Page 1

20 13 TURUN KAUPUNGINKIRJASTO ÅBO STADSBIBLIOTEK

TOIMINTAVUOSI 2013


2

Kirjastopalvelujohtajan katsaus ...............................................3 Biblioteksdirektörens översikt ..................................................5 Kokoelmat ................................................................................6 Tapahtumat ...............................................................................7 Kehittäminen ............................................................................8 Talous ja henkilöstö | Ekonomi och personal ..........................10 Tilastot | Statistik ......................................................................11 §

Toimitus: Inkeri Näätsaari ja Päivi Autere Ulkoasu ja taitto: Päivi Autere Kannen kuva: Vanhan pääkirjastotalon aula | Arto Takala Sisäkannen kuva: Kirjastopalvelujohtaja Inkeri Näätsaari | Kari Vainio Muut kuvat: Arto Takala, Kari Vainio, Päivi Autere, Piret Luukka

Turun kaupunginkirjasto | Åbo stadsbibliotek


Kirjastopalvelujohtajan katsaus

3

Kirjaston 150-vuotisjuhlavuosi oli menestyksekäs. Juhlavuosi näkyi kautta koko vuoden ja levittäytyi kaikkiin kirjastoihin tapahtumina, näyttelyinä ja asiakastapaamisina. Myös vanha kirjastotalo vietti juhlavuottaan: 17.9. tuli kuluneeksi 110 vuotta siitä, kun kaupunginvaltuusto otti talon vastaan lahjoituksena kauppaneuvos Fredric von Rettigiltä. Omaan historiaan ja toimintaan liittyneiden tapahtumien ja näyttelyiden lisäksi kirjasto esitteli Turun ja Pietarin 60-vuotista ystävyyttä laajalla yhteistyönäyttelyllä, joka oli Turun jälkeen esillä Pietarissa. Kirjaston käyttö kasvoi ja asetetut tavoitteet saavutettiin. Turun kirjastoissa oli vuoden aikana lähes 1,9 miljoonaa käyntiä (10,6/asukas) ja yli 3 miljoonaa lainaa (16,9/asukas). Lasten aineiston lainaus lisääntyi 6,6 % ja ylitti miljoonan rajan. Pääkirjasto oli runsaalla 1,3 miljoonalla käynnillään edelleen Suomen vilkkain yleinen kirjasto. Vuoden aikana palveluja tarjottiin 347 päivänä, ja Turun kirjastoissa järjestetyt runsaat 1800 tapahtumaa houkuttelivat 35 250 osanottajaa. Juhlinnan lisäksi kirjaston toiminnassa painottuivat integroituminen osaksi vapaa-aikatoimialaa, Vaski-yhteistyön syventäminen, digitaalisen aineiston käyttömahdollisuuksien lisääminen ja mediakasvatuksen kehittäminen.

Kirjasto uudisti toimintamalliaan ja sovitti sen kiinteämmin osaksi vapaa-aikatoimialaa. Vaski-kuntien kanssa hyväksyttiin uusi yhteistoimintasopimus ja laadittiin yhteiset kokoelmalinjat. Käyttäjien ja kokoelmien kohtaaminen -hankkeessa etsittiin uusia tilastollisia keinoja aineistotarjonnan parempaan osuvuuteen. Mediakasvatusta toteutettiin kaikilla tasoilla ja erityisesti osallistumalla koulujen ja kirjastojen yhteiseen Lukuinto-hankkeeseen. Runosmäen kirjasto oli aktiivisesti mukana vapaa-aikatoimialan yhteisessä EVIVA-hankkeessa, ja monikulttuurisia palveluja oli tarjolla eri puolilla kaupunkia. Myös lainaajien määrä kasvoi usean vuoden vähenemisen jälkeen. Henkilölainaajia oli 66 529 eli 38,8 % Turun väestöstä. Lisäksi oli 901 yhteisölainaajaa; nämä ovat pääasiassa koululuokkia ja päiväkoteja. Kirjastonkäyttäjien kokonaismäärää ei pystytä tilastoimaan, mutta aikaisempien tutkimusten perusteella tiedetään, että noin puolet kirjastonkäyttäjistä lainaa. Asiakastyytyväisyyskyselyssä 93 % vastaajista oli tyytyväisiä kirjaston palveluihin. Arvosana palveluista oli 4,29

