Page 1

l

roK V

l

CZWArteK 22 MArCA 2012

■ W numerze Sensacyjna zmiana w SLD Elżbieta Streker-Dembińska nie jest już przewodniczącą Rady Miejskiej SLD w Koninie. Jej miejsce zajął młodszy o pokolenie, ale też bardzo kontrowersyjStr. 2 ny Paweł Piechocki. Koniec koszmaru dwulatka

Pani Joanna, która tydzień temu apelowała na naszych łamach o pomoc w odzyskaniu synka, w poniedziałek wróciła z dwuletnim Oskarem do domu. str. 4 Pasjonujące kobiety Obrazy, psie por trety, biżuteria bardzo często przybiera kształt ukochanych psów. W ten sposób zaraża innych mi-

l

ISSn 1689-9563

str. 6 łością do zwierząt. Zmiany w Akcji Konin Waldemar Duczmal został nowym prezesem stowarzyszenia Akcja Konin. Zastąpił Bar tosza Jędrzejczaka, którego prezydent Konina uczynił swoim pełnomocnikiem do kontaktów z organizastr. V cjami pozarządowymi.

reklama

Fot. T. Tomczak

■ ■ ■ gazeta beZPŁAtnA ■ ■ ■ gazeta beZPŁAtnA ■ ■ ■ gazeta beZPŁAtnA ■ ■ ■ gazeta beZPŁAtnA ■ ■ ■ gazeta beZPŁAtnA ■ ■ ■ gazeta beZPŁAtnA ■ ■ ■

nr 126

Szpital to trup Szpital to trup - mówią strajkujący pracownicy WSzZ, którzy we wtorek przeszli przez miasto, niosąc symboliczną trumnę. Kolejny dzień negocjacji nie przyniósł żadnych nowych ustaleń. WIĘCEJNASTR.2 reklama


2 aktualności

Szpital to trup - mówią strajkujący pracownicy WSzZ, którzy we wtorek przeszli przez miasto, niosąc symboliczną trumnę. Kolejny dzień negocjacji nie przyniósł żadnych nowych ustaleń.

Jaktwierd zązwiązkowc y,dyrekc ja po raz kol ejny przeds taw iła te sam e liczby na tem at fin ansów szpit al a, co wcześ niej. A ponieważ nie usłys zel i nic noweg o, rozm ow y znow u stan ęł y w martwympunkc ie. 37 głod uj ąc ych piel ęg niar ek odstawiło soki i pije już tylko wodę. Od strajkujących można usłyszeć, że zastanawiają się nad dalszymzaostrzeniemprotestu.Tymczasem - jak informuje rzecznik szpit al nad al nie przyjm uj e pacjentównaplanowezabiegi,choćjak zapewnia - na wszystkich oddziałach jest pełna obsługa pielęgniarska. Strajk w kon ińskim szpit al u trwa już mies iąc. Pers on el medyczny dom ag a się podw yż ek płac zas adn ic zych, tymc zas em prop oz yc jadyrekc jiod9marc ato 100złot ychpodw yżk idopens jii 900 zł jedn oraz owej prem ii wypłac on ejwtrzechrat ach.Tejpro-

poz yc ji związkowc y nie chcą przyj ąć. Od poc zątku strajku dyrekc ja szpit al a tłum ac zy, że możliwoś cipodw yżk izal eż ąodwyn iku ren eg oc jac ji wys okoś ci kontraktówzlek arzam i. NowydyrektorGrzegorzWrona był w ubieg łym tyg od niu w NFZwWarszawie,gdziestarałsię o odzyskanie zapłat za nadwykonania w minionych lat ach dla konińskiego szpit ala. Z kolei zastępcadyrektoraskładałwyjaśnieniaw prok ur at ur ze, do któr ej traf ił y dwadoniesienia-odstrajkujących ioddyrekcji.Obadot ycząnarażenia zdrowia pacjentów. Nadal nie ma przyjęć planowych i powstają dylemat y dot yczące zgłaszających się potenc jalnych pac jentów. W szpit aluprzebywaobecnie486pacjentów,wtym80dzieci. Głodujące pielęgniarki odwiedzil i też przeds taw ic iel e cent ral związkowych oraz Naczelnej Izby Pielęg niarek i Położnych, którzy

wyrażali swoje poparcie dla strajkujących o lepsze war unki płacowe. W kilkunastu mazowieckich szpit alachpersonelnosiczerwone wstążki na znak solid arności ze strajkującymiwKoninie. - Sytuacja finansowa placówki jestbardzotrudna-powiedziałLeszek Czaj or, rzeczn ik szpit al a. Strat a za ubiegły rok wyniosła 20 milionów złot ych. Poprawa tej sytuacji wymaga głębokiej racjonalizacjiwydatkówwkażdymelemencie dział aln oś ci szpit al a. Jest to niezbędne do normalnego funkcjonowanialecznicy. Strajkujący uważają, że dyrekcja szpit al a spec jaln ie przec iąg a negocjacje licząc na to, że ludzie się zmęczą i będą chcieli wrócić przedświęt amiwielkanocnymido domów. - To się przeliczą - mówi strajkująca położna Anna Cieślak. -Tylewytrzymałyśmy,towświęt a tu zostaniemy, nie możemy teraz odejśćzniczym. ANN A PIL ARS KA

Filmyilustrującetęinformację możnaobejrzećnawww.LM.pl

Fot. R. Olejnik

Szpital to trup

Sensacyjna zmiana w SLD elżbieta Streker-Dembińska nie jest już przewodniczącą rady Miejskiej SLD w Koninie. Jej miejsce zajął młodszy o pokolenie, ale też bardzo kontrowersyjny Paweł Piechocki.

WybórPawłaPiechockiego,który zyskał poparcie 53 spośród 102 uczestników sobotniego zgromadzenia ogólnego członków miejskiego SLD, to również wypowiedzenie posłuszeństwa Józefowi Nowickiemu, którywprostpoparłkandydaturęElżbiety Streker-Dembińskiej, argumentującżejejkontrkandydatowibrakuje

doświadczenia. – A gdzie my mamy zdobywaćdoświadczenie–zapytałPaweł Piechocki – skoro nie dopuszcza sięnasnawetnalistykandydatówdo RadyMiasta? Paweł Piechocki ma 41 lat i jest prywatnymprzedsiębiorcą.Znanyjest zbardzoostrychwystąpieńantykleryOLER kalnych.

KierownikzPrzeglądu

rzaPałasza.Odpołowylutegojestjednak dyrektoremKonińskiegoDomuKultury. Nakierownikabiuraobecnyprezydent ogłosił nabór i Joanna Szydłowska – jak można przeczytać na miejskiejstronie-wykazałasięnajlepszymi kwalifikacjami i doświadczeniempotrzebnymnatymstanowisku. Podczas rozmowy uzyskała największąliczbępunktów. SKA

Joanna Szydłowska, dotychczasowa zastępczyni redaktora naczelnego Przeglądu Konińskiego została kierownikiem biura prezydenta Konina.

Zastąpi tam Elżbietę Miętkiewską, którakierownikiembiurazostałazaczasów poprzedniego prezydenta Kazimie-

TylkoPAK to Ze PAK będzie prowadzić wyłączne negocjacje w sprawie zakupu kopalni Konin i Adamów.

Fot. T. Tomczak

DecyzjęodopuszczeniuZEPAK dodalszegoetapuprywatyzacjipodjął MinisterSkarbuPaństwa.Oznaczato, żewnegocjacjachniebędziejużbrać udziałufirmaSpołemPlus,którapla-

ListdoTuska Koniński poseł Jacek Kwiatkowski z ruchu Palikota zwrócił się do Donalda tuska z prośbą o rozwiązanie konfliktu w miejscowym szpitalu.

Wtymceluskierowałdopremieralistotwartyzprośbąonatychmiastowepodjęcieinterwencjiwsprawie WojewódzkiegoSzpitalaZespolonego wKoninie.-Obecniewszpitalutym trwa strajk głodowy części pracowników,domagającychsiępodwyżekpłacowych-napisałposełdoszefarządu. -SzpitalpodlegaUrzędowiMarszałka Wielkopolskiego,którymjestpanMarek Woźniak. Obserwując wielotygo-

dniowe negocjacje, które nie przynoszą żadnego rozwiązania w lecznicy, zmęczeniestrajkującychipodejmowane przez nich coraz to bardziej drastyczne kroki, proszę Pana o szybkie rozwiązanietejsytuacji. PosełzRuchuPalikotauważa,że premierpowinienwłączyćsięwrozwiązaniekonf liktupłacowego,który narasta.-Obecniestronarządowacałyczasprzedstawiajednoniezmienne stanowisko, a wszelkie rozmowy kończą się fiaskiem. Największym problememowegoszpitalajestpodpisywany co roku z Narodowym Funduszem Zdrowia rażąco niski

kontraktorazbrakpełnejzapłatyza nadwykonania.Gdyweźmiemypod uwagęwskaźnikdemograficznyoraz fakt,iżjesttoszpitalzdużymiambicjami i możliwościami, okazuje się, żekwotataniewystarczanajegopełne utrzymanie – przekonuje poseł Jacek Kwiatkowski. - Obserwując wszystkie obecne działania, które spełzająnaniczym,niewidzęinnego wyjścia w obecnej sytuacji i dlatego jako parlamentarzysta kieruje swą prośbęoszybkąreakcję. Posełniewie,czyjegoprośbazostaniewysłuchana.Liczyjednaknato, żedotrzedopremieraizostanieprzynajmniej odczytana. - Na tym etapie jedynąosobą,któramożezareagować nato,codziejesięwkonińskimszpitalu,jestpremier-tłumaczyłposełswojemotywy. SKA

nowałazainwestowaćm.in.wprodukcję oleju napędowego na terenie obu kopalń. Specjaliści jednak nie dawali wiarytakimplanom,asamoministerstwo z ostrożnością podchodziło do kwestii wiarygodności finansowej tej spółki. Przypomnijmy również, że wedługzapowiedziMSPprocesprywatyzacji obu kopalń zakończyć się może jużwlipcu. DOK

Przygarnij zwierzaka!

AtenA trafiładoschroniska17 marca2012roku.Jestbardzołagodną iprzyjaznąsuczką.Potrafichodzićna smyczy. Ma około 5 lat (ur. marzec 2007r.).Jejwysokośćwkłębiewyno-

si50cmwkłębie.Jestposterylizacji. Idealniespełnisięwrolistróżaposesji. AtenaczekanaCiebiewSchroniskudlaBezdomnychZwierzątwKoninie(ul.Gajowa7a),tel.63243-80-38.


czwartek, 22 marca 2012

reklama 3


4 kurier kryminalny

Koniec koszmaru dwulatka Pani Joanna, która tydzień temu apelowała na naszych łamach o pomoc w odzyskaniu synka, w poniedziałek wróciła z dwuletnim oskarem do domu. Jakjużpisaliśmy,paniJoannarozstała sięzmężemwlipcuubiegłegorokuiwraz zdwójkądzieciwyprowadziłasięzKołado swojej rodzinnej miejscowości pod Lesznem.Widzeniazdziećmijejmążwykorzystał,byuprowadzićsynów.SądOkręgowy wKoninie,wktórymtoczysięsprawarozwodowa,nakazałDariuszowiK.oddanie dziecimatce,czegotennieuczyniłizaczął sięznimiukrywać.PodkoniecstyczniapaniJoannazdołałagowytropićwKoniniei odebrać9-letniegoMiłosza. Od chłopca kobieta usłyszała, że przezjakiśczasukrywalisięwBiałejPodlaskiej(województwolubelskie)uciotki ojca, więc kiedy dowiedziała się, że teściowejniemawdomu,awKoninienie mogłatrafićnażadenśladmężaanisyna, pomyślała,żemożeznówtampojechali. -PojechaliśmydoBiałejPodlaskiejw niedzielęidziękiwskazówkomMiłosza znaleźliśmytendomprzyulicyTerebelskiej–opowiedziałanamprzebiegwydarzeńpaniJoanna.–Podklatkąbloku natknęliśmysięnamężazOskaremna ręku,teściowąijejsiostrę. DariuszK.zacząłuciekać,aletowarzyszącypaniJoanniemężczyznazdołał gozatrzymaćiprzekazaćpolicji.Matka mężazdołałajednakwyrwaćOskarapaniJoannieiuciekładomieszkaniasiostry, gdzie kobiety zabarykadowały się przedpolicją.Funkcjonariuszeniemogli podjąćżadnychdziałań.Trzebabyłoczekać do poniedziałku na postanowienie SąduRejonowegowKoleoprzymusoreklama

wymodebraniudzieckaprzezkuratora wBiałejPodlaskiej(choćistniałojużtakiepostanowieniedlakuratorawKole). – Policjanci bardzo mi pomogli, bo przez całą noc pilnowali, żeby nikt nie opuścićbudynkuzmoimsynem–opowiada pani Joanna. – Po raz pierwszy czułam,żepolicjajestpomojejstronie. W asyście policjantów matka cały czas czekała przed klatką schodową,

JaktowszystkozniósłOskar?-Przez pierwszepółgodzinybyłmarkotny,ale jużwdrodzedodomuzacząłsięśmiaći wygłupiaćzMiłoszem.Obajsąbardzo szczęśliwi,żesąrazem–opowiadarozradowanamatkachłopców. Policyjne radiowozy eskortowały ichdogranicmiasta.DariuszK.został aresztowanyiprzekazanykolskiejprokuraturze, która poszukiwała go celem przesłuchania w prowadzonym przeciwko niemu postępowaniu. – Wiem, że zostanie po przesłuchaniu wypuszczony, więc zamieszkałam na

Kradł na tony Policjanci zatrzymali w ubiegłym tygodniu 30-latka z Konina odpowiedzialnego za kradzież ponad trzech ton aluminium i 500 litrów paliwa.

Koninianin został zatrzymany przezpolicjantów,gdybusempodjeżdżałdoskupuzłomunaterenie gminy Ślesin. W aucie miał ponad trzy tony odl ewów alum in ium skradzionych z terenu jednej z konińskichfirm.Okazałosiętakże,że ma związek z kradzieżą paliwa z ciężarowego pojazdu, stojącego na tereniezakładu.Wtrakcieprzeszukań w pom ieszc zen iach garaż owych,gdzie30-latekodwoziłłupy, policjanci znaleźli kanistry z pali-

wem i 700 sztang papierosów różnych marek bez skarbowych polskichznakówakcyzyorazdwaworkisuszytytoniu. Zatrzymanyusłyszałzarzutkradzieży z włamaniem. Zabezpieczonepapierosyitytońzostanąprzekazanedourzęducelnego.Śledczyw dalszych czynnościach będą wyjaśniać skąd pochodziły nielegalne wyrobytytonioweiczy30-lateknimihandlował. SKA

Czołowe zderzenie na łuku Sześć osób znalazło się w szpitalu w wyniku trzech wypadków, do jakich doszło w ciągu minionego tygodnia na drogach powiatu konińskeigo.

gdzieprzetrzymywanybyłOskar,nadecyzję urzędników. Jednak kiedy dopełniono już formalności i pod drzwiami krewnejDariuszaK.pojawiłasiękurator wasyściepolicji,kobietyodmówiływydaniachłopca.–Tedokumentysąfałszywe–krzyczałajegobabcia.Dopiero pojakimśczasieuległaperswazjiioddaładzieckomatce.

raziezchłopcamiukrewnych,boboję siępowrotumęża–mówipaniJoanna.–Dziękujęwszystkim,którzymi pomogli,aprzedewszystkimredakcji KurieraKonińskiegoiportaluLM,bo to wasze publikacje sprawiły, że mój mąż poczuł się zagrożony i zrobił krok,którypozwoliłmigoodnaleźći odebraćsyna. OLER

W ubiegłym tygodniu jadąca w stronęKleczewatoyotąaigo29-letnia kobieta straciła na łuku drogi panowanienadsamochodemizjechałana lewy pas jezdni, gdzie zderzyła się czołowozvolkswagenemgolfem.Kobietazostałazabranadoszpitala,podobnie jak 30-letni kierowca golfa i 28-letniapasażerka,obojemieszkańcypowiatukonińskiego.Jeszczetego samegodniamężczyznazostałzwolnionydodomu. W piątek późnym wieczorem w Przyjmie (gmina Golina) 23-letni mieszkaniectejgminystraciłpanowanienadpojazdemiuderzyłvolkswage-

nem golfem w przydrożne drzewo. Takkierowcajaki26-letnipasażerzostalizabranidoszpitala.-Tenpierwszy,jaksięokazało,miałworganizmie ponaddwapromilealkoholu–poinformowałanasząredakcjękom.RenataPurcel-Kalus-iusiadłzakierownicą pomimosądowegozakazukierowania pojazdamimechanicznymi. Natomiast w sobotę w południe 42-letni kierowca fiata sieny potrącił na przejściu dla pieszych przez ulicę PaderewskiegowKoninie68-letniego mężczyznę. Pieszy został przewiezionydoszpitala. OLER


rozmaitości 5

czwartek, 22 marca 2012 Przez trzy godziny gasili strażacy we wtorek wieczorem pożar nadwarciańskich łąk między mostem nad kanałem Ulgi i trasą bursztynową. Płomienie rozprzestrzeniły się na powierzchni około pięciu hektarów

Fot. T. Tomczak

Nie ma życia na pogorzelisku

reklama

-DyspozytorStanowiskaKierowaniaKomendantaMiejskiegozadysponowałdozdarzeniasześćsamochodówratowniczo-gaśniczych–poinformowałnaszą redakcjękpt.SebastianOlesiakzKomendyMiejskiej PaństwowejStrażyPożarnejwKoninie.Wtrwających ponadtrzygodzinydziałaniachbrałoudział25strażakówzJednostekRatowniczo-Gaśniczychnr1i2oraz zOSPKoniniChorzeń.-Strażacypodaliczteryprądy igasiliogieńprzypomocytłumic–dodałkapitanOlesiak.-Dojazddomiejscapożarubyłutrudniony. Nadwarciańskiełąkiczęstosąpodpalaneprzezpiromanówwróżnymwieku,doktórychniedociera,że wokrutnysposóbzabijajądziesiątkiisetkiżyjącychna nich zwierząt. Wiele pożarów powstaje też podczas wiosennego porządkowania przydomowych ogródków.-Tylkowdwadniminionegoweekendukoniń-

scystrażacyinterweniowaliw57zdarzeniach,zczego prawie90procentstanowiłypożarytraw–poinformowałnasząredakcjękpt.SebastianOlesiak.-Przezcały tydzieńpożarówtrawbyłoblisko80izdarzeniategotypuzdająsięniemiećkońca.Przypominam,żewypalanietrawipozostałościroślinnychjestzabronioneiosoba przyłapana na gorącym uczynku podlega karze aresztu albo grzywny, a rolnikowi, któremu zostanie udowodnionytakiczyn,grozinietylkomandat,alenawetzmniejszeniedopłatbezpośrednich,awskrajnym przypadkunawetodebranieichwdanymroku. KomendaMiejskaPaństwowejStrażyPożarnej wKoninierazjeszczeprzypominaiapelujeoniewypalanietraworazpozostałościroślinnych.Podczas takich pożarów nie tylko wytwarza się duszący i ograniczającywidocznośćdym,alerównieżmoże dojśćdouszkodzeniabądźpożarunieruchomości lubnaprzykładsamochodu,parkującegoprzytrawnikulubnatrawiastymparkingu,atakżelasugraniczącegozłąką.-Czychcemyżyćwśródpogorzelisk? –pytakpt.Olesiak. OLER


6 rozmaitości

Karolina jest z Konina Koniny to fajne dziewczyny! Koniniacy to fajni chłopacy! – napisała na swoim blogu rak Wspak Karolina buczma, dla której przyjaciele zorganizowali charytatywny koncert.

Znajomi i przyjaciele Karoliny zorganizowali koncert, z którego dochód chcą przeznaczyć na jej dalsze, kosztowne leczenie. Zgodnie twierdzą,żetoosobanietuzinkowaibardzo silna,którawytrwalewalczyzchorobą isięniepoddaje.MieszkańcyKonina nie zawiedli i hojnie wrzucali do puszekfundacjiswojedatki.Ponad1000 złotych zebrano tylko ze sprzedaży prac plastycznych dzieci z Atelier Kredka w KDK, laleczek z pracowni BlagueMaiPowalskiejorazpracMałgorzatyTadeusziKatarzynyMijakowskiej.Wszystkopoto,abycofnąćraka ipozwolićKaroliniecieszyćsięmacierzyństwemiżyciemrodzinnym.SKA

Fot. A. Pilarska

W Konińskim Domu Kultury zagraliizaśpiewaliwponiedziałekmłodzi wykonawcy.CelembyłazbiórkapieniędzynaleczenieKaroliny,chorejnanowotwór.-JaWamdziękuję,jaWamjeszcze podziękuję, wykrzyczę Wam do środka,dobębenkówpopękaniaalbocicho. Do wyboru – napisała Karolina, choćkoncertznatylkozopowieści.Niedawno wróciła z leczenia w Chinach. Przed nią kolejne wyprawy. O walce, którą toczy z chorobą, Karolina, koniniankamieszkającaweWrocławiupisze przejmująconablogu„RakWspak,czyli cofając nowotwór”. Kilkanaście miesięcytemuzostałamatką.MałyGustaw bardzochcemiećmamęprzysobie.

Przygarnij zwierzaka!

Trzynaście darmowych kierunków

KatarzynaMijakowska,specjalistka odceramiki,ostatnioodkredki,anajbardziejodchartów.Psytejrasytojejpasja, któramatakżeodzwierciedleniewsztuce.Obrazy,psieportrety,biżuteriabardzoczęstoprzybierakształtukochanych psów.Wtensposóbzarażainnychmiłościądozwierząt.KolejnabohaterkazpasjątowywodzącasięzradiaAnnaWysocka.Todziękijejciekawościdoludzi, możemy gościć i podziwiać znakomitych artystów. Swój azyl znalazła przy kościeleśw.WojciechawKoninie,gdzie przy pomocy tamtejszych gospodarzy, organizujeznakomitekoncertyispektakle.Wystarczywspomniećtylkoświato-

Frekwencyjnym sukcesem zakończyły się wtorkowe drzwi otwarte w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Szkołę tłumnie odwiedzili tegoroczni maturzyści nie tylko z Konina ale także z ościennych powiatów.

