Page 1

A AA A A N NN N N D DD D D UM R RR UM RUM R A AA A A

Ås a maria B engt s s on Ta m ara malmes t r öm de l ava l

Ch arlo t t e p et er s en

2011.04.15–2011.10.02

1


2

AA A A NN N N DD D D UM RR R R UM UM AA A A


M

I N N E H Å L L s f ö r t e c k nin g Introduktion

5

Åsa Maria Bengtsson Verkbilder: Zeppelin, Table of Contents, Territories, Plats för tanke (detalj), Plats för tanke, Hommage a Sir Alfred, Mermale, Me, we and everyone else, Making Space

8

Tamara Malmeström de Laval Verkbilder: Overtake , Flodvågen, Vit fosfor, På slak lina, In this world, Leap of Faith, Leap of Faith (detalj)

20

Charlotte Petersen Verkbilder: Fred- och frihetsmaskin (modell) Fred- och frihetsövningar, Andlig treenighetsmaskin, Videomaskin, Treenighet (detalj), Förlängningscentrifug (detaljer)

32

Livet suckar, text Per Engström

45

English translation

48

CV, Åsa Maria Bengtsson CV, Charlotte Petersen CV, Tamara Malmeström de Laval

55 56 57 3


4


På t r ös k eln t ill a n d r a r u m En sak kan man vara tämligen säker på – men det är nog bara en. När vi som betraktare tar del av Åsa Maria Bengtssons, Tamara Malmeström de Lavals och Charlotte Petersens verk i utställningen Andra rum kommer våra intryck och upplevelser att variera. Vi relaterar till verken utifrån våra samlade erfarenheter och av den anledningen kommer verkligheten i konsthallens olika rum att upplevas ur en subjektiv synvinkel. 1700-talsfilosofen Immanuel Kants tankar om rummet påverkade så i grunden uppfattningen om hur människan förstår innehållet i världen runt omkring sig att hans självklara sentenser sedan mycket länge är något vi inte ens reflekterar över. Kant visade att allt här i världen på ett plan ser likadant ut för alla, men våra upplevelser blir ändå alltid skiftande eftersom vi förhåller oss till det vi upplever utifrån en personlig referens. Det finns alltså en grundläggande rumslig verklighet – som ser olika ut för alla. Rum är ett ord som förekommer i många sammansatta former och anknyter till flera fysiska dimensioner. Men ett rum är så mycket mer än så. Det kan även vara ett utrymme i vår själ. Rummet kan vara positivt eller negativt laddat, det kan skildra något högst konkret och har alltid ett innehåll. Inte minst har rummet en andlig dimension. Det finns rum som kan upplevas men som ändå inte har en form vilket bland annat litteraturhistorien visar. När de engelska romantikerna ville skildra naturens helig-

5


het använde de skrivningar som ”skogens djupa salar” som metafor för sina förklaringar. Det finns också andrum, armbågsrum och luftrum, det finns heliga rum och rum som helt enkelt bara är idéer och vi har synonymer för rum när vi talar om själva livets upprätthållande kraft. Hjärtat har sina två kammare – två rum där allting börjar och slutar. Vi människor tänker alltid med ett rumsligt perspektiv uppspänt över våra näthinnor och hjärnors förnimmelsecentra. Rummet blir symbolen för det instängda och är samtidigt frihet och utveckling. I Thomas Manns vita salar i romanen Bergtagen kvävdes de sjuka både av sina krossade illusioner och av de tuberkelbakterier som åt på deras lungor. I August Strindbergs Röda rummet är det däremot högt i tak och de fria viljor som vistas där har just andrum och armbågsrum och en luft att leva i som är själva livet. Här ryms utmaningen av samhället och våra tankar. Ett rum i en dragig statarlänga blir i Ivar Lo Johanssons värld själva sinnebilden för livets orättvisor och människans lott. Utställningen Andra rum presenterar tre samtidskonstnärers undersökning av innehållet i de rum som ryms både i oss själva och i vår omgivning. Projektet uppstod mot bakgrund av att de tre konstnärerna under ett antal år, oberoende av varandra, arbetat kring begreppen luft och rum. I katalogen kopplar Bengt Adlers samman personliga tankar kring Åsa Maria Bengtsson, Tamara Malmeström de Laval och Charlotte Petersen med utställningens teman. I Per Engströms text om både

6


konstnärernas egna och andra rum upplöses skriftspråkets traditionella rumslighet. Engströms till ord förflyttade vision av verken ställer oss inför en, likt hos författaren James Joyce, upplöst rumslig språklighet. Textens form utmanar boksidans traditionella rum. I verkens lekfullhet och allvar tycks vissa begrepp centrala – det handlar om frihet och luft. Andra Rum är på så vis en utställning som adresserar eviga existentiella frågor och teman. Skulpturer, måleri, teckning samt foto- och videokonst inbjuder oss till funderingar över det stora värde som ryms i det fria luftrum som vi existerar i. Betraktaren ges möjlighet att förnimma och känna en verklighet som han eller hon kanske ännu inte uppfattar eller lyckats sortera. Alla ser vi samma sak, men precis som Kant menade för så länge sedan så upplever vi ändå helt olika ting och verkligheter. Alla rum är också andra rum. Stort tack till alla som på olika sätt medverkat i utställningsprojektet. Ett särskilt och varmt tack till Åsa Maria Bengtsson, Tamara Malmeström de Laval och Charlotte Petersen. AnnCatrin Gummesson Utställningsproducent och projektledare

