Page 1

turun museokeskus Toimintakertomus 2013 1 


HALLINTO

nousi teemoja johtoryhmän työhön Museokeskuksen kehit-

Lisäksi tapahtumia kuten Koko perheen ritaripäiviä, Kes-

tämiseksi.

kiaikapäivää, Tonttupäivää, WAMin lasten viikonloppuja ja

Johtajan katsaus

Kuralan tapahtumia on mainostettu

Toimintavuosi oli vilkas ja tuloksekas. Vuoden alusta Turun

Tiedotus, markkinointi ja viestintä

museokeskus yhdistyi Turun kaupunginkirjaston, Filharmo-

Esitteet

Messut

nisen orkesterin, liikunnantoimen ja nuorisotoimen kanssa

Vuoden aikana tuotettiin Museokeskuksen Museot 2013

Vuoden aikana osallistuttiin seitsemään eri messutapahtu-

uudeksi Vapaa-aikatoimialaksi. Kukin toimija on uudessa

-yleisesite suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, Kesäaika

maan (Educa -messut, Taide- ja Antiikkimessut, Perinneko-

organisaatiossa palvelualue. Museopalveluille uusi organi-

museoissa -esite suomeksi ja ruotsiksi ja Joulunaika muse-

timessut, Turun messut, Ready, Study, Go! -messut, Turun

saatio, kaupungin uudistumisohjelma ja uuden valtuusto-

oissa -esite suomeksi sisältäen ruotsinkielisen tiivistelmän

kirjamessut, Osaava Nainen) sekä Kauppakeskus Hansan

kauden tavoitteet ovat merkinneet paljon organisaation ke-

sekä venäjänkielisen sähköisen esitteen. Lisäksi tuotettiin

Hansamania -tapahtumaan. Messuilla esiteltiin Museo-

hittämiseen liittyvää työtä. Uusia toimintamalleja on haettu

kaksi Wäinö Aaltosen museon näyttelyt -esitettä, Vanhan

keskuksen toimintaa messujen kohderyhmästä riippuen,

yhdessä muiden palvelualueiden kanssa. Yhteistyötä ja

Suurtorin galleriat -esite sekä Työpajat ja kurssit -esitteet

jaettiin esitteitä ja järjestettiin kilpailuja. Taide- ja Antiik-

synergiaa tuntuu löytyvän helposti. Kaupunkilaisten hyvin-

keväälle ja syksylle.

kimessuilla sekä Kirjamessuilla oli myynnissä julkaisuja ja

vointiin ja alueen kilpailukykyyn liittyvät tavoitteet ovat yh-

Museokeskus oli mukana myös Vapaa-aikatoimialan yh-

muita museokauppatuotteita. Lisäksi Turun linnassa järjes-

teisiä kaikille uuden organisaation toimijoille.

teisesti tuottamissa esitteissä: Edullista opiskelijoille -esite

tettiin yhteistyössä linnan ravintolapalveluista vastaavan

Vuosi oli sisällöllisten ja määrällisten tavoitteiden kan-

(kevät ja syksy), Mitä tekis? -esite (kevät ja syksy). Kiva kesä

Sodexon kanssa Turun linnan juhlamessut.

nalta hyvä. Museoiden vaihtuvat näyttelyt saivat hyvän

-esitteen tuottamisessa oli lisäksi mukana Turun ja Kaari-

asiakaspalautteen ja Turun linnan uusi perusnäyttely kiin-

nan seurakuntayhtymä.

Radio ja televisio

nostaa. Museokeskuksen museoissa ja gallerioissa vie-

Lisäksi Museokeskus oli esillä ostetulla näkyvyydellä

Museokeskuksen henkilökunta on ollut haastateltavana

raili vuonna 2013 yhteensä 234 141 kävijää. Turun linna

Turku Touringin tuottamassa Huvia meren rannalla -esit-

niin radiossa kuin televisiossakin eri osa-alueisiin, omaan

ylitti 121 369 kävijällään kulttuuripääkaupunkivuoden kä-

teessä, Turun City-oppaassa, Turun Taiteilijajärjestöt ry:n

asiantuntemukseensa ja tapahtumatoimintaan liittyen.

vijämäärän. Wäinö Aaltosen museo kasvatti kävijämäärää

tuottamassa Turku Art -esitteessä (kevät ja syksy), Kes-

lähes neljällä tuhannella yltäen 29 185 vierailuun. Myös

kiajan Turku -esitteessä sekä Jokke Jokijuna -esitteessä.

Tiedotteet ja tiedotustilaisuudet Jokaisesta museokeskuksen näyttelystä ja tapahtumasta

Kuralan Kylämäki tavoitteli aikaisempia kävijämääriä sitten vuoden 12 792 kävijällä. Edellisenä vuonna Kuralaa joudut-

Mainokset ja ilmoitukset

lähetettiin tiedote NC -järjestelmän kautta sekä lisäksi buf-

tiin pitämään osan vuotta suljettuna. Museokeskuksen ta-

Näyttelyjä ja tapahtumia on pääsääntöisesti mainostettu

feja tarpeen mukaan. Tiedotustilaisuudet pidettiin uusien

loudellinen tulos oli ylijäämäinen.

Turun Sanomissa, Åbo Underrättelserissa, Mobile-kausijul-

näyttelyjen avautuessa, kokoelmalahjoitusten ja julkaisu-

kaisuissa, Taide -lehdessä ja Kulttuurihaitarissa. Turkulai-

jen ilmestymisen yhteydessä sekä yksittäisten tapahtu-

Itsearviointi ja ulkoinen arviointi

sessa mainostettiin Kulttuuria Turussa -yhteisilmoitukssa.

mien yhteydessä. Lisäksi kouluille on lähtenyt tiedotteitta

Museokeskus arvioi työtänsä vuonna 2012 Museoliiton it-

Yksittäisiä ilmoituksia oli Voima -lehdessä, Kaarina -leh-

ajankohtaisista asioista pedagogiikka ja tapahtumat -yksi-

searviointimallin avulla. Keväällä 2013 tätä arviota täyden-

dessä (kesäjakelu) ja Venäjän kauppatie -lehdessä (joulun-

kön kautta.

nettiin ulkoisella arvioinnilla, jossa oli mukana museoalan

aika).

edustajia muualta kuin Turusta. Molemmista arvioinneista 2 


Verkkoviestintä

ovat osallistuneet, mm. Houtskär Kulturgille. Toteutettiin

Vuoden aikana uudistettiin Museokeskuksen brändisivu-

kaksi näyttelyä: Houtskär-aiheinen näyttely Haapsaluun

jen visuaalinen ilme. Museokeskus on ollut vuoden aikana

ja Aibo-tapeten -näyttely (tekstiili, joka kuvaa vironruotsa-

aktiivisesti mukana sosiaalisessa mediassa. Museokeskus

laisten historiaa) Houtskariin. Syksyllä järjestettiin käsityö-

lähetti säännöllisesti sähköistä uutiskirjettä. Turun linna

kurssi Haapsalussa, teemana brodeeraus ja kertomukset.

uudistuu! -blogissa kirjoitettiin säännöllisesti linnan pe-

Projektin kokoava julkaisu on suunniteltu ilmestyvän ke-

rusnäyttelyn uudistamistyön etenemisestä. Marraskuussa

väällä 2014.

avattiin Varsinais-Suomen kulttuuriperintö -blogi, johon loppuvuoteen mennessä oli julkaistu yhteensä 18 artikkelia.

Julkaisutoiminta

Kari Hintsalan palkitussa Kaponieeri -blogissa oli noin 50

Museokeskus julkaisi toimintakertomuskauden aikana

tavalla tai toisella Turun museokeskuksen toimintaa käsit-

yhteensä neljä uutta kirjaa. Turun museokeskuksen vuo-

televää kirjoitusta.

sikirja Aboa 2009–2010 ilmestyi otsikolla Museo matkalla

Lisäksi kaikilla museoilla on omat Facebook-sivut, joita

huomiseen. Museet på väg mot morgondagen. Kirjan kah-

päivitetään aktiivisesti ajankohtaisista asioista ja tapahtu-

deksassa artikkelissa käsitellään Museokeskuksen toimin-

mista. Museokeskus on myös aktiivinen Twitterissä. Valo-

taa, yhteisenä tekijänä on tämänhetkinen museotoiminnan

kuvien jakamiseen tarkoitettu Flickr-tili avattiin Mitä kuvat

muuttuvaisuus ja yhä kiihtyvämpi kehittyminen.

kertovat sinulle -hankkeen myötä.

Erikoistutkija Irma Lounatvuoren toimittama Rakkaudesta rakennuksiin. Kartanot Irja Sahlbergin tutkimuskohteina on

Ulkomainonta ja bussimainonta

opintomatka rakentamisen historiaan. Se on myös kunnian-

JCDecaux´n mainostauluissa mainostettiin työpajoja ja

osoitus yli 30 vuotta Turun historiallisessa museossa (nyk.

kursseja, museoiden kesä- ja joulunaikaa, Turun linnaa

Turun museokeskus) toimineelle tutkija Irja Sahlbergille.

sekä Wäinö Aaltosen museon näyttelyitä. Linjan 1 busseis-

Kirja ilmestyi Museokeskuksen Aboa-sarjassa (Aboa 2011–

sa mainostettiin Turun linnaa, museoiden kesäaikaa sekä

2012).

työpajoja ja kursseja.

Lisäksi ilmestyi Museokeskuksen julkaisusarjassa Turku

Mitä tekis? -esite (kevät ja syksy) ja Kiva kesä -esite tuo-

2011 kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmaan kuuluneen

tettiin yhteistyössä muiden kaupungin kulttuuritoimijoiden

WÄINÖ! -näyttelyn luettelo WÄINÖ!. Turun linnan opaskirja

kanssa.

ilmestyi venäjänkielellä. Museokeskuksen tutkija Kari Hintsala osallistui Suomen

Aiboland – Åboland -projekti

kirjallisuuden seuran kustantaman Metsästys Suomessa kir-

Svenska kulturfondenin myöntämän rahoituksen turvin jat-

jan toimittamiseen yhdessä Iiro Kuuranteen kanssa. Esine-

kettiin yhteistyötä Viron Haapsalun Rannarootsi muuseu-

kuvista vastasi tutkija Martti Puhakka.

min kanssa Aiboland – Åboland/Kontakter över havet -projektissa. Myös yhteisöt ruotsinkielisen Turunmaan alueelta 3 


TURUN LINNA

sa jatkui maaliskuulle, jonka jälkeen tilassa esiteltiin Saara

Uudistamishanke

tarha -näyttelyssä (11.5.–27.10.2013). Enemmän kuin tuhat

Turun linnan uudistamishankkeen loppuunsaattamista

sanaa? Turun linna kirjallisuudessa ja taiteessa avattiin

jatkettiin vuonna 2013 koko Museokeskuksen organisaa-

20.12.2013. Näyttely oli osa Turun kaupunginkirjaston 150-

tion voimin. Turun linnan historiasta kertovan perusnäyt-

vuotisjuhlavuotta. Kirjallisuusosio koostui Turun linnaa kä-

telyn suunnittelijoiksi valittiin arkkitehti Mika Väisänen,

sittelevästä kaunokirjallisuudesta keskittyen kirjailijoiden

sisustusarkkitehti Jesse Pietilä ja graafikko Jari Karppanen.

suosimiin lähestymistapoihin naisen, miehen ja lapsen ku-

Näyttelyn avajaisia vietettiin 28.6, avaajana oli tasaval-

vaamisessa sekä linnan rooliin historiallisten tapahtumien

lan presidentti Sauli Niinistö. Se esittelee linnan historiaa

miljöönä. Näyttelyn kuvataideosion teemoja olivat mm.

1200-luvun lopulta tähän päivään. Näyttely korvaa entisen

maisemakuvaukset ja interiöörit. Eri tekniikoin toteutettuja

perusnäyttelyn ja sijoittuu esilinnan huonetiloihin. Uuden

teoksia oli näyttelyssä 1700-luvun grafiikasta nykytaidetta

perusnäyttelyn suunnittelussa ja toteuttamisessa on otettu

edustaviin maalauksiin ja veistoksiin.

Ekströmin mediataidetta Hortus conclusus – suljettu puu-

huomioon erilaiset ja eri-ikäiset museovieraat. Toteutettiin

Linnan keskiaikaisessa vierastuvassa avattiin 14.10.2013

mm. Pietari Brahen pienoishovi mittakaavassa 1:24 kaikki-

Ritarin elämää – Henrik Klaunpoika Diekn ja hänen aikansa

ne yksityiskohtineen, Tontun tarinat näyttelyn lomassa ja

avattiin. Näyttely kertoo keskiajan ritareista ja ritarielämäs-

rakennettava palikkalinna.

tä Suomessa. Näyttely on avoinna yleisölle syksyyn 2015

Aikamoinen aikajana! -näyttelyn rakentaminen keskey-

asti.

tettiin perusnäyttelyn rakentamisen ajaksi. Rakennustyö-

Turun linnan joulupöydät olivat katettuina 1.12.2013–

tä jatkettiin syksyllä. Yleisöopasteita lisättiin linnaan olet

12.1.2014

tässä -karttojen muodossa. Päälinnan puolella uudistettiin köysiä.

Opastukset

Hankkeen edistymistä valvova ohjausryhmä kokoontui

Vuonna 2013 tilauskierroksia opastettiin 903 kierrosta, joil-

vuoden aikana kerran. Projektia esiteltiin ulkoministeriön

la oli yhteensä 18 210 osallistujaa. Yleisökierroksia opas-

kutsumille nuorille toimittajille, Tampereen kaupunginhalli-

tettiin 1 556 kierrosta, joilla oli yhteensä 17 452 osallistujaa.

tukselle, TY museologian opiskelijoille, Turun seudun histo-

Vuonna 2013 opastettiin kaikkiaan 2 459 kierrosta, joilla oli

rian opettajille (Hyol ry), Turun matkailuoppaat ry:lle, Suo-

yhteensä 35 662 osallistujaa.

men kansallismuseon henkilökunnalle ja Salon tuotanto- ja

Turun linnan opastuksia toteutettiin muun muassa seu-

kulttuurihistorialliselle museolle (SAMU).

raavilla teemoilla: Linnan arkea ja juhlaa; Linnan vahvat naiset; Kuningas Eerik XIV:n jalanjäljillä; Palava rakkaus;

Näyttelyt

Kidutusta, kuolemaa, kummituksia; Fatabuurivaimon kier-

Turun linnan Isossa linnantuvassa nähtiin yhteensä kolme

ros; Vankilasta vankilaan; Vyötäröstä alaspäin; polttarikier-

vaihtuvaa näyttelyä. Vuonna 2012 avattu Pelien maailmois-

roksia morsiamille ja sulhasille sekä lapsille suunnattuja

Kuvat kaksi ylintä: TMK/Martti Puhakka, alin: TMK/Mikko Kyynäräinen

4 


salissa oli tapahtuman teemaan liittyvää toimintaa.

tuuritoimen yhteinen Kulttuuripolku-tiedotustilaisuus Van-

asiakkaan toivomusten mukaan räätälöityjä opastuksia.

Juhana herttuan musiikkisalongin kamarimusiikkikon-

halla raatihuoneella, osallistujia oli noin 60.

Näyttelyihin on valmisteltu opastukset.

sertit järjestettiin vuoden aikana yhteensä seitsemän ker-

Vuoden aikana suunniteltiin opastettu kierros Saavutta-

taa, joista kaksi olivat Lasten musiikkisalonkeja. Lasten

Turun Linnan Ritariklubin toiminta 2013

mattomasta saavutettava Turun linnan ympäri. Kierros tulee

konserttitapahtumien yhteydessä järjestettiin opastettuja

Turun Linnan Ritariklubi on Ritarikerho 4–14-vuotiaille ty-

Museokeskuksen ja Turku Touringin käyttöön.

kierroksia, joille osallistui yhteensä 159 henkilöä.

töille ja pojille ja heidän vanhemmilleen. Se keskittyy toi-

Lasten itsenäisyyspäivän vastaanotto 6. luokille pidet-

minnassaan keskiaikaan. Klubiin ohjelman suunnittelusta

Tapahtumat

tiin linnan juhlahuoneistossa 4.12. Vastaanotto järjestettiin

vastasi tutkija Seija Väärä ja jäsenasioita hoiti Ulla Salonen

Ritaripäiviä vietettiin 5.–6.1.2013. Tapahtuman aikana jär-

yhteistyössä Museokeskuksen, opetus- ja kasvatustoimen

Turun maakuntamuseon ystävistä.

jestettiin opastuksia ja työpajoja ja tekemistä koko perheel-

ja konsernihallinnon kanssa. Vuoden 2013 teemana oli

Ritariklubilaiset osallistuivat ahkerasti Turun linnan ta-

le. Osallistujat saivat myös tavata linnan entisiä asukkaita.

Aleksanteri II:n vierailu Turussa 1856, Oolannin sota ja Tur-

pahtumiin. Suurin osa Turun linnan Pajan lasten kurssien

Osallistujia oli yhteensä 2 044.

ku-Pietari yhteistyö. Vastaanotolle osallistui yhteensä noin

osanottajista oli Ritariklubin jäseniä. Kursseille heillä oli

Keskiaikaa kaiken aikaa -tapahtuma järjestettiin osana

330 oppilasta, sekä 18 opettajaa ja avustajaa.

mahdollisuus osallistua alennettuun hintaan. Toukokuussa

Hovi-, Pikkuritari- ja Tonttukierroksia. Lisäksi järjestettiin

järjestettiin piknik-retki Liedon Linnavuorelle, jossa kuultiin

koko kaupungin Keskiajan Turku tapahtumakokonaisuutta 27.–30.6. Tapahtuma huipentui 29.6 Keskiaikaiseen päi-

Museopedagoginen toiminta

linnavuoren historiasta ja leikittiin vanhoja pihaleikkejä ja

vään, jolloin ohjelmassa oli opastettuja kierroksia, musiik-

Turun kaupungin 5- ja 6- luokkalaisille järjestettiin Ei voi

valmistettiin aurinkokello. Linnavuoren piknikillä oli 25

kia ja tanssia, jousiammuntaa, taidetyöpaja sekä lasten

olla totta! – Faktoja Turun linnasta ohjelmallinen Kulttuu-

osanottajaa vanhemmat mukaan laskettuina. Myös pari ys-

turnajaiset linnan puistossa. Paikalla oli myös käsityöläisiä

ripolku-tapahtuma 5.–8.3. ja 12–15.3. Koululaiset saivat

täväperhettä osallistui klubilaisten mukana retkelle. 26.10.

ja linnan varusväkeä. Osallistujia 1 869.

tutustua Turun linnan ihmeisiin. Linnan väeksi oli rekrytoitu

Linnanrouva Katariina kertoi Pietari Brahen hovista ja elä-

Turun päivänä 15.9. keskityttiin uuden Turun linnan his-

koko museon henkilökunta. Ei voi olla totta! -tapahtuman

mästä Turun linnassa, 6 lasta, 3 aikuista. 16.11 järjestettiin

toriasta kertovan näyttelyn esittelyyn. Näyttelyssä oli pai-

yhteydessä järjestettiin maahanmuuttajille suunnattu ta-

retki Tampereelle tutustumaan Terrakotta-armeija ja Kiinan

kalla sen tekemiseen osallistuneita tutkijoita. Linnan oli

pahtumapäivä Suomi tutuksi 14.3.

keisarin aarteet -näyttelyyn, retkelle osallistui lähes 30 hen-

ilmainen sisäänkäynti, osallistujia 3 364.

Rakkautta ja ristiriitoja -lyhytelokuvaprojektin ensi-ilta

kilöä.

Opiskelijoille suunnatun Mennään museoon -viikon

pidettiin Bryggman-salissa 12.10. Elokuvatyöpaja toteutet-

8.–11.10. ohjelmaan kuului ilmainen sisäänpääsy avoinna

tiin Turun museokeskuksen, Paasikivi-Opiston ja nuorten

Linnan Pajan toiminta 2013

oleviin museoihin Turun muiden museoiden tapaan.

taide- ja toimintatalo Vimman yhteistyönä. Paasikivi-opis-

Vuonna 2012 alkanutta pajatoimintaa kehitettiin edelleen

Runo & Rytmi, Runoviikko Varsinais-Suomessa avajaisia

ton oppilaat tekivät elokuvien käsikirjoitukset ja ohjauk-

kaikille avoimien pop-in -työpajojen, kurssitoiminnan sekä

vietettiin Turun linnassa 8.11. Turun linnassa vietettiin myös

sen.

ryhmille tilattavien työpajojen puitteissa. Linnan Pajassa

kansainvälistä runotapahtumaa lauantaina 16.11.

Opettajille pidettiin vuoden aikana info-tilaisuuksia ja

järjestettävät työpajat ja kurssit liittyvät sisällöltään lähei-

Turun linnassa vietettiin toista kertaa Tonttupäivää 9.11.,

koulutusta. Luokanopettajille ja historianopettajille tarjot-

sesti linnan aihepiireihin ja historiaan ja niitä tarjotaan kai-

joka sai huikean suosion. Vierailijoita oli yhteensä 887. Päi-

tiin mahdollisuutta osallistua uuden perusnäyttelyn esit-

kenikäisille. Vuoden suurtapahtumien aikaan Turun linnan

vän ohjelmassa oli kierros päälinnassa, tutustumista tont-

telyyn 10.9. Näyttelyyn tutustui 13 luokanopettajaa ja 12.9

Paja oli aina avoinna. Tapahtumien yhteydessä pajatoimin-

tutarinoihin ja uuteen näyttelyyn. Linnan Pajassa ja Ritari-

mukana 8 historianopettajaa. Syyskuussa järjestettiin Kult-

taan osallistui satoja kävijöitä. 5 


Pajatoiminta sai kaikilla toiminnan osa-alueilla kiitet-

kin Pajassa Kulttuuripolun puitteissa. Muutama koululuok-

tävää palautetta osallistujilta. Pajatoiminnan 103 tapah-

ka tilasi luokalle lisäksi maksullisen työpajan luokkaretki-

tumaan osallistui kertomusvuoden aikana yhteensä 5 545

aikaan ja muutama aikuisryhmä tilasi aikuisille suunnattua

henkilöä. Lisäksi Kulttuuripolkuviikoilla mediakasvatuspa-

Kalligrafiatyöpajaa.

jassa kävi 20 koululuokkaa.

Museokeskuksen pedagogisen henkilökunnan lisäksi

Järjestettiin avointa työpajatoimintaa viikoittain. Kesällä

erikoiskursseilla oli vetäjinä Leena Hiltunen (Vapaa-aikatoi-

2013 Paja oli avoinna neljä tuntia päivässä arkipäivinä linna

mialan hallinto), musiikkipedagogi Krista Kantola ja Linnan

aukioloaikojen puitteissa. Pajassa oli viikoittain vaihtuvat

Warusväki sekä luovan kirjoittamisen työpajassa sanataite-

teemat, aiheina mm. keskiajan muoti, keskiajan ruoanlait-

lija Veera Kivijärvi.

to, keskiajan yritit ja lääkintä, noituus, pelit, leikit ja linnas-

Turun linnan Paja oli mukana Bridging Baltic -hankkeen

sa asuneet henkilöt nostettiin kesän työpajatoiminnassa

yhteistyössä, jonka kautta järjestettiin Pajassa koululuokil-

esille. Työpajat olivat todella suosittuja ja saivat asiakkailta

le kirjallisuusaiheisia luovan kirjoittamisen työpajoja sekä

hyvää palautetta. Työpajat sisälsivät myös opetuksellisen

lasten kurssina musiikkityöpaja.

teeman, josta kerrottiin yleisölle ja johon liitettiin moniais-

Kesällä avoimessa työpajatoiminnassa työskenteli mu-

tinen itse tekemisen mahdollisuus. Turun linnan pajassa

seologian harjoittelija Teija Mustonen, sekä tapahtumien

kävi vuoden 2013 alusta heinäkuun loppuun mennessä yli

yhteydessä myös Liisa Lalu ja Suvi Karila.

kaksi kertaa enemmän ihmisiä kuin vuonna 2012. Kevään aikana järjestettiin 7 kurssia. Suosituin kursseista oli yhteistyössä Linnan Warusväen eli keskiaikamiekkailun harrastajien kanssa järjestetty ”Miekkailun alkeita nuorille ritareille”. Kursseja järjestettiin lisäksi keskiaikapukuihin, heraldisiin vaakunoihin ja kilven valmistukseen, musiikkiin ja kuvataiteeseen liittyen. Lasten kurssien lisäksi aikuisille järjestettiin Taidetta Turun linnassa -kurssi sekä taidehistorian kurssi. Syksyllä paja tarjosi muun muassa musiikkikurssin 7–12 -vuotiaille, ja kaikkein suosituimpana ensimmäistä kertaa alle kouluikäisille suunnattu ”Prinsessakurssi”. Keväällä 2013 ryhmille suunnattu työpajatarjonta käynnistyi hiljalleen. Kulttuuripolkuviikoilla koululaiset pääsivät ilmaiseen mediatyöpajaan, jossa tehtiin lehtijuttuja linnan historiasta. Koululuokat tarttuivat innokkaasti heille tarjottuun ilmaiseen mediatyöpajaan ja 20 koululuokkaa vieraili6 


WÄINÖ AALTOSEN MUSEO

mat tarkastelun kohteeksi. Näyttelyssä oli mukana sekä

Kuutti Lavonen ensemble | yhdessä 14.12.2012–24.2.2013

siin ja grafiikkaan.

