Page 1

Paryski szyk, biskupiański dryg

s. 24

Nr 2/2012ukaże się 29 czerwca Kolejny numer biuletynu

biuletyn@krobia.pl

1


Najpiękniejsza pisanka wielkanocna

Pisanki ozdabiano wstążkami, papierem, cekinami, kuleczkami z bibuły 30 marca br. w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży oraz w Przedszkolu Samorządowym „Pod Świerkami” w Krobi odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego „Najpiękniejsza pisanka wielkanocna”, którego organizatorem

była Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Krobi. Celem konkursu, na który wpłynęły prace wykonane zarówno przez uczniów jak i przedszkolaków, było propagowanie tradycji i folkloru. Najliczniejszą grupę uczestników stanowili

przedszkolacy, którzy bardzo chętnie biorą udział w proponowanych przez bibliotekę konkursach. Łącznie ocenie podlegało 105 pisanek, autorstwa 63. uczestników konkursu oraz 3 prace zbiorowe, które wykonały dzieci z grupy Misiów z Przedszkola Samorządowego „Pod Świerkami” w Krobi. Wszyscy uczestnicy wykazali się niezwykłą pomysłowością. Kolorowe jajka ozdabiali wstążkami, papierem, cekinami czy kuleczkami z bibuły. Pojawiły się również pisanki wykonane w sposób bardziej tradycyjny – poprzez malowanie wydmuszek. Pisanki przybierały różne kształty. Były więc tradycyjne jajka, ale pojawiły się również prace w kształcie zajączka lub kurczaczka. Ponieważ trudno było wybrać tę najpiękniejszą pisankę, organizatorzy konkursu wyróżnili wszystkie dzieci, obdarowując je upominkami. Wszystkie prace stały się elementem dekoracji i świątecznego wystroju krobskiej biblioteki. Wystawę obejrzeć można do końca kwietnia. Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy i gratulujemy pomysłowości. Maria Borowska

Lany poniedziałek w Starej Krobi Lany poniedziałek obchodzony jest w Starej Krobi w sposób szczególny. Tradycją stało się już to, że tego dnia męska część młodzieży przebiera się i wyrusza na ulice wioski w poszukiwaniu panien do oblewania. Chociaż podczas tegorocznego lanego poniedziałku pogoda nie była „wymarzoną”, to trzeba przyznać, że i tak na drodze nie brakowało ludzi zainteresowanych tą lokalną t r a d yc j ą . P r z e bi e r a ń cy, z w a n i „diabłami”, odwiedzili prawie każdą posesję, życząc ich gospodarzom pomyślności oraz zdrowia przez cały rok. Na czele barwnego korowodu maszerowali tradycyjnie baba i dziad. Wszyscy tańczyli i śpiewali w rytm biskupiańskiej muzyki, a napotkane dziewczęta oblewane były wodą, co zapobiec

2

Przebierańcy podczas odwiedzin w jednym z gospodarstw ma pozostaniem w przyszłości starą panną. W podziękowaniu za życzenia, „diabły” otrzymywały z rąk gospodarzy jajka i inne świąteczne produkty. Przebierańcy ze Starej Krobi dzielnie pod-

Nr 2/2012

trzymują tradycję i jak co roku zaskakują mieszkańców swoimi kolorowymi przebraniami. Karolina Radoła

biuletyn@krobia.pl


Wiadomości z magistratu

Węgiel brunatny Koncesja udzielona przez Ministra Środowiska na poszukiwanie złóż węgla brunatnego na terenie gminy Krobia i Miejska Górka budzi wiele emocji i kontrowersji, a czasami nawet agresji. Krąży wiele wersji przeszłych wydarzeń i scenariuszy przewidujących przyszłość. Niektóre z tych ocen i komentarzy, dotyczą także stanowiska Gminy Krobia w przedmiotowej kwestii. Od pięciu lat, kiedy pełnię funkcję Burmistrza Krobi, staram się w sposób zrównoważony, w dialogu z mieszkańcami, rozwijać te możliwości, które w naszej gminie tkwią. Staramy się poprawiać infrastrukturę, m.in. poprzez budowę kanalizacji sanitarnej, dróg, rozbudowę szkół, remonty świetlic, budowę terenów sportowych i innych obiektów użyteczności publicznej. Próbujemy podnosić poczucie własnej wartości mieszkańców poprzez szacunek dla własnej kultury, tożsamości i tradycji. Chcemy budować lokalny samorząd w oparciu o wzajemne zaufanie, solidarność i odpowiedzialność. Bez tych wartości, trudno mówić o poczuciu życia w społeczeństwie obywatelskim. Będąc na wielu spotkaniach mam okazję słyszeć różne zarzuty, pretensje i żale, związane z poszukiwaniami węgla brunatnego m.in. na terenie gmin Krobia i Miejska Górka. Jeśli nawet się z nimi nie zgadzam, czy uważam za nieprawdziwe, staram się rozumieć emocje i obawy, które się za nimi kryją.

Oświadczenie Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie ewentualnej budowy kopalni odkrywkowej węgla brunatnego na terenie Powiatu Gostyńskiego w Gminach Krobia i Poniec, oraz na terenie Powiatu Rawickiego w Gminie Miejska Górka Na podstawie §19 ust. 2 pkt. 3 Uchwały Nr XVII/112/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie Statutu Gminy Krobia (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2008 r. Nr 60, poz. 1198 z późn. zm.), Rada Miejska w Krobi występuje z następującym oświadczeniem: § 1. W związku z ewentualnością budowy kopalni odkrywkowej węgla brunatnego na terenie naszej gminy, oraz gmin Poniec i Miejska Górka oświadczamy,

biuletyn@krobia.pl

Każdy ma prawo do samodzielnego wyciągania wniosków i do samodzielnych ocen. Ja nie mam zamiaru komukolwiek narzucać punktu widzenia. Przypomnę jednak fakty, które wskazują na kierunek działań samorządu gminy Krobia w ostatnich latach. Są to działania ukierunkowane na zachowanie charakteru rolniczego gminy przy jednoczesnym tworzeniu zachęt do inwestowania w drobne usługi i nieuciążliwy przemysł. - na obszarze poszukiwań przyjęty został plan zagospodarowania przestrzennego przewidujący tereny rolnicze z możliwością budowy siłowni wiatrowych – 29.10.2009 r., - w okolicy zakładu HJ Heinz Pudliszki przyjęto miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, pozwalający na rozwój funkcji przemysłowej – 28.03.2011 r., - w celu rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa przetwórstwa spożywczego, utworzono podstrefę Specjalnej Strefy Ekonomicznej – 13.01.2010 r., - przyjęto uchwały pozwalające na ulgi inwestycyjne dla przedsiębiorców, rozwijających działalność na terenie gminy Krobia (pomoce regionalne oraz de minimis) – 27.05.2010 r., - w maju 2012 roku ma rozpocząć się budowa farmy wiatrowej, składającej się z 11 wiatraków, - m.in. dzięki współpracy gminy Krobia z HJ Heinz Polska, do Pudliszek przeniesiono część produkcji z zakładów w Międzychodzie. Na koniec chciałbym również nadmienić,

że wbrew informacjom rozpowszechnianym przez niektóre osoby, koncesji - pozwolenia na badania i wydobycie złóż, w tym węgla brunatnego, udziela nie samorząd gminny i reprezentujący go burmistrz, ale Minister Środowiska, w imieniu właściciela złóż - Skarbu Państwa, przy akceptacji właściciela nieruchomości, na którego ziemi ma być przeprowadzony odwiert. Wynika to z prawa własności do nieruchomości, która znajduje się bezpośrednio nad złożem. Chciałbym również podkreślić, że chociaż przedmiotem dyskusji jest dzisiaj kwestia poszukiwań węgla brunatnego, już wcześniej wydane zostały koncesje na poszukiwanie gazu ziemnego i ropy naftowej. Poniżej przedstawiam Państwu treść oświadczenia – stanowiska Rady Miejskiej w Krobi w sprawie wydobycia węgla brunatnego m.in. na terenie gminy Krobia, które przyjęte zostało 29 marca 2012 r. podczas XX sesji Rady Miejskiej w Krobi. Dokument ten najlepiej obrazuje stanowisko władz samorządowych gminy Krobia w kwestii poszukiwania oraz wydobycia węgla brunatnego. Jednocześnie odsyłam Państwa do strony internetowej Gminy Krobia – www. k r o b i a . p l , gd z i e w z a k ł a d c e „Inwestycje” – „Kopalnie – fakty i mity”, znajduje się moje oświadczenie, dotyczące negatywnego stosunku do dokumentowania i eksploatacji złóż węgla brunatnego na terenie gminy Krobia oraz inne materiały dotyczące przedmiotu sprawy. Burmistrz Krobi /-/ Sebastian Czwojda

że jesteśmy przeciwni budowie kopalni na obszarze gminy Krobia i gmin sąsiadujących: Miejska Górka i Poniec. Stanowisko nasze wynika z możliwości wystąpienia niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym. Zmiany te dotknęłyby podstaw funkcjonowania gospodarstw rolnych. Gospodarują one na glebach o wysokiej klasie bonitacyjnej i prowadzone są w wysokie kulturze rolnej. Na terenie naszej gminy, oraz gmin sąsiednich prowadzona jest produkcja dla firmy HJ Heinz działającej w miejscowości Pudliszki (dawniej ZPOW Pudliszki). Działalność tego zakładu ma ponad 90letnią tradycję i nie może zostać zachwiane obopólne zaufanie co do możliwości uprawy, sprzedaży i przetwarzania owoców i warzyw. Rolnicy naszej gminy są szczególnie związani z pracą w rolnictwie, bo wynika to z historii naszego obszaru. Znaczna część wiosek była własnością biskupów poznańskich, stąd nazwa naszego regionu - Biskupizna.

Po zmianach w planie zagospodarowania przestrzennego naszej gminy współpracujemy z firmami, które zbudują na terenie gminy dwie Farmy Wiatrowe. Będzie to nasz udział w zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego kraju. Zdaniem Rady Miejskiej w Krobi należy kontynuować dotychczasowe kierunki rozwoju gminy. Nie wiążemy tego rozwoju z odkrywkową kopalnią węgla brunatnego, ponieważ budzi to niepokój i protesty mieszkańców. Oświadczenie Rady Miejskiej w Krobi jest zgodne z wcześniejszym oświadczeniem Burmistrza Krobi, które było i jest przeciwne eksploatacji złóż węgla brunatnego. Wyrażamy gotowość współpracy z gminami zainteresowanymi tym problemem. § 2. Oświadczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krobi oraz zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Krobia.

Nr 2/2012

3


Wiadomości z magistratu

Z prac Rady Miejskiej w Krobi 29 marca 2012 r. odbyła się XX sesja Rady Miejskiej w Krobi, na której radni podjęli uchwały w sprawie: - zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Chumiętki (wybory odbyły się 11 kwietnia br., a nowym sołtysem Chumiętek została wybrana Agnieszka Sudolska), - przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla gminy Krobia na lata 2012-2015, - wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Krobia w roku 2013 środków, stanowiących fundusz sołecki, - powierzenia gminie Gostyń do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej, polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Krobia, - rozpatrzenia skargi Prokuratora Rejonowego w Gostyniu na uchwałę Rady Miejskiej w Krobi Nr XL/314/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Krobia w części obejmującej rozdział IV § 13, - zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Potarzyca, - przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krobia w 2012 roku, - pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii dróg gminnych, - wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości położonej w Pijanowicach obręb Bukownica, - wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości zabudowanych położonych w Ziemlinie, - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Starej Krobi i Domachowie. Ponadto podjęto uchwały w sprawie: - zmian budżetu i zmian w budżecie

Gminy Krobia na rok 2012, - zmiany uchwały nr XII/88/2011 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości położonych w Ciołkowie, - zmiany uchwały Nr XVIII/127/2011 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2012-2025, - zmiany uchwały Nr XL/314/2009 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Krobia. Niezwykle ważną uchwałą (Nr XX/142/2012 ), którą rajcy podjęli na marcowej sesji, było też przyznanie stypendiów, w kwocie 300 zł każde, za wyniki w nauce za I semestr w roku szkolnym 2011/2012. Zgodnie z nią stypendia otrzymają: Katarzyna Czwojda, Katarzyna Dykcik, Amelia Gronowska, Weronika Jeż, Dominika Kasperkowiak, Maria Koncewicz, Monika Lisiecka, Julia Michalska, Martyna Paszkier, Katarzyna Skrzypczak ze szkoły podstawowej przy ZSPiG w Krobi. Dominika Chuda i Natalia Talarczak z gimnazjum przy ZSPiG w Krobi. Agnieszka Krystkowiak ze szkoły podstawowej przy ZSPiG w Pudliszkach. Wiktoria Wajszczak ze szkoły podstawowej przy ZSPiG w Starej Krobi. Stypendia wręczone zostaną na najbliższej sesji Rady. Podczas XX sesji Rady Miejskiej w Krobi przedstawiono również sprawozdania z działalności w 2011 roku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi oraz z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok. Aurelia Sikorska

4

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, Urząd Miejski w Krobi postanowił wyjść naprzeciw oczekiwaniom osób głuchoniemych i ułatwić im załatwianie spraw administracyjnych. Osobą, która pomagać będzie klientom UM w Krobi, mającym problemy ze słuchem, w załatwieniu wszelakich spraw, jest p.o. Sekretarza Gminy Krobia Katarzyna Szablewska. Warto podkreślić, że Katarzyna Szablewska ukończyła w tym celu specjalny kurs, zorganizowany przed Oddział Wielkopolski Polskiego Związku Głuchych w Poznaniu, podczas którego poznawała zasady porozumiewania się w języku migowym, w tym również tzw. alfabet palcowy. Kurs zakończył się egzaminem, który p.o. Sekretarza Gminy zdała z wynikiem pozytywnym. Jako ciekawostkę można również podać, że z pomocy Katarzyny Szablewskiej skorzystali już pierwsi klienci Urzędu Miejskiego w Krobi. Adam Sarbinowski

Wypłata środków z tytułu zwrotu podatku akcyzowego

Dudziak Maciej – 13 Puślednik Marcin – 24 Urbański Hieronim – 252 Wajnert Paulina – 63 Frekwencja podczas wyborów wyniosła 14,97%, a na 3393 uprawnionych, swój głos oddało 508 mieszkańców Krobi. Sylwetkę nowo wybranego radnego Rady Miejskiej w Krobi przedstawimy Państwu w czerwcowym wydaniu Biuletynu.

W związku ze zmianą przepisów, wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, można było składać w tym roku do końca lutego. Do Urzędu Miejskiego w Krobi wpłynęły 432 wnioski, na podstawie których wydano decyzje przyznające zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na łączną kwotę 482.705,11 zł. Wypłata należności, przyznanych na podstawie wydanych decyzji, nastąpi jeszcze w kwietniu, niezwłocznie po otrzymaniu dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Pragniemy przypomnieć, że drugim terminem, w którym można złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego jest miesiąc sierpień (od 01 sierpnia 2012 roku do 31 sierpnia 2012 r.). Wnioski składać można w Urzędzie Miejskim w Krobi, wraz z fakturami VAT bądź ich kopiami, stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r.

Adam Sarbinowski

Maria Grzegorzewska

Rada Miejska w Krobi ponownie w komplecie Zwycięstwem Hieronima Urbańskiego zakończyły się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krobi, które 22 kwietnia odbyły się Krobi. Przypomnijmy, że wybory zarządzono w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Rady Miejskiej w Krobi śp. Józefa Musielskiego, który zginął tragicznie w wypadku komunikacyjnym. W wyborach startowało pięciu kandydatów, którzy otrzymali następującą liczbę głosów: Andrzejewski Artur – 154

W krobskim magistracie można załatwić sprawę w języku migowym

Nr 2/2012

biuletyn@krobia.pl


Wiadomości z magistratu

Wykonanie budżetu gminy Krobia za 2011 rok 26 marca br. Burmistrz Krobi wydał zarządzenie, przedstawiające wykonanie budżetu Gminy Krobia za rok 2011. Wyniki tego sprawozdania są najważniejszym elementem branym pod uwagę przy udzielaniu Burmistrzowi Krobi przez Radę Miejską w Krobi absolutorium za rok poprzedni. Zarządzenie jest również dokumentem dostępnym dla wszystkich mieszkańców gminy, z którego mogą się oni dowiedzieć, na co wydawane są środki z gminnego budżetu. (dokument jest dostępny na stronie www.krobia.pl. BIP, zakładka „Finanse i mienie”). W 2011 roku uzyskano dochody w kwocie 32,1 mln złotych, co stanowiło dokładnie 100% kwoty zaplanowanej. Kwota ta jest o ponad 8% wyższa niż w roku poprzednim. Warto w tym miejscu podkreślić, że w ciągu ostatnich 5 lat, dochody budżetowe gminy wzrosły o ponad 40%. Głównym źródłem dochodów są subwencje i dotacje (m.in. subwencja na zadania oświatowe, dotacje na pomoc społeczną oraz na zadania inwestycyjne), które stanowią prawie 60% dochodów ogółem – ok. 19 mln złotych. Wpływy z podatków i opłat lokalnych, czyli np. podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek od środków transportowych, stanowią również bardzo istotny element budżetu, wyniosły 5,7 mln zł – ok. 18% dochodów ogółem. Gminie przysługuje również udział w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych, płaconych przez mieszkańców i przedsiębiorców. W roku 2011 było to 4,6 mln zł, a więc ok. 14% dochodów ogółem. Warto zwrócić uwagę na sukcesywnie wzrastające z tego tytułu dochody, które wskazywać mogą na większą aktywność zawodową mieszkańców oraz zrównoważony wzrost gospodarczy naszej gminy. Pozostałe dochody gminy stanowią ok. 8% dochodów ogółem (są to m.in. wpływy majątku gminy). W ubiegłym roku na wydatki przeznaczono kwotę 32,4 mln złotych, przy czym wydatki na inwestycje przekroczyły kwotę 4,6 mln złotych. Ogółem w roku 2011 zrealizowano niższe wydatki aniżeli w roku 2009 i zaledwie o 1,5% wyższe niż w roku 2010. Dzięki wprowadzonym oszczędnościom w wydatkach, udało się zrealizować znacznie niższy deficyt niż planowano i zaoszczędzić kwotę 2,6 mln złotych. Ogółem wydatki gminy podzielić można na poszczególne grupy i wskazać ich strukturę. W ramach wydatków w roku 2011, na wydatki bieżące na

biuletyn@krobia.pl

oświatę przeznaczono 43% wydatków ogółem – prawie 14 mln złotych. Inwestycje stanowiły ponad 14% (4,6 mln zł), wydatki na pomoc społeczną 15,4% (prawie 5 mln zł), a na obsługę długu 2,1% (ok. 680 tys. zł). Wydatki na administrację publiczną wyniosły 2,4 mln złotych, co stanowi 7,3% wydatków budżetu. Pozostała kwota przeznaczona została na bieżące utrzymanie dróg gminnych, ochronę środowiska, mieszkania socjalne, gospodarkę komunalną, melioracje, funkcjonowanie straży pożarnych, oświetlenie uliczne, itp. W roku 2011 zrealizowano szereg inwestycji. Pod względem wartości największe inwestycje to: 1. Remont ulicy Grunwaldzkiej w Krobi - 1.258.981,51 zł, 2. Rozbudowa i remont ZSPIG w Pudliszkach (I etap) - 751 349,94 zł, 3. Budowa i remonty dróg i chodników w gminie (drogi powiatowe w Przyborowie i Sułkowicach oraz drogi gminne) - 478 059,26 zł, 4. Przebudowa dróg gminnych (ul. Kasztelańska w Krobi, drogi dojazdowe do gruntów rolnych, dokumentacja na budowę dróg, przebudowa kanalizacji deszczowej, budowa przystanku komunikacji publicznej w Krobi) - 392 725,45 zł, 5. Adaptacja pomieszczeń ZSPiG w Krobi na pomieszczenia siłowni i klubu fitness (I etap z wyposażeniem) - 306 043,74 zł, 6. Przebudowa ul. Wjazdowej w Pudliszkach – 200 000,00 zł, 7. Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie – 198 682,08 zł, 8. Remonty i wyposażenie świetlic wiejskich – 178 401,32 zł 9. Remont i modernizacja budynku kina w Krobi - 155 846,65 zł, 10. Modernizacja budynku przy ul. Powst. Wlkp. 30 w Krobi - 142 614,03 zł, 11. Biskupianski Gościniec i utworzenie Centrum Kultury Biskupiańskiej w Domachowie – 124 850,41 zł. Rok 2011 był również drugim rokiem funkcjonowania funduszu sołeckiego. Na wydatki w ramach funduszu przeznaczono kwotę ok. 235 000,00 zł. Wydatki dotyczyły 22 miejscowości naszej gminy, a ich wysokość była uzależniona przede wszystkim od liczby mieszkańców danej miejscowości. Dzięki środkom z funduszu udało się wyremontować część świetlic wiejskich, zakupić niezbędne wyposażenie, zagospodarować

Nr 2/2012

otoczenie, a nawet wyremontować odcinki dróg. Środki były też przeznaczane na organizowanie imprez i spotkań promujących ideę samorządności. Najważniejszym zrealizowanym celem, który udało się osiągnąć dzięki środkom z funduszu sołeckiego, jest jednak aktywizacja mieszkańców, która przełożyła się na zdecydowanie większe zaangażowanie w realizację różnych przedsięwzięć na terenie sołectw. Damian Walczak

Sprostowanie W związku z publikacją w Biuletynie Informacyjnym Gminy Krobia nr 1 z dnia 24 lutego 2012 roku artykułu „Gdyby nie oni, nie byłbyś tu”, jako autorka tekstu, chciałabym uzupełnić jego treść. W uroczystościach związanych z obchodami 93. rocznicy Powstania Wielkopolskiego, które miały miejsce w dniu 30 styczna br. w Nieparcie, wzięli udział również przedstawiciele Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych z Krobi, których bardzo przepraszam za nieuwzględnienie w pierwotnej wersji artykułu. Przed rozpoczęciem uroczystości w Nieparcie, delegacje przedstawicieli Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego złożyły kwiaty na krobskim rynku, pod tablicą upamiętniającą udział Kompanii Krobskiej w Powstaniu Wielkopolskim.

Maja Moskwa-Loman

Sprostowanie W poprzednim numerze Biuletynu Informacyjnego Gminy Krobia, pojawiły się nieprawdziwe informacje we wspomnieniu o osobie śp. Józefa Musielskiego – byłego radnego Rady Miejskiej w Krobi, który wspólnie z bratem Ryszardem zginął tragicznie w wypadku samochodowym w dniu 16 grudnia 2011 r. Jak podałem w artykule, śp. Józef Musielski miał troje rodzeństwa, zaś w rzeczywistości posiadał on czworo rodzeństwa. Ponadto śp. Józef Musielski pobierał naukę w Grzybnie, a nie jak podałem w Grzybowie. Za zaistniałą pomyłkę, wynikającą z uzyskania nieprecyzyjnych informacji o zmarłym od „osób trzecich”, przepraszam w szczególności rodzinę śp. Józefa Musielskiego.

Adam Sarbinowski

5


Wiadomości z magistratu Zakończono przyjmowanie zgłoszeń o wymarznięciach upraw rolnych 13 kwietnia zakończyło się przyjmowanie zgłoszeń o wymarznięciach, w związku ze szkodami w uprawach rolnych spowodowanymi niskimi temperaturami w okresie zimy 2011/2012. Gminna komisja ds. szacowania szkód, przyjmowała w dniach od 2 do 13 kwietnia br. informacje o poniesionych stratach, od rolników posiadających uprawy rolne na terenie gminy Krobia. Zebranie informacji niezbędne było do zgłoszenia szkody, spisania protokołu oraz ustalenia terminu lustracji uprawy. Zgodnie z zasadami szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w przypadku gdy w gospodarstwie rolnym prowadzona jest produkcja roślinna i zwierzęca, niezależnie od tego czy szkody wystąpiły wyłącznie w uprawach, wyłącznie w zwierzętach czy też w uprawach i zwierzętach, dla celów ubiegania się o kredyt preferencyjny, poziom szkód musi być wyższy niż 30% średniej rocznej produkcji danego rolnika z ubiegłych trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody lub trzech lat w okresie pięcioletnim, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji tj. w zakresie produkcji zwierzęcej i roślinnej. Ponadto zgodnie z informacją dla komisji szacującej straty, dotyczącą ogólnych zasad szacowania szkód w przypadku szkód

Informacje podatkowe W lutym podatnikom na terenie gminy Krobia, doręczone zostały decyzje ustalające wysokość zobowiązania podatkowego na 2012 rok. W dniu 15 marca 2012 upłynął zaś termin płatności I raty podatku. Przypomnijmy również, że płatności kolejnych rat należy dokonać w terminach: II rata do dnia 15 maja, III rata do dnia 15 września, IV rata do dnia 15 listopada. Wszystkim Państwu, którzy dokonali wpłaty serdecznie dziękujemy, a osobom, które jeszcze nie dopełniły swojego podatkowego obowiązku, przypominamy że nieuregulowanie zaległości podatkowych I raty, spowoduje wszczęcie postępowania egzekucyjnego, co będzie skutkowało dodatkowymi kosztami. Ponadto informujemy, że jak co roku zostaną przeprowadzone kontrole podatkowe, które mają na celu sprawdzenie zgod-

6

Przez 10 dni gminna komisja przyjęła blisko 500 zgłoszeń o szkodach w uprawach ozimych spowodowanych między innymi przez ujemne skutki przezimowania albo szkód powstałych w wyniku innych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w terminie do 20 maja wymagających zaorania, poziom szkód ustala się uwzględniając utratę plonów danej uprawy na poziomie 40%. Łącznie w dniach od 2 do 13 kwietnia do komisji wpłynęło blisko 500 zgło-

szeń. Kolejnym etapem szacowania strat, jak już wspomniano powyżej, będzie lustracja upraw oraz sporządzenie protokołów dotyczących szkód i strat w uprawach rolnych, na podstawie których prawdopodobnie rolnicy będą się mogli ubiegać o przyznanie kredytów preferencyjnych.

ności zgłoszonych do opodatkowania powierzchni zabudowań. O terminie przeprowadzenia kontroli podatnicy zostaną poinformowani pisemnie. Pamiętajmy jednocześnie, że opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają: 1. grunty, 2. budynki lub ich części, 3. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podstawę do opodatkowania podatkiem od nieruchomości stanowią: − dla gruntów – powierzchnia tych gruntów, − dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa. Powierzchnia użytkowa jest to powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe, a więc także powierzchnię tzw. przyziemi, piwnic i strychów. Powierzchnię pomieszczeń o wysokości

w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej w 50 proc., a tę, gdzie budynek jest niższy niż 1,40 m, pomija się. Niezamieszkałe piwnice i strychy, są na terenie gminy Krobia zwolnione z opodatkowania. Pamiętać również należy, że jeżeli rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części, to w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany, należy dokonać zgłoszenia tego budynku do opodatkowania, poprzez złożenie korekty informacji w sprawie podatku od nieruchomości. Również jeśli na nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza, fakt ten należy zgłosić organowi podatkowemu, podając powierzchnię, na której działalność jest prowadzona. Zmiany powierzchni należy dokonać na informacji w sprawie podatku od nieruchomości (druk IN-1), którą można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Krobi ul. Rynek 1, pokój nr 2 lub pobrać ze strony internetowej www.bip.krobia.pl (zakładka „Jak załatwić sprawę?” „Podatki i opłaty lokalne”). Renata Marciniak

Nr 2/2012

Adam Sarbinowski

biuletyn@krobia.pl


Wiadomości z magistratu

Podsumowano zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2011/2012 55 292,24 tys. zł kosztowało podatników zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Krobia. 26 751,60 zł z tej kwoty zrefundował gminie Krobia powiat gostyński za odśnieżanie dróg powiatowych. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że po raz pierwszy gmina Krobia odśnieżała nie tylko drogi gminne, ale również znaczną część dróg powiatowych leżących w jej granicach administracyjnych. Fakt ten wynikał z porozumienia, podpisanego przez samorządy gminne z terenu powiatu gostyńskiego z samym Powiatem Gostyńskim. Na mocy porozumienia gminy zobowiązały się do odśnieżania wyznaczonych dróg powiatowych na ich terenie, w zamian za refundację kosztów zrealizowanej usługi. Porozumienie dotyczyło jedynie odśnieżania, bowiem usuwanie śliskości z nawierzchni dróg powiatowych, poprzez ich posypywanie solą lub mieszanką soli i piasku, Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu pozostawił do realizacji sobie. Warto również podkreślić, że do ww. kwoty należałoby również dodać wydatki poniesione przez za-

rządców drogi wojewódzkiej 434 (Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu) oraz dróg Krobia - Poniec i Pępowo - Krobia (Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu), które ze względu na wyższy standard odśnieżania (szybszy czas usunięcia śniegu z jezdni) odśnieżane były w odrębnym trybie przez zarządców dróg. Łącznie do zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Krobia w sezonie 2011/2012 zaangażowane zostały 4 piaskarki ciągnikowe, 18 ciągników z pługami odśnieżnymi, ciągnik z pługiem wirnikowym oraz dwie koparko-ładowarki. Śnieg z nawierzchni dróg gminnych usuwała Spółdzielnia Kółek Rolniczy w Krobi, wyłoniona w postępowaniu przetargowym oraz sprzęt (wraz z operatorami), znajdujący się w dyspozycji Urzędu Miejskiego w Krobi. Odśnieżaniem dróg powiatowych zajęła się firma WALTRANS z Chumiętek, która również wyłoniona została w przetargu. Dodatkowo na podstawie umów cywilnoprawnych, zawartych w trybie ustawy o zarządzaniu kryzysowym, śnieg w cza-

Już niebawem na poddaszu budynku w Nieparcie powstaną trzy lokale socjalne

Lokale socjalne w Nieparcie Na terenie gminy Krobia ma miejsce trudna sytuacja lokalowa. Świadczy o tym nie tylko liczba wniosków złożonych w Urzędzie Miejskim w Krobi o przydział lokalu mieszkalnego lub socjalnego, ilość wyroków orzekających eksmisję osób z mieszkań, ale i niedobór lokali na wolnym rynku. Wszystkie te czynniki, w połączeniu z sytuacją ubożenia społeczeństwa, stanowiły impuls do

biuletyn@krobia.pl

powiększenia przez gminę Krobia zasobu lokali socjalnych. We wrześniu 2011 r. złożono w Banku Gospodarstwa Krajowego wniosek o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat, na utworzenie trzech lokali socjalnych w Nieparcie. Wniosek pomyślnie przeszedł proces weryfikacji i spełnił wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury. Efektem starań pra-

Nr 2/2012

sie intensywnych opadów usuwało z dróg na terenie gminy Krobia również 6 osób indywidualnych – rolników oraz dwóch przedsiębiorców. Przypomnijmy, że także w poprzednich latach osoby indywidualne odśnieżały drogi na terenie gminy, dzięki czemu zachowywano ich przejezdność w czasie intensywnych opadów śniegu. Jako ciekawostkę można również podać, że taki sposób zwalczania skutków zimy jeszcze dwa lata temu wykorzystywało poza Krobią tylko kilka samorządów w Polsce. Dziś pomysł ten wykorzystywany jest przez bardzo wiele samorządów - zwłaszcza przez gminy wiejskie i miejsko-wiejskie. Odrębnym zadaniem było usuwanie śliskości z dróg gminnych na terenie gminy Krobia. Zadanie to realizowane było przez wyłonioną w postępowaniu przetargowym Spółdzielnię Kółek Rolniczych w Krobi, a także przez sprzęt i pracowników grupy remontowo-budowlanej Urzędu Miejskiego w Krobi. Łącznie do usuwania śliskości zużyto 103 tony piasku oraz 30 ton soli. Adam Sarbinowski

cowników krobskiego magistratu było podpisanie 25 stycznia 2012 r. umowy o udzielenie finansowego wsparcia na utworzenie lokali socjalnych. Przewidywane koszty przedsięwzięcia oszacowano na 388.441,76 zł. Bank udzieli gminie finansowego wsparcia do kwoty 155155.376,70 zł. Inwestycja dotyczy utworzenia niezależnych lokali socjalnych, których łączna powierzchnia użytkowa wyniesie 116,60m2. Będą one usytuowane na poddaszu budynku w Nieparcie, w którym obecnie na parterze znajduje się sklep oraz świetlica wiejska. Wykonawca przedsięwzięcia zostanie wyłoniony w postępowaniu przetargowym. Po zakończeniu inwestycji lokale socjalne zostaną przydzielone osobom zakwalifikowanym do najmu zgodnie z uchwałą Nr XLIV/289/2002 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu gminy Krobia (z późn. zm.). W ramach ww. programu rządowego zasób gminy Krobia zostanie powiększony o trzy lokale socjalne. Stanowią one tylko część zapotrzebowania w tym zakresie. Niewątpliwie w kolejnych latach konieczne będzie kontynuowanie działań, mających na celu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych lokalnej społeczności, poprzez rozwój budownictwa socjalnego. Olga Musielak

7


Wiadomości z magistratu

Środki zewnętrzne stale zasilają budżet gminy − Budowa systemu kanalizacji zbiorczej

Istnieje co najmniej kilka rankingów, na podstawie których można weryfikować zdolność samorządów do pozyskiwania środków zewnętrznych. Inne możliwości mają małe gminy, inne duże aglomeracje. Specyfika udziału w konkursach dla gmin rolniczych różni się zasadniczo od wpisywania się w priorytetowe cele przez samorządy z dużym nasileniem przemysłu i przedsiębiorczości na swoim terenie. Coraz częściej o udziale w aplikowaniu o środki zewnętrzne decyduje kondycja finansowa samorządu, możliwość pokrycia udziału własnego przez beneficjenta. Dynamika wzrostu nakładów inwestycyjnych w naszej gminie w ostatnich latach to również w dużej mierze zasługa środków zewnętrznych. Pierwsze środki finansowe ze źródeł unijnych, pojawiały się jako tzw. przedakcesyjne jeszcze przed rokiem 2004. Następnie realizowano już rozdział w okresie programowania 20042006 i obecnie rozdysponowuje się pulę z lat 2007-2013. W sumie ze wszystkich źródeł zewnętrznych Gmina Krobia pozyskała ponad 20 mln zł na realizację różnych przedsięwzięć. Ze środków przedakcesyjnych i pierwszego okresu programowania uzyskano ok. 1,3 mln zł, a w następnych latach rozdziału środków ok. 27 mln zł. Nie są to tylko środki unijne, ale też inne zewnętrzne – z budżetu państwa, urzędu marszałkowskiego, samorządu powiatowego. Kwota, która nazbierała się od 2006 roku, to spory zastrzyk finansowy dla gminy. Jest to też w pewien sposób uzasadnienie faktu, że w ostatnich latach zwiększało się zadłużenie Krobi. Powodem był udział własny gminy przy każdym projekcie, narzucony obligatoryjnie. Należy zdawać sobie sprawę, że takie dofinansowania nie potrwają w nieskończoność. Dotacje unijne są przyznawane na zrównoważenie rozwoju nowych kra-

jów Unii. Fundusze będą coraz mniejsze, dlatego warto wykorzystać te przysłowiowe pięć minut, nawet kosztem zwiększenia zobowiązań gminy. O tym, że wykorzystujemy właściwie swoje przysłowiowe pięć minut pokazują choćby zestawienia liczbowe, zawarte w budżecie gminy. Dynamika wydatków inwestycyjnych była cały czas w tendencji wzrostowej, od 1,5 mln zł na inwestycje w 2005 roku, do 9 mln zł w 2009. Obecnie wydatki majątkowe kształtują się na poziomie około 5,5 mln zł. Można zatem zauważyć różnicę, kiedy w latach 20052008 (4 lata budżetowe) wydano na inwestycje 9 mln zł, a w latach 2009-2011 (3 lata budżetowe) prawie 20 mln zł. Warto się zastanowić na co przeznaczamy te środki? Wyremontowane obiekty oświatowe, kanalizacja sanitarna w przeważającej części gminy, odnowione drogi i chodniki, bardziej funkcjonalne świetlice, nowoczesne obiekty sportowe. Szybko przyzwyczajamy się do lepszego standardu, ale wystarczy spojrzeć na fotografie sprzed kilku lat i z pewnością różnice dostrzeżemy. A to jedynie zmiany infrastrukturalne. Dopełnieniem całości są tzw. projekty na działania „miękkie”, w wymiarze społecznym, kulturalnym, edukacyjnym. Efekty tych inwestycji, w kapitał społeczny, powinny być także w niedalekiej przyszłości zauważalne poprzez wzrost aktywności, zaradności, świadomości mieszkańców. Warto także podkreślić, że pozyskiwanie środków zewnętrznych w takim zakresie jest możliwe dzięki zaangażowaniu nie tylko urzędu, ale również jednostek organizacyjnych gminy, związków międzygminnych, stowarzyszeń czy innych form współdziałania mieszkańców. Ważniejsze zadania wykonane w gminie Krobia z pomocą dotacji zewnętrznych to:

aglomeracji Krobia – projekt realizowany przez Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich, − Budowa systemu gospodarki odpadami dla subregionu leszczyńskiego – projekt realizowany przez Miejski Zakład Oczyszczania w Lesznie, − Przebudowa dróg gminnych – tzw. „Heimat”, ul Grunwaldzka, osiedlowe (ul. Prusa, Asnyka, Żeromskiego, Spokojna) w Krobi, ul. Poniecka w Pudliszkach, drogi śródpolne, − Budowa kompleksu sportowego ORLIK 2012 oraz boiska wielofunkcyjnego, − Program „Aktywny zyskuje dwa razy” – projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi, − Remont i wyposażenie obiektów infrastruktury wiejskiej, − Rewaloryzacja parku miejskiego w Krobi, − Adaptacja Domu Strażaka w Pudliszkach, − Remont kina oraz adaptacja kotłowni na siłownię i fitness – projekt realizowany przez Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi, − Budowa gminnej infrastruktury dostępu do Internetu, − Adaptacja pomieszczeń na mieszkania socjalne w Nieparcie. Zestawienie w pełnej treści zamieszczono na stronie internetowej gminy. Można przeanalizować wszystkie projekty, które zrealizowano z udziałem środków zewnętrznych. W tabeli zawarto kwoty rzeczywistego dofinansowania dla projektów już zrealizowanych oraz kwoty zgodne z zawartymi umowami w przypadku projektów, które jeszcze są w fazie wykonania. Andrzej Olejnik

Dofinansowanie na przydomowe oczyszczalnie ścieków

nego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich – Krzysztof Piasecki i Krzysztof Surma. Wcześniej wytypowano gospodarstwa domowe, których usytuowanie pozwala rozważać realizację tego typu przedsięwzięcia. Wszyscy właściciele nieruchomości zostali zaproszeni na spotkanie informacyjne. Zgodnie z kryteriami programu współfinansowania opracowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotyczyć on może grupy realizacji przydomowych oczyszczalni w ilości co najmniej 50 sztuk. Poziom dofinansowania ze środków funduszu może wynosić 45% warto-

ści inwestycji, dodatkowo gmina może refundować kolejną część środków – również do 45%. Poziom dofinansowania ze strony gminy będzie jednak uzależniony od możliwości wygospodarowania środków budżetowych oraz od ilości zainteresowanych. Wniosek opracowywany będzie przez firmę zewnętrzną, a nadzorowany przez MZWiKW. Chętni do udziału w projekcie mogą zgłaszać swoją gotowość do wzięcia udziału kontaktując się z Urzędem Miejskim w Krobi (tel. 655712804, Piotr Napierała) lub z MZWiKW w Strzelcach Wielkich (tel. 655719174 Krzysztof Piasecki). Andrzej Olejnik

Przydomowe oczyszczalnie ścieków są jednym ze sposobów odprowadzenia ś c i e kó w b yt o w o - go s p o d a r c z yc h. W czwartek 8 marca br. w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące możliwości uczestniczenia we wspólnym programie na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni. W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele Międzygmin-

8

Nr 2/2012

biuletyn@krobia.pl


Wiadomości z magistratu

Z myślą o podróżnych

Słoneczne pomysły

W marcu zakończony został proces związany z organizacją miejsca dla podróżujących środkami transportu zbiorowego. Popularnie zwany przystanek PKS w Krobi, został wyposażony w wiatę przystankową, nawiązującą stylistyką do ustawionej wcześniej toalety publicznej. W tej chwili, po wykonaniu specjalnej zajezdni, oświetleniu wspomnianej wiaty i toalety, a także po upiększeniu okolic przystanku zielenią, możemy pochwalić się estetycznym miejscem witającym gości naszej gminy oraz zapewniającym dobre warunki mieszkańcom korzystającym z komunikacji publicznej. Warto wspomnieć, że dziś PKS to już nie operator krajowy, zapewniający przemieszczanie się po drogach publicznych, który jest dużą państwową formą. Minęły czasy, kiedy PKS zapewniał i dbał o dworce, wiaty przystankowe, jednolite autokary, organizował jednolity system sprzedaży biletów. Obecnie jest to rozdrobniona struktura spółek np. PKS Leszno, PKS Wrocław, PKS Poznań. Każda ma swoją politykę cenową, kolorystykę autobusów. Obowiązek organizacji i utrzymywania miejsc dla podróżnych zapewniają jednostki samorządu terytorialnego. Także zarządcy dróg nie odpowiadają za zlokalizowane przy ich drodze wiaty przystankowe czy kosze na śmieci. W obecnej chwili trwają negocjacje w sprawie finansowania przystanków

