Page 1

er en topp moderne uttrykksordbok med helt oppdatert språk slik det brukes i dag. Det er den første norsk–engelske uttrykksordboken som er laget ved hjelp av moderne kilder som Internett, i tillegg til mer tradisjonelle kilder. Den er et nyttig hjelpemiddel for studenter, og andre brukere som trenger engelsk i profesjonell sammenheng, eller som ønsker en god uttrykksordbok hjemme. • Over 16 000 alfabetisk ordnete uttrykk med over 31 000 oversettelser • Uttrykk fra norsk og engelsk dagligtale • Moderne språk, både norsk og engelsk • Oversiktlig betydningsinndeling • Lett å finne frem til riktig oversettelse • Engelske og amerikanske oversettelser av uttrykk • Hjelper leseren med riktig bruk av engelske preposisjoner Kunnskapsforlaget – størst på ordbøker

gå ned 1 (om fly) land ∙ flyet kunne ikke gå ned på grunn av tåke the plane couldn’t land because of fog 2 (om skip) go down, sink ∙ skipet gikk ned i Atlanteren the ship went down in the Atlantic 3 (om pris e.l.) go down ∙ prisene gikk ikke ned the prices didn’t go down 4 (EDB) go down

www.kunnskapsforlaget.no

ISBN 978-82-573-1924-3

9 788257 319243

Engelsk-norsk-uttrykksordbok.indd 1

Bedre i engelsk Uttrykk fra norsk til engelsk

Bedre i engelsk. Uttrykk fra norsk til engelsk

Bedre i engelsk Uttrykk fra norsk til engelsk

...with egg on his face! ...med skjegget i postkassen!

No kidding! Du tuller!

i beste mening with the best intentions, for the best ∙ hun gjorde det i beste mening she did it with the best intentions

Kunnskapsforlaget 01.12.2008 15:16:44


Bedre i engelsk Uttrykk fra norsk til engelsk

Kunnskapsforlaget


1. utgave 2008 3. opplag 2012 © Kunnskapsforlaget H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard) A/S og Gyldendal ASA, Oslo 2008 Prosjektledere: Vibecke Haslerud og Brita Engebakken Omslag: Kristin Børtinghus Sats: Ove Olsen, Kunnskapsforlaget Produksjonssjef: Øystein Endresen Skrift: Univers/Times New Roman 9,5 pkt./10 pkt. Trykk og innbinding: Drukarnia Dimograf Sp z.o.o Printed in Poland ISBN 978-82-573-1924-3 Materialet er vernet etter åndsverkloven. Uten uttrykkelig samtykke er eksemplarfremstilling, som utskrift og annen kopiering, bare tillatt når det er hjemlet i lov (kopiering privat bruk, sitat o.l.) eller avtale med Kopinor (www.kopinor.no). Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings- og straffeansvar.


248

slå konkurs

slå konkurs 1 (bli bankerott) be bankrupted, be

made bankrupt 2 (av retten) be declared bankrupt, be put into compulsory liquidation (om selskap) slå kontra reverse, change one’s position, strike back slå krøll på seg curl up slå leir pitch camp, set up camp, camp slå lens (tisse) pee (hverdagslig), take a leak (hverdagslig) slå løs på hammer away at, beat up on (mennesker) slå med vingene flap one’s wings slå mynt på noe capitalize on something eller capitalise on something, trade on something, earn money on something slå ned take down (om paraply), strike (om lyn), knock down, strike down, suppress, turn down (om krave e.l.), beat down ∙ han ble slått ned utenfor puben he was knocked down outside the pub / he was struck down outside the pub ∙ all motstand ble slått ned av militæret all opposition was suppressed by the military / all opposition was struck down by the military slå ned på descend on, attack, swoop (down) upon, pounce on ∙ læreren slo ned på bråkmakeren uten å nøle the teacher descended on the troublemaker without hesitation slå ned som en bombe hit like a bombshell, hit like a ton of bricks slå noen flat squash somebody, swat somebody, flatten somebody slå noen gul og blå beat someone black and blue slå noen ned i støvlene beat the boots off someone, beat someone all hollow, beat the pants off someone slå noen på deres egen hjemmebane beat somebody at their own game slå noe om noe wrap up ∙ ekspeditøren slo et papir om varene the shop assistant wrapped up the goods slå om change, shift slå om seg med splash something about, throw something about, spend, air (gammeldags) ∙ hun hadde vunnet i lotto og slo om seg med penger she had won the lottery and splashed her money about ∙ han likte å slå om seg med Ibsen-sitater he liked to throw Ibsen quotations about

slå opp 1 (åpne, om dør, paraply e.l.) open 2 (sette opp, om telt) pitch up, put up 3 (henge opp) put up, stick up, post up, pin up

(med tegnestift) slå opp med (avslutte forhold med) break up

with, give somebody the elbow (hverdagslig) slå opp telt pitch a tent slå over 1 (bevege seg over) jump, leap, pass ∙

flammene slo over fra garasjen til hovedhuset the flames jumped from the garage to the main house 2 (om bølger) wash over, sweep over ∙ bølgene slo over båten the waves washed over the boat 3 (om elektrisitet) flash over, flash between ∙ det slo over en gnist mellom ledningene a spark flashed between the two wires 4 (gå over til) change to, switch to, turn to, change into, switch over to ∙ hun slår fort over fra norsk til spansk she switches quickly from Norwegian to Spanish ∙ kan du slå over på en annen kanal? can you switch to another channel? slå på turn on slå på flukt put to flight, beat back, rout slå på stortromma for beat/bang the drum of/for, hype something slå på tråden (give a) call, (give a) ring slå ring om noe/noen (verne om noe/noen) (surround and) protect something/someone, strive to defend, come to the rescue slå rot 1 (om person) put down roots, become firmly planted, become settled, settle down 2 (om planter og ideer) strike root, take root, root, become firmly rooted, become firmly planted slå sammen 1 (forene) unite, combine, unify, throw together, merge, amalgamate, fuse 2 (lukke) close 3 (folde sammen) fold 4 (sammenfatte) lump (together), bracket (together) slå seg 1 (om skade) hurt oneself, be hurt, be injured 2 (bli skjev) twist, warp (om tre), become warped ∙ døren har slått seg, og det er vanskelig å lukke den the door has warped and it is hard to close it slå seg for pannen slap oneself on the forehead slå seg løs enjoy oneself, go on a spree, paint


249

the town red, freak out (slang) slå seg ned 1 (sette seg) sit down 2 (bosette seg) settle down, settle

slå seg opp som make a success as, make

a career as, make it as (hverdagslig) slå seg på brystet brag, blow one’s horn, boast slå seg på flasken hit the bottle (hverdagslig),

take to the bottle slå seg sammen join hands, join together, join

forces, unite with, join up, combine (forces), get together ∙ they combined to put the others out of business slå seg til ro settle down, calm down ∙ tror du at hun vil slå seg til ro og gifte seg? do you think she will settle down and get married? slå seg til ro med noe be content with something slå seg vrang 1 (bli motvillig) be stubborn, refuse to budge, be unwilling, cause trouble, become unruly 2 (ikke fungere) refuse to work, not start (om maskin, motor e.l.) slå sine pjalter sammen join fortunes, join forces, get spliced (gifte seg, hverdagslig), shack up together (flytte sammen, hverdagslig) slå sprekker crack, split ∙ muren slår sprekker på våren the brick wall cracks every springtime ∙ regjeringssamarbeidet er i ferd med å slå sprekker the government coalition is cracking slåss for livet fight for one’s life slåss mot fight against slåss mot overmakten fight against heavy odds, struggle against heavy odds, fight against superior forces slåss om noe fight over something, fight about something, struggle for something, fight for something ∙ hundene slåss om benet the dogs are fighting over the bone ∙ de slåss om de beste plassene they are fighting for the best seats slåss på tørre never have a fist fight, have a punch-up (britisk) slåss så blodet spruter have a knock-downdrag-out fight (hverdagslig) slåss så busta fyker fight tooth and nail slåss så fillene fyker fight tooth and nail slå stort opp splash all over the front page slå stort på be generous slå sønder og sammen beat the living

smekke igjen

daylights out of, make mincemeat of (britisk), mop the floor with (slang), beat to a frazzle, knock into a cocked hat slå til 1 (akseptere) accept, jump at the chance, jump at the offer, accept with a shot 2 (gå i oppfyllelse) come true, prove right, prove correct, turn out right 3 (gå til aksjon) strike, jump at the opportunity slå tilbake beat back, fight off, repel (om angrep) slå tilbake på rebound, recoil upon, backfire, strike back slå til i rette øyeblikk strike while the iron is hot, make hay while the sun shines slå til lyd for make an appeal for, put in a plea for slå to fluer i en/ett smekk kill two birds with one stone slå ut 1 (beseire) knock down, knock out (om boksing), beat, defeat 2 (om utslett) break out 3 (tømme ut) empty 4 (gå utover) open outwards ∙ vinduet slår ut the window opens outwards 5 (om tenner) knock out slå ut håret let one’s hair down, paint the town red (overført) slå ut i lead to, result in ∙ dette vil slå ut i lavere priser this will lead to lower prices slå ut med armene gesticulate wildly, wave one’s arms around slå øynene ned lower one’s eyes slå øynene opp open one’s eyes, awaken, look up (fra noe) smaken er som baken, den er delt one man’s meat is another man’s poison, to each his/her own, each to his/her own, there’s no accounting for taste smake på 1 (prøve smaken) taste, sample, try 2 (overveie) turn over in one’ s mind, toy with smake til noe season something to taste smake verken vått eller tørt not eat anything, not get anything to eat smak og behag kan ikke diskuteres there’s no accounting for taste den smale vei the (straight and) narrow path smalne av taper, narrow en smal sak an easy matter smekke igjen lock, latch

