Page 1

STATENS KUNSTFONDS BERETNING XXXIX 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2003 Den officielle oversættelse af fondens navn til engelsk, fransk og tysk er: The Danish Arts Foundation Le Fonds National pour l'Art Danois Der Staatliche Dänische Kunstfond Statens Kunstfond beretning 2003 Statens Kunstfond 2004

INDHOLDSFORTEGNELSE Fondens styrelse og administration Beretning fra bestyrelsen Beretning fra de billedkunstneriske udvalg Uddelinger – udvalget for kunst i det offentlige rum Uddelinger - indkøbs- og legatudvalget Indkøbte værker Beretning fra litteraturudvalget Uddelinger Beretning fra tonekunstudvalgene Uddelinger – udvalget for den klassiske musik Uddelinger – udvalget for den rytmiske musik Fællesuddelinger Beretning fra kunsthåndværk- og designudvalget Uddelinger Indkøbte værker Beretning fra arkitekturudvalget Uddelinger Beretning fra film- og teaterudvalget Uddelinger Indstillinger til livsvarige kunstnerydelser Modtagere af livsvarige kunstnerydelser Regnskab for finansåret 2003

side 2 side 7 side 9 side 10 side 12 side 16 side 24 side 24 side 28 side 29 side 33 side 36 side 38 side 38 side 41 side 45 side 45 side 48 side 48 side 51 side 51 side 53


FONDENS STYRELSE OG ADMINISTRATION Repræsentantskabet for perioden 1. november 2001 til 31. oktober 2005 Rådmand Søren Møller, formand Udpeget af kulturministeren Cand.jur. Kirsten Grønborg Udpeget af Det Radikale Venstre Forfatter Rolf Bagger Udpeget af Det Konservative Folkeparti Folketingsmedlem Jytte Andersen Udpeget af Socialdemokratiet Folketingsmedlem Ester Larsen Udpeget af Partiet Venstre Konsulent Erik Agergaard Udpeget af Socialistisk Folkeparti Journalist Per Breindahl Udpeget af Kristeligt Folkeparti Psykoterapeut Gunhild Legaard Udpeget af Dansk Folkeparti Amtsrådsmedlem Anna Margrethe Ikast Udpeget af Amtsrådsforeningen i Danmark Fhv. borgmester Birthe Juel-Jensen Udpeget af Kommunernes Landsforening Borgmester Martin Geertsen Udpeget af Københavns Kommune Lektor Charlotte Rørdam Larsen Udpeget af de humanistiske fakulteter Lektor Annelise Ballegaard Petersen Udpeget af de humanistiske fakulteter Mag.art. Rune Gade Udpeget af de humanistiske fakulteter Arkitekt Karen Zahle Udpeget af Akademiraadet Billedhugger Thomas Bang Udpeget af Akademiraadet Maler Jytte Rex Udpeget af Akademiraadet Forfatter Kirsten Thorup Udpeget af forfatterforeningerne Forfatter Louis Jensen Udpeget af forfatterforeningerne Dramatiker Peter Asmussen Udpeget af Danske Dramatikeres Forbund

2


Forfatter Pia Tafdrup Udpeget af Det Danske Akademi Forfatter Søren Ulrik Thomsen Udpeget af Det Danske Akademi Komponist John Frandsen indtil maj 2003 Komponist Peter Bruun fra maj 2003 Udpeget af Dansk Komponistforening Komponist Eva Noer Kondrup Udpeget af Dansk Komponistforening Docent Hans Abrahamsen Udpeget af musikkonservatorierne Cand.mag. Ansa Lønstrup Udpeget af Statens Musikråd Komponist Pia Raug Udpeget af Danske Jazz-, Beat- og Folkemusikautorer Komponist Thomas Clausen Udpeget af Danske Jazz-, Beat- og Folkemusikautorer Komponisten Hans Dal Udpeget af Danske Populærautorer Billedhugger Lene Rasmussen Udpeget af Kunstnersammenslutningernes Samråd Guldsmed Kim Buck Udpeget af Danske Kunsthåndværkere Grafiker Inge Lise Westman Udpeget af Billedkunstnernes Forbund Billedhugger Jytte Høy indtil juni 2003 Billedkunstner Karen Kjær Laursen fra juni 2003 Udpeget af Billedkunstnernes Forbund Billedhugger Niels Guttormsen Udpeget af Billedkunstnernes Forbund Tekstildesigner Marie-Louise Rosholm indtil februar 2003 Cand.arch. Lise Vejse Klint fra februar 2003 Udpeget af Danske Designere Arkitekt Søren Bøgh Udpeget af Danske Arkitekters Landsforbund Overbibliotekar Pernille Munch Udpeget af Danmarks Biblioteksforening Skuespiller Ina-Miriam Rosenbaum indtil maj 2003 Udpeget af Teaterrådet Sceneinstruktør Søren Iversen Udpeget af Teaterrådet

3


Bestyrelsen for 2003 Lektor, ph.d. Peter Schepelern, formand Komponist Irene Becker Arkitekt Hans Peter Hagens Maler, grafiker og billedhugger Sys Hindsbo Keramiker Ole Jensen Forfatter Henning Mortensen indtil november 2003 Forfatter Camilla Christensen fra november 2003 Udvalgene for perioden 1. januar 2001 til 31. december 2004 Udvalget for kunst i det offentlige rum Maler, grafiker og billedhugger Sys Hindsbo Udpeget af repræsentantskabet Billedhugger Ingvar Cronhammar Udpeget af repræsentantskabet Landskabsarkitekt Steen Høyer Udpeget af repræsentantskabet Det billedkunstneriske indkøbs- og legatudvalg Maler, grafiker og billedhugger Sys Hindsbo Udpeget af repræsentantskabet Billedhugger Martin Erik Andersen Udpeget af repræsentantskabet Museumsinspektør, fil.kand. Bo Nilsson Udpeget af kulturministeren Litteraturudvalget Forfatter Henning Mortensen, formand indtil november 2003 Udpeget af repræsentantskabet Forfatter Camilla Christensen, konstitueret formand fra november 2003 Udpeget af repræsentantskabet Professor Sven Hakon Rossel Udpeget af kulturministeren Tonekunstudvalget for den klassiske musik Komponist Irene Becker, formand Udpeget af kulturministeren Komponist Svend Hvidtfelt Nielsen Udpeget af repræsentantskabet Komponist Sven Erik Werner Udpeget af repræsentantskabet Tonekunstudvalget for den rytmiske musik Komponist Irene Becker, formand Udpeget af kulturministeren Komponist Lars Muhl Udpeget af repræsentantskabet Komponist Henrik Strube Udpeget af repræsentantskabet Kunsthåndværk- og designudvalget Keramiker Ole Jensen, formand Udpeget af repræsentantskabet

4


Arkitekt og designer Michael Honoré Bloch Udpeget af repræsentantskabet Kunsthistoriker, dr. phil. Jorunn Veiteberg Udpeget af kulturministeren Arkitekturudvalget Arkitekt Hans Peter Hagens, formand Udpeget af repræsentantskabet Arkitekt Dorte Mandrup-Poulsen Udpeget af repræsentantskabet Arkitekt Christoph Stroschein Udpeget af kulturministeren Film- og teaterudvalget Lektor, ph.d. Peter Schepelern, formand Udpeget af repræsentantskabet Scenograf Karin Betz Udpeget af repræsentantskabet Professor, filminstruktør Carl Henrik Svenstedt Udpeget af kulturministeren

5


Sekretariatsmedarbejdere Sekretariatschef Vibeke Jakobsen Fuldmægtig Mette Sloth Møller Afdelingsleder Birgitte Jensen Kontorfuldmægtig Kirsten Krogh Kontorfuldmægtig Pia Dedenroth Overassistent Trine Christiansen Registrator Claus Bohne Overassistent Soraya Bourguiba Fuldmægtig Vibeke Friis-Jensen Studentermedhjælper Inge Henningsen Konsulent Lise Søgaard Sørensen

Fondens adresse: Kongens Nytorv 3 1050 København K Telefon 3374 4500 Telefax 3374 4545 skf@statenskunstfond.dk www.statenskunstfond.dk

6


BESTYRELSENS BERETNING Året 2003 har været usædvanligt for Statens Kunstfond, der oplevede den største omvæltning i sin snart 40-årige historie. En ny lov, der trådte i kraft 1. juli 2003, har etableret en ny struktur med Statens Kunstfond og Kunstrådet som de to sidestillede "armslængdeorganer" i det nye tostrengede statslige kunststøttesystem. Samtidig er de mange mindre sekretariater for de hidtidige kunststøtteorganer blevet fusioneret til en ny samlet Kunststyrelse, der fremover skal sekretariatsbetjene Statens Kunstfond og det nye Kunstråd. For så vidt betyder den nye struktur ikke, at der er blevet ændret i principperne for Statens Kunstfonds virke. Det er fortsat fondens overordnede mål at fremme dansk skabende kunst. Men alligevel skabte omdannelsen af Statens Kunstfond fra en selvstændig institution til en selvstændig ‘søjle’ i Kunststyrelsen betydelig bekymring hos bestyrelsen, hos Repræsentantskabet og hos kunstnere og kunstnerorganisationer. Generelt har der været bekymring for, om Statens Kunstfond kan bevares i den nye organisationsform som en klart profileret institution, der kan varetage sine opgaver og spille den rolle, institutionen har haft i dansk kultur gennem mange år. Ved et repræsentantskabsmøde forud for den nye ordnings ikrafttræden formulerede bestyrelsens næstformand, billedkunstneren Sys Hindsbo, denne bekymring: "Må jeg fremføre et ængstelsens suk, forhåbentlig lidt overdrevet. Ca. halvdelen af denne forsamling er også i repræsentantskabet for det nye Kunstråd, og det er mest til jer, jeg henvender mig. Jeg vil bede jer om at øve jer i tredelingen: Den skabende kunst, den udøvende kunst og den formidlede kunst, man kan også fristes til at sige den formidlende kunst. Her i kunstfonden tager vi os af den skabende kunst, den der skal levere gods og indhold til de andre instanser. Der er ikke så megen opmærksomhed, så megen festivitas, så megen tværfaglighed og udveksling og internationalitet i de allerfleste skabendes liv. Mange får end ikke "skabt" deres egen karriere, men de skaber det, andre næres af. Min triste forestilling er billedet af en gøgeunge, otte gange større end sin stedmoder, en rørsanger, kunne man forestille sig, som står oven på ryggen af den og fodrer og fodrer. Det er ikke fordi jeg ikke er glad for alle disse tiltag, men jeg frygter at alt det, der ligner kunst vil blive det vigtigste. Alle disse effektive og elegante kanaler vil føre en strøm af næsten homøopatisk fortyndede produkter ud i verden, ledsaget af smukke kataloger med dokumentation fra enhver lille fase af værkernes tilblivelse. En betydningskunst er nu kommet ved siden af formidlingskunsten. Det er disse ledsagende nye kunstformer, der kan få mig til at frygte for "den rene skaben", som mange er henvist til, fordi de enten ikke er af denne verden, for sky, for upraktiske, for beskedne eller hvad ved jeg. Jeg frygter for deres ørenlyd, for at man ikke har tålmodighed med dem, at man glemmer at se deres hensigt. Nu kunne jeg jo opfattes som en Hieronimus, det er vel også lidt sandt, men mit ærinde er ikke status quo, men at man skal tage vare på det langsommelige sted, hvor kunstens fremspring er, og ikke lade det og Statens Kunstfond absorbere af det store maskineri, som Kunstråd og Kunststyrelse forekommer mig at være. Tænk hvis vores opbygning – kunstfondens – blev underbundet, som kunne man fristes til at sige, en lille gris' testikler, der så til sidst i et ubemærket øjeblik faldt af som to små rosiner." Sys Hindsbo undskyldte sin landlige kastrationsmetafor, men advarslen og bekymringen var allerede året før to gange blevet fremført over for kulturministeren. I henvendelser fra kunstfondens repræsentantskab og bestyrelse i forbindelse med fondens rådgivning af ministeren ved behandlingen af hans lovforslag om ny kunstsstøttestruktur med oprettelse af et samlet Kunstråd og en Kunststyrelse som administrativ betjeningsinstans for fond og råd. Begge henvendelser understreger, at der er - og også fremover bør være - forskel på kunststøtteopgaverne efter på den ene side kunstfondsloven og på den anden side musikloven, teaterloven, litteraturloven og billedkunstloven, som er det grundlag, det nye Kunstråd bygges på. Og at det derfor er af afgørende betydning for et sammenhængende og balancerende samlet nyt kunststøttesystem at fastholde en klar skillelinje mellem, hvad der er kunstfondens opgaver, og hvad der bliver Kunstrådets opgaver. Repræsentantskab og bestyrelse understreger i forlængelse heraf, at det vil være afgørende for Statens Kunstfonds fortsatte funktion i overensstemmelse med sin lovgivning og opgavevaretagelse at kunne fastholde en samlet fælles sekretariatsbetjening af Statens Kunstfonds udvalg, bestyrelse og repræsentantskab i det store nye administrative organ Kunststyrelsen. Med fusionen og sammenflytningen til Kunststyrelsen er Statens Kunstfonds sekretariatsbetjening imidlertid blevet splittet og fordelt rundt i Kunststyrelsens forskellige faglige centre mv. Det har givet en række medlemmer af fondens repræsentantskab anledning til sammen med Dansk Kunstnerråd at inddrage Folketingets Kulturudvalg i spørgsmålet: om dette er i overensstemmelse med Folketingets forudsætning for den nye kunststøttestruktur som en tostrenget struktur med Statens Kunstfond som det ene uafhængige armslængdeorgan opretholdt og videreført uændret, idet fondens arbejde skulle fortsætte som før med hensyn til lovgrundlag og virksomhed. Folketingets Kulturudvalg har haft en drøftelse med ministeren, hvilket har resulteret i en henvendelse fra ministeren til Kunststyrelsens direktør om, at den fremtidige sekretariatsbetjening af Statens Kunstfond skal tilrettelægges i dialog med fondens bestyrelse. Bestyrelsen har på foreløbig to møder enigt tilkendegivet, at der er brug for et fælles sekretariat for Statens Kunstfond, for at fondens udvalg og bestyrelse kan manifestere sig samlet om det fælles udgangspunkt og grundlag for fondens støtte til den skabende kunst, som det fremgår af kunstfondsloven. Bestyrelsen håber, at dens synspunkter vil blive taget alvorligt, og ser dialogen med Kunststyrelsens direktør som en hovedopgave for det kommende og afsluttende år i sin udvalgsperiode. Det har taget tid under de nye omstændigheder at nå dertil, hvor bestyrelsen kan siges at opleve sin og

