Page 1

Mályi 2013 augusztus

Hírmondó

XXI. évfolyam 1. szám

Polgármesteri köszöntõ Minden népnek van néhány olyan ünnepe, amelyeknek összetartó ereje megkérdõjelezhetetlen. Augusztus 20. az egyik legõsibb magyar ünnep, Szent István király ünnepének napja. A keresztény magyar államalapítás, a magyar állam fennállásának emléknapja. Ez a nap az új kenyér ünnepe is. A magyarság és a keresztény hitvilágának találkozását és összefonódását a magyar nép egyetlen uralkodó személyéhez köti; az elsõ magyar királyhoz, az államalapító Szent Istvánéhoz. Az emberek emlékezete, csak azt õrzi meg, akit tisztel, ilyen volt István király is. „Minden népnek kell egy õs, Aki az idõk elején áll, Akire vissza lehet nézni Kapaszkodón, biztatásért, Mint szülõjére a gyermek, Ha tétován jár.” (Laboda Kálmán) Mi magunk is ennek az ezeréves államnak részesei vagyunk, nekünk is van felelõsségünk a következõ ezer évre. Együtt, egymásra figyelve, egymásért, magunkért, gyermekeinkért. A nemzet csak akkor remélhet egy jobb jövõt, ha polgárai képesek közös felelõsséget vállalni a közjóért. Ezért hát ki-ki a maga tehetségének, lehetõségeinek birtokában bátran vegye ki részét nemzetünk építésében, fejlõdésében, a közös jövõért végzett közös munkában. Ez a nap, mely mindannyiunké, a történelem folyamán egy további kedves tartalommal egészült ki az új kenyér ünnepével. Augusztus 20. nemzeti ünnepünk alkalmából, azt kívánom Önöknek, hogy az elkövetkezõ évben a családi asztalról ne hiányozzon az imába foglalt mindennapi kenyerünk! Viszokai István Polgármester

www.malyi.hu


PÁLYÁZATOK

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ ANYAG

PÁLYÁZATOK:

Kistokaj Község Polgármesterétõl 3553 Kistokaj, Széchenyi u. 43. Tel/fax: 46/404-074 524-201 Mobil: 20/447-95-40 E-mail: polgarmester@kistokaj.hu Honlap: www.kistokaj.hu

2013. év elejétõl 13 pályázatot nyújtott be Mályi Község Önkormányzata. Európa Unió (EU), Belügyminisztérium (BM) Magyar Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) és Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) kiírásaira adtunk be pályázatot. Ebbõl 10 sikeres pályázat volt, két pályázat elbírálás alatt, egy pályázat elutasításra került, melyet jövõre újból benyújthatunk. Megvalósult és átadásra került önkormányzati pályázatok: 8 millió Ft - Botond utcai óvoda biomassza kazán beépítés: - Botond utcai könyvtár: 8 millió Ft - Kamera rendszer kialakítása 15 millió Ft a község minden közintézményében, 30 % önrésszel - Szociális faigénylés 580.000 Ft (2012-2013 évben 93 m3, 93 család kapott 1-1 m3 tüzifát) Megnyert pályázat a kivitelezés, engedélyeztetés folyamatban: - Kerékpár út 214 millió Ft (Kistokaj-Nyék-Mályi közös pályázat, 5 % önrésszel) - Móra Ferenc úti óvoda korszerûsítés

114 millió Ft

- Start munkaprogram (fólia sátor, baromfi telep, eszköz beszerzés)

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ ANYAG Kerékpáros létesítmény kialakítása Miskolc-Mályi-Kistokaj-Nyékládháza 2013. május 27. Tényadatok Munkanév: ÉMOP-5.1.3-11.-2011-0007: „Kerékpáros létesítmény kialakítása Miskolc-Kistokaj-Mályi-Nyékládháza települések között (I. ütem)” Projekt szerzõdés hatályba lépésének dátuma: 2013.01.25. Projekt tervezett befejezésének dátuma: 2013.12.31.

90 millió Ft

- ÉMOP egészségre nevelés program 30 millió Ft (önkormányzat-könyvtár- óvoda egyenként 10-10 millió Ft nyert) -Falu megújítás (Botond utcai buszvégállomás és közpark kialakítás) 10 millió Ft

Projekt összköltsége: 214.691.965 Ft Igényelt támogatás: 193.222.769 Ft Támogatás mértéke: 90% Gesztor:

Kistokaj Község Önkormányzata Ambrus Gyöngyi polgármester Magyar Közút Miskolc, Kistokaj, Mályi, Nyékládháza

- Diák munka 10 fõ (közfoglalkoztatás, Munkaügyi Központ támogatásával) Elbírálás alatt lévõ pályázatok:

Konzorciumi partner: Fejlesztési területek:

- Egészségügyi Központ (korszerûsítés, bõvítése)

70 millió Ft

Projekt célja

- BM iskola konyha- étkezõ (bõvítés)

30 millió Ft

Rövidtávon:A projekt megvalósulásával számottevõen javul a térség munkahelyeinek, közintézményeinek, kereskedelmi és szolgáltató egységeinek kerékpárral történõ biztonságos megközelítése, valamint formálódik az érintett lakosság környezettudatos szemlélete.

Jövõ évben benyújtandó kész pályázat: Botond utcai bölcsõde kialakítása ( a mostani Botond utcai óvoda helyén)

240 millió Ft

Alapívány és egyesületi pályázatok: - Móra Ferenc úti Iskola energia udvar (napelem, elektromos töltõállomás):

13 millió Ft

- TAOS pályázat (Mályi SE pályázata)

2,4 millió Ft

- ÉMOP szemlélet formáló foglalkozás

2 millió Ft

- MLSZ ( Fõ utcai sporttelep korszerûsítése)

7 millió Ft

- Idegen nyelv oktatás (angol- német 80 óra, 5000Ft/fõ)

Hosszabb távon: A térség turisztikai vonzerejének erõsítése, bekapcsolása a dinamikusan fejlõdõ túrakerékpározás áramlatába. A miskolci polgárok illetve a régióba érkezõ kerékpáros turisták számára könnyen és biztonságosan elérhetõvé válnak a kistérségben található tavak és egyéb turisztikai „mágnesek”. Projekt leírása Kistokaj, Mályi és Nyékládháza önkormányzatai közös fejlesztési koncepciót dolgoztak ki annak érdekében, hogy a három település között a biztonságos kerékpáros közlekedést megteremtsék, valamint közvetlen kerékpáros kapcsolatot biztosítsanak Miskolc várossal. A megvalósulás jelenlegi (elsõ) ütemében hét építési szakasz kerül kialakításra 20 kilométer hosszúságban.

www.malyi.hu


SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ ANYAG A meglévõ aszfalt utak „kerékpáros barát” rekonstrukciója, valamint egy 1,4 kilométeres szakaszon 2,25 méter széles kerékpárút megvalósítása nyílik lehetõség. A többi szakaszon az út két oldalán lévõ zúzottkõ padka kerül burkolásra, felfestéssel, a közúti forgalomtól leválasztva. A projekt tervezése során fontos szempont volt az a jogszabályokban, útügyi mûszaki elõírásokban is tetten érhetõ szemléletváltozás, amely azt támogatja, hogy a kerékpáros forgalmat a kétoldali forgalmi irányoknak megfelelõen célszerû vezetni. Ugyancsak nagy hangsúlyt kapott az elõkészítés során a költséghatékonyság, elsõsorban a beruházási költségek minimalizálása.

megvalósítás alapja a korrekt együttmûködés. A pályázat gesztora ezúton is köszönetét fejezi ki partnerek áldozatos munkájáért, segítõkész együttmûködéséért. Külön köszönet illeti meg: A Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt-t, a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központot, a MÁV Zrt-t, a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t, GeoNord Klasztert, NORDA-t, NFÜ-t és a Magyar Kerékpáros Klubot az általuk biztosított szakmai segítségért és felügyeletért. Kistokaj, 2013. május 23.