S


250

smekke til noen

smekke til noen slap someone smekk fullt chock-full ∙ det var smekk fullt på

bussen the bus was chock-full smelle igjen slam, bang, fling shut smelle til med noe come through with

something (hverdagslig), achieve something unexpectedly ∙ han smelte til med ny, personlig rekord he came through with a new personal record smelte for noe/noen have a soft spot for something/someone, get mushy over something/someone (hverdagslig) smelte i munnen (om mat) melt in one’s mouth smelte ned melt down smelte noens hjerte melt someone’s heart, melt one’s heart smelte om melt down, remelt smelte sammen blend, mix together, merge, fuse, fuse together, merge into each other, melt into each other, coalesce smette forbi slip past smette i klærne slip into one’s clothes smette inn slip in smette unna get away smette ut slip out smi i hymens lenker enter into the holy bonds of matrimony, tie the knot (hverdagslig), get hitched (hverdagslig) smile fra øre til øre grin from ear to ear, smile from ear to ear smile i sitt stille sinn smile to oneself, smile in one’s heart, smile inwardly smile i skjegget laugh up one’s sleeve smile mot smile at smile om kapp med solen smile radiantly smi mens jernet er varmt strike while the iron is hot sminke seg make oneself up, put on makeup smiske for ingratiate onself with, fawn over smugle inn smuggle in smuldre opp crumble, disintegrate smusse til dirty, soil ∙ hun smusset til skoene sine she soiled her shoes smyge av slip off (om klær) smyge for noen grovel before someone, crawl before someone smyge på slip on (om klær) smyge seg inn sneak in smyge seg inntil snuggle up to, nestle up to

smyge seg ut sneak out smykke seg med noe decorate/adorn oneself

with something smykke ut decorate, embellish smøre inn rub in, rub into smøre om rewax one’s skis, change the wax on

one’s skis smøre sammen noe slap something together

(hverdagslig), scribble (om å skrive), daub (om å male) smøre seg bort (om ski) use the wrong wax smøre seg med tålmodighet be patient, wait something out smøre tykt på lay it on thick (hverdagslig), exaggerate (overdrive), overdo it, pile it on, draw the longbow smøre utover spread, smear smør på flesk too much of a good thing, the same thing twice over, pleonasm små barn, store gleder it doesn’t take much to please a child små gleder little pleasures små gryter har også ører little pitchers have long ears små midler meagre resources, little means ∙ bestefar klarte å oppnå mye med små midler granddad managed to accomplish a lot with meagre resources smått/dårlig stell med noe/noen something/ someone is in a bad way smått er godt good things come in small packages smått med supplies are running low/short smått om senn (etter hvert) little by little, eventually snakke av erfaring speak from experience snakke en rundt talk someone into something, cajole someone into doing something snakke fag talk shop snakke forbi hverandre talk at cross purposes snakke for døve ører speak to deaf ears, talk to the wind, talk to a brick wall snakke for noen (forsvare) speak for someone, speak on behalf of someone, speak on someone’s behalf snakke fornuft med noen reason with someone snakke for seg plead one’s (own) case, speak on one’s (own) behalf


