Page 1

Rapport

Synovate Danmark Frederiksborggade 18 DK-1360 København K Denmark

Tel +45 33 19 39 00 Fax +45 33 19 39 90 www.synovate.com Se no (DK)14747788

Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Statens Kunstfond

Kvantitativ undersøgelse

Udarbejdet til Kunststyrelsen Udarbejdet af Adam Ankerstjerne og Peter Faber

Jobnummer 16657A

Dato

1 december 2010


Indhold

FORMÅL OG METODE ...................................................................................................................................... 3 BAGGRUND ........................................................................................................................................................... 3 FORMÅL................................................................................................................................................................ 3 METODE ............................................................................................................................................................... 4 KONKLUSION OG ANBEFALINGER .............................................................................................................. 5 OVERORDNET VURDERING .................................................................................................................................... 5 OTTE CENTRALE FORHOLD ................................................................................................................................... 5 ANSØGNINGSFRISTER OG SAGSBEHANDLINGSPROCESSEN .................................................................................... 6 KLARHED OG OVERSKUELIGHED........................................................................................................................... 6 KONTAKT OG HJEMMESIDE ................................................................................................................................... 6 OVERORDNET VURDERING ........................................................................................................................... 7 ALT I ALT VURDERING .......................................................................................................................................... 7 UDDYBNING AF OVERORDNET VURDERING.......................................................................................... 10 OTTE CENTRALE FORHOLD ................................................................................................................................. 12 SAGSBEHANDLINGSPROCESSEN ................................................................................................................ 13 ANSØGNINGSFRISTER ......................................................................................................................................... 13 SAGSBEHANDLINGSTIDER ................................................................................................................................... 16 UDBETALINGER .................................................................................................................................................. 19 KLARHED OG OVERSKUELIGHED ............................................................................................................. 20 KONTAKT OG HJEMMESIDE ........................................................................................................................ 21 KONTAKT TIL SAGSBEHANDLERNE ..................................................................................................................... 21 HJEMMESIDER: TILFREDSHED OG INDTASTNING AF ANSØGNING ......................................................................... 24 GODE RÅD TIL STATENS KUNSTFOND ..................................................................................................... 29

2


Formål og metode

Baggrund Kunststyrelsen er et komplekst organ, med en ganske bred berøringsflade og meget varierede arbejdsopgaver, hjemhørende under Kulturministeriet. Kunststyrelsen blev oprettet 1. juli 2003 ved sammenlægning af en række tidligere sekretariater og institutioner. Kunststyrelsen har som hovedopgaver at være sekretariat og forestå tilskudsforvaltning for Statens Kunstfond og Statens Kunstråd, samt at varetage dele af den internationale kulturudveksling. Det statslige kunststøttesystem er således tostrenget med Statens Kunstfond og Statens Kunstråd som hver sin søjle. Synovate har siden 2004 gennemført en årlig brugerundersøgelse for Kunststyrelsen omhandlende brugernes vurdering og holdning til styrelsen med udgangspunkt i brugere i Kunstrådets regi og fra 2005 også Kunstfondens brugere. Fokus i undersøgelsen er på, hvorledes tilskudsansøgerne (såvel imødekomne som afviste ansøgere) oplever tilskudsforvaltningen. Målet er at få deres vurdering af denne, f.eks. med hensyn til sagsbehandlingstider, kvalitet i afgørelser, etc. Der er i år i lighed med de tidligere år gennemført en bred, repræsentativ undersøgelse af brugernes tilfredshed. Denne prioritering har gjort det muligt at vurdere ansøgernes opfattelse i forhold til de forskellige udvalg, med deraf følgende muligheder for at identificere fælles problemer og vurdere muligheder for overførsel af oplevet god administrativ praksis på tværs af områderne. Undersøgelsen vil således være en ”temperaturmåling”, hvor det er muligt at vurdere, hvilke områder der kræver opmærksomhed og hvilke områder, der har det fint. Formål Kunststyrelsen har siden 2004 gennemført fire årlige undersøgelser af tilskudsordninger for Statens Kunstråd og dets udvalg. Det er blevet besluttet fra og med 2005 at udvide undersøgelsen til også at inkludere en selvstændig brugerundersøgelse af Statens Kunstfonds udvalg. Kunstfonden støtter den skabende kunst inden for alle former for kunstnerisk skabende virksomhed (billedkunst, litteratur, scenekunst, musik, arkitektur, kunsthåndværk og design samt film). Kunstfondens støtte er rettet mod kunstneren, idet støtten gives som arbejdsstipendier, arbejds- og rejselegater. Formålet med støtten er at give kunstneren arbejdsro til kommende skabende arbejde uden at der stilles krav om nogen bestemt produktion. Målsætningen med denne undersøgelse er at afdække tilskudsansøgernes oplevelse af tilskudsforvaltningen i bred forstand. Synovate er derfor blevet bedt om at gennemføre en undersøgelse af ansøgernes holdning til Statens Kunstfonds udvalg og eventuelle ønsker om forbedringer. 3


