Page 1

nr 137

l

roK V

l

CZWArteK 6 WrZeŚnIA 2012

PiS: Zastępcy Hofmana

W Koninie ukonstytuował się zarząd okręgowy Prawa i Sprawiedliwości. Zastępcami Adama Hofmana, prezesa PiS w okręgu nr 37, zostali posłowie Witold Czarnecki i Zbigniew Dolata.

Funkcję sekretarza okręgu sprawować będzie Błażej Spychalski, a funkcję

reklama

skarbnika-ZofiaItman.Zarządzdecydowałponadtooprzyjęciudopartiikilkudziesięciu nowych osób, powołał nowe komitetyterenoweorazzająłstanowisko w innych wewnętrznych sprawach partii.NastępneposiedzenieZarząduOkręguPiSodbędziesię1październikawpowieciesłupeckim. SKA

l

ISSn 1689-9563

Kto zginął w wypadku? Policjaprosiopomocwidentyfikacji mężczyzny, który 1 września został potrąconyprzezsamochódosobowynaulicyRumiankowejwKoninie. STR. 4

STR. 4

Fot. T. Tomczak

n n n gazeta beZPŁAtnA n n n gazeta beZPŁAtnA n n n gazeta beZPŁAtnA n n n gazeta beZPŁAtnA n n n gazeta beZPŁAtnA n n n gazeta beZPŁAtnA n n n

Tragedia na torach

reklama

Konin sprzedaje hotel Hotel „Konin” został wystawiony na sprzedaż. Jego cena wywoławcza to ponad 9,5 mln zł.

Działającywcentrummiastahotel jestwczęściwłasnościąsamorządu,aw połowie należy do firmy Impexmetal SA.Miejskawłasnośćto16pokoiwkategorii trzygwiazdkowej, 32 pokoje w kategorii dwugwiazdkowej i 17 pokoi bez przypisanej kategorii. Hotelem zarządza Przedsiębiorstwo Turystyczno-Handlowo-Usługowe„Konin”Spółkaz o.o., w której zatrudnionych jest 14 osób.Posprzedażyhoteluspółkazostanierozwiązana. Prezydent Józef Nowicki już wcześniejzapowiadał,żemiastozamierzapozbyćsięhotelu„Konin”,jednakdopiero terazpojawiłosięogłoszenieoprzetargu, którypotrwado7listopada.Każdyoferentjestzobowiązanydowpłatywadium w kwocie 900 tys. zł. Koperty zostaną oficjalnieotwarte9listopada. ABRA

reklama


2 aktualności

Pamiętamy 1 września

Fot. A. Pilarska

Przed Pomnikiem Pomordowanychwlatach1939-45oraznamogiłach polskich żołnierzy kombatanci, władze miasta, parlament arzyści, uczniowie, reprezent anci różnych służb,placówekoświatowychiinstytucjizłożylikwiatyizapaliliznicze.Prezydent Józef Nowicki zobowiązał się, jako gospodarz miasta, do przywrócenia tym miejscom należnego stanu i odrestaurowaniapomnikapoległychw czasienalotu1939roku,znajdującego sięnacmentarzuprzyulicyKolskiej. W 73 roczn ic ę wyb uc hu drugiej wojny odbył o się takż e pos iedzen ie Miejskiej Rad y Komb at antów i Osób Rep res jon owanych w Kon in ie. SKA

Fot. A. Braciszewska

Ślub ze „Zmiennikiem”

Żółty, duży fiat o numerach bocznych 1313 - taksówka znana ze „Zmienników”, którą poprowadził, jak przed laty, Mieczysław Hryniewicz, zawiozła do ślubu fana serialu i jego narzeczoną. Jakpoi nform owałport alLM.pl, Szym on Rakowski zakoc hał się w ser ial u „Zmienn ic y”, kied y był dzieck iem. Jako dor os ły człow iek zrea liz ował swoj e mar zen ie i sam zrekons truował najs łynn iejs zą polskątaks ówk ęWPT.–Poj ec hał emz przyj ac iel em po ten sam oc hód do Szczec in a.Poczterechlat achprac y udał o się w 99 proc ent ach odw zorować taks ówk ę ze „Zmienn ików” –opow iad aSzym onRakowskizPoznan ia. – Chyb a w każd ej rod zin ie kied yś był duż y fiat. Ten z ser ial u jest syn on im em polskiej myś li motor yz ac yjn ej. Najw ięks zą nag rod ą dla mnie jest wid ok lud zi, któr zy uśmiec haj ą się, wid ząc taks ówk ę. Wszys cy z sent ym entem wspom inaj ąteczas y–dod aj e.

PanSzymonprzygotowywałauto natrzydziestąrocznicęślubuswoich rodziców. A kiedy postanowił wziąć ślub ze swoją ukochaną Pauliną, nie miał wątpliwości czym pojedzie do kościoła.Pozostałajednaksprawakierowcy.ItakpojawiłsiępomysłposadzeniazakierownicąserialowegoJackaŻytkiewicza.Tęrolęniemal30lat tem u odeg rał Miec zys ław Hryn iewicz. – Skontaktowaliśmy się z panem Mieczysławem i zgodził się natychm iast. W ostatn ią kawal erską drog ę życ ia poj ad ę ze słynnym „Zmienn ik iem” – cies zył się tuż przedceremoniąSzymonRakowski. MieczysławHryniewiczprzyznaje, że nie spodziewał się zasiąść jeszcze za kółk iem 1313. Prop oz yc ja wcielenia się w niet ypowego ślubne-

go kierowcę zaskoczyła, ale i wzruszyła aktora. – Ślub kogoś tak pozytywnie zakręconego wart jest mojej obecn oś ci – mów i Hryn iew icz. – Taksówka robi furorę, chyba nawet większą niż ja. To będzie dla mnie sent yment alna podróż. Będę sobie mógł dzięki temu przypomnieć, jak kiedyś nią jeździłem i od czasu do czasupowiem:„1313,zgłaszamsię”. Przejazd repliki serialowej taksówkiwzbudziłwminionypiątekzainteresowanie koninian. Podczas ceremonii ślubnej, która odbyła się w koś ciel e w Gos ław ic ach, mnós two osóbpodchodziłodoautairobiłosobieprzynimzdjęcia.–Musiałemtu przyjechać.Uwielbiałemtenserial,a przez Jack a Żytk iew ic za zos tał em kierowcą–powiedziałpanKrzysztof zKonina. ABRA

Filmową relację z opisanego zdarzeniamożnaobejrzećnawww.LM.pl.

Fot. UG Ślesin

Jak co roku 1 września koninianie uczcili kolejną rocznicę wybuchu II wojny światowej.

Nagrali śmieciarzy Wystarczył jeden dzień, żeby zarejestrować dziesięciu turystów wyrzucających śmieci w lesie w miejscowości Konstantynówek. Wszystko dzięki kamerze zainstalowanej przez władze Ślesina.

Plastikowe widelce, butelki, niezjedzona żywność, popiół, a nawet odzież.Terzeczyodkilkumiesięcyzamiastdośmietnikatrafiałydolasu.W końcu letnicy powiedzieli „dość”. Zrobiliśmy z sąsiadami akcję sprzątanialasu,aleteśmieciciąglewracały– powiedział zbulwersowany Henr yk Szczepankiewicz.-Najlepiejwyrzucić wszystko do lasu, bo przecież to nic niekosztuje. Każdy sygnał od mieszkańców i działkowiczówtrafiałdoUrzęduGminy w Ślesinie. Ta niemal natychmiast kierowałanamiejscepracownikówZakładuGospodarkiKomunalnej.-Gminastawałanawysokościzadaniaizlecałasprzątanie.Miałachybateżjużdość, bozainstalowanokamerynadrzewach i teraz nareszcie jest czysto – mówi Szczepankiewicz. Kamera, która robi zdjęcia i 30-sekundowy film kosztowała około 2 tys. zł.Tojednakniewielkakwotawporównaniuztym,ilegminapłaciłazawywóz nielegalnychodpadów.-Regularnietylkoztegojednegomiejscawywoziliśmy śmiecidwarazywtygodniu.Posygnałachodmieszkańców,nawetcodziennie – opowiadał Sławomir Królak, wiceburmistrzŚlesina. Urządzenie zostało zamontowane na początku sierpnia. Po zaledwie jednymdniu,zarejestrowałoonoażdziesięć

osób,którewyrzucałyśmieciwKonstantynówku.-Mieliśmytablicerejestracyjne i mogliśmy sprawdzić, gdzie te osoby mieszkają.Mamyjużwskazanychwłaścicielipojazdów.Wjednymprzypadkubył tomieszkaniecKonina,ainnitomieszkańcy głównie województwa łódzkiego –powiedziałMaciejAntas,komendant komisariatupolicjiwŚlesinie.-Każdyz nichtłumaczył,żejużtamjedenworek stałiondołożyłnastępny.Czulisiębezkarni,alemybędziemypiętnowaćtakie zachowaniemandatamikarnymiwwysokości500zł–dodał. Kamera będzie wędrować po całej gminie. - Mamy kilkanaście takich miejsc, gdzie turyści wyrzucają śmieci. Tosądziesiątkitonodpadówdousunięcia.Fotokamerajestprzenośnaiwsezonienapewnobędzietrafiaławtenewralgiczne miejsca – powiedział wiceburmistrzŚlesina. ABRA

Ośrodek nie zawinił

Koniński sanepid stwierdził, że to nie stan sanitarny ośrodka „Delfin” był przyczyną zatrucia wypoczywających w Półwiosku Starym dzieci i młodzieży.

