Page 1

Turun kaupunginkirjasto

20 11 책BO STADSBIBLIOTEK

toimintavuosi 2011


2

Turun

kaupunginkirjaston toiminta osoittaa, mitä kirjasto voi parhaimmillaan olla sekä tilana että palveluiden tuottajana!

Opetus- ja kulttuuriministeriö, Vuoden kirjastokehittäjä 2011 -palkintoperustelut

Kirjastotoimenjohtajan katsaus ................................................3 Biblioteksdirektörens översikt ..................................................4 Kirjaston käyttö | Biblioteksanvändning ...................................5 Kokoelmat | Samlingar .............................................................6 Lähipalvelut | Närservice ..........................................................7 Tapahtumat | Evenemang ........................................................8 Alueellinen yhteistyö ja verkkopalvelut.....................................9 Talous ja henkilöstö | Ekonomi och personal ...........................10 Tilastot | Statistik ......................................................................11

§

Turun kaupunginkirjasto |Åbo stadsbibliotek

Toimitus: Inkeri Näätsaari ja Päivi Autere Ulkoasu ja taitto: KMG ja Päivi Autere Kannen kuva: Valokuvanäyttely Turku - Pietari - Köln pääkirjastossa / Vesa Aaltonen Paino: Newprint 2012


Kirjastotoimenjohtajan katsaus

3

Kirjaston vuosi 2011 oli hyvä: toiminta jatkui monipuolisena ja suosio kasvoi edelleen. Kasvu näkyi myös tavoitteiden toteutumisena. Ne ylittyivät selvästi kaikilla keskeisillä mittareilla, kävijöiden osalta 5 % ja lainojen osalta 12 %. Pääkirjasto on 1,3 miljoonalla käynnillään edelleen Suomen vilkkain kirjasto. Kirjasto oli myös hyvin saavutettavissa, sillä pääkirjasto oli vuoden aikana avoinna 350 päivänä ja joidenkin lähikirjastojen aukioloaikoja pystyttiin lisäämään. Paattisten kirjasto muutti uuden koulun yhteyteen ja oli sen vuoksi loppuvuonna kiinni kaksi kuukautta. Kesäkuussa avattiin kirjastopalvelut Skanssissa yhteispalvelupiste Monitorissa, ja kirjasto olikin koko yhteispalvelun käytetyin palvelu. Lähikirjastojen käynnit kasvoivat lähes viidenneksen ja lainat 14 %. Kirjaston tapahtumissa oli ennätykselliset 42 000 kävijää. Kulttuuripääkaupunkivuosi näkyi monin tavoin kirjaston vilkkaassa ohjelmatarjonnassa. Kirjaston omia hankkeita olivat Kohtaamisia kirjastossa -tapahtumasarjat, valtakunnalliseksi levittäytynyt Lukulampun valossa ja sen päätapahtuma Kaamosviikonloppu sekä monikulttuurinen Kulttuurit kuuluviin!, jonka Maailmanpyörä-ohjelma kiersi kirjastoissa eri puolilla kaupunkia.

Verkkokäynnit jatkoivat kasvuaan ja niiden määrä ylitti viisi miljoonaa. Kirjastolla olikin tarjottavana useita palveluja perinteisten verkkopalvelujen lisäksi. Oli verkkotietopalvelua, useita blogeja ja Facebook-sivuja, joista osa tuotettiin yhteistyössä muiden kirjastojen kanssa. Kirjamessujen yhteydessä julkistettiin valtakunnallisena yhteistyönä toteutettu kaunokirjallisuuden verkkopalvelu Kirjasampo, jonka idea syntyi Turun kaupunginkirjastossa ja jonka sisältö tuotettiin suurelta osin Turussa. Vaski-kirjastojen yhteistyö jatkui seitsemäntoista kunnan yhteisvoimin, ja vuoden aikana valmistauduttiin monin eri tavoin kirjastojärjestelmän uudistamiseen. Kirjastot sopivat yhteisistä käyttöehdoista ja kehittivät palveluja samaan suuntaan. Yhteistyön tavoitteena ovat laadukkaat, kustannustehokkaat ja jatkuvasti uudistuvat kirjastopalvelut koko Vaski-alueella. Maakunnan kirjastoille tarjottiin koulututusta ja tiedotusta ajankohtaisista asioista.