Metode Synovate har gennemført 476 telefoninterviews via Synovates CATI system (Computer Aided Telephone Interviewing) og ved udsendelse af spørgeskemaer via. e-mail. Spørgeskemaet er udarbejdet af Synovate i samarbejde med Kunststyrelsen. Spørgeskemaet for 2010 er som i 2009, men med enkelte mindre omformuleringer. Et sample med kontaktinformation til ansøgere er udleveret til Synovate fra Kunststyrelsen. Respondenterne er tilfældigt udvalgt fra denne liste. Interviewene er blevet fordelt i de syv målgrupper, som modtager støtte fra Statens Kunstfond. Efter dataindsamling er resultaterne blevet vejet i forhold til sample, så resultaterne også afspejler den faktiske fordeling af ansøgere: Litteraturudvalg Filmudvalg Tonekunstudvalg Billedkunstudvalg Kunsthåndværk- og designudvalg Arkitekturudvalg Scenekunstudvalg

12% 5% 27% 25% 15% 8% 6%

47% af de interviewede respondenter har fået tilsagn om støtte på et projekt. Resultaterne er dog også her vejet på plads i forhold til den faktiske tildelingsprocent som er 28%. Da vejningen er foretaget på celleniveau i kryds mellem tilsagn/afslag og hvilket udvalg der er blevet søgt om støtte, kommer resultaterne for i år endnu tættere på virkeligheden end tidligere år.

4


Konklusion og anbefalinger Overordnet vurdering Den overordnede vurdering af Statens Kunstfond og dens udvalg er faldet siden sidste år. I år har næsten halvdelen af ansøgerne (48%) et godt eller meget godt indtryk, mens andelen sidste år var 56%. Andelen af negative bedømmelser er på samme niveau som sidste år, dog med en lille stigning til 18% fra 17% sidste år. Desværre falder niveauet fra sidste års måling, men det er trods alt godt halvdelen der har en positiv opfattelse af Statens Kunstfond. Heldigvis er niveauet af utilfredse ansøgere stabilt, hvilket vil sige at der skal arbejdes på at ’vinde’ tvivlerne tilbage til den positive opfattelse. Det vurderes at yderligere oplysning og gennemsigtighed omkring uddelingen af støtte og afslag er et indsatsområde, hvor Statens Kunstfond med fordel kan rette fokus. Det vil være med til at afskaffe myterne/holdningerne om nepotisme og indspisthed. Otte centrale forhold Der er siden sidste år generelt set ikke sket den store udvikling, hvilket kan ses ved at seks ud af otte af de centrale forhold ikke har ændret niveau. Som det eneste forhold er der fremgang for Statens Kunstfonds udvalg leverer alt i alt en høj grad af service i kontakten med brugerne, hvor der er sket en meget flot fremgang på 10%-point til 54% af ansøgerne, der har denne opfattelse. Det er samtidig det forhold som flest respondenter er enige i. Synovate har tidligere anbefalet en indsats overfor åbenhed. Her er der en lille negativ udvikling til 31%, hvilket er 1% mindre end sidste år, der er enige i dette udsagn. Det vurderes fra Synovates side, at det er vigtigt at holde fast i arbejdet med at skabe større gennemsigtighed omkring beslutningsprocesser, valg af udvalgsmedlemmer mm.

De områder, hvor Kunstfonden får den bedste evaluering er: - ” Statens Kunstfonds udvalg leverer alt i alt en høj grad af service i kontakten med brugerne” (54% mod 44% sidste år) - ”Statens Kunstfonds udvalg støtter nytænkende projekter/kunstnere” (49% ligesom 2009) De områder, hvor Kunstfonden får den dårligste evaluering er: 5


-

” Statens Kunstfonds udvalg er åbne og udadvendte” (31% mod 32% sidste år) ” Statens Kunstfonds udvalg forvalter kunststøtten på en enkel og gennemskuelig måde” (35% mod 43% sidste år)

