorzSzopa-realizujemy projekty krajoznawczo–geograficzne (Słowiński Park Narodowy, Tatry), lekcje muzealne (Toruń), wyjazdy studyjne do Warszawy (Willy Brandt, Powstanie w Getcie, Powstanie Warszawskie), Gdańska (Günter Grass)iKrakowa.Partnerzyniemieccyorganizujądodatkowowyjazdydo Hamburga,Bremy,Hanoweru,Heide Park Soltau, Autostadt Volkswagen Wolfsburg. SZOG

Dlauczczeniadwudziestujużlatwymianyzniemieckimgimnazjumdo CellewDolnejSaksoniiudałasięponadczterdziestoosobowadelegacja zKonina.

ka niemieckiego w naszym Liceum. Przyokazjinauczyłsięjęzykapolskiego na tyle dobrze, że z powodzeniem sprawdzałsięwrolipośrednikajęzykowegomiędzydyrekcjąobuszkół. ClausMartinukończyłstudiahistoryczneislawistycznewKilonii,był również stypendystą Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu. Do dziś, gdyprywatnieprzyjeżdżadoKonina, prowadziwILiceumjedynewswoim

Nowy przewodniczący MRM napierwszejpowakacjachsesjizebrałasięMłodzieżowaRadaMiasta. najważniejszympunktemobradbyłowyłonienienowegoprzewodniczącego.Mandatdotychczasowegoszefaradywygasłzewzględunaukończenienaukiszkolnej.

Fot. I Liceum

Po raz pierwszy młodzież z I Liceum w Koninie wyjechała do Niemiec 19 października 1991 roku. Gdyupadłaniemiecko-niemieckagranica, trafiła do Celle ówczesna studentka filologii germańskiej AgnieszkaMatyba–otym,jakdoszłodokontaktu obu szkół opowiada Grzegorz Szopa,nauczycieljęzykaniemieckiego w I Liceum oraz uczestnik pierwszej wymianyw1991roku,wówczasjeszczewroliucznia.-Znajomośćzpaństwem Peters, których dzieci były uczniami Kaiserin–Auguste–VictoriaGymnasiumwCelle,zaowocowała wizytą w tej szkole. Dyrektor Bernd Ostermeyer z radością przyjął propozycjęnawiązaniawspółpracyzkonińskimliceum. Rokpóźniej,jużjakonauczycielka ILiceumwKoninie,AgnieszkaMatyba zaproponowała młodzieży wyjazd doCelle.PrzezdwadzieścialatPolskęi Niemcy odwiedziło około ośmiuset uczenniciuczniówszkółpoobustronachOdry.-ClausaMartinaBeeckena pobyt w Polsce zainspirował do tego stopnia, że kiedy już skończył gimnazjum,przyjechałdoKoninanacałyrok szkolny1993/94–opowiadaMarzena Grzybowska,germanistkazILiceum.Wczasietegorokuszkolnegozarabiał nażyciewzłotówkachjakolektorjęzy-

Krew w Hutniczej

dydatów,aponiejkolejnegłosowanie. OstatecznieWitoldaBrylapoparło pięcioro radnych, a Krystiana Majewskiego-dziesięcioro.KrystianMajewskizapowiada,żebędziedążyłdo współpracy pomiędzy młodzieżową radąapowstającymstowarzyszeniem „Koninmłodych”. RAD Film ilustrujący tę informację możnaobejrzećnawww.LM.pl

Zaśpiewają Przygarnij zwierzaka! po żołniersku

Ponadczterdzieściosób-uczniówinauczycieliszkołyhutniczej-wzięłoudziałwtradycyjnejWampiriadzie.Oddali prawiedwadzieścialitrówkrwi.

Już po raz piąty odbędzie się w Koninie koncert charytatywny „Chodź pomaluj mój świat”’, tym razemnażołnierskanutę.

zowała akcję. W sumie spośród 52 chętnych krew oddały 43 osoby, ponieważdziewięcioroniezostałozróżnych względów zakwalifikowanych przezlekarza. Kolejnawampiriadaodbędziesię wZespoleSzkółTechnicznychiHutniczychwKoniniejeszczewtymroku szkolnym, najprawdopodobniej w czerwcu. OLER

Podczas koncertu swoje muzyczne talent y zaprezentują parlament arzyś ci, sam orząd owc y, dyrektorzy firm, jednostek organizacyjnych mias ta, przeds taw ic iel e oświat y,kultur yidziennikarze.W tymrokupieniądzeprzekazywane przez sponsorów trafią do stowarzyszenia„Pomoc”przykonińskim Domu Pomocy Społecznej na doposażeniewypożyczalnisprzęturehabilitacyjnego. Koncert odbędzie się 25 września o godz. 17 w Domu Kultury Oskard.PatronatnadkoncertemobjąłPrezydentMiastaKonina.OrganizatoremkoncertujestUrządMiejski w Koninie, którego wspierają MłodzieżowyDomKultury,DomKulturyOskardorazKonińskiDomKultury.Wstępwolny. OLER

Filmową ilustrację tego wydarzeniamożnaobejrzećnawww.LM.pl

reklama

Fot. R. Olejnik

AkcjeoddawaniakrwiwZespole SzkółTechnicznychiHutniczychodbywają się już od dwudziestu lat. WampiriadaminazwałajeAnnaKrysińska, dyrektor szkoły. – Chciałam, żebytobyłozbliżonedojęzykaużywanegoprzezuczniów. - Na listę krwiodawców wpisało siędzisiajczterdzieściosób,aledooddaniakrwizjawiłosięjeszczedodatkowo dwanaście następnych - poinformowała naszą redakcję Bożena Majdecka, pedagog szkolny, która organi-

Nastanowiskoprzewodniczącego młodzieżowej rady zgłoszono pięć kandydatur. Po pierwszym głosowaniu okazało się, że najwięcej głosów zdobyliWitoldBrylzIIILiceumoraz KrystianMajewskizCentrumKształceniaUstawicznego.Wkolejnychturach, żaden z nich nie uzyskał bezwzględnej większości głosów. Młodzi radnizorganizowaliwięcdebatękan-

TRUFLa-suniawtypiejamnika-zamieszkaławschronisku19lipca 2011 roku. Została znaleziona przy ul. Wojciechowo w  Cukrowni Gosławice. Jest łagodna, stateczna i towarzyska.Niewykazujeagresjiani wobec ludzi, ani w stosunku do innych psiaków. Nawet towarzystwo kotów nie wzbudza w Trufli nega-

tywnychemocji.Spacerybardzolubi, zesmycząjestzapanbrat. Jestsuczką ruchliwąiżywiołową.Urodziłasięw 2003rokuijakprzystałonajamnika ma około 30 cm wysokości. Zabieg sterylizacjimajużzasobą. TruflaczekanaCiebiewSchroniskudlaBezdomnychZwierzątwKoninie(ul.Gajowa7a),tel.63243-80-38.


