Page 1

12-11-2017 தினகரன் நாளிதழுடன் இணைப்பு

எந்த டயட்

யாருக்கு பெஸ்ட்!

õê‰

î‹


இவரது பணி இடுகாட்டில்! எஸ்–தர் சாந்–தி

பெ

ரும்– ப ா– ல ான சமூ– க ங் – க – ளி ல் ப ெ ண் – கள், இடு–காட்–டுக்கு செல்– வ – த ே– கூ ட இன்– ன – மு ம் தடை செய்–யப்–பட்–டி–ருக்–கி–றது. உரி– ய – வ ர்– க – ளு க்கு அவர்– க ள் ஈமச்– ச – ட ங்கு செய்– ய க்– கூ – டி ய உரி–மை–கூட இல்லை. இப்–ப– டிப்–பட்ட நிலை–யில் தின–மும் க ா லை எ ட் டு ம ணி – யி ல் த�ொடங்கி மாலை ஆறு மணி வரை இடு–காட்–டில்–தான் எஸ்–தர் சாந்–திக்கு பணி.

2

வசந்தம் 12.11.2017


AN ISO 9001 - 2000 Certified

Ph : 90433 61111

 





      

      

     



 

    





      

        

90433 62222 / 90433 61111 |||  12.11.2017

வசந்தம்

3


இடு–காட்–டுக்கு வரும் சட–லங்–க–ளுக்கு உரிய மரி–யாதை செலுத்தி, புதைப்–ப–தற்கான அல்–லது எரிப்–பதற் – க – ான ஏற்–பா–டுக – ளை இவர்–தான் செய்–துத் தரு–கி–றார். “இது என்– னு – டை ய பணி– யி – ட ம். நான் என் வேலை–யை–தான் செய்–கி–றேன்” என்–கி–றார் எஸ்–தர் சாந்தி. இந்–தி–யன் கம்–யூ–னிட்டி வெல்ஃ–பேர் ஆர்–க– னி–சே–ஸன் என்–கிற த�ொண்டு நிறு–வ–னம் சார்–பாக சென்னை ஓட்–டே–ரி–யில் இருக்–கும் சுடு–காட்–டினை இவர்–தான் பரா–ம–ரித்து வரு–கி–றார். அவ–ரு–டைய பணி–யி–டத்–தில் சந்–தித்–த�ோம். “உங்–க–ளு–டைய பின்–னணி?” “ச�ொந்த ஊர் குமுளி. அப்பா, அங்கே அர–சுத் துறை–யில் வேலை பார்த்து வந்–தார். அம்மா பள்ளி ஆசி–ரியை. பள்ளி மற்–றும் கல்–லூரி படிப்பு எல்–லாம் அங்கு தான். கல்–யா–ணம் ஆன பிற–கு–தான் சென்– னைக்கு வந்ே–தன். எங்க வீட்–டின் அரு–கில் இருந்–த– வங்க த�ொண்டு நிறு–வ–னத்–தில் வேலை பார்த்து வந்–தாங்க. அவங்க அடிக்–கடி மீட்–டிங், சர்–வீஸ்ன்னு கிளம்–புவ – து வழக்–கம். அப்–படி என்–னத – ான் வேலை செய்–றாங்–கன்னு கேட்ட ப�ோது தான் த�ொண்டு நிறு–வன – த்–தில் வேலை செய்–வ–தாக ச�ொன்–னாங்க. எனக்–கும் சமூ–கப் பணி–க–ளில் ஈடு–பட வேண்–டும் என்ற எண்–ணம் ஏற்–பட்–டது. அவர்–கள் செல்–லும் மீட்–டிங்–கு–க–ளில் நானும் தன்–னார்–வ–ல–ராக கலந்–து க�ொண்–டேன். ஒருக்–கட்–டத்–தில் நானும் என்னை அதில் இணைத்–துக் க�ொண்–டேன். சமூ–கத்–துக்கு ஏத�ோ பணி–யாற்ற முடி–கி–றது. நமக்–கும் வேலை பார்க்–கக்–கூ–டிய திருப்தி கிடைக்–கி–றது. 1996ல் ICWO என்–கிற த�ொண்டு நிறு–வன – த்–தில் வேலைக்கு சேர்ந்– தே ன். இங்கு சேர்ந்– த – வு – ட ன் முத– லி ல் நான் எடுத்– து க் க�ொண்ட பிரா– ஜ க்ட், வசந்தம் 12.11.2017 4

வச–திய – ற்ற பள்ளி மாண–வர்–களு – க்கு டியு–ஷன் எடுப்–பது. மாலை நேரத்–தில் அவர்–களு – க்கு இல–வச – ம – ாக பாடம் ச�ொல்– லி க் க�ொடுக்க ஆரம்– பி ச்– சே ன். இந்– த ப் பணியை மிக–வும் கவ–ன–மாக, துல்–லி–ய–மாக, ஈடு– பாட்–ட�ோடு செய்–தேன். என்–னி–டம் படிச்ச பசங்க எல்–லா–ரும் இப்–ப�ோது நல்ல நிலை–யில் இருப்–பதே மகிழ்ச்–சி–யாக இருக்–கி–றது. இந்த மாலை–நேர டியூ– ஷன் திட்–டம் வெற்றி பெற்–ற–தால், இதே ப�ோல் பல இடங்–க–ளில் செய்ய ஆரம்–பித்–த�ோம். கு ழ ந் – த ை – க – ளு க் கு க ல் வி த வி ர் த் து திரு–நங்–கை–கள், எச்.ஐ.வியால் பாதிக்–கப்–பட்–ட–வர்– கள், பாலி–யல் த�ொழி–லா–ளர்–கள் என்று விளிம்–பு– நிலை மனி–தர்–க–ளுக்கு பரந்–து–பட்ட துறை–க–ளில் வேலை பார்த்து இருக்–கேன். அவர்–க–ளி–டம் பேசி, அவர்–க–ளின் தேவை மற்–றும் குறை–களை அறிந்து அதற்கு ஏற்ப அவர்–க–ளுக்கு உதவ வேண்–டும். ஆரம்–பத்–தில் க�ொஞ்–சம் முரட்–டுத்–த–ன–மா–க–தான் பேசு–வார்–கள். ஆனால், அவங்க நல–னில் நாம அக்–கறை செலுத்–து–கி–ற�ோம் என்–கிற எண்–ணம் வந்–து–விட்–டால், நமக்–காக உயி–ரை–யும் க�ொடுக்– கு–ம–ள–வுக்கு அன்பு செலுத்–து–வார்–கள். ஒரு காலத்– தில் இவர்–களை நானும்–கூட எதிர்–மறை – யா பார்த்து இருக்–கேன். ஆனால் அவர்–க–ளு–டன் இணைந்து வேலை பார்க்–கும் போது தான், அவர்–கள் சந்–திக்– கும் பிரச்னை, அவர்–க–ளின் வலி என்ன என்று புரிந்–து க�ொள்ள முடிந்–தது. அவர்–களி – ன் வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்த வேண்–டும் என்ற சிந்–தனை தான் மேல�ோங்கி இருந்–த–து.” “இந்த இடு–காட்டு பணிக்கு எப்–படி வந்–தீர்–கள்?” “ஒரு முறை சுடு– க ாட்– டி னை பரா– ம – ரி க்– கு ம் ப�ொறுப்பு எங்க த�ொண்டு நிறு–வன – த்–திற்கு வந்–தது. அதில் ஈடு–பட நிறைய பேர் விரும்–ப–வில்லை. சில– ருக்கு பேய், பிசாசு பயம். சில–ருக்கு மூட–நம்–பிக்கை. ஆண்–கள், பெண்–கள் என்று இரண்–டா–யிர– ம் பேரில் யாருமே இந்த வேலையை செய்ய முன்–வ–ரா–த– ப�ோது, நான்–தான் தைரி–யம – ாக முன்–வந்–தேன். எல்– ல�ோ–ருமே புரு–வம் உயர்த்தி ஆச்–சரி – ய – ப்–பட்–டார்–கள். என்–னு–டைய உயர் அதி–காரி, ஆண்–களே செய்ய ய�ோசிக்–கும் இந்த வேலையை உன்–னால் செய்ய முடி–யுமா என்று ஆச்–ச–ரி–ய–மாக கேட்–டார். நான் முடி–யும் என்று ச�ொன்–னது – ம், முத–லில் புதிய ஆவடி சாலை–யில் உள்ள சுடு–காட்–டில் இரண்டு மாத பயிற்சி க�ொடுத்–தார்–கள். ஆண்–க–ளுக்கு நிக–ராக பெண்–க–ளா–லும் இதில் இறங்கி திறம்–பட வேலை செய்ய முடி–யும் என்று அந்த இரண்டு மாதத்–தில் நிரூ–பித்–தேன். அதன் பிற–கு–தான் எனக்கு ஓட்–டேரி


புற்று ந�ோயோ...? கவலை நவண்ோம் வந்து    விட்டது    நவீன    சிகிச்சை

புற்றுந�ோய் என்பது ந�ருப்்பப ந்போல, ந�ருபபு ஒரு கட்டிடத்தில் ஆரம்பித்து எரியும் ந்போழுநே கண்ணுக்கு நேரியோே ந�ருபபுப ந்போறிகள் கோற்றில் எல்லோ தி்ைகளிலும் ்பரவும். �ோம் கண்ணுக்குத் நேரிநே ந�ருபபு ஜூவோ்ல மீது மட்டும் ேண்ணீர் ஊற்றி அ்ைபந்போம். ஆனோல் ்பல தி்ைகளுக்கும் நைனறு ேங்கிய ந்போறிகளில் இருநது மீண்டும் ந�ருபபு ்பற்றி கட்டிடம் முழு்மக்கும் ்பரவி முழு கட்டிடத்்ேயும் அழித்து விடும். ஆகநவ ந�ருபபு கட்டிடத்தின ஒரு ்பகுதியில் இருக்கும்ந்போநே கட்டிடத்தின எல்லோ ்பகுதிகளிலும் ேண்ணீர் ஊற்றினோல் ந�ருபபு ்பரவோமல் முழு கட்டிடத்்ேயும் கோப்போற்றி விடலோம். அதுந்போலத்ேோன புற்றுந�ோயும், உடலில் ஏநேனும் ஒரு ்போகத்தில் ஆரம்பித்ேோலும் ந்பரும்்போநலோர்க்கு அேன நகோடிக்கைக்கோன வி்ேகள் ரத்ேம் மூலம் உடலின முக்கிய ்போகங்களோன மூ்ள, இேயம், சிறுநீரகம், நு்ரயீரல், கல்லீரல் ஆகியவற்றில் நைனறு ேங்கி வளரும். முேலில் ஆரம்பித்ே ்போகத்திற்கு மட்டும் நரடிநயோநேரபிநயோ அல்லது அறு்வ சிகிச்ைநயோ அல்லது இரண்டும் நைர்த்து நைய்ேோநலோ முழு குைம் உண்டோவது இல்்ல. ந்பரும்்போநலோர்க்கு அறு்வ அல்லது நரடிநயோநேரபி நைய்து சில மோேங்களிநலநய அத்தியோவசிய ்போகங்களுக்கு ்பரவி உயி்ரப ்பறித்து விடுகிறது. கடநே 20 ஆண்டுகளுக்கு முனபு வ்ர ந்பரும்்போலோன புற்றுந�ோய்களுக்கு மருநது கண்டுபிடிக்கப்படவில்்ல. ஆகநவ அறு்வ சிகிச்ை அல்லது நரடிநயோநேரபி மட்டுநம நைய்யப்பட்டது. இனறும் ந்பரும்்போலோன மருத்துவம்னகளில் இ்வநய நைய்யப்படுகினறன. ஆனோல், ைமீ்ப வருடங்களில் ந்பரும்்போலோன புற்றுந�ோய்களுக்கு மருநதுகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கினறன. இவற்்ற ைரியோன கல்வயில் �ரம்புவழியோக ரத்ேத்தில் நைலுத்தினோல் C.T.SCAN, MRI SCAN, PET SCAN ஆகியவற்றிற்கும் நேரியோே உடல் எங்கும் ்பரவி உயிர் ்பறிக்க கோத்திருக்கும் புற்றுந�ோய் வி்ேகள் அழிவதுடன, முேலில் ஆரம்பித்ே ந்பரிய கட்டியும் நமலும் வளரோமல் சுருங்கி ைக்்க ஆகிவிடும். இேற்கு நமலும் நே்வப்பட்டோல் சிறிய அளவு அறு்வ சிகிச்ைநயோ அல்லது நரடிநயோ நேரபிநயோ நைய்து ்வத்தியத்்ே பூர்த்தி நைய்யலோம். இத்ே்கய �வீன மருநது சிகிச்ையிலும், மோர்்பகபபுற்றுந�ோய், மூசசுக்குழோய் புற்றுந�ோய்,

உைவுக்குழோய் புற்றுந�ோய், கர்ப்பப்்ப புற்று ந�ோய், �ோக்கு புற்றுந�ோய், ஆண்குறி புற்றுந�ோய், குழந்ேகள் புற்றுந�ோய் ஆகியவற்்ற ஆ்பநரஷன நைய்து அகற்றோமல் ்வத்தியம் நைய்யலோம். இதுேவிர ஏற்கனநவ அறு்வ சிகிச்ை அல்லது நரடிநயோநேரபி நைய்தும் முற்றி உடலில் ்பல ்போகங்களுக்கும் ்பரவி உயிர் குடிக்கக் கோத்திருக்கும் ்பலருக்கு, �வீன மருநதுகள் அளித்து வோழ�ோள் மற்றும் வோழவின ேரம் (Quantity and quality of life) கு்றயோமல் கோப்போற்றலோம், நரடிநயோநேரபி மற்றும் அறு்வ சிகிச்ை நைய்தும் குைம்டயோே புற்றுந�ோ்யயும் இம்மு்றயில் குைப்படுத்ேலோம்.

AIDS ந�ோயில் பி்ழத்ேவரில் ்பலருக்கு சில ஆண்டுகளில் புற்றுந�ோயும் வருகிறது. புற்று ந�ோயோளிகள் சிலருக்கு AIDS இருக்கிது. ைமீ்பத்தில் வநதிருக்கும் �வீன சிகிச்ை மு்றகளில் AIDS +புற்றுந�ோய் இரண்டும் உள்ள ந�ோயோளிகளுக்கும் �ல்ல ்வத்தியம் நைய்ய முடியும் எனகிறோர் நைன்ன மருத்துவ மருநதியல் து்றயில் ்பணியோற்றி ஓய்வு ந்பற்ற ந்பரோசிரியர். இவர் 30 ஆண்டுகளோக இத்து்றயில் ்பணியோற்றி வருகிறோர். கடநே 15 ஆண்டுகளோக அ்னத்து வ்க புற்றுந�ோய்க்கும் சிகிச்ை அளிப்பேற்நகனநற மந்ேநவளி மோர்க்நகட் அருகில் K.K.R. மருத்துவம்ன்ய நிறுவி சிகிச்ை அளித்து வருகிறோர்.

9884057000 8883000123/8760110011 044-42067705 ப.எண்.7, மந்தைவெளி வதைரு, மந்தைவெளி மார்கவகெட் அருகில், மந்தைவெளி, வென்னை-600028 12.11.2017

வசந்தம்

5


எனக்கு உத–வி–யாக நான்கு பேர் இருக்–கி–றார்–கள். தக–னம் செய்ய இரண்டு பேர். வாட்ச்–மேன் ஒரு–வர். புதைக்–கும் பணி–க–ளில் ஈடு–பட்–டி–ருப்–ப–வர் ஒரு–வர். தின–மும் சரா–ச–ரி–யாக ஆறு பேர் முதல் ஏழு பேர் உடல்–வரை தக–னம் செய்ய வேண்–டி–யி–ருக்–கி–றது. திகில் என்–றால் பேய், பிசாசு கிளப்–புவ – து அல்ல. நம்மை மாதிரி ரத்–த–மும் சதை–யு–மான மனி–தர்–கள் கிளப்–பு–வ–து–தான். தைரி–யம் இருந்–தால் எதை–யுமே எதிர்–க�ொள்–ள–லாம்.”