7


Å SA MAR I A B E N GTSS O N Född 1956. Bor och arbetar i Malmö. Upphävelsen av tyngdlagen och häpnadsväckande konfrontationer är typiska i Åsa Marias verk. Tankens frihet till verkställandet av det omöjliga eggar. Hon har i flera verk visat att mattor är både flygande och flytande. På Sundstorget utanför Dunkers kulturhus i Helsingborg kan man med fördel falla till sömns i nattmörkret på en av Åsa Marias mattor för att på morgonen upptäcka att den är borta! Det är i den vaga terrängen kring det immateriella som Åsa Maria rör sig. Den kittlande känslan av osäkerhet kring tingens existens eller bortavaro. Hon rör sig hemtamt och vant mellan olika tekniker och uttryck, men mest förknippar man henne med filminstallationer. Med hjälp av projiceringar kan en bordsyta koka eller en manlig sjöjungfru flyta i ett badkar. Trots att man är vaken sugs man in i en drömvärld som kanske kan bli verklig. Varför inte!? Åsa Maria är en varm och analytisk person. Hennes verk är precisa och genomtänkta och utstrålar samtidigt lust och humor. Vem kan motstå en hyperventilerande zeppelinare av plastbärkassar? Eller en matta som pusselpyssel? Åsa Marias värld vill man gärna omfamnas av.

Bengt Adlers 8


9

Foto: Lena Wilhelmsson


Zeppelin

2006 Plastp책sar Plastic bags

10


11


12


T E RR I TO R I E S

2006 Blandteknik Mixed media

TAB L E O F CO NT E NTS

2009 Videoinstallation 13


P L ATS FĂ–R TAN K E

Detaljbild Detail

14


P L ATS FÖR TA N K E

2009–2011 Videoinstallation

15


H O MMAG E A S I R A L FR E D

2011 Blandteknik Mixed media

16


M E RMA L E

2006 Videoinstallation

17


M E , W E AN D EVE RYO N E E L S E

1996–2011 Blandteknik Mixed media

18


MAK I N G S PAC E

2006 Video

19


20


TAMARA MAL M E STRÖM D E L AVAL

Foto: Lena Wilhelmsson

Född 1951. Bor och arbetar i Malmö.

OV E RTAK E

2010 Akryl på duk Acrylic on canvas 21


Tankens frihet känns bärande i ett gränslöst berättande måleri. Ofta arbetar Tamara i flera transparenta skikt som likt palimpsest läggs ovanpå varandra och skapar vad arkeologerna benämner som kulturlager. Dessa skikt skapar luft och tid i verken, där berättelserna kan ta plats när och var som helst. Händelserna äger rum i andra rum där människor ofta är på väg någonstans. Där friheten i att vandra och tänka fritt och att andas samma luft är bärande element i Tamaras konstnärskap. Likt en sökare är Tamaras alter ego på väg genom olika typer av tillvaror i målningarna. Mest ses hon stå förundrad i en natur som för tankarna till fjärran regnskogar och Indiens fantastiska naturscenerier. Det är vägen mot målet som är spännande och jag tänker mig Tamara navigerande genom livet och förunderligt lärande allt som kommer i hennes väg. Tamara upplever jag som en innerligt varande person som är ett med sitt konstnärskap. Att befinna sig i hennes bostad är som att gå in i en av hennes målningar. Hon är samtidigt tuff och underbart naiv i konstruktiv bemärkelse och utsätter sig för hårda prov i tillvaron. Vem annars skulle tänkas bana sig väg med sitt älskade barn i vagn mellan dödssjuka varelser i Bombay medan hjärtat blöder av ilska och sorg? Därför liknar Tamaras målningar inget annat!

Bengt Adlers 22

F L O DVÅG E N

2010 Akryl och bläck på ritfilm Acrylic and ink on draughting film


23


V I T F O SF O R

2009 Akryl och bl채ck p책 ritfilm Acrylic and ink on draughting film

24


25


P책 s l a k lina

2011 Gouache p책 papper Gouache on paper

26


27


I N TH I S WO R LD

2009 Akryl och bl채ck p책 ritfilm Acrylic and ink on draughting film

28


29


30


L E A P O F FAI T H 2011 Akryl och bl채ck p책 ritfilm Acrylic and ink on draughting film

L E AP O F FA I T H Detalj Detail

31


C H AR L O TT E P E T E RS E N

Foto: Lena Wilhelmsson

Fรถdd 1958. Bor och arbetar i Kรถpenhamn.

32


Luftbärighet har fascinerat människan i alla tider. Längtan att bli buren av vindarna till andra rum och länder finns planterat i våra gener. Charlotte arbetar med denna längtan i sina verk. Det finns ett starkt drag av samhällskritik i Charlottes objekt. Intolerans och kroppsfixering är två. Att sätta sig själv i främsta rummet och samtidigt se alla andra med misstänksamhet är vanliga samhällsfenomen idag. Här firar Charlottes humor och uppfinningsrikedom triumfer där ingen kan gå säker för granskning. Nationella symboler kan ifrågasättas i en värld som vår där folkvandringarna är omfattande och landupplösta. Charlottes verk är ofta interagerande. Det är under publikens medverkande hennes maskiner väcks till liv. Likt slumrande fåglar som börjar pröva sina vingar med hjälp av människans kraft. Gigantiska metallvingar börjar flaxa i sammanhang som kan liknas vid de fitnessmaskiner vi utsätter oss för i kampen för vackrare kroppar för en vackrare värld. Luften tillför syre till våra lungor och konstverkens rörelser skapar enorma energier i luftrummet. Charlotte är en person med hög intensitet och när hon rör sig i sin lilla lägenhet på Nörrebro i Köpenhamn får man just en känsla av en färgstark fågel i en bur med många utvägar. Jazz är ett bärande element i Charlottes verksamhet och en av utvägarna. Hennes verk kan likna blåsinstrument med stort omfång i ett jazzband. Ibland går hon också in i rena samarbeten med jazzmusiker. Helt oemotståndligt!