W najbliższych latach zapotrzebowanie na energię będzie znacząco rosło. Jedną z metod sprostania rosnącemu popytowi jest wykorzystanie naturalnych zasobów m.in. słońca, wiatru, wody. W przypadku lokalizacji klimatycznej naszej gminy warunki nasłonecznienia i wietrzności są sprzyjające dla takich przedsięwzięć. Od kilku lat istnieje możliwość uzyskania dotacji w formie preferencyjnego, umarzalnego kredytu na realizację indywidualnego systemu solarnego do przygotowania ciepłej wody użytkowej w gospodarstwach domowych. Program jest prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W gminie Krobia odbyły się dwa spotkania z oferentami usług w zakresie kompleksowej usługi przedsięwzięcia. W Pudliszkach odbyło się spotkanie z przedstawicielami Fundacji „SOL” proponującej program „Słoneczna gmina”, zaś w Krobi 3 kwietnia br. odbyło się spotkanie z firmą Energia Active, oferującą udział w programie Ecogmina. Obie formuły są zbliżone pod kątem oferowanego modelu finansowego. Osoby zainteresowane instalacją systemu mogą zgłaszać się w Urzędzie Miejskim w Krobi lub bezpośrednio do przedstawicieli firm, przedstawiających swoje produkty. Andrzej Olejnik

GMINA KROBIA ZAPRASZA NA

UROCZYSTOŚĆ NARODOWEGO ŚWIĘTA 3 MAJA 3 maja 2012 roku PROGRAM 9.00 – Msza święta w intencji Ojczyzny kościół p.w. św. Mikołaja w Krobi 10.00 – Turniej piłki nożnej chłopców rocznik 2000 z udziałem drużyn z Krobi, Starej Krobi i Pudliszek – ORLIK Krobia 15.00 – Boisko ZSPiG w Krobi - Żakinada - uczniowie przebierają się w pomysłowe stroje własnoręcznie wykonane (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne). Trasa przemarszu ul. Kobylińska, Rynek, Jutro-

biuletyn@krobia.pl

Nowa wiata dla podróżnych nawiązuje swoją stylistyką do ustawionej wcześniej na przystanku autobusowym publicznej toalety przy remontowanej drodze wojewódzkiej nr 434. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich przewidział wykonanie zatok autobusowych oraz demontaż starych wiat. Koszty nowych obciążą jednak prawdopodobnie budżet gminny. Tym bardziej apelujemy o zachowanie porządku w tych miejscach. Częste są przypadki wandalizmu poprzez wybijanie szyb czy malowanie sprayem lub podrzucanie odpadów. Pamiętajmy, że to z naszych środków lokalnego budżetu gminnego i dla nas, jako podróżnych, a nie firm realizujących transport zbiorowy, powstają przystanki autobusowe. Andrzej Olejnik

sińska, Grunwaldzka, Powst. Wlkp., Rynek – złożenie kwiatów przed Pomnikiem Rozstrzelanych, dalej przemarsz ul. Poznańska, Plac Targowy na Ogród Ludowy 15.15 – Zbiórka na fosie uczestników XI Rajdu Rowerowego „Granicami Gminy Krobia” OGRÓD LUDOWY 15.45 – Konkurs na najciekawiej przebraną grupę – grupy prezentują się na scenie (Organizatorzy fundują dla najbardziej pomysłowo przebranych i prezentujących się minimum 15 osobowych zespołów nagrody w wysokości 500 zł w kategorii: 1. Przedszkola, 2. Szkoły podstawowe, 3. Szkoły gimnazjalne, 4. Szkoły ponadgimnazjalne – razem 4 nagrody o wartości 500 zł każda) 16.00 – Zawody strzeleckie z wiatrówki 16.45 – Prezentacje artystyczne:

Nr 2/2012

− orkiestra dęta – koncert − polonez w wykonaniu przedszkolaków z Przedszkola Samorządowego „Pod Świerkami” w Krobi − wiązanka piosenek − kujawiak w wykonaniu przedszkolaków z Przedszkola Samorządowego w Pudliszkach − występ gwarowy teatru „Na Fali” − pokaz taneczny Klubu Tańca „Step by Step” Boisko miejskie - konkurencje sprawnościowe dla dzieci z upominkami 19.00 – Biesiada na „wyspie zamkowej” - ognisko, pieczenie kiełbasek, wspólne śpiewanie 19.00 – Koncert muzyki klubowej 20.00 – Dyskoteka plenerowa prowadzi DJ CARMELO

9


Co słychać w sołectwach

Przegląd Internetowych Kronik Wsi − 1 marca w Gogolewie odbyło się ze-

− −

branie wiejskie, podczas którego sołtys Gogolewa Janusz Bogdański przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej wsi Gogolewo w minionym roku oraz plany działalności na rok bieżący. W spotkaniu uczestniczyła również radna Rady Miejskiej w Krobi Genowefa Skrobała. 2 marca w świetlicy wiejskiej w Gogolewie odbyło się zebranie osób, zainteresowanych inwestycją w zakresie rozpoznawania złóż węgla brunatnego na terenie gmin Krobia i Miejska Górka, prowadzoną przez spółkę PAK Górnictwo z Konina. Organizatorami spotkania byli członkowie Stowarzyszenia „Nasz Dom”, zrzeszającego rolników przeciwnych odwiertom badawczym i budowie kopalni węgla brunatnego na terenie ww. gmin. 6 marca w „Lokalnym centrum aktywności społecznej i integracji mieszkańców w Pudliszkach” odbyło się spotkanie z okazji Dnia Kobiet, dla członkiń miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich. W spotkaniu uczestniczyły również panie z Gostyńskiego Klubu „Amazonek”, które zaprezentowały zdjęcia z sesji fotograficznej pt. „Terapia obiektywem” oraz sołtys Pudliszek Leszek Włodarczyk. 6 marca w parafii p.w. św. Michała Archanioła w Domachowie odbyła się droga krzyżowa. Trasa przemarszu wiodła od kościoła św. Michała Archanioła w Domachowie poprzez Starą Krobię, Ziółkowo, Krajewice, Bodzewko i Rębowo. W tym czasie zatrzymywano się i modlono przy poszczególnych stacjach krzyżowych, wykonanych przez parafian w każdej wiosce. Procesji przewodniczył ksiądz proboszcz Paweł Minta. 7 marca w Chumiętkach odbyło się zebranie wiejskie, podczas którego mieszkańcy wsi wyrazili wotum nieufności wobec sołtysa Chumiętek Teresy Wujek. W związku z powyższym, jeszcze podczas zebrania Teresa Wujek złożyła rezygnację z pełnienia funkcji sołtysa; rezygnację pisemną złożyła następnego dnia w Urzędzie Miejskim w Krobi. 8 marca w świetlicy wiejskiej w Przyborowie zorganizowano spotkanie z okazji Dnia Kobiet. 9 marca panie z Kół Gospodyń Wiejskich w Domachowie oraz Rębowie wspólnie świętowały tegoroczny Dzień Kobiet. Impreza odbyła się

10

− −

w Gospodarstwie Agroturystycznym „Bajka” w Ludwinowie. 9 marca w świetlicy wiejskiej w Potarzycy odbyło się spotkanie z okazji Dnia Kobiet dla mieszkanek sołectwa. 9 marca w świetlicy wiejskiej w Kuczynie, z inicjatywy sołtysa Kuczyny Stanisława Janowicza oraz miejscowej rady sołeckiej, zorganizowane zostało spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Uroczystość uświetniła swoim występem Grupa Teatralna „Na Fali” z ZSPiG w Krobi. 10 marca w świetlicy wiejskiej w Rogowie odbyło się spotkanie z okazji Dnia Kobiet, w którym oprócz mieszkanek sołectwa uczestniczył również sołtys Rogowa Zenon Bzdęga oraz radny Rady Miejskiej w Krobi Marian Szpurka. 10 marca sołtys Pijanowic wraz z miejscową radą sołecką zorganizowali Dzień Kobiet dla mieszkanek Pijanowic. 12 marca mieszkańcy Sułkowic rozpoczęli prace nad odnowieniem podłogi w miejscowej świetlicy wiejskiej. Remont podłogi polegał na zmatowieniu istniejącego lakieru oraz nałożeniu trzech nowych jego warstw. Łącznie w odnowieniu podłogi zaangażowanych było ok. 20 osób, które swoją pracę zakończyły 16 marca. 15 marca w świetlicy wiejskiej w Gogolewie odbyło się spotkanie miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich z okazji Dnia Kobiet. W spotkaniu uczestniczyła również radna Rady Miejskiej w Krobi Genowefa Skrobała oraz sołtys Gogolewa Janusz Bogdański. 30 marca w Kuczynie, przy miejscowej świetlicy wiejskiej wykonany został parking o wymiarach 45 x 5 metrów. Inwestycja zrealizowana została przede wszystkim dzięki mieszkańcom sołectwa, którzy samodzielnie postanowili wykonać parking. 31 marca rozpoczęły się prace przy budowie placu zabaw w Gogolewie. Prace polegały przede wszystkim na uporządkowaniu terenu po starym placu zabaw, w tym usunięciu pozostałości po wyposażeniu dawnego placu oraz wycięciu dziko rosnących krzewów. Teren został również wstępnie wyrównany. Łącznie przy pracach, nad którymi czuwali sołtys Gogolewa Janusz Bogdański oraz członek miejscowej rady sołeckiej Remigiusz Waleński, udział wzięło 17 mieszkańców

Nr 2/2012

Gogolewa. Niestety jak podkreślają uczestnicy prac, chęci do wspólnego działania zabrakło tym, którzy podczas zebrań sołeckich najczę ściej i „najgłośniej” dopominali się budowy nowego placu zabaw w Gogolewie. W marcu mieszkanki Pijanowic uporządkowały teren w obrębie miejscowości. Dzięki ich pracy zniknęły między innymi kopce jesiennych liści. W marcu zakończył się również kolejny etap remontu świetlicy wiejskiej w Wymysłowie. W ramach wykonanych prac, odnowiona została sala w świetlicy oraz korytarz i kuchnia. 2 kwietnia w kościele parafialnym w Nieparcie zorganizowana została „wieczornica”, w związku z 7. rocznicą śmierci Papieża Jana Pawła II. W swoim przedstawieniu uczniowie gimnazjum z Zespołu Szkół w Gostkowie, przygotowani przez katechetkę Marzenę Szafrańska, przybliżyli przybyłym życie oraz działalność duszpasterską Ojca Świętego. Całości dopełniły akcenty audiowizualne, które nadały wieczornicy niezwykle podniosłego nastroju. 11 kwietnia członkowie Koła Wędkarskiego „Wodnik” w Rogowie zarybili miejscowe stawy. Łącznie do łowiska trafiło 130 kg karpia i lina. Dodatkowo do jednego ze stawów wpuszczono również tołpygę i szczupaka. Zebrał Adam Sarbinowski Gminne Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi serdecznie zaprasza

SIŁOWNIA, KLUB FITNESS I ŚCIANKA WSPINACZKOWA ul. Prof. Zwierzyckiego 1 Czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 22.00 w soboty od 12.00 do 19.00 Do dyspozycji między innymi bieżnia klubowa, maszyna eliptyczna, 2 rowery treningowe, brama wielofunkcyjna, zestaw maszyn siłowych, 8 dróg na ścianie wspinaczkowej. W obiekcie znajduje się pokój zabaw dla dzieci. Karnety miesięczne: ulgowe - panie i młodzież ucząca się 35 zł, normalne 50 zł; Bilety jednorazowe 10 zł Kontakt - tel. 603043456

biuletyn@krobia.pl


Co słychać w sołectwach

Nowy wystrój świetlicy wiejskiej w Starej Krobi Kilka tygodni zajęła fachowcom praca związana z modernizacją świetlicy wiejskiej w Starej Krobi. Gruntowny remont przeszła szczególnie jedna z sal, która uzyskała zupełnie nowy wystrój. Przypomnijmy, że w lutym br. rozpoczęto remont sali, rozpoczynający się od wylania nowej posadzki, na której następnie położono płytki. Zabudowano też zbędne rury, wygipsowano i odmalowano ściany oraz zmieniono oświetlenie. Pracami tymi zajęła się firma ogólnobudowlana ze Starej Krobi. Swój udział w odremontowaniu sali mają też panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Starej Krobi, które zadbały o porządek oraz o zakup żyrandoli i kwiatów w donicach. Aby sala nabrała wyjątkowego oblicza, na ścianie zawieszono nowe, piękne godło Polski. Uroku sali dodał również namalowany na ścianie obraz-fresk, z historycznym znaczeniem dla całej wioski. Widnieje na nim wątek z filmu ,,Wesele biskupiańskie w Starej Krobi” z 1970 roku. Na pierwszym planie obrazu widać jadącego konno pana młodego oraz drużbę weselnego. W tle zaś

Ścieżka zdrowia w Pudliszkach W najbliższych tygodniach w parku w Pudliszkach rozpoczną się prace związane z budową ścieżki zdrowia. Przedsięwzięcie będzie realizowane dzięki uzyskaniu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej i programu „Razem Możemy Więcej”. Przypomnijmy, że w ramach tego samego programu, w ubiegłym roku zrealizowano w Pudliszkach projekt pn. „Szkoła Zdrowego Żywienia”, na który otrzymano wówczas 10 tys. zł dofinansowania. W ramach tegorocznej edycji programu, w Pudliszkach realizowany będzie projekt pn. „Żyj zdrowo i bądź aktywny na ścieżce zdrowia”. Głównym celem projektu jest zbudowanie ścieżki zdrowia, promowanie zdrowego stylu życia, m.in. poprzez organizowanie dla dzieci i młodzieży zabaw ruchowych na ścieżce oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz integracji społecznej mieszkańców. Ścieżka zdrowia zostanie zlokalizowana w parku, w niedalekim sąsiedztwie placu zabaw i stadionu sportowego (w miejscu, gdzie kilkanaście lat temu podobna ścieżka już funkcjonowała). Zgodnie ze złożonym wnioskiem aplikacyjnym, adresata-

biuletyn@krobia.pl

Na ścianie sali widnieje obraz-fresk z historycznym znaczeniem dla całej wioski widoczny jest staw oraz zabudowania Starej Krobi. Dziś nowa sala w świetlicy wygląda zjawiskowo pięknie i cieszy oczy wszystkich mieszkańców wioski. Choć nasza sala nie należy do zbyt du-

żych, to jednak cieszymy się z tego, co posiadamy. Jak mówią słowa piosenki: mamy teraz ciasny, ale własny kąt.

mi projektu są mieszkańcy Pudliszek oraz pozostałych miejscowości leżących w granicach administracyjnych gminy Krobia. Projekt skierowany jest jednak w szczególności do dzieci i młodzieży, które będą zachęcane do aktywnego spędzania czasu wolnego, m.in. właśnie na ścieżce zdrowia. W ramach projektu wytyczona i odpowiednio przygotowana zostanie tzw. ścieżka biegowa, na której rozmieszczone zostaną różnego rodzaju przyrządy do ćwiczeń. Ścieżka zdrowia wykorzystywana będzie między innymi przez uczniów miejscowego zespołu szkół w ramach lekcji wychowania fizycznego, a także przez młodych sportowców podczas treningów miejscowych klubów sportowych (UKS Pudliszki i LKS Pudliszki). Miejmy nadzieję, że uda się w ten sposób zaszczepić w dzieciach i młodzieży modę na ćwiczenia ruchowe, aktywność fizyczną oraz zdrowy tryb życia i pożyteczne spędzanie czasu wolnego. Projekt przewiduje również przeprowadzenie akcji promocyjnej, podczas której osoby dorosłe zachęcane będą do wspólnego korzystania ze ścieżki zdrowia. Pomysł utworzenia ścieżki zdrowia w Pudliszkach znalazł akceptację Burmistrza Krobi, ponieważ stanowić może jeden z elementów planowanej rewitalizacji miejscowego parku. Warto podkreślić, że wniosek aplikacyjny przygotowany

został przy znacznej pomocy dyrektora ZSPiG w Pudliszkach Bogumiły Szolc oraz Andrzeja Knebla, mieszkańca Pudliszek i Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej w Pudliszkach. Koordynatorem projektu został zaś sołtys Pudliszek Leszek Włodarczyk. W realizację zadania zaangażowany zostanie miejscowy zespół szkół oraz klub sportowy „Zjednoczeni” Pudliszki. Pomoc zaoferowali również rolnicy, przedsiębiorcy (Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pudliszkach, PPUH ADACH, METAL-FRANS, Fior sp. z o.o.) oraz pozostali mieszkańcy Pudliszek. Projekt realizowany jest poprzez Partnerstwo Rady Sołeckiej w Pudliszkach, będącej w strukturze administracyjnej gminy Krobia oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Pudliszkach „OPERIS”. Termin ukończenia prac przy budowie ścieżki zdrowia zaplanowano do 29 czerwca br. Całkowita wartość projektu wynosi blisko 24 tys. złotych. 10 tys. zł z tej sumy pochodzić będzie z otrzymanej dotacji, a 6 761 zł z budżetu Gminy Krobia (w tym 1 761,00 zł w ramach funduszu sołeckiego). Wsparcie finansowe w wysokości 536,00 zł zaoferowało również Stowarzyszenie „OPERIS”. Na pozostałą kwotę - tzw. wkład niefinansowany, składać się będzie wartość pracy, wykonanej nieodpłatnie w ramach realizowanego projektu. Damian Walczak

Nr 2/2012

Agnieszka Kowalik

11


Co słychać w sołectwach

Przedstawicielki KGW w Starej Krobi podczas Dnia Kobiet

Święto Kobiet ze łzami w oczach Wiele pozytywnych emocji przeżyły panie ze Starej Krobi, które spotkały się w sobotni wieczór, aby wspólnie świętować Dzień Kobiet. Już od początku spotkania, jego uczestników wprawił we wspaniały nastrój widok sali, która przypomnijmy, została niedawno wyremontowana, zyskując tym samym zupełnie nowy wizerunek. Na spotkanie przybyły mieszkanki wioski oraz zaproszeni goście: sołtys Starej Krobi Roman Olejniczak, przewodniczący Rady Sołeckiej Krzysztof Łapawa, sekretarz Rady Sołeckiej Sławomir Kaczmarek, prezes Kółka Rolniczego Daniel Tadel wraz z członkiem Kółka Kazimierzem Kołakiem oraz przedstawiciele OSP prezes Stanisław Antkowiak i naczelnik Krzysztof Kowalik. Uroczystość rozpoczęła się od powitania wszystkich zebranych przez Przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich Edytę Kaczmarek. Następnie głos zajęła Elżbieta Łapawa, któ-

ra w krótkich słowach przedstawiła całoroczną działalność KGW. Niezapomnianym dla zebranych gości przeżyciem, była deklamacja wiersza, który specjalnie na ta okazję przygotowała jedna z honorowych członkiń KGW - Anna Kubiak. Swym pomysłem zaskoczyła niejedną osobę, a szczere słowa uznania zawarte w wierszu, potrafiły zakręcić łezkę w niejednym oku. Ponadto Anna Kubiak wspomniała byłą przewodnicząca KGW ś.p. Marię Pieprzyk oraz inne członkinie koła, których pamięć uczczono chwilą ciszy. Po części artystycznej, nadszedł czas na życzenia, kwiaty i upominki, o których nie zapomnieli obecni podczas spotkania przedstawiciele płci męskiej. Ponadto panowie zamienili się tego dnia w profesjonalnych kelnerów, którzy dbali o to, aby „na stołach niczego nie zabrakło”. Te zaś, jak to na Biskupiźnie przystało, uginały się pod ilością smako-

Nowy gospodarz Chumiętek

tychczasowego sołtysa Chumiętek Teresę Wujek. W wyborach, na 209 uprawnionych wyborców, wzięło udział 28 mieszkańców Chumiętek. Wszyscy jednogłośnie postanowili wybrać nowym sołtysem Chumiętek Agnieszkę Sudolską, której kandydatura była zresztą jedyną. Agnieszka Sudolska ma 40 lat. Pochodzi ze Zduńskiej Woli, a od 17 lat mieszka w Chumiętkach, gdzie wspólnie z mężem Krzysztofem prowadzi gospodarstwo rolne i wychowuje dwoje dzieci. Ogromną pasją nowej pani sołtys jest