மயா–னத்தை பார்த்–துக் க�ொள்–ளும் முழுப் ப�ொறுப்– பை–யும் க�ொடுத்–தி–ருக்–கி–றார்–கள்.” “இந்த வேலை ர�ொம்ப திகிலா இருக்–கும�ோ?” “எனக்கு முத–லில் ஓட்–டேரி மயா–னத்–தைப் பற்றி பெரிசா தெரி–யாது. அதற்கு முன்–னால் பார்த்–தது – கூ – ட இல்லை. முதல் நாள் அங்கு சென்ற ப�ோது, ஒரு மயா–னம் இருப்–பதற் – க – ான அடை–யா–ளமே இல்லை. சுடு–காடு முழுக்க புதர்–கள், முட்–செ–டிக – ள் வளர்ந்து காடு மாதிரி இருந்–தது. அங்கு சட்–டத்–துக்கு புறம்– பான பல தகாத செயல்–க–ளும் இஷ்–டத்–துக்–கும் அரங்–கே–றிக் க�ொண்டு இருந்–தன. அந்த ஏரியா மக்–கள் சமாதி மேல் அமர்ந்து மது மற்–றும் ப�ோதை ப�ொருட்–களை பயன்–படு – த்தி வந்–தன – ர். அவர்–களை தட்–டிக் கேட்–கவே அத்–தனை பேரும் பயந்–த–னர். அந்த நிலையை பார்த்த அடுத்த நிமி–டமே, நாம் இவர்–களை கவ–ன–மா–க–தான் கையாள வேண்–டும் என்று முடிவு செய்–தேன். அப்–ப�ோதெ – ல்–லாம் நான் ப�ோகும்–ப�ோ–தும், வரும்–ப�ோ–தும் வழி–யெங்–கும் நின்று தகாத வார்த்–தை–கள – ால் பேசு–வார்–கள். நான் எதை–யுமே கண்–டுக் க�ொள்ள மாட்–டேன். மயா–னத்– தில் வேலைப் பார்க்–கும் ப�ோது கூட அலு–வ–லக அறையை பூட்டி விட்டு தான் வரு–வேன். அவர்–கள் அங்கு இருக்–கும் ப�ொருட்–களை க�ொளுத்தி விடு– வார்–கள�ோ என்–கிற பயம்–தான் அதி–கம – ாக இருந்–தது. என்–னுடை – ய முதல் பிரச்–சினையே – இவர்–களை சமா–ளிப்–ப–து–தான் என்று புரிந்–தது. ஒரு–முறை மரி– யா–தை–யாக அவர்–களை அழைத்–துப் பேசி–னேன். அவர்–களு – க்கு புரி–யும்–படி விளக்–கினே – ன். அவர்–கள் நல்ல நிலை–யில் இருக்–கும் ப�ோது ச�ொல்–வதை புரிந்–து க�ொள்–வார்–கள். ப�ோதைக்கு ஆளா–னால், அடுத்த நிமி–டமே வேறு மாதி–ரி–யாக ரியாக்ட் ெசய்– வார்–கள். சில சம–யம் தகன நேரம் ஐந்து மணிக்கு ச�ொல்லி இருந்– த ால், இவர்– க ள் ஏழு மணிக்கு தான் வரு–வார்–கள். முடிந்–த–வரை ப�ொறு–மை–யாக அவர்–களை கையாண்–டேன். ப�ொறுமை எல்லை மீறி– ய – ப�ோ து காவல் நிலை– ய த்– தி ன் உத– வி யை நாடி–னேன். காவல்–து–றை–யி–னர் எனக்கு முழு ஒத்– து–ழைப்பு க�ொடுத்து வரு–கி–றார்–கள். அவர்–கள் மட்–டும் இல்லை. என்–னு–டைய வேலையை புரிந்–து க�ொண்ட அந்த ஏரியா மக்–க–ளும், மற்–ற–வர்–கள் த�ொல்லை க�ொடுக்–கும் ப�ோது, எனக்கு ஆத–ரவ – ாக வரு–கிற – ார்–கள். அவர்–களி – ன் ஆத–ரவு தான் என்னை இந்த இரண்–டரை வருட காலம் இங்கு திற–மை– யாக வேலை–யில் ஈடு–பட செய்–துள்–ளது. இங்கு

6

வசந்தம் 12.11.2017

“உங்–கள் வீட்–டில் இந்–தப் பணியை எப்–படி எடுத்–துக் க�ொள்–கி–றார்–கள்?” “எங்–கள் வீட்–டில் எனக்கு முழு ஆத–ரவு உண்டு. எல்–லா–ருமே நல்–லது கெட்–டது தெரிந்–தவ – ர்–கள்–தான். முத–லில் நான்–தான் வீட்–டில் இந்த வேலை–யைப் பற்றி ச�ொல்ல ர�ொம்–பவு – ம் தயங்–கினே – ன். மறைக்–க– லாம் என்–று–கூட நினைத்–தேன். முடி–ய–வில்லை. ஆனால், நான் சற்–றும் எதிர்–பாரா வண்–ணம் என் கண–வர் எனக்கு மிக–வும் ஆத–ர–வாக இருக்–கி–றார். க�ொஞ்–சம் நெரு–டல் அவர்–க–ளுக்–கெல்–லாம் இருக்– கும�ோ என்–னவ�ோ, ஆனா–லும் என் பணி இது என்று புரிந்–து க�ொண்–டி–ருக்–கி–றார்–கள். காலை எட்டு மணிக்கு மயா–னத்தை திறக்க வேண்–டும். மூடு–வதற் – கு இரவு ஏழு மணி ஆகி–விடு – ம். எத்–தனை மணிக்கு நான் வீட்–டுக்கு வந்–தா–லும் மஞ்–சள் தண்–ணீர் தெளித்–துக் க�ொண்டு, குளிக்க வேண்–டும் என்–பது மட்–டும்–தான் எங்–கள் வீட்–டின் எதிர்ப்– ப ார்ப்பு. வரு– ட த்– து க்கு ஒரு– மு றை நான் சில முக்–கி–ய–மான தடுப்–பூ–சி–க–ளை–யும் ப�ோட்–டுக் க�ொள்–கி–றேன்.” “இத்–தனை ஆண்டு இடு–காட்டு அனு–ப–வம், உங்–க–ளுக்கு கற்–றுக் க�ொடுத்–தி–ருப்–பது என்ன?” “பல்–வேறு இன்–னல்–களை இந்–தப் பணி–யில் சந்–தித்–தி–ருந்–தா–லும், என்–னு–டைய தைரி–யம்–தான் என்னை இவ்–வள – வு தூரம் பய–ணம் செய்–யத் தூண்– டி–யி–ருக்–கி–றது. இந்–தப் பணி–யில் நான் பல–ரி–டம் பேசி அவர்–கள் மனதை மாற்ற முயற்–சித்–தி–ருக்– கி–றேன். அவர்–க–ளில் பலர் நல்–ல–வி–த–மாக மாறி– யி–ருக்–கி–றார்–கள். என்–னு–டைய பேச்–சுக்கு மதிப்பு க�ொடுத்து நல்ல பாதைக்கு திரும்–பி–யி–ருப்–பதை பார்க்–கும்–ப�ோது மன–சுக்கு சந்–த�ோ–ஷ–மாக உள்– ளது. சில சம–யம் நான் எதிரே வரும் ப�ோது சிலர் ஒதுங்கி செல்–வார்–கள். அதை பார்க்–கும் ப�ோது மட்–டும்–தான் க�ொஞ்–சம் கஷ்–ட–மாக இருக்–கும். இருந்–தா–லும், என்–னுடை – ய சேவைக்கு பலர் ஆத–ரவு க�ொடுப்–பதை பார்க்–கும் ப�ோது மன–சுக்கு நிறை–வாக உள்–ளது. இங்கு இறந்–தவ – ர்–களி – ன் சமாதி இருந்–தா– லும், என்னை ப�ொருத்–த–வரை அதை க�ோயி–லாக தான் பாவிக்–கி–றேன். அந்த இடம் சுத்–த–மா–க–வும், அமை–திய – ா–கவு – ம் இருக்க பாடு–படு – வ – ேன். எவ்–வள – வு தான் ஒருத்–தர் வாழ்க்–கை–யில் முன்–னே–றி–னா–லும், அவர்–கள் கடை–சியி – ல் ஒரு கைப்–பிடி சாம்–பல் தான். இது தான் வாழ்க்கை. இதை புரிந்–து க�ொண்–டால், க�ோபம், ப�ொறாமை, வஞ்–கசம் எது–வுமே நம் முன் த�ோன்–றா–து.–’’

- ப்ரியா

படங்–கள்: பால்–துரை


12.11.2017

வசந்தம்

7


முட்டிக்கிட்டாங்க... ஒட்டிக்கிட்டாங்க..! காந்தி கண்ட கனவு ராம–ராஜ்–ஜி–யத்–தின் அடிப்– ñ ¬ படை–யி–லேயே மத்–திய அர–சும் உத்–தர– ப்–பிர– தேச – அர–சும் ஆட்சி புரிந்து வரு– கி – ற து என அம்– மா–நில ஆளு–நர் ராம்–நா– யக் கூறி–யி–ருப்–பது? 

ðF

ì£

™èœ

ஆவி–யைப் பார்த்து பயப்– படு–வது ப�ோல இந்த காவியை பார்த்து அச்–சப்–ப–டு–கி–றார்–கள் என்–கி–றாரே தமி–ழிசை? - தமிழ்ச்–செல்வி, சென்னை. கடை– சி – யி ல் பாஜ– க வை பேயாக காட்டி பயமுறுத்–தும் நிலைக்கு வந்–து–விட்–டார்.

இரட்டை இலை எந்த அணிக்கு கிடைத்–தா–லும் அவர்–கள் ஆட்–சிக்கு வர முடி–யாது என்–பது என் கருத்து. உமது கருத்–தென்ன?

- எம்.மிக்–கேல் ராஜ், சாத்–தூர். பெரிய கண்–டுபி – டி – ப்பு பாரு. பச்–சக் க�ொழந்–தைக்கு கூட இது தெரி–யுமே?

ஆதாரை ம�ொபைல் எண்– ணு–டன் இணைக்க முடி–யாது. முடிந்–ததை செய்–யுங்–கள் என மத்–திய அர–சுக்கு மேற்கு வங்க முதல்– வ ர் மம்தா பானர்ஜி சவால் விட்–டுள்–ளாரே? 

- வண்ணை கணே–சன், சென்னை. ‘நாங்க எல்–லாம் சங்–ப–ரி–வார் ஆட்–கள்’ என பட்–ட–வர்த்–த–ன–மாக காட்–டிக் க�ொடுப்–பதை ப�ோல இப்–ப–டியா பேசு–வார்–கள். நம்ம ஊரு ஸ்லீப்–பர் செல்–கள் ப�ோல ப�ொத்–து–னாப்–புல நடந்–துக்க வேணாமா?

- ச.தேவிகா, சிதம்–ப–ரம். இந்த சவா–ல�ோடு நிறுத்–தியி – ரு – க்–கல – ாம். யாரும் ஆதாரை ம�ொபைல் எண்–ணு–டன் இணைக்–கா– தீர்–கள். அப்–படி செய்–தால் கண–வன் - மனைவி உரை– ய ா– ட லை கூட ஒட்– டு க்– கே ட்டு வெளியே கசி–ய–விட்டு விடு–வார்–கள் என எல்–ல�ோ–ரை–யும் டரி–ய–லாக்கி பேசி–யுள்–ளார்.

ரேஷன் கடை–க–ளில் எந்த அறி–விப்–பும் இல்–லா–மல் சர்க்–கரை விலையை உயர்த்–தி– விட்–டார்–களே? 

- ராபர்ட், பாளை–யங்–க�ோட்டை. ‘தமிழ்–நாட்–டில் நீரி–ழிவு ந�ோயா–ளி–க–ளின் எண்– ணிக்–கையை குறைக்க அரசு எடுத்த அற்–புத முடிவு இது’ என்று நல்–ல–வேளை இது–வரை எந்த மந்–தி–ரி–யும் பேட்டி க�ொடுக்–க–வில்லை.

குஜ– ர ாத்– தி ல் பாஜ– க – வு க்கு மக்– க ள் செல்– வ ாக்கு இருந்– த ால் அங்கு தேர்– தலை முன்– னி ட்டு பல்– வே று சலு– கை – க ள் அறி–விக்–கப்–ப–டு–வது ஏன் என்று சிவ–சேனை கேள்வி எழுப்–பி–யுள்–ளதே? 

- கணே–சன், சென்னை. மம்தா பானர்–ஜியை வேறு உத்–தவ் தாக்–கரே சந்–தித்து பேசி–யிரு – க்–கிற – ார். சிவ–சேனா ஏத�ோ தனி திட்–டம் வைத்–தி–ருக்–கி–றது ப�ோல. வசந்தம் 12.11.2017 8

சென்னை எண்–ணூர் துறை–முக கழி–முக பகு–தி–யில் கமல் நேரில் சென்று ஆய்வு செய்து முதல்–முறை – ய – ாக மக்–களை சந்–தித்து குறை–களை கேட்–டி–ருக்–கி–றாரே? 

- ரவி, மதுரை. ட்விட்– ட ர் அர– சி – ய ல் என்று கிண்– ட ல் செய்–தார்–கள். அதான் க�ொஞ்–சம் களத்–தில் இறங்–கிப் பார்த்–தி–ருக்–கி–றார்.


கேர– ள ா– வி ல் அரசு மதுக்– க – டை – க – ளி ல் பெண்–களை விற்–ப–னை–யா–ளர்–க–ளாக நிய– மிக்க வேண்– டு ம் என்று உயர்– நீ – தி – ம ன்– ற ம் உத்–த–ர–விட்–டுள்–ளதே? 

- ரவிச்–சந்–தி–ரன், ஆவு–டை–யாள்–பு–ரம். ஆஃப் கேட்–ப–வ–ருக்கு, ‘உங்க உடம்–புக்கு அவ்ளோ ஆகாது. கட்– டி ங் மட்– டு ம் ப�ோட்– டு க்– க�ோங்கோ...’ என்று இரக்–கம் பார்த்து வேலை பார்ப்–பார்–கள் என்று க�ோர்ட் நினைத்–திரு – க்–கும�ோ என்–னவ�ோ.

விளம்–பர பேனர்–க–ளில் உயி–ரு–டன் இருப்– பவர்–க–ளின் படம் இடம்–பெ–றக் கூடாது என்று உயர்–நீ–தின்–றம் உத்–த–ரவு ப�ோட்–டி–ருக்–கி–றதே? 

- சாமி–நா–தன், திருச்சி. பேனர்– த ானே வைக்– க க்– கூ – ட ாது, பலூ– னி ல் வரைந்து பறக்–கவி – –்ட்ட – ால் என்ன செய்–வீர்–கள் என ஆரம்–பித்து விட்–டார்–கள். இவர்–க–ளின் விளம்–பர ம�ோகத்–துக்கு ஒரு அளவே இல்–லா–மல் ப�ோய்– விட்–டது.

தமி– ழ – க த்– தி ல் டெங்கு இல்லை, கட–வுள் அரு–ளால் அனை–வ–ரும் நல–மாக இருக்– கின்–ற–னர் என்ற அமைச்–சர் கருப்–பண்–ணன் பேட்டி பற்றி? 

- ராஜி, அய–னா–வ–ரம். நல்ல வாய் முகூர்த்–தம். பேட்டி க�ொடுத்த அடுத்த வாரமே மழை க�ொட்– ட�ோ – க�ொ ட்– டென்று க�ொட்டி மக்–கள் அனை–வ–ரும் நல–மாக இருந்தார்கள்.

முத்–தி–ரைத்–தாள் ம�ோசடி மன்– ன ன் தெல்கி இறந்து விட்–டா–ராமே? 

- ஆர்.கே.லிங்–கே–சன், மேல–கி–ருஷ்–ணன் புதூர். க�ொன்–றால் பாவம் தின்–றால் தீரும் என்– ப து ப�ோல செஞ்ச ம�ோசடி செத்தா ப�ோச்சு என்று ஆகி–விட்–டதே?

தீபா, மாத–வன் இரு–வ–ருக்–கும் என்னதான் ஆச்சு?

- தாமஸ் மன�ோ–க–ரன், புதுச்–சேரி . முதல்ல முட்–டிக்–கிட்–டாங்க. அப்–றமா ஒட்–டிக்–கிட்–டாங்க. இப்போ மறு–ப–டி–யும் வெட்–டிக்–க–லாமா இல்ல கட்–டிக்–க–லா–மானு கன்ஃ–பி–யூ–சன்ல இருக்–காங்க.

உல–கில் முதல் முறை–யாக ர�ோப�ோ ஒன்–றுக்கு சவுதி அரே–பியா அரசு குடி–யுரி – மை வழங்–கி–யுள்–ளது பற்றி? 

