Page 1

Turun kaupungin kirjastopalvelut

20 16 VUOSIKERTOMUS

Vapaa-aikatoimiala


Nousussa omatoimisuus ja e-lainat

Kirjasto edisti tietoyhteiskuntataitoja .......................................................... 3 Biblioteket främjade mediefärdigheter ....................................................... 4 Finna otettiin käyttöön .............................................................................. 5 Liite: Turun kaupunginkirjaston tilastoja 2016

2


Kirjasto edisti tietoyhteiskuntataitoja Turun kaupunginkirjaston toiminnan painopisteitä olivat vuonna 2016 kansalaisten tietoyhteiskuntataitojen vahvistaminen, aktivoiva kohderyhmätyö, käyttäjädatan hyödyntäminen sekä avoimen datan digitaalisten palvelujen kehittäminen.

V

uosi 2016 oli kirjastossa vilkas ja tuloksellinen vuosi. Varsinkin sähköisten aineistojen käyttö lisääntyi voimaakkaasti ja omatoimipalveluiden laajentaminen nosti kirjastokäyntien ja lainausten määrää ennätyslukemiin. Myös kirjastossa järjestetyt kohderyhmätapahtumat vetivät tavallista enemmän yleisöä. Lisäksi kirjasto sai mediassa runsaasti huomiota (n. 80 kirjaston toiminnasta kertovaa artikkelia ja Yle-haastatteluja) ja positiivista palautetta kansalaisilta. Kuntaliiton FCG:n kyselyssä asukkaiden tyytyväisyys kirjastopalveluihin oli 4,44 asteikolla 1-5. Samasta kyselystä kävi ilmi, että kirjaston käyttäjistä 85 prosenttia katsoi, että kirjastopalvelut oli hyvin hoidettuja. Kirjasto vahvisti myös profiiliaan kansainvälisten kulttuuri- ja sivistysalan tilaisuuksien verkostointi- ja tapahtumapaikkana. Elokuun 14. päivä pääkirjaston tieto-osastolla järjesttiin FinRa ry:n aloitteesta juhlavastaanotto 3rd Baltic Sea Literacy Conference -tilaisuuden yhteydessä. Vastaanottotilaisuuteen osallistui 300 opettajaa ja tutkijaa 30 maasta. Turun päivän 18.9. järjestettiin pääkirjaston Studiossa tilaisuus, jossa käsiteltiin Turun ja Tarton 20-vuotista ystävyyskaupunkisuhdetta Lisäksi pääkirjastossa vieraili useita kansainvälisiä ryhmiä, mm. Belgiasta ja Bangladeshista. Kansalaisten tietoyhteiskuntataitoja kuten lähdekritiikin ja temaattiseen tiedonhakuun perustuvaa monilukutaitoa vahvistettiin toimintavuonna monella tavalla. Kansainvälisessä CreaDream

Forum -projektissa kirjasto loi yhdessä yhteiskumppaneiden ja koeryhmien kanssa menetelmäpankin aikuisten monilukutaidon ja tietoyhteiskuntataitojen edistämiseseksi. Lisäksi koulutettiin 21 maakunnallista mediavalmentajaa ja vankien tietoyhteiskuntavalmiuksia parannettiin yhteistyössä Rikosseuraamuslaitoksen kanssa. Toisen asteen oppilaitosten mediataitoja vahvistettiin laajentamalla tiedonhaun opetusta ammattiopistoihin. Toiminnalla tuetaan toimialan ja kaupungin tavoitetta vähentää nuorisotyöttömyyden riskiä. Erityisryhmille järjestettiin yhteensä yli 400 tapahtumaa, keskustelutilaisuutta, työpajaa, luentoa ja opastusta. Kohderyhminä olivat ruotsinkieliset, seniorit, työttömät ja maahanmuuttajat. Tapahtumia järjestettiin pääasiallisesti kolmannen sektorin yhteistyökumppaneiden kanssa. Käyttäjädataa ja asiakaspalautetta kerättiin vuonna 2016 entistä järjestelmällisemmin. Lapset pääsivät vaikuttamaan palvelutuotannon suunniteluun satu- ja sanataidetapahtumissa. Osallistavassa valinnassa aikuisille annettiin mahdollisuus vaikuttaa kirjaston kokoelmien uudistumiseen. Käyttäjät ja kokoelmat -projektissa tuotetaan karttojen muodossa demografisia analyyseja Vaski-kirjastojen käytöstä. Projekti havainnollisti kirjaston ja kirjastoaineiston käyttöä eri alueilla sekä profiloi väestöä kirjastokäytön suhteen. Projektilla saatiin tietoa, miten kirjastot voivat kehittää palvelujaan paikallisväestön tarpeita

AART DE HEER. KUVA: ANNASTIINA KANKARE

paremmin vastaaviksi. Digitaalisten palvelujen käyttöönotossa tavoitteena oli tutustuttaa kansalaisia uudenlaiseen teknologiaan sekä vakiinnuttaa Finna-verkkokirjastoa. Maaliskuussa pääkirjastossa esiteltiin yleisölle 3D-tulostuslaite. Finna-verkkokirjasto otettiin virallisesti käyttöön 22.4. puolen vuoden kokeiluvaiheen jälkeen. Käytöönotto tapahtui samanaikaisesti kaikissa Vaskikirjastoissa. Finnan ja sen kylkeen rakennetun julkaisujärjestelmän ansiosta kirjaston verkkopalveluista tuli entistä helppokäyttöisempiä ja saavutettavampia. Tapahtumat, uutiset ja kirjastojen aukioloajat saatiin avautumaan yhdistetystä näkymästä, tiedonhaku yksinkertaistui ja aineistojen näkyvyys parani. Vuoden aikana verkkokäyntejä kertyi Turun osalta kaikkiaan 710 304. Pilotoinnin seurantatiedot viittaavat siihen, että Finnan keskimääräinen käyttö on

3


DIREKTOR FÖR BIBLIOTEKSSERVICE kaksinkertaistunut kuluneena vuonna. Finna vaikutti myös sähköisten aineistojen käytön voimakkaaseen kasvuun. Turun e-lainojen laskennallinen osuus kasvoi edellisvuoden 10 089 lainasta yli 45 prosenttia 14 638 lainaan. Huhtikuussa Turun kaupunki päätti myös osallistua Koha-Suomi Oy -nimisen yhtiön perustamiseen. Koha on avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmä, jota Vaski-kirjastot kehittävät yhdessä mm. Oulun, Mikkelin, Joensuun ja Kouvolan seudun kirjastojen kanssa. Koha -hankkeen päätavoitteena on kirjastojärjestelmän kehittäminen kirjastojen ja käyttäjien ehdoilla. Samalla mahdollistuu järjestelmäkehityksen nopeutuminen ja resurssien säästäminen ottamalla käyttöön yhteisjärjestelmää. Omatoimipalvelujen toimintavar-

muuden parantaminen ja omatoimisen aukiolon laajentaminen Nummen lähikirjastoon nosti kirjastokäyntien ja lainausten määrää ennätyslukemiin. Omatoimikäynnit kasvoivat vuoteen 2015 verrattuna 81,81 prosenttia ja niiden toteutunut määrä oli vuoden 2016 lopussa 155 751. Niissä kirjastoissa, joissa oli omatoimista aukioloa, lainojen määrä nousi keskimäärin 17 prosenttia. Omatoimisuuden laajentumisen myötä Turun kirjastoverkon aukiolotuntien määrä kasvoi liki 26 prosenttia. Koko kirjaston yhteenlaskettu käyntimäärä nousi melkein kahteen miljoonaan (1 976 536). Vuonna 2016 yli 70% kaikista 1870 vuotiaista oli kirjaston käyttäjiä. Lainaajien osuus koko Turun väestöstä oli 38 prosenttia ja lainausten määrä nousi

yli kolmeen miljoonaan. Kirjastossa järjestettiin kaikkiaan 1298 tapahtumaa, joihin osallistui yhteensä 33 626 kävijää. Näyttelyitä järjestettiin kaikkiaan 94, joista 61 pääkirjastossa ja 33 lähikirjastoissa. Kirjaston menot olivat talousarviovuonna 11,63 miljoonaa euroa ja tulot 0,85 miljoonaa euroa. Asukaskohtaiset nettomenot olivat 59,25 euroa ja käyntikohtaiset nettomenot 5,51 euroa. Kirjastossa oli toimintavuonna 151,6 henkilötyövuotta. Edellisvuodesta nousseeseen määrään vaikutti toimialan viiden kulttuurikoordinaattorin vakanssin siirtäminen kirjastoon vuoden alussa. Aart de Heer Kirjastopalvelujohtaja 27.4.2017

Biblioteket främjade mediefärdigheter ÅR 2016 VAR ETT LIVLIG OCH framgångsrikt år för biblioteket. Användningen av det digitala beståndet ökade märkvärt och de meröppna biblioteken möjliggjorde rekordmånga biblioteksbesök och utlåningar. Också bibliotekets evenemang lockade fler besökare än vanligt. Förbättringen av de meröppna tjänsterna och de förlängda öppethållningstiderna, som det meröppna biblioteket möjliggjort vid Nummis närbibliotek, höjde mängden biblioteksbesök och utlåningar. Besöken i de meröppna biblioteken steg med 81,81 procent i jämförelse med 2015. Antalet utlåningar ökade genomsnitt 17 procent i de bibliotek som också var meröppna. Utvidgningen av de meröppna biblioteken ledde till att Åbo biblioteksnätverks öppethållningstid ökat med nästan 26 procent. Biblioteksbesöken uppgick till nästan två miljoner (1 976 536) år 2016. Enligt Kommunförbundets FCG-undersökning var invånarna mycket nöjda med bibliotekstjänsterna som fick 4,44

4

i medeltal på en skala från 1-5. Enligt samma undersökning ansåg 85 procent att bibliotekstjänsterna sköttes bra. Medborgarnas informationssamhälleliga kunskaper, så som multilitteracitet som grundar sig på källkritik och tematisk informationssökning, förstärktes på många sätt under verksamhetsåret. I CreaDream Forum-projektet skapade biblioteket tillsammans med sina samarbetsparter en metodbank för att främja vuxnas multilitteracitet och informationssamhälleliga kunskaper. Dessutom utbildades 21 medietränare i landskapet och tillsammans med Brottspåföljdsmyndigheten förbättrades fångars informationssamhälleliga färdigheter. Genom att utvidga undervisningen av informationssökning också till yrkesskolor, förstärktes mediefärdigheterna i andra stadiets läroanstalter. Med den här verksamheten stöds fritidssektorns och stadens mål att minska risken för ungdomsarbetslöshet. Användardata och feedback samlades år 2016 in mer systematiskt än förr. Barnen fick påverka planeringen

av serviceproduktionen genom sagooch ordkonstevenemang. I Deltagande bokval fick kunderna en möjlighet att påverka utvecklingen av beståndet. I projektet Käyttäjät ja kokelmat (”Användare och samlingar”) produceras kartor i form av demografiska analyser av användningen av Vaski-biblioteken. Finna-nätbiblioteket togs efter ett halvårs prövotid i bruk den 22.4.2016. I och med Finna ökade användning av de digitala resurserna kraftigt. Eutlåningarna i Åbo beräknas ha vuxit 45 procent från förra årets 10 089 utlåningar till 14 638 lån år 2016. Åbo stad bestämde i april 2016 att delta i grundandet av företaget KohaSuomi Ab. Koha är ett bibliotekssystem som baserar sig på öppen källkod och dess huvudsyfte är att utveckla ett bibliotekssystem på bibliotekens och användarnas villkor. Aart de Heer Direktör för biblioteksservice 27.4.2017


Finna otettiin käyttöön SARI TOIVANEN JA SUSANNA SANDELL KERTOVAT SEMINAARIYLEISÖLLE FINNAN KÄYTTÖNOTOSTA TURUSSA. KUVA: NINA HUURREVAARA

TURKU JA MUUT VASKIkirjastot ottivat ensimmäisinä yleisinä kirjastoina käyttöönsä kansallisen Finnaverkkopalvelun. Finna otettiin Vaskissa pilottikäyttöön vanhan verkkokirjaston rinnalle jo vuoden 2015 aikana, mutta vuoden 2016 alusta se on toiminut ainoana verkkokirjastona. Turku on ollut edelläkävijä yleisten kirjastojen tarpeita vastaavan Finnan kehittämisessä ja toimii edelleenkin konsulttina ja asiantuntijana muiden yleisten kirjastojen alkaessa yhä enenevässä määrin ottamaan Finnaa käyttöön.

vos Minna Karvonen, kansalliskirjaston kirjastoverkkopalvelujen johtaja Kristiina Hormia-Poutanen, johtava suunnittelija Matti Sarmela Helsingin kaupunkirjastosta, Kirjastot.fi –palveluista, kirjastonjohtaja Kari Pohjola Paimion kaupunginkirjastosta sekä Finna-projektin, Viisaasti verkossa, projektipäällikkö Susanna Sandell ja projektisuunnittelija Sari Toivanen.

Kirjan ja ruusun päivänä, huhtikuussa 2016 järjestettiin Turussa Finnakutsuvierasseminaari, jossa uusi verkkokirjasto otettiin virallisesti käyttöön. Tilaisuuden avasivat kirjastopalvelujohtaja Aart de Heer sekä seutupalvelupäällikkö Ulla-Maija Maunu Turun kaupunginkirjastosta.

Vaski-kirjastojen Finna löytyy osoitteessa www.vaskikirjastot.fi tai vaski. finna.fi.

Turun edustajana Koha-Suomi oy:n hallituksessa on vapaa-aikatoimialan johtaja Minna Sartes ja Ulla-Maija Maunu on hänen varaedustajansa.

TOIMINTAVUODEN AIKANA Turku osallistui yhtenä osapuolena Etelä-Savon maakuntakirjaston hallinnoimaan Kohti Kohaa -projektiin. Projektin tavoitteena oli luoda hallintomalli kirjastojen yhteistyössä kansainvälisen

Vuoden 2017 aikana Turussa on käynnissä projekti, jossa selvitetään, vastaako Koha-järjestelmä Vaski-kirjastojen tarpeita ja päätetään mahdollisesta käyttöönotosta.

Seminaarin puhujina olivat opetusja kulttuuriministeriön kulttuuriasiainneu-

Seminaarin lisäksi Finnaa esiteltiin asiakkaille ja päivää juhlistettiin yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa.

kehittäjäverkoston kanssa ylläpitämälle ja kehittämälle avoimen lähdekoodin kirjasto-järjestelmälle, Kohalle. Hallintomalliksi valittiin osakeyhtiö ja Koha-Suomi -niminen osakeyhtiö perustettiin syksyllä 2016. Turku ja muut Vaski-kirjastot eivät vielä ole tehneet järjestelmän käyttöönottopäätöstä, mutta puolet Vaski-kirjastojen kunnista on jo Koha-Suomen osakkeenomistaja. Turussa päätös osakkeiden ostosta tehtiin maaliskuussa 2016 kaupunginvaltuuston kokouksessa.

5


Kirjasto

TURUN KAUPUNGINKIRJASTO kaupunginkirjasto@turku.fi www.turku.fi/kirjasto


Turun kaupunginkirjaston tilastoja 2016


Käynnit Pääkirjasto Pääkirjasto yhteiset Lähikirjastot Hirvensalo Ilpoinen Jyrkkälä Kirjastoautot Lauste Maaria Nummi Paattinen Pansio Runosmäki Skanssi Varissuo Vasaramäki Kaikki yhteensä

2015 1 324 954 1 324 954 610 722 50 581 57 523 17 353 61 245 30 458 15 594 80 563 16 486 34 892 80 261 54 459 78 622 32 685 1 935 676

2016 1 332 671 1 332 671 640 510 56 600 63 362 20 159 59 683 33 703 15 428 89 898 21 429 40 233 74 632 45 346 79 275 40 762 1 973 181

Erotus 0,58 % 0,58 % 4,88 % 11,90 % 10,15 % 16,17 % -2,55 % 10,65 % -1,06 % 11,59 % 29,98 % 15,31 % -7,01 % -16,73 % 0,83 % 24,71 % 1,94 %


Lainaus Pääkirjasto Kirjallisuus ja taiteet Musiikkikirjasto Pääkirjasto yhteiset Tieto-osasto Uutistori Saaga Stoori Lähikirjastot Hirvensalo Ilpoinen Jyrkkälä Kirjastoautot Lauste Maaria Nummi Paattinen Pansio Runosmäki Skanssi Varissuo Vasaramäki Yhteensä e-aineistolainat Saadut kaukolainat Kokonaislainaus

2015

2 075 338 577 099 211 290 112 660 492 359 5 852 563 608 112 470 998 905 107 177 113 286 13 035 150 708 27 923 22 129 202 785 25 899 32 998 125 840 22 145 98 999 55 981 3 074 243 10 088 342 3 084 673

2016

1 988 040 557 139 172 603 122 594 471 295 6 517 555 489 102 403 1 077 155 125 640 125 243 13 055 143 735 33 050 22 953 239 537 29 271 34 458 120 796 21 867 97 556 69 994 3 065 195 14 638 354 3 080 187

Erotus -4,21 % -3,46 % -18,31 % 8,82 % -4,28 % 11,36 % -1,44 % -8,95 % 7,83 % 17,23 % 10,55 % 0,15 % -4,63 % 18,36 % 3,72 % 18,12 % 13,02 % 4,42 % -4,01 % -1,26 % -1,46 % 25,03 % -0,29 % 45,10 % 3,51 % -0,15 %


Aukiolopäivät

2015

2016 Erotus

Pääkirjasto

341

349

2,35 %

341

349

2,35 %

Lähikirjastot

3 469

3 646

5,10 %

Hirvensalo

337

353

4,75 %

Ilpoinen

336

345

2,68 %

Jyrkkälä

154

139

-9,74 %

Kirjastoautot

233

240

3,00 %

Lauste

340

347

2,06 %

Maaria

173

182

5,20 %

Nummi

248

348

40,32 %

Paattinen

341

351

2,93 %

Pansio

217

211

-2,76 %

Runosmäki

246

274

11,38 %

Skanssi

253

253

0,00 %

Varissuo

251

253

0,80 %

Vasaramäki

340

350

2,94 %

3 810

3 995

4,86 %

Pääkirjasto yhteiset

Kaikki yhteensä


Aukiolotunnit

2015

2016 Erotus

Pääkirjasto

3 311

3 338

0,82 %

3 311

3 338

0,82 %

Lähikirjastot

29 787

37 025

24,30 %

Hirvensalo

3 280

4 300

31,10 %

Ilpoinen

3 280

4 223

28,75 %

Jyrkkälä

1 298

1 150

-11,40 %

Kirjastoautot

2 245

2 268

1,02 %

Lauste

3 297

4 214

27,81 %

Maaria

1 036

1 092

5,41 %

Nummi

1 949

4 245

117,80 %

Paattinen

3 223

4 195

30,16 %

Pansio

1 308

1 260

-3,67 %

Runosmäki

1 929

2 121

9,95 %

Skanssi

1 691

1 707

0,95 %

Varissuo

1 964

1 995

1,58 %

Vasaramäki

3 287

4 255

29,45 %

Kaikki yhteensä

33 098

40 363

21,95 %

Pääkirjasto yhteiset


Kokoelmat, hankinnat, poistot ja kiertonopeus osastoittain 2016 Samlingar, anskaffningar och avskrivningar 2016 - Collections, acquisitions and removals 2016 Toimintayksikkö Department Pääkirjasto Kirjastoautot Hirvensalo Ilpoinen Jyrkkälä Lauste Maaria Nummi Paattinen Pansio Runosmäki Skanssi Varissuo Vasaramäki Lähikirjastot yhteensä

Kokoelmat 581 017 83 765 20 743 28 632 6 915 7 125 13 311 43 207 6 298 19 444 31 653 2 767 27 672 13 022 304 554

Hankinnat 34 324 2 194 1 518 2 107 530 624 775 3 092 713 1 523 2 780 334 1 781 1 090 19 061

Kaikki yhteensä - Total

885 571

53 385

Poistot Kiertonopeus 33 929 3,4 2 192 1,7 895 6,1 2 347 4,4 509 1,9 674 4,6 559 1,7 2 678 5,5 658 4,6 2 053 1,8 1 831 3,8 325 7,9 3 265 3,5 1 138 5,4 19 124 3,5

53 053

3,5

Luvut eivät sisällä lehtien irtonumeroita eikä e-kirjoja

Vuosi Hankitut nimekkeet Lehtien vuosikerrat e-lehdet Tietokannat *

2 016 22 219 1 813 6 256 15

* kirjaston asiakkailleen tarjoamat tietokannat

2 015 22 142 1 904 4 221 19


Kokoelmat aineistolajeittain 2016 E-kirjat 0,2 % Kuvatallenteet 3,7 %

Muut 1,0 %

Muut 채채nitteet 1,5 % Musiikki채채nitteet 8,7 % Nuotit ja partituurit 3,0%

Painotuotteet 81,9


Kokoelmat, hankinnat, poistot ja kiertonopeus aineistolajeittain 2016 Samlingar, anskaffningar och avskrivningar 2016 - Collections, acquisitions and removals 2016

Aineistolaji Kokoelmat Hankinnat Poistot Kiertonopeus

Nuotit ja Yhteensä Painotuotteet partituurit 887 789 726 918 26 792 54 050 42 976 765 53 769 46 593 712 3,5 3,3 1,8

Musiikkiäänitteet 77 310 5 283 2 074 2,0

Muut äänitteet Kuva-tallenteet 12 993 32 769 814 2 878 678 2 377 4,9 9,6

e-kirjat ** 2 218 665 716 6,6

Luvut eivät sisällä lehtien irtonumeroita ** Turun osuus Vaski-kirjastojen e-kokoelmasta *** Tietokoneet, oheislaitteet, konsolipelit ym.

Kirjakokoelmat, hankinnat ja kiertonopeus kielen mukaan 2016 Boksamlingar, anskaffningar och avskrivningar enligt språk 2016 - Book collections, acquisitions and removals by language 2016

Kieli Kokoelmat Hankinnat Kiertonopeus

723 099 42 867

Suomi kpl 575 892 33 354

Ruotsi Svenska kpl 76 700 5 069

3,2

3,5

1,9

Yhteensä

Englanti - Muut kielet English Other kpl kpl 46 516 23 991 2 649 1 795 3,3

1,6

Muut*** 8 789 669 619 6,2


Hankinnat aineistolajeittain 2016 Kuvatallenteet 5,3 % Muut äänitteet 1,5 %

Muut*** 1,2 %

Musiikkiäänitteet 9,8 % Nuotit ja partituurit 1,4%

e-kirjat** 1,2 %

Painotuotteet 79,5 %

Poistot aineistolajeittain 2016

Muut äänitteet 1,3 %

Kuvatallenteet 4,4 %

Muut***1,2 %

Musiikkiäänitteet 3,9 % Nuotit ja partituurit 1,3%

e-kirjat**1,3 %

Painotuotteet 86,7 %


Lainat 2016 - Utlån 2016 - Circulation 2016 Vuosi Painotuotteet Kirjat Lehdet Nuotit ja partituurit Muut aineistot Musiikkiäänitteet Muut äänitteet Kuvatallenteet e-kirjat Muut Yhteensä

2016

2015 muutos-%

2 340 682 87 843 47 945

2 302 502 83 051 47 146

1,7 5,8 1,7

154 830 63 531 315 850 14 638 54 868

201 356 65 116 324 184 10 088 51 230

-23,1 -2,4 -2,6 45,1 7,1

3 080 187

3 084 673

-0,1

Lainat 2016 e-kirjat 0,5 % Muut Muut 1,8 % äänitteet 2,1 % KuvaMusiikkiäänitteet tallenteet 5,0 % 10,3 % Nuotit ja partituurit 1,6 % Lehdet 2,9 % Kirjat 76,0 %


Lainaus kielen mukaan 2016 Lån enligt språk 2016 - Circulation by language 2016 Vuosi Suomi Ruotsi Englanti Muut kielet Yhteensä

2016 2 353 105 173 038 424 205 129 839 3 080 187

2015 muutos-% 2 323 961 1,2 173 416 -0,2 443 821 -4,6 143 475 -10,5 3 084 673 -0,1

Lainaus kielen mukaan 2016 Muut kielet 4,2 %

Ruotsi 5,6 %

Englanti 13,8 %

Suomi 76,4 %


Lainojen jakautuma 2016 Lånens fördelning - Loans divided

Vuosi Aikuisten tieto Aikuisten kauno Aikuisten musiikkiäänitteet Aikuisten lainat yhteensä Lasten tieto Lasten kauno Lasten musiikkiäänitteet Lasten lainat yhteensä Yhteensä*

2016 958 081 830 937 136 673 1 925 692 147 878 988 459 18 157 1 154 494 3 080 187

2015 953 192 826 253 178 740 1 958 185 133 821 970 051 22 616 1 126 488 3 084 673

muutos-% 0,5 0,6 -23,5 -1,7 10,5 1,9 -19,7 2,5 -0,1

Lasten musiikkiäänitteet 0,6 %

Lasten kauno 32,1 %

Lasten tieto 4,8 % Aikuisten musiikkiäänitteet 4,4 %

Aikuisten tieto 31,1 %

Aikuisten kauno 27,0 %


Lainaajat ikäryhmittäin 2016 Låntagare enligt åldersgrupper - Borrowers by age groups Ikä 5-9 10-14 5-14 15-19 20-24 15-24 25-29 30-39 40-49 50-59 25-59 60-69 70-79 80-89 90Yli 60 Yhteensä Yhteisöt

Lainaajat 3 954 4 941 8 895 4 207 6 912 11 119 7 381 13 811 9 852 7 567 38 611 6 576 3 539 708 113 10 935 69 560 943

Turun väestö 7 890 7 231 15 121 8 892 19 105 27 997 17 607 26 246 20 275 21 397 85 525 23 014 15 060 8 367 1 882 48 323 176 966

2 016 50,1 68,3 58,8 47,3 36,2 39,7 41,9 52,6 48,6 35,4 45,1 28,6 23,5 8,5 6,0 22,6 39,3

2 015 50,6 65,2 57,8 49,9 38,3 42,0 44,7 52,7 46,8 34,8 45,1 27,9 22,3 8,4 6,1 22,0 39,4

Lainaajat ikäryhmittäin 2016 Yhteisöt 1,3 %

Yli 60 v 15,5 %

Alle 15 v 12.6 % 15-24 v 15,8 %

25-59 v 54,8 %


Lainaajien osuus väestöstä 2016 Ikäryhmät

Lainaajat

Turun väestö

2016

2015

Lapset 5-14 v Nuoret 15-24 v Yhteensä 5-24 v

8 895 11 119 20 014

15 121 27 997 43 118

58,8 39,7 46,4

57,8 42,0 47,5

Aikuiset 25-59 v Yli 60 v Yhteisöt

38 611 10 935 943

85 525 48 323

45,1 22,6

45,1 22,0

Lainaajien osuus koko väestöstä

70 503

185 908

37,9

38,0

Lainaajat kirjastoittain 2016 Låntagare enligt bibliotek - Borrowers by the library Toimintayksiköt Pääkirjasto Lähikirjastot Kirjastoautot Hirvensalo Ilpoinen Jyrkkälä Lauste Maaria Nummi Paattinen Pansio Runosmäki Skanssin yhteispalvelu Varissuo Vasaramäki

2016 56 986

2015 56 626

muutos 0,6 %

6 457 2 460 3 167 503 940 785 6 784 615 1 135 3 667 1 351 4 022 2 010

6 539 2 252 3 149 462 774 765 6 444 505 1 124 3 716 1 366 3 993 1 757

-1,3 % 9,2 % 0,6 % 8,9 % 21,4 % 2,6 % 5,3 % 21,8 % 1,0 % -1,3 % -1,1 % 0,7 % 14,4 %


2016

Turun kaupunginkirjaston verkkopalvelut Vaski-verkkokirjasto Turun kaupunginkirjaston kotisivut

Käynnit

Turun osuus

1 568 692

710 304

163 810

Facebook Turun kaupunginkirjasto Ă…bo stadsbibliotek Kirjasampo Sarjisto Saaga Stoori

8 032 965 6 861 623 809 2 442

Instagram Kirjallisuus ja taiteet Nuoret Turun kaupunginkirjasto

407 384 84

Twitter Kirjallisuus ja taiteet Kirjasampo Musasto Stoori Turun kaupunginkirjasto

316 2 052 160 120 683

Muut verkkopalvelut Aleksi eMagz Googlemaps Kysy kirjastonhoitajalta Verkkotietopalvelu Maakunta-ekstranet Nationalencyclopedie Nelli Rakennustieto Vaskinuoret blogi Suomen Turku Vaski-ekstranet Youtube kirjavinkkivideot

211 7 526 195 276 108 12 990 2 066 489 33 2 565 1 477 19 067 24 305


Yhteistyössä muiden kanssa tuotetut verkkopalvelut * Käynnit

Turun osuus

Musasto-blogi (Turku, Raisio, Kaarina, Paimio) Musasto Facebook (Turku, Raisio, Kaarina, Paimio) Kirjasampo (Turku, kirjastot.fi) Vaski e-kuvatallenteiden käyttökerrat Vaski e-lehtien käyttökerrat Vaski e-musiikin käyttökerrat Vaski e-tietokantojen käyttökerrat Vimeo Vaski-kirjastot

83 374 3 098 1 649 567 323 51 245 29 499 446 341

61 067 2 269 824 784 146 23 204 13 357 202 154

Verkkopalvelujen käynnit yhteensä

3 840 446

2 089 348

* Turun laskennallinen osuus: Kirjasampo Musasto blogi ja FB, asukasluvun perusteella Vaskikirjastot, asukasluvun perusteella

% 50,00 73,25 45,28


Tapahtumat Osallistujat Lähikirjastot Hirvensalo Ilpoinen Jyrkkälä Kirjastoautot Lauste Maaria Nummi Paattinen Pansio Runosmäki Skanssi Varissuo Vasaramäki Muualla kuin kirjastossa Pääkirjasto Aula Kirjallisuus ja taiteet Kirjastopiha Musiikkiosasto Pääkirjasto yhteiset Saaga Stoori Studio Tieto-osasto Kaikki yhteensä

Tapahtumalaji Asiantuntijavierailu, luento tai infotilaisuus Esitys 557 40 75 197 9 77 17 5 80 57 2 660 6 041 313 618 139 74 8 166 3 591 1 132 9 258

Kerho tai Keskusteluti Luku-, kirjoittamistyöpaja laisuus Kilpailu tai kuuntelupiiri Satutunti Vierailu Yhteensä 1 932 4 117 137 134 271 3 763 53 10 964 171 35 475 721 374 782 17 55 244 12 1 559 56 8 363 427 197 69 315 384 66 176 15 294 560 315 379 62 66 321 1 220 170 31 236 40 494 66 747 40 260 1 1 119 456 1 980 105 17 69 505 3 212 30 30 111 61 423 652 48 14 327 389 246 920 7 211 14 30 4 088 5 261 3 394 1 168 746 436 738 790 18 574 72 445 150 980 401 54 79 305 1 457 1 937 274 12 2 223 392 336 10 91 968 82 644 105 170 1 075 785 696 714 598 470 3 271 55 322 22 20 585 1 090 548 560 8 140 5 937 447 75 424 2 078 7 439 8 431 1 312 880 918 4 515 873 33 626


Käyttäjäkoulutukset Osallistujat Pääkirjasto Aikuiset 25 v Lapset 7-15 v Aula Aikuiset 25 v Kirjallisuus ja taiteet Aikuiset 25 v Musiikkiosasto Aikuiset 25 v Pääkirjasto yhteiset Aikuiset 25 v Lapset 7-15 v Nuoret 16-24 v Saaga Aikuiset 25 v Lapset 0-6 v Lapset 7-15 v Stoori Aikuiset 25 v Lapset 7-15 v Nuoret 16-24 v Tieto-osasto Aikuiset 25 v -

Kirjastokurssi Kulttuuripolku Muu kirjastovierailu Opastukset Yhteensä 400 4 187 956 1 168 10 8 18 260 260 146 146 27 27 110 729 31 644 31 110 21 64 400 2 074 212 470 24 400 83 39 2 074 105 431 1 985 5 2 5 2 1 957 28 224 224

6 711 18 18 260 260 146 146 27 27 870 675 131 64 3 156 24 522 2 610 1 992 7 1 957 28 224 224


Käyttäjäkoulutukset Osallistujat Lähikirjastot Hirvensalo Lapset 0-6 v Lapset 7-15 v Ilpoinen Lapset 0-6 v Lapset 7-15 v Jyrkkälä Lapset 7-15 v Kirjastoautot Lapset 0-6 v Lapset 7-15 v Lauste Lapset 0-6 v Lapset 7-15 v Maaria Lapset 0-6 v Lapset 7-15 v Nummi Lapset 0-6 v Lapset 7-15 v

Kirjastokurssi Kulttuuripolku Muu kirjastovierailu Opastukset Yhteensä 700 2 281 649 1 492 128 420 21 128 420 21 62 155 14 62 14 155 30 30 267 707 543 267 164 54 59 6 6 54 59 22 72 50 22 3 72 47 139 322 14 139 322 14

5 122 569 128 441 231 76 155 30 30 974 543 431 119 6 113 144 25 119 475 139 336


Käyttäjäkoulutukset Osallistujat Paattinen Lapset 0-6 v Lapset 7-15 v Pansio Lapset 0-6 v Lapset 7-15 v Runosmäki Aikuiset 25 v Lapset 0-6 v Lapset 7-15 v Varissuo Aikuiset 25 v Lapset 0-6 v Lapset 7-15 v Nuoret 16-24 v

Vasaramäki Lapset 0-6 v Lapset 7-15 v Muualla kuin kirjastossa Turun kaupunginkirjasto yhteensä

Kirjastokurssi

Kulttuuripolku 80 80 57 57

49

Muu kirjastovierailu 99

99 122 122 356

317 11 306

Opastukset Yhteensä 44

22

540 91 449 179 57 122 1 204 677 49 478 412 8 90 292 22

1 575

245 86 159 1 665

4 235

13 498

44

100

699 677

100 88 8 13 67

22 22

49 77

356 225

77 225

86 86

159 159 90

1 100

6 558

1 605


Näyttelyt Pääkirjasto Aula Syöpymätön – sinäkuvallinen näyttely Tarinoiden takana: kurkistuksia Forum Marinumin näyttelyyn TAISTELUTARINAT - Perheitä, jotka taistelevat lapsen syöpää vastaan / Lari Järnefelt Fyodor Dostoevsky. Episodes Ukrainalaisia kädentaitoja Alkusoitto Turun kirjamessuille: Saksalaista kirjallisuutta Koroisten yrtit –akvarellinäyttely Leijonaemot: erityislapsiperheen arki iloineen ja huolineen -valokuvanäyttely Chie 200 Puutarhan Kesä: Kupittaan siirtolapuutarha huhtikuusta syyskuuhun Muistojen Paanajärvi Helsinki–Turku -rantarata – 120 vuotta maisemassa 1896-2016 Musiikkiosasto Kuukauden soitin: ukulele Oopperan Die Kalewalainen im Pochjola- partituuri Jazzbricks/Jatsipalikat Tomi Tuomisen julistenäyttely Turun kaupunginkirjaston musiikkiosastolla Suomi-Irlanti- seuran Turun osasto 30 vuotta ”Matkan varsi” – maalauksia, piirroksia ja luonnoksia Sohvi Frilander ja Eetu Rajala Eero Kostiainen: Maalauksia Turkulaisen ohjelmatoimisto Pommilaukan historiaa Kitara


Näyttelyt Saaga Kapen ja Kaislan urheilunäyttely Talven taikaa Klovninäyttely Aikaa leikille Nukketeatteri Kas Kummaa:n 10-vuotisjuhlanäyttely Sylvanian families Merinäyttely Nukkekotielämää! ‒ tyttöjen leikkejä, sisustuksia ja askarteluja MATKALLA Krtek! Myyrä-näyttely Stoori Koulutus murtaa muureja -valokuvanäyttely Luonto lainassa -valokuvanäyttely Uskalla olla itsesi Vuonna -74 Suomea suomeksi 1000 tuntia, valmistava opetus, oppilaiden töitä Mielikirjapäivä Koira nimeltä Läntti Yksi päivä muutokseen Hei, relaa ja piirrä! - Piirtovintin historiaa Rokkava sorsapalmu - sarjakuvanäyttely Mielen maisemissa - kuvia onnesta, ilosta, peloista ja kasvusta Nuorten varastolehtiä


Näyttelyt Tieto-osasto Kirjastosta merelle: aineistonäyttelyssä esitellään teoksia suomalaisesta kauppamerenkulusta, Suomen merivoimista, merimiehistä ja saaristokulttuurista Pyhimys elää -valokuvakirja Syrjäkarein - lauseita kaupungin laitamilta Karikatyyrejä julkkiksista/Jorma Lampela Afganistan naisten silmin Aiboland - Åboland -seinävaate Modistin vuosikymmenet: Kristiina Kivelän hattunäyttely Erik Bruun 90 vuotta – Grafiikkaa seitsemältä vuosikymmeneltä Life, Occupied - valokuvanäyttely palestiinalaisen arkielämästä miehitetyllä Länsirannalla Turvapaikanhakijan elämää Turussa –valokuvanäyttely 12 Miestä -valokuvanäyttely Miehityksen arkea -valokuvanäyttely ”Mitt drömjobb” /”Unelma-ammattini” Uutistori Ilmaston lämpeneminen ja Pariisin ilmastokokous COP21 Afganistan, Irak, Somalia, turvallisia maita – hyvää matkaa! Vahvat naisvaikuttajat maansa eturivistössä Sanomalehtien etusivut


Näyttelyt Lähikirjastot Hirvensalo Hirvensalon kaavanäyttely Maailmoja - Pia Rytkölän maalauksia ja runoja "Rauhan juhla" - rauhanjulistekilpailu Saana sydämessä ja muita Taivaanrannan maalauksia "Lempipaikkani Hirvensalossa" Wäinö Aaltosen koulun oppilaiden piirustuksia ja maalauksia Arkiston aarteita - Turun sarjakuvakerhon näyttely Ilpoinen Ystävänpäivän merkeissä Oma kirja Urban Illusion IV Mielikirjapäivä Kesälomahaaveita Syysaskartelua Vähän niin kuin Tiffanya Runoselfiet Aika Maaria Siilit ja syksyiset puut Keväästä kesään


Näyttelyt Nummi Arkiston aarteita: Turun sarjakuvakerho esittäytyy Maailmoja - Pia Rytkölän maalauksia Joulukalenteri Irakilaisen turvapaikanhakijan valokuvia Taidenäyttely / Anneli Ahti Paolo Battilana: Maalauksia Karikatyyrinäyttely Nummen kirjastossa Ruokapostereita Kuvataidekoulun oppilaiden taidenäyttely Runosmaki Maailmoja - Pia Rytkölän maalauksia Syrjäkarein - lauseita kaupungin laitamilta Koti-ikävä -Näyttely Turun Sarjakuvakerhon uudesta antologiasta Kirja tuli ulos kansista - Elsa Beskov -näyttely Runosmäestä maailmalle - jalkapallotarinoita Manillan kuvataidekeskuksen lasten taiteen näyttely Jäätä ja lunta - läheltä ja vähän kauempaa


Kirjaston talous 2016

Vuosi Tuotot

2016 850 087

2015 1 004 077

Kulut

11 792 485

11 482 806

Netto

10 942 399

10 478 729

muutos % -18,1 2,6 4,2

Kulut 2016

2015 Tuotot

0,00

5 000 000,00

10 000 000,00

15 000 000,00


Kulujen jakaantuminen TP 2016 ja TP 2015 Vuosi

2016

%

2015

%

Henkilöstökulut

5 966 901

50,6

5 746 010

50,0

Palvelujen ostot

1 318 625

11,2

1 318 625

11,5

Aineet, tarvikkeet, tavarat *

1 595 872

13,5

1 595 872

13,9

Sisäiset vuokrat

2 775 581

23,5

2 775 581

24,2

135 507

1,1

46 718

0,4

Muut kulut Kirjastoaineiston hankinta Yhteensä

1 255 200

1 245 707

11 792 485

100

* Kirjastoaineisto

Kulujen jakaantuminen TP 2016 Muut kulut 1,1 %

Sisäiset vuokrat 23,5 % Aineet, tarvikkeet, tavarat* 13,5 %

Palvelujen ostot 11,2 %

Henkilöstökulut 50,6 %

11 482 806

100


Tuottojen jakaantuminen TP 2016 ja 2015

Vuosi Myyntituotot Varausmaksut ja muut maksut Tuet ja avustukset Vuokratuotot Myöhästymismaksut

2016

%

2015

%

299 023

35,2

221 458

22,1

76 796

9,0

69 990

7,0

168 434

19,8

377 972

37,6

16 136

1,9

16 052

1,6

289 697

34,1

318 605

31,7

850 087

100

1 004 077

100,0

Tuottojen jakaantuminen TP 2016

Myöhästymismaksut 34,1 %

Myyntituotot 35,2 %

Vuokratuotot 1,9 % Tuet ja avustukset 19,8 %

Varausmaksut ja muut maksut 9,0 %


Kirjaston henkilöstö ja koulutus 2016 ja 2015

Vuosi Henkilötyövuodet Henkilötyövuodet ulkoisella rahoituksella

2016 151,6 3,5

2015 147,7 4,2

- korkeakoulututkinto

66

66

- muut kirjastoammatilliset

61

62

127

128

21

16

148

144

738,0

572,5

5,0

4,0

Vakanssit

Yhteensä - muut

- yhteensä

Koulutuspäivät yhteensä pv / henkilötyövuosi


Asukkaita

1.1.2016

1.1.2015

185 908

183 824

Tunnusluvut 2016 % Lainat

3 080 187

Lainat/as

16,6

Käynnit

1 973 181

Käynnit/as

10,6

Verkkokäynnit (laskennallinen)

2 089 348

Nettomenot

10 942 399

Aineistokulut

1 255 200

Aineistomenot/as

Henkilöstökulut

5 966 901

Henkilöstömenot/as

32,10

Hankinnat/ 1000 as

287,2

Aineistohankinnat kpl

53 385

Nettomenot/as

58,86

6,75

Henkilötyövuodet

151,6

Henkilötyövuodet/1000 as

0,82

Henkilötyövuodet ilman ulkopuolista rahoitusta

148,1

Henkilötyövuodet/1000 as

0,80

Toimipaikat: Pääkirjasto, 12 lähikirjastoa, 2 kirjastoautoa, 1 muu toimipiste Vaski-verkkokirjaston käynnit 1 568 692 (Turun laskennallinen osuus 710 304) Muut verkkopalvelut 2 271 754 (Turun laskennallinen osuus 1 379 045)


Kirjastonkäytön kehitys 2007-2016 - Biblioteksanvändnigens utveckling 2007-2016 - Development of library use 2007-2016 Vuosi Asukasluku

Lainat Lainoja/asukas Lainaajat Lainaajia % asukaista Käynnit Käyntejä/asukas Verkkokäynnit Verkkokäyntejä/asukas

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

175 354

175 286

175 582

176 087

177 326

178 630

180 225

182 072

183 824

185 908

2 909 281

2 883 282

2 972 070

3 046 680

3 139 600

2 926 519

3 023 539

2 990 491

3 084 660

3 080 187

16,6

16,4

16,9

17,3

17,7

16,4

16,8

16,4

16,8

16,6

67 422

67 315

65 164

63 739

64 362

59 222

66 529

68 862

69 945

70 503

38,4

38,4

37,1

36,2

36,3

33,2

36,9

37,8

38,0

37,9

1 800 227

1 815 717

1 678 968

1 699 300

1 886 513

1 888 454

1 889 985

1 875 798

1 935 676

1 973 181

10,3

10,4

9,6

9,7

10,6

10,6

10,5

10,3

10,5

10,6

2 841 679

3 417 804

3 606 246

4 208 361

5 001 096

1 271 171

1 567 171

1 756 251

1 878 933

2 089 348

16,2

19,5

20,5

23,9

28,2

7,1

8,7

9,6

10,2

11,2

6 000 000 5 000 000 4 000 000 Lainat 3 000 000

Käynnit Verkkokäynnit

2 000 000 1 000 000 0 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Turun kaupungin kirjastopalvelut vuosikertomus 2016  
Advertisement