Page 1

Mù£‚èœ Þ«î£

Blue Print Tamil medium

+2 «î˜M™

ð°F 1

ñFŠªð‡èœ ªðø

20&1&2014 FùèóÂì¡ Þ¬íŠ¹

ñŸÁ‹


4. tifp£o‹ ga‹ghLfŸ- II rk¬ghLfis¡ tpdh mikg;G fh©f/

nkhj;j kjpg;ngz;fs;

ÞõŸP¡ êñ¡ð£´è¬÷‚ 裇è? 5. y = x2 + x+2 = 0 â‹ õ¬÷õ¬ó‚° x=6 ªî£´«è£´, ªêƒ«è£†®¡ gFjp¹œOJ숶 - m gFjp - M gFjp - , ªñ£ˆî ñFŠªð‡èœ:27 êñ¡ð£´è¬÷‚ 裇è.

3 õ¬èf†®¡ ðò¡ð£´èœ&I ð°F&Ü 5

ð°F&Ý

ð°F&Þ

tpdh mikg; 2 G

1/ 2x - 9x 6 ñFŠªð‡èœ 3

2

4 1 4. tifp£o‹ ga‹ghLfŸII

2

4 õ¬èf†®¡ ðò¡ð£´èœ & I I

6.kjpg;ngz; fs; . ngz;fs; Mù£ ܬñŠ¹ nkhj; j kjpg; ªñ£ˆî ñFŠªð‡èœ: 50

1

gFjp - m

gFjp - M

gFjp - ,

4

1

2

: 30

+ 12x + 4 v¬w rh®g[ vªbjªj ,ilbtËfËy; TL« rh®ghf my;yJ Fiwa[« ð°F&Ü ð°F&Ý ð°F&Þ

5 2 2 1. x= 100 –p – p2 â¡ø õ£ê£˜H¡ P = 5&™ «î¬õ rh®ghf cs;sJ v¬gij¡ fh£Lf. 6.kjpg; n gz; f s; . ªï蛄C¬ò‚ 裇è. 3 2 2. x-& Üô°èœ àŸðˆF‚è£ù ªñ£ˆî ªêô¾ 1. 2x - 9x + 12x +4 â¡ø ꣘¹ ≪î‰î Þ¬ìªõOèO™ ô‹ ꣘ð£è Ü™ô¶ 2 C =50 + 10x + 5x Q+ ™ xF = k;1.3 â¡ 2.â NghJ 75ø– 12x +°¬ø»‹ 6x2 – x3 vd; gJrh®ghf vg;nghOJk; FiwfpwJ vd epWTf. 1/ 2x -x 9xmjpfupf; 12x + 4 v¬w rh®g[ vªbjªj ,ilbtËfËy; TL« my; yJ Fiwa[ « ꣘ð£è àœ÷¶ â¡ð¬î‚ ¹œOJ™ êó£êK ñŸÁ‹ ÞÁFG¬ô„ ªêô¾ 裆´è? 2 ÝAòùõŸ¬ø‚ 裇è? 3 3. f(x)cs; =sxJ3-6x +9x-8fh£Lf. v¬w tistiu vªbjªj ,ilbtspfsp± 2nk±neh¡» rh®ghf v¬gij¡ 3. W›õ¼‹ «î¬õ ñŸÁ‹ ÜOŠ¹ ꣘¹èO¡ 2. x ÜFèK‚°‹ «ð£¶ 75 – 12x + 6x – x â¡ð¶ °¬øAø¶ âù GÁ¾è? ê ñ ¡ G ¬ ô M ¬ ô ¬ ò » ‹ , ê ñ ¡ G ¬ ô 2 3⊪𣿶‹ 3 2 2. x mjpfupf;Fk;NghJ 75 – 12x + 6x 3. – x ƒ(x) vd;gJ nghOJk; FiwfpwJ vd epWTf. ≪î‰î = xvg; -6x +9x-8â¡ø õ¬÷õ¬ó FtpthfT« k¦W« FtpthfT« c´sJ vd¡ fh©f . «î¬õ¬ò»‹ 裇è. qd = 4 -0.05p , qsfP³neh¡» = 0.8 Þ¬ìªõOèO™ «ñ™«ï£‚A °Mõ£è¾‹ 3 2 + 0.11p 3. f(x) = x -6x +9x-8 v¬w tistiu vªbjªj ,ilbtspfsp± nk±neh¡» ñŸÁ‹ W›«ï£‚A °Mõ£è¾‹ àœ÷¶ 4. å¼ ºŸÁK¬ñò£÷K¡ «î¬õ„ ꣘¹ âù‚ 裇è. x=100-4p âQ™ 4. EOQ-it¡ fh©f.. khjhª½u g©l¤½¬ msT 25000 cUgbf´. xU 4. EOQ ¬õ‚ ñ£î£‰Fó ð‡ìèˆF¡ FtpthfT« fP³neh¡» c´sJ vd¡ 裇è. fh©f. (i) ªñ£ˆî õ¼õ£Œ êó£êK k¦W« õ¼õ£Œ ñŸÁ‹FtpthfT« Ü÷¾ 25,000 ༊ð®èœ. å¼ «è£¼î½‚° ÞÁFG¬ô õ¼õ£Œ ÝAòùõŸ¬ø‚ xU my»¦F Nj¡f¢ nryTå¼ &10.00 NfhUjY¡F NfhUj± nryT &.648 «è£¼î™ ªêô¾ Ï.648 ÜôAŸ° 裇è? 4. EOQ-it¡ fh©f.. khjhª½u g©l¤½¬ msT 25000 cUgbf´. xU «î‚è„ ªêô¾ Ï.10,00. (i i) x&¡ â‹ ñFŠHŸ° ÞÁFG¬ô õ¼õ£Œ 5. 2x3 + 3x2 -36x + 10 â¡ø ꣘H¡ ªð¼‹ 3 2 ÌxTòˆFŸ° êññ£°‹. 5. 2x + 3x -36x + 10 v¬w rh®gp¬ ngUkNj¡f¢ k¦W« ¼Wk&k½¥G¡fis¡ NfhUjY¡F NfhUj± nryT &. 648 xU my»¦F nryT 10.00 fh©f. (i) bkh¤j tUtha; ruhrÇ tUtha; k¦W«,W½Ãiy tUtha; M»adt¦iw¡ ñŸÁ‹ CÁñ ñFŠ¹è¬÷‚ 裇èfh©f. 5. x&¡ â‹ñFŠHŸ° x3 - 5x2 +5x +8- ¡ ô‹ 6. u =x3 + y3 + z3 -3xyz âQ™ ñFŠð£ù¶ - x- ¡ 3ô‹ ñFŠH¡ (ii) x - d; v«k½¥¾¦F ,W½Ãiy tUtha;Þ¼ g{¢¼a¤½¦F rkkhF« 2 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕 k½¥G¡fis¡ 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕 5. 2x + 3x=x-36x rh®gp¬ ngUk 3 + +y10 3 +v¬w GÁ¾è. 6Þ¼‚°‹ .u z3 -3xyz vdpy; xk¦W« +y ¼Wk +z = 3u âù vdfh©f. epWTf. ñìƒAŸ° êññ£è âù 裇è? 𝜕𝜕𝜕𝜕𝑥𝑥𝑥𝑥 𝜕𝜕𝜕𝜕𝑥𝑥𝑥𝑥 𝜕𝜕𝜕𝜕𝑥𝑥𝑥𝑥 5. x – d; vk;kjpg;gpw;F x - 5x +5x +8 −d; TLk; kjpg;ghdJ x-d; TLk; kjpg;gpd; ,U 6. å¼ õ†ìˆF¡ ²Ÿø÷õ£ù¶ ñ£ø£ iîˆF™ 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕 ñFŠªð‡èœ 6. u =x3 + y3ô‹ + z3 -3xyz vdpy; x +y +z = 3u vd10 epWTf. ôAø¶. iîñ£ù¶ 𝜕𝜕𝜕𝜕𝑥𝑥𝑥𝑥 𝜕𝜕𝜕𝜕𝑥𝑥𝑥𝑥 𝜕𝜕𝜕𝜕𝑥𝑥𝑥𝑥 kl’;fpw;F Üî¡ rkkhfðóŠð÷¾ ,Uf;Fk; tvd fhz; f/ Üî¡ ÝóˆFŸ° «ï˜ MAîˆF™ Þ¼‚°‹ 1. ªêô¾„ ꣘¹ C = 2000 + 1800x – 75x2 + x3 ‚° 6. xU lj;jpd; Rw;wsthdJ khwh tPjj;jpy; $LfpwJ. mjd; gug;gsT $Lk; tPjkhdJ mjd; âù tl; GÁ¾è? ⊪𣿶 Üî¡ ªñ£ˆî ªêô¾ ôAø¶ ngz; fs;. ñŸÁ‹10.kjpg; ⊪𣿶 °¬øAø¶ â¡ðî¬ù‚ 10 tpfpjj; ñFŠªð‡èœ Muj;jpw;F Neu; jpy; ,Uf;Fk; vd epWTf. 10.kjpg; ngz; fs;. 裇è. ÞÁFG¬ô ªêôM¡ ñ¬òŠ 2 . 3 G ¬ ôrhu; JG½C‹10.kjpg; 1. â ‰ î å ¼ à Ÿ ð ˆ1.FnryTr; AR+ 1800x ngz; fs; = 2000 – 75x + x«ê£F‚è. f;F vg;nghOJ mjd; nkhj;j nryT $Lfpw ðŸP»‹ 2 ñŸÁ‹ MR â¡ðù êó£êK 1. nryTr; rhu;õ¼õ£Œ G C = 2000 ñŸÁ‹ + 1800x – 75x2. + xª3 î f;F vg;ô nghOJ £ ¬ « ð C mjd; Þ ¬nkhj; í jŠ ðnryT è ˆ F$LfpwJ ™ 1 0 ,kw; 0 0W0k; 1. vªj xU c¦g¤½ epiyapY« AR k¦W« MR v¬gd ruhrup tUth vg;nghOJ FiwfpwJ vd;gjidf; fhz; f.«,wjp epiy nrytpd; jd; iô kiag; gw;wpAk ÞÁFG¬ô õ¼õ£¬ò‚ °Pˆî£™ «î¬õ ª î £ ¬ ô ð C è À ‚ ° « ñ ™ Þ ™ £ ñ vg;nghOJ FiwfpwJ vd;gjidf; fhz;f. ,wjp epiy nrytpd; jd;ikiag; gw;wpAk; Nrhjpf;™ f. Þ¼‰î£™ å¼ ªî£¬ô«ðC GÁõù‹ Ï.2 k¦W« ,W½epiy tUthia¡ ne»³¢¼ahdJ ªïA›„Cò£ù¶ - AR-MR /AR ‚°„,izg; êñ‹ Fwp¤jh± 2. njhiyNgrp gâù fj;jpy; 10.000Njit njhiyNgrpfSf; F Nky; ,y;yhky;njhiyNgrp ,Ue;jhy; xU n gfj;j«è£´ py; 10.000 njhiyNgrpfSf; F Nky;ªî£¬ô«ðC‚°‹ ,y;yhky; ,Ue;jhy; xU iî‹ åšªõ£¼ Þô£ðˆ¬î GÁ¾è. Þ¬î p =2.anjhiyNgrp + bx â¡ø,izg; «î¬õ 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴−𝑀𝑀𝑀𝑀𝐴𝐴𝐴𝐴 ߆´Aø¶. 10,000 ªî£¬ô«ðCèÀ‚° «ñ™ MF‚° -êK𣘂è. ¡F¢ rk« vd&.2epWTf. ,ij p = anjhiyNgrpf; + bx NfhL epWtdk; tPjnk;thU xt;njhiyNgrpf; nthU k;j <l; ,yhgj; j <l;LnjhiyNgrpfSf; fpwJ. 10.000 njhiyNg epWtdk; tP&.2 jk; xt; Fk;v¬w ,yhgj;F iNjit LfpwJ.i 10.000 F 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 Þ¼‰î£™ Þô£ðˆF¡ 0.01 ¬ðê£ iî‹ 2. x & ì ¡ è œ à Ÿ ð ˆ F ª ê Œ ò å ¼ Nky;Nky; ,Ue;,Ue; jhy; j ,yhgj; jpy; 0.01 igrh tPjigrh k; xt;ntP thU njhiyNgrpf; k; Fiwf;f°¬ø‚Aø¶ pwJFvdpy; hy; ,yhgj; jk;ªî£¬ô«ðC‚°‹ xt;nthU FnjhiyNgrpf; k; Fiwf;fpwJ v tp½¡F rupgh®¡f. GÁõùˆF¡ ªñ£ˆî àŸðˆF ªêô¾jpy; 0.01嚪õ£¼ âQ™ ÜFèð†ê Þô£ð‹ â¡ù? 3 mfjpfgl; 2 r ,yhgk;âQ™ vd;d? (1) C(x) = Ï.(1/ 2 x -4xmfjpfgl; +25x+8) r ,yhgk; vd;d? c¦g¤½ bryt[ C(x) = ø/ (1/ 2 x -4x +25x+8) 2. x-l¬fs; c¦g¤½ bra;a xU ÃWtd¤½¬ bkh¤j êó£êK ªêô¾ (ii) êó£êK ñ£Á‹ ªêô¾ 3. ÎôK¡ «îŸøˆ¬î ðò¡ð´ˆF 3

2

3

2

3

2

x 3 +y 3

3 +y 3 (iii) êó£êK ñ£ø£„ ÝAò¬õè¬÷‚ 3. ªêô¾ ëX¬u úRt\jûRl TVuTÓj§ uG] = khwh¢ tan−1 G²p y∂u/∂y = sin 2u vÅy; (i) ruhrÇ bryt[ /(ii) ruhrÇ khW« bryt[ (iii) ruhrÇ bryt[ xx∂u/∂x+ ¨ì©dL , M»aitfis¡ 3. ëX¬u ux−y = tan−1 G²p x∂u/∂x+ y∂u/∂y = 裇è. «ñ½‹ àŸðˆF G¬ô úRt\jûRl 10 ì¡è÷£è TVuTÓj§ x−y âù GÏH‚è. fh©f. nkY« c¦g¤½ Ãiy 10 l¬fshf ,U¡F«bghGJ ,t¦¿¬ k½¥g[fis¡ fh©f/ Þ¼‚°‹ªð£¿¶ ÞõŸP¡ ñFŠ¬ð‚ 4. u = log�x 2 + y 2 + z 2 vdpy; 4. 裇è? 3. xU nghUsp¬ njit x k¦W« tpiy ,itfis ,iz¡F« rk¬ghL G]«î¬õ ¨ì©dL 3. å¼ ªð£¼O¡ x , ñŸÁ‹ M¬ô GÁ¾è? Þ¬õè¬÷ êñ¡ð£´ x = Njit 32 x = 32 − 4pެ킰‹ − p2 vdp± p = 3 -,± ne»³¢¼ k¦W« ,W½ epiy 2 + y2 + z2 4. P=3&Þ™ u = log�x«î¬õ. vdpy; vd epUTf/ -4p-P2 âQ™ ªïA›„C 2 5. AA-¡ «î¬õrkd; êñ¡ð£´ q1 =240 +6p-2p- pp1 . vdpy 2 ñŸÁ‹ ÞÁF,itfis¡ G¬ô õ¼õ£Œfh©f. Þ¬õè¬÷‚ 5. –d; njit ghL q1 =240 - p-1p1 +6p 2 1 2 tUtha; p2 âQ™ Ep1 / Eq1 ñŸÁ‹ Eq2 / Ep2 â‹ 裇è. 𝑥𝑥𝑥𝑥 2 𝑦𝑦𝑦𝑦 2 ñŸÁ‹ p2=4 F fhz ð°F ªïA›¾è¬÷ p1 = 5 njhLNfhL kw;Wk;p 1p=5 fis ,± 2 = 4 k½¥g[¡fSf; v¬w eP´t£l¤½¦F G´sp (abefp±t[ cosθ , bsinθ) 4. 4. 𝑎𝑎𝑎𝑎 2 + 𝑏𝑏𝑏𝑏 2 =1â¡ø cœõ†ìˆFŸ° ¹œO (acosθ, 2 ñFŠ¹èÀ‚° 裇è? 5. A – d; njit rkd;ghL q1 =240 - p1 +6p p p . vdpy; Ep / Eq k w; W k; Eq2 / Ep1 vDk; gFj 2 1 2 1 1 bsinθ) Þ™ ªî£´«è£´ ñŸÁ‹ ªêƒ«è£´

10 5.

kw;Wk; nr§NfhL ,t¦wp¬ rk¬ghLfis¡ fh©f.

|

| ï£Oî¿ì¡ Þôõê p1 = 5 kw;|W20&01&2014 k; p2 = 4 k½¥g[¡fSf;F fhz;f. befp±t[ fis ެ특

2

y = x + x+ 2 = 0 vD« tistiu¡F/ x =6 g[s;ËÆl¤J bjhLnfhL. br§nfh£o¬ rk¬ghLfis¡ fh©f/


5. ùRôûL ÖiL¦Rm: TVuTôÓLs

RôûL ÖiL¦Rm:

2 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 5. ùRôûL ÖiL¦Rm:3.TVuTôÓLs (1 − x2 )𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 − xy = 1 v¬w rk¬gh£il¤ jP®¡f/ TVuTôÓLs

3. (1 − x )

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥 −

xy = 1 v¬w rk¬gh£il¤ jP®¡f/

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥 2 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 . ùRôûL ÖiL¦Rm: TVuTôÓLs tpdh mikg; G kjpg;ngz;fs; jP: ®28 3. (1 − x ) − xy = 1nkhj; v¬wjrk¬gh£il¤ ¡f/ 2 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥 kjpg;ngz;fs; : 28 ôûL ÖiL¦Rm: 22 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 tpdh mikg;GTVuTôÓLs nkhj; 3. (1 − x ) − xy = 1 v¬w rk¬gh£il¤ jP ® ¡f/ 3. (1 − x ) 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 j− xy = 1 â¡ø v¬w êñ¡ð£†¬ìˆ rk¬gh£il¤ jP ®¡f/ b˜‚è? 3. 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥

x(y2 +1)dx + y(x 2+1)dy = 0. 5.ªî£¬è ¸‡èEî‹: 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥 5. ùRôûL ÖiL¦Rm: TVuTôÓLs nkhj;j kjpg;ngz;fs; : 4/28 jP®¡f/𝑑𝑑𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥 2 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 3. (1 − x ) − xy = 1 v¬w rk¬gh£il¤ jP®¡f/ 4/ jP®¡f/ x(y +1)dx + y(x +1)dy = 0.

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑥𝑥𝑥𝑥

2 −2 xy = 1 v¬w rk¬gh£il¤ jP®¡f/ 5. jP®¡f/ = 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑+ 5. jP®𝑑𝑑𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥 ¡f/ 𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥 nkhj;j kjpg;ngz;fs; : 284. 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥 2 2 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑+ y(x 𝑥𝑥𝑥𝑥 , 𝑑𝑑𝑑𝑑 4/ b˜‚è: jP®-gFjp ¡f/ = 0. 5. jP®¡f/ nkhj;j kjpg;ngFjp gz;gFjp f-s;m: 28- m gFjp - MgFjp , +1)dx M5.-x(y gFjp 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 4/ jP®¡f/ x(y2+1)dx + y(x2 +1)dy = 0. jP ®¡f/ = 221𝑑𝑑𝑑𝑑-+1)dy ++1)dy 22+1)dx 4/ jP ® ¡f/ x(y + y(x = 0. 5. jP ® ¡f/ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 2𝑥𝑥𝑥𝑥𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥 𝑥𝑥𝑥𝑥 4/ jP®¡f/𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑x(y +1)dx + y(x 1+1)dy = 0. 5. jP®¡f/ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥 nkhj;j kjpg; ngz;fs; : 28 1 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑+ 2𝑥𝑥𝑥𝑥𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑥𝑥𝑥𝑥 =𝑑𝑑𝑑𝑑 ; x=1 vdpy; y = 0 6. jP ® ¡f/ 2 2 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥 2 2 2 jp gFjp - m - m - 2M gFjp -- =, ,0.2 2 +1)dy 5. (1+𝑥𝑥𝑥𝑥 2 ) ; x=1 vdpy; y = 0 6. ®1¡f/ 4/gFjp jP®gFjp x(y +1)dx y(x 5. jPb˜‚è: jP ®¡f/𝑑𝑑𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥 + =1+𝑥𝑥𝑥𝑥 + - gFjp M +-ð°F&Ý 2 = - m -¡f/ MgFjp , gFjp ð°F&Ü ð°F&Þ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 1+𝑥𝑥𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥𝑑𝑑𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑑𝑑 2𝑥𝑥𝑥𝑥𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑥𝑥𝑥𝑥 (1+𝑥𝑥𝑥𝑥 2 )12 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 2𝑥𝑥𝑥𝑥𝑑𝑑𝑑𝑑 1 + = ; x=1 vdpy; y = 0 6. jP ® ¡f/ 2 2 2 6.kjpg; n gz; f s; . 1 vdpy; y 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 =𝑑𝑑𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥0 2𝑥𝑥𝑥𝑥𝑑𝑑𝑑𝑑 gFjp M jP®2¡f/gFjp + - , 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 ) (1+𝑥𝑥𝑥𝑥 1+𝑥𝑥𝑥𝑥 1 21- 6. 221+𝑥𝑥𝑥𝑥 2 = 2(1+𝑥𝑥𝑥𝑥 2 )2 ; x=16. b˜‚è 2 2 gFjp 2 - m 1 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥1 = (1+𝑥𝑥𝑥𝑥 vdpy; 6. âQ™ y=0yy == 00 ; x=1 vdpy; 6. jP®®®¡f/ ¡f/(4D2 + 22 9 ) y 2 2 x=1 7. jP jP ¡f/ – 12D + = 0. 2 2 ) 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 2𝑥𝑥𝑥𝑥𝑑𝑑𝑑𝑑 1 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥 1+𝑥𝑥𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥2 – 12D 1+𝑥𝑥𝑥𝑥 + 9 ) y = 0. 7.=jP0®¡f/ (4D 2 6. jP®¡f/ 1 + 2 = ; x=1 vdpy; y 2 (1+𝑥𝑥𝑥𝑥 2 )2 10 2 1+𝑥𝑥𝑥𝑥 6.kjpg; gz;f𝑑𝑑𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥 s; 5 2 12D 2 – 6.kjpg; n.gz; s; . (4D jP®∫¡f/ + 9 ) y = 0. 4x(4D 1. n tiuaW¤j¤ g©Gfis¥ + 6x x dx 2 – 12D +ga¬gL¤½kjpg;Gfhz;f/ 2 + 7.njhifap¬ jPf ®¡f/ 9 ) y = 0. −10 3 7.7. b˜‚è: (4D – 12D + 9 ) y = 0. 10.kjpg;ngz;fs;. ªñ£ˆî6.kjpg; ñFŠªð‡èœ: 22 – 12D + 9 ) y = 0. ngz;fs;.28 7. jP ® ¡f/ (4D 7. jP®¡f/ (4D – 10 2 10.kjpg;ngz;fs;. õ¬óòÁˆî ªî£¬èJ¡ ð‡¹è¬÷Š ðò¡ 4x 5 + 6x 2 + x dx 1.1. 7. tiuaW¤j¤ njhifap¬ g©Gfis¥ ga¬gL¤½kjpg;Gfhz;f/ ∫ñFŠªð‡èœ 2 2 1 jP ®¡f/ (4D2 – 10 12D 9x )dx 2y −10 5 dx 3 10 is¥ ga¬gL¤½kjpg;Gfhz;f/ + =x0.5dx 3. 2kjpg; 4x 5++ 10 2 10.kjpg;ngz;f 2.ð´ˆF kjpg;g[ fhz;f∫/−10 − 6x g [ fhz; f / x(1 − x) ∫0 x√2 ∫ 10.kjpg; n gz; f s; . 3 4x + 6x + x dx 0 ñFŠ¹ 裇è? g©Gfis¥ ga¬gL¤½kjpg;Gfhz;f/ 10 10 ∫ 2 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 6𝑥𝑥𝑥𝑥 22+2𝑑𝑑𝑑𝑑 22 −10 2+ 3 2 10.kjpg; n. gz; gz; s2. 10.kjpg; ff(D s; 4x 5 + p¬ g©Gfis¥ ga¬gL¤½kjpg;Gfhz;f/ ∫−10 + 6x x dx 4x6x52 + is¥ ga¬gL¤½kjpg;Gfhz;f/ x dx ∫−10 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 6𝑥𝑥𝑥𝑥 +2𝑑𝑑𝑑𝑑 1. jP ® ¡f/ = NkYk; x = 1vdpy; y = 2. 2n jP®¡f/ 3 3 2 «ñ½‹ x=1 y=2. 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥 +4𝑥𝑥𝑥𝑥𝑑𝑑𝑑𝑑 1. jP4b˜‚è: ®v¬w ¡f/ fnfhLfS¡F« =1 𝑥𝑥𝑥𝑥 226𝑥𝑥𝑥𝑥 NkYk; x =âQ™ 1vdpy; y = 2. 2. jP®¡f 1 2 +2𝑑𝑑𝑑𝑑 2 4. = 4xfv¬w m¢R/ x =1k¦W« x1.=n 52 10.kjpg; gz; s; . 2x+2𝑑𝑑𝑑𝑑 2 5,il¥g£l 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 3. 2. kjpg; g [ yfhz; / ∫0 x(1gutisa¤½¦F«/ −/x) dx 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 6𝑥𝑥𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥 𝑥𝑥𝑥𝑥 +4𝑥𝑥𝑥𝑥𝑑𝑑𝑑𝑑 g[ fhz; f x√2 − x dx 3. kjpg; g [ fhz; f / x(1 − x) dx ∫ ∫ ñFŠ¹ 裇è: 2. kjpg; 1 0/1 ¡f/ 1. jP®¡f/ 1. jP =5 𝑥𝑥𝑥𝑥dx2 +4𝑥𝑥𝑥𝑥𝑑𝑑𝑑𝑑 NkYk; x = 1vdpy; y =𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 2.0 =26𝑥𝑥𝑥𝑥 . jP ®¡f/2 (D2NkYk; – 5D + x6 =) y1vdpy; = e-x + y 3e=-2x2.. 2. j dx 3.3. kjpg; g[ fhz; f® − x) ∫0 x(1 5 dx 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥 6𝑥𝑥𝑥𝑥 𝑥𝑥𝑥𝑥222+2𝑑𝑑𝑑𝑑 +4𝑥𝑥𝑥𝑥𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥 − x dx kjpg;g[ fhz;f/ ∫01x(1 − x) -x -2x 5 dx 2. b˜‚è: (D2 – 5D + 6 ) y = e + 3e . 1. jP ® ¡f/ = NkYk; y = 2. 22.. jPjP®®¡¡ 1. jP ® ¡f/ x = 1vdpy; y = 2. gu¥ig¡ fh©f/ 2 2 3: ñFŠ¹ 裇è: 3. kjpg; g [ fhz; f / x(1 − x) ∫0nfhLfS¡F« / x m¢R/ x =1k¦W« x= ,il¥g£l 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑4 v¬w 6𝑥𝑥𝑥𝑥 +2𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥 𝑥𝑥𝑥𝑥 22+4𝑥𝑥𝑥𝑥𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥 2p 2 2 – -x + 3e-2x . dp d nfhLfS¡F« ® ¡f/ = NkYk; x = 1vdpy; y = 2. 2 . jP ®=¡f/ (D 5D + 6 ) y = e 2 pñŸÁ‹ 4.x y1. =jP 4x v¬w gutisa¤½¦F«/ x m¢R/ x =1k¦W« x 4 v¬w ,il¥g£l Qs=-6+8p â¡ðù 3. 2 dp d ½¦F«/ m¢R/ x =1k¦W« x = 4 v¬w nfhLfS¡F« ,il¥g£l Qd = 42 − 4p −4 + k¦W« Qs = - 6 + 8p v¬gd Kiwna xU 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥 ðóõ¬÷òˆFŸ°‹ a¤½¦F«/ xâ¡ø =1k¦W« x𝑥𝑥𝑥𝑥= 4+4𝑥𝑥𝑥𝑥𝑑𝑑𝑑𝑑 v¬w nfhLfS¡F« ,il¥g£l 4. x5.m¢R/ y2-4x x Ü„² x=1 3/3/ Qd = 42 − 4p −4 dt +dt 2 2 2k¦W« Qs = - 6 + 8p v¬gd Kiwna ‘a’ myF Mu« nfh©l t£l¤½¬ dp gu¥ig¡ d 2 p fh©f dt dp dt d p «/ x m¢R/ñŸÁ‹ x =1k¦W« = «è£´èÀ‚°‹ 4= v¬w ,il¥g£l x=4 â¡ø Þ¬ìŠð†ì 3/x Qd 42 − 4p nfhLfS¡F« −4 + k¦W« Qs = 6 + 8p v¬gd Kiwna xU bghUˬ njit º¬ø«ò å¼ ªð£¼O¡ «î¬õ 3/ Qd = 42 − 4p −4 + k¦W« Qs = -Ü÷¾ 6 + 8p v¬gd Ki 2 p2 dt dt 2 dpdt d dt gu¥ig¡ ðóŠ¬ð‚ fh©f/ 裇è? mst[ k¦W« mË¥ G mst[ M»adt¦iw¡ F¿¡»wJ. (,§FKiwna p Éiy ñŸÁ‹ ÜOŠ¹ Ü÷¾ ÝAòùõŸ¬ø‚ 3/ Qd = 42 − 4p −4 Qs = 6 + 8p 3/ Qd = 42 − 4p −4 + k¦W« 6 + 8p v¬gd v¬gd Kiwn 2 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑥𝑥𝑥𝑥 dp d p mst[ gu¥ig¡ fh©f dt G mst[ dt 2 M»adt¦iw¡ F¿¡»wJ. (,§F p 2 k¦W« mË¥ a Qd 5. 3/6. Üô° õ†ìˆF¡ ðóŠ¬ð‚ xU =epWtd¤½¬ ,W½epiy tUth¢ rh®G + x + x vdp± mj¬ °P‚Aø¶. (Þƒ° P M¬ô¬ò‚ °P‚Aø¶) 42Ýó‹ − 4p −4ªè£‡ì +k¦W« k¦W« = MR - M»adt¦iw¡ 6 +=8p v¬gd Kiwna xU bghUˬ njit mst[ mË¥G Qs mst[ F¿¡»wJ. (,§F p Éiyia¡ F¿¡»wJ) 2 100

3. (1 − x )

ðò¡ð£´èœ

6.kjpg;ngz;fs;.

6.kjpg;ngz;fs;.

mst[ k¦W« mË¥G mst[ M»adt¦iw¡ F¿¡»wJ. (, dt dt t£l¤½¬gu¥ig¡ gu¥ig¡ 裇è?fh©f l¤½¬ fh©f ꉬîgÇkh¦w¤½y; ðKñ£ŸøˆF™ êñ¡G¬ô (equilibrium price)¡(,§F fh©f rªij¥ rk¬Ãiy ÉiyiaM¬ô¬ò 5. ‘a’ myF mst[ k¦W« k¦W« mË¥Grk¬Ãiy F¿¡»wJ. mst[ mË¥ mst[ M»adt¦iw¡ M»adt¦iw¡ F¿¡»wJ. (,§F 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑥𝑥𝑥𝑥 Mu«2 nfh©l t£l¤½¬ gu¥ig¡ fh©f price )¡ rªij¥ gÇkh¦w¤½y; Éiyia (equilibrium

å¼ GÁõùˆF¡ ÞÁFG¬ô õ¼õ£Œ„ (Equilibrium Price) 裇è. h¢ rh®G6. MR = 100 + x + x𝑥𝑥𝑥𝑥 mË¥ vdp± tUth¢ rh®ig¡ fh©f.Gmj¬ (equilibrium price)¡ fh©f/ rªij¥ gÇkh¦w¤½y; rk¬Ãiy Éiyia mst[ k¦W« mst[ M»adt¦iw¡ F¿¡»wJ. (,§F p Éiyia¡ F¿¡»wJ) pri rªij¥ gÇkh¦w¤½y; rk¬Ãiy Éiyia (equilibrium 𝑒𝑒𝑒𝑒 ¬ gu¥ig¡ 2𝑝𝑝𝑝𝑝 3 − 𝑥𝑥𝑥𝑥 3 epiy tUth¢ ꣘¹ rh®Gfh©f MR = 100𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑥𝑥𝑥𝑥+ x + x2âQ™ vdp± mj¬ Üî¡ õ¼õ£Œ„ 4. Þô£ð‹ P ñŸÁ‹ «è£óŠð´‹ «î¬õ Ü÷¾ x 𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅 2 2𝑝𝑝𝑝𝑝 (equilibrium price )¡ rªij¥ gÇkh¦w¤½y; Éiyia 4. ,yhg« p k¦W« nfhu¥gL« njit mst [ x M»ait = (equilibrium price rªij¥ gÇkh¦w¤½y; rk¬Ãiy Éiyia 𝑥𝑥𝑥𝑥 iy tUth¢ rh®G MR = + x + x vdp± mj¬ 3 )¡ 3 3 𝑒𝑒𝑒𝑒 4.fs; ,yhg« p k¦W« =𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅 2 2𝑝𝑝𝑝𝑝 − 𝑥𝑥𝑥𝑥 njit mst[ x M»ait 𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅nfhu¥gL« 100 10.kjpg; n(equilibrium gz; .[ ÝAò¬õ ꣘¬ð 裇è. price )¡ fh©f/ rªij¥ gÇkh¦w¤½y; rk¬Ãiy Éiyia â¡ø õ¬è‚ªè¿„ 𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅3𝑥𝑥𝑥𝑥𝑝𝑝𝑝𝑝 6. xU epWtd¤½¬ ,W½epiy rh®G MR = + x + x vdp± mj¬ 3 4. ,yhg« p k¦W« tUth¢ nfhu¥gL« njit mst x M»ait = v¬w tif¡bfG¢ 4. ,yhg« njit mst[ x M»ait 100 p k¦W« 𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅 nfhu¥gL« 3𝑥𝑥𝑥𝑥𝑝𝑝𝑝𝑝 3 f. 𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑥𝑥𝑥𝑥10 ñFŠªð‡èœ 𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅2 2 π + x vdp± mj¬ π p k¦W« êñ¡ð£†¬ì G¬ø¾ ªêŒA¡øù. x[ [ xx=M»ait 10 4. ,yhg« ,yhg« njit mst == . x = 10 vD« nghJ p = 20 vÅy;/ ,y rk¬gh£il Ãiwt[ bra;»¬wd th¢ 10.kjpg; rh®G n MR =fs; 4. mst M»ait 𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅3 p k¦W« 2𝑝𝑝𝑝𝑝 dx dx 3 − 𝑥𝑥𝑥𝑥 3nfhu¥gL« 𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅 gz; . f/ +∫ 3xnfhu¥gL« rk¬gh£il bra;»¬wd. x = 10 vD« nghJ p = 20 𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅vÅy 1. 4.1.ñFŠ¹ kjpg; g[ 裇è fhz; 2. [ kjpg; [ fhz; f/ nghJ ,yhg« p100 k¦W« njit mst x .M»ait = p =Ãiwt[ tif¡bfG¢ ∫π «ð£¶ â‹ = v¬w 20 Þô£ð‹ ñŸÁ‹ π x =g10 vD« 20PvÅy; / âQ™, ,yhg« k¦W« rk¬gh£il Ãiwt[ bra; »¬wd 1 .+ √cotx tUth¢ rh®ig¡ 10.kjpg; ngz;f6 s;fh©f.

1+√tanx 3

𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅6 3𝑥𝑥𝑥𝑥𝑝𝑝𝑝𝑝Ãiwt[ bra;»¬wd. x = 10 vD« nghJ p = 20 rk¬gh£il π nfhu¥gL« njit M»at¦W¡ »ilna cs;s bjhl®ig¡ fh©f/ . x = 10 vD« pp == 20 rk¬gh£il Ãiwt[ bra;» »¬wd dx nfhu¥gL« njit M»at¦W¡ cs;snghJ bjhl®ig¡ fh© vD« nghJ 20 vÅ vÅ rk¬gh£il Ãiwt[ bra; ¬wd»ilna 3 X−5 njit M»at¦W¡ »ilna cs;s bjhl®ig¡ fh©f/ 2. kjpg;g[ fhz;f/ nfhu¥gL« π π bghU¤j 3. xbghUˬ Éiyia¥ p= p ,= x20 > 3. vdpy;/ ; ,yhg« Éiy 2 k¦W« k¦W« x = 10 be»±t[ vD« nghJ vÅy; rk¬gh£il Ãiwt[ bra; »dx ¬wd.njit 1+√tanx 𝑥𝑥𝑥𝑥nfhu¥gL« njit M»at¦W¡ »ilna cs;s bjhl®ig 6 3 2. kjpg;g[ fhz;f/ π π 1+√tanx nfhu¥gL« njit njit M»at¦W¡ M»at¦W¡ »ilna cs; 22 nfhu¥gL« »ilna cs;s s bjhl®ig¡ bjhl®ig¡ ff 6 dx

«è£óŠð´‹ «î¬õ ÝAòõŸÁ‚A¬ì«ò 10.kjpg; ngz;∫fs;. àœ÷ ªî£ì˜¬ð‚ 裇è. 2. ñFŠ¹ 裇è. dx 5. Üô°èœ ÞÁFG¬ô„ ∫ 5. myFf´ c¦g¤½¡fhd ,W½epiy¢ nryT¢ rh®G MC = 23 10.kjpg;nxmyFf´ gz; fc¦g¤½¡fhd s;. àŸðˆF‚è£ù √cotx ,W½epiy¢ nryT¢ M¬ô¬òŠ ªð£Áˆî «î¬õ 5. xªêô¾„ 3. x& ªð£¼O¡ x myFf´ c¦g¤½¡fhd nryT¢ rh®G MC =fh©f/ 23+16x − 3x . ñŸÁ‹ ꣘¹ MC=23+16X-3X 1 rh®G MC X−55. 3njit¢rh®ò ,W½epiy¢ njit 7Mf ,U¡F« nghJ fh©f. nkY« tUth¢ rh®iga[ « nfhu¥gL« njit M»at¦W¡ »ilna cs;s bjhl®ig¡ fh©f/ U¤j njit be»±t[ p2.=pkjpg; , xg 3.fhz; vdpy; 2 k¦W« f; / Éiy ∫π 1+√tanx 5. Üô° x myFf´ c¦g¤½¡fhd ,W½epiy¢ nryT¢ rh®G ªïA›¾ =𝑥𝑥𝑥𝑥 x-5/x, x>3 âQ™ M¬ô 2 ñŸÁ‹ 10.kjpg; n gz; f> [πs; . x àŸðˆF‚è£ù ªñ£ˆî„ ªêô¾ Ï.40 X−5 6 π ia¥ bghU¤j«î¬õ njit be»±t[ p= , x > 3. vdpy; ;«î¬õ„ Éiy 2 k¦W« 5. k¦W« x myFf´ myFf´ ,W½epiy¢ nryT¢ 7 Ýè Þ¼‚°‹ «ð£¶ ꣘¹ 5. 1M»ad myFc¦g¤½¡fhd c¦g¤½¡fhd nkh¤j nryT ªêô¾ &.40 vdpy;rh®G nkh¤jM xâQ™ rh®G Mn dxbghUˬ dx ªñ£ˆî ªêô¾ êó£êK 4. rÇahd ngh£oƬ ѱ njit k¦W« mË¥g[ ɽfs; Kiwna 16 −,W½epiy¢ 3 𝑥𝑥𝑥𝑥 xU 3 pd =ñŸÁ‹ 2xnkh¤j k¦W« 1 myF c¦g¤½¡fhd nryTnryT¢ &.40 vdpy; nk jit¢rh®ò fh©f. nkY« tUth¢ rh®iga[ « fh©f/ k¦W« 1 myF c¦g¤½¡fhd nkh¤j nryT &.40 vdpy; nkh¤j nryT 1. kjpg; [ fhz; f / 2. kjpg; g [ fhz; f / 5.裇è. x gmyFf´ c¦g¤½¡fhd ,W½epiy¢ nryT¢ rh®G MC = 23+16x − 3x . ∫ π X−5 π «ñ½‹ ∫ õ¼õ£Œ„꣘¬ð»‹ 裇è? π ꣘¹è¬÷‚ 1+√tanx nkh¤j nryT &.40 vdpy √ ¥« bghU¤j njit be»±t[ p6 =1 + , cotx x > 3.rh®iga[ vdpy;; «Éiy k¦W« 1 myF 裇è? c¦g¤½¡fhd nghJ njit¢rh®ò fh©f. nkY« fh©f/2 k¦W« 6 𝑥𝑥𝑥𝑥tUth¢ 3 å¼dxªð£¼O¡ k¦W« p = «ð£†®J¡ 2x + 4 Éiy rkhd ,U¡F«nghJ Ef®nth® v¢r¥ghL/ k¦W« c¦g¤½ahs® 4. êKò£ù 2. kjpg; g[ fhz; fW› / Kiwna ˬ njit k¦W« mË¥g[ ɽfs; M»ad pd = 16 − x ∫πÃiyÆy; k¦W« 1 myF c¦g¤½¡fhd c¦g¤½¡fhd nkh¤j k¦W« ruhrup nryT rh®Gfis¡ fh©f. nryT k¦W« 1 myF nkh¤j nryT &.40 &.40 vdpy; vdpy; nn 1+ √tanxrh®Gfis¡ k¦W« ruhrup nryT rh®Gfis¡ fh©f. «î¬õ ñŸÁ‹ ÜOŠ¹ ÝAòù k¦W« ruhrup nryT fh©f. 6MFèœ k¦W« 1 fh©f. myF c¦g¤½¡fhd nkh¤j &.40 vdpy; nkh¤j nryT X−5 xU bghUˬ njit k¦W« mË¥g[ ɽfs; tUth¢ M»ad Kiwna pd nryT = 16«− xfh©f/ ghJ njit¢rh®ò nkY« rh®iga[ 2 v¢r¥ghLfis¡ fh©f. 3. x- º¬ø«ò bghUˬ bghU¤j njit = , nryT x > 3. vdpy; ; Éiyfh©f. 2 k¦W« k¦W«pruhrup rh®Gfis¡ pdÉiyia¥ = 16 - x2k¦W« ñŸÁ‹ ps = 2x +4 be»±t[ yÆy; ,U¡F«nghJ Ef®nth® v¢r¥ghL/ c¦g¤½ahs® 𝑥𝑥𝑥𝑥 k¦W« ruhrup nryT rh®Gfis¡ fh©f. M¬ô êññ£ù G¬ôJ™ X−5v¢r¥ghL/Þ¼‚°‹«ð£¶ rkhd ÃiyÆy; ,U¡F«nghJ Ef®nth® k¦W« c¦g¤½ahs® ruhrup nryT rh®Gfis¡ fh©f. U¤j njit be»±t[ ppd; = ,Wjp , x epiyr; > 3. vdpy; ; Éiy 2= 16 k¦W« bghUˬ njit k¦W« mË¥g[ ɽfs; M»ad Kiwna pd,Wjp − k¦W« x2 5.¸è˜«õ£˜ xU epWtdj; j bryt[ kw;Wk; epiy tUtha;r; rhu;g[ Kiwna 𝑥𝑥𝑥𝑥 ñŸÁ‹ k¦W« ruhrup nryT rh®Gfis¡ fh©f. â„êŠð£´. àŸðˆFò£÷˜ njit 7Mf ,U¡F« nghJ njit¢rh®ò fh©f. nkY« tUth¢ rh®iga[« fh©f/ â„êŠð£´è¬÷‚ 裇è. ªñ£ˆî ñFŠªð‡èœ &24 ©f. hd ÃiyÆy; ,U¡F«nghJ v¢r¥ghL/bryt[ k¦W«U. c¦g¤½ahs® C’(x) = 5 + 0.13x ,Ef®nth® R’(x) = 18 epiyahd 120 vdpy; ,yhgr; rhu;gpidf; fhz;f. yr; bryt[ kw;W k; ,Wjp epiy tUtha; r; rhu;g[ Kiwna njit¢rh®ò fh©f. nkY« tUth¢ rh®iga[ « fh©f/ 5. å¼ GÁõùˆF¡ ÞÁF G¬ô„ ªêô¾ 6 ñFŠªð‡èœ 4. rÇahd ngh£oƬ ѱ xU bghUˬ njit k¦W« mË¥g[ ɽfs; M»ad Kiwna pd = 16 − x2 Wjp epiyr; bryt[ Wk; ,Wjp tUtha; r; rhu;g [ Kiwna ñŸÁ‹kw; ÞÁF G¬ôepiy õ¼õ£Œ„ ꣘¹ º¬ø«ò . ahd bryt[ U. 120 vdpy; ,yhgr; rhu;gpidf; fhz;f. C’(x) = 5 +mË¥g[ 0.13x , R’(x) = 18 G¬ôò£ù ªêô¾ pd1. ªè£´‚èŠð†´œ÷ Uˬ njit k¦W« ɽfs; M»ad Kiwna = 16 − x2 Mõóƒè¬÷ ªè£‡´ 2 vdpy; ,yhgr; rhu;gpidf; fhz;f. 18 epiyahd bryt[ U. 120 k¦W« psâQ™ = 2x + Þô£ð„ 4 Éiy ꣘H¬ù rkhd ÃiyÆy; ,U¡F«nghJ Ef®nth® v¢r¥ghL/ k¦W« c¦g¤½ahs® Ï.120 裇è. f(2)ä‚ è£‡è. 6.tif¡bfG¢ rk‹ghLfŸ epiyr; bryt[ kw;Wk; ,Wjp epiy tUtha;r; rhu;g[ Kiwna 2

2

s

7 ެ섪ê¼è™ ñŸÁ‹

2

2

«ï˜‚«è£´ ªð£¼ˆ¶î™

iyÆy; ,U¡F«nghJ Ef®nth® v¢r¥ghL/ k¦W« c¦g¤½ahs®

6 õ¬è‚ªè¿„ 6.tif¡bfG¢êñ¡ð£´èœ rk‹ghLfŸ v¢r¥ghLfis¡ fh©f.

tif¡bfG¢ rk‹ghLfŸ epiyahd bryt[ U. G120 vdpy; ,yhgr; rhu;gpidf; fhz;f. tpdh mikg;

X

1

2

nkhj;ƒ(X) j kjpg;ngz;fs; : 26

100

&

3

4

126

157

5. xU epWtdj;jpd; ,Wjp epiyr; bryt[ kw; tUtha; g[ Kiwna 2. WHk;¡,Wjp õ ¼ ‹ epiy ܆ìõ ¬ í Jr ™; rhu; X=42 Ýè nkhj;j ªñ£ˆî ñFŠªð‡èœ: 26

kjpg;gFjp ngz;f - s; m : 26

gFjp - M

gFjp - ,

Þ¼‚°‹ ªð£¿¶ Y¡ ñFŠ¬ð Þô‚ó£…

nkhj;jtUtha; kjpg; s;; rhu; : 26 2g[ Kiwna 1 iyr; bryt[ kw;Wk; ,Wjp epiy 4 ngz;fr CJ¡ ňFóˆ¬îŠ ðò¡ð´ˆF‚ 裇è? C’(x) , R’(x) - m 6.tif¡bfG¢ gFjp =- 5 M+ 0.13xrk‹ghLfŸ gFjp - ,= 18 epiyahd bryt[ U. 120 vdpy; ,yhgr; rhu;gpidf; fhz;f.

