Page 1

Ă…rsredovisning 2011


Generaldirektörens kommentar SFV:s fastighetsbestånd har under 2011 utvecklats genom om- och tillbyggnader, större iståndsättningsarbeten, uthyrning av färdigställda eller vakanta lokaler och en fortsatt satsning på våra besöksmål. Fastighetsförsäljningar och köp har genomförts till mindre belopp. Under året avbröts pågående försäljningar av ambassadfastigheter i Hanoi, Buenos Aires och Luanda sedan regeringen ändrat tidigare nedläggningsbeslut. Ett antal större försäljningar av försäkringskassefastigheter och utrikes fastigheter har påbörjats med planerade avslut under 2012. De största byggprojekten som slutförts under året är upprustningen av Gamla Riksarkivet, ombyggnader för Högsta förvaltningsdomstolen samt Kammarrätten på Riddarholmen och ombyggnaden av gamla Skogsinstitutet – samtliga i Stockholm. Om- och påbyggnaden av Loen för Regeringskansliet närmar sig färdigställande för huvuddelen av fastigheten. I en andra etapp färdigställs 2013 bland annat nya lokaler för Dansmuseet. Upprustningen av Sagerska Huset och Stenhammars slott färdigställdes vid årsskiftet 2011-2012. Under året påbörjades bland annat om- och tillbyggnaden av Vasamuseet, ombyggnad av Kungliga Biblioteket, ombyggnad av Afrikahuset i Uppsala och nybyggnad av naturum Vänerskärgården – Victoriahuset vid Läckö slott. De största utrikesprojekten som pågår är om- och tillbyggnad av ambassadanläggningen i New Delhi och upprustningen av generalkonsulatet på Park Avenue i New York. SFV har en viktig uppgift att levandegöra och tillgängliggöra kulturarvet för allmänheten och en snabbt växande besöksnäring. Under året har vi genomfört utvecklingsprojekt för bland annat Kalmar slott, Ottenby kungsgård, Vaxholms kastell, Bohus fästning och Varbergs fästning. Utvecklingen av besöksmålen sker i nära samverkan med hyresgäster och samarbetspartners. Projektet ”Öppna portar” för utveckling av kulturhistoriska besöksmål i sydöstra Sverige har beviljats drygt 20 mnkr ur EU:s regionala strukturfond. Projektet som är ett samarbets-

projekt mellan SFV, Riksantikvarieämbetet och flera lokala aktörer planeras pågå i tre år. Hösten 2011 redovisade SFV till regeringen ett program för genomgripande upprustning och ombyggnad av Nationalmuseum i Stockholm. Programmet omfattar också förslag om rivning av det nuvarande annexet och viss tillbyggnad i en andra etapp. Uthyrning av vakanta lokaler har skett i bland annat Salsta slott, Uppsala och Västerås slott. Den gamla förvaltningsbyggnaden Västertorn på Riddarholmen i Stockholm har tomställts och en genomgripande upprustning och modernisering för Mark- och Miljööverdomstolen kommer att genomföras. Den ekonomiska vakansgraden i fastighetsbeståndet understiger 2 procent. Årets resultat på 184,5 mnkr är drygt 20 mnkr bättre än för 2010, vilket huvudsakligen förklaras av lägre driftkostnader på grund av den milda och snöfattiga hösten 2011 och lägre administrationskostnader. Direktavkastningen uppgick till 6,9 procent jämfört med 6,5 procent för 2010. Avkastningen på myndighetskapitalet ökade från 7 procent 2010 till 10,6 procent 2011 – vilket huvudsakligen förklaras av att myndighetskapitalet minskat genom inleveranser till statsbudgeten. Utfasningen av fossila bränslen för uppvärmningen av våra fastigheter har i det närmaste avslutats. För 2011 uppgår andelen olja och gas till endast 0,7 procent av energimängden för egen uppvärmning av våra inrikes fastigheter. För bidragsfastigheterna – de kulturhistoriska fastigheter och anläggningar som inte långsiktigt bär sina kostnader – har disponerats ett anslag på 340 mnkr. Den enskilt största posten har varit den första etappen av renovering av sandstenen på Stockholms slott med 27 mnkr, projektet kommer att sträcka sig över många år. I anslutning till sandstensarbetena kommer ställning att tas till ett program för renovering av fasadputsen.

STATENS FASTIGHETSVERK


Mätningen av kundnöjdhet 2011 resulterade i ett index på 70, vilket är något sämre än föregående mätning 2009. En analys av resultaten för olika fastighetsområden ligger till grund för handlingsplaner och åtgärder för förbättringar. En medarbetarenkät 2011 utföll med index 69, vilket är samma resultat som vid mätningen 2009. SFV:s kundtidning och kulturhistoriska magasin, Kulturvärden, vann 2011 Svenska Publishingpriset i kategorin verksamhetstidningar. Under året har SFV yttrat sig över Betänkandet av Utredningen om en översyn av statens fastighetsförvaltning (SOU 2011:31). Vi tillstyrker utredningens förslag om att SFV får det samlade ansvaret för statens bestånd av kulturhistoriska fastigheter. Regeringen har senare även angivit denna inriktning i budgetpropositionen för 2012.

Väsentliga händelser till och med beslutsdatum Sedan regeringen i budgetpropositionen för 2012 redovisat överföring av driftmedel från Hovstaterna till SFV har överenskommelse träffats om verksamhetsövergång till SFV avseende fastighetsdriften vid Stockholms slott, Slottsbacken 2 och Hovstallet i Stockholm. Regeringen har 2012-01-26 beslutat om direktiv och utredare för två kommittéer som skall arbeta vidare med genomförandeplanering med mera avseende omstrukturering av den statliga fastighetsförvaltningen. Utredare för de kulturhistoriska fastigheterna är den nuvarande riksantikvarien Inger Liliequist. Utredningsuppdraget skall redovisas senast den 3 december 2012. Utredare av försvarsfastigheterna är landshövdingen Ingemar Skogö. Residenset i Dublin har sålts för knappt 23 mnkr. Palatset AB – som är hyresgäst i det renoverade Gamla Riksarkivet på Riddarholmen - har försatts i konkurs.

Thomas Norell Generaldirektör

STATENS FASTIGHETSVERK


Produktionsfakta Statens fastighetsverk 2011 Foto: SFV Text och grafisk form: SFV Kontaktperson: Maja Dahlén, SFV, 08-696 70 00, maja.dahlen@sfv.se www.sfv.se S TFoto: A T E Fönsterrenovering NS FASTIGHET SVERK Sparreska palatset, Melker Dahlstrand


Innehållsförteckning Halva kungariket är ditt

1

SFV:s uppdrag Om redovisningen

1 2

Fastighetsförvaltning

3

SFV:s kunder Främja ett levande kulturarv Bevara, vårda och utveckla fastigheternas värden Skogs- och markförvaltning Resurshushållning och ekonomisk effektivitet

Investeringar och förändringar i fastighetsbeståndet Investeringar Förvärv av fastigheter Överföring av fastigheter Avyttring av fastigheter

3 5 7 11 13

15 15 17 17 17

Finansiell redovisning

18

Årets resultat

18

Verksamhetsgrenar

19

Verksamhetsgren Inrikes hyresfastigheter Verksamhetsgren Utrikes hyresfastigheter Verksamhetsgren Bidragsfastigheter Verksamhetsgren Mark Verksamhetsgren Övrigt

Sammanfattning över väsentliga uppgifter Resultaträkningar Balansräkningar Finansieringsanalys Anslagsredovisning Bemyndigande Redovisning mot inkomsttitel Kommentarer till årsredovisning och noter Redovisningsprinciper

19 21 22 23 24

25 26 27 29 30 30 30 31 31

Noter Definitioner i redovisningen

32 36

Förkortningar Definitioner

36 36

SFV:s organisation Årsredovisningens undertecknande Styrelsen ledamöter

37 38 38

STATENS FASTIGHETSVERK


Resultatredovisning

Halva kungariket är ditt Över hela Sverige finns kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer som staten äger – de är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar merparten av det statsägda kulturarvet. Totalt rör det sig om cirka två miljoner kvadratmeter byggnader och en sjundedel av Sveriges markyta. Allt detta har landets medborgare del i: De kungliga slotten med tillhörande parker, Djurgårdsmarken, residens, fästningar och monument. Regeringsbyggnaderna, Riddarholmen, Skeppsholmen, statliga musei- och teaterbyggnader. Rennäringens åretruntmarker väster om odlingsgränsen i Norrbottens och Västerbottens län, undantaget nationalparkerna, och renbetesfjäll i Jämtlands län. Kronoholmar med fyr- och lotsplatser och jord- och skogsegendomar i södra och mellersta Sverige. Sveriges ambassader och andra statliga byggnader i utlandet.

Fastighetsytor i de nordligaste länen Skogsmark Fastighet med byggnader Jordbruk Kronoholmar

SFV:s uppdrag SFV förvaltar den del av statens fastighetsbestånd som har beslutats av regeringen. SFV har ansvaret för att vårda, bevara och utveckla dessa fastigheter på ett sätt som innebär god resurshushållning och hög ekonomisk effektivitet samtidigt som fastigheternas kultur- och naturmiljövärden bevaras och utvecklas. SFV sorterar under socialdepartementet (finansdepartementet t.o.m. 2010). SFV har lämnat svar på remisserna till utredningarna ”En effektivare förvaltning av statens fastigheter” och ”Staten som fastighetsägare och hyresgäst”. Det centrala i vårt remissyttrande av den sistnämnda utredningen är att: SFV välkomnar förslaget att sammanföra ansvaret för förvaltningen av statens kulturfastigheter till SFV. SFV förutsätter att nödvändiga resurser ställs till SFV:s förfogande (överlämnande myndigheter har med undantag för RAÄ inget uttalat kulturhistoriskt ansvar vilket påverkat de medel de avsatt för underhållet av fastigheter klassificerade som SBM). SFV pekar på behovet av en koppling mellan ansvar för beslut om urval, skydd och utveckling av statens långsiktiga kulturfastigheter och det ekonomiska ansvaret för fastighetsförvaltningen. Berättelsemodellen som verktyg är bra och bör utvecklas.

Korta fakta om SFV SFV förvaltar cirka 2 300 fastigheter med ungefär 3 000 byggnader i Sverige. SFV förvaltar 6,4 miljoner hektar mark vilket är en sjundedel av Sveriges yta. SFV förvaltar svenska ambassader, residens och institut i ett 60-tal länder. SFV medverkar i olika grad vid sju av de 14 svenska världsarven på UNESCO:s lista. Ansvaret för landets drygt 300 statliga byggnadsminnen (SBM) delar SFV med bland annat Riksantikvarieämbetet (RAÄ), Fortifikationsverket och Sjöfartsverket. SFV bildades 1993 men verksamheten har anor från 1600-talet.

STATENS FASTIGHETSVERK

1 (38)


Resultatredovisning

gare värden och flertalet nya prestationer har tillkommit i årsredovisning 2011. Urvalet av prestationer har i första hand gjorts utifrån vad som bedömts vara relevant för extern rapportering och därefter vilka mätvärden som är tillgängliga samt vilka data och mätmetoder som har varit kvalitetssäkrade. Det ekonomiska utfallet redovisas totalt och per verksamhetsgren (inrikes hyresfastigheter, utrikes hyresfastigheter, bidragsfastigheter, mark och övrigt). Årsredovisningen avslutas med en finansiell redovisning.

Om redovisningen Redovisningen beskriver vår verksamhet och resultatet av verksamheten, företrädesvis de viktigaste prestationerna. Redovisade prestationer är ett urval av, för regeringen väsentliga, fokusområden enligt SFV:s uppdrag. SFV:s kortsiktiga styrning sker huvudsakligen i interna processer och tas därför generellt inte upp i redovisningen. Regleringsbrevets mål för verksamheten följs upp genom en redovisning av väsentliga händelser under året samt väsentliga prestationer och nyckeltal. Redovisningen av prestationer är under utveckling och ännu inte heltäckande samt saknar tillräcklig redogörelse av volym och kostnad. Vissa tidsserier saknar tidi-

Redovisning av intäkter och kostnader per avsnitt Belopp i mnkr

I nedanstående tabell redovisas intäkter och kostnader uppdelat på de uppgifter som framgår av SFV:s instruktion.

2011

Intäkter Anslag

2010

Kostnader Summa

Intäkter Anslag

Kostnader Summa

Fastighetsförvaltning sid. 3-14 Inrikes hyresfastigheter

1 838

-1 135

703

1 761

-1 106

654

Utrikes hyresfastigheter

415

-191

225

407

-195

212

-399

1

55

-110

-13

Bidragsfastigheter Mark

59

341

98

-336

1

82

-87

-5

283

Investeringar och förändringar i fastighetsbeståndet sid. 15-17 Inrikes hyresfastigheter

12

-555

-543

38

-523

-485

Utrikes hyresfastigheter

19

-159

-140

53

-207

-154

-6

-6

-1

-1

-50

-45

10

-16

-6

-2 605

180

2 405

-2 471

217

Bidragsfastigheter Mark Summa

5 2 445

341

STATENS FASTIGHETSVERK

283

2 (38)


Resultatredovisning

Fastighetsförvaltning SFV:s kunder SFV har över 2 500 kunder. Våra kunder är viktiga och har stor betydelse för hur vi lyckas med vårt uppdrag att förvalta och utveckla statens värden i byggnader, skog och mark. För att ge våra kunder den bästa servicen i kontakten med oss, arbetar vi med stor kundkännedom, tydliga och marknadsmässiga kontrakt samt hög kommunikationskompetens.

Mål regleringsbrev – SFV ska tillhandahålla ändamålsenliga och konkurrenskraftiga lokaler, mark och anläggningar åt sina hyresgäster och uppfattas som en serviceinriktad hyresvärd. Prestationer – Hyresgästanpassningar, hyresintäkter, vakansgrad och NKI

Statliga Privata Tre fjärdedelar av SFV:s hyres- och arrendeintäkter avser statliga hyresgäster. Andelen privata har ökat något de senaste åren.

Anpassningar efter våra kunders behov SFV ska tillhandahålla ändamålsenliga och konkurrenskraftiga lokaler, mark och anläggningar åt våra hyresgäster. Många av byggnaderna SFV förvaltar är anpassade för verksamheternas speciella behov. SFV:s största hyresgäster, enligt nedan, är exempel på verksamheter som har särskilda krav på lokaler. Museer Regeringskansliet Utrikesförvaltningen Ståthållarämbetet Fortifikationsverket (Försvarsmakten) Universitet och högskolor Under 2011 har flera ombyggnadsprojekt pågått för att anpassa lokalerna efter kundernas behov och för att förbättra lokalernas inomhusmiljö. De största anpassningarna har genomförts i Loen Stockholm, kv Brunkhuvudet Stockholm, Stenhammars slott Flen och Sagerska huset Stockholm.

I samarbete med Utrikesdepartementet, UD, pågår ett arbete för att utveckla utrikesförvaltningens fastigheter så att de bättre överensstämmer med dagens behov och arbetssätt. SFV Utrikes har nära följt de utredningar och budgetbesparingar som UD har varit berörda av för att lära känna kundens verksamhet och få bättre möjligheter att arbeta med utveckling av fastigheterna i ett längre tidsperspektiv. Verksamhetsanknutna åtgärder i SFV:s fastigheter som utförs efter överenskommelse med hyresgäst har genomförts i antal fastigheter enligt tabell nedan. Kostnaden beror på omfattning och typ av åtgärder. Antal hyresgästanpassningar

2011

2010

2009

Inrikes hyresfastigheter

55

68

67

Utrikes hyresfastigheter

9

8

3

Bidragsfastigheter

4

0

0

Mark

1

0

1

158

72

78

Kostnad (mnkr)

Hyresavtal SFV arbetar aktivt med omförhandling av hyresavtal, arrendeavtal och tomträttsavgälder. Utöver omförhandling av befintliga avtal arbetar SFV med att hitta nya hyresgäster till vakanta lokaler med större hyresvärden. Fokus är därför på den ekonomiska vakansgraden, se tabell nedan. 2010 implementerades en justering av definitionen av vakansgraden som innebar att en större yta klassas som uthyrningsbar (bl.a. fästningar) varför vakansgraden inte är direkt jämförbar med tidigare år och dessa värden tas ej med i tabellen. Ekonomisk vakansgrad, som innebär en bedömning av marknadshyra för vakant area, är ett nytt nyckeltal från och med 2010 varför inga tidigare mätvärden finns.