251

snakke frempå om noe hint at something,

drop a hint about something snakke godt om speak highly of snakke hardt til noen give someone a good talking-to snakke hull i hodet på noen (hverdagslig) talk someone’s head off, talk a blue streak (amer.) snakke høyt om noe talk aloud about something ∙ det skal vi ikke snakke for høyt om the less said the better ∙ ikke snakk for høyt om det don’t advertise it snakke i munnen på hverandre speak all at once, speak all at the same time snakke i store bokstaver express oneself in no uncertain terms snakke med to tunger speak with a forked tongue (lyve) snakke noen etter munnen 1 (innynde seg hos) play up to somebody, echo somebody 2 (snakke godt for seg) cajole somebody, coax somebody 3 (være ettersnakker) be somebody’s yes-man snakke noen fra noe dissuade someone from something snakke noen i senk talk somebody down, talk a blue streak (amer.) snakke noen rundt cajole someone, talk someone into something snakke noen til rette make someone listen to reason, bring someone to their senses snakke om talk about snakke om løst og fast talk about this and that snakke om vær og vind make small talk, talk about this and that, chit-chat snakke opp ad stolper og ned ad vegger run off at the mouth (hverdagslig), talk excessively (uten begrensning), talk incessantly (uten stopp), hold forth, talk the hind legs off a donkey (hverdagslig), talk nineteen to the dozen snakke over seg rave, speak irrationally snakke pent om noen speak well of someone, say good things about someone, speak highly of someone snakke rett fra leveren be outspoken, not mince matters, speak one’s mind, talk straight from the shoulder, talk straight from the gut (slang)

sneie borti noe

snakke rett ut tell it straight, speak straight

from the shoulder, speak one’s mind snakke samme språk (også overført) speak

the same language, see eye to eye, be on the same wavelength ∙ økonomer og kunstnere snakker ikke samme språk economists and artists don’t talk the same language snakke seg varm warm up (to a subject) snakke som en har forstand til talk through one’s hat, talk according to one’s lights snakke stygt om speak ill of snakke stygt om noen speak badly of someone, run someone down, speak evil of someone, knock someone (hverdagslig) snakke til talk to, address snakke til hverandre be on speaking terms snakke tull talk baloney (hverdagslig), talk nonsense snakke ut 1 (åpne seg) speak out, speak up, speak openly ∙ endelig kunne han snakke ut om problemene sine he could finally speak out about his problems 2 (snakke ferdig) finish speaking, finish talking, finish ∙ slutt å avbryte, la meg få snakke ut stop interrupting, let me finish speaking snakk fyller ingen sekk talk is cheap, fine words butter no parsnips snakk om flaks what luck snappe etter luft gasp for breath snappe opp noe catch something, pick up something ∙ hun snappet opp noe informasjon om politikerne she picked up some information on the politicians snarere ... enn rather than, more ... than ∙ fargen er snarere grønn enn blå the colour is green rather than blue / the colour is more green than blue snarest mulig as soon as possible, at the earliest possible convenience (høytidelig) snart det ene, snart det andre (som adverb) now this, now that snart hit, snart dit now here, now there snaut nok (som adverb) barely, scarcely snavla går i ett kjør one’s mouth is going a mile a minute snegle seg av sted go/move at a snail’s pace snegle seg frem advance at a snail’s pace, crawl forward sneie borti noe graze something, brush against something

S


252

snekre sammen noe

snekre sammen noe (lage noe i en fart) put/

throw something together, hammer something together snerre mot growl/snarl at snerte borti noe graze against something, brush against something snevre inn make narrow(er), narrow in, draw in snevre seg inn narrow, become narrow(er) snike i køen jump the queue snike på (trikken) dodge the fare snike seg forbi sneak past snike seg inn sneak in, creep in, slip in ∙ det har sneket seg inn noen trykkfeil some printing errors have slipped in snike til seg noe finagle something, wangle something ∙ de snek seg til en liten røykepause they finagled a short cigarette break snill som et lam good as gold, utterly harmless snipp snapp snute, så var eventyret ute and that’s the end of the story snitte av noe cut off something, cut something off snitte opp noe cut up something, cut something up, cut open something, cut something open snobbe med noe flaunt something, show off something snobbe nedover slum, go slumming, slum it sno noen rundt lillefingeren twist someone around one’s (little) finger, lead someone by the nose sno seg twist, wind, twist and turn, meander ∙ veien snodde seg gjennom skogen the road twisted and turned through the woods sno seg frem thread one’s way through, manoeuvre through sno seg ut av wriggle out of, manoeuvre (oneself) out of, dodge ∙ han klarer alltid å sno seg ut av en pinlig situasjon he always manages to wriggle out of an embarrassing situation snuble i stumble, trip over snuble i sine egne ben trip over one’s own feet, fall over oneself snuble og falle stumble and fall snuble over noe (overført) stumble across/ upon something snu døgnet turn night into day snu godsiden til show good will, put your best foot forward

snu helt om change completely, do a complete

turnaround snu i døren change one’s mind snu kappen etter vinden set one’s sails to

