Page 1

FR

EC

HE

S

S

cheeky

rudi benĂŠtik

black


Zahvala Rad bi se prisrčno zahvalil sinu Svitu in dragim prijateljem in osebam za njihovo pomoč in njihovo enkratno podporo pri uresničitvi kataloga: Pavli Jarc, Mileni Zlatar, Andreju Knezu, Andreasu Pawlitscheku, BA, Avstrijskemu kulturnemu forumu Ljubljana, Wolfgangu H. Zitti, Sunčanu Patricku Stoneu, Mateji Poljšak Furlan in Jošku Gregoriču. Se opravičujem, če sem koga nehote izpustil.

Acknowledgement I would like to say sincerely Thank you above all to my son Svit and to all my dear friends und persons, for their help and their wonderful support for the realization to this catalogue: Pavla Jarc, Milena Zlatar, Andrej Knez, Andreas Pawlitschek, BA, to the Austrian Cultural Forum Ljubljana, Wolfgang H. Zitta, Sunčan Patrick Stone, Mateja Poljšak Furlan and Joško Gregorič. I apologize, if anyone‘s name has been inadvertently left out.

Danksagung Ich möchte meinem Sohn Svit und allen lieben Freunden und Personen für ihre Hilfe und ihre großartige Unterstützung bei der Verwirklichung dieses Kataloges recht herzlich danken: Pavla Jarc, Milena Zlatar, Andrej Knez, Andreas Pawlitschek, BA, dem Österreichischen Kultur Forum Ljubljana, Wolfgang H. Zitta, Sunčan Patrick Stone, Mateja Poljšak Furlan und Joško Gregorič. Ich entschuldige mich, wenn ich versehentlich auf jemandem namentlich vergessen habe. © Foto: Alessandro Paluselli, Capriana 2017


a n r č o n z redr

black

f

s hwarz s e h c re

cheeky

Balonček, mešana tehnika na škatli za čevlje, kolaž Balloon, mixed media on shoebox, collage Luftballon, Mischtechnik auf Schuhschachtel, Collage 22, 5 × 15 × 8, 3 cm, 2017

ptuurrees l u k s n i i lp t Kolaž and Scu

Co ll a g e s und Skulpturen Collagen 3


MILENA ZLATAR umetnostna zgodovinarka in likovna kritičarka

Rudi Benétik: “PREDRZNOČRNA!” Rudi Benétik je v svoji poetiki, skozi iskanja oblik in barv z resnicoljubnimi potezami linije in s pogledi v (ne)stvarnost prostora in dogajanja v njem, vseskozi ohranjal otroško elementarnost, da bi se mogel prepustiti nevidnemu toku energije, fluidu sveta in lastne duše. Vstopamo v svet, ki se ga ne zavedamo in ga le redko začutimo. Skozi ves njegov opus so slike uglašene z najsubtilnejšim naborom barv, identičnemu svetlobnemu pojavu v ozračju – mavrici, ki jo vidimo kot spektralne barve. Simbolično stanje loma in odboja sončnih žarkov, ki zrcalijo barve, lahko upodobi le umetnik s kultivirano refleksijo do stvarnega sveta in možnostjo začutiti nevidno energijo … Ni naključje, da je Benétik prišel do točke, ko je zlil vse barve v pomenljivo belino, v tišino, da bi potem lahko izslikal magičnost črnin. Za pristne črnine, za mračenje slik, je uporabil saje, ostanke živega ognja iz peči v ateljeju, pomešal jih je z belimi pigmenti in akrilnim vezivom … Kot pojasnjuje sam, napravi zaključne kompozicijske elemente »v potezah s sočno in nasičeno črnino kaligrafskega tuša«. Še sam je postal nad tem dejanjem presenečen, zato vzklik »Predrzno črna!«, ki ga je izbral za poimenovanje pričujoče serije. Nastale so slike, kjer so se asociacije na predmete in figure vedno bolj izgubljale, kar je presenetilo celo avtorja samega. Tudi gledalca slike uročijo, ga pritegnejo, čeprav jih lahko dojame le, če se je pripravljen odvrniti od izkustvenega sveta in se prepustiti intuiciji. Pred nami so sivine, vse te dimaste meglice, ki se zlivajo v beline, v tisto tiho nestvarnost … Potem pa jih preplavijo črna polja; sestopimo z neba, da bi se lahko potopili v globine oceana.

