Page 1

Nr 6/2012 ukaĹźe siÄ™ 22 lutego Kolejny numer biuletynu

biuletyn@krobia.pl

1


Krobski Jarmark Świąteczny

Podczas jarmarku swoje rękodzieła oferował m.in. UTW w Krobi W pięknej zimowej oprawie, w niedzielę 9 grudnia 2012 roku w Krobi odbył się już po raz trzeci Krobski Jarmark Świąteczny. Stoiska wystawców i sprzedawców pojawiły się przy „Pałacu na Fosie w Krobi”, a więc w miejscu, które w tym roku zostało zrewitalizowane w ramach zadania „Remont Wyspy Kasztelańskiej w Krobi w celu zachowania dziedzictwa kulturowego gminy oraz uatrakcyjnienia miejsc aktywnej rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców oraz zwiedzających”, na które przypomnijmy Gmina Krobia otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Warto podkreślić, że do realizacji przedsięwzięcia już po raz drugi aktywnie przystąpił Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krobi, który wspólnie z Gminą Krobia był jego głównym organizatorem. W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich, na jarmark ściągnęły tłumy zainteresowanych mieszkańców i gości. Stragany uginały się od rękodzieła, ozdób świątecznych, a także prac naszych lokalnych artystów. Każdy mógł kupić prezent lub niepowtarzalną świąteczną dekorację, sprawiając przyjemność sobie i swoim najbliższym. Każdy mógł również ogrzać się w kawiarence, którą w sali

2

im. Przemysła II specjalnie na tę okoliczność przygotowały przedstawicielki Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Krobi. Panie serwowały aromatyczną kawę, pierniki i domowe wypieki. Podczas niedzielnej imprezy nie zabrakło również potraw świątecznych, przygotowanych przez Spółdzielnię Socjalną „Kamerdyner”, które nadały jarmarkowi świątecznego smaku. Najmłodsi mogli wykazać się swym talentem przy tworzeniu bombek i kartek świątecznych pod okiem państwa Hałasów

Nr 6/2012

z Muzeum Stolarstwa i Biskupizny w Krobi. Piękne dekoracje bożonarodzeniowe, śnieg, który obsypał odwiedzających jarmark, kolędy i pastorałki oraz magiczna świąteczna atmosfera panująca wśród przybyłych nadały imprezie wyjątkowy, magiczny klimat, pełen radości i refleksji. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krobi oraz Gmina Krobia serdecznie dziękują wszystkim osobom, instytucjom i organizacjom, dzięki którym kolejny Krobski Jarmark Świąteczny przeszedł z sukcesem do historii. Szczególne podziękowania organizatorzy składają: 4 Drużynie Harcerskiej im. T. Kościuszki w Krobi, Kołom Gospodyń Wiejskich z Potarzycy i Posadowa, Domom Pomocy Społecznej w Rogowie, Chumiętkach i Chwałkowie, Muzeum Stolarstwa i Biskupizny w Krobi, Stowarzyszeniu „Tratwa”, Stowarzyszeniu „Ziemia Krobska”, wolontariuszom opiekującym się zwierzętami z przytuliska w Krobi, Związkowi Emerytowanych Pracowników Oświaty w Krobi, Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkoły „Operis”, Magdalenie Wojciechowskiej wraz z dziećmi z Żychlewa, Mariuszowi Rozenkowi, Spółdzielni Socjalnej „Kamerdyner”, ZSPiG w Krobi, Pudliszkach i Starej Krobi, Bibliotece Publicznej w Krobi oraz pozostałym jednostkom organizacyjnym Gminy Krobia, przedsiębiorcom prywatnym, a także pani Natalii z Domu Pomocy Społecznej w Chwałkowie. Magdalena Nowacka

biuletyn@krobia.pl


Wiadomości z magistratu

Z prac Rady Miejskiej w Krobi 26 października br. odbyła się XXVII sesja Rady Miejskiej w Krobi, podczas której radni podjęli następujące uchwały w sprawie: - nadania odznaczenia Zasłużony dla Gminy Krobia panom Kazimierzowi Szymańskiemu i Andrzejowi Miałkowskiemu, - podziału gminy Krobia na jednomandatowe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów, - zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krobia. - uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krobia na lata 2013 – 2017”, - zmiany uchwały Nr XLIV/289/2002 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Krobia, - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Domachowie, - określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, które obowiązywać będą o 1 stycznia 2013 roku, - dokonania zmiany uchwały Nr XVIII/127/2011 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2012-2025, - zmian w budżecie Gminy Krobia na rok

2012, - przejęcia przez Gminę Krobia zadania, w zakresie transportu i opieki uczniów niepełnosprawnych z gminy Poniec do Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu. Ponadto podczas sesji przedstawiono informację o oświadczeniach majątkowych, złożonych przez radnych Rady Miejskiej w Krobi, burmistrza Krobi, sekretarza Gminy Krobia, skarbnika Gminy Krobia, kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Krobia oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Krobi. Na kolejnej - XXVIII sesji Rady Miejskiej w Krobi, która 29 listopada 2012 roku odbyła się na świetlicy wiejskiej w Żychlewie, radni podjęli następujące uchwały w sprawie: - przyznania stypendiów Rady Miejskiej w Krobi dla uczniów, za wybitne osiągnięcie pozaszkolne, - dokonania zmiany Uchwały Nr XVII/122/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych, - zmiany wynagrodzenia Burmistrza Krobi, - uchwalenia „Programu współpracy Gminy Krobia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”,

Pierwsza odsłona zimy za nami Świąteczny nastrój w sklepach oprócz dobrego samopoczucia związanego z nadchodzącymi świętami zwiastuje, że zimowa aura zaczyna utrudniać nam poruszanie się po drogach. Pierwsze opady śniegu pojawiły się na początku grudnia. Informujemy, że podobnie jak w ubiegłym roku, utrzymanie przejezdności dróg powiatowych na terenie naszej gminy przejęła na podstawie porozumienia z Powiatem Gostyńskim Gmina Krobia. Oprócz drogi wojewódzkiej nr 434 oraz drogi powiatowej, przebiegającej z Potarzycy do Pudliszek, wszystkie pozostałe drogi publiczne odśnieżają służby gminne. W tym celu rozstrzygnięto już postępowania przetargowe i umowy podpisano z trzema wykonawcami: firmami „WALTRANS” i „ROMASZ” oraz Spółdzielnią Kółek Rolniczych w Krobi. Po-

biuletyn@krobia.pl

nadto w odśnieżaniu bierze udział sprzęt grupy remontowo-porządkowej przy Urzędzie Miejskim w Krobi. Wzorem lat ubiegłych podpisano także 11 umów w ramach interwencyjnego odśnieżania, w sytuacjach kryzysowych. Likwidacją śliskości na drogach powiatowych zajmuje się firma wyłoniona w przetargu ogłoszonym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu. Informacje w sprawach utrudnień w ruchu należy kierować na numer telefonu dyżurnego 512 356 356. Sugerujemy także korzystanie z opon zimowych i zaopatrzenie swoich pojazdów w sprzęt do odśnieżenia. Cierpliwość i wyrozumiałość wobec służb drogowych, w czasie intensywnych opadów, jest również mile widziana. Andrzej Olejnik

Nr 6/2012

- uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok”, - zmiany uchwały nr XIV/96/2007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, - zmiany uchwały nr XXXII/269/2009 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania, - zmiany uchwały nr IX/53/2011 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola i punkty przedszkolne prowadzone przez Gminę Krobia, - obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 dt, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego. Aurelia Sikorska

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnego serwisu sms-owego gminy Krobia Mieszkańców gminy Krobia, którzy chcieliby otrzymywać za pośrednictwem wiadomości SMS, bezpłatne informacje dotyczące między innymi: ostrzeżeń meteorologicznych, oferty kulturalnej i gospodarczej, planowanych przerw w dostawie energii elektrycznej, spotkań z przedstawicielami samorządu, terminów sesji Rady Miejskiej w Krobi i innych wydarzeń, zapraszamy do złożenia ankiety akcesyjnej. Ankietę pobrać i złożyć można w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Krobi (w ratuszu), ul. Rynek 1

3


Wiadomości z magistratu

Prace nad budżetem Gminy Krobia na 2013 rok Ostatnie miesiące każdego roku to intensywne prace związane z przygotowaniem projektu budżetu na nowy rok. Zgodnie z przepisami, projekt budżetu przygotowuje organ wykonawczy – wójt, burmistrz, prezydent miasta, który do 15 listopada musi go przedstawić organowi uchwałodawczemu, którym w przypadku gminy Krobia jest Rada Miejska w Krobi. Warto podkreślić, ze bieżący rok jest kolejnym, w którym mieszkańcy gminy mieli realny wpływ w procesie przygotowywania budżetu. Mogli oni bowiem składać swoje wnioski - propozycje do budżetu, które następnie były analizowane pod kątem ich celowości oraz możliwości finansowych. Dzięki takiemu podejściu, budżet ma charakter budżetu obywatelskiego. Kolejnym elementem włączania mieszkańców w czynności związane z planowaniem wydatków jest fundusz sołecki, który przypomnijmy funkcjonuje w naszej gminie od roku 2010. Mieszkańcy sołectw na zebraniu wiejskim sami ustalają przedsięwzięcia, które w ramach zadań własnych gminy,

uważają za najistotniejsze w swoich miejscowościach. Projekt budżetu na rok 2013 jest pierwszym projektem od kilku lat, w którym dochody budżetowe nie są niższe niż wydatki. W związku z powyższym, na tym etapie nie przewiduje się wzrostu zadłużenia w roku 2013. Dochody i wydatki ustalono na kwotę 34 676 961,00 zł. Wśród dochodów zaplanowano środki m. in. z tytułu udziału w podatkach dochodowych, z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz subwencji i dotacji. Wśród wydatków kwota 4 477 044,00 zł stanowi wydatki inwestycyjne. Największą inwestycją będzie niewątpliwie budowa sieci szerokopasmowego Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Zadanie to w 85% jest dofinansowane ze środków zewnętrznych. Ponadto przeznaczono środki m.in. na renowację zbiorników wodnych, inwestycje drogowe (modernizacja ul. Nowej w Krobi przy ewentualnym dofinansowaniu w ramach Programu Rządowego, budowę ul. 1 Maja i ul. Kasztelańskiej w ramach partner-

Stawki podatku na 2013 Niebawem rozpocznie się nowy2013 rok. W związku z powyższym Rada Miejska w Krobi podjęła uchwały podatkowe w sprawie: − określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, − określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, − obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 dt przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego. Na podstawie tych uchwał oraz zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźnika

cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2012 r., a także na podstawie obwieszczenia ministra finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 roku, stawki podatku od nieruchomości i od środków transportowych wzrosły o około 4% w stosunku do stawek obowiązujących na terenie naszej gminy w 2012 roku. W tabeli podano, jak będą się te stawki kształtować w 2013 roku. Dla podatku rolnego Rada Miejska w Krobi obniżyła cenę 1 dt z 75,86 zł za 1 dt na kwotę 53,00 zł za 1 dt. W związku

stwa publiczno-prywatnego czy przebudowę dróg śródpolnych). Nie zabraknie również puli środków na budowę chodników w sołectwach. Prawie ćwierć miliona złotych dotyczy inwestycji w infrastrukturę świetlic wiejskich, w tym większa część to środki w ramach funduszu sołeckiego. Proponuje się również przeznaczyć kilkadziesiąt tysięcy na kolejne place zabaw oraz zagospodarowanie zieleni przy rondzie w Krobi oraz przy terenach rekreacyjno sportowych w mieście (obok boiska ORLIK). Kilkaset tysięcy złotych zostanie przeznaczone na gospodarkę ściekową, zwłaszcza w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie, gdzie nie ma kanalizacji sanitarnej. Po przedstawieniu powyższych propozycji, prace nad projektem budżetu na 2013 rok rozpoczęły komisje Rady Miejskiej w Krobi. Ustalono również wstępną datę sesji budżetowej, która ma się odbyć w dniu 27 grudnia 2012 r. Damian Walczak

z powyższym:

− stawka podatku rolnego dla gruntów gospodarstwa rolnego wyniesie 132,50 zł − stawka podatku rolnego dla gruntów pozostałych wyniesie 265,00 zł. Stawki podatku rolnego w przyszłym roku wzrosną również o około 4 % w stosunku do stawek obowiązujących w 2012 roku. Dla podatku leśnego nie podjęto uchwały, wobec tego obowiązuje średnia cena sprzedaży drewna ogłoszona przez Prezesa GUS, która wynosi 186,42 zł, w związku z czym, stawka podatku leśnego będzie wynosiła 41,01 zł.

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od gruntów - od 1m pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych powierzchni pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego mieszkalnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od budynków lub ich zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym mateczęści - od 1 m2 po- riałem siewnym wierzchni związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od budowli 2

4

Nr 6/2012

Maria Grzegorzewska Renata Marciniak 0,61 zł 3,75 zł 0,19 zł 0,59 zł 16,78 zł 9,00 zł 4,58 zł 4,98 zł 2% ich wartości

biuletyn@krobia.pl


Wiadomości z magistratu

Oddano do użytku nowe chodniki Każdego roku w budżecie gminnym zarezerwowane są środki finansowe na realizację wieloletniego planu nazwanego „Budowa i remonty dróg i chodników w gminie Krobia”. O przeznaczeniu tej puli decydują radni na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gminy. W ostatnich miesiącach zakończono kilka przedsięwzięć w ramach tego zadania. Wybudowano około 180 mb chodnika przy drodze powiatowej w Rogowie. Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w poprzednich latach. Także w Kuczynie zrealizowano dalszy odcinek ciągu pieszego o długości około 200 mb. Te dwa zadania kosztowały łącznie 87.500 zł. Wykonane zostały przez gostyńską Firmę Brukarską WIT-BUD. Pracownicy grupy remontowo-porządkowej przy Urzędzie Miejskim w Krobi również wykonali szereg prac związanych z układaniem nawierzchni. Między innymi w Starej Krobi przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum powstał parking, który ma poprawić bezpieczeństwo, szczególnie w godzinach dowożenia i obierania dzieci ze szkoły. W Krobi natomiast zrealizowano budowę chodnika przy ul. Zachodniej na długości 300 mb oraz plac wjazdowy przy ul. św. Idziego o powierzchni 270 m2. Zakupione zostały także materiały nawierzchniowe do wykonania parkingu przy kościele w Domachowie oraz na ul. Szkolną w Pudliszkach. Andrzej Olejnik

Z ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego w Krobi Dane za okres od 10 października do 24 listopada

Urodzili się: Adamska Emilia - Pijanowice Boruszewski Michał - Chwałkowo Chuchrak Wiktor - Stara Krobia Glinkowska Gabriela - Grabianowo Jankowiak Fabian - Niepart Józiak Wiktoria - Gogolewo

biuletyn@krobia.pl

Pamiątkowe zdjęcie jubilatów i uczestników uroczystości (fot. S. Frost)

Złote gody 27 listopada br. w restauracji „Pireus” w Krobi, odbyła się uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Medale otrzymali jubilaci, którzy w 2012 roku obchodzili 50-lecie pożycia małżeńskiego. W uroczystości wzięli udział m.in.: Burmistrz Krobi Sebastian Czwojda, Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Ireneusz Jóźwiak, radni Rady Miejskiej w Krobi, sołtysi sołectw, w których mieszkają jubilaci, a także proboszcz parafii p.w. św. Mikołaja w Krobi Jan Reszelewski. Uroczystość uświetnili mali Biskupianie z Przedszkola Samorządowego „Pod Świerkami” w Krobi, a także aktorki z grupy teatralnej „Na Fali”, działającej przy ZSPiG w Krobi. Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie wręczyli odznaczonym Burmistrz Krobi Sebastian Czwojda oraz Karolczak Bartosz - Sułkowice Klepacki Maksymilian - Gogolewo Kołata Agata - Niepart Łapawa Mikołaj - Ciołkowo Ławińska Patrycja - Potarzyca Madej Piotr - Potarzyca Marciniak Maksymilian - Ziemlin Mollus Mikołaj - Ziemlin Nowacka Maja - Krobia Nowak Wiktor - Krobia Nowicka Lena - Kuczyna Pazoła Anita - Krobia

Nr 6/2012

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Ireneusz Jóźwiak. Każda para jubilatów otrzymała również wiązankę kwiatów i upominek. Po wspólnym zdjęciu i uroczystym toaście, przy obiedzie i kawie, jubilaci dzielili się swoimi przeżyciami i wspomnieniami z małżeńskiego życia. Podczas uroczystości Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie otrzymali: Janina i Stanisław Walczakowie z Chwałkowa, Gertruda i Franciszek Gościańscy z Chwałkowa, Stanisława i Zygmunt Pawlakowie z Domachowa, Stanisława i Feliks Winckowie z Niepartu, Jadwiga i Edmund Wawrzyniakowie z Posadowa, Pelagia i Stanisław Dopierałowie z Pudliszek, Anna i Stefan Wojtyczkowie z Pudliszek, Wanda i Jan Andrzejewscy z Sułkowic, Jadwiga i Józef Karolczakowie z Sułkowic, Jadwiga i Ignacy Gubańscy z Sułkowic, Józefa i Kazimierz Jesiakowie z Żychlewa, Aniela i Jakub Chudzi z Żychlewa. Ireneusz Lesiński Polaszek Aleksandra - Grabianowo Przybył Katarzyna - Krobia Ratajczak Filip - Krobia Rybka Piotr - Kuczynka Sławińska Łucja - Przyborowo Smektała Agata - Żychlewo Stelmaszyk Szymon - Żychlewo Wencel Wiktor - Krobia Wiśniewski Sylwester - Pudliszki Ziemliński Nikodem - Krobia Ziemniak Igor - Sułkowice Zubaczyk Wiktor - Pudliszki

5


Co słychać w sołectwach

Przegląd internetowych kronik wsi - 5 listopada zakończyły się prace przy budowie kolejnego odcinka chodnika w Kuczynie. Inwestycja zapewni tym samym bezpieczne przejście od sklepu do firmy sprzedającej węgiel. Inwestorem zadania była Gmina Krobia. - 9 listopada grupa rolników z Kuczyny wykonała prace na drogach w obrębie wsi. Rozwieziono ponad 40 przyczep tłucznia, wyrównując tym samym i utwardzając drogi we wsi oraz kilka dróg dojazdowych do pól. Rolnicy pracowali osobiście, używając swoich ciągników i przyczep. W pracach brali udział: sołtys Kuczyny Stanisław Janowicz, Radosław Janowicz, Kuczniak Kazimierz, Płaczek Tomasz, Stachowiak Andrzej, Nowicki Waldemar, Ratajczak Jan, Jędroszkowiak Dariusz oraz Bujak Stanisław z Żychlewa. Mając na uwadze powyższe, mieszkańcy Kuczyny składają wszystkim zaangażowanym w prace serdeczne podziękowania, zauważając jednocześnie, że coraz więcej osób angażuje się w szereg projektów i prac na rzecz lokalnej społeczności. - 10 listopada w świetlicy wiejskiej w Kuczynie odbyła się oczekiwana przez młodzież dyskoteka andrzejkowa. Razem z młodymi mieszkańcami Kuczyny bawiła się młodzież z Krobi, Pudliszek, Grąbkowa i Wilkonic. Oczywiście zabawę musiano przedłużyć, a im bardziej zbliżał się zapowiadany koniec, tym bardziej impreza się rozkręcała. Nad całością pieczę miało dwóch dorosłych opiekunów. Tym samym uczestnicy zabawy andrzejkowej dziękują sołtysowi Kuczyny oraz przewodniczącemu Rady Sołeckiej w Kuczynie za czuwanie nad porządkiem i bezpieczeństwem podczas imprezy. - 24 listopada świetlica wiejska w Chumiętkach wzbogaciła się o kolejną grę świetlicową – trambambulę – tzw. „piłkarzyki”, której fundatorem byli Natalia i Ryszard Sadowscy. - 24 listopada w świetlicy wiejskiej w Chumiętkach odbyło się spotkanie andrzejkowe. - 24 listopada w Domu Strażaka w Pudliszkach odbyła się zabawa andrzejkowa, zorganizowana przez panie z miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich. Frekwencja dopisała, a na parkiecie, przy rytmach muzyki, spotkać było można kilkudziesięciu roztańczonych uczestników andrzejkowego szaleństwa. - 29 listopada w świetlicy wiejskiej w Żychlewie odbyła się historyczna,

6

W Chumiętkach powstała scena koncertowa

bowiem pierwsza w dziejach miejscowości, sesja Rady Miejskiej w Krobi. W trakcie posiedzenia radni podjęli dziesięć uchwał, w tym m.in. przyznali stypendia Rady Miejskiej w Krobi za wybitne osiągnięcia pozaszkolne i uchwalili program współpracy Gminy Krobia z organizacjami pozarządowymi na rok 2013. Najważniejszą jednak uchwałą było obniżenie do kwoty 53,00 zł. średniej ceny skupu żyta za 1 decytonę, przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego. Decyzja radnych była zgodna z wcześniejszą opinią Biura Powiatowego Wielkopolskiej Izby Rolniczej, które pozytywnie ustosunkowało się do przedmiotowej kwoty. Podczas sesji dyrektorzy przedszkoli i szkół przedstawili również informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012 jednostek oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Krobia. Po zakończeniu sesji na wszystkich zebranych czekały pyszne pączki i makoczki, przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich w Żychlewie. - 30 listopada w świetlicy wiejskiej w Żychlewie odbyła się zabawa andrzejkowa dla dzieci. Na najmłodszych czekało wiele atrakcji: tańce, wróżenie z wosku, liczne konkurencje oraz pyszny poczęstunek. Pojawiły się również wróżki, które przepowiadały przyszłość. Ponadto podczas zabawy mieszkańcy Żychlewa i Wymysłowa podziękowali Teresie Wolnej za 25 lat pracy w przedszkolu w Żychlewie. - W listopadzie dokonano wymiany ogrodzenia przy figurze Matki Boskiej w Rogowie. Figura Matki Boskiej Niepokalanej została postawiona na murowanym cokole w 1998 roku przez mieszkańców wsi. Drewniany płotek, który otaczał figurę, został wykonany w czynie społecznym przez Huberta Biernaczyka. Czternaście długich lat, deszcze, śniegi i mrozy, sprawiły, że drewniane sztachety uległy zniszczeniu. Z inicjatywą wymiany opłotowania wyszedł sołtys, a mieszkańcy wsi zaakceptowali pomysł i wsparli finansowo wykonanie płotu kutego. Nowe ogrodzenie wykonał Andrzej Bątkiewicz, a mieszkańcy Rogowa mogą się cieszyć estetycznym wykończeniem dookoła figury Matki Boskiej Niepokalanej, którego wykonanie było możliwe, tylko dzięki ich wsparciu.

6 listopada zakończyły się prace przy budowie sceny koncertowej w Chumiętkach. Koncepcja powstania sceny (tzw. muszli koncertowej), zrodziła się już wcześniej, jednak jej realizacja została ujęta w planie finansowym Gminy Krobia w ramach funduszu sołeckiego na rok 2012. Wczesną wiosną Rada Sołecka Chumiętek i sołtys wsi Agnieszka Sudolska, wspólnie z mieszkańcami ustalili, że scena zostanie wykonana na terenie gminnym, przy placu zabaw. Na początku czerwca Rada Sołecka otrzymała projekt i już w lipcu została ustawiona konstrukcja z płyt betonowych. Następnie społecznie, stopniowo wykonywano dalsze prace. Mieszkańcy całej wioski wraz z młodzieżą z wielkim zapałem i ogromnym zaangażowaniem obmurowali wewnątrz podstawę obiektu, zasypali ją gruzem i kamieniami oraz ubili. Tak przygotowana podstawa została następnie w całości wylana betonową posadzką. W dalszym etapie ustawiono konstrukcję dachu, a następnie wybito ją boazerią, przygotowaną wcześniej przez p. Rosika. Zostały również obite wszystkie boki, a także ułożono dach, który pokryto następnie papą. Zadanie to zostało wykonane dzięki ogromnemu zaangażowaniu wszystkich mieszkańców i wspaniałej młodzieży, w oparciu o środki finansowe w ramach funduszu sołeckiego wsi Chumiętki. Szczególne wyrazy podziękowania należą się przewodniczącemu Rady Sołeckiej Edwardowi Rosikowi, za wielki trud włożony w wykonanie boazerii, samodzielne obicie sceny oraz przy pomocy mieszkańców ułożenie dachu, co znacznie zmniejszyło koszty całej inwestycji. Dziękujemy wszystkim osobom, które zaangażowały się w to, by nasza scena koncertowa powstała. Prawdą po raz kolejny okazało się stwierdzenie, że „razem możemy więcej”. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na zadanie, związane z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy wiejskiej, w tym na budowę sceny koncertowej wyniosły 8 439,21 zł. Na następny rok - 2013 zaplanowano ułożenie płyty tanecznej z kostki oraz dalsze estetyczne zagospodarowanie terenu.

Zebrał Adam Sarbinowski

Eugenia Stefańska

Nr 6/2012

biuletyn@krobia.pl


Co słychać w sołectwach

W podziękowaniu za służbę na rzecz parafian

W imieniu parafian podziękowania złożył Maciej Kubas 28 października br., podczas niedzielnej mszy świętej w kościele parafialnym w Puliszkach odsłonięto tablicę z podziękowaniami dla księdza kanonika

Ludwika Maćkowiaka – wieloletniego proboszcza pudliszkowskiej parafii. 28 października był według kalendarza liturgicznego rocznicą poświęcenia ko-

Potrafili się zjednoczyć i pomóc Mieszkańcy Starej Krobi już niejednokrotnie mieli okazję wspierać ludzi potrzebujących. Kilka lat temu, po lipcowej nawałnicy, okazywali oni ogromną sąsiedzką pomoc najbardziej poszkodowanym mieszkańcom wioski. Innym razem wspierali materialnie tych, których napotkała powódź. Teraz postanowili pomóc rolnikowi z Brzezia, któremu kilka tygodni temu spłonęła stodoła z zapasem paszy dla zwierząt. Pomysłodawcami akcji byli radni parafialni ze Starej Krobi, którzy zaapelowali głównie do rolników z wioski, aby w miarę możliwości wspomóc poszkodowanego gospodarza z Brzezia, słomą lub sianem do bydła. Pomimo trudnej sytuacji w rolnictwie, mieszkańcy Starej Krobi okazali się wielką życzliwością i zrozumieniem, ofiarując w sumie cztery przyczepy balotów oraz jeden samochód transportowy wypełniony słomą w kostkach. Radni parafialni składają serdeczne podziękowania rolnikom, za zaangażowanie i udział w zbiórce. Dziękujemy, za każdy balot i każdą kostkę słomy lub siana. Jesteśmy mile zasko-

biuletyn@krobia.pl

czeni ofiarnością mieszkańców i cieszymy się, że mimo trudności potraficie się dzielić z innymi. Sądzimy, że nasza inicjatywa znajdzie również odzew w innych wioskach, gdyż taka tragedia, jak rolnika z Brzezia może spotkać każdego z nas i każdy może tej pomocy potrzebować. Specjalne podziękowanie składamy Stanisławowi Błaszykowi, za bardzo liczne przekazanie kostek słomy. Dziękujemy również tym osobom, które zorganizowały transport i przeładunek: Tadeuszowi Biernatowi, Markowi Ratajczakowi, Romanowi Olejniczakowi, Janowi Andrzejewskiemu oraz wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób pomagali. Pan Przybył z Brzezia był bardzo mile zaskoczony otrzymanymi darami. Prosił, aby przekazać, serdeczne słowa podziękowań, dla rolników ze Starej Krobi, za tak liczne wsparcie dla swoich zwierząt. Słowa uznania przekazał również radnym parafialnym za zorganizowanie zbiórki. Marek Ratajczak Agnieszka Kowalik

Nr 6/2012

ścioła. Była to okazja, aby parafianie z Pudliszek i Karca podziękowali księdzu kanonikowi za wybudowanie tutejszego kościoła. Z tej okazji z inicjatywy Rady Parafialnej i obecnego proboszcza – ks. Pawła Kłosowskiego, w kościele zawisła pamiątkowa tablica, której odsłonięcia i poświęcenia dokonał ks. kanonik Ludwik Maćkowiak. Na tablicy umieszczono zapis: „W 30. rocznicę wmurowania kamienia węgielnego pod kościół Matki Bożej Częstochowskiej w Pudliszkach Księdzu Kanokowi Ludwikowi Maćkowiakowi, budowniczemu kościoła i pierwszemu Proboszczowi - wdzięczni Parafianie”. Jednocześnie delegacja Rady Parafialnej w Pudliszkach złożyła na ręce księdza kanonika Ludwika Maćkowiaka w imieniu wszystkich parafian najserdeczniejsze życzenia i podziękowania. Kanonik nie krył wzruszenia, podziękował i podkreślił, że dzieło budowy kościoła jest zasługą nie tylko jego, ale wszystkich parafian, którzy przez wiele lat trudzili się, aby w Pudliszkach powstała świątynia. Hanna Zaremba

Z ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego w Krobi Dane za okres od 10 października do 24 listopada

Związek małżeński zawarli: Lucyna Wojciechowska - Pudliszki Wiesław Wiśniewicz - Pudliszki Marta Handke - Sierakowo Bogumił Tadel - Stara Krobia Justyna Sipura - Gostkowo Dariusz Trojnar - Poniec Barbara Nadstawek - Chwałkowo Łukasz Gryczka - Pawłowice Jagoda Jesiak - Posadowo Piotr Wolny - Żytowiecko Katarzyna Sarbinowska - Posadowo Tadeusz Gościański - Rębowo Katarzyna Leszkiewicz - Wąsosz Rafał Jóska - Niepart Zuzanna Giezek - Pudliszki Piotr Wlekliński - Pudliszki Julia Junkert - Pudliszki Piotr Bzdęga - Sarbinowo Bogumiła Piotrowska - Niepart Mariusz Szponik - Pakosław

7


Co słychać w sołectwach

Wymiana krzyża w Starej Krobi

Parafianie podczas wymiany krzyża Od kilkunastu lat, przy wjeździe do Starej Krobi, stoi przydrożny krzyż, który wzniesiony został w 2000 r. przy okazji odprawianych misji parafialnych. Krzyż ten stał się częścią historii naszej wsi, jak również świadkiem zmian tu zachodzących, wielkich i małych wydarzeń w życiu Starej Krobi. Niestety,

czynniki atmosferyczne przyczyniły się do znacznego pogorszenia jakości drewna i dlatego, ze względów bezpieczeństwa oraz lepszego wizerunku, postanowiono wymienić krzyż na nowy. Prace rozpoczęto od wstępnej obróbki drewna, której dokonał Dawid Kaniewski. Następnie stolarz Zenon Jesiak uformował kształt krzyża oraz zabezpieczył drewno odpowiednimi środkami konserwującymi. Swój udział przy powstawaniu krzyża miało również kilku przedstawicieli wioski, którzy udali się do Częstochowy, aby zakupić nowy wizerunek ukrzyżowanego Jezusa. Dzięki uprzejmości Marka Łapawy z Sułkowic, który posiada odpowiedni sprzęt, udało się w błyskawiczny sposób zdemontować stary krzyż i w jego miejsce osadzić nowy. Przy montażu pomagali również członkowie Rady Parafialnej z naszej wioski oraz okoliczni mieszkańcy. Fundatorem dębowego drewna, przeznaczonego na wykonanie nowego krzyża, był Rafał Duda. Pozostałe koszty pokryli mieszkańcy Starej Krobi. Uroczystość poświęcenia krzyża, której przewodniczył proboszcz parafii w Domachowie – ks. Paweł Minta, odbyła się w niedzielę 2 grudnia. Agnieszka Kowalik

Dzień Seniora w Potarzycy 21 października br. w świetlicy wiejskiej w Potarzycy odbył się Dzień Seniora. Wszystkich przybyłych przywitała przewodnicząca KGW Renata Szulc. Następnie glos zabrał Burmistrz Krobi Sebastian Czwojda, życząc seniorom przede wszystkim nieustającego zdrowia oraz wszelkiej pomyślności. By tradycji stało się zadość, wzniesiono również toast oraz zaśpiewano wszystkim seniorom „Sto lat”. Niespodzianką podczas imprezy był występ kabaretu „Za 5 dwunasta”, w którym występują członkowie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Krobi. Łzy lały się od śmiechu, a przybyli goście wprawili mieszkańców Potarzycy w cudowny nastrój. Na stołach nie zabrakło przeróżnych ciast, przekąsek i smakołyków. Przyjemna atmosfera unosiła się przez cały czas, a uśmiechy z twarzy gości nie znikały. Impreza trwała do późnych godzin wieczornych. Dziękujemy wszystkim paniom z KGW z Potarzycy za włożoną pracę w przygotowanie imprezy oraz współpracę. Mamy nadzieję, że wszyscy miło wspominają to spotkanie i już niebawem zobaczymy się w podobnym lub jeszcze większym gronie. Anna Szulc

W Rogowie dyskutowali o budowie lepszego jutra Dokładnie rok temu przeprowadzałam diagnozę środowiska lokalnego, aby poznać bliżej pragnienia mieszkańców naszej wsi, ich spojrzenie na teraźniejszość i oczekiwania, co do przyszłości. Mimo bolączek dnia powszedniego, codziennej rutyny, która czasem nie przeszkadza, a czasem wręcz przeciwnie, doprowadza nas do szewskiej pasji, każdy z nas potrafi wokół siebie dojrzeć „coś”, co wywoła uśmiech, co stanowi odskocznię. Wystarczy tylko to „coś” nazwać… i nie kończyć na słowach, a zacząć działać. Potrzeba współpracy, wyjścia do drugiego człowieka, wspólne spotkania integracyjne, a także nauka akceptacji inności, wynikającej z choroby, chęć czerpania z dobrodziejstw matki natury, tego pragniemy, choć nie zawsze stać nas na ten pierwszy gest. Projekt „Pokonać Mur”, był odpowiedzią na potrzeby i sugestie mieszkańców wsi, mieszkanek Domu Pomocy Społecznej i jego pracowników. Jego ce-

8

lem było przełamanie barier i nawiązanie współpracy na różnych płaszczyznach pomiędzy mieszkankami Domu Pomocy Społecznej a mieszkańcami wsi. Wzajemne edukowanie, dawanie i branie, przyzwyczajanie się do czyjejś inności oraz życzliwe i cierpliwe wsparcie. Z takimi przesłankami rozpoczynaliśmy realizację projektu w lipcu. Dziś mamy za sobą prawie pięć miesięcy wspólnych działań i realizujemy wytyczony cel krok po kroku. To, co „było celem”, stało się naszą nową rzeczywistością, w której bardzo dobrze odnajdują się mieszkańcy Rogowa. Kilka dni temu odbyło się spotkanie partnerów projektu „Pokonać Mur”, które było w pewnym sensie podsumowaniem tego, co wspólnie zrealizowaliśmy, ale nie tylko. Był to czas rozmów nad kolejnymi harmonogramowymi działaniami, a także nad budowaniem lepszego „wspólnego” jutra, takiego jutra, które nie skończy się wraz z końcem projektu 31 grudnia. Kiedy przygotowywałam pre-

Nr 6/2012

zentację na spotkanie, uświadomiłam sobie, że mamy za sobą fantastyczny kawałek historii, czegoś, co sami stworzyliśmy i co zmieniło nasze spojrzenie na drugiego człowieka. Mamy już za sobą wspólne imprezy plenerowe, takie jak dożynki, mecz, pożegnanie lata. Jesteśmy w trakcie warsztatów kulinarnych i artystycznej przygody z naszą młodzieżą, przygody, do której dołączają ciągle nowe osoby i która mam nadzieję będzie jeszcze długo trwać… W spotkaniu wzięli udział: Katarzyna Olejniczak – przewodnicząca KGW, Zenon Bzdęga – sołtys, Przemysław Kuczyński – przewodniczący rady sołeckiej i opiekun MDP, Krzysztof Marzec – prezes SWPPG, Grzegorz Czułno – dyrektor DPS, Monika Bzdęga – koordynator projektu, oraz Dawid Kaczmarek i Ewelina Janik – instruktorzy terapii zajęciowych DPS. Monika Bzdęga

biuletyn@krobia.pl


Co słychać w sołectwach. Bezpieczeństwo

Upiększyli swoją wioskę Złożenie projektu, rozpatrzenie przez odpowiednią do tego komisję, docenienie pomysłu i otrzymanie wsparcia finansowego, to ,,papierkowa” droga, jaką trzeba pokonać, aby zrealizować zamierzone cele. Drogę tę udało się przebyć grupie inicjatywnej ,,Razem dla Starej Krobi”, która pod patronatem Stowarzyszenia „Ziemia Krobska”, postanowiła zmienić swoją wioskę w ,,Zieloną biskupiańską wieś”, w ramach Programu „Działaj Lokalnie” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności. Głównym celem projektu było zwiększenie miejsc zieleni w Starej Krobi, które nie tylko przyczyniają się do odnowienia środowiska naturalnego, ale również poprawiają estetykę wioski. W związku z realizacją projektu, w wiosce posadzono 40 drzew - klonów

i jesionów, tworząc alejkę spacerową przy wyjściu z boiska sportowego. Następnie na środku wsi zagospodarowano niewykorzystane miejsce i utworzono tam skwer, na którym rosną drzewa iglaste oraz krzewy. Pośrodku placu stoi drewniana chata, wykorzystywana kilkakrotnie na imprezach gminnych, powiatowych i parafialnych, do której można dojść po nowozałożonym chodniku, wykonanym przez pracowników brygady remontowej krobskiego magistratu. Skwer ma służyć głównie osobom starszym, dlatego wiosną planowane jest postawienie w jego obrębie ławki, aby seniorzy mogli odpocząć i porozmawiać. Różnorodność drzewek i krzewów w przyszłości będzie zachwycać swą naturalną świeżością oraz barwami. „Mam nadzieję, że plac ten będzie wizytówką naszej wsi” - wyjaśnia sołtys Roman Olejniczak. Ponadto w ramach projektu uporządkowano dzikie wysypiska śmieci i zadbano tym samym o estetykę terenu, a wśród uczniów ZSPiG w Starej Krobi, którzy co warto podkreślić osobiście za-

angażowali się w sadzenie drzew, przeprowadzono zajęcia w zakresie ekologii i ochrony środowiska. Według szacunkowego kosztorysu zadanie, związane z poprawą wizerunku wsi wyniosło 11 000 zł. Wsparcie finansowe jakie Stara Krobia otrzymała w ramach wspominanego powyżej programu to 6 000 zł. Pozostałe środki wioska dołożyła we własnym zakresie. Przy trudach w realizacji założonych celów współpracowali: pracownicy Urzędu Miejskiego w Krobi, projektant i wykonawca skweru Paweł Smektała, przedstawiciele Stowarzyszenia „Ziemia Krobska”, a także mieszkańcy Starej Krobi oraz liczna grupa uczniów miejscowego gimnazjum wraz z nauczycielem przyrody. Symbolicznego posadzenia drzew dokonali sołtys Roman Olejniczak, dyrektor ZSPiG Bogdan Paluszkieiwcz i nauczycielka przyrody Bernadeta Błaszyk. Zakończenie prac uczczono wspólnym poczęstunkiem przy ognisku. Agnieszka Kowalik

Kronika strażackich interwencji 23 listopada ok. godz. 14:50 doszło do kolizji drogowej w Krobi, na ul. Poznańskiej, w której uczestniczyły trzy samochody osobowe. W zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz w usuwaniu skutków kolizji, udział brał zastęp strażaków z OSP Krobia, w obsadzie 4 ratowników.