Ansøgningsfrister og sagsbehandlingsprocessen Tilfredsheden med ansøgningsfristerne er faldet en smule fra sidste års meget høje niveau. Andelen af respondenter, der er tilfredse med sagsbehandlingstiden for ansøgninger, ligger ligesom sidste år på 85% (hvoraf 15% dog kun er delvist tilfredse). Der er samtidig sket en lille stigning af respondenter, der er direkte utilfredse til 5%, mod 3% sidste år. Tilfredsheden med sagsbehandlingstiden for udbetalinger er fortsat meget høj. Niveauet falder dog en lille smule. 86% af ansøgerne helt tilfredse. Klarhed og overskuelighed Der er generelt sket en fald i vurderingen af klarhed og overskuelighed, hvor alle fire forhold er gået tilbage i forhold til sidste år. Det forhold, der oplever det største fald (11%), er ’Oplever du kriterierne for at opnå støtte som klare’, mens det forhold med den bedste evaluering er ’Er vejledningerne om tilskudsmuligheder klare og forståelige’ Værst ser det dog ud for forholdet ’Oplever du begrundelsen for Statens Kunstfonds udvalgs afgørelser (tilskud/afslag) som klare’, hvor der nu kun er 12% af respondenterne, der har svaret ’ja, helt’. Det er med til at understøtte at information og begrundelse fortsat er et område Statens Kunstfond skal have fokus på.

Kontakt og hjemmeside Vurderingen af kontakten til sagsbehandlerne er bedre end sidste år, hvilket ses ved at der i år er 48%, der opfatter Statens Kunstfond som enten meget positiv eller positiv. Det er en stigning på 7% i forhold til sidste år. De ansøgere, der har været i kontakt med sagsbehandlerne vurderer at sagsbehandlerne er lettere at komme i kontakt med end sidste år, hvilket viser sig ved en stigning på 13%-point til 55%. Endnu flere ansøgere oplever at sagsbehandlerne i år giver fyldestgørende svar på ansøgernes spørgsmål (58% mod 45% sidste år). Hjemmeside og ny service Brugen af hjemmesiden stiger en smule i forhold til 2009. Der er samme niveau af accept af hjemmesiden på omkring 90% som 2009. Der er dog plads til at forbedre sig, idet hele 49% af respondenterne kun er delvist tilfredse. 6


Overordnet vurdering Alt i alt vurdering

Der sker et fald i den overordnede tilfredshed. I 2010 synes 48% af ansøgerne alt taget i betragtning enten godt eller meget godt om Statens Kunstfonds udvalg. Det er dermed et fald pü 8%-point i forhold til 2009. En stor del af denne tilbagegang skyldes stigningen i den gruppe, der hverken er positive eller negative. Her er der en stigning pü 6%-point i forhold til sidste müling.

7


Nedenstående kan findes eksempler på hvorledes ansøgerne begrunder deres overordnede vurdering af Statens Kunstfond. Af de positive tilkendegivelser er der især tale om glæde for at motage støtte, men samtidig roses kompetencen i udvalgene sammen med service niveauet. ” Arkitekturudvalget har altid været fagligt og seriøst i sine disponeringer. Statens Kunstfond som sådan bliver en generel vurdering: helt uundværligt.” ” Mit indtryk er meget godt, fordi jeg aldrig har oplevet dårlig 'service' og altid har oplevet Statens Kunstfond som professionelle, imødekommende og venlige..” ” det er godt at det er udøvende kunstnere der giver støtten..” ” Det er mit klare indtryk, at udvalgene under Statens Kunstfond er ekstremt kompetente, at medlemmerne er nogle af de bedste i landet til at bedømme kunstnerisk kvalitet, og at legater uddeles udelukkende efter disse bedømmelser.” “ Mit indtryk er at de behandler ansøgningerne seriøst, og under vanskellige vilkår (mange kvalificerede og få midler) uddeler midlerne på bedst mulig måde..” ” Fordi de tager ansøgningerne seriøst - og fordi støtten de uddeler gør så stor og afgørende en forskel, for dem som er så priviligerede at modtage støtten. Derudover er de fleksible og forstående. Det virker som om at de forstår hvordan tingene foregår i virkeligheden.”

Ligesom de positive tilbagemeldinger grunder i tilsagn om støtte, så bunder mange af de negative svar i afslag om støtte. Derudover er der en del kritik, der går på nepotisme, manglende feedback og uklarhed om visionerne for støtten. Der bliver f.eks. skrevet: ” Dem der er etableret får nemmere støtte.” ” Jeg har det indtryk at Statens Kunstfond ofte giver penge til de samme kunstnere og favoriserer kunstnere, som har studeret på danske kunstakademier. Jeg har også det indtryk at nogle af de kunstnere som bliver støttet faktisk godt kunne klare sig uden støtte.” ” Virker lidt som Tordenskjolds soldater der støtter hinanden. Sammenspist.”

8


” Der er ingen forklaring//uddybning på accept eller afslag, og efter sigende er der ikke meget støtte at hente for designere....” ” Problem nummer et: der er ikke midler nok. Problem nummer to: der er for meget nepotisme (smagsdommeri) Problem nummer tre: det nepotismen forværres på grund af problem nummer et..”