4 kurier kryminalny

Demolka na urodziny DO. ZE STR. 1

Fot. R. Olejnik

– Całe szczęście, że dowódca zmianypodjąłdecyzjęowycofaniusię i zamknięciu drzwi – tłumaczy st. kpt. Tomasz Kruszyński, dowódca JRGnr2–bobojęsięmyśleć,czymby sięskończyłostarciemoichludzizpijanymiuczestnikamiimprezy. Chwilępóźniejpodstrażnicąpojawiłasięgrupaagresywnychmłodych ludzi, ciągnąc kontener ze śmieciami na kółkach, którym próbowała staranować drzwi garażowe. Jeden z napastników usiłował rozbić je kostką brukową,akolejnyuderzałwplastikowe okienka nożem, kalecząc się przy tymdośćdotkliwie,czegoobfiteślady

Podczasobezwładnianiaizakładaniakajdanekmłodzimężczyźniwyzywali funkcjonariuszy i usiłowali się wyrwać. Jeden z nich dość boleśnie kopnąłpolicjantawbark. Policjancizatrzymaliczterechnajbardziej agresywnych uczestników rozróbywwieku19,20i21lat.Wszyscybylipijani–mieliworganizmieod jednego do dwóch promili alkoholu. Po wytrzeźwieniu zostali przesłuchaniprzezprokuratoraiusłyszelizarzuty uszkodzenia mienia i znieważenia funkcjonariuszypublicznych,a19-latkom, którzy uderzyli strażaka i policjanta zarzucono też naruszenie ich nietykalności cielesnej. Wobec całej czwórkizastosowanodozórpolicyjny.

Śladykrwijednegozesprawców,którynożemusiłowałprzebićsięprzezplastikoweszyby.

zabezpieczyliprzybylipóźniejtechnicypolicyjni.Ataktrwałzaledwiekilka minut, bo kiedy okazało się, że nie mogądostaćsiędostrażnicy,napastnicywrócilinaswójteren. –Ten,któryuderzyłnaszegokolegę,nadalkręciłsięniespokojniepoplacu przed remizą, szarpał z kimś co chwila,tymrazemjużzuczestnikami przyjęciaurodzinowego–powiedział jeden z dyżurujących tej nocy strażaków.Kiedyichuszudobiegłnarastającydźwiękpolicyjnychsyren,towarzystwosięrozpierzchło,acinajbardziej agresywni pobiegli na ulicę 3 Maja jaksięokazało–prostonajedenzpolicyjnychsamochodów. reklama

Dla strażaków to wydarzenie bez precedensu.-Jeszczenigdysięniezdarzyło,żebyktośnaswtakisposóbzaatakował – powiedział Tomasz Kruszyński. Trudno wytłumaczyć zachowanie uczestników urodzinowej imprezy w świetlicykonińskiejOSP.Byćmożewyniki badania krwi agresywnych młodzieńców podsuną jakieś wyjaśnienie. Swojąwersjęwydarzeńnapewnobędą mieliokazjęprzedstawićwsądzie.Rola obrońcówotylebędziejednaktrudna, żewiększośćopisanychwydarzeńzostała utrwalona przez kamery wewnętrznegomonitoringuJRGnr2,któreposłużązadowódwtejsprawie. RO BERT OLEJ NIK

Utonął w Grąblinie

Pobicie w gimnazjum

ze zbiornika przeciwpożarowego w Grąblinie(gminaKramsk)wyłowiono w ubiegłym tygodniu zwłoki 62-letniegomieszkańcatejmiejscowości.

Policjanci zespołu do spraw nieletnichipatologiiwyjaśniająsprawępobicia14-letniegogimnazjalistyprzez dwóchszkolnychkolegów.

Strażakówipolicjęzawiadomilipracownicypobliskiegosklepu,którzybyli początkowo przekonani, że mężczyzna siękąpie.Kiedypodeszlibliżej,okazało się,że62-lateksięutopił. Wstępnie wykluczono przyczynieniesiędojegośmierciosóbtrzecich.Wiadomo,żewcześniejmężczyznakupował w sklepie alkohol. Przybyły na miejsce prokurator polecił zabezpieczyć zwłoki dosekcji,któraostateczniewyjaśniprzyczynyzgonu. OLER

Dozdarzeniadoszłowubiegłymtygodniu na szkolnym korytarzu, gdzie 14- i 15-latekkilkakrotniemieliuderzyćinnego

Uciekł z pierścionkami

Wubiegłymtygodniunatargowiskuprzy ul. 11 Listopada w Koninie, nieznany mężczyznaokradłsprzedawcębiżuterii. Policjaposzukujezłodzieja.

Wczasieoglądaniabiżuteriiklient niespodziewanie wyrwał z rąk sprzedawcypaletęzezłotymipierścionkamii

ucznia.Powodemmiałobyć,jakwyjaśnili sprawcy,dokuczanieprzezpokrzywdzonego innemu szkolnemu koledze. Jeden z nichchciałjeszczeumówićsięzczternastolatkiemnabójkęjedennajeden,aledostarciajużniedoszło.Policjęzawiadomiłojciec chłopaka.-Policjanciwyjaśniająsprawę– powiedziała naszej redakcji kom. Renata Purcel-Kalus. OLER uciekł.Sprawcabyłwwiekuokoło3035-lat,wzrostuokoło170cm.Miałjasnekrótkiewłosy,ubranybyłnajasno. Osoby,którewidziaływtymczasieuciekającegomężczyznęwkierunkubloków ulicy11ListopadawKoninie,proszone sąokontaktzKomendąMiejskąPolicji wKoninie,tel.997. SKA


IV reklama


rozmaitości V

czwartek, 22 września 2011

Weź sobie kota CzwartajużwystawakotówzeSchroniskadlabezdomnychzwierzątwKoninie,połączonazadopcją,odbędziesięwpołowiepaździernikawKonińskimDomuKultury.

- Dotychczasowe akcje były przeprowadzanewlutymwzwiązkuzobchodzonym wtymmiesiącuŚwiatowymDniemKota– tłumaczyMartaŁoboda,wolontariuszkaze schroniska. - Tegoroczna zakończyła się szczęśliwie dla 11 mruczków, które tego dniaznalazłydomy.Alewwakacjetrafiłodo nas dużo kotów i dlatego postanowiliśmy powtórzyćjąwpaździerniku. Zaledwie półtora miesiąca temu w schroniskuznajdowałosię20kotów,awtej

chwili jest ich już 50. - Na Gajową w tym czasie trafiały głównie małe kociaki, często całemiotyliczącewielekociątichoćsporoz nichznalazłodomywokresiewakacyjnym, to zdecydowana większość dorasta w tym ponurym miejscu, a mogłaby w domach – dodajeMartaŁoboda. Na wystawie w KDK zaprezentują się 16 października w większości młode, kilkumiesięczne koty. Wystawa rozpocznie się o godz. OLER 10izakończyo16.Wstępwolny.