7


Statens Kunstfonds faktiske eksistens under de nye omstændigheder: på nuværende tidspunkt et halvt år efter sammenflytningen er det lykkedes at få tilvejebragt et brevpapir, hvis brevhoved viser brevmodtageren, at dette er et svar på en ansøgning eller anden henvendelse stilet til Statens Kunstfond – og der er oprettet en hjemmeside for Statens Kunstfond på Kunststyrelsens netsted. Men hvis man går til Kunststyrelsens adresser på Kongens Nytorv 3 eller i Peder Skramsgade 8, er der stadig intet, der røber, at hér arbejder og mødes Statens Kunstfond. Den anden store opgave i forbindelse med implementeringen bliver arbejdet med at få tilvejebragt en arbejdsdeling mellem det nye tostrengede statslige kunststøttesystem med Statens Kunstfond og Kunstrådet som to sidestillede organer, der har forskellige opgaver, men som vil skulle samarbejde med hinanden. Statens Kunstfond støtter den skabende kunst inden for alle former for kunstnerisk skabende virksomhed – både kunstarter der ligger inden for Kunstrådets virkefelt, men også kunstarter, der ikke støttes af Kunstrådet. Kunstfondens støtte er som udgangspunkt rettet mod kunstneren, formålet er at give kunstneren arbejdsro til kommende skabende arbejde, uden at der stilles krav om nogen bestemt produktion. I nogle sammenhænge kan Statens Kunstfond dog også støtte kunstneres arbejde med bestemte værker. Kunstrådet støtter på den anden side både den skabende og den udøvende kunst samt i et vist omfang også amatør- og undervisningsaktiviteter. Kunstrådets støtte er som udgangspunkt rettet mod produktion og formidling af kunstneriske aktiviteter, arrangementer og begivenheder i indland og udland. I nogle af Kunstrådets sammenhænge vil der også være tale om støtte som retter sig mod den enkelte kunstner, men i så fald primært i forbindelse med bestemte kunstneriske aktiviteter eller formidling heraf. Drøftelserne af en hensigtmæssig og sammenhængende arbejdsfordeling mellem fondens tremandsudvalg og rådets fagudvalg vil begynde snarest i det nye år. På baggrund af en ophedet avisdebat, som startede for godt et års tid siden med skarpe udsagn fra bl.a. kulturministeren om nepotisme, kammerateri og fætter-kusine-økonomi i Statens Kunstfonds tildelinger af kunstnerstøtte, bad ministeren i foråret 2003 Økonomistyrelsen om at foretage en uvildig undersøgelse af kunststøtteordningerne 1993-2002, som administreres af Statens Kunstfond, Musikrådet, Teaterrådet, Litteraturrådet og Billedkunstrådet (disse fire råd udgøres fra 2003 af Kunstrådet) og biblioteksafgiften, som administreres af Bibliotekstilsynet. Ministeren ønskede et systemeftersyn. Undersøgelsen blev offentliggjort i december 2003, og dens resultater har fået ministeren til at afkræfte forestillingerne om, at Statens Kunstfonds legater går til en snæver kreds af kunstnere. Undersøgelsen viser en betydelig spredning af kunststøtten, halvdelen af de kunstnere, som har fået støtte i tiårsperioden, har kun fået støtte én gang, 4 ud af 5 har modtaget støtte 1-3 gange i perioden, 1 ud af 5 har modtaget støtte mere end tre gange og 7 kunstnere har fået støtte i alle periodens ti år. At en kunstner får tildelt legat eller anden støtte flere gange over en tiårsperiode, ser bestyrelsen som en bekræftelse på det danske kunststøttesystems lykkelige konsensus mellem skiftende kunstfondsudvalg - og andre kunststøtteorganers – om de betydelige danske kunstnere, der ud fra deres kunstneriske værks kvalitet, bør støttes økonomisk til deres videre skabende arbejde. Ministeren lægger op til at undgå fremtidige mytedannelser ved at skabe den størst mulige åbenhed om den måde, som Statens kunstfond uddeler sine midler. Den dialog tager vi gerne, idet vi dog mener, at Statens Kunstfond gennem alle årene først og fremmest gennem sine årsberetninger med offentliggørelse af alle støttemodtagere, antal ansøgninger samt udvalgenes overvejelser om årets tildelinger har gjort det meget klart for offentligheden, hvordan fonden arbejder og forvalter sine midler. Et andet emne, som har både Statens Kunstfonds bestyrelses og repræsentantskabs og nu også kulturministerens bevågenhed, er de livsvarige kunstnerydelser. Ministeren har udtalt, at han vil gå i dialog med fonden om at få udarbejdet en mere hensigtsmæssig ordning inden for de givne økonomiske rammer. Bestyrelse og repræsentantskab har allerede gennem det sidste års tid arbejdet med spørgsmålene for at finde frem til en bedre ordning for de livsvarige ydelser, og repræsentantskabet afholdt i november 2003 et temamøde om emnet, hvor yderligere synspunkter kom frem. For bestyrelsen og repræsentantskabet står det dog klart, at det bliver en vanskelig og meget langsigtet opgave, hvis en forbedret ordning skal holdes inden for den nuværende økonomiske ramme. Næste år ser ud til at blive et meget travlt og arbejdsomt år for Statens Kunstfonds bestyrelse. Vi håber på mere ro omkring vores arbejde, end vi har haft i dette år. Sidst på året 2004 fylder Loven om Statens Kunstfond 40 år. Det vil bestyrelsen fejre med udgivelsen af en jubilæumsbog med historie, meninger, synspunkter og dokumentation. Peter Schepelern, formand

8


BERETNING FRA DE BILLEDKUNSTNERISKE UDVALG I dette andet år af vores periode har vi oplevet en del omvæltninger. Der er fra politisk hold blevet sat spørgsmålstegn ved udvalgenes faglige hæderlighed, og fondens offentlige beretninger og regnskaber har endnu engang besvaret dette spørgsmål detaljeret ! Desuden har vi beklageligvis måttet konstatere, at den gedigne ”kultur”, som i fyrre år har bundet kunstfondsinstitutionen sammen er blevet antastet ved en uforståelig opsplitning. Det er sket som følge af en politisk beslutning, der efterfølgende ikke er konsekvent gennemført i praksis. Den valgte paralellitet mellem Kunstrådet og Statens Kunstfond er kun halvt gennemført på fondens bekostning, og det har naturligvis sine omkostninger, hvor værkerne igen taber til formidlingen. Det ville være en direkte fortielse, ikke at nævne dette, som noget der har berørt os dybt. Udvalget for kunst i det offentlige rum har haft et travlt år. Det offentlige rum er jo ikke så omfattende i Danmark, og især dette forhold bevirker, at forandringer, for ikke at tale om nedslidning, har indflydelse på det enkelte menneskes synsfelt og vilkår. Som indlæg i debatten om udtrykket og indholdet i det offentlige rums kunst, har udvalget iværksat en række tværfaglige projekter i lidt større bymæssig sammenhæng. Projekterne har mødet med vandet som fælles tema. Fredericia har modtaget en plan til, hvordan by og havn flettes sammen. Projektet, som er etableret i et samarbejde med fondens arkitekturudvalg, viser hvorledes byen og byens borgere kan møde en moderne, aktiv havnevirksomhed, således at der opstår klarhed, overblik og oplevelse – i modsætning til forvirring, lukkethed og usikkerhed. En gruppe bestående af to billedkunstnere, en landskabsarkitekt og en byplanlægger har skabt denne løsning. Sønderborg havn afventer en manual. En gruppe bestående af billedkunstnere, designer, arkitekter, landskabsarkitekt og bykulturforsker, syv i alt, udarbejder denne. Projektet er sat i værk i samarbejde med fondens kunsthåndværk- og designudvalg og arkitekturudvalg. Dette projekt er eksempel på havnens forvandling til bymæssige formål som boliger, institutioner og service, hvor det særlige potentiale i beliggenheden udnyttes, samtidig med at de nye planer griber den gamle bystrukturs logik. Kolding åløb bliver forhåbentlig aktiveret og udstyret med mange små broer, hvorved oprindelige smutveje gendannes og fornemmelsen af en sammensyning af byens to dele opstår. To billedkunstnere, en landskabsarkitekt, en arkitekt og en designer står for planlægningen af dette projekt, der prøver at gøre den tidligere arbejdsplads og bagside langs åløbet til en attraktiv forside ved at udnytte åens ”vandkraft”. Dette projekt udspringer af et samarbejde med fondens kunsthåndværk- og designudvalg. Vi afventer skitseforslag til en udsigts- og udflugtsplads ved Hvide Sande. Hertil er en arkitekt, en landskabsarkitekt og en billedkunstner valgt. Idéen i dette projekt er at finde det enkle og storladne i det tilsyneladende lokale og anonyme møde mellem byens bagside, klitten og havet og tydeliggøre dette dramatiske møde i hverdagen. Udvalget har desuden behandlet en lang række ansøgninger, hvoraf en række eksempler skal nævnes. Horsens nye statsfængsel skal kunstnerisk bearbejdes af tre billedhuggere og en maler. Anlægget fremstår landskabeligt med en række mindre landsbyenheder, der hver for sig bliver behandlet ud fra en overordnet tanke om helhed, fællesskab og individuelt særpræg. I forbindelse med restaureringen af Veng Kirke bliver kirkens enkle rumlige opbygning fremhævet, blandt andet ved åbningen af et vindue i apsis, kalkmalerier og alteret bliver ligeledes afdækket. Lyset og alteret bliver fokus i en helhedsorienteret rumlig bearbejdning, der skal give forslag til glasmaleri, alterrenovering og altersølv, knæfald, lyssætning og farver i en samlet rumkomposition. Hertil er valgt en billedkunstner og en arkitekt. Byrådssalen i Hammel skal omskabes samtidig med, at salen har fået udvidet sit program til også at omfatte anden og mere fleksibel mødevirksomhed end den traditionelle byrådssal. Projektet omfatter hele rummet inklusive belysning og møblering - et projekt der kan lade sig gøre i kraft af samarbejdet mellem udvalget for kunsthåndværk og design og vores udvalg. Til opgaven er valgt en tekstilkunstner og en designer. Tidligere udvalgs igangsatte projekter er blevet afleveret og skitseforslag bedømt. Alt det som de forrige udvalg også har taget sig af, blot vil hvert udvalgs nye kombination udvise lidt andre retninger og præferencer. Udvalget har fra i år etableret en ny og længe savnet praksis. Vi har besluttet at bevilge penge til et eftersyn af de mange værker rundt om i landet, som er støttet af Statens Kunstfond. Først og fremmest som en hjælp til modtagerinstitutionerne i forbindelse med varetagelsen af deres forpligtelse til værkernes vedligehold. Det er vores anbefaling, at kommende udvalg vil fortsætte denne praksis. Indkøbs- og legatudvalget I Statens Kunstfonds årsberetning fra 1999 udtrykte formanden for de to billedkunstneriske udvalg, Mogens Møller, store forventninger til det lovforslag, der bl.a. omhandlede den udvidede kunststøtte. Konsekvenserne heraf kan vi nu tydeligt mærke i det ene af de billedkunstneriske udvalg, indkøbs- og legatudvalget. Nemlig at der tidligt i en kunstnerisk proces er mere økonomisk dækning, at der voves mere, at flere kunstgallerier dukker op, og at værkerne ofte får et efterliv i form af kataloger eller små bøger. Der er brug for flere skribenter, som nu også kan få et honorar. Der er ikke blevet flere kunstnere som nogen frygtede. Tværtimod kræver det overblik og professionalisme at få det udbytte af produktionsstøtteordningen, som forventes. Alt dette er glædeligt, men det udvider også det kvalificerede felt, som Statens Kunstfond bevæger sig i. Derfor har vi også i år måttet sande, at vi havde alt for få penge at købe ind for. Nu kunne man måske

9


mene, at det var påfaldende, at staten både skal betale til et værks tilblivelse og også betale for erhvervelse af værket bagefter; men her er det jo så viseligt, at kunstneren leverer sin produktionsstøtte tilbage ved salg. Produktionsstøtten foranlediger også at kunstfondens arbejdslegater bliver brugt til deres egentlige formål, nemlig at give kunstneren mulighed for at få en periode med ro og tid til at udvikle nye tankegange og udtryk.

Sys Hindsbo, formand Martin Erik Andersen Ingvar Cronhammar Steen Høyer Bo Nilsson

UDDELINGER UDVALGET FOR KUNST I DET OFFENTLIGE RUM Udvalget for kunst i det offentlige rum har i 2003 modtaget 53 ansøgninger, hvoraf 10 er imødekommet. SKITSEFORSLAG TIL KUNSTNERISKE OPGAVER Hammel Byrådssal I samarbejde med udvalget for kunsthåndværk og design: Designer Susanne Christophersen Tekstilkunstner Nina Hart Herning Kommune Parkeringskælder Billedkunstner Thorbjørn Lausten Horsens, Statsfængslet på Enner Mark Billedkunstner Peter Hentze Billedkunstner Øivind Nygaard Billedkunstner Kirsten Ortwed Billedkunstner Hanne Varming Holmslands Kommune, Hvide Sande Billedkunstner Marianne Hesselbjerg Arkitekt Carsten Juel-Christiansen Landskabsarkitekt Torben Schønherr København Universitet Amager, Det Arnamagnæanske Institut Billedkunstner Jytte Rex Ålborg Told og Skat Billedkunstner Jens Haaning Veng Klosterkirke Arkitekt Jens Bertelsen Billedkunstner Erik A. Frandsen UDFØRELSE IGANGSAT I 2003 Beløbene angiver fondens tilsagn Hornslet Kirke Tekstilkunstner Vibeke Klint

300.000

Roskilde Amts Sygehus Køge Billedkunstner Freddie A. Lerche Billedkunstner Poul Pedersen

525.000

OPGAVER AFSLUTTET I 2003 Hornslet Kirke Tekstilkunstner Vibeke Klint København, Handelshøjskolen Billedkunstner Steffen Jørgensen Københavns Universitet Amager, Institut for Kunsthistorie, Dans og Teatervidenskab Billedkunstner Jes Fomsgaard København Universitet Amager, Institut for Nordisk Filologi Billedkunstner Merete Barker Viborg Musiksal Billedkunstner Hjördis Haack

10


Århus Store Torv Billedkunstner Elisabeth Toubro Århus Tekniske Skole Midtbyskolen Billedkunstner Doris Bloom TILSKUD TIL KUNSTPROJEKTER Roskilde Kommune Broprojekt Fredericia Havn I samarbejde med arkitekturudvalget: Udarbejdelse af idéplan for havneområde Arkitekt Christoffer Harlang Arkitekt Poul Ingemann Billedkunstner Søren Jensen Landskabsarkitekt Rikke Munck Petersen

1.000.000 350.000

Kolding Kommune 550.000 I samarbejde med udvalget for kunsthåndværk og design: Udarbejdelse af idéplan for åforløb Scenograf, billedkunstner Kirsten Dehlholm Landskabsarkitekt Kristine Jensen Arkitekt Gitte Juul Billedkunstner Sophia Kalkau Keramiker Ann Lilja Udstillingsprojekt Kunst – Rum – Kirke 390.000 Billedkunstnere Ruth Campau, Anette Harboe Flensburg, Helle Frøsig, Leonard Forslund, Michael Thejll

11


UDDELINGER DET BILLEDKUNSTNERISKE INDKØBS- OG LEGATUDVALG Det billedkunstneriske indkøbs- og legatudvalg har i 2003 modtaget 689 ansøgninger, hvoraf 151 er imødekommet. Endvidere er der uddelt 27 præmieringer, 12 legater til ældre fortjente kunstnere og 24 legater til efterladte efter bildende kunstnere. 3-årigt stipendium Claus Egemose 720.000 Jørgen Fog 720.000 John Kørner 720.000 Toni Larsen 720.000 Henrik Olesen 720.000 Tal R. (Rosenzweig) 720.000 Arbejdslegat Claus Steen Andersen 50.000 Finn Thybo Andersen 50.000 Søren Andreasen 120.000 Malene Bach 120.000 Lone Bank 50.000 Kerstin Bergendal 80.000 Camilla Louise Berner 50.000 Trine Boesen 50.000 Jens Bohr 90.000 Milena Bonifacini 80.000 Jørgen Borg 80.000 Luca Bortolotti 50.000 Jes Brinch 120.000 Annette Brix 50.000 Ole Broager 80.000 Lars Buchardt 50.000 Ruth Campau 80.000 Henrik Capetillo 25.000 Claus Carstensen 80.000 Vivi Christensen 50.000 Bjørnstjerne Christiansen 50.000 Johannes Christoffersen 50.000 Kristian Dahlgård 50.000 Lars Dan 50.000 Svend Danielsen 50.000 Lene Desmentik 50.000 Ulla Diedrichsen 50.000 Benny Dröscher 80.000 Torben Ebbesen 120.000 Erik Enevold 15.000 Mikkel Olaf Eskildsen 50.000 Jakob Fenger 50.000 Ida Frederikke Ferdinand 50.000 Rigmor Bak Frederiksen 50.000 Peter Frimand 12.500 Gurli Gottlieb 50.000 Signe Guttormsen 50.000 Inger Hanmann 20.000 Lise Harlev 50.000 Jeppe Hein 50.000 Henriette Heise 120.000 Annette Holdensen 50.000 Signe Jais 50.000 Dorte Jelstrup 50.000 Veo Friis Jespersen 50.000 Jan Johansen 50.000 Elle Klarskov Jørgensen 60.000 Elsebeth Jørgensen 50.000 Finn Richardt Jørgensen 50.000 Marianne Jørgensen 50.000 Kristine Kemp 50.000 Pontus Kjerrman 50.000 Peter Kjær 50.000 Eva Koch 120.000 Jakob Kolding 120.000

