__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

MAPECRETE® SYSTEM FUGEFRIE GULV

1


MAPEI tilbyr over 5500 produkter for byggebransjen, i et stort utvalg av systemløsninger. Denne systemtankegangen er viktig for MAPEI. Alle produkter er systematisk tilpasset hverandre, og basert på et stort antall av utprøvde komponenter. Dette, sammen med levende kunnskapsoverføring i handel og håndverk, gir både planleggere og byggherre ekte merverdi. MAPEI ble grunnlagt i 1937 i Milano, og er i dag verdens største produsent av lim, fugemasse og kjemiske produkter for byggebransjen. Kvaliteten vi leverer bygger på over 80 år med erfaring og en permanent innovasjon av produkter. Selskapet er kontinuerlig opptatt av nærhet til kunden, det lokale markedet, og korte transportstrekninger. I dag omfatter MAPEI-konsernet 81 datterselskap med 83 fabrikker. Hver av fabrikkene har et eget laboratorium for kvalitetssikring. Gruppen er aktiv i 36 land, og på alle fem kontinenter. I Norden har Mapei vært en ledende norsk leverandør av lim, fugemasser og andre kjemiske produkter til byggebransjen siden 1976, da den norske gründerbedriften Rescon ble etablert. Rescon ble i 1999/2000 en del av det internasjonale konsernet MAPEI S.p.A. Anlegget i Nord-Odal er fortsatt hjørnesteinen for det nordiske markedet. Her befinner også ett av Mapei-konsernets internasjonale FoU-senter seg. MAPEI-gruppen investerer over 5 prosent av årlig omsetning i forskningsarbeid. Herav går 70 prosent til utvikling av miljøvennlige, bærekraftige produkter, som oppfyller eller overgår internasjonalt anerkjente sertifiseringsstandarder. Over 12 prosent av medarbeiderne i MAPEI er aktive innen forskning og utvikling, og jobber hver dag med å gjøre MAPEI-produktene enda bedre. Resultatet er praksisprøvde og brukerorienterte løsninger i tråd med den nyeste teknologien innen forskning og utvikling. Med systemløsninger fra Mapei kan du være sikker på at alle produkter oppfyller internasjonale krav til sikkerhet og miljøhensyn, og har lang levetid for brukeren.

2


INNHOLDSFORTEGNELSE

Mapecrete® System ­– Fugefrie gulv............................................................................................................4 Hvorfor kan man støpe fugefritt med Mapecrete® System?................................................. 5 Gulvtykkelser og fiberlengder...........................................................................................................................6 Volumstabil betong...................................................................................................................................................... 7 Utførelse..................................................................................................................................................................................8 Etterbehandling.............................................................................................................................................................10 Eksempler på fibervolumer ved isolasjon under betonggulvet...................................... 13

3


MAPECRETE® SYSTEM ­– FUGEFRIE GULV

Med tre enkle komponenter tilsatt betong kan du støpe store gulvarealer uten å dele gulvet med fuger. Det betyr lavere vedlikeholdskostnader, enklere rengjøring og større fleksibilitet i bruken av bygget. – Undersøkelser har vist at gulvet er den delen av at næringsbygg som byggherren er minst fornøyd med. Utfordringene er riss, svake overflater, kantreising og fuger som skaper problemer under drift. Fugefrie gulv er et godt alternativ, og det er en klar trend at flere velger dette. Ankerskogen Badeland på Hamar, Nerstranda kjøpesenter i Tromsø, Finnfjord Smelteverk og det 4.650 m² store industribygget Holmen på Odda er eksempler på private og offentlige bygg som de siste årene er utført med fugefrie gulv. Kombinasjonen av Expancrete®­‐pulver, Mapecrete® SRA­‐N og stålfiber, Steelfibre DE 50/0,75 N, sørger for minimalt med bevegelse i betongen under herding. Derfor kan man støpe mye større felter uten fuger, oppnår rettere flater og estetisk bedre resultater. – Uten fuger oppnår man større fleksibilitet hvis du senere skal endre rominndelingen. Man slipper også kantreising og fuger som blir ødelagte og gir rehabiliteringsbehov over tid. Mapei kan tilby Mapecrete® System, fugefri gulvløsning i de fleste prosjekter. Mapei har bred internasjonal erfaring og kan tilby opplæring og oppfølging av entreprenører og konsulenter for å sikre riktig utførelse av fugefrie gulv. – For ferdigbetongleverandørene og Mapei er dette et viktig satsingsområde, og vi oppfordrer alle som trenger funksjonelle gulv på grunn til å vurdere om løsningen kan gjøre ditt prosjekt bedre, og ta kontakt for å se hva man kan gjøre sammen.

4


HVORFOR KAN MAN STØPE FUGEFRITT MED MAPECRETE® SYSTEM? Ved utstøping av normalbetong vil svinn i betongen føre til strekkspenninger som gjør at man må lage bevegelsfuger med 6–10m fugebredder, for å unngå for store spenninger, Mapecrete® System   og dermed riss i betongen.  