Bengt Adlers 33


FR E D - O C H FR I H ETSMASK I N (modell) 2011 Blandteknik Mixed media

34


35


FR E D - O C H FR I H ETSÖV N I N GAR

2011 Videoanimation

36


37


A N D L I G TR E E N I G H ETS MASK I N

2009 Blandteknik Mixed media

38


V I D E O MASK I N

2008 Videoinstallation

39


T r eeni g he t

2008 Detalj Detail Blandteknik

40


41


42


FÖR L Ä N G N I N GSC E NTR I FUG

2011 Detaljer Details Teckning på ljusbord Drawing in lightbox

43


44


Livet suckar

och släpper ifrån sig en pust

Så då vänder (man du) igen du vänder

gata gått förbi, alla sidan gatan

Detta är vägen

och går tillbaka

på samma

Men på den andra trottoaren.Du ser fasaderna, små

ochstrax

allting du

omständigheter på andra

står du i centrum igen.

Denna gången

är du övertygad om att du tar en gata som du inte gått förut.

Du går

raskt men,

med ny för-

känsligt.

Var gång du börjar

om, är det

tröstan, i centrum, du utgår från centrum, det skall gå att komma ut så ser alla platser och konstruktioner ut, städer. Det går att röra sig.

Det finns mellanrum, det finns glipor, flikar som fälls undan.

Fritt.

säker

Denna gatan är

ganska lång du

är

på att du inte gått just denna gatan tidigare.

Den leder säkert

ut.

allt färre affärer

allt färre hus

sig) ur. Du är

vid slutet igen. Sista gatlampan.

Och fram.

Du passerar

staden vattnas liksom

(löser liksom upp

Där ute bara mörker.

Inga små eldar. Inga möjligheter just här. öppet

Du vänder in mot centrum igen.

Ur varje

fönster strömmar musik.

Samma melodi/ Olika melodier. Olika kvarter. Det slutar. Sträckan in till centrum Sköter någon om

Och börjar

tycks längre denna gången. gatorna? [Husen, tillkortakommandena?] De förgrenar

sig,

men tycks hänga ihop

i något snillrikt mönster.

Finns det maskiner för det här?

Alltför snillrikt?

Sköter någon om gatorna och det ovanför och mellan träden och husen?

45

Våra träd. Våra hus och skenor och gator


Så att kolosserna

kan skena omkring fort och människorna smiter kring gathörnen. Ser chanser.

Tar dem.

Mörka böjda gestalter med

jackor, kappor, rockar och väskor.

Tätt tryckta intill kroppen.

Skuggfarbror

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Så står du i centrum igen, mitt i staden, mitt i city, du har tappat bort dig helt

du måste ha

kommit fel man, du,

är omringad, kropparna

tränger på från alla håll.

Och

smuts

Klibbar vid tillväxten.

Är det sista dagar?

Man måste få luft.

Går igen. Förbi

46

en tebod

en elaffär

en godisboutique

ett varuhus

en färghandel

järnhandel

en bokhandel

handel

en tebod

godisshop

en hattbar

en stängd krog

ett varuhus

en pizzeria

handel

en kyrka

en lump

bod

en bilhall

en skugga

en rivningstomt

en kyrka

en bod

en stängd kyrka

en bilhall

en affär

en luftaffär

en tebod

en godishall

en pappershall

en elhandel

en kiosk

ett pappersvaruhuskomplex


och så står du vid sista gatlampan igen –

där ute bara mörker. På krönet av en bro

utan tydlig riktning. Någon äger den numera, tidigare var den gemensam.

Det gör henne osäker, som du möter.

Är det din bro?

Sköter du den?

Svävar du? Frågar hon? Du är strax i centrum igen, du vill pröva nya vägar, du är nyfiken, det är ganska kringskuret, du får uppfinna något, visa litet anda, annars går tågen, men de ägs av olika, spåren av vem, det skall komma andra tider

man tänker:

I centrum blir du rådvill. Som fastnar.

annat ljud –

det skall komma

Det känns förtvivlat utan like.

Fåren och herdarna. Universums myller.

Där ute bara mörker.

Ljuset skall komma inifrån.