LoKA przebywa w schronisku od10marca2012roku.Jestsuniąłagodną,towarzyskąibardzogrzeczną. Jestnieconieśmiaławstosunkudoludzi,którychniezna.Świetnieodnalazłasięwgrupieschroniskowychzwie-

rzaków. Loka urodziła się w marcu 2009roku,jestmała-jejwysokośćto około30cm. LokaczekanaCiebiewSchronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Koninie (ul.Gajowa7a),tel.63243-80-38.

To była dobra okazja, aby w jednym miejscu zapoznać się z ofertą uczelni, porozmawiać z wykładowcami i studentami. Szkoła chwaliła się osiągnięciami studentów i przygotowałabogatyprogramartystyczny:między innymi wystąpił studencki kabaret, były pokazy tańca i aerobiku. Wśród gości rozlosowano darmowy kursprawajazdyorazbiletnakoncert EltonaJohna. PaństwowaWyższaSzkołaZawodowawKoniniekształcibliskotrzytysiące studentównatrzechwydziałach,trzynastukierunkachiproponujedowyboru ażczterdzieścispecjalności. TRIT Film ilustrujący tę informację możnaobejrzećnawww.LM.pl

Barka przy bulwarze Przy konińskim bulwarze cumuje od pewnego czasu barka z Holandii, która utknęła na mieliźnie z powodu niskiego poziomu Warty. Po kolejnych przygodach, dotarła na bulwary, gdzie - jak twierdzi właściciel - pozostanie do sierpnia, a w tym czasie przejdzie remont.

Przezprzypadekmamywięcelementożywiającybulwaryigotowypomysł jakmożnajezagospodarować,nienarażającsięnakaryfinansowe–wystarczy ustawićprzybrzegubarkiiznichświadczyćspragnionejludnościusługi–choćOLER bytomiałabyćtylkopublicznatoaleta.

Fot. A. Pilarska

wejsławyskrzypkaVadimaBrodskiego, którykoncertował,anawetnagrałtam płytędlaKonina.Wplanachjużkolejne, nietuzinkowe wydarzenia kulturalne, które do kościoła przyciągają mnóstwo ludzi. Kolejnąkobietązpasją,araczejwielomapasjami,gdyżsamaniepotrafiich skonkretyzować,jestEwaGaj.Tokobietaorkiestra,którażadnegowyzwaniaartystycznegosięnieboiirobiwokółsiebie wieleartystycznegozamieszania.Wyrażasięnawielupłaszczyznachiposzukuje tej najwłaściwszej. W sztukach plastycznychzaczynadziałaćmłodaKamila Wojtasik,autorkategorocznegoplakatu

MiastaKobiet,którajestnapoczątkuartystycznejdrogi,alejużkochato,corobi. Małgorzata Tadeusz dzieliła się swoją szklanąpasją.Zajmujesiębowiemwyrobemnietuzinkowegoszkłaartystycznego.Mimochwilzawahanianiezamierza z tego zrezygnować. Podobnie jak AgnieszkaŁopata,którejpasjąjestmuzyka.Dźwiękamizarażamłodychludzi, cosprawiajejnajwiększąfrajdę.Kobietą zpasjąjestniewątpliweAgataKamińska zWydziałuKulturyUrzęduMiejskiego wKoninie,któraznalazłaizaprosiłakobietynadwapasjonującespotkania.Pomysłspotkałsiętakdobrymprzyjęciem, że w przyszłorocznym Mieście Kobiet będziemyczekaćnakolejneciekaweosobyzpasją.Pojawiłysięsygnały,abyswoimipasjamipodzielisięwMieścieKobiettakżemężczyźni. SKA

Konin jest miastem kobiet z pasją. Potwierdziło to kolejne spotkanie w oskardzie i kolejnych kilka kobiet, które pasjonująco opowiadały o tym, co robią.

Fot. K. Mijakowska

Pasjonujące kobiety


czwartek, 22 marca 2012

fotografia 7


8 KWB

Początki Dzięki dociekliwości Piotra ordana, który wytrwale szpera w fotograficznych archiwach kopalni, możemy zobaczyć, jak pół wieku temu wyglądały początki odkrywki Kazimierz. Opublikowana przed tygodniemhistoriaDomuMłodegoGórnikaspotkałasięzwyjątkowymodzewem Czytelników, co pozwoli wkrótce (w któr ymś z kwietniowych numerów) kont ynuować wspomnienia o tym wyjątkowym dlaówczesnegoKoninamiejscu. Tymczasemzapraszamydoobejrzenia zdjęć, świeżo wydobytych na światłodziennezkopalnianegoarchiwumprzezPiotraOrdana.Najpierw kilka słów o autorze lub autorach tychzdjęć.Wtamtymczasiefotograficznym dokumentowaniem kopalnianychdziejówzajmowalisięEugeniuszOlekiGabrielCzachorowski,a ponieważobajjużnieżyją,niedowiemysię,któryznichjewykonał.Publikacjatychpracjestnatomiastdoskonałą okazją, by choć w tak skromny sposóbichprzypomnieć. Odponadtrzechdekadkopalniane obrazy utrwala Piotr Ordan (w kopalni od roku 1969), który najpierw terminował u Andrzeja Baraniaka,apodkonieclatosiemdziesiatych zajął jego miejsce, gdy ten przeszedł do pracy w WielkopolskimZagłębiu.Wartoteżwspomnieć, że podobną drogę zawodowąkilkalatwcześniejprzeszedłRyszard Fórmanek: od kopalnianego kronik arza do fotoreportera w Wielkopolskim Zagłębiu i PrzeglądzieKonińskim. Wróćmy do naszych zdjęć. Wszystkie one zostały zrobione w pobliżu wkopu otwierającego odkrywkiKazimierzwpierwszejpołowielatsześćdziesiątych.Zdejmowanienadkładurozpoczętotamwmaju 1963 roku od wykonania szerokiego rowu dla ułożenia przenośników taśmowych, któr ymi po raz pierwszywhistoriikonińskiejkopalni transportowano nadkład na zwa-

łowisko zewnętrzne. Początki tego procesuilustrujezdjęcienr1,zrobione od strony dzisiejszych zwałek (których wtedy jeszcze tam nie było). Po prawej widać koparkę, najprawdopodobniej SchRs-1200. Wkopotwierającyznajdowałsięokoło półtora kilometra na wschód od kazimierskich zabudowań, po lewej stroniedrogidoPątnowa(którawtedybyłajeszczezwykłąpolnądrogądopierokopalniająutwardziła). Drugiezdjęciezostałozrobione mniejwięcejztegosamegomiejsca, aleosobatrzymającaaparatfotograficznyobróciłasięniecowprawo,w stronę Kazimierza Biskupiego. Na pierwszym planie została uwieczniona, pracująca na drugim poziomie nadkładowym, koparka Ds-1120.Nadnią(nieconaprawo)widaćzabudowaniaiwieżeobukazimierskichkościołów.Zlewejstrony pokazuje się już odkryty przez nią węgiel.Pierwszypociągzurobkiem odjechał do elektrowni w połowie października 1965 roku, czego świadkiem był ówczesny premier Józef Cyrankiewicz. W głębi na pierwszympoziomienadkładowym pracujeSchRs-1200. W centrum zdjęcia nr 3 widać załadownięwęgla,którą–jakicałą bazęodkrywki–ulokowanonapółnocodwkopuudostępniającego. Z lewej widać taśmociąg, łączący się z załadownią i torem kolejowym, którym pociągi z węglem wędrowały nawschód,wstronęPątnowa.Nadnimizlewejwidaćwarsztaty,anaprawo od nich – biurowiec SOWI (dzisiaj blokmieszkalny)i-tenmniejszy-tak zwanąsztygarówkęczylibudynekadministracyjny zawiadowcy odkrywki. Terazmajątamswojesiedzibyspółka wiatrowaiEko-surowce.

DOK.NASTR.9


IV reklama


rozmaitości V

czwartek, 22 marca 2012

Zmiany w Akcji Konin

Przygarnij zwierzaka!

Waldemar Duczmal został nowym prezesem stowarzyszenia Akcja Konin. Zastąpił bartosza Jędrzejczaka, którego prezydent Konina uczynił swoim pełnomocnikiem do kontaktów z organizacjami pozarządowymi.

reklama

Oktawiaurodziłasięwpaździerniku 2011roku.Tojeszczeszczeniak,który tęsknizazabawąiprzytulaniem. OktawiaczekanaCiebiewSchroniskudlaBezdomnychZwierzątwKoninie(ul.Gajowa7a),tel.63243-80-38.

reklama

wyStępień,którawmiejscePiotraKurzawy została skarbnikiem i Andrzeja Adamskiego, który został wiceprezesem. Waldemara Duczmala wybrano na funkcję prezesa. Monika Jagodzińska,takjakdotychczas,pozostajesekre-

tarzem zarządu, a Janusz Miedziński nadalpełnifunkcjęwiceprezesa. W najbliższym czasie stowarzyszeniezamierzawspólniezmieszkańcami pomalowaćkonińskidworzeckolejowy, nacouzyskałozgodęPKPisponsora– firmęDulux.Byćmożejeszczewwakacje jedna z kamienic na konińskiej starówcezostaniepomalowanawszkocką kratę.Projektmanaceluupamiętnienie szkockiejgminy,któraswegoczasuwiele wKoninieznaczyła.Wzórswojejkraty rodzinnejudostępniłFish,byływokalistazespołuMarillion. Najważniejszym obecnie przedsięwzięciemstowarzyszeniajestpracanad

wi Jędrzejczakowi w szczególności, że granttenwdużejczęścizostanieprzeznaczonynawynagrodzeniedlaniego, jakodlakoordynatorategoprojektu. -Zarzutjestchybiony,bowzwiązku zprzejściemdopracywUrzędzieMiejskimBartekmusiałzrezygnowaćzroli koordynatora tego projektu, co zresztą postawiło jego realizację pod znakiem zapytaniaizmusiłonasdoszukaniainnejosobydotejpracy–wyjaśniłWaldemarDuczmal.-Niesposóbdyskutować zanonimem.Gotowyprojektperspektywicznegoplanudlamiastabędzienajlepszymsprawdzianemnaszychintencji iumiejętności. OLER

Fot. A. Pilarska

oKtAWIA została mieszkanką konińskiego schroniska 11 marca 2012roku.Jestsuczkąspragnionątowarzystwaczłowieka.Miła,grzeczna, ładniechodzinasmyczy,jednaknajlepiej czuje się na rękach u opiekuna.