Den tredje komponenten i systemet er stålfiber, Steefibre DE 50/0,75 N, som fordeler og demper spenninger både i ekspansjons­‐ / oppspenningsfasen, og i svinn­‐ / avspenningsfasen. Ishallen i Minsk er et godt eksempel på hva som Med Mapecrete® System lager man en er mulig å få til med Mapecrete® System. Totalt Hvorfor k an   m an   s tøpe   f ugefritt   m ed   M apecrete®   System   betong som er mye mer volumstabil. Også kalt 6000m² skøytebane med innstøpte kjølerør, og  svinnkompensert betong. uten en eneste fuge (figurer under).

Ved utstøping  av  normalbetong  vil  svinn  i  betongen  føre  til  strekkspenninger  som  gjør  at  man  må  lage  bevegelsfuger  med  6   –   10m  fsett ugebredder,   for  åtil  unngå   for  store  spenninger,  og  dermed  riss  i  betongen.   Grovt setter man et ekspanderende  tilsetningsmateriale, Expancrete®, som skaper en ekspansjon førstelager   døgnene, ensom  er  mye  mer  volumstabil.  Også  kalt  svinnkompensert  betong.   Med   Mapecrete®  de System   man  en  samt betong   ® svinnreduserende komponent, Mapecrete   SRA-N, som reduserer i betongen. Grovt   sett   setter   man  til  esvinnet t  ekspanderende   tilsetningsmateriale,  Expancrete®  ,  som  skaper  en  ekspansjon  de  første   døgnene,  samt  en  svinnreduserende  komponent,  Mapecrete®  SRA-­‐N,  som  reduserer  svinnet  i  betongen.   Målt i laboratoriet får man ført en ekspansjon   i betongen, og deretter svinn tilbake mot Målt   i  laboratoriet  f(figur år  man  under). ført  en  ekspansjon  i  betongen,  og  deretter  svinn  tilbake  mot  utgangspunktet  (figur  under).   utgangspunktet Mapecrete®   System      

Hvorfor kan  man  støpe  fugefritt  med  Mapecrete®  System  

Ved  utstøping  av  normalbetong  vil  svinn  i  betongen  føre  til  strekkspenninger  som  gjør  at  man  må  lage  bevegelsfuger  med  6   –  10m  fugebredder,  for  å  unngå  for  store  spenninger,  og  dermed  riss  i  betongen.     Med  Mapecrete®  System  lager  man  en  betong  som  er  mye  mer  volumstabil.  Også  kalt  svinnkompensert  betong.     Grovt  sett  setter  man  til  et  ekspanderende  tilsetningsmateriale,  Expancrete®  ,  som  skaper  en  ekspansjon  de  første   døgnene,  samt  en  svinnreduserende  komponent,  Mapecrete®  SRA-­‐N,  som  reduserer  svinnet  i  betongen.     Målt  i  laboratoriet  får  man  ført  en  ekspansjon  i  betongen,  og  deretter  svinn  tilbake  mot  utgangspunktet  (figur  under).    

I et praktisk tilfelle med gulv på grunn vil man

I ikke et  praktisk   tilfelle   med  gulv  psom å  grunn   vil  man  ikke  få  samme  bevegelse  som  i  laboratoriet.  Ekspansjonen  blir  på  grunn  av   få samme bevegelse i laboratoriet. friksjon   m ot   u nderlaget   r edusert   t il   k napt   målbart   Ekspansjonen blir på grunn av friksjon mot nivå,  samtidig  som  man  får  en  oppspenning  av  underlaget.  Videre  vil  man   i  underlaget svinnfasen  få   e n   g radvis   r eduksjon   a v   s penningene   i  underlaget  (figur  under).   redusert til knapt målbart nivå,

samtidig som man får en oppspenning av  underlaget. Videre vil man i svinnfasen få en

I et  praktisk  tilfelle  med  gulv  på  grunn  vil  man  ikke  få  samme  bevegelse  som  i  laboratoriet.  Ekspansjonen  blir  på  grunn  av   gradvis reduksjon spenningene i underlaget friksjon   mot  underlaget   redusert  av til  knapt   målbart  nivå,  samtidig   som  man  får  en  oppspenning  av  underlaget.  Videre  vil  man   i  (figur svinnfasen   få  en  gradvis  reduksjon  av  spenningene  i  underlaget  (figur  under).   under).