STATENS FASTIGHETSVERK

3 (38)


Resultatredovisning

De, under året, största varaktiga förändringarna av tomställda lokaler är enligt nedan. Gamla Riksarkivet Stockholm har efter en omfattande renovering fått ny hyresgäst efter att ha varit outhyrt i många år. Hyresgästen har dock under början av 2012 kommit på obestånd varför framtiden är oviss. Kammarrättens hus och Sparreska palatset Stockholm är efter en större ombyggnad klart för inflyttning för Högsta förvaltningsdomstolen. Oxenstiernska palatset och Beijerska huset Stockholm är till större delar uthyrt efter flera års vakanser. Salsta slott Uppsala har minskad vakans. Kv Västertorn Stockholm har tomställts och kommer att moderniseras och anpassas för Mark- och Miljööverdomstolen. Lägenheter vid Tumba bruk Botkyrka evakueras för att genomföra stambyte. Lokaler som saknar permanent hyresgäst och är lediga för tillfällig uthyrning har under 2011

lanserats och nyttjats som unika platser för till exempel film och foto.

En serviceinriktad hyresvärd Under våren genomfördes för sjätte gången en kvalitetsmätning bland SFV:s kunder. Lokalhyresgäster, bostadshyresgäster, virkesköpare och arrendatorer fick svara på hur de uppfattar SFV som hyresvärd och leverantör. Kunderna är överlag nöjda med kundvården och den personliga servicen. Kundernas helhetsuppfattning om SFV ligger dock i år på en lägre nivå än tidigare. Resultatet av Nöjd Kund Index (NKI) för lokaler är 70, vilket är lägre än årets mål på 76. Det är också en minskning från föregående mätning från 76 till 70. Resultatet är dock i nivå med branschsnittet på den kommersiella marknaden för 2010 års mätning. Nöjd Boende Index (NBI) är 75 och har minskat med två enheter från 77. Följande prioriterade kvalitetsområden är identifierade; kundvård och information, inflytande och lyhördhet, felanmälan, projektverksamhet och miljö.

Hyresintäkter och vakansgrad

2011

2010

2009

1 268

1 259

1 232

55 433

58 843

-

Hyresintäkt (kr/kvm) Vakant uthyrningsbar area hyresfastigheter (kvm) Vakansgrad hyresfastigheter

4,3%

4,7%

Ekonomisk vakans hyresfastigheter (tkr)

27 867

33 193

-

Ekonomisk vakansgrad hyresfastigheter

1,4%

2%

-

Nöjdkund- och boendeundersökningar

2011

2009

2007

NKI

70

76

75

NBI

75

77

76

Virkesköpare

79

79

83

Jordbruksarrendatorer

66

74

74

STATENS FASTIGHETSVERK

Trend

Trend

4 (38)


Resultatredovisning

Främja ett levande kulturarv SFV ska verka för de nationella kulturpolitiska målen; främst målet att främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas. Att levandegöra fastigheterna kan innebära många utmaningar bland annat beroende på fastighetens geografiska läge, tillgänglighet, huruvida det finns en hyresgäst och möjlighet till samverkan med andra aktörer.

Hållbar besöksnäring

Mål regleringsbrev – SFV ska verka för att leva upp till de nationella kulturpolitiska målen (Främst ”Främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas”) Prestationer – Utvecklade besöksmål och antal besökare. De största genomförda åtgärderna för att levandegöra och tillgängliggöra samt tillgänglighet genom information.

Levandegöra Åtgärder inom EU finansierade IKON1-projektet har genomförts på Bohus fästning Kungälv samt Varbergs fästning i syfte att få fler besökare genom nya innovativa lösningar. Med Bohusappen kan besökarna använda sin egen mobil som en dåtidskikare. När man låter mobilen svepa runt visar den murens ursprungliga siluett. Med en ficklapromenad där besökaren får låna en ficklampa med UV-ljus hittar besökaren osynliga meddelanden och bilder i fästningens mörkaste vrår. Utvecklingsprojekt Uppsala slott pågår tillsammans med Uppsala kommun. SFV har försett kommunens utredare med fakta och förslag som ligger till grund för fortsatt process och beslut om slottet som kulturell arena. SFV har under året öppnat fastigheter vid lokala evenemang bland annat i Uppsala och Karlskrona. SFV:s hyresgäster är en stor del av möjligheten att kunna levandegöra fastigheterna och nedan presenteras utvalda frågor till hyresgäster i NKI-undersökningen.

Att utveckla besöksmål är en stor del av att levandegöra våra fastigheter. SFV deltar tillsammans med bland annat Tillväxtverket i ett nationellt utvecklingssamarbete ”Hållbar besöksnäring” för att kvalitetssäkra besökarens upplevelse. Upplevelsen bedöms med hjälp av det etablerade skotska systemet med en hemlig gäst och ett väl utarbetat protokoll. Bedömningen visar att samtliga besöksmål som ingick från SFV har potential att uppnå fyra eller fem av fem möjliga stjärnor. Generellt bedöms standarden på underhåll och inredning som hög. I flera fall är den ”exceptional”, det vill säga världsklass. Den största förbättringspotentialen på samtliga besökta platser är inom informationsområdet. Inom projektet har SFV under 2011 även drivit pilotprojekt på tre fastigheter för att öka antalet besökare och intäktsmöjligheterna samt höja SFV:s position som aktör i besöksnäringen. De tre pilotfastigheterna var Vaxholms kastell, Kalmar slott och Ottenby kungsgård Mörbylånga. SFV har på olika sätt arbetat tillsammans med hyresgästen för att utveckla besökarens upplevelse av platsen. På Vaxholms kastell har bland annat butiken och utomhusguidningen utvecklats. Fästningsmuseet på kastellet har haft en ökad besöksfrekvens. Trots att Kalmar län i juli hade ca 17 procent färre övernattningar satte Kalmar slott besöksrekord, Ottenby drabbades däremot av minskningen. Antal besökare

NKI 2011 lokalhyresgäster utvalda frågor

Vaxholmskastell, museet

Fastighet med kulturhisto riskt värde är en tillgång fö r mig o ch min verksamhet

2011

2010

2009

11 202 10 363

9 096

Kalmar slott, entrébetalande 81 061 78 655 72 094 Ottenby kungsgård

4 241

7 139

5 708

SFV är en miljö medveten hyresvärd SFV utvecklar o ch bevarar det natio nella kulturarvet 0%

25%

Instämmer (4-5)

1

50%

(3)

75%

100%

Instämmer inte (1-2)

Interregionalt Kultur og Oplevelse Nätverk

STATENS FASTIGHETSVERK

5 (38)

Trend


Resultatredovisning

Handelns utredningsinstitut Research (HUI) har genomfört intervjuundersökningar med besökare på de tre pilotplatserna. Sammanfattningsvis är besökarna nöjda med det SFV gjort på de olika besöksmålen, och ger höga betyg på helhetsintrycket, se tabell nedan. Vaxholms- Kalmar Ottenby kastell slott kungsgård Helhetsintryck av besöket Information före besöket

4,2

4,4

4,3

3,7

4,1

4,2

Information på plats

4,1

4,1

4,3

Service och bemötande

4,4

4,6

4,7

Skalan som användes var femgradig där ”1 = mycket missnöjd” och ”5 = mycket nöjd”.

Positionering i besöksnäringen Grufman Reje Management har genomfört ett antal telefonintervjuer med företrädare i besöksnäringen för att undersöka SFV:s position inom besöksnäringen. Deltagande organisationer representerar nationella, regionala och lokala organisationer. Resultatet visar att det gångna året, då SFV har satsat på att utveckla närvaron, har gett avtryck i besöksnäringen. SFV:s position i besöksnäringen

2011 2010 Trend

Anser du SFV som en aktiv aktör inom besöksnäringen idag

4

2

Hur upplever du kompetensen hos SFV avseende besöksmålsutveckling

3

2

Hur attraktiv är SFV som samarbetspartner för att utveckla besöksmål

5

4

4

3

3

2

Hur upplever du att SFV:s besöksmål bidrar till att stärka Sverige som besöksnation Hur upplever du att SFV bidrar till att stärka Sverige som besöksnation

Tre av de mest kända och populära besöksmålen i Kalmar och Kronobergs län – Kalmar slott, Borgholms slott, och Huseby bruk – förvaltas av SFV. Tillsammans med Eketorps fornborg ingår de i projektet ”Öppna portar” vars syfte är att skapa långsiktig utveckling för att kvalitetssäkra och öka attraktionskraften till dessa historiska besöksmål. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan SFV och flera lokala aktörer och planeras pågå i tre år och omfatta 19 insatser till en totalkostnad av 51 mnkr varav EU:s regionala strukturfond stöttar projektet med drygt 20 mnkr. I samverkan med hyresgästerna genomfördes en marknadsföringskampanj i Vadstena för

att få nya besökare till Vadstena slott och klostermuseet. Besöksantalet ökade med cirka 10 procent jämfört med motsvarande period föregående år. På TUR-mässan i Göteborg anordnande SFV ett kundseminarium med besökarfokus som tema – Hur säljer man bäst en upplevelse?

Tillgängliggöra Att tillgängliggöra kulturarvet för allmänheten kan innebära olika typer av åtgärder, genom anpassning av fysiska förutsättningar men även genom att tillhandahålla information. SFV har fått 10 poäng (11 poäng 2010) av 13 möjliga avseende grundläggande tillgänglighet i Handisams öppna jämförelse av hur svenska myndigheter arbetar med tillgänglighet. De största åtgärderna av fysisk karaktär har genomförts genom installation av hissar enligt EU-direktiv på Kungliga Operan, Naturhistoriska riksmuseet och Dramaten, alla i Stockholm, Bohus fästning och Kalmar slott. I tornet Dalarö Skans Haninge har tillgänglighetsanpassning genomförts, en handikappramp har installerats på Skokloster Bålsta och en nödutgång installerats på Hemsö fästning Härnösand. Besöksparkeringar är iordningställda vid Rosersbergs slott och Gripsholms slott Strängnäs samt allmänhetens toaletter vid Drottningholms slott, Ulriksdals slott Solna och Rosersbergs slott. Ambassaden i Helsingfors Finland har genom ombyggnad tillgänglihetsanpassats. Marksanering på Basareholmen i Karlskrona är klar och ön är nu öppen för allmänheten. För att berätta om vårt gemensamt ägda kulturarv har under året två mobila applikationer tagits fram. I appen Sevärt, som laddats ner av över 35 000 iPhone-användare, presenteras lättillgänglig information om slott, fästningar, trädgårdar och andra spännande platser i Sverige. 64 skyltar och 20 informationsbroschyrer har färdigställts under året varav de mest omfattande är skyltar till Svartsjö slott Ekerö, Rosersbergs slott Sigtuna och Drottningholms slott Ekerö. SFV:s kundtidning och kulturhistoriska magasin, Kulturvärden, ges ut i en upplaga på 12 000 exemplar fyra gånger per år. Kulturvärden vann 2011 Svenska Publishingpriset i kategorin verksamhetstidningar med motiveringen ”För en intressant framsida, kontrastrika uppslag, djärva lösningar och storslaget foto – bra i allt”.

STATENS FASTIGHETSVERK

6 (38)


Resultatredovisning

Bevara, vårda och utveckla fastigheternas värden Fastigheternas värden, inklusive kultur- och naturmiljövärden, ska bevaras, vårdas och utvecklas på en för ägaren och brukaren långsiktigt lämplig nivå. Vi ska vara aktiva i förvaltningen, ha ett fastighetsekonomiskt tänkande och utveckla affärsidéer.

Mål regleringsbrev – Fastigheternas värden, inklusive kultur- och naturmiljövärden, ska bevaras, vårdas och utvecklas på en för ägaren och brukaren långsiktigt lämplig nivå. SFV ska inom sitt uppdrag bidra till ett hållbart byggande och en hållbar förvaltning. – SFV ska verka för att de nationella miljökvalitetsmålen uppnås (Främst ”God bebyggd miljö”). Prestationer – Driftkostnad, driftros och energiförbrukning. De största genomförda underhållsprojekten, underhållskostnad och underhåll per kategori. Vårdprogram och Specialistkompetens.

Nöjd kund Felavhjälpande underhåll

Ekonomi och administration

Kontroller och besiktningar

Planerad drift 2011 Systematiskt Energiarbete

2009

Drift Tillsyn och skötsel ska i så hög grad som möjligt vara planerad för att minska antalet driftproblem, öka driftsäkerheten hos anläggningarna samt tillse att myndighetskrav följs. Beroende på vad som är mest effektivt sköts fastighetsdriften inom SFV av egen eller extern personal. Inom olika områden har vissa delar av driften upphandlats, exempelvis markskötsel, inom andra områden har heltäckande driftavtal tecknats. Driftkostnaden per kvm påverkas även av väderlek med bland annat snöröjning och mediaförbrukning. 2010 var ett kallt år med ihärdig vinter både i början och slutet av året. Drift (kr/kvm) Inrikes hyresfastigheter varv media Utrikes hyresfastigheter varv media Bidragsfastigheter varv media Totalt SFV

2011

2010

2009

262

278

241

140

146

135

396

407

419

115

121

139

170

180

172

57

64

62

273

291

263

Trend

Driftros För att utveckla och ständigt förbättra verksamheten genomförs kvalitetsmätning av drift - Driftrosen. Resultatet visas i ett rosdiagram med sex kvalitetsområden; nöjd kund, ekonomi och administration, planerad drift, systematiskt energiarbete, kontroller och besiktningar samt felavhjälpande underhåll. Trenden för SFV är fortsatt god med höjda genomsnittsomdömen.

Driftrosen (skala 1-5)

2011

2009

SFV Medelvärde

4,15

3,78

Nöjd kund

4,56

4,35

Ekonomi och administration

4,14

3,75

Planerad drift

4,12

3,78

Systematiskt energiarbete

3,73

3,12

Kontroller och besiktningar

4,49

4,22

Felavhjälpande underhåll

3,84

3,23

Energi och miljöarbete Det systematiska energiarbetet ska tillse att fastigheternas drift sköts på ett ekonomiskt och effektivt sätt, att miljöpåverkan minimeras samt att SFV:s övergripande miljömål uppfylls. Kommunikation med hyresgästen är en viktig del av ett hållbart energiarbete och energi tas i många fall upp på hyresgästmöten. I samverkan med UD har SFV i år delat ut utmärkelsen ”Grön ambassad”, till Tel Aviv Israel. Priset ska inspirera till miljöåtgärder, ett större brukarengagemang och till att skapa lokala förebilder. Ett stort antal åtgärder för energieffektivisering har genomförts under 2011, bland annat utbyte och optimering av el, värme och ventilationsinstallationer. Även byggtekniska åtgärder som isolering och tätning har gjorts under året.

STATENS FASTIGHETSVERK

7 (38)


Resultatredovisning

Energianvändning (MWh) Inrikes hyresfastigheter area vars mediastatistik är ofullständig Bidragsfastigheter

2011

2010

2009

196 425

222 533

211 345

9%

11%

13%

42 968

42 209

35 070

19%

20%

25%

31 400

29 006

area vars mediastatistik är ofullständig Utrikes hyresfastigheter

-

Av den egenproducerade uppvärmningen är mindre än en procent fossila bränslen. Ofullständig mediastatistik beror till största del på att SFV ej har tillgång till hyresgästernas uppgifter. Statistiken är inte graddagsjusterad. För utrikes fastigheter har ännu inte sammanställts uppgifter för 2011. Under 2011-2012 pågår ett projekt för att kvalitetssäkra energistatistiken för att få jämförbara nyckeltal kWh/m² Atemp2. Fördelning uppvärmningskällor kWh Inrikes hyresfastigheter 2011

Bidragsfastigheter 2011 Elvärme B io bränsle Fjärrvärme Olja o gas

Prissäkringar av el har genomförts kontinuerligt och SFV:s säkringsgrad vid utgången av 2011 var enligt tabell. I diagrammet redovisas fakturerat månadselpris till följd av prissäkringen (SFV) jämfört med rörligt månadspris på den Nordiska elbörsen NordPool (STOSEK). Prissäkring el

2012

2013

2014

Andel prissäkrad el

89%

52%

31%

Kraftpris per månad i öre/kWh SFV 100 90 80 70 60 50 40

Sfv SFV

30

Trend

Miljöprogram upprättas i byggprojekt och i omfattande underhållsåtgärder. Energibesparingsanalyser görs i installationsprojekt. I investeringsprojekt analyseras livscykelkostnad för olika tekniklösningar. Uppföljning görs av energiprestandakrav i investeringsprojekt. SFV verkar för att miljöpåverkan begränsas även genom att ställa krav på transporter, källsortering och genom att använda långsiktigt hållbara material. I Rosersberg byggs en dressyrhall av enbart förnyelsebart material. SFV har fått 13 poäng av 15 möjliga i Naturvårdsverkets årliga utvärdering av statliga myndigheters miljöarbete. De myndigheter som har deltagit i utvärderingen har fått mellan två till 15 poäng. De övriga miljöcertifierade myndigheterna har fått 15 respektive 14 poäng. SFV:s arbete med miljöfrågor redovisas främst i SFV Hållbarhetsredovisning 2011 som upprättas för fjärde året i rad och enligt GRI3.

Underhåll Underhåll omfattar åtgärder som utförs för att bibehålla eller återställa fastigheten i dess ursprungliga skick samt är varaktiga längre än ett år. Genomförande av planerade underhållsåtgärder kan i många fall påverkas av rådande väder, hyresgästens verksamhet, förseningar i beslut med mera. För att SFV på bästa sätt ska nyttja tid och resurser samt följa budget har flera förvaltare förberett underhållsprojekt som kan sättas igång vid omprioriteringar. För att få en bättre planering och uppföljning delas från och med 2011 underhållsåtgärderna in i olika kategorier. Linjen i diagrammet nedan visar underhållskostnad fördelat per kvm för de åtgärder som utförs i fastigheter med area, det vill säga ej mark eller murverk och kajer. Vid uppföljning av SFV:s nyckeltal underhåll kr/kvm slås totala underhållskostnader ut på arean vilket ger ett högre värde.

STOSEK jul-11

jan-11

jul-10

jan-10

jul-09

jan-09

20

2

Tempererad area: Golvarean i temperaturreglerade utrymmen som är avsedda att värmas upp till mer än 10 grader C begränsade av klimatskärmens insida.

3

Global Reporting Initiative

STATENS FASTIGHETSVERK

8 (38)


Resultatredovisning

Underhåll per kategori (mnkr) 160

(kr/kvm) 280

120

210

80

140

40

70

0

0 Bidragsfastigheter (mnkr) Bidragsfastigheter (kr/kvm)

Hyresfastigheter (mnkr) Hyresfastigheter (kr/kvm)

Mark Inre underhåll Yttre underhåll Byggnad installationer Brand, Säkerhetsåtgärder Tillgänglighet, Levandegöra, Utvecklingsplan Murverk, Kajer

I samband med att investeringar görs så planeras även med fördel underhållsåtgärder eftersom manskap, byggställningar och liknande redan är på plats. Närapå en fjärdedel av det totala underhållet som genomfördes under 2011 utfördes i samband med investeringsprojekt. I det stora investeringsprojektet Loen görs omfattande underhållsåtgärder. Det pågår även parallella underhållsprojekt i kvarteret. Bland annat har underhållsarbeten i kulvert genomförts med omfattande renovering av golv, väggar och installationer, åtgärder på marken mellan Loen och Björnen har genomförts för att undvika vatteninträngning. I kv Brunkhuvudet sker en ombyggnad av klimatsystemet och i samband med detta genomförs kompletterande underhållsåtgärder. Afrikahuset (f.d. Fysbot) i Botaniska trädgården Uppsala renoveras och byggs om för nya, moderna verksamheter. Gamla Riksarkivet har färdigställts efter en större renovering. Det sedan 1965 tomställda Stenhammars slott har helrenoverats invändigt med nya värme-, vattenoch avloppssystem samt nya ytskikt. Utvändigt har bland annat grunden dränerats och stenmurar satts om. Sparreska palatset och Kammarrättens hus har sedan 2009 genomgått en omfattande renovering som kommer att förbättra byggnadens klimat, tillgänglighet och miljö. Under 2011 genomfördes en omfattande fönsterrenovering. På Naturhistoriska riksmuseet har stambyte och byte av radiatorer med mera genomförts. På Rosersbergs hyresfastigheter har renovering och utbyte av tak ge-

nomförts. Sagerska huset, Sveriges statsministers tjänstebostad och representationsvåning, har under året renoverats exteriört och interiört. Bland annat har renovering av yttertak, fönster, fasad, värmesystem, badrum och kök samt anpassning av hissar till EU-standard genomförts. Prefektvillan i Botaniska trädgården har byggts om och yttertaket på Universitetshuset renoverats, båda i Uppsala. Fasadoch fönsterrenovering har genomförts på ambassaden i Köpenhamn Danmark. De största underhållsprojekten under 2011 är följande. Loen, 40 mnkr, i samband med investeringsprojekt. Afrikahuset 16 mnkr, i samband med investeringsprojekt. Gamla Riksarkivet, 15 mnkr, i samband med investeringsprojekt. Renovering Stenhammars slott, 11 mnkr. Renovering Sparreska palatset och Kammarrättens hus, 10 mnkr, i samband med investeringsprojekt. Fasadrestaurering etapp 1 Stockholms slott, 27 mnkr, bidragsfastighet. Ökningen av det ackumulerade underhållsbehovet för bidragsfastigheter begränsas genom att SFV tilldelats ett utökat anslag. Ökade underhållskostnader 2011 avser främst Stockholms slotts fasader. Nyckeltalet påverkas av att övrig area (ÖVA) exkluderas vid beräkningen. Andelen ÖVA är relativt hög i SFV:s fastigheter, exempelvis med anledning av stora trapphus. 2011

2010

2009

Inrikes hyresfastigheter Inrikes exkl. underhåll i inv.proj.

Underhåll (kr/kvm)

474

472

473

355

358

425

Utrikes hyresfastigheter

616

609

540

Bidragsfastigheter

822

683

775

Totalt SFV

584

548

550

Trend

Kvalitetssäkring av kulturarvet En stor del av fastigheterna SFV förvaltar räknas till vårt nationella kulturarv och har stora kulturhistoriska och samhällsekonomiska värden. Två yttranden rörande Förbifart Stockholm; Förbifart Stockholm Lovö, arbetsplan och Förstudien väg 261, har lämnats till Trafikverket. SFV för en dialog med Trafikverket kring Citybanans dragning under SFV:s fastigheter i Klara och Riddarholmen i centrala Stockholm.

STATENS FASTIGHETSVERK

9 (38)


Resultatredovisning

För att långsiktigt säkerställa kvalitet och kontinuitet i vården och den arkitektoniska gestaltningen av de mest krävande fastigheterna har SFV knutit till sig särskilda slotts- och husarkitekter. 71 objekt har slotts- eller husarkitekter varav nio har upphandlats under 2011, bland annat till Moderna museet, Nationalmuseum och Hovstallet, samtliga i Stockholm. SFV har även egen specialistkompetens med arkitekter, antikvarier, tekniker och kulturvetare. Specialisterna stödjer förvaltningen främst inom områdena vård av byggnader och mark, teknik och installation samt fastighetsutveckling. Antal timmar och kostnad för specialiststöd i projekt samt antal upphandlade slottsoch husarkitekter redovisas i tabell nedan. Specialistkompetens kulturarv SFV specialiststöd (tim)

2011

2010

2009

14 467 12 672 13 247

Kostnad (mnkr)

13

11 4

7

9

27

1

Upphandlade slottsarkitekter Upphandlade husarkitekter

11

Vårdprogram är ett redskap för att definiera värden och beskriva mål för kulturhistoriskt värdefulla miljöer samt för att tolka och förtydliga eventuella skyddsföreskrifter. Nya vårdprogram har bland annat tagits fram för Borgholms slotts och Kommendantshuset i Karlsborg. SFV har angett att 231 förvaltningsenheter med Statliga Byggnadsminnen (SBM) ska ha vårdprogram. För vissa större anläggningar görs flera vårdprogram. Vid utgången av 2011 har 200 vårdprogram färdigställts, varav 25 stycken 2011 och när återstående program är klara kommer det att finnas cirka 265 stycken.

Klara vårdprogram t.o.m. 2011 Planerade vårdprogram

Bidragsfastigheter Kulturhistoriskt värdefulla fastigheter med hyresintäkter som långsiktigt inte kan täcka kostnaderna, så kallade bidragsfastigheter, finansieras huvudsakligen genom anslag. I bidragsfastigheter ingår bland annat de kungliga slotten, flera stora slottsparker, fästningar, ruiner, kloster och bruksmiljöer. SFV ska redovisa

åtgärder som under året vidtagits för att öka intäkterna och minska kostnaderna för bidragsfastigheter. För att öka antalet besökare och på sikt även intäkterna har ombyggnadsprojekt av museet i Varbergs fästning påbörjats med programhandling. Samarbete med hyresgästen och länsstyrelsen, RAÄ, Gotlands kommun samt Gotlands länsmuseum har inletts för att skapa långsiktiga lösningar i utvecklingsprojekt för besöksmålet Roma kungsgård. Utvecklingsavtal för Bohus fästning är tecknat med Kungälvs kommun och med Borgholms kommun för Borgholms slott. Salsta slott har fått en ny hyresgäst som levandegör slottet och öppnar det för allmänheten. I Bodens fästning är oljepannan borttagen och ny värmepump installerad. Årligen sker en omförhandling av hyror för bostadshyresgäster i enlighet med allmännyttans höjning. Tilldelat anslag nyttjas främst till underhållsåtgärder och 2011 har restaureringen av fasaderna på Stockholms slott påbörjats som beräknas pågå under cirka 20 år. I övrigt har framförallt stora underhållsprojekt genomförts på Lövsta bruk Tierp med fasadrenovering på herrgård och ekonomibyggnader, samt på Kalmar slott med bland annat hissprojekt. På både Tullgarns slott Södertälje och Bogesunds slott Vaxholm har större fasad- och fönsterrenoveringar genomförts. Underhåll och restaurering av kungliga slott och rikets fästningar Av SFV:s totala underhållskostnader 2011 avser 231 mnkr åtgärder på kungliga slott och rikets fästningar varav 161 mnkr avser slotten och 70 mnkr avser fästningar. På Stockholms slott har under 2011 arbeten genomförts för 58 mnkr och avser främst etapp ett av fasadrestaureringen men även renovering av högvaktens avlopp, värmeinstallation i Rikssalen med mera. Trädförnyelsen av lindalléerna i Drottningholms slottspark är ett omfattande projekt som SFV påbörjade i slutet av 1990talet. Då konstaterades att röta, svampangrepp och för hårda beskärningar lett till att träden var i så dålig kondition att de måste bytas ut. Mycket arbete och forskning ligger bakom valet av de nya lindarna som successivt har bytts ut i fem etapper och avslutats under 2011. På rikets fästningar har framförallt underhåll prioriterats på Kalmar slott, Vaxholms kastell, Karlsborgs fästning och Bohus fästning.

STATENS FASTIGHETSVERK

10 (38)


Resultatredovisning

Skogs- och markförvaltning Våra skogs- och markområden ska förvaltas på ett ekonomiskt och effektivt sätt. SFV ska verka för att de nationella miljökvalitetsmålen uppnås och leva upp till de skogspolitiska målen för produktion respektive miljö. För att göra korrekta avvägningar i syfte att leva upp till dessa krav, krävs SFV:s breda kompetens.

Mål regleringsbrev – SFV ska verka för att leva upp till de skogspolitiska målen för produktion respektive miljö. – SFV ska förvalta skogs- och markområden på ett för staten ekonomiskt och effektivt sätt och i tillämpliga delar bedriva ett ekonomiskt skogsbruk utifrån en ekologisk grundsyn. – SFV ska verka för att de nationella miljökvalitetsmålen uppnås (Levande skogar) Prestationer – Certifikat. Skogsvård, levande skogar och avverkad skog. Bärkraftiga jordbruk. Utvecklade kronoholmar.

SFV förvaltar 6,4 miljoner hektar mark, av dessa är 740 000 hektar skogsmark, varav 480 000 hektar är formellt skyddad i reservat eller frivilligt skyddad skogsmark och 260 000 hektar är brukad skog. Resten är huvudsakligen kalfjäll och icke produktiv mark. SFV förvaltar statens marker inom renbetesfjällen i Jämtlands län samt rennäringens åretruntmarker i Västerbottens och Norrbottens län, cirka 1 700 kronoholmar längs kusten, i Vänern, Vättern och Hjälmaren. Vidare förvaltar SFV statens jordbruksinnehav tillhörande det nationella kulturarvet i södra och mellersta Sverige. Egendomarna utgör främst kungsgårdar, militära boställen och övriga kronoegendomar med tillhörande jordbruks- och skogsmark med en sammanlagd areal på cirka 25 000 hektar. Cirka 1 100 upplåtelser av byggnader, jordbruksmark och annan mark som hyrs ut samt utarrenderas. Marken kring Kiruna tätort förvaltas till största delen av SFV. På grund av befintlig gruvverksamhet samt gruvverksamhetens planerade utvidgning kommer fastigheter i tätorten att behöva överges. Kiruna kommun har uttryckt önskemål om att få förvärva ersättningsmark för nya bostäder, centrumbebyggelse, kontor, med mera. Ärendet har överlämnats till regeringen för beslut. Försåld volym, avverkad volym, volym rotposter och antal hektar skogsvård med flera nyckeltal redovisas under Verksamhetsgren Mark sidan 23.

Skog Den årliga revisionen av certifikatet Forest Stewardship Council (FSC) resulterade i att SFV behåller certifikatet. SFV:s instruktioner håller en nivå på naturhänsyn som i vissa delar är högre än kraven i FSC-standarden. Rutiner och instruktioner för vårt skogsbruk har setts över bland annat utifrån nya FSC-krav. Arbete pågår för att förbättra det skogliga indelningsregistret för att kunna göra bättre avverkningsberäkningar. Översyn av försäljningsformerna av virke i Norrbotten har medfört höjt pris för virket, genom att använda anbudsförfarande istället för leveransavtal. Hanteringen av täktverksamheten görs numer i egen regi. Levande skogar Före avverkning inventeras kulturvärden. 2011 gjordes även en utvärdering av föregående års inventeringar för att få en kvalitetssäkring av arbetet. Vandringshinder för fisk och andra organismer har åtgärdats i anslutning till skogsbilvägar. Fem vandringshinder har åtgärdats, dessutom har inventering av befintliga hinder genomförts i Norrbotten. Aktiva naturvårdsåtgärder görs, men under 2011 har det varit svårt att genomföra naturvårdbränningar på grund av en regnig sommar. Inventering av skyddsvärda träd med åtgärdsbehov har slutförts under året. Det skogliga registret har kompletterats med en målklassningsindelning från naturvärdesregistret. SFV har beviljats EUstöd för aktiva naturvårdsåtgärder inom skogsbruket. Levande skogar

2011

2010

2009

Skogsvård (ha)

3 011 3 912

3 019

Åtgärdade vandringshinder Restaurerad slåttermark och betesmark (ha)

STATENS FASTIGHETSVERK

5

3

3

9

5

5

11 (38)


Resultatredovisning

SFV ska främja samverkan mellan skogsbruk och rennäring. SFV har tillsammans med övriga svenska FSCcertifierade skogsförvaltare och Svenska Samernas Riksförbund medverkat i utbildning av medlare. SFV har lämnat synpunkter på Skogsstyrelsens förslag till nya rutiner avseende hänsyn till rennäringen. Samarbete och erfarenhetsåterföring sker även med andra skogsförvaltare.

Jord En översyn av SFV:s arbete med uthyrning av fritidshus har genomförts och rutinändringar implementeras i interna processer. Arrendeavtalens utformning har ändrats bland annat för att tydliggöra miljöhänsyn. Restaurering av betesmark har gjorts på Strömsholm Hallstahammar och av slåttermark på fjällägenheter i Västerbotten. På Alvastra kungsgård i Östergötland har ett hönsstall för ekologisk äggproduktion färdigställts. En ny ladugård är under byggnation på Lillö Kristianstad. Investeringarna stärker bärkraften på jordbruksfastigheterna. På utvalda objekt pågår arbete för att utveckla vindkraft. SFV har genom markbyte

med Naturvårdsverket övertagit kontrakt för vindkraftspark som byggs vid Blaiken i Västerbottens län. Inom jordbruksförvaltningen har en detaljerad förstudie genomförts och förankrats med RAÄ för Huseby Alvesta.