ð°F&Ü

ð°F&Ý

ð°F&Þ

6.kjpg;ngz;fs;. gFjp - m 2 - M 1 gFjp - , 4ahd bryt[ U. gFjp 120 vdpy; ,yhgr; rhu;gpidf; fhz;f. 4 2 1 4 2 1 nkhj;j kjpg;ngz;fs; : 26

X

40

50

60

70

Y 124 159 6.kjpg; n fs;x+b . secx vd;w rkd;ghl;by; cs;s khwpypfs;; a kw;Wk b31,tw;73 y gz; = a tan iw 1. 1.y = a tan x+b secx â¡ø êñ¡ð£†®™ àœ÷ 3. ∑x = 75, ∑y = 115, ∑x2 = 1375, ∑xy 6.kjpg;ngz;fs;. ñ£PLèœ a ñŸÁ‹ b ÞõŸ¬øc‚°õî¡

rk‹ghLfŸ ñ Ÿ Á ‹ N=6 â Q ™ å ¼ I è Š gFjp - m ePf;Ftjd; gFjp -%yk; M tiff; gFjpfOr; - ,6.tif¡bfG¢ kd; hl;ilf; fhz;f=. 1875 kd;ghl;by; cs; s khwpypfs; ; a kw;Wêñ¡ð£†¬ì k n b ,tw;ri w g裇è? Íô‹ õ¬è‚ ªè¿„ ªðKò ªð£¼ˆîñ£ù «ï˜‚«è£†®¬ùŠ 6.tif¡bfG¢ 2s khwpypfs; 2 rk‹ghLfŸ vd;w 4rkd; ghl; y; cs; kw;1W 2y2)dy ªð£¼ˆ¶è. 2. b˜‚è: (x2-ay)dx -ay)dx (ax 2. jP®b¡f/ (x == (ax - y-; a )dy . k b ,tw;iw Or;rkd;ghl;ilf; fhz;f. mikg; nkhj;j kjpg;ngz;fs; : 26 tiff;ntpdh fOr;rkd; ghl;iGlf; fhz;ffs; . . 6.kjpg; ngz; 20.1.2014| | ï£Oî¿ì¡ Þôõê ެ특 | 11

nkhj;j kjpg;ngz;fs; : 26 d;w rkd;ghl;by; cs;s khwpypfs;; a gFjp kw;Wk- bm,tw;iwgFjp - M - y2)dy .

gFjp - ,


4. ªè£´‚èŠð†´œ÷ MõóƒèÀ‚° «ï˜«è£´ ªð£¼ˆ¶è. x

0

1

2

3

4

y

1

1

3

4

6

10 ñFŠªð‡èœ

1 y

0

1

2

x

3

176

185

194 202

. 4

2. AK«è£K & GÎ†ì¡ ÅˆFóˆ¬î ðò¡ð´ˆF y (22.4) ¡ ñFŠ¬ð‚ 裇è 19

20

21

22

23

91 100 110 120 131 3. ª è £ ´ ‚ è Š ð † ´ œ ÷ M õ ó ƒ è ¬ ÷ ‚ ªè£‡´ 80 ªê.e,L¼‰¶ 90 ªê.e. õ¬ó àòóºœ÷ ñ£íõ˜èO¡ â‡E‚¬èè¬÷ 裇è? àòó‹ (ªê.e.) y

x 40&60 ñ£íõ˜èO¡ â‡E‚¬è Y: 250

60&80 80&100 120 100

100&120 70

120&140

50 4. ðˆ¶ ñ£íõ˜èœ ݃AôŠ ð£ì‹ ð®ˆî «ïó‹ (ñEèO™) ñŸÁ‹ Üõ˜èœ «î˜M™ ªðŸø ñFŠªð‡èœ Mõó‹ H¡õ¼ñ£Á îóŠð†´œ÷¶: ð®ˆî «ïó‹ (ñEèO™) X

4

10 12

14

22

«î˜M™ ªðŸø ñFŠªð‡èœ Y:

31 58 65 68

73

91

9

(i) y=ax+b â¡ø «ï˜«è£†¬ìŠ ªð£¼ˆ¶è (i i) 17 ñE «ïó‹ ð®ˆî å¼ ñ£íõ˜ ªðÁ‹ ñFŠªð‡¬í‚ 裇è? 5. ª è £ ´ ‚ è Š ð † ´ œ ÷ M õ ó ƒ è À ‚ ° «ï˜‚«è£´ ªð£¼ˆ¶è. x 100

200

300

400

500

600

y 90.2 92.3 94.2 96.3 98.2 100.3

8. Gè›îè¾ ðóõ™èœ

ªñ£ˆî ñFŠªð‡èœ: 30 ð°F&Ü

ð°F&Ý

ð°F&Þ

4

1

2

6.ñFŠªð‡èœ 1. x â¡Aø êñõ£ŒŠ¹ ñ£PJ¡ Gè›îè¾ ê£˜¹ õ¼ñ£Á.

12

|

X:

-2

-1

0

1

2

3

P(x) 0.1 k 0.2 2k 0.3 k (i) K&ñFŠ¬ð‚ 裇è (i i) X& °MŠ¹Š ðóõ™ ꣘¬ð‚ èí‚A´è. 2. å¼ ªî£ì˜ êñõ£ŒŠ¹ ñ£P W›è‡ì Gè›îè¾ Ü예F„ ꣘¬ðŠ ªðŸP¼‚Aø¶. f(x) = Kx2 0 ≤ x ≤ 10 = 0 &âQ™ K&¡ ñFŠ¬ð‚ 裇è i.P(0.2 ≤ x ≤ 0.5) ii. P(x≤3) ÝAòõŸ¬ø ñFŠH´è. 3. å ¼ ¶ ¬ ø º è ˆ F ™ ê ó £ ê K ò £ è 1 0 èŠð™èO™ å¼ èŠð™ ðˆFóñ£èˆ F¼‹¹õF™¬ô. 5 èŠð™èO™. °¬ø‰î ð†ê‹ 4 ðˆFóñ£èˆ F¼‹H õó êó£êK¬ò»‹. ðóõŸð®¬ò»‹ 裇è, 4. å«ó êñòˆF™ 10 ï£íòƒèœ ²‡ì ð´A¡øù. °¬ø‰î ð†ê‹ 7 î¬ôèœ M¿õîŸè£ù Gè›îè¬õ 致H®‚辋. 5. å¼ êñõ£ŒŠ¹ ñ£P W›è‡ì Gè›îè¾ Ü예F„ ꣘¬ðŠªðŸÁœ÷¶.

{

212

âù ªè£´‚èŠð†®¼‚°‹ ªð£¿¶ X=0.2 âQ™ ñFŠ¬ð‚ 裇è

x

ñFŠ¹

x

-2

1

2

P(x) 1/4 1/4 1/2 i. P(x≤0) ii. P(x<0) iii.P(0 ≤ x ≤ 10) 6. W›è‡ì Gè›îè¾ ðóõ½‚è£ù E(2x5) ñŸÁ‹ E(4x-5) ÝAòõŸP¡ ñFŠ¹è¬÷‚ 裇è. x

-3

p(x) 0.05

-2

-3

0

1

0.1 0.3 0

2

3

0.3 0.15 0.1

10 ñFŠªð‡èœ. 1. å ¼ î Q ˆ î ê ñ õ £ Œ Š ¹ ñ £ P L J ¡ Gè›î辊 ðóõ™ (G¬ø„꣘¹) W«ö ªè£´‚èŠð†´œ÷¶. x

0 1

2

3

4

5

6

7

8

p(x) a 3a 5a 7a 9a 11a 13a 15a 17a (i) a Þ¡ ñFŠ¹ 裇è. (i i) P(x < 3) (iii) P(3 < x < 7) ÞõŸ¬ø‚ 裇è, 2. å¼ ªî£ì˜ êñõ£ŒŠ¹ ñ£PLJ¡ W›‚ è‡ì Gè›èîè¾ Ü예F„ ꣘¬ðŠ ªðŸP¼‚Aø¶. 1/2 - 1≤ x ≤ 1 f(x) = = 0 ñŸøð® âQ™ i.E(x) ii.E(x2) iii. Var(x) ÝAòõŸP¡ ñFŠ¹è¬÷‚ 裇è. 3. 裘 憴ï˜èœ å¼ Ý‡®™ ãŸð´ˆ¶‹ Mðˆ¶‚èO¡ â‡E‚¬è, êó£êK 3 ä à¬ìò ð£Œê£¡ ðóõ¬ô H¡ ªî£ì˜Aø¶. 裘 憴ï˜èœ 1000 «ðK™ (1) æ ˜ Ý ‡ ® ™ å ¼ M ð ˆ ¬ î à ì

| ï£Oî¿ì¡ Þôõê ެ특 | 20&01&2014

{


ãŸð´ˆî£î (ii). æ ˜ Ý ‡ ® ™ 3 ‚ ° ‹ « ñ Ÿ ð † ì Mðˆ¶‚èœ ãŸð´ˆFò 裘 憴ï˜èO¡ â‡E‚¬è¬ò «î£ó£òñ£è 裇è. 4. å ¼ Þ ò ™ G ¬ ô ð ó õ L ™ x¡ ñ F Š ¹ 100‚° W› 20%‹ 200‚° «ñ™ 30% Þ¼‰î£™ ÜŠðóõL¡ êó£êK ñŸÁ‹ F†ì Mô‚èƒè¬÷‚ 裇è.

9.êø´Š¹ àˆFèœ ñŸÁ‹ ¹œOJò™ àŒˆ¶í˜î™ ªñ£ˆî ñFŠªð‡èœ:20 ð°F&Ü

ð°F&Ý

ð°F&Þ

4

1

1

6.ñFŠªð‡èœ. 1. æ˜ ñ£õ†ìˆF½œ÷ 200 ð£óî v«ì† õƒA‚A¬÷èO™ 50 õƒA‚A¬÷è¬÷ å¼ êñõ£ŒŠ¹ Ãø£èˆ «î˜‰ªî´ˆ¶ ÝŒ¾ ªêŒîF™ õ¼ì£‰îó êó£êK ô£ð‹ Ï.75 ô†ê‹ ñŸÁ‹ F†ìMô‚è‹ Ï.10 ô†ê‹ âù ÜPòŠð†ì¶. 200 A¬÷èÀ‚°ñ£ù êó£êK ô£ð‹ ܬñ»‹ ï‹H‚¬è ♬ôè¬÷ 95% G¬ôJ™ 裇è 2. ÝŠHœ °MòLL¼‰¶ 500 ÝŠHœè¬÷‚ ªè£‡ì å¼ êñõ£ŒŠ¹ ÃÁ â´ˆîF™ 45 ÝŠHœèœ Ü¿AJ¼‰îù. º¿¬ñˆ ªî£°FJ™ Ü¿Aò ÝŠHœèÀ‚°Kò ♬ôè¬÷ 99% ï‹H‚¬è ñ†ìˆF™ 裇è. 3. ªî£¬ô‚裆C G蛄Cè¬÷Š 𣘊«ð£˜èO™ 1000 «ðK™ 320 «ð˜èœ å¼ °PŠH†ì G蛄C¬òŠ 𣘈îù˜. ªî£¬ô‚裆C 裇«ð£˜ ܬùõ¬ó»‹ ªè£‡ì º¿¬ñˆ ªî£°FJL¼‰¶ ܉î G蛄C¬òŠ 𣘈îõ˜èO¡ â‡E‚¬è‚è£ù 95% ï‹H‚¬è ♬ôè¬÷‚ 裇è. 10.ñFŠªð‡èœ. 1. å¼ °PŠH†ì Aó£ñˆF™ àœ÷õ˜èO¡ êó£êK õ¼ñ£ù‹ 6000 ñŸÁ‹ ðóõŸð® 32400 Ý°‹, êó£êK õ¼ñ£ù‹ 5950 âù‚ ªè£‡ì 64 ïð˜èœ ÜìƒAò ÃÁ å¡Á Ü‰î º¿¬ñˆ ªî£°FJL¼‰¶ ªðøŠð†ìî£ âù 5% ñŸÁ‹ 1% º‚Aòˆ¶õ G¬ôèO™ «ê£F‚辋. 2. 1600 CÁõ˜è¬÷‚ ªè£‡ì ÃÁ å¡PL¼‰¶ Üõ˜èO¡ êó£êK ¸‡íP¾ ß¾ (I.Q) 99 Ý°‹, êó£êK ¸‡íP¾ ß¾ 100 ñŸÁ‹ F†ì Mô‚è‹ 15 âù¾‹ ªè£‡ì º¿¬ñˆ ªî£°FJL¼‰¶ Ü‚ÃÁ â´‚èŠð†ìî£ âù «ê£F‚辋, (5% º‚Aòˆ¶õ ñ†ìˆF™) 3. 400 ñ£íõ˜è¬÷‚ ªè£‡ì ÃPL¼‰¶ Üõ˜èO¡ êó£êK àòó‹ 171.38 ªêe.

ãù ÜPòŠð†ì¶. êó£êK àòó‹ 171.17 ªê.e. ñŸÁ‹ F†ì Mô‚è‹ 3.3 ªêe. âù ªè£‡ì º¿¬ñˆªî£°FJL¼‰¶ Ü‚ÃÁ â´‚èŠð†ìî£è‚ è¼îô£ñ£ âù Ýó£Œè.

(5% º‚Aòˆ¶õ ñ†ìˆF™ «ê£F‚è)

4. æ˜ GÁõù‹ 裘 ìò˜è¬÷ îò£Kˆ¶ MŸð¬ù ªêŒAø¶. ìò˜èO¡ Ý»†è£ô‹ êó£êK 50000 A.e. ñŸÁ‹ F†ì Mô‚è‹ 2000 A.e âù‚ ªè£‡ì Þò™ G¬ôŠ ðóõô£è àœ÷¶. ìò˜è¬÷ ¹Fòº¬øJ™ îò£Kˆî£™ MŸð¬ù ªð¼è õ£ŒŠ¹œ÷î£è ܉GÁõù‹ 輶Aø¶. «ê£î¬ù º¬øJ™ 64 ¹Fò ìò˜èO¡ êó£êK Ý»†è£ô‹ 51250 A.e. âù‚ è‡ìPòŠð´Aø¶. ÃÁ êó£êKò£ù¶ º¿¬ñˆ ªî£°F êó£êKèOL¼‰¶ °PŠHìˆî‚è õ¬èJ™ ñ£Áð†´œ÷î£ âù 5% G¬ôJ™ «ê£F‚è. 5. ¹Fò «ð£ùv F†ìˆ¬î 60% ªî£Nô£÷˜ ÝîK‚A¡øù˜ â¡ø G˜õ£èˆF¡ ßP¬ù «ê£FˆîP»‹ ªð£¼†´ 150 «ð˜è÷ìƒAò êñõ£ŒŠ¹‚ ÃÁ å¡P¬ùˆ ªîK¾ ªêŒ¶. Üõ˜èO¡ 輈¶‚ «è†èŠð†ì¶. 150 «ð˜èO™ 55 ªî£Nô£÷˜èœ ñ†´«ñ ¹Fò «ð£ùv F†ìˆ¬î ÝîKŠð¶ ªîKò õ‰î¶ âQ™ G˜õ£èˆF¡ ߬ø 1% º‚Aòˆ¶õ ñ†ìˆF™ «ê£F‚è.

10.ðò¡ð£†´Š ¹œOJò™ ªñ£ˆî ñFŠªð‡èœ:37 ð°F&Ü 5

ð°F&Ý

ð°F&Þ

2

2

6.ñFŠªð‡èœ. 1. å¼ GÁõù‹ A ñŸÁ‹ B â¡ø Þ¼ Ü÷M™ î¬ôõL ñ£ˆF¬óè¬÷ îò£˜ ªêŒAø¶ AÞ™ 2 I™LAó£‹ ÝvHK‹ 5 I™LAó£‹ ¬ð&裘ð«ù†´‹ ñŸÁ‹ 1 I™L Aó£‹ ªè£¬ì‹ àœ÷¶. B&Þ™ 1 I™LAó£‹ ÝvHK‹, 8 I™LAó£‹ ¬ð&裘ð«ù† ñŸÁ‹ 6 I™LAó£‹ ªè£¬ì‹ àœ÷¶. àìù® õL Gõ£óíˆFŸ° °¬ø‰î ð†ê‹ 12 I™LAó£‹ ÝvHK‹, 74 I™LAó£‹ ¬ð裘ð«ù†´‹ ñŸÁ‹ 24 I™L Aó£‹ ªè£¬ì‹ «î¬õ âù àíóŠð´Aø¶. å¼ «ï£ò£O àìù® Gõ£óí‹ ªðø °¬ø‰î¶ âˆî¬ù ñ£ˆF¬óè¬÷ à†ªè£œ÷ «õ‡´‹ â¡ð¬îˆ b˜ñ£Q‚è. Þ‰î èí‚¬è «èKò F†ìIì™ º¬øJ™ ⿶è. 2. 2 0 0 0 Ý ‹ Ý ‡ ¬ ì Ü ® Š ð ¬ ì ò £ è ‚ ªè£‡´ °´‹ð õó¾ ªêô¾ F†ì º¬øJ¡ Íô‹ W›è‡ì MõóƒèÀ‚° 2003 Ý‹ ݇®Ÿè£ù õ£›‚¬èˆ îó 20.1.2014|

| ï£Oî¿ì¡ Þôõê ެ특 |

13


àJKò™ & î£õóMò™

Üô° & 1 Ý…T«ò£vªð˜‹èO¡ õ¬èŠð£´ Mù£ ܬñŠ¹ ªñ£ˆî ñFŠªð‡èœ : 24 ê.M.«î.

I-.°.M.

°.M.

M.M.

3

6

5

10

HK¾ &

B (3 ñFŠªð‡èœ)

1. àJ¼œ÷ î£õó ªî£¬èJ¡ º¬øŠð£†®ò¬ô õ¬óòÁ. 2. Íô àô˜ î£õó ñ£FK â¡ø£™ â¡ù? 3. Þ¼MˆF¬ô î£õó °´‹ðˆF¡ à†HK¾èœ ò£¬õ? 4.î£õó õ¬èŠð£†®ò™ ð™«õÁ º¬øèœ ò£¬õ? 5. ÞùŠªð¼‚è õ¬èŠð£´ â¡ð¶ ò£¶? 6. ªêòŸ¬è õ¬èŠð£†®òL¡ °¬øð£´èœ ò£¬õ? 7. «ñ£ù£‡†Kò£ â¡ø£™ â¡ù? 8. ∪F î£õóƒèœ «ñ£ù£‡†Kò£ õ°ŠH™ õ¬èŠð´ˆîŠð†´œ÷ù? 9. õ¬èŠð£†®òL™ 裫ó£ôv L¡«ùòR¡ ðƒ° â¡ù? 10. ÞòŸ¬è º¬ø õ¬èŠð£´ â¡ø£™ â¡ù? 11. ñó¹ õ¬èŠð£´ â¡ø£™ â¡ù? 12. º¬øŠð£´ î£õóMò™ Ü®Šð¬ìè¬÷ ⿶è. 13. àJ¼œ÷ î£õóˆ ªî£¬èJ¡ º¬øŠð£†®¡ð® àJKJ¡ à†HK¾èœ âšõ£Á õ¬èŠð´ˆîŠð†´œ÷ù? 14. ðK«ê£î¬ù õ¬èŠ£†®¡ «ï£‚è‹ ò£¶? 15. ðK«ê£î¬ù õ¬èŠð£†®¡ õNº¬øèœ ò£¬õ? 16. ðô ªê£Ÿ ªðò˜ â¡ø£™ â¡ù-? â.è£.î¼è. 17. Þ¼ªê£Ÿ ªðòK´‹ º¬ø â¡ø£™ â¡ù? 18. âšõ£Á ÜAô àôè î£õóMò™ ªðò˜ ņ´‹ ê†ì‹ «î£¡Pò¶? 19. î£õó õ¬èŠð£†®ò™ â¡ø£™ â¡ù? 20. ÝCKò˜ ªðò˜ °Pˆî™ â¡ø£™ â¡ù? â.è£.î¼è 21. ï£ñ¡ Ý‹H¼ õ¬èŠð£´ â¡ð¶ ò£¶? 22. 죆«ì£Qò‹ õ¬óòÁ? â.è£.î¼è. 23. ªý˜«ðKò‹ â¡ø£™ â¡ù? 24. ªý˜«ðKòˆF™ Ì„Cèœ î£‚°õ¬î î¬ì ªêŒò ðò¡ð´‹ «õFŠªð£¼†èœ ò£¬õ? 25. ªð‰î‹ & q‚è˜ õ¬èŠð£†®™ è£íŠð´‹ °´‹ðƒèœ ò£¬õ? 26. ð£L ªð††«ô â¡ø£™ â¡ù? 27. «ý£«ñ£ ªõ††«ô â¡ø£™ â¡ù? 28. ñ«ù£A÷£¬ñ® â¡ø£™ â¡ù? 29. Ý…T«ò£vªð˜‹ ñŸÁ‹ T‹«ù£vªð˜‹ Þ¬ì«ò»œ÷ «õÁð£´è¬÷ ⿶è. 30. î£õó õ¬èŠð£†®¡ «ï£‚èƒè¬÷ ⿶è. 31. ñ£™«õRJ¡ õ¬èŠð£´ G¬ô¬ò ⿶è. 32. ñ£™«õR °´‹ðˆF¡ ã«î‹ Í¡Á   î£õóƒè¬÷‚ °PŠH´è. 33. ñ£™«õR °´‹ðˆF™ àœ÷ ã«î‹ Í¡Á ñ¼ˆ¶õ î£õóƒè¬÷ °PŠH´è. 34. ¹ø¹™L õ†ì‹ â¡ø£™ â¡ù? 35. ñ£™«õC °´ðˆF™ àœ÷ àí¾ˆ î£õóƒèœ Í¡P¬ù ⿶è. 36. ¬ýHvèv «ó£ú£¬úùCv î£õóˆFù¢ñô˜ õ£ŒŠð£†®¬ù ⿶è. 37. «ê£ô«ùRJ¡ õ¬èŠð£†´ G¬ô ò£¶? 38. ܆«ó£çH¡ â¡ø£™ â¡ù? 39. «ê£ô«ùRJ¡ °´‹ðˆF¡ ñ¼ˆ¶õ °íº¬ìò 3 î£õóˆF¬ù °PŠH´è. 40. «ê£ô«ùR °´‹ðˆF™ àœ÷ ñ…êKJ¡ õ¬èè¬÷ °PŠH´è. 41. ¹¬èJ¬ôJ™ è£íŠð´‹ Ü™èô£Œ´èO¡ ªðò˜è¬÷ °PŠH´è. 42. «ê£ô«ùR °´‹ðˆF™ àœ÷ àí¾ˆ î£õóˆF¡ Þ¼ ªê£Ÿ ªðò˜ î¼è. 43. A÷£«ì£´ â¡ø£™ â¡ù? â.è£. î¼è 44. êò£ˆFò‹ ñ…êK MõK. 20.1.2014|

| ï£Oî¿ì¡ Þôõê ެ특 |

15


°Pf†ªì‡¬í èí‚A´è.

ªð£¼œ

M¬ô

༊ð®èœ

G¬ø

ï승 ݇´

M¬ô

Ü÷¾

M¬ô

Ü÷¾

A

5

25

6

30

2000

2003

àí¾

200

280

30

B

10

5

15

4

õ£ì¬è 100

200

20

20

C

3

40

2

50

à¬ì

150

120

âKªð£¼œ ñŸÁ‹ I¡ê£ó‹

50

100

10

Þîó ªêô¾èœ

100

200

20

3.å¼ ê˜‚è¬ó ݬôJ¡ àŸðˆF Mõóƒèœ ÝJó‹ ì¡èO™ ªè£´‚èŠð†´œ÷ù. ݇´

1980

1981

1982

1983 1984 1985

1986

àŸðˆF

80

90

92

83

92

94

99

ÞšMõóƒèÀ‚° ªð£¼ˆîñ£ù «ï˜«è£´ «ð£‚¬è I„CÁ õ˜‚è º¬øJ™ ªð£¼ˆF 1990 ݇´‚è£ù àŸðˆF¬ò ñFŠH´ ªêŒè. 4. W›‚裵‹ MõóƒèÀ‚° 冴ø¾‚ ªè¿¬õ‚ 裇è, N = 25,ΣX = 125, ΣY = 100 , ΣX2 = 650 , ΣY2 = 436,ΣXY = 520 5. ªè£´‚èŠð†´œ÷ Mõóƒè¬÷‚ ªè£‡´ HûK¡ M¿Iò °Pf†ªì‡¬í‚ èí‚A´è. «ñ½‹ Þ‚è£óE ñ£ŸÁ„ «ê£î¬ù ÝAòõŸ¬ø G¬ø¾ ªêŒõ¬î„ êK𣘂辋. ªð£¼œ M¬ô

Ü÷¾

1985

1986

1985

1986

A

8

20

50

60

B

2

6

15

10

C

1

2

20

25

D

2

5

10

8

1 5 40 30 6. 5x1 + x2 > 10 , 2x1 + 2x2 > 12 , x1+ 4x2 > 12 x1, x2 > 0 â¡ø 膴Šð£´èÀ‚° Þíƒè, °P‚«è£œ ꣘¹ Z = 3x1+ 2x2 ¡ ªð¼ñFŠ¬ð‚ 裇è. 7. W›‚裵‹ MõóƒèÀ‚° 冴ø¾‚ ªè¿¬õ‚ 裇è. X : 65 66 67 67 68 69 70 72 Y : 67 68 65 68 72 72 69 71 10.ñFŠªð‡èœ. E

D 6 30 8 35 2.ê£î£óí êó£êK º¬øJ™ ªè£´èŠð†ì MõóƒèÀ‚° ð¼õè£ô °Pf´è¬÷ 裇è. è£ô£‡´ ݇´ I I I I I I IV 1982 72 68 80 70 1983 76 70 82 74 1984 74 66 84 80 1985 76 74 84 78 1986 78 74 86 82 3. 嚪õ£¡Á‹ Ü÷¾ 5 àœ÷ ðˆ¶ ÃÁèO¡ êó£êK ñŸÁ‹ i„²èœ ðŸPò Mõóƒèœ ªè£´‚èŠð†´œ÷ù. êó£êK ñŸÁ‹ i„² ðìƒèÀ‚è£ù ñˆFò‚ «è£´ ñŸÁ‹ 膴𣆴‚ «è£´èO¡ ♬ôè¬÷‚ 致 ªêò™ð£´ 膴Šð£†®™ àœ÷î£ â¡Á 致H®. 8 9 10 ÃÁèœ 1 2 3 4 5 6 7 êó£êK 11.2 11.8 10.8 11.6 11.0 9.6 10.4 9.6 10.6 10.0 i„² 7 4 8 5 7 4 8 4 7 9 ( n=5 â Q ™ A 2 = 0.577, D4=2.115 = â ù ªè£´‚èŠð†´œ÷¶) 4.1994 ݇®L¼‰¶ 2001 ݇´ õ¬óJô£ù å¼ °PŠH†ì ªð£¼O¡ MŸð¬ù (ì¡Q™) W«ö ªè£´‚èŠð†´œ÷ù. ݇´ MŸð¬ù

|

1994 270

1995 240

1996 230

1997 230

݇´ 1998 1999 2000 2001 MŸð¬ù 220 200 210 200 ð°F„ êó£êK º¬ø Íô‹ «ð£‚° ñFŠ¹ è¬÷ èí‚A´è. 2005 Ý‹ ݇®Ÿè£ù MŸð¬ù Ü÷¬õ ñFŠH´è. 5. H¡õ¼‹ ܆ìõ¬íJL¼‰¶ 2000 Ý‹ ݇´‚è£ù (1)ô£vHò˜ (2)ð£C ñŸÁ‹ (3)Hû˜ ÝA«ò£K¡ °Pf†´ â‡è¬÷‚ èí‚A´è:

1.H¡õ¼‹ MõóƒèÀ‚° M¬ô‚ °Pf†´ ⇬í (i) ô£vHò˜ (i i) ð£C (i i i) Hû˜ ÝAò º¬øèO™ èí‚A´è

14

Ü®Šð¬ì ݇´

| ï£Oî¿ì¡ Þôõê ެ특 | 20&01&2014

ªð£¼œ

M¬ô 1990

2000

Ü÷¾ 1990 2000

A

2

4

8

6

B

5

6

10

5

C

4

5

14

10

D

2

2

19

13




3. ð£ó¡¬èñ£ â¡ø£™ â¡ù? õ¬èè¬÷ MõK. 4. «è£ô¡¬èñ£ â¡ø£™ â¡ù? õ¬èè¬÷ MõK. 5. vAkó¡ ¬èñ£ â¡ø£™ â¡ù? õ¬èè¬÷ MõK. 6. ¶¬í ªê™èœ ðŸP CÁ °PŠ¹ õ¬óè. 7. †ó‚W´èœ ðŸP °PŠ¹ õ¬óè. 8. ¬êô‚ °ö£Œèœ ðŸP‚ °PŠ¹ õ¬óè. 9. ê™ô¬ì‚ °ö£Œ ÃÁèO¡ ܬñŠ¬ð MõK. 10. å¼ MˆF¬ô. Þ¼ MˆF¬ô î£õó «õK™ àœ÷ v¯L¡ ܬñŠ¬ð «õÁ𴈶è. 11. å¼ MˆF¬ô î£õóˆ ¡ °Á‚° ªõ†´ˆ «î£Ÿøˆ¬îŠ ðì‹ õ¬ó‰¶ ð£èƒè¬÷‚ °P. 12. Þ¼ MˆF¬ôˆ î£õóˆ ¡ °Á‚° ªõ†´ˆ «î£Ÿøˆ¬îŠ ðì‹ õ¬ó‰¶ ð£èƒè¬÷‚ °P. 13. Þ¼MˆF¬ôˆ î£õóˆ ¡ õ£v°ô£˜ 蟬ø‚°‹ å¼ MˆF¬ôˆ î£õóˆ ¡ õ£v°ô£˜ 蟬ø‚°‹ àœ÷ «õÁð£´èœ ò£¬õ? 14. Þ¼ MˆF¬ôˆ î£õóˆ ¡ õ£v°ô£˜ 蟬øJ¡ ܬñŠ¬ð MõK. 15. Þ¼ MˆF¬ôˆ î£õó «õ˜, å¼ MˆF¬ôˆ î£õó «õ˜ Þ¬ì«ò àœ÷ «õÁð£´è¬÷ ⿶è. 16. Þ¼MˆF¬ô î£õó Þ¬ôJ¡ õ£v°ô£˜ F²¬õŠ ðŸP ⿶è. 17. Þ¼MˆF¬ô î£õó Þ¬ôJ¡ ¹øˆ«î£™ ðŸP‚ °PŠ¹ õ¬óè.

HK¾ &

D

(10 ñFŠªð‡èœ)

1. 2. 3. 4.

î÷ˆ F² ªî£°Š¹ MõK. å¼ MˆF¬ôˆ î£õó Þ¬ôJ¡ àœ÷¬ñŠ¬ð MõK. Þ¼ MˆF¬ôˆ î£õó ¡ ºî™ G¬ô ܬñŠ¬ð MõK. å¼ MˆF¬ôˆ î£õóˆ ‚°‹, Þ¼ MˆF¬ôˆ î£õóˆ ‚°‹ àœ÷ àœ÷¬ñŠHò™ «õÁð£´èœ ò£¬õ? 5. å¼ MˆF¬ôˆ î£õó ¡ ºî™ G¬ô ܬñŠ¬ð MõK. 6. vAkó¡¬èñ£ ðŸP å¼ è†´¬ó õ¬óè. 7. ¹øˆ«î£™ F²ˆ ªî£°Š¹Š ðŸP å¼ è†´¬ó ⿶è. 8. õ£v°ô£˜ F²ˆ ªî£°Š¬ð MõK. 9. 繫÷£ò‹ F²‚èO¡ ° õ¬è ªê™è¬÷Š ðŸP MõK. 10. ¬úô‹ F² ðŸP å¼ è†´¬ó õ¬óè. 11. Þ¼ MˆF¬ôˆ î£õó «õK¡ ºî™ G¬ô ܬñŠ¬ð MõK. 12. å¼ MˆF¬ôˆ î£õó «õK¡ ºî™ G¬ô ܬñŠ¬ð MõK.

Üô° & 3 ªê™Lò™ ñŸÁ‹ ñóHò™

ªñ£ˆî ñFŠªð‡ = 10

ê.M.«î.

I-.°.M. °.M. M.M.

2

3

HK¾ &

5

&

B (3 ñFŠªð‡èœ)

1. àì™ °«ó£«ñ£«ê£‹èœ â¡ø£™ â¡ù? 2. ð£L¯¡ °«ó£«ñ£«ê£‹èœ â¡ø£™ â¡ù-? 3. Üê£î£óí‚ °«ó£«ñ£«ê£‹èO¡ Þ¼ õ¬èèœ ò£¬õ? 4. Þù‚ °«ó£«ñ£«ê£‹èœ â¡ø£™ â¡ù? 5. °«ó£«ñ£«ê£‹èœ â¡ø£™ â¡ù? 6. °«ó£«ñ£«ê£‹èœ ⃰ è£íŠð´Aø¶? 7. °«ó£«ñ£«ê£‹ «ê†®¬ô† â¡ø£™ â¡ù? 8. Uv«ì£¡ â¡ø£™ â¡ù? Üî¡ õ¬èèœ ò£¬õ? 9. G»‚OòC™ ¬èù®‚«è£K¡ ܬñMì‹ ò£¶? 10. ê«è£îK °«ó£«ñ®´èœ â¡ø£™ â¡ù? 11. G΂O«ò£ôv ༂Aèœ âù ܬö‚èŠð´õ¶ â¡ù? 12. ΫèKò£†®‚ °«ó£«ñ£«ê£‹èO™ ܬñ‰¶œ÷¬õ ò£¬õ? 13. M÷‚° ÉK¬è °«ó£«ñ£«ê£‹èœ â¡ø£™ â¡ù? 14. Ý‚«ó£ ªê¡†K‚ °«ó£«ñ£«ê£‹èœ ðì‹ õ¬ó‰¶ ð£è‹ °P. 15. 쾜 IQ†v °«ó£«ñ£«ê£‹èœ â¡ø£™ â¡ù? 16. ð£‹Hò£Q õ¬÷ò‹ â¡ø£™ â¡ù? 17. p¡ â¡ð¬î õ¬óòÁ.

18

|

| ï£Oî¿ì¡ Þôõê ެ특 | 20&01&2014


18. ã¡ d®™ ñŸÁ‹ ì£†ì‹ ÝA«ò£˜èÀ‚° «ï£ð™ ðK² õöƒèŠð†ì¶? 19. å¼ p¡ å¼ ªï£F «è£†ð£´ ã¡ å¼ p¡ å¼ ð£LªðŠ¬ì «è£†ð£´ âù ñ£ŸPò¬ñ‚èŠð†ì¶. 20. p«ù£‹ õ¬óòÁ. 21. ñQî T«ù£‹ «ñŸªè£œÀ‹ ðEèO¡ êîiîˆ¬î‚ °PŠH´. 22. H¬íŠ¹ â¡ø£™ â¡ù? 23. ެ특 â¡ø£™ â¡ù? 24. Môè™ â¡ø£™ â¡ù? 25. ñó¹ õ¬óŠðì‹ â¡ø£™ â¡ù? 26. ñó¹ õ¬óŠðìˆF¡ ðò¡èœ ò£¬õ? 27. Iè ªï¼‚èñ£ù H¬íŠ¹ p¡èœ â¡ø£™ â¡ù? 28. î÷˜‰î G¬ôJ™ àœ÷ H¬íŠ¹ p-¡èœ â¡ø£™ â¡ù? 29. F¯˜ ñ£Ÿø‹ â¡ø£™ â¡ù? 30. àJ˜ «õF F¯˜ ñ£Ÿø‹ â¡ø£™ â¡ù? 31. ªè£™L F¯˜ ñ£Ÿø‹ â¡ø£™ â¡ù? 32. p¡ F¯˜ ñ£Ÿø‹ â¡ø£™ â¡ù? 33. åˆî ðFh´ â¡ø£™ â¡ù? 34. F¯˜ ñ£Ÿø‚ è£óEèœ (IÎ†ì£ ªü¡èœ) â¡ø£™ â¡ù? 35. ɇìŠð´‹ F¯˜ ñ£Ÿø‚ è£óEèœ ò£¬õ? 36. ÞòŸHò™ F¯˜ ñ£Ÿø‚ è£óEèœ ò£¬õ? 37. «õF F¯˜ ñ£Ÿø‚ è£óEèœ ò£¬õ? 38. °«ó£«ñ£«ê£‹ Hø†Cèœ â¡ø£™ â¡ù-? 39. ¬ýŠð˜ H÷£Œ® â¡ø£™ â¡ù? 40. ¬ýŠ«ð£ H÷£Œ® â¡ø£™ â¡ù? 41. ñ£«ù£«ê£H â¡ø£™ â¡ù? 42. ï™L«ê£‹ â¡ø£™ â¡ù? 43. ÎH÷£Œ® â¡ø£™ â¡ù? 44. º¬øòŸø °Á‚«èŸø‹ â¡ø£™ â¡ù? 45. R -& óè‹ ®Š«÷£è£‚è™ â¡ø£™ â¡ù? 46. Þó†®ˆî™ â¡ø£™ â¡ù? 47. ñó¹ ñ£Ÿø‹ â¡ø£™ â¡ù? 48. æè£ê£A ¶‡´èœ â¡ø£™ â¡ù? 49. ÜF²¼‚è„ ²¼œ â¡ø£™ â¡ù? 50. DNA - M¡ ªêò™ð£´èœ â¡ù? 51. åˆî ãŸH + RNA - â¡ø£™ â¡ù? 52. +RNA M™ àœ÷ ° è£óƒèœ ò£¬õ? 53. ¬ó«ð£«ê£‹ RNA - M¡ CÁŠ¹ Þò™¹èœ ò£¬õ? 54. DNA - Þ󆮊ð£î™ â¡ø£™ â¡ù-? 55. DNA - M¡ Þ󆮊ð£î™ º¬ø ã¡ ð£F ªî£ì˜„CòŸø Þ󆮊ð£î™ âùŠð´Aø¶?

HK¾ & C (5 ñFŠªð‡èœ) 1. Üê£î£óí‚ °«ó£«ñ£«ê£‹ ðŸP‚ °PŠ¹ õ¬óè. 2. °«ó£«ñ£«ê£I¡ ܬñŠ¹ ðŸP °PŠ¹ õ¬óè. 3. CøŠ¹ õ¬è °«ó£«ñ£«ê£‹èœ ðŸP‚ °PŠ¹ õ¬óè. 4. °Á‚«èŸø‹ â¡ø£™ â¡ù? °Á‚«èŸøˆF¡ º‚Aòˆ¶õˆ¬î MõK. 5. ñó¹ õ¬óŠðì‹ ðŸP‚ °PŠ¹ õ¬óè. 6. ôˆ¬îóv æ«ì£«ó†ìv î£õóˆF¡ Môè™ ªêò™ð£†®¬ù MõK. 7. F¯˜ ñ£Ÿø‹ ðŸP‚ °PŠ¹ õ¬óè. 8. p¡ F¯˜ ñ£Ÿø‹ ðŸP °PŠ¹ õ¬óè. 9. F¯˜ ñ£ŸøˆF¡ õ¬èŠð£†¬ì õ¬óè. 10. F¯˜ ñ£Ÿø‚ è£óEèœ â¡ø£™ â¡ù? 11. F¯˜ ñ£ŸøˆF¡ º‚Aòˆ¬î MõK. 12. î¬ôW› F¼Šð‹ ðŸP °PŠ¹ õ¬óè. 13. H÷£Œ®J¡ º‚Aòˆ¶õˆ¬î MõK. 14. Ü™«ô£ð£L H÷£Œ®¬ò î‚è â´ˆ¶‚裆´ì¡ M÷‚°è. 15. c‚è‹ ñŸÁ‹ Þ󆮊ð£î™ °«ó£«ñ£«ê£‹ Hø†C ðŸP ⿶è. 16. Þì‹ ªðò˜î™ °«ó£«ñ£«ê£‹ Hø†C ðŸP ðìˆ¶ì¡ â¿¶è. 17. Ü¡ÎH÷£Œ® °PŠ¹ ⿶è. 18. ®Š«÷£è£èv G«ñ£QòM™ çHªóìK‚ AKçHˆ ªêŒî «ê£î¬ù¬ò MõK. 20.1.2014|

| ï£Oî¿ì¡ Þôõê ެ특 |

19


19. DNA - M¡ ܬñŠ¬ð MõK. 20. DNA - Þ󆮊ð£î™ ðŸP ⿶è. 21. ɶ MRNA ðŸP ⿶è. 22. TRNA - M¡ ܬñŠ¬ð MõK. 23. DNA ¾‚°‹ RNA- ¾‚°‹ àœ÷ «õÁð£´èœ ò£¬õ. 24. °«ó£«ñ£«ê£‹èO¡ õ¬èè¬÷ M÷‚°è. 25. Ü¡ÎH÷£Œ® °PŠ¹ ⿶è.

Üô° & 4 àJ˜ ªî£N™ ¸†ðMò™

ªñ£ˆî ñFŠªð‡ = 20

ê.M.«î. I-.°.M. °.M.

M.M.

2

10

3

5

HK¾ & B (3 ñFŠªð‡èœ) 1. PHB â¡ø£™ â¡ù? 2. Üò™ p¬ùŠ ªðŸø Þ¼MˆF¬ôˆ î£õóƒèœ Í¡P¬ù ⿶è. 3. Üò™ p¬ùŠ ªðŸø å¼ MˆF¬ôˆ î£õóƒèœ Í¡P¬ù ⿶è. 4. p¡ °«÷£Qƒ â¡ø£™ â¡ù? 5. èôŠ¹ DNA¬õ à¼õ£‚°õF™ ß´ð´‹ ªï£Fèœ ò£¬õ? 6. ªóv†ó‚û¡ â‡«ì£ G΂K«òv â¡ø£™ â¡ù? 7. àJ˜ˆ ªî£N™¸†ðMòL™ âvªú˜Cò£ «è£¬ô 𣂯Kò£M¡ º‚Aòˆ¶õ‹ ò£¶? 8. 𣂯Kò£‚èO™ ªóv†K‚û¡ ªï£FèO¡ ðƒ° ò£¶? 9. H÷£vI†´èœ â¡ø£™ â¡ù? 10. I¡¶¬÷ò£‚è‹ â¡ø£™ â¡ù? 11. àJ˜ Ì„C‚ ªè£™L â¡ð¬î õ¬óòÁ. 12. Üò™ p¬ùŠ ªðŸø î£õóƒèœ â¡ð¬î õ¬óòÁ. 13. Ü‚«ó£ 𣂯Kò‹ ®ÎIç«ðCò¡v â¡ø 𣂯Kò‹ °î™. 14. p¡ ¶Šð£‚A º¬øJ™ DNA ¬õ ªê½ˆ¶î™ â¡ø£™ â¡ù? 15. ñÁ«ê˜‚¬è DNA â¡ð¬î õ¬óòÁ. 16. DNA ¶‡®Šð£¡èœ â¬õ? 17. Íô‚ÃÁ å†´î™ â¡ø£™ â¡ù? 18. àòKò Yó¬ñŠð£‚è‹ â¡ù? 19. è£ôv â¡ð¬î õ¬óòÁ. 20. ªì™ì£ â¡«ì£ì£‚C¡ â¡ø£™ â¡ù? 21. àì™ MN‚è¼ â¡ø£™ â¡ù? 22. º¿ˆ Fø¡ ªðŸÁœ÷¬ñ â¡ø£™ â¡ù? 23. «õÁ𣴠FKî™ â¡ø£™ â¡ù? 24. ñÁ«õÁ𣆬ìî™ â¡ø£™ â¡ù? 25. î£õóˆ F² õ÷˜ŠHŸ° ðò¡ð´‹ Í¡Á õ÷˜Š¹ áìèƒè¬÷‚ °PŠH´è. 26. ¸‡µJ˜ c‚è‹ â¡ø£™ â¡ù? 27. à†ªê½ˆ¶î™ â¡ð¬î õ¬óò¬ø ªêŒè. 28. ¹øˆ«î£Ÿøñ£‚è‹ â¡ø£™ â¡ù? 29. õ½ŠªðÁî™ â¡ø£™ â¡ù? 30. àì™ èôŠHù‹ â¡ø£™ â¡ù? 31. àJ˜ à¬ô‚èô¡ â¡ø£™ â¡ù? 32. PEG â¡ø£™ â¡ù? 33. º¿ ªê™èOL¼‰¶ ªê™ ²õ¬ó âšõ£Á c‚°õ£Œ? 34. îQ ªê™ ¹óî àŸðˆF‚° ðò¡ð´‹ ã«î‹ Í¡Á àJKèœ â¿¶è.

HK¾ & C (5 ñFŠªð‡èœ)

1. p¡ °«÷£Qƒ¬è ðìˆ¶ì¡ MõK. 2. î£õóƒèO™ Üò™ p¬ù ¹°ˆ¶õF™ Ü‚«ó£ 𣂯KòˆF¡ ðƒ° ò£¶? 3. âšõ£Á DNA ¶‡®‚èŠð´Aø¶? 4. ñó¹ ªð£PJò™ ªð£¼†èœ ñŸÁ‹ Üî¡ ðEèœ ð†®òL´. 5. àí¾ˆ ªî£NŸ ¶¬øJ™ Üò™ p¬ùŠ ªðŸø î£õóƒèO¡ ðƒ° ò£¶-? 6. Üò™ p¬ùŠ ªðŸø î£õóƒèO¡ è¬÷‚ ªè£™L âF˜Š¹ˆ Fø¡ ðŸP ²¼‚èñ£è MõK. 7. Üò™ p¡èœ âšõ£Á î£õóƒèO™ ¹°ˆîŠð´A¡øù?

20

|

| ï£Oî¿ì¡ Þôõê ެ특 | 20&01&2014


8. p¡ Þì‹ ñ£ŸPò¬ñ‚èŠð†ì ¸‡µJKè¬÷ ²ŸÁŠ¹ø„ ÅöL™ ªõOJ´õ ãŸð´‹ ñ ðŸP MõK. 9. è£ôv õ÷˜„CJ¬ù «î£ŸÁMˆ¶ ðó£ñK‚è º‚Aò ªêò™º¬øè¬÷ MõK. 10. î£õóˆF² õ÷˜ŠH¡ «è£†ð£´è¬÷ ²¼‚èñ£è‚ °PŠH´è. 11. SCP °Pˆ¶ ²¼‚èñ£è õ¬óè. 12. ªï£Fèœ º¬ø ¹«ó£†«ì£H÷£ê£ îQˆªî´ˆî¬ô MõK. 13. ¹«ó£†«ì£ H÷£ê Þ¬íM¡ ðò¡ð£´ °Pˆ¶ ⿶è.

HK¾ & D (10 ñFŠªð‡èœ) 1. î£õóˆ F² õ÷£ŠH¡ ªêò™ ¸†ðˆF¬ù MõK. 2. î£õóˆF² õ÷˜ŠH¡ ðò¡èœ ò£¬õ? 3. î£õóƒèO¡ ¹«ó£†«ì£H÷£ê Þ¬í¾ Íô‹ âšõ£Á àì™ èôŠH÷ñ£‚è™ âšõ£ø Gè›Aø¶ â¡ð¬î MõK. 4. Üò™ p¬ùŠ ªðŸø î£õóƒè¬÷Š ðŸP å¼ è†´¬ó õ¬óè. 5. DNA ñÁ«ê˜‚¬è ªî£N™ -¸†ðMò™ ðŸP ðìˆ¶ì¡ å¼ è†´¬ó õ¬óè.

ªñ£ˆî ñFŠªð‡ = 32

Üô° & 5 & î£õó ªêòLò™ ê.M.«î.

I-.°.M. °.M.

M.M.

3

9

10

10

HK¾ & B (3 ñFŠªð‡èœ) 1. Ì„C»‡µ‹ î£õó‹ â¡ø£™ â¡ù? 2. ªî£ŸÁ«õ˜èœ â¡ø£™ â¡ù? 3. AJP Íô‚ÃP¬ù ðì‹ õ¬óè. 4. åO„«ê˜‚¬èJ¡ 冴ªñ£ˆî êñ¡ð£†¬ì ⿶è. 5. åO„«ê˜‚¬è õ¬óòÁ. 6. cK¡ åOŠH÷ˆîL™ ªñ£ˆî êñ¡ð£´ ⿶è. 7. åO ²õ£êˆFŸ°‹ Þ¼œ ²õ£êˆFŸ°‹ àœ÷ Í¡Á «õÁð£´è¬÷ˆ î¼è. 8. Þ¼œ M¬ùJ¡ «õÁ ªðò˜è¬÷ ⿶è. 9. Åö™ åO ð£vðK¹óí‹ â‰î Å›G¬ôèO™ ï¬ìªðÁAø¶? 10. åO²õ£ê‹ õ¬óòÁ. 11. º¿ 冴‡Eˆ î£õó‹ â¡ø£™ â¡ù? 12. ð°F 冴‡Eˆ î£õó‹ â¡ø£™ â¡ù? â.è£. î¼è. 13. «õôñ¡ â¡ø£™ â¡ù? 14. ªî£ŸÁˆ î£õó‹ â¡ø£™ â¡ù? 15. «õF„«ê˜‚¬è â¡ø£™ â¡ù? 16. ñ†°¡Q î£õó‹ â¡ø£™ â¡ù? â.è£. î¼è. 17. ²õ£Cˆî™ â¡ð¬î õ¬óòÁ. 18. A¬÷‚è£LCv â¡ø£™ â¡ù? 19. A¬÷‚è£LCv 冴ªñ£ˆî M¬ù¬ò ⿶è. 20. A¬÷‚è£LCv Gè›M¡ Ü™«ì£«ôR¡ ªêò™ð£´ ò£¶? 21. Ý‚R«ùŸø ð£vðKèí‹ â¡ø£™ â¡ù? 22. Aóè„ ²öŸC â¡ø£™ â¡ù? 23. ²õ£CˆîL¡ 冴ªñ£ˆî êñ¡ð£†¬ì ⿶è. 24. AóŠ ²öŸCJ™ Ü«è£Q«ìR¡ ªêò™ð£´ ã¡? 25. ªï£Fˆî™ â¡ø£™ â¡ù? 26. ²õ£ê ß¾ â¡ø£™ â¡ù? 27. 裟P™ô£ -²õ£êˆF¡ ²õ£ê ß¾ º®M™ô£î¶ ã¡? 28. Ý‹çH «ð£L‚ G蛄C âùŠð´Aø¶? 29. õ÷˜„C â¡ð¬î õ¬óòÁ. 30. õ÷˜„C Üì‚Aèœ â¡ø£™ â¡ù? 31. õ÷˜„C 心° ð´ˆF â¡ð¬î õ¬óòÁ. 32. î£õó ý£˜«ñ£¡èœ â¡ø£™ â¡ù? 33. «è£íªñ£†´ ÜF‚è‹ â¡ø£™ â¡ù? 34. K„ ñ£¡†ô£ƒ‚ M¬÷¾ â¡ø£™ â¡ù? 35. «ð£™®ƒ â¡ð¬î õ¬óòÁ. 20.1.2014|

| ï£Oî¿ì¡ Þôõê ެ특 |

21


36. åO‚ è£ôˆ¶õ‹ â¡ø£™ â¡ù? 37. cœ ðè™ î£õóƒèœ â¡ø£™ â¡ù? 38. °Á‹ðè™ î£õóƒèœ â¡ø£™ â¡ù? 39.  ï´G¬ôˆ î£õóƒèœ â¡ø£™ â¡ù? 40. °O˜Šðîù‹ â¡ð¬î õ¬óòÁ. 41. °O˜Šðîù c‚è‹ â¡ø£™ â¡ù? 42. °O˜ŠðîùˆF¡ ðò¡è¬÷ ⿶è. 43. åO„«ê˜‚¬è G蛾 õ£›‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìò£è ܬñò è£óí‹ ã¡? 44. ¬îô‚裌´èœ â¡ø£™ â¡ù? 45. Aó£í‹ â¡ø£™ â¡ù?

HK¾ & C (5 ñFŠªð‡èœ)

1. âˆFL¡ ý£˜«ñ£Â¬ìò õ£›Mò™ M¬÷¾èœ ò£¬õ? 2. ÜŠCC‚ ÜIôˆF¡ õ£›Mò™ M¬÷¾èœ ò£¬õ? 3. î£õóˆF¡ cœõ†ì õ÷˜„C¬ò Ü÷i´ ªêŒõîŸè£ù ÝŒ¬õ MõK. 4. C‚ñ£Œ´ õ¬÷M¡ Íô‹ õ÷˜„CJ¡ ð™«õÁ G¬ôè¬÷ MõK. 5. «èù£ƒA¡ åOˆF¬ó„ «ê£î¬ù¬ò MõK. 6. Ì„C¬ò à‡µ‹ î£õó‹ ðŸP‚ °PŠ¹ õ¬óè. 7. «õF„ «ê˜‚¬è¬ò MõK. 8. åO ²õ£ê ²öŸC¬ò õ¬óŠðì‹ Íô‹ M÷‚°è. 9. 裙M¡ ²öŸC¬ò õ¬óŠðì‹ Íô‹ M÷‚°è. 10. ²öŸC ñŸÁ‹ ²öŸCJ™ô£ åO ð£vðKè£óíƒèÀ‚A¬ì«ò àœ÷ «õÁ𣆮¬ù ⿶è. 11. âô‚†ó£¡ è숶 êƒAL¬ò MõK. 12. «èù£ƒA¡ ²õ£êñQ «ê£î¬ù¬ò MõK. 13. ªõ¡«ì£v ð£v«ð† õNˆîìˆF¡ º‚Aòˆ¶õˆ¬î MõK. 14. 裟P™ô£ ²õ£êˆ¬î MõK. 15. 裘«ð£¬ý†«ó† èKñ ÜIô‹ ñŸÁ‹ ªè£¿Š¹ ÜIôˆF¡ ²õ£ê ß¾ ðŸP ⿶è. 16. êñG¬ôŠ ¹œO â¡ø£™ â¡ù MõK. 17. ¬ð¼M‚ ÜIôˆF¡ Ý‚RT«ùŸø 裘ð¡ c‚般î MõK. 18. á ªï£Fˆî™ º¬ø MõK. 19. Ý‚R¡ ý£˜«ñ£Â¬ìò õ£›Mò™ M¬÷¾èœ ò£¬õ? 20. TŠHóL¡ ý£˜«ñ£Â¬ìò õ£›Mò™ M¬÷¾èœ ò£¬õ? 21. ¬ê†«ì£¬èQ¡ ý£˜«ñ£Â¬ìò õ£›Mò™ M¬÷¾èœ ò£¬õ? 22. åO„«ê˜‚¬èJ¡ º‚Aòˆ¶õˆ¬î ⿶è. 23. ð²ƒèEèˆF¡ ܬñŠ¬ð ðìˆ¶ì¡ MõK. 24. C3 ñŸÁ‹ C4 åO„«ê˜‚¬è õNˆîìƒèÀ‚A¬ì«ò àœ÷ «õÁð£´èœ ò£¬õ? 25. åO„«ê˜‚¬èJ¡ «ð£¶ O2 ªõOŠð´Aø¶ â¡ð¬î ÝŒ¾‚ °ö™ ñŸÁ‹ ¹ù™ ÝŒ¾ «ê£î¬ù Íô‹ âšõ£Á GÏHŠð£Œ? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

HK¾ & D (5 ñFŠªð‡èœ)

Ý…T«ò£v ªð˜‹èO¡ ð™«õÁ á†ìº¬øè¬÷ MõK. A¬÷‚裬÷L¡ â¡ø£™ â¡ù? Üî¡ ð®è¬÷ MõK. AóŠ ²öŸCJ¡ Gè¿‹ M¬ùè¬÷ MõK. åO„²õ£êˆ¬î M÷‚°è. åO„«ê˜‚¬è¬ò ð£F‚°‹ è£óEè¬÷ MõK. åO„«ê˜‚¬èJ¡ º‚Aòˆ¶õˆ¬î ⿶è. C3 ð£¬î °Pˆ¶‚ 膴¬ó ⿶è. «ý†„ ñŸÁ‹ vô£‚ º¬øJ¡ ð£¬î¬ò ⿶è. Ý‚Rü«ùŸø ð£vðKèó투î MõK.

6. ñQî ïô «ñ‹ð£†®™ àJKò™

Mù£ ܬñŠ¹ ªñ£ˆî ñFŠªð‡ = 10 ê.M.«î.

I-.°.M. °.M.

2

3

5

HK¾ & B (3 ñFŠªð‡èœ) 1. â½I„¬ê è£¡è˜ «ï£J¡ ÜP°Pèœ ò£¬õ? 2. àJK Ì„C‚ ªè£™Lèœ â¡ø£™ â¡ù? 3. à‡íˆî‚è î´ŠÌC ªð£¼œèœ â¡ø£™ â¡ù?

22

|

| ï£Oî¿ì¡ Þôõê ެ특 | 20&01&2014


4. àJK ñ¼‰¶èœ â¡ø£™ â¡ù? 5. àJK õNŠ«ð£˜ â¡ø£™ â¡ù? 6. ðJ˜ «ñ‹ð£†®Ÿ° ñó¹ ªð£Pò™ âšõ£Á ðò¡ð´Aø¶? 7. àJK àó‹ â¡ð¬î õ¬óòÁ. 8. UÎÍL¡ âšõ£Á îò£K‚èŠð´Aø¶? 9. ꣫è â¡ø£™ â¡ù? 10. à‡íˆî‚è Þ‡ì˜çªðó£¡èœ â¡ø£™ â¡ù? 11. î£õóŠ ðJ˜ ªð¼‚èˆF¡ ã«î‹ 3 Ü‹êƒè¬÷ °PŠH´è. 12. Æ´ˆ «î˜¾ º¬øJ¡ º‚Aò Ü‹êƒè¬÷‚ °PŠH´è. 13. Éò õNˆ«î˜¾ º¬øJ¡ °¬øŠð£†®¬ù ⿶è. 14. èôŠHù iKò‹ â¡ø£™ â¡ù? 15. F¯˜ ñ£Ÿø è£óEèœ â¡ø£™ â¡ù? 16. àJ˜ 裊¹K¬ñ â¡ø£™ â¡ù? 17. ãA™ ñ£˜Jô£™ â¡ø î£õóˆF¡ ã«î‹ 3 ñ¼ˆ¶õ ðò¡è¬÷‚ ÃÁè. 18. Üè£Lð£ Þ‡®è£ ñ¼ˆ¶õ‹ º‚Aòˆ¶õ‹ ðŸP ⿶è. 19. ªê£ô£ù‹ ¬ï‚ó‹ î£õóˆF¡ ã«î‹ 3 ñ¼ˆ¶õ ðò¡è¬÷‚ °PŠH´è. 20. ¬ñ«ñ£ê£ Ì®è£M¡ ñ¼ˆ¶õ ðò¡èœ â¬õ? 21. «ï£Œ õ¼º¡ è£ˆî™ â¡ø£™ â¡ù? 22. Gô‚èì¬ôJ¡ ®‚è£ «ï£J¡ ÜP°Pèœ ò£¬õ? 23. ªï™L™ ªõŠ¹ «ï£¬ò‚ 膴Šð´ˆ¶‹ è£óEèœ ò£¬õ-?

HK¾ & C (5 ñFŠªð‡èœ) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

ªï™L¡ ªð£¼÷£î£ó º‚Aòˆ¶õ‹ ðŸP‚ °PŠ¹ õ¬óè. Gô‚èì¬ôJ¡ ªð£¼÷£î£ó º‚Aòˆ¶õ‹ ðŸP‚ °PŠ¹ õ¬óè. àJ˜ ªð£¼œ ªè£œ¬÷ ðŸP °PŠ¹ õ¬óè. ð¡ñò ðJ˜ ªð¼‚è‹ ðŸP °PŠ¹ õ¬óè. ¬ñ‚«è£¬óê£ ðŸP °PŠ¹ õ¬óè. îŸè£ô ðJ˜ «ñ‹ð£†®Ÿ° ñó¹ ªð£Pò™ âšõ£Á å¼ è¼Mò£è ðò¡ð´ˆîŠð´Aø¶? ðJ˜ «ñ‹ð£†®Ÿ° «î˜‰ªî´ˆî™, ð¡ñòŠ ðJ˜ ªð¼‚è‹ ñŸÁ‹ ê´F ñ£ŸøŠ ðJ˜Š ªð¼‚è‹ âšõ£Á àî¾Aø¶? 8. àJK àóƒèO¡ ñèœ °Pˆ¶ °PŠ¹ õ¬óè. 9. ªî£ì˜ ðò¡  Mõê£ò‹ å¼ Åö™  Mõê£ò º¬øò£°‹. M÷‚°è. 10. ¸‡µJ˜èOL¼‰¶ ªðøŠð´‹ ñ¼‰¶è¬÷Š ðŸP MõK. 11. î£õóŠ ðJ˜ ªð¼‚èˆF¡ «ï£‚è‹ ò£¬õ? 12. «ï£Œ âF˜Š¹ˆFø¡ ñŸÁ‹ «ï£Œ âF˜Š¹‚ ªè£‡ì óèƒèœ â¡ø£™ â¡ù? 13. î£õó ÜPºè‹ ðŸP‚ °PŠ¹ õ¬óè.

àJKò™ & MôƒAò™ 1. ñQîQ¡ à쟪êòLò™

Mù£ ܬñŠ¹ ªñ£ˆî ñFŠªð‡ = 35 ê.M.«î. I-.°.M.

°.M.

M.M.

4

5

20

6

1. ¬õ†ìI¡ A °¬øMù£™ ãŸð´‹ «ï£Œè¬÷‚ °PŠH´è. 2. vè˜M¡ ÜP°Pèœ â¬õ? 3. àì™ ð¼ñ¡ â¡ø£™ â¡ù? è£óí‹ ÃÁ. 4. ã«î‹ 3 Æ´„ ꘂè¬ó¬ò °PŠH´è. 5. ܈Fò£õCòñ£ù ÜI«ù£ ÜIôƒèœ â¬õ? 6. ܈Fò£õCòñ£ù ÜI«ù£ ÜIôƒèœ â¡Á ܬö‚èŠð´õ¶ ã¡? 7. ñï£ñv «ï£J¡ ÜP°Pèœ ò£¶? 8. ïñ¶ àìL¡ LŠH´èœ «õ¬ôèœ ò£¶? 9. PUFA â¡ø£™ â¡ù? 10. 裘«ð£¬ý†«ó†´èœ â¡ø£™ â¡ù? 11. 埬ø ꘂè¬óè¬÷ õ¬èŠð´ˆ¶è. 20.1.2014|

| ï£Oî¿ì¡ Þôõê ެ특 |

23


12. Æ´„ ꘂè¬ó â¡ø£™ â¡ù? 13. BMI õ¬óòÁ. 14. êKMAî àí¾ â¡ø£™ â¡ù? 15. è«ô£K¬ò õ¬óòÁ. 16. æ˜ ñ£FK Þ‰Fò ªð‡E¡ ð‡¹èœ ò£¬õ? 17. æ˜ ñ£FK Þ‰Fò ÝE¡ ð‡¹èœ ò£¬õ? 18. °ì™ ¹‡ «î£¡ÁõîŸè£ù è£óíƒèœ ò£¬õ? 19. à†AóAˆî™ â¡ø£™ â¡ù? 20. î¡ñòñ£î™ â¡ø£™ â¡ù? 21. M™¬ôJ¡ ܬñMì‹ ò£¶? 22. ðŸC¬îM¡ ÜP°Pèœ ò£¬õ? 23. °ì™ H¶‚è‹ â¡ø£™ â¡ù? 24. °ì™õ£™ ²öŸCJ¡ ÜP°P â¬õ? 25. ªýŠð®v â¡ø£™ â¡ù? 26. Ü¿ˆî ⽋¹ ºP¾ â¡ø£™ â¡ù? 27. ð„¬ê‚ªè£‹¹ ⽋¹ ºP¾ â¡ø£™ â¡ù? 28. ⽋¹ ñ¼ˆ¶õ‹ â¡ð¶ ò£¶? 29. ⽋¹ ºP¾ â¡ø£™ â¡ù? 30. Ýv®«ò£ ݘˆK†v â¡ø£™ â¡ù? 31. ªè÷† â¡ø£™ â¡ù? 32. á†ì„ꈶ K‚è†v õ¬óòÁ. 33. Ýv®«ò£ ñ«ôCò£M¡ ÜP°Pèœ â¬õ? 34. 裘«è£ªô‹ð£ âùŠð´õ¶ ò£¶? 35. 裘«è£Iò˜ â¡ø£™ â¡ù? 36. î¬êJ¡ °¬ø‰îð†ê ²¼‚°ˆFø¡ â¡ø£™ â¡ù? 37. î¬êŠH®Š¹ õ¬óòÁ. 38. î¬ê «ê£˜¾ õ¬óòÁ. 39. ñóí M¬øŠ¹ õ¬óòÁ. 40. ä«ê£«ì£Q‚ î¬ê ²¼‚è‹ õ¬óòÁ. 41. ä«ê£ªñK‚ î¬ê ²¼‚èˆF¡ º‚Aòˆ¶õ‹ ÃÁ. 42. ²ò«ï£Œ î´Šð¬ñŠ¹ °¬ø𣴠«ï£Œ õ¬óòÁ. 43. H÷£v«ñ£ çHKCv õ¬óòÁ. 44. ªýKƒ & ¹Ïò™ ªêò™ â¡ø£™ â¡ù? 45. G«ñ£Qò£M¡ ÜP°Pèœ ò£¬õ? 46. è£ê«ï£J¡ ÜP°Pèœ ò£¬õ? 47. bMó ñ£˜¹ êOJ¡ ÜP°P ò£¶? 48. üô«î£û‹ â¡ø£™ â¡ù? 49. Þîò Þò‚è ²öŸC â¡ø£™ â¡ù? 50. ÞîòˆFL¼‰¶ «î£¡Á‹ ‘ôŠ’ åL âšõ£Á «î£¡ÁAø¶? 51. ÞîòˆFL¼‰¶ ‘슒 åL âšõ£Á «î£¡ÁAø¶? 52. bMó ñ£˜¹ õLJ¡ ÜP°Pèœ ò£¶? 53. Þîò Þóˆî °ö£Œ ܬ승 «ï£Œ ãŸðì‚ è£óí‹? 54. Ý…C«ò£Aó£‹ â¡ø£™ â¡ù? 55. Ý…C«ò£ H÷£v® â¡ø£™ â¡ù? 56. ݘˆF«ó£C«ô£Kêúv â¡ø£™ â¡ù? 57. Þîò Þóˆî‚ °ö£Œ ܬ승 «ï£Œ õ£ŒŠ¹‚ è£óíƒèœ ò£¬õ? 58. Þîò Þóˆî‚ °ö£Œ ܬ승 â¡ø£™ â¡ù? 59. Þîò âFªó£L õ¬óðì‹ â¡ø£™ â¡ù? 60. ¼ñ£†®‚ Þîò «ï£Œ õ¬óòÁ. 61. Þîò °ö™ «ï£Œ bMó„ CA„¬êŠ HK¾ âùŠð´õ¶ ò£¶? 62. I¬è Þóˆî Ü¿ˆî‹ â¡ø£™ â¡ù? 63. °¬ø Þóˆî Ü¿ˆî‹ â¡ø£™ â¡ù? 64. Þîò ¸¬ófó™ ªêò™ ¶‡ì‹ â¡ø£™ â¡ù? 65. ¶«ó£‹«ð£R™ â¡ø£™ â¡ù? 66. ¶«ó£‹«ð£v ñŸÁ‹ â‹«ð£ô¬ù «õÁ𴈶è. 67. â‹«ð£ôv â¡ø£™ â¡ù?

24

|

| ï£Oî¿ì¡ Þôõê ެ특 | 20&01&2014


68. ñ£I™ôK àÁŠ¹èœ â¡ø£™ â¡ù? 69. à혾èO¡ G¬ùõ£Ÿø™ â¡ø£™ â¡ù? 70. Gó‰îó G¬ù¾Š ðF¾ â¡ø£™ â¡ù? 71. Þù„ªê™ ܇ì à†ªê½ˆ¶î™ (GIFT) â¡ø£™ â¡ù? 72. Ý¡†«ó£ü¡ 冴‹ ¹óîˆF¡ ðò¡ â¡ù? 73. ªð™‚ý£M¡ ÜP°Pèœ â¿¶è. 74. Þ¼ð‚è à혾 Þò‚è‹ â¡ø£™ â¡ù? 75. ÜQ„¬ê ªêò™ â¡ø£™ â¡ù? 76. °œ÷ˆ ñ‚è£ù è£óí‹ ò£¶? 77. Ü‚«ó£ªñèL â¡ø£™ â¡ù? 78. âF˜¶‡ì™ Þò‚è‹ õ¬óòÁ. 79. ¬ìòŠð†®v Þ¡CH†ìv â¡ø£™ â¡ù? 80. AK†®Qú‹ â¡ø£™ â¡ù? 81. è£Œì˜ «ï£J¡ ÜP°P ò£¶? 82. I‚ú®ñ£ «ï£J¡ ÜP°P ò£¶? 83. Þóˆî„ ꘂè¬ó ÜFèKŠ¹ â¡ø£™ â¡ù? 84. Þóˆî„ ꘂè¬ó °¬ø¾ â¡ø£™ â¡ù? 85. b†«ì£Rv â¡ø£™ â¡ù? 86. Kô£‚R¡ ý£˜«ñ£Q¡ ªêò™ð£´ ò£¶? 87. A†ìŠ 𣘬õ â¡ø£™ â¡ù? âšõ£Á êK ªêŒõ£Œ? 88. Ýv®«ñ†®ê‹ â¡ø£™ â¡ù? 89. è‡ ¹¬ó‚è£ù Þ¼ è£óí‹ ò£¶? 90. ªîOõ£ù ªô¡v ñ£Ÿø‹ â¡ø£™ â¡ù? 91. «ðRèô£˜ êš¾ â¡ø£™ â¡ù? 92. Hóv¬õ «ð£®ò£ â¡ø£™ â¡ù? 93. 𣘬õ èí‚W´ â¡ø£™ â¡ù? 94. °À‚«è£ñ£ â¡ø£™ â¡ù? 95. è‡è†® â¡ø£™ â¡ù? 96. ¹ÀóC â¡ø£™ â¡ù? 97. BMR ä õ¬óòÁ. 98. ªì†ìQ â¡ø£™ â¡ù? Üî¡ ÜP°Pè¬÷ ⿶è. 99. Þªñ†«ó£Hò£ â¡ø£™ â¡ù? 100.ܪñ†«ó£Hò£ â¡ø£™ â¡ù? 101. Ü™HQê‹ â¡ø£™ â¡ù? 102. ªì˜ñ¬ì†®™ â¡ø£™ â¡ù-? 103. ÎK«ò£ ªìL²‹ â¡ø£™ â¡ù? 104. »«óIò£ â¡ø£™ â¡ù? 105. ìò£Lêv â¡ø£™ â¡ù? 106. ܇ìõµ ªõO«òŸø‹ â¡ø£™ â¡ù? 107. 裘Šðv Ü™Hèœ â¡ø£™ â¡ù? 108. õ£ê‚ìI â¡ø£™ â¡ù? 109. ®Îªð‚ìI â¡ø£™ â¡ù? 110. àø‚èˆF¡ ðò¡è¬÷ ⿶è. 111. G¬ôŠð´ˆîŠð†ì ÜQ„¬ê ªêò™ â¡ø£™ â¡ù? 112. âô‚†«ó£ ⡪êð«ô£Aó£Š â¡ø£™ â¡ù?

HK¾ & C (3 ñFŠªð‡èœ) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

臬í ð£¶è£ŠðîŸè£ù º¬øèœ ò£¬õ? åL ñ£²Šð£´ ðŸP‚ ÃÁ. ܘQ¬èè¡ ²öŸC ðŸP ⿶è. «î£L¡ «õ¬ôè¬÷‚ ÃÁ. à콂° ªõOJ™ ªêòŸ¬è è¼¾Áî¬ô ⿶è. àì™ ð¼ñ‚è£ù è£óEèœ ò£¬õ? õ£J™ ï¬ìªðÁ‹ ªêKˆîL¡ ªêò™è¬÷ M÷‚°è. à†AóAˆî™ ñŸÁ‹ î¡ñòñ£î™ ðŸP CÁ°PŠ¹ î¼è. ðŸè£™õ£Œ CA„¬ê MõK. 20.1.2014|

| ï£Oî¿ì¡ Þôõê ެ특 |

25


10. °ì™ Þø‚èˆF¡ õ¬èè¬÷Š ðŸP M÷‚°è. 11. °ì™ ¹‡ ðŸP ⿶è. 12. ð„¬ê‚ ªè£‹¹ ⽋¹ ºP¾ âùŠð´õ¶ ò£¶? 13. ⽋¹ ºP¾ °íñ£°îL™ Í¡Á G¬ôè¬÷ MõK. 14. ͆´ õLJ¡ ð™«õÁ õ¬èè¬÷ MõK. 15. ꣘«è£IòK¡ ܬñŠ¬ð MõK. 16. ²õ£ê‹ ꣘‰î àìŸðJŸC ªêŒõFù£™ ãŸð´‹ ñèœ ò£¬õ? 17. Í„² CŸÁ¬øJ™ õ£» ñ£Ÿø‹ ªêò¬ô MõK. 18. è£ê«ï£J¡ è£óíƒèœ ñŸÁ‹ ÜP°Pèœ ðŸP CÁ°PŠ¹ õ¬óè. 19. I¬è Þóˆî Ü¿ˆî‹ ðŸP»‹ Üî¬ùˆ î´‚°‹ º¬ø¬ò»‹ MõK. 20. H÷£vñ£M¡ ÃÁèœ ðŸP ⿶è. 21. Þóˆî‹ à¬øî™ ªêò¬ô M÷‚°è. 22. ¬ìò¡ªèçð£ô£Q¡ ðEè¬÷ MõK. 23. ðôMîñ£ù G¬ùõ£Ÿø™ õ¬èè¬÷ MõK. 24. ‘É‚è‹ æ˜ î¡Q¬ô ñø‰î G¬ô’ ࡠ輈¬îˆ î¼è. 25. Ü™nIò˜ «ï£Œ CÁ °PŠ¹ õ¬óè. 26. ð‚èõ£î‹ ðŸP å¼ CÁ °PŠ¹ ⿶è. 27. õô¶ Þì¶ Í¬÷J¡ 弃A¬íŠ¹ ðŸP MõK. 28. G¬ôŠð´ˆîŠð†ì ÜQ„¬ê ªêò¬ô å¼ ðK«ê£î¬ùJ¡ Íô‹ MõK. 29. ͬ÷ˆ õìˆ FóõˆF¡ ðEè¬÷ ªè£´. 30. Þ¡²L¡ à†ªêòLò™ ªêò™è¬÷‚ ÃÁ. 31. ñQîQ¡ è‡ Ü¬ñŠH¬ù àKò ðìƒèÀì¡ MõK. 32. MNˆF¬ó„ ªê™èO¡ 𣘬õ GøIèO¡ åO ꣘‰î «õFò ªêò™ð£´è¬÷ M÷‚°è. 33. A†ìŠð£˜¬õ¬ò ÉóŠ 𣘬õJL¼‰¶ «õÁ𴈶è. 34. MNˆF¬ó «ï£Œ â¡ø£™ â¡ù? Üî¡ õ¬èè¬÷ MõK. 35. 臹¬ó «ï£¬ò è‡ìPî™ ñŸÁ‹ CA„¬ê º¬ø¬ò MõK. 36. 裘«ð£¬ý†«ó†®¡ õ¬èèœ ñŸÁ‹ º‚Aòˆ¶õˆ¬î ⿶è. 37. ¹óî‹ â¡ø£™ â¡ù? CÁ M÷‚è‹ î¼è. 38. c˜ ñQî‚° Þ¡Pò¬ñò£î¶ ã¡? 39. ï‹ àìL¡ ¬õ†ìI¡èO¡ «õ¬ôè¬÷ MõK. 40.  àŠ¹èO™ º‚Aòˆ¶õˆ¬îŠ ðŸP CÁ °PŠ¹ õ¬óè.

HK¾ & B (10 ñFŠªð‡èœ) 1. ¬î󣌴 ²óŠHJ¡ ܬñŠH¬ù»‹ ªêò™è¬÷»‹ MõK. 2. ð£ó£¬îó£J ²óŠHJ¡ ܬñŠH¬ù»‹ ªêò™è¬÷»‹ MõK. 3. ⽋¹ ºP¾ â¡ø£™ â¡ù? Üî¡ õ¬èè¬÷ MõK. 4. ²õ£ê G蛬õ M÷‚°è. 5. ²õ£ê ªêò™º¬øè¬÷ M÷‚°è. 6. ÞîòˆF¡ Þ¬ò¬ò M÷‚°è. 7. ñ£îM죌 ²öŸCJ¬ù MõK‚辋. 8. è¼¾Áî¬ôˆ îM˜‚°‹ ðô º¬øè¬÷»‹, ÜõŸP¡ º‚Aòˆ¶õˆ¬î»‹ M÷‚°è. 9. Þîòˆ î¬ê ïC¾ø™ «ï£Œ â¡ø£™ â¡ù? ñŸÁ‹ Üî¡ è£óíƒèœ ÜP°Pè¬÷ MõK. 10. CÁ°ìL¡ ï¬ìªðÁ‹ ªêKˆî™ G蛾è¬÷ M÷‚辋. 11. ¬õ†ìI¡ °¬øð£´è÷£™ ãŸð´‹ «ï£Œè¬÷Š ðŸP 膴¬ó ⿶è. 12. ܆Kù™ ñŸÁ‹  ܆KùL¡ ý£˜«ñ£¡èO¡ ðô õ¬è àìŸ ªêò™ ªêò™ð£´è¬÷‚ ÃÁ. 13. ô£ƒè˜ý£¡ F†´è¬÷ MõK. 14. ݇ ÞùŠªð¼‚è ñ‡ìôˆF¡ ªêò™è¬÷ M÷‚°è. 15. ÞóˆîŠ H÷£vñ£M™ ÜìƒA»œ÷ ªð£¼†è¬÷Š ð†®òL´. 16. º¡ ͬ÷J¡ ܬñŠH¬ù»‹ «õ¬ôè¬÷»‹ ÃÁ.

2. ¸‡µJKò™

Mù£ ܬñŠ¹ ªñ£ˆî ñFŠªð‡ = 11

26

|

ê.M.«î. I-.°.M.

°.M. M.M.

3

5

3

| ï£Oî¿ì¡ Þôõê ެ특 | 20&01&2014

-&&


HK¾ & B (3 ñFŠªð‡èœ) 1. AIDS è‡ìP»‹ Mî ⿶è. 2. Þó†¬ì â¡ ªê™õ¬è â¡ø£™ â¡ù-? 3. ñ«ôKò£M¡ õ¬èèœ ò£¬õ? à‡ì£‚°‹ è£óEè¬÷ ⿶è. 4. ã«î‹ ° ݃«è£TQ‚ ¬õóvèO¡ ªðò˜è¬÷ â¿î¾‹. 5. «óHv «ï£J¡ Í¡Á ÜP°Pè¬÷ ⿶è. 6. ªýŠð¬ì†®v â¡ø£™ â¡ù? 7. Þ¬í¾ º¬ø â¡ø£™ â¡ù? 8. ¬ì𣌴M¡ ÜP°Pèœ ò£¬õ? 9. 𣂯Kò£ à¼ñ£Ÿø‹ â¡ø£™ â¡ù? 10. ®ó£¡vì‚û¡ â¡ð¶ ò£¶? 11. «èv†«ó£ ⡆®¬ó†®v «ï£J¡ ÜP°Pèœ ò£¬õ? 12. G«ñ£Qò£M¡ ÜP°Pèœ ò£¶? 13. CHLv â¡ø£™ â¡ù? 14. °«ù£êv â¡ø£™ â¡ù? 15. ݉ˆó«ð£«ù£êv â¡ø£™ â¡ù? 16. ñ¼‰¶ CA„¬ê â¡ø£™ â¡ù? 17. ¹«ó£†«ì£«ê£õ£ «ï£Œ A¼Ièœ, ÜõŸø£™ à‡ì£°‹ «ï£Œè¬÷ ⿶è. 18. ¸‡µJªóFK Í¡P¬ù ⿶è. 19. ¸‡µJªóFK â¡ø£™ â¡ù? 20. «ï£Œ î£‚è‹ â¡ð¶ ò£¶? 21. ⌆v «ï£Œ‚è£ù 3 ñ¼‰¶èœ â¬õ? 22. Éò õ÷˜Š¹ â¡ø£™ â¡ù?

HK¾ & C (5 ñFŠªð‡èœ) 1. ꣙ñ£ù™ô£ ñŸÁ‹ ñQî «ï£Œè¬÷Š ðŸP ⿶è. 2. 𣂯Kò£ ñóHò¬ôŠ ðŸP ⿶è. 3. 𣂯Kò£ õ÷˜ áìè‹ îò£KŠH¡ ð® G¬ôè¬÷‚ °PŠH쾋. 4. ã«î‹ Þó‡´ ð£‚¯Kò£ «ï£Œè¬÷ ðŸP‚ °PŠ¹ õ¬óè. 5. Môƒ° ¬õóvèO¡ õ÷˜Š¹ º¬øè¬÷ MõK. 6. ñQîK™ è£íŠð´‹ ¬õóv «ï£Œè¬÷Š ðŸP CÁ°PŠ¹ î¼è. 7. ¬õóv ܬñŠH¬ùŠ ðŸP CÁ°PŠ¹ õ¬óè. 8. ⌆v «ï£Œˆ î´Š¹ 膴Šð´ˆ¶‹ ñŸÁ‹ «ñô£‡¬ñ»‹ ðŸP ⿶è. 9. ⌆v «ï£J¡ ÜP°Pè¬÷Š ðŸP ⿶è. 10. «ï£Î‚AèO¡ îèõô¬ñŠ¬ðŠ ðŸP ⿶è. 11. ªý„.ä.M.J¡ ܬñŠ¬ð‚ ÃÁ.

3. «ï£Œˆ î¬ì‚ 裊Hò™

Mù£ ܬñŠ¹ ªñ£ˆî ñFŠªð‡ = 16 ê.M.«î. I-.°.M. °.M.

M.M.

2 9 5 & 1. ªê™õN «ï£Œ î¬ì 裊¹ â¡ø£™ â¡ù? 2. Þ‹Îù£ôT õ¬óòÁ. 3. Þò™¹ «ï£Œ î¬ì‚裊¹ õ¬óòÁ. 4. ޡ옪ðó£¡ ²ó‚°‹ ªê™èœ ò£¬õ? 5. ªê™ M¿ƒ°î™ â¡ø£™ â¡ù? 6. ªðŸÁ‚ªè£‡ì «ï£Œˆî¬ì 裊¹ õ¬óòÁ. 7. Ý¡®ð£®èO¡ ðEè¬÷ ⿶è. 8. ñ‰îñ£ù «ï£Œ î¬ì‚裊¹ õ¬óòÁ. 9. ºî™G¬ô Gíc˜ àÁŠ¹èO¡ ªðò˜è¬÷ ⿶è. 10. Þó‡ì£‹ G¬ô Gíc˜ àÁŠ¹ â¡ø£™ â¡ù? 11. ¬îñ£ú£™ à‡ì£‚èŠð´‹ ªð£¼†èœ ò£¬õ? 12. ñ‡aóL¡ ðEèœ ò£¬õ? 13. Ý¡®ªü¡ & õ¬óòÁ. 20.1.2014|

| ï£Oî¿ì¡ Þôõê ެ특 |

27


14. ð£ó£«ì£Š ñŸÁ‹ âH«ì£Š «õÁ𴈶è. 15. ý£Šì¡ â¡ø£™ â¡ù? 16. Þ‹»«ù£ °«÷£¹L¡ â¡ø£™ â¡ù? 17. ý£†vð£†´èœ â¡ø£™ â¡ù? 18. L‚«è£¬ê† Ý¡®ü¡ °¿ñ‹ â¡ø£™ â¡ù? 19. ªê«ù£Aó£çŠ† â¡ø£™ â¡ù? 20. bMó 弃A¬í‰î î¬ì‚裊¹ °¬ø¾ «ï£Œ â¡ø£™ â¡ù? 21. ²ò î¬ì 裊¹ «ï£Œ â¡ø£™ â¡ù?

HK¾ & C (5 ñFŠªð‡èœ) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

ñ¼ˆ¶õ CA„¬êJ¡ «ð£¶ ñ£ŸÁÁŠ¹ Gó£èKŠ¬ðˆ î´ŠðîŸè£ù õNº¬øè¬÷ MõK. ñ£ŸÁÁŠ¹ Gó£èKŠ¹ ðŸP CÁ°PŠ¹ õ¬óè. ñ£ŸÁÁŠ¹ CA„¬êJ¡ õ¬èè¬÷ M÷‚°è. Þ‹»«ù£°«÷£¹L¡ ܬñŠ¬ð MõK. Gíc˜ º®„C¡ àœ Ü¬ñŠ¬ð MõK. ¬îñvL¡ ܬñŠ¬ð MõK. ªðŸÁ‚ªè£‡ì «ï£Œ î¬ì裊H¡ º‚Aò Ü‹êƒèœ ò£¬õ-? Þò™¹ «ï£Œ î¬ì 裊H¡ º‚Aò Ü‹êƒèœ ò£¬õ?

4. îŸè£ô ñóHò™

Mù£ ܬñŠ¹ ªñ£ˆî ñFŠªð‡ = 12 ê.M.«î.

I-.°.M. °.M.

1

6

M.M.

5

HK¾ & B (3 ñFŠªð‡èœ) 1. âKîí™ èP ¹óî ܬñŠ¹ â¡ø£™ â¡ù? 2. ¹«ó£†®«ò£I‚R¡ ðò¡è¬÷ ⿶è. 3. H÷£vI† â¡ø£™ â¡ù? 4. ð£L‡†«ó£‹ & õK¬ê â¡ø£™ â¡ù? 5. CDNA âšõ£Á îò£K‚èŠð´Aø¶? 6. ÅŠð˜ ð‚ â¡ø£™ â¡ù? Üî¡ º‚Aòˆ¶õ‹ ò£¶? 7. ê‰îF õNˆªî£ì˜ ÝŒ¾ â¡ø£™ â¡ù? 8. ê‰îF õNˆªî£ì˜ õ¬óðìˆF¡ ðò¡ â¡ù? 9. î£ôYIò£ ðŸP CÁ°PŠ¹ õ¬óè. 10. ܇®ƒ‚ì¡ ªè£Kò£ «ï£J¡ ð‡¹è¬÷ ⿶è. 11. Þ®«ò£Aó£‹ â¡ø£™ â¡ù? 12. ñ£Áð´î™ â¡ø£™ â¡ù? 13. ®ó£¡vçªð‚ê¡ â¡ø£™ â¡ù? 14. p¡ CA„¬ê â¡ø£™ â¡ù? 15. àJK îèõLò™ â¡ø£™ â¡ù? 16. îèõ™ ܬñŠ¹ â¡ø£™ â¡ù? 17. Y«è£«ù†ì˜ â¡ø£™ â¡ù? 18. DNA Ëôè‹ õ¬óòÁ. 19. °«ó£«ñ£«ê£‹ ªî£°Š¹ õ¬óðì‹ â¡ø£™ â¡ù? 20. °«ó£«ñ£«ê£‹ ªî£°Š¹ õ¬óðìˆF¡ ðò¡èœ â¬õ?

HK¾ & C (5 ñFŠªð‡èœ) 1. àJK îèõLòL¡ «ï£‚èƒè¬÷ ⿶è? 2. ñó¹ ªð£PJòL¡ º‚Aòˆ¶õˆ¬î MõK? 3. àJK îèõLòL¡ ðò¡èœ â¬õ? 4. °«ó£«ñ£«ê£‹ ªî£°Š¹ õ¬óðì‹ MõK? 5. ñÁ«ê˜‚¬è DNA ªî£N™¸†ðˆF¡ ðò¡ð£´ ò£¶? 6. Ü¡®ƒì¡ ªè£Kò£¬õŠ ðŸP C°PŠ¹ î¼è? 7. HGP ¡ º‚Aòˆ¶õ‹ ò£¶? 8. ªê‹ñP ݆´‚°†®J™ Üò£¡ M™ñ† °«÷£Kƒ º¬ø¬ò M÷‚°è?

28

|

| ï£Oî¿ì¡ Þôõê ެ특 | 20&01&2014


9. °«÷£Qƒ ªî£N™ ¸†ðˆF¡ ñ b¬ñèœ ò£¬õ? 10. ®ó£¡pQ‚ àJKèO¡ ðò¡èœ â¬õ?

5. ²ŸÁŠ¹ø„ Åö™ ÜPMò™

Mù£ ܬñŠ¹ ªñ£ˆî ñFŠªð‡ = 15 ê.M.«î. I-.°.M. °.M.

M.M.

2

10

3

&

HK¾ & B (3 ñFŠªð‡èœ)

1. æ«ê£¡ ªð£ˆî™ â¡ø£™ â¡ù? 2. æ«ê£¡ °¬øŠ¹ ªð£¼†èœ Í¡P¬ù ⿶è. 3. â¬õ ñQî¡ õ£ö àè‰î Þìƒèœ Ü™ô? 4. ñ‚èœ ªî£¬è ªõ®°‡´ â¡ð¶ ò£¶? 5. è‡í£® i´ M¬÷¾ â¡ð¶ ò£¶-? 6. 裘ð¡ îQ¬ñŠð´ˆ¶î™ â¡ø£™ â¡ù? 7. ñ‚èœ ªî£¬è‚ è™M â¡ø£™ â¡ù? 8. ñQî¡ õ£›õ à¡ùîñ£ù Þìƒè¬÷Š ðŸP ⿶è. 9. æ«ê£¡ ÞöŠHù£™ ñQî‚° ãŸð´‹ M¬÷¾èœ ò£¬õ? 10. âKˆ¶„ ꣋ðô£‚°î™ â¡ø£™ â¡ù? 11. àJKòˆ b˜¾ â¡ø£™ â¡ù? 12. àJKòŠ ð™õ¬è¬ñ â¡ø£™ â¡ù? 13. àJKò I°õ÷ ¬ñòˆF¡ ð‡¹èœ â¬õ? 14. îI›ï£†®™ àœ÷ àJKò I° õ÷ƒèœ ðŸP ⿶è. 15. ¹M ªõŠð ÝŸø™ â¡ø£™ â¡ù? 16. ÅKò ÝŸøL¡ G¬øèœ ò£¬õ? 17. ®¡ G¬ô‚°ˆ ªî£ì˜Hòô£ù õÁ¬ñ â¡ø£™ â¡ù? 18. «ñèˆF™ É¾î™ â¡ø£™ â¡ù-? 19. 裟Á ÝŸøL¡ Fø¬ñèœ ò£¬õ? 20. c˜ ÝŸøô£™ ãŸð´‹ Hó„C¬ùè¬÷ ⿶è.