- மு.மதி–வா–ணன், அரூர். எல்–லாம் சரி–தான். அந்த ஊர்ல தப்–புத்–தண்டா ஏதா–வது பண்ணா தலைய வெட்–டிப்–புடு – வ – ாய்ங்க. ர�ோப�ோன்னு சலுகை எல்–லாம் கிடைக்–காது. அதான் க�ொஞ்–சம் கவ–லையா இருக்கு.

ப்ரோ பணிவு, துணிவு எது வெற்–றியை தரும்?

- ஸ்டீ–பன் செல்–ல–துரை, தென்–காசி. ரெண்–டும் தேவை. ஆனால் முக்–கி–ய–மான ஒரு ‘வு’ இருக்–கி–றது. அது அறிவு.

இனி சினி–மா–வில் நடிக்க மாட்–டேன் என்று ரிச்சா கங்–க�ோ– பாத்–யாயா கூறு–வது பற்றி? 

- எஸ்.கதி–ரே–சன், பேர–ணாம்–பட்டு. இதாரு. ஓ... ‘ஒஸ்– தி , ‘மயக்– க ம் என்– ன ’ படங்– க – ளி ல் நடிச்ச ப�ொண்ணா? உபாத்–யா–யான்னு பேரெல்–லாம் பாத்து நான் ஏத�ோ பாஜ பேக்–ர–வுண்ட் கவர்–னரா இருப்–பா–ர�ோனு நெனச்–சிட்–டேன். ஆனா–லும் கதி–ரேசா... நீங்க இந்த மார்க்–கெட் ப�ோன, ஃபீல்டை விட்டே ப�ோன ஆளுக லிஸ்ட்டை வச்–சுட்டு இன்–னுமா சுத்–திட்–டி–ருக்–கீங்க.

12.11.2017

வசந்தம்

9


ஊர் பஞ்சாயத்து

அமலாபால் செய்தது நியாயமா? கை வ– ச ம் படங்– க ள் இ ரு க் – கி – ற த � ோ இ ல் – ல ை ய � ோ , நடிகை அம–லா–பா–லின் பெயர் எப்–ப�ோ–தும் ஊட–கங்–க–ளில் அடி– பட்–டுக் க�ொண்டே இருக்–கி–றது. இயக்– கு – ந – ர �ோடு திடீர் காதல் திரு–ம–ணம், சில நாட்–க–ளி–லேயே விவா–க–ரத்து, மீண்–டும் முழு–நே–ர– மாக சினி–மா–வில் நடிப்பு என்று கடந்த சில ஆண்– டு – க – ள ாக பர–ப–ரப்–பாக பேசப்–பட்–ட–வர், இப்– ப�ோது வரி ஏய்ப்பு பிரச்–சின – ை–யில் சிக்–கி–யி–ருக்–கி–றார். ச�ொகுசு கார் சமீ–பத்–தில் மெர்–சி–டிஸ்-எஸ் வகை ச�ொகுசு கார் ஒன்றை அம–லாப – ால் வாங்–கியி – ரு – க்–கிற – ார். இதன் விலை ஒரு க�ோடி ரூபாய்க்– கும் அதி–கம் என்–கிற – ார்–கள். கேர– ளா–வில் வசிக்–கும் அம–லா–பால், இந்த காருக்–காக அங்கே சுமார் இரு–பது லட்–சம் ரூபாய் வரி கட்– டி–யி–ருக்க வேண்–டும். ஆனால், பாண்–டிச்–சேரி – யி – ல் கல்–லூரி மாண– வர் ஒரு–வ–ரின் முக–வ–ரியை, தன் முக–வ–ரி–யாக காட்டி ரெஜிஸ்–டர் செய்– தி – ரு க்– கி – ற ார். மற்ற மாநி– லங்–களை ஒப்–பிடு – கை – யி – ல் பாண்– டிச்– சே – ரி – யி ல் மிகக்– கு – றை – வ ான சாலை–வரி கட்–டி–னால் ப�ோதும் என்–கிற சலுகை இருப்–ப–தால், தன்–னு–டைய காருக்கு பாண்–டிச்– சேரி பதிவு எண் வாங்–கி–யி–ருக்– கி–றார். அதற்கு ஒரு லட்–சத்து பதி–னைந்–தா–யி–ரம்–தான் வரி கட்– டி–யி–ருக்–கி–றார். ப�ோலி முக–வரி

10

வசந்தம் 12.11.2017


க�ொடுத்து கார் வாங்–கி–யி–ருப்–பது குற்–றம் என்–று– கூறி, அவர் மீது நட–வ–டிக்கை எடுக்க அம்–மா–நில ப�ோக்–கு–வ–ரத்து ஆணை–ய–ருக்கு உத்–த–ர–விட்–டி– ருக்–கி–றார் பாண்–டிச்–சேரி கவர்–னர் கிரண்–பேடி. இதை–ய–டுத்து, மற்ற மாநி–லத்–த–வர்–கள் ச�ொகுசு கார் வாங்கி, பாண்–டிச்சேரி–யில் ரெஜிஸ்–டர் செய்– வது குறித்த சர்ச்சை திடீ–ரென கச்சை கட்–டிக் க�ொண்–டுள்–ளது. பாண்–டி–ச்சேரியில் ஏன் வரிச்–ச–லுகை? பாண்–டிச்–சே–ரி–யில் மட்–டு–மல்ல. க�ோவா, சண்– டி–கர் ப�ோன்ற யூனி–யன் பிர–தே–சங்–க–ளி–லும் வரி குறை–வு–தான். மற்ற மாநி–லங்–க–ளில் மத்–திய அரசு வரி–ய�ோடு, மாநில அர–சின் வரி–யை–யும் சேர்த்–துக் கட்–டவேண் – டு – ம். யூனி–யன் பிர–தே–சங்–களி – ல் மாநில அர–சுக்கு வரி செலுத்த வேண்–டி–ய–தில்லை. ஏனெ– னில், நாடு சுதந்–தி–ரம் அடைந்–த–ப�ோது, தற்–ப�ோது யூனி–யன் பிர–தே–சங்–க–ளாக இருப்–பவை இந்–தி–யா– வுக்–குள் இல்லை. உதா–ரண – த்–துக்கு, பாண்–டிச்–சே– ரியை எடுத்–துக் க�ொள்–வ�ோம். பிரெஞ்சு கால–னி– யாக இருந்த பாண்–டிச்–சேரி, நாம் சுதந்–திர– ம் பெற்று ஏழாண்–டு–க–ளுக்கு பிறகு நவம்–பர் 1, 1954ல்தான் இந்–திய அர–சின் ஆளு–கைக்–குள் வரு–கிற – து. இந்–திய ஆளு–கைக்–குள் வரு–வ–தற்கு முன்–பாக அந்–தந்த பிர–தே–சங்–களி – ல் இருந்த நிர்–வாக நடை–முறையை – அப்–படி – யே த�ொடர்–வதான – ஒப்–பந்–தத்–தில்–தான் யூனி– யன் பிர–தே–சங்–கள் உரு–வா–கின. அதன் அடிப்–ப– டை–யி–லேயே, அவர்–க–ளுக்கு வரி செலுத்–து–வ–தில் சிறப்–புச் சலுகை வழங்–கப்–ப–டு–கி–றது. இரு–பது லட்–சம் ரூபாய்க்–கும் அதி–க–மான விலை–யுள்ள ச�ொகு–சு–காரை வாங்–கி–னால், பாண்–டிச்–சே–ரி–யில் 55,000 ரூபாய் வரி கட்–டி–னால் ப�ோதும். பாண்–டிச்– சே–ரி–யில் பரப்–ப–ளவு மிக–வும் குறைவு, ஒரு நக–ரம் அள–வில் இருக்–கும் யூனி–யன் என்–பதா – லு – ம் சாலை வரி அவ்–வ–ளவு குறை–வாக நிர்–ண–யிக்–கப்–பட்–டி– ருக்–கி–றது. மற்ற மாநி–லங்–க–ளில் குறைந்–த–பட்–சம் பதி–னான்கு சத–வி–கி–தத்–துக்–கும் கூடு–த–லா–கவே இருக்–கும். குறிப்–பாக கர்–நா–டக – ா–வில்–தான் மிக–வும் அதி–கம். அதற்கு தங்–களி – ன் பரப்–பள – வை கார–ணம் காட்–டு–கி–றார்–கள். இவ்–வ–ளவு பெரிய மாநி–லத்–தின் இண்டு இடுக்–கெல்–லாம் சாலை ப�ோட்டு, நீங்–கள் வாக–னம் ஓட்ட வசதி செய்து தர வேண்–டும – ா–னால் வரி க�ொஞ்–சம் அதி–க–மா–க–தான் இருக்–கும் என்று பெரிய மாநி–லங்–கள் ச�ொல்–லு–கின்–றன. அம–லா–பால் செய்–தது வரி ஏய்ப்பா? பாண்– டி ச்– சே – ரி – யி ல் தங்– க ள் வாக– னத்தை பதிவு செய்–ப–வர்–கள், பாண்–டிச்–சேரி ஆர்.டி.ஓ. வழங்–கிய லைசென்ஸ் வைத்–தி–ருப்–ப–வர்–க–ளாக இருக்க வேண்–டும் என்று ஒரு ப�ொது–வான விதி இருக்–கிற – து. அதா–வது, பாண்–டிச்சேரியை ச�ொந்த ஊராக க�ொண்–ட–வர்–கள், வேறு மாநி–லங்–க–ளில் வசித்–தா–லும், அவர்–க–ளது நிரந்–தர முக–வரி பாண்– டிச்–சே–ரி–யில் இருக்–கும் பட்–சத்–தில், பாண்–டிச்–சேரி லைசென்ஸ் வைத்– தி – ரு க்– கு ம் அடிப்– ப – டை – யி ல் இந்த வரிச்– ச – லு – கையை அனு– ப – வி க்– கி – ற ார்– க ள். ஒரு மாநி–லத்–தில் பதிவு செய்த வாக–னத்தை, இன்– ன�ொ ரு மாநி– ல த்– தி ல் ஓட்– டு – வ – தற் – கே – கூ ட

அந்–தந்த மாநில ப�ோக்–கு–வ–ரத்து காவல்–து–றை– யி–னர் தடை–யில்லா சான்று வழங்–க–வேண்–டும் என்– ப து ப�ொது– வ ான நடை– மு றை. ஆனால், அதெல்–லாம் செயல்–பாட்–டில் இருக்–கி–றதா என்– றெல்–லாம் கேட்–கா–தீர்–கள். ஏட்–டில் இருக்–கி–றது, அவ்–வ–ள–வு–தான். சென்–னை–யில் ஒரு ப�ோக்–கு–வ– ரத்–துக் காவ–லர், பாண்–டிச்–சேரி ரெஜிஸ்–டர் வண்– டியை மடக்கி ச�ோதனை செய்–தால், ஓட்–டு–ந–ரின் லைசென்ஸ் பாண்–டிச்–சே–ரி–யில் வழங்–கப்–பட்–டதா என்று பார்ப்–பார். அப்–ப–டி–யி–ருந்–தால், செல்ல அனு–மதி – த்து விடு–கிற – ார். இல்–லை–யென்–றால்–தான் ‘மேற்–க�ொண்–டு’ விசா–ரிப்–பார். நிலைமை இப்–ப–டி–யி–ருக்க பாண்–டிச்–சே–ரி–யில் வசிக்–காத ஒரு–வர், பாண்–டிச்–சேரி – முக–வரி – யி – ல்–லாத ஒரு–வர், வரிச்–சலு – கை – க்–காக ஒரு ப�ோலி–யான முக–வ– ரி–யில் தான் வசிப்–பதா – க சான்று காட்டி ‘எப்–படி – ய – �ோ’ அங்கு பதிவு செய்–தால், அது குற்–றம்–தான். இதை அம–லா–பால் மட்–டும் செய்–ய–வில்லை. தமி–ழ–கம், ஆந்–தி–ரம் மற்–றும் கர்–நா–டகா சாலை–க–ளில் ஓடும் பாண்–டிச்–சேரி பதிவு ச�ொகு–சுக்–கார் உரி–மையா – ள – ர்– கள் அத்–தனை பேரும் செய்–கி–றார்–கள். குற்–றம்– தான். ஆனால், ஒரு–மா–திரி ஏற்–றுக்–க�ொள்–ளப்–பட்ட குற்–ற–மாக இருப்–ப–து–தான் நடை–முறை. பூனைக்கு மணி இந்த ப�ோலி முக–வரி பதிவு விவ–கா–ரம், கவர்–னர் கிரண்–பேடி மூலம் வெட்ட வெளிச்–சம – ா–கியி – ரு – க்–கும் நிலை–யில் பாண்–டிச்–சே–ரி–யில் பதட்–டம் கூடி–யி–ருக்– கி–றது. அம்–மா–நில ப�ோக்–கு–வ–ரத்து அமைச்–சர், அவ–சர அவ–சர– ம – ாக அம–லாப – ால் எந்த விதி–முறை மீற–லிலு – ம் ஈடு–பட – வி – ல்லை என்று ச�ொல்–லியி – ரு – க்–கி– றார். பாண்டிச்சேரி முதல்–வர் நாரா–ய–ண–சா–மி–யும் இதை வழி–ம�ொ–ழிந்–தி–ருக்–கி–றார். அம–லா–பால், புதுச்–சேரி முக–வ–ரி–யில் எல்.ஐ.சி. பாலிசி ஒன்றை எடுத்–தி–ருப்–ப–தாக ஒரு பல–கீ–ன–மான ஆதா–ரத்தை இதற்கு எடுத்–துக் க�ொடுத்–தி–ருக்–கி–றார்–கள். இது– வரை எப்–ப–டிய�ோ, ஆனால் இனி மற்ற மாநி–லத்–த– வர் பாண்–டிச்–சேரி – யி – ல் தங்–கள் வாக–னத்தை பதிவு செய்ய தயங்–கக்–கூடி – ய ஓர் எச்–சரி – க்கை உணர்வை கிரண்–பேடி ஏற்–ப–டுத்தி இருக்–கி–றார். அம–லா–பால் என்ன ச�ொல்–கி–றார்? தான் எந்த விதி–மீ–ற–லை–யும் செய்–ய–வில்லை என்று அம–லா–பால் ச�ொல்–கி–றார். ஓர் இந்–திய குடி–ம–கன் என்–கிற அடிப்–ப–டை–யில், இந்–தி–யா–வில் எங்கு வேண்–டு–மா–னா–லும் தன்–னால் ச�ொத்து வாங்க முடி–யும் என்–கிற தர்க்–கத்தை அவர் முன்– வைக்–கி–றார். கேட்–ப–தற்கு சரி–தான் என்று த�ோன்– றி–னா–லும், இந்த லாஜிக் அர்த்–த–மற்–றது. சட்–டம் ப�ொது–வா–ன–து–தான் என்–றா–லும், மாநி–லத்–துக்கு மாநி–லம் நிர்–வாக நடை–மு–றை–க–ளில் வேறு வேறு வரை–ய–றை–கள் உண்டு. தனிப்–பட்ட முறை–யில் அவற்–றின் மீது நமக்கு விமர்–ச–னங்–கள் இருக்–க– லாம். ஆனால், அந்த வரை–ய–றை–களை மீறா– மல் இருப்–பதே சட்ட சிக்–கல்–க–ளுக்–குள் மாட்–டிக் க�ொள்–ளா–மல் இருப்–ப–தற்–கான ஒரே வழி.

- யுவ–கி–ருஷ்ணா 12.11.2017

வசந்தம்

11


ெநல்லை ஜமீன்கள் எட்டயபுரம் ஜமீன்

12

வசந்தம் 12.11.2017


கே.என்.சிவராமன் 63

இந்தியாவின் முன்னேறிய ஜமீன்! வார்த்– த ை– யி ல் ‘சங்– கீ த சம்– பி – ர – த ா– ய ப் பிர– த ர்– கி – னி ’ நூல் இப்–அச்–படிசா–ஒற்றை னதை முடித்–து–விட முடி–யாது.

ஏனெ–னில் காலம் அப்–ப–டிப்–பட்–டது! அச்–சுத் த�ொழில் என்–னும் அச்சு முத–லா– ளித்–து–வம் கரு–வாக இருந்த சூழல் அது. எனவே க�ொஞ்–சம் விரி–வாக இதைப் பார்க்க வேண்–டி–யது அவ–சி–யம்.