Finnish Consulting Groupin syksyllä toteuttamassa Turun kulttuuripalvelujen asiakastyytyväisyyskyselyssä 1063 kirjastonkäyttäjää antoi kirjaston palvelusta asteikolla 1-5 yleisarvosanaksi 4,18. Hyvän arvosanan saivat asioinnin sujuvuus, tilojen viihtyisyys, automaattien toimivuus, verkkokirjaston palvelut sekä henkilökunnan palvelualttius, ystävällisyys ja ammattitaito. Vastaajat toivoivat kirjaston parantavan kokoelmien sijoittelua ja opasteita sekä palveluista tiedottamista. Kokoelmista tärkeimmäksi kehittämisalueeksi nousivat aikuisten kirjat ja lehdet, kun tyytyväisimpiä oltiin lasten ja nuorten aineistotarjontaan. Vuoden kruunasi opetus- ja kulttuuriministeriön Turun kaupunginkirjastolle myöntämä Vuoden kirjastokehittäjä -palkinto, jonka perusteluina olivat muun muassa monipuoliset palvelut, laaja ohjelmatarjonta ja innovatiivinen kehittäminen.

Inkeri Näätsaari


4

Biblioteksdirektörens översikt

För biblioteket var år 2011 lyckat: den mångsidiga verksamheten fortsatte och populariteten ökade ytterligare. Också målsättningarna uppnåddes, och enligt alla centrala indikatorer överträffades de med klar marginal antalet besökare med 5 % och antalet lån med 12 % . Huvudbiblioteket är fortfarande Finlands livligaste bibliotek , antalet besök i fjol var 1,3 milj. Biblioteket var också nåbart: under året var det öppet 350 dagar, och vid vissa närbibliotek kunde öppettiderna utökas. Närbiblioteksbesöken ökade med nästan en femtedel. Bibliotekets evenemang hade rekordartade 42 000 besökare. Kulturhuvudstadsåret var på många sätt synligt i bibliotekets digra programutbud. Bland bibliotekets egna projekt fanns evenemangsserierna inom Träff på biblioteket, det riksomfattande projektet I läslampans sken och dess huvudevenemang Kamosveckoslutet

i november, samt det mångkulturella Kulturer ska höras! med program på olika bibliotek runtom i staden. Nätbesöken fortsatte att öka, och deras antal överskred fem miljoner. Biblioteket hade flera tjänster att erbjuda utöver de traditionella nättjänsterna, bl.a. informationsservice över nätet samt flera bloggar och Facebooksidor, av vilka en del genomförs i samarbete med andra bibliotek. I samband med Bokmässan offentliggjordes den skönlitterära nättjänsten Boksampo som genomförts som ett riksomfattande samarbete. Idén till Boksampo föddes vid Åbo stadsbibliotek och också innehållet har till största delen producerats i Åbo. Vaskibibliotekens samarbete fortsatte med sjutton kommuners samman-

förda krafter, och under året förbereddes på flera olika sätt för ett byte av bibliotekssystemet. Biblioteken fastslog gemensamma användarvillkor och arbetade för att utveckla sina tjänster i gemensam riktning. Målet för samarbetet är högklassiga, kostnadseffektiva och ständigt förnyade bibliotekstjänster i hela Vaskiområdet. Samtidigt anordnades utbildning och informationstillfällen för landskapets bibliotek om aktuella saker. Enligt kundenkäten om Åbos kulturtjänster som genomfördes av Finnish Consulting Group hösten 2011 fick bibliotekets tjänster medelvitsordet 4,18 på skalan 1-5 av sammanlagt 1063 biblioteksanvändare. Ett gott vitsord gick till den smidiga servicen, de trivsamma utrymmena, de välfungerande automaterna, nätbibliotekets tjänster samt personalens tjänstvillighet, vänlighet och yrkeskunnighet. Förbättringar önskades i placeringen av samlingarna och i skyltarna samt i informeringen om tjänsterna. Inom samlingarna framlyftes böcker och tidningar för vuxna som det viktigaste utvecklingsområdet. Nöjdast var svararna med materialutbudet för barn och unga. Som kronan på verket beviljades Åbo stadsbibliotek kulturministeriets pris för Årets biblioteksutvecklare. Som motivering för priset nämndes mångsidiga tjänster, ett omfattande programutbud och ett innovativt utvecklingsarbete.