12


Jette Gejl Kristensen 50.000 Peter Land 120.000 Jakob Tue Larsen 50.000 Nina Larsen 50.000 Peter Kruse Larsen 50.000 Niels Lomholt 50.000 Karin Lorentzen 50.000 Tatiana Maria Lund 50.000 Rikke Luther 120.000 Hans Erik Madsen 50.000 Karen Gabel Madsen 80.000 Pernelle Maegaard 50.000 Lars Mathisen 50.000 Henrik Menné 50.000 Michael Mørk 50.000 Egon Bjerg Nielsen 80.000 Rasmus Nielsen 50.000 Tina Maria Nielsen 80.000 Lis Nogel 80.000 Kaj Nyborg 50.000 Camilla Nørgård 50.000 Hans Pauli Olsen 50.000 Olof Olsson 50.000 Lars Pedersen 50.000 Thomas Poulsen/FOS 120.000 Carina Randløv 50.000 Jesper Rasmussen 120.000 Lilibeth Cuenca Rasmussen 50.000 Steen Møller Rasmussen 50.000 Lars Ravn 50.000 Ane Mette Ruge 80.000 Sebastian Schiørring 50.000 Jeanette Schou 50.000 Marika Seidler 50.000 Bettina Serup 50.000 Jacob Aue Sobol 50.000 Nina Sten-Knudsen 80.000 Jasper Sebastian Stürup 80.000 Tommy Støckel 50.000 Margrete Sørensen 120.000 Rikke Ravn Sørensen 80.000 Jon Sørvin 120.000 Lisbeth Thingholm 50.000 Ivar Tønsberg 50.000 Mette Vangsgaard 50.000 Ane Vester 50.000 Gitte Villesen 120.000 Anne Fro Vodder 50.000 Kirstine Vaaben 120.000 Ragna Wehding 50.000 Karin Westerlund 120.000 Poul Winther 40.000 Ebbe Wittrup 80.000 Erik Øckenholt 80.000 Claus Ørntoft 50.000 Ingvil Hareide Aarbakke 120.000 Legat til efterladte efter bildende kunstnere Asta Backhausen 16.000 Grete Balle 16.000 Ruth Bischoff 16.000 Thea Borregaard 16.000 Dagny Johanne Christensen 16.000 Elisabeth Clausen 16.000 Kirsten Laub Eberlein 16.000 Birte Find 16.000 Else-Marie Funch 16.000 Grethe Grathwol 16.000 Marit Lie Gregersen 16.000 Hanne Gervig Hansen 16.000

13


Minna Gyrithe Holmskov 16.000 Inger Kingo Jensen 16.000 Merete Agergaard Jensen 16.000 Birthe Jørgensen 16.000 Ebba Koch 16.000 Nelly Lohmann 16.000 Ellen Mathiesen 16.000 Lone Mertz 16.000 Ursula Nielsen 16.000 Evelyn Oldenburg 16.000 Else Schwalbe 16.000 Bodil Leon Aalykke 16.000 Legat til ældre fortjente kunstnere Grete Balle 7.000 Albert Bertelsen 7.000 Erik Enevold 7.000 Hjørdis Hammeleff 7.000 Arne L. Hansen 7.000 Maria Lüders Hansen 7.000 Arne Heuser 7.000 Aksel Rugberg Jensen 7.000 Poul Lillesøe 7.000 Gerda Bertelsen Lobedanz 7.000 Hans Jørgen Nicolaisen 7.000 Erik Ortvad 7.000 Projektstøtte Else Ploug Isaksen 60.000 til Human Sites, sammen med Bodil Sohn Bodil Sohn 60.000 til Human Sites, sammen med Else Ploug Isak Præmiering Lise Blomberg Andersen 20.000 i anledning af udstillingen "Øjets Ekko" Jens Bertelsen 30.000 for Jens Bertelsens og Niels Guttormsens fælles arbejder/Modelskitser Viera Collaro 40.000 for udstillingen ”Levitation” John Davidsen 60.000 for udstilling i Plakat Museet Lene Desmentik 17.500 for udstilling „Platform 7“ Christina Bredahl Duelund 17.500 for udstilling „Platform 7“ Vibeke Glarbo 40.000 for deltagelse i udstilling ”Transit:CPH” Niels Guttormsen 30.000 for Niels Guttormsens og Jens Bertelsens fælles arbejder / Modelskitser Jørgen Hansen 60.000 for udvikling af særlige udstillingsmontrer Peter Holst Henckel 60.000 for udstilling ”The Green House Effect, Rum 2” Marianne Hesselbjerg 40.000 for udstilling på Charlottenborgs Udstillingsbygning Jytte Høy 60.000 for udstilling "Tankens Museum"

14


Dorte Jelstrup 60.000 for installationen "In my dreams we Fly" Sophus Ejler Jepsen 15.000 for udstilling ”Shake and Bake” Eske Kath 60.000 for udstilling ”My Tsunami” Esben Klemann 15.000 for udstilling ”Shake and Bake” Jørgen Carlo Larsen 60.000 for installation, Decembristerne Freddie A. Lerche 60.000 for udstilling, Den Frie Udstillings Bygning Karin Lorentzen 60.000 for skulpturen Ressonans Henrik Menné 15.000 for udstilling ”Shake and Bake” Sabina Mlejnek 20.000 for udstilling ”Øjets Ekko” John Olsen 60.000 for udstilling ”Fra Sved til Svale” Jesper Rasmussen 40.000 for udstilling i Charlottenborgs Udstillingsbygning Erik Steffensen 60.000 for udstilling ”Amerikanske Billeder” Lise Nørholm Thomsen 30.000 for "174 gouacher i ramme", Overgaden Carina Zunino 17.500 for udstilling ”Platform 7” Kathrine Ærtebjerg 20.000 for udstilling "Øjets Ekko" Rejselegat Kenneth A. Balfelt 11.910 Jens Bohr 15.000 Claus Carstensen 50.000 Jacob Noel Christensen 48.700 Johannes Cramer-Møller 25.000 John Davidsen 34.500 Søren Elgaard 7.500 Johanne Foss 13.933 Nils Erik Gjerdevik 42.000 Marianne Grønnow 86.000 Nils Viga Hausken 21.700 Torben Huss 14.000 Astrid Kruse Jensen 15.000 Berit Heggenhougen Jensen 30.000 Anne Mette Jobim S. Jochimsen 27.956 Esben Klemann 53.000 Lisbet Nielsen 37.000 Dick Nyhuus 25.000 Martin Richard Olsen 25.000 Darek Ostrowski 25.000 Mette Perregaard 20.000 Peter Rössell 30.100 Judith Stage 28.000

15


Erik Steffensen 27.000 Lene Stæhr 39.120 Poul Skov Sørensen 15.000 Hanne Lise Thomsen 7.000 Mette Ussing 15.000 Erik Varming 30.000 Christian Vind 18.000 Inge Lise Westman 15.069 Kathrine Ærtebjerg 25.800 INDKØBTE VÆRKER DET BILLEDKUNSTNERISKE INDKØBS- OG LEGATUDVALG AKVAREL Hanne Sejrbo Nielsen "Dalarhest, glas og citron" 2002, akvarel / 4.000 "Corner" Charlottenborgs Udstillingsbygning, København ANDET Eli Benveniste "Aftryk uden ejer" 2003, glasrelief / 75.000 Galerie Anne Marie, København Viera Collaro "White neon square" 2003, neonrør / 120.000 "Grønningen" Charlottenborgs Udstillingsbygning, København Erik Hagens "Min mors gulvtæppe" 1990, emalje på jernplade / 7.900 "Corner" Charlottenborgs Udstillingsbygning, København Jeppe Hein "No presence" 2003, neontubes og sensor / 84.000 Galleri Nicolai Wallner, København Anita Jørgensen "Sammensat forløb no.7" 2003, bly og gummi / 160.000 Galerie Asbæk, København Lars Ravn "Det løse" 2002, papircollage / 47.000 "Corner" Charlottenborgs Udstillingsbygning, København Kurt Tegtmeier "Ferrum Vivum I og II" stål / 2 stk. á 14.000 "Relief" stål / 4.500 "Koloristerne" Den Frie Udstillings Bygning, København Mette Winckelmann "Types of relations" 2003, objekt af stof i ramme / 18.000 Clausens Kunsthandel, København FILM Jesper Just "This love is silent" 2003, DVD ed.1/3 / 18.000 Galleri Christina Wilson, København Lilibeth Cuenca Rasmussen

16


"Seeing Pilar" 2002, video / 30.000 Kunsthallen Brænderigården FOTO Jørgen Borg Uden titel 2002, foto / 4 stk. á 2.000 Uden titel 2002, foto / 2 stk. á 2.100 Uden titel 2002, foto / 2 stk. á 2.400 Århus Kunstbygning Mads Gamdrup "Renunciation" 2002, colorseparated C-print on diasel / 65.000 Niels Stærk, København ”Græskar” 2002, farvefoto / 25.000 ”Skjul” 2002, farvefoto / 25.000 ”Hytte” 2002, farvefoto /25.000 ”Grønthøster” 2002, farvefoto / 25.000 ”Lokkefugle” 2002, farvefoto / 25.000 ”Blå presenning” 2002, farvefoto / 25.000 Kunstmuseet Trapholt, Kolding Finn Reinbothe Louisiana installations 2001, foto / 7 stk. á 9.000 Kulturministeriets Udstillingshus Overgaden, København Jacob Aue Sobol "Tiniteqilaag I, II, III og IV" 2002, foto / 4 stk. á 2.200 "Forårsudstillingen" Charlottenborgs Udstillingsbygning GRAFIK Lone Arendal "Sommerfugl" 2000, linoleumstryk monotypi / 24.000 Galleri Weinberger, København Johanne Foss "Kidefu, kvinde og børn II Tanzania" 2003, farveradering, ætsning og akvatinte / 2.600 "Masaisteppe I Tanzania" 2003, farveradering, ætsning og akvatinte / 3.200 Galerie Dahl, København Peter Hentze "Hustruelefanter" unikatryk / 4 stk. á 2.900 "Koloristerne" Den Frie Udstillings Bygning, København Bendt Ulrich Sørensen "Banale udsagn I (magt)" 2003, træsnit på papir / 7.500 "Banale udsagn II (økonomi)" 2003, træsnit på papir / 7.500 "Banale udsagn III (krig)" 2003, træsnit på papir / 7.500 Danske Grafikere, København Poul Skov Sørensen

17


Uden titel koldnålsradering / 4 stk. á 2.200 Århus Kunstbygning MALERI Lise Blomberg Andersen "Somewhere in Sisimiut" 2001, olie på lærred / 4.000 "Fugle Tårnet" 2001, olie på lærred / 5.000 "Help me be good to you" 2001, olie på lærred / 5.000 Mogadishni Klaus Bahnsen "Giraf" 2003, akryl på kanvas / 12.000 Kunstneren Niels Bonde "Uønskede ferniseringsgæster" 2002, akryl på PVC / 15.000 Galerie Asbæk, København Kaspar Kaum Bonnén Uden titel 2002, maling på lærred / 10.000 Uden titel 2002, maling på lærred / 65.000 Galerie Mikael Andersen, København Claus Carstensen "Alien nation 112" 2003, akryl, spray og tempera på lærred / 30.000 Franz Pedersens Kunsthandel, Horsens Alba S. Enström "Andy Warhol and Jan by the electric chair" 1999, olie på lærred / 3.750 "Vertigo" 2002, olie på masonit / 7.500 Galleri Paul Kleefeld, København Ida Frederikke Ferdinand Uden titel 2002, olie på aluminium / 8.500 Uden titel 2002, olie på aluminium / 2 stk. á 9.000 Galleri Strandgade, København Anette Harboe Flensburg Uden titel 2003, olie på lærred / 25.000 Uden titel 2003, olie på lærred / 2 stk. á 8.000 Uden titel 2003, olie på lærred / 45.000 Museumsbygningen, København Kai Führer "And all that jazz" olie på lærred / 3 stk. á 5.000 Århus Kunstbygning Mogens Gissel "Landskab m. 19 domkirker VIII" 2002, papir på kappaplade / 15.000 "Landskab m. 19 domkirker XI" 2002, papir på kappaplade / 8.000 "Landskab m. 19 domkirker XVII"

18


2002, papir på kappaplade / 8.000 "Corner" Charlottenborgs Udstillingsbygning, København Nils Erik Gjerdevik Uden titel 2003, mix. media på papir / 3 stk. á 12.000 Niels Stærk, København Hanne Gottlieb "Hjemmefra 4" 2003, akryl på lærred / 12.000 "Forårsudstillingen" Charlottenborgs Udstillingsbygning Lars Folke Grenaae Uden titel 2003, lak på aluminium / 2 stk. á 5.000 Galleri Carsten Frøkjær, København Signe Guttormsen "Reset c" 1999, akryl på træ / 21.000 "Reset g" 1999, akryl på træ / 21.000 "Reset k" 1999, akryl på træ / 21.000 Franz Pedersens Kunsthandel, Horsens Kjeld Hansen Uden titel 2003, olie på lærred / 9.000 Uden titel 2002, olie på lærred / 8.000 Uden titel 2002, olie på lærred / 5.000 "Den Frie" Den Frie Udstillings Bygning, København Jørgen Teik Hansen Uden titel olie på lærred / 7.500 Uden titel olie på lærred / 8.500 "Koloristerne" Den Frie Udstillings Bygning, København Henrik Have "Dage med Ellen" 1997, akryl på masonite / 22.000 "Vrå Udstillingen", Kunstbygningen i Vrå Kristofer Hultenberg Uden titel 2002, akryl på plade / 12.000 Galleri Ægidius, Randers Claus H. Jensen Uden titel 2003, pigment, akryl på lærred / 23.000 Galleri Specta, København Maja Lisa Engelhardt Jensen "Skystøtte" 2003, farve på papir, monotypi / 4 stk. á 8.500 Galleri Weinberger, København Morten Ernlund Jørgensen Uden titel 2003, akryl på lærred / 2 stk. á 7.500 "Forårsudstillingen" Charlottenborgs Udstillingsbygning "Parcel 1" 2003, olie på lærred / 13.000 "KE", Den Frie Udstillingsbygning, København

19


Anders Kirkegaard "Stor engel" 2002, olie på lærred / 27.000 Århus Kunstbygning Elmer Uden titel 2002, maling på lærred / 2 stk. á 10.000 Galleri Tom Christoffersen, København Karin Birgitte Lund "Palestrina IV" 2002, blyant og guache / 40.000 "Kammeraterne", Den Frie Udstillings Bygning, København "Udsnit I" 2000, blyantstegning og farve på papir / 7.500 "Udsnit J" 2000, blyantstegning og farve på papir / 7.500 "Udsnit K" 2000, blyantstegning og farve på papir / 7.500 "Vrå Udstillingen", Kunstbygningen i Vrå Lisbeth Nielsen Lyrstrand "Boks 1" 2001, akryl på lærred / 11.000 Århus Kunstbygning Søren Martinsen "Skorstenene" akryl og olie på lærred / 4.500 Galerie Asbæk, København Bodil Nielsen "Pale Red Morning" 2002, akryl på lærred / 21.000 "Biotopical, Green" 2002, akryl på lærred / 16.500 Galerie Møller Witt, Århus Rolf Munck Petersen "Victor Natura" olie på lærred / 7.000 "KE", Den Frie Udstillingsbygning, København Lars Ravn "Prøvefrise m. Aopolis" 2002, akryl og olie på masonite / 15.000 "Kors og jødisk kirkegård" 2002, akryl og olie på masonite / 13.000 "Corner" Charlottenborgs Udstillingsbygning, København Niels Reumert "Kulturel Globalisering" olie på lærred / 165.000 "Koloristerne" Den Frie Udstillings Bygning, København Inge Reusch "Ørkenby" 2002, olie på lærred / 2 stk. á 14.000 Galleri Carsten Frøkjær Hans Christian Rylander "Skitsebillede" 2003, akryl, olie på lærred / 380.000 "Decembristerne" Den Frie Udstillings Bygning, København Bodil Sohn "Living room" akryl på lærred / 8 stk. á 8.125

20


Århus Kunstbygning Bent Sørensen "36 kvadrater" 2003, olie på masonit / 20.000 "Den Frie" Den Frie Udstillings Bygning, København Maria Thorsen "Roser med snor" 1999, olie på træ / 16.000 Clausens Kunsthandel, København Nils Vollertsen Uden titel 2003, oliekridt på karton Uden titel 2003, oliekridt på karton Uden titel 1997, oliekridt på karton Uden titel 1997, oliekridt på karton Uden titel 2003, oliekridt på karton Uden titel 2003, oliekridt på karton Galleri Trap, København