Wdrugiejpołowiesierpniadokonińskiego szpitala trafiło 46 osób z objawami bólu brzucha, biegunką i wymiotami. Sanepid zamknął kuchnię,wktórejujawnionośladygryzoni, jednakbadaniewykonanewpoznańskim laboratorium wskazało, że najprawdopodobniej przyczyną zakażeniabyłnorowirus. Teraz zakończyły się badania pozostałychpróbek,pobranychprzezinspektorów konińskiej Stacji Sanitarno- Epid em iol og iczn ej. – Czynn ikiem,któr ywywołałchorobębyłnorowirus,któr ybardzoszybkoprzenosisięzczłowiekanaczłowieka–poin-

form ował a nas zą red akc ję Jol ant a Walkusz. Pow iatow y inspektor san it arny podkreśla, że nie ma uwag do ośrodka. – Procedur y higieniczno-sanitarnesąprzestrzegane. Niewiadomoskądwiruswziąłsię w ośrodku. Najprawdopodobniej zostałprzyniesionyprzezktóregozobozowiczów. Dzieci i młodzież, które kilka dni spędziły w konińskim szpitalu,zakończyłyjużturnuswPółwioskuStar ymiwróciłydodomów. ABRA

Filmyilustrującetęinformacjemożnaobejrzećnawww.LM.p


aktualności 3

czwartek, 6 września 2012 reklama

Nowy dyrektor MDK Konk ursnaszef aplac ówk izostał ogłos zony kilk a tyg od ni temu. Do mag is trat u wpłyn ęł o sześć ofert od kand yd at ów ubiegaj ąc ych się o to stan ow is ko. Jednym z nich był Mir os ław Grzanka, dot ychc zas ow y dyr ekt or MDK. Luc yn a Len ard- Woźn iak szefow ał a ostatn io Dom ow i Kultur y w Gol in ie. Stan ow is ko dyrekt or a MDK obejm ie od 1 września2012r.napięćlat. -Chciałabymdziałaćdwutorowo: zachowaćdot ychczasowądziałalność, alejednocześniewzbogacićofertę,bo będziemydziałaćjakodomkultur y– powiedziałtużpopowołaniuLucyna Lenard-Woźniak. - Z jednej strony działalnośćedukacyjna,współpracaz przedszkolami, szkołami, z drugiej stronydziałalnośćimpresar yjna,czyli koncert y,warsztat y,projekt y,wszystko, na co uda się zdobyć pieniądze, aby wzbogacić ofertę MDK. Działać dladzieci,młodzieży,jakidorosłych.

Fot. A. Pilarska

Lucyna Lenard-Woźniak została nowym dyrektorem Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie.

Od 1 stycznia 2013 roku Młodzieżowy Dom Kultur y  przeniesie się do klubu Energet yk w Koninie. Nowy obiekt jest większy, stwarza więcejmożliwości–powiedziałaLu-

cyna Lenard-Woźniak. - Wierzę, że można współpracować, a każdy znajdziecośdlasiebie–powiedziałateżo współpracyzinnymiplacówkamikulturalnymiwmieście. ABA

Biblioteka na swoim

A2 bez Słupcy

Zakład recyklingu aluminium to kolejny inwestor w gminie Stare Miasto.

Zakończyła się tułaczka filii Miejskiej biblioteki Publicznej po konińskiej starówce. ostateczny adres to ul. Z. Urbanowskiej 1, na parterze budynku mieszkalnego.

od początku września aż do listopada węzeł Słupca na autostradzie A2 pozostanie zamknięty.

Nowafirmarozpoczęładziałalność w Barczygłowie, przy zjeździe z drogi krajowejnr25.Zakładzajmujesięrecyklingiem aluminium na potrzeby produkcji stopów odlewniczych oraz zapraw stopowych aluminium. Gotowa jest też linia do przetworzenia puszek aluminiowych. Zakład powstawał od 2008 roku. Wartośćinwestycjiwyniosła37mlnzł. Firma planuje utworzyć około 60 miejscpracy.

Miały być sklepy, ale władze miasta postanowiły tam ulokować bibliotekę. Dzięki temu filia „Starówka”, po wyprowadzcezsynagogi,znowuznalazłaatrakcyjnelokum.Od6sierpniawypożyczalnięodwiedziłojużponadtysiącmieszkańcówiodnotowano2700wypożyczeni. Filia "Starówka" zadomowiła się w trzech pomieszczenia i zajmuje ponad 250 metrów kwadratowych. To mniej niżwsynagodze,aletrzebabyłosięzmieścićnatejpowierzchni.

Wyłączenie węzła Słupca z ruchu związanejestzbudowąrondanaskrzyżowaniułączniczdrogąwojewódzkąnr 466,znajdującychsiępopółnocnejstronieautostradyiichmodernizacja.Cozatembędąmusielizrobićkierowcy,którzy będąchcielidostaćsiędoSłupcy?Jadąc od Warszawy trzeba będzie zjechać na węźleSługocinidalejdrogaminr467i 92 przez Golinę dotrzeć do celu. Auta ważące powyżej 18 ton będą natomiast musiały dojechać do Wrześni i dopiero stamtąddrogąnr92doSłupcy.

ABRA

SKA

DOK

Nowy inwestor poza Koninem

Przygarnij zwierzaka! Rudawy SŁAWeK czekananowy dom od lutego 2012 roku, kiedy to został przywieziony do schroniska z KępywgminieŚlesin.Tenliczącysobieokoło40cmwkłębiepsiakjestz natur ybardzołagodny,wesołyioptymistycznienastawionydoświata.Ma zaledwie2,5roku.Potrafichodzićna smyczy. Sławek czeka na Ciebie w SchroniskudlaBezdomnychZwierzątwKoninie(ul.Gajowa7a),tel.63243-80-38. reklama


W poniedziałek przed południem na przejeździe kolejowym w Kraśnicy (gmina Golina) 57-letnia mieszkanka Konina zginęła pod kołami pociągu.

Kobieta często nocowała u córki w Kawnicach,skądroweremjeździładoKonina.Kiedywponiedziałekranozbytdługo nie wracała, rodzina zaczęła się martwić. Próbowali dzwonić, ale telefon komórkowyniedziałał.Słyszelijednakowypadku,jakiwydarzyłsięnaprzejeździekolejowym.Niestetyokazałosię,żekobieta, naktórąwdomuczekałarodzina,iofiara wypadkukolejowegototasamaosoba. Dyżurny KMP w Koninie przyjął zgłoszenie o zdarzeniu od pracownika SOKogodz.9.15.-Zrelacjiświadków wynika,żekobietastałazroweremprzed opuszczonymi rogatkami i nagle wtargnęła wprost pod nadjeżdżający pociąg pasażerski – poinformowała naszą redakcję asp. sztab. Iwona Majkowska z KMPwKoninie. Maszynista pociągu Express InterCity, jadącego ze Szczecina do Warsza-

wy, był bezradny. Kobieta poniosła śmierćnamiejscu.Wypadekcałkowicie zablokowałnapewienczasruchkolejowynatejlinii,aprzezkilkagodzinpo-

Fot. T. Tomczak

Zginęła na torach

ciągi jeździły tylko po jednym torze. Opóźnieniasięgały20minut. Ponieważ kobieta weszła na tory tuż podpociąg,prokuraturaniewyklucza,że mogło to być samobójstwo: - Badamy tę sprawę pod kątem samobójstwa, chociaż kobietaniezostawiłażadnegolistu–poinformował Marek Kasprzak, rzecznik konińskiejprokuratury. ABRA Filmową ilustrację tego zdarzenia możnaobejrzećnawww.LM.pl

Piętnastolatek wjechał w drzewo Cmentarna hiena Dwóch nastolatków trafiło do konińskiego szpitala po wypadku, do którego doszło w miejscowości Grabowa, gm. rychwał.