(vuonna 2011: 4,18). Tyytyväisyys oli lisääntynyt kaikilla muilla osa-alueilla paitsi verkkokirjaston palveluissa. Tavoitteena onkin uudistaa verkkokirjasto ja liittyä kansalliseen Finnahakupalveluun. Tilahankkeista 60-vuotisjuhlavuottaan viettävän Vasaramäen kirjaston peruskorjaus valmistui ja Hirvensalon koulun hankesuunnittelu eteni. Vaski-kirjaston yhteisessä verkkokirjastossa oli vuoden aikana yhteensä runsaat 1,3 milj. käyntiä. Lisäksi kirjaston muissa verkkopalveluissa (kirjaston kotisivut, blogit, Facebooksivut sekä yhteistyössä muiden kanssa tuotetut verkkopalvelut) oli 1,2 milj. käyntiä. Turun kirjaston laskennallinen osuus yhteisesti tuotetuista verkkokäynneistä oli runsaat 1,5 miljoonaa. Kirjastoon hankittiin 61 302 teosta, mikä tekee 340 teosta tuhatta asukasta kohti. Näistä lähes neljä viidennestä oli edelleen kirjoja. Lehtiä tilattiin 2 091 vuosikertaa ja lisäksi oli tarjolla 2 300 sähköistä lehteä. Kokoelmissa oli kaikkiaan lähes 900 000 teosta. Vuoden 2013 aikana laajennettiin e-kirjavalikoimaa ja monipuolistet-


4

Kirjastopalvelujohtajan katsaus

Kirjaston käytön kehitys 2004-2013. 6 000 000 Lainat

5 000 000

Käynnit Verkkokäynnit

4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Vaski-yhteisjärjestelmä laajeni 1.5. kattamaan 17 kuntaa. Verkkokirjaston käyntien laskentatapa muuttui. Vuodelta 2012-2013 ei ole saatavana yhteismitallista tilastoa.

tiin sähköisten aineistojen tarjontaa, mutta kotimaisia e-kirjoja saatiin vielä rajoitetusti. Ellibsin e-kirjapalvelun kokoelmaa kartutettiin ja toukokuussa otettiin Vaski-kirjastoissa käyttöön uusi e-kirjapalvelu Overdrive. Vuoden lopussa kirjastojen asiakkaille oli tarjolla noin 1 660 e-kirjaa ja 90 e-äänikirjaa. Niiden lainaus lähes kuusinkertaistui verrattuna edellisvuoteen,

mutta oli vielä vähäistä verrattuna muuhun lainaamiseen. Turun kaupunginkirjasto toimii Varsinais-Suomen maakuntakirjastona, johon tehtävään opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää erillisen avustuksen. Vuoden aikana uudistetun kirjastoasetuksen mukaisesti maakuntakirjastotoiminnan painopistettä

Inkeri Näätsaari

Keskeiset tunnusluvut vuosina 2013 ja 2012.

Lainat aineistolajeittain. Lasten musiikkiäänitteet 1 %

siirrettiin edelleen kehittämiseen ja palvelujen uudistamiseen ja sen tukemiseen maakunnassa. VarsinaisSuomen maakuntakirjastona Turun kaupunginkirjasto järjesti alueella 15 täydennyskoulutuspäivää, joihin osallistui noin 700 kirjastoammattilaista eri puolilta maakuntaa.

Aikuisten tieto 30 %

Lasten kauno 28 %

2012

2013

muutos %

1 888 454

1 889 985

0,1

Verkkokäynnit

*

2 573 346

Turun laskennallinen osuus

*

1 561 171

21 770

22 103

1,5

2 926 913

3 025 881

3,3

58 429

62 302

6,2

Käynnit

Aukilotunnit

Lasten tieto 4% Aikuisten musiikkiäänitteet 8%

Lainat Aineistohankinnat

Aikuisten kauno 29 %

Tapahtumat

1 775

1 838

3,4

Osanottajat

29 519

35 410

16,6

*) ei vertailukelpoinen


Biblioteksdirektörens översikt

5

Framgångsrikt år för det 150-åriga biblioteket kirjastopalvelujohtaja Bibliotekets jubileumsår syntes under hela året i samtliga bibliotek i form av evenemang, utställningar och kundmöten. Förutom sin egen historia presenterade biblioteket den 60-åriga vänskapsverksamheten mellan Åbo och S:t Petersburg i en omfattande utställning. Användningen av biblioteket ökade och de uppställda målen uppnåddes. Under 2014 hade åbobiblioteken nästan 1,9 milj. besök (10,6/invånare) och över 3 milj. lån (16,9/invånare). Med sina 1,3 milj. besök fortsatte huvudbiblioteket

att vara Finlands livligaste allmänna bibliotek. Öppetdagarna var 347 till antalet och de drygt 1800 händelserna lockade 35 250 deltagare.