/ 2 stk. á 1.300 / 5 stk. á 700 / 2 stk. á 1.500 / 3.000 / 500 / 600

Torgny Wilcke Uden titel 2002, olie på lærred i to dele / 36.000 Christoffersen art, København Troels Wörsel Uden titel 2003, akryl på lærred / 85.000 Galleri Susanne Ottesen, København Eva Öhrling Uden titel 2002, akryl på lærred / 16.500 Uden titel 2002, akryl på lærred / 8.500 Galerie Møller Witt, Århus SKULPTUR Thomas Bang "Forsøg" 2003, aluminium og træ / 90.000 Stalke Galleri, København Ib Braase Skulptur 1983, træ, ler og papir / 25.000 Skulptur 1983, træ, ler, papir m.m. / 25.000 Skulptur 1983, træ, ler og papir / 25.000 Skulptur 1983, træ og metal / 25.000 Skulptur 1983, metalske, ler og papir / 25.000 "Den Frie" Den Frie Udstillings Bygning, København Veo Friis Jespersen "Tegn, 2002" 2002, aluminium og birkefiner / 36.000 Veksølund, Veksø Lars Bent Petersen "Stereotyp indvandrer 1:1

21


2002, ståltråd, gips og flamingo / 30.000 Galerie Mikael Andersen, København Bjørn Poulsen "Limbus, ingen er en Ø" bilslanger, lastvognslanger og plast / 90.000 "Grønningen" Charlottenborgs Udstillingsbygning, København Kurt Tegtmeier "2 relieffer på hylde" stål / 9.000 "Koloristerne" Den Frie Udstillings Bygning, København TEGNING Regnar Jensen "Elisabeth, Kirsten, Egon og Anette" tegning / 2.800 "Opstilling" tegning / 2 stk. á 2.000 "Corner" Charlottenborgs Udstillingsbygning, København Steffen Jørgensen "Konstruktionstegning" blyant på papir / 15.000 "Grønningen" Charlottenborgs Udstillingsbygning, København Christian Lemmerz Uden titel 2003, blyant på papir / 3.500 Uden titel 2003, rødkridt på papir / 8 stk. á 3.500 Uden titel 2003, akvarel og blyant på papir / 3.500 Galleri Faurschou, København Tomas Lagermand Lundme Uden titel tegning / 300 Galleri Projekt, København Al Masson "Salon" 2003, tush på papir / 16 stk. á 1.000 "Efterårsudstillingen" Charlottenborgs Udstillingsbygning Hanne Sejrbo Nielsen "Krukke og løg" 2002, tegning / 1.900 "Antiloper" 2002, tegning / 1.900 "Corner" Charlottenborgs Udstillingsbygning, København Jørgen Rømer "Erik Fischer: Manden med Leen" 1978, blyant på papir / 1.400 "Natpragtstjerner" 1974, blyant på papir / 1.400 "Balkon Damer" blyant på papir / 1.400 Uden titel 1977, blyant på papir / 1.400 "Sukker=anium" 1976, blyant på papir / 1.400 Uden titel 1978, blyant på papir / 1.400 "Interiør" 1973, blyant på papir / 1.400 Uden titel 1975, blyant på papir / 1.400 Uden titel

22


1976, blyant på papir / 1.400 Galleri Åhuset, Køge TEKSTIL Niels Bonde "Ferniseringen" 2002, unikatæppe / 64.000 Galerie Asbæk, København

23


BERETNING FRA LITTERATURUDVALGET Det litterære udvalg indledte 2003 med at blive involveret i en offentlig polemik i et par af de store dagblade og i tv. Lige før årsskiftet blev såvel tidligere som det nuværende litterære tremandsudvalg offentligt beskyldt for kammerateri og nepotisme i sin uddelingspraksis, hvilket udvalget ikke mente at kunne sidde overhørigt. Efter megen tøven, idet vi ikke mener, at de siddende udvalgs opgave er at diskutere eller polemisere, men derimod at koncentrere sig om uddelingerne af midlerne fra Statens Kunstfond, så vi os nødsaget til at imødegå angrebene på både de tidligere og de nuværende udvalgs personlige såvel som faglige integritet og fastholde, at vi udfører vores arbejde i overensstemmelse med både bogstav og ånd i Loven om Statens Kunstfond. Polemikken resulterede i, at Kulturministeren i forsommeren 2003 bad Økonomistyrelsen om at undersøge Statens Kunstfonds tildelinger gennem de sidste ti år. Det har ikke været særlig befordrende for årets udvalgsarbejde at være under mistanke for urimelig fordelingspraksis, og vi er derfor glade, om end ikke overraskede, over konklusionen på den rapport, Økonomistyrelsen offentliggjorde kort før jul: Der er ikke og har ikke været tale om nepotisme i udvalgenes arbejde. Især det første halvår var på den baggrund temmelig turbulent. Og turbulensen er ikke blevet mindre men dog anderledes - af, at Statens Kunstfond efter sommerferien administrativt har fået fælles adresse og sekretariat med Kunstrådet i Kunststyrelsen på Kongens Nytorv. Til trods for denne uro både udadtil og indadtil, der har krævet en stor del af udvalgets opmærksomhed i år, har vi i det litterære udvalg dog gennemført årets uddelinger med fornøjelse over endnu engang at kunne tilgodese en række kvalificerede forfattere af såvel bred som smal litteratur med arbejds- og/eller rejselegater. I alt har udvalget modtaget 361 ansøgninger, heraf er 122 blevet imødekommet. Desuden har vi givet to skønlitterære forfattere hver et treårigt arbejdsstipendium. Vi har fastholdt de legatstørrelser, vi arbejdede med i vores første udvalgsår, og har i lighed med sidste år måttet konstatere, at vi af økonomiske grunde ikke har været i stand til tilgodese alle kvalificerede ansøgninger. Vi valgte at undlade præmieringer af enkeltværker i foråret 2003 og har i skrivende stund endnu ikke færdigbehandlet præmieringerne for efterårets udgivelser. Udvalget har i år givet forslag til en enkelt skønlitterær forfatter til livsvarig ydelse, et forslag Statens Kunstfonds repræsentantskab har godkendt og videregivet med sin indstilling til Kulturministeriet. Endelig har vi valgt at tildele et legat til efterladte efter forfattere til enken efter en forfatter. Det litterære udvalg har samarbejdet med tonekunstudvalgene om PROJEKT LYRIK-MUSIK 2003, hvor ti, fortrinsvis yngre, forfattere, der inden for de seneste år har modtaget legater fra Statens Kunstfond, har fået økonomisk støtte fra udvalget til at skabe tekster til musikalske værker i samarbejde med ti yngre komponister. Vi giver imidlertid æren for projektets praktiske realisering og succes til tonekunstudvalgene, der påtog sig arbejdet med at få projektet op at stå med orkestre, spillesteder og øvrige samarbejdspartnere, så syv af de ti værker kunne uropføres i dagene omkring årets Spil Dansk Dag den 30. oktober. Resten af værkerne er planlagt til uropførelse i forbindelse med Spil Dansk dagen 2004. Endelig beklager vi, at udvalgets formand, Henning Mortensen, af private grunde har set sig nødsaget til at nedlægge sit hverv fra den 1. december 2003. Camilla Christensen er udpeget som ny formand, og udvalgets to resterende medlemmer glæder sig til at samarbejde med forfatteren Ib Michael, som vil være det litterære udvalgs tredje medlem i udvalgets tredje og sidste beskikkelsesår. Henning Mortensen, formand

Camilla Christensen

Sven Hakon Rossel

UDDELINGER LITTERATURUDVALGET Litteraturudvalget har i 2003 modtaget 361 ansøgninger, hvoraf 122 er imødekommet. Endvidere er der uddelt 8 præmieringer og 7 legater til efterladte efter forfattere. 3-årigt stipendium Peter Adolphsen 720.000 Ulrikka S. Gernes 720.000 Arbejdslegat Naja Marie Aidt 50.000 Solvej Balle 50.000 Hanne Richardt Beck 150.000 Claus Beck-Nielsen 50.000 Efie Beydin 50.000 Jens Blendstrup 100.000 Morten Blok 100.000 Thomas Boberg 50.000 Klavs Bondebjerg 100.000 Jytte Borberg 50.000 Anne-Louise Bosmans 50.000 Bodil Bredsdorff 50.000 Niels Brunse 50.000 Peter Christensen 50.000

24


Stig Dalager 25.000 Ole Dalgaard 50.000 Ken Denning 50.000 Christian Dorph 50.000 Erik Ebert 50.000 Jakob Ejersbo 100.000 Christina Englund 50.000 Jens-Martin Eriksen 50.000 Niels Frank 50.000 Lars Frost 150.000 Simon Fruelund 100.000 Per Gammelgaard 50.000 Katrine Marie Guldager 100.000 Kirsten Hammann 50.000 Alan Hammerlund 50.000 Leif Hasle 100.000 Rasmus Heiberg 50.000 Helle Helle 50.000 Merete Pryds Helle 100.000 Lene Henningsen 50.000 Christina Hesselholdt 50.000 Sulaima Lea Hind 50.000 Leif Hjernøe 100.000 Sven Holm 110.000 Henriette Houth 100.000 Peter Huss 50.000 Ole Hyltoft 50.000 T. S. Høeg 50.000 Helle Højland 100.000 Peter Højrup 50.000 Lotte Inuk 20.000 F. P. Jac 50.000 Henrik Juul Jensen 50.000 Thøger Jensen 50.000 Erling Jepsen 100.000 Søren Jessen 50.000 Mikael Josephsen 50.000 Christian Jungersen 50.000 Pia Juul 100.000 Hans Otto Jørgensen 100.000 Ole Korneliussen 100.000 Lis Vibeke Kristensen 50.000 Birgitte Krogsbøll 50.000 Thomas Hvid Kromann 50.000 Torben Lange 50.000 Ole Henrik Laub 50.000 Pablo Henrik Lønskov Llambías 150.000 Tomas Lagermand Lundme 100.000 Niels Lyngsø 50.000 Anne Lise Marstrand-Jørgensen 100.000 Mette Moestrup 100.000 Carsten René Nielsen 50.000 Henrik Nordbrandt 150.000 Dorthe Nors 100.000 Helle Nyberg 50.000 Mads Nygaard 50.000 Marius Nørup-Nielsen 50.000 Ursula Andkjær Olsen 100.000 Inge Pedersen 50.000 Arne Herløv Petersen 50.000 Peter Poulsen 50.000 Tóroddur Poulsen 100.000 Gorm Frederik Rasmussen 50.000 Marina Cecilie Roné 150.000 Peter Rønnov-Jessen 50.000 Morten Sabroe 50.000 Aleksandar Sajin 50.000 Aase Schmidt 50.000 Jens Asbjørn Seehuusen 130.000 Niels Simonsen 150.000

25


Jan Sonnergaard 100.000 Nicolaj Stochholm 100.000 Camilla Stockmarr 50.000 Ulrikka Strandbygaard 100.000 Sabine Celeste Svendsen 50.000 Anders Søgaard 50.000 Morten Søndergaard 100.000 Pia Tafdrup 50.000 Jan Thielke 50.000 Søren Ulrik Thomsen 100.000 Mikkel Thykier 50.000 Tomas Thøfner 50.000 Morti Vizki 150.000 Jesper Wung-Sung 150.000 Legat til efterladte efter forfattere Helle Kastberg Bjerregaard 16.000 Ruth Malinowski 16.000 Lise Ring 16.000 Else Schaldemose 16.000 Chili Turéll 16.000 Katrine Ussing 16.000 Inger M. Woel 16.000 Præmiering Birthe Arnbak 50.000 for "Det leende træ" Morten Blok 50.000 for "Kabinet 1999-2002" Klavs Bondebjerg 50.000 for "Luften omkring dine læber" Otto Steen Due 50.000 for "Odyseen" Erling Jepsen 50.000 for "Kunsten at græde i kor" Vagn Lundbye 50.000 for "Trefoldighedsbarn" Mette Moestrup 50.000 for "Golden Delicious" Gorm Frederik Rasmussen 50.000 for "Natbarber" Rejselegat Muniam Alfaker 50.000 Lone Andrup 27.500 Jesper Berg 50.000 Angela Brink 30.000 Jeppe Brixvold 29.000 Stig Dalager 25.000 Ole Dalgaard 47.000 Jette Drewsen 25.000 Nina Foighel 25.000 Sissel-Jo Gazan 32.000 Rolf Gjedsted 27.000 Mads Storgaard Jensen 24.000 Christian Jungersen 10.000 Kenneth Krabat 20.000 Kristina Hagen Stoltz 50.000 Hjørdis Varmer 35.000 Maj-Britt Willumsen 20.000 Grzegorz Wróblewski 26.000 Bestillingshonorar

26


Først er nævnt ansøger, dernæst forfatter. Komponist Olga Magieres Henrik Nordbrandt 10.000 Filminstruktør Kassandra Wellendorf Morten Søndergaard 10.000 Projekt Lyrik-Musik 2003 Merbevilling 100.000

27


BERETNING FRA TONEKUNSTUDVALGENE De af Folketinget vedtagne strukturændringer af hidtil gældende kunst- og kulturstøtteordninger blev som bekendt implementeret i 2003. Det indebar drastiske konsekvenser for både sekretariat og tremandsudvalg. Ikke mindst tonekunstudvalgene har mærket forandringens vinde, idet vi ikke kun – som alle øvrige - har måttet gå fra hus og hjem, men også har skullet tage midlertidig afsked med vor engagerede og indsigtsfulde sekretær, der tog på barselsorlov midt i den følsomme allokeringsfase. Umiddelbart medførte det en mærkbar kvalitetsforringelse af den daglige sekretariatsbetjening, bl.a. fordi Kunststyrelsens ledelse havde tiltænkt de to tonekunstudvalg hver sin sekretær. Det blev nødvendigt at argumentere højt og lydeligt for behovet for en fælles sekretær til fortsat sikring af kontinuitet og koordination af udvalgenes arbejde. Argumentationen blev taget til følge, og udvalgene har siden medio november haft fælles sekretær – til alles udelte tilfredshed. Trods disse større og mindre genvordigheder lykkedes det at gennemføre første fase af projekt LYRIKMUSIK 2003, initieret af litteraturudvalget og tonekunstudvalgene i fællesskab. I forbindelse med SPILDANSK-dagen 30. oktober uropførtes syv af i alt ti bestillingsværker: Holstebro/Herning Mette Moestrup/Jakob Riis: Landsby Ensemble Midt-Vest Århus/Silkeborg Pernille Tønnesen/Kim Kristensen: Rumklang, i Landskabet & Andre Kompositioner Ensemble 2000 Odense Thomas Thøfner/Erik Ørum von Spreckelsen: Sjælens Atomer Ensemble Fyn København, Den Sorte Diamant Kirsten Hammann/Klaus Risager: Vendepunkt Ad hoc-ensemble, dir.: komponisten Katrine Marie Guldager/Lotte Anker: Ondskabens Akse Ensemble Figura, dir.: Jesper Nordin Morten Blok/Kasper Jarnum: Tærskelen II Copenhagen Art Ensemble, dir.: Ture Larsen Kristina Stoltze/Lennart Ginman: Hjemsøgt Copenhagen Art Ensemble, dir.: Ture Larsen De resterende tre bestillingsværker vil blive uropført i forbindelse med SPIL-DANSK-dagen 2004. Tremandsudvalgene kan kun i begrænset omfang yde økonomisk støtte til fremførelse og dokumentation af værker og har derfor indgået samarbejdsaftaler herom med Danmarks Radio og Det Danske Kulturinstitut. Projekt LYRIK-MUSIK 2003 støttes desuden af KODA, Danske Jazz-, Beat- og Folkemusikautorer og Dansk Komponist Forening. Projektet vil foreligge dokumenteret på CD i november 2004. Tonekunstudvalgenes samlede rådighedsbeløb udgjorde i 2003 11 millioner kr. - dvs. nogenlunde status quo - og blev som i 2002 delt ligeligt mellem de to udvalg. Af det samlede beløb afsattes 800.000 kr. til en fællespulje til imødekommelse af ansøgninger vedrørende projekter, som ikke entydigt lader sig rubricere i de konventionelle kategorier som enten ”klassisk” eller ”rytmisk” musik. Fra fællespuljen uddeltes 18 arbejdslegater og 15 bestillingshonorarer. I eftersommeren 2003 foreslog udvalgene i fællesskab sangskriveren Lars H.U.G. til en livsvarig ydelse på finansloven, et forslag et flertal af repræsentantskabets medlemmer tilsluttede sig. Endvidere har udvalgene i fællesskab præmieret et værk med 30.000 kr. Udvalget for den klassiske musik Udvalget har i 2003 uddelt to 3-årige arbejdsstipendier, 46 arbejdslegater på mellem 20.000 og 90.000 kr. samt 1 rejselegat. Til opførelse af nye værker og afholdelse af festivals er ydet støttebeløb på i alt 899.000 kr. Endvidere har udvalget præmieret to værker med hver 25.000 kr. Udvalget har modtaget og behandlet i alt 205 ansøgninger. Foranlediget af den løbende mediedebat om Statens Kunstfonds gøren og laden har udvalget taget sine interne principper og retningslinjer op til fornyet overvejelse, herunder det kontroversielle spørgsmål om tildeling af arbejdslegater og bestillingshonorarer til komponister, som i forvejen modtager livsvarig ydelse på finansloven. Det er udvalgets opfattelse, at bestillingshonorarer i denne som i anden forbindelse er uproblematisk, da de afspejler en fortsat kunstnerisk virksomhed. Spørgsmålet om arbejdslegater er mere kompliceret, og udvalget har derfor foretrukket at tage stilling fra sag til sag. Overordnet finder udvalget dog tiden inde til at justere kriterierne for de livsvarige ydelser. Forsøgsordningen med støtte til såkaldte huskomponister – composers in residence – tilknyttet symfoniorkestre og ensembler for en 1-årig periode vil blive fortsat.