11 kwietnia w Chumiętkach odbyły się wybory uzupełniające sołtysa wsi. Przypomnijmy, że przeprowadzono je w związku z rezygnacją z pełnienia funkcji przez do-

12

Nr 2/2012

łyków, które były w stanie zadowolić nawet najbardziej wymagające podniebienia. Po wspaniałej kolacji nadszedł czas na niespodziankę, którą był występ Grupy Teatralnej ,,Na Fali”, działającej przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi. Cztery dziewczęta wcieliły się na potrzeby inscenizacji w bardziej dojrzałe kobiety, które gwarą biskupiańską rozmawiały o życiu na wsi. Radości było co niemiara, o czym świadczyły spływające ze śmiechu po niejednych policzkach łzy. Szczególnego charakteru przedstawieniu dodały również używane w nim nazwiska, występujące w Starej Krobi, których zbieżność okazała się jednak zupełnie przypadkowa. Przy filiżance kawy i domowych wypiekach, panie mogły również obejrzeć ręcznie pisaną kronikę Koła Gospodyń Wiejskich w Starej Krobi, w której systematycznie zapisywane są wszystkie ważne wydarzenia dotyczące działalności mieszkańców sołectwa. Wesoła atmosfera podczas spotkania sprawiła, że panie biesiadowały do późnej pory, a ponieważ wspólna zabawa jest jednym z elementów społecznej integracji, wszyscy czekamy już na kolejne okazje do tego, aby wspólnie się bawić i integrować, jak na prawdziwych Biskupian przystało. W imieniu Zarządu Koła Gospodyń Wiejskich składamy serdeczne podziękowanie: Emilii Biernat, Iwonie Sobeckiej-Obroślak, Krysi Sobeckiej, Anecie Sikora, Grażynie Rosik oraz Agnieszce Kowalik, które zadbały o przygotowanie potraw na ten wspaniały wieczór. Dziękujemy również pozostałym koleżankom, za każdą okazaną pomoc i wsparcie przy organizacji uroczystości. Wszystkim zaś zebranym paniom jeszcze raz dziękujemy za przybycie i miło spędzony czas. Agnieszka Kowalik Ewelina Cieślak

muzyka. Wspólnie z mężem i kolegą tworzą doskonale znany mieszkańcom gminy Krobia Zespół Muzyczny „TIMER”. Gratulujemy pani Agnieszce Sudolskiej wyboru na sołtysa wsi Chumiętki, a tym samym zaufania, jakim obdarzyli ją mieszkańcy miejscowości. Życzymy jednocześnie wszelkiej pomyślności oraz sukcesów w pracy na rzecz mieszkańców Chumiętek i gminy Krobia. Adam Sarbinowski

biuletyn@krobia.pl


Aktywni mieszkańcy

Rozmowa z ks. Piotrem Kłosowskim Podczas powitalnej mszy św. mówił ksiądz, że cieszy się z probostwa w wiejskiej parafii. Wieś nie zawiodła księdza oczekiwań? Nie. Zostałem przyjęty z sympatią i życzliwością. Zaangażowanie ludzi w sprawy parafii jest duże. Z taką życzliwością i otwartością w parafii spotkałem się dotąd właściwie tylko raz. Bardzo różni się taka parafia wiejska od miejskiej? Pudliszki nie są typowo wiejską parafią, bo gospodarzy mamy tutaj – wydaje mi się – zaledwie kilkunastu, wiec jeśli chodzi o mentalność to jest to mentalność miejskiej parafii. Na pewno od stricte miejskiej różni się tym, że tutaj ludzie się znają, tworzą zżytą społeczność. W miastach jest często tak, że sąsiad sąsiadowi nie mówi nawet „dzień dobry”, a tutaj mam do czynienia z takim ludzkim, sympatycznym układem między parafianami. Czyli nie miał ksiądz większych problemów z aklimatyzacją? Nie. Myślę, że właśnie dlatego, że nie ma tutaj takiej mentalności gospodarzy, która byłaby mi obca, byłaby dla mnie zupełną nowością. A jakie ma ksiądz relacje ze swoim poprzednikiem, księdzem Maćkowiakiem? Myślę, że bardzo dobre, ale o to trzeba by zapytać też księdza kanonika. Ksiądz kanonik często udziela księdzu rad? Szczerze powiedziawszy w praktyce jest tak, że tę parafię prowadzimy wspólnie. Większość rzeczy staramy się omawiać i ustalać razem, na zasadzie partnerstwa. A prywatnie, zdążyliście się zaprzyjaźnić? Nie wiem czy zaprzyjaźnić, ale muszę przyznać, że kiedy niedawno nie widzieliśmy się przez tydzień to brakowało mi naszych spotkań, zarówno tych na ołtarzu, jak i tych na probostwie. Ksiądz Ludwik był pierwszym i do niedawna jedynym proboszczem w Pudliszkach, był bardzo lubiany i szanowany przez parafian. Czuł ksiądz dużą presję, obejmując po nim probostwo, aby mu dorównać? Presję, żeby dorównać może nie, ale obawę, czy będę potrafił kontynuować to, co ksiądz kanonik robił przez lata.

biuletyn@krobia.pl

Ja pierwszy raz przejmowałem parafię, w której kwitło życie religijne, w której kwitła troska o kościół. I jakie ksiądz ma wrażenia, udaje się? Myślę, że tak. I przyjęcie parafian było bardzo sympatyczne i ksiądz kanonik służy radą, tak jak już wspominałem wiele decyzji podejmujemy wspólnie, ja staram się zachowywać wprowadzone przez niego tradycje, natomiast on też nie opiera się, kiedy chcę coś zmienić, unowocześnić i myślę, że na zasadzie braterskiej wychodzi nam to całkiem nieźle. Przejdźmy teraz do bardziej prywatnej sfery: jakim był ksiądz dzieckiem, jakie ma ksiądz wspomnienia z dzieciństwa? Podobno grzecznym. Przynajmniej tak mówiła moja katechetka z przedszkola. Ale pewnie ma ksiądz jakieś szczególne wspomnienie, jakiś zapach albo miejsce, które kojarzy się księdzu z dzieciństwem? Tak… Ośrodek kempingowy w Sierakowie, można było tam pojechać na wczasy z zakładu pracy, w którym pracował mój ojciec, dlatego często spędzałem tam wakacje. Nawet teraz lubię od czasu do czasu tam pojechać poza sezonem i zobaczyć, jak wyglądają te miejsca dzisiaj. Kiedy pojawiły się myśli, żeby związać swoje życie z kapłaństwem? Nie pamiętam. Takie myśli miałem chyba od zawsze. Jedno z moich pierwszych wspomnień to właśnie zabawa w księdza, podczas której mama, jako ministrant, nalewała mi soku w duży kieliszek od szampana, ja wypijałem, Mszę uznawałem za odprawioną i tak w kółko. I nigdy nie miał ksiądz wątpliwości, że to był dobry wybór, że to jest właśnie ta droga, którą trzeba pójść? Wątpliwości się pojawiają zawsze, podobno gdy ktoś nie ma wątpliwości to znaczy, że nie myśli. Już któryś ze starożytnym uczonych powiedział „wątpię, więc jestem”. Myślę, że kiedy człowiek te wątpliwości napotyka to ubogaca się przez nie i koniec końców jeszcze bardziej utwierdza się w słuszności swojej decyzji. A rodzina, znajomi wspierali, wspierają księdza w podjęciu tej decyzji, w drodze kapłańskiej? Do czasu złożenia dokumentów w seminarium o mojej decyzji wiedział jeden człowiek – mój spowiednik. Mama dowiedziała się w dniu, w którym jechałem

Nr 2/2012

odebrać moje dokumenty z politechniki, bo nie można było się przed maturą przyznać, że chce się iść do seminarium, więc szkoła wysłała moje świadectwo maturalne na politechnikę. A koledzy dowiedzieli się jeszcze później, pamiętam mojego przyjaciela ze szkoły, który gdy się dowiedział, że jestem w seminarium to usiadł na chodniku tak, jak stał. Czyli myśli były od zawsze, ale nie dzielił się ksiądz nimi z przyjaciółmi? Nie, no takie to po prostu były czasy, że nie można było o tym mówić, bo można by przez to nie zdać matury, to po pierwsze. A po drugie wydaje mi się, że prawdziwe powołanie to jest coś pomiędzy człowiekiem a Bogiem, a jak chłopak zaczyna od podstawówki czy gimnazjum mówić wszystkim, że pójdzie do seminarium, to ja od razu stawiam na nim znak zapytania. Jakie ma ksiądz hobby, jak się ksiądz relaksuje? Bardzo lubię jeździć rowerem, sam, w ciszy, na łonie natury, lubię długie spacery. Ale taki prawdziwy relaks to dla mnie wyjazd w góry. Bardziej relaksują polskie góry czy zagraniczne? Ma ksiądz jakieś ulubione? Polskie, zdecydowanie polskie, a ulubione to Tatry. Patriotycznie… Nie wiem czy patriotycznie, po prostu kiedyś przejście za granicę było niemożliwe, później przez wiele lat jeździłem z młodzieżą w polskie góry, dopóki nasze kochane przepisy sprawiły, że to też praktycznie jest niemożliwe i tak pokochałem nasze polskie Tatry. A jakaś ulubiona muzyka, ulubiony autor, książka, film? Raczej nie mam ulubionych… Lubię spokojną muzykę, chociaż z wiekiem słucham jej coraz mniej. Ma ksiądz swoje życiowe motto, jakąś myśl przewodnią? To chyba to, co wypisałem na moim prymicyjnym obrazku. Scena z powołania proroka Izajasza: „Zanim utworzyłem Cię w łonie matki, znałem Cię, prorokiem dla Narodu ustanowiłem Cię”. Bo im dłużej w kapłaństwie jestem, tym częściej przekonuję się, że tym wszystkim w moim życiu – i nie tylko w moim – kieruje Pan Bóg. Pomaga, w ciężkich chwilach, w tych chwilach zwątpienia? Tylko, bo jeżeli nie byłoby Pana Boga i nie byłoby Jego woli to właściwie

13


Aktywni mieszkańcy to wszystko nie miałoby sensu. Co w takim razie zabrałby ksiądz ze sobą na bezludną wyspę? Nie wiem, do dość klasyczne pytanie, ale ja naprawdę nie wiem. Z rzeczy materialnych do niczego nie jestem właściwie aż tak przywiązany, a żeby się z Panem Bogiem spotkać i złączyć, to właściwie też nic nie potrzeba. Czuje się ksiądz człowiekiem spełnionym? Tak. Zarówno w sferze „zawodowej”, jak i prywatnej? To w kapłaństwie jedno z drugim musi się łączyć. Właściwie można by spojrzeć na kapłaństwo, jak na zawód. Na szereg czynności, które trzeba wykonać i otrzy-

mywać za to wynagrodzenie, ale to jest więcej niż zawód, bo to jest sposób życia, droga życia. Ta praca kapłańska w parafii potrafi dać człowiekowi i rodzinę i przyjaciół i sens życia. Dlatego czuję się spełniony. Tym bardziej tutaj, w parafii pudliszkowskiej, gdzie z tymi zadaniami, jakie są przede mną stawiane nigdy nie zostaję sam, tylko zawsze są osoby chętne do pomocy. Na koniec chciałabym powrócić właśnie do spraw parafialnych. Czy powinniśmy spodziewać się w najbliższym czasie jakichś radykalnych zmian? Nie, na pewno nie radykalnych. To jest parafia, która dobrze funkcjonuje, pochodzi stąd jeden kapłan, drugi za mo-

ment będzie święcony i to są właśnie najlepsze dowody na to, że ta parafia żyje i z pewnością nie na sensu, ani potrzeby jakichś radykalnych zmian. Są pewne drobiazgi, które można by robić trochę inaczej, dostosować trochę do upływu czasu, obecnych realiów, ale są to takie kosmetyczne poprawki, które zdarza nam się wspólnie z księdzem kanonikiem omawiać i powoli wdrażać w życie. Czego mogę w takim razie księdzu życzyć na tę dalszą drogę? Opieki Matki Bożej. W takim razie tego właśnie życzę. Dziękuję za rozmowę. Rozmawiała Klaudia Chwierot

Fundusz sołecki jako jeden z elementów aktywizacji społeczeństwa W 2012 roku, 53% gmin spośród 2173 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w Polsce, zdecydowało o utworzeniu funduszu sołeckiego. Można na tej podstawie wnioskować, że co najmniej w połowie gmin w kraju, mieszkańcy aktywnie współdecydują o przyszłości swojej lokalnej społeczności, zaś fundusz sołecki staje się dla nich narzędziem rozwoju i sprzyja kreatywności. Jednak nawet najlepsze pomysły, plany i aspiracje mieszkańcy muszą dostosować do przepisów ustawy o funduszu sołeckim. Wiele przedsięwzięć zrealizowanych w ciągu minionych trzech lat przez aktywne sołectwa, dysponujące funduszem sołeckim, stanowi już kanon dobrych praktyk, z którymi warto się zapoznać, a czasem również nimi zainspirować. Wszystkie jednak muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami, przede wszystkim z przepisem art. 1 ust 3 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim określającym, że „środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy”. Katalog zadań własnych gminy, znajduje się w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Należą do nich zadania obejmujące sprawy: ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, zieleni gminnej i zadrzewień, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony

14

przeciwpożarowej. Nie ma prawdziwej demokracji bez zasady pomocniczości, ale nie tej zapisanej na papierze i zadeklarowanej, tylko realnej, wcielonej w życie. Założeniem tej zasady jest to, aby organy i instytucje administracji publicznej, w tym samorządów terytorialnych, dzieliły się ze społecznościami lokalnymi częścią swoich zadań i przekazywały im środki na ich realizację. Część zadań publicznych są w stanie z powodzeniem, a często taniej i lepiej, wykonać obywatele, podejmujący wspólne działania w ramach jednostek pomocniczych, jakimi są chociażby sołectwa. Państwo demokratyczne charakteryzuje nie tylko sprawne zarządzanie przez organy publiczne, ale również aktywnych obywateli. Pomocniczość na poziomie samorządowym, daje szanse aktywizacji mieszkańców i powoduje, że ludzie nie zamykają się w murach swojego domu, ale przy wsparciu samorządu angażują się w sprawy lokalnej społeczności. W efekcie mamy do czynienia z prawdziwą aktywnością oddolną mieszkańców. Funkcjonujący w naszej gminie fundusz sołecki, umożliwia nie tylko podejmowanie przez mieszkańców sołectw oddolnych inicjatyw, służących poprawie jakości życia mieszkańców, ale również ich integruje i buduje poczucie przynależności do wspólnoty samorządowej. Bez aktywnych mieszkańców można zaś sobie tylko marzyć o społeczności obywatelskiej i o demokracji. Katarzyna Szablewska

Nr 2/2012

Wyróżniony Marian Kaczmarek (po środku)

Nagroda dla Zakładów Mięsnych Marian Kaczmarek Konkurs Wielkopolski Gospodarczo Samorządowy HIT, który w Wielkopolsce organizowany jest od 1995 r., ma na celu promocję produktów, usług i dokonań firm, samorządów lokalnych oraz przedsięwzięć ekologicznych i organizacyjnych. Konkurs swym zasięgiem obejmuje obszar województwa wielkopolskiego, a jego pomysłodawcą jest Agencja Promocyjna PUNKT S. Patronem tegorocznej edycji jest Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek. W tym roku sukces odniosło kilka firm z terenu powiatu gostyńskiego, działających w branży rolno-przetwórczej. Wśród nich znalazł się Zakład Mięsny Marian Kaczmarek, produkujący m.in. kiełbasę biskupińską, którego właściciel jest mieszkańcem Sułkowic. Maja Moskwa-Loman

biuletyn@krobia.pl


Bezpieczeństwo publiczne

Młodzież zapobiega pożarom 4 marca bieżącego roku w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, których organizatorami byli Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Krobi oraz Gmina Krobia. Łącznie w eliminacjach udział wzięło 50 adeptów pożarnictwa z terenu gminy Krobia, którzy rywalizowali w trzech grupach wiekowych: uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Każdy z uczestników musiał odpowiedzieć na 25 pytań testowych, których skala trudności dostosowana była do wieku oraz potencjalnej wiedzy uczestników. Młodzież odpowiadała zarówno na pytania dotyczące stricte wiedzy pożarniczej, jak również wiedzy z zakresu działalności organizacyjnej Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, a także działalności Państwowej Straży Pożarnej. O ile pytania dotyczące takich zagadnień jak: źródła pożaru, rodzaje armatury wodnopianowej, historia pożarnictwa czy udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, nie sprawiły uczestnikom eliminacji większych trudności, o tyle pytania z zakresu funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej okazały się dla niektórych nie lada wyzwaniem. Zgodnie z założeniami eliminacji gminnych, oprócz części pisemnej, odbyła się również część ustna, w której miało wziąć udział pięciu najlepszych zawodników z każdej kategorii wiekowej. Życie napisało jednak własny scenariusz, a wyrównany poziom uczestników sprawił, że tak naprawdę w części ustnej rywalizowało więcej osób, niż założyli organizatorzy konkursu. Łącznie do etapu ustnego awansowało więc nie jak zakładano na początku 15 uczestników, ale 18. W tej części eliminacji młodzież nazwać musiała sprzęt pożarniczy oraz określić jego przeznaczenie. Warto podkreślić, że chociaż na co dzień uczestnicy konkursu nie mają sposobności wykorzystywać sprzętu pożarniczego, z postawionego przed nimi zadania wywiązali się wzorowo, co tylko potwierdza posiadaną przez nich wiedzę z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Ostatecznie w kategorii uczniów szkół podstawowych największą liczbę punktów uzyskał Przemysław Baranowski, reprezentujący OSP Domachowo, za którym uplasowali się Karol Sikora (OSP Stara Krobia) oraz Oskar Kabała (OSP Domachowo). W kategorii uczniów szkół

biuletyn@krobia.pl

Uczestnicy eliminacji gminnych wraz z organizatorami i zaproszonymi gośćmi gimnazjalnych zwyciężył zaś Marcin Bujak z OSP Domachowo, który uzyskał o 3 punkty więcej niż Beata Toporowicz z OSP Ziemlin i o 4 więcej niż Michał Berus z OSP Sułkowice. W tym momencie warto wspomnieć, że grupa uczniów szkół gimnazjalnych była najliczniej reprezentowaną przez uczestników turnieju, a pisemny test rozwiązywały 24 osoby. W ostatniej kategorii wiekowej – uczniów szkół ponadgimnazjalnych, bezkonkurencyjny okazał się Tomasz Duda z OSP Krobia, który jako jedyny uczestnik eliminacji gminnych bezbłędnie odpowiedział zarówno na wszystkie pytania testowe, jak i na pytania ustne, dotyczące sprzętu ppoż. Drugie miejsce zajęła w tej grupie z kolei Monika Jamroży z OSP Pudliszki, a trzecie miejsce przypadło Amandzie Bzdęga z OSP Rogowo. Na zakończenie eliminacji gminnych wszyscy ich uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz gadżety Gminy Krobia, a trzy najlepsze osoby z każdej z kategorii wiekowych dodatkowo atrakcyjne nagrody rzeczowe (frytkownice, elektroniczne tarcze do gry w darta – rzutki oraz elektroniczne zestawy sportowe, wykonujące m.in. pomiar pracy serca podczas wysiłku fizycznego), które wręczyli Burmistrz Krobi Sebastian Czwojda, dyrektor ZSPiG w Krobi Józef Czarnecki oraz Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Krobi Jan Duda. Dodatkowo najlepszy uczestnik konkursu, którym przypomnijmy został Tomasz Duda, otrzymał tablet multimedialny. Drobne

Nr 2/2012

upominki otrzymali również opiekunowie uczestników eliminacji, którzy przygotowywali ich do udziału w konkursie. Dodatkowym wyróżnieniem dla dwóch najlepszych zawodników każdej z grup wiekowych, było reprezentowanie gminy Krobia podczas eliminacji powiatowych konkursu, które 19 marca odbyły się w Komendzie Powiatowej PSP w Gostyniu. Warto w tym miejscu podkreślić, że chociaż reprezentantom gminy nie udało się awansować do etapu wojewódzkiego konkursu, podczas gostyńskich eliminacji zaprezentowali się oni bardzo dobrze, potwierdzając tym samym, że o ochronie przeciwpożarowej krobska młodzież wie całkiem sporo. Adam Sarbinowski

Z okazji Dnia Matki PODARUJ SWOJEJ MATCE BILET NA KABARET CIACH W dniu 2 czerwca w sobotę o godz. 19.00 odbędzie się w kinie „Szarotka” w Krobi występ kabaretu CIACH, który wystąpi w swoim najnowszym programie. Artyści znani z telewizji, udziału w serialu improwizowanym „Spadkobiercy”, laureaci wielu prestiżowych nagród. Bilety w cenie 20 złotych do nabycia w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi. W dniu imprezy w cenie 30 złotych

15


Bezpieczeństwo publiczne

Uczestnicy I Turnieju Strzeleckiego dla członków MDP z terenu gminy Krobia

Strzelecka rywalizacja adeptów pożarnictwa W ostatnim tygodniu zimowych ferii, 25 lutego br., odbył się I Turniej dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu gminy Krobia w strzelaniu z broni pneumatycznej, którego organizatorem byli: Zarząd Oddziału MiejskoGminnego ZOSP RP w Krobi, Gmina Krobia oraz Klub Oficerów Rezerwy im. gen. J. Bema w Krobi. Do strzeleckiej rywalizacji, którą przeprowadzono w sali sportowej Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi, przystąpiło 14 czteroosobowych zespołów, reprezentujących młodzieżowe drużyny pożarnicze z terenu gminy Krobia. Każdy z zawodników do oddania miał 10 strzałów, z których 7 najlepszych wliczanych było do klasyfikacji. Ostatecznie z łącznym wynikiem 141 punktów, w turnieju zwy-

ciężyła Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z OSP Krobia (Anna Woźna, Tomasz Duda, Adam Giera, Jędrzej Weinert), za którą ze 137 punktami uplasowały się MDP z OSP Stara Krobia (Kostek Gorynia, Artur Michalski, Mikołaj Kaczmarek, Karol Sikora) oraz MDP z OSP Sułkowice (Michał Popielas, Przemysław Waliński, Michał Berus, Dominik Stachowiak). Warto podkreślić, że chociaż drużyny młodych strażaków z OSP Stara Krobia i OSP Sułkowice uzyskały tę samą liczbę punktów, większą liczbą „trafień w dziesiątką” mogli pochwalić się przedstawiciele ze Starej Krobi, którzy tym samym zajęli drugie miejsce. Na pozostałych miejscach uplasowały się kolejno drużyny MDP z OSP: - Pudliszki (chłopcy) – 121 pkt.

Sukces młodych strażaków z Ziemlina

szona była ona wycofać się z rywalizacji, ze względu na chorobę dwóch zawodniczek. Podczas turnieju drużyny rywalizowały m.in. w strażackim torze przeszkód, rzucie piłką do kosza, przeciąganiu liny czy w wyścigu w workach. Dodatkowo drużyny wykazać musiały się znajomością strażackiego hymnu, zasad bezpieczeństwa pożarowego w lasach oraz umiejętnością udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. To właśnie w tej dziedzinie męska Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Ziemlinie okazała się bezkonkurencyjna, pokonując tym samym pozostałe 12 drużyn, biorących udział w turnieju. Adepci pożarnictwa z Ziemlina wykazali się w tej konkurencji nie tylko wiedzą teoretyczną, ale również praktyczną, którą co warto podkreślić

31 marca w Pogorzeli odbył się XI Halowy Turniej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Gostyńskiego. Łącznie w turnieju udział wzięło 17 drużyn, w tym 7 męskich i 6 żeńskich. Gminę Krobia reprezentowała drużyna OSP Ziemlin w składzie: Dawid Pospiech, Patryk Kaczała, Dominik Konieczny, Bartosz Rachwał; opiekunem drużyny był prezes miejscowej OSP – Jan Toporowicz. Warto podkreślić, że do zawodów przygotowywała się również żeńska Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Rogowa, jednak „w ostatniej” chwili zmu-

16

Nr 2/2012

- Ziemlin I – 106 pkt. - Rogowo I – 105 pkt. - Domachowo – 104 pkt. - Rogowo II – 96 pkt. - Stara Krobia II – 90 pkt. - Potarzyca – 78 pkt. - Pudliszki (dziewczęta) – 72 pkt. - Gogolewo – 66 pkt. - Ziemlin II – 63 pkt. - Ziemlin III – 58 pkt. Ponadto podczas turnieju wybrano najlepszego zawodnika. Został nim Artur Michalski z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Starej Krobi, który wystrzelał 57 punktów. Dodatkową atrakcją turnieju była rywalizacja opiekunów adeptów pożarnictwa. Wśród nich „najlepszym okiem” pochwalić się może Piotr Marcinkowski z OSP Potarzyca, który zdobył 60 punktów. Na zakończenie strzeleckiej rywalizacji każda z drużyn otrzymała pamiątkowy dyplom, a trzy najlepsze drużyny oraz najlepszy zawodnik turnieju dodatkowo nagrody rzeczowe, ufundowane przez Gminę Krobia, które wręczył Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Krobi Jan Duda oraz dyrektor ZSPiG w Krobi Józef Czarnecki. Turniej strzelecki dla członków młodzieżowych drużyn pożarniczych był kolejną imprezą zorganizowaną przez Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Krobi oraz Gminę Krobia z myślą o najmłodszych strażakach. Warto również wspomnieć, że w perspektywie najbliższego roku na członków MDP z terenu gminy Krobia czekać będą również m.in. II Rajd Terenowy, coroczne zawody sportowopożarnicze, turniej piłkarski oraz tematyczny rajd rowerowy. Adam Sarbinowski

zdobywali wcześniej m.in. pod okiem zawodowego ratownika medycznego. Co prawda w turnieju młodzi strażacy z Ziemlina uplasowali się ostatecznie na 6 miejscu, jednak do swojej kolekcji pucharów dołączyli ten, który otrzymali dla najlepszej drużyny w dziedzinie pierwszej pomocy przedmedycznej. Wyróżnienie to cieszy tym bardziej, ponieważ oprócz sprawności fizycznej, strażacy z Ziemlina posiadają coś znacznie ważniejszego - wiedzę i umiejętności, które mogą ocalić najwyższe dobro, jakim jest ludzkie zdrowie i życie. Kolejny – XII Halowy Turniej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Gostyńskiego już za rok, a jego gospodarzem będzie Gmina Krobia. Adam Sarbinowski

biuletyn@krobia.pl


Bezpieczeństwo publiczne

Z notatnika dzielnicowego − 14 lutego ok. godz. 18:00, na drodze Kuczynka – Pudliszki, policjanci gostyńskiej drogówki zatrzymali nietrzeźwego, 24-letniego mieszkańca Rawicza, który kierował samochodem osobowym marki Fiat 126p. W wydychanym przez niego powietrzu stwierdzono zawartość 0,37 mg/l alkoholu (około 0,78 promila). − 15 lutego ok. godz. 11:00 na drodze wojewódzkiej 434 w miejscowości Ziółkowo, doszło do wypadku drogowego z udziałem samochodu osobowego i ciężarowego. Na podstawie oględzin miejsca zdarzenia ustalono, że kierowca samochodu marki Honda CRV, 45-letni mieszkaniec powiatu rawickiego, jadąc od strony Krobi, podczas manewru wyprzedzania kilku pojazdów, doprowadził do czołowego zderzenia z samochodem ciężarowym Renault Magnum. W następstwie od-

niesionych obrażeń ciała, kierowca Hondy poniósł śmierć na miejscu. Dwie inne osoby, które podróżowały tym pojazdem zostały ranne. − 19 lutego o godzinie 9:45, w Pudliszkach na ul. Słonecznej, policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KP Policji w Gostyniu zatrzymali nietrzeźwego, 41-letniego mieszkańca powiatu gostyńskiego, który kierował rowerem. W wydychanym przez niego powietrzu stwierdzono zawartość 0,41 mg/l alkoholu (tj. około 0,87 promila). − 8 marca ok. godz. 20:45 w Krobi miał miejsce napad rabunkowy. Prawdopodobnie dwaj nieznani i zamaskowani sprawcy, weszli niepostrzeżenie do domu jednego z miejscowych przedsiębiorców. W momencie, gdy plądrowali jedno z pomieszczeń, hałasy usłyszała będąca w domu ponad 60letnia kobieta. Postanowiła sprawdzić co się dzieje, a gdy weszła do pokoju, zauważyła uchylone drzwi balkonowe. W momencie kiedy chciała je zamknąć, została napadnięta przez jednego ze sprawców. Kobieta została prze-

Kronika strażackich interwencji − 15 lutego na drodze wojewódzkiej

434, w okolicy pawilonu meblowego w Ziółkowie doszło do wypadku drogowego z udziałem samochodu osobowego Honda CRV oraz ciągnika siodłowego Renault Magnum. W wyniku zderzenia śmierć na miejscu poniósł kierowca Hondy. W uwalnianiu osób poszkodowanych z pojazdu osobowego oraz w zabezpieczeniu miejsca zdarzenia udział brał zastęp strażaków z OSP Krobia oraz dwa zastępy strażaków z PSP w Gostyniu. 15 lutego zastęp strażaków z OSP Krobia wyciągał z zasp śniegu pojazdy, które utknęły na drodze wojewódzkiej 434 pomiędzy Krobią i Żychlewem. 15 lutego zastęp strażaków z OSP Krobia usuwał drzewo przy drodze Krobia - Pudliszki, o które w wyniku poślizgu zaparł się samochód ciężarowy. 19 lutego zastęp strażaków z OSP Krobia wypompowywał wodę z zalanej posesji przy ul. Ogrodowej w Krobi. 20 oraz 22 lutego strażacy z OSP Krobia wypompowywali wodę z zalanej drogi i podtopionych posesji w Pijanowicach. 9 marca zastąp strażaków OSP Krobia

biuletyn@krobia.pl

gasił pożar sadzy w kominie przy ul. św. Idziego w Krobi. − 16 marca strażacy z OSP Krobia poinformowani zostali o pożarze bliżej nieokreślonego mienia w okolicy Kuczyny. Po udaniu się na miejsce zdarzenia okazało się, że był to „fałszywy alarm”. − 18 marca strażacy z OSP Krobia, OSP Chwałkowo, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu oraz policjanci z KP Policji w Gostyniu brali udział w akcji poszukiwawczej nastoletniego mieszkańca Chwałkowa. W poszukiwaniu zaginionego pomagali również mieszkańcy sołectwa. Ze względu na późną porę i ograniczoną widoczność, akcję poszukiwawczą zawieszono ok. godz. 23:45. Niespełna godzinę później, nastolatek odnaleziony został na miejscowym boisku sportowym przez członków rodziny. − 11 kwietnia strażacy z OSP Krobia oraz policjanci z Posterunku Policji w Krobi poszukiwali zaginionego we wczesnych godzinach porannych mieszkańca Krobi. Jak się później okazało, mężczyzna, nie powiadomiwszy rodziny, przebywał w Gostyniu. Zebrał Adam Sarbinowski

Nr 2/2012

wrócona na ziemię i zwrócona głową do podłogi. W tej pozycji była przytrzymywana przez napastnika. W tym czasie drugi ze sprawców wyrwał i zabrał przymocowany w szafie sejf. Następnie bandyta splądrował inne pomieszczenie, gdzie znalazł pieniądze. Gdy napastnicy uciekali z miejsca zdarzenia, zabrali pokrzywdzonej telefon komórkowy. Sprawcy ukradli sejf, w którym było około 40.000 zł, 3.500 euro oraz okazjonalne dwuzłotowe monety, wartości 380 zł. Ponadto zrabowali znalezione w mieszkaniu 1000 zł i telefon komórkowy. Łączna wartość strat została wyceniona na 56.680 zł. Napadnięta kobieta doznała niegroźnych dla życia i zdrowia obrażeń ciała. Z relacji pokrzywdzonej wynika, że napadu dokonali dwaj sprawcy, którzy ubrani byli na czarno, na głowie mieli założone prawdopodobnie czapki, a na rękach rękawiczki. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Gostyniu.

Źródło: KP Policji w Gostyniu

Z ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego w Krobi (Dane za okres od 10.02.2012 do 13.04.2012 )

Urodzili się: Bąk Michał - Chwałkowo Konieczny Szymon - Chumiętki Krzyżostaniak Adam - Krobia Kulczak Karol - Krobia Kuryłas Andrzej - Krobia Łagódka Gniewko - Domachowo Łaski Adam - Pudliszki Łysińska Nikola - Rogowo Miernicka Wiktoria - Domachowo Miernicki Karol - Domachowo Pawlaczyk Antoni - Domachowo Ratajczyk Julia - Pudliszki Sarbinowska Zofia - Krobia Siuda Miłosz - Posadowo Urbaniak Nikola - Pudliszki Wołos Ryszard - Krobia

Związek małżeński zawarli: Monika Bąk - Sułkowice Mariusz Poszywała - Gostyń Dorota Kłoda - Niepart Roman Dyba - Siedlec Wioleta Włodarczyk - Niepart Paweł Staśkiewicz - Krobia

17


Oświata

Bezkonkurencyjni uczniowie ZSOiZ w Krobi W Światowym Dniu Konsumenta, 15 marca 2012 r., odbył się VIII Powiatowy Konkurs Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej, w którym wzięli udział uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych z powiatu gostyńskiego. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi reprezentowało 10 osób, które pod okiem nauczycieli przedmiotów ekonomicznych i handlowych przygotowywały się w ramach pozalekcyjnych zajęć doskonalących wiedzę na temat praw konsumentów. Uczestnicy konkursu musieli rozwiązać pisemny test składający się z 40 pytań jednokrotnego wyboru. Swoje wiadomości czerpali z wielu ustaw regulujących problematykę konsumencką. Komisja konkursowa pod przewodnictwem Elizy Nowak – Powiatowego Rzecznika Konsumentów – oceniła prace i wyłoniła zwycięzców. Trzy pierwsze miejsca zajęli tradycyjnie krobscy uczniowie: I miejsce Jakub Kazimierczak, II miejsce Anita Radoła, III miejsce Sylwia Gała. Wszyscy są uczniami klasy IVdEO Technikum kształcącego w zawodzie technik ekonomista. Wyróżnienie otrzymała Katarzyna Ratajska – uczennica klasy IVeOT Technikum kształcącego w zawodzie technik handlowiec. Jakub Kazimierczak powtórzył swój sukces z poprzednich lat W 2010 r. zajął

Stoją od lewej: Marzena Stelmaszyńska, Jakub Kazimierczak. Siedzą od lewej: Katarzyna Ratajska, Sylwia Gała, Anita Radoła III miejsce w eliminacjach powiatowych konkursu, a VI miejsce w Wielkopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Konsumenckiej w Poznaniu, natomiast w 2011 r. zajął I miejsce w Gostyniu i V w Poznaniu. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, a zwycięzcy dodatkowo cenne nagrody.

Trójka finalistów wzięła udział w etapie wojewódzkim, który 16 kwietnia 2012 r. odbył się w Poznaniu. Zwycięzcą tego etapu został Jakub Kazimierczak, a cały zespół reprezentujący powiat gostyński uplasował się na IV miejscu.

Marzena Stelmaszyńska

Z wizytą w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu

Podczas wizyty uczniowie poznawali praktyczne zagadnienia dotyczące żywienia Dnia 28 marca 2012 r. uczniowie Technikum kształcącego w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego z ZSOiZ w Krobi, udali się do

18

Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu. Wycieczka została zorganizowana w ramach realizowanego w szkole projektu „Młodzi Specjaliści”,

Nr 2/2012

finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Najpierw uczniowie klasy IV e HT wraz z opiekunami spotkali się z władzami uczelni i poznali możliwości dalszej nauki i rozwoju na kierunkach gastronomia i turystyka. Następnie studenci Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii opowiedzieli o praktykach zagranicznych i sukcesach w konkursach międzynarodowych. Potem młodzież krobska zwiedziła uczelnię, szczególną uwagę zwracając na jej zaplecze szkoleniowe. Największą atrakcją dla uczniów był udział w pokazach z zakresu sztuki barmańskiej i kelnerskiej. Efekty końcowe pokazu gastronomicznego (technika parzenia kawy, mule w białym winie, kurczak w kawie) młodzież mogła osobiście ocenić, oddając się degustacji potraw i napojów przygotowanych przez studentów i absolwentów szkoły. Iwona Ostach

biuletyn@krobia.pl


Oświata

Fascynująco o poezji funeralnej 29 marca bieżącego roku Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi odwiedził doktor Jarosław Borowiec z Wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na początku spotkania wygłosił wykład dotyczący zagadnienia śmierci w literaturze. Wspólnie z uczniami naszej szkoły, prelegent przeczytał i omówił wiersze współczesnych poetów: „Już cię nie ma od dwudziestu paru lat” Jarosława Marka Rymkiewicza, „Tumor linguae” Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego oraz „Pudełko jak dla lali, tylko trochę większe” Dariusza Suski. Było to dla nas bardzo ciekawe spotkanie, ponieważ mogliśmy poznać szerzej poezję współczesną. Okazało się, że tematyka śmierci, przedstawiona w odpowiedni sposób, może być bardzo fascynująca i pouczająca. Wykład był bardzo interesujący, zagadnienia zostały omówione w przystępny dla uczniów sposób. Następnie prowadzący wyświetlił prezentację multimedialną, która zawierała informacje o Wydziale Filologii Polskiej, o dostępnych specjalizacjach oraz o stypendiach. Spotkanie to było skierowane szczególnie do tegorocznych maturzystów, którzy nie dość, że poznali ofertę tegoż uniwersytetu, to również mieli okazję poznać najnowszą literaturę. Na koniec pan doktor udzielał wszelkich informacji na temat możliwości studiowania na poznańskiej polonistyce. Spotkanie to bardzo się nam podobało i mamy nadzieję, że na prowadzącym zrobiliśmy równie dobre wrażenie. Adrianna Wencel klasa 3aL

Lech Bem ponownie dyrektorem ZSOiZ w Krobi 2 kwietnia br. Starosta Gostyński Andrzej Pospieszyński uroczyście wręczył uchwały Zarządu Powiatu Gostyńskiego, w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora w pięciu oświatowych jednostkach organizacyjnych, których organem prowadzącym jest Powiat Gostyński. Wśród osób, które taką uchwałę otrzymały był również Lech Bem – do-

biuletyn@krobia.pl

Jak na pierwszy dzień wiosny przystało, nie mogło zabraknąć marzann, które krobskie przedszkolaki niejednokrotnie wykonywały własnoręcznie

Z przedszkolnego kalendarza! Jak co roku dzieci z Przedszkola Samorządowego „Pod Świerkami” w Krobi wyruszyły na powitanie wiosny! Każda grupa przygotowała kolorowe, wymyślne marzanny, z którymi uczestniczyła w przemarszu. Marzanny wraz z dziećmi maszerowały ulicami miasta z przygrywającymi akordeonistą i trębaczem z zespołu „TRYTON”, panem Maciejem Gabałą. W rytmach nowoczesnej muzyki cała brać przedszkolna witała wiosnę. Dzieci grały też na instrumentach perkusyjnych, co przyniosło im wiele radości i zadowolenia. Korowód wzbudził wielkie zainteresowanie wśród przechodniów, którzy włączyli się, skandując razem z nami „Precz zimo zła”... Na zakończenie wiosennej imprezy na placu przedszkolnym spalono marzannę i radośnie powitano wiosnę! Dzieci do przedszkola wróciły z kolorowym gaikiem. W związku ze świętami wielkanoc-

nymi, dzieci tradycyjnie już uczestniczyły w XVIII Wystawie Wielkanocnej w Domu Pomocy Społecznej w Chumiętkach, wystawiając na niej swoje prace plastyczne, związane oczywiście z tematyką świąteczną. W nagrodę za udział w wystawie, przedszkolaki otrzymały upominek oraz okolicznościowy dyplom. Ważnym wydarzeniem w Przedszkolu Samorządowym w Krobi okazały się warsztaty wielkanocne w Muzeum Stolarstwa i Biskupizny w Krobi, zorganizowane przez Fundację Ziemi Krobskiej im. prof. Rajmunda Teofila Hałasa. Przeprowadzone przez państwa Monikę i Marka Hałasów zajęcia plastyczno – artystyczne, rozbudzały wyobraźnię dzieci w nauce zdobienia drewnianych i styropianowych dekoracji wielkanocnych.

tychczasowy dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi. W przeprowadzonym postępowaniu konkursowym na stanowisko dyrektora ZSOiZ w Krobi, Lech Bem nie napotkał konkurencji. Oprócz sprostania wymaganiom formalnym i przedłożeniu stosownej dokumentacji, zaprezentował on również koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły oraz odpowiedział na zadawane przez członków komisji kon-

kursowej pytania, zyskując tym samym jej przychylność i akceptację. W związku z powyższym, Zarząd Powiatu Gostyńskiego powierzył Lechowi Bemowi stanowisko dyrektora ZSOiZ w Krobi na okres pięciu kolejnych lat (od 1 września 2012 r. do 31 sierpnia 2017 r.). Dyrektorowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na niwie pracy oświatowej i edukacyjnej.