Młodzi strażacy z Rogowa posadzili drzewo z okazji 75-lecia działalności OSP

Florian zasadzony Starą prawdą jest, że drzewa najlepiej sadzi się jesienią. Prawdę tę znają też strażacy Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Rogowie i dlatego 10 listopada 2012 r. posadzili pamiątkowe drzewo, które to przypominać ma o 75-letniej historii miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Drzewo i miejsce zacne, a jakże, dąb szypułkowy (Quercus robur Fastigiata) w okolicy stawu południowego, naprzeciw domu nieżyjącego już, byłego wieloletniego Prezesa OSP Rogowo, Floriana Urbań-

biuletyn@krobia.pl

skiego. Młodzi strażacy ochoczo i z werwą zabrali się do pracy. Wnet wybrali miejsce i zręcznie wykopali dół. Podłoże wymagało wymiany gleby. Samo sadzenie drzewa przebiegło szybko. Na koniec strażacy obsypali drzewko, by nie zmarzło i założyli siatkę, zabezpieczająca roślinę przed psami. Aaa… i najważniejsze. Nasze drzewko nazwaliśmy – Florek! Miejmy nadzieję, że Florkowi będzie u nas dobrze, że przetrwa zimę, a wiosną pięknie się zazieleni. Hanna Kuczyńska

Nr 6/2012

26 listopada ok. godz. 19:45 Komenda Powiatowa PSP w Gostyniu została poinformowana o pożarze domu w miejscowości Żychlewo. Na miejsce zdarzenia zadysponowane zostały dwa zastępy strażaków z OSP Krobia oraz jeden zastęp ratowników z PSP w Gostyniu. Po przybyciu na miejsce zdarzenia okazało się, że na szczęście informacja o pożarze się nie potwierdziła, a powodem zaniepokojenia osoby zgłaszającej ten fakt, okazał się mocny dym w pobliżu domu. Po rozpoznaniu i dokonaniu oględzin budynku okazało się, że dym ten spowodowało paliwo stałe, spalane w piecu centralnego ogrzewania. Adam Sarbinowski

9


Bezpieczeństwo. Przedsiębiorczy mieszkańcy

Burmistrz Krobi wraz ze strażakami z Krobi, Pudliszek i Gogolewa

Burmistrz spotkał się ze strażakami 7 grudnia Burmistrz Krobi Sebastian Czwojda spotkał się już tradycyjnie ze strażakami z Krobi, Pudliszek i Gogolewa, uczestniczącymi w akcjach ratowniczo-gaśniczych i niepobierającymi z tego tytułu ekwiwalentu pieniężnego. W spotkaniu, które odbyło się w jednej z miejscowych restauracji, uczestniczyło blisko 50 strażaków ochotników oraz zaproszeni goście, wśród których znaleźli się m.in. Przewodniczący Rady Miej-

skiej w Krobi Ireneusz Jóźwiak, Komendant Powiatowy PSP w Gostyniu st. bryg. Krzysztof Łoniewski oraz Prezes Zarządu Oddziału MiejskoGminnego ZOSP RP w Krobi Jan Duda. Spotkanie rozpoczęło krótkie powitanie, po którym naczelnicy z Ochotniczych Straży Pożarnych w Krobi, Pudliszkach i Gogolewie przedstawili sprawozdania z działalności operacyjnej reprezentowanych przez siebie jednostek. Analizę

strażackich interwencji na terenie powiatu gostyńskiego oraz ich przyczyny, przedstawił zaś zgromadzonym Komendant Powiatowy PSP w Gostyniu. Następnie głos zabrali: Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi oraz Burmistrz Krobi, którzy przede wszystkim podziękowali druhom ochotnikom za ich działalność i poświęcenie na rzecz ratowania zdrowia, życia i mienia szczególnie mieszkańców gminy Krobia. Warto w tym miejscu podkreślić, że do dnia 7 listopada, strażacy z terenu naszej gminy ponad 100 razy wyjeżdżali ze swoich remiz, aby nieść pomoc innym. Podczas spotkania na strażaków czekała również niespodzianka, którą było przekazanie sprzętu, niezbędnego do ich działalności operacyjnej. Strażacy z OSP Gogolewo otrzymali hełmy strażackie, które przekazała im jednostka OSP Krobia oraz komplet węży. Strażacy z Pudliszek i z Krobi otrzymali zaś kombinezony do usuwania gniazd owadów błonkoskrzydłych (pszczół, os i szerszeni). Tradycyjne spotkanie było nie tylko okazją do podziękowania strażakom za ich ochotniczą pracę, ale również do zadeklarowania przez władze samorządowe naszej gminy dalszej pomocy. Wszelkie udzielane wsparcie i przekazywany sprzęt są bowiem dla strażaków przede wszystkim „narzędziami”, dzięki którym lepiej, sprawniej i profesjonalnej będą mogli dbać o bezpieczeństwo mieszkańców gminy Krobia. Adam Sarbinowski

Kiełbasa biskupiańska zauważona w konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” PERŁA 2012 Wiele emocji wywołał konkurs „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”, o którym redakcji Biuletynu opowiedział Marian Kaczmarek z Sułkowic, właściciel zakładów mięsnych w Pępowie. Podczas konkursu, produkowana przez zakład Mariana Kaczmarka kiełbasa biskupiańska otrzymała kolejne wyróżnienie. Nie do końca było wiadomo, czy nasz produkt regionalny zdobędzie jakikolwiek tytuł. Zaproszenie na uroczystą galę państwo Kaczmarek otrzymali telefonicznie, mimo że inni przedsiębiorcy zostali powiadomieni listownie, w związku z czym nikt nie przypuszczał, że kiełbasa otrzyma wyróżnienie. Stało się jednak inaczej. Kiełbasa biskupiańska otrzymała nagrodę „PERŁA 2012”. Certyfikat oraz pamiątkową perłę wręczyli producentowi Wi-

10

ceminister Rolnictwa, Minister Kancelarii Prezydenta RP oraz Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Było to ogromne wyróżnienie dla zakładów mięsnych z małej miejscowości, tym bardziej, że konkurencja była duża. O wyjątkowości kiełbasy biskupiańskiej mówi się już od pewnego czasu. Jak podkreśla jej producent, jest wyjątkowa i ma to „coś”. Kiełbasa produkowana jest tylko z mięsa z naturalnymi przyprawami, co oddaje jej wyjątkowy smak. Jej nazwa wywodzi się z tradycji i kultury, w której wychowali się i żyli państwo Kaczmarek. Kiełbasa biskupiańska jest dzisiaj specjalnością zakładu i to ona identyfikuje Zakład Mięsny w Pępowie. W ofercie zakładów mięsnych jest również kiełbasa pępowska krucha, która swoją nazwą odnosi się do

Nr 6/2012

miejsca pracy państwa Kaczmarków. Od czasu, kiedy kiełbasa biskupiańska zdobywa różne wyróżnienia, nagrody, jej popularność bardzo wzrosła, co z kolei przełożyło się na jej sprzedaż. Dawniej największym powodzeniem u klientów cieszyła się kiełbasa śląska. Konsumenci na szczęście coraz częściej zwracają uwagę na jakość produktu. Wszędzie propaguje się również zdrowe i naturalne jedzenie, a taka jest właśnie kiełbasa biskupiańska. Nazwa wyróżnionej kiełbasy, jak mówi Marian Kaczmarek, pozwoliła na zidentyfikowanie i utożsamienie produktu z tym, co na Biskupiźnie jest najważniejsze – z tradycją, którą możemy poznać również przez smak. Maja Moskwa - Loman

biuletyn@krobia.pl


Aktywni mieszkańcy

Rozmowa z Maciejem Kubasem S pr a w u je Pa n funkcję leśniczego, na czym ona polega? Na początku chciałbym zaznaczyć, że od początku roku 2012, z powodu likwidacji mojego leśnictwa, zostałem podleśniczym. I nie pracuję, jak niektórzy są przekonani, w leśnictwie w Karcu, co nie zmienia faktu, że emocjonalnie bardzo jestem z tym terenem związany. Jeśli natomiast chodzi o obowiązki leśniczego, to do podstawowych można zaliczyć prowadzenie prawidłowej gospodarki leśnej, ochronę granic leśnictwa, ciągłą obserwację stanu lasu, podejmowanie działań w zakresie ochrony lasów, budynków i innych obiektów leśnych, dbanie o ich estetykę, pozytywne relacje z wszelkimi osobami współpracującymi oraz prowadzenie działalności w zakresie edukacji leśnej społeczeństwa, a także działalności informacyjnej, dotyczącej udostępniania lasu i jego ochrony czy też bezpieczeństwa pożarowego w lasach. I właśnie edukacja jest takim moim konikiem. W celu rozwijania świadomości społeczeństwa stworzyliśmy tutaj, w Karcu, ścieżkę edukacyjną, przedstawiającą gatunki drzew, występujących w Polsce. U nas na półtorakilometrowym terenie znalazło się aż czternaście różnych gatunków, przy których znajdują się tablice z opisami. Ale oprócz ścieżki edukacyjnej powstała też łąka rekreacyjna, skąd taki pomysł? Inicjatywa pojawiła się z powodu siatkówki plażowej, która latem jest w naszym kraju bardzo popularna. Istnienie łąki zaczęło się właśnie od boiska do siatkówki, które stało się moim sposobem na spędzanie czasu w weekendy. I tak to się jakoś zaczęło rozwijać, zaczęły przyjeżdżać do nas najpierw emerytki, a później już ruszyła cała lawina odwiedzin. Jednymi z ciekawszych są doroczne wizyty uczestników Grupy Modlitewnej św. Ojca Pio, biorących udział, właśnie tutaj, we mszy polowej. Warto też wspomnieć o tradycyjnych już biegach wiosny i jesieni, które z roku na rok przyciągają coraz więcej zainteresowanych. Czyli nie zrobili Państwo tego typowo

biuletyn@krobia.pl

dla siebie, ale także z myślą o innych? Tak, oczywiście. Każdy, kto chce, może przyjechać, odwiedzić tę łąkę. Jest to połączenie przyjemnego z pożytecznym. Często mamy tutaj wycieczki z przedszkoli, szkół, wtedy wiadomo, że nie da rady zająć dzieci przez kilka godzin, opowiadając im tylko o lesie. Można zrobić to w godzinę, a pozostały czas poświęcić właśnie na zabawę, pogranie w piłkę, smażenie kiełbasek. Wielką atrakcją lasu w Karcu jest też ogromna góra piaskowa, z którą chyba każdy z nas ma fajne wspomnienia z dzieciństwa, a i teraz dostarcza ona dzieciakom dużo frajdy. Reasumując, zapraszamy na łąkę czy do lasu każdego, ważne jednak, by pamiętać o odpowiednim zachowaniu. To, co denerwuje mnie najbardziej, to wyrzucanie śmieci, choć myślę, że odpowiednia edukacja oraz takie akcje jak Sprzątanie Świata czy Dzień Ziemi, sprawiły, że społeczeństwo zostawia tych śmieci w lasach coraz mniej. Nie powstają już takie dzikie wysypiska, jak kiedyś, na których można było znaleźć wszystko, ale jednak nadal jest to problemem. Wracając na moment do leśnictwa: od jak dawna związany jest Pan z lasem? Ja kończyłem szkołę akurat w tak szczęśliwych czasach, że od razu po niej, poszedłem do pracy. Najpierw odbyłem taki trzymiesięczny staż przygotowawczy, później miałem jeszcze przerwę na odbycie służby wojskowej. Następnie trafiłem właśnie do Karca, na stanowisko podleśniczego, które sprawowałem do 1999 roku, kiedy to zostałem leśniczym w Sowinach. Leśnictwo jest dla Pana pracą, czy czymś ponadto? Myślę, że to przede wszystkim jest służba, ale też swego rodzaju misja, w którą trzeba się zaangażować całym sobą. Nie można nazwać tego tylko pracą, bo nie pracujemy osiem godzin, lecz musimy być cały czas w pogotowiu, gdyby coś się działo, na przykład wybuchł pożar, wtedy działamy, niezależnie od pory dnia czy nocy. Czyli taki zawód wymaga wielu poświęceń… Tak, może się na przykład zdarzyć tak, że nadleśniczy zabroni nam wyjazdów w soboty i niedziele np. gdy istnieje zagrożenie pożarowe, wtedy wymagana jest dyspozycyjność, ale jesteśmy powołani do służby leśnej i świadomi tego, że trzeba pełnić ją przez całą dobę. Pomimo wielu poświęceń taka praca daje też wiele satysfakcji, przede wszystkim, gdy patrzy się na to, co człowiek wyhodował, to daje też pogląd na przemijanie. Ale przyroda jest również wspaniałą nauczycielką pokory. Uczy, że do wszystkiego należy podchodzić z szacunkiem, bo wystarczy

Nr 6/2012

dajmy na to pół godziny wiatru i cała nasza żmudna praca może zostać obrócona w niwecz. Nie miał Pan żadnych obaw, wątpliwości, przed zamieszkaniem w lesie, z dala od ludzi? Wiele osób zadaje to pytanie i mnie i żonie, ale my naprawdę nie boimy się tu mieszkać, aczkolwiek raczej nie oglądamy horrorów czy programów kryminalnych, żeby nie nakręcać się negatywnie. Trochę uciążliwa czasami jednak bywa cisza, brak towarzystwa, dlatego też, tak jak ludzie z miast wyjeżdżają na wakacje w jakieś ustronne miejsca, tak my ciągniemy tam, gdzie jest gwarno. Lgniemy po prostu do ludzi i potrzebujemy kontaktu z nimi. Poleciłby Pan taki zawód, styl życia innym, dajmy na to swoim dzieciom, czy raczej odradzałby Pan pójścia tą drogą? Hmm… Ten zawód wiąże się z wielkim ryzykiem, chociażby ryzykiem zachorowania na boreliozę, chorobę przenoszoną przez kleszcze, która dość mocno pustoszy organizm. Moje jedno dziecko na nią choruje i gdy czytam o tej chorobie mam czasami wątpliwości czy rzeczywiście warto pracować w lesie. Ale chyba w każdym zawodzie istnieje jakieś ryzyko, a najważniejsze jest to, by lubić to, co się robi. Nie zamierzam wpływać na wybór zawodu moich dzieci, uważam, że każde z nich ma prawo realizować się w profesji, zgodnej z własnymi zainteresowaniami i pasją. Nadchodzi zima, jest to szczególna pora roku dla pracownika Służby Leśnej? Pewnie myśli pani o dokarmianiu zwierząt, ale to nie nasza działka. Od tego są myśliwi i oni się tym zajmują. Dla nas jest to taka sama pora roku, jak każda inna, wiadomo, że koniec roku wiąże się z pewnymi podsumowaniami, zamykaniem pewnych planów, ale poza tym pracujemy tak samo, jak w każdej innej porze. Ostatnie, tradycyjne już pytanie, czego można Panu życzyć, co najbardziej potrzebne jest Człowiekowi Lasu? Wspomnienie o zdrowiu jest banalne, ale bardzo ważne, poza tym wyrozumiałości, miłej atmosfery w pracy, takiego wewnętrznego spokoju i tego, bym nadal miał możliwość pracy w lasach państwowych, ponieważ istnieją zakusy, by je sprywatyzować. A korzystając z okazji, iż rozmawiamy o życzeniach chciałbym złożyć serdeczne, bożonarodzeniowe życzenia wszystkim mieszkańcom naszej gminy. Dołączam się zatem do życzeń i dziękuję za rozmowę. Rozmawiała Klaudia Chwierot

11


Oświata

Wieści z Przedszkola Samorządowego „Pod Świerkami” w Krobi Jesień w przedszkolu obfitowała w wiele ciekawych wydarzeń. Wszystkim im przyświecał nadrzędny cel – dobro dzieci, a co się z tym nierozerwalnie łączy, ich wszechstronny rozwój i bezpieczeństwo. Nauczycielki, wraz z całym personelem, starały się stwarzać dzieciom odpowiednie warunki do zdobywania nowych doświadczeń i wiedzy, we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej, zgodnie z podstawą programową obowiązującą w przedszkolach. W różnych grupach wiekowych były prowadzone zajęcia dodatkowe, rozwijające umiejętności dzieci np. teatralne, muzyczne, literacko-słownikowe, czy manualne. Celem ich było rozbudzenie aktywności przedszkolaków, pod względem ruchowym i umysłowym, a w rezultacie osiąganie gotowości szkolnej po zakończeniu edukacji w przedszkolu. Wszystkie dzieci miały również możliwość brania udziału w konkursie plastycznym, z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia, zorganizowanego przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Krobia. Prace dzieci zostały nagrodzone upominkami, wręczanymi przez panie bibliotekarki w przedszkolu, 26 listopada. W grupie „Biedronek” prowadzone jest cykliczne czytanie bajek, przez zapraszanych rodziców w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom.” Cieszy się ona niezwykłą aprobatą wśród przedszkolaków. Planuje się więc rozszerzenie jej w innych grupach. W grupie „Niezapominajek”, odbywały się zajęcia metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, z udziałem uczennic ZSOiZ w Krobi. Zajęcia te oprócz rozwijania sprawności ruchowej, dostarczają wszystkim niezwykłych, radosnych przeżyć. W przedszkolu działa zespół biskupiański, który kultywuje tradycje naszego regionu. W listopadzie mali Biskupinie uświetnili spotkanie w „Pałacu na Fosie” dla par małżeńskich, z 50 – letnim stażem, a w odpust św. Mikołaja powitali w kościele ks. prałata St. Wojtaszka. Dzieci jeżdżące na naukę pływania do Gostynia, nabywają coraz większych umiejętności pływackich, co można obejrzeć na stronie internetowej przedszkola. 8 grudnia 2 reprezentacje (8 dzieci) wzięły udział w „Mikołajkowych Sztafetach NA FALI” na basenie OSiR w Gostyniu. Na przełomie listopada i grudnia odbywały się „zajęcia otwarte” dla rodziców, których celem było pokazanie pracy