Włączeni w system

Przygarnij zwierzaka!

StrażacyzOchotniczejStrażyPożarnej w brzeźnie i Paprotni zostali włączeni do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. z tej okazji odbyła się uroczystość przyremiziewbrzeźnie.

W uroczystości włączenia OSP BrzeźnoiOSPPaprotniadokrajowego systemu ratowniczo-gaśniczego wziął udział nadbrygadier Wojciech Mendelak, komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. Według niego w powiecie konińskim jest dobre zabezpieczenie, nowe jednostki będą uzupełniać działania zawodowych strażaków. W Wielkopolsce w krajowymsystemieratowniczo-gaśniczym funkcjonuje już ponad trzysta jednostek strażaków ochotników. StrażacyzOSPBrzeźnodowejściado systemuprzygotowywalisięod2006 roku, odkąd jednostką zaczęli kierowaćmłodziludzie. RAD Film ilustrujący tę informację możnaobejrzećnawww.LM.pl reklama

Absolutorium w AHE Mury akademii Humanistyczno-ekonomicznej opuściło 181 absolwentów.Wkonińskimzamiejscowym ośrodku dydaktycznym wręczonodyplomyabsolwentom kierunku pedagogiki, transportu ifilologiiangielskiej.

Absolwenci odebrali dyplomy z rąk rektora uczelni profesor Kamili Turewicz. Uczelnia zapewnia osobom, które zdobyły licencjat, dalsze kształcenie. Jak mówi Donata Jasz-

czak, kierownik zamiejscowego ośrodka dydaktycznego w Koninie, studencimająmożliwośćkształcenia zapomocąnowoczesnychmetodnauczania. W trakcie absolutorium wręczono listy gratulacyjnej wyróżniającym się studentom. Listy wręczono Ewie Przerwie, Aldonie Rajczyk, Dorocie Chabowskiej-Rapel orazAgnieszceMarcinkowskiej. RAD

Film ilustrujący tę informację możnaobejrzećnawww.LM.pl

POInT trafił do schroniska 21 lipca2011roku.Jestpsemradosnym, lubi spacery, zabawy i głaskanie. Ten wyjątkowejurodypiesmawsobiedużo energii. Żyje w zgodzie w gromadziepsów,niewdającsięwżadnekon-

flikty. Urodził się w październiku 2010roku.Jegowysokośćwynosi35 cmwkłębie. PointczekanaCiebiewSchronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Koninie (ul.Gajowa7a),tel.63243-80-38.


ogłoszenia 5

czwartek, 22 września 2011

n SprzedamdomKoninGosławicenadziałce 425m2.Cena150tys.2pokoje,kuchnia,przedpokój,W.C.Kanalizamiejskadomzcegły,otynkowany poddachówką.Tel.795114620. n SprzedammieszkanienaZatorzu60m2.Cenadouzgodnienia.Tel:513716260,509364849. n SprzedamdompiętrowywKoninielub zamienięnamieszkanie2pokojowezbalkonem. Tel:784057433. n Sprzedamdziałkębudowlaną,3kmodRychwała, pół hektara powierzchni, trójkątna, ładnie położona.Cena:80tys.Tel:602455271. nSprzedamgruntyrolne:4.029hawZagórowie. Wskładgruntówwchodzą:łąki,oczkowodne,działkado uzbrojenia.Cenadouzgodnienia.Tel:665698000. nSprzedamdomwTeresiniegm.Krzymów.Dom 80mposadowionynadziałce1,37haczęściowozalesionej ,licznenasadzeniadrzewozdobnych.Budynekgosp.zczęściąmieszkalnącałośćogrodzonasiatką,bramaaut.Cena 370tys.zł(douzgodnienia).Telefon:601-550-372. n NasprzedażdomwstaniesurowymotwartymwBarbarce(gminaGolina),opow.użytkowej 220m2,wybudowanynadziałce10ar.Dompiętrowy,podpiwniczony.Dojazddrogąasfaltową,wodai prąd w drodze. Cena 180.000 zł. Telefon: 601269996,632420549. n Sprzedammieszkaniezbalkonem,nadrugim piętrze,poremoncie:wymienioneoknaidrzwiwewnętrzne,ścianygipsowane,napodłogachpaneleipłytki.Cena: 145000zł.Telefon:603540056lub607990017.

n Językniemiecki–nauczycielka,mgrfilologii germańskiejudzielikorepetycjiuczniomszkołypodstawowej,gimnazjumiszkółśrednich.30zl/60min. Tel:502789749. n Udzielękorepetycjizjęzykawłoskiego,ćwiczenia,wymowa,konwersacja.Kontakt:889340338. n JęzykAngielski.Nauczycielka(ponad10lat praktyki) udzieli korepetycji na wszystkich poziomachzaawansowania.Konin-Vosiedle(35zł/h1 osoba-25zł/h2osoby).Telefon:632194157. n Rosyjski.Korepetycje–tłumaczenia.Telefon:792000953. n Korepetycjezjęzykaangielskiegonawszystkich poziomach,gramatyka,konwersacje,pomocwpracach domowych.Wieloletniedoświadczenie,miłaatmosfera. TANIO.Serdeczniezapraszam:).Telefon:609951058. n Magister chemii (kobieta) udzieli korepetycji przygotowującychdozdaniamaturyzchemiinapoziomie podstawowym lub rozszerzonym. Cena 30zł/h. Możliwośćdojazdudoucznia.Telefon:691546617. n Chętnieudzielękorepetycjizjęzykaangielskiego napoziomieklas1-3szkołypodstawowej.Posiadamodpowiedniewykształcenie.Zapewniammateriałydydaktyczne.Oferujępomocwnadrabianiuzaległości,przygotowaniu do testów, odrabianiu prac domowych. Telefon: 607263181.

