Miloje Radović Kulturis Novi Sad 2014

Page 1

Народна библиотека ,,Стефан Првовенчани” Краљево Public Library ‘’Stefan Prvovencani’’ Kraljevo

„Библиотека наша сусетка“ ’’Our Neighbor - Library’’

Милоје Радовић, библиотекар Miloje Radovic, librarian radovic.miloje@gmail.com

7. новембар 2014. Нови Сад November 7th 2014. Novi Sad


• ПРЕД БИБЛИОТЕКОМ СТОЈЕ ДВЕ ГРУПЕ ЉУДИ. МАЊА – ЧИТАОЦИ. ВЕЋА – НЕЧИТАОЦИ. ЗА БИБЛИОТЕКУ СУ ОБЕ ВАЖНЕ. ОНИ СУ ЊЕНА ПУБЛИКА. ОНА ЗА ЊИХ ОРГАНИЗУЈЕ 300 ПРОГРАМА ГОДИШЊЕ. • THERE ARE TWO GROUPS OF PEOPLE WHO REPRESENT A LIBRARY. THE SMALLER ONE – READERS. THE LARGER ONE – NON-READERS. BOTH GROUPS ARE IMPORTANT FOR A LIBRARY. THEY ARE ITS AUDIENCE. MORE THAN 300 PROGRAMS ARE ORGANIZED THROUGHOUT THE YEAR FOR THEM.


Читање је путовање у знање Reading is a journey into knowledge

КЊИГА ЧЕКА ДА СЕ БЕБА РОДИ

• •

ПОРОДИЧНО ЧИТАЊЕ ТОРБИЦА ЛЕПИХ РЕЧИ

• •

THE BOOK IS WAITING FOR A BABY TO BE BORN FAMILY READING A BAGFUL OF NICE WORDS


Дежурна књига Причамо о ....

The book on duty We talk about....


Места јавног читања: Тргови, паркови, спортски терени... Public reading places: squares, parks, sports fields...

Прича о старим библиотекама The story about ancient libraries


Библиотекар одевен у складу са причом

The librarian clad in accordance with the story


СЛАТКЕ ПРИЧЕ ИЗ ПЧЕЛИЊЕ БИБЛИОТЕКЕ SWEET STORIES FROM BEE’S LIBRARY


О пчелама учимо од најбољих студената докторских студија Пољопривредног факултета We learn about bees from the very best Ph. D. candidates from the Faculty of Agriculture


Господин Стојановић има највећи пчелињак у земљи – 800 кошница Mr Stojanovic owns the largest apiary in the country – 800 beehives
Српска гостинска кућа сaграђена 1815. Serbian inn built in 1815.ДОВИЂЕЊА ВРТИЋУ, ДОБАР ДАН ШКОЛО SO LONG TO KINDERGARTEN, HELLO TO SCHOOL


ПОЛАЗНИЦИ БАЈКОТЕКЕ THE MEMBERS OF FAIRYTALE LIBRARY

ДИПЛОМИРАНИ ПРЕДШКОЛЦИ 2013/14. CERTIFIED PRESCHOOLERS 2013/14
МАЛИ МАТУРСКИ ПЛЕС LITTLE PROM DANCE

ВЕЛИКИ ЈЕ НА ИСТОМ МЕСТУ THE ACTUAL PROM DANCE HAPPENS TO BE AT THE SAME PLACEи песници матурирају poets graduate too
КЉУЧЕВИ ЗНАЊА THE KEYS TO KNOWLEDGE

Краљево бира знање

Kraljevo chooses knowledge


Лектира не боли - „Мале песме“ Милоје Радовић Reading doesn’t hurt – Male pesme Miloje Radovic Задатак који су деца добила је био да илуструју по једну песму из ове збирке. Ко је желео или могао, научио би стихове напамет, а било је и креативних малишана који су настављали песникове редове. The task that was given to children was to illustrate one poem from this book. Those who were alos wiling to or were able to learn some verses by heart were encouraged to do so, and then there were those creative children who would finish the poet’s lines.


Припремна настава Preparatory classes


Пушење, алкохолизам, наркоманија
То важи и за тебе... It goes for you as well...


КО ПУШИ ПЛАНЕТУ ГУШИ THE PLANET WILL CHOKE FROM THOSE WHO SMOKE


ЖИВОТ ЈЕ ВИШЕ ОД ДИМА THERE IS MORE TO LIFE THAN SMOKEИ ПЕСМА ЈЕ ХРАНА... THE SONG IS ALSO A TYPE OF FOOD...