Sveriges kronprinsessa Victoria besökte huvudbiblioteket 20.9.2011. Ruotsin kruununprinsessa Victoria vieraili pääkirjastossa 20.9.2011.


008

Kirjaston käyttö kuvatallenteet 10,3 %

5

muut 0,9 %

muut äänitteet 3,0 % musiikkiäänitteet 9,4 %

nuotit, partituurit 1,6 % Lehdet 3,0 % kirjat 71,9 %

jossa lainaajia oli 59 % koko ikäluokasta. Yli puolet lainaajista oli alle 25-vuotiaita. Kaikkeen kirjastonkäyttöön ei tarvita kirjastokorttia, joten kaikki kirjastonkäyttäjät eivät näy asiakasrekisterissä. Kirjastonkäyttäjiä on huomattavasti enemmän kuin lainaajia, kyselyjen mukaan keskimäärin 75-80 % asukkaista.

TURUN PÄÄKIRJASTO ON SUOMEN VILKKAIN KIRJASTO Joistain päinvastaisista ennustuksista huolimatta lainaajien määrä on monissa Suomen kirjastoissa kääntynyt viime vuosina kasvuun. Tämä suuntaus näkyy myös Turussa. Kirjaston käyttö ja palvelujen tarjonta kasvoivat kaikilla tunnusluvuilla mitattuna. Käyntejä oli 1,9 miljoonaa mikä teki 10,6 käyntiä asukasta kohti. Käyntimääriä kasvattivat lisääntyneet aukiolotunnit ja tapahtumien määrä.

Kirjaston käyttö vaihtelee kuukausittain suurestikin. Vilkkaimpia kuukausia ovat maalis-, syys-, loka- ja marraskuu, ja vastaavasti hiljaisimpia kesäkuu ja heinäkuu. Lainoista oli edelleen selvä valtaosa eli lähes 72 % kirjoja, musiikki- ja muiden äänitteiden osuus laski 9 prosenttiin ja kuvatallenteiden nousi 10 prosenttiin. Sähkökirjoja tarjottiin ensimmäistä kertaa, mutta niiden osuus oli vielä vähäinen.

Lainoja oli Turussa 17,7 asukasta kohti. Lainausmahdollisuutta käytti vuoden aikana 65 408 asiakasta (37 % turkulaisista). Aktiivisimmat lainaajat olivat 10-15-vuotiaiden ikäryhmässä,

Kirjaston käytön kehitys 2002-2011. Lainat

Lainat Käynnit Verkkokäynnit Lainat Tapahtumat Käynnit Osanottajat Verkkokäynnit Näyttelyt Aukiolotunnit Aineistohankinnat

Käynnit Verkkokäynnit

4 000 000 3 000 000 2 000 000

2009

2010

2011

1 000 000 0

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

ÅBOS HUVUDBIBLIOTEK ÄR FINLANDS LIVLIGASTE Biblioteket hade under året 1,9 miljoner besök, vilket innebär 10,6 besök per invånare. Motsvarande låneantal per invånare var 17,7. Under året utnyttjades möjligheten att låna material av 65 408 invånare (37 % av Åboborna). Antalet biblioteksanvändare var betydligt större än antalet låntagare, enligt undersökningarna i genomsnitt 75-80 % av invånarna. Av utlånen var fortfarande den största andelen böcker, närmare 72 %. Andelen musik och andra fonogram sjönk till 9 % medan andelen videoinspelningar steg till 10 %. Utlåningen av svenskspråkigt material motsvarar väl den svenskspråkiga befolkningens del av befolkningsantalet.

Keskeiset tunnusluvut vuosina 2011 ja 2010.