HK¾ & D (10 ñFŠªð‡èœ) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

õÁ¬ñ ñŸÁ‹ õÁ¬ñ¬òŠ «ð£‚°‹ º¬øè¬÷Š ðŸP MõK. ï¡m˜ õ÷ƒèœ ñŸÁ‹ ï¡m˜ ðŸø£‚°¬ø‚è£ù è£óíƒè¬÷Š ðŸP MõK. ï¡m˜ ð£¶è£Š¹ «ñô£‡¬ñ ðŸP æ˜ è†´¬ó õ¬óè. Þ옊ð£ìŸø èN¾è¬÷‚ ¬èò£Àî™ ðŸP ⿶è. ÝŸø™ ê‚F Šð£´ â¡ð¶ ò£¶? Þî¬ùˆ îM˜‚è «ñŸªè£œ÷ «õ‡®ò º¬øèœ ò£¬õ? ÝŸø™ ªï¼‚è® ñŸÁ‹ Üî¡ ²ŸÁ„ Åö™ î£‚è‹ ðŸP MõK. è‡í£® i´ M¬÷¾ â¡ø£™ â¡ù? Üî¡ ªî£ì˜ M¬÷¾èœ ò£¶? àôè÷£Mò ªõŠð àò˜¾ ðŸP ⿶è. 8. æ«ê£¡ ªð£ˆî™ â¡ø£™ â¡ù? ܇죘®‚ ð°F æ«ê£¡ ÞöŠHŸè£ù è£óíƒèœ ò£¬õ? æ«ê£¡ ÞöŠHù£™ ãŸð´‹ M¬÷¾èœ ñŸÁ‹ æ«ê£¡ ÞöŠ¬ð î´ˆî™ ðŸP ⿶è. 9. bƒA¬ö‚°‹ èN¾è¬÷ âšMî‹ ÜN‚èô£‹ â¡ðî¬ù îŸè£ô º¬øèÀì¡ Mõ£F‚辋.

6. ðò¡ð£†´ àJKò™

Mù£ ܬñŠ¹ ªñ£ˆî ñFŠªð‡ = 19 ê.M.«î.

I-.°.M.

°.M. M.M.

3

6

&

HK¾ &

1. ݉ˆó£‚v ÜP°Pèœ ò£¬õ? 2. ð² Ü‹¬ñ «ï£Œ ÜP°P ò£¶? 3. Þ¿¬õ ñ£´èœ Í¡¬ø‚ ÃÁ.

B

10

(3 ñFŠªð‡èœ)

20.1.2014|

| ï£Oî¿ì¡ Þôõê ެ특 |

29


Language - Part-II-English Paper I (Reader and Linguistic competencies) Time Allowed:3 Hours Maximum Marks:100 Instructions: (1) Check the question paper for fairness of printing. If there is any lack of fairness, inform the Hall Supervisor immediately. (2) Use Black or Blue ink to write. Note: In your answer book, Use the Arabic numerals 1 to 69 of the questions you are answering. Section - A (Vocabulary - Lexical Competencies) (Mark:30) I (A) Choose the most appropriate of the four given contexts which equates with that of the italicized lexical item in each of the following sentences: 5x1=5 1. It ends in a cold Menacing snout a) The Police officer was threatening the culprits b) He was enjoying the part c) The students were afraid of the bully in the neighbour bond d) The teacher appreciated the child. 2. For brutus is an honourable man a) Kumar was punished for his dishonesty b) He was respected for his deed c) Those who are disrespectful to others will receive the same from others. d) Mrs.Johnson is known for his principles. 3. As he was Valiant, I honour him. a) He was unhappy with his companions. b) He was awarded for his brave act c) The crowd was in a jubiliant mood. d) Raman is respected by one and all. 4. Mahatma Gandhi was a Ceaseless crusader of women’s equality. a) His belief is not based on reason. b) Mandela fought for the cause of South African liberty with determination. c) The disease spreads quickly. d) They were allotted sufficient time to complete the assignment. 5. A Proliferation accelerated to something like the speed of light. a) We rushed out before he entered the scene. b) The bonus amount was increased. c) The train speeded up before I got in. d) His letter delayed the action. B) Choose the most accurate one of the four given words opposite to the underlined word: 5x1=5 6. There are many people who despise the Snake… a) Fear b) appreciate c) Kill d) Workship 7. It shall be found that much is omitted a) added b) included c) revised d) increased 8. While Brahma is the Creator a) destroyer b) inventor c) Significant d) Long 9. ’ To hell with it’ – a facile, trivial phrase. a) unimportant b) Worthy c) Significant d) Long 10. He was my friend, faithful and just to me. a) humble b) disloyal c)truthful d) Plain

20.1.2014|

| ï£Oî¿ì¡ Þôõê ެ특 |

3


4. èø¬õ Þù ñ£´èœ Í¡¬ø ÃÁ. 5. Þ¼ àð«ò£è ñ£´èO¡ º‚Aòˆ¶õ‹ ò£¶? 6. 𣙠裌„ê™ â¡ø£™ â¡ù? 7. ªõOJù‚ èôŠ¹ ÞùŠªð¼‚è‹ â¡ø£™ â¡ù? 8. Hø Þù‚ èôŠ¹ ÞùŠªð¼‚è‹ â¡ø£™ â¡ù? 9. ªêòŸ¬è M‰É†ìˆF¡ ñèœ ò£¬õ? 10. º†¬ìè¬÷ «î˜‰ªî´‚°‹«ð£¶ èõQ‚è «õ‡®ò ð‡¹èœ â¬õ? 11. «ðE‚ è£ˆî™ â¡ø£™ â¡ù? 12. vªìîv«è£ŠH¡ ðò¡èœ ò£¬õ? 13. vH‚«ñ£«ñ£«ù£ e†ì˜ ðò¡èœ ò£¬õ? 14. U«ñ£¬ê†«ì£ e†ìK¡ ðò¡èœ ò£¬õ? 15. A¬÷«è£vKò£ â¡ø£™ â¡ù? 16. CT & v«è¡ ðò¡ ò£¬õ? 17. â¡«ì£v«è£H õ¬èèœ ò£¶? 18. «ðv«ñ‚è˜ â¡ø£™ â¡ù? 19. ݆«ì£ Üù¬ôêK¡ «ñ¡¬ñèœ ò£¬õ? 20. C‰¶ ñŸÁ‹ 裃«èò‹ ð²‚èO¡ ñ®¬ò åŠH´è.

HK¾ &

C

(3 ñFŠªð‡èœ)

1. vH‚«ñ£«ñ£«ù£ e†ì¬ó õ¬óòÁ? 2. CT v«èù¬óŠ ðŸP 膴¬ó õ¬óè? 3. ECG ðŸP 膴¬ó õ¬óè? 4. e¡ ð‡¬í¬òŠ ðŸPò õ¬óòÁ? 5. 裙ï¬ìè¬÷ˆ °‹ «ï£Œè¬÷Š ðŸP ⿶è? 6. 𣙠/ èø¬õ Þùñ£´èO¡ ð‡¹è¬÷ ⿶è? 7. U«ñ£¬ê†«ì£ e†ì¬ó ðìˆ¶ì¡ MõK?

7. ðKñ£í‚ «è£†ð£´èœ

Mù£ ܬñŠ¹ ªñ£ˆî ñFŠªð‡ = 9 ê.M.«î. I-.°.M. °.M. M.M. 1

3

5

&

HK¾ &

B

(3 ñFŠªð‡èœ)

HK¾ &

C

(5 ñFŠªð‡èœ)

1. ñóHò ï蘾 â¡ø£™ â¡ù? 2. CŸPù‹ â¡ð¶ ò£¶? 3. ý£˜®i¡ªð˜‚ êñ¡ð£´ õ¬óòÁ. 4. ªü˜‹ H÷£ê «è£†ð£®¬ù MõK. 5. î°‰îù îŠH H¬öˆî™ õ¬óòÁ. 6. 죘MQòˆFŸ° 3 ñÁŠ¹èœ îó¾‹. 7. p¡ °¿ñ‹ â¡ø£™ â¡ù? 8. ô£ñ£˜‚Aò‚ ªè£œ¬è¬ò Ãø¾‹. 9. ðò¡ð£´ ñŸÁ‹ ðò¡ð£´ Þ¡¬ñ¬ò õ¬óòÁ. 10. ¹Fò ô£ñ£˜‚AòˆF¡ à‡¬ñèœ ò£¬õ? 11. «õŸPì CŸPù‹ â¡ø£™ â¡ù? 12. æKì‹ CŸPù‹ â¡ø£™ â¡ù? 1. 2. 3. 4. 5. 6.

𙽼õ¬ñŠ¹ ðŸP CÁ°PŠ¹ õ¬óè. ð™«õÁ CøŠHùƒè¬÷Š ðŸP MõK‚辋. Cõ™¬ï† M¬÷¾ & õ¬óòÁ. «õÁð†ì ÞùƒèÀ‚A¬ì«ò èôŠ¹ âšõ£Á î´‚èŠð´Aø¶ MõK. îŸè£ôˆF™ ÞòŸ¬è «î˜¾ «è£†ð£®¬ù MõK‚辋. ïiù ô£ñ£˜‚Aò‹ ðŸP CÁ°PŠ¹ õ¬óè.

 30

|

| ï£Oî¿ì¡ Þôõê ެ특 | 20&01&2014


Supplement to Dinakaran issue 20-1-2014 Registrar of news papers for India. Regn No.30424/77 Postal Regn No.TN/CH/(C)/277/12-14 Licenced to post without prepayment of posting under licenceTN / PMG (CCR) / WPP- 277/12-14


c) Answer any Ten of the following: 10x2=20 11.Write a sentence using the plural form of ‘medium’ or ‘index’ 12.Use the idiom once in a blue moon in a sentence of your own. 13. Write a sentence using the expanded form of the abbreviation of ‘CPU’ 14. The army ______ loses his _______ interest in life. (Fill in the blanks with personnel / Personal) 15. Form a word by blending the words ‘news’ and ‘broadcast’ and use the blended word in a sentence of your own. 16. Syllabify any words: daughter, entertain, dramatic, queue. 17. Write sentences using the word ‘file’ as a noun and file as verb. 18. Write a sentence of your own using the british English word for ‘biscuit”. 19. Use the compound word ‘out-patient’ in a sentence of your own. 20. Write the sentence using a word with the prefix ‘anti’ or the suffix-‘less’ 21. From compound words: a) verb +Noun b) Noun + Adjective. 22. Write sentences using the phrasal verbs ‘cut off’ and ‘cut short’. 23. Write a sentence using the clipped words from ‘go ahead’ and ‘go against’ SECTION-B (Grammatical Competencies) 1x10=10 24. I________Swim when I was the city (use a semi-modal) 25. Ritu_______ (go) to temple every Friday (use the given verb in a suitable form) 26. You________not read every chapter (use a quasi modal) 27. Here comes Antony_______ is the hero of the story. (use a relative pronoun) 28. Show me the book______you bought yesterday. (use a relative pronoun) 29. If you perform well. You_______win the prize. (use a modal verb) 30. Frame a sentence of the pattern SVCA. 31. Write I ______(teach) him if I had time. (Use the give verb in suitable form) 32. The people did not leave their village_______the heavy floods.(Use a suitable phrase/Preposition) 33. __________I reached on time. I was not permitted. B) Transform the following sentences as instructed: 5*2=10 34. Report the following: Mathan: Hello Rahul, how are you? Rahul:Fine Mathan. What brings you here? Mathan:I have just come to see you. It is long since we’ve met. Rahul:Thank you. Let us have coffee. 35. If I were a monkey, I would hop from tree to tree (Begin with ‘were’) 36. Thara types quickly. Thara types correctly. (Form a simple sentence) 37. Unless you study well, you will not score high marks (Change into a compound sentence) 38.Though he was poor, he remained honest. (Change into a simple sentence) Section-C (Reading Competencies) Marks:15 III. A.Identify each of the following sentences with the Semantic field in the list given below, by understanding the word or words serving as the clue: 5x1=5 39. Spicy food can cause acidity in the stomach. 40. A Painting displayed in the exhibition was beautiful. 41. The Nilgiri’s Biosphere has been affected by Pollution. 42. He hit a sixer in the very first over of the match. 43. For Programming, People use the binary system. (Sports, environment, computer, nutrition and dietetics, art) B.Read the following passage and answer in your own words the questions given below: 5*2=10 Advertisements can be extremely useful if they are honest: let us say you have broken your TV and you want to buy another, the first thing to do is to look at as many advertisements for televisions as you can find. That will help you to choose the type and price that suits you. Then you can go to a shop and try out the TV you have selected from the advertisement and perhaps a few others that has caught your eye.

4

|

| ï£Oî¿ì¡ Þôõê ެ특 | 20&01&2014


Advertisements save a lot of time and trouble by putting sellers in touch with buyers in a quick and simple way. If the advertisements are true and accurate, the customers will be satisfied and will probably buy from the same firm the next time and advise their friends and acquaintances to do the same. Questions: 44. How do advertisements save time? 45. How can satisfied customers become good advertisers? 46. when are advertisements extremely useful? 47. what is the first thing that the customers before buying a thing? 48.Will the advertisements help you to choose the type and price that suit you? Section-D (Writing Competencies – Prose) IV(A) Answer any one of the following questions in a Paragraph of about 100 Words: 49. Why does Gandhi say that women are the messengers of the gospel of non-violence? 50. The aftermath of atomisation od Hiroshima. 51. Why and how was Caercar Killed? (B) Write an essay in about 250 words on any one of the following: 52. Compare and contrast the Speeches of Brutus and Mark Antony. 53. Discuss Ganga Ram’s love and regard for Kala Nag. 54. The Trekking Experience of the author.

1x5=5

1x10=10

Section-E (Literary Competencies-Poetry) (Marks:20) (A) Read the following five sets of Poetic lines and answer the questions given below for each of them: 6x1=6 (i)In the World’s broad field of battle, In the bivouac of life,… 55.What is meant by bivouac of life? (ii) I shot him dead because Because he was my foe, Just so, my foe of course he was That’s clear enough, although 56. Who is a ‘’foe”? (iii) To die and not a heart that does not love us know where we’re laid 57. What is cherished circle? iv)And voices in me said: If you were a man you would take a stick and break him now, 58. Why did the voice say so? v)”Yes: quaint and curious war is!” 59. who is the Speaker? 60. Why is the war quaint and curious? B.Read the following three sets of lines and answer the questions gien below in each set of lines: 3x1=3 i)’’Dust thou art, to dust returnest”. 61. What is the allusion here? ii)Speech that came like leech-craft. 62. What is the figure of speech employed here? iii)”Food prints n the sands of time” 63.Mention the figure of Speech used. C.Explain with reference to the context any two of the following sets of lines: 64. Dust thou art, to dust returnest was not spoken of the soul. 65. ”The voice of my education said to me; He must be killed”. 66. ’’You bleached our souls soiled with impurities”.

2x3=6

D) Answer any one of the following question in a Paragraph: 67. How did the poet react to the snake’s visit? 68. The efforts of the spider. 69. How does the poet define women’s right?

1x5=5

 20.1.2014|

| ï£Oî¿ì¡ Þôõê ެ특 |

5


Language-Part-II-English-Paper II (Supplementary Reader and Communicative Competencies)

Time allowed:3 hours Maximum Mark:80 Instruction: (1) Check the question Paper for fairness of printing. If there is any lack of fairness, inform the Hall Supervisor immediately. (2)Use Blue or Black ink to Write. Note: In your answer book, Use the Arabic numerals 1 to 39 of the questions you answer. Section-A (Supplementary Reader)

(Marks:25) I (A) 1.write a paragraph by rearranging the following sentences in correct sequence (The first and last sentences are already in order) 5x1=5 -The city of Beijing was full of refugees. -He dropped a silver coin and a copper penny into the old man’s apron. -A vendor was selling hot noodles nearby. -A passer by noticed the oldman and took pity on him. -There was an old man ate the end of the long procession of refugees. -The oldman used only the copper coin to buy some noodles for his grandson. (B) complete the following by choosing the correct answer from the options given: 5x1=5 2.Ivan wanted to visit__________ a)the south of France b)Italy c)India d) All the three. 3._______Sang, ‘’I said, Bertie, Why do you bound” a)Vera b)Framton Nuttel c)Ronnie d)Spaniel. 4.Sue was sketching____________ a)an Idaho cowboy b)Mickael Angelo c)the bay of Naples d)an ivy vine. 5.The Djinn was cloaked in __________] a)wool b)dust c) storn d) ice 6.Monsieur Sauvage a a)fisherman b) watchmaker c) soldier d) draper c) Read the following passage and answer the questions that follow: 5x1=5 At the end of the day, the Man called the Horse, the Dog and the Ox together, and said, ‘’Three, o Three, I’m very sorry for you (with the world so new-and-all); but that Humph-thing in the Desert can’t work, or he would have been here by now, so I am goind to leave him alone, and you must work double-time to make up for it.”” That made the Three very angry (with the world so new-and-all) and they hold a palaver, and an indaba, and a panchayat, and a pow-wow of the edge of the desert and the camel came chewing on milk weed-most scruciating idle, and laughed at them. Then he said ‘Humph” and went away again. Presently there came along the Dijinn in charge of All deserts, rolling in a cloud of dust (Djinns always travel that way because it is Magic) and he stopped to palaver and pow-wow with the Three. ‘’Djinn of All deserts” said the Horse ‘’Is it alright for anyone to be idle, with the World ‘so new – and –all?” “Certainly not”, said by Djinn. Questions: 7.Why was the man sorry for the horse, the dog and the ox? 8.What did the man decide to do with the camel who refused to do work? 9.What made the three hardworking animals very angry? 10.Who was in-charge of all the Deserts? 11.What was Djinn’s opinion on idleness? (D) 12.Write an essay by developing the following hints: 10 Two friends – fishing friendship-paris under Prussians-met one day-drank abs in the-went for fishing password at outpost-caught the fish-arrested-thrown into a boat-asked to reveal password-answered not a work-shot dead-body thrown into the river. (or)

6

|

| ï£Oî¿ì¡ Þôõê ެ특 | 20&01&2014


Vera-15 years old niece of Mrs.Sappleton-naughty-Framton Nuttel’s visit-letter for Mrs.sappletonVera’s small talk-spins a yan-hunting partly buried in a bog-Aunt’s hope of their coming back-The hunting parts arrives-Nuttel afraid-runs out-Vera’s speciality. Section-B (Learning Competency-Study Skills) (Marks:15) II. (A) Answer the following: 5x2=10 13.What are Microforms? 14.What is a Thesaurus? 15.Arrange the names of two author’s “William Wordsworth” and William Shakespeare’ as found in the library catalogue. 16.Expand and Explain ‘OPAC’ 17.What are the ways in which you can search for a book in the library? Mention any two. (B)Read the following, Spot the errors and correct them: 5*1=5 18.If I were a bird, I will fly. 19.My friend always likes to travel by the air. 20.Ooty abounds in beautiful sceneries. 21.She has gone to Hyderabad yesterday. 22.The Medicine has made me much more better. Section-C (Occupational Competency-Job skills) (Marks:15) 5 III.(A) 23. Write the summary of the following passage in about 100 words: Today the sense of responsibility and the devotion to work is disappearing slowly among the younger generation. Students agitation has become a common scene now-a-days. So it has become essential to prepare the youth for their prosperous future and for the stronger nation. With this view in mind, the centre has introduced the national service scheme in schools and colleges. A coordinator has been appointed for the conduct of the scheme. In every school and college a teacher is deputed in charge of it. Fifty students from higher secondary classes are admitted into the scheme. In colleges students who are willing to join the scheme are enrolled in it. The aim of the scheme is to inculcate the qualities like leadership, cooperation, adjustability, discipline, team-spirit, a sense of responsibility and service mindedness. The schemes included traffic regulation Helping the public, cleaning the surrounding, rural service, adult education etc., It conducts camp for ten days in rural areas. It also conducts national integration camps to understand and appreciate the culture of each state. Really this scheme shapes the youth into good and dutiful citizens. (B)24. Respond to following advertisements considering yourself fulfilling the conditions specified (Write XXXX for your name and YYYY for your address). 10 WANTED A Public sector company requires a stenographer for its office, Preferably a graduate with 5 years experience. Only persons with a good command over English, good typing speed and good in shorthand need apply. Apply within a week to P.O.Box.765, New Delhi-110005. SECTION-D (Strategic Competency-Life Skills) (Marks:5) IV.(A). 25. Fill in the blanks with the non-lexical fillers in the following conversation. Devi: I’m told, you stock books published by international publishers. Raji:_______well. You’re right. Devi:What’s the price of the books? Raji:_______minimum Rs.1000/Devi:Oh my god! Anyhow I need some books.

20.1.2014|

2

| ï£Oî¿ì¡ Þôõê ެ특 |

7


(B)Guide Mr.Kuppusamy to a near by clinic. Here you find the road map. Write three instruction by way of helping him: . 1 1.You are here 1.Bus station 34 2 2.Road island 3.Bank ATM 4.Clinic Section-E (Creative Competency) 5x1=5 V (A).Match the proverb with their meanings Proverb Meanings 27.Man proposes god disposes a)What you do to others, you will have in turn. b)Say the truth 28.Beggars cannot be choosers 29.Even Homer nods c)Divine help is essential to make efforts fruitful. d)Even great men can make mistake. 30.Call a spade a spade e)One should know his limitations. 31.As you sow, so you reap (B)Match the slogans with their relevant products given below: 5X1=5 Slogans Products 32.Digital Camera -a)Instant news -b)Plan your daily activity 33.Ointment 34.Television -c)Look smart -d)Pain killer 35.calendar -e)Say cheese and Freeze. 36.T-shirt Section-F(Extensive Reading) VI.a) Write a general essay of about 200 words on any one of the following: 37.Deforestation 38.My future plans 39.My hobby.



8

|

| ï£Oî¿ì¡ Þôõê ެ특 | 20&01&2014

1X10=10


õEè èEî‹

tpdh

tÂf¡ fÂj« ( nky;Ãiy ,u©lh« M©L ) tÂf¡ Ãiy ,u©lh« M©L ) ) tÂf¡fÂj« fÂj« ( nky; ( nky; Ãiy ,u©lh« M©L tÂf¡ fÂj« ( nky;Ãiy ,u©lh« M©L ) 1. A¦Ls Utßm A¦dúLôûYL°u TVuTôÓLs 1. 1.A¦Ls A¦LsUtßm UtßmA¦dúLôûYL°u A¦dúLôûYL°uTVuTôÓLs TVuTôÓLs mikg;G j kjpg;ngz;fs; : 1. A¦Ls Utßm A¦dúLôûYL°unkhj; TVuTôÓLs

(«ñ™G¬ô Þó‡ì£‹ ݇´) 1.ÜEèœ ñŸÁ‹ ÜE‚«è£¬õèO¡ ðò¡ð£´èœ

GG tpdhmikg; mikg; tpdh gFjp - m tpdh mikg; G ªñ£ˆî ñFŠªð‡èœ:37 gFjp gFjp- m - m

37

nkhj; j jkjpg; ngz; fs; nkhj; kjpg; ngz; fs;: 37 : 37 gFjp - , nkhj;j kjpg;ngz;fs; : 37 gFjp gFjp - , 2- ,

Põ£ƒAòõ˜èO™ 80% «ð˜ e‡´‹ ܬî õ£ƒ°A¡øù˜, 20% «ð˜ Q&‚° ñ£ÁA¡øù˜. ªê¡ø õ£ó‹ Q õ£ƒAòõ˜èO™ 40% gFjp 5- 5m gFjp 2- 2M gFjp 2- 2, ð°F&Ü ð°F&Ý ð°F&Þ «ð˜ e‡´‹ ܬî õ£ƒ°A¡øù˜. 5 2 2 60% «ð˜ P&‚° ñ£ÁA¡øù˜. Þó‡´ 5 2 6.kjpg;ngz;2fs;. 6.kjpg; ngz; ff s;s; . . 6.kjpg; ngz; õ£óƒèÀ‚° Hø° Üõ˜èO¡ ê‰¬îŠ 2 3 4 6.kjpg;,U¡Fkhdh± ngz;fs;. mjid¡ fh©f. ð ƒ W ´ è ¬ ÷ ‚ è £ ‡ è . Þ ‰ î « ð £ ‚ ° 1. A = � � v¬w mÂƬ ne®khW 3 2 1 1. 212 313 4−24 â ¡ ø Ü E J ¡ « ï ˜ ñ £ Á ªî£ì¼ñ£ù£™ ⊫𣶠êñG¬ô 1. 1.A A =� v¬w mÂƬ ne®khW ,U¡Fkhdh± mjid¡ fh©f. =3�3 2 2 1 1� � v¬w mÂƬ ne®khW ,U¡Fkhdh± mjid¡ fh©f. Þ¼‚°ñ£ù£™ Üî¬ù‚ 裇è? 21 131 1 −2 4 −2 â†ìŠð´‹. −1mÂƬ 0 1. 2.AA= =�3�3 21� ,1B�=v¬w ne®khW ,U¡Fkhdh± mjid¡ fh©f. � � vd;w mÂfS¡F Adj (AB) = (Adj B) (Adj A) vd;gij¢ 5

343 121 −2 1

gFjp - M

gFjp gFjp2- M - M

2 010 −1−1

AA = �= � � ,�B, B = =� � � � vd;vd; w wmÂfS¡F Adj (AB) = (Adj B)B) (Adj A)A) vd;vd; gij¢ mÂfS¡F Adj (AB) = (Adj (Adj gij¢ 4 42 2 2 2 1 1â¡ø ÜEèÀ‚° Adj (AB) 2.2. 2. rÇ¥gh®¡fî«. 3 1 −1 0 2. A = = �(Adj � ,B) B = (Adj � � vd; w mÂfS¡F Adj (AB) = (Adj B) (Adj A) vd; g ij¢ A) â¡ð¬î„ êK𣘂辋. 4 2 2 1 rÇ¥gh®¡fî«. rÇ¥gh®¡fî«.

2 𰺬ø õ®õ èEî‹

4 3 3. A = � � vdpy; A-1 If; fhz;f. mjd; thapyhf 4A-1 = 10I - A vdf; fhl;Lf. rÇ¥gh®¡fî«. 4−2 3−1 -1 3� vdpy; A-1 If; -1f. fmjd; - A- A vdf; Lf. 3. 3.A A = �= � 4 fhz; . mjd;thapyhf thapyhf4A4A=-1 10I = 10I vdf;fhl; fhl; Lf. � vdpy; A-1 If;fhz; −2−2 −1−1 4 4 3 5 2 2-1 -1 -1 If; fhz; f. mjd;ju« thapyhf 4A = 10I - A vdf; fhl;Lf. 3. 4. A =A� = �3 �2vdpy; A � v¬w mÂƬ fh©f. 1 6 −2 4 4 −15 5 2 2 2 2 4. 4.A A = =�3�43 242 181 60 �6�v¬w fh©f. v¬wmÂƬ mÂƬju« ju« fh©f. 44 4 54 428 820 0 2 2 + 4zmÂƬ = 2, x +7y −6z = k v¬w rk¬ghLf´ x¥Gik¤j¬ik 4. 5.A =2x�+3y ju« fh©f. 3 −z 2 =15, 3x−y 6� v¬w 4 4 8 0 −z−z == 5,5, 3x−y + 4z == 2,2, x +7y −6z == k v¬w 5. 5.2x2+3y x +3y 3x−y + 4z x +7y −6z k v¬wrk¬ghLf´ rk¬ghLf´x¥Gik¤j¬ik x¥Gik¤j¬ik

âQ™ A ä‚ è£‡è. Üî¡ 3. õ£Jô£è 4A = 10I - A âù‚ 裆´è?

ªñ£ˆî ñFŠªð‡èœ:20 6 ñFŠªð‡èœ

1. 4x + 4xy + y + 4x + 32y +16 = 0 â¡ø êñ¡ð£´ å¼ Ã‹¹ ªõ†®¬ò‚ °P‚Aø¶. Üî¡ cila rk¬ghLfs; vdpy;- k ,¬ k½¥ig¡ fh©f. õ¬èè¬÷‚ °PŠH´è? 5. +3y 5, 3x-y+4z = 2, x -6z = k â¡ø x +3y −z =-z 5, = 3x−y + 4z = 2, x +7y −6z =+7y k v¬w rk¬ghLf´ x¥Gik¤j¬ik 5. 22x cila - k- k,¬ cilark¬ghLfs; rk¬ghLfs;vdpy; vdpy; ,¬k½¥ig¡ k½¥ig¡fh©f. fh©f. 2. °Mò‹ (2,1) ñŸÁ‹ Þò‚°õ¬ó 2x +y + 1 = 0 à¬ìò êñ¡ó¢rpa¤ Ô®îf´ 6. êñ¡ð£´èœ x +2y +2z = 0, x -3y効¬ñˆî¡¬ñ −3z = 0, 2x + y - z = 0 v¬w rk¬ghLfS¡F kl;LNk cila rk¬ghLfs; vdpy;- k ,¬ k½¥ig¡ fh©f. ªè£‡´ ܬñ»‹ ðóõ¬÷òˆF¡ êñ¡ð£´ 6. 6.ð£´èœ x +2y +2z = 0, x -3y −3z =K 0, 2x + y+ -yzñFŠ¬ð‚ ó¢rp a¤a¤ Ô®îf´ LNk Þ¡ 裇è? x +2y +2z =âQ™ 0, x -3y −3z = 0, 2x - =z 0 = v¬w 0 v¬wrk¬ghLfS¡F rk¬ghLfS¡F ó¢rp Ô®îf´kl; kl; LNk c©L vd¡fhl;Lf. 裇è? +2y +2z 0,f.L−3z x -3y -3z = 0, 2x +y - z = 0 â¡ø 6. 6. xxc©L +2y +2zvd¡fhl; =vd¡fhl; 0, x=-3y L c©L f. = 0, 2x + y - z = 0 v¬w rk¬ghLfS¡F ó¢rpa¤ Ô®îf´ kl;LNk 3. °Mò‹ Þò‚°õ¬ó 2x-3y+6=0 ñŸÁ‹ 10.kjpg; ngz;fs; . êñ¡ð£´èÀ‚° ÌxTò b˜¾èœ ñ†´«ñ c©L vd¡fhl;Lf. ¬ñòˆ ªî£¬ôˆ îè¾ 2/3 à¬ìò ngz; ff s;s; . . 10.kjpg; ngz; à‡´ âù 裆´è? 10.kjpg; cœõ†ìˆF¡ êñ¡ð£†¬ì‚ 裇è? 10.kjpg;ngz;fs;. nfhLf;fg;gl;Ls;s rkd;ghLfis mÂKiwÆy; Ô®¡f : x −2y +3z =1, 3x −y +4z¬ñòˆªî£¬ôˆ =3, 2x +y −2z =−1. îè¾ √2 ñŸÁ‹ Þ¼ 4. 1.1.nfhLf; 10 ñFŠªð‡èœ fg;fgg;l;gLl;s; ghLfis mÂKiwÆy; Ô®¡f : x: −2y +3z =1, 3x3x −y−y +4z =3, 2x2x +y+y −2z =−1. 1. nfhLf; Ls s;srkd; rkd; ghLfis mÂKiwÆy; Ô®¡f x −2y +3z =1, +4z =3, −2z =−1. °MòƒèÀ‚° Þ¬ì«ò àœ÷ ªî£¬ô 2. x +2y +5z = 23, 3x +y +4z = 26, 6x +y +7z = 47 vd;w rkd;ghLfis m¡nfhit 1.2. nfhLf; g;£gl;´ Ls; sè rkd; gð hLfis mÂKiwÆy; Ô®¡f x −2y +3z 3x −y +4z =3, +y −2z =−1. 162x âù ªè£‡´œ÷ ÜFðóõ¬÷òˆF¡ 1. èf+5z Š †=´26, œ ÷ ê=ñ47 ¡ ð ´ghLfis è ¬=1,÷ +2y = 23, 3x +y+y +4z 6x6x +y+y +7z vd; w: rkd; m¡nfhit 2.xª x +2y +5z =‚23, 3x +4z = 26, +7z = 47 vd; w£rkd; ghLfis m¡nfhit KiwÆy; Ôu;¡f. êñ¡ð£†¬ì‚ 裇è? ÜEº¬øJ™ b˜‚è: x -2y +3z =1, 3x -y +4z 2. x KiwÆy; +2y +5z = 23, 3x +y +4z = 26, 6x +y +7z = 47 vd; w rkd; g hLfis m¡nfhit ¡f. KiwÆy;Ôu;Ôu; ¡f. 5. mty¦2¿d; -8x -2y + 17 = 0 â¡ø ðóõ õ¬÷òˆF¡ ¬ njit 2. xU =3,bghUshjhu 2x +y-2zmik¥ = -1gpy;¾ P kw;¦W« Q vd;w ,U bjhÊw;¦rhiyfs; cs;sd. KiwÆy; Ôu;¡f. ;¾ P;¾+4z kw;kw; ¦W« QQ vd;vd; w ,U bjhÊw; s; sc ¦¿d; ¬ njit 2. 2.xU bghUshjhu gpy P w+y ,U bjhÊw; ¦rhiyf ; s; cs s;d. sd.mt mt ¦¿d; ¬ njitªêšõèô‹, º¬ù Þò‚°õ¬ó bghUshjhu mik¥ °Mò‹, 2. xxU +2y +5z =mik¥ 23, 3xgpy +y =¦W«26, 6x +7z =¦rhiyf 47 â¡ø k¦W« mË¥ò Ãytu« (%gha; nfhofËy;) Ño;tU« m£ltizÆy; bfhL¡f¥g£Ls;sJ. 裇è? ÜE‚«è£¬õ º¬øJ™ êñ¡ð£´è¬÷ kw;¦W« Q vd;w ,U bjhÊw; ¦rhiyfs; cs;sd. mt¦ÝAòùõŸ¬ø‚ ¿d;¬ njit 2. xU bghUshjhu mik¥gpy;¾ P k¦kW« mË¥ò Ãytu« (%gha; nfhofËy; ) Ño; t U« m£ltizÆy; bfhL¡f¥g£ Ls; s J ¦W« mË¥ò Ãytu« (%gha; nfhofËy;) Ño;tU« m£ltizÆy; bfhL¡f¥g£Ls;s.J. ,Wjpj;njit nkhj;j cw;gj;jp cw;¦g¤jp ahs® cgnah»¥ngh® b˜‚è? Ls;sJ. 10 ñFŠªð‡èœ k¦W« Ãytu« (%gha; nfhofËy; ) Ño; U« m£ltizÆy; nÜ jit j jcw; gj;gbfhL¡f¥g£ jP ¦g¤jp ahs® ntjit j;p jp ¦mË¥ò g¤jp ahs® 3. cw; åcw; ¼ ª ðcgnah»¥ngh® £cgnah»¥ngh® ¼ ÷ £ î £,Wjpj; ó,Wjpj; ¬ ñnkhj; Šnkhj; H ™cw; 2 2 + 16y + 36x - 32y - 92 = 0 cœõ†ìˆF¡ 1, 9x ,Wjpj; njit nkhj;j cw;gj;jp cw; ¦g¤jp ahs® Q cgnah»¥ngh® ñŸÁ‹ â¡ø Þ¼ ªî£NŸê£¬ôèœ ¬ñò‹, º¬ùèœ, ¬ñòˆ ªî£¬ôˆîè¾, àœ÷ù. ÜõŸP¡ «î¬õ ñŸÁ‹ °Mòƒèœ, ªêšõèô‹ ñŸÁ‹ ÜOŠ¹ Gôõó‹ (Ï𣌠«è£®èO™) Þò‚°õ¬óè¬÷‚ 裇è? W›õ¼‹ ܆ìõ¬íJ™ ªè£´‚èŠ 2. 2x + 3y-8= 0, 3x - 2y + 1 = 0 â¡ø ªî£¬ôˆ ð†´œ÷¶ ªî£´«è£´è¬÷‚ ªè£‡ì¶‹ ñŸÁ‹ (5,3) â¡ø ¹œO õN ªê™õ¶ñ£ù àŸðˆFò£÷˜ àð«ò£AŠ«ð£˜ ÞÁFˆ«î¬õ ªñ£ˆî àŸðˆF ÜFðóõ¬÷òˆF¡ êñ¡ð£†¬ì‚ 裇è. P Q 3. 2x 2 + 5xy + 2y 2 − 11x − 7y − 4 = 0 â¡ø ðóõ¬÷òˆF¡ ªî£¬ôˆªî£´«è£´èO¡ P 10 25 15 50 êñ¡ð£´è¬÷‚ 裇è? Q 4. 9 x 2 -16 y 2 − 18x − 64y -199 = 0 â ¡ ø 20 30 10 60 ÜFðóõ¬÷òˆF¡ °Mò‹, ªêšõèô‹, PÞ ¡ « î ¬ õ ò £ ù ¶ 3 5 ‚ ° ‹ Q& Þ ¡ º ¬ù, Þò‚°õ¬ó ÝA òùõŸ¬ø‚ «î¬õ 42‚°‹ ñ£Á‹«ð£¶ àŸðˆFè¬÷ 裇è? èí‚A´. 5. 4x + 3y - 7 = 0, x - 2y =1 â¡ø ªî£¬ôˆ 4. î Ÿ « ð £ ¶ P ñ Ÿ Á ‹ Q â ¡ ø Þ ¼ ªî£´«è£´è¬÷‚ ªè£‡ì¶‹ ñŸÁ‹ MŸð¬ùŠ ªð£¼œèO¡ ꉬî MŸð¬ù (2,3) â¡ø ¹œO õN ªê™õ¶ñ£ù º¬ø«ò 70% ñŸÁ‹ 30% Ýè àœ÷¶. ÜFðóõ¬÷òˆF¡ êñ¡ð£†¬ì‚ 嚪õ£¼ õ£óº‹ Cô ¸è˜«õ£K¡ 裇è? M¼Šðƒèœ ñ£ÁA¡øù. ªê¡ø õ£ó‹ 4.

â¡ø ÜEJ¡ îó‹ 裇è.

20.1.2014|

| ï£Oî¿ì¡ Þôõê ެ특 |

9


4. Ý‚èˆ F²M¡ õ¬è¬ò ⿶è. 5. î£õó F² âšõ£Á à¼õ£Aø¶? 6. ¸Q Ý‚°F²M¡ ܬñMì‹ ñŸÁ‹ ªêò™è¬÷ ⿶è. 7. ãó¡¬èñ£ â¡ø£™ â¡ù? Üî¡ ðE¬ò‚ °PŠH´è. 8. «êIŠ¹Š 𣲡¬èñ£ â¡ø£™ â¡ù? 9. vªì™«ô† ð£ó¡¬èñ£ â¡ø£™ â¡ù? 10. ¬ñ‚«óvAk¬ó´èœ â¡ø£™ â¡ù? â.è£. î¼è. 11. Šó£‚A vAk¬ó´èœ â¡ø£™ â¡ù? â.è£. î¼è. 12. Ýv†®«ò£ vAOó£Œ´èœ â¡ø£™ â¡ù? 13. àœ«ï£‚° ¬êô‹ õ¬óòÁ. 14. ° º¬ù ¬êô‹ â¡ø£™ â¡ù? 15. ®¬ó‚«è£‹èœ â¡ø£™ â¡ù? 16. ° F²‚èœ â¡ø£™ â¡ù? 17. è£ôv â¡ø£™ â¡ù? 18. 裊¹ ªê™èO¡ º‚Aòˆ¶õ‹ ò£¶? 19. G¬ôˆ F²‚èœ â¡ø£™ â¡ù? 20. âOò G¬ôˆî F²‚èO¡ õ¬èè¬÷ ⿶è. 21. °«÷£ó¡¬èñ£ â¡ø£™ â¡ù? 22. «è£í‚ «è£ô¡¬èñ£¬õ Þ¬ìªõO‚ «è£ô¡¬èñ£ML¼‰¶ «õÁ𴈶è. 23. Ü´‚°‚ «è£ô¡¬èñ£ â¡ø£™ â¡ù? 24. «ñŸðóŠ¹ ï£˜èœ â¡ø£™ â¡ù? 25. å¼ MˆF¬ô ñŸÁ‹ Þ¼MˆF¬ô î£õó ¡ 蟬ø à¬øè¬÷ «õÁ𴈶è. 26. Þ¬ôèO™ ïó‹¹èO¡ ðEèœ ò£¬õ? 27. Þó‡ì£‹ G¬ô 繫÷£ò‹ â¡ø£™ â¡ù? 28. ¹«ó£†«ì£¬êô‹ ñŸÁ‹ ªñ†ì£¬êô‹ â¡ø£™ â¡ù? 29. 弃è¬ñ‰î õ£ƒ°ô£˜ 蟬øèœ â¡ø£™ â¡ù? 30. ÝóŠ«ð£‚° õ£ƒ°ô£˜ 蟬øè¬÷ õ¬óòÁ. 31. Ü´‚°‚ «è£ô¡èñ£ â¡ø£™ â¡ù? 32. ®¬ó‚«è£ H÷£v´èœ â¡ø£™ â¡ù? 33. vAk¬ó´è¬÷ èOL¼‰¶ «õÁ𴈶. 34. ð‚è Ý‚èˆF² â¡ø£™ â¡ù? 35. ªõO«ï£‚° ¬êô‹ õ¬óòÁ. 36. ªõO«ï£‚° ¬êô‹, àœ«ï£‚° ¬êôˆ¶‚° Þ¬ì«òò£ù «õÁð£´è¬÷ ⿶è. 37. ¶¬í ªê™èœ â¡ø£™ â¡ù? 38. ¬êô‹ Å› õ£v°ô£˜ 蟬ø â¡ø£™ â¡ù? 39. è£vð£Kò¡ ð†¬ìèœ â¡ø£™ â¡ù? 40. MN„ªê™èœ â¡ø£™ â¡ù? 41. ¬óªê£ ªì˜Iv â¡ø£™ â¡ù? 42. ¬ýŠ«ð£ªì˜Iv â¡ø£™ â¡ù-? 43. î£õó àœ÷¬ñŠHò¬ô õ¬óòÁ. 44. «õÁ𣴠ܬìî™ â¡ø£™ â¡ù? 45. Ý‚èˆF² ÝŸø™ â¡ù? 46. Þ¼ð‚è åˆî ܬñŠ¹¬ìò Þ¬ô ò£¬õ? â.è£. î¼è. 47. «ñ™ W› Þ¬ô â¡ø£™ â¡ù? â.è£. î¼è. 48. Þ¬ô Þ¬ìˆF² â¡ø£™ â¡ù? 49. Þ¼MˆF¬ôˆ î£õóˆ ¡ ¹øE¬ò MõK. 50. ð£L«ê† ð£ó¡¬èñ£¾‚°‹ vð£…C ð£ó¡¬èñ£¾‚°I¬ì«ò àœ÷ «õÁð£´èœ ò£¬õ? 51. 裊¹ ªê™èœ â¡ø£™ â¡ù? 52. Þ¬ôˆ¶¬÷ W› ܬø â¡ø£™ â¡ù? 53. v¯™ â¡ø£™ â¡ù? v¯L™ ÜìƒA»œ÷ ð°Fèœ ò£¬õ? 54. ð£v† ï£˜èœ â¡ø£™ â¡ù? 55. Æ´ G¬ôˆî F²‚èO¡ õ¬èè¬÷ ⿶è.

HK¾ &

C (5 ñFŠªð‡èœ)

1. Ý‚èˆF² ªê™èO¡ ð‡¹èœ ò£¬õ? 2. ܬñMìˆF™ Ü®Šð¬ìJ™ Ý‚°ˆ F²¬õ õ¬èŠð´ˆF MõK. 20.1.2014|

| ï£Oî¿ì¡ Þôõê ެ특 |

17


Mù£‚èœ Þ«î£

Blue Print Tamil medium

+2 «î˜M™

ð°F 1

ñFŠªð‡èœ ªðø

20&1&2014 FùèóÂì¡ Þ¬íŠ¹

ñŸÁ‹


4. tifp£o‹ ga‹ghLfŸ- II rk¬ghLfis¡ tpdh mikg;G fh©f/

nkhj;j kjpg;ngz;fs;

ÞõŸP¡ êñ¡ð£´è¬÷‚ 裇è? 5. y = x2 + x+2 = 0 â‹ õ¬÷õ¬ó‚° x=6 ªî£´«è£´, ªêƒ«è£†®¡ gFjp¹œOJ숶 - m gFjp - M gFjp - , ªñ£ˆî ñFŠªð‡èœ:27 êñ¡ð£´è¬÷‚ 裇è.