n ZatrudniędoprodukcjiplandekwTarczyniezzakwaterowaniem.Tel:691-383-005. n Firmazbranżytelekomunikacyjnej,zatrudninaumowęopracę,operatoraminikoparki.Mile widzianedoświadczenie.Zainteresowanychprosimy o kontakt pod numer 632452424 w godz. 8.0016.00lube-mail:biuro@telion.pl. nFirmabudowlanazatrudnizdużymdoświadczeniem,murarzy,cieśliorazmontażystówpłytG.K., PracawKoninieiokolicach.Płacaodprzerobuinagodzinęod10do15zł.Telefon:509077071. n Zatrudnięsprzedawcę(mężczyznę)napół etatudoskleputurystycznego.CVzezdjęciemoraz listmotywacyjnyproszękierowaćnaadrese-mail:koninpraca@gazeta.pl. n FirmazKoninazatrudninatrasykrajowe kierowcezkatCnabusy.Wymaganiadyspozycyj-

ność,min.1rokdoświadczenia,wykształceniemin. średnie.Firmazapewnianarzędziapracyorazwynagrodzenie adekwatne do pełnionych obowiązków. Aplikacjenaemailal@bioproten.pl. n FirmaChematsp.j.wKoniniezatrudnina pół etatu osobę z umiarkowaną grupą niepełnosprawnościdosprzątaniabiurowcaihaliprodukcyjnejwMalińcu.Proszędzwonićodponiedziałkudo piątkuwgodz.8.00–19.00.Telefon:697094220. n CukierniaJaniakiBenkzatrudnimężczyznędoobsługipiecamilewidzianedoświadczenie piekarniczelubcukiernicze.Pracaodzaraz.CV+ zdjęcieproszęprzesyłaćnaadrescukierniajb@wp.pl. n AgencjaOchronyzatrudnidopracynaobiekciehandlowymwKoniniePanówposiadającychorzeczenieoniepełnosprawnościorazstudentów.Kontakt odponiedziałkudopiątkuwgodz.9.00do16.00.Tel: 508374699. n FirmaAJGroupproducentprofesjonalnej odzieżyroboczejwodoochronnejzatrudnimężczyznę na stanowisko krojczego z doświadczeniem, ewentualniedoprzyuczenia.CVorazlistmotywacyjnyproszęprzesyłaćnaadreskp@ajgroup.pl.

nJEŻELIZAPŁACIŁEŚ500ZŁZAKARTĘPOJAZDUwokresieod01-05-2004do14-04-2006,przysługujeTobiezwrot425złnadpłaty,nawetjeśliniejesteśjuż właścicielempojazdu.Wejdźnawww.kartapojazdu.info lubzadzwoń(063)2202330–iodzyskajswojepieniądze! n Auto-kasacjabezfikcji!Kupiekażdeautopo ceniezłomowej.Cale,uszkodzone,stanobojętny,płacę, zabieram, daję dokument kasacyjny. Zadzwoń: 721382733. n Autoskup: całe, powypadkowe, wyeksploatowane, skorodowane. Wszystkie marki i roczniki. Kupimy. Szybki dojazd po auto. Tel: 691843403. n Sprzedam Opla Corse. Stan dobry. Cena: 4500złdonegocjacji.Telefon:695411919. n SprzedamOplaVectre.Samochódwbardzo dobrymstanie,ABS,centralnyzamek,wspomaganie kierownicy,elektryczneszyby,klimatyzacja,hak,zadbany.Polecam!Cena:7200złdonegocjacji.Telefon: 632715832. n SprzedamFordaTransit.Skrzynia2,10/4,10 Diesel.Cena:14000zł.Kontakt:696-762-369. n SprzedamOpelAstraIII1,7CDTI,kombi, rok 2005. Elektryczne szyby, tempomat, ABS, poduszkipowietrzne,klimatyzacja,radioCDfabryczne.Przebieg172tys.Kolorsrebrny.Autozadbane. Samochódsprowadzany,doopłat.Cena:22500zł donegocjacji.Telefon:606-880-424. n SprzedamRomet150,stanBDB,dodaje2kaski.Cena4300złdonegocjacji.Telefon:502-629-273.

n Naprawahardwarewrazzprzeinstalowaniem systemu, konfiguracją sprzętu i oprogramowania.Konfiguracjasieciiinternetu,odzyskiwaniedanych,usuwaniewirusów.Zajmujęsięrównieżnaprawądrobnegosprzętuelektronicznego. Dojazd do klienta. Telefon: 609973253. n Posiadamdosprzedaniaużywanemonitory LCD, różnych marek (LG,Samsung,Nec,Acer) w większości19".MonitorywBDBstanie.Gwarancja 3-miesiące.Tel:502306867. n Sprzedamsprawnykomputer,zmonitorem, myszką, klawiaturą, głośnikami, podkładką pod mysz,okablowaniem.Cena50PLN.Email:wyszynskiego@vp.pl. n Sprzedammodemhuaweiizery,stanidealny,w100%sprawny.Cena50zldodrobnejnegocjacji.Kontakt:784357624. n Sprzedam nowy komputer Procesor 2rdzeniowy Intel 2x2.60GHz, Ram DDR34GB!!HD1000GB(1TB!!), Grafika IntelX4500, DVD, klawiat. myszka+Monit LCD Acer

19".Gwarancja2lata.Dowóziinstalacjauklienta! Cena1590zł.Telefon:502577749.

n "But-Gaz"KamilStasińskiDOSTAWAGAZU"Shell"wbutlach11kgnatelefon.Dostarczamy 7dniwtygodniu.Podłączaniekuchnigazowych.Najwyższajakość.Zapraszam663-955-868lub(63)2121-153. n Czyszczenie-Karcherdywanów,wykładzin, tapicerkisamochodowejimeblowej.Dywanyzabieram do prania i odwożę suche. Tel: 695496452, 632705881. n Usługiremontowe.Malowanie5zł,gipsowanie9zł,panele15zł,tynki11zł.Instalacjeelektryczne iwodnokanalizacyjne,przeróbkiiinne.Tel:664667 033. n Szewc-nowyzakładszewskizapraszaKonin ul.PowstańcówWlkp.2IIIkl.wgodz.od9.00– 17.00.Tel:725-334-830. n Remonty: malowanie, tapetowanie, gipsowanie,zabudowyzpłytgips.-karton,panele,hydraulika,elektryka,płytki.Tel:722271168. n Oferujęnaprawęsprzętuelektronicznegotakiego jak: monitory LCD, radia samochodowe, wzmacniacze, itp. Masz problem ze sprzętem – dzwoń.Telefon:609-973-253. n Pralkiautomatyczne,naprawa,remont,fachowoisolidnie.Nawymienionyelementrokgwarancji.Naprawanaumówionydzieńigodzinę.Tel: 632426969,601191966. n Kompleksoweusługiwzakresieinstalacjiwodno-kanalizacyjnych,montażpiecówcentralnego ogrzewania , ogrzewanie podłogowe , kominki z płaszczem wodnym. Telefon: 697874-924. n Usługiremontowe,wykończeniowe,murarskie,itp.Szybkofachowo.Telefon:607994819. n Solidnie, dokładnie i uczciwie posprzątam dom,mieszkanie,itp.natereniemiastaKoninainajbliższychokolic(odkurzanie,mycieokien,podłóg,kafelków, naczyń,pranie,prasowanie,itp.).Tel:784-825-447.