Kuutti Lavosen taide ammentaa inspiraationsa klassisismin

miset 23.3. ja 4.5. Lasten viikonloppua vietettiin 13.–14.4.,

muotokielestä ja Italian kulttuurista. Henkisyys sekä kuva-

jolloin ohjelmassa oli opastettuja kierroksia, joiden päät-

taiteille rinnakkaiset musiikin ja teatterin maailmat ovat

teeksi Kaj Harju laulatti ja tanssitti lapsia. Työpajassa teh-

toimineet tärkeinä lähtökohtina teosten sisällöille. Kuutti

tiin kukkaserigrafioita ja kukkanaamareita. Kävijöitä oli yh-

Lavosen näyttely esitteli monipuolisesti taiteilijan uusim-

teensä 507, joista lapsia 215.

pia, vuosina 2011–2012 syntyneitä teoksia.

Työpajassa järjestettiin muun muassa mosaiikkikurssi

Näyttelyn oheistoimintana järjestettiin lasten viikonlop-

sekä avoimia kuvataidepajoja. Lisäksi kutsuttiin alakoulu-

pu 19.–20.1. Opastettuja kierroksia, joihin sisältyi Heini

jen kouluryhmiä tutustumaan näyttelyyn sekä työskentele-

Mansikkakorven toteuttama draamapedagoginen osuus.

mään työpajassa. Em. kouluryhmissä vieraili yhteensä 504

Työpajassa tehtiin varjoteatterinukkeja, joita sai kokeilla

oppilasta. Kaikissa työpajatoiminnoissa työskenteli n. 900

konserttitasanteelle pystytetyssä varjoteatterinurkkauk-

osallistuvaa kävijää.

aivan uusia että vanhempia teoksia mosaiikeista maalauk Näyttelyn yhteydessä järjestettiin kahdet taiteilijatapaa-

sessa. Kävijät: 797 (lapsia 126). Taiteilijatapaaminen järKonsertissa kuultiin mm. Tapio Tuomelan säveltämä, Kuutti

Suurin kaikista on rakkaus? 14.6.–8.9.2013

Lavosen tekstien innoittama teos.

Kiintymys, intohimo, rakkaus. Vahvojen tunteiden kirjo oli

Työpajassa järjestettiin mm. avoimia piirustuspajoja

Wäinö Aaltosen museon kesännäyttelyn kantava voima.

kaikenikäisille sekä tutustuttiin taidegrafiikkaan aikuisille

Aihetta lähestyttiin monesta näkökulmasta, sillä rakkaus

suunnatulla kurssilla. Kutsuttiin alakoulujen kouluryhmät

on muutakin kuin huumaavaa onnea. Teoksissa kohtasivat

tutustumaan esillä olevaan näyttelyyn ja työpajassa piir-

niin kiintymys ja erotiikka kuin kaipaus ja empatian puute.

rettiin isoon kokoon pastelliliiduilla omakuvia. Työpajoissa

Taiteiden yönä 15.8. museo oli avoinna klo 23 asti, ja

kävi yhteensä 470 oppilasta. Yhteensä työpajan eri toimin-

sisäänpääsy oli puoleen hintaan. Illan ohjelmassa oli

noissa n. 900 toimintoihin osallistuvaa kävijää.

opastuksia, rintarossityöpaja sekä Turun karaokeklubi ry:n

jestettiin 17.2., jolloin myös oli näyttelyn päätöskonsertti.

toteuttama Rakkauslaulukaraoke. Kävijöitä oli yhteensä lä-

Tuula Lehtinen Kauneudesta 15.3.–26.5.2013

hes 450.

Kauneuteen liittyy monia odotuksia mutta myös ennakko-

työpajoja heinäkuussa sekä Taiteiden yönä. Yhteensä osal-

luuloja. Vanhan taiteen tavoitteena oli kauneuden kuvaa-

listuvia kävijöitä oli noin 500.

Työpajassa järjestettiin muun muassa avoimia rakkaus-

minen, mutta nykytaiteessa kauneutta pidetään tabuna. Tuula Lehtinen nosti Kauneudesta -näyttelyssä nämä tee7 


Manno Kalliomäki Ajan kuvat 27.9.–24.11.2013

-näyttelyn kaikissa työpajatoiminnoissa työskenteli n. 550

si, ruotsiksi ja englanniksi. Tilattu opastus maksoi 65 eu-

henkilöä.

roa, kouluille 35 euroa. Tammikuussa tarjottiin kahdeksalle esikouluryhmälle

Turkulainen Manno Kalliomäki (1948–2005) tunnetaan

Outi Heiskanen Matkaseurue 13.12.2013–23.2.2014

mahdollisuus tulla tutustumaan Kuutti Lavosen Ensemb-

teoksillaan taidegrafiikan rajoja. Kalliomäen laaja retrospektiivinen näyttely kokosi ensimmäistä kertaa yhteen

Akateemikko, professori Outi Heiskasen teokset johdattivat

vuorovaikutteiset kierrokset toteutti draamapedagogiopis-

taiteilijan monipuolista tuotantoa. Kalliomäen ura alkoi

katsojat löytöretkille mielikuvituksen maailmoihin vuoden

kelija Heini Mansikkakorpi.

1970-luvun yhteiskunnallisesti kantaaottavalla metalligra-

viimeisessä näyttelyssä. Museon täyttivät rakastetun tai-

Keväällä kutsuttiin ruotsinkielisiä päiväkoti- ja esikoulu-

fiikalla, mutta 1980-luvulta eteenpäin hän suuntautui yhä

teilijan teokset koko hänen uransa varrelta, aivan uusia

ryhmiä maksuttomille opastuksille Tuula Lehtisen Kauneu-

voimakkaammin valokuvapohjaisiin tilallisiin teoskokonai-

Janne Laineen kanssa yhteistyössä toteutettuja teoksia

desta-näyttelyyn.

suuksiin. Hän työskenteli myös eri taiteenlajeja oivaltavasti

unohtamatta. Heiskasen suositun näyttelyn kuvamaailma

Rakkaudesta-näyttelyn yhteydessä järjestettiin yhteis-

yhdistävien projektien parissa. Ajan kuvat -näyttely tarjosi

pulppusi myyttisiä tarinoita, huumoria sekä intiimejä ja

työssä kulttuuriasiainkeskuksen kanslian kanssa kotout-

läpileikkauksen Kalliomäen eri kausien tuotantoon esitel-

herkkiä tunnelmia. Mukana oli sekä grafiikkaa, veistoksia

tamisryhmille suunnattu Suomi tutuksi -päivä 2.9. Päivän

len sekä grafiikkaa, valokuvia, piirustuksia että tilallisia

että installaatioita.

ohjelmassa oli selkokielisiä opastuksia sekä työpajatoi-

teoksia.

Joulukuun 15. päivänä järjestettiin taiteilijatapaaminen.

mintaa.

taidegraafikkona ja valokuvaajana, joka haastoi ja venytti

le-näyttelyyn draamapedagogian keinoin. Elämykselliset ja

Manno Kalliomäen Ajan kuvat -näyttelyyn toteutettiin

Taiteilija Anna-Maija Aarras antoi erikoisopastuksen

yläkouluille suunnattu, eri oppiaineita yhdistelevä Media-

riopastuksen (23.11.).

Kokoelmanäyttelyt Wäinö Aaltosen museossa

Bridging Baltic -hankkeen tuottamassa, lapsiperheille

16.4.–12.6.2013 Kertomuksia taiteennälästä -teoksia Olavi

telmaan sisältyvän mediakasvatustyön tukeminen. Paket-

suunnatussa Sooloilua-konsertissa (5.10.) esiintyivät Juha-

Sundell (1943–1998), Aila Sundell-Weckman, Minka ja Mira

tiin sisältyi opastettu kierros näyttelyyn, työpaja sekä netti-

Pekka Vikman (viulu) ja Anna Torkkel (tanssi). Työpajassa

Sundell -kokoelmalahjoituksesta.

sivuilla julkaistu oheismateriaali.

tehtiin sadeputkisoittimia. Lasten viikonlopun 12.–13.10.

14.6.–8.9.2013 Tunteen kosketus – Wäinö Aaltosen teok-

teemana olivat nallet. Oppaat opastivat nallepuvuissa ja

sia Turun kaupungin taidekokoelmasta

Työpajatoiminta

kierrosten päätteeksi oli musiikkipedagoginen tuokio, josta

27.9.–24.11.2014 Kaupunkilaiselämää -teoksia Olavi Sun-

2013 aikana työpajoissa työskenteli n. 3100 eri-ikäistä

vastasivat Turun Taideakatemian musiikkipedagogiopiske-

dell (1943–1998), Aila Sundell-Weckman, Minka ja Mira

asiakasta ja lisäksi työpajatoimintoihin kävi tutustumassa

lijat Saara Pitkänen ja Iida-Alina Poijärvi. Kävijät: 367 (lap-

Sundell -kokoelmalahjoituksesta.

lukuisa määrä näyttelyvieraitamme joille jaoimme lisäinfoa

näyttelyyn (9.11.), ja amanuenssi Susanna Hujala kuraatto-

paketti-kokonaisuus, jonka tavoitteena oli opetussuunni-

ja samalla rohkaisimme heitä osallistumaan työpajatoimin-

sia 145). Työpajassa järjestettiin mm. sarjakuva-, kuvataide- ja

Opastus- ja opetustoiminta

toihimme tulevaisuudessa.

valokuvakurssit sekä avoimia kuvataidetyöpajoja. Lisäksi

Wäinö Aaltosen museossa järjestettiin avoimia yleisöopas-

Kalenterivuoteen 2013 ei osunut 5. luokille suunnattuja

kutsuttiin yläkouluryhmiä näyttelyyn sekä työpajaan joihin

tuksia sunnuntaisin klo 14 suomeksi sekä joka kuukauden

Kulttuuripolku-opastuksia.

osallistui yhteensä 313 oppilasta. Toteutettiin myös kuva-

viimeinen sunnuntai klo 15 ruotsiksi. Maksuttomia yleisö-

taidenäyttely 13.9.–13.10 Vanhan Suurtorin Ullakkogalleri-

opastuksia oli tarjolla myös museon tapahtumissa. Tilauk-

assa WAMin työpajoissa toteutetuista teoksista. Ajan kuvat

sesta museolta oli mahdollista saada opastuksia suomek8 


LUOSTARINMÄEN KÄSITYÖLÄISMUSEO

täen. Karstausta ja kehräystä oppimassa; sekä Vaimon tun-

Olga Olontseva esitteli novgorodilaista räsynukketaidet-

nus. Tykkimyssyn kirjontaa.

ta 14.12.–19.12.2013. Vierailu oli yhteystyöprojekti Venäjän

Kuuden teemaviikonlopun aiheina oli Vispilänkauppaa.

pääkonsulaatin kanssa.

Rakennusten kunnossapito ja huoltotyöt jatkuivat tavalli-

Väännetään rautalangasta vispilöitä; Sokerileipurin opissa.

Katetut joulupöydät -näyttely oli esillä 17.12.2013 alkaen.

seen tapaan. Kahvila Kisälli oli remontissa syys-joulukuus-

Tee omat hääkakkukoristeesi; Hääkonvehdit. Konvehtimata-

Tapaninlaulajaisissa 26.12. esiintyi tuttuun tapaan Puola-

sa. Keittiön koneet uusittiin, wc:t saneerattiin täysin ja lat-

mit esittelemässä juhlakonvehteja; Nimen kirjaas’ kirjoitan.

lanmäen musiikkilukion pojat.

tiat maalattiin. Kahvilan toiminta siirtyi EnkeliGroup Oy:lle.

Sidotaan vieraskirja häihin; Kipaise kihlakuvaan. Ulkoilma-

Myös Luostarinmäen ulkoalueiden hoito osana elävää näyt-

ateljeessa ikuistat onnesi; ja Helmin kirjottu. Hääasusteita

telyä jatkui alueenhoitaja toimesta.

helmistä.

Luostarinmäen käsityöläismuseossa oli vuoden aikana

Elokuun 10. päivänä järjestettiin Lasten lauantai, ja mu-

yhteensä 31 080 kävijää.

seopuvut esittäytyivät muotinäytöksessä 11.8. Käsityöläiset työskentelivät verstaissaan kesä-elokuussa.

Näyttelyt ja tapahtumat

Palkattuina olivat suutari, ompelija, savenvalaja, nyplää-

Katetut joulupöydät -näyttely 13.1. esitteli kansanomaista

jä, kirjanpainaja, kankuri, kehrääjä, maalari, neulakintaan

joulunviettoa Nuutinpäivään asti. Pääsiäistapahtumassa

tekijä sekä turkkuri. Harjoittelussa olivat kehrääjä ja puu-

30.–31.3. turkulainen OvoDecor-yhdistys esitteli Euroopan

seppä.

eri alueiden pääsiäismunien koristeluperinnettä. Sokeri-

Päivittäin järjestettiin opastettuja kierroksia eri kielillä.

leipuri valmisti marsipaanista pääsiäistipuja ja -pupuja, ja

Elokuun 21.–25. päivinä järjestetyt Käsityötaidon päivät

lapsille pidettiin marsipaaniverstas. Perinteiset munanpyö-

keräsivät Luostarinmäelle jälleen ison joukon Kultaisen

rityskilpailut houkuttelivat kaikenikäisiä osallistujia. Muu-

Omenan Killan mestareita ja kisällejä. Kävijöillä oli mahdol-

rarin tupaan oli katettu länsisuomalaisia pääsiäisruokia

lisuus tutustua noin 40:een eri ammattiin ja käsityötaitoon.

esittelevä ruokapöytä, ja museoon järjestettiin pääsiäisai-

Kansanmusiikkiyhtye Kyläpelimannit juhli 40-vuotistaival-

heisia opastuksia.

taan esiintymällä Luostarinmäellä 24.8. Aiboland-projektin

Äitienpäivänä 11.5. järjestettiin naisten elämään liittyviä

puitteissa Luostarinmäellä vieraili virolaisia käsityön taita-

opastuksia Äidiltä tyttärelle.

jia.

Luostarinmäen kesänäyttely Miehelään mieli. Näyttely riiuuajasta ja avioliittoon valmistautumisesta oli esillä 2.5.–

Joulunaika Luostarinmäellä

16.9. Näyttelyyn teemaan liittyen järjestettiin seitsemän

Kultaisen Omenan Killan joulumyyjäiset ja kahvikamari oli-

tekijän torstaita teemoilla Tuohikihlat. Sormuksia tuohes-

vat avoinna viikonloppuisin 30.11.–15.12. Joulunalusaikaa

ta; Ette te mittä hääkutsui tarttis? Kirjapainossa esittelys-

vietettiin 30.11.–1.12. Lapsille suunnattu Joulu tulee, juosta

sä hääkutsut; Sukkanauhat sulhaselle. Viitelöintitekniikka

pitää -tapahtuma järjestettiin 7.–8.12., ohjelmassa lasten

tutuksi; Kruunaa hääsi. Morsiuskruunu nypläten; Vanttuut

marsipaaniverstas ja opastuksia. Joulukuun 14. ja 15. päi-

vastalahjaksi. Neulakinnastekniikan esittelyä; Pienestä pi-

vänä oli Lasten joulutupa, jossa kuultiin joulun perinteistä.

Kuvat: TMK/Martti Puhakka

9 


BIOLOGINEN MUSEO Vuoden 2013 alussa Turun biologisessa museossa tehtiin suurin uudistustyö sitten 1980-luvun: museon kassa- ja toimistotilat rakennettiin uusiksi. Remontin seurauksena museoon avattiin uusi laajennettu palvelutila, jossa sijaitsee lipunmyyntitiski, museokauppa ja asiakkaiden oleskelutila. Remontin tavoitteena oli luoda laaja, valoisa ja viihtyisä asiakastila, jossa voi vaikkapa lueskella luontokirjallisuutta tai tutustua museokaupan laajennettuun valikoimaan. Asiakaspalvelutilojen kasvaessa toimistotiloja pienennettiin vastaamaan paremmin nykyisiä tarpeita. Mittavan remontin takia museo oli suljettuna kolme kuukautta. Tänä aikana purettiin yksi seinä, siirrettiin sähköpääkeskus ja uusittiin kaikki pintamateriaalit. Myös tilojen kalustus uusittiin ja sinne hankittiin muun muassa oleskelusohva asiakkaita varten.

Opetus ja opastustoiminta Biologisessa museossa toteutettiin yhteensä 23 perusopastusta. Ötökkäsafareita oli vuoden aikana yhteensä 15.

Kuvat ylin: TMK/Mikko Kyynäräinen, alin: TMK/Pekka käär

Koko perheen luontopäivät -tapahtumaviikonloppuja järjestettiin 26.–27.1. sekä 7.–8.9. Biologisessa museossa vieraili vuoden aikana yhteensä 10 323 henkilöä.

Näyttelyt Eläinmuumioita, luurankoja ja raadonsyöjiä esittelevä näyttely Muumiolla menee lujaa oli esillä vuoden 2013 loppuun asti.

10 


APTEEKKIMUSEO JA QWENSELIN TALO

Elokuun 4. päivänä järjestettiin Qwenselin salissa luento,

Vuoden aikana korjattiin Qwenselin talon ulkoseinien hir-

professori Kirsi Vainio-Korhonen. Lisäksi kesäkaudella

siä ja laudoituksia johtuen sisäpihan puiden kaatamisesta.

Qwenselin talon vaunuvajassa esitettiin teatteriesitystä

Länsisiivessä korjattiin vesikatto. Kesäkuussa Turun Am-

Jano. Produktio oli museon ulkopuolisen työryhmän teke-

mattikorkeakoulun Aikuisopetuskeskus / Pintakäsittelyala

mä, ja liittyi kesän rakkausteemaan ja museon kontekstiin.

keitti punamultamaalia tutkija Eija Sunan ohjauksessa, ja

Joulukuun alussa avautuivat perinteiset joulupöydät. Lu-

julkisivu maalattiin. Pihan puolen maalaustöiden valvon-

cian päivänä Gunghästenin päiväkodin lapset esiintyivät

nasta vastasi Johanna Viitaharju. Suunniteltiin pihan kasvi-

vaunuvajassa, jossa tarjottiin myös perinteen mukaan itse

penkkien istutukset. Museon kyltit ja ulkovalot uudistettiin.

tehtyä glögiä. Uudenvuoden kynnyksellä vaunuvajassa

Tulevaa perusnäyttelyn uudistamiseen liittyen kerättiin

valettiin tinaa ja ennustettiin tulevaa.

pohjatietoa muun muassa oviaukkojen sijainneista eri ai-

Museon omia tapahtumia oli vuoden sisällä 5, joihin

koina.

osallistui yhteensä 251 henkilöä. Yleisöopastuksia toteutui

joka käsitteli Suomalaisten rakkauselämää 1700-luvulla. Luennoitsijana oli Turun yliopiston suomalaisen historian

10. Tilausopastuksia oli vuoden aikana yhteensä 43, joihin

Näyttelyt ja tapahtumat

osallistui yhteensä 933 henkilöä. Koko vuoden kävijämäärä

Museokeskuksen kattavana teemana oli Rakkaus, jonka

nousi edellisestä vuodesta 460 kävijällä, yltäen 5 907 mu-

tiimoilta oli nähtävillä kaksi pienoisnäyttelyä. Apteekkimu-

seovierailuun.

seon puolella Lemmenrohdot – apua rakkauselämään ja Qwenselin talossa Vipinää Herrainkulmalla – säätyläisten seurustelutapoja. Näyttelyjen pohjalta järjestettiin kolme teemapäivää kesäkaudella. 9.6 päivä kantoi otsikkoa Lemmennostatusta. Ohjelmassa oli työpaja, jossa istutettiin lemmenyrtti itse koristeltuun ruukkuun. Qwenselin salissa Turun lausuntakerho esitti rakkausrunoja yleisölle ja Lemmenrohdot-näyttelyyn oli opastuksia. Seurustelun tapakulttuuria -tapahtuma 15.7. tehtiin yhteistyössä Sinebrycoffin taidemuseon museolehtori Leena Hannulan kanssa. Vierailijat pääsivät valmistautumaan tanssiaisiin viuhkankäytön, kauneuspilkkujen, kampauk-

Kuvat ylin: TMK/raúl gigante, alin: TMK/martti puhakka

sen teon sekä tanssiaskelien opettelun merkeissä. Työpajassa taiteiltiin viuhkoja. 11 


KURALAN KYLÄMÄKI

Kuralan Kylämäessä järjestettiin vuoden aikana seuraa-

Kuralan Kylämäen vuosi oli kaikilla osa-alueilla vilkas.

tujia 312), Laitetaan pääsiäistä 22.–24.3. (osallistujia 250)

Iso-Kohmon navetassa voitiin karjanpidon tauottua keskit-

ja Kuralan 25-vuotisiltamat 13.7. Evivan kanssa yhteistyös-

tyä moottorikopin, ulkoseinien, tiilikaton ja rännien kun-

sä (yhteensä 250 osallistujaa). Muinaistekniikan viikko

nostamiseen sekä rakennuksen ulkomaalaukseen. Myös

(27.8.–1.9.) toteutettiin yhteistyössä Evivan sekä Muinais-

Iso-Kohmon aitta, liiteri ja mankelivaja, sauna ja kellarivaja,

tekniikan yhdistysten ja Mynämäen käsi- ja taideteollisuus-

sekä Vähä-Kohmon luhti ja liiteri maalattiin. Vähä-Kohmon

oppilaitoksen kanssa, ja tapahtumaan osallistui yhteensä

liiteririvin rakenteet kunnostettiin, ja aloitettiin vesikaton

1 175 henkilöä. Perinteisen Syyspäivät järjestettiin 14.–15.9.

kunnostaminen. Kohmon omakotitalon rakennusdokumen-

(n. 120 osallistujaa). Isoäidinaikaiseen jouluun adventti-

tointi aloitettiin. Vuoden aikana aloitettiin rakennusten kor-

kauden alussa osallistui noin 1 680 henkilöä.

jausten seurantakortiston 2000–2010 puutteiden korjaa-

Iso-Kohmon talossa järjestettiin museon varsinaisen

minen takautuvasti. Evivan puitteissa tehtävään turvasuun-

avoinnapitokauden 2.5.–15.9. aikana keskiviikkoiltapäiviä

nitelmaan toimitettiin tarvittavaa materiaalia ja annettiin

eri teemoin. Tapahtumia oli yhteensä 18, ja teemat sisälsi-

apua työtä tehneelle harjoittelijalle.

vät muun muassa alusasut piilosta päivänvaloon, kirjeen-

vaihtoa, ruuanlaittoa, leipomista ja säilöntää.

Kuralan Kylämäen ulkotaulut infoteksteineen ja kuvineen

via tapahtumia: Hiihtolomatapahtuma 20.–21.2. (osallis-

uusittiin. Annettiin ohjeistus ja periaatepiirros laidunai-

Eviva-hankkeen järjestämistä tapahtumista Rukki ja värt-

tojen rakentamisesta. Valvottiin ja uudelleen ohjeistettiin

tinä (22.–23.2.) oli pilotti 3. sektorin toimijan järjestämästä

laitumien niittotyöt. Kuralan pihojen historiaa selvitettiin ja

yleisötapahtumasta. Vintage! Kuralan Kyläjuhlat (18.–19.5.)

laadittiin alustava käyttösuunnitelma, sekä käytiin alueen-

oli suosittu tapahtuma keräten noin 1000 osallistujaa. Sa-

ja puutarhanhoitoon liittyviä keskusteluita. Laidunalueista

noista tarinoiksi lasten viikonloppu (24.–25.8.) toteutettiin

ja eläinten pidosta Kuralan Kylämäessä käytiin vuoden ai-

puolestaan lastenkulttuurin koordinaattorin ja Bridging

kana useita neuvotteluja.

Baltic -hankkeen yhteistyönä. Osallistujia yhteensä 1 457.

Kuralan Kylämäen ystävät ry tekivät ehdotuksen anoa Ky-

Kuralan Kylämäessä oli vuoden aikana myös yhdistyk-

lämäki Unescon maailmanperintökohteeksi. Museokeskus

sien järjestämiä tapahtumia: Mannerheimin Lastensuojelu-

laati ehdotuksesta lausuntoluonnoksen.

liiton Turun Miesliigan Lumirieha (10.2.) sekä isänpäivätapahtuma (10.11.), Kuralan Kylämäen ystävien järjestämät

Tapahtumat

Sohvin-päivän kahvit osana Kaupunginosaviikko-tapahtu-

Tapahtumien osalta Museokeskus ja Eviva ovat tehneet Ku-

maa (15.5.), ja Pohjola-Nordenin järjestämä perhepäivä

ralassa tiivistä yhteistyötä muun muassa tilojen, työvoiman

(7.9.). Ulkopuolisten järjestämiin tapahtumiin osallistui

ja viestinnän suhteen. Osa tapahtumatarjonnasta on toteu-

noin 640 henkilöä.