3 õ¬èf†®¡ ðò¡ð£´èœ&I ð°F&Ü 5

ð°F&Ý

ð°F&Þ

tpdh mikg; 2 G

1/ 2x - 9x 6 ñFŠªð‡èœ 3

2

4 1 4. tifp£o‹ ga‹ghLfŸII

2

4 õ¬èf†®¡ ðò¡ð£´èœ & I I

6.kjpg;ngz; fs; . ngz;fs; Mù£ ܬñŠ¹ nkhj; j kjpg; ªñ£ˆî ñFŠªð‡èœ: 50

1

gFjp - m

gFjp - M

gFjp - ,

4

1

2

: 30

+ 12x + 4 v¬w rh®g[ vªbjªj ,ilbtËfËy; TL« rh®ghf my;yJ Fiwa[« ð°F&Ü ð°F&Ý ð°F&Þ

5 2 2 1. x= 100 –p – p2 â¡ø õ£ê£˜H¡ P = 5&™ «î¬õ rh®ghf cs;sJ v¬gij¡ fh£Lf. 6.kjpg; n gz; f s; . ªï蛄C¬ò‚ 裇è. 3 2 2. x-& Üô°èœ àŸðˆF‚è£ù ªñ£ˆî ªêô¾ 1. 2x - 9x + 12x +4 â¡ø ꣘¹ ≪î‰î Þ¬ìªõOèO™ ô‹ ꣘ð£è Ü™ô¶ 2 C =50 + 10x + 5x Q+ ™ xF = k;1.3 â¡ 2.â NghJ 75ø– 12x +°¬ø»‹ 6x2 – x3 vd; gJrh®ghf vg;nghOJk; FiwfpwJ vd epWTf. 1/ 2x -x 9xmjpfupf; 12x + 4 v¬w rh®g[ vªbjªj ,ilbtËfËy; TL« my; yJ Fiwa[ « ꣘ð£è àœ÷¶ â¡ð¬î‚ ¹œOJ™ êó£êK ñŸÁ‹ ÞÁFG¬ô„ ªêô¾ 裆´è? 2 ÝAòùõŸ¬ø‚ 裇è? 3 3. f(x)cs; =sxJ3-6x +9x-8fh£Lf. v¬w tistiu vªbjªj ,ilbtspfsp± 2nk±neh¡» rh®ghf v¬gij¡ 3. W›õ¼‹ «î¬õ ñŸÁ‹ ÜOŠ¹ ꣘¹èO¡ 2. x ÜFèK‚°‹ «ð£¶ 75 – 12x + 6x – x â¡ð¶ °¬øAø¶ âù GÁ¾è? ê ñ ¡ G ¬ ô M ¬ ô ¬ ò » ‹ , ê ñ ¡ G ¬ ô 2 3⊪𣿶‹ 3 2 2. x mjpfupf;Fk;NghJ 75 – 12x + 6x 3. – x ƒ(x) vd;gJ nghOJk; FiwfpwJ vd epWTf. ≪î‰î = xvg; -6x +9x-8â¡ø õ¬÷õ¬ó FtpthfT« k¦W« FtpthfT« c´sJ vd¡ fh©f . «î¬õ¬ò»‹ 裇è. qd = 4 -0.05p , qsfP³neh¡» = 0.8 Þ¬ìªõOèO™ «ñ™«ï£‚A °Mõ£è¾‹ 3 2 + 0.11p 3. f(x) = x -6x +9x-8 v¬w tistiu vªbjªj ,ilbtspfsp± nk±neh¡» ñŸÁ‹ W›«ï£‚A °Mõ£è¾‹ àœ÷¶ 4. å¼ ºŸÁK¬ñò£÷K¡ «î¬õ„ ꣘¹ âù‚ 裇è. x=100-4p âQ™ 4. EOQ-it¡ fh©f.. khjhª½u g©l¤½¬ msT 25000 cUgbf´. xU 4. EOQ ¬õ‚ ñ£î£‰Fó ð‡ìèˆF¡ FtpthfT« fP³neh¡» c´sJ vd¡ 裇è. fh©f. (i) ªñ£ˆî õ¼õ£Œ êó£êK k¦W« õ¼õ£Œ ñŸÁ‹FtpthfT« Ü÷¾ 25,000 ༊ð®èœ. å¼ «è£¼î½‚° ÞÁFG¬ô õ¼õ£Œ ÝAòùõŸ¬ø‚ xU my»¦F Nj¡f¢ nryTå¼ &10.00 NfhUjY¡F NfhUj± nryT &.648 «è£¼î™ ªêô¾ Ï.648 ÜôAŸ° 裇è? 4. EOQ-it¡ fh©f.. khjhª½u g©l¤½¬ msT 25000 cUgbf´. xU «î‚è„ ªêô¾ Ï.10,00. (i i) x&¡ â‹ ñFŠHŸ° ÞÁFG¬ô õ¼õ£Œ 5. 2x3 + 3x2 -36x + 10 â¡ø ꣘H¡ ªð¼‹ 3 2 ÌxTòˆFŸ° êññ£°‹. 5. 2x + 3x -36x + 10 v¬w rh®gp¬ ngUkNj¡f¢ k¦W« ¼Wk&k½¥G¡fis¡ NfhUjY¡F NfhUj± nryT &. 648 xU my»¦F nryT 10.00 fh©f. (i) bkh¤j tUtha; ruhrÇ tUtha; k¦W«,W½Ãiy tUtha; M»adt¦iw¡ ñŸÁ‹ CÁñ ñFŠ¹è¬÷‚ 裇èfh©f. 5. x&¡ â‹ñFŠHŸ° x3 - 5x2 +5x +8- ¡ ô‹ 6. u =x3 + y3 + z3 -3xyz âQ™ ñFŠð£ù¶ - x- ¡ 3ô‹ ñFŠH¡ (ii) x - d; v«k½¥¾¦F ,W½Ãiy tUtha;Þ¼ g{¢¼a¤½¦F rkkhF« 2 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕 k½¥G¡fis¡ 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕 5. 2x + 3x=x-36x rh®gp¬ ngUk 3 + +y10 3 +v¬w GÁ¾è. 6Þ¼‚°‹ .u z3 -3xyz vdpy; xk¦W« +y ¼Wk +z = 3u âù vdfh©f. epWTf. ñìƒAŸ° êññ£è âù 裇è? 𝜕𝜕𝜕𝜕𝑥𝑥𝑥𝑥 𝜕𝜕𝜕𝜕𝑥𝑥𝑥𝑥 𝜕𝜕𝜕𝜕𝑥𝑥𝑥𝑥 5. x – d; vk;kjpg;gpw;F x - 5x +5x +8 −d; TLk; kjpg;ghdJ x-d; TLk; kjpg;gpd; ,U 6. å¼ õ†ìˆF¡ ²Ÿø÷õ£ù¶ ñ£ø£ iîˆF™ 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕 ñFŠªð‡èœ 6. u =x3 + y3ô‹ + z3 -3xyz vdpy; x +y +z = 3u vd10 epWTf. ôAø¶. iîñ£ù¶ 𝜕𝜕𝜕𝜕𝑥𝑥𝑥𝑥 𝜕𝜕𝜕𝜕𝑥𝑥𝑥𝑥 𝜕𝜕𝜕𝜕𝑥𝑥𝑥𝑥 kl’;fpw;F Üî¡ rkkhfðóŠð÷¾ ,Uf;Fk; tvd fhz; f/ Üî¡ ÝóˆFŸ° «ï˜ MAîˆF™ Þ¼‚°‹ 1. ªêô¾„ ꣘¹ C = 2000 + 1800x – 75x2 + x3 ‚° 6. xU lj;jpd; Rw;wsthdJ khwh tPjj;jpy; $LfpwJ. mjd; gug;gsT $Lk; tPjkhdJ mjd; âù tl; GÁ¾è? ⊪𣿶 Üî¡ ªñ£ˆî ªêô¾ ôAø¶ ngz; fs;. ñŸÁ‹10.kjpg; ⊪𣿶 °¬øAø¶ â¡ðî¬ù‚ 10 tpfpjj; ñFŠªð‡èœ Muj;jpw;F Neu; jpy; ,Uf;Fk; vd epWTf. 10.kjpg; ngz; fs;. 裇è. ÞÁFG¬ô ªêôM¡ ñ¬òŠ 2 . 3 G ¬ ôrhu; JG½C‹10.kjpg; 1. â ‰ î å ¼ à Ÿ ð ˆ1.FnryTr; AR+ 1800x ngz; fs; = 2000 – 75x + x«ê£F‚è. f;F vg;nghOJ mjd; nkhj;j nryT $Lfpw ðŸP»‹ 2 ñŸÁ‹ MR â¡ðù êó£êK 1. nryTr; rhu;õ¼õ£Œ G C = 2000 ñŸÁ‹ + 1800x – 75x2. + xª3 î f;F vg;ô nghOJ £ ¬ « ð C mjd; Þ ¬nkhj; í jŠ ðnryT è ˆ F$LfpwJ ™ 1 0 ,kw; 0 0W0k; 1. vªj xU c¦g¤½ epiyapY« AR k¦W« MR v¬gd ruhrup tUth vg;nghOJ FiwfpwJ vd;gjidf; fhz; f.«,wjp epiy nrytpd; jd; iô kiag; gw;wpAk ÞÁFG¬ô õ¼õ£¬ò‚ °Pˆî£™ «î¬õ ª î £ ¬ ô ð C è À ‚ ° « ñ ™ Þ ™ £ ñ vg;nghOJ FiwfpwJ vd;gjidf; fhz;f. ,wjp epiy nrytpd; jd;ikiag; gw;wpAk; Nrhjpf;™ f. Þ¼‰î£™ å¼ ªî£¬ô«ðC GÁõù‹ Ï.2 k¦W« ,W½epiy tUthia¡ ne»³¢¼ahdJ ªïA›„Cò£ù¶ - AR-MR /AR ‚°„,izg; êñ‹ Fwp¤jh± 2. njhiyNgrp gâù fj;jpy; 10.000Njit njhiyNgrpfSf; F Nky; ,y;yhky;njhiyNgrp ,Ue;jhy; xU n gfj;j«è£´ py; 10.000 njhiyNgrpfSf; F Nky;ªî£¬ô«ðC‚°‹ ,y;yhky; ,Ue;jhy; xU iî‹ åšªõ£¼ Þô£ðˆ¬î GÁ¾è. Þ¬î p =2.anjhiyNgrp + bx â¡ø,izg; «î¬õ 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴−𝑀𝑀𝑀𝑀𝐴𝐴𝐴𝐴 ߆´Aø¶. 10,000 ªî£¬ô«ðCèÀ‚° «ñ™ MF‚° -êK𣘂è. ¡F¢ rk« vd&.2epWTf. ,ij p = anjhiyNgrpf; + bx NfhL epWtdk; tPjnk;thU xt;njhiyNgrpf; nthU k;j <l; ,yhgj; j <l;LnjhiyNgrpfSf; fpwJ. 10.000 njhiyNg epWtdk; tP&.2 jk; xt; Fk;v¬w ,yhgj;F iNjit LfpwJ.i 10.000 F 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 Þ¼‰î£™ Þô£ðˆF¡ 0.01 ¬ðê£ iî‹ 2. x & ì ¡ è œ à Ÿ ð ˆ F ª ê Œ ò å ¼ Nky;Nky; ,Ue;,Ue; jhy; j ,yhgj; jpy; 0.01 igrh tPjigrh k; xt;ntP thU njhiyNgrpf; k; Fiwf;f°¬ø‚Aø¶ pwJFvdpy; hy; ,yhgj; jk;ªî£¬ô«ðC‚°‹ xt;nthU FnjhiyNgrpf; k; Fiwf;fpwJ v tp½¡F rupgh®¡f. GÁõùˆF¡ ªñ£ˆî àŸðˆF ªêô¾jpy; 0.01嚪õ£¼ âQ™ ÜFèð†ê Þô£ð‹ â¡ù? 3 mfjpfgl; 2 r ,yhgk;âQ™ vd;d? (1) C(x) = Ï.(1/ 2 x -4xmfjpfgl; +25x+8) r ,yhgk; vd;d? c¦g¤½ bryt[ C(x) = ø/ (1/ 2 x -4x +25x+8) 2. x-l¬fs; c¦g¤½ bra;a xU ÃWtd¤½¬ bkh¤j êó£êK ªêô¾ (ii) êó£êK ñ£Á‹ ªêô¾ 3. ÎôK¡ «îŸøˆ¬î ðò¡ð´ˆF 3

2

3

2

3

2

x 3 +y 3

3 +y 3 (iii) êó£êK ñ£ø£„ ÝAò¬õè¬÷‚ 3. ªêô¾ ëX¬u úRt\jûRl TVuTÓj§ uG] = khwh¢ tan−1 G²p y∂u/∂y = sin 2u vÅy; (i) ruhrÇ bryt[ /(ii) ruhrÇ khW« bryt[ (iii) ruhrÇ bryt[ xx∂u/∂x+ ¨ì©dL , M»aitfis¡ 3. ëX¬u ux−y = tan−1 G²p x∂u/∂x+ y∂u/∂y = 裇è. «ñ½‹ àŸðˆF G¬ô úRt\jûRl 10 ì¡è÷£è TVuTÓj§ x−y âù GÏH‚è. fh©f. nkY« c¦g¤½ Ãiy 10 l¬fshf ,U¡F«bghGJ ,t¦¿¬ k½¥g[fis¡ fh©f/ Þ¼‚°‹ªð£¿¶ ÞõŸP¡ ñFŠ¬ð‚ 4. u = log�x 2 + y 2 + z 2 vdpy; 4. 裇è? 3. xU nghUsp¬ njit x k¦W« tpiy ,itfis ,iz¡F« rk¬ghL G]«î¬õ ¨ì©dL 3. å¼ ªð£¼O¡ x , ñŸÁ‹ M¬ô GÁ¾è? Þ¬õè¬÷ êñ¡ð£´ x = Njit 32 x = 32 − 4pެ킰‹ − p2 vdp± p = 3 -,± ne»³¢¼ k¦W« ,W½ epiy 2 + y2 + z2 4. P=3&Þ™ u = log�x«î¬õ. vdpy; vd epUTf/ -4p-P2 âQ™ ªïA›„C 2 5. AA-¡ «î¬õrkd; êñ¡ð£´ q1 =240 +6p-2p- pp1 . vdpy 2 ñŸÁ‹ ÞÁF,itfis¡ G¬ô õ¼õ£Œfh©f. Þ¬õè¬÷‚ 5. –d; njit ghL q1 =240 - p-1p1 +6p 2 1 2 tUtha; p2 âQ™ Ep1 / Eq1 ñŸÁ‹ Eq2 / Ep2 â‹ 裇è. 𝑥𝑥𝑥𝑥 2 𝑦𝑦𝑦𝑦 2 ñŸÁ‹ p2=4 F fhz ð°F ªïA›¾è¬÷ p1 = 5 njhLNfhL kw;Wk;p 1p=5 fis ,± 2 = 4 k½¥g[¡fSf; v¬w eP´t£l¤½¦F G´sp (abefp±t[ cosθ , bsinθ) 4. 4. 𝑎𝑎𝑎𝑎 2 + 𝑏𝑏𝑏𝑏 2 =1â¡ø cœõ†ìˆFŸ° ¹œO (acosθ, 2 ñFŠ¹èÀ‚° 裇è? 5. A – d; njit rkd;ghL q1 =240 - p1 +6p p p . vdpy; Ep / Eq k w; W k; Eq2 / Ep1 vDk; gFj 2 1 2 1 1 bsinθ) Þ™ ªî£´«è£´ ñŸÁ‹ ªêƒ«è£´

10 5.

kw;Wk; nr§NfhL ,t¦wp¬ rk¬ghLfis¡ fh©f.

|

| ï£Oî¿ì¡ Þôõê p1 = 5 kw;|W20&01&2014 k; p2 = 4 k½¥g[¡fSf;F fhz;f. befp±t[ fis ެ특

2

y = x + x+ 2 = 0 vD« tistiu¡F/ x =6 g[s;ËÆl¤J bjhLnfhL. br§nfh£o¬ rk¬ghLfis¡ fh©f/


5. ùRôûL ÖiL¦Rm: TVuTôÓLs

RôûL ÖiL¦Rm:

2 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 5. ùRôûL ÖiL¦Rm:3.TVuTôÓLs (1 − x2 )𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 − xy = 1 v¬w rk¬gh£il¤ jP®¡f/ TVuTôÓLs

3. (1 − x )

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥 −

xy = 1 v¬w rk¬gh£il¤ jP®¡f/

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥 2 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 . ùRôûL ÖiL¦Rm: TVuTôÓLs tpdh mikg; G kjpg;ngz;fs; jP: ®28 3. (1 − x ) − xy = 1nkhj; v¬wjrk¬gh£il¤ ¡f/ 2 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥 kjpg;ngz;fs; : 28 ôûL ÖiL¦Rm: 22 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 tpdh mikg;GTVuTôÓLs nkhj; 3. (1 − x ) − xy = 1 v¬w rk¬gh£il¤ jP ® ¡f/ 3. (1 − x ) 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 j− xy = 1 â¡ø v¬w êñ¡ð£†¬ìˆ rk¬gh£il¤ jP ®¡f/ b˜‚è? 3. 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥

x(y2 +1)dx + y(x 2+1)dy = 0. 5.ªî£¬è ¸‡èEî‹: 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥 5. ùRôûL ÖiL¦Rm: TVuTôÓLs nkhj;j kjpg;ngz;fs; : 4/28 jP®¡f/𝑑𝑑𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥 2 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 3. (1 − x ) − xy = 1 v¬w rk¬gh£il¤ jP®¡f/ 4/ jP®¡f/ x(y +1)dx + y(x +1)dy = 0.

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑥𝑥𝑥𝑥

2 −2 xy = 1 v¬w rk¬gh£il¤ jP®¡f/ 5. jP®¡f/ = 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑+ 5. jP®𝑑𝑑𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥 ¡f/ 𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥 nkhj;j kjpg;ngz;fs; : 284. 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥 2 2 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑+ y(x 𝑥𝑥𝑥𝑥 , 𝑑𝑑𝑑𝑑 4/ b˜‚è: jP®-gFjp ¡f/ = 0. 5. jP®¡f/ nkhj;j kjpg;ngFjp gz;gFjp f-s;m: 28- m gFjp - MgFjp , +1)dx M5.-x(y gFjp 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 4/ jP®¡f/ x(y2+1)dx + y(x2 +1)dy = 0. jP ®¡f/ = 221𝑑𝑑𝑑𝑑-+1)dy ++1)dy 22+1)dx 4/ jP ® ¡f/ x(y + y(x = 0. 5. jP ® ¡f/ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 2𝑥𝑥𝑥𝑥𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥 𝑥𝑥𝑥𝑥 4/ jP®¡f/𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑x(y +1)dx + y(x 1+1)dy = 0. 5. jP®¡f/ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥 nkhj;j kjpg; ngz;fs; : 28 1 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑+ 2𝑥𝑥𝑥𝑥𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑥𝑥𝑥𝑥 =𝑑𝑑𝑑𝑑 ; x=1 vdpy; y = 0 6. jP ® ¡f/ 2 2 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥 2 2 2 jp gFjp - m - m - 2M gFjp -- =, ,0.2 2 +1)dy 5. (1+𝑥𝑥𝑥𝑥 2 ) ; x=1 vdpy; y = 0 6. ®1¡f/ 4/gFjp jP®gFjp x(y +1)dx y(x 5. jPb˜‚è: jP ®¡f/𝑑𝑑𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥 + =1+𝑥𝑥𝑥𝑥 + - gFjp M +-ð°F&Ý 2 = - m -¡f/ MgFjp , gFjp ð°F&Ü ð°F&Þ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 1+𝑥𝑥𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥𝑑𝑑𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑑𝑑 2𝑥𝑥𝑥𝑥𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑥𝑥𝑥𝑥 (1+𝑥𝑥𝑥𝑥 2 )12 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 2𝑥𝑥𝑥𝑥𝑑𝑑𝑑𝑑 1 + = ; x=1 vdpy; y = 0 6. jP ® ¡f/ 2 2 2 6.kjpg; n gz; f s; . 1 vdpy; y 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 =𝑑𝑑𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥0 2𝑥𝑥𝑥𝑥𝑑𝑑𝑑𝑑 gFjp M jP®2¡f/gFjp + - , 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 ) (1+𝑥𝑥𝑥𝑥 1+𝑥𝑥𝑥𝑥 1 21- 6. 221+𝑥𝑥𝑥𝑥 2 = 2(1+𝑥𝑥𝑥𝑥 2 )2 ; x=16. b˜‚è 2 2 gFjp 2 - m 1 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥1 = (1+𝑥𝑥𝑥𝑥 vdpy; 6. âQ™ y=0yy == 00 ; x=1 vdpy; 6. jP®®®¡f/ ¡f/(4D2 + 22 9 ) y 2 2 x=1 7. jP jP ¡f/ – 12D + = 0. 2 2 ) 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 2𝑥𝑥𝑥𝑥𝑑𝑑𝑑𝑑 1 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥 1+𝑥𝑥𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥2 – 12D 1+𝑥𝑥𝑥𝑥 + 9 ) y = 0. 7.=jP0®¡f/ (4D 2 6. jP®¡f/ 1 + 2 = ; x=1 vdpy; y 2 (1+𝑥𝑥𝑥𝑥 2 )2 10 2 1+𝑥𝑥𝑥𝑥 6.kjpg; gz;f𝑑𝑑𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥 s; 5 2 12D 2 – 6.kjpg; n.gz; s; . (4D jP®∫¡f/ + 9 ) y = 0. 4x(4D 1. n tiuaW¤j¤ g©Gfis¥ + 6x x dx 2 – 12D +ga¬gL¤½kjpg;Gfhz;f/ 2 + 7.njhifap¬ jPf ®¡f/ 9 ) y = 0. −10 3 7.7. b˜‚è: (4D – 12D + 9 ) y = 0. 10.kjpg;ngz;fs;. ªñ£ˆî6.kjpg; ñFŠªð‡èœ: 22 – 12D + 9 ) y = 0. ngz;fs;.28 7. jP ® ¡f/ (4D 7. jP®¡f/ (4D – 10 2 10.kjpg;ngz;fs;. õ¬óòÁˆî ªî£¬èJ¡ ð‡¹è¬÷Š ðò¡ 4x 5 + 6x 2 + x dx 1.1. 7. tiuaW¤j¤ njhifap¬ g©Gfis¥ ga¬gL¤½kjpg;Gfhz;f/ ∫ñFŠªð‡èœ 2 2 1 jP ®¡f/ (4D2 – 10 12D 9x )dx 2y −10 5 dx 3 10 is¥ ga¬gL¤½kjpg;Gfhz;f/ + =x0.5dx 3. 2kjpg; 4x 5++ 10 2 10.kjpg;ngz;f 2.ð´ˆF kjpg;g[ fhz;f∫/−10 − 6x g [ fhz; f / x(1 − x) ∫0 x√2 ∫ 10.kjpg; n gz; f s; . 3 4x + 6x + x dx 0 ñFŠ¹ 裇è? g©Gfis¥ ga¬gL¤½kjpg;Gfhz;f/ 10 10 ∫ 2 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 6𝑥𝑥𝑥𝑥 22+2𝑑𝑑𝑑𝑑 22 −10 2+ 3 2 10.kjpg; n. gz; gz; s2. 10.kjpg; ff(D s; 4x 5 + p¬ g©Gfis¥ ga¬gL¤½kjpg;Gfhz;f/ ∫−10 + 6x x dx 4x6x52 + is¥ ga¬gL¤½kjpg;Gfhz;f/ x dx ∫−10 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 6𝑥𝑥𝑥𝑥 +2𝑑𝑑𝑑𝑑 1. jP ® ¡f/ = NkYk; x = 1vdpy; y = 2. 2n jP®¡f/ 3 3 2 «ñ½‹ x=1 y=2. 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥 +4𝑥𝑥𝑥𝑥𝑑𝑑𝑑𝑑 1. jP4b˜‚è: ®v¬w ¡f/ fnfhLfS¡F« =1 𝑥𝑥𝑥𝑥 226𝑥𝑥𝑥𝑥 NkYk; x =âQ™ 1vdpy; y = 2. 2. jP®¡f 1 2 +2𝑑𝑑𝑑𝑑 2 4. = 4xfv¬w m¢R/ x =1k¦W« x1.=n 52 10.kjpg; gz; s; . 2x+2𝑑𝑑𝑑𝑑 2 5,il¥g£l 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 3. 2. kjpg; g [ yfhz; / ∫0 x(1gutisa¤½¦F«/ −/x) dx 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 6𝑥𝑥𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥 𝑥𝑥𝑥𝑥 +4𝑥𝑥𝑥𝑥𝑑𝑑𝑑𝑑 g[ fhz; f x√2 − x dx 3. kjpg; g [ fhz; f / x(1 − x) dx ∫ ∫ ñFŠ¹ 裇è: 2. kjpg; 1 0/1 ¡f/ 1. jP®¡f/ 1. jP =5 𝑥𝑥𝑥𝑥dx2 +4𝑥𝑥𝑥𝑥𝑑𝑑𝑑𝑑 NkYk; x = 1vdpy; y =𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 2.0 =26𝑥𝑥𝑥𝑥 . jP ®¡f/2 (D2NkYk; – 5D + x6 =) y1vdpy; = e-x + y 3e=-2x2.. 2. j dx 3.3. kjpg; g[ fhz; f® − x) ∫0 x(1 5 dx 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥 6𝑥𝑥𝑥𝑥 𝑥𝑥𝑥𝑥222+2𝑑𝑑𝑑𝑑 +4𝑥𝑥𝑥𝑥𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥 − x dx kjpg;g[ fhz;f/ ∫01x(1 − x) -x -2x 5 dx 2. b˜‚è: (D2 – 5D + 6 ) y = e + 3e . 1. jP ® ¡f/ = NkYk; y = 2. 22.. jPjP®®¡¡ 1. jP ® ¡f/ x = 1vdpy; y = 2. gu¥ig¡ fh©f/ 2 2 3: ñFŠ¹ 裇è: 3. kjpg; g [ fhz; f / x(1 − x) ∫0nfhLfS¡F« / x m¢R/ x =1k¦W« x= ,il¥g£l 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑4 v¬w 6𝑥𝑥𝑥𝑥 +2𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥 𝑥𝑥𝑥𝑥 22+4𝑥𝑥𝑥𝑥𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥 2p 2 2 – -x + 3e-2x . dp d nfhLfS¡F« ® ¡f/ = NkYk; x = 1vdpy; y = 2. 2 . jP ®=¡f/ (D 5D + 6 ) y = e 2 pñŸÁ‹ 4.x y1. =jP 4x v¬w gutisa¤½¦F«/ x m¢R/ x =1k¦W« x 4 v¬w ,il¥g£l Qs=-6+8p â¡ðù 3. 2 dp d ½¦F«/ m¢R/ x =1k¦W« x = 4 v¬w nfhLfS¡F« ,il¥g£l Qd = 42 − 4p −4 + k¦W« Qs = - 6 + 8p v¬gd Kiwna xU 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥 ðóõ¬÷òˆFŸ°‹ a¤½¦F«/ xâ¡ø =1k¦W« x𝑥𝑥𝑥𝑥= 4+4𝑥𝑥𝑥𝑥𝑑𝑑𝑑𝑑 v¬w nfhLfS¡F« ,il¥g£l 4. x5.m¢R/ y2-4x x Ü„² x=1 3/3/ Qd = 42 − 4p −4 dt +dt 2 2 2k¦W« Qs = - 6 + 8p v¬gd Kiwna ‘a’ myF Mu« nfh©l t£l¤½¬ dp gu¥ig¡ d 2 p fh©f dt dp dt d p «/ x m¢R/ñŸÁ‹ x =1k¦W« = «è£´èÀ‚°‹ 4= v¬w ,il¥g£l x=4 â¡ø Þ¬ìŠð†ì 3/x Qd 42 − 4p nfhLfS¡F« −4 + k¦W« Qs = 6 + 8p v¬gd Kiwna xU bghUˬ njit º¬ø«ò å¼ ªð£¼O¡ «î¬õ 3/ Qd = 42 − 4p −4 + k¦W« Qs = -Ü÷¾ 6 + 8p v¬gd Ki 2 p2 dt dt 2 dpdt d dt gu¥ig¡ ðóŠ¬ð‚ fh©f/ 裇è? mst[ k¦W« mË¥ G mst[ M»adt¦iw¡ F¿¡»wJ. (,§FKiwna p Éiy ñŸÁ‹ ÜOŠ¹ Ü÷¾ ÝAòùõŸ¬ø‚ 3/ Qd = 42 − 4p −4 Qs = 6 + 8p 3/ Qd = 42 − 4p −4 + k¦W« 6 + 8p v¬gd v¬gd Kiwn 2 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑥𝑥𝑥𝑥 dp d p mst[ gu¥ig¡ fh©f dt G mst[ dt 2 M»adt¦iw¡ F¿¡»wJ. (,§F p 2 k¦W« mË¥ a Qd 5. 3/6. Üô° õ†ìˆF¡ ðóŠ¬ð‚ xU =epWtd¤½¬ ,W½epiy tUth¢ rh®G + x + x vdp± mj¬ °P‚Aø¶. (Þƒ° P M¬ô¬ò‚ °P‚Aø¶) 42Ýó‹ − 4p −4ªè£‡ì +k¦W« k¦W« = MR - M»adt¦iw¡ 6 +=8p v¬gd Kiwna xU bghUˬ njit mst[ mË¥G Qs mst[ F¿¡»wJ. (,§F p Éiyia¡ F¿¡»wJ) 2 100

3. (1 − x )

ðò¡ð£´èœ

6.kjpg;ngz;fs;.

6.kjpg;ngz;fs;.

mst[ k¦W« mË¥G mst[ M»adt¦iw¡ F¿¡»wJ. (, dt dt t£l¤½¬gu¥ig¡ gu¥ig¡ 裇è?fh©f l¤½¬ fh©f ꉬîgÇkh¦w¤½y; ðKñ£ŸøˆF™ êñ¡G¬ô (equilibrium price)¡(,§F fh©f rªij¥ rk¬Ãiy ÉiyiaM¬ô¬ò 5. ‘a’ myF mst[ k¦W« k¦W« mË¥Grk¬Ãiy F¿¡»wJ. mst[ mË¥ mst[ M»adt¦iw¡ M»adt¦iw¡ F¿¡»wJ. (,§F 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑥𝑥𝑥𝑥 Mu«2 nfh©l t£l¤½¬ gu¥ig¡ fh©f price )¡ rªij¥ gÇkh¦w¤½y; Éiyia (equilibrium

å¼ GÁõùˆF¡ ÞÁFG¬ô õ¼õ£Œ„ (Equilibrium Price) 裇è. h¢ rh®G6. MR = 100 + x + x𝑥𝑥𝑥𝑥 mË¥ vdp± tUth¢ rh®ig¡ fh©f.Gmj¬ (equilibrium price)¡ fh©f/ rªij¥ gÇkh¦w¤½y; rk¬Ãiy Éiyia mst[ k¦W« mst[ M»adt¦iw¡ F¿¡»wJ. (,§F p Éiyia¡ F¿¡»wJ) pri rªij¥ gÇkh¦w¤½y; rk¬Ãiy Éiyia (equilibrium 𝑒𝑒𝑒𝑒 ¬ gu¥ig¡ 2𝑝𝑝𝑝𝑝 3 − 𝑥𝑥𝑥𝑥 3 epiy tUth¢ ꣘¹ rh®Gfh©f MR = 100𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑥𝑥𝑥𝑥+ x + x2âQ™ vdp± mj¬ Üî¡ õ¼õ£Œ„ 4. Þô£ð‹ P ñŸÁ‹ «è£óŠð´‹ «î¬õ Ü÷¾ x 𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅 2 2𝑝𝑝𝑝𝑝 (equilibrium price )¡ rªij¥ gÇkh¦w¤½y; Éiyia 4. ,yhg« p k¦W« nfhu¥gL« njit mst [ x M»ait = (equilibrium price rªij¥ gÇkh¦w¤½y; rk¬Ãiy Éiyia 𝑥𝑥𝑥𝑥 iy tUth¢ rh®G MR = + x + x vdp± mj¬ 3 )¡ 3 3 𝑒𝑒𝑒𝑒 4.fs; ,yhg« p k¦W« =𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅 2 2𝑝𝑝𝑝𝑝 − 𝑥𝑥𝑥𝑥 njit mst[ x M»ait 𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅nfhu¥gL« 100 10.kjpg; n(equilibrium gz; .[ ÝAò¬õ ꣘¬ð 裇è. price )¡ fh©f/ rªij¥ gÇkh¦w¤½y; rk¬Ãiy Éiyia â¡ø õ¬è‚ªè¿„ 𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅3𝑥𝑥𝑥𝑥𝑝𝑝𝑝𝑝 6. xU epWtd¤½¬ ,W½epiy rh®G MR = + x + x vdp± mj¬ 3 4. ,yhg« p k¦W« tUth¢ nfhu¥gL« njit mst x M»ait = v¬w tif¡bfG¢ 4. ,yhg« njit mst[ x M»ait 100 p k¦W« 𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅 nfhu¥gL« 3𝑥𝑥𝑥𝑥𝑝𝑝𝑝𝑝 3 f. 𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑥𝑥𝑥𝑥10 ñFŠªð‡èœ 𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅2 2 π + x vdp± mj¬ π p k¦W« êñ¡ð£†¬ì G¬ø¾ ªêŒA¡øù. x[ [ xx=M»ait 10 4. ,yhg« ,yhg« njit mst == . x = 10 vD« nghJ p = 20 vÅy;/ ,y rk¬gh£il Ãiwt[ bra;»¬wd th¢ 10.kjpg; rh®G n MR =fs; 4. mst M»ait 𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅3 p k¦W« 2𝑝𝑝𝑝𝑝 dx dx 3 − 𝑥𝑥𝑥𝑥 3nfhu¥gL« 𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅 gz; . f/ +∫ 3xnfhu¥gL« rk¬gh£il bra;»¬wd. x = 10 vD« nghJ p = 20 𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅vÅy 1. 4.1.ñFŠ¹ kjpg; g[ 裇è fhz; 2. [ kjpg; [ fhz; f/ nghJ ,yhg« p100 k¦W« njit mst x .M»ait = p =Ãiwt[ tif¡bfG¢ ∫π «ð£¶ â‹ = v¬w 20 Þô£ð‹ ñŸÁ‹ π x =g10 vD« 20PvÅy; / âQ™, ,yhg« k¦W« rk¬gh£il Ãiwt[ bra; »¬wd 1 .+ √cotx tUth¢ rh®ig¡ 10.kjpg; ngz;f6 s;fh©f.

1+√tanx 3

𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅6 3𝑥𝑥𝑥𝑥𝑝𝑝𝑝𝑝Ãiwt[ bra;»¬wd. x = 10 vD« nghJ p = 20 rk¬gh£il π nfhu¥gL« njit M»at¦W¡ »ilna cs;s bjhl®ig¡ fh©f/ . x = 10 vD« pp == 20 rk¬gh£il Ãiwt[ bra;» »¬wd dx nfhu¥gL« njit M»at¦W¡ cs;snghJ bjhl®ig¡ fh© vD« nghJ 20 vÅ vÅ rk¬gh£il Ãiwt[ bra; ¬wd»ilna 3 X−5 njit M»at¦W¡ »ilna cs;s bjhl®ig¡ fh©f/ 2. kjpg;g[ fhz;f/ nfhu¥gL« π π bghU¤j 3. xbghUˬ Éiyia¥ p= p ,= x20 > 3. vdpy;/ ; ,yhg« Éiy 2 k¦W« k¦W« x = 10 be»±t[ vD« nghJ vÅy; rk¬gh£il Ãiwt[ bra; »dx ¬wd.njit 1+√tanx 𝑥𝑥𝑥𝑥nfhu¥gL« njit M»at¦W¡ »ilna cs;s bjhl®ig 6 3 2. kjpg;g[ fhz;f/ π π 1+√tanx nfhu¥gL« njit njit M»at¦W¡ M»at¦W¡ »ilna cs; 22 nfhu¥gL« »ilna cs;s s bjhl®ig¡ bjhl®ig¡ ff 6 dx

«è£óŠð´‹ «î¬õ ÝAòõŸÁ‚A¬ì«ò 10.kjpg; ngz;∫fs;. àœ÷ ªî£ì˜¬ð‚ 裇è. 2. ñFŠ¹ 裇è. dx 5. Üô°èœ ÞÁFG¬ô„ ∫ 5. myFf´ c¦g¤½¡fhd ,W½epiy¢ nryT¢ rh®G MC = 23 10.kjpg;nxmyFf´ gz; fc¦g¤½¡fhd s;. àŸðˆF‚è£ù √cotx ,W½epiy¢ nryT¢ M¬ô¬òŠ ªð£Áˆî «î¬õ 5. xªêô¾„ 3. x& ªð£¼O¡ x myFf´ c¦g¤½¡fhd nryT¢ rh®G MC =fh©f/ 23+16x − 3x . ñŸÁ‹ ꣘¹ MC=23+16X-3X 1 rh®G MC X−55. 3njit¢rh®ò ,W½epiy¢ njit 7Mf ,U¡F« nghJ fh©f. nkY« tUth¢ rh®iga[ « nfhu¥gL« njit M»at¦W¡ »ilna cs;s bjhl®ig¡ fh©f/ U¤j njit be»±t[ p2.=pkjpg; , xg 3.fhz; vdpy; 2 k¦W« f; / Éiy ∫π 1+√tanx 5. Üô° x myFf´ c¦g¤½¡fhd ,W½epiy¢ nryT¢ rh®G ªïA›¾ =𝑥𝑥𝑥𝑥 x-5/x, x>3 âQ™ M¬ô 2 ñŸÁ‹ 10.kjpg; n gz; f> [πs; . x àŸðˆF‚è£ù ªñ£ˆî„ ªêô¾ Ï.40 X−5 6 π ia¥ bghU¤j«î¬õ njit be»±t[ p= , x > 3. vdpy; ;«î¬õ„ Éiy 2 k¦W« 5. k¦W« x myFf´ myFf´ ,W½epiy¢ nryT¢ 7 Ýè Þ¼‚°‹ «ð£¶ ꣘¹ 5. 1M»ad myFc¦g¤½¡fhd c¦g¤½¡fhd nkh¤j nryT ªêô¾ &.40 vdpy;rh®G nkh¤jM xâQ™ rh®G Mn dxbghUˬ dx ªñ£ˆî ªêô¾ êó£êK 4. rÇahd ngh£oƬ ѱ njit k¦W« mË¥g[ ɽfs; Kiwna 16 −,W½epiy¢ 3 𝑥𝑥𝑥𝑥 xU 3 pd =ñŸÁ‹ 2xnkh¤j k¦W« 1 myF c¦g¤½¡fhd nryTnryT¢ &.40 vdpy; nk jit¢rh®ò fh©f. nkY« tUth¢ rh®iga[ « fh©f/ k¦W« 1 myF c¦g¤½¡fhd nkh¤j nryT &.40 vdpy; nkh¤j nryT 1. kjpg; [ fhz; f / 2. kjpg; g [ fhz; f / 5.裇è. x gmyFf´ c¦g¤½¡fhd ,W½epiy¢ nryT¢ rh®G MC = 23+16x − 3x . ∫ π X−5 π «ñ½‹ ∫ õ¼õ£Œ„꣘¬ð»‹ 裇è? π ꣘¹è¬÷‚ 1+√tanx nkh¤j nryT &.40 vdpy √ ¥« bghU¤j njit be»±t[ p6 =1 + , cotx x > 3.rh®iga[ vdpy;; «Éiy k¦W« 1 myF 裇è? c¦g¤½¡fhd nghJ njit¢rh®ò fh©f. nkY« fh©f/2 k¦W« 6 𝑥𝑥𝑥𝑥tUth¢ 3 å¼dxªð£¼O¡ k¦W« p = «ð£†®J¡ 2x + 4 Éiy rkhd ,U¡F«nghJ Ef®nth® v¢r¥ghL/ k¦W« c¦g¤½ahs® 4. êKò£ù 2. kjpg; g[ fhz; fW› / Kiwna ˬ njit k¦W« mË¥g[ ɽfs; M»ad pd = 16 − x ∫πÃiyÆy; k¦W« 1 myF c¦g¤½¡fhd c¦g¤½¡fhd nkh¤j k¦W« ruhrup nryT rh®Gfis¡ fh©f. nryT k¦W« 1 myF nkh¤j nryT &.40 &.40 vdpy; vdpy; nn 1+ √tanxrh®Gfis¡ k¦W« ruhrup nryT rh®Gfis¡ fh©f. «î¬õ ñŸÁ‹ ÜOŠ¹ ÝAòù k¦W« ruhrup nryT fh©f. 6MFèœ k¦W« 1 fh©f. myF c¦g¤½¡fhd nkh¤j &.40 vdpy; nkh¤j nryT X−5 xU bghUˬ njit k¦W« mË¥g[ ɽfs; tUth¢ M»ad Kiwna pd nryT = 16«− xfh©f/ ghJ njit¢rh®ò nkY« rh®iga[ 2 v¢r¥ghLfis¡ fh©f. 3. x- º¬ø«ò bghUˬ bghU¤j njit = , nryT x > 3. vdpy; ; Éiyfh©f. 2 k¦W« k¦W«pruhrup rh®Gfis¡ pdÉiyia¥ = 16 - x2k¦W« ñŸÁ‹ ps = 2x +4 be»±t[ yÆy; ,U¡F«nghJ Ef®nth® v¢r¥ghL/ c¦g¤½ahs® 𝑥𝑥𝑥𝑥 k¦W« ruhrup nryT rh®Gfis¡ fh©f. M¬ô êññ£ù G¬ôJ™ X−5v¢r¥ghL/Þ¼‚°‹«ð£¶ rkhd ÃiyÆy; ,U¡F«nghJ Ef®nth® k¦W« c¦g¤½ahs® ruhrup nryT rh®Gfis¡ fh©f. U¤j njit be»±t[ ppd; = ,Wjp , x epiyr; > 3. vdpy; ; Éiy 2= 16 k¦W« bghUˬ njit k¦W« mË¥g[ ɽfs; M»ad Kiwna pd,Wjp − k¦W« x2 5.¸è˜«õ£˜ xU epWtdj; j bryt[ kw;Wk; epiy tUtha;r; rhu;g[ Kiwna 𝑥𝑥𝑥𝑥 ñŸÁ‹ k¦W« ruhrup nryT rh®Gfis¡ fh©f. â„êŠð£´. àŸðˆFò£÷˜ njit 7Mf ,U¡F« nghJ njit¢rh®ò fh©f. nkY« tUth¢ rh®iga[« fh©f/ â„êŠð£´è¬÷‚ 裇è. ªñ£ˆî ñFŠªð‡èœ &24 ©f. hd ÃiyÆy; ,U¡F«nghJ v¢r¥ghL/bryt[ k¦W«U. c¦g¤½ahs® C’(x) = 5 + 0.13x ,Ef®nth® R’(x) = 18 epiyahd 120 vdpy; ,yhgr; rhu;gpidf; fhz;f. yr; bryt[ kw;W k; ,Wjp epiy tUtha; r; rhu;g[ Kiwna njit¢rh®ò fh©f. nkY« tUth¢ rh®iga[ « fh©f/ 5. å¼ GÁõùˆF¡ ÞÁF G¬ô„ ªêô¾ 6 ñFŠªð‡èœ 4. rÇahd ngh£oƬ ѱ xU bghUˬ njit k¦W« mË¥g[ ɽfs; M»ad Kiwna pd = 16 − x2 Wjp epiyr; bryt[ Wk; ,Wjp tUtha; r; rhu;g [ Kiwna ñŸÁ‹kw; ÞÁF G¬ôepiy õ¼õ£Œ„ ꣘¹ º¬ø«ò . ahd bryt[ U. 120 vdpy; ,yhgr; rhu;gpidf; fhz;f. C’(x) = 5 +mË¥g[ 0.13x , R’(x) = 18 G¬ôò£ù ªêô¾ pd1. ªè£´‚èŠð†´œ÷ Uˬ njit k¦W« ɽfs; M»ad Kiwna = 16 − x2 Mõóƒè¬÷ ªè£‡´ 2 vdpy; ,yhgr; rhu;gpidf; fhz;f. 18 epiyahd bryt[ U. 120 k¦W« psâQ™ = 2x + Þô£ð„ 4 Éiy ꣘H¬ù rkhd ÃiyÆy; ,U¡F«nghJ Ef®nth® v¢r¥ghL/ k¦W« c¦g¤½ahs® Ï.120 裇è. f(2)ä‚ è£‡è. 6.tif¡bfG¢ rk‹ghLfŸ epiyr; bryt[ kw;Wk; ,Wjp epiy tUtha;r; rhu;g[ Kiwna 2

2

s

7 ެ섪ê¼è™ ñŸÁ‹

2

2

«ï˜‚«è£´ ªð£¼ˆ¶î™

iyÆy; ,U¡F«nghJ Ef®nth® v¢r¥ghL/ k¦W« c¦g¤½ahs®

6 õ¬è‚ªè¿„ 6.tif¡bfG¢êñ¡ð£´èœ rk‹ghLfŸ v¢r¥ghLfis¡ fh©f.

tif¡bfG¢ rk‹ghLfŸ epiyahd bryt[ U. G120 vdpy; ,yhgr; rhu;gpidf; fhz;f. tpdh mikg;

X

1

2

nkhj;ƒ(X) j kjpg;ngz;fs; : 26

100

&

3

4

126

157

5. xU epWtdj;jpd; ,Wjp epiyr; bryt[ kw; tUtha; g[ Kiwna 2. WHk;¡,Wjp õ ¼ ‹ epiy ܆ìõ ¬ í Jr ™; rhu; X=42 Ýè nkhj;j ªñ£ˆî ñFŠªð‡èœ: 26

kjpg;gFjp ngz;f - s; m : 26

gFjp - M

gFjp - ,

Þ¼‚°‹ ªð£¿¶ Y¡ ñFŠ¬ð Þô‚ó£…

nkhj;jtUtha; kjpg; s;; rhu; : 26 2g[ Kiwna 1 iyr; bryt[ kw;Wk; ,Wjp epiy 4 ngz;fr CJ¡ ňFóˆ¬îŠ ðò¡ð´ˆF‚ 裇è? C’(x) , R’(x) - m 6.tif¡bfG¢ gFjp =- 5 M+ 0.13xrk‹ghLfŸ gFjp - ,= 18 epiyahd bryt[ U. 120 vdpy; ,yhgr; rhu;gpidf; fhz;f.