Črna barva je prasnov, materia prima, hkrati je in ni barva, slikarji pa jo imajo pogosto za kraljico vseh barv. Vasilij Kandinski jo imenuje praznina brez možnosti, večna tišina brez upanja. Črna je kot globoka voda: Homer vidi ocean črn. Iz kaosa – teme vsega začetka je nastala noč, ki je prehajala v svetlobo stvarjenja, zato je črna tudi trebuh sveta in lesk črne barve odseva vse druge barve – svetlobe. V Visoki pesmi je črna simbol velike preizkušnje, muslimanski mistiki v njej vidijo božansko svetlobo. Lahko jo dojamemo kot najvišjo stopnjo ekstaze. Lesket črnega je identičen lesketu belega; čeprav v nasprotju kot dan in noč se skupaj manifestirata jin in jang, dotikata se. Črno je žensko, zemeljsko in instinktivno, prav zato so nemara upodabljali podobe črnih devic in tudi črnih Madon, katere lik poznamo tudi na Koroškem v cerkvi sv. Ane v Koprivni, kjer črna Madona nosi v sebi vsaj toliko pridiha skrivnosti transcendentalnega, kot ga je imela v odnosu do vernikov, ki so jo častili. Rudi Benétik izhaja prav iz takšnih prostorov in kolektivnih spominov, iz tistega arhaičnega sveta polnega starožitnosti, ki ga spoznavamo ne le v zapisih in pripovedih skozi jezik, temveč se nam izrisuje tudi v vizualizacijah: skozi podobo krajine in njenih ljudi. Benétikovo duhovno kodo razberemo, če poznamo Koroško, ki nam jo pomaga razumeti literarna slika »Angel pozabe« koroške pisateljice Maje Haderlap. Čeprav je Benétik doživel tudi druge kulture in jih znal začutiti, kot npr. žarenje in barvitost mistične Indije, pa tudi njeno nasprotje – bleščavi New York, mesto tolikih nasprotij, obema je posvetil pomenljiv cikel del (»Delhi Days« in »Papayas«), nosi v sebi vso mistiko in kontroverznost rodne Koroške in drugih predelov, ki so mu bli-

Spontani ambient (topli dež), aluminij, bombažni šal, črna kreda na papirju, kolaž Spontaneous Ambience (Warm Rain), aluminium, cotton scarf, black chalkon paper, collage Spontanes Ambiente(Warmer Regen), Alu-Blech, Baumwollschal, schwarze Kreide auf Papier, Collage 157 × 14 × 12, 5 cm, 2017


Piranske pinije, mešana tehnika na vezani plošči, kolaž Stone Pines from Piran, mixed media on hardboard, collage Piran´s Pinien, Mischtechnik auf Hartfaserplatte, Collage 92, 9 × 22, 8 × 5, 7 cm, 1999 Zasebna last | Private collection | Privatsammlung

zu: npr. Goriške in njene »Čarne Soče«, potem ljudi in krajine ob reki Muri …Slike pričajo o umetnikovi vpetosti v te duhovne pokrajine, v njena tkiva in zavest. Nastajajo telesa slik, kjer je vse v imenu (poimenovanju, jeziku) zapisano, s krvjo podčrtano in s prstnim odtisom zapečateno. Tudi dobesedno, saj se umetnik veliko ukvarja s simboliko znakov in črk, etimološkimi pomeni imen, kolažira (črno-beli kolaži na stenskih modulih iz topolovine ter na praznih škatlah za čevlje), išče strukture sveta in utripanje življenja ter jim prida svojo srčno kri s kapljico rdeče, oranžne in žafranaste barve, v vseh tistih različnih odtenkih rumene barve, ki jih lahko razbiramo v njihovi ambivalentni simboliki. Enako pomembne kot barve in oblike v strukturi telesa slike so tudi umetnikove geste. So spontane in izrisujejo sublimacijo stvarnosti, ki je spomin in duh časa hkrati. Njegove poteze s čopičem, risalom, naključne oblike trgank (iz papirja in drugih materialov), ki jih vgrajuje na površine, so najbolj prepoznavna komponenta slikovnega polja, so ornament duhovnega tkanja, ki se ujame z barvnimi naglasi in pomeni. So vzorci harmoničnih struktur, so konceptualne pisave in pomenljivi znaki.

Na slikah vlada posebna duhovna atmosfera: spojitev črnega in belega prida prevladujoče sive meglice, tiste sivine, ki so prav zaradi srednje vrednosti barvne tonalnosti najbolj človeške. In kaj je ustvarjanje in naše srečevanje z umetniškimi deli, če ni dejanje za človeka, za njegovo človečnost?! Odgovor vedno dobimo pri vživetju v umetniška dela, zato povabilo, da vstopimo v Benétikove slike-telesa, v ta polja spoznanja.

Snežinke # 33, mešana tehnika na topolovini, kolaž Snowflakes # 33, mixed media on poplar plywood, collage Schneeflocken # 33, Mischtechnik auf Pappelsperrholz, Collage 16 × 12 × 4 cm, 1998 Zasebna last | Private collection | Privatsammlung

Literatura: Jean Chevalier in Alain Gheerbrant: Slovar simbolov, Založba Mladinska knjiga, Ljubljana, 1993.