every wind, change one’s mind at the drop of a hat snu om reverse, turn around, do a turnaround (om fremgangsmåte) snu opp ned på noe turn something upside down, turn something inside out snuppa mi my baby, my darling, my little honeybun snu på en femøring turn on a dime (amer.), turn on a six-pence (britisk, sjelden) snu på flisa try something else, turn things around snu på noe turn something over snu på skillingen pinch pennies, be a pennypincher, pinch and scrape, scrimp and save snurpe munnen purse one’s lips, pucker one’s mouth snurpe sammen gather together, sew up (sy) snurre noe rundt wrap something around, twist something around, spin something around ∙ han snurret tyggegummien rundt fingeren he wrapped the chewing gum around his finger snurre rundt spin around, twirl around, whirl around snu ryggen til (noen) turn one’s back (on someone) snu seg 1 (om person) turn (around) 2 (om vind, mening e.l.) change, shift snu seg rundt turn around snuse omkring snoop around, nose around, poke around/about, sniff around (slang) snuse opp sniff out, nose out snuse på sniff (at), try something out (hverdagslig) snu stemningen turn the opinion, change people’s sentiment snu/svinge rundt på hælen turn on one’s heel(s) snydens full (hverdagslig) plastered, pissed snylte på (overført, om personer) sponge off/on (hverdagslig), live on, freeload, leech snyte for cheat out of, swindle out of snyte og bedra cheating and diddling, cheat and deceive snyte på skatten evade taxes, cheat on one’s


253

taxes, dodge taxes, cheat the taxman, cheat the IRS (amer.) snøen som falt i fjor the snows of yesteryear (litterært), water under the bridge (hverdagslig) snø inne snow in, be snowbound, be trapped by the snow snø ned snow under, be snowbound, be trapped by the snow ∙ huset snødde ned the house was snowed under snøre igjen lace (up), tie (up) snøre igjen pengesekken 1 (stramme inn utgiftene) cut down on expenditures 2 (være gjerrig) keep one’s purse shut, be a tightwad, be tight-fisted snøre opp unlace, untie snøre sammen draw together, lace up, constrict (stramme) snøre seg (bruke snøreliv) lace oneself in, wear a corset snøre seg sammen contract, tighten, close (in), draw together, knot (up) ∙ han var så redd at brystet snørte seg sammen he was so scared that he felt his chest tighten ∙ nettet snører seg sammen om dem the net is closing in on them snørr og tårer (hear the) violins playing sogne til belong to, be associated with sokne etter drag for, sweep sole seg sun oneself, sunbathe, bask in the sun sole seg i glansen av noe/noen bask in the glory of something/someone sole seg i sin egen fortreffelighet bask in one’s own excellence/achievement solidarisere seg med noen show solidarity with someone, have fellowship with someone, have unity with someone, identify oneself with someone, make common cause with someone sol og sommer summertime sol og varme sun and heat som aldri før as never before som avslutning in conclusion som avtalt as agreed som bare det as can be, as anything, as hell (hverdagslig) ∙ jeg ble sint som bare det I was mad as can be som bare faen like hell (hverdagslig) som best en kan as best one can ∙ jeg gjorde det som best jeg kunne I did it as best as I could som betaling for noe in payment for something, in respect of (formelt)

som en åpen bok

som bevis for as a proof of, in proof of som bevis på noe as proof of something, as

a token of something ∙ hun fikk et dusin røde roser som bevis på hans kjærlighet she got a dozen red roses as proof of his love som dag og natt as different as chalk and cheese, as different as day and night som det heter as the saying goes som det så vakkert/fint heter as it’s so beautifully put som det var i går like it was yesterday, as if it were/was yesterday som en annen... like a... ∙ så stod jeg der da, som en annen idiot then I stood there like a fool som en avveksling for a change som en druknet katt like a drowned cat som en dråpe i havet like a drop in the ocean, like a drop in the bucket som en fisk på land like a fish out of water som en fugl føniks (fra asken) like a phoenix (from the ashes) som en følge av noe as a consequence/result of something, because of something ∙ som en følge av din somling har vi mistet bussen! as a consequence of your dawdling, we’ve missed our bus! som en gal like crazy, like fury som en gave fra himmelen a godsend som en gest overfor noen do something as a gesture to someone som en hodeløs høne like a headless chicken ∙ hun løp rundt som en hodeløs høne she ran around like a headless chicken som en kanonkule like a shot som en konsekvens av noe as a consequence of something som en lek child’s play, easy as pie ∙ oppgaven gikk som en lek the task was child’s play som en løve i bur like a caged lion som en oi-oi like a bat out of hell (hverdagslig) som en oppvridd klut (utslitt) like a worn-out rag som en strikkball like a rubber ball som en verpesyk høne like a cat on hot bricks (britisk), like a cat on a hot tin roof som en åpen bok like an open book ∙ han kan ikke skjule noe for meg, for jeg leser ham som en åpen bok he can’t keep anything from me because I read him like an open book

S

Bedre i engelsk  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you