Részletek 1. építési szakasz: Miskolc-Kistokaj között 2110 m (burkolt útpadka 1720 felfestés 390 m) 2. építési szakasz: Kistokaj belterületén 3159 m (burkolt útpadka 2979 m felfestés 180 m) 3. építési szakasz Kistokaj külterületén 1121 m (burkolt útpadka) 4. építési szakasz Mályi külterületi kerékpárút 589 m (burkolt útpadka 349 m, aszfaltszõnyegezés 240 m) 5. építési szakasz Mályi belterület 2012 m (aszfaltszõnyegezés) 6. építési szakasz Mályi-Nyékládháza között 1447 m kerékpárút 7. építési szakasz 1146 m (burkolt útpadka 600 m, felfestés 546 m) Fenntarthatóság A projekt fenntarthatóságának kérdését az érintett önkormányzatok elõzetesen egyeztették. A megvalósítást követõen Kistokaj, Mályi és Nyékládháza önkormányzatai közös koncepció alapján kívánják azt üzemeltetni és arányosan fognak hozzájárulni az üzemeltetési költségekhez. Közösen biztosítják majd a szükséges feltételeket a létesítmény elvárt színvonalú fenntartásához. A tervezés során figyelembe vették a korszerû technológiákat, amelyek segítenek a költséghatékony üzemeltetésben. A leendõ kivitelezõvel szemben támasztott alapvetõ igény az 5 éves építési garancia biztosítása. A garanciális idõszakban az együttmûködõ önkormányzatoknak lehetõsége nyílik a megfelelõ mértékû pénzügyi tartalék képzésére, amely biztosítani hivatott a létesítmény további fenntartását. Gesztor szerepe Kistokaj, a Miskolc környéki mikro-régióban, a települések közötti együttmûködésre építve vállalta a kerékpáros létesítmény tervezésével és megvalósításával járó feladatokat. A projekt megvalósításában együttmûködõ partnerek közös érdeke, hogy a mikro-régióban a közlekedés fejlesztésével, szemléletformálással, környezettudatos magtartás kialakításával a Miskolc melletti három település mintaként szolgálhasson. A GeoNord Klaszter tagjaiként közös fejlesztési stratégiában a megújuló energia hasznosításával, munkahelyteremtéssel, a turisztikai vonzerõk elõtérbe helyezésével Kistokaj-MályiNyékládháza települések nemcsak lakóiknak, hanem a környéken élõknek és ide látogatóknak, s nem utolsó sorban a vállalkozók számára is új lehetõségeket kínálnak. Kistokaj vezetõ szerepet vállalt a folyamatban, a sikeres

Ambrus Gyöngyi polgármester Kistokaj

Új köntösbe öltözik a Mályi Móra F. úti óvoda Egy rövid távú községfejlesztési koncepció sorozat elsõ elemeként valósul meg a Móra F. úti óvoda felújítása és bõvítése. Az ÉMOP-4.3.1/A-11 Uniós pályázaton elnyert 114 millió Ft-os támogatásból egy korszerû óvodai komplexum épül. Egy jól funkcionáló, energiatakarékos épülettel lesz gazdagabb községünk. Az 1991-ben épült 28 éves Botond utcai óvoda felett már eljárt az idõ. A mostani követelményeknek már nem tudott eleget tenni, a tornaterem, orvosi szoba, elkülönítõ nélkül tervezett épület. Az 1985. szeptember elsején megnyílt Móra F. úti óvoda épülete funkció nélkül maradt. Félõ volt, ha nem töltjük meg újra élettel, az épület helyén pár év múlva romhalmaz áll. Ezért az a döntés született, hogy a Móra F.úti épületben EGYESÍTETT ÓVODA –BÖLCSÖDE fog mûködni, mely azt jelenti, hogy a tavalyi 4 csoport helyett, szeptemberben 5 csoportot indítunk és az ötödik csoportban 5 fõ 2-3 éves gyermek kap majd helyet. Az Uniós pályázat csak az épület bõvítését és felújítását támogatta. A parkosítást, a bútorokat és az új játszótéri elemeket önerõbõl kell megvalósítani. Örömre ad okot, hogy a beruházással 5 munkahelyet sikerült teremteni. A koncepció második szakasza a Botond utcai épületben kialakított BÖLCSÖDE megvalósítása. A pályázat elõkészítéséhez szükséges felmérés során, meglepetést okozott és örömmel töltött el, az a tény, hogy községünkben 113 fõ 3 év alatti gyermek van. Így nem csoda, ha közel negyven GYES-en lévõ anyuka nyilatkozott úgy hogy igényelnék a bölcsõdei ellátást és visszamennének régi munkahelyükre. Ezen felbuzdulva adtuk be a 3 x 12 fõ férõhelyes, új fõzõkonyhával kialakított, bölcsõdei pályázatot. Melyet az NFÜ (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség) befogadott és a pályázat hiánypótlása is megtörtént. Amennyiben az NFÜ kedvezõ döntés hoz számunkra, akkor a jelenlegi épület alapterülete több mint 300 m2-rel bõvülhet, így az új épület nettó alapterülete, 1007 m2 lesz. A koncepció harmadik szakasza pedig, a jelenlegi orvosi rendelõ bõvítése, egy korszerû EGÉSZSÉGHÁZ megvalósítása lenne, mely nemcsak a felnõttek, de a gyermekek számára is kielégítõ, korszerû egészségügyi ellátásnak adna helyet.

www.malyi.hu


A pályázat ugyan elsõ neki futásra nem nyert, de fellebbezéssel éltünk a kedvezõtlen döntés miatt és reméljük óvásunknak helyt adnak. A Móra F. úti Egyesített Óvoda Bölcsõde átadása a pályázati kiírás szerit 2013 október 31-én meg fog nyílni, remélem gyermekeink és mindnyájunk legnagyobb örömére. (Mindhárom intézmény engedélyezési terveit meg lehet tekinteni a www.malyi.hu weboldalon !) Viszokai István polgármester