6 000 000 5 000 000

Lainat aineistolajeittain.

2010

2011

2011 3 139 600 1 886 513 5 001 096 2 018 41 953 119 21 819 73 336

2010 muutos % 3 046 680 3,0 1 699 300 11,0 4 208 361 18,8 1 396 44,6 25 256 66,1 94 26,6 17 939 21,6 66 586 10,1


6

Kokoelmat

Sähköä ilmassa Aineistohankintoja oli 73 336, mikä tekee 414 teosta asukasta kohti. Aineistohankintoihin käytettiinkin enemmän rahaa kuin aikaisempina vuosina. Lisäksi tarjottiin 2020 painettua lehtivuosikertaa ja pääsy 1900 sähköiseen lehtijulkaisuun. Kirjaston kokoelmat olivat lainassa vuoden aikana keskimäärin 3,2 kertaa. Tavoitteena on koko valtakunnassa saada kirjastojen kokoelmat tehokkaammin käyttöön. Tätä edistävät erityisesti usean kunnan muodostamat kirjastojen yhteisjärjestelmät, jollainen Turun seudulla on Vaski. Vuonna 2011 kilpailutettiin kirjastoaineistojen päähankintapaikat lehtiä lukuun ottamatta. Kilpailutus tehtiin keskitetysti kaikille Vaski-kirjastoille.

nuotit, partituurit 1,0 %

Vaski-kirjastojen uusi yhteinen e-kirjakokoelma esiteltiin Turun kirjamessujen yhteydessä. Tämä 274 niteen kokoelma on ensimmäinen, lähtökohtaisesti kaikkien Vaski-kirjastojen yhteinen kokoelma. Sähköisesti käytettävä tiedosto on nopeasti yleistyvä aineistolaji, mutta myös perinteiset kirjat ovat edelleen suosittuja ja niistä pidetään huolta kaikin tavoin. Toimintavuonna käynnistettiin kirjaston laajojen varastoaineistojen haltuunotto ja uudelleensijoittelu. Vuoden lopussa pääkirjaston uudisosan kellarissa sijaitsevaan varastoon siirrettiin kirjaston vanhin kokoelma, jonka vanhimmat teokset ovat 1500-luvulta. Myös asiakkaiden omien aineistojen arkistointityötä on tuettu. Helmikuusta 2011 lähtien kirjastossa on voinut maksutta digitoida omia VHS-kasettejaan DVD-levylle.

kuvatallenteet 4,5 % muut äänitteet 2,9 % musiikkiäänitteet 6,2 % muut 0,7 %

Lehdet 22,4 % kirjat 62,4 %

Hankinnat aineistolajeittain.

Kanadalaisen äänitaiteilija Robin Minardin installaation chambre 108 (bleu) pääsi kokemaan musiikkiosastolla alkukesästä.

ELEKTRICITET I LUFTEN Antalet nyförvärv uppgick till 73 336, vilket innebär 414 titlar per invånare. Biblioteket använde också mer pengar till förvärv än föregående år. Dessutom tillhandahölls 2020 tryckta tidskriftsårgångar och åtkomst till 1900 tidskriftspublikationer i elektronisk form. Bibliotekets samlingar var under året utlånade i genomsnitt 3,2 gånger. Målet är att i hela landet uppnå en effektivare användning av bibliotekens samlingar. Detta mål främjas i synnerhet av systemsammanslagningar mellan flera kommuner, som Åboregionens Vaski är ett exempel på. Vaski-bibliotekens gemensamma eboksamling lanserades i samband med bokmässan i Åbo. Denna samling bestående av 274 exemplar är den första gemensamma samlingen för alla Vaski-biblioteken.


Lähipalvelut

lähellä ja liikkeellä Lähikirjastoja on kehitetty alueidensa yhteisökeskuksiksi, joissa asukkaiden käytössä on kirjastoa laajemmat palvelut. Ilpoisten kirjasto on yhdistynyt nuorisotalon kanssa ja Paattisten kirjasto toimii koulun yhteydessä. Kesäkuussa 2011 Skanssin kauppakeskuksessa aloitti toimintansa yhteispalvelupiste Monitori, jossa kirjasto, kaupungin muut organisaatiot ja TEtoimisto luovat yhdessä uutta, matalan kynnyksen palvelumallia. Kolmentoista toimipisteen lähipalveluverkkoa täydentävät kirjastoautot. Turun kaupunginkirjasto ja Suomen kirjastoseura järjestivät 11.–13. elokuuta kansainväliset kirjastoautopäivät. Mobile Library Festival 2011 kokosi Turkuun 333 osallistujaa ja 39 kirjastoautoa kuudestatoista maasta. Värikäs tapahtuma oli samalla Suomen kirjastoautotoiminnan 50-vuotisjuhla.

7

NÄRA OCH I RÖRELSE

MONIKULTTUURINEN TOIMINTA Monikulttuurisia palveluja vuodesta 2008 kehittänyt Open Zone päättyi joulukuussa. Ammattikorkeakoulujen kanssa toteutettu hanke aktivoi maahanmuuttajia kirjaston palvelujen käyttäjiksi. Palvelupalettiin sisältyi mm. maahanmuuttajanaisten lukupiiri, lastenkerhoja, sanataidepajoja ja verkkoopastuksia. Monet näistä ovat jääneet osaksi kirjaston pysyvää toimintaa. Maahanmuuttajajärjestöjen kanssa toteutettiin myös eri kulttuurien kirjallisuutta, kieliä ja perinteitä esitellyt Kulttuurit kuuluviin! -kokonaisuus kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmaan. Harvinaiskielisten aineistojen kokoelmaa täydennettiin oman kielensä ja kulttuurinsa tuntevien asiantuntijoiden avulla. Valikoimaa laajennettiin lainaamalla siirtokokoelmia Helsingin monikielisestä kirjastosta.

Närbiblioteken har utvecklats till kollektiva centrum i sina respektive områden, där invånarna har tillgång till bredare tjänster än bibliotekets. Biblioteket i Ilpois som slagits samman med ungdomsgården och biblioteket i Patis som verkar i samband med skolan har genomfört sina verksamhetskoncept med framgång. I juni 2011 öppnades samservicepunkten Monitori i köpcentret Skanssi där biblioteket tillsammans med andra av stadens organisationer och arbetsoch näringsbyrån skapar en ny servicemall med låg tröskel. De tretton närbiblioteken kompletteras av bokbussarna. Åbo stadsbibliotek och Finlands biblioteksförening arrangerade tillsammans 11.–13. augusti de internationella bokbussdagarna. Mobile Library Festival 2011 förde samman 333 deltagare och 39 bokbussar från sexton länder. Det färggranna evenemanget fungerade samtidigt som den finska bokbussverksamhetens 50-årsjubileum.


8

Tapahtumat

Kirjastossa oli yli 2 000 tapahtumaa ja tapahtumakävijöiden määrä lisääntyi yli puolella edellisvuodesta.

kohtaamisia kirjastossa Turun sydämessä, suositun Vähätorin laidalla sijaitseva pääkirjasto oli yksi kulttuuripääkaupunkivuoden tapahtumien keskipisteistä. Kaupunginosia, niiden kulttuuria ja yhteisöllisyyttä korostaneissa ohjelmasisällöissä tärkeää roolia näyttelivät myös lähikirjastot. Kirjaston oman Kohtaamisia kirjastossa -ohjelmapaketin lisäksi kirjasto osallistui 20:een kulttuuripääkaupunkivuoden yhteistyöhankkeeseen. Tapahtumasarjojen ja ohjelmakokonaisuuksien punaisena lankana juoksivat Turku 2011 -vuoden yhteiset teemat. Tavoitteena oli esitellä kirjaston aineistojen tiedollisia ja elämyksellisiä sisältöjä, sekä käyttää kirjaston tiloja innovatiivisin, yhdessä toimimiseen kannustavin tavoin.

lukulampun valoSSa Turun kulttuuriasiainkeskuksen Pimeyden 876 sävyä –kulttuuripääkaupunkihankkeen alla kirjastossa toteutettiin laaja Lukulampun valossa -ohjelmakokonaisuus. Lukulampun valossa koostui kahdesta teemoitetusta tapahtumaviikonlopusta syksyllä 2010 ja 2011, lukupiiritoiminnan laajentamisesta ja vakiinnuttamisesta sekä hakevien ja hakeutuvien kirjastopalvelujen kokeilutoiminnasta. Vuonna 2011 Lukulampun valossa –hanke valtakunnallistui opetus- ja kulttuuriministeriön tuella. Sen valopiirissä toimi yhteistyössä 17 kirjastoa. Keskustelupitokanavana olivat kokous- ja neuvottelupäivät Turussa sekä kaikille avoin blogi www.lukulampunvalossa.fi. Hanke huipentui uniteemaiseen Kaamosviikonlopputapahtumaan 11.–12.11.

Tapahtumat 2011. Kaikki tapahtumat Näistä lasten ja nuorten tapahtumat Kaikki osallistujat Lasten ja nuorten tapahtumien osallistujat

2018 1137 41953 20411

MÖTEN PÅ BIBLIOTEK Huvudbiblioteket var en av mittpunkterna för kulturhuvudstadsårets evenemang. Biblioteket deltog, utöver det egna programpaketet Möten på bibliotek, i 20 av kulturhuvudstadsårets samarbetsprojekt. Programseriernas och programpaketens röda tråd var Åbo 2011-årets gemensamma teman. Inom ramen för kulturcentralens kulturhuvudstadsprojekt Mörkrets 876 nyanser genomförde biblioteket det landsomfattande programpaketet Läslampans sken med stöd från Undervisnings- och kulturministeriet, som kulminerade i Kamosveckoslutet 11.–12.11 med drömmar som tema.

Magenta Skycoden keikka veti pääkirjaston tieto-osaston täyteen yleisöä Kaamosviikonloppuna 11.11., jolloin kirjasto oli poikkeuksellisesti auki klo 24 saakka.


Alueellinen yhteistyö ja verkkopalvelut

9

seudullinen VAski-yhteistyö

maakuntakirjastotoiminta Turun kaupunginkirjasto toimii Varsinais-Suomen maakuntakirjastona. Tässä tehtävässä kirjasto kehittää kirjastojen toimintoja ja tietopalveluja sekä arkistoi alueensa kuntiin, historiaan, kulttuuriin ja talouteen liittyvää tietoa. Turun kaupunginkirjasto on mukana opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämässä hankkeessa Kansallinen digitaalinen kirjasto, jossa parannetaan kirjastojen, arkistojen ja museoiden sähköisten aineistojen saatavuutta ja säilyttämistä. Turussa aloitettiin toisena yleisten kirjastojen edustajana hankkeen asiakasliittymän pilotointi elokuussa 2010. Joulukuussa 2011 hanke kuitenkin luopui suunnitellun järjestelmän pilotoinnista ja uutta järjestelmää ollaan valitsemassa.

Maakuntakirjastotoiminnassa näkyvässä roolissa on Vaski-yhteistyö. Vuoden 2011 aikana Turun kaupunginkirjasto ja muut Vaski-kirjastot ovat valmistautuneet kirjastojärjestelmän uudistamiseen, johon sisältyy asiakkaiden käyttämän Vaski-verkkokirjaston uusiminen. Vaski-yhteistyö on laajentunut kahdeksalla uudella kirjastolla, kun mukaan liittyivät Kaarina, Paimio, Sauvo, Uusikaupunki, Kustavi, Laitila, Pyhäranta ja Vehmaa. Vuonna 2012 toteutettavan järjestelmäuudistuksen jälkeen Vaskikirjastojen palvelualue kattaa jo noin 75 % koko maakunnan asukkaista.

Kirjastolaiset palvelevat myös verkossa: www.kirjastot.fi/kysy

Tiukemmin verkossa Kirjasto kehittää verkkopalvelujaan laaja-alaisesti aineistojen digitoinnista ja verkkokirjastosta sosiaaliseen mediaan asti. Turun kaupunginkirjasto koordinoi valtakunnallista, kaunokirjallisuuden verkkopalvelua Kirjasampo.fi:tä ja on mukana Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin -hankkeessa. Verkossa soi myös musiikki. Kirjaston asiakkaidensa käyttöön tarjoaman musiikin verkkopalvelu Naxoksen kautta kuunneltiin vuoden aikana yli 60 000 kappaletta. Osallistumaan kannustavissa blogeissa ja Facebook-sivuilla nostettiin esiin kiinnostavia julkaisuja, tapahtumia, ihmisiä ja ilmiöitä.

Vuoden 2011 Vaski-kehittäjäpalkinnon sai Raision kaupunginkirjaston lasten- ja nuorten osastojen johtaja ja lasten ja nuorten Vaski–työryhmän puheenjohtaja Marjo-Riitta Eterma.


10

Talous ja henkilöstö

TALOUS JA HENKILÖSTÖ Kirjaston bruttomenot olivat 11,5 miljoonaa euroa, tulot miljoona euroa ja nettomenot 10,5 miljoonaa. Nettomenot kasvoivat 5 % edellisvuodesta. Ne olivat yhteensä 59 €/asukas ja 5,52 €/ käynti. Noin puolet menoista on henkilöstömenoja ja lähes neljännes tilavuokria. Aineistohankintoihin käytettiin 8 euroa asukasta kohti, ja niiden osuus oli vähän yli 12 % kaikista kuluista. Kirjastopalvelut ovat maksuttomia ja siksi tulot ovat suhteellisen vähäisiä verrattuna menoihin. Tuloista suurin osa muodostui myöhästymismaksuista (lähes 350 000 €) ja ulkopuolisesta rahoituksesta kehittämishankkeisiin (485 000 €). Suurimmat avustukset tulivat maakuntakirjastotoimintaan ja Lukulampun valossa -hankkeelle. Näillä katettiin projekteista aiheutuvia henkilöstömenoja noin 10 henkilötyövuoden verran. Myöhästymismaksujen määrä on vähentynyt kehittyneiden muistutuspalvelujen myötä. Kirjastossa oli henkilötyövuosia 154,8. Henkilöstön täydennyskoulutuspäiviä oli yhteensä 1003 eli 6,5 henkilöä kohti.

Turku oli järjestäjävastuussa ensimmäisessä Cycling for Libraries -tempauksessa, jossa satakunta kirjastoammattilaista ympäri maailman pyöräili Kööpenhaminasta Berliiniin.

EKONOMI OCH PERSONAL

des 8 euro per invånare, denna andel uppgick till drygt 12 % av de totala utgifterna.

Bibliotekets bruttoutgifter uppgick till 11,5 miljoner euro, inkomsterna en miljon € och nettoutgifterna 10,5 miljoner. Nettoutgifterna steg med 5 % från föregående år. De uppgick till 59 €/invånare och 5,52 €/besök. Cirka hälften av utgifterna är personalkostnader och närmare en fjärdedel lokalhyror. Till anskaffningar använ-

Bibliotekstjänsterna är kostnadsfria och därmed är inkomsterna relativt små i jämförelse med utgifterna. Inkomsterna består till största delen av förseningsavgifter (nästan 350 000 €) och utomstående finansiering av utvecklingsprojekt (485 000 €).

myyntituotot 6,3 %

maksutuotot 8,9 %

Toimintakulut vuonna 2011 ja 2010. 2011

2010

5 599 970 5 257 559 Henkilöstökulut 1 652 683 1 445 829 Palvelujen ostot 1 689 138 1 642 831 Tavarat ja tarvikkeet 1 415 202 1 284 066 Kirjastoaineisto 2 485 822 2 455 317 Vuokrat 37 551 30 621 Muut kulut 11 465 164 10 832 157 Yhteensä

muutos % 6,5 14,3 2,8 10,2 1,2 22,6 5,8

muut toimintatuotot 33,3 %

tuet ja avustukset 46,3 %

vuokratuotot 5,1 %

Tuottojen jakaantuminen.


Tilastot

11

Kirjastojen käyttö ja aukiolo 2011 Användning och öppettider - Library use and opening hours 2011 Toimintayksikkö - Department

Lainat - Loans

Vastaanotto Uutistori

Käynnit - Visits

Tietopalvelu Information

108 621

27 358

10 854

43 371

Tieto-osasto

526 110

46 083

Saaga ja Stoori

596 489

56 000

Musiikki

310 833

14 933

Kirjallisuus ja taiteet Pääkirjasto yhteensä

630 983

Ao-päivät Opening days

Ao-tunnit Opening hours

44 771

2 183 890

1 315 831

232 516

350

3 374

vuonna 2010 muutos-%

2 210 052 -1,2

1 222 949 7,6

233 481 -0,4

349 0,3

3 186 5,9

Kirjastoautot Hirvensalo Härkämäki / Jyrkkälä Ilpoinen Lauste Maaria Moisio Nummi Paattinen Pansio Runosmäki Skanssi Varissuo Vasaramäki Lähikirjastot yhteensä

148 762 69 623 12 391 106 043 18 425 29 047 6 501 222 066 6 084 39 151 136 507 1 570 131 752 27 788 955 710

58 496 28 777 47 253 44 000 30 000 18 960 7 952 91 514 2 863 38 036 76 430 5 274 101 659 19 468 570 682

17 954 3 124 1 024 7 869 1 229 2 233 120 19 056 168 3 588 9 048 14 415 1 054 80 882

278 230 135 244 182 229 41 288 72 229 235 141 254 139 2 697

2 319 1 375 880 1 601 1 090 1 374 208 2 251 392 1 370 1 909 772 2 073 831 18 445

836 628

476 351

103 108

2 134

14 753

14,2

19,8

-21,6

26,4

25,0

3 139 600

1 886 513

313 398

3 047

21 819

3 046 680

1 699 300

292 886

2 483

17 939

3,0

11,0

7,0

22,7

21,6

Asukasta kohti - Per inhabitant

17,7

10,6

vuonna 2010

17,3

9,7

2,3

9,7

Vaski-aineistotietokannan käyttö yhteensä

2 011 6 521 891

2010 5 259 168

Muutos % 24,01

Turun osuus Vaski-tietokannan käytöstä Turun kaupunginkirjaston kotisivukäynnit Turun verkkokäynnit yhteensä

4 338 147 662 949 5 001 096

3 507 960 700 401 4 208 361

23,7 -5,3 18,8

vuonna 2010 muutos-%

Kaikki yhteensä - Total vuonna 2010 muutos-%

muutos-%

Verkkokäynnit - Webbesök- Web visits

Paattisten kirjasto suljettu muuton vuoksi 17.10.-31.12.2011. Runosmäen kirjasto suljettu kokoelmien muutostöiden vuoksi 1.-27.2.2011 Kesäaukioloajat lähikirjastoissa 27.6.-31.7. (Hirvensalo, Jyrkkälä, Lauste, Maaria, Paattinen, Pansio, Vasaramäki) Moision kirjasto suljettu 1.6.-14.8. Kirjastoautot pois ajosta (Mobile Library Festival) 11.-13.8. Kirjastopalvelu alkoi yhteispalvelupiste Monitorissa Skanssissa

Lisää tilastoja: www.turku.fi/kirjasto/tilastot


12 www.vaskikirjastot.fi

PyhäranTa

11 rohdainen

4 laiTila UUsikaUPUnki

kalanti

16

17

mynämäki

Vehmaa

7 Valpperi

noUsiainen

kUsTaVi

3

Vahto

9 15

6

lemu

TaiVassalo

askainen

merimasku

naanTali

rUsko

maskU

lietsala Velkua

Paattinen

8

13 lieTo

maaria

Petäsmäki

12

5

raisio

Paimio

1

kultaranta

TUrkU

10

Piikkiö littoinen

2 kaarina

rymättylä

14 saUVo

w w w.turku.fi/kirjasto | w w w.kulttuuriaturussa.fi

Turun kaupunginkirjaston toimintakertomus 2011  

Turun kaupunginkirjaston toimintakertomus 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you