9


Uddybning af overordnet vurdering Du nævnte, at dit indtryk af Statens Kunstfond er... Vil du forklare så fyldestgørende som muligt, hvorfor du har dette indtryk af Statens Kunstfond? (Meget) Godt Godt med nyt udvalg hver tredie år

2% 5% 6% 6%

Muligheden for støtte værdsættes Nem/effiktiv ansøgningsprocess - overskuelig hjemmeside Fordi jeg har fået støtte

Man bliver taget seriøst/der arbejdes seriøst

10% 10% 13% 14%

Der støttes bredt/nuanceret (også nicher) God rådgivning/vejledning/service Kvalificerede/kompetente medlemmer i udvalget

Total (379)

(Meget) Dårligt Får god(e) kritik/anmeldelser, men kan ikke opnе støtte

2% 3% 5% 6% 8% 9%

Udvalget for indspist Støtte gives kun til allerede etablerede/bemidlede kunstnere

Udvalget giver (kun) støtte til bekendte/familie/hinanden Altid de samme der får ståtte Ved afslag ønskes en begrundelse/offentlig begrundelse for tildelinger Der støttes for unuanceret/udvalget ikke kompetent (stort) nok

15%

Ved ikke

9%

Andet

13% 0%

20%

40%

60%

80%

Kvalificerede/kompetente medlemmer i udvalget og god rådgivning/vejledning/service er de områder hvor der kommer mest positive svar fra ansøgerne, mens det største kritikpunkt er, at støtten er for unuanceret/udvalget er ikke kompetent(stort) nok.

10

100%


Sp 2: Du nævnte at Statens Kunstfond er ... Hvorfor har du dette indtryk af Statens Kunstfond? Alle

Ovenstående viser alle de åbne besvarelser i spørgsmål 2. Jo større ordet er, jo flere gange er det nævnt.

11


Otte centrale forhold I undersøgelsen spørges der til indtrykket af otte forskellige centrale forhold angående Statens Kunstfonds udvalgs arbejde.

Andel der er enig (top2) i, at.. 100%

Statens Kunstfonds udvalg støtter nytænkende projekter/kunstnere? Statens Kunstfonds udvalg er åbne og udadvendte?

90%

80%

Der er høj kvalitet i de afgørelser Statens Kunstfonds udvalg træffer?

70%

Statens Kunstfonds udvalgs fordeling af midler er kvalitetsorienteret?

60%

50%

Statens Kunstfonds udvalg er kompetente og saglige i deres afgørelser.

40%

Statens Kunstfonds udvalg forvalter kunststøtten på en enkel og gennemskuelig måde? Statens Kunstfonds udvalgs forvaltning af kunststøtten er hurtig og effektiv?

30%

20%

10%

0% 2009

2010

Statens Kunstfonds udvalg leverer alt i alt en høj grad af service i kontakten med brugerne?

Der er generelt ikke den store udvikling siden sidste år i forhold til ansøgernes indtryk af Statens Kunstfond, hvad angår de otte centrale forhold. Der er fremgang i opfattelsen af den leverede service i kontakten med brugerne. Omvendt er der tilbagegang for Statens Kunstfonds udvalg forvalter kunststøtten på en enkelt og gennemskuelig måde.

12


Sagsbehandlingsprocessen Ansøgningsfrister

Er du utilfreds, delvist tilfreds, eller tilfreds med ansøgningsfristen i Statens Kunstfond? 100% Base: Alle 90%

80%

Tilfreds

70%

60%

73%

70%

Delvist tilfreds

50% 40% 30%

Utilfreds 20%

19%

15%

3%

5%

2009

2010

10% 0%

Det er ligesom sidste år et højt niveau af ansøgere der er tilfredse med ansøgningsfristerne i Statens Kunstfond. Dog er der sket et lille fald til 70% af ansøgerne der er fuldt ud tilfredse.

13


Du nævnte, at du ikke er helt tilfreds med ansøgningsfristerne. Kan du uddybe, hvad det er du ikke er helt tilfreds med? Hvilke ændringer ville være ønskelige, hvad skulle man gøre bedre med ansøgningsfristerne, ect. Mulighed for at søge rejselegater løbende

2%

Ansøgningsfristen ligge tidligere/senere

4%

Mulighed for at søge arbejdslegat flere gange årligt

Ikke tilfreds med ansøgningsfriterne …

7%

Hurtigere tilbagemelding på ansøgning

19%

Løbende ansøgning

21%

Flere ansøgningsfrister/uddelinger

26%

Ved ikke/intet/forkert svar

29% 0%

20%

40%

60%

80%

100%

Af de respondenter, der ikke er tilfredse med ansøgningsfristerne er det særligt et ønske om flere ansøgningsfrister/uddellinger, der gør sig gældende. Dertil kommer løbende ansøgninger og hurtigere tilbagemeldinger på ansøgning.