12.11.2017

வசந்தம்

13


இந்–நூல் ஜமீ–னுக்கு ச�ொந்–தம – ான இளசை வித்–திய – ாச விலா–சினி அச்–சுக் கூடத்–தில் பதிப்–பிக்–கப்–பட்–டது. விஷ–யம் இது–வல்ல. வேற�ொன்று! இந்–நூலை அச்–சிய தெலுங்கு அச்சு எழுத்–துக்–க–ளும் - அப்–ப�ோது லெட்–டர் பிரஸ்–தானே வழக்–கத்–தில் இருந்– தது! - ‘கம–க’ அடை–யா–ளங்–க–ளுக்–கான அச்–சுக்–க–ளும் ஆந்–தி–ரா–வில் இருந்து வந்து சேர்ந்–தன! சின்–ன–சாமி முத–லி–யார் இதற்கு வேண்–டிய உத–வி– களை செய்–தார். ‘சங்–கீத சம்–பி–ர–தா–யப் பிர–தர்–கி–னி’ நூல் அச்–சா–கும் வேலை 1901ல் த�ொடங்கி 1904ல் முடிந்–தது. ஆனால் இந்–நூல் உரு–வாக பெரு–மள – வு உதவி செய்த சின்–ன– சாமி முத–லி–யார் அதற்–குள் கால–மாகி விட்–டார். 1,700 பக்–கங்–கள் க�ொண்ட இந்–நூல் இரு பாகங்– கள் க�ொண்–டது. இன்று கர்–நா–டக சங்–கீ–தம் நிலைத்து நிற்க, உயிர் வாழ, ஜீவ–நா–டி–யாக இப்–புத்–த–கமே விளங்–கு –கி–றது. இப்–ப�ோது இந்–நூலை மத்–திய அரசு உத–வி–யு–டன் சென்னை சங்–கீத அக–டமி வெளி–யிட்–டுள்–ளது. கர்–நா–டக இசைக் களஞ்–சிய – ம – ாக விளங்–கும் இப்–புத்–த– கம் வெளி–யிட உத–விய ராஜா மகா–ராஜா இசை உல–கில் சிறப்–பான இடத்–தைப் பெற்–றுள்–ளார். இவ்–வள – வு – ம் ச�ொல்–லிவி – ட்டு நாட–கத்–துறை – யை – ப் பற்றி

14

வசந்தம் 12.11.2017

குறிப்–பி–டா–விட்–டால் எப்–படி?! எட்–டய – பு – ர ஜமீன், நாட–கக் கலைக்–கா–கவு – ம் தன் உடல் ப�ொருள் ஆவியை அர்ப்–ப–ணித்– துள்–ளது. ஆம். மர–பான ஆக்–கங்–க–ளுக்கு அப்–பால் பல புது–மை–கள் புகுத்–தப்–பட்–டன. மு த ன் மு த – லி ல் ஆ ங் – கி ல ந ா ட க ஆசி–ரி–ய–ரான ஷேக்ஸ்–பி–யர் உள்–ளிட்ட பல– ரது நாட–கங்–களை அடிப்–ப–டை–யாக வைத்து தமி–ழில் எண்–ணற்ற நாட–கங்–கள் இக்–கா–லத்– தில் எழு–தப்–பட்–டன. ‘ஞான–வல்–லி’, ‘சுத்–த–சே–னன்’ ஆகிய இரு நாட–கங்–களை இப்–படி ஜமீன்–தாரே எளிய உரை–ந–டை–யில் எழு–தி–னார். ப�ோலவே தமி–ழில் எழு–தப்–பட்ட நாட–கங்– களை ஜமீன் ஆங்– கி – ல ப் பேரா– சி – ரி – ய – ர ான திரு–மலைக் – க�ொழுந்து ஆங்–கில – த்–தில் ம�ொழி– பெ–யர்த்–தார்! நாடக நடி–கர்–களை ஆத–ரிப்–ப–தற்–கா–கவே நாட–கக் குழு ஒன்று உரு–வாக்–கப்–பட்–டது. பிர–பல நாடக நடி–க–ரான மன்–னார்–குடி எம். ஆர்.க�ோவிந்–தச – ாமி இந்–தக் குழு–வில் இருந்–த– வர்–தான். நாட–கக் குழு–வில் இருந்–த–வர்–கள் குடி–யிரு – க்க இல–வச – ம – ாக இல்–லங்–கள் கட்–டிக் க�ொடுக்–கப்–பட்–டன. பயிற்–சிப் பெற்ற நாட– கங்– க ளை அரங்– கே ற்ற அரண்– ம – னை – யி ன் கீழ்ப் பகு–தி–யி–லும்; எட்–ட–ய–பு–ரம் நக–ரின் தென் மேற்–குப் பகு–தி–யி–லும் நிரந்–த–ர–மான நவீன அரங்–கு–கள் அமைக்–கப்–பட்–டன. இது–தான் பிற்–கா–லத்–தில் திரை–யர– ங்–கம – ாக மாறி–யது என தன் நூலில் குறிப்–பி–டு–கி–றார் வர–லாற்று ஆய்–வா–ளர– ான முத்–தா–லங்–குறி – ச்சி காம–ராசு. ப�ோலவே நாட்–டி–யத்தை ஆத–ரிக்–க–வும் ராஜா மகா–ராஜா தயங்–க–வில்லை. இவ–ரது ஆட்–சிக் காலத்–தில்–தான் வாழை இலை–யின் மீது மண்–பா–னையை கவிழ்த்து அதன் மேல் நட– ன – ம ா– டு ம் ‘பேர– ணி ’ என்– னும் சித்–திர நட–ன–மா–டிய க�ொல்–லப்–பட்டி ப�ொன்–னம்–மாள் வாழ்ந்–தார். இந்த தார–கை– யைப் பாராட்டி ப�ொற் பூ என்–னும் ப�ொன்– னா–லான பூக்–களை பரி–சா–கக் க�ொடுத்து, ‘சபாஞ்–சித சிந்–தா–ம–ணி’ என்ற பட்–டத்–தை–யும் க�ொல்–லப்–பட்டி ப�ொன்–னம்–மா–ளுக்கு சூட்டி ஜமீன்–தார் கவு–ர–வித்–துள்–ளார். மறுக்–கவி – ல்லை. ராஜா மகா–ராஜா காலத்– தில் திரு–நெல்–வேலி மாவட்–டத்–தில் தேசிய இயக்–கம் வலு–வா–கப் பர–வியி – ரு – ந்–தது. பால–கங்– கா–தர தில–கரை தலை–வ–ராக ஏற்ற இளை–ஞர்– கள் இப்–பிர– தே – ச – த்–தில் அதி–கள – வு இருந்–தன – ர். சுதேசி இயக்–கத்தை முழு மூச்–சு–டன் பரப்ப அய–ராது பாடு–பட்–ட–னர். ஆம். 1911ம் ஆண்டு மணி–யாச்சி ஜங்– ஷ– னி ல் ஆங்– கி – லே ய கலெக்– ட – ர ான ஆஷ் துரையை வாஞ்– சி – ந ா– த ன் துப்– ப ாக்– கி – ய ால் சுட்–டுக் க�ொன்ற சம்–ப–வம், ராஜா மகா–ராஜா ஆட்–சிக் காலத்–தில்–தான் அரங்–கே–றி–யது.


இந்த ஆஷ் க�ொலை வழக்கு எட்–ட–ய–பு–ரத்–தில் பெரும் பர– ப – ர ப்பை ஏற்– ப – டு த்– தி – ய து. கார– ண ம், இக்– க�ொலை வழக்– கி ல் சம்– ப ந்– த ப்– ப ட்ட பலர், எட்– ட – ய – பு – ர த்– தி ல்– த ான் தலை– ம – றை – வ ாக இருந்– தார்–கள். மட்–டு–மல்ல எட்–ட–ய–பு–ரம் வந்–தே–மா–த–ரம் சுப்–பிர– ம – ணி – ய – ம் என்–பவ – ரு – ம் இந்த வழக்–கில் க�ோர்ட்– டில் ஆஜ–ராகி இருந்–தார். 1906ம் ஆண்டு எட்–ட–ய–பு–ரத்–தில் சுதே–சிய நிதி வசூல் மும்–மு–ர–மாக நடை–பெற்–றது. ஜமீன்–தா–ரின் உற–வி–ன–ரான குமா–ரெட்டு நாயக்–கர், இதற்கு ஊக்– கத்–து–டன் உழைத்–தார். ஜமீன்–தா–ரின் சிறிய தகப்–ப– னா–ரான தாத்தா மகா–ராஜா - நினை–வி–ருக்–கி–றதா? ராஜா மகா–ராஜா மைன–ராக இருந்த காலத்–தில், ஆங்–கிலே – ய – ர்–கள் ஜமீனை நிர்–வகி – த்து வந்–தப�ோ – து, ஜமீனை கட்– டி க் காப்– ப ாற்– றி – ன ாரே ஒருத்– த ர்... அவ–ரே–தான் இந்த தாத்தா மகா–ராஜா - தன் பங்– குக்கு சுதே–சிய நிதிக்கு உத–வி–யி–ருக்–கி–றார். சரி. விஷ–யத்–துக்கு வரு–வ�ோம். கல்வி, கலை, இலக்–கிய – ம், நாட–கம், நாட்–டிய – ம், விவ–சாய வளர்ச்சி, நீர் மேலாண்மை, நிர்–வாக சீர்–தி–ருத்–தம்... என அனைத்–துத் துறை–க–ளி–லும் எட்–டய – பு – ர ஜமீனை உயர்த்–திய ராஜா மகா–ரா–ஜா–வின் ஆட்–சிக் காலம் சர்–வநி – ச்–சய – ம – ாக ப�ொற்–கா–லம்–தான். இவை அனைத்–தை–யும் வெறும் 15 ஆண்–டு க – ளி – ல் அவர் செய்து முடித்–தார் என்–பது – த – ான் குறிப்– பிட வேண்–டிய விஷ–யம். இப்– ப டி மக்– க – ள ா– லு ம் கலை– ஞ ர்– க – ள ா– லு ம் ப�ோற்–றப்–பட்ட ராஜா மகா–ராஜா -

ðFŠðè‹

1915ம் ஆண்டு டிசம்–பர் மாதம் - அதா–வது மார்–கழி மாதம் - ஏகா–தசி அன்று கால–மா–னார். அப்–ப�ோது அவ–ருக்கு வயது 37தான். மன்– ன – ரி ன் மறைவை மக்– க ள் எதிர்– ப ார்க்– க – வில்லை. எட்– ட – ய – பு ர ஜமீனே ச�ோகக் கட– லி ல் மூழ்–கி–யது. ‘ஆடு அழுக, மாடு அழுக, அஞ்சு லட்–சம் ஜனம் அழுக பட்–டத்து யானை எல்–லாம் பாதை–யிலே நின்று அழுக...’ - என்–னும் நாட்–டுப்–பு–றப் பாடல், ராஜா மகா–ரா– ஜா–வின் மறை–வுத் துயரை இன்–றும் நமக்–குப் படம் பிடித்–துக் காட்–டு–கி–றது. ஆங்–கிலே – ய – ர் ஆட்–சியி – ல், ஆங்–கிலே – ய – ர்–களு – ட – ன் பகையை வளர்க்–கா–மல், இழைந்து வாழ்ந்–தப – டி தன் மக்–களு – க்கு என்–னவெ – ல்–லாம் செய்ய முடி–யும�ோ... அவர்–க–ளது வாழ்–வா–தா–ரத்தை எந்த வகை–யில் எல்–லாம் உயர்த்த முடி–யும�ோ... அந்த வகை–யில் எல்–லாம் ராஜா மகா–ராஜா உயர்த்–திக் காட்–டியி – ரு – க்– கி–றார். எல்–லாத் துறை–க–ளி–லும் சீர்–தி–ருத்–தங்–களை அமல்–ப–டுத்தி இருக்–கி–றார். ஒரே வார்த்–தை–யில் ச�ொல்–வ–தென்–றால் அக்– க ால இந்– தி – ய ா– வு க்கே முன்– ம ா– தி – ரி – ய ாக ராஜா மகா–ராஜா திகழ்ந்–தி–ருக்–கி–றார். முன்–னே–றிய ஜமீ–னாக எட்–டய – பு – ர– ம் அவ–ரது ஆட்–சியி – ல் கம்–பீர– ம – ாக வளர்ந்–தி–ருக்–கி–றது!

(த�ொட–ரும்)

பரபரபபபான விறபனனயில்

ரகசிய விதிகள்

குஙகுமததில் சவளிவந்்த ச்தபாடரகள் இபவபபாது நூல்வடிவில்

முகஙகளின்

u225

தேசம்

எலலா நிலங்–க–ளும் உயி–ருள்–ள–்ை–தான். தட்–ப–சைப–பம் சோர்ந்து அைற்–றின் குண– ந–லங்–கள் உரு–ைா–கின்–றன. நிலங்–கமள அங்கு ைாழும் ேனி–தர்–க–ளின் உரு–ைத்தச சசேதுக்–கு–கின்–றன. அந்த ை்க–யில இந்– தி–யா–வின் முகம் எது என்ற மதட–லுக்–கான வி்டமய இந்த ‘முகங்–க–ளின் மதசேம்’ நூல.

சஜயவமபாகன

சுபபா

u200

இந்–தத சதாடர் சைளி–ை–ரத சதாடங்–கிய சேே–யத–தில சி்ல திருட்–டுக்குப பின்–னால இருக்–கும் ேனி–தர்–கள், விஷ–யங்–கள், கார–ணங்–கள் குறித–து சபரும்–பா–லான ேக்–கள் அறி–யா–ே–மலமய இருந்–தார்–கள். ‘ரக–சிய விதி–கள்’ பதது அத–தி–யா–யங்–கள் கடந்த நி்ல–யில தமி–ழ–கம் முழுக்க ஹாட் டாப–பிக்–காக ‘சி்ல திருட்–டு’ ோறி–யது.

பிரதி வவண்டுவவபார ச்தபாடரபுசகபாள்ள: சூரியன் பதிபபகம், 229, கச்வெரி வரபாடு, மயிலைபாபபூர, செனனன-4. வபபான: 044 42209191 Extn: 21125 | Email: kalbooks@dinakaran.com பிரதிகளுக்கு: செனனன: 7299027361 வகபானவ: 9840981884 வெலைம்: 9840961944 மதுனர: 9940102427 திருச்சி: 9364646404 செல்னலை: 7598032797 வவலூர: 9840932768 புதுச்வெரி:7299027316 ெபாகரவகபாவில்: 9840961978 சபஙகளூரு: 9945578642 மும்னப:9769219611 சடல்லி: 9818325902

புத்தக விறபனனயபாளரகள் / முகவரகளிடமிருந்து ஆரடரகள் வரவவறகபபடுகின்றன. புத்தகஙகளைப் பதிவுத ்தபால்/கூரியர் மூலம் பபற, புத்தக விளலயுடன் ஒரு புத்தகம் என்றால் ரூ.20-ம், கூடு்தல் புத்தகம் ஒவபவான்றுக்கும் ரூ.10-ம் சேர்தது KAL Publications என்ற பபயருக்கு டிமாண்ட் டிராஃப்ட் அல்லது மணியார்டர் வாயிலாக மேலாளர், சூரியன் பதிபபகம், தினகரன், 229, கசமசேரி மராடு, ேயிலாபபூர், சசேன்்ன - 4. என்ற முகவரிக்கு அனுப்பவும்.

