Page 1

ஆனமிகம ரூ. 20 (தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி) ரூ. 25 (மற்ற மாநிலங்களில்)

டிசம்பர் 1-15, 2017

பலன்

தினகரன் குழுமத்திலிருந்து மாதம் இருமுறை வெளியாகும் ெதய்வீக இதழ்

 அகத்தியர் சன்மார்க்க சங்கம் துறையூர் வழங்கும் இணைப்பு

நட்சத்திர பக்தி ஸ்பெஷல்

1


2


 ராமஜெயம்

வடமாநில புனித யாத்திரை 47

ஆண்டுகளுக்கு ரேலபான அனு்வம்

18.01.2018

இது 8 நாட்கள் த்காண்்ட திவய ்ெ் யாத்திழர. ரெபாழநபாடு திவ்ய ரதெ-40 சதபாண்ளட நபாடு திவ்ய ரதெம் - 22 நடு நபாடு திவ்ய ரதெம் - 2. ஆக சேபாததம் 64 திவ்ய ரதெஙகள் - கடடணம் ரூ.10,500/-

19.01.2018

இது 10 நாட்கள் த்காண்்ட குதூ்க்லைா்ன ஆந்திர பிர்ெஷ் யாத்திழர. அரேபாபிலம், ேேபாநந்தி, ேந்திேபால்யம்,  ளெலம், வபாடப்ல்லி, ரவதபாதரி, ேடடப்ல்லி, ்தேபாெலம், கூரேம், சிம்ேபாெலம், அனனபாவேம், துவபாேளக திருேளல, ச்பானனூர ச்ருேபாள், விஜ்யவபாடபா, ேஙகைகிரி, சநல்லூர, சஜபானனவடபா, கபாைேஸ்தி - கடடணம் ரூ.12, 700/-

28.01.2018

இது 9 நாட்கள் த்காண்்ட குதூ்க்லைா்ன ்்கரளா யாத்திழர. ேதுளே, திருேபாலிருஞரெபாளல ேளல, திருரேபாகூர, திருவண்்ரிெபாேம், திருவனந்தபுேம், திருவடடபாறு, வபாரகழ, திருவல்லவபாழ், திருபபுலியூர, திருவபாறனவிளை, திருவண்வண்டூர, திருக்கடிததபானம், திருசசெஙகுனறூர, ரெபாடடபானிக்கேபா, திருக்கபாடகளே, திருமூழிக்கைம், திருவஞசிக்கைம், குருவபாயூர, திருநபாவபாய், திருவிததுவக்ரகபாடு இததுடன ்பாண்டி்ய நபாடடு திவ்யரதெஙகள் 18 - ந்ர ஒருவருக்கு கடடணம் ரூ. 11,500/-

01.02.2018

இது 10 நாட்கள் த்காண்்ட குது்க்லைா்ன ்கரநா்ட்க யாத்திழர. ேஙக்டடினம், சதபாடடேலூர, ளேசூர, ரேல்ரகபாடளட, நஞஜனகூடு, ர்லூர, ேலர்டு, சிருஙரகரி, சுபேேண்்யம், தரேஸ்தலம், சகபால்லூர மூகபாம்பிளக, முருடீஸ்வேர, ்யபாளனேளல வினபா்யகர, உடுபபி, சேபாேநபாடு தஙக அனனபூரணி, கடடில், ச்ஙகளூர, ேம்பி, ஆரனகுந்தி, நவபிருந்தபாவனம் - ந்ர ஒருவருக்கு கடடணம் ரூ. 12,500/-

11.02.2018

இது 8 நாட்கள் த்காண்்ட மும்ழப சீரடி யாத்திழர. ்ண்டரிபுேம், ்ேலி ளவததி்யநபாதம், நபாகநபாதம், க்ருஷரனஸ்வர, எல்ரலபாேபாகுளக, ெனி சிஙகனபாபூர, சீேடி ெபாய்்பா்பா, ்ஞெவடி, நபாசிக், தரி்யம்்ரகஸ்வேர, பீேபாெஙகேம், மும்ள் - ந்ர ஒருவருக்கு கடடணம் ரூ. 10.400/-

11.02.2018

இது 11 நாட்கள் த்காண்்ட மும்ழப சீரடி யாத்திழர. ்ண்டரிபுேம், ்ேலி ளவததிநபாதம், நபாகநபாதம், க்ருஷரனஸ்வர, எல்ரலபாேபா குளக,ெனி சிஙகனபாபூர, சீேடி ெபாய்்பா்பா, ்ஞெவடி, நபாசிக், தரி்யம்்ரகஸ்வர, பீேபாெஙகேம், மும்ள், உஜஜயினி, ஓம்கபாரேஷவர, ேேபாகபாரைஸ்வர - ந்ர ஒருவருக்கு கடடணம் ரூ. 13,500/-

18.02.2018

இது 15 நாட்கள் த்காண்்ட பஞ் துவார்கா யாத்திழர. அேேதபா்பாத, அக்ஷரதபாம், டபாக்கூர துவபாேளக, நிஷகலஙகு ேேபாரதவ (கடல் உள்வபாஙகும் ்பாண்டவரகள் வழி்டட சிவஸ்தலம்) ்பாலக், ரெபாம்நபாத, மூல துவபாேளக, ேரசிததிேபாதபா, ரகபாேதி துவபாேளக, ரகபாபீதைம், நபாரகெம் ர்ட துவபாேளக, ர்பார்ந்தர,அம்்பாஜி, ேபாதரூக்யபா, ேவுண்ட அபு, உதய்பபூர, நபாததுவபாேளக, கபாஙகரேபாலி துவபாேளக, புஸ்கேதீரததம், சஜய்பபூர - ந்ர ஒருவருக்கு கடடணம் ரூ. 17,600/-

28.02.2018

இது 6 நாட்கள் த்காண்்ட ை்்லசியா - சிங்கப்பூர சுற்று்லா - கடடணம் ரூ. 64,000/-

11.04.2018

இது 13 நாட்கள் த்காண்்டது. பூரி சஜகனனபாத, ரகபானபாேக், புவரனஸ்வர, சகபால்கததபா, சகௌேபாததி, ரேகபால்யபா, சில்லபாங, சிேபுஞசி, சிக்கிம், டபாரஜிலிங - ந்ரஒருவருக்கு கடடணம் ரூ. 17,200/-

ஒரே குரூப்பாக வரு்வரகள் நீஙகள் விரும்பும் இடஙகளை ஏற்பாடு செய்து தருகினரறபாம். ஆங்ாஙகு தஙகும் வசதி்ள், ஊர்சுற்றிப் பார்்க் பஸ் ்ட்டணம், தூஙகும் வசதி ஜ்ாண்ட இரண்டாம் வகுப்பு ரயில் ்ட்டணம், க்ததர்்நத ஜதன்னி்நதிய பிராம்மணர்்கை்க ஜ்ாணடு ்ாகை - ்ாபி, டிபன்; மதியம், இரவு உணவளிப்பது்டன் இஙகு குறிப்பிட்ட அகைத்துச் ஜசைவு்ளும் எங்கைச் தசர்்நதகவ. எ்நத யாத்திகர்ளில் ்ை்நது ஜ்ாள்வதாைாலும் குகை்நதபடசம் 125 நாட்ளு்ககு முன் முன்பதிவு ஜசய்து ஜ்ாள்வது நைம்.

ரேலும் விவேஙகளுக்கு:-

 விஜயலட்சுமி டிைாவல் சர்வீஸ் பழைய எண் 55/3, புதிய எண்.12, சிங்கராச்ாரி தெரு, (நல்ல ெம்பி தெரு ்கார்னர), திருவலலிக்்கணி, த்னழ்ன - 5. Cell: 9444887134 / 28440144. உரிழையாளர : S.  E-mail: sreevijayalakshmitravels@gmail.com, www.sreevijayalakshmitravels.com

ஜஜயைாமன்


வணக்கம்

நலந்தானே!

ÝùIèñ விருப்பமும்,தேவையும்! தினகரன் குழுமத்திலிருந்து மாதம் இருமுறை வெளியாகும் தெய்வீக இதழ்

கல் பப்ளிகேஷன்ஸ் (பி) லிமிடெட்டிற்காக சென்னை-600 096, பெருங்குடி, நேரு நகர், முதல் பிரதான சாலை, பிளாட் எண்.170, எண்.10, தினகரன் அச்சகத்தில் அச்சிட்டு 229, கச்சேரி ர�ோடு, மயிலாப்பூர், சென்னை-600 004. என்ற முகவரியிலிருந்து வெளியிடுபவர் மற்றும்

ஆசிரியர்

ஆர்.எம்.ஆர்.ரமேஷ் ப�ொறுப்பாசிரியர்

பிரபுசங்கர் ஆசிரியர் குழு

கிருஷ்ணா, ந.பரணிகுமார் சீஃப் டிசைனர்

பிவி

Printed and published by R.M.R.Ramesh, on behalf of Kal Publications Pvt. Ltd. and printed at Dinakaran Press, Plot No.170, No.10, First Main Road, Nehru Nagar, Perungudi, Chennai-600 096 and published at 229, Kutchery Road, Mylapore, Chennai-600 004. Editor: R.M.R.Ramesh RNI Regn. No. TNTAM/2012/53345 வாசகர்கள் தங்கள் ஆல�ோசனைகள், விமர்சனங்கள், படைப்புகள், புகைப்படங்கள், ஓவியங்கள் அனைத்தையும் அனுப்ப வேண்டிய ஆசிரியர் பிரிவு முகவரி:

ஆன்மிகம் பலன்

229, கச்சேரி ர�ோடு, மயிலாப்பூர், சென்னை-600 004. த�ொலைபேசி: 044-4220 9191 மின்னஞ்சல்: palanmagazine@gmail.com விளம்பரங்களுக்கு: மு.நடேசன்

ப�ொது மேலாளர் (விளம்பரம்) ம�ொபைல்: 98409 51122 த�ொலைபேசி: 4467 6767 Extn 13234. மின்னஞ்சல்: advts@kungumam.co.in

ழி–பாட்–டுத் தலங்–க–ளுக்–குச் செல்–லும்–ப�ோது கைநி– ற ைய அர்ச்– ச – ன ைப் ப�ொருட்– க – ள ைக் க�ொண்– டு – ச ெல்– லு ம் நாம் மனம் நிறைய நிறை–வேற்–றப்–ப–ட–வேண்–டிய விருப்–பப் பட்–டி–ய–லை–யும் எடுத்–துச் செல்–கி–ற�ோம். அது–வரை நிறை–வே–றிய நம் விருப்–பங்–க–ளுக்–காக நன்றி ச�ொல்–கி–ற�ோம�ோ இல்–லைய�ோ, கூடு–தல் விருப்– பங்–களை, நிறை–வேற்–றித் தரும்–படி இறை–வ–னி–டம் இறைஞ்–சு–கி–ற�ோம். ஏனென்–றால், நிறை–வே–றிவி – ட்–டவை – யெ – ல்–லாம் மறக்– கப்–ப–ட–வேண்–டி–ய–வை, நிறை–வே–ற–வேண்–டி–ய–வை–யெல்– லாம் த�ொடர்ந்து க�ோரிக்–கை–க–ளாக இறை–வன் முன் வைக்–கப்–ப–ட–வேண்–டி–யவை என்–ற–வ–கை–யில் நாம் நம் பக்–தியை வளர்த்–துக்–க�ொண்–டி–ருக்–கி–ற�ோம். அதே–சம – ய – ம் பட்–டிய – லி – லு – ள்ள விருப்–பங்–களி – ல் எவை– யெல்–லாம் நம்–மு–டைய தேவை பிரி–வில் வரு–கின்–றன – ம் நாம் கணக்கு வைத்–துக்–க�ொள்வ – தி – ல்லை. என்–பதை – யு தேவை–யை–யும், விருப்–பத்–தை–யும் ஒன்–றாக்கி நாம் குழப்–பிக்–க�ொள்–வ–து–தான் கார–ணம். தேவை அத்–தி–யா– வ–சி–ய–மா–னது, விருப்–பம் ஆடம்–ப–ர–மா–னது என்று நாம் பாகு–ப–டுத்–திக்–க�ொள்–வ–தில்லை. ‘என் விருப்–பத்தை ஈடேற்–றிக்–க�ொடு இறை–வா’ என்–று–தான் நாம் மன்–றா– டு–கி–ற�ோமே தவிர, ‘என் தேவை–யைப் பூர்த்தி செய்து தா,’ என்று க�ோரு–வ–தில்லை. வச–தி–கள் என்ற விருப்–பங்–க–ளைப் பட்–டி–ய–லி–டும் நாம், அவற்–று–ட ன் அவ–சி–யம் என்ற தேவை–க– ளை– யும் இணைத்–து–வி–டு–கி–ற�ோம். ஏன்? தேவை என்–றால் அது ‘ப�ோது–மென்ற மன–தின்’ நிறைவு. ஆனால், நாம் – ண்டு திருப்–திய – டை – ய – த் தயா–ராக இல்லை. நிறை–வுக�ொ அனா–வசி – ய விருப்–பங்–கள் எப்–ப�ோது நிறை–வே–றும் என்று ஏங்க ஆரம்–பித்–து–வி–டு–கி–ற�ோம். இறை–வன் நம் தேவை–கள – ைப் பூர்த்தி செய்–கி–றான் என்று நம்ப ஆரம்–பித்–த�ோ–மா–னால் இப்–படி விருப்–பப் பட்–டி–யல் நீண்–டு–க�ொண்டே ப�ோகாது. அந்–தத் தேவை– க–ளை–யும் மிகச்–ச–ரி–யான நேரத்–தில் இறை–வன் நிறை– வேற்–றி–வைப்–பதை, க�ொஞ்–சம் ய�ோசித்–துப் பார்த்–தால் நம்–மால் உணர முடி–யும். அப்– ப – டி – யு ம் ஏதா– வ து நிறை– வ ே– ற ாத விருப்– ப ம் என்று நமக்கு இருக்–கி–றதா, அது ஈடே–ற–வில்–லையா, அந்த விருப்–பம் நம் தகு–திக்கு உட்–பட்–ட–தல்ல என்று இறை–வன் கரு–தி–யி–ருக்–கி–றான் என்–று–தான் அர்த்–தம். அதா–வது, நிறை–வே–றாத விருப்–பம், நம் அவ–சி–யத் தேவை இல்லை. அந்த விருப்– ப ம் ஈடே– ற – வி ல்லை என்–ப–தற்–காக வருத்–தப்–ப–டு–வ–தில் அர்த்–த–மில்லை. பசித்– த ால் சாப்– பி – டு – கி – ற�ோ ம், வயிறு நிறைந்– தால் மேலும் சாப்–பி–டு–வ�ோமா? அது–ப�ோல தேவை பூர்த்–திய – ா–னால் சந்–த�ோஷ – ப்–படு – வ�ோ – ம், மேலும் மேலும் விருப்–பங்–கள் ஈடே–றவ – ேண்–டும் என்று எதிர்–பார்த்து அந்த சந்–த�ோ–ஷத்–தை–யும் கெடுத்–துக்–க�ொள்–ளா–தி–ருப்–ப�ோம்.

(ªð£ÁŠ-ð£-C-K-ò˜)


அனைத்து வளங்களையும்

அருளும் நட்சத்திரப் பரிகாரக் க�ோயில்கள்

(குங்குமம் வார இதழில் (அமரர்) திரு மயன் அவர்கள் எழுதிய கட்டுரைகளிலிருந்து சில பகுதிகள்)

வ்–வ�ொ–ருவ – ரு – ட – ைய குண இயல்–புக – ள – ைத் தீர்–மா–னிக்–கும் சக்தி அவ–ரவ – ர் சார்ந்–திரு – க்–கும் நட்–சத்–தி–ரத்–திற்கு இருக்–கி–றது. அந்த நட்–சத்–தி–ரத்–தால் ஏற்–ப–டக்–கூ–டிய பாதிப்–பு–களை தாங்–கிக் க�ொள்–ளும் சக்தி பெறவ�ோ அல்–லது நிவர்த்தி செய்–துக� – ொள்–ளவ�ோ, அந்–தந்த நட்–சத்–தி–ரத்–தைத் தம் ஆளு–மைக்–குட்–ப–டுத்–திய தெய்–வங்–க–ளின் அனுக்–கி–ர–கத்–தால் இய–லும். இந்–த–வ–கை–யில் இரு–பத்தி ஏழு நட்–சத்–தி–ரங்–க–ளுக்–கும், தனித்–த–னியே அவற்–றிற்–கு–ரிய திருத்–த–லங்–க–ளும், தல விருட்–சங்–க–ளும் உள்–ளன. அவ–ர–வர் அந்–தந்த நட்–சத்–தி–ரத்–துக்–கு–ரிய திருக்–க�ோ–யில் சென்று, இறை–வனை வழி–பட்டு, தல–வி–ருட்–சத்–தை–யும் தரி–சித்–துப் பயன் அடை–ய–லாம். இந்த இரு–பத்–தேழு நட்–சத்–திர– ங்–களு – க்–கென்றே தனித் தனியே ஒரு சிவ–லிங்–கத் திரு–மேனி அமைந்–துள்ள க�ோயில்–கள் சில உண்டு. அங்கே சென்–றால், அஸ்–வினி முதல் ரேவ–தி –வரை அனைத்து நட்–சத்–தி–ரங்–க–ளுக்–கு–மான சிவ–லிங்–கங்–களை ஒரே இடத்–தில் தரி–சித்–தி–ட–லாம். – து நட்–சத்–திர நாளன்று நட்–சத்–திர– த்–துக்–குரி – ய சிவ–லிங்–கத்–திற்கு பூஜை செய்து, நெய் தங்–கள விளக்–கேற்–றி–யும், வேள்வி செய்–தும் பிரார்த்–த–னை–களை நிறை–வேற்–ற–லாம். அப்–ப–டிப்–பட்ட 27 நட்–சத்–திர லிங்–கங்–கள் உள்ள க�ோயில்–கள் தமிழ்–நாட்–டில் இரண்டு உள்–ளன. ஒன்று, புற்–றிட– ங்–க�ொண்–டார் என்ற பெய–ரில் ஈசன் சுயம்பு மூர்த்–தி–யாக அருள்–பா–லிக்–கும் க�ோயில். சென்–னைக்கு 8 கி.மீ. த�ொலை–வில் உள்ள திரு–வ�ொற்–றி–யூ–ரில் இக்–க�ோ–யில் அமைந்–துள்– ளது. இரண்–டா–வது, மத்–தி–யார்–ஜு–ன–ராக ஈசன் க�ோயில் க�ொண்–டுள்ள திரு–வி–டை–ம–ரு–தூர், தஞ்–சா–வூர் மாவட்–டத்–தில் உள்–ளது. அனைத்து நட்–சத்–தி–ரக்–கா–ரர்–க–ளுக்–கான இந்த இரு ப�ொதுக்–க�ோ–யில்–கள் தவிர, குறிப்–பிட்ட ஒவ்–வ�ொரு நட்–சத்–தி–ரத்–துக்–கும் உரிய பரி–கா–ரக் க�ோயில்–கள் எவை என்–பதை இப்–ப�ோது பார்க்–க–லாம்:

1. அஸ்–வினி

ரங்–கம்: தன்–வந்த்ரி பக–வான் சந்–நதி, ரங்– கம் ரங்–க–நா–தர் திருக்–க�ோ–யி–லி–னுள் அமைந்–துள்– ளது. இந்த தன்–வந்த்–ரி–தான் பாற்–க–ட–லி–லி–ருந்து

6

ðô¡

1-15 டிசம்பர் 2017

அமு–தம் க�ொண்டு வந்–த–வர். இவர் க�ொடுத்த அமு–தத்–தால்–தான் அஸ்–வினி தேவர்–கள் அஸ்–வினி நட்–சத்–தி–ரக்–கா–ரர்–க–ளைப் பாது–காத்து வரு–கி–றார்– கள். இந்–தப் பணிக்கு மூலா–தா–ர–மாக விளங்–கிய தன்–வந்த்ரி, சங்கு சக்–கர– த – ா–ரிய – ாக அமிர்த கல–சம்


அஸ்வினி - ரங்கம் தன்வந்திரி பகவான் ஏந்–தி–ய–படி இங்கு சேவை சாதிக்–கி–றார். இவரை உள–மார வழி–ப–ட–லாம். முடிந்–தால் தங்–கள் ஜன்ம நட்–சத்–திர நாளன்று அர்ச்–சனை, அபி–ஷே–கம், அலங்–கா–ரம் செய்–தும் அவரை வணங்–க–லாம். கூத்–தனூ – ர்: திரு–வா–ரூர் மாவட்–டத்–தில் பூந்–த�ோட்– டம் என்ற சிற்–றூரி – லி – ரு – ந்து சுமார் அரை கில�ோ–மீட்– டர் த�ொலை–வில் இருக்–கும் கூத்–த–னூ–ரில் உள்ள சரஸ்–வதி க�ோயி–லுக்–குச் சென்று வழி–ப–ட–லாம். அது–வும் அவ–ர–வர் பிறந்த நட்–சத்–திர நாளன்று சென்று பிரார்த்–தித்–துக்–க�ொண்–டால் நல்–லது. க�ொல்–லிம – லை: இங்கு உறைந்து அருள்–பவ – ர் அறப்–ப–ளீஸ்–வ–ரர். சேலம் மற்–றும் நாமக்–கல் நக– ரில் இருந்து க�ொல்–லிம – –லைக்கு பேருந்து வசதி உண்டு. மலை–யின் மேற்–குப் பக்–கத்–தில் அமைந்– துள்ள கார–வள்–ளி–யி–லி–ருந்து 45 கி.மீ. த�ொலை– வில் அறப்– ப ள்ளி அமைந்– து ள்– ள து. க�ொல்– லி – மலை, எட்டி மரங்–கள் நிறைந்த வனப்–ப–குதி. அஸ்–வினி நட்–சத்–தி–ரக்–கா–ரர்–கள் எட்டி மரத்தை வழி– ப – டு – வ – து ம், அதற்கு நீரூற்– று – வ – து ம் சிறந்த பரி–கா–ரச் செயல்–க–ளா–கும்.

2. பரணி

பட்–டீஸ்–வ–ரம்: கும்–ப–க�ோ–ணத்–துக்கு அருகே உ ள்ள த ல ம் . இ ங் கு அ ரு ள் – ப ா – லி க் – கு ம் துர்க்–கையை வழி–ப–ட–லாம். திருத்–தங்–கல்: நெல்–லி–ம–ரம் தல–வி–ருட்–சம – ாக விளங்–கும் தலம். இறை–வன், கரு–நெல்–லி–நா–தர். கரு–நெல்லி மரங்–கள் சூழ்ந்த வனத்–தில் சுயம்–பு– வா–கத் த�ோன்–றிய – த – ால் அவ–ருக்கு அந்–தப் பெயர். அன்னை மீனாட்–சிக்–கும் இங்கே தனி சந்–நதி

8

ðô¡

1-15 டிசம்பர் 2017

பரணி - திருத்தங்கல் செங்கமலவல்லித் தாயார் உண்டு. விரு– து – ந – க ர் மாவட்– ட த்– தி ல் உள்– ள து இக்–க�ோ–யில். கரு–நெல்–லி–நா–தர் ஆல–யம் அமைந்–துள்ள குன்–றின் மறு–பக்–கம் நின்ற நாரா–ய–ணப் பெரு– – ம் அமைந்–துள்–ளது. இங்–கும் மாள் திருக்–க�ோ–யிலு சென்று பெரு–மாளை தரி–சிக்–க–லாம். திரு–ம–கள் இங்கு தங்கி பெரு–மாளை ந�ோக்–கித் தவ–மி–ருந்–த– தால், இந்த இடம் திருத்–தங்–கல் எனப் பெயர்– க�ொண்–டது. வைண–வத் தலங்–களி – ல் தாயார் நின்ற க�ோலத்–தில் சேவை சாதிப்–பது இத்–தல – த்–தில்–தான். செங்– க – ம – ல த்– த ா– ய ார் தனி சந்– ந – தி – யி ல் அப்– ப டி அருட்–காட்சி அருள்–கி–றார்.

3. கார்த்–திகை

காஞ்–சி–பு–ரம்: கார்த்–திகை நட்–சத்–திர அன்–பர்–க– ளுக்–கான பரி–கார தல விருட்–சம், அத்தி. அத–னால், ஆதி அத்–திவ – ர– த – ரை காஞ்சி சென்று வணங்–குவ – து நற்–ப–லன்–களை அள்–ளித்–த–ரும். திரு–வ�ொற்–றி–யூர்: சென்–னைக்கு வடக்கே 8 கி.மீ த�ொலை–வில் உள்–ளது. புற்–றையே இட–மா– கக் க�ொண்டு, தீண்–டாத் திரு–மே–னி–யாக, சுயம்–பு– மூர்த்–தி–யாக புற்–றி–டங்–க�ொண்–டார், வன்–மீ–க–நா–தர் விளங்–கும் இக்–க�ோ–யிலி – ன் தல–மர– மு – ம் அத்–தித – ான்.


– ல் அமைந்த திருத்–தல – ம் இது. பதஞ்–சலி வட–கரை – யி முனி–வ–ருக்கு இத்–த–லத்–தில் அருள் செய்–த–தால் இறை–வன், பதஞ்–ச–லி–ஈ–ஸ்–வ–ரர் என்று திரு–நா–மங் க�ொண்–டுள்–ளார். இது–ப�ோல் அத்தி மரத்–தைத் தல விருட்–சம – ா–கக் – க்–கும் க�ோயில்–களு – க்–குச் சென்று கார்த்– க�ொண்–டிரு திகை நட்–சத்–திர– க்–கா–ரர்–கள் வழி–பட – ல – ாம் அல்–லது எங்–கே–னும் தனியே அத்தி மரம் காணப்–பெற்–றால், அந்த மரத்தை வலம் வந்–தும் வழி–ப–ட–லாம். கார்த்–திகை நட்–சத்–தி–ரத்–தின் அதிர்ஷ்ட தெய்– வம் முரு– க ப் பெரு– ம ான். ஆகவே, முரு– க ன் உறை–யும் தலங்–கள் எல்–லாமே இந்த நட்–சத்–திர– க்– கா–ரர்–களு – க்–குப் பரி–கா–ரத் தலங்–கள்–தான். குறிப்–பாக திருச்–செந்–தூர் முரு–கனை தரி–ச–னம் செய்–வது, இவர்–க–ளுக்கு அப–ரி–மி–த–மான, அபூர்வ பலன்–கள் கிடைக்க வழி காட்–டும்.

4. ர�ோகிணி

கார்த்திகை - படம்பக்கநாதர் திருவ�ொற்றியூர் கானாட்– டு – மு ள்– ளூ ர்: அத்– தி – ம – ர த்தை தல– வி–ருட்–சம – ா–கக் க�ொண்ட மற்–ற�ொரு திருத்–த–லம். கட– லூ ர் மாவட்– ட ம், காட்– டு – ம ன்– ன ார்– கு – டி க்கு அரு– கி ல் உள்– ள து. க�ொள்– ளி – ட ம் ஆற்– றி ன்

ர�ோகி–ணிக்–கு–ரிய பரி–கார விருட்–சம் நாவல் மரம். நாவல் மரத்– தி ற்கு நீரூற்– று – வ து, இந்த நட்–சத்–தி–ரத்–தில் பிறந்–த–வ–ருக்கு நற்–ப–யன் தரும். தமி– ழ – க த்– தி ல் நாவல் மரத்– தை த் தல– வி – ருட்–சம – ா–கக் க�ொண்ட தலங்–கள் பல உள்–ளன. திரு–நா–வலூ – ர், திரு–வா–னைக்–கா–வல், ஜம்பை ஆகி– யன அவற்–றில் முக்–கி–ய–மா–னவை. ஜம்–புக – ே–ஸ்வ – ர– ர் என்ற திரு–நா–மத்–த�ோடு இறை– வன் திரு–வா–னைக்–கா–வல் திருத்–த–லத்–தில் அருள்–


ர�ோகிணி - திருவானைக்காவல், ஜம்புகேஸ்வரர், அகிலாண்டேஸ்வரி

பா–லிக்–கி–றார். பஞ்–ச–பூ–தத் தலங்–க–ளில் நீர்த்–த–லம் இது. ஒன்–பது துவா–ரங்–கள் க�ொண்ட பல–கணி வழியே ஜம்– பு – க ேஸ்– வ – ர ரை முத– லி ல் தரி– சி த்த பின்–னரே, தென்–பு–றம் உள்ள வாயில்–வ–ழியே சென்று, நேராக வழி–பட வேண்–டும். அன்–னையே இறை–வனை பிர–திஷ்டை செய்து வழி–பட்–ட–தால், உச்–சி–கால வழி–பாட்–டில் அர்ச்–ச–கர் பெண்–வே–ட– மிட்டு, இறை–வனை பூஜிப்–பது நடை–மு–றை–யில் உள்–ளது. திருச்–சிக்கு வடக்கே 6 கி.மீ. த�ொலை– வில் உள்–ளது இத்–த–லம். விழுப்– பு – ர ம் மாவட்– ட த்– தி ல் மண– லூ ர்– பே ட்– டைக்கு மேற்–கில் 4 கி.மீ. த�ொலை–வில் உள்ள தலம் ஜம்பை. நீருக்–கடி – யி – ல் ஜம்–புந – ாத ஈசு–வர– ரை, வாளை மீன் வடி–வில் ஒரு முனி–வர் வழி–பட்ட தலம் இது. கழு–கும – லை: தூத்–துக்–குடி மாவட்–டம், க�ோவில்– பட்–டிக்கு மேற்–கில் 19 கி.மீ. த�ொலை–வில், ஜம்–பு– நாத ஈஸ்–வ–ரர், அகி–லாண்–டே–சு–வரி அருள்–பா–லிக்– கும் திருத்–த–லம். தல–ம–ரம் - நாவல். செம்–பாக்–கம்: செங்–கல்–பட்–டிற்கு கிழக்கே, திருப்–ப�ோ–ரூர் சாலை–யில் 18 கி.மீ. த�ொலை–வி– லுள்ள தலம். வதம் செய்–யப்–பட்ட சூர–னின் சிரம் விழுந்–தத – ால் சிரம்–பாக்–கம் என்–றா–னது. செம்–பாக்–க– மாக மரு–வி–விட்–டது. மூல–வர் - ஜம்–பு–கே–சுஸ்வ–ரர். சென்–னைக்கு மேற்–கில் 10 கி.மீ. த�ொலை– வில் உள்ள க�ொரட்– டூ – ரி – லு ம் ஜம்– பு – க ே– ஸ் – வ – ர ர் திருக்–க�ோ–யில் உள்–ளது. தஞ்– ச ா– வூ – ரு க்கு வடக்கே, கும்– ப – க �ோ– ண ம் சாலை– யி ல் 11 கி.மீ. த�ொலை– வி ல் உள்– ள து

10

ðô¡

1-15 டிசம்பர் 2017

நெல்–லிச்–சேரி. இங்–கும் க�ோயில் க�ொண்டு அருள்– பா–லிக்–கி–றார் ஜம்–பு–நா–தர். கிருஷ்–ணனி – ன் திரு–நட்–சத்–திர– ம் ர�ோகிணி ஆன– – லு – ம் தால், கண்–ணன் குடி–க�ொண்–டுள்ள தலங்–களி வழி–ப–ட–லாம். அவற்–றில் சில: மன்– ன ார்– கு டி: திரு– வ ா– ரூ – ரு க்கு தென்– மே ற்– கில் 27 கி.மீ. த�ொலை–வில் உள்ள திருத்–த–லம். வாசு– தே – வ – பு ரி, தட்– சி ண துவா– ர கை என்– று ம் அழைக்–கப்–ப–டு–கி–றது. பெரு–மாள் அக–ரம்: திரு–வா–ரூர் மாவட்–டம், க�ொர–டாச்–சே–ரிக்கு தெற்கே 3 கி.மீ. த�ொலை–வில் உள்–ளது. ருக்–மணி-சத்–யப – ாமா சமே–தர– ாக வேணு– க�ோ–பா–லன் சேவை சாதிக்–கி–றார். திரு– வ – ர ங்– க ம்: திருக்– க �ோ– யி – லூ ர் அரு– கி ல், பெண்– ண ாற்– ற ங்– க – ரை – யி ல், அமைந்– து ள்ள ரங்–க–நா–தப் பெரு–மாள் க�ோயில். திருக்– க ண்– ண – மங்கை , திருக்– க ண்– ண – பு – ர ம், திருக்– க ண்– ண ங்– கு டி என்ற பஞ்ச கிருஷ்– ண த் தலங்–க–ளும் வழி–பட உகந்–தவை.

5. மிரு–க–சீ–ரி–ஷம்

அம்–பர் மாகா–ளம்: பிரம்ம வரம் பெற்–றி–ருந்த இந்த அசு–ரர்–களை வதம் செய்த பாவம் நீங்க, மகா காளே–ஸ்–வ–ரரை மகா–காளி வழி–பட்ட தலம். திரு–வா–ரூர் மாவட்–டம் பூந்–த�ோட்–டம் அரு–கில் உள்– ளது. இத்–த–லத்–தில் மகா காளே–ஸ்–வ–ரர்-அச்–சம் தவிர்த்த நாயகி அருள்–பா–லிக்–கின்–ற–னர். காளி தனி சந்–நதி க�ொண்–டி–ருக்–கி–றாள். தல–வி–ருட்–சம் - கருங்–காலி மரம். கரிய நிறத்–த–வ–ளான காளி,


மிருகசீரிஷம் - அம்பர்மாகாளம், மகாகாளேஸ்வரர் அரக்–கர்–களை வதம் செய்–துவி – ட்டு, இத்–தல – த்–திற்கு வந்து மகா காளேஸ்–வ–ரரை விருட்ச ரூப–மாக

வழி–பட்–டாள். கரிய காளி–யா–கிய அந்த மரம் கரிய காளி என்– ற –ழ ைக்–கப்–பட்டு, பின்–னா–ளில் கருங்–கா–லி– யா–கி–யது. இந்–தத் தல விருட்–சமே மிரு–க–சீ–ரிட நட்–சத்–திர– த்–தில் பிறந்–தவ – ர்–களி – ன் பரி–கார விருட்–சம். பிறைச் சந்–தி–ரனை அணிந்–த–வாறு இறை–வன் அருள்–பா–லிக்–கும் தலங்–கள் பல–வும் மிரு–க–சீ–ரிட நட்–சத்–தி–ரக்–கா–ரர்–கள் வழி–பட சிறந்த தலங்–கள் ஆகும். அந்–தத் தலங்–க–ளில் சில: ஓசூர்: கிருஷ்–ணகி – ரி மாவட்–டம், ஓசூ–ரில் உள்ள சந்–தி–ர–சூ–டே–ஸ்–வ–ரர் - மர–க–தாம்–பிகை திருக்–க�ோ– யில். பஞ்–ச–லிங்–கத் தல–மா–க–வும் திக–ழும் தலம். கிருஷ்–ண–கிரி: தர்–ம–பு–ரிக்கு வடக்கே 48 கி.மீ. த�ொலை–வில் சந்–தி–ர–மெ–ள–லீ–ஸ்வ–ரர் - பார்–வ–தி– யம்மை திருக்–க�ோ–யில். முசி றி : க ரூ ர் ம ா வ ட்– ட ம் , க ா வி– ரி – யின் வட–க–ரை–யில் உள்ள தலம். கற்–பூ–ர–வல்லி சமே–த– ராக சந்–தி–ர–மெ–ள–லீ–ஸ்–வ–ரர் அருள்–பா–லிக்–கி–றார். தாழ–மங்கை: தஞ்சை-பாப–நா–சம் சாலை–யில், அய்–யம்–பேட்டை அரு–கில் உள்–ளது சந்–தி–ர–மெ–ள– லீ–ஸ்–வ–ரர் க�ோயில். எண்–கண்: திரு–வா–ரூர்-தஞ்–சா–வூர் சாலை–யில் முகுந்–த–னூ–ருக்கு வடக்கே உள்–ளது. இங்–குள்ள ஆதி–நா–ரா–ய–ணப் பெரு–மாள் திருக்–க�ோ–யி–லில், கரு–ட–வா–க–ன–ராக, மூல–வர் பெரு–மாள் காட்சி தரு– கி–றார். இந்த சிறப்பு க�ொண்ட ஒரே திருத்–த–லம்.

6. திரு–வா–திரை

சேங்–கா–லி–பு–ரம் தலத்–தில் உள்ள ரங்–க–நாத


திருவாதிரை ரங்கநாதர், சேங்காலிபுரம்

சுவாமி திருக்–க�ோ–யி–லும், வர–த–ரா–ஜப் பெரு–மாள் க�ோயி–லும் வர–லாற்–றுப் பின்–னணி க�ொண்–டவை. ஒப்– பி – ல ா– ம – ணி – ய ம்மை உட– னு றை ச�ோழீ– ஸ்வ – ரர் திருக்–க�ோ–யில், பெரிய நாயகி உட–னுறை துந்– து – பீ – ஸ் – வ – ர ர் திருக்– க�ோ – யி ல், விசா– ல ாட்சி உட– னு றை விஸ்வ– ந ா– த ர் திருக்– க�ோ – யி – லு – ட ன், தத்–தாத்–ரே–யர் திருக்–க�ோ–யில் ஒன்–றும் இங்கே தனிச்–சி–றப்–பு–டன் விளங்–கு–கின்–றது. திரு–வா–திரை நட்–சத்–தி–ரத்–தில் பிறந்–த�ோர், பரி–கா–ரம் வேண்டி இந்த சேங்–கா–லி–பு–ரம் தலத்–தில் வழி–ப–ட–லாம். திரு–வா–திரை நட்–சத்–தி–ரத்–துக்–கு–ரிய பரி–கார மரம் ‘செங்–கா–லி’ ஆகும். மிக–வும் அபூர்–வம – ா–கவே – ாக இம்–மர– ம் அமை–யும். சென்னை, தல விருட்–சம பெசன்ட் நகர் அஷ்–டல – ட்–சுமி க�ோயி–லில் 27 நட்–சத்– தி–ரங்–க–ளுக்–கான பரி–கார விருட்–சங்–க–ளைப் பரா–ம– ரிக்–கிற – ார்–கள். இது–ப�ோல இருக்–கக்–கூடி – ய தலங்–கள் தவிர, செங்–காலி மரத்–தைத் தல விருட்–ச–மா–கக் க�ொண்ட க�ோயில்–க–ளைக் காண்–பது அபூர்–வமே. இந்த நட்–சத்–திர– க்–கா–ரர்–கள் ஆட–லர– ச – ன் அருள்– பா– லி க்– கு ம் திருத்– த – ல ங்– க ள் அனைத்– தை – யு ம் வழி–ப–ட–லாம். சிவ–பெ–ரு–மா–னுக்–கு–ரிய இதே திரு–வா–திரை நட்–சத்–திர– த்–தில்–தான், திரு–மா–லின் வாக–னம் எனப் ப�ோற்–றப்–ப–டும் பற–வை–ய–ர–சன் பெரிய திரு–வ–டி– யான கரு–ட–னும் அவ– த – ரித்– தி – ருக்– கி – ற ார். இந்த நட்–சத்–தி–ரத்–தில் பிறந்–த–வர்–கள் சிவன் க�ோயில் செல்–லும்–ப�ோது சிவ–லிங்–கத்–தை–யும், பெரு–மாள் க�ோயில் செல்–லும்–ப�ோது திரு–மா–லின் வாக–னம – ான கரு–ட–ப–க–வா–னை–யும் மன–தார வழி–ப–ட–லாம்.

12

ðô¡

1-15 டிசம்பர் 2017

7. புனர்–பூ–சம்

புனர்–பூச நட்–சத்–தி–ரத்–தில் பிறந்–த–வர்–க–ளுக்கு பரி–கார விருட்–சம் மூங்–கில் என்–பத – ால், மூங்–கிலை தல– வி – ரு ட்– ச – ம ா– க க் க�ொண்ட திரு– நெ ல்– வே லி நெல்–லைய – ப்–பர் க�ோயில் அவர்–களு – க்–குப் பிர–தான

புனர்பூசம் - கிருபாபுரீஸ்வரர், திருவெண்ணெய்நல்லூர்


பூசம் - க�ோமுக்தீஸ்வரர், திருவாவடுதுறை பரி–கா–ரத் தலம். திருப்–பாசூ – ர்: சென்–னைக்கு மேற்–கில் 50 கி.மீ.

த�ொலை–வில் உள்–ளது. தீண்–டாத் திரு–மேனி – ய – ாக, மூங்–கில் அடி–யில் முளைத்–தெ–ழுந்–த–வர், பாசூர்– நா–தர். ச�ோழ–மன்–னன் கரி–கா–ல–னுக்கு உத–விட, இறை–வன் பாம்–பாட்–டி–யாக வந்த தலம். மது, கைட– ப – ரை க் க�ொன்ற பாவம் தீர, திரு– ம ால், ஈஸ்வரனை வழி–பட்ட தலம். திரு– வ ெண்– ணெய் – ந ல்– லூ ர்: விழுப்– பு – ர ம் மாவட்–டம், திருக்–க�ோவி – லூ – ரு – க்கு தென்–கிழ – க்–கில் 20 கி.மீ. த�ொலை–வில் உள்–ளது. கிரு–பா–புரீ– ஸ் – வ – ர– ர் - மங்–கள – ாம்–பிகை அருள்–பா–லிக்–கும் திருத்–த–லம். சிவ–பெ–ரு–மான், சுந்–த–ர–மூர்த்தி சுவா–மி–க–ள�ோடு வழக்–காடி, தடுத்–தாட்–க�ொண்ட தலம். சுந்–த–ரர், இறை–வனை ‘பித்தா பிறை–சூ–டி’ என அழைத்து, பதி–கம் பாடிய திருத்–த–லம். சீர்– க ாழி: நாகை மாவட்– ட ம், மயி– ல ா– டு – து – றைக்கு வடக்கே உள்ள தேவா–ரத் திருத்–த–லம். திரு–ஞா–னச – ம்–பந்–தர் அவ–தா–ரத்–தல – ம். அம்–பிகை – யி – – டம் ஞானப்–பால் அருந்தி, ‘த�ோடு–டைய செவி–யன்’ எனும் தேவார முதல் பதி–கத்–தைப் பாடிய தலம். ஊழிக்–கா–லத்–தி–லும் அழிந்–தி–டாத தலம் எனப் புகழ்–பெற்–றது. பிரம்–மபு – ரீ– ஸ் – வ – ர– ர்-திரு–நிலை நாயகி அருள்–பா–லிக்–கும் தலம். திரு–வேட்–கள – ம்: கட–லூர் மாவட்–டம், சிதம்–பர– த்– துக்கு கிழக்–கில் 3 கி.மீ. த�ொலைவு. இறை–வன் பாசு–ப–தே–ஸ்வ–ரர், அன்னை நல்–ல–நா–யகி. வேட– னாக எழுந்–த–ருளி, அர்ச்–சு–ன–ன�ோடு ப�ோரிட்டு, அவ–னுக்கு பாசு–ப–தாஸ்–தி–ரம் அரு–ளிய தலம். திருந்– து – தே – வ ன்– கு டி: கும்– ப – க�ோ – ண த்– தி ற்கு


ஆயில்யம் - சாட்சிநாதர், திருப்புறம்பியம் அரு–கில் நண்–டாங்–க�ோ–யில் என்று அழைக்–கப்– படும் இத்–த–லத்–தில் க�ோயில் க�ொண்–டி–ருக்–கி–றார் கற்–க–டேஸ்–வ–ரர். வாழ்க்–கை–யின் கடு–மை–யான பிரச்–னை–க–ளி–லி–ருந்து அவர் காத்–தி–டு–வார். ராம– பி – ர ானை மைய– ம ா– க க் க�ொண்– டு ள்ள திரு–வள்–ளூர் வீர–ரா–க–வப் பெரு–மாள் க�ோயில், தில்–லை–வ–ளா–கம், வடு–வூர், அதம்–பார், குடந்தை ராம–சாமி க�ோயில் ஆகி–ய–வற்–றில் ராம–பி–ரானை வணங்–கி–யும், இந்த நட்–சத்–தி–ரக்–கா–ரர்–கள் பலன் பெற– ல ாம். திரு– வ ள்– ளூ ர், மது– ர ாந்– த – க ம், முடி– க�ொண்–டான் ஆகிய தலங்–க–ளில் க�ோதண்–ட–ரா–ம– னாக அரு–ளும் ராம–பி–ரா–னை–யும் சேவிக்–க–லாம்.

8. பூசம்

திரு–வா–வ–டு–துறை: இந்த ஆல–யத்–தின் மதில்– களில் உள்ள நந்–தி–கள் அனைத்–துமே, திரு–மா– ளி–கைத் தேவ–ருக்–கா–கத் திரண்டு ஓர் உரு–வ–மாக விஸ்வ–ரூப நந்–திய – ாக அமைந்–துள்–ளது. திரு–விடை – – மரு–தூர் மகா–லிங்–கப் பெரு–மான் ஆல–யத்–துக்கு, நந்–தித்–த–ல–மாக அமைந்–துள்–ள–தும் திரு–வா–வ–டு– துறையே. எனவே, பிர–த�ோஷ கால வழி–பாட்டை இங்கு நிறை–வேற்–றுவ – து தனிச்–சிற – ப்பு பெறு–கிற – து. இங்கு இறை–வன் க�ோமுக்–தீஸ் – வ – ர– ர் என்று திரு–நா– – ள்–ளார். அன்னை ‘அது–லகு – ஜ நாய–கி’ மங்–க�ொண்டு என்ற பெய–ரு–டன் தனி சந்நதி க�ொண்–டுள்–ளார். கும்–ப–க�ோ–ணம் - மயி–லா–டு–துறை நெடுஞ்–சா–லை– யில், நர–சிங்–கம்–பேட்–டைக்கு அரு–கில் அமைந்– துள்–ளது. சாலை–யின் தெற்கே அமைந்–துள்ள வளை–வி–னுள்ளே சென்று, ரயில் பாதை–யைக் கடந்து சென்று திருக்–க�ோ–யிலை அடை–ய–லாம். ஒழுந்–தி–யாப்–பட்டு: திண்–டி–வ–னத்–தி–லி–ருந்து புதுச்–சேரி செல்–லும் சாலை–யில் உள்ள தலம். தேவா–ரப் பதி–கம் பெற்–றது. அர–சடி தீர்த்–த–மும், அரச மர–மும் க�ொண்–டது. அர–சிலி நாதர் என்று திரு– ந ா– ம ம் க�ொண்– டு ள்ள ஈஸ்வ– ர ன், பெரிய நாயகியு–டன் அருள் பாலிக்–கி–றார். ஆவூர்: கும்–ப–க�ோ–ணம் - திருக்–க–ரு–கா–வூர் சாலை–யில் உள்ள திருத்–த–லம். பசு–ப–தீ–ஸ்வ–ரர் - மங்– க – ள ாம்– பி கை அருள்– ப ா– லி க்– கு ம் தலம்.

14

ðô¡

1-15 டிசம்பர் 2017

காமதேனு வழி–பட்ட தலம் என்–பத – ால் ஆவூர் எனப்– படு–கி–றது. ஐந்து பைர–வர்–கள் சந்–நதி க�ொண்ட சிறப்பு பெற்–றது. – ர– ம்: கும்–பக�ோ – ண – ம் - காரைக்– க�ோனே–ரிர– ா–ஜபு கால் சாலை–யில் எஸ்.புதூர் என்ற ஊரி–லி–ருந்து 2 கி.மீ. த�ொலைவு. உல–கப் புகழ்–மிக்க மிகப்–பெரி – ய நட–ரா–ஜர் சிலை இங்கு உள்–ளது. உமா–ம–கேஸ்– வரர் - மங்–க–ளாம்–பிகை அருள்–பா–லிக்–கும் தலம். பரி–தி–நி–ய–மம்: பருத்–தி–யப்–பர் என்று அழைக்– கப்–ப–டும் தலம். தஞ்சை மாவட்–டம் ஒரத்–த–நா– டுக்கு வடக்கே 4 கி.மீ. பரிதி (சூரி–யன்) வழி–பட்ட தலம். பாஸ்–கரே – ஸ்வ – ர– ர் - மங்–கள – ாம்–பிகை அருள்– பாலிக்கும் தலம். திருச்–சுழி: விரு–து–ந–கர் மாவட்–டம், அருப்–புக்– க�ோட்–டைக்கு தென்–மேற்–கில் உள்ள தேவா–ரத் திருத்–தல – ம். இறை–வன், திரு–மேனி – ந – ா–தர், இறைவி, துணை–மாலை நாயகி. ரமண மக–ரிஷி அவ–தா–ரத் திருத்–த–லம். அழ–கர்–க�ோ–யில்: திரு–மா–லி–ருஞ்–ச�ோலை என அழைக்–கப்–படு – ம் தலம். மது–ரைக்கு வட–கிழ – க்–கில் 20 கி.மீ. க�ோட்–டை–யு–டன் கூடிய பெரிய க�ோயில். பஞ்–சா–யு–தங்–க–ளு–டன் பர–ம–சு–வாமி, தேவி-பூதே– வி–யு–டன் சேவை சாதிக்–கி–றார். உற்–ச–வர், ‘அழ– கர்’ எனும் சுந்–த–ர–ரா–ஜப் பெரு–மாள். 108 திவ்ய தேசங்–க–ளில் ஒன்று. திருச்– சேற ை: கும்– ப – க�ோ – ண ம்-திரு– வ ா– ரூ ர் சாலை–யில் 15 கி.மீ. த�ொலை–வில் உள்–ளது. சார–நா–தப் பெரு–மாள் சேவை சாதிக்–கி–றார். காவி– ரித்–தாய், அழகு சிற்–ப–மாக அர–ச–ம–ரத்–த–டி–யில் வீற்– றி–ருக்–கி–றாள். ஐந்து தேவி–ய–ரு–டன் பரந்–தா–மன் காட்சி தரும் ஒரே திருத்–த–லம்.

9. ஆயில்–யம்

திருப்–பு–றம்–ப–யம்: தஞ்சை மாவட்–டம், கும்–ப– க�ோ–ணத்–திற்கு வட–மேற்–கில் 8 கி.மீ. த�ொலை–வில் உள்ள திருத்–தல – ம். சுயம்–புலி – ங்–கம – ாக சாட்–சிந – ாதர் அருள்– ப ா– லி க்– கி – ற ார். தட்– சி – ண ா– மூ ர்த்– தி க்– கு – ரி ய 24 தலங்–க–ளில் இது–வும் ஒன்று. திருப்– பு – க – லூ ர்: திரு– வ ா– ரூ ர் மாவட்– ட ம்,


நன்னிலத்–திற்கு கிழக்கே 8 கி.மீ. த�ொலை–வில் உள்–ளது. ‘அக்–னீஸ்வ – ர– ர்’ அருள்–பா–லிக்–கும் தலம். ‘வாஸ்து க�ோயில்’ எனப் புகழ்–பெற்–றுள்–ளது. சங்–க–ரன்–க�ோ–வில்: நெல்லை மாவட்–டம், திரு– நெல்–வே–லிக்கு வடக்கே 50 கி.மீ. த�ொலை–வில் – ம். சங்–கர– லி – ங்–கத்–துக்–கும் க�ோமதி உள்ள திருத்–தல அம்–ம–னுக்–கும் இடை–யில் சங்–கர நாரா–ய–ணர் சந்– நதி உள்–ளது. இங்கே பிர–சா–தம – ாக வழங்–கப்–படு – ம் புன்னை மரப்–பட்டை செல்–ல–ரித்து உரு–வான – ப்–பட்ட ந�ோயை–யும் தீர்க்–கவ – ல்ல புற்–றும – ண், எப்–படி அரு–ம–ருந்–தா–கும். திருப்–பு–னவா – –சல்: புதுக்–க�ோட்டை மாவட்–டம், அறந்–தாங்–கிக்கு தென்–கிழ – க்–கில் 40 கி.மீ. த�ொலை– வில் உள்–ளது. நான்கு யுகங்–களு – க்–கும் சாட்–சிய – ாக இருக்–கும் சது–ரக்–கள்ளி, குருந்–த–ம–ரம், மகி–ழ–ம–ரம் மற்–றும் புன்னை மரங்–களை தல–வி–ருட்–ச–மா–கக் க�ொண்ட பழம்–பதி இது. ண – த்–திற்கு வட–மேற்– புள்–ளபூ – த – ங்–குடி: கும்–பக�ோ – கில் 11 கி.மீ. த�ொலை–வில் உள்–ளது. ‘வல்–வில் ராமன்’ புஜங்க சய–ன–ராக சேவை சாதிக்–கி–றார். புன்–னை–ம–ரம், தல–வி–ருட்–சம். திரு–விட – ந்தை: சென்–னைக்கு தெற்–கில், கிழக்– குக் கடற்–கரை – ச் சாலை–யில் 42 கி.மீ. பய–ணித்து இந்–தத் தலத்தை அடை–ய–லாம். ஆதி–வ–ரா–கப் பெரு–மாள், அகி–ல–வல்லி நாச்–சி–யா–ரு–டன் சேவை சாதிக்–கிற – ார். நித்–யக – ல்–யா–ணப் பெரு–மாள் என்–றும் அழைக்–கப்–ப–டு–கி–றார்.

மகம் - ஸ்வேதாரண்யேஸ்வரர், திருவெண்காடு


நாகூர்: நாகை மாவட்–டம், நாகப்–பட்–டின – த்–துக்கு வடக்கே 4 கி.மீ. புன்–னா–க–வ–னம் என்–ற–ழைக்–கப்– பட்ட, நாக–நா–தர்-நாக–வல்லி அருள்–பா–லிக்–கும் தலம். தல–ம–ரம் புன்னை. ஆயில்ய நட்– ச த்– தி – ர த்– தி ல் பிறந்– த – வ ர்– க ள், தங்–கள் ஆயுட்–கா–லத்–தில் ஒரு–முறை, பரி–காரத் தலங்–கள் ஏதா–வத�ொ – ன்–றில் ‘சர்ப்–ப–சாந்–தி–’–செய்து– க�ொள்வது நல்ல பலன் தரும். இவர்–கள் முருகனை வழி–ப–டு–த–லும் சிறப்பு.

10. மகம்

திரு–வெண்–காடு: நாகை மாவட்–டம், சீர்–கா– ழிக்–குத் தென்–கி–ழக்கே 10 கி.மீ. த�ொலை–வில் அமைந்–துள்ள இத்–தல – த்–தில் ச�ோம, சூரிய, அக்னி தீர்த்–தங்–க–ளும், ருத்–ர–பா–த–மும் உள்–ளன. இறை– வன், திரு–வெண்–காட்–டீ–ஸ்வ–ரர். இறைவி, பிரம்ம வித்– ய ாம்– பி கை. இங்– கு ள்ள அக�ோர மூர்த்தி, ச�ௌம்–ய–காளி சந்–ந–தி–கள் சிறப்பு பெற்–றவை. நவ–கிர– க – ங்–களி – ல் புதன் தல–மாக, புத–னுக்–கென்றே தனி சந்–ந–தி–ய�ோடு விளங்–கு–கி–றது. காசிக்கு சம– – ா–டும் ஒன்று. மான ஆறு தலங்–களி – ல் திரு–வெண்க திருக்–கச்–சூர்: காஞ்–சி–பு–ரம் மாவட்–டம், செங்– கல்–பட்–டி–லி–ருந்து வடக்கே 12 கி.மீ. த�ொலைவு. திரு–மால் ஆமை– வ–டி–வில் ஈசனை வழி–பட்–ட–தால் கச்–சூர் எனப்–பெ–யர் க�ொண்–டது. அஞ்–ச–னாட்சி தனி சந்–ந–தி–யில் அருள்–பா–லிக்–கி–றாள். இங்–குள்ள கூர்–ம–தீர்த்–தம் புனி–த–மா–னது. திரு–வர– த்–துறை: கட–லூர் மாவட்–டம், திட்–டக்–கு– டிக்கு கிழக்கே 10 கி.மீ. தூரம். இறை–வன் அறத்– துறை நாதர், தீர்த்–த–பு–ரீ–ஸ்வ–ரர் எனப் பெயர்–கள் க�ொண்–டுள்–ளார். அன்னை ஆனந்–தந – ா–யகி. சப்–த– ரி–ஷி–கள் வழி–பட்ட, திரு ஆலந்–துறை உள்–ளிட்ட ஏழு தலங்–கள், இந்–தத் திரு–வர– த்–துறை – யை – ச் சுற்றி அமைந்–துள்–ளன. கீழப்–ப–ழு–வூர்: அரி–ய–லூர் மாவட்–டம், அரி–ய– லூ–ருக்கு தெற்கே 10 கி.மீ. த�ொலை–வி–லுள்–ளது. ஆலந்–துறை நாத–ராக ஈஸ்வ–ரன் அருந்–த–வ–நா–ய– கி–யு–டன் அருள்–பா–லிக்–கி–றார். தாயைக் க�ொன்ற பழி–நீங்–கிட பர–சுர– ா–மர் பூசித்த பெருமை க�ொண்ட தலம் இது. திரு–ஆல – ம்–ப�ொழி – ல்: தஞ்சை மாவட்–டம், திரு– வை–யா–றுக்கு அரு–கில் 5 கி.மீ. த�ொலைவு. மேற்கு ந�ோக்–கிய – ப – டி ஆத்–மந – ா–தேஸ்வ – ர– ர் அருள்–பா–லிக்–கி– றார். ஞானாம்–பிகை தனி சந்–நதி க�ொண்–டுள்–ளாள். அஷ்–ட–வ–சுக்–கள – ால் பூசிக்–கப்–பட்ட தலம். திரு–அன்–பி–லாந்–துறை: திருச்சி மாவட்–டம், லால்–கு–டிக்கு கிழக்கே 8 கி.மீ. த�ொலைவு. சத்–ய– வா–கீஸ்–வ–ரர் - ச�ௌந்–த–ர–நா–யகி அருள்–பா–லிக்–கும் தலம். செவி–சாய்த்த விநா–யக – ர் தனிச்–சிற – ப்பு பெற்–ற– வர். திவ்ய தேச வைண–வத் தலங்–களி – ல் ஒன்–றா–கத் திக–ழும் அன்–பில், திரு–மா–ல–யன்–துறை என்–றும் அழைக்–கப்–ப–டு–கி–றது. அழ–கிய மண–வா–ள–ராக சுந்–த–ர–ரா–ஜப்–பெ–ரு–மாள் சேவை சாதிக்–கும் தலம். தாயார், அழ–கி–ய–வல்லி நாச்–சி–யார். திரு– வா – ல ங்– க ாடு: கும்– ப – க�ோ – ண ம் - மயி– லாடு– து றை பாதை– யி ல் உள்– ள து. மூல– வ ர்,

16

ðô¡

1-15 டிசம்பர் 2017

பூரம் - கங்காதீஸ்வரர், சென்னை - புரசைவாக்கம் வடாரண்யேஸ்– வ – ர ர். முன்பு ஆல– ம – ர க்– க ா– ட ாக இருந்த இத்–த–லத்–தில் திரு–ந–ட–னம் புரிந்த ஈசன், ‘வட–ஆ–ரண்–யே–ஸ்வ–ரர்’ என்று அழைக்–கப்–ப–டு–கி– றார். காலை 6 மணி முதல் இரவு 9 மணி வரை த�ொடர்ந்து நடை திறந்தே இருக்–கும். அன்னை, வண்–டார் குழ–லி–யம்மை.

11. பூரம்

பு ர சை எ ன ப் – ப – டு ம் ப ல ா – ச – ம – ர த்தை தலவிருட்சமா–கக் க�ொண்ட தலங்–கள் அனைத்– துமே பூரம் நட்–சத்–தி–ரத்–தில் பிறந்–த–வர்–க–ளுக்–கான பரி–கா–ரத் தலங்–கள். நாலூர்: தஞ்சை மாவட்–டம், கும்–ப–க�ோ–ணம்திரு–வா–ரூர் சாலை–யில் உள்ள திருச்–சே–றைக்கு அரு–கில் உள்–ளது. மாடக்–க�ோ–யில். பலா–ச–வன நாதர்-பெரி–ய–நா–யகி அருள்–பா–லிக்–கும் தலம். கஞ்–ச–னூர்: கும்–ப–க�ோ–ணம்-மயி–லா–டு–துறை (கல்–லணை சாலை–யில்) உள்ள திருத்–தல – ம். சுக்– கி–ரன் பரி–கா–ரத் தலம் என்–றும் புகழ் பெற்–றிரு – க்–கும் வைப்–புத்–த–லம். அக்–னீஸ்–வ–ரர் - கற்–ப–காம்–பிகை அருள்–பா–லிக்–கும் தலம். தலைச்–சங்–காடு: நாகை மாவட்–டம், மயி–லா– டு–துறை - திருக்–க–டை–யூர் சாலை–யில் உள்ள ஆக்–கூரு – க்கு வடக்–கில் 1 கி.மீ. தூரத்–தில் (சீர்–காழி - நாகை சாலை–யில்) உள்–ளது. க�ோச்–செங்–கட்– ச�ோ–ழன் கட்–டிய மாடக்–க�ோ–யில். சங்–க–ரு–ணா–தே– சு–வர– ர் - ச�ௌந்–தர– ந – ா–யகி அருள்–பா–லிக்–கும் தலம். தல–மர– ம், புரசு என்ற பலா–சம – ர– ம். சிவ–பெரு – ம – ானை வழி–பட்டு ‘பாஞ்–சஜ – ன்–யம்’ பெற்ற திரு–மால், இத்–த– லத்–தில் தனிக்–க�ோ–யி–லில் எழுந்–த–ரு–ளி–யுள்–ளார். வெண்–சு–டர்ப் பெரு–மாள், நாண்–ம–தி–யப் பெரு– மாள் என்று திரு–நா–மம். தாயார், தலைச்–சங்க நாச்–சி–யார் என்ற திரு–நா–மத்–து–டன் தனி சந்நதி


மது–ராந்தகத்திற்கு தென்–கிழக்கே – 24 கி.மீ த�ொலை– வில் உள்ள செய்–கை–யம்–பதி. தேவேந்–தி–ரன் மற்– றும் க�ௌத–மர் வழி–பட்ட தலம். வான்–மீ–க–நா–தர், தல இறை–வன். கூவத்–தூர்: செய்–யூ–ருக்கு வடக்கே 14 கி.மீ. த�ொலை–வில் உள்ள சிதம்–ப–ரேஸ்–வ–ரர் க�ோயில். மயி–லா–டுது – றை: க�ௌரி மாயூ–ரம் என அழைக்– கப்–ப–டும் மயி–லா–டு–துறை. நாகை மாவட்–டத்–தில் உள்–ளது. மயி–லுரு – வி – ல் அன்னை ஈசனை பூஜித்த தலம். துலா ஸ்நா–னம் - முட–வன் முழுக்கு சிறப்பு பெற்–றது.

13. ஹஸ்–தம்

உத்திரம் - வரதராஜப் பெருமாள், திருவக்கரை க�ொண்–டுள்–ளார். ச�ோழ–நாட்டு வைணவ திவ்ய தேசங்–க–ளில் ஒன்று இது. புர–சைவா – க்–கம்: இப்–புவி – யி – ல் 1008 சிவ–லிங்–கத் திரு–மே–னி–களை அமைத்து வழி–பட்ட பகீ–ர–தன், அவ்–வாறு வழி–பட்ட 1008வது திரு–மே–னியே இந்த ‘கங்–கா–தீ–ஸ்வ–ரர்’ என்று தல–பு–ரா–ணம் கூறு–கி–றது. பகீ–ர–த–னின் சிறப்–பினை உல–க�ோர்க்கு எடுத்–துக்– கூறிட, அவ–னது திரு–வுரு – வ – மு – ம் இந்–தக் க�ோயி–லில் உள்–ளது. தின–மும் அதற்–கும் வழி–பாடு நடை–பெறு – – வது மற்–ற�ொரு சிறப்பு ஆகும். சென்னை மாந–க– ரின் மையப்–ப–கு–தி–யில் அமைந்–துள்–ளது, இந்த புர–சை–வாக்–கம் கங்–கா–தீஸ்வ – –ரர் திருக்–க�ோ–யில்.

12. உத்–திர– ம்

கர–வீ–ரம்: திரு–வா–ரூர் - கும்–ப–க�ோ–ணம் சாலை– யில் 10 கி.மீ. த�ொலை–வில் உள்–ளது, வட–கண்–டம் என்–பது புரா–ணப் பெயர். உத்–திர நட்–சத்–திர பரி–கார விருட்–சம – ான, அரளி (ப�ொன் அலரி) மலர்ச் செடி இங்–குள்–ளது. காஞ்–சிபு – ர– ம்: நெல்–லுக்–கா–ரத் தெரு–வில் உள்ள இரட்டை மண்–டப – ம் அரு–கில் உள்ள அரி–சா–பந்–தீர்த்– தார் திருக்–க�ோ–யில். பிருகு முனி–வ–ரால் ஏற்–பட்ட சாபத்தை நீக்–கிக்–க�ொள்ள திரு–மால் வணங்–கிய தலம். திரு–வக்–கரை: விழுப்–புர– ம் மாவட்–டம், திண்–டிவ – – னம் அரு–கில் 25 கி.மீ. த�ொலை–வில் உள்ள தலம். க�ோயி–லின் உள்ளே பிர–ய�ோ–கச் சக்–க–ரத்–து–டன் கூடிய வர–தர– ா–ஜப் பெரு–மாள் அருள்–பா–லிக்–கிற – ார். செய் – யூ ர் : க ா ஞ் – சி – பு – ர ம் ம ா வ ட் – ட ம் ,

திரு–வேற்–காடு: வேத–பு–ரீஸ்–வ–ர–ராக இறை–வன் க�ோயில் க�ொண்ட, வேல மரங்–கள் நிறைந்த தலம்–தான், வேற்–காடு என்–கிற திரு–வேற்–காடு. ராவ– ணனை வதம் செய்–தபி – ற – கு, அந்த சிவ பக்–தனை – க் க�ொன்ற சிவ அப–ரா–தம் நீங்க, ராமர் வழி–பட்ட பரி–கா–ரத் தலங்–க–ளில் இது–வும் ஒன்று. திரு–வேற்–காடு என்–ற–துமே சட்–டென்று நினை– வுக்கு வரு–வது தேவி கரு–மா–ரி–யம்–மன்–தான். அந்– தக் கரு–மா–ரி–யம்–மன் க�ோயி–லுக்கு அரு–கி–லேயே வேத–பு–ரீஸ்–வ–ர–ரும் க�ோயில் க�ொண்–டி–ருக்–கி–றார். தர்–ம–புரி: தர்–ம–புரி மாவட்–டத்–தின் தலை–ந–க– ரான இங்கு அமைந்–துள்ள, க�ோட்டை க�ோயில் என்–ற–ழைக்–கப்–ப–டும், வேளா–லீ–ஸ்வ–ரர் - காமாட்–சி– யம்–மன் திருக்–க�ோ–யில். குட–வேல மரத்–தின் கீழ் க�ோயில் க�ொண்–ட–தால் வேளா–லீ–ஸ்வ–ரர் என்று அழைக்–கப்–ப–டு–கி–றார் இத்–தல நாய–கன். இங்கு கல்–யாண காமாட்–சிய – ாக அன்னை அருள்–பா–லிக்–கி– றாள். இங்கு மற்–ற�ொரு சிறப்–பம்–சம், ‘ராஜ–துர்–கை’ அம்–மன். சூல–மும் சங்–கும் ஏந்தி, சூலத்–தால் மகி–ஷா–சுர– னை வதம் செய்த நிலை–யில், அவ–னது – டி காட்சி த�ோள்–மீது ஒரு திருப்–பா–தத்தை வைத்–தப தரு–கி–றாள். ஆண்–டுக்கு ஒரு முறை ஆடி–மா–தம், மூன்–றா–வது செவ்–வாய் அன்று மட்–டுமே, அவ–ளது அழ–குக் க�ோலத்தை முழு–மைய – ாக தரி–சிக்–கல – ாம். மற்ற நாட்–க–ளில் முக–த–ரி–ச–னம் மட்–டுமே. செய்– யா று: காஞ்– சி – பு – ர த்– தி ற்கு தெற்கே 28 கி.மீ. த�ொலை–வி–லுள்ள, திரு–வத்–தி–பு–ரம் என்று அழைக்–கப்–ப–டும் தலம். சம்–பந்–தர் பெரு–மான் ஆண்–ப–னை–யைப் பெண்–ப–னை–யாக்–கிய அற்–பு– தம் நிகழ்ந்த தலம். இறை–வன் - வேத–பு–ரீ–சு–வ–ரர், இறைவி - இள–முலை நாயகி. வேத தீர்த்–தம்.

ஹஸ்தம் - வேதபுரீஸ்வரர், செய்யாறு ðô¡

17

1-15 டிசம்பர் 2017


புவ– ன – கி ரி: கட– லூ ர் மாவட்– ட ம், சிதம்– ப – ரத்– தி ற்கு வட– மே ற்– கி ல் 7 கி.மீ. த�ொலை– வி ல் உள்–ளது. வேத–புரீ– ஸ்வ – ர– ர் - மீனாட்–சிய – ம்–மன் அருள்– பா–லிக்–கும் தலம். ஏமப்–பூர்: விழுப்–பு–ரம் மாவட்–டம், திரு–வெண்– ணெய்–நல்–லூ–ருக்கு அரு–கில் 2 கி.மீ. த�ொலை– வில் உள்– ள து. இது– வு ம் வேத– பு – ரீ – ஸ் – வ – ர – ரி ன் திருக்–க�ோ–யில்–தான். எழி–லூர்: திரு–வா–ரூர் மாவட்–டம், திருத்–துறை – ப்– பூண்–டிக்கு மேற்–கில் 4 கி.மீ. த�ொலை–வில் உள்ள வேத–பு–ரீ–ஸ்வ–ரர் ஆல–யம். திரு–வாத – வூ – ர்: மது–ரைக்கு வட–கிழ – க்–கில் 18 கி.மீ. த�ொலை–வில் அமைந்–துள்ள மாணிக்–க–வா–ச–கர் அவ–தா–ரத் தலம். புரு–ஷா–மி–ருக தீர்த்–தம், இங்கே தனிச்–சி–றப்பு. இறை–வன், வேத–நா–தர். இறைவி, ஆர–ணி–வல்லி.