n Damprowizjęzaznalezienieosóbchętnych dozmianybądźwstąpieniadoFunduszuEmerytalnego.Płatneodrękido120PLNodosoby.Tel.511247-002. n Sprzedam urządzenie hydroforowe MQ GRUNDFOS.Telefon:693335325. n Sprzedamwózekdziecięcy,wielofunkcyjny, kolorbordowo- beżowy.Cena250zł.Tel:693335 325. n SprzedamtaniomarkowyrowergórskifirmyRALEIGHzUSAnaosprzęcieShimano.Koła 26". Nie wymaga wkładu finansowego, w 100%sprawny. Cena 130zł do negocjacji. Telefon: 695458857. n Sprzedamkajakipłaskodennezwiosłami,dł. 4,85 szer. 0,85. Kajaczki są szczelne. Cena 450 zł/sztuka.Telefon:697672417. n Sprzedam: wędka teleskopowa Cupido KingPower360/5-100g,KołowrotekDragonViper DH RD620. Cena za zestaw 260 zł. Tel: 608031183. n Akwariumprofilowane112L.Akwariumo wymiarach80x35x40cm(dłxszer.xwys.).Cena 200zł.Telefon:605747652. n Sprzedammłodezbrojnikiniebieskieowymiarach2-3cm.Młodesązdroweipochodzązwłasnejhodowli.Cena2złzasztukę,przyzakupie10 sztuk1,50zł.Telefon:609666208. n Sprzedamzamrażalkęsklepowąna3szuflady,białabezżadnegologo,nieużywanaoddłuższegoczasu.Cena350złdomałejnegocjacji.Telefon:509-251-648. n SprzedamużywaneradiofirmyTTIwrazz antenąPresident.Cena170zł(douzgodnienia).Tel: 600486166.


6 informator ááá TeLeFOnyaLaRMOWe

Wspomnienie o Robercie Roszaku

TELEFONY ALARMOWE

Pogotowie Ratunkowe 63 246-76-80 Policja 997 Straż pożarna 998 Straż miejska 986

KoncertpoświęconypamięciRobertaRoszaka,zmarłegonapoczątkulipcakonińskiegodziennikarzamuzycznego,poprowadziadamDroździkz PolskiegoRadiaPomorzaiKujaw.Łączyłaichprzyjaźńiuwielbieniedla artrocka.bydgoskidziennikarznapisałwspomnienieoRobercie:

Wzabieganymświeciełatwozagubićswojątożsamość.Zdominowaniszarością i szpetotą, zapominamy o rzeczach pięknych. Szczęśliwie w całym tymzamieszaniuspotykamyludzi,którzypotrafiązatrzymaćnasnachwilę. Tutaj uśmiecham się do wspomnień o Robercie Roszaku, cząstki Konina, w którym rock podniesiony dorangisztukimiałzawszeswojestałe miejsce, stałe pasmo w eterze i siłę przyciągania doń rzeszy wiecznie głodnychfanówtegogatunku.Wróżnych studiach, a od pewnego czasu przedmikrofonemRadiaKonin,rozgrywały się seanse muzycznych czarów,odprawianychprzezRobertadla sercwrażliwychnapoezjęrocka. Eter okazał się jednak dla Ro-Ro zbytciasny,zatemwyszedłdoswoich słuchaczy oraz sympatyków sztuki rockowej,organizująckoncertowespotkaniazichukochanąmuzyką.Nascenie Domu Kultury Oskard pojawiały się coraz częściej gwiazdy rodzimej oraz zagranicznej sceny art-rockowej. Robertnieszczędziłsił,zdrowia,czasu i funduszy potrzebnych, by spełniać dlanaskolejnemuzycznemarzenia. Piękne preludium przerwała, niczym zgrzyt igły na płycie, nagła śmierć autora owych przedsięwzięć. Najgorsząreakcjąnataktragicznyobrót wydarzeń byłaby cisza - marnotrawstwo wszelkiej pracy, wniesionej w zbudowanie art-rockowego wizerunkuKonina.Dlategowieluznastak bardzozależy,bykontynuowaćdzieło Robertaawspomnienieonimtrakto-

POMOC MEDYCZNA

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego ul. Szpitalna 45, tel. 63 240-46-03

waćjakżywąobecnośćwkolejnychseansachpoezjirocka. Tak też stanie się już niedługo – 24 września, kiedy widownię konińskiego Oskardu wypełnią słuchacze i przyjacieleRobertaRoszaka.Przyjaźń ipamięćoNimzabrzmiteżnapięcioliniach rozwieszanych przez siedem zespołów, które tego wieczoru zaprezentująsięwOskardzie:BlackSun,Figuresmile, Night Rider, Gendel, QuidamiBelieve–teformacjedziękiRobertowiwłaśniewystąpiłyswegoczasuwKoninie. 24 września Przyjaciele stawią się w komplecie – tak jak kiedyś, rozwijając przed fanami art-rocka swojerockoweczary.Wewspomnieniu o Robercie każda grupa dołoży takżeswójkwiatdobukietukompozycji Marillion, który to zespół był największą fascynacją Ro-Ro. Żeby nadaćcałościzwartąwymowę,Przyjaciele Roberta – na scenie i na widowni – przewiążą ów bukiet wspólnie odśpiewanym klasykiem, któregorefrenzamykasięwsłowach „How I wish You were here” – Jak bardzochciałbym,żebyśtubył. IbędzieszRo-Ro!Terazizawsze! Napięcioliniachnaszejpamięci...

POGOTOWIA

Ciepłownicze 63 249-74-00 Gazowe 992 Energetyczne 991 Wodociągowe 994, 63 240-39-33 Pogrzebowe usługi całodobowe: Administracja cmentarza komunalnego w Koninie, tel. 63 243-37-11, 502-167-765

TELEFONY ZAUFANIA

Alkoholizm: Telefon zaufania Anonimowych Alkoholików 723-100-973 Konińskie Stowarzyszenie Abstynentów „Szansa”, od pn. do pt. w godz. 18.00-20.00, tel. 63 242-39-35 Ośrodek Leczenia Uzależnień i Współuzależnień, od pn. do pt. w godz. 8.00-20.00, tel. 63 243-67-67 Amazonki Koniński Klub „Amazonki”, wtorki i czwartki w godz. 15.00-17.00, tel. 63 243-83-00 Bezdomność

n Centrum Kultury i Sztuki, ul. Okólna 47a, czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-18.00, tel. 63 243-63-50 n Galeria Sztuki „Wieża Ciśnień", ul. Kolejowa 1a, czynna od wtorku do piątku w godz. 10-18, soboty w godz. 1014, tel. 63 242-42-12 n Biblioteka repertuarowa działająca przy CKiS, czynna w poniedziałki i czwartki w godz. 10–15, wtorki i środy w godz. 12 – 17 n Górniczy Dom Kultury „Oskard”, aleje 1 Maja 2, tel. 63 242-39-40 n Koniński Dom Kultury, pl. Niepodległości 1, tel. 63 211-31-30 n Klub Energetyk, ul. Przemysłowa 3d, tel. 63 243-77-17, 63 247-34-18 n Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Po wstań ców Wiel ko pol skich 14,

ADAM DROŹ DZIK Pol skie Ra dio Po mo rza i Ku jaw (PiK)

Gdzie:DKOskard Kiedy:24września,godz.18 Wstęp:wolny

od23do29września

Komedia; prod. USA, Australia; 99min;wiek: 15lat; godz. 11.30, 16.00,20.45; KiedyCal(SteveCarell)dowiaduje się, że żona Emily (Julianne Moore),zdradzagoichcerozwodu, jego świat rozpada się na kawałki. Mężczyzna zostaje towarzyszem i uczniemprzystojnegokobieciarza— JacobaPalmera(RyanGosling),który usiłuje pomóc Calowi pogodzić się z odejściem żony i rozpocząć własne życie, prezentuje stojące przed nim możliwości: uwodzicielskiekobiety,męskiedrinkiistyl,jakiegonieznajdziesięwtanichsalonach fryzjerskich i sieciówkach odzieżowych. Tymczasem trzyna-

stoletnisynCala,Robbie(JonahBobo)zakochujesięwsiedemnastoletniejnianiJessice(AnaleighTipton), którajestzadurzonaw...Calu.

Johny English reaktywacja

Colombiana

Akcja/dramat/przygodowy/thriller; prod. Francja, USA; 122 min.; wiek: 12lat;godz. 18.30;

Szefowie wrogowie

Komedia; prod. USA; 110 min; wiek: 12lat;godz.9.30,14.00;

ReDaKCJa:

WyDaWCa

Lokalne Media Sp. z o.o. na podstawie umowy franchisowej z Pro Media Sp. z o.o.

ReDaGUJezeSPóŁ

Radosław Grzelak, Robert Olejnik (redaktor naczelny), Anna Pilarska, Bartosz Skonieczny.

czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8-18, tel. 63 243-86-24 n Muzeum Okręgowe Konin-Gosławice, ul. Muzealna 6, czynne we wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 10-16, soboty w godz. 10-15, niedziele w godz. 11-15, bilet ulgowy: 5 zł, normalny: 10 zł, w niedziele: wstęp wolny na wystawy stałe, tel. 63 242-75-30. n Muzeum byłego Obozu Zagłady w Chełmnie nad Nerem czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8-14, oddziały: las rzuchowski (tel. 501-610710), teren dawnego pałacu (tel. 63 271-94-47) n Skansen Archeologiczny w Mrówkach koło Wilczyna, czynny tylko w sezonie od 1 kwietnia do 30 września codziennie w godz. 10-18.

ááá bIbLIOTeKI

Komedia;prod.WielkaBrytania; 116min.;wiek: 12lat;godz. 11.15, 13.30,15.45*,18.00*,20.15 (* seans nieodbędziesięwdniu27września);

62-510 Konin, ul. Przyjaźni 2 (IX pietro), tel. 63 2180054, fax 63 2180001 redakcja@kurierkoninski.pl

Dom noclegowy i schronisko dla bezdomnych PCK w Koninie, ul. Nadrzeczna 56, tel. 63 244-52-95 Dzieci Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Zarząd Oddziału Powiatowego, Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy TPD, Społeczny Rzecznik Praw Dziecka, ul. Noskowskiego 1A, 63 242-34-71 Narkotyki Punkt Konsultacyjny Stowarzyszenia Monar, ul. Okólna 54, od pn. do śr. i w pt. w godz. 10.00-18.00, tel. 63 240-00-66 Pogotowie „Makowe” 988 (od 9.00 do 13.00) Przemoc Jesteś bity, zastraszany, okradany, boisz się o tym powiedzieć w domu, w szkole - wyślij anonimowego e-maila na adres: anonim@konin.policja.gov.pl Przemoc w rodzinie Bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie, mediacje: od pn. do pt. w godz. 15.0017.00 w Towarzystwie Inicjatyw Obywatelskich w Koninie, ul. PCK 13, tel. 62 240-61-93 Rodzina Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Przyjaźni 5, tel. 63 242-62-32 MOPR, Sekcja Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej, ul. Staszica 17, 63 244-59-16 (dyżur całodobowy), niebieska linia 0 801-141-286, od pn. do pt. w godz. 15.00-17.00

ááá PLaCóWKIKULTURaLneIMUzea

Kino Helios Kocha, lubi, szanuje

999,

bIUROReKLaMy:

tel. 63 2180051, fax 63 2180001 reklama@kurierkoninski.pl www.kurierkoninski.pl

naKŁaD:

15000 egz

n PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA, ul. Przemysłowa 7, czynna w poniedziałki i wtorki w godz. 8.30-18.30, środy – nieczynna (lekcje biblioteczne), czwartki i piątki w godz. 8.30-18.30, soboty w godz. 8-13, tel. 63 242-63-39 n MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA, ul. Dworcowa 13, tel. 63 242-85-37 - Wypożyczalnia główna - Czytelnia książki i prasy - Czytelnia internetowa - Wypożyczalnia „książki mówionej” i zbiorów muzycznych; czynna w poniedziałki, wtorki, środy, piątki w godz. 9–18, czwartki w godz. 12-15, soboty w godz. 10-14. n Filia „Starówka”, wypożyczalnia i czytelnia dla dzieci i młodzieży (bezpłatna sala internetowa), ul. Mickiewicza 2, tel. 63  242-85-62, czynna w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godz. 9-18, czwartki w godz. 12-15, soboty w godz. 10-14.

n Filia dla dzieci i młodzieży, ul. Powstańców Wielkopolskich 14, tel. 63 242-38-30, czynna w poniedziałki, środy i piątki w godz. 10.30-17.15, wtorki w godz. 9-15.30 n Filia nr 3, ul. Goździkowa 2, tel. 63 24501-85, czynna w poniedziałki, środy i piątki w godz. 10.30-18, wtorki w godz. 915.30, czwartki w godz. 12-15.30 n Filia nr 7 (można bezpłatnie korzystać z INTERNETU), ul. Sosnowa 16, tel. 63  243-11-43. Czynna w poniedziałki, środy i piątki w godz. 11-18, wtorki w godz. 9-15, czwartki w godz. 12-15. n Filia nr 8, ul. Szpitalna 45, tel. 63 240-4505, czynna w poniedziałki i środy w godz. 9-18, wtorki i piątki w godz. 7.30-15.30 n Filia Gosławice-Zamek, ul. Gosławicka 46, tel. 63  242-74-60, czynna w poniedziałki, środy i piątki w godz. 9-16 i wtorki w godz. 9-15. n Filia nr 11, Cukrownia Gosławice, al. Cukrownicza 4, tel. 63 240-45-05, czynna we wtorki i piątki w godz. 11-17.


sport 7

czwartek, 22 września 2011 Pewnym zwycięstwem 4:1 nad KS Polonia 1912 Leszno piłkarze KS avansGórnikKoninwrócilinagórętabeliIIIligi.Dwiebramkidlabiało-niebieskichzdobyłPawełbłaszczak.