ZniewyjaśnionychdotądprzyczynjadącysamochodemmarkiPeugeot15lateknałukudrogigminnejzjechałnaglenapoboczeiuderzyłwdrzewo.Chłopaktrafiłdoszpitalazezłamaniempodudzia,urazemuchaikręgosłupa.Również15-letnipasażerzostałprzewiezionydolecznicyzurazemprzedramieniai ogólnymipotłuczeniami. Przyczynyiokolicznościwypadkunastolatkówbadakonińskapolicja. ABRA TS

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego ustalili sprawcę kradzieży mosiężnych uchwytów z grobu na terenie cmentarzawWilczogórzewgminieWilczyn.Sprawcąokazałsię25-letnimieszkaniec gminy Skulsk. Mężczyźnie udowodniono również inne kradzieże z cmentarzywmiejscowościach:Kleczew, Ostrowąż,SkulskiBroniszewo. SKA

Kto zginął w wypadku? Policja prosi o pomoc w identyfikacji mężczyzny, który 1 września został potrącony przez samochód osobowy na ulicy rumiankowej w Koninie. -KomendaMiejskaPolicjiwKoninieprowadzipostępowanieprzygotowawczewsprawie wypadku, do którego doszło 1 września około godz.20.35naulicy Rumiankowej w Koninie, gdzie kierowca skody octavii potrącił pieszego – poinformowała naszą redakcję asp. sztab. Iwona Majkowska z KMP w Koninie. - W wyniku obrażeń pieszyzmarł. Policja prosi o pomoc wszystkie osoby, które mogą pomóc w identyfikacjiokoło 50-letniego mężczyzny, o szczupłej budowie ciała, wzrostu około 180 cm, z ciemnymi, średniej długości włosami, długim nosemijasnącerą.Wchwilizdarzeniaubranybyłwkoszulęwkratęzdługimrękawem,długieczarnespodnieorazbiałebutysportowe. Informacje można przekazać osobiście do Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KomendyMiejskiejPolicjiwKoninie(ul.Przemysłowa2,pokój229)lubtelefonicznie nanr63247-24-58,63247-25-11lub997,alboteżdoProkuraturyRejonowejwKoninie(ul.Zakładowa7),tel.63242-91-49. SKA

Fot. KMP Konin

4 Kurier kryminalny


IV oświata

Rozpoczęli rok na wojskowo

około 1300 uczniów rozpoczęło naukę w szkołach prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Koninie. rok szkolny zainaugurowano w Kleczewie. żeoficerowiebędąpozytywniewpływać nanaszychuczniów–powiedziałaMałgorzataWaszak,starostakoniński. Klasapolicyjno-wojskowadziałajuż drugirok.Uczysięwniejaktualnieponad50uczniów.Wśródnichsporągrupęstanowiąmłodekobiety.–Dziewczętaświetnieprezentująsięwmundurach – stwierdziła Marietta Putz, dyrektor ZSPwKleczewie.–Obserwujemyspore zainteresowanietymkierunkiem,boto cośnowegoiatrakcyjnego.ProgramwyFot. A. Braciszewska

ZespółSzkółPonadgimnazjalnychw Kleczewietojednazczterechplacówek, których organem prowadzącym jest samorząd powiatu. Inauguracja w tym miejscuzostałazorganizowanianieprzypadkowo. Kleczewska szkoła podpisała bowiem porozumienie o współpracy z 33. Bazą Lotnictwa Transportowego w Powidzu. – Cieszy mnie, że uczniowie będą mieli możliwość w sposób praktyczny zapoznać się z tym, czym na co dzieńzajmujesiębazawPowidzu.Liczę,

chowawczywymagajednakoduczniów klasy policyjno-wojskowej więcej wysiłku.Onimająmnóstwozajęćocharakterzemilitarno-obywatelskim,atoznaczy żesądłużejwszkole–dodaje.DziękiporozumieniupodpisanemuzbaząwPowidzu,uczniowiezKleczewabędąmoglizobaczyć,jakwyglądapracapilotów. –WPowidzubędąprzedewszystkimlokalizowaneobozydlanaszejmłodzieży.

dami przygotowującymi do pracy w branżysamochodowejibudowlanej.Takiesąoczekiwaniarynkupracyinasza oferta je spełnia – powiedziała MałgorzataWaszak. Wtymrokuwplacówkachpowiatowych w Kleczewie, Żychlinie, Sompolnie i Rychwale naukę w klasach pierwszychzaczęłoprawie400uczniów. ABRA

Oświata po wstrząsie okres wstrząsów w naszej oświacie już minął – powiedział Józef nowicki, prezydent Konina podczas inauguracji nowego roku szkolnego.

Fot. A. Pilarska

Miejska uroc zys tość odbył a się wIIILic eumwKon in ie.Rokszkolny rozp oc zęl i uczniow ie, nau czyciel e, dyr ekt or zy szkół i prac own icy oświat y. - Mam nad ziej ę, że nie będ ziemy już dziel ić się na: oni (z mag is trat u)imy(zoświat y),idziemy raz em, wspóln e wyz wan ia przed nam i – mów ił do zgrom adzonych w III Lic eum, prez yd ent Kon in a. Rozp oc zęc ierokuszkoln eg obyło okaz ją do wręc zen ia nom in ac ji osob om,którewyg rał ykonkurs yna dyr ekt or ów kon ińs kich szkół i przeds zkol i. -Zas tan ówmysię,cozrob ić,aby tonas zemias tobył omias temszansy dla młod ych lud zi – apel ował podc zas ina ug ur ac ji pos eł Tom asz Nowak.-Żebysiętut ajchciał owracać,zak ład aćrod zin ę. SKA

Przygarnij zwierzaka! MerFI tospokojnyibardzołagodny, około5-letnipsiak.Idealniesprawdzisię w roli rodzinnego pupila. Przy pierwszym kontakcie jest troszkę nieśmiały, jednakszybkomożnazdobyćjegozaufanie.Bardzodobrzeczujesięwtowarzystwie suczek, jak i innych psów. Ma mniejwięcej35cmwysokości.Wschroniskuod10lipca2012.

MerficzekanaCiebiewSchronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Koninie (ul.Gajowa7a),tel.632438038.Więcejjegozdjęćmożnazobaczyćnastronie www.schronisko.konin.pl

Fot. A. Procz

reklama

Będzietotakanaukawwarunkachpolowychprzywsparciufachowców–poinformowałaMariettaPutz. Na tym jednak nie koniec nowych kierunków kształcenia w szkołach prowadzonychprzezpowiat.Młodzieżmożewnichkorzystaćznaukiwtakichzawodach jak: przedstawiciel reklamy, elektromechanik,czymurarz.–Widzimycorazwiększezainteresowaniezawo-


oświata V

czwartek, 6 września 2012 Czy oświa ta wy cho wa przed się bior ców?

Z narzędziami do szkoły to oświata może nam otworzyć drzwi do rozwoju Konina i polepszenia bytu jego mieszkańców, wynika z dyskusji, jakie zorganizowała Akcja Konin, pracująca nad obywatelską strategią dla Konina.

Uczeń przedsiębiorca Trzebaprzedewszystkimpobudzać i wspierać rodzimą przedsiębiorczość, choćbarierąjesttutajopórmieszkańców przed podejmowaniem własnej działalnościgospodarczej.–LudziewKoninie przyzwyczaili się do dobrej i stabilnej pracywprzemyślepaliwowo-energetycznym–padłauwagazsali–powinniśmy więcuczyćtejprzedsiębiorczościjużod dziecka.Przedewszystkimwszkole. Wytknięto władzom Konina wieloletnie zaniedbania: brak odpowiednio przygotowanych terenów inwestycyjnych,zczymzgodziłsięMarekWaszkowiak: - Dla mnie priorytetem jest teraz połączenieulicKleczewskiejiPrzemysłowejmiędzyMiędzylesiemiMalińcemw ciągudrogikrajowejnr25,którewłączy wsiećdrogowąznajdującesiętamtereny pokopalnianeipozwolizaproponowaćje potencjalnyminwestorom.

Nie wierzą władzy Inwestorzymogąprzyjśćlubnie,ajeśliprzyjdą–mogąrównieżodejść,dlategopodstawągospodarczegorozwojuKonina powinni być przede wszystkim rodzimi przedsiębiorcy, zdają się sądzić uczestnicydyskusji.Musimyichnietylkosobiewychowywać,aleizatrzymywać wmieścietychnajbardziejpomysłowych, aktywnychitwórczych.Aczegoimtrzeba?Przedewszystkimpoczucia,żemieszkająwmiejscu,którejestdobrze,winteresieswoichmieszkańcówzarządzane,że mająwpływnarozstrzygnięcia,któredecydują o jakości ich życia, że szkoła, do reklama

której poślą swoje dzieci, jest szkołą dobrą,bezpiecznąisensowną. Pustkinasaliratuszowejpodczaszorganizowanych przez Akcję Konin debat zdają się świadczyć o tym, że większość mieszkańców Konina woli, żeby władze miasta(„wybraliśmyjeprzecieżdemokratycznie”)samedecydowałyotym,cojest dlanichnajlepsze.Jednakzbadańankietowych,któremająbyćpunktemwyjścia do konstruowania obywatelskiej strategii dla miasta, wynika że jednocześnie w zdolnościkonińskichsamorządowcówza bardzoniewierząimyślą(szczególnieludziemłodzi)owyprowadzeniusiędoinnego,najczęściejwiększegomiasta.Uważają,żewładzapodejmujedecyzje,niepytającichozdanieiżadnaobywatelskaaktywnośćniemasensu.

Uczeń jako przedmiot Cozrobić,żebyjednakzechcielipozostać?Współrządzićchcąprzedewszystkimcinajbardziejaktywni,którzyjużsię zrzeszają,najczęściejworganizacjachpozarządowych,wartowięc–padłapropozycja – żeby stworzyć forum wymiany myśli i doświadczeń, pozwalającego też wspólnieawięcskuteczniejwywieraćnacisknawładze,bygłosuswoichobywateli chciałyimusiałysłuchać.Możewartoteż powalczyćobudżetobywatelski,czyliwyłączeniezniegokwotywielkościjednego lub dwóch procentów całości, o których przeznaczeniu decydowaliby bezpośredniosamimieszkańcyanieradni.Apozostali?Niezabrakłoopinii,żeniechęcido działania na rzecz własnej społeczności uczy już szkoła, w której samorząd uczniowskiograniczonyjestdosferykulturyirozrywki,asamiuczniowie–nawet cizbliżającysięjużdodorosłości–sątylko przedmiotem nauczania, a nie jego podmiotem.Totutajtkwinajpoważniejsze źródło niewiary w sens społecznego zaangażowania.