14. சித்–திரை

திரு–மாற்–பேறு காஞ்–சி–பு–ரம்-அரக்–க�ோ–ணம் சாலை– யி ல் 20 கி.மீ த�ொலை– வி ல் உள்– ள து ‘திரு–மால்–பூர்’ என்று தற்–ப�ோது அழைக்–கப்–ப–டும். தல விருட்–சம் வில்–வம். அண்– ண ன்– க�ோ – யி ல்: நாகை மாவட்– ட ம் சீர்– க ா– ழி க்கு தென்– கி – ழக்கே 8 கி.மீ. த�ொலை– வில் உள்ள அண்–ணன் பெரு–மாள் க�ோயில். வில்வ மரத்–த–டி–யில் திரு–மால் சூரி–ய–வம்–சத்து சுவே–த–னுக்கு காட்சி தந்த தலம். தாடிக்–க�ொம்பு: திண்–டுக்–கல்–லுக்கு வடக்கே 8 கி.மீ. த�ொலை–வில் உள்ள ச�ௌந்–தர– ர– ா–ஜப் பெரு– மாள் க�ோயில். நாயக்–கர் கால சிற்–பக் கலைக்கு புகழ்–பெற்ற திருத்–த–லம். திரு–நா–ரா–ய–ண–பு–ரம்: கரூர் மாவட்–டம், முசி– றிக்கு மேற்–கில் 15 கி.மீ த�ொலை–வில் உள்–ளது. காள–மே–கப் பெரு–மாள், பூதேவி-தேவி சமே–த– ராக சேவை சாதிக்–கிற – ார். சக்–கர– த்–தாழ்–வார் சந்–நதி தனிச்–சி–றப்–பு–டை–யது. – நாச்–சியார் க�ோயில்: தஞ்சை மாவட்–டம், கும்–ப– க�ோ–ணத்–திற்கு தென்–கி–ழக்கே 9 கி.மீ. த�ொலை– வில் உள்–ளது. நி–வா–சப் பெரு–மாள், தாயாரை மணம்–பு–ரி–யும் க�ோலத்–தில் காட்சி தரும் தலம். திரு–வ–லம்: சென்னை-காட்–பாடி ரயில்–பா–தை– யில் திரு–வல்–லம் ரயில் நிலை–யத்–திற்கு 3 கி.மீ. வட–கிழக்கே – உள்–ளது. திரு–வல்–லந – ா–தர், வல்–லாம்– பி–கை–யு–டன் அருள்–பா–லிக்–கும் தலம். திரு– வ க்– க ரை: திண்– டி – வ – ன ம்-புதுச்– சே ரி பாதை–யில் உள்ள புகழ்–பெற்ற வக்–ர–காளி தலம். சந்–தி–ர–சே–க–ரர், வடி–வாம்–பி–கை–யு–டன் க�ொலு–வீற்– றி–ருக்–கி–றார். திருக்– க�ோ – யி – லூ ர்: பெண்– ணை – ய ாற்– றி ன் தென்–க–ரை–யில் அமைந்த தலம். அட்–ட–வீ–ரட்–டத் தலங்–க–ளில் ஒன்று. வீரட்–டே–சு–வ–ரர், இறை–வன். சிவா–னந்–த–வல்லி, இறைவி. திரு–வை–யாறு: தஞ்–சா–வூ–ருக்கு வடக்கே 11 கி.மீ. ஐயா–றப்–பர் - அறம் வளர்த்த நாயகி அருள்– பா–லிக்–கும் திருத்–தல – ம். ஆடி அமா–வாசை நாளில் அப்–பர் பெரு–மா–னுக்கு எம்–பெ–ரு–மான் கைலா–யக்

18

ðô¡

1-15 டிசம்பர் 2017

சித்திரை - ஐயாறப்பர், திருவையாறு காட்சி அரு–ளிய தலம். திரு–வெ–றும்–பூர்: திருச்–சி–ராப்–பள்ளி-தஞ்சை சாலை–யில் 10 கி.மீ. தேவர்–கள் எறும்பு வடி–வம் க�ொண்டு எறும்–பீ–சரை பூசித்த தலம். திரு– நெ – டு ங்– க – ள ம்: திரு– வெ – று ம்– பூ – ரு க்கு கிழக்கே 10 கி.மீ. நித்ய சுந்–த–ரர்-ஒப்–பி–லா–நா–யகி தரி–ச–னம் நல்–கும் தலம். திருப்–பூந்–து–ருத்தி: தஞ்–சா–வூ–ருக்கு வடக்கே, கண்–டி–யூ–ருக்கு மேற்–கில் 3 கி.மீ. சப்–தஸ்–தா–னத் தலங்–க–ளில் ஒன்று. இறை–வன், புஷ்–ப–வன நாதர். இறைவி, ச�ௌந்–த–ர–நா–யகி. திருக்– க ண்– டி – யூ ர்: தஞ்– சை க்கு வடக்– கி ல் 10 கி.மீ. அட்ட வீரட்–டத்–த–லங்–க–ளில், பிரம்–மா–வின் தலை–யைக் க�ொய்த தலம். இறை–வன் பிரம்ம சிரக்–கண்–டீ–ஸ்வ–ரர், இறைவி, மங்–க–ள–நா–யகி. திரு–வல – ஞ்–சுழி: கும்–பக�ோ – ண – த்–திற்கு மேற்–கில் 6 கி.மீ. வெள்–ளைப் பிள்–ளை–யா–ரால் புகழ்–பெற்ற தலம். சுவா– மி – ம – லை க்கு அரு– கி ல் உள்– ள து. இறை–வன், செஞ்சடை–நா–தர். இறைவி, பெரிய நாயகி. நன்– னி – ல ம்: மயி– ல ா– டு – து றை-திரு– வ ா– ரூ ர் இடையே அமைந்த திருத்–த–லம். மது–வ–ன–நா–யகி சமேத மது–வ–னே–ஸ்–வ–ரர் அருள்–பு–ரி–கி–றார்–கள். தேவர்–கள் தேனீக்–க–ளாய் வழி–பட்ட தலம்.

15. சுவாதி

திரு–இ–டை–யாறு: சுயம்பு லிங்–க–மாக அருள்– பா–லிப்–ப–வரே இடை–யாற்று நாதர் என்ற மரு–தீ–சர். நல்–லறி – வை – த் தரும் ஞானாம்–பிகை – ய – ாக அன்னை அருள்–பா–லிக்–கும் தலம் இது. தல–ம–ரம் - மரு–த–ம –ரம். இக்–க�ோ–யி–லில் சுகப்–பி–ரம்–ம–ருக்–குத் தனி சந்– நதி உள்–ளது. மறை–ஞா–னச – ம்–பந்–தரி – ன் அவ–தா–ரத் தலம் என்ற தக–வல், திரு–இ–டை–யா–றுக்கு மேலும் பெருமை சேர்க்–கி–றது. திரு–வி–டை–ம–ரு–தூர்: கும்–ப–க�ோ–ணத்–திற்கு வட– கி–ழக்கே 9 கி.மீ. குடந்தை-மயி–லா–டுது – றை நெடுஞ்– சா–லையி – ல் உள்–ளது. இது ஒரு பஞ்–சலி – ங்–கத்–தல – ம்

த�ொடர்ச்சி 91ம் பக்கம்....


உன்னத மகிமை வாய்ந்த உதி! 2017-2018 (அக்டோபர்) - ஷீரடி சாயிபாபா மஹாசமாதியான நூறாவது ஆண்டு

தா

ன த் – தி ல் சி ற ந் – த து அன்–ன–தா–னம். ஷீரடி சாயி–பா–பா–வினு – ட – ைய பிரார்த்–த– னை– க – ளி ல் அன்– ன – த ா– ன மே முக்–கிய – ம – ா–னது. இதனை விளக்– கும் ஒரு சம்– ப – வ ம், சாய்– ச த் சரி–தத்–தி–லி–ருந்து: பாபா– வி ன் பக்– த – ர ான சந்– த�ோர்–கர், தினந்–த�ோ–றும் அதி– தி– க – ளு க்கு உண– வ – ளி ப்– ப தை – ந்–தார். வழக்–கம – ா–கக் க�ொண்–டிரு ஒரு–நாள் பாபா–விட – ம் ‘‘நான் தினந்–த�ோறு – ம் காக்–கைக – ளு – க்கு உணவு வைத்– து – வி ட்டு அதி– தி–க–ளுக்–காக காத்–தி–ருப்–பேன். ஆனால். அவர்–கள் வரு–வதே இல்லை. ஏன் பாபா இவ்–வாறு நடக்–கி–ற–து–’’ என்று சந்–த�ோர்–கர் வெகு–ளித்–த–ன–மா–கக் கேட்–டார். ‘‘நீ ஏன் இப்– ப டி நடந்– து – க�ொள்–கிற – ாய்?’’ என்று அவ–ரிட – ம் திரும்–பிக் கேட்–டார் பாபா.

‘‘நமது சாஸ்– தி – ர ங்– க – ளு ம், வேதங்–க–ளும் இப்–ப–டித்–தானே பாபா ச�ொல்லி இருக்– கி – ற து, அதைத்–தான் நான் கடை–பி–டிக்– கி–றேன்–’’ என்–றார் சந்–த�ோர்–கர். ‘‘நானா, சாஸ்–தி–ரங்–க–ளில் தப்– பி ல்லை, வேதங்– க – ளி – லு ம் குறை–யில்லை. ஆனால். அவற்– றின் உண்–மைய – ான ப�ொருளை சரி–யாக நீ புரிந்–துக – �ொள்–ளா–மல் இருக்–கி–றாய். அத–னால்–தான் அதி– தி – க – ளு க்– க ாக தின– மு ம் காத்–திரு – ப்–பத – ாக விச–னப்–பட்–டுக் க�ொள்–கிற – ாய். அதிதி என்–பவ – ன் யார்? மனித உரு–வத்–தில் மட்–டு– மல்–லா–மல் பற–வை–கள், விலங்– கு–கள், பூச்–சி–கள் உரு–வத்–தில் இருப்– ப – வை – கூ ட அதி– தி – க ள்– தான். நீ உண–வளி – க்–கும்–ப�ோது அதனை உண்–ப–தற்–காக பசி–யு– டன் யார் அல்–லது எது வந்–தா– லும் அது அதி–தி–தான். நிறைய


காக்–கை–கள் வரும்–ப�ோது நிறைய அன்–னத்தை அவற்–றிற்கு வழங்கு. உயி–ருள்ள எந்த ஜீவன் வேண்–டு–மா–னா–லும் சாப்–பிட – ட்–டும் என்று நினை. அப்–படி – ச் செய்–தால் அதி–திக – ளு – க்கு உண–வளி – த்த புண்–ணி–யம் உனக்–குக் கிடைக்–கும்–’’ என்று பாபா விளக்–கம – –ளித்–தார். மனித ரூப அதி–தி–க–ளுக்–கா–கக் காத்–தி–ருக்–கா– மல், பசி–ய�ோடு, உண–வு–தேடி வரும் எந்த ஜீவ– னுக்–கும் அளிப்–பதே அன்–ன–தா–னம் என்–ப–தைப் புரிந்–து–க�ொண்–டார் சந்–த�ோர்–கர். கால் மேல் காலைப்–ப�ோட்டு அம–ரும் பாபா– வின் உருவ அமைப்பு மிக–வும் சக்தி வாய்ந்–த–தா– கும். இந்த உரு–வப்–ப–டம் மிக–வும் சக்தி வாய்ந்–த– தாக பக்–தர்–க–ள ால் பூஜிக்– க ப்– ப– டு – கி – ற து. பாபா அவர்–கள் தனது வல–துக – ாலை, இடது முழங்–கால் மீது ப�ோட்டு தனது இட–து–கையை வல–து–கால் பாதத்–தின் மீது பட–ரவி – ட்–டுள்–ளார். திரு.ஹேமாந்த் பந்த் (சாய் சத்–ச–ரித ஆசி–ரி–யர்), பாபா–வின் இட– துகை ஆள்–காட்டி விர–லுக்–கும், நடு–வி–ர–லுக்–கும் நடுவே உள்ள வல–துக – ால் பெரு–விர– லை, இரண்டு மரக்–கிளை – –க–ளுக்கு இடையே உள்ள சூரி–யனை பார்ப்–பது – ப�ோ – ல் தரி–சித்து பாபா–வின் ஆசி–ஒளி – யை – ப் பெற–லாம் எனக் கூறு–கி–றார். மேலும் ஹேமாந்த் பந்த் அவர்–கள், பாபா–வின் பாதங்–களை நமது கண்–ணீர– ால் கழு–வுவ – த – ாக மன– த–ளவி – ல் நினைத்–தால் இத–யம் தூய்மை அடை–யும்

20

ðô¡

1-15 டிசம்பர் 2017

என்–றும், அன்பை சந்–தன – ம – ாக பூசச்–ச�ொல்–லியு – ம், நமது நம்–பிக்–கையை பாபா–வின் மேலா–டை–யா–க– வும் கரு–தச் ச�ொல்–கிற – ார். நமது சிரசை பாபா–வின் பாதத்–தின் மீது வைத்து வணங்–கிய பின்–னர், நமது பக்–தியை சாம–ர–மா–கக் க�ொண்டு வீசி, பாபா–வின் வெப்–பத்தை தணிக்–கச் ச�ொல்–கி–றார். ஒரு–வர் ஷீரடி சாயி–பா–பா–வின் பரம பக்–தர். அவ–ரது மனைவி பிர–சவ – ம் ஆன இரண்டு நாட்–கள் கழித்து வயிறு உப்பி மூச்–சுவி – ட முடி–யா–மல் கஷ்–டப்– பட்–டார். பிர–ச–வம் பார்த்த பெண் மருத்–து–வர் இவ– ரது மனை–வியை வேறு பெரிய மருத்–துவ – ம – னை – க்கு எடுத்–துச்–ச�ொல்–லச் ச�ொல்–லி–விட்–டார். இத–னைக் கேட்டு கூடி–யி–ருந்த அனை–வ–ரும் அழ ஆரம்–பித்– து–விட்–ட–னர். பக்–தர் ‘‘பாபா தயவு செய்து எனது மனை–வி–யைக் காப்–பாற்–றுங்–கள்–’’ என்று சத்–தம் ப�ோட்டு பிரார்த்–திக்க ஆரம்–பித்–தார். கூடி–யி–ருந்த அனை–வ–ரும் அவரை வியப்–புட – ன் பார்த்–தார்–கள். பக்–தர் அவ–ரது மனை–வியி – ன் வலது மணிக்–கட்–டில், ஷீரடி பாபா புனித கயிற்–றைக் கட்டி, உப்–பிய வயிற்–றுப் பகு–தி–யில் உதி என்ற சாம்–பலை – த் தட– வி–னார். (ஷீரடி பாபா ஆல–யங்–க–ளில் எப்–ப�ோதும் அணை–யாது ஓர் அடுப்பு எரிந்–துக – �ொண்–டிரு – க்–கும். அதி–லி–ருந்து கிடைக்–கும் சாம்–ப–லைத்–தான் உதி என்– கி – ற ார்– க ள்) சிறிது உதியை மனை– வி – யி ன் வாயில் இட்–டார். அடுத்த ஐந்–தா–வது நிமி–டம், மனை–வி–யின் உப்–பிய வயிறு சகஜ நிலைக்கு


வந்–தது. எல்–ல�ோ–ரும் கண்–ணீ–ரு– டன் பாபாவை பிரார்த்–தித்–தன – ர். ஷீரடி சாயி–நா–தர் மீது நம்– பிக்கை வைத்து சர– ண ா– க தி அடை–வ�ோரை பாபா கைவி–டவே மாட்–டார். ஒரு இக்–கட்–டான சூழ்–நி–லை– யில் எனக்கு ஒரு–வர் கற்–றுத்–தந்த மிக– வு ம் சக்தி வாய்ந்த ஷீரடி சாய் மந்– தி – ர ம் இத�ோ. இதை 9 முறை தின–சரி பாரா–ய–ணம் செய்ய, வாழ்–வில் அற்–பு–தங்–கள் நடப்–பதை உண–ரல – ாம். ‘‘ப்ர–த–மம் சாயி நாதாய துவி–திய – ம் துவா–ரக மாயினே திரி–தீ–ய–கம் தீர்த்த ராஜ சதுர்த்–த–கம் பக்த வத்–சலா பஞ்–ச–மம் பர–மத் மாயா சஷ்–ட–மம் ஷீரடி வாசாய சப்–த–மம் சத்–குரு நாதாய அஷ்–டம – ம் ஆனந்த நாதாய நவ–மம் நிரா–தம்–ப–ராய தச–மம் தத்த அவ–தா–ராய ஏதானி தச நாமாணி திரி–சண்–டிய – ம் யஹா படேன் நேரஹா சர்வ கஷ்டோ பய–முக்தோ சாயி நாத குரு கிருபா.’’

மேலும் ‘சாய் சத்–சரி – த – த்–தின்’ 11 மற்–றும் 15வது அத்–திய – ா–யங்–களை 48 நாட்–கள் தின–மும் பாரா–ய–ணம் செய்–தால் சூரி–ய–னைக் கண்ட பனி–ப�ோல கஷ்–டங்–கள் அனைத்–தும் வில–கி–வி–டு–கின்–றன என்–பது ஷீரடி சாயி–பாபா பக்–தர்–க–ளின் அனு–பவ நம்–பிக்கை.

- ப்ரியா கிஷ�ோர்


எலும்பு அறுவை சிகிச்சையை செவ்வாய்க்கிழமையில் செய்தால்

நல்லது என்கிறார்களே, சரியா?

- ப.த. தங்கவேலு, பண்ருட்டி.

வ்–வாய்–கி–ழ–மை–யில் எலும்பு சம்–பந்–தம – ான செ அறுவை சிகிச்சை செய்– வ து நல்– ல தே. எலும்பு மஜ்ஜை சம்–பந்–தம – ான அறுவை சிகிச்–சை– களை சனிக்–கி–ழ–மை–யி–லும், எலும்–ப�ோடு நரம்–புக – ளு – ம் த�ொடர்பு க�ொள்–ளும் அறுவை சிகிச்–சைக – ளை புதன்–கிழ – – மை–யி–லும் செய்–ய–லாம். ஆனால் அந்த நாட்– க ள் ந�ோயா– ளி க்கு சந்–தி–ராஷ்–ட–மம் இல்–லாத நாட்–க–ளாக இருக்க வேண்–டும். அதே–நேர– த்–தில் இது–ப�ோன்ற விதி–களை அவ–சர சிகிச்சை காலத்–தில் பார்க்–கக்– கூ–டாது. உயி–ருக்கு பாதிப்பு இல்–லா–த–வ–கை–யில், செய்–யப்–படு – ம் அறுவை சிகிச்–சைக – ளு – க்கு மட்–டுமே இந்த விதி–கள் ப�ொருந்–தும். சில பிர–ப–ல–மா–ன–வர்–கள் தம் கண–வர் மறை–வுக்–குப் பின்–ன–ரும் பூவும் ப�ொட்–டும் வைத்–துக் க�ொள்–கி– றார்–களே! - கே.ஆர்.எஸ்.சம்–பத், திருச்சி-17. பிர–பல – ம – ா–னவ – ர்–கள்–தான் என்–றில்லை, சமு–தா– யத்–தில் பல பெண்–கள், கண–வனை இழந்–தி–ருந்– தா–லும் பூவும், ப�ொட்–டும் வைத்–துக்–க�ொள்–கி–றார்– கள். இந்–தப் பெண்–க–ளுக்–குத் தம் கண–வர்–மீது நிச்–ச–யம் மரி–யாதை உண்டு. எனக்–குத் தெரிந்த குடும்–பத்து நபர் ஒரு–வர், தான் ந�ோய்–வாய்ப்–பட்டு இறப்–ப–தற்கு முன்–னால் தனது மனை–வி–யி–டம் தான் இறந்த பின்–னும் த�ொடர்ந்து பூவை–யும், ப�ொட்–டை–யும் வைத்–துக்–க�ொண்–டால்–தான் தனது ஆத்மா சாந்–தி–ய –டை – யும் என்று ச�ொன்– ன – த ன்

?

22

ðô¡

1-15 டிசம்பர் 2017

பேரில், தான் விரும்– ப ா– வி ட்– ட ா– லு ம், தனது கண–வ–னின் ஆணைக்கு உட்–பட்டு இன்–று–வரை த�ொடர்ந்து இந்த மங்–கல – ச் சின்–னங்–களை தரித்து வரு–கி–றார். இது சரி–தானா என்று விவா–திக்–கு–முன் பூவும், ப�ொட்–டும் கண–வனு – க்கு உரி–யதா என்–பதை – ப் பற்றி ய�ோசிப்–ப�ோம். பூவும், ப�ொட்–டும் கண–வனு – க்கு உரி–யது, சுமங்–கலி – ப் பெண்–கள் மட்–டுமே இவற்றை சூடிக்–க�ொள்ள வேண்டும் என்று வாதிட்– ட ால், திரு– ம – ண ம் ஆகாமல் இருக்–கும் பெண்–கள் இவற்றை அணி–யக்– கூ–டாதா என்ற கேள்வி எழும். திரு–மண – ம் ஆகா–மல், கால–மெல்–லாம் கன்–னி–யாக வாழும் பெண்–கள் பூவை–யும், ப�ொட்–டையு – ம் வைத்–துக்–க�ொள்–ளல – ாம் எனும்–ப�ோது, அவை இரண்–டும் கண–வ–ருக்–கு– ரி–யது என்–பது எப்–படி சரி–யா–கும்? அதே–ப�ோல விவா–க–ரத்து ஆன பெண்–க–ளும், கண–வ–னால் கைவி–டப்–பட்ட பெண்–களு – ம்–கூட பூ-ப�ொட்டு அணி– கி–றார்–கள். ஆக, கண–வ–ருக்–கும், பெண்–கள் பூ, ப�ொட்டு வைத்–துக் க�ொள்–வத – ற்–கும் எந்த சம்–பந்–த– மும் இல்லை என்–பது தெளி–வா–கி–றது. திரு–ம–ண– மான சில பெண்–கள் தம் நெற்–றி–யில் ப�ொட்டு – �ோடு, நெற்–றியி – ன் வகிட்–டிலு – ம் வைத்–துக்–க�ொள்–வத குங்–கு–மத்தை இட்–டுக் க�ொள்–கி–றார்–கள். ஸ்டிக்– கர் ப�ொட்டு வைத்–துக் க�ொள்–ளும் பெண்–க–ளும் இவ்–வாறு செய்–கி–றார்–கள். ஆக, கண–வ–னுக்–கும், நெற்றி வகிட்–டில் வைத்–துக் க�ொள்ளும் கூடு–தல் ப�ொட்–டிற்–கும் மட்–டும்–தான் த�ொடர்பு இருக்–கி–றது


என்றே ச�ொல்–ல–லாம். கைம்–பெண்–கள் வகிட்–டில் குங்–கு–மம் வைத்–துக் க�ொள்–வ–தில்லை. பெண்– களின் வய–திற்–கும், பூ, ப�ொட்டு வைத்–துக் க�ொள்–வ– தற்–கும் சம்–பந்–த–முண்டா? நிச்–ச–ய–மாக இல்லை. இந்–தப் பழக்–கத்–திற்கு தர்–ம–சாஸ்–தி–ரம் ச�ொல்– – ள் என்–னென்ன? ஆண்–களு – க்கு லும் விதி–மு–றைக பிரம்–மச்ச – ரி – ய – ம், கிர–ஹஸ்–தாச்–ரம – ம், வானப்–ரஸ்–தம், சந்–யா–சம் என்ற நான்கு நிலை–கள் உண்டு. ஹிந்து தர்–மத்–தைப் ப�ொறுத்–த–வரை பெண்–க–ளுக்கு நேர– டி–யாக சந்–யாச அதி–கா–ரம் கிடை–யாது. பெண்–க– ளுக்கு கன்–னிகை, சுமங்–கலி ஆகிய இரண்டு நிலை–களு – ம், அதற்கு அடுத்–தப – டி – ய – ாக கண–வனை இழந்–த�ோ–ருக்கு கைம்–பெண் என்ற நிலை–யும் மட்– டு மே உண்டு. இவற்– றி ல் முதல் இரண்டு நிலை–களு – க்கு உரிய அடை–யா–ளச் சின்–னங்–கள – ாக வண்ண ஆடை–கள், அலங்–கா–ரங்–கள், அறு–சுவை உண–வு–கள், தாம்–பூ–லம் தரித்–தல் என்ற விதி–கள் உண்டு. இந்த இரண்டு நிலை–க–ளை–யும் கடந்து, கைம்–பெண்–ணிற்கு மட்–டுமே சந்––யாச அதி–கா–ரம் வந்து சேர்–கிற – து. சுமங்–க–லி–யாக வாழும் பெண், கண–வன் உயி–ருட – ன் இருக்–கும்–வரை தான் விரும்– பி–னா–லும் சந்–யாச ய�ோகத்தை அடைய இய–லாது. அதே–ப�ோல ஒரு கன்–னிகை – –யும் நேர–டி–யாக சந்– யாச ய�ோகத்–தைப் பெற இய–லாது. ஆக, ஒரு பெண் சந்–யாச ய�ோகத்தை கடை–பி–டித்து அதன் மூல–மாக முக்–திக்கு வழி–தேட முயற்–சிக்க வேண்டு– மென்–றால் அதற்கு அவள் கைம்–பெண்–ணாக

இருந்–தால் மட்–டுமே முடி–யும். ஒரு ஆண் சந்–யாசி எந்த க�ோலத்–தில் வாழ வேண்–டும�ோ, அதே விதி–மு–றை–கள்–தான் சந்–யாச ய�ோகத்தை மேற்–க�ொள்–ளும் பெண்–ணிற்– கும் ச�ொல்–லப்–பட்–டுள்–ளது. ம�ொட்–டைத்–தலை, திரு–நீறு, காவி வஸ்–தி–ரம், சந்–த–னம் முத–லான வாச– னை ப் ப�ொருட்– க – ள ைத் துறத்– த ல், புஷ்ப மாலை–களை அணி–யா–திரு – த்–தல் (சந்–யா–சிக – ளு – க்கு புஷ்ப மாலை அணி–விக்–கக் கூடாது), உண–வுக்– கட்–டுப்–பாடு ப�ோன்–றவை அந்த நிலைக்–கான விதி–கள். ஒரு பள்ளி மாண–வன் எவ்–வாறு அந்–தப் வேண்–டி– பள்–ளியி – ன் சீரு–டையை அணிந்–துக�ொள்ள – யது கட்–டா–யம�ோ, அவ்–வாறே சந்–யாச ய�ோகத்தை மேற்–க�ொள்–வ�ோ–ரும் இந்த அடை–யா–ளங்–க–ளைக் க�ொண்–டி–ருக்க வேண்–டும் என்–கி–றது சாஸ்–தி–ரம். அதா–வது, சந்–யாச மார்க்–கம் மூல–மாக இறை–வ– னி–டம் பக்தி க�ொண்டு முக்தி தேட விரும்–பும் பெண்–க–ளுக்கு மாத்–தி–ரமே இந்த க�ோலம் விதிக்– – ம் கப்–பட்–டுள்–ளதே தவிர, எல்லா கைம்–பெண்களு இத்–தகை – ய க�ோலத்தை மேற்–க�ொள்ள வேண்டும் என்று கட்–டா–யப்–ப–டுத்–து–வது தவறு. முக்–கி–யம – ாக

ðô¡

23

1-15 டிசம்பர் 2017


இளம் வய– தி ல் கண– வ – னை ப் பறி– க�ொ – டு த்த பெண்ணை, ஆசா–பா–சத்–தைத் துறந்து சந்–யா–சம் மேற்–க�ொள்–ளச் ச�ொல்லி வற்–புறு – த்–துவ – து பெருந்–த– வறு. கண–வ–னின் மீது மரி–யாதை இருந்–தா–லும், இளம்–வ–ய–தி–லேயே கைம்–பெண் ஆக–வேண்–டி–யி– ருப்–பின், தனது பிள்–ளை–களை வளர்க்–கும் கட– மையை ஒரு பெண் நிறை–வேற்ற வேண்–டியி – ரு – ப்–ப– தால், அவ–ளால் சந்–யாச ய�ோகத்–திற்–குள் நுழைய முடி–வதி – ல்லை. பந்–தப – ா–சத்–தினை முற்–றிலு – ம – ா–கத் துறந்து இல்–லற தர்–மத்–தில் இருந்து வெளி–யில் வரு–கின்ற அதி–கா–ரம் கைம்–பெண்–ணுக்கு மட்–டும்– தான் உண்டு, அவ்–வாறு இல்–லற தர்–மத்–தைத் துறக்க எந்த ஒரு கைம்–பெண் விரும்–பு–கிற – ார�ோ, எந்த ஒரு பெண் சந்–யா–சத்தை ஏற்–றுக்–க�ொள்ள – ார�ோ அவர் மட்–டும் அதற்–கு–ரிய விதி–மு– விழை–கிற றை–களை மேற்–க�ொண்–டால் ப�ோதும் என்–பதே சரி. ஆக, கண–வனை இழந்த பெண்–கள் பூ, ப�ொட்டு வைத்–துக்–க�ொள்–வது, அவ–ர–வர் விருப்–பத்–திற்கு உட்–பட்–டதே அன்றி, இந்த விஷ–யத்–தில் யாரை– யும் கட்–டா–யப்–ப–டுத்–தக் கூடாது. பந்–த–பா–சத்தை விடா–த–வரை அவர்–கள் அவ்–வாறு பூ, ப�ொட்டு வைத்–துக்–க�ொள்–வ–தில் எந்–தத் தவ–றும் இல்லை.

தெய்வ நம்–பி க்கை இருந்–தால் வெற்றி உறுதி ?கூடாதா? என்–கிற – ார்–கள் அப்–படி – ய – ா–னால் ஜ�ோதிட நம்–பிக்கை ஜ�ோதி–டம் வேறு, தெய்–வம் வேறா?

- நாரா–ய–ணன், மயி–லா–டு–துறை. நிச்–சய – ம – ாக. ஜ�ோதி–டம் வேறு, தெய்–வம் வேறு. ஜ�ோதி–டம், அறி–வி–யல், தெய்–வம், ஆன்–மி–கம். ஆன்–மிக – த்–தையு – ம், அறி–விய – லை – யு – ம் இணைக்–கும் பாலம்–தான் ஜ�ோதி–டம். ‘ஜ�ோதி–டர்–கள் ப�ொய்–யா–க– லாம், ஜ�ோதி–டம் ப�ொய்–யா–கா–து’ என்–பார்–கள் விவ–ரம் அறிந்–த–வர்–கள். அறி–வி–யலை ஆழ்ந்து படித்–த–வர்–கள் ஜ�ோதி–டத்தை நம்–பு–வார்–கள். எந்–த– வ�ொரு அறி–வி–ய–லை–யும் மனி–த–னால் புதி–தாக உரு–வாக்க முடி–யாது. இயற்–கை–யாக அமைந்–தி– ருக்–கும் ப�ொருட்–களை ஆராய்–வத – ால்–தான் Physics பாடத்–தினை இயற்–பிய – ல் என்று அழைக்–கிற�ோ – ம். இந்த இயற்–பி–ய–ல�ோடு த�ொடர்–பு–டை–ய–து–தான் ஜ�ோதி–ட–மும். ஜ�ோதி–டம் அல்–லது ஜ்யோ–தி–ஷம் என்ற வார்த்–தைக்கு ஒளி–யி–யல் அல்–லது ஒளி சார்ந்த அறி–விய – ல் என்று ப�ொருள். வான–சாஸ்–தி– ரத்–தின்–படி ஒவ்–வ�ொ ரு க�ோளுக்–கும், நட்–சத்–தி– ரக் கூட்–டங்–க–ளுக்–கும் ஒளி உண்டு. க�ோள்–கள் மற்–றும் ந ட் – ச த் – தி ர கூ ட் – ட ங் – க – ளி ல் இருந்து வெளிப்– ப – டு ம் ஒளி– ய ா– னது மனி–தர்–க–ளின் மீது தமது தாக்– கத்தை ஏற்–ப–டுத்–தும். இத்–தகை – ய தாக்–கத்–திற்கு ஏற்ப மனி–தர்–க–ளின் நட–வ–டிக்கை அமை–யும் என்–பதே ஜ�ோதி– ட த்– தி ன் அடிப்– ப – டை க் கருத்து. ஆக, ஜ�ோதி– ட ம், ஒரு குறிப்–பிட்ட மதத்–திற்கு மட்டும்

24

ðô¡

1-15 டிசம்பர் 2017

ச�ொந்–த–மா–னது அல்ல. இந்த உல–கத்–தில் உயிர்– வா–ழும் மனி–தர்–களு – க்கு அறி–விய – ல் எப்–படி ப�ொது– வா–னத�ோ, அதைப்–ப�ோல ஜ�ோதி–ட–மும் எல்லா மதத்–தின – ரு – க்–கும் ப�ொது–வா–னது. ஜ�ோதி–டம் மூலம், தனக்கு ஏற்–ப–டக்–கூ–டிய பிரச்–னை–களை அறிந்–து– க�ொள்–ளும் மனி–தன், அவற்–றுக்–குத் தீர்–வு–காண முற்–படு – ம்–ப�ோது – த – ான் ஆன்–மிக – ம் அறி–விய – லு – க்–குள் நுழை–கிற – து. பிரச்–னையை – த் தீர்க்க கட–வுள – ால் மட்– டும்–தான் முடி–யும் என்ற தெய்வ நம்–பிக்–கை–யால் அவ–ர–வ–ருக்–குப் பிடித்–த–மான கட–வு–ளி–டம் பிரார்த்– தனை செய்து க�ொள்–கிற – ார்–கள். தான் சார்ந்த மத நம்–பிக்–கைக்கு உட்–பட்டு பரி–கா–ரம் செய்–கிற – ார்–கள். அதா–வது, மருத்–துவ – ப் பரி–ச�ோத – னை – க் கூடங்–களி – ல் தரப்–படு – ம் ரிசல்ட்–தான் ஜாத–கக் கணிப்பு என–லாம்! அந்த ரிசல்ட்–டின் உத–வியு – ட – ன் தனது உடல் உபா– தை–களை அறிந்து–க�ொள்–ளும் மனி–தன் அதற்–குரி – ய மருந்–து–க–ளைச் சாப்–பிட்டு சரி–செய்து க�ொள்–ளும் முறை–தான் பரி–கா–ரம்! மருத்–துவ – த்–தில் அல�ோ–பதி, சித்த மருத்து–வம், ஆயுர்–வேத – ம், ஹ�ோமி–ய�ோபதி, யுனானி, அக்கு–பங்–சர் என பல துறை–கள் இருப்பது– ப�ோல, பரி–கார முறை–க–ளும் மாறு–படு–கின்–றன. அவ–ரவருக்கு பிடித்த முறையைப் பின்–பற்–று–கி– றார்–கள். ஜ�ோதி–ட–மும் மற்ற அறி–வி–யல் பிரி–வு–க– ளைப் ப�ோல, கட–வுளி – ன் கட்–டுப்–பாட்–டிற்–குள் வரும் ஒரு துறை–தான் என்–ப–தால், தெய்வ நம்–பிக்கை இருந்தால் வெற்றி உறுதி என்ற கருத்து முற்–றி– லும் உண்மையானதே. அதே–நேர– த்–தில் ஜ�ோதிட நம்–பிக்கை வேண்டுமா, கூடாதா என்–பது அவ–ரவ – ர் புரிந்–து–க�ொள்–ளும் தன்–மைக்கு உட்–பட்–டது. அறி– வி–யலை நம்–பு–ப–வர்–கள் ஜ�ோதி–டத்–தை–யும் நம்–பு– வார்–கள் என்–பது அனு–ப–வ–பூர்–வ–மான உண்மை.

ராசி–ப–லன்–கள் ஆண்–க–ளுக்–கும் பெண்–க–ளுக்–கும் ?மாறு– ப–டுமா? இரு–வ–ருக்–கும் ஒன்–று–தானா? - த.சத்–தி–ய–நா–ரா–ய–ணன், அயன்–பு–ரம்.

ராசி–ப–லன்–கள், ஆண், பெண் இரு–பா–லா–ருக்– கும் ஒன்றே. கிர–ஹங்–களி – ன் செயல்–கள் ஆணுக்கு ஒரு–வா–றா–க–வும், பெண்–ணுக்கு வேறு–மா–தி–ரி–யா–க– வும் அமை– வ – தி ல்லை. ஜாத– க த்– தி ல் உள்ள பன்–னி–ரண்டு பாவங்–க–ளும் அவ்–வாறே பலன் அளிக்–கின்–றன. ஆண்-பெண்–ணுக்–கு–ரிய கட– மை–களு – க்கு ஏற்–றவ – ாறு ஒரு–சில விஷ–யங்–க– ளில் லேசான மாற்–றம் இருக்–க–லாமே தவிர, ஆண்–களு – க்–குத் தனி–யா–கவு – ம், பெண்–ணிற்–குத் தனி–யா–கவு – ம் ராசி–ப– லன்–கள் அமை–வ–தில்லை.

கி ல் நல்– ல – வ ர்– க ள் ?அதி–உல– அதி– க மா? தீய– வ ர்– க ள் கமா?

- சு.பால–சுப்–ர– மணியன், ரா–மேஸ்–வ–ரம். FOR EVERY ACTION, THERE IS EQUAL AND OPPOSITE REACTION என்–பது நியூட்–ட–னின் முன்–றாம் விதி. இந்த அறி–வி–யல் விதி இயற்–கை–யின்


அடிப்– ப – டை த் தத்– து – வ ங்– க ள் அனைத்– தி ற்– கு ம் ப�ொருந்– து ம். இரவு-பகல், இன்– ப ம்-துன்– ப ம், வெயில்-மழை, நன்மை-தீமை ப�ோன்ற இரு–வேறு துரு–வங்–கள் எவ்–வாறு இந்த உல–கில் நிறைந்–தி– ருக்–கிற – த�ோ, அவ்–வாறே நல்–லவ – ர்–களு – ம், தீய–வர்–க– ளும் இந்த உல–கில் இடம் பிடித்–தி–ருக்–கி–றார்–கள். ஒரு இடத்–தில் வெயில் அதி–க–மா–க–வும், மழை குறை– வ ா– க – வு ம் இருக்– க – ல ாம், பகல் ப�ொழுது அதி–கம – ா–கவு – ம், இரவு ப�ொழுது குறை–வாக அமை– ய–லாம், ஆனால் ப�ொது–வாக, இந்த இரண்டு துரு–வங்–க–ளும் சம அள–வில்–தான் இந்த உல–கில் இடம்–பிடி – த்–திரு – க்–கின்–றன. இந்த அடிப்–படை விதிப்– படி, உல–கில் நல்–ல–வர்–க–ளும், தீய–வர்–க–ளும் சம அள–வில் உள்–ளார்–கள் என்–பதே உண்மை. நம் பாரத தேசம், ஒரு புண்–ணிய பூமி என்–ப–தால் இங்கே நல்–ல–வர்–கள் அதி–க–மாக வாழ்–கி–றார்–கள் என்–பது நாம் பெரு–மைப்–பட்–டுக்–க�ொள்–ள–லாம்.

புரி சங்–கிகை வீடு, கடை–க–ளில் வைத்து ?வலம்– பூஜிக்–க–லாமா? - இரா.வைர–முத்து, ராய–பு–ரம். வலம்–புரி சங்கை வீட்–டில் வைத்து பூஜிக்–கல – ாம். வலம்–புரி சங்கு வழி–பாட்–டிற்கு ஆசார, அனுஷ்–டா– னங்–கள் தேவை என்–ப–தால், நான்–கு–பேர் வந்து செல்–லும் கடை–யில் வைப்–ப–தை–விட, நம் வீட்–டுப் பூஜை–ய–றை–யில் வைத்து தின–சரி பூஜை செய்து வரு–வதே நல்–லது. தெய்வ விக்–கி–ர–கங்–க–ளைப் ப�ோலவே வலம்–புரி சங்–கும் பூஜைக்கு உரியது... வலம்– பு ரி சங்கு வைத்து பூஜிக்– கு ம் வீட்டில் உள்ளவர்–களை ந�ோய் ந�ொடி–கள் அண்டாது.

சுவாதி நட்–சத்–தி–ரக்–கா–ரர்–க–ளுக்கு எந்–த–வி–த–மான ?களே... த�ோஷங்–க–ளும் கிடை–யாது என்று ச�ொல்–கி–றார்– இதில் பிதுர் த�ோஷ–மும் அடக்–கமா? தய–வு– செய்து தெளி–வு–ப–டுத்–த–வும். - என்.லட்–சு–ம–ணன், திரு–வண்–ணா–மலை.

இந்–தக் கருத்து ஏற்–பு–டை–யது அல்ல. சுவாதி நட்–சத்–தி–ரத்–தில் பிறந்–த–வ–ருக்கு, ஆணா–னா–லும், பெண்–ணா–னா–லும், திரு–மண – ப் ப�ொருத்–தம் பார்க்–க– வேண்– டி ய அவ– சி – ய – மி ல்லை என்– று – த ான் விதி இருக்–கி–றதே தவிர, இவர்–களை எந்த த�ோஷ–மும் அண்–டாது என்று விதி இல்லை. ய�ோகங்–க–ளும், த�ோஷங்–களு – ம் எல்–ல�ோரு – க்–கும் ப�ொது–வா–னவை. ஏனைய அனை–வ–ரை–யும் ப�ோல சுவாதி நட்–சத்– தி– ர க்– கா–ரர்–க–ளும் பாதிக்–கப்–ப–டு –வ ர். இவற்–றில் பித்ருத�ோ–ஷ–மும் அடங்–கும்.

இறந்–த–வர் படத்–தைக் கிழக்கு ந�ோக்கி வைக்–க– ?லாமா? சிலர் வைக்–கக்–கூ–டாது என்–கிற – ார்–களே! - கே.விஸ்–வ–நாத், அல்–சூர்.

இறந்–த–வர் படத்தை எந்த திசை ந�ோக்–கி–யும் வைக்–கல – ாம். தெற்கு என்–பது இறந்–த�ோர் ‘வாழும்’ உல–கம் இருக்–கும் திசை, அதா–வது யம–ல�ோ–கம் இருக்–கும் திசை. அந்–தத் திசை ந�ோக்–கித்–தான் இறந்–த–வர் படத்தை வைக்–க–வேண்–டும் என்று ச�ொல்–வது தவ–றா–னது. இறந்–தவ – ர் படத்தை கிழக்கு ந�ோக்கி வைப்–பதி – ல் தவ–றில்லை. ஆனால் இறந்–த– வர் படத்தை இறை– வ – ன�ோ டு சேர்த்து பூஜை அறை–யில் வைப்–பது – த – ான் தவறு. பூஜை–யறை – யி – ல் இறை–வ–னின் உரு–வங்–கள் மட்–டுமே வைக்–கப்–பட வேண்–டும். நம் முன்–ன�ோர் படங்–களை, பூஜை– யறை தவிர்த்து மற்ற இடங்–க–ளில் எந்–தத் திசை ந�ோக்–கி–யும் வைக்–க–லாம்.

ம–ணங்–கள் ச�ொர்க்–கத்–தில் நிச்–ச–யிக்–கப்–ப–டு– ?திரு– கின்–றன என்–கி–றார்–களே, இதன் அர்த்–தம் என்ன? - வா.சியா–மளா, வந்–த–வாசி.

MARRIAGES ARE MADE IN HEAVEN என்–ப–தன் தமி–ழாக்–கமே, திரு–ம–ணங்–கள் ச�ொர்க்– கத்–தில் நிச்–சயி – க்–கப்–படு – கி – ன்–றன என்–கிற ச�ொற்–ற�ொ– டர். ஹிந்து தர்ம சாஸ்–திர– த்–தில் இந்த ச�ொற்–ற�ொட – ர் எங்–கும் காணப்–ப–ட–வில்லை. ஹிந்து தர்–மத்–தைப் ðô¡

25

1-15 டிசம்பர் 2017


ப�ொறுத்–த–வரை ச�ொர்க்–கத்தை அடை–வ–தற்–கான ஒரு–வ–ழி–தான், திரு–ம–ணம் என்–பது. ஒரு மனி–தன் தன் வாழ்–நா–ளில் தனக்–குரி – ய கட–மை–யைச் சரி–வர செய்–வத – ற்கு உரிய பாதையை வகுத்–துத் தரு–வது கிர–ஹஸ்–தாச்–ரம தர்–மம் என்–பது. இந்த கிர–ஹஸ்– தாச்–ர –மத்–திற்–கு ச் சரி– ய ான நுழை– வா– யி ல்– த ான் திரு–ம–ணம். ஹிந்–து–மதத்–தைப் ப�ொறுத்–த–வரை திரு–ம–ணம் என்–பதே ச�ொர்க்–கம்–தான். ச�ொர்க்–க– ல�ோ–கம் எவ்–வாறு அலங்–கரி – க்–கப்–பட்–டிரு – க்–கும�ோ, – –கள் அங்கு எவ்–வாறு வித–வி–த–மான உண–வு–வகை கிடைக்–கும�ோ, எவ்–வாறு அனை–வ–ரும் ஆடிப்– பாடி மகிழ்ந்–தி–ருப்–பார்–கள�ோ, அவ்–வாறே நமது

,

26

ðô¡

1-15 டிசம்பர் 2017

திரு–ம–ணங்–கள் அமை–ய–வேண்–டும் என்–கி–றது நம் சம்– பி – ர – த ா– ய ம். அத– ன ால்– த ான் திரு– ம – ண த்– தி ல் மண–வறையை – மிகுந்த அலங்–கா–ரத்–துட – ன் அமைக்– கி–றார்–கள். எல்–ல�ோ–ரும் புத்–தம்–புது ஆடை–க–ளை– யும், ஆபரணங்–க–ளை–யும் அணிந்து–க�ொண்டு மிகுந்த மகிழ்ச்–சி–ய�ோடு காட்–சி–ய–ளிக்–கி–றார்–கள். வித–வி–த–மான உண–வு–வ–கை–கள் பரி–மா–றப்–ப–டு– கின்–றன. அந்–த–வ–கை–யில் நமது ஹிந்–து–மத திரு– ம–ணங்–கள் அனைத்–தும் ச�ொர்க்–க–ல�ோ–கத்–தில் இருப்–பது – ப�ோ – ல இன்–பத்–தைத் தரு–வத – ால் இந்–தச் ச�ொற்–ற�ொ–டரை நாமும் ஏற்–றுக் க�ொள்–ள–லாம்!

தவிர்க்–க–மு–டி–யாத சூழ்–நி–லை–யில் என் கண–வர் ?ஆகி–என்– னு–டைய அண்–ண–னுக்கு க�ொள்–ளி–யி–டும்–படி விட்–டது. இது தவறு, மச்–சி–ன–னுக்கு செய்–யக்–கூ– டாது என்று சிலர் பய–மு–றுத்–து–கி–றார்–கள். இத–னால் எங்–க–ளுக்கு த�ொந்–த–ரவு உண்–டா–குமா? ஏதே–னும் பரி–கா–ரம் உண்டா? - ஜனதா, மதுக்–கூர். அதி உன்–ன–த–மான புண்–ணிய காரி–யத்–தைச் உங்–கள் கண–வர் ஆயி–ரம் பேருக்கு அன்–னத – ா–னம் செய்த புண்–ணி–யம் அவர் செய்த இந்த சத்–கா–ரி– யத்–தி–னால் வந்–து–சே–ரும். அவர் செய்–த–தில் தவ– றே–தும் இல்லை. உங்–கள் அண்–ண–னுக்கு வாரிசு இல்–லாத நிலை–யில், தவிர்க்–க–மு–டி–யாத சூழ–லில் உங்–கள் கண–வர் க�ொள்ளி வைத்–தது முற்–றி–லும் சரியே. இதற்–காக பயப்–பட வேண்–டிய அவ–சி–யம் இல்லை. மச்–சி–ன–னுக்கு க�ொள்ளி வைத்த கார– ணத்–தால் ஒரு வரு–டத்–திற்கு தீட்–டுக – ாக்க வேண்–டிய அவ–சி–ய–மும் கிடை–யாது. வழக்–கம்–ப�ோல் எல்லா பண்–டி–கை–க–ளை–யும் க�ொண்–டா–ட–லாம். உங்–கள் கண–வர் செய்த இந்த நற்–செ–ய–லி–னால் உங்–கள் வம்–சம் நல்–லப – டி – ய – ாக வாழும். கவலை வேண்–டாம். இதற்கு பரி–கா–ரம் ஏதும் தேவை–யில்லை.


அளுந்தூர்

காலபைரவர்

காசி விசாலாட்சி

பயங்களை விரட்டியடிக்கும்

வரகுணேஸ்வரர்!

ளுந்–தூர், சின்–னஞ்–சிறி – ய அழ–கிய கிராமம். கண்– ணு க்கு எட்– டி ய த�ொலை– வு – வ ரை பச்சை பசேல் வயல்–வெளி – க – ள். ஊரில் நுழைந்து வெளியே வயல்–வெளி – க – ளு – க்கு இடையே செல்லும் சாலை– யி ல் நடந்– த ால் மூன்று கில�ோ மீட்– ட ர் த�ொலை–வில் மிகப் பழ–மை–யான ஓர் ஆல–யம் தெரி–யும். இந்த ஆல–யத்–திற்கு தென்–மேற்கே அரைகிமீ. த�ொலை–வில் செங்–கு–ளம் என்ற நீர் நிறைந்–தி– ருந்த பகுதி, தற்–ப�ோது வெற்–றுத்–திட – ல – ா–கக் காட்சி தரு–கிற – து. இந்–தத் திட–லில் ஒரு நந்–தி–யும் எதிரே

ஆவு–டை–யார் இல்–லாத சிவ–லிங்–கமு – ம் காணப்–படு – – கின்–றன. தன் குழந்–தைக்–குத் தாய்ப்–பால் ஊட்–டும் பெண்–ணின் சிலை ஒன்–றும் இங்கே இருந்–தத – ாம். இந்த சிலை–கள் இங்கே அமைந்– த–த ற்கு ஒரு சம்–ப–வம் ச�ொல்–லப்–ப–டு–கி–றது. அந்த ஊரில் ஒரு விவ–சா–யத் தம்–பதி இருந்–த– னர். அவர்–களு – க்–குப் பால் பரு–கும் பரு–வத்–தில் ஒரு குழந்தை. செங்–கு–ளத்தை ஒட்டி அவர்–களுக்கு நிறைய நஞ்சை நிலங்–கள் ச�ொந்–தம – ாக இருந்–தன. அந்–தக் குழந்–தையை திட–லில் கிடத்தி உறங்க வைத்து விட்டு தம்–ப–தி–யர் காளை–க–ளைப் பூட்டி ðô¡

27

1-15 டிசம்பர் 2017


வரகுணேஸ்வரர் வயலை, வழக்–கம்–ப�ோல உழத் த�ொடங்–கி–னர். விவ–சாயி வயலை கலப்–பை–யால் உழ அந்–தப் பெண் களை–களை – ப் ப�ொறுக்–கிக் க�ொண்டிருந்– தாள். இரு– வ – ரு ம் ஆழ்ந்த சிவ– ப க்– த ர்– க ள். விடிவதற்குள் நில–மனை – த்–தையு – ம் உழுது முடித்து– விட வேண்டும் என்ற ஆவ–லில், நள்–ளி–ர–வைத் தாண்–டி–யும் வேலை–யில் கண்–ணும் கருத்–து–மாக ஈடு–பட்–டி–ருந்–த–னர். திடீ–ரென்று குழந்–தையி – ன் அழு–குர– ல் கேட்–டது. – ய – ம், கிரா–மத்–தார்–கள் சிலர் அந்த வழி–யாக அதே–சம வந்–து–க�ொண்–டி–ருந்–த–னர். இளம் குழந்தை ஒன்று அழு–வ–தை–யும், சற்–றுத் த�ொலை–வில் நள்–ளி–ரவு என்–றும் பாரா–மல் தம்–பதி நிலத்தை உழு–துக�ொ – ண்– டி–ருப்–பதை – –யும் மருட்–சி–யு–டன் பார்த்–தார்–கள். அந்– தப் பெண் வய–லை–விட்டு கரை–யேறி திட–லுக்கு வந்–தாள். குழந்–தையை மடி–யில் கிடத்தி, மார்–புச் சேலையை ஒதுக்–கிக் குழந்தை பால் பரு–கச் செய்– தாள். குழந்தை பருகி பசி–யா–றிய – து. அந்த அகால நேரத்–தில் அந்–தத் தம்–பதி நடந்–து–க�ொண்ட விதம் மர்–ம–மாக இருக்–கவே ஊரார் திகைத்–துப் ப�ோயி– னர். அதே–ச–ம–யம், அந்–தப் பெண், குழந்தை, அவ–ளது கண–வர் மற்–றும் காளை–கள் எல்–லாம் பளிச்–சென்று சிலை–க–ளாக மாறி–னர். பிர–மித்–துப்– ப�ோன ஊரார் அது இறை–வ–னின் கருணை என்–ப– தைப் புரிந்–துக�ொ – ண்டு, அவர்–களை அப்–ப–டியே இறை–யம்–சங்–கள – ாக பாவிக்–கத் த�ொடங்–கின – ார்–கள். இவ்–வாறு ஒரு கதை ச�ொல்–லப்–ப–டு–கி–றது. ஒரு காளை மற்–றும் விவ–சாயி சிலை–கள் தற்– ப�ோது திட–லாக காட்சி தரும் செங்–கு–ளம் ஏரிப்– பகு–தி–யில் காட்சி தரு–கி–றது. குழந்–தைக்–குப் பால் தரும் க�ோலத்–தில் உள்ள தாயின் சிலை திருச்சி அருங்– க ாட்– சி – ய – க த்– தி ல் உள்– ள து. இன்– ன�ொ ரு காளை–யின் சிலை அருகே உள்ள ஆல–யத்–தில் நந்–தி–யம்–பெ–ரு–மா–னாக அருள்–பா–லிக்–கி–றார். இ ந்த ஆ ல – ய த் – தி ல் வ ர – கு – ணே ஸ் – வ – ர ர்

28

ðô¡

1-15 டிசம்பர் 2017

மூலவராக அருள்–பா–லிக்–கி–றார். இந்த ஆல–யம் ஒன்– ப – த ாம் நூற்– ற ாண்– டி ல் முத– ல ாம் வர– கு ண பாண்–டி–ய–னால் கட்–டப்–பட்–ட–தா–கத் தெரி–கி–றது. காலப்–ப�ோக்–கில் சற்றே சிதி–ல–ம–டைந்த இக்–க�ோ– யிலை முத–லாம் குல�ோத்–துங்–கன் திருப்–பணி – க – ள் செய்து புதுப்பித்துள்–ளான். பத்–தாம் நூற்–றாண்டு தமி–ழக வர–லாற்–றின் ப�ொற்–கா–லம் எனப் ப�ோற்–றப்–ப–டு–கி–றது. சைவ வர–லாற்–றின் ப�ொற்–கா–ல–மும் இது–தான். ச�ோழ மன்–னர்–களி – ன் கனி–வான அர–வணை – ப்–பில் சைவம் தழைத்–த�ோங்–கி–யது நாடெங்–கும் பல திருக்–க�ோ– யில்–கள் கட்–டப்–பட்–டன, புன–ர–மைக்–கப்–பட்–டன. அளுந்–தி–யூர் சிவா–ல–ய–மும் அந்–தக் காலக்–கட்–டத்– தில் புதுப்–ப�ொ–லிவு பெற்–றது. அளுந்–தூர் என்று தற்– ப�ோ து அழைக்– க ப்– ப – டு ம் இந்– த க் கிரா– ம ம், திரு–அ–லுந்–தி–யூர், அலுந்–தி–யூர், அலுந்–தூர் என்று அழைக்–கப்–பட்–ட–தா–கக் கல்–வெட்–டுச் சான்–று–கள் தெரி–விக்–கின்–றன. இறை–வன் வர–குண ஈஸ்வ–ர–மு–டைய மகா–தே– வர், என–வும் வர–வு–ணீ–ஸ்–வ–ர–மு–டைய நாய–னார் என–வும் ப�ோற்–றப்–பட்–டி–ருக்–கி–றார். தற்–ப�ோது வர– கு–ணேஸ்–வ–ரர், காசி விஸ்வ–நா–தர் என்று அழைக்– கப்–ப–டு–கி–றார். இறைவி, காசி விசா–லாட்சி. ஆலய முகப்–பைத் தாண்–டிய – து – ம் எதிரே நந்–தி– யம் பெரு–மா–னும், பலி–பீட – மு – ம் இருக்க வல–துபு – ற – ம் அன்னை விசா–லாட்–சி–யின் சந்–நதி உள்–ளது. இச்– சந்–ந–தி–யின் இரண்–டாம் விமான தளம் முற்–றி–லும் அழிந்–து–விட்–டது. இறைவி நாற்–கர நாய–கி–யாய் நின்ற திருக்–க�ோ–லத்–தில் அருள்–பா–லிக்–கி–றாள். மேல் இரு–க–ரங்–க–ளில் அங்–கு–சத்–தை–யும் மலர்– ம�ொட்–டை–யும் ஏந்தி, கீழ் கரங்–கள் அபய-வரத முத்–தி–ரை–க–ளு–டன் திகழ்–கின்–றன. இறை–வி–யின் கரத்–தில் அங்–கு–சம் இருப்–பது மிக–வும் விசே–ஷ– மா–கக் கரு–தப்–ப–டு–கி–றது. சிரத்தை மகு–ட–மும், – ங்–களு – ம் அணி–செய்ய கழுத்து, கைகளை ஆப–ரண பட்–டாடை உடுத்–திப் பாங்–காய் மிளர்–கி– றாள் அன்னை. அடுத்து தென்–புற – ம் சற்றே நடந்து உயர்ந்த படி–க்கட்–டுக – ளி – ல் ஏறி வட–புற – ம் திரும்பி மகா–மண்–ட– பத்–தினு – ள் நுழை–யல – ாம். இறை–வனி – ன் சந்–நதி – க்கு முன்னே உள்ள மகா–மண்–ட–பத்–தின் கூரை–யில் காணப்–ப–டும் நீள–மான கற்–கள் கீழே விழுந்–து– வி–டுவ�ோம் என்று அச்–சு–றுத்–து–கின்–றன. சிதி–ல–ம– டைந்த இந்த மகா–மண்–டப – த்தை நான்கு தூண்–கள் தாங்–கிக் க�ொண்–டி–ருக்–கின்–றன. ஆனால், எவ்–வ– ளவு நாளைக்கு என்–பதை அந்த இறை–வனே அறி–வார். இந்த நான்கு தூண்–களி – லு – ம் ச�ோழர்–கால சிற்ப வேலைப்–பா–டுக – ள் காணப்–படு – கி – ன்–றன. இரு தூண்–க–ளில் அடி–ய–வர்–க–ளின் வடி–வங்–க–ளும், பூ வேலைப்–பா–டுக – ளு – ம் உள்–ளன. ஒரு தூணில் நந்தி, யானை முத–லிய விலங்–கு–க–ளைக் காண–லாம். – ம் அடுத்–துள்ள அர்த்த மண்–ட–பத்–தின் வட–புற ஒரு பெரிய சுரங்க வாசல் செவ்–வக வடி–வில் காணப்– ப – டு – கி – ற து. இப்– ப ாதை, அரை கி.மீ. த�ொலை– வி ல் இருக்– கு ம் பிடாரி த�ோப்– பி ற்– கு ச் செல்–கிற – து என்–கிற – ார்–கள். தற்–ப�ோது ஒரு சிமென்ட்


சிதிலமடைந்த மண்டபம் பல– கை – யை க் க�ொண்டு இந்– த – வ ா– ச லை மூடி – ர். அடுத்–துள்ள கரு–வறை – யி – ல் இறை– வைத்துள்–ளன வன் வர–கு–ணேஸ்–வ–ரர் லிங்–கத் திரு–மே–னி–யில் கீழ்–த்திசை ந�ோக்கி அருள்–பா–லிக்–கி–றார். இங்கு இறை– வ – னு க்– கு ம் இறை– வி க்– கு ம் அனைத்து விசேஷ நாட்–க–ளில் சிறப்பு அபி–ஷேக ஆரா– த – னை – க ள் நடை– பெ – று – கி ன்– ற ன. ஐப்– ப சி ப�ௌர்– ண – மி – யி ல் இறை– வ – னு க்கு அன்– ன ா– பி – ஷே–க–மும் கார்த்–திகை மாத அனைத்து ச�ோம– வாரங்–களிலும் 108 சங்–கா–பி–ஷே–க–மும் சிறப்–பாக நடந்தேறு–கின்–றன. மகா சிவ–ராத்–திரி திரு–நாள் வெகு அமர்க்–க–ள– மாக க�ொண்–டா–டப்–ப–டு–கிற – து. சிவ–ராத்–திரி அன்று இறை–வ–னுக்–கு இர–வில் ஐந்–து–கால பூஜை நடை– பெ–றும். ஏரா–ளம – ான பக்–தர்–கள் கலந்து க�ொண்டு பயன்–பெறு – கி – ன்–றன – ர். மாதப் பிர–த�ோ–ஷம் பல–நூறு – கி – ற – து. பக்–தர்–கள் சூழ வெகு சிறப்–பாக நடை–பெறு அனைத்து விசேஷ நாட்–க–ளில் அன்–னத – ா–ன–மும் உண்டு. ஆலய வளா–கத்–தில் பாம்–பாட்டி சித்– த–ரின் வாரிசு ஒரு– வ ர் ஐக்– ய – ம ா– ன – த ா– க ச் ச�ொல்– ல ப் –படுகிறது. மகா––மண்–ட–பத்–தின் வட–கி–ழக்கு மூலை–யில் கால பைர–வர் அருள்–பா–லிக்–கிற – ார். பதி–னான்–காம் நூற்–றாண்–டின் சிற்–பக்–க–லை–ய–ழகு மிளிர அமைந்– துள்ள இவ–ரு–டைய சிரம் சுடர்–முடி அமைப்–பில் உள்–ளது. வலது முன்–கர– த்–தில் முத்–தலை ஈட்–டியு – ம், இடது முன்–க–ரத்–தில் தலை–ய�ோ–டும், பின் கரங்–க– ளில் உடுக்–கையு – ம், பாச–மும் உள்–ளன. பைர–வரி – ன் பின்–னால் அவ–ரது வாக–னம – ான நாய் திறந்த வாயு– டன் நின்–றி–ருக்–கி–றது. பைர–வ–ரின் கழுத்–தி–லி–ருந்து த�ொங்– கு ம் மண்– ட ை– ய�ோ ட்டு மாலை அவ– ர து முழங்–கால்–வரை நீண்–டி–ருக்–கி–றது. தேய்–பிறை அஷ்–ட–மி–யில் பைர–வ–ருக்கு அபி–ஷேக ஆரா–த– னை–களு – ம் பைர–வர் யாக–மும் நடை–பெறு – கி – ன்–றன. மகா– ம ண்– ட – ப த்– தி ன் மேற்– கி ல் முரு– க ப்– பெருமான் திரு–மேனி உள்–ளது. வலது முன்–க–ரம் அப–ய–ஹஸ்–த–மா–கத் திகழ, இடது பின்–க–ரம் ஈட்டி தாங்–கி–யி–ருக்–கி–றது. சிரசை மகு–ட–மும், கணுக்– கால்–களை சிலம்–பு–க–ளும் அணி–செய்–கின்–றன. கந்த சஷ்டி, தைப்–பூச – ம், கார்த்–திகை நாட்–க–ளில் இந்த முரு–கப்–பெ–ரு–மா–னுக்கு சிறப்பு அபி–ஷேக

ஆரா–த–னை–கள் நடை–பெ–று–கின்–றன. இறை–வ–னின் தேவ–க�ோட்–டத்–தில் தட்–சி–ணா– – ம் அருள்–பா–லிக்–கின்–ற– மூர்த்–தியு – ம், சிவ–துர்க்–கையு னர். தல–வி–ருட்–ச–மான வில்–வம் ஆலய முகப்–பி– லேயே உள்–ளது. மேற்–குப் பிரா–கா–ரத்–தில் ஓர் அர–ச–ம–ர–மும் அதன் அடி–யில் மன்–னன் வர–கு–ண– பாண்–டிய – ன் சிலை–யும் உள்–ளன. இந்த அர–சம – ர– ம் பல–நூறு ஆண்–டு–களை கடந்–தது என்–கி–றார்–கள். இந்த ஆல–யம், இன்–றும் சித்–தர்–கள் உல–வும் இட–மா–கத் திகழ்–வ–தாக பக்–தர்–கள் கூறு–கின்–ற–னர். ஆல–யத்–தின் தென்–மேற்கு திசை–யில் ஒரு கற்–கட்– டி–டம் இருந்த சுவடு தெரி–கி–றது. அத–னி–டையே பல நூற்–றாண்–டு–க–ளைக் கடந்த ஆல–ம–ரம் ஒன்று உள்–ளது. ஆல–ம–ரத்–தின் அடி–யில் பீடம் ஒன்–றும் உள்–ளது. மாத அமா–வாசை நாட்–களி – ல் பின்–னிர– வு 3 மணி முதல் 4.30 மணி–வரை அந்த ஆல–மர பீடத்–தில் இரு–வர் அமர்ந்–தி–ருப்–பது ப�ோன்ற பிம்–பம் சுமார் 5 நிமி–டங்–க–ளுக்–குத் தெரி–வ–தா–க–வும், இதை பல பக்–தர்–கள் பார்த்–த–துண்டு என–வும் சிலிர்ப்–பு–டன் கூறு–கின்–ற–னர். அவர்–க–ளில் ஒரு–வர் அகஸ்–தி–யர் ப�ோல் குள்ள உரு–வத்–தில் காட்சி தரு–கி–றா–ராம். இரு–வ–ரில் ஒரு–வர் வட–திசை ந�ோக்–கி–யும், இன்– ன�ொ–ரு–வர் கீழ் திசை ந�ோக்–கி–யும் ஒரே பீடத்–தில் அமர்ந்து காட்சி தரு–கி–றார்–க–ளாம். இங்–குள்ள சுந்–த–ர–பாண்–டி–யன் கல்–வெட்–டின் இறு–தி–யில் பதிவு செய்–யப்–பட்–டுள்ள ‘ஆச–ர–யம்’ என்ற ச�ொல்–லின் மூலம் இத்–த–லத்–தின் சிறப்பை அறிய முடி–கி–றது. ஆசி–ரி–யம் அல்–லது ஆஸி–ரி–யம் என்–பத – ற்கு மரண பயம் உட்–பட அனைத்து பயத்– தை–யும் நீக்–கும் தலம் இது என்–பது ப�ொருள். எனவே இத்–தல – த்து இறை–வன – ான வர–குணே – ஸ்–வ– ரர் தன்னை நாடும் பக்–தர்–களி – ன் மரண முத–லான அனைத்து பயங்–க–ளை–யும் அறவே நீக்கி அவர்– கள் நல்–வாழ்வு வாழ அருள்–பு–ரி–கி–றார் என்–ப–தில் சந்–தே–க–மே–யில்லை. திருச்–சியி – லி – ரு – ந்து 19 கி.மீ. த�ொலை–விலுள்ளது இக்–க�ோயி – ல். நக–ரப் பேருந்–தில் சென்று அளுந்தூர் பேருந்து நிலை– ய த்– தி ல் இறங்கி, 3 கி.மீ. செல்ல வேண்–டும். திருச்–சி–யி–லி–ருந்து ஆட்டோ, கால் டாக்ஸி வச–தி–கள் உண்டு.