Polonia Leszno nie zachwyca w tymsezoniewlidze.Mimotokoninianie nie mogli być pewni trzech punktównastadioniewLesznie.Szczególnie że pierwsza bramka zdobyta została właśnieprzezgospodarzy.W22.minuciestrzałemwsamooknobramkiDawida Smuga popisał się Przemysław Kowalski.Dowyrównaniadoszłoniedługo później. W trzydziestej minucie ArkadiuszBajerskipodałdoPawłaBłaszczaka,akonińskinapastnikpokonałbramkarza gospodarzy. Kolejny gol padł już siedem minut później, gdy Jakub PaździerskizagrałdoArkadiuszaBajerskiego,atenumieściłpiłkęwdługimrogu bramki Polonii. W doliczonym czasie gryna3:1podwyższyłponownieBłaszczak.NajpierwświetneuderzeniezdystansuFilipaZborowskiegotrafiłowpoprzeczkęLeszna,anastępniepiłkadobijanaprzezkonińskiegonapastnikaznalazłasięwsiatceRafałaMaściburza.Do przerwyGórnikKoninprowadził3:1. Druga połowa była bardziej pechowadlagości.W59.minuciekontuzjitorebkistawowejdoznałBartosz

Modelski. Kapitana biało-niebieskich zastąpiłnamurawieKrystianSobieraj. Konińskipomocnikdobrzewszedłw mecz i już po piętnastu minutach wpisałsięnalistęstrzelców.W79.minucienaboiskupojawiłsięDawidKotwica, zastępujący Jakuba Paździerskiego. Do końca meczu żadna ze stronniezmieniłajużwynikuspotkania. Górnik Konin pokonał Polonię 1912Leszno4:1. Byłotodrugiezrzęduzwycięstwo biało-niebieskichwlidze.Poósmejkolejcekoninianiezajmujępiątąpozycjęwlidze,tracącdoliderasiedempunktów.Za tydzieńpodopiecznitreneraBanaszaka podejmąusiebieNoteciankęPakość. KS Avans Górnik Konin: Dawid Smug-MateuszAugustyniak,Adam Kosmala, Mateusz Majewski, Adrian Majewski - Filip Zborowski, Bartosz Modelski(59’KrystianSobieraj),Artur Kraszkowski, Jakub Paździerski (79’ Dawid Kotwica), Arkadiusz Bajerski (90’ Mateusz Insiak) - Paweł Błaszczak.

Start Konin: Mieszany początek rozgrywek ażtrzymeczewróżnychkategoriachwiekowychrozegralinarozpoczęciesezonupiłkarzeręczniStartuKonin.Tylkojedenznichzakończyłsięzwycięstwemkoninian. W ubiegłą sobotę juniorzy młodsi podejmowaliusiebieUKSNikeKalisz. Początek spotkania to walka punkt za punkt obu ekip. Dopiero w dziesiątej

BAR TOSZ SKO NIECZ NY

W najbliższy weekend na parkiet powrócąkonińskiekoszykarki,rozgrywając swój pierwszy turniej w sezonie. KS avans Górnik Konin podejmienatomiastusiebienoteciankęPakość.

Pakość, Stadion im. Złotej Jedenastki KazimierzaGórskiegoprzyul.Podwale 1wKoninie

dionim.MarianaPaskaprzyul.Dmowskiego4wKoninie

-ZawodySzybowcowenaCelność Lądowania,KazimierzBiskupi

23 września (piątek):

-MentalGolfMasters,polegolfowe WityngwGolinieKolonii

mecz piłki nożnej kobiet (III liga): SpartaKonin–MedykKonin,stadion przyul.Łężyńskiej9wKoninie

-Koszykówka:TurniejSeniorekw Koninie,halasportowaprzyul.Dworcowej

24 września (sobota): godz.11.00:

meczpiłkinożnejkobiet(Ekstraliga):PogońWomenSzczecin–Medyk Polomarket KWB Konin, stadion w Szczecinie godz.16.00:

mecz piłki nożnej (III liga): KS AvansGórnikKonin–KSNotecianka reklama

-MistrzostwaMiędzywojewódzkie Juniorówwszachach,OśrodekWypoczynkowyBałtykwMielnie 8.kolejkakonińskiejklasyokręgowej: godz.16.00:

PoloniaGolina–WartaKrzymów, stadionwGolinie

25 września (niedziela): godz.13.00:

mecz piłki nożnej kobiet (I liga): Medyk Konin – Praga Warszawa, Sta-

minucie gospodarze wyszli na dwubramkoweprowadzenie.Skuteczniedla ekipyStartupunktowaliMaciejRolniki MichałZajączkowski.Mimotojużczte-

Fot. B. Skonieczny

Cztery gole w Lesznie

godz.16.00:

godz.16.00:

meczpiłkinożnej(IVliga):Kasztelania Brudzew – CKS Sparta Konin, stadionwBrudzewie 8.kolejkakonińskiejklasyokręgowej: godz.16.00:

Zjednoczeni Rychwał – Polonus KazimierzBiskupi,StadionMOSprzy ul.Sportowej1wRychwale godz.16.00:

Orlik Miłosław – Błękitni Helenów,StadionMiejskiwMiłosławiu godz.16.00:

GKS Sompolno – Olimpia Koło, StadionMiejskiwSompolnie

ryminutypóźniejKaliszwyrównałstan meczuna7:7.Obrazgrynieprzedstawiałsięciekawie–wpoczynaniachobu zespołów było mnóstwo chaosu oraz brutalnej gry. W dziewiętnastej minuciekarędwóchminutotrzymałAdrian ZacheriStartgrałwprzewadze.Mimo toNikenaciskała–wsytuacjisamna sam z bramkarzem znalazł się Maciej Kąkol. Golkiper Startu popisał się jednak fenomenalną paradą i koninianie znówwyszlinadwubramkoweprowadzenie.Wkońcówcepierwszejpołowy Mateusz Pawlak jeszcze dwukrotnie skutecznie interweniował. Mimo to z grywykluczonyzostałAdamPietrzyki wostatnichminutachNikewyrównała na14:14. Wdrugiejpołowiegospodarzerazili nieskutecznością, co chwila trafiając w słupeklubpoprzeczkębramkiNike.Kaliszanie skrzętnie wykorzystali niemoc ofensywnąStartu,wychodzącnaprowadzenie17:14.Trzybramkowaprzewaga gościutrzymywałasięażdo49.minuty gdy Start wyrównał na 25:25. Wtedy właśnierozpoczęłysięprawdziweemocjenahaliRondo.Minutępóźniej,przy stanie25:27dlaKalisza,karęwykluczeniaotrzymałWojciechKrakus.Koninia-

nie ponownie wyrównali na 27:27. W 53. minucie arbiter spotkania podyktowałrzutkarnydlaKalisza,któryjednak wybronił Mateusz Pawlak. Koniński bramkarz,będącytegodniawfenomenalnej formie, jeszcze dwa razy ratował swójzespółprzedutratąbramki.Niestetyponownierażącąnieskutecznośćwykazywali jego koledzy w ofensywie. Wszystkoskończyłosięw57.minucie, gdyNiketrafiłana28:27,anastępniedołożyłajeszczedwagole,ostateczniepokonująStartKonin30:27. W czwartek porażkę zanotowali równieżmłodzicyStartu.Podopieczni MarkaSalzmanaprzegralizWolsztyniakiemWolsztyn15:23(7:11).Tasamadrużyna,dwadnipóźniej,okazała się jednak mocniejsza od UKS Nike Kalisz. Młodzicy wygrali z kaliszanami30:23(15:11). Start Konin – Wolsztyniak Wolsztyn15:23(7:11)