14


Sp 12: Du nævnte at du ikke er helt tilfreds med ansøgningsfristerne. Kan du uddybe hvad det er du ikke er helt tilfreds med? Hvilke ændringer ville være ønskelige, hvad skulle man gøre bedre med ansøgningsfristerne etc? Delvis tilfreds eller utilfreds i sp11

Ovenstående viser alle de åbne besvarelser i spørgsmål 12. Jo større ordet er, jo flere gange er det nævnt.

15


Sagsbehandlingstider

Er du utilfreds, delvist tilfreds, eller tilfreds med sagsbehandlingstiderne for ansøgninger? 100% Base: Alle 90%

80% 70%

Tilfreds 59%

57%

60%

Delvist tilfreds

50% 40% 30% 28%

28%

Utilfreds

20%

10% 8%

11%

0%

2009

2010

Stort set det samme niveau som sidste år. Dog har 2% rykket sig til at være utilfredse fra at være tilfredse. Trods det er der 57% af ansøgerne der er fuldt tilfredse med sagsbehandlingstiderne for ansøgninger.

16


Du nævnte, at du ikke er helt tilfreds med sagsbehandlingstiderne. Kan du uddybe, hvad det er du ikke er helt tilfreds med? Hvilke ændringer ville være ønskelige, hvad skulle man gøre bedre med sagsbehandlingstiderne, ect. Skelne mellem store og små legater (kortere tid ved små)

1%

3 personer til at vurdere = lang ventetid

1%

For lang tid ved rejselegater

1%

Lave akutfonde (med kortere responstid)

2%

Lang ventetid, men ved ikke hvorfor

2%

Kortere sagsbehandlingstid, men ikke på bekostning af kvaliteten

3%

Tager mere end 8 uger/2 mdr.

Utilfredse med sagsbehandlingstiderne (146)

4%

Langt at vente fra feb. til maj/juli til dec.

7%

Tager mere end 12 uger/3 mdr.

7%

Begrunde afgørelserne

11%

Svært at planlægge (pga. lang ventetid)

15%

For lang behandlingstid, men det er vel i orden/kan ikke være …

17%

Kortere sagsbehandling/behandlingstid

40%

Sagsbehandlingstiderne

83%

Intet svar/ved ikke

9% 0%

20%

40%

60%

80%

100%

Det er især et ønske om ændring af sagsbehandlingstiderne, hvilket må siges at være logisk, der først og fremmest er gældende for ansøgerne, der er utilfredse med sagsbehandlingstiderne. Herefter kommer kortere sagsbehandling/behandlingstid.

17


Sp 14: Du nævnte at du ikke er helt tilfreds med sagsbehandlingstiderne. Kan du uddybe hvad det er du ikke er helt tilfreds med? Hvilke ændringer ville være ønskelige, hvad skulle man gøre bedre med sagsbehandlingstiderne etc? Delvis tilfreds eller utilfreds i sp13

Ovenstående viser alle de åbne svar i spørgsmål 14. Jo større ordet er, jo flere gange er det nævnt.

18


Udbetalinger

Er du utilfreds, delvist tilfreds, eller tilfreds med sagsbehandlingstiderne for udbetalinger? 100%

3%

4%

90%

80%

Ved ikke

70%

Tilfreds 60% 50%

89%

86%

40%

Delvist tilfreds

Utilfreds

30% 20%

10% 9% 0%

9%

0

1%

2009

2010

Der er ikke den store ĂŚndring i niveauet af tilfredse modtagere af i forhold til sidste ĂĽr. Der er sĂĽledes en fortsat en meget flot andel, der er tilfredse med sagsbehandlingstiderne for udbetalingerne. Der er dog sket et lille fald til 86% fra 89%.

19


Klarhed og overskuelighed Andel der svarer "ja, helt":

Oplever du begrundelser for Statens Kunstfonds udvalgs afgørelser (tilskud/ afslag) som klare?

12% 30% 2010

42%

Oplever du kriterierne for at opnå støtte som klare? 50%

Oplever du sagsgangene omkring ansøgninger og eventuelt udbetalinger som tilfredsstillende? 19%

Er vejledningerne om tilskudsmulighederne klare og forståelige?

41% 2009 46% 55%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Der er tilbagegang over hele linjen, og især ’oplever du kriterierne for at opnå støtte som klare’ har det største fald med 11%.