Kuvat ania padzik

tettu yhteistyössä Bridging Baltic -hankkeen kanssa. Tapahtumiin osallistui vuoden aikana yli 7 000 kävijää. 12 


Työpajat

gehattu-viikonloppukurssi. Osa kursseista järjestettiin Evi-

työnä Kaarle Knuutinpojan jousiampujien kanssa, Lapsuu-

Kuralan Kylämäen työpajassa järjestettiin kevät- sekä syys-

van ja Bridging Baltic -hankkeen kanssa yhteistyössä.

den lelut puutyökurssi, Vanhemmuuden viikko, Arjen muis-

kaudella kaikenikäisille avoin ja maksuton Taitotiistai-työ-

Syyskuun 14. ja 15. päivinä järjestettiin Svenska kultur-

toja -muisteluillat, Perinneliikuntakontti (yhteistyö liikun-

paja yhteistyössä Bridging Baltic -hankkeen ja Evivan kans-

fondenin ja Suomi Venäjä Seuran kanssa Taitoa Komista

tapalvelut ja Kaarle Knuutinpojan jousiampujat), omatoi-

sa (15.1.–27.5. ja 17.9.–17.12.). Viikolla 8 toteutettiin 5x1

-kurssi. Poronnahkatöitä tehtiin taiteilija Maya Volkovan

minen kätkösuunnistusrata sekä Tanssitan vauvaa. Evivan

-hiihtolomatyöpajoja kouluikäisille. Työpajaan kuului akva-

ohjauksessa, ja tuohi- ja juuritöitä käsityömestari Artem

Kuralan Kylämäessä toteutettu toiminta tehtiin yhteistyössä

rellimaalausta, lumiveistoksia, paperintekoa, keramiikkaa

Chihkarev in opastuksella.

muun muassa nuoriso- ja liikuntapalveluiden, Turun yliopis-

ja huovutusta. Pääsiäistapahtuman yhteydessä järjestet-

Kurssien osallistumiskerrat olivat 321.

ton sekä Kaarle Knuutinpojan jousiampujien kanssa. Evivan kursseilla ja tapahtumilla oli lähes 3 200 osallistujaa.

tiin työpaja 23.–24.3. Kuralan kyläjuhliin valmistauduttiin Asustetuunausmaratonilla 4.5. (yhteistyössä Bridging Bal-

Leirit

tic ja Evivan kanssa), ja 1+1 syyslomatyöpajoissa tehtiin ke-

Bridging Baltic -hankkeen kanssa järjestettiin yhteensä

Opastukset

ramiikkaa ja huovutusta.

kuusi lapsille suunnattua kurssia: Kesäkuvisleiri (3.–7.6.);

Kuralan Kylämäessä toteutettiin opastuksia ryhmille tila-

Marras-joulukuussa järjestetyt Koko perheen kynttiläpa-

Sommarläger I ja II (3.–7.6. ja 17.–21.6.); Isoäidin aikainen

uksesta. Lapsiryhmille tarjottiin kierroksia Päivä Mummo-

jat olivat jälleen suosittuja. Kuuteen kynttiläpajaan osallis-

kesäleiri ohjaajana Ann-Mari Rytkönen (17.–21.6.); Luonnol-

lassa -teemalla. Koululaisopastuksille osallistui yhteensä

tui yli 400 henkilöä. Kahtena viikonloppuna joulukuussa

lisesti-leiri ohjaajina soitinrakentaja Villematti Simonen ja

15 ryhmää. Aikuisille suunnattuja ryhmäopastuksia oli 25

tehtiin pajassa joululahjoja sekä rasia- ja joulupaperityöpa-

Ann-Mari Rytkönen (29.7.–2.8.) sekä Luovasti nukeilla -leiri,

(sisältäen Sirpa Toivolan toteuttamat Menox-ryhmät). Ku-

joja (7.–8.12. ja 14.–15.12.). Joulukuun 17. päivänä pidettiin

ohjaajina nukketeatteritaiteilija Tiina Puranen ja Ann-Mari

ralan Kylämäessä vieraili lisäksi 5 maahanmuuttajaryhmää

joululahjavalvojaiset, joihin osallistui 150 henkilöä.

Rytkönen.

opastuksilla. Lisäksi Kuralassa on pidetty lasten syntymä-

Lisäksi toteutettiin Nummen kirjaston ja kulttuurikoor-

Lisäksi järjestettiin Kolme keskiaikaista kesäpäivää -leiri

päiväkierroksia ja morsiuspolttareita. Opastuksille osallis-

dinaattorin kanssa yhteistyössä koko perheen joulupaja

yli 12 -vuotiaille (17.–19.6.).

tui vuoden 2013 aikana 1 047 aikuista ja 506 lasta.

Nummen kirjastossa 4.12.

Kuralan Kylämäen Kokeiluverstaalla työskentelevä Mu-

Kuralan Kylämäen työpajoihin osallistui yhteensä 1 221

seokeskuksen työpajaohjaaja Tea Langh kävi toukokuus-

Näyttelyt

henkilöä.

sa pitämässä neulakinnastyönäytöksiä käsityömessuilla

Kuralan Kylämäessä infotilassa nähtiin kesällä Ei tippa tapa

Zagarolossa, Italiassa. Lisäksi hän edusti Museokeskusta

-näyttely. Lisäksi esiteltiin Aino-Maija Savelan valokuvako-

Kurssit

Suomalais-Venäläisessä Kulttuurifoorumissa Novgorodissa

koelmasta koostettu näyttely pukeutumisesta 1950-luvun

Kuralan Kylämäen Kokeiluverstaan vuoden 2013 kurssitar-

syyskuussa.

maaseudulla No joko se poika nyt taas. Näyttely oli esillä

jontaan kuului seuraavat kurssit: Kylämäen Ompeluseura

Leireihin osallistuttiin yhteensä 294 kertaa.

Vintage!-tapahtuman, Kuralan 25-vuotisjuhlan sekä syys-

keväällä ja syksyllä (21.1.–29.4.); Keskiajan keramiikka lap-

tapahtuman yhteydessä. Näyttely oli elävöitetty opetusko-

sille ja aikuisille yhdessä (26.1.–27.1.); Vintagepuku-kurssit

Evivan järjestämiä kursseja ja toimintaa

koelmaesinein. Vintage!-tapahtumaa varten tehtiin lisäksi

keväällä ja syksyllä (28.1.–6.5.); nauha- ja nahkatyökurssi

Turun Vapaa-aikatoimialan koordinoima hyvinvointiohjelma

design-esinekooste Iso-Kohmoon, jossa oli esillä ammatti-

perheille (27.–28.4.); kuvataiteilija Hans G. Hästbackan oh-

Eviva järjesti vuoden aikana kursseja ja toiminta Kuralan Ky-

suunnittelijoiden tunnettuja ja vähemmän tunnettuja tuo-

jaama neulanreikävalokuvauskurssi nuorille ja aikuisille

lämäessä. Ohjelmassa oli muun muassa Satumuskari alle

toksia Iso-Kohmon sisustukseen upotettuna. Näyttely oli

(26.–28.4.), sekä modisti Kristiina Kivelän ohjaama Vinta-

2-vuotiaille ja yli 2-vuotiaille, jousenvalmistuskurssi yhteis-

esillä Iso-Kohmossa juhannukseen asti. 13 


VANHA SUURTORI

Näyttelyt

Vanhan Suurtorin neljässä näyttelytilassa, Raatihuoneen

11.1–10.2. Nina Kokkinen ja Anna Gradistanac

Galleriassa, Galleria Bernerissä, Brinkkalan Galleriassa ja

15.2.–17.3. Sampsa Sarparanta

Ullakkogalleriassa oli toimintavuoden aikana 36 näyttelyä.

22.3.–21.4. Jani Rättyä

Turun Taiteilijaseuran vuosinäyttely oli perinteisesti Brink-

26.4.–26.5 Sonja Elenius opinnäyte

kalan Gallerian tiloissa.

31.5.–30.6. Ninni Heldt

Vanhan Raatihuoneen Galleria

5.7.–8.9.

Neuvostoliittolaista neorealismia 1953–1968.

Pietarilainen kesä

Teoksia Repin Instituutin kokoelmasta.

Kesällä, heinä- elokuussa vietettiin Vanhalla Suurtorilla Pie-

13.9.–13.10. Jukka Huhtala

tarilaista kesää, jonka yhteydessä toteutettiin pietarilaisten

18.10.–17.11. Saija Kivikangas

yhteistyökumppaneiden kanssa kaksi näyttelyä. Neuvosto-

22.11.2013–5.1.2014 Mirva Valvanto

liittolaista neorealismia 1953–1968 oli esillä sekä Vanhan Raatihuoneen galleriassa että Galleria Bernerissä. Teokset

Galleria Berner

tulivat Repin Instituutin kokoelmasta. Näyttelyn tervehdys-

11.1.–10.2. Timo Takala

sanat lausui Turun kaupungin kuvataidejohtaja Päivi Kiiski

15.2.–17.3. Elina Minn/Nyqvist

ja rehtori Semen Iljitch Mikhailovskij Repin Instituutista, ja

22.3.–21.4. Iiu Susiraja

näyttelyn avasi Venäjän Federaation pääkonsuli Aleksandr

26.4.–26.5. Mervi Patala

Sverchkov. Pietari lasten kuvaamana oli esillä Brinkkalan

31.5.–30.6. Taiteilijaryhmä Artidec

Galleriassa. Teokset olivat Venäläisen taiteen museon las-

5.7.–8.9.

Neuvostoliittolaista neorelismia 1953–1968.

tentaiteen kokoelmasta. Edellä mainittujen lisäksi vuoden

Teoksia Repin Instituutinkokoelmasta.

aikana eri taidemuodot olivat monipuolisesti edustettuina.

13.9.–13.10. Eeva-Maija Priha

Näyttelyihin tutustui toimintavuoden aikana runsaat 24

18.10.–17.11. Riitta Turunen ja Outi Särkikoski

000 kävijää. Näyttelyaikojen haku toteutettiin nyt ensim-

22.11.–5.1.2014 Ollipekka Kangas

mäistä kertaa ainoastaan yhden kerran, syyskuussa 2012, jolloin valittiin kaikki vuoden 2013 näyttelyt. Hakemuksia

Brinkkalan galleria

tuli yhteensä 78 kappaletta eri puolilta maata ja ne edusti-

11.1.–10.2. Pekka Airaksinen

vat monipuolisesti taiteen eri kenttiä. Näyttelytyöryhmään

15.2.–17.3. Paasikivi-Opisto, Visuaalisten aineiden näyttely

kuuluivat toimintavuoden aikana intendentti Joanna Kurth,

22.3.–21.4. Barbro Eriksson ja Anna Sundblom

13.9.–13.10. Turun Taiteilijaseuran 89. vuosinäyttely

kuvataidejohtaja Päivi Kiiski ja galleristi Altti Lukola.

26.4.–26.5. Päivi Lempinen

18.10.–17.11. Raimo Aarras, Heli Sammalisto ja Valto Vaali-

31.5.–4.8. Tuula Heinilä ja Matti Kivekäs

9.8.–8.9.

Pietari lasten kuvaamana. Teoksia Venäläisen

22.11.–5.1.2014 Saimaan ammattikorkeakoulun kuvataide-

taiteen museon lastentaiteen kokoelmasta

kivi: Ryhmä mostra3. opiskelijat 14 


Ullakkogalleria

rin 600 teosta noin sadalta eri taiteilijalta. Teosvalikoima

dralskolanin Luostarin Välikadun puoleiselle nk. makasii-

11.1.–17.3. Ulos leikkimään: Kurkistus 1950-luvun lapsuu-

oli nähtävissä koko laajuudessaan Taidelainaamon inter-

nirisvistölle laadittiin peruskorjausuunnitelma (CCM-arkki-

net-sivuilla. Vuokrauksia tehtiin 385 kpl, joista suoria osto-

tehdit), jonka myötä rakennukset muutetaan kujalle avau-

22.3.–21.4. Turun lukioiden diplominäyttely

ja oli 42 kpl. (n. 11 %). Palautettuja teoksia oli 38 kpl (n.

tuviksi pop up -myymälöiksi. Luostarin Välikadun Suurtorin

26.4.–26.5. Paattisten, Moision ja Wäinö Aaltosen koulujen

10 %). Lunastettuja teoksia oli kaikkiaan 74 kpl. (n. 19 %

puoleinen puuportti uusittiin säilyttäen vanhat kiskosa-

3–5 luokan oppilaat: 50-luvun taikaa (Brid-

vuoden vuokrauksista). Aktiivisia vuokrasopimuksia vuo-

ranat. Muut rakennuksiin tehdyt korjaustoimenpiteet/

ging Baltic -hankkeen kummikoulujen taiteili-

den vaihteessa oli 235 kpl.

suunnitelmat koskivat Raatihuoneen eräiden huonetilojen

jatyöpajojen tuotoksia)

teen

Asiakaskäyntejä oli kaikkiaan 5963 henkilöä, joista kes-

lattioiden maalausta ja kellariravintolan valaistuksen uusi-

31.5.–30.6. Kemiön kuvataidekoulu ”Memento Illuusia”-

kiaikamarkkinoiden aikaan vieraili 620 ja Joulumarkkina-

mista.

varjonäyttely

väestä 1073 henkeä. Taidelainaamossa kävi Taiteiden yö

Anne Leppänen

-tapahtumassa elokuussa 180, Kulkulupatapahtuma syys-

5.7.–8.9.

13.9.–13.10. Turun museokeskuksen kuvataidepajoissa

kuussa 80 ja Turun päivänä 34 vierailijaa.

Yhteiset uusitut tilat Brinkkalan kirjakaupan kanssa

toteutettuja suuria ja pieniä kuvatarinoita

MUU NÄYTTELYTOIMINTA

18.10.–17.11. Kuralan Kylämäen Vapaa-aikaverstas: Kiehtova

avattiin 20.11.

1950-luku – Kuralan Kylämäessä historia elää

Taidelainaamon näyttelytoiminnan Kuukauden taiteili-

Taide ja visuaalinen kulttuuri -yksikkö järjesti Kaupungin

(Kuralan työpajojen ja tapahtumien retrospek-

joina olivat: Sini-Meri Hedberg, Teija Lehto, Jorma Hyttinen,

kanslian aulaan 2011-kulttuuripääkaupunkivuotteen liitty-

tiivi vuodesta 2013)

Marjatta Holma, Reija Palo-oja, Marja Salonen, Markku

vän näyttelyn, jossa oli valokuvia taideteoksia ja -luonnok-

22.11.–5.1.2014 Puppi Caselius ja ryhmä: Mystinen matka/

Haanpää, Elisa Kaikkonen, Kristina Holmström, Seija Hon-

sia.

kanen, Hanna Varis ja Kristiina Turtonen. Kuukauden taitei-

joulukalenteri

lijat pitivät Kauppakamarin tiloissa sivunäyttelyn. Taidelai-

Taidelainaamo

naamo teki näyttely-yhteistyötä myös Kirjakahvilan kanssa

Taidelainaamo Vanhalla Suurtorilla on turkulaisten taitei-

ja oli myös onnistuneesti esillä Turun pääkirjastossa viikol-

lijajärjestöjen ja Turun museokeskuksen yhteistyössä yllä-

la 42.

pitämä toimipiste. Yhteistyökumppanit ovat Arte ry, Turun taiteilijaseura, Turun taidegraafikot ja Jöötti ry. Seurojen jä-

Vanhan Suurtorin rakennettu ympäristö

senistö saa luovuttaa teoksiaan taidelainaamoon edelleen

Suurtorin alue muuttui huomattavasti torialueen pinnoit-

vuokrattavaksi.

teen uusimisen myötä. 1990-luvulla toteutettu kenttäkiveys

Kertomusvuosi oli Turun taidelainaamon vuokrausten

vaihdettiin kiinalaisiin nupukiviin suunnitelman mukaan,

määrän suhteen erittäin hyvä, kasvua edelliseen vuoteen

jonka laati FCG Finnish Consulting Group Oy / Tiina Puska.

oli 17 %. Tulosta paransi aktiivisella taiteen esittelyllä,

Samassa yhteydessä torialueen sähkötekniikka uusittiin

tiedotuksen parantamisella, pienimuotoisilla markkinointi-

ja vanhat, sisustusarkkitehti Assi Sandelinin 1990-luvulla

kampanjoilla, kauppakamarinäyttelyillä ja esittelytilaisuu-

suunnittelemat opastetaulut poistettiin. Saneeraus toteu-

della pääkirjastossa. Taidelainaamossa oli esillä keskimää-

tettiin osana Ihmiselle parempi keskusta -hanketta. Kate15 


TURUN LASARETTIMUSEO

neistä isompi on käytössä uudessa näyttelytilassa Turun

alueen suurimmat rakennukset. Kävelykierroksia järjestet-

Lasarettimuseossa ja pienemmässä esitellään kuukauden

tiin 16 kertaa ja niihin osallistui 140 henkilöä. Museon eri

Turun museokeskuksella ja Varsinais-Suomen sairaan-

esineitä T-sairaalan Tietolähteessä. Turun Lasarettimuseon

palveluja käytti vuoden 2013 aikana 505 henkilöä.

hoitopiirillä on yhteistyösopimus Turun Lasarettimuseon

internetsivuilla olevan Kuukauden esine -osion toiminta jat-

Turun Lasarettimuseolta lainattiin vuonna 2013 esineitä

hoitamisesta. Museokeskus vastaa museoammatillisista

kui ja se linkitettiin artefacta.fi-sivustolle.

Paimion Sähkömuseon perusnäyttelyyn ja Turun yliopiston

tehtävistä ja avoinna pidosta ja sairaanhoitopiiri muista

Turun Lasarettimuseon kokoelmat muodostuvat esine-

pääkirjastossa olevaan lääketieteellisen kirjaston 60-vuo-

osa-alueista. Toiminnasta huolehtii VSSHP:n hallituksen

ja valokuvakokoelmasta, arkistosta ja kirjastosta. Museon

tisnäyttelyyn. Lisäksi Turun Lasarettimuseo hoiti Paimion

15.4.2005 asettama museotoimikunta.

kokoelmat karttuivat vuoden aikana eri yksiköistä ja yksi-

sairaalan esineiden lainaamisen Paimion Sähkömuseon

Portinvartijan talo eli rakennus 13 toimi Lasarettimuseon

tyisiltä henkilöiltä tulleilla vanhoilla esineillä. Museoon tar-

perusnäyttelyyn.

näyttelytilana. Lisäksi aluesairaaloissa ja useilla klinikoil-

jottiin myös joitakin esineitä, joita ei esineiden luonteen ja

Museon yleisistä aukioloista tiedotettiin Lasarettimu-

la on omia näyttelytiloja tai -vitriinejä. Portinvartijan talon

niukkojen varastotilojen vuoksi otettu vastaan. Kokoelmia

seon internetsivuilla sekä sairaanhoitopiirin intranetissa

ohella Lasarettimuseon esineitä on rakennuksissa 12 ja 7.

dokumentoitiin edelleen WebMuskettiin ja museon kirjako-

kuukausittain viikko ennen aukiolopäivää. Lisäksi ilmoituk-

Paimion sairaalassa on alkuperäisessä asussa oleva mu-

koelman järjestämistä jatkettiin.

sia laitettiin internetiin Turkukalenteriin ja Turun Sanomien

seoitu potilashuone ja hallintokerroksessa näyttelyvitriini.

Museo oli avoinna yleisölle kuukauden ensimmäise-

menovinkkisivustolle. Varsinais-Suomen museopäivästä

Paimion sairaalan keskusvarastossa säilytetään vanhoja

nä maanantaina klo 14–18. Lisäksi museo oli auki Varsi-

tiedotettiin osallistumalla seudun paikallismuseoiden yh-

huonekaluja ja muita museoesineitä. Loimaan aluesai-

nais-Suomen museopäivänä sunnuntaina 25.8.2013 klo

teiseen lehti-ilmoitukseen.

raalassa on varastoituna runsaasti vanhaa esineistöä.

12−16, Turun päivänä sunnuntaina 15.9.2013 klo 12−16, ja

Osastoilla on muutamia näyttelyvitriinejä. Noin puolet Loi-

sairaalan perustamispäivänä tiistaina 17.12. klo 14−18.

maan varastoiduista museoesineistä kuvattiin ja listattiin

Vuonna 2013 museossa kävi 414 asiakasta. Museon kä-

5.6.2013. Mukana työssä oli museotoimikunnan jäsen Lee-

vijämäärä nousi hieman edellisestä vuodesta. Vuonna 2012

na Kotiranta, museonhoitaja Anna-Maria Niinikoski sekä

kävijöitä oli 8.3. aloitetun tilastoinnin mukaan 384. Vuonna

Museokeskuksen tutkija Eeva Mikola, joka järjesti paikalle

2011 kävijöitä oli 394 ja vuonna 2010 470. Vuoden 2009

talkooväkeä Loimaa-Seurasta. Lisäksi Loimaan aluesairaa-

kävijämäärä oli 431 ja vuoden 2008 349. Suurimman vierai-

Turun Terveydenhuoltomuseon ystävät ry vastaa museon

lan kirurgisella osastolla sijaitseviin vitriineihin rakennet-

lijakunnan muodostivat hoitoalan opiskelijat, joita kävivät

avoinna pidosta ja toiminnasta. Museon kokoelmat ovat

tiin uudet pienoisnäyttelyt 3.9.2013. Halikon sairaalassa on

museossa opettajien johdolla lähes kuukausittain. Lääke-

osa Museokeskuksen kokoelmia ja niitä digitoitiin toimin-

vanha puutalo, ns Kapteenin talo, johon on kerätty mielisai-

tieteen historiaa käsittelevään luentokurssiin sisällytettiin

tavuonna 130 esinettä WebMuskettiin. Digitoituja esineitä

raanhoidon historiasta kertovia esineitä ja dokumentteja.

museokäynti. Lasarettimuseo vahvisti vanhoja yhteistyö-

WebMusketissa on tällä hetkellä 408. Luettelointia tehtiin

Portinvartijan talon näyttelytekstejä uusittiin ja täyden-

suhteita mm. Turun ammattikorkeakoulun sairaanhoitaja-

11.3.−8.5.2013 välisenä aikana. Digitoitiin huoneen 4 leik-

nettiin ja neljäs huone otettiin näyttelykäyttöön ja sinne

koulutuksen kanssa.

kaussalimiljöö ja raskauteen, synnytykseen ja pikkulasten

rakennettiin Suomen ensimmäisen lasaretin historiasta

Keväällä 2013 aloitettiin uudenlainen opastuskierros

hoitoon liittyvää esineistöä huoneessa 6 sekä muutamia

kertova näyttely. Näyttely avautui toukokuussa. Kuusiston

Kiinamyllynmäellä. Kiinamyllynmäen historiallisilla kävely-

leikkausintrumnetteja huoneessa 1.

kartanomuseosta lahjoituksena saaduista näyttelyvitrii-

kierroksilla kierrettiin Kantasairaalan alueella ja käytiin läpi

TERVEYDENHUOLTOMUSEO

16 


MUSEOPEDAGOGINEN TOIMINTA

men kanssa. Junioritiimin kautta on kehitetty ysivip-kortti

sa. Osallistuttiin ELY-keskuksen järjestämiin kaavoituksen

yhdeksäsluokkalaisille. Junioritiimi on myös edustanut eri

ajankohtaispäiviin Ruissalossa.

kulttuurilaitoksia muun muassa Educa-messuilla.

Järjestettiin neljä yleisö- ja koulutustilaisuutta liittyen

Kulttuuripolku

Kemiönsaaren kulttuuriympäristöhankkeeseen ja MIPiin.

Kulttuuripolku on Turun kaupungin koulutoimen ja kulttuu-

Saavutettavuushankkeet

Lisäksi pidettiin esitelmiä eri turkulaisten sekä varsi-

ritoimen yhteinen sopimus siitä, että kaikki lapset voivat

Museokeskuksen aineistojen ja taideteosten saavutetta-

naissuomalaisten yhdistyksien ja järjestöjen tilaisuuksissa

peruskoulun aikana opetussuunnitelman puitteissa tutus-

vuusprojektina valokuva-arkisto oli mukana Museokeskuk-

sekä kaupungin siivoustalkoissa, osallistuttiin Eviva-hank-

tua monipuolisesti kaupunkinsa kulttuurielämään. Kulttuu-

sen yhteistyöprojekteissa Turun yliopiston ja Kaupunginkir-

keen Pansio-päivään ja Arjen historia hankkeeseen Num-

ripolkua on toteutettu vuodesta 2004 lähtien.

jaston kanssa.

men kirjastossa, ja järjestettiin esinetunnistusta Arjen an-

Turun kaupungin 5- tai 6-luokille tarjottiin tutustumis-

Mitä kuvat kertovat sinulle? -valokuvakokonaisuus on vir-

tiikkia -yleisötilaisuudessa.

käynti Turun linnaan. Käynti liittyi historian oppiaineeseen.

kistyksellinen ja kokoelmapedagoginen kulttuuripalvelupa-

Linnassa järjestettiin 2-viikkkoa kestänyt tapahtuma maa-

ketti, jonka erityisenä kohderyhmänä ovat lapset ja ikäih-

liskuussa 2013. Linnassa kävi yhteensä 59 5- ja 6-luokkaa

miset. Se toteutettiin Flickr-verkkoalbumina ja rahoitettiin

(1118 oppilasta).

Museoviraston Innovatiiviset museohankkeet -avustuksel-

Luostarinmäen käynti oli 7-luokille valinnainen ja sen ai-

la. Mitä kuvat kertovat sinulle? sisältää vanhoja kulttuuri-

heena oli Esiteollisen ajan elämää ja elinkeinoja. 7-luokkien

historiallisia valokuvia sekä taideteoskuvia, jotka avaavat

käyntejä tehtiin ympäri vuoden ja sisälsivät tutkijaopastuk-

ikkunoita historiaan ja taiteeseen.

sen. Luostarinmäellä järjestettiin myös kulttuuripolkuta-

Turun kaupungin ulkoveistokset uusimmat ulkoveistok-

pahtuma 3-4-luokkalaisille elokuussa 2013. Luostarinmäel-

set liitettiin Citynomadi-järjestelmään, jossa teokset ovat in-

lä vierailu 13 3- ja 4-luokkaa, sekä 8 7-luokkaa, kaikkiaan

formaatioteksteineen saavutettavissa mobiililaitteen avulla.

lähes 480 koululaista.