Akcja Konin rozpoczęła działalność przed rokiem spektakularną akcją naciągnięcia atrapy prezerwatywy na miejską fontannęnaplacuZamkowym.Chciaław tensposóbprzypomniećourodzonymw KoninieJuliusieFrommie,którywynalazł iwprowadziłdomasowejprodukcjilateksowąprezerwatywę.Owydarzeniupisały media w całej Polsce i Europie, a nawet USA.ZnanyseksuologZbigniewLew-Starowiczpowiedział,żeJuliusFrommpowinienbyćdlaKoninapowodemdodumy, choćwśródogólnegoentuzjazmuniezabrakłoigłosówkrytyki,główniezestrony purystówobyczajowych. Dwa miesiące później stowarzyszenieprzypomniałoteżpostaćMieczysława Bekkera,któryskonstruowałpojazdużywany przez amerykańskich kosmonautówdoeksploracjiksiężycaizebrałosześćsetpodpisówpodwnioskiemonadanie planowanemunaGlinceronduimienia doktoraPiotraJanaszka.Akcjapublikuje teżnaswojejstronieinternetowejprogramy wyborcze radnych, członków władz miastaiparlamentarzystóworazimienne zestawienia głosowań konińskich radnychwsprawieposzczególnychuchwał. W ubiegłotygodniowym walnym zebraniu Akcji Konin uczestniczyło trzynaścieosób.Ustępującyzarządijegoprezesjednogłośnieuzyskaliabsolutorium.Równieżcałatrzynastkazgodniegłosowałazapowołaniemdozarządu dwóch nowych członków: Miłosła-

strategiądlaKonina,nacoAkcjaKonin zdobyłapieniądzeodTheTrustforCivilSocietyinCentralandEasternEurope (Fundacji na rzecz Społeczeństwa Obywatelskiego w Centralnej i Wschodniej Europie). Przy tej okazji pojawił się temat e-maili, rozsyłanych przez anonimowego nadawcę, w którychzarzucastowarzyszeniuiBartoszo-


KWB V

czwartek, 22 marca 2012

Kazimierza w obiektywie Z prawej strony zdjęcia w jego górnejczęściznajdujesięplacmontażowy,którydokładniejzostałpokazany na fotografii oznaczonej nr 4.Tammontowanood1964roku, przywiezionewczęściachzdawnej Niemieckiej Republiki Demokratycznej,maszynypodstawowe.Dzisiaj znajdują się tu kopalniane warsztaty kolejowe, a z ówczesnej znaczącejrolitejczęścimiejscowościpozostałajużtylkonazwa:KazimierzBiurowiec.Nazdjęciuwidać początek budowy jakiejś maszyny podstawowej, być może specjaliści dopatrząsię-jakiej.Nawprostwidać biurowiec odkrywki. W póź-

niejszymczasienaplacumontażowym zainstalował się Mostostal i bazatransportuKWB. Zdjęcie nr 5 pokazuje teren na wschód od wkopu otwierającego. Największą ciekawostką tego ujęcia jest widoczny po prawej komin budowanej dopiero Elektrowni Pątnów i jej pierwszy blok. Siłownia wyprodukowałapierwszemegawaty w1967roku. 46-letniahistoriaodkrywkiKazimierz zakończyła się 24 czerwca 2011roku,kiedyodwiezionozniej ostatni wagon brunatnego paliwa. Żebydostaćsiędo132mlntonwydobytego tam w tym czasie węgla, zdjęto aż 877 mln met rów sześciennychnadkładu.Większość,bo

83 mln ton surowca pozyskano z odkrywki południowej, a z Kazimierza Północ wywieziono w sumie49mlntonwęgla. Poza zwałowiskami po odkrywce Kazimierzpozostałosztucznejezioro wKozarzewkuopowierzchni65ha. Dużo większe (522 ha) planowane jest w północnym wyrobisku końcowym. Wciąż trwa tam formowanie nieckizbiornika,poczymzaczniesię jegonapełnianie.Ponieważwyrobisko po odkrywce Kazimierz Północ jest długie i wąskie, być może powstanie tamwprzyszłościtorwioślarski,który z powodzeniem mógłby rywalizować zpoznańskąMaltą. ROB ERTOLEJN IK

Fot. Archiwum KWB

DOK.ZESTR.8


Fot. B. Skonieczny

10 sport

Cztery bramki Medyka Piłkarki Medyka Polomarket KWb Konin bez problemów pokonały 1 FC AZS AWF Katowice 4:1. był to pierwszy mecz rundy wiosennej ekstraklasy kobiet. Pomimo że koninianki były fawor ytkamitegospotkania,niemogły lekceważyć rywalek. Wyścig o mistrzostwo kraju, któr y toczy się pomiędzy Medykiem a Unią Racibórz,niepozwalabowiemnastratę punktówzjakimkolwiekrywalem. Podopieczne Niny Patalon od poreklama

czątku meczu pokazywały, że są niezwyklezdeterminowane,bywywalczyć trzy punkt y. Mimo stwarzania sobie licznych okazji bramkowych,szwankowałaskuteczność, którazawiodłam.in.SandręLiechtenstein. Jednak przewaga i pressing koninianek wymusiły na ry-

walkach błąd. W szóstej minucie, po dośrodkowaniu Anny Gawrońskiej, źle uderzyła głową Sandra Lichtenstein i piłka niefortunnie trafiła w Patrycję Kowalską, która skierowała ją do własnej bramki, dająctymsamymprowadzenieMedykow i. Drug i gol padł niec ał e dziesięć minut później. Po rzucie rożnym piłka trafiła do Sandry Sałat y,którabezproblemówpodwyższyłana2:0.Tużprzedprzer wąko-

niniankijeszczedwukrotniezagroziłybramcerywalek.W41.minuciedwójkowaakcjaSandryLichtenstein i Anny Gawrońskiej zakończyłasięnasłupkubramkikatowiczanek. Minutę później kolejnym rajdem popisała się kapitan Medyka, by na końcu odegrać piłkę do Aleks and ry Sikor y, która staj ąc przed pustą bramką nie mogła się pomylić. Koninianki schodziły do szatnizprowadzeniem3:0. W 52. minucie dobrą sytuację do zdobycia bramki kont aktowej miałypodopieczneMirosławaWoźnicy,jednakwsytuacjisamnasamz Oliwią Maciukiewicz dobrze spisałasięKatarzynaJankowska.Kolejne minuty przynosiły następujące po sobie okazje Medyka. Do bramki AZSAWFwdogodnychsytuacjach nie trafiały m.in. Marta Woźniak i Natalia Pakulska. W 75. minucie swoją niemoc strzelecką w końcu przełamałaSandraLichtenstein.Po podaniu Marty Woźniak koninianka znalazła się w sytuacji sam na sam z Marceliną Walaszek. Piłka skierowana między nogi golkiperki Katowicipodobitcenapastniczkiz Koninatrafiłaostateczniedobramkiipodwyższyławynikna4:0.HonorowetrafieniedlaFCAZSAWF zdobyław84.minucieJanetteGrace Ngock Yango. Zawodniczka Katowic została sfaulowana w polu karnymisamawykonałarzutkarny, odgwizdany przez arbiter spotkania.Byłtoostatnigolwmeczu,wygranymprzezMedykaKonin4:1. - Z pierwszej połowy możemy byćzadowoleni,ponieważzrealizo-

waliśmyplantaktycznyw99proc. 3:0doprzerwyspowodowałolekkie rozluźnienieiwtejdrugiejpołowie nawetpustabramkastałasiędlanas w pewnym momencie przeszkodą do zdobywania kolejnych goli. Natomiastsąpierwszepunkty,zacząć trzebapozytywnie.Dzisiajjest4:1, alemampewnezastrzeżenia,ponieważuważam,żetroszeczkęgościnniepotraktowanoKatowice,alewynikjestwynikiem–toteżjestmoże kara za to, że nie strzeliliśmy tych czterech,czypięciusytuacjistuprocentowych i nie zdołaliśmy podnieść wyniku spotkania. Postaram się przeanalizować wszystkie błędy inaŁęcznąprzygotowaćzespółjeszczelepiej–podsumowałaspotkanie trenerMedykaKoninNinaPatalon. Koninianki wciąż pozostają faworytkami do tytułu Mistrza Polski,októrywalczązUniąRacibórz. Rywalki Medyka wygrały w ostatniej kolejce 7:0 z AZS Wrocław, przez co oba zespoły wciąż mają identycznąilośćpunktównakoncie –po27.Jużzatydzieńwniezwykle ważnym meczu koninianki podejmąusiebietrzecizespółtabeli– GKSGórnikŁęczna. MedykPolomarketKWBKonin: KatarzynaJankowska-IrinaVasylyuk, Radoslava Slavcheva, Anastasija Sverdlova, Hanna Olszańska Sandra Sałata, Natalia Pakulska AnnaGawrońska,AleksandraSikora, Marta Woźniak - Sandra Lichtenstein(AnnaJankowska). BARTOSZSKON IECZN Y


rozmaitości 11

czwartek, 22 marca 2012

Przygarnij zwierzaka! SKIer KA zam ieszk ał a w schronisku 29 lutego 2012 roku. Zostałaprzywiezionazul.Przemysłowej w Koninie. Jest niezwykle ruchliwą, uwielbiającą zabawy sunią. Najchętniej przebywa u opiekuna na rękach, jednak na smyczy pot raf i chod zić całk iem ładn ie. Skierkaurodziłasięnapoczątkulistopada 2011 roku, jest malutka i bardzodrobna. SkierkaczekanaCiebiewSchronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Koninie(ul.Gajowa7a),tel.6324380-38.

Graczyk mistrzyniąPolski Karolina Graczyk, na co dzień trenująca w klubie Copacabana Konin, została mistrzynią Polski w boksie w kategorii do 60 kg.

Zawodniczka Copacabany Konin brałaudziałwXIIIndywidualnychMistrzostwachPolskiSeniorekwGrudziądzu,wktórychuczestniczyło58dziewczyn.WpółfinaleKarolinaGraczykpokonała Magdalenę Stelmach z Carbo Gliwice15:15(46:39).Jejfinałowarywalka–KingaSiwa–rundęwcześniej wyeliminowała Oliwię Łuczak z Wdy Świecie,wygrywając18:13.Wostatnim pojedynku Karolina Graczyk pokonała KingęSiwą15:8iostateczniezdobyłatytułmistrzyniPolskiwkat.do60kg. Przed mistrzynią jednak jeszcze większe wyzwanie – będzie bowiem ubiegaćsięokwalifikacjeolimpijskiei ma szansę wystąpić na Igrzyskach OlimpijskichwLondynie.WnajbliższymczasieKarolinaGraczykudasię na zgrupowanie kadry do Cetniewa oraz weźmie udział w zawodach im. FeliksaStammawWarszawie. BAS reklama

reklama

Sezon rowerzystów Sezon na rowery można uznać za otwarty. W związku z tym w Wojewódzkim ośrodku ruchu Drogowego w Koninie odbyło się bezpłatne szkolenie dla rowerzystów.