529 till antalet, d.v.s. 38,8 % av Åbos befolkning. Dessutom fanns det 901 samfundslåntagare, huvudsakligen skolklasser och daghem.

I den övriga verksamheten betonades bibliotekets integration med fritidssektorn, fördjupandet av Vaski-samarbetet, utökandet av möjligheterna att använda digitalt material och utvecklandet av mediefostran bl.a. i form av projektet Läslust i samarbete med skolor.

Enligt den senaste kundnöjdhetsundersökningen var 93 % av svararna nöjda med bibliotekets tjänster. Nöjdheten hade ökat inom alla delområden utom i fråga om nätbiblioteket. Biblioteket har som mål att förnya nätbiblioteket och ansluta sig till den nationella söktjänsten Finna.

I motsats till åren innan ökade antalet låntagare. Personlåntagare var 66

Vaskibibliotekens gemensamma nätbibliotek hade drygt 1,3 milj. besök och de övriga nättjänsterna 1,2 milj. Av dessa var Åbos andel drygt 1,5 milj. Biblioteket skaffade 61 302 verk, av vilka fyra femtedelar fortfarande var böcker. Antalet prenumererade tidnings- och tidskriftsårgångar var 2 091. Dessutom hade biblioteket 2 300 e-tidningar. I samlingarna ingick allt som allt närmare 900 000 band. Utbudet av e-böcker och övrigt ematerial blev mångsidigare. I maj tog man i bruk e-boktjänsten Overdrive. I slutet av året fanns det ca. 1 660 eböcker och 90 e-ljudböcker. Utlåningen av e-material sexfaldigades jämfört med året innan. I egenskap av Egentliga Finlands landskapsbibliotek arrangerade Åbo stadsbibliotek 15 fortbildningsdagar i vilka ca. 700 biblioteksanställda från hela landskapet deltog.

Inkeri Näätsaari direktör för bibliotekstjänster Porträttet av Einar Holmberg, stadsbibliotekarie i Åbo åren 1912–1918, fann sin plats i läsesalongen i gamla bibliotekshuset. Porträttet som målats av Theodor Schalin donerades av Einar Holmbergs sondotter Eva Holmberg.


6

Kokoelmat

PAIKALLISHISTORIAA KAIKKIEN ULOTTUVILLE Turkuseuran julkaisema kotiseutulehti Suomen Turku – Åbo, vår stad on ilmestynyt vuodesta 1959. Lehden sivuilla on käsitelty vuosikymmenten varrella monta mieleenpainuvaa paikallisuutista ja kulttuurihistoriallisesti merkittävää tapahtumaa. Kirjasto digitoi yhteistyössä Turkuseuran kanssa lehden ensimmäiset kymmenen vuosikertaa ja julkaisi ne avoimeen verkkokäyttöön kesäkuussa 2013. Tavoitteena on ulottaa digitointi myös myöhempiin vuosikertoihin. Hanketta tukivat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Suomen Kulttuurirahaston Varsinais-Suomen rahasto. Lehdet ovat verkossa osoitteessa suomenturku.turku.fi

Turun kaupunginkirjaston vanhan kokoelman teosten kuvituksista julkaistiin uniikkeja postikortteja.

VANHA KOKOELMA VIE SYVEMMÄLLE MENNEESEEN Turun kaupunginkirjastolla on kansallisestikin merkittävä vanhan aineiston kokoelma. Sen vanhin teos on Mikael Agricolan Dauidin Psaltari vuodelta 1551. Varhaisin kokoelma perustui pitkälti lahjoituksiin. Turun yliopiston historian tutkijoille myönnettiin Suomen Kulttuurirahaston Varsinais-Suomen rahaston apura-

ha kokoelman tutkimushankkeeseen. Sen turvin kokoelmaa käydään läpi ja dokumentoidaan, tutkitaan teosten alkuperää ja lahjoittajien roolia kokoelmien muodostumisessa. Kokoelman sisältöjä esiteltiin osana kirjaston 150-vuotistapahtumia näyttelyissä ja yleisöluennoilla. Kuukauden kirja-aarteet –teosesittelyt julkaistiin kirjaston verkkosivuilla ja tutkimushankkeen blogisivuilla opintokokoelma.wordpress.com, jossa hankkeen etenemistä voi seurata.