Kronoholmar SFV arbetar med att förbättra förutsättningarna för våra hyresgäster på kronoholmarna. Arbete pågår för att åstadkomma samverkansprojekt för gemensamhetsanläggningar, och om möjligt med EU-stöd. För 2011 har SFV erhållit bidrag för projekt på kronoholmarna Ulvön (Sandvikens fiskeläge) Örnsköldsvik och Väderöarna Tanum. Vid Sandvikens fiskeläge har upprustning av stugor och kaj genomförts för att ge hyresgästerna möjlighet att utveckla sin verksamhet. Även på Nidingen Kungsbacka och Pater Noster Tjörn rustas befintliga stugor upp för konferensverksamhet och bostäder. På Malören Kalix har ett projekt diskuterats gällande gemensamhetsanläggning för hamn, elkraft, vatten med mera, men det har avstannat på grund av finansieringsproblem. En gemensam hamnrenovering på Rödkallen, med Luleå kommun som projektägare är planerad.

STATENS FASTIGHETSVERK

Foto: Lasse Hejdenberg 12 (38) Foto: SFV Lena Carlsson


Resultatredovisning

Resurshushållning och ekonomisk effektivitet SFV ska bedriva sin verksamhet med högsta möjliga effektivitet i nyttjande av ekonomiska resurser i såväl fastighetsförvaltning som byggande samt i den interna verksamheten. 2011 är ett speciellt år för SFV med utredning om statens fastighetsinnehav och information i budgetpropositionen att SFV ska överta statliga byggnadsminnen som idag förvaltas av Fortifikationsverket och andra myndigheter. Det genomförda utvecklingsprogrammet VISA TEAM har bland annat som syfte att utveckla vårt sätt att möta framtida förändringar.

Mål regleringsbrev – Fastigheterna ska förvaltas så att god resurshushållning och hög ekonomisk effektivitet uppnås. – SFV ska i sin verksamhet uppnå ett resultat efter finansiella poster motsvarande en avkastning på genomsnittligt myndighetskapital om 5,7 procent. Prestationer – Certifikat inom arbetsmiljö, kvalitet och miljö. Kompetensförsörjning och NMI. Administrativa kostnader. Avkastning på myndighetskapital.

Vårt sätt att arbeta En uppföljande extern revision av våra certifikat inom områdena arbetsmiljö, kvalitet och miljö har genomförts. Revisionen genomfördes mot kriterierna i ISO 14001:2004, ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 och AFS 2001:1. Resultatet blev att SFV behåller samtliga certifikat. En projektmodell som beskriver hur SFV ska bedriva sina projekt har tagits fram. I modellen beskrivs projektskeden och beslutspunkter samt roll- och ansvarsfördelning och krav på vad beslutsdokumentet ska innehålla. En myndighetsövergripande risk- och sårbarhetsanalys har gjorts och ett antal identifierade risker har inarbetats i verksamhetsplanen för 2012. SFV har under flera år fått högsta betyg i Ekonomistyrningsverkets (ESV) ekonomiadministrativa (EA) värdering. EA-värdering

2010

2009

2008

AA

AA

AA

mationskampanj har genomförts för att diskutera och hantera etiska dilemman. Utvecklingsprogrammet VISA TEAM med syfte att i större utsträckning ta till vara hela SFV:s förmåga och kompetens har genomförts för samtliga anställda. 79 procent har fullföljt programmet. En utvärdering har gjorts och effektmätningen visar bland annat tendenser till ökad vi-känsla och bättre samarbete samt ökad förståelse för vad som händer vid en förändring. Utbildningen Ny chef i SFV har genomförts liksom en omgång av SFV:s plantskola för informella ledare, och en utbildningsdag för samtliga chefer med personalansvar. Dessutom deltar SFV i ett mentorskapsprogram i samarbete med Uppdragsmyndigheterna. Nöjd medarbetarindex (NMI) har genomförts. Svarsfrekvensen var mycket hög, 93 procent (91 % 2009). Det totala resultatet, 69, är oförändrat jämfört med förra mätningen och är 4 enheter högre än uppsatt mål. NMI

2011

2009

2007

2005

69

69

65

64

För att få en uppfattning om hur SFV ligger till beträffande jämställdhet har SFV sedan 2009 medverkat i Nyckeltalsinstitutets sammanställning av jämställdhetsindex (JÄMIX). SFV fick 134 poäng att jämföra med medianvärdet 116 för alla medverkande organisationer och 131 för staten. Målvärdet för SFV var 150. 203 organisationer deltog jämfört med 179 stycken vid föregående mätning.

Medarbetare I enlighet med förordningen 2008:747 ska myndigheten redovisa de åtgärder som har vidtagits i syfte att säkerställa att kompetensen finns för att fullgöra sina uppgifter. I SFV:s regi har flertalet utbildningar i energieffektivisering genomförts samt utbildningar inom elsäkerhet, upphandling, förvaltar- och slottsarkitektdagar, förvaltarteknikerdagar, kundkommunikationsutbildning samt kulturarvsutbildning. En infor-

JÄMIX

2011

2009

134

147

60 rekryteringar har påbörjats under året och 40 rekryteringar har slutförts. Medeltalet anställda har dock minskat jämfört med föregående år då personalomsättningen varit förhållandevis hög.

STATENS FASTIGHETSVERK

13 (38)


Resultatredovisning

2011

Personalnyckeltal Medelantalet anställda

2010

2009

375

382

382

varav kvinnor

48%

47%

48%

varav män

52%

53%

52%

2,7%

2,5%

2,0%

Total sjukfrånvaro, i % av ordinarie arbetstid därav långtidssjukskrivna

52% 45%

34%

kvinnor

3,7%

3,2%

2,3%

män

1,9%

2,0%

1,7%

anställda - 29 år

1,3%

2,1%

1,7%

anställda 30 - 49 år

2,8%

1,9%

1,5%

anställda 50 - år

2,7%

3,4%

2,6%

Sjukfrånvaro fördelat på kön

Sjukfrånvaro fördelat efter ålder

Ekonomisk effektivitet Det ekonomiska överskottet före fastighetsförsäljningar uppgår till 184 mnkr, vilket motsvarar en avkastning på 10,6 (7,0) procent på genomsnittligt myndighetskapital. Ökningen förklaras huvudsakligen av att myndighetskapitalet minskat genom inleveranser till statskassan. Regeringens krav på SFV är att uppnå en avkastning om 5,7 procent. Direktavkastningen, det vill säga driftnetto i förhållande till fastigheternas bokförda värden, uppgår till 6,9 (6,5) procent. Fastigheter som inte möter avkastningskravet har identifierats och aktivitetsplan framtagits.

SFV:s investeringar lånefinansieras via Riksgälden och de allt större projekten medför en ökad påverkan resultatmässigt på grund av räntekostnader. Under året har ränteläget varit gynnsamt. En generell översyn av ägandeförhållanden och bokförda värden för donationsfastigheter har påbörjats under året vilken resulterat i nedskrivning av mark i anslutning till Stenhammars slott. Ytterligare justeringar av bokförda värden för donationsfastigheter kan bli aktuella kommande år. Totala nedskrivningar påverkar resultatet med 48 mnkr, framförallt avseende donationsfastigheter inom verksamhetsgren mark. Nedskrivningar av bokfört värde på markfastigheter innebär ett negativt resultat för verksamhetsgren bidragsfastigheter. Dessutom har nedskrivning gjorts av personalbostäder på ambassadanläggningen i Hanoi Vietnam. Administrativa kostnader består främst av personalkostnader för administrativ personal och IT-kostnader. Totala administrativa kostnader är 10 mnkr lägre 2011 jämfört med 2010. En uppskattning har gjorts av de administrativa kostnader som är direkt att hänföra till SFV:s uppdrag att främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas. Administrativa kostnader exklusive dessa kostnader redovisas i tabellen för mer jämförbara värden med övriga fastighetsförvaltare. Administrationskostnad (kr/kvm) Administrationskostnad Administrationskostnad exkl. kulturarvsuppdrag

STATENS FASTIGHETSVERK

2011

2010

2009

88

94

94

75

81

80

Trend

Foto: Jeanette Hägglund 14 (38)


Resultatredovisning

Investeringar och förändringar i fastighetsbeståndet Investeringar och avyttringar (mnkr) 650 550 450 350 250 150 50 Försäljningar Förvärv Ny-/till- och ombyggnationer

-50 -150 2011

2010

2009

Investeringar Som investering redovisas förutom köp och nybyggnad också om- och tillbyggnader av nivåhöjande karaktär. SFV har under 2011, samt de kommande åren, fler större pågående investeringsprojekt än tidigare. De omfattande projekten ställer höga krav på SFV:s organisation och medarbetare. Styrning och uppföljning av projekt har därför varit prioriterade områden vad gäller utveckling av interna processer. Loen i Stockholm har renoverats för att skapa ändamålsenliga lokaler för Regeringskansliet. Del ett i projektet färdigställs våren 2012 och del två som vetter mot Drottninggatan färdigställs våren 2013, då Dansmuseet flyttar in i den publika delen av byggnaden. Samverkan har skett med Regeringskansliet kring framtida lokalplanering och vidareutveckling av regeringskvarteren.

Under 2011 färdigställdes renoveringen av Gamla Riksarkivet på Riddarholmen. Ombyggnaden har bland annat omfattat nya installationer, förbättring av brandsäkerhet och tillgänglighet för att anpassa byggnaden till en publik verksamhet. Under 2011 har ombyggnad för fjärrkyla färdigställts på Riddarholmen, och flera byggnader har anslutits. Ombyggnaden av Sparreska palatset och Kammarrättens hus har färdigställts för Högsta förvaltningsdomstolen. Projektet har omfattat nya installationer, förbättrad arbetsmiljö och bättre logistik. Unika färgfynd under renoveringen har lett till ny fasadfärg på Sparreska palatset. SFV genomför en om- och tillbyggnad av Vasamuseet i Stockholm vilket ska ge möjlighet att öka antalet samtidiga besökare från 1 400 till 2 000. Om- och tillbyggnaden ska främst ge en förbättrad entré men också större möjlighet till tillfälliga utställningar och en mer funktionell museibutik. Byggnadsarbetena påbörjades hösten 2011 och beräknas vara klara under 2013. Afrikahuset i Botaniska trädgården i Uppsala genomgår en stor ombyggnad då tidigare installationer är från tiden då byggnaderna uppfördes. Ombyggnad av klimatsystem i regeringskvarteret Brunkhuvudet beräknas färdigställas under 2012. Gamla Skogsinstitutet har byggts om till Israels ambassad, som flyttat in under 2011. Planering för uppförande av U-båtshall vid Marinmuseum i Karlskrona har genomförts. Enligt undertecknat hyresavtal ska inflyttning ske 2014.

Större byggprojekt (mnkr) Loen om- och tillbyggnad (del av regeringskvarteren), Stockholm Gamla Riksarkivet, ombyggnad, Stockholm

2011

Totalt

229

441

64

150

Ombyggnad för Högsta förvaltningsdomstolen, Stockholm

38

87

Vasamuseet, om- och tillbyggnad, Stockholm

16

26

Afrikahuset i Botaniska trädgården, Uppsala

16

16

Brunkhuvudet, ombyggnad klimatsystem, Stockholm

15

20

Gamla Skogsinstitutet, ombyggnad till Israels ambassad, Stockholm

13

31

STATENS FASTIGHETSVERK

15 (38)


Resultatredovisning

Utfall 2011-12-31

Senaste prognos 2011

Budget 2011

Avvikelse utfall-budget

Inrikes hyresfastigheter

571

641

756

-184

Utrikes hyresfastigheter

45

54

89

-44

Markfastigheter

14

18

23

-10

630

713

868

-238

Byggprojekt 2011 (mnkr)

Summa

SFV har i dialog med Domstolsverket diskuterat en mer långsiktigt samverkan på Riddarholmen Stockholm. Första lokalförändringen avser kv Västertorn för Mark- och Miljööverdomstolens verksamhet. Byggnadsprogram för Nationalmuseum i Stockholm har tagits fram och lämnats till regeringen. Byggnadsprogrammet omfattar en genomgripande renovering och anpassning av huvudbyggnaden och ett förslag på att nyuppföra en ersättningsbyggnad för annexet samt ett magasin under mark.

Avvikelser utfall jämfört med budget Jämfört med budget 2011 minskar inrikes hyresfastigheters genomförda investeringar med 184 mnkr. Minskningen beror bland annat på stora förändringar i projekten för Regeringskansliet i södra Klara. Loens om- och tillbyggnad har projekterats om avseende husdel två, vilket inneburit förändringar i projektet såväl ekonomiskt som tidsmässigt. Delar av kv Brunkhuvudets ombyggnad omklassificeras till hyresgästanpassning. Såväl ombyggnad av Rosenbad som kv Vinstocken i Nya Klara har senarelagts. Björnens om- och tillbyggnad avvaktar besked från Regeringskansliet. Utfallet för regeringskvarteren har totalt minskat med 72 mnkr jämfört med budgetpropositionen. Större förändringar har även skett på Riddarholmen där projekten totalt har minskat i utfall om 31 mnkr avseende lägre kostnader på grund av en framgångsrik upphandling och projektstyrning vid ombyggnaden för Högsta förvaltningsdomstolen samt på grund av en justerad fördelning mellan åren för Gamla Riksarkivets ombyggnad. Övriga förändringar avseende inrikes fastigheter påverkas av att ombyggnad av Blåsenhus Uppsala har utgått. Victoriahuset Naturum i Vänerskärgården Lidköping fanns inte med tidigare där grund- och markläggningsentreprenad är klara och byggentreprenaden har inletts. Ombyggnad av Gamla Skogsinstitutet för Israels ambassad försenades initialt.

Investeringar för utrikes hyresfastigheter har ett utfall om 44 mnkr lägre än budgeterat beroende på att nytt kansli i Islamabad Pakistan och förtätning av kansli i Rom Italien har utgått. Tillbyggnad för visering i Ankara Turkiet är framflyttat till 2013 och energisparåtgärder i Voksenåsen Norge är senarelagda. Investeringar för markfastigheter minskar med 10 mnkr och beror bland annat på att byggandet av en ny ladugård på Svartsjö Ekerö är framskjuten till 2013 och nybyggnad Väderö Storö Tanum är framskjutet till 2012. Hamnanläggning Pater Noster är ett samfinansierat projekt och framflyttat till 2012 på grund av medfinansiärerna. Nybyggnad av småstugor på Röskär Bogesund är senarelagda. Nybyggnad ladugård på Lillö kom igång tidigare än beräknat. 2011

2010

2009

Inrikes hyresfastigheter

32

35

29

Utrikes hyresfastigheter

7

23

15

Mark

4

6

4

166

378

782

Antal avslutade byggprojekt

Kostnad (mnkr)

De största avslutade investeringarna under 2011 är följande. Ombyggnad av salar till kammarrätten Gamla Rikdagshuset Stockholm, 39 mnkr. Neptunus Större (Oxenstiernska/Beijerska) Stockholm, 13 mnkr. Alvastra värphönsstall Ödeshög, 10 mnkr. Grundförstärkning Park Avenue New York USA, 8 mnkr. Ombyggnad för ny hyresgäst Kristianstad residens, 8 mnkr. Voksenåsen uppgradering bostäder, 7 mnkr.