12

W przedszkolu już po raz kolejny obchodzono Dzień Pluszowego Misia nauczycielek z dziećmi w różnych zakresach. Rodzice zaś, mogli zobaczyć swoje dziecko na tle grupy rówieśniczej; jego zachowanie, stosunek do kolegów, dorosłych, sposób wypowiadania się czy rozwiązywania przeróżnych zadań. W młodszych grupach: „Krasnalach” i „Jeżykach” odbyły się uroczystości „Pasowania na przedszkolaka”. Dzieci przygotowały się przez wiele dni do swojego wielkiego święta. Było ono dla nich i ich rodziców, wielkim przeżyciem. W przedszkolu trwa zbieranie drobnych pieniędzy w ramach akcji „Góra Grosza”. Zebrana kwota zostanie przekazana na potrzeby dzieci z domów dziecka. Nadal zbieramy baterie oraz plastikowe nakrętki przeznaczone na ekologiczno-charytatywny cel. Koniec listopada to zabawy andrzejkowe. Również przedszkolacy bawili się we wróżby, przepowiednie oraz wspólnie biesiadowali. Czekając na wizytę św. Mikołaja dzieci poznawały legendy z nim związane oraz odwiedziły kościół parafialny oglądając płaskorzeźbę, obraz i witraż ukazujący życie świętego. Grupy najstarsze wyjechały do firmy LOTOS w Koźminie Wlkp., produkującej bombki choinkowe. Pięciolatki, przy pomocy pań kucharek, przygotowywały zaś pierniki na

Nr 6/2012

świąteczne spotkania. „Biedronki” przedstawiły jasełka podczas „wigilii przedszkolnej” dla dzieci oraz dla aktualnych i emerytowanych pracowników przedszkola. „Misie” przygotują spotkanie dla kandydatów na przedszkolaków, które odbędzie się w ramach tzw. „drzwi otwartych” już w przyszłym roku, 12 stycznia. Jolanta Poręba

Przedszkole Samorządowe „Pod Świerkami” w Krobi organizuje 12 stycznia 2013 r. o godz. 10.00

DRZWI OTWARTE Zapraszamy rodziców z dziećmi nieuczęszczającymi do przedszkola Podania o przyjęcie dziecka do przedszkola będzie można odbierać w dniach 12.01.2013 - 12.02.2013 osobiście lub pobierać ze strony internetowej przedszkola: www.przedszkole.krobia.pl Ostateczny termin składania podań w przedszkolu 12.02.2013 r.

biuletyn@krobia.pl


Oświata

Maluchy z Krobi oficjalnie przyjęte w poczet przedszkolaków W ostatnim tygodniu listopada w Przedszkolu Samorządowym ,,Pod Świerkami” w Krobi odbyło się uroczyste pasowanie na przedszkolaka. To szczególny dzień dla dzieci, które po raz pierwszy przekroczyły próg przedszkola oraz ich pierwsze występy przed publicznością. Uroczystość pasowania w naszej placówce tradycyjnie odbywa się po nie zawsze łatwym dla dzieci okresie adaptacyjnym. W bieżącym roku szkolnym zostało pasowanych 46 dzieci. Z grupy „Jeżyków” 21 dzieci oraz 25 dzieci grupy ,,Krasnoludków”. Ceremonie w grupach rozpoczęły się częścią artystyczną, które wzbudzały najwięcej emocji wśród licznie zgromadzonych rodziców. Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności taneczne, wokalne i recytatorskie, które zdobyły podczas krótkiego pobytu w przedszkolu. W skupieniu i zachowując powagę w obecności starszych kolegów złożyły akt ślubowania. Dzieci udowodniły, że zasługują na miano „przedszkolaka”, wykazując się znajomością zasad obowiązujących w społeczności przedszkolnej. Punktem kulminacyjnym uroczystości był moment pasowania, którego dokonała dyrektor przedszkola Anna Turczyńska. Rodzice z du-

Pasowanie jest jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu przedszkolaka mą obserwowali swoje pociechy, nie kryjąc wzruszenia. Otrzymane birety oraz pamiątkowe dyplomy będą przypominać dzieciom tę uroczystą chwilę, która rozpoczęła ich start w edukacji przedszkolnej. Na zakończenie części oficjalnej ,,mali adepci” wspólnie z dziećmi repre-

zentującymi poszczególne oddziały odśpiewały hymn przedszkola. Uroczystość zakończył słodki poczęstunek, podczas którego nie milkły rozmowy, zarówno o samej uroczystości, jak i o innych aspektach działalności krobskiego przedszkola. Izabela Czwojda

Wyniki ewaluacji Przedszkola Samorządowego „Pod Świerkami” w Krobi 24 października zakończyła się ewaluacja całościowa w Przedszkolu Samorządowym „Pod Świerkami” w Krobi. Badanie, które rozpoczęło się 3 października, prowadzone było przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, powołany przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu. W trakcie ewaluacji w placówce zbierano informacje pochodzące z wielu źródeł – dyrektora, uczących w placówce nauczycieli i innych pracowników, dzieci, rodziców, partnerów przedszkola oraz przedstawicieli organów samorządowych gminy Krobia. Do gromadzenia danych wykorzystano min. ankiety, wywiady indywidualne i grupowe, obserwacje oraz analizę źródeł zastanych. Poniżej prezentujemy Państwu wprowadzenie do raportu ewaluacyjnego, z którego płyną najważniejsze informacje na temat działalności placówki. „Przedszkole funkcjonuje w środowisku miejskim, dla którego wartość edukacji jest bardzo ważna. W przedszkolu w 7 oddziałach uczy się 172 dzieci. Budynek przedszkola ma odpowiednie wa-

biuletyn@krobia.pl

runki lokalowe, a wyposażenie w pomoce dydaktyczne we wszystkich oddziałach sprzyja realizacji wyznaczonych zadań. W przedszkolu panuje miła i przyjazna atmosfera, zapewniająca dzieciom poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego i fizycznego. W przedszkolu realizuje się inicjatywy, sprzyjające rozwijaniu aktywności twórczej i ruchowej, a dzieci zachęcane są do samodzielnego podejmowania działań, służących ich rozwojowi. Inicjatywy te ukierunkowane są na kształtowanie u dzieci pożądanych postaw i zachowań. Nauczyciele czują się odpowiedzialni za pracę przedszkola, z dużym zaangażowaniem pracują zespołowo, wspólnie planują działania i rozwiązują problemy oraz analizują efekty swojej pracy. Doceniają dyrektora za to, że inspiruje ich do kreatywnego działania na rzecz przedszkola, co ma wpływ na efekty pracy z dziećmi oraz pomaga im rozwijać się. Charakterystyczną cechą przedszkola jest dbałość o wizerunek w środowisku lokalnym. Dzieci mają wiele okazji do prezentowania swoich umiejętności na forum

Nr 6/2012

przedszkola i środowiska lokalnego. Biorą udział w konkursach, uroczystościach i imprezach. Działania te są planowane, a ich realizacja służy rozwojowi dzieci. Wszelkie ich inicjatywy są zauważane, systematycznie relacjonowane przez lokalną prasę, informacje o wydarzeniach z życia przedszkola umieszczane są na stronach internetowych organizacji i instytucji, z którymi przedszkole współpracuje oraz na stronie internetowej Gminy Krobia. Praca przedszkola ukierunkowana jest w dużym stopniu na współpracę z rodzicami. Organizowane są zajęcia otwarte dla rodziców i spotkania ze specjalistami oraz osobami z kręgu sztuki. Różnorodne formy współpracy z rodzicami sprzyjają tworzeniu rodzinnej atmosfery, pomagają w integrowaniu środowiska i służą wszechstronnemu i harmonijnemu rozwojowi dzieci. Rodzice oczekują od przedszkola większego zaangażowania we wspólne działania i podejmowanie decyzji na rzecz przedszkola”. Adam Sarbinowski

13


Oświata Finał powiatowego konkursu historycznego 9 listopada w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi odbył się finał VII Powiatowego Konkursu Historycznego dla uczniów szkół gimnazjalnych, którego organizatorem był Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi oraz Stowarzyszenie „Ziemia Krobska”. W tym roku tematem przewodnim konkursu było życie codzienne mieszkańców ziemi gostyńskiej w czasach Rzeczypospolitej Szlacheckiej. Warto podkreślić, że zorganizowanie historycznych zmagań możliwe było dzięki zaangażowaniu wielu podmiotów. Serdeczne podziękowania należą się szczególnie Stowarzyszeniu „Ziemia Krobska”, Powiatowi Gostyńskiemu, Gminie Krobia, ZSPiG w Krobi oraz Radzie Rodziców ZSPiG w Krobi. Każdy z nich przyczynił się do tego, iż młodzi miłośnicy historii z gimnazjów z całego powiatu gostyńskiego mogli spotkać się i sprawdzić swoją wiedzę z zakresu historii naszego regionu. Konkurs przebiegał w dwóch etapach. W etapie pierwszym szkoły gimnazjalne, które przystąpiły do konkursu, przeprowadziły wewnętrzne eliminacje wyłaniając 3 osobową reprezentację. Reprezentacja ta brała udział w drugim etapie - finale powiatowym odbywającym się w ZSPiG w Krobi. Wielki finał w Krobi składał się z dwóch części. W części pierwszej – pisemnej, wszyscy uczestnicy rozwiązywali test, a suma punktów zdobytych przez reprezentację stanowiła o klasyfikacji drużynowej. W części drugiej ustnej wzięło udział 5 osób, które w czę-

ści pisemnej uzyskały największą ilość punktów. Zawodnicy odpowiadali na wylosowane pytania. Po części ustnej nastąpiło ogłoszenie wyników i rozdanie ufundowanych przez organizatorów nagród. Należy dodać, iż uczestników konkursu oceniało jury w składzie – Robert Czub (przewodniczący), Andrzej Miałkowski i Janusz Tomyślak, które jednogłośnie potwierdziło wysoki poziom wiedzy historycznej finalistów i bardzo wyrównaną rywalizację. W tegorocznym konkursie w klasyfikacji zespołowej pierwsze miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum nr 1 w Gostyniu w składzie: Aleksandra Jesiak, Krzysztof Padurski, Hubert Łapawa. Miejsce drugie przypadło drużynie z Gimnazjum w Pudliszkach w składzie: Beata Toporowicz, Daria Poprawa, Dawid Wołos. Miejsce trzecie zdobyła drużyna z Gimnazjum w Starej Krobi w składzie: Maria Michalska, Karolina Sędziak i Michalina Andrzejewska. Drużyna gospodarzy zajęła miejsce czwarte, natomiast piątą lokatę zajęło Gimnazjum nr 2 z Gostynia. Wyniki klasyfikacji indywidualnej wyglądały następująco: I miejsce Aleksandra Jesiak z Gimnazjum nr 1 w Gostyniu, II miejsce Michalina Andrzejewska z Gimnazjum w Starej Krobi, III miejsce Beata Toporowicz z Gimnazjum w Pudliszkach, IV miejsce Jakub Ostrowski z Gimnazjum w Krobi, V miejsce Hubert Łapawa z Gimnazjum nr 1 w Gostyniu. Mariusz Duda

Sukces w konkursie „Barwy Jesieni”

Spotkanie z ekonomią

5 listopada br. w Gostyńskim Ośrodku Kultury „Hutnik” odbyło się uroczyste podsumowanie XIV Powiatowego Konkursu Plastycznego „Barwy jesieni”. Wśród laureatów konkursu nie zabrakło uczniów Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi. Za swoje prace nagrody otrzymali: w kategorii 5-7 lat Jagoda Łakoma, w kategorii 7-11 lat Jagna Skorupka, w kategorii 12-15 lat Szymon Kabała. Dodatkowo w ramach konkursu wyróżnienia otrzymali: Zofia Karolczak, Zuzanna Sojka, Julia Kordus, Sara Kreczmer, Zuzanna Czernik, Jagoda Kubacka, Kacper Życiak, Damian Kloziński. Laureatom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów! Hanna Hoska

16 listopada br. odbyła się III edycja powiatowego konkursu matematyczno-ekonomicznego, którego organizatorem był Zespół Szkół w Bodzewie. Wśród 9 drużyn z całego powiatu gostyńskiego nie zabrakło przedstawicieli z Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi, którą reprezentowali uczniowie z klas 2 i 3 gimnazjum: Wiktor Sikorski, Aleksander Sławiński, Jakub Ostrowski i Michał Piechocki. Celem konkursu było poszerzenie wiedzy matematyczno-ekonomicznej. Drużyna z Krobi zdobyła II miejsce. Nagrodą za uzyskany wynik był radiomagnetofon JVC dla szkoły oraz torba z prezentami dla każdego ucznia. Ireneusz Matyla

14

Nr 6/2012

Sukces strzelecki uczniów z Krobi W dniu 17 listopada odbyły się ostatnie zawody Mistrzostw Szkolnej Ligi Strzeleckiej w Dwuboju. W strzeleckich zmaganiach doskonale wypadli uczniowie Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi, zajmując dwa pierwsze miejsca w kategorii szkół podstawowych i w kategorii gimnazjów. Szkołę podstawową reprezentowali podczas zawodów: Wiktoria Olejniczak, Julia Frączek, Alicja Sorbicka, Przemysław Szczepaniak i Sebastian Ciesielski, zaś gimnazjum: Joanna Nele, Milena Dziedzic, Iwona Bzdęga, Szymon Mendel i Michał Muszkieta. Wśród szkół podstawowych drugie miejsce zajęła reprezentacja Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Starej Krobi, a trzecie uczniowie z Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach. W grupie klas gimnazjalnych drugie i trzecie miejsca zajęły odpowiednio reprezentacje szkół w Borku Wlkp. i w Pudliszkach.

Mariusz Lewandowicz

Kabaret pod Wyrwigroszem w Krobi Kabaret pod Wyrwigroszem – założony został w październiku 1990 r. Kabaret współpracuje z radiem RMF FM, m.in. realizując „Między Bugiem a prawdą” – cykl słuchowisk satyrycznych o rodzinie z Kresów. Kabaret wystąpił kilkanaście razy gościnnie na scenie Teatru STU. 1997 okazał się rokiem przełomowym, ze względu na udział w benefisie Iwony Bielskiej, emitowanym na antenie TVP 2 i TV Polonia. W lutym 2008 kabaret nagrał wersję przeboju „Jožin z bažin” zespołu Banjo Band z Czech i zatytułowaną „Donald marzy”. Utwór wykonany został w programie „Pojedynek nie na żarty” TVP 2 i zyskał rozgłos dzięki upowszechnieniu przez portale You Tube i Joe Monster. Od wielu lat kabaret często gości w telewizji.

Występ odbędzie się 25 stycznia 2013 roku o godz. 20.00 w kinie „Szarotka” w Krobi. Bilety w cenie 35 zł do nabycia w kinie.

biuletyn@krobia.pl


Oświata Licealiści z ZSOiZ w Krobi uczestniczą w projekcie „Wzorowy uczeń” W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi realizowany jest kolejny projekt pod nazwą „Wzorowy uczeń” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny. Zajęcia, przeznaczone dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego, prowadzone są z zakresu rozwoju kompetencji kluczowych i realizowane od 01.02.2012 do 31.01.2014 r. W sumie w projekcie weźmie udział 110 licealistów i odbędzie się 11 szkoleń. W pierwszym etapie zrekrutowano 40 uczniów LO, którzy uczestniczyli w zajęciach od 1 marca do 30 kwietnia 2012 r. i pracowali w 4 grupach. Obecnie w projekcie uczestniczy kolejnych 40 licealistów. Uczniowie klas pierwszych i drugich biorą udział w zajęciach z informatyki (blok ICT), doskonaląc swoją znajomość grafiki komputerowej. Młodzież klas trzecich uczestniczy w trzech zajęciach przygotowujących do egzaminu maturalnego: z języka polskiego (blok ogólny), analizując i interpretując teksty literackie, z języka niemieckiego (blok językowy), doskonaląc umiejętności komunikowania się w języku niemieckim oraz z matematyki (blok matematyczno-techniczno-przyrodniczy), rozwiązując dodatkowe zadania matematyczne. Maturzyści pod okiem swoich pedagogów utrwalają i pogłębiają wiedzę oraz niezbędne umiejętności, które z pewnością pomogą im w osiągnięciu jak najlepszych wyników na zbliżających się egza-

Podczas wspólnego śniadania

biuletyn@krobia.pl

Uczestnicy projektu „Wzorowy uczeń” minach. P raca w mniejszych , 10-osobowych grupach pozwala na jeszcze lepszy kontakt z nauczycielem i indywidualną pracę. Zajęcia prowadzone są po lekcjach, odbywają się raz w tygodniu i trwają 4 godziny lekcyjne, dlatego wszyscy uczniowie objęci programem korzystają z posiłków. Dodatkowo dla uczestników projektu zostały zakupione materiały dydaktyczne - podręczniki, które usprawnią prowadzenie zajęć. W ramach projektu „Wzorowy uczeń” odbywają się również zajęcia z doradztwa zawodowego (blok doradztwo zawodowe) prowadzone przez pedagoga szkolnego. Głównym celem spotkań realizowanych metodą warsztatową jest

ukierunkowanie uczestników na rozwój, ze szczególnym naciskiem na odkrywanie wewnętrznych zasobów, budowanie poczucia własnej wartości, pokonywanie barier przeszkadzających w optymalnym rozwoju i kreowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Wykorzystywane w pracy gry i ćwiczenia grupowe mają dostarczyć, w sytuacji zmieniających się wymagań rynku pracy i zjawiska bezrobocia, wiedzy na temat mechanizmów decydujących o zawodowym rozwoju młodzieży oraz wzajemnych oddziaływań pomiędzy wyborami edukacyjnymi i zawodowymi.