Belügyminisztériumi pályázatok A Belügyminisztérium minden évben több pályázati lehetõséget kínál az Önkormányzatok részére, 30 %-os önrész vállalásával. A több pályázati lehetõség közül, az önkormányzatok, minden évben csak egyre pályázhatnak. Tavaly 15 millió Ft értékû pályázatot nyújtottunk be kamerarendszerek telepítésére, melyet meg is nyertünk. A kivitelezési munkák 2013. június hó 14-én befejezõdtek. A pályázati kiírás szerint 60 db kamera került felszerelésre, a Mályi Önkormányzat tulajdonában lévõ 9 db ingatlanokon, az alábbiak szerint: 1. Polgármesteri Hivatal 2. Mályi Invest Kft. 3. Móra Ferenc Általános iskola 4. Botond úti Óvoda és konyha 5. Móra F. úti Egységes Óvoda -Bölcsõde 6. Közösségi Ház (Könyvtár, Gyermekjóléti szolgálat) 7. Orvosi rendelõ 8. Temetõ, ravatalozó 9. Sportpálya és öltözõ Az infra megvilágítóval ellátott, azaz éjszakai üzemmódra is alkalmas kamerák élõképet vesznek fel az adott területrõl és rögzítik az eseményeket, melyeket egy monitoron keresztül lehet figyelemmel kísérni. A rögzített anyagot csak káresemény esetén szükséges visszajátszani. Az orvosi rendelõ és a sportpálya is jó példa arra, milyen visszatartó ereje van a részleges bekamerázásnak is. Példának okáért, eddig egy szál virágot nem vittek el az orvosi rendelõ elõl és a sportpályán sem történt rongálás. Eddig szélmalomharcot vívtunk a vandálokkal. Megrongált homlokzatok, bezúzott ablaküvegek, feltúrt ágyások, ellopott sírdíszek jelezték útjukat. A kamerarendszer új lehetõségeket nyit meg a településünk számára. Mostantól kezdve meg tudjuk védeni a meglévõ és az új beruházásainkat is, és maradandóan szebbé tehetjük környezetünket, parkosíthatunk, anélkül hogy amit „ estére felépítettünk azt reggelre, ne hordják szét”. Az elv amit következetesen szeretnék követni a jövõben is, hogy minden új beruházást vagy fejlesztést megnyugtató módon meg kell védenünk. Ha nem így teszünk, akkor csak a pénzt szórjuk ki az ablakon. Az nem engedhetõ meg, hogy a közpénzen létre jött értékeket pillanatok alatt leamortizálják bizonyos elemek. Ezért a jövõ évben a közterületeken lévõ mûtárgyakat,- ha a képviselõ testület is jóváhagyja- térfigyelõ kamerarendszerrel fogjuk megvédeni, amit szintén pályázati pénzbõl szeretnénk megvalósítani. Így sor kerülhetne -elsõ lépésben- a Fõ utcai buszmegállók kicserélésére, a Fõ utca parkosítására, fasortelepítésre

és egy szerény játszótér megépítésére is. A kamerarendszerre való pályázást szükséges rossznak tartom, egyrészt azért mert bántó, hogy csak így tudjuk megvédeni a közvagyont, másrészt, azért mert a BM által kiírt pályázatok közül sok más hasznos lehetõséggel is élhetnénk. Ilyen például az iskolaudvaron sportpálya építése, parkosítás ill. konyha kialakítása. Ezekbõl a lehetõségekbõl az idén az utóbbira, egy 30 millió forintértékû melegítõ konyhára és étkezõ kialakítására pályáztunk, mely beruházás a Móra Ferenc Általános Iskola bõvítéseként valósulna meg. A pályázat sikeres elnyerése esetén, az iskolai étkeztetésre adna megnyugtató megoldást, mivel a 30 évvel ezelõtt épült intézményben nem volt kialakítva konyha, így több mint 30 évig, mindig vándorolni kellett ebédidõben a tanulóknak más intézményekbe, ha ebédelni akartak. A pályázatunkat befogadták. Már csak a pozitív döntésre várunk, hogy mielõbb elkezdhessük a kivitelezési munkálatokat és hozzájárulhassunk gyermekeink kulturáltabb életviteléhez. Viszokai István Polgármester

10 millió Ft támogatást nyert községünk buszöböl és közpark építésére

www.malyi.hu


A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) által kiírt és 2012. november 30. napján benyújtott pályázatunk sikeres elbírálásban részesült. A falumegújításra és- fejlesztésre kiírt pályázaton buszöböl kialakítására és közpark építésére közel tíz millió forintot, pontosan 9 972 809 Ft ítéltek meg községünknek. Az elnyert összeg a Botond utcai buszforduló és a Közösségi Ház elõtti park átalakítására- felújítására fordítható. A jelenlegi buszforduló nagymértékben rontja a település képet, illetve funkcionálisan és mûszaki kialakítását figyelembe véve sem megfelelõ. Az elhanyagolt lemezbõl készült esõbeálló elõtt a menetrendszerûen közlekedõ Volán busz nem tud megállni anélkül, hogy a Botond utcai gépjármû forgalmat ne akadályozza, ezért szabálytalanul a buszfordulóban veszi fel az utasokat. A buszforduló vízelvezetése sem volt eddig megoldott, nagyobb zápor esetén bokáig ért a csapadékvíz a kanyarban, valamint a buszforduló íve is szûkösnek bizonyult egy csuklós busz számára, aminek a földsziget szegélykövei látták kárát. A tervek szerint a mai jogszabályoknak megfelelõen egy olyan buszöblöt alakítunk ki a Közösségi Ház, Botond utcára nézõ homlokzata elõtt, ahol egy csuklós busz is meg tud állni, az utasok is kényelmesen le és felszállhatnak, illetve várakozhatnak a közösségi épület oldalában kialakított buszmegállóban. A buszmegálló tartozékaként bõvíthetõ kétállásos kerékpártároló és információs tábla is elhelyezésre kerül. A közpark építése két ütemben zajlik majd. Az elsõ ütem, szakági tájépítész tervezõ által készített tervek szerint valósul meg, a mellékelt helyszínrajzon ábrázolt parkrészen. Ennek keretében egy emlékpark kialakítására kerül sor. Az „56”-os emlékmû mellé kerülne a Botond utca végén lévõ I. Világháborús és a Trianoni emlékmû, így nem csak az emlékmûvek kapnának végre méltó helyet a térburkolattal, padokkal és árnyékot adó fákkal kialakított téren, hanem a megemlékezésre összegyûlt ünneplõ tömegnek sem a buszfordulóban kell megemlékezniük évrõl évre hõseikrõl. A második ütemben egy játszótér kialakítására kerülne sor, mely a családsegítõ oldalában lévõ parkrészen kerülne elhelyezésre. A beépített értékek megõrzését a nemrég átadott, a területet éjjel is védõ kamerarendszer szavatolja. A megújult településrész ünnepélyes átadásra a tervek szerint 2013. október 23-án kerül majd sor. Viszokai István Polgármester

A gyerekek névsora: Kébel Dóra Rivnyák Roland Galambos Viktória Galambos Dóra Kriván Szabolcs Erdélyi Botond Szobonya Alexa Szabó Roxána Varga Luca

Horváth attila Szoboszlai Ádám Rédei Szabolcs Rédei Levente Sivák dalma Szûcs Fruzsina Hankó Dominika Kõszegi Tibor Õsz Kamilla Nagy Mátyás