Per Engström 47


O n t he Th r e s hol d to Ot he r Spac e s Of one thing we may be quite certain – but, in all likelihood one thing only. When we, as viewers, take in the works of Åsa Maria Bengtsson, Tamara Malmeström de Laval and Charlotte Petersen in the exhibition Other Spaces our impressions and experiences will all be different. We will relate to the works out of our collective experiences, and the actual contents of the various rooms of the gallery will consequently be seen from a subjective perspective. The 18th century philosopher Immanuel Kant’s ideas of space so fundamentally changed the notion of the way we view the surrounding world that we no longer give his self-evident maxims a thought. Kant demonstrated that, at one level, everything in this world looks the same to everybody but that our experiences nevertheless always differ, since we relate to our experiences from a personal point of reference. A fundamental spatial reality thus exists but appears different to every individual. Room is a word that exists in many combinations and that relates to several physical dimensions. But a room is much more than that. It may also be room in our souls. The space may be positively or negatively charged, it may describe something quite concrete and it always contains something. Not least, the space has a spiritual dimension. There are rooms that may be experienced yet have no form, as exemplified in literature, for instance. When the English Romantics wanted to describe the sacred character of Nature, they used phrases such as “the immense halls of the forest” as a metaphor for their declarations. There is also room to breathe, room to move and air – room around us – there is sacred space and space that is nothing but ideas; when we speak of the sustaining force of life itself we use synonyms. The heart contains two rooms – its chambers – the beginning and end of everything. The human thought process always involves a spatial perspective covering our retinas and the centers of perception of our brains. Rooms become symbols for that which is enclosed within them, at the same time as they represent freedom and development. In the white hospital rooms in Thomas Mann’s novel The Magic Mountain the patients suffocated under the impact of both their shattered illusions and the tubercular bacteria consuming their lungs. In Strindberg’s The Red Room, on the other hand, the ceiling is high and the free spirits in it have both room to breathe and to move and the air to live in that constitutes life itself. There is room for challenging society and our notions. In Ivar Lo-Johansson’s world, a room in a drafty laborer’s cottage becomes the very symbol of the world’s injustice and human destiny.

48


The exhibition Other Spaces presents three contemporary artists exploring the contents of different kinds of room, both within ourselves and in our surroundings. The project arose from the fact that the three artists – independently of each other – have been working with the concept of air and space for a number of years. In the catalogue, Bengt Adlers links some personal reflections on Åsa Maria Bengtsson, Tamara Malmeström de Laval and Charlotte Petersen with the themes of the exhibition. The traditional spacing of the written language has been suspended in Per Engström’s text on both the artists’ and other spaces. Engström’s words concerning his vision of the words confront us with a suspension of linguistic spacing not unlike that of James Joyce. The form of the text challenges the traditional spaces of the page. Certain concepts appear to be central both to the playful and to the serious nature of the works – those of freedom and air. In this way, Other Spaces is an exhibition that addresses eternal existential questions and themes. Sculptures, drawings, and photographic and video art invite us to ponder the immense value of the free space in which we live. The viewer is offered an opportunity to experience and feel a reality that may still be hidden or unprocessed. We all see the same thing, but as Kant pointed out a long time ago, we still experience completely different things and realities. All rooms are also other spaces. A sincere thanks to all who have contributed to the exhibition. A special, heartfelt thank-you to Åsa Maria Bengtsson, Tamara Malmeström de Laval and Charlotte Petersen. AnnCatrin Gummesson Exhibition Producer and Project Manager

49


ÅSA MAR I A B E N GTSS O N Born in 1956. Lives and works in Malmö. Suspension of the law of gravity and amazing confrontations are typical of Åsa Maria Bengtsson’s work. Her unfettered way of thinking tempts her to accomplish the impossible. That carpets are both flying and floating has been demonstrated in several pieces. On Sundstorget, outside Dunkers kulturhus in Helsingborg we are invited to fall asleep on one of Åsa Maria’s carpets in the dark of night, only to discover in the morning that it is gone! Åsa Maria moves in the vague terrain around the immaterial. The tintillating feeling of uncertainty about the existence or absence of things. She moves with ease and familiarity between different techniques and expressions, but mostly we associate her with film installations. With her projections she is able to make a table top boil or a male mermaid float in a bathtub. Though awake, we are drawn into a dream world which may possibly become real. Why not? Åsa Maria is a warm and analytical person. Her works are precise and thought through while radiating delight and humor. Who could to resist a hyperventilating zeppelin made from plastic shopping bags? Or a carpet as puzzle? It is a joy to be embraced by her world.

TAMARA MA L M E STRÖM D E L AVAL Born in 1951. Lives and works in Malmö. Unfettered thought seems a fundamental element her boundlessly narrative painting. Tamara often works in several transparent layers, applied one on top of the other like a palimpsest, creating what archeologists refer to as cultural layers. These layers add air and time to her works, allowing the narratives to unfold anywhere and at any time. The events take place in other spaces where people are often on their way somewhere. Where freedom to wander and think freely and to breathe the same air have become fundamental to Tamara’s art. In her paintings, Tamara’s alter ego, like a seeker, is making her way through many different kinds of existence. Mostly, we see her stand, filled with wonder, in a nature reminiscent of far-away rain forests and the fantastic sceneries of India. The exciting thing is the road toward the goal, and I imagine Tamara navigating her way through life and taking in and marveling at everything that comes her way. 50


I see Tamara as a fervent individual, at one with her artistry. To be in her home is like walking into one of her paintings. She is at the same time tough and wonderfully naïve in a constructive sense and does not shy away from the harsh things in life. Who else would make her way among dying people in Bombay while pushing her beloved child in a pram, her heart bleeding with anger and grief? This is why Tamara’s paintings are like nothing else!

C H AR LOTT E P E T E RS E N Born in 1958. Lives and works in Copenhagen. The idea of being airborne has fascinated man throughout the ages, The urge to be borne by the winds to other spaces and countries is embedded in our genes. It is this urge that Charlotte addresses in her pieces. There is a strong hint of social criticism in Charlotte’s objects. Intolerance and body fixation are two things she is especially critical of. Putting yourself first while viewing everybody else with suspicion is a common phenomenon in today’s society. Here, Charlotte’s sense of humor and inventiveness celebrate triumphs in which no one is safe from scrutiny. National symbols are open to questioning in a world such as ours in which migrations are vast and know no borders. Charlotte’s works are often interactive. Her machines come to life with assistance from the viewers. Like sleeping birds that begin to test their wings with the aid of human power. Gigantic metal wings start to flap in contexts that may be likened to the fitness apparatus that we subject ourselves to in our struggle for more beautiful bodies for a more beautiful world. The air carries oxygen into our lungs and the movements of her artworks create enormous energies in the air space. Charlotte is a highly intense person and when she moves around in her small apartment at Nørrebro in Copenhagen you have the impression of a colorful bird in a cage with many ways to escape. Jazz is a fundamental element in Charlotte’s work and represents one way out. Her pieces may be compared to wide-range wind instruments in a jazz band. At times she even engages in collaborative ventures with jazz musicians. Simply irresistible! Bengt Adlers