ð°F&Ü

ð°F&Ý

ð°F&Þ

6.kjpg;ngz;fs;. gFjp - m 2 - M 1 gFjp - , 4ahd bryt[ U. gFjp 120 vdpy; ,yhgr; rhu;gpidf; fhz;f. 4 2 1 4 2 1 nkhj;j kjpg;ngz;fs; : 26

X

40

50

60

70

Y 124 159 6.kjpg; n fs;x+b . secx vd;w rkd;ghl;by; cs;s khwpypfs;; a kw;Wk b31,tw;73 y gz; = a tan iw 1. 1.y = a tan x+b secx â¡ø êñ¡ð£†®™ àœ÷ 3. ∑x = 75, ∑y = 115, ∑x2 = 1375, ∑xy 6.kjpg;ngz;fs;. ñ£PLèœ a ñŸÁ‹ b ÞõŸ¬øc‚°õî¡

rk‹ghLfŸ ñ Ÿ Á ‹ N=6 â Q ™ å ¼ I è Š gFjp - m ePf;Ftjd; gFjp -%yk; M tiff; gFjpfOr; - ,6.tif¡bfG¢ kd; hl;ilf; fhz;f=. 1875 kd;ghl;by; cs; s khwpypfs; ; a kw;Wêñ¡ð£†¬ì k n b ,tw;ri w g裇è? Íô‹ õ¬è‚ ªè¿„ ªðKò ªð£¼ˆîñ£ù «ï˜‚«è£†®¬ùŠ 6.tif¡bfG¢ 2s khwpypfs; 2 rk‹ghLfŸ vd;w 4rkd; ghl; y; cs; kw;1W 2y2)dy ªð£¼ˆ¶è. 2. b˜‚è: (x2-ay)dx -ay)dx (ax 2. jP®b¡f/ (x == (ax - y-; a )dy . k b ,tw;iw Or;rkd;ghl;ilf; fhz;f. mikg; nkhj;j kjpg;ngz;fs; : 26 tiff;ntpdh fOr;rkd; ghl;iGlf; fhz;ffs; . . 6.kjpg; ngz; 20.1.2014| | ï£Oî¿ì¡ Þôõê ެ특 | 11

nkhj;j kjpg;ngz;fs; : 26 d;w rkd;ghl;by; cs;s khwpypfs;; a gFjp kw;Wk- bm,tw;iwgFjp - M - y2)dy .

gFjp - ,


4. ªè£´‚èŠð†´œ÷ MõóƒèÀ‚° «ï˜«è£´ ªð£¼ˆ¶è. x

0

1

2

3

4

y

1

1

3

4

6

10 ñFŠªð‡èœ

1 y

0

1

2

x

3

176

185

194 202

. 4

2. AK«è£K & GÎ†ì¡ ÅˆFóˆ¬î ðò¡ð´ˆF y (22.4) ¡ ñFŠ¬ð‚ 裇è 19

20

21

22

23

91 100 110 120 131 3. ª è £ ´ ‚ è Š ð † ´ œ ÷ M õ ó ƒ è ¬ ÷ ‚ ªè£‡´ 80 ªê.e,L¼‰¶ 90 ªê.e. õ¬ó àòóºœ÷ ñ£íõ˜èO¡ â‡E‚¬èè¬÷ 裇è? àòó‹ (ªê.e.) y

x 40&60 ñ£íõ˜èO¡ â‡E‚¬è Y: 250

60&80 80&100 120 100

100&120 70

120&140

50 4. ðˆ¶ ñ£íõ˜èœ ݃AôŠ ð£ì‹ ð®ˆî «ïó‹ (ñEèO™) ñŸÁ‹ Üõ˜èœ «î˜M™ ªðŸø ñFŠªð‡èœ Mõó‹ H¡õ¼ñ£Á îóŠð†´œ÷¶: ð®ˆî «ïó‹ (ñEèO™) X

4

10 12

14

22

«î˜M™ ªðŸø ñFŠªð‡èœ Y:

31 58 65 68

73

91

9

(i) y=ax+b â¡ø «ï˜«è£†¬ìŠ ªð£¼ˆ¶è (i i) 17 ñE «ïó‹ ð®ˆî å¼ ñ£íõ˜ ªðÁ‹ ñFŠªð‡¬í‚ 裇è? 5. ª è £ ´ ‚ è Š ð † ´ œ ÷ M õ ó ƒ è À ‚ ° «ï˜‚«è£´ ªð£¼ˆ¶è. x 100

200

300

400

500

600

y 90.2 92.3 94.2 96.3 98.2 100.3

8. Gè›îè¾ ðóõ™èœ

ªñ£ˆî ñFŠªð‡èœ: 30 ð°F&Ü

ð°F&Ý

ð°F&Þ

4

1

2

6.ñFŠªð‡èœ 1. x â¡Aø êñõ£ŒŠ¹ ñ£PJ¡ Gè›îè¾ ê£˜¹ õ¼ñ£Á.

12

|

X:

-2

-1

0

1

2

3

P(x) 0.1 k 0.2 2k 0.3 k (i) K&ñFŠ¬ð‚ 裇è (i i) X& °MŠ¹Š ðóõ™ ꣘¬ð‚ èí‚A´è. 2. å¼ ªî£ì˜ êñõ£ŒŠ¹ ñ£P W›è‡ì Gè›îè¾ Ü예F„ ꣘¬ðŠ ªðŸP¼‚Aø¶. f(x) = Kx2 0 ≤ x ≤ 10 = 0 &âQ™ K&¡ ñFŠ¬ð‚ 裇è i.P(0.2 ≤ x ≤ 0.5) ii. P(x≤3) ÝAòõŸ¬ø ñFŠH´è. 3. å ¼ ¶ ¬ ø º è ˆ F ™ ê ó £ ê K ò £ è 1 0 èŠð™èO™ å¼ èŠð™ ðˆFóñ£èˆ F¼‹¹õF™¬ô. 5 èŠð™èO™. °¬ø‰î ð†ê‹ 4 ðˆFóñ£èˆ F¼‹H õó êó£êK¬ò»‹. ðóõŸð®¬ò»‹ 裇è, 4. å«ó êñòˆF™ 10 ï£íòƒèœ ²‡ì ð´A¡øù. °¬ø‰î ð†ê‹ 7 î¬ôèœ M¿õîŸè£ù Gè›îè¬õ 致H®‚辋. 5. å¼ êñõ£ŒŠ¹ ñ£P W›è‡ì Gè›îè¾ Ü예F„ ꣘¬ðŠªðŸÁœ÷¶.

{

212

âù ªè£´‚èŠð†®¼‚°‹ ªð£¿¶ X=0.2 âQ™ ñFŠ¬ð‚ 裇è

x

ñFŠ¹

x

-2

1

2

P(x) 1/4 1/4 1/2 i. P(x≤0) ii. P(x<0) iii.P(0 ≤ x ≤ 10) 6. W›è‡ì Gè›îè¾ ðóõ½‚è£ù E(2x5) ñŸÁ‹ E(4x-5) ÝAòõŸP¡ ñFŠ¹è¬÷‚ 裇è. x

-3

p(x) 0.05

-2

-3

0

1

0.1 0.3 0

2

3

0.3 0.15 0.1

10 ñFŠªð‡èœ. 1. å ¼ î Q ˆ î ê ñ õ £ Œ Š ¹ ñ £ P L J ¡ Gè›î辊 ðóõ™ (G¬ø„꣘¹) W«ö ªè£´‚èŠð†´œ÷¶. x

0 1

2

3

4

5

6

7

8

p(x) a 3a 5a 7a 9a 11a 13a 15a 17a (i) a Þ¡ ñFŠ¹ 裇è. (i i) P(x < 3) (iii) P(3 < x < 7) ÞõŸ¬ø‚ 裇è, 2. å¼ ªî£ì˜ êñõ£ŒŠ¹ ñ£PLJ¡ W›‚ è‡ì Gè›èîè¾ Ü예F„ ꣘¬ðŠ ªðŸP¼‚Aø¶. 1/2 - 1≤ x ≤ 1 f(x) = = 0 ñŸøð® âQ™ i.E(x) ii.E(x2) iii. Var(x) ÝAòõŸP¡ ñFŠ¹è¬÷‚ 裇è. 3. 裘 憴ï˜èœ å¼ Ý‡®™ ãŸð´ˆ¶‹ Mðˆ¶‚èO¡ â‡E‚¬è, êó£êK 3 ä à¬ìò ð£Œê£¡ ðóõ¬ô H¡ ªî£ì˜Aø¶. 裘 憴ï˜èœ 1000 «ðK™ (1) æ ˜ Ý ‡ ® ™ å ¼ M ð ˆ ¬ î à ì

| ï£Oî¿ì¡ Þôõê ެ특 | 20&01&2014

{


ãŸð´ˆî£î (ii). æ ˜ Ý ‡ ® ™ 3 ‚ ° ‹ « ñ Ÿ ð † ì Mðˆ¶‚èœ ãŸð´ˆFò 裘 憴ï˜èO¡ â‡E‚¬è¬ò «î£ó£òñ£è 裇è. 4. å ¼ Þ ò ™ G ¬ ô ð ó õ L ™ x¡ ñ F Š ¹ 100‚° W› 20%‹ 200‚° «ñ™ 30% Þ¼‰î£™ ÜŠðóõL¡ êó£êK ñŸÁ‹ F†ì Mô‚èƒè¬÷‚ 裇è.

9.êø´Š¹ àˆFèœ ñŸÁ‹ ¹œOJò™ àŒˆ¶í˜î™ ªñ£ˆî ñFŠªð‡èœ:20 ð°F&Ü

ð°F&Ý

ð°F&Þ

4

1

1

6.ñFŠªð‡èœ. 1. æ˜ ñ£õ†ìˆF½œ÷ 200 ð£óî v«ì† õƒA‚A¬÷èO™ 50 õƒA‚A¬÷è¬÷ å¼ êñõ£ŒŠ¹ Ãø£èˆ «î˜‰ªî´ˆ¶ ÝŒ¾ ªêŒîF™ õ¼ì£‰îó êó£êK ô£ð‹ Ï.75 ô†ê‹ ñŸÁ‹ F†ìMô‚è‹ Ï.10 ô†ê‹ âù ÜPòŠð†ì¶. 200 A¬÷èÀ‚°ñ£ù êó£êK ô£ð‹ ܬñ»‹ ï‹H‚¬è ♬ôè¬÷ 95% G¬ôJ™ 裇è 2. ÝŠHœ °MòLL¼‰¶ 500 ÝŠHœè¬÷‚ ªè£‡ì å¼ êñõ£ŒŠ¹ ÃÁ â´ˆîF™ 45 ÝŠHœèœ Ü¿AJ¼‰îù. º¿¬ñˆ ªî£°FJ™ Ü¿Aò ÝŠHœèÀ‚°Kò ♬ôè¬÷ 99% ï‹H‚¬è ñ†ìˆF™ 裇è. 3. ªî£¬ô‚裆C G蛄Cè¬÷Š 𣘊«ð£˜èO™ 1000 «ðK™ 320 «ð˜èœ å¼ °PŠH†ì G蛄C¬òŠ 𣘈îù˜. ªî£¬ô‚裆C 裇«ð£˜ ܬùõ¬ó»‹ ªè£‡ì º¿¬ñˆ ªî£°FJL¼‰¶ ܉î G蛄C¬òŠ 𣘈îõ˜èO¡ â‡E‚¬è‚è£ù 95% ï‹H‚¬è ♬ôè¬÷‚ 裇è. 10.ñFŠªð‡èœ. 1. å¼ °PŠH†ì Aó£ñˆF™ àœ÷õ˜èO¡ êó£êK õ¼ñ£ù‹ 6000 ñŸÁ‹ ðóõŸð® 32400 Ý°‹, êó£êK õ¼ñ£ù‹ 5950 âù‚ ªè£‡ì 64 ïð˜èœ ÜìƒAò ÃÁ å¡Á Ü‰î º¿¬ñˆ ªî£°FJL¼‰¶ ªðøŠð†ìî£ âù 5% ñŸÁ‹ 1% º‚Aòˆ¶õ G¬ôèO™ «ê£F‚辋. 2. 1600 CÁõ˜è¬÷‚ ªè£‡ì ÃÁ å¡PL¼‰¶ Üõ˜èO¡ êó£êK ¸‡íP¾ ß¾ (I.Q) 99 Ý°‹, êó£êK ¸‡íP¾ ß¾ 100 ñŸÁ‹ F†ì Mô‚è‹ 15 âù¾‹ ªè£‡ì º¿¬ñˆ ªî£°FJL¼‰¶ Ü‚ÃÁ â´‚èŠð†ìî£ âù «ê£F‚辋, (5% º‚Aòˆ¶õ ñ†ìˆF™) 3. 400 ñ£íõ˜è¬÷‚ ªè£‡ì ÃPL¼‰¶ Üõ˜èO¡ êó£êK àòó‹ 171.38 ªêe.

ãù ÜPòŠð†ì¶. êó£êK àòó‹ 171.17 ªê.e. ñŸÁ‹ F†ì Mô‚è‹ 3.3 ªêe. âù ªè£‡ì º¿¬ñˆªî£°FJL¼‰¶ Ü‚ÃÁ â´‚èŠð†ìî£è‚ è¼îô£ñ£ âù Ýó£Œè.

(5% º‚Aòˆ¶õ ñ†ìˆF™ «ê£F‚è)

4. æ˜ GÁõù‹ 裘 ìò˜è¬÷ îò£Kˆ¶ MŸð¬ù ªêŒAø¶. ìò˜èO¡ Ý»†è£ô‹ êó£êK 50000 A.e. ñŸÁ‹ F†ì Mô‚è‹ 2000 A.e âù‚ ªè£‡ì Þò™ G¬ôŠ ðóõô£è àœ÷¶. ìò˜è¬÷ ¹Fòº¬øJ™ îò£Kˆî£™ MŸð¬ù ªð¼è õ£ŒŠ¹œ÷î£è ܉GÁõù‹ 輶Aø¶. «ê£î¬ù º¬øJ™ 64 ¹Fò ìò˜èO¡ êó£êK Ý»†è£ô‹ 51250 A.e. âù‚ è‡ìPòŠð´Aø¶. ÃÁ êó£êKò£ù¶ º¿¬ñˆ ªî£°F êó£êKèOL¼‰¶ °PŠHìˆî‚è õ¬èJ™ ñ£Áð†´œ÷î£ âù 5% G¬ôJ™ «ê£F‚è. 5. ¹Fò «ð£ùv F†ìˆ¬î 60% ªî£Nô£÷˜ ÝîK‚A¡øù˜ â¡ø G˜õ£èˆF¡ ßP¬ù «ê£FˆîP»‹ ªð£¼†´ 150 «ð˜è÷ìƒAò êñõ£ŒŠ¹‚ ÃÁ å¡P¬ùˆ ªîK¾ ªêŒ¶. Üõ˜èO¡ 輈¶‚ «è†èŠð†ì¶. 150 «ð˜èO™ 55 ªî£Nô£÷˜èœ ñ†´«ñ ¹Fò «ð£ùv F†ìˆ¬î ÝîKŠð¶ ªîKò õ‰î¶ âQ™ G˜õ£èˆF¡ ߬ø 1% º‚Aòˆ¶õ ñ†ìˆF™ «ê£F‚è.

10.ðò¡ð£†´Š ¹œOJò™ ªñ£ˆî ñFŠªð‡èœ:37 ð°F&Ü 5

ð°F&Ý

ð°F&Þ

2

2

6.ñFŠªð‡èœ. 1. å¼ GÁõù‹ A ñŸÁ‹ B â¡ø Þ¼ Ü÷M™ î¬ôõL ñ£ˆF¬óè¬÷ îò£˜ ªêŒAø¶ AÞ™ 2 I™LAó£‹ ÝvHK‹ 5 I™LAó£‹ ¬ð&裘ð«ù†´‹ ñŸÁ‹ 1 I™L Aó£‹ ªè£¬ì‹ àœ÷¶. B&Þ™ 1 I™LAó£‹ ÝvHK‹, 8 I™LAó£‹ ¬ð&裘ð«ù† ñŸÁ‹ 6 I™LAó£‹ ªè£¬ì‹ àœ÷¶. àìù® õL Gõ£óíˆFŸ° °¬ø‰î ð†ê‹ 12 I™LAó£‹ ÝvHK‹, 74 I™LAó£‹ ¬ð裘ð«ù†´‹ ñŸÁ‹ 24 I™L Aó£‹ ªè£¬ì‹ «î¬õ âù àíóŠð´Aø¶. å¼ «ï£ò£O àìù® Gõ£óí‹ ªðø °¬ø‰î¶ âˆî¬ù ñ£ˆF¬óè¬÷ à†ªè£œ÷ «õ‡´‹ â¡ð¬îˆ b˜ñ£Q‚è. Þ‰î èí‚¬è «èKò F†ìIì™ º¬øJ™ ⿶è. 2. 2 0 0 0 Ý ‹ Ý ‡ ¬ ì Ü ® Š ð ¬ ì ò £ è ‚ ªè£‡´ °´‹ð õó¾ ªêô¾ F†ì º¬øJ¡ Íô‹ W›è‡ì MõóƒèÀ‚° 2003 Ý‹ ݇®Ÿè£ù õ£›‚¬èˆ îó 20.1.2014|

| ï£Oî¿ì¡ Þôõê ެ특 |

13


°Pf†ªì‡¬í èí‚A´è.

ªð£¼œ

M¬ô

༊ð®èœ

G¬ø

ï승 ݇´

M¬ô

Ü÷¾

M¬ô

Ü÷¾

A

5

25

6

30

2000

2003

àí¾

200

280

30

B

10

5

15

4

õ£ì¬è 100

200

20

20

C

3

40

2

50

à¬ì

150

120

âKªð£¼œ ñŸÁ‹ I¡ê£ó‹

50

100

10

Þîó ªêô¾èœ

100

200

20

3.å¼ ê˜‚è¬ó ݬôJ¡ àŸðˆF Mõóƒèœ ÝJó‹ ì¡èO™ ªè£´‚èŠð†´œ÷ù. ݇´

1980

1981

1982

1983 1984 1985

1986

àŸðˆF

80

90

92

83

92

94

99

ÞšMõóƒèÀ‚° ªð£¼ˆîñ£ù «ï˜«è£´ «ð£‚¬è I„CÁ õ˜‚è º¬øJ™ ªð£¼ˆF 1990 ݇´‚è£ù àŸðˆF¬ò ñFŠH´ ªêŒè. 4. W›‚裵‹ MõóƒèÀ‚° 冴ø¾‚ ªè¿¬õ‚ 裇è, N = 25,ΣX = 125, ΣY = 100 , ΣX2 = 650 , ΣY2 = 436,ΣXY = 520 5. ªè£´‚èŠð†´œ÷ Mõóƒè¬÷‚ ªè£‡´ HûK¡ M¿Iò °Pf†ªì‡¬í‚ èí‚A´è. «ñ½‹ Þ‚è£óE ñ£ŸÁ„ «ê£î¬ù ÝAòõŸ¬ø G¬ø¾ ªêŒõ¬î„ êK𣘂辋. ªð£¼œ M¬ô

Ü÷¾

1985

1986

1985

1986

A

8

20

50

60

B

2

6

15

10

C

1

2

20

25

D

2

5

10

8

1 5 40 30 6. 5x1 + x2 > 10 , 2x1 + 2x2 > 12 , x1+ 4x2 > 12 x1, x2 > 0 â¡ø 膴Šð£´èÀ‚° Þíƒè, °P‚«è£œ ꣘¹ Z = 3x1+ 2x2 ¡ ªð¼ñFŠ¬ð‚ 裇è. 7. W›‚裵‹ MõóƒèÀ‚° 冴ø¾‚ ªè¿¬õ‚ 裇è. X : 65 66 67 67 68 69 70 72 Y : 67 68 65 68 72 72 69 71 10.ñFŠªð‡èœ. E

D 6 30 8 35 2.ê£î£óí êó£êK º¬øJ™ ªè£´èŠð†ì MõóƒèÀ‚° ð¼õè£ô °Pf´è¬÷ 裇è. è£ô£‡´ ݇´ I I I I I I IV 1982 72 68 80 70 1983 76 70 82 74 1984 74 66 84 80 1985 76 74 84 78 1986 78 74 86 82 3. 嚪õ£¡Á‹ Ü÷¾ 5 àœ÷ ðˆ¶ ÃÁèO¡ êó£êK ñŸÁ‹ i„²èœ ðŸPò Mõóƒèœ ªè£´‚èŠð†´œ÷ù. êó£êK ñŸÁ‹ i„² ðìƒèÀ‚è£ù ñˆFò‚ «è£´ ñŸÁ‹ 膴𣆴‚ «è£´èO¡ ♬ôè¬÷‚ 致 ªêò™ð£´ 膴Šð£†®™ àœ÷î£ â¡Á 致H®. 8 9 10 ÃÁèœ 1 2 3 4 5 6 7 êó£êK 11.2 11.8 10.8 11.6 11.0 9.6 10.4 9.6 10.6 10.0 i„² 7 4 8 5 7 4 8 4 7 9 ( n=5 â Q ™ A 2 = 0.577, D4=2.115 = â ù ªè£´‚èŠð†´œ÷¶) 4.1994 ݇®L¼‰¶ 2001 ݇´ õ¬óJô£ù å¼ °PŠH†ì ªð£¼O¡ MŸð¬ù (ì¡Q™) W«ö ªè£´‚èŠð†´œ÷ù. ݇´ MŸð¬ù

|

1994 270

1995 240

1996 230

1997 230

݇´ 1998 1999 2000 2001 MŸð¬ù 220 200 210 200 ð°F„ êó£êK º¬ø Íô‹ «ð£‚° ñFŠ¹ è¬÷ èí‚A´è. 2005 Ý‹ ݇®Ÿè£ù MŸð¬ù Ü÷¬õ ñFŠH´è. 5. H¡õ¼‹ ܆ìõ¬íJL¼‰¶ 2000 Ý‹ ݇´‚è£ù (1)ô£vHò˜ (2)ð£C ñŸÁ‹ (3)Hû˜ ÝA«ò£K¡ °Pf†´ â‡è¬÷‚ èí‚A´è:

1.H¡õ¼‹ MõóƒèÀ‚° M¬ô‚ °Pf†´ ⇬í (i) ô£vHò˜ (i i) ð£C (i i i) Hû˜ ÝAò º¬øèO™ èí‚A´è

14

Ü®Šð¬ì ݇´

| ï£Oî¿ì¡ Þôõê ެ특 | 20&01&2014

ªð£¼œ

M¬ô 1990

2000

Ü÷¾ 1990 2000

A

2

4

8

6

B

5

6

10

5

C

4

5

14

10

D

2

2

19

13




àJKò™ & î£õóMò™

Üô° & 1 Ý…T«ò£vªð˜‹èO¡ õ¬èŠð£´ Mù£ ܬñŠ¹ ªñ£ˆî ñFŠªð‡èœ : 24 ê.M.«î.

I-.°.M.

°.M.

M.M.

3

6

5

10

HK¾ &

B (3 ñFŠªð‡èœ)

1. àJ¼œ÷ î£õó ªî£¬èJ¡ º¬øŠð£†®ò¬ô õ¬óòÁ. 2. Íô àô˜ î£õó ñ£FK â¡ø£™ â¡ù? 3. Þ¼MˆF¬ô î£õó °´‹ðˆF¡ à†HK¾èœ ò£¬õ? 4.î£õó õ¬èŠð£†®ò™ ð™«õÁ º¬øèœ ò£¬õ? 5. ÞùŠªð¼‚è õ¬èŠð£´ â¡ð¶ ò£¶? 6. ªêòŸ¬è õ¬èŠð£†®òL¡ °¬øð£´èœ ò£¬õ? 7. «ñ£ù£‡†Kò£ â¡ø£™ â¡ù? 8. ∪F î£õóƒèœ «ñ£ù£‡†Kò£ õ°ŠH™ õ¬èŠð´ˆîŠð†´œ÷ù? 9. õ¬èŠð£†®òL™ 裫ó£ôv L¡«ùòR¡ ðƒ° â¡ù? 10. ÞòŸ¬è º¬ø õ¬èŠð£´ â¡ø£™ â¡ù? 11. ñó¹ õ¬èŠð£´ â¡ø£™ â¡ù? 12. º¬øŠð£´ î£õóMò™ Ü®Šð¬ìè¬÷ ⿶è. 13. àJ¼œ÷ î£õóˆ ªî£¬èJ¡ º¬øŠð£†®¡ð® àJKJ¡ à†HK¾èœ âšõ£Á õ¬èŠð´ˆîŠð†´œ÷ù? 14. ðK«ê£î¬ù õ¬èŠ£†®¡ «ï£‚è‹ ò£¶? 15. ðK«ê£î¬ù õ¬èŠð£†®¡ õNº¬øèœ ò£¬õ? 16. ðô ªê£Ÿ ªðò˜ â¡ø£™ â¡ù-? â.è£.î¼è. 17. Þ¼ªê£Ÿ ªðòK´‹ º¬ø â¡ø£™ â¡ù? 18. âšõ£Á ÜAô àôè î£õóMò™ ªðò˜ ņ´‹ ê†ì‹ «î£¡Pò¶? 19. î£õó õ¬èŠð£†®ò™ â¡ø£™ â¡ù? 20. ÝCKò˜ ªðò˜ °Pˆî™ â¡ø£™ â¡ù? â.è£.î¼è 21. ï£ñ¡ Ý‹H¼ õ¬èŠð£´ â¡ð¶ ò£¶? 22. 죆«ì£Qò‹ õ¬óòÁ? â.è£.î¼è. 23. ªý˜«ðKò‹ â¡ø£™ â¡ù? 24. ªý˜«ðKòˆF™ Ì„Cèœ î£‚°õ¬î î¬ì ªêŒò ðò¡ð´‹ «õFŠªð£¼†èœ ò£¬õ? 25. ªð‰î‹ & q‚è˜ õ¬èŠð£†®™ è£íŠð´‹ °´‹ðƒèœ ò£¬õ? 26. ð£L ªð††«ô â¡ø£™ â¡ù? 27. «ý£«ñ£ ªõ††«ô â¡ø£™ â¡ù? 28. ñ«ù£A÷£¬ñ® â¡ø£™ â¡ù? 29. Ý…T«ò£vªð˜‹ ñŸÁ‹ T‹«ù£vªð˜‹ Þ¬ì«ò»œ÷ «õÁð£´è¬÷ ⿶è. 30. î£õó õ¬èŠð£†®¡ «ï£‚èƒè¬÷ ⿶è. 31. ñ£™«õRJ¡ õ¬èŠð£´ G¬ô¬ò ⿶è. 32. ñ£™«õR °´‹ðˆF¡ ã«î‹ Í¡Á   î£õóƒè¬÷‚ °PŠH´è. 33. ñ£™«õR °´‹ðˆF™ àœ÷ ã«î‹ Í¡Á ñ¼ˆ¶õ î£õóƒè¬÷ °PŠH´è. 34. ¹ø¹™L õ†ì‹ â¡ø£™ â¡ù? 35. ñ£™«õC °´ðˆF™ àœ÷ àí¾ˆ î£õóƒèœ Í¡P¬ù ⿶è. 36. ¬ýHvèv «ó£ú£¬úùCv î£õóˆFù¢ñô˜ õ£ŒŠð£†®¬ù ⿶è. 37. «ê£ô«ùRJ¡ õ¬èŠð£†´ G¬ô ò£¶? 38. ܆«ó£çH¡ â¡ø£™ â¡ù? 39. «ê£ô«ùRJ¡ °´‹ðˆF¡ ñ¼ˆ¶õ °íº¬ìò 3 î£õóˆF¬ù °PŠH´è. 40. «ê£ô«ùR °´‹ðˆF™ àœ÷ ñ…êKJ¡ õ¬èè¬÷ °PŠH´è. 41. ¹¬èJ¬ôJ™ è£íŠð´‹ Ü™èô£Œ´èO¡ ªðò˜è¬÷ °PŠH´è. 42. «ê£ô«ùR °´‹ðˆF™ àœ÷ àí¾ˆ î£õóˆF¡ Þ¼ ªê£Ÿ ªðò˜ î¼è. 43. A÷£«ì£´ â¡ø£™ â¡ù? â.è£. î¼è 44. êò£ˆFò‹ ñ…êK MõK. 20.1.2014|

| ï£Oî¿ì¡ Þôõê ެ특 |

15


45. Îç«ð£˜HòR¡ ã«î‹ Þó‡´ ÞóŠð˜ î£õóƒè¬÷‚ °PŠH´è. 46. KRùv è‹ÎQv î£õóˆF¡ ݇ ñô˜ õ¬óŠðì‹ õ¬óè. 47. KRùv è‹ÎQv î£õóˆF¡ ªð‡ ñô˜ õ¬óŠðì‹ õ¬óè. 48. ð£L«è‹v î£õó‹ â¡ø£™ â¡ù? â.è£. î¼è 49. ñ£«ù£è£˜H‚ ð™ô£‡´ î£õó‹ â¡ø£™ â¡ù? â.è£. î¼è 50. ºÎ«úR °´‹ðˆF¡ õ¬èŠð£†´ G¬ô¬ò ⿶è. 51. ªð£Œ  â¡ø£™ â¡ù? 52. ºÎ«úR °´‹ðˆF™ àœ÷ Üö° î£õóˆF¡ Þ¼ ªê£ŸªðòK¬ù °PŠH´è. 53. ºÎ«õR °´‹ðˆF™   î£õóƒè¬÷‚ °PŠH´è.

HK¾ &

C (5 ñFŠªð‡èœ)

1. 2. 3. 4. 5.

ªð‰î‹ ñŸÁ‹ q‚èK¡ õ¬èŠð£†®¡ G¬øèœ â¿¶è. ªð‰î‹ ñŸÁ‹ q‚èK¡ õ¬èŠð£†®¡ °¬øèœ â¿¶è. IΫèC °´‹ð î£õóƒèO¡ ªð£¼÷£î£ó º‚Aòˆ¶õˆ¬î ⿶è. ªý˜«ðKò‹ îò£K‚°‹ º¬ø¬ò ⿶è. «îCò ñŸÁ‹ àôè Ü÷Mô£ù ªý˜«ðKòƒè¬÷‚ °PŠH´è. «ñ½‹ ܃° ð£¶è£‚èŠð†´œ÷ àô˜ î£õóƒèO¡ «î£ó£ò â‡E‚¬è¬ò °PŠH´è. 6. ðK«ê£î¬ù õ¬èŠð£†®¡ õNº¬øè¬÷ ðŸP‚ °PŠ¹ õ¬óè. 7. ªð‰î‹ ñŸÁ‹ q‚èK¡ î£õó õ¬èŠð£†®¡ å¿‚è ܆ìõ¬í î¼è. 8. ðö¬ñò£ù õ¬èŠð£†®ò™ º¬ø â¶? Üî¬ù MõK. 9. ÜAô àôè î£õóMò™ ªðò˜ ņ´„ ê†ìˆF¡ ã«î‹ 5 º‚Aò Ü‹êƒè¬÷‚ °PŠH´è. 10. ¬ýHvèv «ó£ú£ & ¬ê¡v ñôK¡ ð‡¹è¬÷ ⿶è. 11. ñ£™«õRJ¡ ªð£¼÷£î£ó º‚Aòˆ¶õˆ¬î MõK. 12. ð£†Çó£ ªñ†ì™ ñôK¡ õ¬óðì‹ õ¬ó‰¶ Üî¡ õ£ŒŠð£†¬ì ⿶è. 13. ªê£ô£«ùC °´‹ðˆF¡ º‚Aòˆ¶õˆ¬î MõK. 14. KRùv è‹ÎQv °´‹ðˆF¡ ݇ ñô¬ó MõK. 15. KRùv è‹ÎQv °´‹ðˆF¡ ªð‡ ñô¬ó MõK. 16. Îç«ð£˜HòC °´‹ðˆF¡ ñ…êK ðŸP ⿶è. 17. Îç«ð£˜H«òC °´‹ðˆF¡ ªð£¼÷£î£ó º‚Aòˆ¶õˆ¬î MõK. 18. HÎú£ ñŸÁ‹ ó£õªùô£ î£õóƒèÀ‚A¬ì«ò àœ÷ «õÁð£´è¬÷ ⿶è. 19. ªý˜«ðKòˆF¡ º‚Aòˆ¶õ‹ ò£¶? 20. IΫèC °´‹ðˆF¡ ðôõ¬è ñ…êKè¬÷ MõK. 21. ñÎú£ ð£ó®Rò£è£M¡ ñèó‰îˆ  ñŸÁ‹ Åô£ õ†ìˆ¬î MõK. 22. IΫèC °´‹ðˆF¡ ðôõ¬è ñ…êKè¬÷ MõK.

HK¾ & 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

D (10 ñFŠªð‡èœ)

KRùv è‹ÎQv î£õóˆ¬î î£õóMò™ è¬ô ªê£Ÿè÷£™ MõK. Îç«ð£˜®«òR °´‹ðˆF¡ ªð£¶Šð‡¹è¬÷ MõK. IÎê£ ð£ó£®Rò£è£ î£õóˆ¬î î£õó è¬ô„ ªê£Ÿè÷£™ MõK. ªê£ô£«ùC °´‹ðˆF¡ ªð£¶Šð‡¹è¬÷ MõK. ºÎ«èR °´‹ðˆF¡ ¬ù MõK. 죆´ó£ ªñ†ì™ î£õóˆ¬î î£õóMò™ è¬ô„ªê£Ÿè÷£™ MõK. ¬ýHvèv «ó£ú£ & ¬ôù¡Cv î£õóˆF¡ ð‡¹è¬÷ î£õóMò™ ªê£Ÿè÷£™ MõK. ñ£™«õRJ¡ ªð£¶Š ð‡¹è¬÷ MõK. ªð‰î‹ ñŸÁ‹ q‚èK¡ õ¬èŠð£´ ܆ìõ¬í ðŸP MõK.

Üô° & 2 î£õó àœ÷¬ñŠHò™ ê.M.«î.

I-.°.M.

°.M. M.M.

3

6

5

10

HK¾ & B (3 ñFŠªð‡èœ) 1. ¹«ó£†«ì£¬êô Þ¬ìªõO â¡ø£™ â¡ù? 2. Îv®™ â¡ø£™ â¡ù? 3. Hˆ ªê™èO™ «êI‚èŠð†´œ÷¬õ ò£¬õ?

16

|

| ï£Oî¿ì¡ Þôõê ެ특 | 20&01&2014


4. Ý‚èˆ F²M¡ õ¬è¬ò ⿶è. 5. î£õó F² âšõ£Á à¼õ£Aø¶? 6. ¸Q Ý‚°F²M¡ ܬñMì‹ ñŸÁ‹ ªêò™è¬÷ ⿶è. 7. ãó¡¬èñ£ â¡ø£™ â¡ù? Üî¡ ðE¬ò‚ °PŠH´è. 8. «êIŠ¹Š 𣲡¬èñ£ â¡ø£™ â¡ù? 9. vªì™«ô† ð£ó¡¬èñ£ â¡ø£™ â¡ù? 10. ¬ñ‚«óvAk¬ó´èœ â¡ø£™ â¡ù? â.è£. î¼è. 11. Šó£‚A vAk¬ó´èœ â¡ø£™ â¡ù? â.è£. î¼è. 12. Ýv†®«ò£ vAOó£Œ´èœ â¡ø£™ â¡ù? 13. àœ«ï£‚° ¬êô‹ õ¬óòÁ. 14. ° º¬ù ¬êô‹ â¡ø£™ â¡ù? 15. ®¬ó‚«è£‹èœ â¡ø£™ â¡ù? 16. ° F²‚èœ â¡ø£™ â¡ù? 17. è£ôv â¡ø£™ â¡ù? 18. 裊¹ ªê™èO¡ º‚Aòˆ¶õ‹ ò£¶? 19. G¬ôˆ F²‚èœ â¡ø£™ â¡ù? 20. âOò G¬ôˆî F²‚èO¡ õ¬èè¬÷ ⿶è. 21. °«÷£ó¡¬èñ£ â¡ø£™ â¡ù? 22. «è£í‚ «è£ô¡¬èñ£¬õ Þ¬ìªõO‚ «è£ô¡¬èñ£ML¼‰¶ «õÁ𴈶è. 23. Ü´‚°‚ «è£ô¡¬èñ£ â¡ø£™ â¡ù? 24. «ñŸðóŠ¹ ï£˜èœ â¡ø£™ â¡ù? 25. å¼ MˆF¬ô ñŸÁ‹ Þ¼MˆF¬ô î£õó ¡ 蟬ø à¬øè¬÷ «õÁ𴈶è. 26. Þ¬ôèO™ ïó‹¹èO¡ ðEèœ ò£¬õ? 27. Þó‡ì£‹ G¬ô 繫÷£ò‹ â¡ø£™ â¡ù? 28. ¹«ó£†«ì£¬êô‹ ñŸÁ‹ ªñ†ì£¬êô‹ â¡ø£™ â¡ù? 29. 弃è¬ñ‰î õ£ƒ°ô£˜ 蟬øèœ â¡ø£™ â¡ù? 30. ÝóŠ«ð£‚° õ£ƒ°ô£˜ 蟬øè¬÷ õ¬óòÁ. 31. Ü´‚°‚ «è£ô¡èñ£ â¡ø£™ â¡ù? 32. ®¬ó‚«è£ H÷£v´èœ â¡ø£™ â¡ù? 33. vAk¬ó´è¬÷ èOL¼‰¶ «õÁ𴈶. 34. ð‚è Ý‚èˆF² â¡ø£™ â¡ù? 35. ªõO«ï£‚° ¬êô‹ õ¬óòÁ. 36. ªõO«ï£‚° ¬êô‹, àœ«ï£‚° ¬êôˆ¶‚° Þ¬ì«òò£ù «õÁð£´è¬÷ ⿶è. 37. ¶¬í ªê™èœ â¡ø£™ â¡ù? 38. ¬êô‹ Å› õ£v°ô£˜ 蟬ø â¡ø£™ â¡ù? 39. è£vð£Kò¡ ð†¬ìèœ â¡ø£™ â¡ù? 40. MN„ªê™èœ â¡ø£™ â¡ù? 41. ¬óªê£ ªì˜Iv â¡ø£™ â¡ù? 42. ¬ýŠ«ð£ªì˜Iv â¡ø£™ â¡ù-? 43. î£õó àœ÷¬ñŠHò¬ô õ¬óòÁ. 44. «õÁ𣴠ܬìî™ â¡ø£™ â¡ù? 45. Ý‚èˆF² ÝŸø™ â¡ù? 46. Þ¼ð‚è åˆî ܬñŠ¹¬ìò Þ¬ô ò£¬õ? â.è£. î¼è. 47. «ñ™ W› Þ¬ô â¡ø£™ â¡ù? â.è£. î¼è. 48. Þ¬ô Þ¬ìˆF² â¡ø£™ â¡ù? 49. Þ¼MˆF¬ôˆ î£õóˆ ¡ ¹øE¬ò MõK. 50. ð£L«ê† ð£ó¡¬èñ£¾‚°‹ vð£…C ð£ó¡¬èñ£¾‚°I¬ì«ò àœ÷ «õÁð£´èœ ò£¬õ? 51. 裊¹ ªê™èœ â¡ø£™ â¡ù? 52. Þ¬ôˆ¶¬÷ W› ܬø â¡ø£™ â¡ù? 53. v¯™ â¡ø£™ â¡ù? v¯L™ ÜìƒA»œ÷ ð°Fèœ ò£¬õ? 54. ð£v† ï£˜èœ â¡ø£™ â¡ù? 55. Æ´ G¬ôˆî F²‚èO¡ õ¬èè¬÷ ⿶è.

HK¾ &

C (5 ñFŠªð‡èœ)

1. Ý‚èˆF² ªê™èO¡ ð‡¹èœ ò£¬õ? 2. ܬñMìˆF™ Ü®Šð¬ìJ™ Ý‚°ˆ F²¬õ õ¬èŠð´ˆF MõK. 20.1.2014|

| ï£Oî¿ì¡ Þôõê ެ특 |

17


3. ð£ó¡¬èñ£ â¡ø£™ â¡ù? õ¬èè¬÷ MõK. 4. «è£ô¡¬èñ£ â¡ø£™ â¡ù? õ¬èè¬÷ MõK. 5. vAkó¡ ¬èñ£ â¡ø£™ â¡ù? õ¬èè¬÷ MõK. 6. ¶¬í ªê™èœ ðŸP CÁ °PŠ¹ õ¬óè. 7. †ó‚W´èœ ðŸP °PŠ¹ õ¬óè. 8. ¬êô‚ °ö£Œèœ ðŸP‚ °PŠ¹ õ¬óè. 9. ê™ô¬ì‚ °ö£Œ ÃÁèO¡ ܬñŠ¬ð MõK. 10. å¼ MˆF¬ô. Þ¼ MˆF¬ô î£õó «õK™ àœ÷ v¯L¡ ܬñŠ¬ð «õÁ𴈶è. 11. å¼ MˆF¬ô î£õóˆ ¡ °Á‚° ªõ†´ˆ «î£Ÿøˆ¬îŠ ðì‹ õ¬ó‰¶ ð£èƒè¬÷‚ °P. 12. Þ¼ MˆF¬ôˆ î£õóˆ ¡ °Á‚° ªõ†´ˆ «î£Ÿøˆ¬îŠ ðì‹ õ¬ó‰¶ ð£èƒè¬÷‚ °P. 13. Þ¼MˆF¬ôˆ î£õóˆ ¡ õ£v°ô£˜ 蟬ø‚°‹ å¼ MˆF¬ôˆ î£õóˆ ¡ õ£v°ô£˜ 蟬ø‚°‹ àœ÷ «õÁð£´èœ ò£¬õ? 14. Þ¼ MˆF¬ôˆ î£õóˆ ¡ õ£v°ô£˜ 蟬øJ¡ ܬñŠ¬ð MõK. 15. Þ¼ MˆF¬ôˆ î£õó «õ˜, å¼ MˆF¬ôˆ î£õó «õ˜ Þ¬ì«ò àœ÷ «õÁð£´è¬÷ ⿶è. 16. Þ¼MˆF¬ô î£õó Þ¬ôJ¡ õ£v°ô£˜ F²¬õŠ ðŸP ⿶è. 17. Þ¼MˆF¬ô î£õó Þ¬ôJ¡ ¹øˆ«î£™ ðŸP‚ °PŠ¹ õ¬óè.

HK¾ &

D

(10 ñFŠªð‡èœ)

1. 2. 3. 4.

î÷ˆ F² ªî£°Š¹ MõK. å¼ MˆF¬ôˆ î£õó Þ¬ôJ¡ àœ÷¬ñŠ¬ð MõK. Þ¼ MˆF¬ôˆ î£õó ¡ ºî™ G¬ô ܬñŠ¬ð MõK. å¼ MˆF¬ôˆ î£õóˆ ‚°‹, Þ¼ MˆF¬ôˆ î£õóˆ ‚°‹ àœ÷ àœ÷¬ñŠHò™ «õÁð£´èœ ò£¬õ? 5. å¼ MˆF¬ôˆ î£õó ¡ ºî™ G¬ô ܬñŠ¬ð MõK. 6. vAkó¡¬èñ£ ðŸP å¼ è†´¬ó õ¬óè. 7. ¹øˆ«î£™ F²ˆ ªî£°Š¹Š ðŸP å¼ è†´¬ó ⿶è. 8. õ£v°ô£˜ F²ˆ ªî£°Š¬ð MõK. 9. 繫÷£ò‹ F²‚èO¡ ° õ¬è ªê™è¬÷Š ðŸP MõK. 10. ¬úô‹ F² ðŸP å¼ è†´¬ó õ¬óè. 11. Þ¼ MˆF¬ôˆ î£õó «õK¡ ºî™ G¬ô ܬñŠ¬ð MõK. 12. å¼ MˆF¬ôˆ î£õó «õK¡ ºî™ G¬ô ܬñŠ¬ð MõK.

Üô° & 3 ªê™Lò™ ñŸÁ‹ ñóHò™

ªñ£ˆî ñFŠªð‡ = 10

ê.M.«î.

I-.°.M. °.M. M.M.

2

3

HK¾ &

5

&

B (3 ñFŠªð‡èœ)

1. àì™ °«ó£«ñ£«ê£‹èœ â¡ø£™ â¡ù? 2. ð£L¯¡ °«ó£«ñ£«ê£‹èœ â¡ø£™ â¡ù-? 3. Üê£î£óí‚ °«ó£«ñ£«ê£‹èO¡ Þ¼ õ¬èèœ ò£¬õ? 4. Þù‚ °«ó£«ñ£«ê£‹èœ â¡ø£™ â¡ù? 5. °«ó£«ñ£«ê£‹èœ â¡ø£™ â¡ù? 6. °«ó£«ñ£«ê£‹èœ ⃰ è£íŠð´Aø¶? 7. °«ó£«ñ£«ê£‹ «ê†®¬ô† â¡ø£™ â¡ù? 8. Uv«ì£¡ â¡ø£™ â¡ù? Üî¡ õ¬èèœ ò£¬õ? 9. G»‚OòC™ ¬èù®‚«è£K¡ ܬñMì‹ ò£¶? 10. ê«è£îK °«ó£«ñ®´èœ â¡ø£™ â¡ù? 11. G΂O«ò£ôv ༂Aèœ âù ܬö‚èŠð´õ¶ â¡ù? 12. ΫèKò£†®‚ °«ó£«ñ£«ê£‹èO™ ܬñ‰¶œ÷¬õ ò£¬õ? 13. M÷‚° ÉK¬è °«ó£«ñ£«ê£‹èœ â¡ø£™ â¡ù? 14. Ý‚«ó£ ªê¡†K‚ °«ó£«ñ£«ê£‹èœ ðì‹ õ¬ó‰¶ ð£è‹ °P. 15. 쾜 IQ†v °«ó£«ñ£«ê£‹èœ â¡ø£™ â¡ù? 16. ð£‹Hò£Q õ¬÷ò‹ â¡ø£™ â¡ù? 17. p¡ â¡ð¬î õ¬óòÁ.

18

|

| ï£Oî¿ì¡ Þôõê ެ특 | 20&01&2014


18. ã¡ d®™ ñŸÁ‹ ì£†ì‹ ÝA«ò£˜èÀ‚° «ï£ð™ ðK² õöƒèŠð†ì¶? 19. å¼ p¡ å¼ ªï£F «è£†ð£´ ã¡ å¼ p¡ å¼ ð£LªðŠ¬ì «è£†ð£´ âù ñ£ŸPò¬ñ‚èŠð†ì¶. 20. p«ù£‹ õ¬óòÁ. 21. ñQî T«ù£‹ «ñŸªè£œÀ‹ ðEèO¡ êîiîˆ¬î‚ °PŠH´. 22. H¬íŠ¹ â¡ø£™ â¡ù? 23. ެ특 â¡ø£™ â¡ù? 24. Môè™ â¡ø£™ â¡ù? 25. ñó¹ õ¬óŠðì‹ â¡ø£™ â¡ù? 26. ñó¹ õ¬óŠðìˆF¡ ðò¡èœ ò£¬õ? 27. Iè ªï¼‚èñ£ù H¬íŠ¹ p¡èœ â¡ø£™ â¡ù? 28. î÷˜‰î G¬ôJ™ àœ÷ H¬íŠ¹ p-¡èœ â¡ø£™ â¡ù? 29. F¯˜ ñ£Ÿø‹ â¡ø£™ â¡ù? 30. àJ˜ «õF F¯˜ ñ£Ÿø‹ â¡ø£™ â¡ù? 31. ªè£™L F¯˜ ñ£Ÿø‹ â¡ø£™ â¡ù? 32. p¡ F¯˜ ñ£Ÿø‹ â¡ø£™ â¡ù? 33. åˆî ðFh´ â¡ø£™ â¡ù? 34. F¯˜ ñ£Ÿø‚ è£óEèœ (IÎ†ì£ ªü¡èœ) â¡ø£™ â¡ù? 35. ɇìŠð´‹ F¯˜ ñ£Ÿø‚ è£óEèœ ò£¬õ? 36. ÞòŸHò™ F¯˜ ñ£Ÿø‚ è£óEèœ ò£¬õ? 37. «õF F¯˜ ñ£Ÿø‚ è£óEèœ ò£¬õ? 38. °«ó£«ñ£«ê£‹ Hø†Cèœ â¡ø£™ â¡ù-? 39. ¬ýŠð˜ H÷£Œ® â¡ø£™ â¡ù? 40. ¬ýŠ«ð£ H÷£Œ® â¡ø£™ â¡ù? 41. ñ£«ù£«ê£H â¡ø£™ â¡ù? 42. ï™L«ê£‹ â¡ø£™ â¡ù? 43. ÎH÷£Œ® â¡ø£™ â¡ù? 44. º¬øòŸø °Á‚«èŸø‹ â¡ø£™ â¡ù? 45. R -& óè‹ ®Š«÷£è£‚è™ â¡ø£™ â¡ù? 46. Þó†®ˆî™ â¡ø£™ â¡ù? 47. ñó¹ ñ£Ÿø‹ â¡ø£™ â¡ù? 48. æè£ê£A ¶‡´èœ â¡ø£™ â¡ù? 49. ÜF²¼‚è„ ²¼œ â¡ø£™ â¡ù? 50. DNA - M¡ ªêò™ð£´èœ â¡ù? 51. åˆî ãŸH + RNA - â¡ø£™ â¡ù? 52. +RNA M™ àœ÷ ° è£óƒèœ ò£¬õ? 53. ¬ó«ð£«ê£‹ RNA - M¡ CÁŠ¹ Þò™¹èœ ò£¬õ? 54. DNA - Þ󆮊ð£î™ â¡ø£™ â¡ù-? 55. DNA - M¡ Þ󆮊ð£î™ º¬ø ã¡ ð£F ªî£ì˜„CòŸø Þ󆮊ð£î™ âùŠð´Aø¶?