Dotyczyło bezpiecznych zachowań na drodze oraz wprowadzonych zmiandlarowerzystówwprawieoruchu drogowym. W szkoleniu uczestniczyło70rowerzystów.Rozpocząłje dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka RuchuDrogowegowKoninie–Piotr Korytkowski, który zaprezentował działania, jakie są realizowane przez koniński WORD na rzecz poprawy bezpieczeństwarowerzystówwruchu drogowego.Kolejnymwykładowcąbył egzaminator nadzorujący – Przemysław Kurzawa, który przybliżył zgromadzonym zmiany dotyczące rowerzystów.NaczelnikWydziałuPrewen-

cjiKomendyMiejskiejPolicjiwKoninie–podinspektorWaldemarTyrańskiprzedstawiłzagadnieniazwiązane zwłaściwymwyposażeniemrowerui rowerzysty oraz omówił najczęstsze wykroczeniapopełnianeprzeztągrupęuczestnikówruchudrogowego,zaś Iwona Majkowska poruszyła temat właściwego zabezpieczania rowerów przedkradzieżą. Nazakończenieszkoleniawszyscy uczestnicyotrzymaliopaskiodblaskowe. Zapewne kolejnym tematem, do którego należy wrócić w sezonie, są ścieżkirowerowe,którychwKoninie zdecydowaniebrakuje. SKA


12 informator ááá teLeFony ALArMoWe

Kino HELIOS

TELEFONYALARMOWE

od 23 do 29 marca

Igrzyskaśmierci2D

S-F/thriller;prod.USA;157min.;15lat; godz.9.45,12.30,15.15,18.00,20.45; seansnieodbędziesięwdniu26marca KatnisspochodzizDwunastegoDystryktu, jednego z najbiedniejszych regionówwpaństwiePanem.Kiedyjejmłodszasiostrazostajewylosowanadoudziału wGłodowychIgrzyskach,corocznymturniejuorganizowanymprzezbezwzględne władze,Katnisszgłaszasiębyzająćjejmiejsce.Pochodzącyzbiednegodystryktuinie szkoleniwwalceKatnissichłopakPeeta, woczachwidzówskazanisąnaporażkę. Igrzyskasąjednaknieprzewidywalne...

HansKloss.Stawkawiększaniż śmierć2D

Pogotowie Ratunkowe 63 246-76-80 Policja997 Strażpożarna998 Strażmiejska986

min.;15lat,godz.11.45,16.45,19.00,21.15; Hans Kloss powraca, aby wyjaśnić jedną z największych tajemnic II wojny światowej. Nowe przygody agenta J-23 rozgrywająsięzarównowczasiewojny,jak ikilkadziesiątlatpojejzakończeniu...

POMOCMEDYCZNA

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWYWojewódzkiegoSzpitalaZespolonego ul.Szpitalna45,tel.63 240-46-03

Muminkiwpogonizakometą3D

Animacja/komedia/familijny/dubbing; prod.Finlandia;wiek:b.o.;92min.;godz. 10.00;

POGOTOWIA

JohnCarter3D

Ciepłownicze63 249-74-00 Gazowe992 Energetyczne991 Wodociągowe994,63 240-39-33 Pogrzebowe usługi całodobowe: Administracja cmentarza komunalnego w Koninie, tel. 63 243-37-11, 502-167-765

S-F/przygodowy/familijny; prod. USA; 145min.;15lat;godz.14.00;

KIno KobIet

Specjalnypokazfilmu„Histeria,czyliromantycznahistoria Sensacja/wojenny; prod.Polskiej; 120 wibratora”;26marca,godz.18.30

TELEFONYZAUFANIA

Kino Centrum Sponsoring

Dramatspołeczny;prod.Polska,Francja,Niemcy;100min;23,27-29marca, godz.18.00;25marca,godz.20.00;3031marca,1,3-5kwietnia2012,godz. 16.00,20.00. Anna (Juliette Binoche), dziennikarkaElle,manapisaćartykułoprostytucjinauniwersytetachparyskich.Podczas pracy nad tekstem poznaje dwie dziewczyny - Charlotte (Anais Demoustier) i Alicję (Joanna Kulig), które przezaspiracjędolepszegożyciasprzedają swoje ciało. Powoli wprowadzają równieżAnnędoświatapłatnejmiłości, któryjestjednocześnieobrzydliwyipociągający.

999,

Alkoholizm: TelefonzaufaniaAnonimowychAlkoholików723-100-973 KonińskieStowarzyszenieAbstynentów„Szansa”,odpn.dopt.wgodz. 18.00-20.00,tel.63 242-39-35 Ośrodek Leczenia Uzależnień i Współuzależnień, od pn. do pt. w godz.8.00-20.00,tel.63 243-67-67 Amazonki Koniński Klub „Amazonki”, wtorki i czwartki w godz. 15.00-17.00, tel. 63 243-83-00 Bezdomność

Idymarcowe

Dramat polityczny, prod. USA, 101 min.;od15lat;23,27-29marca,godz. 16.00,20.00;25marca,30-31marca, 1kwietnia,3-5kwietnia,godz.18.00. TrzymającawnapięciuhistoriapokerowejrozgrywkikandydatanaprezydentaUSA-MikeMorrisa(GeorgeClooney)zczyhającyminakażdejegopotknięcieprzeciwnikami(PaulGiamatti) iwszędobylskimidziennikarzami(Marisa Tomei). Szanse na elekcję pretendenta o bujnej przeszłości staną pod znakiemzapytania,kiedywjegosztabie pojawi się asystentka, emanująca młodzieńczymentuzjazmemierotyzmem (EvanRachelWood).

Domnoclegowyischroniskodlabezdomnych PCK w Koninie, ul. Nadrzeczna56,tel.63 244-52-95 Dzieci Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Zarząd Oddziału Powiatowego, Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy TPD, Społeczny Rzecznik Praw Dziecka, ul.Noskowskiego1A,63 242-34-71 Narkotyki Punkt Konsultacyjny StowarzyszeniaMonar,ul.Okólna54,odpn.do śr.iwpt.wgodz.10.00-18.00,tel. 63 240-00-66 Pogotowie  „Makowe” 988 (od 9.00 do13.00) Przemoc Jesteś bity, zastraszany, okradany, boiszsięotympowiedziećwdomu, w szkole - wyślij anonimowego e-maila na adres: anonim@konin.policja.gov.pl Przemocwrodzinie Bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie,mediacje:odpn.dopt.wgodz.15.0017.00 w Towarzystwie Inicjatyw ObywatelskichwKoninie,ul.PCK13,tel.62 240-61-93 Rodzina Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul.Przyjaźni5,tel.63 242-62-32 MOPR,SekcjaPoradnictwaRodzinnegoiInterwencjiKryzysowej,ul.Staszica17,63 244-59-16(dyżurcałodobowy),niebieskalinia0 801-141-286,od pn.dopt.wgodz.15.00-17.00

ááá PLACóWKI KULtUrALne I MUZeA ■ CentrumKulturyiSztuki,ul.Okólna 47a,czynneodponiedziałkudopiątku wgodz.7.30-18.00,tel.63243-63-50 ■ GaleriaSztuki„WieżaCiśnień",ul. Kolejowa1a,czynnaodwtorkudopiątkuwgodz.10-18,sobotywgodz.1014,tel.63242-42-12 ■ Biblioteka repertuarowa działająca przy CKiS, czynna w poniedziałki i czwartkiwgodz.10–15,wtorkiiśrody wgodz.12–17 ■ Górniczy Dom Kultury „Oskard”, aleje1Maja2,tel.63242-39-40 ■ KonińskiDomKultury,pl.Niepodległości1,tel.63211-31-30 ■ Klub Energetyk, ul. Przemysłowa 3d,tel.63243-77-17,63247-34-18 ■ Młodzieżowy Dom Kultur y, ul. Pow stańc ów Wielkop ols kich 14,

czynnyodponiedziałkudopiątkuw godz.8-18,tel.63243-86-24 ■ MuzeumOkręgoweKonin-Gosławice,ul.Muzealna6,czynnewewtorki, środy,czwartkiipiątkiwgodz.10-16, soboty w godz. 10-15, niedziele w godz.11-15,biletulgowy:5zł,normalny:10zł,wniedziele:wstępwolnyna wystawystałe,tel.63242-75-30. ■ MuzeumbyłegoObozuZagładyw Chełmnie nad Nerem czynne od poniedziałkudopiątkuwgodz.8-14,oddziały: las rzuchowski (tel. 501-610710), teren dawnego pałacu (tel. 63 271-94-47) ■ Skansen Archeologiczny w MrówkachkołoWilczyna,czynnytylkowsezonieod1kwietniado30wrześniacodzienniewgodz.10-18.

ááá bIbLIoteKI

reDAKCJA:

WyDAWCA

62-510Konin,ul.Przyjaźni2(IXpietro), tel.632180054,fax632180001 redakcja@kurierkoninski.pl

reDAGUJe ZeSPóŁ LokalneMediaSp.zo.o. napodstawieumowyfranchisowej RobertOlejnik(redaktornaczelny), AnnaPilarska,BartoszSkonieczny. zExtraMediaSp.zo.o.

bIUro reKLAMy:

tel.632180051, fax632180001 reklama@kurierkoninski.pl www.kurierkoninski.pl Redakcjanieodpowiadazatreśćzamieszczonych reklam i ogłoszeń. Redakcja zastrzegasobieprawodoskracanianadesłanychtekstów.TekstysponsorowaneoznaczamyskrótemTS.

■ PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA,ul.Przemysłowa7, czynna w poniedziałki i wtorki w godz.8.30-18.30,czwartkiipiątkiw godz.8.30-18.30,sobotywgodz.813,tel.63242-63-39 ■ MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA,ul.Dworcowa13, tel.63 242-85-37 czynnawponiedziałki,wtorki,środy, piątkiwgodz.9–18, czwartkiwgodz.12-15, sobotywgodz.10-14. ■ Filia „Starówka”, ul. Benesza 1, tel.63 242-85-62,czynnawponiedziałki,wtorki,środyipiątkiwgodz. 9-18,czwartkiwgodz.12-15,sobotywgodz.10-14. ■ Filiadladzieciimłodzieży,ul.Powstańców Wielkopolskich 14, tel. 63 242-38-30,czynnawponiedziałki, środy i piątki w godz. 10.3017.15,wtorkiwgodz.9-15.30

■ Filia nr 3, ul. Goździkowa 2, tel. 63 245-01-85,czynnawponiedziałki, środy i piątki w godz. 10.30-18, wtorki w godz. 9-15.30, czwartki w godz.12-15.30 ■ Filia nr 7 (można bezpłatnie korzystać z INTERNETU), ul. Sosnowa16,tel.63 243-11-43.Czynnaw poniedziałki, środy i piątki w godz. 11-18,wtorkiwgodz.9-15,czwartki wgodz.12-15. ■ Filia nr 8, ul. Szpitalna 45, tel. 63 240-45-05,czynnawponiedziałkiiśrodywgodz.9-18,wtorkiipiątkiwgodz.7.30-15.30 ■ FiliaGosławice-Zamek,ul.Gosławicka46,tel.63 242-74-60,czynna w poniedziałki,  środy i piątki w godz.9-16iwtorkiwgodz.9-15. ■ Filia „Jedenastka”, ul. Łężyńska 9,tel.63 2427985,czynnawponiedziałkiipiątkiwgodz.9-16,wtorkiiśrody10-17iczwartki12-15.


ogłoszenia 13

czwartek, 22 marca 2012

Tenis z tortem turniej deblowy, turniej VIP-ów, talentiada i tort – to wszystko przygotowali członkowie Konińskiego Klubu tenisowego z okazji XX-lecia działalności swojego klubu. W turnieju VIP-ów zwyciężył Henryk Kuśmirek.