Piskótiné Luterán Mária néptáncpedagógus A Hontravel Kft. már több éve szervez országos Ki-Mit-Tud vetélkedõket magán emberek és civil szervezetek számára. Petri László tanár úr, az idei Ki-Mit-Tud vetélkedõre nevezett be, ahol az országos nyugdíjas versmondó kategóriában mérettette meg magát és öregbítette Mályi község hírnevét, mivel a 2013. februárjában Hajdúszoboszlón az elõdöntõt, március végén, pedig Harkányban a középdöntõt is megnyerte. Egészen az országos döntõig menetelt, ahol is sajnálatos családi okok miatt már nem tudott részt venni. Eredményeinek köszönhetõen Kazincbarcikáról, Berentérõl és a miskolci Gárdonyi Mûvelõdési Központtól is felkérést kapott kulturális rendezvényeiken való szereplésre. Tanár Úr versmondó képességét a Mályi Harangvirág Nyugdíjas Klub tagjai fedezték fel. A klubtagok biztatták a versenyen való indulásra. A versenyeken a közönség soraiból biztatták Tanár Urat. A harkányi verseny elszállásolásának költségeit a Mályi képviselõ testület biztosította. Tanár Úrnak a jövõben hasonló szép sikereket kívánok, a magam és képviselõtársaim nevében! Viszokai István polgármester

Mályi sikertörténetek Mályiban, szeptemberben indult el a néptánc oktatás a Sárospataki Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény keretein belül. Az intézmény immár 5. alkalommal, 2013. április 20-án rendezte meg a Sipos György Néptánc Fesztivált Sárospatakon, amelyen a mályi Pántlika Csoport is részt vett, nagyon jó eredménnyel.A versenyre több mint kétszáz gyerek nevezett. Húsz csoport mérte össze tudását, és emellett szólóban is versenyeztek a résztvevõ táncosok. Az értékelést, háromfõs, szakavatott zsûri végezte.A csoportokat RÉSZT VETT, BRONZ, EZÜST és ARANY minõsítéssel díjazták. A Pántlika Csoport, a „Játszón” címû koreográfiájával ,- amelyben gyermeklakodalmast jelenített meg- EZÜST MINÕSÍTÉST szerzett.

www.malyi.hu


Köszönetnyilvánítás!

A mozgás öröme Az óvodák egyik igen fontos feladata az egészséges életmódra nevelés és ezen belül oda kell figyelnünk a gyermekek rendszeres testmozgására. Az ovisok mozgásigényének kielégítését és fejlesztését, a szabadban végezhetõ különbözõ mozgásos tevékenységek szolgálják. Az idei nyáron két alkalommal is kilátogattunk községünk mûfüves focipályájára, amelyet a gyermekek nagy örömmel vettek birtokukba. Az ovisok körbe-körbe futkároztak a nagy területen, önfeledten rúgták a focit, labdáztak. A továbbiakban is rendszeresen igénybe fogjuk venni ezt a kikapcsolódási lehetõséget. Faragó Lászlóné Intézményvezetõ

NATURE FEST I Mályi Természetvédelmi Fesztivál A Mályi Önkormányzat nevében szeretném megköszönni a Mályi Óvoda vezetõségének Faragóné Csillának és munkatársainak, a szülõi munkaközösségnek, Horváthné Csolák Erikának, a 2013.06.08-án megrendezésre kerülõ óvodai családi nap megszervezését, mely olyan jól sikerült, hogy mindnyájuknak öröm volt azon részt venni. Köszönet a fellépõknek, hogy színesebbé tették a rendezvényt. Külön köszönet a mi fészkünkben nevelkedõ MÁLYI APRÓK és PÁNTLIKA néptánccsoportnak az óvodai, HIPP-HOPP csoportnak, és a felkészítõ tanáraiknak, Piskótiné Luterán Máriának és Bárány Adriennek. Köszönet a konyhai dolgozóknak Kerekes Lászlóné Tündének és Guba Lajosné Marikának. Két bizottsági tagunknak Bodola Hubának a lovasság és a lánglovagok beszervezéséért és Gergely Miklósnak, a rendezvényen nyújtott aktív munkájáért. Köszönet a bükkaranyosi két személyes huszár dandárnak és a tûzoltóknak, hogy díjmentesen a gyerekeket szolgálták és védték ezen a napon is, ezen a rendezvényen. Köszönet Varga Péter apukának, aki a bográcsgulyást fõzte és a keze alá dolgozó konyhalányoknak, akik többségükben fiúk voltak. Köszönet Ríz Attilának aki, hármas szerepben vett részt a rendezvényen, úgymint nagypapa, és mint elõkóstolószabadvélemény formáló és aki jó minõsítést adott a csipet-csapat fõztjére több szülõvel és kisóvodással egyetértésben. Külön köszönöm az óvodás szülõknek és nagyszülõknek, azt a töménytelen felajánlást, amelyben rengeteg gyermek lelte örömét, azt az önzetlen anyagi támogatást, adományt, amelynek eredményeképp 293.000 Ft gyûlt össze, és amely az új óvoda szebbé-jobbá tételéhez kerül majd felhasználásra. Kívánom, hogy az új óvodában is hasonlóan magas színvonalú, örömteli rendezvényeken vehessenek részt, gyermekeikkel együtt! Viszokai István Polgármester

Az éjféli esõ kicsit megijesztette a kiállítókat, de kora reggelre elmentek a viharfelhõk és gyönyörû napsütéses idõnk volt. A fesztiválra kilátogató több százas tömeget Viszokai István polgármester megnyitója fogadta. A megnyitó ünnepség után Lehoczky Krisztián az MTE elnöke tartotta nyitó elõadását, melyet az MME elõadása követte Somoskõi Péter személyében. A sorra következõ szakmai elõadásokat csak a rajzpályázat eredményhirdetése szakította meg, melyet Dr. Puskás Gábor támogatásával sorsoltunk. Az Ökológiai Intézet elõadását F. Nagy Zsuzsa tartotta, komposztálási tanácsokkal. Bemutatkozott a Bükki és a Aggteleki Nemzeti Park védelmi programjaikkal. A Miskolc ZOO, Miskolci Gombász Egyesület, az Alsódobszai Hernádmenti Természetvédelmi Kulturális és Sport Egyesület és a Kerekdombi Lovas klub eladását is végighallgathatták az érdeklõdõk. A legtöbben Dr. Déri János a Hortobágyi Madárkórház alapítójának elõadását várták, melyben betekintést nyerhettünk a kórház madármentési programjába és tanácsaiba. Az elõadás után solymász bemutató várta a kilátogató vendégeket. A Miskolci Makogó Egyesület görényekkel, a díszállatkert.com kígyókkal hüllõkel várta az érdeklõdõket. Vajtó Laci vezetésével, egész napos tudósítás volt a Szinva Rádióban. A gyerekeket játszóház várta Kollárné Katika vezetésével, a felnõtteknek pedig ételekkel, italokkal, koktélokkal és az elmaradhatatlan Mályi Ászok söreivel kedveskedtek. Nehézy László fotókiállítása az MME sátra elõtt várta az érdeklõdõket. Szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki segítségét nyújtotta a fesztivál lebonyolításában és külön szeretnénk köszönetet nyilvánítani Dr. Déri Jánosnak, hogy tiszteletét tette a rendezvényünkön. Lehoczky Krisztián alpolgármester

www.malyi.hu


Madármentõ állomás Mályiban A Mályi Természetvédelmi Egyesület védelmi programjai mellett, madarak és vad kisemlõsök mentésével is szélesítette palettáját. Egyre több olyan hívást kapunk, hogy valaki sérült vagy árván maradt vadmadarat talált. Jómagam több mint 15 éve foglakozom ezeknek a fajoknak a mentésével vagy gondozásával és ebben a pillanatban is egy sérült fiatal gólyát ápolunk Mályiban. Nagyon örülünk annak, hogy a Mályi lakosság is egyre jobban odafigyel a körülöttünk élõ állatokra és ha baj van akkor tudnak hová fordulni. Ebben az évben több mint 10 madár és 3 kisemlõs életét tudtuk megmenteni, köszönhetõen a bejelentéseknek. Ha valaki sérült vagy árva madarat vagy vad kisemlõst talál, hívja a következõ telefonszámot. Tel.: 06 30 689 2727 Lehoczky Krisztián alpolgármester