Hankkeen myötä teoksia kuvattiin uusista näkökulmista ja infoteksteissä keskityttiin mahdollisimman yleisöystävälli-

Kulttuuritoimen Junioritiimi

seen informatiivisuuteen.

Kaupungin eri kulttuurilaitosten edustajista koostuva junioritiimi on kokoontunut kuukausittain kulttuuritoimen las-

Esitelmiä, luentoja ja opastuksia

ten koordinaattori Leena Hiltusen johdolla. Junioritiimissä

Museokeskuksen työntekijät pitivät esitelmiä ja luentoja

on edustus Kaupunginkirjastosta, Kaupunginteatterista,

sekä opastuksia eri teemoin ja yleisöille. Kaupunkiarkeolo-

Kaupunginorkesterista, Museokeskuksesta ja Kulttuuritoi-

gisia tutkimuksia esiteltiin suurelle yleisölle useissa eri ti-

men (vuoden 2013 lähtien vapaa-aikatoimialan) kansliasta.

laisuuksissa. Luennoitiin Turun yliopiston eri oppiaineissa,

Junioritiimi koordinoi kulttuurilaitosten välistä yhteistyötä

mm. arkeologiassa, museologiassa sekä kansatieteessä.

ja yhteisiä tapahtumia ja sillä on yhteistä tiedotusta las-

Pidettiin esitelmiä Turun ammattikorkeakoulun opiskelijoil-

tenkulttuurin alalta. Se koordinoi myös Kulttuuripolkua ja

le, Turun työväenopistolla, Auralan kansalaisopistolla, Tu-

Kulttuuripolku-tiedottamista ja keskustelee siitä koulutoi-

run kristillisessä opistossa sekä Arkkitehtuurin kesäkoulus-

Kuva TMK/Martti Puhakka

17 


ASIAKASPALVELU Tilanvuokraus Museokeskuksen keskeisiä tulonmuodostukseen vaikuttu-

talossa ja Biologisessa museossa. Museokaupat osallistui-

via tekijöitä on tilapäinen tilanvuokraus. Oman toimintansa

vat vuoden 2012 tapaan Turun kauppatorin joulutorille.

lisäksi Museokeskus vuokraa tiloja ulkopuoliseen käyttöön muun muassa yrityksille, eri yhteisöille ja yksityistilaisuuksiin. Vuokrattavissa tiloissa järjestetään esimerkiksi seminaareja ja kokouksia, konsertteja ja teatteriesityksiä. Lisäksi juhlitaan häitä, syntymäpäiviä ja erilaisia yritysten asiakas- ja henkilökuntatilaisuuksia. Toimikaudella vuokrattavia tiloja oli Turun linnassa, Vanhalla Suurtorilla, Wäinö Aaltosen museossa, Luostarinmäen käsityöläismuseossa ja Kuralan Kylämäellä. Vuokraustoiminnan kautta historialliset rakennukset palvelivat laajaa joukkoa kaupunkilaisia ja ulkopaikkakuntalaisia. Vuonna 2013 Museokeskuksen tiloissa oli 420 ulosvuokrausta, joissa oli yhteensä 24 715 kävijää.

Kassapalvelut Uusi kassajärjestelmä SKJ otettiin vähitellen käyttöön kaikissa museoyksiköissä tammikuun lopulta lähtien. Alkuhaasteiden sekä käyttökokemuksien karttumisen jälkeen järjestelmä alkoi toimia rutiininomaisesti. Järjestelmä ajaa öisin tiedot suoraan Talouspalvelukeskukseen, jolloin laskutuspapereiden ja tilityspapereiden lähettämisestä on voitu luopua. Varsinaista museokauppatoimintaa oli vuonna 2013 Turun linnassa, Luostarinmäen käsityöläismuseossa ja Wäinö

Kuvat tmk/mikko kyynäräinen

Aaltosen museossa. Vanhalle Suurtorille avattiin 20.11.2013 Brinkkalan kirjakauppa, joka sijaitsee Taidelainaamon kanssa jaetuissa tiloissa. Lipunmyynnin yhteydessä tapahtuvaa myyntiä oli lisäksi Apteekkimuseossa ja Qwenselin 18 


KOKOELMAT

elmaan on otettu vastaan 18 esinelahjoitusta, joissa oli

Opetuskokoelmien rinnalla on kartutettu ja pidetty yllä

yhteensä 322 esinettä. Kuralan Kylämäkeen lahjoitetut

käyttövaatekokoelmaa, jota henkilökunta ja vapaaehtoiset

Kulttuurihistorialliset kokoelmat

lehdet ja kirjat (joita ei oteta museokeskuksen kirjastoon)

käyttävät työasuina, merkitään KURALA-nimilapulla eikä

Museon tehtävänä on huolehtia esineellisen kulttuurin tal-

luetteloidaan Access-tiedostoon (o-asemalla). Tiedostoon

luetteloida. Kuralan Kylämäen ystävät ovat kokoamallaan

lentamisesta ja siihen liittyvän tiedon saavutettavuudesta.

vietiin 129 tietuetta, jotka koostuivat pääosin koulukirjoista

rahalla hankkineet Kuralaan lasten puisia kottikärryjä, jot-

Museossa on n. 284 000 esineen kokoelma, jota kartute-

ja vanhoista aikakausilehdistä.

ka teetettiin Fendarissa.

taan jatkuvasti. Kokoelmat on jaettu museo- ja opetuskoko-

Kulttuurihistoriallista kokoelmaa täydennettiin moni-

Museoesinekokoelmia koskevia lainapäätöksiä tehtiin

elmaan ja kokoelmatoiminnassa noudatettiin vuonna 2011

puolisella aineistolla, joka koostui mm. turkulaisista sekä

10 kpl. Lainattujen esineiden lukumäärä oli 245. Suurimmat

valmistuneen kokoelmapoliittisen ohjelman linjauksia.

teollisesti valmistetutuista tuotteista että myös vanhojen

lainaajat olivat Aboa Vetus & Ars Nova, Maatalousmuseo

Kulttuurihistorialliseen kokoelmaan kirjattiin 127 uutta

käsityöammattimestarien valmistamista töistä, kuten kul-

Sarka, Forum Marinum ja Liedon Vanhalinna. Erik Olofsson

päänumeroa 22958–23085. Näistä 37 oli lahjoituksia, si-

taseppämestari Carl Anton Carlborgin v. 1819 leimaamasta

Bergin valmistama kaappi lainattiin Ruotsiin Murberget

sältäen yhteensä 272 esinettä ja ostoja 16, yhteensä 160

leipäkorista, joka kuului Turussa asuneelle ja Turun palon

Länsmuseetiin. Opetuskokoelman esineitä oli lainassa

esinettä. Talteenottoja oli 54, niistä 1374 kohdetta koostui

jälkeen kaupunginarkkitehtinä toimineelle kauppias Pehr

talon ulkopuolella 7 kpl, niissä 137 esinettä (mm. Auralan

museossa ennestään olevista toimialueelta peräisin ote-

Johan Gylichille. Uudempaa turkulaista kultasepäntyötä

kansanopisto, Turun seudun sotalapset ry, 3 vanhainkotia).

tuista tapettinäytteistä, jotka digitoitiin rakennusnäytteet –

edustavat toimintansa jo lopettaneen Auran Kultaseppä

Museon sisällä esinelainoja oli 4 kpl, niissä 59 esinettä.

kokoelmaan. Ja museolöytöjä 14 kpl, joissa kaikkiaan 499

Oy:n kahvikalusto 1970-luvulta sekä vuonna 1990 valmis-

Muistojen matkalaukku, jossa oli 46 esinettä, on lainattu

esinettä. Kaivauksia oli 3, joiden osalta luetteloituja alanu-

tettu teekalusto. Huonekalukokoelma sai kiinnostavan

vuoden aikana kahteen paikkaan.

meroita oli yhteensä 3853. Kokoelman kokonaiskartunta il-

lisän Otto Korhosen tekemästä pöydästä ja kahdesta ravin-

Kylämäen Iso-Kohmon, Vähä-Kohmon, leikkituvan ja mui-

man museolöytöjä ja kaivausten löytöjä oli yhteensä 1806.

tolatuolista, jotka ovat peräisin ravintola Tarinasta. Lisäksi

den kulloinkin avoinna olevien tilojen sisustaminen vuoden-

WebMusketti-tietokantaan luetteloitiin 4991 uutta loma-

kokoelmiin hankittiin kaksi muuta Otto Korhosen 1930-lu-

aikaa ja tapahtuman sisältöä vastaavaksi sekä alueen näyt-

ketta. Näiden lisäksi päivitettiin vanhoja kokoelmatietoja,

vun pöytää. Keramiikkakokokokoelma karttui Turun Kaake-

telytoimintaan liittyen käytettiin opetuskokoelmista 930

kaikkiaan 5767 lomaketta. Päänumeroista valtaosa, 1374

litehtaassa tehdyllä maljakolla ja kahdella Kupittaan Saven

esinettä. Vintagetapahtuman muotinäytökseen tehtiin ”1950-

kohdetta, koostui museossa ennestään olevista, Turusta ja

valmistamalla seinälautasella, joista toinen on keraamik-

luvun muoti Kotiliesi -lehden kautta nähtynä”-kooste ja kar-

Varsinais-Suomen alueelta peräisin olevista tapettinäytteis-

ko Alice Baumertin käsialaa ja Nauvon kotiseutuyhdistys

toitettiin opetuskokoelmista tarkoitukseen kelvolliset puvut,

tä, jotka digitoitoitiin museokeskuksen rakennusnäytteet

ry lahjoitti museolle Fortuna-kokoelman, joka sisältää 76

asusteet ja kengät, laadittiin aihepiirin mahdollisimman

kokoelmaan. Opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksella

Nauvossa 1814–1866 toimineen Fortuna Faience-Fabrikin

edustavasti kattavat 15 pukukokonaisuutta, joista 11 kpl

digitoitiin raha- ja mitalikabinetin esineistöä ja Turun Kivi-

uunikaakelien kipsimuotteja. Nykyajan dokumentoinnin

valittiin näytökseen. Kirjoitettiin ajan muotipakinatyyliset

paino Oy:n tuotearkistoa. Toimintavuoden lopussa Museot

yhteydessä museo sai laajaan pukukoelamaansa turkulai-

juontotekstit pukuihin. Opetuskokoelmaesineistöä oli Evi-

Online:ssa oli 13 892 esinettä. Lisäksi järjestettiin ja karsit-

sen toimintansa päättäneen liivineulomon liivejä ja numis-

van puitteissa toteutetuissa Arjen muistoja -tilaisuuksissa.

tiin Leafin arkistomateriaalia, jonka luettelointia jatketaan

maattinen kokoelma täydentyi Suomessa ilmestyneillä juh-

WebMusketin käyttäjätukea annettiin museokeskuksen

vuoden 2014 aikana.

la- ja muistorahoilla. Lisäksi museon historiallisten aseiden

henkilökunnalle ja paikallismuseoille. Vuoden lopussa

Opetuskokoelmaan luetteloitiin 430 esinettä, 12 uutta

kokoelma sai Leipzigissä v. 1681 valmistetussa rihlatussa

Musketissa oli 163 käyttäjätunnusta. Musketti 4.0:n päivi-

päänumeroa (Op.1850–1861). Tämän lisäksi opetuskoko-

rataslukkoluodikossa tervetulleen täydennyksen.

tys venyi vuoden 2014 puolelle. 19 


Vuonna 2013 myönnettiin 1 maastavientilupa. Osallis-

1998), Aila Sundell-Weckman, Minka ja Mira Sundell -ko-

Taidehankinnat ja kokoelmiin liitetyt teokset löytyvät toi-

tuttiin kuukauden esine pienoisnäyttelyn tekemiseen ja

koelmaan kuuluu 326 teosta, joiden aikajänne ulottuu

mintakertomuksen lopussa.

Glorian antiikki -lehden vuoden 2013 kaikissa kymmenessä

1900-luvun alusta 1990-luvun puoleen väliin.

numerossa on esitelty esine Turun museokeskuksen koko-

Taideteoksia luettelointiin Muusa-tietokantaan 533 kpl.

Valokuva-arkisto ja kuvaustoiminta

elmista. Tutkimus- ja selvittelytyötä asiakaspalvelutapah-

Luetteloitujen teosten määrä oli vuoden lopussa 8391. Tai-

Valokuva-arkistonhoitaja Minna Ijäs hoiti tointa 31.8.2013

tumia oli kaikkiaan 240, luvussa ei ole mukana puhelin ja

deteosten valokuvia luetteloitiin Muusaan 1500 kpl ja kuvi-

saakka, jolloin hän jäi vuoden pituiselle opintovapaalle.

sähköpostipalvelutapahtumat.

en kokonaismäärä tietokannassa on 13 498 kpl.

Ijäksen sijaisena aloitti 23.9.2013 Elina Ovaska. Valoku-

Taidekokoelmatyön tavoitteena on tuoda kokoelma

va-arkiston asiakaspalvelu oli suljettuna 1.9.–22.9.2013.

Perinnekasvikokoelmat

mahdollisimman laajasti saavutettavaksi paitsi näyttely-

Valokuvien luettelointi jatkui. Vuoden aikana webmus-

Museokeskuksen perinnekasvikokoelma käsittää 105 pe-

toiminnassa myös muilla tavoilla. Taidekokoelman teoksia

ketti-tietokantaan kuvapuolelle perustettiin 565 uutta kort-

rennalajia, hedelmäpuita on 14 lajiketta ja rosariumissa 25

lainattiin muiden museoiden näyttelytoimintaan yhteensä

tia, joihin kuuluu useimmiten useita kuvia. Luetteloiduista

yksilöä. Kasvitarhassa esitellään 1940–50-luvuille tyypilli-

12 teosta. Museon verkkosivuilla julkaistiin kerran kuussa

kuvista talletettiin digitaalinen versio digitaaliseen arkis-

siä keittiökasveja.

”Kuukauden kuva”, jonka taideteos tai valokuva kommen-

toon OKH-kansioon. Digitaalisia tallenteita (DT2013-tunnus)

Toimintavuoden aikana keittiötarhaa ja näytemaita kun-

toi teksteineen ajankohtaisia ilmiöitä.

luetteloitiin 78 numeroa, mutta näihinkin liittyi useampi

nostettiin ja osittain uusittiin ja keittiötarhaan istutettiin

Taide ja visuaalinen kulttuuri yksikkö organisoi yhteis-

kuva samalle numerolle. Kinofilmejä (KF2013) luetteloitiin

mm. ”köynnöspaputiipi”, jollaisia puutarhoissa oli 1950-lu-

työssä Konservointiyksikön kanssa talletustaidetta kau-

402 ruutua.

vulla. Vähä-Rasin saunalle tehtiin kasvatusalusta. Lisäksi

pungin virastoihin ja laitoksiin. Taidekokoelmasta oli vuo-

Valokuva-arkiston tarpeisiin hankittiin Eduix Oy:ltä E-ku-

Kuralan Kylämäen pihapiirien ja puutarhojen historiaa ja

den lopussa talletettuna yli 2400 teosta.

va ohjelmisto, joka parantaa kuvien turvallisuutta ja löydet-

nykytilannetta selvittiin ja tähän liittyen tehtiin muutamia

Taide ja visuaalinen kulttuuri vastaa kaupungin kuvatai-

tävyyttä. Yksikkö siirtyy käyttämään ohjelmaa vuoden 2014

haastatteluja ja niiden sekä aikaisemmin kerätyn aineis-

teen asiantuntijapalveluista. Tutkijavierailuita oli 12 kpl ja

alussa.

ton pohjalta laadittiin pihojen ja puutarhojen historiasta

Turun yliopistosta perehtyi kokoelmien hallinnoinnin kysy-

Valokuva-arkiston kautta tehtiin yhteensä 162 kuvati-

raportti, jossa tuotiin esille myös alueiden kehittämissuun-

myksiin kaksi ryhmää. Lisäksi on yksikkö vastannut usei-

lausta, joista suurin osa vaati kuvaus- tai skannaustyötä.

nitelmia.

siin Wäinö Aaltosen ja muun suomalaista taidetta koskeviin

Näistä 115 oli ulkopuolisten asiakkaiden tilauksia. Valoku-

kysymyksiin ja asiakastiedusteluihin.

va-arkiston aineistoa on tilattu mm. opinnäytteisiin, väitös-

Taidekokoelma

Turun kaupungin taidekokoelmaan kuuluu merkittävä

kirjoihin, erilaisiin julkaisuihin ja yksityiseen käyttöön sekä

Turun kaupungin taidekokoelmaa kartutettiin taideostoilla,

ulkoveistosten ja kiinteiden julkisten taideteosten koko-

erilaisiin selvityksiin, projekteihin ja näyttelyihin.

lahjoituksilla sekä prosenttiperiaatteella toteutetuilla tila-

naisuus, johon kuuluu 96 ulkona kaupunkitilassa olevaa

Asiakas- ja tutkijapalveluna on edellä mainittujen lisäksi

uksilla ja -hankinnoilla. Lisäksi Turun kaupungin virastojen

teosta. Uusin teos on taiteilija Kari-Petteri Kakon neljän

ollut runsaasti selvityspyyntöjä tai sähköposti- ja puhelin-

ja laitosten lahjaksi saama tai muuten hankkima taide lii-

pronssiveistoksen Tähtiin tähyävät -sarja, joka paljastettiin

kyselyitä, jotka eivät ole johtaneet kuvatilauksiin. Valoku-

tetään kokoelmaan, mikäli se on tarpeeksi korkeatasoista.

Turun uuden Myllysillan istuskeluportaikoissa Turun päivä-

va-arkiston arkistotiloissa on käynyt 83 ulkopuolista asia-

Kokoelma karttui vuoden aikana 429 teoksella.

nä 15.9.2013 koko perheen ulkoveistostapahtuman mer-

kasta.

Turun museokeskus otti vastaan merkittävän taidelah-

keissä.

Ulkopuolisille yksityis- ja yhteisöasiakkaille myönnet-

joituksen yksityiseltä lahjoittajalta. Olavi Sundell (1943–

tiin 53 valokuvaus- tai filmauslupaa Museokeskuksen toi20 


mipisteisiin. Kuvia tai filmimateriaalia on käytetty mm.

totoimenpiteisiin, lahjoitusten vastaanottoon, kokoelmien

tuksia asennettiin n. 80 kpl. Lisäksi oli lukuisia teossiirtoja,

julkaisuihin, opinnäytteisiin, väitöskirjoihin, matkailun

kartuntaprosesseihin, asiakkaiden neuvontaan ja opastuk-

-palautuksia ja -korjauksia. Talletustoiminnasta mainitta-

edistämiseen kotimaassa ja ulkomailla niin televisiossa ja

seen sekä Turun kaupungin taidekokoelman talletustoimin-

koon mm. sote-hallinto (nyk. hyvinvointitoimialan hallinto),

internetissä kuin sanoma- ja aikakauslehdistössäkin sekä

taan ja ulkoveistosten huoltoon.

jonka vanhasta osoitteesta välivarastoitiin 106 teosta, ja

tv-ohjelmissa ja musiikkivideoissa. Valokuva-arkisto osal-

Syksyn tärkeimmät tapahtumat olivat Pohjoismaisen

uuteen osoitteeseen Yliopistonkatu 30:een talletettiin 45

listui alkuvuodesta 2014 Turun linnassa ja Luostarinmäen

konservaattoriliiton Suomen osasto ry:n syyspäivien järjes-

teosta.

käsityöläismuseossa kuvattavan Mika Kaurismäen The Girl

täminen. Tapahtuman osallistujamäärä yllätti positiivisesti

Näyttelytoimisto osallistui Museokeskuksen ja Kulttuuri-

King -elokuvan kuvauslupasopimuksen valmisteluun.

– Turun linna ja työ Turun museokeskuksessa koetaan mie-

asiainkeskuksen messutoimintaan suunnittelemalla ja ra-

Valokuvaajat vastaavat museon kokoelmien esine- ja

lenkiintoisena. Museotietojärjestelmä Muskettiin asennet-

kentamalla osastoja. Lisäksi tehtiin Kiinteistöliikelaitoksen

teoskuvauksista, dokumentoivat toimintaa, tapahtumia ja

tiin konservointiosasovellus Muskos, jota opeteltiin käyttä-

tilauksesta osasto Rakentaminen ja sisustaminen -messuille.

näyttelyitä sekä osallistuvat erilaisiin kulttuurihistorialli-

mään konservoinnin dokumentoinnissa.

siin ja nykypäivän dokumentointihankkeisiin. Valokuvien

Kertomusvuoden aikana tarkistettiin useita lainaan me-

Kirjasto ja arkisto

kartunta oli vuonna 2013 yhteensä noin 11200 kuvaa. Valo-

neviä teoksia sekä uusia hankintoja. Lisäksi puhdistettiin

Wäinö Aaltosen kirjastoon hankittiin uudet lukittavat kaa-

kuvaamossa on vuoden 2013 aikana kehitetty 21 mustaval-

kaikki Turun pääkirjastossa sijaitsevat patsaat. Tarkistettiin

pit. Kirjastoalan koulutuksen saanut projektityöntekijä

kofilmiä ja tehty 40 pinnakkaista. Skannauksia tehtiin 638

Virttaan kirkon alttaritaulun kunnon ja sen konservoinnista

järjesti kirjaston ja täydensi kirjaston pahvikortistoa sekä

kappaletta, reprokuvia 30 kpl ja videokuva-aineistoa 2 h.

annettiin neuvontaa. Osallistuttiin Ravintola Teinin lasimaa-

tarkensi luettelointitietoja O-asemalle.

Vuonna 2013 saatiin valokuva-arkistoon merkittävä Turun

lauksien konservointisuunnitteluun ja niiden siirtoon muse-

Kertomusvuoden 2013 aikana käsikirjaston kokoelmia

yliopiston kirjaston lahjoitus lahjoituskokonaisuus (tunnus

otiloihin. Puhdistettiin Vasaramäen koulun seinämaalausta

on pyritty kartuttamaan asetettujen suuntaviivojen mukai-

VA2013:1). Kokonaisuus luovutettiin yhteisesti Turun mu-

ja värikerroksen hilseileviä osia kiinnitettiin. Kesällä kun-

sesti sekä palveltu omaa henkilökuntaa ja ulkopuolisia

seokeskukselle ja Suomen valokuvataiteen museolle. Lah-

nostettiin Puolalan koulussa sijaitseva todennäköisesti Wivi

asiakkaita mm. sisälainoilla, tiedonhauilla käsikirjaston ja

joitus on noin 5000 valokuvavedoksen ja painokuvan muo-

Lönnin suunnittelema jugendin aikainen puhujakoroke.

arkiston aineistoista ja alan tietokannoista!

dostama kokonaisuus, joka on kertynyt kuvalahjoitusten

Ulkopuolisia konservointeja tehtiin mm. Forum Mari-

Käsikirjaston kartunta on luetteloitu Turun kaupungin-

myötä ja Turun yliopiston kirjaostojen ohessa pääasiassa

numin Oskar von Kraemer -näyttelyä varten, Naantalin

kirjaston vuonna 2012 käyttöön ottamaan Aurora/”Vaski”

1920- ja 1930-luvuilla. Kansallisen historian kannalta mer-

museolle, sekä yksityishenkilöille. (apulaisena Juha Väli-

-tietokantaan. Turun museokeskuksen käsikirjasto karttui

kittävä, kulttuurisesti monipuolinen ja teknisesti korkeata-

kangas). Museovirasto osti Museoviraston Turun linnan ar-

vuonna 2013 n. 250 niteellä ja. kertomusvuoden lopus-

soinen kuvasto on peräisin vuosilta 1870–1930 ja sisältää

kiston pakkauksen, pakastuksen ja puhdistuksen. Lisäksi

sa tietokannassa oli aineistoa noin 29000 niteen ja noin

valokuvia Suomen itsenäistymisen molemmilta puolilta.

puhdistettiin Turun kauppahallin neljä kylttiä.

25200 nimikkeen edestä!

Muita valokuvalahjoituksia oli 7 kpl, joissa oli yhteensä 50

Vuoden 2013 aikana konservoitiin yhteensä 14 kirkko-

Museoarkistosta laadittiin erilaisia arkistoluetteloita ai-

valokuvaa.

tekstiiliä – stola, messukasukoita, kalkkiliinoja ja kolehti-

neistojen löytämisen helpottamiseksi.

haaveja – Varsinais-Suomen alueen seurakunnille.