STATENS FASTIGHETSVERK

16 (38)


Resultatredovisning

Avyttring av fastigheter

Förvärv av fastigheter De främsta skälen till förvärv är att införliva mark eller byggnader som finns inneslutna i SFV:s bestånd samt att förstärka jordbruksdriften vid våra kungsgårdar. Förvärv har under året gjorts av tre byggnader omslutna av SFV:s fastighet på Norra Djurgården i Stockholm. Dessutom av det så kallade Soldathemmet i Karlsborg, en byggnad som stod på SFV:s mark. För att förstärka jordbruksdriften vid Tommarps kungsgård har en fastighet i Kvidinge, Åstorps kommun, förvärvats. Antal förvärvade fastigheter Inrikes hyresfastigheter

2011

2010

2009

4

Utrikes hyresfastigheter Bidragsfastigheter Mark

1

1

1

Kostnad (mnkr)

8

2

0

Överföring av fastigheter En reaförlust redovisas på 10 mnkr och avser bokförda värden för fastigheter överförda till Uppsala Akademi Förvaltning (UAF) i samband med slutlig reglering av överenskommelse. Föregående år överfördes cirka 113 000 hektar naturreservat i de nordligaste länen till Naturvårdsverket, till ett bokfört värde av 175 mnkr, samt fastigheter till UAF. Fyra fastigheter på Djurgården respektive Norra Djurgården i Stockholm har överförts till förvaltning av Kungliga Djurgårdens förvaltning (KDF) eftersom den statliga användningen upphört. Vid denna överföring erhöll SFV ersättning från KDF med 4 mnkr motsvarande de bokförda värdena. Förvaltningen av Vabergets fästning, Karlsborg, har överförts till Fortifikationsverket eftersom den inte omfattas av SBM och Försvarsmakten anser att fastigheten bör kvarstå inom staten med hänsyn till totalförsvarets behov. Överföring mellan myndigheter görs till bokfört värde som i det här fallet var noll. Antal överförda fastigheter Inrikes hyresfastigheter

2011

2010

10

6

1

10

10

220

SFV säljer fastigheter som inte längre behövs för statlig verksamhet eller av andra skäl inte behöver vara kvar i statlig ägo. Dessutom säljer SFV tomtmark till privatpersoner som arrenderar mark av staten för sitt bostadshus eller fritidshus. Innan en försäljning genomförs låter SFV en auktoriserad fastighetsvärderare värdera försäljningsobjektet. Objekt som SFV förvaltar i utlandet och som inte längre behövs för statlig verksamhet ska säljas. Residenset i Dakar, Senegal, såldes för 14 mnkr, vilket medförde en reavinst om 5 mnkr. Dessutom har en personalbostad i Aten, Grekland, sålts. Försäljningsarbete påbörjades på fem ytterligare orter i utlandet sedan regeringen fattat beslut om att stänga ambassaderna på dessa orter. Beslutet har sedermera upphävts och försäljningsarbetet har därför fått avbrytas. De totala försäljningsintäkterna under året uppgår till 17 mnkr för utrikes fastigheter respektive 5 mnkr för markfastigheter. Årets överskott från fastighetsförsäljningar uppgår till 6 mnkr efter överföring till Samefonden enligt bestämmelser i rennäringsförordningen (SFS 1993:384) på 3 mnkr. Totalt för överföringar, -10 mnkr, och försäljningar inklusive överföring till Samefonden, 6 mnkr, redovisas en reaförlust om 4 mnkr. I slutet av 2011 slutfördes försäljning av försäkringskassans före detta byggnad i Hörby med tillträdesdatum 2012-01-01. Försäljningen ingår i den planerade avvecklingen av de fastigheter som SFV övertog från de allmänna försäkringskassorna den 1 januari 2005. Residenset i Dublin Irland såldes i januari 2012. En förteckning med långsiktig plan för fastigheter som bör avvecklas är upprättad. Antal försålda fastigheter

2011

Inrikes hyresfastigheter Utrikes hyresfastigheter

2010

2009

7

8

2

3

2

30

14

14

6

53

5

Bidragsfastigheter Mark Reavinst (mnkr)

2009

Utrikes hyresfastigheter Bidragsfastigheter Mark Kostnad/ Bokförda värden (mnkr)

STATENS FASTIGHETSVERK

17 (38)


Finansiell redovisning

Finansiell redovisning Årets resultat Årets överkott, avkastningskrav och inleveranser till följd av avkastningskravet redovisas i tabell nedan.

Disposition av årets resultat (mnkr) Inrikes hyresfastigheter

Intäkter Kostnader

1 838 -1 397

Resultat

441

varav försäkringsskassefastigheter

Intäkter Kostnader Resultat

32 -19 13

Utrikes hyresfastigheter

Intäkter Kostnader

Bidragsfastigheter

Resultat

148

Intäkter

400

Kostnader Resultat Mark

Intäkter Kostnader Resultat

Uppdrag

Intäkter Kostnader Resultat

Finansnetto

415 -267

Intäkter

-405 -5 98 -149 -51 2 -1 1 9

Kostnader

-358

Resultat

-348

Resultat före fastighetsförsäljningar

184

Realisationsvinst/ förlust fastigheter

-4

Finansnetto A R von Kraemers testamentsmedel Årets överskott

0 180

Avkastningskrav enligt regleringsbrev

104

Verkligt avkastningskrav (5,7 %)

102

varav inbetalt under året

78

Genomsnittligt avkastningspliktigt myndighetskapital 2011

STATENS FASTIGHETSVERK

1 784

18 (38)


Finansiell redovisning

Verksamhetsgrenar Driftnettot har beräknats exklusive kostnader för central administration och före resultatet av fastighetsförsäljningar. Intäkter från arbeten som utförts på uppdrag av hyresgäster i SFV:s fastigheter redovisas som övriga verksam-

hetsintäkter. Motsvarande kostnader redovisas som övriga verksamhetskostnader. Administrationskostnader ingår i övriga verksamhetskostnader.

Verksamhetsgren Inrikes hyresfastigheter 2011-01-01

2010-01-01

2009-01-01

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

1 687 017 150 992 1 838 009

1 675 638 85 067 1 760 705

1 672 256 128 742 1 800 998

-877 215 -192 914 -1 070 129

-896 861 -140 957 -1 037 818

-874 619 -142 075 -1 016 694

767 880

722 887

784 304

-262 002 505 878 -65 199 440 679

-252 160 470 727 -68 632 402 095

-261 878 522 426 -69 713 452 713

Fastigheternas bokförda värde Pågående byggprojekt

9 612 693 571 290

9 574 921 391 597

9 517 158 345 158

Lokalarea m² Driftkostnad Underhållskostnad Administrationskostnad Hyresintäkt kr/m² Driftkostnad kr/m² Underhållskostnad kr/m² Administrationskostnad kr/m² Driftnetto kr/m² Direktavkastning

1 192 682 -312 234 -564 980 -36 019 1 414 -262 -474 -30 644 8,0%

1 195 563 -332 527 -564 334 -38 777 1 402 -278 -472 -32 605 7,5%

1 229 056 -296 671 -577 948 -36 745 1 368 -243 -473 -30 642 8,2%

Belopp i tkr Verksamhetens intäkter Hyror och arrenden Bidrag/övriga verksamhetsintäkter Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Drift- och underhållskostnader Övriga verksamhetskostnader Summa verksamhetens kostnader Verksamhetens driftnetto Avskrivningar Resultat efter avskrivningar Fördelning overheadkostnader Resultat efter avskrivningar och overhead

Driftnettot 2011 uppgår till 768 mnkr att jämföra med 2010 års driftnetto om 723 mnkr. Resultat efter avskrivningar och overheadkostnad ökar med 39 mnkr jämfört med 2010, vilket motsvarar en ökning med 9,6 procent. Kv Västertorn Stockholm är tomställt inför kommande renoveringar vilket innebär ett hyresbortfall och Kungliga biblioteket Stockholm har

erhållit en hyresrabatt för ombyggnad och evakuering. Diverse nya avtal, inflyttningar samt indexuppräkning kompenserar hyresbortfallet och hyresintäkter ökar med 11 mnkr jämfört med föregående år. Övriga verksamhetsintäkter ökar till följd av flertalet större utförda åtgärder som bekostats av hyresgästen varav de största avser Loen om 57 mnkr och

STATENS FASTIGHETSVERK

19 (38)


Finansiell redovisning

kv Brunkhuvudet om 12 mnkr. Övriga verksamhetsintäkter påverkas också av ersättning om 7 mnkr från Kammarkollegiet för brandolycka som skedde 2008 i Centralposthuset. 2010 fakturerades Naturhistoriska riksmuseet projektkostnader motsvarande 11 mnkr. Minskad driftkostnad 2011 beror huvudsakligen på snöfattig vinter jämfört med höga snöröjningskostnader 2010. Även mediakostnader är lägre 2011 på grund av mildare väder. Övriga verksamhetskostnader påverkas av de större åtgärder som bekostas av hyresgästen och motsvaras av intäkt. Reservering har gjorts 2011 för osäkra fordringar avseende Gamla Riksarkivets hyresgäst (4 mnkr) som försatts i konkurs, samt för tvist avseende korsalen Operan. Övriga verksamhetskostnader påverkades 2010 av ovan nämnda 11 mnkr projektkostnader för Naturhistoriska riksmuseet. Administrativa kostnader minskar genom resurseffektivisering med 7,1 procent. Avskrivningarna ökar avseende allt fler tillgångsredovisade projekt. Vakansgraden för inrikes hyresfastigheter (exkl. försäkringskassefastigheter) uppgick i december till 3,9 (4,0) procent och den ekonomiska vakansgraden till 1 (1,6) procent, vilket motsvarar 16 (22) mnkr i uppskattat hyres-

värde under året. För försäkringskassefastigheterna är vakansgraden 27,7 (30) procent och den ekonomiska vakansen uppgår 13,9 (14,1) procent vilket motsvara 5 (5) mnkr. 2011 års resultat efter avskrivningar och overhead minskar med 12 mnkr jämfört med 2009. Detta motsvarar en minskning med 2,7 procent. Övriga verksamhetsintäkter är högre 2011 främst avseende hyresgästanpassningar i Loen, kv Brunkhuvudet och Sagerska huset samt ersättning för brand i Centralposthuset. 2009 ersattes SFV för avvecklings- och återställningskostnader från Räddningsverket som förhyrt lokaler i Rosersberg. 2009 års övriga verksamhetsintäkter påverkades av ersättning för investeringar i Rosersberg med 24 mnkr samtidigt som nedskrivning med 16 mnkr gjordes. Kostnader för drift är 16 mnkr högre 2011 jämfört med 2009 främst avseende personalkostnader, mediaförbrukning i byggprojekt och färdigställda projekt samt till del kostnader för snöröjning i början av 2011. Underhållskostnaderna är 13 mnkr lägre 2011 än 2009, dock är underhåll som genomförts i samband med investeringsprojekt 79 mnkr högre. Övriga verksamhetskostnader är högre avseende hyresgästanpassningar motsvarande högre intäkter.

STATENS FASTIGHETSVERK

20 (38)


Finansiell redovisning

Verksamhetsgren Utrikes hyresfastigheter 2011-01-01

2010-01-01

2009-01-01

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

398 726 16 539 415 265

390 521 16 413 406 934

380 325 12 577 392 902

-158 772 -18 793 -177 565

-160 162 -21 406 -181 568

-149 471 -17 053 -166 524

Verksamhetens driftnetto

237 700

225 366

226 378

Avskrivningar Resultat efter avskrivningar Fördelning overheadkostnader Resultat efter avskrivningar och overhead

-76 646 161 054 -12 973 148 081

-114 175 111 191 -13 251 97 940

-62 865 163 513 -15 341 148 172

2 441 223 44 986

2 478 793 27 815

2 564 443 46 181

156 786 -62 126 -96 646 -7 862 2 543 -396 -616 -50 1 516 9,8%

157 593 -64 202 -95 960 -8 972 2 478 -407 -609 -57 1 430 9,1%

157 009 -65 285 -84 186 -7 479 2 440 -419 -540 -48 1 452 8,8%

Belopp i tkr Verksamhetens intäkter Hyror och arrenden Bidrag/övriga verksamhetsintäkter Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Drift- och underhållskostnader Övriga verksamhetskostnader Summa verksamhetens kostnader

Fastigheternas bokförda värde Pågående byggprojekt Lokalarea m² Driftkostnad Underhållskostnad Administrationskostnad Hyresintäkt kr/km² Driftkostnad kr/m² Underhållskostnad kr/m² Administrationskostnad kr/m² Driftnetto kr/m² Direktavkastning

2011 års resultat efter avskrivningar och overheadkostnader uppgår till 148 mnkr och ökar med 50 mnkr jämfört med 2010. Ökningen motsvarar 51,2 procent och är i huvudsak relaterad till en nedskrivning om 50 mnkr av House of Sweden Washington som genomfördes 2010. 2011 har en anläggning i Hanoi skrivits ned med 12 mnkr. Stor osäkerhet har rått i samband med regeringens beslutade nedläggningar av ambassader. Det har inneburit att planerade investeringsprojekt blivit senarelagda och därmed lägre underhåll i investeringsprojekten. Ökningen av hyresintäkter är huvudsakligen normal indexuppräkning. Övriga verksamhetsintäkter påverkas av ökade intäkter för hyresgästanpassning främst i Alger Algeriet och motsvaras av ökade kostnader. Förgäveskostnader i samband med projekt i Islamabad påverkade 2010 övriga verksamhetsintäkter och övriga verksamhetskostnader.

Lägre driftkostnader 2011 härleds främst till valutavinster. Vakansgraden för utrikes hyresfastigheter uppgick i december till 1,5 (1,0) procent och den ekonomiska vakansgraden till 1,8 (1,5) procent vilket motsvarar 7,1 (5,7) mnkr i uppskattade intäkter under året. 2011 års resultat efter avskrivningar och overhead minskar marginellt jämfört med 2009. Hyresintäkterna ökar med normal index. 2009 erhölls bidrag till solcellsprojekt i Canberra Australien, Kairo Egypten och Tel Aviv. Övriga verksamhetsintäkter och kostnader påverkas 2011 bland annat av hyresgästanpassning i Alger för Polska ambassaden. Underhållskostnader påverkades av EU-ordförandeskapet 2009 då mindre underhåll åtgärdades och 2010 desto mer. 2011 tidigarelades underhåll i residenset i London. Nedskrivning av Hanoi medför en högre kostnad för avskrivningar 2011.

STATENS FASTIGHETSVERK

21 (38)


Finansiell redovisning

Verksamhetsgren Bidragsfastigheter Belopp i tkr Verksamhetens intäkter Hyror och arrenden Intäkter av anslag Bidrag/övriga verksamhetsintäkter Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Drift- och underhållskostnader Övriga verksamhetskostnader Summa verksamhetens kostnader Verksamhetens driftnetto Avskrivningar Resultat efter avskrivningar Fördelning overheadkostnader Resultat efter avskrivningar och overhead Lokalarea m² Driftkostnad Underhållskostnad Administrationskostnad Hyresintäkt kr/m² Driftkostnad kr/m² Underhållskostnad kr/m² Administrationskostnad kr/m² Driftnetto kr/m²

Driftnettot för bidragsfastigheter uppgår 2011 till 14 mnkr. 2011 har en nedskrivning av bokförda värden för markfastigheter om 5 mnkr genomförts. Verksamhetsgrenen redovisar ett negativt resultat på grund av nedskrivningen. Exklusive nedskrivningen redovisar bidragsfastigheter ett nollresultat, dock tas 0,6 mnkr upp som anslagskredit, det vill säga SFV har nyttjat 0,6 mnkr utöver tilldelat anslag. Anslagskrediten förs över som ingående balans på 2012 års anslagsavräkning. Ökade hyresintäkter jämfört med 2010 avser främst omförhandlade kontrakt samt nya kontrakt. Ökade övriga verksamhetsintäkter 2011 avser bland annat hyresgästanpassning

2011-01-01

2010-01-01

2009-01-01

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

51 374 340 568 8 043 399 985

49 382 282 932 5 245 337 559

48 071 304 127 5 449 357 647

-362 195 -24 073 -386 268

-306 088 -17 194 -323 282

-327 570 -15 201 -342 771

13 717

14 277

14 876

-6 019 7 698 -12 956 -5 258

-712 13 565 -13 204 361

-762 14 114 -13 963 151

365 132 -62 048 -300 147 -6 614 141 -170 -822 -18 38

354 503 -63 974 -242 114 -8 954 139 -180 -683 -25 40

345 831 -59 423 -268 147 -7 479 139 -172 -775 -22 43

för Kalmar slott och Koppartälten Hagaparken vilka motsvaras av ökade övriga verksamhetskostnader. Drift och underhållskostnader var 56 mnkr högre 2011 jämfört med 2010 till följd av ett högre anslag. Största underhållsprojektet 2011 är Stockholms slotts fasader. Driftnettot är 1 mnkr lägre 2011 jämfört med 2009 och även fördelade overheadkostnader är 1 mnkr lägre på grund av lägre totala overheadkostnader på SFV. Vakansgraden för bidragsfastigheter uppgick i december till 13 (13) procent.