Jubileusz Konińskiego Klubu Ten is oweg o rozp oc zęł o ofic jaln e otwarcieimprezyprzezzarządklubuizaproszonychgości.Wcześniej jedn ak rozp oc zął się już turn iej obecnych członków klub u. - Na uroczystym otwarciu turnieju byli wspaniali goście, m.in. przewodniczącyRadyMiastaKonina,czynny ten is is ta, pan Wies ław Stei nke, przeds taw ic iel e i dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Tom asz Sękowski, był y dyrektor panJerzyTylkowski,awięcgościez górnejpółki.Puchar yufundowane zostały przez prezydenta Konina JózefaNowickiego,dyrektoraMOSiR Tom asz Sękowskieg o i pan a prezesa KKT Andrzeja Banaszewskiego – podsumował wiceprezes KonińskiegoKlubuTenisowegoJuliuszOlędzki. Zawodn ic y rywal iz owal i w trzech kategoriach. W dwóch grupach rywalizowały par y deblowe chłopców. W grupie brązowej najlepsi okazali się Adam Orkowski i Albert Wojda, którzy wyprzedzili RafałaPiotrowskiegoiHubertaStaszaka. Najniższy stopień podium przypadł parom Adam Nowakowski/Krzysztof Szada-Borzyszkowski orazPiotrBrzeziński/FilipPrzer wa. Wgrupieczerwonejzwyciężyli Adam Krucki i Piotr Janiak, tuż reklama

przed Pawłem Fedko i Kamilem Maciejewskim.Trzeciemiejscewywalczyli Przemysław Silidut i Adrian Wawrzyniak oraz Piotr HofmaniMaciejWoliński. W turn iej u brał a udział również trzec ia grup a – nieb ieska – w której rywal iz ował y par y mieszan e.Najw yżs zystop ieńpod ium zaj ęl i w tej kateg or ii Nat al ia Maciej ewska i Adam Mac iej ewski. Drug ie miejs ce przyp ad ło Mart ynieCzarn eck iejiTom as zow iMajewskiem u, a trzec ie miejs ce wywalc zył a par a Jul ia Pluc ińska/PiotrMaj ewski. Na kort wyb ieg li równ ież przedstawiciele władz miejskich i klub ow ych. W sing low ym min i-turniejunajlepszyokazałsięHenrykKuśmirek,drugiemiejscezajął Juliusz Olędzki, a na najniższym stopn iu pod ium stan ęl i Jul iusz OlędzkiiKazimierzPałasz. BAS

reklama

■SprzedamdomKoninGosławicepołożonyna działce 425m2. Cena: 130 tys do negocjacji. Tel:795114620. ■Wynajmę3-pokojowemieszkanieopow.85m2 naobrzeżachKonina.Pełnemedia,wysokistandard wykończenia i atrakcyjna cena. Telefon: 783990252. ■Sprzedam3-pokojowemieszkanie,KoninZatorze, 1 piętro, 59,3 m2. Cena: 177 tys. zł. Tel: 781725608. ■Sprzedammieszkaniewłasnościowe3pokojew centrum Konina, atrakcyjna lokalizacja, blisko szkoła,szpital,markety.Tel:603-491-105. ■DowynajęcialokalużytkowywcentrumSkulskaopowierzchni140m2(powierzchniaużytkowa 80m2, dodatkowo 60m2 zaplecza). Bardzo ładny lokal, wyremontowany, nowe okna, prąd, woda,wc.Nadajesięnawszelkiegorodzajudziałalność.Wpobliżuurząd,bank,licznesklepu,dużyparking.Tel.691-458-348. ■Sprzedam mieszkanie na Zatorzu, 4 pokoje, 71 m2, 7 piętro. Mieszkanie jasne (płd.-zach. okna), przestronne,wymienioneokna,naścianachtynki, drewnianepanele,kuchniapołączonazsalonem,dużybalkon.Wieżowiecwtrakciedocieplania.Wyposażeniezostaje.Cena195tys.zł.Tel:794-378-457. ■Sprzedamdomnowowybudowany,wpełniwyposażony,gotowydozamieszkania,parterowyopowierzchniok116m2nadziałceok9,27ar.3pokoje,salonpołączonyzkuchnią,łazienka+WC,schowek.Cenadouzgodnienia.Tel.796700996. ■SprzedammieszkaniewWieruszewie:60m2,z kuchniąwzabudowieigarażemprzybloku.Cena 180tys.zł.Tel.781156129.

■Nauczycieleudzielająkorepetycji,takżeprzygotowanie do matury. Matematyka, tel: 696-549967.J.Angielski,tel:600-986-470. ■Korepetycjezj.niemieckiegonawszystkichpoziomachzaawansowania.Tel.664-95-28-13. ■Językangielski,niemiecki.Zapewniammateriały,zapraszamdosiebie-naVosiedle.25zł/60minut.Tel:696107659. ■Językhiszpański,korepetycje,naukanawszystkichpoziomachedukacyjnych,przygotowaniedo matury, do testów, tłumaczenia. Zapraszam serdecznie!Tel:781263580. ■Studentkaudzielikorepetycjizmatematykina poziomieszkołypodstawowejigimnazjum.Telefon:663826644. ■Pomocwprzygotowaniuprezentacjimaturalnej, ćwiczeniawpisaniuwypracowań,pracaztekstem (analiza,interpretacja,czytaniezezrozumieniem). Kompetentnapomocwkompleksowymprzygotowaniudoegzaminumaturalnego.NaterenieKonina,możliwośćdojazdudoucznia.Tel:607254076. ■ Udzielamkorepetycjizmatematykiorazfizykiz następujących poziomów nauczania: od podstawówkipostudia(wybranezagadnienia).Jeślijesteś zainteresowanyzadzwoń.Telefon:661572885.

■PracawsklepiewKoniniedlaosobyzumiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Tel: 791871797. ■ Zatrudnię mechanika lub elektromechanika, najlepiejzkilkuletnimdoświadczeniemzawodowym.Tel:632428715. ■Firmazatrudnidopracywbudownictwieprzy wykańczaniuwnętrz,ocieplaniuipłytkarza.Tylkoosobyznającesięnafachu.Tel.667191744. ■Zatrudnięfryzjerkęnapełenetatodzaraz.Konin–Chorzeń.Tel:504588901. ■ Poszukuję operatora koparko-ładowarki JCB 3CXcontraktorzdoświadczeniem(pracawdelegacji),więcejinformacjipodnumeremtelefonu: 606114176.

■HotelEnergetykwŚlesiniezatrudninaumowę zlecenie kelnerów/kelnerki z doświadczeniem. Tel:723770011. ■Poszukujemyosobydopracynastanowiskomagazyniera,posiadającejorzeczenieostopniuniepełnosprawności.CVprosimyprzesłaćnaadres: rekrutacja.konin@onet.eu. ■ Przyjmę do pracy lakiernika samochodowego lubpomocnikalakiernikazdoświadczeniem,praca od zaraz na terenie Konina. Kontakt 603804798. ■Przyjmędopracyosobęzorzeczeniemostopniu niepełnosprawnościdosklepuwstarymkoninie. Tel.607179623pogodzinie17.00lubbiurokonin1@interia.plNajlepiejosobyzeStaregoKonina.

■Sprzedamzpowoduwyjazdusamochódmatiz: rok2001,przebieg90tysięcy.Tel:660165185. ■ ABARTCH – auto skup: auta całe, sprawne, uszkodzone,skorodowane.Wszystkiemarki,modeleirocznikiskupujemy.Dojazdpoautodokażdejmiejscowości.Dokumentdowyrejestrowania, wycofaniepolisyOC.Tel:691084580. ■PrzeglądyRejestracyjneJANWIX:skutery,motory,samochody.Przyprzeglądziemyjniaręczna lubpłynza1zł.Konin,ul.Solna10.Zapraszamy. Tel:632421767. ■ Kupię każde auto po cenie złomowej, przyjeżdżamlawetą,wystawiamzaświadczeniedowydziałukomunikacji,płacęgotówkę.Tel:721382733. ■Autoskup:wszystkiemarkiimodelewkażdym stanietechnicznym.Szybkidojazdpoauto.Dajemydokumentdowyrejestrowania,wycofaniepolisyOC.Tel:663099498. ■ Sprzedam VW Polo 1.9 SDI Kombi srebrny met.1998rokprod.Cena:6.000donegocjacji-osobaprywatna.Tel:509540210. ■ABARTCHautoskup:wszystkiemarkiimodelewkażdymstanietechnicznym.Dojazdpoauto do każdej miejscowości. Dajemy dokument do wyrejestrowania, wycofanie polisy OC. Tel: 500409299. ■SprzedamFordMondeoMk3,poj.1998,TDDi, rokprod.2002,177tys.km.6XAirbag,klimatyzacja ABS, el. Szyby. Bezwypadkowy, stan bardzo dobry. Cena: 10900zł do uzgodnienia. Tel: 723103481,721212603. ■ Sprzedam Rover 45 2002 rok 2.0TD 136tys.kmklimatyzacja,wspomaganie,el.szyby, CD, jasna tapicerka, drewno, ks. serwisowe i 2 kluczyki,autozarejestrowaneiubezpieczone.Cena:10900.Telefon:602749000.

■Naprawawrazzodzyskaniemdanychzferalnej, czarnej serii dysków firmy SEAGATE i MAXTOR. Bezpłatna ekspertyza. Tel: 605946010 lubmakary23@wp.pl. ■SprzedammonitorACERAL1916WA.Monitorzakupionypółrokutemu,100%sprawny.Cena to350zł.E-mail:asia.pietrzykowska@interia.pl. ■Posiadamnasprzedażmonitoringwskładktóregowchodzi:rejestratorcyfrowy,dysktwardy320 GBfirmySAMSUNG,4kamerki,zasilacz,mysz orazpilot.Stanbardzodobry.Cena1200złdonegocjacji.Tel.665-653-374. ■ Sprzedam procesor Intel Pentium dual core T45002.3GHz1M800MHz45nm35W.Procesorjestsprawny.Cena:50zł.Tel:697919706. ■SprzedamlaptopaToshibaSatelliteC660D-122 za1000złgdyżuszkodzonajestmatryca.Zakup nowejkosztuje300zł.Laptopzakupionyzostał9 grudnia2011r.Nagwarancji.Możliwośćsprawdzeniadziałanialaptopa.Tel.726092191. ■Sprzedamtanionowyuniwersalnyzasilaczdo laptopówinotebooków.Superpłaski,11wtyczek, automatycznie rozpoznawanie napięcia. Cena: około100zł.Tel.782041116. ■Sprzedam używany monitor LCD marki Me-

dionzokablowaniem.Cena100złdonegocjacji. Tel.721684216.