28


Udvalget for den rytmiske musik Udvalget har i 2003 uddelt to 3-årige arbejdsstipendier, 90 arbejdslegater på mellem 20.000 kr. og 75.000 kr. og 7 rejselegater. Endvidere præmieredes to CDer med hver 50.000 kr. Udvalget har modtaget og behandlet i alt 366 ansøgninger. Antallet af ansøgninger fra ensembler og koncertarrangører om bestillingshonorarer er ligesom forrige år ikke så stort som inden for den klassiske musik, fordi der her ikke er den samme tradition for bestillingsopgaver. Der er i år ydet støttebeløb på 533.000 kr. til fremførelse af nye værker. Vi har i år modtaget flere ansøgninger om bestillinger af nye værker fra musikskoler og konservatorier. Dette kan afspejle en stigende interesse for anvendelse af nykomponeret musik i undervisningssammenhænge, men det kan lige såvel være en følge af undervisningsinstitutionernes økonomisk trængte situation. Selvom udvalget finder det overordentlig vigtigt at stimulere interessen og opførelsesmulighederne for den ny musik også på dette område, kan vi desværre kun i begrænset omfang imødekomme disse ansøgninger, da Statens Kunstfond først og fremmest skal tilgodese det professionelle musikmiljø. Den rytmiske musik er mangfoldig og dækker et stort og frodigt område, hvilket afspejles i mængden af arbejdslegater. Et arbejdslegat har - udover den arbejdsro som den økonomiske støtte kan give - stor betydning også som opmuntring og anerkendelse i den skabende proces. Vi har derfor valgt at tildele forholdsvis mange mindre støttebeløb.

Irene Becker, formand Lars Muhl Svend Hvidtfelt Nielsen Henrik Strube Sven Erik Werner UDDELINGER UDVALGET FOR DEN KLASSISKE MUSIK Fonden har i 2003 inden for den klassiske musiks område modtaget 205 ansøgninger, hvoraf 140 er imødekommet. Endvidere er der uddelt 2 præmieringer. Ansøgninger om bestillingshonorar indeholder ofte ansøgning om tilskud til flere komponister. Der er uddelt et legat til efterladte efter komponister. 3-årigt stipendium Simon Christensen 720.000 Martin Lohse 720.000 Arbejdslegat Birgitte Alsted 20.000 Bo Andersen 30.000 Martin Stig Andersen 30.000 Thorkell Atlason 20.000 Erik Bach 50.000 Peter Bruun 60.000 Anders Brødsgaard 60.000 Ole Buck 120.000 Mogens Christensen 60.000 Morten Skovgaard Danielsen 40.000 Carsten Bo Eriksen 40.000 Ivar Frounberg 120.000 Karsten Fundal 90.000 Jakob Goetz 20.000 Bo Gunge 20.000 Edina Hadziselimovic 40.000 Lars Hegaard 40.000 Kim Helweg 40.000 Jesper Hendze 40.000 Jexper Holmen 30.000 Erik Højsgaard 120.000 Jens Hørsving 40.000 Kasper Jarnum 30.000 Klaus Ib Jørgensen 50.000 Ejnar Kanding 40.000 Kuno Kjærbye 20.000 Lars Klit 40.000 Jesper Koch 50.000 Eva Noer Kondrup 40.000 Anders Koppel 120.000 Lasse Laursen 40.000 Niels Marthinsen 50.000 Jørgen Messerschmidt 40.000 Anders Nordentoft 90.000 Michael Nyvang 90.000 Thomas Agerfeldt Olesen 60.000

29


Morten Olsen 50.000 Østen Mikal Ore 40.000 Andy Pape 120.000 Niels Chr. Rasmussen 30.000 Indra Rise 40.000 Niels Rosing-Schow 120.000 Finn Savery 30.000 Simon Steen-Andersen 30.000 Hans Peter Stubbe Teglbjærg 60.000 Hanne Ørvad 30.000 Legat til efterladte efter komponister Helga Bjerre 16.000 Fremførelse Esbjerg Ensemble 10.000 til workshop 2003 Ny Musik I Odense 60.000 til Musikhøst 2003 Ny Musik i Suså 60.000 til Suså Festival 2003 Præmiering Klaus Ib Jørgensen 25.000 for værket ”Lacrima” Hans Peter Stubbe Teglbjærg 25.000 for værket ”Quad” Rejselegat Hans-Henrik Nordstrøm 35.000 Bestillingshonorar Først er nævnt ansøger, dernæst komponist. Amadeusensemblet Martin Åkerwall 20.000 Amatør Symfonikerne Anders Koppel 10.000 Athelas Sinfonietta Copenhagen Thomas Agerfeldt Olesen 30.000 Tidsskriftet Autograf Martin Stig Andersen 5.000 Lasse Laursen 5.000 Hans Sydow 5.000 Hans Peter Stubbe Teglbjærg 5.000 Blokfløjtespiller Dan Laurin Lars Graugaard 10.000 Blokfløjtenist Bolette Roed Ejnar Kanding 8.000 Bornholms Musikfestival Hans-Henrik Nordstrøm 10.000 Dansk Komponist Forening Sunleif Rasmussen 25.000 Dansk Organist og Kantor Samfund Bo Holten 20.000 Den Anden Opera Lars Graugaard 20.000

30


Den Fynske Opera Erik Ørum Von Spreckelsen 40.000 Det Jyske Kammerkor Sunleif Rasmussen 8.000 Det Kongelige Danske Kunstakademi Anders Brødsgaard 10.000 Pelle Gudmundsen-Holmgreen 10.000 Edina Hadziselimovic 10.000 DIEM Michael Nyvang 15.000 Duoen Harp´n Sax Michael Bønsdorf 5.000 Embla Trio Niels Thybo 10.000 Ensemble 2000 Svend E. Nielsen 10.000 Ensemble Fyn Lars Hegaard 15.000 Ensemblet 4 Elements Morten Olsen 5.000 Ensemblet Alpha Hans-Henrik Nordstrøm 10.000 Ensemblet Figura Peter Bruun 10.000 Jens Hørsving 18.000 Morten Olsen 20.000 Esbjerg Ensemble Per Nørgård 10.000 Fagottist Ben Hoadly Søren Nils Eichberg 10.000 Fløjtenist Henrik Svitzer Ib Nørholm 20.000 Fløjtenist Marianne Leth Anders Brødsgaard 10.000 Carsten Bo Eriksen 10.000 Foundation for the promotion of electronic music Martin Stig Andersen 10.000 Guitarist Eva Østergaard Michael Bønsdorf 5.000 Forfatter Frans Hansen Birgitte Alsted 20.000 Slagtøjsspiller David Lipschitz Hildebrandt Søren Nils Eichberg 10.000 Hornbæk-Trioen Kim Helweg 8.000 Institut for musik og musikterapi Wayne Siegel 30.000 International Carl Nielsen Music Competitions Poul Ruders 6.000

31


International Trombone Festival Wayne Siegel 10.000 Internationale Fredener Musiktage e.V. Thomas Agerfeldt Olesen 10.000 Fløjtenist Jennifer Dill Ejnar Kanding 10.000 Kgl. Kapelmusicus Ketil Christensen Bent Lorentzen 10.000 KYS Københavns Yngre Strygere Flemming Friis 10.000 mooseMatrix Simon Steen Andersen 15.000 Jexper Holmen 20.000 Musiker Niels-Ole Bo Johansen Ole Schmidt 10.000 Sanger Naja Månsson Tore Bjørn Larsen 8.000 Ny Musik i Frederikshavn Bendt Astrup 5.000 Odense Kommunes Kultursekretariat Tore Bjørn Larsen 5.000 Odense Symfoniorkester Andy Pape 10.000 Organist Christian Nyrop Præstholm Jan Maegaard 8.000 Østen Mikal Ore 8.000 Organist Grethe Krogh Fuzzy Jens Wilhelm Pedersen 10.000 Paragon Ensemble Ltd Lars Graugaard 10.000 Guitarist Patrick Ruby Lars Hegaard 10.000 Projektet Disturbances Martin Stig Andersen 10.000 Juliana Hodkinson 10.000 Jacob Kirkegaard 10.000 Niels Rønsholdt 10.000 Simon Steen-Andersen 10.000 Hans Sydow 10.000 Hans Peter Stubbe Teglbjærg 10.000 Projektet Forklædt Gud Ejnar Kanding 15.000 Ravnsbjergkirken Peter Bruun 8.000 Sanger Rebecca Persson Birgitte Alsted 8.000 Samfundet til Udgivelse af Dansk Musik Jesper Koch 25.000 Svend E. Nielsen 25.000 Morten Olsen 25.000

32


Fuzzy Jens Wilhelm Pedersen 25.000 Finn Savery 10.000 Scandinavian Guitar Duo Anders Brødsgaard 10.000 Sønderjyllands Symfoniorkester Jesper Koch 20.000 Teatret som endnu ikke har noget navn Claus Carlsen 30.000 The New Danish Camerata Erik Bach 10.000 Svend E. Nielsen 8.000 Tivoli Karsten Fundal 30.000 Trehøje Kommunale Musikskole Willy Stolarsczyk 5.000 Trio Semplice Lars Hegaard 8.000 Vestfyns Musiske Selskab Henrik Sørensen 10.000 Vokalist Ingeborg Fangel Mo Edina Hadziselimovic 8.000 Vor Frue Kirke i Aalborg Niels Chr. Rasmussen 20.000 Wärme-Kvartetten Birgitte Alsted 8.000 Organist Marie Ziener Bo Andersen 10.000 Aarhus Unge Tonekunstnere Mogens Christensen 10.000 Jexper Holmen 10.000 Østen Mikal Ore 10.000 Niels Rønsholdt 40.000 Aarhus Universitetskor Svend E. Nielsen 8.000 Projekt Lyrik-Musik 2003 Merbevilling 100.000 UDDELINGER UDVALGET FOR DEN RYTMISKE MUSIK Fonden har i 2003 inden for den rytmiske musiks område modtaget 366 ansøgninger, hvoraf 139 er imødekommet. Endvidere er der uddelt 3 præmieringer. Ansøgninger om bestillingshonorar indeholder ofte ansøgning om tilskud til flere komponister. 3-årigt stipendium Jesper Otto Zeuthen Nielsen 720.000 Klaus Risager 720.000 Arbejdslegat Trine Andersen 20.000 Jacob Anderskov 50.000 Lotte Anker 50.000 Pernille Bévort 40.000 Thomas Blachman 40.000 Jakob Brandt-Pedersen 20.000

33


Peter Bruun 20.000 Lise Cabble 20.000 Tim Christensen 40.000 Bjørn (Svin) Christiansen 20.000 Thomas Clausen 50.000 Carsten Dahl 50.000 John von Daler 20.000 Jakob Davidsen 40.000 Moussa Nils Diallo 40.000 Tina Dickow 20.000 Jakob Dinesen 30.000 Kåre Elers 20.000 August Engkilde 40.000 Sture Ericson 30.000 Jakob Eriksen 30.000 Søren Siegumfeldt Eriksen 20.000 Dalia Faitelson 30.000 Lennart Ginman 30.000 Morten Grønvad 20.000 Martin Hall 40.000 Hans Hansen 20.000 Andreas Hauer-Jensen 20.000 Helle Hesdorf 20.000 Emil Hess 40.000 T. S. Høeg 30.000 Marie Elisabet Ingerslev 40.000 Persille Ingerslev 20.000 Ida Bach Jensen 20.000 Lars Juul 20.000 Pere Oliver Jørgens 40.000 Steen Jørgensen 40.000 Mikael K (Ryberg Kristensen) 20.000 Torben Kjær 30.000 Thomas Knak 20.000 Benjamin Koppel 30.000 Kim Kristensen 75.000 Erling Kroner 50.000 Laila Skovmand Larsen 20.000 Jacob Leth 40.000 Fredrik Lundin 75.000 Jacob Helverskov Madsen 20.000 Olga Magieres 20.000 Karsten Kalle Mathiesen 40.000 Mette Mathiesen 20.000 Henrik Sten Melander 30.000 David Milo (Kragh-Müller) 20.000 Jakob Mygind 30.000 Lars Møller 30.000 Thomas Negrijn 30.000 Christina Nielsen 30.000 Halfdan E. Nielsen 20.000 Søren Nørbo 20.000 Nikolaj Nørlund 40.000 Stefan Pasborg 20.000 Ivan Pedersen 20.000 Mads Hyhne Petersen 30.000 Niels Præstholm 50.000 Pia Raug 50.000 Jakob Riis 40.000 Peter Peter Schneidermann 20.000 Henriette Sennenvaldt 30.000 Christian Sievert 30.000 Mikael Simpson 30.000 Christian Skeel 20.000 Niels Skousen 40.000 Kira Amdrup Skov 30.000 Mark Solborg 30.000 Simon Spang-Hanssen 50.000 Uffe Steen 20.000 Henrik Sundh 40.000

34


Hans Sydow 20.000 Robin Taylor 20.000 Kirstine Stubbe Teglbjærg 20.000 Lars Top-Galia (Jensen) 30.000 Hans Ulrik 20.000 Jens Unmack 20.000 Kristian Vester 20.000 Trine-Lise Væring 40.000 Thulla C. Wamberg 20.000 Lise Westzynthius 20.000 Signe Høirup Wille-Jørgensen 20.000 Tobias Wilner 20.000 Kasper Winding 50.000 Frans Winther 30.000 Fremførelse Martin Hall 20.000 til værket ”Inskription” Præmiering Anders Banke 25.000 for musikken til gruppen Mold Tue Westfall Jensen 50.000 for cd’en „Tue West“ Mark Solborg 25.000 for musikken til gruppen Mold Rejselegat Kristine Blond 10.000 Jakob Brandt-Pedersen 37.000 Robert Cole Rizzi 20.000 Jeppe Kjellberg 10.000 Søren Kjærgaard 10.000 Jacob Leth 30.000 Kasper Søeborg Ohlsen 10.000 Bestillingshonorar Først er nævnt ansøger, dernæst komponist. arte flamenco Ellen Birgitte Rasmussen 20.000 Babyfilm ApS. Sort Sol 25.000 Dramatiker Michael Lee Burgess Henrik Sundh 15.000 Copenhagen Jazz Festival Peter Jensen 10.000 Lars Møller 10.000 Lars Vissing Pedersen 10.000 Copenhagen Jazzhouse Christoffer Sten Møller 30.000 Danmarks Radios Symfoniorkester John Høybye 20.000 DIEM Bjørn (Svin) Christiansen 5.000 Foreningen SSSHHHHH... Jakob Draminsky Højmark 4.000 Jacob Kirkegaard 4.000 Rasmus Bruuse Lunding 4.000 Søren Raagaard 5.000 Jørgen Teller 4.000