51


Life sighs

and lets out a puff of air This is the way So then (one turns) you turn around again you turn and head back on the same street But on the other sidewalk.You see all the things you passed, all the faรงades, tiny circumstances on the other side of the street and soon you are back at the city center. This time you are convinced that you are taking a street you have not been down before. You walk quickly but, sensitively. Every time you start over, it is with renewed confidence, In the city center, you start from the center, there must be a way out this is the way all places and buildings look, cities. There are gaps, there are empty spaces, flaps that are being folded back. It is possible to move. Freely. This street is rather long you are convinced that you have never been down this street before. It is sure to lead out. And to the goal. You pass fewer and fewer stores fewer and fewer houses the city is sort of diluted (sort of dissolves). You are back at the end again. The last street light. Out there is nothing but darkness. No little fires. No possibilities in this place. You turn back toward the center again. From every open window music streams. The same tune/ Different tunes. Different city blocks. Stopping. And starting

52

The distance to the center seems longer this time. Is anyone looking after the streets? [The houses, the failures?] They branch out, but seem connected in some ingenious pattern. Too ingenious? Is there machinery for this? Does anyone maintain the streets and what is above and between the trees and the houses? Our trees. Our houses and tram tracks and streets


So that the giant monsters

can rush around

at full speed and the people slink around the street corners. Finding opportunities, Seizing them.

Dark, bent over figures with

jackets, coats, overcoats and bag

pressed tightly against their bodies.

A

shadowy figure ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Then, there you are at the center again, in the middle of the city, in the middle of the business district, you are completely lost you must have taken a wrong turn man, you, are surrounded, bodies crowd you from every side. And dirt Turns sticky during growth Is this the last days? One has to have some air. You start walking again. Past store bar church

a tea shop an electrical supply store a department store a paint store a bookseller

a candy store

a candystore a hardware

business

a tea shop

a milliner

a closed

a department store a pizzeria business a church a junkyard stall a car dealer a shadow a vacant lot a church a stall a closed a car dealer a tea shop

a shop a candy store

an electrical storea supply complex

a bogus business a paper business

kiosk

an office

53


And there

you are, again, at the last street light – out there nothing but darkness. On the crest of a bridge lacking clear direction. It is someone’s property these days, it used to belong to everybody.

It makes her

uncertain, the woman you meet. Is it your bridge? Do you take care of it? Do you float? Does she ask?

Soon you are back at the city center again, you want to try new roads, you are curious, it is rather circumscribed, you have to think of something, show some spunk, otherwise the trains will leave, but they have different owners, the tracks are whose?, other times will come there will be

you think:

different tune -

In the city center you

are confused. Like stuck.

A desperate feeling like no

other.

The sheep and the shepherds.

The hordes of the universe.

Outside, nothing but

darkness. The light must come from inside.

Per Engström 54


Åsa M a r i a B en gtss on Info: www.asamariabengtsson.se

Har visat videor/ljud på festivaler och utställningar i Sverige och utlandet; Turkiet, Ryssland, Ungern, USA, England, Ryssland, Skottland, England, Kanada, Island, Taiwan, Tyskland.

UTBILDNING/EDUCATION 1982-87 Grafikskolan Forum, Malmö SEPARATUTSTÄLLNINGAR I URVAL/SELECTED SOLO EXHIBITIONS 2010 2010 2009 2006 2006 2006 2006 2005 2002 2001 2000 1999 1998 1998 1996 1994 1993

JÄSNINGEN, pågående kortfilmprojekt [plats för tanke], Karlskrona Konsthall, Konsthallen Trollhättan (2009) och Malmö Museum (2009) INIFRÅN KINA, Galleri Format, Malmö [luftrum], Galleri 21, Malmö och Konsthallen Trollhättan [bara vanligt vatten] Konsthallen/Hamnmagasinet, Varberg och Galleri 21, Malmö (2002) BUFFs vinjettfilm (35 mm) visades under BUFF i Malmö Fast eller Flytande (35 mm kortfilm, gjord tillsammans med Ewa Cederstam). Har visats på ett flertal festivaler utomlands och i Sverige samt på SVT. Fick hedersomnämnande för bästa dokumentär på Umeå Internationella Filmfestival 2006, då den också nominerades till STHLM.DOC priset. The tide is high, videoinstallation i en kyrka, Dieppe, Frankrike Make It Happen, Galleri Rostrum, Malmö Gloucester Cathedral och The Guildhall, video - och ljudinstallation, England Doften i ett rum när ingenting stämmer, Skånes Konstförening, Malmö ArtAttack, videovisning Malmö Konsthalls Auditorium E.G.O. [en generös omfamning] (med Gertrud Alfredsson), Bergrummet Sofia, Stockholm, Kulturhuvudstadsåret och Lunds Konsthall (1997) ART ATTACK, videoinstallationer i tre lägenheter, Malmö Jag, Vi och Alla de andra, Galleri Leger 2, Malmö Döden i Ystad, Ystad Konst Museum Projekt Venus, Gymnastiksalen, Malmö Konsthalls Annex