    Den   t redje   k omponenten   i   s ystemet   e r   s tålfiber,   S teefibre   DE  5spenninger   0/0,75  bN ,  is   om  fordeler  og  demper  spenninger  både  i   Den  tredje  komponenten  i  systemet  er  stålfiber,  Steefibre  DE  50/0,75  N,  som  fordeler  og  demper   åde   ekspansjons-­‐   /   o ppspenningsfasen,   o g   i   s vinn-­‐   /   a vspenningsfasen.   ekspansjons-­‐  /  oppspenningsfasen,  og  i  svinn-­‐  /  avspenningsfasen.     2   Ishallen   i  Minsk  er  et  godt  eksempel  på  hva  som  er  mulig  å  få  til  med  Mapecrete®  System.  Totalt  6000m  skøytebane  med   2 innstøpte  kjølerør,  og  uten  en  eneste  fuge  (figurer  under).   Ishallen  i  Minsk  er  et  godt  eksempel  på  hva  som  er  mulig  å  få  til  med  Mapecrete®  System.  Totalt  6000m  skøytebane  med     innstøpte  kjølerør,  og  uten  en  eneste  fuge  (figurer  under).    

5


Mapecrete® System   MAPECRETE® SYSTEM ­– GULVTYKKELSER OG FIBERLENGDER  

Gulvtykkelser og  fibermengder  -­‐  Mapecrete®  System  

Fugefri løsning utføres av stålfiber, 50/0,75 Fugefri   løsning   utføres   med  med bruk  abruk v  stålfiber,   normalt  Snormalt teelfibre  Steelfibre DE  50/0,75  NDE .  Eksempel   på  N. normal  fiberdosering  er  gitt  i   Eksempel på normal fiberdosering er gitt i tabell under: tabell  under:  

Forutsetninger for tabeller: Forutsetninger for  tabeller:   Beregningen er basert på «yield line theory». De generelle retningslinjene er beskrevet i Technical Beregningen   r  basert  pSociety å  «yield   line   De  generelle   retningslinjene  er  beskrevet  i  Technical   Report 34 fraeConcrete (UK) ogtheory».   ACI relaterte dokumenter. Report  34  fra  Concrete  Society  (UK)  og  ACI  relaterte  dokumenter.     Underlaget forutsettes å være av godt komprimert knuste steinmaterialer med en styrke på 0,08 N/ mm³ og EV2 på minimum 80MPa, Ev2/Ev1 <= 2,5. Underlaget  forutsettes  å  være  av  godt  komprimert  knuste  steinmaterialer  med  en  styrke  på  0,08   3 N/mm  og  EV2  på  minimum   80MPa,  Ev2/Ev1   <=  deformasjon 2,5.     • Langtidslaster har sikkerhetsfaktor 1, 2% ved 50 års levetid • Kortidslaster har sikkerhetsfaktor 1, 6, 10% deformasjon   • Egenvekt er inkludert • Langtidslaster  har  sikkerhetsfaktor  1,  2%  deformasjon  ved  50  års  levetid   • Kortidslaster   sikkerhetsfaktor  1,6,  10%  deformasjon   Lastebil: Last perhar   hjul Gaffeltruck: Last per hjul • Egenvekt  er  inkludert   Lagerreol: Minimum distanse mellom ben – 250 mm. Fotolater 150 x 150 mm.   Flatelast:

Jevnt fordelt last

Denne tabellen inneholder ikke beregninger for isolasjon. På side 12 er det gitt to eksempel på kapasiteter ved ulike isolasjonskvaliteter og tykkelser inder betonggulvet:

Denne   tabellen   inneholder   • XPS 100, tykkelse 150ikke   mmberegninger  for  isolasjon.  På  side  12  er  det  gitt  to  eksempel  på   • XPS 200, tykkelse 100 mm kapasiteter  ved  ulike  isolasjonskvaliteter   og  tykkelser  inder  betonggulvet:   • XPS  100,  tykkelse  150  mm   • XPS  200,  tykkelse  100  mm     MAPECRETE®  

SYSTEM ­– VOLUMSTABIL BETONG

Volumstabil betong–  Mapecrete®  System    

Betongkvalitet følger  normale  behov  til  styrke  og  bestandighetsklasse.   Generelt  skal  reduksjon  av   eget laboratorium. Basert på disse resultatene Betongkvalitet følger normale behov til styrke steinmengde   begrenset  Generelt til  et  absolutt   minimum.   anbefaler vi følgende design for å oppnå en og bestandighetsklasse. skal reduksjon tilstrekkelig volumstabil betong til at gulv på   av steinmengde begrenset til et absolutt grunnsementer   kan utføres stor avstand mellom minimum. Effekten  av  Expancrete®  og  Mapecrete®  SRA-­‐N  i  nordiske   er  med testet   både   av  uavhengig   fugene (eks. 50 x 50 m). sertifiseringsorgan,   Vattenfall   Utvekling   ® ® og  i  eget  laboratorium.  Basert  på  disse  resultatene  anbefaler   og Mapecrete SRA­‐N Effekten av Expancrete vi   følgende   design  for    oppnå   en  tav ilstrekkelig   betong  til  at  gvolumstabiliteten ulv  på  grunn  kan  iubetongen tføres  med   i nordiske sementer er åtestet både uavhengigvolumstabil   For å dokumentere sertifiseringsorgan, Vattenfall i med Mapecrete® System er det gjort et stort stor   avstand  mellom   fugene  (Utvekling eks.  50  x  5og 0m)).      