SZÉP VOLT FIÚK!!! BAJNOK LETT A MÁLYI SE A MÁLYI SE a 2012-2013-as labdarúgó bajnokságot a Megye III. osztályban fölényesen nyerte. Az utolsó három bajnoki fordulóra a hazai csapat, mint bajnok vonult ki a küzdõtérre és örömfocival örvendeztette meg a mérkõzésekre kilátogató lelkes hazai szurkolótábort. A 15. és a 16. forduló gólzáporosra sikeredett. Idegenben a Bükkszentkeresztnek és a Nyírjes- Szírmának is 5-5 gólt gurított a csapat, amire csak egy szerény góllal tudod válaszolni a szirmai gárda. Az utolsó mérkõzésre hazai pályán került sor. A Golop elleni 2-0-ás hazai gyõzelemmel feltették a fiúk az „i”re a pontot. A mérkõzés után felhõtlen ünneplés következett, melyet kiérdemeltek ezek a lelkes sportolók, akik összefogásból és lelkesedésbõl is jelesre vizsgáztak ebben az évadban. Megyei III. Miskolc ÉSZAK csoport Felnõtt bajnokságot kimagasló eredménnyel zárták. Az Északi csoportban induló kilenc csapat 16 mérkõzést vívott egymással. A harmadik fordulóban a tartalékosan felálló csapunk, Hernádnémeti ellen vesztett 3 pontot, de se elõtte se utána nem volt olyan ellenfél, aki meg tudta volna állítani a „mályi úthengert”. A mérkõzések élvezetesek voltak- persze a Mályi SE szurkoló táborának szemszögébõl nézve- a rúgott gólok száma 51 volt, ez átlagban 3 gólt jelentett meccsenként. Az 51 rúgott gólból 12 góllal járult hozzá a házi gólkirályunk Horváth Dávid „Ronaldo”, aki jó egyéni teljesítményének és a csapattársaktól kapott kiváló „tálalásnak” köszönhette, hogy ennek az elismerõ címnek a tulajdonosa lehetett ebben a szezonban.

Az elenyészõ 17 kapott gól, elsõsorban a Bársony Levente vezette hátvédsort és Leskó Mátyás kapus teljesítményét dicséri. Összehasonlításképpen, a 6. helyen végzett Mád labdarúgó csapata 57 kapott góllal zárta az idényt. Összességében a pálya minden posztján minden egyes játékos kiváló teljesítményt nyújtott. A szezon elsõ felében Balázs Péter vitte sikerre a felnõtt és az ifi csapatot, de egyéb elfoglaltság miatt átadta az edzõi tisztet Kurucz Leventének, aki csapatkapitányként és edzõként is helyt állt és a bajnoki címig vezette a csapatot. Az ifisták edzõi posztját Dudás Dénes vette át és Nyékládházáról bejárva társadalmi munkában végezte a szakmai irányítást, ami egy szomszédtelepülés lakosától szép gesztus és külön köszönet jár érte. Köszönet jár Tóth Sándornak a Mályi SE elnökének, aki a tavalyi szezontól tölti be ezt a tisztséget, Szabó Tibornak és Balázs Csabának támogató tagságukért és eredményes munkájukért, amit a csapat érdekében tettek, ill. azért mert a szûkös anyagi körülmények miatt finanszírozási nehézséggel küszködõ csapatot, sokszor ponzorálták saját erõbõl. Támogatóink között tudhatjuk, és ezúton köszönjük a segítséget és a ponzorálást a Mályi Glass Kft.-nek, a TOMI Bt.-nek, Bell-Vill 2009.Kft-nek, Kiska Edének, köszönet a Szobeczki házaspárnak, mivel egész évben odaadó gondnoki munkájuk eredményeként, biztosították a csapat számára a kulturált sportolási lehetõséget. Köszönet a hazai szurkolóknak és törzsszurkolóknak Vályi Barnának, Petri Lászlónak, a Leskó és a Kóti családnak, Kurucz Zétinek és Zétényt láthatóan mindenben támogató édesanyjának Nóra asszonynak, akik biztatásukkal, a mérkõzéseken való jelenlétükkel nagyban hozzájárultak a csapat sikeréhez. A Megye II. osztályban való feljutás nagy kihívás lesz csapatunk számára. A jövõ záloga a kezünkben van, hisz van egy jól muzsikáló ifi csapatunk, akik Balázs Péter és Dudás Dénes vezetésével szintén jól állták a sarat a bajnokságban, a dobogós 3. helyen végeztek. Remélhetõleg sok jó képességû ifi játékos fogja erõsíteni a jövõben a nagy csapatot. Mint ahogy erre példa is volt, hisz Ifj. Balázs Péter, Mezei Dani, Orosz Gábor, Perjési Tamás Stumf Erik ifi játékosok, már az idei bajnokságban is szóhoz jutottak és reményt keltõ játékkal jó benyomást keltettek a szakvezetés és a szurkoló tábor körében is.

www.malyi.hu


Szeretnénk megköszönni név szerint is a bajnokcsapatnak ezt a szép 2012-2013-as futball idényt. Íme, a bajnokcsapat focistáinak névsora: Felnõtt csapat Kurucz Levente csapatkapitány (õszi szezon) Kiss Gábor csapatkapitány (tavaszi szezon) Almási Attila Almási József Balla György Bársony Levente Fekete Pál Horváth Dániel Horváth Dávid Juhász Dávid Kis Kálmán Kóti Ádám Leskó Balázs Leskó Mátyás Merucza Kálmán Paszternák Norbert Ronyecz Roland Szabó Gergõ Szmrek Marcell Edzõ: Balázs Péter (õszi szezon) Kurucz Levente (tavaszi szezon) Ifi csapat Ifj. Balázs Péter csapatkapitány Henyecz Ádám Horváth Viktor Jakó Gábor Kiss Máté Kota Dávid Lõrincz István Merucza Kálmán Mezei Dániel Orosz Gábor Ökrös Bence Perjési Tamás Petró Viktor Stumpf Ákos Stumpf Erik Stumpf Pál Tóth Roland Balázs Péter edzõ (õszi szezon) Dudás Dénes edzõ (tavaszi szezon) A Megye II. augusztus közepén kezdõdõ bajnokságra szeretettel várja a Mályi SE a régi és az új szurkolókat, bízva abban, hogy lelkes biztatásuk hozzá segíti a csapatot egy tisztes helytálláshoz a felsõbb osztályban. A mellékelt ábra mutatja, hogy a bajnoki cím ünneplése jó hangulatban zajlott. A bajnokságra való alapozás és felkészülés idõszaka következik és bízunk abban, hogy jövõre, is mint ebben a szezonban annyiszor, egyre többet hangzik majd fel a buzdítás a pálya szélérõl