5


Tu sem …!, mešana tehnika na zavojnem papirju, kolaž Here I am …!, mixed media on brown paper, collage Da bin ich …!, Mischtechnik auf Packpapier, Collage 113 × 213 × 5, 2 cm, 1995


Ples oblačkov … mešana tehnika na zavojnem papirju, kolaž Dance of the Clouds … mixed media on brown paper, collage Wolkentanz … Mischtechnik auf Packpapier, Collage 213 × 113 × 5, 2 cm, 1995

7


MILENA ZLATAR art historian and art critic

Rudi Benétik:

“C H E E K Y

In his poetics and constant search for forms and colours through truthful lines and gazes into the (non)reality of the environment and the events within it, Rudi Benétik always preserved his childlike elementary qualities which enabled him to be overcome by the invisible flow of energy, the fluid world and his soul. Through his paintings we entering a world we are unaware of, a world we rarely feel. Throughout his opus the paintings are harmonised by the most subtle choice of colours, which reflect the light phenomenon that appears in the sky, the rainbow that presents itself through the colours of the spectrum. The symbolism of the fractures and reflections of sunrays, which are reflected in breathtaking colours, can be depicted only by an artist with a cultivated reflection of the real world and the capability of feeling the invisible energy … It is not a coincidence that Benétik reached a point, in which he poured all the colours into a meaningful whiteness, a silence, only so that he could then paint the magic blackness. In order to create genuine black, which he used to make his paintings darker, he used soot, the remains of the lively fire that burned in the furnace in his studio, which he mixed with white pigment and acrylic binding … As he explained, he performed the final compositional elements in »strokes with a rich and saturated black of calligraphy ink«.

Even he was surprised by this act, thus he exclaimed »Cheeky black!«, which he also chose as the title of this series. Paintings emerged in which the associations linked to objects and figures became increasingly lost, and this took by surprise even the artist himself. The viewer becomes transfixed by the paintings, he is pulled in, even though he can only understand them fully if he is willing to renounce the world of experience and let himself be overcome by intuition. We constantly face greys, all these smoky mists that merge into whites, into the silent unreality … Then the greys are swarmed by black fields, we descend from the sky and submerge into the depths of the ocean. 8

”I.

BLACK colour is a primordial matter, materia prima, it is and is not a colour, and yet painters often treat it as the king of all colours. Vasilij Kandinsky believed black to be nothingness without possibility, an eternal silence without hope. Black is like deep water: Homer believed the ocean to be black. The night emerged from chaos, from the dark beginnings, and this night was transformed by the light of creation, which is why black is the underbelly of the world and the sparkle of the black colour reflects all other colours – light. In the Song of Songs black is the symbol of the great ordeal, while the Muslim mystics see the divine light in it. It can be understood as the highest possible level of ecstasy. The glitter of black is identical to the glitter of white; even though in opposition like day and night, they manifest themselves as Yin and Yang, touching on each other. Black is female, earthly and instinctive, which could be the reason why images of black virgins and black Madonnas were depicted. Black Madonnas can

Zvečer …, mešana tehnika na vezani plošči, kolaž In the Evening …, mixed media on hardboard, collage Am Abend …, Mischtechnik auf Hartfaserplatte, Collage 19, 7 × 16 × 0, 3 cm, 2013

Snežinke # 31, mešana tehnika na topolovini, kolaž Snowflakes # 31, mixed media on poplar plywood, collage Schneeflocken # 31, Mischtechnik auf Pappelsperrholz Collage 16 × 12 × 4 cm, 1998 Zasebna last | Private collection | Privatsammlung

also be found in Carinthia, for instance in the church of St. Anne in Koprivna, where the black Madonna carries within her at least as much of the mysterious transcendental as she carried in her relation with her worshippers. Rudi Benétik stems from such spaces and collective memories, from the ancient world of antiquity, which we are learning about not only from the records and stories told through language, but also through visualisations: through images of landscapes and their people. Benétik’s spiritual code can be read if we are acquainted with Carinthia, which we can better understand through the literary image of the »Angel of Oblivion« written by the Carinthian writer Maja Haderlap. We must also keep in mind that Benétik appreciates and has experienced other cultures and knows how to feel them. Even though he has experienced the glow and colourfulness of the mystical India as well as its opposite, the shiny and sparkling New York, the city of endless opposites, and he dedicated each of them a meaningful series (»Delhi Days« and »Papayas«), he carries within him all the mysticism and controversy of his birth place Carinthia and other parts close to his heart: the Gorica region and its »magical Soča river«, and the people and landscapes alongside the Mura river … The paintings speak volumes about the artist’s integration into these spiritual landscapes, into their tissue and conscious-


ness. We can see emerging bodies of paintings, in which everything is written in the name (language), underlined with blood and sealed with a fingerprint. The paintings are also literary, for the artist likes exploring the symbolism of signs and letters, the etymological meanings of names, and he creates collages (black and white collages on poplar wood wall modules and empty shoe boxes), he looks for structures in this world and tries to feel the world’s pulse which he splashes with his heartfelt blood and a spot of red, orange and saffron, in all the various shades of yellow that we can experience in his ambivalent symbolism. The artist’s gestures carry a similar weight to the colours and forms in the structure of the painting’s body. His gestures are spontaneous and they draw the sublimation of reality, which is simultaneously a memory as well as a ghost of time. His strokes made with a brush or a pen, the random shapes of the tear outs (from paper and other materials), which he includes in the surfaces, are the most recognisable component of his painting fields, they are the ornament of his spiritual weaving, which is captured by the colourful accentuations and meanings. They are patterns of harmonious structures, conceptual writings and meaningful signs. A special spiritual atmosphere prevails across the paintings: the merging black and white adds to the prevailing grey mists; the greyness is the most human colour due to its middle value of colour tonality. And what are creativity and our encounters with works of art, if not an act for mankind, for our humanity?! We can always find a response when falling into a work of art, thus I am prolonging an invitation to step into Benétik’s paintings-bodies, into these fields of his insights. Literature: Jean Chevalier and Alain Gheerbrant: Dictionary of Symbols, (the Slovene language edition published by Mladinska knjiga, Ljubljana, 1993)