KIRJASAMPO TAKOO TIETOA JA TULOSTA

Kuvatallenteet 6,9 %

Muut*** 1,4 %

Turun kaupunginkirjastossa ylläpidetään ja kehitetään valtakunnallista kirjallisuuden verkkopalvelu Kirjasampoa (kirjasampo.fi) yhteistyössä Vaasan kaupunginkirjaston ja kirjastot.fi-toimituksen kanssa. Vuosi 2013 oli Kirjasammon osalta vilkas ja tuloksellinen. Kirjasammossa oli käyntejä lähes 680 000, mikä on yli kaksinkertainen määrä edellisvuoteen verrattuna.

e-kirjat ** 0,8 %

Muut äänitteet 1,8 % Musiikkiäänitteet 9,7 % Nuotit ja partituurit 1,8 %

Hankinnat aineistolajeittain.

Kirjat, lehdet ja muut painotuotteet 77,6 %

Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella käynnistettiin projekti, jonka myötä myös lasten- ja nuortenkirjallisuuden viitetiedot löytyvät jatkossa palvelusta. Ensimmäisenä yhteistyöprojektina Ylen kanssa toteutettiin Kirjakalenteri, josta voi käydä tarkistamassa viikoittaiset kirjallisuusaiheiset ohjelmat radiossa ja televisiossa.


bo

Å

Tapahtumat

VÄ N

LAINA-AIKAA 150 VUOTTA Tapahtumien ja niiden osanottajien määrä ylitti reilusti tavoitteet. Kulttuuripolkuohjelmia, muuta käyttäjäkoulutusta, luentoja, kirjailijavierailuja, kerhoja, lukupiirejä, satutunteja ja muita tapahtumia oli kaikkiaan 1 821, joista 980 oli suunnattu lapsille. Näissä oli kaikkiaan 35 250 osanottajaa, joista puolet lasten tapahtumissa. Tapahtumista 524 oli käyttäjäkoulutusta, ja niissä oli 9 418 osanottajaa. Kulttuuripolkuun osallistui 184 luokkaa, lähes 4 400 oppilasta.

Tu r

TURUN PÄIVÄ ÅBODAGEN

Tu r

URUN PÄIVÄ BODAGEN

.9. 2013 ·15 ·

bo

ku

Å

bo

.9. 2013 ·14 ·Å

bo

URUN PÄIVÄ BODAGEN

Å

bo

Vuonna 2013 Turun kaupunginkirjasto juhli 150-vuotista toimintaansa ja 110 vuotta täyttävää vanhaa kirjastotaloa. .9. 2013 .9. 2013 ·11 ·12 ·Å Turun kansankirjasto · u aloitti toimink tansa 1.1.1863, ja Turun kaupunki vastaanotti kauppaneuvos Fredric von Rettigin lahjoittaman kirjastotalon

TURUN PÄIVÄ ÅBODAGEN

17.9.1903. Nämä ajankohdat rytmittivät merkkivuotta.Kirjaston historian ensimmäisiin vuosikymmeniin keskittynyt näyttely Tietämättömyyttä vastaan oli esillä tammikuussa ja kaupunginkirjaston myöhempiä vaiheita valottanut Laina-aikaa 150 vuotta –näyttely levittäytyi kirjastoihin syyskuussa. Kulttuurilautakunnan myöntämän suurtuotantomäärärahan turvin juhlavuoden tapahtumia järjestettiin pitkin vuotta monipuolisen yhteistyökumppaneiden verkoston kanssa. Kirjaston juhlavuoden tapahtumissa esiintyi yli 100 asiantuntijaa ja eri alojen taiteilijaa ja osanottajia oli kaikkiaan 6 500. Varsinaissuomalaisen kirjallisuuden ja kirjailijoiden esitteleminen eri aikakausina oli keskeinen osa ohjelmatarjontaa. Tämä toteutui monissa eri toimintamuodoissa studia generalia -luentosarjasta Turku-aiheista lasten ja nuortenkirjallisuutta esittelevään vinkkivihkoseen sekä paikallisia kirjailijoita esitteleviin kirjailijakävelyihin Aurajoen rantamilla.