GRUPPUTSTÄLLNINGAR I URVAL/SELECTED GROUP EXHIBITIONS 2010 2009 2009 2008 2008 2007 2005 2004 2003 2003 2002 2002 1999

Carl Larsson & Co, Dunkers Kulturhus FÅR EJ ÖVERTÄCKAS, Eskilstuna Konstmuseum Från plats till platser – nyförvärv och projekt del 2 , Skissernas Museum, Lund By light, LIQUID CARPET, Slottsparken, Malmö 809 INIAF International Art District in the Three Gorges area, Kina Malmö Skulpturpark, Stortorget, skulpturen HEM Reunion, Konstlaboratorium, Westfossen, Norge VOIDS PADS PLACES Kunsthalle Lophem, Belgien Museo de Arte Contemporàneo, Santiago, Chile Galerie Rosemarie, Malmö Reflux Archival Process, Strout, England Galleri F 15, Moss, Norge Pusan Metropolitan Museum, Syd Korea

OFFENTLIGA UTSMYCKNINGAR/PUBLIC ART COMMISSION 2010 2010 2009 2006

Pågående offentligt uppdrag, Stavanger Nya Konserthus, Norge DEN KAORDISKA BALANSEN, Attunda Tingsrätt, Sollentuna, Stockholm FLYGANDE MATTOR, ljusprojektioner utanför Dunkers Kulturhus i Helsingborg FLYTANDE MATTA, mosaik, vatten och ljus, Trollhättan

OFFENTLIGA UTSMYCKNINGAR/REPRESENTED Helsingborgs Museum, Statens Konstråd, Malmö Läns Landsting, Malmö Kommun, Varbergs kommun, Malmö Konserthus, Tyresö Kommun, Jönköpings Läns Landsting, Linköpings Kommun, Simrishamns Kommun, Varbergs Kommun, Skissernas Museum Lund Stipendier/Bidrag – Grants 1997–2007 10-årigt arbetsstipendium, Konstnärsnämnden. 2010 Kortfilmen JÄSNINGEN, Konstnärsnämnden scen/film, Film i Skåne. 2007 Utställningsprojektet [plats för tanke] Sparbanksstiftelsen Skåne. 2006 Kortfilmen Fast eller Flytande, 35 mm dokumentär – Svenska Filminstitutet, SVT, Konstnärsnämnden scen/film, samt ett antal olika bidrag/stipendier från bl a Film i Skåne, Film i Dalarna. 2006 BUFFs vinjettfilm: Svenska Filminstitutet, Film i Skåne, Kodak, Nordisk Film Postproduktion 1993 Richard Björklunds stipendiefond 1991 Lengertz kulturpris 1991 Edstrandska stiftelsen 1987, 1989, 1992, 1995 Arbetsbidrag, Konstnärsnämnden 1994 Projektbidrag, Konstnärsnämnden 1989 Malmö Kommuns stipendium 1987 Ellen Trotzigs stipendium 1987 Bror Ejves fond 1986 Skånes Konstförenings stipendium 1985 Turéns Stipendiefond

55


Ch a r lot t e P e t e r s en Info: www.charlottepetersen.dk UTBILDNING/EDUCATION 1984–92 Kunstakademiet Beaux-art, Paris, Frankrike 1986 Kunstakademiet i Karlsruhe ved Professor Per Kirkeby, Tyskland Kommande utställningar/projekt – Coming Exhibitions/Projects 2011 2011 2011 2011 2012

Optipismen Dadapost, Berlin, Tyskland Dadadating Skovhuste Værløse, Animations projekt med Fuzzy, Danmark ”Andra rum” Med Tamara de Laval och Åsa Maria Bengtsson, Dunkers kulturhus, Helsingborg, Sverige Lyngby Kunstcirkel Kurateret af Jesper Dalmose med Kirsten Dufour, Pist Protta, Lars Kræmmer, Danmark ”Mælkebøtteprojektet”. Med huskegruppen, Peter Johansson og Barbro Westlin. Skovhuset Værløse, Danmark

SEPARATUTSTÄLLNINGAR I URVAL/SELECTED SOLO EXHIBITIONS 2007 2006 2004 2003 2002 2001 2001 1997 1995 1993

Traneudstillingen – Gentofte Kunstbibliotek, Installation. Hellerup, Danmark The Tulipe House Carlisle. Interaktiv installation. England The James Hockey Institut. Interaktiv installation. Surrey, England The Modern Museum of Art, ”The Arsenal”. Interaktiv installation, Riga, Lettland Sønderjyllands Kunstmuseum. Interaktiv installation m. Christian Clausen. Tønder, Danmark Nicolaj Udstillings bygning, Interaktiv installation m. Christian Clausen. København, Danmark Brandts Klædefabrik, Interaktiv installation m. Christian Clausen. Odense, Danmark Sofhieholm. Installation, maleri. Köpenhamn, Danmark Toldkammeret. Installationen. Skulptur. Helsingør, Danmark Galleri C´est ca. Installation, maleri. Köpenhamn, Danmark

2006 2006 2005 2004 2005 2001 2003 2003 2003 2000 1999 1999 1998 1996–97 1996–97 1997