Śniadanie daje moc

wego odżywiania i wartości, jaką daje nam spożywanie najważniejszego posiłku w ciągu dnia – śniadania. Członkowie samorządu szkolnego i samorządów klasowych wraz z pedagogiem przygotowali również zdrowe i pyszne śniadanie dla nauczycieli, którzy byli bardzo mile zaskoczeni taką niespodzianką. Idea akcji tak się spodobała, że mam nadzieję na jej kontynuację również w przyszłym roku. Jednocześnie dziękuję wszystkim, którzy w nią się zaangażowali. Małgorzata Stróżyńska

8 listopada br. w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Starej Krobi, w ramach akcji „Śniadanie daje moc” i ogłoszonym w bieżącym roku szkolnym „Dniu Zdrowego Śniadania”, uczniowie zjedli wspólne śniadanie w swoich klasach. Koledzy i koleżanki razem w czasie godziny wychowawczej przygotowywali wspólne śniadanie. Głównym adresatem akcji byli uczniowie klas I, II i III, jednak pomysł spodobał nam się tak bardzo, że z inicjatywy szkolnej pedagog - Małgorzaty Stróżyńskiej wszyscy uczniowie współdziałali w przeprowadzeniu akcji. W klasach obok radosnego gwaru, który towarzyszył uczniom, wspólnie z konsumpcją śniadania, zostały przeprowadzone przez wychowawców profilaktyczne pogadanki na temat zdro-

Nr 6/2012

Iwona Ostach

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Filialnej w Sułkowicach składa podziękowanie rodzicom i sponsorom za pomoc w zorganizowaniu zabawy andrzejkowej.

15


Głos młodych

Rekonstrukcja historyczna, przedstawiająca rozbrojenie posterunku pruskiego (fot. Aldona Brycka-Jaskierska)

Kompania krobska w walce o niepodległość Polski Co roku 11 listopada Polacy obchodzą Święto Niepodległości. Również mieszkańcy gminy Krobia świętowali w tym dniu odzyskanie przez Polskę niepodległości. Uroczystości rozpoczęła tradycyjnie msza św. w intencji Ojczyzny, po której mieszkańcy udali się na krobski rynek, by w miejscu, gdzie 21 października 1939 roku rozstrzelanych zostało 15 mieszkańców Krobi i okolic, złożyć wieńce i oddać hołd wszystkim poległym na przestrzeni wieków za naszą Ojczyznę. W tym roku uroczystości nieco różniły się od tych, które odbywały się w latach poprzednich. Do tradycyjnych obchodów dodano kilka atrakcji, zachęcających mieszkańców do czynnego udziału w Narodowym Święcie Niepodległości. Były więc darmowe seanse filmowe, możliwość bezpłatnego skorzystania z siłowni, klubu fitness i ścianki wspinaczkowej, atrakcyjne rabaty w lokalach gastronomicznych, rekonstrukcja historyczna przedstawiająca rozbrojenie posterunku pruskiego, a także pierwsza w historii gminy Krobia gra miejska, w której miałam okazję wziąć udział i reprezentować tym samym Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Starej Krobi. Warto również dodać, że scenariusz gry odwoływał się do Powstania Wielkopolskiego, a ściślej do udziału w nim kompanii krobskiej. O godzinie 11:00, wszystkie drużyny reprezentujące szkoły z terenu gminy Krobia, udały się na zbiórkę w sali im. Przemysła II w Pałacu na Fosie w Krobi.

16

Tam otrzymały prowiant na drogę, a także opiekuna drużyny, który dbał o nasze bezpieczeństwo. Przedstawiono nam sprawy organizacyjne i przebieg gry. Po rozdaniu kopert z pierwszym zadaniem, wszyscy udaliśmy się na krobski rynek. Tam wzięliśmy udział w oficjalnych uroczystościach z okazji Święta Niepodległości, a przy okazji wykonaliśmy pierwsze zadanie, którym było wynotowanie jak największej liczby delegacji, biorących udział w uroczystościach. Następnie zaopatrzeni w kopertę z mapą gry oraz wytycznymi do wykonania kolejnych zadań, rozpoczęliśmy dalszy etap rozgrywek Konkurencje były rozmieszczone w różnych miejscach na obszarze Krobi. Musieliśmy kolejno: napisać zwrotkę i refren Roty, wykonać białoczerwoną rozetkę powstańczą, wspiąć się na ściankę wspinaczkową i odpowiedzieć na pytania dotyczące Powstania Wielkopolskiego, wykazać się umiejętnościami udzielania pierwszej pomocy, rozwiązać historyczną krzyżówkę, oddać 10 strzałów z wiatrówki czy wreszcie odszyfrować tajny kod prowadzący do kolejnej zagadki. Warto wspomnieć, że do każdego z zadań opracowana została historia, która wpisywała się w główny scenariusz gry. Za każde zadanie mogliśmy otrzymać maksymalnie 5 punktów, które następnie „przeliczane były” na żołnierzy krobskiej kompanii powstańczej. Zadania nie były trudne, ale musieliśmy wykazać się inteligencją i sprytem. Największą trudność sprawiło nam jed-

Nr 6/2012

nak przemieszczanie się po Krobi tak, by nie złapały nas pruskie patrole. Przy spotkaniu z nimi otrzymywaliśmy 2 punkty karne. Wiele razy się gubiliśmy i nie raz pomyliliśmy drogę, ale towarzyszyły nam dobre humory. Po wykonaniu wszystkich zadań zmęczeni, ale zadowoleni, dotarliśmy na miejsce zbiórki. Zaczęło się liczenie punktów. Warto podkreślić, że dodatkowe 10 punktów drużyna otrzymać mogła za przyprowadzenie na zakończenie gry miejskiej co najmniej 10 mieszkańców gminy. Podczas gdy organizatorzy gry liczyli punkty, my obejrzeliśmy pokaz grupy rekonstrukcyjnej i zjedliśmy porcję pysznej grochówki. Wszystkie drużyny ukończyły trasę gry miejskiej i wykazały się determinacją, lecz trzeba było wybrać najlepszych. Pierwsze miejsce zdobyła drużyna z ZSPiG w Pudliszkach, drugie - ZSPiG w Starej Krobi, a trzecie ZSPiG w Krobi. Nagrodą były puchary i dyplomy, a za zdobycie I miejsca - odtwarzacze DVD, II miejsca - walizki podróżne, zaś za III miejsce - słuchawki. Dodatkowo każdy zawodnik otrzymał kubek termiczny z pamiątkowym grawerem. Gra miejska była świetnym pomysłem na zachęcenie młodych ludzi do wzięcia czynnego udziału Narodowym Święcie Niepodległości. Mam nadzieję że nie była ostatnią i również w kolejnych latach młodzież będzie miała okazje wziąć w niej udział. Patrycja Hudzińska

biuletyn@krobia.pl


Pomoc społeczna

Ćwiczenia zawodowe w ramach projektu POKL! Po letnim wypoczynku pozostały miłe wspomnienia, a Obóz Akademii Rodzica, który zorganizowano w Brennie w ramach projektu systemowego POKL pt. „Aktywny zyskuje dwa razy”, kojarzy się beneficjentkom i ich dzieciom z wyjątkowo udanymi wakacjami. Czas jednak szybko biegnie i mamy zimę, a wraz z nią nadszedł czas wytężonej pracy i nauki. Dzieci jak zwykle, od września rozpoczęły rok szkolny i dość szybko ich rozkład dnia nabrał tempa. W tym roku także mamy, które biorą udział w projekcie POKL, realizowanym przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi, muszą zmierzyć się z większymi niż dotychczas obowiązkami. Prowadzenie domu i wychowywanie dzieci trzeba teraz bowiem „zgrabnie” łączyć z zadaniami wynikającymi z tego, co zakłada idea projektu. Beneficjentkom przyświeca bowiem cel zachowania właściwej postawy rodzica, przy jednoczesnym przygotowywaniu się do zwiększania swojej aktywności zawodowej. Odpowiednich zaś kompetencji oraz kwalifikacji nabywamy poprzez kształcenie i zdobywanie doświadczenia. Konsekwentnie zatem do powyższego i zgodnie z planem zawartym w projekcie POKL, w ramach aktywnej integracji, w październiku rozpoczęły się zajęcia skoncentrowane na osobistych problemach. W tym zakresie przewidzieliśmy indywidualne poradnictwo psychologiczne, indywidualne porady prawnika z zakresu prawa rodzinnego oraz indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, który wraz z uczestniczkami dokonał wyboru odpowiednich kursów zawodowych, mając na uwadze ich predyspozycje. Przy tej okazji i w praktyce, ponownie zagościła u nas firma Olgi Czarneckiej z Puszczykowa „Aktywizacja Szkolenia Wypoczynek”, by zrealizować to zadanie, po wcześniejszym oczywiście przesłaniu najciekawszej oferty. Beneficjentki projektu korzystały więc w dniach od 15 do 19 października 2012 roku, w umówionych godzinach z porad psychologa i doradcy zawodowego, którzy bezpośrednio odnosili się do ich indywidualnego przypadku, diagnozowali problem i wspólnie szukali rozwiązania. Prawnik natomiast był do dyspozycji pań 22 i 23 października. Wszystkie spotkania odbywały się w Domu Dziennego Pobytu tuż przy budynku MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej . Dzięki powstałym oszczędnościom w pierwszym etapie projektu i niższym niż przewidziane kosztom zorganizowa-

biuletyn@krobia.pl

nego w sierpniu Obozu Akademii Rodzica, pojawiła się możliwość zwiększenia liczby beneficjentów. Szybka decyzja i dodatkowa rekrutacja dała szansę dwóm paniom, które wyraziły chęć udziału w projekcie i dlatego mamy obecnie 17 uczestniczek. Mając powyższe na uwadze, należało przeprowadzić po raz drugi kurs aktywnego poszukiwania pracy oraz kurs kompetencji i umiejętności społecznych. Tym razem, w drodze zapytania ofertowego, szkolenie dla dwóch kobiet przeprowadził Zakład Doskonalenia Zawodowego z Gostynia. Zajęcia również odbywały się w Domu Dziennego Pobytu w dniach: 7, 8, 9 listopada. Z końcem listopada „ruszyły” natomiast szkolenia zawodowe, które podzielono wcześniej, przy pomocy doradcy zawodowego, na pięć bloków tematycznych. Szczegóły zostały określone w sposób najbardziej dogodny i układały się następująco: - 6 kobiet przygotowywało się do zawodu opiekunki osoby starszej i zależnej. Zajęcia były realizowano przez 10 dni, od 26 listopada do 15 grudnia 2012 r. Miejscem szkolenia był Dom Dziennego Pobytu. - 6 kobiet przygotowywało się do zawodu kucharza małej gastronomii. Zajęcia były realizowane przez 10 dni, w okresie od 26 listopada do 18 grudnia 2012 r. Przez 6 dni trwały zajęcia z teorii i odbywały się w Domu Dziennego Pobytu. Ćwiczenia praktyczne natomiast prowadzone b yły w Spó łdzielni Socjaln ej „Kamerdyner”, - 2 kobiety zdecydowały się na kurs stylizacji i wydłużania paznokci. Zajęcia również przewidziane na 10 dni, odbyły się w okresie od 3 grudnia do 14 grudnia 2012 r. - 2 kobiety natomiast wyraziły ochotę zdobycia kwalifikacji przy obsłudze komputera. Kurs prowadzony był przez 5 dni, od 10 grudnia do 18 grudnia 2012 r. w Domu Dziennego Pobytu. - 1 kobieta ma ambicję zdobyć prawo jazdy i kurs rozpoczęła zajęciami z teorii 7 grudnia. Szkolenie ma zakończyć się z końcem bieżącego roku. Na prowadzenie szkoleń zawodowych wybrano drogą zapytania ofertowego 3 firmy: Ośrodek Kształcenia Zawodowego „Edytor” z Leszna przeprowadził kurs „Stylizacja i wydłużanie paznokci”, ATC S.C. W.I.D. Kaczmarek z Gostynia prowadzi kurs prawa jazdy kat B. Pozostałe szkolenia prowadził Zakład Doskonalenia Zawodowego z Gostynia. Na szczególne podkreślenie zasługu-

Nr 6/2012

je praca asystenta rodziny, który zatrudniony jest także w ramach projektu systemowego POKL i oprócz pracy indywidualnej bezpośrednio w środowisku domowym, gdzie służy radą i wsparciem w pojawiających się na bieżąco problemach, prowadzi także spotkania grupowe ze wszystkimi uczestniczkami projektu. Pierwsze z nich odbyło się 30 października, na którym omówiono temat: „Mój pomysł na spędzanie czasu wolnego z rodziną”. Drugie zaś spotkanie miało miejsce 27 listopada, gdzie dyskutowano w następującym temacie: „Wpływ doświadczeń życiowych na obecną sytuację rodziny”. Maria Bruź

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra w Krobi po raz kolejny Już dziś zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do włączenia się w dzieło XXI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która 13 stycznia 2013 roku „zagra” pod hasłem „Dla ratowania życia dzieci oraz godnej opieki seniorów”. Tego dnia również na terenie gminy Krobia, podobnie jak w całym kraju, zbierane będą pieniądze, które wesprą dzieło WOŚP. Ponadto w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi zorganizowana zostanie impreza towarzysząca, podczas której odbędzie się m.in. licytacja gadżetów i przedmiotów ofiarowanych przez darczyńców, występy artystyczne dzieci i młodzieży, pokaz straży pożarnej oraz koncert. Nie zabraknie również tradycyjnego światełka do nieba, grochówki z polowej kuchni oraz domowych wypieków. Więcej informacji o krobskim XXI Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już niebawem na plakatach informacyjnych oraz na stronie internetowej Gminy Krobia – www. krobia.pl Na koniec w imieniu organizatorów chciałbym poinformować, że uprawnionymi do zbierania datków na rzecz WOŚP będą tylko i wyłącznie osoby, posiadające imienne identyfikatory ze zdjęciem oraz numerowane puszki kwestarskie. Adam Sarbinowski

17


Pomoc społeczna. Organizacje pozarządowe Jak pokonać problemy alkoholowe w rodzinie? Kiedy nasze stare, pokryte w niektórych miejscach rdzą auto zostanie umyte i nawoskowane, w oczach innych jest widziane jako ładne, zadbane. Podobnie bywa z naszymi rodzinami: na zewnątrz jesteśmy piękni, zadbani, uśmiechnięci, a wewnątrz jakże często jest ból, strach i lęk, bo nie wiemy co zrobić z tą naszą bezradnością i jak sobie poradzić. Bywają niestety rodziny, gdzie gościem jest przemoc, alkohol, narkotyki. Pracownicy socjalni oraz członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych często spotykają się z pytaniami, jak zapanować nad nałogiem naszego najbliższego członka rodziny. Często te współuzależnione osoby czują się niedowartościowane, a nawet brakuje im szacunku do siebie. Czują się bezradne, bo z jednej strony kochają swoich bliskich, a z drugiej strony często siebie obarczają zaistniałą sytuacją. Mimo, że alkoholizm jest nieuleczalną chorobą, to zdaniem wielu osób, w tym ekspertów zajmujących się problemem, uważa się, że można osiągnąć abstynencję po trudnym procesie leczenia psychicznego i medycznego tej choroby. Jednak nie jest to łatwe. Wymaga to wiele pracy nad sobą. Często także jest potrzebna pomoc innych – najbliższych osób. W jaki sposób możemy pomóc takiej uzależnionej osobie? Otóż nie wyręczajmy jej w pewnych czynnościach i nie ułatwiajmy picia. Niech sama będzie odpowiedzialna

za swoje czyny i odczuje ich skutki. Kiedy wytrzeźwieje, niech posprząta po sobie czy zadzwoni do pracodawcy, a kiedy próbuje winę za swoje picie zrzucić na innych, nie przytakujmy jej, bo będzie się czuła ośmielona i będzie piła dalej. Na trzeźwo wytłumaczmy jej, że sama jest odpowiedzialna za swój los i zachęćmy do skorzystania z pomocy specjalisty. W każdym większym mieście funkcjonują Poradnie Leczenia Uzależnień, gdzie można bezpłatnie skorzystać z pomocy psychologa lub terapeuty. W naszym powiecie taka poradnia działa w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 8. Osoby szukające pomocy mogą także zgłosić się do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi lub Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krobi, gdzie zostanie ona im udzielona. Ponadto w Krobi, w Pałacu na Fosie od 5 lat działa Punkt Konsultacyjny, gdzie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej mogą otrzymać wsparcie psychologa, terapeuty oraz radcy prawnego. Pamiętajmy, że wspólne życie z osobą uzależnioną wpływa na nas destrukcyjnie, niszczy nasze zdrowie psychiczne i fizyczne. Warto więc się zastanowić, czy warto maskować uśmiechem strach i ból, czy może lepiej skorzystać z pomocy fachowców, odzyskać spokój i wiarę w siebie. Barbara Gryczka

Warsztaty rękodzielnicze dla seniorów Fundacja Ziemi Krobskiej im. prof. Rajmunda Teofila Hałasa otrzymała dotację na realizację projektu złożonego w I edycji otwartego konkursu ofert w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 (ASOS) ogłoszonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. W ramach programu Fundacja realizuje projekt Fabryka Umiejętności, który adresowany jest przede wszystkim do osób 60+. Seniorzy biorą udział w warsztatach rękodzielniczych od listopada, a zajęcia potrwają do czerwca 2013. W trakcie projektu odbywać się będą warsztaty pozłotnicze, warsztaty intarsji, warsztaty ceramiczne, warsztaty mody i warsztaty taneczne. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez profesjonalnych instruktorów, którzy pomogą stworzyć prawdziwe dzieła oraz odkryć zdolności manualne i artystyczne zacięcie w każdym uczestniku zajęć. Spotkania są okazją do aktywnego spędzenia czasu, zabawy i nauki. Zachęcamy do uczestnictwa! Wszystkich chętnych zapraszamy na bezpłatne zajęcia, które odbywają w Muzeum Stolarstwa i Biskupizny w Krobi. Ilość miejsc ograniczona. Zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty lub pod numerem 501 065 535. Szczegółowe informacje i terminy spotkań na www.muzeumkrobia.pl. Marek Hałas

Oni czują więcej W Polsce jest ich około 1,5 miliona i nadal przybywa. Wielu z nich żyje na marginesie, bo choroba psychiczna odstrasza. Trzeba przełamywać bariery, integrować, uczyć społeczeństwo akceptacji. Z powodu katastrofalnego stanu wiedzy na temat chorób psychicznych, chorzy są odrzucani przez społeczeństwo, które czuje wobec nich lęk. Osoby dotknięte zaburzeniami psychicznymi są często odosobnione, funkcjonują na obrzeżach społeczeństwa, bo są dziwne, trochę inne, nieakceptowane. Bardzo często są postrzegane jako groźne dla otoczenia, niebezpieczne, niepoczytalne. W efekcie chorzy unikają kontaktów z otoczeniem, wstydzą się mówić o swoich problemach, a nawet je ukrywają. A co za tym idzie mają coraz większe trudności ze znalezieniem pracy, funkcjonowaniem w społeczeństwie, z założeniem rodziny.

