Page 1

Made in Mora Sweden since 1891

Catalogue 2014

1


During the first 500 years, the Mora knife was developed by the users themselves

Under de första 500 åren utvecklades kniven från Mora av användarna själva

People have inhabited the region north of Mora since the Iron Age. The soil here is poor, so the farmers were forced to supplement their income with something other than agriculture. As there were plenty of trees and iron ore, the farmers soon became skilled at utilising these natural resources. They used the wood and iron to make furniture, tools, equipment and other readily saleable items. It was advanced craftsmanship that demanded hard work and authentic knives.

I trakterna norr om Mora har människor levt sedan järnåldern. Här var jordarna magra så bönderna var tvungna att dryga ut sin inkomst med annat än jordbruk. Skog och järnmalm fanns i överflöd och bönderna blev skickliga på att utnyttja dessa råmaterial. Av virket och järnet tillverkade man möbler, verktyg, redskap och annat som gick att sälja. Ett avancerat hantverk som krävde hårt arbete och riktiga knivar.

2

3


Centuries of development Mora has been famous for its fine knives since the 1600s, and probably even earlier. To start with, they were made on the farms around Mora by the people who actually used them. The same people who built sleighs, furniture, household utensils, Dala Horse figures and so on thus made their own knives. This direct interaction between use and manufacture inevitably had a significant effect on how the knives developed. Step by step, the knives were refined and redesigned through centuries of practical application.

Århundraden av utveckling Mora har varit vida känt för välsmidda knivar sedan 1600-talet, sannolikt ännu längre tillbaka. Till en början tillverkades de på gårdar runt Mora av knivanvändarna själva. Samma personer som formade slädar, allmogemöbler, husgeråd, dalahästar med mera smidde alltså sina egna knivar. Detta direkta samspel mellan användning och tillverkning fick förstås stor betydelse för knivarnas utveckling. Steg för steg förädlades och formades knivarna under århundraden av praktisk användning. 4

5


Morakniv® a national symbol Firmly anchored in this long tradition of craftsmanship, Erik Frost founded our first factory in Östnor just outside Mora in 1891. He succeeded in combining the advantages of hand-forged blades and industrial manufacture. The result was a knife with a “grip-friendly” shaft and a very sharp and robust blade. A knife that strongly calls to mind the classic Mora knife with its red shaft, which has become almost a national symbol today.

Morakniv® en nationalsymbol Tryggt förankrad i denna långa hantverkstradition startade Erik Frost vår första fabrik i Östnor utanför Mora år 1891. Frost lyckades kombinera fördelarna med handsmidda blad och industriell tillverkning. Resultatet blev en kniv med greppvänligt skaft och mycket vasst, stryktåligt blad. En kniv som påminde starkt om den klassiska morakniven med rött skaft som idag har blivit närmast en nationalsymbol. 6

Frosts Knife Factory 1904 Frosts Knivfabrik 1904

7


Manufactured in Mora since 1891 In 2005, the companies Frosts Knivfabrik and KJ Eriksson joined forces to establish the family-owned enterprise Mora of Sweden. Our factory is still located in Östnor – just as it was a century ago. This is where we manufacture all our knives using a combination of craftsman’s skill and modern technology – and rigorously check every step of the process. Design, material and methods are all constantly refined by staff who have inherited generations of professional knowledge.

Tillverkas i Mora sedan 1891 År 2005 förenades de båda företagen Frosts Knivfabrik och KJ Eriksson och bildade familjeägda Mora of Sweden. Vår fabrik ligger fortfarande i Östnor precis som för hundra år sedan. Här tillverkas alla våra knivar under minutiös kontroll och med en blandning av hantverkskunnande och modern teknik. Design, material och metoder förfinas kontinuerligt av personal som ärvt generationer av yrkeskunskap. 8

9


Appointed Royal Purveyor Mora of Sweden has been granted Royal Purveyor by His Majesty the King of Sweden. To be eligible for a royal warrant a company must supply goods or services to a member of the Royal Family. These companies may use the Greater Coat of Arms to indicate that they are holders of a royal warrant. -We are very proud and honored over the appointment. Knives have been made in Mora for centuries and in our company since 1891. With this comes a great responsibility to continue develop the Swedish knife legacy that Mora represents. The appointment gives our knives an extra sharpness and us as a company even more confidence to continue develop and manufacture knives in Mora, says Managing Director Fredrik Skarp.

Kunglig Hovleverantör Mora of Sweden har antagits som Kunglig Hovleverantör av Hans Majestät Konungen. Det är en hedersutnämning som tilldelas företag som bevis på att företagets produkter är uppskattade av någon medlem av Kungafamiljen. Med utnämningen följer möjligheten att använda Stora riksvapnet med texten ”Kunglig Hovleverantör”.’ -Vi är oerhört stolta och glada över utnämningen. Knivar har tillverkats i Mora i flera århundraden och i företagets regi sedan 1891. Det gör att vi har en lång tradition och därmed ansvar att föra den svenska knivtraditionen vidare. Utnämningen ger våra knivar ytterligare skärpa och oss som företag extra mod att fortsätta utveckla och tillverka knivar i Mora, säger VD Fredrik Skarp.

10

11


An extension of your hand

En förlängning av handen

We develop our knives in close collaboration with demanding users. Professional craftsmen, hunters, fishermen, butchers, adventurers, all with their own special needs. Many of our designers are experienced knife-users themselves. With this pool of knowledge to draw upon, and more than 100 years of knife manufacture behind us, we design knives that are finely adapted for specific purposes.

Våra knivar utvecklas i nära samarbete med krävande användare. Professionella hantverkare, jägare, fiskare, slaktare, äventyrare – alla med sina speciella behov. Många av våra utvecklare är dessutom själva vana knivanvändare. Med denna kunskapsbank och över 100 år av knivtillverkning i ryggen designar vi knivar som noga anpassas för varje specifikt ändamål.

12

13


Carefully selected high-quality steel

Noggrant utvalt kvalitetsstål

A number of stages in the manufacturing process remain pure craftsmanship that demands extensive professionalism. The knife blade is made of carefully selected high-quality steel. In some cases we use carbon steel, in others laminated carbon steel and in others, we choose stainless steel. It all depends on the intended use of the knife. The steel is hardened and tempered through a secret process that increases the durability of the knife and reduces the risk of corrosion.

Flera moment i tillverkningen är fortfarande ett rent hantverk som kräver stor yrkesskicklighet. Knivbladen görs av noggrant utvalt kvalitetsstål. Ibland av kolstål, ibland laminerat kolstål och i många fall rostfritt stål beroende på knivens uppgift. Stålet härdas och anlöps med en hemlig process som ökar knivens slitstyrka och minskar risken för korrosion.

14

15


Morakniv® Classic

Morakniv® Classic Original

Morakniv® Classic has been developed by Mora of Sweden for over a century, and has been utilized by generations of carpenters and wood carvers. The tradition can be explained by the knives – with their classic red birchwood handle – being pleasant to work with and having just the right feel.

With oiled birchwood handle. The knife’s laminated steel blade provides it with unsurpassable toughness and superior edge resiliency. Classic sheath of leather or vulcan-fiber.

Morakniv® Classic > Birchwood handle. High carbon steel blade. 2/0: Blade length 74 mm. 10 pcs/package: 1-0002/0

10 pcs PinPac/Box: 1-0002/0.sb

1: Blade length 98 mm.

10 pcs/package: 1-0001

2: Blade length 106 mm. 10 pcs/package: 1-0002

10 pcs PinPac/Box: 1-0002.sb

3: Blade length 152 mm. 10 pcs/package: 1-0003

10 pcs/PinPac/Box: 1-0003.sb

Classics with finger protection

< Morakniv® Classic 601, 611 and 612

Morakniv® Classic Original Blade length 99 mm.

With finger guard. High carbon steel blade. Plastic sheath.

Vulcan-fiber sheath -10 pcs/package: 11011

601: Double finger protection. Blade length 98 mm. 10 pcs/packag: 1-0601

Leather sheath -1 pcs/giftbox: 11934

611: Single finger protection. Blade length 98 mm. 10 pcs/package: 1-0611 612: Single finger protection. Blade length 106 mm. 10 pcs/package: 1-0612

Morakniv® Classic wood splitting > Birchwood handle. High carbon steel blade. Blade length 110 mm. 10 pcs/package: 11728

16

1psc/box : 11733

17


Morakniv® Steak Knives

Forest Exclusive 345 >

A Morakniv® is a work knife that is easy to hold and handle. This concept appealed to award-winning chef Mathias Dahlgren when he chose a steak knife from Mora of Sweden for his new restaurant at the Grand Hôtel in Stockholm. Designer Mårten Cyrén made as few changes as possible to retain the knife’s identity and tradition. The knives in the dining room of the Grand Hôtel look and feel like a real Morakniv®.

A hunting knife with a blade of Swedish stainless steel and a handle of hardwood and aluminium. Blade length 127 mm. Bright leather sheath with a heat-embossed hunting theme from 1955. 1pcs gift box: 11006

Steak Knife > Steak knife specially for the dining table. The handle is made from carefully selected curly birch. Swedish stainless steel blade. Design by Mathias Dahlgren and Mårten Cyrén. Blade length 122 mm.

Lapplander 90

< Forest Lapplander Hunting knives with blades of Swedish stainless steel and a handle of laminated hardwood and brass. Blade length 90 och 95 mm. Leather sheath.

2 pcs gift box: 11460

< Steak Knife Classic

90: 1pcs gift box: 113-3525 95: 1pcs gift box: 113-3515

Steak knife specially for the dining table. Has a Swedish stainless steel blade and a classic red birchwood handle. Blade length 106 mm.

Lapplander 95

2 pcs gift box: 12160

Morakniv® Hunting Knives Morakniv® Exclusive - Handmade hunting knives with blades of laminated steel or cold rolled special stainless Swedish steel. Knives chosen by hunters to suit their personalities, passions and lifestyles. These knives have leather sheaths, some of them with heat embossed hunting themes. Fishing Classic 54 >

Hunting knife with a laminated steel blade and a handle of hardwood and brass. Blade length 101 mm. Dark brown leather sheat.

The blade has a serrated back, and is made of Swedish stainless steel. The handle is made of rose wood. The sheath is made of bright leather and has a heat-embossed trout motif on it. Blade length 133 mm.

1pcs gift box: 113-3105

1pcs gift box: 12046

Forest Exclusive 277 >

18

19


Power and precision

Kraft och precision

Our knives are extremely sharp and the blades remain keen for a long time. They are balanced to sit correctly in the hand, and they feature a neat grip that allows you to work with power and precision. The feeling of being in full control makes the work simpler and more fun. It is almost as if our knives are an extension of your hand.

Våra knivar är mycket vassa och har en skärpa som varar länge. De balanseras för att ligga rätt i handen och har ett skönt grepp så att arbetet kan ske med kraft och precision. Känslan av kontroll gör arbetet enklare och roligare. Nästan som om kniven vore en förlängning av handen.

Foto: Carlo Laszlo.

20

21


Morakniv® for craftsmen

Morakniv® för hantverkare

It is no coincident that carpenters, electricians, roofers and other professional craftsmen in the fields of construction and industry choose to use our knives. The knives are tools for professionals and feature top quality in every regard. With their blades of carefully selected steel, our knives make the work go faster and easier. Our knives also feature a well-thought-out ergonomic design. They sit firmly in the hand and are a delight to work with. This applies regardless of whether you are holding a Morakniv® model with a classic shaft of red birch, an electrician’s knife or a chisel knife.

Det är ingen slump att snickare, elektriker, takläggare och andra yrkesmän inom såväl byggbranschen som industrin väljer Morakniv. Våra knivar är verktyg för proffs som håller högsta kvalitet i alla avseenden. Med blad av noggrant utvalt stål gör knivarna jobbet enklare och snabbare. Knivarna har också en genomtänkt ergonomi. De är rejäla att hålla i och sköna att arbeta med. Det gäller oavsett om det är en Morakniv® med klassiskt rött skaft av björk, en montörskniv eller en stämkniv som du med säkert grepp håller i din hand.

22

23


Morakniv速 Craftline TopQ

TopQ Flex >

The complete TopQ range has sturdy knife blades made of the highest quality Swedish stainless steel available. These knives developed in collaboration with demanding professionals will maintain consistent quality and have maximum edge lifetime. They will remain sharp for a long time. Furthermore, the patterned, double-moulded, high-friction grip is ergonomically designed making it an efficient, comfortable and safe knife to use.

A special purpose knife with an extremely thin flexible blade of Swedish stainless steel. Perfect for cutting rubber or for use in situations where a flexible knife blade is needed. 15 pcs display: 11902 5 pcs PinPac/Box: 11910

TopQ Allround knife > A top quality, sharp, durable utility knife. Blade of Swedish stainless steel. With Combi-Sheath that gives you the possibility to connect your favorites. Also available with a basic sheath.

WITH COMBI-SHEATH!

Combi-Sheath: 15 pcs display: 11900 Combi-Sheath: 5 pcs PinPac/Box: 11912 Basic sheath: 15 pcs display: 11999

< TopQ Rope

< TopQ Precision

A top quality knife with serrated blade that has been developed for cutting rope, nylon and fiber. Blade of Swedish stainless steel. Basic plastic sheath.

A special purpose knife for precision jobs. With a short blade of Swedish stainless steel. 15 pcs display: 11901 5 pcs PinPac/Box: 11909

15 pcs display: 11904 5 pcs PinPac/Box: 11907

24

25


MoraknivÂŽ Craftline HighQ The carbon steel blades in the HighQ series are hardened to HRC 59-60. They give the best possible sharpness and are easy to resharpen. With use they will achieve a dullish grey finish which will improve the resistance to corrosion. The Stainless steel blades are made of high quality Swedish steel with a high resistance to moisture without rust.

HighQ Safe A safety knife with a patterned high-friction grip. The blade is made of Swedish stainless steel and has a blunt tip.

< HighQ Robust

3,2mm THICK BLADE

A sharp, durable utility knife. Double-moulded extra large ergonomically designed handle for maximum grip. 3,2mm thick blade of high carbon steel. Easy to sharpen. With Combi-Sheath that gives you the possibility to connect your favorites. Combi-Sheath: 15 pcs display: 10315

HighQ Allround >

15 pcs display: 11969

HighQ Electrician > A special purpose knife for cable scaling. With double-moulded ergonomically designed handle. High friction grip. Blade of carbon steel hardened to 58RC for maximum hardness. 15 pcs display: 11673

Very adaptable and sharp knife with a patterned high-friction grip handle. Widely used within construction and industry. Swedish stainless steel blade for long lasting sharpness. 15 pcs display: 11672

< HighQ Allround Sharp knife with a patterned high-friction grip handle. Widely used within construction and industry. High carbon steel blade, easy to sharpen. 15 pcs display: 11675

< HighQ Chisel A special purpose chisel knife for carpenting and wood work. The chisel knife has a single side honed carbon steel blade hardened to 58 RC fĂśr maximum hardness. Double-moulded extra large ergonomically designed handle for maximum grip. Blade of carbon steel. 15 pcs display: 11674

26

27


Morakniv® Craftline Q

< Morakniv® 711 and 746

The Q range are sharp, durable utility knives. Basic knives with high quality blades and solid plastic handles. Used by professionals within the construction and industrial sectors for a number of different tasks.

A knife that has been developed for and in collaboration with demanding professionals within the construction and industrial sectors. With patterned high-friction grip and ergonomically designed handle. Tolerates blows, and has substantial finger protection. Blade of high carbon steel (711) or Swedish stainless steel (746). Black plastic sheath. Blade length 102 mm.

< Craftline Q Allround 511 Sharp, durable utility knife. Used by professionals within the construction and industrial sectors for a number of different tasks. Plastic handle. Blade of carbon steel. Easy to sharpen.

15-display: 11481 (high carbon steel) / 11482 (stainless)

20pcs/display: 11479

Morakniv® 731 >

50 pcs/bucket: 10644

The choice of carpenters. It has an extra long blade and a patterned high-friction grip. The handle is ergonomically designed, which faciltates work and prevents work-related and repetitive strain injuries. Impact resistant, and has substantial finger protection. Blade of high carbon steel. Black plastic sheath. Blade length 148 mm.

< Craftline Q Allround 546 Sharp, durable utility knife. Used by professionals within the construction and industrial sectors for a number of different tasks. Plastic handle. Blade of Swedish stainless steel. Stays sharp longer.

10 pcs/package: 1-0731

20pcs/display: 11480

< Morakniv® 749 Craftline TwinHolder > With buttons for two knives. In the twinholder the knives are placed side by side. The twinnholder attaches easily to a carpenter’s belt and carries two knives, or if you want a knife and, for instance, a measuring tape. 95 mm high, 90 mm wide. 10 pcs/package: 11796

Has an extra long blade and a patterned high-friction grip. The handle is ergonomically designed, which faciltates work and prevents work-related and repetitive strain injuries. Impact resistant, and has substantial finger protection. Blade of Swedish stainless steel. Black plastic sheath. Blade length 205 mm. 10 pcs/package: 1-0749

28

29


CONSTRUCTION KNIVES

< Craftsmen 1442

MoraknivÂŽ 2000 >

Blade of high carbon steel. Blade length 297 mm.

10 pcs/package: 141-7230

High-quality knife with a profileground, multifunctional blade as well as a patterned highfriction grip handle. Able to handle everything from fine carpentry work to cable scaling, which makes this knife a favorite among carpenters, electricians and construction workers. Patterned high-friction grip handle. Blade of Swedish stainless steel. Plastic sheath with a flexible leather strap. Blade length 109 mm.

5-PinPac: 11613

Green:

5 pcs PinPac/Box: 12161

15-display: 10629

Orange:

5 pcs PinPac/Box: 12209

15-display: 12057

10 pcs/package: 1-1442 5 pcs PinPac/Box: 11612

< Craftsemen 7350 Blade of Swedish stainless steel. Blade length 350Â mm.

Carpet-/roofing felt-/leatherknife 173 > High carbon steel blade. Oiled birchwood handle. Plastic PinPac Sheath. Blade length 58 mm. 10 pcs/package: 11248

Carpet-/roofing felt-/leatherknife 173P > High carbon steel blade. Plasic handle. Plastic PinPac Sheath. Blade length 58 mm. 10 pcs/package: 11082

< Companion F Patterned high-friction grip handle. Blade of Swedish stainless steel. Fluorescent plastic sheath. Blade length 104 mm. 5 pcs PinPac/Box: 12090 15-display: 11824

Carpet-/roofing felt-/leatherknife 175 > High carbon steel blade. Oiled birchwood handle. Plastic PinPac Sheath. Blade length 58 mm. 10 pcs/package: 11209

Carpet-/roofing felt-/leatherknife 175P > High carbon steel blade. Plasic handle. Plastic PinPac Sheath. Blade length 58 mm. 10 pcs/package: 11156

30

< Companion F Rescue Knife with a patterned high-friction grip and serrated blade that has been developed for cutting rope, nylon and fiber. The blade has a blunt safety tip. Blade of Swedish stainless steel. Plastic fluorescent sheath with a belt clip. Blade length 99 mm. 5 pcs PinPac/Box: 12213 15-display: 11828

31


Woodcarving knives

Hook knives for spoon carving

We have been proudly manufacturing woodcarving knives since 1891. Our knives are well known and appreciated precision tools that are used by wood carvers in Nusnäs, for example. This is where one of Sweden’s most recognized national symbols – the Dala Horse – is carved.

High carbon steel blade. Oiled birchwood handles. 162 Radius 15 mm

< 162: Double-edged. Blade length 52 mm. Radius 15mm. 10 pcs/package: 108-1810 5 pcs PinPac/Box: 108-18121

< Morakniv® wood carving basic Wood carving knife with a thin, tapered blade of carbon steel. Bladlängd 80 mm Plastic handle. Plastic sheath.

163 Radius 20–25 mm

< 163: Double-edged. Blade length 61 mm. Radius 25 mm. 10 pcs/package: 108-1820 10 pcs PinPac/Box: 108-1822

15-display: 11488

< 164: Single-edged. Blade length 52 mm. Radius 12 mm.

Erik Frost 105 >

10 pcs/package: 108-1830

Large wood carving knife with a thin, tapered blade of laminated steel. Oiled birchwood handle. Blade length 79 mm.

5 pcs PinPac/Box: 108-18321 164 Radius 12 mm

10 pcs/package: 106-1650

Erik Frost 73/164 Woodcarving knife for children. Has ordinary finger protection. Carbon steel blade. Oiled birchwood handle. Blade length 75 mm. Plastic sheath. < Erik Frost 120 and 106 Wood carving knives with a thin, tapered blade of laminated steel. Oiled birchwood handle.

10pcs/Box: 111-2103 5 pcs PinPac/Box: 12154

< Erik Frost wood splitting knife 220

120: Blade length 49 mm 10 pcs/package: 106-1600 106: Blade length 82 mm 10 pcs/package: 106-1630

A perfect knife for making wood splinters to the fireplace. Oiled birchwood handle. High carbon steel blade. Blade length 115 mm. 10 pcs/package: 11729

Diamond sharpener – L Fine > Morakniv® Wood Carving 122 > Wood carving knife for chip carving with a blade of laminated steel. Oiled birchwood handle. Blade length 79 mm. Plastic sheath.

A fine (600) diamond sharpener that is the obvious choice for keeping your woodcarving knife in good shape. Simple to use. The flat steel easily follows the angle of the edge.

10 pcs/package: 106-1654

1pcs-PinPac: 11883

32

5pcs PinPac/Box: 12039

33


From concept to trademark

Från begrepp till varumärke

In September 2009 Morakniv® became a legally registered trademark. Also Frosts® became a registered trademark. Under the brand Morakniv® Mora of Sweden manufactures knives for craftsmen and outdoor use with craftsmen, campers, hunters and adventurers as primary target groups. Under the brand Frosts® we manufacture knives for the food industry and hoof knives.

I september 2009 blev Morakniv® ett registrerat varumärke. Även Frosts® registrerades. Mora of Sweden tillverkar nu under varumärket Morakniv® dels knivar för hantverkare, dels Outdoor-knivar som har äventyrare, jägare och friluftsfolk som primära målgrupper. Under varumärket Frosts® tillverkas knivar för livsmedelsindustrin och hovknivar.

34

35


Morakniv® for adventurers

Morakniv® för äventyrare

Demanding outdoor users who actively target specific brands and products know that the Morakniv® brand stands for top quality, sharpness, a long service life and an attractive design, combined with a feeling of true authenticity. Our Outdoor range features knives to suit your personality, passion and pursuits.

Krävande fritidsanvändare som gör aktiva val av varumärken och produkter vet att Morakniv® står för hög kvalitet, skärpa, lång livslängd och attraktiv design i kombination med en känsla av det genuina och äkta. I vårt sortiment för äventyrare finns knivar som passar din person, passion och livsstil.

36

37


< Bushcraft Survival

Bushcraft Orange >

A razor sharp blade with a distinct tip. The robust sheath is provided with a fire starter and completed with a diamond sharpener, making it easy to sharpen the knife blade. The spine of the blade has been ground especially for use with the fire starter. The sheath comes with two interchangeable belt clips. A handle with highfriction grip.

Orange coloured grip and sheath. Blade of Swedish stainless steel. Stays sharp for a long time, is extremely tolerant against wear and has considerable cutting strength. The spine of the blade has been ground especially for use with the fire starter. The sheath comes with two interchangeable belt clips. Blade length 109Â mm.

Orange - with a Swedish stainless steel blade. Stays sharp for a long time, is extremely tolerant against wear and has considerable cutting strength.

15-display: 12049

5 pcs PinPac/Box: 12050

Black - with an anticorrosive blade of black coated high carbon steel. Both knives have a blade thickness of 3,2 mm and a blade length 109 mm.

< Bushcraft Forest With a forest green hand grip, a sheath of the same colour and a profile-ground Swedish stainless steel blade. The sheath comes with two interchangeable belt clips. Blade length 109 mm.

Orange -5 pcs PinPac/Box: 12051 Black -5 pcs PinPac/Box: 11742

5 pcs PinPac/Box: 12205 15-display: 11602

Bushcraft Black > Black hand grip and sheath. The knife has an anticorrosive black coated blade of high carbon steel. The sheath comes with two interchangeable belt clips. Blade length 109 mm. The spine of the blade has been ground especially for use with the fire starter. 5 pcs PinPac/Box: 10791 15-display: 12043

Bushcraft Camo > These knives have profile-ground Swedish stainless steel blades. The camo patterned sheaths come with two interchangeable belt clips. Blade lengths 109Â mm. In Forest green and Desert Sand. Forest Green 5 pcs PinPac/Box: 11920 Desert Sand 5 pcs PinPac/Box: 11832

38

39


< Fishing Comfort Fillet 155 A long filleting knife with a blade of Swedish stainless steel. Patterned high-friction grip handle. Blade length 155 mm. Plastic EasyClean sheath with two interchangeable belt clips. 5 pcs PinPac/Box: 11892 15-display: 11817

Fishing Comfort Scaler 150 > A long allround knife with a serrated back for scaling. Blade of Swedish stainless steel. Patterned high-friction grip handle. Blade length 150 mm. Plastic EasyClean sheath with two interchangeable belt clips. 5 pcs PinPac/Box: 11893 15-display: 11819

< Fishing Comfort Fillet 090 Short filleting knife with a blade of Swedish stainless steel. Patterned highfriction grip handle. Blade length 90 mm. Plastic sheath. 5 pcs PinPac/Box: 12207 15-display: 11818

Fishing Comfort Scaler 098 > Short cleaning knife with a serrated back for scaling. Suitable for carving. Blade of Swedish stainless steel. Patterned high-friction grip handle. Blade length 98 mm. Plastic sheath with a belt clip. 5 pcs PinPac/Box: 12208 15-display: 11820

40

41


< Karl Johan

Classic Scout 39 Safe

A mushroom knife. The blade is 62 mm long and is made of Swedish stainless steel. The ergonomically designed plastic handle is very pleasant to hold. The brush – made from real horse hair – is always easily accessible to brush away debris without damaging the mushroom. Thanks to the practical sheath, the Karl Johan can be hung from your belt, keeping it within reach.

A classic outdoor knife with double finger protection and a birch wood handle. The knife has a blade of Swedish stainless steel with a blunt safety tip and is available in the colors blue, green, pink, cerise, yellow and natural. The knives have a black leather sheath. Blade length 85 mm. We use non-toxic paints.

10pcs PinPac/Box: Mixed colors: 11898

5 pcs PinPac/Box: blue12021, green 12022, pink 12023, cerise 12024, yellow 12025 and natural 11935.

4 lime, 3 red, 3 black

15-display color mix: 12027

Classic Scout 39 > A classic outdoor knife with double finger protection and a birchwood handle. Blade of Swedish stainless steel. Bright leather sheath. Blade length 87 mm. 5 pcs PinPac/Box: 11843

42

43


< Outdoor Kit

Morakniv® 748 MG >

Set of Camp Axe and Mora 2000.

With an extra long blade and a patterned high-friction grip. The black handle is ergonomically designed. Impact resistant with substantial finger protection. Blade of Swedish stainless steel. Green plastic sheath. Blade length 148 mm.

Military green 5-pcs box: 1-2001 Orange 5-pcs box: 12096

10 pcs/package: 12204

< Morakniv® 2000 High-quality knife with a profileground, multi-functional blade as well as a patterned high-friction grip handle. Patterned high-friction grip handle. Blade of Swedish stainless steel. Plastic sheath with a flexible leather strap. Blade length 109 mm.

Axe > Axe head of black epoxy coated boron steel. Reinforced plastic handle. Leather sheath. Weight 0.5 kg.

Green:

10pcs PinPac/Box: 1-2000.SB

15-display: 10629

Orange:

10pcs PinPac/Box: 12209

15-display: 12057

Military green 5 pcs PinPac/Box: 1-1991

Fire Starter >

Orange 5 pcs PinPac/Box: 12058

Bring the Fire Starter on your outdoor tour and be able to light a fire wherever you are. Just pull a knife blade with a specially ground back/ spine slowly and heavily along with the fire starter. The sparks easily light your barbecue, birch bark or dry grass.

< Hunting set 3000 Orange Set of two knives with a sharpening steel that is packaged in a practical and durable container. The knives have an ergonomically designed handle with a patterned high-friction grip, finger protection and blades of Swedish stainless steel. Blade lengths are 146 and 158 mm. The sword of the sharpening steel is 178 mm.

5 pcs PinPac/Box: 11859

5pcs/box: 12098

A fine (600) diamond sharpener. The flat steel easily follows the angle of the edge.

Diamond sharpener 36 Fine > A fine (600) diamond sharpener used to keep knives and axes in good shape. Comes in a robust leather case. 1-pack shell: 501-9860

Diamond sharpener – L Fine >

5-pack PinPac: 11883

Belly Opener >

Diamond sharpener - S >

Blade of Swedish stainless steel with inside edge. Plastic handle. Blade length 66 mm. Plastic EasyClean sheath.

A diamond sharpener that is the obvious choice for keeping your knife blade razor sharp.

10pcs/box: 11453

5pcs/PinPac: 11968

44

45


< Companion Heavy Duty

Companion MG >

Companion Heavy Duty is a powerful tool for bushcrafters, hunters and outdoor people. The knife has an extra large ergonomic handle with a soft high friction grip. The knife has a blade of 3.2 mm thick high carbon steel with high load capacity. The classic scandi grind combined with high quality carbon steel makes the knife easy to resharpen. Plastic sheath with a belt clip. Blade length 104 mm.

The all-in-one knife for outdoor buffs. Patterned high-friction grip makes the knife pleasant to hold and easy to handle. Blade length 104 mm. Dark green plastic sheath with a belt clip.

Heavy Duty MG 15-display: 11746 5 pcs PinPac/Box: 12210 Heavy Duty Orange 15-display: 11867 5 pcs PinPac/Box: 12211

Companion F >

MG Swedish stainless 15-display: 11827 5 pcs PinPac/Box: 12215 MG high carbon 15-display: 11863 5 pcs PinPac/Box: 12216

Companion Colour-mix Blade of high carbon stainless steel. Plastic fluorescent sheath with a belt clip. Available in colormix with blue, green, orange, cerise and black or separate colors. Blade length 104Â mm. Colour mix 15-display: 12095

Blade of Swedish stainless steel. Plastic fluorescent sheath with a belt clip. Length 104 mm.

Orange 15-display: 11824

Orange 5 pcs PinPac/Box: 12090

Green 15-display: 12158

Green 5 pcs PinPac/Box: 12091

15-display: 11824

Black 15-display: 12141

Black 5 pcs PinPac/Box: 12092

5 pcs PinPac/Box: 12090

Blue 15-display: 12159 Blue 5 pcs PinPac/Box: 12093 Magenta 15-display: 12157 Magenta 5 pcs PinPac/Box: 12094

Companion F Serrated > With Swedish stainless serrated blade that has been developed for cutting rope, nylon and fiber. Plastic fluorescent sheath with a belt clip. Blade length 104 mm.

Serrated edge

15-display: 11829 5 pcs PinPac/Box: 12214

Companion F Rescue > A patterned high-friction grip and serrated edge with blunt tip. Developed for cutting rope, nylon and fiber. Blade of Swedish stainless steel. Plastic fluorescent sheath with a belt clip. Blade length 99Â mm.

Serrated edge, blunt tip

15-display: 11828 5 pcs PinPac/Box: 12213

46

47


A Morakniv® is always made in Mora

En Morakniv® är alltid tillverkad i Mora

Our range currently comprises a large number of models – all made in Mora and subject to our painstaking checks. We are sure that you will find something you like – no matter what your knife needs may be.

Vårt sortiment består idag av ett stort antal knivmodeller, alla tillverkade i Mora under minutiös kontroll. Vi hoppas att du hittar någon som du tycker om oavsett hur ditt knivbehov ser ut.

48

49


Knife Components

Morakniv® Knife Blade No. 106 > Full Rat Tail Tang. Laminated Carbon Steel. Blade length 81mm (Tang = 108mm). Blade thickness approx. 2,7mm.

Morakniv® Lapplander Mounting Kit >

5pcs/SkinPac 191-2423

Bolster and Rivets. 181-9275

< Morakniv® Knife Blade No. 2/0

< Morakniv® Knife Blade No.120

Full Rat Tail Tang. High Carbon Steel. Blade length 76mm (Tang = 89mm). Blade thickness 2,5mm.

Full Rat Tail Tang. Laminated Carbon Steel. Blade length 59mm (Tang = 108mm). Blade thickness approx. 2,7mm.

5pcs/SkinPac 191-2313

5pcs/SkinPac 191-2603

Morakniv® Knife Blade No. 1 >

Morakniv® Knife Blade No. 2 >

3/4 Rat Tail Tang. High Carbon Steel. Blade length 100mm (Tang = 80mm). Blade thickness 2,0mm

3/4 Rat Tail Tang. High Carbon Steel. Blade length 106mm (Tang = 80mm). Blade thickness 2,5mm.

5pcs/SkinPac 12002

5pcs/SkinPac 11870

< Morakniv® Knife Blade No. 1

< Morakniv® Knife Blade No. 2

Full Rat Tail Tang. Laminated Carbon Steel. Blade length 100mm (Tang = 100mm). Blade thickness approx. 2,7mm.

Full Rat Tail Tang. Laminated Carbon Steel. Blade length 110mm (Tang = 108mm). Blade thickness approx. 2,5mm.

5pcs/SkinPac 191-2333

5pcs/SkinPac 191-2343

Morakniv® Knife Blade No. 1 >

Morakniv® Knife Blade No. 2000 >

3/4 Rat Tail Tang. Stainless Steel. Blade length 100mm (Tang = 80mm). Blade thickness 2,0mm

3/4 Push Tang. Stainless Steel. Blade length 115mm (Tang = 78mm). Blade thickness 2,5mm.

10pcs/Box 191-2334

5pcs/SkinPac 191-250062

50

51


Blade measure

Morakniv速 Knife Blade No. 277 > Full Rat Tail Tang. Laminated Carbon Steel. Blade length 102mm (Tang = 111mm). Note! Grounded Edge ~92mm. Blade thickness approx. 2,7mm.

This is how we measure blade lengths.

5pcs/SkinPac 191-2413

< Morakniv速 Knife Blade No. 3 Full Rat Tail Tang. High Carbon Steel. Blade length 150mm (Tang = 116mm). Blade thickness 2,5mm. 5pcs/SkinPac 191-2363

Morakniv速 Knife Blade No. 345 > Push Tang. Stainless Steel. Blade length 127mm (Tang = 102mm). Blade thickness 2,5mm. 5pcs/SkinPac 191-2463

< Morakniv速 Knife Blade No. 95 Full Tang. Stainless Steel. Blade length 95mm (Tang = 110mm). Note! Grounded Edge ~85mm. Blade thickness 3,0mm. 5pcs/SkinPac 191-2722

52

53


Eco

Miljö

An ecological, economic and social sustainability are guiding principles for our production. In the past, for economic reasons, everything was used, and nothing would be wasted. Today we are working to minimise our environmental impact, to make more efficient use of energy and materials and to create a good working environment.

En ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar utveckling är ledstjärnor för vår produktion. Förr togs allt tillvara av ekonomiska skäl, inget skulle gå till spillo. Idag arbetar vi med att minimera miljöpåverkan, effektivisera användningen av energi och material samt skapa en god arbetsmiljö.

54

55


Mora of Sweden | Box 407 | SE-792 27 Mora | Sweden Tel +46 250 59 50 00 | Fax +46 250 59 50 01 info@moraofsweden.se | www.moraofsweden.se www.morakniv.se

56

Morakniv catalogue 2014