Ankieta albo bunt Jak i czy w ogóle można zmienić szkołę?–Brakujenamnarzędzidooceny

Fot. T. Tomczak

-DlaprzyszłościKoninanajważniejsze są nowe miejsca pracy - powtarzali zgodnie uczestnicy czterech spotkań z mieszkańcami miasta oraz przedstawicielami zaproszonych instytucji i urzędów. Większość zgadzała się jednak z MarkiemWaszkowiakiem,zastępcąprezydenta Konina odpowiedzialnym za sprawy gospodarcze, że na nagły wysyp zewnętrznychinwestorówmiastoniema coliczyć.

pracy nauczycieli – padło podczas dyskusji. – Zapowiadane z dwutygodniowymwyprzedzeniemhospitacjenalekcjachdająconajwyżejpojęcieotym,jak nauczycielradzisobiewwarunkachstresu,asystemawansuzawodowegopolega głównie na kolekcjonowaniu dokumentów i to nie zawsze potwierdzających stanfaktyczny. Padła propozycja, żeby opracować ankiety, które na zakończenie każdego rokuszkolnegobędąwypełnialirodzice uczniówisamiuczniowie(wzależności odichwieku),którychwynikimogłyby stanowić punkt wyjścia do oceny pracy nauczycieli.Zarazteżpojawiłsięjednak głos,żebędzietrudnosensowniejewykorzystać,skorobrakujenamwmieście instytucji rzeczywiście pomagającej nauczycielomradzićsobiezwłasnyminiedostatkamidydaktycznymiczybrakiem umiejętności wychowawczych, nie mówiącjużotym,żepedagog,któryodczułbypotrzebępoddaniasięterapiipsychologicznej,niemiałbygdzieiśćpopomoc. Dzisiajjesttak,żepsychicznekłopotyna-

uczycielawychodząnajawdopierowtedy,gdydojdziedozbiorowegobunturodzicówlubkomuśstaniesiękrzywda(w Koninie takiej sytuacji jeszcze nie było, alewpowieciejużtak).Awtedyjestjuż najczęściejzapóźnonajakąkolwiekpomoc.

Zawodowy błąd Wspomnianoteżopotrzebiepowołaniajakiejśmiejskiejstruktury,grupującej rady rodziców z każdego rodzaju szkół - osobno podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - co pozwoliłoby wymieniać się doświadczeniami oraz radzić nad wspólnymi problemami. Inna byłaby też pozycja tak zorganizowanych rodziców wobec dyrektorów szkół czy miejskich władz oświatowych. Rozwiązaniem problemu wciąż zmieniających się i niezwykle drogich podręczników,zczymwiążesięniemożność użytkowania tych samych książek przez kilka przynajmniej roczników

uczniów,możebyćwyposażenieszkółw książki elektroniczne i wykorzystanie nowoczesnych technologii, co jest już wprowadzane eksperymentalnie w niektórych miastach Polski i na co można zdobyćsubwencje. Bardzodużomówionooniedostosowaniu oświaty wszystkich szczebli do potrzebnietylkorynkupracyaleizdrowego rozsądku. Ani w poszczególnych szkołach, ani na szczeblu miejskim nie prowadzi się doradztwa zawodowego i niegromadziwiedzyozawodachnajbardziej poszukiwanych na rynku pracy, z czegobiorąsiębłędnedecyzjeowyborze dalszejścieżkikształcenia,zeszkołąwyższąwłącznie.

Szkoła wypatrzy zło Oprócz poziomu oświaty o jakości życiawmieściedecydująmiędzyinnymi możliwości spędzenia czasu wolnego: ofertakulturalnaorazfunkcjonującelokalerozrywkoweiobiektysportowe. DOK NA STR. 8


ogłoszenia 5

czwartek, 6 września 2012

Postawią popiersie Napoleona Przemarsz wojsk, które poprowadzi sam napoleon bonaparte i odsłonięcie jego popiersia. tak będą wyglądały obchody 200-lecia wybudowania Łuku triumfalnego w Ślesinie.

Brama Napoleona została wzniesiona w 1812 roku. Wybudowano ją dla uczczeniapojawieniasięcesarzawŚlesinie. – Ze źródeł wiemy, że Napoleon przejeżdżał tędy dwa razy. Najprawdopodobniejbyłjednaktuincognito–mówiIlonaBanaszak,kierownikreferatuorganizacyjnegoUrzęduGminywŚlesinie. Łuk od lat nie był remontowany. ChoćtużprzedwyboramiposełTomasz Nowakzapewniałorychłejmodernizacji zabytku, do uroczystych obchodów nie udasięniczrobić.–NiemamywymaganychpozwoleńodZarząduDrógWojewódzkich–informujeBanaszak. Zamiast remontu, będzie pomnik. WpobliskimparkunapostumenciestaniebowiempółmetrowepopiersieBonapartego.–Popiersiestaniejakopomnik natlebramy–mówiSławomirKrólak, wiceburmistrz Ślesina. - Myślę, że przy Napoleoniewięcejturystówbędziesobie robiłozdjęcianiżprzysmoku–dodaje. reklama

Uroczystość odsłonięcia popiersia odbędzie się 16 września. Poprzedzi ją przemarszwojsknapoleońskich.Cesarz przejdzie przez bramę po spotkaniu na ślesińskim rynku, które planowane jest nagodz.15. Wparkuniezabrakniepokazugrupyrekonstrukcyjnej,prezentacjiślesińskichstrojów,spektaklutematycznego, ludowych muzyków oraz kuchni ochweśnickiej. ABRA reklama

nSprzedamlubzamienięnamieszkaniewbloku. Dom z poddaszem użytkowym o łącznej powierzchniużytkowejok150m2.Budynekpołożonyjestnadziałce12-arowejwStarymMieście. Cena:490000zł.Telefon:693425355. nDosprzedaniagospodarstworolnewCzesławowiegm.Słupca.Pow.gruntów3,93ha,2budynkigospodarczeibudynekmieszkalny-wysokiparterniepodpiwniczony72m2+72m2(6pokoi,2 kuchnie, 2 łazienki), ogrzewany piecem węglowym. Cena 220.000 zł do negocjacji. Tel: 695 930273po15.00. nSprzedamdomjednorodzinny:2pokoje+kuchnia do częściowego remontu z działką o pow. 0,52ha.Telefon:695103625. nSprzedamDOMzbudynkamigospodarczymi (stodoła + obora) położony na działce o powierzchni 0,66 ha. Grochowy, gmina Rychwał. Cena:165000zł.Kontakt:602556780 n Mam do wynajęcia mieszkanie 3 pokojowe 48m2naulicySosnowejza1150złzczynszem. Tel:668-574-566. nSprzedam2pokojowemieszkaniedoremontu, 39m2,Ipiętro,zbalkonemprzyul.Okólnej41. Okna drewniane, podłogi panele i terakota. Do mieszkaniaprzynależypiwnica4m2.Mieszkanie jest wolne od zaraz. Cena: 140 tys zł. Telefon: 518-021-942. nSprzedammieszkanie33m2,dwaosobnepokoje,jasnakuchniaiłazienka.1pietrowbloku, wyremontowane.Wolneodzaraz.Cenadonegocjacji.Telefon:791-590-846. n Wynajmę mieszkanie w Koninie na 1 pietrze przyul.11Listopada25.Wpobliżu:sklepy,banki,bazar,szkoływyższe.Kuchniawzabudowie, korytarz- szafawzabudowie,sypialnia- garderoba wzabudowie.Cena:700zł.+czynsz(280)+kaucja zwrotna 1500 zł. Wolne od zaraz. Telefon: 725940783,632705498 nSprzedamdziałkębudowlanąwKrzymowiena ul.Leśnej.Powierzchniadziałki936m2.Działka uzbrojona(woda+energiaelektryczna),położonawysokowatrakcyjnejokolicynaosiedludomkówjednorodzinnych.Sąsiadtylkozjednejstrony. Cena do uzgodnienia. Kontakt tel. pod nr 607904885.

nNauczycieleudzielająkorepetycji,takżeprzygotowaniedomatury. Matematyka,tel:696-549-967. J.Angielski,tel:600-986-470. nNaukajęzykaniemieckiegonaróżnychpoziomach-korepetycje-tłumaczenia-przygotowanie do matury (nauczyciel LO po studiach w Niemczech) Telefon:792000953. nNauczycieludzielikorepetycjizbiologii,napoziomie: od podstawówki po studia. Zapraszam! Email:biologia12@opoczta.pl. nPedagogzdoświadczeniem5-letnimwpacyz dziećmi i młodzieżom udzieli korepetycji na wszystkichpoziomach.Pomogęwprzygotowaniu do sprawdzianu nadrobieniu zaległości. Przygotujedoegzaminówpoprawkowychegzaminówgimnazjalnychimatury. Telefon:792994577. nPomoc w nauce, zajęcia wspomagające rozwój dziecka.Profesjonalneprzygotowaniedzieckado podjęcianaukiwszkole(wtymdiagnoza),zajęcia stymulującerozwójdziecka,pomocwnaucedla uczniów klas początkowych, pomoc w odrabianiulekcji. Telefon:691-741-027. nChemiafizyka.Nauczycielzwieloletniąpraktyką,udzielakorepetycjinawszystkichpoziomach. Również przygotowanie do matury, olimpiad, rozwiązywaniezadań.Posiadamwłasnemateriały, duże doświadczenie, gwarantuję wysoki poziomnauczaniaisatysfakcję. Telefon:509428558.