18

To właśnie stosunek społeczeństwa do chorych psychicznie i stan wiedzy o tego rodzaju schorzeniach stały się przyczynkiem do podjęcia działań w celu poszerzenia wiedzy na ten temat. Powinno to wpłynąć nie tylko na odbiór chorych przez społeczeństwo, ale też spowodować, że pierwsze niepokojące objawy nie będą lekceważone przez otoczenie lub osobę, u której wystąpiły. Również Gmina Krobia podjęła działania w celu upowszechnienia wiedzy na temat zdrowia psychicznego oraz kształtowania zachowań dla niego korzystnych. W marcu br. Rada Miejska w Krobi uchwaliła Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego, a w czerwcu powołany został zespół ds. realizacji ww. programu. Do głównych zadań zespołu należy podejmowanie działań służących promocji zdrowia psychicznego i zapobieganiu zaburzeniom społecznym m.in. poprzez prowadzenie kampanii informacyjnych. Barbara Gryczka

Nr 6/2012

Gminne Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi oraz Towarzystwo Śpiewu „Harmonia” w Krobi zapraszają na

XIX Koncert Noworoczny W wykonaniu: Dziecięco-Młodzieżowej Orkiestry Dętej Towarzystwa Śpiewu „Harmonia” Zespołu Wokalnego „Doremi” Liturgicznego Zespołu Śpiewaczego im. ks. W. Gieburowskiego Dnia 27 stycznia 2013 r. godz. 16.00 Miejsce: Kino „Szarotka” w Krobi Wstęp wolny!

biuletyn@krobia.pl


Organizacje pozarządowe

Nowy zarząd krobskiego koła PZERiI W dniu 24 października 2012 roku odbyło się zebranie sprawozdawczowyborcze Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Krobi, podczas którego wybrany został nowy zarząd stowarzyszenia. Zgodnie z decyzją uczestniczących w zebraniu osób, w kolejnej kadencji zarząd tworzyć będą: Mirosława Dudek – przewodnicząca, Jerzy Giernalczyk – zastępca przewodniczącego, Henryk Mendyka – sekretarz, Zdzisława Stankowska – skarbnik oraz Bronisława Puśledzka, Stefania Ratajczak i Maria Klupś - członkowie zarządu. Jednocześnie podczas zebrania podziękowano ustępującym członkom zarządu – Jadwidze Wojciechowskiej, Barbarze Przybył i Kazimierzowi Dułaczowi, których uhonorowano kwiatami i dyplomami. Ponadto w czasie zebrania przyjęto plan działalności Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Krobi na rok 2013, zgodnie z którym zaplanowano następujące przedsięwzięcia: 6 lutego – zabawa karnawałowa 7 maja – wycieczka do Częstochowy 17 maja – wycieczka do Wrocławia (Panorama Racławicka, Park Chiński) 22 maja – Świętogórskie Spotkanie Seniorów 23-26 maja – wycieczka (Szczecin, Świ-

Od lewej: Henryk Mendyka, Bronisława Puśledzka, Maria Klupś, Stefania Ratajczak, Zdzisława Stankowska, Mirosława Dudek, Jerzy Giernalczyk noujście, Międzyzdroje, Niemcy) 19 czerwca – ognisko w Karcu 20 sierpnia – wycieczka do Lichenia 23-25 sierpnia – wycieczka (Szklarska Poręba, Karpacz) 18 września – pożegnanie lata w gospodarstwie agroturystycznym „Bajka” w Ludwinowie wrzesień – wycieczka do operetki lub

Pieskie życie zauważone w Warszawie 23 października w Galerii Freta w Warszawie odbyło się uroczyste podsumowanie szóstej edycji Programu „Działaj Lokalnie” PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności, który realizowany jest od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Jego celem jest aktywizowanie lokalnych społeczności poprzez wspieranie projektów inicjujących współpracę mieszkańców wokół ważnych dla nich spraw, które pobudzają ich aspiracje rozwojowe i przyczyniają się do budowania kapitału społecznego. Podczas gali wręczone zostały nagrody w konkursie „Opowiedz...” adresowanym do realizatorów dofinansowanych projektów. Konkurs ten ma na celu zachęcanie do poszukiwania atrakcyjnych sposobów komunikowania i promowania podejmowanych przez miesz-

biuletyn@krobia.pl

Nagrodę odebrali Ł. Kubiak i M. Duda kańców działań. Wyróżnienie w kategorii „Człowiek” za reportaż multimedialny pn. „Pieskie życie niekoniecznie musi być pieskie”, obrazujący działania w zakresie wolontariatu przypadło Stowarzyszeniu „Ziemia Krobska”, które to w zeszłym roku zrealizowało projekt w zakresie sprawowania opieki nad bezpańskimi psami w krobskim przytulisku. Przypomnijmy, iż kilkudziesięciu wolontariu-

Nr 6/2012

teatru w Poznaniu bądź we Wrocławiu oraz wyjazd do Zielonej Góry na winobranie 5 października – wyjazd do Wielenia 23 października – Dzień Seniora. Po części oficjalnej zebrania na jego uczestników czekał poczęstunek oraz zabawa przy muzyce. Henryk Mendyka

szy – uczniów Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi, będącymi jednocześnie członkami koła wolontariatu przy Stowarzyszeniu „Ziemia Krobska” pod przewodnictwem nauczycielki biologii Longiny Pietrzak, zachęcało i nadal zachęca do opieki nad zwierzętami. W ramach projektu, wolontariusze karmili pieski, wyprowadzali na spacery, a także dbali o ich czystość. Ponadto zwierzętom zapewniona została opieka weterynaryjna i schronienie. W wyniku realizacji zadania, zmniejszyła się liczba bezpańskich psów na terenie gminy Krobia, a w konsekwencji zwiększył się poziom bezpieczeństwa samych mieszkańców. Podczas uroczystości przedstawiciele Stowarzyszenia „Ziemia Krobska” odebrali nagrodę w kwocie tysiąca złotych, która zostanie przeznaczona na dalsze wsparcie działalności przytuliska. Koordynatorce projektu Longinie Pietrzak oraz Janinie Porożyńskiej – współautorce wyróżnionej pracy, a także wszystkim wolontariuszom serdecznie gratulujemy, życząc sił i zapału do dalszej opieki nad naszymi milusińskimi czworonogami. Łukasz Kubiak

19


Organizacje pozarządowe 55 lat działalności KGW w Pudliszkach

Przedstawicielki UTW w Krobi - Łucja Jurkowska i Apolonia Dykcik

Uniwersytety Trzeciego Wieku dla społeczności lokalnych W dniach od 29 listopada do 1 grudnia br. przedstawicielki Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Krobi – Apolonia Dykcik i Łucja Jurkowska uczestniczyły w konferencji pt. „Uniwersytety Trzeciego Wieku dla społeczności lokalnych”, która odbyła się w Konstancinie – Jeziorna nieopodal Warszawy. Udział delegatek krobskiego uniwersytetu był dla organizacji ogromnym wyróżnieniem, ponieważ w spotkaniu, nad którym patronat objął Rzecznik Praw Obywatelskich, uczestniczyło zaledwie 42 przedstawicieli UTW z całego kraju. W programie seminarium, zorganizowanym przez Polsko – Amerykańską Fundację Wolności oraz Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” znalazły się m.in. zagadnienia dotyczące wspierania aktywności społecznej Polaków, warsztaty diagnozujące czynniki sukcesu oraz bariery pojawiające się w trakcie realizacji przedsięwzięć przez UTW, a także wiele tematów poświęconych współpracy międzypokoleniowej i wolontariatowi. Niezwykle ciekawie przebiegały również panele dyskusyjne z udziałem zaproszonych gości, w tym Olgi Krzyżanowskiej – byłej parlamentarzystki i wicemarszałka Sejmu RP, a obecnie przedstawicielki Rady Społecznej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Podczas paneli dyskutowano m.in. na temat zaangażowania słuchaczy UTW w życie publiczne oraz o sposobach integracji

20

słuchaczy i wydobywaniu drzemiącego w nich potencjału, a także o sztuce współpracy w zespołach. W ramach trzydniowego seminarium odbyło się również tzw. „targowisko pomysłów”, podczas którego prezentowano i dzielono się ofertami oraz pomysłami organizacji, działających w obszarze wolontariatu i działań obywatelskich, a które mogą wspierać swoją ofertą sekcje wolontariatu na UTW. Podczas spotkania uniwersytetów nie zabrakło również mniej formalnych punktów programu, wśród których sporym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia rekreacyjno – ruchowe oraz klub filmowy „Seniorzy w akcji”. Na koniec warto podkreślić, że udział przedstawicielek Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Krobi okazał się nie tylko bardzo inspirujący dla nich samych, ale również dla innych uczestników spotkania. Apolonia Dykcik i Łucja Jurkowska pochwaliły się bowiem tym wszystkim, co z udziałem seniorów dzieje się na terenie gminy Krobia. Powodów do dumy jest zaś całkiem sporo, bowiem nie wszędzie w kraju znajdują się tak aktywni seniorzy jak w naszej gminie, którzy potrafią współpracować, inspirować, wspólnie rozwiązywać problemy społeczne, a także podnosić jakość życia nie tylko ich samych, ale również pozostałej części mieszkańców.

25 listopada w Centrum Aktywności Lokalnej i Integracji Mieszkańców w Pudliszkach odbyło się spotkanie z okazji 55. lecia działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Pudliszkach. Na spotkanie zaproszono gości, z Burmistrzem Krobi Sebastianem Czwojdą i księdzem kanonikiem Ludwikiem Maćkowiakiem na czele. Najważniejszymi gośćmi były jednak panie, które przez te lata tworzyły historię Koła. Obecna przewodnicząca KGW - Anna Hajduk, w skrócie przedstawiła najważniejsze wydarzenia z 55 lat funkcjonowania Koła, wielokrotnie dziękując jednocześnie obecnej na sali Kazimierze Busz, która przez niemal 40 lat z sukcesami przewodniczyła organizacji. Podczas spotkania nie zabrakło również przypomnienia ostatnich sukcesów Koła, zwłaszcza realizacji projektu Szkoła Zdrowego Żywienia. Okolicznościowe spotkanie uświetniły występy najmłodszych mieszkańców wsi dzieci z Przedszkola Samorządowego w Pudliszkach. Wystąpiły również gimnazjalistki z ZSPiG w Pudliszkach. Organizatorzy przygotowali wystawę zdjęć, ukazujących historię KGW w Pudliszkach i różne wydarzenia, w których KGW brało czynny udział.

Anna Hajduk

Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi zaprasza na projekcję wideo

NAJSŁAWNIEJSZE OPERY ŚWIATA VINCENZO BELLINI CAPULETI I MONTECCHI Wykonanie: Teatro Alla Scala w Mediolanie Czas: 137 minut Miejsce: Kino „Szarotka” w Krobi Data: 28 I 2013 (poniedziałek) godz. 17:00

WSTĘP WOLNY!

Adam Sarbinowski

Nr 6/2012

biuletyn@krobia.pl


Kultura i folklor

Poetycko o przemijaniu Listopad jest szczególnym miesiącem. W tym okresie być może bardziej myślimy o tym, co minęło, co już jest przeszłością niemożliwą do zmiany i poprawy. W naszych myślach chcemy pobyć z tymi, których już z nami nie ma z naszymi bliskimi i przyjaciółmi. Utwory poetyckie wpisują się w ten listopadowy nastrój. Czasem bowiem krótka poetycka strofa wystarczy, by wyrazić całą prawdę o ludzkim życiu i związanym z nim odwiecznym prawem przemijania. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Krobi, wpisując się w tę listopadową atmosferę, przygotowała dla mieszkańców gminy drugie już Poetyckie Zaduszki. W czwartkowe popołudnie, 15 listopada, w Pałacu Ślubów spotkali się nie tylko chętni mieszkańcy, ale również przedstawiciele krobskiego samorządu i organizacji pozarządowych. Utwory zaprezentowane podczas słowno-muzycznego wieczoru poświęcone były historii Dnia Wszystkich Świętych oraz polskim tradycjom, obrzędom i wierzeniom związanym z tym dniem. Wśród gości, którzy zaprezentowali teksty poetyckie, byli: Ireneusz Jóźwiak – przewodniczący Rady Miejskiej, Katarzyna Szablewska – sekretarz gminy, Stefania Sprutta oraz Anna Przybył. Spotkanie to było niewątpliwie okazją do zadumy i przemyśleń. - Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim – mówiła jedna z uczestniczek wieczorku. Dlatego też Maria Szpurka – dyrektor biblioteki publicznej, zakończyła spotkanie tymi słowami: - Ponurość i szarość listopadowego wieczoru (…) przypomina nam również

Mikołaj zawitał do Krobi Blisko 30 kilogramów cukierków rozdał św. Mikołaj, który tradycyjnie już odwiedził Krobię 6 grudnia. Najważniejszym punktem wizyty były oczywiście spotkania z przedszkolakami oraz uczniami szkół z terenu gminy Krobia. Jak zawsze dzieci i młodzież przywitały św. Mikołaja z ogromną radością. Jej powodem były nie tylko słodycze, którymi tradycyjnie obdarował ich siwy, starszy pan, ale również możliwość zadania gościowi pytań oraz przedstawienia próśb dotyczących świątecznych prezentów. Wśród

biuletyn@krobia.pl

Uczestnicy drugich krobskich Poetyckich Zaduszek o obowiązku spłacenia długu wdzięczności pamięci wobec tych, którzy już odeszli. Myślę, że piękno poezji doskonale wpisuje się w ten nastrój. Właśnie o tym, jak ważne jest, aby ocalać od zapomnienia tych, którzy już odeszli, przypominały jeszcze inne Poetyckie Zaduszki. Zostały one zorganizowane przez filię biblioteki publicznej i bibliotekę szkolną dla mieszkańców Pudliszek, a miały miejsce 14 listopada w Domu Strażaka. Tutaj także utwory poetyckie zaprezentowali zaproszeni goście. Wśród nich byli: Damian Walczak – skarbnik gminy, Maria Szpurka – dyrektor biblioteki publicznej, Ewa Pawlaczek, Hanna Zaremba, Dorota Worwa, Maria Borowska i Beata Sikorska. Wieczorek ten był również okazją do tego, by zaprezentować obecnym film o patronie Gimnazjum w Pudliszkach, Stanisławie Fenrychu, założycielu słynnej przetwórni (film ten został zrealizowany przez na-

uczycieli i uczniów z okazji uroczystości nadania Gimnazjum imienia Stanisława Fenrycha). -Po każdym zostaje jego dzieło życiowe, świadczące i niosące głębokie przesłanie, będące dowodem wypełnienia misji życiowej. W tym tkwi być może (…) sens naszego istnienia, wypełnić dobrze swój czas (…) Taką ważną postacią dla Pudliszek był właśnie Stanisław Fenrych – mówiła jedna z uczestniczek wieczoru. Niewątpliwie w każdym z nas tkwi potrzeba zadumy i refleksji. Zauważyli to uczestnicy Poetyckich Zaduszek, dziękując za zorganizowanie takiego wieczoru. O potrzebie takich spotkań świadczy także fakt, iż montaż słowno-muzyczny przygotowany przez bibliotekę publiczną prezentowany był podczas spotkania emerytowanych nauczycieli w Krobi, a także Koła Gospodyń Wiejskich w Gogolewie.

tych ostatnich przeważały w tym roku przede wszystkim prezenty multimedialne – laptopy, konsole gier, telefony komórkowe oraz zabawki interaktywne. O swoich życzeniach i marzeniach opowiedział dzieciom również św. Mikołaj. Bardzo zależy mu na tym, aby wśród ludzi panowała zgoda i wzajemne zrozumienie. Ponadto Mikołaj chciałby, aby szczególnie dzieci przywiązywały więcej uwagi do grzecznościowych zwrotów – „proszę, dziękuję, dzień dobry, do widzenia czy przepraszam”. Wszystkie dzieci obiecały, że pomogą Mikołajowi w spełnieniu tych marzeń, a dodatkowo będą starać się być jak najlepszymi ludźmi. Podczas spotkań w szkołach i przedszkolach nie zabrakło również piosenek, tań-

ców oraz wierszy, których już od kilku tygodni uczyli się uczniowie i przedszkolacy, by godnie i serdecznie przyjąć swojego gościa. 6 grudnia św. Mikołaj pojawił się również na ulicach miasta oraz przy kościele parafialnym w Krobi, którego patronem jest właśnie św. Mikołaj. Tradycja wizyty świętego w gminie Krobia jest kultywowana już od kilkunastu lat i cieszy się dużą radością wśród mieszkańców. Z pewnością będzie ona kontynuowana również w latach kolejnych, chociażby ze względu na uśmiechy dzieci i serdeczne rozmowy z mieszkańcami gminy. Na koniec zdradzę tajemnicę. W tym roku Mikołajów było dwóch, dzięki czemu mogły zostać obdarowane wszystkie dzieci. Adam Sarbinowski

Nr 6/2012

Aleksandra Sarbinowska

21


Kultura i folklor

Święto Pluszowego Misia uroczyście i hucznie obchodzono w Pudliszkach

Moc atrakcji z okazji Dnia Pluszowego Misia Jak co roku Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Krobi włączyła się w obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia przypadającego 25 listopada. Z tej okazji krobska książnica zorganizowała dla dzieci z Przedszkola Samorządo-

wego „Pod Świerkami” konkurs plastyczny „Mój miś”. Na tegoroczną edycję konkursu wpłynęło 80 prac. Za wspaniale wykonane „misiowe dzieła” wszystkie dzieci otrzymały atrakcyjne upominki. Święto Pluszowego Misia uroczyście

obchodzono także w Pudliszkach. Tutaj 26 listopada dla uczniów klas I – III SP biblioteka szkolna i biblioteka publiczna przygotowały wiele „misiowych” atrakcji. Każda klasa otrzymała zaproszenie do baśniowej Misiolandii, by tam wykonać niezwykłe – oczywiście „misiowe” – zadania. Były to m.in. „Misiowa gimnastyka”, „Wyścigi misiów”, „Miodowa uczta” czy „Łapki misia”. Podczas tegorocznej imprezy dzieci z zainteresowaniem wysłuchały prezentacji o historii powstania pluszowego misia oraz o tych najbardziej znanych przedstawicielach misiowego klanu. Na spotkaniu nie mogło oczywiście zabraknąć wesołego „brykania” po sali w rytmie muzyki z najpopularniejszych „misiowych” filmów animowanych. Na zakończenie imprezy uczniowie otrzymali słodkie „małe co nieco” oraz obejrzeli krótki film animowany – jeden z odcinków bajki o Gumisiach. W tegorocznej edycji imprezy wzięło udział 66 dzieci. Bardzo dziękujemy Ewie Antkowiak za pomysły i pomoc w zorganizowaniu imprezy oraz Urszuli Krzesiek i Annie Domagalskiej za pomoc w sprawowaniu opieki nad uczniami.