இபவபபாது ஆனனலைனிலும் வபாஙகலைபாம் www.suriyanpathipagam.com 12.11.2017

வசந்தம்

15


எந்த டயட் யாருக்கு இ

து டயட்–க–ளின் காலம். தற்–ப�ோது யாரே– னும் இரு– வ ர் சந்– தி த்– து க்– க �ொண்– ட ால் பேசும் விஷ–யங்–க–ளில் டயட்–டும் ஒன்று என்– ற ா– கி ப்– ப �ோ– ன து. கல்– ய ாண வீடு– க – ளி – லு ம் விஷேசங்களி–லும் சாப்–பிட அழைத்–தால் ‘நான் டயட்– டு ல இருக்– கே ன்’ என்று ச�ொல்– வ து ஒரு ஃபேஷன் என்–பது ப�ோல் எங்–கெங்–கும் ஒலிக்–கிற – து. இன்–றைய பெரும்–பா–லான டயட்–டுக – ளு – க்கு வெயிட் லாஸ்–தான் இலக்கு. நண்–பர்–கள் பின்–பற்–று–கி–றார்– கள், பக்–கத்து வீட்–டில் ச�ொன்–னார்–கள் என்று வித–வி–த–மான டயட்–களை பின்–பற்–றும் மக்–கள் அதி–கரி – த்–துக்–க�ொண்–டேயி – ரு – க்–கிற – ார்–கள். அனை–வ– ருக்–கும் அனைத்து டயட்–டும் ஏற்–றது அல்ல என்– பதை நாம் புரிந்–து–க�ொள்ள வேண்–டும். மேலும், ஒவ்–வ�ொரு டயட்–டுக்–கும் ஒவ்–வ�ொரு பலன் உண்டு. நமக்கு என்ன தேவை? நமது உடல்–வாகு என்ன? என்–ப–தற்கு ஏற்ப சரி–யான டயட்–டைப் பின்–பற்–றும் ப�ோது அதன் பலன்–களு – ம் மிக எளி–தாக நமக்–குக் கிடைக்–கும். இல்–லா–வி–டில், பிள்–ளை–யார் பிடிக்க ப�ோய் குரங்–கான கதை–யாக, இருக்–கும் ஆர�ோக்– கி–யத்–தை–யும் கெடுத்–துக்–க�ொண்டு, ஹாஸ்–பி–டல் படி ஏறி இறங்க வேண்–டி–ய–தா–கி–வி–டும். எனவே, டயட் விஷ–யத்–தில் நன்கு பரி–சீ–லனை செய்தே இறங்–குங்–கள். நிபு–ணர்–களை கலந்து ஆல�ோ–சிக்க தயங்–கா–தீர்–கள். தற்–ப�ோது பயன்–பாட்–டில் உள்ள சில முக்–கி–ய–மான டயட்–டு–கள் என்–னென்ன என்–ப– தைப் பற்றி பார்ப்–ப�ோம். பேலன்ஸ்டு டயட் இது நம் அனை–வ–ருக்–கும் நன்கு தெரிந்–த–து– தான். இன்–னும் ச�ொல்–லப்–ப�ோ–னால் கால–ங்கா–ல– மாக நாம் பின்– ப ற்றி வரு– வ து. தலை வாழை இலை ப�ோட்டு பரி–மா–றும் விருந்து இருக்–கி–றது அல்–லவா? அது–தான் பேலன்ஸ்டு டயட். அதா–வது,

16

வசந்தம் 12.11.2017

பெஸ்ட்!

ஒரு ஆர�ோக்–கிய – ம – ான மெனு–வில் ஏழு அம்–சங்–கள் கண்–டிப்–பாக இருக்க வேண்–டும் என்–கி–றார்–கள் உண–வி–யல் நிபு–ணர்–கள். மாவுச்–சத்து எனும் கார்– ப�ோ–ஹைட்–ரேட், க�ொழுப்–புச்–சத்து எனும் ஃபேட், புர–தச்–சத்து எனும் புர�ோட்–டின், வைட்–ட–மின்–கள், நார்ச்–சத்–துக்–கள் எனும் ஃபைபர்ஸ், நீர்ச்–சத்து, நுண்–ணூட்–டச்–சத்–துக்–கள் எனும் மைக்–ர�ோநி – யூ – ட்–ரி– ஷி–யன்ட்ஸ் இவற்–ற�ோடு கால்–சிய – ம், இரும்–புச்–சத்து, ப�ொட்–டா–சி–யம், தாமி–ரம், துத்–த–நா–கம், மெக்–னீ–சி– யம், மாங்–க–னீஸ் ப�ோன்ற தாது–உப்–புக்–கள் அதா– வது, மின–ரல்ஸ். இவை அனைத்–தும் சம–மா–கக் கிடைக்–கும்–ப�ோ–துத – ான் நம் உடல் வலு–வா–னத – ாக, ஆர�ோக்–கிய – ம – ா–னத – ாக, ப�ொலி–வா–னத – ாக இருக்–கி– றது. நம்–முடை – ய மர–பான உண–வில் இந்த அனைத்– துமே கிடைக்–கின்–றன. அரிசி, க�ோது–மை–யில் கார்–ப�ோ–ஹைட்–ரேட்–டும், பருப்–பில் புர�ோட்–டி–னும், காய்–க–றி–கள், கீரை–கள், பழங்–க–ளில் நார்–ச்சத்து, வைட்–ட–மின்–கள், நுண்–ணூட்–டச் சத்–து–க்கள், தாது– உப்–புக்–கள் ப�ோன்–றவை – யு – ம் நிறைந்–திரு – க்–கின்–றன. அசை–வம், பால் ப�ொருட்–கள் ப�ோன்–ற–வற்–றில் க�ொழுப்–புச்சத்து நிறைந்–துள்–ளது. தின–சரி மூன்று வேளை சமச்–சீர் டயட்டை முறை–யா–கப் பின்–பற்–றிக்–க�ொண்டு உடற்–ப–யிற்–சி– கள் செய்–து–வந்–தாலே த�ொப்பை, உடற்–ப–ரு–மன் ப�ோன்ற பிரச்– ச – னை – க ள் இருக்– க ாது. மேலும், உயர் ரத்த அழுத்–தம், சர்க்–கரை, இதய ந�ோய்–கள் ப�ோன்–ற–வை–யும் அண்–டாது. ஏற்–கெ–னவே இந்– தப் பிரச்–ச–னை–கள் உள்–ள–வர்–கள் மருத்–து–வ–ரின் ஆல�ோ–ச–னைப்–படி தங்–க–ளுக்கு ஏற்ற டயட்–டைப் பின்–பற்–று–வது நல்–லது. சமச்–சீர் டயட் குழந்–தை– கள் முதல் முதி–ய–வர்–கள் வரை அனை–வ–ருக்–கும் ஏற்–றது. வாழ்–நாள் முழு–தும் கடைப்–பி–டிக்க நம் மண்–ணுக்கு ஏற்ற டயட் முறை என்–றால் அது


பேலன்ஸ்டு டயட்–தான். உங்–கள – து தின–சரி கல�ோரி தேவை எவ்–வள – வு எனத் தெரிந்–துக – �ொண்டு அதற்கு ஏற்ப உங்–கள் மெனு–வைத் திட்–ட–மி–ட–லாம். அரிசி, க�ோது–மைக்கு மாற்–றாக சிறு–தா–னிய – ங்–களி – ல் ஏதே– னும் ஒன்றை தின–சரி மெனு–வில் சேர்த்–துக்–க�ொள்– வது மிக–வும் நல்–லது. இத–னு–டன் காய்க–றி–கள், பழங்–க–ளில் தின–சரி ஏதே–னும் ஒரு வண்–ணத்–தில் உள்–ளதை தேர்ந்–தெ–டுத்து உண்–ப–தும் நல்–லது. வீகன் டயட் இது–வும் இங்கு காலங்–கா–லம – ாக வழக்–கத்–தில் இருப்– ப – து – த ான். இந்த டயட்டை நனி சைவம் என்–பார்–கள். அதா–வது, இறைச்சி உண–வு–களை மட்–டும் அல்–லா–மல் பால், முட்டை உட்–பட அனைத்– து–வித – ம – ான விலங்கு உண–வுப் ப�ொருட்–கள – ை–யும் தவிர்த்து–விட்டு, தாவ–ரங்–க–ளில் இருந்து பெறப்– படும் உண–வுப் ப�ொருட்–களை மட்–டுமே உண்–பது – – தான் வீகன் டயட். ப�ொது–வாக, க�ொழுப்–புச்–சத்–துக்– காகத்–தான் அசை–வத்தை நாடு–வார்–கள். ஆனால் வீகன் டயட்–டில் தாவர உண–வு–க–ளில் இருந்தே க�ொழுப்–புச்–சத்து பெறப்–ப–டு–கி–றது என்–ப–து–தான் சிறப்பு. மேலும், வீகன் டயட்– டி ல் கிடைக்– கு ம் க�ொழுப்–புச்–சத்து நல்ல க�ொழுப்–பு–தான் உண்டு. உட–லுக்–குத் தீமை–யான கெட்ட க�ொலஸ்ட்–ரால் கிடை–யாது. குழந்–தை–கள் முதல் முதி–ய–வர்–கள் வரை அனை–வ–ருமே இந்த டயட்–டைப் பின்–பற்–ற– லாம். தாவர உண–வு–க–ளில் ஊட்–டச்–சத்–துக்–கள் நிறைந்–துள்–ளன. செரி–மா–னத்–துக்கு எளிது என்–ப– தால், செரி–மா–னக் க�ோளா–று–கள் உள்–ள–வர்–கள் பின்–பற்–ற–லாம். உயர் ரத்த அழுத்–தம் உள்–ள– வர்–கள், சர்க்–கரை ந�ோயா–ளி–கள், இதய ந�ோய் உள்–ள–வர்–க–ளுக்கு இது சிறந்–தது. மருத்–து–வ–ரின் ஆல�ோ–ச–னை–ய�ோடு இதைப் பின்–பற்–றும்–ப�ோது பிரச்–னை–க–ளின் தீவி–ரம் மட்–டுப்–ப–டும். அட்டைப் படம்: Shutterstock

காய்– க – றி – க ள், பழங்– க ள், கீரை– க ள், முழு தானியங்–கள், சிறு–தா–னிய – ங்–கள், பயறு வகை–கள், பருப்பு வகை–கள், விதை–கள், க�ொட்–டைக – ள், உலர் பழங்–கள், எண்–ணெய்–கள், எண்–ணெய் வித்–துக்– களை வீகன் டயட்–டில் சாப்–பி–ட–லாம். அனைத்து வகை–யான அசைவ உண–வு–கள், பால், ம�ோர், தயிர், பாலா–டைக் கட்டி, வெண்–ணெய், நெய், பனீர், ய�ோகர்ட், மய�ோ–னைஸ் ஆகி–ய–வற்–றைத் தவிர்க்க வேண்–டும். வீக–னில் அசை–வம், பால், தயிர், ம�ோர், வெண்– ணெய் என அத்– த – னை க்– கு ம் மாற்று உண்டு. பசும்–பா–லுக்–குப் பதில் தேங்–காய்ப்–பால், பாதாம் பால், ச�ோயா பால், வேர்க்–க–ட–லைப் பால் பயன்– படுத்–த–லாம். பனீ–ருக்–குப் பதில் ச�ோயா பனீர், முந்–திரி சீஸ் பயன்–ப–டுத்–த–லாம். ச�ோயா மற்–றும் வேர்க்–க–ட–லைப் பாலில் இருந்து ம�ோர் தயா–ரிக்க முடி–யும். காபி, டீக்–குப் பதில் மூலிகை டீ, கிரீன் டீ, லெமன் டீ ப�ோன்–ற–வற்றை அருந்–த–லாம். பாலில் இருந்து கிடைக்–கும் கால்–சி–யத்–தை–விட எள்–ளில் கிடைக்–கும் கால்–சிய – ம் அதி–கம். எனவே, தின–மும் ஓர் எள்–ளு–ருண்டை சாப்–பி–ட–லாம். இறைச்–சிக்–குப் பதி–லாக காளான், ச�ோயா ட�ோஃபு சாப்–பி–ட–லாம். ஃப்ரூட்–டே–ரி–யன் டயட் ‘பழங்–களை மட்–டும் சாப்–பிட்டு ஒரு–வர் உயிர்– வாழ முடி–யுமா?’ என்று கேட்–டால் ஆம் என்–கி– றார்–கள், ஃப்ரூட்–டேரி – ய – ன் டயட்–கா–ரர்–கள். காந்–திய – – டி–ய–கள் சில காலம் ஃப்ரூட்–டே–ரி–யன் டயட்–டைப் பின்–பற்றி இருக்–கி–றார். ஃப்ரூட்–டே–ரி–யன் டயட் பல நூற்–றாண்–டுக – ள் பழ–மைய – ா–னது. டாவின்சி, ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் உட்–பட எண்–ணற்ற பிர–ப–லங்–கள் இதைப் பின்–பற்றி இருக்–கி–றார்–கள். ஃப்ரூட்–டேரி – ய – ன் டயட்–டில் பல–வகை உள்–ளன. இந்த டயட்டை வீகன் டயட்–டின் ஒரு அங்–கம்

12.11.2017

வசந்தம்

17


என்று ச�ொல்–பவ – ர்–களு – ம் உள்–ளன – ர். 100 சத–விகி – த – ம் பழங்–கள் மட்–டுமே சாப்–பிடு – ப – வ – ர்–கள், பழங்–களு – ட – ன் காய்–கறி – க – ள் மட்–டும் சேர்த்–துக்–க�ொள்–பவ – ர்–கள், பருப்– பு–வகை – க – ள், நட்ஸ் சேர்த்–துக்–க�ொள்–பவ – ர்–கள் பழங்–க– ளை–யும் நட்ஸ்–க–ளை–யும் மட்–டும் சாப்–பி–டு–ப–வர்–கள் என ஃப்ரூட்–டேரி – ய – ன் டயட்–டைப் பின்–பற்–றுப – வ – ர்–கள் பல–வகை – யி – ன – ர– ாக உள்–ளன – ர். ப�ொது–வாக, அனைத்– து–வகை – ய – ான பழங்–கள், நட்ஸ்–கள் மட்–டும் சாப்–பிடு – – வது ஃப்ரூட்–டேரி – ய – ன் டயட் என்று ச�ொல்–லல – ாம். கார்– ப�ோ–ஹைட்–ரேட், க�ொழுப்–புச்–சத்து, புர–தச்–சத்தை நீக்க வேண்–டும் என்–பது ஃப்ரூட்–டேரி–யன் டயட்–டின் ந�ோக்–கம். எனவே, அரிசி, க�ோதுமை, காய்–கறி – க – ள், அசை–வம் ப�ோன்–றவை தவிர்க்–கப்–ப–டு–கின்–றன. எதை எல்–லாம் சாப்–பி–ட–லாம்? அமி–லச்–சத்–துள்ள பழங்–கள் (Acid fruits): எலு–மிச்சை, ஆரஞ்சு, சாத்–துக்–குடி, கமலா ஆரஞ்சு ப�ோன்ற சிட்–ரஸ் பழங்–கள், ஆப்–பிள், அன்–னாசி, ஸ்ட்–ரா–பெர்ரி, மாதுளை, கிவி, பேரிக்–காய். துணை அமி– ல ச்– ச த்து உள்ள பழங்– க ள் (Subacid fruits) : செர்ரி, ரேஸ்–பெர்ரி, நெல்–லிக்– காய், பிளாக்–பெர்ரி, ப்ளூ–பெர்ரி, பீச், பியர்ஸ், நாவல் பழம், பப்–பாளி, அத்தி, ஆப்–ரி–காட்ஸ், மாம்–ப–ழம். இனிப்–புப் பழங்–கள் (Sweet fruits): வாழைப்– பழம், திராட்சை, முலாம் பழம், கிர்–ணிப்–ப–ழம், தர்–பூ–சணி, பலாப்–ப–ழம். நட்ஸ்–கள்: முந்–திரி, பாதாம், வால்–நட், வாதாங்– க�ொட்டை, பிஸ்தா, பைன் நட், ஹிக்–கரி. விதை–கள்: சூரி–ய–காந்தி விதை–கள், எள்ளு, பூசணி விதை–கள், பருத்தி விதை, பலாப்–ப–ழக் க�ொட்–டை–கள். உலர் பழங்–கள்: பேரீச்சை, அத்தி, ஆப்–ரிக – ாட், செர்ரி, கிரேன் பெர்ரி, உலர் திராட்சை. எண்– ண ெய்ப் பழங்– க ள்: அவ�ோ– க ட�ோ,