35


Hasseris Kirke Jakob Mygind 8.000 Saxofonist Klaas Hekman John Tchicai 8.000 Komponistforeningen ToneArt Jakob Davidsen 20.000 Erling Kroner 20.000 Jakob Riis 20.000 Henrik Sundh 20.000 Komponistsammenslutningen SKRÆP Jakob Brandt-Pedersen 5.000 Peter Ole Jørgensen 15.000 Tobias Kirstein 5.000 Søren Gorm Kristensen 5.000 Søren Gorm Kristensen 5.000 Olga Magieres 10.000 Dan Marmorstein 5.000 Vagn E. Olsson 5.000 Jørgen Teller 10.000 Niels Winther 10.000 Kongelig Dansk Ambassade, Bolivia Anders Thor Andersen 20.000 Koreografsammenslutningen Mondo Anne Eltard 15.000 Majazz-koret Jørgen Emborg 20.000 Forfatter Henrik Nordbrandt Olga Magieres 10.000 Koreograf Ole Birger Hansen Jørgen Teller 8.000 Projektet Port2Polis Thorbjørn Krogshede 20.000 SpaceController Jakob Brandt-Pedersen 10.000 Teater StudioRU Rasmus Bruuse Lunding 20.000 Wilda Dance Productions Tobias Wilner 15.000 X-act Sture Ericson 30.000 Zoologisk Museum, København Torben Enghoff 8.000 Projekt Lyrik-Musik 2003 Merbevilling 100.000 FÆLLES UDDELINGER Arbejdslegat Kasper Bay Andersen 20.000 Morten Carlsen 40.000 Svend Hedegaard 20.000 Jakob Høgsbro 20.000 Jakob Draminsky Højmark 20.000

36


Maj-Britt Kramer 30.000 Søren Gorm Kristensen 20.000 Rasmus Bruuse Lunding 20.000 Michael Mantler 30.000 Dan Marmorstein 20.000 Kristoffer Rosing-Schow Jørgensen 20.000 Thomas Sandberg 20.000 Erik Ørum Von Spreckelsen 20.000 Hugh Steinmetz 40.000 Jørgen Teller 30.000 Niels Thybo 30.000 Line Tjørnhøj 30.000 Jens Winther 50.000 Præmiering Anders Nordentoft 30.000 for cd’en ”On this Planet” Bestillingshonorar Først er nævnt ansøger, dernæst komponist. Dansk Saxofonkvartet Thomas Agergaard 7.000 Søren Siegumfeldt Eriksen 7.000 Tomas Franck 7.000 Peter Fuglsang 7.000 Nikolaj Hess 7.000 T. S. Høeg 7.000 Torben Snekkestad 7.000 Simon Spang-Hanssen 7.000 John Tchicai 7.000 Laura Toxværd 7.000 Egå Kirke Anne Linnet 10.000 Ensemble Fyn Niels Thybo 10.000 Flutention Torben Enghoff 8.000 Hotel Pro Forma Gert Sørensen 30.000 Lollands 6. Musikskole Jørgen Lauritsen 10.000 mooseMatrix Bjørn (Svin) Christiansen 20.000 Teater StudioRU Hans Hansen 10.000 Uppercut Danseteater Thomas Sandberg 20.000

37


BERETNING FRA KUNSTHÅNDVÆRK- OG DESIGNUDVALGET Dansk kunsthåndværk og design har det sidste år høstet meget international hæder. Vandreudstillingen From the Kilns of Denmark, hvor 30 nulevende keramikere tager del, har skabt øget interesse og efterspørgsel efter dansk keramik, medens udstillingen Planken ud, et samarbejde mellem snedkere og designere, er blevet inviteret til både Tokyo og Milano. Unge beklædningsformgivere gør tilsvarende succes på deres arenaer. Herhjemme så vi sidst på året Danish Crafts’ storstilede udstilling ’Derfor’, som viste, hvad det internationale publikum har i vente i årene fremover. Og sådan kunne vi blive ved. Men hvad har dette med Statens Kunstfond at gøre? Ingenting direkte, men indirekte er det ofte fondens legater, som har gjort kunsthåndværkere og designere i stand til at skabe de værker, som er med til at holde Danmarks stærke ry indenfor områderne design og kunsthåndværk oppe. Legaterne har givet den nødvendige tid og ro til eksperimenter og nyskabelse. Noget som desværre ikke altid er det samme som økonomisk gevinst, i alle fald ikke på kort sigt. Ved sin virksomhed er udvalget således med til at styrke de kunstneriske sider ved kunsthåndværk og design. Og den kunstneriske dimension går udover den, som handler om genstandenes praktiske og materielle nytte og værdi. Kunsten hører til på et andet plan end det, som handler om at overleve rent fysisk. I stedet handler det om, hvad det er, som gør livet værd at leve for os mennesker. For som kommunikerende væsen med evne til både at tænke og nyde, har mennesker til alle tider produceret mere end det, som strengt taget skal til for at overleve. Det overflødige er højst nødvendigt, hævdede den franske forfatter François-Maria Voltaire i 1700-tallet. Denne tanke ligger også bag arkitekten Sven Erik Møllers udtryk fra 1960’erne om den "nødvendige unødvendighed". Dette dækker ikke bare kunstens plads i vor kultur, men kan også bruges som et æstetisk program: Den danske, funktionalistiske tradition bliver i disse år udfordret af yngre designere og kunsthåndværkere, som i højere grad giver rum til "nødvendige unødvendigheder" i dekoration og formsprog. Det giver genstande, som ikke bare svarer på vore praktiske behov, men som også taler til vores følelser og fantasi. Også i 2003 har vi haft et frugtbart samarbejde med arkitekturudvalget og udvalget for kunst i det offentlige rum. Den i 2002 nedsatte gruppe til udarbejdelse af en ’eksemplarisk’ manual for bearbejdningen af havnefronten i Sønderborg har næsten færdiggjort arbejdet. Kunsthåndværk- og designudvalget har i samarbejde med udvalget for kunst i det offentlige rum sammensat en ny tværfaglig gruppe for udarbejdelse af en overordnet plan for området ved og omkring å-forløbet i Kolding by. Sammen med udvalget for kunst i det offentlige rum har vi også formidlet en større indretnings- og kunstnerisk bearbejdningsopgave til byrådssalen på Hammel Rådhus. Ligesom vi forrige år indviede en tekstiludsmykning i Køge Rådhus, har vi i år haft den glæde at indvie en stor keramisk udsmykning til Hillerød Viden- og Kulturpark. Begge opgaver som var iværksat af det tidligere udvalg. Det er tidkrævende at få den slags opgaver sat iværk og realiseret, men vi synes de implicerede har gjort det rigtig godt! Sidste år antydede vi et behov for at få igangsat designopgaver, som mere vedrører udvikling af menneskeligt design i almindelighed end design til et i forvejen hårdt komprimeret livsstilsmarked – og at det ville være en opgave, vi ville arbejdede på at løfte. Det gør vi i høj grad stadig. Men det har været svært at finde den rigtige (gode) samarbejdspartner, som kan medvirke til realiseringen. Vi håber det vil lykkes i 2004. Kunsthåndværk og design er et felt, der i disse år udvider sig kolossalt. Udvalget har i 2003 modtaget og behandlet betydeligt flere ansøgninger end i året før. Vi har uddelt fire treårige stipendier, præmieret flere værker og gjort betydelige indkøb. Vi har også haft den glæde at anbefale to nye modtagere til den livsvarige ydelse, som begge fik tilslutning i Repræsentantskabet. Hvis man ser bort fra al den turbulens der har været omkring Statens Kunstfonds flytning til nye omgivelser, synes vi at selve udvalgsarbejdet har været ganske spændende. Vi håber vores dispositioner vil medvirke til en positiv udvikling, både for Statens Kunstfond som institution, og for danske kunsthåndværkere og designere som helhed. Ole Jensen, formand Michael Honoré Bloch Jorunn Veiteberg UDDELINGER KUNSTHÅNDVÆRK- OG DESIGNUDVALGET Kunsthåndværk- og designudvalget har i 2003 modtaget 445 ansøgninger, hvoraf 86 er imødekommet. Endvidere er der uddelt 12 præmieringer og 4 legater til efterladte efter kunsthåndværkere og designere. 3-årigt stipendium Rasmus Koch 720.000 Turi Heisselberg Pedersen 720.000 Carolina Vallejo 720.000 Jakob Wagner 720.000 Arbejdslegat Helle Abild 100.000 Mathilde Aggebo 100.000 Hanne Bartholin 50.000 Karen Bennicke 50.000

38


Maria Berntsen 50.000 Ulrik Blomquist 100.000 Katrine Borup 50.000 Tine Broksø 100.000 Lene Bødker 50.000 Sebastian Campion 50.000 Kirsten Clausager 50.000 Trine Drivsholm 100.000 Lis Ehrenreich 100.000 Charlotte Friis 50.000 Lisbet Friis 50.000 Kasia Gasparski 100.000 Michael Geertsen 50.000 Lis Gram 100.000 Arje Griegst 50.000 Castello Christian Hansen 50.000 Jørgen Hansen 150.000 Lise Damsager Hansen 50.000 Torben Hardenberg 150.000 Ane Henriksen 50.000 Julie Henriksen 100.000 Signe Højmark 150.000 Sonja Bossow Jakobsen 50.000 Helle Vibeke Jensen 50.000 Pulsk Ravn og Johan Carlsson 50.000 Karen Kjældgård-Larsen 100.000 Karen Kjærgaard 50.000 Jytte Kløve 50.000 Gitte-Annette Knudsen 50.000 Iben Kofod 150.000 Thomas Harald Krause 50.000 Henrik Kubel 50.000 Pipaluk Lake 150.000 Johan Adam Linneballe 150.000 Jan Lohmann 50.000 Violise Lunn 150.000 Better Lübbert 100.000 Sten Lykke Madsen 50.000 Åse Hansen og Hanne Madsen 100.000 Cecilie Manz 150.000 Helle Mardahl 50.000 Malene Müllertz 50.000 Tobias Møhl 100.000 Anne Fabricius Møller 50.000 Jette Nevers 50.000 Karina Noyons 50.000 Gitte Nygaard 50.000 Anne Pedersen 50.000 Rasmus Juul Pedersen 50.000 Camilla Prasch 100.000 Tina Ratzer 50.000 Anders Ruhwald 50.000 Kasper Salto 50.000 Torben Skov 100.000 Helle Vibeke Steffensen 50.000 Per Suntum 50.000 Tora Urup 100.000 Trine Tvedesøe Ussing-Nielsen 50.000 Legat til efterladte efter kunsthåndværkere og designere Grete Aagaard Andersen 16.000 Karin Gammelgaard 16.000 Vibeke Lassen Nielsen 16.000 Inge Bent Petersen 16.000 Projektstøtte Snedkernes Efterårsudstilling 50.000 til udstillingen ReMix Bente Hansen 50.000

39


til køb af ovn Arts & Crafts Association Bornholm 50.000 til udstilling af bornholmsk kunsthåndværk i Rundetårn 2004 Torben Holmbäck 50.000 til projekt ”Planken Ud II” Tidsskriftet Dansk Kunsthåndværk 75.000 til udgivelse af Dansk Kunsthåndværk 2003 Kirsten Nissen, DeCraftig 50.000 til deltagelse i SOFAmessen Kolding Kommune 150.000 Til udarbejdelse af idéplan for åforløb. I samarbejde med udvalget for kunst i det offentlige rum: Scenograf, billedkunstner Kirsten Dehlholm Landskabsarkitekt Kristine Jensen Bygningsarkitekt Gitte Juul Billedkunstner Sophia Kalkau Keramiker Ann Lilja Hillerød kommune Morten Løbner Espersen 10.000 Til udsmykning til Hillerød Viden og Kulturpark Præmiering Thomas E. Alken 15.000 for bænken "Freud und freunde" Katrine Borup 20.000 for smykke "Kvinde form din krop" Kim Buck 10.000 for "Guldarmbånd" Louise Campbell 15.000 for værket "Hvorfor ikke? - roset/gynger” Martin Christiansen 20.000 i forbindelse med udstilling "New Danish Ceramics" Pernelle Fagerlund 20.000 for møbel "Tekstilets diktator" Arje Griegst 25.000 for lysekrone til Kunstindustrimuseets festsal Steffan Herrik 40.000 for sanseudstillingen "Nu med farver" 2003 Torben Skov 15.000 for pindestol "Stol" Anne Tophøj 20.000 for skitseforløb til slikfade Sebastian Holmbäck 15.000 for spantemøbel ”En Drømmeplads” Kasper Salto 15.000 for børnemøbel ”Børstehesten” Rejselegat Bettina Milling Bakdal 11.568 Jeanne Betak 30.000 Christian Flindt 11.704 Ellis Hinz-Berg 30.000 Kirstine Kejser Jenbo 30.000 Frank Knudsen 26.000

40


Gurli Elbækgaard Kristensen 30.000 Lisa Lach-Nielsen 20.000 Eva Dora Lamm 8.450 Poul Lange 35.000 Michael Poulsen 41.000 Nicoline L. Refsing 30.000 Vibeke Rohland 30.000 INDKØBTE VÆRKER KUNSTHÅNDVÆRK- OG DESIGNUDVALGET Karen Bennicke "Formscape" 2003, keramik / 80.000 Galleri Nørby, København Birgitte og Hans Börjeson Kande 2003, saltglaseret stentøj / 5.000 Kande 2003, saltglaseret stentøj / 8.000 Kunsthåndværkermarked Frue Plads, København Tine Broksø og Karen Kjældgård-Larsen "Leonora", Frisure skål keramik blå / 3.800 "Silja", Frisure skål keramik hvid/blå / 3.800 "Ralf", Frisure skål keramik grøn / 3.800 Galleri Nørby, København Kim Buck "Hjerte i ankerkæde" broche 2003, guld / 12.000 "Prinsessering" broche 2003, guld / 12.000 "Kors i ankerkæde" broche 2003, guld / 12.000 Fyns Kunstmuseum, Odense Kirsten Clausager Broche 2002, guld, filt og silketråd / 4.800 Kunsthåndværkermarked Frue Plads, København Lis Ehrenreich Rektangulært fad 2002, stentøj med grøn glasur / 8.800 Århus Kunstbygning Gutte Eriksen ”Sort høj firkantet krukke” 2002, højbrændt lertøj / 42.000 Galleri Nørby, København Helle Løvig Espersen "Hjertering" aramit rød / 3.000 Galerie Metal, København Kasia Gasparski "After party" broche 2003, sølv og autolak / 6.200 "Insideout" broche 2003, guld og sølv / 9.600 Det Danske Kunstindustrimuseum, København

41


Flemming Tvede Hansen og Gitte Jungersen "Bort" 2002, glaseret porcelæn / 40.000 Paustian, København Bente Hansen "Meander nr. 4" 2003, keramik / 68.000 Galleri Nørby, København Castello Christian Hansen ”Broche (no.2)” sølv, cibatool og bladguld / 7.000 Fyns Kunstmuseum, Odense Kim Holm "Stor rød med lystreglasur" 2003, hvidt stentøjsler med 45 % chamotte / 12.000 Galleri Pagter, Kolding Steen Ipsen "Bobbles III" 2003, stentøj / 20.000 Det Danske Kunstindustrimuseum, København Gitte Jungersen "Gul kube" 2003, stentøj / 10.000 Det Danske Kunstindustrimuseum, København Martin Bodilsen Kaldahl "Oido I" 2003, keramik / 11.000 "Intra-extra I" 2003, keramik / 9.000 Galleri Nørby, København Micha Maria Karlslund "Celle nr. 68” 2003, glas / 2.800 "Celle nr. 60” 2003, glas / 2.800 "Celle nr. 25” 2003, glas / 2.800 Glasmuseet, Ebeltoft Leif Kath Fade 2001, lertøj med begitning og blank transp. glasur / 3 stk. á 3.500 Herman A. Kähler, Næstved Gurli Elbækgaard Kristensen "Snit" 2003, stentøj m. kraterglasur / 2.800 Galleri Pagter, Kolding Astrid Krogh "Ornament" 2003, aluminium og neonrør / 220.000 Paustian, København Inge Lindqvist og Karina Noyons ”Armbåndstaske” 2003, filtet uld og sølv / 1.200 Kunsthåndværkermarked Frue Plads, København Puk Lippmann "Strikketøj" 2003, håndtuftet tæppe i uld og hør / 85.000 Paustian, København

