Fra kulturfrø til kulturprins #1 - 2004

Page 1

Fra KulturFrø til KulturPrins

Børnekultur i Viborg Amt og Viborg Kommune

Skrifter fra

KulturPrinsen

Udviklingscenter for kultur med børn og unge nr. 1 1


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.