n Pani na emeryturze zaprowadzi i odbierze dzieckozeszkoły/przedszkolalubzaopiekujesię dzieckiem. Referencje. Os. Zatorze. Telefon: 606383313. nSzukampracyjakoportier,dozorca,stróżalboinnej. 44 letni, uczciwy, praktykujący katolik. Wykształcenieniepełnewyższe.Tel:505-817-886. nZatrudniępełnomocnikahandlowegodosalonuCyfrowegoPolsatuwGaleriinadJezioremw Koninie.CVzezdjęciemproszęprzesyłaćnaadresmichal.butkowski@wp.pl. nP.P.H.U DOMDELUXE Szewcazyk Józef. Zatrudnię stolarza meblowego z doświadczeniem. Telefon:886-187-559. nPrzyjmędopracyzdoświadczeniemminimum 4latamechanikasamochodowegoodzaraz!Telefon:784-570-808,(63)2418136. nZatrudnięasystentadobiura.Wymagania:wykształcenie średnie lub wyższe, wysoka kultura osobista, sumienność w realizacji powierzonych zadań, zdolności organizacyjne, samodzielność, znajomośćobsługikomputera(MSOffice)iurządzeń biurowych, znajomość języka angielskiego. AplikacjezawierająceCVzezdjęciemilistmotywacyjnynależyprzesłaćnaadrese-mail:asystentpraca@interia.pl. nSOLIDSECURITYSp.zo.o.o/Poznańposzukujekandydatównastanowiskupracownikochrony naobiekthandlowywKoninie.Oferujemypracę naumowę-zlecenie,atrakcyjnestawkigodzinowe. Wymagananiekaralność,umiejętnośćpracywzespole,dyspozycyjność.ProsimyoprzesłanieCVna adres:dstanecki@solidsecurity.pl.

nJEŻELIZAPŁACIŁEŚ500ZŁZAKARTĘPOJAZDU w okresie od 01-05-2004 do 14-042006,przysługujeTobiezwrot425złnadpłaty, nawet jeśli nie jesteś już właścicielem pojazdu. Wejdź na www.kartapojazdu.info lub zadzwoń (063)2202330–iodzyskajswojepieniądze! nSprzedampeugeot3071,6HDI2005R,klimatyzacja, elektryczne szyby przód, stan dobry, wystrzelona poduszka pasażera. Cena: 10900 PLN.Tel.518936711. nSprzedam CITROEN C2 1.4 HDI rok 2005. Cena:10900zł.Telefon:691506701. nSprzedamRenaultMegane2005r.1.9dci120 KM,hatchback5drzwi,6-biegowy,ABS,klimatyzacjaautomatyczna,6xairbag,4xelektr.szyby, radio CD, komputer pokładowy. Telefon: 605690169. n Sprzedam Audi A3, rocznik 1998, czerwony metalik, benzyna, pojemność 1,6, przebieg 170000/km. Cena: 10000 zł. Kontakt: 603100401. n Sprzedam Renault Megane 1.6 16V 1999/2000r, hatchback, stan bdb, kolor czarny metalic, benzyna, klimatyzacja, elektryczne szyby,bezwypadkowy,4poduszki.Sompolno.Cena: 9000zł.Telefon:601-614-239. nSprzedamsamochódosobowyRower216,czerwony,rokprod.1997.Cena:3700zł.Standobry. Tel:500640614.

n Naprawa komputerów, usuwanie wirusów, oczyszczaniedysku,formatowanie,instalacjasystemów,odzyskiwaniedanych,podłączanieinternetuorazkonfiguracjaurządzeńsieciowych(Routeryitp.).Dojazddoklienta.Tel:665190529. n Serwis komputerów stacjonarnych, laptopów, notebookoraztelefonówgsm.Konin,ul.Wyszyńskiego36,1klatka.Tel:608-557-281. n Sprzedam urządzenie wielofunkcyjne HP 2180.Braktuszy.Tonerysą.Sprzedajęzkablami .Cena30zł.Tel:602-706-374. nSprzedamnotebookfirmyAppleMacBookPro 13.3". Stan bardzo dobry. Ekran o przekątnej 13.3", aluminiowa obudowa, oryginalny system

OS X Mountain Lion. Komplet. Na gwarancji. Cena:2500zł.Telefon:601741200. nSprzedamnotebookaAsuspxd1001.Ntbook w pełnym komplecie w kartonie z papierami i gwarancją.Kolorczarny.Windows7.Stanidealny.Cena:820zł.Telefon:792-648-114/ n WitammamdosprzedaniakartęgraficznąNVIDIAGeForceFX5500128MBytesDDRTV/DVI. Kartapochodziznowegokomputera.Jestwidealnymstanieidziałabezzarzutu.Zainteresowanych proszęokontakt.Telefon:725-814-212. nKupięstarelubuszkodzonekomputery,laptopy,telefonykomórkowe,monitorycrt,podzespoły komputerowe. Dojeżdżam na miejsce po odbiór,płacegotówką.Telefon:507868749. nSprzedamurządzeniewielofunkcyjneHPC4200 Photosmaet (drukarka, ksero, skaner) z możliwościądrukowaniabezpośredniozdjęćzkartypamięci,którąwkładasiędoczytnikakartwbudowanego wurządzenie.Cena:90zł.Telefon:605781824.

n Potrzebujesz szybko gotówki na okazyjny zakup.Zadzwoń600400288. n"But-Gaz"KamilStasińskiDOSTAWAGAZU "Shell"wbutlach11kgnatelefon.Dostarczamy7 dni w tygodniu. Podłączanie kuchni gazowych. Najwyższa jakość. Zapraszam 663-955-868 lub (63)21-21-153. nTaniomeblenawymiar:biurka,szafy,kuchnie, panele.Malowanie.Tel:696709020. nCzyszczeniekarcher:dywany,wykładziny,tapicerka meblowaisamochodowa.Solidnie.Tel:608265284. nMalowanie,szpachlowanie,panelepodłogoweiścienne.Regipsy(ściankidziałowe,półkiozdobne,zabudowy)iwieleinnych...Zapraszamy.Tel:781960544. n Czyszczenie-Karcherdywanów,wykładzin,tapicerki samochodowej meblowej skórzanej. Dywany zabieram do prania i odwożę suche. Tel: 695496452,632705881. nOferujęusługiminikoparką,wykopypodfundamenty, płot, prąd, kanalizację, wodę, rowy, szambaiinne.Dojazddoklientanatereniecałej Polski.Kontakt:695-930-294lub697-293-315. n Jeżeli masz problem z dłużnikiem Kancelaria WindykacjiPrawnejpomożeodzyskaćTwojepieniądze. Posiadamy długoletnie doświadczenie w pracyzposzkodowanymiludźmi.Zapytaniaproszęskładaćnae-maila:kancelariawindykacjiprawnej@gmail.comlubtel.666-541-651. n Malowanie pomieszczeń na życzenie klienta (tanio),wycenagratis.Tel:604966678.

nKupięzboże:pszenica,owies,jęczmień,żyto,pszenżyto,kukurydze,łubin,rzepak.Min.24t.Zapewniam transport,płacęwdniuodbioru.Tel:509942079. nSprzedamobrazywramachorazpoduszkiręcznie haftowane. Ceny do uzgodnienia. Telefon: 693276131. nSprzedambardzotaniostółrozkładany,komodę i stolik rtv, dębowe. Telefon: 509566968, 632111065. n Sprzedam używaną płytę ceramiczną. Jest w 100%sprawna.Posiadaczterypalniki.Cena:350 zł.Telefon:724806907. nSprzedamradioCBzanteną.Cena:201,-zł.Telefon:603846253. n Sprzedamkabeloptycznywysokiejklasy1,5m. Kabel oczywiście nowy, zapieczętowany. Cena: 35złotych.Telefon:792-648-114. n Sprzedamfoteljednoosobowyrozkładany,kolorbeżowy,powierzchniaspaniaszer.90cmna dł.195cm,zpojemnikiemnapościel,wstanie bardzo dobrym. Cena: 200 zł. Telefon: 693366213lub603524756. n Sprzedam stolik RTV narożnikowy. Jasna Olcha system mebli XXI. Cena 170 zł. Tel: 608054520. nSprzedamhuśtawkę,stanbardzodobry,użyta zaledwie kilka razy. Cena 65 zł. Kontakt 605251-046.


6 informator ááá teLeFonY ALArMoWe

Oniryczna rzeczywistość Holandii

TELEFONY ALARMOWE

Pogotowie Ratunkowe 999, 63 246-76-80 Policja 997 Straż pożarna 998 Straż miejska 986

Galeria Wieża Ciśnień w Koninie zaprasza na wystawę GrAVItY - Arkadiusz nowakowski.

