De kracht van kunst in het Brabantse landschap

Page 6

samen schommelen aan het Wilhelminakanaal omwonenden en kunstenaar werken samen

O

m, sc atoriu bserv

andp hets Z

oort

Zijn favoriete wandelgebied langs het Tilburgse Wilhelminakanaal veranderde van de ene op de andere dag in een kaalgeslagen stuk bouwgrond. En dus was Peter van Gils boos. “Een ontmoetingsplek was in een keer weg.� Samen met wijkbewoners, Stadslab CuPuDo en kunstenaar Geert van de Camp werkt hij aan een oplossing. 6


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.