- ஜெய–வண்–ணன் ðô¡

29

1-15 டிசம்பர் 2017


தீவினை தீண்டாதிருக்க

? ழி வ என்ன

கிழ்ச்–சிய – ாக இருக்–கும் ப�ோது, தெய்–வத்தை நினைக்கிற�ோம�ோ இல்–லைய�ோ,துய–ரப்– படும் காலத்–தில் தவ–றா–மல் நினைப்–ப�ோம். கூடவே, ‘‘இந்த சாமிக்கி கண் இல்ல ப�ோல இருக்கு. எம்–பக்–கம் திரும்–பிக்கூடப் பாக்க மாட்– டேங்–குது. என்–னைத்–தான் ப�ோட்–டுப் படா–த–பாடு படுத்–து–து” என்று புலம்–ப–வும் செய்–வ�ோம். திரு–மூ–லா் ச�ொல்–கி–றார் இதை: மனத்–தில் எழு–கின்ற மாய நன் நாடன் நினைத்– த து அறி– வ ன் என்– னி ல் தான் நினைக்–கி–லா் எனக்கு இறை அன்–பில் என்–பா் இறை–வன் பிழைக்க நின்–றார் பக்–கம் பேணி நின்–றானே (திரு–மந்–தி–ரம் - 22) கருத்து: நன்–மையை மட்–டுமே க�ொண்ட இறை– வன், நாம் மன–தில் நினைப்–பதை அறி–வார். மனி– தா–க –் ள் தாம், அவ்–விறை – வ – னை நினைப்–பதி – ல்லை. மாறாக, “அந்–தத் தெய்–வத்–துக்–கு–தான் என்–னி–டம் அன்–பில்–லா–மல் ப�ோய் விட்–டது,” என்–கிற – ார்–கள். ஆனால் இறை–வன�ோ, எக்–கா–லத்–தும் தன்னை – ா–க –் ளு – க்கு, உடனிருந்து மற–வா–மல் நினைப்–பவ

30

ðô¡

1-15 டிசம்பர் 2017

துணை புரிந்து காக்–கி–றார். நாம் செய்–வது மட்–டு–மல்ல, நாம் மன–தில் நினைப்–பது எல்–லாம்–கூட – த் தெய்–வத்–திற்–குத் தெரி– யும். நன்–மையை மட்–டுமே க�ொண்ட இறை–வன், நமக்கு நன்–மையை மட்–டுமே அளி்க்–கின்–றார். நாம�ோ, அது தெரி–யா–மல், “தெய்–வம் என்–னைத்– தான் ப�ோட்– டு க் கஷ்– ட ப்படுத்– து – கி – ற – து ” எனப் புலம்பு–கிற – �ோம். ஆனால் தெய்–வம�ோ, எந்–தக் காலத்–தி–லும் தன்– ன ைத் தவ– ற ாது நினைப்– ப – வ ா–் – க – ளு க்கு, உடனிருந்து துணை புரிந்து காத்து வரு–கி–றது என்–ப–து–தான் அனு–ப–வ–பூர்–வ–மான உண்மை. ஓர–ளவு புரிந்–த–தைப் ப�ோல் இருந்–தா–லும் இப்– பா–ட–லில் உள்ள தக–வல்–க–ளும் சில ச�ொற்–க–ளும் அபூா்வ – ம – ா–னவை. தக–வல்–களை – ப் பார்த்து விட்டு, ச�ொற்–க–ளின் அபூா்–வத்–தைப் பார்க்–க–லாம். நன்–மையை மட்–டுமே க�ொண்ட இறை–வன், ஏன் கஷ்– ட த்– தைத் தர வேண்– டு ம்? இதைச் சமீபத்திய நிகழ்–வின் மூலம் பார்த்–தால் உண்மை விளங்கும். பல நாட்–கள் பெரு–மழை பெய்து வீதி–க–ளில் எல்–லாம் குளிர்ச் சாத–னம் ப�ொருத்–தி–ய–து–ப�ோல


குளு–மை–யாக இருந்–தது. அந்–தக் குளிர் தாங்–க– மு–டி–ய–வில்லை. ஆனா–லும் தாங்–கிக்–க�ொண்டு வீட்–டிற்கு வந்–த–வு–டன், சட்–டை–யைக் கழற்–றி–விட்டு வெற்று உடம்– பு – ட ன் உட்– க ார்ந்து, ‘ஏ.சி.யை ஃபுல்லா வை!’ என்று ச�ொல்–வ�ோமா? உலா்ந்த ஆடை–களை அணிந்து, கம்–பளி ஸ்வெட்–டா் அணிந்து க�ொண்டு, ஏ.சி. ஓடிக் க�ொண்– டி–ருந்–தா–லும் அதை அணைத்து விட்–டல்–லவா அமா்–கி–ற�ோம்! அது–ப�ோல, நம் செயல்–க–ளின் – மூலம்–தான் நன்மை - தீமை–கள் விளை–கின்–றனவே தவிர, தெய்–வம் நம்–மைத் துன்–பப்–ப–டுத்–து–வதே இல்லை. ‘இதை ஒப்–புக் க�ொள்ள முடி–யாது. தெய்–வம் துன்– பப்ப டுத்– தத் – த ான் செய்– கி – ற து’ என்– ற ால், தெய்வ உண்மை நமக்– கு ப் புரி– ய – வி ல்லை என்–றுத – ான் அர்த்–தம். உதா– ர – ண – ம ாக, உடல்– நி லை சரி– யி ல்லை, மருத்–து–வ–ரி–டம் செல்–கி–ற�ோம், அவர், கசப்பு மாத்– திரை சாப்–பி–டச் ச�ொல்லி , கடு–மை–யாக ஊசி வேறு ப�ோட்டு விடு–கி–றார் என்–றால் அவரை நாம் குறை ச�ொல்–வ�ோமா? – ரி – ன் ந�ோக்–கம் நம்–மைக் குணப்படுத்– மருத்–துவ து–வ–துத – ானே தவிர, நம்–மைக் கஷ்–டப்–ப–டுத்–து–வது இல்–லையே! அது–ப�ோ–லத்–தான் தெய்–வ–மும்! மேலும், ‘‘அதைத் தின்– ன ாதே! இதைத் தின்–னாதே!” எனத் தாயார் தடுக்–கி–றார். நாக்கு ருசி–யில் ஆசைப்–பட்ட குழந்–தை–க–ளான நாம், தாயா–ருக்–குத் தெரி–யா–மல் எதை–யா–வது உள்ளே தள்ளி விட்டு, வீட்–டில் தும்மி இருமி ஏதே–னும் கலாட்டா செய்–தால், ‘என்–னத்–தைத் தின்னே?’ என்று கேட்–கும் தாயார், நமக்–குக் கைவைத்–திய – ம் செய்தோ, மருத்–துவ – ரி – ட – ம் அழைத்–துச் செல்–லவ�ோ செய்–கிற – ார். ம ரு ந ்தை ஏ ற் – று க் – க�ொள்ள ம று த் து த் தாயா–ரைத் திட்–டு–வ�ோமா? நமது நன்–மையை மட்டுமே கருத்–தில் க�ொண்ட தாயார், நம்–மைக் கஷ்டப்படுத்து–வாளா? தாயா–ருக்–குத் தெரி–யாது என்று எண்–ணித் தவறு செய்–தத – ற்கு அதே தாயார்–தானே, மருத்–துவ உதவி செய்து, நலம் காக்–கி–றாள்! அது–ப�ோ–லத் தெய்– வ த்– தி ற்– கு த் தெரி– ய ாது என்று எண்– ணி ச் செயல்–களை – ச் செய்–து–விட்டு, அவ்–வி–னை–க–ளின் விளை–வுக – ளி – ல் இருந்து தெய்–வம் நம்–மைக் காக்க முய–லும் ப�ோது, விவ–ரம் புரி–யா–மல் தெய்–வத்தை ந�ோவ–தால் என்ன பலன்? இப்– ப ா– ட – லி ல் உள்ள ‘நன்– ன ா– ட ன்’ என்–பது, ‘நன்–மை–யில் மட்–டுமே நாட்–டம்– – ன்–னும் ப�ொரு–ளைத் க�ொண்ட இறை–வன்–’எ தரும். அழுக்–கான துணி– யைத் துவைத்து அழுக்கை நீக்–கு–வ–தைப் ப�ோல, நம்–மி– டம் உள்ள தீய– ன – வ ற்றை நீக்கி நாம் தூய்மை பெற, இறை–வன் செயல் புரி– யும்– ப �ோது, வலி தாங்– க ா– ம ல் / விவ–ரம் புரி–யா–மல் இறை–வனை ஏசு–கிற – �ோம். இறை–வன�ோ அதைப்

ப�ொருட்படுத்– த ா– ம ல், நம் நலத்– தி ல் மட்– டு மே கருத்–தாக இருக்–கி–றார். மேலும் இப்– ப ா– ட – லி ல் வரும் ‘நன்– ன ா– ட ன்’ எனும் ச�ொல்–லுக்கு முன் ‘மாய’ எனும் ச�ொல் இடம் பெற்–றி–ருப்–ப–தைக் கவ–னி–்க்க வேண்–டும். இதற்கு ‘மாயம் செய்–கின்ற இறை–வன்’ என்–பது மட்–டும் ப�ொரு–ளல்ல. ‘தீவி–னை–கள் மாய’ எனும் ப�ொரு–ளும் உண்டு. ‘நம் தீவி–னை–கள் மாய, நம் நன்மை– யி ல் மட்– டு மே நாட்– ட ம் க�ொண்ட இறைவன்’ என்–பது பாட–லின் ஆழ்ந்த கருத்து. இதை உணா்ந்து செயல்–ப–டு–ப–வா–்–க–ளுக்–குத் தெய்–வம் உட–னி–ருந்து துணை–பு–ரிந்து காக்–கி–றது எனப் பாடல் நிறைவு பெறு–கி–றது. திரு–நா–வுக்–க–ர–ச–ரைக் கல்–லில் கட்–டிக் கட–லில் ப�ோட்–ட–ப�ோது, அவ–ரைக் காப்–பாற்–றி–யது; ஞான சம்–பந்–தக் குழந்தை அழு–த–ப�ோது, பால் தந்–த– துடன் உட–னிரு – ந்து காப்–பாற்–றிய – து என வினை–கள் நீக்–கிக் கூடவே இருந்த தெய்–வம் அவா்–க–ளைக் காப்–பாற்–றிய – தை – யு – ம் பெரிய புரா–ணம் விரி–வா–கவே விவ–ரிக்–கி–றது. தெய்–வம் அடி–யார்–க–ளைக் காப்–பாற்–றத் தவ–று– வதே இல்லை; ஆனால், நாம்–தான் தெய்–வத்தை நினைப்–பதே இல்லை. ‘நினை–யுங்–கள், செயல்– படுங்–கள்! தெய்–வம் கூட–வே–யி–ருந்து காக்–கும்,’ என்–கி–றார் திரு–மூ–லா். இவ்–வாறு நினைத்–துச் செயல்–ப–டச் ச�ொன்ன தி ரு மூ – ல ா் , அ டு த ்த ப ா ட – லி ல் , அ வ்வா று நினைத்துச் செயல்– ப – ட – வே ண்– டி ய வழி– மு – றை – களைச் ச�ொல்கிறார். ப�ோற்–றி–சைத்–தும் புகழ்ந்–தும் புனி–தன் அடி தேற்–று–மின் என்–றும் சிவ–ன–டிக்கே செல்–வம் ஆற்–றி–யது என்று மய–லுற்ற சிந்–தையை மாற்றி நின்–றார் வழி மன்னி நின்–றானே (திரு–மந்–தி–ரம் - 24) கருத்து: குறை–வில்–லாத நிறைவை உடைய இறை–வன் திரு–வ–டி–களை மன–தில் இருத்தி மற– வா–மல் துதிப்–பதி – ல் உறு–திய – ாக இருங்–கள்! பெற்ற செல்–வம் எல்–லாம் சிவன் சேவைக்கே உரி–யது என எண்–ணுங்–கள்! பெற்ற செல்–வம் எல்–லாம் தன்–னுரி – மை என எண்ணி மயங்–கும் மயக்–கத்தை விட்–ட�ொ–ழிப்–ப�ோரை தெய்–வம் நெருங்கி வந்து நல்–ல–ருள் புரி–யும். தெய்–வத்–தின் நிறைவு, அதைப் ப�ோற்– றித் துதிப்–ப–தில் உறுதி, பெற்ற செல்–வத்– தைப் பரம்–ப�ொ–ரு–ளின் சேவைக்கு என எண்–ணு–தல், அவ்–வாறு நினைப்–ப–வா–்க்– குத் தெய்–வம் துணை–யாய் நிற்–கும் என நான்கு வித–மான தக–வல்–கள் இப்–பா–டலி – ல் உள்–ளன. அ வ – சி – ய – ம ா – க த் த ெ ரி ந் து க�ொள்ள வேண்–டிய தக–வல்–கள் இவை. ðô¡

31

1-15 டிசம்பர் 2017


முத–லில் தெய்–வத்–தின் நிறைவு. தெய்–வத்– திற்கு எந்–தக் குறை–யும் கிடை–யாது, தேவை–யும் கிடை–யாது. குறை–யும் தேவை–யும் உடை–யவ – ா–க –் ள் மனி–தா–்–க–ளா–கிய நாமே! நம் குறை–யைச் ச�ொல்லி மற்ற மனி–தா–க –் ளி – ட – ம் நம் தேவை–களை நிறை–வேற்றி வைக்–கு–மாறு வேண்–டின – ால், ‘அட, என்–னவ�ோ உன் குறை–யைச் ச�ொல்ல வந்–துவி – ட்–டாயே! என் குறை–யைப்–ப�ோய் நான் யாரி–டம் ச�ொல்–வது? குறையை நீ ச�ொல்லி – ல்லை, அவ்–வள – வு – த – ான். விட்–டாய், நான் ச�ொல்–லவி என் குறை–யைச் ச�ொல்–கி–றேன் கேள்!’ என்று ச�ொல்லி, அவா்க – ள் குறை–யையு – ம் நம் தலை–மேல் ஏற்றி வைப்–பார்–கள். – ற்–குப் பதிலாக, நம் குறையை இறக்கி வைப்–பத அடுத்– த – வ ா் குறை– யை – யு ம் ச�ோ் ந் து சுமந்து க�ொண்டு நாம் அலைய வேண்–டி–வ–ரும். ஆகவே – ச் ச�ொல்–லித் தேவை–களை நிறை– நம் குறை–களை வேற்றி வைக்க, தெய்–வத்–தால் மட்–டுமே இய–லும். கார–ணம், குறை–யில்–லா–தது தெய்–வம் மட்–டுமே! தெய்– வ ம் எந்– தத் தேவை– யு ம் அற்– ற து. இதை அழுத்–தம் திருத்–தம – ாக நம் மன–தில் பதிய வைக்க முயல்–கிற – ார் திரு–மூ–லா். ஆம், தெய்–வத்–திட – ம் ப�ோய், ‘எனக்கு இதை நீ நிறை–வேற்றி வைத்–தால், உனக்கு அதைச் செய்–கி– றேன், இதைச் செய்–கிறே – ன்,’ என வேண்–டிக் க�ொள்– கி–ற�ோமே, தெய்–வம் என்ன, நாம் செய்–வதாகச் ச�ொல்–லும் காணிக்–கை–களை எதிர்–பார்க்கி–றதா என்ன? தெய்– வ ம் எதிர்– ப ார்ப்– ப து, தூய்– மை – ய ான அன்–பை–யும் அதன் விளை–வா–கத் தெய்–வத்தை உணா்ந்த அனு–ப–வத் துதி–களை – –யும்–தான் ! இது ஓர–ளவி – ற் –் க – ா–வது புரிந்–தா–லும், மனம் என்–னவ�ோ, சில சம–யங்–க–ளில் மட்–டுமே - அது–வும் சில விநாடிகள் மட்–டுமே தெய்–வத்–தின் திரு–வடிகளை உறு–திய – ா–கப்

32

ðô¡

1-15 டிசம்பர் 2017

பற்–றிக்–க�ொள்–கி–றது. மற்ற நேரங்களில் ச�ொல்ல முடி–ய–வில்லை. க�ோயில்–களி – ல், சுவாமி சந்–நதி – யி – லேயே – நின்று க�ொண்–டி–ருந்–தா–லும், மனம் என்–னவ�ோ தெய்– வத்தை நினைக்க மாட்–டேன் என்–கி–றது; எதை– யெ–தைய�ோ நினைத்து எங்–கெல்–லாம�ோ சுற்–றிக் கவ–லையை, அப்–பிக்–க�ொள்–கின்–றது. இதன் கார–ணம – ா–கவே, ‘கவ–லை–கள் தீர, குறை– களே இல்–லாத தெய்–வத்–தின் திரு–வடி – க – ளை உறு–தி– யா–கப் பற்–றிக் க�ொள்–ளுங்–கள்!’ என உப–தேசி – த்–துப் பாட–லைத் துவக்–கு–கி–றார் திரு–மூ–லா். அந்த எண்– ண ம் உறு– தி – ய ாக இருப்– ப – த ற்– கா–ன–வற்–றை–யும் த�ொடா்ந்து ச�ொல்–கி–றார். நாம் அடைந்த செல்–வத்–தைப் பற்–றிய தக–வல்–க–ள�ோடு பாடல் த�ொடா்–கி–றது. செல்–வம் பல–ரிட – ம் இருக்–கிற – து, சில–ரிட – ம் எவ்–வ– ளவு செல்–வம் உள்–ள–தென்று அவா்–க–ளுக்கே தெரி–வ–தில்லை. க�ோடிக்–க–ணக்–கான செல்–வம் வைத்–திரு – ந்த பட்–டினத் – த – ார், மின்–னல் மின்னி மறை– யும் நேரத்–திற்–குள்–ளா–கவே, செல்–வம் அனைத்–தை– யும் துறந்து துற–விய – ா–கப் ப�ோன–வா்! அப்–படி – ப்–பட்ட பட்–டி–னத்–தார் பாடு–கி–றார்: பிறக்– கு ம்– ப�ொ – ழு து க�ொடு வந்– த – தி ல்லை பிறந்து மண்–மேல் இறக்–கும்–ப�ொ–ழுது க�ொடு ப�ோவ–தில்லை இடை–ந–டு–வில் குறிக்–கு–மிச்–செல்–வம் சிவன் தந்–த–தென்று க�ொடுக்க அறியா திருக்–குங் குலா–ம–ருக்கு என் ச�ொல்–வேன் கச்–சி–யே–கம்–பனே (திரு–வேகம்ப – மாலை - பட்–டின – த்–தார் பாடல்) “காஞ்– சி பு– ர த்– தி ல் எழுந்– த – ரு – ளி – யி – ரு க்– கு ம் ஏகாம்– ப – ர – ந ா– தனே , பிறக்– கு ம்– ப �ோது யாரும் எதை–யும் தன்–னு–டன் க�ொண்டு வந்–த–தில்லை;


இறக்–கும்–ப�ோது, தான் அது–வரை சம்–பா–தித்த க�ோடா–னு–க�ோடி செல்–வங்–க–ளில், ஒன்–றை–யும் தன்–னு–டன் எடுத்–துக்–க�ொண்டு ப�ோவ–தில்லை. பிறப்–பிற்–கும் இறப்–பிற்–கும் நடு–வில், அதா–வது வாழும் காலத்–தில் கிடைக்–கும் செல்–வம் சிவ– பெரு–மான் நமக்–குக் க�ொடுத்–தது என்று எண்ணி, இருப்–பவ – ா–்க்கு – க் க�ொடுக்–கா–மல் இறந்–துப – �ோ–கும், பிர– பஞ்ச அடி– மை – க ளை நான் என்– ன – வெ ன்று ச�ொல்– வே ன்?’ என்று சிவ– பெ – ரு – ம ா– னி – ட மே முறையி–டு–கி–றார். ப ட் – டி – னத் – த ா – ரி ன் இ க் – கூ ற ்றை ஒ ப் – பு க் க�ொள்கிற�ோம�ோ இல்– ல ைய�ோ, உண்மை இது– த ான். சற்று எளி– மை – ய ா– க ப் பார்த்– த ால், சிறிதளவாவது புரி– யு ம். கடை– பி – டி க்– கி – ற �ோமா, இல்–லையா என்–பது வேறு விஷ–யம். உதா– ர – ண – ம ாக, க�ொரி– ய ா் சா் வீ ஸ்– க ா– ர ா் , பலருக்கும் பல–வி–த–மான கடி–தங்–க–ளைத் தரு– கிறார். அவா் எவ்–வள – வு – த – ான் ப�ொறுப்–பாக நடந்–து– க�ொண்–டா–லும், அவா் க�ொடுக்–கும் கடி–தங்–களி – ல்,

பார்–சல்களில் ஒன்–று–கூட அவ–ரு–டை–யது அல்ல. அவ–ருக்கு அது தெரி–யும். அதை–வி–டுத்து, தான் – , பார்–சல்–களைய�ோ – அவா் தரும் கடி–தங்–களைய�ோ தன–தென்று உரிமை க�ொண்–டா–டி–னால் எப்–படி இருக்–கும்? அதே–ச–ம–யம் க�ொரி–யா் சா்வீஸ்–கா–ரா், தனக்கு வந்–த–வற்றை, எடுத்–துக் க�ொள்–ள–லாம் அல்–லவா? அது–ப�ோல, நாம் அனை–வ–ருமே க�ொரி–யா் சா்வீஸ்–கா–ரா–்–கள்–தான். நமக்கு உண்–டா–னவை ப�ோக மற்–றவ – ற்றை, (இயன்–றவ – ரை) மற்–றவ – ா–க் ் கு – க் க�ொடுத்–தால், வாழ்–வில் எந்த நாளி–லும், எந்த நேரத்–தி–லும் துயரே தீண்–டாது. தெய்–வம் கூடவே இருந்து காப்–பாற்–றும் எனத் திரு–மூல – ா் இப்–பா–டல் மூலம் பாடம் நடத்–து–கி–றார். அதை உணா்ந்து முடிந்–த–வரை செயல்–பட்– டால், துன்–பம் ஒரு–ப�ோ–தும் அண்–டாது. முயற்சி செய்–வ�ோம்! முதல்–வன் அரு–ளைப் பெறு–வ�ோம் !

(மந்–தி–ரம் ஒலிக்–கும்) ðô¡

33

1-15 டிசம்பர் 2017


சங்குத் தகவல்கள் சில...

வலம்–பு–ரிச் சங்கு எப்–ப–டித் த�ோன்–றி–யது? மிர்–தம் அடை–வத – ற்–காக தேவர்–களு – ம், அசு–ரர்–களு – ம் பாற்–கட – லை – க் கடைந்–தப – �ொ–ழுது பதி–னாறு வகை தெய்–வீ–கப் ப�ொருட்–கள் த�ோன்–றின. திரு–ம–கள் வந்–தாள், வலம்–பு–ரிச் சங்–கும் வந்–தது. மகா–விஷ்ணு. இடக்–கை–யில் சங்–கை–யும், வலக்–கை–யில் தேவி–யை–யும் ஏற்–றுக் க�ொண்–டார்.

சங்கு பெயர் த�ோன்–றிய கதை என்ன? ங்–கா–சு–ரன் தேவர்–க–ளைப் ப�ோரில் முறி–ய–டித்து வேதங்–க–ளைத் திரு–டிக்–க�ொண்டு கட–லுக்–க–டி–யில் ப�ோய் பதுங்–கிக் க�ொண்–டான். தேவர்–கள் மகா–விஷ்–ணு–விட – ம் முறை– யிட்–டன – ர். பக–வான் மீன் உரு–வம் (மத்ஸ்ய அவ–தா–ரம்) எடுத்து சங்–கா–சுர– னை வதைத்–தார். பிறகு அவ–னு–டைய காது, தலை ஆகி–ய–வற்–றில் இருந்த சங்கு ப�ோன்ற உரு–வ–முள்ள எலும்–பினை எடுத்து ஊதி–னார். அத–னின்–றும் ‘ஓம்’ எனும் ஓசை எழுந்–தது. அந்த ஓசை– யி–லி–ருந்து வேதங்–கள் வெளிப்–பட்–டன. சங்–கா–சு–ர–னி–ட–மி–ருந்து த�ோன்–றி–ய–தால் ‘சங்–கு’ எனப் பெயர்–பெற்–றது.

சங்கு உணர்த்–தும் தத்–து–வம் என்ன? ரு–மால் தன் நான்கு கரங்–க–ளில் ஒன்–றில் எப்–ப�ொ–ழு–தும் சங்கு ஏந்–தி–யுள்–ளார். மனி–தன் வாழ்–வில் பின்–பற்ற வேண்–டிய நேர்மை எனும் தர்–ம–நெ–றி–யைக் குறிப்–பது ‘சங்–கு’. சங்–க�ொலி தீய–வற்–றின் அழி–வை–யும், நல்–ல–வற்–றின் வெற்–றி–யை–யும் குறிக்–கி–றது. வைண–வச் சின்–னத்–தில் கரு–டாழ்–வார், சக்–க–ரம், திரு–மண், சங்கு, அனு–மன் என்று வரி–சைப்–படு – த்–தப்–பட்–டிரு – க்–கும். ஆனால், ப�ொது–வாக சங்கு-சக்–கர– ம் என்றே கூறு–வார்–கள். ஆகவே, இந்த வழக்–கில் சங்கு முதன்–மைப்–ப–டுத்–தப்–ப–டு–கிற – து. சிவ–பெ–ரும – ான் முழங்–கிய சங்–கின் ஓசை–யிலி – ரு – ந்து எழுந்த ஓங்–கா–ரமே உல–கின் த�ோற்– றத்–திற்–குக் கார–ணம – ாக அமைந்–தத – ா–கவு – ம் புரா–ணம் கூறு–கிற – து. சங்–கினை நம் காத–ருகி – ல் வைத்–துக் கேட்–டால் கட–லலை – –க–ளின் ஓசை–யைக் கேட்–பது ப�ோன்றே உணர்–வ�ோம்.

தி

34

- முனை–வர் மு. இலக்–கு–ம–ணப் பெரு–மாள் நாயுடு ðô¡

1-15 டிசம்பர் 2017


16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ªõœO

Mò£ö¡

¹î¡

ªêšõ£Œ

Fƒèœ

ë£JÁ

êQ

ªõœO

Mò£ö¡

¹î¡

ªêšõ£Œ

Fƒèœ

ë£JÁ

êQ

裘ˆF¬è&15 ªõœO

Aö¬ñ

1

݃Aô îI› «îF «îF

¶õ£îC 裬ô 6.57 ñE õ¬ó

ãè£îC 裬ô 6.02 ñE õ¬ó

ãè£îC  º¿õ¶‹

îêI ÜF裬ô 5.42 ñE õ¬ó

ÜwìI 裬ô 6.30 ñE õ¬ó ïõI ÜF裬ô 5.20 ñE õ¬ó

êŠîI 裬ô 7.32 ñE õ¬ó

Mê£è‹ Þó¾ 3.06 ñE õ¬ó

²õ£F Þó¾ 1.21 ñE õ¬ó

CˆF¬ó Þó¾ 12.06 ñE õ¬ó

Üvî‹ Þó¾ 11.18 ñE õ¬ó

àˆFó‹ Þó¾ 10.54 ñE õ¬ó

Ìó‹ Þó¾ 11.07 ñE õ¬ó

ñè‹ Þó¾ 1.42 ñE õ¬ó

î²

°‹ð‹&eù‹

°‹ð‹

Cˆî 60.00 ï£N¬è

eù‹

ÜI˜î 48.23 H¡¹ Cˆî eù‹

Cˆî 60.00 ï£N¬è

Cˆî 60.00 ï£N¬è

°‹ð‹

Cˆî 42.48 H¡¹ ÜI˜î ñèó‹ Cˆî 60.00 ï£N¬è

ðó²ó£ñ˜ ªüò‰F. F¼õ‡í£ñ¬ô ²ŠóñEò˜ ªîŠð‹.

Hó«î£û‹. êèô Cõ£ôòƒèO½‹ Hó«î£û Mö£.

²ð. ê˜õ ãè£îC. °¼õ£ÎóŠð¬ù G¬ù‚è, îKC‚è °¬øèœ b¼‹.

²ð. F¼ŠðF ã¿ñ¬ôò£¡ úývó èôê ÜH«ûè‹.

²õ£Iñ¬ô º¼è˜ «ðó£Jó‹ ªè£‡ì îƒèŠ Ìñ£¬ô Å®ò¼÷™.

²ð. êƒèó¡«è£M™ «è£ñFò‹ñ¡ ¹wðŠ ð£õ£¬ì îKêù‹.

ÜwìI õNð£´, è£O, ¶˜‚¬è, ¬ðóõ˜ õN𣴠ïôñO‚°‹.

F¼ïœ÷£Á êmvõó˜ CøŠ¹ Ýó£î¬ù.

êw® Móî‹. º¼èŠªð¼ñ£¡ îKêù‹ ñ .

²ð. ²õ£Iñ¬ô º¼è˜ ¬õó«õ™ îKêù‹.

M¼„Cè‹&î² ²ð. êƒèìýó 궘ˆF. ñè£ èíðF õN𣴠ï¡Á.

M¼„Cè‹

ÜI˜î 44.15 H¡¹ Cˆî ñèó‹

ÝJ™ò‹ Þó¾ 12.39 ñE õ¬ó ñóí 60.00 ï£N¬è

ð…êI ðè™ 10.50 ñE õ¬ó

êw® 裬ô 9.02 ñE õ¬ó

Ìê‹ Þó¾ 1.49 ñE õ¬ó

ªð÷˜íI, ê˜õ£ôò bð‹. ð£…êó£ˆó bð‹.

裘ˆF¬è F¼õ‡í£ñ¬ô bð‹. A¼ˆF¬è Móî‹.

²ð. Hó«î£û‹ ðóí bð‹. ñ£¬ô êèô Cõ£ôòƒèO½‹ Hó«î£û Mö£.

M«êû °PŠ¹èœ

¶ô£‹&M¼„Cè‹ F¼õ‡í£ñ¬ô ܼí£ê«ôvõó˜ ¬èô£êAK Hóî†êí‹.

ÜI˜î 49.22 H¡¹ Cˆî î²

Cˆî 60.00 ï£N¬è

궘ˆF ðè™ 12.52 ñE õ¬ó

¹ù˜Ìê‹ Þó¾ 3.17 ñE õ¬ó

¶MF¬ò ñ£¬ô 5.27 ñE õ¬ó I¼èYKì‹ è£¬ô 6.53 ñE õ¬ó Cˆî, ñóí H¡¹ Cˆî F¼õ£F¬ó ÜF裬ô 4.18 ñE õ¬ó

ÜI˜î 60.00 ï£N¬è

«ó£AE 裬ô 8.10 ñE õ¬ó

¶ô£‹

Cˆî 12.28 H¡¹ ÜI˜î è¡Q

Hóî¬ñ Þó¾ 7.47 ñE õ¬ó

F¼F¬ò ðè™ 3.05 ñE õ¬ó

ê‰Fó£wìñ‹

ÜI˜î 15.17 H¡¹ Cˆî è¡Q

«ò£è‹

A¼ˆF¬è 裬ô 9.42 ñE õ¬ó Cˆî 60.00 ï£N¬è

ðóE ðè™ 11.00 ñE õ¬ó

ܲMQ ðè™ 12.07 ñE õ¬ó

ï†êˆFó‹

ªð÷˜íI Þó¾ 10.00 ñE õ¬ó

궘ˆîC Þó¾ 12.13 ñE õ¬ó

Fó«ò£îC Þó¾ 2.06 ñE õ¬ó

FF

கணித்தவர்: ‘ஜ�ோதிட மணி’ வசந்தா சுரேஷ்குமார்

டிசம்பர் மாதம் 1-15 (கார்த்திகை) பஞ்சாங்க குறிப்புகள்


சனிப் பெயர்ச்சி நட்சத்திர பலன்கள் 19.12.2017 முதல் 28.03.2020 வரை

வை

அஸ்–வினி

ராக்–கிய குணத்–தால் அனைத்து விஷ– ய ங்– க – ள ை– யு ம் சாதித்– து க் க�ொள்–ளும் அஸ்–வினி நட்–சத்–திர அன்–பர்–களே, இந்த சனிப்– பெ – ய ர்ச்சி காலத்– தி ல், க�ொடுத்த வாக்கை காப்–பாற்றி, நன்–ம–திப்பு பெறு–வீர்–கள். பண–வ–ரவு திருப்–தி–க–ர–மாக இருக்– கும். மன–தில் ஏதே–னும் டென்–ஷன் உண்– ட ா– க – ல ாம். உடற்– ச�ோ ர்வு வர–லாம். புதிய நபர்–க–ளின் அறி– மு–கமு – ம் அவர்–கள – ால் நன்–மையு – ம் உண்–டா–கும். சனி சஞ்–சா–ரத்–தால் வீடு, வாக–னம் த�ொடர்–பான செலவு குறை–யும். வழக்கு விவ–கா–ரங்–களில் கவ–னம் தேவை. த�ொ ழி ல் , வி ய ா ப ா ர ம் த�ொடர்பான பணிகளில் இருந்த தடங்கல்– க ள் நீங்– கு ம். சாதூ– ரி – ய – மான பேச்சு வியா–பார விருத்திக்கு கைக�ொடுக்கும். உத்–திய�ோ – கஸ்தர்கள் அலு–வல – க பணி த�ொடர்–பாக அலைய நேரி–ட–லாம். குடும்–பத்–தில் இருந்த சிறு–சிறு பிரச்–னை–கள் சரி–யா–கும். கண–வன்-மனைவி ஒரு–வரு – க்–க�ொருவர் விட்–டுக்–க�ொ–டுத்து நன்மை பெறு–வீர்–கள். பிள்–ளை– களின் தேவையை பூர்த்தி செய்ய முற்–படுவீர்கள்.

பரணி

றி– வ ார்ந்து செயல்– ப – டு ம் பரணி நட்– ச த்– திர அன்–பர்–களே, இந்த சனிப்–பெ–யர்ச்சி காலத்–தில் சுபச்–செ–ல–வு–கள் ஏற்–ப–டும். சிந்–தித்து செயல்–படு – வ – து நன்மை தரும். பண–வர– வு இருக்–கும். அடுத்–த– வர் நல– னு க்– க ாக பாடு– ப ட வேண்–டியி – ரு – க்–கும். பெரி–ய�ோர் உதவி கிடைக்–கும். சனி–யின் சஞ்–சா–ரத்தால் வழக்–கு–க–ளில் சாத–க–மான ப�ோக்கை தரும். நண்–பர்–க–ளுட – ன் கவ–ன–மா–கப் பழ–கு–வது நல்–லது. த�ொழில், வியா– ப ா– ர ம் த�ொடர்– ப ாக பய– ண ங்– க ள் செல்ல வேண்–டி– யி – ரு க்– கு ம். பார்ட்–னர்–களு – ட – ன் அனு–சரி – த்து செல்–வது நல்–லது. உத்–திய�ோ – – கஸ்– த ர்– க ள் சக ஊழி– ய ர்– க – ளு– ட ன் விட்– டு க் க�ொடுத்து செல்– வ து நல்– ல து. வீண் அலைச்–சல் உண்–டா–கும். குடும்– ப த்– த ா– ரு – ட ன் அவ்– வப்–ப�ோது வாக்–குவ – ா–தங்–கள் உண்–டா–கல – ாம். கண– வன், மனைவி ஒரு–வ–ருக்–க�ொ–ரு–வர் அனுசரித்து செல்–வது, கருத்து வேற்–றுமை வரா–மல் தடுக்–கும்.

36

ðô¡

1-15 டிசம்பர் 2017

உற–வி–னர்–கள் வருகை இருக்–கும். பெண்–கள், எடுத்த காரி–யங்–களை சிறப்–பாக செய்து முடிப்–பீர்–கள். பண–வ–ரவு எதிர்–பார்த்–த– படி இருக்–கும். சாதூ–ரி–ய–மான பேச்சு வெற்–றிக்கு உத–வும். கலைத்– து – ற ை– யி – ன – ரு க்கு ப�ொரு– ள ா– த ா– ர ம் உயரும், கடன்–கள் குறை–யும். வம்பு வழக்–குக – ள், மறை–முக எதிர்ப்–புக – ள் மறை–யும். அர– சி – ய ல்– து – ற ை– யி – ன – ரு க்கு ப�ொ ரு – ள ா – த ா ர நி லை மே ம் – படும். மேலி–டத்–து–டன் ஒற்–றுமை பலப்படும். மாண– வ ர்– க ள் நன்கு படித்து பிறர் மதிப்– பு க்கு ஆளா– வீ ர்– க ள். திற– மை – ய ான செயல்– ப ா– டு – க ள் வெற்–றிக்கு உத–வும். +: தைரி–யம் அதி–க–ரிக்–கும். -: முத–லீ–டுக – ள் செய்–யும் ப�ோது கவ–னம் தேவை. பரி–கா–ரம்: தின–மும் விநா–யக – ர் அக–வல் படித்து விநா– ய – க ரை வணங்க எதிர்ப்– பு – க ள் வில– கு ம். ப�ோட்–டி–கள் குறை–யும். எல்–லா–வற்–றி–லும் நன்மை உண்–டா–கும். அதிர்ஷ்ட எண்–கள்: 1, 3, 7. பிள்–ளை–கள் நீங்–கள் ச�ொல்–வதை கேட்டு நடப்–பது மன–தி–ருப்தி தரும். உற–வி–னர்–க–ளு–டன் வாக்–கு–வா– தத்தை தவிர்ப்–பது நல்–லது. பெண்–க–ளுக்கு வர–வுக்கு ஏற்ற செலவு இருக்– கும். பிற–ரு–டைய பிரச்னை தீர பாடு–ப–டு–வீர்–கள். க ா ரி ய த் த டை , த ா ம – த ம் ஏற்படலாம். கலைத்–துற – ை–யின – ர் ப�ொறு– மை–யு–டன் செயல்–பட வேண்– டும். புதிய ஒப்– ப ந்– த ங்– க ள் கையெ–ழுத்–தா–கும். அர–சிய – ல்–வா–திக – ள் சமூ–கத்– தில் நல்ல மதிப்–பும் மரி–யா–தை– யும் பெறு–வார்–கள். மாண–வர்–க–ளுக்கு கல்–வி– யில் நாட்–டம் அதி–க–ரிக்–கும். உயர்–கல்வி பற்–றிய சிந்–தனை மேல�ோங்–கும். +: பண–வ–ரவு எதிர்–பார்த்–த– படி இருக்–கும். -: வாக்கு க�ொடுக்–கும் முன் ய�ோசித்து க�ொடுக்–க–வும். பரி– க ா– ர ம்: குல– தெய் – வத்தை வணங்கி வர பண– வரத்–தில் இருந்த தடை–நீங்–கும். காரிய வெற்றி உண்–டா–கும். அதிர்ஷ்ட எண்–கள்: 2, 3, 6.


பெருங்குளம்

வே

ராமகிருஷ்ண ஜ�ோஸ்யர்

கார்த்–திகை

க– ம ான நட– வ – டி க்– கை – க – ள ால் எடுத்த காரியங்–களை சிறப்–பாக செய்து முடிக்– கும் கார்த்–திகை நட்–சத்–திர அன்–பர்–களே, இந்த சனிப்–பெ–யர்ச்சி காலத்–தில் எடுத்–துக் க�ொண்ட காரி–யங்–கள் சாத–க–மாக நடந்து முடி–யும். வில–கிச் சென்–ற–வர்–கள் விரும்பி வந்து சேர்–வார்–கள். திடீர் மனத் தடு– மாற்–றம் உண்–டா–க–லாம். பண–வ– ரத்து திருப்தி தரும். சின்ன சின்ன பிரச்– ன ை– க ள் தீரும். உடல் ஆர�ோக்– கி – ய த்– தி ல் கவ– னம் தேவை. த�ொழில், வியா– ப ா– ர த்– தி ல் இருந்த கடன் பாக்–கி–கள் வசூ– லா–கும். வியா–பா–ரம் த�ொடர்–பாக பய–ணங்–கள் செல்ல வேண்–டி–யி– ருக்–கும். உத்–தி–ய�ோ–கஸ்–தர்–கள் மேற்–க�ொள்–ளும் கடு–மை–யான பணி– க ள் கூட எளி– மை – ய ாக நடந்து முடி–யும். குடும்–பத்–தார் நட–வ–டிக்கை டென்–ஷனை ஏற்–படு – த்–தல – ாம். கண–வன் - மனைவிக்– கி–டையே கருத்து வேற்–றுமை உண்–டா–க–லாம். பிள்–ளை–க–ளின் நல–னில் அக்–கறை காட்–டு–வீர்–கள்.

ர�ோகிணி

சீ–க–ர–மான பேச்–சால் எந்த சூழ்–நிலை – –யை– யும் சமா– ளி க்– கு ம் ர�ோகிணி நட்– ச த்– தி ர அன்– ப ர்– க ளே, இந்த சனிப் பெயர்ச்சி காலத்– தில் எதை–யும் ஆராய்ந்து அதன் பிறகே அதில் ஈடு– ப – டு – வ து நன்மை தரும். ஆன்–மிக பணி–க–ளில் நாட்–டம் அதி–கரி – க்–கும். பண–வர– த்து எதிர்– பார்த்–த–படி இருக்–கும். காரிய அனு–கூல – ங்–களு – ம் உண்–டா–கும். – க்–கும். மன�ோ தைரி–யம் அதி–கரி வீடு, வாக–னங்–கள் த�ொடர்–பான செலவு ஏற்–ப–டும். த�ொ ழி ல் , வி ய ா – ப ா – ர ம் த�ொடர்– ப ான காரி– ய ங்– க – ளி ல் சாத–க–மான பலன் கிடைக்–கும். புதிய வாடிக்– கை – ய ா– ள ர்– க ள் கிடைப்–பார்–கள். லாபம் கூடும். பாக்– கி – க ள் வசூ– ல ா– கு ம். உத்– தி– ய�ோ – க ஸ்– த ர்– க ள் அலு– வ – ல க பணி–க–ளால் டென்–ஷன் அடை– வார்–கள். எதிர்–பார்த்–த–படி சக ஊழி– ய ர்– க – ள ால் உத– வி – க ள் கிடைக்–கும். குடும்–பத்–தில் சில்–லறை சண்–டைக – ளு – ம், பூசல்–க–

உற–வின – ர்–கள் மத்–தியி – ல் மதிப்பு கூடும். பெண்–கள் எடுத்த காரி–யத்தை சாத–க–மாக செய்து முடிப்–பீர்–கள். திடீர் மனத் தடு–மாற்–றம் உண்–டா–க–லாம். பெரி–ய�ோர் ஆல�ோ–சனை கை க�ொடுக்–கும். கலைத்–து–றை–யி–னர் அடுத்–த–வர் ஆச்–ச–ரி–யப்– படும் வகை–யில் சாமர்த்–திய – ம – ாக காரி–யங்–களை செய்து வெற்றி பெறு–வீர்–கள். அர–சிய – ல்–வா–திக – ளு – க்கு தடை– பட்டு வந்த காரி–யங்–க–ளில் தடை நீங்–கும். மாண– வ ர்– க – ளு க்– கு க் கல்வி பற்–றிய கவலை அதி–க–ரிக்–கும். கவ– ன – ம ா– க ப் பாடங்– க – ள ைப் படிப்பது வெற்–றிக்கு உத–வும். + : எ டு த் து க் க �ொண்ட முயற்சி–க–ளில் வெற்றி. -: பண–வ–ர–வில் அதி–ருப்தி பரி–கா–ரம்: அரு–கி–லி–ருக்–கும் சிவன் ஆல–யத்–திற்–குச் சென்று வழி– ப ட்டு வர, காரிய அனு– கூலம் உண்–டா–கும். மன–கு–ழப்–பம் நீங்கி தெளிவு ஏற்படும். அதிர்ஷ்ட எண்–கள்: 1, 5, 9. ளும் இருக்–கும். கண–வன், மனை–விக்–கிடையே – வாக்–குவ – ா–தங்–கள் உண்–டா–கும். உற–வின – ர்–களு – ட – ன் கருத்து வேற்– று மை வர– ல ாம். பிள்– ள ை– க ளை அவர்–கள் ப�ோக்–கில் விட்டுப் பிடிப்–பது நல்–லது. பெண்–கள் எந்த வேலை–யில் ஈடு–பட்–டா–லும் அது–பற்றி ஒரு–முற – ைக்கு பல–முறை ய�ோசித்–தபி – ன் ஈடு–ப–டு–வது நல்–லது. துணிச்–சல் அதி–க–ரிக்–கும். கலைத்– து – ற ை– யி – ன – ரு க்கு ப�ோட்– டி – க ள் நீங்– கு ம். உங்– க – ளுக்கு பக்–க–ப–ல–மாக ஒரு–வ–ரது உதவி கிடைக்–கும். அ ர – சி – ய ல் – வ ா – தி – க ள் , வ ா ழ்க்கை த் த ர ம் உ ய ர எடுக்கும் முயற்–சிக – ள் கைகூடும். மாண–வர்–கள் தன்–னம்–பிக்– கை–யு–டன் பாடங்–களை படித்து கூடு– த ல் மதிப்– பெ ண் பெற முயற்சி மேற்–க�ொள்–வீர்–கள். +: குடும்–பத்–தில் சுப–நி–கழ்ச்– சி–கள் நடக்–கும். -: நண்–பர்–கள் - உற–வின – ர்–க– ளு–டன் கருத்து வேற்–றுமை. ப ரி – க ா – ர ம் : வெ ள் – ளி க் – கிழமை–யில் மஹா–லக்ஷ்–மியை மல்–லிகை – ப் பூவால் அர்ச்–சனை செய்து வணங்க காரிய வெற்றி உண்–டா–கும். அதிர்ஷ்ட எண்–கள்: 2, 3, 6. ðô¡

37

1-15 டிசம்பர் 2017


சனிப் பெயர்ச்சி நட்சத்திர பலன்கள்

மிரு–க–சீ–ரி–ஷம்

நிலை காணப்–படு – ம். பிள்–ளை–களி – ன் முன்–னேற்றத்– தில் அக்–கறை காட்–டுவீ – ர்–கள். உற–வின – ர்–கள் மூலம் அனு–கூ–லம் உண்–டா–கும். பெண்–க–ளுக்கு மனக்–கு–ழப்–பம் நீங்கி தெளி– வான சிந்–தனை உண்–டா–கும். இழு–ப–றி–யாக இருந்த காரி–யங்– கள் சாத–க–மாக முடி–யும். கலைத்–துற – ை–யின – ரு – க்கு சக கலை–ஞர்–க–ளி–டம் திடீர் கருத்து வேற்–றுமை ஏற்–பட்டு நீங்–கும். அ ர – சி – ய ல் – வ ா – தி – க – ளு க் கு எதிர்ப்–பு–கள் குறை–யும். மேலி– டத்தை அனு–ச–ரித்து செல்–வது நல்–லது. ம ா ண – வ ர் – க ள் தே ர் – வி ல் கூடுதல் மதிப்– பெ ண் பெற நன்கு படிக்க வேண்– டி – யி – ரு க்– கும். ஆசிரியர்–கள் சக மாண– வர்–களி – ன் ஆத–ரவு – ம் கிடைக்–கும். +: உத்–திய�ோ – க – ம், வியாபாரம் சிறப்–பாக இருக்–கும். -: எடுத்–துக் க�ொண்ட காரி– யங்–களி – ல் சுணக்–கம் ஏற்–பட – ா–மல் இருக்க திட்–ட–மி–டு–தல் அவ–சி–யம். பரி– க ா– ர ம்: கந்த சஷ்டி கவ– ச ம் ச�ொல்லி முரு–கனை வணங்–கி–வர, குடும்–பத்–தில் சுபிட்–சம் உண்–டா–கும். உத்–தி–ய�ோ–கம் நிலைக்–கும். அதிர்ஷ்ட எண்–கள்: 2, 6, 9.

திரு–வா–திரை

க�ோபத்தை விட்–டு–விட்டு இத–மாக பேசு–வ–தன் மூலம் நன்மை உண்–டா–கும். பிள்–ளை–கள் மூலம் பெருமை கிடைக்–கும். பெண்–க–ளுக்கு எடுத்த காரி–யங்–களை செய்து முடிப்–பதி – ல் தாம–தம் உண்–டா–கும். பணப்–புழ – க்–கம் அதி–க–ரிக்–கும். கலைத்–து–றை–யி–ன–ருக்கு பண–வ–ரத்து இருக்– கும். எடுத்த முடிவை செயல்– ப – டு த்– து ம் முன் ஒரு–முற – ைக்கு இரு–முறை ஆல�ோ–சிப்–பது நல்–லது. அர– சி – ய ல்– வ ா– தி – க – ளு க்கு வீண் அலைச்–ச–லுக்கு பிறகே எந்த ஒரு காரி–ய–மும் நடந்து முடி–யும். மாண– வ ர்– க – ளு க்கு உயர்– கல்வி கற்க தேவை– ய ான ப ண – வ – ச தி கி டை க் – கு ம் . கூடு–த–லாக கவ–னம் செலுத்தி படிப்பது வெற்–றிக்கு உத–வும். + : ப ண ப் பு – ழ க்க ம் அதிகரிக்கும் - : கு டு ம்ப த் – தி – ன – ரி – ட ம் பேசும்–ப�ோது கவ–னம் தேவை. பரி–கா–ரம்: ராஜ–ரா–ஜேஸ்–வ– ரியை தீபம் ஏற்றி வணங்க செல்–வம் சேரும். செல்–வாக்கு உய–ரும். அதிர்ஷ்ட எண்–கள்: 4, 5, 9.

ந்த வேலை– யை – யு ம், வேக– ம ான நட– வ – டிக்–கை–க–ளால் சரி–யான நேரத்–தில் செய்– யு ம் மி ரு க சீ ர்ஷ ந ட் – ச த் – தி ர அ ன்பர்க ள ே , இ ந ்த ச னி ப் பெயர்ச்சி காலத்– தி ல் சுப– க ாரி– யங்–க–ளில் இருந்த தடங்–கல்–கள் நீங்–கும். ஆன்–மிக நாட்–டம் அதி–க– ரிக்–கும். பய–ணங்–கள் சாத–கமான பலன் தரும். மனக்–கவ – லை நீங்கி, தெளிவு உண்–டா–கும். எதிர்–பா–ராத திருப்–பங்–க–ளால் சில–ரது வாழ்க்– கைத் தரம் உய– ரு ம். நீண்ட நாட்–கள – ாக இழு–ப–றி–யாக இருந்த காரி–யம் நன்கு முடி–யும். புதிய நண்–பர்–கள் கிடைப்–பார்–கள். த�ொழில், வியா– ப ா– ர த்– தி ல் முன்– னே ற்– ற ம் உண்– ட ா– கு ம். வியா–பா–ரம் சிறக்–கக் கடு–மைய – ாக உழைக்க வேண்– டி – யி – ரு க்– கு ம். உத்– தி – ய�ோ – க ஸ்– த ர்– க ள் அலு– வ – லக பணி–களை சிறப்–பாக செய்து முடித்து மேல–திக – ா–ரிக – ளி – ன் பாராட்–டுக – ள – ைப் பெறு– வார்–கள். குடும்– ப த்– த ா– ர ால் நன்மை உண்– ட ா– கு ம். கணவன் - மனை–விக்–கி–டையே சந்–த�ோ–ஷ–மான

சா

மர்த்–தி–ய–மும், நுணுக்–க–மும் நிறைந்த திரு–வா–திரை நட்–சத்–திர அன்–பர்–களே, இந்த சனிப் பெயர்ச்சி காலத்–தில் மனக்–க–வலை நீங்கி எதி–லும் தெளி–வான முடிவு எடுப்–பீர்–கள். பண–வ–ரத்து கூடும். மனம் மகி–ழும் சம்–ப–வங்– கள் நடக்–க–லாம். வெளி–யூர் பய–ணங்–கள் மன– துக்கு சந்–த�ோ–ஷத்–தைத் தரு–வ–தாக இருக்–கும். உடல் ஆர�ோக்–கி–யம் பாதிக்– கப்– ப – ட – ல ாம். க�ொடுக்– க ல் வாங்–க–லில் கவ–னம் தேவை. உங்–க–ளது சிறப்–பான செயல்– கள் மற்–றவ – ர்–களி – ன் பாராட்டை பெற்றுத்–த–ரும். த�ொழில், வியா–பா–ரத்–தில் ஈடு–பட்டு இருப்–ப–வர்–கள் சாதூ– ரி– ய – ம ான பேச்– சி ன் மூலம் முன்–னேற்–றம் காண்–பார்–கள். எதிர்– ப ார்த்– த – ப டி நிதி– நி லை உய–ரும். உத்–தி–ய�ோ–கஸ்–தர்– கள் கூடு– த – ல ாக பணி– க ளை கவ–னிக்க வேண்–டி–யி–ருக்–கும். ப�ொறுப்–பு–கள் அதி–க–ரிக்–கும். குடும்– ப த்– த ா– ர ால் டென்– ஷ ன் உ ண் – ட ா – க – ல ா ம் . கணவன் - மனைவி இரு–வரு – ம்

38

ðô¡

1-15 டிசம்பர் 2017


19.12.2017 முதல் 28.03.2020 வரை

புனர்–பூ–சம்

ந்–தக் கடி–ன–மான சூழ்–நிலை – –யை–யும் நிதா–ன– மா–க–வும், நிறை–வுட – –னும் அணு–கும் புனர்–பூச நட்–சத்–திர அன்–பர்–களே, இந்த சனிப் பெயர்ச்சி காலத்–தில் எதிர்ப்–பு–கள் வில–கும். பண–வர– த்து அதி–கரி – க்–கும். நண்– ப ர்– க ள் மூலம் எதிர்– ப ார்த்த உத–வி–கள் கிடைக்–கும். விரும்–பிய ப�ொருட்–களை வாங்கி மகிழ்– வீ ர்– கள். ஆடை ஆப–ரணச் சேர்க்கை இருக்–கும். காரி–யத் தடை, வீண் அலைச்–சல் ஏற்–ப–ட–லாம். கெட்ட கன–வு–கள் வர–லாம். திடீர் க�ோபம் ஏற்–ப –டும். எதிர்–பா–லி –ன த்–த ா– ரி – டம் கவ–ன–மாக பழ–கு–வது அவ–சி–யம். த�ொழில், வியா–பா–ரம் த�ொடர்– பான அலைச்–சல் அதி–க–ரிக்–கும். ஆர்– ட ர் கிடைப்– ப – தி ல் தாம– த ம் உண்–டா–கல – ாம். பழைய பாக்–கிக – ள் வசூ–லா–வது மன–திரு – ப்–தியை தரும். உத்–தி–ய�ோ–கஸ்–தர்–கள் கூடு–தல் பணி–சு–மை–யால் டென்–ஷனு – ட – ன் காணப்–படு – வ – ார்–கள். நிலு–வையி – ல் உள்ள த�ொகை–கள் வந்து சேர–லாம். குடும்–பத்–தில் இத–மான சூழ்–நிலை காணப்– படும். கண–வன், மனை–விக்–கிடையே – சின்னச்சின்ன

பூசம்

டி–னம – ான வேலை–கள – ை–யும் புன்–சிரி – ப்–ப�ோடு செய்–யும் திறன் படைத்த பூச நட்–சத்–திர அன்– பர்–களே, இந்த சனிப் பெயர்ச்சி காலத்–தில் நட்–சத்– தி–ரா–திப – தி சனி–யின் சஞ்–சா–ரத்–தால் மனக்–கல – க்–கம் நீங்–கும். எவ்–வள – வு திற–மைய – ா–கச் செயல்–பட்–டா–லும் மற்–றவ – ர்–களி – ன் விமர்–சன – த்–திற்கு ஆளாக வேண்–டி– யி–ருந்த நிலை நீங்–கும். பண–வ–ரத்து எதிர்–பார்த்–த– படி இருக்–கும். எதிர்–பா–லின – த்–தா–ரின் நட்– பு ம், அத– ன ால் மகிழ்ச்– சி – யு ம் உண்–டா–கும். விருந்து நிகழ்ச்–சியி – ல் கலந்து க�ொள்ள நேரி–டல – ாம். வீண் செல–வு–க–ளால் உடல் நல பாதிப்பு ஏற்–ப–ட–லாம். த�ொழில், வியா–பா–ரத்–தில் எதிர்– பார்த்த முன்–னேற்–றம் காண, கூடு–த– லாக உழைக்க வேண்–டியி – ரு – க்–கும். வாடிக்– கை – ய ா– ள ர்– க – ளி ன் ஆத– ர வு நீடிக்–கும். த�ொழில் விரி–வாக்–கம் பற்– றி ய எண்– ண ம் உண்– ட ா– கு ம். உத்–தி–ய�ோ–கஸ்–தர்–கள் புதிய பதவி அல்–ல து கூடு–தல் ப�ொறுப்– பு– க ள் கிடைக்கப் பெறு–வார்–கள். குடும்–பத்–தார் நல–னுக்–கா–கச் செலவு செய்ய வேண்–டியி – ரு – க்–கும். கண–வன், மனை–விக்–கிடையே –

கருத்து வேற்–று–மை–கள் ஏற்–பட்டு உடனே வில– த் கும். பிள்–ளை–களி – ன் செயல்–பா–டுக – ள் ஆறு–தலை – தரும். வீட்– டி ற்கு தேவை– ய ான ப�ொருட்– க ளை வாங்–கு–வீர்–கள். பெண்–க–ளுக்கு அடுத்–த–வர்–க–ளின் செயல்–க– ளால் க�ோபம் உண்– ட ா– க – ல ாம். க�ொடுத்த கடனை திரும்ப பெறு–வ– தில் முழு–மூச்–சு–டன் செயல்–ப–டு–வீர்– கள். கலைத்– து – ற ை– யி – ன ர் வெளி– வட்–டார பழக்க வழக்–கங்–க–ளைக் குறைத்–துக் க�ொள்–வது நல்–லது. அர–சிய – ல்–வா–திக – ள் எந்த காரி–யத்– தி–லும் அவ–சர முடிவு எடுக்–கா–மல் இருப்–ப–து ம் வீண் வாக்–கு–வ ா–த ங்– களை தவிர்ப்–ப–தும் நல்–லது. மாண– வ ர்– க ள் கவ– ன த்– தை ச் சிதற விடா–மல் வகுப்பை கவ–னிப்– பது அவ–சி–யம். கூடு–த–லாக பாடங்– களை படிக்க வேண்டி இருக்–கும். +: பண–வ–ரத்து அதி–க–ரிக்–கும். -: அ டு த்த வ ர்க ளி ன் செயல்களால் டென்–ஷன் ஏற்–ப–ட–லாம் பரி–கா–ரம்: ரா–ம–ருக்கு பான–கம் நிவேதனம் செய் து வ ண ங்க , எ ல்லா ந ன்மை க – ளு ம் உண்டாகும். அதிர்ஷ்ட எண்–கள்: 3, 5. அன்பு அதி–க–ரிக்–கும். பிள்–ளை–க–ளின் தேவையை பூர்த்தி செய்–வ–தில் ஆர்–வம் காட்–டு–வீர்–கள். அவர்– கள் உங்–களை மதிப்–பது மன–துக்கு இத–மளி – க்–கும். பெண்– க – ளு க்கு மன– தி ல் வீண்– கு – ழ ப்– ப ம் உண்–டா–கும். உங்–க–ளி–டம் ஆல�ோ–சனை கேட்டு உங்களை நாடி சிலர் வரக்–கூ–டும். கலைத்–து–றை–யி–னர் வீண் விவ–கா–ரங்–க–ளில் தலை–யிட – ா–மல் ஒதுங்–கிச் சென்–றுவி – டு – வ – து நல்–லது. அர–சி–யல்–வா–தி–கள் கடின உழைப்–புக்–கு–பின் முன்– னே ற்– ற ம் அடை– வ ார்– க ள். உங்– க – ளு க்கு பின்–னால் உங்–களை பற்றி புறம் பேசி–ய–வர்–கள் உங்–க–ளி–டம் சரண் அடை–வார்–கள். மாண–வர்–கள் கல்–வியி – ல் வெற்றி– பெற எடுக்–கும் முயற்–சி–கள் நல்ல பலன் தரும். சக மாண–வர்–க–ளின் நட்–பும் கிடைக்–கும். + : கு டு ம் – ப த் – தி ல் அ ன் பு அதிகரிக்கும். -: மற்–ற–வர்–க–ளின் விமர்–ச–னத்– திற்கு ஆளாக நேரி–ட–லாம். பரி–கா–ரம்: முரு–கனு – க்கு பால–பி– ஷே–கம் செய்து அர்ச்–சனை செய்து வணங்க, மன அமைதி உண்– ட ா– கு ம். காரிய அனு–கூ–லம் ஏற்–ப–டும். அதிர்ஷ்ட எண்–கள்: 2, 3, 7.

ðô¡

39

1-15 டிசம்பர் 2017


சனிப் பெயர்ச்சி நட்சத்திர பலன்கள்

க�ொ

ஆயில்–யம்

ண்ட நிலைப்–பாட்–டில் உறு–தி–யு–டன் இருக்–கும் ஆயில்ய நட்–சத்–திர அன்–பர்–களே, இந்த சனிப் பெயர்ச்சி காலத்– தி ல் ஆறாமிட சனியின் சஞ்– ச ா– ர த்– தால் எதிர்–பார்த்–தப – டி காரி–யங்–கள் எல்–லாம் நல்–ல–ப–டி–யாக நடந்து முடி–யும். உடல் ஆர�ோக்–கி–யம் மேம்–ப–டும். வீண் வாக்–கு–வா–தத்– தால் பகை உண்–டா–க–லாம். பய– ணத்–தில் தடங்–கல், வீண் செலவு ப�ோன்–றவை ஏற்–ப–டும். ஆனா– லும் பண–வர– த்து இருக்–கும். நன்– மை–கள் உண்–டா–கும். பெரி–ய�ோர் உதவி கிடைக்–கும். மன–தில் தைரி–யம் உண்–டா–கும். எதி–லும் தயக்–கம�ோ, பயம�ோ ஏற்–ப–டாது. த�ொழில், வியா– ப ா– ர ம் நன்– ற ாக நடக்– கு ம். வாக்கு–வன்–மைய – ால் லாபம் அதி–கரி – க்–கும். பழைய பாக்–கிக – ள் வசூ–லா–கும். அர–சாங்–கம் த�ொடர்–பான காரி–யங்–கள் சாத–க–மான பலன்–த–ரும். உத்–திய�ோ – – கஸ்–தர்–கள் புதிய பத–வி–கள், கூடு–தல் ப�ொறுப்பு கிடைக்கப் பெறு–வார்–கள். அலு–வல – க – ப் பணி–களை வெற்–றி–க–ர–மாக செய்து முடிக்–கும் சாமர்த்–தி–யம் உண்–டா–கும்.

மகம்

வா

ழ்க்–கை–யில் சுயம்–பு–வா–கத் திகழ்ந்து வெற்–றி–பெ–றும் மக நட்–சத்–திர அன்– பர்–களே, இந்த சனிப் பெயர்ச்சி காலத்–தில் சனி பக–வான் நல்ல நிலை–யில் அமர்ந்– துள்–ளார். இத–னால் மன�ோ–தை–ரி– யம் கூடும். எல்லா வகை–யி–லும் சுகம் உண்–டா–கும். முயற்–சிக – ளி – ல் சாத–க–மான பலன் கிடைக்–கும். பண–வர– த்து திருப்–திக – ர– ம – ாக இருக்– கும். வயிறு க�ோளாறு உண்–டா–க– லாம். தூக்–கம் குறை–யும். எதிர் பாலி– ன த்– த ா– ரி ன் நட்பு கிடைக்– கும். அர–சாங்–கம் த�ொடர்–பான பணி–கள் சாத–க–மாக நடக்–கும். முக்–கிய நபர்–க–ளின் உத–வி–யும் கிடைக்–கும். த�ொழில், வியா– ப ா– ர த்– தி ல் இருந்த மெத்– த – ன ப் ப�ோக்கு மாறும். வியா–பா–ரம் த�ொடர்–பான பய–ணங்–கள் சுமா–ரான பலன் தரும். உத்–திய�ோ – க – ஸ்–தர்–கள் திட்–ட– மிட்–டப – டி பணி–களை முடிக்க முடி–யா–மல் தாம–தம் ஏற்–ப–ட–லாம். சக ஊழி–யர்–க–ளு–டன் கவனமா–கப் பழ–கு–வது நல்–லது. குடும்– ப த்– த ா– ர ால் சிறு– சி று பிரச்– ன ை– க ள்

40

ðô¡

1-15 டிசம்பர் 2017

குடும்–பத்–தில் மகிழ்ச்சி இருக்–கும். நீண்ட நாட்–க– ளாக நில–விவ – ந்த குடும்–பம் சார்ந்த பிரச்–னை–கள் சாத–கம – ாக முடி–யும். கண–வன், மனை– வி க்– கி – டையே இருந்த கருத்து வேற்–றுமை நீங்–கும். குழந்– தை – க ள் கல்– வி க்– க ாக பாடுபட வேண்டி இருக்–கும். பெண்– க – ளு க்கு பய– ண ங்– க– ள ால் செலவு ஏற்– ப – டு ம். துணிச்– ச – லு – ட ன் எதி– லு ம் ஈடு– பட்டு வெற்றி காண்–பீர்–கள். கலைத்– து – ற ை– யி – ன – ரு க்கு மன–தில் துணிச்–சல் ஏற்–ப–டும். அர– சி – ய ல்– வ ா– தி – க – ளு க்கு எதிர்–பார்த்த சில தக–வல்–கள் தாம–த–மாக வரும். மாண–வர்–க–ளுக்கு கல்–வி– யில் முன்–னேற்–றம் உண்–டா– கும். விளை–யாட்–டில் கவ–னம் செலுத்–து–வீர்–கள். +: பண–வ–ரத்து நன்–றாக இருக்–கும். - : கு டு ம் – ப த் – தில் வீண் வ ா க்– கு – வ ா – த ம் ஏற்–படலாம். பரி–கா–ரம்: விநா–ய–கப் பெரு–மானை அறு–கம்– புல்–லால் அர்ச்–சனை செய்து வணங்க, காரி–யத் தடை–கள் நீங்–கும். நிலு–வை–யில் உள்ள பணம் கைக்கு கிடைக்–கும். அதிர்ஷ்ட எண்–கள்: 2, 5, 6. ஏற்பட்டா–லும் அதை வள–ர–வி–டா–மல் சமா–ளித்து இடை– விடு–வீர்–கள். கண–வன், மனை–விக்–கிடையே – வெளி காணப்–ப–டும். பிள்–ளை–கள் புத்தி சாதூர்–ய– மாக நடந்து க�ொள்–வது மன மகிழ்ச்–சியை தரும். பெண்–க–ளுக்கு உடல் ஆர�ோக்–கி–யத்–தில் கவ– னம் தேவை. முயற்–சி–க–ளில் சாத–க–மான பலன் கிடைக்–கும். எதிர்–பார்த்த உத–வி– களை அடை–வீர்–கள். கலைத்–து–றை–யி–னர் புதிய ஒப்– பந்–தங்–கள் கையெ–ழுத்–திடு – ம் முன் ஆல�ோ–ச–னை–க–ளில் ஈடு–ப–டு–வது நல்–லது. அர– சி – ய ல்– வ ா– தி – க ள் முக்– கி ய நபர்–களை சந்–திக்க வேண்–டியி – ரு – க்– கும். ப�ொறுப்–பு–கள் அதி–க–ரிக்–கும். மாண–வர்–கள் திட்–ட–மிட்–ட–படி பாடங்– க – ள ைப் படித்து கூடு– த ல் மதிப்–பெண் பெறு–வீர்–கள். உயர்– கல்–விக்–காக எடுக்–கும் முயற்–சிக – ள் சாத–க–மான பலன்–த–ரும். +: முயற்–சி–க–ளில் வெற்றி. -: திட்–ட–மிட்ட பணி–க–ளில் த�ொய்வு. பரி– க ா– ர ம்: விநா– ய – க – ரு க்கு ஞாயிற்– று க்– கிழமையில் தீபம் ஏற்றி வழி–பட குடும்–பத்தில் அமைதி உண்–டா–கும். வாழ்க்–கையி – ல் முன்னேற்றம் ஏற்–ப–டும். அதிர்ஷ்ட எண்–கள்: 1, 3, 7.


19.12.2017 முதல் 28.03.2020 வரை

பூரம்

லக மக்–கள் அனை–வரை – –யும் தன் மக்–க– ளாக பாவிக்–கும் மனம் க�ொண்ட பூர நட்–சத்–திர அன்–பர்–களே, இந்த சனிப் பெயர்ச்சி காலத்–தில் எதிர்–பார்த்த பணம் வரும். எதிர்ப்–புக – ள் வில–கும். வயிற்று க�ோளாறு ஏற்–ப–டும். எந்த காரி– யம் செய்–தா–லும் தாம–தம் உண்–டா–கும். எல்–லா–வற்– றி–லும் ஒரு–வித பயம் ஏற்–ப–டும். புதிய நபர்–க–ளின் நட்பு கிடைக்–கும். வீடு, வாக–னம் த�ொடர்–பான விஷ–யங்–க–ளில் கூடு–தல் கவ–னம் தேவை. த�ொழில், வியா–பா–ரத்–தில் ஈடு–பட்–டுள்–ள–வர்– கள் எவ்–வ–ளவு திற–மை–யாக செயல்–பட்–டா–லும் மெத்–தன – –மான ப�ோக்கே காணப்–ப–டும். வியா–பா– ரம் த�ொடர்–பான பய–ணங்–க–ளைத் திட்–ட–மிட்–ட–படி மேற்– க �ொள்ள முடி– ய ாத நிலை உண்– ட ா– கு ம். உத்–தி–ய�ோ–கஸ்–தர்–க–ளுக்கு அலு–வ–லக வேலை– களால் டென்–ஷன் உண்–டா–க–லாம். ஆனா–லும் சக ஊழி–யர்–க–ளின் ஒத்–து–ழைப்பு இருக்–கும். குடும்–பத்–தா–ரால் நிம்–மதி குறைவு உண்–டா–க– லாம். கண–வன், மனைவி இரு–வரு – ம் மனம் விட்–டுப் பேசு–வ–தன் மூலம் முக்–கி–ய–மான காரி–யங்–க–ளில் நல்ல முடிவு எடுக்க முடி–யும். பிள்–ளை–க–ளின் நல–னுக்–காக பாடு–பட வேண்–டி–யி–ருக்–கும். பெண்–கள் வாக்–குவ – ா–தங்–கள – ை–யும், அடுத்–தவ – ர் பற்–றிய விமர்–சன – ங்–கள – ை–யும் தவிர்ப்–பது நல்–லது. கலைத்–துற – ை–யின – ரு – க்கு வாக–னத்தை ஓட்–டும்– ப�ோது கவ–னம் தேவை.

அர–சி–யல்–வா–தி–க–ளுக்கு மனக் குழப்–பம் நீங்– கும். ப�ொரு–ளா–தார முன்–னேற்–றம் உண்–டா–கும். மாண–வர்–களு – க்கு கல்வி பற்–றிய கவலை அதி–க– ரிக்–கும். திட–மான மன–துட – ன் படிப்–பது வெற்–றியை தரும். +: பண–வ–ரவு நன்–றாக இருக்–கும். -: இனம் புரி–யாத பயம் ஏற்–ப–ட–லாம். பரி– க ா– ர ம்: ம– ஹ ா– ல க்ஷ்– மி க்கு பாயா– ச ம் நிவே– த – ன ம் செய்து வணங்– கி – வ ர எதிர்ப்– பு – க ள் அக–லும். அதிர்ஷ்ட எண்–கள்: 2, 3, 6.