18

வசந்தம் 12.11.2017

தேங்காய், ஆலிவ். ஃப்ரூட்–டேரி – ய – ன் டயட்–டில் ஒரு குறிப்–பிட்ட வகை பழத்தை உண்–ட–பின் 45 - 90 நிமி–டங்–க–ளுக்கு வேறு வகை பழங்–க–ளைச் சாப்–பி–டக் கூடாது. பசி அடங்–க–வில்லை என்–றால் பசி தீரும் வரை அதே வகை பழத்–தைச் சாப்–பிடு – வ – து நல்–லது. த�ொடர்ந்து ஒரே–வ–கை–யான பழத்–தைச் சாப்–பி–டும்–ப�ோது சாப்– பி–டு–வ–தற்–கான ஆர்–வம் குறை–யும் என்–ப–தால் பசி தானா–கவே மட்–டுப்–ப–டும். பழங்–கள்–தான் பிர–தான உணவு என்– ப – த ால் இந்த டயட்– டி ல் தண்– ணீ ர் அதி–க–மா–கப் பருக வேண்–டிய தேவை இருக்–காது. ஆனால், பழங்–க–ளு–டன் காய்–க–றி–கள் அதி–க–மாக எடுத்–துக்–க�ொள்–ளும்–ப�ோது தண்–ணீர் ப�ோது–மான அளவு பருக வேண்–டி–ய–தும் அவ–சி–யம். கர்ப்–பிணி – க – ள், பாலூட்–டும் தாய்–மார்–கள், குழந்– தை–கள், வள–ரிள – ம் பரு–வத்–தின – ர், சர்க்–கரை ந�ோயா– ளி–கள், நாட்–பட்ட ந�ோயால் பாதிக்–கப்–பட்–ட–வர்–கள், அதீத ஃபுட் க்ரே–விங் உள்–ள–வர்–கள், அனீ–மியா பிரச்–சனை உள்–ள–வர்–கள், வைட்–ட–மின் பி12, கால்– சி–யம், இரும்–புச்–சத்து, துத்–தந – ா–கச்–சத்து குறை–பாடு உள்–ள–வர்–கள் ப�ோன்–ற�ோர் தவிர்க்க வேண்–டும். ஜி.எம் டயட் உட–ன–டி–யாக, வேக–மாக உட–லைக் குறைக்க விரும்–பு–பவர்–கள் இந்த டயட்–டைப் பின்–பற்–ற–லாம். ஜென–ரல் ம�ோட்–டார் நிறு–வ–னம், தன் ஊழி–யர்–கள் விரை–வில் உடல் எடை–யைக் குறைப்–ப–தற்–காக, பல்–வேறு டயட் முறை–களை ஆராய்ந்து உட–னடி பலன் கிடைப்– ப – த ற்– க ா– க க் கண்– டு – பி – டி த்த டயட் என்–ப–தால், இதை ஜி.எம் டயட் என்–கி–றார்–கள். அதி–ர–டி–யாக எடை குறைக்க ஏற்–ற–முறை என்–ப– தால் ஹாலி–வுட், பாலி–வுட் செலி–பி–ரிட்–டி–கள் முதல் உல–கெங்–கும் பலர் இந்த டயட்–டைப் பின்–பற்–று– கி–றார்–கள். குறிப்–பாக, பெண்–கள் இந்த டயட்டை


அதி–க–மா–கப் பயன்–படுத்–து–கி–றார்–கள். திரு–ம–ணம் ஆகப் ப�ோகும் இளம் பெண்–க–ளும், ஆண்–க–ளும் இந்த டயட்–டைப் பின்–பற்றி உடல் எடையை விரை– வா–கக் குறைக்–க–லாம். இந்த டயட்டை ஒரு க�ோர்–ஸில் ஏழு நாட்–க–ளுக்– குப் பின்–பற்ற வேண்–டும். மிக–வும் கட்–டுப்–பா–டான டயட் என்–ப–தால், வரு–டத்–துக்கு ஒரு–மு–றை–தான் இதைப் பின்–பற்ற வேண்–டும். இதன்–மூ–லம், அதி–க– பட்–ச–மாக 10 கில�ோ வரை எடை–யைக் குறைத்து, த�ோற்–றத்தை ஸ்லிம்–மாக்–கிக்–க�ொள்ள இய–லும். மேலும், சரு–மம் ப�ொலிவு பெறும்; உட–லில் உள்ள தேவை–யற்ற நச்–சுக்–கள் நீங்–கும். இந்த டயட்–டைப் பின்–பற்–றும் முன் மருத்–து–வர் மற்–றும் டயட்–டீ–ஷி–ய– னி–டம் உங்–கள் வழக்–க–மான உண–வுப்–ப–ழக்–கம், வாழ்க்–கை–முறை ப�ோன்–ற–வற்றை ஆல�ோ–சித்து மேற்–க�ொள்–வது சிறந்–தப் பல–னைத் தரும். முதல் நாள் : பழங்–கள – ால் ஆன டயட்டே முதல் நாள் மெனு. பழங்–க–ளைத் தவிர காய்–க–றி–கள், சாதம் எதை–யும் த�ொடவே கூடாது. தர்–பூ–சணி, மாதுளை, ஆப்–பிள், எலு–மிச்சை, ஆரஞ்சு, ஸ்ட்– ரா–பெர்ரி ப�ோன்–ற–வற்–றைச் சாப்–பி–ட–லாம். வாழை, லிச்சி, மாம்–பழ – ம் மற்–றும் திராட்–சையை – ச் சேர்க்–கக் கூடாது. தண்–ணீர் 10 முதல் 12 கிளாஸ் அவ–சி–யம் அருந்த வேண்–டும். இரண்–டாம் நாள் : முதல் நாள் பழங்–க–ளா– கச் சாப்–பிட்–ட–தில் உடல் சற்று ச�ோர்ந்–தி–ருக்–கும். எனவே, உட–லுக்–குப் ப�ோதிய எனர்ஜி கிடைக்க வேக–வைத்த ஓர் உரு–ளைக்–கி–ழங்கை ஒரு டீஸ்– பூன் வெண்–ணெய் சேர்த்–துக் காலை உண–வா–கச் சாப்–பி–ட–லாம். வெண்–ணெய் சேர்ப்–ப–தால் நல்ல க�ொழுப்பு உட–லில் சேரும். பின் காய்–க–றி–க–ளைப் பச்–சைய – ா–கவ�ோ அல்–லது எண்–ணெய் சேர்க்–கா–மல் வேக–வைத்தோ மதி–ய–மும் இர–வும் சாப்–பி–ட–லாம். கீரை–க–ளை–யும் வேக–வைத்–துச் சாப்–பி–ட–லாம். முட்– டைக்–க�ோஸ், கேரட், வெள்–ள–ரிக்–காய் ப�ோன்ற காய்–க–றி–களை சாலட் செய்து அதி–க–மா–க சாப்–பி–ட– லாம். தண்–ணீர் 10 முதல் 12 கிளாஸ் அவ–சி–யம் அருந்த வேண்–டும். மூன்–றாம் நாள் : முதல் இரண்டு நாட்–கள் உண்ட காய்–கறி – க – ளி – ல் உரு–ளைக்–கிழ – ங்–கைத் தவிர மற்–ற–வற்–றை–யும் பழங்–க–ளை–யும் கீரை–க–ளை–யும் சாப்–பி–ட–லாம். காய்–கறி, பழங்–களை சாலட் செய்து சாப்–பிட – ல – ாம். வாழைப் பழத்தை இன்–றும் தவிர்க்க வேண்–டும். தண்–ணீர் 10 முதல் 12 கிளாஸ் அருந்த வேண்–டும். நான்–காம் நாள் : ஒரு டம்–ளர் பால் (ஸ்கிம்டு மில்க்) மற்–றும் இரண்டு வாழைப்–பழ – ங்–களை தலா மூன்று வேளை–யும் சாப்–பிட வேண்–டும். கடந்த மூன்று நாட்–க–ளாக ஜி.எம் டயட் பின்–பற்றி இருப்–ப– தால், உட–லில் ச�ோடி–யத்–தின் அளவு குறைந்–திரு – க்– கும், வாழைப்–ப–ழத்தை உட்–க�ொள்–வ–தன் மூலம் உட–லுக்கு வேண்–டிய ச�ோடி–யம் மற்–றும் ப�ொட்– டா–சி–யத்–தைப் பெற–லாம். பால் மற்–றும் வாழைப்– பழத்–துட – ன் தக்–காளி, வெங்–கா–யம், குடை–மிள – க – ாய் மற்–றும் பூண்டு சேர்த்து, சூப்–செய்து குடிக்–க–லாம். தண்–ணீர் 10 முதல் 12 கிளாஸ் அருந்த வேண்–டும்.

ஐந்–தாம் நாள் : முளை–கட்–டிய பயறை வேக– வைத்–துச் சாப்–பி–ட–லாம் அல்–லது பிர–வுன் அரிசி சாதத்–து–டன் தயி–ரும் தக்–கா–ளி–யும் சேர்த்–துச் சாப்– பி–ட–லாம். ஐந்–தாம் நாளில் தக்–காளி அவ–சி–யம் இருக்க வேண்–டும். மேலும், வேக–வைத்த சிக்–கன் அல்–லது மீல் மேக்–க–ரு–டன் காட்–டேஜ் சீஸை–யும் சேர்த்–துக்–க�ொள்–ள–லாம். இந்த நாளில் ஒரு பவுல் சூப்–பும் எடுத்–துக்–க�ொள்–ள–லாம். தண்–ணீர் 10 -12 கிளாஸ் அருந்த வேண்–டும். ஆறாம் நாள் : ஐந்–தாம் நாள் பின்–பற்–றி–ய– தைப்–ப�ோல முளை–கட்–டிய பயறு அல்–லது பிர–வுன் அரிசி சாதத்–து–டன் தயிர் சாப்–பி–ட–லாம். மேலும், சிக்–கன் அல்–லது மீல் மேக்–க–ரு–டன் காட்–டேஜ் சீஸ் ஆகி–ய–வற்–றைச் சாப்–பி–ட–லாம். இத–ன�ோடு இதர காய்–கறி – க – ள – ை–யும் சாப்–பிட – ல – ாம். ஆனால், தக்–கா–ளி– யைச் சேர்க்–கக் கூடாது. சூப் குடிக்–கல – ாம். தண்–ணீர் 10-12 கிளாஸ் அருந்த வேண்–டும். ஏழாம் நாள் : ஏழா–வது நாளை விருந்து என்று– தான் ச�ொல்ல வேண்–டும். வெள்ளை அரிசி அல்–லது பிர–வுன் அரிசி சாதத்–து–டன் காய்–க–றி–கள், கீரை–கள், பழங்–கள் என எவ்–வ–ளவு வேண்–டு–மா–னா–லும் சாப்– பி–ட–லாம். முடிந்–த–வரை சாதத்–தைக் குறைத்–துக்– க�ொண்டு காய்– க – றி – க ள், பழங்– க ளை உண்– ப து மிக–வும் நல்–லது. தண்–ணீர் 10 -12 கிளாஸ் அருந்த வேண்–டும். விரும்–பி–னால் ஜூஸ் பரு–க–லாம். பின் குறிப்பு : ஏழாம் நாளைத் தவிர, மற்ற நாட்–க–ளில் ஜூஸ், டீ, காபி குடிக்–கக் கூடாது. பிளாக் டீ, பிளாக் காபி மற்–றும் சர்க்–கரை சேர்க்–காத

ஜப்பானிய ்பாட்டினுமபா

உறுப்பு வளர்ச்சி உபகரணம் இலவசம்

நான் உபய�ாகித்ததும் ப�ன் த்தாடங்கி�து. 7-8 அங்குலம், கனம், வலிமை, ்தாம்பததி� யநரம் 30 நிமிடங்கள் வமர நீட்டிப்பு, ஆணமை யின்மை, கனவில் தவளிய�று்தல், முன்கூட்டிய� தவளி ய�று்தல் ைற்றும் குழநம்தயின்மைக்கு தவற்றிகர சிகிசமசை, ைாததிமர, உணர்வூட்டும் ஸ்பியர, இலவசை காைசூதரா வழிகாட்டியுடன் சைக்திவாயந்த 30 நாட்கள் கிளர்சசி.

30 நபாட்்கள் மருந்துடன் 8 ஜிபி மமமரி ்கபார்டு மற்றும் ஜப்பானிய ்பாட்டினுமபா உ்்கரணம் இலவசம் ்யன் இல்லமயனில ்ணம் வபா்ஸ்

அழகிய மார்பகஙகள்

உங்கள் ்தளர்ந்த, வளர்சசி�ற்்ற, குட்மட�ான ைற்றும் வடிவைற்்ற ்தட்மட ைார்பகங்களுக் கான எங்கள் ஆயுர்யவ்த சிகிசமசை ைார்பக அளமவ ைாற்றி அழகாக்குவ்தன் மூலம் ்தங்கள் நம்பிக்மகம� தபருக்கும்.

மபார்்்க வளர்ச்சிக்கு இயந்திரம் இலவசம் சிகிச்்சக்கு வி்ரவில் அணுகுவீர்

12.11.2017

வசந்தம்

19


எலு–மிச்சை ஜூஸ் குடிக்–க–லாம். ஒவ்–வ�ொரு நாளும் தவ–றா–மல் 45 நிமி–டங்–கள் உடற்–ப–யிற்–சி–யில் ஈடு–பட வேண்–டும். களைப்–பாக இருந்–தால் ப�ோதிய ஓய்வு எடுத்–து–விட்டு உடற்– பயிற்–சி–யைத் த�ொடர வேண்–டும். ஜி.எம் டயட்–டில் உடற்–ப–யிற்–சி–யும் ஒரு அங்–கம். எனவே, தின–மும் குறைந்–தது 10,000 அடி அல்–லது 3 கி.மீ தூரம் நடப்–பது. அரை மணி நேரம் நீந்–து–வது, சைக்–கி– ளிங் ப�ோவது ப�ோன்ற கார்–டிய�ோ பயிற்–சி–க–ளைச் செய்–ய–லாம். ஏழு நாளும் குறைந்– த து மூன்று லிட்– ட ர் தண்ணீரைக் குடிக்க வேண்–டும். உங்–க–ளின் மருத்–து–வர் அல்–லது டயட்–டீ–ஷி–ய– னி–டம் த�ொடர்ந்து அறி–வுரை பெற வேண்–டும். அள–வுக்கு அதி–க–மான ச�ோர்வு, பட–ப–டப்பு, மயக்– கம் இருந்–தால் உட–ன–டி–யாக மருத்–து–வரை நாட வேண்–டும். உயர் ரத்த அழுத்தம் உள்ளவர்கள், சர்க்கரை ந�ோயா– ளி – க ள், முதி– ய – வ ர்– க ள் இந்த டயட்டை முயற்–சிக்க வேண்–டாம். பேலிய�ோ டயட் ‘க�ொழுப்பு நல்–ல–து’ என்ற க�ோஷத்–து–டன் கள– மி– ற ங்கி, தமி– ழ – க ம் முழு– து ம் கலக்– கி – வ – ரு – கி – ற து பேலிய�ோ டயட். சர்க்–கரை ந�ோயா–ளி–கள், இதய ந�ோயா–ளிக – ள், உடல் பரு–மன – ால் அவ–திப்–படு – ப – வ – ர்– கள் முதல் பாடி பில்–டர்–கள் வரை சகல தரப்–பையு – ம் வசீ–க–ரித்து, டயட்–டீ–ஷி–யன்–கள், மருத்–து–வர்–கள் என வல்–லு–நர்–க–ளின் கவ–னத்–தை–யும் ஈர்த்–தி–ருக்–கி–றது இது. நெருப்–பைக் கண்–டு–பி–டிப்–ப–தற்கு முந்–தைய காலத்–தில், அதா–வது தானி–யங்–கள் உட்–பட இப்– ப�ோது நாம் உண்–ணும் எதை–யும் உணவு என்று கண்–டுபி – டி – க்–காத காலத்–தில், குகை–களி – ல் வாழ்ந்த மனி–தன் என்ன சாப்–பிட்டு உயிர் வாழ்ந்–தான�ோ? அந்த உண–வைச் சாப்–பி–டு–வ–து–தான் பேலிய�ோ டயட். நமது இன்–றைய உண–வு–கள் எல்–லாமே சுமார் 10,000 ஆண்–டுக – ளு – க்–குள் கண்–டுபி – டி – க்–கப்–பட்–டவை – – தான். அதற்கு முந்–தைய காலத்தை பேலி–ய�ோலி – த்–