Bòb, mešana tehnika na vezani plošči, kolaž Horsebean, mixed media on hardboard, collage Pferdebohne, Mischtechnik auf Hartfaserplatte, Collage 185, 2 × 88 × 4, 2 cm, 2018


Slačilnica, mešana tehnika na vezani plošči, kolaž Changing Cubicle, mixed media on hardboard, collage Umkleidekabine, Mischtechnik auf Hartfaserplatte, Collage 185 × 88 × 4, 2 cm, 2018


Spontani ambient (poletni španski bezeg), mešana tehnika na topolovini, kolaž Spontaneous Ambience (A Summer Lilac), mixed media on poplar plywood, collage Spontanes Ambiente (Sommerflieder), Mischtechnik auf Pappelsperrholz, Collage 171, 2 × 162, 2 × 3, 5 cm, 08. 2016

11


MILENA ZLATAR Kunsthistorikerin und Kunstkritikerin

Auch er selbst war über diesen schöpferischen Akt erstaunt, daher der Ausruf »Freches schwarz!«, den er für den Titel der vorliegenden Serie gewählt hat. Es entstanden Bilder, in denen die Assoziationen mit Gegenständen und Figuren immer mehr verloren gingen, was sogar den Künstler selbst überraschte. Auch den Betrachter ziehen die Bilder in ihren Bann, sie nehmen ihn ganz gefangen, obwohl er sie nur erfassen kann, wenn er bereit ist, sich von der Erfahrungswelt abzukehren und sich der Intuition zu überlassen. Wir sehen das Grau, all diese rauchfarbenen Nebel, die zu Weiß, zu dieser stillen Unwirklichkeit 12

“FRECHES

Rudi Benétik: Rudi Benétik hat in seiner Malkunst, über die Suche nach Formen und Farben mit wahrheitsliebenden Strichen und Blicken in die (Un-)Wirklichkeit des Raums und des Geschehens in diesem, stets eine kindliche Ursprünglichkeit bewahrt, um sich dem unsichtbaren Energiefluss, dem Fluidum der Welt und der eigenen Seele hingeben zu können. Wir betreten eine Welt, deren wir uns nicht bewusst sind und die wir nur selten erspüren. Seine Bilder stimmen durch sein ganzes Schaffen hindurch mit der subtilsten Farbenpalette überein, die mit der Lichterscheinung in der Atmosphäre, mit dem Regenbogen, den wir als Spektralfarben sehen, identisch ist. Den symbolischen Zustand von Brechung und Spiegelung der Sonnenstrahlen, die die Farben spiegeln, kann nur ein Künstler mit einer kultivierten Reflexion über die reale Welt und mit der Möglichkeit darstellen, die unsichtbare Energie zu erspüren. Es ist kein Zufall, dass Benétik zu dem Punkt gelangte, als er alle Farben zu einem bedeutungsvollen Weiß verschmolzen hat, zu einer Stille, um dann das Magische des Schwarz malen zu können. Für das echte Schwarz, das Verdunkeln der Bilder, verwendete er Ruß, Reste eines lebendigen Feuers im Ofen seines Ateliers, die er mit weißen Pigmenten und Acrylbinder vermischte. Wie er selbst erläutert, entstehen die abschließenden Kompositionselemente »in Strichen mit dem kräftigen und gesättigten Schwarz der kalligrafischen Tusche«.

SCHWARZ!”

verschmelzen … Dann überfluten es schwarze Felder, und wir begeben uns vom Himmel hinab, um in die Tiefen des Ozeans eintauchen zu können.

… neustavljivo!, mešana tehnika na bombažu, kolaž … irresistible!, mixed media on cotton, collage … unwiderstehlich!, Mischtechnik auf Baumwolle, Collage 50 × 50, 2 × 2, 8 cm, 2018