Nr 2/2012

Grażyna Polowczyk

Adam Sarbinowski

19


Oświata

Wielkanocne spotkanie w przedszkolu w Pudliszkach Święta Zmartwychwstania Pańskiego - Wielkanoc - stanowią dla nas Polaków ogromną wartość. Niezapomnianego uroku świętom wielkanocnym dodają prastare zwyczaje, rodzinne, gorące i serdeczne życzenia oraz stół ze święconymi potrawami, gromadzący w braterstwie wszystkich członków rodziny. Każde pokolenie przeżywa ten okres w różnorodny sposób. Każdy z nas ma prawo do indywidualnej interpretacji tych świąt. Każdy z nas dorosłych powraca często myślami do beztroskich lat dziecinnych, kiedy najważniejszy w okresie świątecznym był wielkanocny zajączek. Jak co roku nasi wychowankowie Przedszkola Samorządowego w Pudliszkach z utęsknieniem oczekiwali dnia, kiedy będą szukać swoich „wielkanocnych koszyczków” i zajączka. Spotkaliśmy się w środę 4 kwietnia w zmienionym składzie, albowiem przybyły do nas dzieci z placówek filialnych: z Chwałkowa, Potarzycy i Żychlewa. Wspólne śniadanie, na którym nie zabrakło wielkanocnych, tradycyjnych potraw, było początkiem naszego wielkanocnego spotkania. Wiele krzyku, w atmosferze radości wyzwoliło się z dziecięcych gardeł w momencie ujrzenia zająca, który niespodziewanie pojawił się za oknami przedszkola. Jednak krzyk radości nie był zrozumiany przez płochliwego szaraka, przestraszył się i uciekł. Dzieci bardzo szybko ubrały się i wyruszyły w „pogoń” za zbiegiem. Aura od rana nie była sprzyjająca.

Wspólne śniadanie, na którym nie zabrakło tradycyjnych, wielkanocnych potraw Jednak w momencie opuszczenia murów przedszkola niebo się przejaśniło, słońce zaczęło przyświecać i przygrzewać. W radosnych nastrojach wyruszyliśmy ulicami Pudliszek za zajączkiem. I w końcu udało się nam go spotkać. Zrobiliśmy sobie wspólne „wielkanocne” zdjęcia i powróciliśmy do przedszkola, gdzie czekała nas kolejna niespodzianka. Nasze koszyczki, które rankiem gdzieś zniknęły pojawiły się pełne słodkich niespodzianek. W radosnych nastrojach zajadaliśmy wspólny obiad i podwieczorek. Wiele radości czerpaliśmy także ze wspólnych zabaw, które toczyły się

w atmosferze przyjaźni i zadowolenia. Ten dzień, mimo że trwał tak samo długo, bardzo szybko się skończył. Dzieci z placówek filialnych powróciły do swoich wsi i domów. Mieliśmy jeszcze tyle pomysłów. Niestety wszystko ma swój koniec. I my także pełni wrażeń i radości wracaliśmy do swoich domów. Czekamy na kolejne spotkania i niespodzianki. Wiemy, że dzięki pani dyrektor, naszym nauczycielkom, Radzie Rodziców i wszystkim pracownikom przedszkola na pewno ich nie zabraknie. Anna Sprutta

Wielkanocne tradycje Przed świętami Wielkiej Nocy w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach został zorganizowany konkurs plastyczny na stroik oraz palmę wielkanocną. Organizatorami konkursu byli: Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „OPERIS” oraz Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach. Uczniowie przygotowali przepiękne ozdoby świąteczne na stoły oraz kolorowe palmy do święcenia w kościele. Wszystkie prace zostały nagrodzone, a uczestnicy otrzymali słodkie upominki. W Niedzielę Palmową odbył się także kiermasz prac konkursowych przed kościołem p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Pudliszkach. Mieszkańcy chętnie oglądali, a także kupowali wytwory naszych uczniów. Pieniądze zebra-

20

Uczniowie przygotowali ozdoby świąteczne na stoły oraz kolorowe palmy ne podczas kiermaszu Stowarzyszenie „OPERIS” przeznaczyło na upominki dla uczniów. Organizacja takich wystaw

Nr 2/2012

i konkursów pozwala na kultywowanie tradycji związanych ze świętami w naszym regionie. Sylwia Żelichowska

biuletyn@krobia.pl


Oświata

Uczniowie klas pierwszych podczas uroczystego, czytelniczego ślubowania

Mamy nowych czytelników! Tradycyjnie przed pierwszym wypożyczaniem książek w bibliotece szkolnej ZSPiG w Krobi, odbywa się uroczyste pasowanie na czytelnika. Z tej właśnie okazji, 29 marca br., do specjalnie przystrojonej na tę okazję sali gimnastycznej, przybyli zaproszeni goście. Na pasowaniu pojawili się więc m.in. wicedyrektor ZSPiG w Krobi Krzysztof Kasperczak, sześciolatki z Przedszkola Samorządowego „Pod Świerkami” w Krobi wraz z opiekunkami oraz główni bohaterowie uroczystości – uczniowie klas I szkoły podstawowej z wychowawczyniami. Tegoroczne pasowanie przygotowali pod

opieką Justyny Matusiak uczniowie klas piątych krobskiej podstawówki: Zosia Biernat, Ola Chuda, Martyna Grzegorzewska, Sylwia Humerska, Jagna Knapp, Maria Konczewicz, Monika Lisiecka, Martyna Paszkier, Mateusz Andrzejewski, Jakub Majewski, Jakub Piechel, Jakub Wencel, Filip Życiak. Uczniowie zaprezentowali wiersze i piosenki o książkach i bibliotece, a także krótkie inscenizacje bajek: „Kopciuszka” i „Czterech rozbitków” oraz wiersza „Paweł i Gaweł”. Po części artystycznej, przyszedł czas na najważniejszy punkt uroczysto-

Katarzyna fotografować potrafi 10 lutego 2012 r. w salce klubowej Gostyńskiego Ośrodka Kultury odbyła się gala wręczenia nagród laureatom walentynkowego konkursu fotograficznego pod hasłem „Kadry miłości”. Zainteresowanie było spore, a komisja wybierała zwycięzców spośród 103 prac w trzech kategoriach wiekowych. Wśród młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych zwyciężyła Katarzyna Kasprzak (na zdjęciu) uczennica I klasy Liceum Ogólnokształcącego w ZSOiZ w Krobi. Doceniono interesujące ujęcie tematu i profesjonalny warsztat naszej uczennicy. Kasia za zajęcie pierwszego miejsca otrzymała liczne nagrody, między innymi: ekspres do kawy, kartę podarunkową do księgarni, płytę „Poluzjantów” i 2 bilety na koncert tej grupy, a także zaproszenia na dwuosobo-

biuletyn@krobia.pl

ści. Uczniowie klas I złożyli uroczyste ślubowanie, w którym zobowiązali się m.in. do szanowania książek i przestrzegania obowiązków czytelnika. Następnie uczniowie podchodzili kolejno do opiekuna szkolnej biblioteki - bibliotekarki, która kładąc na ramieniu dużą zakładkę, pasowała każdego ucznia na czytelnika. Na pamiątkę uroczystości, każdy nowy czytelnik otrzymał zakładkę do książek i dyplom, a także okolicznościowy list skierowany do rodziców młodych czytelników. Pamiątkową zakładkę otrzymał też każdy z obecnych na uroczystości przedszkolaków. Po dokonaniu aktu pasowania, dyrektor Krzysztof Kasperczak pogratulował nowym czytelnikom i życzył im, aby książka zawsze była dla nich ważna. Podziękował również wszystkim, którzy przygotowali uroczystość i przyczynili się do poszerzenia grona czytelników. W imieniu przedszkolaków, za zaproszenie na uroczystość podziękowała jej organizatorom Elżbieta Sprutta, która przekazała występującym tego dnia aktorom słodycze. Na zakończenie uroczystości, Justyna Matusiak zaprosiła nowych czytelników do pierwszego oficjalnego wypożyczenia książek w szkolnej bibliotece oraz podziękowała wszystkim za przybycie na dzisiejsze pasowanie. W piątek, 30 marca pierwszoklasiści wypożyczyli swoje pierwsze książki z biblioteki szkolnej. Przy tej okazji ogłoszony został również konkurs na dzienniczek lektur, którego rozstrzygnięcie odbędzie się w przyszłym roku szkolnym. Justyna Matusiak

Gminne Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi zaprasza na WARSZTATY WYSZYWANIA HAFTÓW BISKUPIAŃSKICH NA TIULU

wą kolację do gostyńskiej restauracji i trzy tomy „Sekretów mistrza fotografii cyfrowej” S. Kelby’ego.

Zajęcia odbywać się będą w Biskupiańskim Gościńcu w Domachowie w każdy wtorek od 8 maja do 19 czerwca. Wszystkich chętnych zapraszamy na spotkanie organizacyjne w dniu 8 maja o godz. 18.00. Udział w warsztatach jest bezpłatny!

Hanna Maciejak

Nr 2/2012

21


Pomoc społeczna. Organizacje pozarządowe

Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych Działania wobec dłużników alimentacyjnych przewidziane w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (DZ. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.) podejmuje organ właściwy dłużnika tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego. Realizacja ww. ustawy może być także przekazana do jednostki organizacyjnej gminy np. do ośrodka pomocy społecznej. Uprawniony organ przeprowadza wywiad alimentacyjny, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej. Ponadto odbiera również od niego oświadczenie majątkowe. Kolejnym etapem jest przekazanie przez właściwy organ komornikowi sądowemu informacji, mających wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji. Informacje te wynikają w szczególności z danych, zawartych w wywiadzie alimentacyjnym oraz oświadczeniu majątkowym dłużnika W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań, np. z powodu braku zatrudnienia, organ właściwy dłużnika zobowiązuje go do zarejestrowania się jako osoby bezrobotnej albo jako poszukującego pracy, w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako osoba bezrobotna. Jednocześnie właściwy powiatowy urząd pracy, informowany jest o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika. Jeżeli dłużnik alimentacyjny uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego lub odmówił: złożenia oświadczenia majątkowego, zareje-

strowania się w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy, przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, robót publicznych, prac na zasadach robót publicznych albo udziału w szkoleniu, stażu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych, organ właściwy dłużnika wszczyna postępowanie dotyczące uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych nie wydaje się natomiast wobec dłużnika, który przez okres 6 ostatnich miesięcy, wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych, w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych w tytule wykonawczym alimentów. Gdy decyzja o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych stanie się ostateczna, organ właściwy dłużnika składa wniosek o ściganie dłużnika za przestępstwo określone w art. 209 § 1 kodeksu karnego (Kto uporczywie uchyla się od wykonania ciążącego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to naraża ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.) oraz kieruje wniosek do właściwego terytorialnie starosty, o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.

UWAGA KONKURS!

z kompleksu sportowego. Propozycje nazwy nadsyłać można pocztą na adres: Gminne Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi, ul. Powstańców Wielkopolskich 27 63-840 Krobia lub za e-mailem na adres kultura@krobia.pl. Propozycje przesyłać można do 10 czerwca br. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz oczywiście proponowaną nazwę kompleksu sportowego. Więcej informacji uzyskać można pod numerem tel. 65 57 11 320

Gminne Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi ogłasza konkurs na nazwę kompleksu sportowego (siłowni, klubu fitness i ścianki wspinaczkowej), mieszczącego się przy ZSPiG w Krobi. Wyboru nazwy dokona jury, powołane przez organizatora. Autor najciekawszej nazwy otrzyma nagrodę, w postaci 2 bezpłatnych miesięcznych karnetów, upoważniających do korzystania

22

Małgorzata Ratajczak

Nr 2/2012

Gwiazdki za współpracę! Cztery i pół gwiazdki, z pięciu możliwych, otrzymała Gmina Krobia w ogólnopolskim rankingu „Partnerski Samorząd”, monitorującym współpracę samorządów z organizacjami pozarządowymi w 2010 roku. W badaniu udział wzięło łącznie 2825 samorządów z całej Polski. „Partnerski Samorząd 2010” był już trzecią edycją rankingu, podsumowującego natężenie współpracy pomiędzy administracją samorządową i organizacjami pozarządowymi. Tworzony jest on na podstawie wyników corocznego badania „Monitoring współpracy między organizacjami pozarządowymi i jednostkami samorządu terytorialnego”, prowadzonego wspólnie przez Stowarzyszenie Klon/Jawor i Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Głównym celem rankingu jest wskazanie i uhonorowanie tych jednostek samorządu terytorialnego, które w sferze relacji z organizacjami pozarządowymi wyróżniają się na tle innych i wydają się szczególnie godne naśladowania. Podczas oceny brano pod uwagę corocznie uchwalany program współpracy z organizacjami pozarządowymi, udzielane im wsparcie finansowe, pomoc pozafinansową oraz realizowane działania partnerskie. Przyznane gwiazdki po raz kolejny potwierdziły, że gmina Krobia plasuje się w czołówce samorządów w Polsce, które w sposób szczególny współpracują z organizacjami pozarządowymi, traktując je przede wszystkim jako partnera w realizacji przypisanych gminnemu samorządowi zadań publicznych. Daria Andrzejewska

Pamiątki po Janie z Domachowa Bzdędze Gminne Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi zwraca się z uprzejma prośbą do wszystkich, którzy posiadają pamiątki po Janie z Domachowa Bzdędze, o ich udostępnienie celem zeskanowania, powielenia lub sfotografowania.

biuletyn@krobia.pl


Organizacje pozarządowe Zwyciężyła Jarzębianka z Żychlewa

Warsztaty odbyły się również w krobskim przedszkolu

Warsztaty wielkanocne w muzeum Pisanki, baranki, zajączki i kartki świąteczne zdobiły na wielkanocnych spotkaniach w Muzeum Stolarstwa i Biskupizny wszystkie pokolenia. W dniach 16-31.03 odbyło się osiem spotkań zorganizowanych przez Fundację Ziemi Krobskiej im. prof. Rajmunda Teofila Hałasa, w których uczestniczyło ponad 160 osób. Warsztaty współfinansowane były ze środków Gminy Krobia w ramach wsparcia realizacji zadania publicznego. Uczestnicy zajęć zdobili styropianowe jajeczka, drewniane jajka i zwierzątka oraz wykonywali świąteczne kartki. W warsztatach uczestniczyły

m.in. przedszkolaki, dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych, podopieczni Domu Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy w Chwałkowie oraz członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Krobi. Efektem zajęć, które co warto podkreślić miały bardzo wesoły charakter, były piękne wielkanocne dekoracje, które obejrzeć można na stronie internetowej www. muzeumkrobia.pl. Wszystkim uczestnikom warsztatów dziękujemy za wspólną zabawę i zapraszamy na kolejne spotkania! Marek Hałas

Spotkanie przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Krobia Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Krobia spotkały się w środę 28 marca br. w sali Przemysła II w budynku Urzędu Miejskiego „na fosie” w Krobi, by omówić swój udział w programie kulinarnym oraz imprezach gminnych zaplanowanych na rok 2012. Do udziału w programie kulinarnym zaprosiła uczestniczki spotkania Fundacja Obywatelki.pl, której celem jest zwiększanie świadomości społeczeństwa w zakresie działalności obywatelskiej oraz roli kobiet w tym zakresie. O szczegółach realizacji programu kulinarnego „Gotowanie na ekranie” opowiedziała gospodyniom wiejskim Agnieszka Wujek z Nowej Telewizji Gostyń, która jest realizatorem programu.

biuletyn@krobia.pl

Przedstawicielki KGW zostały również jak co roku zaproszone do udziału i reprezentowania gminy Krobia w różnego rodzaju imprezach, które będą miały miejsce w 2012 roku. Podczas spotkania omówiono również pomysł wyjazdu integracyjnego do teatru, w którym miałyby uczestniczyć aktywnie działające przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Krobia. Spotkanie trwało ponad dwie godziny, a ponieważ tematów do dyskusji i pomysłów na ich realizację nie było końca, na bieżąco będziemy więc Państwa informować i zapraszać do udziału w realizowanych projektach i imprezach. Agnieszka Linowska

Nr 2/2012

3 marca bieżącego roku w Kościuszkowie (gmina Pępowo) odbyło się spotkanie integracyjno - szkoleniowe pt. „Aromaty z Polskiej Chaty” dla kół gospodyń wiejskich z terenu gmin: Pępowo, Pogorzela i Krobia. Gospodynie wiejskie przywiozły ze sobą swoje najlepsze nalewki i wina domowej roboty, które wystawione zostały do konkursu o miano tej najlepszej z najlepszych. Trunki oceniała specjalnie na tę okoliczność powołana komisja konkursowa i to ona właśnie wybrała Jarzębiankę z Żychlewa, jako najlepszą z wystawionych tego dnia do konkursu nalewek. Autorką tego niezwykle aromatycznego trunku, o pięknym kolorze i cudownym smaku, jest pani Małgorzata Krajka z Żychlewa. Zwyciężczyni gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych konkursach! Daria Andrzejewska

Godzina dla Ziemi W sobotę 31 marca 2012 o godz. 20:30, pomimo że nie było informacji o planowanych wyłączeniach prądu w Krobi, zgasło światło w Muzeum Stolarstwa i Biskupizny, podczas odbywających tego dnia warsztatów wielkanocnych dla dorosłych mieszkańców gminy. Mimo precyzji, jaką musieli się wykazać uczestnicy zajęć, aby sprostać postawionym zadaniom, wszyscy poddali się nastrojowi miejsca i chwili. Przy świecach usytuowanych m.in. na barokowych świecznikach, uczestnicy zajęć oddali się chwili refleksji nad tym, co każdy z nas może zrobić dla otaczającej nas natury, aby być jej wdzięcznym dzieckiem. W ten oto sposób Fundacja Ziemi Krobskiej im. prof. Rajmunda Teofila Hałasa w Krobi włączyła się w organizowaną od 2007 międzynarodową akcję Godzina dla Ziemi, w której wzięło udział 147 państw oraz 48 miast w Polsce, w tym również Krobia. Marek Hałas Akcja odbywa się w każdą ostatnią sobotę marca. Wyłączenie światła jest symbolicznym gestem, który przypomina o tym, że wszyscy powinni troszczyć się o środowisko naturalne.