Konservointi

Turun pääkirjaston sisäpihassa sijaitseva Miina Äkkijyr-

Kansatieteellinen dokumentointi

Yksikön tehtävät liittyivät Turun museokeskuksen hallin-

kän teos Sweet Yellow Melon pestiin ja Kimmo Ojaniemen

Kansatieteellinen dokumentointi keskittyi nykyajan ilmi-

noimien museoiden näyttelyiden rakentamiseen ja huol-

Gaian silmä -teos Myllytunnelissa puhdistettiin. Uusia talle-

öiden ja lähimenneisyyden dokumentointiin. Vuositasolla 21 


toimintaa ohjaa dokumentointiohjelma, jossa on määritel-

Turun yliopiston Kansatieteen oppiaineen hallinnoimana.

ty toiminnan puitteet ja dokumentoitavat kohteet ja niissä

Osallistuttiin pohjoismaiseen dokumentointiyhteistyö-

käytettävät metodit. Kansatieteellistä tutkimusta ja doku-

hön, Norsamin koordinointiryhmän kokoukseen Kööpenha-

mentointia suunnattiin turkulaisen ja varsinaissuomalai-

minassa 22.–23.4.2013.

seen kaupankäynti- ja tuotantohistorian sekä niihin liittyvän tiedon tallentamiseen. Museokeskus on mukana valtakunnallisessa tallennusja kokoelmayhteistyössä (TAKO), jonka tavoitteena on ratkaista kulttuurihistoriallisten museoiden tallennustyön ongelmia kuten kokoelmien tallentamisen päällekkäisyyttä sekä tehdä yhteisiä dokumentointiprojekteja liittyen nykyajan ilmiöihin. Tallennustyötä tehdään yhteistyöryhmissä eli pooleissa. Niiden tallennustehtävät kattavat Suomen ja suomalaiset kulttuurihistoriallisesta näkökulmasta. Työhön osallistuvat museot huolehtivat edelleen oman alueensa tai toimialansa erityispiirteiden tallentumisesta. Museokeskus osallistuu Arki-poolin ja Tuotanto, palvelut ja työelämä – poolin työskentelyyn. TAKOon liittyen 3. poolin ”Suomi syö ja juo” – hankkeessa laadittiin yhteiset nettisivut ja sille tulevan aineiston kokoaminen museokeskuksen osalta tehtiin ja suunniteltiin ja toteutettiin teenjuontia käsittelevä kysely ja toteutus sosiaalisessa mediassa. Teekyselyvastauksia saatiin kaikkiaan 98, joista nettivastauksia 75 ja paperisia kyselyvastauksia Teepuodista 23. Lisäksi dokumentoitiin turkulainen Teepuoti Cha. Pooliin 4 liittyen tehtiin Varsinais-Suomen Liivineulomo / Turku – varastoidun esineistön ja entisen tehtaan työtilojen dokumentointi ja Leafin Auran tehtaan dokumentointi ennen tehtaan lopettamista. Lisäksi Turun Uunisepät Oy:n dokumentoinnista tehtiin kuvakertomus, joka löytyy museon nykyajandokumentointi-nettisivuilta. Nuorisotyön perinteen tallentamishanke (Nuoperi) jatkui

22 


KULTTUURIYMPÄRISTÖ

työvuodet olivat yhteensä 5,08 henkilötyövuotta. Palkkauk-

suunnittelussa oleellisena osana olivat myös viranomais-

set tehtiin 100 % ulkopuolisella rahoituksella.

neuvottelut, epävirallisemmat työpalaverit ja muu yhtey-

Arkeologinen toiminta

Tehtiin useita selvityksiä koskien Museokeskuksen kau-

denpito, muun muassa Museoviraston, konsulttien ja eri

Arkeologinen toiminta käsittää maakunnallisen ja Turun

punkiarkeologisia tutkimuksia ja kokoelmia. Hoidettiin lai-

laitosten viranomaisten kanssa. Metsätoimijoille annettiin

kaupunkiarkeologisen toiminnan, jota raamittavat yhteis-

na-asiat arkeologisen aineiston osalta. Laadittiin arkeolo-

metsänkäsittelyihin liittyviä ohjeistuksia 5 kpl.

työsopimukset Museoviraston kanssa. Sen määrittelemänä

ginen osuus kaikkiin tarvittaviin maankäytönsuunnitteluun

Museoviraston muinaisjäännösrekisteriä päivitettiin ak-

Turun museokeskus / Varsinais-Suomen maakuntamuseo

liittyviin lausuntoihin. Tehtiin runsaasti tarkastuskäyntejä.

tiivisesti. Uusia kohteita vietiin rekisteriin 101 kappaletta ja

seurasi oman toimialueensa maankäyttöä ja sen vaikutusta

Hankkeet ja arkeologiset tutkimukset ovat olleet esillä pai-

vanhoja kohteita päivitettiin tai muokattiin 184 kappaletta.

muinaisjäännöksiin sekä teki muinaisjäännösselvityksiä

kallisissa sanomalehdissä, radiossa ja televisiossa. Arke-

Uusia muinaisjäännösten aluerajauksia tehtiin 20 kpl ja

ja valmisteli kaavoitusta ja muuta maankäyttöä koskevia

ologisten tutkimusten tuloksista on järjestetty näyttelyitä.

aluerajauksia muokattiin 23 kpl. Alkuvuodesta suuritöisin

lausuntoja. Lisäksi suoritettiin maankäyttöhankkeiden ai-

Tutkimuksia ja niiden tuloksia on esitelty useissa julkai-

urakka oli Turun kaupungin muinaisjäännöstietojen päivit-

heuttamia arkeologisia tutkimuksia, muinaisjäännösten

suissa.

täminen muinaisjäännösrekisteriin yleiskaavatyötä varten.

maastotarkastuksia, inventointeja, seurantakaivauksia ja

Maakunnallisessa arkeologisessa toiminnassa muinais-

Museon toimesta tehtiin neljä ulkopuolisella rahoituk-

otettiin vastaan löytöilmoituksia.

jäännöksiä koskevia toimenpiteitä on ollut maastotarkas-

sella toteutettua muinaisjäännösinventointia. Kemiönsaa-

Kaupunkiarkeologiassa käytiin runsaasti neuvotteluja

tuskäyntien ja maankäytön seurannan osalta 50 tarkastus-

ren kulttuuriympäristöprojektiin liittyen inventoitiin Kemiön

kertomusvuoden aikana toteutettavista arkeologisista tut-

käyntiä, joissa yhteensä 65 kohdetta. Tarkastuskäynnit ovat

entisen kunnan alueen muinaisjäännökset touko-kesäkuun

kimuksista ja niihin liittyvistä sopimuksista. Lisäksi kerto-

liittyneet pääasiassa joko maankäytön suunnitteluun tai

aikana. Yhteensä maastotyöhön ja raportointiin oli varattu

musvuoden ja tulevan vuoden tutkimuksia suunniteltiin ja

paikkakuntalaisten tekemiin löytöilmoituksiin. Uusia löytö-

työaikaa 3 kuukautta. Kaavoitukseen liittyen tehtiin mui-

niistä tehtiin selvityksiä.

ilmoituksia tarkastettiin 12 kohteesta. Kolmessa kohtees-

naisjäännösinventointeja Kaarinan Rauhalinnan osayleis-

Dokumentointi- ja tutkimustyötä tehtiin Kirjastosillan

sa tehtiin koneellisen kaivutyön valvontaa. ELY-keskuksen

kaava-alueella (työaika kaikkiaan 3 viikkoa) sekä Paraisten

rakentamisen yhteydessä. Kaivausten jälkityöt suoritetaan

biologien kanssa tehtiin yhteinen maastokäynti Houtskarin

Ålön saaren osayleiskaava-alueella (työaika kaikkiaan 8

loppuun vuoden 2014 alkupuolella. Suoritettiin Aurajoen

saaristoon 25.6.2013 ja Metsähallituksen kanssa Kustavin

viikkoa). Lisäksi inventoitiin Laitilan Soukaisten vesihuol-

itäisen rantalaiturin arkeologisten kaivausten vuoden 2012

Isokarille 17.10.2013.

tolinjalla (työaika 8 päivää).

kenttätöiden jälkityöt, ja tontin Linnankatu 35b (Turku

Tarkastusmatkoja on tehty seuraaviin kuntiin: Kaarina

Museon toimesta tehtiin kaksi muinaismuistolain 15 §

VII/5/9) vuoden 2012 kenttätöiden jälkityöt. Lisäksi teh-

(5), Kemiönsaari (4), Kustavi (1), Laitila (3), Lieto (1), Naan-

mukaista arkeologista kaivausta: Maskun Karevan ja Rai-

tiin arkeologisia tutkimuksia Nunnankadun salaojakaivon

tali (2), Nousiainen (2), Masku (2), Mynämäki (3), Paimio

sion Takametsän röykkiökohteissa. Kaivaukset liittyivät VT

purkuputken yhteydessä, Teininkujan jätevesiviemäri-hu-

(1), Parainen (4), Pöytyä (2), Raisio (2), Rusko (1), Salo (3),

8:n perusparannushankkeeseen ja ne tehtiin 7.–12.8.2013

levesiviemäri-vesijohtokaivannon yhteydessä, sekä tehtiin

Sauvo (3), Turku (10) ja Vehmaa (2).

välisenä aikana. Kaikkiaan kaivauksilla työskenteli yhteen-

Vanhan Suurtorin koekuopat torin pinnoitteen pohjustus-

Maankäytön seurantaan liittyviä lausuntoja ja muinais-

sä 5 henkilöä.

kerroksen paksuuden selvittämiseksi.

jäännösselvityksiä annettiin 79 kpl. Lausunnot ovat koske-

Yhdessä Museoviraston ja Turun yliopiston arkeologian

Dokumentointien ja tutkimusten ulkopuolinen rahoitus

neet eritasoisia kaavoja, rakennushankkeita, vesijohto- ja

oppiaineen kanssa järjestettiin kesän 2012 kenttätöiden

vuonna 2013 oli 220.728,86 euroa (sis. hallinnolliset kulut,

viemäröintitöitä ja maa-aineksen ottoa. Lausuntojen val-

esittelytilaisuus Vanhalla Suurtorilla 19.4.2013.

ilman alv:ia). Hankkeisiin palkattujen henkilöiden henkilö-

misteluun liittyi useita maastotarkastuksia. Maankäytön 23 


Arkeologinen konservointi

ratorioon hankittiin uusi ergonominen stereomikroskooppi

ventointia. Turun museokeskus / Varsinais-Suomen maakun-

Uudet kaupunkikaivauslöydöt tulivat konservointiin Kirjas-

sekä kylmävalolähde. Inventoitiin laboratorion kemikaalit

tamuseo vastaa projektin toteutuksesta käytännössä yhteis-

tosillan kohdalta tehdyiltä kaivauksilta sekä vuoden 2012

syöpävaarallisten tekijöiden osalta työterveysasemalta tul-

työkumppaneinaan Kemiönsaaren kunta, Sagalundin mu-

aikana toteutetuilta Aurajoen Itälaiturin korjaustöihin liit-

leen pyynnön johdosta. Kemikaalien käyttöturvallisuustie-

seo ja -säätiö, Korjausrakentamisyhdistys Curatio ry, Varsi-

tyneiltä kaivauksilta, joiden osalta löytöjen luettelointi val-

dotteet päivitettiin ajan tasaisiksi.

nais-Suomen liitto ja Metsähallitus. Alueellisesti projekti kattaa koko Kemiönsaaren kunnan alueen. Hanke toteutetaan

mistui vuoden 2013 aikana. Kirjastosillan rakentamiseen

Varsinais-Suomen liiton myöntämällä maakunnan kehittä-

kadun kaivauksien yhteydessä otettiin talteen yhteensä

Rakennusinventointi ja kulttuuriympäristön arvottaminen

2733 kpl, joista 1275 kpl vaatii aktiivisia konservointitoi-

Turussa on inventoitu ja valokuvattu purettaviksi ilmoitetut

Hanke oli alun perin kolmivuotinen, mutta rahaa jäi käytet-

menpiteitä säilyäkseen. Vanhimmat löydöistä ovat peräisin

rakennukset. Lisäksi ruutukaava-alueen ulkopuolisia aluei-

täväksi vielä vuodelle 2014, joten hanke päättyy 30.6.2014.

keskiajalta.

ta on inventoitu sektorikohtaisesti ja MIP tietokantaan on

Rakennusinventointia tehtiin vuonna 2013 Dragsfjärdin

Edellisvuosina talteen otettujen kaupunkikaivauslöytö-

viety Turun koulut ja vanhat teollisuuskohteet sekä yleis-

ja Kemiön alueilla. Dragfjärdistä inventoitiin seuraavat ky-

jen konservointikäsittelyjä jatkettiin. Uusia löytöjä otettiin

kaavan suojelulistauksen kohteet. Tämä on käytännössä

lät: Björkboda, Dahls (täydennys), Genböle, Hertsböle (täy-

konservoitavaksi Tampereen museoiden johtamilta kai-

tarkoittanut useiden kohteiden inventointia ja tietojen

dennys), Kråkvik , Kulla, Kärra, Labbnäs, Långnäs (täyden-

vauksilta Pirkkalasta ja Nokialta yhteensä 14 löytöä sekä

etsintää sekä MIP -tietokannan siivousta ja järjestämistä.

nys), Rövik (täydennys), Söderlångvik (täydennys), Ölmos

Turun yliopiston suorittaman pintapoimintainventoinnin

Lisäksi tietokantaan vietiin Luostarinmäen ja Kuralan Kylä-

(täydennys), Lillfinhofva (täydennys), Rosendal, Skinnar-

löytöjä Salosta. Myös Ravattulan Ristimäen kohteen ope-

mäen rakennusten tiedot, näistä viimeksi mainitun tietojen

vik, Smedskulla, Stusnäs (täydennys), Sunnanå. Lisäksi

tuskaivauslöytöjä otettiin röntgenkuvattavaksi.

syöttäminen jäi hieman kesken.

siirrettiin Dragsfjärdin kunnan vuonna 2002 teettämät ran-

Arkeologisia aineistohakuja tehtiin yliopiston arkeo-

Turun keskusta-alueen osalta suurimmat haasteet Tu-

ta-alueita koskevat inventoinnit (yht. 38 kiinteistön tiedot)

logian oppiaineeseen valmisteilla olevia opinnäytetöitä

run yleiskaava 2035:n laatimisessa liittyivät rakennussuo-

MIPiin seuraavien 10 kylän osalta: Hertsböle, Kaxjäla, Lå-

varten. Tekeillä oli keskiaikaisia rahoja sekä puutyökaluja

jelutavoitteiden määrittämiseen ja tarkastamiseen osana

ngnäs, Nordanå, Rövik, Storfallan , Stusnäs, Söderlångvik,

käsittelevät pro gradu -esitelmät. Laboratoriossa vieraili ko-

MIP-tietokannan sisällön päivittämiseen ja täydentämi-

Söglö, Ölmos.

timaisia ja ulkomaisia esinetutkijoita, museoalan opiskeli-

seen. Tietokannassa on erittäin paljon päällekkäisiä tiedos-

Kemiön vanhan kunnan alueella inventoitiin tai täyden-

jaryhmiä, Museon Ystävät -yhdistys sekä kaksi päiväkodin

toja niin kiinteistöistä kuin niihin kuuluvista rakennuksista.

nysinventoitiin seuraavat kylät: Biensböle, Billböle, Bogs-

esikouluryhmää, joille esiteltiin löytöjä ja konservointitoi-

Vuoden loppuun mennessä noin puolet keskustan raken-

böle, Brännboda, Båtkulla, Böhle, Dalkarby, Degerdal (täy-

mintaa. Vuoden aikana konservointityöhön perehdytettiin

nuksista saatiin siivottua, noin ¼:aan linkitettyä kuvia ja

dennys), Elmdal, Engelsby, Flugböle, Gräsböle, Helgeboda

museologian oppiaineen harjoittelijaa sekä peruskoulun

pienehköön osaan lisäinformaatiota rakennusvaiheista.

(täydennys), Hofva, Hulta, Högmo (täydennys), Kåddböle,

TET-harjoittelijaa.

Turun maisemahistoriatyön ja lisätutkimusten pohjalta

Kårkulla, Kastkärr , Koustar, Labböle, Lamkulla, Lappdal,

Laboratoriossa tehtiin muutostöitä allashuoneessa, jon-

MapInfo-tietokantaan vietiin tyhjinä olevat Turun historial-

Linnarnäs, Mattkärr, Nordvik, Norrlångvik, Norrsundvik,

ne asennettiin teräksinen tiskipöytä sekä kohde-poistot

liset kylätontit.

Paiböle, Pedersjö, Prästgård, Påvalsby, Qvarnböle, Reku,

alkaalisulfiittialtaille, alipaineuunille sekä soxhlet-laitteen

Kemiönsaaren kunnassa (Dragsfjärd, Kemiö ja Västan-

Sjölax Gård , Skarpböle, Skogsböle (täydennys), Skålböle,

kohdalle. Laboratorion työpöytä sai kiinteän valaistuksen ja

fjärd) käynnistyi 2011 kulttuuriympäristöprojekti, jossa suo-

Smedsböle, Södersundvik, Stenmo, Tolfsnäs, Träskö, Tors-

uusi kemikaalikaappi asennettiin ja alipaineistettiin. Labo-

ritetaan sekä rakennuskannan että muinaisjäännösten in-

böle, Westermark, Westlax, Willkärr, Wreta, Östermark.

liittyvien, Aurajoen itärannan, sekä Teinikujan ja Nunnan-

misrahalla ja hankekumppaneiden omarahoitusosuudella.

24 


Rakennusinventointiin oli hankesuunnitelmassa varattu

työjakson aikana niistä Korppoon entisen kunnan kylistä,

kautta. Toimintavuonna annettiin 234 virallista kulttuuriym-

12 kuukautta, minkä lisäksi palkattiin inventoija vielä yh-

joista maisemahistoriakartat vielä puuttuivat, sekä koko

päristöön liittyvää lausuntoa sekä lukuisa määrä erilaisia

deksi kuukaudeksi. Näistä 13 kuukaudesta kuusi käytettiin

Iniön entisen kunnan kylistä, yhteensä 21 kylän alueelta.

selvityksiä. Viranomaispalavereihin, avustuksiin, antikvaa-

Dragsfjärdin inventointiin ja seitsemän Kemiön inventoin-

Työn tilaajana oli Paraisten kaupunki, jolle ELY-keskus oli

risiin korjauksiin, korjausten valmisteluun ja lausuntoihin

tiin. Inventoinnin lopuksi kohteet arvotettiin kerätyn aineis-

myöntänyt saariston ympäristönhoitoavustusta. Korppoon

liittyviä tarkastus- ja työmaakäyntejä tehtiin n. 290. Lisäksi

ton pohjalta kulttuurihistoriallisin perustein yhdessä inven-

ja Iniön maisemahistoriakartoista tehtiin pdf-tulosteet, jot-

neuvonta- ja tutkimuspalvelua on annettu puhelimitse ja

toijan ja maakuntamuseon tutkijan kanssa. Inventoinnit

ka toimitettiin myös Paraisten kaupungille. Nuoremmalle

sähköpostitse.

ovat kunnan käytettävissä Museon informaatioportaalissa

karttatasolle 2 (kartat vuosilta 1850–1910) sijoitettiin Korp-

Turun kaupunkialueen rakennetun kulttuuriympäristön

(MIP).

poon Björkö Utskärin ja Korpo Prestgårdin maisemahisto-

vaaliminen käsitti vuonna 2013 aiempien vuosien tavoin

Kaikkiaan rakennusinventointia tehtiin 67 kylän alueel-

riakartat sekä kaksi Utön karttaa. Korppoon muiden kylien

osallistumisen rakennustaiteellisesti arvokkaiden kiinteis-

la. Kylistä tehtiin myös alueinventoinnit tai päivitettiin ai-

maisemahistoriakartat on tehty vanhempien karttojen poh-

töjen korjaustöiden suunnitteluun ja työmaa-aikaiseen

kaisemmin tehdyt alueinventoinnit. Inventoituja kiinteistö-

jalta ja sijoitettu pääkarttatasolle (noin ennen v. 1850 laa-

valvontaan sekä dokumentointiin, rakennuslupahakemuk-

jä kertyi 892 kappaletta.

ditut kartat). Iniön maisemahistoriakartat tulivat nuorem-

sista ja asemakaavanmuutosluonnoksista ja -ehdotuksista

Houtskarin Björkön, Äppelön, Notön ja Sördön saarilla

malle karttatasolle 2. Kunnan yhteisiin kuuluva kirkkomaa

annettujen kannanottojen ja lausuntojen valmistelun, vi-

tehtiin kesällä rakennusinventointia kaavaa varten Pa-

v. 1867 on erillisenä karttanaan.

ranomaisyhteistyön, yksittäisten taloyhtiöiden hankkeiden

raisten kaupungin toimeksiannosta. Saarilla inventoitiin

Velkuan, Livonsaaren ja Lempisaaren alueen rakennus-

koordinointia ja ohjausta sekä lausuntojen valmisteluun

yhteensä 15 kiinteistöä. Björköstä tehtiin myös alueinven-

kulttuurijulkaisun kirjoitus-, toimitus- ja taittotyötä jatket-

ja seurantaan liittyvää tutkimus- ja selvitysöitä sekä doku-

tointi. Inventointiin oli myönnetty Saariston ympäristönhoi-

tiin. Julkaisu siirtyi alkuvuoteen 2014. Osallistuttiin Valta-

mentointia.

toavustusta.

kunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden tarkistus- ja

Mielenkiintoisimmat suunnitteluhankkeet olivat Samp-

Uudessakaupungissa inventoitiin syksyllä Uudenkau-

päivitystyöhön (Ely-keskus) ja Ympäristöministeriön hallin-

palinnan maauimalan, Katedralskolanin makasiinirivistön,

pungin kaupungin toimeksiannosta telakan, sataman ja

noimaan Harava-hankkeeseen.

Turun kaupunginteatterin, Hirvensalon Sipsalon ja Kauppahalliin korjaukset.

Kainpirtin asuinalueen rakennuskantaa. Vanhat inventoin-

Rakennukset, korjaus ja/tai suunnittelu (selvitystyötä,

rakennuskannan inventoinnilla. Yhteensä inventoitiin 31

Rakennussuojelutoiminta ja antikvaarinen neuvonta

kiinteistöä. Kainpirtin asuinalueesta kaupunginosassa V

Turun museokeskus / Varsinais-Suomen maakuntamuseo

– Torninkadun koulu, peruskorjaus (valmistui kesällä

tehtiin alueinventointi.

toimii alueellaan antikvaarisena asiantuntijana ja lausun-

2013)

Tammikuussa inventoitiin ja päivitettiin vanha inventoin-

non antajana kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuk-

– Kerttulin koulu, peruskorjaus (valmistui kesällä 2013)

ti Lempisaaressa neljän kiinteistön osalta liittyen Velkuan,

sia, muinaisjäännöksiä ja kuntien kaavoituksia koskevis-

– Kaupungintalo, vesikaton korjaus (valmistui kelmikuussa

Livonsaaren ja Lempisaaren rakennuskulttuurijulkaisuun.

sa asioissa. Se tarjoaa kulttuuriperintöä koskevaa tietoa ja

2013)

Eri kuntien alueelta kertyi yhteensä 942 inventoitua tai

palveluja paitsi paikallismuseoille myös viranomaisille ja

– Samppalinnan maauimala, peruskorjauksen suunnittelu

päivitettyä kiinteistöä.

yksityisille kansalaisille. Kulttuuriympäristön suojeluarvojen

– Kaupunginteatterin peruskorjaus ja laajennus (suunnit-

Paraisten alueella tehtiin maisemahistoriallinen selvi-

vaalijana museo ottaa kantaa maankäyttöön ja sen suun-

telu)

tys, siinä maisemahistoriakartat tehtiin kolmen kuukauden

nitteluun lausuntojen, neuvottelujen ja asiantuntijatyön

– Katedralskolanin makasiinirivistö, peruskorjauksen

nit päivitettiin ja inventointia täydennettiin uudemman

dokumentointia, suunnittelukokouksia ym.)

25 


suunnittelu

– Vallihaudankatu 10, talon saneeraussuunnitelmat,

– RHS-selvitykset: St. Erik

– Luostarin Välikadun portin uusiminen

ikkunoiden korjaaminen

– Artukainen, Bayerin tehtaan alueella oleva purettava

– Apteekkitalo, Aurakatu 10, perustusten vahvistaminen

– Snellmanin koulu, pohjakerroksen ilmanvaihto ym.

rakennus

– Åbo svenska teater, salin kattomaalauksen korjaaminen

– Kupittaankatu 69, rakennuksen korjaus, julkisivujen

– Konserttitalo ja ammattikoulu; led-taulu, pihamaan

värit

Maakunnallinen rakennushistoriallinen toiminta painottui

korjaaminen, auditorion vesivahingot

– Turun perheasunnot, Stålarminkatu 27; saneeraushanke

edellisten vuosien tapaan antikvaariseen korjausneuvon-

– Teini, huoltomaalausta, lasimaalausten korjaaminen

– Rauhankatu 14b (ent. Seres), rakennuksen muuttaminen

taan, jota annettiin useille yksittäisille kohteille koko Var-

(Emilia Kallinen)

asuinkäyttöön (hankeselvittelyä)

sinais-Suomen alueella ja valvojana toimittiin niissä koh-

– KOY Prima, vesikaton korjaaminen, ullakkokerroksen

– Vartiokuja 2, piharakennusten saneeraaminen asuin-

teissa, jotka saivat avustuksia Varsinais-Suomen ELY-kes-

ikkunoiden uusiminen, Triuph-valomainoksen korjaami-

käyttöön

kukselta (77 kohdetta) ja Museovirastolta (19 kohdetta).

nen

– Puutarhakatu 2, taloyhtiön julkisivusaneerauksen

Rakennuslupiin, kaavoitukseen, tiehankkeisiin ja YVA:han

– Kingelinin huvimala (sisätilojen korjaus, julkisivujen

hankesuunnittelua (ikkunoiden uusiminen, terastirapat-

liittyen tehtiin monipuolista yhteistyötä aluehallintoviran-

kunnostus- ja maalaus); huvimaja siirtyi kaupungilta

tujen osien korjaaminen)

omaisten kanssa ja valtakunnalliseen maisema-alueeseen

Stiftelsen för Åbo Akademille)

– Rauhankatu 10, terastirapattujen julkisivujen korjaami-

liittyen oli Paimionjokilaaksossa hallinto-oikeuden katsel-

– Wäinö Aaltosen museo; ikkunoiden korjaaminen/uusi-

nen/uusiminen

mus.

minen (katselmus, perusselvitystä)

– Maariankatu 4 (Osuuspankki), terastirapattujen julkisi-

Raision Polusmäessä tehtiin purettavan rakennuksen

– Taloyhtiöiden putkiremontteihin liittyviä katselmuksia:

vujen korjaaminen/uusiminen

dokumentointi. Osallistuttiin Varsinais-Suomen liiton maa-

Betaniankatu 2, 3, 6 ja 8, As Oy Vuorensirkka (Vuorikatu

– Kaupunginsairaalan rakennuksien sprinklausjärjestel-

kuntastrategian valmisteluun ympäristötyötyhmässä.