POMOC MEDYCZNA

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego ul. Szpitalna 45, tel. 63 240-46-03

POGOTOWIA

Ciepłownicze 63 249-74-00 Gazowe 992 Energetyczne 991 Wodociągowe 994, 63 240-39-33 Pogrzebowe usługi całodobowe: Administracja cmentarza komunalnego w Koninie, tel. 63 243-37-11, 502-167-765

TELEFONY ZAUFANIA

Alkoholizm: Telefon zaufania Anonimowych Alkoholików 723-100-973 Konińskie Stowarzyszenie Abstynentów „Szansa”, od pn. do pt. w godz. 18.00-20.00, tel. 63 242-39-35 Ośrodek Leczenia Uzależnień i Współuzależnień, od pn. do pt. w godz. 8.00-20.00, tel. 63 243-67-67 Amazonki Koniński Klub „Amazonki”, wtorki i czwartki w godz. 15.00-17.00, „Oniryczna rzeczywistość Holandii” to eksperyment filmowy, wykorzystujący zasady optyki do uzyskania wrażenia miniaturowości filmowanych obiektów. Arkadiusz Nowakowski skończył Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu w specjalizacji Film Animowany. Twórca filmów animowanych, czołówek programów telewizyjnych i festiwali ar tystycznych, animacji do sztuk teatralnych. Prekursor polskiego video-mappingu, wielkoformatowych projekcji interaktywnych oraz audio-reaktywnych. Wernisaż 14 września, godz. 18.00

ááá PLACóWKI KULtUrALne I MUZeA n Centrum Kultury i Sztuki, ul. Okólna 47a, czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-18.00, tel. 63 243-63-50 n Galeria Sztuki „Wieża Ciśnień", ul. Kolejowa 1a, czynna od wtorku do piątku w godz. 10-18, soboty w godz. 10-14, tel. 63 242-42-12 n Biblioteka repertuarowa działająca przy CKiS, czynna w poniedziałki i czwartki w godz. 10–15, wtorki i środy w godz. 12 – 17 n Górniczy Dom Kultury „Oskard”, aleje 1 Maja 2, tel. 63 242-39-40 n Koniński Dom Kultury, pl. Niepodległości 1, tel. 63 211-31-30 n Klub Energetyk, ul. Przemysłowa 3d, tel. 63 243-77-17, 63 247-34-18 n Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Powstańców Wielkopolskich 14, czynny

KINO HELIOS repertuar od 7 do 14 września wszystkich złych kolesi, jacy znaleźli się w sceS-f/akcja/przygodowy; prod. USA; 136 min.; nariuszu.  wiek:  15 lat;  godz. 11.00, 15.30, Merida Waleczna 18.00, 20.30; W niedalekiej przyszłości pewien pracownik fa- Animowany/przygodowy; dubbing; prod. USA; bryki odkrywa, że w istocie jest tajnym szpiegiem 115 min.; wiek: b.o.;  godz. 11.00 (2D), 13.00 pracującym dla jednego z mocarstw, walczących (3D), 15.00 (2D), 17.00 (2D); o światową dominację. Cały problem polega na Merida jest doskonałą łuczniczką a zarazem potym, że nie wie, kim jest jego pracodawca. rywczą córką króla Fergusa i królowej Elinor. Niezależna i zdecydowana iść własną drogą, Niezniszczalni 2 Merida postępuje wbrew prastarym zwyczaAkcja; prod. USA; 117 min.; wiek: 15 lat; godz. jom, uświęcanym przez władców krainy. 19.00, 21.00;   Mr. Church znów zwołuje najbardziej zabójczą Madagaskar 3 (2D) ekipę najemników na świecie. Zadanie jest Animowany, dubbing; prod. USA; 107 min.; proste jak dziecinna igraszka: znaleźć, wytro- wiek: b.o.;  godz. 13.30. pić, zabić! Niestety wkrótce sprawy zaczynają W trzeciej części filmowej animacji „Madagasię komplikować, szczególnie, gdy jeden z skar” lew Alex oraz jego kumple zebra Marty, hiNiezniszczalnych ginie wciągnięty w pułapkę. popotamica Gloria i żyrafa Melman robią „Zemsta” - tego słowa żadnemu z nich nie wszystko co w ich mocy, żeby wrócić do nowotrzeba powtarzać dwa razy. Uzbrojeni po zęby, jorskiego Zoo w Central Parku. Pozostawili już za wściekli jak nigdy, wyruszają wykończyć sobą Afrykę, a teraz trafili do Europy.

Pamięć absolutna

WYDAWCA Lokalne Media Sp. z o.o. na podstawie umowy franchisowej z Extra Media Sp. z o.o.

62-510 Konin, ul. Przyjaźni 2 (IX piętro), tel. 63 2180054, fax 63 2180001 redakcja@kurierkoninski.pll

reDAGUJe ZeSPóŁ Aleksandra Braciszewska, Robert Olejnik (redaktor naczelny), Anna Pilarska, Bar tosz Skonieczny.

od poniedziałku do piątku w godz. 818, tel. 63 243-86-24 n Muzeum Okręgowe Konin-Gosławice, ul. Muzealna 6, czynne we wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 10-16, soboty w godz. 10-15, niedziele w godz. 11-15, bilet ulgowy: 5 zł, normalny: 10 zł, w niedziele: wstęp wolny na wystawy stałe, tel. 63 242-75-30. n Muzeum byłego Obozu Zagłady w Chełm nie nad Ne rem czyn ne od po nie dział ku do piąt ku w godz. 8-14, od dzia ły: las rzu chowski (tel. 501610-710), te ren daw ne go pa ła cu (tel. 63 271-94-47) n Skansen Archeologiczny w Mrówkach koło Wilczyna, czynny tylko w sezonie od 1 kwietnia do 30 września codziennie w godz. 10-18.

ááá bIbLIoteKI n PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA, ul. Przemysłowa 7, czynna w poniedziałki i wtorki oraz czwartki i piątki w godz. 8.30-18.30, soboty w godz. 8-13, tel. 63 242-63-39

Następny numer Kuriera Konińskiego ukaże się 27 września reDAKCJA:

tel. 63 243-83-00 Bezdomność Dom noclegowy i schronisko dla bezdomnych PCK w Koninie, ul. Nadrzeczna 56, tel. 63 244-52-95 Dzieci Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Zarząd Oddziału Powiatowego, Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy TPD, Społeczny Rzecznik Praw Dziecka, ul. Noskowskiego 1A, 63 242-34-71 Narkotyki Punkt Konsultacyjny Stowarzyszenia Monar, ul. Okólna 54, od pn. do śr. i w pt. w godz. 10.00-18.00, tel. 63  24000-66 Pogotowie „Makowe” 988 (od 9.00 do 13.00) Przemoc Jesteś bity, zastraszany, okradany, boisz się o tym powiedzieć w domu, w szkole - wyślij anonimowego e-maila na adres: anonim@konin.policja.gov.pl Przemoc w rodzinie Bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie, mediacje: od pn. do pt. w godz. 15.00-17.00 w Towarzystwie Inicjatyw Obywatelskich w Koninie, ul. PCK 13, tel. 62 240-61-93 Rodzina Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Przyjaźni 5, tel. 63 242-62-32 MOPR, Sekcja Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej, ul. Staszica 17, 63 244-59-16 (dyżur całodobowy), niebieska linia 0 801-141-286, od pn. do pt. w godz. 15.00-17.00

bIUro reKLAMY: tel. 63 2180052, fax 63 2180001 reklama@kurierkoninski.pl www.kurierkoninski.pl Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych reklam i ogłoszeń. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania nadesłanych tekstów. Teksty sponsorowane oznaczamy skrótem TS.

63 245-01-85, czynna w poniedziałki, środy i piątki w godz. 10.30-18, wtorki w godz. 9-15.30, czwartki w godz. 12-15.30

n Filia Siódemka (można bezpłatnie korzystać z INTERNETU), ul. Sosnowa 16, tel. n MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA, ul. 63 243-11-43. Czynna w poniedziałki, śroDworcowa 13, tel. 63 242-85-37 dy i piątki w godz. 11-18, wtorki w godz. 9czynna w poniedziałki, wtorki, środy, piątki 15, czwartki w godz. 12-15. w godz. 9–18, czwartki w godz. 12-15, soboty w godz. 10-14. n Filia Medyk, ul. Szpitalna 45, tel. 63 24045-05, czynna w poniedziałki i środy w godz. n Filia Starówka, ul. Zofii Urbanowskiej 1, 9-18, wtorki i piątki w godz. 7.30-15.30 tel. 63 242-85-62, czynna w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godz. 9-18, czwartki n Filia Gosławice-Zamek, ul. Gosławicka w godz. 12-15, soboty w godz. 10-14. 46, tel. 63  242-74-60, czynna w poniedziałki, środy i piątki w godz. 9-16 i wtorki n Filia dla dzieci i młodzieży, ul. Powstań- w godz. 9-15. ców Wielkopolskich 14, tel. 63 242-38-30, czynna w poniedziałki, środy i piątki w godz. Filia Jedenastka, ul. Łężyńska 9, tel. 63 242 79 85, czynna w poniedziałki i piąt10.30-17.15, wtorki w godz. 9-15.30 ki w godz. 9-16, wtorki i środy 10-17 i n Filia Chorzeń, ul. Goździkowa 2, tel. czwartki 12-15.


sport 7

czwartek, 6 września 2012

Porażka na własne życzenie

Fot. B. Skonieczny

W najbliższą sobotę Medyk Konin rozegra pierwszy mecz w sezonie na własnym stadionie, podejmując KPP Bydgoszcz. Górnik Konin wyjedzie natomiast do Pakości, mierzyć się z miejscową Notecianką. Ponadto V Turniej Klubowy rozegrają konińscy golfiści, a w trzynastej kolejce ligowej zmagać się będą piłkarze grający w Konińskiej Lidze Orlik 2012.