23


Kultura i folklor

Paryski szyk, biskupiański dryg W niedzielny wieczór 18 marca 2012 r. w budynku świetlicy wiejskiej w Żychlewie miało miejsce niecodzienne wydarzenie – pokaz mody inspirowany folklorem biskupiańskim. Zaproszeni goście mogli zobaczyć, zaproponowane przez Jolantę Łabusińską i jej przyjaciół współczesne kreacje, zestawione z oryginalnymi motywami biskupiańskimi oraz strojami ludowymi. Przepiękna i nierzadko zaskakująca kolekcja wzbudzała gromkie brawa publiczności. Organizatorom udał się udowodnić, że to co kiedyś nosiły nasze babki i dziadowie, nie poszło w zapomnienie i świetnie sprawdza się również i dziś. Pokaz podzielony został na kolekcje: dzienną - „białą”, codzienną, wieczorową oraz prezentacje stroju ślubnego. Każdy mógł więc znaleźć coś dla siebie. Na potrzeby pokazu wykorzystano autentyczne stroje ludowe, nierzadko mające i po 100 lat oraz własną garderobę modeli. Za to specjalnie na tę okazję, przygotowane zostały torebki

Organizatorzy i modele pokazu inspirowanego folklorem biskupiańskim filcowe ręcznie wykończone i haftowane w kwiatowe wzory, jakie znaleźć możemy na biskupińskich fartuchach. Ponieważ pokaz spotkał się z nieprzewidywanym zresztą ogromnym zainteresowaniem i podziwem, mieszkańcy gminy będą mieli go okazję zobaczyć na jednej z imprez plenerowych organizowanych w gminie Krobia. Obszerna relacja z po-

kazu znajduje się na stronie internetowej www.biskupizna.pl. Organizatorami pokazu byli: Koło Gospodyń Wiejskich w Żychlewie, Gmina Krobia oraz Muzeum Stolarstwa i Biskupizny w Krobi. tekst Daria Andrzejewska foto Andrzej Giszczyński

„Baśń o Grającym Imbryku” we Wrocławiu żowaniem uczennic, kilkumiesięcznymi, czasem żmudnymi próbami przed i po lekcjach, a także w pierwszym tygodniu ferii. Wysiłek włożony w realizację spektaklu zaowocował bardzo udanym występem. Młode aktorki zdobyły burzę braw na stojąco oraz ogromne uznanie komisji oceniającej (m.in. rektora i dziekana uczelni). Niezwykle pozytywnie oceniono prawdziwość i naturalność poszczególnych postaci na scenie, dykcję i wyrazistość, humor słowny i sytuacyjny w spektaklu, wykonanie piosenek, a także ciekawe rozwiązania reżyserskie, w tym pomysł na oryginalne wykonanie lalek i „puszkową” scenografię… (w spektaklu „Baśń o Grającym Imbryku” wystąpiły: Andrzejewska Maria, Chuda Aleksandra, Dykcik Katarzyna, Knapp Jagna, Konczewicz Maria, Konczewicz Zofia, Kordus Julia, Kurpisz Oliwia, Lisiecka Monika, Matusiak Amelia, Patelka Julia). Aktorki z grupy „Na Fali - Junior” na deskach PWST we Wrocławiu 19 lutego, podczas tegorocznych ferii zimowych, na deskach jednej ze scen Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu, odbyła się premiera spektaklu pt. „Baśń o Grającym

24

Imbryku”, w wykonaniu jedenastu aktorek z Grupy Teatralnej „Na Fali - Junior”, działającej przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi. Występ poprzedzony był ogromnym zaanga-

Nr 2/2012

Serdecznie dziękuję Rodzicom występujących uczennic: za życzliwość, zrozumienie i pomoc finansową w zorganizowaniu wyjazdu do Wrocławia. Magdalena Andrzejewska

biuletyn@krobia.pl


Kultura i folklor

Ferie w bibliotece W czasie ferii zimowych Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Krobi gościła w swoich progach wszystkie chętne dzieci, które chciały miło spędzić swój wolny czas. Tegoroczne ferie przebiegały pod hasłem „Zimowe spotkania z bajką”, dlatego dzieci codziennie słuchały bajek czytanych na głos, do których wykonywały ilustracje: malowały, rysowały i wyklejały. Wszystkie prace wyeksponowane zostały na wystawce, którą można było zwiedzić w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży. Oprócz prac plastycznych dzieci brały udział w różnych konkursach sprawnościowych, rozwiązały zagadki, układały puzzle, grały w gry planszowe. Była muzyka, balony i śpiew oraz uwielbiane przez dzieci lizaki i cukierki. Niezłą

Podczas wykonywania ilustracji do jednej z bajek frajdę sprawiło im także wyjście na dwór, gdzie mogły trochę pobiegać i pobawić się. Ostatni dzień ferii zakończył się małym poczęstunkiem, drobnymi upominkami a dzieci uznały, że był to dla nich bar-

Podróż po Brazylii 16 lutego w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Krobi gościła pani Halina Radoła, która uczestników zorganizowanego w tym dniu spotkania, zabrała w podróż po Brazylii. Pani Halina należy do Światowego Związku Esperantystów, który corocznie organizuje kongresy w różnych miejscach świata. W tym roku uczestniczyła w Amerykańskim i Brazylijskim Kongresie Esperantystów w Brazylii, w San Paulo. Korzystając z zaproszeń przyjaciół, których na całym świecie ma bardzo wielu, spędziła w Brazylii trzy tygodnie. W brazylijski nastrój wprowadziły podróżniczkę i uczestników spotkania reprezentantki Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Krobi - Apolonia Dykcik i Anna Czarnecka, które w pięknych strojach zatańczyły sambę. Pani Halina Radoła przedstawiła mapę Brazylii, hymn, walutę i architekturę tego kraju. Przywiozła ze sobą również kilka pamiątek, które można było podczas spotkania obejrzeć. Opowiadając o tym pięknym, egzotycznym kraju, prezentowała jednocześnie zdjęcia oraz krótkie filmy z podróży. Brazylia to nie tylko karnawał, samba i piłka nożna. Zebrani podziwiać mogli również piękną florę i faunę Brazylii. Nie tylko zobaczyć, ale posłuchać było można również brazylijskich wodospadów, które zrobiły na zgromadzonych niesamowite wrażenie. Ponadto uczestnicy spotkania dowiedzieć się mogli, co podczas wyprawy do Brazylii jadła i piła podróżniczka. W jej jadło-

biuletyn@krobia.pl

Podróżniczka wraz z krobskimi tancerkami samby spisie dominowały przede wszystkim egzotyczne potrawy, składające się z ryżu, owoców i mięsa. Piła również świeżo wyciskany bardzo słodki sok z trzciny cukrowej oraz oczywiście brazylijską kawę, uchodzącą za jedną z najlepszych na świecie. Dzięki prezentacji multimedialnej uczestnicy spotkania przenieść mogli się również w świat brazylijskich sklepów i ulicznych straganów, w których królowały niezliczone ilości owoców, często o różnych kształtach i nazwach. Podczas swojej podróży Halina Radoła zwiedziła również bibliotekę miejską, była na 42. piętrze budynku w San Paulo oraz chodziła po słynnej

Nr 2/2012

dzo mile spędzony czas. Mamy nadzieję, że tegoroczne ferie na długo pozostaną w pamięci wszystkich uczestników. Maria Borowska

plaży w Copacabana. W programie podróży nie zabrakło też wizyty pod pomnikiem Chrystusa Odkupiciela. Podczas spotkania podróżniczka przedstawiła również fotografie, ukazujące Brazylię nie tylko jako atrakcję turystyczną, ale niestety również jako kraj kontrastów społecznych. Na zdjęciach widać było zamożnych ludzi, przepiękne apartamenty z ogrodami, ale jednocześnie koczujących przy tej samej ulicy biedaków. Uczestnicy spotkania pytając o Brazylię poprosili o kilka słów w języku esperanto. Dlatego dziękując wszystkim za przybycie i miłą atmosferę, pani Halina uczyniła to właśnie w tym języku. 1 marca podróżniczka gościła również w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach. Również tutaj audytorium z zainteresowaniem wysłuchało opowieści Haliny Radoły o jej wyprawie do Brazylii. Młodzież miała również okazję obejrzeć krótkie filmiki oraz pamiątki przywiezione z podróży. Nie obyło się także bez pytań, na które podróżniczka chętnie odpowiadała. Duże zaciekawienie wzbudził wśród młodzieży język esperanto, którym bardzo biegle posługuje się podróżniczka. Na zakończenie spotkania Halina Radoła otrzymała od uczniów kwiaty, które były wyrazem wdzięczności za przybycie i wspaniałą lekcję geografii. W najbliższym czasie Halina Radoła planuje podróż do Norwegii. Mamy nadzieję, że po powrocie ponownie zawita do Krobi, aby podzielić się wrażeniami, chociażby z wizyty na norweskich fiordach. Maria Borowska

25


Kultura i folklor

Mówimy Gwarą W niedzielę 25 marca br. w Bukówcu Górnym odbył się XVI Konkurs Gwarowy „Mówimy Gwarą”. W tym roku na bukówieckiej scenie zaprezentowało się 22 uczestników, w tym pięć uczennic z naszej szkoły. Piątoklasistki z Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi: Jagna Knapp i Monika Lisiecka zajęły II miejsce. Przedstawiły one scenkę pt. „Płomysł na łobiod”. Natomiast gimnazjalistki Anna Szulc, Lidka Mendyka i Patrycja Andrzejewska uplasowały się na miejscu III. Te ostatnie poopowiadały o zmianach zachodzących obecnie na polskiej wsi i o konsekwencjach tych przemian, prezentując tekst pt. „Inkszo wieś”. Jak co roku, na konkursie obecny był prof. Jerzy Sierociuk, kierownik Pracowni Dialektologicznej Instytutu Filologii Polskiej UAM, który prowadzi prace

Uczennice ze szkoły w Krobi nagrodzone podczas XVI Konkursu Gwarowego nad słownikiem gwary Bukówca Górnego. Konkursowe scenki i monologi przeplatane były piosenkami kapeli Kotko-

Konkurs młodych instrumentalistów W sobotę 24 marca 2012 w Miejsko -Gminn ym O środk u Kultur y w Osiecznej odbył się XXVIII Wielkopolski Konkurs Młodych Instrumentalistów Członków Orkiestr Dętych im. Jana Schulza. Do udziału w konkursie zgłosiło się 49 młodych instrumentalistów. Wśród nich nie zabrakło oczywiście przedstawicieli Dziecięco – Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Krobi, prowadzonej przez Mariusza Pikulskiego. Regulamin konkursu dopuszczał udział maksymalnie siedmiu uczestników z jednej orkiestry i właśnie tylu solistów z krobskiej orkiestry wzięło w nim udział. Określony był ponadto limit wiekowy – konkurs przeznaczony był dla członków orkiestr dętych w wieku od 10 do 18 lat, niebędących uczniami lub absolwentami szkół muzycznych. Każdy z uczestników zobowiązany był do wykonania dwóch utworów: obowiązkowego i dowolnego. Dziecięco – Młodzieżową Orkiestrę Dętą z Krobi reprezentowali podczas przeglądu: - w grupie wiekowej I - do 12 lat, w kategorii instrumentów dętych drewnianych: Aleksandra Chuda – klarnet Magdalena Szwarc – saksofon tenorowy - w grupie wiekowej II - od 13 do 15 lat, w kategorii instrumentów dętych blaszanych: Joanna Nele – sakshorn tenorowy

26

Marcin Szwarc – tuba - w grupie wiekowej III - od 16 do 18 lat, w kategorii instrumentów dętych drewnianych: Paulina Tomczak – saksofon tenorowy Dagmara Pikulska – klarnet - w grupie wiekowej III - od 16 do 18 lat, w kategorii instrumentów dętych blaszanych: Arkadiusz Kubiak – puzon. Laury zdobyte przez krobskich instrumentalistów: I miejsce – Joanna Nele – sakshorn tenorowy (grupa I, instrumenty dęte blaszane) II miejsce – Arkadiusz Kubiak – puzon (grupa III, instrumenty dęte blaszane) III miejsce – Paulina Tomczak – saksofon tenorowy (grupa III, instrumenty dęte drewniane) III miejsce – Dagmara Pikulska – klarnet (grupa III, instrumenty dęte drewniane) Wyróżnienie – Aleksandra Chuda – klarnet (grupa I, instrumenty dęte drewniane) Wyróżnienie – Marcin Szwarc – tuba (grupa II, instrumenty dęte blaszane). Do udziału w konkursie młodych muzyków przygotowali państwo Justyna i Mariusz Pikulscy. Laureatom oraz ich opiekunom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. Janusz Tomyślak

Nr 2/2012

wiacy ze Zbąszynka i występami miejscowego Kabaretu „Dziura”. Magdalena Andrzejewska

Zaproszenie na projekcje wideo najpiękniejszych oper świata oraz baletu Gminne Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi, zaprasza na projekcje wideo oper, z cyklu „Najpiękniejsze opery świata” oraz projekcję baletu. „Idomeneo, Król Krety” Wolfganga Amadeusza Mozarta, w inscenizacji Teatro di San Carlo „Włoszka w Algierze” Gioacchino Rossiniego, w wykonaniu Orchestra del Teatro Comunale di Bologna Balet „Sen nocy letniej” w wykonaniu American Ballet Theatre Projekcje, na które wstęp jest bezpłatny, odbędą się odpowiednio 30 kwietnia i 28 maja br. o godz. 17:00. Projekcja baletu odbędzie się 14 maja o godz. 17:00.

Gminne Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi oraz Przedszkole Samorządowe „Pod Świerkami” w Krobi zapraszają na

Finał IX Powiatowego Konkursu Piosenki Przedszkolnej, który odbędzie się 13 maja 2012 r. o godz. 16:00 w Kinie „Szarotka” w Krobi

biuletyn@krobia.pl


Historia

Krobianie w obozie na Głównej Wiele lat trwały poszukiwania kompletu list osób wypędzonych w 1939 roku z ich ciepłych, ale już niespokojnych domostw, przez hitlerowskiego okupanta. Listy te zdobył w końcu Instytut Zachodni, który opublikował je częściowo w 2003 roku. Pełne listy ukazały się zaś dopiero w 2008 roku w publikacji Marii Rutowskiej pt. „LAGER GŁÓWNA”. Listami tymi byłem zainteresowany osobiście, bo i ja przebywałem w tym obozie, ale nie o sobie będę pisać. Wśród wypędzonych z rodzinnych domów, byli krobianie i to właśnie im chciałbym poświęcić to opracowanie, choć będą tutaj i moje wspomnienia. Pierwszego opracowania tego tematu podjął się prof. Czesław Łuczak, który umieścił 88 dokumentów niemieckich, dotyczących wysiedlenia, czy raczej wypędzenia ludności polskiej z ziem polskich wcielonych do III Rzeszy. W obozie przejściowym przy ul. Głównej w Poznaniu byli więzieni mieszkańcy Poznania i Wielkopolski przed deportacją do Generalnego Gubernatorstwa. Przez obóz na Głównej przeszło ponad 31 tysięcy Polaków i 1012 Żydów – od października 1939 r. do połowy 1940 r. Zachowały się 33 niemieckie listy imienne, które tworzono odrębnie dla każdego transportu wywożonych do GG Polaków. Poznań należał do okręgu Reichsgau Posen (Okręg Rzeszy – Poznań). W styczniu 1940 r. zmieniono jego nazwę na Reichsgau Wartheland (Okręg Kraj Warty), na którego czele stanął mianowany przez Adolfa Hitlera Arthur Greiser, były prezydent senatu gdańskiego. Kraj Warty obejmował całą Wielkopolskę, południowe rejony województwa pomorskiego oraz część województwa łódzkiego, łącznie z miastem Łódź. Plany germanizacyjne przewidywały usunięcie części ludności polskiej oraz uzupełnienie tej części obywatelami narodowości niemieckiej. Łącznie z terenów wcielonych do III Rzeszy wysiedlono 365 tysięcy osób, z których 33 tys. przeszły przez obóz - „Lager Główna”. Wysiedlenia polskiej ludności z tego obszaru odbywało się w kilku etapach. Pierwszy plan, nazywany krótkofalowym, rozpoczął się pod koniec października 1939 r. (1 Nahplan) i objął 87 883 osób, w tym ponad 16 tys. mieszkańców Poznania. Na podstawie okólnika Himmlera, z 10 listopada 1939 roku, pozostawiony majątek wysiedlonych osób, podlegał konfiskacie na rzecz III Rzeszy, a za zabranie niedozwolonych przedmiotów groziła surowa kara. Początkowo na osobę można było zabrać 50

biuletyn@krobia.pl

RM, a w przypadku ludności żydowskiej zaledwie 25 RM. Na opuszczenie mieszkania było najczęściej 15 minut, a tylko w wyjątkowych sytuacjach trwało to 1 godzinę. Kilkuosobowy zespół egzekucyjny składał się z cywilnego urzędnika, kilku żołnierzy z pełnym uzbrojeniem oraz oficera lub podoficera. Kiedy zbieraliśmy nasz dobytek na tę tułaczkę, za każdym z nas chodził jeden żołnierz i sprawdzał, co zabieramy. Ja zabrałem tylko koc, który ojciec przykazał mi chronić jako rzecz najważniejszą (okazał się bardzo przydatny). Rozkaz opuszczenia mieszkania otrzymaliśmy na piśmie. Do naszego mieszkania przy ul. Stanisława Przybyszewskiego, mieli wprowadzić się za 15 minut lekarze ze szpitala mieszczącego się przy tej samej ulicy. Wkroczenie „takiej ekipy” odbywało się najczęściej po godzinie policyjnej, bo wówczas, jak sądzili Niemcy, wszyscy powinni być w domu. Transport do obozu odbywał się więc nocą i nikt nie wiedział gdzie jedziemy. Przy ulicy Głównej w Poznaniu były magazyny wojskowe, które zamieniono na tzw. obóz przejściowy. Była tam bocznica kolejowa, murowany budynek oraz kilka baraków, ogrodzonych drutem kolczastym w trzech rzędach. Na każdym narożniku stała zaś drewniana wieża, na której były reflektory i przynajmniej dwóch żołnierzy z karabinami maszynowymi. Przyjęcie do obozu zaczynało się od żmudnego ewidencjonowania każdego nazwiska, nazwiska panieńskiego kobiet, pokrewieństwa, daty i miejsca urodzenia oraz zawodu. Matki z dziećmi były skierowane do jednego budynku, mężczyźni zaś osobno do innego. I tutaj obowiązywała godzina policyjna - od godz. 20:00 do 6:00 dnia następnego. W czasie dnia odwiedzał nas ojciec, a my bawiliśmy się na placu, choć już w listopadzie było przejmująco zimno. Wszyscy więźniowie w czasie przyjęcia zostali poddani badaniu rasowemu. Rewizje osobiste przeprowadzono najpierw przy rejestracji, a następnie niemal każdego dnia. Szczególnie dokładnie rewidowano tych, których przywieziono tutaj z terenu Wielkopolski (chłopi przyjeżdżali niekiedy wozem konnym, przywożąc ze sobą żywność, którą naturalnie Niemcy w całości odbierali). Naturalnie odbierano również pieniądze, które trafić miały podobno do wspólnej kasy obozowej, pozostawiając jedynie każdemu po 10 marek na osobę. W którymś momencie (listopad 1939 r.) mężczyzn podzielono na grupy:

Nr 2/2012

robotników, urzędników i kupców, lekarzy i profesorów, a w każdym baraku wyznaczono tzw. „starszego grupy”. Każda z grup liczyła od 20 do 50 osób. Wprowadzono nakaz kłaniania się przedstawicielom władzy niemieckiej – komendantowi, oficerom i podoficerom; oczywiście należało zdejmować nakrycie głowy. W grupie więźniów znalazł się również przedwojenny Prezydent Poznania Cyryl Ratajski, który nie miał żadnych przywilejów. Osobną grupę stanowili Żydzi, dla których przeznaczony był osobny barak. Na środku placu stał budynek murowany z cegły, otoczony drutem kolczastym, w którym mieścił się karcer. Najwyższym rangą wojskową, służącym w armii Hallera, był kapitan Jerzykiewicz i to właśnie on został szefem Komitetu Polskiego w obozie – Lagerältester (starszy obozu). Ów komitet nie miał żadnych uprawnień i mógł działać tylko wg wskazań administracyjnych funkcjonariuszy niemieckich. Z obawy przed pożarem, zakazano używania w obozie jakichkolwiek grzejników; jedynie przy wejściu do baraku stał koksownik, który miał ogrzewać cały blok. Koksownik, w którym najczęściej palono drewnem, był pod stałym nadzorem jednego z więźniów - dyżurnego. W obozie więźniowie zorganizowali straż pożarną oraz wyznaczyli spośród siebie komendanta. Wszyscy zobowiązani byli do wykonywania prac. Jedni (głównie kobiety) do prac porządkowych w barakach, inni do prac naprawczych, a nawet budowlanych. Dzieci nosiły zaś walizki do rewizji oraz roznosiły czarny chleb, o ile go dowieziono. Pracowano od godz. 8:00 do godz. 14:00. Za próbę ucieczki, wstrzymywano wszystkim na dwa tygodnie przepustki, a podejmującego taką próbę kierowano do obozu koncentracyjnego. Komendant obozu wydawał czasami przepustki na jeden dzień, które miały służyć załatwieniu bardzo pilnych spraw (tylko na początku). Określano wówczas godzinę powrotu, której zresztą bardzo dokładnie przestrzegano. Z materiałów statystycznych tego obozu wiemy, że przebywało w nim 4121 dzieci, które nie ukończyły jeszcze 10 lat, w tym 1775 dzieci, które miały mniej niż 5 lat (w poszczególnych tygodniach liczby te jednak się zmieniały, bowiem już w listopadzie rozpoczęły się pierwsze transporty do GG i przywożono nowych więźniów). Ciąg dalszy w następnym numerze Andrzej Miałkowski

27


Historia. Porady prawnika

Dzień Żołnierza Wyklętego 1 marca obchodzony jest Dzień Żołnierza Wyklętego. W związku z powyższą datą, w sobotę 3 marca br., władze Gostynia upamiętniły ofiary stalinizmu na ziemi gostyńskiej, w tym skazańców procesu politycznego AK „Zawisza” z 1950 roku. Z inicjatywy Mikołaja Kulczaka i Michała Radajewskiego na budynku gostyńskiego kina „Pod kopułą” odsłonięto pamiątkową tablicę, poświęconą właśnie osobom walczącym ze stalinizmem. Uroczystość odbyła się m.in. przy udziale kombatantów AK „ Zawisza” oraz przedstawicieli władz samorządowych gmin Krobia i Gostyń. Budynek kina w maju 1950 roku był miejscem, gdzie przy udziale młodzieży, uczącej się w gostyńskich szkołach, przeprowadzono pokazowy proces 8 członków AK „Zawisza” (procesy innych odbyły się w Poznaniu). Sądzeni podczas pokazowego procesu byli mieszkańcami Krobi oraz okolic i mieli od 16 do 20 lat. Proces był próbą zastraszenia tych, którzy myśleli o walce z komunizmem. Młodych Polaków z Krobi i okolic skazano na wiele lat więzienia tylko za to, że chcieli mieć Polskę czystą jak łza. AK „Zawisza” dziękuje wszystkim, którzy pamiętali i uczcili to wydarzenie. Irena Mendel