6


MAPECRETE® SYSTEM ­– VOLUMSTABIL BETONG

antall prøver med utvalg av de mest benyttede Mapecrete® System   tilslagene i Norge, samt ulike doseringer av Expancrete® og Mapecrete® SRA-­N. Det er i alle   prøvene lagt vekt på at dokumentasjonen er Mapecrete®  System   trygg, slik at det ikke er benyttet ideelle resepter,   For  åresepter  dokumentere   volumstabiliteten   men med relativt store sement og i  betongen  med  Mapecrete®  System  er  det  gjort  et  stort  a å  dokumentere  volumstabiliteten  i  betongen  med  Mapecrete®  System  er  det  gjort  e vannmengder, og dermed høyt svinnpotensial. med  utvalg  av  de  mest  benyttede  tilslagene  i  For   Norge,   like  dtoseringer   v  Euxpancrete®   og  M med   utvalg  av  sdamt   e  mest  u benyttede   ilslagene  i  Norge,  a samt   like  doseringer  av  Expancret Langtidssvinnet blir målt på bjelkeprøver lagret i N.  Det  er  i  alle  prøvene   vekt  på  as t  lik   dokumentasjonen   er  trygg,   at  det  ikke  er  ibde en N.  Det  (figurer er  i  alle   prøvene  lagt  vekt  på  at  dokumentasjonen   er  lagt   trygg,   at  det  ikke   er  slik   benyttet   50%RF under).

men resepter  med  relativt  store  sement  og  vannmengder,  og  dermed  høyt  svinnpotens

målt på  bjelkeprøver  lagret   (figurer  h under).   men  resepter  med  relativt  store  sement  og  vannmengder,   og  i  5d0%RF   ermed   øyt  svinnpotensial.  Lang målt  på  bjelkeprøver  lagret  i  50%RF  (figurer  under).  

Mapecrete® System    

3 prismer. 100 mm x 100 mm x 500 mm.

For å  dokumentere  volumstabiliteten  i  betongen  med  Mapecrete®  System  er  det  gjort  et  stort  antall  prøver   med  utvalg  av  de  mest  benyttede  tilslagene  i  Norge,  samt  ulike  doseringer  av  Expancrete®  og  Mapecrete®  SRA-­‐ N.  Det  er  i  alle  prøvene  lagt  vekt  på  at  dokumentasjonen  er  trygg,  slik  at  det  ikke  er  benyttet  ideelle  resepter,   men  resepter  med  relativt  store  sement  og  vannmengder,  og  dermed  høyt  svinnpotensial.  Langtidssvinnet  blir   målt  på  bjelkeprøver  lagret  i  50%RF  (figurer  under).  

20°C, 50% RF.

 

Måles med bunn opp og side opp. Snitt av bunn og side fra hvert av de 3 prismene.

 

 

 

Basert  på  erfaringer  fra  interne  laboratoriemålinger,  eksterne  tester  og  praktiske  erfarin følgende  dosering  vist  å  fungere  best,  ut  fra  tekniske  og  økonomiske  hensyn:   Expancrete®   5%  av  sementvekt   Mapecrete®  SRA-­‐N   1%  av  sementvekt    

Systembeskrivelse –  16.3.15  

Fugefrie gulv  på  grunn    

7


Mapecrete® System   Mapecrete®   System   ® Mapecrete®   System   MAPECRETE SYSTEM    Mapecrete®   Mapecrete®  SSystem   ystem     Mapecrete®   System  

­– UTFØRELSE

  Utførelse   –  M apecrete   System   Utførelse   –  M apecrete   System   Utførelse   –   M apecrete   System     Utførelse  ––  M  Mapecrete   apecrete  SSystem   ystem    Utførelse  