STATENS FASTIGHETSVERK

22 (38)


Finansiell redovisning

Verksamhetsgren Mark 2011-01-01

2010-01-01

2009-01-01

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

36 843 60 658 97 501

34 707 46 919 81 626

33 602 37 441 71 043

-70 724 -33 022 -103 746

-68 214 -11 047 -79 261

-56 809 -11 428 -68 237

-6 245

2 365

2 806

-38 509 -44 754 -6 562 -51 316

-7 592 -5 227 -7 354 -12 581

-7 563 -4 757 -8 505 -13 262

1 272 899 13 608

1 279 633 7 037

1 453 407 8 029

-0,5%

0,2%

0,2%

747 0

759 0

Nyckeltal avseende det norrländska skogsbruket Försåld volym m³ fub* Medelpris kr/m³ fub Total avverkad volym m³ fub Medelpris leveransvirke Drivning kr/m³ fub Rotposter m³ fub Medelpris rotposter m³ fub Skogsvård ha

63 160 347 32 013 393 152 31 061 328 2 822

66 188 331 32 908 380 155 33 492 314 3 620

63 167 313 23 610 343 167 35 579 312 2 710

Nyckeltal för skogsbruket i södra Sverige Försåld volym m³ fub Medelpris kr/m³ fub Total avverkad volym m³ fub Medelpris leveransvirke Drivning kr/m³ fub Rotposter m³ fub Medelpris rotposter m³ fub Skogsvård ha

31 348 354 10 098 360 203 19 432 354 189

35 107 296 9 324 346 152 24 840 278 292

35 978 262 15 940 326 162 19 333 214 309

Belopp i tkr Verksamhetens intäkter Hyror och arrenden Bidrag/övriga verksamhetsintäkter Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Drift- och underhållskostnader Övriga verksamhetskostnader Summa verksamhetens kostnader Verksamhetens driftnetto Avskrivningar Resultat efter avskrivningar Fördelning overheadkostnader Resultat efter avskrivningar och overhead Fastigheternas bokförda värde Pågående byggprojekt Direktavkastning Virkeslager vid årets slut för skog i norr Virkeslager vid årets slut för skog i söder

371 0

* fub: fast under bark

STATENS FASTIGHETSVERK

23 (38)


Finansiell redovisning

Driftnettot 2011 för verksamhetsgren mark uppgår till -6 mnkr och är knappt 9 mnkr lägre än 2010. 2011 års resultat efter avskrivningar och overheadkostnader är -51 mnkr och avser till stor del en nedskrivning av bokförda värden på mark vid donationsfastigheten Stenhammars slott motsvarande 31 mnkr. Ökning av hyresintäkter avser främst omförhandlade kontrakt. Högre bidrag 2011 avser vägbidrag Långsådalsvägen Åre samt EU-bidrag för ombyggnad av MoDo-stugorna i Sandvikens fiskeläge på Ulvön. Ett större projekt på Stenhammars slott omfattande hyresgästanpassning och underhåll har till stor del genomförts 2011 och påverkar ökade övriga verksamhetsintäkter samt ökade kostnader för underhåll och övriga verksamhetskostnader. Åtgärderna finansieras till del av donationsfond avsedd för underhåll av Stenhammars slott. Försäkringsersättning för brandskada på Stora kungsladugården Nyköping påverkade 2010 års övriga verksamhetsintäkter. Övriga verksamhetskostnader 2011 påverkas av brandskada spannmålsanläggning i Strömsvik motsvarande 11 mnkr. 2011 års resultat efter avskrivningar och overheadkostnader har försämrats med 38 mnkr jämfört med 2009 och största avvikelsen avser tidigare nämnd nedskrivning om 31 mnkr. Hyresökningen mellan 2009 och 2011 avser i huvudsak omförhandlade kontrakt. Högre övriga verksamhetsintäkter avser främst hyresgästanpassning på Stenhammars slott och motsvaras av ökade övriga verksamhetskostnader. Högre drift- och underhållskostnader är relaterade till större underhållsåtgärder på Stenhammars slott, Bogesund och Lillö.

Verksamhetsgren Övrigt Overhead årets kostnad Overheadkostnader består av kostnader för central administration och övriga kostnader för stabernas verksamhet. Årets kostnad för overhead uppgår till totalt 98 (102) mnkr. Overheadkostnaden är utfördelad per verksamhetsgren med driftkostnad som fördelningsnyckel, se respektive resultaträkning per verksamhetsgren. 2011 års kostnad för overhead är drygt 4 mnkr lägre än 2010 och 10 mnkr lägre än 2009. Orsaken till minskningen är framförallt lägre kostnader avseende löner och utbildningar samt lägre konsultkostnader relaterade till IT-projekt.

Uppdragsverksamhet Uppdragsverksamhet avser genomförda uppdrag med anknytning till byggande eller förvaltning av fastigheter som inte ägs av SFV. Verksamheten är avgiftsfinansierad och årets överskott avser ersättning för förvaltningsuppdrag för UD:s räkning på svenska ambassaden i Peking samt förvaltning av jordbruksegendomar inrikes på uppdrag av Fortifikationsverket. Årets överskott uppgår till 733 (368) tkr.

Donationsfastigheter A R von Kraemers donerade testamentsmedel förvaltas av SFV. Kapitalet, som är placerat i Kammarkollegiets aktie- och räntekonsortie, får disponeras i förvaltningen av Stenhammars slott i Flens kommun. Under 2011 har en försäljning av andelar i aktiekonsortiet genomförts för 7,5 mnkr med en reavinst om 1,6 mnkr för att delvis finansiera en omfattande renovering av slottet. Marknadsvärdet uppgick 2011-12-31 till 31 443 (46 426) tkr. Andelarna redovisas i SFV:s balansräkning som oförbrukade bidrag. Årets avkastning på andelarna i konsortiet uppgår till 1 155 (1 107) tkr. Eventuellt överskott skall användas för att täcka förvaltningskostnader avseende Stenhammars slott. Dessa medel ingår inte i SFV:s avkastningskrav.

STATENS FASTIGHETSVERK

24 (38)


Finansiell redovisning

Sammanfattning över väsentliga uppgifter Belopp i tkr

2011

2010

2009

2008

2007

12 300 000 11 268 383

12 000 000 10 618 382

11 900 000 10 298 383

11 900 000 9 299 383

11 000 000 9 543 521

55 000 40 542

55 000 40 542

75 000 40 542

75 000 40 542

65 000 45 498

200 000 -105 115

200 000 0

200 000 0

200 000 0

200 000 0

9 304 0

2 276 0

3 371 0

20 066 0

8 128 115

2 339 000 2 406 489

2 298 000 2 303 762

2 230 000 2 314 169

2 117 000 2 293 560

1 948 000 2 186 933

14 000 568

14 000 0

15 500 0

14 500 0

7 410 0

0

6 000

1 406

1 626

1 271

Bemyndiganden Tilldelade bemyndiganden Utnyttjade

30 000 0

30 000 0

50 000 0

50 000 0

50 000 0

Medeltal under året Antalet årsarbetskrafter Medelantalet anställda

345 375

353 382

357 382

357 373

360 376

5 323

4 875

4 762

4 626

4 239

265 993 108 482

256 988 176 680

358 460 271 069

283 291 881 414

115 452 355 066

Låneram fastigheter Beviljad i regleringsbrevet Utnyttjad Låneram anläggningstillgångar Kap 5 § Beviljad i regleringsbrevet Utnyttjad Kontokredit hos Riksgälden Beviljad i regleringsbrevet Utnyttjad Räntekonto Ränteintäkter Räntekostnader Avgiftsintäkter som disponeras Beräknat belopp i regleringsbrevet Utfall Anslagskredit Beviljat belopp enligt regleringsbrev Utnyttjat belopp Anslagssparande

Verksamhetskostnad Per årsarbetskraft Kapitalförändring Balanserad kapitalförändring Årets kapitalförändring

Avgiftsintäkt består av hyror, arrenden, intäkter från uppdragsverksamhet och övriga verksamhetsintäkter. Verksamhetskostnader består

av kostnad för drift och underhåll av fastigheter, kostnader för uppdragsverksamhet, administration och övriga kostnader.

STATENS FASTIGHETSVERK

25 (38)


Finansiell redovisning

Resultaträkningar Belopp i tkr

2011-01-01

2010-01-01

2011-12-31

2010-12-31

2 173 960

2 150 248

Verksamhetens intäkter Hyror och arrenden Uppdragsverksamhet

R1

1 730

1 595

Intäkter av anslag

R2

340 568

282 932

Intäkter av bidrag

R3

9 017

1 949

Övriga verksamhetsintäkter

R4

Summa verksamhetens intäkter

230 799

151 918

2 756 074

2 588 642

-1 468 899

-1 431 325

-1 019

-1 227

Verksamhetens kostnader Drift- och underhållskostnader

R5

Uppdragsverksamhet Övriga verksamhetskostnader

R6

-366 688

-288 356

Summa verksamhetens kostnader

R7

-1 836 606

-1 720 908

919 468

867 734

-387 798

-379 643

531 670

488 091

Verksamhetsutfall före avskrivningar Avskrivningar och nedskrivningar

R8

Verksamhetsutfall efter avskrivningar Finansiella intäkter och kostnader Finansiella intäkter

R9

10 660

4 146

Finansiella kostnader

R10

-357 835

-328 029

-347 175

-323 883

184 495

164 209

24 895

96 726

-28 908

-43 802

-4 013

52 924

0

-40 453

180 482

176 680

Summa finansiella intäkter och kostnader Överskott före fastighetsförsäljningar Intäkter fastighetsförsäljningar Kostnader fastighetsförsäljningar Netto fastighetsförsäljningar

R11

Jämförelsestörande post Årets överskott

R12

STATENS FASTIGHETSVERK

26 (38)


Finansiell redovisning

Balansräkningar Belopp i tkr

2011-01-01

2010-01-01

2011-12-31

2010-12-31

2 005

3 760

2 005

3 760

Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar Rättigheter Summa immateriella anläggningstillgångar

B1

Materiella anläggningstillgångar Byggnader

B2, B4

7 978 391

7 989 499

Mark och annan fast egendom

B3, B4

5 294 772

5 330 378

Förbättringsutgifter annans fastighet

B5

8 295

9 191

Arbetsmaskiner, bodar m.m

B6

2 028

1 076

Inventarier, transportmedel m.m

B7

25 035

31 000

Pågående anläggningstillgångar

B8

853 238

567 677

14 161 759

13 928 821

22 438

26 737

Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav

B9

Andra långfristiga fordringar

B10

498

88

22 936

26 825

14 186 700

13 959 406

747

759

0

0

747

759

78 535

68 817

159 052

176 617

7 446

12 379

245 033

257 813

13 834

15 319

990

162

32 665

58 249

47 489

73 730

B14

568

-4 348

Behållning räntekonto i Riksgälden

B15

662 152

607 558

Övriga tillgodohavande Riksgälden

B16

6 531

5 500

Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Varulager m.m Varulager och förråd

B11

Pågående arbeten Summa varulager m.m Fordringar Kundfordringar Fordringar hos andra myndigheter

B12

Övriga fordringar Summa fordringar Periodavgränsningsposter Förutbetalda kostnader Upplupna bidragsintäkter Övriga upplupna intäkter

B13

Summa periodavgränsningsposter Avräkning med statsverket Kassa och bank

Kassa, postgiro och bank Summa kassa och bank Summa tillgångar STATENS FASTIGHETSVERK

1 672

1 795

670 355

614 853

15 150 892

14 902 213 27 (38)


Finansiell redovisning

Balansräkningar Belopp i tkr

2011-01-01

2010-01-01

2011-12-31

2010-12-31

Kapital och Skulder Myndighetskapital Statskapital

B17

2 078 949

2 437 264

Balanserad kapitalförändring

B18

265 993

256 988

180 482

176 680

B19

2 525 424

2 870 932

B20

3 563

4 641

3 563

4 641

11 308 924

10 658 925

Kapitalförändring enligt resultaträkningen Summa myndighetskapital Avsättningar Avsättningar för pensioner och andra förpliktelser Summa avsättningar Skulder m.m. Lån i Riksgäldskontoret

B21

Skulder till andra myndigheter

B22

Leverantörsskulder Övriga skulder

92 690

113 764

327 190

317 703

8 845

5 056

11 737 649

11 095 448

332 572

376 295

Förskott från uppdragsgivare och kunder Summa skulder m.m. Periodavgränsningsposter Upplupna kostnader

B23

Oförbrukade bidrag

B24

Övriga förutbetalda intäkter Summa periodavgränsningsposter Summa kapital och skulder Ansvarsförbindelser

STATENS FASTIGHETSVERK

22 529

24 066

529 155

530 831

884 256

931 192

15 150 892

14 902 213

Inga

Inga

28 (38)


Finansiell redovisning

Finansieringsanalys

Belopp i tkr

2011-01-01

2010-01-01

2011-12-31

2010-12-31

915 209

825 052

Verksamheten Verksamhetens resultat före avskrivningar inkl förs kostn Finansiella intäkter och kostnader

-347 175

-323 882

Inleverans av balanserat överskott

-114 750

-367 750

453 284

133 419

Kassaflöde före förändring i rörelsekapital och investeringar Förändring av pågående arbeten och varulager Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Förändring i rörelsekapital Kassaflöde före investeringar

12

-388

39 021

-76 019

-55 814

163 423

-16 781

87 016

436 503

220 435

3 889

86

Investeringar Förändring av finansiella anläggningstillgångar Investering i immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar

-369

0

-643 464

-435 829

Summa investeringar

-639 944

-435 743

Kassaflöde efter investeringar

-203 441

-215 308

650 000

320 000

Finansiering Förändring lån RGK Förändring långfristiga lån övrigt Förändring myndighetskapital

0 -411 240

-349 098

25 098

97 810

263 858

68 712

60 417

-146 596

Likvida medel vid årets slut

670 355

614 853

Likvida medel vid årets början

614 853

764 945

Förändring fordran statsverket

-4 915

-3 496

60 417

-146 596

Försäljning av anläggningstillgångar Finansiering Förändring i likvida medel Likviditetsförändring

Förändring i likvida medel

STATENS FASTIGHETSVERK

29 (38)


Finansiell redovisning

Anslagsredovisning

Utgående överföringsbelopp

Inkomster

Utgifter

Totalt disponibelt belopp

Indragning

Utnyttjad del av medgivet överskridande

Omdisponerade anslagsbelopp

Årets tilldelning enl. regleringsbrev

Ingående överföringsbelopp

Anslag tkr

Utgiftsområde 02 Samhällsekonomi och finansförvaltning 02 01 010 Bidragsfastigheter Summa

3 068

340 000

3 068

340 000

0

0

-3 068

340 000

340 568

-3 068

340 000

340 568

- 568 0

-568

Se även not B14.

Bemyndigande Tilldelat bemyndigande

Ingående åtaganden

Utestående åtaganden

0

0

(tkr) 30 000

Bemyndigande avser underhållsåtgärder för bidragsfastigheter där respektive åtgärd ska

Utestående åtagandenas fördelning År 1 0

År 2 0

År 3 0

År 4 0

uppgå till minst 10 mnkr. Dylika åtaganden har inte ingåtts under 2011.

Redovisning mot inkomsttitel Belopp i tkr

Inkomster

Inkomsttitel 2215 Överskott av SFV:s verksamhet

167 675

5121 Amortering av statskapital

358 315 525 990

Summa

STATENS FASTIGHETSVERK

30 (38)


Finansiell redovisning

Kommentarer till årsredovisning och noter Redovisningsprinciper Värdering av anläggningstillgångar

Allmänt Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) om myndigheters årsredovisning och budgetunderlag. Statens fastighetsverks redovisning följer god redovisningssed enligt ESV:s föreskrifter till 2 kap 5 § förordningen om myndigheters årsredovisning och budgetunderlag respektive allmänna råd till 6 § förordningen om myndigheters bokföring (2000:606). Belopp som anges inom parentes avser föregående år. Belopp anges i tkr om inget annat anges. Regeringen är enligt propositionen 1997/98:137 i första hand intresserad av att Statens fastighetsverk (SFV) bedriver verksamheten på ett kostnadseffektivt sätt, genererar avkastning på det av staten tillskjutna kapitalet och inte tar ut högre hyror än marknadshyror för jämförbara lokaler. Ett syfte med årsredovisningen är att ge regeringen möjlighet att göra en rättvisande jämförelse mellan SFV och de statliga fastighetsförvaltande bolagen och affärsverken. SFV:s resultaträkning skall enligt regleringsbrevet utformas på ett sätt som möjliggör en sådan jämförelse. Av ovan nämnda skäl avviker SFV:s uppställningsform vad gäller resultaträkning och finansieringsanalys från vad som anges i förordningen om myndigheters årsredovisning och budgetunderlag. SFV har i not till resultaträkningen kompenserat med information för de avvikelser som föreligger mot förordningen.