3b), As Oy Pharmatalo (Vuorikatu 7 a), As Oy Vartiovuori

män rakentaminen

(Uudenmaankatu 9) ja As Oy Kulmakivi (Sofiankatu 4b), As Oy Ursininkatu 7 b, As Oy Eskelinkulma (Eerikinkatu

Valmistuneiden korjaushankkeiden katselmointia/doku-

25), As Oy Kivenhakkaajankulma (Kivenhakkaajankatu

mentointia

3), As Oy Jupiter (Kauppiaskatu 15)

– Domvillan

– Kaupunginkirjasto,vanha pääkirjasto. Porrashuoneen

– Ent. ruotsalainen seurakuntatalo

kaiteen turvallisuuden parantaminen – Linnankatu 39, sisätilamuutoksia (yläkerroksen wc-tilat

Tutkimukset ja dokumentoinnit ym.:

ym.)

– Henkikirjojen, rippikirjojen ym. käyttö asukkaiden selvit-

– Domus Aboensis, opiskelija-asuntolan saneeraaminen

tämisessä, esimerkkinä Suurtori. Maritta Lehvonen (työn

– Piispankatu 14 (Ett Hem -museon siipirakennuksen

ohjausta).

saneeraaminen)

– Apteekkitalo, Aurakatu 10, valokuva- ym. dokumentointia

– KOY Teutori, rakennuksen saneeraaminen, julkisivujen

– Katedralskolanin makasiinien dokumentointi (RHS), työn

värit

ohjaus

26 


MAAKUNNALLINEN MUSEOTYÖ

alan opiskelijoita. Museokeskuksen konservaattorit ovat

Konservointiyksikön maakunnallinen työ

neuvoneet ja ohjanneet paikallismuseoita kokoelmien sä-

Maakunnallista neuvontapalvelua annettiin sähköpostitse

lyttämisessä ja pakastaneet tuhohyönteisvaaralle altistu-

ja paikan päällä erityisesti Paimion käsityömuseon perus-

Aluemuseotyö

neita kokoelmia. Paikallismuseoiden turvallisuusohjeistus-

tamiseen. Neuvottiin tekstiilikokoelman käsittelyä sekä

Maakunnallisen museotoiminnan tehtävän on museoam-

ta on laadittu työryhmässä kolmen muun maakuntamuseon

esillepanoa. Paimion kunta otti vastaan Lyyli Tuomolan

matillisen asiantuntija-avun antaminen Varsinais-Suomen

kanssa. Kunnallisille päättäjille lähetettiin informaatiokirje

perikunnan lahjoituksen, joka käsitti suuren rahasumman

paikallismuseoille museologisissa kysymyksissä ja auttaa

maakunnallisesta museotyöstä.

lisäksi esineistöä. Vastaanottamisen ehtona oli perustaa

paikallismuseoita kulttuuriperinnön tallentamis- ja vaali-

Toimintavuoden tunnustuspalkinto esimerkillisestä pe-

museo perikunnan esineistöstä.

mistyössä. Museoviraston ja Turun museokeskuksen välillä

rinnetyöstä myönnettiin Mynämäen kunnan kulttuuritoi-

2008 solmittu sopimus on ohjannut tätä työtä. Maakunnal-

melle ja laajalle joukolle vapaaehtoisia.

lista työtä tekee yksi osa-aikainen tutkija. Yhteistyö Varsi-

Keskeisin yhteistyötaho oli maakunnan paikallismuse-

nais-Suomen museot ry:n kanssa on ollut tiivistä.

oiden taustayhteisöt. Lisäksi yhteistyöverkostoina toimivat

Kulttuuriperintöyksikön sidosryhmätyöskentely ja vakiintuneet, säännöllisesti kokoontuvat yhteistyöryhmät

Toimintavuoden aikana maakuntamuseotutkija teki 24

Varsinais-Suomen museot ry, jonka hallituksen sihteerinä

Kaupunkikuvaneuvottelukunta, Julkisen taiteen työryhmä,

neuvonta- ja kokousmatkaa paikallismuseoihin. Neuvonta-

maakuntamuseotutkija toimi, Suomen maatalousmuseon

Curation hallitus, Teollisuusperinteen seuran hallitus, Lou-

käynnit kohdistuivat lähinnä kokoelmien hallintaan, näyt-

ystävät ry:n hallitus, Nautelankoskisäätiö, Varsinais-Suo-

naispaikan kehittämisryhmä, Turun paikkatietoryhmä, Varsi-

telytoimintaan ja museoiden yleiseen kehittämiseen.

men sairaanhoitopiirin museotoimikunta sekä paikallismu-

nais-Suomen kulttuuriympäristötyöryhmä, Varsinais-Suomen

Museovirasto myönsi 18 varsinaissuomalaiselle paikallis-

seoiden turvakirjan suunnittelutyöryhmä.

ELY-keskuksen neuvottelukunta, Terveydenhoitomuseon hal-

museolle harkinnanvaraista avustusta. Maakuntamuseo-

Aluemuseotoiminta järjesti paikallismuseoille koulutus-

litus, Lounais-Suomen sairaanhoitopiirin Turun Lasaretti-

tutkija on ohjannut ja valvonut näiden avustusten käyttöä.

tilaisuuden Nautelankosken museolla 7.5, sen aiheena oli

museon museotoimikunta, Nautelankoski-säätiön hallitus,

Toimintakauden lopussa Turun museokeskuksen Web-

museoiden viitoitus ja turvallisuus, tilaisuuteen osallistui

Suomen maatalousmuseon ystävät -yhdistyksen hallitus,

Musketti-kokoelmatietokannassa oli 40 paikallismuseon

n. 10 osanottajaa ja 13.6. järjestettyyn puutarharetkeen

Varsinais-Suomen museot ry:n sihteeri, Suomen historial-

kokoelmatietoja. Mahdollisuus luetteloida suoraan Mus-

osallistui 10 museoiden edustajaa. Turunmaan museoiden

listen kaupunkien yhdistyksen sihteeri, Valtakunnallisen

kettiin on 13 museolla, joista viisi liittyi toimintakaudella

tapaamiseen Naantalissa 4.9., osallistui 9 osanottajaa.

Tallennus- ja kokoelmaryhmä (TAKO), TAKO pooli 3, TAKO

museokeskuksen WebMuskettiin. Paikallismuseoiden va-

Paikallismuseoilla (12 museota) oli yhteinen KOPPI Turun

poolin 4 puheenjohtajuus, Nuoperi-ohjausryhmä, Norsamin

lokuvatietoja oli yhteisessä tietokannassa 10 434 ja esine-

Taide- ja antiikkimessuilla 16.–17.3., messuilla myytiin mu-

koordinointiryhmä, Bryggman instituutin perustamisen val-

tietoja 53 792.

seoiden tuottamaa kirjallisuutta ja muita painotuotteita ja

mistelutyöryhmä, Ihmiselle parempi keskusta -hankkeen

Paikallismuseoiden turvallisuusohjeistusta on laadittu

lisäksi järjestettiin arpajaiset. Varsinais-Suomen yhteisesti

ohjausryhmä, Agnes Geijerin säätiön hallitus, Kaupungin

työryhmässä kolmen muun maakuntamuseon kanssa. Am-

järjestettyyn museopäivään osallistu 48 museota ja kävijöi-

henkilöstö-foorumi, kaupungin TVA-ryhmä, Työsuojelutoi-

matilliset paikallismuseot ovat maakuntamuseon ohjauk-

tä oli yhteensä 2567

mikunta, puheenjohtaja ja jäsen, Kulttuuriasiankeskuksen

sessa seuranneet yhteistä kokoelmapoliittisen ohjelman to-

Paikallismuseoille ja niiden taustayhteisöille on tiedo-

tietohallintoryhmä, Kulttuuriasiankeskuksen tietoturvalli-

teutumista. Ohjelmaa on myös päivitetty. Ammatillisuuden

tettu alan ajankohtaisista tapahtumista kirjeitse 7 kertaa.

suusryhmä, Kaupungin osaamisen kehittäminen -ryhmä,

vahvistamiseksi paikallismuseoihin on välitetty kesätöihin

Museokeskuksessa toimii maakunnallista museotoimintaa

Kaupungin TVA-ryhmä, Varsinais-Suomen pelastuslaitok-

kymmenen museoalan koulutuksen saaneita henkilöitä tai

koordinoiva työryhmä.

sen paloasemien turvallisuus, Paikallismuseoiden turva27 


kirjan suunnittelutyöryhmä, kuntokartoitus ja kulttuurihistoriallisen arvojen määrittely – hankkeen ohjausryhmä, EVIVA-hanke, Museo 2015 hankkeen työryhmät, Turun Paikkatietoryhmä, Lounaispaikan kehittämisryhmä, Kulttuuriympäristöt muuttuvan maaseudun kehittämisessä ohjausryhmä, maisemien päivitysinventointien ohjausryhmä VAT, KULMA – Kulttuuriympäristöt ja muuttuva maaseutu -hanke, Harava-ryhmä, Artefackta, Nautelankosken museon kulttuuriympäristön dokumentointihankkeen ohjausryhmä, Lounais-Suomen ympäristöohjelman seurantaryhmä Rakennussuojelutoiminta ja antikvaarinen neuvonta: Kaupunkikuvaneuvottelukunta (varajäsen), RakVa, Kansallinen kaupunkipuistoverkosto, Turun yleiskaava 2035 (rakennussuojelu- ja maisema/viheralue- työryhmät), Turunmaan sairaala, Sepänkatu 5, Puolanmäki, Brahe Center, As Oy Sairashuoneenkatu 8, Juutalainen seurakuntatalo Katu- ja yleisten alueiden suunnittelukokouksia (s) sekä korjaaminen (k): Kakolankatu tukimuureineen (s), Michailowinportaat (s), Korkeavuoren portaat (s), Telakkaranta (s), Rettiginrinne (s), Kirjastonsilta ja rantalaituri välillä Rettiginrinne – Runeberginpuisto (k), Nokinenänpuistikko ja Maununtyttärenpuisto (s), Vanhan Suurtorin pinnoitteen ja sähkötekniikan uusiminen (s, k), Koskenniemenaukio (s)

28 


MUSEOKESKUKSEN HENKILÖKUNTA 2013,

Kassapalvelut

Hiekko Pirjetta, museovalvoja

Kyynäräinen Heidi, lippukassanhoitaja (tiiminvetäjä)

Jokioinen Heikki, museovalvoja

vakituiset ja tilapäiset

Herrala Pirjo, lippukassanhoitaja

Kleemola Tuua, museovalvoja

Ingberg Sirpa, museovalvoja

Lehmus Reijo, museovalvoja

Hallinto/Tukipalvelut

Jussila Timo, lippukassanhoitaja

Leppänen Jukka-Pekka, museovalvoja

Vakituiset

Kostet Jenna, kaupanhoitaja

Manninen Nina, museovalvoja

Immonen Olli, vs. museotoimenjohtaja, 1.1.2013 alkaen

Lindgren Elina, lippukassanhoitaja

Seikkula Eira, museovalvoja

Kiiski Päivi, kuvataidejohtaja

Mäkinen Jaakko, valvoja

Toivola Sari, museovalvoja

Heikniemi-Pääkkönen Helena, hallintosuunnittelija

Pihajoki Sari, lippukassanhoitaja

Vainio Mika, museovalvoja

Kujansuu Ulla, graafinen suunnittelija

Salomaa-Pallassalmi Tuula, kaupanhoitaja

Valtonen Sari, museovalvoja

Kurth Joanna, intendentti (kehittäminen), 1.10.2013 alkaen

Ståhle Liisa, lippukassanhoitaja

Söderström Marita, tutkija (julkaisut)

Asiakaspalvelu-yksikössä työskenteli vuoden aikana lisäk-

Sjöberg-Pietarinen Solveig, tutkija Aiboland-Åboland -pro-

Kiinteistö- ja tilapalvelut

jektissa

Kemppainen Simo, museomestari (tiiminvetäjä)

si tilapäisiä määräaikaisia työntekijöitä kaikissa tiimeissä.

Allt Pirjo, vahtimestari

Koulutukset

Tilapäinen työvoima

Henttula Jenni, vs. vahtimestari

Puhekesiottamisen taito 20.3.2013

Paajanen Jari, työelämänvalmennus ja työkokeilu 1.1.–31.5.,

Hilden Aatto, vahtimestari

Kehittymispäivä 18.9.2013

projektityöntekijä 3.6.–2.7.2013

Huupponen Laina, vahtimestari

Virsu Linda, projektiavustaja Aiboland-Åboland -projektis-

Koskinen Tarja, ylivahtimestari

sa 1.1.–13.1., 4.-18.6.2013

Kurki Tomi, vahtimestari

Näyttelyt ja pedagogiikka

Leikas Lauri, alueenhoitaja

Reinikka Satu, intendentti

Työmatkat ja koulutukset

Leino Ilpo, talonmies

Museoliiton seminaari: Miljoona uutta kävijää 21.3.2013

Leino Kari, alueenhoitaja-vahtimestari

Vakituiset

Helsinki

Malka Rauli, vahtimestari

Antila Anitta, näyttelysihteeri

Kunta10 -kyselyn tulokset: Kyselystä kehittämiseen esi-

Marjasto Jari, vahtimestari

Hujala Susanna, näyttelyamanuenssi

mieskoulutus 17.4.2013

Mäntyniemi Jari, vahtimestari

Huokkola Maria, taideohjaaja

Valtakunnalliset kotiseutupäivät 8.–10.8.2013 Seinäjoki

Roininen Jukka, talonmies-vahtimestari

Hänninen Tuula, opas

KuntaRekry-koulutus 15.11.2013

Suopuro Jussi, apulaisvahtimestari

Kauppinen Hilkka, opas

Opintomatka Viron ruotsalaisseuduille 24.–26.5.2013

Welin Märit, vahtimestari (äitiyslomalla)

Kotivuori Salme, tutkija Käär Pekka, tutkija

Näyttelyvalvonta

Laaksonen Tarja-Tuulikki, tutkija

Asiakaspalvelu

Nenonen Kristiina, vahtimestari (tiiminvetäjä)

Langh Tea, taideohjaaja

Järvi Petteri, intendentti

Ahtiainen Tuula, museovalvoja

Lepokorpi Nina, tutkija 29 


Leskinen Olli-Pekka, tutkija

Turpeinen Sari

Eviva

Rytinki Raimo, taideohjaaja

Virta Lauri

Bridging Baltic Elokuvaprojekti Wimman ja Paasikiviopiston kanssa

Saloluoma Jonni, tutkija Selin Bengt, tutkija

Kesäoppaat

Kulttuuririnki

Seppä Johanna, tutkija

Aalto Heidi 3.6.–4.8.2013

VAPA:n yhteiset

Tiilikainen Leena, tutkija

Järviniemi Johanna 10.6.–11.8.2013

Varsinais-Suomen elokuvakomissio

Vuorio Leena, tutkija

Liippo Elli 24.6.–25.8.2013

Väärä Seija, tutkija

Nyman-Rantala Carita 10.6.–7.7.2013 Nylund Linda 10.6.–11.8.2013

Kulttuuriperintöyksikkö

Tilapäinen työvoima

Lalu Liisa 10.6.–11.8.2013

Talamo-Kemiläinen Maarit, intendentti

Aalto Heidi 1.10.2013–30.9.2014

Hautala Paula 10.6.–11.8.2013

Aurekoski-Turjas Marjo

Lindén Annika 24.6.–25.8.2013

Vakituiset

Hannula Linda

Luoma Virpi 9.7.–11.8.2013

Bergroth Tom, amanuenssi

Heikkilä Lauri

Kalinitcheva Ilga 1.6.–31.8.2013

Hintsala Kari, tutkija

Joki-Tokola Vesa

Kajala Riitta, tutkija

Kiviluoma Helinä 1.1–27.9.2013

Työmatkat ja koulutukset

Kupila Sanna, tutkija

Lintula Ville

30.1. Tutustumismatka Kansallismuseooon

Kurri Kaarin, tutkija

Lukola Altti

6.2. Matka Merikeskus Vellamoon

Lehtonen Kaisa, tutkija

Lönnberg Päivi

27.5 Pedan retki Fiskarsiin

Mikola Eeva, tutkija

Murto Ullamari

8.–10.10. Explore!-konferenssi, Tukholma

Pihlman Aki, tutkija

Oikarinen Maiju

29.10. Avoin data ja avoimet sisällöt museoissa, Museoliitto

Saarento Paula, tutkija (vuorotteluvapaa 5.8.2013-),

Reinikainen Mikke

8.–9.10. Näyttelycafé, Haltia

sijainen Sara Tamsaari

Tyvelä Tuukka

6.–7.11. Museolehtoripäivät, Jyväskylä

Sorvoja Anneli, tutkija

Lahtinen Susanna

26.1. Kulttuurimatkailutuotteet pienryhmille

Strandén Merja, tutkija

Lalu Liisa

9–.11.12. Tukholma Livrustkammaren, tutustuminen Kris-

Suna Eija, tutkija

Karila Suvi

tina-näyttelyyn

Swanljung Henrik, tutkija

syksyllä 2013 Osaava esimies

Viitaharju Johanna, tutkija

Hyyrynen Iiris

Työryhmät

Työsuhde ulkopuolisella rahoituksella

Kivistö Tiina

Junioritiimi

Arkeologiset tutkimukset:

Koskinen Ronja

Museolehtorit

Johanna Joensuu, tutkimusapulainen

Kostamovaara Anni

Lastenkulttuurin neuvottelukunta

Harri Jokinen, tutkimusapulainen

Mustonen Teija

Lasten itsenäisyyspäivän työryhmä

Riikka Julin, tutkimusapulainen

Harjoittelijat

30 


Heidi Karjalainen, konservointiapulainen

Roope Bergman

Kansallisen digitaalisen kirjaston infotilaisuudet, etä-

Nora Kivisalo, tutkimusapulainen

Tero Halme

yhteys 5.3., 13.9., 22.10. ja 4.12.

Esa Laukkanen, tutkija

Lauri Heikkilä

Museo 2015 Keväällä viis ja syksyllä kaksi työpajaa. Luet-

Petteri Liesivuori, tutkimusapulainen

Tiina Huuskonen

telointiohjeet valmistumassa ja julkaistaan helmikuus-

Arttu Liimatainen, tutkimusapulainen

Elina Kolehmainen

sa 2014.

Virva Lompolo, tutkija

Maritta Lehvonen

Tuotteistamistyöryhmä ja työmatka Kotkaan merikeskus

Heidi Martiskainen, tutkija

Tomi Mäntylä

Vellamoon 6.2.

Toni Paukku, tutkimusapulainen

Vilma Mättö

Yksikön tutustumismatka Tampereelle Vapriikki ja kokoel-

Hanna Pellinen, tutkimusapulainen

Jyri Nousiainen

makeskus 8.4.

Jouko Pukkila, tutkija

Niina Siivikko

Matka Viroon 24.-26-5. museon Aiboland-hankkeen yhtey-

Tanja Ratilainen, tutkija

Mervi Soilamo-Malmi

dessä

Päivi Repo, tutkimusapulainen

Aino Tillanen

Museon syysretki pääkaupunkiseudulle 30.9.

Elina Saloranta, tutkija

Laura Ukura

Museopäivät Kouvolassa, niiden yhteydessä TAKO 4. poolin kokous, 22.–23.5.

Ilkka Sipilä, tutkimusapulainen Jukka Sipilä, tutkija

Työmatkat ja koulutukset

SADe-paikkatietopäivä, Kaupunginkirjasto, Turku. Turun

Valtakunnallinen tallennus- ja kokoelmayhteistyön -semi-

kaupunki / YM. 13.6.

Lasarettimuseo ja Terveydenhuoltomuseo:

naari (Tako), Helsinki 28.–29.1.2013

Teollisuusperinteen seuran hallituksen kokous, Helsinki

Anna-Maria Niinikoski, tutkija

Valtakunnallinen tallennus- ja kokoelmayhteistyön -semi-

19.3.

naari (Tako,) Helsinki 28.10.2013

Teollisuusperinteen seuran syyskokous, Tampere 14.11.

Rakennuskannan inventoinnit ja maisema-historian

Valtakunnallinen tallennus- ja kokoelmayhteistyön pooli 3

City nomadi, 23.4.

tutkimus:

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan tutustumismatka Helsin-

Milla-Lotta Kemiläinen, tutkija

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu, alueellinen koulutus-

kiin koskien terastirapattujen julkisivujen korjausta.

Teija Mustonen, tutkija

päivä, Turku 24.1.2013

21.11.

Laura Ruohonen, tutkija

Metsän siimeksessä -seminaari, Helsinki 30.1.2013

Avoimen tiedon kuntakiertue, Turku. Open knowledge

Jaana Salmi, tutkija

Kesän 2012 kenttätöiden esittelytilaisuus Kansallismuse-

Finland ry, 10.10.

Sara Tamsaari, tutkija

ossa, 11.–12.2.2013

Lounais-Suomen ympäristöohjelma –seminaari, Virasto-

Muinaisjäännösten merkittävyyden arviointi -työseminaari,

talo. ELY-keskus 15.10.

Hankkeet:Leena Haimi, projektityöntekijä

Helsinki, 9.–10.4.2013

Avoin data ja avoimet sisällöt museoissa -koulutus 29.10.

Lauri Viinikkala, tutkija

Tuulivoimala ja kulttuuriympäristö -seminaari, Helsinki,

Etäyhteys. Museoliitto.

Viivi Vuorinen, tutkija

7.5.2013

Paikkatietomarkkinat, Helsinki, messukeskus 5.11.

Saaristomeren kansallispuiston juhlaseminaari Sigyn-

Maakuntamuseotutkijoiden ja Museoviraston tapaaminen,

Harjoittelijat, työllistetyt ja kesätyöntekijät:

salissa 9.12.2013

Helsinki 30.5.

Juha Aaltonen

Muinaismuistolakiosaamisrinki, Helsinki 16.12.2013

(Tako), Helsinki 19.4., Pori 19.8., Helsinki 9.10.

31 


Valtakunnallinen maakuntamuseoiden neuvottelupäivä,

Konservointi

Villatekstiilien isotooppitutkimukset luento (Turun yliopis-

Tammisaari 26.–27.9.

Sjöström Mats, pääkonservaattori

to) 4.4.2013

Paikallismuseoiden turvallisuuskirjan laadinta, Seinäjoki

Avoin data -etäkoulutus 29.10.2013

25.10., Vaasa 11.11.

Vakituiset

Uusi Keskiaika seminaari (Tieteidentalo Helsinki) 1.2.2013

Tekniikanalan museopäivät, Helsinki 11.12.

Engström Ritva, kirkkotekstiilikonservaattori

Castle. Archaeology. Museum. The 100th birthday of archa-

Maakunnallinen 4-vuotisneuvottelu Museovirastossa,

Harsu Roni, museomestari

eologist Jänis Graudonis”. Turaida Museum Reserve,

Helsinki 16.12.

Hirvilammi Maarit, esinekonservaattori

Latvia. 29.8.2013

Metsästysaiheisen kirjan taittaminen SKS:ssä, Helsinki

Huikuri Tanja, tekstiilikonservaattori

Arkeologisia kenttätöitä Varsinais-Suomessa vuonna 2012.

31.5.

Kallinen Emilia, taidekonservaattori

Vanha Raatihuone. Turku. 19.4.2013

Finna ja julkaisujärjestelmät -työpaja, Helsinki 28.8.

Kannisto Seppo, näyttelysuunnittelija

Tulityökurssi

Habitare, kokoelmahankinnat, Helsinki 19.9.

Laine Jarmo, näyttelyjärjestäjä

Tako poolin 4 kokous, Espoo 19.3., Tampere 4.12.

Myllymäki Mika, näyttelyrakentaja

Rakennusperinnön hoidon ja korjausrakentamisen neuvot-

Neuvo Rauno, näyttelypuuseppä

Taide ja visuaalinen kulttuuri

telupäivä, Helsinki 17.4.

Pitkänen Merja, museomestari (vuorotteluvapaa

Vakituiset

Norsamin kokous, Kööpenhamina 22-24.4.

1.12.2011–1.9.2013)

Riitta Kormano, intendentti, opintovapaalla 1.8.–30.9.2013

Samppalinnan maauimalan peruskorjaukseen liittyvä

Saari Tony, museomestari

Minna Ijäs, tutkija opintovapaalla 1.9.2013 alkaen

tutustuminen, Tuusula ja Helsinki 3.4.