20


Kontakt og hjemmeside Kontakt til sagsbehandlerne

Hvordan oplever du kontakten til sagsbehandlerne? 100% Base: Alle 90%

18% 25%

Ved ikke

80% 16% 70%

13%

Meget positivt

60%

Positivt 50%

28%

32%

Hverken negativt eller possitivt

40% 30% 20%

Negativt 28%

29%

Meget negativt 10% 0%

4% 2%

3% 2%

2009

2010

Kontakten til sagsbehandlerne er bedre end sidste år. Således stiger andelen der er enten meget positiv eller positiv til 48% fra 41% sidste år. Andelen af ansøgere, der har haft en negativ oplevelse er på samme lave niveau som sidste år. Dem der hverken er negative eller positive forbliver også i samme niveau. Dermed kan det ses, at stigningen bland de positive kommer fra dem, der sidste år ikke vidste hvordan deres oplevelse havde været.

21


Er sagsbehandlerne lette at komme i kontakt med? 100% Base: Alle 90%

Ved ikke 40%

80% 48%

Nej

70%

60%

6%

Ja, til dels

50% 10% 40%

Ja, altid 31%

17% 30% 20%

10%

25%

24%

2009

2010

0%

Der er stadigvæk en del respondenter, der formentlig ikke har haft kontakt til sagsbehandlerne, idet der er 40%, der har svaret ’ved ikke’. Det er et fald i forhold til sidste års 48%. Samtidig ses en markant stigning for dem der har svaret ’Ja, altid’ eller ’Ja, til dels’.

22


Får du fyldestgørende svar på dine spørgsmål, når du henvender dig til sagsbehandlerne? 100% Base: Alle 90% 38%

80%

Ved ikke

52% 70%

Nej

60%

5%

Ja, til dels

50% 3% 40%

21%

13%

Ja, altid

30% 20% 32%

37%

10% 0%

2009

2010

Igen er der noget, der tyder på, at ikke alle ansøgerne har haft kontakt til en sagsbehandler, idet 38% har svaret ’Ved ikke’. Af de resterende ansøgere har langt de fleste været helt tilfredse med svarene fra sagsbehandlerne. Andelen der har svaret ’Nej’ holder sig i samme niveau.

23


Hjemmesider: tilfredshed og indtastning af ansøgning

Hvor ofte bruger du Statens Kunstfonds eller Kunststyrelsens hjemmesider? 100%

2% 2%

90%

1% 3%

13%

Base: Alle

Aldrig

19%

80%

Sjældnere 70%

28% 22%

Ca. 1 gang om året

60% 50% 40%

Ca. hvert halve år 32%

32%

30%

Mindst 1 gang om måneden

20%

10% 0%

Mindst 1 gang i kvartalet

17%

18%

4%

3%

2009

2010

Ca. 1 gang om ugen eller oftere

Andelen, der aldrig bruger hjemmesiderne er faldet til 1% fra 2%, hvilket må siges at være meget lavt. Ellers er det stort set de samme niveauer som sidste år. Dog er der sket et skifte fra ca. 1 gang om året til ca. hvert halve år.

24


Er Statens Kunstfonds og Kunststyrelsens hjemmesider tilfredsstillende som informationskilde for tilskudsansøgere? 100%

11%

8%

Base: Alle

90%

Nej

80% 70%

35% 49%

Ja, delvist

60% 50%

Ja, helt

40%

30% 49% 20%

37%

10% 0%

2009

2010

Overordnet set er det samme tilfredshed som sidste år med Statens Kunstfonds og Kunststyrelsens hjemmesider som informationskilde. Dog er der sket et skift fra ’Ja, helt’ til ’Ja, delvist’.

25


Har du indtastet ansøgning direkte via Statens Kunstfonds / Kunststyrelsens hjemmeside? 100%

11%

Base: Alle

90%

80%

39%

70%

Nej

60%

Ja 50%

89% 40%

30%

61%

20%

10% 0%

2009

2010

Hele 89% af respondenterne har ansøgt via hjemmesiden, hvilket er en meget markant stigning siden sidste ür.

26


Hvordan synes du det har fungeret at indtaste din ansøgning direkte via Statens Kunstfonds/ Kunststyrelsens hjemmeside? 100% 90%

17% 24%

Meget godt 80% 70%

Godt 42%

60% 50%

Hverken godt eller dårligt

52%

40%

Dårligt 30% 20%

10% 0%

24%

11%

Meget dårligt 14%

11% 2%

4%

2009

2010

Samtidig med at flere af respondenterne har søgt online, er der kommet flere, der er utilfredse med ansøgningerne, hvilket betyder at der nu er 18%, der enten synes at det har fungeret meget dårligt eller dårligt at indtaste ansøgningen online. Samtidig er der færre som er positive overfor metoden, hvilket viser sig ved at 59% har svaret enten meget godt eller godt. Flere af brugerne der synes det har fungeret “meget dårligt” har haft problemer fordi hjemmesiden ikke har været fuldt kompatibel med en Mac eller andre tekniske problemer. ” Indtastede rettidigt - men min ansøgning var ikke modtaget læseligt (åbenbart fordi jeg brugte Mac og et software program man ikke kunne modtage .... der fremgår ikke it kravsspecifikationer på deres elektroniske platform) se endvidere min indledning.” ” Tekniske problemer med bilag. Ansøgning sent flere gange..”