7

Juhlavuoden kunniaksi julkaistu Turun kaupunginkirjasto tunnissa -sanasto on saatavissa myös mobiilisovelluksena sekä e- ja äänikirjana. Minun kirjastoni -tapahtumasarja kiersi vuoden aikana kaikki kaupunginkirjaston toimipaikat. Näissä tilaisuuksissa kirjastonkäyttäjät kutsuttiin mukaan keskusteluun kirjastosta, kirjastokokemuksista ja kirjastoon kohdistuvista odotuksista. Yhdessä kaupunkilaisten kanssa kirjastoa juhlittiin Turun päivänä 15.9., jolloin pääkirjasto täyttyi koko päiväksi monipuolisesta ohjelmasta. Turun päivän ensimmäisenä syntynyt lapsi nimettiin paitsi Turun myös kaupunginkirjaston kummilapseksi. Kutsuvierasjuhlaan 17.9. valtiovallan tervehdyksen toi kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki. Arvokkaan päivän kruunasi kirjastokollegoille ja muille yhteistyökumppaneille järjestetty kepeämpi iltajuhla.

bodagen 2013 -erikoisleima , 10., 11., 12., 13., 14. ja 15.9.2013

run keskustakirjaston uuden osan kulma

Tapani Talari 2013

Uusi versio Einar Holmbergista nähtiin 15.9.2014. Vasemmalla Turun päivän postileima.


8

Palvelut uudistuvat

Loru ja kirjaston kummitus -esitys viihdytti lapsiperheitä syksyllä.

SEIKKAILUA JA SARJAKUVAA Lapset viihtyvät kirjastoissa ja myös lainaavat innokkaasti, minkä osoittavat lasten aineiston nousseet lainausluvut. Lapsia kannustettiin lukemiseen muun muassa yhdessä kaikkien Vaski-kirjastojen kanssa toteutetulla Jäätelökesälukukampanjalla. Kirjastoja kiertävä lasten tapahtuma Kirjastokaruselli tavoitti vuoden aikana noin 500 osallistujaa. Tapahtuman vuorovaikutteisessa teatteriesityksessä seikkailivat keväällä kirjastosääntöjen parissa Lainasankarit Kettu ja Karhu ja syksyllä kirjaston historian hämäriin kurkottivat Loru ja kirjaston kummitus.

RUNOSMÄKI RULES Runosmäki on ollut asukkaiden vapaaajan aktiivisuutta lisäämään pyrkivän

Yhdessä Turun yliopiston ja Åbo Akademin kanssa järjestetyt, lapsille suunnatut Tieteiden päivien tapahtumat 18.–19.10. toivat pääkirjastoon tiedesuunnistuksen, mahdollisuuden lainata käyttöönsä tutkija sekä oikean pienen planetaarion tähtien tarkasteluun. Loppuvuodesta pääkirjaston lasten Saagan asiakasneuvonta siirrettiin osaston ”keskustorille”, mikä keräsi kiitosta asiakkaiden keskuudessa. Sarjakuva oli erityisen vahvasti mukana nuorten kanssa tehdyssä työssä. Sarjakuva-ammattilaisten vetämät tapaamiset tarjosivat nuorille harrastajille laadukasta opetusta ja näkökulmaa sarjakuvan maailmaan. Sarjakuvaa kokeiltiin menestyksekkäästi myös valistavissa päihdepajoissa ja kehitysvammaisten sarjakuvapajoissa. Kesällä järjestettiin yhdessä Sarjakuvakeskuksen ja Turun Sarjakuvakerhon kanssa Pop Up -sarjakuvatapahtuma pääkirjastossa ja Kirjastopihalla.

Eviva-hankkeen pilottialue. Eviva ja Runosmäen kirjaston henkilökunnan omaehtoinen kehittäminen ovat tuotta-

Kirjastoissa otettiin käyttöön QR-koodeja, joiden avulla johdetaan kirjaston käyttäjät verkkoon lisätiedon äärelle. Tämä koodi johtaa uutiseen, jossa kerrotaan pääkirjaston Hiljaisesta tiistaista - uutta toimintaa sekin!

KIRJASTO KAIKILLE Kirjastoissa järjestettiin useita suvaitsevaisuutta ja moniarvoisuutta edistäviä sekä erilaisia kulttuureja valottavia tapahtumia, kuten afroamerikkalaista kulttuuria esitellyt Say it Loud, erityisryhmien Kirjasto kaikille -tapahtuma sekä vapaa-aikatoimialan ja yhdistysten yhteinen Etnofest Varissuolla. Maahanmuuttaja- ja suomalaistaustaisille nuorille suunnatut SanaPajailtapäiväkerhot jatkoivat toimintaansa Lausteen ja Runosmäen kirjastoissa ja kielitaitoa tukevat Luovan lukemisen lukupiirit Varissuolla. Pansion kirjaston Tänään yhdessä -työpajoissa tutustuttiin omaan asuinympäristöön etenkin erilaisia sana- ja kuvataiteen tekniikoita hyödyntäen.

neet tulosta, mikä näkyy sekä tilastoissa että konkreettisesti kirjastossa. Runosmäen kirjaston kävijämäärä nousi vuoden aikana 10 %, ja oli 94 345. Runosmäki oli kävijämäärältään Turun vilkkain lähikirjasto. Yhteistyössä Evivan kanssa kirjastossa järjestettiin satutunteja ja vauvojen tanssitusta. Bridging Baltic –hanke mahdollisti esimerkiksi koiralle kirjoittamisen. Lisäksi kirjasto järjesti muun muassa pelitapahtumia, Hattumaakarin kestejä, aikuisten satutuokioita ja monikulttuurisia tapahtumapäiviä.