உத்–தி–ரம்

ழைப்–பிற்–கும், சிக்–க–னத்–திற்–கும் பெயர் பெற்ற உத்–திர நட்–சத்–திர அன்–பர்–களே, இந்த சனிப் பெயர்ச்சி காலத்– தி ல் பேச்– சி ல் இனிமை மற்–றும் சாதூர்–யத்–தின் மூலம் காரிய வெற்றி காண்–பீர்–கள். பண–வர– த்து கூடும். சாமர்த்– தி–ய–மான செயல்–கள – ால் மதிப்–பும், அந்தஸ்–தும் உய–ரும். மனக்–க–வலை நீங்–கும்–ப–டி–யான சூழ்– நிலை இருக்கும். உற்– ச ா– க ம் உண்– ட ா– கு ம். பயணத்தின்–ப�ோது ஏற்–பட்ட தடங்–கல் நீங்–கும். த�ொழில், வியா–பா–ரம் லாப–க–ர–மாக நடக்–கும். ப�ோட்–டிக – ள் வில–கும். தன்–னம்–பிக்–கையு – ட – ன் செயல்– பட்டு முன்–னேற்–றம் காண்–பீர்–கள். உத்–தி–ய�ோ– கஸ்–தர்–க–ளுக்கு பணி–களை விரைந்து முடிக்க தேவை–யான உத–விக – ள் கிடைக்–கும். புதிய வேலை த�ொடர்– ப ாக மேற்– க �ொள்– ளு ம் முயற்சிகளில் சாதகமான பலன் கிடைக்–கும். குடும்–பத்–தார் உங்–களை அனு–ச–ரித்–துச் செல்– வார்–கள். கண–வன், மனை–விக்–கி–டையே இருந்த பிரச்–னை–கள் தீரும். பிள்–ளை–கள் மூலம் பெருமை உண்–டா–கும். பெண்–களு – க்கு எதிர்–பா–ராத பண–வர– த்து இருக்– கும். மனக்–கவ – லை நீங்கி, உற்–சா–கம் உண்–டா–கும். க�ொடுக்–கல் வாங்–க–லில் கவ–னம் தேவை. கலைத்–து–றை–யி–ன–ருக்கு ப�ோட்–டி–கள் மறை– யும். ஒப்–பந்–தங்–கள் த�ொடர்–பான காரி–யங்–கள்

சாத–க–மாக பலன் தரும். அர–சி–யல்–வா–தி–க–ளுக்கு கடன் த�ொடர்–பான பிரச்–னை–கள் தீரும். பண–வ–ரத்து கூடும். மாண–வர்–க–ளுக்கு கல்–வி–யில் வெற்றி பெறு– வ�ோம் என்ற தன்–னம்–பிக்கை அதி–க–ரிக்–கும். +: தன்–னம்–பிக்கை அதி–க–ரிக்–கும். -: எடுக்–கும் முயற்–சிக – ளி – ல் தாம–தம் ஏற்–பட – ல – ாம். பரி– க ா– ர ம்: தின– மு ம் சூரிய நமஸ்– க ா– ர ம் செய்வதால் உடல் நலம் சீரா–கும். ப�ொரு–ளா–தார சூழ்–நிலை நன்–றாக இருக்–கும். அதிர்ஷ்ட எண்–கள்: 1, 5, 9. ðô¡

41

1-15 டிசம்பர் 2017


சனிப் பெயர்ச்சி நட்சத்திர பலன்கள்

ப�ொ

ஹஸ்–தம்

ழு–து–ப�ோக்–கிற்–கும் கேளிக்–கை–க–ளுக்– கும் இடம் க�ொடுத்–தா–லும் செய்–யும் வேலைக்–கும் முக்–கி–யத்–து–வம் அளிக்–கும் ஹஸ்த நட்–சத்–திர அன்–பர்–களே, இந்த சனிப் பெயர்ச்சி காலத்–தில் எதி–லும் கவ–னம – ாக இருப்–பது நல்–லது. – வு ஏதே–னும் மனக்–கஷ்–டம் உண்–டா–கும். வீண்–செல ஏற்–படு – ம். உடல்–ச�ோர்வு வர–லாம். மன�ோ–தைரி – ய – ம் கூடும். தன்–னம்–பிக்கை அதி–கரி – க்–கும். முயற்–சிக – ள் சாத–க–மான பலன் தரும். – டை – ய த�ொழில், வியா–பா–ரத்–தில் முன்–னேற்–றம பாடு–படு – வீ – ர்–கள். எதிர்–பார்த்த ஆர்–டர்–கள் வர–லாம். சரக்–கு–களை அனுப்–பும்–ப�ோது கவ–னம் தேவை. உத்–திய�ோ – க – ஸ்–தர்–கள் பணி நிமித்–தம – ாக அலைய வேண்டி இருக்–கும். குடும்–பத்–தில் நிம்–மதி குறை–யும்–ப–டி–யான சூழ்– நிலை வர–லாம். கண–வன், மனை–விக்–கி–டையே விட்–டுக்–க�ொ–டுத்து செல்–வ–தும், வாக்–கு–வா–தங்–க– ளைத் தவிர்ப்–பது – ம் நல்–லது. பிள்–ளை–களி – ட – ம் அன்– பாக நடந்து க�ொள்–வது அவர்–க–ளின் வெற்றிக்கு உத–வும். பெண்–க–ளுக்கு மன�ோ–தை–ரி–யம் கூடி–னா–லும் பழைய சம்–பவ – ங்–களி – ன் நினை–வால் மன–மகி – ழ்ச்சி குறை–யும். கலைத்– து – ற ை– யி – ன ர் புத்தி சாது– ரி – ய த்– த ால் எதையும் சமா–ளிப்–பீர்–கள்.

சித்–திரை

ணத்–தை–விட மனத்–திற்கு முக்–கி–யத்–து–வம் அளிக்–கும் சித்–திரை நட்–சத்–திர அன்–பர்–களே, இந்த சனிப் பெயர்ச்சி காலத்–தில் பண–வ–ரத்து இருக்–கும். மனக்–க–வலை நீங்–கும். எடுத்த காரி– யத்தை திருப்– தி – யு – ட ன் செய்து முடிப்– பீ ர்– க ள். சாமர்த்–தி–ய–மான பேச்சு இக்–கட்–டான நேரங்–க– ளில் கைக�ொ–டுக்–கும். எதி–லும் கவ–னம் தேவை. புதிய நண்–பர்–க–ளின் சேர்க்–கை–யும் அவர்–கள – ால் உத–வி–யும் கிடைக்–கும்.

42

ðô¡

1-15 டிசம்பர் 2017

அர–சி–யல்–வா–தி–க–ளுக்கு தாங்–கள் எடுக்கும் பணி–க–ளில் இடை–யூ–று–கள் ஏற்–ப–ட–லாம். பழைய ப ா க் – கி – க ள் வ சூ – லி ல் த ா ம – த – ம ா ன நி லை காணப்படும். மாண–வர்–க–ளுக்கு பாடங்–களை படிப்–ப–தில் அக்– க றை தேவை. திட்– ட – மி ட்– ட – ப டி செயல்– ப ட முடியா–த–வ–கை–யில் தடங்–கல்–கள் ஏற்–ப–ட–லாம். +: மன வலிமை அதி–க–ம ா–கும். அர–ச ாங்க ரீதி–யில் அனு–கூ–லம் ஏற்–ப–டும். -: குடும்–பத்–தி–ன–ரி–டம் பேசும்–ப�ோது கவ–னம் தேவை. பரி–கா–ரம்: அம்–ம–னுக்கு நெய்–வி–ளக்கு ஏற்றி வழி–ப–டு–வ–தன் மூலம் எதி–லும் சாத–க–மான பலன் கிடைக்– கு ம். குடும்– ப த்– தி – லு ள்ள பிரச்– ன ை– க ள் அக–லும். அதிர்ஷ்ட எண்–கள்: 2, 3, 6. த�ொழில், வியா–பா–ரம் த�ொடர்–பான பணி–கள் தடை–யின்றி நடக்–கும். புதிய ஆர்–டர் த�ொடர்–பான காரி–யங்–கள் சாத–கம – ான பலன் தரும். வியா–பா–ரப் ப�ோட்–டி–கள் குறை–யும். உத்–தி–ய�ோ–கஸ்–தர்–கள் பணி–சுமை குறைந்து மன–நிம்–மதி அடை–வார்–கள். குடும்ப உறுப்–பி–னர்–க–ளி–டம் வாக்–கு–வா–தத்– தைத் தவிர்ப்–பது நன்மை தரும். கண–வன், மனை– விக்–கிடையே – ஒற்–றுமை உண்–டா–கும். பிள்–ளை–கள் வழி–யில் நிம்–மதி கிடைக்–கும். பெண்–க–ளுக்கு காரி–யங்–க–ளில் ஏற்–பட்ட தடை நீங்கி, எல்–லாம் திருப்–தி–யாக நடந்து முடி–யும். சாதூ– ரி – ய – ம ான பேச்– சி ன் மூலம் பிரச்– ன ை– க ள் தீரும். பண–வ–ரத்து திருப்தி தரும். கலைத்–து–றை–யி–னர் நிதா–ன–மாக செயல்–ப–டு– வது நல்–லது. அர–சி–யல்–வா–தி–கள் வளர்ச்சி பெற மிக–வும் கவ–ன–மாக இருத்–தல் வேண்–டும். மாண– வ ர்– க – ளு க்கு கல்வி த�ொடர்– ப ான விஷயங்–க–ளில் இருந்த ப�ோட்–டி–கள் குறை–யும். எதிர்–கா–லம் பற்–றிய சிந்–தனை மேல�ோங்–கும். +: ப�ோட்–டி–கள் குறை–யும். -: எதிர்– க ா– ல ம் பற்றி மனக் குழப்– ப ங்– க ள் அதிகமா–கும். பரி–கா–ரம்: தின–மும் கந்–தச – ஷ்டி கவ–சம் ச�ொல்லி முரு–கனை வழி–ப–டு–வ–தால் எடுத்த முயற்–சி–கள் வெற்றி பெறும். அதிர்ஷ்ட எண்–கள்: 2, 6, 9.

60ம் பக்கம் பார்க்க


ÝùIèñ தினகரன் குழுமத்திலிருந்து வெளியாகும் தெய்வீக மாதம் இருமுறை இதழ்

ðô¡

சந்தா விவரம்

அஞ்சல் வழியாக வருட சந்தா - 720/சந்தா த�ொகையை KAL PUBLICATIONS, PVT. LTD என்ற பெயருக்கு டிமாண்ட் டிராஃப்ட் எடுத்தோ அல்லது மணியார்டர் மூலமாவ�ோ கீழ்க்காணும் முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்கவும்: மேலாளர்-விற்பனை (MANAGER, SALES),

ஆன்மிகம் பலன்,

எண்: 229 கச்சேரி ர�ோடு, மயிலாப்பூர், சென்னை-600 004. Ph: 044-4220 9191 Extn: 21120. ம�ொபைல்: 95661 98016

ÝùIèñ

பலன்

பெயர்:________________________________________தேதி:_______________________ முகவரி:__________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ த�ொலைபேசி எண்:_____________________________ம�ொபைல்:_____________________ இ.மெயில்:________________________________________________________________ __________________(ரூபாய்__________________________________________மட்டும்) _______________________________________________________வங்கியில் எடுக்கப்பட்ட _______________________________எண்ணுள்ள டி.டி இணைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆன்மிகம் பலன் மாதம் இருமுறை இதழை ஏஜென்ட் மூலமாக / அஞ்சல் வழியாக ஒரு வருடத்திற்கு அனுப்பி வைக்குமாறு கேட்டுக் க�ொள்கிறேன்.

டிமாண்ட் டிராஃப்டை, கீழ்க்காணும் கூப்பனைப் பூர்த்தி செய்து இணைத்து அனுப்பவும். சந்தா த�ொகை கிடைத்ததும் தகவல் தெரிவித்தபின் பிரதியை அனுப்பி வைக்க ஏற்பாடு செய்யப்படும்.

____________________ கைய�ொப்பம்

43


 ஆரூர்

சண்டீசர் பெயரில் ஆவணப் பதிவு செய்யப்பட்ட ச�ொத்துகள்!

வ்–வ�ொரு தலத்–திற்–கும் மூர்த்தி, தீர்த்–தம், விருட்– சம் என மூன்று சிறப்–பு–கள் உண்டு. இறைத் திரு–மே–னி–யின் மகத்–து–வம், திருக்–குள மகிமை, தல–ம–ரத்து மருத்–து–வப் பயன் என்ற இவற்–றின் அடிப்–ப–டை–யில்–தான் திருக்–க�ோ–யில்–கள் சிறந்து விளங்–கு –கி ன்–றன. சிலப்– ப– தி – க ா– ர த்– தி ன் இந்– தி ர விழ–வூ–ரெ–டுத்த காதை–யில் பூம்–பு–கா–ரின் இலஞ்சி மன்–றத்–தில் திகழ்ந்த ப�ொய்–கை–யில் மூழ்கி மக்– கள் உடல்–ந–லம் பெற்–ற–னர் என்ற குறிப்–பினை இளங்–க�ோ–வ–டி–கள் சுட்–டி–யுள்–ளார். மேலும் கனாத்– தி–ற–மு–றைத்த காதை–யில் ச�ோம–குண்–டம், சூரிய குண்–டம் எனும் இரண்டு தடா–கங்–க–ளில் மூழ்கி அங்–குள்ள க�ோயிலை வழி–படு – ப – வ – ர் பெறும் சிறப்–பு –களை – –யும் எடுத்–து–ரைத்–துள்–ளார். திரு–வெண்–காட்– டுச் சிவா–ல–யத்–தி ல் பதி– க ம் பாடிய திரு– ஞ ா– ன – சம்–பந்–தர், ‘‘பேய–டையா பிரி–வெய்–தும் பிள்–ளை–யின – �ோடு உள்ள நினைவு ஆயி–னவே வரம் பெறு–வர் ஐயு–ற–வேண்டா ஒன்–றும் வேய–ன–த�ோள் உமை–பங்–கன் வெண்–காட்டு முக்–குள நீர் த�ோய் வினை–யார் அவர்–தம்–மைத் த�ோயா– வாம் தீவி–னையே.’’ - என்று குறிப்–பிட்டு அக்–க�ோ–யில் வளா–கத்–தி– னுள் திக–ழும் மூன்று திருக்–கு–ளங்–க–ளின் தீர்த்த மகி–மையை எடுத்–து–ரைத்–துள்–ளார். திரு– வா – ரூ ர் திருத்– த – ல த்– தி ன் சிறப்– பி – னை க்

நாகநாதர் க�ோயில்

44

ðô¡

1-15 டிசம்பர் 2017

குறிப்– பி – டு – வ �ோர் ‘‘க�ோயில் ஐவேலி, குளம் ஐவேலி, செங்–குழு நீர�ோடை ஐவே–லி–’’ என்–பர். மேலும் அவ்–வால – ய – த்–தினை ‘கம–லா–லய – ம்’ என்றே அழைத்து வந்–த–னர். பூங்–க�ோ–யில் எனப்–பெ–றும் புற்–றி–டங்–க�ொண்–டார் திருக்–க�ோ–யி–லும், திரு–வ–ர– நெறி என்ற அச–லேச – மு – ம் ஐவேலி பரப்–பள – வு – ட – ைய ஒரே வளா–கத்–தி–னுள் திகழ்–கின்–றன. பூங்–க�ோ–யில் கிழக்கு ந�ோக்–கியு – ம், அர–நெறி மேற்கு ந�ோக்–கியு – ம் அமைந்–துள்–ளன. பூங்–க�ோயி – லு – க்கு கிழக்–கா–கவு – ம், கீழை பிர–தான ரா–ஜ–க�ோ–பு–ரத்–திற்–கும் இரண்–டாம் ராஜக�ோபு–ரத்–திற்–கும் இடை–யே–யும் தேவா–சி–ரிய மண்–ட–பத்–தினை ஒட்–டி–ய–வா–றும் அங்கு சிறு–கு–ள– ம�ொன்–றுள்–ளது. அதனை ‘‘சங்கு தீர்த்–தம்–’’ என கரை–யில் உள்ள கல்–வெட்டு குறிப்–பி–டு–கின்–றது. கிரந்– த – லி – பி – யி ல் வட– ம� ொ– ழி ப் பாட– ல ாக அமைந்த அந்த கல்–வெட்–டின் தமி–ழாக்–க–மா–வது: ‘‘கம–லா–ல–யத்–தின் மத்–திய பகு–தி–யில் சங்கு தீர்த்– த ம் என இது அழைக்– க ப்– பெ – று – கி ன்– ற து. வன்– மீ – க ர் சர்வ ர�ோகங்– க – ளை – யு ம் ப�ோக்– க க் கூ – டி – ய – வ – ர். சர்வ ர�ோகங்–களை – யு – ம் ப�ோக்–கக்–கூடி – ய பால்–குண்–டம் இது. சுபம். அங்–கக்–கு–றை–வுற்ற வியா–தி–வுள்–ள–வர்–கள் பங்–குனி அமா–வா–சைக்கு அடுத்த நாள் முதல் சித்–திரை அமா–வாசை வரை இரவு ஆகா–ரம் இல்–லா–மல் நடு–நி–சி–யில் இதில் ஸ்நா–னம் செய்–ய–வும். இழந்த அங்–கங்–க–ளின் பிணி நீங்–கப் பெற்று ஒளி–யு–டன் திகழ்–வர். இதில் ஐய–மில்லை.’’ அ ந் – ந ா ட் – க – ளி ல் ம ரு த் – து வ கு ண ம்


நிரம்–பப் பெற்–ற–தாக இத்–தி–ருக்–குள நீர் விளங்கி இருந்–தி–ருக்–கி–றது. தற்–ப�ோது நீரின்றி வறண்டு முதுமுனைவர் காணும் இக்–குள – த்–தையு – ம், கல்–வெட்–டின் கூற்–றை– யும் காணும்–ப�ோது வருத்–தமே மிகும். இந்த பாற்–கு–ளத்–திற்கு அரு–கி–லுள்ள தேவா–சி– புரா–ணத்–தில் இவர் தம் வர–லாற்றை ரிய மண்–டப – த்–திற்–குள் நாம் நுழைந்–தால் விதா–னம் விளக்–க–முற எடுத்–து–ரைத்–துள்–ளார். முழு–வ–தும் முசு–குந்த புரா–ணக் காட்–சி–க–ளை–யும், நமி நந்தி அடி–கள் திருக்–கு–ளத்து ஆரூர் க�ோயில் விழாக் காட்–சிக – ளை – யு – ம், எதிர்–புற நீரைச் ச�ொம்–பில் எடுத்–துச் செல்–வ– சுவ–ரில் மனு–நீ–திச் ச�ோழ–னின் வர–லாற்று நிகழ்– தும், அற–நெறி முன்பு அந்–நீர் க�ொண்டு விளக்– வுக்–காட்–சி–க–ளை–யும், வண்ண ஓவி–யப் படைப்–புக்– கி– டு – வ – து – மா – கி ய காட்– சி – க ள் அடங்– கி ய சிற்– ப த் க–ளா–கத் திகழ்–வ–தைக் கண்டு மகி–ழ–லாம். ெதாகு–தி–ய�ொன்று தாரா–சு–ரம் ஆல–யத்–தி–லேயே இவற்றை முன்–னூறு ஆண்–டு–க–ளுக்கு முன்பு காணப்– பெ–று–கி–றது. தீட்–டி–யுள்–ள–னர். மனு–நீ–திச் ச�ோழ–னின் வர–லாறு சுந்– த – ர – மூ ர்த்தி சுவா– மி – க ள் விரு– த்தா – ச – ல ம் இடம் பெற்–றுள்ள பகு–தி–யில் ஆரூர் திருக்–க�ோ– எனப்–பெறு – ம் திரு–முது – கு – ன்–றத்–தில் ஈச–னிட – மி – ரு – ந்து யி– லு ம் அதன் மேற்– றி – சை – யி ல் அமைந்– து ள்ள பெற்ற பன்–னீர– ா–யிர– ம் ப�ொன்னை மச்–சம் வெட்–டிக்– தீர்த்–த–கு–ளத்–தின் எழிற்–காட்–சி–யும் காணப்–பெ–று– க�ொண்டு மணி–முத்தா நதி–யில் இட்–டார். பின்பு கின்–றன. மேற்கு ரா–ஜக�ோ – பு – ர– ம், குளத்–தின் நடுேவ ஆரூர் வந்து தேவ தீர்த்–த–மாம் கம–லாய குளத்– திக–ழும் நாக–நாத சுவாமி க�ோயில், தின் வட–கீழ் பாரி–சத்–தில் நீரில் குளக்–கரை – யி – ல் அமைந்–துள்ள சிறு இறங்கி நின்று ‘‘ப�ொன் செய்த க�ோயில்– க ள், நீரில் காணப்– பெ – மேனி–யினீ – ர்–’’ எனத் த�ொடங்–கும் றும் மீன்–கள், அவற்–றின் இடையே தேவா– ர ப் பதி–கம் ஒன்–றி–னைப் ‘தேவ தீர்த்–தம்’ எனத் தமி–ழில் எழு– பாடி, குளத்– தி – லி – ரு ந்து முன்– தப்–பெற்–றுள்ள வாச–கம் ஆகி–யவை னர் நதி–யில் விட்ட ப�ொன்னை வண்–ணப் ப�ொலி–வ�ோடு அங்கு எடுத்து பரவை நங்–கைய – ா–ரிட – ம் விளங்–கு–வ–தைக் காண–லாம். அளித்– த ார். அத்– த கு சிறப்பு இத்– இந்த தேவ தீர்த்– த க்– கு – ள ம்– தீர்த்த குளத்–திற்கு உண்டு. கம– தான் ஐவேலி பரப்–ப–ள–வு–டை–யது. லா–லய தீர்த்த குளத்–தின் நான்கு இதன் மேற்கு திசை கரை–யில் கரை– க–ளிலு – ம் 64 தீர்த்–தத்–துற – ை– அமைந்–துள்ள விநா–ய–கர் ஆல– கள் உள்– ள ன. இக்– க�ோ – யி – லு க்– யத்தை ‘திக்கு நிறைந்த விநா–யக – ர் கும் குளத்–திற்–கும் வடக்–காக க�ோயில்’ என ஆரூர் க�ோயி–லின் ஆரூ– ரி ன் செங்– க – ழு – நீ ர் ஓட ச�ோழர்–கா–லக் கல்–வெட்–ட�ொன்று முன்பு ஐவேலி பரப்– ப – ள – வி ல் கூறு– கி ன்– ற து. குளத்– தி ன் வட திகழ்ந்– த தை ஆவ– ண ங்– க ள் கி–ழக்கு மூலை–யில் அமைந்–துள்ள குறிப்–பி–டு –கின்–றன. ஆனால், விநா–ய–கர் ஆல–யத்தை ‘மாற்–று– சண்டிகேஸ்வரர் இன்றோ அங்கு சிறிய க�ோரை ரைத்த விநா–ய–கர் க�ோயில்’ எனக் மண்– டி ய பகு– தி யே காணப்–பெ–று–கின்–றது. ஓடை குறிப்–பிட்டு, சுந்–த–ரர் வர–லாற்–ற�ோடு இக்–க�ோ–யி–லி– முற்– றி – லு – மா க காணா– மல் ப�ோய்–விட்–டது. ஆரூர் னைத் த�ொடர்–பு–ப–டுத்திக்கூறு–வர். தியா–கேச – னு – க்கே உரிய செங்–கழு – நீ – ர் மலர்–களை – த் இக்–க–ம–லா–லய குளத்–தினை பண்–ட�ொ–ரு–கால் தந்த அந்த ஆரூ–ரனி – ன் ச�ொத்து இன்று காணா–மல் அம–ணர்–கள் சிதைத்–த–ப�ோது பிற–விக் குரு–ட–ரான ப�ோன நீர்–நி–லை–க–ளின் பட்–டி–ய–லில் சேர்ந்–து–விட்–ட– தண்–டிய – டி – க – ள் குளத்–திற்–கும் கரைக்–கும் கயிறு கட்டி து– தான் வேத–னை–யான செய்தி. அத–னைப் பிடித்–தவாறே – குளத்–தைத் த�ோண்டி சீர் வீதி–விட – ங்–கப் பெரு–மான – ா–கிய தியா–கேச மூர்த்– செய்–தார் என்–பதை – யு – ம், அதே தீர்த்த நீரில் மூழ்கி திக்கு நாளும் சூட்–டப் பெறு–கின்ற செங்–க–ழு–நீர் கண்–ண�ொளி பெற்–றார் என்–பதை – –யும் சேக்–கி–ழார் தாமம் (மாலை) பற்றி குறிப்–பி–டும் பல கல்–வெட்– பெரு–மான் பெரிய புரா–ணத்–தில் குறித்–துள்–ளார். டு–கள் ஆரூர் திருக்–க�ோ–யி–லில் காணப்–பெ–று–கின்– இவ்–வ–ர–லாறு காட்–டும் சிற்–பக்–காட்சி, தாரா–சு–ரம் றன. ச�ோழர்–கால அக்–கல்–வெட்–டுக – ள் வரி–சையி – ல் சிவா–ல–யத்–தில் இடம் பெற்–றுள்–ளது. நமி நந்–தி–ய– திக–ழும் விக்–கி–ரம ச�ோழ–னின் நான்–காம் ஆண்டு டி–கள் இக்–கு–ளத்து நீரினை எடுத்–துச்–சென்று திரு– (கி.பி.1122) சாச–னம� – ொன்–றில் ஆரூர் திருக்–க�ோயி – – வா–ரூர் அறநெ–றியி – ல் திரு–விள – க்–கிலி – ட்டு தீபங்–கள் லி– லு ள்ள ஆதி– ச ண்– டேஸ் வ – ர தேவர் என்ற இறை– எரி–யச் செய்–தார் என்–பதை, வன் முப்– ப த்– தி – ர ண்– டரை கழஞ்சு செம்– ப� ொன் ‘நாரூர் நறு–ம–லர் நாதன் அடித்–த�ொண்–டன் விலை க�ொடுத்து இரண்டே முக்– க ால் வேலி நம்–பி–நந்தி பரப்–ப–ள–வு–டைய நெடுங்–கு–ளம் என்–னும் குளத்– நீரால் விளக்–கிட்– டமை நீள்–நாடு அறி–யும் தினை வாங்கி செங்–கழு – நீ – ர்ப்பூ பயி–ரிட க�ொடுத்–தார் அன்–றே–’’ என்ற சுவை–யான வர–லாற்–றுத் தக–வல் குறிக்–கப் - என்று திரு–நா–வுக்–க–ர–சர் பெரு–மான் கூறு–வ– பெற்–றுள்–ளது. த�ோடு, சேக்–கி–ழார் பெரு–மான் நமி நந்–தி–ய–டி–கள்

குடவாயில்

பாலசுப்ரமணியன்

ðô¡

45

1-15 டிசம்பர் 2017


செங்கழுநீர் ஓடை

நமிநந்தி அடிகள்

பூங்–க�ோயி – லி – ன் (தியா–கர– ா–ஜர் க�ோயில்) இரண்– டாம் பிரா–கா–ரத்–தின் தெற்–குப் பகு–தியி – ன் தென்–புற – ச் சுவ–ரில் ப�ொறிக்–கப்–பெற்–றுள்ள, மேற்–குறி – த்–துள்ள கல்–வெட்–டில்–தான் இச்–செய்தி காணப்–பெ–று–கின்– றது. ‘ஜயங்ெ–காண்ட ச�ோழ மண்–டல – த்து மண–வில் க�ோட்–டத்து மண–வில்’ என்ற ஊரி–னைச் சார்ந்த அரும்–பாக்–கி–ழான் மது–ராந்–த–கன் ப�ொன்–னம்–பல கூத்–த–னான ப�ொற்–க�ோ–யில் த�ொண்–டை–மா–னார் என்–பவ – ர் வீதி–விட – ங்–கப் பெரு–மான – ா–கிய தியா–கேச பெரு–மா–னுக்கு நாளும் செங்–க–ழு–நீர்த் திருப்–பள்– ளித்–தா–மம் (மாலை) அலங்–கா–ரம் செய்–வத – ற்–காக என்று ஒரு குளம் தேவை எனக்–க–ருதி அதனை வாங்–குவ – த – ற்–கென நூறு ப�ொற்–கா–சுக – ளை க�ோயில் பண்–டா–ரத்–தில் முத–லீடு செய்–தி–ருந்–தார். இவர் முதற்–குல�ோ – த்–துங்–கன் காலத்–தில் தில்–லையி – லு – ம் திரு–வதி – கை – யி – லு – ம் எண்–ணற்ற க�ொடை–களை – யு – ம், ப�ொற்–ப–ணி–களை – –யும் ஏரி–க–ளை–யும், மண்–ட–பங்–க– ளை–யும் கட்–டிய மண–லிற்–கூத்–தன் காலிங்–க–ரா– யன் என்–பவ – –னாக இருத்–தல் கூடும் எனக் கருத முடி–கி–றது. இவ–னி–ட–மி–ருந்து க�ோயில் பண்–டா–ரம் பெற்ற ப�ொன்–னைக்–க�ொண்டு குளம் ஒன்–றினை வாங்க க�ோயில் நிர்–வா–கத்–தி–னர் முனைந்–த–னர்.

அதற்–கான ஏற்–பா–டு–க–ளை–யும் செய்–த–னர். அதன்– படி திரு–நல்–லூ–ரில் உள்ள நெடுங்–கு–ளம் எனும் குள–ம�ொன்–றினை விற்க குல�ோத்–துங்க ச�ோழ வள–நாட்டு வேளா நாட்டு திரு–நல்–லூர் ஊரார் முன்– வந்–த–னர். இந்த திரு–நல்–லூர் என்–பது திரு–வா–ரூர் குட–வாச – ல் நெடுஞ்–சா–லையி – ல் அக–ரத்–திரு – ந – ல்–லூர் என்ற பெய–ரில் தற்–ப�ோது விளங்–குகி – ன்–றது. க�ோயி– லுக்–கென உரிய அனைத்து உடை–மை–க–ளும், நிலங்–க–ளும் பிற–வும் சண்–டீ–ச–ருக்கே உரி–யவை. ச�ோழர்–கால க�ோயில் ஆவ–ணங்–கள் அனைத்–தும் சண்–டீ–சர் பெய–ரில்–தான் ஆவ–ணப்–ப–திவு செய்–யப்– பெ–றும். எனவே விக்–கி–ரம ச�ோழ தேவ–ரின் நான்– காம் ஆட்–சி–யாண்–டின் ரிஷப மாதத்து (வைகாசி) வளர்–பிறை திரு–தியை புதன்–கி–ழமை நாளில் திரு– வா–ரூர் மூலஸ்–தா–னமு – ட – ை–யார் க�ோயி–லில் உள்ள ரா–ஜந – ா–ரா–யண – ன் என்ற மண்–டப – த்–தில் திரு–நல்–லூர் சபை–யின – ர் அனை–வரு – ம் ஒன்று கூடி–னர். மண–வில் அரும்–பாக்–கி–ழான் குளம் வாங்க முத–லீடு செய்த நூறு காசு–களு – க்கு இணை–யான ராஜ–ரா–ஜன் மாடை எனப்–பெறு – ம் செம்–ப�ொன் முப்–பத்–திர– ண்டு கழஞ்சு ப�ொன்–னைத் தங்–கள் ஊர் குளத்–திற்கு விலை–யாக ஆரூர் க�ோயில் பண்–டார– த்–திலி – ரு – ந்து அவர்–கள்

46

ðô¡

1-15 டிசம்பர் 2017


தண்டி அடிகள் பெற்–றுக்– க�ொண்டு இரண்டே முக்–கால் வேலி பரப்–பள – வு – ட – ைய நெடுங்–குள – ம் என்–னும் குளத்தை ஆரூர் க�ோயில் சண்–டீஸ்–வர– ர் பெய–ரில் ஆவ–ணப் பதிவு செய்–துக� – ொ–டுத்–த–னர். அந்த ஆவ–ணத்–தில் குளத்– து க்கு நீர் வரத்து, ப�ோக்கு ஆகி– ய வை எவ்–வாறு இருக்க வேண்–டும் என்–பது பற்–றி–யும், தாங்–கள் குளத்து நீரை கூடை க�ொண்டு இறைக்க மாட்–ட�ோம் என்–றும் கரை–யில் தென்னை மரங்–கள் பயி–ரிட்டு அதன் வரு–வா–யி–லி–ருந்து அத–னைக் காப்–ப�ோம் என்–றும், குளத்–திலி – ரு – ந்து வடி–யும் நீரை தாங்–கள் பயன்–ப–டுத்–திக்–க�ொள்–வ�ோம் என்–றும் குறிப்–பிட்டு, ‘‘இப்–பிர– மா – ண – ப்–படி கல்–லிலு – ம், செம்–பி– லும் வெட்–டிக்–க�ொள்–ளப் பெறு–வத – ா–கச் சம்–மதி – த்து ஆதி சண்–டேஸ்–வர தேவர்க்கு விற்–றுக்–க�ொ–டுத்– – ய�ோ – ம்–’’ த�ோம். திரு–நல்–லூர் பெருங்–குறி மகா–சபை எனக்–கூறி கைய�ொப்–ப–மிட்–டுள்–ள–னர். இவ்–வாறு எழு–தப்–பெறு – ம் சாச–னங்–களை சண்–டீஸ்–வர– ர் செப்– புத் திரு–மே–னி–யின் கையில் வைத்து நீர் வார்த்து க�ொடுப்–பது பண்–டைய மரபு என்–பதை ஆரூர் க�ோயில் கல்–வெட்–டு–கள் எடுத்–துக் கூறு–கின்–றன. சண்–டீஸ்–வ–ரர் விலை க�ொடுத்து வாங்–கிய குளம் இன்–றும் அக–ரத் திரு–நல்–லூ–ரில் உள்–ளது.

நீர் எடுக்கும் அடிகள்

ஓவியத்தில் குளம்

ðô¡

47

1-15 டிசம்பர் 2017


வெற்றிமலையில்

அந்தமான்-ப�ோர்ட்பிளேயர்

கு

சனீஸ்வரர்

அருணாசலேஸ்வரர்

48

சுழல் லிங்க ஓவியம் ðô¡

1-15 டிசம்பர் 2017

ன்–றி–ருக்–கும் இட–மெல்–லாம் கும–ரன் இருப்– பான் என்ற முது–ம�ொ–ழிக்–கேற்ப அந்–தம – ா–னின் தலை–ந–க–ரான ப�ோர்ட்–பி–ளே–ய–ரில் ஒரு சிறிய குன்– றின்–மீது முரு–கன் எழுந்–த–ரு–ளி–யுள்–ளார். ஆங்–கி– லே–யர்–களி – ன் ஆட்–சிக்–கா–லத்–தில் அவர்–களு – டை – ய தலை–மைச்–செ–ய–ல–க–மாக இருந்த ராஸ்–தீ–வில் 1930ம் ஆண்–டில் இந்த முரு–கன் அருள்–பா–லித்– துக் க�ொண்–டி–ருந்–தார். சுதந்–தி–ரத்–திற்–குப் பின்– னர்,1966ம் ஆண்–டில் ப�ோர்ட்–பிள – ே–யரி – ல் தற்–ப�ோது உள்ள இடத்–திற்கு எழுந்–த–ரு–ளி–னார். இரு–பத்து ஐந்து படி–களை (இந்த சிறு குன்றை வெற்–றி–மலை என்று அழைக்–கி–றார்–கள்) ஏறிச்– சென்று, வள்ளி-தேவ–சேனா சமே–த–ராய் அழ–கிய திருக்–க�ோ–லத்–தில் காட்–சி–ய–ளிக்–கும் வெற்றி முரு– கனை தரி–சிக்–கல – ாம். அவ–ருக்கு முன்–னால் அவ–ரது வாக–னம – ான மயில், அதற்–குப் பின்–னால் பலி–பீட – ம் மற்–றும் க�ொடி–மர– ம் என்று அமைந்–துள்–ளன. முரு–க– னுக்கு வலப்–புற – த்–தில் அபீ–த–குஜாம்–பாள் சமேத அரு–ணா–ச–லேஸ்–வ–ரர் சந்–நதி அமைந்–துள்–ளது. இச்–சந்–நதி–யின் க�ோஷ்ட தெய்–வங்–க–ளாக விநா–ய– கர், தட்–சி–ணா–மூர்த்தி, லிங்–க�ோத்–ப–வர், பிரம்மா, துர்கா ஆகி–ய�ோர் அருட்–காட்சி வழங்–குகி – ற – ார்–கள். அரு–கில் சண்–டி–கேஸ்–வர் சந்நதி. அரு–கில் முரு– கப்–பெரு – ம – ான் வள்ளி-தேவ–சேன – ா–வ�ோடு உற்–சவ மூர்த்–தி–யாய் திகழ்–கி–றார். முரு–க–னுக்கு இட–து


ல் வீற்றிருக்கும் வேல்முருகன் –பு–றத்–தில் காமாட்சி தனி சந்–ந–தி–யில் கருணை ததும்ப தரி–ச–னம் அருள்–கி–றாள். அன்–னைக்கு எதிரே குபேர பைர–வரி – ன் திவ்–யவடிவத்–தைக் காண– லாம். சுற்–றுப் பிரா–கா–ரத்–தில் மூலஸ்–தா–னத்–திற்–குப் பின்–பு–றம், இரட்டை விநா–ய–கர், ராதே கிருஷ்ணா மற்–றும் ஐயப்–பன் சந்–நதி–கள் அமைந்–துள்–ளன. க�ொடி–மர– த்–திற்கு சற்றுத் தள்ளி ஒரு மண்–டப – த்–தில் நவ–கிர– க – ங்–கள் விளங்–கின – ா–லும், சனீஸ்–வர– ரு – க்–குத் தனி சந்–நதி துலங்–கு–கி–றது. – ால் 1967ம் ஆண்டு அந்–தம – ான் வாழ் தமி–ழர்–கள – – த�ொடங்–கப்–பட்ட பங்–குனி உத்–திர விழா, இன்–றள – ப்–பாக க�ொண்–டா–டப்–பட்டு வரு–கிற – து. வும் வெகு–சிற மகா–மண்–டப மேற்–கூ–ரை–யில் ஒரு அதி–ச–ய– மான சுழல் லிங்க ஓவி–யம் அமைக்–கப்–பட்–டுள்– ளது. இந்த ஓவி–யத்–தின் கீழே நின்று நாம் எந்த பக்–கம் நகர்ந்–த–படி மேல்–ந�ோக்–கிப் பார்த்–தா–லும் லிங்–க–மும் அதே திசை–யில் நகர்ந்து நமக்கு ஆசி நல்–கு–வ–தைக் காண–லாம்! மிக வித்–தி–யா–ச–மான ஓவிய அமைப்பு இது. அதே–ப�ோல பிர–மாண்–ட– மான க�ொடி–மர– த்–தின் கீழே அறு–படை – வீ – டு – க – ளை – க் குறிக்–கும் சிற்–பங்–களு – ம் கவி–னுற – த் திகழ்–கின்–றன. இது–ப�ோன்ற அமைப்பு வேறு எங்–கும் இல்லை

வெற்றி முருகன் உற்சவர் என்–கி–றார்–கள். இத்– தி – ரு க்– க �ோ– யி – லி ல் மதிற்– சு – வ ர் அமைக்– கப்–ப–டா–தது இன்–ன�ொரு அதி–ச–யம். க�ோயி–லுக்– குள்–ளி–ருந்–த–படி வெளியே எங்கு ந�ோக்–கி–னா–லும் இயற்கை எழிலை ரசிக்–கும் வகை–யான இந்த அமைப்பு தனிச் சிறப்–பு–டை–யது. அந்–த–மா–னுக்–குச் செல்–லும் யாரும், வெற்றி நலம் அரு–ளும் இந்த வெற்–றிம – லை முரு–கனை தரி– சிக்–கா–மல் வரு–வதி – ல்லை என்று ச�ொல்–கிற – ார்–கள்.

- ஆர்.வி.பதி

ðô¡

49

1-15 டிசம்பர் 2017


46

எங்கே நிம்மதி... எங்கே நிம்மதி..?

இல்லறத்தில் நிம்மதி படிப்பதில் நிம்மதி

தன் மீது எனக்–கு சந்–தே–கம் வந்–தா–லும் நிம்–மதி பாழா–கி–றது. இது மனை–விய – ா–யினு – ம் சரி, மகேஸ்–வர– – னா–யி–னும் சரி! எது பிடிக்– க – வி ல்– ல ைய�ோ அதில் இருந்து ஒதுங்கி நில். ஆனால், தின– மு ம் சந்– த ே– க ப்– பட்டு உடம்–பை–யும் மனத்–தை–யும் கெடுத்–துக்– க�ொள்–ளாதே. சாப்– பி ட்டு முடிந்– த – பி ன், எதைச் சாப்– பி ட்– ட�ோம�ோ என்று சந்–தே–கப்–பட்–டால், அடி–வயி – ற்–றைக் கலக்–கும். சாப்–பி–டு–வ–தற்கு முன்–னா–லேயே நன்–றா–கப் பார்.

50

ðô¡

1-15 டிசம்பர் 2017

கல்–யா–ணம் கட்டி சாந்தி முகூர்த்–தம் முடிந்–த– பின் ‘இதையா கட்– டி க்– க �ொண்– ட�ோ ம்’ என்று நினைத்–தால் நிம்–மதி அடி–ய�ோடு ப�ோய்–வி–டும். முன்–னாேல ய�ோசி. ய�ோசித்–து செய்த முடி–வுக – ளி – ல் நம்–பிக்கை வை. திருப்–ப–திக்–குப் ப�ோவது என்று முடிவு கட்–டி–னால் திரும்பி வரும்–ப�ோது பலன் இருக்–கும் என்று நம்பு. நம்– பி க்– கை – யு ம் சந்– த ே– க – மு ம் மாறி மாறி ஊடா–டி–னால், அப்–ப�ோது நிம்–மதி இருக்–காது. மீன் கூடைக்–குப் பக்–கத்–தில் பூக்–கூ–டையை வைத்– த ால் மீன் வாச– மு ம் தெரி– ய ாது; பூ வாச– மு ம் தெரி– ய ாது. கலப்– ப – ட – ம ான ஒரு அருவெறுப்பே த�ோன்–றும்.


நண்– ப ன் தீய– வ ன் என்– ற ால், வில– கி – வி டு; நல்–ல–வன் என்–றால் நம்–பி–விடு. விலக்– கி – ய – வ னை நம்– ப த் த�ொடங்– க ாதே; நம்–பி–ய–வனை விலக்–கத் த�ொடங்–காதே. ‘இன்–றை–யப் ப�ொழுது நன்–றாக இருக்–கும்’ என்று நம்பு; நன்–றா–கவே இருக்–கும். ‘என் மனைவி உத்–தமி – ’ என்று நம்பு; அவள் தவ– றா–கவே நடந்–தா–லும், உனக்கு நிம்–மதி இருக்–கும். தன் தவ–று–க–ளுக்–காக அவள் இந்த ஜென்–மத்–தில் வெந்து வெந்து சாவாள். இறங்–குகி – ற த�ொழி–லில் நம்பி இறங்கு; த�ொழில் திற–மையே உனக்கு வந்–து–வி–டும். தண்– ணீ – ரி ல் விழுந்– து – வி ட்– ட ால், ‘நீந்– த த் தெரி–யும்’ என்று நம்பு; நீந்–தத் தெரிந்–து–வி–டும். கடன் வந்–து–விட்–டால், ‘கட்ட முடி–யும்’ என்று நம்பு; கட்–டி–விட முடி–யும். ‘முடி– ய ாது, முடி– ய ா– து ’ என்– ப – வ – னு ம், ‘அது இல்லை, இது இல்– ல ை’ என்று வாதி– டு ம் நாத்–தி–க–னும் மரக்–கட்–டை–கள். ‘உண்–டு’ என்–ப–வ–னுக்கே உள்–ளம் வேலை

செய்–கி–றது. எதை–யும் கண்–ணால் கண்–டால்–தான் நம்–பு– – வ – ன் முகத்–தில் மட்–டுமே கண்–களை – ப் வேன் என்–கிற பெற்–ற–வன்; அகத்–திலே கண்–ணில்–லா–த–வன். ஊனக் கண் ஒரு கட்–டத்–திலே ஒளி–யி–ழந்து ப�ோகும்; ஞானக்–கண் எப்–ப�ோ–தும் பிர–கா–சிக்–கும். நம்–பிக்–கை–ய�ோடு முயன்–றால், சாணத்–தில் தங்–கம் கிடைக்–கும். – ம் சாணம் சந்–தே–கத்–த�ோடு பார்த்–தால், தங்–கமு மாதி–ரித்–தான் தெரி–யும். கல்–யா–ண–மான ஒருத்தி, பால–கி–ருஷ்–ணன் ப�ொம்– மையை வைத்– து க்– க �ொண்டு, ‘‘வாடா கண்ணா! வாடா கண்ணா!’’ என்று அழைத்–துப் பார்க்–கட்–டும், மலடி வயிற்–றிலு – ம் மகன் பிறப்–பான். திரு–நீற�ோ, திரு–மண்ணோ இடும்–ப�ோது கட– னுக்கு இடா–மல் நம்–பிக்–கை–யில் இடு. அவை இருக்–கும் வரை மூளை பிர–கா–சிக்–கும். ந ம் – பி – ய – வ ர் க ெ ட் – ட ா ர ா ? ந ம் – ப ா – த – வ ர் வாழ்ந்–தாரா? ஒரு தாயின் தெய்வ நம்– பி க்– கை – ய ால், புத்–தி–யில்–லாது இருந்த நானும் ஓர–ளவு புத்–தி– யுள்–ள–வ–னா–னேன். என்– னு – டை ய தெய்வ நம்– பி க்– கை – ய ால் நான் எதிர்–பா–ராத அள–வுக்–குச் சூழ்–நி–லை–கள் வாய்த்–துள்–ளன. முப்–பத்து மூன்று வரு–ஷங்–களு – க்கு முன்–னால், பத்–திரி – கை – யி – ல் வேலைக்–குச் சேர்ந்–தப�ோ – து, ‘‘ப்ரூப் படிக்–கத் தெரி–யுமா?’’ என்–றார்–கள்; ‘‘தெரி–யும்–’’ என்ே– ற ன். பழக முடி– யு ம் என்று நம்– பி – னே ன். பழ–கிக் க�ொண்–டேன். ‘‘கவிதை எழு–தத் தெரி–யுமா?’’ என்–றார்–கள்; நம்–பி–னேன். எழு–தி–னேன். ‘முடி–யும்’ என்–றால் முடி–கி–றது; தயங்–கி–னால் சரி–கி–றது. கூந்–தலை முடிக்–கக் கை இல்–லா–த–வர்–க–ளுக்– குத்–தானே, அது சரிந்து விழு–கி–றது. ‘நாளைக்–குத் திருச்சி ப�ோய்ச் சேரு–கி–ற�ோம்’ என்று ராக்–ப�ோர்ட் எக்ஸ்–பிர– ஸி – ல் ஏறு; அது திருச்சி ப�ோய்ச் சேர்ந்–து–வி–டும். ‘இதுவா ப�ோகுமா?’ என்று சந்–தே–கப்–படு; அது புறப்–ப–டவே புறப்–ப–டாது. சீதை பத்– தி னி என்ற நம்– பி க்– கை – யி ல்– தான், ராமன் தைரி–ய–மாக இருந்–தான்; ராமன் வரு– வ ான் என்ற நம்– பி க்– கை – யி ல்– த ான் சீதை உயி–ர�ோ–டி–ருந்–தாள். ராமன் மீது நம்–பிக்கை வைத்தே, விபீ–ஷண – ன் அவ–ன�ோடு சேர்ந்–தான். ர ா – வ – ண ன் மீ து ந ம் – பி க்கை வைத்தே , கும்–ப–கர்–ணன் அவ–ன�ோ–டி–ருந்–தான். நம்–பி–னால் கை க�ொடுப்–பது நம்–பிக்கை. ஈஸ்–வ–ரனை நம்பி விழு. பக–வானை நம்பி அவன் பாதா–ரவி – ந்–தங்–களி – ல் விழு. விழுந்த பின் எழு–வ–தற்கு உன் கைகள் தாம் பயன்– ப – டு – கி ன்– ற ன என்– ற ால், அந்– த க் கைகள் அவ–னு–டைய கைகள் என்று அர்த்–தம். ðô¡

51

1-15 டிசம்பர் 2017


அங்கே ப�ோனால் அது கிடைக்–காது; இங்கே ப�ோனால் இது கிடைக்–காது என்று சந்–தே–கப்–பட்– டால், நீ எங்–கே–யும் ப�ோக மாட்–டாய்; எதி–லும் முன்–னேற மாட்–டாய். இருந்த இடத்–தில் இருந்தே சாவாய். நடத்தை கெட்ட மனைவி ஒரு நர–கம். மனைவி நடத்தை கெட்–ட–வ–ளாக இருந்–தால், அவளை விட்டு ஒதுங்–கி–வி–ட–லாம். ஆனால், க�ோபக்–கா–ரி–யா–கவ�ோ, குணங்–கெட்– ட–வ–ளா–கவ�ோ இருந்–தால், அந்த மனை–வி–யைத் திருத்தி வழிக்–குக் க�ொண்–டு–வந்–து–விட முடி–யும். பண்–பான மனைவி கிடைத்–தும், க�ோப–தா–பங்–க– ளி–னால் வாழ்க்–கையை வீணாக்–கிக் க�ொள்–ளக் கூடாது. தக–ராறு இல்–லாத குடும்–பம் இல்லை. ‘வீட்–டிற்கு வீடு வாசற்–ப–டி’ என்–பார்–கள். ‘ஒவ்– வ�ொ ரு கூந்– த – லி – லு ம் பேனி– ரு க்– கு ம்’ என்–பார்–கள். எறும்–பின் உடம்பு, அதன் கையால் எட்–டுச் சாண். ‘யானைக்–குத் தன் உடம்–பைத் தூக்க முடி–ய– வில்–லை–யே’ என்று கவ–லை–யி–ருந்–தால், ‘அணி– லுக்கு உடம்பு ப�ோத–வில்–லை–யே’ என்ற கவலை உண்டு. ஏழைக்–குச் சாப்–பாட்–டுப் பிரச்னை என்–றால், பணக்–கா–ரனு – க்கு வரு–மான வரிப் பிரச்னை. ப�ொரு–ளா–தா–ரம் சரி–யாக இருந்– தா–லும், கண–வன�ோ தாரம�ோ சரி– யாக இல்–லாத குடும்–பங்–கள் உண்டு. இரண்டு பேரும் சரி–யாக இருந்– தா–லும், ப�ொரு–ளா–தா–ரம் சரி–யாக இல்–லாத குடும்–பங்–கள் உண்டு. காத–லித்–துக் கல்–யா–ணம் செய்–து க – �ொண்–டவ – ர்–களே, கட்–டில – ைப் பிரித்– துப் ப�ோட்–டுக் க�ொண்–ட–துண்டு. பெற்– ற�ோ ர் பார்த்– து ப் பேசி முடித்த திரு–ம–ணத்–தில், பேரன்பு வெள்–ளம் பெரு–கி–ய–தும் உண்டு. அன்– பி – ரு ந்– து ம், பணம் இருந்– து ம், சந்– த தி இல்–லாத குடும்–பங்–கள் உண்டு. சந்–ததி பெரு–கிக் கிடந்–தும், சாப்–பாட்–டுக்கே கஷ்–டப்–ப–டு–வ�ோர் உண்டு. கிரா– ம ங்– க – ளி ல், ‘ஐந்து விரல்– க – ளு ம் ஒரே மாதி–ரி–யா–கவா இருக்–கின்–றன?’ என்–பார்–கள். அமெ–ரிக்–கா–வில் பகல் என்–றால் இந்–திய – ா–வில் இருட்டு. அடுத்–த–வர் நன்–றாக வாழ்–வது ப�ோல–வும், நாம் மட்–டுமே சிர– மப்– ப– டு – வ து ப�ோல– வு ம் சில பேருக்–குப் பிரமை. ஒன்றை மட்–டுமே உறு–தி–யாக நம்–புங்–கள். பிரச்னை இல்–லாத குடும்–பமே இல்லை. ‘ஐய�ோ நிம்–மதி இல்–லை–யே’ என்று அலுத்–துக் க�ொள்–ளா–த–வனே இல்லை. அந்த நிம்–ம–தியை – த் தேடி அலை–வ–தில் பய– னில்லை.

அ து உ ங் – க ள் நெ ஞ் – சு க் – கு ள் – ளேயே இருக்–கி–றது. வெளி– யி ல் இருந்து வீட்– டு க்– கு த் திரும்– பு ம்– ப�ோதே, பிரச்–னை–ய�ோடு திரும்–பக் கூடாது. மனை– வி – யு ம், சில கேள்– வி க் குறி– க – ள�ோ டு கண–வனை வர–வேற்–கக் கூடாது. எதை–யும் அடித்–துப் பேசக்–கூ–டாது; இடித்–துச் ச�ொல்–லக்–கூ–டாது. ‘நீங்–கள் வாங்கி வந்த காய்–கறி மகா மட்–டம்’ என்று மனைவி ச�ொன்–னால், ‘எந்த நாய் ச�ொன்–னது – ’ என்று கேட்–கக் கூடாது; ‘தப்–பா–கத்–தான் வாங்கி வந்– து – வி ட்– டே ன்’ என்று ஒப்– பு க்– க �ொண்– டு – வி ட வேண்–டும்; பிரச்னை அத�ோடு முடிந்–து–வி–டும். ‘சாப்–பாடு மகா மட்–டம்’ என்று கண–வன் ச�ொன்– னால், ‘எனக்–குத் தெரிந்–தது இவ்–வ–ள–வு–தான்; வேண்–டும – ா–னால், உங்க அம்மா வீட்–டில் ப�ோய்ச் சாப்–பி–டுங்–கள்’ என்று ச�ொல்–லக் கூடாது. ‘இன்– றைக்கு என்–னவ�ோ உடம்–புக்கே சரி–யில்லை. படுத்–துக்–கிட – ந்–தேன்; நாளைக்கு நன்–றா–கச்் செய்து வைக்–கி–றேன்’ என்று ச�ொல்ல வேண்–டும். மனைவி நல்ல புடவை கட்–டின – ால், க�ோபித்–துக் க�ொள்–ளக் கூடாது. ‘இன்–னும் நல்ல புடவை கட்– டம்மா! எவ்–வ–ளவு செல–வா–னா–லும் வாங்–கித் தரு–கிறே – ன்’ என்று ச�ொல்ல வேண்–டும். மனைவி குளித்–து–விட்டு வரும்– ப�ோது, ‘இப்– ப�ோ – து – த ான் நீ மகா– லட்–சு–மி’ என்று புகழ வேண்–டும். கண–வன் வெளி–யிலி – ரு – ந்து வரும்– ப�ோது மனைவி, ‘ஐயய்யோ! வியர்த்– தி–ருக்–கி–றதே, உடம்பு மெலிந்–தி–ருக்– கி–ற–தே’ என்று புலம்ப வேண்–டும். மனை–வியை – க் கண–வன், ‘அம்–மா’ எ ன்றே அ ழைக்க வே ண் – டு ம் . மனைவி கண–வனை ‘ஐயா’ என்றே அழைக்க வேண்–டும். சில குழந்–தை–க–ளுக்–குப் பிறகு, மனைவி கண–வ–னுக்–குத் தாயாகி விடு–கி–றாள்; கண–வனே மனை–விக்– கும் தாயாகி விடு–கி–றான். தனிக்–குடி – த்–தன – ம் என்–றால், கத–வைச் சாத்–திக் க�ொண்டு மனை–விக்–குக் கண–வன் தலை–வார வேண்– டு ம்; கண– வ – னு க்கு மனைவி தலை– சீ வ வேண்–டும். க�ோபத்–தில் ஏதா–வது வார்த்தை வளர்ந்–து– விட்–டால், அன்று இரவே சமா–தா–னம் செய்து, உட–லு–றவு க�ொள்ள வேண்–டும். இலக்–கி–யங்–க–ளில், க�ோபமே இல்–லாத காத– லர்–கள் கூடச் செயற்–கை–யாக ஒரு க�ோபத்தை வர–வ–ழைத்–துக் க�ொள்–கி–றார்–கள்; அதன் பெயர் ஊடல். ஊட–லுக்–குப் பிறகு கூடல் மிக–வும் சுக–மாக இருக்–கும். தன் தாயை மனைவி நன்–றாக நடத்–தி–னால், கண–வ–னுக்கு நிம்–மதி. தன் தாய் வீட்– டை ப் பற்– றி க் கண– வ ன்

கவிஞர்

கண்ணதாசன்

52

ðô¡

1-15 டிசம்பர் 2017


பெரு– மை – ய ா– க ச் ச�ொன்– ன ால், மனை– வி க்கு நிம்–மதி. பள்ளி அறை– யி லே கணக்கு வழக்– கு – க ள் பேசக்–கூ–டாது. ‘அவர்–கள் வச–தி–யாக இருக்–கி–றார்–கள்; இவர்– கள் வச–தி–யாக இருக்–கி–றார்–கள் எனக்–குத்–தான் ஒன்–று–மில்–லை’ என்ற ஏக்–கம் வரக்–கூ–டாது. ‘இந்–தக் கட்–டில் நல்ல கட்–டில். இந்த அறை நல்ல அறை; இது–தான் எனக்–குப் பிடித்–திரு – க்–கிற – து – ’ என்று நல்ல விஷ–யங்–க–ளையே பேச வேண்–டும். டு இருக்–கும்–ப�ோது, மனைவி மல்– கண–வன�ோ – லிகை, முல்–லைப் பூக்–களை – த்–தான் சூட வேண்–டும்; கன–காம்–ப–ரம், நீலாம்–ப–ரம் ப�ோன்ற கண்–றாவி பூக்–க–ளைச் சூடக்–கூ–டாது. தலைக்–குத் தேங்–கா–யெண்–ணெய் அல்–லது நல்– லெண்–ணெய் தான் தேய்க்க வேண்–டும்; ஷாம்பு ப�ோடக்–கூ–டாது. பவு–டர் ப�ோடு–கிற பெண்–ணா–னா–லும், குளிக்– கும்–ப�ோது முகத்–திற்கு மஞ்–சள் பூச வேண்–டும். மூக்– கு த்தி அணிந்த பெண், கண– வ னை மின்–சா–ரம் மாதிரி இழுப்–ப–வள். இன்–னும் பெண்–ணுக்கு மூக்–குக் குத்–தா–த–வர்– கள் குத்தி விடுங்–கள். மூக்–குத்–தி–யி–லும் கல்–வாழை விசிறி ப�ோன்ற மூக்–குத்தி (பேசரி என்–பார்–கள்) விசேஷ சக்தி வாய்ந்–தது. காஞ்சி காமாட்சி, மதுரை மீனாட்சி, திருச்–ச– னூர் அல–மேலு மூக்–குத்தி இல்–லாத தாயா–ரைப் பார்க்–கவே முடி–யாது. காலில் பெரு–விர– லு – க்கு அடுத்த விர–லில் வெள்– ளி–யால் மெட்டி ப�ோட வேண்–டும். கண–வ–னைக் கவர்ந்–தி–ழுக்–கும் ப�ொருட்–க–ளில் அது–வும் ஒன்று. மாத–வில – க்–கா–னப�ோ – து தலை–யிலே பூ வைக்–கக் கூடாது. சாதா–ர–ண–மா–கச் சமை–யற்–கட்–டிற்கே ப�ோகக் கூடாது என்–பார்–கள். மனை–வியே சமைக்க வேண்– டி–யி–ருக்–கும் குடும்–பங்–க–ளில் இன்–றைக்கு இது சாத்–தி–ய–மில்லை. முக்–கி–ய–மா–கக் கண–வ–னும்-மனை–வி–யும் சிந்– திக்க வேண்–டி–யது வார்த்–தை–க–ளில் ஜாக்–கி–ரதை வேண்–டும். எள்–ளைக் க�ொட்–டி–னால் ப�ொறுக்கி விட–லாம். ச�ொல்–லைக் க�ொட்–டி–னால் ப�ொறுக்க முடி–யுமா? முள்–ளாலே பட்ட காயம் விரை–வில் மாறும்; ச�ொல்–லாலே பட்ட காயம் மாறாது. கண–வன் - மனைவி உட–லு–ற–வில், கண–வன் மிக–வும் நிதா–னம – ா–கவு – ம், உற்–சா–கம – ா–கவு – ம் இருக்க வேண்–டும். மனைவி திருப்– தி – ய – டை ய வேண்– டு – மெ ன்– றால், உட–லு–ற–வின்–ப�ோது வேறு சிந்–த–னை–களை மேற்–க�ொண்டு, உற–வில் அதிக நேரம் எடுத்–துக்– க�ொள்ள வேண்–டும். அதிலே ஒன்றை மட்–டும், கண–வன் உணர வேண்–டும். உட–லுற – வு – க்கு மனை–வியை நெருங்–கும்–ப�ோது, அவ–ளும் திருப்–தி–யடை – ந்து நிம்–ம–தி–யா–கத் தூங்க

வேண்– டு ம் என்– ப – தை க் கவ– ன த்– தி ல் க�ொள்ள வேண்–டும். இல்–ல–றத்–தைத் தர்–ம–மாக ஏற்–றுக்–க�ொண்–டு– விட்ட மனி– த – னு க்கு அதை விவ– ரி ப்– ப – தி ல் தவ–றில்லை என்றே கரு–து–கி–றேன். உட–லுற – வி – ல், மனை–விக்கோ, கண–வனு – க்கோ கசப்–புத் த�ோன்–றின – ால், அது காலா காலங்–களு – க்கு நிம்–ம–தி–யைக் கெடுத்–து–வி–டும். கூடு–மா–ன–வரை, மனைவி கூந்–தலை நீள–மாக வைத்–துக்–க�ொள்ள வேண்–டும். கூந்–த–லின் நீளத்– தைப் ப�ோலவே கண–வ–னின் ஆசை–யும் நீண்டு க�ொண்–டி–ருக்–கும். இரவு நேரத்–தில் கருப்பு, ரத்–தச்–சி–வப்பு, கடல் – க் க�ொண்ட சேலை–களை நீலம் ஆகிய நிறங்–களை உடுத்–தக் கூடாது. லேசான வர்–ணம் படைத்–தத – ாக இருக்க வேண்–டும். அதி–கா–லை–யில் கண–வன் தூங்–கிக் க�ொண்–டி– ருக்–கும்–ப�ோது, அவன் முகத்–த–ரு–கில் முகத்–தைக் க�ொண்டு வந்து ‘இத�ோ பாருங்–கள்’ என்று எழுப்– பித் தன் முகத்–தில் விழிக்க வைக்க வேண்–டும். காலை–யில் கண–வன் வெளி–யில் செல்–லும்– ப�ோது, கூடவே சென்று வழி–ய–னுப்ப வேண்–டும். திரும்பி வந்–த–தும், அவனை ஒரு தட்–டிலே நிற்–கச் ச�ொல்லி அதிலே தண்–ணீரை ஊற்–றிப் பாதங்–களை நன்–றா–கக் கழு–வி–விட வேண்–டும். வெளி உல–கின் அழுக்–குக – ளு – ம், துன்–பங்–களு – ம் அத�ோடு கழு–வப்–பட்டு விடும். கண–வ–னைக் குளிப்–பாட்டி விடு–வது மனை–வி– யின் கட–மைய – ாக இருக்–கும – ா–னால், கண–வனு – க்கு அலு–வல – க – த்–தில்–கூட அவ–ளது ஞாப–கம்–தான் வரும். வீடு சிறி–ய–தாக இருந்–தா–லும், பூஜை அறை என்று ஒன்று கட்–டா–யம் வேண்–டும். அது இய– லா–தென்–றால், ஒரு அல–மா–ரி–யா–வது வேண்–டும். வான�ொலி கேட்–டா–லும், டெலி–வி–ஷன் பார்த்– தா–லும் குடும்–பத்–த�ோடு உட்–கார வேண்–டும். காலை–யில் வெளி–யில் புறப்–படு – ம்–ப�ோதே, மத்– தி–யா–னச் சாப்–பாட்–டுக்கு என்ன செய்ய வேண்–டும் என்–ப–தைச் ச�ொல்–லி–விட்–டுப் ப�ோக வேண்–டும்; பிறகு வந்து, ‘அது இல்லை இது இல்–லை’ என்று சண்டை ப�ோடக் கூடாது. வச– தி – யு ள்– ள – வ ர்– க ள் ஒரு வீணை வாங்கி வைத்–துக்–க�ொள்ள வேண்–டும். கண் விழிக்–கும்–ப�ோது வீணை–யைப் பார்த்– தால், அதை–விட விசே–ஷம் வேறெ–துவு – ம் இல்லை. ஒரு–வ–ரை–ய�ொ–ரு–வர் அனு–ச–ரித்–துப் ப�ோனால் உல–கத்–தையே தனக்–குள் அடக்–கிக் க�ொள்ள முடி–யும். ‘இரண்டு கை தட்– டி – ன ால் தானே சத்– த ம் கேட்–கும்’ என்–பார்–கள். ஒரு–வரு – க்கு க�ோபம் வந்–தால், ஒரு–வர் விட்–டுக் க�ொடுக்க வேண்–டும். மீண்–டும் ச�ொல்–கி–றேன். எல்–லா–வற்–றுக்–கும் மன–து–தான் கார–ணம். ‘பெண்– ட ாட்– டி – த ானே, ச�ொல்– லி – வி ட்– டு ப் ப�ோகி–றாள்’ என்–றும், ‘கண–வன் தானே, பேசட்– டும்’ என்று விட்–டுக்–க�ொ–டுத்–து–விட்–டால் உள்–ளம் ðô¡

53

1-15 டிசம்பர் 2017


துடிக்–காது; உடல் வலிக்–காது; ஊர் சிரிக்–காது. ஒரு படத்–தில் நான் ஒரு பாடல் எழு–தி–னேன். நெஞ்–சுக்கு நிம்–மதி ஆண்–ட–வன் சந்–நிதி நினைத்–தால் எல்–லாம் உனக்–குள்ளே! க�ொஞ்–சும் மன–மும் குளிர்ந்த வாழ்–வும் க�ொண்டு வந்–தா–லென்ன நமக்–குள்ளே! இ ளம் பரு–வத்–தில் எனக்–க�ொரு பழக்–கம் உண்டு. படுத்–துக்–க�ொண்டே படிக்–கத் த�ொடங்–கின – ால் அப்–ப–டியே தூங்கி விடு–வேன். எனக்கு 9-2-50ல் முதல் திரு–ம–ண–மா–யிற்று. அந்–நா–ளில் வேறு வேலை–யும் கிடை–யாது. எனது தாயார் அரு–மைய – ா–கப் பல–கா–ரம் செய்– வார்–கள். நான்கு த�ோசை–களை – த் தக்–கா–ளிப் பச்–ச– டி–ய�ோடு சாப்–பிட்டு விட்டு படுத்–துக்–க�ொண்டு படிக்–– கத் த�ொடங்–குவே – ன். நன்–றா–கத் தூங்–கிவி – டு – வே – ன். பகல் ஒரு மணிக்கு எழுப்–பு–வார்–கள். அரு– மை–யான சாப்–பாடு; சாப்–பிட்டு விட்டு படிப்–பேன். அப்–ப–டியே தூங்–கி–வி–டு–வேன். மாலை ஐந்து மணிக்கு எழுப்–பு–வார்–கள்.

54

ðô¡

1-15 டிசம்பர் 2017

மூளை ஒரே நினை–வில் ஒன்றி லயிக்–கும்– ப�ோது, கண்–ணும் அதையே பார்க்–கும்–ப�ோது, பக்தி ய�ோகம் ப�ோன்ற ஒரு நிலை ஏற்–ப–டு–கி–றது. உட–லின் நரம்–பு–கள் அப்–ப–டியே ச�ோர்–வுற்–றுச் ச�ொர்க்க ப�ோக தூக்–கத்–தில் ஆழ்த்–து–கின்–றன. ஆங்–கி–லத்–தில் இதனை ‘கான்–ஸன்ட்–ரே–ஷன்’ என்–பார்–கள். நன்–றாக ஊன்–றிப் படிக்–கத் த�ொடங்–குங்–கள்; கவ–லை–கள் மறந்–து–ப�ோ–கும். ச�ொந்–தக்–கா–ரர்–களி – ன் பிணத்–துக்–குப் பக்–கத்–தில் நிற்–கும்–ப�ோது – கூ – ட – ப் புத்–தக – த்–தைக் கையில் எடுத்–து– விட்–டால், நான் அதி–லேயே லயித்து விடு–வேன். நிம்–ம–திக்–கா–கப் படிக்–கி–றேன் என்று பயங்–கர கதை–கள், மர்–மக் கதை–க–ளைப் படிக்–கா–தீர்–கள்; சுக–மான கதை–களை – ப் படி–யுங்–கள்; இலக்–கி–யம் படி– யு ங்– க ள்; ந– கை ச்– சு – வை த் துணுக்– கு – க – ளை ப் படி–யுங்–கள். நீங்–கள் பக்–திப் புத்–த–கங்–களை – த்–தான் படிக்க வேண்–டும் என்று நான் வற்–பு–றுத்–த–வில்லை. ப�ொழு–து–ப�ோக்–கிற்–கான விஷ–யங்–க–ளை–யும்,


மூளைக்கு அதிக வேலை க�ொடுக்–கா–த–து– மான புத்–த–கங்–களை – ப் படி–யுங்–கள். நிம்–மதி வேண்–டும் என்று படிக்–கும்–ப�ோது உற்–சா–கத்தை ஊட்–டக்–கூடி – ய புத்–தக – ங்–களை – ப் படிக்க வேண்–டும். அவை சிற்–றின்ப நூல்– க–ளாக இருந்–தால்–கூ–டக் கவலை இல்லை. சிற்–றின்–பம் ஒன்–றும் பஞ்–சமா பாத–கத்–தில் ஒன்–றல்ல! சர்ச்–சில் ஒரு–முறை ச�ொன்–னார்: ‘‘அர–சி–ய–லில் அவ–திப்–பட்டு ஏதா–வது நிம்– மதி வேண்–டு–மென்–றால் நான் ஒரு கட்–டுக் காகி–தங்–கள�ோ – டு தனி–யறை – யி – ல் உட்–கார்ந்து விடு–வது வழக்–கம். எழு–தத் த�ொடங்–கிவி – ட்–டால் எனக்கு உல–கமே மறந்–துப�ோ – –கும். அதி–லே– யும் இந்த ஆங்–கில – ம் இருக்–கிற – தே, அது ஒரு அற்–பு–த–மான ம�ொழி. எழுத எழுத இயற்கை நீரூற்–றுப்–ப�ோல் வந்–து–க�ொண்டே இருக்–கும். - சர்ச்–சி–லுக்கு ஆங்–கி–லம் தாய்–ம�ொழி; அத– ன ால் அதைப் புகழ்ந்– த ார். நமக்– கு த் தமி–ழும், வட–ம�ொ–ழி–யும் கண்–கள்.