20

வசந்தம் 12.11.2017

திக் காலம் எனக் கூறு–வார்–கள். அந்–தக் காலத்–தில் வாழ்ந்த மனி–தர்–கள் சாப்–பிட்ட உண–வு–கள்–தான் பெரும்–பா–லும் பேலிய�ோ டயட்–டில் பின்–பற்–றப்– படுகின்–றன. உயிர் வாழ முக்–கி–ய–மான உண–வாக அந்–தக் கால மனி–தர்–க–ளுக்–குக் கிடைத்–தது, நல்ல ஆர�ோக்–கிய – ம – ான மாமி–சக் க�ொழுப்–புத – ான். எனவே, பேலிய�ோ டயட்–டில் மாமி–சம்–தான் முக்–கிய உணவு. பேலிய�ோ டயட்–டைப் ப�ொறுத்–த–வரை அரிசி, க�ோதுமை, மைதா, பேக்–கரி ப�ொருட்–கள், பழங்– கள்–/–ஜூஸ், அனைத்–து–வகை இனிப்–பு–கள், தேன், நாட்–டுச்–சர்க்–கரை, வெள்–ளைச் சர்க்–கரை, சுகர் ஃப்ரீ மாத்–தி–ரை–கள், ஓட்ஸ், பாக்–கெட்–டில் அடைக்– கப்–பட்டு விற்–கப்–ப–டும் ரெடி டூ குக் உண–வு–கள், ரிஃபைன்ட் எண்–ணெய் வகை–கள், ஜங்க் ஃபுட், அனைத்–து–வகை பீன்ஸ், கிழங்கு வகைக்–காய்– கறிகள், அனைத்–துவ – கைக் கட–லைக – ள், அனைத்து வகைப் பருப்–புக – ள், புளி, அனைத்–துவ – கை ச�ோயா ப�ொருட்– க ள், காபி, டீ, அனைத்– து – வ கை கூல் டிரிங்க்ஸ் ஆகி–யவை தவிர்க்–கப்–பட வேண்–டும். மாவுச்–சத்து இல்–லாத காய்–க–றி–கள், பாதாம், பிஸ்தா, வால்–நட்ஸ், மஞ்–சள் கரு–வு–டன் முட்டை, க�ொழுப்–புட – ன் கூடிய இறைச்சி, கடல் உண–வுக – ள், பால், நெய், வெண்–ணெய், சீஸ், பனீர், தயிர், ம�ோர் ப�ோன்ற அனைத்–துப் பால் ப�ொரு–ட்க – ள், தேங்–காய் எண்–ணெய், நல்–லெண்–ணெய் (செக்–கில் ஆட்–டிய – து என்–றால் மிக–வும் நல்–லது), அனைத்–து–வ–கைக் கீரை–கள் ப�ோன்–ற–வற்–றைச் சாப்–பி–ட–லாம். உண–வு–களை இவ்–வ–ள–வு–தான் சாப்–பிட வேண்– டும் என்ற குறிப்–பிட்ட அளவு ஏதும் கிடை–யாது. வயிறு நிரம்–பும்–வரை உண்–ணல – ாம். பசி அடங்–கிய – – பின் சாப்–பி–டு–வதை நிறுத்–தி–விட வேண்–டும். இது மிக–வும் முக்–கி–யம். முழு முட்டை, இறைச்–சி–க–ளில் க�ொழுப்பு அதி–கம் உள்ள இறைச்–சியே நல்–லது. க�ொழுப்–புச்–சத்து குறை–வான கரு–வாடு, சிக்–கன் ப�ோன்–ற–வற்–றைக் குறை–வாக எடுத்–துக்–க�ொள்ள வேண்–டும். க�ொழுப்–புக் குறை–வான உண–வுக – ள – ைச் சாப்–பி–டு–வ–தைத் தவிர்க்க வேண்–டும்.

- இளங்கோ கிருஷ்–ணன்


இரும்பு

மனிதன்!

தலைவன

ஜ�ோ

சிப் ப்ராஸ் டிட்டோ. சுருக்–க–மாக டிட்டோ. கடந்த நூற்– ற ாண்– டி ன் பிற்–ப–கு–தி–யில் உலக வர–லாற்–றில் முக்–கி–ய–மான ஆளுமை. யூக�ோஸ்–லே–வி–யா–வின் இரும்பு மனி–தர் என்று வர்–ணிக்–கப்–பட்ட டிட்டோ ‘ஒற்– று மை; சம– த ர்– ம ம்’ என்– ப தை தன் க�ொள்– கை–யாக அறி–வித்–த–வர். இன்று பல நாடு–க–ளாக சித–றி–விட்ட யூக�ோஸ்–லே–வி–யாவை ஒரே குடை– யின் கீழ் திரட்டி கட்–டுப்–பா–டாக வைத்–தி–ருந்–த–வர். டிட்–ட�ோ–வின் மர–ணத்–துக்–குப் பிற–கு–தான் அந்த நாடு தேசிய இனப் பிரச்–ச–னை–க–ளால் பல்–வேறு துண்–டு–க–ளா–கச் சித–றி–விட்–டது. குர�ோ–ஷி–யா–வுக்கு அரு–கில் உள்ள ஒரு சிற்– றூ–ரில் குர�ோ–ஷிய தந்–தைக்–கும் ஸ்லோ–வே–னிய அன்–னைக்–கும் பிறந்–த–வர். இத–னால், இயல்–பி– லேயே அவ–ரி–டம் இன வேறு–பா–டு–க–ளைக் கடந்து மனி–தர்–க–ளைப் பார்க்–கும் பண்பு இருந்–தது. பனி– ரெண்டு வயது வரை கல்வி கற்ற டிட்டோ அதன் பின்பு ஒரு மெக்–கா–னிக் த�ொழி–லைக் கற்–றுக்– க�ொண்–டார். அந்–தக் கால–கட்–டத்–தில் இட–து–சாரி இயக்–கங்–கள் தீவி–ர–மாக இயங்–கி–வந்–தன. டிட்டோ அந்த வய–தி–லேயே இட–து–சா–ரி–யாக மாறி–னார். த�ொழிற்–சங்–கம் ஒன்–றில் இணைந்து த�ொழி–லா–ளர் ப�ோராட்–டங்–க–ளில் பங்–கேற்–கத் த�ொடங்–கி–னார். அதைத் த�ொடர்ந்த வரு–டங்–களி – ல் முதல் உல–கப் ப�ோர் ஏற்–பட ஆஸ்–திரி – ய-ஹங்–கேரி – ய ராணு–வத்–தில் இணைந்து ப�ோரா–டி–னார். அதில் ப�ோர் கைதி– யா–கப் பிடி–பட்–டார். சிறை–யில் இருந்த நாட்–க–ளில் ரஷ்–யா–வில் புரட்–சியை உரு–வாக்–கிய ப�ோல்ஷ்–விக் கட்–சி–யின் க�ொள்–கை–க–ளால் ஈர்க்–கப்–பட்–டார். 1920ல் மீண்–டும் யூக�ோஸ்–லே–வி–யா–வுக்–குத் திரும்–பிய – வ – ர் கம்–யூனி – ஸ்ட் கட்–சியி – ல் இணைந்–தார். அவ–ரது இட–து–சாரி செயல்–பா–டு–கள் கார–ண–மாக அவர் சிறை– பி – டி க்– க ப்– ப ட்– ட ார். ஆனால், அவ– ரது ப�ோராட்–டங்–க–ளும், அதற்கு எதி–ராக அரசு

நிகழ்த்திய ஒடுக்–குமு – றை – க – ளு – மே அவரை மேலும் மேலும் பிர–பல – ம – ா–னவ – ரா – க மாற்–றின. யூக�ோஸ்–லே– விய கம்–யூ–னிஸ்ட் கட்–சியை மெல்ல தன் கட்–டுப்– பாட்–டுக்–குக் க�ொண்–டு–வந்த டிட்டோ. இரண்–டாம் உல–கப் ப�ோர் காலத்–தில் அதன் வலி–மை–யான தலை–வ–ராக உரு–வெ–டுத்–தார். த�ொடர்ந்து 1945ல் யூக�ோஸ்–லே–விய குடி–ய–ரசு உரு–வா–ன–ப�ோது டிட்டோ அதன் பிர–த–ம–ரா–க–வும் பாது–காப்பு அமைச்–ச–ரா–க–வும் இருந்–தார். கட்–சி–யி– லும் ஆட்–சி–யி–லும் தனக்கு எதி–ரா–கச் செயல்–ப–டு– வர்–களை இரும்–புக் கரம் க�ொண்டு ஒடுக்–கி–னார். ரஷ்–யா–வு–டன் சுமூ–க–மான உறவு க�ொண்–டி–ருந்த டிட்டோ ஒரு கட்–டத்–தில் ரஷ்–யா–வு–டன் முரண்படத் த�ொடங்–கி–னார். கம்–யூ–னி–ஸத்தை விட–வும் தன் நாட்டு ஒற்–று–மையே பெரிது என டிட்டோ கரு–து–வ– தாக அவ–ரது எதி–ரிக – ள் விமர்–சித்–தார்–கள். ஆனால், அப்–ப�ோது இருந்த அசா–தா–ர–ண–மான சூழ்–நி–லை– யில் வேறு எதை–வி–ட–வும் யூக�ோஸ்–லே–வி–யா–வின் ஒற்–றும – ையே முக்–கிய – ம் என்று டிட்டோ கரு–தின – ார் என்–பது உண்–மை–தான். டிட்டோ அமைத்த அணி சேர நாடு–கள் என்ற கூட்–டம – ைப்பு அவ–ரக்கு சர்–வதே – ச அள–வில் பெரும் செல்– வ ாக்கை உரு– வ ாக்– கி – ய து. இந்– தி – ய ா– வி ன் ஜவ–ஹர்–லால் நேரு, எகிப்–தின் நாசர், இந்–த�ோனே – – ஷி–யா–வின் சுகர்நோ, கானா–வின் க்வாமி நிக்–ருமா ஆகி–ய�ோரு – ட – ன் இணைந்து ’அணி சேரா நாடு–கள்’ என்ற கூட்–ட–மைப்பை உரு–வாக்–கி–னார். அமெ–ரிக்– கா–வும் ரஷ்–யா–வும் பனிப்–ப�ோ–ரில் இறங்–கி–யி–ருந்த காலம் அது. இந்–தக் கூட்–டம – ைப்பு உல–கம் முழு–வ– துமே உன்–னிப்–பாக கவ–னிக்–கப்–ப–டு–வ–தாக இருந்– தது. 1980ம் ஆண்டு இறக்–கும் வரை யூக�ோஸ்– லே–வி–யா–வின் அதி–ப–ராக இருந்த டிட்டோ, ப�ொது நன்–மையை நாடும் சர்–வ–தே–சத் தலை–வ–ரா–கவே இன்–றும் உலக அரங்–கில் மதிக்–கப்–ப–டு–கி–றார்.

- இளங்கோ 12.11.2017

வசந்தம்

21


. . . ம் ்க ங த ோ � ல 400 கி . . . ள் ்க ர ள லா ழி 200 த�ொ ! ள் ்க ட ா ந 0 0 6

ராணி ரெடி! நா டு முழுக்–கவே, ‘அடுத்த பாகு–ப–லி’ என்–கி–றார்–கள் ‘பத்–மா–வ–தி’ படத்தை. இந்தி மற்–றும் ராஜஸ்–தானி ம�ொழி–யில், பிரம்–மாண்ட பாலி–வுட் இயக்–கு–நர் சஞ்–சய் லீலா பன்–சா–லி–யின் இயக்–கத்–தில், பல நூறு க�ோடி ப�ொருட்–செ–ல–வில் உரு–வா–கிக் க�ொண்–டி–ருக்–கும் ‘பத்–மா–வதி – ’– யை டிசம்–பர் மாதத்–தில் நாம் திரை–யில் காண–லாம். பத்–மா–வதி யார்? ரதன் சென் என்–கிற ராஜ–புத்–திர மகா–ராஜா மேவார் என்–கிற ராஜ்–ஜிய – த்தை ஆண்–டுக் க�ொண்– டி–ருந்–தார். சித்–தூர், அவ–ரது தலை–ந–க–ரம். அவ–ரு– டைய ராணி பத்–மா–வ–தி–யின் அழகு, அப்–ப�ோதே இந்–தி–யா–வில் இருந்த 56 நாடு–க–ளி–லும் பிர–ப–லம். சித்–தூர் ராணி பத்–மினி என்–றால், ஓர–ள–வுக்கு வர–லாற்–றுப் பரிச்–ச–யம் க�ொண்–ட–வர்–களே கூட இப்–ப�ோ–தும் அறி–வார்–கள். பத்–மி–னி–யின் அழகை கேள்– வி ப்– ப ட்டு மயங்– கி ய டெல்லி சுல்– த ான் அலா–வு–தீன் கில்ஜி, அவரை அடை–வ–தற்–கா–கவே கி.பி. 1303ல் சித்–தூர் க�ோட்டை மீது படை–யெ–டுத்– தா–ராம். டெல்லி சுல்–தா–னுடை – ய படை–ப–லத்தை எதிர்–க�ொள்–ளு–ம–ள–வுக்கு வலிமை இல்–லை–யென்– றா–லும், சுய–ம–ரி–யா–தையை காக்க வீரத்–த�ோடு

22

வசந்தம் 12.11.2017

#Deepika_padukone

ப�ோரிட்டு மாண்–டார்–கள் ராஜ–புத்–திர வீரர்–கள். ராணி பத்–மா–வ–தி–யும், அவ–ரு–டைய அந்–தப் புரத்– தில் இருந்த மற்ற அர–ச–கு–லத்–துப் பெண்–க–ளும் தங்–கள் கற்–பினை காத்–துக்–க�ொள்ள, அவர்–க–ளும் சுல்–தான் படை–யின – ர�ோ – டு வீரத்–த�ோடு ம�ோதி–யத – ாக வர–லாறு கூறு–கி–றது. பின்–னர், ப�ோரில் ஏற்–பட்ட பின்–ன–டை–வின் கார–ண–மாக, டெல்லி சுல்–தா–னின் அந்–தப்–புர– த்து அடி–மைக – ள – ாக ஆவதை தவிர்க்–கும் ப�ொருட்டு பத்–மா–வ–தி–யும், அவ–ரு–டன் அர–ச–கு–லத்– துப் பெண்–க–ளும் ஒட்–டு–ம�ொத்–த–மாக தங்–களை தீயில் காணிக்கை ஆக்–கிக் க�ொண்–டார்–க–ளாம். இன்–று–வரை ராஜ–பு–த–னத்–துப் பகு–தி–க–ளில் இந்த வீர– வ – ர – ல ாறு நாட்– டு ப்– பு – ற ப் பாடல்– க – ள ா– க – வு ம், நாட–கங்–க–ளா–க–வும் பேசப்–பட்டு வரு–கி–றது. அந்த வீர– தீ – ர ம் நிறைந்த பத்– ம ா– வ – தி – யி ன் கதை– த ான் இப்–ப�ோது பிரம்–மாண்ட சினிமவாக பட–மா–கி–றது. தீபிகா படு–க�ோன் ‘பத்–மா–வ–தி–’–யாக நடிப்–ப–வர் தீபிகா படு–க�ோன். முப்–பத்–தி–ய�ொன்று வய–தா–கும் தீபிகா படு–க�ோன், இந்–தி–யா–வி–லேயே அதி–கம் சம்–ப–ளம் வாங்–கும்