Vekarapäivässä tehtiin taidetta, kuva: Piret Luukka.


Palvelut uudistuvat

9

LUKULAMPUN VALOSSA

MEDIATAITOJA JA LUKUINTOA

Opetus- ja kulttuuriministeriön tukema kokeiluprojekti Lukulampun valossa (2011-2013) ideoitiin alun perin yhdeksi kirjaston kulttuuripääkaupunkiohjelmaksi. Päämääränä on ollut tavoittaa uusia ihmisiä oivaltamaan kirjaston mahdollisuudet tiedon ja elämysten välittäjänä sekä käyttää kirjaston tiloja innovatiivisesti. Tärkein kohderyhmä ovat olleet ihmiset, jotka eivät eri syistä ole pystyneet itsenäisesti hyödyntämään kirjaston tarjontaa.

Perinteisen lukutaidon lisäksi tarvitaan entistä kattavampia mediataitoja. Niiden vahvistamiseksi kirjastot ovat ottaneet työmenetelmiensä joukkoon mediakasvatuksen ja -valmennuksen.

Hankkeen toimintamuotoja olivat erityisesti laaja lukupiiritoiminta sekä kirjastossa ja sen ulkopuolella järjestetyt harrastus- ja toimintapiirit. Suuren yleisön tapahtumaksi muodostui marraskuinen Kaamos-tapahtuma, jonka konsepti on levinnyt valtakunnalliseen käyttöön. Myös hankkeen tuottamiin vuosittaisiin koulutuspäiviin kutsuttiin osanottajia valtakunnallisesti. Lukulampun valossa –projekti keräsi toimintansa aikana valopiiriinsä noin 6 000 osallistujaa.

Vuoden 2013 Kaamos-tapahtuma toi taiteen jopa kirjaston wc-tiloihin. Käyrän vankilan ryhmä tutustui Turun pääkirjastossa kirjojen korjaukseen osana Kirjastosta juuret elämään – hankkeen toimintaa.

Kirjastovirkailija Antti Impivaara valmistautumassa Kysy kirjastonhoitajalta -lähetykseen Ylen studiolla.

YLEISET – YLEISEN KIRJASTON JA YLEISRADION YHTEISTYÖ Vuonna 2013 aloittaneessa Yleisethankkeessa kehitetään ja testataan uusia yhteistyömuotoja yleisten kirjastojen ja Yleisradion välille. Ensimmäisenä projektissa käynnistettiin viikoittainen radio-ohjelma Kysy kirjastonhoitajalta. Ohjelmassa kirjastovirkailija vastaa suorassa lähetyksessä Yle Turulle ennalta lähetettyihin kysymyksiin. Kuukausittaisessa Kirjasto suosittelee -ohjelmassa kirjastohenkilökunta puolestaan esitteli suosituimpia uutuuksia ja antoi lukuvinkkejä eri aiheista. Ylen kanssa tehtiin yhteistyötä myös SenioriSurf-opastuksissa ja Turun kirjamessuilla.

Mediakasvatuksen menetelmiä otettiin haltuun valtakunnallisessa Lukuintohankkeessa yhteistyössä Puolalan koulun kanssa. Hankkeessa hyödynnettiin uutta teknologiaa lukemisen ja kirjoittamisen taitojen omaksumiseen sekä lasten ja nuorten lukukokemusten käsittelyyn. Lasten kanssa tehtiin kirjavinkkivideoita, digitarinoita ja sarjakuvia iPadeilla. Hankkeessa syntyneisiin oppilaiden videoihin ja muihin tuloksiin voi tutustua Lukuinto-blogissa blog.edu.turku.fi/lukuinto. Kirjasto on opastanut pienimuotoisesti myös aikuisia mediataitoihin. Nettipysäkeiltä saa neuvoa tietokoneen ja internetin käyttöön. Keväällä toteutettiin mediataitokurssi, jonka teemat vaihtelivat tietokoneen perustaidoista sosiaaliseen mediaan, Skypeen ja tekijänoikeuksiin. Mediavalmennusta tekee osaltaan myös Kirjastosta juuret elämään –hanke opastaessaan vapautuvia vankeja ja perhekeskusten nuoria tiedonhakuun ja näin kiinni arkeen.