ggulver ulver   r  apecrete   enkle   å  utføre!   Utstøping   betong   foregår   som   normalt,   m en   mnormalt, an   har   svært   lite   eman ller   praktisk   talt   ingen   Utførelse   –e  r  M Ststøping   ystem     Fugefrie   er enkle åU utføre! Utstøping av betong foregår som men hartsvært lite Fugefrie   gulver   eenkle   å  utføre!   av  abv   etong   foregår   som   normalt,   men   man   har   svært   lite   eller   praktisk   alt   ingen     Fugefrie Fugefrie   g ulver   e r   e nkle   å   u tføre!   U tstøping   a v   b etong   f oregår   s om   n ormalt,   m en   m an   h ar   s vært   l ite   e ller   p raktisk   t alt   ingen   armeringsmontering,   o g   i ngen   s aging   a v   f uger,   k un   e ventuelle   d agfuger.    armeringsmontering,   Fugefrie   ulver  eer  r  etalt enkle   nkle   tføre!   Utstøping   tstøping   v  bbetong   etong   oregår   ssom   ormalt,   m ite   ppraktisk   talt   idagfuger. ngen   oingen ngen   sU aging   av  fuger,   kun  efforegår   ventuelle   dnnagfuger.   eller praktisk armeringsmontering, og ingen saging avhhar   fuger, eventuelle Fugefrie   ggulver   åg  å  ui  u tføre!   aav   om   ormalt,   men   en  m man   an   ar  ssvært   vært  lkun lite  eeller   ller   raktisk   talt   ingen   armeringsmontering,   otføre!   g  ingen   saging   aav  v  fuger,   kventuelle   un   eventuelle   dagfuger.     gulver  er  enkle   åingen    iungen   Utstøping   bkketong   foregår   sdom   normalt,   men  man  har  svært  lite  eller  praktisk  talt  ingen   armeringsmontering,   aging   v  ffuger,   uger,   un  eeventuelle   d agfuger.    Fugefrie   armeringsmontering,   oog  g   ssaging   aav   un   agfuger.    Det  er  som  ved  all   a nnen   b etong   e kstremt   v iktig   a t   b etongen   h oldes   fuktig   med   vanning   første    dagene.   Dette   en   armeringsmontering,   o g   i ngen   s aging   a v   f uger,   k un   e ventuelle   d agfuger.       Det Det   er  er som   ved  ved all  annen   betong  betong ekstremt  ekstremt viktig  at  betongen   holdes   fuktig   med   vanning   de  dfe   ørste   7  d7vanning agene.   Dette   eførste r  eer  n   som all annen viktig at betongen holdes fuktig med de 7 Det   esom   r  som   vafed   aånnen   ll   appnå   nnen   bn  etong   eg   kstremt   vaiktig   at  obg  etongen   hfoldes   fuktig   med  i  vddanning   d7e  f  dasen.   første   7  Ddette   agene.   D ette  er  en   forutsetning   or     o e s terk   o t ett   o verflate,   f or   å   o ppnå   e kspansjonen   en   f ørste    Det   Det   e r   v ed   ll   a b etong   e kstremt   v iktig   t   b etongen   h oldes   uktig   m ed   v anning   e   f ørste   agene.   e r   e n   er  som  vDette ed   beetong   ekstremt   iktig   at  oppnå betongen   feuktig   m ed  voverflate, anning   første   7  dagene.   Dette   er  en   forutsetning   for  aåll    aonnen   ppnå   n   sterk   og  tett  ovverflate,   og  for  åen  hooldes   ppnå   kspansjonen   i  den  dfe   ørste   fasen.   dagene. er en forutsetning for å sterk og tett og for å oppnå ekspansjonen i å  oppnå   eterk   n  seterk   og  otverflate,   ett   overflate,   for  håoldes    oppnå   ekspansjonen   i  den   første  fasen.   Det   er  som  vfed   aåfll   nnen   etong   kstremt   viktig   at  oobg   fuktig   med   anning   de    forutsetning   forutsetning   for   å  or   ppnå   g  ttett   ett   g  etongen   or  oååg      o ii  d fasen.   or   o  aoppnå   eebn  n   ssterk   oog   overflate,   ffor   oppnå   ppnå  eekspansjonen   kspansjonen    vden   en  fførste   ørste   fasen.   7  dagene.  Dette  er  en    forutsetning   den første fasen. for  å  oppnå   n  sterk  og  tett  overflate,  og  for  å  oppnå  ekspansjonen  i  den  første  fasen.      Gode detaljer ved eutførelse:  forutsetning   Gode detaljer ved utførelse:  Gode Gode detaljer ved utførelse: Gode detaljer ved utførelse: detaljer vedved utførelse: Gode detaljer utførelse: Gode detaljer ved utførelse: Hindre fastholding og Dekke til åpninger, og Hindrefastholding fastholding og Dekke til åpninger, og Hindre ogog Dekke til åpninger, ogogrelativ tillate bevegelse mot sørge for Hindre fastholding og Dekke tiltilhøy åpninger, og Dekke åpninger og Hindre fastholding Hindre fastholding og Dekke til åpninger, tillate bevegelse mot sørge for høy relativ tillate bevegelse mot sørge for høy relativ Hindre fastholding og Dekke til åpninger, og yttervegger og andre fuktighet ved utstøpning tillate bevegelse mot sørge for høy relativ tillate bevegelse mot sørge for høy relativ tillate bevegelse mot sørge for høy relativ yttervegger andre fuktighet ved utstøpning yttervegger ogog andre fuktighet ved utstøpning tillate bevegelse mot sørge for høy kontaktflater RF>70% yttervegger og andre fuktighet ved fuktighet vedutstøpning utstøpning. yttervegger andre yttervegger ogog andre fuktighet ved relativ utstøpning kontaktflater RF>70% kontaktflater RF>70% yttervegger og andre fuktighet ved utstøpning kontaktflater RF>70% kontaktflater. kontaktflater RF>70% RF > 70%. kontaktflater RF>70%Der Montering av et Derluftfuktigheten luftfuktighetenikke ikke Montering avav et et Der luftfuktigheten ikke Montering Derkan luftfuktigheten ikke Montering avav etskumbånd Der luftfuktigheten ikke oppnås, må Montering et fleksibelt min kan luftfuktigheten oppnås må detdet Montering av fleksibelt et Der ikke fleksibelt skumbånd min kan oppnås må det fleksibelt skumbånd min kan oppnås må det Montering av etskumbånd Der ikke fleksibelt skumbånd kan luftfuktigheten oppnås må det skumbånd, min. 10min mm benyttes herdemembran 10mm tykkelse benyttes herdemembran fleksibelt min kan oppnås må det 10mm tykkelse benyttes herdemembran fleksibelt skumbånd min kan oppnås må det 10mm tykkelse benyttes herdemembran 10mm tykkelse benyttes herdemembran 10mm tykkelse benyttes herdemembran etter legging. tykkelse. eter utlegging eter utlegging 10mm tykkelse benyttes herdemembran eter utlegging eter utlegging eter utlegging eter utlegging Ekstra armering ved Vanning og tildekking med Ekstra armering ved Vanning og tildekking med Ekstra armering vedved Vanning og tildekking med Ekstra armering ved Vanning og tildekking med utvendige hjørner, plast i min 7 døgn. Ekstra armering Vanning og tildekking med utvendige hjørner, plast i min døgn.og tildekking Ekstra armering ved Vanning og7i7tildekking med Ekstra armering ved Vanning utvendige hjørner, min 7 7døgn. utvendige hjørner, plastplast i min døgn. utsparinger osv. utvendige hjørner, plast i min døgn. utsparinger osv. utvendige hjørner, plast i min 7 døgn. med plast i min. 7 døgn. utvendige hjørner, utsparinger osv. utsparinger osv. Løsning Løsning med fuktet med fuktet utsparinger utsparinger osv. utsparinger osv.osv. Løsning med fuktet Løsning med fuktet Løsning med fuktetgod. fiberfilt er meget fiberfilt ergod. meget Løsning med fuktet Løsning med fuktet fiberfilt er meget god. fiberfilt erermeget god. fiberfilt meget fiberfiltfiberfilt er meget ergod. megetgod. god.