Saarinen Riikka, esinekonservaattori

Margareta Willner-Rönnholm tutkija (osa-aikainen, 60 %)

24. pohjoismainen lääketieteen historian kongressi,

Selkee Sari, huonekalukonservaattori

Riina Tiainen, amanuenssi

Helsinki 29.–31.5.

Tatiana Tolonen, tutkija

Sairaalamuseopäivä 2013, Harjavalta 18.10.

Tilapäiset työntekijät

Martti Puhakka, tutkija / valokuvaaja

Uusi keskiaika -seminaari, Helsinki 1.2.

Karjalainen Heidi, konservointiapulainen

Eija Karnisto, kopisti

Suomen arkeologisten kenttätöiden laatuohjeet (Salava)

Seppälä Jaana, tekstiilikonservaattori

Mikko Kyynäräinen, valokuvausteknikko

-seminaari, Helsinki 11.4.

Tainio Juhana, museomestari 1.1. – 31.8.2013

Anita Paljakka,projektityöntekijä (osa-aikainen 60%)

Tuulivoima -seminaari, Helsinki 7.5.

Central Baltic, Helsinki 8.5.

Harjoittelijat

Sijaiset, määräaikaiset ja harjoittelijat

Museoviraston kiinteistöjen hallinnansiirto, Helsinki 16.10.

Aschan Benjamin 4.3.–30.8.2013

Elina Ovaska, ts. tutkija, valokuva-arkisto 23.9.2013 al-

Rahat ja henki -seminaari, Helsinki 22.11.

Hartikka Emma 17.9.–15.12.2013

kaen, (määräaikaisuus 31.8.2014 asti)

Museoliiton järjestämät ajankohtaispäivät 24.9.

Pueimada e Silva Tiago Joao, 25.2.–17.5.2013

Ringa Takanen, tutkija

Suomen historiallisten kaupunkisen yhdistyksen hallituk-

Ninna Pulli, tutkija

sen kokous, Kristiinankaupunki 23.4.

Työmatkat ja koulutukset

Viivi Vuorinen, tutkija

Museonjohtajien syystapaaminen, Helsinki 23.9.

Pohjoismaisen Konservaattoriliiton koulutuspäivät (Metro-

Toni Kandelin, projektityöntekijä 3.5.–2.11.2013

Maakuntamuseoiden, aluetaidemuseoiden ja erikoismu-

polia, Tikkurila), 15.3.2013

Teemu Huotari, projektityöntekijä 16.4.2013, WA-kirjasto

seoiden johtajien tapaaminen, Jyväskylä 12.3.

Katariina Tammelin, työkokeilu 1.12.2013–28.2.2014 32 


Mia Nieminen, korkeakouluharjoittelija 1.6.–31.8.2013

Koulutuksiin ja seminaareihin osallistuminen

valokuvista, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki,

Kati Mustajärvi, harjoittelija 3.7.–2013

Museoalan teemapäivät 7.2.–8.2.2013

7.11.2013

Satu Diop harjoittelija valokuva-arkisto 18.2.–30.4.2013

Finna-koulutus, 5.3.2013 sekä 18.4.2013, etäosallistuminen

Riitta Kormano, Turun julkinen taide, esitelmä Aleksis

(osapäiväinen)

Selkokielikoulutus 24.5.2013

Avoin Data-koulutus, 29.10.2013, etäosallistuminen

Taidelainaamo, työsuhteessa

Neuvottelutaidot -koulutus 3 päivää 10.9.–24.9.2013

Suvi Rajakanto, projektityöntekijä, 8.5.2012–7.5.2013

Kuva-arkistolaisten kuntokurssi -kuva-arkistokoulutus,

Eija Bogel, projektityöntekijä, 14.3.–8.8.2013 ja

Suomen valokuvataiteen museo, 18.3.–19.3.2013

5.–22.11.2013

Hankerahoituskoulutus, 9.4.–10.4.2013, Suomen museo-

Saara Leppäkoski, projektityöntekijä, 30.4.–29.10.2013 ja

liitto, Helsinki.

30.10.–31.12.2013

Elina Ovaska, Kuva-arkistopäivät 4.11.–5.11.2013, Museo-

Karolina Vilppo, toimistovirkailija, 28.5.–27.11.2013

viraston kuvakokoelmat ja Suomen valo-kuvataiteen

Velma Jääskeläinen, kesätyöntekijä, 19.6.–18.8.2013

museo, Kansallismuseon auditorio, Helsinki

Riina-Liisa Palmqvist, kesätyöntekijä, 30.7.–14.9.2013

Kuva-arkistopäivät 4.11.2013, Museoviraston kuvakokoel-

Miina Pohjolainen, projektityöntekijä, 16.9.–31.12.2013

mat ja Suomen valo-kuvataiteen museo, Kansallis-

Kiven Seurassa 17.4.2013.

museon auditorio, Helsinki Taidelainaamo, harjoittelijat, työkokeilut ja työssäoppimisjaksot

Työryhmät ja luottamustoimet

Milja Moilanen, työharjoittelija, 10.12.2012–9.4.2013

Riitta Kormano Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä,

Heidi Nurmi, työkokeilu, 7.5.–22.5.2013

Kuvataidetoimikunnan puheenjohtaja

Miina Pohjolainen, työkokeilu, 2.9.–14.9.2013

Riina Tiainen, Muusa -teostietokannan ohjausryhmässä

Riina Salminen, työkokeilu, 12.11.2013–(14.1.2014)

Museokeskuksen edustajana

Elisa Jalasaho, työkokeilu, 10.12.2013–(18.1.2014)

Elina Ovaska, Valokuvakeskus Peri Ry:n taiteellisen toimi kunnan jäsen näyttelyvalinnoissa

Työmatkat Helsinki, Museovirasto, KDK-tapaaminen

Luennot ja esitelmät

Muusa ohjausryhmän kokous, Helsinki

Tatiana Tolonen: Esitelmä ”Neurokirurgi taiteilijana”

Muusa talletussopimus-kehitysprojekti, kokous, Helsinki

-teemailta ”Muistellemme Wladimir Goichmannia”

Muusa-verkkonäyttelypilottiprojektin kokous, Helsinki

Turun Työväenopistossa 20.11.2013

Muusa-verkkonäyttelypilottiprojektin kokous

Minna Ijäs: ”Tapaus Cajanderin kuva, ensimmäinen

Muusa-ohjausryhmä ja Muusa-verkkonäyttelypilottipro-

Suomessa kuvattu valokuva”, esitelmä pohjoismaisen

jektin kokous

arkistojen päivän seminaarissa Matkalla – keskustelua

33 


TURUN MUSEOKESKUKSEN MUSEOT, KÄVIJÄT 2010–2013

2010 2011 2012 2013

Museokeskus, kaikki

240 563

270 574

241 513

258 211

Turun linna

108 054

121 024

110 727

121 369

Luostarinmäen käsityöläismuseo

39 875

44 139

32 357

31 080

Biologinen museo

10 067

9 769

12 174

10 323

7 301

7 480

5 443

5 889

Kuralan Kylämäki

Apteekkimuseo ja Qwenselin talo

14 910

17 005

6 186

12 792

Wäinö Aaltosen museo

19 024

25 769

25 484

29 185

Galleriat ja Taidelainaamo

31 161

33 729

28 944

23 503

Vanhan Suurtorin ulosvuokrattavat tilat 10 171

11 659

20 198

24 070

34 


TAIDEHANKINNAT 2013 Taidekokoelma Weckman, Jan Kenneth Yritä ymmärtää suhde ruumiin ja sielun välillä, 2011,

1136,36 € (1250 € ALV 10 %)

sekatekniikka, 100 x 73 cm

Seitsemän laskelmaa, 2011, sekatekniikka, 100 x 73 cm

1363,64 € (1500 € ALV 10 %)

Sarjasta Maailma periaatteessa, Virtaava, 2013,

3409 € (3750 € ALV 10 %)

musta kuivapastelli paperille, 130 x 98,5 cm

Pohjonen, Laura Tosimies, 2012, sekatekniikka, 55 x 38 cm

450 € (ALV 0%)

Sweetie, 2012, sekatekniikka, 53 x 36 cm

450 € (ALV 0%)

Miehen mitta, 2012, sekatekniikka, 31,5 x 69,5 cm

280 € (ALV 0%)

Sateenkaaren päät, 2012, sekatekniikka, 43,5 x 53 cm

330 € (ALV 0%)

Tosi leikki, 2012, sekatekniikka, 37 x 17,5 cm

260 € (ALV 0%)

Pentu, 2012, sekatekniikka, 22 x 22 cm

240 € (ALV 0%)

Lavonen, Kuutti Alessandro Magnasco, 2012, musta- ja punaliitu, pastelli

7727,27 € (8500 € ALV 10 %)

sekä tempera okoumé-vanerille

Airaksinen, Pekka Palidonia, öljy kankaalle, 101,5 x 77 cm

818,18 € (900 € ALV 10 %)

Erkki pohtii maailmankaikkeuden kyberneettistä olemusta,

1636,36 € (1800 € ALV 10 %)

öljy kankaalle, 100,5 x 70 cm

Varis, Hanna ”Pyhä Äiti”, Aiju von Schönemanin muotokuva, 1998,

viivasyövytys paperille, 85 x 55 cm

309,09 € (340 € ALV 10 %)

Aaltonen, Wäinö Surupukuinen nainen, n. 1920–1950-luku, öljy kankaalle,

20000 € (ALV 0%)

72 x 54 cm

35 


Sarparanta, Sampsa Angry Birds, 2013, öljy vanerille, 140 x 81 cm

1772,73 € (1950 € ALV 10 %)

Kaiken hyvän vartija, 2013, öljy pleksille, 122,5 x 90,5 cm

1772,73 € (1950 € ALV 10 %)

Kiuru, Kaija Pylväikkö, 2012, sekatekniikka, 5-osainen veistos

12500 € (13750 € ALV 10 %)

Kallinen, Ulla-Maija Tuppaiden kätkössä, 2012, guassi, tussi ja lyijykynä paperille, 981,82 € (1080 € ALV 10 %)

74 x 54 cm

Maaginen puro, 2012, guassi, tussi ja lyijykynä paperille,

1000 € (1100 € ALV 10 %)

73 x 55 cm

Kanervisto, 2013, guassi, tussi ja lyijykynä paperille,

1454,55 € (1600 € ALV 10 %)

96 x 71 cm Lehtinen, Tuula Rosario II, 2009, öljy, toppaus, 34 x 30 x 13 cm

yht. 11363,64 € (12500 € ALV 10 %)

Marsipaaniruusu II, 2012, posliinimaalattu mosaiikki,

160 x 123 x 10 cm

L’Absolu Rouge 205, 2013, valuposliini, silkkipaino,

posliiniväri, 35 x 13 cm

Ekelund, John Suikkilan kartano, n. 1800-luku, öljy levylle, 31,5 x 42, 5 cm

500 € (ALV 0%)

Lagercrantz, Martha Sisäkuva Turun linnasta, 1925–1935, öljy kankaalle,

377,60 € (320€ osalta alv. 0%, 391,42 € ALV 10%)

41 x 31,5 cm

Lehtinen, Kauko Kasvot tilassa, 1967–1970, sekatekniikka, 47 x 38 cm

yht. 19000 € (ALV 0%)

Iloinen kesäpäivä, 1967, akryyli levylle, 122 x 172 cm Pää-sarja (Pariisi-sarja), 1961, sekatekniikka, 6-maalausta Aaltonen, Wäinö Äidinrakkaus, 1954, kipsi, 140 x 190 cm

5000 € (ALV 0%)

36 


Laurila, Milja Kaipaus, 2004, kromogeeninen valovedos alumiinille,

yht. 3000 € (ALV 0%)

36 x 30 cm

Rinnakkainen kulku, 2005, kromogeeninen valovedos

alumiinille, 112 x 85 cm

Nybergh, Felix Untitled_Ibid_08, 2012, proofsec, editio 1/7, 74,5 x 59,5 cm

727 € (800 € ALV 10 %)

Dielhardt, Johan Porthanin puistosta Pinellan edustalta, 1913, öljymaalaus,

800 € (ALV 0%)

69 x 43 cm

Hiltunen, Aaron Reviiri II, 2012, kiinantussi, tempera ja öljy,

1336 € (ALV 0%)

2 osaa à 200 x 146 cm

Yhteensä

99996,06 €

37 


Prosenttiperiaate Könönen, Hilkka On the Road -sarja, 2012, öljy alumiinille, 6 maalausta

13636,36 € (15000 € ALV 10 %)

Piilola, Tamara Puuska, 2012, öljy kankaalle, 91 x 108 cm

3109,09 € (3420 € ALV 10 %)

Lehtinen, Tuula Ruusujen kehys, 2012, posliinimaalattu mosaiikki,

4545,45 € (5000 € ALV 10 %)

222 x 222 cm Saksi, Kustaa luonnos Hirvensalon monitoimikeskuksen prosentti-

1612,90 € (2000 € ALV 24 %)

taideteokseksi Kaulanen, Kirsi luonnos Hirvensalon monitoimikeskuksen prosentti-

3636,36 € (4000 € ALV 10 %)

taideteokseksi Jylhä, Pekka luonnos Hirvensalon monitoimikeskuksen prosentti-

1818,18 € (2000 € ALV 10 %)

taideteokseksi Saarto, Leena luonnos Hirvensalon monitoimikeskuksen prosentti-

2000 € (ALV 0%)

taideteokseksi Aho, Heini luonnos Hirvensalon monitoimikeskuksen prosentti-

2000 € (ALV 0%)

taideteokseksi Rönnholm, Emma luonnos Kombikoulun prosenttitaideteokseksi

2000 € (ALV 0%)

Thusberg, Panu luonnos Kombikoulun prosenttitaideteokseksi

2000 € (ALV 0%)

38 


Ruohonen, Elina luonnos Kombikoulun prosenttitaideteokseksi

2000 € (ALV 0%)

Kurunsaari, Heli Pakahtuma, 2012, puupiirros, 94 x 126 cm

1545,45 € (1700 € ALV 10 %)

Kulkuri, 2012, puupiirros, 64 x 94 cm

1090,90 € (1200 € ALV 10 %)

Kim, Hwanhee 3mm of Ibid_03, 2013, valokuvatuloste peilille, 74,5 x 59,5 cm yht. 2727,27 € (3000 € ALV 10 %) 3mm of Ibid_01, 2013, valokuvatuloste peilille, 59,5 x 74,5 cm Särkijärvi, Sirpa Harkittu, 2006, akryyli ja serigrafia kankaalle,

3636,36 € (4000 € ALV 10 %)

185 x 240 x 5 cm

Tähtikansi, 2008, akryyli kankaalle, 73 x 93 x 5 cm

1190,90 € (1200 € ALV 10 %)

Turtonen, Kristiina Helppo valinta, 2011, sekatekniikka, 49,5 x 50 cm

454,54 € (500 € ALV 10 %)

Hiltunen, Aaron Rauhako?, 2011, öljy kankaalle, 160 x 160 cm

600 € (ALV 0%)

Pellinen, Marje Ampiaispesä sadevesiputkessa, 2000, serigrafia pleksille,

400 € (ALV 0%)

100 x 60 cm

Yhteensä

50004 €

39 


Taidekokoelmaan liitetyt ja lahjoitetut teokset 2013 Aaltonen, Wäinö Kalvea impi, 1949–1950, kipsi, kork. n. 250 cm Kotkanpoika, 1949, kipsi, kork. 260 cm Enkelikuvan luonnos, s.a., kipsi

Lehto, Teija

Vahtera, Lauri

Eläinaiheisia ryhmätunnuksia (Lintuset, Oravat, Hiiroset,

Rokokoohuone,1936, öljy kankaalle, 48 x 38 cm

Jänöset, Myyrät, Sudet, Siilit, Majavat, Ketut, Karhut),

Juhana Herttuan kellari, 1937, öljy kankaalle, 48 x 38 cm

2013, sekatekniikka, osien koko 40 x 30 cm

Erik XIV vankila, s.a., öljy kankaalle, 27 x 32 cm

Louhisto, Antti Poika, 1961, pronssi, 28 x 20 x 24 cm Nuoruus/Marjaana Koskisen muotokuva, 1962, graniitti-

Kalliomäki, Manno

veistos, 27 x 19 x 30 cm

Riku Niemi -arkkitapetti 5 kpl

Kipsiluonnos Nuorukaiset-teokseen, n. 1960-luvun alku,

Marketta Seppälä -arkkitapetti 1 kpl

kipsireliefi, 40 x 65 x 5 cm

Heikki Oksanen, Kurt Stålfors, Jan-Ivar Juup, Bengt Nyman,

Karjalaistyttö, 1962–71, puuveistos, 82 x 20 cm

Tiina Jalava -arkkitapetti 2 kpl

Karjalaisnainen, 1978, puuveistos, kork. 200 cm

Kauko Lehtinen Yökuva, 1949, öljy kankaalle, 52,5 x 45 cm Pesijätär, 1949, öljy kankaalle, 45,5 x 37 cm Kühn, Achim Harmonia -teoksen luonnos, 2000, lyijykynä ja vihreä puuväri kuultopaperille, 42x30 cm Könönen, Hilkka On the Road XIII, 2012, öljy alumiinille, 50 x 50 cm

Lehmäluonnos, s.a., kipsiluonnos, 25 x 50 x 17 cm Sairas, s.a., puuveistos, 21 x 64 x 29 cm Pellinen, Marje Mitalit (6 osainen teossarja), 2000, serigrafia alumiinille, halk. 70 cm Schalin, Teodor Georg Wilhelm Petterssonin muotokuva, 1943, öljy levylle, 62 x 41,5 cm Einar Holmbergin muotokuva, 1949, öljy kankaalle,

Lalla, Yrjö

86 x 72,5 cm

Hilkka Siipolan muotokuva, 1951, öljy kankaalle, 69 x 78 cm

Otto Rotkirchin muotokuva, 1956, öljy kankaalle,

Lavonen, Kuutti

75,5 x 60 cm

Joosef Aaron David (Kim Hertigin muistolle), 2012, musta-

Tuntematon

valkovalokuva ja rasvaliitu, 103 x 152 cm

Wilhelm Petterssonin muotokuva, s.a., öljy kankaalle,

Lehtinen, Kauko

51 x 42 cm

Yökuva, 1949, öljymaalaus, 52,5 x 45 cm

Tuntematon

Pesijätär, 1949, öljymaalaus, 45,5 x 37 cm

Ahrenbergin huone, s.a., öljy kankaalle, 44,5 x 35 cm

40 


Olavi Sundell (1943–1998), Aila SundellWeckman, Minka ja Mira Sundell -kokoelmalahjoitus

Auer, Grigor

Favén, Antti

Valamo, 1922, öljy levylle, 45,5 x 60 cm

Miehen muotokuva, 1905, öljy kankaalle, 88 x 64,5 cm

Joki ja rakennuksia kevättalvella, 1923, öljy levylle, 41 x 51 cm

Aalto, Ilmari Talot kosken äärellä, 1931?, öljy kankaalle, 38,5 x 47 cm Ahlgren, Lauri Geishan aamu, 1986, öljy kankaalle, 41 x 33 cm Ahlgren, Olavi Tampereen Hämeensilta, s.a., öljy kankaalle, 50 x 60 cm Pilvi kerrostalojen yllä, s.a., öljy kankaalle, 67,5 x 57,5 cm

Favén, Mauri Janus, 1965, öljy kankaalle, 97 x 61 cm

Autere, Hannes

Etelän yössä, 1981, öljy kankaalle, 65,5 x 75 cm

Povarissa, 1947, öljy kankaalle, 30 x 26 cm

Räntää, 1982, öljy kankaalle, 60 x 55 cm

Boijer-Poijärvi, Ville

Gebhard, Johannes

Järvimaisema, 1936, öljy levylle, 33 x 41 cm

Ranta-aallokko, s.a., öljy kankaalle, 38 x 64,5 cm

Danielsson, Emil

Grönvall, Sven

Sommarafton, 1919, öljy kankaalle, 26 x 36 cm

Läsande flicka (Lukeva tyttö), 1966, öljy levylle, 52,5 x 52,5 cm

Taloja vehreässä maastossa, s.a., öljy kankaalle,

Eho, Hugo

67,5 x 78 cm

Mäntyjä metsäaukiolla, 1920, öljy kankaalle, 65,5 x 52,5 cm

Punakattoiset kerrostalot, s.a., öljy kankaalle, 71 x 54 cm

Maisema Oulusta , s.a., öljy kankaalle, 56,5 x 67,5 cm

Heikkilä, Erkki

Kolme puuta maalaistien varrella, s.a., öljy kankaalle,

Pullot, 1966, öljy kankaalle, 80,5 x 70 cm

56 x 45 cm

Varhaiskevät, 1972, öljy kankaalle, 116 x 132 cm

Taloja vesistön varrella, 1945, öljy levylle, 40,5 x 50,5 cm

Engberg, Gabriel

Hietanen, Reino

Vihreä ja punakeltainen vene, 1946, öljy levylle, 40 x 50 cm

Kevät, 1933, öljy levylle, 46,5 x 33,5 cm

Kompositio, 1966, akryyli kovalevylle, 89,5 x 70 cm

Eskola, Kalle

Hyttinen, Niilo

Mänty maisemassa, 1944, öljy kankaalle, 51 x 40,5 cm

Vähäisiä naamanliikkeitä II, 1980, öljy kankaalle, 75 x 46 cm

Ahlgren, William Aurinkoinen talvipäivä, 1945, öljy levylle, 38 x 48,5 cm

Seurasaaren museo, 1948, öljy levylle, 40 x 50 cm Kolmen sepän aukio (?), 1950, 51 x 43,5 cm Syksyistä Helsinkiä: Soutuveneitä laiturissa, s.a., öljy kankaalle, 41 x 50,5 cm Purjeveneitä kerrostalojen edustalla, s.a., öljy kankaalle, 50 x 42 cm

Junassa, 1944, öljy kankaalle, 73 x 61,5 cm Kahvilassa, 1946, öljy kankaalle, 73 x 60 cm Naisen kasvot, 1947, öljy kankaalle, 48 x 40 cm Liljoja vaasissa, 1949, öljy kankaalle, 55 x 46 cm

Augustson, Göran

Flatdal, 1949, öljy kankaalle, 45 x 55 cm

Tutkiskeluja, 1991, öljy kankaalle, 60 x 80 cm

Punainen talo, 1950, öljy kankaalle, 56 x 55 cm

Kesäiset luodot, 1991, guassi levylle, 70 x 90 cm

Lupiineja sinisessä vaasissa, 1955, öljy kankaalle, 70 x 41 cm

Pilvinen päivä, 1993, guassi levylle, 50 x60 cm

Kellokukkia vaasissa, 1959, öljy kankaalle, 68 x 42 cm

Moderni rakennus, 1994, guassi levylle, 30,5 x 40 cm

Syreenejä vaasissa, 1960, öljy kankaalle, 69 x 58,5 cm

Kuunteluhetki, 1997, akryyli levylle, 50 x 60 cm

Vaja, 1964, öljy kankaalle, 69,5 x 59,5 cm Lehtipuut, 1968, öljy kankaalle, 70 x 59 cm

Figurbild – henkilökuva, 1956, öljy levylle, 50,5 x 61 cm

Häkkinen, Mauno Ukkostaivas, 1941, öljy kankaalle, 38,5 x 50,5 cm Nainen ja lapsi puistossa, 1945, öljy kankaalle, 57 x 43,5 cm Eiran ranta, 1945, öljy kankaalle, 43,5 x 56,5 cm Näkymä Katajanokalta, 1945, öljy levylle, 45 x 54 cm Viikatteen teroittaja, 1945–1946, öljy kankaalle, 23 x 28,5 cm Helsingin Vanhakylä, 1945–1946, öljy kankaalle, 23 x 28,5 cm Verkon selvittäjät, 1945–1946, öljy kankaalle, 23 x 28,5 cm

41 


Viisi lyhteentekijää ja kesäpilvet, 1950-luku, öljy kankaalle,

Etelärannan nosturi, s.a., öljy levylle, 24 x 30 cm

Seuraavia kuvia, (Kaksi hahmoa punaisella), 1989,

25,5 x 30 cm

Kuhilaan tekoa, s.a., öljy kankaalle, 26,5 x 32 cm

tempera levylle, 47 x 63 cm

Helsingin Eteläranta ja kauppatori, 1950-luku, öljy levylle,

Rahti- ja purjelaiva, s.a., öljy kankaalle, 40,5 x 50 cm

Seuraavia kuvia, (mieshahmo polttaa tupakkaa), 1989,

22,5 x 28,5 cm

Töölönlahden rantaa, s.a., öljy kankaalle, 38 x 48,5 cm

tempera levylle, 46 x 62 cm

Elonkorjaajat, 1950-luku, öljy kankaalle, 24 x 30 cm

Heinänkorjaajat, s.a., öljy kankaalle, 40,5 x 50 cm

Seuraavia kuvia (profiili), 1989, tempera levylle, 46 x 62 cm

Kuokkijat mäellä, 1950-luku, öljy kankaalle, 24 x 30 cm

Torikojuja, s.a., öljy kankaalle, 40 x 50 cm

Profiilissa kuvattu ihmishahmo polvi-istunnassa,

Lyhteentekijät, 1950-luku, öljy kankaalle, 25,5 x 32,5 cm

Helsingin Valkosaari, s.a., öljy kankaalle, 38 x 48 cm

1989–1990, tempera levylle, 18 x 12,5 cm

Ingelius, Karl

Kohlmann, Einar

Tumma jokinäkymä joen yli, 1916, öljy kankaalle,

Kaksi kanalintua, 1931, öljy kankaalle, 50 x 40 cm

Pitkäsilta Helsinki, 1950-luku ?, öljy kankaalle, 26,5 x 32,5 cm Kolme pillipoikaa, 1953, öljy kankaalle, 49 x 60,5 cm Kalastajapariskunta Lauttasaaresta, s.a., öljy kankaalle,