10

Talous ja henkilöstö

TALOUS JA HENKILÖSTÖ Kirjaston taloudellinen tulos oli ylijäämäinen. Tuotot olivat 976 851 € (TA 655 000), kulut 11 663 814 € (TA 11 510 102) ja nettomenot 10 686 963 € (TA 10 855 102), ylijäämä 168 394 €. Ero talousarvioon verrattuna syntyi pääosin ulkopuolisella rahoituksella toteutetuista kehittämishankkeista. Asukaskohtaiset nettomenot olivat 59,30 € ja nettomenot/käynti 5,64 € (tavoite 5,67). Henkilöstökulut muodostivat puolet menoista (5,7 milj. €). Tilavuokriin kului 24 % (2,8 milj. €), materiaalin hankintoihin 14 % (1,6 milj. €) ja palveluihin 12 % (1,4 milj. €). Kirjastoaineistoa hankittiin runsaalla 1,2 milj. eurolla (7 € asukasta kohti). Merkittävin osa tuotoista oli avustuksia kehittämishankkeisiin, 36 %. Muita tuottoja kertyi myöhästymismaksuista 33 %, myyntituloista 22 % ja varausmaksuista 8 %. Myyntituloihin sisältyi mm. Vaski-kirjastojen ja Yleisten kirjastojen keskuskirjaston korvauksia Turussa tehdystä työstä. Kirjastossa oli kaikkiaan 152 henkilötyövuotta, joista 6,3 kehittämishankkeissa ulkopuolisella rahoituksella. Henkilökunnasta oli 45 % korkeakoulutettua kirjastoammatillista ja 44 % muuta kirjastoammatillista henkilökuntaa.

Turun kaupunginkirjaston henkilökunta pääsi juhlimaan 150-vuotiasta kirjastoaan 17.9. yhdessä kirjastokollegoiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

EKONOMI OCH PERSONAL

och 12 % (1,4 milj. €) av tjänster. Biblioteksmaterial skaffades för dryga 1,2 milj. euro (7 € / invånare).

Bibliotekets ekonomi uppvisade ett överskott på 168 394 €. Intäkterna var 976 851 € (budget 655 000), utgifterna 11 663 814 € (budget 11 510 102) och nettoutgifterna 10 686 963 € (budget 10 855 102). Skillnaden var huvudsakligen resultat av utvecklingsprojekt som genomförts med utomstående finansie-ring. Utgifter per invånare var 59,30 € och nettoutgifter/besök 5,64 € (målsättning 5,67).

Största delen (36 %) av intäkterna var bidrag för utvecklingsprojekt. De övriga intäkterna bestod av för-seningsavgifter (33 %), försäljningsinkomster (22 %) och reserveringsavgifter (8 %). Försäljningsinkoms-terna inbegrep bl.a. ersättningar från Vaskibiblioteken och Centralbiblioteket för de allmänna biblioteken för arbete som utförts i Åbo.

Av utgifterna utgjordes hälften av personalkostnader (5,7 milj. €), 24 % (2,8 milj. €) av hyror för utrym-men, 14 % (1,6 milj. €) av materialanskaffningar

Biblioteket hade sammanlagt 152 årsverken av vilka 6,3 inom utvecklingsprojekt med utomstående finansiering. Av personalen hade 45 % biblioteksut-

Myöhästymismaksut 33,3 %

Toimintakulut vuonna 2013. % Henkilöstökulut

5 775 003

49,5

Palvelujen ostot

1 438 539

12,3

Aineet, tarvikkeet, tavarat

1 582 264

13,6

Sisäiset vuokrat

2 793 054

23,9

74 699

0,6

Muut kulut yhteensä Kirjastoaineiston hankinta

11 663 559 1 231 917

Myyntituotot 21,8 %

Varausmaksut ja muut maksut 7,8 %

Vuokratuotot 1,5 %

Tuet ja avustukset 35,6 %

Tuottojen jakaantuminen.