Bakfylling av fleksibelt Bakfylling av fleksibelt Bakfylling av fleksibelt materiale rundt søyler Bakfylling av fleksibelt materiale rundt søyler Bakfylling av fleksibelt Bakfylling av fleksibelt materiale rundt søyler og fastholdingspunkt. Bakfylling av fleksibelt materiale rundt søyler materiale rundt søyler og fastholdingspunkt. materiale rundt søyler og fastholdingspunkt. materiale rundt søyler og ogfastholdingspunkt. fastholdingspunkt. og fastholdingspunkt. og fastholdingspunkt.

Korrekt montering av montering av KorrektKorrekt montering av fleksibelt materiale rundt av Korrekt montering fleksibelt materiale Korrekt montering av Korrekt montering fleksibelt materiale rundt avrundt søyler ogKorrekt montering av fleksibelt materiale fleksibelt materiale rundt rundt søyler og fleksibelt materiale rundt søyler og fastholdingspunkt. fleksibelt materiale søyler og søyler og søyler og fastholdingspunkt. fastholdingspunkt. rundt søyler og fastholdingspunkt. fastholdingspunkt. fastholdingspunkt. fasstholdingspunkt.

Tilleggsarmering må monteres ved fastholdingspunkter: Tilleggsarmering måmonteres monteres ved fastholdingspunkter: Tilleggsarmering må monteres ved fastholdingspunkter: Tilleggsarmering må ved fastholdingspunkter: Tilleggsarmering må emonteres veddfastholdingspunkter: Under er  det  gitt  noen   ksempler   som   ekker   kravene  til  tilleggsarmering.   Tilleggsarmering måmå monteres ved fastholdingspunkter: Tilleggsarmering monteres ved fastholdingspunkter: Under   er  der et   itt   oen   enoen ksempler   som  dsom   ekker   ksom ravene   til  tilleggsarmering.   Under det gitt eksempler til tilleggsarmering. Under   r  ggd et  n itt  noen   eksempler   dekker   kdekker ravene   til  kravene tilleggsarmering.   Under   er  deet   itt   ngoen   eksempler   som  dekker   kravene   til  tilleggsarmering.   Under   r  dget   noen   eksempler   som   dekker   kravene   il  tilleggsarmering.   Under   er  deet   itt  gnitt   oen   eksempler   som   dekker   kravene   til  tilleggsarmering.  