வட– ம�ொ – ழி – யி ல் காளி– த ா– ச ன் நூல்– க – ளை – யு ம் பிற–வற்–றை–யும் படிக்–க–லாம். தமி–ழில் இலக்–கி–யம் தெரிந்–த–வர்–கள் நள–வெண்பா, முத்–த�ொள்–ளா–யி–ரம், கலித்–த�ொ–கை–யில் இறங்–கி–னால் சுவை–யாக இருக்–கும். அல்–லா–த–வர்–கள், கதைப் புத்–த–கங்–களை நாடுங்–கள். பக்– தி – யி ல் திளைப்– ப – வ ர்– க ள், பக– வ த் கீதை– யி ல் லயிக்–க–லாம். என்– ன ைப்– ப ற்றி உல– க த்– தி ல் இரண்டு வித– ம ான அபிப்–பிர– ா–யம் உண்டு. மதுப்–பழ – க்–கமு – ம், மாதர் உற–வும் உள்–ள–வன் என்–பது உல–க–றிந்த அபிப்–பி–ரா–யம். இந்த இரண்–டி–லும் எவ்–வ–ளவ�ோ துய–ரங்–க–ளை–யும், அவ–மா– னங்–க–ளை–யும் நான் மறந்–தி–ருக்–கி–றேன். நவ–ந–வ–மான உல–கங்–களை நான் பார்த்–திரு – க்–கிறே – ன். ஆனந்–தவ – ா–ரியி – ல் மூழ்–கித் திளைத்–தி–ருக்–கி–றேன். சுற்–றுச் சூழ்–நில – ை–களை – ப் பற்–றி சிந்–தித்–ததே இல்லை. அதே நேரத்–தில், ஆர்–ம�ோ–னி–யத்–துக்கு முன்–னால் பாட்டு எழுத உட்–கார்ந்–துவி – ட்–டால், ‘ஏழு உல–கங்–களு – மே என் கால–டி–யில் கிடப்–ப–து–ப�ோல்’ த�ோன்–றும். உட்–கார்ந்து எழு–து–வேன், எழு–வேன்; நடப்–பேன், பணத்– து க்– க ா– க த்– த ான் பாட்– டெ – ழு – து – கி – ற�ோ ம் என்ற பிர–மையே இருக்–காது. பத்–திரி – கை – க – ளு – க்–குக் கவிதை எழுத உட்–கார்ந்–தால�ோ, ச�ொர்க்–கத்–தில் மிதப்–ப–து–ப�ோல் த�ோன்–றும். புத்– த – க த்– தை ப் படிக்– க த் த�ொடங்– கி – வி ட்– ட ால�ோ, பக்–கத்–தில் யார் நின்–றா–லும் தெரி–யாது. அந்– நா– ளி–லெ ல்– லாம் எனக்–குக் கடன் த�ொல்லை அதி–கம். பாட்டு எழு–திக் க�ொண்–டிரு – க்–கும்–ப�ோதே, வீட்–டுக்–குக் கடன்–கா–ரன் ‘ஜப்–தி’ க�ொண்டு வந்–தி–ருப்–ப–தா–கச் செய்தி வரும். பாட்டை முடிக்–கா–மல் எழுந்து ப�ோக மாட்–டேன். பாட்–டுக்–கான பணத்தை அப்–படி – யே வாங்–கிக்–க�ொண்டு ப�ோய்க் கடன்–கா–ர–னி–டம் க�ொடுத்–து–வி–டு–வேன். அதைப் பற்–றிக் கவ–லைப்–பட மாட்–டேன். எப்–ப�ோ–தும் நிம்–ம–தி–யாக இருக்க வேண்–டும். வரு–வது வரட்–டும்; ப�ோவது ப�ோகட்–டும்; க�ொண்டு வந்–த�ோமா? க�ொண்டு செல்–லப் ப�ோகி–ற�ோமா? இந்த மாதிரி நேரங்– க – ளி ல் அலுப்– பு த் த�ோன்– று ம்– ப�ோ–தெல்–லாம் பட்–டி–னத்–தார் தத்–து–வத்–தைப் படி–யுங்–கள். குணங்–குடி மஸ்–தா–னின் பாடல்–க–ளைப் படி–யுங்–கள். தமிழ் எழுத்–தா–ளர்–களி – ல் உங்–களு – க்–குப் பிடித்–தம – ா–ன– வர்–க–ளுடை – ய புத்–த–கங்–க–ளைப் படி–யுங்–கள். பிற–ம�ொழி எழுத்–தா–ளர்–க–ளில் காண்–டே–கர், நா.ஸி. பட்கே, சரத் சந்–திர சட்–டர்ஜி. ராகுல சாங்–கி–ருத்–தி–யா– யன், கே.ஏ.அப்–பாஸ், முல்க்–ராஜ் ஆனந்த், தகழி சிவ– சங்–க–ரன் பிள்ளை, கேச–வ–தேவ் முத–லி–ய–வர்–கள் எழு–திய நூல்–க–ளைப் படி–யுங்–கள். ப�ொழு–து–ப�ோக்–கிற்–குப் ப�ொகா–ஷிய�ோ, மாப்–ப–ஸான் கதை–கள், ஆயி–ரத்–த�ொரு இரவு அரா–பி–யக் கதை–கள், பஞ்ச தந்–தி–ரக் கதை–கள் ஆகி–ய–வற்–றைப் படி–யுங்–கள்.

(த�ொட–ரும்) நன்றி: கண்–ண–தா–சன் பதிப்–பக – ம், சென்னை - 600 017. ðô¡

55

1-15 டிசம்பர் 2017


சிவபூஜை செய்யும் வராஹப் பெருமாள்

தி

ஞான நல்வழி பெறும்படி அருள் தாராய்!

ரு–மால் சுவே–தவ – ர– ா–கர– ாக (வெள்–ளைப் பன்றி வடி–வில்) பூஜை செய்–த–தா–க–வும், குபே–ரன் பூஜை செய்து, தன் செல்– வ த்தை மீண்– டு ம் பெற்–ற–தா–க–வும் சிறப்–பிக்–கப்–ப–டும் திருத்–த–லம் சிவ–பு–ரம். கிழக்–கு–ந�ோக்–கிய ராஜ–க�ோ–பு–ரம், ஐந்து நிலை–க–ளைக் க�ொண்–டி–ருக்–கி–றது. உள்ளே நுழைந்–த–தும் நம் கண்–க–ளைக் கவர்–வது கால–பை–ர–வர் சந்–நதி–தான். மற்ற தலங்–க–ளைப் ப�ோலன்றி, சிவ–பு–ரத்–தில் கால பைர–வர் தெற்கு ந�ோக்கி நிற்– கி – ற ார். வாக– ன – ம ான நாய், இடப்–பக்–கத்–தில் மேல்–ந�ோக்கி பைர–வரி – ன் கையி–லுள்ள கபா–லத்தை நக்–கிக் க�ொண்டு நிற்–கி–றது. இது ஒரு

56

ðô¡

1-15 டிசம்பர் 2017

வித்–தி–யா–ச–மான அமைப்பு. வேறு பைரவ சந்–நதி எதி–லும் காணக் கிடைக்–கா–தது. பக்–தர்–கள் கூறும் குறை–களை நாயா–னது பைர–வ–ருக்கு எடுத்–துச் ச�ொல்– வ – த ா– க – வு ம், அவர்– க – ளு க்கு அருள்– பு – ரி ய சிபா–ரிசு செய்–வ–தா–க–வும் நம்–பப்–ப–டு–கி–றது. பைர–வாஷ்–ட–மி–யின் ப�ோது ஏகா–த–ச–ருத்–ரம் ஜெபிக்–கப்–பட்டு அபி–ஷேக ஆரா–த–னை– கள் சிறப்– ப ாக நடத்– த ப்– ப – டு – கி ன்– ற ன. தயிர் சாதம், கடலை உருண்டை, வடை ஆகி–யவை நைவேத்–தி–யம் செய்– யப்–ப–டு–கின்–றன. பைர–வரை வணங்கி சிவ குரு– ந ா– த ரை அங்– க ப் பிர– த ட்– சி – ணம் (ஆமாம், சிவா–ல–யத்–தில் அங்க பிர– த ட்– ச ண வேண்– டு – த ல்!) செய்– த ால்

43


வழக்–குக – ளி – ல் வெற்றி பெற–லாம். தீராத ந�ோய்–கள் தீரும் என்று கூறப்–ப–டு–கி–றது. இரண்–டா–வது வாயி–லிலு – ள்ள க�ோபு–ரம் மூன்று நிலை–களு – ட – ன் திகழ்–கிற – து. இவ்–வா–யிலை – க் கடந்–த– வு–டன் சந்–திர-சூரி–யர் இறை–வனை ந�ோக்–கிய – வ – ண்– ணம் நிற்–ப–தைக் காண–லாம். முன் மண்–ட–பத்–தில் அம்–பாள் சிங்–கா–ர–வல்லி (ஆர்–யாம்–பாள்) தெற்கு ந�ோக்கி நின்–ற–க�ோ–லத்–தில் தரி–ச–னம் தரு–கி–றாள். கரு–வறை – க் க�ோட்–டங்–களி – ல் நடன விநா–யக – ர், தட்–சி– ணா–மூர்த்தி, லிங்–க�ோத்ப – வ – ர், பிரம்–மன், துர்க்கை ஆகி–ய�ோரைத் – தரி–சிக்–கல – ாம். மூல–வர் கம்–பீர– ம – ான பெரிய லிங்–கத் திரு–மேனி. திரு–மால் வெண்–பன்றி வடி–வத்–தில், தாமரை மலர்–க–ளால் இறை–வனை வழி–பட்ட காட்சி மிக அழ–கிய புடைப்–புச் சிற்–பம – ாக தட்–சி–ணா–மூர்த்தி சந்–நதி அரு–கில் இருப்–ப–தைக் காண–லாம். திருத்–தாண்–ட–கத்–தில் நாவுக்–க–ர–சர் இச்–சம்–ப–வத்தை பின்–வ–ரு–மாறு பாடு–கி–றார்: ‘‘பார் அவன் காண், பார் அத– னி ல் பயிர் ஆனான் காண் பயிர் வளர்க்–கும் துளி அவன் காண், துளி– யில் நின்ற நீர் அவன் காண், நீர் சடை–மேல் நிகழ்–வித்– தான் காண் நில–வேந்–தர் பரி–சாக நினைவு உற்று ஓங்–கும் பேர–வன் காண், பிறை எயிற்று வெள்–ளைப் பன்–றிப் பிரி–யாது பல நாளும் வழி–பட்டு ஏத்–தும் சீர–வன் காண், சீர் உடைய தேவர்க்கு எல்–லாம் சிவன் காண், சிவ–பு–ரத்து எம் செல்–வன் தானே’’ வெளிப் பிரா–கா–ரத்–தில் முரு–கப்–பெரு – ம – ான் ஒரு முகம், நான்கு கரங்–கள் க�ொண்டு, மயி–லு–டன்

நின்ற க�ோலத்–தில் இரு தேவி–ய–ரு–டன் காட்சி அளிக்–கின்–றார். உற்–ச–வர், மயில் மீது ஒரு கால் வைத்து நிற்–கி–றார். ஞான நெறி–யில் தன்னை அழைத்–துச் செல்–லும்–படி அரு–ணகி – ரி – ய – ார் வேண்–டு– கின்ற இத்–தல – ப் பாடலை இங்கு சமர்ப்–பிக்–கிற�ோ – ம்: ‘‘மன–மெனு – ம் ப�ொருள், வானறை கால், கனல், புன–லு–டன் புவி கூடி–ய–த�ோ–ரு–டல் வடிவு க�ொண்–ட–திலே பதி–மூ–ணெழு வகை– யாலே வரு சுகம் துயர் ஆசை–யிலே உழல் மதியை வென்று பரா–பர ஞான நல் வழி பெறும்–படி நாய–டி–யேனை நின் அருள்– சே–ராய் செனனி, சங்–கரி, ஆரணி, நாரணி, விமலி எண்–குண பூரணி, காரணி சிவை பரம்–பரை – ா–கிய பார்–வதி அருள்–பாலா – ய சிறை புகும் சுரர் மாத–வர் மேல்–பெற அசு–ரர் தங்–கி–ளை–யா–னது வேரற சிவன் உகந்– த – ரு ள் கூர்– த ரு வேல்– வி டு முரு–க�ோ–னே–’’ ப�ொருள்: மனம் என்ற ஒரு ப�ொரு–ளுட – ன் பஞ்–ச– பூ–தங்–கள் சேர்ந்த தேகம் எனும் உரு–வத்–தைக் க�ொண்டு, சிவ தத்–து–வம் ஐந்து நீங்–க–லாக மற்ற 91 தத்–து–வங்–க–ளின் சேர்க்–கை–யால் ஏற்–ப–டும் இன்– பம், துன்–பம், ஆசை இவற்–றாலே அலைக்–க–ழிக்– கப்–ப–டு–கின்ற என் புத்–தியை வென்று அடக்கி, மேலான ஞானம் எனும் நன்– னெ – றி யை நாய– னைய நான் அடை–யும்–படி உன் திரு–வ–ரு–ளைத் தரு–வா–யாக! உல–கம் த�ோன்ற கார–ண–மா–ன–வள், சங்–கர– ன் பங்–கிலு – டை – ய – ாள், வேத முதல்வி, விஷ்ணு சக்–திய – ா–னவ – ள், குற்–றம – ற்–றவ – ள், எண்–குண – ங்–களு – ம் நிறைந்–தவ – ள், அனைத்–திற்–கும் கார–ணம – ா–னவ – ள், சிவை, பரா–பரை என்–றெல்–லாம் ப�ோற்–றப்–ப–டும்

பைரவர்

சித்ரா மூர்த்தி ðô¡

57

1-15 டிசம்பர் 2017


சிவகுருநாதசுவாமி

பார்–வ–தி–தேவி அரு–ளிய குழந்–தையே! சிறை–யில் அடைக்–கப்–பட்–டி–ருந்த தேவர்–க–ளும் முனிவர்–க– ளும் மேலான இன்–ப–நி–லை–யைப் பெறும்–படி, அசு– ர ர் கூட்– ட ம் வேர– று ம்– ப – டி ச் சிவ– பெ – ரு – ம ான் உனக்கு மகிழ்ச்–சியு – ட – ன் அளித்த கூரிய வேலைச் செலுத்–தி–ய–வனே! பாட–லி ன் பிற்– ப– கு – தி – யி ல் நர– சி ம்– மா–வ – த ா– ர ம் பற்றிய அழ–கிய குறிப்பு உள்–ளது: ‘‘கன–கன் அங்–கை–யி–னால் அறை தூணிடை மனித சிங்–க–ம–தாய், வரை, பார், திசை, கடல் கலங்–கி–டவே ப�ொருதே, உகிர் முனை– யாலே கதற வென்–று–டல் கீண் அவர் ஆரு–யிர் உதி–ர–மும் சித–றா–த–மு–தாய் உணு கமல உந்–திய – ன – ா–கிய மால் திரு மரு–க�ோனே! தின–க–ரன் சிலை வேள், அருள் மாத–வர், சுரர்–கள், இந்–தி–ர–னார், உர–கா–திப – ர், திசை–மு–கன் செழு மாம–றை–ய�ோர் புகழ் அழ–க�ோனே திரு–ம–டந்–தை–யர் நாலி–ரு–வ�ோர் நிறை அக–ம�ொடு அம்–ப�ொ–னின் ஆலய நீடிய சிவ–புர– ந்–தனி – ல் வாழ் குரு நாயக பெரு–மா–னே’– ’ ப�ொருள்: கன– க ன் (இர– ணி – ய ன்) தனது கையால் அறைந்த தூணி–லி–ருந்து நர–சிங்–க–மாய், மலை, பூமி, திசை–கள், கடல் எல்–லாம் கலக்– கம் க�ொள்–ளும்–ப–டித் த�ோன்றி அவ–னு–டன் ப�ோர் செய்து, அவன் கதறி அழும்–ப–டி–யாக, நகத்–தின் நுனி–யாலே அவன் உட– லைக் கீறிப் பிளந்து, ரத்–தம் கீழே சிதறா வண்–ணம் அமு–தாக உண்ட தாமரை ப�ோன்ற க�ொப்–பூழை உடை–ய–வ–னா–கிய திரு–மா–லின் மரு–க�ோனே! சூரி–யன், மன்–ம–தன், முனி–வர்–கள், தேவர்–கள், இந்–திர– ர்–கள், நாக–ல�ோக – த் தலை–வர்–கள், பிரம்–மன் மற்–றும் சிறந்த அந்–தண – ர்– கள் ப�ோற்–றித் துதிக்–கும் அழகா! அஷ்–ட–லட்–சு–மி– க–ளின் அருள் நிறைந்த வீடு–க–ளு–டன் அழ–கிய ப�ொன்– ன ால் ஆன க�ோயில் (அம்– ப�ொ – னி ன் ஆல–யம்) சிறப்–புற விளங்–கும் சிவ–பு–ரம் எனும்

58

ðô¡

1-15 டிசம்பர் 2017

திருத்– த – ல த்– தி ல் வாழ்– கி ன்ற குரு– ந ாதா! பெரு– மைக்கு உரி–ய–வனே! (ஞான நல்–வழி பெறும்–படி அருள்–தா–ராய்) பட்–டி–னத்–தார் இவ்–வூ–ரில் சிவனை வழி–பட்–டுள்– ளார். (அவர் சில காலம் தங்–கி–யி–ருந்த அவ–ரது தமக்–கை–யின் வீடு இங்–குள்–ளது) ஊரில் அவர் கட்–டிய விநா–ய–கர் க�ோயி–லில் அவ–ரது சிலை–யும் வைக்–கப்–பட்–டுள்–ளது. (1951ம் ஆண்டு விவ–சாயி ஒரு–வ–ரால் வயல்– வெ–ளி–யில் கண்–டு–பி–டிக்–கப்–பட்ட ஆறு தெய்–வத் திரு–உரு – வ – ங்–கள், ஆட்–சிய – ா–ளர– ால் சிவ–புர– ம் க�ோயி– லில் வைக்–கப்–பட்–டன. பின்–னர் இவை திரு–டப்–பட்டு பல கரங்–கள் மாறி 1973ம் ஆண்டு அமெ–ரிக்–கா–வி– லுள்ள நார்–டன் சைமன் ஃப�ௌவுண்–டேஷ – னு – க்கு 9 லட்–சம் டாலர்–க–ளுக்கு விற்–கப்–பட்–டன. மத்–திய வெளி– யு – ற வு அமைச்– ச – க த்– தி ன் தலை– யீ ட்– ட ால் நட–ரா–ஜர் சிலை மட்–டும் மீட்–கப்–பட்டு சென்னை கபா–லீஸ்–வ–ரர் க�ோயில் கரு–வூ–லத்–தில் வைக்–கப் – ப ட்– ட து என்ற தக– வ ல் நம்மை அதிர்ச்– சி – யி ல் உறைய வைக்–கி–றது) அனை–வ–ருக்–குமே ஞான நல்–வழி காட்–டும்– ப–டிச் சிவ–பு–ரத்து ஈசனை வேண்–டிக் க�ொண்டு அங்–கி–ருந்து புறப்–ப–டு–கி–ற�ோம். திரு–வா–ரூர் ரயில் நிலை–யத்–தி–லி–ருந்து ஊருக்– குள் செல்–லும்–ப�ோது வழி–யி–லுள்ள விஜ–ய–பு–ரம் எனும் தலத்–தைப் பற்–றி–யும், அங்கு அரு–ண–கி–ரி– நா–தர் திருப்–பு–கழ் பாடி–யுள்–ளது பற்றியும் டாக்–டர் – து குறிப்– வ.சு.செங்–கல்–வர– ா–யப் பிள்ளை அவர்–கள பி–லி–ருந்து அறிந்து க�ொள்–கி–ற�ோம். ஆனால், அது எந்–தக் க�ோயில் என்–பது சரி–யா–கத் தெரிந்து க�ொள்ள முடி–யவி – ல்லை. இருப்–பினு – ம் விஜ–யபு – ர– ம்

சிங்காரவல்லி அம்மன்


திருப்–பு–க–ழைப் பய–ணத்–தின் ப�ோதே மான–சீ–க–மா– கச் சமர்ப்–பிக்–கிற – �ோம்: ‘‘குடர் நிணம் என்பு புலால் கமழ் குருதி நரம்– பிவை த�ோலிடை குளு–கு–ளெ–னும்–படி மூடிய மல–மாசு – ம் ஒன்–பது வாசலை உடைய குரம்– குதி–க�ொளு பையை நீரெழு குமி–ழி–யி–னும் கடி–தா–கியெ அழி–மாய அடலை உடம்பை அலா–வியெ அன–வ–ர–தம் சில சார–மில் அவு–ட–த–மும் பல ய�ோகமு முயலா நின்று அல–மரு சிந்–தை–யின் ஆகு–லம் அலம் அலம் என்–றினி யானு நின் அழ–கிய தண்டை விடா–மல – ர் அடை–வேன�ோ – ’– ’ ப�ொருள்: குடல், க�ொழுப்பு, எலும்பு, மாமி–சம், பரந்–துள்ள ரத்–தம், நரம்பு இவை–யெல்–லா–வற்–றை– யும் த�ோலின் இடையே வைத்து மூடப்–பட்–டுள்–ள– தும், மல–மும் மற்ற அழுக்–குக – ளு – ம் ப�ொதிந்–துள்ள ஒன்–பது துவா–ரங்–களை உடைய சிறு குடிசை ப�ோன்–ற–தும், நீர்க்–கு–மி–ழியை விட வேக–மாக அழி– கின்ற மாய–மான சாம்–பல – ா–கப் ப�ோகின்–றது – ம – ா–னது இவ்–வுட – ம்பு. இத்–தகை – ய உடம்பை விரும்பி அதற்– கா–கச் சில உப–ய�ோ–க–மற்ற மருந்–து–க–ளை–யும், பல–வித ய�ோகங்–க–ளை–யும் அனுட்–டிக்–கி–றேன்; இப்–படி வேத–னைப்–படு – கி – ன்ற மனத்–தில் த�ோன்–றும் கலக்–கங்–கள் ப�ோதும் ப�ோதும்; இதைப் புரிந்–து க�ொண்டு நான், எப்– ப �ோ– து ம் தண்– டை – யு – ட ன் திக–ழும் அழ–கிய திரு–வடி மலரை அடை–யும் நாள் ஒன்று உண்டோ? பாட–லின் பிற்–ப–கு–தியை – ப் பார்ப்–ப�ோம்: ‘‘இட–மற மண்டு நிசா–ச–ரர் அடைய மடிந்–தெழு பூத–ரம் இடி–பட, இன்ப மச�ோ–ததி வறி–தாக, இமை– ய – வ – ரு ம் சிறை– ப�ோ ய் அவர் பதி– யு ள் இலங்க விடா–தர எழில் படம் ஒன்–றும் ஓரா–யிர முக–மான

குருநாயகன் விட–தர கஞ்–சுகி, மேரு–வில் வளை–வத – ன் முன்–புர நீறெழ வெயில் நகை தந்த புராரி மதன க�ோபர் விழி–யினி – ல் வந்து, பகீ–ரதி மிசை வள–ரும் சிறுவா! வடவிஜ–ய–பு–ரந்–த–னில் மேவிய பெரு–மாளே!’’ ப�ொருள்: வெற்–றிட – ம் சற்–றுமி – ல்–லா–மல் நெருங்– கும் அசு–ரர்–கள் அனை–வ–ரும் அழிந்து ப�ோக–வும், எழு–கி–ரி–கள் இடி–பட்–டுத் தூளா–க–வும், காண்–ப–வர்–க– ளுக்கு இன்–பம் அளிக்–கும் கட–லா–னது வற்–ற–வும், தேவர்–கள் தம் சிறை நீங்கி அவர்–தம் இருப்–பி–ட– மா–கிய அம–ரா–வ–தி–யில் மீண்–டும் குடி–யே–ற–வும் செய்த ஆத– ர – வா – ளனே ! அழ– கி ய படங்– க ளை உடைய ஆதி–சேக்ஷன், மேரு–மலை – ய – ாம் வில்–லில் நாணா–கப் பூட்–டப்–பட்டு அவ்–வில் வளை–வ–தற்கு முன்–னமே திரி–பு–ரங்–கள் சாம்–ப–லா–கும்–படி, ஒளி– வீ– சு ம் சிரிப்பை வெளிப்– ப – டு த்– தி ய புரா– ரி – யு ம், மன்–ம–த–னைக் க�ோபித்து எரித்–த–வ–ரு–மா–கிய சிவ– பெ–ரும – ா–னது நெற்–றிக்–கண்–ணில் நெருப்–புப் ப�ொறி– க–ளா–கப் பிறந்து கங்–கை–யி–னி–டத்–தில் வளர்ந்த சிறு– வனே ! வட– வி – ஜ – ய – பு – ர த்– தி ல் வீற்– றி – ரு க்– கு ம் பெரு–மாளே! வி ஜ – ய – பு – ர ம் வ ழி – ய ா – க த் தி ரு – வா – ரூ ர் வந்–த–டை–கி–ற�ோம். பிறக்க முக்தி தரும் தலம் என்–றும், பஞ்–ச– பூ–தங்–க–ளுள் மண்–ணிற்–கு–ரிய (பிருத்வி) தலம் என்–றும் ப�ோற்–றப்–ப–டும் திரு–வா–ரூரை ந�ோக்–கிப் பய–ணிக்–கும்–ப�ோது, அங்கு சிவ–பெரு – ம – ான், தியா–க– ரா–ஜ–ராய், ச�ோமாஸ்–கந்–த–ராய், வன்–மீ–க–நா–த–ராய் அமர்ந்து அருள்–பா–லிப்–பதை எண்–ணிப் புள–கித – ம் அடை–கி–ற�ோம். திரு–வா–ரூ–ரில் பிறந்த அனை–வ– ருமே சிவ கணங்–களா – க – ப் ப�ோற்–றப்–படு – வ – ர் என்–பது நம்–பி–யாண்–டார் நம்–பி–யின் திரு–வாக்கு. ‘‘செல்–வந்–தி–கழ் திரு–வா–ரூர் மதில் வட்–டத்–துள் பிறந்–தார் செல்–வன் திருக்–க–ணத்து உள்–ள–வ–ரே–’’ - திரு–வந்–தாதி சைவப் பெரு–மக்–கள் ஒவ்–வ�ொ–ரு–வ–ரும் கட்–டா– யம் சென்று தரி–சிக்க வேண்–டிய திருக்–க�ோ–யில், ‘பூங்–க�ோ–யில்’ என்–றும், ‘பெருங்–க�ோ–யில்’ என்–றும் அழைக்–கப்–ப–டும் திரு–வா–ரூர் க�ோயி–லா–கும்.

(உலா த�ொட–ரும்) ஆர்யாம்பாள்

ðô¡

59

1-15 டிசம்பர் 2017


42ம் பக்க த�ொடர்ச்சி

கு

சனிப் பெயர்ச்சி நட்சத்திர பலன்கள்

சுவாதி

ணத்–தி–லும் நட–வ–டிக்–கை–யி–லும் அடிக்–கடி மாற்–றங்–கள – ைக் க�ொண்–டிரு – க்–கும் ஸ்வாதி நட்–சத்–திர அன்–பர்–களே இந்த சனிப் பெயர்ச்சி க ா ல த் – தி ல் ப ண த் – தேவை அதி– க – ரி க்– கு ம். வீண்– செ லவு, மன–அமைதி பாதித்–தல் ஆகி– யவை இருக்– கு ம். விருந்து நிகழ்ச்–சி–யில் கலந்–து–க�ொண்டு வாய்க்கு ருசி–யாக உண்–பீர்–கள். காரி–ய–தா–ம–தம், உடல் ச�ோர்வு, வீண்–பகை ப�ோன்–றவை ஏற்–ப–ட– லாம். ஆனா–லும் உங்–க–ளைக் கண்டு அடுத்–த–வர் ப�ொறா–மை– படக்–கூ–டும். த�ொ ழி ல் , வி ய ா – ப ா – ர ம் த�ொடர்–பான காரி–யங்–களு – க்–காக அலைய வேண்– டி – யி – ரு க்– கு ம். வாடிக்–கை–யா–ளர்–க–ளி–டம் அனு– சரித்–துப் பேசு–வது நல்–லது. உத்– தி–ய�ோ–கஸ்–தர்–கள் மேல–திகாரி– களை அனு–ச–ரித்து செல்–வ–தன் மூலம் நன்மை கிடைக்கப் பெறு–வார்–கள். குடும்– ப த்– தி ல் இருப்– ப – வ ர்– க – ளி ன் செயல்– க – ளால் டென்– ஷ ன் உண்– ட ா– க – ல ாம். கண– வ ன், மனைவி இரு–வரு – ம் க�ோப–மான பேச்சை விடுத்து

க�ொ

விசா–கம்

டுத்த வேலையை சரி–யான முறை–யில் முடிக்–கும் திறன் படைத்த விசாக நட்–சத்–திர அன்–பர்–களே, இந்த சனிப் பெயர்ச்சி காலத்–தில் எல்–லா–வற்–றி–லும் லாபம் கிடைக்–கும். ந�ோய் நீங்கி உடல் ஆர�ோக்– கி–யம் உண்–டா–கும். மற்–ற–வர்–க– ளுக்கு உத–வி–கள் செய்–வ–தன் மூலம் நன்–ம–திப்பு பெறு–வீர்–கள். உங்–களு – ட – ன் கருத்து வேற்–றுமை ஏற்– ப ட்டு பிரிந்து சென்– ற – வ ர்– கள் மீண்டும் உங்–களை நாடி வருவார்–கள். த�ொழில், வியா–பா–ரம் த�ொடர்– பான காரி–யங்–க–ளில் சாத–க–மான பலன் கிடைக்–கும். எதிர்–பார்த்த லாபம் வரும். உத்–தி–ய�ோ–கஸ்– தர்–கள் அலு–வ–ல–கப் பணி–களை சி ர – ம – மி ன் றி செ ய் து மு டி ப் – பார்கள். பய–ணங்–கள் செல்ல வேண்டியிருக்–கும். குடும்– ப த்– தி ல் சக– ஜ – நி லை காணப்–ப–டும். கண–வன், மனை– விக்–கிடையே – சுமுக உறவு இருக்– கும். பிள்–ளை–க–ளுக்கு தேவை– யான ஆடை அணி–கல – ன்–கள் வாங்–கிக் க�ொடுத்து மகிழ்விப்–பீர்–கள்.

60

ðô¡

1-15 டிசம்பர் 2017

அமைதியாக எதை–யும் எடுத்து ச�ொல்–வது நல்லது. பிள்– ள ை– க – ளி ன் நல– னு க்– க ாக செலவு செய்ய வேண்டி–யி–ருக்–கும். பெண்–க–ளுக்கு மன–அ–மைதி பாதிக்–கும்–ப–டி– யான சூழ்–நிலை உண்–டா–க–லாம். திடீர் செலவு உண்–டா–கும். விருந்து நிகழ்ச்– சி–க–ளில் கலந்து க�ொள்–வீர்–கள். கலைத்– து – றை – யி – ன – ரு க்கு விருந்து கேளிக்கை நிகழ்ச்– சி–க–ளில் பங்–கேற்–கும் வாய்ப்பு கிடைக்–கும். அ ர – சி – ய ல் – வ ா – தி – க – ளு க் கு வளர்ச்– சி – யி ல் இருந்த முட்டு கட்–டை–கள் நீங்–கும். மாண–வர்–கள் பாடங்–களை மிக–வும் கவ–னம – ாக படிப்–பது கூடு– தல் மதிப்–பெண் பெற உத–வும். சக மாண–வர்–களு – ட – ன் அனு–சரி – த்– துச் செல்–வது நல்–லது. +: முயற்–சிக – ள் வெற்றி தரும் -: தந்தை வழி உற–வி–னர்– களுடன் மனக்– கி – லே – ச ம் ஏற்– படலாம். பரி–கா–ரம்: ந–ர–ஸிம்–மரை தின–மும் வணங்– கி–வர காரி–யத்–தடை நீங்–கும். வாழ்க்கை வளம் பெறும். அதிர்ஷ்ட எண்–கள்: 4, 5, 9. பெண்– க – ளு க்கு, கருத்து வேற்– று – மை – ய ால் பிரிந்து சென்– ற – வ ர்– க ள் மனம் மாறி மீண்– டு ம் திரும்பி வரு–வார்–கள். பண–வ–ரத்து திருப்தி தரும். காரிய அனு–கூ–லம் உண்–டா–கும். – யி – ன – ரு – ட – ன் உடன் பணி–புரி – ப – வ – ர்– கலைத்–துறை கள் வீண் வாக்–கு–வா–தங்–க–ளில் ஈடு–ப–ட–லாம். அ ர – சி – ய ல் – வ ா – தி க – ளு க் கு முக்– கி ய நபர்க– ளி ன் உதவி கிடைக்– கு ம். தன்– ன ம்– பி க்கை அதி–கரிக்கும். மாண– வ ர்– க – ளு க்– கு க் கல்வி த�ொடர்– ப ான செலவு கூடும். கல்வி–யில் முன்–னேற வேண்டும் எ ன்பதை கு றி க் – க�ோள ா க க் க �ொ ண் டு ப ா ட ங் – கள ை படிப்பீர்கள். +: அனை–வரி – ட – த்–திலு – ம் உறவு சுமு–க–மாக இருக்–கும். -: ச�ோம்பல் அதிகரிக்கும். பரி–கா–ரம்: அரு–கிலு – ள்ள சிவன் ஆல–யத்–திற்–குச் சென்று தின–மும் நவகி–ரக சந்–நதி–யில் உள்ள சனி– ப–கவ – ானை தரி–சித்து வாருங்–கள். தடை–கள் அனைத்தும் நீங்–கும். அதிர்ஷ்ட எண்–கள்: 3, 5.


19.12.2017 முதல் 28.03.2020 வரை

அனு–ஷம்

ந்த வேலை–யையு – ம் அதிக சிரத்–தையு – ட – னு – ம் அதீத முயற்–சி–யு–ட–னும் செய்–யும் அனுஷ நட்–சத்–திர அன்–பர்–களே, இந்த சனிப் பெயர்ச்சி காலத்– தி ல், காரிய அனு– கூ – ல ம் உண்– ட ா– கு ம். முக்–கிய நபர்–க–ளின் உதவி கிடைக்–கும். தன்– னம்– பி க்கை அதி– க – ரி க்– கு ம். துணிச்– ச – லு – ட ன் செயல்–பட்டு எடுத்த காரி–யத்–தைச் சிறப்–பாக செய்து முடிப்–பீர்–கள். பண–வ–ரத்து இருக்–கும். இட–மாற்–றம், வெளி–யூர் பய–ணங்–கள், அலைச்–சல் ஆகி–யவை இருக்–கும். த�ொழில், வியா–பா–ரம் முன்–னேற்ற பாதை–யில் செல்–லும். அரசு த�ொடர்–பான காரி–யங்–க–ளில் சாத–கம – ான பலன் கிடைக்–கும். உத்–திய�ோ – கஸ் – த – ர்– க–ளுக்–குக் கட்–டளை இடு–கின்ற பதவி கிடைக்–கும். புதிய வேலைக்கு முயற்சி செய்–கி–ற–வர்–க–ளுக்கு வேலை கிடைக்–கும். குடும்–பத்–தில் மகிழ்ச்–சி–யான நிலை காணப்– படும். யாரி–ட–மும் எதிர்த்து பேசி விர�ோ–தத்தை வளர்த்–துக் க�ொள்–ளா–மல் இருப்–பது நன்மை தரும். கண–வன் - மனை–விக்–கி–டையே இருந்த பிரிவு நீங்கி ஒன்று சேர்–வார்–கள். பிள்–ளை–கள் எதிர்–கா–லம் பற்–றிய எண்–ணம் மேல�ோங்–கும். பெண்–கள் எந்த செய–லை–யும் தைரி–ய–மாக செய்து முடிப்–பீர்–கள். எதிர்–பா–ராத திடீர் செல–வுக – ள் வீண் அலைச்–சல் உண்–டா–க–லாம்.

ச�ோ

கேட்டை

ம்–பலு – க்கு இடம் க�ொடுக்–கா–மல் எறும்பு ப�ோன்று சுறு– சு – று ப்– ப ா– க த் திக– ழு ம் கேட்டை நட்–சத்–திர அன்–பர்–களே, இந்த சனிப் பெயர்ச்சி காலத்–தில் உல்–லாச பய–ணங்–கள் செல்ல நேர–லாம். நற்–பெ–ய–ரும், புக–ழும் உண்–டா– கும். புண்–ணிய காரி–யங்–க–ளில் ஈடு–பாடு அதி–கரி – க்–கும். வாழ்க்–கை– யில் எதிர்–பா–ராத திருப்–பங்–களை சந்–திக்க நேர–லாம். எப்–படி – ப்–பட்ட பிரச்னை வந்–தா–லும் சமா–ளித்–து– வி–டும் திறமை இருக்–கும். த�ொழில், வியா–பா–ரத்–தில் ஈடு– பட்டு இருப்–ப–வர்–கள் வியா–பார வளர்ச்–சிக்–காக துணிச்–ச–லு–டன் சில முக்–கிய முடி–வு–கள் எடுப்– பீர்– க ள். உத்– தி – ய�ோ – கஸ் – த ர்– க – ளுக்கு முன்–னேற்ற வாய்ப்–புக – ள் வந்து சேரும். சக ஊழி–யர்–கள், மேல–தி–கா–ரி–க–ளின் ஆத–ர–வு–டன் – ாக செய்து பணி–களை திற–மைய முடிப்–பீர்–கள். குடும்– ப த்– தி ல் கண– வ ன், மனை–விக்–கி–டையே நெருக்–கம் அதி–க–ரிக்–கும். பிள்–ளை–க–ளின் செயல்–பா–டு–கள் திருப்–தி–க–ர–மாக

கலைத்–துறை – யி – ன – ரு – க்கு முன்–னேற்–றம் சீரான பாதை–யில் இருக்–கும். அர–சிய – ல்–வா–திக – ளு – க்கு மேலி–டத்–தில் நெருக்கம் அதி–க–ரிக்–கும். மாண– வ ர்– க ள் கல்– வி – யி ல் வெற்றி பெற வேண்டும் என்ற ந�ோக்–கத்–தில் கஷ்–டம – ான பாடங்– களை–யும் மனம் துவ–ளா–மல் படிப்–பீர்–கள்.

+: குடும்ப நிலை சிறக்–கும். -: எடுத்த காரி–யங்–க–ளில் தடை. பரி–கா–ரம்: குல–தெய்–வத்–தை–யும் முன்–ன�ோர்– களை–யும் தின–மும் வணங்கி வாருங்–கள். மன நிம்–மதி அதி–க–ரிக்–கும். அதிர்ஷ்ட எண்–கள்: 2, 3, 7. – த்–தத்–துட – ன் சென்ற உற–வின – ர்– இருக்–கும். மன–வரு கள் வருத்–தம் நீங்கி மீண்–டும் வந்து சேரு–வார்–கள். பெண்–கள் பய–ணங்–கள் செல்ல நேரி–டும். எந்த பிரச்னை வந்–தா–லும் அதை சமா–ளிக்–கும் திறமை உண்– ட ா– கு ம். அடுத்– த – வ ர் நல– னி ல் அக்கறை காட்டுவீர்–கள். கலைத்– து – றை – யி – ன ர் விடா– முயற்– சி – யு – ட ன் காரி– ய ங்– கள ை செய்து சாத–க–மான பலன் பெறு– வீர்– க ள். பண– வ – ர த்து திருப்தி தரும். அர–சி–யல்–வா–தி–க–ளுக்கு புத்தி தெளிவு ஏற்–ப–டும். பிரச்–னை–கள் குறை–யும். தேவை–யான உதவி கிடைக்–கும். மாண–வர்–க–ளுக்கு கல்–வி–யில் முன்– னே ற்– ற ம் காணப்– ப – டு ம். விளை– ய ாட்டுப் ப�ோட்– டி – க – ளி ல் வெற்றி வாய்ப்பு உண்–டா–கும். +: பண– வ – ர த்து நன்– ற ாக இருக்கும். -: உத்–திய�ோ – க – த்–தில் மாறு–தல்– கள் வர–லாம். – – பரி–கா–ரம்: செவ்–வாய்–க்கி–ழமை யில் பெரு–மாள் ஆல–யத்–திற்–குச் சென்று வழி–பட்டு வர–வும். மனக்–கவ – லை நீங்–கும். அதிர்ஷ்ட எண்–கள்: 2, 5, 6. ðô¡

61

1-15 டிசம்பர் 2017


சனிப் பெயர்ச்சி நட்சத்திர பலன்கள் மூலம்

ஏற்–பட்டு நீங்–கும். பிள்–ளை–கள் முன்–னேற்–றத்–திற்– காக பாடு–ப–டு–வீர்–கள். பெண்– க – ளு க்கு காரியத் தடை– ய ால் மனக்– குழப்–பம், டென்–ஷன் உண்–டா–கல – ாம். பண–வர– த்து இருக்–கும். கலைத்–துறை – யி – ன – ரு – க்கு சுக்கி–ரனி – ன் சஞ்–சா–ரம் எதிர்–பாராத நல்ல திருப்–பங்–களை – ம் ஏற்–படு – த்தும். மன–தில் சந்–த�ோஷ உண்–டா–கும். அர–சி–யல்–வா–தி–க–ளுக்கு புதிய பத– வி – க ள் கிடைக்– கு ம். ஒப்– ப ந்– தங்– க – ளி ல் ஏற்– ப – டு ம் சந்– தே – க ங்– களை அவ்–வப்–ப�ோது ப�ோக்–கிக் க�ொள்–வது நல்–லது. திட்–ட–மிட்டு செய–லாற்–று–வது முன–னேற்–றத்– திற்கு உத–வும். மாண– வ ர்– க ள் யாரி– ட – மு ம் வ ா க் கு – வ ா – த ம் செ ய் – ய ா – ம ல் அனுசரித்து செல்–வது நல்–லது. மிக–வும் கவ–ன–மாக பாடங்–களை படிப்–பது வெற்றிக்கு உத–வும். +: த�ொழில், உத்–திய�ோ – க – ம் சிறப்–பாக இருக்கும். -: குடும்–பத்–தில் சல–ச–லப்பு ஏற்–ப–ட–லாம். பரி– க ா– ர ம்: ஆஞ்– ச – நே – ய – ரு க்கு வெற்– றி லை – த்து வணங்கி வாருங்–கள். வீண் மாலை அர்ப்–பணி அலைச்–சல் குறை–யும். அதிர்ஷ்ட எண்–கள்: 1, 3, 7.

பூரா–டம்

பலன் கிடைக்–கும். பிள்–ளை–கள் உங்–க–ளது கருத்– து–களை கேட்டு அதன்–படி நடப்–பது மன–துக்கு மகிழ்ச்–சியை தரும். பெண்–கள் சாமர்த்–தி–ய–மான பேச்சு மற்–றும் சூழ்–நிலையை – புரிந்–துக – �ொண்டு நடப்–பத – ன் மூலம் காரிய அனு–கூ–லம் உண்–டா–கும். கலை த் – து – றை – யி – ன – ரு க் கு பழைய பாக்–கி–கள் வசூ–லா–கும். புதிய ஒப்–பந்–தங்–கள் கிடைக்–கும். அர–சி–யல்–வா–தி–க–ளுக்கு எதிர்– கா–லம் பற்–றிய சிந்–தனை அதி–கரி – க்– கும். ப�ொரு–ளா–தார விவரங்–களை கவ–ன–மாக வைத்–துக் க�ொள்–வது நல்–லது. மாண– வ ர்– க ள் கல்– வி – யி ல் எ தி ர் – ப ா ர்த ்த மு ன் – னே ற் – ற – ம – டைய கூடுதலாக நேரம் எடுத்– துக்–க�ொண்டு கவ–னத்தை சிதற விடாமல் படிப்பது அவ–சி–யம். +: எதை– யு ம் சமா– ளி க்– கு ம் திறமை ஏற்–ப–டும். -: அக்– க ம்– ப க்– க த்– தி – ன ரிடம் சில்லறை சண்டை–கள் ஏற்படலாம். பரி–கா–ரம்: பெரு–மாள் க�ோயி– லி–லுள்ள தாயாரை தின–மும் வணங்–கி–வர பணம் சார்ந்த பிரச்–னை–கள் அக–லும். அதிர்ஷ்ட எண்–கள்: 2, 3, 6.

னைத்து விஷ– ய ங்– க – ளி – லு ம் நேர்மை, நிதா–னம், ஒழுக்–கம் க�ொண்டு வாழ்–வில் முன்–னே–றும் மூல நட்–சத்–திர அன்–பர்–களே, இந்த சனிப் பெயர்ச்சி காலத்–தில் சனி பக–வான் உங்– கள் நட்சத்–தி–ரத்–தி–லேயே சஞ்–ச– ரிப்–பத – ால் விருப்–பத்–திற்கு மாறாக காரி–யங்–கள் நடக்–கல – ாம். மனக்–கு– ழப்–பம் உண்–டா–க–லாம். ப�ொருட்– களை கவ– ன – ம ாக பார்த்துக் க�ொள்– வ து நல்– ல து. அடுத்– த – வரு–டன் சில்லறை சண்–டை–கள் ஏற்–ப–ட–லாம். வயிறு த�ொடர்–பான ந�ோய் ஏற்–ப–ட–லாம். பண–வ–ரத்து இருக்–கும். பய–ணங்–கள் மகிழ்ச்சி தரு–வ–தாக இருக்–கும். த�ொழில், வியா–பா–ரத்–தில் ஈடு– – ாக பட்டு இருப்–பவ – ர்–கள் கடு–மைய உழைக்க வேண்– டி – யி – ரு க்– கு ம். எதிர்– ப ார்த்– த – ப டி பழைய பாக்– கி–கள் வசூ–லா–கும். உத்–தி–ய�ோ–கஸ்–தர்–கள் சக ஊழி–யர்–களு – ட – ன் வாக்–குவ – ா–தங்–கள – ைத் தவிர்ப்–பது நல்–லது. குடும்–பத்–தில் இருப்–ப–வர்–க–ளின் செயல்–பாடு– கள் உங்– க – ள து க�ோபத்தை தூண்– டு – வ – த ாக அமை–ய–லாம். அனு–ச–ரித்–துச் செல்–வது நல்–லது. கண–வன், மனை–விக்–கிடையே கருத்து வேறு–பாடு –

லை–ந–யம் அதி–கம் க�ொண்ட பூராட நட்–சத்– திர அன்–பர்–களே, நீங்–கள் தன்–னம்–பிக்கை க�ொண்–ட–வர். இந்த சனிப் பெயர்ச்சி காலத்–தில் பண– வ – ர த்து எதிர்– ப ார்த்– ததை விட கூடு–த–லாக வரும். பேச்– சில் இனிமை மற்–றும் சாதூர்– யத்–தால் எடுத்த காரி–யத்–தைத் திறம்–பட செய்து முடிப்–பீர்–கள். எதி–லும் கவ–ன–மாக இருப்–பது நல்–லது. அக்–கம்–பக்–கத்–தா–ருட – ன் சில்–லறை சண்–டை–கள் உண்– டா–க–லாம். எதை–யும் சமா–ளிக்– கும் மன–நிலை ஏற்–ப–டும். த�ொ ழி ல் , வி ய ா – ப ா – ர ம் த�ொடர்–பான காரி–யங்–களி – ல் சிறு தடங்–கல்–கள் உண்–டா–க–லாம். பார்ட்–னர் மூலம் நன்மை உண்– டா–கும். நிதி உதவி எதிர்–பார்த்–த– படி கிடைக்–கும். உத்–திய�ோ – கஸ் – – தர்–கள் கூடு–த–லாக உழைத்து அலு–வல – க – ப் பணி–களை முடிக்க வேண்–டி–யி–ருக்–கும். குடும்–பத்–தில் இத–மான சூழ்–நிலை காணப்– படும். கண–வன்-மனை–விக்–கி–டையே ஒரு–வ–ருக்– க�ொரு–வர் அனு–ச–ரித்து செல்–வத – ன் மூலம் நல்ல

62

ðô¡

1-15 டிசம்பர் 2017


19.12.2017 முதல் 28.03.2020 வரை

உத்–தி–ரா–டம்

ழ–கா–லும், அறி–வா–லும் அனை–வ–ரை–யும் அன்–பு–டன் நடத்–தும் உத்–தி–ராட நட்–சத்–திர அன்–பர்–களே, இந்த சனிப் பெயர்ச்சி காலத்–தில் எதிர்ப்–பு–கள் நீங்–கும். ந�ோய்–கள் விலகி உடல் ஆர�ோக்–கி–யம் உண்–டா–கும். பண–வ–ரத்து எதிர்– பார்த்–த–தை–விட அதி–க–ரிப்–பது மன–ம–கிழ்ச்–சி–யைத் தரும். எதி–ரிக – ள – ால் இருந்–துவ – ந்த பிரச்னை தீரும். நண்– ப ர்– க ள் மூலம் தேவை– ய ான உத– வி – க ள் கிடைக்கும். த�ொழில், வியா–பா–ரம் த�ொடர்–பான பய–ணங்– கள் மேற்–க�ொள்ள வேண்–டி–யி–ருக்–கும். இனி–மை– யான பேச்–சின் மூலம் வாடிக்–கை–யா–ளர்–க–ளைத் – த்–துக் க�ொள்–வீர்–கள். உத்–திய�ோ – கஸ் – த – ர்–க– தக்–கவை ளுக்கு அலு–வ–லக பணி த�ொடர்–பான அலைச்– சல் இருக்–கும். சக ஊழி–யர்–க–ளின் ஒத்–துழை – ப்பு கிடைக்–கும். – து பேச்–சுக்கு எதிர்–பேச்சு குடும்–பத்–தில் உங்–கள பேசி–ய–வர்–கள் அடங்கி விடு–வார்–கள். கண–வன், மனை–விக்–கிடை – யி – ல் மகிழ்ச்சி நீடிக்–கும். பிள்–ளை– கள் த�ொடர்–பான காரி–யங்–களை செய்–து–மு–டிக்க அலைய வேண்–டி–யி–ருக்–கும். பெண்–க–ளுக்கு உங்–க–ளது செயல்–க–ளுக்கு இருந்த முட்–டுக – ட்–டை–கள் வில–கும். எதிர்–பார்த்த உத–வி–கள் கிடைக்–கும். பண–வ–ரத்து கூடும். கலை த் – து – றை – யி – ன – ரு க் கு ப ண – வ – ர வு அதிகப்படும்.

அர–சி–யல்–வா–தி–க–ளுக்கு புதிய ஒப்–பந்–தங்கள் கிடைப்– ப – தி ல் தாம– த ம் உண்– ட ா– கு ம். வீண் அலைச்சல் உண்–டா–க–லாம். மாண–வர்–களு – க்கு கல்–வியி – ல் திறமை வெளிப்– படும். கல்– வி – யி ல் வெற்றி பெற தேவை– ய ான உத–வி–கள் கிடைக்–கும். +: உடல் ஆர�ோக்–கி–யம் சிறக்–கும். -: அலைச்–சல் அதி–க–ரிக்–கும். பரி– க ா– ர ம்: தின– மு ம் ஆதித்– ய ஹ்– ரு – த – ய ம் ச�ொல்லி சூரி–யனை வழி–பட, உடல் நலம் சீரா–கும். அதிர்ஷ்ட எண்–கள்: 1, 5, 9.

திரு–வ�ோ–ணம்

ச�ொ

ல் செயல் புத்தி ஆகிய அனைத்–தி– லும் தூய்–மை–யைக் கடை–பி–டிக்–கும் திரு–வ�ோண நட்–சத்–திர அன்–பர்–களே, இந்த சனிப் பெயர்ச்சி காலத்– தி ல் மனக்– க – வ லை ஏற்– ப ட்டு நீங்–கும். எதிர்–பா–ராத செலவு ஏற்–ப–டும். மற்–ற–வர்– – ா–தங்–களை தவிர்ப்–பத – ால் பகை களு–டன் வாக்–குவ ஏற்–ப–டா–மல் இருக்–கும். எவ்–வ–ளவு திற–மை–யாக செயல்–பட்–டா–லும் பாராட்டு கிடைப்–பது அரிது. சில– ரது எதிர்–பா–ராத பேச்சு மன–வ–ருத்–தத்தை தரலாம் கவ–னம் தேவை. த�ொழில், வியா–பா–ரம் த�ொடர்–பான முக்–கிய முடி–வு–கள் எடுக்–கும்–ப�ோது தீர ஆல�ோ–சித்–த–பின் முடிவு எடுப்–பது நல்–லது. உத்–தி–ய�ோ–கஸ்–தர்–கள், மேல–தி–கா–ரி–கள், சக ஊழி–யர்–க–ளின் கருத்–துக்கு மாற்று கருத்து ச�ொல்–லா–மல் இருப்–பது நன்மை தரும். குடும்– ப த்– தி ல் இருப்– ப – வ ர்– க – ளு – ட ன் கருத்து ம�ோதல் உண்–டா–க–லாம். அதே–ச–ம–யம் கண–வன், மனை–விக்–கிடையே – இருந்த பூசல்–கள் சரி–யா–கும். பிள்–ளை–க–ளுக்கு தேவை–யான ப�ொருட்–களை வாங்கு–வீர்–கள். அத�ோடு அவர்–க–ளது நல–னுக்– காகப் பாடு–பட வேண்–டி–யி–ருக்–கும். – து கருத்–துக்கு சிலர் மாற்று பெண்–கள் உங்–கள கருத்து கூற–லாம். எதிர்த்து பேசா–மல் அமை–திய – ாக

இருப்–பது நல்–லது. கலைத்–துறை – யி – ன – ரு – க்கு மன–தில் இருந்த குழப்– பம் நீங்கி நிம்–மதி உண்–டா–கும். கடன் பிரச்னை தீரும். அர–சிய – ல்–வா–திக – ளு – க்கு நிதா–னம – ாக எதையும் செய்–தால் வெற்றி நிச்–சய – ம். பிடி–வா–தத்தை விடுவது நன்மை தரும். மாண– வ ர்– க ள் எவ்– வ – ள வு திற– மை – ய ாக படித்தாலும் பாடங்–கள் கடி–ன–மா–னவை ப�ோலத் த�ோன்– று ம். மனதை தள– ர – வி – ட ா– ம ல் படிப்– ப து வெற்றியை தரும். +: முக்–கிய முடி–வுக – ள் நல்ல தீர்–வாக அமை–யும். -: எதிர்–பா–ராத செலவு ஏற்–ப–டும். பரி–கா–ரம்: சந்–திர தரி–ச–னம் செய்–வத – ால் மனக்– கு–ழப்–பம் அக–லும். குடும்ப பிரச்–னை–கள் தீரும். அதிர்ஷ்ட எண்–கள்: 2, 3, 6. ðô¡

63

1-15 டிசம்பர் 2017


சனிப் பெயர்ச்சி நட்சத்திர பலன்கள்

வே

அவிட்–டம்

க–மான நட–வடி – க்–கை–கள – ால், மேற்–க�ொள்– ளும் காரி– ய ங்– க – ளி ல் லாபம் ஈட்– டு ம் அவிட்ட நட்–சத்–திர அன்–பர்–களே, இந்த சனிப் பெயர்ச்சி காலத்–தில் அடுத்–த–வ–ரு–டன் ஏற்–ப–டும் பிரச்–னை–க–ளி–லும் வாக்–கு–வா–தத்–தி–லும் வெற்– றியே கிடைக்–கும். பண–வ–ரத்–தும் கூடும். ஆனால் எந்த காரி–யத்–தில் ஈடு–பட்–டா–லும் அடுத்–த–வரை நம்–பு–வ–தில் மட்–டும் எச்–ச–ரிக்கை தேவை. உங்–க– ளுக்கு மிக–வும் வேண்–டி–ய–வர் உங்–களை விட்டு விலகி செல்–ல–லாம். மாற்று மதத்–தி–ன–ரின் உதவி கிடைக்–கும். த�ொழில், வியா–பா–ரத்–தில் எதிர்–பார்த்த பண–வர– வு இருக்–கும். ப�ோட்–டிக – ள் குறை–யும். புதிய முயற்–சிக – ளி – ல் ஈடு–பட – த் த�ோன்–றும். உத்–திய�ோ – கஸ் – – தர்–கள் செய்–யும் பணி–கள் திருப்–திக – –ர–மாக நடந்து முடி–யும். எதிர்–பார்த்த இட–மாற்–றம் வர–லாம். குடும்–பத்–தில் இருப்–பவ – ர்–கள் உங்–களை அனு–ச– ரித்து செல்–வது மன–துக்கு இத–மாக இருக்–கும். கண–வன், மனை–விக்–கிடையே – சிறிய வாக்–குவ – ா–தம் ஏற்–ப–ட–லாம். பிள்–ளை–கள் உங்–க–ளைப் புரிந்து க�ொண்டு நடப்–பது மன–துக்கு நிம்–ம–தியை தரும். பெண்–க–ளுக்கு சாமர்த்–தி–ய–மான பேச்–சின் மூலம் காரிய வெற்றி உண்–டா–கும். அடுத்–த–வரை நம்பி ப�ொறுப்–புகள – ை ஒப்–ப–டைப்–ப–தில் கவ–னம் தேவை. கலைத்– து – றை – யி – ன – ரு க்கு சனி– யி ன் சஞ்– ச ா– ரம் ய�ோகஸ்–தா–னத்–தில் இருப்–ப–தால் எதை–யும்

ஸத–யம்

லக மக்–கள் அனை–வ–ரும் நல–மு–ட–னும் வள–மு–ட–னும் இருக்க வேண்–டும் என்ற எண்–ணம் க�ொண்ட ஸதய நட்–சத்–திர அன்–பர்–களே, இந்த சனிப் பெயர்ச்சி காலத்–தில் துன்–பம் வரு–வ–து–ப�ோல் இருக்–குமே தவிர, ஆனால் வராது. மன–தில் ஏதே–னும் கவலை, பயம் அவ்–வப்–ப�ோது ஏற்–ப–டும். உங்–க–ளது பேச்சே உங்–க–ளுக்கு எதிர்ப்பை உண்–டாக்–கலாம். ய�ோசித்து பேசு– வ து நல்– ல து. ஆன்– மி க எண்ணம் அதி–க–ரிக்–கும். த�ொழில், வியா–பா–ரம் மூலம் வர வேண்– டிய லாபம் தாம–தப்–ப–டும். எதிர்–பார்த்த நிதி– யு–தவி ஓர–ளவு கிடைக்–கும். ஆர்–டர்–களு – க்–காக மேற்–க�ொண்ட அலைச்–சல் குறை–யும். உத்தி– ய�ோ–கத்–தில் இருப்–ப–வர்–க–ளுக்கு விருப்–பம் இல்–லாத மாற்–றம் வர–லாம். குடும்–பத்–தில் வீண் வாக்–கு–வா–தங்கள் ஏற்படும். கண– வ ன், மனை– வி க்– கி – டையே நிதானத்தை கடை–பி–டிப்–பது நல்–லது. பிள்–ளை– கள் உடல் ஆர�ோக்–கி–யத்–தில் கவ–னம் தேவை. உறவினர்– க ள், நண்– ப ர்– க – ளி – ட ம் கவ– ன – ம ாக பழகுவது நல்–லது. பெண்– க ளுக்கு எந்த ஒரு காரி– ய த்– தை – யு ம் செய்து முடிக்–கும்–வரை அந்த காரி–யம் முடி–யும�ோ, முடி– ய ாத�ோ என்ற மனக்– க – வ லை இருக்– கு ம்.

64

ðô¡

1-15 டிசம்பர் 2017

சாதிக்கும் திறமை அதி–க–மா–கும். அர–சி–யல்–வா–தி–க–ளுக்கு மனம் வருந்–தும்–ப–டி– யான சூழ்–நிலை ஏற்–ப–டும். நிதா–னத்தை கடை– பிடிப்–பது வெற்–றிக்கு உத–வும். மாண–வர்–க–ளுக்கு கல்–வி–யில் இருந்த ப�ோட்– டி–கள் வில–கும். பாடங்–களை படிப்–ப–தில் இருந்த இடை–யூ–றுக – ள் நீங்–கும். +: ப�ோட்–டி–கள் குறை–யும். -: இட–மாற்–றம் ஏற்–ப–டும். பரி–கா–ரம்: அரு–கிலி – ரு – க்–கும் முரு–கன் ஆல–யத்– திற்–குச் சென்று வணங்கி வரு–வது நன்–மை–யைத் தரும். குடும்ப பிரச்னை தீரும். அதிர்ஷ்ட எண்–கள்: 2, 6, 9. வீண் அலைச்–சல் குறை–யும். கலைத்–துறை – யி – ன – ரு – க்கு ச�ோம்–பேறி – த – ன – த்தை விட்– டு – வி ட்டு நன்கு உழைப்– ப து வெற்– றி க்கு வழிவகுக்–கும். அர–சிய – ல்–வா–திக – ளு – க்கு செயல்–திற – மை கூடும்.

பய–ணங்–க–ளும் செல்ல நேரி–ட–லாம். மாண–வர்–களு – க்கு கல்–வியி – ல் வெற்றி பெறு–வது பற்–றிய மனக்–க–வலை இருக்–கும். சக–மா–ண–வர்– களு–டன் வாக்–குவ – ா–தங்–களை தவிர்ப்–பது நல்–லது. +: லாபம் அதி–க–ரிக்–கும். -: எதிர்–பார்த்த நிதி குறை–ய–லாம். பரி– க ா– ர ம்: நாக– தே – வ – தையை வணங்– கி – வ ர காரி–யத்–தடை நீங்–கும். வாழ்க்கை வளம் பெறும். அதிர்ஷ்ட எண்–கள்: 4, 5, 9.


19.12.2017 முதல் 28.03.2020 வரை பூரட்–டாதி

க�ொ

டுத்த வாக்–கினை உயி–ருக்–குச் சம– மாக மதிக்–கும் பூரட்–டாதி நட்–சத்–திர அன்–பர்–களே, இந்த சனிப் பெயர்ச்சி காலத்–தில் வீண்–க–வலை ஏற்–பட்டு நீங்–கும். உடல் ஆர�ோக்– கி–யத்–தில் கவ–னம் தேவை. ச�ொத்து த�ொடர்–பான விவ–கா–ரங்–க–ளில் தாம–தம் ஏற்–ப–டும். பக்–தி–யில் நாட்–டம் அதி–கம – ா–கும். நெருங்–கிய நண்–பர்–களு – ட – ன்

கு

மனஸ்–தா–பம் ஏற்–ப–ட–லாம். த�ொழில், வியா–பா–ரத்–தில் ஈடு–பட்டு இருப்–பவ – ர்– கள், பார்ட்–னர்–கள் மற்–றும் வாடிக்–கை–யா–ளர்–களை அனு–ச–ரித்–துச் செல்–வது நன்மை தரும். உத்–தி– – ர்–களு – க்கு வேலைப் பளு ஏற்–பட்–டாலும், ய�ோ–கஸ்த எப்– ப – டி – ய ா– வ து செய்து முடித்து விடு– வ ார்– க ள். சகஊழி–யர்–கள் ஒத்–து–ழைப்–பும் இருக்–கும். குடும்–பத்–தில் இருப்–பவ – ர்–களு – ட – ன் ஏதா–வது ஒரு– வ–கை–யில் வாக்–கு–வா–தம் உண்–டா–கும். கணவன், மனை–விக்–கி–டையே சிறு–சிறு மனஸ்–தா–பம் உண்– டா–கும். சக�ோ–த–ரர்–க–ளி–டம் கருத்து வேற்–றுமை ஏற்– ப – ட – ல ாம். வெளி– யூ ர் பய– ண ங்– க ள் செல்ல வேண்–டி–யி–ருக்–கும்.பெண்–கள் அடுத்–த–வர்–க–ளி–டம் பேசும்–ப�ோது யாரைப் பற்–றி–யும் விமர்–சிக்–கா–மல் இருப்–பது நல்–லது. பண–வ–ரத்–தில் தாம–தம் இருக்– கும். கலைத்–துறை – யி – ன – ர் எதிர்–கா–லத்தை கருத்–தில் க�ொண்டு சில திட்–டங்–களை ஆல�ோ–சிப்–பீர்–கள். அர– சி – ய ல்– வ ா– தி – க ள் மேலி– ட த்– தி ற்கு பயந்து வேலை செய்ய வேண்–டி–யி–ருக்–கும். கடி–ன–மான வேலை–கள – ை–யும் எளி–தா–கச் செய்து முடிப்–பீர்–கள். மாண– வ ர்– க – ளு க்கு கல்– வி – யி ல் பின்– த ங்– கி ய நிலை மாற கூடு–தல் கவ–னத்–து–டன் அதிக நேரம் ஒதுக்கி பாடங்–களை படிப்–பது அவ–சி–யம். +: வீண் கவலை அக–லும். -: பண–வ–ரத்–தில் தாம–தம் ஏற்–ப–ட–லாம். பரி– க ா– ர ம்: சித்– த ர்– கள ை வணங்கி வர மனக்–கு–ழப்–பம் நீங்–கும். அதிர்ஷ்ட எண்–கள்: 3, 5.

உத்–தி–ரட்–டாதி

றுக்கு வழி–யைப் பின்–பற்–றா–மல் நேர் வழி– யில் சென்று வாழ்க்–கை–யில் வெற்–றிபெ – று – ம் உத்–தி–ரட்–டாதி நட்–சத்–திர அன்–பர்– களே, இந்த சனிப் பெயர்ச்சி காலத்–தில் பண–வ–ரத்து கூடும். ஆன்–மிக செல–வுக – ள் உண்–டா–கும். காரி–யத்–தடை, தாம–தம் வில–கும். ஆனா–லும் அந்த காரி–யத்தை செய்து முடிக்–கக் கூடு–த–லாக உழைக்க வேண்– டி–யி–ருக்–கும். அன்–னிய ம�ொழி பேசு–ப–வர்–க–ளால் உதவி கிடைக்–கும். வசிக்–கும் இடத்–தில் மதிப்–பும், மரி–யா–தை–யும் அதி–க–ரிக்–கும். த�ொழில், வியா–பா–ரத்–தில் முன்–னேற தேவை– யான வாய்ப்பு கிடைக்–கும். த�ொழில் ப�ோட்–டி–கள் வில–கும். தேவை–யான நிதி–யுத – வி கிடைக்–கக்–கூடு – ம். உத்–தி–ய�ோ–கத்–தில் இருப்–ப–வர்–கள் உற்–சா–க–மாக பணி–களை கவ–னித்–தா–லும் அலு–வ–லக வேலை– களில் தாம–தம் இருக்–கும். புதிய வேலைக்கு முயற்சி செய்–ப–வர்–க–ளுக்கு சாத–க–மான பலன் கிடைக்–கும். குடும்–பத்–தில் இருந்த சண்–டை–கள் நீங்–கும். கண–வன், மனைவி ஒரு–வ–ருக்–க�ொ–ரு–வர் புரிந்து – வ – ார்–கள். பிள்–ளை–கள் மூலம் க�ொண்டு செயல்–படு பெருமை உண்–டா–கும். புத்–தி–சா–தூ–ரி–யத்–தால் ப�ொருள் சேர்க்கை ஏற்–படு – ம். தாய்–வழி உற–வின – ர் மூலம் உத–வி–கள் கிடைக்–கும். பெண்–க–ளுக்கு காரி–யங்–க–ளில் இருந்–து–வந்த

தடை–கள் நீங்–கும். பண–வ–ரத்து எதிர்–பார்த்–த–படி இருக்–கும். ஆன்–மிக எண்–ணம் அதி–க–ரிக்–கும். கலைத்–து–றை–யி–ன–ருக்கு மன–தில் திடீர் குழப்– பம் ஏற்–பட்டு நீங்–கும். வாக–னங்–க–ளில் செல்–லும்– ப�ோ–தும், வெளி–யூர்–க–ளுக்கு செல்–லும்–ப�ோ–தும் கூடு–தல் கவ–னம் தேவை. அர–சி–யல் துறை–யி–னர் வளர்ச்சி பெற மிக–வும் கவ–னம – ாக இருப்–பது நல்–லது. செலவை குறைப்–ப– தன் மூலம் பண தட்–டுப்–பாட்–டைக் குறைக்–கல – ாம். மாண–வர்–க–ளுக்கு கல்–வி–யில் இருந்த தடை வில–கும். தேவை–யான பண உதவி கிடைக்–கும். +: தடை–பட்ட காரி–யங்–க–ளில் தடை நீங்–கும். -: த�ொழில் ப�ோட்–டி–கள் அதி–க–ரிக்–கும். பரி–கா–ரம்: நவகி–ரக – ங்–களை வலம் வந்து, தீபம் ஏற்றி வணங்க முயற்–சிக – ளி – ல் வெற்றி கிடைக்–கும். அதிர்ஷ்ட எண்–கள்: 2, 3, 7. ðô¡

65

1-15 டிசம்பர் 2017


சனிப் பெயர்ச்சி நட்சத்திர பலன்கள்

ரேவதி

னது வாழ்க்– க ையே சேவைக்– க ாக அர்ப்– பணிக்கும் ரேவதி நட்–சத்–திர அன்–பர்–களே, இந்த சனிப் பெயர்ச்சி காலத்–தில் ப�ொரு– ள ா– த ார சிக்– க ல் ஏற்– ப ட்டு நீங்–கும். எந்த ஒரு காரி–யத்–தி–லும் தெளி–வான முடிவு எடுக்க முடி–யாத குழப்–பம் ஏற்–பட்டு பின்–னர் சரி–யா– கும். ச�ொன்ன ச�ொல்–லைக் காப்– பாற்றி விடு–வீர்–கள். அத–னால் மதிப்பு கூடும். எதிர்ப்–பு–களை சமா–ளித்து முன்– னே ற எடுக்– கு ம் முயற்– சி – க ள் சாத–க–மான பலன் தரும். த�ொழில், வியா–பா–ரத்–தில் ஈடு– பட்டு இருப்–ப–வர்–கள் திட்–ட–மிட்–ட–படி செய–லாற்றி வெற்–றியை எட்–டிப் பிடிப்– பார்–கள். வியா–பார ப�ோட்–டிக – ள் குறை– –கத்–தில் இருப்–ப–வர்– யும். உத்–திய�ோ – களுக்கு புதிய பதவி கிடைக்–கல – ாம். சில–ருக்–குக் கூடு–தல் ப�ொறுப்–பு–கள் வந்து சேரும். வரு–மா–னம் கூடும். குடு–ம்பத்–திற்–குத் தேவை–யான ப�ொருட்–களை வாங்–கு–வ–தில் ஆர்–வம் இருக்–கும். குடும்–பத்–தில் இருப்–ப–வர்–கள் உங்–க–ளைப் பற்றி உயர்–வா–கப் பேசு– வ ார்– க ள். கண– வ ன்-மனை– வி க்– கி – டையே நிதா–னம – ான ப�ோக்கு காணப்–படு – ம். பிள்–ளைகளின்

கருத்தை அறிந்து அதற்–கேற்–றார்–ப�ோல் செயல்– படு–வது நன்மை தரும். மூத்த சக�ோ–த–ரர் உடல்– நலத்–தில் கவ–னம் தேவை. பெண்–க–ளுக்கு மனக்–கு–ழப்–பம் ஏற்–பட்டு நீங்– கும். திட்– ட – மி ட்டு செயல்– ப – டு – வ து காரிய வெற்–றிக்கு உத–வும். கலைத்–து–றை–யி–ன–ருக்கு எந்த விவ–கா–ரத்–தில் சிக்–கின – ா–லும் சாமர்த்– தி–ய–மாக மற்–ற–வரை முன் நிறுத்தி, தான் தப்– பி த்– து க் க�ொள்– ளு ம் சூழ்நிலை–கள் வரும். அர– சி – ய ல் துறை– யி – ன – ரு க்கு வளர்ச்–சியி – ல் இருந்த முட்–டுக்–கட்–டை– கள் நீங்–கும். பய–ணங்–கள் செல்ல நேர– ல ாம். பண– வ – ர த்து திருப்தி தரும். மாண–வர்–க–ளுக்கு கூடு–த–லாக ப�ொறுப்–பு–கள் சேரும். கல்–வி–யில் நாட்–டம் அதி–க–ரிக்–கும். கவ–ன–மாக படிப்–பது நல்–லது. +: நிதா–னம் அதி–க–ரிக்–கும். -: தேவை–யற்ற வீண் வாக்–கு– வாதங்–கள் ஏற்–ப–ட–லாம். பரி–கா–ரம்: பைர–வரை தின–மும் வணங்–கி–வர மன–அ–மைதி உண்–டா–கும். எதி–லும் நற்–ப–லன் கிடைக்–கும். அதிர்ஷ்ட எண்–கள்: 2, 5, 6.