”Play spot” Arkitektur og sport. Arkitektskolens udstillings lokale Refthaleøenn. Köpenhamn, Danmark Valgt til at repræsentere plakat, invitationskort og katalogforside Projekt ”Sygdommens ansigt” (Huske gruppen), Medicinsk historisk museum, Köpenhamn, Danmark Röda Sten ”Faunomania” interaktive objekter, Göteborg, Sverige Veksølunds sommer udstilling. skulptur, interaktive objekter med bl a Jørgen Haugen Sørensen, Bjørn Nørdgård, Lone Højer Hansen Veksø, Danmark Veksølunds sommer udstilling. skulptur, interaktive objekter med bl a Jørgen Haugen Sørensen, Bjørn Nørdgård, Lone Højer Hansen Veksø, Danmark Sybaris, Baltic Contemporary Art Biennial, Szczecin, Polen Kunst og penge. Objekter. Øsknen hallerne, Köpenhamn, Danmark Københavns Jazz festival. Installation og performance. Salon Olga med blandt andet Henrik Nordbrandt og Thorsten Høeg. ”Huset” , Köpenhamn, Danmark Galleri Projekt. ”Lege kammerater” objekter. Gruppe udstilling med blandt andet Peter Brandt, Kent Karlsson og Tomas Lagerman Lundme, Köpenhamn, Danmark Silkeborg bad, inviteret af kunstnergruppen “Silikaden” som årets gæsteudstiller. Silkeborg, Danmark Kunstforeningen i Bergen ”Kroppen i kunsten”, Bergen, Norge Påskeudstillingen Århus, Danmark Malerier valgt til at repræsentere plakat, invitationskort og katalogforside (Installation med Christian Clausen) Efterårs udstillingen. Maleri, skulptur. Köpenhamn, Danmark Workshop med Afrikanske kunstnere i Tanzania. Udstilling i Arucha og Dar El Salaam rådhus ,Tanzania Projekt finansieret af det Danske Kultur og Udenrigsministerium Scenografi til teaterstykket ”En sommerdag på Bulbjerg ” af Vivian Nielsen. National Museet, Köpenhamn, Danmark Symposium med kvindelige kunstnere, Udstilling på Baden Euchenhafen rådhus, Tyskland

GRUPPUTSTÄLLNINGAR I UTVAL/SELECTED GROUP EXHIBITIONS

OFFENTLIGA UTSMYCKNINGAR/REPRESENTED

2010 2009 2009 2009 2008 2008

Repræsenteret på Skissernas Museum i Lund, Sverige UCA Farnham, England Tildelt værksteds plads på Statens Værksteder 2001– 2002– 2003–2006– 2007–2008–2010 Modtaget Statens Kunstfond værk produktion 2007 Rosenkreutz legat til kvindelige skulptører

56

Herning Kunstmesse. Skulptur. Herning, Danmark Från plats till plats – Nyförvärv och projekt del 2, Interaktive objekter – Video. Skissernas Museum, Lund, Sverige Interaktiv kunst med Kristine Suhr, Galleri pi. Interaktive objekter. Köpenhamn, Danmark ”Palle Nielsens Børnebørn” (Huske gruppen). Galleri Clausen, Köpenhamn, Danmark ”Grete Ingmanns børnebørn” Performance. (Huske gruppen) Rumkammerat. Köpenhamn, Danmark Salon Olga og Das Beckwerk”, Video. LiteraturHaus, Köpenhamn, Danmark


Tam a r a M a l m e s t r ö m d e L ava l Info: www.tamaradelaval.com www.meteorprojekt.se UTBILDNING/EDUCATION 1976–81 Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 1974–76 Konstfackskolan, Stockholm SEPARATUTSTÄLLNINGAR I URVAL/SELECTED SOLO EXHIBITIONS 2011 2010 2009 2007 2007 2006 2006 2005 2004 2004 2001 2001 2000 2000 1999 1999 1998 1997 1997 1997 1997 1996 1996 1995 1995 1994 1994 1994 1993 1993 1992 1991 1990 1990

Lidköpings Konsthall Monica Strandberg Galleri, Kalmar Konstföreningen Aura, Lund Apparao Galleries, Chennai och Delhi, Indien Galleri Lindqvist, Arkelstorp Dakshinachitra Museum, Chennai, Indien Galleri Rosemarie, Malmö Galleri Lilla Uppåkra Galleri Octava, Kristianstad Galleri Dunér, Göteborg Konsthallen, Kulturhuset Anders, Höör Konstforum, Norrköping Majoren, Sollefteå Göteborgs Konstförening Konstföreningen Aura, Krognoshuset , Lund Gallery Art World, Madras, Indien Galleri JHB, Löderup Galleri Persson, Malmö Werkstadt Wort und Bild, Bochumer Kulturrat, Bochum, Tyskland Galleri Nefertiti, Sölvesborg Galleri Bass, Kristianstad Gallery Achnaton, Cairo, Egypten SvenskaBilder, Stockholm Höganäs Museum Galleri Bengt Adlers, Malmö Galleri Mors Mössa, Göteborg Silon, Lidköping Axel Ebbes Konsthall, Trelleborg Galleri Bergström, Jönköping Lunds Konsthall Tomelilla Konsthall Studio 1, Kulturhuset, Stockholm Smålands Museum, Växjö Kavaletten, Uppsala

GRUPPUTSTÄLLNINGAR I UTVAL/SELECTED GROUP EXHIBITIONS 2009 2009 2009 2009 2008 2008 2008 2008 2008

Anders A, Ossian Theselius, Tamara Malmeström de Laval, Galerie Leger, Malmö ”Berättelser”, Tjörnedala Konsthall Wandering the Wonderland, Studio Seved Gallery, Malmö Från Plats till Plats, Skissernas Museum, Lund Biennial Tehran, Istanbul/Berlin/Zagreb Lalit Kala Academy, Chennai, Indien Konstföreningen Aura (Krognoshuset ) Lund,80 årsjubileum Apparao Galleries, Chennai/Delhi, Indien Night on Rasmusgatan, bildspel och fasadprojektioner på Rasmusgatan i Malmö med Meteor