42


Bodil Manz "Construction" kasse i stentøj skruet sammen med gummi / 44.000 Galleri Nørby, København Ursula Munch-Petersen "Mit dukkestel" 2003, træhylde med keramik stel i 45 dele / 20.000 Clausens Kunsthandel, København Peder Musse "Raslevogn", vedhæng 2001, guld og sølv / 9.500 "Erindringen om 50'ernes collier" 2003, patineret bemalet messing / 20.000 Galleri Metal, København Tobias Møhl Fad 2002, glas / 9.000 Galleri Grønlund, København Marianne Nielsen "Vase nr. 14" 2003, keramik / 4.500 Galleri Nørby, København Esther Elisabeth Pedersen "Elipse", fad 2003, støbt porcelæn / 3.200 Danske Kunsthåndværkere, København Camilla Prasch "Fangarm-rør", armbånd 2003, røde nylontryklåse og silikoneskiver / 2.500 Kunsthåndværkermarked Frue Plads, København Jesper Ranum "Rilleskål" 2002, porcelæn / 450 "Kloakbøjning" 2002, porcelæn / 450 "Lysrør" 2002, porcelæn / 450 Kunsthåndværkermarked Frue Plads, København Peder Rasmussen "Kunstner i midtvejskrise" 2003, keramik / 30.000 Galleri Nørby, København Tina Ratzer "Tracks", plaid 1998, uld, rød og grøn / 2.025 Kunsthåndværkermarked Frue Plads, København Anders Ruhwald "Hvidt objekt nr. 12" 2003, keramik hvid / 12.000 Galleri Nørby, København Mette Saabye "Forget-me-not" 2002, sterlingsølv / 7.500 Kunsthåndværkermarked Frue Plads, København Bettina Fredlund Schori ”Bølgefad” 2003, float glas og kobber / 4.200

43


Damhuset, Lyngby Torben Skov "Kantet Kinastol" 2003, kirsebærtræ / 35.000 Det Danske Kunstindustrimuseum, København Hans Vangsø Lille rund krukke nr. 10 stentøj / 6.800 Galleri Nørby, København Jette Arendal Winther Skål med hanke 2003, stentøj med collage / 700 Kunsthåndværkermarked Frue Plads, København Josephine Winther "Rubyfruits", collier rubiner (syntetiske) 18 kt. rødguld og possementer / 12.000 Århus Kunstbygning

44


BERETNING FRA ARKITEKTURUDVALGET Blå livsnerver. Med Danmarks 406 øer og halvøen Jylland befinder vi os i landet med de mange havne. 406 øer med havne her, og havne der. Ja, over hele horisonten titter de frem, havnene, som blå livsnerver. Arkitekten Jørn Utzon siger: "Havnevandet er en del af borgernes fælles opholdsstue". En smuk tilkendegivelse, som desværre langt fra altid er dagens virkelighed. Med dette arkitekturudvalgs treårige fokus på de danske havnerum er hensigten at udvikle konkrete arkitektopgaver til den yngre danske arkitektgeneration, der således vil kunne blive katalysatorer for en visionær og livgivende udvikling af vore havnearealer. Havneprojektets fase 1: www.havn.kunstfond.dk. gældende samtlige danske havnebyer, resulterede i foråret i, at ca. 130 visioner blev lagt frem for offentligheden og de enkelte kommuner på den hertil oprettede hjemmeside. Herudover arrangerede arkitekturudvalget en rejsende Danmarks-udstilling med disse projekter, som vistes i 7 udvalgte havnebyer, nemlig Århus, Aalborg, Esbjerg, Nyborg, Kalundborg, Korsør og København, hvor der kunne opleves syv forskellige havnesituationer, syv mulighedernes rum, som sprælske eksempler på udviklingspotentialerne i disse byer. Hermed blev grundstenen til et samarbejde mellem Danmarks talentfulde yngre arkitekter og de danske havnebyer lagt. I alt var 60 arkitekter blevet bedt om at bidrage på www.havn.kunstfond.dk Havneprojektets fase 2 arrangeredes som en workshop på Holmen i København, hvor 80 arkitekter fra nær og fjern i 5 døgn konkretiserede deres havnevisioner til de danske havnebyer yderligere, nu i form af princip-arkitekturmodeller i større skala. Sammensat fremstod mængden af modeller som et dragende raritetskabinet med havneambitioner af enhver art, lige til at tage og føle på for havnebyernes beslutningstagere. På workshoppen, som løb af stablen i august 2003, var 35 danske kommuner fra nord til syd samt en række større fonde med mulighed for at finansiere anlægsudgifter mødt frem for at gå i en indledende dialog med de udøvende arkitekter om disses specifikke arbejder til de enkelte byer. Workshoppen dokumenteredes i et mindre workshop-katalog med oversigter over de deltagende arkitekter og deres arbejder. I direkte forlængelse af workshoppen opstartedes fase 3: Den Danmarksturnerende udstilling "Havnebutikken". Ambitionen med "Havnebutikken" er ligetil, nemlig at de enkelte kommuner skal have mulighed for komme med deres principielle "indkøbsvogne" og medvirke til at pege på de konkrete projekter, som netop de ser udviklingsperspektiver i. Derfor uddelte arkitekturudvalget i efteråret en række større arbejdslegater til 42 yngre danske arkitekter. De udvalgte arkitekter udarbejder frem til og med januar 2004 deres individuelle havnevisioner til et så detaljeret stade, at de udover deres kunstneriske kvaliteter vil tage højde for byggelovgivningen, samt vil kunne prissættes. Fra april 2004 og månederne frem vil de 42 arkitekters arbejder blive præsenteret for offentligheden i form af præcise modeller og tegninger i den principielle "Havnebutik" , der vil komme til at rejse fra havneby til havneby. Arkitekturudvalget har tilknyttet "Havnebutikken" en daglig koordinator, som agerer kontaktled mellem de implicerede arkitekter, de enkelte kommuner og de potentielt interesserede fonde. Arkitekturudvalget har sideløbende med ovennævnte havneprojekt selvfølgelig behandlet såvel den store runde af forårsansøgninger samt de løbende indkomne ansøgninger fra den resterende del af året. I alt har vi modtaget 129 ansøgninger, heraf har 46 fået positivt tilsagn, enkelte afventer endnu svar grundet yderligere spørgsmål. Nye bud på økologiske kontorhuse, "generationsbyen", særlige væksthuse, nye veje i forbindelse med bygningsrestaurering, levende sejldugs-konstruktioner, urbane kort med fontainen som udgangspunkt, diverse boligprojekter samt en række rejselegater udtrykker et stort spænd mellem ansøgningerne. Arkitekturudvalget har heller ikke i år uddelt treårige arbejdsstipendier, men midlerne i stedet prioriteret givet til de 42 yngre arkitekter beskrevet under havneprojektets fase 3. I Fredericia igangsattes i år et større projekt i samarbejde med udvalget for kunst i det offentlige rum. En tværfaglige gruppe med arkitekter, landskabsarkitekt, billedkunstner har i tæt samarbejde udviklet helhedsplan for byens centrale by- og havneområder. Kommunen har bakket op om projektet, men også bidraget med diverse rådgivende ekspertiser. Den ambitiøse helhedsplan er blevet præsenteret for de involverede parter i efteråret og vil blive offentliggjort i begyndelsen af 2004. Kunstfondens udvalg har store forventninger til kommunen og havnens videreførsel af de arkitektoniske og byplanmæssige visioner. Den projektgruppe, som i 2002 blev nedsat for at udarbejde en manual for bearbejdning af havnefronten i Sønderborg, vil aflevere sit arbejde tidligt i det nye år. Arkitekturudvalget besluttede sidste år at uddele et såkaldt "dristighedslegat", som i år er uddelt til tre arkitekter, der på fagets vegne har udtrykt sig markant i dagspressen om vigtige fagspørgsmål, der insisterer på den kvalitative og æstetiske dimension i arbejdet med bevaringsværdige bygninger i Danmark. Hans Peter Hagens, formand

Dorte Mandrup-Poulsen

Christoph Stroschein

UDDELINGER ARKITEKTURUDVALGET Arkitekturudvalget har i 2003 modtaget 129 ansøgninger, hvoraf 46 er imødekommet. Endvidere er uddelt 6 legater til efterladte efter arkitekter. Arbejdslegat

45


Michael Asgaard Andersen 120.000 Rebecca L.G. Arthy 39.000 Dominic Balmforth 25.000 Søren Blicher 120.000 Berit Sys Christensen 120.000 Gustav Fabricius 50.000 Nils Fagerholt 150.000 Regitze Hess 260.000 Jonas Eliasson & Mette Skjold Nielsen 50.000 Tanja Marie Jordan 120.000 Juul & Frost 50.000 Heidi Svenningsen Kajita 60.000 Peter Karpf 120.000 Birgit Kjærsgaard 50.000 Bente Lange 50.000 Birgitte Katborg Laursen 30.000 Jacob Rasmus Manz 50.000 Roland Meier 120.000 Anders Munck 150.000 Frank Karim Maali 50.000 Claus Peder Pedersen 150.000 Plot i/s / Julien Desmedt & Bjarke Ingels 150.000 Brian Rasmussen 50.000 Stine Henckel Schultz 30.000 Charlie C Steenberg 120.000 Paw Stryhn 50.000 Chris Thurlbourne 150.000 TRANSFORM 150.000 Katrine Østergaard 25.000 Legat til efterladte efter arkitekter Birgit Fabricius 16.000 Lillemor Ida Gunnløgsson 16.000 Inge Hagen 16.000 Grete Holst 16.000 Karen von Spreckelsen 16.000 Iben Tøgern 16.000 Projektstøtte Kristina J. Adsersen 63.000 til "Kombo-byg din by" Annemarie Lund 100.000 til udarbejdelse af temanummer om landskabsarkitektur / B Uffe Black Nielsen, Jens Bygholm og Per Marstrand Holm 54.000 til udvikling af filmisk sprog i forbindelse med arkitektur Jes Vagnby 32.298 til børnebogsprojekt Dristighedslegat Sergio Fox, Thomas Kampmann, Søren Vadstrup 30.000 Rejselegat +LABORATORIUM/ Frederikke Aagaard & Mie Olise Kjærgaard 28.000 Jens Jacob Bierring 20.000 Svend Høgsbro 21.946 Flemming Ibsen 30.000 Inge Charlotte Dall Jørgensen 20.000 Birgit Kjærsgaard 110.000 Maja Møller Nikolajew 15.000 Charlotte Skibsted 25.000 Bente U. Weinreich Sørensen 25.000 Jes Vagnby 30.000 Kjeld Vindum 33.922 Cornelia Zibrandtsen 46.000 Projektstøtte havn.kunstfond.dk

46


1. fase - udstilling

157.000

havn.kunstfond.dk 2. fase – workshop

2.000.000

havn.kunstfond.dk 3. fase – havnebutik 865.000 Projektstøtte til: Gruppe 1: Børneflåder Jens Bertelsen, Gitte Juul, Anna Müller, Carsten Holgaard 300.000 Gruppe 2: Punctuations Steen Palsbøl, Claus Peder Pedersen, Roland Meier, Søren Hell Hansen 300.000 Gruppe 3: Interlacing Bjørn Ginman, Mads Bjørn Hansen, Søren Blicher, Claus Pedersen, Simon Ingvartsen, Julian Weyer 575.000 Gruppe 4: Floats Tanja Jordan, Jonas Eliasson, Anne Marie Due, Birgitte Katborg Laursen, Michael Sørensen 575.000 Gruppe 5: Transzone Charlie Steenberg, Ene Cordt Andersen, Flemming Ipsen, Mogens Morgen 575.000 Gruppe 6: Silo 5 Merethe Ahnfeldt-Mollerup, Biba Smidt Fibiger, Pernille Ploug, Pernille Schyum Poulsen, Andreas Lykke-Olesen 575.000 Gruppe 7: Postindustrial Boats Christina Sofia Capetillo, Rebecca Arthy, Kristine Jensen, Steen Bisgård Jensen, Susanne Lund Jensen, Dan Cornelius Knudsen 575.000 Gruppe 8: Ø-toper Thorhallur Sigurdsson, Thomas Juel Clemmesen, Rasmus Iversen, Marianne Hansen, Marianne Levinsen 350.000

47


BERETNING FRA FILM- OG TEATERUDVALGET Film- og teaterudvalget, der har til opgave at støtte filminstruktører, teaterinstruktører, dramatikere (derunder også manuskriptforfattere), koreografer, scenografer samt performance-instruktører, modtog i årets løb i alt 322 ansøgninger om støtte, og vi imødekom 92 af disse, dvs. ca. 29 % af ansøgerne, mens ca. 71 % fik afslag. Ligestillingsspørgsmål er ofte genstand for opmærksomhed i samfundet, især ligestilling mellem kønnene, og vores udvalg (bestående af en kvinde og to mænd) har da også jævnligt diskuteret emnet, og vi har været enige om, at spørgsmålet om køn ikke hænger sammen med spørgsmålet om talent. Men alligevel har det hos os været en tendens, at vores midler tilfalder kvindelige og mandlige ansøgere i nogenlunde samme forhold som der er kvindelige og mandlige ansøgere. Således kan man konstatere, at ansøgerne fordelte sig med 50 % kvinder og 50 % mænd; inden for de imødekomne ansøgninger var fordelingen 51 % kvinder og 49 % mænd. Vi har forsøgt at fordele vores midler, så de kommer den skabende kunst mest muligt til gode. Vi har både støttet forholdsvis unge og nye kunstnere, men også kunstnere med lang erfaring. Vores arbejdslegater ligger typisk i den beskedne ende, 50 på 50.000 kr., 7 på 100.000 kr., men vi har også i år haft mulighed for at uddele to treårige arbejdsstipendier. Ligesom sidste år gik de treårige arbejdsstipendier til en filmperson og til en teaterperson: Filminstruktør Annette K. Olesen (født 1965) brød stort igennem med sin første spillefilm, Små ulykker (2002), der fik The Blue Angel-prisen i Berlin som bedste europæiske film, og hun har netop udsendt sin anden spillefilm, dogmefilmen Forbydelser. Scenograf Maja Ravn (født 1967) har gennem de sidste 10 år lavet ca. 50 produktioner for scener både i ind- og udland, bl.a. billedoperaen Operation Orfeo (Hotel Pro Forma, 1993), Hamlet (Aalborg Teater 2001) og Det kolde hjerte (Det Kongelige Teater 2002). Udvalget har også uddelt et uansøgt arbejdslegat og tre præmieringer til kunstnere, der har udmærket sig i det forløbne år. Herigennem ønsker vi at markere udvalgets støtte til nogle af de kunstnere, som vi betragter som særlig væsentlige i den aktuelle danske kultur. Det uansøgte arbejdslegat er gået til koreografen Ann Crosset, der gennem en årrække har gjort en betydningsfuld kunstneriske indsats inden for ny dansk dans. Præmieringerne er gået til to filmkunstnere og en dramatiker, den unge Christoffer Boe, der med sin originalt eksperimenterende debutfilm Reconstruction viser nyskabende talent i dansk film, veteranen Jannik Hastrup, der med tegnfilmen Drengen der ville gøre det umulige har lavet et af sine bedste værker, hvor han kombinerer civilisationskritik og eventyr, og endelig dramatikeren, forfatteren og skuespilleren Claus Beck-Nielsen, der med forestillingen Parlamentet kommer med tiltrængt anarkistisk vid og kunsterisk galskab til den danske kulturscene.