என்ன ச�ொல்–கி–றது

என் ஜாத–கம்? புது–ப்பொ–லி–வு–டன்!

திரு–மதி சுப சங்–க–ரன் அவர்–கள் கணித்–துச் ச�ொல்–கி–றார். அவ–ர–வர் பெயர், பிறந்த நேரம், நட்சத்திரம், ராசி, தேதி, மாதம், வருடம் ப�ோன்ற விவ–ரங்–க–ளைக் கட்–டா–ய–மா–கச் சேர்த்து, கேள்–வி–யுடன் அனுப்–பு–மாறு கேட்–டுக்–க�ொள்–கி–ற�ோம். அனுப்பவேண்டிய முக–வரி:

என்ன ச�ொல்–கி–றது என் ஜாத–கம்?’

ஆன்–மி–கம், தபால் பை எண். 2908, மயி–லாப்–பூர், சென்னை - 600 004

66

ðô¡

1-15 டிசம்பர் 2017


ðFŠðè‹

பரபரபபபான விறபனனயில்

உங்களுக்கு வேலைலை உறுதிசெய்யும்

உன்னதமா்ன பாடதசதாகுப்பு u250

u200

u275

TNPSC - Group IV & VAO

துல்லிைமா்ன வி்னா-விலட ல்கவைடு சபாதுஅறிவு, சபாதுததமிழ் கிராம நிரோ்கம், ஆப்டிடியூட் பாடதசதாகுப்பு

இன்மறே வாங்குங்கள்!

மேர்வு எழுதுங்கள்!

சவல்லுங்கள்!

புத்தக விற்பனையாளரகள் / முகவரகளிடமிருந்து ஆரடரகள் வரவவறகப்படுகின்றை. த்தாடரபுக்கு: 7299027361 பிரதிகளுக்கு: சூரியன் பதிபபகம், 229, கசவசேரி வராடு, மயிலாபபூர, தசேனனை- 4. வ்பான: 044 42209191 Extn: 21125 | Email: kalbooks@dinakaran.com

பிரதிகளுக்கு : தசேனனை: 7299027361 வகானவ: 9840981884 வசேலம்: 9840961944 மதுனர: 9940102427 திருசசி: 9364646404 தெல்னல: 7598032797 வவலூர: 9840932768 புதுசவசேரி: 7299027316 ொகரவகாவில்: 8940061978 த்பஙகளூரு: 9945578642 மும்ன்ப: 9769219611 தடல்லி: 9818325902

திைகரன அலுவலகஙகளிலும், உஙகள் ்பகுதியில் உள்ள திைகரன மறறும் குஙகுமம் முகவரகளிடமும், நியூஸ் மாரட் புத்தகக் கனடகளிலும் கினடக்கும் புத்தகஙகளைப் பதிவுத ்தபால் / கூரியர் மூலம் பபற, புத்தக விளலயுடன் ஒரு புத்தகம் என்றால் ரூ.20ம், கூடு்தல் புத்தகம் ஒவபவான்றுக்கும் ரூ.10ம் சேர்தது KAL Publications என்ற பபயருக்கு டிமாண்ட் டிராஃப்ட் அல்லது மணியார்டர் வாயிலாக மேலாளர், சூரியன் பதிபபகம், தினகரன், 229, கசமசேரி மராடு, ேயிலாபபூர், சசேன்்ன 600004. என்ற முகவரிக்கு அனுப்பவும்.

இபவ்பாது ஆனனலனிலும் வாஙகலாம் www.suriyanpathipagam.com

67


பக்தி ஆற்றில் நீந்திச் சென்று

பகவானை தரிசிக்கிறார்கள்!

டக்கு கர்–நா–டகா, பிதார் மாவட்–டம், பிதார் நக–ரில் மால்–கா–பூர் சாலை–யில் உள்ள நர– சி ம்– ஹ – ஜ ாரி க�ோயிலை தரிசிப்பது உள்–ள–மும், உட–லும் சிலிர்க்–க–வைக்–கும் அற்–புத பக்தி அனு–ப–வ–மா–கும். கார–ணம், ஒரு குகைக்–குள் இந்–தக் க�ோயில் அமைந்–திரு – ப்–பது – த – ான். அது–மட்–டும – ல்ல, குகையில் நிறைந்–திரு – க்–கும் நீரில் நடந்–துச – ென்று நரசிம்மரை தரி–சிக்–க–வேண்–டும். ம�ொத்–தம் சுமார் 300 மீட்–டர் தூரத்–துக்கு இந்த ‘நீர்ப் பய–ணம்’ அமைந்–துள்–ளது. இங்கு நர–சிம்–மர் எப்–படி வந்–தார்? பிர–ஹல – ா–த–னின் பக்–தி–யால் த�ோன்–றி–ய–வர் நர– சிம்–மர். தன் பக்–த–னுக்–குத் தந்–தை–யாக இருந்–தும் அவ–னைப் பெரி–தும் துன்–பத்–தில் ஆழ்த்–திய இரண்– ய–க–சி–புவை நர–சிம்–மர் வதம் செய்–தார். ப�ொது– வாகவே நர–சிம்ம அவ–தா–ரம், பிர–ஹல – ா–தனி – ன் பக்தி மேன்–மையை உல–குக்–குத் தெரி–யப்–படுத்–துவ – து – ம், க�ொடூ–ரம் மிகுந்த இரண்–யக – சி – பு – வை வதைப்–பது – ம்– தான் என்று நமக்–குத் தெரி–யும். ஆனால், இரண்– ய–கசி – பு மட்–டும – ல்–லா–மல் இன்னொரு அசுரனை–யும் அவர் வதம் செய்–திரு – க்–கிற – ார். அவன் ஜலா–சுர– ன். மேலே குறிப்–பிட்ட பிதார் பகு–தி–யில் வாழ்ந்–து– வந்–தவ – ன் ஜலா–சுர– ன். தன் இயல்–புப்–படி அனைத்து மக்–க–ளை–யும் மிக–வும் க�ொடு–மைப்–ப–டுத்தி வந்– தான். யாருமே எளி– தி ல் நெருங்க முடி– ய ாத மனி–ச�ோலா குன்–று–கள் நிறைந்த பகு–தி–யில் ஒரு குகைக்–குள் தங்–கியி – ரு – ந்–தான். இந்த குகை பக்–கம் யாரே–னும் ப�ோனா–லும் சரி, இவன் குகை–யைவி – ட்டு வெளியே வந்–தா–லும் சரி, பாதிப்பு என்–னவ�ோ அந்–தப் பகுதி மக்–க–ளுக்–கு–தான். அடங்கி, ஒடுங்கி, வதை– ப ட்டு எத்– த னை நாட்கள்– த ான் மக்– க ள் அவ– தி ப்– ப – டு – வ ார்– க ள்!

68

ðô¡

1-15 டிசம்பர் 2017

தங்களுடைய ச�ொந்த முயற்– சி – க ள் எது– வு ம் பலிக்காத இயலாமையில், பக– வ ான் நர– சி ம்– மரை சர–ண–டைந்து வேண்–டிக்–க�ொண்–டார்–கள். பக– வ ானுக்கு அந்த மக்– க ள் எல்– ல�ோ – ரு மே பிரஹலா–த–னா–கவே தெரிந்–தார்–கள் ப�ோலி–ருக்– கிறது! உடனே குகைக்–குள் புகுந்த ஜலா–சு–ரனை அழித்து ஒழித்–தார். இறக்–கும் தறு–வா–யில் தன் தவறை உணர்ந்த ஜலா–சு–ரன், நர–சிம்–ம–ரி–டம், அவர் அந்த குகை–யி– லேயே அர்ச்–சா–வ–தா–ரம் க�ொண்டு நிரந்–த–ர–மா–கத் தங்கி பக்–தர்–கள் மன–சி–லி–ருந்து எல்லா அரக்க எண்–ணங்–க–ளை–யும் வதைக்–க–வேண்–டும் என்று கேட்–டுக்–க�ொண்–டான். அத�ோடு, தான் அது–வரை பூஜித்து வந்த சிவ–லிங்–கத்–தையு – ம் அவ–ருக்கு சமர்ப்– பித்–தான். ‘தின–மும் நிய–திப்–படி இந்த சிவலிங்– கத்தை நீரால் அபி–ஷே–கம் செய்து நான் வழி–பட்டு வந்–தேன். தங்–க–ளால் நான் வதம் செய்யப்–பட்– டாலும், நீர் வடி–வாக இந்த குகை–யி–லேயே நான் நிலைத்–தி–ருக்–க–வும் தாங்–கள் அரு–ள–வேண்–டும். சிவ– னு க்கு அபி– ஷ ே– க மாக மட்டு– ம ல்– ல ா– ம ல்,


கர்நாடகம் பிதார்

தங்–கள் திருப்–பா–தங்–களை நான் நிரந்–த–ர–மாக நீராட்–டவு – ம் விரும்–புகி – றே – ன்,’ என்று வேண்–டுக – �ோள் விடுத்–தான். க�ோயி–லின் வர–வேற்பு வளைவை கடந்து, சுமார் 300 அடி நடந்து க�ோயில் வாசலை அடை–ய– லாம். வாச–லின் மேலே, மாடத்–திலி – ரு – ந்–தப – டி நர–சிம்– ம–ரும், லட்–சு–மித் தாயா–ரும் நம்மை ஆசி–ய–ளித்து, வர–வேற்–கி–றார்–கள். உள்ளே நுழைந்து ஐந்து படி இறங்–கின – ால் குகை ஆரம்–பிக்–கிற – து. அங்–கிரு – ந்து நான்கு அடி ஆழத்–துக்கு நீர் நிரம்–பி–யி–ருக்–கிற – து. சுமார் 250 மீட்–டர் தூரம் அந்–தத் தண்–ணீ–ரி–லேயே நடந்து செல்–ல–வேண்–டும். எட்டு அடி உய–ரம் க�ொண்ட இந்த குகை–யில் குறுக்–காக கம்–பித் தடுப்புடனும் ப�ோவ�ோ–ருக்–கும், வரு–வ�ோரு – க்–கும – ாக இரண்டு பாதை–க–ளாக அமைக்–கப்–பட்–டுள்–ளது. சமீ–ப–கா–ல–மாக இந்த குகை குளிர்–ப–தன (ஏ.சி.) வசதி செய்–யப்–பட்–டி–ருக்–கி–றது. ஒளி வழங்க, மின் விளக்–குக – ளு – ம் ப�ொருத்–தப்–பட்–டுள்–ளன. தண்ணீர் த�ொடர்ந்து ஓடிக்–க�ொண்டே இருப்–ப–தால் அது ஓர–ளவு அசுத்–த–மில்–லா–மல் இருக்–கி–றது என்று ச�ொல்–ல–லாம். குகை முடி–வில் ஐந்து படி–கள் ஏறி–னால், மேட்–டில் அமைந்–தி–ருக்–கும் கர்ப்–ப–கி–ர– கத்தை அடை–ய–லாம். நர–சிம்–மர், இடுப்–புக்–குக் கீழே நீரில் அமிழ்ந்–தப – டி அரிய தரி–சன – ம் அருள்– கி–றார். முழு உரு–வத்–தை–யும் பார்க்க இய–லா–தது க�ொஞ்–சம் ஏக்–கம்–தான். ஜலா–சு–ரன் அவர் பாதங்– களை நனைப்–ப–தா–கச் ச�ொல்லி, இடுப்–பு–வரை அவரை ஆலிங்–க–னம் செய்–து–விட்–டான் என்றே த�ோன்–றுகி – ற – து. அவ–ருக்–குச் சற்–றுகீ – ழே இரு–புற – மு – ம் பிர–க–லா–த–னும், நாரா–ய–ணி–யும் - இவர்–களை – –யும் இடுப்–புக்–கு–மேல்–தான் தரி–சிக்க முடி–கிற – து! ஒ ரே ச ம – ய த் – தி ல் , க ர்ப ்ப கி ர – க த் – தி ல்

எட்டு பேர் மட்– டு மே ஏறி தரி– சி க்க இய– லு ம். அவர்கள் இறங்கிய பிறகு அடுத்த எட்டு பேர். நர–சிம்–மரு – க்கு அரு–கிலேயே – லிங்க ரூப–மாக சிவன் அரு–ளாசி வழங்–கு–கி–றார். குகைக்–குள் நுழைய தரி–சன கட்–ட–ண–மாக 11 ரூபாய் வசூ–லிக்–கி–றார்–கள். அர்ச்–சனை செய்து பிர– சா–த ம் பெற– வே ண்–டு –ம ா–னால், 101 ரூபாய் செலுத்–தவே – ண்–டும். ஆண்–கள் மேல் சட்டை அணி– யா–மல் உள்ளே செல்–ல–வேண்–டும். த�ோள்–க–ளில் குழந்–தைக – ளை சுமந்–துக�ொ – ண்டு அவர்–களு – க்–கும் நர–சிம்ம தரி–ச–னம் செய்–து–வைக்–கும் பக்–தர்–க–ளை– யும் காண–முடி – கி – ற – து. அனை–வரு – மே மாற்று உடை எடுத்து வரு–கி–றார்–கள். ஆடை மாற்–றிக்–க�ொள்ள, வெளியே, ஆண்/–பெ ண்–க–ளு க்கு தனி அறை வச–தி–கள் உள்–ளன. குகைக்–குள் எங்–கி–ருந்து தண்–ணீர் வரு–கிற – து என்–பது புரி–யாத புதி–ராக உள்–ளது. காலை 7 முதல் மாலை 5 மணி–வரை க�ோயில் திறந்–தி–ருக்–கி–றது. குழந்தை பாக்–கிய – ம் க�ோரி இந்த நர–சிம்மரிடம் ஏராளமான இளம் ஜ�ோடிகள் வேண்டிக்– க�ொள்கிறார்–கள். ஹைத– ர ா– ப ா– த் தி– லி – ரு ந்– து ம், பெங்– க – ளூ – ரி – லிருந்தும் பிதார் செல்–லல – ாம். பிதார் ரயில் மற்–றும் பேருந்து நிலை–யங்–க–ளி–லி–ருந்து சுமார் 3 கி.மீ. த�ொலை–வில் இந்த க�ோயில் உள்–ளது. ஆட்டோ வசதி உண்டு. பெங்–க–ளூர் பஸ–வந்–தூர் ரயில் நிலை–யத்–தி–லி–ருந்து ஒவ்–வ�ொரு வியா–ழக்–கி–ழ–மை– யும் பிதார் எக்ஸ்–பி–ரஸ் புறப்–ப–டு–கி–றது. ஆல–யத் த�ொடர்–புக்கு: +918861544278.

- ராஜி ராதா ðô¡

69

1-15 டிசம்பர் 2017


க�ொப்பரைத் தேங்காயைப்

ப�ோன்றது ஆன்மஞானம்! வா

ரு–தல் என்–னும் செய– ல ா – ன து சீ ப் – ப ை க் க�ொண்டு கூந்–தலை பிரித்து ஒழுங்–காக்–கு–வது. வாரி என்– றால் சீப்பு என்–பது ப�ொருள். ‘முறை–யா–கப் பிரித்–தல்’ என்–கிற ப�ொரு–ளில் இதை கையா–ள– லாம். பண்– ட ைய காலத்து ஓட்டு வீடு–க–ளில், வாரி தண்– ணீர் என்ற அமைப்பு இருக்– கும். அதா–வது ஓட்–டுக் கூரை– யில் மழை பெய்–கி–ற–ப�ொ–ழுது மழை– நீ ர் பிரி– த லை, முறை– யா–கப் பிரிந்து விழும். அந்த வகை–யில் சடை என்–பது முடி– கள் பல இணைந்து கற்–றை– யாகி விட்ட நிலை–யில் உள்ள முடியை குறிக்– கு ம். அப்– ப டி கற்–றைய – ா–கிவி – ட்ட முடி–யா–னது பிரி–தலை குறித்–த–தால் வார் சடை எனப்–ப–டு–கி–றது. இ ந்த மு டி யை ப ற் றி சிற்பக்கு–றிப்–பில் ஐந்–திற்கும் ம ே ற் – பட்ட நி லைக ள் கூறப்படுகின்–றன. 1. வ்யுப்–த–கே–சம் - மழிக்– கப்– பட்ட தலை (ம�ொட்டை) - பழ–னி–யாண்டி 2. வ்யோ–ம–கே–சம் - முடி– யில்–லாத (வழுக்கை) தலை - ருத்–ரன் 3. ஜடை - கற்றை சடை (கற்– றை–யாக இருக்–கும் நிலை) தட்க்ஷி–ணா–மூர்த்தி 4. கேசம் வாரி முடிக்– க ப்– பட்ட முடி - கல்– யா–ண–சுந்–த–ரர் 5. வார்–சடை கற்–றைய – ாக இருக்– கும் நிலை–யில் இருந்து பிரிந்–தது - நட–ரா–ஜர் இ து ப�ோன்ற மு டி அ ல ங்காரங்களை க் க � ொ ண் டு இ றை வ னை உ று தி ச ெ ய்ய ல ா ம் . அவற்றில் விரிசடை என்–பது நட–ரா–ஜரையே குறிக்கும்.

70

ðô¡

1-15 டிசம்பர் 2017

சிவ–பெ–ரும – ான் கற்றை சடையை உடை–ய–வர். நின்று, இருந்து, கிடந்து இருக்–கும் நிலை–யில், சிவ–பெ–ரு– மான் ஆடும்– ப�ொ – ழு து அவர் ஆடிய வேகத்– தி ல் சடை பிரிந்–தது. அப்–படி பிரிந்த நிலை–யில் வார் சடை எனப்–பட்–டது. இதி–லி–ருந்து நட–ரா–ஜர் மின்–னல் மற்–றும் ஒலி வேகத்–தில் ஆடு–கி–றார் எனப் புரி–கி–றது. அந்த வேகத்–தில் மட்–டுமே வார் சடை பிரி–யும். அந்த வேகம் இல்லை எனில் சடை பிரி–யாது. நட–ரா–ஜ–ரின் ஆடல் வேகத்தை குறிப்–ப–தற்கு மட்–டுமே சிற்–ப–சாஸ்–தி–ரம் வார் சடை–யைப் பயன்–ப–டுத்–து–கி–றது. நட–ரா–ஜரை சுற்–றி–யுள்ள வட்–டத்–தில் ஒளியை சுட்ட சுட–ரும், ஒலியை சுட்ட வளை–ய–மும் ப�ோடப்–பட்–டி–ருக்–கும். இத்–த–கைய நுட்–பங்–களை எல்–லாம் தான் உணர்ந்து ‘வார்–ச–டை’ என்று அபி–ராமி பட்–டர் நுட்–ப–மாக குறிப்–பிட்–டுள்–ளார். கார், கூதிர், முன்–பனி, பின்–பனி, இள–வே–னில், முதிர்–வே–னில் ஆகி–யன இயற்கை வழங்–கும் பருவ காலங்–கள்.

9


ஆவணி, புரட்–டாசி - கார்; ஐப்–பசி, கார்த்–திகை - கூதிர்; மார்–கழி, தை - முன்–பனி, மாசி, பங்–குனி - பின்–பனி, சித்–திரை, வைகாசி - இள–வே–னில், ஆனி, ஆடி - முதிர்–வேனி – ல் என்ற காலக்–கண – க்கு– படி அதி–க–மா–கப் பனி நில–வும் மார்–க–ழி–யைப் ‘பனி–த–ரும்’ என்று குறிப்–பி–டு–கின்–றார். திங்–கள் என்–கிற வார்த்தை சந்–தி–ர–னை–யும் குறிக்–கும். (ஹிம–க–ரன் - பனியை செய்–ப–வன் சந்–தி–ரன்). ‘பனி–த–ரும் திங்–க–ளும்’ என்–ப–தால், – க் குறிப்–பிடு – கி – றார். ஜடை–யில் இருக்–கும் சந்–திர– னை ஆருத்ரா அபி–ஷே–கம – ா–னது, மார்–கழி மாத ஆதிரை நட்– ச த்– தி – ர த்– து – ட ன் கூடிய பெளர்– ண மி அன்று நடை–பெ–று–கி–றது. இந்த ந�ோக்–கத்–தி–லும் ‘பனி– தரும் திங்களும்’ என்று குறிப்–பி–டு–கின்–றார். இந்த ஆருத்ரா அபிஷே–கம – ா–னது நட–ராஜ திரு–மேனிக்கு மட்– டு மே செய்யப்– ப – டு – வ து என்– ப – த ால் இந்த வார்த்தை–களாலும் நட–ரா–ஜப் பெரு–மானையே சூட்–டு–கி–றார். சிற்– ப த்– தி ல் பாம்– ப ா– ன து குடை– பி – டி த்த த�ோரணை–யில், பட–மெ–டுத்–தும், கழுத்–தி–லும், கையி– லு ம், இடை– யி – லு ம் அணி– க – ல – ன ா– க – வு ம், கையில் ஆயு–த–மா–க–வும் காணப்–ப–டும். உதா–ர– ணத்–திற்கு: பாம்பு குடை - மாரி–யம்–மன், கழுத்–தில் பாம்பு - ம்ருத்–யுஞ்–ஜ–யர், கையில் பாம்பு - அக�ோ– ராங்த்–திர மூர்த்தி, இடை–யில் பாம்பு - பிக்ஷா–டன – ர், கையில் ஆயு–தம – ாய் பாம்பு - தட்–ஷி–ணா–மூர்த்தி. இப்–படி பாம்பு அமைந்–தி–ருக்–கும் நிலையை வைத்து என்ன மூர்த்தி என்று குறிப்–பி–ட–லாம். அந்த வகை–யில் பாம்பு த�ொங்–கிக் க�ொண்–டி–ருப்– பது நட–ரா–ஜர் மூர்த்–தத்–தில் மட்–டுமே. அத–னா– லேயே அபி–ராமி பட்–டர் இந்த பாடலை ப�ொறுத்–த– வரை நட– ர ாஜரை மட்– டு மே குறிப்பிடுகிறார் என்று தெளி–வா–கி–றது. பகீ–ரதி என்ற ச�ொல் கங்– கையை குறிக்– கு ம். இதை சடை–யில் தரித்–தவ – ர் – ம – ான். சிற்ப நூல், சிவ–பெரு கங்–கையை பாதி பெண், பாதி மீன் வடி–வம் க�ொண்–ட– தாக அமைக்–கும். அதை சடை–யில் ஒட்–டி–ய–வாறு நட– ராஜ மூர்த்–தத்–தில் அமைத்–தி– ருப்–பர். ‘பனி–தரு – ம் திங்–களு – ம் பாம்–பும் பகீ–ர–தி–யும்’ (பாடல் - 4) என்ற ச�ொற்–ற�ொ–டர், நட– ரா–ஜா–வின் சடை–யைப் பற்–றிய வர்–ணனை – ய – ாக அமைந்–திரு – க்– கி–றது. சி வ – பெ – ரு – ம ா ன் , த ன் கற்றை சடை–யில் சந்–தி–ரனை சடை–யில் முறை– யாக ச�ொரு–கியு – ம், கங்–கையை முறை–யாக வெளி– யில் செல்–லா–த–படி சுற்–றி–லும், பாம்–பைக் கட்டி வைத்–தி–ருப்–பர். ஆனால் நட–ரா–ஜர் சடை–யில் இருக்–கும் இந்த மூன்–றும், நாட்–டிய வேகத்–தின – ால் நிலைத்தடுமாறி

முனை–வர்

பா.இரா–ஜ–சே–கர சிவாச்–சா–ரி–யார் சந்– தி – ர – னு ம், கங்– கை – யு ம், சடை– யி ல் ஒட்– டி க் க�ொண்டும், பாம்பு கையில் த�ொங்–கிக் க�ொண்–டும் அமைந்–திரு – க்–கிற – து. தன் இடம்–மாறி, நிலை–மாறி நிற்–கி–றது என்–பது ப�ொருள். புனி–தம் என்–கின்ற ச�ொல்–லுக்கு தூய்மைபடுத்து– வது என்று ப�ொருள். மனி–தன் ஐந்து ப�ொருட்– களின் கல–வைய – ா–னவ – ன். உடல், உள்–ளம், அறிவு, ஆன்மா, எண்–ணம் இந்த ஐந்–தில் ஒன்று இல்லை என்–றா–லும் பூரண மனி–தன் ஆக மாட்–டான். அது – டி செயல்– எல்–லாம் சரி–யாக அமைந்து தன் இச்–சைப பட்–டால் மாசு–ப–டு–வான். இறை–ய–ருள்–வழி இவை ஐந்– தை – யு ம் தூய்– ம ைப்படுத்– தி – ன ால் மட்டுமே மனி–தன் தூய்–மை–யா–வான். அப்–படி தூய்மை–ப– டுத்– து – ப – வ னே புனி– த ன் எனப்– ப ட்– ட ான். இந்த – த்–துப – ன் சிவ–பெருமான் இடத்–தில் தூய்–மைப்–படு – வ (நட–ரா–ஜர்), தூய்மை செய்–யப்–படு – ப – வன் மனி–தன். அத–னால் சிவ–பெ–ரு–மானை (நட–ரா–ஜரை) அவர் பெயரை க�ொண்டு குறிப்–பி–டா–மல், தன்னை தீட்– சை–யால், அசுத்–தம் (மலம்) அழித்து ஞானத்தை உள்–ளத்தே படைத்து தூய்–மைப்–ப–டுத்–தி–ய–தால் ‘படைத்த புனி–த–ரும்’ என்ற ச�ொற்–ற�ொ–ட–ரைப் பயன்–ப–டுத்–து–கின்–றார். கீழ்–க்கா–ணும் வரி–கள் மேலும் அதை உறுதி செய்–கின்–றன. ‘தலை–மேல் வலிய வந்து ஆண்டு க � ொ ண் – ட ’ (பாடல் - 32) என்று தீட்– சை–யைக் குறிப்–பிடு – கி – ற – ார். தத்– து வ ந�ோக்– கி ல், உடலை புனி– த – ம ாக்– கு – வது - பாம்பு, உள்–ளத்தை புனி–த–மாக்–கு–வது - சந்–தி– ரன், அறிவை புனி–தம – ாக்– கு–வது - நெருப்பு, ஆன்– மாவை புனி–தம – ாக்–குவ – து - கங்கை, எண்–ணத்தை பு னி – த – ம ா க் – கு – வ து க�ொன்றை. பாம்–பைத் தத்–துவ ப�ொரு– ள ாக கூறு– மி – டத்து மூச்–சுக்–காற்–றாக ச�ொல்– கி – ற ார். அது உடலை தூய்– ம ைப்– ப–டு த்–து ம் அத–னால் தான் அது, பவன அசனி - (காற்றை உண– வ ாக உண்பது) எனப்–ப–டு–கி–றது. உள்–ளத்தை சந்–திர– ன – ா–கக் குறிப்–பிடு – கி – ன்றார். சந்த்ர மா மனச�ோ ஜாத: - புருஷ ஆக்–தம் (சந்திரன் மன–தாக த�ோன்–றி–யது) நெருப்பை அறி– வ ா– க க் குறிப்– பி – டு – கி – ற ார். ‘குரூர் அக்–கி–னிர் த்வி–ஜா–தீ–நாம்’ என்ற ஆகம ðô¡

71

1-15 டிசம்பர் 2017


வச–னம், அக்–னியை அறிவை ப�ோதிக்–கும் குரு– வாக குறிப்பிடுகிறது. இது நட–ரா–ஜர் சிலை–யில் அக்னி மண்–ட–ப–மாக (சுட–ராக) காட்–டப்–ப–டு–கி–றது. ஆன்–மா–வாக வழி–ப–டு–ப–வர்–களை சிற்–பத்–தில் காட்– டு – கி – ற ார்– க ள். பதஞ்– ச லி, வியாக்– ர – ப ா– த ர், தீட்சிதர், மாணிக்–க–வா–ச–கர், ப�ொது–வான பக்–தர் என யார் வழி–ப–டு–கி–றார�ோ அவரே ஆன்–மா–வா–கி–றார். சித்–தத்–தில் (புத்–தியி – ல்) எப்–ப�ொ– ழு– து ம் இறை– வி யை ப�ொருந்தி இருக்– கு ம்– ப டி பிரார்த்– தி க்– கி – ற ார் அபி–ராமி பட்–டர். இறை–வி–யா–ன– வள், ம�ொழிக்– கு ம் நினை– வி ற்– கும் எட்–டா–த–வள். அப்–ப–டிப்–பட்ட தன்மை உடை–ய–வளை, தான் புத்–தி–யுள் எப்–ப�ோ–தும் ப�ொருத்– திக் க�ொள்– ளு – த ல் இய– ல ாது என்–பத – ால் ம�ொழிக்–கும் நினை– விற்–கும் எட்–டும்–ப–டி–யாக கரு– ணை–யி–னால் அருள் செய்து என் புத்–திக்–குள் ப�ொருந்தும் அள– வி ற்கு எளி– ம ை– ய ாய் த�ோ ன் றி அ ரு ள் பு – ரி ய வேண்டு–கின்–றார். ம�ொழிக்–கும் நினை–விற்– கும் எட்–டாத நின்–தி–ரு–மூர்த்தி (87), பாரில் உன்னை சந்–திப்–ப–வர்க்கு எளி–தாம் (14) என்ற வரி–கள் இதை மேலும் உறுதி செய்–கின்–றன. மனி–த–ரும், தேவ–ரும், மாயா முனி–வ–ரும் வந்து சென்–னிக் குனி–தரு – ம், சேவ–டிக் க�ோம–ளமே! க�ொன்றை வார்–ச–டை–மேல் புனி–த–ரும், திங்–க–ளும் பாம்–பும் பகீ–ர–தி–யும் படைத்த புனி– த – ரு ம் நீயு– மெ ன்– பு ந்தி எந்– ந ா– ளு ம் ப�ொருந்து–கவே (பாடல் - 4) அந்–தண – ர் வீடு–களி – ல் ஹ�ோமம் வளர்ப்–பத – ற்–குத் தேவை–யான சில ப�ொருட்–களை நிரந்–த–ர–மாக வைத்–தி–ருப்–பார்–கள். அவற்–றில் க�ொப்–ப–ரைத் தேங்–கா–யும் ஒன்று. அதையே உதா–ர–ண–மாக க�ொண்டு இப்–பா–டல் வரி–க–ளுக்–கும் விளக்–கம் ச�ொல்–ல–லாம். தேங்–காயை மட்–டை–யு–டன் தண்– ணீ–ரில் ஊற வைத்து வெயி–லில் காய வைப்–பர். இத– ன ால் தேங்– க ா– யி ல் உள்ள இள– நீ ர் வற்றி ஓடை விட்டு தேங்–காய் தனியே பிரிந்–து–வி–டும். க�ோப்–ப–ரைத் தேங்–காய் தயா–ரிக்–கும் முறை இது. அது–ப�ோ–லவே உமை–யம்–மை–யா–ன–வள் ஆன்– மாக்–களி – ன் ஆணவ மலத்–தைப் ப�ோக்–கச் செய்ய, தாய் மூல–மாக மாயா–மல – ம – ா–கிய தண்–ணீரி – ல் ஊற வைத்–தும், கர்ம மல–மா–கிய வெம்–மை–யால் காய– வைத்–தும் ஆன்–மா–வ�ோடு இரண்–டற ஒட்–டி–யுள்ள ஆணவ மல–மா–கிற ஓட்–டை–விட்டு நீக்கி பூர–ண– மாக ஆன்ம ஞானத்தை அருள்–வாள். இதையே இப்–பா–டல் வரி–கள் வலி–யு–றுத்–து–கின்–றன: ப�ொருந்–திய முப்–புரை, செப்–புரை செய்–யும் புணர்–முல – ை–யாள்

72

ðô¡

1-15 டிசம்பர் 2017

வருந்–திய வஞ்சி மருங்–குத – ல் மன�ோன்–மணி! வார்–ச–டை–ய�ோன் அருந்–திய நஞ்சி அமு–தாக்–கிய அம்–பிகை அம்–பிய மேல் திருந்– தி ய சுந்– த ரி அந்– த ரி, பாதம் என் சென்னியதே. (பாடல்-5) ‘ப�ொருந்–தி–ய’ - இது ஒரு தத்–து–வச் ச�ொல். சக்தி தத்– து – வ த்– தி ன்– ப டி ஆன்– ம ா– வி ல் அனா–தி–யா–கவே ப�ொருந்– தி – யி – ரு ப் – ப து ஆ ண வ மலம். இதை, ‘படிக்–கின்ற ஒரு– வ – னு க்கு படிப்– ப – த ற்கு த ட ை ய ா ன இ ரு ட்டை ப�ோக்க, மின்–சா–ரத்–தால் மின்– விளக்கை இயக்கி ஒளிர்–விட – ச் செய்–வது–ப�ோல்’ என்–ப–தா–கப் புரிந்–து–க�ொள்ளலாம். ஆன்– ம ாக்– க – ள ா– கி ய நம் ப�ொருட்டு ஆணவ இருட்–டால் அ றி வு மறைக்கப்ப ட் டி ரு ப் – பதை, கர்– ம – ம – ல – ம ான மூச்– சு க்– காற்– றி – ன ால், மாயா– ம – ல – ம ான உடலை இயக்கி அறி–வைப்–பெற – வே ப�ொருந்–திய உயிருடன் ஏற்–கன அறியாமையை நீக்க, உட–லையு – ம், மூச்– சை – யு ம் ப�ொருத்– து – கி ன்– ற ாள் அம்–பிகை. படிப்–பது - ஆன்–மாக்–க–ளா–கிய நாம் இருட்டு - ஆண–வம – –ல–மான, நம் அறி–யாமை மின்–வி–ளக்கு - மாயா–ம–லம – ா–கிய நமது உடல் மின்–சா–ரம் - கர்ம மல–மான நாம் விடும் மூச்சு காற்று அந்–த–வ–கை–யில் யாவற்–றிற்–கும் அடிப்–ப–டை– யான ஆன்–மா–வு–டன் இணைந்தே இருக்–கின்ற – –லத்–தையே ‘ப�ொருந்–தி–ய’ என்ற வார்த்– ஆண–வம தை–யால் குறிப்–பி–டு–கி–றார் பட்–டர். ‘முப்–புர – ை’ - இச்–ச�ொல்–லா–னது புணர்ச்சி நெறி– யில் மூன்று+புரை என்று இணைந்து முப்–புரை என்–றா–னது. ‘மூன்–றன் உறுப்பு அழி–வும் வந்–தது – ம் ஆகும்’ - நன்–னூல் நூற்பா-190 மூன்று என்–பது எண், புரை என்–பது குற்–றம். ‘முப்–பு–ரை’ என்–றால் மூன்று குற்–றம். ஆன்–மா– விற்கு (உயி–ருக்கு) ஆண–வ–ம–லம் (அறி–யாமை), கன்–மம – ல – ம் (மூச்சு), மாயா–மல – ம் (உடல்) - இந்த மூன்–றும் குற்–ற–மா–கும் என்–கி–றார். ‘செப்–புர – ை’ - செப்பு+ உரை. செப்பு என்பதற்கு ச�ொல் என்று ப�ொருள். ச�ொல் என்–பது ச�ொல்–வன – – வற்–றையு – ம், ப�ொரு–ள�ோடு புணர்ந்த ஒலி என்–பதை – – யும் குறிக்–கும். ‘உரை’ என்–பது ஆக–மப் பிர–மா–ணம் என்–றும், ‘உரக்க ஜெபிக்–கும் வேத–ம�ொழி – ’ (தமிழ்ப் பேர–கர– ா–தியி – ன்–படி) என்–றும் ப�ொருள்–படு – கி – ன்–றது. ‘செப்–பு–ரை’ என்–பது ஆகம, மற்–றும் வேத மந்–திர உச்–ச–ரிப்பு ஆகும். ‘செய்–யும்’ - செய்யு என்–பது ‘முப்–புரை செப்புரை செய்–யும்’ என்றே ப�ொருள்–படு – ம். இதற்கு ஆன்–மாக்– க–ளின் குற்–றங்–கள – ான முப்புரையை நீக்–குவ – தற்கு


வேதங்–களி – லு – ம், ஆக–மங்–களி – லு – ம், ச�ொல்–லப்–பட்–ட– படி சிந்–தனை – ய – ா–கவு – ம், ச�ொல்–லா–கவு – ம், செய–லா–க– வும் மனம், வாக்கு, காயத்–தா–லான முயற்–சி–யால் (பூஜை–யால்) இயல்–பா–கவே ப�ொருந்–திய ஆண–வம – – லத்தை (அறி–யாமை) நீக்–குவ – த – ற்கு இறை–விய – ால் – ல – ம் (மூச்சு) ஆன்–மா–வில் ப�ொருத்–தப்–பட்ட கர்–மம மாயா–மல – ம் (உடல்), படைத்து, வேதா–கம வழி–யி– னால் அதை நீக்–கு–வது என்–பது ப�ொருள். ‘புணர்’ - இயல்– ப ா– கவே உட– லி ல் உள்ள சூட்டை ப�ோக்க எண்–ணெய், சிகைக்–காய் தூள் தேய்த்து நீரா–டும்–ப�ோது உடல் குளிர்ச்–சி–ய–டை–கி– றது. அது–ப�ோ–லவே இறை–ய–ரு–ளா–னது ஆன்–மா– வின் குற்–ற–மான சூட்டை நீக்கி சிவத்–தின் குண– மான குளிர்ச்–சியு – ட – ன் புணர்–கிற – து. இதை–யேத – ான் ‘புன–லி–னும் தண்–ணி–யன்’ என்–கி–றது தேவா–ரம். – ற்கு இணைப்–பது என்று இங்கு, புணர் என்–பத ப�ொருள். அனா–திய – ாக - அறி–வற்று, இயக்–கம – ற்று, விழை– வற்று - கிடக்–கும் ஆன்–மாக்–களை இறைவி தனது கரு–ணை–யி–னால் ஆன்–மாக்–க–ளு–டன் கன்–மம், மாயா மலங்–க–ளைக் கூட்டி, ஆணவ மலத்–தைப் ப�ோக்க பர– ஞ ா– ன ம் என்– கி ற ஆக– ம த்– தை – யு ம், ஞானம் என்–கிற வேதத்–தை–யும் பயன்–ப–டுத்தி ஆன்–மாக்–களை மலத்–திலி – ரு – ந்து நீக்கி சிவத்–த�ோடு புண–ரச் செய்–வ–தையே ‘புணர்’ என்ற வார்த்–தை– யால் குறிப்–பி–டு–கின்–றார். இதையே ‘நின் அருட்– பு–ன–லால் துடைத்–த–னை’ என்று பாடல் 27லும் காண–லாம். ‘முலை–யாள்’ - அந்–தா–தியை ப�ொறுத்–த–வரை இந்த ச�ொல் உமை–யம்–மையை குறித்–தது. இந்த ச�ொல்–லால் ஏன் குறிப்–பிட வேண்–டும்? ‘காரால் குழ–லம்–மை’, ‘வாள் நெடுங்–கண்–ணி’ என்று குழ–லைய�ோ, கண்–ணைய�ோ, குறிப்–பி–ட– லாமே! ஏன் ‘முலை–யாள்’ என்று குறிப்–பிடு – கி – ற – ார்? உமை–யம்–மை–யின் முலை–க–ளா–னது, சாதா–ரண பெண்–க–ளுக்கு உரி–யது ப�ோன்ற, குழந்–தை–கள் உடலை வளர்க்–கும் பாலை சுரப்–ப– தல்ல; உள்–ளத்–தை–யும், அறி–வை– யும், ஆன்–மா–வையு – ம் வளர்க்–கின்ற பெருமை உடை–யது, தனித்–தன்மை வாய்ந்–தது. த�ொடர்ந்து இடை– யூ – றி ன்றி, சிவ–ன–டியை மட்–டுமே சிந்–திப்–ப–த– னால் பெறு–வது சிவ–ஞா–னம். பிறவி என்ற துன்–பத்தை இல்–லா–மலேயே – செய்–யும் ஓங்–கிய ஞானம். ஆன்–மா– விற்கு, உட–லுக்கு, உள்–ளத்–துக்கு, அறி–விற்கு, வரு–கின்ற துன்–ப–மான அடி–மைத்–தன – ம், உட–லுக்கு ந�ோய், உள்–ளத்–திற்கு கவலை, அறி–விற்கு குழப்–பம் இவற்றை அறவே நீக்–கும் ஞானம். உட–லிற்கு ஆர�ோக்–கி–யத்– தை–யும், உள்–ளத்–துக்கு மகிழ்ச்–சி– யை–யும், அறி–விற்கு தெளி–வையு – ம், ஆன்–மா–விற்கு அடி–மைத்–த–னம் நீக்–கு–வ–தும – ா–கிய கலை–ஞா–னம். இந்த சிவ–ஞா–னம், ஓங்–கிய ஞானம், கலை–

ஞா–னம் மூன்–றும் மனித முயற்–சி–யால் பெறு–வ– தாகும். சிவ–பெரு – ம – ானே அறி–வித்–தா–லன்றி அறிய முடி–யா–தது. ஆன்–மா–வின் சுய முயற்–சி–யால் பெற முடி–யா–தது. ஞானங்–க–ளுள் முதன்–மை–யா–னது. உமை– ய ம்– ம ை– யி ன் இடது முலைப்– ப ால் ஆன்மாக்–க–ளுக்கு சிவ–ஞா–னம், பிற உயிர்–க–ளை– விட ஓங்–கிய ஞானம், கலை–ஞா–னம் ஆகியவற்றைத் தர–வல்–லது. வலது முலைப்–பால் ஆன்–மாக்–க–ளால் முயன்– றா–லும் முடி–யாத, சிவ–னால் மட்–டுமே தர–வல்ல மெய்–ஞா–னத்தை தர–வல்–லது ஆகும். இதையே பட்–ட–ரின் ‘பால் அழும் பிள்–ளைக்கு நல்–கின பேர் அருள்–கூர்’ (பாடல்- 9) என்ற வரி மேலும் உறுதி செய்–கி–றது. வட–ம�ொ–ழி–யா–னது இதை பர–ஞா–னம், அப–ர– ஞானம் என்று பிரித்து கூறு–வது – ம் ந�ோக்–கத்–தக்–கது. இந்த சிறப்–புகளை – நமக்கு அறி–வுறு – த்–தவே முலை– யாள் என்ற ச�ொல்–லால் குறிப்–பிடு – கி – ன்–றார் பட்–டர். சிவ– ன – டி யே சிந்– தி க்– கு ந் திருப்– பெ – ரு கு சிவஞானம் பவ–ம–தனை யற–மாற்–றும் பாங்–கி–னி–ல�ோங் கிய–ஞா–னம் உவ–மை–யி–லாக் கலை–ஞா–னம் உணர்–வ–ரிய மெய்–ஞா–னம் தவ– மு – த ல்– வ ர் சம்– ப ந்– த ர் தாமு– ண ர்ந்– த ார் அந்–நில – ை–யில் (பெரிய புரா–ணம் - 64வது நாய–னார்) இத்–தகை – ய ஞானத்தை தர–வல்–லது என்–கிற – ார் சேக்–கி–ழார். ‘வருந்–திய வஞ்சி மருங்–குள்’ - ‘வஞ்–சி’ என்–னும் ச�ொல் சினை–யால் வந்த பெயர், க�ொடி என்–பது ப�ொருள். க�ொடி ப�ோன்ற இடையை க�ொண்–ட– தனால் க�ொடி என்–பது உமை–யம்–மையை குறித்– தது. ‘க�ொடியே இள–வஞ்சி க�ொம்–பே’ (பாடல் - 22) க�ொடி என்–பது இங்கே இறை–வி–யின் இடை– யைக் குறிக்க பட்–டர் பயன்–ப–டுத்–தி–யுள்–ளார். – ால ர�ோமாலி லதா ‘நாப்–யா–லவ பல குசத்–வயீ லக்ஷ்–ய–ர�ோம லதா– தா– ர தா ஸமுன்– னே ய மத்– ய மா ஸ்தன பார–த–லன் மத்–ய–பட்ட பந்த வலித்–ர–யா’ - என்று இதை உறுதி செய்– கி–றது லலிதா ஸஹஸ்–ர–நா–மம். ‘வருந்–திய வஞ்–சி’ என்று ஏன் ச�ொன்–னார்? மூன்று கார–ணங்–கள்: வடி–வம், தத்–து–வம், சிற்–பம். க�ொடி இடை–யா–னது மென்–மை– யா–க–வும் ஒல்–லி–யா–க–வும் இருப்–ப–த– னால் பரு–மன – ாக உள்ள தனத்–தின் பாரத்–தைத் தாங்க இய–லா–மல் சுமை– யால் வருந்–து–வ–தாக ச�ொல்–கி–றார். இதையே லலிதா ஸஹஸ்–ர–நா–மம், ‘ஸ்தன பார–தல – ன் மத்–யபட்ட – வநித்–ர– யா–னய நம’ என உறுதி செய்–கி–றது. தத்– து வ ந�ோக்– கி ல் உமை– ய ம்– ம ை– யை க் காணும்–ப�ோது, இறை–வனை – ப் பற்–றிய அறி–வா–கிற ðô¡

73

1-15 டிசம்பர் 2017


பர–ஞா–னம் ஒரு ஸ்த–னம், உலக உயிர்–க–ளைப் பற்– றிய அபர ஞானம் ஒரு ஸ்த– னம். அறி–யாமை, ஆண–வ– மா–கிய பருத்த இரண்டு ஸ்த–னங்–களி – ன் சுமை–யால் நுண்–ணிய – ம – ான இடை–யா– னது வருந்–து–கி–றது. தத்– துவ ந�ோக்–கில்் அறி–வா–கிய ஞான நிறை–வால் (பர–ஞா– னம் + அபர ஞானம்) அறி– யா–மை–யா–கிற ஆண–வம் சுருங்–கும். சை வ சி த் – த ா ந்த கருத்–தின்–படி முப்–ப�ொ–ரு– ளும் உண்மை. அதில் ஆணவ மல– மு ம் நித்– தி – யம். அது–ப�ோ–லவே வலு– குன்– று ம் ஞானத்– த ால் வலு–குறைந்த – அறி–யாமை வருந்– து ம். அந்த வருத்– தத்– தையே இடை– ம ேல் ஏற்றி (தற்– கு – றி ப்பு ஏற்ற அணி) ‘வருந்–திய வஞ்–சி’ என்று குறிப்–பி–டு–கின்–றார், இதையே ‘தயங்கு நுண்–ணூல் இடை–யர்–க–ளை’ என்–றும் பாடல் 84லும் குறிப்–பி–டு–கி–றார். சிற்ப சாஸ்–திர– த்–தின்–படி, இயல்–பான அளவை– விட பருத்–தி–ருப்–ப–து, சிறுத்–தி–ருப்–பது, அள–வா– யி–ருப்–பது என்ற வகை–யில், காளி–யைப் ப�ோல முலை–யைப் பெரி–தா–க–வும் இடையை சிறி–தா–க– வும் க�ொண்ட உமை–யம்–மை–யின் திரு–உ–ரு–வம் ம�ோட்–சத்–தைக் க�ொடுக்–கும். ‘பென்–னம் பெரிய முலை–யும் சின்–னஞ்–சிய மருங்–கி–னில்’ (பாடல்53) பேச்–சி–யம்–மன் - இடை–பெ–ரி–தா–க–வும், முலை சிறி–தா–கவு – ம் உள்ள உமை–யம்–மை–யின் த�ோற்–றம் ’ப�ோகத்தை க�ொடுக்–கும் பூத்–தவ – ளே புவ–னம் பதி– னான்–கை–யும் பூத்–த’ (பாடல் - 14) சிவ–கா–ம–சுந்–தரி - முலை–யும் இடை–யும் குறை–யா–மலு – ம் மிகா–மலு – ம் அமைந்–தால் ஞானத்தை க�ொடுக்–கும். ‘செங்–கல – ம் முலை–யாள்’ (பாடல் -21) ‘மன�ோன்–ம–ணி’ - எல்லா சிவன் க�ோயில்– களி–லும் ‘உட–னா–ய’ என்று குறிப்–பிட – ப்–ப–டு–கின்ற பெய–ருக்கு உரித்–தான உமை–யம்–மை–யா–வாள். இவ–ளுக்–கும – ேல் எந்த சக்–தியு – ம் இல்லை. உயர்–வுற உயர்ந்து நிற்–கின்ற அம்–பாள். எல்லா இடங்–க–ளி– லும் நின்ற திருக்–க�ோ–லத்–தில் மட்–டுமே இருப்–பாள். நான்கு அல்–லது இரண்டு கரங்–களை மட்–டுமே க�ொண்–டி–ருப்–பாள். இவள் இறை–வ–னின் அருளே வடி–வா–ன–வள், மீனாட்சி-சுந்–த– ரேஸ்–வ–ரர், விசா– லாட்சி-விஸ்–வந – ா–தர், பிரம்–மவி – த்யா-ஸ்வே–தா–ரண்– யேஸ்–வர– ர் ப�ோல. அபி–ராமி பட்–டரை ப�ொறுத்–த–வரை உமை–யம்– மை–யின் வடி–வத்தை பல–வாறு குறிப்–பிட்–டா–லும் ஒவ்–வ�ொன்–றும் தனித்–தன்மை வாய்ந்–தது: ‘சிவ–காம சுந்–த–ரி’ - நட–ராஜா, ‘மகி–டன் தலை–மேல் அந்–த–ரி’

74

ðô¡

1-15 டிசம்பர் 2017

(துர்க்கை) இ து – ப�ோ ல் ச க் – தி – யின் பிற வடி–வங்–க–ளும் குறிப்– பி – ட ப்– ப – டு – கி ன்– ற ன என்– ற ா– லு ம், எல்– ல ா– வ ற்– – ாக றை–யும்–விட உயர்ந்–தத சாஸ்–தி–ரங்–க–ளில் ச�ொல்– லப்–ப–டு–கின்ற உமை–யம்– மை– யி ன் திரு– உ – ரு – வ ம், சிற்ப சாஸ்–தி–ரத்–தின்–படி, மன�ோன்– ம ணி ஆகும். சிவ– லி ங்– க த் திரு– ம ே– னி – யின் சக்–தியை மட்–டுமே குறிக்–கும். – ர்–களை சாக்த உபா–சக ப�ொறுத்–த–வரை அஷ்–டா– த– ச – ம – க ா– வி த்யா (பாடல் - 18), தச– ம – க ா– வி த்யா (பாடல் - 10) என்று உமை– யம்–மை–யின் வெவ்–வேறு வடிவ நிலை–யில் ஒன்–றை– விட ஒன்று உயர்ந்–த–தாக விளங்–கு–கி–றது. உபா– ச – க ர்– க ள், சாத்– தி – ர ங் – க ள் கு றி ப் பி டு ம் தே வ தை – க ள் அ னைத்தை யு ம் வ ழி – ப ட் டு அதன் அருளை பெற்று கடை–சி–யாக வழி–ப–டும் உமையம்மையே மன�ோன்–மணி எனப்–படு – வ – ாள். நாயகி, நான்– மு கி, நாரா– ய ணி, சாம்– ப வி, சங்கரி, சாமளை, சாதி நச்சு வாயகி, மாலினி, வாராகி, சூலினி, மாதங்கி, உடை–யாள் கை நளின பஞ்ச சாயகி (த�ொகை பெயர்), பாலா–திரி– புர சுந்–தரி, மகா திரி–புர சுந்–தரி, திரி–புர சுந்–தரி, சுந்–தரி, சிவகா–ம–சுந்–தரி - இவர்–கள் எல்–ல�ோ–ரை– யும்–விட தலை–மை–யாக இருக்–கக்–கூ–டிய சக்–தியே மன�ோன்–மணி என்று குறிப்–பி–டு–கின்–றார். (ஆனால், இந்–தப் பாடலை ப�ொறுத்–த–வரை இவர்–கள் 17 பேரை–யும் குறிப்–பி–டா–மல் முதன்– மை– ய ான சக்– தி – ய ா– கி ய மன�ோன்– ம – ணி – யையே குறிப்–பி–டு–கி–றார் பட்–டர்.) மன�ோன்–மணி என்ற சக்–தியை, ‘சதுஷ்–ஷஷ்டி கம– ல ாத்– மி – க ாயை, சதா– சி வ குடும்– பி னி, சதா– சிவ பதி–வி–ரதா, மன�ோன்–மணி, பஞ்ச கிருத்ய பாரா–யணா, அனுக்–கி–ர–க–தா’ என்று லலிதா ஸஹஸ்–ர–நா–மம் இவ–ளையே குறிப்–பி–டு–வ–தி–லி– ருந்து இதை மேலும் உறுதி செய்–து–க�ொள்–ள– லாம். சிவா–க–மத்–தைப் ப�ொறுத்–த–வரை சிவன் க�ோயி–லில் உள்ள அனைத்து தேவ–தை–க–ளும் சிவ–னி–ட த்தில் ஒடுங்கும். சிவன் சக்–தி–யி–ட த்து ஒடுங்–கு–வார். அது–தான் பள்–ளி–ய–றை–யாக வழி– படப்–ப–டு–கி–றது. இதையே ‘சக்தி தழைக்–கும் சிவ– மும்’ (பாடல் - 29) என்–கி–றார் அபி–ராமி பட்டர். இது உல– கத்தை ஆக்கும், காலத்– து க்– கு ம் அருள் செய்–யும், காலத்துக்–கும் ப�ொருந்–தும், ஆனால் உலகத்தை அழிக்–கும் காலத்–தில் சக்தி சிவனிடத்தில் ஒடுங்கும்.

(த�ொட–ரும்)


நலம் தரும் நட்சத்திரங்கள்! பிறை–சூ–டிய பெரு–மான் ப�ோற்றி! சுடர்–வாங்கி குளி–ரும் க�ோளே ப�ோற்றி! சந்–திரா ப�ோற்றி, ச�ோமனே ப�ோற்றி! தட்–சன் சாபத்–தால் தேய்ந்து பர–மன் வரத்–தால் வளர்ந்–தாய் ப�ோற்றி! பேரெ–ழில் உருவே ப�ோற்றி! கலையே ப�ோற்றி! கற்–பனை வளமே ப�ோற்றி! ர�ோகி–ணிப் பிரி–யனே ப�ோற்றி! இரு–பத்–தேழு நங்–கை–ய–ரு–டன் மண்–ட–லம் ஆள்–ப–வனே ப�ோற்றி! காலமே ப�ோற்றி! திங்–களே ப�ோற்றி! தமிழே ப�ோற்றி! சுந்–த–ரனே ப�ோற்றி! மன–மா–ளும் மதியே ப�ோற்றி! மாசிலா முகமே ப�ோற்றி! கலை–வாணி அரு–ளால் மன காரி–ருள் அகற்–றும் அஸ்–வினி ப�ோற்றி! துர்க்கை ஆசி–யால் தரணி ப�ோற்–றும் பர–ணியே ப�ோற்றி! அக்னி அம்–ச–மாய் அழகு ஒளி–ரும் கார்த்–திகை தேவி ப�ோற்றி! நான்–முக – ன் படைப்பே நற்–குண ர�ோகி–ணியே ப�ோற்றி! அமைதி, ஆனந்–தம் தரும் மிரு–க–சீ–ரி–ஷமே ப�ோற்றி! ஈச–னின் பேரன்பு திரு–வா–திரையே – ப�ோற்றி! அதி–தி–யின் அருள்–பெற்ற புனர்–பூ–சமே ப�ோற்றி! குரு அருள் திரு–வ–ருள் தரும் பூசமே ப�ோற்றி! ஆதி–சேஷ – ன் அன்பு பெற்ற ஆயில்–யமே ப�ோற்றி!

சுக–மான வாழ்–வ–ரு–ளும் மகமே ப�ோற்றி! பார்–வதி தேவி கருணை வென்ற பூரமே ப�ோற்றி! வாக்–கில் வாய்மை க�ொண்ட உத்–திர– மே ப�ோற்றி! சவிதா தேவி ஒளி–யான ஹஸ்–தமே ப�ோற்றி! புவ–னேஸ்–வரி அம்–சம – ான சித்–திரையே – ப�ோற்றி! குளிர்–தென்–றல் மனம் க�ொண்ட சுவா–தியே ப�ோற்றி! ஆறு–மு–கன் விரும்பி அவ–த–ரித்த விசா–கமே ப�ோற்றி! திரு–ம–கள் எழி–லாக வலம் வரும் அனு–சமே ப�ோற்றி! இந்–தி–ரன் அருள்–பெற்ற கேட்–டையே ப�ோற்றி! அனு–மன் உதித்த வீரத் திரு–மூலமே – ப�ோற்றி! வரு–ணன் வாழ்த்–தும் பூரா–டமே ப�ோற்றி! கண–பதி அருள் வென்ற உத்–திர– ா–டமே ப�ோற்றி! நாரா–ய–ணன் நற்–பெ–யர் ஈன்ற திரு–வ�ோ–ணமே ப�ோற்றி! அஷ்–டதி – க்–பா–லக – ர் பணி–யும் அவிட்–டமே ப�ோற்றி! எம–னின் அள–விலா அன்பு பெற்ற சத–யமே ப�ோற்றி! குபேர செல்–வ–ம–ரு–ளும் பூரட்–டாதி ப�ோற்றி! காம–தேனு – வ – ாய் அள்ளி வழங்–கும் உத்–திர– ட்–டாதி ப�ோற்றி! சத்–ய–மாய் விளங்–கும் சனி–ய–ருள் பெற்றரேவதி ப�ோற்றி! நலம் தரும் நட்–சத்–தி–ரம் வணங்–கும் பார்–வதி – ந – ாதா, பாற்–கட – ல்–வாசா ப�ோற்றி! ப�ோற்றி! - விஷ்–ணு–தா–சன் ðô¡

75

1-15 டிசம்பர் 2017


75

புதிய த�ோற்றம் க�ொள்ளும்

பாண்டவர்கள்!

னப்–பர்–வம் முடிந்து விரா–டப – ர்–வம் துவங்–குகி – ற – து. இந்த வனப்–பர்–வத்தை ஆழ்ந்து படிப்–ப–வர்–கள் வாழ்–வின் ப�ோக்கை புரிந்து க�ொண்டு, அதில் ஜெயிப்–ப–தற்கு வல்–லமை உடை–ய–வர்–க–ளாக இருப்–பார்–கள். க�ோபம் குறைந்து, ப�ொறாமை அற்று, உல–கத்–தின் இயல்–புக – ளை தெளி–வா–கப் புரிந்–துக – �ொண்டு எந்–நே–ரமு – ா–க– – ம் நிதா–னம வும், சமா–தா–ன–மா–க–வும் இருக்–கின்ற வல்–ல–மையை பெற்–றி–ருப்–பார்–கள். வனப்–பர்–வத்தை மறு–படி, மறு–படி படிக்க உலக வாழ்க்–கை–யின் சூட்–சு–மங்–கள் அத்–த–னை–யும் ஒரு–வ–ருக்–குப் புரிந்–துவி – டு – ம். துன்–பங்–கள் என்–பது பிரா–ரப்த கர்மா. முன்–வினை பயன். எனவே, மறுத்–தல் – ா–குமே தவிர, தேவை–யில்லை. அத–னால் அந்த முன்–வி–னைப்–ப–யன் இன்–னும் அதி–கம குறை–யப்–ப�ோ–வ–தில்லை என்–பது புரிந்–து–வி–டும். எப்–ப�ோது அந்த கர்–மாவை அதா–வது வினைப்–ப–யனை ஏற்–கி–ற�ோம�ோ, அப்–ப�ோது அது துன்–பு–றுத்–த–லாக, கன–மா–கத் தெரி–யாது. அமை–தி–யாக, அடக்–க–மாக இருப்–ப–தின் தாத்–பர்–யத்தை விரா–ட–பர்–வம் ச�ொல்–கி–றது. மிகச்–சிற – ந்த வீரர்–கள், அற்–புத – ம – ான புரு–ஷர்–கள், செய–லில் ச�ோர்–வில்–லா–தவ – ர்–கள், சரி–யான க�ோபத்தை க�ொண்–ட–வர்–கள், அதே–நே–ரம் அதில் எந்–தக் குறை–பா–டும் இல்–லா–த–வர்–கள், அதை வெளிப்–ப–டுத்த நிதா–னம் உடை–ய–வர்–கள், ஒரு க்ஷத்–தி–ரி–ய–ரின் சகல நல்ல குணங்–க– – ர்–கள், யாரெல்–லாம் ஜெயிக்க வேண்–டும் என்று ஆசைப்–படு – கி – ற – ார்–கள�ோ ளை–யும் க�ொண்–டவ அவர்–க–ளெல்–லாம் க்ஷத்–தி–ரி–யர்–கள்–தான் - அந்த க்ஷத்–தி–ரிய குணத்தை மிகத் தெளி–வாக விரா–ட–பர்–வம் தெரி–விக்–கும். திர�ௌ–பதி அருகே இருக்க பஞ்ச பாண்–ட–வர்–கள் கைகூப்–பி–னார்–கள். அது–வரை தங்–க– – ந்த பிரா–மண – ர்–களை ஒன்று கூட்–டின – ார்–கள். அவர்–களை ள�ோடு வந்து ப�ோய்க்–க�ொண்–டிரு விழுந்து வணங்–கி–னார்–கள். அவர்–க–ளுக்கு அர்க்–யம், பாத்–யம் என்ற மரி–யா–தை–களை செய்–தார்–கள். எதற்கு திடீ–ரென்று, என்ன வேண்–டும் என்–ப–தாக பிரா–ம–ணர்–கள் பார்க்க, ‘‘எங்–கள் வன–வா–சம் முடிந்–தது. நாங்–கள் ஒளிந்து மறைந்து வாழ்–கின்ற ஒரு வரு–டம் நாளை–யி–லி–ருந்து துவங்க இருக்–கி–றது. நாங்–கள் இந்த ச�ோத–னை–யி–லும் வெற்றி பெற– வேண்–டும். எங்–கள் எதி–ரி–க–ளி–டம் சிக்–கா–மல் எங்–கள் ராஜ்–ஜி–யத்தை நாங்–கள் ப�ோரிட்டு மீட்க வேண்–டும். சூதில் த�ோற்–ற–து–ப�ோல இந்த அஞ்–ஞான வாசத்–தில் நாங்–கள் காட்–டிக் க�ொடுக்–கப்–பட்டோ அல்–லது எதி–ரிக – ள – ால் கண்–கா–ணிக்–கப்–பட்டோ, எங்–களு – டை – ய வன–வா–சம் உடைந்து விடக்–கூட – ாது. அப்–படி இந்த அஞ்–ஞான வாசத்–தில் துரி–ய�ோத – ள் எங்–களை – ன – ா–திக கண்–டு–பி–டித்–தால் மறு–ப–டி–யும் பன்–னி–ரண்டு வரு–டங்–கள் வன–வா–ச–மும், ஒரு வரு–டம் அஞ்– ஞாத வாச–மும் செய்–யவே – ண்–டும். அதற்கு பதில் நாங்–கள் இறந்து ப�ோக–லாம். எனவே அந்–தண – ர்–களே, தய–வுசெ – ய்து உங்–கள் மனதை ஒரு–முக – ப்–படு – த்தி எங்–களை ஆசிர்–வதி – க்க வேண்–டும். நாங்–கள் வெற்றி பெறு–வ�ோமா, எங்–கள் ராஜ்–ஜி–யத்தை மீட்–ப�ோமா, எங்–கள் க�ௌர–வத்தை நிலை–நாட்–டு–வ�ோமா என்–பது குறித்து எங்–க–ளி–டம் ச�ொல்ல வேண்–டும்–’’ என்று கேட்–டுக்–க�ொண்–டார்–கள்.

76

ðô¡

1-15 டிசம்பர் 2017


தனக்–கா–கத் தன் புரு–ஷன் வருத்–தப்–ப–டு–கி–றான் என்பது எந்–தப் பெண்–ணுக்–கும் மிகப் பெரிய ஆறு–தல். அது பரிசு–ப�ோல ஒரு ஆனந்–தம். அந்த ஆத–ரவு அவள் மனதை விட்டு நீங்–காது இருக்–கும். அவன் புரு–ஷன்–பால் மிகுந்த ஈடு–பாடு ஏற்–ப–டும்.