27


Du nævnte, at det har fungeret ... at indtaste din ansøgning direkte via Statens Kunstfonds / Kunststyrelsens hjemmeside? Vil du forklare så fyldestgørende som muligt, hvad der har været godt og/eller skidt? Dårligt Problemer med Firefox

2%

Systemet var nede

3%

Måtte forsøge flere gange før den gik igennem

5%

Problemer med Mac computere

5%

Ansøgninger er forsvundet/blev smidt af

6%

I tvivl om, om ansøgning/vedhæftninger er sendt/modtaget og hvordan ser det ud hos modtageren

Total (337)

9%

For firkantet og pre-defineret

11%

For lidt plads/kunne ikke vedhæfte det ønskede

12%

Godt Sparer tid

8%

Fri for at printe

8%

Det virkede

15%

Enkelt og nemt

41%

Andet/intet svar/husker ikke

8% 0%

20%

40%

60%

80%

100%

Der er 41%, der har tilkendegivet, at det er enkelt og nemt at anøge online. De negative tilbagemeldinger går på begrænsningerne, således synes 12% at der er for lidt plads/kunne ikke vedhæfte det ønskede, mens 11% finder metoden for firkantet og pre-defineret.

28


Sp 26B:Du nævnte at det fungerede xxx at indtaste din ansøgning direkte via Statens Kunstfonds/Kunststyrelses hjemmeside. Vil du forklare så fyldestgørende som muligt, hvad der har været godt eller skidt? Alle

Ovenstående viser alle åbne svar i spørgsmål 26B. Jo større ordet er jo flere gange er det nævnt.

Gode råd til Statens Kunstfond 29


Ansøgerne er blevet bedt om at komme med et godt råd eller en kommentar til Statens Kunstfond eller et bestemt udvalg under Statens Kunstfond. Herunder bringes et fyldigt uddrag af kommentarerne. Alle kommentarerne kan rekvireres på listeform hos Synovate. Generelt til Statens Kunstfond: ” Man skulle overveje at begrunde afslag, så man ved hvad der mangler for at få støtte..” ” At holde øje for de nye talenter, se udfra kvalitet frem for navn.” ” Der skal være en fast pulje til tværfaglige projekter, og der skal være flere kvinder i udvalgene, og der kunne godt være et en spørgerunde/mød udvalget engemant så man kan holde sig orientertet og møder udvalget og møde andre folk der har søgt.” ” Der måtte gerne være en samtale, altså en opfølgning på projektet, også for at på et senere tidspunkt hvis han søgte igen, ville de kunne se at han havde taget kunststøtten seriøst.” ” Keep up the good work. Dog nogle gange når man søger, kan det svært at finde ud af hvad der er tilskudsberettiget. Burde være mere gennemskueligt hvor man skal søge henne. Større gennemskuelighed i forhold til hvilke ansøgere der foretrækkes frem for andre.” ” Giv penge til kunstnere på baggrund af deres samlede produktion; ikke på baggrund af beskrivelser af konkrete projekter. Stol på, at pengene nok skal blive brugt til at lave kunst..” ” Jeg kunne godt af og til savne gennemskuelighed i jeres kriterier - som ansøger gør man sit bedste, men jeg (og andre kunstere) oplever det som lidt lotteri-agtigt. Det er ikke altid til at gennemskue hvorfor man har fået tilskud.”

Litteraturudvalget: ” Ny tænkninmg eller nytænkning vil sikket øge et voldsomt behov for begrundelse af "meddelt afslag", da det er rent gætværk, på hvilke faglige kriteriet en ansøgning af afvist.”

30


” Det er tit på kanten mellem mainstream og såkaldt finere litteratur, at fremtidens bestsellerforfattere befinder sig. Det kunne måske godt betale sig at investere lidt i dem også, da de er med til at gøre temmelig meget for dansk litteratur også.” ” Overvej om andre end de højt profilerede forfattere kunne være værd at støtte - også folk der ikke er helt unge mere, men måske stadig har noget at sige ...” ” Flere legater så ikke kun dem der har været i medierne osv får - for mig var det en kollossal opmuntring dengang jeg fik 20.000 kroner for 10 år siden - jeg græd af glæde over at nogen troede på mig..” ” Bredere sammensætning af udvalg ønskes. Inddrag gerne litteraturfolk, bibliotekarer, f. eks..” ” Mere information om hvorfor man har fået et afslag. Det kan gøre en meget usikker næste gang man skal søge. Det kan helt afholde en fra at søge igen, fordi man nemt kommer til at tænke: Det er helt, helt galt med det jeg sender ind.”