HK¾ & C (5 ñFŠªð‡èœ) 1. Üê£î£óí‚ °«ó£«ñ£«ê£‹ ðŸP‚ °PŠ¹ õ¬óè. 2. °«ó£«ñ£«ê£I¡ ܬñŠ¹ ðŸP °PŠ¹ õ¬óè. 3. CøŠ¹ õ¬è °«ó£«ñ£«ê£‹èœ ðŸP‚ °PŠ¹ õ¬óè. 4. °Á‚«èŸø‹ â¡ø£™ â¡ù? °Á‚«èŸøˆF¡ º‚Aòˆ¶õˆ¬î MõK. 5. ñó¹ õ¬óŠðì‹ ðŸP‚ °PŠ¹ õ¬óè. 6. ôˆ¬îóv æ«ì£«ó†ìv î£õóˆF¡ Môè™ ªêò™ð£†®¬ù MõK. 7. F¯˜ ñ£Ÿø‹ ðŸP‚ °PŠ¹ õ¬óè. 8. p¡ F¯˜ ñ£Ÿø‹ ðŸP °PŠ¹ õ¬óè. 9. F¯˜ ñ£ŸøˆF¡ õ¬èŠð£†¬ì õ¬óè. 10. F¯˜ ñ£Ÿø‚ è£óEèœ â¡ø£™ â¡ù? 11. F¯˜ ñ£ŸøˆF¡ º‚Aòˆ¬î MõK. 12. î¬ôW› F¼Šð‹ ðŸP °PŠ¹ õ¬óè. 13. H÷£Œ®J¡ º‚Aòˆ¶õˆ¬î MõK. 14. Ü™«ô£ð£L H÷£Œ®¬ò î‚è â´ˆ¶‚裆´ì¡ M÷‚°è. 15. c‚è‹ ñŸÁ‹ Þ󆮊ð£î™ °«ó£«ñ£«ê£‹ Hø†C ðŸP ⿶è. 16. Þì‹ ªðò˜î™ °«ó£«ñ£«ê£‹ Hø†C ðŸP ðìˆ¶ì¡ â¿¶è. 17. Ü¡ÎH÷£Œ® °PŠ¹ ⿶è. 18. ®Š«÷£è£èv G«ñ£QòM™ çHªóìK‚ AKçHˆ ªêŒî «ê£î¬ù¬ò MõK. 20.1.2014|

| ï£Oî¿ì¡ Þôõê ެ특 |

19


19. DNA - M¡ ܬñŠ¬ð MõK. 20. DNA - Þ󆮊ð£î™ ðŸP ⿶è. 21. ɶ MRNA ðŸP ⿶è. 22. TRNA - M¡ ܬñŠ¬ð MõK. 23. DNA ¾‚°‹ RNA- ¾‚°‹ àœ÷ «õÁð£´èœ ò£¬õ. 24. °«ó£«ñ£«ê£‹èO¡ õ¬èè¬÷ M÷‚°è. 25. Ü¡ÎH÷£Œ® °PŠ¹ ⿶è.

Üô° & 4 àJ˜ ªî£N™ ¸†ðMò™

ªñ£ˆî ñFŠªð‡ = 20

ê.M.«î. I-.°.M. °.M.

M.M.

2

10

3

5

HK¾ & B (3 ñFŠªð‡èœ) 1. PHB â¡ø£™ â¡ù? 2. Üò™ p¬ùŠ ªðŸø Þ¼MˆF¬ôˆ î£õóƒèœ Í¡P¬ù ⿶è. 3. Üò™ p¬ùŠ ªðŸø å¼ MˆF¬ôˆ î£õóƒèœ Í¡P¬ù ⿶è. 4. p¡ °«÷£Qƒ â¡ø£™ â¡ù? 5. èôŠ¹ DNA¬õ à¼õ£‚°õF™ ß´ð´‹ ªï£Fèœ ò£¬õ? 6. ªóv†ó‚û¡ â‡«ì£ G΂K«òv â¡ø£™ â¡ù? 7. àJ˜ˆ ªî£N™¸†ðMòL™ âvªú˜Cò£ «è£¬ô 𣂯Kò£M¡ º‚Aòˆ¶õ‹ ò£¶? 8. 𣂯Kò£‚èO™ ªóv†K‚û¡ ªï£FèO¡ ðƒ° ò£¶? 9. H÷£vI†´èœ â¡ø£™ â¡ù? 10. I¡¶¬÷ò£‚è‹ â¡ø£™ â¡ù? 11. àJ˜ Ì„C‚ ªè£™L â¡ð¬î õ¬óòÁ. 12. Üò™ p¬ùŠ ªðŸø î£õóƒèœ â¡ð¬î õ¬óòÁ. 13. Ü‚«ó£ 𣂯Kò‹ ®ÎIç«ðCò¡v â¡ø 𣂯Kò‹ °î™. 14. p¡ ¶Šð£‚A º¬øJ™ DNA ¬õ ªê½ˆ¶î™ â¡ø£™ â¡ù? 15. ñÁ«ê˜‚¬è DNA â¡ð¬î õ¬óòÁ. 16. DNA ¶‡®Šð£¡èœ â¬õ? 17. Íô‚ÃÁ å†´î™ â¡ø£™ â¡ù? 18. àòKò Yó¬ñŠð£‚è‹ â¡ù? 19. è£ôv â¡ð¬î õ¬óòÁ. 20. ªì™ì£ â¡«ì£ì£‚C¡ â¡ø£™ â¡ù? 21. àì™ MN‚è¼ â¡ø£™ â¡ù? 22. º¿ˆ Fø¡ ªðŸÁœ÷¬ñ â¡ø£™ â¡ù? 23. «õÁ𣴠FKî™ â¡ø£™ â¡ù? 24. ñÁ«õÁ𣆬ìî™ â¡ø£™ â¡ù? 25. î£õóˆ F² õ÷˜ŠHŸ° ðò¡ð´‹ Í¡Á õ÷˜Š¹ áìèƒè¬÷‚ °PŠH´è. 26. ¸‡µJ˜ c‚è‹ â¡ø£™ â¡ù? 27. à†ªê½ˆ¶î™ â¡ð¬î õ¬óò¬ø ªêŒè. 28. ¹øˆ«î£Ÿøñ£‚è‹ â¡ø£™ â¡ù? 29. õ½ŠªðÁî™ â¡ø£™ â¡ù? 30. àì™ èôŠHù‹ â¡ø£™ â¡ù? 31. àJ˜ à¬ô‚èô¡ â¡ø£™ â¡ù? 32. PEG â¡ø£™ â¡ù? 33. º¿ ªê™èOL¼‰¶ ªê™ ²õ¬ó âšõ£Á c‚°õ£Œ? 34. îQ ªê™ ¹óî àŸðˆF‚° ðò¡ð´‹ ã«î‹ Í¡Á àJKèœ â¿¶è.

HK¾ & C (5 ñFŠªð‡èœ)

1. p¡ °«÷£Qƒ¬è ðìˆ¶ì¡ MõK. 2. î£õóƒèO™ Üò™ p¬ù ¹°ˆ¶õF™ Ü‚«ó£ 𣂯KòˆF¡ ðƒ° ò£¶? 3. âšõ£Á DNA ¶‡®‚èŠð´Aø¶? 4. ñó¹ ªð£PJò™ ªð£¼†èœ ñŸÁ‹ Üî¡ ðEèœ ð†®òL´. 5. àí¾ˆ ªî£NŸ ¶¬øJ™ Üò™ p¬ùŠ ªðŸø î£õóƒèO¡ ðƒ° ò£¶-? 6. Üò™ p¬ùŠ ªðŸø î£õóƒèO¡ è¬÷‚ ªè£™L âF˜Š¹ˆ Fø¡ ðŸP ²¼‚èñ£è MõK. 7. Üò™ p¡èœ âšõ£Á î£õóƒèO™ ¹°ˆîŠð´A¡øù?

20

|

| ï£Oî¿ì¡ Þôõê ެ특 | 20&01&2014


8. p¡ Þì‹ ñ£ŸPò¬ñ‚èŠð†ì ¸‡µJKè¬÷ ²ŸÁŠ¹ø„ ÅöL™ ªõOJ´õ ãŸð´‹ ñ ðŸP MõK. 9. è£ôv õ÷˜„CJ¬ù «î£ŸÁMˆ¶ ðó£ñK‚è º‚Aò ªêò™º¬øè¬÷ MõK. 10. î£õóˆF² õ÷˜ŠH¡ «è£†ð£´è¬÷ ²¼‚èñ£è‚ °PŠH´è. 11. SCP °Pˆ¶ ²¼‚èñ£è õ¬óè. 12. ªï£Fèœ º¬ø ¹«ó£†«ì£H÷£ê£ îQˆªî´ˆî¬ô MõK. 13. ¹«ó£†«ì£ H÷£ê Þ¬íM¡ ðò¡ð£´ °Pˆ¶ ⿶è.

HK¾ & D (10 ñFŠªð‡èœ) 1. î£õóˆ F² õ÷£ŠH¡ ªêò™ ¸†ðˆF¬ù MõK. 2. î£õóˆF² õ÷˜ŠH¡ ðò¡èœ ò£¬õ? 3. î£õóƒèO¡ ¹«ó£†«ì£H÷£ê Þ¬í¾ Íô‹ âšõ£Á àì™ èôŠH÷ñ£‚è™ âšõ£ø Gè›Aø¶ â¡ð¬î MõK. 4. Üò™ p¬ùŠ ªðŸø î£õóƒè¬÷Š ðŸP å¼ è†´¬ó õ¬óè. 5. DNA ñÁ«ê˜‚¬è ªî£N™ -¸†ðMò™ ðŸP ðìˆ¶ì¡ å¼ è†´¬ó õ¬óè.

ªñ£ˆî ñFŠªð‡ = 32

Üô° & 5 & î£õó ªêòLò™ ê.M.«î.

I-.°.M. °.M.

M.M.

3

9

10

10

HK¾ & B (3 ñFŠªð‡èœ) 1. Ì„C»‡µ‹ î£õó‹ â¡ø£™ â¡ù? 2. ªî£ŸÁ«õ˜èœ â¡ø£™ â¡ù? 3. AJP Íô‚ÃP¬ù ðì‹ õ¬óè. 4. åO„«ê˜‚¬èJ¡ 冴ªñ£ˆî êñ¡ð£†¬ì ⿶è. 5. åO„«ê˜‚¬è õ¬óòÁ. 6. cK¡ åOŠH÷ˆîL™ ªñ£ˆî êñ¡ð£´ ⿶è. 7. åO ²õ£êˆFŸ°‹ Þ¼œ ²õ£êˆFŸ°‹ àœ÷ Í¡Á «õÁð£´è¬÷ˆ î¼è. 8. Þ¼œ M¬ùJ¡ «õÁ ªðò˜è¬÷ ⿶è. 9. Åö™ åO ð£vðK¹óí‹ â‰î Å›G¬ôèO™ ï¬ìªðÁAø¶? 10. åO²õ£ê‹ õ¬óòÁ. 11. º¿ 冴‡Eˆ î£õó‹ â¡ø£™ â¡ù? 12. ð°F 冴‡Eˆ î£õó‹ â¡ø£™ â¡ù? â.è£. î¼è. 13. «õôñ¡ â¡ø£™ â¡ù? 14. ªî£ŸÁˆ î£õó‹ â¡ø£™ â¡ù? 15. «õF„«ê˜‚¬è â¡ø£™ â¡ù? 16. ñ†°¡Q î£õó‹ â¡ø£™ â¡ù? â.è£. î¼è. 17. ²õ£Cˆî™ â¡ð¬î õ¬óòÁ. 18. A¬÷‚è£LCv â¡ø£™ â¡ù? 19. A¬÷‚è£LCv 冴ªñ£ˆî M¬ù¬ò ⿶è. 20. A¬÷‚è£LCv Gè›M¡ Ü™«ì£«ôR¡ ªêò™ð£´ ò£¶? 21. Ý‚R«ùŸø ð£vðKèí‹ â¡ø£™ â¡ù? 22. Aóè„ ²öŸC â¡ø£™ â¡ù? 23. ²õ£CˆîL¡ 冴ªñ£ˆî êñ¡ð£†¬ì ⿶è. 24. AóŠ ²öŸCJ™ Ü«è£Q«ìR¡ ªêò™ð£´ ã¡? 25. ªï£Fˆî™ â¡ø£™ â¡ù? 26. ²õ£ê ß¾ â¡ø£™ â¡ù? 27. 裟P™ô£ -²õ£êˆF¡ ²õ£ê ß¾ º®M™ô£î¶ ã¡? 28. Ý‹çH «ð£L‚ G蛄C âùŠð´Aø¶? 29. õ÷˜„C â¡ð¬î õ¬óòÁ. 30. õ÷˜„C Üì‚Aèœ â¡ø£™ â¡ù? 31. õ÷˜„C 心° ð´ˆF â¡ð¬î õ¬óòÁ. 32. î£õó ý£˜«ñ£¡èœ â¡ø£™ â¡ù? 33. «è£íªñ£†´ ÜF‚è‹ â¡ø£™ â¡ù? 34. K„ ñ£¡†ô£ƒ‚ M¬÷¾ â¡ø£™ â¡ù? 35. «ð£™®ƒ â¡ð¬î õ¬óòÁ. 20.1.2014|

| ï£Oî¿ì¡ Þôõê ެ특 |

21


36. åO‚ è£ôˆ¶õ‹ â¡ø£™ â¡ù? 37. cœ ðè™ î£õóƒèœ â¡ø£™ â¡ù? 38. °Á‹ðè™ î£õóƒèœ â¡ø£™ â¡ù? 39.  ï´G¬ôˆ î£õóƒèœ â¡ø£™ â¡ù? 40. °O˜Šðîù‹ â¡ð¬î õ¬óòÁ. 41. °O˜Šðîù c‚è‹ â¡ø£™ â¡ù? 42. °O˜ŠðîùˆF¡ ðò¡è¬÷ ⿶è. 43. åO„«ê˜‚¬è G蛾 õ£›‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìò£è ܬñò è£óí‹ ã¡? 44. ¬îô‚裌´èœ â¡ø£™ â¡ù? 45. Aó£í‹ â¡ø£™ â¡ù?

HK¾ & C (5 ñFŠªð‡èœ)

1. âˆFL¡ ý£˜«ñ£Â¬ìò õ£›Mò™ M¬÷¾èœ ò£¬õ? 2. ÜŠCC‚ ÜIôˆF¡ õ£›Mò™ M¬÷¾èœ ò£¬õ? 3. î£õóˆF¡ cœõ†ì õ÷˜„C¬ò Ü÷i´ ªêŒõîŸè£ù ÝŒ¬õ MõK. 4. C‚ñ£Œ´ õ¬÷M¡ Íô‹ õ÷˜„CJ¡ ð™«õÁ G¬ôè¬÷ MõK. 5. «èù£ƒA¡ åOˆF¬ó„ «ê£î¬ù¬ò MõK. 6. Ì„C¬ò à‡µ‹ î£õó‹ ðŸP‚ °PŠ¹ õ¬óè. 7. «õF„ «ê˜‚¬è¬ò MõK. 8. åO ²õ£ê ²öŸC¬ò õ¬óŠðì‹ Íô‹ M÷‚°è. 9. 裙M¡ ²öŸC¬ò õ¬óŠðì‹ Íô‹ M÷‚°è. 10. ²öŸC ñŸÁ‹ ²öŸCJ™ô£ åO ð£vðKè£óíƒèÀ‚A¬ì«ò àœ÷ «õÁ𣆮¬ù ⿶è. 11. âô‚†ó£¡ è숶 êƒAL¬ò MõK. 12. «èù£ƒA¡ ²õ£êñQ «ê£î¬ù¬ò MõK. 13. ªõ¡«ì£v ð£v«ð† õNˆîìˆF¡ º‚Aòˆ¶õˆ¬î MõK. 14. 裟P™ô£ ²õ£êˆ¬î MõK. 15. 裘«ð£¬ý†«ó† èKñ ÜIô‹ ñŸÁ‹ ªè£¿Š¹ ÜIôˆF¡ ²õ£ê ß¾ ðŸP ⿶è. 16. êñG¬ôŠ ¹œO â¡ø£™ â¡ù MõK. 17. ¬ð¼M‚ ÜIôˆF¡ Ý‚RT«ùŸø 裘ð¡ c‚般î MõK. 18. á ªï£Fˆî™ º¬ø MõK. 19. Ý‚R¡ ý£˜«ñ£Â¬ìò õ£›Mò™ M¬÷¾èœ ò£¬õ? 20. TŠHóL¡ ý£˜«ñ£Â¬ìò õ£›Mò™ M¬÷¾èœ ò£¬õ? 21. ¬ê†«ì£¬èQ¡ ý£˜«ñ£Â¬ìò õ£›Mò™ M¬÷¾èœ ò£¬õ? 22. åO„«ê˜‚¬èJ¡ º‚Aòˆ¶õˆ¬î ⿶è. 23. ð²ƒèEèˆF¡ ܬñŠ¬ð ðìˆ¶ì¡ MõK. 24. C3 ñŸÁ‹ C4 åO„«ê˜‚¬è õNˆîìƒèÀ‚A¬ì«ò àœ÷ «õÁð£´èœ ò£¬õ? 25. åO„«ê˜‚¬èJ¡ «ð£¶ O2 ªõOŠð´Aø¶ â¡ð¬î ÝŒ¾‚ °ö™ ñŸÁ‹ ¹ù™ ÝŒ¾ «ê£î¬ù Íô‹ âšõ£Á GÏHŠð£Œ? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

HK¾ & D (5 ñFŠªð‡èœ)

Ý…T«ò£v ªð˜‹èO¡ ð™«õÁ á†ìº¬øè¬÷ MõK. A¬÷‚裬÷L¡ â¡ø£™ â¡ù? Üî¡ ð®è¬÷ MõK. AóŠ ²öŸCJ¡ Gè¿‹ M¬ùè¬÷ MõK. åO„²õ£êˆ¬î M÷‚°è. åO„«ê˜‚¬è¬ò ð£F‚°‹ è£óEè¬÷ MõK. åO„«ê˜‚¬èJ¡ º‚Aòˆ¶õˆ¬î ⿶è. C3 ð£¬î °Pˆ¶‚ 膴¬ó ⿶è. «ý†„ ñŸÁ‹ vô£‚ º¬øJ¡ ð£¬î¬ò ⿶è. Ý‚Rü«ùŸø ð£vðKèó투î MõK.

6. ñQî ïô «ñ‹ð£†®™ àJKò™

Mù£ ܬñŠ¹ ªñ£ˆî ñFŠªð‡ = 10 ê.M.«î.

I-.°.M. °.M.

2

3

5

HK¾ & B (3 ñFŠªð‡èœ) 1. â½I„¬ê è£¡è˜ «ï£J¡ ÜP°Pèœ ò£¬õ? 2. àJK Ì„C‚ ªè£™Lèœ â¡ø£™ â¡ù? 3. à‡íˆî‚è î´ŠÌC ªð£¼œèœ â¡ø£™ â¡ù?

22

|

| ï£Oî¿ì¡ Þôõê ެ특 | 20&01&2014


4. àJK ñ¼‰¶èœ â¡ø£™ â¡ù? 5. àJK õNŠ«ð£˜ â¡ø£™ â¡ù? 6. ðJ˜ «ñ‹ð£†®Ÿ° ñó¹ ªð£Pò™ âšõ£Á ðò¡ð´Aø¶? 7. àJK àó‹ â¡ð¬î õ¬óòÁ. 8. UÎÍL¡ âšõ£Á îò£K‚èŠð´Aø¶? 9. ꣫è â¡ø£™ â¡ù? 10. à‡íˆî‚è Þ‡ì˜çªðó£¡èœ â¡ø£™ â¡ù? 11. î£õóŠ ðJ˜ ªð¼‚èˆF¡ ã«î‹ 3 Ü‹êƒè¬÷ °PŠH´è. 12. Æ´ˆ «î˜¾ º¬øJ¡ º‚Aò Ü‹êƒè¬÷‚ °PŠH´è. 13. Éò õNˆ«î˜¾ º¬øJ¡ °¬øŠð£†®¬ù ⿶è. 14. èôŠHù iKò‹ â¡ø£™ â¡ù? 15. F¯˜ ñ£Ÿø è£óEèœ â¡ø£™ â¡ù? 16. àJ˜ 裊¹K¬ñ â¡ø£™ â¡ù? 17. ãA™ ñ£˜Jô£™ â¡ø î£õóˆF¡ ã«î‹ 3 ñ¼ˆ¶õ ðò¡è¬÷‚ ÃÁè. 18. Üè£Lð£ Þ‡®è£ ñ¼ˆ¶õ‹ º‚Aòˆ¶õ‹ ðŸP ⿶è. 19. ªê£ô£ù‹ ¬ï‚ó‹ î£õóˆF¡ ã«î‹ 3 ñ¼ˆ¶õ ðò¡è¬÷‚ °PŠH´è. 20. ¬ñ«ñ£ê£ Ì®è£M¡ ñ¼ˆ¶õ ðò¡èœ â¬õ? 21. «ï£Œ õ¼º¡ è£ˆî™ â¡ø£™ â¡ù? 22. Gô‚èì¬ôJ¡ ®‚è£ «ï£J¡ ÜP°Pèœ ò£¬õ? 23. ªï™L™ ªõŠ¹ «ï£¬ò‚ 膴Šð´ˆ¶‹ è£óEèœ ò£¬õ-?

HK¾ & C (5 ñFŠªð‡èœ) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

ªï™L¡ ªð£¼÷£î£ó º‚Aòˆ¶õ‹ ðŸP‚ °PŠ¹ õ¬óè. Gô‚èì¬ôJ¡ ªð£¼÷£î£ó º‚Aòˆ¶õ‹ ðŸP‚ °PŠ¹ õ¬óè. àJ˜ ªð£¼œ ªè£œ¬÷ ðŸP °PŠ¹ õ¬óè. ð¡ñò ðJ˜ ªð¼‚è‹ ðŸP °PŠ¹ õ¬óè. ¬ñ‚«è£¬óê£ ðŸP °PŠ¹ õ¬óè. îŸè£ô ðJ˜ «ñ‹ð£†®Ÿ° ñó¹ ªð£Pò™ âšõ£Á å¼ è¼Mò£è ðò¡ð´ˆîŠð´Aø¶? ðJ˜ «ñ‹ð£†®Ÿ° «î˜‰ªî´ˆî™, ð¡ñòŠ ðJ˜ ªð¼‚è‹ ñŸÁ‹ ê´F ñ£ŸøŠ ðJ˜Š ªð¼‚è‹ âšõ£Á àî¾Aø¶? 8. àJK àóƒèO¡ ñèœ °Pˆ¶ °PŠ¹ õ¬óè. 9. ªî£ì˜ ðò¡  Mõê£ò‹ å¼ Åö™  Mõê£ò º¬øò£°‹. M÷‚°è. 10. ¸‡µJ˜èOL¼‰¶ ªðøŠð´‹ ñ¼‰¶è¬÷Š ðŸP MõK. 11. î£õóŠ ðJ˜ ªð¼‚èˆF¡ «ï£‚è‹ ò£¬õ? 12. «ï£Œ âF˜Š¹ˆFø¡ ñŸÁ‹ «ï£Œ âF˜Š¹‚ ªè£‡ì óèƒèœ â¡ø£™ â¡ù? 13. î£õó ÜPºè‹ ðŸP‚ °PŠ¹ õ¬óè.

àJKò™ & MôƒAò™ 1. ñQîQ¡ à쟪êòLò™

Mù£ ܬñŠ¹ ªñ£ˆî ñFŠªð‡ = 35 ê.M.«î. I-.°.M.

°.M.

M.M.

4

5

20

6

1. ¬õ†ìI¡ A °¬øMù£™ ãŸð´‹ «ï£Œè¬÷‚ °PŠH´è. 2. vè˜M¡ ÜP°Pèœ â¬õ? 3. àì™ ð¼ñ¡ â¡ø£™ â¡ù? è£óí‹ ÃÁ. 4. ã«î‹ 3 Æ´„ ꘂè¬ó¬ò °PŠH´è. 5. ܈Fò£õCòñ£ù ÜI«ù£ ÜIôƒèœ â¬õ? 6. ܈Fò£õCòñ£ù ÜI«ù£ ÜIôƒèœ â¡Á ܬö‚èŠð´õ¶ ã¡? 7. ñï£ñv «ï£J¡ ÜP°Pèœ ò£¶? 8. ïñ¶ àìL¡ LŠH´èœ «õ¬ôèœ ò£¶? 9. PUFA â¡ø£™ â¡ù? 10. 裘«ð£¬ý†«ó†´èœ â¡ø£™ â¡ù? 11. 埬ø ꘂè¬óè¬÷ õ¬èŠð´ˆ¶è. 20.1.2014|

| ï£Oî¿ì¡ Þôõê ެ특 |

23


12. Æ´„ ꘂè¬ó â¡ø£™ â¡ù? 13. BMI õ¬óòÁ. 14. êKMAî àí¾ â¡ø£™ â¡ù? 15. è«ô£K¬ò õ¬óòÁ. 16. æ˜ ñ£FK Þ‰Fò ªð‡E¡ ð‡¹èœ ò£¬õ? 17. æ˜ ñ£FK Þ‰Fò ÝE¡ ð‡¹èœ ò£¬õ? 18. °ì™ ¹‡ «î£¡ÁõîŸè£ù è£óíƒèœ ò£¬õ? 19. à†AóAˆî™ â¡ø£™ â¡ù? 20. î¡ñòñ£î™ â¡ø£™ â¡ù? 21. M™¬ôJ¡ ܬñMì‹ ò£¶? 22. ðŸC¬îM¡ ÜP°Pèœ ò£¬õ? 23. °ì™ H¶‚è‹ â¡ø£™ â¡ù? 24. °ì™õ£™ ²öŸCJ¡ ÜP°P â¬õ? 25. ªýŠð®v â¡ø£™ â¡ù? 26. Ü¿ˆî ⽋¹ ºP¾ â¡ø£™ â¡ù? 27. ð„¬ê‚ªè£‹¹ ⽋¹ ºP¾ â¡ø£™ â¡ù? 28. ⽋¹ ñ¼ˆ¶õ‹ â¡ð¶ ò£¶? 29. ⽋¹ ºP¾ â¡ø£™ â¡ù? 30. Ýv®«ò£ ݘˆK†v â¡ø£™ â¡ù? 31. ªè÷† â¡ø£™ â¡ù? 32. á†ì„ꈶ K‚è†v õ¬óòÁ. 33. Ýv®«ò£ ñ«ôCò£M¡ ÜP°Pèœ â¬õ? 34. 裘«è£ªô‹ð£ âùŠð´õ¶ ò£¶? 35. 裘«è£Iò˜ â¡ø£™ â¡ù? 36. î¬êJ¡ °¬ø‰îð†ê ²¼‚°ˆFø¡ â¡ø£™ â¡ù? 37. î¬êŠH®Š¹ õ¬óòÁ. 38. î¬ê «ê£˜¾ õ¬óòÁ. 39. ñóí M¬øŠ¹ õ¬óòÁ. 40. ä«ê£«ì£Q‚ î¬ê ²¼‚è‹ õ¬óòÁ. 41. ä«ê£ªñK‚ î¬ê ²¼‚èˆF¡ º‚Aòˆ¶õ‹ ÃÁ. 42. ²ò«ï£Œ î´Šð¬ñŠ¹ °¬ø𣴠«ï£Œ õ¬óòÁ. 43. H÷£v«ñ£ çHKCv õ¬óòÁ. 44. ªýKƒ & ¹Ïò™ ªêò™ â¡ø£™ â¡ù? 45. G«ñ£Qò£M¡ ÜP°Pèœ ò£¬õ? 46. è£ê«ï£J¡ ÜP°Pèœ ò£¬õ? 47. bMó ñ£˜¹ êOJ¡ ÜP°P ò£¶? 48. üô«î£û‹ â¡ø£™ â¡ù? 49. Þîò Þò‚è ²öŸC â¡ø£™ â¡ù? 50. ÞîòˆFL¼‰¶ «î£¡Á‹ ‘ôŠ’ åL âšõ£Á «î£¡ÁAø¶? 51. ÞîòˆFL¼‰¶ ‘슒 åL âšõ£Á «î£¡ÁAø¶? 52. bMó ñ£˜¹ õLJ¡ ÜP°Pèœ ò£¶? 53. Þîò Þóˆî °ö£Œ ܬ승 «ï£Œ ãŸðì‚ è£óí‹? 54. Ý…C«ò£Aó£‹ â¡ø£™ â¡ù? 55. Ý…C«ò£ H÷£v® â¡ø£™ â¡ù? 56. ݘˆF«ó£C«ô£Kêúv â¡ø£™ â¡ù? 57. Þîò Þóˆî‚ °ö£Œ ܬ승 «ï£Œ õ£ŒŠ¹‚ è£óíƒèœ ò£¬õ? 58. Þîò Þóˆî‚ °ö£Œ ܬ승 â¡ø£™ â¡ù? 59. Þîò âFªó£L õ¬óðì‹ â¡ø£™ â¡ù? 60. ¼ñ£†®‚ Þîò «ï£Œ õ¬óòÁ. 61. Þîò °ö™ «ï£Œ bMó„ CA„¬êŠ HK¾ âùŠð´õ¶ ò£¶? 62. I¬è Þóˆî Ü¿ˆî‹ â¡ø£™ â¡ù? 63. °¬ø Þóˆî Ü¿ˆî‹ â¡ø£™ â¡ù? 64. Þîò ¸¬ófó™ ªêò™ ¶‡ì‹ â¡ø£™ â¡ù? 65. ¶«ó£‹«ð£R™ â¡ø£™ â¡ù? 66. ¶«ó£‹«ð£v ñŸÁ‹ â‹«ð£ô¬ù «õÁ𴈶è. 67. â‹«ð£ôv â¡ø£™ â¡ù?

24

|

| ï£Oî¿ì¡ Þôõê ެ특 | 20&01&2014


68. ñ£I™ôK àÁŠ¹èœ â¡ø£™ â¡ù? 69. à혾èO¡ G¬ùõ£Ÿø™ â¡ø£™ â¡ù? 70. Gó‰îó G¬ù¾Š ðF¾ â¡ø£™ â¡ù? 71. Þù„ªê™ ܇ì à†ªê½ˆ¶î™ (GIFT) â¡ø£™ â¡ù? 72. Ý¡†«ó£ü¡ 冴‹ ¹óîˆF¡ ðò¡ â¡ù? 73. ªð™‚ý£M¡ ÜP°Pèœ â¿¶è. 74. Þ¼ð‚è à혾 Þò‚è‹ â¡ø£™ â¡ù? 75. ÜQ„¬ê ªêò™ â¡ø£™ â¡ù? 76. °œ÷ˆ ñ‚è£ù è£óí‹ ò£¶? 77. Ü‚«ó£ªñèL â¡ø£™ â¡ù? 78. âF˜¶‡ì™ Þò‚è‹ õ¬óòÁ. 79. ¬ìòŠð†®v Þ¡CH†ìv â¡ø£™ â¡ù? 80. AK†®Qú‹ â¡ø£™ â¡ù? 81. è£Œì˜ «ï£J¡ ÜP°P ò£¶? 82. I‚ú®ñ£ «ï£J¡ ÜP°P ò£¶? 83. Þóˆî„ ꘂè¬ó ÜFèKŠ¹ â¡ø£™ â¡ù? 84. Þóˆî„ ꘂè¬ó °¬ø¾ â¡ø£™ â¡ù? 85. b†«ì£Rv â¡ø£™ â¡ù? 86. Kô£‚R¡ ý£˜«ñ£Q¡ ªêò™ð£´ ò£¶? 87. A†ìŠ 𣘬õ â¡ø£™ â¡ù? âšõ£Á êK ªêŒõ£Œ? 88. Ýv®«ñ†®ê‹ â¡ø£™ â¡ù? 89. è‡ ¹¬ó‚è£ù Þ¼ è£óí‹ ò£¶? 90. ªîOõ£ù ªô¡v ñ£Ÿø‹ â¡ø£™ â¡ù? 91. «ðRèô£˜ êš¾ â¡ø£™ â¡ù? 92. Hóv¬õ «ð£®ò£ â¡ø£™ â¡ù? 93. 𣘬õ èí‚W´ â¡ø£™ â¡ù? 94. °À‚«è£ñ£ â¡ø£™ â¡ù? 95. è‡è†® â¡ø£™ â¡ù? 96. ¹ÀóC â¡ø£™ â¡ù? 97. BMR ä õ¬óòÁ. 98. ªì†ìQ â¡ø£™ â¡ù? Üî¡ ÜP°Pè¬÷ ⿶è. 99. Þªñ†«ó£Hò£ â¡ø£™ â¡ù? 100.ܪñ†«ó£Hò£ â¡ø£™ â¡ù? 101. Ü™HQê‹ â¡ø£™ â¡ù? 102. ªì˜ñ¬ì†®™ â¡ø£™ â¡ù-? 103. ÎK«ò£ ªìL²‹ â¡ø£™ â¡ù? 104. »«óIò£ â¡ø£™ â¡ù? 105. ìò£Lêv â¡ø£™ â¡ù? 106. ܇ìõµ ªõO«òŸø‹ â¡ø£™ â¡ù? 107. 裘Šðv Ü™Hèœ â¡ø£™ â¡ù? 108. õ£ê‚ìI â¡ø£™ â¡ù? 109. ®Îªð‚ìI â¡ø£™ â¡ù? 110. àø‚èˆF¡ ðò¡è¬÷ ⿶è. 111. G¬ôŠð´ˆîŠð†ì ÜQ„¬ê ªêò™ â¡ø£™ â¡ù? 112. âô‚†«ó£ ⡪êð«ô£Aó£Š â¡ø£™ â¡ù?

HK¾ & C (3 ñFŠªð‡èœ) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

臬í ð£¶è£ŠðîŸè£ù º¬øèœ ò£¬õ? åL ñ£²Šð£´ ðŸP‚ ÃÁ. ܘQ¬èè¡ ²öŸC ðŸP ⿶è. «î£L¡ «õ¬ôè¬÷‚ ÃÁ. à콂° ªõOJ™ ªêòŸ¬è è¼¾Áî¬ô ⿶è. àì™ ð¼ñ‚è£ù è£óEèœ ò£¬õ? õ£J™ ï¬ìªðÁ‹ ªêKˆîL¡ ªêò™è¬÷ M÷‚°è. à†AóAˆî™ ñŸÁ‹ î¡ñòñ£î™ ðŸP CÁ°PŠ¹ î¼è. ðŸè£™õ£Œ CA„¬ê MõK. 20.1.2014|

| ï£Oî¿ì¡ Þôõê ެ특 |

25


10. °ì™ Þø‚èˆF¡ õ¬èè¬÷Š ðŸP M÷‚°è. 11. °ì™ ¹‡ ðŸP ⿶è. 12. ð„¬ê‚ ªè£‹¹ ⽋¹ ºP¾ âùŠð´õ¶ ò£¶? 13. ⽋¹ ºP¾ °íñ£°îL™ Í¡Á G¬ôè¬÷ MõK. 14. ͆´ õLJ¡ ð™«õÁ õ¬èè¬÷ MõK. 15. ꣘«è£IòK¡ ܬñŠ¬ð MõK. 16. ²õ£ê‹ ꣘‰î àìŸðJŸC ªêŒõFù£™ ãŸð´‹ ñèœ ò£¬õ? 17. Í„² CŸÁ¬øJ™ õ£» ñ£Ÿø‹ ªêò¬ô MõK. 18. è£ê«ï£J¡ è£óíƒèœ ñŸÁ‹ ÜP°Pèœ ðŸP CÁ°PŠ¹ õ¬óè. 19. I¬è Þóˆî Ü¿ˆî‹ ðŸP»‹ Üî¬ùˆ î´‚°‹ º¬ø¬ò»‹ MõK. 20. H÷£vñ£M¡ ÃÁèœ ðŸP ⿶è. 21. Þóˆî‹ à¬øî™ ªêò¬ô M÷‚°è. 22. ¬ìò¡ªèçð£ô£Q¡ ðEè¬÷ MõK. 23. ðôMîñ£ù G¬ùõ£Ÿø™ õ¬èè¬÷ MõK. 24. ‘É‚è‹ æ˜ î¡Q¬ô ñø‰î G¬ô’ ࡠ輈¬îˆ î¼è. 25. Ü™nIò˜ «ï£Œ CÁ °PŠ¹ õ¬óè. 26. ð‚èõ£î‹ ðŸP å¼ CÁ °PŠ¹ ⿶è. 27. õô¶ Þì¶ Í¬÷J¡ 弃A¬íŠ¹ ðŸP MõK. 28. G¬ôŠð´ˆîŠð†ì ÜQ„¬ê ªêò¬ô å¼ ðK«ê£î¬ùJ¡ Íô‹ MõK. 29. ͬ÷ˆ õìˆ FóõˆF¡ ðEè¬÷ ªè£´. 30. Þ¡²L¡ à†ªêòLò™ ªêò™è¬÷‚ ÃÁ. 31. ñQîQ¡ è‡ Ü¬ñŠH¬ù àKò ðìƒèÀì¡ MõK. 32. MNˆF¬ó„ ªê™èO¡ 𣘬õ GøIèO¡ åO ꣘‰î «õFò ªêò™ð£´è¬÷ M÷‚°è. 33. A†ìŠð£˜¬õ¬ò ÉóŠ 𣘬õJL¼‰¶ «õÁ𴈶è. 34. MNˆF¬ó «ï£Œ â¡ø£™ â¡ù? Üî¡ õ¬èè¬÷ MõK. 35. 臹¬ó «ï£¬ò è‡ìPî™ ñŸÁ‹ CA„¬ê º¬ø¬ò MõK. 36. 裘«ð£¬ý†«ó†®¡ õ¬èèœ ñŸÁ‹ º‚Aòˆ¶õˆ¬î ⿶è. 37. ¹óî‹ â¡ø£™ â¡ù? CÁ M÷‚è‹ î¼è. 38. c˜ ñQî‚° Þ¡Pò¬ñò£î¶ ã¡? 39. ï‹ àìL¡ ¬õ†ìI¡èO¡ «õ¬ôè¬÷ MõK. 40.  àŠ¹èO™ º‚Aòˆ¶õˆ¬îŠ ðŸP CÁ °PŠ¹ õ¬óè.

HK¾ & B (10 ñFŠªð‡èœ) 1. ¬î󣌴 ²óŠHJ¡ ܬñŠH¬ù»‹ ªêò™è¬÷»‹ MõK. 2. ð£ó£¬îó£J ²óŠHJ¡ ܬñŠH¬ù»‹ ªêò™è¬÷»‹ MõK. 3. ⽋¹ ºP¾ â¡ø£™ â¡ù? Üî¡ õ¬èè¬÷ MõK. 4. ²õ£ê G蛬õ M÷‚°è. 5. ²õ£ê ªêò™º¬øè¬÷ M÷‚°è. 6. ÞîòˆF¡ Þ¬ò¬ò M÷‚°è. 7. ñ£îM죌 ²öŸCJ¬ù MõK‚辋. 8. è¼¾Áî¬ôˆ îM˜‚°‹ ðô º¬øè¬÷»‹, ÜõŸP¡ º‚Aòˆ¶õˆ¬î»‹ M÷‚°è. 9. Þîòˆ î¬ê ïC¾ø™ «ï£Œ â¡ø£™ â¡ù? ñŸÁ‹ Üî¡ è£óíƒèœ ÜP°Pè¬÷ MõK. 10. CÁ°ìL¡ ï¬ìªðÁ‹ ªêKˆî™ G蛾è¬÷ M÷‚辋. 11. ¬õ†ìI¡ °¬øð£´è÷£™ ãŸð´‹ «ï£Œè¬÷Š ðŸP 膴¬ó ⿶è. 12. ܆Kù™ ñŸÁ‹  ܆KùL¡ ý£˜«ñ£¡èO¡ ðô õ¬è àìŸ ªêò™ ªêò™ð£´è¬÷‚ ÃÁ. 13. ô£ƒè˜ý£¡ F†´è¬÷ MõK. 14. ݇ ÞùŠªð¼‚è ñ‡ìôˆF¡ ªêò™è¬÷ M÷‚°è. 15. ÞóˆîŠ H÷£vñ£M™ ÜìƒA»œ÷ ªð£¼†è¬÷Š ð†®òL´. 16. º¡ ͬ÷J¡ ܬñŠH¬ù»‹ «õ¬ôè¬÷»‹ ÃÁ.

2. ¸‡µJKò™

Mù£ ܬñŠ¹ ªñ£ˆî ñFŠªð‡ = 11

26

|

ê.M.«î. I-.°.M.

°.M. M.M.

3

5

3

| ï£Oî¿ì¡ Þôõê ެ특 | 20&01&2014

-&&


HK¾ & B (3 ñFŠªð‡èœ) 1. AIDS è‡ìP»‹ Mî ⿶è. 2. Þó†¬ì â¡ ªê™õ¬è â¡ø£™ â¡ù-? 3. ñ«ôKò£M¡ õ¬èèœ ò£¬õ? à‡ì£‚°‹ è£óEè¬÷ ⿶è. 4. ã«î‹ ° ݃«è£TQ‚ ¬õóvèO¡ ªðò˜è¬÷ â¿î¾‹. 5. «óHv «ï£J¡ Í¡Á ÜP°Pè¬÷ ⿶è. 6. ªýŠð¬ì†®v â¡ø£™ â¡ù? 7. Þ¬í¾ º¬ø â¡ø£™ â¡ù? 8. ¬ì𣌴M¡ ÜP°Pèœ ò£¬õ? 9. 𣂯Kò£ à¼ñ£Ÿø‹ â¡ø£™ â¡ù? 10. ®ó£¡vì‚û¡ â¡ð¶ ò£¶? 11. «èv†«ó£ ⡆®¬ó†®v «ï£J¡ ÜP°Pèœ ò£¬õ? 12. G«ñ£Qò£M¡ ÜP°Pèœ ò£¶? 13. CHLv â¡ø£™ â¡ù? 14. °«ù£êv â¡ø£™ â¡ù? 15. ݉ˆó«ð£«ù£êv â¡ø£™ â¡ù? 16. ñ¼‰¶ CA„¬ê â¡ø£™ â¡ù? 17. ¹«ó£†«ì£«ê£õ£ «ï£Œ A¼Ièœ, ÜõŸø£™ à‡ì£°‹ «ï£Œè¬÷ ⿶è. 18. ¸‡µJªóFK Í¡P¬ù ⿶è. 19. ¸‡µJªóFK â¡ø£™ â¡ù? 20. «ï£Œ î£‚è‹ â¡ð¶ ò£¶? 21. ⌆v «ï£Œ‚è£ù 3 ñ¼‰¶èœ â¬õ? 22. Éò õ÷˜Š¹ â¡ø£™ â¡ù?

HK¾ & C (5 ñFŠªð‡èœ) 1. ꣙ñ£ù™ô£ ñŸÁ‹ ñQî «ï£Œè¬÷Š ðŸP ⿶è. 2. 𣂯Kò£ ñóHò¬ôŠ ðŸP ⿶è. 3. 𣂯Kò£ õ÷˜ áìè‹ îò£KŠH¡ ð® G¬ôè¬÷‚ °PŠH쾋. 4. ã«î‹ Þó‡´ ð£‚¯Kò£ «ï£Œè¬÷ ðŸP‚ °PŠ¹ õ¬óè. 5. Môƒ° ¬õóvèO¡ õ÷˜Š¹ º¬øè¬÷ MõK. 6. ñQîK™ è£íŠð´‹ ¬õóv «ï£Œè¬÷Š ðŸP CÁ°PŠ¹ î¼è. 7. ¬õóv ܬñŠH¬ùŠ ðŸP CÁ°PŠ¹ õ¬óè. 8. ⌆v «ï£Œˆ î´Š¹ 膴Šð´ˆ¶‹ ñŸÁ‹ «ñô£‡¬ñ»‹ ðŸP ⿶è. 9. ⌆v «ï£J¡ ÜP°Pè¬÷Š ðŸP ⿶è. 10. «ï£Î‚AèO¡ îèõô¬ñŠ¬ðŠ ðŸP ⿶è. 11. ªý„.ä.M.J¡ ܬñŠ¬ð‚ ÃÁ.

3. «ï£Œˆ î¬ì‚ 裊Hò™

Mù£ ܬñŠ¹ ªñ£ˆî ñFŠªð‡ = 16 ê.M.«î. I-.°.M. °.M.

M.M.