Die schwarze Farbe ist der Urstoff, die materia prima, sie ist zugleich Farbe und Nichtfarbe, die Maler halten sie häufig für die Königin aller Farben. Wassily Kandinsky bezeichnet sie als Nichts und Stille. Das Schwarz ist wie das tiefe Wasser: Homer sieht den Ozean schwarz. Aus dem Chaos, dem Dunkel allen Anfangs, entstand die Nacht, die in das Licht der Schöpfung überging, deshalb ist das Schwarz auch der Bauch der Welt, und der Glanz der schwarzen Farbe spiegelt alle anderen Farben wider – des Lichts. Im Hohelied ist das Schwarz das Symbol der großen Versuchung, muslimische Mystiker sehen in ihm das göttliche Licht. Wir können es als höchste Stufe der Ekstase begreifen. Der Glanz des Schwarz ist mit dem Glanz des Weiß identisch; obwohl einen Gegensatz wie Tag und Nacht bildend, manifestieren sich, berühren sich Yin und Yang. Das Schwarz ist weiblich, irdisch und instinktiv, und vielleicht wurden gerade deshalb schwarze Jungfrauen und auch schwarze Madonnen dargestellt, deren Figur wir auch in Koroška in der Kirche der hl. Anna in Koprivna kennen, wo der Schwarzen Madonna mindestens so viel geheimnisvolles Flair des Transzendentalen innewohnt, als sie im Bezug auf die Gläubigen hatte, die sie anbeteten. Rudi Benétik stammt gerade aus einem solchen Kulturraum und kollektiven Erinnerungen, aus jener archaischen Welt voller Altertümer, die wir nicht nur in den Aufzeichnungen und Erzählungen durch die Sprache kennen lernen, sondern auch in den Visualisierungen sichtbar wird: durch das Bild der Landschaft und ihrer Menschen. Benétiks spirituellen Code entziffern wir, wenn wir Kärnten kennen, das uns das literarische Bild »Engel des Vergessens« der Kärntner Schriftstellerin Maja Haderlap zu verstehen hilft. Obwohl Benétik auch andere Kulturen erlebte und sie zu erspüren verstand wie zum Beispiel das Glühen und die Farbenpracht des mystischen Indien als auch dessen Gegenteil, das glänzende New York, eine Stadt so vieler Gegensätze, beiden hat er einen bedeutungsvollen Zyklus von Arbeiten (»Delhi Days«


und »Papayas«) gewidmet, ist er von aller Mystik und Kontroversität seiner Heimat Kärnten und anderer ihm nahe stehender Gegenden erfüllt: beispielsweise von Goriška und seiner zauberhaften Soča (»Čarna Soča«), von den Menschen und der Landschaft an der Mur … Die Bilder zeugen von der Einbeziehung des Künstlers in diese geistigen Landschaften, in ihre Texturen und ihr Bewusstsein. Es entstehen Bildkörper, wo alles im Titel (in der Bezeichnung, Sprache) festgehalten ist, mit Blut hervorgehoben und mit einem Fingerabdruck besiegelt. Auch wortwörtlich, beschäftigt sich doch der Künstler viel mit der Symbolik der Zeichen und Buchstaben, den etymologischen Bedeutungen der Namen, er stellt Collagen her (schwarzweiße Collagen auf Wandmodulen aus Pappelholz und auf leeren Schuhschachteln), sucht die Strukturen der Welt und das Pulsieren des Lebens und fügt ihnen sein Herzblut mit einem Tropfen roter, oranger und safrangelber Farbe hinzu, in all jenen unterschiedlichen Nuancen des Gelb, die wir in ihrer ambivalenten Symbolik entziffern können.

Auf den Bildern herrscht eine besondere geistige Atmosphäre: Die Verbindung von Schwarz und Weiß setzt überwiegend graue Nebel dazu, jene Grautöne, die gerade wegen des Mittelwertes der Farbtonalität am menschlichsten sind. Und was bedeutet das Schaffen und unsere Begegnung mit den Kunstwerken, wenn es sich nicht um einen Akt für den Menschen handelt, seine Humanität?! Eine Antwort bekommen wir stets bei der Einfühlung in die Kunstwerke, daher die Einladung, Benétiks Bilderwelt, diese Felder der Erkenntnis, zu betreten.

Genauso wichtig wie die Farben und Formen in der Struktur des Bildkörpers sind auch die Gesten des Künstlers. Sie sind spontan und zeichnen die Sublimierung der Wirklichkeit, die zugleich Gedächtnis und Geist der Zeit ist. Seine Striche mit Pinsel, Zeichenstift, die zufälligen Formen der Schnipsel (aus Papier und anderem Material), die er in die Oberflächen einbaut, stellen die unverwechselbarste Komponente des Bildfeldes dar, sie sind das Ornament der geistigen Textur, das mit den farblichen Akzenten und Bedeutungen übereinstimmt. Sie sind Muster harmonischer Strukturen, konzeptuelle Schriften und bedeutungsvolle Zeichen.

Kratko cvetenje, 2018, mešana tehnika na bombažu, kolaž Brisk Bloom, 2018, mixed media on cotton, collage Kurze Blüte, 2018, Mischtechnik auf Baumwolle, Collage 30, 2 × 30, 2 × 4 cm, 2018

Deževno vreme, mešana tehnika na topolovini, kolaž Rainy Weather, mixed media on poplar plywood, collage Regenwetter, Mischtechnik auf Pappelsperrholz, Collage 17, 5 × 12, 5 × 5, 5 cm, 2000 Zasebna last | Private collection | Privatsammlung


Kaj je to …?, mešana tehnika na bombažu, kolaž What´s that …?, mixed media on cotton, collage Was ist das …?, Mischtechnik auf Baumwolle, Collage 50 × 60 × 2 cm, 2018

Pljusk, mešana tehnika na vezani plošči, kolaž Splash, mixed media on hardboard, collage Spritzer, Mischtechnik auf Hartfaserplatte, Collage 185, 2 × 88 × 4, 7 cm, 2018


15


Spontani ambient (bela), razžarjena žica, plastična folija, papir iz barvne revije, akril, kreda, kolaž Spontaneous Ambience (White), incandescent wire, plasic foil, paper from colourful magazine, acrylic, chalk, collage Spontanes Ambiente (weiss), geglühter Draht, PVC-Folie, Zeitschriftenpapier, Acrylfarbe, Kreide, Collage 69 × 66 × 36 cm, 2016