Z ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego w Krobi (Dane za okres od 10.02.2012 do 13.04.2012 )

Zmarli: Andrzejewski Stanisław - Krobia Białek Krzysztof - Ziemlin Biernat Józef - Wymysłowo Frąckowiak Krystyna - Rogowo Gała Grzegorz - Stara Krobia Gregor Jan - Krobia Grzempowski Czesław - Stara Krobia Łagódka Andrzej - Chumiętki Łysiak Waldemar - Chumiętki Nowacka Teresa - Ziemlin Olejniczak Róża - Sułkowice Pawlak Bronisława - Przyborowo Przybylska Helena - Chumiętki Woźna Anna - Pudliszki Żółtański Wiesław - Chumiętki

28

Umowa darowizny Darowizna to jedna z najczęściej zawieranych umów między bliskimi. Zazwyczaj od bliskich otrzymujemy pieniądze, samochód lub mieszkanie. Aby taka umowa była ważna, darczyńca powinien złożyć oświadczenie w formie aktu notarialnego, chyba że przyrzeczone świadczenie zostało spełnione (np. samochód został już wydany). Jeśli jednak darujemy nieruchomość, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu - forma aktu notarialnego dla oświadczeń obu stron umowy jest konieczna. W przeciwnym razie taka umowa nie będzie ważna. Darowiznę wyróżnia wśród innych czynności prawnych to, że ma ona na celu nieodpłatne przysporzenie obdarowanemu korzyści (wzbogacenie obdarowanego) kosztem majątku darczyńcy. Darowizna jest umową, a nie jednostronną czynnością prawną, i to także wówczas, gdy darczyńca zobowiązuje się jednostronnie do bezpłatnego świadczenia, nie nakładając na obdarowanego żadnych obowiązków. Strony umowy Z zawartego w art. 888 kodeksu cywilnego zwrotu „darczyńca zobowiązuje się” wynika, że jedną z nich, i to odgrywającą główną rolę, jest darczyńca, czyli osoba, która zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego. Jeżeli chodzi o drugą stronę, to w praktyce występuje obdarowany, na rzecz którego darowizna jest lub ma być dokonywana. Składanie oświadczeń Oświadczenia obu stron umowy darowizny nie muszą być złożone równocześnie i - co wynika wyraźnie z art. 890 § 1 kc - w tej samej formie. W każ-

dym wypadku - ze względów oczywistych - wcześniejsze musi być oświadczenie darczyńcy, zobowiązującego się do określonego świadczenia na rzecz obdarowanego. W braku jednoczesności oświadczeń obu stron, umowa dochodzi do skutku dopiero z chwilą złożenia oświadczenia - o przyjęciu darowizny przez obdarowanego. Wielość podmiotów Po każdej ze stron umowy darowizny może występować więcej niż jedna osoba. Dotyczy to również sytuacji, gdy przedmiot świadczenia jest niepodzielny, istnieje natomiast możliwość zbycia (darowania) i nabycia określonych udziałów w takim przedmiocie; np. współwłaściciele mogą darować swoje udziały w nieruchomości jednej osobie, która stanie się w ten sposób wyłącznym właścicielem tej nieruchomości. Tak samo właściciel może darować, jedną umową lub też umowami kolejnymi, udziały w nieruchomości, której jest właścicielem (niekoniecznie wszystkie) kilku osobom. Osoby te staną się jej współwłaścicielami w określonych przez darczyńcę częściach. Bezpłatność świadczenia Z unormowania zawartego w art. 888 kc wynika, że zobowiązanie się darczyńcy do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku należy do istoty umowy darowizny. Przy świadczeniu w pełni odpłatnym (przy ekwiwalentnym świadczeniu drugiej strony) o umowie darowizny nie można mówić. Świadczenie darczyńcy musi być subiektywnie i obiektywnie bezpłatne, tj. niezależne od uzyskania korzyści lub ekwiwalentu od obdarowanego. Podstawa prawna: Art. 888-902 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.) Radca prawny Katarzyna Szablewska

Składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej drodze

śp. Czesława Grzempowskiego ks. Proboszczowi Pawłowi Mincie, ks. Heniowi Brzozowskiemu, Rodzinie, Znajomym, Sąsiadom, Delegacjom, Ochotniczej Straży Pożarnej ze Starej Krobi Dziękuję za modlitwę, złożone kwiaty, zamówione intencje mszalne oraz za dobre słowo żona Halina z rodziną

Nr 2/2012

biuletyn@krobia.pl


KINO „SZAROTKA” W KROBI

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE WSTĘP WOLNY!

TEL. 065-57-11-320

Repertuar dostępny na stronie www.mgok.krobia.pl

ZAPRASZA Data 1V 2V 4V 5V 6V 11 V 12 V 18 V 19 V 20 V 25 V 26 V 27 V

Godz 17.00 19.00 17.00 19.00 17.00 19.00 17.00 19.00 17.00 19.00 17.00 19.00 17.00 19.00 17.00 19.00 17.00 19.00 17.00 19.00 17.00 19.00 17.00 19.00 17.00 19.00

Tytuł filmu

Czas 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 98 98 98 98 106 105 106 105 106 105 94 94 94 94 94 94

SPONSORING - dramat SPONSORING - dramat SPONSORING - dramat SPONSORING - dramat SPONSORING - dramat SPONSORING - dramat SPONSORING - dramat SPONSORING - dramat SPONSORING - dramat SPONSORING - dramat RAJ NA ZIEMI - komedia RAJ NA ZIEMI - komedia RAJ NA ZIEMI - komedia RAJ NA ZIEMI - komedia KRÓLEWNA ŚNIEŻKA - familijny ŻELAZNA DAMA - dramat KRÓLEWNA ŚNIEŻKA - familijny ŻELAZNA DAMA - dramat KRÓLEWNA ŚNIEŻKA – familijny ŻELAZNA DAMA - dramat ZAGINIONA - thriller ZAGINIONA - thriller ZAGINIONA - thriller ZAGINIONA - thriller ZAGINIONA - thriller ZAGINIONA - thriller

Ważne telefony Urząd Miejski w Krobi - 65 57 11 111 Urząd Stanu Cywilnego w Krobi - 65 57 11 141 Pełnomocnik Burmistrza Krobi ds. uzależnień/stanowiska ds. promocji, oświaty, rolnictwa - 65 57 12 645 Gminne Centrum Kultury im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi - 65 57 11 320 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi 65 57 11 109 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Krobia - 65 57 11 709 Zespół Szkoły Podstawowej im. prof. J. Zwierzyckiego i Gimnazjum w Krobi - 65 57 11 716 Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Franciszka Dzierżykraja-Morawskiego w Pudliszkach - 65 57 38 152

Prod. POL/ FRA POL/ FRA POL/ FRA POL/ FRA POL/ FRA USA USA USA USA USA W-B USA W-B USA W-B USA USA USA USA USA USA

Od lat 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 15 15 15 15 7 15 7 15 7 15 15 15 15 15 15 15

Cena 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 5 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Ziemi Biskupiańskiej w Starej Krobi - 65 57 11 703 Przedszkole Samorządowe „Pod Świerkami” w Krobi 65 57 11 122 Przedszkole Samorządowe w Pudliszkach – 65 57 38 221 Policja - 997 Straż Pożarna - 998 Pogotowie Ratunkowe - 999 Numer alarmowy z telefonu komórkowego - 112 Telefon Zaufania KPP w Gostyniu - 65 575 82 97 Szpital im. K. Marcinkowskiego w Gostyniu - 65 5726 700 Pogotowie Energetyczne - 991 Energetyka Kościan (zgłaszanie awarii) - 65 511 85 00 Pogotowie Gazowe - 992 Całodobowy telefon dyżurny Urzędu Miejskiego w Krobi 512 356 356

Wydawca: Gmina Krobia Redakcja: Adam Sarbinowski - redaktor naczelny, Anna Przybył - sekretarz, Maria Szpurka - korekta Skład: Paweł Adamczak Adres redakcji: ul. Rynek 1, 63-840 Krobia, tel. 65 5711111 adres e-mail: biuletyn@krobia.pl Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega sobie prawo druku nadesłanych materiałów i dokonywania skrótów. Druk: Drukarnia „AKAPIT” Sp. z o.o., 63-800 Gostyń, ul. Starogostyńska 10, tel. 65 572 05 66

biuletyn@krobia.pl

Nr 2/2012

29


Sport

Igrzyska Młodzieży Szkolnej

Siatkarki ze szkoły podstawowej zajęły III miejsce w finale rejonowym W marcu siatkarki reprezentujące Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach walczyły w zawodach rozgrywanych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej. 14 marca w szkole w Pudliszkach odbył się finał rejonowy w mini piłce siatkowej dziewcząt z udziałem drużyn szkół podstawowych ze Śmigla, Leszna, Osiecznej, Rawicza, Wolsztyna i Pudliszek. W rundzie eliminacyjnej zawodniczki z Pudliszek (Julia Serwatka, Anna Serwatka, Aleksandra Cichowlas, Sybilla Konarska, Angelika Nowaczyk, Dagmara Ptaszyńska, Dagmara Janowska, Wiktoria Lokś, Agnieszka Krystkowiak, Klaudia Przybył) spotkały się z drużynami z Leszna i Wolsztyna. Przegrywając mecz z Wolsztynem, nasze zawodniczki weszły do półfinału z II miejsca. Tam spotkały się z drużyną ze Śmigla i po bardzo zaciętej i emocjonującej walce uległy przeciwniczkom w Tibreaku. Natomiast w finale pudliszkanki zagrały z uczennicami z Rawicza, kończąc zawody ostatecznie na III miejscu. Zwyciężyła drużyna ze Śmigla.

Natomiast reprezentacja gimnazjalistek 31 marca wzięła udział w turnieju, który miał wyłonić najlepszą drużynę w Wielkopolsce. Finał rozegrano w Kaliszu w Hali Sportowej Kalisz Arena i sali sportowej Gimnazjum nr 9. O tytuł najlepszego w województwie rywalizowało 8 zespołów, które podzielono na dwie grupy. Pudliszkanki znalazły się w grupie B razem z reprezentacjami gimnazjów z Kalisza, Szamotuł oraz Poznania. W grupie A walczyły uczennice z Jankowa Przygodzkiego, Turka, Złotowa oraz Środy Wielkopolskiej. W fazie grupowej nasze zawodniczki wygrały mecz z Szamotułami i przegrały z Poznaniem, co uniemożliwiło im walkę o podium. Ostatecznie gimnazjalistki uplasowały się na VI miejscu, a turniej wygrała drużyna z Kalisza. Jako wyróżniającą się w naszym zespole zawodniczkę wyróżniono Wiktorię Żyto. Oprócz niej w turnieju zagrały: Adrianna Witt, Natalia Lambreczak, Olga Kmiecik, Beata Toporowicz, Magdalena Suchecka i Zuzanna Nowak. A. Przybył

Szkolna liga halowej piłki nożnej Już po raz trzeci uczniowie z Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Ziemi Biskupiańskiej w Starej Krobi brali udział w rozgrywkach szkolnej ligi halowej piłki nożnej. W bieżącym roku do rywalizacji przystąpiło 7 drużyn, które rywalizowały z sobą systemem rozgrywek „każdy z każdym”. Piłkarskie rozgrywki, które odbywały się w miej-

30

scowej sali sportowej, zwyciężyła drużyna Turks Power, reprezentowana przez uczniów klasy III b gimnazjum. Tuż za nią uplasowała się drużyna Milky Way, którą stworzyli uczniowie klasy I gimnazjum, zaś na najniższym stopniu podium „stanął” Real Madryt – reprezentowany przez gimnazjalistów z II klasy. Ewa Nele

Nr 2/2012

Sukces młodych siatkarzy z ZSPiG w Krobi Uczniowie z Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi odnieśli spory sukces, wygrywając turniej siatkówki rejonu Leszno i awansując do finału Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Drużynę tworzyli uczniowie klasy sportowej VI c, którzy co warto podkreślić, do udziału w rozgrywkach przygotowywali się już od… IV klasy. W zawodach udział wzięły najlepsze drużyny z powiatów: gostyńskiego, kościańskiego, leszczyńskiego, rawickiego i wolsztyńskiego. Po wygranych przez krobskich siatkarzy eliminacjach grupowych, zawodnicy spotkali się w finale z reprezentującą powiat wolsztyński drużyną Szkoły Podstawowej z Wolsztyna, którą pokonali stosunkiem setów 2:0 (25:12, 25:12). Ostateczna kolejność turnieju przedstawia się następująco: 1. miejsce – Szkoła Podstawowa w Krobi 2. miejsce – Szkoła Podstawowa nr 3 w Wolsztynie 3. miejsce – Szkoła Podstawowa nr 6 w Rawiczu 4. miejsce – Szkoła Podstawowa nr 5 w Lesznie 5. miejsce – Szkoła Podstawowa nr 4 w Kościanie Uczniowie z Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi przewyższali poziomem wyszkolenia swoich kolegów z innych szkół rejonu leszczyńskiego, o czym świadczą wyniki spotkań. Kluczem do sukcesu okazała się między innymi umiejętność podejmowania właściwych decyzji taktycznych w trakcie gry oraz sposób zachowania się i stwarzania pozytywnej atmosfery zarówno na polu gry, jak i poza nim. To bowiem właśnie między innymi te umiejętności, mają wbrew pozorom kluczowe znaczenie do odnoszenia sukcesów w siatkówce. Szkołę w Krobi reprezentowali: Mikołaj Nele, Paweł Peśla, Maksymilian Duda, Szymon Turczyński, Jakub Busz, Jan Jurkowski, Kacper Linkowski, Dawid Kaczmarek, Filip Szymkowiak i Jakub Bartkowiak. Włodzimierz Sikorski

biuletyn@krobia.pl


Oświata

Pierwszy dzień wiosny w Starej Krobi Kolorowo, radośnie i niezwykle aktywnie przywitali pierwszy dzień wiosny uczniowie Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Starej Krobi. Ubrani na niebiesko, żółto lub zielono, z ochotą wzięli udział w konkursach i zabawach przygotowanych przez uczniowski samorząd. Były konkursy, w tym na plakat z wizerunkiem wiosny, wiersze o tej jakże pięknej porze roku oraz wiosenne dekoracje. Wszyscy mogli wziąć również udział w zabawach, które przygotowali nauczyciele wychowania fizycznego. Przejeżdżając 21 marca przez Starą Krobię, można było również zobaczyć niecodzienny widok. Przez wioskę przemaszerował kolorowy korowód dzieci, zwiastujący nadejście wiosny. Choć słońce rzadko tego dnia wychodziło zza chmur, to uśmiechnięte buzie maluchów wniosły do życia tyle pozytywnej energii, że można ją było poczuć w każdym zakątku wioski. W przemarszu uczestniczyli uczniowie nauczania zintegrowanego ze Szkoły Podstawowej w Starej Krobi wraz ze swymi opiekunami. Dzieci przebrały się w kolorowe stroje. Były

Podczas świętowania pierwszego dnia wiosny nie zabrakło oczywiście marzanny bociany, żaby i wiosenne panienki. Wszyscy wyglądali pięknie i zachwycali swym niepowtarzalnym wyglądem. Najmłodsi przygrywali na instrumentach, a pozostali śpiewali radosne piosenki. Starsi chłopcy nieśli marzannę, którą po

Klasa I gimnazjum wyróżniała się kolorowymi strojami

Głośno i wesoło powitali wiosnę Z pewnością nie ma w Polsce szkoły, w której pominięto by obchodzenie pierwszego dnia wiosny. Również w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimaznjum w Pudliszkach świętowano ten dzień

biuletyn@krobia.pl

w sposób niezwykły. I choć od dawna tego dnia obchodzony jest Dzień Wagarowicza, to dzięki przygotowanym przez nauczycieli i samorząd uczniowski atrakcjom uczniowie z pewnością nie żałowa-

Nr 2/2012

powrocie spalono na boisku i tym samym ostatecznie pożegnano zimę. Patrycja Waleńska Agnieszka Kowalik

li, że przyszli do szkoły. Najpierw ulicami Pudliszek przeszedł barwny i głośny korowód, który obwieścił mieszkańcom, że zimy już nie ma i że wreszcie przyszła kalendarzowa wiosna. Najmłodsi nieśli marzanny i zielone gaiki. Aby definitywnie wygonić zimę, zgodnie z przekazem ludowym, kukła została spalona na boisku szkolnym. Po tradycyjnym powitaniu nowej pory roku przeprowadzono wiosenne potyczki klasowe. Uczniowie klas IV-VI spędzili czas na zabawach integracyjnosportowych. Z kolei gimnazjaliści walczyli o tytuł najbardziej pozytywnie zakręconej klasy i złotą miotłę wagarowicza. Było klasowe karaoke, rysowanie herbu klasy, odgrywanie scenek i wiele innych zabaw. Przeprowadzone konkurencje sprawiały wiele radości nie tylko widzom, ale i samym uczestnikom. Wszystkie miały na celu przede wszystkim zintegrowanie uczniów, i tak się stało. Okazało się, że Dzień Wagarowicza można niebanalnie spędzić w murach szkoły. Słowem – pierwszy dzień wiosny był bardzo wesoły i ten nastrój udzielił się wszystkim na długi czas. Anna Przybył

31


Otwarcie kompleksu sportowego 26 marca w budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi odbyło się uroczyste otwarcie kompleksu sportowego, w skład którego wchodzi siłownia, klub fitness oraz ścianka wspinaczkowa. Koszt inwestycji wyniósł ponad 615 tysięcy złotych z czego Gminne Centrum Kultury i Rekreacji, które było inwestorem zadania, ma otrzymać dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 248 tysięcy złotych. Na wyposażenie kompleksu gmina Krobia wydała blisko 100 tys. zł, z czego 68 tys. pochodziło z dofinansowania udzielonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Dodatkowo realizację inwestycji wsparła kwota 40 tysięcy złotych, pochodząca z budżetu Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi. W będącej elementem kompleksu siłowni, znajduje się bieżnia klubowa, maszyna eliptyczna, 2 rowery treningowe, zestaw maszyn siłowych oraz wieża pięciostacyjna. W kompleksie znajduje się również ścianka wspinaczkowa o łącznej powierzchni 107,5 m2, na której znajduje się 8 dróg wspinaczkowych. W obiekcie funkcjonuje ponadto pokój zabaw dla dzieci, wyposażony m.in. w telewizor. W uroczystym otwarciu kompleksu udział wzięli m.in. Burmistrz Krobi Sebastian Czwojda, Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Ireneusz Jóźwiak wraz z rajcami krobskiej rady, radni powiatowi, dyrektorzy gminnych placówek oświatowych, architekt kompleksu Izabela Wrzesińska, wykonawca całości prac budowlanych Tomasz Kozłowski oraz mieszkańcy gminy. Otwarcie kompleksu uświetnił pokaz kulturystyczny w wykonaniu wielokrotnego Mistrza Polski w kulturystyce Radka Słodkiewicza oraz prezentacja „wspinaczkowych umiejętności” Łukasza Szwarczyńskiego z Chwałkowa, którego jedną z pasji jest turystyka wysokogórska. Janusz Tomyślak

foto Andrzej Giszczyński

Kompleks sportowy wyposażony jest m.in. w urządzenia siłowe i fitness

foto Andrzej Giszczyński

Na otwarcie siłowni przybyło sporo mieszkańców gminy

Uczniowie ZSPiG w Starej Krobi na stadionie przy Bułgarskiej Po raz kolejny uczniowie z Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Ziemi Biskupiańskiej w Starej Krobi udali się wraz z opiekunami do stolicy Wielkopolski, by podziwiać piłkarskie umiejętności zawodników miejscowego Lecha Poznań. Słoneczna pogoda sprawiła, że w niedzielę 25 marca na stadionie przy ulicy Bułgarskiej zasiadło około 17 tysięcy miłośników piłki nożnej. Z pewnością między innymi dzięki głośnemu dopingowi młodych kibiców ze Starej Krobi, grający tego dnia ze Śląskiem Wrocław Lech Poznań, pokonał swoich sportowych rywali 2:0. 32 Sławomir Przybylak

Nr 2/2012

biuletyn@krobia.pl

Gorący doping uczniów ze Starej Krobi z pewnością przyczynił się do sukcesu Lecha

Biuletyn Gmina Krobia  
Biuletyn Gmina Krobia  

Biuletyn Gmina Krobia

Advertisement