2 9 5 & 1. ªê™õN «ï£Œ î¬ì 裊¹ â¡ø£™ â¡ù? 2. Þ‹Îù£ôT õ¬óòÁ. 3. Þò™¹ «ï£Œ î¬ì‚裊¹ õ¬óòÁ. 4. ޡ옪ðó£¡ ²ó‚°‹ ªê™èœ ò£¬õ? 5. ªê™ M¿ƒ°î™ â¡ø£™ â¡ù? 6. ªðŸÁ‚ªè£‡ì «ï£Œˆî¬ì 裊¹ õ¬óòÁ. 7. Ý¡®ð£®èO¡ ðEè¬÷ ⿶è. 8. ñ‰îñ£ù «ï£Œ î¬ì‚裊¹ õ¬óòÁ. 9. ºî™G¬ô Gíc˜ àÁŠ¹èO¡ ªðò˜è¬÷ ⿶è. 10. Þó‡ì£‹ G¬ô Gíc˜ àÁŠ¹ â¡ø£™ â¡ù? 11. ¬îñ£ú£™ à‡ì£‚èŠð´‹ ªð£¼†èœ ò£¬õ? 12. ñ‡aóL¡ ðEèœ ò£¬õ? 13. Ý¡®ªü¡ & õ¬óòÁ. 20.1.2014|

| ï£Oî¿ì¡ Þôõê ެ특 |

27


14. ð£ó£«ì£Š ñŸÁ‹ âH«ì£Š «õÁ𴈶è. 15. ý£Šì¡ â¡ø£™ â¡ù? 16. Þ‹»«ù£ °«÷£¹L¡ â¡ø£™ â¡ù? 17. ý£†vð£†´èœ â¡ø£™ â¡ù? 18. L‚«è£¬ê† Ý¡®ü¡ °¿ñ‹ â¡ø£™ â¡ù? 19. ªê«ù£Aó£çŠ† â¡ø£™ â¡ù? 20. bMó 弃A¬í‰î î¬ì‚裊¹ °¬ø¾ «ï£Œ â¡ø£™ â¡ù? 21. ²ò î¬ì 裊¹ «ï£Œ â¡ø£™ â¡ù?

HK¾ & C (5 ñFŠªð‡èœ) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

ñ¼ˆ¶õ CA„¬êJ¡ «ð£¶ ñ£ŸÁÁŠ¹ Gó£èKŠ¬ðˆ î´ŠðîŸè£ù õNº¬øè¬÷ MõK. ñ£ŸÁÁŠ¹ Gó£èKŠ¹ ðŸP CÁ°PŠ¹ õ¬óè. ñ£ŸÁÁŠ¹ CA„¬êJ¡ õ¬èè¬÷ M÷‚°è. Þ‹»«ù£°«÷£¹L¡ ܬñŠ¬ð MõK. Gíc˜ º®„C¡ àœ Ü¬ñŠ¬ð MõK. ¬îñvL¡ ܬñŠ¬ð MõK. ªðŸÁ‚ªè£‡ì «ï£Œ î¬ì裊H¡ º‚Aò Ü‹êƒèœ ò£¬õ-? Þò™¹ «ï£Œ î¬ì 裊H¡ º‚Aò Ü‹êƒèœ ò£¬õ?

4. îŸè£ô ñóHò™

Mù£ ܬñŠ¹ ªñ£ˆî ñFŠªð‡ = 12 ê.M.«î.

I-.°.M. °.M.

1

6

M.M.

5

HK¾ & B (3 ñFŠªð‡èœ) 1. âKîí™ èP ¹óî ܬñŠ¹ â¡ø£™ â¡ù? 2. ¹«ó£†®«ò£I‚R¡ ðò¡è¬÷ ⿶è. 3. H÷£vI† â¡ø£™ â¡ù? 4. ð£L‡†«ó£‹ & õK¬ê â¡ø£™ â¡ù? 5. CDNA âšõ£Á îò£K‚èŠð´Aø¶? 6. ÅŠð˜ ð‚ â¡ø£™ â¡ù? Üî¡ º‚Aòˆ¶õ‹ ò£¶? 7. ê‰îF õNˆªî£ì˜ ÝŒ¾ â¡ø£™ â¡ù? 8. ê‰îF õNˆªî£ì˜ õ¬óðìˆF¡ ðò¡ â¡ù? 9. î£ôYIò£ ðŸP CÁ°PŠ¹ õ¬óè. 10. ܇®ƒ‚ì¡ ªè£Kò£ «ï£J¡ ð‡¹è¬÷ ⿶è. 11. Þ®«ò£Aó£‹ â¡ø£™ â¡ù? 12. ñ£Áð´î™ â¡ø£™ â¡ù? 13. ®ó£¡vçªð‚ê¡ â¡ø£™ â¡ù? 14. p¡ CA„¬ê â¡ø£™ â¡ù? 15. àJK îèõLò™ â¡ø£™ â¡ù? 16. îèõ™ ܬñŠ¹ â¡ø£™ â¡ù? 17. Y«è£«ù†ì˜ â¡ø£™ â¡ù? 18. DNA Ëôè‹ õ¬óòÁ. 19. °«ó£«ñ£«ê£‹ ªî£°Š¹ õ¬óðì‹ â¡ø£™ â¡ù? 20. °«ó£«ñ£«ê£‹ ªî£°Š¹ õ¬óðìˆF¡ ðò¡èœ â¬õ?

HK¾ & C (5 ñFŠªð‡èœ) 1. àJK îèõLòL¡ «ï£‚èƒè¬÷ ⿶è? 2. ñó¹ ªð£PJòL¡ º‚Aòˆ¶õˆ¬î MõK? 3. àJK îèõLòL¡ ðò¡èœ â¬õ? 4. °«ó£«ñ£«ê£‹ ªî£°Š¹ õ¬óðì‹ MõK? 5. ñÁ«ê˜‚¬è DNA ªî£N™¸†ðˆF¡ ðò¡ð£´ ò£¶? 6. Ü¡®ƒì¡ ªè£Kò£¬õŠ ðŸP C°PŠ¹ î¼è? 7. HGP ¡ º‚Aòˆ¶õ‹ ò£¶? 8. ªê‹ñP ݆´‚°†®J™ Üò£¡ M™ñ† °«÷£Kƒ º¬ø¬ò M÷‚°è?

28

|

| ï£Oî¿ì¡ Þôõê ެ특 | 20&01&2014


9. °«÷£Qƒ ªî£N™ ¸†ðˆF¡ ñ b¬ñèœ ò£¬õ? 10. ®ó£¡pQ‚ àJKèO¡ ðò¡èœ â¬õ?

5. ²ŸÁŠ¹ø„ Åö™ ÜPMò™

Mù£ ܬñŠ¹ ªñ£ˆî ñFŠªð‡ = 15 ê.M.«î. I-.°.M. °.M.

M.M.

2

10

3

&

HK¾ & B (3 ñFŠªð‡èœ)

1. æ«ê£¡ ªð£ˆî™ â¡ø£™ â¡ù? 2. æ«ê£¡ °¬øŠ¹ ªð£¼†èœ Í¡P¬ù ⿶è. 3. â¬õ ñQî¡ õ£ö àè‰î Þìƒèœ Ü™ô? 4. ñ‚èœ ªî£¬è ªõ®°‡´ â¡ð¶ ò£¶? 5. è‡í£® i´ M¬÷¾ â¡ð¶ ò£¶-? 6. 裘ð¡ îQ¬ñŠð´ˆ¶î™ â¡ø£™ â¡ù? 7. ñ‚èœ ªî£¬è‚ è™M â¡ø£™ â¡ù? 8. ñQî¡ õ£›õ à¡ùîñ£ù Þìƒè¬÷Š ðŸP ⿶è. 9. æ«ê£¡ ÞöŠHù£™ ñQî‚° ãŸð´‹ M¬÷¾èœ ò£¬õ? 10. âKˆ¶„ ꣋ðô£‚°î™ â¡ø£™ â¡ù? 11. àJKòˆ b˜¾ â¡ø£™ â¡ù? 12. àJKòŠ ð™õ¬è¬ñ â¡ø£™ â¡ù? 13. àJKò I°õ÷ ¬ñòˆF¡ ð‡¹èœ â¬õ? 14. îI›ï£†®™ àœ÷ àJKò I° õ÷ƒèœ ðŸP ⿶è. 15. ¹M ªõŠð ÝŸø™ â¡ø£™ â¡ù? 16. ÅKò ÝŸøL¡ G¬øèœ ò£¬õ? 17. ®¡ G¬ô‚°ˆ ªî£ì˜Hòô£ù õÁ¬ñ â¡ø£™ â¡ù? 18. «ñèˆF™ É¾î™ â¡ø£™ â¡ù-? 19. 裟Á ÝŸøL¡ Fø¬ñèœ ò£¬õ? 20. c˜ ÝŸøô£™ ãŸð´‹ Hó„C¬ùè¬÷ ⿶è.

HK¾ & D (10 ñFŠªð‡èœ) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

õÁ¬ñ ñŸÁ‹ õÁ¬ñ¬òŠ «ð£‚°‹ º¬øè¬÷Š ðŸP MõK. ï¡m˜ õ÷ƒèœ ñŸÁ‹ ï¡m˜ ðŸø£‚°¬ø‚è£ù è£óíƒè¬÷Š ðŸP MõK. ï¡m˜ ð£¶è£Š¹ «ñô£‡¬ñ ðŸP æ˜ è†´¬ó õ¬óè. Þ옊ð£ìŸø èN¾è¬÷‚ ¬èò£Àî™ ðŸP ⿶è. ÝŸø™ ê‚F Šð£´ â¡ð¶ ò£¶? Þî¬ùˆ îM˜‚è «ñŸªè£œ÷ «õ‡®ò º¬øèœ ò£¬õ? ÝŸø™ ªï¼‚è® ñŸÁ‹ Üî¡ ²ŸÁ„ Åö™ î£‚è‹ ðŸP MõK. è‡í£® i´ M¬÷¾ â¡ø£™ â¡ù? Üî¡ ªî£ì˜ M¬÷¾èœ ò£¶? àôè÷£Mò ªõŠð àò˜¾ ðŸP ⿶è. 8. æ«ê£¡ ªð£ˆî™ â¡ø£™ â¡ù? ܇죘®‚ ð°F æ«ê£¡ ÞöŠHŸè£ù è£óíƒèœ ò£¬õ? æ«ê£¡ ÞöŠHù£™ ãŸð´‹ M¬÷¾èœ ñŸÁ‹ æ«ê£¡ ÞöŠ¬ð î´ˆî™ ðŸP ⿶è. 9. bƒA¬ö‚°‹ èN¾è¬÷ âšMî‹ ÜN‚èô£‹ â¡ðî¬ù îŸè£ô º¬øèÀì¡ Mõ£F‚辋.

6. ðò¡ð£†´ àJKò™

Mù£ ܬñŠ¹ ªñ£ˆî ñFŠªð‡ = 19 ê.M.«î.

I-.°.M.

°.M. M.M.

3

6

&

HK¾ &

1. ݉ˆó£‚v ÜP°Pèœ ò£¬õ? 2. ð² Ü‹¬ñ «ï£Œ ÜP°P ò£¶? 3. Þ¿¬õ ñ£´èœ Í¡¬ø‚ ÃÁ.

B

10

(3 ñFŠªð‡èœ)

20.1.2014|

| ï£Oî¿ì¡ Þôõê ެ특 |

29


Language - Part-II-English Paper I (Reader and Linguistic competencies) Time Allowed:3 Hours Maximum Marks:100 Instructions: (1) Check the question paper for fairness of printing. If there is any lack of fairness, inform the Hall Supervisor immediately. (2) Use Black or Blue ink to write. Note: In your answer book, Use the Arabic numerals 1 to 69 of the questions you are answering. Section - A (Vocabulary - Lexical Competencies) (Mark:30) I (A) Choose the most appropriate of the four given contexts which equates with that of the italicized lexical item in each of the following sentences: 5x1=5 1. It ends in a cold Menacing snout a) The Police officer was threatening the culprits b) He was enjoying the part c) The students were afraid of the bully in the neighbour bond d) The teacher appreciated the child. 2. For brutus is an honourable man a) Kumar was punished for his dishonesty b) He was respected for his deed c) Those who are disrespectful to others will receive the same from others. d) Mrs.Johnson is known for his principles. 3. As he was Valiant, I honour him. a) He was unhappy with his companions. b) He was awarded for his brave act c) The crowd was in a jubiliant mood. d) Raman is respected by one and all. 4. Mahatma Gandhi was a Ceaseless crusader of women’s equality. a) His belief is not based on reason. b) Mandela fought for the cause of South African liberty with determination. c) The disease spreads quickly. d) They were allotted sufficient time to complete the assignment. 5. A Proliferation accelerated to something like the speed of light. a) We rushed out before he entered the scene. b) The bonus amount was increased. c) The train speeded up before I got in. d) His letter delayed the action. B) Choose the most accurate one of the four given words opposite to the underlined word: 5x1=5 6. There are many people who despise the Snake… a) Fear b) appreciate c) Kill d) Workship 7. It shall be found that much is omitted a) added b) included c) revised d) increased 8. While Brahma is the Creator a) destroyer b) inventor c) Significant d) Long 9. ’ To hell with it’ – a facile, trivial phrase. a) unimportant b) Worthy c) Significant d) Long 10. He was my friend, faithful and just to me. a) humble b) disloyal c)truthful d) Plain

20.1.2014|

| ï£Oî¿ì¡ Þôõê ެ특 |

3


4. èø¬õ Þù ñ£´èœ Í¡¬ø ÃÁ. 5. Þ¼ àð«ò£è ñ£´èO¡ º‚Aòˆ¶õ‹ ò£¶? 6. 𣙠裌„ê™ â¡ø£™ â¡ù? 7. ªõOJù‚ èôŠ¹ ÞùŠªð¼‚è‹ â¡ø£™ â¡ù? 8. Hø Þù‚ èôŠ¹ ÞùŠªð¼‚è‹ â¡ø£™ â¡ù? 9. ªêòŸ¬è M‰É†ìˆF¡ ñèœ ò£¬õ? 10. º†¬ìè¬÷ «î˜‰ªî´‚°‹«ð£¶ èõQ‚è «õ‡®ò ð‡¹èœ â¬õ? 11. «ðE‚ è£ˆî™ â¡ø£™ â¡ù? 12. vªìîv«è£ŠH¡ ðò¡èœ ò£¬õ? 13. vH‚«ñ£«ñ£«ù£ e†ì˜ ðò¡èœ ò£¬õ? 14. U«ñ£¬ê†«ì£ e†ìK¡ ðò¡èœ ò£¬õ? 15. A¬÷«è£vKò£ â¡ø£™ â¡ù? 16. CT & v«è¡ ðò¡ ò£¬õ? 17. â¡«ì£v«è£H õ¬èèœ ò£¶? 18. «ðv«ñ‚è˜ â¡ø£™ â¡ù? 19. ݆«ì£ Üù¬ôêK¡ «ñ¡¬ñèœ ò£¬õ? 20. C‰¶ ñŸÁ‹ 裃«èò‹ ð²‚èO¡ ñ®¬ò åŠH´è.

HK¾ &

C

(3 ñFŠªð‡èœ)

1. vH‚«ñ£«ñ£«ù£ e†ì¬ó õ¬óòÁ? 2. CT v«èù¬óŠ ðŸP 膴¬ó õ¬óè? 3. ECG ðŸP 膴¬ó õ¬óè? 4. e¡ ð‡¬í¬òŠ ðŸPò õ¬óòÁ? 5. 裙ï¬ìè¬÷ˆ °‹ «ï£Œè¬÷Š ðŸP ⿶è? 6. 𣙠/ èø¬õ Þùñ£´èO¡ ð‡¹è¬÷ ⿶è? 7. U«ñ£¬ê†«ì£ e†ì¬ó ðìˆ¶ì¡ MõK?

7. ðKñ£í‚ «è£†ð£´èœ

Mù£ ܬñŠ¹ ªñ£ˆî ñFŠªð‡ = 9 ê.M.«î. I-.°.M. °.M. M.M. 1

3

5

&

HK¾ &

B

(3 ñFŠªð‡èœ)

HK¾ &

C

(5 ñFŠªð‡èœ)

1. ñóHò ï蘾 â¡ø£™ â¡ù? 2. CŸPù‹ â¡ð¶ ò£¶? 3. ý£˜®i¡ªð˜‚ êñ¡ð£´ õ¬óòÁ. 4. ªü˜‹ H÷£ê «è£†ð£®¬ù MõK. 5. î°‰îù îŠH H¬öˆî™ õ¬óòÁ. 6. 죘MQòˆFŸ° 3 ñÁŠ¹èœ îó¾‹. 7. p¡ °¿ñ‹ â¡ø£™ â¡ù? 8. ô£ñ£˜‚Aò‚ ªè£œ¬è¬ò Ãø¾‹. 9. ðò¡ð£´ ñŸÁ‹ ðò¡ð£´ Þ¡¬ñ¬ò õ¬óòÁ. 10. ¹Fò ô£ñ£˜‚AòˆF¡ à‡¬ñèœ ò£¬õ? 11. «õŸPì CŸPù‹ â¡ø£™ â¡ù? 12. æKì‹ CŸPù‹ â¡ø£™ â¡ù? 1. 2. 3. 4. 5. 6.

𙽼õ¬ñŠ¹ ðŸP CÁ°PŠ¹ õ¬óè. ð™«õÁ CøŠHùƒè¬÷Š ðŸP MõK‚辋. Cõ™¬ï† M¬÷¾ & õ¬óòÁ. «õÁð†ì ÞùƒèÀ‚A¬ì«ò èôŠ¹ âšõ£Á î´‚èŠð´Aø¶ MõK. îŸè£ôˆF™ ÞòŸ¬è «î˜¾ «è£†ð£®¬ù MõK‚辋. ïiù ô£ñ£˜‚Aò‹ ðŸP CÁ°PŠ¹ õ¬óè.

 30

|

| ï£Oî¿ì¡ Þôõê ެ특 | 20&01&2014


Supplement to Dinakaran issue 20-1-2014 Registrar of news papers for India. Regn No.30424/77 Postal Regn No.TN/CH/(C)/277/12-14 Licenced to post without prepayment of posting under licenceTN / PMG (CCR) / WPP- 277/12-14


c) Answer any Ten of the following: 10x2=20 11.Write a sentence using the plural form of ‘medium’ or ‘index’ 12.Use the idiom once in a blue moon in a sentence of your own. 13. Write a sentence using the expanded form of the abbreviation of ‘CPU’ 14. The army ______ loses his _______ interest in life. (Fill in the blanks with personnel / Personal) 15. Form a word by blending the words ‘news’ and ‘broadcast’ and use the blended word in a sentence of your own. 16. Syllabify any words: daughter, entertain, dramatic, queue. 17. Write sentences using the word ‘file’ as a noun and file as verb. 18. Write a sentence of your own using the british English word for ‘biscuit”. 19. Use the compound word ‘out-patient’ in a sentence of your own. 20. Write the sentence using a word with the prefix ‘anti’ or the suffix-‘less’ 21. From compound words: a) verb +Noun b) Noun + Adjective. 22. Write sentences using the phrasal verbs ‘cut off’ and ‘cut short’. 23. Write a sentence using the clipped words from ‘go ahead’ and ‘go against’ SECTION-B (Grammatical Competencies) 1x10=10 24. I________Swim when I was the city (use a semi-modal) 25. Ritu_______ (go) to temple every Friday (use the given verb in a suitable form) 26. You________not read every chapter (use a quasi modal) 27. Here comes Antony_______ is the hero of the story. (use a relative pronoun) 28. Show me the book______you bought yesterday. (use a relative pronoun) 29. If you perform well. You_______win the prize. (use a modal verb) 30. Frame a sentence of the pattern SVCA. 31. Write I ______(teach) him if I had time. (Use the give verb in suitable form) 32. The people did not leave their village_______the heavy floods.(Use a suitable phrase/Preposition) 33. __________I reached on time. I was not permitted. B) Transform the following sentences as instructed: 5*2=10 34. Report the following: Mathan: Hello Rahul, how are you? Rahul:Fine Mathan. What brings you here? Mathan:I have just come to see you. It is long since we’ve met. Rahul:Thank you. Let us have coffee. 35. If I were a monkey, I would hop from tree to tree (Begin with ‘were’) 36. Thara types quickly. Thara types correctly. (Form a simple sentence) 37. Unless you study well, you will not score high marks (Change into a compound sentence) 38.Though he was poor, he remained honest. (Change into a simple sentence) Section-C (Reading Competencies) Marks:15 III. A.Identify each of the following sentences with the Semantic field in the list given below, by understanding the word or words serving as the clue: 5x1=5 39. Spicy food can cause acidity in the stomach. 40. A Painting displayed in the exhibition was beautiful. 41. The Nilgiri’s Biosphere has been affected by Pollution. 42. He hit a sixer in the very first over of the match. 43. For Programming, People use the binary system. (Sports, environment, computer, nutrition and dietetics, art) B.Read the following passage and answer in your own words the questions given below: 5*2=10 Advertisements can be extremely useful if they are honest: let us say you have broken your TV and you want to buy another, the first thing to do is to look at as many advertisements for televisions as you can find. That will help you to choose the type and price that suits you. Then you can go to a shop and try out the TV you have selected from the advertisement and perhaps a few others that has caught your eye.

4

|

| ï£Oî¿ì¡ Þôõê ެ특 | 20&01&2014


Advertisements save a lot of time and trouble by putting sellers in touch with buyers in a quick and simple way. If the advertisements are true and accurate, the customers will be satisfied and will probably buy from the same firm the next time and advise their friends and acquaintances to do the same. Questions: 44. How do advertisements save time? 45. How can satisfied customers become good advertisers? 46. when are advertisements extremely useful? 47. what is the first thing that the customers before buying a thing? 48.Will the advertisements help you to choose the type and price that suit you? Section-D (Writing Competencies – Prose) IV(A) Answer any one of the following questions in a Paragraph of about 100 Words: 49. Why does Gandhi say that women are the messengers of the gospel of non-violence? 50. The aftermath of atomisation od Hiroshima. 51. Why and how was Caercar Killed? (B) Write an essay in about 250 words on any one of the following: 52. Compare and contrast the Speeches of Brutus and Mark Antony. 53. Discuss Ganga Ram’s love and regard for Kala Nag. 54. The Trekking Experience of the author.

1x5=5

1x10=10

Section-E (Literary Competencies-Poetry) (Marks:20) (A) Read the following five sets of Poetic lines and answer the questions given below for each of them: 6x1=6 (i)In the World’s broad field of battle, In the bivouac of life,… 55.What is meant by bivouac of life? (ii) I shot him dead because Because he was my foe, Just so, my foe of course he was That’s clear enough, although 56. Who is a ‘’foe”? (iii) To die and not a heart that does not love us know where we’re laid 57. What is cherished circle? iv)And voices in me said: If you were a man you would take a stick and break him now, 58. Why did the voice say so? v)”Yes: quaint and curious war is!” 59. who is the Speaker? 60. Why is the war quaint and curious? B.Read the following three sets of lines and answer the questions gien below in each set of lines: 3x1=3 i)’’Dust thou art, to dust returnest”. 61. What is the allusion here? ii)Speech that came like leech-craft. 62. What is the figure of speech employed here? iii)”Food prints n the sands of time” 63.Mention the figure of Speech used. C.Explain with reference to the context any two of the following sets of lines: 64. Dust thou art, to dust returnest was not spoken of the soul. 65. ”The voice of my education said to me; He must be killed”. 66. ’’You bleached our souls soiled with impurities”.

2x3=6

D) Answer any one of the following question in a Paragraph: 67. How did the poet react to the snake’s visit? 68. The efforts of the spider. 69. How does the poet define women’s right?

1x5=5

 20.1.2014|

| ï£Oî¿ì¡ Þôõê ެ특 |

5


Language-Part-II-English-Paper II (Supplementary Reader and Communicative Competencies)

Time allowed:3 hours Maximum Mark:80 Instruction: (1) Check the question Paper for fairness of printing. If there is any lack of fairness, inform the Hall Supervisor immediately. (2)Use Blue or Black ink to Write. Note: In your answer book, Use the Arabic numerals 1 to 39 of the questions you answer. Section-A (Supplementary Reader)

(Marks:25) I (A) 1.write a paragraph by rearranging the following sentences in correct sequence (The first and last sentences are already in order) 5x1=5 -The city of Beijing was full of refugees. -He dropped a silver coin and a copper penny into the old man’s apron. -A vendor was selling hot noodles nearby. -A passer by noticed the oldman and took pity on him. -There was an old man ate the end of the long procession of refugees. -The oldman used only the copper coin to buy some noodles for his grandson. (B) complete the following by choosing the correct answer from the options given: 5x1=5 2.Ivan wanted to visit__________ a)the south of France b)Italy c)India d) All the three. 3._______Sang, ‘’I said, Bertie, Why do you bound” a)Vera b)Framton Nuttel c)Ronnie d)Spaniel. 4.Sue was sketching____________ a)an Idaho cowboy b)Mickael Angelo c)the bay of Naples d)an ivy vine. 5.The Djinn was cloaked in __________] a)wool b)dust c) storn d) ice 6.Monsieur Sauvage a a)fisherman b) watchmaker c) soldier d) draper c) Read the following passage and answer the questions that follow: 5x1=5 At the end of the day, the Man called the Horse, the Dog and the Ox together, and said, ‘’Three, o Three, I’m very sorry for you (with the world so new-and-all); but that Humph-thing in the Desert can’t work, or he would have been here by now, so I am goind to leave him alone, and you must work double-time to make up for it.”” That made the Three very angry (with the world so new-and-all) and they hold a palaver, and an indaba, and a panchayat, and a pow-wow of the edge of the desert and the camel came chewing on milk weed-most scruciating idle, and laughed at them. Then he said ‘Humph” and went away again. Presently there came along the Dijinn in charge of All deserts, rolling in a cloud of dust (Djinns always travel that way because it is Magic) and he stopped to palaver and pow-wow with the Three. ‘’Djinn of All deserts” said the Horse ‘’Is it alright for anyone to be idle, with the World ‘so new – and –all?” “Certainly not”, said by Djinn. Questions: 7.Why was the man sorry for the horse, the dog and the ox? 8.What did the man decide to do with the camel who refused to do work? 9.What made the three hardworking animals very angry? 10.Who was in-charge of all the Deserts? 11.What was Djinn’s opinion on idleness? (D) 12.Write an essay by developing the following hints: 10 Two friends – fishing friendship-paris under Prussians-met one day-drank abs in the-went for fishing password at outpost-caught the fish-arrested-thrown into a boat-asked to reveal password-answered not a work-shot dead-body thrown into the river. (or)

6

|

| ï£Oî¿ì¡ Þôõê ެ특 | 20&01&2014


Vera-15 years old niece of Mrs.Sappleton-naughty-Framton Nuttel’s visit-letter for Mrs.sappletonVera’s small talk-spins a yan-hunting partly buried in a bog-Aunt’s hope of their coming back-The hunting parts arrives-Nuttel afraid-runs out-Vera’s speciality. Section-B (Learning Competency-Study Skills) (Marks:15) II. (A) Answer the following: 5x2=10 13.What are Microforms? 14.What is a Thesaurus? 15.Arrange the names of two author’s “William Wordsworth” and William Shakespeare’ as found in the library catalogue. 16.Expand and Explain ‘OPAC’ 17.What are the ways in which you can search for a book in the library? Mention any two. (B)Read the following, Spot the errors and correct them: 5*1=5 18.If I were a bird, I will fly. 19.My friend always likes to travel by the air. 20.Ooty abounds in beautiful sceneries. 21.She has gone to Hyderabad yesterday. 22.The Medicine has made me much more better. Section-C (Occupational Competency-Job skills) (Marks:15) 5 III.(A) 23. Write the summary of the following passage in about 100 words: Today the sense of responsibility and the devotion to work is disappearing slowly among the younger generation. Students agitation has become a common scene now-a-days. So it has become essential to prepare the youth for their prosperous future and for the stronger nation. With this view in mind, the centre has introduced the national service scheme in schools and colleges. A coordinator has been appointed for the conduct of the scheme. In every school and college a teacher is deputed in charge of it. Fifty students from higher secondary classes are admitted into the scheme. In colleges students who are willing to join the scheme are enrolled in it. The aim of the scheme is to inculcate the qualities like leadership, cooperation, adjustability, discipline, team-spirit, a sense of responsibility and service mindedness. The schemes included traffic regulation Helping the public, cleaning the surrounding, rural service, adult education etc., It conducts camp for ten days in rural areas. It also conducts national integration camps to understand and appreciate the culture of each state. Really this scheme shapes the youth into good and dutiful citizens. (B)24. Respond to following advertisements considering yourself fulfilling the conditions specified (Write XXXX for your name and YYYY for your address). 10 WANTED A Public sector company requires a stenographer for its office, Preferably a graduate with 5 years experience. Only persons with a good command over English, good typing speed and good in shorthand need apply. Apply within a week to P.O.Box.765, New Delhi-110005. SECTION-D (Strategic Competency-Life Skills) (Marks:5) IV.(A). 25. Fill in the blanks with the non-lexical fillers in the following conversation. Devi: I’m told, you stock books published by international publishers. Raji:_______well. You’re right. Devi:What’s the price of the books? Raji:_______minimum Rs.1000/Devi:Oh my god! Anyhow I need some books.

20.1.2014|

2

| ï£Oî¿ì¡ Þôõê ެ특 |

7


(B)Guide Mr.Kuppusamy to a near by clinic. Here you find the road map. Write three instruction by way of helping him: . 1 1.You are here 1.Bus station 34 2 2.Road island 3.Bank ATM 4.Clinic Section-E (Creative Competency) 5x1=5 V (A).Match the proverb with their meanings Proverb Meanings 27.Man proposes god disposes a)What you do to others, you will have in turn. b)Say the truth 28.Beggars cannot be choosers 29.Even Homer nods c)Divine help is essential to make efforts fruitful. d)Even great men can make mistake. 30.Call a spade a spade e)One should know his limitations. 31.As you sow, so you reap (B)Match the slogans with their relevant products given below: 5X1=5 Slogans Products 32.Digital Camera -a)Instant news -b)Plan your daily activity 33.Ointment 34.Television -c)Look smart -d)Pain killer 35.calendar -e)Say cheese and Freeze. 36.T-shirt Section-F(Extensive Reading) VI.a) Write a general essay of about 200 words on any one of the following: 37.Deforestation 38.My future plans 39.My hobby.



8

|

| ï£Oî¿ì¡ Þôõê ެ특 | 20&01&2014

1X10=10


õEè èEî‹

tpdh

tÂf¡ fÂj« ( nky;Ãiy ,u©lh« M©L ) tÂf¡ Ãiy ,u©lh« M©L ) ) tÂf¡fÂj« fÂj« ( nky; ( nky; Ãiy ,u©lh« M©L tÂf¡ fÂj« ( nky;Ãiy ,u©lh« M©L ) 1. A¦Ls Utßm A¦dúLôûYL°u TVuTôÓLs 1. 1.A¦Ls A¦LsUtßm UtßmA¦dúLôûYL°u A¦dúLôûYL°uTVuTôÓLs TVuTôÓLs mikg;G j kjpg;ngz;fs; : 1. A¦Ls Utßm A¦dúLôûYL°unkhj; TVuTôÓLs

(«ñ™G¬ô Þó‡ì£‹ ݇´) 1.ÜEèœ ñŸÁ‹ ÜE‚«è£¬õèO¡ ðò¡ð£´èœ

GG tpdhmikg; mikg; tpdh gFjp - m tpdh mikg; G ªñ£ˆî ñFŠªð‡èœ:37 gFjp gFjp- m - m

37

nkhj; j jkjpg; ngz; fs; nkhj; kjpg; ngz; fs;: 37 : 37 gFjp - , nkhj;j kjpg;ngz;fs; : 37 gFjp gFjp - , 2- ,

Põ£ƒAòõ˜èO™ 80% «ð˜ e‡´‹ ܬî õ£ƒ°A¡øù˜, 20% «ð˜ Q&‚° ñ£ÁA¡øù˜. ªê¡ø õ£ó‹ Q õ£ƒAòõ˜èO™ 40% gFjp 5- 5m gFjp 2- 2M gFjp 2- 2, ð°F&Ü ð°F&Ý ð°F&Þ «ð˜ e‡´‹ ܬî õ£ƒ°A¡øù˜. 5 2 2 60% «ð˜ P&‚° ñ£ÁA¡øù˜. Þó‡´ 5 2 6.kjpg;ngz;2fs;. 6.kjpg; ngz; ff s;s; . . 6.kjpg; ngz; õ£óƒèÀ‚° Hø° Üõ˜èO¡ ê‰¬îŠ 2 3 4 6.kjpg;,U¡Fkhdh± ngz;fs;. mjid¡ fh©f. ð ƒ W ´ è ¬ ÷ ‚ è £ ‡ è . Þ ‰ î « ð £ ‚ ° 1. A = � � v¬w mÂƬ ne®khW 3 2 1 1. 212 313 4−24 â ¡ ø Ü E J ¡ « ï ˜ ñ £ Á ªî£ì¼ñ£ù£™ ⊫𣶠êñG¬ô 1. 1.A A =� v¬w mÂƬ ne®khW ,U¡Fkhdh± mjid¡ fh©f. =3�3 2 2 1 1� � v¬w mÂƬ ne®khW ,U¡Fkhdh± mjid¡ fh©f. Þ¼‚°ñ£ù£™ Üî¬ù‚ 裇è? 21 131 1 −2 4 −2 â†ìŠð´‹. −1mÂƬ 0 1. 2.AA= =�3�3 21� ,1B�=v¬w ne®khW ,U¡Fkhdh± mjid¡ fh©f. � � vd;w mÂfS¡F Adj (AB) = (Adj B) (Adj A) vd;gij¢ 5

343 121 −2 1

gFjp - M

gFjp gFjp2- M - M

2 010 −1−1

AA = �= � � ,�B, B = =� � � � vd;vd; w wmÂfS¡F Adj (AB) = (Adj B)B) (Adj A)A) vd;vd; gij¢ mÂfS¡F Adj (AB) = (Adj (Adj gij¢ 4 42 2 2 2 1 1â¡ø ÜEèÀ‚° Adj (AB) 2.2. 2. rÇ¥gh®¡fî«. 3 1 −1 0 2. A = = �(Adj � ,B) B = (Adj � � vd; w mÂfS¡F Adj (AB) = (Adj B) (Adj A) vd; g ij¢ A) â¡ð¬î„ êK𣘂辋. 4 2 2 1 rÇ¥gh®¡fî«. rÇ¥gh®¡fî«.

2 𰺬ø õ®õ èEî‹

4 3 3. A = � � vdpy; A-1 If; fhz;f. mjd; thapyhf 4A-1 = 10I - A vdf; fhl;Lf. rÇ¥gh®¡fî«. 4−2 3−1 -1 3� vdpy; A-1 If; -1f. fmjd; - A- A vdf; Lf. 3. 3.A A = �= � 4 fhz; . mjd;thapyhf thapyhf4A4A=-1 10I = 10I vdf;fhl; fhl; Lf. � vdpy; A-1 If;fhz; −2−2 −1−1 4 4 3 5 2 2-1 -1 -1 If; fhz; f. mjd;ju« thapyhf 4A = 10I - A vdf; fhl;Lf. 3. 4. A =A� = �3 �2vdpy; A � v¬w mÂƬ fh©f. 1 6 −2 4 4 −15 5 2 2 2 2 4. 4.A A = =�3�43 242 181 60 �6�v¬w fh©f. v¬wmÂƬ mÂƬju« ju« fh©f. 44 4 54 428 820 0 2 2 + 4zmÂƬ = 2, x +7y −6z = k v¬w rk¬ghLf´ x¥Gik¤j¬ik 4. 5.A =2x�+3y ju« fh©f. 3 −z 2 =15, 3x−y 6� v¬w 4 4 8 0 −z−z == 5,5, 3x−y + 4z == 2,2, x +7y −6z == k v¬w 5. 5.2x2+3y x +3y 3x−y + 4z x +7y −6z k v¬wrk¬ghLf´ rk¬ghLf´x¥Gik¤j¬ik x¥Gik¤j¬ik

âQ™ A ä‚ è£‡è. Üî¡ 3. õ£Jô£è 4A = 10I - A âù‚ 裆´è?

ªñ£ˆî ñFŠªð‡èœ:20 6 ñFŠªð‡èœ

1. 4x + 4xy + y + 4x + 32y +16 = 0 â¡ø êñ¡ð£´ å¼ Ã‹¹ ªõ†®¬ò‚ °P‚Aø¶. Üî¡ cila rk¬ghLfs; vdpy;- k ,¬ k½¥ig¡ fh©f. õ¬èè¬÷‚ °PŠH´è? 5. +3y 5, 3x-y+4z = 2, x -6z = k â¡ø x +3y −z =-z 5, = 3x−y + 4z = 2, x +7y −6z =+7y k v¬w rk¬ghLf´ x¥Gik¤j¬ik 5. 22x cila - k- k,¬ cilark¬ghLfs; rk¬ghLfs;vdpy; vdpy; ,¬k½¥ig¡ k½¥ig¡fh©f. fh©f. 2. °Mò‹ (2,1) ñŸÁ‹ Þò‚°õ¬ó 2x +y + 1 = 0 à¬ìò êñ¡ó¢rpa¤ Ô®îf´ 6. êñ¡ð£´èœ x +2y +2z = 0, x -3y効¬ñˆî¡¬ñ −3z = 0, 2x + y - z = 0 v¬w rk¬ghLfS¡F kl;LNk cila rk¬ghLfs; vdpy;- k ,¬ k½¥ig¡ fh©f. ªè£‡´ ܬñ»‹ ðóõ¬÷òˆF¡ êñ¡ð£´ 6. 6.ð£´èœ x +2y +2z = 0, x -3y −3z =K 0, 2x + y+ -yzñFŠ¬ð‚ ó¢rp a¤a¤ Ô®îf´ LNk Þ¡ 裇è? x +2y +2z =âQ™ 0, x -3y −3z = 0, 2x - =z 0 = v¬w 0 v¬wrk¬ghLfS¡F rk¬ghLfS¡F ó¢rp Ô®îf´kl; kl; LNk c©L vd¡fhl;Lf. 裇è? +2y +2z 0,f.L−3z x -3y -3z = 0, 2x +y - z = 0 â¡ø 6. 6. xxc©L +2y +2zvd¡fhl; =vd¡fhl; 0, x=-3y L c©L f. = 0, 2x + y - z = 0 v¬w rk¬ghLfS¡F ó¢rpa¤ Ô®îf´ kl;LNk 3. °Mò‹ Þò‚°õ¬ó 2x-3y+6=0 ñŸÁ‹ 10.kjpg; ngz;fs; . êñ¡ð£´èÀ‚° ÌxTò b˜¾èœ ñ†´«ñ c©L vd¡fhl;Lf. ¬ñòˆ ªî£¬ôˆ îè¾ 2/3 à¬ìò ngz; ff s;s; . . 10.kjpg; ngz; à‡´ âù 裆´è? 10.kjpg; cœõ†ìˆF¡ êñ¡ð£†¬ì‚ 裇è? 10.kjpg;ngz;fs;. nfhLf;fg;gl;Ls;s rkd;ghLfis mÂKiwÆy; Ô®¡f : x −2y +3z =1, 3x −y +4z¬ñòˆªî£¬ôˆ =3, 2x +y −2z =−1. îè¾ √2 ñŸÁ‹ Þ¼ 4. 1.1.nfhLf; 10 ñFŠªð‡èœ fg;fgg;l;gLl;s; ghLfis mÂKiwÆy; Ô®¡f : x: −2y +3z =1, 3x3x −y−y +4z =3, 2x2x +y+y −2z =−1. 1. nfhLf; Ls s;srkd; rkd; ghLfis mÂKiwÆy; Ô®¡f x −2y +3z =1, +4z =3, −2z =−1. °MòƒèÀ‚° Þ¬ì«ò àœ÷ ªî£¬ô 2. x +2y +5z = 23, 3x +y +4z = 26, 6x +y +7z = 47 vd;w rkd;ghLfis m¡nfhit 1.2. nfhLf; g;£gl;´ Ls; sè rkd; gð hLfis mÂKiwÆy; Ô®¡f x −2y +3z 3x −y +4z =3, +y −2z =−1. 162x âù ªè£‡´œ÷ ÜFðóõ¬÷òˆF¡ 1. èf+5z Š †=´26, œ ÷ ê=ñ47 ¡ ð ´ghLfis è ¬=1,÷ +2y = 23, 3x +y+y +4z 6x6x +y+y +7z vd; w: rkd; m¡nfhit 2.xª x +2y +5z =‚23, 3x +4z = 26, +7z = 47 vd; w£rkd; ghLfis m¡nfhit KiwÆy; Ôu;¡f. êñ¡ð£†¬ì‚ 裇è? ÜEº¬øJ™ b˜‚è: x -2y +3z =1, 3x -y +4z 2. x KiwÆy; +2y +5z = 23, 3x +y +4z = 26, 6x +y +7z = 47 vd; w rkd; g hLfis m¡nfhit ¡f. KiwÆy;Ôu;Ôu; ¡f. 5. mty¦2¿d; -8x -2y + 17 = 0 â¡ø ðóõ õ¬÷òˆF¡ ¬ njit 2. xU =3,bghUshjhu 2x +y-2zmik¥ = -1gpy;¾ P kw;¦W« Q vd;w ,U bjhÊw;¦rhiyfs; cs;sd. KiwÆy; Ôu;¡f. ;¾ P;¾+4z kw;kw; ¦W« QQ vd;vd; w ,U bjhÊw; s; sc ¦¿d; ¬ njit 2. 2.xU bghUshjhu gpy P w+y ,U bjhÊw; ¦rhiyf ; s; cs s;d. sd.mt mt ¦¿d; ¬ njitªêšõèô‹, º¬ù Þò‚°õ¬ó bghUshjhu mik¥ °Mò‹, 2. xxU +2y +5z =mik¥ 23, 3xgpy +y =¦W«26, 6x +7z =¦rhiyf 47 â¡ø k¦W« mË¥ò Ãytu« (%gha; nfhofËy;) Ño;tU« m£ltizÆy; bfhL¡f¥g£Ls;sJ. 裇è? ÜE‚«è£¬õ º¬øJ™ êñ¡ð£´è¬÷ kw;¦W« Q vd;w ,U bjhÊw; ¦rhiyfs; cs;sd. mt¦ÝAòùõŸ¬ø‚ ¿d;¬ njit 2. xU bghUshjhu mik¥gpy;¾ P k¦kW« mË¥ò Ãytu« (%gha; nfhofËy; ) Ño; t U« m£ltizÆy; bfhL¡f¥g£ Ls; s J ¦W« mË¥ò Ãytu« (%gha; nfhofËy;) Ño;tU« m£ltizÆy; bfhL¡f¥g£Ls;s.J. ,Wjpj;njit nkhj;j cw;gj;jp cw;¦g¤jp ahs® cgnah»¥ngh® b˜‚è? Ls;sJ. 10 ñFŠªð‡èœ k¦W« Ãytu« (%gha; nfhofËy; ) Ño; U« m£ltizÆy; nÜ jit j jcw; gj;gbfhL¡f¥g£ jP ¦g¤jp ahs® ntjit j;p jp ¦mË¥ò g¤jp ahs® 3. cw; åcw; ¼ ª ðcgnah»¥ngh® £cgnah»¥ngh® ¼ ÷ £ î £,Wjpj; ó,Wjpj; ¬ ñnkhj; Šnkhj; H ™cw; 2 2 + 16y + 36x - 32y - 92 = 0 cœõ†ìˆF¡ 1, 9x ,Wjpj; njit nkhj;j cw;gj;jp cw; ¦g¤jp ahs® Q cgnah»¥ngh® ñŸÁ‹ â¡ø Þ¼ ªî£NŸê£¬ôèœ ¬ñò‹, º¬ùèœ, ¬ñòˆ ªî£¬ôˆîè¾, àœ÷ù. ÜõŸP¡ «î¬õ ñŸÁ‹ °Mòƒèœ, ªêšõèô‹ ñŸÁ‹ ÜOŠ¹ Gôõó‹ (Ï𣌠«è£®èO™) Þò‚°õ¬óè¬÷‚ 裇è? W›õ¼‹ ܆ìõ¬íJ™ ªè£´‚èŠ 2. 2x + 3y-8= 0, 3x - 2y + 1 = 0 â¡ø ªî£¬ôˆ ð†´œ÷¶ ªî£´«è£´è¬÷‚ ªè£‡ì¶‹ ñŸÁ‹ (5,3) â¡ø ¹œO õN ªê™õ¶ñ£ù àŸðˆFò£÷˜ àð«ò£AŠ«ð£˜ ÞÁFˆ«î¬õ ªñ£ˆî àŸðˆF ÜFðóõ¬÷òˆF¡ êñ¡ð£†¬ì‚ 裇è. P Q 3. 2x 2 + 5xy + 2y 2 − 11x − 7y − 4 = 0 â¡ø ðóõ¬÷òˆF¡ ªî£¬ôˆªî£´«è£´èO¡ P 10 25 15 50 êñ¡ð£´è¬÷‚ 裇è? Q 4. 9 x 2 -16 y 2 − 18x − 64y -199 = 0 â ¡ ø 20 30 10 60 ÜFðóõ¬÷òˆF¡ °Mò‹, ªêšõèô‹, PÞ ¡ « î ¬ õ ò £ ù ¶ 3 5 ‚ ° ‹ Q& Þ ¡ º ¬ù, Þò‚°õ¬ó ÝA òùõŸ¬ø‚ «î¬õ 42‚°‹ ñ£Á‹«ð£¶ àŸðˆFè¬÷ 裇è? èí‚A´. 5. 4x + 3y - 7 = 0, x - 2y =1 â¡ø ªî£¬ôˆ 4. î Ÿ « ð £ ¶ P ñ Ÿ Á ‹ Q â ¡ ø Þ ¼ ªî£´«è£´è¬÷‚ ªè£‡ì¶‹ ñŸÁ‹ MŸð¬ùŠ ªð£¼œèO¡ ꉬî MŸð¬ù (2,3) â¡ø ¹œO õN ªê™õ¶ñ£ù º¬ø«ò 70% ñŸÁ‹ 30% Ýè àœ÷¶. ÜFðóõ¬÷òˆF¡ êñ¡ð£†¬ì‚ 嚪õ£¼ õ£óº‹ Cô ¸è˜«õ£K¡ 裇è? M¼Šðƒèœ ñ£ÁA¡øù. ªê¡ø õ£ó‹ 4.

â¡ø ÜEJ¡ îó‹ 裇è.

20.1.2014|

| ï£Oî¿ì¡ Þôõê ެ특 |

9

Tamil medium  

tamil medium, tamil medium question Answer key

Tamil medium  

tamil medium, tamil medium question Answer key

Advertisement