Sebastian Hybsz, Marcel Urbański, Piotr Kołtunowicz (2), Rafał Kałecki(3),AlbertSzczypiorski,Adrian Grzelka(3),PawełGarbaciak,Dawid Garbaciak(2),MikołajMarcinkowski, HubertSobczak(1),MateuszMikuła, Kamil Kieliszkowski, Łukasz Kosmowski, Bartłomiej Wróbel, Dawid Budaszewski (1), Olgierd Piaskowski (3),RafałRogala,AdrianFranaszek. StartKonin–UKSnikeKalisz 30:23(15:11)

Sebastian Hybsz, Marcel Urbański(2), Piotr Kołtunowicz (2), Rafał Kałecki (7), Albert Szczypiorski (1), AdrianGrzelka(6),PawełGarbaciak, Dawid Garbaciak, Mikołaj Marcinkowski(1),HubertSobczak(2),Mateusz Mikuła (1), Łukasz Kosmowski, Bartłomiej Wróbel (3), Dawid Budaszewski(5),OlgierdPiaskowski,Rafał Rogala,AdrianFranaszek,MarcelNowak,MarcelMakowski.

StartKonin-UKSnikeKalisz 27:31(14:14)

Mateusz Pawlak, Michał Zajączkowski(8),PatrykUrbański(1),Filip Biniewicz(4),GrzegorzStawicki(7), Maciej Rolnik (4), Adam Pietrzyk, Adam Jakuszko, Kamil Klimek, Mykola Sirenko (3), Damian Gromada, SebastianGarsztkowski. BAR TOSZ SKO NIECZ NY


8 sport

Rzucił szablę na planszę WśródkobietrywalizacjęzdominowałyRosjankiiAmerykanki.JedynaPolkawfinałach–KarolinaCieślar (TMS Sosnowiec) – odpadła w ćwierćfinale z Ekateriną Vorobievą z Rosji.PucharEuropyprzypadłValerii BolshakovejzRosji,którawfinalepokonałaEricęZhaozUSA15/14.Trzecie miejsce zajęły: Alexa Antipas (USA)ipogromczyniPolki–Ekaterina Vorobieva. Wśród Polek, oprócz Karoliny Cieślar, najwyższe miejsca zajęły: Anna Cios (TMS Sosnowiec, 14.miejsce)iGabrielaDrygała(KKSz Konin,25.miejsce).Wśródmężczyzn najwięcej przedstawicieli w finałach miałyStanyZjednoczoneitozawodnikUSAsięgnąłpoPucharEuropy.Eli Dershwitz,mającykorzeniepolskie,w półfinalepokonałinnegoAmerykaninaopolskimpochodzeniu–Andrew Mackiewicza–15/11. WfinaleDershwitzzmierzyłsięz Rosjaninem Dmitriyem Danilenko. Pierwsza część walki należała do Rosjanina,któryodpoczątkuwyszedłna trzypunktoweprowadzenie.Danilenko nie oddał przewagi do przerwy i wygrałpierwszączęść8:5.NapoczątkudrugiejczęściwalkiRosjaninpodwyższyłwynikna10:5.Gdywydawało się, że tytuł pojedzie do Rosji, do walki powrócił Dershwitz. Odrobił stratyidoprowadziłdowyniku9:10. reklama

Wtymmomencieuszkodzeniuuległa szablaDanilenki,który-poirytowany sytuacją-rzuciłjejresztkinaparkiet. Rosjanin ukarany został żółta kartką za niesportowe zachowanie, co ostatecznie wytrąciło go z równowagi. Amerykaninwyszedłnaprowadzenie 12:10.Danilenkojednaksięniepod-

dawał i wyrównał wynik na 12:12. KońcówkanależałajednakdoDershwitza, który zdobył 3 trafienia pod rządiwygrałfinał15:12. Na najniższym stopniu podium uplasowali się Andrew Mackiewicz (USA) i Michael Costin (USA). WśródPolakównajwyższelokatyzajęli Kamil Goździk (35. miejsce) i KewinChorchowski(45.lokata),obajz KonińskiegoKlubuSzermierczego. BAS

Grali o mistrzostwo Konina WpięciukategoriachrywalizowalizawodnicypodczasMistrzostwKoninawTenisie.WgrupieopennajlepszyokazałsięMichałboroński.

Fot. B. Skonieczny

ĆwierćtysiącaszablistekiszablistówzcałegoświatawalczyłowKoninieoIVPuchareuropyKadetów.OstatecznienajwyższenagrodypojechałydoRosjiiUSa.

Boroński pokonał w finale grupy openDanielaBednarka.Trzeciemiejsce zajęliMariuszSmuliPiotrHofman.W sobotęrozgrywanybyłrównieżturniej zawodników po pięćdziesiątce. Jego zwycięzcąokazałsięZbigniewIciaszek, którywfinalepokonałLechaCyprysiaka. Najniższe stopnie podium przypadły Krzysztofowi Koszalowi (ubiegłorocznemuzwycięzcy)iPiotrowiDreli. Wniedzielęrywalizowalizatomężczyźnipowyżej35rokużycia,chłopcy do 18 roku życia i kobiety w kategorii open.Mistrzempierwszejgrupyzostał RadosławDziubczyński,drugiemiejsce przypadłozatoLeszkowiPawlaczykowi.

Trzecie miejsca zajęli Zbigniew ByczkowskiiLechCyprysiak. Wśród chłopców do lat 18 najlepszyokazałsięPiotrHofman,którywfinale pokonał Pawła Fedko. Najniższy stopień podium zajęli Przemysław Siudut i Adam Krucki. Natomiast wśród kobietzwyciężyłaAnnaAndre,awicemistrzyniązostałaZuzannaGadzinowska.NapodiumznalazłysięjeszczePaulinaPawlaczykiAnnaJaniak. Zadwatygodnieodbędziesięostatniatenisowaimprezawtymroku,czyli tradycyjny Piknik Tenisowy na zakończeniesezonu.

BAS

107 Kurier Koniński  

Rekonstrukcja sobotniej napaści na strażnicę PSP w starym Koninie i sprawozdanie z wizyty Donalda Tuska w Koninie to główne tematy najnowsze...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you