Czy można przegrać mecz prowadząc po jedenastu minutach 2:0? Można. Piłkarze Górnika Konin udowodnili to, ulegając na własnym stadionie Polonii 1912 Leszno 2:3. Spotkanie z Polonią zaczęło się dlazawodnikówGórnikanietyledobrze, co wręcz wspaniale. Szybka i ofensywna gra wnet przyniosła dwa trafieniadlakoninian.Jużwtrzeciej minucieświetneuderzeniezpowietrzaKrystianaSobierajapowędrowało wprost pod poprzeczkę bramki gości.OsiemminutpóźniejpodwyższyłMateuszMajewski,któr ypodośrodkowaniuArkadiuszaBajerskiego skierowałpiłkęgłowądosiatki. Szybko obj ęt e prow ad zen ie uśpił o gospod ar zy i obn aż ył o brak i w defens yw ie kon in ian. Kont aktowa bramk a pad ła w 21. min uc ie. Złe wyjś cie Ark ad ius za Kmiec zyńskieg o spowod ował o, że piłk a traf iładoBog um ił aCeg lark a,któr ypomim oasys tyDam ian aMark iew ic za zdoł ał dob ić futb ol ówk ę do pus tej bramk i. Chwil ę późn iej pol on iś ci dop row ad zil i do wyr ówn an ia, a zdobywc ądrug iejbramk izos tałTobiaszKuźn iewski. Takszybk ieodrob ien iestratwidoczn ie podc ięł o skrzyd ła kon in ianom i dał o nad ziej ę goś ciom, którzyzac zęl iniep rzer wan ieatakować bramk ę Górn ik a. Trzec i gol mógł paśćjużw25.min uc ie.Piłk ęzrąk wyp uś cił Ark ad iusz Kmiec zyński, głow ą dob ij ał ją w zam ies zan iu w pol ukarnymjed enzgrac zyPol on ii, leczwostatn iejchwil irówn ieżgłową z lin ii bramkowej zdoł ał wyb ić ją Dam ian Mark iew icz. Wted y to kon ińs ki golk ip er zas yg nal iz ow ał uraz (jak się późn iej okaz ał o – wybit y pal ec) i na plac u gry zam eld o-

wał się drug i bramk arz Górn ik a – BartoszKord yl ewski. Wdrug iejpoł ow iebiał o- nieb iescy niec o otrząs nęl i się z zaskoc zeniaigrawyg ląd ał amniejchaotycznie. Mim o to brakow ał o okaz ji bramkow ych. Mecz mógł zakończyćsięrem is em,leczw72.min ucie drug ą żółt ą, a w kons ek wenc ji czerw on ą kartk ą ukar any zos tał obrońc a Górn ik a – Dam ian Markiew icz. Kon iński defens or faul ował w pol u karnym, za co arb iter spot kan ia pod ykt ował jed en astk ę. Natrzec iąbramk ęzam ien iłjąIhor Vons. W końcówc e mec zu tren er Dam ian Łuk as ik star ał się jeszc ze zmien ić niekor zystny wyn ik, wpuszc zaj ąc na boi sko Krzysztofa Słow ińskieg o i graj ąc trójk ą zawodników w obron ie. Kon in ian om zabrak ło jedn ak czas u, by wyrówn ać wyn ik mec zu. Trzec ia por ażk a w sez on ielig ow ymstał asięfaktem. Choćowyn ikuspot kan iazad ecyd ował y główn ie błęd y ind yw id ualn e, tren er Górn ik a Kon in DamianŁuk as ikniechciałwskaz ywać winnych por ażk i – Pop ełn il iś my duż o błęd ów od czas u, gdy prowadzil iś my2:0.Tobrakpewn oś cisiebiezad ec yd ował,żezespółprzeg rał graćpiłk ą.Zac zęł ysięstrat y,cofn ęliś my się do włas nej bramk i. Tak, jakby przeros ła nas możl iwość wygran ia,zdobyc iakol ejnychbram ek. Dzis iaj 2:0 to nie jest gwar ant, że Górn ik moż e odn ieść zwyc ięs two. Wdrug iejpoł ow iechłopc ybyl ibardziejzmot ywowan i–wszatn ibył o

troc hę głoś niej, niż zaz wyc zaj. Myślę,żeniezas łuż yl iś mynapor ażk ę. Czter y punkt y po pięc iu meczachtobil anslig ow ydruż ynybiało- nieb ieskich. Kon in ian ie zajm uj ą obecn ietrzyn as temiejs cewtab el i. KS Górnik Konin: Arkadiusz Kmieczyński (27’ Bar tosz Kordylewski) - Mateusz Augustyniak, Damian Markiewicz, Mateusz Majewski, Tymoteusz Urbański (84’ Krzysztof Słowiński) - Bar tosz Modelski, Maciej Adamczewski, Arkadiusz Bajerski, Albert Jędrowski, Krystian Sobieraj - Bar tosz Tatarczuk (46’ Adrian Majewski). BAR TOSZ SKO NIECZ NY reklama

8 września (sobota): godz. 13.00: mecz piłki nożnej kobiet (Ekstraliga) Medyk Konin – KPP Bydgoszcz, Stadion im. Złotej Jedenastki Kazimierza Górskiego przy ul. Podwale 1 w Koninie godz. 17.00: mecz piłki nożnej (III liga) Notecianka Pakość – KS Górnik Konin, stadion w Pakości Szósta kolejka konińskiej klasy okręgowej: godz. 17.00: Polonia Golina – Tulisia Tuliszków, stadion w Golinie godz. 17.00: Polanin Strzałkowo – Płomień Nekla, stadion przy alei Prymasa Wyszyńskiego 48 w Strzałkowie

Szósta kolejka konińskiej klasy okręgowej: godz. 17.00: GKS Sompolno – Górnik Kłodawa, Stadion Miejski w Sompolnie godz. 17.00: Kasztelania Brudzew – Znicz Władysławów, stadion w Brudzewie godz. 17.00: Zjednoczeni Rychwał – Polonus Kazimierz Biskupi, Stadion MOS przy ul. Spor towej 1 w Rychwale godz. 17.00: Błękitni Helenów – War ta Eremita Dobrów, stadion w Helenowie godz. 17.00: ZKS Zagórów – War ta Krzymów, Stadion Miejski w Zagórowie godz. 17.00: Wicher Dobra – Hetman Orchowo, stadion przy ul. Długiej Wsi w Dobrej

9 września (niedziela): godz. 11.00: V Turniej Klubowy Konińskiego Klubu Golfowego, pole golfowe Wityng w Golinie-Kolonii godz. 14.00: Turniej piłki plażowej drużyn młodzieżowych, boisko Orlik w Kazimierzu Biskupim

Trzynasta kolejka Konińskiej Ligi Orlik 2012, boisko Orlik przy Szkole Podstawowej nr 12: godz. 17.30: Jacol – Radio Planeta godz. 18.20: Siesta Club – Gruby Benek godz. 19.10: Elektrownia Pątnów – Spedycja-Relax

Przegrana w hicie kolejki Piłkarki Medyka Konin przegrały pierwsze spotkanie w sezonie ligowym, ulegając na wyjeździe Mistrzowi Polski – Unii racibórz. Dwie bramki dla unitek zdobyła Chinasa okoro Gloria.

Popierwszymmeczu,wktórymkoniniankipewnieograłybeniaminkarozgrywek–AZSUJKraków,medyczkomprzyszłyzmierzyćsięzcorocznympretendentemdotytułuiobecnymMistrzemPolski–UniąRacibórz.Wynikwprestiżowym spotkaniujużwszesnastejminucieotworzyłaPatrycjaWiśniewska.Dziesięćminut późniejpadładrugabramka,gdypiłkędosiatkiskierowałagłowąChinasaOkoroGloria.WpierwszejodsłoniemeczudoskonałąsytuacjędostrzeleniakontaktowejbramkimiałaAnnaGawrońska,leczfenomenalnąinterwencjąpopisałasięDariaAntończyk,zatrzymującstrzałkoninianki. NiebyłatoostatniaparadagolkiperkiUniiwtymspotkaniu.Wdrugiejpołowie toMedykKoninbyłstronąprzeważającą,jednakwszystkiepróbytrafieniadosiatki powstrzymywałabramkarkaunitek.W86.minuciedobiłakoniniankiswojądrugą bramkąChinasa. ZtrzemapunktamipodopieczneNinyPatalonzajmująobecniepiątemiejscewtabeliligowej.WnajbliższyweekendkoniniankipodejmąusiebieKKPBydgoszcz. BAS

Nabór do KKSz

Wraz z nowym rokiem szkolnym Koniński Klub Szermierczy zaprasza wszystkich chętnych młodych adeptów.