Örömmel tölt el az a tény, hogy a sporttal kapcsolatos kormányzati intézkedések és az önkormányzat törekvései egybe esnek - fogalmazott Viszokai István, Mályi polgármestere. A 90-es évektõl több generáció nõtt fel úgy, hogy nem sportolt, a legfrissebb statisztikai felmérések szerint a lakosság 10 százaléka sportol rendszeresen. Ezért tartom nagy fegyverténynek, hogy az új pályázati rendszer lehetõséget ad nem csak a profi, hanem az amatõr sport támogatására is a TAO-s pályázatokon keresztül. Tavaly 2618 vállalkozás több mint 25,6 milliárd forintos támogatást adott a társasági adó- kedvezményen (TAO) keresztül az öt látványsportágnak - labdarúgás, kosárlabda, kézilabda, vízilabda, jégkorong -, amelyek így az önerõvel együtt összesen 33,5 milliárdot költhettek el. Ebbõl a nagy tortából a községünkben mûködõ sportegyesületek is kaptak egy kis szeletet. Az étvágyunkat már csak az csillapítaná, ha az idén sikerülne a maximális pályázati pénzekhez hozzájutni. A tavalyi szezon pályázati pénzek elnyerése sem volt rossz eredmény, hiszen a Mályi SE 542 ezer, a Mályi Foci Suli 1,8 millió forint TAO-s pályázati pénzt fordíthat az utánpótlásnevelésre. Önrésszel együtt 596 ezer, illetve 1 millió 980 ezer forintot jelent ez a támogatás, ami az elõzõ években az egyesületekre fordított támogatások közel tízszerese, melyet a Mályi Glass Kft. és a VP. HUNEX Kft. támogatásának köszönhetünk.- Egy sportközpont szeretnénk kialakítani: a jelenlegi Sporttelep 1,6 hektáros területét, kibõvítve 4,5 hektárra, olyan sportlétesítményeket építenénk, mely családoknak biztosítana kikapcsolódást - folytatta Viszokai István. A tavaly átadott kézilabda méretû mûfüves pálya mellé más labdajátékoknak is szeretnénk helyet biztosítani, így a közeljövõben strandröplabda pálya, lábtengó és tollaslabdapálya épül egy fedett színnel, melyben lehetõség nyílik sütni, fõzni. Egy végtelenített, nyolcas alakú futópálya épül ki a Sporttelep melletti erdõben, Kiss László helyi vállalkozó közremûködésével. Ezen elképzelések nem víziók, ezek megvalósítható tervek, természetesen, pályázati pénzekbõl. Az MLSZ és a Bükk-Térségi LEADER Egyesület pályázatai, pontosan ezeket a törekvéseket támogatják. Az idén a Sporttelep fejlesztésére 7 millió forintot nyertünk el egy MLSZ által kiírt pályázaton. Bajnok lett a Mályi SEA MÁLYI SE a 2012-2013-as labdarúgó bajnokságot a Megye III. osztályban fölényesen nyerte. A mérkõzések élvezetesek voltak, a rúgott gólok száma 51 volt, ez átlagban 3 gólt jelentett meccsenként. Az 51 rúgott gólból 12 góllal járult hozzá a házi gólkirályunk Horváth Dávid „Ronaldo”. Az elenyészõ 17 kapott gól, elsõsorban a Bársony Levente vezette hátvédsort és Leskó Mátyás kapus teljesítményét dicséri. Összességében a pálya minden posztján minden egyes játékos kiváló teljesítményt nyújtott. A szezon elsõ felében Balázs Péter vitte sikerre a felnõtt és az ificsapatot, de egyéb elfoglaltság miatt átadta az edzõi tisztet Kurucz Leventének, aki csapatkapitányként és edzõként is helyt állt és a bajnoki címig vezette a csapatot. Az ifisták edzõi posztját Dudás Dénes vette át és Nyékládházáról bejárva társadalmi munkában végezte a szakmai irányítást. Köszönet jár Tóth Sándornak a Mályi SE elnökének, aki a tavalyi szezontól tölti be ezt a tisztséget, Szabó Tibornak és Balázs Csabának támogató tagságukért és eredményes munkájukért, amit a csapat érdekében tettek.

„HAJRÁ MÁLYI- SZÉP VOLT FIÚK”!!!!!!!!!!!!!

www.malyi.hu


Támogatóink között tudhatjuk, és ezúton köszönjük a segítséget és a szponzorálást a Mályi Glass Kft.-nek, a TOMI Bt.-nek, Bell-Vill 2009.Kft-nek, Kiska Edének. Köszönet a Szobeczki házaspárnak, és törzsszurkolóinknak Vályi Barnának, Petri Lászlónak, a Leskó és a Kóti családnak, Kurucz Zétinek és édesanyjának, Nóra asszonynak. A megye II. osztályban való feljutás nagy kihívás lesz csapatunk számára. A jövõ záloga a kezünkben van, hiszen van egy jól muzsikáló ifi csapatunk, akik Balázs Péter és Dudás Dénes vezetésével szintén jól állták a sarat a bajnokságban, a dobogós 3. helyen végeztek. Remélhetõleg sok jó képességû ifi játékos erõsíti a jövõben a nagycsapatot. Ifj. Balázs Péter, Mezei Dani, Orosz Gábor, Perjési Tamás Stumf Erik ifisták már most is szóhoz jutottak. A Megye II. augusztus közepén kezdõdõ bajnokságra még több szurkoló buzdítja a Mályi SE-t és ez kellõ segítség lesz a tisztes helytálláshoz a felsõbb osztályban. Mályi Foci Suli!Mályiban a labdarúgás utánpótlás nevelésének bázisa a Mályi Foci Suli. Négy korosztályban folyik a munka az egyesületben. Az igazolt játékosok száma 35. U7, U9, U11. U14. A három legkisebb korosztály öleli fel óvodás kortól 11 évesig az ifjú tehetségeket. Viszokai István elmondta, hogy 2012. decemberében 1,8 millió TAO-s támogatást sikerült szerezni helyi vállalkozóktól utánpótlásnevelésre. Az önrészt Mályi önkormányzata biztosította. Ebbõl vettek részt a Bozsik programban a mályiak, a DVTK, Borsod VOLÁN, az MVSC és Harsány SE csapatai ellen játszanak rendszeresen. A szezon a július 1-5. közötti abaújszántói edzõtáborozással zárul. Az edzéseket az év során Takács Attila és Balázs Péter tartotta.Nemzetközi kispályás utánpótlás labdarúgótornát rendeztek a mályi mûfüves pályán, 6 csapat vett részt az U 19 korosztályból. Ezután Balázs Péter, a Mályi Foci Suli edzõje megtartotta az elsõ nem hivatalos nõi labdarúgóedzést az alkalmi lánycsapatnak. A lelkes amazonok szeptembertõl már a Mályi SE-nél folytatják az edzéseket. forrás: ÉM-Sportmagazin 2013 nyár

ISKOLAI HÍREK Rendszerváltás A közintézmények életében gyökeres változás történt az iskolák visszaállamosítása óta. Az 5000 fõ feletti településeken, az eddig önkormányzati fenntartású oktatási intézmények átkerültek az állam fenntartásába. Az ötezer és háromezer fõ alatti települések választhattak, hogy átadják az üzemeltetést és a mûködtetést az államnak vagy továbbra is az önkormányzat, látja el ezeket a feladatokat, a tulajdonosi jogok megtartása mellett. Képviselõ testületünk úgy határozott, hogy átadja az államnak a fenntartási és üzemeltetési költségeket, ami annyit jelent, hogy a tanárok munkabérét és a rezsi költséget az állam név szerint az erre a célra létrehozott Klebelsberg Intézményfenntartó Központ állja. A képviselõtestületi döntés hátterében az állt, hogy az addigi, évi negyven millió helyett az önkormányzatnak éves szinten csak a töredékével, tizenhétmillió önrésszel kell hozzájárulnia a fenntartási és üzemeltetési költségekhez.