Skodelica z ingverjevim čajem, mešana tehnika na bombažu, kolaž A Cup of Ginger Tea, mixed media on cotton, collage Tasse Ingwer Tee, Mischtechnik auf Baumwolle, Collage 109 × 79, 6 × 3, 5 cm, 2018

17


Sneženi mož, mešana tehnika na topolovini, kolaž Snowman, mixed media on poplar plywood, collage Der Schneemann, Mischtechnik auf Pappelsperrholz, Collage 146, 5 × 77, 8 × 4, 7 cm, 1998 Zasebna last | Private collection | Privatsammlung

Kravje mleko, mešana tehnika na bombažu, kolaž Cow Milk, mixed media on cotton, collage Kuhmilch, Mischtechnik auf Baumwolle, Collage 30, 2 × 40, 2 × 2, 1 cm, 2018


19


Rojen l. 1960 v Podjuni/Jaunstein na avstr. Koroškem, kjer tudi živi in dela. 1985 diplomiral na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, pri profesorjih Andreju Jemcu, Janezu Berniku in Bogdanu Borčiću. Njegova dela lahko vidimo v zbirkah evropskih muzejev in galerij, in so bila razstavljena v Avstriji, Belgiji, Danski, Franciji, Hrvaški, Indiji, Italiji, Južni Koreji, Luxembourgu, Madžarski, Nemčiji, na Poljskem, Slovaškem, v Sloveniji, Španiji in ZDA.

Was born in Jaunstein/Podjuna (South Carinthia) in 1960 and graduated from the Ljubljana Academy of Fine Arts in 1985 after studying with Professors Andrej Jemec, Janez Bernik and Bogdan Borčić. His works can be seen in European Museums and Exhibition Galleries and have been exhibited in Austria, Belgium, Croatia, Denmark, Germany, Hungary, India, Italy, Luxembourg, Poland, Slowakia, Slovenia, South Korea, Spain and USA.

Geboren 1960 in Jaunstein/Podjuna (Kärnten), wo er lebt und arbeitet. 1985 Diplom an der Akademie der bildenden Künste in Ljubljana bei den Professoren Andrej Jemec, Janez Bernik and Bogdan Borčić. Seine Arbeiten sind in Sammlungen europäischer Museen und Galerien zu sehen; und in Österreich, Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Italien, Kroatien, Luxemburg, Polen, Slowakei, Slowenien, Spanien, Süd-Korea, Ungarn, Indien und USA, ausgestellt.

Samostojne razstave (izbor) One-Man Exhibitions (Selection) Einzelaustellungen (Auswahl): 1984 Galerie und Werkstatt Monika Herschlein, Neuheim/Ellwagen (D) 1985 AAI Galerie, Wien (A) Moderne Galerie, Völkermarkt (A) 1986 Galerie Freund, Klagenfurt/Celovec (A) Galeria Nuovo Spazio 2, Venezia (I) Galeria Improvvisazione prima, Trento (A) 1987 2nd Int. Biennial of Contemporary Art, Milano (I) 1988 Hospice Saint Charles, Cul-Des-Sarts, Couvin (B) Galeria Campidoglio, Verona (I) 1989 Galerie am Rossmarkt, Wolfsberg (A) 1990 Galerie 61, Klagenfurt (A) 1991 Arte Fiera, Bologna (I) 1992 Palazzo Elti, Gemona (I) Schloss Damtschach, Damtschach (A) Galerie Judith Walker, Klagenfurt (A) 1993 Castello di Pergine, Pergine (I) Galerie d`Arte il Castello, Trento (I) 1994 Beneska galerija, San Pietro al Natisone (I) Galerija Equrna, Ljubljana (SLO) Galerie Slama, Klagenfurt (A) 1995 Galerie im Schloss Porcia, Spittal/Drau (A) Kleine Galerie im Künstlerhaus, Klagenfurt (A) 1996 Old Main Art Museum, Arizona (USA) Galerie Falke, Loibach (A) Galerie Slama, Klagenfurt (A) 1997 Int. Graphic Biennial, Ljubljana (SLO) Galerie Kunstforum, Klagenfurt (A) 1998 Stadtgalerie, Wolfsberg (A) 2004 Galerie Magnet, Völkermarkt (A) Kunstraum Starmann, Klagenfurt (A) 2005 Galerie Magnet, Wien (A) Galerie Vorspann/Galerija Vprega, Bad Eisenkappel (A) 2006 Uno2tres, Pamplona (E) Visual Arts Gallery, New Delhi (INDIA) Berlanda, Arco (I) 2007 7th Biennial of Slovenian Graphic, Otočec (SLO) BKS Bank AG, Ljubljana (SLO) Castello di Novacella, Bressanone (I) Presswerk Mauthen, Kötschach/Mautheim (A) Galeria Il`Cenacolo, Trento (I) Galeria Equrna, Ljubljana (SLO) 2009 15th Space Int. Print Biennial_ Seoul (SOUTH KOREA) III. Bienal Iberoamericana de Obra Gráfica de Cáceres (E) 2010 Schlossberg Griffen (A) 2011 Sudhaus, Bleiburg (A) Galerie Rimmer, Velden (A)