■UWAGANOWOŚĆ-Wielebankówwjednym miejscu, łączymy wszystkie twoje raty w jedną mniejszą, bezpłatne doradztwo finansowe, dla zadłużonychpożyczkibezBIK-u.Tel:063244-85-16 ■Pranie,czyszczeniedywanów,wykładzin,mebli tapicerowanych i tapicerki samochodowej. Tel. 661-964-682. ■JEŻELIZAPŁACIŁEŚ500ZŁZAKARTĘPOJAZDU w okresie od 01-05-2004 do 14-042006,przysługujeTobiezwrot425złnadpłaty, nawet jeśli nie jesteś już właścicielem pojazdu. Wejdź na www.kartapojazdu.info lub zadzwoń (063)2202330–iodzyskajswojepieniądze! ■"But-Gaz"KamilStasińskiDOSTAWAGAZU "Shell"wbutlach11kgnatelefon.Dostarczamy7 dni w tygodniu. Podłączanie kuchni gazowych. Najwyższa jakość. Zapraszam 663-955-868 lub (63)21-21-153. ■Taniomeblenawymiar:kuchnie,biurka,komody,szafki.Tel:696709020. ■Czyszczenie – Karcher: dywanów, wykładzin, tapicerki samochodowej i meblowej skórzanej. Dywany zabieram do prania i odwożę suche. Tel:695496452,632705881. ■Malowanie,szpachlowanie,panelepodłogoweiscienne.Regipsy(ściankidziałowe,półkiozdobne,zabudowy)iwieleinnych...Zapraszamy.Tel:781960544. ■Czyszczeniekarcher:dywany,wykładziny,tapicerka meblowaisamochodowa.Solidnie.Tel:608265284. ■Witam,posiadamdowynajęcianaróżneokazje automarkiToyotaAvensisz2009r.Atrakcyjneceny!!Zdjęciaubranegoautamogęprzesłaćnaemail.Kontakt:601767037. ■ZakładStolarskiAntoniSzefliński.Zabudowyz drewna,szafywnękoweiinne,meble,schody,balustrady,drzwi,podłogi,parapety,altanki,ścianki itp.WarsztatOsieczak/Konina.Tel:691777505. ■FachowoiTanio!Wykonamusługęzzakresumontażunowychinstalacjielektrycznych,modernizacji istniejących, przeróbek, drobnych prac montażowych,usuwaniausterekiawarii.Tel.601294671.

■ SprzedamlubwydzierżawięurządzeniadomasażuROLLETIC.Posiadamtakżeladęrecepcyjną iregałnarożneprodukty.Tel:500256222. ■Sprzedamfunkcjonującyod6latSalonKształtowaniaSylwetki- 6urządzeńdomasażuRolletic,saladogimnastyki,staleklientki.Tel:603902863. ■Sprzedamzestawwypoczynkowy.Dwiesofyz możliwościąspania,trzyidwuosoboweorazfotel. Przez cały okres użytkowania były przykryte, są czysteiwstanieidealnym.Cena650złdonegocjacji. Możliwa sprzedaż osobno. Zapraszam do obejrzenia.Tel.782-677-493. ■Sprzedamladysklepoweczęściowooszklonekolorbiały.Cenadouzgodnienia,stan:bardzodobry.Tel.(63)2440886. ■Sprzedamakwariumprofilowaneowymiarach 80 x 35 x 40 cm i pojemności 112 L, grubość szkła6mm.Akwariumzprzedniąszybąprofilowaną (owalną), pokrywą i oświetleniem. Mało używane. Stan b. dobry. Cena: 160 zł. Tel: 500 835470. ■Sprzedamnowąkabinęprysznicowązbrodzikiem.Cena:150zł.Tel:725430997. ■SprzedamaparattelefonicznyEltraAT-101.Cena:20zł.Tel:601624997. ■Sprzedam używaną prostownicę do włosów z płytkamigrzewczymipokrytymiteflonem.Wyposażonawewłącznik/wyłączniksieciowy.Kolor fioletowy.Zapakowanaworyginalnepudełko.Cena:33zł.Tel:726-297-761. ■Sprzedam drzwi łazienkowe lewe siedemdziesiątki, kolor orzech, stan bardzo dobry. Cena: 70zł.Tel:693347863.


Fot. B. Skonieczny

14 sport

Dwa karne Górnika W pierwszym meczu ligowym w 2012 roku KS Górnik Konin pokonał na własnym boisku KS Polonia Środa Wlkp. 2:1. Dwa rzuty karne zamienił na dwie bramki kapitan biało-niebieskich bartosz Modelski.

Rywalem,któregopodejmowaliw KoniniepodopiecznitreneraBanaszaka,byłtrzecizespółIIIligiijednocześniebeniaminektychrozgrywek–Polonia Środa Wlkp. Od początku meczu goście zaatakowali koninian, a dwukrotnie na bramkę Arkadiusza Kmieczyńskiego uderzał Tomasz Bekasa.Pierwszygolpadłw23.minucie, a jego autorem był niespodziewanie zawodnik gospodarzy. W polu kar-

nym faulowany był Maciej Adamczewski,arzutkarnypewniewykorzystałkapitanGórnika–BartoszModelski.W32.minuciegościeporazdrugi popełnili błąd we własnym polu karnym, tym razem faulowany przez bramkarza był Paweł Błaszczak. Do piłkiustawionejnawapnieznówpodszedłBartoszModelskiiporazdrugi wpisałsięnalistęstrzelców.Przewaga Poloniiwkońcurównieżprzekułasię

nabramkędlategozespołu.W41.minuciepozagraniuzrzutuwolnegopiłkatrafiładoKrzysztofaBłędkowskiego,którystrzałemprzysłupkupokonał golkipera Górnika. Kilka minut później Polonia mogła doprowadzić doremisu,leczstrzałjednegozgości trafiłwpoprzeczkę. W drugiej części meczu koninianie zagrali o wiele odważniej i mniej chaotycznie,agraskupiałasięwśrodkupola.WkońcówcemeczuPolonia rzuciławszystkieswojesiływkierunku bramki biało-niebieskich. W doliczonymczasiegryKrzysztofBłędkow-

Futsal: Hokejowe wyniki ostatnie kolejki ligowe rozegrały drużyny I i II ligi futsalu. Zwycięzcami rozgrywek zostały: Smag i Apteki Prima.

W ostatniej kolejce I ligi Smag mierzyłsięzTomizemipokonałgo aż25:1.SiedembramekstrzeliłKrystianAndrzejczak,sześćŁukaszPietrzak,czteryMateuszMroziński,po trzy: Szymon Pułról i Marcin Woźniak,apojednymtrafieniudołożyli: Paweł Jakubowski i Jakub Koszela. WtensposóbSmagzdobyłkomplet punktów ligowych i z niesamowitymwynikiem48punktówiszesnastuzwycięstwzostałmistrzemIligi. DrugiemiejsceprzypadłoBawie Tytan, która pokonała 12:5 GrubegoBenka.PięćbramektrafiłMarek Radocki, po dwie: Sewer yn Kupczak, Mariusz Olczyk i Marcin Szymczak, a jednego gola dołożył KamilEszrych.Bawawsezoniezdobyła 37 punktów i została wicemistrzem I ligi. Gruby Benek uplasowałsięnamiejscusiódmymzdwunastomapunktami. TrzeciemiejscewywalczyłAnnStal, zdobywając 33 punkty i przegrywając w ostatnim meczu 1:4 z

czwartąCosmosSpedycją.DlaSpedycjibramkistrzelali:RobertBugaj (dwie), Rafał Dębowski i Piotr Majewski.CosmosSpedycjazdobyław sezonie2011/201230punktów. Piąte miejsce zajął Jacol, który zwyciężył walkowerem 5:0 z Motorem MZK. Oba zespoły zdobyły w sezoniepo19punktówizajęłymiejsca tuż obok siebie. Dwie ostatnie lokaty przypadły Lidreksowi XXL Zatorze i Tomizowi. Lidrex zdobył zaledwie dziewięć punktów, o trzy więcejniżostatniTomiz. WIIlidzeawansipierwsząpozycjęwywalczyłyAptekiPrima,którewygraływostatnimmeczuzEuropoles 6:5. Mistrzowie II ligi zdobyli w sumie 30 punktów. Natomiast Europoles uplasowało się na ostatniej pozycji z dorobkiem dziewięciuoczek. Drugie miejsce zajął Tom-Car, który w ostatnim meczu pokonał PPHStolarek23:1.Wicemistrzowie zdobyli 21 punktów, natomiast

PPH Stolarek zajął szóste miejsce z dorobkiemczternastuoczek. Trzecie miejsce przypadło Santosowi, któr y pokonał 3:1 Agtos. Santos zdobył w ciągu rozgrywek szesnaście punktów, o dwa oczka więcej niż piąt y Agtos. Czwarte miejsce w lidze i szesnaście punktówtowynikSiestaClub. Jużzadwatygodnie,pierwszego kwietnia,odbędziesięmeczbarażowy pomiędzy Grubym Benkiem, a Siestą Club oraz mecz o SuperpucharpomiędzySmagiemiJacolem. W tym samym dniu zaplanowane jest również zakończenie sezonu i przyznanienagród. WynikiosiemnastejkolejkiIligi: Tomiz-Smag1:25 AnnStal-CosmosSpedycja1:4 Jacol-MotorMZK5:0(walkower) GrubyBenek-BawaTytan5:12 WynikiczternastejkolejkiIIligi: Tom-Car-PPHStolarek23:1 Agtos-Santos1:3 Europoles-AptekiPrima5:6 BAS

Sokół nadal wiceliderem

ski mógł dać gościom remis, lecz nie trafiłzkilkumetrówdobramkiGórnika. Ostatecznie koninianie zwyciężyli w lidze po raz ósmy, rewanżując się Polonii za porażkę w rundzie jesiennej. Mecz ze Środą Wielkopolską przyciągnął na stadion kilkuset kibiców, w tym przyjezdną grupę fanów Polonii.PorazpierwszyodpamiętnegomeczuzLegiąChełmżawsektorze gościzasiedlikibicerywali. -Bardzotrudnymecz.Najbardziej cieszęsięztego,żemamypunkty,boz gryniejestemażtakbardzozadowolony.Przeciwnikbyłbardzowymagający, dotegobardzosłabeboiskoilepszejpiłkinieszłograć.Cieszęsięprzedewszystkim,żewygraliśmyiwlidzetosięnajbardziejliczy–podsumowałspotkanie trenerGórnikaKoninJerzyBanaszak. Szkoleniowiec biało-niebieskich wypowiedział się również na temat kontrowersji związanych z podyktowaniem dwóch rzutów karnych: – Ja nie oceniam nigdy pracy sędziego. Jeśli tak uważa to trudno, to jest jego zdanie. Cieszęsię,żebyłykarne,sędziagwizdnął,wykorzystaliśmyimeczwygraliśmy –tojestdlamnienajważniejsze. Dzięki trzem punktom zdobytymwKoninie,Górnikawansowałna siódmemiejscewtabeliimaterazna koncie27oczek.Wnajbliższypiątek koninianie zmierzą się w Jarocinie z drugoligowym rosyjskim zespołem (Górnikmawolnyweekend,bowiem zrozgrywekwycofałsięChemikBydgoszcz),natomiastkolejneligowespotkanie biało-niebiescy rozegrają w weekend31marca–1kwietnia,aich przeciwnikiembędzieLechRypin.

Pierwsza bramka padła już w osiemnastej minucie meczu – piłkę dosiatki,popodaniuJakubaDębowskiego,skierowałJacekKopaniarz.Pomimoprzewagigościiokazjiobuzespołów,doprzerwykleczewianieprowadzilizaledwie1:0. DrugiegogolazdobyłgłowąMikołajPingotjużnapoczątkudrugiejczęścimeczu-w55.minucie.Wpolekarne z rzutu wolnego dośrodkowywał Kamil Krzyżanowski. Piętnaście minutpóźniejporazdrugiduetDębowski–Kopaniarzrozegrałakcję,zakończoną bramką na 3:0. Ostatnie dwa golepadływsamejkońcówcespotkania.W85.minuciezdystansuuderzył WojciechOczkowski,ajużtrzyminuty później na 5:0 podwyższył Jakub Dębowski. Asystę w tej akcji zaliczył KamilKrzyżanowski. Dzięki zwycięstwu Sokół Kleczewutrzymałdrugąpozycjęwlidze i wraz z liderującym Lechem Rypin manakoncie39punktów(Lechma jedno zaległe spotkanie). Już za tydzieńkleczewianiemająokazjęawansować na pierwsze miejsce, bowiem będą walczyć o ligowe punkty właśniewRypinie.