Aleksandra Sarbinowska

Podsumowanie Powiatowego Konkursu Piosenki W pierwszą niedzielę grudnia odbył się finał konkursu „Śpiewać każdy może”, który zgromadził 28 wykonawców z 6 gmin powiatu gostyńskiego, wyłonionych w eliminacjach gminnych. Konkurs rozegrano w 3 kategoriach wiekowych. W jury pod przewodnictwem Marzeny Mizgalskiej zasiedli również Lidia Wytykowska i Hanna Ratajczyk. W I kategorii zwyciężyła Wiktoria Przegoń z Ponieca przed Jagną Skorupka i Jagodą Markowską – obie z Krobi. W II kategorii I miejsce zajęła Olga Krajka z Gostynia przed Julią Kordus z Krobi i Zofią Woźną z Ponieca. W III kategorii jury przyznało dwa I miejsca dla Magdaleny Wojciechowskiej z Ponieca i Wiktorii Biernat z Krobi, II miejsce zajęła Weronika Turczyniak z Krobi. Trzeciego miejsca nie przyznano. W ramach nagród laureaci konkursu otrzymali bony towarowe Stowarzyszenia Kupców Ziemi Gostyńskiej, odpowiednio o wartości 120, 100 i 80 zł. Wszyscy pozostali uczestnicy otrzymali zaś upominki w postaci pamięci USB, które wręczyli Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Ireneusz Jóźwiak, reprezentująca Burmistrza Krobi Sebastiana Czwojdę Sekretarz Gminy Krobia Katarzyna Szablewska oraz Dyrektor ZSPiG

22

Laureatki konkursu w trzech kategoriach wiekowych w Krobi Józef Czarnecki. Na zakończenie konkursu jego wszyscy uczestnicy otrzymali kwiaty, które wręczyli swoim opiekunom. Organizator konkursu, którym była Gmina Krobia poprzez działające w jej imieniu Gminne Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi oraz Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi, gorąco dzię-

Nr 6/2012

kują wszystkim uczestnikom, ich opiekunom, a w szczególności kierownikom i dyrektorom gminnych ośrodków kultury z terenu powiatu gostyńskiego, którzy przeprowadzili eliminacje konkursu i wyłonili ich finalistów, prezentujących się 2 grudnia przed publicznością w Krobi. Janusz Tomyślak

biuletyn@krobia.pl


Kultura i folklor

Katarzynki w Domachowie

Wystawa sprzętu wspinaczkowego oraz zdjęć z wypraw

Góry moja miłość W sobotę 17 listopada odbyła się impreza poświęcona górom. Rozpoczęła się otwarciem wystawy sprzętu wspinaczkowego oraz zdjęć z wypraw. Zdjęcia autorstwa Angeliki Łasochy, Arkadiusza Brzozy – alipnisty, grotołaza, instruktora PZA, członka kadry narodowej w alpiniźmie jaskiniowym i Łukasza Szwarczyńskiego taternika, alpinisty. Otwarcia dokonali Ireneusz Jóźwiak – Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi i Zbigniew Trzmiel – instruktor alpinizmu PZA, instruktor wspinaczki sportowej i wysokogórskiej, członek wyprawy zimowej na Nanga Parbat, na podstawie której został nakręcony film dokumentalny emitowany w TVP pt. „W lodowym piekle”. Po zwiedzeniu wystawy odbyły

się projekcje 4. filmów 7. edycji cyklu Reel Rock Tour – najlepszych filmów górskich i wspinaczkowych. Po przerwie widzowie mieli okazję zapoznać się z prezentacją filmów i slajdów z wypraw eksploracyjnych Arkadiusza Brzozy i Łukasza Szwarczyńskiego. Na zakończenie odbył się pokaz obsypanego licznymi nagrodami filmu dokumentalnego Marcina Koszałki pt. „Deklaracja Nieśmiertelności”. W gronie ponad 50 uczestników spotkania znaleźli się liczni goście z Poznania, Leszna, Gostynia i co najbardziej cieszy młodzieży z Krobi. Wszyscy zadeklarowali gotowość wzięcia udziału w przyszłym roku w podobnej imprezie. Janusz Tomyślak

Pokaz starych zdjęć

Katolickiego Klubu Seniora, którzy zaprosili nas na poczęstunek, na końcu spotkania. W zbiorach Maryli znajdują się zdjęcia, które są datowane na 1915 rok. Wszystkie zbierane są na Biskupiźnie, na terenie naszej gminy. Pasja Marii Andrzejewskiej świetnie wpisuje się w zadanie jakie od jakiegoś czasu realizują biblioteki w gminie Krobia. Filia Biblioteczna w Chwałkowie koordynuje program tworzenia Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej. Na stronie internetowej krobia.archiwa.org mogą Państwo śledzić zbiory, które udało się nam pozyskać i opisać. Chciałabym zaznaczyć, że w pierwszej kolejności poprosiłam o „stare” zdjęcia mieszkańców Chwałkowa i moją najbliższą rodzinę. Wszystkie

18 listopada w sali Domu Kultury w Chwałkowie odbyło się spotkanie z Marią Andrzejewską, pracownikiem Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Prywatnie Maryla pochodzi z Żychlewa, ma tutaj swoje korzenie. Organizatorem spotkania była Filia Biblioteczna w Chwałkowie. Pasjonaci starych fotografii uwieczniających życie na Biskupiźnie, tradycyjne obrzędy, uroczystości, ludzi, których już nie ma wśród nas a przetrwali na starych fotografiach mogli obejrzeć zbiory naszego gościa. Pokaz zbiegł się ze spotkaniem członków

biuletyn@krobia.pl

Nr 6/2012

W sobotę 1 grudnia na świetlicy wiejskiej w Domachowie odbyły się tradycyjne biskupiańskie katarzynki. Podobnie jak w ubiegłych latach poprzedzał je Katarzynkowy Przegląd Kapel Dudziarskich. Była to już trzecia edycja tej imprezy organizowana wspólnie przez Biskupiański Zespół Folklorystyczny z Domachowa i Okolic oraz Gminne Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi. Udział w przeglądzie wzięło siedemnastu uczestników z kapel z Szymanowa, Leszna oraz Krobi. Występy oceniało jury w składzie: Michał Umławski z Szymanowa oraz Łukasz Błaszyk i Franciszek Jesiak ze Starej Krobi. Wyróżniona została czwórka uczestników: kapela – Paweł i Karolina Taczała z Szymanowa, grające na dudach: Małgorzata Szymankiewicz i Roksana Rosa z kapeli GCKiR w Krobi oraz skrzypaczka Lilia Szpurka także z kapeli krobskiej. Każdy z uczestników przeglądu otrzymał drobny upominek. Wieczorem, od godziny 19, miały miejsce właściwe katarzynki, które rozpoczęły się występem artystycznym Biskupiańskiego Zespołu Folklorystycznego z Domachowa i Okolic. Treść występu stanowił tradycyjny obrzęd katarzynek. Po występie miała miejsce zabawa taneczna przy akompaniamencie kapeli dudziarskiej. Janusz Tomyślak

fotografie są skanowane, a następnie oddawane swoim właścicielom. Biorąc przykład z Maryli i jej bogatego doświadczenia postanowiłam wszystkie zebrane materiały najpierw opisać, a następnie udostępniać na stronie internetowej. Przypomina to wyścig z czasem, ponieważ niestety odchodzą od nas najstarsi mieszkańcy, którzy posiadają bezcenną wiedzę o naszym regionie, wydarzeniach i ludziach uwiecznionych na fotografiach. Na koniec prośba - apel do wszystkich, którzy posiadają ciekawe zdjęcia, pocztówki, gazety, dokumenty. Wszystkie materiały zostaną skanowane i oddane właścicielom. Hanna Andrzejewska

23


Sport

Podsumowanie jesiennej rundy Zakończyła się runda jesienna rozgrywek piłki nożnej o mistrzostwo klasy okręgowej i klasy „A” w ramach Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Lesznie. Przypomnijmy, że w klasie okręgowej rywalizują dwa zespoły seniorskie z terenu gminy Krobia – Ardi Krobianka Krobia oraz Zjednoczeni Pudliszki, które po 16 kolejkach zajmują odpowiednio 4. i 8. miejsce w tabeli. Przypomnijmy również, że Krobianka, po spadku z IV ligi, drugi sezon rywalizuje w tej klasie rozgrywkowej. Trener klubu - Dariusz Wiśniewicz postanowił odmłodzić drużynę i dać szansę swoim wychowankom. Efekty tej decyzji są bardzo dobre, bo Krobianka od początku sezonu utrzymuje się w „czubie tabeli”, a młodzi zawodnicy wsparci doświadczonym Maciejem Czwojdą grają bardzo dobrze. Drużyna z Krobi wygrała 10 spotkań, dwa zremisowała, a w czterech musiała uznać wyższość rywali. Na półmetku traci jednak tylko 4 punkty do Kani Gostyń, która zajmuje 2. miejsce w tabeli. W ostatnim meczu jesieni, roze-

granym awansem (mecz miał odbyć się dopiero wiosną, ale ze względu na sprzyjające warunki atmosferyczne spotkanie rozegrano jeszcze w listopadzie), doszło do pojedynku derbowego. Na boisku w Pudliszkach zdecydowanie lepszą drużyną okazała się właśnie drużyna gości, która zwyciężyła 3-0. Po formie zaprezentowanej wiosną, a zwłaszcza w spotkaniu derbowym, można mieć nadzieję, że drużyna z Krobi powalczy w tym sezonie o miejsce w czołowej „trójce”. Bardzo dobrze spisują się również drużyny juniorskie z Krobi, które awansowały do wyższych lig rozgrywkowych. Udanie sezon 2012/2013 rozpoczęła drużyna Zjednoczonych Pudliszki. Na inaugurację była bliska wywiezienia kompletu punktów z Krobi. Przez pierwszych 8 kolejek była drużyną niepokonaną i wydawało się, że również włączy się walkę o czołowe lokaty. W drużynie, prowadzonej przez grającego trenera Romana Gronowskiego, bardzo skuteczny był Remigiusz Jerszyński, który strzelał bramki prawie w każdym meczu. Niestety od połowy rundy drużyna z Pudliszek złapała „zadyszkę” i przegrała 5 ostatnich meczów. Wpływ na to miały kontuzje czołowych zawodników (m.in. wspomnianego Jerszyńskiego) oraz co podkre-

ślał trener Gronowski, niska frekwencja na treningach. Optymistyczne jest jednak to, że zespół też oparty jest na miejscowych zawodnikach, którzy utożsamiają się z klubem. Potrafią również sprawić niespodziankę, a taką był remis na boisku lidera z Racotu. Zjednoczeni zajmują dość bezpieczne 8. miejsce w tabeli (6 zwycięstw, 4 remisy, 6 porażek) co pozwoli raczej w spokoju przygotować się do rundy wiosennej. W klasie „A” od kilku sezonów gra zespół Sokoła Chwałkowo. Drużyna prowadzona przez Dawida Kaczmarka wielokrotnie przekonywała, że jest drużyną w pozytywnym tego słowa znaczeniu nieobliczalną i potrafi pokrzyżować plany większym klubom. W tym sezonie w tej klasie rywalizują m.in. zespoły z Piasków, Bojanowa, Pakosławia czy Pogorzeli, ale drużyna z niewielkiego Chwałkowa mimo licznych osłabień radzi sobie bardzo dobrze. Po rundzie jesiennej z dorobkiem 20 punktów zajmuje 7. miejsce i ma tylko 4 punkty straty do „trzeciej” Korony Piaski. Piłkarze Sokoła w 12 meczach odnieśli 6 zwycięstw, 2 remisy i odnotowali 4 porażki, a w ostatniej kolejce rundy jesiennej na własnym boisku pokonali faworyzowaną Koronę Piaski 2-0. Damian Walczak

Podsumowanie III edycji Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej w Poniecu Zawodnicy gminy Krobia udowodnili, iż ubiegłoroczny triumf w amatorskiej Lidze Piłki Nożnej w Poniecu nie był dziełem przypadku. Podczas tegorocznej edycji Ligii zwyciężyli oni bowiem drugi raz z rzędu. W rozgrywkach, których organizatorem były władze i instytucje samorządowe gminy Poniec wzięło udział 12 zespołów z gmin Poniec, Leszno, Krzemieniewo, Krobia i Piaski. Na szczególne uznanie zasługuje ponowne, bardzo sprawne zorganizowanie i prowadzenie ligi przez animatora obiektu Orlik w Poniecu Mikołaja Skrzypczaka. Pierwsza runda rozgrywek odbywała się w okresie od kwietnia do początku lipca, natomiast mecze rewanżowe w okresie od połowy sierpnia do końca października. Zespół gminy Krobia przez zdecydowaną większość tegorocznych rozgrywek zajmował pozycję lidera, jednakże do niemal samego końca czuł za plecami oddech rywali. W decydującej fazie rozgrywek zawodnicy gminy Krobia nie pozostawili jednak rywalom złudzeń co do hegemonii w lidze, pokonując pewnie ekipy DW Śmiłowa i Zjednoczonych, które aspirowały do tytułu. Niepodważalne zwycięstwo znalazło swoje odbicie w końcowym bilansie punktowym. Gmina Krobia wygrała

24

z dorobkiem 56 pkt., a kolejne DW Śmiłowo i Zjednoczeni uzbierały odpowiednio 52 i 46 pkt. Za zwycięstwo w rozgrywkach ligowych zawodnicy otrzymali z rąk Burmistrza Ponieca Jacka Widyńskiego pamiątkowy puchar oraz nagrody rzeczowe. W kategoriach indywidualnych najlepszym bramkarzem w wyniku głosowania kapitanów zespołów uznano Rafała Jakubowskiego z drużyny KS Lubonia, choć należy wspomnieć, iż to strzegący bramki Krobi zanotowali najmniejszą ilość straconych goli. Najlepszym strzelcem ligi z dorobkiem 28 bramek został Grzegorz Wachowiak z Bad Boys. Pechowy obrót dla zawodnika Gminy Krobia Tomasza Kordka (26 goli), przybrał przebieg rywalizacji o koronę króla strzelców, któremu mimo fantastycznej formy strzeleckiej w końcówce rozgrywek „uciekło” kilka okazji do podwyższenia swoich zdobyczy. Powodem tego były m.in. mecze wygrane walkowerem z drużynami z ogona tabeli. Status godny mistrzów podkreślały w tej edycji nowe efektowne stroje z herbem i nazwą Gminy Krobia, które w przeważającej opinii innych uczestników ligi nie miały sobie równych, podobnie jak zawodnicy je noszący na boisku. Kluczem do sukcesu, podobnie jak w roku

Nr 6/2012

ubiegłym, okazał się konsekwentny styl oparty na twardej obronie i dyscyplinie taktycznej. Szeroka kadra zawodników, będąca mieszanką młodej krwi i doświadczenia, gwarantowały pełną dyspozycyjność zespołu mimo zdarzających się kontuzji. Barw drużyny gminy Krobia w sezonie 2012 bronili: Jacek Sobczak, Mateusz Andrzejewski, Paweł Grund, Szymon Gronowicz, Patryk Borowczyk, Marcin Markowski, Robert Greutzmacher, Marcin Krzyżostaniak, Sebastian Czwojda, Tomasz Kordek, Kornel Pazoła, Michał Nowak, Paweł Stelmaszyński, Paweł Jędryczka, Mariusz Moryson oraz Michał Jedlikowski. Co do planów na przyszłość, nie jest pewne czy drużyna przystąpi do obrony tytułu w kolejnej edycji ligii, by choćby z altruistycznej postawy, per absentiam, dać możliwość innym zespołom zasmakowania słodyczy zwycięstwa. Po dwóch bezdyskusyjnych triumfach, rozważane są nowe wyzwania - brane pod uwagę jest wystartowanie w innej lidze i skonfrontowanie umiejętności z zespołami z innych gmin. Niewykluczone również, że podobna do ponieckiej liga, wystartuje w przyszłym roku na terenie naszej gminy. Paweł Stelmaszyński

biuletyn@krobia.pl


Sport

Ważne telefony

Na zdjęciu: J. Przedlacki, Cz. Michalak, A. Kasza i B. Lisiecki

Brydżowe zmagania W niedzielę, 9 grudnia odbyły się Mistrzostwa Par Powiatu Gostyńskiego w Brydżu Sportowym. Wzięło w nich udział 9 par reprezentujących gminy: Borek, Gostyń, Piaski i Krobia. I miejsce i puchar ufundowany przez Starostę Go-

styńskiego zajęła para Bronisław Lisiecki i Czesław Michalak, II miejsce Jan Kukla i Henryk Różalski, III krobska para Jacek Cebulski i Marcel Gubański, a IV Leszek Maliński i Janusz Tomyślak. Trzy najlepsze pary otrzymały nagrody rzeczowe i dyplomy, pozostałe upominki. Janusz Tomyślak

Prawidłowe odżywianie się młodego piłkarza Młodzi chłopcy chcą grać jak Messi czy Ronaldo, dlatego dużo trenują i grają wiele meczów. Często jednak zapominają o tak ważnej sprawie jak odżywianie. Klub piłkarski Ardi Krobianka Krobia, współpracując z Pełnomocnikiem Burmistrza Krobi ds. Uzależnień oraz Zespołem Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi, zorganizował szczególnie dla młodych piłkarzy spotkania z dietetykiem. W dniach 11, 18 i 25 października 2012 r. grupy piłkarzy wraz z rodzicami uczestniczyły w rozmowach o jedzeniu. Piotr Kaźmierczak, dietetyk pracujący w Gostyniu, ciekawie i zrozumiale opowiadał żakom, orlikom i młodzikom krobskiego klubu, jak należy się prawidłowo odżywiać. Zwracał także uwagę na problem nawadniania organizmu czyli dostarczania w odpowiednim czasie dobrych płynów. Młody piłkarz wylewa

mnóstwo kropli potu. Powinien więc dbać o swój rozwój sportowy również, a może przede wszystkim, poprzez doskonałe jakościowo posiłki każdego dnia. Dietetyk zachęcał i przekonywał rodziców oraz piłkarzy do stopniowej i rozumnej zmiany sposobu odżywiania. Podkreślał, że dobre jedzenie, porcje potrzebnych witamin zawartych w pokarmie, prawidłowe spożywanie płynów, odrzucenie tzw. „pokarmów śmieciowych” oraz aktywność fizyczna, bardzo pozytywnie wpływają na funkcjonowanie organizmu nie tylko młodego piłkarza. Klub Ardi Krobianka Krobia dziękuje Pełnomocnikowi Burmistrza Krobi ds. Uzależnień oraz Zespołowi Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi za pomoc w organizacji spotkań z dietetykiem. Sławomir Gembiak

Urząd Miejski w Krobi 65 57 11 111 Urząd Stanu Cywilnego w Krobi 65 57 11 141 Pełnomocnik Burmistrza Krobi ds. uzależnień/stanowiska ds. promocji, oświaty, rolnictwa - 65 57 12 645 Gminne Centrum Kultury im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi 65 57 11 320 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi - 65 57 11 109 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Krobia - 65 5711 709 Zespół Szkoły Podstawowej im. prof. J. Zwierzyckiego i Gimnazjum w Krobi - 65 57 11 716 Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Franciszka Dzierżykraja-Morawskiego w Pudliszkach 65 57 38 152 Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Ziemi Biskupiańskiej w Starej Krobi - 65 57 11 703 Przedszkole Samorządowe „Pod Świerkami” w Krobi - 65 57 11 122 Przedszkole Samorządowe w Pudliszkach – 65 57 38 221 Policja - 997 Straż Pożarna - 998 Pogotowie Ratunkowe - 999 Numer alarmowy z telefonu komórkowego - 112 Telefon Zaufania KPP w Gostyniu 65 575 82 97 Szpital im. K. Marcinkowskiego w Gostyniu - 65 5726 700 Pogotowie Energetyczne - 991 Energetyka Kościan (zgłaszanie awarii) - 65 511 85 00 Pogotowie Gazowe - 992 Całodobowy telefon dyżurny Urzędu Miejskiego w Krobi 512 356 356

