Folder promocyjny gminy Walce

Page 1

gmina walce


336 km 4:15 h

Berlin 446 km 4:14 h

Warszawa 336 km 4:15 h wrocław 119 km 1:20 h Opole 38 km 0:45 h

walce

Praga 313 km 4:13 h

PL: Wieś Walce/ CZ: Vesnice Walce/ DE: Dorf Walce

katowice 115 km 1:15 h

wiedeń 380 km 4:20 h

walce


PL: Użytek ekologiczny „Stara Odra”/ CZ: Ekologická chráněná oblast „Stará Odra”/ DE: Ökologische und landwirtschaftliche Nutzfläche „Stara Odra” (Die alte Oder)

Zapraszamy!

Navštivte nás!

Wir laden Sie herzlich ein!

Gmina Walce jest położona w południowo-zachodniej części województwa opolskiego, w powiecie krapkowickim. W jej skład wchodzi dziewięć sołectw. Gmina ma typowo rolniczy charakter, dzięki czemu jest dobrą bazą surowcową dla przemysłu rolno-spożywczego. Niewielka odległość od autostrady A4 sprawia, że łatwo tu dojechać, a także warto inwestować i prowadzić biznes. Kalendarz gminy jest wypełniony ciekawymi imprezami. Zawody strażackie, dożynki czy koncerty muzyki adwentowej i festiwal chórów to tylko niektóre propozycje czekające na naszych gości. Gmina Walce to miejsce otwarte, pełne dobrych pomysłów, imprez kulturalnych i niepowtarzalnych walorów przyrodniczych. To taże jedno z najpiękniejszych i najbardziej zadbnych miejsc na Śląsku Opolskim, co potwiedzają nagrody i wyróżnienia przyznane naszym miejscowościom w konkursach wojewódzkich, ogólnopolskich i europejskich. Warto nas odwiedzić. Zapraszamy!

Obec Walce leží v jihozápadní části opolského vojvodství v okrese Krapkowice. Skládá se z devíti starostenství. Obec má typicky zemědělský charakter, proto je dobrou surovinovou základnou pro potravinářský průmysl. Díky krátké vzdálenosti od dálnice A4 je snadno dostupná, vyplatí se zde investovat a podnikat. Kalendář obce je naplněn mnoha zajímavými akcemi. Hasičské závody, dožínky nebo adventní koncerty a festival pěveckých sborů, to jsou jen některé ze zajímavých událostí, které čekají na naše návštěvníky. Obec Walce je otevřené místo, plné dobrých nápadů, kulturních akcí a neopakovatelných přírodních scenérií. Je to také jedno z nejkrásnějších a nejudržovanějších míst v Opolsku. To potvrzují ceny, které byly uděleny našim městům v provinčních, národních a evropských soutěžích.Stojí za to nás navštívit. Navštivte nás!

Die Gemeinde Walce liegt im südwestlichen Teil der Woiwodschaft Opole, im Landkreis Krapkowice. Sie umfasst neun Dörfer mit dem Vorsteheramt. Die Gemeinde hat einen typisch landwirtschaftlichen Charakter, weswegen sie eine gute Ressourcenquelle für die Landwirtschaftsund Lebensmittelindustrie darstellt. Die geringe Entfernung von der Autobahn A4 bewirkt, dass man hierher einfach kommen kann. Es lohnt sich auch, hier zu investieren und Geschäfte zu machen. Der Kalender der Gemeinde ist voll von interessanten Veranstaltungen. FeuerwehrWettbewerbe, das Erntefest oder Konzerte der Adventsmusik oder das Chorfestival sind nur manche Vorschläge, die auf unsere Gäste warten. Die Gemeinde Walce ist ein offener Ort, voll von guten Ideen, kulturellen Veranstaltungen und reich an einzigartigen Naturvorteilen. Es ist auch einer der schönsten und ordentlichen Orte in Oppelner Schlesien. Dies wird durch die Preise bestätigt, die an unsere Städte in provinziellen, nationalen und europäischen Wettbewerben vergeben wurden. Es lohnt sich, uns zu besuchen. Wir laden Sie herzlich ein!

www.walce.pl

3


Nasza Gmina/ Naší Obci/ Unsere Gemeinde

Gmina pięknych wsi!

Gmina Walce może się poszczycić tym, że na jej terenie jest położona „Najpiękniejsza Wieś Opolszczyzny”. Taki tytuł – w 2016 r. - otrzymała Stradunia. Jury konkursu, oprócz walorów estetycznych wioski, doceniło Stradunię również za projekty, które wspierają bioróżnorodność i ekologię. Niemniej urokliwe niż Stradunia są również pozostałe miejscowości gminy. Walce mogą się poszczycić długą historią. Pierwsze formy osadnictwa na tych terenach pojawiły się 60004500 lat p.n.e. Miejscowość, która została założona przez Zakon Cystersów, dzisiaj jest siedzibą władz gminy. Walce do końca XVI w. były własnością kościoła. Dzisiaj wieś jest prężnym ośrodkiem kulturalnym na mapie Opolszczyzny. Zamieszkuje ją 1852 osób. W 2013 r. zajęły trzecie miejsce w konkursie „Piękna wieś opolska”. Obok Walec usytuowane są Dobieszowice. W latach 1910-1945 we wsi istniał klub sportowy, który 1938 r. zdobył wicemistrzostwo Niemiec w grę w palanta. Wieś jest znana ze swojej aktywności. W 1994 r. mieszkańcy własnymi siłami wybudowali kociół. Bardzo dbają o estetykę otoczenia co doceniono w 1996 r. drugim miejscem w konkursie „Piękna wieś” w województwie opolskim.

Území krásných vesnic!

Obec Walce se může pochlubit tím, že na jejím území leží „Nejkrásnější vesnice Opolska“. Tento titul získala v roce 2016 vesnice Stradunia. Porota soutěže, kromě estetického vzhledu, ocenila vesnici také za projekty, které podporují biodiverzitu a ekologii. Stejně okouzlující, jako Stradunia, jsou také ostatní vesnice na území obce. Obec Walce má také dlouhou historii. První formy osidlování se na tomto území objevily 6000 - 4500 let př. n. l. Místo, které bylo založeno Cisterciáckým řádem, je dnes sídlem místní samosprávy. Obec Walce byla do konce 16. století majetkem církve. Dnes je významným kulturním střediskem na mapě Opolska. Obec má 1852 obyvatel. V roce 2013 obsadila třetí místo v soutěži „Krásná vesnice Opolska“. Vedle obce Walce leží obec Dobieszowice. V letech 1910-1945 existoval ve vesnici sportovní klub, který v roce 1938 získal druhé místo Německa ve stickballu. Vesnice je známa svou aktivitou. V roce 1994 obyvatelé vlastními silami postavili kostel. Velmi dbají o estetiku prostředí, což bylo v roce 1996 oceněno druhým místem v soutěži „Krásná vesnice“ v opolském vojvodství.

4

PL: Kamienny spichlerz w Brożcu/ CZ: Kamenná sýpka v Brožci/ DE: Denkmalgeschützter Speicher in Brożec

Die Gemeinde der schönen Dörfer!

Die Gemeinde Walce rühmt sich dessen, dass das „schönste Dorf in Oppelner Schlesien” auf ihrem Gebiet liegt. Diesen Titel hat Stradunia im Jahre 2016 erhalten. Die Jury des Wettbewerbs hat außer den ästhetischen Vorteilen von Stradunia, auch Projekte richtig eingeschätzt, die die Biodiversität und Ökologie fördern. Auch die sonstigen Ortschaften der Gemeinde sind genauso schön wie Stradunia. Walce können sich einer langen Geschichte rühmen. Die ersten Siedlungsformen auf diesen Gebieten sind auf die Jahre 6000-4500 v.u.Z. zurückzuführen. Die Ortschaft, die von dem Zisterzienserorden errichtet wurde, ist heute der Sitz der Gemeindeverwaltung. Bis Ende des 16. Jahrhunderts blieb Walce im Eigentum der Kirche. Heute ist das Dorf ein dynamisches Kulturzentrum auf der Landkarte von Oppelner Schlesien. Es hat 1852 Einwohner. 2013 hat es den dritten Platz in dem Wettbewerb „Das schöne Oppelner Dorf” belegt. In der Nähe von Walce liegt das Dorf Dobieszowice. In den Jahren 1910-1945 war in dem Dorf ein Sportverein tätig, der im Jahre 1938 die Vizemeisterschaft Deutschland im Schlagballspiel errungen hat. Das Dorf ist für seine Aktivität bekannt. 1994 haben die Bewohner mit eigenen Kräften eine Kirche errichtet. Sie kümmern sich sehr um die Ästhetik, was im Jahre 1996 mit dem zweiten Platz in dem Wettbewerb „Schönes Dorf” in der Woiwodschaft Oppeln richtig geschätzt wurde.

PL: Kładka przy ul. Lesiany w Straduni CZ: Most pro pěší, ulice Lesiany v Straduni DE: Fußgängerbrücke in der Lesianystraße, Stradunia


Z Walcami sąsiaduje również Rozkochów. Licząca obecnie 524 mieszkańców miejscowość była położona na trasie Bursztynowego Szlaku Handlowego, podobnie jak Kromołów i Brożec. Ćwiercie to najmniejsza wioska w gminie. Liczą zaledwie 15 gospodarstw i 58 mieszkańców. Ta najmniejsza, ale za to bardzo urokliwa wioska, jest położona wśród łąk i zagajników, co czyni ją świetnym miejscem do odpoczynku. Położony nieopodal Zabierzów to niewielka, rolnicza wieś, ściśle związana z Walcami, poprzez przynależność do wspólnej parafii i szkoły. Mieszczą się tutaj pochodzące z XVIII w. kapliczka z dzwonnicą oraz pomnik ku czci ofiar I i II Wojny Światowej. Kromołów to wieś, która razem z przysiółkiem Czerniów, liczy 396 mieszkańców. Działa tutaj OSP, klub sportowy oraz Zespół Wokalno-Instrumentalny. Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z końca XII w. W sąsiednim Brożcu urodził się arcybiskup ks. prof. Alfons Nossol, który przez 32 lata stał na czele Diecezji Opolskiej. Ponadto wieś Brożec została Laureatem konkursu „Piękna wieś opolska ” – II miejsce w 2001r. oraz uczestnikiem Europejskiej Nagrody Odnowy Wsi (2002 r.). Miejscowość Grocholub jak sama nazwa wskazuje ma charakter rolniczy. W Grocholubiu urodził się Adolf Baron, który przez 34 lata pełnił funkcję burmistrza Krapkowic.

S obcí Walce sousedí také Rozkochów. Vesnice čítající 524 obyvatel byla založena na trase Jantarové stezky, podobně jako Kromołów a Brożec. Ćwiercie je nejmenší vesnička v obci. Čítá sotva 15 hospodářství a 58 obyvatel. Tato nejmenší, ale zato okouzlující vesnička, leží uprostřed luk a hájů, což z ní dělá skvělé místo pro odpočinek. Nedaleko ležící Zabierzów je malá, zemědělská vesnice, úzce pojená s obcí Walce díky příslušnosti ke stejné farnosti a škole. Je zde kaplička se zvonicí z 18. století a pomník k uctění památky obětí první a druhé světové války. Kromołów je vesnice, která společně s osadou Czerniów, čítá celkem 396 obyvatel. Působí zde SDH, sportovní klub a Vokálně-instrumentální soubor. První zmínky o tomto místě pocházejí z konce 12. století. V sousední vesnici Brożec se narodil arcibiskup ks. prof. Alfons Nossol, který stál 32 let v čele Opolské diecéze. Navíc se vesnice Brożec stala laureátem soutěže “Krásná vesnice Opolska” – 2. místo v roce 2001, a účastníkem Evropské ceny obnovy venkova (2002). Vesnice Grocholub, jak samotný název napovídá, má zemědělský charakter. Ve vesnici Grocholub se narodil Adolf Baron, který 34 let zastával funkci starosty Krapkowic.

An Walce grenzt auch das Dorf Rozkochów. Die Ortschaft, die heute 524 Einwohner zählt, lag auf dem Bernsteinweg, ähnlich wie Kromołów und Brożec. Ćwiercie ist das kleinste Dorf in der Gemeinde. Es zählt lediglich 15 Bauernhöfe und 58 Einwohner. Dieses kleinste, aber sehr schöne Dorf liegt mitten in Wiesen und Hainen, was es zu einem wunderbaren Ort für Erholung macht. Das in der Nähe liegende Zabierzów ist ein kleines Bauerndorf, das mit Walce eng verbunden ist und zwar durch die gemeinsame Pfarrei und die gemeinsame Schule. Es gibt hier eine kleine Kapelle mit einem Glockenturm aus dem 18. Jahrhundert und ein Denkmal zum Gedenken der Opfer des 1. und des 2. Weltkrieges. Kromołów ist ein Dorf, das zusammen mit dem Weiler Czerniów 396 Einwohner zählt. Hier sind die Freiwillige Feuerwehr, ein Sportverein und eine Kapelle tätig. Die ersten Vermerke über diese Ortschaft stammen aus dem Ende des 12. Jahrhunderts. In dem benachbarten Brożec ist der Erzbischof, Pfarrer Prof. Alfons Nossol geboren worden, der 32 Jahre lang an der Spitze der Oppelner Diözese stand. Darüber hinaus wurde das Dorf Brożec zum Preisträger in dem Wettbewerb “Das schöne Oppelner Dorf” – 2. Platz im Jahre 2001 - und es war auch Teilnehmer an dem Wettbewerb der Europäische Preis für die Restaurierung des Dorfes (2002). Die Ortschaft Grocholub hat - wie der Name selbst darauf hinweist - einen landwirtschaftlichen Charakter. In Grocholub ist Adolf Baron geboren worden, der 34 Jahre lang der Bürgermeister von Krapkowice war.

5 PL: Wieś Rozkochów/ CZ: Vesnice Rozkochów/ DE: Dorf Rozkochów


Co warto zobaczyć?/ Kam na výlet?/ Was ist besonders sehenswert?

Zwiedzanie naszej gminy można rozpocząć od Dobieszowic. Gdy skierujemy się w stronę Walec, po drodze zobaczymy niewielki neogotycki dwór pochodzący z II połowy XIX w. W pobliżu zespołu dworsko-folwarcznego znajduje się dawny młyn wodny z pozostałościami układu wodnego i urządzeń technicznych. W Walcach koniecznie musimy odwiedzić Izbę Tradycji. Utworzona w 2003 r. Izba mieści się w Domu Kultury w Walcach i gromadzi eksponaty związane z życiem na dawnej wsi oraz popularyzuje historię i tradycję gminy. Odbywają się w niej liczne spotkania, warsztaty oraz zajęcia dla najmłodszych. W centrum wsi znajduje się zabytkowy kościół pw. św. Walentego w Walcach. Neogotycki obiekt zbudowano w 1894 r., z czerwonej cegły. Szczególnie cenne i warte zobaczenia są: dzwon spiżowy z 1586 r. i późnobarokowy lichtarz na świecę paschalną. Niepowtarzalną atmosferę w kościele tworzą witraże z wizerunkami świętych oraz odtworzone ornamenty na sklepieniach. Podróżując po gminie warto zwrócić uwagę na przydrożne krzyże i kapliczki, które są świadectwem różnorodności kulturowej Śląska. Wielość form i motywów na kapliczkach sprawia, że można w nich dojrzeć historię przenikania się wpływów polskich, niemieckich i czeskich. W Rozkochowie warto poświęcić chwilę na obejrzenie późnobarokowego pałacu, o charakterystycznej symetrycznej bryle w kształcie podkowy. Pałac został zbudowany w 1734 r. przez rodzinę von Pűckler. Otacza go rozległy park, przez który przepływa rzeka Swornica. Od lat 90-tych obiekt jest własnością prywatną.

Návštěvu naší obce můžete zahájit ve vesnici Dobieszowice. Pokud se vydáte směrem k obci Walce, po cestě uvidíte malý neogotický dvůr, pocházející z druhé poloviny 19. století. V blízkosti panského dvora je starý vodní mlýn s pozůstatky vodního systému a technických zařízení. Když se dostanete do vesnice Walce, bezpodmínečně musíte navštívit Tradiční světnici. Světnice, založená v roce 2003, se nachází v Kulturním domě a disponuje exponáty souvisejícími s někdejším venkovským životem a popularizuje historii a tradice obce. Probíhají zde mnohá setkání, dílny a kroužky pro děti. V centru vesnice se nachází historický kostel sv. Valentýna. Neogotický objekt byl postaven v roce 1894 z červené cihly. Mimořádně cenné a hodné zhlédnutí jsou: bronzový zvon z roku 1586 a pozdně barokní svícen na paškální svíci. Neopakovatelnou atmosféru v kostele vytváří vitráže s podo-

6

biznami svatých a zrenovované ornamenty na sklepení. Při cestě po obci je záhodno věnovat pozornost pouličním křížům a kapličkám, jež jsou svědectvím kulturní různorodosti Slezska. Díky různým formám a motivům lze na kapličkách spatřit historii prolínání polských, německých a českých vlivů. Když z vesnice Walce dojdete do vesnice Rozkochów, můžete si prohlédnout pozdně barokní palác s charakteristicky symetrickým tvarem v podobě podkovy. Palác postavila v roce 1734 rodina von Pűckler. Obklopuje jej rozlehlý park, přes který teče řeka Swornica. Od 90. let je objekt soukromým majetkem.

Die Besichtigung unserer Gemeinde kann man mit dem Dorf Dobieszowice beginnen. Geht man in Richtung Walce, dann sieht man unterwegs einen kleinen neugotischen Hof aus der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts. In der Nähe des Gutshofs und des Vorwerks befindet sich eine ehemalige Wassermühle mit den Überresten des Wassersystems und der technischen Vorrichtungen. Kommt man in Walce an, dann muss man unbedingt die Traditionskammern besichtigen. Die 2003 errichtete Kammer befindet sich in dem Kulturzentrum in Walce und präsentiert Exponate, die mit dem Leben auf dem Lande in vergangenen Zeiten verbunden sind, und popularisiert die Geschichte und Tradition der Gemeinde. Hier finden zahlreiche Treffen, Workshops und Veranstaltungen für die Kleinsten statt. Im Zentrum des Dorfes befindet sich die Hl. Valentin-Kirche in Walce. Das neugotische Objekt wurde im Jahre 1894 aus roten Ziegeln errichtet. Besonders wertvoll und sehenswert sind die Bronzeglocke aus dem Jahre 1586 und der spätbarocke Leuchter für die Osterkerze. Eine einzigartige Atmosphäre in der Kirche schaffen Glasfenster mit Abbildern von Heiligen und die wiederhergestellten Ornamente an den Gewölben. Wenn man durch die Gemeinde reist, lohnt es sich, die Aufmerksamkeit den Kreuzen und Betsäulen zu widmen die von der kulturellen Vielfalt von Schlesien zeugen. Die Vielfalt der Formen und Motive in den Betsäulen bewirkt, dass man in ihnen die Geschichte des Durchdringens von polnischen, deutschen und tschechischen Einflüssen bemerken kann. Kommt man aus Walce nach Rozkochów, dann sollte man einen Augenblick widmen und sich das spätbarocke Schloss mit einem symmetrischen Körper in Form eines Hufeisens ansehen. Das Schloss wurde im Jahre 1734 von der Familie Pückler errichtet. Es ist von einem ausgedehnten Park umgeben, durch den der Fluss Swornica fließt. Seit den 90-er Jahren bleibt dieses Objekt im Privateigentum.

PL: Wieś Brożec/ CZ: Vesnice Brożec/ DE: Dorf Brożec

PL: Kościół pod wezwaniem św. Walentego w Walcach CZ: Kostel sv. Valentýna v obci Walce DE: Hl. Valentin-Kirche in Walce

PL: Pałac w Rozkochowie CZ: Palác v Rozkochové DE: Palast in Rozkochów


Na uwagę zasługuje również kościół pw. św. Katarzyny. Zbudowano go w XVIII w. Podczas działań wojennych w 1944 r. i nalotów na zakłady w Kędzierzynie-Koźlu budowla spłonęła. Odbudowano ją trzy lata później. Ciekawostką tego miejsca jest późnobarokowy krucyfiks i klasycystyczne lichtarze. Na murze kościoła mieści się płyta z płaskorzeźbą „Sąd Salomona”, która pierwotnie była wyposażeniem pałacu. Następne atrakcje czekają na nas w odległym o 8 min. jazdy samochodem Brożcu. Unikalny na Opolszczyźnie kamienny spichlerz, który pochodzi z pierwszej połowy XIX w. jest niewątpliwą perełką miejscowości. Kompleks zachował oryginalne rozwiązania budowlane i konstrukcyjne. Dawniej stanowił część zabudowy zespołu folwarcznego i był połączony z gorzelnią. W Brożcu znajduje się również najstarszy w gminie - Kościół pw. Wszystkich Świętych z barokową amboną i konfesjonałem, a także pochodzące z XIX w. organy. Zbudowano go w stylu barokowym, w miejscu dawnej drewnianej świątyni. Po przejechaniu 5 km dojedziemy do Straduni. Nie można tam nie odwiedzić użytku ekologicznego „Stara Odra”. Część starorzecza Odry ukształtowana została pod koniec XIX w., kiedy dokonano regulacji rzeki. Malownicze zakola posiadają wyjątkowo bogatą florę i faunę. Występują tu żaby, żmije, łabędzie nieme, łyski i perkozy. To miejsce spacerów i odpoczynku. Starorzecze jest też rajem dla wędkarzy łowiących leszcze, płocie, okonie, liny, karpie i szczupaki. W Straduni znajduje się również Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, którego konsekracja odbyła się 1922 roku. Jest zbudowany w stylu późnego neogotyku. Elementy, które powinny szczególnie zainteresować to obraz Serca Pana Jezusa, figury Najświętszej Marii Panny i św. Józefa, ołtarz franciszkański oraz obraz Najświętszej Marii Panny.

Stojí za to vidět kostel sv. Kateřiny. Byl postaven v 18. století. Během bojové činnosti v roce 1944 a náletů na podniky ve městě Kędzierzyn-Koźle budova shořela. Byla obnovena o tři roky později. Zajímavostí tohoto místa je pozdně barokní krucifix a klasicistní svícny. Na zdi kostela je umístěna deska s řezbou „Šalamounův soud“, která byla původně vybavením paláce. Další atrakce čekají ve vesnici Brożec, vzdálené 8 minut jízdy autem. Unikátní kamenná obilnice, která pochází z první poloviny 19. století, je nepochybně místní chloubou. Komplex si zachoval originální stavební a konstrukční řešení. Dříve byl součástí panského statku a byl spojen s lihovarem. Ve vesnici Brożec se nachází také nejstarší obecní kostel Všech svatých s barokní kazatelnou,

zpovědnicí a varhany z 19. století. Postaven byl v barokním slohu, na místě bývalé dřevěné svatyně. Po dalších 5 km se dostanete do vesnice Stradunia. Nelze tam opomenout návštěvu ekologické farmy „Stara Odra”. Část zátočiny Odry byla zformována ke konci 19. století, kdy byla provedena regulace řeky. Malebná zákoutí mají výjimečně bohatou faunu a flóru. Vyskytují se zde žáby, zmije, labutě, lysky a potápky. Je to místo procházek a odpočinku. Zátočina je také rájem pro rybáře, kteří chytají cejny, plotice, okouny, líny, kapry a štiky. Ve vesnici Stradunia se nachází také kostel Nejsvětějšího srdce Páně, jehož vysvěcení proběhlo v roce 1922. Je postaven v pozdně neogotickém slohu. Velmi zajímavým prvky jsou obraz Srdce Páně, sochy Nejsvětější Marie Panny a sv. Josefa, františkánský oltář a obraz Nejsvětější Marie Panny.

Sehenswert ist die Hl. Katharina-Kirche. Sie wurde im 18. Jahrhundert errichtet. Während der Kriegshandlungen im Jahre 1944 und während der Luftangriffe in Kędzierzyn-Koźle ist sie abgebrannt. Sie wurde drei Jahre später wiederaufgebaut. Eine interessante Einzelheit dieses Ortes ist das spätbarocke Kruzifix und die klassizistischen Leuchter. Auf der Kirchenmauer befindet sich ein Flachrelief mit dem Titel „Salomons Gericht”, das ursprünglich zur Schlossausstattung gehörte. Die nächsten Attraktionen erwarten uns in dem 8 Minuten Autofahrt entfernten Brożec. Der einzigartige Steinspeicher in dem Oppelner Land, der aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts stammt, ist bestimmt ein Juwel der Ortschaft. Die originellen Bau- und Konstruktionslösungen des Komplexes sind erhalten geblieben. Früher stellte er einen Teil der Bebauung des Vorwerks und war mit einer Brennerei verbunden. In Brożec befindet sich auch die älteste Kirche der Gemeinde, nämlich die Allerheiligen Kirche mit einer Kanzel und einem Beichtstuhl aus der Barockzeit, sowie einer Orgel aus dem 19. Jahrhundert. Sie wurde in Barockstil, an der Stelle eines ehemaligen Tempels errichtet. Nach 5 km Fahrt kommt man in Stradunia an. Man muss dort unbedingt die Ökologische Nutzfläche „Die alte Oder” besuchen. Das Altwasser der Oder wurde gegen Ende des 19. Jahrhunderts gestaltet, als man eine Flussregulierung durchführte. Die malerischen Mäander haben eine unheimlich reiche Flora und Fauna. Hier kommen Frösche, Viper, Höckerschwäne, Wasserhühner und Haubentaucher vor. Der Ort bietet gute Möglichkeiten für Spaziergänge und Erholung. Das Altwasser ist auch ein Paradies für Angler, die Brassen, Plätzen, Barsche, Schleie, Karpfen und Hechte fangen. In Stradunia befindet sich auch die Kirche zum Heiligsten Herz Jesu, deren Konsekration im Jahre 1922 stattfand. Sie wurde im Stil der späten Neugotik er-

richtet. Elemente, die besonders interessant sein könnten, sind das Gemälde Das Herz Jesu, die Figur der Heiligen Jungfrau Maria und des Heiligen Joseph, der Franziskaneraltar und das Gemälde der Heiligen Jungfrau Maria.

PL: Użytek ekologiczny „Stara Odra” CZ: Ekologická chráněná oblast „Stará Odra” DE: Ökologische und landwirtschaftliche Nutzfläche „Stara Odra” (Die alte Oder) PL: Izba Tradycji w Walcach CZ: Tradiční světnici v obci Walce DE: Traditionskammern in Walce


Gospodarka/ Ekonomika/ Wirtschaft

W krajobrazie gospodarczym gminy Walce dominują dwa duże zakłady produkcyjne. Pierwszy z nich to GoodMills Polska Sp. z o.o. - Zakład Produkcyjny: Młyn Stradunia. To część międzynarodowego koncernu GoodMills Group, który jest jednym z największych producentów mąki w Europie. Atutami spółki są m.in. know-how, wykwalifikowana kadra, duże zdolności produkcyjne, które po rozbudowie zakładu wzrosną do 750 ton na dobę oraz dobry dostęp do rynków zbytu. Drugi z zakładów to Bischof + Klein Polska GmbH Sp.k. Firma, mieszcząca się w Walcach, produkuje opakowania giętkie oraz z folii technicznych. Wytwarza różnego rodzaju worki: wentylowe, płaskie, czy folie kurczliwe. Produkty B+K są stosowane w wielu branżach. Wspomniane firmy to najwięksi pracodawcy w gminie, a o dobrym klimacie gospodarczym panującym w Walcach świadczy fakt, iż obie firmy w ostatnim czasie zdecydowały się na rozbudowę zakładów i zwiększenie zatrudnienia. W gminie łącznie funkcjonuje 209 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, oferujących swoje usługi w zakresie: stolarstwa meblowego i budowlanego, budowlano - remontowym, piekarnictwa, gastronomi, fryzjerstwa, kosmetyki, konserwacji i naprawy pojazdów, wynajmu samochodów, ubezpieczeń oraz obsługi księgowo-rachunkowej.

Hospodářské krajině obce Walce dominují dva velké výrobní závody. Prvním z nich je GoodMills Polska Sp. z o.o. - Výrobní podnik: Mlýn Stradunia. Je součástí mezinárodního koncernu GoodMills Group, který je jedním z největších výrobců mouky v Evropě. Trumfy společnosti jsou mj. know-how, kvalifikovaný personál, velké výrobní schopnosti, které po rozšíření podniku stoupnou na 750 tun denně, a dobrý přístup k trhu. Druhým podnikem je Bischof + Klein Polska GmbH Sp.k. Firma se sídlem v obci Walce vyrábí pružné obaly a obaly z technických fólií. Vyrábí různé sáčky: ventilové pytle, ploché, nebo smršťovací fólie. Výrobky B+K jsou používány v mnoha oborech. Výše uvedené firmy jsou největšími zaměstnavateli v obci, a o dobrém ekonomickém prostředí svědčí skutečnost, že se obě firmy v poslední době rozhodly rozšířit podniky a zvýšit počet zaměstnanců. V obci celkem funguje 209 podnikatelských subjektů, jež nabízejí své služby v oblasti: nábytkového a stavebního truhlářství, staveb a rekonstrukcí, gastronomie, kadeřnictví, kosmetiky, údržby a opravy vozidel, pronájmu vozidel, pojištění a účetnictví.

In der wirtschaftlichen Landschaft der Gemeinde Walce dominieren zwei große Produktionswerke. Das erste davon ist die GoodMills Polska Sp. z o.o. - Produktionswerk: Mühle Stradunia. Es ist ein Teil des internationalen Konzerns GoodMills Group, der einer der größten Hersteller von Mehl in Europa ist. Die Vorteile der Gesellschaft sind u.a. das Know-How, ein qualifiziertes Personal, große Produktionskapazitäten, die nach dem Ausbau des Werkes bis auf 750 Tonnen pro Tag steigen werden, sowie ein guter Zugang zu den Vertriebsmärkten. Das zweite der Werke ist die Bischof + Klein Polska GmbH Sp.k. Die Firma, die in Walce tätig ist, stellt elastische Verpackungen und Verpackungen aus technischen Folien her. Sie stellt allerlei Säcke und Beutel, wie Ventilsäcke, Flachsäcke oder Schrumpfbeutel her. Die Produkte von B+K finden ihre Anwendung in vielen Branchen. Die erwähnten Firmen sind die größten Arbeitgeber in der Gemeinde. Von dem guten wirtschaftlichen Klima in Walce zeugt die Tatsache, dass sich die beiden Firmen in der letzten Zeit entschieden haben, ihre Werke auszubauen und die Beschäftigung zu steigern. In der Gemeinde sind insgesamt 209 Subjekte tätig, die wirtschaftliche Tätigkeit ausüben und ihre Dienstleistungen auf folgenden Gebieten bieten: Möbeltischlerei, Bautischlerei, Bauwesen und Renovierung, Bäckerhandwerk, Gastronomie, Friseurhandwerk, Schönheitspflege, Wartung und Reparatur von Fahrzeugen, Autoverleih, Versicherungen und Buchhaltung und Rechnungslegung.


Zainwestuj u nas!/ Investujte u nás!/ Investieren Sie bei uns!

PL: GoodMills Polska Sp. z o.o.- Młyn Stradunia CZ: GoodMills Polska Sp. z o.o výrobní podnik: Mlýn Stradunia DE: GoodMills Polska Sp. z o.o Produktionswerk: Mühle Stradunia

Gmina Walce jest otwarta na inwestorów i stara się tworzyć dobry klimat dla biznesu. Posiada aktualne plany zagospodarowania przestrzennego z wyznaczonymi terenami pod produkcję i usługi. Grunty są uzbrojone, wyposażone m.in. w sieć telekomunikacyjną, wodociągową, kanalizację sanitarną oraz drogi dojazdowe. To umożliwia sprawne przeprowadzenie procesu inwestycyjnego. Dla potencjalnych inwestorów istotne jest także bardzo dobre położenie, gęsta sieć dróg oraz skomunikowanie gminy, która jest usytuowana w uprzemysłowionej części województwa opolskiego. Przez gminę przebiega droga krajowa nr 45 Opole-Racibórz, a do autostrady A4 są niespełna 20 km.

Obec Walce je otevřená investorům a snaží se vytvářet dobré podnikatelské prostředí. Má aktuální územní plány s vyznačenými terény pro výrobu a služby. Pozemky jsou zasíťovány, vybaveny mj. telekomunikační a vodovodní sítí, sanitární kanalizací a příjezdovými komunikacemi. To umožňuje účinnou realizaci investičního procesu. Pro potenciální investory je také důležitá jejich dobrá poloha, hustá silniční síť a lokalizace obce, která je umístěna v průmyslové části opolského vojvodství. Přes obec vede státní silnice č. 45 Opole-Racibórz a k dálnici A4 je to méně než 20 km.

Bischof + Klein Polska GmbH Sp.k

Die Gemeinde Walce ist offen für Investoren und bemüht sich, ein gutes Businessklima zu schaffen. Sie verfügt aktuell über Raumordnungspläne mit ausgesonderten Geländern für Produktion und Dienstleistungen. Die Grundstücke sind erschlossen und u.a. mit Fernmeldenetz, Wasserleitungsnetz, Abwassersystem und Anfahrtswegen ausgestattet. Dies ermöglicht eine reibungslose Durchführung des Investitionsprozesses. Für potentielle Investoren wichtig sind auch die günstige Lage, ein dichtes Straßennetz und Verkehrsverbindungen in der Gemeinde, die in dem industrialisierten Teil der Woiwodschaft Oppeln liegt. Durch die Gemeinde verläuft die Landstraße Nr. 45 Opole-Racibórz, und zu der Autobahn A4 sind es knapp 20 km.

9


Rolnictwo/ Zemědělství/ Landwirtschaft

Grunty orne na terenie gminy Walce zajmują powierzchnię 5876 hektarów. Funkcjonuje u nas blisko 600 gospodarstw rolnych, które użytkują większość gruntów ornych. 78 proc. z nich to małe gospodarstwa o powierzchni do 10 hektarów. Duże gospodarstwa, prowadzące działalność na szerszą skalę, stanowią ok. 22 proc. Rolnicy z gminy Walce mogą poszczycić się bardzo dobrymi wynikami w produkcji roślinnej i zwierzęcej. Dominują gospodarstwa uprawiające zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi, pszenicę, jęczmień, rzepak oraz pszenżyto. Osiągają plony ponad 50 kwintali z hektara. Produkcja zwierzęca w gminie opiera się przede wszystkim na drobiu i trzodzie chlewnej. Mieszkańcy od wielu lat z pasją pielęgnują tradycję plecenia koron żniwnych wynikającą z rolniczego charakteru gminy i zajmują wysokie miejsca w konkursach. Korony wykonane przez mieszkańców wsi Grocholub wielokrotnie były nagradzane. W 2012 r. korona zajęła 1. miejsce w kategorii prac plastycznych na Dożynkach Wojewódzkich w Gogolinie, w 2013 r. zajęła 2. miejsce w kategorii koron kłoskowoziarnkowych na Dożynkach Wojewódzkich w Racławicach Śl., a w 2015 r. - zwyciężyła podczas Dożynek Wojewódzkich w Byczynie.

Orná půda na území obce Walce zabírá plochu 5876 hektarů. Funguje u nás téměř 600 zemědělských hospodářství, která obhospodařují většinu orné půdy. 78% z nich tvoří malá hospodářství s plochou do 10 hektarů. Větší hospodářství, provozující činnost v širším měřítku, tvoří přibližně 22%. Zemědělci z obce Walce se mohou pochlubit velmi dobrými výsledky v rostlinné i živočišné produkci. Dominují hospodářství, která pěstují základní obilniny a obilné směsi, pšenici, ječmen, řepku a žitovec. Dosahují úrody více než 50 tun z hektaru. Živočišná výroba je v obci založena především na drůbeži a chovu prasat. Obyvatelé již mnoho let s vášní opečovávají tradici pletení dožínkových korun, vyplývající ze zemědělského charakteru obce, a dosahují vysokého umístění v soutěžích. Koruny vyrobené obyvateli vesnice Grocholub byly již několikrát oceněny. V roce 2012 koruna obsadila 1. místo v kategorii výtvarných prací na Krajských dožínkách ve městě Gogolin, v roce 2013 obsadila 2. místo v kategorii klasových korun na Krajských dožínkách v obci Racławice Śl. a v roce 2015 zvítězila během Krajských dožínek ve městě Byczyna.

Die Ackerböden auf dem Gebiet der Gemeinde Walce belegen die Fläche von 5876 ha. Bei uns sind knapp 600 Bauernhöfe tätig, die die meisten Ackerböden nutzen. 78 Prozent davon sind kleine Bauernhöfe mit einer Fläche von bis zu 10 ha. Große Bauernhöfe, die ihre Tätigkeit in einem großen Ausmaß betreiben, machen 22 Prozent aus. Landwirte aus der Gemeinde Walce rühmen sich hervorragender Leistungen in Pflanzen- und Tierproduktion. Vorherrschend sind Bauernhöfe, die sich mit dem Anbau von grundlegenden Getreidesorten mit Getreidemischungen, Weizen, Gerste, Raps und Weizenroggen beschäftigen. Sie erreichen Erntegüter von über 50 Quintal vom Hektar. Die Tierproduktion in der Gemeinde stützt sich vor allem auf Geflügel und Borstenvieh. Die Bewohner pflegen seit Jahren leidenschaftlich die Tradition des Flechtens von Erntekronen, die mit dem landwirtschaftlichen Charakter der Gemeinde im Zusammenhang steht, und belegen in Wettbewerben immer die besten Plätze. Die Kronen, die von den Einwohnern des Dorfes Grocholub hergestellt werden, wurden mehrmals ausgezeichnet. 2012 hat ihre Krone den 1. Platz in der Kategorie Kunstwerke während des Erntefestes der Woiwodschaft in Gogolin, im Jahre 2013 den 2. Platz in der Kategorie der Ähren-/ Korn-Kronen während des Erntefestes der Woiwodschaft in Racławice Śl. belegt, und im Jahre 2015 hat ihre Krone während des Erntefestes der Woiwodschaft in Byczyna gewonnen.


PL: Rolniczy pejzaż gminy/ CZ: Zemědělské krajiny v obec Walce/ DE: Agrarlandschaft in Gemeinde Walce

Gastronomia/ Gastronomie/ Gastronomie

Na terenie gminy Walce w miejscowościach Walce, Brożec, Stradunia i Kromołów dostępne są usługi gastronomiczne. Restauracje specjalizują się w daniach kuchni śląskiej i polskiej. Przystosowane są do organizacji imprez firmowych, przyjęć okolicznościowych i imprez rodzinnych. Gwarantują przyjazną atmosferę. Wszystkie obiekty posiadają miejsca parkingowe.

Na území obce Walce jsou ve vesnicích Walce, Brożec, Stradunia a Kromołów dostupné gastronomické služby. Restaurace se zaměřují na jídla slezské a polské kuchyně. Jsou přizpůsobeny k organizaci firemních akcí, příležitostných

a rodinných oslav. Garantují příjemnou atmosféru. Všechny objekty mají parkovací místa.

Auf dem Gebiet der Gemeinde Walce, in den Ortschaften Walce, Brożec, Stradunia und Kromołów kann man gastronomische Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Die Restaurants haben sich auf Gerichte der schlesischen und polnischen Küche spezialisiert. Sie sind an die Organisation von Firmenveranstaltungen, Feiern zu verschiedenen Anlässen und Familienfesten angepasst. Sie garantieren eine freundliche Atmosphäre. Alle Objekte verfügen über Parkplätze.

11


Infrastruktura/ Infrastruktura/ Infrastruktur

Gmina Walce może się pochwalić dobrze rozwiniętą infrastrukturą w zakresie edukacji, kultury oraz opieki zdrowotnej. Placówki oświatowe to dwie samorządowe szkoły podstawowe w Walcach i Brożcu, gimnazjum w Walcach oraz prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stradunia szkoła podstawowa. Na terenie gminy znajdują się dwa przedszkola (w Walcach i Brożcu) oraz cztery oddziały przedszkolne: w Walcach, Straduni, Rozkochowie i Kromołowie. Wszystkie budynki są wyposażone w przestronne sale dydaktyczne i place zabaw. Atutem placówek edukacyjnych w gminie jest dobrze wyszkolona i kreatywna kadra pedagogiczna oraz indywidualne podejście do ucznia, co przekłada się na sukcesy w konkursach przedmiotowych. Szkoła w Walcach ma salę gimnastyczną, do gimnastyki korekcyjnej oraz komputerową. Każda z klas ma indywidualny zestaw multimedialny oraz dostęp do internetu. W sąsiedztwie szkoły znajduje się kompleks sportowo-rekreacyjny. Gminny Ośrodek Kultury (www.gokwalce.pl) jest prężnym ośrodkiem kulturalnym na mapie regionu. W dużej sali widowiskowej odbywają się liczne koncerty, pokazy i występy artystyczne. GOK oferuje szeroki wachlarz zajęć dodatkowych takich jak: ognisko muzyczne, rytmika, aerobic, karate, taniec, studio wokalne czy plastyka. Działa tu kilka zespołów m.in. orkiestra dęta, zespoły taneczne, Seniorki”, zespół folklorystyczny „Walczanki”, czy chór mieszany Brosci Chorus.

Obec Walce se může pochlubit dobře rozvinutou infrastrukturou v oblasti vzdělávání, kultury a zdravotní péče. Osvětová pracoviště tvoří dvě samosprávné základní školy ve vesnicích Walce a Brożec, gymnázium v obci Walce a základní škola provozovaná Sdružením pro rozvoj venkova Stradunia. Na území obce se nacházejí dvě mateřské školy (Walce a Brożec) a čtyři nulté ročníky:

12

Walce, Stradunia, Rozkochów a Kromołów. Všechny budovy jsou vybaveny prostornými učebnami a hřišti. Chloubou školských zařízení v obci je vysoce vzdělaný a kreativní pedagogický sbor a individuální přístup k žákům, což přispívá k úspěchům v různých soutěžích. Škola ve vesnici Walce má tělocvičnu pro korekční gymnastiku a počítačovou učebnu. Každá třída má individuální multimediální soupravu a přístup k internetu. V blízkosti školy se nachází sportovní a rekreační komplex. Obecní Kulturní dům (www.gokwalce.pl) je dynamickým kulturním střediskem na mapě regionu. Ve velkém sálu probíhají koncerty, představení a umělecká vystoupení. Kulturní dům nabízí širokou řadu doplňkových aktivit, jako: hudební kroužek, rytmika, aerobik, karate, tanec, vokální studio nebo výtvarný kroužek. Působí zde mnoho souborů, mj. dechový orchestr, taneční soubory „Seniorki“, folklorní soubor „Walczanki“, nebo smíšený pěvecký sbor Brosci Chorus.

Die Gemeinde Walce rühmt sich einer gut entwickelten Infrastruktur im Bereich des Bildungswesens, der Kultur und der Gesundheitsfürsorge. Die Bildungseinrichtungen umfassen zwei Grundschulen in Walce und in Brożec, ein Gymnasium in Walce und eine Grundschule, die von der Körperschaft für die Entwicklung des Dorfes Stradunia geleitet wird. Auf dem Gebiet der Gemeinde befinden sich zwei Kindergärten (in Walce und in Brożec) und vier Kindergartenabteilungen: in Walce, Stradunia, Rozkochów und Kromołów. Alle Gebäude verfügen über geräumige Unterrichtsräume und Spielplätze. Ein Vorteil der Bildungseinrichtungen in der Gemeinde ist eine gut geschulte und kreative Lehrerschaft, sowie eine individuelle Herangehensweise an den Schüler, was eine Widerspiegelung in den Erfolgen in Fachwettbewerben findet. Die Schule in Walce verfügt über eine Turnhalle, über einen Raum für Bewegungstherapie und einen Computerraum. Ein jeder Klassenraum verfügt über einen individuellen Multimedia-Set und Internetzugang. In der Nähe der Schule befindet

sich ein Sport- und Erholungs-Zentrum. Das Kulturzentrum der Gemeinde (www. gokwalce.pl) ist ein dynamisches Kulturzentrum auf der Landkarte der Region. In der großen Veranstaltungshalle finden zahlreiche Konzerte, Shows und künstlerische Auftritte statt. Das Kulturzentrum der Gemeinde sichert ein reiches Angebot von zusätzlichen Aktivitäten wie: Musikzirkel, Rhythmik, Aerobic, Karate, Tanzkurse, Gesangstudio oder Kunstveranstaltungen. Hier sind ein paar Kapellen tätig, wie z.B. eine Blaskapelle, Tanzkapellen, „Seniorki”, die folkloristische Kapelle „Walczanki” oder der gemischte Chor Brosci Chorus. PL: Gabinet rehabilitacyjny w Walcach CZ: Rehabilitační odděleni v obci Walce DE: Rehabilitationsraum in Walce


vatel obce pečuje Sbor dobrovolných hasičů. V obci Walce je osm jednotek SDH (Brożec, Walce, Dobieszowice, Grocholub, Kromołów, Rozkochów, Stradunia a Zabierzów) vybavených jedenácti zásahovými vozidly a bouracím, osvětlovacím a komunikačním vybavením. Hasiči se účastní záchranných akcí během požárů, ekologických zásahů spojených s ochranou prostředí a při jiných živelných pohromách. Na území vesnice Stradunia se nachází SDH, který od roku 1995 působí ve Státním záchranném systému.

PL: SPOZ w Walcach/ CZ: Zdravotní Středisko v obci Walce/ DE: Gesundheitszentrum in Walce

Gminna Biblioteka Publiczna ma bogaty, stale uzupełniany księgozbiór. W siedzibie głównej w Walcach i w trzech filiach (Rozkochów, Stradunia i Brożec) rocznie obsługuje się ponad tysiąc czytelników. Poza wypożyczaniem książek, w gminnej bibliotece odbywają się spotkania autorskie, wystawy, konkursy i projekty podnoszące kulturę czytelnictwa. Ochronę zdrowia mieszkańcom zapewnia Samodzielny Publiczny Ośrodek Zdrowia w Walcach. W placówce znajdują się gabinety lekarskie, w których pracują specjaliści z zakresu pediatrii i medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych, kardiologii. W ośrodku świadczone są też usługi z zakresu pielęgniarstwa środowiskowego i higieny szkolnej. Można tu również wykonać badania EKG i USG oraz podstawowe badania laboratoryjne. W Walcach znajduje się również Gabinet Rehabilitacyjny Caritas Diecezji Opolskiej. To miejsce, w którym wykonuje się zabiegi z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji środowiskowej dla osób chorych, starszych, niepełnosprawnych oraz dla dzieci i młodzieży. Mieszkańcy mogą skorzystać z kinezyterapii, fizykoterapii, światłolecznictwa i naświetlania oraz elektrolecznictwa. O bezpieczeństwo mieszkańców gminy dba Ochotnicza Straż Pożarna. W gminie Walce jest osiem jednostek OSP (Brożec, Walce, Dobieszowice, Grocholub, Kromołów, Rozkochów, Stradunia i Zabierzów) wyposażonych w jedenaście samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz

sprzęt burzący, oświetleniowy i łączności. Strażacy skupiają się na udziale w akcjach ratowniczych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz w czasie innych klęsk żywiołowych. Na terenie gminy, w Straduni, znajduje się OSP, które od 1995 roku działa w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.

Obecní veřejná knihovna má bohatý, neustále doplňovaný sortiment. V hlavním sídle (Walce) a třech pobočkách (Rozkochów, Stradunia a Brożec) je ročně obslouženo více než tisíc čtenářů. Kromě výpůjčky knih probíhají v obecní knihovně autorská setkání, výstavy, soutěže a projekty zvyšující čtenářskou kulturu. Zdravotní péče poskytuje obyvatelům obce v Nezávislém centru veřejného zdraví v Walce. Na pracovišti se nacházejí lékařské ordinace, ve kterých pracují odborníci v oblasti pediatrie a rodinného lékařství, interny a kardiologie. Ve středisku jsou také poskytovány služby v oblasti sociální péče a školní hygieny. Je možné zde také absolvovat EKG a ultrazvukové vyšetření a provést základní laboratorní testy. Nachází se zde také Rehabilitační ordinace Opolské diecézní charity. Je to místo, ve kterém jsou prováděny zákroky v oblasti fyzioterapie a sociální rehabilitace pro pacienty, straší a invalidní osoby a pro děti a mládež. Obyvatelé mohou využít kinezioterapie, fyzikoterapie, fototerapie, ozařování a elektroléčby. O bezpečnost oby-

Die öffentliche Gemeindebibliothek besitzt eine reiche Büchersammlung, die ständig erweitert wird. In dem Hauptsitz in Walce und in den drei Filialen (Rozkochów, Stradunia und Brożec) werden jährlich mehr als ein Tausend Leser bedient. Außer dem Buchverleih finden in der Gemeindebibliothek Treffen mit Autoren, Ausstellungen, Wettbewerbe und Projekte statt, die das Niveau der Lesekultur erhöhen. Gesundheitswesen wird den Bewohnern der Gemeinde im Unabhängigen Gesundheitszentrum in Walce zur Verfügung gestellt. In dieser Einrichtung stehen ihnen Sprechzimmer zur Verfügung, in denen Fachärzte wie Kinderärzte und Hausärzte, Internisten und Kardiologen arbeiten. In der Gesundheitszentrum werden auch Dienstleistungen im Rahmen häuslicher Krankenpflege und Schulhygiene angeboten. Hier kann man EKG- und Ultraschalluntersuchungen, sowie grundlegende Labortests durchführen lassen. In Walce befindet sich auch ein Rehabilitationsraum von Caritas der Oppelner Diözese. Es ist ein Ort, wo man Behandlungen im Rahmen von Physiotherapie und Rehabilitation für Kranke, ältere Menschen und Behinderte, sowie für Kinder und Jugendliche durchführt. Die Bewohner können Behandlungen im Rahmen von Kinesiotherapie, Physiotherapie, Lichttherapie und Bestrahlungstherapie und Elektrotherapie in Anspruch nehmen. Für die Sicherheit der Gemeindeeinwohner sorgt die Freiwillige Feuerwehr. In der Gemeinde Walce gibt es acht Löschmannschaften der Freiwilligen Feuerwehr (Brożec, Walce, Dobieszowice, Grocholub, Kromołów, Rozkochów, Stradunia und Zabierzów), die mit elf Feuerwehr-/Rettungsfahrzeugen, sowie mit Brechwerkzeugen, Beleuchtungsgeräten und Nachrichtengeräten ausgestattet sind. Die Feuerwehrleute konzentrieren sich auf de Teilnahme an Rettungseinsätzen im Falle von Bränden, ökologischen Gefahren, die mit dem Umweltschutz im Zusammenhang stehen, sowie während Naturkatastrophen. Auf dem Gebiet der Gemeinde befindet sich in Stradunia eine Mannschaft der Freiwilligen Feuerwehr, die seit 1995 in dem Landessystem für Rettung und Brandbekämpfung tätig ist.

13


Wydarzenia/ Události/ Ereignisse

W gminie Walce nie można narzekać na nudę. Praktycznie każdy miesiąc przynosi interesujące wydarzenia kulturalne, artystyczne czy sportowe, w które chętnie angażują się mieszkańcy. Kalendarz kulturalny otwiera organizowana w styczniu w Gminnym Ośrodku Kultury w Walcach Gala Noworoczna, która jest prawdziwym świętem muzyki klasycznej. Co roku, przed Świętami Wielkanocnymi, organizowany jest konkurs kroszonkarski popularyzujący wśród dzieci i młodzieży tradycje zdobienia jajek. Maj obfituje w kilka interesujących imprez. Dla miłośników jazdy na rowerach organizowany jest wyścig kolarski „O puchar Wójta Gminy Walce”. Uczestnicy, w zależności do wieku, muszą przejechać dystans od 1900 m do 4700 m. Wyścig promuje kolarstwo jako formę aktywności fizycznej. Dni Walec to coroczne święto gminy. Mieszkańcy, a także przyjezdni, chętnie uczestniczą w koncertach, kabaretach, zawodach sportowych i zabawach tanecznych. Jeśli komuś brakuje atrakcji, to czekają na niego jeszcze gminne zawody sportowo-pożarnicze, czyli rywalizacja drużyn Ochotniczej Straży Pożarnej. Kilkudziesięciu strażaków-amatorów bierze udział w różnych konkurencjach, na czele ze sztafetą pożarniczą z przeszkodami i ćwiczeniami bojowymi.

V obci Walce nenarazíte na nudu. Prakticky každý měsíc přináší zajímavé kulturní, umělecké nebo sportovní události, kterých se obyvatelé obce rádi účastní. Kulturní kalendář otevírá v lednu Novoroční koncert, organizovaný v obecním Kulturním domě Walce, který je skutečným svátkem klasické hudby. Každý rok je před Velikonočními svátky organizována soutěž o nejkrásnější velikonoční vejce, která mezi dětmi a mládeží šíří tradici zdobení vajec. V květnu se koná několik zajímavých akcí. Pro milovníky cyklistiky je organizován cyklistický závod „O pohár starosty obce Walce”. Účastníci musí v závislosti na věku absolvovat vzdálenost od 1 900 m do 4 700 m. Závod propaguje cyklistiku jako formu fyzické aktivity. Dny obce Walce jsou každoročním obecním svátkem. Obyvatelé a návštěvníci se účastní koncertů, kabaretů, sportovních klání a tanečních zábav. Pokud někomu chybí atrakce, pak na něj čekají ještě obecní sportovně-hasičské závody, čili soutěže mezi skupinami dobrovolných hasičů. Několik desítek hasičů-amatérů se účastní různých soutěží, v čele s překážkovou hasičskou štafetou a bojovým cvičením.

PL: Dni Walec/ CZ: Dny obce Walce/ DE: Die Tage von Walce PL: Wyścig kolarski o Puchar Wójta Gminy/ CZ: Cyklistický závod „O pohár starosty obce Walce”/ DE: Radrennen um den „Pokal des Vorstehers der Gemeinde Walce”

14

PL: Koncert plenerowy Pożegnanie Lata CZ: Koncert Rozloučení s létem DE: Sommerabschlusskonzert

PL: Dni Walec/ CZ: Dny obce Walce/ DE: Die Tage von Walce

In der Gemeinde kann man über Langeweile überhaupt nicht klagen. Eigentlich ein jeder Monat bringt interessante kulturelle, künstlerische oder sportliche Veranstaltungen mit sich, in die sich die Bewohner gerne engagieren. Der Kulturkalender beginnt mit der Neujahrsgala, die im Januar in dem Kulturzentrum der Gemeinde in Walce organisiert wird und ein echtes Fest der klassischen Musik ist. Jedes Jahr wird vor Ostern ein Osterei-Wettbewerb organisiert, der die Tradition der Verzierung von Eiern unter Kindern und Jugendlichen verbreitet. Auch im Mai gibt es zahlreiche interessante Veranstaltungen. Für Fahrradliebhaber wird ein Radrennen um den „Pokal des Vorstehers der Gemeinde Walce” organisiert. Je nach ihrem Alter müssen die Teilnehmer jeweils eine Strecke von 1900 m bis zu 4700 m bewältigen. Das Rennen verbreitet die Idee des Radsports als eine Form der physischen Aktivität. Die Tage von Walce ist ein alljährliches Fest der Gemeinde. Sowohl Bewohner, als auch Zugereiste nehmen gerne an Konzerten, Kabarettveranstaltungen, Sportwettbewerben und Tanzabenden teil. Sollte jemand noch mehr Attraktionen vermissen, dann erwartet ihn noch der Sport-FeuerwehrWettbewerb, d.h. ein Wettbewerb der Mannschaften der Freiwilligen Feuerwehr. Einige Dutzend Feuerwehrleute-Amateure nehmen an verschiedenen Wettkämpfen wie z.B. Feuerwehrstaffellauf mit Hindernissen und Einsatzübungen teil.

PL: Festiwal Chórów i Zespołów Śpiewaczych CZ: Festival pěveckých souborů německé me DE: Festival der Chöre und Gesangkapellen d


PL: Dożynki gminne. Korona żniwna CZ: Obecní dožínky. Dožínková koruna DE: Erntefest der Gemeinde. Die Krone

Koniec sierpnia to czas Pożegnania Lata. Z tej okazji na placu rekreacyjnym nieopodal spichlerza w Brożcu odbywają się plenerowe koncerty. Dożynki gminne to forma podziękowania za płody rolne. W trakcie wrześniowej imprezy odbywa się m.in. barwny korowód z orkiestrą dętą, konkurs koron żniwnych, a wydarzenie kończy się zabawą do białego rana. W listopadzie odbywa się Festiwal Chórów i Zespołów Śpiewaczych Mniejszości Niemieckiej. To jedna z najstarszych imprez kulturalnych Mniejszości Niemieckiej, organizowana w Gminnym Ośrodku Kultury w Walcach. Festiwal to doskonała okazja do prezentacji dorobku artystycznego chórów i zespołów, a także do sprawdzenia umiejętności na tle innych grup pielęgnujących tradycje niemieckich, śląskich, a także polskich pieśni. Kulturalny rok w gminie Walce kończy koncert adwentowy. To cykliczna impreza organizowana przez partnerskie gminy z Polski, Niemiec i Austrii. Co roku organizatorem i gospodarzem koncertu jest inna gmina.

Konec srpna přináší Rozloučení s létem. U této příležitosti se nedaleko obilnice ve vesnici Brożec konají venkovní koncerty. Obecní dožínky jsou formou poděkování za zemědělské plodiny. Během záři-

h Mniejszości Niemieckiej enšiny der Deutschen Minderheit

jových oslav probíhá mj. barevný průvod s dechovým orchestrem, soutěž dožínkových korun a událost končí zábavou až do bílého rána. V listopadu probíhá Festival pěveckých souborů německé menšiny. Je to jedna z nejstarších kulturních událostí německé menšiny, organizovaná v obecním Kulturním domě Walce. Festival je dokonalou příležitostí k prezentaci dovedností pěveckých souborů a také k ověření dovedností na pozadí jiných skupin, které pečují o tradice německých, slezských a také polských písní. Kulturní rok v obci Walce končí adventním koncertem. Je to pravidelná kulturní událost, organizovaná partnerskými obcemi Polska, Německa a Rakouska. Každý rok je organizátorem a hostitelem koncertu jiná obec.

stival ist eine perfekte Gelegenheit zur Präsentation der kulturellen Leistungen von Chören und Kapellen, sowie zum Vergleich der eigenen Fähigkeiten mit den Fähigkeiten anderer Gruppen, die die Traditionen der deutschen, schlesischen, sowie polnischen Lieder pflegen. Das Kulturjahr in der Gemeinde Walce endet mit einem Adventskonzert. Es ist eine zyklische Veranstaltung, die von den Partnerschaftsgemeinden aus Polen, Deutschland und Österreich organisiert wird. Jedes Jahr ist eine andere Gemeinde der Veranstalter und Gastgeber des Konzertes.

www.gok.walce.pl

Ende August ist die Zeit des Sommerabschieds. Aus diesem Anlass finden auf dem Freizeitplatz in der Nähe des Speichers in Brożec Konzerte im Freien statt. Das Erntefest der Gemeinde ist eine Form der Danksagung für die Feldfrüchte. Während der Veranstaltung im September findet u.a. ein bunter Umzug mit Blaskapelle, ein Wettbewerb der Erntekronen statt und das Ereignis endet mit einer Tanzunterhaltung bis zum Morgengrauen. Im November findet ein Festival der Chöre und Gesangkapellen der Deutschen Minderheit statt. Es ist eine der ältesten kulturellen Veranstaltungen der Deutschen Minderheit, die in dem Kulturzentrum der Gemeinde in Walce organisiert wird. Das Fe-

PL: Gminne zawody sportowo-pożarnicze/ CZ: Hasičské závody v požárním sportu/ DE: Sport-Feuerwehr-Wettbewerb


Gmina Walce ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce tel. + 48 77 466 75 40, +48 77 466 01 08 fax. +48 77 466 75 56, +48 77 466 07 84 www.walce.pl e-mail: ug@walce.pl

2017