Храна је лек, лек је храна The food is the cure, the cure is the food
ПОМОЗИ ЗУБИМА ДА ТЕ НЕ ЗАБОЛЕ: PREVENT YOUR TEETH FROM HURTING YOU:

ПЕРИ ИХ РЕДОВНО WASH IT REGULARLY


32:0 ЗА МЕНЕ I LEAD 32:0

32:0 ЗА НАС WE LEAD 32:0мали зубари Little dentists


доле, горе down, up • проверавамо зубе начелнице стоматолошке службе у Краљеву • We are checking the teeth of the Head of Dental Service in Kraljevo


- БИЉНЕ ВРСТЕ - ФЛОРА КРАЉЕВА И БЛИЖЕ ОКОЛИНЕ - PLANT SPECIES – KRALJEVO AND NEARBY’S FLORA - ДРВЕЋЕ, ЖБУЊЕ И ТРАВЕ КРАЉЕВА У ЗАШТИТИ ЗДРАВЉА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - TREES, BUSHES AND WEEDS OF KRALJEVO IN HEALTH AND ENVIRONMENT PROTECTION

БИБЛИОТЕЧКА РЕЦИКЛАЖА. ОД РУЖНОГ ДО ЛЕПОГ RECYCLING IN LIBRARY. FROM UGLY TO BEAUTIFUL

ДОПИСНА РАДИОНИЦА. ПИШЕМО ПИСЦИМА И ОНИ НАМА. CORRESPONDENCE WORKSHOP. WE WRITE TO WRITERS AND THEY WRITE BACK.
Рад са талентима Књижевна радионица, Луткарска радионица, Мала школа анимације, Студио лепог казивања, Вајарска радионица, Калиграфија..... Work with gifted children Literature Workshop, Puppet Workshop, Little School of Animations, Oratory Studio, Sculpture Workshop, Calligraphy• ЦЕО ЈЕ СВЕТ ЈЕДНА ПОРОДИЦА Са децом око света • THE WHOLE WORLD IS A FAMILY With children all around the world


Ширење библиотечке мреже • Оснивање библиотека где их није било. Јошаничка бања, Гоч, Дом пензионера, 30 сеоских школа

Library Network Spreading • The foundation of libraries where there were none before. Josanicka banja, Goc, Pensioner’s Home, 30 village schools.Нашим књигама до наше публике издавачка делатност Reaching our audience through our books Publishing activities
Културно образовна делатност Cultural and educational activities • • • •

23. Жички духовни сабор - Преображење Светосавкса беседа Краљевданска беседа Дечја недеља


Програми за одрасле Adults Programs


Серијали Series of Programs • • • • • • • • • • • • • •

Велики и заборављени умови Србије Great and Forgotten Geniuses of Serbia Водич кроз манастире и света места Monasteries and Holy Places Guide Изазови родитељства The Challenges of Parenthood Краљевчани The Inhabitants of Kraljevo Примењена психологија Applied Psychology Водич кроз установе културе Cultural Institutions Guide Водич кроз села Villages GuideПрограмски изазови Јавне трибине Упраљање финансијама Животне вредности Programs Challenges Public Lectures Financial Management Life Values


Недосегнути корисници, драга публика Деца у школи у природи Гоч Деца у болници, стари, људи у затворима Unreached customers, dear audience Children in Nature Camps in Goc, Children in hospitals, the old, the inmatesПрочитај и обавезно заборави

Read and Intentionally Forget


КЊИГОМАТ

BOOK MACHINE


ЛЕТЕЋЕ КЊИГЕ

FLYING BOOKS
НА ПИЈАЦИ

AT THE MARKET PLACE


Партнерска публика, партнерски односи Лион, Зелена Гора, Бањалука, Прилеп... Partner audience, partnership Lyon, Zelena Gora, Banjaluka, Prilep...


Међународна сарадња

International cooperation
• Резултати • Сваки осми суграђанин је члан библиотеке • Бесплатност и волонтерски рад је оно чиме се посебно поносимо • Успели смо да библиотека постане кућа свих кућа • Results • Every eighth citizen is the member of the library. • What we are specifically proud of is our voluntary work and free-of-charge programs. • We have managed to turn the library into the house of all houses.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.