Sp 27A:Hvilket råd vil du give Statens Kunstfond? Litteraturudvalg (33)

31


Film og Scenekunstudvalget: ” Det virker ellitært og de kunne godt tage større chancer, altså give de nye en større mulighed, fordi de etableret har en større mulighed mht. at få midler..” ” Mere plads til filmproduktion, ikke alt den henvisning til DFI der alligevel ikke støtter eksperimenterende film..” ” Mere menneskelig kontakt.” ”M idlerne er få, og dem der er populære har en fordel med hensyn til at få midler, og talentudviklingen kunne godt være bedre, altså give midler til nytænker istedet for de mere etablerede..” ” Fint med en overordnet retningslinje for hvad i vil støtte.” ” I forhold til uddelingen af midler til projekter indenfor scenekunst er det min opfattelse at der er tendens til at fokusere meget på en tydelig pitch i ansøgningerne. Det kan gøre at ansøgninger der er mere åbne i deres struktur ikke tilgodeses.” ” Der er for mange dårlige genganger af forestillinger. Kunstfonden burde bedømme mere efter evner og ikke følelser. Der er for mange forestillinger hvor de ikke evner at gennemføre deres ideer.”

Tonekunst udvalgene: ” En udførlig begrundelse for afslag ville selvfølgelig være at foretrække.” ”Slå rytmisk og klassisk udvalg sammen.” ” Jeg mener der et problem med hvad der ligger i udtrykket "kreativ kunstnerisk virke". Det betyder at kunstfonden kun støtter komponister og ikke udøvende musikere undtagen de kunstnere der spiller fri improvisations musik som jeg ved kunstfonden har støttet.” ” Drop den fokus på verdensmusik og anden ligegyldig navlepilleri. Der er 3 mennesker i DK, der synes, det er spændende og nyt og bidrager med noget. I sidder alle 3 i udvalget, og det er HELT skørt. I er med garanti verdens flinkeste og rareste mennesker.” ”Mere fokus på moderne musik.” 32


Billedkunstudvalg: ” Få et udenlandsk udvalg til at se på danske ansøgninger fx svensk, norsk. For at undgå rip, rap og rup klubben.” ” Vær endnu mere åben overfor nytænkende kunst end I er nu. Os fra udenlandske akademier er f.eks. skolet ret anderledes end de gør på danske akademier, og herhjemme gør alle det samme..” ” Bedre fokus på også at støtte "malere"/billedkunstnere som udelukkende maler uden vi nødvendigvis skal over i installationer eller projekter..” ” Jeg er fuldtids billedkunstner & har ansogt stotte igennem 30 ar & aldrig modtaget 1 krone....hvornar er det min tur?....mit intryk at I stotter de samme kunstnere igen & igen...jeg efterlyser fairness & stotte de gode kunstnere der ingen stotte har!” ” Tag på indkøb i provinsen.”

Sp 27A: Hvilket råd vil du give Statens Kunstfond? Billedkunstudvalg

33


Kunsthåndværk- og designudvalg: ” Der er brug for mere støtte til dygtige beklædningsdesignere der både kan nytænke men også levere kvalitet. Der er for meget nyskabende design der får støtte ud at være kvalitativt: her tænker jeg ikke kun design men også på den håndværkmæssige kvalitet.” ” Hvis I fortsat ønsker at administrere Sølvkunst bør i sætte jer ind i feltet.” ” Det kunne være dejligt at i tænkte oplevevlsesdesign ind i støtten, samt meget mere tværfaglighed.” ” Tildel ikke støtte til de sammen kunstnere/designere igen og igen. støt flere forsekllige i stedet. Det er en kæmpe opmuntring at få støtte fra Statens Kunstfond og der er mange der fortjener et skulderklap... :--)”

Arkitekturudvalg: ” De skal have et mere blandet, og oftere udskiftning af rådet. Skrive argumenter for hvorfor man får afslag.” ” De kunne være mere modige i deres afgørelser, de har en tendens til at tage de lidt mere etablerede, og man kunne godt mistænke dem nogle gange for kammerateri” ” Ville ønske de var mere innovative og fremadsynede. De er lidt gammeldags. Mangler mod på at støtte mere tværfaglige projekter.”

34

Brugerundersoegelse Statens Kunstfond 2010  

Brugerundersøgelse for Statens Kunstfond 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you