Másrészt logikusnak tûnt, hogy az állam az állami tulajdonban lévõ iskolák pályázatait fogja elõnybe részesíteni, nem pedig az önkormányzat fenntartásában lévõket. Tudvalevõ hogy az iskola közmûvesítettsége elavult korszerûtlen, a fûtési szezonban a gázszámla nyolszáz- egymillió forintra rúg. Az önkormányzat, mint az intézmény tulajdonosa igyekszik minden pályázati lehetõséget kiaknázni az iskola korszerûsítése érdekében. Az iskola alapítványa az önkormányzat segítségével sikeresen pályázott az MVH által kiírt 13 millió forintos energia udvar megvalósítására, mellyel az elektromos áram rezsi költségei csökkennek az iskola tetején elhelyezett napelemeknek köszönhetõen, illetve az önkormányzat egy 30 millió Ft értékû, étkezõ-konyha bõvítésére adott be pályázatot, mely elbírálásra vár. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ országosan minden általános iskolában az igazgatói állásra pályázatot írt ki. Így történt ez a mi esetünkben is. 2013. augusztus 15-ével a pályázaton kiírt iskola igazgatói állást Bittó Dezsõné nyerte el, akinek ezúton is gratulálok. Sok sikert és kitartást kívánok igazgató asszonynak a további munkájához! Viszokai István Polgármester

Tanévkezdés a Mályi Móra Ferenc Két Tanítási Nyelvû Általános Iskolában Hamarosan újra gyermekzsivajjal telik meg az iskola épülete és elkezdõdik a 2013/2014-es tanév. Az elsõ tanítási nap szeptember 2-án hétfõn kezdõdik 8 órakor a tanévnyitó ünnepséggel. Ezt megelõzõen a nyári szünidõ utolsó hetében sor kerül a tankönyvek kiosztására, errõl pontos információt az iskola honlapján fogunk közzé tenni. Augusztus 26 - 27-én a Mályi Önkormányzatnak és a Polgármester Úrnak köszönhetõen szanticskai táborozásra visszük a jutalmazott diákjainkat, ahol színes programok várják õket. A Szanticskai Erdei Iskola már az elõzõ tanévben is ingyenes szállást biztosított a 6. és 8. osztályos tanulóink kirándulásához. Elsõs diákjainknak és szüleiknek „Kisgólya délelõttöt” szervezünk augusztus 30-án pénteken 9-11 óráig, itt a gyermekek megismerkedhetnek az iskolával és játékos programokon vehetnek részt. Az új tanévben is a tanítási idõn kívül számtalan, hasznos délutáni elfoglaltságot kínálunk tanulóink számára. Így például meghirdetjük sportfoglalkozásainkat: lovaglás, aikido, foci suli, kézilabda Szeptembertõl újra lehetõség lesz a néptánc, modern tánc és a társas tánc gyakorlására. A délutáni idõszakban felzárkóztató és tehetséggondozó szakkörök megszervezését is tervezzük, ezekre a jelentkezéseket a szeptember elsõ hetében megrendezésre kerülõ szülõi értekezleteken lehet leadni. . Takács Attila igazgatóhelyettes

www.malyi.hu


Mályi Foci Sulisok Abaújszántón!

Kátyúzás és az adóbevételek

A Kormány által a labdarúgás utánpótlásának fejlesztésére szolgáló TAO-s pályázatnak köszönhetõen július1 - 5. között 5 napos edzõtáborban vehettek részt a Mályi Foci Suli legtehetségesebb focistái. A szülõknek csak egy minimális önrészt kellett kifizetni a teljes költségekbõl. Abaújszántó hagyományosan minden évben helyt ad különféle sporttáboroknak, ezek közül talán a leghíresebb a kapustáboruk. Mi pont egy héttel késõbb foglalhattuk el az Aba Vezér panzió szobáit és az edzõpályák gyepszõnyegét.

A maradék kátyúk befoltozását addig nem tudjuk elvégezni, amíg az elmaradt adótartozások nem érkeznek meg az önkormányzat számlájára. A be nem fizetett adó összege jelentõs. Ezek behajtására az önkormányzat megtette a szükséges lépéseket, kevés eredménnyel. Mivel törvény kötelezi az önkormányzatot, hogy a kint lévõ adótartozásokat köteles behajtani, ezért végrehajtót bíztunk meg az adóhátralék beszedésével. Ezúton is kérjük a tisztelt lakosságot, hogy akik nem rendezték az adótartozásukat, mielõbb tegyék meg, hogy szebbé tudjuk tenni környezetünket. Viszokai István Polgármester

Földutak rekonstrukciója a Mályi üdülõ övezetében: Augusztus hónapban a Mályi tópart aszfaltozatlan utcái kerültek kijavításra. A kõzúzalékkal terített utakon a gödrök feltöltésére és az útfelület kiegyenlítésére került sor. Varga Sándor INVEST ügyvezetõ 17 fiatal labdarúgóval és 3 edzõvel érkeztünk meg Abaújszántóra, ahol napi két edzés és esténként elméleti felkészítés adta a programok gerincét. Az edzéseket Takács Attila és Balázs Péter vezette, a kapusokkal Szendi Károly foglalkozott. Kipróbálhattuk azokat az edzõeszközöket is, amiket szintén pályázati pénzbõl szerzett be az egyesület. Az egész napos fáradtságot a 3 csillagos panzió minden igényt kielégítõ szobáiban és a házigazda úszómedencéjében pihenhettük ki. Minden nap pontoztuk a gyerekek teljesítményét, fejlõdését, ami kellõ motivációt jelentett számukra. A hetet a fiúkkal közösen úgy értékeltük, hogy mindenki fejlõdött mind erõnlétben, mind, pedig technikai és taktikai tudásban. Köszönjük Viszokai István polgármester úrnak, hogy hathatós segítségével sikerült a vállalkozóktól összeszedni az 1.800.000 Ft-os pályázati pénzt, melybõl ezt a tábort finanszírozni tudtuk. Reméljük, hogy jövõre ismét visszatérhetünk Abaújszántóra!

Szépkorúak tóparti vigassága

Takács Attila edzõ

Kátyúzás és az adóbevételek Mályi képviselõ testülete 4,5 millió Ft-ot szavazott meg a belterületi utak kátyúzási munkálatainak elvégzésére. A kivitelezési munkálatokat, egy helyi vállalkozó Novák és Tsa Kft. nyerte el. Községünk önkormányzati útjain kb. 2100 m2 kátyú található. Az elkülönített pénz nem volt elegendõ az összes kátyú befoltozására, ezért a legbaleset veszélyesebbek kátyúk kijelölésére került sor. A munkálatok befejeztével 778 m2 kátyú befoltozása és 7 db megsüllyedt szennyvíz akna fedél kiemelése történt meg. A szennyvíz akna kiemelésének költségét a Borsodvíz Kft. álta.