KSGórnikKonin: ArkadiuszKmieczyński - Mateusz Augustyniak, AdamKosmala,MateuszMajewski, TymoteuszUrbański-DamianMarkiewicz, Bartosz Modelski - Arkadiusz Bajerski, Maciej Adamczewski,FilipZborowski(67’DawidKotwica)-PawełBłaszczak(87’Piotr Andrzejczak). BART EKSKON IECZN Y

SokółKleczew: DanielSzczepankiewicz,RobertJędras(83’ŁukaszGoiński),MaciejLisiecki,MikołajPingot, Kamil Krzyżanowski, Sebastian Śmiałek (80’ Artur Głowacki), Piotr Głowala(46’MarcinJankowiak),JakubDębowski,WojciechOczkowski, Jacek Kopaniarz (73’ Łukasz Urban),MateuszGoździaszek. BAS

bardzo dobrze rozpoczęli drugą część sezonu piłkarze Sokoła Kleczew, którzy w Koronowie pokonali miejscową Victorię 5:0.

Remisowainauguracja W ubiegły weekend po raz pierwszy w tym roku na ligowe boiska wybiegli piłkarze IV ligi wielkopolskiej oraz konińskiej klasy okręgowej. CKS Sparta Konin zremisowała swój mecz, natomiast porażki doznał LKS Ślesin.

IV liga wielkopolska, grupa południowa

Podejmująca u siebie Ostrowię Ostrów Wlkp. drużyna LKS Ślesin uległaliderowitabeli0:1.Jedynego gola strzelił w 28. minucie z rzutu karnego Dariusz Reyer. Wcześniej faulował w polu karnym Tomasza Kempińskiego golkiper Ślesina. PomimoniezłegowynikuzlideremIV ligi, LKS wciąż pozostaje ostatnim zespołem w tabeli. Z dorobkiem trzynastu oczek ślesinianie zajmują szesnastemiejsce. ZremisowałanatomiastSpartaKonin, która w Ostrzeszowie zmierzyła się z miejscową Victorią. Pierwszego golawmeczustrzeliłdlagospodarzyw 34.minucieMaciejStawiński,ajużminutępóźniejwyrównałWaldemarKaźmierczak.Koninianieutrzymalisięna ósmym miejscu w lidze z dorobkiem 25punktów.

LKS Ślesin – Ostrovia Ostrów Wlkp. 0:1 Victoria Ostrzeszów – CKS Sparta Konin 1:1

Konińska klasa okręgowa

OlimpiaKoło,liderkonińskiejklasy okręgowej, niespodziewanie bezbramkowozakończyłspotkanieztrzynastym zespołem ligi – ZjednoczonymiRychwał.Mimotokolaniewciążzajmująpierwszemiejscezprzewagączterech punktów nad GKS Sompolno. Wiceliderpokonałwminionyweekend Tulisię Tuliszków 2:1. Wygraną odnotowali również Błękitni Helenów, pokonując2:0PolaninaStrzałkowo.PiłkarzezHelenowazajmująobecnietrzecie miejsce w tabeli ze stratą czterech punktówdoSompolna. Znicz Władysławów - Polonia Golina 3:1 Błękitni Helenów - Polanin Strzałkowo 2:0 Górnik Kłodawa - Polonus Kazimierz Biskupi 2:1 Czarni Ostrowite - War ta Krzymów 0:6 Olimpia Koło - Zjednoczeni Rychwał 0:0 GKS Sompolno - Tulisia Tuliszków 2:1 Wicher Dobra - War ta Dobrów 1:1 ZKS Zagórów - Orlik Miłosław 3:2


sport 15

czwartek, 22 marca 2012

Pierwsza porażka seniorek Pozostające do tej pory niepokonane w drugim etapie rozgrywek I ligi kobiet seniorki MKS PWSZ Kon-bet Konin przegrały w miniony weekend na wyjeździe z AZS Uniwersytet Warszawski 64:71.

Rywalem koninianek był ich bezpośredni sąsiad z tabeli ligowej-zajmuj ącyjednąpozyc jęniżej zespół z Warszawy. W pierwszejkwarciegraobudrużynbyła niezwyklewyrównana,wciążjednak na prowad zeniu utrzymywały się podopieczne trenera Grabianowskiego. Już w drugiej minuciezatrzypunkt ytraf iłaKat arzynaMot yl,nied ługopóźniejta sztuk aponownieudałasięAnicie Szemraj.Końcówk atejczęścimeczu nal eż ał a jedn ak do wars zawianek,któreporzut achŻanet y Kij anowskiejiSylwiiZabielewicz wys zły na prowad zen ie 18:17. Ostatnie słowo powied ziała AnnaGurzęd a,daj ącwygranąKoninowi19:18. W drugiej kwarcie MKS podwyższyłswojąprzewagęnadAZS. Między trzecią, a szóstą minutą punktował y jed yn ie kon in iank i, kolejno:MilenaKrzyżaniak,Anna reklama

Gurzęda, Anit a Szemraj i Iwona Płóc ienn ik. MKS prow ad ził 33:22. W odp ow ied zi wars zawianki zdobyły dziesięć punktów podrząd,m.in.dwukrotnietraf iajączdystansuiprzewagakoninianek stopniała do jednego oczka. Końcówka po raz drugi należała do AZS, czter y punkt y zdobył a Mart aMańkowska.Kwart awygranazostałaprzezWarszawę18:16, a w całym meczu AZS prowadził 36:35. Decydująca o wyniku spotkania była trzecia kwart a. Warszawianki szybko powiększały swoją przew ag ę, punkt uj ąc pod rząd między drugą i siódmą minutą. Od dwóch punktów prowadzenia dos zły do wyn iku 52:37. Kon inianki nie były w stanie zatrzymać AZS, udał o im się jed yn ie zmniejs zyć strat y w końc ówc e kwart y – pięć punktów zdobyła Magdalena Lewandowska, a dwa

oczka doł oż ył a Mil en a Krzyż aniak. Kwart ę wyg rał a Wars zawa 21:13, w całym meczu AZS prowadził57:48. W ostatniej części meczu konin iank i system at yczn ie niwel owałystrat y,działosiętojednakw zbyt wolnym tempie i MKS nie starczyłoczasu,bydogonićrywalki. Kwart a wygrana została przez koninianki16:14,jednakwcałym spotkaniu lepszy był AZS, któr y zwyc ięż ył 71:64. Szesn aś cie punktów zdobyła dla koninianek Anit aSzemraj,natomiastdouble-double (jedenaście punktów i jeden aś cie zbiór ek) odn ot ow ał a IwonaPłóciennik. MKS utrzymał się na trzeciej pozyc ji w tabeli, jednak strat a do czoł ow ych zespoł ów wzros ła do trzechoczek.Wnajbliższąsobotę kon in iank i pon own ie zag raj ą na wyjeździe, tym razem udając się do Łomianek na mecz z miejscowymSMSPZKosz. AZS Uniwersytet Warszawski MKS PWSZ KON- BET Kon in 71:64 (18:19, 18:16, 21:13, 14:16). MKS PWSZ KON-BET Konin: Anit a Szemraj 16, Iwon a Płócienn ik 11, Kat ar zyn a Mot yl 9, Milen a Krzyż an iak 9, Ann a Gurzęd a7,Magd alen aLewand owska5,Aleks and raKaja5,Ang elikaKuras2. BAS reklama

W najbliższą sobotę Medyk Polomarket KWb Konin podejmie u siebie GKS Górnik Łęczna, a Start Konin zmierzy się ze Spartakusem buk. Szermierze i szermierki walczyć będą natomiast w III Pucharze Polski Seniorek i Seniorów w szabli. Turniej szermierzy będzie jednocześnie SiR przy ul. Popiełuszki 2a XIX Memoriałem Zenona Ryszewskiego. godz. 15.00: Gminny Turniej Piłki Nożnej KS Górnik Konin, w związku z wolnym ter- drużyn młodzieżowych, boisko Orlik w Kaminem ligowym, uda się do Jarocina, by zimierzu Biskupim zmierzyć się w meczu sparingowym z zespołem III ligi rosyjskiej – FK Rus Sankt Osiemnasta kolejka konińskiej klasy okręgowej: Petersburg. godz. 16.00: Orlik Miłosław – Wicher Dobra, Stadion Miejski w Miłosławiu 23marca(piątek): godz. 16.00: mecz sparingowy: KS Gór- godz. 16.00: War ta Krzymów – Górnik nik Konin – FK Rus Sankt Petersburg, sta- Kłodawa, stadion przy ul. Mlecznej w dion w Jarocinie Krzymowie godz. 16.00: Polonus Kazimierz Biskupi – Błękitni Helenów, stadion przy ul. Go24marca(sobota): godz. 10.00: III Drużynowy Turniej Sza- lińskiej w Kazimierzu Biskupim chów Rodzinnych, Szkoła Podstawowa nr godz. 16.00: Polanin Strzałkowo – Znicz Władysławów, stadion przy Alei Prymasa 3 w Koninie Wyszyńskiego 48 w Strzałkowie III Puchar Polski Seniorek i Seniorów w szabli – XIX Memoriał Zenona Ryszew- 25marca(niedziela): skiego pod Patronatem Prezydenta Mia- godz. 16.00: mecz piłki nożnej (IV liga): sta Konina, Ośrodek Szermierczy przy ul. Płomyk Koźminiec – CKS Spar ta Konin, Dworcowej 2a: stadion w Koźmińcu godz. 11.30: walki eliminacyjne w szabli Osiemnasta kolejka konińskiej klasy mężczyzn godz. 12.30: walki eliminacyjne w szabli okręgowej: godz. 16.00: ZKS Zagórów – Polonia Gokobiet godz. 17.00: finały lina, Stadion Miejski w Zagórowie godz. 13.00: mecz piłki nożnej kobiet godz. 16.00: War ta Eremita Dobrów – (Ekstraliga): Medyk Polomarket KWB Ko- GKS Sompolno, stadion w Dobrowie nin – GKS Górnik Łęczna, Stadion im. godz. 16.00: Tulisia Tuliszków – Olimpia Złotej Jedenastki Kazimierza Górskiego Koło, stadion w Tuliszkowie godz. 16.00: Zjednoczeni Rychwał – na ul Podwale 1 w Koninie godz. 13.30: mecz piłki ręcznej (III liga): Czarni Ostrowite, Stadion MOS przy ul. Start Konin – Spar takus Buk, hala MO- Spor towej 1 w Rychwale


16 reklama

126 Kurier Koniński  

O przeciągającym się strajku, zmianach w SLD i Akcji Konin oraz szczęśliwym zakończeniu dramatu matki porwanego dwulatka można przeczytać w...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you