… beli zimski vrt …, mešana tehnika bombažu, kolaž … White Winter Garden …, mixed media on cotton, collage … Weisser Wintergarten …, Mischtechnik auf Baumwolle, Collage 70, 4 × 60, 2 × 4 cm, sept. 2009-2017

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Galerie Vorspann/Galerija Vprega, Bad Eisenkappel (A) Galerie Magnet, Wien (A) Stadtgalerie Amthof, Feldkirchen (A) Schloßberg Griffen (A) Ateneo de Madrid, Espacio Prado, Madrid (E) Galerija likovnih umetnosti, Slovenj Gradec (SLO) Museum in Lavanthaus, Wolfsberg (A) Galerie Vorspann/Galerija Vprega, Bad Eisenkappel (A) Living Studio ///Extra, Stadtgalerie Klagenfurt (A) Werner Berg Museum Bleiburg/Pliberk (A) Impuls Center, Seeboden (A) Mestna galerija Nova Gorica (SLO) Galleria Contempo, Pergine Valsugana (I) Art Austria, Gartenpalais Liechtenstein (A) Austrian Cultural Forum Washington (USA) Galerie Magnet, Palais Fugger, Klagenfurt (A) Galerie II, St. Andrä (A)


Skupinske razstave (izbor) Group Exhibitions (Selection) Gruppenausstellungen (Auswahl)

Dela v javnih zbirkah in muzejih Works in Public Collections and Museums Werke in öffentlichen Sammlungen und Museen

1983 1984 1985 1987 1989 1991 1992 1993 1994 1996 1997 2004 2005 2006 2007 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Privatsammlung FIBO Collezione FAVA, Trento Albertina, Wien Museum Moderner Kunst Kärnten, Klagenfurt Collection Électricité de Francé, Marseille Private Collection Binna Wang, Seoul, South Korea Colección privada, Madrid Taller Galería Fort, Cadaqués Pallazzo Elti, Gemona Pallais des Comtes de Provence, Brignoles Dolenjski Muzej, Novo Mesto Zavičajni Muzej, Bosanski Novi, BiH BKS Bank AG, Ljubljana Sammlung Kärntner Elektrizitäts- AG (Kelag), Klagenfurt Sammlung Kärntner Sparkasse, Klagenfurt Privatsammlung, Griffen Strabag Kunstforum Privatsammlung SHMK, Austria Privatsammlung Hirsch, Klagenfurt Galeria Sztuki, Łodz Stadtgallerie Klagenfurt Privatsammlung, Klagenfurt Collezione privata, Trento Zbirka SKIZ, Zagorje Kolekcija Rakek, Rab Kolekcija Riviera Adria d. d., Poreč Galerie MAERZ, Linz Zbirka Primož Trubar, Moravske Toplice Zbirka Festival Ljubljana Sammlung Casino Velden Zbirka KUD Aquila, Lipovci Sammlung Lions Club, Bleiburg Privatsammlung P. S., Wien

Likovni salon, Kočevje (SLO) Mestna Galerija, Ljubljana (SLO) Moderna Galerija, Rijeka (CRO) II. Biennale internazionale d`Arte Contemporanea, Milano (I) Galleria d`Arte Contemporanea Luigi Spazzapan, Grandisca d`Isonzo (I) Hospice Saint Charles, Cul-Des-Sarts/ Couvin (B) Galeria Sztuki (PL) Arte Fiera 91`, Bologna (I) Palazzo Elti, Gemona (I) Carré Estampes, Luxembourg (L) Galerija Insula, Ljubljana (SLO) Galeria Sztuki (PL) Castello di Pergine, Pergine (I) Taller Galeria Fort, Cadaqués (E) Palais Auersberg, Wien (A) Old Main Art Museum, Arisona (USA) Mednarodni Grafični Biennale, Ljubljana (SLO) Galerie im Bildhauerhaus Krastal, Villach (A) Schloss Wolfsberg, Wolfsberg (A) Galleria Prisma, Bolzano (I) Galerija likovnih umetnosti, Slovenj Gradec (SLO) Mala galerija, Kranj (SLO) Stadtgalerie, Klagenfurt (A) Uno2tres, Pamplona € 7. Bienale Slovenske Grafike, Otočec (SLO) KUSS, Wolfsberg (A) Galéria Limes, Komárno (SVK) Galerija PAC, Murska Sobota (SLO) Galerie Vorspann/Galerija Vprega, Bad Eisenkappel (A) Palais des Comtes de Provence, Brignoles (F) Zavičajni Muzej, Bosanski Novi, BiH Galeria Zuccato, Poreč (CRO) Viteška dvorana Križanke, Ljubljana (SLO) Galerija- Muzej Lendava, Lendava (SLO) Künstlerhaus, Klagenfurt (A) Galerija Ajdovščina (SLO) Kunstcentrum Korenbeurs, Schiedam/Roterdam (NL) Velika galerija Srečka Kosovela, Sežana (SLO) Galerie Vorspann/Galerija Vprega, Bad Eisenkappel (A) Mestna galerija Slovenj Gradec (SLO) Galerija likovnih umetnosti, Slovenj Gradec (SLO) Museum am Bach, Ruden (A) Schlossberg, Griffen (A) Cultuurcentrum Podium 0950, Rotterdam (NL) RenArt - 9, Sala Thun, Trento (I) Galerie Vorspann/Galerija Vprega, Eisenkappel/Železna Kapla (A) Kunstraum Arcade, Mödling (A) Künstlerhaus, Klagenfurt (A) Stadtgalerie im Amthof, Feldkirchen (A) Schlossberg, Griffen (A) RenArt - 10, Sala Thun, Trento (I) Galerija likovnih umetnosti, Slovenj Gradec (SLO) Kastell Le Paige, Antwerpen (B) Galerie Vorspann/Galerija Vprega, Eisenkappel/Železna Kapla (A) Taller Galeria Fort, Cadaqués (E) Galerie Vorspann/Galerija Vprega, Eisenkappel/Železna Kapla (A)