2013. július 30-án a 65 év feletti nyugdíjasok vettek részt az elõször megrendezett „Szépkorúak tóparti vigasságán”. A kora délutáni órákban kezdõdött összejövetelre a szépkorúakat, az önkormányzat busza szállította a Mályi tóparton lévõ FLY büféhez. Közel 150 vendég érkezett a mulatságra. A vörösbor és a cigányzene

www.malyi.hu


kombinációja megtette a hatását, mert a finom ebéd után nótázásra is sor került, majd kora estig ropták a táncparketten a csárdást a lélekben és testben is megfiatalodott vendégek. Megkértük Viszokai István polgármester urat értékelje ezt az új kezdeményezést. Nagyon örültem, hogy ilyen sokan elfogadták a meghívásomat a tóparti vigasságra. Nem számítottam ennyi érdeklõdõre, hisz tudom, hogy nehéz már kimozdulni otthonról idõsebb korban, bár Mészáros Gyula bácsi községünk legidõsebb lakója rácáfolt erre és képviselte a 90 év felettieket a rendezvényen. Feltett szándékom volt, hogy az idõsebbeknek megmutassam azt, hogy „nem csak a húsz éveseké a világ”. Sajnos sok a magányos, özvegy közöttük, szerettem volna, ha kimozdulnak szûkebb környezetükbõl, kötetlenül beszélgetnek egymással, felidézik a múltat. Reményeim szerint ezen a szép napon a régi barátságok megerõsödtek és talán újak is kötõdtek. Volt, aki már tíz éve nem járt a Mályi tóparton, volt, akit már nagyon régen kértek fel egy táncra. A magam részérõl nagyon elégedett voltam, mert sok boldog és vidám arcot láttam ezen a délutánon. Örülök annak, hogy vannak vállalkozók, akik a szívükön viselik az idõsebb embertársaik sorsát, mert az õ segítségük nélkül ez a rendezvény nem valósulhatott volna meg. Köszönöm az önzetlen segítségüket nekik és nem utolsó sorban az alakom szülte pincéreknek is, akik kifogástalanul szolgálták ki a vendégsereget. Remélem nem az utolsó alkalom lesz, hogy ilyen rendezvényre került sor. Ifj. Bajnok László által üzemeltetett FLY Büfé alkalmas nagyobb összejövetelek megrendezésére is. A sikeres rendezvényen felbuzdulva a 65 év alatti nyugdíjasokat is meg tudjuk vendégelni a következõ tóparti vigasságon, hisz az iskola aulájának befogadó képessége korlátozott. Ezúton is köszönöm minden kedves vendégnek, hogy eleget tett a meghívásomnak és megtisztelt személyes jelenlétével. Remélem a jó hír is gyorsan terjed és legközelebb még többen húzatják a zenészekkel a talpalávalót.

Megszépült Mályi Könyvtára

A pályázattal 25 m2 -rel bõvült az olvasótér, mely 25 m2-en került kialakításra a gyermekkönyvtári részleg. A projekt jóvoltából 6 új, modern számítógép és kiépített hálózat várja a felhasználókat, melyek a könyvtár szolgáltatásain belül internetezésre, dokumentumok szerkesztésére, nyomtatására is igénybe vehetõek a lakosság számára Az informatikai fejlesztés során a könyvtárosi feladatokat is segítõ számítógép, program, nyomtató és vonalkód leolvasó rendszer is beszerzésre került. A projektnek a célja, hogy a könyvtári rendszer jobb hatásfokkal szolgálja a minõségi oktatást, a formális oktatáson kívüli képzést és tanulást, valamint a könyvtári szolgáltatásokkal megvalósítandó olvasási és digitális kompetenciák fejlesztését. Ezzel egyidejûleg a közmûvelõdési érdekeltségnövelõ támogatás az önkormányzati önrésszel együtt ötszázezer forint értékben lehetõvé tette új polcok, bútorok beszerzését is, melyeket nagyrészt a Mályi Invest Kft. készített el. Szeretettel várunk minden Mályi lakost a megszépült könyvtárban! Viszokai István polgármester

Nemzetközi kispályás labdarúgó torna Nemzetközi utánpótlás kispályás labdarúgó tornára került sor 2013. június 26-án a mályi mûfüves pályán 5 csapat részvételével. A Mályi SE a Szlovákiából érkezett Feled csapatán kívül, Harsány és Nyékládháza utánpótlás csapatával mérte össze erejét. A hazai ifjú labdarúgók két csapattal indultak, az erõsebb játékosokból álló mályi csapat, a torna végén gyõztesként ünnepelhette magát. A torna hagyomány jelleggel került megrendezésre, hiszen a mályi serdülõ és ifi csapat, már többször járt Szlovákiában ill. a Felediek is voltak már nálunk egy ukrán csapattal karöltve a tavalyi évben. Reméljük ez a határokon túl ívelõ kapcsolat a jövõben is megmarad és ifjúságunk összemérheti a más országok bajnokságában edzõdött sporttársaival az erejét. A rendezvény támogatói között tudhattuk a Mályi Glass képviseletében Pásztor Sándor ügyvezetõ urat, akinek ezúton is köszönjük a felajánlott díjakat. Illetve Kiss László kárpitos és vadászmesternek tartozunk köszönettel a vaddisznó gulyáshoz biztosított alapanyagért. Köszönet a korrekt játékvezetésért Takács Attila igazgató helyettes úrnak és Merucza Kálmán úrnak és köszönet mindenkinek, akik segítettek a torna zökkenõmentes lebonyolításában. A torna végeredménye: I. hely: Mályi „A” csapata, II. hely Nyékládháza csapata, III. hely: Feled csapata, IV. hely: Harsány csapata,V. hely Mályi „B” csapata Gratulálok a tornán részt vett csapatok teljesítményéhez, és külön gratulálok a Mályi „A” csapat tornagyõzelméhez!

Nyolc millió forint vissza nem térítendõ támogatás elnyerésével szépült meg Mályi Község Könyvtára Mályi Község Önkormányzata a TIOP 1.2.3. Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése „Tudásdepó-Expressz” címû pályázaton 8 millió forint vissza nem térítendõ támogatást nyert a Könyvtár bõvítésére és informatikai eszközinek fejlesztésére.

Viszokai István polgármester

www.malyi.hu


Móra F. úti Egyesített Óvoda Bölcsõde utcai honlokzata

Móra F. úti Egyesített Óvoda Bölcsõde utcai alaprajz

Botond utcai Óvoda alternatív fûtés kialakítása. Biomasza kazán átadása

Egészségház láványterve. Szent Lukács tér.

Botond utcai Bölcsõde látványtervei

Impresszum: Felelõs kiadó: Dr. Zalkadi Adrienn jegyzõ Megjelenik 1800 példányban Nyomda: GAZDÁSZ-ELASZTIK KFT. ISSN 2062-9141

www.malyi.hu

Mályi Hírmondó 7  

Mályi Hírmondó

Advertisement