பேசிக் க�ொண்–டி–ருக்–கும் ப�ோதே தரு–ம–புத்–தி– ரர் மனம் கலங்கி மயங்கி விழுந்–தார். அவரை பீமன் அள்ளி எடுத்து முகத்–தில் நீர் தெளித்து, நெஞ்சு தடவி, நல்ல வார்த்–தை–கள் ச�ொல்லி சமா–தா–னப்–ப–டுத்–தி–னான். அர்–ஜு–னன் அவ–ருக்கு தன் காண்–டீ–பத்தை காட்டி ஹூங்–கா–ரம் செய்– தான். வெற்றி பெறு–வ�ோம் என்று அந்த குரல் அவ–ருக்–குத் தெரி–வித்–தது. அது நம்–பிக்–கையை – யு – ம், சந்–த�ோ–ஷத்–தை–யும் தந்–தது. அந்–த–ணர்–கள் வேத–க�ோ–ஷங்–களை எழுப்–பி– னார்–கள். பர–மாத்–மாவை துதித்–தார்–கள். அந்த வார்த்–தைக – ள – ைக் கேட்ட தரு–மபு – த்–திர– ர் கைகூப்–பி– னார். அந்–தண – ர்–களி – ல் தலை–மைய – ாக இருந்–தவ – ர் எழுந்து நின்று, ‘‘வெகு நிச்–ச–யம் நீங்–கள் ஜெயிப்– பீர்–கள். நீங்–கள் ஜெயிப்–பத – ற்–காகவே – பிறந்–திரு – க்–கி– றீர்–கள். உண்–மையி – ல் அதற்–காகவே – இப்–படி – ப்–பட்ட வேத–னை–களை தாங்–கி–யி–ருக்–கி–றீர்–கள். நீங்–கள் வித்– வ ான்– க ள். சாமார்த்– தி – ய ம் உள்– ள – வ ர்– க ள். எங்கே, எப்–படி நடந்து க�ொள்ள வேண்–டும் என்று உங்–க–ளுக்–குத் தெரி–யும். எனவே, இந்த அஞ்– ஞான வாசத்தை வெகு அழ–காக – த் தாண்–டுவீ – ர்–கள். நல்ல இட–மா–கத் தேர்ந்–தெ–டுத்து, அமை–தி–யான ஊராக தேர்ந்–தெடு – த்து அங்கே அரு–கரு – கே வாழ்–வ– தற்கு முயற்சி செய்–யுங்–கள். அதி–கம் வில–கி–விட வேண்–டாம்–’’ என்று பேசி–னார். அந்–த–ணர்–களை வலம் வந்து பஞ்–ச–பாண்–ட– வர்–கள் நமஸ்–க–ரித்–தார்–கள். தூய்–மை–யான மன–தும், புத்–தி–க்கூர்–மை–யும், – மை – யு – ம் உடைய அந்த ராஜ–கும – ா–ரர்–கள், செயல்–திற பலம் வாய்ந்த அந்த க்ஷத்–தி–ரி–யர்–கள் தங்–கள் இயல்–பான குணங்–களை மறைத்–துக்–க�ொண்டு ப�ொது–மக்–க–ளில் ஒரு–வ–ராக, எது–வும் அறி–யா–த–வ– ராக, வீரம் என்– ப – த ற்– கு ம் தங்– க – ளு க்– கு ம் எந்த சம்–பந்–த–மும் இல்லை என்று ச�ொல்–லும் வண்–ண– மாக விராட தேசத்–தில் பிர–வே–சிக்க திட்–ட–மிட்–டார்– கள். சுற்றி அமர்ந்து யார் யார் என்ன வேடம் என்று விவ–ரம் ச�ொன்–னார்–கள். ‘‘தந்–தத்–தாலு – ம், தங்–கத்–தாலு – ம், இரும்– பி – ன ா– லு ம் செய்– ய ப்– பட்ட பாய்ச்–சி–களை கையில் வைத்–துக் க�ொண்டு நான் விராட மன்–னனு – க்கு சூதா–டு–கின்ற த�ோழ–னாக இருப்– பேன். சூதா– டு – கி ன்ற நமைச்– ச ல் எனக்கு இன்–ன–மும் தீர–வில்லை. இந்த ஒரு வரு–ட–மும் இடை–ய–றாது மன்–ன–ன�ோடு காலை–யும், மாலை– யும் சூதா– டி க்– க �ொண்டு, அப்– ப டி அவன் வரா–விட்–டால் தனியே உட்– கார்ந்து சூதா– டி க்– க �ொண்டு என் ப�ொழுதை கழித்–துக்–க�ொண்–டி–ருப்– பேன். எவன�ோ கிழ–வன் இடை–ய– றாது பாய்ச்–சி–க–ள�ோடு உட்–கார்ந்து க�ொண்–டிரு – க்–கிற – ான் என்று என்னை ஏறிட்–டும் பார்க்–காம – ல், அனை–வரு – ம் சென்–று–வி–டு–வார்–கள். யுதிஷ்–டி–ரன் என்–கிற பஞ்–ச–பாண்–ட–வர்–க–ளு–டைய தலை–வன்

இப்–ப–டியா இருப்–பான் என்று கண்–டு–பி–டிக்க முடி– யா–த–படி நான் ஒளிந்–துறை வாழ்வு செய்–வேன்–’’ என்று தரு–ம–புத்–தி–ரர் ச�ொன்–னார். ‘‘இந்த வன–வா–சத்–தில் நான் ஒழுங்–காக சாப்–பிட – – வில்லை. எனக்கு விரும்–பிய உணவு கிடைக்–கவே – – யில்லை. ஏத�ோ பசி–யா–றினேனே – தவிர, விரும்–பிய உணவை நான் உண்–டத – ே–யில்லை. என்–னுடை – ய ருசி எனக்கு மறந்தே ப�ோயிற்று. இந்த ஒரு வரு– டம் நான் ருசித்து உண்–ண–வேண்–டும். ஆசை–தீர உண்–ணவே – ண்–டும். அடிக்–கடி உண்–ணவே – ண்–டும். ராஜ–ப�ோ–கம – ான உணவு உண்–ணவே – ண்–டும். நான் அர–சனு – க்கு உணவு சமைப்–பவ – ன – ாக இருந்து அவ்– வப்–ப�ோது எனக்–காக – வு – ம் சமைத்–துக் க�ொள்–வேன். இன்–ன�ொ–ரு–வர் சமைத்து உண்–ப–தை–விட நல்ல ருசி–யாக சாப்–பி–டு–ப–வன் தனக்–குத்–தானே சமைத்– துக் க�ொண்டு உண்–ணு–வ–து–தான் சிறந்–த–தாக – ப்–பட்ட சமை–யற்–கார– ன – ாக இருக்–கும். நான் அப்–படி விராட தேசத்து அரண்–ம–னை–யில் அர–ச–னுக்–குத் – ாக இருப்–பேன். ப�ோய் கை தகுந்த சமை–யல்–கார– ன – ொரு சமை– கட்டி கூனிக் குறுகி நின்று, நான் நல்–லத� யற்–கார– ன் என்று அறி–முக – ப்–படு – த்–திக் க�ொள்–வேன். எங்கே சமைத்–துக் க�ொண்டு வா என்று ச�ொன்– னால் அரை நாழி–கையி – ல் சமைத்–துப் ப�ோடு–வேன். சமை–யல் பண்–டத்–தின் வாச–னை–யா–லும், ம�ொட– ம�ொ–டப்–பா–லும், அது நெய்–யில் ஊறி மிதப்–பது பார்த்–தும் அவர்–கள் ஆவ–லாக கைவைப்–பார்–கள். உண்ட பிறகு வாய்–விட்டு பாராட்–டுவ – ார்–கள். பிறகு என்னை விடவே மாட்–டார்–கள்,’’ என்று ச�ொல்லி பீமன் உரக்–கச் சிரித்–தான். எல்–ல�ோ–ரும் அவன் சிரிப்–பில் கலந்து க�ொண்–டார்–கள். ‘‘எனக்கு ஒரு சாபம் இருக்–கிற – து. நான் இஷ்–டப்– பட்ட நேரத்–தில் அந்த சாபத்தை ஏற்–றுக் க�ொள்–ள– லாம். ஒரு கந்–தர்–வியை நான் புறக்–க–ணித்–தேன். உன்–னில் ம�ோக–வச – ப்–பட்ட பெண்ணை புறக்–கணி – ப்– பது பாவம் என்று உனக்–குத் தெரி–ய–வில்–லையா, கூட–லுக்கு வா என்று கெஞ்–சிக் கேட்–கிற பெண்ணை புறக்–கணி – ப்–பது அதர்–மம் அல்–லவா, அது துர�ோ–கம் அல்–லவா. வெட்–கத்தை விட்டு ஒரு பெண் தன்னை வெளிப்–படு – த்–துகி – ற – – ப�ோது அதைப் பூர்த்தி செய்–யா–மல் அந்–தப் பெண்ணை அவ–மா–னப்– ப–டுத்–துவ – து கேவ–லம – ல்–லவா. அவள் எவ்– வ – ள வு துடித்– து ப் ப�ோவாள். உன் ப�ௌரு–ஷத்–தின் மீது கர்–வம் க�ொண்–டு–தானே என்னை புறக்–க– ணிக்–கி–றாய். உன் அழ–குக்கு நான் ஈடில்லை என்–று–தானே என்னை புறக்–க–ணிக்–கி–றாய். அர்–ஜுனா, நீ என்னை புறக்–க–ணித்–த–தால் அவ– மா–னப்–ப–டுத்–தி–ய–தால் அலி–யா–கப் ப�ோவாய் என்று சாப–மிட்–டாள். நான் தவித்–துப் ப�ோனேன். மனம் கலங்– கி–னேன். என்–மீது காதல்–க�ொண்ட அவள் இரக்–கப்–பட்–டாள். சரி, இது உட– ன – டி – ய ாக நிகழ வேண்– ட ாம். எப்– ப� ொ– ழு து விரும்– பு – கி – ற ாய�ோ, அப்– ப� ொ– ழு து

ð£ô-°-ñ£-ó¡

78

ðô¡

1-15 டிசம்பர் 2017


ஒரு வருட காலம் மட்–டும் நீ அவ்–வி–தம் ஆணும் அற்ற, பெண்–ணும் அற்ற ஒரு நிலை–யில் இருப்– பாய். உன் உடம்பு ஆணாக இருந்–தா–லும் உன் அசை–வு–கள் பெண்–ணாக இருக்–கும். உன் குரல் பெண்–ணாக மாறும். உன்–னு–டைய நடை–யும், உடை– யு ம், விருப்– ப ங்– க – ளு ம் பெண்– ணு – டை ய விருப்–பங்–க–ளாக இருக்–கும். ஒரு வரு–டம் கழித்து நீ மறு–ப–டி–யும் உன்–னு–டைய பழைய நிலைக்கு வரு–வாய். விருப்–பம் தெரி–வித்த பெண்ணை ஒரு– ப�ொ–ழு–தும் விலக்–காதே என்று ச�ொல்லி மறைந்– தாள். இத�ோ விரா–ட–தே–சத்–தில் நான் என்னை முற்–றி–லும் மறைத்–துக் க�ொள்ள அது–தான் நல்ல சந்–தர்ப்–பம். இல்–லையெ – னி – ல் என்–னுடை – ய ப�ௌரு– ஷத்–தில் ஈடு–பட்டு வேறு யாரா–வது என்–மீது நாட்– டம் க�ொள்–வார் என்–றால், நான் யார் என்–பது தெரிந்–து–ப�ோ–கும். அல்–லது நானே என்–னுடை – ய புத்–தியி – ன் தடு–மாற்–றத்–தால் அழ–கிய பெண்–ணைப் பார்த்து மயங்–கி–னால் அப்–ப�ோ–தும் என் இருப்பு தெரிந்து ப�ோகும். அர்–ஜு–னனா பெண் வேடம் இட்டு இருப்–பது என்று எவ–ரும் நினைக்க மாட்–டார்– கள். சந்–தே–கம் வராது. இதை–விட நான் ஒளிந்து க�ொள்ள மிகச் சிறந்த வழி எது–வும் இருப்–பதா – க – த் தெரி–ய–வில்லை,’’ என்–றான் அர்–ஜு–னன். திர�ௌ–பதி முகம் ப�ொத்–திக்–க�ொண்டு அழு– தாள். மிகுந்த அழ–கா–ன–வ–னும், திற–மை–யா–ன– வ–னும், புத்–திக் கூர்–மையு – ள்–ளவ – னு – ம், விவே–கமு – ள்– ள–வ–னும், வீர–முள்–ள–வ–னு–மான அந்த இளை–ஞன் – ம – ான ஒரு பெண்–ணைப்– தன்னை அதற்கு நேர்–பத ப�ோல முழு–வ–தும் பெண்மை இல்–லாத பெண் சாயல் உள்ள ஆணைப்–ப�ோல இருக்–கப் ப�ோகி– றான் என்–பது அவ–ளுக்கு துக்–கத்தை க�ொடுத்–தது. ‘‘ச�ௌந்–தரி, அழாதே. இதை சாப–மா–கவே நான் நினைக்–க–வில்லை. இந்த நேரத்–தில் இது எனக்கு வரம். அந்த தேவ–தையை நான் மன–தாற – ன்–றேன். வணங்–குகி – ன்–றேன். அவளை வாழ்த்–துகி இவை–யெல்–லாமே திட்–ட–மி–டப்–பட்டு நடந்–தத�ோ என்று சந்–தே–கிக்–கின்–றேன். வேறு எந்–த–வித – –மாக என்னை மறைத்–துக் க�ொண்–டா–லும் அது வெளியே

தெரிய வாய்ப்–பி–ருக்–கி–றது. ஆனால் ஆணும், பெண்–ணு–மற்ற இந்த அலித்–தன்–மையை நான் ஏற்று நடந்து க�ொண்–டால் அது எவ–ருக்–கும் நெல்– மு–னை–யள – –வும் சந்–தே–கம் வராது. ‘‘எங்–கள் ஐவ–ரில் துரி–ய�ோ–த–ன–னின் ஒற்–றர்–கள் என்–னைத்–தான் தேடு–வார்–கள். எவ–னா–வது வில் வீரன் இருக்–கி–றானா என்று தேடு–வார்–கள். நான் எங்–கே–னும் ஒரு மரத்–தின் உச்–சி–யில் நம்–மு–டைய ஆயு–தங்–களை நான் கட்–டி–விட்டு பெண்–க–ளுக்– கு–ரிய ஆடை–களை அணிந்–து–க�ொண்டு லேசாக ர�ோமங்–கள் முளைத்த முகத்–துட – ன், கனத்த பெண் குர–லுட – ன், பெண் உடை உடுத்தி, ஒயி–லாக நடந்து செல்–வேன். எத்–தனை பெண்–களை நான் நேசித்– தி–ருக்–கி– றேன். இந்த சம–யத்–தில் என்–னு– டைய நட–வ–டிக்–கை–கள் மூலம் அவர்–களை நினைத்–துக் க�ொள்–வேன். இந்–தப்–பெண் இப்–படி உட்–கார்ந்– தாள். அந்–தப் பெண் அப்–படி ஆடி–னாள். இவள் இப்– ப டி பாடி– ன ாள். இவள் இப்– ப டி உடுத்– தி க் க�ொண்–டாள் என்–றெல்–லாம் ஒவ்–வ�ொரு செய்–கை– யின் ப�ோதும் அந்–தப் பெண்–களை நான் மன–துக்– குள் ஸ்வீ–க–ரிப்–பேன். வாழ்த்–து–வேன். ச�ௌந்–தரி, இது எனக்கு அவ–மா–னம் என்று கரு–தாதே. எனக்கு கிடைத்த மிகப்–பெ–றும் பேறு என்று தான் நான் கரு–து–கி–றேன்,’’ அர்–ஜு–னன் அவளை அமை–திப்– ப–டுத்–தி–னான். அர்–ஜு–னன் சந்–த�ோஷ – ம – ா–கச் ச�ொல்ல, நான்கு சக�ோ–த–ரர்–க–ளும் நீண்ட நெடிய பெரு–மூச்சு விட்– டார்–கள். தங்–க–ளின் கதா–நா–யக – –னான அர்–ஜு–னன் கற்–பனை – க்கு எட்–டாத ஒரு அலித்–தன்மை வாய்ந்த ஆணாக நடக்–கப் ப�ோகி–றான் என்–பதை ய�ோசித்து அவர்–க–ளுக்கு வேத–னை–யாக இருந்–தது. ‘‘நான் குதி–ரை–களை கவ–னித்–துக் க�ொள்–வேன். இந்த வனத்–தில் குதி–ரை–கள�ோ – டு பழக்–கமி – ல்லை. நடந்தே பல தூரங்–கள் ப�ோக வேண்–டி–யி–ருந்– தது. குதி–ரை–களை கண்–ட–வு–டனே என் மனம் உற்–சா–கத்–தில் ஆழ்ந்–து–வி–டும். உடனே தாவி அம–ர–வும், அவற்றை விரட்–டிக்–க�ொண்டு ப�ோக– வும் மனம் துடி–து–டிக்–கும். ஜெயத்–ர–தன் மூல–மாக ðô¡

79

1-15 டிசம்பர் 2017


தேரும், குதி– ர ை– க – ளு ம் கிடைத்– த ன. அவை ப�ோத–வில்லை. ஆயி–ரம் ஆயி–ரம் குதி–ரை–கள் இருக்–கின்ற பண்–ணைக்–குள் அந்த குதி–ரை–களி – ன் வாச–னையை முகர்ந்–து–க�ொண்டே, அவற்றை தட–விக் க�ொண்டே, நான் ப�ோக–வேண்–டும். அந்த எண்–ணம் ஒரு வெறி–யாக என் உடம்–பில் இருக்– கி–றது. ஒரு குதி–ரைக்–கா–ரனை நகு–லன் என்று யார் சந்–தே–கப்–ப–டு–வார்–கள்? யார் வந்து குதி–ரைக் க�ொட்–டகை – யி – ல் பஞ்–சபா – ண்–டவ – ர்–களை தேடு–வார்– கள். எனவே, நான் ஒளி–வ–தற்கு அதுவே சரி–யான

மாட்–டார்–கள். எனவே, நான் பசுக் க�ொட்–டி–லில் ஒரு மேய்ப்–பவ – ன – ாக, பரா–மரி – ப்–பவ – ன – ாக, பெருக்கி சுத்–தம் செய்–ப–வ–னாக, அவற்–றைக் குளிப்–பாட்டி குதூ– க – ல ப்– ப – டு த்– து – ப – வ – ன ாக இருக்– கி – றே ன்,” என்–றான் சகா–தே–வன். ‘‘ஞான–முள்–ளவ – னே, நீ ராஜ–கும – ா–ரன – ட – ா” தரு–ம– புத்–தி–ரர் கண்–ணில் நீர் வழிய பேசி–னார். ‘‘யாராக இருந்–தா–லும் பசு செல்–வ–மல்–லவா. க்ஷத்–தி–ரி–யன�ோ, வைசி–யன�ோ, பிரா–ம–ணன�ோ அவன் வாழ்– வி ன் ஆதா– ர ம் பசுக்– க ள்– தானே .

இடம்.” என்–றான் நகு–லன். ‘‘ஞானத்– தி ல் சிறந்– த – வ னே, ஜ�ோதி– ட த்– தி ல் வல்–ல–வனே, நாள் கணக்–கும், நட்–சத்–திர கணக்– கும் துல்–லி–ய–மாக நெஞ்–சில் தரித்–துக் க�ொண்–டி– ருப்–ப–வனே, உன் ஞானத்–திற்கு முன்பு என்ன வேடம் பூண்–டா–லும் தெரி–யு–மடா. என்ன செய்–யப் ப�ோகி–றாய்?” சகா–தே–வ–னைப் பார்த்–துக் கேட்–டார் தரு–மர். ‘‘பசுக்–க�ொட்–டில். அது–தான் என் இடம். பசுவை பார்க்க வரு– ப – வ ர்– க ள் ஒரு– ப� ொ– ழு – து ம் பசுவை விட்–டுப் பரா–ம–ரிக்–கி–ற–வனை பார்க்–க–மாட்–டார்–கள். பசு லக்ஷ்–மிக – ர– ம – ான விஷ–யம். அது பார்க்–கிற – வ – ரை கவர்ந்–து–வி–டும். பசு–வின் மேலி–ருந்து கண்ணை எடுக்க முடி– ய ாது. பசுவை பரா– ம – ரி க்– கி – ற – வ ன் முக்–கி–ய–மா–கப்–ப–டாது. இந்த பசு–வி–லி–ருந்து அந்த பசு–விற்கு, அந்த பசு–வி–லி–ருந்து இன்–ன�ொரு பசு– விற்கு என்று கண்–கள் தாவுமே தவிர, பசு–விற்கு கீரை நறுக்–கிப் ப�ோடு–கிற – வ – னை மக்–கள் கவ–னிக்க

அந்–தப் பசுக்–களை நான் நேசிக்–கி–றேன். அவற்– றுக்கு நடுவே வாழப்–ப�ோ–கிறே – ன் என்–பதே எனக்கு சந்–த�ோ–ஷ–மாக இருக்–கி–றது. என்–னைப் பற்–றிய கவ–லையை விடுங்–கள். நீங்–களே அந்–தப் பக்–கம் வந்–தால்–கூட என்னை கண்–டுக – �ொள்ள முடி–யா–து’– ’ என்று ச�ொல்லி கண் சிமிட்–டி–னான். அவன் குதூ– க – ல த்தை எண்ணி அவர்– க ள் மனம் மகிழ்ந்–தார்–கள். ஒரு–வரை ஒரு–வர் தழு–விக் க�ொண்–டார்–கள். ‘‘ச�ௌந்–தரி, அற்–புத – ம – ா–னவ – ளே, மிக வலி–வான ஐந்து புரு–ஷர்–க–ளுக்கு மனை–வி–யாக இருந்–தும் உன்னை காப்–பாற்–றிக்–க�ொள்ள நீ என்ன செய்–யப் ப�ோகி–றாய்? நீ இருக்–கும் இடத்–தில்–தான் நாங்–கள் இருப்–ப�ோம் என்று தெரிந்து க�ொண்டு உன்னை எளி– தாக துரி– ய�ோ – த – ன ன் கண்– டு – க �ொள்– வ ான். அர்– ஜ ு– ன – னு க்கு வலை– வீ சு. அப்– ப டி இல்– லை – யென்–றால் திர�ௌ–பதி எங்கே என்று பார் என்று உங்–கள் இரு–வ–ரை–யும்–தான் மைய–மாக வைத்து

80

ðô¡

1-15 டிசம்பர் 2017


ஒற்– ற ர்– கள ை தேடச் ச�ொல்– வ ான். நீ என்– ன – வாக இருப்–பாய் ராஜ–கு–மாரி?’’ என்று தரு–மர் பிரி–யத்–த�ோடு கேட்–டார். ‘‘இந்த ராஜ–கு–மாரி ஒரு வேலைக்–கா–ரி–யாக இருப்– பா ள்,’’ என்று திர�ௌ– ப தி ச�ொன்– ன – து ம் அவர்–கள் முகத்–தைக் கவிழ்த்–துக் க�ொண்–டார்–கள். மலை முகட்–டை–யும், வானத்–தை–யும், மரத்–தின் உச்–சி–யை–யும் கவ–னித்–தார்–கள். ப�ொங்கி வரும் அழு–கையை மூக்கு உறிஞ்–சியு – ம், த�ொண்–டையை செரு–மியு – ம் குறைத்–துக்–க�ொண்–டார்–கள். ஆயி–னும் அழு–தார்–கள். புரு– ஷ ர்– க ள் கவ– லை ப்– ப – டு – வ – தை ப் பார்த்து திர�ௌ–பதி குதூ–கல – ம – டை – ந்–தாள். அவர்–கள் ஐந்து பேரும் மகா–வீர– ர்–கள். மகா–ரதி – க – ள். அவர்–கள் ஐந்து பேரும் தன்னை எத்–துனை வேக–மாக நேசிக்–கி– றார்–கள். தன்–னைப்–பற்றி எப்–படி கவ–லைப்–ப–டு–கி– றார்–கள் என்–பதி – ல் பெரும் நெகிழ்ச்–சிய – டை – ந்–தாள். நிறை–வ–டைந்–தாள். தனக்–காக – த் தன் புரு–ஷன் வருத்–தப்–படு – கி – ற – ான் என்–பது எந்–தப் பெண்–ணுக்–கும் மிகப் பெரிய ஆறு–தல். அது பரி–சு–ப�ோல ஒரு ஆனந்–தம். அந்த ஆத–ரவு அவள் மனதை விட்டு நீங்–காது இருக்–கும். அவன் புரு–ஷன்–பால் மிகுந்த ஈடு–பாடு ஏற்–ப–டும். ஒன்–றுக்கு ஐந்து புரு–ஷர்–கள் உள்ள திர�ௌ–பதி தன்–னுடை – ய கண–வர்–கள் அத்–தனை பேரும் முகம் திருப்–பிக் க�ொண்டு அமர்ந்–தி–ருப்–ப–தைப் பார்த்து கைக�ொட்டி கல–க–ல–வெ–னச் சிரித்–தாள். ‘‘இது என்ன, எதற்கு எல்–ல�ோ–ரும் முகத்தை தூக்–கிக் க�ொண்டு இருக்–கி–றீர்–கள்? நான் வேலை செய்–வது உங்–களு – க்–குத் தெரி–யாதா. உங்–களு – க்கு சிஷ்– ரு ஷை செய்– ய – வி ல்– லை யா. உங்– க – ளு க்கு பாலும் பழ–மும் எடுத்து வர–வில்–லையா. உங்–க– ளுக்கு கால் பிடித்து விட–வில்–லையா. உங்–களு – க்கு குளிப்–ப–தற்கு நீர் எடுத்து வைக்–க–வில்–லையா. உங்–க–ளுக்கு முதுகு தேய்த்து விட–வில்–லையா. உங்–க–ளுக்–குச் செய்–வ–து–ப�ோன்ற அதே சிஷ்–ரு– ஷையை விரா– ட – த ே– ச த்து மன்– ன – னி ன் மனை– விக்கோ, மக– ளு க்கோ செய்– ய ப் ப�ோகி– றே ன். விராட தேசத்து மன்–ன–னின் மனைவி மிக நல்–ல– – ா–னவ – ள். வேலைக்–கார– ர்–களை வள். மிக அமை–திய மதிப்–பவ – ள் என்று கேள்–விப்–பட்–டிரு – க்–கிறே – ன். அந்த அர–ச–னும், அர–சி–யும் உல–கத்–தி–லுள்ள எல்லா உயிர்–க–ளுக்–கும் மரி–யாதை செய்–கின்ற குணம் உடை–ய–வர்–கள். என்னை எப்–படி நிந்–திப்–பார்–கள். எவ்–வித – ம் வேத–னைப்–படு – த்–துவ – ார்–கள். அம்–மா–திரி – – யான மன�ோ–நி–லை–யில் நான் இருக்க மாட்–டேன். ‘‘எத்–தனை பேர் எனக்கு வேலை செய்–தி–ருக்– கி–றார்–கள். எத்–தனை தாதி–கள் நான் சிறப்–பாக வாழ உதவி செய்– தி – ரு க்– கி – ற ார்– க ள். அவர்– க ள் நினைப்–பெல்–லாம் என் நெஞ்–சுள் இருக்–கி–றது. – ர்–களெ – ல்–லாம் எனக்கு நல்ல அவர்களில் சிறந்–தவ சிநே–கித – ர்–கள். அவர்–களை நினைத்–துக் க�ொண்டு அவர்–கள் எப்–படி எனக்கு உதவி செய்–தார்–கள�ோ, அதே– ப �ோல நானும் விராட தேசத்து மன்– ன – னின் மனை–விக்கு என்–னு–டைய பரா–ம–ரிப்–பைச் செய்–வேன். திர�ௌ–ப–தியா, அவள் அர–ச–கு–மாரி

அல்–லவா. இட–திலே இருக்–கும் ப�ொருளை வல– திலே வைக்–கக்–கூட அவள் ஆளைத் தேடு–வாளே என்று மக்–கள் நினைத்–தி–ருக்க, நம் எதி–ரி–கள் ய�ோசித்–திரு – க்க, நான் சாதா–ரண உடை–யில் விராட தேசத்து மன்–ன–னின் மனை–வி–யின் அறையை பெருக்–கிக் க�ொண்–டும், ஆச–னங்–களை துடைத்– துக் க�ொண்–டும், அவ–ளுக்கு கையில் சித்–தி–ரம் எழு–தி–யும், கண்–ணுக்கு மை இட்–டும், தலை–வாரி பின்–னி–யும் இருப்–பதை கவ–னிப்–பார்–களா என்ன? ‘‘இல்லை. நான் அப்–படி இருப்–ப–து–தான் சிறந்– தது. என் மூலம் உங்–க–ளுக்கு எந்த ஆபத்–தும் வந்–துவி – ட – க்–கூட – ாது. நாம் இருப்–பது தெரிந்து விடக்– கூ–டாது. உங்–களை எல்–லாம்–விட நான் கவ–னம – ாக பாது–காப்–பாக இருப்–பேன். வேறு எந்த இடத்– தை–யும்–விட விராட தேசத்–தின் ராணி இடம்–தான் பாது–காப்–பா–னது. அது மிக ச�ௌக–ரி–ய–மான சுதந்– தி–ரம – ான இடம். அங்கே நான் எனக்–கென்று ஒதுக்– கப்–பட்ட பஞ்–ச–ணை–யில் சுக–மாக உறங்–குவே – ன். மண்–த–ரை–யி–லும், புல்–த–ரை–யி–லும், மரக்–கட்டை மீதும் தூங்கி பழக்–க–மான எனக்கு அந்த பஞ்– சணை மிகப்–பெ–ரிய சுக–மாக இருக்–கும். நல்ல உணவு என்னை மறு–ப–டி–யும் கம்–பீ–ர–மாக்–கும். உடம்–புக்கு தட–வும் எண்–ணெய் ப�ோன்ற ப�ொருட்–க– ளும், அலங்–க–ரித்–துக் க�ொள்ள வேண்–டிய விஷ– யங்–க–ளும் அங்கு நிரம்–பக் கிடைக்–கும். நல்ல வேலைக்–கா–ரிக்கு அர–சி–யர்–கள் அதை அள்–ளிக் க�ொடுப்–பார்–கள். நான் ராஜ–கு–மாரி என்–றா–லும் அந்த கர்–வத்தை எல்–லாம் தூக்–கியெ – றி – ந்து விட்டு ஒரு வேலைக்–கா–ரி–யைப்–ப�ோல விரா–ட–தே–சத்–தில் இருப்–பேன். என்னை நீங்–கள் வாழ்த்த வேண்–டும். நீங்–கள் எல்–ல�ோ–ரும் அரு–கில் இருக்–கி–றீர்–கள் என்ற எண்–ணமே எனக்கு நிம்–ம–தி–யான தூக்–கத்– தை–யும், நல்ல பசி–யை–யும் க�ொடுக்–கும். பசித்து உண்டு, அயர்ந்து தூங்கி நான் முன்–னிலு – ம் எழில் பெற்–றவ – ன். ஆனால், அதி–கம் சிங்–காரி – த்–துக் – ளா – வே க�ொள்–ளா–மல், உரத்–துப் பேசா–மல், அலட்–டிக் நடக்–கா–மல் ஒரு வேலைக்–கா–ரி–யைப் ப�ோலவே அமை–தி–யாக இருப்–பேன்–’’ என்று ச�ொன்–னாள். அ வ ர் – க ள் தி ர� ௌ – ப – தி யை ந�ோ க் கி கை கூப்–பி–னார்–கள். அந்–தக் குடும்–பத்–திற்கு ஏற்–பட்ட ச�ோத–னைக் காலம். அவர்–கள் மிகுந்த ஒற்–று–மை–ய�ோ–டும், ஒரு–வர் மீது ஒரு–வர் பற்–றுத – ல�ோ – டு – ம், பாசத்–த�ோடு – ம் அந்த காலத்தை கடக்க முடிவு செய்–தார்–கள். ‘‘அர–சன் இருக்–கும் இடத்–தில்–தானே அரசி இருக்க முடி– யு ம். அரசி இருக்– கு ம் இடத்– தி ல்– தானே நீயும் இருப்–பாய்–’’ என்று தரு–ம–புத்–தி–ரர் சமா–தா–ன–மா–னார். ‘‘யாராக இருந்–தா–லும் சமை–ய–லறை பக்–கம் வர–வேண்–டும் அல்–லவா. சமை–யல்–கார– ன் சாப்–பாடு கூட்–டத்–திற்கு ப�ோக வேண்–டு–மல்–லவா. சமை–யற்– கூ– டத்– திற்கு அர–ச–னு ம் அர–சி–யும் வரும்–ப �ோது நீயும் வரு–வா–யல்–லவா. அப்–ப�ொ–ழுது உன்னை தரி–சிப்–பே–னே–’’ என்று பீமன் சமா–தா–னப்–ப–டுத்–திக் க�ொண்–டான்.

(த�ொட–ரும்) ðô¡

81

1-15 டிசம்பர் 2017


நின்னைச் சரணடைந்தேன், நிமலா..! முன்–னமே நினை–யாது ஒழிந்–தேன் உனை இன்–னம் நான் உனது சேவடி ஏத்–தி–லேன் செந்–ந–லார் வயல்–சூழ் திருக்–க�ோ–ளிலி மன்–னனே அடி–யேனை மற–வலே! - அப்–பர் தேவா–ரம் தேவ–னுக்கு ஆர–மாய் அமைந்–திரு – க்–கிற தேவா– ரமே, திகட்–டாத தேன்–சுவை க�ொண்–டது. அது–வும் அப்–பர் தேவா–ரம் கேட்–கவா வேண்–டும்! உள்–ளம் உருகி உருகி சிவ–பெ–ரு–மா–னி–டம் சிந்–தையை செலுத்–திய பேர–ரு–ளார் இல்–லையா அவர்! ‘திருக்–க�ோளி – லி என்–கிற திருக்–குவ – ளை ஊரில் எழுந்–த–ரு–ளி–யி–ருக்–கும் பரம்–ப�ொ–ருளே, உன்னை நான் இது–வரை நினைக்–கவி – ல்–லை’ என்ற தன் ஆற்– றா–மை–யைச் ச�ொல்ல வந்த அப்–பர் பெரு–மான், ‘முன்–னமே நினை–யாது ஒழிந்–தேன்’ என்–கி–றார். அப்–ப–டியெ – ன்–றால் என்ன அர்த்–தம்?

82

ðô¡

1-15 டிசம்பர் 2017

‘இது–வரை வேறு–வேறு வாச–னைக – ளி – ல் மனதை செலுத்– தி – வ ந்– த ேன். நிலை– ய ான அரு– ளை – யு ம் ப�ொரு–ளை–யும் தரு–கிற பரம ஈசனே உன்னை இது–கா–றும் நினைக்–கவி – ல்லை, அதற்–காக என்னை மன்–னித்து விடு’ என்–கி–றார் அவர். அப்–பர் பெரு–மான் ச�ொல்–வதி – ல்–தான் எத்–தனை யதார்த்–தம – ான உண்மை இருக்–கிற – து! நாம் எல்–லா– வற்–றை–யும் மறந்து மனம் ஒன்றி அந்த ஈச–னி–டம் இத–யத்–தைப் பறி க�ொடுத்–தி–ருக்–கி–ற�ோம். கணக்– கெ–டுத்–தால் ஒரு–வ–ரா–வது மிஞ்–சு–வாரா என்–பது சந்–தே–கம்–தான். ‘ஒன்– றி – யி – ரு ந்து நினை– மி ன்– க ள்’ என்– கி – ற து தேவா–ரப் பதி–கம். மனம் ஒன்றி மனதை அவ–னி– டம் செலுத்–து–வது என்–பது அவ்–வ–ளவு எளி–தான காரி–யமா என்ன? கவ– ன த் தடு– ம ாற்– ற ங்– க – ளு ம், சிந்– த – னை ச்


சித–றல்–க–ளும் நம் மனதை கலங்–க–டிக்–கி–றதே, மீள்–வ–தற்கு எது வழி? நிலை–யான பேரின்–பத்–தைத் தரு–கிற அந்–தப் பரம்–ப�ொ–ரு–ளில் மனம் பற்று வைக்க வேண்–டும். ‘இன்–னம் நானு–து–சே–வடி ஏத்–திலே – ன்’ என்–கி–றார் அப்–பர். அதா–வது, இது–வரை உன் திரு–வ–டியை வணங்–கு–கிற சூழ்–நிலை எனக்கு ஏற்–ப–ட–வில்லை, இந்த நிலை மாற வேண்–டும் என்–கி–றார். யாரால் இந்த நிலை– மையை மாற்ற முடி– – த – ற்கு கார–ணம – ான யும்? இந்த உல–கம் இயங்–குவ பரம்–பெ–ாரு–ளான சர்–வேஸ்–வ–ர–னால்–தான். அவனை நாம் நினைக்–கிற சூழ்–நிலையை – ஏற்–ப–டுத்–தித்–தர வேண்–டும். ‘மன்–னனே அடி– யேனை மற– வ – லே ’ என்– கி – ற ார். உன்னை நான் நினைக்–கா–விட்–டா–லும் நீ என்னை நினைக்க வேண்–டும். ‘அடி–யேனை குறிக்–க�ொ–ளே’, ‘திக–ழ�ொ–ளியே சிவனே உன் அப– யம் நானே’ ‘அஞ்–சல் என்–றா–ல–வா–யில் அப்–பனே அருள் செயா–யே’ ‘ஒரு பற்– றி – ல ா– ம ை– யு ங் கண்டு இரங்– கா ய் கச்சி ஏகம்–ப–னே’ ‘ஈசனே உன்–றன் பாதம் ஏத்–து–மாறு அருள் எம்–மா–னே’ ‘ஏத்– து – வ ார் இடர்– க ள் தீர்ப்– ப ாய் தில்லை சிற்–றம்–ப–லத்–துக் கூத்–தா’ - என்– றெ ல்– ல ாம் அப்– ப ர், தன் தேவா– ர ம் முழு–வ–தி–லும் ஈச–னு–டைய அரு–ளுக்–காக ஏங்–கித் தவிப்–ப–தைக் காண–மு–டி–யும். என் உயிர் அடங்– கு–முன் உன்–னைப் பற்–றிய சிந்–தனை என்–னி–டம் மலர வேண்–டும். அந்த பரம பாக்–கி–யத்–தைக் க�ொடு. இது–வரை எங்–கெங்கோ எது எதற்கோ என் மனம் வசப்–பட்–டு–விட்–டது. இத்–தனை நாள் அது என்–னி–டமே இல்லை. முத–லில் மனதை என் வச–மாக்கு. பிறகு உன் வச–மாக்கு என்று மனம் மருகி மன்–றா–டு–கி–றார். அப்– ப ர் பெரு– ம ா– னு க்கே இந்த நிலைமை என்–றால் அனைத்–து–வகை பல–வீ–னங்–க–ளா–லும் சூழப்–பட்ட நம்–மைப் பற்றி என்ன ச�ொல்–வது? நாம் இன்– னு ம் மண்– ணி – லு ம், ப�ொன்– னி – லு ம், பெண்–ணி–லும்–தானே நம் கவ–னத்தை குவித்து வைத்–தி–ருக்–கிற�ோ – ம். வ ச – தி – ய ா க வாழ– வேண்– டு ம் என்– ப – த ற்– க ாக நிம்–ம–தியை நாம் பறி–க�ொ– டுத்து விட்–ட�ோம். எவ்–வள – வு க சந்– த ா– லு ம் இது – த ான் உண்மை! அப்–படி வாழக்– கூ–டாது என்–கி–றார் அப்–பர் பெரு– ம ான். ச�ொன்– ன து

மட்–டு–மில்–லா–மல் ச�ொன்–ன–படி வாழ்ந்–தும் காட்–டி– னார். இன்–றைக்–கும் உழ–வா–ரப் பணிக்கு முதல் முன்–ன�ோடி அவர்–தானே! த�ொண்டு செய்தே பழுத்த பழம், அப்–பர் பெரு–மான். ஈசன் அடி ப�ோற்றி எந்–தை–யடி ப�ோற்றி சிவன் சேவடி ப�ோற்றி - என்–ப–தெல்–லாம் அப்–பர் பெரு–மா–னின் ரத்த நாளங்–களி – ல் ஊடு–ருவி – ய பக்–திப் பிர–வா–கம – ல்–லவா? தேவா–ரப் பாடல் பெற்ற சிவத்–த–லங்–கள் பல– வும் இது–வரை இருண்டு கிடந்து இப்–ப�ோது ஒளி வெள்–ளத்–தில் பிர–கா–சிக்–கின்–றன என்–றால், அதற்கு முழு–மு–தல் கார– ணம் அப்– ப ர் பெரு– ம ான் ப�ோன்ற அரு– ள ா– ள ர்– க ள்– த ான். சித்த சுத்தி ஏற்–ப–டு–வ–தற்கு சிவனை சுற்ற வேண்– டும். அவன் ஆல–யத்–தில் இருக்–கும் குப்–பை–களை நீக்–கி–னால், நம் மனக்– 32 கூ–டை–யில் குவிந்–தி–ருக்–கிற குப்–பை–கள் தாமாக வெளி–யே–றி–வி–டும். ‘நாடி வாழ் நெஞ்–சமே! நீ நன்–னெறி ஆகு– மென்–றே’ - மனமே அவனை நாடு, நெஞ்–சமே அவ–னி–டம் தஞ்–சம் க�ொள், அவனை சர–ணடை என்–கி–றார். நாம் செய்த தவ–று–க–ளுக்–காக, பேரா– சைக்–காக, யார்–யா–ரிட – ம�ோ கூச்–சமி – ல்–லா–மல் சர–ண– டை–கி–ற�ோம். ஆனால், யாரி–டம் சர–ண–டைந்–தால் இம்–மைக்–கும் மறு–மைக்–கும் பாது–காப்பு உண்டோ, அவ–னி–டம் அதா–வது, ஈச–னி–டம் சர–ணடை என்–கி– றார் பெரு–மான். அது அவ்–வள – வு எளி–தில் நடை–பெ– று–கிற காரி–யம் இல்–லைத – ான். முயற்–சியு – ம், பயிற்–சி– யும் இருந்–தால்–தான் சாத்–திய – ப்–படு – ம். அறை–யின் அடர்ந்த இருளை, ஒரு சிறிய அகல் விளக்கு எப்–படி விரட்–டிஅ – டி – க்–கிற – த�ோ, அதைப்–ப�ோல் மன–இ– ருள் ப�ோக்–கும் ஞான–ஒளி – ய – ாக விளங்க, திட–மான பக்தி வேண்–டும். பகட்–டான ப�ொருள்–க–ளின் மீது வைக்–கும் பற்–றைப் பரம்–ப�ொ–ரு–ளி–டம் வைத்து பக்தி செய்ய முன்–வர வேண்–டும். ராமா–யண இதி–கா–சத்–தில் ராமன் பர–த–னைப் பார்த்து ச�ொல்–கி–றேன்: ‘‘நாங்–கள் இங்கு மர–வுரி தரித்து மகிழ்ச்– சி – ய ாக உள்– ள�ோ ம். பட்– ட ா– டை க – ள – ால் நீ மகிழ்ச்–சிய – ாக உள்–ளாய். நம்–மிடை – யி – ல் மகிழ்ச்சி ப�ொது– வ ாக உள்– ள – தால் வேறு– பாடு என்–பது இல்லை. எவ–னது அவா அளவு கடந்–த– தாக உள்–ளத�ோ, அவனே ஏழ்–மை–யா–ன–வன். மனத்–தின்–கண் செல்–வந்–தன், வறி–ய–வன் என்று எவ–ரும் இல்லை.’’ இது–தானே உண்மை! வாழ்வு வளம் பெற வேண்–டு–மா–னால், மனம் அமை–தி–ய–டைய வேண்– டு–மா–னால், நிம்–மதி நிலைக்–க–வேண்–டு–மா–னால் அப்– ப ர் காட்– டி ய வழி– யி ல் பய– ண ம் செய்– வ து ஒன்–று–தான் சாலச்–சி–றந்–தது. அப்–பர் வழி–யில் பய–ணம் செய்ய, ட�ோல்–கேட் கட்–டண – ம் செலுத்–தத் தேவை–யில்லை. அப்–பர் வழி– யில் உண்–மை–யாக மனம் ஒன்றி பய–ணம் செய்– தால் அரு–ளும் ப�ொரு–ளும் நம்–மைத் தேடி–வ–ரும். இது சத்–தி–யம்!

மன இருள் அகற்றும் ஞானஒளி

ஆழ்–வார்க்–க–டி–யான்

மை.பா.நாரா–ய–ணன்

ðô¡

83

1-15 டிசம்பர் 2017


எந்த நட்சத்திரக்காரருக்கு

எந்த மந்திரம்?

வ்–வ�ொ–ருவ – ரு – க்–கும – ான ராசி–யை–விட – வு – ம், மிக–வும் துல்–லிய – ம – ாக அவ–ரவ – ர் நட்–சத்–திர– ம், அந்–தந்த நப–ருக்கு ஏற்–படு – ம் பாதிப்–புக – ளு – க்–குக் கார–ணம – ா–கிற – து. அதே–சம – ய – ம் அந்–தந்த நட்–சத்–திர– த்–தைப் ப�ோற்றி, மந்–தி–ரம் உச்–ச–ரிப்–ப�ோ–மா–னால் அந்த பாதிப்–பு–க–ளின் கடுமை தணி–யும், தீர்–வு–க–ளும் எளி–தா–கக் கிடைக்–கும் என்று பெரி–ய–வர்–கள் ச�ொல்–கி–றார்–கள். அந்த (காயத்ரி) மந்–தி–ரங்–கள் இத�ோ. இம்–மந்–தி–ரத்தை மனப்–பா–டம் செய்–து–க�ொண்டு, நேரம் கிடைக்–கும்–ப�ோ–தெல்–லாம் மன–சுக்–குள் ச�ொல்–லிக்–க�ொண்டே இருக்–க–லாம். நல்–வாழ்வு அனை–வ–ரும் பெற வாழ்த்–து–கள்.

அஸ்–வினி ஓம் ஸ்வேத வர்ண்யை வித்–மஹே சுதா–க–ராயை தீமஹி தன்னோ அச்–வந�ௌ ப்ர–ச�ோ–த–யாத்

ர�ோஹிணி ஓம் ப்ரா–ஜா–வி–ருத்–யைச வித்–மஹே விச்–வ–ரூ–பாயை தீமஹி தன்னோ ர�ோஹினி ப்ர–ச�ோ–தயா – த்

பரணி ஓம் க்ருஷ்–ண–வர்–னாயை வித்–மஹே தண்–ட–த–ராயை தீமஹி தன்னோ பரணி ப்ர–ச�ோ–த–யாத்

மிரு–க–சீ–ரி–டம் ஓம் சசி–சே–க–ராய வித்–மஹே மஹா–ரா–ஜாய தீமஹி தன்னோ ம்ரு–க–சீர்ஷா ப்ர–ச�ோ–த–யாத்

கிருத்–திகை ஓம் வன்–னி–தே–ஹாயை வித்–மஹே மஹா–த–பாயை தீமஹி தன்னோ க்ருத்–திகா ப்ர–ச�ோ–தயா – த்

திரு–வா–திரை ஓம் மஹா ச்ரேஷ்–டாய வித்–மஹே பசும்–த–நாய தீமஹி தன்னோ ஆர்த்ரா ப்ர–ச�ோ–த–யாத்

84

ðô¡

1-15 டிசம்பர் 2017


புனர்–பூ–சம் ஓம் ப்ர–ஜாவ்–ருத்–யைச வித்–மஹே அதி–தி–புத்–ராய த தீமஹி தன்னோ புனர்–வஸு ப்ர–ச�ோ–த–யாத் பூசம் ஓம் ப்ரம்ம்–வர்ச்–ச–ஸாய வித்–மஹே மஹா திஷ்–யாய தீமஹி தன்னோ புஷ்ய ப்ர–ச�ோ–த–யாத் ஆயில்–யம் ஓம் ஸர்–ப–ரா–ஜாய வித்–மஹே மஹா ர�ோச–னாய தீமஹி தன்னோ ஆச்–லேஷ ப்ர–ச�ோ–த–யாத் மகம் ஓம் மஹா அன–காய வித்–மஹே பித்–ரியா தேவாய தீமஹி தன்னோ மகஃப்–ரச�ோ – –த–யாத் பூரம் ஓம் அரி–யம்–நாய வித்–மஹே பசு–தே–ஹாய தீமஹி தன்னோ பூர்–வ–பால்–குநீ ப்ர–ச�ோ–த–யாத் உத்–தி–ரம் ஓம் மஹா–ப–காயை வித்–மஹே மஹாச்–ரேஷ்–டாயை தீமஹி தன்னோ உத்–ர–பால்–குநீ ப்ர–ச�ோ–த–யாத் ஹஸ்–தம் ஓம் ப்ர–யச்–ச–தாயை வித்–மஹே ப்ரக்–ருப்–ணீ–தாயை தீமஹி தன்னோ ஹஸ்தா ப்ர–ச�ோ–தயா – த் சித்–திரை ஓம் மஹா த்வஷ்–டாயை வித்–மஹே ப்ர–ஜா–ரூ–பாயை தீமஹி தன்னோ சைத்ரா ப்ர–ச�ோ–த–யாத் சுவாதி ஓம் காம–சா–ராயை வித்–மஹே மகா–நிஷ்–டாயை தீமஹி தன்னோ சுவாதி ப்ர–ச�ோ–த–யாத் விசா–கம் ஓம் இந்த்–ராக்–ந�ௌச வித்–மஹே மஹாச்–ரேஷ்ட்–யைச தீமஹி தன்னோ விசாகா ப்ர–ச�ோ–த–யாத் அனு–ஷம் ஓம் மித்–ர–தே–யாயை வித்–மஹே மஹா மித்–ராய தீமஹி தன்னோ அனு–ராதா ப்ர–ச�ோ–த–யாத் கேட்டை ஓம் ஜயேஷ்–டாயை வித்–மஹே மகா ஜய்ஷ்ட்–யாயை தீமஹி தன்னோ ஜ்யேஷ்டா ப்ர–ச�ோ–த–யாத் மூலம் ஓம் ப்ரா–ஜா–தி–பாயை வித்–மஹே

மஹப்–ரா–ஜையை தீமஹி தன்னோ மூலாப் ப்ர–ச�ோ–த–யாத்

பூரா–டம் ஓம் சமுத்–ர–கா–மாயை வித்–மஹே மஹா–பி–ஜி–தாயை தீமஹி தன்னோ பூர்–வா–ஷாடா ப்ர–ச�ோ–த–யாத் உத்–தி–ரா–டம் ஓம் விஸ்–வே–தே–வாய வித்–மஹே மஹா ஷாடாய தீமஹி தன்னோ உத்–ரா–ஷாடா ப்ர–ச�ோ–த–யாத் திரு–வ�ோ–ணம் ஓம் மஹா ச்ரோ–ணாய வித்–மஹே புண்–யஸ்–ல�ோ–காய தீமஹி தன்னோ ச்ரோணா ப்ர–ச�ோ–த–யாத் அவிட்–டம் ஓம் அக்ர நாதாய வித்–மஹே வசூ–ப–ரீ–தாய தீமஹி தன்னோ சர–விஹ்டா ப்ர–ச�ோ–த–யாத் சத–யம் ஓம் பேஷ–ஜயா வித்–மஹே வருண தேஹா தீமஹி தன்னோ சத–பி–ஷக் ப்ர–ச�ோ–தயா – த் பூரட்–டாதி ஓம் தேஜஸ்–க–ராய வித்–மஹே அஜ–ஏ–க–பா–தாய தீமஹி தன்னோ பூர்–வப்–ர�ோஷ்–ட–பத ப்ர–ச�ோ–த–யாத் உத்–தி–ரட்–டாதி ஓம் அஹிர் புத்ந்–யாய வித்–மஹே ப்ர–திஷ்–டா–ப–நாய தீமஹி தன்னோ உத்–ரப்ப்–ர�ோஷ்–டப – த ப்ர–ச�ோத – யா – த் ரேவதி ஓம் விச்–வ–ரூ–பாய வித்–மஹே பூஷ்ண தேஹாய தீமஹி தன்னோ ரைய்–வதி ப்ர–ச�ோ–த–யாத் ðô¡

85

1-15 டிசம்பர் 2017


மூலவர் க�ோதண்டராமர்

தனுஷ்கோடி நாயகனைத் தலைவணங்கிப் பணிவ�ோம்! பா 5 விபீ–ஷண – ன் பாலத்–தைக் கட்–டிய ரா–மரி ம்–பனு – க்கு தென்–கிழ – க்–கில் அமைந்–துள்ள – ட – மே அதனை தனுஷ்– க �ோ– டி க்கு ரா– மே ஸ்– வ – ர த்– தி – உடைத்து விடும்–படி கேட்–டுக் க�ொண்–டான், லி–ருந்து பேருந்–தில் செல்–ல–லாம். ரா–ம–ரும் வில்–லின் முனை–யால் பாலத்தை வாங்–காள விரி–குடா கட–லா–கிய மக�ோ–ந–தி–யும், உடைத்–தெ–றிந்–தார். அதன் கார–ணமாக – ‘தனுஷ்– இந்–துமகா – சமுத்–தி–ர–மா–கிய இரத்–தி–னா–க–ர–மும் க�ோ–டி’ (தனுஷ் - வில்; க�ோடி - முனை) என கூடும் இடமே (சாகர சங்–க–மம்) தனுஷ்–க�ோடி பெயர் பெற்–றது; ரா–மர் இலங்கை செல்ல என்–றழை – க்–கப்–ப–டு–கி–றது. கட–லைக் கடப்–பத – ற்கு வழி ஏற்–படு – த்தி தரும்–படி கங்–கைக் கரை–யில் உயிர்–நீப்–பது, நர்–ம–தைக் வரு–ணனை ந�ோக்கி தவ–மி–ருந்–தும் அவன் வர– கரை–யில் ந�ோன்–பி–ருப்–பது, குருக்ஷேத்–தி–ரத்–தில் வில்லை, இத–னால் க�ோபம் க�ொண்ட ரா–மர் தன் தான–ம–ளிப்–பது - இம்–மூன்–றும் புண்–ணிய செய– வில்லை வளைத்து கடலை வற்–றச் செய்–வத – ற்–காக லா–கும். இம்–மூன்–றை–யும் ஒருங்கே செய்து பேறு சுடு–ச–ரம் துறந்த இடம் என்–ப–தால் ‘தனுஷ்–க�ோ–டி’ பெறக்–கூ–டிய தலம் தனுஷ்–க�ோடி என தல–ம–காத்– என பெயர் பெற்–றது என்–றெல்–லாம் பல பெயர்க் மி–யம் கூறு–கி–றது. கார–ணங்–கள் கூறப்–ப–டு–கின்–றன. ரா–மேஸ்–வர– ம் தீவு வில்–வடி – வி – ல் அமைந்–திரு – ப்–ப– தன்னை நாடி வந்த விபி–ஷ–ண–னுக்கு ரா–மர் தால் அது இரா–மரு – டை – ய வில் என அழைக்–கப்–பட்– க�ோதண்–டத்தை ஏந்–திய – ப – டி இங்–குதா – ன் அடைக்–க– டது. வில்–லைக் குறிக்–கும் வட–ம�ொ–ழிச் ச�ொல்– லம் க�ொடுத்–தார். க�ோதண்–டத்தை ஏந்–திய ரா–மர் லான ‘தனுஷ்’ உடன் இரா–மேஸ்–வ–ரத்–தின் பெய–ரில் உரு–வான க�ோ–தண்ட ராம–சாமி முனை–யைக் குறிக்–கும் ‘க�ோடி’ என்ற க�ோயில், தனுஷ்–க�ோ–டி–யின் வட–க–டல் ச�ொல்– லு ம் இணைந்து ‘தனுஷ்– கரை–யில் அமைந்–துள்–ளது. வங்– க�ோ–டி’ எனப் பெயர் பெற்–றது; கா–ளத்–துப் பாங்–கூர் கட்–டிக்–க�ொ– சேது– ப ா– ல ம் வழி– ய ாக மற்– ற – டுத்த இக்–க�ோ–யில் பன்–னி–ரண்டு ராமேஸ்வரம் படி– க – ளா ல் உய– ர ப்– ப – டு த்– தி ய வர்– கள் படை– யெ – டு த்து வந்து விடக்–கூ–டாதே என நினைத்த மேடை– யி ல் அமைந்– து ள்– ள து.

86

ðô¡

1-15 டிசம்பர் 2017


க�ோதண்டராமர் க�ோயில்

உள் தாழ்–வா–ரச் சுற்–றும், வெளித் தாழ்–வா–ரச் சுற்–றும் க�ொண்டு வடக்கு ந�ோக்கி இருக்–கும் இக்– க�ோ–யிலி – ன் கரு–வறை – யி – ல் நடுவே க�ோதண்–டர– ா–ம– ரும் அவ–ருக்கு வல–மாக சீதை–யும், இட–மாக லட்– சு–ம–ண–ரும் வீற்–றி–ருக்–கின்–ற–னர். வடக்கு முக–மாக நிற்–கும் இவர்–க–ளுக்கு எதி–ரில் கிழக்கு முக–மாக நின்று அனு–ம–னும், விபீ–ஷ–ண–னும் வணங்–கி–ய– படி உள்–ள–னர். உப்–பங்–க–ழி–க–ளால் சூழப்–பட்டு – மாக – இருந்த இக்–க�ோ–யில் தனி–யார் சேறும், சக–தியு அறக்–கட்–டளை – யி – ன – ர– ால் திருப்–பணி செய்–யப்–பட்டு தற்–ப�ோது புதிய ப�ொலி–வு–டன் காட்சி தரு–கி–றது. இத்–தி–ருக்–க�ோ–யி–லில் க�ோதண்–ட–ரா–மரை வழி– பட்ட பின் அங்கு இருக்–கும் ‘சேது தீர்த்–தத்–தில்’ நீராட வேண்–டும். ரா–வண வதத்தை முடித்து விட்டு திரும்–பிய ரா–மர் இத்–தீர்த்–தத்–தில்–தான் முத–லில் நீரா–டி–னார். க�ொடுத்த வாக்கை மீறி–ய–தால் சாபம் பெற்று பித்து பிடித்த தர்– ம – கு ப்– த ன், ஜைமினி என்ற முனி–வ–ரின் ச�ொல்–படி இச்–சேது தீர்த்–தத்–தத்–தில் நீராடி சித்த பிரமை நீங்–கி–னான் என்று புரா–ணம் விவ–ரிக்–கி–றது. பாவங்– க – ளி – லேயே பெரிய பாவ– மாக கரு– தப்–ப–டும் கரு–வி–லி–ருக்–கும் குழந்–தையை அழிக்க முயல்–வது, உறங்–கிக் க�ொண்–டி–ருப்–ப–வர்–க–ளைக் க�ொல்–வது ஆகி–யவ – ற்–றைச் செய்த அசு–வத்–தாம – ன் இச்–சேது தீர்த்–தத்–தில் நீராடி தன் பாவத்தை ப�ோக்– கிக் க�ொண்–டான் என்று இதி–காச – ம் விளக்–குகி – ற – து. காசி–யி–லும், சிதம்–ப–ரத்–தி–லும் பத்து மாதம் தங்–கிய பல–னை–யும், நைமி சாரண்–யம், திருப்– பதி, பர்–வ–தம், மதுரை, திரு–வ–ரங்–கம், திரு–வ–னைக்–கால், கும்–ப–க�ோ–ணம், திரு–வி– டை–ம–ரு–தூர், மயி–லா–டு–துறை, வேதா–ரண்– யம், திரு–வா–ரூர், திரு–வெண்–காடு, சீர்–காழி, வைத்–தீஸ்–வ–ரன்–க�ோ–வில், திருக்–க–ழு–குன்– றம், காஞ்– சி – பு – ர ம், திரு– வ ண்– ணா – மலை , திருக்–கா–ளத்தி ஆகிய இயங்–க–ளில் ஒரு வரு– ட ம் தங்– கி ய பல– னை – யு ம், தனுஷ்– க�ோ– டி – யி ல் உள்ள இத்– தீ ர்த்– த த்– தில் நீராடி, ரா–ம–நா–தரை வணங்கி, மூன்றே நாளில் பெற–லாம் என்–றும்

இச்–சேது தீர்த்–தத்–தின் சிறப்பு கூறப்–பட்–டுள்–ளது. தீர்த்– த ங்– க – ளி ல் நீரா– டு – வ – த ற்– கெ ன உள்ள ப�ொது நிய–தி–கள் சேது–தீர்த்–தத்–தில் நீரா–டு–வ–தற்கு கிடை–யாது. எந்த இடத்–தி–லும், எந்த நேரத்–தி–லும் இத்–தீர்த்–தத்–தில் நீரா–டல – ாம் என சேது–மகா – த்–மிய – ம்

சேது மாதவ தீர்த்தத்தில் நீராடல் கூறு–கி–றது. தனுஷ்–க�ோ–டி–யில் ஏற்–பட்ட புயல் கார–ண–மாக இத்–தீர்த்–தம் கட–லால் சூழப்–பட்டு விட்–டது. பாவங்–கள் ப�ோக–வும், பரி–கா–ரங்–கள் வேண்–டியு – ம், பய–ணம் மேற்–க�ொண்–டுள்ள நாமும் க�ோதண்–டர– ா–மரை வழி–பட்ட பின் சேது தீர்த்–தத்–தில் நீராட வேண்–டும். சேது–தீர்த்–தத்–தில் நீரா–டிய – பி – ன் செல்ல வேண்–டிய அடுத்–தத் தலம் ரா– மேஸ்–வ–ரம்.

க�ோபி சர–ப�ோஜி

(த�ொட–ரும்) ðô¡

87

1-15 டிசம்பர் 2017


எதை

பகவானுக்கென்று அர்ப்பணிப்பது? ச்ரோத்– ர – தீ – னீ ந்த்– ரி – ய ாண்– ய ன்யே ஸம்–ய–மாக்–னிஷு ஜுஹ்–வதி சப்–தா–தீன் விஷ–யா–னன்ய இந்த்–ரிய – ாக்– னிஷு ஜுஹ்–வதி (4:26) ‘‘இந்–தி–ரி–யங்–க–ளைப் ப�ொறுத்–த–வரை அக்–னிக்கு ஆஹு–திய – ாக்–குவ – தி – ல் இரண்டு வகை–கள் உண்டு. ஒன்று, அந்த இந்–தி– ரி–யங்–க–ளையே புல–ன–டக்–கம் என்ற அக்– னிக்கு ஆஹு–திய – ாக்–குவ – து; இன்–ன�ொன்று, இந்–தி–ரி–யங்–கள் ஈர்க்–கும் விஷ–யங்–களை அந்த இந்–தி–ரி–யங்–கள் என்ற அக்–னிக்கு ஆஹு–தி–யாக்–கு–வது!’’ உடல் இயங்–கு–வ–தற்–கான அவ–சி–யத் தேவைக்–கா–கத்–தான் ஐம்–பு–லன்–க–ளை–யும் இறை–வன் படைத்–திரு – க்–கிறா – ன். அதே–சம – – யம் அவற்றை முறைப்–படு – த்–தவு – ம், கையா– ள–வும் நம்–மையே ப�ொறுப்–பாளி – ய – ாக்–கியு – ம் உள்–ளான். நம் உடல் என்–றால், அதன் எல்லா விஷ–யங்–க–ளுக்–கும் நாம்–தானே ப�ொறுப்பு மேற்– க� ொள்– ள – வே ண்– டு ம்! அதன் வளர்ச்சி-தளர்ச்சி, நலன்-கேடு, மேன்மை-இகழ்ச்சி, பலம்-பல–வீன – ம் என இந்த ஆக்–கபூ – ர்வ-அழி–வுபூ – ர்வ விஷ–யங்–க– ளுக்கு நம் இந்–தி–ரி–யங்–களே அடிப்–படை கார–ணம், அவற்றை முறை–யாக இயக்–கத் தெரி–யாத ‘நாம்’ அடுத்த கார–ணம்! எந்த விஷ–யத்–தா–லும் உடனே ஈர்க்– கப்–ப–டு–பவை நம் புலன்–கள்–தான். அவ்– வாறு ஈர்க்–கப்–பட – ா–விட்–டால் நாம், நாமல்ல; ‘அது’–தான்! ஆனால், அப்–படி ஈர்க்–கப்–பட்– டா– லு ம், அவற்றை வலுக்– க ட்– ட ா– ய – ம ாக இழுத்–து–வந்து, அடுத்து அவை எத–னா– லும் ஈர்க்–கப்–பட்–டு–வி–டா–த–வ–கை–யில் கட்– டுப்–படு – த்தி வைப்–பது ஒரு–வகை. இது–தான் இந்–திரி – ய – ங்–கள – ையே புல–னட – க்–கம் என்–றும் அக்–னிக்கு ஆஹு–தி–யாக்–கு–வது. அதே– ச – ம – ய ம், பல– வி – ஷ – ய ங்– க – ளி ல் புலன்– க ள் ஈர்க்– க ப்– ப ட்– ட ா– லு ம், அந்த விஷ–யங்–க–ளால் எந்த பாதிப்–பும் அடை– யா– ம ல் தன்– னை க் காத்– து க்– க� ொள்– வ து இரண்–டா–வது வகை. அதா–வது இந்–தி–ரி– யங்–கள – ையே அக்–னிய – ாக பாவித்து அவற்– றிற்கே அவை ஈர்க்–கும் விஷ–யங்–களை ஆஹு–தி–யாக்குவது!

88

ðô¡

1-15 டிசம்பர் 2017


புல–ன–டக்–க–மும் அக்னி; புலன்–க–ளும் அக்னி! புலன்–களை அடக்–கும் ஆற்–றல் பெற்–றவ – ர்–கள் அவற்றை எந்த விஷ–யமு – ம் ஈர்த்–துவி – ட – ா–மல் பார்த்– துக்–க�ொள்–வார்–கள். கண்–கள் பார்த்–துக்–க�ொண்– டு–தான் இருக்–கும், ஆனால், விழித்–தி–ரை–யில் எந்–தக் காட்–சி–யும் பதி–வா–காது; காது கேட்–டுக்– க�ொண்–டு–தான் இருக்–கும், ஆனால் கேட்–பவை மூளைக்–குச் செல்–லாது; வாய் பேசிக்–க�ொண்டோ, சாப்–பிட்–டுக்–க�ொண்–ட�ோத – ான் இருக்–கும், ஆனால், பேச்–சில் உணர்ச்–சி–வ–சப்–ப–டு–தல�ோ, சாப்–பாட்–டில் சுவைய�ோ இருக்–காது; மூக்கு சுவா–சித்–துக� – ொண்–டு– தான் இருக்–கும், ஆனால், எந்த வாச–னையை – யு – ம் உண–ராது; மேனி ஸ்ப–ரி–சம் காணும், ஆனால், சிலிர்த்–துக்–க�ொள்–ளாது. இது–தான் புல–னட – க்–கம் என்ற அக்–னிக்கு அவை ஈர்க்–கும் விஷ–யங்–கள – ையே அர்ப்–பணி – த்–துவி – டு – வ – து! அதா–வது, காண்–பது, கேட்–பது, நுகர்–வது, புசிப்– பது, பேசு–வது, ஸ்ப–ரி–சிப்–பது எல்–லா–வற்–றை–யுமே பரந்–தா–மன் ஸ்ம–ர–ணை–யாக பாவிப்–பது! இந்–தவ – கை – யி – ல் கண் கேட்–கும், வாய் நுக–ரும், மூக்கு பேசும், காது பார்க்–கும் என்ற விசித்–திர– ம – ான அனு–பவ – மு – ம் ஏற்–படு – ம். அதா–வது, இந்–திரி – ய உணர்– வு–கள் எல்–லாம் ஒன்றே என்ற நிலை ஏற்–பட்–டு– வி–டும். முரண்–பா–டான கருத்–து–தான். ஆனால் ஒன்–றுமே இல்லை அல்–லது எல்–லாமே ஒன்–றுத – ான் என்–னும்–ப�ோது, முரண்–பாட்–டால் என்ன மாற்–றம் நிகழ்ந்–து–வி–டப்–ப�ோ–கிற – து? இது முதல் வகை. ஈர்க்– கு ம் விஷ– ய ங்– க – ளு க்– கு ப் புலன்– க ளை ஈடு–ப–டுத்–து–வது. அவற்–றின் அந்–தந்–தக் கட–மை–க– ளைச் செய்ய அனு–ம–திப்–பது; ஆனால், அந்த – க்–கும் சரி, ‘தனக்–கும்’ ஈர்ப்–பால் அந்–தப் புலன்–களு சரி, எந்த பாதிப்–பும் ஏற்–பட – ா–தவ – ாறு காத்–துக்–க�ொள்– வது. அதா–வது, புலன்–கள் என்ற அக்–னிக்கு அவை – ையே அர்ப்–பணி – த்–துவி – டு – வ – து! ஈர்க்–கும் விஷ–யங்–கள – ல்–லாம் பரந்–தா–மன் வடி–வம், கேட்–பதெ – ல்– பார்ப்–பதெ லாம் அவன் நாமம், பேசு–வ–தெல்–லாம் அவன் பெருமை, சுவைப்–ப–தெல்–லாம் அவன் கருணை, நுகர்–வதெ – ல்–லாம் அவன் நறு–மண – ம் என்று புலன் இயக்–கங்–க–ளை–யெல்–லாம் அவ–னுடை – ய பலன்–க– ளாக பாவிக்–கும்–ப�ோது, புலன்–கள் எந்த விஷ–யத்– தில் ஈர்ப்பு க�ொண்–டால்–தான் என்ன? இது இரண்–டா–வது வகை. இந்–தி–ரி–யங்–கள் அனு–ப–விப்–ப–தை–யெல்–லாம் மனம் ஸ்ப–ரிசி – க்–கும்–ப�ோ–துத – ான் இந்–திரி – ய – ங்–களி – ன் கட–மைக – ள் நிறை–வுக்கு வரும். பார்ப்–பதை அழகு என்றோ, அழகு இல்லை என்றோ மனம் ஸ்ப– ரி–சிக்–கும்–ப�ோ–து–தான் கண்–க–ளின் கடமை ஈடே–று– கி–றது. நுகர்–வதை நறு–ம–ணம் என்றோ, துர்–நாற்– றம் என்றோ மனம் ஸ்ப– ரி – சி க்– கு ம்– ப �ோ– து – த ான் மூக்–கின் கடமை நிறை–வே–று–கி–றது. கேட்–பதை இனிமை என்றோ, சகிக்–கவி – ல்லை என்றோ மனம் ஸ்ப– ரி – சி க்– கு ம்– ப �ோ– து – த ான் காது– க – ளி ன் கடமை

பிரபுசங்கர்

58 – து. ருசிப்–பதை சுவை–யா–னது என்றோ, பூர்த்–திய – ா–கிற சுவை–யற்–றது என்றோ மனம் ஸ்ப–ரி–சிக்–கும்–ப�ோ– து–தான், பேசு–வதை இனி–மை–யா–னது என்றோ, இனி–மை–யற்–றது என்றோ மனம் ஸ்ப–ரி–சிக்–கும்– ப�ோ–து–தான் வாயின் கடமை முழு–மை–ய–டை–கி– றது. மேனி–யால் த�ொடும்–ப�ோது அல்–லது மேனி த�ொடப்–ப–டும்–ப�ோது சுகம் என்றோ, வலி என்றோ மனம் ஸ்ப–ரிசி – க்–கும்–ப�ோ–துத – ான் மேனி–யின் கடமை நிறை–வே–று–கி–றது. ஆனால், அதே மனம், இந்– தி – ரி – ய ங்– க – ளி ன் அனைத்து உணர்–வு –க–ளை–யும் பரந்–த ா–ம –னின் சுவை–க–ளா–கவே ஸ்ப–ரி–சிக்–கு–மா–னால், அது இந்– தி–ரி–யங்–க–ளைக் கட்–டுப்–பாட்–டுக்–குள் வைத்–துக்– க�ொண்–டி–ருக்–கி–றது என்று அர்த்–தம். மன– தி ன் இந்த ஸ்ப– ரி – ச மே, அது எந்த அள–வுக்கு ஆழ்ந்து ஸ்ப–ரி–சிக்–கி–றத�ோ அதைப் ப�ொறுத்தே, அந்–தந்த உணர்–வு–க–ளைப் பற்–றிய நீடித்த நினை– வ ா– க வ�ோ அல்– ல து நினை– வு த் தப்–பு–தல�ோ ஏற்–ப–டு–கி–றது. புல–ன–டக்–கம் என்–பது எது? கண்–க–ளால் தீய–ன– வற்–றைப் பார்க்–கா–மல் தவிர்ப்–பதை – ப் புல–னட – க்–கம் என்று ச�ொல்–லல – ாமா? அதா–வது தீயன என்று நம் மனம் கரு–துவ – தை கண்–கள் பார்க்–கா–மலி – ரு – ப்–பதா? அல்–லது, எதைப் பார்த்–தா–லும் நல்–லன – வ – ற்றை மட்–டும் மனம் வடி–கட்டி எடுத்–துக்–க�ொண்டு வேண்– டா–ததை ஒதுக்–கி–வி–டு–வ–து–தான் புல–ன–டக்–கமா? அல்–லது எதைப் பார்த்–தா–லும் அதி–லெல்–லாம் பரந்–தா–மனை – யே மனம் உரு–வகி – த்–துக்–க�ொள்–வது, அந்–தப் பரம்–ப�ொ–ரு–ளையே ஒரே முனைப்–பாக்கி அறிந்– து – க� ொள்– வ – து – த ான் புல– ன – ட க்– க ம் என்று ச�ொல்–ல–லாமா? இவை–யெல்–லா–வற்–றி–லும் மேலான புல–ன–டக்– கம் என்–பது எது? எங்–கும், எதி–லும், எப்–ப�ோ–தும் எல்லா இந்–தி–ரி–யங்–க–ளி–லும் பக–வானை மனம் ஸ்ப–ரி–சிப்–ப–து–தானே! ஸர்–வா–ணீந்த்–ரி–ய–கர்–மாணி ப்ரா–ண–கர்–மாணி சாபரே ஆத்– ம – ஸ ம்– ய – ம – ய� ோ– க ாக்னௌ ஜுஹ்– வ தி ஞான–தீ–பிதே (4:27) ‘‘ஞானி–கள், இந்–திரி – ய – ங்–களி – ன் இந்–தச் செயல்– களை, அவற்–றால் மனம் ஸ்ப–ரி–சிக்–கும் உணர்–வு– களை, தம் ஞானத்–தால் பிர–கா–ச–மான பர–மாத்மா என்ற தம் ஆன்–மா–வில், அந்த ய�ோகாக்–னி–யில் ஆஹு–தி–யாக்–கு–கி–றார்–கள்.’’ ஞானி என்–பவ – ர் யார்? தன்னை உணர்ந்–தவ – ர், தன்–னையே பர–மாத்–மா–வாக உணர்ந்–த–வர். அஞ்– ஞ ானி என்– ப – வ ர் யார்? தன்– னை யே ðô¡

89

1-15 டிசம்பர் 2017


உணரா–த–வர், அத–னா–லேயே பர–மாத்–மா–வை–யும் உணர முடி–யா–த–வர்! ஞானி, தீபம் ஒளிர, தான் எண்–ணெ–யா–கி–றார். ஹ�ோமம் வளர தான் நெய்–யா–கிறா – ர். அதா–வது, எண்–ணெயே, நெய்யே தீப–மா–கி–றது, அக்–னி–யா– கி–றது. தான் அப்–ப–டியே பர–மாத்–மா–வு–டன் கலந்–து– வி–டு–வ–து–தான் ஞானி–யின் இயல்பு. இந்–தப் பக்–கு– வம், இந்த வித்தை, கைவ–ரா–த–வர்–கள் அஞ்–ஞா– னி–களா – –கவே இருக்–கி–றார்–கள். தின–மும் வீட்–டில் பூஜை செய்–கிற�ோ – ம். இறை–வ– னுக்கு மலர்–களை சமர்ப்–பிக்–கி–ற�ோம். நறு–ம–ணம் கம– ழு ம் ஊது– வ த்– தி – க ள் ஏற்றி வைக்– கி – ற�ோ ம். பிர–சா–தங்–கள் சமைத்து படைக்–கி–ற�ோம். இது சரா–ச–ரி–யான பூஜை–முறை. ஆனால், ஞானி எனப்–படு – ப – வ – ர், ஆத்ம நிவே–த– னமே செய்–பவ – ர். தனக்–குள் இந்த தன் ஜன்–மத்–தில், அப்–ப�ோ–தைக்–குத் தற்–கா–லி–க–மா–கக் குடி–க�ொண்– டி– ரு க்– கு ம், அழி– வே – யி ல்– ல ாத ஆன்– ம ா– வை யே இறை–வ–னுக்கு அர்ப்–ப–ணிக்–கி–றார். அவ–ருக்–குத் தெரி–யும் ஆன்மா பக–வா–னுக்கு மட்–டுமே ச�ொந்–த– மா– ன து, தான் அதற்கு உரிமை க�ொண்– ட ாட முடி–யாது என்று. அதை–விட, தன் உட–லில் இருக்–கும் மதிப்–பு– வாய்ந்த அரி–ய–த�ொரு விஷ–யம் ஆன்–மா–தானே? முந்–தைய ஜன்–மத்–தி–லி–ருந்து இப்–ப�ோது நமக்கு வந்து, அடுத்த ஜன்–மத்–தில் இன்–ன�ொரு உட–லுக்– குள் செல்–ல–வி–ருப்–ப–தல்–லவா அது! அத–னால் அது எத்– த னை மதிப்பு வாய்ந்– த – த ாக இருக்க – ளு – ம், அவை வேண்–டும்! உட–லும், அதன் உறுப்–புக இயங்–கு–வ–தற்கு இன்–றி–ய–மை–யா–த–தான உயி–ரும் என்–றே–னும் ஒரு–நாள் அழி–யப்–ப�ோ–கி–ற–வை–தான் என்–றா–லும், ஆன்மா மட்–டும் சாசு–வ–த–மா–ன–தா–கத் திகழ்–கி–றதே, அது எத்–தனை மதிப்பு வாய்ந்–தது! அழி–யக்–கூ–டி–ய–வற்–றை–யும், அவற்–றின் உணர்–வு– க–ளை–யும் பரந்–தா–மனு – க்கு அர்ப்–பணி – ப்–பதை – வி – ட, இந்த ஆன்–மாவை அர்ப்–பணி – ப்–பது – த – ான் எத்–தனை உயர்–வா–னது!