        8

Systembeskrivelse –  16.3.15  

Systembeskrivelse –  16.3.15  

   

    Fugefrie  gulv  på  grunn     Fugefrie  gulv  på  grunn    

5 av  12  

5 av  12  


MAPECRETE® SYSTEM ­– UTFØRELSE

Betongens konsistens

Konsistensen for en gulvbetong som skal pumpes og legges ut og glattes for hand, må være i området 200-­‐ 220 mm synk. Skal betongen legges ut direkte fra automixer og glattes med maskin, kan synk være fra 150 – 200 mm. Betongens konsistens ved ankomst på byggeplass må være så jevn som mulig, og ikke variere mer enn ± 20 mm, for å unngå problemer med pumping, kaldskjøter eller fiber oppstikk.

være fra  150  –  200mm.  Betongens  konsistens  ved  ankomst  på  byggeplass  må  være  så  jevn  so mulig,  og  ikke  variere  mer  enn  ±  20mm,  for  å  unngå  problemer  med  pumping,  kaldskjøter  ell oppstikk.       Dersom  betongen  er  for  stiv  må  det  benyttes  Dynamon  superplastiserende  stoffer  for  å  juste betongen  til  ønsket  synk.  Stopp  eller  forsinkelser  i  leveransen  kan  spesielt  i  varmt  vær  føre  ti kaldskjøter,  ujevn  overflate  eler  fiberoppstikk.     Betongprodusenten  må  ta  høyde  for  at  tilsetning  av  30  –  40kg  fiber  vil  redusere  betongens  s 30-­‐50  mm.    

Pumping av  betong  med  høyt  stålfiberinnhold  (>  30kg/m3  )  

Ved pumping  av  betong  med  høyt  fiberinnhold  kan  det  være  en  fordel  å  starte  opp  pumping Utstøpning

betong uten  fiber  (0,3  –  0,5  m3)  for  å  smøre  opp  pumpen.  Ved  lange  rør  eller  slangeutlegg  m For å unngå problemer med fiberoppstikk, og rørdimensjonen  snevres  inn  i  flere  steg  for  å  unngå  for  stort  trykk  og  friksjon  i  rørgaten,  og  u oppnå nøyeste toleranskrav for gulvene, er det risiko  for  propp   i  pumpen.     nødvendig å legge ut betongen I en systematisk Utstøpning   flere stegs prosedyre:

For å  unngå  problemer  med  fiberoppstikk,  og    oppnå  nøyeste  toleranskrav  for  gulvene,  er  de nødvendig  å  legge  ut  betongen  I  en  systematisk  flere  stegs  prosedyre:   1. Ved utlegging fra pumpeslange må   Ved  utlegging   fra  pumpeslange  sjekkes må  høyder  fortløpende   sjekkes  m ed  laser,  og  utleggin 1. høyder fortløpende med laser, og justeres  

utleggingen justeres

Dersom betongen er for stiv må det benyttes Dynamon superplastiserende stoffer for å justere betongen til ønsket synk. Stopp eller forsinkelser i leveransen kan spesielt i varmt vær føre til kaldskjøter, ujevn overflate eler fiberoppstikk. Betongprodusenten må ta høyde for at tilsetning av 30 – 40 kg fiber vil redusere betongens synk med 30–50 mm.

Mapecrete® System   Mapecrete®  System       2. Når riktig høyde for gulvet er oppnådd må   2. Når  rbetongen iktig  høyde  for  gulvet  er  oppnådd   å  betongen   vibreres  med  en  glattemaskin  Når   medmmen glattemaskin Pumping av betong med høyt 2. riktig  høyde  for  vibreres gulvet  er  oppnådd   å  b  etongen   vibreres  med  en  glattemask sementpasta   t il   o verflaten,   o g   f or   å   l egge   n ed   o ppstikkende   horisontal  pos for å få sementpasta til overflaten, ogfiber   fortil   sementpasta   t il   o verflaten,   o g   f or   å   l egge   n ed   o ppstikkende   fiber   tå il  horisontal  po stålfiberinnhold (> 30kg/m³) neddykket  I  pasta.     neddykket   legge ned oppstikkende fiber til I  pasta.   Ved pumping av betong med høyt fiberinnhold horisontal posisjon, neddykket I pasta.     kan det være en fordel å starte opp pumping   med en betong uten fiber (0,3 – 0,5 m3) for     å smøre opp pumpen. Ved lange rør eller Systembeskrivelse  –  16.3.15   Fugefrie  gulv  på  grunn     slangeutlegg må rørdimensjonen snevres inn i     flere steg for å unngå for stort trykk og friksjon     i rørgaten, og unngå høy risiko for propp i   pumpen.                       3. steg veder  manulle  glatting  (dissing)   utlegging er manuell 3. Siste  Siste steg   ved   utlegging   i   en   retning   vinkelrett   på   ret 3. steg  for   ved   utlegging   er  manulle  glatting  (dissing)   i   en   retning   vinkelrett   på   re Siste   glatting (dissing) i en retning vinkelrett på benyttet   glattemaskinen.   for  glattemaskinen.   benyttet   retningen man benyttet for glattemaskinen.                                            