Peter Schepelern, formand

Karin Betz

Carl Henrik Svenstedt

UDDELINGER FILM- OG TEATERUDVALGET Film- og teaterudvalget har i 2003 modtaget 322 ansøgninger, hvoraf 92 er imødekommet. 3-årigt stipendium Annette K. Olesen 720.000 Maja Ravn 720.000 Arbejdslegat Peter Asmussen 50.000 Signe Søby Bech 50.000 Tue Biering 50.000 Julie Bille 50.000 Bergljot I. Bleken 50.000 Simon K. Boberg 50.000 Lene Boel 50.000 Dorte Høeg Brask 50.000 Zlatko Buric 50.000 Nikolaj Cederholm 50.000 Anders Christiansen 150.000 Ann Crosset 100.000 Thomas Eisenhardt 50.000 Claus Flygare 50.000 Åsa Frankenberg 50.000 Sara Gebran 50.000 Morten Henriksen 50.000 Eske Holm 50.000 Michael W. Horsten 50.000 Søren Iversen 50.000 Kitt Johnson 50.000 Rikke Juellund 50.000 Gitte Kath 50.000

48


Gregers Kirkegaard 50.000 Klaus Kjeldsen 100.000 Line Knutzon 100.000 Søren Kragh-Jacobsen 100.000 Helle Pagter Kristensen 50.000 Mikala Krogh 50.000 Eva Lange 50.000 Rhea Leman 50.000 Siri Melchior 50.000 Lars Movin 50.000 Marianne Nilsson 50.000 Morten Chr. J. Olsen 50.000 Dennis Petersen 50.000 Juliane Preisler 30.000 Henrik Prip 50.000 Aage Rais-Nordentoft 50.000 Priscilla S. Rasmussen 50.000 Steen Rasmussen 50.000 Ulla Boje Rasmussen 50.000 Anders Refn 100.000 Nikolas Winding Refn 100.000 Jokum Rohde 50.000 Ina-Miriam Rosenbaum 50.000 Kaspar Rostrup 50.000 Anders Rønnow-Klarlund 50.000 Henrik Sartou 150.000 Mette-Ann Schepelern 50.000 Warren Spears 50.000 Karin Søndergaard 50.000 Astrid Saalbach 100.000 Cæcilia Holbek Trier 50.000 Jacob Tschernia 50.000 Gritt Uldall-Jessen 50.000 Kassandra Wellendorf 50.000 Linda Wendel 150.000 Michael Wikke 50.000 Jens August Biilmann Wille 50.000 Kathrine Windfeld 50.000 Præmiering Christoffer Boe 100.000 for filmen "Reconstruction" Jannik Hastrup 100.000 for anminationsfilmen ”Drengen der ville det umulige” Claus Beck-Nielsen 100.000 for teaterforestillingen Parlamentet“ Rejselegat Morten Arnfred 50.000 Christoffer Boe 40.000 Charlotte Boye-Christensen 8.500 Nullo Facchini 25.000 Tim Feldmann 50.000 Stine Lundgreen 15.000 Ellen Nyman 25.000 Malene Ravn 8.000 Isabelle Reynaud 19.000 Nana Francisca Schottländer 25.000 Nils Schou 30.000 Christian Tom-Petersen 25.000 Kassandra Wellendorf 33.000 Thomas Wiesner 25.000 Bestillingshonorar Først er nævnt ansøger. Babyfilm ApS. Kirsten Thorup 50.000

49


Bådteatret Rolf Heim 20.000 Cumulus Teatret Line (Anne Katrine) Krogh 20.000 Hotel Pro Forma Michael Valeur 25.000 Kaleidoskop Michaela Granberg 25.000 Morten Kirkskov 50.000 Astrid Lynge Ottosen 25.000 Pantomimeteatret i Tivoli Steen E. Koerner 10.000 Projekt Danmarksteater Erling Larsen 30.000 Projekt Valgets Eksperiment Nikolaj Sloth Kramer 20.000 Klaus Rubin 20.000 Projektet Disturbances Sanne Bjerg 5.000 Kirsten Dehlholm 5.000 Therese Glahn 5.000 Birgitte Louise Hansen 5.000 Dorte Holbek 5.000 Jesper Just 5.000 Signe Klejs 5.000 Mikala Bjarnov Lage 5.000 Priscilla S. Rasmussen 5.000 Kassandra Wellendorf 5.000 Thomas Wiesner 5.000 Skuespiller Cecilia Zwick Nash Steen E. Koerner 25.000 Skuespiller Karen-Lise Mynster Bill Holmberg 12.500 Birgitte Mellentin 12.500 Teater KrisKat Cesar Serachu 30.000 Teater StudioRU Christina Back 15.000 Teaterforeningen AnatomicSpace Seimi Nørregaard 10.000 Trespassing Ole Grøndahl Jørgensen 10.000 Christian Lollike 10.000 Stiig Mondrup 10.000 Steffen Rasmussen 10.000

50


INDSTILLINGER TIL LIVSVARIGE YDELSER Nedenstående kunstnere er i 2003 af repræsentantskabet indstillet til Kulturministeriet til en livsvarig kunstnerydelse, efter forslag fra udvalgene eller repræsentantskabet: BILDENDE KUNSTNERE Mogens Otto Nielsen SKØNLITTERÆRE FORFATTERE Lars Bonnevie KOMPONISTER Lars H.U.G. KUNSTHÅNDVÆRKERE OG KUNSTNERISKE FORMGIVERE Arje Griegst Per Suntum MODTAGERE AF LIVSVARIGE KUNSTNERYDELSER, februar 2004 HÆDERSGAVER Thorkild Bjørnvig LIVSVARIGE YDELSER Bildende kunstnere Eric Andersen, Jane Balsgaard, Thomas Bang, Merete Barker, Poul Anker Bech, Ejler Bille, Jens Birkemose, Agnete Bjerre, Jørgen Boberg, Peter Bonnén, Ib Braase, Stig Brøgger, Hugo Arne Buch, Johannes Carstensen, Kirsten Christensen, Ursula Reuter Christiansen, Krass Clement, Ingvar Cronhammar, Torben Ebbesen, Inge Ellegaard, Svend Engelund, Egon Fischer, Ib Geertsen, Mogens Gissel, Niels Guttormsen, Erik Hagens, Ingrid Hansen, Lone Høyer Hansen, Henrik Have, Ole Heerup, Erik Heide, Hein Heinsen, Marianne Hesselbjerg, Sys Hindsbo, Holger Jacobsen, Per Bak Jensen, Kirsten Justesen, Erling Jørgensen, Steffen Jørgensen, Per Kirkeby, Anders Kirkegaard, Søren Kjærsgaard, Kirsten Klein, Oda Knudsen, Michael Kvium, Leif Lage, Jørn Larsen, Thorbjørn Lausten, Freddie A. Lerche, Jan Leth, Kirsten Lockenwitz, Sigrid Lütken, Erland Knudssøn Madsen, Seppo Mattinen, Jane Muus, Mogens Møller, Per Neble, Rasmus Nellemann, Elsa Nielsen, Kehnet Nielsen, Mogens Otto Nielsen, Vibeke Mencke Nielsen, Lis Nogel, Øivind Nygård, Bjørn Nørgaard, John Olsen, Kirsten Ortwed, Carl-Henning Pedersen, Poul Pedersen, Tonning Rasmussen, Finn Reinbothe, Jytte Rex, Ingalvur av Reyni, Viggo Rivad, Hans Christian Rylander, Jørgen Rømer, Ole Sporring, Tage Stentoft, Niels Strøbek, Arne Haugen Sørensen, Bent Sørensen, Eva Sørensen, Jørgen Haugen Sørensen, Margrethe Sørensen, Poul Skov Sørensen, Erik Thommesen, Hanne Varming, Inge Lise Westman, Poul Winther, Richard Winther, Troels Wörsel. Forfattere med skønlitterær produktion Benny Andersen, Vita Andersen, Thomas Boberg, Anders Bodelsen, Lars Bonnevie, Jytte Borberg, Jørgen Gustava Brandt, Asger Paardekooper Braun, Suzanne Brøgger, Cecil Bødker, Inger Christensen, Regin Dahl, Jette Drewsen, Anne Marie Ejrnæs, Inge Eriksen, Jens-Martin Eriksen, Maria Giacobbe, Rolf Gjerdsted, Vibeke Grønfeldt, Gynther Hansen, Sven Holm, Knud Holten, Peer Hultberg, Klaus Høeck, Per Højholt, F.P. Jac, Louis Jensen, Pia Juul, Janina Katz, Erik Knudsen, Arthur Krasilnikoff, Sten Kaalø, Marianne Larsen, Peter Laugesen, Kelvin Lindemann, Vagn Lundbye, Anne Marie Løn, Svend Åge Madsen, Eske K. Mathiesen, Finn Methling, Ib Michael, Henning Mortensen, Jørgen Nash, Bent Vinn Nielsen, Peter Nielsen, Henrik Nordbrandt, Ernst Bruun Olsen, Knud Erik Pedersen, Peter Poulsen, Bent William Rasmussen, Ebbe Kløvedal Reich, Bjarne Reuter, Klaus Rifbjerg, Ulla Ryum, Astrid Saalbach, Niels Simonsen, Tage SkouHansen, Christian Skov, Jørgen Sonne, Erik Stinus, Hanne Marie Svendsen, Jens Smærup Sørensen, Knud Sørensen, Preben Major Sørensen, Pia Tafdrup, Grethe Risbjerg Thomsen, Søren Ulrik Thomsen, Kirsten Thorup, Dorrit Willumsen, Ole Wivel, Jess Ørnsbo. Forfattere med alment kulturelt forfatterskab Niels Barfoed, Torben Brostrøm, Viggo Clausen, Aage Henriksen, Johan Fjord Jensen, Jørgen Knudsen, Jens Rosing, Erik Skyum-Nielsen, Lise Sørensen, Christian Braad Thomsen, Ole Thyssen. Oversættere Anne Marie Bjerg, Niels Brunse, Karsten Sand Iversen, Ole Husted Jensen. Klassiske og rytmiske komponister Hans Abrahamsen, Axel Borup-Jørgensen, Ole Buck, Bernhard Christensen, Knud Christensen (Sebastian), Henning Christiansen, Povl Dissing, Pierre Dørge, Pelle Gudmundsen-Holmgreen, Lars H.U.G., C.V. Jørgensen, Jørgen Jersild, Erik Jørgensen, Jan Kaspersen, Kenneth Knudsen, Anders Koppel, Thomas Koppel, Bernhard Lewkovitch, Anne Linnet, Bent Lorentzen, Rasmus Lyberth, Marilyn Mazur, Palle Mikkelborg, Peter Friis Nielsen, Svend Nielsen, Tage Nielsen, Erik Norby, Per Nørgaard, Ib Nørholm, Gunner Møller Pedersen, Jens Wilhelm Pedersen (Fuzzy), Karl Aage Rasmussen, Poul Ruders, Finn Savery, John Tchicai, Sven Erik Werner. Kunsthåndværkere og kunstneriske formgivere Grete Balle, Mogens Bjørn-Andersen, Nanna Ditzel, Gutte Eriksen, Bent Exner, Austin Grandjean, Arje Griegst, Niels Jørgen Haugesen, Berit Hjelholt, Grete Jalk, Annette Juel, Vibeke Klint, Finn Lynggaard, Ruth Malinowski, Bodil Manz, Grethe Meyer, Ursula Munch-Petersen, Kim Naver, Peder Rasmussen, Per Suntum, Rud Thygesen, Jan Trägårdh, Gertrud Vasegaard, Myre Vasegaard, Hans Wegner, Gunhild Aaberg.

51


Arkitekter Sven-Ingvar Andersson, Tyge Arnfred, Theo Bjerg, Gehrdt Bornebusch, Johannes Exner, Hanne Kjærholm, Erik Korshagen, Henning Larsen, Viggo Møller-Jensen, Jan Søndergaard, Erik Christian Sørensen, Jørn Utzon, Otto Weiteling, Vilhelm Wohlert. Skabende kunstnere inden for film og teater Jytte Abildstrøm, Gabriel Axel, Erik Balling, Eugenio Barba, Henning Carlsen, Kirsten Dehlholm, Klaus Hoffmeyer, Eske Holm, Jesper Jensen, Eyun Johannessen, Lars Juhl, Palle Kjærulff-Schmidt, Jørgen Leth, Niels Malmros, Kaspar Rostrup, Nini Theilade. De livsvarige kunstnerydelsers størrelse: Ydelser tildelt efter 1978 er indtægtsregulerede. Ydelserne ligger mellem ca. 16.200 kr. og ca. 129.900 kr. pr. år (prisniveau medio 2003). Ved skattepligtig indkomst - fratrukket den livsvarige ydelse - på 142.000 kr. eller derunder udbetales maximumsydelse. For kunstnere med anden indkomst, der overstiger dette beløb, sker der en reduktion i den udbetalte ydelse, idet ydelsen reduceres med et beløb svarende til 75 % af den indkomst, der overstiger beløbet. Alle kunstnere, der oppebærer livsvarig kunstnerydelse får som minimum udbetalt en minimumsydelse. Ved skattepligtig indkomst på ca. 273.000 kr. eller derover udbetales minimumsydelsen. Den livsvarige kunstnerydelses størrelse beregnes på grundlag af et gennemsnit af kunstnerens skattepligtige indkomst i de seneste 3 år.

52


REGNSKAB FOR STATENS KUNSTFOND 2003 Finanslovsbevilling 2003 (tilsagnsramme) Videreførsel fra tidligere år Afgivne tilsagn i 2003 Videreførsel til 2004

70.800.000 12.108.317 78.153.195 4.755.122

Tilsagn

Tilsagnsramme Til videreførsel *

KUNST I DET OFFENTLIGE RUM: Kunstopgaver til det offentlige rum Ikke anvendte tilsagn KUNST I DET OFFENTLIGE RUM I ALT

14.809.050,00 -809.738,75 13.999.311,25

9.339.800,00

2.807.711,62

BILLEDKUNST: 3-årige stipendier Arbejdslegater Rejselegater Støtte til ... Indkøb Ældre fortjente Konservering Deponering Præmieringer Ikke anvendte tilsagn BILLEDKUNST I ALT

4.320.000,00 7.072.500,00 878.288,00 120.000,00 3.123.849,20 98.000,00 168.000,00 18.292,96 1.085.000,00 -21.000,00 16.862.930,16

17.062.900,00

188.691,74

LITTERATUR: 3-årige stipendier Arbejdslegater Rejselegater Støtte til ... Præmieringer Bestillingshonorar Ikke anvendte tilsagn LITERATUR I ALT

1.440.000,00 7.085.000,00 552.500,00 100.000,00 400.000,00 20.000,00 -30.000,00 9.567.500,00

9.481.400,00

99.100,00

KLASSISK TONEKUNST: 3-årige stipendier Arbejdslegater Rejselegater Bestillingshonorar Fremførelse af kompositioner Præmieringer Andre foranstaltning Ikke anvendte tilsagn KLASSISK TONEKUNST I ALT

1.440.000,00 2.680.000,00 35.000,00 1.259.500,00 130.000,00 65.000,00 100.000,00 -66.810,00 5.642.690,00

5.516.600,00

-33.782,00

RYTMISK TONEKUNST: 3-årige stipendier Arbejdslegater Rejselegater Støtte til... Bestillingshonorar Fremf. af komposition Præmieringer Ikke anvendte tilsagn RYTMISK TONEKUNST I ALT

1.440.000,00 2.990.000,00 127.000,00 100.000,00 639.500,00 20.000,00 115.000,00 -32.500,00 5.399.000,00

5.516.600,00

317.400,00

53


KUNSTHÅNDVÆRK OG DESIGN: 3-årige stipendier Arbejdslegater Rejselegater Støtte til ... Indkøb Præmieringer Ikke anvendte tilsagn KUNSTHÅNDVÆRK OG DESIGN I ALT

2.880.000,00 4.725.000,00 333.722,00 645.000,00 943.655,00 230.000,00 -25.000,00 9.732.377,00

10.047.800,00

301.991,00

ARKITEKTUR: Arbejdslegater Rejselegater Støtte til ... Andre Foranstalt. Ikke anvendte tilsagn ARKITEKTUR I ALT

2.659.000,00 404.868,00 7.082.000,00 62.298,00 -368.878,20 9.839.287,80

6.726.100,00

593.517,02

FILM- OG TEATER: 3-årige stipendier Arbejdslegater Rejselegater Bestillingshonorarer Film & teater - Præmieringer Ikke anvendte tilsagn FILM- OG TEATER I ALT

1.440.000,00 3.680.000,00 378.500,00 465.000,00 300.000,00 -65.000,00 6.198.500,00

6.153.800,00

12.224,75

EFTERLADTE EFTER KUNSTNERE: Billedkunstnere Forfattere Komponister Kunsthåndværkere Arkitekter EFTERLADTE EFTER KUNSTNERE I ALT

384.000,00 112.000,00 16.000,00 64.000,00 96.000,00 672.000,00

704.000,00

68.000,00

FÆLLESUDGIFTER: Årsberetning Legatannoncering Diverse udgifter FÆLLESUDGIFTER I ALT

162.745,00 60.716,89 16.136,90 239.598,79

251.000,00

400.267,79

TOTAL

78.153.195,00

70.800.000,00

4.755.121,92

* Inklusive tidligere års videreførselsbeløb

54

Årsberetning 2003, Statens Kunstfond  

1. JANUAR - 31. DECEMBER 2003 Den officielle oversættelse af fondens navn til engelsk, fransk og tysk er: The Danish Arts Foundation Le Fond...

Årsberetning 2003, Statens Kunstfond  

1. JANUAR - 31. DECEMBER 2003 Den officielle oversættelse af fondens navn til engelsk, fransk og tysk er: The Danish Arts Foundation Le Fond...