Klassificering av intäkter och kostnader Utgifter för åtgärder som utförs för att behålla fastigheten i dess ursprungliga skick och där varaktigheten är längre än ett år redovisas som underhållskostnader. Utgifter som hänför sig till inre och yttre skötsel av fastigheten såsom teknisk service på installationer kostnader för kyla, värme och fastighetsskatt redovisas som driftkostnader. Intäkter och kostnader av arbete på fastigheter som ej förvaltas av SFV redovisas som uppdragsintäkter/kostnader. Intäkter och kostnader för arbete som utförs i egna fastigheter, efter överenskommelse med hyresgästen, som anpassningar till hyresgästens verksamhet och som betalas av hyresgästen, redovisas också som övriga intäkter/kostnader.

Periodavgränsningsposter Poster över 50 tkr periodiseras.

Byggnader, mark och markanläggningar redovisas i anläggningsregistret till anskaffningsvärde. Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan, baserad på anskaffningsvärde och beräknad ekonomisk livslängd. Eventuella justeringar i form av nedskrivningar görs om tillgången minskar mer i värde än beräknat. Utgifter för pågående ny-, till- eller ombyggnad på en fastighet som medför ökat värde, ökade intäkter/lägre kostnader, bokförs som pågående anläggning. Tillgångsredovisning görs efter varje färdigställd etapp eller vid ibruktagande. Slutredovisning av investeringsprojekt sker senast sex månader efter slutbesiktning. Hyresrätter eller tomträtter skrivs av i takt med hyreskontraktets längd, dock längst i 20 år. Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk med ett anskaffningsvärde på minst 20 tkr och beräknad ekonomisk livslängd på tre år eller längre definieras som anläggningstillgångar. 2010 höjdes beloppet på gränsen för anskaffningsvärdet för tillgångar, tidigare år har det varit 10 tkr.

Undantag från EA-regler Med undantag av bidragsfastigheter skall SFV:s nyinvesteringar lånefinansieras. SFV har medgivits undantag från 6 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) genom att summan av balansräkningens lån för investeringar tillsammans med myndighetskapital inte behöver överensstämma med tillgångarnas bokförda värde. SFV får vidare själv välja andra tidpunkter för amortering, upptagande av lån samt avstämning än de i andra stycket angivna tidpunkterna. Bestämmelserna i 5 kap förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag gäller ej SFV:s bidragsfastigheter. SFV:s bidragsfastigheter skall ej betraktas som anläggningstillgångar. Förbättringsåtgärder belastar årets resultat och behöver ej lånefinansieras. Bestämmelserna i 10 § förordningen (1993:527) om förvaltning av statens fastigheter m.m. skall inte gälla SFV. Inom ramen för sitt förvaltningsuppdrag och inom ramen för de ekonomiska resurser som myndigheten förfogar över får SFV besluta om investeringar och förvärv, när den beräknade investeringsutgiften inte överstiger 20 mkr per projekt och projektet är redovisat inom investeringsplanen. SFV har medgivits undantag från 16 § förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter, m.m. SFV får besluta om överföring av förvaltningsansvaret mellan SFV och andra fastighetsförvaltande myndigheter när myndigheterna är överens om överföringen och om villkoren och då marknadsvärdet för egendomen inte överstiger 20 mkr.

Värdering av fordringar och skulder Fordringar har upptagits till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Löpande redovisning avseende räkenskapsåret har gjorts fram till 2012-01-05. I de fall faktura eller motsvarande inkommit efter brytdatum (2012-01-05) eller när fordrings- eller skuldbeloppet inte är exakt känt vid upprättande av bokslut, redovisas beloppet som periodavgränsningspost. Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagskurs.

Värdering av varulager Varulagret har värderats till produktionskostnad.

Arvode till styrelsen Uppgifter om styrelsen enligt FÅB 7 kap 2 §. I beloppet ingår ersättningar till styrelseledamöter och ledande befattningshavare samt ersättningar för uppdrag i styrelser och råd enligt nedanstående. Belopp i tkr. Christer Alvemur 60 Ann-Charlotte Backlund 30 Curt Bylund 31 Carita Bäcklund 35 Eva Carron 30 Bo Lundgren 30 Thomas Norell, GD 1 062

STATENS FASTIGHETSVERK

31 (38)


Finansiell redovisning

Noter Not R1 Uppdragsverksamhet

Not R8 Avskrivningar och nedskrivningar

Största delen av utfallet avser förvaltningsuppdrag åt Fortifikationsverket samt drift/underhållsuppdrag åt norska ambassaden i Peking.

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan, baserad på tillgångars anskaffningsvärde och beräknad ekonomisk livslängd. Avskrivningstiden för byggnader är generellt 40 år. Investeringar som görs i byggnader har varierande avskrivningstid, 10-40 år beroende av investeringens karaktär. Hyresrätter och tomträtter i utlandet skrivs av i takt med hyreskontraktets längd. Kontrakt som löper på längre tid än 20 år skrivs av på 20 år. Immateriella rättigheter för programvara skrivs av på tre år. För övriga anläggningstillgångar har följande årliga avskrivningssatser använts: 2011 2010

Not R2 Intäkter av anslag SFV har 2011 tilldelats anslag om 340 000 (280 000) tkr för underhåll och löpande driftsunderskott avseende bidragsfastigheter. Av anslaget har 340 568 tkr utnyttjats. Anslagskrediten har nyttjas för de 568 tkr som anslaget har överskridits.

Not R3 Intäkter av bidrag Ökningen mellan åren beror främst på att under 2011 erhölls bl a bidrag för solcellsprojekt på Etnografiska museet, besöksmålsprojektet IKON, vägbidrag Långsådalsvägen samt bidrag för ombyggnad av stugor i Sandviken. Motsvarande bidrag erhölls ej under 2010.

Arbetsmaskiner och bodar Inventarier, transportmedel m.m. Byggnader Förbättringsutg annans fastighet Markanläggning Rättigheter

10 - 20 %

442

487

10 - 33 % 1,6 - 10 %

323 310

10 306 362 764

897 2 984 2 123 329 756

897 2 959 2 230 379 643

5 - 10 % 2,5 - 10 % 10 - 33 %

Not R4 Övriga verksamhetsintäkter Posten består av intäkter från ombyggnader och inredning som debiterats hyresgäster, försäljning av energi samt intäkter av jord, kronholmar och skogsförvaltning. Ökningen mellan åren avser främst en större andel hyresgästanpassningar bl.a. Loen, kv Brunkhuvudet, Stenhammars slott och Sagerska huset. Intäkter och avgifter avseende 4 § Avgiftsförordningen uppgår till 185 (191) tkr.

Under 2011 har en nedskrivning på 30 899 tkr gjorts av mark och markanläggning inom Stenhammar slott. Nedskrivningen görs då fastigheterna inte genererar någon avkastning. Även personalbostäderna på ambassaden i Hanoi, Vietnamn skrivs ned med 12 000 tkr då de är i mycket dåligt skick. 5 285 tkr avser nedskrivningen av mark på SFV:s bidragsfastigheter. Dessa värden har varit felaktiga. Totala beloppet för nedskrivningarna är 48 186 tkr.

Not R9 Finansiella intäkter

Not R5 Drift- och underhållskostnader Driftkostnader Underhållskostnader

2011

2010

467 832 496 335 1 001 067 934 990 1 468 899 1 431 325

Ökningen av underhållskostnader beror bl. a. på ökat underhåll i bidragsfastigher pga. av ökad anslagstilldelning 2011. De lägre driftskostnaderna beror bl.a på lägre kostnader för snöröjning samt lägre mediakostnader pga. den milda vintern.

Av finansiella intäkter avser 9 304 (2 276) tkr ränta på räntekonto hos Riksgälden och 1 155 (1 107) tkr avser utdelningar hänförliga till Hovmarskalken Friherre A R von Kraemers testamentsmedel. Den ökade ränteintäkten beror på en högre räntenivå under 2011.

Not R10 Finansiella kostnader Av finansiella kostnader avser 357 413 (327 655) tkr ränta på lån hos Riksgälden. Ökningen av räntekostnad beror på ett högre ränteläge på omsatta lån jämfört med den tidigare låneräntan samt nyupptagna lån hos Riksgälden.

Not R11 Netto fastighetsförsäljningar Not R6 Övriga verksamhetskostnader I posten ingår bland annat löner till administrativ personal och kostnader för hyresgästanpassningar. Ökningen mellan åren beror bl.a. på en ökning av hyresgästanpassningar, varav Loen och kv Brunkhuvudet är de största, vilka har fakturerats under året.

Not R7 Summa verksamhetens kostnader Kostnader för personal ingår med totalt 239 567 (250 977) tkr, varav lönekostnader utgör 159 454 (166 585) tkr. Lokalkostnader ingår med 9 788 (10 580) tkr.

Resultat av fastighetsförsäljningar per verksamhetsgren. Köpe- Bokfört Övriga Reavinst/ skilling värde fsg. kostn förlust Inrikes hyresfastigheter Utrikes hyresfastigheter Mark

3 706 13 962 16 532 8 219 4 657 2 536

54 1 162 2 975

-10 310 7 151 -854

Summa försålda fastigheter

24 895

4 191

-4 013

24 717

Not R12 Årets överskott Hovmarskalken Friherre A R von Kraemers testamentsmedels andel av årets resultat är 0 (1 030) tkr.

STATENS FASTIGHETSVERK

32 (38)


Finansiell redovisning

Not B1 Rättigheter

2011-12-31

2010-12-31

Hyresrätter i utlandet IB Anskaffningsvärde Årets försäljning Ackumulerade avskrivningar UB varav årets avskrivningar Bokfört värde

2 440 0 -1 523 -93 917

2 440 0 -1 430 -93 1 010

Tomträtter i utlandet IB Anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar UB varav årets avskrivningar Bokfört värde

215 -142 -7 73

215 -135 -7 80

Programrättigheter IB Anskaffningsvärde Årets anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar UB varav årets avskrivningar Bokfört värde

9 723 368 -9 076 -2 022 1 015

9 723 0 -7 054 -2 002 2 669

Årets anskaffningsvärde på programrättigheter består av inköp av nytt projektuppföljningssystem. Egenutvecklade immateriella rättigheter IB anskaffningsvärde Årets anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar UB

9 082

9 082

0

0

-9 082

-9 082

varav årets avskrivningar

0

0

Bokfört värde

0

0

Posten utgörs av anskaffningsvärdet av Insikt datalager. Summa immateriella anläggningstillgångar

2 005

3 760

Not B2 Byggnader

2011-12-31

2010-12-31

IB anskaffningsvärde

11 372 640

11 055 479

4 450

0

Årets anskaffningsvärde Avgår anskaffningsvärde årets försäljning Avgår anskaffningsvärde överföring UAF

-26 343

Avslutade projekt - tillgångsredovisade

338 642

Nedskrivning sprinklersystem Istanbul Nedskrivning Igelbäcken masugn Nedskrivning House of Sweden, Washington Nedskrivning personalbostäder ambassaden i Hanoi, Vietnam Nedskrivning Stenhammar, Flen Ackumulerade nedskrivningar varav årets nedskrivning Ackumulerad avskrivning UB varav årets avskrivning 1,66 % - 10% Bokfört värde

Det lägre bokförda värdet 2011 härrörs främst till ett lägre belopp avseende avslutade och tillgångsredovisade projekt under 2011 samt lägre belopp avseende nedskrivningar och avgående fastighetsförsäljningar. De större tillgångsredovisade projekten under 2011 är G:a riksarkivet 145 000 tkr, Kammarrättens salar, 39 000 tkr samt Israels ambassad 25 000 tkr. En generell översyn av ägandeförhållanden och bokförda värden för donationsfastigheter har påbörjats under året vilket kan resultera i överföringar av fastigheter och justeringar av bokförda värden.

Not B3 Mark och annan fast egendom IB anskaffningsvärde

2010-12-31

5 344 073

5 565 891

Årets anskaffning Avgår anskaffningsvärde årets försäljningar Avgår anskaffningsvärde årets överföring Naturvårdsverket

6 110

2 400

-7 459

-10 452

Nedskrivning mark, bidragsfastigheter

-5 286

Nedskrivning mark, Stenhammar, Flen

-29 267

Avslutade projekt Ack avskrivningar markanläggningar UB varav årets avskrivning markanläggningar Bokfört värde

-211 555

5 680

189

-19 079

-16 095

-2 984

-2 959

5 294 772

5 330 378

Det lägre bokförda värdet på mark och annan fast egendom 2011 beror på nedskrivningar av markvärden under 2011. En generell översyn av ägandeförhållanden och bokförda värden för donationsfastigheter har påbörjats under året vilket kan resultera i överföringar av fastigheter och justeringar av bokförda värden.

Not B4 Taxeringsvärden Byggnader Mark

2011-12-31

2010-12-31

848 855

841 273

1 262 360

1 264 291

Övriga

4 036 908

3 984 728

-42 896

Summa

6 148 123

6 090 292

-13 321

Under posten övriga ingår skogsmark, lantbruk och industri. Ökningen beror på omtaxering efter fastighetstaxering av lantbruksenheter.

423 780 -352 -50 -50 000

Not B5 Förbättringsutgifter i annans fastighet IB anskaffningsvärde Årets anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar UB

-12 000

varav årets avskrivning 5% - 10%

-2 779 -191 510

2011-12-31

-176 731

-14 779

-50 201

-3 504 709

-3 206 410

-323 310

-312 564

7 978 391

7 989 499

Bokfört värde

2011-12-31

2010-12-31

17 977

17 977

0

0

-9 682

-8 785

-897

-897

8 295

9 191

Posten avser förbättringsutgift avseende hyrd fastighet i Alexandria, Egypten.

STATENS FASTIGHETSVERK

33 (38)


Finansiell redovisning

Not B6 Arbetsmaskiner, bodar m.m.

2011-12-31

2010-12-31

IB Anskaffningsvärde

5 386

5 506

Årets anskaffning Anskaffningsvärde årets avgående tillgångar

1 539

39

-66

-159

Ackumulerade avskrivningar UB varav årets avskrivningar 10 - 20%

-4 831 -587

-4 310 -487

2 028

1 076

Bokfört värde

Årets anskaffning utgörs bl.a. av stolar till Skeppsholmskyrkan.

Not B7 Inventarier, transportmedel m.m.

2011-12-31

2010-12-31

105 768

103 942

3 881

6 863

-2 770

-5 038

-81 844

-74 767

varav årets avskrivningar 10% - 20%

-9 772

-10 433

Bokfört värde

25 035

31 000

IB Anskaffningsvärde Årets anskaffning Anskaffningsvärde årets avgående tillgångar Ackumulerade avskrivningar UB

Not B8 Pågående anläggningar Överföring till färdigställda byggnader har skett löpande under året i samband med färdigställande eller inflyttning. Slutredovisning har skett senast sex månader efter slutbesiktning. 2011-12-31 2010-12-31 IB anskaffningsvärde

567 677

565 119

Avslutade projekt

-344 322

-423 968

Årets investering

629 883

426 526

Bokfört värde

853 238

567 677

2010-12-31

498

88

Not B11 Varulager

2011-12-31

2010-12-31

Varulagret avser virke.

747

759

Not B12 Fordringar hos andra myndigheter

2011-12-31

2010-12-31

Posten består av hyresfordringar 75 453 (94 205) tkr och momsfordran 83 600 (82 421) tkr.

159 052

176 617

2011-12-31

2010-12-31

32 665

58 249

2011-12-31

2010-12-31

-4 347

-7 842

0

0

525 990

716 848

-525 990

-716 848

0

0

340 568

282 932

-340 000

-280 000

Posten avser långfristig hyresfordran Riyad, Saudi-Arabien.