Wydawca: Gmina Krobia Redakcja: Adam Sarbinowski - redaktor naczelny, Anna Przybył - sekretarz, Maria Szpurka - korekta Skład: Paweł Adamczak Adres redakcji: ul. Rynek 1, 63-840 Krobia, tel. 65 5711111 adres e-mail: biuletyn@krobia.pl Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega sobie prawo druku nadesłanych materiałów i dokonywania skrótów. Druk: Drukarnia „AKAPIT” Sp. z o.o., 63-800 Gostyń, ul. Starogostyńska 10, tel. 65 572 05 66

biuletyn@krobia.pl

Nr 6/2012

25


Historia

Gazownia w Krobi Od 8 lat toczy się korespondencja w sprawie przejęcia obiektu nieczynnej od 36 lat gazowni w Krobi. Obecny właściciel nie znajduje czasu lub dobrej woli, by o sprawie rozmawiać z władzami samorządowymi gminy. W 2012 roku temat powrócił i tym razem Stowarzyszenie „Chronimy Zabytki Ziemi Krobskiej” zredagowało kolejny monit – z prośbą o interwencję Marszałka Województwa Wielkopolskiego, konserwatora zabytków, parlamentarzystów oraz instytucji i organów zajmujących się ochroną środowiska. Zacznijmy jednak od historii. Gaz wydobywający się z ziemi, był już znany 200 lat p.n.e. w Chinach, tam nawet potrafiono ów gaz już przesyłać na odległość gazociągami ułożonymi z bambusa. Gazowe oświetlenie miast zostało zapoczątkowane w pierwszej dekadzie XIX wieku w Londynie, a następnie w Paryżu i Berlinie. W połowie XIX wieku oświetlenie gazowe dotarło do Poznania, Warszawy i Krakowa. Odgazowywanie węgla kamiennego w temp. 900 – 1300°C, bez dopływu powietrza, pozwoliło już w 1795 roku na uzyskanie tzw. wówczas gazu świetlnego. W pierwszej dekadzie XX wieku przedstawiciele władzy gminnej rozważali różne alternatywne metody oświetlenia miasta – taka była pierwsza intencja. Proponowano budowę elektrowni, gazowni, stacji produkującej acetylen z karbidu. W końcu podjęto decyzję o budowie gazowni (gaz uzyskuje się z węgla kamiennego w procesie tzw. suchej destylacji). Dziś nie można powiedzieć, czy brano wówczas pod uwagę wykorzystanie gazu dla celów grzewczych, można jednak przypuszczać, że tak, skoro w hotelu „Pomorskim” w Krobi, inż. W. Franke wygłaszał referat o nowoczesnych urządzeniach gazowych w domach, mówił o lampach gazowych w domu i o kuchenkach gazowych. Najpierw powołano w Krobi komisję, która miała zapoznać się z problematyką wykorzystania „gazu świetlnego” (taka wówczas funkcjonowała nazwa). Komisja zwiedziła gazownię wykonaną przez firmę berlińską Maxa Hempla i drugą, wykonaną przez firmę Carla Frankego z Bremy. Ostatecznie podjęto decyzję o zleceniu wykonawstwa firmie Maxa Hempla. Firma miała wykonać dokumentację dla oddziału produkcyjnego i instalacji gazowej dla miasta. Podobne instalacje wykonała firma Hempla w Kórniku i Miejskiej Górce. Kierow-

26

nikiem budowy w Krobi zostaje inż. W. Franke z Berlina. Wyposażenia gazowni podjęła się firma leszczyńska Carla Rautenberga. Początkowo do sieci gazowej było podłączonych w Krobi zaledwie 100 odbiorców. Obok gazowni wybudowano łaźnię miejską – wówczas jedyną w mieście tak nowoczesną. Nieopodal budynku gazowni były również warsztaty z pomieszczeniem dla gazomierza, mieszkanie dla gazmistrza, budynek gospodarczy i metalowy zbiornik o pojemności 400 m3 gazu. Architektura obiektu gazowni jest bardzo charakterystyczna dla ówczesnego okresu, charakteryzującego się liniami prostymi – prostokątne okna, drzwi, inne otwory. Najciekawsza jest architektura budynku gazowni, spełniająca funkcje przemysłowe, a jednocześnie nowoczesne i eleganckie szczegóły ozdobne. Gazownia w Krobi początkowo pracowała na trzech retortach poziomych z możliwością oczyszczania w dwóch oczyszczalnikach. Wydajność założona przez Hempla wynosiła 200 tys. m3 rocznie. Początkowo wykorzystano zdolność tej gazowni tylko w 5-8%, ale już w kolejnych latach ilość odbiorców zasadniczo wzrosła. Produkcja gazu zmalała w czasie I wojny światowej do 15% zdolności produkcyjnej gazu. Było to spowodowane biedą tutejszej ludności i pewnie również brakiem węgla. W okresie międzywojennym ilość odbiorców wzrosła do 222, a w mieście paliło się ponad 35 lamp ulicznych. Wartość tego obiektu w 1928 roku szacowano na 227 tys. zł, a gazownia była jednostką gminną, przynoszącą dochody. Z protokółów Rady Miejskiej wynotowałem uchwały w sprawie gazowni, i tak: 8 lipca 1919 r. – na stanowisku gazmistrza pozostanie p. Dopierała 19 września 1919 r. – ustala się cenę za gaz – 1,5 marki za m3 26 listopada 1919 r. – dla robotników gazowni ustala się wynagrodzenie miesięczne 180 marek 27 lutego 1920 r. - ustala się wynagrodzenie dla robotników gazowni - 270 marek miesięcznie 7 kwietnia 1920 r. – ustala się cenę gazu na 2,75 marek za m3 od marca tego roku. Wypisy z tych dokumentów potwierdzają, że gazownia była w strukturach gminnych, a o wszelkich zmianach decydowała Rada Miejska w Krobi. Okres II wojny światowej gazownia przetrwała i praktycznie nie przerywano produkcji gazu. Po II wojnie dokonano modernizacji części produkcyjnej - w piecowni przebudowano piece retortowe na urządzenia o większej wydajności i tak w rękach samorządowych, jako oddział gospodarki komunalnej przetrwała do 1966 r.

Nr 6/2012

W styczniu 1967 r. powstały Wielkopolskie Okręgowe Zakłady Gazownictwa z oddziałem w Lesznie, w skład którego weszła również Gazownia Miejska w Krobi (nikt nie pytał tutejszych władz, czy wyrażają zgodę na takie zmiany). Jeszcze tylko kilka lat funkcjonowała tutejsza gazownia, bo w 1976 r. doprowadzono gaz ziemny do Krobi z Odolanowa i do istniejącej już instalacji popłynął gaz ziemny, a Gazownia Miejska w Krobi wstrzymała produkcję. W kolejnych latach zlikwidowano kompletnie wyposażenie technologiczne, zlikwidowano też łaźnię miejską. Obiekt gazowni w Krobi nie jest wykorzystywany więc od 36 lat. Pozostała w obiekcie i obok smoła pogazowa, ale nie podjęto zabiegów konserwacyjnych, a czas i warunki atmosferyczne działają niszcząco i na ten obiekt, który jest już z racji swoich ponad 100 lat obiektem zabytkowym. Dlatego trzeba dziś zapytać – dlaczego zabytkowy obiekt w rękach państwa (były zmiany właścicieli), nadal niszczeje, a decyzja w sprawie przekazania obiektu trwa już 8 lat? Dziś obiekt można jeszcze uratować, a jutro? Władze samorządowe gminy Krobia rozważają remont, konserwację obiektu z wewnętrzną przebudową, z przeznaczeniem na obiekt użyteczności publicznej, czy to na bibliotekę, czy na garaże dla straży pożarnej lub na sale terapeutyczne dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub też na pomieszczenia dla organizacji pozarządowych. To naturalnie tylko wstępne propozycje. W publikacji wykorzystano materiały opublikowane przez Mirona Urbaniaka. Andrzej Miałkowski

Z ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego w Krobi Dane za okres od 10 października do 24 listopada

Zmarli mieszkańcy: Borkowska Henryka - Poznań Dopierała Stanisław - Pudliszki Iwulski Jerzy - Krobia Karolak Cecylia - Pudliszki Klupś Mariusz - Krobia Kmiecik Irena - Rogowo Kubicka Zofia - Rogowo Matuszak Hieronim - Kuczyna Mikołajczak Jan – Chwałkowo Moderski Antoni - Pudliszki Nowak Felicja - Chumiętki Ostaszewski Krystian - Chwałkowo Owczarek Pelagia- Rogowo Przewoźna Zofia - Domachowo Ziemlińska Irena - Pudliszki

biuletyn@krobia.pl


Kolejni zasłużeni dla Gminy Krobia 11 listopada bieżącego roku, w dniu Narodowego Święta Niepodległości, kolejnych dwóch mieszkańców gminy Krobia wyróżnionych zostało odznaczeniami Zasłużony dla Gminy Krobia. Odznaczenie, które nadawane jest w drodze uchwały przez Radę Miejską w Krobi, otrzymali panowie Kazimierz Szymański z Krobi i Andrzej Miałkowski z Pudliszek. Poniżej prezentujemy Państwu sylwetki odznaczonych, ujęte w uzasadnieniu do uchwały.

Kazimierz Szymański Był jednym z trzech założycieli młodzieżowej organizacji konspiracyjnej, która powstała wiosną 1947 roku w Krobi, przyjmując jednocześnie dla siebie nazwę „Zawisza”. Członkowie organizacji wywodzili się z ruchu harcerskiego. Ta początkowo nieliczna grupa młodych ludzi, nie miała żadnych formalnych powiązań ze strukturami konspiracji antykomunistycznej. W dniu świętego Stanisława Kostki, w 1948 roku, założyciele złożyli przysięgę organizacyjną. Początkowo działalność skupiała się na pisaniu ulotek, malowaniu plakatów z hasłami antykomunistycznymi, które rozlepiali i rozrzucali na terenie Krobi i okolicznych miejscowości. Na początku 1949 roku organizacja została włączona do Armii Krajowej, tworząc Obwód Krobia. Oprócz kontynuowania działalności propagandowej, otrzymali zadanie intensywnego gromadzenia broni. W związku z powyższym Kazimierz Szymański przechowywał w skrytkach kilkaset naboi karabinowych, pociski do działka przeciwpancernego oraz pociski do moździerza. W owym czasie zorganizowano organizacje terenowe oraz ćwiczenia w posługiwaniu się bronią. Organizacja liczyła ponad 50 osób. W sierpniu 1949 roku Kazimierz Szymański został aresztowany na obozie harcerskim w Podtyniu koło Kłodzka przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Gostyniu. Był przetrzymywany w aresztach w Gostyniu, Śremie i Poznaniu. 7 lipca 1950 roku Wojskowy Sąd Rejonowy w Poznaniu skazał osiemnastoletniego wówczas Kazimierza Szymańskiego na karę 11 lat więzienia. Karę odbywał w więzieniach w Poznaniu, Jaworznie i Rawiczu do 30 maja 1956 roku. Przewrót w roku 1989 pozwolił ludziom dawnej konspiracji antykomuni-

biuletyn@krobia.pl

Kazimierz Szymański odbiera odznaczenie z rąk Ireneusza Jóźwiaka stycznej na zorganizowanie koła terenowego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Krobi. Zebranie organizacyjne odbyło się 25 stycznia 1991 roku, a Kazimierz Szymański wszedł w skład jego zarządu. Od 2011 roku sprawuje funkcję prezesa koła. Czynnie uczestniczy w gminnych i regionalnych uroczystościach. Za swoją działalność został wielokrotnie odznaczony między innymi: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Więźnia Politycznego, Krzyżem Armii Krajowej, Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju czy też Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, a także innymi odznaczeniami kombatanckimi.

Andrzej Miałkowski Z wykształcenia jest magistrem chemii, specjalizującym się w tematyce technologii żywienia. W poprzedniej kadencji, tak samo jak w obecnej, sprawował funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Krobi. W Zakładach Przemysłu Owocowo-Warzywnego w Pudliszkach, w których pracował od 21 marca 1960 roku do 30 listopada 1997 roku zajmował różne stanowiska kierownicze, w tym przez wiele lat był dyrektorem zakładu.

Nr 6/2012

Andrzej Miałkowski posiada wiele odznaczeń za zasługi w pracy zawodowej i działalności społecznej, w tym Srebrny Krzyż Zasługi i Złoty Krzyż Zasługi. Z zamiłowania jest historykiem hobbystą, regionalistą. Pod jego redakcją ukazała się praca zbiorowa „Szkice z Dziejów Ziemi Krobskiej” wydana staraniem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Krobskiego Towarzystwa Kulturalnego przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 1986 roku. Natomiast Fundacja „Sąsiedzi Sąsiadom” w Krobi wydała w 2007 roku pracę „Krobia i okolice – zarys dziejów”, której autorami są Andrzej Miałkowski i Robert Grupa. Odznaczony od wielu lat pisze również artykuły na stronie „Z kart historii” najpierw w miesięczniku „Sąsiedzi Sąsiadom”, następnie pod tym samym tytułem w miesięczniku „Kasztelania”, a obecnie w Biuletynie Informacyjnym Gminy Krobia na stronie „Historia”. Andrzej Miałkowski zaangażował się w utworzenie Stowarzyszenia „Chronimy Zabytki Ziemi Krobskiej”. Bardzo często wygłasza również przemówienia okolicznościowe, podczas uroczystości patriotycznych w naszej gminie. Adam Sarbinowski

27


W tym roku podsumowanie konkursu odbyło się w Pałacu na Fosie

Ja i rodzina – podsumowanie konkursu Tegoroczną, 13. edycję gminnego konkursu literacko-plastycznego podsumowano 10 grudnia w Pałacu na Fosie. „Ja i rodzina” – to temat, na który wypowiedzieli się uczestnicy w poezji, prozie i pracach plastycznych. Organizatorami konkursu były: Gminne Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi oraz Bibliote-

ka Publiczna Miasta i Gminy. Na podsumowanie przybyli uczestnicy, ich opiekunowie, dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele władz samorządowych: Przewodniczący Rady Miejeskiej w Krobi Ireneusz Jóźwiak oraz zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych Agnieszka Linowska. Prace literackie oceniało jury w składzie:

Zwycięzcy w najmłodszej kategorii wiekowej

Przenieśli się w świat fantastyki W czwartkowe popołudnie, 29 listopada Dom Strażaka w Pudliszkach po raz kolejny zmienił się w kawiarnię literacką. 39 uczestników ze wszystkich szkół naszej gminy walczyło o tytuł Recytatora Roku 2012 w VIII Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych. Hasło tegorocznych recytatorskich zmagań brzmiało: „W świecie magii, w świecie fantazji”. Organizatorem konkursu od początku jego istnienia 28 jest Zespół Szkoły Podstawowej

i Gimnazjum w Pudliszkach, natomiast nagrody ufundowali: Rada Rodziców, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Operis”, Biblioteka Publiczna w Pudliszkach. Uczestnicy, recytując wybrane przez siebie wiersze oraz fragmenty prozy przenieśli się w baśniowy świat, pełen fantastycznych bohaterów, zdarzeń oraz niezwykłych miejsc. Zebrani mieli okazję wysłuchać wierszy Doroty Gellner, Danuty Wawiłow czy Bolesława Leśmiana. Wśród 6/2012 prozy nie mogłoNr zabraknąć klasyki literatury

Zbigniew Gordziej – przewodniczący oraz Maria Magdalena Pocgaj. Przed ogłoszeniem wyników jurorzy dokonali podsumowania i omówienia nadesłanych prac. Na konkurs literacki nadesłano 29 prac. W kategorii poezja szkoły podstawowe I miejsce przyznano Angelice Nowaczyk. Spośród gimnazjalistów wyróżniono Wiktorię Biernat. W kategorii proza szkoły podstawowe II nagrodę otrzymała Zofia Hałas. Dwie trzecie nagrody przyznano: Agnieszce Krystkowiak oraz Kacprowi Zarembie. W kategorii gimnazjum I miejsce otrzymała Adrianna Biernaczyk II miejsce Domnika Gruszecka, a III miejsce zdobył Dominik Chudy. Prace plastyczne oceniali: Krystyna Konieczna, Aleksandra Pazdan i Jerzy Konieczny. Spośród 194 nadesłanych prac przyznano 12 nagród oraz 21 wyróżnień. Ocenie podlegało wykonanie, technika i warsztat plastyczny, walory artystyczne, interpretacja tematu, sposób przygotowania pracy do konkursu oraz ogólne wrażenia artystyczne. W kategorii szkoły podstawowe I miejsca zajęli: Mateusz Białek, Ziemowit Żołędziowski, Wiktoria Wencel, Gabriela Pazoła. II miejsca przyznano: Igorowi Wałkiewiczowi, Sarze Kreczmer, Jagodzie Boguszyńskiej oraz Darii Stochaj. III miejsca zajęli: Kinga Śniegocka, Zofia Jędryczka, Kacper Pijaczyński oraz Klaudia Pospiech. Maria Szpurka

fantastycznej - fragmentów „Harrego Pottera”, „Władcy Pierścieni” czy „Opowieści z Narnii”. Różnorodny i bogaty świat fantastyki podkreślała starannie przygotowana dekoracja. Z jednej strony była pięknie wyeksponowana dobra magia, prezentowana przez kolorowe, magiczne drzewo, wróżkę i krasnoludki. Z kolei ponure, oplecione pajęczyną drzewo pełne nietoperzy, czarownice i duchy pokazywały ciemną stronę tego świata. Po wysłuchaniu recytatorów komisja konkursowa w składzie: Ewelina Dolata – przewodnicząca, Hanna Dolata, Bogumiła Gano nagrodziła następujące osoby w kategorii klasy I-III szkoły podstawowej: I miejsce i tytuł Recytatora Roku 2012 Łukasz Łysakowski, II miejsce Klaudia Pospiech, III miejsce Hanna Goździk. W starszej grupie (klasy IV-VI szkoły podstawowej) tytuł najlepszego recytatora zdobyła Dagmara Ptaszyńska, II miejsce ex aequo przyznano Angelice Nowaczyk i Dagmarze Janowskiej, jury nie przyznało III miejsca. Wśród gimnazjalistów zwyciężyła Daria Poprawa, II miejsce przyznano Karolinie Nowak, a III Mai Pietras. Komisja przyznała także dwie nagrody za szczególne wrażenia artystyczne - Dagmarze Ptaszyńskiej i Andrzejowi Kabale. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i pendrivy, laureaci poszczególnych grup tabliczki Recytatora Roku, natomiast pozostali uczestnicy dyplomy oraz upominki. Konkurs, który wszedł już na stałe do gminnego kalendarza, daje możliwość prezentacji młodych talentów w tak trudnej sztuce, jaką jest prezentacja żywego słowa. biuletyn@krobia.pl A. Przybył

Biuletyn Gminy Krobia nr 6  
Biuletyn Gminy Krobia nr 6  

Biuletyn Gminy Krobia nr 6

Advertisement