TURUN KAUPUNGINKIRJASTO - ÅBO STADSBIBLIOTEK - TURKU CITY LIBRARY

Tilastot

11

KIRJASTOJEN KÄYTTÖ JA AUKIOLO 2013 ANVÄNDNING OCH ÖPPETTIDER - LIBRARY USE AND OPENING HOURS 2013 Toimintayksikkö - Department

Vastaanotto Uutistori

Lainat - Loans

Käynnit - Visits

Tietopalvelu Information service

110 965

152 015

6 402

48 435

Tieto-osasto

505 281

43 491

Saaga ja Stoori

617 124

70 239

Musiikki

254 393

17 524

Kirjallisuus ja taiteet Pääkirjasto yhteensä

614 636

Ao-päivät Opening days

Ao-tunnit Opening hours

68 677

2 108 801

1 319 363

400 380

347

3 321

2 048 805

1 286 098

227 038

343

3 298

2,9

2,6

76,3

1,2

0,7

155 123

68 342

60 993

273

2 281

Hirvensalo

71 402

32 656

28 194

222

1 332

Jyrkkälä *

9 726

23 326

5 928

117

702

Ilpoinen

101 542

33 888

13 342

248

1 728

Lauste

18 138

28 711

10 516

176

1 052

Maaria

26 672

20 879

7 146

221

1 326

Moisio

12 562

14 817

7 515

45

290

Nummi

196 509

75 563

48 381

249

1 956

Paattinen

16 470

21 566

9 180

135

797

Pansio

35 427

34 325

15 340

222

1 327

27 534

254

1 975

247

1 635

vuonna 2012

muutos-%

Kirjastoautot

Runosmäki

140 010

94 345

Skanssi

16 257

27 897

Varissuo

102 465

86 288

33 525

250

1 957

12 435

8 019

7 136

71

424

914 738

570 622

274 730

2 730

18 782

877 714

602 356

84 187

2 673

18 472

4,2

-5,3

226,3

2,1

1,7

3 025 811

1 889 985

675 109

3 077

22 103

2 926 950

1 888 454

311 225

3 016

21 770

3,4

0,1

116,9

2,0

1,5

16,9

10,6

16,4 3,3

10,6 -0,2

Vasaramäki ** Lähikirjastot yhteensä vuonna 2012

muutos-%

e-kirjat Kaikki yhteensä - Total vuonna 2012

muutos-%

Asukasta kohti - Per inhabitant vuonna 2012

muutos-%

2 272

Verkkokäynnit - Webbesök - Web visits Vaski-verkkokirjaston käynnit

- Turun laskennallinen osuus

2013

2012

1 327 884

689 533

691 775

358 763

Verkkopalvelujen käynnit yhteensä

2 573 346

1 770 430

- Turun laskennallinen osuus

1 567 171

1 271 554

Vaski-verkkokirjastokäyntien laskentatavan muutos 1.5.2012 alkaen Vuodesta 2013 alkaen tietopalveluun sisältyvät myös lainauspalveluun liittyvät kysymykset *) Jyrkkälä kiinni kattoremontin takia 24.6.-31.8.2013 Vaski-verkkokirjastokäyntien laskentatavan muutos 1.5.2012 alkaen **) Vasaramäki kiinni peruskorjauksen vuoksi 20.6.-31.13 ja koulun peruskorjauksen vuoksi 1.6.-26.9.2012 Lisäys Tietopalveluihin 1.1.2013 alkaen: Lainauspalvelut asiakaskontaktit 651)24.6.-28.7.2013 ***) Pienet lähikirjastot kiinni (Hirvensalo, Lauste, Maaria,jaMoisio, Paattinen, (373 Pansio) *) Jyrkkälä kiinni kattoremontin takia 24.6.-31.8.2013

Lisää tilastoja: www.turku.fi/kirjasto/tilastot

**) Vasaramäki kiinni peruskorjauksen vuoksi 20.6.-31.12. ja koulun peruskorjauksen vuoksi 1.6.-26.9.2013


12 www.turku.fi/kirjasto | www.kulttuuriaturussa.fi

PYHÄRANTA

11

4 LAITILA UUSIKAUPUNKI

Kalanti

16

17

MYNÄMÄKI

VEHMAA

7 Valpperi Mietoinen

NOUSIAINEN

KUSTAVI

3

Vahto

9 15

6

Lemu

TAIVASSALO

Paattinen

Askainen

RUSKO

MASKU

13 LIETO

Maaria Suopelto Velkua

Merimasku

8

12

5

RAISIO

PAIMIO

1

NAANTALI

TURKU

10

Piikkiö Littoinen

2 KAARINA

Rymättylä

14 SAUVO

www.vaskikirjastot.fi

Turun kaupunginkirjasto, toimintavuosi 2013  

library, Turku

Advertisement