நடி– கை – க – ளி ல் ஒரு– வர். இந்– தி ய பேட்– மிண்– ட ன் நட்–சத்–தி–ர–மான பிர–காஷ் படு–க�ோ–னின் புதல்வி. டென்– ம ார்க் தலை– ந – க – ர ம் க�ோபன்– ஹ ே– க – னி ல் பிறந்த தீபிகா, பெங்–களூ – ர் நக–ரத்–தில் வளர்ந்–தார். டீனே–ஜில் தந்–தையை ப�ோலவே பேட்–மிண்–டன் சாம்– பி – ய ன் ஆவ– து – த ான் அவ– ர து லட்– சி – ய – ம ாக இருந்–தது. அழ–கான சாம்–பி–யனை விளை–யாட்டு உல–கம் துர–திரு – ஷ்–டவ – ச – ம – ாக இழந்–துவி – ட்–டது. ஏனெ– னில், கல்–லூ–ரிப் பரு–வத்–தில் அவ–ருக்கு திடீ–ரென மாட–லிங் ம�ோகம் பிறந்–தது. மாட–லிங்–கின் அடுத்த படி சினி–மா–தானே? 2006ல் தன்–னு–டைய இரு–ப–தா–வது வய–தில் ‘ஐஸ்– வர்–யா’ என்–கிற கன்–னட – ப் படம் மூலம் அறி–முக – ம – ா– னார். படம் சூப்–பர்–ஹிட். உட–னடி – ய – ாக பாலி–வுட் கிங் ஷாருக்–கான் கண்–ணில் பட்–டது அவ–ரது அதிர்ஷ்– டம். 2007 தீபா–வளி – க்கு வெளி–வந்த ஷாருக்–கா–னின் ‘ஓம் சாந்தி ஓம்’ படத்–தில், தீபி–கா–தான் ஹீர�ோ–யின். பாலி–வுட்–டில் வெளி–யான அவ–ரது முதல் படமே அவரை சிகப்–புக் கம்–ப–ளம் விரித்து வர–வேற்–றது என்று ச�ொல்–லு–ம–ள–வுக்கு படம் மகத்–தான வெற்– றியை எட்–டி–யது. அறி–முக ஹீர�ோ–யின் என்–கிற தயக்–கம் இல்–லா–மல் நடிப்–புக்கு சவால் விடக்–கூடி – ய இரட்டை வேடத்–தில் பின்னி பெடல் எடுத்–தார் தீபிகா. அவ–ரது நடிப்–பும், நட–ன–மும் அபா–ரம் என்று விமர்–சக – ர்–களு – ம், ரசி–கர்–களு – ம் க�ொண்–டாட... த�ொடர்ச்–சிய – ான பத்து ஆண்–டுக – ள – ாக பாலி–வுட்–டின் உச்–சத்–தில் மின்–னும் நட்–சத்–தி–ர–மா–கவே அவர் இருக்–கி–றார். பன்–சாலி - தீபிகா கூட்–டணி காவிய இயக்–கு–நர் என்று ப�ோற்–றப்–ப–டு–ம–ள– வுக்கு வர–லாற்–றுப் படங்–களை சம–கால ரசி–கர்–கள் ஏற்–கும் வகை–யில் திறம்–பட இயக்–கித் தரு–வது சஞ்– ச ய் லீலா பன்– ச ா– லி – யி ன் ஸ்பெ– ஷ ா– லி ட்டி. ஷேக்ஸ்– பி – ய – ரி ன் ‘ர�ோமிய�ோ ஜூலி– ய ட்– டை ’ இந்–திய – த்–தன – ம – ாக அவர் இயக்–கிய ‘க�ோலி–ய�ோன் கீ ராஸ–லீ–லா’ (2013) படத்–தில் முதன்–மு–றை–யாக லீலா வேடத்–தில் அவ–ர�ோடு கைக�ோர்த்–தார் தீபிகா. சுமார் 90 க�ோடி ப�ொருட்–செல – வி – ல் உரு–வான அந்த திரைப்–ப–டம், 200 க�ோடி ரூபாய்க்–கும் மேலாக வசூ–லித்து சாதனை புரிந்–தது. தீபி–கா–வின் வளைவு, நெளி–வான சிக்–கென்ற உட–லும், துள்–ள–லான நடிப்– பு ம் படத்– தி ன் வெற்– றி க்கு முக்– கி – ய – ம ான கார–ண–மென்று பேசப்–பட்–டது. அதைத் த�ொடர்ந்து 18ஆம் நூற்–றாண்–டின் பின்–னணி – யி – ல் பன்–சாலி இயக்–கிய ‘பாஜி–ராவ் மஸ்– தா–னி’ (2015) படத்–திலு – ம் தீபிகா டைட்–டில் ர�ோலில் நடித்–தார். முந்–தை–யப் படத்–தைக் காட்–டி–லும் இது மகத்–தான வெற்–றியை எட்–டி–யது. த�ொடர்ச்–சி–யாக பன்–சாலி - தீபிகா கூட்–டணி, ‘பத்–மா–வதி – ’ மூல–மாக ஹாட்–ரிக் ஹிட்டை எட்–டு–கி–றார்–கள். இந்த மூன்று படங்–க–ளி–லுமே, தீபிகா மற்–றும் பன்–சா–லி–ய�ோடு இந்தி சினி–மா–வின் கட்–ட–ழ–குக் காளை ரன்–வீர் சிங் நடித்–திரு – க்–கிற – ார் என்–பது குறிப்–பிட – த்–தக்–கது. முதல் இரண்டு படங்–க–ளில் தீபி–கா–வுக்கு ஜ�ோடி–யாக நடித்த அவர், ‘பத்–மா–வ–தி–’–யில் அலா–வு–தீன் கில்ஜி வேடத்–தில் வில்–ல–னாக வரு–கி–றார்.

ராணி எப்–படி ரெடி ஆனார்? “இந்த வேடத்தை ஏற்–ற–தி–லி–ருந்து மிக–வும் பதட்–ட–மாக உணர்–கி–றேன். என் வாழ்க்–கை–யில் இதற்கு முன்–பாக நான் இவ்–வ–ளவு பதட்–டப்–பட்–ட– தில்–லை” என்–கிற – ார் ‘பத்–மா–வதி – ’ தீபிகா படு–க�ோன். படம் 3டி வடி–வி–லும் வெளி–யா–கி–றது. சமீ–பத்–தில் வெளி– யி – ட ப்– ப ட்ட டிரை– ல – ரு க்கு ரசி– க ர்– க – ளி – ட – மி – ருந்து நல்ல ரெஸ்–பான்ஸ் கிடைத்த பின்–பு–தான் க�ொஞ்–சம் ரிலாக்ஸ் ஆகி–யி–ருக்–கி–றார் நம் ராணி. தீபி–கா–வின் த�ோற்–றம் 600 ஆண்–டு–க–ளுக்கு முந்– தை ய ராணி என்– ப – தாக மிக தத்– ரூ – ப – ம ாக அமை–வ–தற்–காக நிறைய ஆராய்ச்–சி–கள் மேற்– க�ொள்–ளப்–பட்–டன. அந்த காலத்து உடை, நகை அலங்– க ா– ர ங்– க ள் குறித்து ஆய்– வ ா– ள ர்– க – ளி ன் உத– வி – ய�ோ டு துல்– லி – ய – ம ான தக– வ ல்– க ளை பெற்–றி–ருக்–கி–றார்–கள். சுமார் 200 த�ொழி–லா–ளர்–கள் இர–வும் பக–லும – ாக 600 நாட்–கள் பணி–பு–ரிந்து 400 கில�ோ தங்–கத்–தில் ராணிக்–கான நகை–களை செய்–தி–ருக்–கி–றார்–கள். இது–வரை உலக சினிமா வர–லாற்–றி–லேயே எந்த ஒரு கேரக்–ட–ருக்–கா–க–வும், இவ்–வ–ளவு நீண்–ட–கால நூற்–றுக்–கண – க்–கான த�ொழி–லா–ளர்–களி – ன் உழைப்பு செல–விட – ப்–பட்–டதி – ல்லை என்–கிற – ார்–கள். வர–லாற்று வேடங்–களி – ல் நடிப்–பவ – ர்–கள் கவ–ரிங் நகை–கள்–தான் அணி–வார்–கள். ஆனால், ராணிக்–கான மிடுக்கு தங்–கம் அணிந்–தால்–தான் வரும் என்று இயக்–குந – ர் பன்–சாலி அடம் பிடித்து இதை சாதித்–திரு – க்–கிற – ார். ராணிக்–கான வண்–ண–ம–ய–மான அலங்–கார உடை– களை டெல்–லியை சேர்ந்த நூற்–றுக்–க–ணக்–கான தையல் கலை–ஞர்–கள் உரு–வாக்கி இருக்–கிற – ார்–கள். ராணியை ராணி–யாக காட்ட வேண்–டு–மென்–ப– தற்–கா–கவே பல க�ோடி ரூபாயை தண்–ணீ–ராக செல–வ–ழித்–தி–ருக்–கி–றார்–கள். அப்–படி என்–ன–தான் செய்–திரு – க்–கிற – ார்–கள் என்–பதை பார்ப்–பத – ற்கு நாம் இன்– னு ம் மூன்று வாரங்– க ள் ப�ொறுத்– தி – ரு க்க வேண்டும்.

- யுவ–கி–ருஷ்ணா

12.11.2017

வசந்தம்

23


Supplement to Dinakaran issue 12-11-2017 Registrar of news papers for India. Regn No.30424/77 Postal Regn No. TN/CH/(C)/277/15-17 Licenced to post without prepayment of posting under licence TN / PMG (CCR) / WPP 277/15-17

ªê£Kò£Cv‚° 28 Gó‰îó b˜¾ èO™

ÍL¬è CA„¬êJù£™

BSMS, BAMS, BNYS, MD

ñ¼ˆ¶õ ð†ìƒèœ ªðŸø ñ¼ˆ¶õ˜è÷£™ CA„¬ê

î¬ôJ™ ªð£´° «ð£ô Ýó‹Hˆ¶ ï£÷¬ìM™ 裶 ñì™, Ü‚°œ, H¡ñ‡¬ì, õJÁ, Þ´Š¹ ð°FJ™ ðóM àì™ º¿õ¶‹ ðóõ‚îò «ï£Œ ªê£Kò£Cv. ºîL™ ÜKŠ¹ ãŸð´‹, áø™,ªêF™ àF˜î™, óˆî‹ ªè£†´î™ ªê£K‰î£™ óˆî‹ èC»‹, àœ÷ƒ¬è, àœ÷ƒè£L™ ªõ®Š¹ ãŸð´‹. «î£™ àP‰¶ ªêF™ ªêFô£è ªè£†´‹. ïè‹ ªê£ˆ¬îò£A ͆´èO™ õL ãŸð´ˆ¶‹ ÜÁõ¼‚èî‚è «ï£Œ Ý°‹. î°‰î CA„¬ê ÜO‚è£M†ì£™ àì™ º¿õ¶‹ ðó¾‹. ªê£Kò£Cv «ï£ò£™ ð£F‚èŠð†ìõ˜èœ ñùgFò£è I辋 ð£F‚èŠð´Aø£˜èœ. ñŸø ñ¼ˆ¶õº¬øJ™

ªê£Kò£Cv «ï£¬ò 膴Šð´ˆî ñ†´‹î£¡ º®»‹. °íŠð´ˆî º®ò£¶. Ýù£™ ÍL¬è CA„¬ê Íô‹ ªê£Kò£Cv ñŸÁ‹ «î£™ «ï£J™ Þ¼‰¶ Gó‰îóñ£è °í‹ ªðø ݘ.ªü.ݘ. ñ¼ˆ¶õñ¬ù õóŠHóê£îñ£è ܬñ‰¶ àœ÷¶. ÍL¬è ñ¼ˆ¶õˆF¡ Íô‹ º¬øJ™ ªê£Kò£Cv «î£™ «ï£Œ‚° CA„¬ê ÜOˆ¶ õ¼‹ RJR ñ¼ˆ¶õñ¬ùèœ (Cˆî£& Ý»˜«õî£ &»ù£Q& ÞòŸ¬è ñ¼ˆ¶õ‹) CøŠð£è ªêò™ð†´ õ¼A¡øù. âƒèœ CA„¬ê º¬øJ™ ªê£Kò£Cv «ï£Œ à¼õ£ù Íô‚è£ó투î ÜP‰¶ «ï£Œ «õ«ó£´ è¬÷õîŸè£ù CA„¬ê¬ò ðô î¬ôº¬øè÷£è ¬èò£‡´ õ¼Aø¶ RJR ñ¼ˆ¶õñ¬ù.

ªê¡¬ù ñ¼ˆ¶õñ¬ùJ™ 죂ì¬ó Fùº‹ 裬ô 10 ñE ºî™ HŸðè™ 1 ñE õ¬ó ê‰F‚èô£‹. ñŸø ñ¼ˆ¶õñ¬ùèO™ 죂ì¬ó Fùº‹ 裬ô 10 ñE ºî™ ñ£¬ô 6 ñE õ¬ó ê‰F‚èô£‹.

CøŠ¹ CA„¬êèœ  ¬êù¬ê†¯v  Ýv¶ñ£  Üô˜T  ͆´õL  ®v‚ Hó„C¬ùèœ  º¶°õL  迈¶õL  ªê£Kò£Cv  ꘂè¬ó «ï£Œ  °ö‰¬îJ¡¬ñ 150, ÜH¹™ô£ ꣬ô, «îõ˜ è™ò£í ñ‡ìð‹ ܼA™,  àì™ð¼ñ¡ õì‚° àvñ£¡ «ó£´ «ð£v† ÝHv ܼA™, F.ïè˜, ªê¡¬ù&17  ¬î󣌴 044 - & 4006 4006, 4212 4454, 80568 55858  è™ô¬ìŠ¹, Íô‹ rjr tnagar «ð²õ: 96770 72036

T.V.J™

LIVE

G蛄C

嚪õ£¼ õ£óº‹

êQ‚Aö¬ñ

裬ô 11.30 -& 12.30

RJR 죂ì˜èœ CA„¬ê °Pˆ¶ «ïó¬ôJ™ M÷‚è‹ ÜO‚Aø£˜.

J™ 죂ì˜èœ «ð†® :

T.V.

嚪õ£¼ õ£óº‹

ªêšõ£Œ 裬ô 9.30 -& 10.00 êQ 裬ô 10.00- -& 10.30

«è£òºˆÉ˜ : 71, â¡.T.ï£ó£òíê£I ªî¼, GÎCˆî£¹É˜, 裉F¹ó‹, «ð£¡: 0422 - 4214511 ñ¶¬ó : 16, Hóvè£ôQ, 3&õ¶ ªî¼, ñ£†´ˆî£õE ðvG¬ôò‹ âFK™, «ð£¡: 0452 - 4350044 F¼„C : 49A, 5&õ¶ °Á‚° ªî¼, (VVV F«ò†ì˜ H¡¹ø‹) ªð£¡ùè˜, «ð£¡: 0431 - 4060004 «êô‹ : 12/325, H¼‰î£õ¡ ªî¼, (õê‰î‹ æ†ì™ ܼA™) ¹Fò «ð¼‰¶ G¬ôò‹ âFK™, «ð£¡: 0427 - 4556111 æŘ : 58, ªðƒèÙ˜ ªï´…꣬ô, (Üè˜õ£™ è‡ñ¼ˆ¶õñ¬ù ܼA™) «ð£¡: 04344 - 244006 ¹¶„«êK : 24, 裘ªð‡ì˜ ªî¼, (²ñƒèL è™ò£í ñ‡ìð‹ âFK™) ªï™Lˆ«î£Š¹, «ð£¡: 0413 - 4201111 F¼ŠÌ˜ : 111/72, è£ñ£†Cò‹ñ¡ «è£M™ ªî¼, ð¬öò «ð¼‰¶ G¬ôò‹ H¡¹ø‹, «ð£¡: 0421 - 4546006 F‡´‚è™ : 34/K-6, AMC «ó£´, ðvG¬ôò‹ ܼA™, «ð£¡: 0451 - 2434006 F¼ªï™«õL : 9, E-2, Fô‚ ïè˜, ñ¶¬ó «ó£´, ð¬öò «ð¼‰¶ G¬ôò‹ ܼA™, «ð£¡: 0462 - 2324006 ñ£˜ˆî£‡ì‹ : 5-81/2, «ð¡C H÷£ê£, ðvG¬ôò‹ ܼA™, «ð£¡: 04651 - 205004 °‹ð«è£í‹ : 28, ꣉F ïè˜, CRC ðv ®Š«ð£ ܼA™, (²¼F ÝvH†ì™ ܼA™), «ð£¡: 0435 - 2412006 «õÖ˜ : 11, ê£óF ïè˜, ªê¡¬ù C™‚v H¡¹ø‹, è£AîŠð†ì¬ø (¹Fò ðvG¬ôò‹), «ð£¡: 0416 - 2234006 M¿Š¹ó‹ : 344, î£ñ¬ó ªî¼, ²î£è˜ ïè˜, ¹Fò ðvG¬ôò‹ âFK™, «ð£¡: 04146 - 222006 ªðƒèÙ¼ : 307, 46&õ¶ Aó£v, 9&õ¶ ªñJ¡, 4&õ¶ H÷£‚, ó£ü£Tïè˜, «ð£¡: 080 - 49556506 HóFñ£î‹ ºè£‹ ß«ó£´&3,17, 輘&4,18, «è£M™ð†®&5, êƒèó¡«è£M™&6, ªî¡è£C&6, ï£è˜«è£M™&7,20, ï¬ìªðÁ‹ Ɉ¶‚°®&8,21, ó£ñï£î¹ó‹&8,21, 裬󂰮&9, ¹¶‚«è£†¬ì&9, ï£èŠð†®ù‹&10, ᘠñŸÁ‹ «îF : ñ¡ù£˜°®&10, î…ê£×˜&11,22, ñJô£´¶¬ø&11,22, 装Y¹ó‹--&14, A¼wíAK&24.

ºè£‹ ï¬ìªðÁ‹ Þì‹ ñŸÁ‹ «ïó‹ «ð£¡ Íô‹ ªîK‰¶ ªè£œ÷ô£‹.

24

வசந்தம் 12.11.2017

Vasantham  

Vasantham,Weekly,Books

Advertisement