2007 2007 2007 2007 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2003 2003 2003 2001 2001 2000 2000 1997 1997 1996 1996 1996 1996 1995 1995 1995 1994 1994 1994 1994 1994 1993 1992 1992 1990–91

Murales Temporales, Cali, Colombia Stipendieutställning, Konstakademien, Stockholm Galeria Sector Reforma, Guadalajara, Mexico Galeria de Bellas Artes, Cali, Colombia. La Vista Curator Yohanna Martinez Roa Academia de Bellas Artes, /Mexico City Metro, Murales Temporales Meteor Sri Parvati Gallery, Chennai, Indien Shridharani Art Gallery, Delhi, Indien Dakshinachitra Art Gallery, Chennai, Indien/Lalit Kala Academy, Chennai Projekt Rasmusgatan, foto och projektioner, Meteor Art after Work, Galleri Rostrum, Malmö med Meteor och Hanne Lise Thomsen Stortorget i Lund , Kuben, film och bildprojektioner/Meteor Galleri Tjörnedala Köpmansmagasinet i Smygehuk. Curator Gittan Jönsson Galleri Overgaden, Lets Talk while we Walk, Köpenhamn Galleri Dunér, Göteborg ”Cabin Baggage” och ”Bagdad , Bagdad” på World Social Forum, Mumbai, Indien Lunds Konsthall, Auras 75årsjubileum Pio Diaz Gallery, The Right to Strike First Club, Köpenhamn Sites of Recurrence, Dakshina Chitra Museum i Chennai/Borås Konst- museum, Sverige Kabusa Konsthall Majoren, Sollefteå C. Douglas –Tamara Malmeström de Laval, Tomelilla Konsthall Miniature Show, Sharjah Art Museum Festival de la Peinture, Musee´de Cagnes-sur-Mer, Frankrike ”Contemporary Women Artists”, Alliance Francaise, Madras, Indien Galleri Magnus Åklundh Lund Art Gallery Lena Cronqvist, Birgitta Eriksson, Tamara Malmeström de Laval, Gallery Achnaton, Zamalek, Cairo, Egypten ”Till Filmen”, Göteborgs Konstmuseum ”Open Road to Sarajevo”, Sotheby´s, Stockholm ”Skapelser”, nutida konst i kyrkor, Kinnekulle Svenska Bilder, Stockholm Galleri Bengt Adlers, Malmö Kulturviertel, Kiel, Tyskland Lalit Kala Art Academy, Madras, Indien K-banan, Kinnekulle St.Georgienkirche, Wismar, Tyskland Gallery Dhoomi Mal, New Delhi, Indien ”Fem.”, Mölndals Konsthall ”5X5”, Konstakademien, Stockholm ”Invocation” Lalit Kala Art Academies of Madras, New Delhi, Ahmedabad, Indien

OFFENTLIGA UTSMYCKNINGAR/REPRESENTED Ljusgård, Huddinge Sjukhus Medicinkliniken, Lunds Universitetssjukhus Saltvik Kriminalvårdsanstalt/Statens Konstråd, Härnösand 2003 – pågående Curator för Meteor, www.meteorprojekt.se

57


Publicerad i anslutning till utställningen Andra rum på Dunkers kulturhus i Helsingborg 15 april–2 oktober 2011 Published on the occasion of the exhibition Other Spaces at Dunkers kulturhus in Helsingborg 15 April–2 October 2011 Projektledare/Project Manager AnnCatrin Gummesson Projektgrupp/Project Team Bengt Adlers, Lena Wilhelmsson, AnnCatrin Gummesson Katalogredaktör/Editor AnnCatrin Gummesson Pedagogik/Education Viktoria Munck af Rosenschöld Ljusdesign/Light Design Viktor Hallonsten Ljuddesign/Sound Designer Christian Odeholm Byggledare/Construction Manager Anders Eriksson Säkerhet/Security Patrik Joelsson Fastighet/Support Finn Svensson Utställningstekniker/Exhibition Technicians Niklas Hellberg, Lars-Ola Bergkvist, Per Pålsson, Peter Johansson, Christofer Malmström Grafisk form/Graphic Design Bodil Tegsell, Tegsell Grafisk Design Marknad&Kommunikation/Marketing & Communications Maria Schreiber, Mikael Rudesjö, Nicole Carlsson Konservator/Conservator Christina Gräbe Översättning/Translation Kjersti Board Tryck & Repro/Print & Reproduction Elanders Tryckeri Foto/Photo Credit Lena Wilhelmsson, Christina Knutsson, Alexandra Crouwers, Åsa Maria Bengtsson Konstruktion/Construction Videomaskinen – Cristian Q Clausen Teknik/Technology Andlig treenighetsmaskin – Cristian Q Clausen Treenighet – Guy Jiakings Papper/Paper Multiart gloss Typsnitt/Font Akzidenz Grotesk © Dunkers kulturhus Ansvarig utgivare/Publisher Elisabeth Alsheimer ISBN: 978-91-977097-5-0 58


AA A A NN N N DD D D UM RR R R UM UM AA AA 59


DUNKERS www.dunkerskulturhus.se

60

Utställningskatalog Andra Rum  

Åsa Maria Bengtsson (SE), Tamara Malmeström de Laval (SE) och Charlotte Petersen (DK) med samtidkonst på temat utrymme och frihet. Pågår 15...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you