47,5 x 57 cm

Koivisto, Kullervo

23 x 28 cm

Jaakola, Alpo

Tapaaminen öisellä tiellä, 1941, öljy kankaalle, 80 x 100 cm

Kalastajia, s.a., öljy kankaalle, 23 x 28 cm

Mies ja nainen, 1992, öljy kankaalle, 99 x 73 cm

Kuunkajo, 1942, öljy kankaalle, 49 x 60,5 cm

Kaksi miestä tiurahaavilla, s.a., öljy kankaalle, 29 x 22,5 cm

Karimo, Aarno

Kaksi miestä rysän nostossa, s.a., öljy kankaalle, 23 x 28 cm Kolme miestä kalassa, s.a., öljy kankaalle, 23 x 28 cm Neljä elonkorjaajaa ja kuhilaat, s.a., öljy levylle, 24 x 30 cm Sadonkorjaajat pärekoreineen, s.a., öljy levylle, 24 x 30 cm

Linnan portaat, 1933, öljy levylle, 30 x 20 cm Kolme seppää takomassa, s.a., öljy kankaalle, 101 x 126 cm Alkutalven rantaa, s.a., öljy levylle, 48 x 29,5 cm

Kuu ja purjelaiva, 1942, öljy kankaalle, 47,5 x 61,5 cm Mökki saaressa, 1942, öljy kankaalle, 46 x 65 cm Kuutamo saaristossa, 1942, öljy kankaalle, 51 x 65 cm Keltainen auringonlasku, 1942, öljy kankaalle, 41 x 61,5 cm Tie talvella, 1942, öljy kankaalle, 53,5 x 64 cm

Karlsson, Hjalmar

Punainen ranta, 1942, öljy kankaalle, 60 x 70,5 cm

Uutta ja vanhaa rakennuskantaa, 1946, öljy kankaalle,

Työajan päätyttyä, 1942, öljy kankaalle, 82 x 100 cm

50,5 x 65 cm

Kesäpäivä rantakallioilla, 1942, öljy kankaalle, 54 x 65 cm

Talvisia puita ja punainen rakennus, s.a., öljy kankaalle,

Kivinen ranta, 1942, öljy kankaalle, 53 x 66 cm

Puiston muuri ja penkki, s.a., öljy kankaalle, 32 x 25 cm

50,5 x 65 cm

Tumma pilvi metsän yllä, 1942, öljy kankaalle, 51 x 56 cm

Sienenpoimijat, s.a., öljy levylle, 24,5 x 30 cm

Kauhanen, Walfrid

Pallastunturi, 1943, öljy kankaalle, 47 x 62 cm

Lampaat ja puut, Helsingin vanha kylä, s.a., öljy kankaalle,

Myöhä kesäilta, 1908, öljy kankaalle, 64 x 87,5 cm

Kolehmainen, Pertti

Keränen, Markku

Linnunkesyttäjä, 1978, öljy levylle, 39 x 30 cm

Ihmishahmo punaisella ja mustalla, 1986, tempera levylle,

Kosonen, Erkki

18 x 12,5 cm

Tuomiokirkko Aurajoen yläjuoksulta, 1942, öljy levylle,

Seuraavia kuvia, (Kaksi hahmoa mustalla), 1989, tempera

40 x 50 cm

Heinämiehiä, Helsingin vanhakylä, s.a., öljy levylle, 24 x 31 cm Helsingin kauppatorin kojuja, s.a., öljy levylle, 22 x 27 cm Paavalinkirkko Vallilassa, s.a., öljy levylle, 22,5 x 28,5 cm

23,5 x 30 cm Lampaita, Helsingin vanhakylä, s.a., öljy kankaalle, 23,5 x 30 cm Pitkäsilta, s.a., öljy kankaalle, 24 x 29 cm Hietalahden veneranta, s.a., öljy levylle, 16 x 19 cm Rautatietori ja Aleksis Kiven patsas, s.a., öljy levylle, 17,5 x 14,5 cm

levylle, 45,5 x 62 cm Seuraavia kuvia, (Miehen pää), 1989, tempera levylle, 45,5 x 62 cm

Lagerstam, Berndt Kosken alkujuoksu, s.a., öljy kankaalle, 74 x 52 cm

42 


Laitila, Atte

Pariskunta, 1983, öljy ja pastelli kovalevylle, 28,5 x 32,5 cm

Tuulimylly, s.a., hiili paperille, 40 x 32 cm

Taiteilijan työhuone, 1939, guassi pahville, 47 x 39 cm

Kauppamatkustaja Huikuri, 1985, öljy ja pastelli kovalevyl-

Senaatintori, s.a., öljy levylle, 34 x 43,5 cm

Mandoliini ja hedelmävati, s.a., öljy kankaalle, 40 x 48 cm

le, 28,5 x 16,5 cm

Punahuivinen nainen, s.a., öljy pahville, 39,5 x 34 cm

Martikainen, Olavi

Lehtomäki, Kalle

Miehet telttanuotiolla, 1960, öljy kankaalle, 62 x 48 cm

Rakennuksia talvella, s.a., öljy kankaalle, 38 x 46 cm

Mies takan ääressä, 1961, öljy levylle, 49 x 33 cm

Matkakuva: Nuorukainen, kuja ja valkeat talot, s.a., öljy ?

Lepistö, Pirkko

Mikola, Armas

levylle, 49 x 39 cm

Kevätpuro, 1973, öljy kankaalle, 60 x 51 cm

Vihreä purjevene satamassa, 1948, öljy kankaalle,

Kaupunkinäkymä avoimesta ikkunasta, s.a., öljy kankaalle,

Lindforss, Anton

Istuva punapaitainen nainen, s.a., öljy kankaalle, 71,5 x 60 cm

46,5 x 38 cm

34 x 45 cm

Kauppahallissa, 1919, öljy kankaalle, 35,5 x 43 cm

Munsterhjelm, Ali

Veneitä poukamassa, 1934, öljy kankaalle, 34 x 49 cm

Rantakaislikko, s.a., öljy kankaalle, 47,5 x 66 cm

Matkakuva: Ihmisiä kadulla, s.a., öljy pahville, 50 x 40 cm

Luostarinen, Leena

Muukka, Yrjö

Laukkanen, Veikko

Sommitelma vaaleanpunaisella, 1988, sekatekniikka

Kesäpäivä, viim. 1915, öljy levylle, 27,5 x 37 cm

kankaalle, 81 x 65 cm

Ukkosen jälkeen, s.a., öljy kankaalle, 54 x 65 cm Kaupunkinäkymä, s.a., öljy levylle, 39 x 47,5 cm

Kohtitulijat, 1963, öljy levylle, 48,5 x 35 cm Hahmo keltaisella, 1962/63, öljy levylle, 19 x 24,5 cm Laurén, Trygve Pikkupöytä ja tauluseinä, 1942, öljy levylle, 40 x 30 cm

Sommitelma sinisellä, 1988, sekatekniikka kankaalle, 89 x 65 cm Makkonen, Arvo Antwerpen 19.5.1928, 1928, vesiväri paperille, 38 x 30 cm

Lavonen, Ahti

Sodankylä / Rakovalkealla, 1936, vesiväri paperille,

Hirttäytynyt, 1964, öljy kankaalle, 95 x 59 cm

23 x 29 cm

Lehmussaari, Viljo Luostarinmäeltä, 1925, öljy levylle, 28,5 x 35,5 cm

Nainen punaisella taustalla, 1983, öljy kovalevylle, 26 x 16 cm

Oja, Onni Lepäävä alaston, s.a., öljy levylle, 27,5 x 35,5 cm

Mies tuolilla, 1921, öljy kankaalle, 64,5 x 54 cm

Narva, 1939, vesiväri paperille, 22 x 32 cm

Paakkola, Mikko

Kankaalan tupa, 1945, öljy levylle, 45 x 54,5 cm

Kohti valoa, 1983, öljy levylle, 38 x 45,5 cm

Höyryveturi, 1983, öljy kankaalle, 55 x 46 cm

Narva, 1939, lyijykynä paperille, 31 x 22 cm

Fiikus, s.a., öljy kankaalle, 55,5 x 38 cm

Ruskeakaapuinen mies, 1983, öljy levylle, 26,5 x 13 cm

Lomalla, 1978–1979, öljy kankaalle, 93 x 73 cm

Ollila, Yrjö

Paanajärvi, 1939, vesiväri paperille, 33 x 39 cm

Perhe, 1973, öljy levylle, 47,5 x 31,5 cm

Punatukkaiset sisarukset, 1973, öljy kankaalle, 78 x 64 cm

Narva, 1939, vesiväri paperille, 32 x 22,5 cm

Lehtinen, Kauko

Lehto, Nikolai

Mäntynen, Tuomas

Mökkejä rannalla, 1945, vesiväri paperille, 34 x 39,5 cm Metso ja kannu, 1946, öljy kankaalle , 66,5 x 53,5 cm Lohjan kirkko, 1955, vesiväri paperille, 31,5 x 44,5 cm Miehet tauolla, s.a., öljy kankaalle, 65 x 95 cm Flamencotanssija, s.a., vesiväri paperille, 36 x 30 cm Omakuva, s.a., sekatekniikka paperille, 36 x 30 cm

Nimetön, 1989, sekatekniikka kankaalle 169 x 119,5 cm Nimetön (harmaata ja turkoosia valkoisella), 1989, seka tekniikka kankaalle, 64 x 52 cm Nimetön (siniset viivat ruskealla), 1989, sekatekniikka, 64 x 53,5 cm Nimetön, 1991, sekatekniikka kankaalle, 201x139 cm Nimetön (valkoinen), 1991, sekatekniikka, 100 x 69 cm Nimetön, 1991, sekatekniikka, 64,5 x 48,5 cm

43 


Nimetön, 1992, sekatekniikka kankaalle, 85,5 x 46,5 cm

Ankeaa aamua, 1988, öljy levylle, 24 x 18 cm

Paperitaitoksia, 1990, öljy kankaalle, 62 x 55 cm

Nimetön (soikeat viivat valkoisella, ylhäällä punaista),

Pallokentän laitaa, 1989, öljy levylle, 30 x 25 cm

Sarastus, 1991, öljy kankaalle, 97x76 cm

1993, sekatekniikka, 86x47 cm

Hui! Minua huimaa, 1989, öljy levylle, 15 x 10 cm

Voluutit, 1991, öljy kankaalle, 97,5 x 76 cm

Nimetön, 1994, sekatekniikka kankaalle, 76,5 x 61,5 cm

Potut peltoon, 1990, öljy levylle, 40 x 50 cm cm

Vaaleansininen raidoitus, 1991, öljy kankaalle,

Nimetön, s.a., sekatekniikka kankaalle, 64,5 x 46 cm Maisemamaalaus kuudessa osassa (II), s.a., sekatekniikka kankaalle, 40 x 240 cm Paischeff , Alexander Mänty rakennusten välissä, 1925, öljy kankaalle, 41 x 33 cm Palokoski, J. Luminen mäki, 1947, öljy kankaalle, 54 x 65 cm Maisema Ruovedeltä, 1948, öljy kankaalle, 54 x 65 cm Verla Kattilakoski, 1949, öljy kankaalle, 40 x 49 cm Puro, Weikko

Ruokokoski, Jalmari Nainen ja lapsi tiellä, 1924–1929, väritetty grafiikka, 3 9 x 48,5 cm Salo, Thelma Laiva satamassa, 1992, öljy kankaalle, 35,5 x 49 cm Salonen, Risto Figuuri sumussa, 1986, sekatekniikka, 50 x 40 cm Salosmaa, Aarno Sommitelma, 1975, öljy kankaalle, 49 x 42 cm

Näkymä kalliolta venevajalle, 1966, öljy kovalevylle,

Sandqvist, Rolf

24 x 35 cm

Sommitelma, 1974, öljy kankaalle, 50,5 x 65 cm

Pyykkönen, Kalevi

Saukkonen, Immanuel

Kompositio, 1987, öljy kankaalle, 55,5 x 35,5 cm

Polku puistossa, 1942, öljy kankaalle, 60,5 x 74 cm

Rautiainen, Kalle

Lato talvisella rannalla, 1944, öljy levylle, 53,5 x 64,5 cm

118,5 x 101 cm Bora, 1993, öljy kankaalle, 110 x 97 cm Mistraali, 1993, öljy kankaalle, 110 x 97 cm Kuuhullu, 1993, öljy kankaalle, 119 x 110,5 cm Soisalo, Juhani Yö, 1992, serigrafia, 99 x 79 cm Sparre, Louis Muurinurkka, 1966, öljy kankaalle, 50 x 31 cm Thomé, Verner Aaltojen kuohua rantakivikossa, s.a., öljy kankaalle, 50 x 57,5 cm Toivola-Koski, Seija Juhannuskukkia, 1985, öljy kankaalle, 35 x 27 cm Troshkov, Gennady Figuuri keltaisella, 1987, öljy kankaalle, 60 x 80 cm

Aurajokinäkymä Tuomiokirkolle päin, 1936, öljy kankaalle,

Sirén, Veikko

Nurmikolla, 1988, öljy kankaalle, 120 x 100 cm

40 x 45,5

Herääminen, 1972, öljy kankaalle, 48 x 55,5 cm cm

Asetelma, 1989, värikynä kankaalle, 61 x 72 cm

Alavoinen, Aunus, 1942, öljy levylle, 38 x 46 cm

Metsurinpöytä, 1985, öljy kangaspahvipohjalle, 30 x 25 cm

Esine naamion muodossa, 1989, öljy kankaalle, 60 x 80 cm

Syksyinen metsänreuna, 1948, öljy kankaalle,

Seinäsyvennyksessä istuva nainen, 1986, öljy kangas-

Makaava esine, 1989, öljy kankaalle 60,5 x 80,5 cm

60,5, x 54,5 cm

päällysteiselle levylle, 28,5 x 24 cm

Figuuri punaisella I, 1989, öljy kankaalle, 100 x 130 cm

Kokoontuminen, 1987, öljy kankaalle, 36,5 x 46 cm

Figuuri punaisella II, 1989, öljy kankaalle, 100 x 130 cm

Muisto miehestä, 1967, sekatekniikka, 67 x 52 cm

Sjöström, Viljo

Tuhkanen, Johan Frederik

Tanssiva vaivainen, 1981, öljy levylle, 52 x 38 cm

Kaksi poikaa kivellä, s.a., öljy kankaalle, 44 x 54 cm

Kotka, 1895, öljy kankaalle, 35,5 x 45 cm

Valmentajan unelma, 1983, öljy levylle, 20 x 15 cm

Soisalo, Juha

Tuntematon, Rantala, Frans (?) sign. epäselvä

Varhainen abstraktio, 1979, öljy kankaalle, 38,5 x 43 cm

Paimion Juntolankoski, s.a., öljy kankaalle, 28,5 x 40 cm

Riihikoski, Olli-Pekka

Muusikon morsian, 1984, öljy levylle, 30 x 25 cm Katseet puistossa, 1988, öljy levylle, 20 x 15 cm

Kevään odotus, 1980, öljy kankaalle, 62 x 55 cm 44 


Tuomela, Heikki

Sukeltaja ja bakkantti, 1986, sekatekniikka paperille,

Walo, Raimo

Pulloja, 1976, öljy kankaalle, 54 x 65 cm

61 x 47 cm

Hunnutettu, 1980, öljy kankaalle 41,5 x 33,5 cm

Vaellus (Vandring), 1987, sekatekniikka paperille,

Pikkuruudut: sininen, 1990, akryyli kankaalle, 80 x 60 cm

64,5 x 49,5 cm

Pikkuruudut: keltainen, 1990, akryyli kankaalle, 80 x 60 cm

Muistin palaaminen, 1987, sekatekniikka, 48 x 63 cm

Pikkuruudut: punainen, 1991, akryyli kankaalle, 100 x 80 cm

Valo, Pirkko Keväinen huone, 1975, vesiväri paperille, 30 x 23 cm Rakastavaiset, 1981, vesiväri paperille, 23 x 27 cm

Kenties tulee myrsky, 1989, sekatekniikka paperille,

Pikkuruudut: sininen ja violetti, 1991, akryyli kankaalle,

Vasström, Eric

80 x 60 cm

187 x 70 cm

Kaislikkoinen ranta, 1923, vesiväri paperille, 30 x 23,5 cm

Kaksi leipää viisi kalaa, 1990, sekatekniikka paperille,

Emali-imitaatio, Keltainen, 1991, maalaus akryylilevylle,

Kaksi mäntyä rannikolla, 1926, öljy kankaalle,

40 x 30 cm

55 x 45 cm

61,5 x 50,5 cm

Portaita nouseva mies, 1990, sekatekniikka paperille,

Emali-imitaatio, Vihreä, 1991, maalaus akryylilevylle,

Sotilaita juttelemassa, 1953, öljy kankaalle, 82 x 101 cm

69,5 x 74,5 cm

55 x 45 cm

Vuori, Antti

Apostoli, 1991, pastelli ja tussi paperille, 41 x 29 cm

Emali-imitaatio, Punainen, 1991, maalaus akryylilevylle,

Hyrrä, 1992, öljy kankaalle, 116 x 89 cm

55 x 45 cm

Viisi leipää kaksi kalaa, 1992, öljy kankaalle, 120,5 x 90,5 cm

Emali-imitaatio, Harmaa, 1991, maalaus akryylilevylle,

Uusi järjestys, 1992, öljy kankaalle, 55 x 65 cm

55 x 45 cm

61 x 44 cm

Uusi järjestys, 1993, öljy kankaalle, 70 x 100 cm

Vaakaraidat, sininen, 1991, öljy kankaalle, 100,5 x 80,5 cm

Vuori, Veikko

Onnen diagrammi, 1993, akvarelli paperille, 65 x 50 cm

Vaakaraidat, violetti, 1991, öljy kankaalle, 100,5 x 80,5 cm

Jalokivikukka, 1993, sekatekniikka paperille, 39,5 x 31,5 cm

Mustat pallot: kuusi, 1991, öljy kankaalle, 100,5 x 80 cm

Oppineen viisi aarretta, 1994, öljy kankaalle, 120 x 110 cm

Mustat pallot: viisi, 1991, öljy kankaalle, 100,5 x 80 cm

Draperia punaisella, 1994, öljy kankaalle, 55 x 50 cm

Purje ruskealla, 1991, akryyli kankaalle, 120,5 x 100,5 cm

Vuorisalo, Pauli

Draperia sinisellä, 1994, öljy kankaalle, 55 x 50 cm

Vinoneliöitä, 1991, öljy kankaalle, 80 x 100 cm

Paratiisilintu, 1987, öljy kankaalle, 42,5 x 58,5 cm

Tantravariaatio, 1994, öljy kankaalle, 73 x 60 cm

Neliösommitelmat, Oranssi ja keltainen, 1992, öljy kan-

Drapeerausharjoitelma, 1994, öljy kankaalle, 116 x 89 cm

kaalle, 53 x 62 cm

Ooppera I, 1995, öljy kangaspahvipohjalle, 61 x 40 cm

Neliösommitelmat, Violetti, 1992, öljy kankaalle,

Ooppera II, 1995, öljy kangaspahvipohjalle, 57,5 x 54 cm

54,4 x 64 cm

Ooppera III, 1995, öljy kangaspahvipohjalle, 65 x 45 cm

Kapeat palkit X – keltainen, 1992, öljy kankaalle,

Ooppera IV, 1995, öljy kangaspahvipohjalle, 65 x 46 cm

75,5 x 90,5 cm

Rajastanilaisen aiheen mukaan, 1995, öljy kankaalle,

Kapeat palkit II – punainen, 1992, öljy kankaalle,

55,5 x 46 cm

75,5 x 90,5 cm

Tigerrug: Kolme mielentilaa, 1995, öljy kankaalle,

Kapeat palkit IX – violetti, 1992, öljy kankaalle,

92 x 81,5 cm

75,5 x 90,5 cm

Rannalla, 1979, sekatekniikka, 24 x 27 cm Linnan vartijat, 1980, öljy ja liitu pahvilla, 44 x 61 cm Pariskunta interiöörissä, s.a., sekatekniikka paperille,

Sateenkaari, 1953, öljy kankaalle, 60 x 70 cm Järvimaisema, s.a., öljy levylle, 35 x 42 cm

Väisänen, Hannu R. M. Rilke: Duinon elegiat: ”Dass ich dereinst”, 1980, sekatekniikka paperille, 42 x 59,5 cm R. M. Rilke: Duinon Elegiat ”Dass ich dereinst…”, 1980, guassi paperille, 38,5 x 55,5 cm Pimeän pelko I, 1982, guassi paperille, 68 x 96 cm Kertoja, 1984, öljy kankaalle, 100 x 70 cm Kasper Hauser valehtelee, 1984, öljy kankaalle, 100 x 150 cm Janusvaasi, 1986, sekatekniikka paperille, 61 x 47 cm Euridice kaunistaa Manalan, 1986, sekatekniikka paperille,

Wainio, Urpo

85 x 60 cm

Konsertti, 1942, öljy kankaalle, 55 x 82 cm

Vinokulmiot, Sininen, 1993, maali kovalevylle, 68 x 58 cm

45 


Vinokulmiot: Violetti, turkoosi ja musta, 1993, maali kova-

Antenni, 1990-luvun alku, sekatekniikka, 97,5 x 57 cm

levylle, 64 x 81 cm

Toinen versio teoksesta Äiti Maa nielee teidät, s.a., seka-

Vinokulmiot Keltainen ja musta, 1993, maalaus, levylle,

tekniikka, 141 x 115

81 x 64 cm

Värisopusointu, s.a., sekatekniikka, 138 x 97 cm

Vinokulmiot Punainen ja keltainen, 1993, maalaus levylle,

Kerä ja punertava muoto, s.a., sekatekniikka, 91 x 61 cm

63,5 x 81 cm

Passage, s.a., sekatekniikka, 127 x 89 cm

Lasimaalausimitaatio: monikulmiot, s.a, akryyli kankaalle,

Punainen rakennus ja katulamppu, s.a., sekatekniikka,

57 x 70 cm

71,5 x 55,5 cm

Lasimaalausimitaatio: ympyrät, s.a, akryyli kankaalle,

Dröm, s.a., sekatekniikka, 57 x 73,5 cm

89 x 57 cm Lasimaalausimitaatio: sinistä ja vihreää, s.a., akryyli kan gaspahvipohjalle, 55 x 46 cm Waren, Matti Seinen varrelta Bas-Meudon’ista, 1914, öljy levylle, 37,5 x 46 cm

Wehmas, Einari Samppalinnan mäki Aurajoen länsirannikolta, 1926, öljy kankaalle, 51 x 62 cm Äänislinna, 1942, öljy levylle, 47 x 55 cm Westerholm, Victor Laiva merellä, s.a., pastelli paperille, 15,5 x 18 cm

Weckman, Jan-Kenneth Silentia, n. 1985–86, sekatekniikka, 89,5 x 66,5 cm Homo incurvatus in sc., 1987, sekatekniikka, 68 x 90 cm Överbyggnad, 1980-luvun loppu, akryyli puulevylle, 194 x 141 cm Sarjasta Tunteellinen matka, 1980-luvun loppu, seka tekniikka, 109,5 x 71 cm Sarjasta Tunteellinen matka, 1980-luvun loppu, seka tekniikka, 100 x 70 cm Sarjasta Tunteellinen matka, 1980-luvun loppu, seka tekniikka, 98,5 x 70 cm Sarjasta Tunteellinen matka, 1980-luvun loppu–1990-luvun alku, sekatekniikka, 28,5 x 89 cm Sarjasta Tunteellinen matka, 1980-luvun loppu–1990-luvun alku, sekatekniikka, 31,5 x 88,5 cm Sarjasta Tunteellinen matka, 1980-luvun loppu–1990-luvun alku, sekatekniikka, 30 x 68,5 cm 46 


LAHJOITTAJAT, ESINEKOKOELMAT Yksityiset Airi Forssell (Turku), Birgitta Heino (Turku), Christian Hoffmann (Turku), Anneli Jakobsen (Ruotsi), Salme Kotivuori (Turku), Raija Knuutila (Raisio), Sanna Kupila (Turku), Eira-Liisa Laine (Turku), Heikki Leino (Turku), Kaarina Leino (Turku), Nina Lepokorpi (Turku), Pirkko Martin (Turku), Antti Matikkala (Helsinki), Matti Niemelä (Turku), Rakel Närhi (Turku), Anneli Palonen (Mynämäki), Marja Pakarinen (Kuopio), Satu Reinikka (Naantali), Klaus Sahlgren (Parainen), Tommi Simon (Helsinki), Mats Sjöström (Turku), Lasse Suominen, Eija Suna ( Rusko), Merja Strandén (Turku), Tarja Strandén (Turku), Teuvo Tamminen, Tuire Tolvanen (Turku).

Yhteisöt Leaf Oy (Aura), Nauvon Kotiseutuyhdistys ry. (Nauvo). Tunturi- Hellberg Oy Ldt (Turku), Turun Seudun Ampujat ry. (Turku), Turun Uunisepät Oy (Turku) Verohallinto, Toimitilapalvelut, Turku.

47 


48 

Turun Museokeskus | toimintakertomus 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you