Not B13 Övriga upplupna intäkter Posten består bl.a. av hyresgästanpassningar av Polens ambassad i Alger 4148 tkr, hyresgästanpassning på Regeringskansliet 6 267 tkr, hyresgästanpassning på arkitektmuseum 2 283 tkr, beräknade parkeringsintäkter 864 tkr, upplupna drift- och mediaintäkter uppgår till 3 023 kr samt upplupna skogsintäkter 8 865 tkr.

Not B14 Avräkning med statsverket Ingående balans Uppbörd Ingående balans uppbörd

Medel från räntekonto som tillförts inkomsttitel 2215 och 5121

Posten består av en donation avseende Hovmarskalken Friherre A R von Kraemers testamentsmedel placerad i Kammarkollegiet, 19 251 tkr samt bostadsrätter i Paris, Reykjavik, Washington samt Vilnius. Värdet på dessa uppgår till 3 187 tkr. 2011-12-31 2011-12-31 2010-12-31 Bokfört Marknadsv värde ärde

8325 (8325) andelar i KAM:s aktiekonsortium

2011-12-31

Redovisat mot inkomsttitel 2215 Avräkning och 5121 Amortering

Not B9 Andra långfristiga värdepappersinnehav

38712 (38712) andelar i KAM:s räntekonsortium

Not B10 Andra långfristiga fordringar

Bokfört värde

2010-12-31 Marknadsvärde

Saldo Anslag i räntebärande flöde Ingående balans Belopp under utredning 2009 utbetalades och korrigerades 2010 Redovisat mot anslag Anslagsmedel som tillförts räntekonto

4 708

4 876

4 708

4 845

Återbetalning av anslagsmedel Saldo Avräkning med statsverket

14 543

26 567

18 842

41 580

19 251

31 443

23 550

46 425

Försäljning av andelar i aktiekonsortiumet har gjorts för att täcka utgifter i samband med renovering av Stenhammar slott.

563

4 347

1 280

568

-3 067

Saldo 2010 p.g.a ej återbetalt anslagsmedel

-4 347

Utgående saldo 568 tkr beror på att SFV har redovisat mer på anslag än vad det tilldelade anslaget är. SFV har en anslagskredit 14 000 tkr enligt regleringsbrev.

STATENS FASTIGHETSVERK

34 (38)


Finansiell redovisning

Not B15 Behållning räntekonto i Riksgälden

2011-12-31

2010-12-31

662 152

607 558

Not B20 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

2011-12-31

2010-12-31

Ingående avsättning

4 641

4 813

SFV finansierar sin verksamhet huvudsakligen med hyresintäkter. Av dessa betalas drygt 500 mkr i förskott. Saldot på räntekontot har under året varierat mellan -105 115 tkr och 782 375 tkr. Saldot var vid årsskiftet 662 153 tkr. Inlåningsräntan exklusive avgifter uppgick per 2010-12-31 till 1,78 %. SFV har tillgång till en räntekontokredit på 200 000 tkr.

Årets pensionskostnad

2 264

1 900

Årets pensionsutbetalningar

3 342

2 072

Utgående avsättning

3 563

4 641

2011-12-31

2010-12-31

Not B16 Övriga tillgodohavanden i Riksgälden

Ingående lån investering, bundet

8 947 505

8 627 505

Ingående lån investering, rörligt Ingående lån anläggningstillgångar, rörligt

1 670 878

1 670 878

Posten består av kortfristig placering avseende Hovmarskalken Friherre A R von Kraemers testamentsmedel.

Not B17 Statskapital Ingående balans Inleverans belopp motsvarande avskrivningar föregående år Inleverans bokfört värde sålda fastigheter Överförda fastigheter 2010 till Naturvårdsverkat samt Uppsala akademiförvaltning. Utgående balans statskapital

2011-12-31

2010-12-31

Årets nya lån investering, bundet

6 531

5 500

2011-12-31

2010-12-31

2 437 263

3 001 237

-316 672

-306 750

-41 642

-37 557

0

-219 667

2 078 949

2 437 263

Av statskapitalet utgör 904 034 (904 034) tkr ej avkastningspliktigt kapital hänförligt till markfastigheter som saknar avkastningsförmåga.

Not B18 Balanserad kapitalförändring

2010-12-31

2010-12-31

Ingående balans

256 988

358 460

Föregående års överskott

176 680

271 069

Inleverans resterande del av föregående års överskott inkl realisationsvinst

-89 675

-62 291

0

-200 000

Inleverans del av årets överskott

-78 000

-110 250

Utgående balans

265 993

256 988

Särskild inleverans enl regeringsbeslut

Not B21 Lån i Riksgälden

Summa lån i Riksgälden

Avkastningskrav

40 542 320 000

11 308 925

10 658 925

Skulden avser långfristig skuld till Riksgälden. Genomsnittlig bindningstid är 82 (76) månader. Genomsnittlig ränta är 3,25 (3,3) %. Beviljad låneram för investeringar i fastigheter uppgår till 12 300 000 (12 000 000) tkr. Lån vid årets början uppgick till 10 658 925 (10 298 382) tkr varvid rörlig del var 1 670 878 tkr. Under året har ett nytt lån om 650 000 tkr tagits upp samt tre lån om totalt 1 300 000 tkr omsatts. Lån till anläggningstillgångar som används i verksamheten uppgår till 40 542 (40 542) tkr. SFV disponerar en låneram på 55 000 tkr för ändamålet. Andelen lån med rörlig ränta utgör 15 (17) % av den totala lånestocken.

Not B22 Skulder till andra myndigheter

2011-12-31

2010-12-31

I denna post ingår främst statliga leverantörsfakturor med 30 566 tkr (23 210) tkr och och skuld mervärdesskatt 56 216 (49 997) tkr.

92 690

113 764

Not B23 Upplupna kostnader

2011-12-31

2010-12-31

332 572

376 295

2011-12-31

2010-12-31

22 529

24 066

Posten består främst av upplupna räntor 216 903 (206 532) tkr, semesteroch löneskulder på 17 089 (21 418) tkr. Beräknade upplupna kostnader uppgår till 89 641 (69 444) tkr.

Not B24 Oförbrukade bidrag Posten består främst av donationsmedel avseende Hovmarskalken A R von Kraemers testamentsmedel 16 987 (20 157) tkr.

Not B19 Myndighetskapital

40 542 650 000

SFV skall uppnå ett resultat efter finansiella poster motsvarande en avkastning på 5,7 % av årets genomsnittliga avkastningspliktiga myndighetskapital. Årets avkastning uppgår till 10,6 %. Genomsnittligt avkastningspliktigt myndighetskapital för 2011 uppgår till 1 784 225 tkr. Soliditeten är 16,7 (18,7) %. Inleveranskrav Överskottet ska levereras in till statens centralkonto enligt regleringsbrev. Tre fjärdedelar av budgeterat belopp, 78 000 tkr har betalts in. Resterande inleverens, vilken sker i samband med att årsredovisningen lämnas till regeringen motsvarar 26 000 tkr.

STATENS FASTIGHETSVERK

35 (38)


Finansiell redovisning

Definitioner i redovisningen Förkortningar SBM RAÄ FÅB UD NKI NBI IKON GRI FSC ISO ESV KDF UAF Tkr Mnkr Kvm Ha Kv

Statliga byggnadsminnen Riksantikvarieämbetet Förordningen om Årsredovisning och budgetunderlag Utrikesdepartementet Nöjd Kund Index Nöjd Boende Index Interregionalt Kultur og Oplevelse Nätverk Global Reporting Initiative Forest Stewardship Council International Standard Organisation Ekonomistyrningsverket Kungliga Djurgårdens Förvaltningen Uppsala Akademi Förvaltning Tusen kronor Miljoner kronor Kvadratmeter Hektar Kvarteret

Definitioner

om årsredovisning och budgetunderlag, vilket innebär att förbättringsutgifter i bidragsfastigheter belastar årets resultat. Till driftkostnader hänförs utgifter för inre och yttre tillsyn och skötsel av fastigheten såsom teknisk service på installationer och kostnader för kyla, värme samt fastighetsskatt.

Levandegörande SFV levandegör kulturarvet dels genom att skapa förutsättningar för våra hyresgäster att levandegöra kulturvärdena, dels genom egna informationsåtgärder, punktinsatser och strategiska evenemang som riktar sig direkt till allmänheten.

Mediaförbrukning Mediaförbrukning avser elenergi, vatten, avlopp, fjärrvärme, fjärrkyla, bränsle (fossilt och förnyelsebart) samt gas.

Myndighetskapital Eget kapital är den del av det i verksamheten sysselsatta kapitalet som inte utgörs av skulder.

Nivåhöjande underhåll

Avkastningskrav SFV finansieras på samma sätt som ett företag eller ett affärsverk, med såväl lånat som eget kapital. Till lånat kapital räknas förutom lån i Riksgälden även alla övriga skulder på balansräkningen. Resten av det i verksamheten sysselsatta kapitalet – det egna kapitalet - kommer från ägaren (staten) och kallas myndighetskapital. Staten kräver ränta på sitt i verksamheten placerade avkastningspliktiga kapital. Det är detta krav på avkastning som anges i regleringsbrevet.

Bidragsfastighet Fastighet som SFV förvaltar och som saknar förutsättning att långsiktigt ge ett ekonomiskt överskott och därför inte har något bokfört värde.

Direktavkastning

Gäller bidragsfastigheter och motsvarar sådant som skulle kunna vara investeringsåtgärder i hyresfastigheter. Det som skiljer är att kostnaden för nivåhöjande underhåll skrivs av direkt. Se även investering.

Overhead I overhead-kostnaden (OH) inräknas förutom kostnaderna för de centrala enheternas personal och lokaler också kostnader för verksgemensamma datasystem, telefoni och övriga IT-kostnader. Overhead-kostnaden har i resultaträkningen fördelats på respektive verksamhetsgren med fastighetsförvaltningens driftkostnad som bas.

Soliditet Redovisat myndighetskapital i relation till balansomslutning.

Tillgänglighet

Kvoten mellan driftnetto och fastigheternas bokförda värde.

Ekonomisk vakans Bedömd marknadshyra för vakant area i förhållande till kontrakterad årshyra.

Fastighet En fastighet består av mark, och på denna eventuella byggnader. Sveriges land är indelat i fastigheter eller registerfastigheter som det officiellt heter (se vidare i jordabalken (JB).

Investering, underhåll och drift Utgifter för åtgärder som utförs för att behålla eller återställa fastigheterna i dess ursprungliga skick och där varaktigheten är längre än ett år redovisas som underhållskostnader. Utgifter för åtgärder som medför en stadigvarande värdehöjning för fastigheten redovisas som investering. SFV har undantagits från 5 kap. 1 § Förordningen

Fysisk och psykologisk tillgång till miljöer och information oavsett funktionshinder, t.ex. till en byggnad eller webbplats.

Vakansgrad Vakant uthyrbar area i kvadratmeter i förhållande till total uthyrbar yta vid periodens utgång uttryckt i procent.

Vårdprogram SFV upprättar via konsulter ett vårdprogram för varje byggnad, park eller markområde som är skyddat enligt förordningen om statliga byggnadsminnen (SBM). Programmen är i grunden långsiktiga dokument (10 år), men delar av dem kan uppdateras vid behov. Syftet med dem är bland annat att visa på kulturhistoriska värden, speciella vårdkrav, mål och strategier för bevarande och utveckling. Vissa delar görs i dialog med Riksantikvarieämbetet. SBM återfinns främst inom verksamhetsgrenarna Inrikes hyresfastigheter och Bidragsfastigheter.

STATENS FASTIGHETSVERK

36 (38)


Finansiell redovisning

SFV:s organisation SFV är en styrelsemyndighet, vilket innebär att en aktiv styrelse ansvarar för den övergripande styrningen. Styrelsen utses av och ansvarar för myndigheten inför regeringen. Generaldirektören utses också av regeringen och är myndighetschef. Han svarar inför styrelsen och dess ordförande samt är ledamot i styrelsen. Under styrelsen finns inga kommittéer. Den

operativa verksamheten är indelad i sju fastighetsområden. Fastighetsområdena är i första hand uppdelade efter kund och i övrigt geografiskt. Vid huvudkontoret i Stockholm finns sju enheter med stödjande uppgifter. Varje enhet och fastighetsområde leds av en chef som är direkt underställd generaldirektören.

Styrelse

Generaldirektör Operativ verksamhet

Staber vid huvudkontoret

SFV Regerings- och domstolsbyggnader m.m. Regeringsbyggnaderna, Riddarholmen, Gamla stan och andra kulturbyggnader med mer generell användning

SFV Kungliga Slott

Kulturarvsenheten Projektenheten

De Kungliga Slotten och Kungliga Djurgården

Verksamhetsutvecklingsenheten

SFV Musei- och teaterbyggnader i Stockholm

Kommunikationsenheten

Statliga museibyggnader och teaterbyggnader bl.a. på Skeppsholmen och Kastellholmen

SFV Syd - Väst

Ekonomienheten Personalenheten

Residens, fästningar och monument i södra och västra Sverige

Juridikenheten

SFV Nord - Ost

Residens, fästningar och monument i östra och norra Sverige och Tumba bruksmiljö

SFV Mark

Fjäll- och skogsområden väster om odlingsgränsen, renbetesfjällen, skyddade älvsträckor i norra Sverige, fyrar, kronoholmar längs hela kusten, samt jord- och skogsegendomar

SFV Utrikes

Statsägda ambassader samt andra statliga byggnader och anläggnigar i utlandet.

STATENS FASTIGHETSVERK

37 (38)


Finansiell redovisning

Årsredovisningens undertecknande Styrelsen ledamöter Regeringen har utsett följande personer att vara ledamöter i styrelsen för SFV till och med den 31 december 2012. GD Thomas Norell ingår i styrelsen enligt myndighetsförordningen. Under 2011 har följande ledamöter varit förordnade i styrelsen. Styrelsens ledamöter har dessutom haft uppdrag i följande statliga myndigheters styrelser och råd samt aktiebolagsstyrelser. Christer Alvemur, ordförande, (f. 1942) Danske Bank Stockholm norr, Arcona AB, Hanningebostäder AB, Profi Fastigheter AB, Järvastaden AB, Stora Ursvik KB, Stiftelsen Marabouparken. Bo Lundgren, vice ordförande, (f. 1947) Styrelsen för Statens tjänstepensionsverk, styrelsen för Gymnastik- och idrottshögskolan, Riksgäldens styrelse.

Curt Bylund, (f. 1946) Eva Carron, (f. 1964) Carita Bäcklund, (f. 1953) Harpsundsnämnden. Thomas Norell, generaldirektör, (f. 1944) Harpsundsnämnden, Stipendiestiftelsen för studier av japanskt samhällsliv.

Ann-Charlotte Backlund, (f. 1956) Åsgårds Fastighets AB.

Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. 2012-02-16

Christer Alvemur Ordförande

Bo Lundgren Vice ordförande

Ann-Charlotte Backlund

Curt Bylund

Carita Bäcklund

Eva Carron

Thomas Norell Generaldirektör

STATENS FASTIGHETSVERK

38 (38)


Omslagsbild Sveriges ambassad i New Delhi, Foto Åke E:son Lindman

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk vill göra svenska folket stolt över statens egendomar, våra nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av Sveriges mark. Vi äger allt detta tillsammans och SFV:s uppgift är att förvalta det på bästa sätt. Vi ska också se till att bevara byggnadernas själ och karaktär, men samtidigt anpassa dem efter dagens behov och användning – till nytta och glädje för både hyresgäst och allmänhet. Lika viktigt som att förmedla historien bakom dagens byggnader är att skapa ny byggnadshistoria för morgondagen. På uppdrag av Sveriges regering driver vi därför även nya byggprojekt som på olika sätt representerar vårt land. SFV förvaltar också statens skog och mark. Det gör vi på ett långsiktigt hållbart sätt, så att biologisk mångfald bevaras och renbetesland kan brukas även i framtiden.

Statens fastighetsverk 08-696 70 00 www.sfv.se

Statens fastighetsverk, årsredovisning 2011  
Statens fastighetsverk, årsredovisning 2011  

Årsredovisning

Advertisement