Medeno drevo, mešana tehnika na platnu, kolaž Honey Tree, mixed media on canvas, collage Der Honigbaum, Mischtechnik auf Leinwand, Collage 69, 5 × 99, 5 × 2 cm, 2016 21


Dela v javnem prostoru Works in Public Space Arbeiten im öffentlichen Raum

Nagrade (izbor) Awards (Selection) Preise (Auswahl)

1995 2007 2009

Der letzte Raum, (ständige Rauminstallation im Konzerthaus Klagenfurt) Singendes Gras (pulverbeschichtete Eisenskulpturen im Innenhof der Firma IAB in Wolfsberg) Garten der Religionen, (5 Outdoor Glasskulpturen am Europaplatz in Bleiburg; Teil der Europaaustellung 2009)

2012

Aureole, (pulverbeschichtete Edelstahlskulptur auf der Promenade am Klopeinersee)

1982 1983 1985 1987 1996 2007 2009

Let čebelic, mešana tehnika na platnu, kolaž Bee´s Flight, mixed media on canvas, collage Der Bienenflug, Mischtechnik auf Leinwand, Collage 70 × 99, 8 × 2, 1 cm, 2015

Second Award, Ex-tempore, San Pietro al Natisone (I) First Award For Sketching International, Salzburg (A) First Award, Afro-Asiatic-Institut, Wien (A) Carinthian Regional Award for Painting, Klagenfurt (A) Purchase Award, Slovenj Gradec (SLO) City of Novo Mesto Award, 4th Graphic Biennial of Slovenia (SLO) Purchase Award, 7th Biennial of Slovenian Graphic, Otočec (SLO) Purchase Award, 15th Int. Print Biennial_Seoul (SOUTH KOREA)


NASLOVNI LIST | FRONTISPIECE | TITELBLATT: Spontani ambient (bela), razžarjena žica, plastična folija, papir iz barvne revije, akril, kreda, kolaž, (detajl) Spontaneous Ambience (White), incandescent wire, plasic foil, paper from colourful magazine, acrylic, chalk, collage, (detail) Spontanes Ambiente (weiss), geglühter Draht, PVC-Folie, Zeitschriftpapier, Acrylfarbe, Kreide, Collage, (Detail) 69 × 66 × 36 cm, 2016

HRBTNA STRAN OVITKA | BACK COVER | UMSCHLAG RÜCKSEITE: Spontani ambient (v spalnici), mešana tehnika na topolovini, kolaž Spontaneous Ambience (In the Sleeping Room), mixed media on poplar plywood, collage Spontanes Ambiente (Im Schlafzimmer), Mischtechnik auf Pappelsperrholz, Collage 154, 1 × 106, 2 × 3, 4 cm, 07. 2016

20 let Mestna galerija Nova Gorica Trg E. Kardelja 5, SI 5000 Nova Gorica T + 386 5 335 40 17 E mestnagalerija@kulturnidom-ng.si W www.mgng.net www.facebook.com/groups/Mestna.galerija.Nova.Gorica Urnik: od ponedeljka do petka od 9. do 13. ure in od 15. do 19. ure. Ob sobotah od 9. do 12. ure. Ob nedeljah in praznikih zaprto.

Katalog izdal: Kulturni dom Nova Gorica, zanj: Pavla Jarc Besedilo: Milena Zlatar Uredniki: Mateja Poljšak Furlan in Rudi Benétik Lektura: Maja Martinc Angleški prevod: Sunčan Patrick Stone Nemški prevod: Wolfang Hubert Zitta Fotografije: fotografija na zavihku spredaj (portret) Alessandro Paluselli (2017), vse ostale Studio JaPo (2018) Oblikovanje in prelom: Sans, Andrej Knez Tisk: Gorenjski tisk, storitve d. o. o. Naklada: 500 izvodov Nova Gorica, februar 2018 Izid kataloga so omogočili:


Rudi Benétik: Predrzno črna!/Cheeky black!/Freches Schwartz!  
Rudi Benétik: Predrzno črna!/Cheeky black!/Freches Schwartz!  

Razstavni katalog ob razstavi kolažev in objektov Rudija Benétika v Mestni galeriji Nova Gorica (9. 2.-2. 3. 2018). Besedilo: Milena Zlatar.

Advertisement