9


Utendørs dekker  

MAPECRETE® SYSTEM ­–

Om  fugefrie  dekker  er  støpt  utendørs  må  det  påføres  herdememb ETTERBEHANDLING WF  75  umiddelbart  etter  utstøping.  Dette  vil  redusere  avdamping svinnriss  før  betongens  overflate  er  herdet  tilstrekkelig  til  å  kunne  

Utendørs dekker

Om fugefrie dekker er støpt utendørs må det påføres herdemembran, Mapecure® 1 eller Mapecure® WF 75 umiddelbart etter utstøping. Dette vil redusere avdamping slik at man unngår plastiske svinnriss før betongens overflate er herdet tilstrekkelig til å kunne påføres vann og /eller plast.

Gulver og dekker utført fugefritt med Mapecrete® System kan behandles på samme måte som annen betong.

Vi anbefaler følgende:

• Tetting av bygg ved støpning, slik at høy luftfuktighet oppnås, RF > 70%. Ved øvrige tilfeller Systembeskrivelse –  16.3.15   Fugefrie  gulv  på  grunn   benyttes herdemembran etter utlegging av betong. • Vanning og tildekking med plast slik at overflaten holdes fuktig (100% RF) i minimum 7 døgn. • Etter plast er fjernet tørkes dekkene i moderat varme.

Mapecrete® LI Hardener

Ønsker man en hardere og tettere overflate anbefaler vi å benytte Mapecrete® LI Hardener, 0,05–0,1 kg/m². Dette er en lettflytende impregnering/herder som påføres med svaber, og eventuelt kan poleres med glattemaskin. Vi anbefaler ikke å påføre Mapecrete® LI Hardener, eller andre aktive herdere, før betongen er mer utherdet og uttørket, etter 4–6 uker.

10


apecrete® System   ® MAPECRETE SYSTEM

11


Mapecrete® System  

MAPECRETE® SYSTEM

12


Mapecrete® System   MAPECRETE® SYSTEM ­– EKSEMPLER PÅ FIBERVOLUMER  

VED ISOLASJON UNDER BETONGGULVET

Eksempel på  fiber  volumer  ved  isolasjon  under  betonggulvet  

Forutsetninger

Forutsetninger

Lastebil

Last per hjul med kontakttrykk maksimalt 0,8 MPa

Lastebil     ast  per per  hjul hjul   med  kontakttrykk kontakttrykk   maksimalt   ,8  MPa   Gaffeltruck Last med maksimalt 3 0MPa Rygg mot rygg reoler med søyleavstand 250 mm, trykk i fotpaten 4 N/mm2  Reolsystemer Gaffeltruck     last  per  hjul  med  kontakttrykk  maksimalt  3  MPa   Jevnt fordelte flater Langtidslaster, sikkerhetsfaktor 1,00, 2% deformasjon ved 50 år Kortidslaster   (24 timer), sikkerhetsfaktor 1,6, 10% deformasjon Egenvekt er innkalkulert i Reol   systemer     Rygg  mot  rygg  reoler  med  søyleavstand  250  mm,  trykk  i  fotpaten  4  N/mm2   langtidslaster  

Diagrammene er kun leksempel, kan kun benyttes for foreløpige beregninger av1kapasiteter. Jevnt fordelte   ater   ogLangtidslaster,   sikkerhetsfaktor   ,00,  2%  deformasjon  ved  50  år         Kortidslaster  (24  timer),  sikkerhetsfaktor  1,6,  10%  deformasjon         Egenvekt  er  innkalkulert  i  langtidslaster  

13


NOTATER

14


NOTATER

15


KUNDESERVICE Mail: kundeservice@mapei.no Tlf: +47 62 97 20 20 Faks: +47 62 97 20 28 MAPEI-HJELPEN! Teknisk support på telefon og e-post Tlf: 08715 teknisk@mapei.no

16

(NOR) 02/20 Mapei Nordic Marketing Team - pdf

HOVEDKONTOR MAPEI AS Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua Tlf: +47 62 97 20 00 Faks: +47 62 97 20 99 post@mapei.no www.mapei.no

Profile for Kurér Grafisk

Mapei Mapecrete System - Fugefrie gulv  

Teknisk håndbok. Produkter for betongindustri - Produkter for sement- og herdeplastbaserte belegg.

Mapei Mapecrete System - Fugefrie gulv  

Teknisk håndbok. Produkter for betongindustri - Produkter for sement- og herdeplastbaserte belegg.

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded