Page 1

Lofoten 2009  Hei a alle derr hjemm me …

   

Her ko ommer et lite reiseb brev fra De tre mussketeèr på å tur med ssine fruerr..  Her er  r vi klare ffor avgang g på Nord dlandskaia a Lørdag 2 27/6­09.  de, Bernt, IIngrid og Roger meed ryggen til..  Jonny, Eva, Hild

  ær, sol fra skyfri him mmel og ikke et vin ndpust.   Vi starrtet med eet fantastiisk flott væ Det var stor opp pslutning ffra familiie og venn ner som to ok farvel m med oss da a vi la  fra bryyggen kl. 1 13.15. 

                                       


Første eta F appe gikk til  Titran littt nordvestt for  H Hitra. Klo okken 15.0 00  k klappet vi i til kai på å Titran.  D Der ble de et kaffe, iss og en  i iskald øl p på terrasssen til  M Merete og g Per Ivar.. Et  r riktig kos elig hus d de hadde  d der ute i h havgapet, etter  2 2.5 timer  are for  var vi kla   n neste etap ppe..        Fra Tittran kjørtte vi til Sto okksund, d der var deet masse b båter men n vi fikk pllass og  ligge o og middag g ble det o også..  Pizzza og øl tiil alle.. 

                                      

28/6..  Søndag g  morgenn kl: 10.300 bar det videre lanngs holmeer og skjær til  Rørvikk.   Ankomst kl.15.00 0  


Etter een kort sto opp i Rørvvik med diiesel og vo ommfyll d dro vi kl. 18.20 viderre       til Brø ønnøysund d der vi ko om fram kkl. 20.30 og g la oss till for natteen..   a i Brønnø øysund og g da  Vi fikkk plass i gjjestehavna var   d det godt m med en ankkerdram p på Kaptein nene,  mens ffruene varr i land og g handlet litt. Etter  r en  spaserrtur rundtt i sentrum m ble det een kald piils før  Ole lokkkøye kom m og senkeet øyelokkkene våre...                  

Roger,    JJonny  og  Berrnt 

29/6,,  Manda ag.  Tidligg opp i strrålende sool og varm me. Det blee handlet b både  vått og g tørt og B Bernt fikkk datahjelp p så Ingrid d`mor fikkk komme seg på  interneett. Klokkken ble 13..15 før vi lla fra kai med kurss for Ylving gen og  filminn nspilling a av Himmeelblå…                                                                               Ingrid kjente seg g igjen og g hadde go od kontro oll på det g gule husett, kaffeèn og  butikkken, og dam mene var ikke tung ge å be forr å poseree ved kaffeeèn  

      Ingrid Elisabethh 

     Hilde

Videree nordoverr forbi de 7 søstre Og inn n til Sandn nessjøen gj gjestehavn n.  Der blee det midd dag og en n kald pils..  Etter sskippermø øte, værmelding og litt  spekullering ble det bestem mt at vi  skulle kjøre videere for om m mulig  komme så langtt nord at vvi kunne  den i morg gen tidlig.    krysse Vestfjord  

         Eva,  In ngrid Elisabeeth og Hilde  


Vi hadde en nydelig g kveldsøkkt hvor vi  polarsirkeelen med ssolnedgan ng og  passerte p stille sjø, Værmeldiingene lovvte flott væ ær og  ingen vind. Vi kjørtte til Støttt gjestehavn  som skullle ha 30 bå åtplasser og det meeste av  f fasiliteter r. Men derr var det iikke akkurrat hva  beskrivelssen sa.  En n flytebryg gge med p plass  til toppen n 10­ 12 båter, 4 strrømuttak hvor  den   ontakten vvar sund­b brent,  ene ko en var  r i bruk avv en lokal­ åt og de to o andre va ar  fiskebå opptattt.. Toalettene var  kombinert gard derobe og toalett  gga der  til en ffiskefabrikkk på bryg og vassk, renhold d og lukt vvar ikke  akkura at tiltalen nde.. Men d det var  en stillle og rolig g havn….     

20/6.. Tirsdag g   Tidlig opp og utt, solen steeiker og vinden er ttotalt bortte.      Dette sser lovend de ut med tanke på overfarteen til Røstt.  Etter fro okost kjørrer vi.  Etter b bare noen minutterrs gange ssetter vi ku ursen rettt ut i haveet… Røst liigger   ca 40 ssjømil rettt ut i haveet. Sjøen eer blikkstillle og det kan ikke b bli bedre enn  dette n når vi skall over Vesstfjorden..  Vi stoppeer etter ca a. have disstansen og g det  blir serrvert   kaffe o og kake  med Co ognac.  Sjøen eer så  stille a at  cognaccen  skjenkkes på  ripa avv båten  uten at det  søles een  dråpe. 


Jonny o og Hilde vviser at dee er ekte V Vikinger og og  hopperr uti vann net til en fo forfriskend de dukkerrt.  Mens R Roger tar en exstra a cognac p på bade­  plattfo ormen og nøyer seg g med å fu ukte tærnee.  Vannet var 13.1 1 grader.  pause i åpeent hav seetter vi attter kursen n mot Røsst..                  Etter een times p Presis kl. 12.00 eer vi fram mme i havn na på Røst. Der borr 650 Fasttboende so om  stort sett lever a av fiske, og g noen turister er d det vel ogsså som ko ommer inn nom. 

SSå vi må k klatre på la and og må ålet er en kaffè.  Vi vandrer med freidig m mot og etteer en stund d dukker Kaffeèn o opp og derr blir  det sellvstekt vafffel og kafffe på bryg gga. Det ssom ikke tturistene sspiser er d det  andre som nyterr godt av..  Kattenee er ikke seene om å fforsyne seeg og skullle det  Båtenee fortøyes vved flytebry rygga 

være noe til  overrs, så er deet  nokkk av måseer  som m vil ha en  godb bit..    

ag`s for å ssette kurssen videree til Værøyy.  .  Tilbakke i båtenee er det da En 1/2 2time seneere er vi kkommet til Værøy,   750 fastboende.. Også herr handler det om fissk  gs alle kaiier. I  og fiskkebåtene lligger lang samtalle med en lokal fiskker blir vi ffortalt at  t det forr noen år ssiden ble llaget en m molo som  stengtte havnen der. Så blle alt vann n pumpet 


ut og h havna ble så utgravvd med stø ørre dybd de  så storre båter og gså kunnee komme inn på  havna.. Flyplasseen ble sten ngt etter fflyulykken n  som va ar der for noen år ssiden, så n nå betjenees  fiskevæ æret med helikopteer. 2 avg. p pr. dag.     Og ferg ge med 2a avganger pr.dag i  sommeerhalvåreet. Vi fikk m med oss en n smaksprøve av tø ørrfisken ffra Værøyy og  Jonny g gikk rasktt i gang m med prøvessmaking a av delikattessen. Ka arakter 5..  Kl. 15.1 15 kjørte vi videre oppover, ffremdeless i flott væ ær, sol, litee og ingen vind  gikk feerden til R Reine i Loffoten. En sstille flott havn med d vann, strrøm, dieseel,  toalettt og alt so om vi ønskket oss meed unntak av dusj…..  Nå er deet snart på å tide  å få va aska seg….  Vi gikk ii land og kkjøpte osss en riktig flott middag, og ettterpå  ble dett noen pilss under ”rrøykedukeen” til Jonn ny.  Det er mye vill o og vakker natur å sse her i  og  Lofoten. Selv forr oss som er vant till fjorder o g utrolig m mange ho olmer og sskjær som skal  fjell, og passerres uten å kjøre oss på grund d… 

Å lese kart, følgee med på sjø og  dt samarbeid. Da  land krrever god er det g godt å ha a en dreven  styrma ann om bo ord. Hilde styrer  skuta m med stø hånd menss  Roger studerer kart og leegger  uta..  opp ru

Hilseen  

         Hild de og g Rogeer på tur i Lofotten..   


Lofoten 2009 del 2,  Hei a alle derr hjemm me …  På tiide med d en forrtsettelse av tturen… …  Vi er kkommet till:  1/7. O Onsdag.    Lofoten var målet og dit haar vi komm met, vi  har ha att sol og fflott vær h hele veien men i natt så kom regnet. O Opp kl. 08.00 å  trekkee på kalesjjen så vi fiikk tak ovver hodet. Dette reg gnet måttee bare kom mme  før elleer siden…..  Bernt speeider etterr sola men n som vi seer så  henger sk kyene og ttåka langtt nedover fjell­ sidene. Vii satte på litt varmee og fikk tø tørket  opp det so om haddee blitt bløttt. Med fullle  diesel og vanntankker var vi kklar for den  amsund, K Kabelvåg o og  videre ferrd mot Sta Svolvær. K Klokken b ble 12.00 ffør vi dro videre. Vi kjørrte også in nnom Balllstad havn n, masse b båter og stor aktivitet på  fiskebrruket. Jonny som err genuint iinteresserrt i trebåtter ser mange båterr som  er bygd og kansskje har ha att sin forrtid på No ordmøre.  SSpesielt b bremsnesb båten  ligger høyt på ø ønskelista til trebåtentusiasteen.     amsund ko om vi kl. 14.10.             Til Sta Vi had dde trøbbeel med å fiinne en  ”sivilissert” plasss i Stamsund men ble  godt m mottatt avv en lokal h helt på deen  brygga a vi fant. L Landgang gen var så å  lang og g bratt/glatt at vi h hadde  nesten n trøbbel m med å kom mme opp.     Vi var og handleet på Coop pèn som  alg.  hadde godt utva dde de også og glade og fornø øyde rusleet vi tilbakke til båteene..  God iskkrem had Men va ar det van nskelig å kkomme op pp landgangen, så vvar det i a alle fall ikk ke  enkelt å kommee ned igjen n. Ingrid ttok like go odt av seg skoene. M Med livet ssom  innsats ts og full kkonsentrassjon gikk det da godt og vi ko om oss allle ned igjeen. 


Jonny ffikk litt lo okale tips om veien videre til Kabelvåg g og det va ar enda go odt..                        Ikke go odt å si hvvordan deette haddee godt om vi ikke ha adde fått llitt  lokalkunnskap !!!!    Gubbeen forklarrte og stak ket ut kurrsen for osss..                       Rett utt moloen o og så  ” 68 8`grader n nord, rett på Molla”” ..   for deet hadde  pappa`en hans llært han d da han var 14 år..       Å det gikk bra….  ag. Ankom mst kl. 17.0 00. Også h her strevdee vi med å å finne  Neste sstopp ble Kabelvaa en plasss som sto o i forhold d til våre fo forventnin nger..  (To skritt til a alle fasilitteter).  Men ettter et parr runder rrundt holm mer og lok kale småleeier så kom vi oss h helt inn  til senttrum og fi fikk plass p på brygga a..        uranten ku unne ikkee komme  Restau nærmeere vanneet, Den sto o nesten  uti van nnet. Vi fikkk plass opp i  andre etg. med utsikt ned d på  båtenee våre.. Pizzzaen ble bestilt  og servvert med ø øl til.   Damen ne fikk rikktig drageet på  ”Den lo okale Don n Johan” een  kjekka as som dreev stort i rrorbu   utleie...   (Han sså sikkert ffor seg 3 g greipa va askekjærriinger…) M Men det giikk godt d denne  gangen n også, og g vi fikk m med oss da amene i bå åten og fortsatte vid dere til Svvolvær.       mst kl.19.0 00.    Ankom I innseeilinga til SSvolvær b blir vi  hilst veelkommen n av statu uen  Fiskarrkjærringa a. Der var  r det en  fin og sstor gjesteehavn mid dt i  sentrum helt ettter vårt øn nske.   plass var det også. Vell i  Ledig p havn b ble det en ankerdra am før vi  hadde en spaserrtur rundtt i  sentrum av Svollvær.       

 


Endelig g var det m muligheteer for en sskikkelig d dusj og vassk.  Ingrid og Bernt vvar først u ute med m mens Eva, Jonny, Hilde og  Rogeer tok en kkald pils p på Bacalao o Pub  og sp pisested so om lå heltt nede ved d  gjesttehavnen.      

Fra båteene kunnee  vi se båd de ”Ankerr Brygge” o og  Svolværg rgjeita som m raget go odt oppe ii  fjellsiden n. Vi prøvvde å få Beernt på tru ua    til å prø øve et tigerrsprang fr fra  Svolværg rgjeita og ned til  gjeitekyyllingen, m men han viille ikke. Det blee tidlig kvveld, trøtt og klar ettter dagerr med friskk sjøluft o og stekend de sol…   

2/7. T Torsdag g.     

Solen sskinner, skkodda i fjeellene er b borte og L Lofoten sm miler til osss igjen.                                         ” Livett er herlig g ” Og i da ag skal vi nå et nyttt delmål… …  ” Trollfj fjorden.”  Vi går oppover  orden, på b babord  Vestfjo side avv ”Store M Molla” og  inn Øyh hellsundet som  viser seeg fra sin beste  side. 

Selv om m fjorden eer  blank so om speil h hadde  den sinee utfordriinger.  Roger ffikk plutseelig en  annerleedes lyd i b båten  og måttte stoppe… … 

ære Det vistte seg å væ nylonlin ne på prop pellen og  lang varr den også å. En hel  kveil blee det før eenden  kom opp p og vi ku unne    fortsette ferden vvidere.   ge passasjjer forbi grønne og røde lykteer, staker  r og grunn ner før  Mangee og trang vi endeelig var ko ommet till Trollfjord den.  Vi blle vell ikkee så impon nert som vvi  kanskjje skulle fo forvente, m men inntryykket er siikkert et a annet nårr det er en n stor  båt som m fyller åp pningen ssammenlig gnet med en liten 2 23 fot`s ba alje som  kommer.  øye fjellen ne som gå år rett i  Men deet var da ffasinerende å se dee bratte veeggene/hø vannett på beggee sider. 


Vell inne i fjordeen blir vi b budene på å Lofoten ffiskesupp pe i ”Cruissskipet Tob bias”  Eva ha adde ordn net til et riiktig herreemåltid tiil oss på veei inn i Trrollfjorden n.      Det blee både sup ppe, rundsstykker, ø øl og ankerdram og g etter maten ble deet  isbadin ng, som seeg hør og bør på dee mest utrrolige sted der. 13.5 g grader i va annet.  

”Det seer ikke akkkurat varrmt ut Jonny.. men d du kan pu uste igjen n nå…”                    Etter een sånn krraftanstreengelse så å er det go odt med hjjelp til en dusj.  ikkee riktig  så kald dt vann i d dusjen. Beernt fikk o også prøvee vannet, m men med klærne på å.    Selv da a var det kkaldt…  Fra Trrollfjorden n fortsattee vi ned Veestfjorden n i ”fullt skkuv”, fjord den er som m vi  etter h hvert tror den alltid d er, ” blan nk som et speil” og ikke en bø ølge…                          

 

  

 


Etter een fin seila as ned til G Grautøya,, (gammeelt handelsssted) i leiia for fiskerne  som reeiste til og g fra Lofotten på fiskke, la vi till på Nordsskot­gjesttebrygge rrett på  innsideen av Grautøya kl:1 17.15, men n det vistee seg å væ ære en forb blåst og trrist  plass, b butikk, toalett og d dusj var åp pent kun ffra kl: 18.0 00 – 19.00 0.                     Ikke no oe plass fo for oss, så vvi la fra kkai og søktte videre eetter ly forr natten..           Kl:19.0 00 la vi till kai Helneessund Bå åtforening g`s marina a.  En liten n og kosellig  marina a med flottte lokalerr. Der varr det også utegrill som vi gjorrde oss nyytte av.  Vi grilllet Jonny`ss livrett…  Grillpølsse og det b ble en alleer så liten ankerdra am  også. V Vi koste osss på terra assen der før vi tok k kvelden.    

 

Hilseen  

         Hild de og g Rogeer på tur i Lofotten..    ndt i en litten 23 fot balje..  NB!!                        Ikke allee drar run

                               


Lofoten 2009 del 3,  Hei a alle derr hjemm me … Jaa da er tturen søør og hjemoverr godt  i gang g og deere er veel spentee på om m vi kom m oss hjeem ???  Freda ag3/7.  D Det er tidllig morgen i Helnesssund Båtfforening.  Vi står op pp til  en ny d dag med ffint vær, solen skinn ner og den n korte bu uksen blir montert… …   Noen d dusjer før frokost og g andre etter,,!!   Ja aggu ikke noe som sstår på deer på  kaia !!  Jonny err først utpå å med båtten og kjø ører bort ttil et verkssted som h holder  på med d restaureering og o overhaling g av gamlle trebåterr, (han ha adde sett een  trebåt  t på rundt  t 50 fot) m men komm mer skuffett tilbake, b båten sku ulle ikke seelges.  Men m mens han p pratet og ffotograferte gamm mel trebåt så haddee Eva i sam mtale  med en n av arbeiiderne på verkstedeet fått den nne komm mentaren:                       ”Har d dokker vært til Lofo oten i den lille balja”.                                                              Å derees båt er 29 fot.  Bra a de ikke sså våre an ndre`s båtter på bare 23 fot..  ☺   Vi kjørrte glad og g fornøyd d videre i  våre ”ssmå baljerr” til Kjerrringøy.  Ankom mst der var kl: 11.30 0  Gamm melt handeelssted fra a 1750.  Privat gjestgiveri fra 177 75 og i  859 til  Erasmus Zahl`s eie fra 18 En imponerende sa amling av  1900. E velhold dte hus, de fleste byygd i  rundt 1800. Derr var det rriktig flottt  plass full a av historie.   og en p

På vei tilbake till småbåth havna trafff vi  en herrremann m med navn A Abel Jenseen,  gammeel fisker o og kjentma ann på steedet.  Han ha adde leverrt masse ffisk til  rikfolk ket her på øya i sinee yngre da ager  og had dde mye å fortelle om både  Kjerrin ngøy og elllers om gamle dager.  Han kjjente også å min besttefar og  spesiellt min besttemor Ma agda Pedeersen  som va ar Leder i Norges fisskarlags  kvinnef eforening


Selv om m det messte var på stell og  husenee var bådee fine og vvelholdte sså  var de sikkert ikkke redde ffor brann n  for Brannsstasjonen  på Kjerrringøy, fo var ikkke noe å skkryte av m mente  Brannm mannen Jo onny etterr en  nærmeere inspekksjon …    Tilbakee i båtenee var kl. bllitt 13.00 o og  det barr videre sø ørover, etter en tim mes  gange  kom vi tiil en flott p plass med d  sandbu unn og bademuligh heter,  rimelig g vindstillee i le av V Vaagøyenee.   Vi ankrret opp, orrdnet litt mat og  koste o oss i solen.. En riktig g perle utee i  havgap pet med sa andbunn så langt ø øye  kan se.    oling og ba ading  Etter eet par timer med so bar deet videre m mot Bodø. Klokken 1 16.00  kjørte vi inn mo oloen til Bo odø og fikkk oss  plass helt  t inne ved kaien. Berrnt og  en fin p Roger kjørte bort til en reekebåt og g  ne ordnett med  kjøpte reker, meens damen nnet tilbehør.  pariserrloff og an

.         In ngrid og B Bernt 

 Eva og Jonnyy 

  Hilde og Rogerr   

Dette eer båtferiee på sitt b beste. Rekeene smaktte godt og g vi er allee enige om m at  med så ånn flax so om vi had dde, var deet på tide å levere in nn en fellees Lotto­ kupong g. Så ble g gjort og sp penningen n var storr.. Men dett så ut til a at flaxèn vvar  oppbru ukt. Telefo fonen fra H Hamar uteeble og Beernt`s drø øm om en sstørre bått            ( med mulighet ffor å stå å å tisse..) b bare måttee vente.  M Men vi varr like glad de og  fornøyyde for dett..  

   


En spa asertur i B Bodø sentrrum ble deet også fø ør vi krøp u under dyn nene og da amene  sovnett inn i sinee dypeste d drømmer om hva d de skulle h handle i m morgen…  ☺ 

Lørda ag 4/7.  Lett oversskyet menn grei tem mperatur.  Dette kan n bli en rik ktig fin  dag…  Etter frokkost så ba ar det i veii mot handlegatenee, og der b blir troppeene  spredd d… Damen ne rett inn n i glasshu uset, (overrbygd han ndlegata m mitt i senttrum),  mens H Herrene fi finner en rrestaurantt som servverer utep pils… Timeene går og g  handleenettene b blir mange og tunge, så vi un nge og sterrke herrerr tilbyr osss å  frakte ffangsten inn i båteene.  Da ka an damen ne bare fyllle nye fan ngstnett…       Utpå kkvelden blle det en b bedre midd dag på Eg gon`s som ligger heelt nede på å kaia  med uttsikt over havnen.  

Sønda ag 5/7.  Overskyeet i dag oggså men lite vind.  I dag ffikk vi besø øk av  Åse og g Cato som m vi (Eva,  Jonny, Hilde og R Roger)  mmen meed på tur  var sam til ”USA A, Route 6 66” i fjor  sommeer. De borr i Bodø  og tok seg tid till å  komme på kaia og hilse  på oss.. Kaffe og kjekser  ble serrvert og vii mimret  litt om m gode min nner fra  turen      fra kai i Bo odø, vindeen er fin m men meldiingene sier den  Klokkeen 12.40 leegger vi fr vil økee i løpet avv dagen så å vi får prrøve å kom mme oss over ”Saltfj fjorden” fø ør  vinden n øker for mye, ikkee å spøke m med disse fjordene i dårlig væ ær, men d den vet  tydelig gvis hvem som kommer, og vvi får en fo orholdsviss rolig og ffin ferd ovver.    n øker litt  t etter hveert og når vi  Vinden runderr Støtt­rotta er den rriktig frissk,   styrke 12 sier m meteorolog gene, men n vi  n rett bakk og surferr fint inn ii  får den smulerre farvann n og vell i havn på  Klokkeergaarden n Småbåth havn kl.  16.00 


Klokkergaarden Småbåthavn er kåret til landet`s tredje beste gjestehavn i  Båtmagasinet 2009. Her var det helt forfallent og nedslitt før de startet  restaureringen og i dag så er det ett kjempeflott annlegg som har eget bakeri,  restaurant,  sanitæranlegg og kanskje de flotteste og bredeste bryggene vi har  besøkt. Ferske brød og morgenkaffe kunne bestilles og leveres om bord i båten  til avtalt tid om morgenen.. (Nesten som hjemme…) ☺    Etter en bedre middag og dessert ble det en kald pils og litt planlegging for  morgendagen.  

Mandag 6/7.  Opp og ut.. Rykende ferskt brød og kaffe smakte godt.       Også i dag var vinden frisk men vi må jo videre. Vi legger fra kai kl. 10.00, selv  om flere av våre nabobåter har ligget værfast i 2­3 dager på grund av for stor  sjø ?  Noe sjø var det men ikke verre enn at vi til tider kunne gi litt ekstra gass.  Ferden videre gikk i over 30 knop forbi  Polarsirkelen og til Sandnessjøen. Vinden  og bølgene var fin der vi kom oss inn i lè  for holmer og skjær.  Vel i havn i  Sandnessjøen ble det en spasertur i  hovedgata med softis på Bakeriet.      Tilbake i båtene ble det litt avslapping og en  skive med brød. Solen skinner og det er godt  når en kommer i lè for vinden. Hilde kommer i  snakk med en fisker som ligger på samme kai  og får tørrfisk av juniorskipperen om bord.  

Videre fra Sandnessjøen kjørte vi ut til Ylvingen og innspilling av Himmelblå,  men det ble ikke noe suksess… Vi ble jaget bort for ikke å forstyrre  innspillingen, så det ble bare en liten pause med kikkerter og fotoapparat med  zoomlinser på, i håp om å se noen av ”filmstjernene”.  


Vennessund ble n neste stop pp og havn n for  natten n.  Kl. 18.45 la vi til fflytebrygg gene  ved Veennesund Camping.  Etter littt  båtvassk og krop ppsvask blle det mid ddag i  restauranten. E Etterpå blee det samlling  n`s.  og avsslapping i salongen til Larsen       Tirsd dag 7/7.  En ny daag og nye ssjømil skaal erobress..   Vi kjørrer fra Ven nnesund kkl.10.15, vværet  er som m det skal… …. Sol og llite vind. V Vi  kjører mot Rørvvik og ankkommer der  00, der blirr det dieseelfylling o og litt  kl.12.0 påfyll a av brus, iss og annett som fristter…  før vi ssuser videere. Mil ettter mil meed  blått h hav forsvin nner i speilet bak H Hilde  som ha ar full oveersikt overr båtene ssom  kommer bak.  

Godt å ha  G oversikteen når en sskal  kjøre i følg k ge med fleere båter. Neste  stopp blir  s på  

         En liteen havn deer vi treffeer  Kristia ansunderee som er p på vei til  Sandnessjøen på å båttur. E En liten  spaserrtur til steedets spiseested og en n fersk  og god d bagett tiil lunch gjjorde godtt til  sultenee sjørøverre.        30 drar vi videre og g et par tim mer  Kl.15.3 seneree annkomm mer vi Lyssøysundett.  Dessveerre må In ngrid og B Bernt kjørre  videre og helt hjjem i dag,,  for Bern nt må  b i morgeen. Vi tar fforvell og de  på jobb kjører videre aleene..    


Mens IIngrid og B Bernt kjører sin veii blir vi an ndre igjen n og slår leeir for nattten.  

Roger og Jonny vasker og g steller littt med båtene som har fått m mye sjøskvvett  over seeg de sistee dager. E En tur i lan nd og litt m middag gjjorde god dt og kl. 21 1.00  fikk vi telefon frra Bernt om at de va ar kommeet vel hjem m til Kristtiansund.. 

Onsd dag 8/7.  Det er reegn i luftenn, vinden er litt hisssigere. Kaan dette beety  begynn nelsen av slutten på å det godee været vii har hatt… …? Vi har bestemt o oss for  å kjøree til den m midtnorskee hovedsta aden, Tro ondheim. K Knappe 2 timers kjø øring.  Leggerr fra kai i Lysøysundet kl.10.00. Beholder kalesjjen på i da ag,,!!     ulle vise sseg å ta no oe lengre  Det sku tid en vvi planla, nordøst ssterk vind  i Tronh heimsfjorden er ikkke å  spøke med.. Alleerede ved runding  gynte det å å bli stor  av Breekstad beg sjø. Å jjo lengre vvi kom opp p i  fjorden n til verree ble det. V Vi fikk  vaska oss skikkeelig i saltvvann..  

 

dt og etterr 3 ½ time var  Men deet gikk god vi i havvn oppe i kkanalen v// Royal Ga arden  mitt i seentrum. L La oss førsst ved en  flytebryygge men måtte ettter vært fl flytte  oss på g grunn av at det varr så urolig g i  sjøen der. Dønnin nger kom rett inn o og  basket og slo meed alt som fløt, bådee   og flytebryygger fikkk kjørt seg g..  Båter o


Det blee en tur i ssentrum o og litt han ndlig ble d det også. Jonny og R Roger slo sseg løs  på Class Ohlson, ”kjekt å h ha butikkeen”,,, menss damene gjorde ”siine” innkjø jøp.  Utpå kkvelden blle det en tur på Pep ppes Pizza a før vi sattte kursen n rett i båtten  igjen p på grunn a av regnet som øste ned.  Men n i morgen n skal det bli bedre vær…  

Torsd dag 9/7..  Vi står oopp til sol og fint væ ær, noe vin nd er det m men ikke verre  enn at  t vi skal vid dere på vå år ferd. Jo onny og Ro oger pakkker sammeen og gjørr klar  til avreeise. Våre båtnaboeer er sværrt forundrret over att vi tør leg gge ut på  fjorden n i denne vinden. Tiil tross forr at vi had dde de min nste båten ne la vi i vvei,  klokkeen er 12.30 0. Vi tanket diesel o og setter k kursen ut moloen. D Det ruller godt  og vi vvurderer o om vi skal legge osss bak Hurttigruta som akkura at legger ffra kai,  men beestemmerr oss for å prøve sellv først. M Med vinden n i ryggen så surfer vi av  gårde JJonny førsst og Rogeer etter. D Det går som smurt sselv om deet er grovv sjø.  Hurtig gruta og M Munkholm men blir pa assert i tur og orden n og snarrt er vi utee i leia.  

den går deet så  Vell utt i Trondheimsfjord det susser. Holmeer og skjæ ær, hytter og  fyr flyg ger forbi o og før vi vveit ordet a av  det er vi kommeet til Tjellb bergodden n.


Vi svin nger innom m Mjøllag geret på  Eidestrranda hoss T.H.Lind dås.  Bestiller ovnsba akt klippfiisk til  g.  Siste m måltid på d denne  middag turen b ble en verrdig avslutttning.  Det sm makte riktiig godt. Seelv for osss kjøtteten nde herrem menn…      g mett settter vi kurssen  God og for Kriistiansund d via Auree,  Aursun ndet, Inno om  Lurvikka,  forbi M Mjosundett og ut til  Arasviikfjorden vvidere til  Årsund dfjorden o og en sving g  innom Rovikøya a der vi bliir  hilset vvelkommeen hjem        med N Norske flag gg og  Kongelige vink. 

Talgsjø øen som fø før var en åpen  og storr overfartt er nå som m en  liten sø ølepytt… fforbi Vesttbase  å inn p på havna ii Kristianssund  Hjem kkjære Hjem m…    Men ettter en så fflott tur kkan vi  ikke si at vi har hatt  hjemleengsel en eeneste gang.    Godt vvar det alikkevell å seette  bena p på en kjent flytebryg gge  med eg gene fortø øyninger o og  blåser..  En fantastisk bå åtferie er o over,  mers kjørin ng er blitt til  56 tim 935 na autiske miil, men uteen et  eneste feilkakk, uhell eller  skade, verken på å båt, kap ptein  eller passasjer.  

””En sto or takk til M Møre Båtserrvice som leeverer ”AQU UADOR” kva alitetsbåterr som holdeer…”” 


Ingrid og Bernt  

Eva og Jonny 

          Hilde og Roger

Vi T Takker ffor opp pmerkssomhetten og sser alleerede fr fram  t til nest te år`s b båttur søroveer til va armere strøk… …   

Hilseen  

         Hild de og g Rogeer.   

 

Solli-Sether Reisebrev fra Lofoten 2009  

Roger Solli-Sether med venner reiste til Lofoten i 2009

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you