Zajęciazszermierkidlaszkółpodstawowychwrokuszkolnym2012/2013odbywaćsiębędąwgnastępującegoharmonogramu: -poniedziałkiiczwartki:klasyII,IIIiIVwgodzinach16.00–17.30 -wtorkiipiątki-klasyViVIwgodzinach16.00–17.30 -środy-klasyIwgodzinach16.00–17.00 TreningiodbywaćsiębędąwhaliszermierczejKKSzprzyul.Dworcowej2aw Koninie. Na sali obowiązuje strój gimnastyczny. Zajęcia poprowadzą trenerzy i instruktorzyszermierki. BAS


8 rozmaitości

Siatkonoga podbiła Kleczew Zawodnicy „blokers Łódź” wygrali I Mistrzostwa Wielkopolski w Siatkonogę, które odbyły się w Kleczewie. NaOrlikuwKleczewiespotkałosię12 dwuosobowychdrużyngrającychwsiatkonogę.–Tomałopopularnysport,którydopieroraczkuje.Pomyśleliśmy,żetonajlepszy moment,żebyzorganizowaćmistrzostwa– powiedziałPiotrKoliński,współorganizator turnieju.-Wsiatkonodzenajważniejszajest technika.Każdeprzyjęcieiopanowaniepiłki musibyćperfekcyjne.Koniecznyjestteżspokój,bokiedynerwywchodząwgrę,robisię ciężko.Tojesttrudnysport,bołączymysiatkówkę,tenisipiłkęnożną. Boisko,naktórymwalczylizawodnicy jestniecokrótszeniżtodosiatkówki.Gra-

cze muszą natomiast przebić piłkę nad siatkądotenisazawieszonąnawysokości metra.–Możnaodbijaćkażdączęściąciała,pozarękoma.Piłkamożeodbićsięoziemiętylkoraz–tłumaczyKoliński. Na udział w turnieju zdecydowali się między innymi Mateusz Dolecki i Marek Wolski z Kleczewa. – Pierwszy raz gramy w siatkonogę. Nie trenowaliśmywcześniejiokazałosię,żetonietakiełatwe–stwierdzili. W meczu finałowym „Blokers” Łódź pokonali„Blokers3”2:0.Trzeciemiejscezajęładrużyna„StareBidony”. BAS

Fot. A. Kijewski

Piątkowy squash zakończony

Sokół wciąż bez porażki Drugie zwycięstwo w sezonie odnieśli piłkarze Sokoła Kleczew, pokonując u siebie Kujawię Inowrocław. bramki dla gospodarzy strzelili Piotr Kurminowski i Paweł Lisiecki. Pomimo atutu własnego boiska kleczewian nie czekało łatwe zadanie, bowiemichrywaleprzegraliprzedsobotnim spotkanie zaledwie jeden mecz, wygrywając jednocześnie trzy spotkania.Dobraformagościpotwierdzonazostałajużwósmejminucie,gdy Kujawianiewyszlinaprowadzenie.DośrodkowaniezprawejstronyboiskazamieniłnabramkęDawidJanicki.Pięć minut później goście mogli podwyższyćprowadzenie,leczwsytuacjisam nasamdobramkinietrafiłŁukaszNowak.WpierwszejpołowiekibicezgromadzeninastadioniewKleczewienie obejrzeliwięcejbramek. reklama

Natomiast Sokół potwierdził, ugruntowaną w poprzednim sezonie, opiniężejestmistrzemdrugiejpołowyi odrabianiastrat.W58.minuciewsytuacjisamnasamznalazłsięPiotrKurminowskiistrzeliłswojąpierwsząbramkę dla nowego klubu. Dziewięć minut później kleczewianie wyszli na prowadzenie. Po dośrodkowaniu Jakuba Dębowskiego z rzutu rożnego, Paweł Lisieckiskierowałpiłkędosiatkigłową.W samej końcówce spotkania gospodarze jeszcze raz umieścili piłkę w siatce rywali,jednakarbiterspotkaniaorzekł,że stało się to z pozycji spalonej. Kleczewianie utrzymali wynik do końca me-

czuipoczterechmeczachwciążsąniepokonanymzespołemwlidze. ZjednymzaległymspotkaniemSokół zajmujepiątemiejscewtabelizdorobkiem ośmiu punktów. Kleczewianie tracą do prowadzącejOstrowiiOstrówWlkp.pięć oczek.JużwśrodępodopieczniTomasza MazurkiewiczaudadząsiędoKobylina,by tamwalczyćzmiejscowymPiastem. Sokół Kleczew: Bar tosz Pawłowski – Kamil Krzyżanowski, Robert Jędras, Mikołaj Pingot – Łukasz Urban, Paweł Lisiecki, Piotr Kurminowski, Jakub Dębowski, Łukasz Pietrzak, Jakub Antosik.

Dziewięć wakacyjnych mini-turniejów rozegrali miłośnicy squasha w konińskim klubie Squashsfera. Cały cykl, wygrany przez Michała Skorupskiego, zakończyły zmagania o punkty do rankingu PFS.

Rywalizacja o zwycięstwo w cyklu turniejów trwała do samego końca, bowiemjeszczetydzieńprzedzakończeniemzmagań,zajmującyczołowelokaty,MichałSkorupskiiTomaszWoźniakposiadaliidentycznąliczbępunktów.Ostatecznietenpierwszyutrzymałsięnanajwyższyamstopniupodium,tużprzedswoim rywalem. Trzecie miejsce przypadło Jackowi Maćkowskiemu razem z RadosławemMichalakiem.Wzawodachwzięłoudziałpiętnastuuczestników. CyklturniejówzamkniętyzostałzawodamiopunktydorankinguPFS(PolskiejFederacjiSquasha).Już16wrześniaodbędziesiękolejnyturniej,wktórym będziemożnazdobyćpunktyrankingowe. Końcowa klasyfikacja cyklu turniejów „Piątek = Squash”: 1. Michał Skorupski 2. Tomasz Woźniak 3. Jacek Maćkowski 3. Radosław Michalak 5. Marcin Smorawiński 6. Dariusz Dyrtkowski 7. Krzysztof Łukasiewicz 8. Janusz Lipiński

9. Michał Jesiołowski 9. Krzysztof Kozłowski 9. Adam Urban 12. Marcin Bucki 13. Szymon Czop 14. Igor Dykyi 15. Daniel Kazuś BAS

Czy oświa ta wy cho wa przed się bior ców?

Z narzędziami do szkoły

BAS

DOK. ZE STR. V

Podczasdyskusjipojawiłasięopinia, żeofertakulturalnajestwKoniniebardzo bogata i urozmaicona, aż czasem brakujepubliczności.–Byćmożedzieje siętakdlatego,żeniewiemyjakiesąpotrzebykulturalnemieszkańcówKonina, boniezostałydotejporyrozpoznane– próbowanowyjaśnićtozjawisko. Choć Anna Kwaśniewska, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy RodziniewKoninie,argumentowała,żepodległajejinstytucjadobrzewypełniaswoje zadania, poddano krytyce sam system pomocy społecznej, oparty głównie na kryteriach formalnych i badaniu dokumentów.Towłaśniebiurokracjajestwinnatemu,żetakmałoosóbchcewKoniniezakładaćrodzinyzastępcze.Mówionoteżowspółpracymiędzypomocąspołecznąiszkołąwdiagnozowaniuiwyłapywaniurodzindysfunkcyjnych,bonajszybciejwłaśniewszkolemożnazauważyćpierwszesymptomytego,żewrodziniedziejesięcośzłegoinaczaszorganizowaćstosownąpomoc.

Autobus nie dla rowerka W dyskusji mówiono też o szeregu innychproblemów,którepowinnyzostać uwzględnione w obywatelskiej strategii Konina.–Toprawda,żestarówkibyłazaniedbana,aleczasprzywrócićrównowa-

gęizadbaćrównieżoprawobrzeżnyKonin – powiedział jeden z uczestników spotkania.Padłygłosy,żemiastubrakuje gospodarza:ulicewciążniesąporządnie oznakowaneiprzyjezdny,awięciinwestor,możemiećsporeproblemyztrafieniempodwłaściwyadres. Choć dyrekcja konińskiego MZK zapewnia,żerozkładyjazdysąukładane przez fachowców, uczestnicy spotkań podali kilka przykładów ich niedopasowania do potrzeb pasażerów. – Może trzeba pomyśleć o konstruowaniu rozkładów jazdy pod społeczną kontrolą? – zaproponowano. Jako posunięty do granic absurdu określono zakazwożeniaautobusamiMZKrowerów,nawetjeślijesttodziecięcyrowerekwpustympojeździe. Powinniśmy również, zdaniem zabierającychgłoswdyskusji,skatalogować atrakcjeturystyczneKoninaiokolic,żeby zaproponować spójną ofertę choćby pielgrzymom, przyjeżdżającym do Lichenia.Byćmożewprzyszłościwartoby odtworzyć linię kolejki wąskotorowej, którapołączyłabywarteuwagimiejsca. Wewrześniuwiedza,zgromadzona podczas dyskusji, (których tematyka i niektórewątkizostaływniniejszymartykuletylkozarysowane)zostanieopracowanaizacznąsiępracenadprojektem obywatelskiejstrategiidlaKonina,które potrwajądolistopada. ROBERT OLEJNIK

Kurier Koniński nr 137  
Kurier Koniński nr 137  

W najnowszym numerze Kuriera Konińskiego piszemy o nieuczciwej firmie, której pracownicy wprowadzają starszych mieszkańców Konina w błąd, of...

Advertisement