90

ðô¡

1-15 டிசம்பர் 2017

அஞ்–ஞானி தனக்–கு–ரி–ய–தா–கத் தான் கரு–திக்– க�ொள்–ளும் மலர்–க–ளை–யும், ஊது–வத்தி, கற்–பூ– ரம், சாம்–பி–ராணி முத–லா–ன–வற்–றை–யும், பிர–சா– தங்–க–ளை–யும் இறை–வன் முன் சமர்ப்–பித்–து–விட்டு அவற்–றுக்–கெல்–லாம் பிர–தி–ப–ல–னா–கத் தனக்கு ஏதே–னும் நன்–மை–களை இறை–வன் செய்–வார் என்று எதிர்–பார்த்–துக் காத்–துக்–க�ொண்–டிரு – ப்–பான். பக–வா–னுக்கு எதைத்–தான் சமர்ப்–பிப்–பது? நம் இந்–தி–ரி–யங்–க–ளால் அடை–யா–ளம் காண–மு–டிந்த ப�ொருட்–கள – ைத்–தான் நம்–மால் காணிக்–கைய – ாக்க முடி–கி–றது. அதி–க–பட்–ச–மாக கண்–ணப்–பன், கண்– களை இறை–வ–னுக்–குக் காணிக்–கை–யாக்–கி–னான்; ஏக–லைவ – ன், இறை–வனு – க்–க�ொப்–பாக – த் தான் மதிப்– பி–டும் குரு–வுக்–குத் தன் கட்டை விர–லைக் காணிக்– கை–யாக்–கி–னான். இன்–றும் பலர் தம் உடலை வருத்தி விர–தம் இருக்–கி–றார்–கள். பட்–டினி கிடக்–கி– – ந்து இறை–நா–மம் றார்–கள். இர–வெல்–லாம் விழித்–திரு ச�ொல்– கி – றா ர்– க ள். ம�ொட்டை அடித்– து க்– க� ொள்– கி–றார்–கள். அங்–கப் பிர–தட்–ச–ணம் செய்–கி–றார்–கள். தீச்–சட்டி சுமக்–கி–றார்–கள். தீக்–கு–ழி–யில் இறங்–கு கி – றா – ர்–கள். அலகு குத்–திக்–க�ொள்–கிறா – ர்–கள், காவடி எடுக்–கிறா – ர்–கள், பாதம் ந�ோக திருத்–தல யாத்–திரை மேற்–க�ொள்–கிறா – ர்–கள். வண்–ணப்–ப�ொ–டிக – ள், பூச்–சு– க–ளைப் பூசிக்–க�ொண்டு (குல–சேக – ர– ப – ட்–டின – ம் முத்– தா–ரம்–மன் க�ோயில் தசரா க�ோலா–கல – ம்) தங்–களை த�ோற்–றத்தை க�ோரப்–ப–டுத்–தி–க�ொள்–கி–றார்–கள். இப்–ப–டித் தன்னை இழந்து, உடல்–கூறு தியா– கம் செய்–து–க�ொண்டு, ‘எல்–லாம் நீ க�ொடுத்–த–து– தானே, உனக்கே அர்ப்–ப–ணிக்–கி–ற�ோம்’ என்ற – றா – ர்–கள். பாணி–யில் பல–ரும் இறைப்–பணி ஆற்–றுகி இந்த நஷ்–டங்–கள் எல்–லாம் அவர்–கள் தமக்– கு–ரி–ய–தா–கக் கரு–திக்–க�ொள்–ளும் தங்–கள் உடல் சார்ந்த விஷ–யங்–க–ளைத்–தான். ஆனால், ஞானி– யை ப் ப�ொறுத்– த – வ ரை எது–வுமே அவ–ருக்–குச் ச�ொந்–த–மில்லை. ஆகவே இந்–தி–ரி–யக் கட–மை–கள் எது–வுமே அவரை பாதிக்– காது. ஏனென்–றால் அவ–ருக்கு ‘நான்’ இல்லை. அத–னா–லேயே இந்–திரி – ய உணர்–வுக – ளு – ம் இல்லை. ‘நான்’ என்று நம்மை அடை– ய ா– ள ப்– ப – டு த்– தி க்– க�ொள்ள உத–வுப – வை – த – ான் இந்–திரி – ய – ங்–கள். பிறவி எடுத்த பிறகு, அது முடி–யும்–வரை ஜீவித்–தா–கவே – ண்– டிய கட்–டா–யத்–தின் உதவு கார–ணங்–கள். இச்–சை– க–ளைப் பூர்த்–திசெ – ய்–துக� – ொள்–வத – ன் வடி–கால்–கள். இச்–சைக – ள – ைப் பூர்த்தி செய்–துக� – ொள்–ளவே – ண்–டும் என்று கரு–து–ப–வனே ‘நான்’, ‘என–து’ என்று ச�ொந்– தத்–துக்–கும், உரி–மைக்–கும், சலு–கைக்–கும் அடி– மை–யா–கி–றான். இந்த அடி–மைத்–த–னமே அவனை ஏமா–ளி–யாக்–கு–கி–றது, வருத்–தப்–ப–ட–வைக்–கி–றது, ப�ொறாமை - பகை க�ொள்–ள–வைக்–கி–றது. இந்–தி–ரி–யங்–க–ளை–யும், மன–தை–யும் ஆன்–மா– வுக்–குள் ஒடுக்க முயற்–சித்து அதில் வெற்–றி–யும் காண்–கிறா – ன் ஞானி. ஆகவே அவ–னால் எளி–தாக ஆன்–மாவை பக–வா–னுக்கு அர்ப்–ப–ணிக்க முடி– கி–றது. அதா–வது, தம் இயல்பை மேலா–ன–தாக மாற்–றிக்–க�ொள்–ளும் வழி தெரிந்–த–வன் ஞானி.

(த�ொட–ரும்)


18ம் பக்கத் த�ொடர்ச்சி...

16. விசா–கம்

சுவாதி, மகாலிங்கேஸ்வரர், திருவிடைமருதூர் என்–பது கூடு–தல் விசே–ஷம். வர–கு–ண–பாண்–டி–ய– னுக்கு ஏற்–பட்–டி–ருந்த பிரம்–ம–ஹத்தி த�ோஷத்தை விலக்–கிய – ரு – ளி – ய திருத்–தல – ம். அஸ்–வமே – த பிரா–கா– ரம், பிர–ணவ – ப் பிரா–கா–ரம், க�ொடு–முடி – ப் பிரா–கா–ரம் ஆகி–ய–வற்றை பக்தி சிரத்–தை–யு–டன் வலம் வரு–வ– தால், முன்–வினை த�ோஷம் அனைத்–தி–லி–ருந்–தும் விடு–பட முடி–யும். தல மரம் - மரு–த–ம–ரம். மகா– லிங்–க–சு–வாமி, மரு–த–வா–ண–ராக அருள்–பா–லிக்–கும் தலம் இது. தல நாயகி, பிரு–ஹத்–கு–ஜாம்–பிகை, – தி க�ொண்–டுள்–ளார். சந்–திர பக–வான் பிர– தனிச்–சந்ந திஷ்டை செய்து வழி–பட்ட 27 நட்–சத்–திர லிங்–கங்–க– ளும் ஒரே மண்–டப – த்–தில் அமை–யப் பெற்றிருப்–பது தனிச்–சிற – ப்பு. திருப்–புடை மரு–தூர்: நெல்லை மாவட்–டம் அம்– பா–ச–முத்–தி–ரத்–திற்கு வட–கி–ழக்கே 7 கி.மீ. த�ொலை– – ல் அமைந்–துள்– வில், தாமி–ரப – ர– ணி ஆற்–றங்–கரை – யி ளது. இந்–தி–ரன் வழி–பட்ட தலம். தைப்–பூ–சத்–தன்று தரி–ச–னம் செய்–தல் தனிச் சிறப்பு வாய்ந்–தது. பெரிய திருக்– க�ோ – ண ம்: அரி– ய – லூ – ரு க்– கு த் தென்–கிழ – க்கே 17 கி.மீ. மரு–தைய – ாற்–றின் கரை–யில் – – அமைந்–துள்ள திருத்–த–லம். ஆதி–மத்–யார்ச்–சுனே ஸ்–வர– ர் - பிரு–ஹத்–குஜ – ாம்–பிகை அருள்–பா–லிக்–கும் தலம். கடத்–தூர்: க�ோவை மாவட்–டம், உடு–மலை – ப்– பேட்–டைக்கு வட–கி–ழக்கே 18 கி.மீ. த�ொலை–வில், அம–ரா–வதி ஆற்–றின் கரை–யில் சுயம்–பு–லிங்–க–மாய் அருள்–பா–லிக்–கும் அர்ச்–சுனே – ஸ்வ – ர– ர் திருக்கோயில். பிள்–ளை–யார்–பட்டி: சிவ–கங்கை மாவட்–டம், திருப்–புத்–தூ–ருக்கு கிழக்கே 8 கி.மீட்–ட–ரில் உள்ள மரு–தங்–குடி எனப்–படு – ம், மரு–தீஸ் – வ – ர– ர் அருள்–பா–லிக்– கும் திருத்–த–லம். இத்–த–லத்–தில் கற்–பக விநா–ய–கர் மிக–வும் பிர–சித்தி பெற்–ற–வர். நயி–னார்–க�ோ–யில்: ராம–நா–த–பு–ரம் மாவட்–டம், பர–மக்–கு–டிக்–குக் கிழக்கே 12 கி.மீ. த�ொலை–வில் மரு–த–ம–ரத்தை தல–வி–ருட்–ச–மா–கக் க�ொண்ட நாக– நா–தர் திருக்–க�ோ–யில். வாசுகி தீர்த்–தம், மங்–கள தீர்த்–தம் என்று இரு திருக்–கு–ளங்–கள். ரங்–கம்: ரங்–கம் ரயில் நிலை–யத்–த–ரு–கில் உள்ள காட்–ட–ழ–கிய சிங்–கர் திருக்–க�ோ–யில்.

நத்–தம்: திருச்சி மாவட்–டம், லால்–கு–டிக்கு 12 கி.மீ. த�ொலை–வில் அமைந்–துள்–ளது நத்–தம் என்ற கஜா–ரண்–யத் தலம். திருச்–சியி – லி – ரு – ந்து ஆலங்–குடி மகா–ஜ–னம் வழி–யா–க–வும், புள்–ளம்–பா–டி–யி–லி–ருந்து வெங்–க–டா–ச–ல–பு–ரம் வழி–யே–யும் இத்–த–லத்–தி–னைச் சென்–ற–டை–ய–லாம். ‘நந்–தை–யூர்’ எனப் பெயர் பெற்–றி–ருந்–தது, தற்–ப�ோது நத்–தம் ஆகி–விட்–டது. இங்கே ‘ஆதி–மூல – ப்–பெரு – ம – ாள்’ என்ற திரு–நா–மத்–து– டன் கஜேந்–திர– வ – ர– த – ப் பெரு–மாள் காட்சி தரு–கிற – ார். – த்–தில், கஜேந்–திர– னி – ன் பள்–ளிக – �ொண்ட திருக்–க�ோல தலை–மீது கரம் வைத்து ஆசி–தரு – ம் பாவ–னை–யில் பெரு–மாள் சய–னித்–தி–ருக்–கி–றார். தாயார், ஆதி– லட்–சுமி என்ற திரு–நா–மத்–து–டன் தனிச் சந்–நதி க�ொண்–டுள்–ளார். ய�ோக நர–சிம்–மர் சந்–ந–தி–யும் இங்கே உள்–ளது. கபிஸ்– த – ல ம்: தஞ்சை மாவட்– ட ம், பாப– ந ா– சத்–திற்கு வடக்கே 3 கி.மீ. த�ொலை–வில், கும்–ப– க�ோ–ணம்-திரு–வை–யாறு சாலை–யில் அமைந்த வைணவ திவ்ய தேசத்– த – ல ம். விளா– ம – ர ங்– க ள் நிறைந்த வன– ம ாக இருந்– த – த ால் கபிஸ்– த – ல ம் என்று பெயர்–பெற்–றது. வாலிக்கு எம்–பெ–ரு–மான் காட்–சிய – ளி – த்த தலம் இது. மூல–வர் கஜேந்–திர– வ – ர– த – ப் பெரு–மாள். கிழக்கு ந�ோக்கி, பாம்–ப–ணை–யில் பள்ளி க�ொண்–டுள்–ளார். தாயார் ரமா–ம–ணி–வல்லி. தீர்த்–தம்: கஜேந்–திர புஷ்–க–ரணி. அத்–தாள – ந – ல்–லூர்: நெல்லை மாவட்–டம், வீர–வ– நல்–லூ–ருக்கு வட–கி–ழக்கே 7 கி.மீ. ஆனைக்–க–ருள் செய்த பிரான் என்ற புக–ழ�ோடு கஜேந்–தி–ர–வ–ர–தப் பெரு–மாள் சேவை சாதிக்–கி–றார். இவர், வழிப்– ப�ோக்–கரு – க்–கும் ‘அத்–தா–ளம்’ என்ற இரவு உணவை அரு–ளி–ய–வ–ராம். தீயத்–தூர்: புதுக்–க�ோட்டை மாவட்–டம், ஆவு– டை–யார் க�ோயி–லுக்கு அரு–கில் உள்–ளது. தீயும் (அக்னி), அய–னும் (பிரம்மா) வழி–பட்ட திருத்–தல – ம். ஸஹஸ்–ர–லட்–சு–மீ–ஸ்–வ–ரர் அருள்–பா–லிக்–கி–றார். திரு–நின்–றியூ – ர்: மயி–லா–டுது – றை – க்கு வட–கிழ – க்கே 8 கி.மீ. த�ொலை–வில் காவிரி ஆற்–றின் வட–கரை – யி – ல் – ய்–திய உள்–ளது. திரு–மக – ள் வழி–பட்டு நிலை–பேறெ தலம். லட்–ச–மி–பு–ரீஸ்–வ–ரர் - உல–க–நா–யகி அருள்– பா–லிக்–கும் தலம்.

விசாகம், லட்சுமிபுரீஸ்வரர், திருநின்றியூர். ðô¡

91

1-15 டிசம்பர் 2017


க�ோயில். ஆகண்–டல விநா–யக – ர், சதுர்–முக லிங்–கம், விநா–யக – ர் சபை, குட–வரை – க் காளி முத–லிய சந்–நதி– கள் தலச்–சி–றப்பை மேல�ோங்–கச் செய்–கின்–றன. திருக்–கண்–ண–மங்கை: திரு–வா–ரூ–ருக்கு வட– மேற்–கில் 7 கி.மீ. தல–வி–ருட்–சம் - மகி–ழ–ம–ரம். முப்–பத்து முக்–க�ோடி தேவர்–க–ளும் தேனீக்–க–ளாக வந்து சேவிக்–கும் திருத்–தல – ம். பக்–தவ – த்–சல – ப் பெரு– மா–ளும், அபி–ஷே–க–வல்–லித் தாயா–ரும் சேவை சாதிக்–கும் ஸப்–தாம்–ருத க்ஷேத்–தி–ரம். நீடூர்: மயி–லா–டு–து–றைக்கு வடக்கே 5 கி.மீ. மகி–ழவ – ன – ம் க�ொண்–டது. ஊழிக்–கா–லத்–திலு – ம் அழி– யாது நீடித்–திரு – க்–கும் என்–பத – ால் நீடூர் எனப்–பட்–டது. நின்–றக�ோ – ல – த்–தில் லட்–சுமி நாரா–யண – ப் பெரு–மாள் சேவை சாதிக்–கி–றார். நாச்– சி – ய ார்– க�ோ – யி ல்: கும்– ப – க�ோ – ண த்– தி ற்கு தென்–கி–ழக்கே 9 கி.மீ.ல் உள்–ளது திரு–ந–றை–யூர். திரு–ம–லை–ரா–ய–னாற்–றின் வட–க–ரை–யில் உள்–ளது. தல–மர– ம் - மகி–ழம். மூல–வர் நி–வா–சப்–பெரு – ம – ாள், தாயாரை மணம் புரிந்–து–க�ொள்–ளும் நிலை–யில் கிழக்கு ந�ோக்கி சேவை சாதிக்–கி–றார். ய�ோக நர– சிம்–மர், சக்–கர– த்–தாழ்–வார், கல் கரு–டன் ஆகி–யவை சிறப்–புச் சந்–ந–தி–கள்.

அனுஷம், ல�ோகநாதப் பெருமாள், திருக்கண்ணங்குடி.

17. அனு–ஷம்

திருக்–கண்–ணங்–குடி: இங்கே, கிருஷ்–ணன் ல�ோக–நா–தப் பெரு–மாள் என்ற திரு–நா–மத்–து–டன் எழுந்–த–ரு–ளி–யி–ருக்–கி–றார். இங்–குள்ள காயா மகிழ மரத்–த–டி–யில்–தான் எம்–பெ–ரு–மான், திரு–மங்–கை– யாழ்–வா–ரின் பசி–யைப் ப�ோக்கி, களைப்பை நீக்– கி–னார். காய்ந்–தா–லும் பட்–டுப்–ப�ோக – ாத மரம் அது! முனி–வர்–க–ளின் பக்–திக் கயிற்–றி–னால் கிருஷ்–ணன் கட்–டப்–பட்ட கதையை இந்த மகிழ மரம் இன்–றும் நினை–வூட்–டு–கி–றது. இது திரு– வ ா– ரூ – ரு க்கு கிழக்கே 14 கி.மீ. த�ொலை–வில் உள்ள திவ்–ய–தே–சத் தலம். எட்டு தீர்த்–தக் கிண–றுக – ள் க�ொண்ட தனிச்–சிற – ப்பு பெற்ற ஆலயம். தல–விரு – ட்–சம – ான மகி–ழம – ர– ம், பெரு–மாள் சந்–நதிக்குப் பின்–புற – ம் உள்–ளது. திரு–வ�ொற்–றி–யூர்: சென்–னைக்கு வடக்கே 8 கி.மீ. த�ொலை–வில் புற்–றி–டங்–க�ொண்–டார், ஆதி– பு–ரீஸ்வ–ர–ராக அருள்–பா–லிக்–கும் தலம். தல–வி–ருட்–சம் - மகி–ழ–ம–ரம். திரு–வண்–ணா–மலை: திரு–மா– லும், நான்–முக – னு – ம் ஈச–னின் அடிமுடி தேடி–யப�ோ – து, அவர்–களு – க்கு எட்–டாத நிலை–யில், அண்–ணா–ம– லை–யாக இறை–வன் த�ோன்–றிய தலம். அஷ்–ட–வ–சுக்–கள், பிரம்மா, திரு– ம ால் ஆகி– ய�ோ ர் வழி– ப ட்ட தலம். தி ரு ப் – பு – ன – வ ா – ச ல் : பு து க் – க�ோட்டை மாவட்–டம், அறந்–தாங்– கிக்கு தென் கிழக்கே 38 கி.மீ. நான்கு யுகங்–க–ளுக்–கும், நான்கு தல விருட்–சங்–க–ளைக் க�ொண்ட பழம்–பதி. தஞ்சை பிர–க–தீ–ஸ்வ–ர– ருக்கு அடுத்து மிகப்– பெ – ரி ய சிவ– லி ங்– க த் திரு– மே னி உள்ள

92

ðô¡

1-15 டிசம்பர் 2017

18. கேட்டை

பிட்–சாண்–டார் க�ோயில்: திருச்–சிக்கு வடக்–கில் 6 கி.மீ த�ொலை–வில் உள்–ளது, உத்–தம – ர் க�ோயில் எனப்–ப–டும் மும்–மூர்த்–தித் தலம். பிட்–சாண்–டார் மேற்கு முக–மா–க–வும், புரு–ஷ�ோத்–தம பெரு–மாள் கிழக்கு ந�ோக்–கியு – ம், பிரம்மா வடக்கு ந�ோக்–கியு – ம் அருள்–பா–லிக்–கின்–றன – ர். திரு–மக – ளே ஈஸ்வ–ரனு – க்கு பிட்சை அளித்–த–தாக தல–பு–ரா–ணம் கூறு–கி–றது. சப்த குருத்–த–லம் என்–றும் பெருமை க�ொண்–டது. சரஸ்–வதி தேவிக்கு இங்கே தனி சந்நதி உள்–ளது. இங்–குள்ள புத்–தி–ர–கா–மேஷ்–டீஸ்–வ–ரர், தச–ர–த–னால் வழி–பட – ப்–பட்–டவ – ர். இவர், மக்–கட்–பேறு வழங்–கிடு – ம் மகே–சன். வழு–வூர்: ஈசன் யானையை உரித்து, முனி– வர்–களு – க்கு ஞான உப–தேச – ம் செய்த திருத்–தல – ம்.

கேட்டை, மும்மூர்த்திகள், உத்த்மர்கோவில்


மயி–லா–டு–து–றைக்கு தெற்கே 8 கி.மீ த�ொலை–வில் உள்–ளது. இங்–குள்ள மூக–ம�ோச – ன – ம், ஞானாம்–ருத தீர்த்–தம் இரண்–டும் தனிச்–சி–றப்பு க�ொண்–டவை. ஈசன், கிருத்–தி–வா–சன் என்று திரு–நா–மம் க�ொண்– டுள்–ளார். ‘கஜ சம்–ஹார மூர்த்–தி’ தரி–ச–னம் இத்–த– லத்–தில் மட்–டுமே காண–மு–டி–யும். அமா–வாசை நாட்–க–ளில் மக்–கள் பெரு–ம–ள–வில் கூடு–கி–றார்–கள். வில்–லேந்–திய க�ோலத்–தில் சனீஸ்–வ–ரரை இங்கே வழி–ப–ட–லாம். கேட்டை நட்–சத்–திர– க்–கா–ரர்–களி – ன் அதி–தேவ – தை, ஐரா–வ–தம் என்ற வெள்ளை யானை–யின் மீது வீற்–றிரு – ப்–பவ – ரு – ம், தேவர்–களி – ன் தலை–வரு – ம், வஜ்– ரா–யு–தம், அங்–கு–சம் என்–னும் ஆயு–தங்–க–ளைக் கைக–ளில் தரித்–தி–ருப்–ப–வ–ரும், 1000 கண்–க–ளை–யு– டை–யவ – ரு – ம – ான இந்–திர– ன் ஆவார். இந்த உலகை இந்–திர– ன் தன் இயற்கை வளங்–கள – ால் நிர்–வகி – க்க, – ர் வரா–ஹப் பெரு– அவ–னுக்–காக உலகை அளித்–தவ மாள். ஆகவே, கேட்டை நட்–சத்–திர அன்–பர்–கள், லட்–சுமி வரா–ஹப் பெரு–மா–ளை–யும் வழி–ப–ட–லாம். பரி–கார விருட்–சம் - பராய் மரம்.

19. மூலம்

நாகப்–பட்–டின – ம்: ச�ௌந்–தர்–யர– ா–ஜன – ாக நாரா–ய– ணன் தரி–ச–னம் தரும் நாகப்–பட்–டின – ம் தலத்–தில்– தான் ஆதி–சே–ஷன் தவ–மி–ருந்து, பரந்–தா–ம–னுக்கு சேவை செய்–யும் பேர–ருள் பெற்–றார். இங்கே மூன்று திருக்– க�ோ – ல ங்– க – ளி ல், எம்– பெ – ரு – ம ான்

சேவை சாதிக்–கிற – ார். இக்–க�ோயி – லி – ன் தல விருட்–சம் மாம–ரம். மூல நட்–சத்–திர அன்–பர்–க–ளுக்கு பரி–கார விருட்–சம் மாம–ரம். – ர– ம்: தான் பிடித்து வைத்த சிவ–லிங்–கத் காஞ்–சிபு – ா–மல் காத்–திட, தன் இரு திரு–மேனி நீரில் கரைந்–திட கரங்–க–ளா–லும் அத–னைச் சுற்றி அணை–ப�ோ–லத் தடுத்து, தன் மார்–புட – ன் தழு–விக்–க�ொண்–டாள் அம்– பிகை. மன–ம–கிழ்ந்த ஈச–னும், அன்னை தழு–வக் குழைந்த ஈச–னாக, அங்–கேயே அன்–னை–யைக் கரம்–பற்றி, மணக்–க�ோல நாத–ராக, அருள்–பா–லித்– தார். அன்னை ஈசனை ந�ோக்கி தவ–மி–ருந்–தது மாம–ரத்–த–டி–யில். அந்த மாம–ரம்–தான், இன்–றும் நாம் காஞ்–சி–பு–ரம் திருத்–த–லத்–தில் காணும் தல– வி–ருட்–சம் ஆகும். மரத்–தின் நான்கு கிளை–க–ளி– லிருந்–தும் நான்–குவி – த சுவை உள்ள மாங்–கனி – க – ள் கிடைப்பதா–க–வும் கூறப்–ப–டு–கி–றது. திரு–மாந்–துறை: திருச்சி மாவட்–டம் லால்–கு– டிக்கு மேற்–கில் 5 கி.மீ த�ொலை–வில் உள்–ளது வட–கரை மாந்–துறை எனப்–ப–டும் தலம். ஆம்–ர– வன ஈஸ்வ–ரரே திரு–மாந்–து–றை–நா–தர்; அன்னை அழ–கம்மை. ஆச்–சாள்–பு–ரம்: சீர்–கா–ழிக்கு அரு–கில் உள்ள திருத்–தல – ம். சிவ–ல�ோக – த்–திய – ா–கேச – ர் அருள்–பா–லிக்– கும் தலம். இக்–க�ோ–யி–லில் திரு–ஞான சம்–பந்–தர் திரு–ம–ணம் மற்–றும் சிவ–ஜ�ோதி தரி–சன ஐக்–கிய நிகழ்ச்–சி–கள், வைகாசி மூலம் நட்–சத்–தி–ரத் திரு– நா–ளில் நடை–பெ–று–கின்–றன. மயி–லா–டு–துறை: மயூ–ர–நா–தர், அப–யாம்–பி–கை– யு– ட ன் அருள்– ப ா– லி க்– கு ம் திருத்– த – ல ம். இங்கே முட–வன் முழுக்கு, துலா ஸ்நா–னம் தனிச்–சி–றப்பு பெற்–றவை. பாமணி: பாதா– ளே ச்– சு – ர ம் எனப்– ப – டு ம் இத்திருத்–த–லம் மன்–னார்–கு–டி–யி–லி–ருந்து 2 கி.மீ. த�ொலை– வி ல் உள்– ள து. பாதா– ள த்– தி – லி – ரு ந்து ஆதி–சே–ஷன் தனஞ்–சய முனி–வ–ராக வெளிப்–பட்ட தலம். சர்ப்ப த�ோஷம் நீக்–கும் தலம். மூல–வர் கரு–வ–றை–யில் புற்று உள்–ளது. – ப்–பூண்டி-ஒரத்–தந – ாடு க�ோயி–லூர்: திருத்–துறை வழி–யில் உள்ள தலம். ராம–பி–ரான் சேது அணை கட்–டுவ – த – ற்கு முன்பு, இறை–வனி – ட – ம் இத்–தல – த்–தில்– தான் மந்–திர உப–தே–சம் பெற்–ற–தாக வர–லாறு. மந்–தி–ர–பு–ரீஸ்–வ–ரர், பெரிய நாயகி அம்–பி–கை–யு–டன் அருள்–பா–லிக்–கும் தலம். ‘சூத–வ–னம்’ என்–றும் அழைக்–கப்–ப–டு–கி–றது. குல–சே–க–ரப்–பட்–டி–னம்: திருச்–செந்–தூ–ருக்கு 14 கி.மீ த�ொலை–வில் உள்–ளது. விஜ–யக – ா–சிக – �ொண்ட பாண்–டீஸ்வ – ர– ர் அறம் வளர்த்த நாய–கியு – ட – ன் அருள்– பா–லிக்–கும் தலம். ப�ொழிச்– ச – லூ ர்: சென்– ன ைக்கு தெற்– கி ல், பல்லா–வ–ரத்–திற்கு மேற்–கில் 3 கி.மீ த�ொலை–வில். – ல்லி சமே–தர– ாக அகஸ்–தீஸ்வ – ர– ர் அருள்– ஆனந்–தவ பா–லிக்–கும் தலம்.

20. பூரா–டம்

மூலம், ஏகாம்பரேஸ்வரர், காஞ்சிபுரம்.

நகர்: திருச்சி மாவட்–டம், லால்–குடி – க்கு அரு–கில் உள்ள திருத்–த–லம். அப்–பி–ர–தீஸ்வ–ரர் அரு–ளாசி வழங்–கும் அற்–பு–தத்–த–லம். ðô¡

93

1-15 டிசம்பர் 2017


பூராடம், நடராஜர், சிதம்பரம்.

சிதம்–ப–ரம்: கட–லூர் மாவட்–டத்–தில் உள்ள திருத்–த–லம். பழ–மை–யும் பெரு–மை–யும் வாய்ந்த சிவத்–தல – ம். பஞ்–சபூ – த – த் தலங்–களி – ல் ஆகா–யத்தை குறிக்–கும் தலம். ‘சிதம்–பர ரக–சி–யம்’ இங்கே விசே– ஷம். சபா–நா–ய–க–ராக அருள்–பா–லிக்–கும் இறை–வ– ன�ோடு அன்னை சிவ– க ாம சுந்– த ரி அரு– ள ாசி வழங்–கு–கிற – ாள். கடு– வெ ளி: தஞ்சை மாவட்– ட ம், திரு– வை – – ம் யாறுக்கு வடக்–கில் 3 கி.மீ. தூரத்–தில், க�ொள்–ளிட ஆற்–றின் தென்–க–ரை–யில் உள்–ளது. ஆகா–ச–பு–ரீ–ஸ்– வரர் அருள்–பா–லிக்–கும் திருத்–த–லம். திண்–டி–வ–னம் - புதுச்–சேரி நெடுஞ்–சா–லை–யில் திருச்–சிற்–றம்–ப–லம் கூட்டு ர�ோட்–டைத் தாண்–டிச் சென்–றால், இடது புறம் கை காட்டி ‘இரும்–பை’ என்று சுட்–டிக்–காட்–டும் பாதை–யில் 2 கி.மீ பய– ணித்து, இத்–த–லத்தை அடை–ய–லாம்.

21. உத்–தி–ரா–டம்

உத்–தி–ராட நட்–சத்–தி–ரத்–தில் பிறந்–த�ோ–ருக்கு, அவர்–க–ளுடை – ய மூதா–தை–யரே முதல் தெய்–வம். ஒவ்–வ�ொ–ரு–வ–ருக்–கும் மூலா–தா–ரம் மூதா–தை–யர் என்–ப–துப�ோ – ல இந்த பிர–பஞ்–சத்–திற்கே முத–லா–ன– வர் விநா–ய–கப் பெரு–மான். இவரே உத்–தி–ராட நட்–சத்–திர அன்–பர்–க–ளின் பரி–கார தெய்–வம்.

க�ோயம்–பேடு: சென்–னைக்கு மேற்–கில் 8 கி.மீ. குறுங்–கா–லீ–ஸ்வ–ரர் - தர்–ம–சம்–வர்த்–தனி அருள்–பா– லிக்–கும் தலம். லவ-குசர் மண்ணை சிவ–லிங்–கம – ா– கப் பிடித்து வைத்து வழி–பட்ட க�ோயில். வடக்கு திசை ந�ோக்–கிய சந்நதி. தல–ம–ரம் - பலா. காங்– கே – ய – ந ல்– லூ ர்: காட்– ப ா– டி க்கு தென் கிழக்கே 4 கி.மீ. தூரம். காங்–கே–ஸ்வ–ரர் - பால–கு– ஜாம்–பிகை அருள்–பா–லிக்–கும் திருத்–த–லம். முரு– கப்–பெ–ரு–மான் வழி–பட்–ட–தால் இத்–தல இறை–வன் ‘காங்–கேச – ப் பெரு–மான்’ என அழைக்–கப்–படு – கி – ற – ார். பேளூர்: சேலத்– தி ற்கு கிழக்கே 32 கி.மீ. த�ொலைவு. கணம்–புல்ல நாய–னார், இத்–தி–ருத்– தலத்–தைச் சேர்ந்–த–வர். சுயம்–பு–லிங்–க–மாக தான்– த�ோன்–றீ–சு–வ–ரர், அறம் வளர்த்த அம்–மை–யு–டன் அருள்–பா–லிக்–கும் தலம். திரு–இன்–னம்–பூர்: கும்–ப–க�ோ–ணத்–திற்கு வட– மேற்கே 6 கி.மீ.ல் உள்ள தலம். எழுத்–தறி நாதே– சு–வ–ரர் சுயம்பு மூர்த்–தி–யாக அருள்–பா–லிக்–கும் தலம். ஐரா–வத – ம் வழி–பட்ட தலம். அன்னை சுகந்த குந்– த – ள ாம்– பி கை. நித்– தி ய கல்– ய ாணி என்– று ம் தனி–யாக அம்–மன் சந்நதி உள்–ளது. திருப்–பூ–வ–னூர்: மன்–னார்–கு–டிக்கு 10 கி.மீ. வடக்கே உள்–ளது. சது–ரங்க வல்–லப – ந – ா–தர் அருள்– பா–லிக்–கும் தலம். கற்–ப–க–வல்லி, ராஜ–ரா–ஜே–ஸ்வரி என இரண்டு அம்–மன் சந்–நதி–கள் உள்ள வித்–தி– யா–ச–மான தலம். திருக்–க–டிக்–கு–ளம்: திருத்–து–றைப்–பூண்–டிக்கு தெற்கே 12 கி.மீ. த�ொலைவு. ராம–பி–ரான் ‘சேது பந்–தன – ம்’ செய்ய முற்–பட்–ட–ப�ோது, இங்–குள்ள கற்– ப–க–நா–தரை வழி–பட்டு அருள்–பெற்–றார். அன்னை ச�ௌந்–த–ர–நா–யகி. திருப்–பூ–வ–ணம்: மது–ரைக்கு கிழக்கே 19 கி.மீ. பூவ–ண–நா–தர், ச�ௌந்–தர நாய–கி–ய�ோடு அருள்– பா–லிக்–கி–றார். ‘ரச–வா–தம்’ செய்து காட்–டி–ய–ரு–ளிய திருத்–த–லம். திருக்–க�ோஷ்–டி–யூர்: சிவ–கங்–கை–யி–லி–ருந்து 19 கி.மீ. தூரம். அஷ்–டாங்க விமா–னம் அமைந்த வைணவ திவ்ய தேசம். தேவர்–கள் ஒன்–றா–கக் கூடி, பரந்–தா–மனை வேண்டி, இர–ணிய – னை சம்–ஹ– ரித்–தி–டக் க�ோரிய தலம். உல–க�ோ–ருக்கு ரா–மா– னு–ஜர், எட்–டெ–ழுத்து மந்–தி–ரத்தை உப–தே–சித்த திருத்–த–லம்.

22. திரு–வ�ோ–ணம்

94

உத்திராடம், குறுங்காலீஸ்வரர், க�ோயம்பேடு. ðô¡

1-15 டிசம்பர் 2017

திரு–முல்–லைவ – ா–யில்: சென்–னைக்கு மேற்–கில் ஆவ–டியை ஒட்–டியு – ள்ள திருத்–தல – ம். மாசி–லா–மணி நாதர் அருள்– ப ா– லி க்– கு ம் இத்– தி – ரு த்– த – ல த்– தி ல், இரண்டு அதி–சய ‘வெள்–ளெ–ருக்கு தூண்–கள்’ உள்–ளன. மூல–வர் சந்–நதி – யி – ன் இரு–புற – மு – ம் உள்ள இந்–தத் தூண்–கள், த�ொண்–டை–மான் சக்–க–ர–வர்த்– தி–யால் காணிக்–கை–யா–கக் க�ொடுக்–கப்–பட்–ட–தாம். க�ொடி–யிடை நாயகி - மாசி–லா–ம–ணீ–ஸ்வ–ரர் அருள்– ப ா– லி க்– கு ம் இந்த திரு– மு ல்– லை – வ ா– யி ல் திருத்–த–லத்–தை–யும் வணங்–க–லாம். எருக்–கஞ்–செடி – யை தல–விரு – ட்–சம – ா–கக் க�ொண்ட க�ோயில்–கள் இந்த நட்–சத்–திர அன்–பர்–கள் வழி–பட


திருவ�ோணம், மாசிலாமணீஸ்வரர், திருமுல்லைவாயில் ஏற்ற தலங்–க–ளா–கும். எருக்–கத்–தம்–பு–லி–யூர்: எருக்–கஞ்–செ–டி–க–ளாக இருந்து முனி–வர்–கள் வழி–பட்–ட–தா–லும், வியாக்–ர– பா–தர் (புலிக்–கால் முனி–வர்) பூஜித்–தத – ா–லும், எருக்– கத்–தம்–புலி – யூ – ர் என இத்–தல – ம் அழைக்–கப்–படு – கி – ற – து. கட–லூர் மாவட்–டம், விருத்–தா–ச–லத்–திற்கு தெற்கே 12 கி.மீ. த�ொலை–வில் உள்–ளது, ராஜேந்–தி–ரப் பட்–ட–ணம் என்–றும் அழைக்–கப்–ப–டும் எருக்–கத்–தம்– பு–லியூ – ர். மூல–வர் நீல–கண்–டேஸ் – வ – ர– ர் என்ற திரு–நா– மங் க�ொண்–டுள்–ளார். அன்னை நீல–ம–லர்–கன்னி அம்–பிகை. தல–ம–ரம், வெள்–ளெ–ருக்கு.

23. அவிட்–டம்

ஈச–னின் திரு–வடி – யை – க் காண நாரா–யண – ன் பூமி– யைக் குடைந்து உரு–வாக்–கிய பெரும் பள்–ளமே, ‘அர–தைப் பெரும் பாழி’ என்ற திருத்–த–ல–மாக அமைந்– த து. தஞ்சை மாவட்– ட த்– தி ல், அம்– ம ா– பேட்–டைக்கு வட–கி–ழக்கே 8 கி.மீ. த�ொலை–வில் அமைந்–துள்ள ‘அரித்–து–வா–ர–மங்–க–லம்–’–தான் அது. பஞ்ச ஆரண்–யத் தலங்–க–ளா–கக் கரு–தப்–ப–டும் திருக்–க–ரு–கா–வூர், அவ–ளி–வ–நல்–லூர், ஆலங்–குடி, க�ொள்–ளம் புதூர், அரித்–து–வா–ர–மங்–க–லம் ஆகி–ய–

வற்றை ஒரே நாளில் தரி–சிப்–பது தனிச்–சி–றப்பு. அரித்–துவ – ா–ரம – ங்–கல – ம் அரு–கில், பேர�ொளி கண்டு அஞ்–சிய விஷ்ணு, ‘பய–ஹரி – ’ என்ற பெய–ருட – ன் ஒரு திருத்–த–லத்–தில் அருள்–பா–லிக்–கி–றார். – ல் அரித்–துவ – ா–ரம – ங்–கல – ம் திருத்–தல கரு–வறை – யி பாதாள ஈஸ்வ–ரர் முன்னே, வராக உரு–வில் அரி த�ோண்–டிய அந்–தப் பள்–ளம் இன்–றும் உள்–ளது. அது வட்ட வடி–வக் கல்–லால் மூடப்–பட்–டி–ருக்–கி– றது. அன்னை அலங்–கா–ர–வல்லி, தனி சந்–நதி க�ொண்–டுள்–ளாள். வன்–னி–ம–ரம், தல விருட்–சம். இது சிவ–பெ–ரு–மா–னுக்–கும் சனி–ப–க–வா–னுக்–கும் உரிய மரம். பஞ்–ச–கா–லத்–தில், வன்–னிப் பழங்– களை உண்டு மக்–கள் பசி–யா–றி–ய–தாக வர–லாறு. வில்–வம் கிடைக்–கா–தப�ோ – து, வன்னி இலை–கள – ால் சிவ–னுக்கு அர்ச்–சனை செய்–ய–லாம். விருத்–தாச – ல – ம்: கட–லூர் மாவட்–டத்–தில் உள்ள தேவா–ரத்–த–லம். இங்–குள்ள வன்–னி–ம–ரம், மிக–வும் பழ–மை–யா–னது. அத–னைச் சுற்றி வலம் வரு–வதே பல நற்–பல – ன்–களை – த் தரும். அன்–னைக்கு பாலாம்– பிகை, விருத்–தாம்–பிகை என்று இரண்டு சந்–ந–தி– கள். மூல–வர் விருத்–த–கி–ரீ–ஸ்வ–ரர். திரு– வ ான்– மி – யூ ர்: சென்– ன ைக்கு தெற்– கி ல் 8 கி.மீ. த�ொலை–வில் உள்ள கடற்–க–ரைத் தலம். வன்–மீ–கர், மருந்–தீ–ஸ்வ–ரர், பால்–வண்–ண–நா–தர் என்று பெயர்–கள் க�ொண்டு ஈசன் அருள்–பா–லிக்–கும் தலம். அன்னை திரி–பு–ர–சுந்–தரி. மார்க்–கண்–டே–ய– ருக்கு வன்–னி–ம–ரத்–த–டி–யில் இறை–வன் ரிஷ–பா–ரூ–ட– ரா–கக் காட்சி தந்த தலம். திருக்–காட்–டுப்–பள்ளி: தஞ்சை மாவட்–டம், திரு– வை–யாற்–றிற்கு மேற்–கில் 10 கி.மீ. த�ொலைவு. அக்–னீ–ஸ்வ–ரர் அருள்–பா–லிக்–கும் திருத்–த–லம். திருப்–பூந்–து–ருத்தி: திரு–வை–யாற்–றுக்கு மேற்– கில் 5 கி.மீ. தூரத்–தில் உள்–ளது. சப்த ஸ்தா–னத் தலங்–க–ளில் ஒன்று. புஷ்–ப–வன நாதர், அழ–கா–ல– மர்ந்த நாயகி அருள்–பா–லிக்–கும் தலம். திருக்–க�ொள்–ளிக்–காடு: திரு–வா–ரூர் மாவட்–டம், கச்–ச–னத்–திற்கு மேற்கே 8 கி.மீ. த�ொலைவு. அக்– னீ–ஸ்வ–ரர் அருள்–பா–லிக்–கும் தலம். சனி பக–வான் சந்–நதி தனிச்–சி–றப்பு க�ொண்–டது. திரு–ம–றைக்–காடு: தஞ்–சா–வூ–ருக்கு தென்–கி–ழக்– கில் 100 கி.மீ. வேதா–ரண்–யம் என்ற கடற்–கரை – த் தலம். வேதங்–கள் வழி–பட்டு, திருக்–காப்–பிட்–டுக் க�ொண்ட க�ோயில். சப்–த–வி–டங்–கத் தலங்–க–ளில் ஒன்று. க�ொடு–மு டி: ‘பாண்–டிக் க�ொடு–மு–டி’ என்று அழைக்– க ப்– ப – டு ம் க�ொங்கு நாட்– டு த் தலம். மகுடேஸ்–வ–ரர் - ச�ௌந்–த–ர–நா–யகி அருள்–பா–லிக்– கும் தலம். வன்–னி–ம–ரத்–த–டி–யில் பிரம்மா காட்சி தரு–கி–றார். பிரம்–ம–தீர்த்–தம் சிறப்பு க�ொண்–டது.

24. சத–யம்

பரி– க ார விருட்– ச ம் கடம்ப மரம். முரு– க ப் பெரு–மானை ‘கடம்–பா–’–என்–றும் அழைப்–பார்–கள். ஆகவே, சத–யம் நட்–சத்–தி–ரக்–கா–ரர்–கள் முரு–கப் பெரு–மானை இஷ்ட தெய்–வம – ா–கக் க�ொள்–ளல – ாம். எம–பய – ம் ப�ோக்–கும் மிருத்–யுஞ்–சய – ரு – ம் இவர்–களி – ன்

அவிட்டம் - பாதாளேஸ்வரர். அரித்துவாரமங்கலம்

ðô¡

95

1-15 டிசம்பர் 2017


சதயம், கடம்பவனேஸ்வரர், குளித்தலை இஷ்ட தெய்–வமே! கடம்–ப–னூர்: சூர–ப–து–மனை அழித்–த–தால் ஏற்– பட்ட சூர–ஹத்தி த�ோஷம் நீங்–கிட, முரு–கப் பெரு– மான் ஐந்து தலங்–க–ளில் சிவ–பி–ர–திஷ்டை செய்து வழி–பட்–டார். அந்த திருத்–த–லங்–கள் நாகை மாவட்– டத்–தில் உள்–ளன. அவை க�ோவில்–க–டம்–ப–னூர், ஆதிக்–கட – ம்–பனூ – ர், இளங்–கட – ம்–பனூ – ர், வாழிக்–கட – ம்– ப–னூர், பெருங்–க–டம்–ப–னூர் என்–பன – –வா–கும். அங்– கெல்–லாம் வடக்கு ந�ோக்கி எழுந்–த–ரு–ளி–யுள்–ளார் முரு–கப்–பெரு – ம – ான். சத–யம் நட்–சத்–திர அன்–பர்–கள் அருள் வேண்டி முரு–கனை இங்கு வழி–ப–ட–லாம். கடம்–பர்–க�ோயி – ல்: கரூர் மாவட்–டம் குளித்–தலை அரு–கில் அமைந்–துள்ள, கடம்பை தட்–சி–ண–காசி என அழைக்–கப்–படு – ம் தலம். தல–விரு – ட்–சம் கடம்ப – –நா–த–ராக, ஈசன் முலை–யம்–மை– மரம். கடம்–ப–வன ய�ோடு அருள்–பா–லிக்–கும் திருத்–த–லம். மேலக்–க–டம்–பூர்: கட–லூர் மாவட்–டம், காட்– டு–மன்–னார்–க�ோ–யி–லுக்கு தென்–மேற்–கில் 5 கி.மீ. தூரம். தேர்– வ – டி – வி ல் அமைந்த திருத்– த – ல ம். அமிர்–த–கடேஸ்–வ–ர–ராக ஈசன் அருள்–பா–லிக்–கி–றார்.

க�ோடிலிங்–கங்–க–ளைப் பிர–திஷ்டை செய்–திட இந்– தி–ர–னைப் பணித்–தார் விநா–ய–கர். அரு–கி–லேயே ருத்–ர–க�ோ–டீ–சு–வ–ரரை பிர–திஷ்டை செய்து சாப–வி– ம�ோ–ச–னம் பெற்–றான் இந்–தி–ரன். பிட்–சாண்–டார் க�ோயில்: திருச்–சிர– ாப்–பள்–ளிக்கு வடக்–கில் 6 கி.மீ. உத்–த–மர்–க�ோ–யில் என அழைக்– கப்–ப–டும் வைணவ சிறப்பு மிகுந்த சந்ந–தி–கள் அமைந்–துள்ள மும்–மூர்த்–தித் தலம். பிரம்மா, சரஸ்–வ–திக்கு தனித்–தனி சந்ந–தி–கள் உள்–ளன. கூடல்: மதுரை மாந– க – ரி ல் அமைந்– து ள்ள வைணவ திவ்–விய தேசத்–த–லம். ‘கிருத மாலா’ எனும் ஆறு, இரண்–டா–கப் பிரிந்து இத்–த–லத்தை ஒரு மாலை–ப�ோல் சுற்–றிக்–க �ொண்டு மீண்–டும் ஒன்று சேரு–வ–தால், கூடல் என்று பெயர். கடம்ப மரத்–தைத் தல–வி–ருட்–ச–மா–கக் க�ொண்டு, அஷ்– டாங்க விமா–னத்–தில் வீற்–றி–ருந்த க�ோலத்–தி–லும், நின்ற க�ோலத்–தி–லும், சூரிய நாரா–ய–ண–ரா–க–வும் சேவை சாதிக்–கி–றார் வைகுந்–த–நா–தர். தாயார் மது–ர–வல்லி. அரு–கிலேயே – உள்ள மீனாட்சி அம்–மன் சமேத ச�ொக்–க–நா–தர் ஆல–ய–மும் மிகச் சிறந்த பரி–கா–ரத் தலம்.

25. பூரட்–டாதி

திருக்–கு–வளை: ‘திருக்–க�ோ–ளி–லி–’–என்–பது புரா– ணப் பெயர். தஞ்சை மண்–ட–லத்–தில் பிர–தா–ன– மான ஏழு சிவத்–த–லங்–க–ளில் ஒன்று. இவற்றை சப்–த–வி–டங்–கத்–த–லம் என்–பார்–கள். க�ோள்–க–ளின் (நவகி–ர–கங்–க–ளின்) குற்–றங்–க–ளைப் ப�ொறுத்து அருள் செய்–தத – ால் ‘க�ோளி–லிந – ா–தர்’ என்று ஈச–னுக்– குப் பெயர். நவகி–ரக த�ோஷங்–களை அகற்–றும் பரி–கா–ரத் தல–மா–க–வும் இது திகழ்–கிற – து. அன்னை வண்–டம – ார் பூங்–குழ – லி என்று அழ–குப் பெயர் பூண்– – ட்–சம். டி–ருக்–கிற – ார். ‘தேற்–றா’ மரமே இங்கு தல–விரு பூரட்–டாதி நட்–சத்–தி–ரத்–தின் விருட்–ச–மும் அதுவே. தியா–கர– ா–ஜப் பெரு–மான், அவ–னிவி – ட – ங்–கர– ாக (உல– கப் பாது–கா–வல – ர– ாக) இங்கே அருள்–பா–லிக்–கிற – ார். இத்–த–லத்து விநா–ய–கர் தியாக விநா–ய–கர் என்–ற– ழைக்–கப்–ப–டு–கி–றார். திரு–வா–ரூர் மாவட்–டத்–தில், கச்–ச–னம் அருகே உள்–ளது. திருக்–கு–வளை தவிர அவ–ர–வர் இருப்–பி–டங்–க– ளுக்கு அரு–கில் உள்ள க�ோயில்–க–ளில் உள்ள மஹா–லட்–சுமி அல்–லது தாயார் சந்–நதி – க – ளி – ல் உள– மு–ருக பிரார்த்–தனை செய்–துக – �ொண்–டும் வாழ்–வில் வளங்–க–ளைப் பெற–லாம்.

26. உத்–தி–ரட்–டாதி

பூரட்டாதி, க�ோளிலிநாதர், திருக்குவளை

96

ðô¡

1-15 டிசம்பர் 2017

திரு– ந ாங்– கூ ர்: வைணவ திவ்ய தேசம். பராசவனம் என்று அழைக்–கப்–படு – ம் இப்–பகு – தி – யி – ல் 11 திவ்ய தேசங்–கள் உள்–ளன. திரு–நாங்–கூ–ரில் எம்–பெ–ரு–மான், நின்ற க�ோலத்–தில், நில–ம–கள், திரு–ம–க–ள�ோடு, புரு–ஷ�ோத்–தம பெரு–மாள் என்ற திரு–நா–மங்–க�ொண்டு சேவை சாதிக்–கிற – ார். தாயார் புரு–ஷ�ோத்–தம நாயகி, தனி சந்–நதி க�ொண்–டுள்– ளாள். திருக்–க�ோ–யி–லின் வடக்கே உள்ள திருக்– கு–ளம், திருப்–பாற்–க–டல். தல–வி–ருட்–சம் வேம்பு. எதி–ரில் ‘நம்–பி–னார்க்–கன்–பன்’ க�ோயில் என்ற


உத்திரட்டாதி, முத்துக்குமாரசுவாமி, வைத்தீஸ்வரன்கோவில் சிவா–ய–ல–மும் உள்–ளது. மகா–தேவ பீடம் என்று அதனை அழைப்–பர். இந்–தக் க�ோயில் தவிர வேறு பல சிவன் க�ோயில்–க–ளும் இத்–த–லத்–தைச் சுற்–றி– லும் அமைந்–திரு – க்–கின்–றன. அதா–வது பதி–ன�ொரு – க்கு சம–மாக, பதி–ன�ொரு வைண–வக் க�ோயில்–களு சிவா–லய – ங்–கள்! சைவ–மும் வைண–வமு – ம் ஒன்–றுக்– க�ொன்று இயைந்து தழைத்–த�ோங்–கிய திருத்–தல – ம் இது. திரு–நாங்–கூர் திருத்–த–லம் நாகை மாவட்–டம், சீர்–கா–ழிக்கு தென் கிழக்கே 9 கி.மீ. த�ொலை–வில் உள்–ளது. வைத்– தீ ஸ்– வ – ர ன் க�ோயில்: புள்– ளி – ரு க்கு வேளூர் என அழைக்–கப்–ப–டும் தேவா–ரத் திருத்–த– லம் இது. நாகை மாவட்–டத்–தில் உள்–ளது. ‘செவ்– வாய்’ பரிகா–ரத் தல–மா–க–வும் இது விளங்–கு–கி–றது. இங்கு க�ோயில் க�ொண்–டுள்ள செல்வ முத்–துக் குமா–ர–ஸ்வாமி, தனிச்–சி–றப்பு பெற்–ற–வர். இத்–தி– ருத்–த–லத்–தில், வேம்–படி ஆதி வைத்–தி–ய–நா–த–ரும், சித்–தா–மிர்த தீர்த்–தமு – ம் திருச்–சாந்–துரு – ண்டை என்ற பிர–சா–தமு – ம், எல்லா ந�ோய்–களை – யு – ம் வினை–களை – – யும் தீர்க்க வல்–லவை என்–பார்–கள். உத்–தி–ரட்–டாதி நட்–சத்–தி–ரத்–தின் அதி–தே–வதை, விஷ்–ணுவி – ன் அம்–சம – ாக இருப்–பத – ால், திரு–மா–லை– யும், திரு–மக – ளை – யு – ம், காம–தேனு – வை – யு – ம் அவர்–கள் இஷ்–டதெ – ய்–வங்–க–ளா–கக் க�ொள்–ள–லாம்.

27. ரேவதி

திருச்–செங்க�ோ – டு: ஈர�ோட்–டில் இருந்து 25 கி.மீ., நாமக்–கல்–லில் இருந்து 45 கி.மீ. த�ொலை–வில் உள்–ளது. அர–னு–டைய உட–லில் ஒரு பகு–தி–யைப் பெற்–றிட அம்–பிகை தவம் இயற்–றிய மலை, அவ– ளு–டைய தவத்–தால் சிவந்–தது. அத–னா–லேயே அது செங்–க�ோடு எனப்–பெ–யர் பெற்–றது. அதுவே,

ரேவதி, அர்த்தநாரீஸ்வரர், திருச்செங்கோடு தற்–ப�ோது ‘திருச்–செங்–க�ோடு – ’ என்று அழைக்–கப்–படு– கி–றது. ‘க�ொடி–மா–டச் செங்–குன்–றூர்’ என்று பாடப்– பெற்ற, இரு மலைச்–சிக – ர– ங்–களை – க் க�ொண்ட இந்த – க்–கிற – து. மலை நாக–கிரி என்–றும் பெயர்–க�ொண்–டிரு ஏன் நாக–கிரி? மலை–யி–லுள்ள படி–கள் வழியே மேலே சென்–றால், கற்–பா–றையி – ல் உரு–வா–கியு – ள்ள அறு–ப–தடி நீள ஐந்து தலை பாம்பு ஒன்–றை–யும் காண–லாம். இத–னால்–தான் அந்–தப் பெயர். அத– னைக் கடந்து 280 படி–கள் ஏறிச்–சென்–றால், மேலே மலைக்–க�ோ–யிலை அடை–ய–லாம். இடையே, வழக்–கு–களை – த் தீர்த்–தி–டும் ‘18 படி கருப்–பன்’ கூட இருக்–கி–றார். மூல–வர் அர்த்–த–நா–ரீ–ஸ்வ–ரர் மேற்கு ந�ோக்கி அருள்–பா–லிக்–கி–றார். க�ோலூன்–றி–ய–படி பிருங்கி முனி–வர் அவ–ரைத் த�ொழு–த–படி நிற்–கி–றார். அம்– பிகை தனி சந்–ந–தி–யில் க�ொலு–வீற்–றி–ருக்–கி–றாள். கூடவே செங்–க�ோட்டு வேல–னை–யும், காசி விஸ்வ– நா–தர், விசா–லாட்சி, நாகே–ஸ்வர– ர் சந்–நதி – க – ளை – யு – ம் தரி–சித்–து–விட்டு, மலை–மீ–துள்ள பாண்–டீஸ்வ – –ர–ரை– யும் வணங்கி வர–லாம். இலுப்–பைப்–பட்டு: நாகை மாவட்–டம், மயி–லா–டு– து–றைக்கு மேற்–கில் 13 கி.மீ. த�ொலை–வில் உள்ள மணல்–மேடு என்ற ஊருக்கு அரு–கில் உள்–ளது. தல–வி–ருட்–சம் இலுப்பை ஆன–தால் இலுப்–பைப்– பட்டு என வழங்–கப்–ப–டு–கி–றது. பஞ்–ச–பாண்–ட–வர் பூஜித்த ஐந்து லிங்–கங்–கள் உள்–ளன. தரு–மபு – த்–திர– ர் பூஜித்–தவ – ரே மூல–வர் நீல–கண்–டேஸ்வ – ர– ர். அம்–மன், அமு–த–க–ர–வல்லி. இரும்பை மாகா–ளம்: திண்–டிவ – ன – த்–திலி – ரு – ந்து 30 கி.மீ. த�ொலைவு. கடு–வெ–ளிச்–சித்–தர் தவம்–பு– ரிந்த தலம். இலுப்பை என்–பதே இரும்பை என்று ஆயிற்று என–வும் கூறு–வர். திரு– வ – ன ந்– த – பு – ர ம்: கேரள மாநி– ல த் தலை– நகரம், அனந்–த–பத்–ம–நாப சுவாமி ஆல–யம். தல விருட்சம் இலுப்பை. ðô¡

97

1-15 டிசம்பர் 2017


உள்ள(த்)தைச் ச�ொல்கிற�ோம்

மனநிறைவு ஏற்பட்டது! கார்த்–திகை பக்தி ஸ்பெ–ஷல் இத–ழில் தூண்–டிய

சுட– ரி ல் பிர– க ா– சி க்– கு ம் ஒளி என்ற தலைப்– பி ல் பக–வான் சத்–ய–சாய்–பாபா அவ–தார நாளை ஒட்டி வெளி–யான கட்–டுரை மிக அருமை. மக்–கள் த�ொண்டே மகே–சன் த�ொண்டு என்–ப–தற்–கேற்ப சமு–தாய த�ொண்டு புரி–வ–து–டன், எல்லா உயிர்–க– ளி– ட த்– து ம் அன்பு செய்– த ல் வேண்– டு ம் என்ற கருத்–தின்–படி எல்லா ஜீவ–ரா–சி–க–ளுக்–கும் உணவு மருத்–து–வம் உடை கல்வி என கிடைக்க த�ொண்– டாற்–றிய பக–வா–னின் கருணை உள்–ளத்–தைப் பற்றி அறிந்–துக�ொள்ள – முடிந்–தது. - பாபு கிருஷ்–ண–ராஜ், க�ோவை.

திரு–மதி சந்–தி–ர–லேகா ராம–மூர்த்தி வழங்–கிய

‘பிர–சா–தங்–கள்’ ஒவ்–வ�ொன்று – ம் அருமை. அனைத்– துமே சுவை–யுட – ன் கூடி–யது மற்–றும் உடல் நல–னுக்கு உகந்–த–தும் ஆகும். குறிப்–பாக ‘ஹெல்த்தி சாட்’ நல்ல ஆர�ோக்– கி–ய–மான உண–வா–கும். இதற்கு அதிக செல– வ ா– கு ம் என்– ற ா– லும், உடல்–ந–லக்–கு–றை–வி–னால் ஏற்–ப–டும் மருத்–து–வச்–செ–ல–வைக் காட்–டி–லும் குறை–வு–தான்! - எம்.ல�ோக–நா–தன், சிக–ர–லப்–பள்ளி - 635104.

ன் கட–மை–யில் இம்–மி–யள – –வும் தவ–றாத நவ–கி–ரக நாய–கன் சனி– ப–க–வான் முக்–கண் முதல்–வ–னா– கிய பரம்–ப�ொ–ரு–ளையே ஏழரை வினா–டி–கள் பாதாள ல�ோகத்–திற்– குள் ஒளிந்–தி–ருக்க வைத்த வர– லாறை சேங்–கா–லி–பு–ரம் கட்–டுரை வாயி–லாக அறிய முடிந்–தது. - இராம.கண்–ணன், சாந்–தி–நக – ர், திரு–நெல்–வேலி.

ஐயப்–பன் சரி–தம் முழு–வ–தும் படித்–த–தும் கரி–

மலை தர்–ம–சாஸ்தா பற்–றிய பிர–மிக்க வைக்–கும் பிர–மாண்–ட–மான புரா–ணத் திரைப்–ப–டம் பார்த்த மன–நி–றைவு ஏற்–பட்–டது. - அயன்–பு–ரம் த.சத்–தி–ய–நா–ரா–ய–ணன், சென்னை-72.

ஏழாம் ப�ொருத்–தம் என்–பது என்–ன–வென்று தெரி–

யா– ம – லி – ரு ப்– ப – வ ர்– க – ளி ன் ஐயங்– க – ள ைத் தெளிய வைத்–தி–டும் வகை–யில் ஆழ–மான விளக்–கத்தை அளித்–துள்–ளார் ஹரி–பி–ர–சாத் சர்மா. பாராட்–டு–கள். - சுமதி ராம–லிங்–கம், விரு–கம்–பாக்–கம்.

ப�ொ றுப்– ப ா– சி – ரி – ய ர்

தன் தலை– ய ங்– க த்– தி ல் ஒரு–வரை வழி நடத்–திச் செல்–வ–தன் சேவையை தெள்ளத் தெளி–வாக புரிய வைத்த யதார்த்–தம்

98

ðô¡

1-15 டிசம்பர் 2017

– ை–யும் பள்–ளங்–கள – ை– வெகு சிறப்–பா–னது. தடை–கள யும் அனு–சரி – த்து ஆன்–மிக சேவைக்கு அழைத்–துச் செல்–வ–தன் ந�ோக்–கத்தை பயிற்–று–வித்–தி–ருப்–பது, சேவைக்–கான ஆர்–வத்தை புரிய வைத்–தது. - எஸ்.எஸ்.வாசன், தென்–எ–லப்–பாக்–கம், வந்–த–வாசி.

ப–ரி–மலை ஐயப்–ப–னின் பல்–வேறு சிறப்–புகள – ை மிகத்–தெ–ளி–வா–க–வும் சிறப்–பா–க–வும் வெளி–யிட்டு ஐயப்ப பக்–தர்–கள் மட்–டு–மல்ல, அனை–வ–ருமே பயன்–பெ–றும் வகை–யில் அமைந்–தி–ருந்–தது. - ப.மூர்த்தி, பெங்–க–ளூர்-97.

அக்–னீஸ்–வர தலங்–க–ளைப் பற்–றிச் சிறப்–பான

தக–வல்–க–ளு–டன் இடம் பெற்–றி–ருந்த அக்–னி–யைப் ப�ோற்– று – வ�ோ ம், ஆனந்– த – ம – டை – வ�ோ ம் என்ற கட்– டு ரை, ஐம்– பூ – த ங்– க – ளி ல் ஒன்– ற ான நெருப்– பின் அருமை பெரு–மை–களை ப�ொ ரு ள் – ப ட எ டு த் – து – ரை த் – தி–ருந்–தது. - இரா.வளை–யா–பதி, த�ோட்–டக்–கு–றிச்சி, கரூர்.

அ ர்த்– த – மு ள்ள

இந்– து – ம – த ம் பகு–தியி – ல் பிள்–ளை–யார், சூரி–யன், ஈஸ்– வ – ர ன், ராம– லி ங்க சுவா– மி – க–ளின் மகா–தேவ மாலை திரு– மால் - திரு– ம ங்– க ை– ய ாழ்– வ ார் பாடல், அம்–பாள் பாடல் - ராம– லிங்க சுவா–மி–க–ளின் பாடல், கந்– தன் பாடல் (கந்த சஷ்டி கவ–சம்) இவ்– வே – ழு ம் ஏழு ஸ்வ– ர ங்– க ள் என்றே ச�ொல்ல வேண்–டும். - சுகந்தி நாரா–யண், வியா–சர் காலனி, சென்னை-39.

உரிய வயதை அடைந்–தும், திரு–மண–மா–க–வில்–

லையே என்று ஏங்–குவ�ோ – –ருக்கு, ஓர் உமன்–னத வழி– க ாட்– ட – ல ாய் இருந்– த ன, ‘திரு– ம – ண – ம ாக ர�ோஜாப்பூ மாலை’ என்ற தலைப்–பில் திரு ஜெய– வண்–ணன் க�ொடுத்–தி–ருந்த ஆல–யக் குறிப்–புக – ள். அதி–லும் பிரம்–மச்–சா–ரி–யான அனு–ம–னுக்கு திரு– மண பிரார்த்–த–னை–யு–டன் ர�ோஜா மாலை சாத்தி வழி–படு – வ – து வித்–திய – ா–சம – ான தக–வல – ாக இருந்–தது. - த.சிவக்–கு–மார், ரங்–கம், திருச்சி.

கார்த்–திகை மாதம் ஐயப்–பன் மாலை அணி–

யும் இத்–த–ரு–ணத்–தில் ஐயப்–பன் சரி–தம் என்ற அற்–பு–த–மான கட்–டு–ரை–யு–டன் அவர் வாழ்க்–கைச் சம்– ப – வ ங்– க – ள ை– யு ம் அழ– க ான படங்– க – ளு – ட ன் வெளி–யிட்–டி–ருந்–தீர்–கள். நெகிழ்ந்–து–ப�ோ–னேன். - கே.சிவக்–கு–மார், சீர்–காழி.

குறளின் குரல் அடுத்த இதழில்...


99


RNI Regn. No. TNTAM/2012/53345

100

Anmegapalan  

anmegapalan

Advertisement