Page 1

Il-ħidma tal-Kunsill Jorganizza: • laqgħat u seminars pubbliċi ta’ konsultazzjoni fuq l-ortografija u t-terminoloġija, il-bilingwiżmu, iddiġitalizzazzjoni, ix-xandir, u l-bqija • korsijiet fuq il-Malti għall-għalliema tal-Malti, l-għalliema li jgħallmu suġġetti oħra bil-Malti, il-ġenituri u n-nanniet, il-qarrejja tal-provi talMalti, il-ħaddiema soċjali, l-impjegati tal-gvern, barranin li jaħdmu flindustrija tal-ospitalità, eċċ.

Jipproduċi: • riżorsi edukattiv (charts, posters, apps, filmati u kanzunetti b’għanjiet għat-tfal, animazzjonijiet, eċċ.) • fuljetti u pubblikazzjonijiet informattivi, filmati.

Jagħti pariri lingwistiċi u għajnuna fuq: • it-tabelli pubbliċi direzzjonali u informattivi (fl-isptarijiet, it-toroq, il-ministeri, id-dipartimenti talgvern, parks, skejjel, u oħrajn) • linji gwida għall-impjegati talgvern u għall-ġurnalisti u x-xandara • proġetti li jinvolvu l-qari tal-provi, dizzjunarji elettroniċi, u korpus u għodod lingwistiċi.

Lest dejjem biex: • jikkopera ma’ gruppi u individwi involuti f’inizjattivi marbuta malMalti jew li fihom jintuża l-Malti għall-pubbliku • jikkonsulta, jisma’ u jagħti l-pariri tiegħu fuq kwistjonijiet marbuta mal-lingwa u l-użu tagħha • jieħu d-deċiżjonijiet u jippubblika linji gwida fuq suġġetti lingwistiċi meta jkun meħtieġ.

T ER MINOLOĠIJA t er minology

ED U KAZZJONI ed u c at ion

M u ż i k a u s p e t ta k l u m u s i c & e n t e rta i n m e n t

XANDIR MEDIA

RI Ċ E RK A re s e a rc h

IR-ROTOT IL-ĠODDA YOUR NEW BUS ROUTES

INFOR MAT IKA IC T

KOMU NITÀ c ommu nit y

P RO M O Z Z J O N I p ro m o t i o n

KO P E RA Z Z J O N I c o o p e rat i o n

S TA N DA RD I Z Z A Z Z J O N I s ta n da rd i s at i o n

IKKUNTATTJANA CONTACT

Malta Transport Centre Il-Marsa, MRS 1917 Malta www.transport.gov.mt t e w f

SKEDA U

2122 22O3 info.tm@transport.gov.mt news.transport.gov.mt transportmaltanews

ROTOT MINISTERU GĦAT-TRASPORT

U L-INFRASTRUTTURA

Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti

The Council’s work Organisation of: • public consultancy meetings and seminars on orthography and terminology, bilingualism, digitilisation, media, etc. • Maltese courses for teachers of Maltese, teachers of other subjects, parents and grandparents, proofreaders of Maltese, social workers, government employees, foreigners working in the hospitality industry, etc.

Advice on and support for: • directional and information signage in public spaces (hospitals, streets, ministries, government department, parks, schools, etc.) • guidelines for governement employees, guidelines for the media • projects involving spell checking, electronic lexicons, language corpora and tools.

bil-kelma t-tajba

Production of: • educational resources (charts, posters, apps, nursery rhymes, animations, etc.) • information leaflets, brochures, videos.

The Council is intent on: • cooperating with groups and individuals involved in any public activity related to Maltese • consulting, listening and offering advice on matters of language and language use • take decisions and issue guidelines on matters of language when necessary.

Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti

www.kunsilltalmalti.gov.mt

kunsilltalmalti@gov.mt www.kunsilltalmalti.gov.mt

/kunsilltalmalti

The National Council for the Maltese Language

Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti


TAL-INFORMATIKA

IL-KUMITAT TAT-TERMINOLOĠIJA

IL-KUMITAT TAX-XANDIR

IL-PRESIDENT U 10 MEMBRI

IL-KUMITAT TAL-MUŻIKA U

Il-Kumitat iT e

IL-KUMITAT

il-Ku mm is

i iċ kn

L-ISPETTAKLU

il-Kunsill ID-DIRETTUR EŻEKUTTIV

Sħubija F’konformità mal-Att dwar l-Ilsien Malti, il-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti għandu “joħloq u jżomm kuntatti regolari u frekwenti ma’ għaqdiet lokali, nazzjonali u internazzjonali li jkollhom funzjonijiet tal-Kunsill, u magħhom jistabbilixxi skambji ta’ ideat u riżorsi.” Għal dan il-għan, il-Kunsill huwa membru sħiħ fil-Federazzjoni Ewropea talIstituzzjonijiet Nazzjonali tal-Lingwa (EFNIL). Il-Kunsill iżomm ukoll kuntatt mat-tradutturi u l-qarrejja tal-provi tal-istituzzjonijiet tal-UE kif ukoll mal-emigranti Maltin li jgħixu lil hinn minn xtutna, fost l-oħrajn fl-Awstralja, ir-Renju Unit, il-Kanada u l-Istati Uniti.

L-Att dwar l-Ilsien Malti, 2005

EN

technical commission LINGUISTIC RESEARCH COMMITTEE

ICT COMMITTEE

TERMINOLOGY COMMITTEE

EDUCATION COMMITTEE

The National Council for the Maltese Language

MEDIA COMMITTEE

PRESIDENT AND 10 MEMBERS

MUSIC AND ENTERTAINMENT COMMITTEE

es te it m

tech ni ca

council EXECUTIVE DIRECTOR

ission mm co

Maltese Language Act, 2005

Composition of the Council The members represent various organisations involved in linguistic and cultural activities, and include the Department of Maltese and the Institute of Linguistics of the University of Malta, the Akkademja tal-Malti (Maltese Language Academy), the Department of Curriculum Management and the Malta Arts Council. There are also the volontary organisations for the Maltese language. The main functions of the Commission are, among others, “to observe, analyse and evaluate the position of the Maltese Language in the context of the language situation in Malta, to draft the Linguistic Policy and recommend it to the Council” (Maltese Language Act, 2005). The members of the Technical Commitees are either qualified, interested or practitioners in specific areas.

l

The National Council for the Maltese Language having the aim of adopting and promoting a suitable language policy and strategy and to verify their performance and observance in every sector of Maltese life, for the benefit and development of the national language and the identity of the Maltese people.

LINGWISTIKA

IL-KUMITAT TAL-EDUKAZZJONI

Il-Kunsill NAZZJONALI TAL-ILSIEN MALTI

ni tech cal co m

bil-għan li jadotta u jippromwovi politika u strateġija lingwistika xierqa u li jara li dawn jitwettqu u jiġu osservati f’kull qasam tal-ħajja Maltija, għall-ġid u l-iżvilupp tal-ilsien nazzjonali u l-identità tal-poplu Malti.

IL-KUMITAT TAR-RIĊERKA

Teknika

Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti

Il-kummissjoni Teknika

i on sj

Il-kompożizzjoni tal-Kunsill Il-membri jirrappreżentaw diversi organizzazzjonijiet involuti f’attivitajiet lingwistiċi u kulturali u jinkludu d-Dipartiment tal-Malti u l-Istitut talLingwistika fl-Università ta’ Malta, l-Akkademja tal-Malti, id-Dipartiment tat-Tmexxija tal-Kurrikulu u l-Kunsill Malti għall-Arti. Ma’ dawn hemm ukoll l-għaqdiet volontarji tal-Malti. Il-funzjonijiet ewlenin tal-Kummissjoni huma li, fost l-oħrajn, “tosserva, tanalizza u tiżen il-qagħda tal-ilsien Malti fid-dawl tas-sitwazzjoni lingwistika ta’ Malta, tfassal il-politika lingwistika u tirrakkomandaha lill-Kunsill” (L-Att dwar l-Ilsien Malti, 2005). Il-membri tal-Kumitati Tekniċi tal-Kunsill huma nies ikkwalifikati u oħrajn interessati jew prattikanti fl-oqsma konċernati.

MT

Affiliation According to the Maltese Language Act, the National Council for the Maltese Language is to “establish and maintain regular and frequent contacts with local, national and international organisations which have functions similar to or complementary to those functions of the Council and establish exchanges of views and resources with them.” To this end, the Council is a full member of the European Federation of National Institutions for Language (EFNIL). The Council is also in contact with EU translators and proofreaders as well as with Maltese emigrants in Australia, the UK, Canada and the USA, among others.

Profile for Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti

Dwar il-Kunsill tal-Malti  

About the National Council for the Maltese Language

Dwar il-Kunsill tal-Malti  

About the National Council for the Maltese Language

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded